Protokół z Sesji Rady Miejskiej w Radzyminie z dnia 20 grudnia 2012 r.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Protokół z Sesji Rady Miejskiej w Radzyminie z dnia 20 grudnia 2012 r."

Transkrypt

1 Protokół z Sesji Rady Miejskiej w Radzyminie z dnia 20 grudnia 2012 r. Porządek obrad: 1. Otwarcie Sesji. 2. Przyjęcie porządku obrad. 3. Powołanie Komisji Uchwał i Wniosków. 4. Przyjęcie protokołu z poprzedniej Sesji. 5. Podjęcie Uchwał: 1) w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki, Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2013; 2) w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu uchwały w sprawie uchwalenia Statutu Gminy Radzymin; 3) w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu uchwały w sprawie wprowadzenia Programu zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Radzymin ; 4) w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu uchwały w sprawie ustalenia zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Miasta i Gminy Radzymin; 5) w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu uchwały w sprawie ustalenia Regulaminu określającego wysokość i szczegółowe warunki przyznawania dodatków: za wysługę lat, motywacyjnego, funkcyjnego i za warunki pracy oraz szczegółowy sposób obliczania i wypłacania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw, a także wysokość oraz szczegółowe zasady przyznawania i wypłacania dodatku mieszkaniowego dla nauczycieli zatrudnionych w szkołach prowadzonych przez Gminę Radzymin; 6) w sprawie zmiany Uchwały Nr 240/XXIII/2012 Rady Miejskiej w Radzyminie z dnia 30 listopada 2012 r.; 7) w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Radzymin na rok 2012; 8) w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Radzymin na lata ; 6. Realizacja wniosków z poprzedniej Sesji. 7. Informacja o działalności Burmistrza w okresie między sesjami. 8. Interpelacje radnych. 9. Odczytanie harmonogramu pracy Komisji Rewizyjnej na 2013 rok. 10. Wolne wnioski i informacje. Ad. punktu 1 Posiedzenie otworzył Przewodniczący Rady Miejskiej w Radzyminie Marek Brodziak. Przywitał przybyłych na Sesję Burmistrzów, pracowników Urzędu Miasta, radnych, sołtysów oraz mieszkańców.

2 Ad. punktu 2 Przewodniczący Rady odczytał proponowany porządek obrad. Pan Andrzej Siarna zgłosił wniosek o zamianę uchwał znajdujących się w porządku obrad pod numerami 6, 7 i 8 na uchwały, które zostały położone na stole. Uchwały te zostały zaopiniowane przez Komisję Budżetową, natomiast o szczegółach poinformuje Pan Skarbnik. Burmistrz Zbigniew Piotrowski złożył wniosek o wycofanie z porządku obrad uchwały w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki, Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2013 na skutek wniosku Komisji Budżetowej, ponieważ ten program jest gramatycznie niedopracowany. Jest to jednogłośna decyzja Komisji Budżetowej. Pani Małgorzata Śmiałkowska zgłosiła wniosek o wykreślenie punktu 3 z proponowanego porządku obrad tj. powołania Komisji Uchwał i Wniosków oraz aby uchwały i wnioski na dzisiejszej sesji były czytane przez Przewodniczącego Rady. Pani Elżbieta Darka złożyła wniosek o wprowadzenie do porządku obrad punktu interpelacje radnych, ponieważ chciałaby złożyć taką interpelację oraz o wprowadzenie projektu uchwały w sprawie stanowiska Rady Miejskiej w Radzyminie dotyczącego ograniczenia ruchu samochodów ciężarowych przejeżdżających przez miasto Marki. Przewodniczący Rady otrzymał pismo od Wice Przewodniczącej Rady Powiatu Wołomińskiego Pani Marty Rajchert, do którego był dołączony załącznik w postaci uchwały Rady Powiatu w sprawie natężenia ruchu samochodów ciężarowych przejeżdżających przez Marki oraz była skierowana prośba, żeby zapoznać z tą uchwałą radnych gminy. Ona nie została zapoznana z tą uchwała, dlatego wnioskuje o jej wprowadzenie do porządku obrad. Burmistrz Zbigniew Piotrowski poinformował, że otrzymał projekt takiej uchwały od Rady Powiatu Wołomińskiego. Projekt uchwały dotyczący innej gminy musi być bardzo ostrożnie interpretowany. Skierował zapytanie do wnioskodawcy o przedstawienie organizacji ruchu, aby mógł poinformować radnych o skutkach przeniesienia ruchu z trasy S8 na drogi lokalne, jakie będą skutki dla układu komunikacyjnego oraz dla jakości dróg w gminie Radzymin. Po otrzymaniu takiego dokumentu wystąpi do Rady o zajęcie stanowiska, bo należy zająć stanowisko, które będzie autonomiczną decyzją Rady Miejskiej w Radzyminie. W związku z przyjętymi pracami projektowymi trasy S8 część dróg w momencie projektowania i budowy trasy S8 stanie się również drogami w obrębie inwestycji, czyli one już wtedy przyjmą układ komunikacyjny ciężkiego transportu drogowego i trzeba zdawać sobie sprawę, że ten cały ruch 2

3 zjedzie później, omijając Marki, drogami gminnymi bądź wojewódzkimi na teren Radzymina. Zachowując należytą ostrożność chciałby otrzymać stosowny dokument od organizatora układu ruchu drogowego i przedstawić go Radzie, bo uchwała intencyjna nie bierze odpowiedzialności za to, co później się wydarzy. Pan Zbigniew Jabłoński poinformował, że projekt tej uchwały był również skierowany do Komisji Budownictwa. Wstrzymując ruch międzynarodowy, bo jest to trasa międzynarodowa, trzeba zaproponować jakieś rozwiązanie. Nie można wstrzymać ruchu w Radzyminie czy tuż pod Radzyminem, żeby samochody nie jeździły przez Marki. Powstrzymując ruch trzeba zaproponować jakąś alternatywę dla kierowców, żeby mogli się zatrzymywać na parkingach, a takich parkingów nie ma, więc trudno, żeby podejmować taką decyzję w tym momencie. Pani Elżbieta Wołynko powiedziała, że podpisała się pod uchwałą, żeby przedyskutować temat ograniczenia ruchu samochodów ciężkich, ale nie wiedziała, że Burmistrz przygotowywuje już do tej uchwały organizację ruchu, a w związku z tym uważa, że na tą chwilę nie powinna podpisywać tej uchwały. Pani Elżbieta Darka odczytała pismo od Wice Przewodniczącej Rady Powiatu pani Marty Rajchert oraz odpowiedź Burmistrza (pisma stanowią załącznik do protokołu). Z tego, co przed chwilą przeczytała nie wynika, że Rada chce cokolwiek zmieniać, tylko chce poprzeć stanowisko, które zostało przedłożone Uchwałą Rady Powiatu, żeby nieco wygodniej jeździło się w godzinach szczytu. Osoby, które jeżdżą codziennie do Warszawy wiedzą, jak jest to bardzo duże utrudnienie, dlatego wnioskuje, aby przegłosowano jej wniosek. Pani Małgorzata Śmiałkowska stwierdziła, że poparcie tego stanowiska i uchwała zrodziły się na skutek próśb mieszkańców. To mieszkańcy spowodowali, że powstała taka inicjatywa, a mieszkańcy domagają się tego głosu poprzez swoich samorządowców. Przewodniczący Rady stwierdził, że w tej chwili jest rozmowa o uchwale dotyczącej zmiany organizacji ruchu na trasie S8. Każda zmiana natężenia ruchu w określonych godzinach to jest zmiana organizacji ruchu i ten ruch nie będzie tak rozłożony w czasie, jak jest obecnie. To, o czym napisała Pani Rajchert jest rzeczywistością, z którą styka się codziennie jadąc do pracy i wracając z pracy, podobnie jak wielu innych mieszkańców Radzymina czy Wyszkowa i nie jest to jedyny argument w dyskusji, jaki powinien być brany pod uwagę. Po pierwsze na Komisji Budownictwa zastanawiano się, gdzie te samochody mają stanąć i czy kierowcy mają wysiadać z samochodów na środek ulicy, bo parkingów nie ma. Po drugie nie wierzy, żeby kierowcy, jeśli zostanie postawiony zakaz wjazdu do Marek, nie znaleźli alternatywnej drogi, gdzie nie ma ograniczenia 3

4 ruchu tonażu, a na pewno takich dróg w Radzyminie jest mnóstwo, żeby się mogli przez Nieporęt czy Radzymin przedrzeć, żeby ominąć Marki i za chwilę trzeba będzie podjąć uchwałę o zablokowaniu ruchu na Al. Jana Pawła II czy ul. Weteranów. To natężenie ruchu jest największe teraz, ponieważ zbliżają się święta i jest duża sprzedaż oraz wymiana towarów. Jest zdania, żeby zrobić analizę, jak to wpłynie na ruch lokalny i na życie mieszkańców gminy Radzymin. Rozumie stanowisko Powiatu, który wypowiada się w imieniu wszystkich mieszkańców powiatu i nie dziwi się, że podjął taką uchwałę, natomiast jest daleki od tego, żeby taką uchwałę bez szczegółowej analizy podejmować w dniu dzisiejszym. Pani Elżbieta Darka powiedziała, że projekt uchwały jest w sprawie stanowiska Rady Miejskiej, a nie zmiany natężenia ruchu. Przewodniczący Rady zwrócił się do Pani Elżbiety Darki, czy wypowiada się i zajmuje jakieś stanowisko nie znając dokładnie problemu, bo on zazwyczaj chciałby wiedzieć, jaki wpływ i skutki będzie miało jego stanowisko. Pani Małgorzata Dyniewicz zgłosiła wniosek o wprowadzenie do porządku obrad punktu dotyczącego odczytania harmonogramu pracy Komisji Rewizyjnej na 2013 rok. Pan Zbigniew Jabłoński zapytał, czy wycofanie z porządku obrad uchwały dotyczącej Gminnego Programu Profilaktyki nie będzie miało jakiegoś negatywnego skutku i czy jest określony termin, w którym ten program musi być przyjęty. Odbyło się głosowanie nad wprowadzeniem zmienionych uchwał nr 6, 7 i 8, które radni otrzymali na stół: za 18 głosów Pani Elżbieta Tarsalewska poinformowała, że zgodnie z ustawą o przeciwdziałaniu i wychowaniu w trzeźwości ta uchwała powinna być przyjęta na dzisiejszej sesji, ponieważ jest to ostatni termin. Generalnie nic się nie stanie, jeśli program zostanie przyjęty na sesji styczniowej, ale należy być bardzo ostrożnym w wydatkowaniu środków finansowych, bo jej zdaniem nie można wydatkować środków, gdyż nie będzie zatwierdzonego programu. Ta uchwała mieści się w dyspozycji art. 4 ust. 1 1 ustawy o wychowaniu w trzeźwości. W programie są zawarte podstawowe cele i zadania, natomiast wątpliwości budzi forma stylistyczna zdań, które należałoby odpowiednio poprawić, gdyż takich sformułowań nie powinno być w uchwale. 4

5 Skarbnik Gminy poinformował, że w tym roku miała miejsce podobna sytuacja, gdzie ten program był uchwalony po czasie i jedyny efekt finansowy jest taki, że nie uda się wydatkować wszystkich przeznaczonych na ten cel środków. Podobnie może być w następnym roku i do momentu podjęcia uchwały nie będą mogły być wydatkowane środki. Pani Elżbieta Wołynko stwierdziła, że uchwała powinna być odłożona na sesję styczniową, ponieważ są w niej nie tylko błędy stylistyczne, ale trzeba by się było jeszcze zastanowić nad wieloma sprawami, a konkretnie chodzi o zatrudnienie psychologów i psychiatrów i finansowanie ich z tego programu. W przychodni są dwie poradnie specjalistyczne, a nie mają aż tylu pacjentów, żeby można było wypracować kontrakt, na który pozwala Narodowy Fundusz Zdrowia. Psychologowie i psychiatrzy z przychodni przyjmują w siedzibie Komisji ds. Przeciwdziałania Alkoholizmowi, żeby był bliższy i łatwiejszy kontakt ludzi potrzebujących tej pomocy, a także wiąże się to z brakiem lokali w przychodni. Dyrektor ZOZ-u prosił, aby się zastanowić, czy jest sens dublować stanowiska i poradnie, jeżeli ZOZ nie może wypracować kontraktu, dlatego prosi, aby tę uchwałę odłożyć na sesję styczniową i przeanalizować, czy jest potrzeba finansowania z Gminnego Programu Profilaktyki psychologów i psychiatrów. Dyrektor ZOZ-u sugeruje, aby w zamian za to pomóc rodzinom potrzebującym w taki sposób, żeby np. zaszczepić dzieci przeciwko grypie w tych rodzinach, czy całe rodziny, czy zaproponować jakąś inną pomoc medyczną. Pan Zbigniew Jabłoński poinformował, że Pan Dębek przedstawiał program na posiedzeniu Komisji Zdrowia i Komisja zaopiniowała go pozytywnie, a jeśli są w nim jakieś błędy to niech Pan Dębek to wyjaśni. Chciałby uzyskać informację, czy z tych pieniędzy są płacone wynagrodzenia dla osób, które tam pracują, bo jeśli są, to wstrzymanie tej uchwały spowoduje, że ci ludzie nie dostaną pieniędzy za styczeń. Pan Wojciech Chełchowski stwierdził, że na Komisji Budżetowo-Statutowej dyskusja nad tym programem trwała 1,5 godziny, gdzie punkt po punkcie był on analizowany. Nie ukrywa, że Pani Halina Bonecka, która dzisiaj nie jest obecna, znalazła kilka drażliwych punktów, ale każdy przeglądając ten program też mógł zauważyć, że należałoby go napisać w lepszym stylu. Jego stanowisko na posiedzeniu komisji było takie, że na sesji, kiedy będzie obecna pani prawnik, radni uzyskają informację, czy nie przyjmując tego programu na dzisiejszej sesji nie zostaną stworzone jakieś problemy Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, jakie miały miejsce w tym roku i wówczas będzie łatwiej podjąć decyzję. Chciałby uzyskać informację, czy przyjmując ten program w dniu dzisiejszym będzie można stworzyć nowy program w 2013 roku. Opinia pani 5

6 mecenas jest taka, że ten program powinien być przyjęty z błędami, które są i o których wszyscy wiedzą. Pan Cezary Wnuk stwierdził, że ma przed sobą tę uchwałę i są na niej cztery podpisy m.in. pani mecenas, Burmistrza i Skrabnika Gminy, czyli należy rozumieć, że podstawa prawna jest prawidłowa i wszystko jest zgodne z prawem, a jeśli chodzi o literówki to czy one ważą o ważności uchwały. Oczywiście rozumie, że takich błędów nie powinno być, a styl powinien być prawidłowy. Pani Elżbieta Tarsalewska powiedziała, że literówek czy innych błędów stylistycznych w uchwale być nie powinno. Natomiast, jeśli chodzi o podstawę prawną to jest ona zgodna z ustawą i jak najbardziej daje delegację Radzie do podjęcia tej uchwały. Zawsze można ten program poprawić. Pan Cezary Wnuk stwierdził, że wszyscy już się przyzwyczaili do wytykania błędów typu kropki czy przecinki, a on znalazł w internecie uchwały pisane w gminie Wołomin, w których jest np. zła podstawa prawna i bardzo dużo literówek i jakoś te uchwały przeszły. Pan Tadeusz Jędrasik powiedział, że ten program powinien być przyjęty, gdyż był on omawiany na dwóch komisjach. Odnośnie terapeutów i psychologów, o których mówiła Pani Wołynko, te osoby prawdopodobnie nie będą przyjmować przez cały miesiąc, ponieważ jak nie będzie uchwalonego programu to nie otrzymają wynagrodzenia za swoją pracę. Poza tym są to psychologowie wyłącznie dla grup AA i grupy Leszczyna, a ludzi jest tam dużo i oni potrzebują pomocy oraz żeby psycholog z nimi porozmawiał. A Dyrektor Krycki nie mając pomieszczeń w ZOZ-ie zaproponował, żeby wykorzystać pomieszczenia w obiekcie Komisji AA, aby tam dodatkowo psychologowie i psychiatrzy przyjmowali mieszkańców, a to są dwie oddzielne sprawy. Program powinien być przyjęty, ponieważ inaczej cała działalność tej placówki będzie zawieszona. Przewodniczący Rady stwierdził, że zgadza się ze swoimi przedmówcami, bo jeśli radni znowu skupią się nad przecinkami to okaże się, że ludzie potrzebujący pomocy nie będą mieli gdzie przyjść i nie będzie psychologa. Był tam tylko raz i było naprawdę sporo ludzi i ten psycholog dysponował dla nich czasem. Wszystko jest fajnie zorganizowane i np. jest miejsce dla dziecka, gdzie może się pobawić w tym czasie, gdy dana osoba pracuje z psychologiem. Uważa, że na dzisiejszej sesji ta uchwała powinna być przyjęta, natomiast należałoby poprawić te najbardziej rzucające się błędy i nic nie stoi na przeszkodzie, aby na następnej sesji dopracować ten program tak jak powinien on wyglądać, żeby nie przeszkadzać ludziom, którzy potrzebują pomocy. 6

7 Pani Elżbieta Wołynko stwierdziła, że nie wspomniała o kropkach, przecinkach czy stylu, w jakim ten program został napisany. Zwróciła tylko uwagę na przygotowanie harmonogramu zadań. Dobrze, że ta praca jest wykonywana, tylko chodzi jej o to, żeby nie wydawać pieniędzy z tego programu na finansowanie psychologów i psychiatrów, jak może za to zapłacić NFZ, a te pieniądze, które są przeznaczone dla psychologów i psychiatrów wydać np. na szczepionki dla rodzin potrzebujących albo na inną pomoc medyczną, której potrzebują. ZOZ nie może wypracować programu, bo jest określona ilość punktów z NFZ i nie ma aż tylu potrzebujących, a ośrodek może bez żadnego problemu kierować do poradni, za którą płaci NFZ. Nie jest przeciwna ani pomocy psychologicznej, ani psychiatrycznej, tylko uważa, że obowiązkiem radnych jest racjonalne i mądre wydawanie pieniędzy publicznych. Osoby potrzebujące tej pomocy mają ja zapewnioną i będą miały ja zapewnioną i zapłaci za nią NFZ. Przewodniczący Rady stwierdził, że w jego ocenie nic nie stoi na przeszkodzie, aby w każdym momencie zmienić ten harmonogram i zmienić sposób finansowania. Burmistrz Zbigniew Piotrowski stwierdził, że w związku z tym, że uchwała jest dobrze prawnie przygotowana, natomiast nie ma odpowiedniej formy gramatycznej, co nie oznacza, że ją to dyskryminuje, wycofuje swój wniosek o wycofanie z porządku obrad uchwały w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki, Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na rok Pan Wojciech Chełchowski powiedział, że z tego, co mówi Pani Wołynko wynika, że ZOZ jakby źle zakontraktował ilość miejsc w poradni psychologicznej i psychiatrycznej i są wolne miejsca do tych gabinetów. Wczoraj na posiedzeniu Komisji powiedział, że tym osobom jest potrzebny odpowiedni klimat i nie po to ten klub nazywa się AA, żeby ci ludzie stali od rana w kolejkach w ZOZ-ie i żeby wszyscy wiedzieli, że oni mają problem. W Klubie Leszczyna i w tym miejscu, gdzie jest prowadzona terapia jest kameralnie, jest to osobny budynek poza centrum miasta i ludzie tam chętnie przychodzą, bo czują się anonimowo i znajdują tam rozwiązanie swoich problemów. Pani Elżbieta Wołynko poinformowała, że wczoraj zapytała Pana Dębka, gdzie będą zapisywane osoby, które będą przyjmowane u psychologów i psychiatrów w ośrodku Leszczyna i Pan Dębek odpowiedział, że w przychodni zdrowia. Burmistrz Andrzej Siarna stwierdził, że nie przyjęcie programu skutkuje tym, że nie będzie on realizowany, a jak nie ma realizacji to nie ma płatności, dlatego 7

8 bez względu na to, czy są w nim jakieś uchybienia powinien zostać przyjęty. Na przyszłość ma taki wniosek, żeby przed pójściem materiałów do radnych omawiać takie tematy, aby później uniknąć godzinnej dyskusji na sesji. Pani Elżbieta Darka zaproponowała, aby przyjąć na dzisiejszej sesji ten program, a jednocześnie należy poprosić Pana Dębka, żeby wszystkie uwagi zostały naniesione i na następnej sesji poprawić ten program jako aneks do tej uchwały, żeby został on przyjęty w takiej formie, w jakiej powinien wyglądać. Przewodniczący Rady stwierdził, że Pani Śmiałkowska zgłosiła wniosek, aby wykreślić z porządku obrad punkt 3 dotyczący Powołania Komisji Uchwał i Wniosków i żeby uchwały czytał Przewodniczący Rady. On chciałby, żeby projekty uchwał czytał ktoś inny i go trochę odciążył. Pani Małgorzata Śmiałkowska przypomniała, że na poprzedniej sesji ten temat był omawiany, że tak nie powinno być i formalnie jest to nieprawidłowe, więc należałoby ten błąd naprawić. Pani Elżbieta Tarsalewska poinformowała, że w porządku obrad może znajdować się punkt dotyczący powołania Komisji Uchwał i Wniosków, ponieważ jest to zupełnie inna komisja niż pozostałe komisje Rady i nie można jej utożsamiać z innymi komisjami Rady. Komisja Uchwał i Wniosków jest to organ pomocniczy i ona może mieć nazwę Komisji, ale równie dobrze może nosić nazwę zespołu, a jak będzie nazwana to zależy od Rady i od Przewodniczącego, do którego zgodnie z ustawą o samorządzie gminnym należy zwoływanie Rady, organizowanie, reprezentacja jak również ustalenie porządku obrad i to Przewodniczący zaproponował porządek obrad, a w nim m.in. w punkcie 3 Powołanie Komisji Uchwał i Wniosków. Rada zgodnie z art.20 ustawy o samorządzie gminnym ma prawo zmienić porządek obrad i dzisiaj Pani Śmiałkowska złożyła taki wniosek, dlatego prosi, aby Rada przegłosowała ten wniosek i Pan Przewodniczący wspólnie z Radą niech zdecyduje, jaka będzie forma porządku obrad. Odbyło się głosowanie nad wnioskiem Pani Śmiałkowskiej: za 1 głos przeciw 12 głosów wstrzymujących 7 głosów Odbyło się głosowanie nad wnioskiem Pani Darki o wprowadzenie do porządku obrad jako punkt 8 interpelacje radnych: za 18 głosów wstrzymujące 2 głosy 8

9 Odbyło się głosowanie nad wprowadzeniem do porządku obrad projektu uchwały w sprawie stanowiska Rady Miejskiej w Radzyminie dotyczącego ograniczenia ruchu samochodów ciężarowych przejeżdżających przez miasto Marki: za 9 głosów przeciw 7 głosów wstrzymujące 4 głosy Odbyło się głosowanie nad wnioskiem Pani Małgorzaty Dyniewicz o wprowadzenie do porządku obrad punktu dotyczącego odczytania harmonogramu pracy Komisji Rewizyjnej na 2013 rok: za 20 głosów Odbyło się głosowanie nad przyjęciem porządku obrad po zmianach: za 18 głosów wstrzymujące 2 głosy Ad. punktu 3 Do Komisji Uchwał i Wniosków zgłoszono: Panią Małgorzatę Dyniewicz Pana Wojciecha Chełchowskiego Pana Cezarego Wnuka Zgłoszone osoby wyraziły zgodę na pracę w Komisji Uchwał i Wniosków. Ad. punktu 4 Nie zgłoszono uwag do protokołu z poprzedniej Sesji. Odbyło się głosowanie na przyjęciem protokołu: za 20 głosów Ad. punktu 5 Pan Cezary Wnuk odczytał uchwałę w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki, Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na rok Pan Paweł Dąbrowski zapytał, czy ktoś z Rady jest członkiem Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych. Burmistrz Zbigniew Piotrowski odpowiedział, że w komisji nie zasiada żaden radny. Odbyło się głosowanie nad uchwałą: 9

10 za 13 głosów wstrzymujących 7 głosów Pan Zbigniew Jabłoński zapytał, czy może być aneks do uchwały. Pani Elżbieta Tarsalewska stwierdziła, że jest to zwykłe przejęzyczenie. Musi być zmiana do uchwały w trybie, w jakim podejmowana jest uchwała. Aneksów do chwał nie ma. Pan Wojciech Chełchowski odczytał uchwałę w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu uchwały w sprawie uchwalenia Statutu Gminy Radzymin. Odbyło się głosowanie nad uchwałą: za 20 głosów Pan Wojciech Chełchowski odczytał uchwałę w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu uchwały w sprawie wprowadzenia Programu zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Radzymin. Odbyło się głosowanie nad uchwałą: za 20 głosów Pan Wojciech Chełchowski odczytał uchwałę w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu uchwały w sprawie ustalenia zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Miasta i Gminy Radzymin. Pan Andrzej Siarna poinformował, że na wczorajszym posiedzeniu komisji padło pytanie, które chciałby skierować do Pana Wiesława Szuppe, co oznacza pojęcie czynsz regulowany. Pan Wiesław Szuppe poinformował, że w chwili obecnej nie ma takiego pojęcia. Czynsz regulowany był ustalany przez Radę przepisami ustawy o ochronie praw lokatorów do 1994 r., a później o najmie lokali mieszkalnych. Dotyczył on lokali będących w zasobie mieszkaniowym gminy, ale także dla osób fizycznych. W tej chwili nie ma czegoś takiego, a zapis był, ponieważ chodzi tu szczególnie o osoby, które są np. eksmitowane z lokali osób fizycznych lub innych osób prawnych, ale nie gminnych i które opłacały czynsz regulowany, a lokal jest do remontu, wówczas obowiązek dostarczenia takiego lokalu spoczywa na właściwym organie samorządowym. Dlatego to pojęcie musi jeszcze być, bo jeśli te osoby opłacały czynsz regulowany to obejmują je inne zasady przyznawania lokali. Odbyło się głosowanie nad uchwałą: 10

11 za 20 głosów Pan Wojciech Chełchowski odczytał uchwałę w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu uchwały w sprawie ustalenia Regulaminu określającego wysokość i szczegółowe warunki przyznawania dodatków: za wysługę lat, motywacyjnego, funkcyjnego i za warunki pracy oraz szczegółowy sposób obliczania i wypłacania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw, a także wysokość oraz szczegółowe zasady przyznawania i wypłacania dodatku mieszkaniowego dla nauczycieli zatrudnionych w szkołach prowadzonych przez Gminę Radzymin. Odbyło się głosowanie nad uchwałą: za 19 głosów Pan Wojciech Chełchowski odczytał uchwałę w sprawie zmiany Uchwały Nr 240/XXIII/2012 Rady Miejskiej w Radzyminie z dnia 30 listopada 2012 r. Skarbnik Gminy poinformował, że w pierwotnym dokumencie, który został radnym przesłany tydzień temu, korygowany był załącznik nr 1 do Uchwały Nr 240. Błąd, który popełnił sprowadzał się do tego, że zmodyfikował w zbyt dużym stopniu załącznik wygenerowany w programie bestia. W roku bieżącym budżet jest w niepełnej szczegółowości, dlatego takiej niepełnej szczegółowości załączników wymaga Regionalna Izba Obrachunkowa w Warszawie maskując czy ukrywając numerację paragrafów czy też wiersze określające źródła finansowania. Ustawa o finansach publicznych przewiduje, że w przypadku zmiany planu dochodów należy określić źródła finansowania, dlatego ten załącznik się różni, choć nie ma różnicy w kwotach, tylko dopracowaniem źródeł finansowania. Natomiast problem czy uwagi mogą dotyczyć załącznika nr 2, bo jest to nowum, które zostało dzisiaj położone na stół, ale jest to wynik konsultacji z RIO, która wychodzi z założenia, że rezerwę celową na zarządzanie kryzysowe należy traktować wyjątkowo. Według RIO nie ma możliwości zmiany przeznaczenia tych środków czy też rozwiązania tej rezerwy. W tym roku dwukrotnie były wykonywane takie operacje tj. dwukrotnie była rozwiązywana rezerwa celowa na zadania kryzysowe z przeznaczeniem na zadania z obszaru zarządzania kryzysowego. W ostatniej uchwale posunięto się o krok dalej, czyli 60 tys. zł pochodzące z rozwiązania tej rezerwy przeznaczono na usługi remontowe w drogach gminnych i na opiekę nad zwierzętami. Ten zapis został przez Regionalną Izbę Obrachunkową zanegowany, ale osobiście uważa, że tej rezerwy nie należy traktować w sposób szczególny. Konsekwencje nie podjęcia tej uchwały są o tyle istotne, że nie będzie punktu wyjścia do zmiany budżetu zaproponowanej na dzisiejszej sesji. Warszawska Regionalna Izba Obrachunkowa wychodzi z założenia, że przeznaczenia rezerwy celowej na zarządzanie kryzysowe nie można zmienić, 11

12 dlatego proponuje się anulowanie zapisu dotyczącego 60 tys. zł z tej rezerwy, natomiast udało się wygospodarować te pieniądze w innym obszarze. Odbyło się głosowanie nad uchwałą: za 19 głosów wstrzymujący 1 głos Pan Wojciech Chełchowski odczytał uchwałę w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej Gminy Radzymin na rok Skarbnik Gminy poinformował, że meritum tej uchwały to jest zwiększenie kwoty dochodów o kwotę zł z czego zdecydowana większość to są środki pochodzące ze zwiększenia części oświatowej subwencji ogólnej, a pozostałe zmiany po stronie dochodowej to są zmiany będące konsekwencją zmiany planu pracy. Jeżeli chodzi o wydatki, to pojawiły się nowe elementy w stosunku do materiałów, które radni otrzymali tydzień temu i jest to kwestia konieczności uzupełnienia tych 60 tys. zł, o których wspomniał wcześniej, z czego 40 tys. zł przeznacza się na drogi gminne, a 20 tys. zł na opiekę nad zwierzętami i gwarantuje to się tą zmianą budżetu. Gwarantuje się również środki wystarczające do pokrycia kosztów obsługi zadłużenia gminy Radzymin i jest tu istotne zwiększenie o kwotę 123 tys. zł, a są to już ostateczne kwoty i wyliczone odsetki na koniec roku, gdyż do końca roku pozostało już kilka dni, więc te dane na dzień dzisiejszy są bardzo wiarygodne. Istotne zmiany w obszarze oświaty to jest przede wszystkim zapewnienie środków zgodnie z wymogiem ustawowym na odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, ponieważ plan budżetu gminy Radzymin do tej pory był niewystarczający w tej pozycji. Ponadto zaproponował tabelaryczne rozwiązanie dotyczące zmian w dziale 852 rozdz , które są konsekwencją księgowego zamknięcia projektu Internet szansą wszechstronnego rozwoju mieszkańców Gminy Radzymin. Odbyło się głosowanie nad uchwałą: za 19 głosów wstrzymujący 1 głos Pan Wojciech Chełchowski odczytał uchwałę w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Radzymin na lata Odbyło się głosowanie nad uchwałą: za 20 głosów 12

13 Pan Wojciech Chełchowski odczytał uchwałę w sprawie stanowiska Rady Miejskiej w Radzyminie dotyczącego natężenia ruchu samochodów ciężarowych przejeżdżających przez miasto Marki. Pani Krystyna Pałaszewska poinformowała, że podpisała się pod tym wnioskiem tylko dlatego, że sprawa nie była jej znana, a jednak jest to problem i gdyby radni wcześniej otrzymywali takie materiały to nie byłoby dyskusji. Pan Tadeusz Jędrasik stwierdził, że w 1 powinno być dopisane, że Rada Miejska w Radzyminie wyraża zaniepokojenie natężeniem ruchu samochodów ciężarowych przejeżdżających przez miasto Marki i Gminę Radzymin, ponieważ gmina Radzymin też jest zainteresowana, żeby zmniejszyć ruch samochodów. Pani Teresa Jóśk powiedziała, że mieszka przy obwodnicy i te samochody nie przejeżdżają przez Radzymin tylko przez Słupno i zastanawia się, co będzie, gdy te wszystkie samochody w proponowanych godzinach staną w Słupnie, albo pojadą ul. Żeromskiego do Wólki Radzymińskiej. Pan Wojciech Chełchowski stwierdził, że jeśli zostałby zmieniony zapis w 1 to również w tytule należałoby dopisać Radzymin, gdyż jest wymienione tylko samo miasto Marki. Pan Konrad Jankowski powiedział, że wszyscy poczuliby ulgę, gdyby rano nie było korków w stronę Warszawy, ale zawsze są dwie strony medalu. Te samochody ciężarowe powyżej 16 t, które dojadą do Słupna czy jakiegoś punktu, gdzie będzie ustawiony znak, będą się musiały zatrzymać na 2 czy 3 pasach ruchu, ponieważ nie ma parkingów. Takie samochody nie mogą zjechać na pobocze, które jest miękkie czy grząskie, bo się zapadają i mogą się przewrócić. Należałoby zbudować parking przed Radzyminem o powierzchni 1 czy 2 ha i wtedy można taką uchwałę podjąć. Zgadza się, że ciężko jest przejechać przez Marki, ale trzeba także pomyśleć o kierowcach samochodów ciężarowych. Pani Małgorzata Śmiałkowska stwierdziła, że nie może zrozumieć, dlaczego wszyscy tak dziwnie interpretują to wystąpienie samorządu z inicjatywy mieszkańców do Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad. Nie było tylu ciężarówek ile jest teraz, gdzie jadą całe konwoje po 10 czy 20 samochodów i jest bardzo dużo stłuczek oraz wypadków. Chodzi o to, żeby wszystkie gminy, które mają z tym kłopot, zwróciły uwagę GDDKiA, a dlaczego wybiega się naprzód, skoro w tej chwili nie można wiedzieć, co na to odpowie Generalna Dyrekcja, jak się zachowa i jak spróbuje pomóc w tym problemie. To jest tylko i wyłącznie zasygnalizowanie tego problemu, a inaczej 13

14 nie można tego zrobić, bo opinie Rady mogą być skierowane tylko w formie uchwały. Trzeba odbierać sygnały od mieszkańców, którzy potrzebują pomocy i zwracają się do radnych. Przewodniczący Rady stwierdził, że Pani Śmiałkowska mówi, że jest to inicjatywa mieszkańców, ale czy ma jakieś poparcie mieszkańców w formie pisemnej, czy dostaje np. listy, smsy czy e. Przed chwilą Pani Śmiałkowska powiedziała, żeby napisać wniosek do GDDKiA i Rada pisze wniosek, że zwraca się do GDDKiA z apelem o wprowadzenie ograniczenia ruchu samochodów ciężarowych powyżej 16 ton w określonych godzinach, więc jest to jednoznacznie wniosek i jednoznacznie ten wniosek by odebrał. Jeżeli Pani Śmiałkowska chce zwrócić uwagę GDDKiA, to po pierwsze w innej formie, a po drugie musi być alternatywa, którędy ci kierowcy pojadą. Rozumie, że Pani Śmiałkowska chce postawić przed czy tuż za wiaduktem znak zakazu wjazdu do Marek dla samochodów ciężarowych i te samochody wjadą na trasę Żołnierską lub wcześniej skręcą w Słupnie w ul. Żeromskiego lub przejadą przez Nadmę ulicą Starą tylko po to, żeby objechać Marki. Już w tym momencie jest bardzo dużo pomysłów, co się stanie z tymi samochodami, które będą musiały stanąć przed Markami lub zmienić trasę, a pewnie jeszcze więcej pomysłów będą mieli kierowcy, którzy jeżdżą tymi samochodami. Jest za poparciem wniosku Burmistrza, bo chciałby najpierw zobaczyć, jak ten ruch miałby się odbywać, jakie są alternatywy dla kierowców, co oni mają zrobić i którędy pojechać. Pan Cezary Wnuk stwierdził, że projekt uchwały może nie jest zły, ale nie jest przemyślany, bo nikt nie przemyślał tego, o czym teraz jest rozmowa tj. o alternatywie ruchu zastępczego i tras zastępczych, bo to nie problem postawić policję oraz znaki i zatrzymywać tiry, które jadą z krajów wschodnich. Zgadza się, że te samochody przejeżdżają przez Marki i Radzymin, ale gdzie im teraz wskazać trasy alternatywne, bo za chwilę mieszkańcy Radzymina napiszą przez kogoś podobny projekt uchwały, żeby wyrzucić tiry z ul. Konstytucji 3 Maja, ponieważ przez Ciemne nie mogą przejechać i jadą z Wołomina dookoła, żeby się włączyć do trasy S8. Za chwilę, bo już taki pomysł był 5 czy 6 lat temu, mieszkańcy i kandydaci do Rady Miejskiej ponowią przed wyborami wniosek, aby wycofać ruch ciężkich samochodów z ul. Weteranów, który jest uciążliwy, gdyż samochody jeżdżą do Mennicy, Coca-Coli i Winkowskiego. Burmistrz Zbigniew Piotrowski poinformował, że jest bardzo proste rozwiązanie dla mieszkańców Marek, o które mieszkańcy Marek sami powinni się zatroszczyć. Korki są dlatego, ponieważ mieszkańcy chcieli ustawienia dużej ilości sygnalizacji świetlnej, a gdyby wyłączono światła od godz do to byłby udrożniony ruch przez Marki i nie trzeba będzie szukać alternatywnych rozwiązań. Poprosił, aby zmierzyć czas przejazdu z Wyszkowa do Radzymina 14

15 i podobnie na odcinku z Radzymina do Warszawy. Rozmawiał jeszcze z Dyrektorem Dąbrowskim, ówczesnym dyrektorem GDDKiA, który powiedział, że droga przez Marki nie spełnia żadnych standardów, bo mieszkańcy wymusili co 50 m skrzyżowanie, a skrzyżowanie czyni takie negatywne skutki. Trzeba zdać sobie sprawę, że albo chce się włączyć w każdej sekundzie do ruchu, albo chce się udrożnić przejazd, więc trzeba wyłączyć światła i nie ma innego rozwiązania. Jurysdykcja Rady Miejskiej sięga tylko w granicach gminy Radzymin, a nie gminy Marki, bo za chwilę może dojść do sytuacji, że Rada przegłosuje zakaz handlu w niedzielę w Markach. Przewodniczący Rady zapytał, co na to sami mieszkańcy Marek, czy w ogóle podjęli taką uchwałę. Pani Elżbieta Darka poinformowała, że Marki podjęły taką uchwałę i na forum internetowym Marek jest bardzo dużo wpisów i mieszkańcy są zainteresowani tym, co się będzie dalej działo. Wnioskodawcy nie mają uprawnień, żeby wskazywać alternatywne rozwiązania. Takie rozwiązania może wskazać tylko GDDKiA i dlatego jest prośba, żeby takie stanowisko, czyli obawy wszystkich o bezpieczeństwo uczęszczających tą drogą, przekazać do GDDKiA. Być może GDDKiA odpisze, że nie ma takiej możliwości, że jest to droga międzynarodowa i tylko wybudowanie drogi S8 rozwiąże ten problem, a jest to zauważalny problem, który dotyczy mieszkańców Radzymina. Podjęcie tej uchwały nie zatrzyma tirów, bo nie ma ona takiej mocy. Radni pytają, co będzie z samochodami, które nagle staną, bo będzie znak, a na pewno tak nie będzie, że nagle ten znak się pojawi, tylko gdzieś tam będą jakieś rozwiązania wskazane przez GDDKiA. W Warszawie dojeżdża się do ul. Powązkowskiej i też nagle jest znak, że jest zakaz wjazdu pewnej jakości samochodów ciężarowych i w wielu miejscach w Warszawie też są takie zakazy, i nie tylko w Warszawie. Gmina Podkowa Leśna też podjęła taką uchwałę dotyczącą ich utrudnienia z samochodami ciężarowymi. To jest tylko prośba do GDDKiA, żeby pomogła w rozwiązaniu tego problemu. Było bardzo dużo spotów reklamowych i akcji społecznych w telewizji z udziałem kobiet ciężarnych, które giną pod tirami i nie jest to nic, co by radnych mogło w jakiś sposób ośmieszyć, bo radni dbają o mieszkańców gminy i dają pewien sygnał. Nikt nie chce nikomu odebrać pracy, ani nikogo zatrzymać, ani nikogo w jakiś dotkliwy sposób ograniczać tylko wprowadzić czasowo takie zmiany, które ułatwią życie mieszkańcom gminy Radzymin i gmin sąsiednich. Przewodniczący Rady stwierdził, że wskazano kilka zagrożeń, które mogą wpłynąć negatywnie na życie mieszkańców. Pan Konrad Jankowski poinformował, że mieszka w Nowych Załubicach i ruch samochodów ciężarowych, który już i tak przez Załubice przejeżdża, będzie 15

16 znacznie większy, bo to jest dobry objazd, gdyż nie ma żadnych zakazów wjazdu ciężarowym samochodom, więc spokojnie dojadą do trasy na Nieporęt i wrócą się przez Legionowo. Marki zostaną uszczęśliwione, ale mieszkańcy np. Starych czy Nowych Załubic, Wolicy i Rudy już tak zadowoleni nie będą. Pan Wojciech Chełchowski stwierdził, że ma wrażenie, że te problemy zaczęły się, kiedy został otwarty odcinek autostrady A2. Może te korki przez Marki spowodują szybsze podejmowanie decyzji i powstrzymają zatrzymywanie budowy trasy S8 przez Ząbki i Zielonkę, bo teraz słychać, że nie będzie tak łatwo wyciąć drzew w lasach państwowych pod tę trasę. Jeśli ruch w Markach stanie, a koniec korka będzie po drugiej stronie Warszawy to może to wszystkim przetrze oczy. Ma wrażenie, że wchodzi się w kompetencje gminy Marki, bo mieszkańcy potrafili zrobić jakąś akcję i np. chodzili po przejściach i doprowadzili do tego, że trasa S8 jest projektowana, więc może zrobią następny krok i nie trzeba im aż tak bardzo pomagać. Postawił wniosek o zakończenie dyskusji i przegłosowanie uchwały. Odbyło się głosowanie nad uchwałą: za 7 głosów przeciw 9 głosów wstrzymujące 4 głosy Ad. punktu 6 Nie zgłoszono uwag do realizacji wniosków z poprzedniej sesji. Ad. punktu 7 Burmistrz Andrzej Siarna przedstawił informację z pracy Burmistrza w okresie między sesjami. Poinformował, że jest już wykonany projekt na realizację odwodnienia terenu kościoła w Słupnie. Koncepcja wskazana przez Urząd dla odwodnienia była koncepcją trafną, ponieważ z pomiaru wyszło, że przepust, który jest pod trasą naprzeciwko kościoła jest wyżej o 1 m w stosunku do ul. Przejściowej, a wzrokowo wygląda to odwrotnie. Jest wykonany projekt i została określona wartość tego zadania. Uwzględniając Al. Jana Pawła II od wysokości kościoła w kierunku ul. Przejściowej będzie wykonany kryty kolektor, a także większa część krytego kolektora będzie znajdowała się w ul. Przejściowej. Dalej w pobliżu posesji Państwa Stawińskich około 100 m do rzeki Czarnej będzie rów otwarty. Wartość krytego kolektora jest oszacowana na kwotę 466 tys. zł, natomiast pozostała część uregulowania melioracyjnego, czyli otwartego rowu z pogłębieniem uwzględniając wszystkie wymogi techniczne to koszt 316 tys. zł, czyli wartość tego zadania w całości opiewa na kwotę prawie 800 tys. zł. Będą prowadzone rozmowy z GDDKiA, żeby te koszty pomniejszyć w pasie drogowym. Czasami w rozmowach na temat melioracji przeciętny obywatel mówi, że to będzie niewiele kosztowało, a to nie 16

17 jest tak do końca, gdyż inwestycje związane z wykonaniem krytego kolektora są bardzo drogie. W połowie listopada było zorganizowane spotkanie w sprawie regulacji rzeki Czarnej i w wyniku tego spotkania zostało przygotowane porozumienie, które przesłano do zainteresowanych stron. Na dzień dzisiejszy porozumienie zostało pozytywnie zaopiniowane przez Wojewódzki Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych, a następnym etapem będzie spotkanie u Starosty, ponieważ stronami tego przedsięwzięcia będzie gmina Kobyłka, Starostwo Powiatu Wołomińskiego i Burmistrz Wołomina. Po spotkaniu poinformuje o dalszych losach tego przedsięwzięcia. Dwa dni temu uczestniczył w konferencji prasowej Urzędu Marszałkowskiego, która dotyczyła budowy węzła wołomińskiego. Podpisano porozumienie na wykonanie dokumentacji tego węzła, stronami porozumienia było Starostwo Powiatu Wołomińskiego i Burmistrz Wołomina. W ramach porozumienia te dwa samorządy wykonają dokumentację techniczną, natomiast inwestycję z wykupem przejmie Marszałek Województwa Mazowieckiego, będzie to robione zgodnie z procedurą, jaka obowiązuje przy budowie dróg. Odnośnie współpracy ze Starostą, uczestniczył w naradzie na temat inwestycji powiatowych i jedyną inwestycją powiatową, jaka wejdzie w 2013 r. jest modernizacja ul. Korczaka w Radzyminie. Gmina będzie dofinansowywać tę inwestycję w kwocie 300 tys. zł, ponieważ takie deklaracje były już w poprzednim roku, ale gmina zmuszona była odmówić dofinansowania ze względu na brak środków uwzględniając 2013 r. i w tej chwili dopełniane są formalności, które wcześniej były uzgodnione. Planowany jest remont mostu w Zwierzyńcu i inwestycja będzie realizowana przy udziale środków zewnętrznych oraz Starostwa Powiatu Wołomińskiego. Zadano mu pytanie, czy gmina będzie partycypować w kosztach remontu tego mostu, na które odpowiedział, że nie będzie, ponieważ nie ma przyzwolenia w tym temacie ani od radnych, ani od Skarbnika. Jest to zadanie Starostwa Powiatu Wołomińskiego i uważa, że Starostwo powinno tę inwestycję zrealizować, ponieważ wszystkie samorządy mają ciężką sytuację finansową, chyba że radni wyrażą inną opinię. Referat Gospodarki Komunalnej: - grabienie liści z miasta (zostało zgrabionych 8 kontenerów liści o pojemności 7m 3 ), - dokonano wycinki drzew i traw z poboczy dróg w Słupnie ul. Ceglana, ul. Norwida, ul. Gościniec, Nadma ul. Szkolna, Radzymin ul. Sikorskiego, - oczyszczono groby po nasadzeniach na święto zmarłych, - ustawiono wiaty przystankowe po naprawie na ul. POW i w Nadmie Al. Jana Pawła II oraz rozpoczęto naprawy kolejnych wiat, - wykonano wycinkę drzew przy ul. Piłsudskiego, Żeligowskiego, Batorego, - udekorowano lampkami choinkowymi centrum miasta, - została wykonana bariera zabezpieczająca po prawej stronie ul. Maczka, - pracownicy na bieżąco utrzymują chodniki w stanie przejścia dla pieszych, posypują chodniki piaskiem i uzupełniają pojemniki piaskiem, 17

18 - dużo się mówi na temat oszczędności energetycznych i jest w tym temacie mały postęp, gdyż zamontowano 65 sztuk zegarów i na pewno w skali gminy przyniesie to oszczędności. Fotokomórki nie sprawdziły się, gdyż niewielkie zachmurzenie powodowało zapalenie lamp, - wykonano 37 tablic z nazwami ulic i tablicę z nazwą ronda, która została zniszczona, gdy słup się przewrócił. Ad. punktu 8 Pani Elżbieta Darka odczytała interpelację złożoną przez Elżbietę Darkę i Halinę Bonecką radne Rady Miejskiej w Radzyminie (interpelacja stanowi załącznik do protokołu). Pani Elżbieta Darka zapytała, kto wydaje pozwolenia na prowadzenie tego typu działalności, Starostwo czy gmina. Burmistrz Andrzej Siarna poinformował, że pozwolenia na prowadzenie działalności gospodarczej wydaje gmina, ale gmina nie posiada przepisów prawnych, żeby mogła komuś odmówić wydania pozwolenia na prowadzenie działalności gospodarczej. Ta sprawa, jak również inne przypadki były analizowane i przepisy są dość rygorystyczne tj. nie ma tutaj manewru prawnego do podjęcia decyzji w tej sprawie, co do wydania decyzji na działalność gospodarczą. Jest to temat złożony, gmina popiera osobę pokrzywdzoną w wyniku lokalizacji składu węgla, ale musi się poruszać w ramach prawa, które obowiązuje. Podjęcie decyzji niezgodnej z prawem może skutkować odszkodowaniem za utratę dochodów dla firmy. Jest to temat bardzo złożony i będzie on kontynuowany do skutku, bo przykre jest to, że w centrum miasta znajduje się skład węgla. Burmistrz Zbigniew Piotrowski zwrócił się do Pani Darki o podanie daty pisma Państwa Roguskich, jakie do niej wpłynęło. Pani Elżbieta Darka odpowiedziała, że Pani Roguska nie wysłała do niej pisma tylko z nią rozmawiała. Burmistrz Zbigniew Piotrowski poinformował, że rozmawiał z Państwem Roguskimi i otrzymali oni od niego pismo, które było skutkiem spotkania z właścicielem posesji. Właściciel powiedział, że wypowiedział umowę przedsiębiorcy, który handluje węglem przy Al. Jana Pawła II. To wypowiedzenie umowy dla niego było formą sporządzenia dokumentu, przywołując notatkę służbową, w którym przypomniał, że zgodnie z oświadczeniem od dnia 1 stycznia skład węgla będzie nieczynny, o czym powiadomił również komendanta powiatowej policji, Starostę Powiatu, Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego i Straż Miejską. Ponadto jest 18

19 prowadzone jeszcze jedno działanie, czy jest pozwolenie na wjazd z drogi wojewódzkiej na teren posesji przy składzie węgla oraz pan wystąpił o lokalizację nowego składu węgla przy ul. Sikorskiego po przekątnej stacji benzynowej LOTOS. Ta decyzja była negatywna zgodnie z zapisem miejscowego planu. Tutaj była samowola rozpoczęcia działalności gospodarczej. Dzisiejsza ustawa zezwala na otwarcie działalności gospodarczej pod każdym wskazanym adresem, bo taka jest swoboda gospodarcza. Chciał interweniować w sprawie sklepu alkohole 24 znajdującym się w budynku wielorodzinnym i nie ma takich uprawnień, bo to ogranicza swobodę działalności gospodarczej. Ma nadzieję, że to postępowanie zamknie temat placu węglowego. Poprosił Panią Lisiecką, żeby w planach zagospodarowania przestrzennego określić wymagania w głównych pierzejach ulic w mieście, co wolno lokalizować i jak mają wyglądać nawet reklamy w tych fragmentach. Tam jest MNU, ale usługi muszą być nieuciążliwe, a to są takie usługi, które nie przekraczają granic pod względem hałasu czy pyłu, dlatego pytał o datę, bo z Państwem Roguskimi rozmawiał dwukrotnie i to pismo podał również do wiadomości tych Państwa, gdyż doskwiera im ta działalność, bo widać czarną ścianę budynku. Pani Elżbieta Darka podziękowała za te wyjaśnienia, natomiast dwa dni temu rozmawiała z Państwem Roguskimi i oni są bardzo zaniepokojeni. Dostawy węgla są tam systematycznie dowożone i Państwo Roguscy obawiają się, że 1 stycznia, który jest za kilka dni, ten skład węgla stamtąd nie zniknie. Burmistrz Zbigniew Piotrowski stwierdził, że jeżeli zostaną stwierdzone uchybienia proceduralne to Straż Miejska zamknie wjazd. Burmistrz Andrzej Siarna podziękował Pani Małgorzacie Dyniewicz i Pani Elżbiecie Borowskiej, ponieważ po 3 latach zmagań z kolejami jest porządkowany rów kolejowy w Dybowie. Ad. punktu 9 Pani Małgorzata Dyniewicz odczytała harmonogram pracy Komisji Rewizyjnej na rok 2013 (harmonogram stanowi załącznik do protokołu). Odbyło się głosowanie nad przyjęciem harmonogramu Pracy Komisji Rewizyjnej na rok 2013: za 20 głosów Ad. punktu 10 Pan Andrzej Pawlak zwrócił się do Przewodniczącego Rady z pytaniem, kiedy dostanie odpowiedź na swój wniosek, który złożył 25 października br. w sprawie jego mieszkania oraz opinię Komisji Budownictwa, która była na wizji lokalnej na miejscu. Budynek już nie istnieje i co teraz Rada z tym zrobi. 19

20 Wojewoda jest zaskoczony tym faktem i powiedział, że mieszkanie i tak mu przysługuje, pomimo że odmówił przyjęcia mieszkania na ul. Ogrodowej, które mu zaproponowano, gdyż ustawa o zasobach lokalowych i gospodarce mieszkaniowej w gminie jasno o tym mówi. Był najazd, okradziono go, gmina nie ma decyzji na rozbiórkę tylko zgłoszenie, a zgłoszenie jest dopiero po wydanej decyzji i zgodzie inspektora nadzoru budowlanego. Dlaczego ukradziono jego rzeczy i zniszczono komórki, które były jego prywatnym mieniem i zostawiono go tak jak stoi. Gdzie są jego rzeczy i jakim prawem zostało ruszone prywatne mienie. W zgłoszeniu Pan Szuppe tylko zgłosił rozbiórkę budynku mieszkalnego stanowiącą własność komunalną gminy, a komórki były jego własnością. Rozbiórki nie prowadzi się poprzez zburzenie ciągnikiem, tam były jego rzeczy, których komornik nie wywiózł, a budynek był zaplombowany. Teraz sprawa będzie rozpatrywana w Sądzie Najwyższym. Co Przewodniczący Rady zrobi z tym faktem, bo pozbawiono go wszystkiego. Przewodniczący Rady będzie teraz składał życzenia na święta, będzie się dzielił opłatkiem z rodziną, a nie odpowiedział mu i nie zrobił nic i pozwolił gnębić osobę niepełnosprawną, która jest pod opieką Rady Gminy, bo tak mówi ustawa. Przewodniczący Rady podziękował Panu Pawlakowi, że przypominał mu o tym obowiązku. Pan Łukasz Suchta zgłosił wniosek o ułożenie progów zwalniających na ul. Reymonta. Pani Elżbieta Darka zapytała, czy są jeszcze jakieś pieniądze na odśnieżanie, bo np. w ul. Armii Krajowej, gdzie jeździ autobus z dziećmi, rano była tragedia. Nawet na ul. Konstytucji 3 Maja jest bardzo dużo śniegu i na chodnikach również ten śnieg zalega, nie jest odśnieżone ani posypane piachem. Trzeba coś z tym zrobić, żeby było bezpiecznie, bo może dojść do wypadku. Przewodniczący Rady poinformował, że dzisiaj rozmawiał z Panem Nogalskim i poprosił, aby mu przesłał harmonogram odśnieżania dróg i chciałby wiedzieć, czy gmina w ogóle posiada taki harmonogram, w jakiej kolejności ośnieżane są ulice i czy z tym harmonogramem jest zapoznany wykonawca tej usługi na terenie gminy Radzymin. Zadaje takie pytanie, ponieważ dzisiaj miał poważny problem z wyjechaniem z ul. Szkolnej na ul. Starą, gdzie na skrzyżowaniu nie udało się wyjechać. Podobne miejsce jest na skrzyżowaniu ul. Jaworówka z ul. Szkolną, a ta ulica była niedawno remontowana i ustawiono tam barierkę, której już nie ma. Ma prośbę, aby zaopiekować się tą barierką zanim zaopiekują się nią złomiarze. Rozumie, że w pierwszej kolejności są ośnieżane główne arterie, ale chciałby wiedzieć ile samochodów ma wykonawca tej usługi i w jakiej kolejności prowadzi parce. 20

21 Podziękował za informację w sprawie lamp, które się nie świecą na drodze w Rżyskach, a o których wspominał Pan Stanisławski na poprzedniej sesji (pismo stanowi załącznik do protokołu). Pan Włodzimierz Stanisławski poprosił, aby Pani Niegowska zadzwoniła do konserwatora dróg, żeby posypał piaskiem lub solą drogę przez Ciemne, ponieważ nie można po niej przejechać, gdyż na drodze jest przysłowiowa szklanka i nie wie, czy do tej pory nie doszło tam do żadnej stłuczki. Pani Elżbieta Wołynko stwierdziła, że potwierdza informacje zawarte w odczytanym przez Przewodniczącego Rady wyjaśnieniu dotyczącym nieświecących lamp w Rżyskach, ponieważ sama starała się o założenie tych lamp. Była tam droga, przy której były ustawione słupy doprowadzające energię do budynków i przy podziale ta droga została zlikwidowana. Sygnalizowała już wcześniej Pani Niegowskiej, żeby te lampy przenieść. Prosi, aby te lampy zostały w Rżyskach i były przewieszone przy drodze powiatowej. Pan Tadeusz Radziszewski podziękował w imieniu własnym i mieszkańców za nazwanie ulic w miejscowości Ciemne, uporządkowanie numerów posesji, uregulowanie rowów, udrożnienie przepustów przy ul. Piłsudskiego oraz za skuteczną interwencję w Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad o naprawę nawierzchni na zjeździe z wiaduktu w kierunku ul. Piłsudskiego. Pan Włodzimierz Stanisławski ponowił apel do Pani Niegowskiej, żeby założyć nowe lampy, skoro nie można wykorzystać tych z Rżysk, na przejściu dla pieszych przy szkole w Ciemnem. Pani Maria Niegowska poinformowała, że została powieszona lampa na przejściu dla pieszych w Ciemnem. Odnośnie wyłączonych lamp w Rżyskach, miała ustne wnioski sołtysa ze Rżysk, aby przewiesić te lampy przy drodze powiatowej, gdyż jest tam odcinek oświetlenia wyłączony, ponieważ brakuje przewodu, który został skradziony. Pan Zbigniew Gmurowski sołtys wsi Rżyska stwierdził, że nie było żadnej kradzieży, tylko gałąź z wierzby spadła na linię i ją zerwała, i pracownicy z elektrowni ten przewód odcięli, a nikt nie ingerował, skoro zakład energetyczny pracował na linii. Przewodniczący Rady stwierdził, że jeśli jakiś przewód wisi to musi być usunięty, żeby nie zagrażał bezpieczeństwu, życiu i zdrowiu mieszkańców. Pani Ewa Całka podziękowała radnym, którzy przekazali środki finansowe na przygotowanie szlachetnej paczki. Przykro jej, że nie było zbyt wiele czasu po 21

PROTOKÓŁ NR XIII/2016 z Sesji Rady Gminy w Kamienicy odbytej w dniu: 26 lutego 2016 r.

PROTOKÓŁ NR XIII/2016 z Sesji Rady Gminy w Kamienicy odbytej w dniu: 26 lutego 2016 r. 1 PROTOKÓŁ NR XIII/2016 z Sesji Rady Gminy w Kamienicy odbytej w dniu: 26 lutego 2016 r. Sesja odbyła się w Urzędzie Gminy w Kamienicy i trwała od godz. 9 30 do godz. 10 38. W sesji uczestniczyło 14 radnych

Bardziej szczegółowo

Protokół nr III.14 z posiedzenia sesji Rady Powiatu Międzyrzeckiego z dnia 29 grudnia 2014 r.

Protokół nr III.14 z posiedzenia sesji Rady Powiatu Międzyrzeckiego z dnia 29 grudnia 2014 r. Protokół nr III.14 z posiedzenia sesji Rady Powiatu Międzyrzeckiego z dnia 29 grudnia 2014 r. Przewodniczący Rady Powiatu Jarosław Szałata otworzył obrady sesji o godzinie 14 10 w Starostwie Powiatowym

Bardziej szczegółowo

PROTOKÓŁ nr 16 z posiedzenia Komisji Oświaty, Kultury i Sportu, które odbyło się w dniu 24 października 2007 roku

PROTOKÓŁ nr 16 z posiedzenia Komisji Oświaty, Kultury i Sportu, które odbyło się w dniu 24 października 2007 roku PROTOKÓŁ nr 16 z posiedzenia Komisji Oświaty, Kultury i Sportu, które odbyło się w dniu 24 października 2007 roku O godzinie 16 00 posiedzenie Komisji otworzył i przywitał wszystkich zebranych Przewodniczący

Bardziej szczegółowo

Protokół Nr 56/2014 z posiedzenia Komisji Budżetu i Rozwoju Gospodarczego w dniu 21 października 2014 r.

Protokół Nr 56/2014 z posiedzenia Komisji Budżetu i Rozwoju Gospodarczego w dniu 21 października 2014 r. Protokół Nr 56/2014 z posiedzenia Komisji Budżetu i Rozwoju Gospodarczego w dniu 21 października 2014 r. Obecni wg załączonej listy obecności /zał. nr 1/. Stan obecnych członków Komisji (8 radnych) stanowi

Bardziej szczegółowo

Protokół Nr XXIX/2012 z sesji Rady Gminy Masłów, która odbyła się w dniu 27 grudnia 2012 roku

Protokół Nr XXIX/2012 z sesji Rady Gminy Masłów, która odbyła się w dniu 27 grudnia 2012 roku Protokół Nr XXIX/2012 z sesji Rady Gminy Masłów, która odbyła się w dniu 27 grudnia 2012 roku Tematyka sesji: 1. Otwarcie sesji. 2. Stwierdzenie quorum. 3. Przyjęcie porządku obrad. 4. Przyjęcie protokołu

Bardziej szczegółowo

Protokół Nr 1/2011 z posiedzenia Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Pokrzywnica odbytego w dniu 07 marca 2011 r. w lokalu Urzędu Gminy w Pokrzywnicy

Protokół Nr 1/2011 z posiedzenia Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Pokrzywnica odbytego w dniu 07 marca 2011 r. w lokalu Urzędu Gminy w Pokrzywnicy Protokół Nr 1/2011 z posiedzenia Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Pokrzywnica odbytego w dniu 07 marca 2011 r. w lokalu Urzędu Gminy w Pokrzywnicy Posiedzeniu Komisji przewodniczyła Przewodnicząca Komisji

Bardziej szczegółowo

P r o t o k ó ł Nr XXX/14. z obrad XXX sesji Rady Gminy Nur zorganizowanej w dniu 17 czerwca 2014 r. w budynku GOK w Nurze

P r o t o k ó ł Nr XXX/14. z obrad XXX sesji Rady Gminy Nur zorganizowanej w dniu 17 czerwca 2014 r. w budynku GOK w Nurze P r o t o k ó ł Nr XXX/14 z obrad XXX sesji Rady Gminy Nur zorganizowanej w dniu 17 czerwca 2014 r. w budynku GOK w Nurze Obrady rozpoczęto o godzinie 13 00 zakończono zaś o godzinie 14 00. Na stan 15

Bardziej szczegółowo

P r o t o k ó ł nr 6/07

P r o t o k ó ł nr 6/07 P r o t o k ó ł nr 6/07 z posiedzenia Komisji Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Infrastruktury Technicznej odbytej w dniu 25 czerwca 2007 r. w Starostwie Powiatowym w Zduńskiej Woli (sala konferencyjna)

Bardziej szczegółowo

Protokół Nr X/2011 z sesji Rady Powiatu w Oławie odbytej w dniu 24 sierpnia 2011 r. w sali posiedzeń Starostwa Powiatowego w Oławie

Protokół Nr X/2011 z sesji Rady Powiatu w Oławie odbytej w dniu 24 sierpnia 2011 r. w sali posiedzeń Starostwa Powiatowego w Oławie Protokół Nr X/2011 z sesji Rady Powiatu w Oławie odbytej w dniu 24 sierpnia 2011 r. w sali posiedzeń Starostwa Powiatowego w Oławie Przewodnicząca Rady Powiatu Ewa Szczepanik o godzinie 13:00 otworzyła

Bardziej szczegółowo

Znak: BRM /09. Rada Miasta Nowego Sącza

Znak: BRM /09. Rada Miasta Nowego Sącza Znak: BRM.0053-44/09 Rada Miasta Nowego Sącza Protokół Nr XLIV/2009 z posiedzenia XLIV Sesji Rady Miasta Nowego Sącza zwołanej w dniu 24 marca 2009 r. Ad. 1 Obrady XLIV Sesji Rady Miasta Nowego Sącza w

Bardziej szczegółowo

Protokół Nr XIX/2008

Protokół Nr XIX/2008 Protokół Nr XIX/2008 z obrad XIX zwyczajnej sesji Rady Gminy Małkinia Górnaodbytej w dniu 21 kwietnia 2008 roku w Gminnym Ośrodku Kultury i Sportuw Małkini Górnej pod przewodnictwem Jana Chaberskiego Przewodniczącego

Bardziej szczegółowo

Protokół nr 1/14 z posiedzenia Komisji Budżetu, Rozwoju Gospodarczego i Promocji Rady Miejskiej w Paczkowie z dnia i 18 grudnia 2014 r.

Protokół nr 1/14 z posiedzenia Komisji Budżetu, Rozwoju Gospodarczego i Promocji Rady Miejskiej w Paczkowie z dnia i 18 grudnia 2014 r. Protokół nr 1/14 z posiedzenia Komisji Budżetu, Rozwoju Gospodarczego i Promocji Rady Miejskiej w Paczkowie z dnia i 18 grudnia 2014 r. W posiedzeniu uczestniczyli członkowie wg załączonej listy obecności

Bardziej szczegółowo

PROTOKÓŁ z Sesji Nadzwyczajnej Rady Miejskiej w Radzyminie z dnia 3 sierpnia 2010 r.

PROTOKÓŁ z Sesji Nadzwyczajnej Rady Miejskiej w Radzyminie z dnia 3 sierpnia 2010 r. PROTOKÓŁ z Sesji Nadzwyczajnej Rady Miejskiej w Radzyminie z dnia 3 sierpnia 2010 r. Porządek obrad: 1. Otwarcie Sesji 2. Przyjęcie porządku obrad 3. Powołanie Komisji Uchwał 4. Podjęcie uchwał Ad.punktu

Bardziej szczegółowo

Protokół z XI posiedzenia Komisji Budżetu i Finansów Rady Dzielnicy Mokotów m.st. Warszawy w dniu 12 września 2011 r.

Protokół z XI posiedzenia Komisji Budżetu i Finansów Rady Dzielnicy Mokotów m.st. Warszawy w dniu 12 września 2011 r. Protokół z XI posiedzenia Komisji Budżetu i Finansów Rady Dzielnicy Mokotów m.st. Warszawy w dniu 12 września 2011 r. W posiedzeniu udział wzięli członkowie Komisji (zgodnie z listą obecności stanowiącą

Bardziej szczegółowo

PROTOKÓŁ NR IX/11. IX sesji Rady Gminy Wyszki, która odbyła się dnia 10 listopada 2011 r. w sali konferencyjnej Urzędu Gminy Wyszki o godz.

PROTOKÓŁ NR IX/11. IX sesji Rady Gminy Wyszki, która odbyła się dnia 10 listopada 2011 r. w sali konferencyjnej Urzędu Gminy Wyszki o godz. PROTOKÓŁ NR IX/11 IX sesji Rady Gminy Wyszki, która odbyła się dnia 10 listopada 2011 r. w sali konferencyjnej Urzędu Gminy Wyszki o godz. 9 00 W sesji uczestniczyli radni ( 15 radnych lista obecności

Bardziej szczegółowo

Sekretarz gminy Przewodniczący komisji Sekretarz gminy Przewodniczący komisji Sekretarz gminy

Sekretarz gminy Przewodniczący komisji Sekretarz gminy Przewodniczący komisji Sekretarz gminy 1 Protokół nr 52/2014 z posiedzenia Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Mikołajki Pomorskie z dnia 28 kwietnia 2014 roku. Przewodniczący komisji Zuzanna Smoter o godz. 12 00 otworzyła posiedzenie i przywitała

Bardziej szczegółowo

Protokół Nr VII/11 z sesji Rady Powiatu w Oławie odbytej w dniu 27 kwietnia 2011 r. w sali posiedzeń Starostwa Powiatowego w Oławie

Protokół Nr VII/11 z sesji Rady Powiatu w Oławie odbytej w dniu 27 kwietnia 2011 r. w sali posiedzeń Starostwa Powiatowego w Oławie Protokół Nr VII/11 z sesji Rady Powiatu w Oławie odbytej w dniu 27 kwietnia 2011 r. w sali posiedzeń Starostwa Powiatowego w Oławie Przewodnicząca Rady Powiatu Ewa Szczepanik o godzinie 13:00 otworzyła

Bardziej szczegółowo

Przewodniczący Komisji p. Krzysztof Hanke powitał członków Komisji, oraz przybyłych gości (lista obecności w załączeniu załącznik nr 1).

Przewodniczący Komisji p. Krzysztof Hanke powitał członków Komisji, oraz przybyłych gości (lista obecności w załączeniu załącznik nr 1). Komisja Budżetu i Finansów Ad. 1-2 Protokół Nr 2/45/05 z posiedzenia Komisji Budżetu i Finansów, które odbyło się w dniu 17 stycznia 2005 r. o godz. 15.30 w Sali Kominkowej Starostwa Powiatowego w Pabianicach.

Bardziej szczegółowo

VII S E S J A R A D Y G M I N Y M A Ł A W I E Ś KADENCJA 2014-2018

VII S E S J A R A D Y G M I N Y M A Ł A W I E Ś KADENCJA 2014-2018 R A D A G M I N Y M A Ł A W I E Ś VII S E S J A R A D Y G M I N Y M A Ł A W I E Ś KADENCJA 2014-2018 29 czerwca 2015 r. 0 Protokół Nr VII / 2015 z obrad Sesji Rady Gminy Mała Wieś z dnia 29 czerwca 2015r.

Bardziej szczegółowo

PROTOKÓŁ nr 14 z posiedzenia Komisji Budżetowo - Gospodarczej, z dnia 13 czerwca 2007 roku

PROTOKÓŁ nr 14 z posiedzenia Komisji Budżetowo - Gospodarczej, z dnia 13 czerwca 2007 roku PROTOKÓŁ nr 14 z posiedzenia Komisji Budżetowo - Gospodarczej, z dnia 13 czerwca 2007 roku O godzinie 15 30 posiedzenie Komisji otworzył Przewodniczący Filip Rżewski, przywitał wszystkich zebranych i stwierdził

Bardziej szczegółowo

Protokół nr XV/2016. z sesji Rady Miejskiej w Zawidowie. odbytej w dniu 3 marca 2016 roku w sali konferencyjnej. Urzędu Miejskiego w Zawidowie.

Protokół nr XV/2016. z sesji Rady Miejskiej w Zawidowie. odbytej w dniu 3 marca 2016 roku w sali konferencyjnej. Urzędu Miejskiego w Zawidowie. Protokół nr XV/2016 z sesji Rady Miejskiej w Zawidowie odbytej w dniu 3 marca 2016 roku w sali konferencyjnej Urzędu Miejskiego w Zawidowie. Przewodniczący Rady Miejskiej Andrzej Pilarski o godzinie 17.00

Bardziej szczegółowo

Protokół Nr XX/12. Z sesji Rady Gminy Dłutów, która odbyła się w dniu 28 grudnia 2012 roku w Domu Kultury w Dłutowie ul. Polna 3.

Protokół Nr XX/12. Z sesji Rady Gminy Dłutów, która odbyła się w dniu 28 grudnia 2012 roku w Domu Kultury w Dłutowie ul. Polna 3. Protokół Nr XX/12 Z sesji Rady Gminy Dłutów, która odbyła się w dniu 28 grudnia 2012 roku w Domu Kultury w Dłutowie ul. Polna 3. Obradom przewodniczył Andrzej Oset Przewodniczący Rady Gminy Dłutów. Sesję

Bardziej szczegółowo

Protokół z XXIX sesji Rady Powiatu w Sandomierzu w dniu 23 kwietnia 2013 roku.

Protokół z XXIX sesji Rady Powiatu w Sandomierzu w dniu 23 kwietnia 2013 roku. Protokół z XXIX sesji Rady Powiatu w Sandomierzu w dniu 23 kwietnia 2013 roku. Sesja odbyła się w Sali Konferencyjnej Starostwa Powiatowego w Sandomierzu obrady rozpoczęto o godz. 10-tej. W Sesji uczestniczyło

Bardziej szczegółowo

Protokół nr 11/VIII/2015. posiedzenia Komisji Statutowej Rady Miejskiej w Łodzi z dnia 26 sierpnia 2015 r.

Protokół nr 11/VIII/2015. posiedzenia Komisji Statutowej Rady Miejskiej w Łodzi z dnia 26 sierpnia 2015 r. DPr-BRM-II.0012.11.9.2015 Protokół nr 11/VIII/2015 I. Obecność na posiedzeniu 1. Członkowie Komisji: - stan... 5 osób, - obecnych... 5 osób. posiedzenia Komisji Statutowej Rady Miejskiej w Łodzi z dnia

Bardziej szczegółowo

Protokół Nr 34/1/2014 z posiedzenia Komisji Polityki Mieszkaniowej w dniu 17 stycznia 2014 r.

Protokół Nr 34/1/2014 z posiedzenia Komisji Polityki Mieszkaniowej w dniu 17 stycznia 2014 r. Protokół Nr 34/1/2014 z posiedzenia Komisji Polityki Mieszkaniowej w dniu 17 stycznia 2014 r. Posiedzeniu przewodniczył Pan Maciej Kuśmierz - Przewodniczący Komisji Polityki Mieszkaniowej. Obecni, jak

Bardziej szczegółowo

Otwarcie posiedzenia i stwierdzenie prawomocności obrad.

Otwarcie posiedzenia i stwierdzenie prawomocności obrad. 1 Protokół nr 36/2013 Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Mikołajki Pomorskie z kontroli działalności Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Mikołajkach Pomorskich przeprowadzonej w dniu 26 kwietnia

Bardziej szczegółowo

Protokół Nr XVII/2015

Protokół Nr XVII/2015 Protokół Nr XVII/2015 z XVII sesji Rady Powiatu Średzkiego V kadencji zwołanej w trybie nadzwyczajnym, która odbyła się w dniu 2 listopada 2015 roku o godz. 10.30 w sali 107 Starostwa Powiatowego w Środzie

Bardziej szczegółowo

PROTOKÓŁ Nr VII.2015 przebiegu Sesji Rady Dzielnicy Nowe Miasto która odbyła się w dniu 14 sierpnia 2015 r. Otwarcie Sesji

PROTOKÓŁ Nr VII.2015 przebiegu Sesji Rady Dzielnicy Nowe Miasto która odbyła się w dniu 14 sierpnia 2015 r. Otwarcie Sesji PROTOKÓŁ Nr VII.2015 przebiegu Sesji Rady Dzielnicy Nowe Miasto która odbyła się w dniu 14 sierpnia 2015 r. Otwarcie Sesji 14.00. Sesję Sesja odbyła się w sali obrad Urzędu Miasta przy ul. Dąbrowskiego

Bardziej szczegółowo

PROTOKÓŁ NR VI/15. sesji Rady Gminy Wyszki, która odbyła się dnia 16 września 2015 r. w sali konferencyjnej Urzędu Gminy Wyszki o godz.

PROTOKÓŁ NR VI/15. sesji Rady Gminy Wyszki, która odbyła się dnia 16 września 2015 r. w sali konferencyjnej Urzędu Gminy Wyszki o godz. PROTOKÓŁ NR VI/15 sesji Rady Gminy Wyszki, która odbyła się dnia 16 września 2015 r. w sali konferencyjnej Urzędu Gminy Wyszki o godz. 9 00 W sesji uczestniczyli radni ( 14 radnych lista obecności stanowi

Bardziej szczegółowo

1. Otwarcie posiedzenia Komisji i stwierdzenie quorum.

1. Otwarcie posiedzenia Komisji i stwierdzenie quorum. OAB.AM 0052 5 /3/07 Protokół Nr 3/07 ze wspólnego posiedzenia: Komisji Oświaty, Komisji Budżetu i Gospodarki oraz Komisji Spraw Społecznych które odbyło się w dniu 18 kwietnia 2007 r. w Starostwie Powiatowym

Bardziej szczegółowo

P R O T O K Ó Ł Nr 1/2014

P R O T O K Ó Ł Nr 1/2014 P R O T O K Ó Ł Nr 1/2014 z posiedzenia Komisji Oświaty, Kultury, Zdrowia i Spraw Socjalnych odbytego w dniu 3 grudnia 2014 r. pod przewodnictwem Pana Kazimierza Szydłowskiego Przewodniczącego Komisji.

Bardziej szczegółowo

P R O T O K Ó Ł NR XII/15 z Nadzwyczajnej Sesji Rady Miejskiej w Boguszowie - Gorcach odbytej w dniu 27 lipca 2015 r.

P R O T O K Ó Ł NR XII/15 z Nadzwyczajnej Sesji Rady Miejskiej w Boguszowie - Gorcach odbytej w dniu 27 lipca 2015 r. P R O T O K Ó Ł NR XII/15 z Nadzwyczajnej Sesji Rady Miejskiej w Boguszowie - Gorcach odbytej w dniu 27 lipca 2015 r. Sesja rozpoczęła się o godz. 14:00 Sesja zakończyła się o godz. 14:40 Lista obecności

Bardziej szczegółowo

PROTOKÓŁ Nr 6/15 z posiedzenia Komisji Budżetowej i Inicjatyw Gospodarczych w sali obrad Urzędu Miasta w dniu 23 kwietnia 2015 roku

PROTOKÓŁ Nr 6/15 z posiedzenia Komisji Budżetowej i Inicjatyw Gospodarczych w sali obrad Urzędu Miasta w dniu 23 kwietnia 2015 roku PROTOKÓŁ Nr 6/15 z posiedzenia Komisji Budżetowej i Inicjatyw Gospodarczych w sali obrad Urzędu Miasta w dniu 23 kwietnia 2015 roku Lista obecności radnych w załączeniu. Posiedzenie Komisji Budżetowej

Bardziej szczegółowo

Protokół Nr 11/9/2015 Komisja Opieki Społecznej, Ochrony Rodziny i Zdrowia 18 grudnia 2015 roku

Protokół Nr 11/9/2015 Komisja Opieki Społecznej, Ochrony Rodziny i Zdrowia 18 grudnia 2015 roku Protokół Nr 11/9/2015 Komisja Opieki Społecznej, Ochrony Rodziny i Zdrowia 18 grudnia 2015 roku Posiedzeniu przewodniczył Pan Janusz Czajka Przewodniczący Komisji Opieki Społecznej, Ochrony Rodziny i Zdrowia.

Bardziej szczegółowo

PROTOKÓŁ Nr XIX/12 z sesji Rady Miasta w Myszkowie z dnia 8 maja 2012r.

PROTOKÓŁ Nr XIX/12 z sesji Rady Miasta w Myszkowie z dnia 8 maja 2012r. PROTOKÓŁ Nr XIX/12 z sesji Rady Miasta w Myszkowie z dnia 8 maja 2012r. Sesja odbywała się od godz.10.00 do godz. 10.45 Sesji przewodniczyła Przewodnicząca Rady Miasta Pani Halina Skorek-Kawka. W sesji

Bardziej szczegółowo

Protokół Nr XLVIII/14 z nadzwyczajnej sesji Rady Powiatu w Janowie Lubelski z dnia 14 lipca 2014 roku

Protokół Nr XLVIII/14 z nadzwyczajnej sesji Rady Powiatu w Janowie Lubelski z dnia 14 lipca 2014 roku Protokół Nr XLVIII/14 z nadzwyczajnej sesji Rady Powiatu w Janowie Lubelski z dnia 14 lipca 2014 roku W sesji udział wzięło 15 Radnych na stan 17 Radnych oraz zaproszeni goście. Godzina rozpoczęcia sesji

Bardziej szczegółowo

Protokół Nr 22/2012 z XXII sesji Rady Miejskiej w Ustrzykach Dolnych z dnia 31 maja 2012 r.

Protokół Nr 22/2012 z XXII sesji Rady Miejskiej w Ustrzykach Dolnych z dnia 31 maja 2012 r. Protokół Nr 22/2012 z XXII sesji Rady Miejskiej w Ustrzykach Dolnych z dnia 31 maja 2012 r. Obecnych 14 radnych - lista obecności stanowi załącznik Nr 1 do niniejszego protokołu. Ad.1. Otwarcie XXII sesji

Bardziej szczegółowo

Protokół Nr 16/2016 posiedzenia Komisji Rolnictwa, Środowiska i Bezpieczeństwa Publicznego z dnia 20 września 2016 roku

Protokół Nr 16/2016 posiedzenia Komisji Rolnictwa, Środowiska i Bezpieczeństwa Publicznego z dnia 20 września 2016 roku OR-II.R.0012.3.16.2016 Protokół Nr 16/2016 posiedzenia Komisji Rolnictwa, Środowiska i Bezpieczeństwa Publicznego z dnia 20 września 2016 roku Pan Grzegorz Grabowski przewodniczący Komisji po stwierdzeniu

Bardziej szczegółowo

PROTOKÓŁ NR XVII/12 z XVII sesji Rady Powiatu w Nowym Dworze Gdańskim z dnia 16 lutego 2012 r.

PROTOKÓŁ NR XVII/12 z XVII sesji Rady Powiatu w Nowym Dworze Gdańskim z dnia 16 lutego 2012 r. PROTOKÓŁ NR XVII/12 z XVII sesji Rady Powiatu w Nowym Dworze Gdańskim z dnia 16 lutego 2012 r. Rozpoczęcie: 12.00 Zakończenie: 12.50 1. Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad. Obrady rozpoczęto

Bardziej szczegółowo

Protokół Nr IV/7/12 Zarządu Powiatu Zduńskowolskiego z dnia 27 lutego 2012 r.

Protokół Nr IV/7/12 Zarządu Powiatu Zduńskowolskiego z dnia 27 lutego 2012 r. Protokół Nr IV/7/12 Zarządu Powiatu Zduńskowolskiego z dnia 27 lutego 2012 r. W posiedzeniu udział wzięli: 1. Wojciech Rychlik Starosta 2. Witold Oleszczyk Wicestarosta 3. Marcin Łabędzki Członek Zarządu

Bardziej szczegółowo

PROTOKÓŁ NR 13/13 z posiedzenia Komisji Rolnictwa, Gospodarki Żywnościowej i Spraw Samorządu w dniu 12 grudnia 2013r.

PROTOKÓŁ NR 13/13 z posiedzenia Komisji Rolnictwa, Gospodarki Żywnościowej i Spraw Samorządu w dniu 12 grudnia 2013r. PROTOKÓŁ NR 13/13 z posiedzenia Komisji Rolnictwa, Gospodarki Żywnościowej i Spraw Samorządu w dniu 12 grudnia 2013r. Posiedzeniu komisji przewodniczył Jan Stępień Przewodniczący Komisji. Lista obecności

Bardziej szczegółowo

W posiedzeniu udział brali:

W posiedzeniu udział brali: P r o t o k ó ł 26/13 z posiedzenia Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej Gminy Kłecko odbytego w dniu 29 sierpnia 2013 r. w godzinach od 8.00 do 9.50 w sali posiedzeń Urzędu Miejskiego w Kłecku. W posiedzeniu

Bardziej szczegółowo

Protokół Nr 9/2011 z posiedzenia Komisji Rewizyjnej z dnia 15 marca 2011r.

Protokół Nr 9/2011 z posiedzenia Komisji Rewizyjnej z dnia 15 marca 2011r. Protokół Nr 9/2011 z posiedzenia Komisji Rewizyjnej z dnia 15 marca 2011r. Obecni: 1. Tadeusz Groszek - Przewodnicząca Komisji 2. Robert Szydlik - Zastępca Przewodniczącego 3. Mirosław Sobczak - Członek

Bardziej szczegółowo

Protokół Nr 21/2010 Zarządu Powiatu Sanockiego z posiedzenia w dniu 20 maja 2010 r.

Protokół Nr 21/2010 Zarządu Powiatu Sanockiego z posiedzenia w dniu 20 maja 2010 r. Protokół Nr 21/2010 Zarządu Powiatu Sanockiego z posiedzenia w dniu 20 maja 2010 r. W posiedzeniu udział wzięli: Wacław Krawczyk Andrzej Radwański Stanisław Gołda Roman Konieczny Krystyna Chrząszcz Marian

Bardziej szczegółowo

Protokół. ze wspólnego posiedzenia komisji stałych Rady Gminy Grodzisko Dolne

Protokół. ze wspólnego posiedzenia komisji stałych Rady Gminy Grodzisko Dolne Protokół ze wspólnego posiedzenia komisji stałych Rady Gminy Grodzisko Dolne (Komisja Rewizyjna, Komisja Spraw Społecznych, Komisja Budżetu i Finansów) odbytego w dniu 28 marca 2012r. W posiedzeniu udział

Bardziej szczegółowo

Protokół nr 1/10 z wspólnego posiedzenia Stałych Komisji Rady Miejskiej odbytego w dniu 13 grudnia 2010r.

Protokół nr 1/10 z wspólnego posiedzenia Stałych Komisji Rady Miejskiej odbytego w dniu 13 grudnia 2010r. Protokół nr 1/10 z wspólnego posiedzenia Stałych Komisji Rady Miejskiej odbytego w dniu 13 grudnia 2010r. Wspólne posiedzenie Stałych Komisji Rady Miejskiej w Białej otworzyła Przewodnicząca Komisji Gospodarczej

Bardziej szczegółowo

PROTOKÓŁ Nr XXXII/2009 z XXXII Sesji Rady Gminy Międzyrzec Podlaski z dnia 12 maja 2009 roku.

PROTOKÓŁ Nr XXXII/2009 z XXXII Sesji Rady Gminy Międzyrzec Podlaski z dnia 12 maja 2009 roku. PROTOKÓŁ Nr XXXII/2009 z XXXII Sesji Rady Gminy Międzyrzec Podlaski z dnia 12 maja 2009 roku. XXXII Sesja Rady Gminy Międzyrzec Podlaski rozpoczęła się o godz. 15.10 Uczestniczyli w niej obecni radni wg

Bardziej szczegółowo

PROTOKÓŁ. (Lista obecności Radnych stanowi załącznik nr 1 do niniejszego protokołu).

PROTOKÓŁ. (Lista obecności Radnych stanowi załącznik nr 1 do niniejszego protokołu). RADA POWIATU w Siedlcach BR.0002.7.2015 PROTOKÓŁ z IX Sesji nadzwyczajnej Rady Powiatu w Siedlcach, odbytej w dniu 11 sierpnia 2015 roku w Starostwie Powiatowym w Siedlcach, ul. Piłsudskiego 40. Przewodniczący

Bardziej szczegółowo

P R O T O K Ó Ł obrad XXI -nadzwyczajnej sesji IV kadencji Rady Powiatu w Kraśniku z dnia 26 lipca 2012 r.

P R O T O K Ó Ł obrad XXI -nadzwyczajnej sesji IV kadencji Rady Powiatu w Kraśniku z dnia 26 lipca 2012 r. P R O T O K Ó Ł obrad XXI -nadzwyczajnej sesji IV kadencji Rady Powiatu w Kraśniku z dnia 26 lipca 2012 r. XXI Sesja IV kadencji Rady Powiatu w Kraśniku rozpoczęła się o godz. 14.00 w budynku Starostwa

Bardziej szczegółowo

PROTOKÓŁ NR V/15 Z SESJI RADY POWIATU SULĘCIŃSKIEGO V KADENCJI Z DNIA 24 lutego 2015 r.

PROTOKÓŁ NR V/15 Z SESJI RADY POWIATU SULĘCIŃSKIEGO V KADENCJI Z DNIA 24 lutego 2015 r. PROTOKÓŁ NR V/15 Z SESJI RADY POWIATU SULĘCIŃSKIEGO V KADENCJI Z DNIA 24 lutego 2015 r. Protokół nr V/15 obrad sesji zwyczajnej Rady Powiatu Sulęcińskiego w świetlicy Zespołu Szkół Licealnych i Zawodowych

Bardziej szczegółowo

Protokół Nr XIII/11 z odbytej w dniu 28 października 2011 r. sesji zwyczajnej Rady Powiatu w Opatowie

Protokół Nr XIII/11 z odbytej w dniu 28 października 2011 r. sesji zwyczajnej Rady Powiatu w Opatowie Protokół Nr XIII/11 z odbytej w dniu 28 października 2011 r. sesji zwyczajnej Rady Powiatu w Opatowie Sesję otworzył i przewodniczył jej obradom pan Zbigniew Wołcerz Przewodniczący Rady Powiatu, który

Bardziej szczegółowo

Ad.pkt. 2. Zaopiniowanie sprawozdania z wykonania budżetu Miasta Słupska za I półrocze 2016 roku

Ad.pkt. 2. Zaopiniowanie sprawozdania z wykonania budżetu Miasta Słupska za I półrocze 2016 roku 1 Protokół Nr 21/16 posiedzenia Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Słupsku, które odbyło się w dniu 16 września 2016 r. 1. Sprawy regulaminowe. Przewodnicząca Komisji Jadwiga Stec otworzyła posiedzenie

Bardziej szczegółowo

Protokół nr 9/2015. posiedzenia Komisji Budżetu, Finansów i Rozwoju Rady Miejskiej w Stargardzie Szczecińskim odbytego w dniu 26 czerwca 2015 roku.

Protokół nr 9/2015. posiedzenia Komisji Budżetu, Finansów i Rozwoju Rady Miejskiej w Stargardzie Szczecińskim odbytego w dniu 26 czerwca 2015 roku. Protokół nr 9/2015 posiedzenia Komisji Budżetu, Finansów i Rozwoju Rady Miejskiej w Stargardzie Szczecińskim odbytego w dniu 26 czerwca 2015 roku. Członkowie Komisji zebrali się w sali posiedzeń Komisji

Bardziej szczegółowo

PROTOKÓŁ Nr 8/2012 z posiedzenia Komisji Statutowej Rady Powiatu Nowosądeckiego 19 grudnia 2012 r.

PROTOKÓŁ Nr 8/2012 z posiedzenia Komisji Statutowej Rady Powiatu Nowosądeckiego 19 grudnia 2012 r. PROTOKÓŁ Nr 8/2012 z posiedzenia Komisji Statutowej Rady Powiatu Nowosądeckiego 19 grudnia 2012 r. Realizowany program posiedzenia: 1.Otwarcie posiedzenia i przyjęcie porządku posiedzenia. 2.Przyjęcie

Bardziej szczegółowo

P R O T O K Ó Ł NR XXVIII/12. z obrad XXVIII Sesji Rady Gminy Bukowsko odbytej w dniu 28 grudnia 2012 r.

P R O T O K Ó Ł NR XXVIII/12. z obrad XXVIII Sesji Rady Gminy Bukowsko odbytej w dniu 28 grudnia 2012 r. P R O T O K Ó Ł NR XXVIII/12 z obrad XXVIII Sesji Rady Gminy Bukowsko odbytej w dniu 28 grudnia 2012 r. Obrady XXVIII Sesji Rady Gminy Bukowsko odbywały się w sali narad Urzedu Gminy w godzinach od 8.00

Bardziej szczegółowo

PROTOKÓŁ NR 6/15 POSIEDZENIA KOMISJI BUDŻETU I GOSPODARKI z dnia 11.05.2015 r.

PROTOKÓŁ NR 6/15 POSIEDZENIA KOMISJI BUDŻETU I GOSPODARKI z dnia 11.05.2015 r. PROTOKÓŁ NR 6/15 POSIEDZENIA KOMISJI BUDŻETU I GOSPODARKI z dnia 11.05.2015 r. Posiedzenie rozpoczęło się o godz. 13.30 i trwało do 14.00 w siedzibie Starostwa Powiatowego w Gryfinie. W posiedzeniu udział

Bardziej szczegółowo

Protokół z XXV sesji Rady Powiatu w Sandomierzu w dniu 31 grudnia 2012 roku.

Protokół z XXV sesji Rady Powiatu w Sandomierzu w dniu 31 grudnia 2012 roku. Protokół z XXV sesji Rady Powiatu w Sandomierzu w dniu 31 grudnia 2012 roku. Sesja odbyła się Sali Konferencyjnej Starostwa Powiatowego obrady rozpoczęto o godz. 10-tej. W Sesji uczestniczyło 20 radnych,

Bardziej szczegółowo

Protokół Nr XXI/2008 z sesji Rady Gminy Masłów, która odbyła się w dniu 30 czerwca 2008 roku

Protokół Nr XXI/2008 z sesji Rady Gminy Masłów, która odbyła się w dniu 30 czerwca 2008 roku Protokół Nr XXI/2008 z sesji Rady Gminy Masłów, która odbyła się w dniu 30 czerwca 2008 roku Tematyka sesji: 1. Otwarcie sesji. 2. Stwierdzenie quorum. 3. Przyjęcie porządku obrad. 4. Przyjęcie protokołu

Bardziej szczegółowo

Protokół nr 3/10 z III Sesji Rady Gminy Kruszyna odbytej w dniu 29 grudnia 2010r w sali nr 3 Urzędu Gminy Kruszyna w godz. od 9.00 do

Protokół nr 3/10 z III Sesji Rady Gminy Kruszyna odbytej w dniu 29 grudnia 2010r w sali nr 3 Urzędu Gminy Kruszyna w godz. od 9.00 do Protokół nr 3/10 z III Sesji Rady Gminy Kruszyna odbytej w dniu 29 grudnia 2010r w sali nr 3 Urzędu Gminy Kruszyna w godz. od 9.00 do 10.40. Obradom przewodniczy Przewodniczący Rady Gminy Anna Kosela Protokolant

Bardziej szczegółowo

Protokół nr XVII/08 z XVII Sesji Rady Gminy w Chojnicach z dnia 30 października 2008 roku

Protokół nr XVII/08 z XVII Sesji Rady Gminy w Chojnicach z dnia 30 października 2008 roku Protokół nr XVII/08 z XVII Sesji Rady Gminy w Chojnicach Posiedzenie trwało od godziny 10-tej do godziny 12.30. W posiedzeniu udział wzięli Radni Rady Gminy zgodnie z załączoną listą obecności. Poza tym

Bardziej szczegółowo

Protokół Nr 12/15. Otwarcia posiedzenia dokonał Przewodniczący Komisji Roman Kubiś, witając członków Komisji, jak i zaproszonych gości.

Protokół Nr 12/15. Otwarcia posiedzenia dokonał Przewodniczący Komisji Roman Kubiś, witając członków Komisji, jak i zaproszonych gości. Protokół Nr 12/15 z posiedzenia Komisji Rodziny i Spraw Społecznych odbytego w dniu 3 listopada 2015 r. w lokalu Urzędu Miasta Zduńska Wola (Urząd Stanu Cywilnego, pokój nr 109) przy ul. S. Złotnickiego

Bardziej szczegółowo

Protokół nr XV/16 z obrad sesji Rady Powiatu Wodzisławskiego w dniu 28 stycznia 2016 roku

Protokół nr XV/16 z obrad sesji Rady Powiatu Wodzisławskiego w dniu 28 stycznia 2016 roku WRZ.0002.1.2016 Protokół nr XV/16 z obrad sesji Rady Powiatu Wodzisławskiego w dniu 28 stycznia 2016 roku Sesja Rady Powiatu Wodzisławskiego rozpoczęła się w dniu 28 stycznia 2016 roku o godz. 14.00. Miejscem

Bardziej szczegółowo

P R O T O K Ó Ł Nr IV/07 z IV sesji Rady Gminy Gościeradów odbytej w dniu 25 stycznia 2007 roku.

P R O T O K Ó Ł Nr IV/07 z IV sesji Rady Gminy Gościeradów odbytej w dniu 25 stycznia 2007 roku. P R O T O K Ó Ł Nr IV/07 z IV sesji Rady Gminy Gościeradów odbytej w dniu 25 stycznia 2007 roku. Obrady IV sesji Rady Gminy Gościeradów otworzył Pan Mariusz Szczepanik Przewodniczący Rady Gminy. Powitał

Bardziej szczegółowo

Protokół Nr LVI / 2007 z posiedzenia Zgromadzenia Związku Komunalnego Gmin Komunikacja Międzygminna w Olkuszu z dnia roku i

Protokół Nr LVI / 2007 z posiedzenia Zgromadzenia Związku Komunalnego Gmin Komunikacja Międzygminna w Olkuszu z dnia roku i 1 Protokół Nr LVI / 2007 z posiedzenia Zgromadzenia Związku Komunalnego Gmin Komunikacja Międzygminna w Olkuszu z dnia 29.11.2007 roku i 06.12.2007 roku Posiedzenie Zgromadzenia Związku Komunalnego Gmin

Bardziej szczegółowo

PROTOKÓŁ z nadzwyczajnej sesji Rady Miejskiej w Radzyminie z dnia 1 czerwca 2011 roku

PROTOKÓŁ z nadzwyczajnej sesji Rady Miejskiej w Radzyminie z dnia 1 czerwca 2011 roku PROTOKÓŁ z nadzwyczajnej sesji Rady Miejskiej w Radzyminie z dnia 1 czerwca 2011 roku Proponowany porządek obrad: 1. Otwarcie Sesji 2. Przyjęcie porządku obrad 3. Powołanie Komisji Uchwał 4. Podjęcie uchwał:

Bardziej szczegółowo

PROTOKÓŁ Nr V/2015. Przewodniczący przedstawił porządek obrad, a mianowicie: PORZĄDEK OBRAD:

PROTOKÓŁ Nr V/2015. Przewodniczący przedstawił porządek obrad, a mianowicie: PORZĄDEK OBRAD: PROTOKÓŁ Nr V/2015 z obrad sesji Rady Miejskiej w Wasilkowie z dnia 22 stycznia 2015r., która odbyła się w sali konferencyjnej Urzędu Miejskiego w Wasilkowie przy ulicy Białostockiej 7. Obradom przewodniczył

Bardziej szczegółowo

Protokół nr XXII/2009 XXII Sesji Rady Gminy w Chojnicach z dnia 25 marca 2009 roku

Protokół nr XXII/2009 XXII Sesji Rady Gminy w Chojnicach z dnia 25 marca 2009 roku Protokół nr XXII/2009 XXII Sesji Rady Gminy w Chojnicach Posiedzenie odbyło się w sali nr 300 Urzędu Gminy w Chojnicach i trwało od godziny 10-tej do godziny 11.25. W posiedzeniu udział wzięli Radni Rady

Bardziej szczegółowo

P R O T O K Ó Ł Nr XIII/15. nadzwyczajnej sesji Rady Miejskiej w Nisku odbytej w dniu 27 października 2015r w sali narad Urzędu Gminy i Miasta w Nisku

P R O T O K Ó Ł Nr XIII/15. nadzwyczajnej sesji Rady Miejskiej w Nisku odbytej w dniu 27 października 2015r w sali narad Urzędu Gminy i Miasta w Nisku P R O T O K Ó Ł Nr XIII/15 nadzwyczajnej sesji Rady Miejskiej w Nisku odbytej w dniu 27 października 2015r w sali narad Urzędu Gminy i Miasta w Nisku Nadzwyczajną sesję Rady Miejskiej w Nisku otworzył

Bardziej szczegółowo

P R O T O K Ó Ł Nr III/14 Sesji nadzwyczajnej Rady Miejskiej Mieroszowa odbytej w dniu 18 grudnia 2014 r. w Urzędzie Miejskim w Mieroszowie

P R O T O K Ó Ł Nr III/14 Sesji nadzwyczajnej Rady Miejskiej Mieroszowa odbytej w dniu 18 grudnia 2014 r. w Urzędzie Miejskim w Mieroszowie 1 P R O T O K Ó Ł Nr III/14 Sesji nadzwyczajnej Rady Miejskiej Mieroszowa odbytej w dniu 18 grudnia 2014 r. w Urzędzie Miejskim w Mieroszowie Godzina rozpoczęcia: 18:05 Godzina zakończenia: 18:40 Ad. 1.

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z LVI sesji Rady Miejskiej w Ożarowie Mazowieckim z dnia 20 sierpnia 2014 roku.

Sprawozdanie z LVI sesji Rady Miejskiej w Ożarowie Mazowieckim z dnia 20 sierpnia 2014 roku. Sprawozdanie z LVI sesji Rady Miejskiej w Ożarowie Mazowieckim z dnia 20 sierpnia 2014 roku. LVI sesja Rady Miejskiej odbyła się w sali konferencyjnej Urzędu Miejskiego w Ożarowie Mazowieckim przy ul.

Bardziej szczegółowo

PROTOKÓŁ NR 14 12/2015

PROTOKÓŁ NR 14 12/2015 BRMG-KSiB-II.0012.12.2015 PROTOKÓŁ NR 14 12/2015 z nadzwyczajnego posiedzenia Komisji Strategii i Budżetu Rady Miasta Gdańska, które odbyło się w dniu 30 kwietnia 2015 roku, a rozpoczęło się o godz. 8.30,

Bardziej szczegółowo

PROTOKÓŁ NR XXIV/2012 Z SESJI RADY MIEJSKIEJ W PIŁAWIE GÓRNEJ Z DNIA 3 WRZEŚNIA 2012 ROKU.

PROTOKÓŁ NR XXIV/2012 Z SESJI RADY MIEJSKIEJ W PIŁAWIE GÓRNEJ Z DNIA 3 WRZEŚNIA 2012 ROKU. PROTOKÓŁ NR XXIV/2012 Z SESJI RADY MIEJSKIEJ W PIŁAWIE GÓRNEJ Z DNIA 3 WRZEŚNIA 2012 ROKU. Miejsce posiedzenia - sala narad urzędu Miasta. Rozpoczęcie posiedzenia - godzina 14.00. Zakończenie posiedzenia

Bardziej szczegółowo

Protokół nr 34/XXXIV z sesji Rady Powiatu Kwidzyńskiego odbytej 16 grudnia 2013 r.

Protokół nr 34/XXXIV z sesji Rady Powiatu Kwidzyńskiego odbytej 16 grudnia 2013 r. Protokół nr 34/XXXIV z sesji Rady Powiatu Kwidzyńskiego odbytej 16 grudnia 2013 r. Ad.1. Przewodniczący Rady Powiatu Jerzy Śnieg o godz. 15 30 otworzył obrady wypowiadając słowa: Otwieram obrady Sesji

Bardziej szczegółowo

PROTOKÓŁ NR 43/10 z posiedzenia Komisji Finansów i Rozwoju Gospodarczego odbytego w dniu 25 sierpnia 2010 roku.

PROTOKÓŁ NR 43/10 z posiedzenia Komisji Finansów i Rozwoju Gospodarczego odbytego w dniu 25 sierpnia 2010 roku. PROTOKÓŁ NR 43/10 z posiedzenia Komisji Finansów i Rozwoju Gospodarczego odbytego w dniu 25 sierpnia 2010 roku. Komisja Finansów i Rozwoju Gospodarczego odbyła posiedzenie w następującym składzie osobowym:

Bardziej szczegółowo

P R O T O K Ó Ł Nr XVIII/2012 XVIII sesji Rady Miejskiej w Pasymiu z dnia 10 lipca 2012 r.

P R O T O K Ó Ł Nr XVIII/2012 XVIII sesji Rady Miejskiej w Pasymiu z dnia 10 lipca 2012 r. P R O T O K Ó Ł Nr XVIII/2012 XVIII sesji Rady Miejskiej w Pasymiu z dnia 10 lipca 2012 r. Obrady XVIII sesji Rady Miejskiej w Pasymiu otworzyła Przewodnicząca Rady Miejskiej Pani Elżbieta Dyrda, witając

Bardziej szczegółowo

PROTOKÓŁ NR 3 /15 Z posiedzenia Komisji Rewizyjnej z dnia 26 maja 2015 r.

PROTOKÓŁ NR 3 /15 Z posiedzenia Komisji Rewizyjnej z dnia 26 maja 2015 r. O-R.0012.4.2015.MS PROTOKÓŁ NR 3 /15 Z posiedzenia Komisji Rewizyjnej z dnia 26 maja 2015 r. Godzina rozpoczęcia 10.00 Miejsce Urząd Gminy Terespol, sala Nr 31 W posiedzeniu udział wzięli: Komisja Rewizyjna

Bardziej szczegółowo

Powyższa kandydatura została przyjęta jednogłośnie.

Powyższa kandydatura została przyjęta jednogłośnie. Protokół nr LVII/2014 z obrad nadzwyczajnej LVII sesji Rady Powiatu Golubsko Dobrzyńskiego odbytej w dniu 7 października 2014 r. w sali nr 1 Urzędu Miasta Golubia Dobrzynia Ad. 1 O godzinie 15.00 nadzwyczajną

Bardziej szczegółowo

PROTOKÓŁ NR z posiedzenia Komisji Rewizyjnej z dnia 10 czerwca 2014.

PROTOKÓŁ NR z posiedzenia Komisji Rewizyjnej z dnia 10 czerwca 2014. PROTOKÓŁ NR 123.2014 z posiedzenia Komisji Rewizyjnej z dnia 10 czerwca 2014. Obecni: 1. Tadeusz Groszek - Przewodniczący Komisji 2. Robert Szydlik - Zastępca Przewodniczącego 3. Mirosław Sobczak - Członek

Bardziej szczegółowo

Protokół Nr 2/15. Przedstawił członkom Komisji proponowany porządek dzienny posiedzenia.

Protokół Nr 2/15. Przedstawił członkom Komisji proponowany porządek dzienny posiedzenia. Protokół Nr 2/15 z 3-go posiedzenia odbytej w dniu 30 marca 2015 r. w sali narad w Urzędzie Gminy Grabowo. Początek posiedzenia - godzina 11.15, zakończenie - godzina 12.45. Posiedzenie prowadził Przewodniczący

Bardziej szczegółowo

Protokół Nr 45/2014 z posiedzenia Komisji Budżetu i Rozwoju Gospodarczego w dniu 25 marca 2014 r.

Protokół Nr 45/2014 z posiedzenia Komisji Budżetu i Rozwoju Gospodarczego w dniu 25 marca 2014 r. Protokół Nr 45/2014 z posiedzenia Komisji Budżetu i Rozwoju Gospodarczego w dniu 25 marca 2014 r. Obecni wg załączonej listy obecności /zał. nr 1/. Stan obecnych członków Komisji (9 radnych) stanowi kworum

Bardziej szczegółowo

Protokół z sesji X Rady Powiatu w Sandomierzu w dniu 7 sierpnia 2015 roku.

Protokół z sesji X Rady Powiatu w Sandomierzu w dniu 7 sierpnia 2015 roku. Protokół z sesji X Rady Powiatu w Sandomierzu w dniu 7 sierpnia 2015 roku. Sesja odbyła się w Sali Konferencyjnej Starostwa Powiatowego obrady rozpoczęto o godz. 10-tej. W Sesji uczestniczyło szesnastu

Bardziej szczegółowo

ISSN SENAT RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

ISSN SENAT RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ ISSN 1643-2851 SENAT RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Zapis stenograficzny (858) Wspólne posiedzenie Komisji Budżetu i Finansów Publicznych (20.) oraz Komisji Ustawodawczej (183.) w dniu 22 kwietnia 2009 r. VII

Bardziej szczegółowo

PROTOKÓŁ NR XI/12. XI sesji Rady Gminy Wyszki, która odbyła się dnia 1 marca 2012 r. w sali konferencyjnej Urzędu Gminy Wyszki o godz.

PROTOKÓŁ NR XI/12. XI sesji Rady Gminy Wyszki, która odbyła się dnia 1 marca 2012 r. w sali konferencyjnej Urzędu Gminy Wyszki o godz. PROTOKÓŁ NR XI/12 XI sesji Rady Gminy Wyszki, która odbyła się dnia 1 marca 2012 r. w sali konferencyjnej Urzędu Gminy Wyszki o godz. 9 00 W sesji uczestniczyli radni ( 14 radnych lista obecności stanowi

Bardziej szczegółowo

Ad 4 Podjęcie uchwały w sprawie emisji obligacji oraz zasad ich zbywania, nabywania i wykupu.

Ad 4 Podjęcie uchwały w sprawie emisji obligacji oraz zasad ich zbywania, nabywania i wykupu. Ad 4 Podjęcie uchwały w sprawie emisji obligacji oraz zasad ich zbywania, nabywania i wykupu. Komisja nie zajęła stanowiska w przedmiotowej sprawie, ponieważ wszyscy obecni członkowie wstrzymali się od

Bardziej szczegółowo

PROTOKÓŁ Nr 12/15. Przewodniczący Komisji Rodziny poinformował, że protokół z posiedzenia

PROTOKÓŁ Nr 12/15. Przewodniczący Komisji Rodziny poinformował, że protokół z posiedzenia PROTOKÓŁ Nr 12/15 z posiedzenia wspólnego Komisji do Spraw Rodziny, Młodzieży i Kultury Fizycznej oraz Komisji Zdrowia, Opieki Społecznej, Oświaty, Kultury z dnia 23 grudnia 2015r. Posiedzeniu komisji

Bardziej szczegółowo

PROTOKÓŁ NR XX/16 SESJI RADY GMINY OLEŚNICA VII kadencji odbytej w dniu 20 maja 2016 roku w sali narad Urzędu Gminy Oleśnica, ul.

PROTOKÓŁ NR XX/16 SESJI RADY GMINY OLEŚNICA VII kadencji odbytej w dniu 20 maja 2016 roku w sali narad Urzędu Gminy Oleśnica, ul. PROTOKÓŁ NR XX/16 SESJI RADY GMINY OLEŚNICA VII kadencji odbytej w dniu 20 maja 2016 roku w sali narad Urzędu Gminy Oleśnica, ul. 11 Listopada 24 W sesji, której przewodniczył Tadeusz Kunaj Przewodniczący

Bardziej szczegółowo

Czas trwania obrad: 8.00 8.35. Nieobecni radni: Pan Antoni Tobjasz. Pkt 1.

Czas trwania obrad: 8.00 8.35. Nieobecni radni: Pan Antoni Tobjasz. Pkt 1. 1 Protokół Nr VI/2015 z obrad VI Nadzwyczajnej Sesji Rady Gminy Stężyca, które odbyły się w dniu 29 kwietnia 2015 roku w sali konferencyjnej Urzędu Gminy w Stężycy. Czas trwania obrad: 8.00 8.35. Nieobecni

Bardziej szczegółowo

ad. 2 Sekretarz Gminy przedstawiła informację z realizacji wniosków z poprzednich sesji (rejestr skarg i wniosków)

ad. 2 Sekretarz Gminy przedstawiła informację z realizacji wniosków z poprzednich sesji (rejestr skarg i wniosków) Protokół Nr XXIII/12 z sesji Rady Gminy Kamiennik odbytej w sali Gminnego Ośrodka Kultury w Kamienniku w dniu 22 listopada 2012 r. w godzinach od 9 00 12 30 Sesję otworzył i jej obradom przewodniczył p.

Bardziej szczegółowo

P R O T O K Ó Ł Nr 31/2009

P R O T O K Ó Ł Nr 31/2009 P R O T O K Ó Ł Nr 31/2009 z posiedzenia Komisji Prawa Porządku Publicznego i Promocji Rady Miejskiej w Brzesku odbytego w dniu : 24 k w i e t n i a 2009 r o k u W posiedzeniu udział wzięli członkowie

Bardziej szczegółowo

Protokół Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Kamienna Góra z dnia 24 listopada 2016 r.

Protokół Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Kamienna Góra z dnia 24 listopada 2016 r. Protokół Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Kamienna Góra z dnia 24 listopada 2016 r. Przewodnicząca Komisji Rewizyjnej - Pani Józefa Rekieć w dniu 24 listopada 2016 r. o godzinie 9:00 otworzyła posiedzenie

Bardziej szczegółowo

z Sesji Sejmiku Województwa Podlaskiego z dnia 5 listopada 2010 r.

z Sesji Sejmiku Województwa Podlaskiego z dnia 5 listopada 2010 r. P R O T O K Ó Ł Nr XLVI/10 z Sesji Sejmiku Województwa Podlaskiego z dnia 5 listopada 2010 r. Obradom przewodniczył Przewodniczący Sejmiku Pan Mieczysław Bagiński. W chwili rozpoczęcia obrad odnotowano

Bardziej szczegółowo

Protokół nr 39/2013 z posiedzenia wspólnego Komisji odbytego w dniu 25 listopada 2013 roku

Protokół nr 39/2013 z posiedzenia wspólnego Komisji odbytego w dniu 25 listopada 2013 roku Protokół nr 39/2013 z posiedzenia wspólnego Komisji odbytego w dniu 25 listopada 2013 roku W posiedzeniu uczestniczyli: członkowie Komisji Rozwoju Gospodarczego i Budżetu oraz pozostałych Komisji Rady

Bardziej szczegółowo

PROTOKÓŁ Nr XIX/2016 Sesji Rady Powiatu Toruńskiego odbytej w dniu 23 czerwca 2016 r. w Sali Konferencyjnej Starostwa Powiatowego w Toruniu

PROTOKÓŁ Nr XIX/2016 Sesji Rady Powiatu Toruńskiego odbytej w dniu 23 czerwca 2016 r. w Sali Konferencyjnej Starostwa Powiatowego w Toruniu PROTOKÓŁ Nr XIX/2016 Sesji Rady Powiatu Toruńskiego odbytej w dniu 23 czerwca 2016 r. w Sali Konferencyjnej Starostwa Powiatowego w Toruniu Przewodniczący Rady Tomasz Zakrzewski o godz. 14:00 otworzył

Bardziej szczegółowo

PROTOKÓŁ Nr 67/2009 z posiedzenia Komisji ds. Budżetu i Inwestycji z dnia 31 sierpnia 2009 r.

PROTOKÓŁ Nr 67/2009 z posiedzenia Komisji ds. Budżetu i Inwestycji z dnia 31 sierpnia 2009 r. PROTOKÓŁ Nr 67/2009 z posiedzenia Komisji ds. Budżetu i Inwestycji z dnia 31 sierpnia 2009 r. Obecni: 1. Jan Zbigniew Pożarko - Przewodniczący Komisji 2. Hanna Kurek - Zastępca Przewodniczącego 3. Stanisław

Bardziej szczegółowo

Zarządu Powiatu Sanockiego z posiedzenia w dniu 4 grudnia 2013 roku

Zarządu Powiatu Sanockiego z posiedzenia w dniu 4 grudnia 2013 roku Protokół Nr 130/2013 Zarządu Powiatu Sanockiego z posiedzenia w dniu 4 grudnia 2013 roku W posiedzeniu udział wzięli: Sebastian Niżnik Wacław Krawczyk Grażyna Borek Jan Chowaniec Waldemar Och Krystyna

Bardziej szczegółowo

Mieszkańcy Chmielenia w proteście zablokowali drogę krajową

Mieszkańcy Chmielenia w proteście zablokowali drogę krajową Mieszkańcy Chmielenia w proteście zablokowali drogę krajową Napisano dnia: 2016-11-26 15:31:06 Mieszkańcy Chmielenia (gm. Lubomierz) od lat proszą o budowę chodnika w ich wsi, w staraniach wspierają ich

Bardziej szczegółowo

Protokół Nr 2/2/2006 z posiedzenia Komisji Nauki, Oświaty, Kultury i Sportu w dniu 27 grudnia 2006 roku godz. 13,00 - Ratusz

Protokół Nr 2/2/2006 z posiedzenia Komisji Nauki, Oświaty, Kultury i Sportu w dniu 27 grudnia 2006 roku godz. 13,00 - Ratusz Protokół Nr 2/2/2006 z posiedzenia Komisji Nauki, Oświaty, Kultury i Sportu w dniu 27 grudnia 2006 roku godz. 13,00 - Ratusz Posiedzeniu przewodniczył Pan Andrzej Majewski Przewodniczący Komisji Nauki,

Bardziej szczegółowo

Z Sesji Rady Gminy Olsztyn odbytej w dniu 23 kwietnia 2008 roku

Z Sesji Rady Gminy Olsztyn odbytej w dniu 23 kwietnia 2008 roku PROTOKÓŁ NR XVII/08 Z Sesji Rady Gminy Olsztyn odbytej w dniu 23 kwietnia 2008 roku Przewodniczący Rady Gminy Janusz Konieczny o godzinie 11-tej otworzył obrady XVII Sesji Rady Gminy. Po powitaniu radnych

Bardziej szczegółowo

PROTOKÓŁ NR IV/15. sesji Rady Gminy Wyszki, która odbyła się dnia 26 marca 2015 r. w sali konferencyjnej Urzędu Gminy Wyszki o godz.

PROTOKÓŁ NR IV/15. sesji Rady Gminy Wyszki, która odbyła się dnia 26 marca 2015 r. w sali konferencyjnej Urzędu Gminy Wyszki o godz. PROTOKÓŁ NR IV/15 sesji Rady Gminy Wyszki, która odbyła się dnia 26 marca 2015 r. w sali konferencyjnej Urzędu Gminy Wyszki o godz. 10 00 W sesji uczestniczyli radni ( 15 radnych lista obecności stanowi

Bardziej szczegółowo

PROTOKÓŁ Nr XXXI/2001 z Sesji Rady Powiatu w Oławie odbytej w dniu 29 października 2001 r. w Sali Posiedzeń Starostwa Powiatowego w Oławie.

PROTOKÓŁ Nr XXXI/2001 z Sesji Rady Powiatu w Oławie odbytej w dniu 29 października 2001 r. w Sali Posiedzeń Starostwa Powiatowego w Oławie. PROTOKÓŁ Nr XXXI/2001 z Sesji Rady Powiatu w Oławie odbytej w dniu 29 października 2001 r. w Sali Posiedzeń Starostwa Powiatowego w Oławie. Sesja Rady Powiatu rozpoczęła się o godz. 13 00, a zakończyła

Bardziej szczegółowo