WYBRANE ZAGADNIENIA POSTĘPOWANIA EKSMISYJNEGO

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "WYBRANE ZAGADNIENIA POSTĘPOWANIA EKSMISYJNEGO"

Transkrypt

1 Anna Kawecka WYBRANE ZAGADNIENIA POSTĘPOWANIA EKSMISYJNEGO Obie strony zawierające umowę najmu lokalu mieszkalnego zobowiązane są przede wszystkim do respektowania postanowień umownych. Zarówno więc właściciel nieruchomości (Gmina, osoba fizyczna, osoba prawna ect) jak i lokator mają zasadniczo równą wobec prawa pozycję. Do stosunku najmu odnoszą się jednak nie tylko unormowania umowne, ale również przepisy Kodeksu cywilnego regulujące ten typ umowy oraz ustawy z dnia 21 czerwca 2001 r. o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie kodeksu cywilnego ( tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 31 poz. 266 ze zm.) oraz ustawy z dnia 24 czerwca 1994 r. o własności lokali (tj. Dz. U. z 2000 r. Nr 80 poz. 903 ze. zm.). Istotne znaczenie w postępowaniu eksmisyjnym ma art. 222 kodeksu cywilnego dotyczący ochrony własności i uprawniający do żądania wydania lokalu. Nie zawsze istnieje konieczność udowadniania, że jest się właścicielem lokalu. Z przepisu art. 675 K.c. wynika bowiem, że po zakończeniu najmu najemca obowiązany jest rzecz zwrócić w stanie nie pogorszonym. Domniemywa się, że rzecz była wydana najemcy w stanie dobrym i przydatnym do umówionego użytku. Wszczęcie postępowania eksmisyjnego może zapoczątkować m.in. niewywiązywanie się lokatora z zawartej przez niego umowy najmu. Przyczyny wypowiedzenia umowy najmu zawarte są w art. 11. ust. 2 ustawy z dnia 21 czerwca 2001 r. o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie kodeksu cywilnego. Należą do nich m.in.: - używanie lokalu pomimo pisemnego upomnienia w sposób sprzeczny z umową lub niezgodnie z jego przeznaczeniem, - zaniedbywanie obowiązków, dopuszczając do powstania szkód, - niszczenie urządzeń przeznaczonych do wspólnego korzystania przez mieszkańców, - wykraczanie w sposób rażący lub uporczywy przeciwko porządkowi domowemu, czyniąc uciążliwym korzystanie z innych lokali. Przyczyną, która umożliwia wypowiedzenie lokatorowi umowy najmu może być również: - pozostawanie przez niego w zwłoce z zapłatą czynszu lub innych opłat za używanie lokalu, - wynajęcie, podnajęcie albo oddanie do bezpłatnego używania lokalu lub jego części bez wymaganej pisemnej zgody właściciela, - używanie lokalu, który wymaga opróżnienia w związku z koniecznością rozbiórki lub remontu budynku z zastrzeżeniem art. 10 ust. 4 ww. ustawy. Warto w tym miejscu zauważyć, że za zapłatę czynszu i innych należnych opłat odpowiadają solidarnie z najemcą stale zamieszkujące z nim pełnoletnie osoby (art. 688(1) K.c.), co w sytuacji istniejącego zadłużenia ułatwia dojście do zawarcia ugody, przez co trudna do przeprowadzenia eksmisja okazać się może niepotrzebna. 30 Seminarium Rynku Nieruchomości 2012

2 Przepis art K.c. w sposób znaczny wzmacnia pozycję wynajmującego w stosunku najmu lokali, w porównaniu z zasadami ogólnymi dotyczącymi skutków zawarcia umowy najmu (zob. J. Jezioro (w:) E. Gniewek, Komentarz, 2006, s. 1099; Z. Radwański, J. Panowicz-Lipska, Zobowiązania, 2008, s. 119). Z jednej strony ułatwia bowiem wynajmującemu realizację wierzytelności, natomiast z drugiej minimalizuje ryzyko ich nieściągalności (niezaspokojenia); tak, słusznie, H. Ciepła (w:) G. Bieniek, Komentarz, t. II, 2006, s Odpowiedzialność stale zamieszkujących z najemcą osób pełnoletnich nie ma charakteru odpowiedzialności bezlimitowej. W art K.c. została ograniczona kwotowo i czasowo, tj. do wysokości czynszu i innych opłat należnych za okres stałego zamieszkiwania przez te osoby w najętym lokalu (tak też J. Panowicz-Lipska (w:) System prawa prywatnego, t. 8, s ). Podstawą do wszczęcia eksmisji może być również sytuacja, w której osoba nie posiadała do lokalu mieszkalnego tytułu prawnego i samowolnie dokonała jego zajęcia. Przygotowując się do postępowania eksmisyjnego należy pamiętać, że wypowiedzenie powinno być pod rygorem nieważności dokonane na piśmie oraz określać przyczynę wypowiedzenia. Wszczęcie postępowania o opróżnienie lokalu mieszkalnego jest możliwe nie tylko przez gminę, będącą drugą stroną umowy najmu, bowiem prawo takie ma także inny lokator lub właściciel innego lokalu w budynku w sytuacji, gdy lokator wykracza w sposób rażący lub uporczywy przeciwko porządkowi domowemu, czyniąc uciążliwym korzystanie z innych lokali w budynku. Osoby te mają możliwość wytoczenia powództwa o rozwiązanie przez sąd stosunku prawnego uprawniającego do używania lokalu i nakazanie jego opróżnienia. W myśl art. 16 ustawy z dnia 24 czerwca 1994 r. o własności lokali, jeżeli właściciel lokalu zalega długotrwale z zapłatą należnych od niego opłat lub wykracza w sposób rażący lub uporczywy przeciwko obowiązującemu porządkowi domowemu albo przez swoje niewłaściwe zachowanie czyni korzystanie z innych lokali lub nieruchomości wspólnej uciążliwym, wspólnota mieszkaniowa może w trybie procesu żądać sprzedaży lokalu w drodze licytacji na podstawie przepisów Kodeksu postępowania cywilnego o egzekucji z nieruchomości. Właścicielowi, którego lokal został sprzedany, nie przysługuje prawo do lokalu zamiennego. W literaturze przedmiotu autor komentarza do omawianej ustawy Ewa Bończak-Kucharczyk wyjaśnia: Żądanie (sprzedaży lokalu) może być przez wspólnotę mieszkaniową wysunięte również w stosunku do właściciela (tak osoby prawnej, jak i fizycznej), który co prawda sam nie narusza porządku domowego i nie utrudnia innym korzystania z ich lokali lub z nieruchomości wspólnej, ale czynią to członkowie jego gospodarstwa domowego lub najemcy, którym wynajął swój lokal, albo inne osoby, którym udostępnił swój lokal do korzystania. Tak dotkliwe sankcje związane są z jednej strony z koniecznością zabezpieczenia materialnych interesów innych właścicieli lokali, a z drugiej - z zabezpieczeniem innych praw współwłaścicieli. Nie można jednak ich zastosować do żadnego z właścicieli lokali bez zgody innych. Artykuł 22 ust. 3 pkt 7 u.w.l. przewiduje bowiem obowiązek uzyskania wyrażonej w uchwale zgody właścicieli lokali na wystąpienie z powództwem o orzeczenie przymusowej sprzedaży lokalu (por. też wyrok SA w Poznaniu z dnia 8 listopada 2001 r., I ACa 841/01, Wokanda 2002, nr 11, poz. 45). Ponieważ pozbawienie własności lokalu jest karą wymierzaną właścicielowi lokalu z powodu jego niewłaściwego postępowania, kara ta nie może obciążać innych osób, np. obowiązkiem dostarczenia ukaranemu właścicielowi lokalu zamiennego. Dlatego art. 16 ust. 2 u.w.l. zawiera postanowienie, że właścicielowi, którego lokal został sprzedany, nie przysługuje prawo do lokalu zamiennego. Uprawnienie przyznane w art. 16 u.w.l. jest przykładem najdalej idącego uprawnienia wspólnoty mieszkaniowej do ingerowania w prawo własności lokalu. Charakter interpretowanego przepisu zatem sprawia, że nie może on podlegać wykładni rozszerzającej. Przepis art. 16 ust. 1 u.w.l. jest przepisem dość drastycznym, rygorystycznym, skutkującym ostrymi sankcjami i daleko idącymi konsekwencjami. Podstawową kwestią przy jego zastosowaniu jest przede wszystkim ustalenie, czy spełnione są przesłanki umożliwiające wytoczenie powództwa, np. fakt długotrwałego zalegania z opłatami na chwilę orzekania, przy czym dowód tego faktu, a także rodzaju i wysokości zaległości, spoczywa na stronie dochodzącej roszczeń na podstawie omawianej normy (por. wyrok SA w Warszawie z dnia 20 października 2006 r., VI ACa 353/06, LEX nr ). Seminarium Rynku Nieruchomości

3 Należy zwrócić uwagę, że pozbawienie własności lokalu może nastąpić nie tylko w związku z naruszaniem określonych przepisów prawa, ale także w związku z naruszaniem w sposób rażący i uporczywy porządku domowego, czyli porządku, który może w części opierać się na miejscowych zwyczajach i normach współżycia społecznego powszechnie akceptowanych w danym środowisku, choć niekoniecznie wyrażonych w formie pisanej. Dokumentem, który najczęściej stanowić będzie podstawę ustalenia, czy naruszono porządek domowy, będzie natomiast regulamin porządku domowego. Ze względu na rozmaitość zwyczajów lokalnych i warunków występujących w poszczególnych budynkach, a także ze względu na rozmaitość rozwiązań architektonicznych, pojawia się konieczność regulowania stosunków między mieszkańcami w wielu kwestiach nieuregulowanych ogólnie obowiązującymi przepisami. Czyni się to najczęściej za pomocą regulaminu porządku domowego (którego istnienie i obowiązywanie zostało usankcjonowane także w K.c. oraz w u.o.p.l.). Wykładni omawianego przepisu dokonał również Sąd Najwyższy w wyroku z dnia 16 czerwca 2009 r. zapadłym w sprawie sygn. akt V CSK 442/08 stwierdzając, że uprawnienie przyznane w art. 16 u.w.l. jest przykładem najdalej idącego uprawnienia wspólnoty mieszkaniowej do ingerowania w prawo własności lokalu. Zgodnie z art. 16 ust. 1 ustawy z dnia 24 czerwca 1994 r. o własności lokali (tekst jedn.: Dz. U. z 2000 r. Nr 80, poz. 903 z późn. zm. - dalej: u.w.l. ), jeżeli właściciel lokalu zalega długotrwale z zapłatą należnych od niego opłat lub wykracza w sposób rażący lub uporczywy przeciwko obowiązującemu porządkowi domowemu albo przez swoje niewłaściwe zachowanie czyni korzystanie z innych lokali lub nieruchomości wspólnej uciążliwym, wspólnota mieszkaniowa może w trybie procesu żądać sprzedaży lokalu w drodze licytacji na podstawie przepisów kodeksu postępowania cywilnego o egzekucji z nieruchomości. Przytoczony przepis ze względu na jego sankcyjny charakter, statuujący podstawę prawną naruszenia konstytucyjnie chronionego prawa własności, podlega wykładni ścisłej, a w razie wątpliwości - zwężającej. W tym stanie rzeczy trzeba przyjąć, że sankcja przymusowej sprzedaży może dotknąć jedynie właściciela lokalu. Oznacza to, że art. 16 ust. 1 u.w.l. nie przyznaje wspólnocie mieszkaniowej uprawnienia do żądania sprzedaży niewyodrębnionych lokali dotychczasowego właściciela. Charakter interpretowanego przepisu zatem sprawia, że nie może on podlegać wykładni rozszerzającej. Przepis art. 4 ust. 1 u.w.l. reguluje wzajemny stosunek między dotychczasowym właścicielem nieruchomości a właścicielami lokali wyodrębnionych w sytuacji, w której nie wszystkie samodzielne lokale zostały wyodrębnione. Ma on zatem inny niż art. 16 u.w.l. zakres stosowania. Posługując się terminem uprawnienia, a nie terminem prawa ustawodawca dał wyraz myśli, że sytuacja prawna dotychczasowego właściciela jest analogiczna do sytuacji właścicieli lokali, ale nie jest taka sama. Do lokali ich właścicielom przysługuje prawo własności, natomiast dotychczasowemu właścicielowi sui generis prawo współwłasności. Z przepisu art. 16 ust. 1 ustawy o własności lokali jednoznacznie wynika, że z powództwem tam wymienionym może wystąpić jedynie wspólnota mieszkaniowa. Dodać trzeba, że wystąpienie przez zarząd wspólnoty z powództwem, o jakim mowa w przepisie art. 16 ust. 1 ustawy o własności lokali, stanowiłoby czynność przekraczającą zakres zwykłego zarządu i dla swej skuteczności wymagałyby podjęcia przez wspólnotę mieszkaniową stosownej uchwały (zob. art. 22 ust. 2 i ust. 5 pkt 7 ustawy o własności lokali). W przywołanym powyżej Komentarzu do ustawy o własności lokali, autor stwierdza, aby sąd przychylił się do wniosku wspólnoty o orzeczenie przymusowej sprzedaży lokalu, wykroczenia właściciela lokalu muszą być dostatecznie poważne, przy czym przyczyną złożenia wniosku przez wspólnotę może być nie tylko zachowanie właściciela lokalu, ale również nieodpowiednie zachowanie jego domownika albo najemcy lub dzierżawcy jego lokalu. Jeżeli lokal stanowi przedmiot majątku wspólnego małżonków, to powództwo należy wytoczyć przeciwko obojgu małżonkom. Jeżeli lokal stanowi przedmiot odrębnego majątku jednego z małżonków, to drugi ma jedynie status domownika i nie musi być pozwany. Treścią pozwu dochodzonego w drodze procesu jest żądanie nakazania sprzedaży lokalu. Legitymację do wytoczenia powództwa posiada wspólnota mieszkaniowa, a upoważniony do jego wytoczenia jest organ zarządzający wspólnoty. Należy pamiętać, że we wspólnotach małych zarząd nieruchomością mogą sprawować sami właściciele, i to oni są wówczas organem uprawnionym do wytoczenia powództwa. Natomiast we wspólnotach posiadających zarząd (wybrany) lub zarządcę (któremu powierzono obowiązki w drodze umowy notarialnej) mogą oni wystąpić z powództwem dopiero po uzyskaniu zgody właścicieli lokali wyrażonej w uchwale, gdyż omawiana czynność przekracza zakres zwykłego zarządu. Powództwo o wykluczenie właściciela ze wspólnoty może wytoczyć także prokurator, jeżeli uzna, że wymaga tego ochrona praw obywateli, praworządności albo interesu społecznego. 32 Seminarium Rynku Nieruchomości 2012

4 Wykonanie wyroku uwzględniającego powództwo polega na dokonaniu przez wspólnotę licytacji lokalu na podstawie przepisów art K.p.c. Uzyskane ze sprzedaży pieniądze przysługują osobie, którą pozbawiono własności lokalu. Jeżeli osoba ta jest dłużnikiem wspólnoty mieszkaniowej, to wspólnota może dochodzić swoich należności drogą powództwa wytoczonego na zasadach ogólnych. Może również żądać sprzedaży lokalu i zasądzenia należnej kwoty w jednym pozwie i wówczas może wyegzekwować zasądzoną sobie należność z ceny, jaką zapłacił nabywca lokalu. Aby jednak cena nie została wcześniej zapłacona w całości osobie, która została pozbawiona własności lokalu, należy wystąpić o zabezpieczenie powództwa o zapłatę przez jej zajęcie. Uprawnienie do żądania opuszczenia i opróżnienia lokalu przysługuje również współlokatorowi w stosunku do małżonka lub rozwiedzionego małżonka lub innego współlokatora tego samego lokalu, jeżeli ten swoim rażąco nagannym postępowaniem uniemożliwia wspólne zamieszkiwanie. Po skierowaniu do sądu pozwu o eksmisję przeciwko pozwanemu i wydanie lokalu powodowi, sąd wyznacza rozprawę i wydaje wyrok. Sąd oceniając materiał zgromadzony w sprawie bierze pod uwagę m.in.: - podstawy prawne do żądania eksmisji, - prawidłowość wypowiedzenia ewentualnej umowy najmu lokalu, - sytuację materialną osoby pozwanej zajmującej lokal bez tytułu prawnego. Istotne znaczenie w postępowaniu przed sądem może mieć wykazanie np., że strona pozwana zalegała z opłatami z tytułu zajmowania lokalu. Zwrócić również należy uwagę, aby umowa najmu lokalu została wypowiedziana zgodnie z obowiązującymi przepisami. Celem uniknięcia ewentualnych problemów przy dokonywaniu eksmisji w postępowaniu egzekucyjnym, kierując pozew do sądu zasadne jest wskazanie jako stronę pozwaną wszystkich osób zajmujących bezprawnie lokal (art. 15 ustawy o ochronie praw lokatorów ( ) przewiduje taką sytuację). Warto w tym miejscu dodatkowo zauważyć, że uchwała Sądu Najwyższego z dnia 24 października 1996 r. sygn. III CZP 109/96 stwierdza, że wykonując tytuł nakazujący byłym najemcom opuszczenie lokalu mieszkalnego i opróżnienie go z osób i rzeczy reprezentujących ich prawa, komornik ma obowiązek usunąć także członków rodziny i domowników dłużników oraz rzeczy należące do tych osób i wydać lokal wierzycielowi. W świetle obowiązujących przepisów Sąd wydając orzeczenie w przedmiocie nakazania opuszczenia lokalu mieszkalnego ma obowiązek wypowiedzenia się w kwestii uprawnienia do otrzymania lokalu socjalnego. Do zapewnienia lokalu socjalnego zobowiązana jest gmina. Z unormowania art. 22 ustawy o ochronie praw lokatorów ( ) wynika, iż z zasobu mieszkaniowego gmina wydziela część lokali, które przeznacza się na wynajem jako lokale socjalne. Jeżeli uprawnienie do lokalu socjalnego przyznano dwóm lub większej ilości osób gmina jest obowiązana zapewnić im co najmniej jeden lokal socjalny. Decydując o przyznaniu prawa do lokalu sąd bierze pod uwagę dotychczasowy sposób korzystania przez dłużnika z lokalu oraz jego szczególną sytuację materialną i rodzinną. W art. 14 ust. 4 ustawy ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie przepisów kodeksu cywilnego zawarty jest obowiązek przyznania prawa do lokalu socjalnego: - kobiecie w ciąży, - małoletniemu, niepełnosprawnemu lub ubezwłasnowolnionemu oraz sprawującemu nad taką osobą opiekę i wspólnie z nią zamieszkałą, - obłożnie choremu, - emerytowi i renciście spełniającemu kryteria do otrzymania świadczenia z pomocy społecznej, - osobie posiadającej status bezrobotnego, - osobie spełniającej przesłanki określone przez radę gminy w drodze uchwały chyba, że osoby te mogą zamieszkać w innym lokalu niż dotychczas używany. Seminarium Rynku Nieruchomości

5 Przepisu tego nie stosuje się do osób, które utraciły tytuł prawny do lokalu niewchodzącego w skład publicznego zasobu mieszkaniowego, z wyjątkiem osób, które były uprawnione do używania lokalu na podstawie stosunku prawnego nawiązanego ze spółdzielnią mieszkaniową albo z towarzystwem budownictwa społecznego. Orzekając o uprawnieniu do lokalu socjalnego, sąd nakazuje wstrzymanie eksmisji do czasu złożenia przez gminę oferty zawarcia umowy najmu lokalu socjalnego. Należy zwrócić uwagę, iż z uwagi na istniejący w Polsce problem związany z brakiem lokali socjalnych, nawet w sytuacji zakończenia postępowania sądowego i wydania przez sąd wyroku nakazującego opróżnienie lokalu mieszkalnego wraz z jednoczesnym przyznaniem eksmitowanemu prawa do lokalu socjalnego, właściciel lokalu do czasu zaproponowania przez gminę eksmitowanemu zawarcia umowy najmu lokalu socjalnego nie może swobodnie rozdysponować swoim lokalem mieszkalnym, albowiem jest on zajmowany przez eksmitowanego. Praktyka wskazuje, iż po zapadłym wyroku eksmisyjnym eksmitowany zajmujący lokal bez tytułu prawnego oczekując na propozycję gminy w przedmiocie zwarcia umowy najmu lokalu socjalnego nie płaci właścicielowi lokalu mieszkalnego odszkodowania z tytułu zajmowania lokalu bez tytułu prawnego. W takiej sytuacji właścicielowi bezprawnie zajmowanego lokalu przysługuje uprawnienie do żądania od gminy odszkodowania za niedostarczenie lokalu socjalnego osobie do niego uprawnionej z mocy wyroku sądu. Charakter odpowiedzialności gminy za niedostarczenie lokalu socjalnego osobie uprawnionej z mocy wyroku eksmisyjnego nie budzi obecnie wątpliwości. Jest to odpowiedzialność deliktowa oparta na art kodeksu cywilnego, przy czym w orzecznictwie Sądu Najwyższego wydanym na tle obecnie obowiązującego stanu prawnego wskazuje się, iż odpowiedzialność gminy za szkodę wynikłą z zajmowania lokalu bez tytułu prawnego przez osobę uprawnioną z mocy wyroku do lokalu socjalnego jest odpowiedzialnością in solidum i jako taka nie ma cech odpowiedzialności subsydiarnej w stosunku do obowiązku tej osoby wynikającego z art. 18 ust. 1 i 3 cytowanej ustawy (zob. wyrok SN z dnia r., V CSK 31/08, OSNC-ZD 2009/1/16; uchwała SN z dnia r., III CZP 1221/07, OSNC 2008/12/137). Odpowiedzialność gminy jest, zatem samoistna i niezależna od odpowiedzialności byłego lokatora. Za trafnością tego stanowiska przemawia zarówno literalna wykładnia art K.c. oraz art. 18 ust. 1, 3 i 5 ustawy, jak też wykładnia funkcjonalna wskazanych przepisów. Przepis art. 18 ust. 1 i 3 ustawy nie wiąże w żaden sposób określonego w nich obowiązku z odpowiedzialnością odszkodowawczą gminy za niedostarczenie lokalu socjalnego. Również art K.c., z uwagi na ogólny charakter, nie przewiduje konieczności przeprowadzenia uprzedniej bezskutecznej egzekucji należności z tytułu zajmowania lokalu mieszkalnego bez tytułu prawnego. Jak wyjaśnił Sąd Najwyższy w uzasadnieniu powołanego wyżej wyroku z dnia 19 czerwca 2008 roku, odpowiedzialność gminy za niedostarczenie lokalu socjalnego, oparta na art kc, leży w interesie właścicieli lokali. Uznanie odpowiedzialności odszkodowawczej gminy za subsydiarną w stosunku do obowiązku wynikającego z art. 18 ust. 1 i 3 ustawy stanowiłoby w istocie pozbawienie interesów właścicieli lokali ochrony prawnej, gdyż szanse na wyegzekwowanie należności od byłego lokatora są z zasady nikłe. Z tych względów okoliczność uprzedniego bezskutecznego dochodzenia od byłego lokatora należności za zajmowanie lokalu bez tytułu prawnego jest prawnie obojętna dla odpowiedzialności odszkodowawczej gminy z art. 18 ust. 5 ustawy. Z uwagi na okoliczność, że odpowiedzialność odszkodowawcza gminy za niedostarczenie lokalu socjalnego służy ochronie właściciela, a nie byłego lokatora uprawnionego do lokalu socjalnego, gminie, która zapłaciła właścicielowi odszkodowanie, przysługuje regres w stosunku do tego lokatora w granicach jego obowiązku określonego w art. 18 ust. 1 i 3 u.o.p.l. (por. zachowujące w tym względzie aktualność uwagi zawarte w wyroku Sądu Najwyższego z dnia 23 kwietnia 2004 r., sygn. akt I CK 581/03, Biul. SN 2004, nr 11, s. 9). Nadto należy zwrócić uwagę, iż obok obowiązku wskazania przez gminę lokalu socjalnego może zaistnieć na etapie postępowania eksmisyjnego - konieczność wskazania przez gminę pomieszczenia tymczasowego, które zdefiniowane zostało w art. 1 pkt 5a przywołanej powyżej ustawy. Zgodnie bowiem z art. 25a ustawy z dnia 21 czerwca 2001 r. o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego: Gmina tworzy zasób tymczasowych pomieszczeń, które przeznacza się na wynajem. Z kolei z treści art kodeksu postępowania cywilnego wynika, iż wykonując obowiązek opróżnienia lokalu służącego zaspokojeniu potrzeb mieszkaniowych dłużnika na podstawie tytułu wykonawczego, z którego nie wynika prawo dłużnika do lokalu socjalnego lub zamiennego, komornik usunie dłużnika do innego lokalu lub pomieszczenia, do którego dłużnikowi przysługuje tytuł 34 Seminarium Rynku Nieruchomości 2012

6 prawny i w którym może zamieszkać. Jeżeli dłużnikowi nie przysługuje tytuł prawny do innego lokalu lub pomieszczenia, w którym może zamieszkać, komornik wstrzyma się z dokonaniem czynności do czasu, gdy gmina właściwa ze względu na miejsce położenia lokalu podlegającego opróżnieniu, na wniosek komornika, wskaże dłużnikowi tymczasowe pomieszczenie, nie dłużej jednak niż przez okres 6 miesięcy. Po upływie tego terminu komornik usunie dłużnika do noclegowni, schroniska lub innej placówki zapewniającej miejsca noclegowe wskazanej przez gminę właściwą ze względu na miejsce położenia lokalu podlegającego opróżnieniu. Usuwając dłużnika do noclegowni, schroniska lub innej placówki zapewniającej miejsca noclegowe, komornik powiadomi właściwą gminę o potrzebie zapewnienia dłużnikowi tymczasowego pomieszczenia. W związku z przytoczonym powyżej unormowaniem pojawiła się wątpliwość prawna: Czy przewidziany w art K.p.c. obowiązek gminy do wskazania tymczasowego pomieszczenia, w przypadku wykonywania obowiązku opróżnienia lokalu służącego zaspokojeniu potrzeb mieszkaniowych dłużnika na podstawie tytułu wykonawczego, z którego nie wynika prawo dłużnika do lokalu socjalnego lub zamiennego, powoduje odpowiedzialność gminy na podstawie art K.c., wobec właściciela lokalu podlegającego opróżnieniu w sytuacji, gdy gmina nie wskaże takiego pomieszczenia tymczasowego? W przedmiocie powyższego Sąd Najwyższy w dniu 13 grudnia 2011 r. podjął z składzie 7 sędziów Uchwałę w sprawie sygn. akt III CZP 48/11, w której stwierdził, iż: Gmina ponosi wobec właściciela lokalu mieszkalnego odpowiedzialność na podstawie art K.c. za szkodę powstałą w okresie obowiązywania art K.p.c. w brzmieniu nadanym ustawą z dnia 2 lipca 2004 r. o zmianie ustawy - Kodeks postępowania cywilnego oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. Nr 172, poz. 1804) na skutek zaniechania wskazania, na wezwanie komornika, tymczasowego pomieszczenia dla dłużnika mającego obowiązek opuszczenia, opróżnienia i wydania tego lokalu. W odniesieniu do powyższego stanowiska Sądu, z którego wynika obowiązek Gminy do wypłaty odszkodowania za niedostarczenie pomieszczenia tymczasowego, po stronie Gmin powstaje kolejny problem związany z koniecznością zabezpieczenia środków w budżecie na wypłaty odszkodowań, z uwagi na fakt że Gminy aktualnie dysponują bardzo skromnym zasobem pomieszczeń tymczasowych. Wyroków sądowych nakazujących eksmisję nie wykonuje się w okresie od 1 listopada do 31 marca roku następnego włącznie, jeżeli osobie eksmitowanej nie wskazano lokalu, do którego ma nastąpić przekwaterowanie. Jednak należy jednocześnie dodać, że w stosunku do eksmitowanego, który znęcał się nad rodziną, nie mają zastosowania przepisy dotyczące przyznania prawa do lokalu socjalnego, ani przepisy związane z okresem ochronnym. Oczywiście należy pamiętać, że od orzeczenia sądu rejonowego w zależności od jego treści niezadowolona strona pozwana, lub powodowa może wnieść apelację. Jeżeli w określonym czasie jej nie wniesiono, wyrok staje się prawomocny, a sprawa może przejść na etap postępowania egzekucyjnego. Materiały źródłowe: Ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny Ustawa z dnia 21 czerwca 2001 r. o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie kodeksu cywilnego ( tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 31 poz. 266 ze zm.) Ustawa z dnia 24 czerwca 1994 r. o własności lokali (tj. Dz. U. z 2000 r. Nr 80 poz. 903 ze. zm.) Ewa Bończak Kucharczyk Komentarz do art. 16 ustawy o własności lokali Seminarium Rynku Nieruchomości

Tekst pierwotny: Dz.U.2001.71.733 Tekst jednolity: Dz.U.2014.150 Wersja z dnia: 2014-11-03

Tekst pierwotny: Dz.U.2001.71.733 Tekst jednolity: Dz.U.2014.150 Wersja z dnia: 2014-11-03 Tekst pierwotny: Dz.U.2001.71.733 Tekst jednolity: Dz.U.2014.150 Wersja z dnia: 2014-11-03 USTAWA z dnia 21 czerwca 2001 r. o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego

Bardziej szczegółowo

Dz.U. 2001 Nr 71 poz. 733. USTAWA z dnia 21 czerwca 2001 r. o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego

Dz.U. 2001 Nr 71 poz. 733. USTAWA z dnia 21 czerwca 2001 r. o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego Kancelaria Sejmu s. 1/26 Dz.U. 2001 Nr 71 poz. 733 USTAWA z dnia 21 czerwca 2001 r. o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego Rozdział 1 Przepisy ogólne Art.

Bardziej szczegółowo

WYROK z dnia 27 maja 2002 r. Sygn. akt K 20/01 *

WYROK z dnia 27 maja 2002 r. Sygn. akt K 20/01 * 34 WYROK z dnia 27 maja 2002 r. Sygn. akt K 20/01 * Trybunał Konstytucyjny w składzie: Krzysztof Kolasiński przewodniczący Jerzy Ciemniewski Andrzej Mączyński sprawozdawca Marek Safjan Marian Zdyb, protokolant:

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 26 maja 2015 r. Poz. 4827 UCHWAŁA NR VII/53/2015 RADY MIEJSKIEJ W KARCZEWIE. z dnia 28 kwietnia 2015 r.

Warszawa, dnia 26 maja 2015 r. Poz. 4827 UCHWAŁA NR VII/53/2015 RADY MIEJSKIEJ W KARCZEWIE. z dnia 28 kwietnia 2015 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO Warszawa, dnia 26 maja 2015 r. Poz. 4827 UCHWAŁA NR VII/53/2015 RADY MIEJSKIEJ W KARCZEWIE z dnia 28 kwietnia 2015 r. w sprawie zasad wynajmowania lokali wchodzących

Bardziej szczegółowo

USTAWA z dnia 15 grudnia 2000 r. Rozdział 1 Przepisy ogólne

USTAWA z dnia 15 grudnia 2000 r. Rozdział 1 Przepisy ogólne Kancelaria Sejmu s. 1/32 USTAWA z dnia 15 grudnia 2000 r. o spółdzielniach mieszkaniowych Rozdział 1 Przepisy ogólne Art. 1. 1. Celem spółdzielni mieszkaniowej, zwanej dalej spółdzielnią, jest zaspokajanie

Bardziej szczegółowo

Projekt założeń projektu ustawy o społecznych grupach mieszkaniowych

Projekt założeń projektu ustawy o społecznych grupach mieszkaniowych Projekt z 20 czerwca 2011 Projekt założeń projektu ustawy o społecznych grupach mieszkaniowych I. OCENA CELOWOŚCI OPRACOWANIA PROJEKTU W dniu 4 marca 2011 r. Sejm RP przyjął uchwalony przez Radę Ministrów

Bardziej szczegółowo

Nr 2, 2012 r. Publikacja współfinansowana ze środków Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów

Nr 2, 2012 r. Publikacja współfinansowana ze środków Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów Biuletyn Rzeczników Konsumentów Nr 2, 2012 r. Publikacja współfinansowana ze środków Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów Spis treści 1. Koleżanki i koledzy 3 2. Nowa regulacja umów deweloperskich

Bardziej szczegółowo

84/8/A/2010. WYROK z dnia 29 października 2010 r. Sygn. akt P 34/08 *

84/8/A/2010. WYROK z dnia 29 października 2010 r. Sygn. akt P 34/08 * 84/8/A/2010 WYROK z dnia 29 października 2010 r. Sygn. akt P 34/08 * W imieniu Rzeczypospolitej Polskiej Trybunał Konstytucyjny w składzie: Maria Gintowt-Jankowicz przewodniczący Stanisław Biernat Mirosław

Bardziej szczegółowo

Informator dla użytkowników i właścicieli mieszkań

Informator dla użytkowników i właścicieli mieszkań Informator dla użytkowników i właścicieli mieszkań 2 Niniejsza publikacja została opracowana w ramach projektu Z prawem pod jednym dachem współfinansowanego przez Instytut Spraw Publicznych ze środków

Bardziej szczegółowo

PRAWNICZY BIULETYN INFORMACYJNY GRUDZIEŃ 2013 AKTUALNOŚCI PRAWNE PRAKTYCZNE INFORMACJE DLA PRZEDSIĘBIORCÓW PREZENTACJE KANCELARII

PRAWNICZY BIULETYN INFORMACYJNY GRUDZIEŃ 2013 AKTUALNOŚCI PRAWNE PRAKTYCZNE INFORMACJE DLA PRZEDSIĘBIORCÓW PREZENTACJE KANCELARII PRAWNICZY BIULETYN INFORMACYJNY GRUDZIEŃ 2013 AKTUALNOŚCI PRAWNE PRAKTYCZNE INFORMACJE DLA PRZEDSIĘBIORCÓW PREZENTACJE KANCELARII Spis treści Wstęp Bartosz Łuć Krótko o prawie str. 2 Opracowania prawnicze

Bardziej szczegółowo

PRAWNICZY BIULETYN INFORMACYJNY SIERPIEŃ 2015 AKTUALNOŚCI PRAWNE PRAKTYCZNE INFORMACJE DLA PRZEDSIĘBIORCÓW PREZENTACJE KANCELARII

PRAWNICZY BIULETYN INFORMACYJNY SIERPIEŃ 2015 AKTUALNOŚCI PRAWNE PRAKTYCZNE INFORMACJE DLA PRZEDSIĘBIORCÓW PREZENTACJE KANCELARII PRAWNICZY BIULETYN INFORMACYJNY SIERPIEŃ 2015 AKTUALNOŚCI PRAWNE PRAKTYCZNE INFORMACJE DLA PRZEDSIĘBIORCÓW PREZENTACJE KANCELARII SPIS TREŚCI Stanisław Cabała Wstęp str. 1 Opracowania prawnicze Aurelia

Bardziej szczegółowo

128/8/A/2009. POSTANOWIENIE z dnia 14 września 2009 r. Sygn. akt P 63/07

128/8/A/2009. POSTANOWIENIE z dnia 14 września 2009 r. Sygn. akt P 63/07 128/8/A/2009 POSTANOWIENIE z dnia 14 września 2009 r. Sygn. akt P 63/07 Trybunał Konstytucyjny w składzie: Marian Grzybowski przewodniczący Mirosław Granat Teresa Liszcz Ewa Łętowska Andrzej Rzepliński

Bardziej szczegółowo

Wstęp. Obywatelski niezbędnik seniora

Wstęp. Obywatelski niezbędnik seniora Wstęp Obywatelski niezbędnik seniora Znajomość prawa zwłaszcza wtedy, gdy mamy podejmować jakieś ważne życiowe decyzje jest bardzo przydatna i zawsze okazuje się korzystną. Tymczasem dotarcie do aktualnych

Bardziej szczegółowo

ZABEZPIECZENIE MAJĄTKOWE

ZABEZPIECZENIE MAJĄTKOWE I. ZABEZPIECZENIE INTERESÓW MAJĄTKOWYCH POKRZYWDZONEGO W TOKU PROCESU KARNEGO MOŻLIWOŚCI ZASPOKOJENIA (ZABEZPIECZENIA) ROSZCZEŃ MAJĄTKOWYCH W PROCESIE KARNYM 1. pozew cywilny 2. wniosek o naprawienie szkody

Bardziej szczegółowo

Redakcja Jacek Gudowski. Współpraca

Redakcja Jacek Gudowski. Współpraca SPIS TREŚCI UCHWAŁY... 3 ZAGADNIENIA PRAWNE PRZEDSTAWIONE DO ROZSTRZYGNIĘCIA... 9 GLOSY... 20 ORZECZENIA, KTÓRE ZOSTANĄ OPUBLIKOWANE W OSNC 2006, NR 7-8... 55 ORZECZENIA, KTÓRE ZOSTANĄ OPUBLIKOWANE W OSNC

Bardziej szczegółowo

STATUT ROBOTNICZEJ SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ "URSUS" W WARSZAWIE (SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ LOKATORSKO-WŁASNOŚCIOWEJ)

STATUT ROBOTNICZEJ SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ URSUS W WARSZAWIE (SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ LOKATORSKO-WŁASNOŚCIOWEJ) Niniejszy statut został uchwalony przez założycieli Spółdzielni w dniu 14.02.1958r. z późniejszymi zmianami w dniach: 31.10.67r.,21.08.72r.,11.04.75r.,31.01.77r., 22.10.79r.,31.08.81r,.20.06.83r.,27.05.85r.,

Bardziej szczegółowo

ZAGADNIENIE PRAWNE. W sprawie o zapłatę na skutek apelacji pozwanego od wyroku Sądu Rejonowego z dnia 7 października 2011 r.

ZAGADNIENIE PRAWNE. W sprawie o zapłatę na skutek apelacji pozwanego od wyroku Sądu Rejonowego z dnia 7 października 2011 r. Sygn. akt III CZP 95/12 ZAGADNIENIE PRAWNE W sprawie o zapłatę na skutek apelacji pozwanego od wyroku Sądu Rejonowego z dnia 7 października 2011 r. 1) Czy w przypadku dochodzenia odszkodowania z tytułu

Bardziej szczegółowo

Rzecznik Ubezpieczonych Aleje Jerozolimskie 44, 00 024 Warszawa

Rzecznik Ubezpieczonych Aleje Jerozolimskie 44, 00 024 Warszawa Rzecznik Ubezpieczonych Aleje Jerozolimskie 44, 00 024 Warszawa Warszawa, 2007-09- Sąd Najwyższy z siedzibą w Warszawie Wniosek Działając na podstawie art. 60 1 w związku z art. 60 2 ustawy z dnia 23 listopada

Bardziej szczegółowo

1) Zmiana definicji mieszkaniowego zasobu gminy i publicznego zasobu mieszkaniowego

1) Zmiana definicji mieszkaniowego zasobu gminy i publicznego zasobu mieszkaniowego Warszawa, dnia 23 maja 2012 r. Piotr Styczeń Podsekretarz Stanu Ministerstwo Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej Stanowisko Komitetu Obrony Lokatorów w sprawie projektu założeń projektu ustawy

Bardziej szczegółowo

Prawniczy Felieton Okazjonalny Bartosz Łuć Czy prawnicy opanują świat? str. 17 Jerzy Szczepaniak Wynagrodzenie adwokackie bez tajemnic str.

Prawniczy Felieton Okazjonalny Bartosz Łuć Czy prawnicy opanują świat? str. 17 Jerzy Szczepaniak Wynagrodzenie adwokackie bez tajemnic str. GRUDZIEŃ 2011 SPIS TREŚCI Aktualności prawne dla osób fizcznych. str. 2-4 Praktyczne informacje dla Przedsiębiorców. str. 4-5 1. Anna Biel, Łukasz Korejwo Dopuszczalność podjęcia uchwały o przekształceniu

Bardziej szczegółowo

PRAWNICZY BIULETYN INFORMACYJNY LIPIEC 2014 AKTUALNOŚCI PRAWNE PRAKTYCZNE INFORMACJE DLA PRZEDSIĘBIORCÓW PREZENTACJE KANCELARII

PRAWNICZY BIULETYN INFORMACYJNY LIPIEC 2014 AKTUALNOŚCI PRAWNE PRAKTYCZNE INFORMACJE DLA PRZEDSIĘBIORCÓW PREZENTACJE KANCELARII PRAWNICZY BIULETYN INFORMACYJNY LIPIEC 2014 AKTUALNOŚCI PRAWNE PRAKTYCZNE INFORMACJE DLA PRZEDSIĘBIORCÓW PREZENTACJE KANCELARII SPIS TREŚCI Wstęp Bartosz Łuć str. 1 Opracowania prawnicze Mariola Więckowska

Bardziej szczegółowo

Własność lokali i wspólnota mieszkaniowa. Komentarz

Własność lokali i wspólnota mieszkaniowa. Komentarz Własność lokali i wspólnota mieszkaniowa Komentarz 1 2 I Ewa Bończak-Kucharczyk Własność lokali i wspólnota mieszkaniowa Komentarz Warszawa 2010 3 Stan prawny na 31 stycznia 2010 r. I Wydawca: Grzegorz

Bardziej szczegółowo

SOCJALNE ASPEKTY OCHRONY PRAWA DO MIESZKANIA

SOCJALNE ASPEKTY OCHRONY PRAWA DO MIESZKANIA Iwona Sierpowska (Wrocław) SOCJALNE ASPEKTY OCHRONY PRAWA DO MIESZKANIA ABSTRAKT W konwencjach międzynarodowych normujących prawa człowieka prawo do mieszkania często łączone jest z innymi prawami socjalnymi

Bardziej szczegółowo

Uchwały...2. Zagadnienia prawne przedstawione do rozstrzygnięcia...7. Glosy...21. OSNC 2003, nr 3...44. Wspomnienia i refleksje...48. Informacje...

Uchwały...2. Zagadnienia prawne przedstawione do rozstrzygnięcia...7. Glosy...21. OSNC 2003, nr 3...44. Wspomnienia i refleksje...48. Informacje... Uchwały...2 Zagadnienia prawne przedstawione do rozstrzygnięcia...7 Glosy...21 OSNC 2003, nr 3...44 Wspomnienia i refleksje...48 Informacje...55 Działalność Izby Cywilnej...57 Statystyka....92 2 UCHWAŁY

Bardziej szczegółowo

S T A T U T SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ BRÓDNO W WARSZAWIE Tekst jednolity I. POSTANOWIENIA OGÓLNE

S T A T U T SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ BRÓDNO W WARSZAWIE Tekst jednolity I. POSTANOWIENIA OGÓLNE Załącznik do Uchwały nr 9 /2012 WZ z dnia 30,31.05., 4,5.06.2012 r. S T A T U T SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ BRÓDNO W WARSZAWIE Tekst jednolity I. POSTANOWIENIA OGÓLNE Nazwa Spółdzielni brzmi: Spółdzielnia

Bardziej szczegółowo

METODYKA POSTĘPOWANIA W ZAKRESIE ZABEZPIECZENIA MAJATKOWEGO - AKTUALIZACJA

METODYKA POSTĘPOWANIA W ZAKRESIE ZABEZPIECZENIA MAJATKOWEGO - AKTUALIZACJA METODYKA POSTĘPOWANIA W ZAKRESIE ZABEZPIECZENIA MAJATKOWEGO - AKTUALIZACJA W 2006 r. z inicjatywy i pod redakcją dr Błażeja Kolasińskiego w Prokuraturze Apelacyjnej w Szczecinie opracowano materiały szkoleniowe

Bardziej szczegółowo

najem powierzchni użytkowych

najem powierzchni użytkowych najem powierzchni użytkowych Warszawa, kwiecień 2013 Spis treści Wstęp. Przedsięwzięcia gospodarcze na Ziemi... 3 Zasady najmu lokali użytkowych m.st. Warszawy... 4 Uprawnienia najemcy w razie wad rzeczy

Bardziej szczegółowo

Przewodnik po ustawie z dnia 13 grudnia 2013r. o rodzinnych ogrodach działkowych

Przewodnik po ustawie z dnia 13 grudnia 2013r. o rodzinnych ogrodach działkowych Przewodnik po ustawie z dnia 13 grudnia 2013r. o rodzinnych ogrodach działkowych SPIS TREŚCI: 1. Zasadnicze cele ustawy 2. Organizacje działkowców 3. Status stowarzyszenia ogrodowego 4. Relacja działkowca

Bardziej szczegółowo

DECYZJA nr RPZ 30/2011

DECYZJA nr RPZ 30/2011 PREZES URZĘDU OCHRONY KONKURENCJI I KONSUMENTÓW DELEGATURA UOKiK W POZNANIU ul. Zielona 8, 61-851 Poznań Tel. (0-61) 852-15-17, 852-77-50, Fax (0-61) 851-86-44 E-mail: poznan@uokik.gov.pl RPZ-61/12/11/DW

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XVIII/507/12 RADY MIASTA SZCZECIN z dnia 23 kwietnia 2012 r.

UCHWAŁA NR XVIII/507/12 RADY MIASTA SZCZECIN z dnia 23 kwietnia 2012 r. UCHWAŁA NR XVIII/507/12 RADY MIASTA SZCZECIN z dnia 23 kwietnia 2012 r. w sprawie zasad wynajmowania lokali oraz pomieszczeń tymczasowych wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Miasto Szczecin

Bardziej szczegółowo