WYBRANE ZAGADNIENIA POSTĘPOWANIA EKSMISYJNEGO

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "WYBRANE ZAGADNIENIA POSTĘPOWANIA EKSMISYJNEGO"

Transkrypt

1 Anna Kawecka WYBRANE ZAGADNIENIA POSTĘPOWANIA EKSMISYJNEGO Obie strony zawierające umowę najmu lokalu mieszkalnego zobowiązane są przede wszystkim do respektowania postanowień umownych. Zarówno więc właściciel nieruchomości (Gmina, osoba fizyczna, osoba prawna ect) jak i lokator mają zasadniczo równą wobec prawa pozycję. Do stosunku najmu odnoszą się jednak nie tylko unormowania umowne, ale również przepisy Kodeksu cywilnego regulujące ten typ umowy oraz ustawy z dnia 21 czerwca 2001 r. o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie kodeksu cywilnego ( tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 31 poz. 266 ze zm.) oraz ustawy z dnia 24 czerwca 1994 r. o własności lokali (tj. Dz. U. z 2000 r. Nr 80 poz. 903 ze. zm.). Istotne znaczenie w postępowaniu eksmisyjnym ma art. 222 kodeksu cywilnego dotyczący ochrony własności i uprawniający do żądania wydania lokalu. Nie zawsze istnieje konieczność udowadniania, że jest się właścicielem lokalu. Z przepisu art. 675 K.c. wynika bowiem, że po zakończeniu najmu najemca obowiązany jest rzecz zwrócić w stanie nie pogorszonym. Domniemywa się, że rzecz była wydana najemcy w stanie dobrym i przydatnym do umówionego użytku. Wszczęcie postępowania eksmisyjnego może zapoczątkować m.in. niewywiązywanie się lokatora z zawartej przez niego umowy najmu. Przyczyny wypowiedzenia umowy najmu zawarte są w art. 11. ust. 2 ustawy z dnia 21 czerwca 2001 r. o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie kodeksu cywilnego. Należą do nich m.in.: - używanie lokalu pomimo pisemnego upomnienia w sposób sprzeczny z umową lub niezgodnie z jego przeznaczeniem, - zaniedbywanie obowiązków, dopuszczając do powstania szkód, - niszczenie urządzeń przeznaczonych do wspólnego korzystania przez mieszkańców, - wykraczanie w sposób rażący lub uporczywy przeciwko porządkowi domowemu, czyniąc uciążliwym korzystanie z innych lokali. Przyczyną, która umożliwia wypowiedzenie lokatorowi umowy najmu może być również: - pozostawanie przez niego w zwłoce z zapłatą czynszu lub innych opłat za używanie lokalu, - wynajęcie, podnajęcie albo oddanie do bezpłatnego używania lokalu lub jego części bez wymaganej pisemnej zgody właściciela, - używanie lokalu, który wymaga opróżnienia w związku z koniecznością rozbiórki lub remontu budynku z zastrzeżeniem art. 10 ust. 4 ww. ustawy. Warto w tym miejscu zauważyć, że za zapłatę czynszu i innych należnych opłat odpowiadają solidarnie z najemcą stale zamieszkujące z nim pełnoletnie osoby (art. 688(1) K.c.), co w sytuacji istniejącego zadłużenia ułatwia dojście do zawarcia ugody, przez co trudna do przeprowadzenia eksmisja okazać się może niepotrzebna. 30 Seminarium Rynku Nieruchomości 2012

2 Przepis art K.c. w sposób znaczny wzmacnia pozycję wynajmującego w stosunku najmu lokali, w porównaniu z zasadami ogólnymi dotyczącymi skutków zawarcia umowy najmu (zob. J. Jezioro (w:) E. Gniewek, Komentarz, 2006, s. 1099; Z. Radwański, J. Panowicz-Lipska, Zobowiązania, 2008, s. 119). Z jednej strony ułatwia bowiem wynajmującemu realizację wierzytelności, natomiast z drugiej minimalizuje ryzyko ich nieściągalności (niezaspokojenia); tak, słusznie, H. Ciepła (w:) G. Bieniek, Komentarz, t. II, 2006, s Odpowiedzialność stale zamieszkujących z najemcą osób pełnoletnich nie ma charakteru odpowiedzialności bezlimitowej. W art K.c. została ograniczona kwotowo i czasowo, tj. do wysokości czynszu i innych opłat należnych za okres stałego zamieszkiwania przez te osoby w najętym lokalu (tak też J. Panowicz-Lipska (w:) System prawa prywatnego, t. 8, s ). Podstawą do wszczęcia eksmisji może być również sytuacja, w której osoba nie posiadała do lokalu mieszkalnego tytułu prawnego i samowolnie dokonała jego zajęcia. Przygotowując się do postępowania eksmisyjnego należy pamiętać, że wypowiedzenie powinno być pod rygorem nieważności dokonane na piśmie oraz określać przyczynę wypowiedzenia. Wszczęcie postępowania o opróżnienie lokalu mieszkalnego jest możliwe nie tylko przez gminę, będącą drugą stroną umowy najmu, bowiem prawo takie ma także inny lokator lub właściciel innego lokalu w budynku w sytuacji, gdy lokator wykracza w sposób rażący lub uporczywy przeciwko porządkowi domowemu, czyniąc uciążliwym korzystanie z innych lokali w budynku. Osoby te mają możliwość wytoczenia powództwa o rozwiązanie przez sąd stosunku prawnego uprawniającego do używania lokalu i nakazanie jego opróżnienia. W myśl art. 16 ustawy z dnia 24 czerwca 1994 r. o własności lokali, jeżeli właściciel lokalu zalega długotrwale z zapłatą należnych od niego opłat lub wykracza w sposób rażący lub uporczywy przeciwko obowiązującemu porządkowi domowemu albo przez swoje niewłaściwe zachowanie czyni korzystanie z innych lokali lub nieruchomości wspólnej uciążliwym, wspólnota mieszkaniowa może w trybie procesu żądać sprzedaży lokalu w drodze licytacji na podstawie przepisów Kodeksu postępowania cywilnego o egzekucji z nieruchomości. Właścicielowi, którego lokal został sprzedany, nie przysługuje prawo do lokalu zamiennego. W literaturze przedmiotu autor komentarza do omawianej ustawy Ewa Bończak-Kucharczyk wyjaśnia: Żądanie (sprzedaży lokalu) może być przez wspólnotę mieszkaniową wysunięte również w stosunku do właściciela (tak osoby prawnej, jak i fizycznej), który co prawda sam nie narusza porządku domowego i nie utrudnia innym korzystania z ich lokali lub z nieruchomości wspólnej, ale czynią to członkowie jego gospodarstwa domowego lub najemcy, którym wynajął swój lokal, albo inne osoby, którym udostępnił swój lokal do korzystania. Tak dotkliwe sankcje związane są z jednej strony z koniecznością zabezpieczenia materialnych interesów innych właścicieli lokali, a z drugiej - z zabezpieczeniem innych praw współwłaścicieli. Nie można jednak ich zastosować do żadnego z właścicieli lokali bez zgody innych. Artykuł 22 ust. 3 pkt 7 u.w.l. przewiduje bowiem obowiązek uzyskania wyrażonej w uchwale zgody właścicieli lokali na wystąpienie z powództwem o orzeczenie przymusowej sprzedaży lokalu (por. też wyrok SA w Poznaniu z dnia 8 listopada 2001 r., I ACa 841/01, Wokanda 2002, nr 11, poz. 45). Ponieważ pozbawienie własności lokalu jest karą wymierzaną właścicielowi lokalu z powodu jego niewłaściwego postępowania, kara ta nie może obciążać innych osób, np. obowiązkiem dostarczenia ukaranemu właścicielowi lokalu zamiennego. Dlatego art. 16 ust. 2 u.w.l. zawiera postanowienie, że właścicielowi, którego lokal został sprzedany, nie przysługuje prawo do lokalu zamiennego. Uprawnienie przyznane w art. 16 u.w.l. jest przykładem najdalej idącego uprawnienia wspólnoty mieszkaniowej do ingerowania w prawo własności lokalu. Charakter interpretowanego przepisu zatem sprawia, że nie może on podlegać wykładni rozszerzającej. Przepis art. 16 ust. 1 u.w.l. jest przepisem dość drastycznym, rygorystycznym, skutkującym ostrymi sankcjami i daleko idącymi konsekwencjami. Podstawową kwestią przy jego zastosowaniu jest przede wszystkim ustalenie, czy spełnione są przesłanki umożliwiające wytoczenie powództwa, np. fakt długotrwałego zalegania z opłatami na chwilę orzekania, przy czym dowód tego faktu, a także rodzaju i wysokości zaległości, spoczywa na stronie dochodzącej roszczeń na podstawie omawianej normy (por. wyrok SA w Warszawie z dnia 20 października 2006 r., VI ACa 353/06, LEX nr ). Seminarium Rynku Nieruchomości

3 Należy zwrócić uwagę, że pozbawienie własności lokalu może nastąpić nie tylko w związku z naruszaniem określonych przepisów prawa, ale także w związku z naruszaniem w sposób rażący i uporczywy porządku domowego, czyli porządku, który może w części opierać się na miejscowych zwyczajach i normach współżycia społecznego powszechnie akceptowanych w danym środowisku, choć niekoniecznie wyrażonych w formie pisanej. Dokumentem, który najczęściej stanowić będzie podstawę ustalenia, czy naruszono porządek domowy, będzie natomiast regulamin porządku domowego. Ze względu na rozmaitość zwyczajów lokalnych i warunków występujących w poszczególnych budynkach, a także ze względu na rozmaitość rozwiązań architektonicznych, pojawia się konieczność regulowania stosunków między mieszkańcami w wielu kwestiach nieuregulowanych ogólnie obowiązującymi przepisami. Czyni się to najczęściej za pomocą regulaminu porządku domowego (którego istnienie i obowiązywanie zostało usankcjonowane także w K.c. oraz w u.o.p.l.). Wykładni omawianego przepisu dokonał również Sąd Najwyższy w wyroku z dnia 16 czerwca 2009 r. zapadłym w sprawie sygn. akt V CSK 442/08 stwierdzając, że uprawnienie przyznane w art. 16 u.w.l. jest przykładem najdalej idącego uprawnienia wspólnoty mieszkaniowej do ingerowania w prawo własności lokalu. Zgodnie z art. 16 ust. 1 ustawy z dnia 24 czerwca 1994 r. o własności lokali (tekst jedn.: Dz. U. z 2000 r. Nr 80, poz. 903 z późn. zm. - dalej: u.w.l. ), jeżeli właściciel lokalu zalega długotrwale z zapłatą należnych od niego opłat lub wykracza w sposób rażący lub uporczywy przeciwko obowiązującemu porządkowi domowemu albo przez swoje niewłaściwe zachowanie czyni korzystanie z innych lokali lub nieruchomości wspólnej uciążliwym, wspólnota mieszkaniowa może w trybie procesu żądać sprzedaży lokalu w drodze licytacji na podstawie przepisów kodeksu postępowania cywilnego o egzekucji z nieruchomości. Przytoczony przepis ze względu na jego sankcyjny charakter, statuujący podstawę prawną naruszenia konstytucyjnie chronionego prawa własności, podlega wykładni ścisłej, a w razie wątpliwości - zwężającej. W tym stanie rzeczy trzeba przyjąć, że sankcja przymusowej sprzedaży może dotknąć jedynie właściciela lokalu. Oznacza to, że art. 16 ust. 1 u.w.l. nie przyznaje wspólnocie mieszkaniowej uprawnienia do żądania sprzedaży niewyodrębnionych lokali dotychczasowego właściciela. Charakter interpretowanego przepisu zatem sprawia, że nie może on podlegać wykładni rozszerzającej. Przepis art. 4 ust. 1 u.w.l. reguluje wzajemny stosunek między dotychczasowym właścicielem nieruchomości a właścicielami lokali wyodrębnionych w sytuacji, w której nie wszystkie samodzielne lokale zostały wyodrębnione. Ma on zatem inny niż art. 16 u.w.l. zakres stosowania. Posługując się terminem uprawnienia, a nie terminem prawa ustawodawca dał wyraz myśli, że sytuacja prawna dotychczasowego właściciela jest analogiczna do sytuacji właścicieli lokali, ale nie jest taka sama. Do lokali ich właścicielom przysługuje prawo własności, natomiast dotychczasowemu właścicielowi sui generis prawo współwłasności. Z przepisu art. 16 ust. 1 ustawy o własności lokali jednoznacznie wynika, że z powództwem tam wymienionym może wystąpić jedynie wspólnota mieszkaniowa. Dodać trzeba, że wystąpienie przez zarząd wspólnoty z powództwem, o jakim mowa w przepisie art. 16 ust. 1 ustawy o własności lokali, stanowiłoby czynność przekraczającą zakres zwykłego zarządu i dla swej skuteczności wymagałyby podjęcia przez wspólnotę mieszkaniową stosownej uchwały (zob. art. 22 ust. 2 i ust. 5 pkt 7 ustawy o własności lokali). W przywołanym powyżej Komentarzu do ustawy o własności lokali, autor stwierdza, aby sąd przychylił się do wniosku wspólnoty o orzeczenie przymusowej sprzedaży lokalu, wykroczenia właściciela lokalu muszą być dostatecznie poważne, przy czym przyczyną złożenia wniosku przez wspólnotę może być nie tylko zachowanie właściciela lokalu, ale również nieodpowiednie zachowanie jego domownika albo najemcy lub dzierżawcy jego lokalu. Jeżeli lokal stanowi przedmiot majątku wspólnego małżonków, to powództwo należy wytoczyć przeciwko obojgu małżonkom. Jeżeli lokal stanowi przedmiot odrębnego majątku jednego z małżonków, to drugi ma jedynie status domownika i nie musi być pozwany. Treścią pozwu dochodzonego w drodze procesu jest żądanie nakazania sprzedaży lokalu. Legitymację do wytoczenia powództwa posiada wspólnota mieszkaniowa, a upoważniony do jego wytoczenia jest organ zarządzający wspólnoty. Należy pamiętać, że we wspólnotach małych zarząd nieruchomością mogą sprawować sami właściciele, i to oni są wówczas organem uprawnionym do wytoczenia powództwa. Natomiast we wspólnotach posiadających zarząd (wybrany) lub zarządcę (któremu powierzono obowiązki w drodze umowy notarialnej) mogą oni wystąpić z powództwem dopiero po uzyskaniu zgody właścicieli lokali wyrażonej w uchwale, gdyż omawiana czynność przekracza zakres zwykłego zarządu. Powództwo o wykluczenie właściciela ze wspólnoty może wytoczyć także prokurator, jeżeli uzna, że wymaga tego ochrona praw obywateli, praworządności albo interesu społecznego. 32 Seminarium Rynku Nieruchomości 2012

4 Wykonanie wyroku uwzględniającego powództwo polega na dokonaniu przez wspólnotę licytacji lokalu na podstawie przepisów art K.p.c. Uzyskane ze sprzedaży pieniądze przysługują osobie, którą pozbawiono własności lokalu. Jeżeli osoba ta jest dłużnikiem wspólnoty mieszkaniowej, to wspólnota może dochodzić swoich należności drogą powództwa wytoczonego na zasadach ogólnych. Może również żądać sprzedaży lokalu i zasądzenia należnej kwoty w jednym pozwie i wówczas może wyegzekwować zasądzoną sobie należność z ceny, jaką zapłacił nabywca lokalu. Aby jednak cena nie została wcześniej zapłacona w całości osobie, która została pozbawiona własności lokalu, należy wystąpić o zabezpieczenie powództwa o zapłatę przez jej zajęcie. Uprawnienie do żądania opuszczenia i opróżnienia lokalu przysługuje również współlokatorowi w stosunku do małżonka lub rozwiedzionego małżonka lub innego współlokatora tego samego lokalu, jeżeli ten swoim rażąco nagannym postępowaniem uniemożliwia wspólne zamieszkiwanie. Po skierowaniu do sądu pozwu o eksmisję przeciwko pozwanemu i wydanie lokalu powodowi, sąd wyznacza rozprawę i wydaje wyrok. Sąd oceniając materiał zgromadzony w sprawie bierze pod uwagę m.in.: - podstawy prawne do żądania eksmisji, - prawidłowość wypowiedzenia ewentualnej umowy najmu lokalu, - sytuację materialną osoby pozwanej zajmującej lokal bez tytułu prawnego. Istotne znaczenie w postępowaniu przed sądem może mieć wykazanie np., że strona pozwana zalegała z opłatami z tytułu zajmowania lokalu. Zwrócić również należy uwagę, aby umowa najmu lokalu została wypowiedziana zgodnie z obowiązującymi przepisami. Celem uniknięcia ewentualnych problemów przy dokonywaniu eksmisji w postępowaniu egzekucyjnym, kierując pozew do sądu zasadne jest wskazanie jako stronę pozwaną wszystkich osób zajmujących bezprawnie lokal (art. 15 ustawy o ochronie praw lokatorów ( ) przewiduje taką sytuację). Warto w tym miejscu dodatkowo zauważyć, że uchwała Sądu Najwyższego z dnia 24 października 1996 r. sygn. III CZP 109/96 stwierdza, że wykonując tytuł nakazujący byłym najemcom opuszczenie lokalu mieszkalnego i opróżnienie go z osób i rzeczy reprezentujących ich prawa, komornik ma obowiązek usunąć także członków rodziny i domowników dłużników oraz rzeczy należące do tych osób i wydać lokal wierzycielowi. W świetle obowiązujących przepisów Sąd wydając orzeczenie w przedmiocie nakazania opuszczenia lokalu mieszkalnego ma obowiązek wypowiedzenia się w kwestii uprawnienia do otrzymania lokalu socjalnego. Do zapewnienia lokalu socjalnego zobowiązana jest gmina. Z unormowania art. 22 ustawy o ochronie praw lokatorów ( ) wynika, iż z zasobu mieszkaniowego gmina wydziela część lokali, które przeznacza się na wynajem jako lokale socjalne. Jeżeli uprawnienie do lokalu socjalnego przyznano dwóm lub większej ilości osób gmina jest obowiązana zapewnić im co najmniej jeden lokal socjalny. Decydując o przyznaniu prawa do lokalu sąd bierze pod uwagę dotychczasowy sposób korzystania przez dłużnika z lokalu oraz jego szczególną sytuację materialną i rodzinną. W art. 14 ust. 4 ustawy ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie przepisów kodeksu cywilnego zawarty jest obowiązek przyznania prawa do lokalu socjalnego: - kobiecie w ciąży, - małoletniemu, niepełnosprawnemu lub ubezwłasnowolnionemu oraz sprawującemu nad taką osobą opiekę i wspólnie z nią zamieszkałą, - obłożnie choremu, - emerytowi i renciście spełniającemu kryteria do otrzymania świadczenia z pomocy społecznej, - osobie posiadającej status bezrobotnego, - osobie spełniającej przesłanki określone przez radę gminy w drodze uchwały chyba, że osoby te mogą zamieszkać w innym lokalu niż dotychczas używany. Seminarium Rynku Nieruchomości

5 Przepisu tego nie stosuje się do osób, które utraciły tytuł prawny do lokalu niewchodzącego w skład publicznego zasobu mieszkaniowego, z wyjątkiem osób, które były uprawnione do używania lokalu na podstawie stosunku prawnego nawiązanego ze spółdzielnią mieszkaniową albo z towarzystwem budownictwa społecznego. Orzekając o uprawnieniu do lokalu socjalnego, sąd nakazuje wstrzymanie eksmisji do czasu złożenia przez gminę oferty zawarcia umowy najmu lokalu socjalnego. Należy zwrócić uwagę, iż z uwagi na istniejący w Polsce problem związany z brakiem lokali socjalnych, nawet w sytuacji zakończenia postępowania sądowego i wydania przez sąd wyroku nakazującego opróżnienie lokalu mieszkalnego wraz z jednoczesnym przyznaniem eksmitowanemu prawa do lokalu socjalnego, właściciel lokalu do czasu zaproponowania przez gminę eksmitowanemu zawarcia umowy najmu lokalu socjalnego nie może swobodnie rozdysponować swoim lokalem mieszkalnym, albowiem jest on zajmowany przez eksmitowanego. Praktyka wskazuje, iż po zapadłym wyroku eksmisyjnym eksmitowany zajmujący lokal bez tytułu prawnego oczekując na propozycję gminy w przedmiocie zwarcia umowy najmu lokalu socjalnego nie płaci właścicielowi lokalu mieszkalnego odszkodowania z tytułu zajmowania lokalu bez tytułu prawnego. W takiej sytuacji właścicielowi bezprawnie zajmowanego lokalu przysługuje uprawnienie do żądania od gminy odszkodowania za niedostarczenie lokalu socjalnego osobie do niego uprawnionej z mocy wyroku sądu. Charakter odpowiedzialności gminy za niedostarczenie lokalu socjalnego osobie uprawnionej z mocy wyroku eksmisyjnego nie budzi obecnie wątpliwości. Jest to odpowiedzialność deliktowa oparta na art kodeksu cywilnego, przy czym w orzecznictwie Sądu Najwyższego wydanym na tle obecnie obowiązującego stanu prawnego wskazuje się, iż odpowiedzialność gminy za szkodę wynikłą z zajmowania lokalu bez tytułu prawnego przez osobę uprawnioną z mocy wyroku do lokalu socjalnego jest odpowiedzialnością in solidum i jako taka nie ma cech odpowiedzialności subsydiarnej w stosunku do obowiązku tej osoby wynikającego z art. 18 ust. 1 i 3 cytowanej ustawy (zob. wyrok SN z dnia r., V CSK 31/08, OSNC-ZD 2009/1/16; uchwała SN z dnia r., III CZP 1221/07, OSNC 2008/12/137). Odpowiedzialność gminy jest, zatem samoistna i niezależna od odpowiedzialności byłego lokatora. Za trafnością tego stanowiska przemawia zarówno literalna wykładnia art K.c. oraz art. 18 ust. 1, 3 i 5 ustawy, jak też wykładnia funkcjonalna wskazanych przepisów. Przepis art. 18 ust. 1 i 3 ustawy nie wiąże w żaden sposób określonego w nich obowiązku z odpowiedzialnością odszkodowawczą gminy za niedostarczenie lokalu socjalnego. Również art K.c., z uwagi na ogólny charakter, nie przewiduje konieczności przeprowadzenia uprzedniej bezskutecznej egzekucji należności z tytułu zajmowania lokalu mieszkalnego bez tytułu prawnego. Jak wyjaśnił Sąd Najwyższy w uzasadnieniu powołanego wyżej wyroku z dnia 19 czerwca 2008 roku, odpowiedzialność gminy za niedostarczenie lokalu socjalnego, oparta na art kc, leży w interesie właścicieli lokali. Uznanie odpowiedzialności odszkodowawczej gminy za subsydiarną w stosunku do obowiązku wynikającego z art. 18 ust. 1 i 3 ustawy stanowiłoby w istocie pozbawienie interesów właścicieli lokali ochrony prawnej, gdyż szanse na wyegzekwowanie należności od byłego lokatora są z zasady nikłe. Z tych względów okoliczność uprzedniego bezskutecznego dochodzenia od byłego lokatora należności za zajmowanie lokalu bez tytułu prawnego jest prawnie obojętna dla odpowiedzialności odszkodowawczej gminy z art. 18 ust. 5 ustawy. Z uwagi na okoliczność, że odpowiedzialność odszkodowawcza gminy za niedostarczenie lokalu socjalnego służy ochronie właściciela, a nie byłego lokatora uprawnionego do lokalu socjalnego, gminie, która zapłaciła właścicielowi odszkodowanie, przysługuje regres w stosunku do tego lokatora w granicach jego obowiązku określonego w art. 18 ust. 1 i 3 u.o.p.l. (por. zachowujące w tym względzie aktualność uwagi zawarte w wyroku Sądu Najwyższego z dnia 23 kwietnia 2004 r., sygn. akt I CK 581/03, Biul. SN 2004, nr 11, s. 9). Nadto należy zwrócić uwagę, iż obok obowiązku wskazania przez gminę lokalu socjalnego może zaistnieć na etapie postępowania eksmisyjnego - konieczność wskazania przez gminę pomieszczenia tymczasowego, które zdefiniowane zostało w art. 1 pkt 5a przywołanej powyżej ustawy. Zgodnie bowiem z art. 25a ustawy z dnia 21 czerwca 2001 r. o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego: Gmina tworzy zasób tymczasowych pomieszczeń, które przeznacza się na wynajem. Z kolei z treści art kodeksu postępowania cywilnego wynika, iż wykonując obowiązek opróżnienia lokalu służącego zaspokojeniu potrzeb mieszkaniowych dłużnika na podstawie tytułu wykonawczego, z którego nie wynika prawo dłużnika do lokalu socjalnego lub zamiennego, komornik usunie dłużnika do innego lokalu lub pomieszczenia, do którego dłużnikowi przysługuje tytuł 34 Seminarium Rynku Nieruchomości 2012

6 prawny i w którym może zamieszkać. Jeżeli dłużnikowi nie przysługuje tytuł prawny do innego lokalu lub pomieszczenia, w którym może zamieszkać, komornik wstrzyma się z dokonaniem czynności do czasu, gdy gmina właściwa ze względu na miejsce położenia lokalu podlegającego opróżnieniu, na wniosek komornika, wskaże dłużnikowi tymczasowe pomieszczenie, nie dłużej jednak niż przez okres 6 miesięcy. Po upływie tego terminu komornik usunie dłużnika do noclegowni, schroniska lub innej placówki zapewniającej miejsca noclegowe wskazanej przez gminę właściwą ze względu na miejsce położenia lokalu podlegającego opróżnieniu. Usuwając dłużnika do noclegowni, schroniska lub innej placówki zapewniającej miejsca noclegowe, komornik powiadomi właściwą gminę o potrzebie zapewnienia dłużnikowi tymczasowego pomieszczenia. W związku z przytoczonym powyżej unormowaniem pojawiła się wątpliwość prawna: Czy przewidziany w art K.p.c. obowiązek gminy do wskazania tymczasowego pomieszczenia, w przypadku wykonywania obowiązku opróżnienia lokalu służącego zaspokojeniu potrzeb mieszkaniowych dłużnika na podstawie tytułu wykonawczego, z którego nie wynika prawo dłużnika do lokalu socjalnego lub zamiennego, powoduje odpowiedzialność gminy na podstawie art K.c., wobec właściciela lokalu podlegającego opróżnieniu w sytuacji, gdy gmina nie wskaże takiego pomieszczenia tymczasowego? W przedmiocie powyższego Sąd Najwyższy w dniu 13 grudnia 2011 r. podjął z składzie 7 sędziów Uchwałę w sprawie sygn. akt III CZP 48/11, w której stwierdził, iż: Gmina ponosi wobec właściciela lokalu mieszkalnego odpowiedzialność na podstawie art K.c. za szkodę powstałą w okresie obowiązywania art K.p.c. w brzmieniu nadanym ustawą z dnia 2 lipca 2004 r. o zmianie ustawy - Kodeks postępowania cywilnego oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. Nr 172, poz. 1804) na skutek zaniechania wskazania, na wezwanie komornika, tymczasowego pomieszczenia dla dłużnika mającego obowiązek opuszczenia, opróżnienia i wydania tego lokalu. W odniesieniu do powyższego stanowiska Sądu, z którego wynika obowiązek Gminy do wypłaty odszkodowania za niedostarczenie pomieszczenia tymczasowego, po stronie Gmin powstaje kolejny problem związany z koniecznością zabezpieczenia środków w budżecie na wypłaty odszkodowań, z uwagi na fakt że Gminy aktualnie dysponują bardzo skromnym zasobem pomieszczeń tymczasowych. Wyroków sądowych nakazujących eksmisję nie wykonuje się w okresie od 1 listopada do 31 marca roku następnego włącznie, jeżeli osobie eksmitowanej nie wskazano lokalu, do którego ma nastąpić przekwaterowanie. Jednak należy jednocześnie dodać, że w stosunku do eksmitowanego, który znęcał się nad rodziną, nie mają zastosowania przepisy dotyczące przyznania prawa do lokalu socjalnego, ani przepisy związane z okresem ochronnym. Oczywiście należy pamiętać, że od orzeczenia sądu rejonowego w zależności od jego treści niezadowolona strona pozwana, lub powodowa może wnieść apelację. Jeżeli w określonym czasie jej nie wniesiono, wyrok staje się prawomocny, a sprawa może przejść na etap postępowania egzekucyjnego. Materiały źródłowe: Ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny Ustawa z dnia 21 czerwca 2001 r. o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie kodeksu cywilnego ( tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 31 poz. 266 ze zm.) Ustawa z dnia 24 czerwca 1994 r. o własności lokali (tj. Dz. U. z 2000 r. Nr 80 poz. 903 ze. zm.) Ewa Bończak Kucharczyk Komentarz do art. 16 ustawy o własności lokali Seminarium Rynku Nieruchomości

Wykonywanie wyroków zobowiązujących lokatorów do opróżnienia zajmowanego mieszkania

Wykonywanie wyroków zobowiązujących lokatorów do opróżnienia zajmowanego mieszkania Wypowiedzenie najmu/prawa do korzystania z lokalu W praktyce problemy sprawia wynajmującym norma z art. 11 ust. 2 pkt 2 - dopiero zwłoka w zapłacie należności związanych z najmem lokalu mieszkalnego za

Bardziej szczegółowo

cywilnego oraz ustawy Kodeks postępowania cywilnego

cywilnego oraz ustawy Kodeks postępowania cywilnego Ustawa z dnia 31 sierpnia 2011 r. o zmianie ustawy o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie g Dz.U. z 2011 r. nr 224, poz. 1342 Ustawa z dnia 31 sierpnia 2011 r. o zmianie ustawy o ochronie praw

Bardziej szczegółowo

Uchwała z dnia 27 maja 2010 r., III CZP 30/10

Uchwała z dnia 27 maja 2010 r., III CZP 30/10 Uchwała z dnia 27 maja 2010 r., III CZP 30/10 Sędzia SN Zbigniew Kwaśniewski (przewodniczący) Sędzia SN Dariusz Dończyk Sędzia SN Wojciech Katner (sprawozdawca) Sąd Najwyższy w sprawie z powództwa Wojskowej

Bardziej szczegółowo

PRAWO LOKALOWE. Spółdzielnie i wspólnoty mieszkaniowe, problemy z lokatorami i właścicielami.

PRAWO LOKALOWE. Spółdzielnie i wspólnoty mieszkaniowe, problemy z lokatorami i właścicielami. PRAWO LOKALOWE Spółdzielnie i wspólnoty mieszkaniowe, problemy z lokatorami i właścicielami. SPOSOBY ZABEZPIECZANIA WIERZYTELNOŚCI 1. kaucja, 2. gwarancja zapłaty, 3.poręczenie, 4. przewłaszczenie na zabezpieczenie,

Bardziej szczegółowo

WSKAZÓWKI DO WZORU NR

WSKAZÓWKI DO WZORU NR WZÓR NR 127 WNIOSEK O PRZYDZIAŁ LOKALU SOCJALNEGO WZÓR URZĘDOWY WSKAZÓWKI DO WZORU NR WZÓR do którego WSKAZÓWKI zamieszczono poniżej, JEST WZOREM URZĘDOWYM, co oznacza, że NIE MOŻESZ użyć INNEGO. Zanim

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA. Sygn. akt III CZP 72/12. Dnia 6 grudnia 2012 r. Sąd Najwyższy w składzie :

UCHWAŁA. Sygn. akt III CZP 72/12. Dnia 6 grudnia 2012 r. Sąd Najwyższy w składzie : Sygn. akt III CZP 72/12 UCHWAŁA Sąd Najwyższy w składzie : Dnia 6 grudnia 2012 r. SSN Hubert Wrzeszcz (przewodniczący, sprawozdawca) SSN Teresa Bielska-Sobkowicz SSN Grzegorz Misiurek w sprawie z powództwa

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN WYNAJMOWANIA LOKALI MIESZKALNYCH W SŁUPSKIEJ SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ CZYN W SŁUPSKU

REGULAMIN WYNAJMOWANIA LOKALI MIESZKALNYCH W SŁUPSKIEJ SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ CZYN W SŁUPSKU 1 SŁUPSKA SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA C Z Y N 76-200 SŁUPSK, ul. S.Leszczyńskiego 7 tel. ( 0-59 ) 843-25-16 fax ( 0-59 ) 843-21-22 www.czyn.slupsk.pl ********************************************************************************

Bardziej szczegółowo

Regulamin najmu lokali mieszkalnych i użytkowych oraz opłat za najem w Spółdzielni Mieszkaniowej DIAMENT.

Regulamin najmu lokali mieszkalnych i użytkowych oraz opłat za najem w Spółdzielni Mieszkaniowej DIAMENT. Spółdzielnia Mieszkaniowa DIAMENT z siedzibą w Piekarach Śląskich Regulamin najmu lokali mieszkalnych i użytkowych oraz opłat za najem w Spółdzielni Mieszkaniowej DIAMENT. Piekary Śl. 2013 r. Podstawa

Bardziej szczegółowo

Umowa najmu zagadnienia materialne i procesowe. Warszawa, 7 czerwca 2010 r. SSR RafałWagner

Umowa najmu zagadnienia materialne i procesowe. Warszawa, 7 czerwca 2010 r. SSR RafałWagner Umowa najmu zagadnienia materialne i procesowe Warszawa, 7 czerwca 2010 r. SSR RafałWagner Główne zagadnienia: różne rodzaje powództw o ustalenie żądanie eksmisji i prawo do lokalu socjalnego wzajemna

Bardziej szczegółowo

SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA NA SKARPIE W TORUNIU

SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA NA SKARPIE W TORUNIU SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA NA SKARPIE W TORUNIU R E G U L A M I N WYNAJMU LOKALI MIESZKALNYCH W SM NA SKARPIE W TORUNIU ZATWIERDZONY UCHWAŁĄ NR 11/2013 z dnia 29.01.2013r. RADY NADZORCZEJ SM NA SKARPIE

Bardziej szczegółowo

RZECZPOSPOLITA POLSKA Rzecznik Praw Obywatelskich. Pan Sławomir Nowak Minister Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej

RZECZPOSPOLITA POLSKA Rzecznik Praw Obywatelskich. Pan Sławomir Nowak Minister Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej RZECZPOSPOLITA POLSKA Rzecznik Praw Obywatelskich RPO-727124-IV/13/AG 00-090 Warszawa Tel. centr. 22 551 77 00 Al. Solidarności 77 Fax 22 827 64 53 Pan Sławomir Nowak Minister Transportu, Budownictwa i

Bardziej szczegółowo

Uchwała z dnia 6 stycznia 2005 r., III CZP 67/04

Uchwała z dnia 6 stycznia 2005 r., III CZP 67/04 Uchwała z dnia 6 stycznia 2005 r., III CZP 67/04 Sędzia SN Zbigniew Strus (przewodniczący) Sędzia SN Mirosław Bączyk Sędzia SN Bronisław Czech (sprawozdawca) Sąd Najwyższy w sprawie z powództwa Ewy S.

Bardziej szczegółowo

Regulamin najmu lokali mieszkalnych i opłat za najem w Spółdzielni Mieszkaniowej DIAMENT.

Regulamin najmu lokali mieszkalnych i opłat za najem w Spółdzielni Mieszkaniowej DIAMENT. Spółdzielnia Mieszkaniowa DIAMENT z siedzibą w Piekarach Śląskich Regulamin najmu lokali mieszkalnych i opłat za najem w Spółdzielni Mieszkaniowej DIAMENT. Piekary Śl. 2008 r. I Postanowienia ogólne 1

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA. Protokolant Bożena Kowalska

UCHWAŁA. Protokolant Bożena Kowalska Sygn. akt III CZP 41/08 UCHWAŁA Sąd Najwyższy w składzie : Dnia 12 czerwca 2008 r. SSN Irena Gromska-Szuster (przewodniczący, sprawozdawca) SSN Mirosław Bączyk SSN Katarzyna Tyczka-Rote Protokolant Bożena

Bardziej szczegółowo

Gospodarowanie lokalami socjalnymi gminy

Gospodarowanie lokalami socjalnymi gminy Gospodarowanie lokalami socjalnymi gminy Kierownik Grupy Wydawniczej: Ewa Marmurska-Karpińska Wydawca: Norbert Pawlikowski Autor: Katarzyna Czajkowska-Matosiuk ISBN: 978-83-269-6287-5 Copyright by Wydawnictwo

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN WYNAJMOWANIA PRZEZ SPÓLDZILNIĘ LOKALI MIESZKALNYCH I UŻYTKOWYCH

REGULAMIN WYNAJMOWANIA PRZEZ SPÓLDZILNIĘ LOKALI MIESZKALNYCH I UŻYTKOWYCH REGULAMIN WYNAJMOWANIA PRZEZ SPÓLDZILNIĘ LOKALI MIESZKALNYCH I UŻYTKOWYCH I. POSTANOWIENIA OGÓLNE l 1. Spółdzielnia może wynajmować lokale mieszkalne i użytkowe, w tym garaże członkom oraz osobom fizycznym

Bardziej szczegółowo

Uchwała z dnia 9 lutego 2012 r., III CZP 89/11. Sędzia SN Irena Gromska-Szuster (przewodniczący, sprawozdawca)

Uchwała z dnia 9 lutego 2012 r., III CZP 89/11. Sędzia SN Irena Gromska-Szuster (przewodniczący, sprawozdawca) Uchwała z dnia 9 lutego 2012 r., III CZP 89/11 Sędzia SN Irena Gromska-Szuster (przewodniczący, sprawozdawca) Sędzia SN Mirosław Bączyk Sędzia SN Krzysztof Strzelczyk Sąd Najwyższy w sprawie z powództwa

Bardziej szczegółowo

U C H W A Ł A Nr 3/03. Rady Gminy Celestynów z dnia 14 lutego 2003r.

U C H W A Ł A Nr 3/03. Rady Gminy Celestynów z dnia 14 lutego 2003r. U C H W A Ł A Nr 3/03 Rady Gminy Celestynów z dnia 14 lutego 2003r. w sprawie zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu gminy. Na podstawie art.21 ust. 1 pkt. 2 ustawy z dnia

Bardziej szczegółowo

WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Sygn. akt I CNP 66/07 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Sąd Najwyższy w składzie : Dnia 19 października 2007 r. SSN Elżbieta Skowrońska-Bocian (przewodniczący) SSN Jan Górowski SSN Krzysztof Pietrzykowski

Bardziej szczegółowo

ZAGADNIENIE PRAWNE UZASADNIENIE

ZAGADNIENIE PRAWNE UZASADNIENIE Sygn. akt III CZP 37/12 ZAGADNIENIE PRAWNE W sprawy z powództwa Gminy Miasta S. przeciwko Andrzejowi C. o zapłatę na skutek apelacji powoda od postanowienia Sądu Rejonowego w S. z dnia 4 października 2011

Bardziej szczegółowo

WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Sygn. akt II CSK 600/08 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Sąd Najwyższy w składzie : Dnia 3 kwietnia 2009 r. SSN Krzysztof Pietrzykowski (przewodniczący, sprawozdawca) SSN Jan Górowski SSN Marian

Bardziej szczegółowo

Wartość przedmiotu sporu: 1 000 zł (jeden tysiąc złotych 00/100 POZEW O EKSMISJĘ Z LOKALU MIESZKALNEGO UZASADNIENIE

Wartość przedmiotu sporu: 1 000 zł (jeden tysiąc złotych 00/100 POZEW O EKSMISJĘ Z LOKALU MIESZKALNEGO UZASADNIENIE WZÓR NR 67 POZEW O EKSMISJĘ Z LOKALU MIESZKALNEGO (OPRÓŻNIENIE LOKALU MIESZKALNEGO) Do Sądu Rejonowego Wydział I Cywilny w Wałbrzychu Wałbrzych,13 grudnia 2008 r. Powód: Aldona Miłkowska zam. w Wałbrzychu,

Bardziej szczegółowo

POSTANOWIENIE. Sygn. akt III CZP 96/09. Dnia 26 listopada 2009 r. Sąd Najwyższy w składzie :

POSTANOWIENIE. Sygn. akt III CZP 96/09. Dnia 26 listopada 2009 r. Sąd Najwyższy w składzie : Sygn. akt III CZP 96/09 POSTANOWIENIE Sąd Najwyższy w składzie : Dnia 26 listopada 2009 r. SSN Iwona Koper (przewodniczący, sprawozdawca) SSN Kazimierz Zawada SSN Dariusz Zawistowski w sprawie z powództwa

Bardziej szczegółowo

UMOWA NAJMU OKAZJONALNEGO LOKALU MIESZKALNEGO NR. przy ul. w

UMOWA NAJMU OKAZJONALNEGO LOKALU MIESZKALNEGO NR. przy ul. w UMOWA NAJMU OKAZJONALNEGO LOKALU MIESZKALNEGO NR przy ul. w zawarta w dniu w pomiędzy: zamieszkałym w, przy ul., legitymującym się dowodem osobistym seria i nr, wydanym w dniu, PESEL, zwanym dalej Wynajmującym

Bardziej szczegółowo

ZAGADNIENIE PRAWNE. W sprawie o eksmisję na skutek apelacji interwenienta ubocznego od wyroku Sądu Rejonowego z dnia 15 lipca 2015 r.

ZAGADNIENIE PRAWNE. W sprawie o eksmisję na skutek apelacji interwenienta ubocznego od wyroku Sądu Rejonowego z dnia 15 lipca 2015 r. III CZP 64/16 ZAGADNIENIE PRAWNE W sprawie o eksmisję na skutek apelacji interwenienta ubocznego od wyroku Sądu Rejonowego z dnia 15 lipca 2015 r. Czy osoba, której najemca podnajął lokal mieszkalny lub

Bardziej szczegółowo

RZECZPOSPOLITA POLSKA Warszawa, maja 2013 r. Rzecznik Praw Dziecka Marek Michalak

RZECZPOSPOLITA POLSKA Warszawa, maja 2013 r. Rzecznik Praw Dziecka Marek Michalak RZECZPOSPOLITA POLSKA Warszawa, maja 2013 r. Rzecznik Praw Dziecka Marek Michalak ul. Przemyslowa 30/32, OO-450 Warszawa ZSS/50019 /2013/KT Pan Siawomir Nowak Minister Transportu, Budownictwa i Gospodarki

Bardziej szczegółowo

ZASADY WYNAJMOWANIA LOKALI WCHODZĄCYCH W SKŁAD MIESZKANIOWEGO ZASOBU GMINY SŁUPNO ROZDZIAŁ I PRZEPISY OGÓLNE

ZASADY WYNAJMOWANIA LOKALI WCHODZĄCYCH W SKŁAD MIESZKANIOWEGO ZASOBU GMINY SŁUPNO ROZDZIAŁ I PRZEPISY OGÓLNE ZASADY WYNAJMOWANIA LOKALI WCHODZĄCYCH W SKŁAD MIESZKANIOWEGO ZASOBU GMINY SŁUPNO ROZDZIAŁ I PRZEPISY OGÓLNE 1. Uchwała niniejsza reguluje zasady wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego

Bardziej szczegółowo

Uchwała z dnia 8 października 2003 r., III CZP 68/03

Uchwała z dnia 8 października 2003 r., III CZP 68/03 Uchwała z dnia 8 października 2003 r., III CZP 68/03 Sędzia SN Henryk Pietrzkowski (przewodniczący) Sędzia SN Barbara Myszka Sędzia SN Marek Sychowicz (sprawozdawca) Sąd Najwyższy w sprawie z wniosku Skarbu

Bardziej szczegółowo

WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Sygn. akt II CSK 100/11 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 25 sierpnia 2011 r. Sąd Najwyższy w składzie : SSN Henryk Pietrzkowski (przewodniczący) SSN Iwona Koper (sprawozdawca) SSN Dariusz

Bardziej szczegółowo

2015 r. R E G U L A M I N. najmu lokali mieszkalnych w Rudzkiej Spółdzielni Mieszkaniowej

2015 r. R E G U L A M I N. najmu lokali mieszkalnych w Rudzkiej Spółdzielni Mieszkaniowej 2015 r. R E G U L A M I N najmu lokali mieszkalnych w Rudzkiej Spółdzielni Mieszkaniowej Zatwierdzony Uchwałą nr 3 /2015 Rady Nadzorczej z dnia 03.02.2015 r. oraz Uchwałą Nr 61/2015 r. Rady Nadzorczej

Bardziej szczegółowo

W publikacji znajdują się następujące wzory z komentarzem: 1. Postanowienie sądu o odrzuceniu pozwu z powodu niedopuszczalności drogi sadowej; 2.

W publikacji znajdują się następujące wzory z komentarzem: 1. Postanowienie sądu o odrzuceniu pozwu z powodu niedopuszczalności drogi sadowej; 2. W publikacji znajdują się następujące wzory z komentarzem: 1. Postanowienie sądu o odrzuceniu pozwu z powodu niedopuszczalności drogi sadowej; 2. Postanowienie sądu o podjęciu sprawy w trybie nieprocesowym;

Bardziej szczegółowo

Umowa najmu lokalu mieszkalnego w trybie najmu okazjonalnego

Umowa najmu lokalu mieszkalnego w trybie najmu okazjonalnego Umowa najmu lokalu mieszkalnego w trybie najmu okazjonalnego Zawarta w dniu... w... pomiędzy:..., zamieszkałym w....., przy ulicy., legitymującym się dowodem osobistym numer zwanym dalej Wynajmującym a...,

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA. SSN Agnieszka Piotrowska (przewodniczący) SSN Antoni Górski SSN Grzegorz Misiurek (sprawozdawca) Protokolant Bożena Kowalska

UCHWAŁA. SSN Agnieszka Piotrowska (przewodniczący) SSN Antoni Górski SSN Grzegorz Misiurek (sprawozdawca) Protokolant Bożena Kowalska Sygn. akt III CZP 92/14 UCHWAŁA Sąd Najwyższy w składzie: Dnia 3 grudnia 2014 r. SSN Agnieszka Piotrowska (przewodniczący) SSN Antoni Górski SSN Grzegorz Misiurek (sprawozdawca) Protokolant Bożena Kowalska

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR VI/56/2015 RADY GMINY RUSIEC. z dnia 23 czerwca 2015 r.

UCHWAŁA NR VI/56/2015 RADY GMINY RUSIEC. z dnia 23 czerwca 2015 r. UCHWAŁA NR VI/56/05 RADY GMINY RUSIEC z dnia czerwca 05 r. w sprawie uchwalenia wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem gminy na lata 05 09 Działając na podstawie art. 8 ust. pkt 5

Bardziej szczegółowo

POSTANOWIENIE. Sygn. akt III CZP 12/13

POSTANOWIENIE. Sygn. akt III CZP 12/13 Sygn. akt III CZP 12/13 POSTANOWIENIE Dnia 5 kwietnia 2013 r. Sąd Najwyższy w składzie : SSN Krzysztof Strzelczyk (przewodniczący) SSN Anna Owczarek SSN Maria Szulc (sprawozdawca) w sprawie z powództwa

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA. SSN Katarzyna Tyczka-Rote (przewodniczący) SSN Jan Górowski (sprawozdawca) SSN Anna Owczarek

UCHWAŁA. SSN Katarzyna Tyczka-Rote (przewodniczący) SSN Jan Górowski (sprawozdawca) SSN Anna Owczarek Sygn. akt III CZP 23/13 UCHWAŁA Sąd Najwyższy w składzie : Dnia 15 maja 2013 r. SSN Katarzyna Tyczka-Rote (przewodniczący) SSN Jan Górowski (sprawozdawca) SSN Anna Owczarek w sprawie z powództwa Lokalnego

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA. SSN Krzysztof Strzelczyk (przewodniczący) SSN Marian Kocon SSN Agnieszka Piotrowska (sprawozdawca) Protokolant Bożena Kowalska

UCHWAŁA. SSN Krzysztof Strzelczyk (przewodniczący) SSN Marian Kocon SSN Agnieszka Piotrowska (sprawozdawca) Protokolant Bożena Kowalska Sygn. akt III CZP 2/16 UCHWAŁA Sąd Najwyższy w składzie: Dnia 7 kwietnia 2016 r. SSN Krzysztof Strzelczyk (przewodniczący) SSN Marian Kocon SSN Agnieszka Piotrowska (sprawozdawca) Protokolant Bożena Kowalska

Bardziej szczegółowo

UMOWA NAJMU OKAZJONALNEGO LOKALU

UMOWA NAJMU OKAZJONALNEGO LOKALU UMOWA NAJMU OKAZJONALNEGO LOKALU zawarta w dniu... roku w... pomiędzy: 1. Panem/panią..., zamieszkałym/-ą w... przy ul...., legitymującym/-ą się... wydanym przez..., posiadającym/-ą numer NIP..., nie prowadzącym/-ą

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XXXIX/884/13 RADY MIASTA GDAŃSKA. z dnia 25 czerwca 2013 r.

UCHWAŁA NR XXXIX/884/13 RADY MIASTA GDAŃSKA. z dnia 25 czerwca 2013 r. UCHWAŁA NR XXXIX/884/13 RADY MIASTA GDAŃSKA z dnia 25 czerwca 2013 r. zmieniająca uchwałę Rady Miasta Gdańska w sprawie zasad wynajmowania lokali mieszkalnych wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu

Bardziej szczegółowo

w sprawie zmiany zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Miasta Świnoujście.

w sprawie zmiany zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Miasta Świnoujście. UCHWAŁA NR XXV/205/2012 RADY MIASTA ŚWINOUJŚCIE z dnia 31 maja 2012 r. w sprawie zmiany zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Miasta Świnoujście. Na podstawie art. 21 ust.

Bardziej szczegółowo

UE Kuźnia Kadr IV FAQ

UE Kuźnia Kadr IV FAQ UE Kuźnia Kadr IV FAQ I. Najem lokalu mieszkalnego 1. Przeprowadziłam się na studia do Wrocławia i razem z przyjaciółmi wynajęliśmy mieszkanie. Ustaliliśmy z właścicielem czynsz i warunki korzystania z

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XXIII/668/12 RADY MIASTA SZCZECIN z dnia 22 października 2012 r.

UCHWAŁA NR XXIII/668/12 RADY MIASTA SZCZECIN z dnia 22 października 2012 r. UCHWAŁA NR XXIII/668/12 RADY MIASTA SZCZECIN z dnia 22 października 2012 r. zmieniająca uchwałę w sprawie zasad wynajmowania lokali oraz pomieszczeń tymczasowych wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu

Bardziej szczegółowo

SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA PRZYSZŁOŚĆ W IŁAWIE

SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA PRZYSZŁOŚĆ W IŁAWIE SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA PRZYSZŁOŚĆ W IŁAWIE REGULAMIN WINDYKACJI NALEŻNOŚCI ROZDZIAŁ I Postanowienia ogólne 1 Czynności wstępne 1. Instrukcja reguluje zasady i tryb postępowania w przypadku wystąpienia

Bardziej szczegółowo

Uchwała z dnia 19 września 2000 r., III CZP 30/00

Uchwała z dnia 19 września 2000 r., III CZP 30/00 Uchwała z dnia 19 września 2000 r., III CZP 30/00 Przewodniczący: Sędzia SN Filomena Barczewska Sędziowie SN: Henryk Pietrzkowski, Kazimierz Zawada (sprawozdawca) Sąd Najwyższy z udziałem Prokuratora Prokuratury

Bardziej szczegółowo

POSTANOWIENIE. SSN Mirosław Bączyk (przewodniczący, sprawozdawca) SSN Elżbieta Skowrońska-Bocian SSN Kazimierz Zawada

POSTANOWIENIE. SSN Mirosław Bączyk (przewodniczący, sprawozdawca) SSN Elżbieta Skowrońska-Bocian SSN Kazimierz Zawada Sygn. akt III CZP 62/05 POSTANOWIENIE Sąd Najwyższy w składzie: Dnia 14 września 2005 r. SSN Mirosław Bączyk (przewodniczący, sprawozdawca) SSN Elżbieta Skowrońska-Bocian SSN Kazimierz Zawada w sprawie

Bardziej szczegółowo

Uchwała z dnia 25 czerwca 2008 r., III CZP 53/08

Uchwała z dnia 25 czerwca 2008 r., III CZP 53/08 Uchwała z dnia 25 czerwca 2008 r., III CZP 53/08 Sędzia SN Gerard Bieniek (przewodniczący) Sędzia SN Marian Kocon (sprawozdawca) Sędzia SN Katarzyna Tyczka-Rote Sąd Najwyższy w sprawie z powództwa Skarbu

Bardziej szczegółowo

WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Sygn. akt I CSK 453/09 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Sąd Najwyższy w składzie: Dnia 16 czerwca 2010 r. SSN Krzysztof Pietrzykowski (przewodniczący, sprawozdawca) SSN Jan Górowski SSA Jan Futro

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XXIV/149/2016 RADY MIEJSKIEJ W MŁYNARACH. z dnia 28 października 2016 r.

UCHWAŁA NR XXIV/149/2016 RADY MIEJSKIEJ W MŁYNARACH. z dnia 28 października 2016 r. UCHWAŁA NR XXIV/149/2016 RADY MIEJSKIEJ W MŁYNARACH z dnia 28 października 2016 r. w sprawie zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Młynary. Na podstawie art. 18 ust.

Bardziej szczegółowo

Wypowiedzenie umowy najmu

Wypowiedzenie umowy najmu Wypowiedzenie umowy najmu Informacje ogólne Oświadczenie woli Wypowiedzenie umowy najmu składane jest w formie oświadczenia woli przez jedną ze stron umowy drugiej stronie. Składa je wynajmujący najemcy

Bardziej szczegółowo

Uchwała z dnia 21 stycznia 2009 r., III CZP 129/08

Uchwała z dnia 21 stycznia 2009 r., III CZP 129/08 Uchwała z dnia 21 stycznia 2009 r., III CZP 129/08 Sędzia SN Irena Gromska-Szuster (przewodniczący) Sędzia SN Teresa Bielska-Sobkowicz (sprawozdawca) Sędzia SN Grzegorz Misiurek Sąd Najwyższy w sprawie

Bardziej szczegółowo

WYNAJMUJ BEZPIECZNIE! ADWOKAT ANNA OKRASA

WYNAJMUJ BEZPIECZNIE! ADWOKAT ANNA OKRASA WYNAJMUJ BEZPIECZNIE! ADWOKAT ANNA OKRASA ZAWIERAMY UMOWĘ UŻYCZENIE NAJEM OKAZJONALNY NAJEM PRZEZ UMOWĘ UŻYCZENIA UŻYCZAJĄCY ZOBOWIĄZUJE SIĘ ZEZWOLIĆ BIORĄCEMU, PRZEZ CZAS OZNACZONY LUB NIE OZNACZONY,

Bardziej szczegółowo

POSTANOWIENIE. Protokolant Bożena Nowicka

POSTANOWIENIE. Protokolant Bożena Nowicka Sygn. akt III CZP 46/08 POSTANOWIENIE Sąd Najwyższy w składzie : Dnia 25 czerwca 2008 r. SSN Gerard Bieniek (przewodniczący, sprawozdawca) SSN Marian Kocon SSN Katarzyna Tyczka-Rote Protokolant Bożena

Bardziej szczegółowo

Uchwała z dnia 23 lipca 2008 r., III CZP 73/08

Uchwała z dnia 23 lipca 2008 r., III CZP 73/08 Uchwała z dnia 23 lipca 2008 r., III CZP 73/08 Sędzia SN Jacek Gudowski (przewodniczący) Sędzia SN Elżbieta Skowrońska-Bocian Sędzia SN Jan Górowski (sprawozdawca) Sąd Najwyższy w sprawie z powództwa Sylwii

Bardziej szczegółowo

Uchwała z dnia 9 lutego 2005 r., III CZP 81/04

Uchwała z dnia 9 lutego 2005 r., III CZP 81/04 Uchwała z dnia 9 lutego 2005 r., III CZP 81/04 Sędzia SN Iwona Koper (przewodniczący, sprawozdawca) Sędzia SN Zbigniew Kwaśniewski Sędzia SN Henryk Pietrzkowski Sąd Najwyższy w sprawie z powództwa Robotniczej

Bardziej szczegółowo

2. Spółdzielcze lokatorskie prawo do lokalu mieszkalnego może być ustanowione w budynku stanowiącym własność lub współwłasność spółdzielni.

2. Spółdzielcze lokatorskie prawo do lokalu mieszkalnego może być ustanowione w budynku stanowiącym własność lub współwłasność spółdzielni. Rozdział 2. Spółdzielcze lokatorskie prawo do lokalu mieszkalnego Art. 9. [Umowa; treść prawa] 1. Przez umowę o ustanowienie spółdzielczego lokatorskiego prawa do lokalu mieszkalnego spółdzielnia zobowiązuje

Bardziej szczegółowo

POSTANOWIENIE. SSN Barbara Myszka

POSTANOWIENIE. SSN Barbara Myszka Sygn. akt IV CNP 46/12 POSTANOWIENIE Sąd Najwyższy w składzie : SSN Barbara Myszka Dnia 16 października 2012 r. ze skargi M. M. o stwierdzenie niezgodności z prawem prawomocnego wyroku Sądu Okręgowego

Bardziej szczegółowo

WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ. SSN Jacek Gudowski (przewodniczący) SSN Maria Szulc (sprawozdawca) SSN Dariusz Zawistowski

WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ. SSN Jacek Gudowski (przewodniczący) SSN Maria Szulc (sprawozdawca) SSN Dariusz Zawistowski Sygn. akt V CA 1/15 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Sąd Najwyższy w składzie: Dnia 13 maja 2015 r. SSN Jacek Gudowski (przewodniczący) SSN Maria Szulc (sprawozdawca) SSN Dariusz Zawistowski Protokolant

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA. SSN Marta Romańska (przewodniczący) SSN Anna Owczarek SSN Dariusz Zawistowski (sprawozdawca) Protokolant Bożena Kowalska

UCHWAŁA. SSN Marta Romańska (przewodniczący) SSN Anna Owczarek SSN Dariusz Zawistowski (sprawozdawca) Protokolant Bożena Kowalska Sygn. akt III CZP 115/14 UCHWAŁA Sąd Najwyższy w składzie: Dnia 6 marca 2015 r. SSN Marta Romańska (przewodniczący) SSN Anna Owczarek SSN Dariusz Zawistowski (sprawozdawca) Protokolant Bożena Kowalska

Bardziej szczegółowo

POSTANOWIENIE. SSN Jacek Gudowski (przewodniczący) SSN Iwona Koper (sprawozdawca) SSN Bogumiła Ustjanicz. Protokolant Iwona Budzik

POSTANOWIENIE. SSN Jacek Gudowski (przewodniczący) SSN Iwona Koper (sprawozdawca) SSN Bogumiła Ustjanicz. Protokolant Iwona Budzik Sygn. akt III CZP 73/16 POSTANOWIENIE Sąd Najwyższy w składzie: Dnia 24 listopada 2016 r. SSN Jacek Gudowski (przewodniczący) SSN Iwona Koper (sprawozdawca) SSN Bogumiła Ustjanicz Protokolant Iwona Budzik

Bardziej szczegółowo

Zasady wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Wisła

Zasady wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Wisła Załącznik nr 1 do Uchwały Nr. Rady Miasta Wisła z dnia. Zasady wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Wisła Rozdział 1 Przepisy ogólne 1 1. Uchwała reguluje zasady wynajmowania

Bardziej szczegółowo

Rozdział 2 Spółdzielcze lokatorskie prawo do lokalu mieszkalnego. Art. 9.

Rozdział 2 Spółdzielcze lokatorskie prawo do lokalu mieszkalnego. Art. 9. Rozdział 2 Spółdzielcze lokatorskie prawo do lokalu mieszkalnego Art. 9. 1. Przez umowę o ustanowienie spółdzielczego lokatorskiego prawa do lokalu mieszkalnego spółdzielnia zobowiązuje się oddać członkowi

Bardziej szczegółowo

Uchwała nr IX z dnia 15 czerwca 2011r. Rady Miejskiej w Brwinowie

Uchwała nr IX z dnia 15 czerwca 2011r. Rady Miejskiej w Brwinowie Uchwała nr IX.92.2011 z dnia 15 czerwca 2011r. Rady Miejskiej w Brwinowie w sprawie: zasad wynajmowania lokali mieszkalnych wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu gminy Brwinów. Na podstawie art.21

Bardziej szczegółowo

Opinia w sprawie 30/DOR/2012

Opinia w sprawie 30/DOR/2012 Warszawa, 9 listopada 2012 r. dr Maksymilian Cherka Katedra Prawa i Postępowania Administracyjnego Wydział Prawa i Administracji Uniwersytet Warszawski Opinia w sprawie 30/DOR/2012 Podmiot zadający pytanie:

Bardziej szczegółowo

POSTANOWIENIE. Sygn. akt IV CSK 434/14. Dnia 15 kwietnia 2015 r. Sąd Najwyższy w składzie:

POSTANOWIENIE. Sygn. akt IV CSK 434/14. Dnia 15 kwietnia 2015 r. Sąd Najwyższy w składzie: Sygn. akt IV CSK 434/14 POSTANOWIENIE Sąd Najwyższy w składzie: Dnia 15 kwietnia 2015 r. SSN Irena Gromska-Szuster (przewodniczący, sprawozdawca) SSN Agnieszka Piotrowska SSN Krzysztof Strzelczyk w sprawie

Bardziej szczegółowo

Wrocław, dnia 14 lipca 2016 r. Poz UCHWAŁA NR XXI/184/2016 RADY GMINY MIŁKOWICE. z dnia 31 maja 2016 r.

Wrocław, dnia 14 lipca 2016 r. Poz UCHWAŁA NR XXI/184/2016 RADY GMINY MIŁKOWICE. z dnia 31 maja 2016 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA DOLNOŚLĄSKIEGO Wrocław, dnia 14 lipca 2016 r. Poz. 3520 UCHWAŁA NR XXI/184/2016 RADY GMINY MIŁKOWICE z dnia 31 maja 2016 r. w sprawie zasad wynajmowania lokali wchodzących

Bardziej szczegółowo

POSTANOWIENIE. Sygn. akt IV CSK 654/13. Dnia 25 czerwca 2014 r. Sąd Najwyższy w składzie:

POSTANOWIENIE. Sygn. akt IV CSK 654/13. Dnia 25 czerwca 2014 r. Sąd Najwyższy w składzie: Sygn. akt IV CSK 654/13 POSTANOWIENIE Sąd Najwyższy w składzie: Dnia 25 czerwca 2014 r. SSN Dariusz Zawistowski (przewodniczący) SSN Anna Kozłowska SSN Krzysztof Pietrzykowski (sprawozdawca) Protokolant

Bardziej szczegółowo

Odpowiedzialności za zobowiązania spółki z o.o. nie wyłączy nawet przedawnienie

Odpowiedzialności za zobowiązania spółki z o.o. nie wyłączy nawet przedawnienie Warto poznać w tej sprawie orzeczenie Sądu Najwyższego. Stan prawny Kodeks spółek handlowych przewiduje w art. 299 1 odpowiedzialność członków zarządu spółki za jej zobowiązania. Odpowiedzialność aktywuje

Bardziej szczegółowo

Czynsz. Czynsz 11/25/2014

Czynsz. Czynsz 11/25/2014 Czynsz W stosunkach najmu regulowanych przez OchrLokU wynajmujący może pobierać dwa rodzaje opłat, a mianowicie czynsz i opłaty niezależne od właściciela opłaty za dostawy do lokalu energii, gazu, wody

Bardziej szczegółowo

Niewykonany kontrakt może zrealizować ktoś inny

Niewykonany kontrakt może zrealizować ktoś inny Niewykonany kontrakt może zrealizować ktoś inny Wierzyciel może wystąpić do sądu o upoważnienie go do wykonania konkretnej czynności, np. otynkowania warsztatu, na koszt jego dłużnika. Po udzieleniu takiego

Bardziej szczegółowo

POSTANOWIENIE. SSN Krzysztof Pietrzykowski (przewodniczący) SSN Iwona Koper SSN Maria Szulc (sprawozdawca)

POSTANOWIENIE. SSN Krzysztof Pietrzykowski (przewodniczący) SSN Iwona Koper SSN Maria Szulc (sprawozdawca) Sygn. akt IV CSK 21/13 POSTANOWIENIE Sąd Najwyższy w składzie: Dnia 24 października 2013 r. SSN Krzysztof Pietrzykowski (przewodniczący) SSN Iwona Koper SSN Maria Szulc (sprawozdawca) w sprawie z wniosku

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO Łódź, dnia 14 października 2015 r. Poz. 3904 UCHWAŁA NR XIV/89/2015 RADY MIASTA BRZEZINY z dnia 15 września 2015 r. w sprawie zasad wynajmowania lokali wchodzących

Bardziej szczegółowo

5. TYTUŁY PRAWNE DO LOKALI

5. TYTUŁY PRAWNE DO LOKALI 5. TYTUŁY PRAWNE DO LOKALI 63 Dla zaspokojenia potrzeb mieszkaniowych członków Spółdzielnia może: 1) ustanawiać na rzecz członków spółdzielcze lokatorskie prawo do lokalu mieszkalnego w budynkach stanowiących

Bardziej szczegółowo

ZAGADNIENIE PRAWNE. W sprawie o zapłatę na skutek apelacji pozwanego od wyroku Sądu Rejonowego z dnia 26 maja 2015 r.

ZAGADNIENIE PRAWNE. W sprawie o zapłatę na skutek apelacji pozwanego od wyroku Sądu Rejonowego z dnia 26 maja 2015 r. Sygn. akt III CZP 16/16 ZAGADNIENIE PRAWNE W sprawie o zapłatę na skutek apelacji pozwanego od wyroku Sądu Rejonowego z dnia 26 maja 2015 r. Czy zakładowi ubezpieczeń, który wypłacił odszkodowanie z tytułu

Bardziej szczegółowo

ZAGADNIENIE PRAWNE. Sygn. akt III CZP 23/15

ZAGADNIENIE PRAWNE. Sygn. akt III CZP 23/15 Sygn. akt III CZP 23/15 ZAGADNIENIE PRAWNE W sprawy z powództwa J. P. i A. P. przeciwko Gminie S. o zapłatę na skutek apelacji pozwanej od postanowienia Sądu Rejonowego z dnia 11 sierpnia 2014 r. Czy dla

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XXXVIII/249/14 RADY MIEJSKIEJ W RAJGRODZIE. z dnia 31 stycznia 2014 r.

UCHWAŁA NR XXXVIII/249/14 RADY MIEJSKIEJ W RAJGRODZIE. z dnia 31 stycznia 2014 r. UCHWAŁA NR XXXVIII/249/14 RADY MIEJSKIEJ W RAJGRODZIE z dnia 31 stycznia 2014 r. w sprawie w sprawie zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Rajgród Na podstawie art.

Bardziej szczegółowo

POSTANOWIENIE. Sygn. akt III CZP 8/16. Dnia 10 marca 2016 r. Sąd Najwyższy w składzie:

POSTANOWIENIE. Sygn. akt III CZP 8/16. Dnia 10 marca 2016 r. Sąd Najwyższy w składzie: Sygn. akt III CZP 8/16 POSTANOWIENIE Sąd Najwyższy w składzie: Dnia 10 marca 2016 r. SSN Dariusz Dończyk (przewodniczący, sprawozdawca) SSN Zbigniew Kwaśniewski SSA Janusz Kaspryszyn Protokolant Bożena

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XXI/123/2016 RADY POWIATU SZTUMSKIEGO. z dnia 24 czerwca 2016 roku

UCHWAŁA NR XXI/123/2016 RADY POWIATU SZTUMSKIEGO. z dnia 24 czerwca 2016 roku UCHWAŁA NR XXI/123/2016 RADY POWIATU SZTUMSKIEGO z dnia 24 czerwca 2016 roku w sprawie zasad wynajmowania lokali mieszkalnych stanowiących własność Powiatu Sztumskiego Na podstawie art. 12 pkt 11, art.

Bardziej szczegółowo

Uchwała z dnia 25 listopada 2011 r., III CZP 71/11. Sędzia SN Grzegorz Misiurek (przewodniczący, sprawozdawca)

Uchwała z dnia 25 listopada 2011 r., III CZP 71/11. Sędzia SN Grzegorz Misiurek (przewodniczący, sprawozdawca) Uchwała z dnia 25 listopada 2011 r., III CZP 71/11 Sędzia SN Grzegorz Misiurek (przewodniczący, sprawozdawca) Sędzia SN Mirosław Bączyk Sędzia SN Marta Romańska Sąd Najwyższy w sprawie z wniosku Teresy

Bardziej szczegółowo

POSTANOWIENIE. SSN Teresa Bielska-Sobkowicz (przewodniczący) SSN Barbara Myszka (sprawozdawca) SSN Krzysztof Strzelczyk

POSTANOWIENIE. SSN Teresa Bielska-Sobkowicz (przewodniczący) SSN Barbara Myszka (sprawozdawca) SSN Krzysztof Strzelczyk Sygn. akt V CZ 41/13 POSTANOWIENIE Sąd Najwyższy w składzie: Dnia 30 października 2013 r. SSN Teresa Bielska-Sobkowicz (przewodniczący) SSN Barbara Myszka (sprawozdawca) SSN Krzysztof Strzelczyk w sprawie

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA. Dnia 28 listopada 2012 r. Sąd Najwyższy w składzie : SSN Jacek Gudowski (przewodniczący) SSN Iwona Koper SSA Władysław Pawlak (sprawozdawca)

UCHWAŁA. Dnia 28 listopada 2012 r. Sąd Najwyższy w składzie : SSN Jacek Gudowski (przewodniczący) SSN Iwona Koper SSA Władysław Pawlak (sprawozdawca) Sygn. akt III CZP 66/12 UCHWAŁA Dnia 28 listopada 2012 r. Sąd Najwyższy w składzie : SSN Jacek Gudowski (przewodniczący) SSN Iwona Koper SSA Władysław Pawlak (sprawozdawca) Protokolant Iwona Budzik w sprawie

Bardziej szczegółowo

WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Sygn. akt IV CSK 636/10 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Sąd Najwyższy w składzie : Dnia 29 września 2011 r. SSN Mirosław Bączyk (przewodniczący) SSN Anna Kozłowska SSN Krzysztof Pietrzykowski

Bardziej szczegółowo

WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Sygn. akt III CSK 126/11 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 4 stycznia 2012 r. Sąd Najwyższy w składzie : SSN Marian Kocon (przewodniczący) SSN Teresa Bielska-Sobkowicz (sprawozdawca) SSN Anna

Bardziej szczegółowo

POSTANOWIENIE. SSN Lech Walentynowicz (przewodniczący) SSN Dariusz Dończyk (sprawozdawca) SSN Maria Szulc

POSTANOWIENIE. SSN Lech Walentynowicz (przewodniczący) SSN Dariusz Dończyk (sprawozdawca) SSN Maria Szulc Sygn. akt V CZ 161/11 POSTANOWIENIE Sąd Najwyższy w składzie : Dnia 28 marca 2012 r. SSN Lech Walentynowicz (przewodniczący) SSN Dariusz Dończyk (sprawozdawca) SSN Maria Szulc w sprawie z powództwa Alicji

Bardziej szczegółowo

Postanowienia ogólne. Postępowanie przygotowawcze

Postanowienia ogólne. Postępowanie przygotowawcze 1 Postanowienia ogólne 1. Procedura reguluje zasady i tryb postępowania Toruńskiego Towarzystwa Budownictwa Społecznego spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w zakresie dochodzenia należności wynikających

Bardziej szczegółowo

WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ. SSN Elżbieta Skowrońska-Bocian (przewodniczący, sprawozdawca) SSN Stanisław Dąbrowski SSN Zbigniew Strus

WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ. SSN Elżbieta Skowrońska-Bocian (przewodniczący, sprawozdawca) SSN Stanisław Dąbrowski SSN Zbigniew Strus Sygn. akt V CK 296/05 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Sąd Najwyższy w składzie: Dnia 4 listopada 2005 r. SSN Elżbieta Skowrońska-Bocian (przewodniczący, sprawozdawca) SSN Stanisław Dąbrowski

Bardziej szczegółowo

WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ. SSN Gerard Bieniek (przewodniczący, sprawozdawca) SSN Hubert Wrzeszcz SSN Dariusz Zawistowski

WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ. SSN Gerard Bieniek (przewodniczący, sprawozdawca) SSN Hubert Wrzeszcz SSN Dariusz Zawistowski Sygn. akt I CSK 118/08 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Sąd Najwyższy w składzie: Dnia 15 października 2008 r. SSN Gerard Bieniek (przewodniczący, sprawozdawca) SSN Hubert Wrzeszcz SSN Dariusz

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 394/2007 Prezydenta Miasta Nowego Sącza z dnia 29 października2007r.

Zarządzenie Nr 394/2007 Prezydenta Miasta Nowego Sącza z dnia 29 października2007r. Zarządzenie Nr 394/2007 Prezydenta Miasta Nowego Sącza z dnia 29 października2007r. w sprawie: określenia procedury zawierania ugód ze Spółdzielniami Mieszkaniowymi w zakresie roszczeń odszkodowawczych

Bardziej szczegółowo

Uchwała z dnia 29 października 2009 r., III CZP 77/09

Uchwała z dnia 29 października 2009 r., III CZP 77/09 Uchwała z dnia 29 października 2009 r., III CZP 77/09 Sędzia SN Wojciech Katner (przewodniczący) Sędzia SN Grzegorz Misiurek (sprawozdawca) Sędzia SN Hubert Wrzeszcz Sąd Najwyższy w sprawie z powództwa

Bardziej szczegółowo

PERZYDENT MIASTA ELBLĄGA INTERPRETACJA INDYWIDUALNA. Urząd Miejski w Elblągu Elbląg ul. Łączności Elbląg. Elbląg, r.

PERZYDENT MIASTA ELBLĄGA INTERPRETACJA INDYWIDUALNA. Urząd Miejski w Elblągu Elbląg ul. Łączności Elbląg. Elbląg, r. PERZYDENT MIASTA ELBLĄGA Elbląg, 01.07 2013r. Urząd Miejski w Elblągu 82-300 Elbląg ul. Łączności 1 82-300 Elbląg SDDB-PiO.3120.560.2013.JB INTERPRETACJA INDYWIDUALNA 1. Postawa prawna interpretacji Art.

Bardziej szczegółowo

R E G U L A M I N NAJMU LOKALI MIESZKALNYCH I UŻYTKOWYCH W SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ KORMORAN W OLSZTYNIE

R E G U L A M I N NAJMU LOKALI MIESZKALNYCH I UŻYTKOWYCH W SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ KORMORAN W OLSZTYNIE R E G U L A M I N NAJMU LOKALI MIESZKALNYCH I UŻYTKOWYCH W SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ KORMORAN W OLSZTYNIE R O Z D Z I A Ł I Ogólne zasady kwalifikowania lokali mieszkalnych i użytkowych do najmu 1. Spółdzielnia

Bardziej szczegółowo

POSTANOWIENIE. SSN Mirosław Bączyk (przewodniczący) SSN Dariusz Dończyk (sprawozdawca) SSN Agnieszka Piotrowska

POSTANOWIENIE. SSN Mirosław Bączyk (przewodniczący) SSN Dariusz Dończyk (sprawozdawca) SSN Agnieszka Piotrowska Sygn. akt I CNP 6/15 POSTANOWIENIE Sąd Najwyższy w składzie: Dnia 28 stycznia 2016 r. SSN Mirosław Bączyk (przewodniczący) SSN Dariusz Dończyk (sprawozdawca) SSN Agnieszka Piotrowska w sprawie ze skargi

Bardziej szczegółowo

Ustawa o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego

Ustawa o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego Ustawa o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego Rozdział 1 Przepisy ogólne Art. 1. Ustawa reguluje zasady i formy ochrony praw lokatorów oraz zasady gospodarowania

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA. Protokolant Bożena Kowalska

UCHWAŁA. Protokolant Bożena Kowalska Sygn. akt III CZP 66/15 UCHWAŁA Sąd Najwyższy w składzie: Dnia 21 października 2015 r. SSN Antoni Górski (przewodniczący, sprawozdawca) SSN Agnieszka Piotrowska SSN Krzysztof Strzelczyk Protokolant Bożena

Bardziej szczegółowo

Rozdział 2.1 Spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu

Rozdział 2.1 Spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu Rozdział 2.1 Spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu USTAWA z dnia 15 grudnia 2000 r. o spółdzielniach mieszkaniowych (tekst jednolity) Dz.U.03.119.1116 2004.03.02 zm. Dz.U.04.19.177 2004.04.15 zm.wyn.z

Bardziej szczegółowo

Dochodzenie roszczeń między przedsiębiorcami. Marcin Świerżewski, aplikant radcowski

Dochodzenie roszczeń między przedsiębiorcami. Marcin Świerżewski, aplikant radcowski Dochodzenie roszczeń między przedsiębiorcami Marcin Świerżewski, aplikant radcowski Dokumenty niezbędne do wytoczenia powództwa umowa zawarta między stronami, faktura VAT, wezwanie do dobrowolnego spełnienia

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA. SSN Antoni Górski (przewodniczący) SSN Agnieszka Piotrowska SSN Krzysztof Strzelczyk (sprawozdawca) Protokolant Bożena Kowalska

UCHWAŁA. SSN Antoni Górski (przewodniczący) SSN Agnieszka Piotrowska SSN Krzysztof Strzelczyk (sprawozdawca) Protokolant Bożena Kowalska Sygn. akt III CZP 70/15 UCHWAŁA Sąd Najwyższy w składzie: Dnia 21 października 2015 r. SSN Antoni Górski (przewodniczący) SSN Agnieszka Piotrowska SSN Krzysztof Strzelczyk (sprawozdawca) Protokolant Bożena

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XVIII/156/12 RADY MIEJSKIEJ W KONSTANTYNOWIE ŁÓDZKIM. z dnia 29 marca 2012 r.

UCHWAŁA NR XVIII/156/12 RADY MIEJSKIEJ W KONSTANTYNOWIE ŁÓDZKIM. z dnia 29 marca 2012 r. UCHWAŁA NR XVIII/156/12 RADY MIEJSKIEJ W KONSTANTYNOWIE ŁÓDZKIM z dnia 29 marca 2012 r. w sprawie zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu gminy Konstantynów Łódzki Na podstawie

Bardziej szczegółowo

WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Sygn. akt I CSK 14/13 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Sąd Najwyższy w składzie: Dnia 11 października 2013 r. SSN Katarzyna Tyczka-Rote (przewodniczący) SSN Dariusz Dończyk SSN Józef Frąckowiak

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA. SSN Jacek Gudowski (przewodniczący) SSN Wojciech Katner SSN Barbara Myszka (sprawozdawca)

UCHWAŁA. SSN Jacek Gudowski (przewodniczący) SSN Wojciech Katner SSN Barbara Myszka (sprawozdawca) Sygn. akt III CZP 25/13 UCHWAŁA Sąd Najwyższy w składzie: Dnia 22 maja 2013 r. SSN Jacek Gudowski (przewodniczący) SSN Wojciech Katner SSN Barbara Myszka (sprawozdawca) w sprawie z wniosku R. C. przy uczestnictwie

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA. SSN Krzysztof Strzelczyk (przewodniczący) SSN Marian Kocon (sprawozdawca) SSN Agnieszka Piotrowska. Protokolant Bożena Kowalska

UCHWAŁA. SSN Krzysztof Strzelczyk (przewodniczący) SSN Marian Kocon (sprawozdawca) SSN Agnieszka Piotrowska. Protokolant Bożena Kowalska Sygn. akt III CZP 113/15 UCHWAŁA Sąd Najwyższy w składzie: Dnia 7 kwietnia 2016 r. SSN Krzysztof Strzelczyk (przewodniczący) SSN Marian Kocon (sprawozdawca) SSN Agnieszka Piotrowska Protokolant Bożena

Bardziej szczegółowo