Protokół z Sesji Rady Miejskiej w Radzyminie z dnia 20 grudnia 2012 r.

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Protokół z Sesji Rady Miejskiej w Radzyminie z dnia 20 grudnia 2012 r."

Transkrypt

1 Protokół z Sesji Rady Miejskiej w Radzyminie z dnia 20 grudnia 2012 r. Porządek obrad: 1. Otwarcie Sesji. 2. Przyjęcie porządku obrad. 3. Powołanie Komisji Uchwał i Wniosków. 4. Przyjęcie protokołu z poprzedniej Sesji. 5. Podjęcie Uchwał: 1) w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki, Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2013; 2) w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu uchwały w sprawie uchwalenia Statutu Gminy Radzymin; 3) w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu uchwały w sprawie wprowadzenia Programu zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Radzymin ; 4) w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu uchwały w sprawie ustalenia zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Miasta i Gminy Radzymin; 5) w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu uchwały w sprawie ustalenia Regulaminu określającego wysokość i szczegółowe warunki przyznawania dodatków: za wysługę lat, motywacyjnego, funkcyjnego i za warunki pracy oraz szczegółowy sposób obliczania i wypłacania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw, a także wysokość oraz szczegółowe zasady przyznawania i wypłacania dodatku mieszkaniowego dla nauczycieli zatrudnionych w szkołach prowadzonych przez Gminę Radzymin; 6) w sprawie zmiany Uchwały Nr 240/XXIII/2012 Rady Miejskiej w Radzyminie z dnia 30 listopada 2012 r.; 7) w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Radzymin na rok 2012; 8) w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Radzymin na lata ; 6. Realizacja wniosków z poprzedniej Sesji. 7. Informacja o działalności Burmistrza w okresie między sesjami. 8. Interpelacje radnych. 9. Odczytanie harmonogramu pracy Komisji Rewizyjnej na 2013 rok. 10. Wolne wnioski i informacje. Ad. punktu 1 Posiedzenie otworzył Przewodniczący Rady Miejskiej w Radzyminie Marek Brodziak. Przywitał przybyłych na Sesję Burmistrzów, pracowników Urzędu Miasta, radnych, sołtysów oraz mieszkańców.

2 Ad. punktu 2 Przewodniczący Rady odczytał proponowany porządek obrad. Pan Andrzej Siarna zgłosił wniosek o zamianę uchwał znajdujących się w porządku obrad pod numerami 6, 7 i 8 na uchwały, które zostały położone na stole. Uchwały te zostały zaopiniowane przez Komisję Budżetową, natomiast o szczegółach poinformuje Pan Skarbnik. Burmistrz Zbigniew Piotrowski złożył wniosek o wycofanie z porządku obrad uchwały w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki, Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2013 na skutek wniosku Komisji Budżetowej, ponieważ ten program jest gramatycznie niedopracowany. Jest to jednogłośna decyzja Komisji Budżetowej. Pani Małgorzata Śmiałkowska zgłosiła wniosek o wykreślenie punktu 3 z proponowanego porządku obrad tj. powołania Komisji Uchwał i Wniosków oraz aby uchwały i wnioski na dzisiejszej sesji były czytane przez Przewodniczącego Rady. Pani Elżbieta Darka złożyła wniosek o wprowadzenie do porządku obrad punktu interpelacje radnych, ponieważ chciałaby złożyć taką interpelację oraz o wprowadzenie projektu uchwały w sprawie stanowiska Rady Miejskiej w Radzyminie dotyczącego ograniczenia ruchu samochodów ciężarowych przejeżdżających przez miasto Marki. Przewodniczący Rady otrzymał pismo od Wice Przewodniczącej Rady Powiatu Wołomińskiego Pani Marty Rajchert, do którego był dołączony załącznik w postaci uchwały Rady Powiatu w sprawie natężenia ruchu samochodów ciężarowych przejeżdżających przez Marki oraz była skierowana prośba, żeby zapoznać z tą uchwałą radnych gminy. Ona nie została zapoznana z tą uchwała, dlatego wnioskuje o jej wprowadzenie do porządku obrad. Burmistrz Zbigniew Piotrowski poinformował, że otrzymał projekt takiej uchwały od Rady Powiatu Wołomińskiego. Projekt uchwały dotyczący innej gminy musi być bardzo ostrożnie interpretowany. Skierował zapytanie do wnioskodawcy o przedstawienie organizacji ruchu, aby mógł poinformować radnych o skutkach przeniesienia ruchu z trasy S8 na drogi lokalne, jakie będą skutki dla układu komunikacyjnego oraz dla jakości dróg w gminie Radzymin. Po otrzymaniu takiego dokumentu wystąpi do Rady o zajęcie stanowiska, bo należy zająć stanowisko, które będzie autonomiczną decyzją Rady Miejskiej w Radzyminie. W związku z przyjętymi pracami projektowymi trasy S8 część dróg w momencie projektowania i budowy trasy S8 stanie się również drogami w obrębie inwestycji, czyli one już wtedy przyjmą układ komunikacyjny ciężkiego transportu drogowego i trzeba zdawać sobie sprawę, że ten cały ruch 2

3 zjedzie później, omijając Marki, drogami gminnymi bądź wojewódzkimi na teren Radzymina. Zachowując należytą ostrożność chciałby otrzymać stosowny dokument od organizatora układu ruchu drogowego i przedstawić go Radzie, bo uchwała intencyjna nie bierze odpowiedzialności za to, co później się wydarzy. Pan Zbigniew Jabłoński poinformował, że projekt tej uchwały był również skierowany do Komisji Budownictwa. Wstrzymując ruch międzynarodowy, bo jest to trasa międzynarodowa, trzeba zaproponować jakieś rozwiązanie. Nie można wstrzymać ruchu w Radzyminie czy tuż pod Radzyminem, żeby samochody nie jeździły przez Marki. Powstrzymując ruch trzeba zaproponować jakąś alternatywę dla kierowców, żeby mogli się zatrzymywać na parkingach, a takich parkingów nie ma, więc trudno, żeby podejmować taką decyzję w tym momencie. Pani Elżbieta Wołynko powiedziała, że podpisała się pod uchwałą, żeby przedyskutować temat ograniczenia ruchu samochodów ciężkich, ale nie wiedziała, że Burmistrz przygotowywuje już do tej uchwały organizację ruchu, a w związku z tym uważa, że na tą chwilę nie powinna podpisywać tej uchwały. Pani Elżbieta Darka odczytała pismo od Wice Przewodniczącej Rady Powiatu pani Marty Rajchert oraz odpowiedź Burmistrza (pisma stanowią załącznik do protokołu). Z tego, co przed chwilą przeczytała nie wynika, że Rada chce cokolwiek zmieniać, tylko chce poprzeć stanowisko, które zostało przedłożone Uchwałą Rady Powiatu, żeby nieco wygodniej jeździło się w godzinach szczytu. Osoby, które jeżdżą codziennie do Warszawy wiedzą, jak jest to bardzo duże utrudnienie, dlatego wnioskuje, aby przegłosowano jej wniosek. Pani Małgorzata Śmiałkowska stwierdziła, że poparcie tego stanowiska i uchwała zrodziły się na skutek próśb mieszkańców. To mieszkańcy spowodowali, że powstała taka inicjatywa, a mieszkańcy domagają się tego głosu poprzez swoich samorządowców. Przewodniczący Rady stwierdził, że w tej chwili jest rozmowa o uchwale dotyczącej zmiany organizacji ruchu na trasie S8. Każda zmiana natężenia ruchu w określonych godzinach to jest zmiana organizacji ruchu i ten ruch nie będzie tak rozłożony w czasie, jak jest obecnie. To, o czym napisała Pani Rajchert jest rzeczywistością, z którą styka się codziennie jadąc do pracy i wracając z pracy, podobnie jak wielu innych mieszkańców Radzymina czy Wyszkowa i nie jest to jedyny argument w dyskusji, jaki powinien być brany pod uwagę. Po pierwsze na Komisji Budownictwa zastanawiano się, gdzie te samochody mają stanąć i czy kierowcy mają wysiadać z samochodów na środek ulicy, bo parkingów nie ma. Po drugie nie wierzy, żeby kierowcy, jeśli zostanie postawiony zakaz wjazdu do Marek, nie znaleźli alternatywnej drogi, gdzie nie ma ograniczenia 3

4 ruchu tonażu, a na pewno takich dróg w Radzyminie jest mnóstwo, żeby się mogli przez Nieporęt czy Radzymin przedrzeć, żeby ominąć Marki i za chwilę trzeba będzie podjąć uchwałę o zablokowaniu ruchu na Al. Jana Pawła II czy ul. Weteranów. To natężenie ruchu jest największe teraz, ponieważ zbliżają się święta i jest duża sprzedaż oraz wymiana towarów. Jest zdania, żeby zrobić analizę, jak to wpłynie na ruch lokalny i na życie mieszkańców gminy Radzymin. Rozumie stanowisko Powiatu, który wypowiada się w imieniu wszystkich mieszkańców powiatu i nie dziwi się, że podjął taką uchwałę, natomiast jest daleki od tego, żeby taką uchwałę bez szczegółowej analizy podejmować w dniu dzisiejszym. Pani Elżbieta Darka powiedziała, że projekt uchwały jest w sprawie stanowiska Rady Miejskiej, a nie zmiany natężenia ruchu. Przewodniczący Rady zwrócił się do Pani Elżbiety Darki, czy wypowiada się i zajmuje jakieś stanowisko nie znając dokładnie problemu, bo on zazwyczaj chciałby wiedzieć, jaki wpływ i skutki będzie miało jego stanowisko. Pani Małgorzata Dyniewicz zgłosiła wniosek o wprowadzenie do porządku obrad punktu dotyczącego odczytania harmonogramu pracy Komisji Rewizyjnej na 2013 rok. Pan Zbigniew Jabłoński zapytał, czy wycofanie z porządku obrad uchwały dotyczącej Gminnego Programu Profilaktyki nie będzie miało jakiegoś negatywnego skutku i czy jest określony termin, w którym ten program musi być przyjęty. Odbyło się głosowanie nad wprowadzeniem zmienionych uchwał nr 6, 7 i 8, które radni otrzymali na stół: za 18 głosów Pani Elżbieta Tarsalewska poinformowała, że zgodnie z ustawą o przeciwdziałaniu i wychowaniu w trzeźwości ta uchwała powinna być przyjęta na dzisiejszej sesji, ponieważ jest to ostatni termin. Generalnie nic się nie stanie, jeśli program zostanie przyjęty na sesji styczniowej, ale należy być bardzo ostrożnym w wydatkowaniu środków finansowych, bo jej zdaniem nie można wydatkować środków, gdyż nie będzie zatwierdzonego programu. Ta uchwała mieści się w dyspozycji art. 4 ust. 1 1 ustawy o wychowaniu w trzeźwości. W programie są zawarte podstawowe cele i zadania, natomiast wątpliwości budzi forma stylistyczna zdań, które należałoby odpowiednio poprawić, gdyż takich sformułowań nie powinno być w uchwale. 4

5 Skarbnik Gminy poinformował, że w tym roku miała miejsce podobna sytuacja, gdzie ten program był uchwalony po czasie i jedyny efekt finansowy jest taki, że nie uda się wydatkować wszystkich przeznaczonych na ten cel środków. Podobnie może być w następnym roku i do momentu podjęcia uchwały nie będą mogły być wydatkowane środki. Pani Elżbieta Wołynko stwierdziła, że uchwała powinna być odłożona na sesję styczniową, ponieważ są w niej nie tylko błędy stylistyczne, ale trzeba by się było jeszcze zastanowić nad wieloma sprawami, a konkretnie chodzi o zatrudnienie psychologów i psychiatrów i finansowanie ich z tego programu. W przychodni są dwie poradnie specjalistyczne, a nie mają aż tylu pacjentów, żeby można było wypracować kontrakt, na który pozwala Narodowy Fundusz Zdrowia. Psychologowie i psychiatrzy z przychodni przyjmują w siedzibie Komisji ds. Przeciwdziałania Alkoholizmowi, żeby był bliższy i łatwiejszy kontakt ludzi potrzebujących tej pomocy, a także wiąże się to z brakiem lokali w przychodni. Dyrektor ZOZ-u prosił, aby się zastanowić, czy jest sens dublować stanowiska i poradnie, jeżeli ZOZ nie może wypracować kontraktu, dlatego prosi, aby tę uchwałę odłożyć na sesję styczniową i przeanalizować, czy jest potrzeba finansowania z Gminnego Programu Profilaktyki psychologów i psychiatrów. Dyrektor ZOZ-u sugeruje, aby w zamian za to pomóc rodzinom potrzebującym w taki sposób, żeby np. zaszczepić dzieci przeciwko grypie w tych rodzinach, czy całe rodziny, czy zaproponować jakąś inną pomoc medyczną. Pan Zbigniew Jabłoński poinformował, że Pan Dębek przedstawiał program na posiedzeniu Komisji Zdrowia i Komisja zaopiniowała go pozytywnie, a jeśli są w nim jakieś błędy to niech Pan Dębek to wyjaśni. Chciałby uzyskać informację, czy z tych pieniędzy są płacone wynagrodzenia dla osób, które tam pracują, bo jeśli są, to wstrzymanie tej uchwały spowoduje, że ci ludzie nie dostaną pieniędzy za styczeń. Pan Wojciech Chełchowski stwierdził, że na Komisji Budżetowo-Statutowej dyskusja nad tym programem trwała 1,5 godziny, gdzie punkt po punkcie był on analizowany. Nie ukrywa, że Pani Halina Bonecka, która dzisiaj nie jest obecna, znalazła kilka drażliwych punktów, ale każdy przeglądając ten program też mógł zauważyć, że należałoby go napisać w lepszym stylu. Jego stanowisko na posiedzeniu komisji było takie, że na sesji, kiedy będzie obecna pani prawnik, radni uzyskają informację, czy nie przyjmując tego programu na dzisiejszej sesji nie zostaną stworzone jakieś problemy Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, jakie miały miejsce w tym roku i wówczas będzie łatwiej podjąć decyzję. Chciałby uzyskać informację, czy przyjmując ten program w dniu dzisiejszym będzie można stworzyć nowy program w 2013 roku. Opinia pani 5

6 mecenas jest taka, że ten program powinien być przyjęty z błędami, które są i o których wszyscy wiedzą. Pan Cezary Wnuk stwierdził, że ma przed sobą tę uchwałę i są na niej cztery podpisy m.in. pani mecenas, Burmistrza i Skrabnika Gminy, czyli należy rozumieć, że podstawa prawna jest prawidłowa i wszystko jest zgodne z prawem, a jeśli chodzi o literówki to czy one ważą o ważności uchwały. Oczywiście rozumie, że takich błędów nie powinno być, a styl powinien być prawidłowy. Pani Elżbieta Tarsalewska powiedziała, że literówek czy innych błędów stylistycznych w uchwale być nie powinno. Natomiast, jeśli chodzi o podstawę prawną to jest ona zgodna z ustawą i jak najbardziej daje delegację Radzie do podjęcia tej uchwały. Zawsze można ten program poprawić. Pan Cezary Wnuk stwierdził, że wszyscy już się przyzwyczaili do wytykania błędów typu kropki czy przecinki, a on znalazł w internecie uchwały pisane w gminie Wołomin, w których jest np. zła podstawa prawna i bardzo dużo literówek i jakoś te uchwały przeszły. Pan Tadeusz Jędrasik powiedział, że ten program powinien być przyjęty, gdyż był on omawiany na dwóch komisjach. Odnośnie terapeutów i psychologów, o których mówiła Pani Wołynko, te osoby prawdopodobnie nie będą przyjmować przez cały miesiąc, ponieważ jak nie będzie uchwalonego programu to nie otrzymają wynagrodzenia za swoją pracę. Poza tym są to psychologowie wyłącznie dla grup AA i grupy Leszczyna, a ludzi jest tam dużo i oni potrzebują pomocy oraz żeby psycholog z nimi porozmawiał. A Dyrektor Krycki nie mając pomieszczeń w ZOZ-ie zaproponował, żeby wykorzystać pomieszczenia w obiekcie Komisji AA, aby tam dodatkowo psychologowie i psychiatrzy przyjmowali mieszkańców, a to są dwie oddzielne sprawy. Program powinien być przyjęty, ponieważ inaczej cała działalność tej placówki będzie zawieszona. Przewodniczący Rady stwierdził, że zgadza się ze swoimi przedmówcami, bo jeśli radni znowu skupią się nad przecinkami to okaże się, że ludzie potrzebujący pomocy nie będą mieli gdzie przyjść i nie będzie psychologa. Był tam tylko raz i było naprawdę sporo ludzi i ten psycholog dysponował dla nich czasem. Wszystko jest fajnie zorganizowane i np. jest miejsce dla dziecka, gdzie może się pobawić w tym czasie, gdy dana osoba pracuje z psychologiem. Uważa, że na dzisiejszej sesji ta uchwała powinna być przyjęta, natomiast należałoby poprawić te najbardziej rzucające się błędy i nic nie stoi na przeszkodzie, aby na następnej sesji dopracować ten program tak jak powinien on wyglądać, żeby nie przeszkadzać ludziom, którzy potrzebują pomocy. 6

7 Pani Elżbieta Wołynko stwierdziła, że nie wspomniała o kropkach, przecinkach czy stylu, w jakim ten program został napisany. Zwróciła tylko uwagę na przygotowanie harmonogramu zadań. Dobrze, że ta praca jest wykonywana, tylko chodzi jej o to, żeby nie wydawać pieniędzy z tego programu na finansowanie psychologów i psychiatrów, jak może za to zapłacić NFZ, a te pieniądze, które są przeznaczone dla psychologów i psychiatrów wydać np. na szczepionki dla rodzin potrzebujących albo na inną pomoc medyczną, której potrzebują. ZOZ nie może wypracować programu, bo jest określona ilość punktów z NFZ i nie ma aż tylu potrzebujących, a ośrodek może bez żadnego problemu kierować do poradni, za którą płaci NFZ. Nie jest przeciwna ani pomocy psychologicznej, ani psychiatrycznej, tylko uważa, że obowiązkiem radnych jest racjonalne i mądre wydawanie pieniędzy publicznych. Osoby potrzebujące tej pomocy mają ja zapewnioną i będą miały ja zapewnioną i zapłaci za nią NFZ. Przewodniczący Rady stwierdził, że w jego ocenie nic nie stoi na przeszkodzie, aby w każdym momencie zmienić ten harmonogram i zmienić sposób finansowania. Burmistrz Zbigniew Piotrowski stwierdził, że w związku z tym, że uchwała jest dobrze prawnie przygotowana, natomiast nie ma odpowiedniej formy gramatycznej, co nie oznacza, że ją to dyskryminuje, wycofuje swój wniosek o wycofanie z porządku obrad uchwały w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki, Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na rok Pan Wojciech Chełchowski powiedział, że z tego, co mówi Pani Wołynko wynika, że ZOZ jakby źle zakontraktował ilość miejsc w poradni psychologicznej i psychiatrycznej i są wolne miejsca do tych gabinetów. Wczoraj na posiedzeniu Komisji powiedział, że tym osobom jest potrzebny odpowiedni klimat i nie po to ten klub nazywa się AA, żeby ci ludzie stali od rana w kolejkach w ZOZ-ie i żeby wszyscy wiedzieli, że oni mają problem. W Klubie Leszczyna i w tym miejscu, gdzie jest prowadzona terapia jest kameralnie, jest to osobny budynek poza centrum miasta i ludzie tam chętnie przychodzą, bo czują się anonimowo i znajdują tam rozwiązanie swoich problemów. Pani Elżbieta Wołynko poinformowała, że wczoraj zapytała Pana Dębka, gdzie będą zapisywane osoby, które będą przyjmowane u psychologów i psychiatrów w ośrodku Leszczyna i Pan Dębek odpowiedział, że w przychodni zdrowia. Burmistrz Andrzej Siarna stwierdził, że nie przyjęcie programu skutkuje tym, że nie będzie on realizowany, a jak nie ma realizacji to nie ma płatności, dlatego 7

8 bez względu na to, czy są w nim jakieś uchybienia powinien zostać przyjęty. Na przyszłość ma taki wniosek, żeby przed pójściem materiałów do radnych omawiać takie tematy, aby później uniknąć godzinnej dyskusji na sesji. Pani Elżbieta Darka zaproponowała, aby przyjąć na dzisiejszej sesji ten program, a jednocześnie należy poprosić Pana Dębka, żeby wszystkie uwagi zostały naniesione i na następnej sesji poprawić ten program jako aneks do tej uchwały, żeby został on przyjęty w takiej formie, w jakiej powinien wyglądać. Przewodniczący Rady stwierdził, że Pani Śmiałkowska zgłosiła wniosek, aby wykreślić z porządku obrad punkt 3 dotyczący Powołania Komisji Uchwał i Wniosków i żeby uchwały czytał Przewodniczący Rady. On chciałby, żeby projekty uchwał czytał ktoś inny i go trochę odciążył. Pani Małgorzata Śmiałkowska przypomniała, że na poprzedniej sesji ten temat był omawiany, że tak nie powinno być i formalnie jest to nieprawidłowe, więc należałoby ten błąd naprawić. Pani Elżbieta Tarsalewska poinformowała, że w porządku obrad może znajdować się punkt dotyczący powołania Komisji Uchwał i Wniosków, ponieważ jest to zupełnie inna komisja niż pozostałe komisje Rady i nie można jej utożsamiać z innymi komisjami Rady. Komisja Uchwał i Wniosków jest to organ pomocniczy i ona może mieć nazwę Komisji, ale równie dobrze może nosić nazwę zespołu, a jak będzie nazwana to zależy od Rady i od Przewodniczącego, do którego zgodnie z ustawą o samorządzie gminnym należy zwoływanie Rady, organizowanie, reprezentacja jak również ustalenie porządku obrad i to Przewodniczący zaproponował porządek obrad, a w nim m.in. w punkcie 3 Powołanie Komisji Uchwał i Wniosków. Rada zgodnie z art.20 ustawy o samorządzie gminnym ma prawo zmienić porządek obrad i dzisiaj Pani Śmiałkowska złożyła taki wniosek, dlatego prosi, aby Rada przegłosowała ten wniosek i Pan Przewodniczący wspólnie z Radą niech zdecyduje, jaka będzie forma porządku obrad. Odbyło się głosowanie nad wnioskiem Pani Śmiałkowskiej: za 1 głos przeciw 12 głosów wstrzymujących 7 głosów Odbyło się głosowanie nad wnioskiem Pani Darki o wprowadzenie do porządku obrad jako punkt 8 interpelacje radnych: za 18 głosów wstrzymujące 2 głosy 8

9 Odbyło się głosowanie nad wprowadzeniem do porządku obrad projektu uchwały w sprawie stanowiska Rady Miejskiej w Radzyminie dotyczącego ograniczenia ruchu samochodów ciężarowych przejeżdżających przez miasto Marki: za 9 głosów przeciw 7 głosów wstrzymujące 4 głosy Odbyło się głosowanie nad wnioskiem Pani Małgorzaty Dyniewicz o wprowadzenie do porządku obrad punktu dotyczącego odczytania harmonogramu pracy Komisji Rewizyjnej na 2013 rok: za 20 głosów Odbyło się głosowanie nad przyjęciem porządku obrad po zmianach: za 18 głosów wstrzymujące 2 głosy Ad. punktu 3 Do Komisji Uchwał i Wniosków zgłoszono: Panią Małgorzatę Dyniewicz Pana Wojciecha Chełchowskiego Pana Cezarego Wnuka Zgłoszone osoby wyraziły zgodę na pracę w Komisji Uchwał i Wniosków. Ad. punktu 4 Nie zgłoszono uwag do protokołu z poprzedniej Sesji. Odbyło się głosowanie na przyjęciem protokołu: za 20 głosów Ad. punktu 5 Pan Cezary Wnuk odczytał uchwałę w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki, Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na rok Pan Paweł Dąbrowski zapytał, czy ktoś z Rady jest członkiem Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych. Burmistrz Zbigniew Piotrowski odpowiedział, że w komisji nie zasiada żaden radny. Odbyło się głosowanie nad uchwałą: 9

10 za 13 głosów wstrzymujących 7 głosów Pan Zbigniew Jabłoński zapytał, czy może być aneks do uchwały. Pani Elżbieta Tarsalewska stwierdziła, że jest to zwykłe przejęzyczenie. Musi być zmiana do uchwały w trybie, w jakim podejmowana jest uchwała. Aneksów do chwał nie ma. Pan Wojciech Chełchowski odczytał uchwałę w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu uchwały w sprawie uchwalenia Statutu Gminy Radzymin. Odbyło się głosowanie nad uchwałą: za 20 głosów Pan Wojciech Chełchowski odczytał uchwałę w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu uchwały w sprawie wprowadzenia Programu zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Radzymin. Odbyło się głosowanie nad uchwałą: za 20 głosów Pan Wojciech Chełchowski odczytał uchwałę w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu uchwały w sprawie ustalenia zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Miasta i Gminy Radzymin. Pan Andrzej Siarna poinformował, że na wczorajszym posiedzeniu komisji padło pytanie, które chciałby skierować do Pana Wiesława Szuppe, co oznacza pojęcie czynsz regulowany. Pan Wiesław Szuppe poinformował, że w chwili obecnej nie ma takiego pojęcia. Czynsz regulowany był ustalany przez Radę przepisami ustawy o ochronie praw lokatorów do 1994 r., a później o najmie lokali mieszkalnych. Dotyczył on lokali będących w zasobie mieszkaniowym gminy, ale także dla osób fizycznych. W tej chwili nie ma czegoś takiego, a zapis był, ponieważ chodzi tu szczególnie o osoby, które są np. eksmitowane z lokali osób fizycznych lub innych osób prawnych, ale nie gminnych i które opłacały czynsz regulowany, a lokal jest do remontu, wówczas obowiązek dostarczenia takiego lokalu spoczywa na właściwym organie samorządowym. Dlatego to pojęcie musi jeszcze być, bo jeśli te osoby opłacały czynsz regulowany to obejmują je inne zasady przyznawania lokali. Odbyło się głosowanie nad uchwałą: 10

11 za 20 głosów Pan Wojciech Chełchowski odczytał uchwałę w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu uchwały w sprawie ustalenia Regulaminu określającego wysokość i szczegółowe warunki przyznawania dodatków: za wysługę lat, motywacyjnego, funkcyjnego i za warunki pracy oraz szczegółowy sposób obliczania i wypłacania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw, a także wysokość oraz szczegółowe zasady przyznawania i wypłacania dodatku mieszkaniowego dla nauczycieli zatrudnionych w szkołach prowadzonych przez Gminę Radzymin. Odbyło się głosowanie nad uchwałą: za 19 głosów Pan Wojciech Chełchowski odczytał uchwałę w sprawie zmiany Uchwały Nr 240/XXIII/2012 Rady Miejskiej w Radzyminie z dnia 30 listopada 2012 r. Skarbnik Gminy poinformował, że w pierwotnym dokumencie, który został radnym przesłany tydzień temu, korygowany był załącznik nr 1 do Uchwały Nr 240. Błąd, który popełnił sprowadzał się do tego, że zmodyfikował w zbyt dużym stopniu załącznik wygenerowany w programie bestia. W roku bieżącym budżet jest w niepełnej szczegółowości, dlatego takiej niepełnej szczegółowości załączników wymaga Regionalna Izba Obrachunkowa w Warszawie maskując czy ukrywając numerację paragrafów czy też wiersze określające źródła finansowania. Ustawa o finansach publicznych przewiduje, że w przypadku zmiany planu dochodów należy określić źródła finansowania, dlatego ten załącznik się różni, choć nie ma różnicy w kwotach, tylko dopracowaniem źródeł finansowania. Natomiast problem czy uwagi mogą dotyczyć załącznika nr 2, bo jest to nowum, które zostało dzisiaj położone na stół, ale jest to wynik konsultacji z RIO, która wychodzi z założenia, że rezerwę celową na zarządzanie kryzysowe należy traktować wyjątkowo. Według RIO nie ma możliwości zmiany przeznaczenia tych środków czy też rozwiązania tej rezerwy. W tym roku dwukrotnie były wykonywane takie operacje tj. dwukrotnie była rozwiązywana rezerwa celowa na zadania kryzysowe z przeznaczeniem na zadania z obszaru zarządzania kryzysowego. W ostatniej uchwale posunięto się o krok dalej, czyli 60 tys. zł pochodzące z rozwiązania tej rezerwy przeznaczono na usługi remontowe w drogach gminnych i na opiekę nad zwierzętami. Ten zapis został przez Regionalną Izbę Obrachunkową zanegowany, ale osobiście uważa, że tej rezerwy nie należy traktować w sposób szczególny. Konsekwencje nie podjęcia tej uchwały są o tyle istotne, że nie będzie punktu wyjścia do zmiany budżetu zaproponowanej na dzisiejszej sesji. Warszawska Regionalna Izba Obrachunkowa wychodzi z założenia, że przeznaczenia rezerwy celowej na zarządzanie kryzysowe nie można zmienić, 11

12 dlatego proponuje się anulowanie zapisu dotyczącego 60 tys. zł z tej rezerwy, natomiast udało się wygospodarować te pieniądze w innym obszarze. Odbyło się głosowanie nad uchwałą: za 19 głosów wstrzymujący 1 głos Pan Wojciech Chełchowski odczytał uchwałę w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej Gminy Radzymin na rok Skarbnik Gminy poinformował, że meritum tej uchwały to jest zwiększenie kwoty dochodów o kwotę zł z czego zdecydowana większość to są środki pochodzące ze zwiększenia części oświatowej subwencji ogólnej, a pozostałe zmiany po stronie dochodowej to są zmiany będące konsekwencją zmiany planu pracy. Jeżeli chodzi o wydatki, to pojawiły się nowe elementy w stosunku do materiałów, które radni otrzymali tydzień temu i jest to kwestia konieczności uzupełnienia tych 60 tys. zł, o których wspomniał wcześniej, z czego 40 tys. zł przeznacza się na drogi gminne, a 20 tys. zł na opiekę nad zwierzętami i gwarantuje to się tą zmianą budżetu. Gwarantuje się również środki wystarczające do pokrycia kosztów obsługi zadłużenia gminy Radzymin i jest tu istotne zwiększenie o kwotę 123 tys. zł, a są to już ostateczne kwoty i wyliczone odsetki na koniec roku, gdyż do końca roku pozostało już kilka dni, więc te dane na dzień dzisiejszy są bardzo wiarygodne. Istotne zmiany w obszarze oświaty to jest przede wszystkim zapewnienie środków zgodnie z wymogiem ustawowym na odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, ponieważ plan budżetu gminy Radzymin do tej pory był niewystarczający w tej pozycji. Ponadto zaproponował tabelaryczne rozwiązanie dotyczące zmian w dziale 852 rozdz , które są konsekwencją księgowego zamknięcia projektu Internet szansą wszechstronnego rozwoju mieszkańców Gminy Radzymin. Odbyło się głosowanie nad uchwałą: za 19 głosów wstrzymujący 1 głos Pan Wojciech Chełchowski odczytał uchwałę w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Radzymin na lata Odbyło się głosowanie nad uchwałą: za 20 głosów 12

13 Pan Wojciech Chełchowski odczytał uchwałę w sprawie stanowiska Rady Miejskiej w Radzyminie dotyczącego natężenia ruchu samochodów ciężarowych przejeżdżających przez miasto Marki. Pani Krystyna Pałaszewska poinformowała, że podpisała się pod tym wnioskiem tylko dlatego, że sprawa nie była jej znana, a jednak jest to problem i gdyby radni wcześniej otrzymywali takie materiały to nie byłoby dyskusji. Pan Tadeusz Jędrasik stwierdził, że w 1 powinno być dopisane, że Rada Miejska w Radzyminie wyraża zaniepokojenie natężeniem ruchu samochodów ciężarowych przejeżdżających przez miasto Marki i Gminę Radzymin, ponieważ gmina Radzymin też jest zainteresowana, żeby zmniejszyć ruch samochodów. Pani Teresa Jóśk powiedziała, że mieszka przy obwodnicy i te samochody nie przejeżdżają przez Radzymin tylko przez Słupno i zastanawia się, co będzie, gdy te wszystkie samochody w proponowanych godzinach staną w Słupnie, albo pojadą ul. Żeromskiego do Wólki Radzymińskiej. Pan Wojciech Chełchowski stwierdził, że jeśli zostałby zmieniony zapis w 1 to również w tytule należałoby dopisać Radzymin, gdyż jest wymienione tylko samo miasto Marki. Pan Konrad Jankowski powiedział, że wszyscy poczuliby ulgę, gdyby rano nie było korków w stronę Warszawy, ale zawsze są dwie strony medalu. Te samochody ciężarowe powyżej 16 t, które dojadą do Słupna czy jakiegoś punktu, gdzie będzie ustawiony znak, będą się musiały zatrzymać na 2 czy 3 pasach ruchu, ponieważ nie ma parkingów. Takie samochody nie mogą zjechać na pobocze, które jest miękkie czy grząskie, bo się zapadają i mogą się przewrócić. Należałoby zbudować parking przed Radzyminem o powierzchni 1 czy 2 ha i wtedy można taką uchwałę podjąć. Zgadza się, że ciężko jest przejechać przez Marki, ale trzeba także pomyśleć o kierowcach samochodów ciężarowych. Pani Małgorzata Śmiałkowska stwierdziła, że nie może zrozumieć, dlaczego wszyscy tak dziwnie interpretują to wystąpienie samorządu z inicjatywy mieszkańców do Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad. Nie było tylu ciężarówek ile jest teraz, gdzie jadą całe konwoje po 10 czy 20 samochodów i jest bardzo dużo stłuczek oraz wypadków. Chodzi o to, żeby wszystkie gminy, które mają z tym kłopot, zwróciły uwagę GDDKiA, a dlaczego wybiega się naprzód, skoro w tej chwili nie można wiedzieć, co na to odpowie Generalna Dyrekcja, jak się zachowa i jak spróbuje pomóc w tym problemie. To jest tylko i wyłącznie zasygnalizowanie tego problemu, a inaczej 13

14 nie można tego zrobić, bo opinie Rady mogą być skierowane tylko w formie uchwały. Trzeba odbierać sygnały od mieszkańców, którzy potrzebują pomocy i zwracają się do radnych. Przewodniczący Rady stwierdził, że Pani Śmiałkowska mówi, że jest to inicjatywa mieszkańców, ale czy ma jakieś poparcie mieszkańców w formie pisemnej, czy dostaje np. listy, smsy czy e. Przed chwilą Pani Śmiałkowska powiedziała, żeby napisać wniosek do GDDKiA i Rada pisze wniosek, że zwraca się do GDDKiA z apelem o wprowadzenie ograniczenia ruchu samochodów ciężarowych powyżej 16 ton w określonych godzinach, więc jest to jednoznacznie wniosek i jednoznacznie ten wniosek by odebrał. Jeżeli Pani Śmiałkowska chce zwrócić uwagę GDDKiA, to po pierwsze w innej formie, a po drugie musi być alternatywa, którędy ci kierowcy pojadą. Rozumie, że Pani Śmiałkowska chce postawić przed czy tuż za wiaduktem znak zakazu wjazdu do Marek dla samochodów ciężarowych i te samochody wjadą na trasę Żołnierską lub wcześniej skręcą w Słupnie w ul. Żeromskiego lub przejadą przez Nadmę ulicą Starą tylko po to, żeby objechać Marki. Już w tym momencie jest bardzo dużo pomysłów, co się stanie z tymi samochodami, które będą musiały stanąć przed Markami lub zmienić trasę, a pewnie jeszcze więcej pomysłów będą mieli kierowcy, którzy jeżdżą tymi samochodami. Jest za poparciem wniosku Burmistrza, bo chciałby najpierw zobaczyć, jak ten ruch miałby się odbywać, jakie są alternatywy dla kierowców, co oni mają zrobić i którędy pojechać. Pan Cezary Wnuk stwierdził, że projekt uchwały może nie jest zły, ale nie jest przemyślany, bo nikt nie przemyślał tego, o czym teraz jest rozmowa tj. o alternatywie ruchu zastępczego i tras zastępczych, bo to nie problem postawić policję oraz znaki i zatrzymywać tiry, które jadą z krajów wschodnich. Zgadza się, że te samochody przejeżdżają przez Marki i Radzymin, ale gdzie im teraz wskazać trasy alternatywne, bo za chwilę mieszkańcy Radzymina napiszą przez kogoś podobny projekt uchwały, żeby wyrzucić tiry z ul. Konstytucji 3 Maja, ponieważ przez Ciemne nie mogą przejechać i jadą z Wołomina dookoła, żeby się włączyć do trasy S8. Za chwilę, bo już taki pomysł był 5 czy 6 lat temu, mieszkańcy i kandydaci do Rady Miejskiej ponowią przed wyborami wniosek, aby wycofać ruch ciężkich samochodów z ul. Weteranów, który jest uciążliwy, gdyż samochody jeżdżą do Mennicy, Coca-Coli i Winkowskiego. Burmistrz Zbigniew Piotrowski poinformował, że jest bardzo proste rozwiązanie dla mieszkańców Marek, o które mieszkańcy Marek sami powinni się zatroszczyć. Korki są dlatego, ponieważ mieszkańcy chcieli ustawienia dużej ilości sygnalizacji świetlnej, a gdyby wyłączono światła od godz do to byłby udrożniony ruch przez Marki i nie trzeba będzie szukać alternatywnych rozwiązań. Poprosił, aby zmierzyć czas przejazdu z Wyszkowa do Radzymina 14

15 i podobnie na odcinku z Radzymina do Warszawy. Rozmawiał jeszcze z Dyrektorem Dąbrowskim, ówczesnym dyrektorem GDDKiA, który powiedział, że droga przez Marki nie spełnia żadnych standardów, bo mieszkańcy wymusili co 50 m skrzyżowanie, a skrzyżowanie czyni takie negatywne skutki. Trzeba zdać sobie sprawę, że albo chce się włączyć w każdej sekundzie do ruchu, albo chce się udrożnić przejazd, więc trzeba wyłączyć światła i nie ma innego rozwiązania. Jurysdykcja Rady Miejskiej sięga tylko w granicach gminy Radzymin, a nie gminy Marki, bo za chwilę może dojść do sytuacji, że Rada przegłosuje zakaz handlu w niedzielę w Markach. Przewodniczący Rady zapytał, co na to sami mieszkańcy Marek, czy w ogóle podjęli taką uchwałę. Pani Elżbieta Darka poinformowała, że Marki podjęły taką uchwałę i na forum internetowym Marek jest bardzo dużo wpisów i mieszkańcy są zainteresowani tym, co się będzie dalej działo. Wnioskodawcy nie mają uprawnień, żeby wskazywać alternatywne rozwiązania. Takie rozwiązania może wskazać tylko GDDKiA i dlatego jest prośba, żeby takie stanowisko, czyli obawy wszystkich o bezpieczeństwo uczęszczających tą drogą, przekazać do GDDKiA. Być może GDDKiA odpisze, że nie ma takiej możliwości, że jest to droga międzynarodowa i tylko wybudowanie drogi S8 rozwiąże ten problem, a jest to zauważalny problem, który dotyczy mieszkańców Radzymina. Podjęcie tej uchwały nie zatrzyma tirów, bo nie ma ona takiej mocy. Radni pytają, co będzie z samochodami, które nagle staną, bo będzie znak, a na pewno tak nie będzie, że nagle ten znak się pojawi, tylko gdzieś tam będą jakieś rozwiązania wskazane przez GDDKiA. W Warszawie dojeżdża się do ul. Powązkowskiej i też nagle jest znak, że jest zakaz wjazdu pewnej jakości samochodów ciężarowych i w wielu miejscach w Warszawie też są takie zakazy, i nie tylko w Warszawie. Gmina Podkowa Leśna też podjęła taką uchwałę dotyczącą ich utrudnienia z samochodami ciężarowymi. To jest tylko prośba do GDDKiA, żeby pomogła w rozwiązaniu tego problemu. Było bardzo dużo spotów reklamowych i akcji społecznych w telewizji z udziałem kobiet ciężarnych, które giną pod tirami i nie jest to nic, co by radnych mogło w jakiś sposób ośmieszyć, bo radni dbają o mieszkańców gminy i dają pewien sygnał. Nikt nie chce nikomu odebrać pracy, ani nikogo zatrzymać, ani nikogo w jakiś dotkliwy sposób ograniczać tylko wprowadzić czasowo takie zmiany, które ułatwią życie mieszkańcom gminy Radzymin i gmin sąsiednich. Przewodniczący Rady stwierdził, że wskazano kilka zagrożeń, które mogą wpłynąć negatywnie na życie mieszkańców. Pan Konrad Jankowski poinformował, że mieszka w Nowych Załubicach i ruch samochodów ciężarowych, który już i tak przez Załubice przejeżdża, będzie 15

16 znacznie większy, bo to jest dobry objazd, gdyż nie ma żadnych zakazów wjazdu ciężarowym samochodom, więc spokojnie dojadą do trasy na Nieporęt i wrócą się przez Legionowo. Marki zostaną uszczęśliwione, ale mieszkańcy np. Starych czy Nowych Załubic, Wolicy i Rudy już tak zadowoleni nie będą. Pan Wojciech Chełchowski stwierdził, że ma wrażenie, że te problemy zaczęły się, kiedy został otwarty odcinek autostrady A2. Może te korki przez Marki spowodują szybsze podejmowanie decyzji i powstrzymają zatrzymywanie budowy trasy S8 przez Ząbki i Zielonkę, bo teraz słychać, że nie będzie tak łatwo wyciąć drzew w lasach państwowych pod tę trasę. Jeśli ruch w Markach stanie, a koniec korka będzie po drugiej stronie Warszawy to może to wszystkim przetrze oczy. Ma wrażenie, że wchodzi się w kompetencje gminy Marki, bo mieszkańcy potrafili zrobić jakąś akcję i np. chodzili po przejściach i doprowadzili do tego, że trasa S8 jest projektowana, więc może zrobią następny krok i nie trzeba im aż tak bardzo pomagać. Postawił wniosek o zakończenie dyskusji i przegłosowanie uchwały. Odbyło się głosowanie nad uchwałą: za 7 głosów przeciw 9 głosów wstrzymujące 4 głosy Ad. punktu 6 Nie zgłoszono uwag do realizacji wniosków z poprzedniej sesji. Ad. punktu 7 Burmistrz Andrzej Siarna przedstawił informację z pracy Burmistrza w okresie między sesjami. Poinformował, że jest już wykonany projekt na realizację odwodnienia terenu kościoła w Słupnie. Koncepcja wskazana przez Urząd dla odwodnienia była koncepcją trafną, ponieważ z pomiaru wyszło, że przepust, który jest pod trasą naprzeciwko kościoła jest wyżej o 1 m w stosunku do ul. Przejściowej, a wzrokowo wygląda to odwrotnie. Jest wykonany projekt i została określona wartość tego zadania. Uwzględniając Al. Jana Pawła II od wysokości kościoła w kierunku ul. Przejściowej będzie wykonany kryty kolektor, a także większa część krytego kolektora będzie znajdowała się w ul. Przejściowej. Dalej w pobliżu posesji Państwa Stawińskich około 100 m do rzeki Czarnej będzie rów otwarty. Wartość krytego kolektora jest oszacowana na kwotę 466 tys. zł, natomiast pozostała część uregulowania melioracyjnego, czyli otwartego rowu z pogłębieniem uwzględniając wszystkie wymogi techniczne to koszt 316 tys. zł, czyli wartość tego zadania w całości opiewa na kwotę prawie 800 tys. zł. Będą prowadzone rozmowy z GDDKiA, żeby te koszty pomniejszyć w pasie drogowym. Czasami w rozmowach na temat melioracji przeciętny obywatel mówi, że to będzie niewiele kosztowało, a to nie 16

17 jest tak do końca, gdyż inwestycje związane z wykonaniem krytego kolektora są bardzo drogie. W połowie listopada było zorganizowane spotkanie w sprawie regulacji rzeki Czarnej i w wyniku tego spotkania zostało przygotowane porozumienie, które przesłano do zainteresowanych stron. Na dzień dzisiejszy porozumienie zostało pozytywnie zaopiniowane przez Wojewódzki Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych, a następnym etapem będzie spotkanie u Starosty, ponieważ stronami tego przedsięwzięcia będzie gmina Kobyłka, Starostwo Powiatu Wołomińskiego i Burmistrz Wołomina. Po spotkaniu poinformuje o dalszych losach tego przedsięwzięcia. Dwa dni temu uczestniczył w konferencji prasowej Urzędu Marszałkowskiego, która dotyczyła budowy węzła wołomińskiego. Podpisano porozumienie na wykonanie dokumentacji tego węzła, stronami porozumienia było Starostwo Powiatu Wołomińskiego i Burmistrz Wołomina. W ramach porozumienia te dwa samorządy wykonają dokumentację techniczną, natomiast inwestycję z wykupem przejmie Marszałek Województwa Mazowieckiego, będzie to robione zgodnie z procedurą, jaka obowiązuje przy budowie dróg. Odnośnie współpracy ze Starostą, uczestniczył w naradzie na temat inwestycji powiatowych i jedyną inwestycją powiatową, jaka wejdzie w 2013 r. jest modernizacja ul. Korczaka w Radzyminie. Gmina będzie dofinansowywać tę inwestycję w kwocie 300 tys. zł, ponieważ takie deklaracje były już w poprzednim roku, ale gmina zmuszona była odmówić dofinansowania ze względu na brak środków uwzględniając 2013 r. i w tej chwili dopełniane są formalności, które wcześniej były uzgodnione. Planowany jest remont mostu w Zwierzyńcu i inwestycja będzie realizowana przy udziale środków zewnętrznych oraz Starostwa Powiatu Wołomińskiego. Zadano mu pytanie, czy gmina będzie partycypować w kosztach remontu tego mostu, na które odpowiedział, że nie będzie, ponieważ nie ma przyzwolenia w tym temacie ani od radnych, ani od Skarbnika. Jest to zadanie Starostwa Powiatu Wołomińskiego i uważa, że Starostwo powinno tę inwestycję zrealizować, ponieważ wszystkie samorządy mają ciężką sytuację finansową, chyba że radni wyrażą inną opinię. Referat Gospodarki Komunalnej: - grabienie liści z miasta (zostało zgrabionych 8 kontenerów liści o pojemności 7m 3 ), - dokonano wycinki drzew i traw z poboczy dróg w Słupnie ul. Ceglana, ul. Norwida, ul. Gościniec, Nadma ul. Szkolna, Radzymin ul. Sikorskiego, - oczyszczono groby po nasadzeniach na święto zmarłych, - ustawiono wiaty przystankowe po naprawie na ul. POW i w Nadmie Al. Jana Pawła II oraz rozpoczęto naprawy kolejnych wiat, - wykonano wycinkę drzew przy ul. Piłsudskiego, Żeligowskiego, Batorego, - udekorowano lampkami choinkowymi centrum miasta, - została wykonana bariera zabezpieczająca po prawej stronie ul. Maczka, - pracownicy na bieżąco utrzymują chodniki w stanie przejścia dla pieszych, posypują chodniki piaskiem i uzupełniają pojemniki piaskiem, 17

18 - dużo się mówi na temat oszczędności energetycznych i jest w tym temacie mały postęp, gdyż zamontowano 65 sztuk zegarów i na pewno w skali gminy przyniesie to oszczędności. Fotokomórki nie sprawdziły się, gdyż niewielkie zachmurzenie powodowało zapalenie lamp, - wykonano 37 tablic z nazwami ulic i tablicę z nazwą ronda, która została zniszczona, gdy słup się przewrócił. Ad. punktu 8 Pani Elżbieta Darka odczytała interpelację złożoną przez Elżbietę Darkę i Halinę Bonecką radne Rady Miejskiej w Radzyminie (interpelacja stanowi załącznik do protokołu). Pani Elżbieta Darka zapytała, kto wydaje pozwolenia na prowadzenie tego typu działalności, Starostwo czy gmina. Burmistrz Andrzej Siarna poinformował, że pozwolenia na prowadzenie działalności gospodarczej wydaje gmina, ale gmina nie posiada przepisów prawnych, żeby mogła komuś odmówić wydania pozwolenia na prowadzenie działalności gospodarczej. Ta sprawa, jak również inne przypadki były analizowane i przepisy są dość rygorystyczne tj. nie ma tutaj manewru prawnego do podjęcia decyzji w tej sprawie, co do wydania decyzji na działalność gospodarczą. Jest to temat złożony, gmina popiera osobę pokrzywdzoną w wyniku lokalizacji składu węgla, ale musi się poruszać w ramach prawa, które obowiązuje. Podjęcie decyzji niezgodnej z prawem może skutkować odszkodowaniem za utratę dochodów dla firmy. Jest to temat bardzo złożony i będzie on kontynuowany do skutku, bo przykre jest to, że w centrum miasta znajduje się skład węgla. Burmistrz Zbigniew Piotrowski zwrócił się do Pani Darki o podanie daty pisma Państwa Roguskich, jakie do niej wpłynęło. Pani Elżbieta Darka odpowiedziała, że Pani Roguska nie wysłała do niej pisma tylko z nią rozmawiała. Burmistrz Zbigniew Piotrowski poinformował, że rozmawiał z Państwem Roguskimi i otrzymali oni od niego pismo, które było skutkiem spotkania z właścicielem posesji. Właściciel powiedział, że wypowiedział umowę przedsiębiorcy, który handluje węglem przy Al. Jana Pawła II. To wypowiedzenie umowy dla niego było formą sporządzenia dokumentu, przywołując notatkę służbową, w którym przypomniał, że zgodnie z oświadczeniem od dnia 1 stycznia skład węgla będzie nieczynny, o czym powiadomił również komendanta powiatowej policji, Starostę Powiatu, Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego i Straż Miejską. Ponadto jest 18

19 prowadzone jeszcze jedno działanie, czy jest pozwolenie na wjazd z drogi wojewódzkiej na teren posesji przy składzie węgla oraz pan wystąpił o lokalizację nowego składu węgla przy ul. Sikorskiego po przekątnej stacji benzynowej LOTOS. Ta decyzja była negatywna zgodnie z zapisem miejscowego planu. Tutaj była samowola rozpoczęcia działalności gospodarczej. Dzisiejsza ustawa zezwala na otwarcie działalności gospodarczej pod każdym wskazanym adresem, bo taka jest swoboda gospodarcza. Chciał interweniować w sprawie sklepu alkohole 24 znajdującym się w budynku wielorodzinnym i nie ma takich uprawnień, bo to ogranicza swobodę działalności gospodarczej. Ma nadzieję, że to postępowanie zamknie temat placu węglowego. Poprosił Panią Lisiecką, żeby w planach zagospodarowania przestrzennego określić wymagania w głównych pierzejach ulic w mieście, co wolno lokalizować i jak mają wyglądać nawet reklamy w tych fragmentach. Tam jest MNU, ale usługi muszą być nieuciążliwe, a to są takie usługi, które nie przekraczają granic pod względem hałasu czy pyłu, dlatego pytał o datę, bo z Państwem Roguskimi rozmawiał dwukrotnie i to pismo podał również do wiadomości tych Państwa, gdyż doskwiera im ta działalność, bo widać czarną ścianę budynku. Pani Elżbieta Darka podziękowała za te wyjaśnienia, natomiast dwa dni temu rozmawiała z Państwem Roguskimi i oni są bardzo zaniepokojeni. Dostawy węgla są tam systematycznie dowożone i Państwo Roguscy obawiają się, że 1 stycznia, który jest za kilka dni, ten skład węgla stamtąd nie zniknie. Burmistrz Zbigniew Piotrowski stwierdził, że jeżeli zostaną stwierdzone uchybienia proceduralne to Straż Miejska zamknie wjazd. Burmistrz Andrzej Siarna podziękował Pani Małgorzacie Dyniewicz i Pani Elżbiecie Borowskiej, ponieważ po 3 latach zmagań z kolejami jest porządkowany rów kolejowy w Dybowie. Ad. punktu 9 Pani Małgorzata Dyniewicz odczytała harmonogram pracy Komisji Rewizyjnej na rok 2013 (harmonogram stanowi załącznik do protokołu). Odbyło się głosowanie nad przyjęciem harmonogramu Pracy Komisji Rewizyjnej na rok 2013: za 20 głosów Ad. punktu 10 Pan Andrzej Pawlak zwrócił się do Przewodniczącego Rady z pytaniem, kiedy dostanie odpowiedź na swój wniosek, który złożył 25 października br. w sprawie jego mieszkania oraz opinię Komisji Budownictwa, która była na wizji lokalnej na miejscu. Budynek już nie istnieje i co teraz Rada z tym zrobi. 19

20 Wojewoda jest zaskoczony tym faktem i powiedział, że mieszkanie i tak mu przysługuje, pomimo że odmówił przyjęcia mieszkania na ul. Ogrodowej, które mu zaproponowano, gdyż ustawa o zasobach lokalowych i gospodarce mieszkaniowej w gminie jasno o tym mówi. Był najazd, okradziono go, gmina nie ma decyzji na rozbiórkę tylko zgłoszenie, a zgłoszenie jest dopiero po wydanej decyzji i zgodzie inspektora nadzoru budowlanego. Dlaczego ukradziono jego rzeczy i zniszczono komórki, które były jego prywatnym mieniem i zostawiono go tak jak stoi. Gdzie są jego rzeczy i jakim prawem zostało ruszone prywatne mienie. W zgłoszeniu Pan Szuppe tylko zgłosił rozbiórkę budynku mieszkalnego stanowiącą własność komunalną gminy, a komórki były jego własnością. Rozbiórki nie prowadzi się poprzez zburzenie ciągnikiem, tam były jego rzeczy, których komornik nie wywiózł, a budynek był zaplombowany. Teraz sprawa będzie rozpatrywana w Sądzie Najwyższym. Co Przewodniczący Rady zrobi z tym faktem, bo pozbawiono go wszystkiego. Przewodniczący Rady będzie teraz składał życzenia na święta, będzie się dzielił opłatkiem z rodziną, a nie odpowiedział mu i nie zrobił nic i pozwolił gnębić osobę niepełnosprawną, która jest pod opieką Rady Gminy, bo tak mówi ustawa. Przewodniczący Rady podziękował Panu Pawlakowi, że przypominał mu o tym obowiązku. Pan Łukasz Suchta zgłosił wniosek o ułożenie progów zwalniających na ul. Reymonta. Pani Elżbieta Darka zapytała, czy są jeszcze jakieś pieniądze na odśnieżanie, bo np. w ul. Armii Krajowej, gdzie jeździ autobus z dziećmi, rano była tragedia. Nawet na ul. Konstytucji 3 Maja jest bardzo dużo śniegu i na chodnikach również ten śnieg zalega, nie jest odśnieżone ani posypane piachem. Trzeba coś z tym zrobić, żeby było bezpiecznie, bo może dojść do wypadku. Przewodniczący Rady poinformował, że dzisiaj rozmawiał z Panem Nogalskim i poprosił, aby mu przesłał harmonogram odśnieżania dróg i chciałby wiedzieć, czy gmina w ogóle posiada taki harmonogram, w jakiej kolejności ośnieżane są ulice i czy z tym harmonogramem jest zapoznany wykonawca tej usługi na terenie gminy Radzymin. Zadaje takie pytanie, ponieważ dzisiaj miał poważny problem z wyjechaniem z ul. Szkolnej na ul. Starą, gdzie na skrzyżowaniu nie udało się wyjechać. Podobne miejsce jest na skrzyżowaniu ul. Jaworówka z ul. Szkolną, a ta ulica była niedawno remontowana i ustawiono tam barierkę, której już nie ma. Ma prośbę, aby zaopiekować się tą barierką zanim zaopiekują się nią złomiarze. Rozumie, że w pierwszej kolejności są ośnieżane główne arterie, ale chciałby wiedzieć ile samochodów ma wykonawca tej usługi i w jakiej kolejności prowadzi parce. 20

21 Podziękował za informację w sprawie lamp, które się nie świecą na drodze w Rżyskach, a o których wspominał Pan Stanisławski na poprzedniej sesji (pismo stanowi załącznik do protokołu). Pan Włodzimierz Stanisławski poprosił, aby Pani Niegowska zadzwoniła do konserwatora dróg, żeby posypał piaskiem lub solą drogę przez Ciemne, ponieważ nie można po niej przejechać, gdyż na drodze jest przysłowiowa szklanka i nie wie, czy do tej pory nie doszło tam do żadnej stłuczki. Pani Elżbieta Wołynko stwierdziła, że potwierdza informacje zawarte w odczytanym przez Przewodniczącego Rady wyjaśnieniu dotyczącym nieświecących lamp w Rżyskach, ponieważ sama starała się o założenie tych lamp. Była tam droga, przy której były ustawione słupy doprowadzające energię do budynków i przy podziale ta droga została zlikwidowana. Sygnalizowała już wcześniej Pani Niegowskiej, żeby te lampy przenieść. Prosi, aby te lampy zostały w Rżyskach i były przewieszone przy drodze powiatowej. Pan Tadeusz Radziszewski podziękował w imieniu własnym i mieszkańców za nazwanie ulic w miejscowości Ciemne, uporządkowanie numerów posesji, uregulowanie rowów, udrożnienie przepustów przy ul. Piłsudskiego oraz za skuteczną interwencję w Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad o naprawę nawierzchni na zjeździe z wiaduktu w kierunku ul. Piłsudskiego. Pan Włodzimierz Stanisławski ponowił apel do Pani Niegowskiej, żeby założyć nowe lampy, skoro nie można wykorzystać tych z Rżysk, na przejściu dla pieszych przy szkole w Ciemnem. Pani Maria Niegowska poinformowała, że została powieszona lampa na przejściu dla pieszych w Ciemnem. Odnośnie wyłączonych lamp w Rżyskach, miała ustne wnioski sołtysa ze Rżysk, aby przewiesić te lampy przy drodze powiatowej, gdyż jest tam odcinek oświetlenia wyłączony, ponieważ brakuje przewodu, który został skradziony. Pan Zbigniew Gmurowski sołtys wsi Rżyska stwierdził, że nie było żadnej kradzieży, tylko gałąź z wierzby spadła na linię i ją zerwała, i pracownicy z elektrowni ten przewód odcięli, a nikt nie ingerował, skoro zakład energetyczny pracował na linii. Przewodniczący Rady stwierdził, że jeśli jakiś przewód wisi to musi być usunięty, żeby nie zagrażał bezpieczeństwu, życiu i zdrowiu mieszkańców. Pani Ewa Całka podziękowała radnym, którzy przekazali środki finansowe na przygotowanie szlachetnej paczki. Przykro jej, że nie było zbyt wiele czasu po 21

P r o t o k ó ł Nr 45/2014 z XLV Sesji Rady Miasta Nowy Targ z dnia 18 lipca 2014 r.

P r o t o k ó ł Nr 45/2014 z XLV Sesji Rady Miasta Nowy Targ z dnia 18 lipca 2014 r. P r o t o k ó ł Nr 45/2014 z XLV Sesji Rady Miasta Nowy Targ z dnia 18 lipca 2014 r. Ad.1 Zgodnie z art. 20 ustawy o samorządzie gminnym (jednolity tekst Dz. U. z 2013 r. poz. 594 z późn. zm.) Przewodniczący

Bardziej szczegółowo

PROTOKÓŁ NR VIII / 07 VIII SESJI RADY MIASTA BRZEZINY

PROTOKÓŁ NR VIII / 07 VIII SESJI RADY MIASTA BRZEZINY PROTOKÓŁ NR VIII / 07 VIII SESJI RADY MIASTA BRZEZINY początek: 29 maja 2007 r. godz. 13.00 Proponowany porządek obrad w załączeniu. Zatwierdzony porządek obrad przedstawia się następująco: 1. Otwarcie

Bardziej szczegółowo

Obrady XXIV Sesji Rady Gminy Rytro otworzył Przewodniczący p.tomasz Kulig witając wszystkich przybyłych radnych, gości oraz mieszkańców.

Obrady XXIV Sesji Rady Gminy Rytro otworzył Przewodniczący p.tomasz Kulig witając wszystkich przybyłych radnych, gości oraz mieszkańców. PROTOKÓŁ NR XXIV/08 XXIV Sesji Rady Gminy Rytro z dnia 29 grudnia 2008 roku Dat a ut worzenia 2008-12-29 Numer akt u 24 K adencja Kadencja 2002-2006 PROTOKÓŁ NR XXIV/08 XXIV Sesji Rady Gminy Rytro z dnia

Bardziej szczegółowo

Protokół nr XXVI/09 sesji Rady Miejskiej Baborowa odbytej 28 kwietnia 2009r. w sali konferencyjnej Urzędu Miejskiego w Baborowie

Protokół nr XXVI/09 sesji Rady Miejskiej Baborowa odbytej 28 kwietnia 2009r. w sali konferencyjnej Urzędu Miejskiego w Baborowie Protokół nr XXVI/09 sesji Rady Miejskiej Baborowa odbytej 28 kwietnia 2009r. w sali konferencyjnej Urzędu Miejskiego w Baborowie Przewodniczący Rady Miejskiej Waldemar Kacprzak o godzinie 15:00 otworzył

Bardziej szczegółowo

P R O T O K Ó Ł Nr XLII/13 z sesji Rady Miejskiej w Trzebnicy z dnia 18 grudnia 2013 roku.

P R O T O K Ó Ł Nr XLII/13 z sesji Rady Miejskiej w Trzebnicy z dnia 18 grudnia 2013 roku. P R O T O K Ó Ł Nr XLII/13 z sesji Rady Miejskiej w Trzebnicy z dnia 18 grudnia 2013 roku. Załączniki do protokołu: 1 - lista obecności radnych 2 - uchwała nr V/215/2013 Składu Regionalnej Izby Obrachunkowej

Bardziej szczegółowo

PROTOKÓŁ Nr XXXVIII/14 z sesji Rady Miejskiej w Iłowej z dnia 24 czerwca 2014 r.

PROTOKÓŁ Nr XXXVIII/14 z sesji Rady Miejskiej w Iłowej z dnia 24 czerwca 2014 r. 1 PROTOKÓŁ Nr XXXVIII/14 z sesji Rady Miejskiej w Iłowej z dnia 24 czerwca 2014 r. odbytej w Gminnym Centrum Kultury i Sportu w Iłowej, przy ul. Żagańskiej 15 Pan Przewodniczący Rady na podstawie listy

Bardziej szczegółowo

Na ogólną liczbę 23 radnych Rady Miejskiej Łomży w obradach sesji w dniu 31 marca uczestniczyło 23 radnych, co stanowi 100 % ogółu Rady.

Na ogólną liczbę 23 radnych Rady Miejskiej Łomży w obradach sesji w dniu 31 marca uczestniczyło 23 radnych, co stanowi 100 % ogółu Rady. PROTOKÓŁ NR LVIII/10 z obrad LVIII zwyczajnej sesji Rady Miejskiej Łomży, które odbyły się w dniu 31 marca 2010 roku i 7 kwietnia 2010 roku w sali konferencyjnej Urzędu Miejskiego Na ogólną liczbę 23 radnych

Bardziej szczegółowo

Uczestnicy obrad XXXII sesji Rady Miejskiej wg. załączonych list obecności, które stanowią załącznik nr 1 i 2 do protokołu.

Uczestnicy obrad XXXII sesji Rady Miejskiej wg. załączonych list obecności, które stanowią załącznik nr 1 i 2 do protokołu. Protokół z XXXII sesji Rady Miejskiej w Makowie Mazowieckim odbytej w dniu 6 kwietnia 2006r. w budynku Urzędu Miejskiego w Makowie Maz. pod przewodnictwem Przewodniczącego Rady Miejskiej radnego Andrzeja

Bardziej szczegółowo

Protokół z XXX Sesji Rady Miejskiej w Radomiu

Protokół z XXX Sesji Rady Miejskiej w Radomiu Data publikacji : 02.04.2008 Protokół z XXX Sesji Rady Miejskiej w Radomiu P R O T O K Ó Ł N R XXX/2008 z trzydziestej Sesji Rady Miejskiej w Radomiu odbytej w dniu 25 lutego 2008 roku w sali Urzędu Stanu

Bardziej szczegółowo

PROTOKÓŁ Nr XXXIII/2006

PROTOKÓŁ Nr XXXIII/2006 PROTOKÓŁ Nr XXXIII/2006 XXXIII Sesji Rady Miejskiej w Pasymiu z dnia 25 kwietnia 2006 roku. W XXXIII Sesji Rady Miejskiej w Pasymiu uczestniczyło 14 radnych. Spoza członków Rady w obradach wzięli udział:

Bardziej szczegółowo

Ad. 3 Przedstawienie planu odnowy dróg powiatowych na terenie Powiatu Gryfińskiego w 2011 roku i w latach kolejnych.

Ad. 3 Przedstawienie planu odnowy dróg powiatowych na terenie Powiatu Gryfińskiego w 2011 roku i w latach kolejnych. PROTOKÓŁ NR 5/11 POSIEDZENIA KOMISJI OCHRONY CYWILNEJ, ZAGROŻEŃ NADZWYCZAJNYCH I ADMINISTRACJI ZESPOLONEJ WSPÓLNIE Z KOMISJAMI STAŁYMI RADY POWIATU W GRYFINIE z dnia 25.05.2011 r. Posiedzenie rozpoczęło

Bardziej szczegółowo

Protokół Nr XLVI/2013 z Sesji Rady Powiatu w Nowym Mieście Lubawskim w dniu 27 listopada 2013 r.

Protokół Nr XLVI/2013 z Sesji Rady Powiatu w Nowym Mieście Lubawskim w dniu 27 listopada 2013 r. Protokół Nr XLVI/2013 z Sesji Rady Powiatu w Nowym Mieście Lubawskim w dniu 27 listopada 2013 r. XLVI Sesja czwartej kadencji Rady Powiatu w Nowym Mieście Lubawskim odbyła się 27 listopada 2013 r. w sali

Bardziej szczegółowo

Pytania radnych na LXIV sesję 25 marca 2014 r.

Pytania radnych na LXIV sesję 25 marca 2014 r. Pytania radnych na LXIV sesję 25 marca 2014 r. Radny p. Grzegorz Hryniewicz: 1. Media podają, że podwyżki dla pracowników uchwalili radni. Proszę więc, aby Pan Prezydent wskazał mi źródła finansowania

Bardziej szczegółowo

Protokół z sesji nr XLVI

Protokół z sesji nr XLVI Protokół z sesji nr XLVI PROTOKÓŁ Nr XLVI/10 z sesji Rady Miejskiej w Świątnikach Górnych w dniu 30 września 2010 r. Sesja rozpoczęła się o godz. 9.00. Obecnych 12 radnych oraz zaproszeni goście wg załączonej

Bardziej szczegółowo

Protokół Nr XL/13 z XL sesji Rady Miejskiej w Ropczycach w dniu 17 czerwca 2013 r.

Protokół Nr XL/13 z XL sesji Rady Miejskiej w Ropczycach w dniu 17 czerwca 2013 r. Protokół Nr XL/13 z XL sesji Rady Miejskiej w Ropczycach w dniu 17 czerwca 2013 r. Prowadzący obrady (otwieranie i zamykanie dyskusji nad poszczególnymi punktami porządku obrad, udzielanie głosu, przeprowadzanie

Bardziej szczegółowo

Protokół Nr III/2014 III Sesji Rady Gminy Rytro z dnia 30 grudnia 2014 r.

Protokół Nr III/2014 III Sesji Rady Gminy Rytro z dnia 30 grudnia 2014 r. Protokół Nr III/2014 III Sesji Rady Gminy Rytro z dnia 30 grudnia 2014 r. PROTOKÓŁ NR III/2014 III Sesji Rady Gminy Rytro z dnia 30 grudnia 2014 roku Obrady III Sesji Rady Gminy Rytro otworzył Przewodniczący

Bardziej szczegółowo

Protokół Nr XLI/09. z sesji Rady Miasta Oświęcim. odbytej w dniu 16 stycznia 2009 r.

Protokół Nr XLI/09. z sesji Rady Miasta Oświęcim. odbytej w dniu 16 stycznia 2009 r. Protokół Nr XLI/09 z sesji Rady Miasta Oświęcim str. 1/ 40 Protokół Nr XLI/09 z sesji Rady Miasta Oświęcim odbytej w dniu 16 stycznia 2009 r. Obecni : 1. Radni zgodnie z listą obecności stanowiącą załącznik

Bardziej szczegółowo

PROTOKÓŁ z LXX Sesji Rady Miasta Lędziny w dniu 08.11.2010 r. OTWIERAM LXX SESJĘ RADY MIASTA LĘDZINY V KADENCJI

PROTOKÓŁ z LXX Sesji Rady Miasta Lędziny w dniu 08.11.2010 r. OTWIERAM LXX SESJĘ RADY MIASTA LĘDZINY V KADENCJI PROTOKÓŁ z LXX Sesji Rady Miasta Lędziny w dniu 08.11.2010 r. Obecni według listy obecności. Radni Rady Miasta: Stan radnych: 15 Ponadto w obradach udział wzięli: Burmistrz Miasta - Wiesław Stambrowski

Bardziej szczegółowo

Obrady rozpoczęto o godz. 10.00 Stan Radnych -15, obecnych 14. Zakończono o godz. 13.20

Obrady rozpoczęto o godz. 10.00 Stan Radnych -15, obecnych 14. Zakończono o godz. 13.20 Protokół Nr XXX z XXX Sesji Rady Gminy Sochocin z dnia 25 czerwca 2014 roku w sali narad Urzędu Gminy Sochocin pod przewodnictwem Pana Dariusza Świercza - Przewodniczącego Rady Gminy Obrady rozpoczęto

Bardziej szczegółowo

PROTOKÓŁ NR XVII/03. r. J. Jankowski przewodniczący zwrócił się z zapytaniem do radnych, czy są uwagi do otrzymanego porządku posiedzenia.

PROTOKÓŁ NR XVII/03. r. J. Jankowski przewodniczący zwrócił się z zapytaniem do radnych, czy są uwagi do otrzymanego porządku posiedzenia. PROTOKÓŁ NR XVII/03 z posiedzenia Rady Miejskiej w Szprotawie w dniu 30 grudnia 2003 roku o godzinie 10.00 w siedzibie Urzędu Miejskiego w Szprotawie sala posiedzeń Lista obecności stanowi załącznik do

Bardziej szczegółowo

Protokół z obrad XXIII sesji Rady Miasta Sulejówek w Urzędzie Miasta Sulejówek u l. D w o r c o w a 5 5 z dnia 29 marca 2012 r.

Protokół z obrad XXIII sesji Rady Miasta Sulejówek w Urzędzie Miasta Sulejówek u l. D w o r c o w a 5 5 z dnia 29 marca 2012 r. Protokół z obrad XXIII sesji Rady Miasta Sulejówek w Urzędzie Miasta Sulejówek u l. D w o r c o w a 5 5 z dnia 29 marca 2012 r. Ad. 1 Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad Obrady XXIII sesji

Bardziej szczegółowo

Lista obecności w załączeniu do protokołu.

Lista obecności w załączeniu do protokołu. Lista obecności w załączeniu do protokołu. PROTOKÓŁ NR II/2011 z posiedzenia Rady Miejskiej w Miastku z dnia 31 marca 2011 roku Stan statutowy radnych 21 Stan radnych obecnych na sesji 19 Stan radnych

Bardziej szczegółowo

Protokół z sesji Nr XXXIV

Protokół z sesji Nr XXXIV Protokół z sesji Nr XXXIV PROTOKÓŁ Nr XXXIV/05 z sesji Rady Miejskiej Świątniki Górne w dniu 31 marca 2005 r. Sesja rozpoczęła się o godz. 10.00. Obecnych 13 radnych oraz zaproszeni goście wg załączonej

Bardziej szczegółowo

Protokół Nr IV/2010. z Sesji Rady Gminy Ustronie Morskie. z dnia 30 grudnia 2010r.

Protokół Nr IV/2010. z Sesji Rady Gminy Ustronie Morskie. z dnia 30 grudnia 2010r. Protokół Nr IV/2010 z Sesji Rady Gminy Ustronie Morskie z dnia 30 grudnia 2010r. Ad 1. Otwarcia sesji dokonał Przewodniczący Rady Gminy Pan Krzysztof Grzywnowicz, słowami: Otwieram IV Sesję VI kadencji

Bardziej szczegółowo

P r o t o k ó ł Nr 32/2013 z XXXII Sesji Rady Miasta Nowy Targ z dnia 27 maja 2013 r.

P r o t o k ó ł Nr 32/2013 z XXXII Sesji Rady Miasta Nowy Targ z dnia 27 maja 2013 r. P r o t o k ó ł Nr 32/2013 z XXXII Sesji Rady Miasta Nowy Targ z dnia 27 maja 2013 r. Ad.1 Zgodnie z art. 20 ustawy o samorządzie gminnym (jednolity tekst Dz. U. z 2013 r. poz. 594) Przewodniczący Rady

Bardziej szczegółowo

przebiegu LXXV sesji Rady Miasta Zielona Góra 25 listopada 2014 r.

przebiegu LXXV sesji Rady Miasta Zielona Góra 25 listopada 2014 r. PROTOKÓŁ NR LXXV.2014 przebiegu LXXV sesji Rady Miasta Zielona Góra 25 listopada 2014 r. 1. OTWARCIE SESJI LXXV sesja Rady Miasta Zielona Góra (szóstej kadencji samorządu terytorialnego lata 2010-2014)

Bardziej szczegółowo

Ad. 1 Otwarcie sesji i stwierdzenie quorum.

Ad. 1 Otwarcie sesji i stwierdzenie quorum. P r o t o k ó ł Nr XII/2011 sesji Rady Gminy Podegrodzie, która odbyła się w dniu 22 września 2011 r. w sali obrad Gminnego Ośrodka Kultury w Podegrodziu. Obrady trwały od godz. 9.00 12.00. Posiedzeniu

Bardziej szczegółowo

PROTOKÓŁ NR XIX/12 Dziewiętnastej zwyczajnej sesji Rady Miejskiej w Krynicy Zdroju z dnia 25 stycznia 2012 r.

PROTOKÓŁ NR XIX/12 Dziewiętnastej zwyczajnej sesji Rady Miejskiej w Krynicy Zdroju z dnia 25 stycznia 2012 r. PROTOKÓŁ NR XIX/12 Dziewiętnastej zwyczajnej sesji Rady Miejskiej w Krynicy Zdroju z dnia 25 stycznia 2012 r. Data utworzenia 2012-01-25 Numer aktu 19 Kadencja Kadencja 2010-2014 Sesja Rady Miejskiej rozpoczęła

Bardziej szczegółowo

Protokół nr VII/2011 z posiedzenia Rady Miejskiej w Głuszycy w dniu 31 marca 2011 r.

Protokół nr VII/2011 z posiedzenia Rady Miejskiej w Głuszycy w dniu 31 marca 2011 r. Protokół nr VII/2011 z posiedzenia Rady Miejskiej w Głuszycy w dniu 31 marca 2011 r. Rozpoczęcie sesji: godz. 10.00 Zakończenie Sesji: godz. 14.30 Miejsce Sesji: sala konferencyjna nr 11 Urzędu Miejskiego

Bardziej szczegółowo

Protokół Nr XXIII/2008 z Sesji Rady Gminy Zabierzów z dnia 27.06.2008 r.

Protokół Nr XXIII/2008 z Sesji Rady Gminy Zabierzów z dnia 27.06.2008 r. Protokół Nr XXIII/2008 z Sesji Rady Gminy Zabierzów z dnia 27.06.2008 r. Data utworzenia 2008-06-27 Numer aktu 23 Kadencja Kadencja 2002-2006 Miejsce sesji: Samorządowe Centrum Kultury i Promocji Gminy

Bardziej szczegółowo