SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA DO PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO NA

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA DO PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO NA"

Transkrypt

1 Znak sprawy : WSzSL/FAZ/88 /09 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA DO PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO NA NA DOSTAWY ENDOPROTEZ CAŁ KOWITYCH CEMENTOWYCH I BEZCEMENTOWYCH STAWU BIODROWEGO, STAPLERÓW,, Ł ADUNKÓW DO STAPLERÓW, ZESTAWÓW TROAKARÓW JEDNOSRAZOWYCH, KLIPSOWNIC JEDNORAZOWYCH, SIATEK CHIRURGICZNYCH POLIPROPYLENOWYCH,, PROTEZ DZIANYCH POLIPROPYLENOWO- POLIESTROWYCH, ZESTAWÓW DO LECZENIEA WYSIŁ KOWEGO NIETRZYMANIA MOCZU, GWOŹDZI TYTANOWYCH, PŁYTY DO ZESPOLE Ń ZŁAMA Ń KOŚCI (postępowanie przeprowadzane jest zgodnie z ustawą z dnia 29 stycznia 2004 r., prawo zamówień publicznych (t.j. z 20 listopada 2007 r. Dz.U. Nr 223, poz z późn. zm..). Zatwierdzono do stosowania: Dyrektor Krystyna Barcik Uwaga: Kolorem różowym wprowadzone zostały zmiany będące rezultatem zapytań (treść dostępna również zw zakładce zapytania ( r.) Legnica, 16 czerwca 2009 r.

2 I. NAZWA I ADRES ZAMAWIAJĄCEGO Wojewódzki Szpital Specjalistyczny w Legnicy ul. J. Iwaszkiewicza Legnica II. TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA Postępowanie prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego powyżej (art. 39 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. prawo zamówień publicznych (dlae: Pzp), (t.j. z 20 listopada 2007 r. Dz.U. Nr 223, poz z późn. zm.). III. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Wspólny słownik zamówień CPV implanty ortopedyczne przyrządy używane do endoskopii i endochirurgii wyroby używane w przypadku złamań,śruby i płyty zestawy używane w przypadku nietrzymania moczu Przedmiotem zamówienia jest dostawa wyrobów medycznych zgrupowanych w 16 zadań szczegółowo opisanych w załącznikach do siwz, które stanowią jej integralną cześć IV. TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA Zamówienie będzie realizowane w okresie 24 miesięcy od zawarcia umowy. V. INFORMACJA O UMOWACH RAMOWYCH Zamawiający nie przewiduje zawarcia umowy ramowej. VI. INFORMACJA O AUKCJI ELEKTRONICZNEJ Zamawiający nie przewiduje wyboru najkorzystniejszej oferty z zastosowaniem aukcji elektronicznej. VII. SKŁADANIE OFERT CZĘŚCIOWYCH Zamawiający dopuszcza składanie ofert częściowych na poszczególne zadania. VIII.OFERTY WARIANTOWE.Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych. IX. OPIS WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY TYCH WARUNKÓW O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunki udziału w postępowaniu, o których mowa w art. 22 ust. 1. pkt 1-4 ustawy Prawo zamówień publicznych, w szczególności : 1. Nie podlegają wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia na podstawie art. 24 ust. 1 i 2 pzp. 2.Udokumentują wykonanie co najmniej 2 dostaw odpowiadających swoim rodzajem dostawom stanowiącym przedmiot zamówienia (w zależności od składanej oferty)o wartości nie mniejszej niż: 1) ,00 zł brutto każda,( dotyczy składania ofert na zadanie 1) 2) ,00 zł brutto każda,( dotyczy składania ofert na zadanie 2) 3) ,00 zł brutto każda,( dotyczy składania ofert na zadanie 3) 4) 1.700,00 brutto każda,( dotyczy składania ofert na zadanie 4) 5) zł brutto każda,( dotyczy składania ofert na zadanie 5) 6) ,00 brutto każda,( dotyczy składania ofert na zadanie 6) 7) , 00brutto każda,( dotyczy składania ofert na zadanie 7) 8) 160,00 zł brutto każda,( dotyczy składania ofert na zadanie 8) 9) ,00 zł ł brutto każda,( dotyczy składania ofert na zadanie 9) 10) ,00 zł brutto każda,( dotyczy składania ofert na zadanie 10) 11) ,00 zł brutto każda,( dotyczy składania ofert na zadanie 11) 12) ,00 zł brutto każda,( dotyczy składania ofert na zadanie 12) 13) ,00 zł brutto każda,( dotyczy składania ofert na zadanie 13) 14) ,00 zł brutto każda,( dotyczy składania ofert na zadanie 14) 15) zł tys zł brutto każda (dotyczy składania ofert na zadanie 15) 16) , 00 zł brutto każda ( (dotyczy składania ofert na zadanie 16) 3. Znajdują się w sytuacji finansowej i ekonomicznej zapewniającej wykonanie zamówienia polegającej na dysponowaniu środkami finansowymi lub posiadaniu zdolności kredytowej w kwocie nie mniejszej niż: 1) , 00 zł ( dotyczy składania ofert na zadanie 1) 2) , 00 zł,( dotyczy składania ofert na zadanie 2) 3) , 00 zł,( dotyczy składania ofert na zadanie 3)

3 4) 3.100, 00 zł,( dotyczy składania ofert na zadanie 4) 5) 4.000,00zł,( dotyczy składania ofert na zadanie 5) 6) , 00zł,( dotyczy składania ofert na zadanie 6) 7) zł,( dotyczy składania ofert na zadanie 7) 8) 300 zł ( dotyczy składania ofert na zadanie 8) 9) ,00 zł,( dotyczy składania ofert na zadanie 9) 10) ,00. zł,( dotyczy składania ofert na zadanie 10) 11) zł,( dotyczy składania ofert na zadanie 11) 12) zł,( dotyczy składania ofert na zadanie 12) 13) zł,( dotyczy składania ofert na zadanie 13) 14) zł,( dotyczy składania ofert na zadanie 14) 15) ,00. zł ( dotyczy składania ofert na zadanie 15) 16) , 00 zł ( dotyczy składania ofert na zadanie 16) Ocena spełnienia w/w warunków, dokonana zostanie zgodnie z formułą spełnia / nie spełnia w oparciu o informacje zawarte w dokumentach i oświadczeniach wyszczególnionych w pkt X.A SIWZ. Z treści dokumentów musi jednoznacznie wynikać, iż w/w warunki Wykonawca spełnił. X. WYKAZ NIEZBĘDNYCH DOKUMENTÓW I OŚWIADCZEŃ JAKIE MUSI DOŁĄCZYĆ WYKONAWCA DO OFERTY A. I. Na potwierdzenie spełnienia warunku, o którym mowa w pkt. IX ppk1. 1 wykonawca zobowiązany jest złożyć: 1.Aktualny odpis z właściwego rejestru albo aktualne zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub zgłoszenia do ewidencji działalności gospodarczej, wystawionego nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert). Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej zamiast dokumentów, o których mowa, składa dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzające, że nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert. Jeżeli w kraju pochodzenia osoby lub w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, nie wydaje się ww. dokumentów, zastępuje się je dokumentem zawierającym oświadczenie złożone przed notariuszem, właściwym organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego odpowiednio kraju pochodzenia osoby lub kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania. 2. aktualne zaświadczenie właściwego organu podatkowego (właściwego Naczelnika Urzędu Skarbowego) oraz właściwego Oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych potwierdzające, że Wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, opłat oraz składek na ubezpieczenie zdrowotne i społeczne lub zaświadczenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące prze upływem terminu składania ofert; Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej zamiast dokumentów, o których mowa, składa dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzające, że nie zalega z uiszczaniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne albo że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawiony nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert. Jeżeli w kraju pochodzenia osoby lub w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, nie wydaje się ww. dokumentów, zastępuje się je dokumentem zawierającym oświadczenie złożone przed notariuszem, właściwym organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego odpowiednio kraju pochodzenia osoby lub kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania. 3. aktualną informację z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 4-8 Ustawy, wystawioną nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert; Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej zamiast dokumentów, o których mowa w w pkt. X.A.I.3, składa zaświadczenie właściwego organu sądowego lub administracyjnego kraju pochodzenia albo zamieszkania osoby, której dokumenty dotyczą, w zakresie określonym w art. 24 ust.1 pkt.4-8 ustawy - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert. Jeżeli w kraju pochodzenia osoby lub w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, nie wydaje się ww. dokumentów, zastępuje się je dokumentem zawierającym oświadczenie złożone przed notariuszem, właściwym organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego odpowiednio kraju pochodzenia osoby lub kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania.

4 4. aktualną informację z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 9 Ustawy, wystawiona nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert; Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej zamiast dokumentów, o których mowa powyżej, składa dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzające, że nie orzeczono wobec niego zakazu ubiegania się o zamówienie - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert. Jeżeli w kraju pochodzenia osoby lub w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, nie wydaje się ww. dokumentów, zastępuje się je dokumentem zawierającym oświadczenie złożone przed notariuszem, właściwym organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego odpowiednio kraju pochodzenia osoby lub kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania. 5. Dokument potwierdzający wniesienie wadium we właściwej wysokości 6. Oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu zgodnie z treścią załącznika nr 1 do niniejszej SIWZ II.Na potwierdzenie spełnienia warunku, o którym mowa w pkt. IX ppkt. 2 wykonawca zobowiązany jest złożyć: a) Wykaz wykonanych dostaw sporządzony wg. druku stanowiącego złącznik nr 3 do niniejszej specyfikacji,w okresie ostatnich trzech lat przed dniem wszczęcia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i odbiorców, b) Dokumenty potwierdzające, że wskazane w wykazie dostawy zostały wykonane należycie (np. referencje) III. Na potwierdzenie spełnienia warunku, o którym mowa w pkt. IX ppkt. 3 wykonawca zobowiązany jest złożyć: Informację z banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo -kredytowej, w których wykonawca posiada rachunek, potwierdzającej wysokość posiadanych środków finansowych lub zdolność kredytową wykonawcy, wystawionej nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert. B. Wymagania dotyczące przedmiotu zamówienia 1. Każdy z oferowanych wyrobów medycznych musi posiadać oznakowanie CE na potwierdzenie wymagań postawionych przez Zamawiającego Wykonawcy zobligowani są do złożenia w ofercie certyfikatów jednostki notyfikowanej dla wyrobów medycznych klasy I sterylnych, IIa, IIb i III. - każdy dokument należy opisać numerem zadania oraz pozycji z zadania. Dla użyczanego instrumentarium oraz napędu ortopedycznego wymagane jest złożenie oświadczenia przez Wykonawcę, iż posiadają one oznakowanie CE. 2. Katalogi lub ulotki oferowanych wyrobów medycznych ( należy złożyć dokumenty umożliwiające jednoznaczną identyfikację oferowanego wyrobu medycznego - każdy dokument należy opisać numerem zadania oraz pozycji z zadania C. Inne dokumenty, które musi zawierać oferta: 1.Wypełniony druk oferty stanowiący załącznik nr 2 do niniejszej siwz. 2. Wypełniony i podpisany wybrany formularz ofertowy (zadanie) Wszystkie dokumenty winny być przedstawione w formie oryginału lub kserokopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez osoby uprawnione do składania oświadczeń woli w imieniu Wykonawcy. Jeżeli upoważnienie do złożenia oferty nie wynika z dokumentów wymienionych w punkcie X.A. I ppkt. 1 niniejszej specyfikacji należy dołączyć stosowne pełnomocnictwo. W przypadku składnia oferty przez podmioty występujące wspólnie (konsorcja, spółki cywilne) należy dołączyć dokument ustanawiający Pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie niniejszego zamówienia publicznego jeżeli oferta nie jest podpisana przez wszystkich Wykonawców występujących wspólnie. Wykonawcy składający ofertę wspólną zobowiązani są do złożenia dokumentów obowiązujących dla każdego wykonawcy z osobna tj.:wymienione w pkt. X A.I (od pkt. 1 do 4 oraz pkt. 6) XI. INFORMACJE O SPOSOBIE POROZUMIEWANIA SIĘ Z WYKONAWCAMI ORAZ OSOBY UPRAWNIONE DO POROZUMIEWANIA SIĘ Z WYKONAWCAMI 1. Informacje dotyczące przetargu udzielane są przez pracowników Zamawiającego wymienionych w pkt. 3 w godzinach od poniedziałku do piątku od fax (0-76) Każda ze stron na żądanie drugiej zobowiązana jest do potwierdzenia faktu otrzymania oświadczenia, zawiadomienia oraz informacji. 2. Wyjaśnienia dotyczące specyfikacji będą udzielane w formie jak powyżej, a oprócz tego zamieszczane na stronie internetowej Zamawiający udzieli niezwłocznie odpowiedzi wszystkim Wykonawcom uczestniczącym w toczącym się postępowaniu, chyba że pytanie wpłynie do Zamawiającego na mniej niż 6 dni przed upływem składania ofert. Nie zamierza się zwoływać zebrania Wykonawców. 3..Osoby upoważnione do porozumiewania się z Wykonawcami:

5 Pani Maria Grzegorska Blok Operacyjny Pani Dorota Patera Sekcja Zamówień Publicznych i Zaopatrzenia XII. WADIUM 1. Kwota i termin wniesienia wadium 1)Oferta musi być zabezpieczona wadium w wysokości : Zadanie ,00 Zadanie2 Zadanie 3 Zadanie 4 Zadanie5 Zadanie 6 Zadanie7 Zadanie 8 Zadanie ,00 zł 645,00 zł 38,00 zł 51,00 zł 548,00 zł 351,00 zł 4,00 zł 245,00 zł Zadanie ,00 Zadanie 11 Zadanie12 Zadanie13 Zadanie 14 Zadanie 15 Zadanie ,00 zł 322,00 zł 710,00 zł 1016,00 zł 4911,00 zł 2172,00 zł 2)Wadium musi obejmować cały okres związania ofertą Uwaga: W przypadku przedłużenia terminu składania ofert wszelkie prawa i zobowiązania zamawiającego i Wykonawcy odnośnie ww. ustalenia będą podlegały odpowiednio nowym terminom. 3)Termin wniesienia wadium upływa wraz z terminem składania ofert o godzinie wyznaczonej na składanie ofert, tj. 31 lipca 2009 r. o godz ) Wykonawca, który nie wniesie wadium w wymaganym terminie, w tym również na przedłużony okres związania ofertą lub nie zgodzi się na na przedłużenie terminu związania ofertą zostanie przez zamawiającego wykluczony z ubiegania się o udzielenie zamówienia publicznego. 2. FORMY I MIEJCE WNOSZENIA WADIUM a) w pieniądzu na konto Zamawiającego: BGK b) w poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo- kredytowej, z tym że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym, c) w gwarancjach ubezpieczeniowych i bankowych, d) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5, pkt. 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U. Nr 109, poz oraz z 2002, z późn. zm.). Wadium wymienione w formach wymienionych w pkt. b d musi być wystawione na Wojewódzki Szpital Specjalistyczny w Legnicy. Oryginał dokumentu potwierdzającego pokrycie wadium musi być złożony w siedzibie Zamawiającego w pokoju. Nr 43 parter (kasa Zamawiającego) UWAGA: Wykonawca, którego oferta zostanie wybrana, traci wadium wraz z odsetkami na rzecz Zamawiającego w przypadku, gdy: Wykonawca, którego oferta zostanie wybrana, traci wadium wraz z odsetkami na rzecz Zamawiającego w przypadku, gdy: 1. odmówi podpisania umowy na warunkach określonych w ofercie, 2. zawarcie umowy stało się niemożliwe z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy,

6 3. w odpowiedzi na wezwanie, o którym mowa w art. 26 ust. 3 ustawy pzp, nie złożył dokumentów lub oświadczeń, o których mowa w art. 25 ust. 1 lub pełnomocnictw, chyba, że udowodni,ze wynika to z przyczyn nieleżących po jego stronie. XIII. TERMIN ZWIĄZANIA OFERTĄ Oferenci pozostają związani ofertą przez okres 60 dni od upływu terminu składania ofert XIV. OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERTY Wykonawca ma prawo złożyć tylko jedną ofertę. 1. Ofertę należy sporządzić w języku polskim zgodnie z niniejszą specyfikacją, w formie maszynopisu lub druku i uzupełnić wymaganymi załącznikami. 2. Oferta musi być podpisana przy imiennych pieczątkach osób upoważnionych do reprezentowania Wykonawcy wymienionych w rejestrze handlowym lub innym odpowiednim dokumencie, upoważniającym do takiego reprezentowania. 3. Zaleca się, aby kompletna oferta, łącznie z załącznikami miała ponumerowane strony (tylko zapisane strony). Wszystkie strony oferty należy spiąć we właściwej kolejności w sposób zapobiegający dekompletacji oferty. 4. Wszelkie poprawki lub zmiany w tekście muszą być parafowane i datowane własnoręcznie przez osobę podpisującą ofertę. 5. W przypadku dołączenia do oferty dokumentów lub materiałów w języku obcym wymagane jest złożenie ich wraz z tłumaczeniem przysięgłym na język polski, poświadczonym za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę. 6. Oferty należy składać w nieprzejrzystych, zamkniętych kopertach lub opakowaniach. opatrzonych napisem : WOJEWÓDZKI SZPITAL SPECJALISTYCZNY W LEGNICY PRZETARG NIEOGRANICZONY NA DOSTAWY ENDOPROTEZ CAŁ KOWITYCH CEMENTOWYCH I BEZCEMENTOWYCH STAWU BIODROWEGO, STAPLERÓW,, Ł ADUNKÓW DO STAPLERÓW, ZESTAWÓW TROAKARÓW JEDNOSRAZOWYCH, KLIPSOWNIC JEDNORAZOWYCH,, SIATEK CHIRURGICZNYCH POLIPROPYLENOWYCH,, PROTEZ DZIANYCH POLIPROPYLENOWO- POLIESTROWYCH,ZESTAWÓW DO LECZENIEA WYSIŁKOWEGO NIETRZYMANIA MOCZU, GWOŹDZI TYTANOWYCH, PŁYT DO ZESPOLEŃ ZŁAMA Ń KOŚCI Nie otwierać przed 31 lipca 2009 r. godz Koperta poza oznakowaniem musi być opisana nazwą i adresem Wykonawcy. W przypadku nieprawidłowego zaadresowania lub zamknięcia koperty Zamawiający nie bierze odpowiedzialności za złe skierowanie przesyłki lub jej przedterminowe otwarcie. 7. Wykonawcy ponoszą wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty. 8. W przypadku gdyby oferta zawierała informacje, stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, Wykonawca winien w sposób nie budzący wątpliwości zastrzec, które spośród zawartych w ofercie informacji stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa. Informacje te winny być umieszczone w osobnym wewnętrznym opakowaniu, trwale ze sobą połączone i ponumerowane z zachowaniem ciągłości numeracji stron oferty. Nie mogą stanowić tajemnicy przedsiębiorstwa informacje podawane do wiadomości podczas otwarcia ofert, tj. informacje dotyczące ceny, terminu wykonania zamówienia, warunków płatności zawartych w ofercie. XV. MIEJSCE I TERMIN SKŁADANIA OFERT 1.Oferty należy składać w sekretariacie Szpitala do dnia r. do godz. 11:00adres: Wojewódzki Szpital Specjalistyczny w Legnicy ulica J. Iwaszkiewicza Legnica 2.Oferty złożone po terminie zostaną zwrócone Wykonawcom bez otwierania po upływie terminu przewidzianego na wniesienie protestu. 3.W przypadkach zmiany treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia prowadzącej do zmiany treści ogłoszenia Zamawiający przekaże niezbędne informacje celem ogłoszenia dodatkowych informacji lub sprostowania Urzędowi Oficjalnych Wspólnot Europejskich, a po ich opublikowaniu zamieści je na własnej stronie internetowej oraz na tablicy ogłoszeń w siedzibie Zamawiającego (obok pok. Nr 43 -t.j. kasy Szpitala ) o czym niezwłocznie powiadomi wszystkich Wykonawców, którzy pobrali niniejszą specyfikację. 4.W przypadku dokonywania zmiany treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia nie prowadzącej do zmiany ogłoszenia zamawiający przedłuży termin składania ofert o czas niezbędny do wprowadzenia zmian w ofertach, jeżeli będzie to konieczne. XVI. MIEJSCE I TERMIN OTWARCIA OFERT Oferty zostaną otwarte w dniu r. o godz w sali konferencyjnej w siedzibie Zamawiającego XVII. KRYTERIA OCENY OFERTY ORAZ SPOSÓB OBLICZENIA OCENY OFERTY Opis kryteriów, którymi Zamawiający będzie się kierował przy ocenie oferty w celu wyboru oferty najkorzystniejszej: 1)Cena 100% Cena oferty z najniższą ceną (wartość brutto oferty na zadanie x)

7 C = x 100 Cena Oferty rozpatrywanej (wartość brutto oferty na zadanie x ) Punkty będą przyznawane do dwóch miejsc po przecinku i zostaną zsumowane dla każdej ocenianej oferty w zakresie kryteriów wskazanych dla poszczególnych zadań powyżej.. Oferta, która uzyska największa liczbę punktów zostanie wybrana przez Zamawiającego. Opis sposobu obliczenia ceny 1) Nie dopuszcza się rozliczeń w walucie innej niż złoty polski. 2) Poszczególne ceny jednostkowe oraz całkowita wartość zamówienia powinny być wyrażone w złotych polskich z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku. 3) W związku z powyższym Wykonawca uzupełniając Formularz cenowy powinien zaokrąglić wykazane kwoty do pełnych groszy, przy czym końcówki poniżej 0,5 grosza pomija się, a końcówki 0,5 grosza i wyższe zaokrągla się do 1 grosza w górę. 4) Wartość oferty określona przez Wykonawcę musi zawierać wszystkie koszty związane z realizacją przedmiotu zamówienia w tym koszty dostawy oraz uwzględniać wszystkie inne opłaty i podatki, a także ewentualne upusty i rabaty. 5) Ceny określone przez Wykonawcę nie będą zmieniane w toku realizacji zamówienia i nie będą podlegały waloryzacji. XVIII. OGŁOSZENIE WYNIKÓW PRZETARGU I FORMALNOŚCI ZWIĄZANE Z ZAWARCIEM UMOWY 1. Ogłoszenie wyników przetargu będzie podane do wiadomości na stronie tablicy ogłoszeń w siedzibie Zamawiającego. 2. Niezależnie od ogłoszenia wyników na stronie internetowej zamawiającego, o wyborze oferty zostaną powiadomieni wszyscy Wykonawcy w sposób, o którym mowa w pkt. XI niniejszej siwz 3. Zamawiający podpisze umowę z Wykonawcą, który przedłoży najkorzystniejszą ofertę, z punktu widzenia kryteriów przyjętych w specyfikacji. 4.Wybrany Wykonawca winien bezzwłocznie przystąpić do zawarcia umowy po upływie 10 dni od terminu ogłoszenia wyniku postępowania, o ile nie zostaną wniesione protesty. 5. Zamawiający dopuszcza możliwość przesłania Wykonawcy umowy o udzielenie zamówienia publicznego za pośrednictwem poczty. Zamawiający zobowiązuje się wówczas do niezwłocznego odesłania podpisanej umowy w terminie wyznaczonym przez Zamawiającego. 6.Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia będzie przesłane do publikacji Urzędowi Oficjalnych Wspólnot Europejskich XIX.TRYB OTWARCIA I BADANIA OFERT 1.W części jawnej przetargu Oferty zostaną otwarte publicznie przez komisję przetargową po sprawdzeniu nienaruszenia kopert. 2. Komisja poda do wiadomości zainteresowanym: a) kwotę jaką zamawiający zamierz przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia, b) ile ofert wpłynęło, c) nazwy Wykonawców i ich adresy, d) ceny proponowane przez Wykonawców, 3. Oferty oceni się pod względem spełnienia warunków zawartych w specyfikacji, tj. a) czy są ważne, b) czy posiadają wszystkie wymagane oświadczenia i dokumenty, c) czy nie zawierają oczywistych omyłek, o których mowa w art.87 ust. 2 Pzp 4. Najkorzystniejsza oferta zostanie wybrana wg kryteriów i w sposób podany w SIWZ XX. SPOSÓB POPRAWY OMYŁEK 1.Zamawiający poprawi oczywiste omyłki rachunkowe będące wynikiem nieprawidłowo przeprowadzonych działań matematycznych. Poprawiając omyłki rachunkowe uwzględnia konsekwencje rachunkowe dokonanych poprawek. 2.Zamawiający poprawi oczywiste omyłki pisarskie. Przez oczywistą omyłkę pisarską należy rozumieć widocznie mylną pisownię wyrazu, ewidentny błąd gramatyczny, niezamierzone opuszczenie wyrazu lub jego części itp. 3.Zamawiający poprawi inne omyłki polegające na niezgodności oferty z siwz, niepowodujące istotnych zmian w treści oferty- niezwłocznie zawiadamiając o tym Wykonawcę, którego oferta zostanie poprawiona. XXI. WYMAGANIA DOTYCZĄCE ZABEZPIECZENIA NALEŻYTEGO WYKONANIA UMOWY Zamawiający nie wymaga wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy XXII. ŚRODKI OCHRONY PRAWNEJ Wykonawcom a także innym osobom, jeżeli ich interes prawny w uzyskaniu zamówienia doznał lub może doznać uszczerbku w wyniku naruszenia przez zamawiającego przepisów ustawy Prawo zamówień publicznych, przysługują środki ochrony prawnej na zasadach określonych w Dziale VI Środki ochrony prawnej (art ) ustawy Prawo zamówień publicznych.

8 Załącznik nr 1 ( pieczęć Wykonawcy ) OŚWIADCZENIE WYKONAWCY Przystępując do udziału w postępowaniu (znak WSzSL/FAZ/88/09) oświadczam, że: zapoznałem się z treścią dokumentacji przetargowej i nie wnoszę żadnych zastrzeżeń ; spełniam warunki udziału w postępowaniu, o których mowa w art.22 ust.1 pkt 1-4 Pzp nie podlegam wykluczeniu na podstawie art. 24 Pzp ust. 1 i 2 Zgodnie z art. 24 Prawo zamówień publicznych z postępowania o udzielenie wyklucza się również: 1) wykonawców, którzy wyrządzili szkodę nie wykonując zamówienia lub wykonując je nienależycie, jeżeli szkoda ta została stwierdzona prawomocnym orzeczeniem sądu wydanym w okresie 3 lat przed wszczęciem postępowania; 2) wykonawców, w stosunku do których otwarto likwidację lub których upadłość ogłoszono, z wyjątkiem wykonawców, którzy po ogłoszeniu upadłości zawarli układ zatwierdzony prawomocnym postanowieniem sądu, jeżeli układ nie przewiduje zaspokojenia wierzycieli poprzez likwidację majątku upadłego 3) wykonawców, którzy zalegają z uiszczeniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne, z wyjątkiem przypadków gdy uzyskali oni przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie, rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu; 4) osoby fizyczne, które prawomocnie skazano za przestępstwo popełnione w związku z postępowaniem o udzielenie zamówienia, przestępstwo przeciwko prawom osób wykonujących pracę zarobkową, przestępstwo przekupstwa, przestępstwo przeciwko obrotowi gospodarczemu lub inne przestępstwo popełnione w celu osiągnięcia korzyści majątkowych, a także za przestępstwo skarbowe lub przestępstwo udziału w zorganizowanej grupie albo związku mających na celu popełnienie przestępstwa lub przestępstwa skarbowego 5) spółki jawne, których wspólnika prawomocnie skazano za przestępstwo popełnione w związku z postępowaniem o udzielenie zamówienia, przestępstwo przeciwko prawom osób wykonujących pracę zarobkową, przestępstwo przekupstwa, przestępstwo przeciwko obrotowi gospodarczemu lub inne przestępstwo popełnione w celu osiągnięcia korzyści majątkowych, a także za przestępstwo skarbowe lub przestępstwo udziału w zorganizowanej grupie albo związku mających na celu popełnienie przestępstwa lub przestępstwa skarbowego 6) spółki partnerskie, których partnera lub członka zarządu prawomocnie skazano za przestępstwo popełnione w związku z postępowaniem o udzielenie zamówienia, przestępstwo przeciwko prawom osób wykonujących pracę zarobkową, przestępstwo przekupstwa, przestępstwo przeciwko obrotowi gospodarczemu lub inne przestępstwo popełnione w celu osiągnięcia korzyści majątkowych, a także za przestępstwo skarbowe lub przestępstwo udziału w zorganizowanej grupie albo związku mających na celu popełnienie przestępstwa lub przestępstwa skarbowego 7) spółki komandytowe oraz spółki komandytowo-akcyjne, których komplementariusza prawomocnie skazano za przestępstwo popełnione w związku z postępowaniem o udzielenie zamówienia, przestępstwo przeciwko prawom osób wykonujących pracę zarobkową, przestępstwo przekupstwa, przestępstwo przeciwko obrotowi gospodarczemu lub inne przestępstwo popełnione w celu osiągnięcia korzyści majątkowych, a także za przestępstwo skarbowe lub przestępstwo udziału w zorganizowanej grupie albo związku mających na celu popełnienie przestępstwa lub przestępstwa skarbowego 8) osoby prawne, których urzędującego członka organu zarządzającego prawomocnie skazano za przestępstwo popełnione w związku z postępowaniem o udzielenie zamówienia, przestępstwo przeciwko prawom osób wykonujących pracę zarobkową, przestępstwo przekupstwa, przestępstwo przeciwko obrotowi gospodarczemu lub inne przestępstwo popełnione w celu osiągnięcia korzyści majątkowych, a także za przestępstwo skarbowe lub przestępstwo udziału w zorganizowanej grupie albo związku mających na celu popełnienie przestępstwa lub przestępstwa skarbowego 9) podmioty zbiorowe, wobec których sąd orzekł zakaz ubiegania się o zamówienia, na podstawie przepisów o odpowiedzialności podmiotów zbiorowych za czyny zabronione pod groźbą kary; 10) wykonawców, którzy nie spełniają warunków udziału w postępowaniu, o których mowa w art. 22 ust. 1 pkt art 24 ust. 2 stanowi iż z postępowania o udzielenie zamówienia wyklucza sie również wykonawców, którzy: 1) wykonywali bezpośrednio czynności związane z przygotowaniem prowadzonego postępowania lub posługiwali się w celu sporządzenia oferty osobami uczestniczącymi w dokonywaniu tych czynności, chyba że udział tych wykonawców w postępowaniu nie utrudni uczciwej konkurencji; przepisu nie stosuje się do wykonawców, którym udziela się zamówienia na podstawie art. 62 ust. 1 pkt 2 lub art. 67 ust. 1 pkt 1 i 2 2)złożyli nieprawdziwe informacje mające wpływ na wynik prowadzonego postępowania; 3) nie złożyli oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu lub dokumentów potwierdzających spełnianie tych warunków lub złożone dokumenty zawierają błędy, z zastrzeżeniem art. 26 ust Oświadczam, że w przypadku wyboru mojej oferty zobowiązuję się do podpisania umowy na warunkach określonych w SIWZ (z uwzględnieniem ewentualnych zmian wprowadzonych w wyniku modyfikacji siwz) w siedzibie Zamawiającego/ przesłanej za pośrednictwem poczty*... podpis i pieczęć osoby wskazanej w dokumencie uprawniającym do występowania w obrocie prawnym lub posiadającej pełnomocnictwo - niepotrzebne skreślić

9 OFERTA dla Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego w Legnicy ul. Iwaszkiewicza 5, Legnica Załącznik Nr 2 Nawiązując do ogłoszenia o przetargu w postępowaniu o zamówienie publiczne prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego (znak sprawy WSzSL/FAZ /88/09) My niżej podpisani działając w imieniu i na rzecz NIP. Tel.. REGON. Fax... /nazwa (firma) dokładny adres Wykonawcy/ /w przypadku składania oferty przez podmioty występujące wspólnie podać nazwy (firm ) i dokładne adresy Wszystkich podmiotów składających ofertę wspólną/ składamy niniejszą ofertę: 1. Składamy ofertę na wykonanie przedmiotu zamówienia, w zakresie określonym w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, 2. Oświadczamy, że zapoznaliśmy się ze Specyfikacją Istotnych Warunków Zamówienia i uznajemy się za związanych określonymi w niej postanowieniami i zasadami postępowania. 3.Zobowiązujemy się do wykonania zamówienia w okresie wskazanym w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia. 4. Uważamy się za związanych niniejszą ofertą przez czas wskazany w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, tj. przez okres 60 dni od upływu terminu składania ofert. 5.Zamówienie zrealizujemy bez udziału podwykonawców/ z udziałem podwykonawców.* 6. Powierzymy podwykonawcy wykonanie następujących części zamówienia......(wypełnić w przypadku udziału podwykonawców) 7 Oświadczamy, że sposób reprezentacji wykonawcy składającego ofertę wspólną dla potrzeb niniejszego zamówienia jest następujący:.... wypełniają jedynie wykonawcy składający wspólną ofertę - konsorcja, sp. cywilne)) 8. Oświadczamy, że - za wyjątkiem informacji i dokumentów zawartych w ofercie na stronach Nr od.. do - niniejsza oferta oraz wszelkie załączniki do niej są jawne i nie zawierają informacji stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa, w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji. 9. Oświadczamy, że zapoznaliśmy się z projektem umowy stanowiącym część Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia i zobowiązujemy się, w przypadku wyboru naszej oferty, do zawarcia umowy zgodnej z projektem 10. Wszelką korespondencję w sprawie niniejszego postępowania należy kierować na poniższy adres:. 11. Ofertę niniejszą składamy na. kolejno ponumerowanych stronach. 12.Oświadczamy, że wszystkie załączniki stanowią integralną część oferty. Pod groźbą odpowiedzialności karnej oświadczamy, iż wszystkie załączone do oferty dokumenty opisują stan faktyczny i prawny, aktualny na dzień otwarcia ofert (art. 297 KK )... dnia roku... podpis i pieczęć osoby wskazanej w dokumencie uprawniającym do występowania w obrocie prawnym lub posiadającej pełnomocnictwo

10 ... Załącznik nr 3 (pieczęć adresowa wykonawcy) WYKAZ DOSTAW Przystępując do postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego powyżej 206 tys. euro (znak:wszsl/faz- 88/09) przedstawiamy wykaz wykonanych dostaw w okresie ostatnich trzech lat przed dniem wszczęcia postępowania o udzielenie zamówienia (tzn. Przed 16 czerwca 2009 r), a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, zgodnie z dyspozycją pkt IX. Ppkt 2. siwz), z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i odbiorców wykaz wykonanych dostaw w okresie ostatnich trzech lat przed dniem wszczęcia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, zgodnie z dyspozycją pkt IX. Ppkt 2. siwz), z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i odbiorców Nazwa i adres zamawiającego Opis dostarczonego asortymentu Wartość przedmiotu zamówienia Termin realizacji od (dzień miesiąc rok) do (dzień miesiąc rok) W załączeniu dokumenty potwierdzające, że dostawy, o których mowa powyżej zostały wykonane należycie np. referencje, etc (miejscowość, data) podpis i pieczęć osoby wskazanej w dokumencie uprawniającym do występowania w obrocie prawnym lub posiadającej pełnomocnictwo

11 UMOWA Nr.../FAZ/09 zawarta w dniu... w Legnicy pomiędzy: Wojewódzkim Szpitalem Specjalistycznym w Legnicy, wpisanym do Krajowego Rejestru Sądowego pod nr oraz Rejestru Publicznych Zakładów Opieki Zdrowotnej prowadzonego przez Wojewodę Dolnośląskiego pod nr , z siedzibą w Legnicy przy ul. J. Iwaszkiewicza 5, reprezentowanym przez: Krystynę Barcik - Dyrektora Annę Prokopczak - p.o.głównego Księgowego NIP Regon Zwanym w dalszej części umowy Zamawiającym a firmą... z siedzibą w... NIP... Regon... reprezentowanym przez: zwanym w dalszej części umowy Wykonawcą Niniejsza umowa jest następstwem wyboru przez Zamawiającego oferty Wykonawcy w trybie przetargu nieograniczonego zgodnie ustawą z dnia 29 stycznia 2004 r., prawo zamówień publicznych (t.j. z 20 listopada 2007 r. Dz.U. Nr 223, poz z późn. zm.). 1 Przedmiotem umowy jest dostawa wyrobów medycznych wyszczególnionych w załączniku nr... do umowy, który stanowi integralną część niniejszej umowy Towar, o którym mowa w 1 będzie dostarczany przez Wykonawcę zgodnie z zapotrzebowaniami Zamawiającego w ciągu 48 godzin od złożenia przez Zamawiającego zamówienia. 2. W przypadku opatrzenia zamówienia znakiem PILNE - dostawa w ciągu 24 godzin Wykonawca zobowiązuje się dostarczyć przedmiot zamówienia we wskazanym terminie. 3. W przypadku nie podania na fakturze serii oraz daty ważności asortymentu Wykonawca jest zobowiązany podać te dane w załączniku do faktury zawierającym co najmniej następujące elementy : nr i datę faktury, dane Wykonawcy oraz serię i datę ważności wyrobu medycznego. 4.W przypadku, jeżeli jednorazowo Wykonawca dostarcza więcej niż 10 pozycji wówczas dostarczając towar określony w 1 zobowiązany jest do przekazania specyfikacji wyrobów medycznych z uwzględnieniem serii i datą ważności produktu i oznaczeniem jej numerem faktury. 5.Specyfikacja wyrobów medycznych, o których mowa w pkt 3 sporządzana będzie w miarę możliwości w formie elektronicznej (dyskietka, CD-rom, poczta elektroniczna 6.Strony dopuszczają składanie zamówień za pomocą faksu, poczty elektronicznej lub innego środka porozumienia się na odległość. 7.Wykonawca dostarcza towar własnym transportem na swój koszt i ryzyko do Apteki szpitalnej/ (komora przyjęć) w terminie, o którym mowa w ust. 1 i 2 w zależności od rodzaju złożonego zamówienia. 3* 1.Wykonawca zobowiązany jest do zabezpieczenia w formie depozytu: 1) po jednej sztuce implantu w każdym rozmiarze (dotyczy zadania 2 - część B, zadania 14, 15 i 16) - zgodnie z załącznikiem nr i sukcesywnego uzupełniania wykorzystanego rodzaju i rozmiaru implantu po każdorazowym zgłoszeniu przez Zamawiającego jej zużycia.

12 2) Po dwie sztuki implantów w każdym rozmiarze (dotyczy zadania 1 w części A i B oraz zadania 2 w części A) - zgodnie z załącznikiem nr i sukcesywnego uzupełniania wykorzystanego rodzaju i rozmiaru implantu po każdorazowym zgłoszeniu przez Zamawiającego jej zużycia. 2. Osobą odpowiedzialna za depozyt jest Pani Maria Grzegorska Oddziałowa Bloku Operacyjnego. * nie dotyczy składania ofert na zadania od 3 do Zamawiający zobowiązuje się do zbadania towaru pod względem ilościowym niezwłocznie po odebraniu. 2.W przypadku braków ilościowych stwierdzonych przy dostawie Zamawiający niezwłocznie zawiadomi Wykonawcę (faks).wykonawca zobowiązany jest udzielić odpowiedzi w ciągu 3 dni od jego otrzymania. 3. Z uwagi na brak możliwości stwierdzenia ewentualnych wad jakościowych wyrobów medycznych w chwili przyjęcia strony postanawiają, że Zamawiający uprawniony jest do zgłoszenia faksem reklamacji jakościowej w terminie do 5 dni od chwili zastosowania wyrobu medycznego w celu jego użycia. Wykonawca zobowiązany jest udzielić odpowiedzi w ciągu 5 dni od otrzymania zawiadomienia. 4. Brak odpowiedzi na reklamację w terminie określonym w ust. 2 i/lub3 jest jednoznaczny z uwzględnieniem reklamacji i skutkować będzie dostawą towaru wolnego od wad w kolejnym dniu roboczym 5 1. Strony ustalają, że wynagrodzenie należne z tytułu realizacji umowy wyniesie netto...zł (słownie ). VAT %. Łącznie wynagrodzenie brutto wyniesie...zł (słownie ) 2. Wykonawca oświadcza, iż udziela Zamawiającemu 30 dniowy termin płatności. 3.Zapłata za otrzymany towar będzie realizowana wg. cen jednostkowych netto powiększonych o należny podatek VAT podanych w ofercie przetargowej, przelewem bankowym na konto Wykonawcy w terminie, o którym mowa w pkt. 2 liczonym od dnia dostarczenia przedmiotu zamówienia i otrzymania prawidłowo wystawionej faktury, obejmującej złożone zamówienie. 6 1.Zmiana umowy w zakresie wynagrodzenia będzie dopuszczalna w przypadku zmiany stawki podatku VAT. Zmiana stawki nastąpi z dniem wejścia w życie aktu prawnego określającego zmianę stawki VAT w zakresie objętym przedmiotem umowy. Wykonawca zastosuje stawkę nowo obowiązującą bez jakichkolwiek zmian pozostałych elementów ceny. 2.Dopuszcza się zmianę w zakresie przedmiotowym tj. zastąpienie wyrobu medycznego objętego umową w przypadku: a) zaprzestania wytwarzania wyrobu medycznego objętego umową lub wstrzymania bądź wycofania wyrobu z obrotu przez właściwy organ b) przedłożenia przez Wykonawcę oferty korzystniejszej dla Zamawiającego. 3. Zmiana o której mowa w ust. 2 będzie dopuszczalna pod warunkiem, iż odpowiednik będzie znajdował zastosowanie w tych samych wskazaniach co wyrób medyczny objęty umową, cechach jakościowych nie gorszych niż wyrób medyczny objęty umową i przy cenie: a) nie wyższej niż cena wyrobu medycznego objętego umową w przypadku wskazanym w ust. 2 pkt a b) niższej od ceny wyrobu medycznego objętego umową w przypadku wskazanym w ust. 2 pkt. b. 4. Zmiany, o których mowa w ust. 2 mogą nadto dotyczyć wielkości opakowania. 5.Zmiany wymienione w niniejszym paragrafie mogą być dokonane na wniosek Wykonawcy, w terminie do 14 dni od przesłania zawiadomienia w formie propozycji aneksu do umowy wraz z dokumentami, potwierdzonymi za zgodność z oryginałem, wskazującymi przyczynę proponowanych zmian oraz dokumentami przedmiotowymi nowo proponowanego wyrobu medycznego w przypadku, o którym mowa w ust Zamawiający zastrzega sobie prawo do niezrealizowania 20% wartości umowy w przypadku wystąpienia mniejszej ilości przypadków chorobowych, u których zastosowanie mają wyroby medyczne objęte umową, a Wykonawca oświadcza, że nie będzie dochodził roszczeń z tego tytułu. 7 Wykonawca zobowiązuje się do nie przelewania (zbywania, cesji, itp.) wierzytelności wynikających z realizacji niniejszej umowy bez zgody Zamawiającego Zamawiającemu przysługują kary umowne w wysokości 10% wartości brutto umowy z powodu: a) wystąpienia znacznej wadliwości dostarczonych towarów, przy czym za znaczną wadliwość uważa się 2% towaru dotkniętego wadami w okresie kolejnych 6 miesięcy, b) rażącego naruszenia terminów realizacji dostaw, przy czym za rażące naruszenie terminów uważa się nie dostarczenie towaru w ciągu 2 dni po terminie, o którym mowa w 2 ust. 1 oraz uchybienie terminowi, o którym mowa w 2 ust. 2 2.W przypadku uchybienia przez Wykonawcę terminu 7 dni w dostarczeniu faktury Zamawiającemu, liczonym od upływu terminu 7 dni od wystawienia faktury zgodnie z przepisami ustawy o podatku od towarów i usług Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną za każde takie opóźnienie w wysokości 10 % wartości brutto

13 faktury dostarczonej z opóźnieniem. 3. Kary umowne, o których mowa w ust. 1 i 2 mogą być nakładane wielokrotnie za każde naruszenie obowiązków umownych. 9 Niezależnie od kar umownych, o których mowa w 8 Zamawiający może dochodzić odszkodowania na zasadach ogólnych Kodeksu cywilnego. 10 Wszelkie zmiany i uzupełnienia niniejszej umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności. 11 Umowa zostaje zawarta na czas określony od... do Rozwiązanie umowy przed terminem, na jaki została zawarta przysługuje każdej ze stron za wypowiedzeniem przez każdą ze stron z zachowaniem trzymiesięcznego okresu wypowiedzenia. 2. Zamawiający może rozwiązać umowę ze skutkiem natychmiastowym w przypadku, o którym mowa w 8 13 Spory wynikłe na tle realizacji niniejszej umowy strony zobowiązują się rozwiązać polubownie, w przypadku, gdy okaże się to niemożliwe przez sąd powszechny właściwy miejscowo dla Zamawiającego. 14 W sprawach nie uregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie odpowiednie przepisy Kodeksu cywilnego. 15 Strony zobowiązują się do stosowania postanowień niniejszej umowy, jak również SIWZ oraz złożonej oferty, na podstawie których umowa ta została zawarta 16 Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach z przeznaczeniem po jednym dla każdej ze stron. ZAMAWIAJĄCY WYKONAWCA

14 Załącznik nr 3 zawarta w... w Legnicy pomiędzy: UMOWA UŻYCZENIA NR../FAZ/09 (projekt) Wojewódzkim Szpitalem Specjalistycznym w Legnicy, wpisanym do Krajowego Rejestru Sądowego pod nr oraz Rejestru Publicznych Zakładów Opieki Zdrowotnej prowadzonego przez Wojewodę Dolnośląskiego pod nr , z siedzibą w Legnicy przy ul. J. Iwaszkiewicza 5, reprezentowanym przez: Krystynę Barcik - Dyrektora Annę Prokopczak - p.o. Głównego Księgowego NIP Regon zwanym w dalszej części umowy Szpitalem a Firmą... z siedzibą... NIP... Regon... reprezentowanym przez: zwanym w dalszej części umowy Użyczającym Niniejsza umowa jest następstwem wyboru przez Zamawiającego oferty Wykonawcy w trybie przetargu nieograniczonego zgodnie ustawą z dnia 29 stycznia 2004 r., prawo zamówień publicznych i skutkiem zawarcia umowy nr.faz/ Użyczający oddaje, a Szpital przyjmuje w nieodpłatne użytkowanie wyroby medyczne, o których mowa w załączniku nr 1 niniejszej umowy. 2. Przekazanie potwierdzone zostanie protokołem zdawczo -odbiorczym, podpisanym przez przedstawicieli stron. 3. Instrumentarium (i piła oscylacyjna )*winno zawierać spis ( specyfikację ) wg nazw narzędzi i nr katalogowych lub innych oznaczeń umożliwiających ich identyfikacje. 4. Przedmiot użyczenia zostanie dostarczony przez Wykonawcę wraz z dostawą pierwszej partii towaru w ramach umowy nr..faz/09 z dnia... r. 5. Właścicielem w/w przedmiotu użyczenia przez okres trwania umowy jest Użyczający. 6. Szpital zobowiązuje się do zachowania przedmiotu użyczenia w należytym stanie oraz używania go zgodnie z przeznaczeniem i podjęcia wszelkich działań mających na celu zapobieganie uszkodzeniu, zniszczeniu lub utracie. 7. Po zakończeniu umowy Szpital zwróci Użyczającemu przedmiot użyczenia w stanie niepogorszonym ponad normalne zużycie, wynikające z jego prawidłowej eksploatacji. 8. W przypadku stwierdzenia wad w użyczonych wyrobach medycznych, a nie wynikających z jego niewłaściwego używania, Użyczający zobowiązuje się do usunięcia wad lub jego wymiany na

15 pełnowartościowy Umowa zostaje zawarta na okres od dnia... do r. 2. Umowa użyczenia ulega wcześniejszemu rozwiązaniu z chwilą rozwiązania umowy nr.../faz/08 3 Wszelkie zmiany umowy wymagają dla swej ważności formy pisemnej. 4 W sprawach nieuregulowanych postanowieniami niniejszej umowy stosuje się przepisy Kodeks Cywilnego. 5 Spory wynikłe na tle realizacji niniejszej umowy strony zobowiązują się rozwiązać polubownie a w przypadku, gdy okaże się to niemożliwe, przez sąd powszechny właściwy miejscowo dla Zamawiającego. 6 Umowę sporządzono w 2 jednobrzmiących egzemplarzach po jednym dla każdej ze stron. Użyczający Szpital

Załącznik nr 1 FORMULARZ OFERTY

Załącznik nr 1 FORMULARZ OFERTY Załącznik nr 1 FORMULARZ OFERTY 1 ... (pieczęć Wykonawcy) OFERTA Nawiązując do ogłoszenia przetargu nieograniczonego o wartości zamówienia poniżej kwot określonych w przepisach na podst. art.11 ust.8.

Bardziej szczegółowo

FORMULARZ OFERTY DLA PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO

FORMULARZ OFERTY DLA PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO FORMULARZ OFERTY DLA PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO ZAŁĄCZNIK NR 1 Na: / Nazwa postępowania / 1) ZAMAWIAJĄCY:..... 2) WYKONAWCA Niniejsza oferta zostaje złożona przez:...... 3) OSOBA UPRAWNIONA DO KONTAKTÓW

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej zamawiającego:

Adres strony internetowej zamawiającego: Zgierz: Dostawa fabrycznie nowego samochodu ciężarowego z systemem hakowym i żurawiem typu HDS do selektywnej zbiórki odpadów z wysepek ekologicznych dla Miejskiego Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej

Bardziej szczegółowo

WNIOSEK O DOPUSZCZENIE DO UDZIAŁU W PRZETARGU OGRANICZONYM

WNIOSEK O DOPUSZCZENIE DO UDZIAŁU W PRZETARGU OGRANICZONYM (nazwa i adres wykonawcy) WNIOSEK O DOPUSZCZENIE DO UDZIAŁU W PRZETARGU OGRANICZONYM Nazwa i adres Wykonawcy:..... Telefon: fax:.. Numer REGON numer NIP W odpowiedzi na ogłoszenie o zamówieniu na usługę

Bardziej szczegółowo

SKAŁADAMY OFERTĘ NA WYKONANIE ZAMÓWIENIA

SKAŁADAMY OFERTĘ NA WYKONANIE ZAMÓWIENIA F O R M U L A R Z O F E R T O W Y Załącznik nr 1 WYKONAWCA: ZAMAWIAJACY: Gmina Gołdap Pl. Zwycięstwa 14 19 500 Gołdap pieczęć WYKONAWCY NIP... NIP 847-158-70-61 SKAŁADAMY OFERTĘ NA WYKONANIE ZAMÓWIENIA

Bardziej szczegółowo

FORMULARZ OFERTY /roboty budowlane/

FORMULARZ OFERTY /roboty budowlane/ WYKONAWCA: Niniejsza oferta zostaje złożona przez 1 : pełna nazwa wykonawcy albo imię i nazwisko...... adres siedziby wykonawcy albo adres zamieszkania i adres wykonawcy...... Nr NIP... Regon... Nr konta

Bardziej szczegółowo

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Zakończenie: 22.12.2009.

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Zakończenie: 22.12.2009. Trzebinia: Dowóz dzieci niepełnosprawnych do szkół i specjalistycznych placówek oświatowych na trasie: miejsce zamieszkania - szkoła - miejsce zamieszkania wraz z zapewnieniem opieki OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU

Bardziej szczegółowo

Określenie przedmiotu zamówienia za pomocą kodów i nazw Wspólnego Słownika Zamówień CPV Łożyska

Określenie przedmiotu zamówienia za pomocą kodów i nazw Wspólnego Słownika Zamówień CPV Łożyska Ogłoszenie o zamówieniu PRZETARG NIEOGRANICZONY PONIŻEJ KWOT Z ART. 133 UST.1 PZP, OKREŚLONYCH W PRZEPISACH WYDANYCH NA PODSTAWIE ART. 11 UST.8 PZP Tramwaje Warszawskie sp. z o.o., 01-232 Warszawa, Siedmiogrodzka

Bardziej szczegółowo

Oferta ( wzór ) Likwidacja zawilgocenia ścian sali sportowej w Rawiczu przy ul. Kopernika 9

Oferta ( wzór ) Likwidacja zawilgocenia ścian sali sportowej w Rawiczu przy ul. Kopernika 9 Nazwa zadania : DANE WYKONAWCY: Oferta ( wzór ) Załącznik nr 1 1.Nazwa 1 :... 2.Adres 1 :... adres dla korespondencji jeżeli jest inny niż podano wyżej... 3.Osoby uprawnione do reprezentacji podmiotu 2

Bardziej szczegółowo

I. 1) NAZWA I ADRES: Zakład Usług Komunalnych, ul. Rolnicza 36, Wodzisław, woj.

I. 1) NAZWA I ADRES: Zakład Usług Komunalnych, ul. Rolnicza 36, Wodzisław, woj. Page 1 of 5 Wodzisław: Zakup wraz z montażem fabrycznie nowej beczki asenizacyjnej wraz z osprzętem (pompa + armatura) na podstawionym przez Zamawiającego podwoziu samochodu ciężarowego (marki MERCEDES

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej zamawiającego: (zakładka Edukacja - Trzebińskie Centrum Administracyjne)

Adres strony internetowej zamawiającego:  (zakładka Edukacja - Trzebińskie Centrum Administracyjne) Trzebinia: Dostawa oleju opałowego wraz z transportem do szkół podstawowych z terenu gminy Trzebinia Numer ogłoszenia: 197481-2009; data zamieszczenia: 04.11.2009 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy Zamieszczanie

Bardziej szczegółowo

... ul Opis części zamówienia przewidzianej do wykonania przez podwykonawcę. ..., dn... (podpis upoważnionych przedstawicieli Wykonawcy

... ul Opis części zamówienia przewidzianej do wykonania przez podwykonawcę. ..., dn... (podpis upoważnionych przedstawicieli Wykonawcy (pieczęć wykonawcy) FORMULARZ OFERTOWY... ul......-...... Załącznik Nr 1... ( miejscowość i data) Nawiązując do zaproszenia do składania ofert w postępowaniu realizowanym w trybie przetargu nieograniczonego

Bardziej szczegółowo

OFERTA PRZETARGOWA. Wójt Gminy Nowy Targ Nowy Targ, ul. Bulwarowa 9. Załącznik Nr Dane wykonawcy: (kwota brutto)

OFERTA PRZETARGOWA. Wójt Gminy Nowy Targ Nowy Targ, ul. Bulwarowa 9. Załącznik Nr Dane wykonawcy: (kwota brutto) Załącznik Nr 1 Dane wykonawcy:... (miejscowość i data) Nazwa:... Siedziba:... numer NIP:... numer REGON:... numer telefonu:... numer faksu:... e-mail:... Wójt Gminy Nowy Targ 34-400 Nowy Targ, ul. Bulwarowa

Bardziej szczegółowo

Polska-Gdańsk: Roboty budowlane 2014/S 078-134424

Polska-Gdańsk: Roboty budowlane 2014/S 078-134424 1/9 Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:134424-2014:text:pl:html Polska-Gdańsk: Roboty budowlane 2014/S 078-134424 Gdański Uniwersytet Medyczny, ul. M. Skłodowskiej-Curie

Bardziej szczegółowo

FORMULARZ OFERTY /roboty budowlane/

FORMULARZ OFERTY /roboty budowlane/ ZAŁĄCZNIK NR 6 DO SIWZ WYKONAWCA: Niniejsza oferta zostaje złożona przez 1 : FORMULARZ OFERTY /roboty budowlane/ dnia.. r. pełna nazwa wykonawcy albo...... adres siedziby wykonawcy albo adres zamieszkania

Bardziej szczegółowo

Ogłoszenie ZP/23/13. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia znajduje się w załączniku nr 1 do SIWZ.

Ogłoszenie ZP/23/13. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia znajduje się w załączniku nr 1 do SIWZ. Ogłoszenie o wszczęciu postępowania w trybie przetargu nieograniczonego na druk i dostawę ulotek i plakatów zgodnie z dostarczonymi przez Zamawiającego projektami graficznymi na potrzeby organizacji targów

Bardziej szczegółowo

Osobą upoważnioną do kontaktów z Wykonawcami jest : Ewa Kępska, Anna Cielas tel. (0-55) 640 3565.

Osobą upoważnioną do kontaktów z Wykonawcami jest : Ewa Kępska, Anna Cielas tel. (0-55) 640 3565. Sztum, dnia 28.11.2014 r. OGŁOSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM Zakład Aktywności Zawodowej w Sztumie ul. Żeromskiego 8, 82-400 Sztum, ogłasza przetarg nieograniczony poniżej kwot określonych w art 11

Bardziej szczegółowo

OFERTA PRZETARGOWA. (kwota ryczałtowa brutto łączna za nadzór montażu 429 zestawów kolektorów słonecznych) w tym VAT (..%) w kwocie.. ...

OFERTA PRZETARGOWA. (kwota ryczałtowa brutto łączna za nadzór montażu 429 zestawów kolektorów słonecznych) w tym VAT (..%) w kwocie.. ... Załącznik Nr 1 Dane wykonawcy:... (miejscowość i data) Nazwa:... Siedziba:... numer NIP:... numer telefonu:... numer faksu:... e-mail:... Wójt Gminy Nowy Targ 34-400 Nowy Targ, ul. Bulwarowa 9 OFERTA PRZETARGOWA

Bardziej szczegółowo

Oferta cenowa. Przedmiot zamówienia Nakład (sztuk) Cena netto Podatek VAT Cena brutto. za kwotę. zł netto, Miejscowość..., dnia...

Oferta cenowa. Przedmiot zamówienia Nakład (sztuk) Cena netto Podatek VAT Cena brutto. za kwotę. zł netto, Miejscowość..., dnia... Załącznik nr 1 do SIWZ (imię i nazwisko Wykonawcy lub pieczęć firmowa) ( adres zamieszkania/ adres siedziby Wykonawcy) Oferta cenowa Lp. Niniejszym oferuję wykonanie usług poligraficznych dla Przedszkola

Bardziej szczegółowo

Rozdział II. Formularze

Rozdział II. Formularze Formularze FORMULARZ OFERTOWY Usługa transportu odpadów Załącznik nr 1 do ZAMAWIAJĄCY MIEJSKIE PRZEDSIĘBIORSTWO OCZYSZCZANIA SPÓŁKA Z O. O. Z SIEDZIBĄ W TORUNIU PRZY UL. GRUDZIĄDZKIEJ 159, REGON: 870525973

Bardziej szczegółowo

OFERTA. Składamy ofertę na wykonanie prac objętych zamówieniem za kwotę... netto wynagrodzenie w wysokości) w zł:

OFERTA. Składamy ofertę na wykonanie prac objętych zamówieniem za kwotę... netto wynagrodzenie w wysokości) w zł: Z a ł ą c z n i k n r 1... OFERTA Centrum Logistyczno Inwestycyjne Poznań II Sp. z o.o. ul. Rabowicka 6 62-020 Swarzędz Jasin Nawiązując do ogłoszenia o przetargu nieograniczonym na: Dostawę, montaż, skonfigurowanie

Bardziej szczegółowo

1. Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert częściowych. 2. Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert wariantowych

1. Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert częściowych. 2. Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert wariantowych SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego, wartość zamówienia poniżej 206 000 EURO na: transport kruszywa drogowego o frakcji 0-63 mm i 0-31

Bardziej szczegółowo

Pełna nazwa... Adres... Telefon, fax... E-mail... Regon... NIP...

Pełna nazwa... Adres... Telefon, fax... E-mail... Regon... NIP... Załącznik do SIWZ nr 1...., dnia... OFERTA 1. Dane Wykonawcy Pełna nazwa... Adres... Telefon, fax.... E-mail... Regon... NIP... 2. Przedmiot oferty Oferta dotyczy przetargu nieograniczonego ogłoszonego

Bardziej szczegółowo

OFERTA PRZETARGOWA ...

OFERTA PRZETARGOWA ... OFERTA PRZETARGOWA Gmina Ustrzyki Dolne ul. Kopernika 1 38-700 Ustrzyki Dolne tel. 0-13 460 80 00 fax 0-13 460 80 16 Ofertę przetargową składa: Nazwa oferenta (oferentów), adres:... Nawiązując do zaproszenia

Bardziej szczegółowo

OFERTA PRZETARGOWA ...

OFERTA PRZETARGOWA ... OFERTA PRZETARGOWA Gmina Ustrzyki Dolne ul. Kopernika 1 38-700 Ustrzyki Dolne tel. 0-13 460 80 00 fax 0-13 460 80 16 Ofertę przetargową składa: Nazwa oferenta (oferentów), adres: 4.1. Nawiązując do zaproszenia

Bardziej szczegółowo

FORMULARZ OFERTY. 1. NAZWA I ADRES WYKONAWCY:... Numer telefonu:... Numer faksu... Adres .

FORMULARZ OFERTY. 1. NAZWA I ADRES WYKONAWCY:... Numer telefonu:... Numer faksu... Adres  . ZAŁĄCZNIK NR 1 FORMULARZ OFERTOWY FORMULARZ OFERTY W związku z ogłoszeniem przetargu nieograniczonego pn. Remont przyłącza kanalizacji sanitarnej wraz z budową studzienki rewizyjnej do budynku przy ul.

Bardziej szczegółowo

FORMULARZ OFERTOWY ... ul

FORMULARZ OFERTOWY ... ul Załącznik Nr 1 (pieczęć Wykonawcy)... ( miejscowość i data) FORMULARZ OFERTOWY... ul......-...... Nawiązując do zaproszenia do składania ofert w postępowaniu realizowanym w trybie przetargu nieograniczonego

Bardziej szczegółowo

OFERTA PRZETARGOWA. Ofertę przetargową składa: Nazwa oferenta (oferentów), adres:

OFERTA PRZETARGOWA. Ofertę przetargową składa: Nazwa oferenta (oferentów), adres: 1 OFERTA PRZETARGOWA Gmina Ustrzyki Dolne ul. Kopernika 1 38-700 Ustrzyki Dolne tel. 0-13 460 80 19 fax 0-13 460 80 16 Ofertę przetargową składa: Nazwa oferenta (oferentów), adres:... Nawiązując do zaproszenia

Bardziej szczegółowo

FORMULARZ OFERTOWY. Nawiązując do ogłoszenia o przetargu nieograniczonym na: PRZEBUDOWA ULICY WAPIENNEJ W SULEJOWIE I ETAP. Nazwa Oferenta...

FORMULARZ OFERTOWY. Nawiązując do ogłoszenia o przetargu nieograniczonym na: PRZEBUDOWA ULICY WAPIENNEJ W SULEJOWIE I ETAP. Nazwa Oferenta... Załącznik Nr 1 Urząd Miejski w Sulejowie... (pieczęć Wykonawcy) FORMULARZ OFERTOWY Nawiązując do ogłoszenia o przetargu nieograniczonym na: PRZEBUDOWA ULICY WAPIENNEJ W SULEJOWIE I ETAP Nazwa Oferenta.....

Bardziej szczegółowo

OFERTA. Składamy ofertę na wykonanie prac objętych zamówieniem za kwotę... netto (ryczałtowe wynagrodzenie w wysokości) w zł:

OFERTA. Składamy ofertę na wykonanie prac objętych zamówieniem za kwotę... netto (ryczałtowe wynagrodzenie w wysokości) w zł: Załącznik nr 1... OFERTA Centrum Logistyczno Inwestycyjne Poznań II Sp. z o.o. ul. Rabowicka 6 62-020 Swarzędz Jasin Nawiązując do ogłoszenia dotyczącego przetargu nieograniczonego pn.: Wykonanie układu

Bardziej szczegółowo

FORMULARZ OFERTY /roboty budowlane/ OFERTA

FORMULARZ OFERTY /roboty budowlane/ OFERTA ZAŁĄCZNIK NR 5 DO SIWZ FORMULARZ OFERTY /roboty budowlane/ dnia.. r. WYKONAWCA: Nazwa wykonawcy/wykonawców w przypadku oferty wspólnej:... Adres*:... TEL.*....... REGON*:... NIP*:... FAX* na który zamawiający

Bardziej szczegółowo

na wykonanie zamówienia pn.:

na wykonanie zamówienia pn.: Załącznik nr 1 do SIWZ...,... FORMULARZ OFERTOWY na wykonanie zamówienia pn.: Konsorcjum oprócz lidera wymienionego powyżej składa się z (wypełnić tylko w przypadku składania oferty wspólnej): Nazwa Wykonawcy

Bardziej szczegółowo

FORMULARZ OFERTOWY. Numer telefonu:... Numer faksu... Adres (netto)... słownie:... podatek VAT...% w kwocie:... łączna cena (brutto):...

FORMULARZ OFERTOWY. Numer telefonu:... Numer faksu... Adres   (netto)... słownie:... podatek VAT...% w kwocie:... łączna cena (brutto):... FORMULARZ OFERTOWY W związku z ogłoszeniem przetargu nieograniczonego pn. Szkolenia zawodowe w ramach Zadania 1 Aktywna integracja projektu Czas na aktywność w gminie Stalowa Wola współfinansowanego ze

Bardziej szczegółowo

FORMULARZ OFERTY. Urząd Miasta i Gminy w Nakle nad Notecią ul. Ks. Skargi 7, Nakło nad Notecią

FORMULARZ OFERTY. Urząd Miasta i Gminy w Nakle nad Notecią ul. Ks. Skargi 7, Nakło nad Notecią FORMULARZ OFERTY Załącznik 1 do SIWZ Nazwa i siedziba Wykonawcy... Forma prowadzonej działalności... Adres. Powiat... Województwo... Tel./fax/e-mail... NIP... Regon... Nazwa banku, nr konta... Urząd Miasta

Bardziej szczegółowo

FORMULARZ OFERTY. Zamawiający:

FORMULARZ OFERTY. Zamawiający: Załącznik Nr 3 do SIWZ FORMULARZ OFERTY Dane Wykonawcy: Nazwa:......... Siedziba:.... Adres poczty elektronicznej:.... Strona internetowa:..... Numer telefonu:...... Numer faksu:... Miejsce i numer rejestracji

Bardziej szczegółowo

1 F O R M U L A R Z ASORTYMENTOWO - CENOWY

1 F O R M U L A R Z ASORTYMENTOWO - CENOWY Załącznik nr 1 F O R M U L A R Z ASORTYMENTOWO - CENOWY.................. 1. Występując w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na roboty zabezpieczające dla zadania: Tymczasowe

Bardziej szczegółowo

Przetarg nieograniczony na odbieranie i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości z terenu Gminy Nowy Targ

Przetarg nieograniczony na odbieranie i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości z terenu Gminy Nowy Targ Załącznik Nr 1 Dane wykonawcy:... (miejscowość i data) Nazwa:... Siedziba:... numer NIP:... numer REGON:... numer telefonu:... numer faksu:... e-mail:... Wójt Gminy Nowy Targ 34-400 Nowy Targ, ul. Bulwarowa

Bardziej szczegółowo

OFERTA. 5. Telefon [z numerem kierunkowym] Fax [z numerem kierunkowym]

OFERTA. 5. Telefon [z numerem kierunkowym] Fax [z numerem kierunkowym] ............................. [pieczątka firmowa].............. dnia............ OFERTA I. DANE WYKONAWCY:. Pełna nazwa.................................................................. 2. Adres i siedziba

Bardziej szczegółowo

W związku z prowadzonym postępowaniem w trybie przetargu nieograniczonego na: Roboty budowlane w budynku mieszkalnym przy ul. Dworcowej 1 w Helu

W związku z prowadzonym postępowaniem w trybie przetargu nieograniczonego na: Roboty budowlane w budynku mieszkalnym przy ul. Dworcowej 1 w Helu Załącznik nr 1 do SIWZ FORMULARZ CENOWY W związku z prowadzonym postępowaniem w trybie przetargu nieograniczonego na: Roboty budowlane w budynku mieszkalnym przy ul. Dworcowej 1 w Helu Wykonawca: Zarejestrowana

Bardziej szczegółowo

Cena oferty cena netto.. zł. (słownie: ) podatek VAT zł. cena brutto zł.

Cena oferty cena netto.. zł. (słownie: ) podatek VAT zł. cena brutto zł. Załącznik Nr 1 FORMULARZ OFERTOWY WYKONAWCY 1. Dane dotyczące wykonawcy Nazwa:... Siedziba:... Adres poczty elektronicznej:... Strona internetowa:... Numer telefonu:... Numer faksu:.... Numer REGON:...

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE. ZAMAWIAJĄCY Zespół Placówek Oświatowych w Sromowcach Niżnych, ul. Szkolna 7, 34-443 Sromowce Wyżne

ZAPYTANIE OFERTOWE. ZAMAWIAJĄCY Zespół Placówek Oświatowych w Sromowcach Niżnych, ul. Szkolna 7, 34-443 Sromowce Wyżne ZAPYTANIE OFERTOWE Znak: ZPO SN 273-1/2013 ZAMAWIAJĄCY Zespół Placówek Oświatowych w Sromowcach Niżnych, ul. Szkolna 7, 34-443 Sromowce Wyżne TYTUŁ PROJEKTU, KTÓREGO DOTYCZY ZAMÓWIENIE Dunajec- wspólna

Bardziej szczegółowo

Izba Celna w Szczecinie ul. Energetyków 55 70-952 Szczecin. ogłasza przetarg nieograniczony. Gramatura (w g/m 2 )

Izba Celna w Szczecinie ul. Energetyków 55 70-952 Szczecin. ogłasza przetarg nieograniczony. Gramatura (w g/m 2 ) Nr sprawy: 420000-ILGW-253-8/10/BK Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym o wartości zamówienia równie lub przekraczającej kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art.11 ust.8 ustawy Prawo zamówień

Bardziej szczegółowo

FORMULARZ OFERTOWY Konkurs na Brokera ubezpieczeniowego dla Uniwersytecki Szpitala Klinicznego im. Jana Mikulicza-Radeckiego w Wrocławiu

FORMULARZ OFERTOWY Konkurs na Brokera ubezpieczeniowego dla Uniwersytecki Szpitala Klinicznego im. Jana Mikulicza-Radeckiego w Wrocławiu ZAŁĄCZNIK NR 1 Dotyczy Konkursu na Brokera Ubezpieczeniowego - Nr... FORMULARZ OFERTOWY Konkurs na Brokera ubezpieczeniowego dla Uniwersytecki Szpitala Klinicznego im. Jana Mikulicza-Radeckiego w Wrocławiu

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE O PRZETARGU

OGŁOSZENIE O PRZETARGU OGŁOSZENIE O PRZETARGU Usługa Nr sprawy : 2013-0318898 (NKa.7.224.66.2013) SEKCJA I: ORGANIZATOR PRZETARGU I.1) OFICJALNA NAZWA I ADRES ZAMAWIAJĄCEGO Nazwa PKP S.A. Oddział Gospodarowania Nieruchomościami

Bardziej szczegółowo

FORMULARZ CENOWY WYKONAWCY

FORMULARZ CENOWY WYKONAWCY Załącznik nr 1 do SIWZ FORMULARZ CENOWY WYKONAWCY DANE DOTYCZĄCE WYKONAWCY: Nazwa: Siedziba:. Nr telefonu: Adres e-mail: Nr fax.: (miejscowość i data) Dane Zamawiającego: Zespół Szkół Publicznych w Kowalewie

Bardziej szczegółowo

D-7042/1/08 Załącznik nr 1 FORMULARZ OFERTOWY WYKONAWCY W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO O WARTOŚCI SZACUNKOWEJ PONIŻEJ EURO. Nazwa...

D-7042/1/08 Załącznik nr 1 FORMULARZ OFERTOWY WYKONAWCY W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO O WARTOŚCI SZACUNKOWEJ PONIŻEJ EURO. Nazwa... D-7042/1/08 Załącznik nr 1 FORMULARZ OFERTOWY WYKONAWCY W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO O WARTOŚCI SZACUNKOWEJ PONIŻEJ 60 000 EURO Dane dotyczące wykonawcy Nazwa... Siedziba... Nr telefonu/faks...

Bardziej szczegółowo

Dział III. Formularz oferty. i Formularze załączników do oferty

Dział III. Formularz oferty. i Formularze załączników do oferty Dział III Formularz oferty i Formularze załączników do oferty załącznik nr 1 załącznik nr 2 załącznik nr 3 załącznik nr 4 Oświadczenie Wykonawcy, zgodne z art. 22 ust. 1 pkt 1-3 ustawy Prawo zamówień publicznych.

Bardziej szczegółowo

ROZDZIAŁ III OŚWIADCZENIE O BRAKU PODSTAW DO WYKLUCZENIA Z POSTĘPOWANIA

ROZDZIAŁ III OŚWIADCZENIE O BRAKU PODSTAW DO WYKLUCZENIA Z POSTĘPOWANIA ROZDZIAŁ III OŚWIADCZENIE O BRAKU PODSTAW DO WYKLUCZENIA Z POSTĘPOWANIA (pieczęć Wykonawcy/Wykonawców) Pełne dane adresowe Wykonawcy OŚWIADCZENIE (BPW) o nawierzchni tłuczniowej na terenie Nadleśnictwa

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 1 F O R M U L A R Z ASORTYMENTOWO - CENOWY

Załącznik nr 1 F O R M U L A R Z ASORTYMENTOWO - CENOWY Załącznik nr 1 F O R M U L A R Z ASORTYMENTOWO - CENOWY.................. 1. Występując w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego mającego za przedmiot: "Modernizacja pomieszczeń apteki

Bardziej szczegółowo

FORMULARZ OFERTY WYKONAWCY W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO. Nazwa... Siedziba... nr telefonu/fax... nr NIP... nr Regon...

FORMULARZ OFERTY WYKONAWCY W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO. Nazwa... Siedziba... nr telefonu/fax... nr NIP... nr Regon... Nr sprawy: 341-5/2010 FORMULARZ OFERTY WYKONAWCY W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO Dane dotyczące wykonawcy : Nazwa... Siedziba... nr telefonu/fax... nr NIP... nr Regon... Dane dotyczące Zamawiającego:

Bardziej szczegółowo

Nazwa Wykonawcy (Pieczęć, adres telefon, faks, e-mail Wykonawcy) DOA.IV-33210-16/09

Nazwa Wykonawcy (Pieczęć, adres telefon, faks, e-mail Wykonawcy) DOA.IV-33210-16/09 Zał. do SIWZ faks, e-mail Wykonawcy) DOA.IV-33210-16/09 przy ul. Piastowskiej 14, 45 082 Opole, w imieniu którego działa Marszałek Województwa Opolskiego W odpowiedzi na ogłoszenie o przetargu nieograniczonym

Bardziej szczegółowo

Przetarg na obsługę bankową budżetu Gminy Gniezno OFERTA

Przetarg na obsługę bankową budżetu Gminy Gniezno OFERTA Załącznik nr 1 Przetarg na obsługę bankową budżetu OFERTA......... Gmina Gniezno al. Reymonta 2 62-200 Gniezno W odpowiedzi na ogłoszenie o przetargu nieograniczonym: 1. Oferujemy wykonanie pełnego zakresu

Bardziej szczegółowo

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki OŚWIADCZENIE WYKONAWCY O SPEŁNIANIU WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU Załącznik nr 2 do SIWZ /nazwa(y) i adres(y) Wykonawcy(ów)/ Składając ofertę w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, którego

Bardziej szczegółowo

FORMULARZ OFERTY. Nazwa:... Siedziba:...

FORMULARZ OFERTY. Nazwa:... Siedziba:... Załącznik nr 2 do SIWZ FORMULARZ OFERTY Dane Wykonawcy: Nazwa:....... Siedziba:........ Adres poczty elektronicznej:.. Strona internetowa:...... Numer telefonu:....... Numer faksu:........ Miejsce i numer

Bardziej szczegółowo

Załącznik Nr 1. do Regulaminu Konkursu na opracowanie koncepcji architektoniczno - urbanistycznej Parku Naukowo - Technologicznego w Opolu

Załącznik Nr 1. do Regulaminu Konkursu na opracowanie koncepcji architektoniczno - urbanistycznej Parku Naukowo - Technologicznego w Opolu Załącznik Nr 1 WNIOSEK O DOPUSZCZENIE DO UDZIAŁU W KONKURSIE NA OPRACOWANIE KONCEPCJI ARCHITEKTONICZNO - URBANISTYCZNEJ PARKU NAUKOWO - TECHNOLOGICZNEGO W OPOLU Jako Uczestnik Konkursu/ działający w imieniu

Bardziej szczegółowo

Specyfikacja istotnych warunków zamówienia PZS-02/2015/ZC OFERTA

Specyfikacja istotnych warunków zamówienia PZS-02/2015/ZC OFERTA OFERTA Załącznik nr 2 w ogłoszonym przez Sanockie Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. przetargu, którego przedmiotem jest remont instalacji I ciągu kotła wodnego WR-10: PZS-02/2015/ZC dane

Bardziej szczegółowo

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Zakończenie:

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Zakończenie: Trzebinia: Dowóz dzieci niepełnosprawnych do szkół i specjalistycznych placówek oświatowych na trasie: miejsce zamieszkania - szkoła - miejsce zamieszkania wraz z zapewnieniem opieki OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU

Bardziej szczegółowo

... pieczęć Wykonawcy

... pieczęć Wykonawcy Załącznik Nr 4... pieczęć Wykonawcy Oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu zgodne z art. 24 ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. Nr 19, poz.

Bardziej szczegółowo

Człowiek najlepsza inwestycja

Człowiek najlepsza inwestycja Załącznik nr 1 do SIWZ - Formularz oferty... dnia... ( pieczątka nagłówkowa Wykonawcy) OFERTA Złożona w odpowiedzi na ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na organizację i przeprowadzenie turnusu rehabilitacyjnego

Bardziej szczegółowo

Oświadczenie nr 1 o braku podstaw do wykluczenia z postępowania......... - jako uprawnieni do występowania w imieniu firmy:...

Oświadczenie nr 1 o braku podstaw do wykluczenia z postępowania......... - jako uprawnieni do występowania w imieniu firmy:... Oświadczenie nr 1 o braku podstaw do wykluczenia z postępowania............ [imiona nazwiska i stanowiska osób uprawnionych do podpisywania oferty] - jako uprawnieni do występowania w imieniu firmy:......

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN UDZIELANIA ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH O WARTOŚCI PONIŻEJ 14.000 EURO FUNDACJI PRO POMERANIA W SŁUPSKU

REGULAMIN UDZIELANIA ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH O WARTOŚCI PONIŻEJ 14.000 EURO FUNDACJI PRO POMERANIA W SŁUPSKU REGULAMIN UDZIELANIA ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH O WARTOŚCI PONIŻEJ 14.000 EURO FUNDACJI PRO POMERANIA W SŁUPSKU ROZDZIAŁ 1 PRZEPISY OGÓLNE 1 Do zamówień i konkursów, których wartość nie przekracza wyrażonej

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU Dostawa samochodów osobowych i dostawczych o DMC do 3,5 tony dla Oddziałów Spółki PGNiG S.A., wyprodukowanych nie wcześniej niż w roku 2014 CRZ: NP/PGNG/15/0037/CS/WD I. Zamawiający:

Bardziej szczegółowo

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa. Trzebinia: Dowóz dzieci niepełnosprawnych do szkół i specjalistycznych placówek oświatowych na trasie: miejsce zamieszkania - szkoła - miejsce zamieszkania wraz z zapewnieniem opieki. Numer ogłoszenia:

Bardziej szczegółowo

Zespół Szkół Hotelarsko-Turystycznych

Zespół Szkół Hotelarsko-Turystycznych ZARZĄD POWIATU TATRZAŃSKIEGO Załącznik numer 1... dnia... 2014 roku 34-500 Zakopane, ul. Chramcówki 15, tel. (0-18) 20-17-100, fax (0-18) 20-17-104 http://www.powiat.tatry.pl e-mail: zp@powiat.tatry.pl

Bardziej szczegółowo

/ wzór / (miejscowość, data)

/ wzór / (miejscowość, data) ... (pieczęć nagłówkowa Wykonawcy) / wzór /... (miejscowość, data) Dolnośląski Urząd Wojewódzki Pl. Powstańców Warszawy 1 50-153 Wrocław WNIOSEK O DOPUSZCZENIE DO UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA

Bardziej szczegółowo

załącznik Nr ( oznaczenie Wykonawcy)

załącznik Nr ( oznaczenie Wykonawcy) ... ( oznaczenie Wykonawcy) załącznik Nr 1 FORMULARZ OFERTOWY na wykonanie zamówienia pod nazwą: WYMIANA POKRYCIA DACHU I REMONT WIĘŹBY DACHOWEJ W BUDYNKU MIESZKALNYM 1. Nazwa... Nr faksu... adres e-mail:...

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia:

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: Szpital Specjalistyczny im. J. K. Łukowicza Α w Chojnicach 89-600 Chojnice, ul. Leśna 10 tel. centrala (0 52) 39 56 500 tel. sekr. dyr. (0 52) 39 56 769; fax (0 52) 39 56 569 e-mail: szpital@chojnice.pl

Bardziej szczegółowo

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM 1 z 6 2014-04-24 14:42 Białystok: Wykonanie dokumentacji na przebudowę sieci w ul. Ciepłej, Poleskiej, Nowogrodzkiej, Jurowieckiej, Gruntowej, Mickiewicza, Broniewskiego oraz Akademickiej w Białymstoku

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 6 pieczęć wykonawcy Znak Sprawy: ZP.271.01.2014 Lista podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej/ Informacja, o braku przynależności do grupy kapitałowej 1.... (pełna nazwa i adres

Bardziej szczegółowo

Przebudowa stropu i dachu budynku gospodarczego z przeznaczeniem na budynek socjalno-biurowy w

Przebudowa stropu i dachu budynku gospodarczego z przeznaczeniem na budynek socjalno-biurowy w Page 1 of 6 Gorzów Wielkopolski: Przebudowa stropu i dachu budynku gospodarczego z przeznaczeniem na budynek socjalno-biurowy. Numer ogłoszenia: 403046-2009; data zamieszczenia: 23.11.2009 OGŁOSZENIE O

Bardziej szczegółowo

OFERTA Na realizację szkolenia zawodowego: PAKOWACZ Z ELEMENTAMI MAGAZYNOWANIA

OFERTA Na realizację szkolenia zawodowego: PAKOWACZ Z ELEMENTAMI MAGAZYNOWANIA Załącznik 1. Wzór oferty Druk nr 1 DANE OFERENTA Nazwa Wykonawcy -... Adres Wykonawcy -... Telefon - fax.e-mail OFERTA Na realizację szkolenia zawodowego: PAKOWACZ Z ELEMENTAMI MAGAZYNOWANIA Odpowiadając

Bardziej szczegółowo

Projekt pn. Czas na aktywność w gminie Stalowa Wola współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Projekt pn. Czas na aktywność w gminie Stalowa Wola współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego ZAŁĄCZNIK NR 1 FORMULARZ OFERTOWY FORMULARZ OFERTOWY W związku z ogłoszeniem przetargu nieograniczonego pn. Usługa polegająca na zorganizowaniu i przeprowadzeniu szkoleń zawodowych w ramach kontraktów

Bardziej szczegółowo

Zamawiający: Miejskie Przedsiębiorstwo Oczyszczania MPO Łódź Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością. ul. Tokarzewskiego Łódź

Zamawiający: Miejskie Przedsiębiorstwo Oczyszczania MPO Łódź Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością. ul. Tokarzewskiego Łódź Zamawiający: Miejskie Przedsiębiorstwo Oczyszczania MPO Łódź Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością ul. Tokarzewskiego 2 9-842 Łódź Załącznik numer 4 do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia Wdrożenie

Bardziej szczegółowo

Załącznik Nr 13 SIWZ OFERTA. Gmina SECEMIN ul. Struga 2 29-145 Secemin

Załącznik Nr 13 SIWZ OFERTA. Gmina SECEMIN ul. Struga 2 29-145 Secemin OFERTA Załącznik Nr 13 SIWZ Nazwa i siedziba Wykonawcy NIP, REGON ( pieczęć ) Gmina SECEMIN ul. Struga 2 29-145 Secemin W odpowiedzi na ogłoszenie o przetargu nieograniczonego na: Dostawę energii elektrycznej

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Strona 1 z 8 WOJEWÓDZKI INSPEKTORAT OCHRONY ŚRODOWISKA W POZNANIU 61-625 Poznań, ul. Czarna Rola 4 tel. 061 8270-500, fax. 061 8270-522 www.poznan.pios.gov.pl e-mail: sekretariat@poznan.wios.gov.pl NIP

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 2 do SIWZ (Oświadczenia i formularze) Znak sprawy: ZP/001/2015. Oświadczenie nr 1 o braku podstaw do wykluczenia z postępowania......

Załącznik nr 2 do SIWZ (Oświadczenia i formularze) Znak sprawy: ZP/001/2015. Oświadczenie nr 1 o braku podstaw do wykluczenia z postępowania...... Oświadczenie nr 1 o braku podstaw do wykluczenia z postępowania...... [imiona nazwiska i stanowiska osób uprawnionych do podpisywania oferty] - jako uprawnieni do występowania w imieniu firmy:...... [pełna

Bardziej szczegółowo

ROZDZIAŁ II SIWZ ZAŁĄCZNIKI DO INSTRUKCJI DLA WYKONAWCÓW

ROZDZIAŁ II SIWZ ZAŁĄCZNIKI DO INSTRUKCJI DLA WYKONAWCÓW ROZDZIAŁ II SIWZ ZAŁĄCZNIKI DO INSTRUKCJI DLA WYKONAWCÓW Zawartość: CZĘŚĆ 1 PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 1 Załącznik nr 1 2 Załącznik nr 2 3 Załącznik nr 3 4 Załącznik nr 4 Formularz Oferty. Kosztorys ofertowy.

Bardziej szczegółowo

Nazwa wykonawcy :...

Nazwa wykonawcy :... ZAŁĄCZNIK NR 2 OŚWIADCZENIE O SPEŁNIENIU WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTEPOWANIU Nazwa wykonawcy :... Adres wykonawcy :... Miejscowość :... Data :... Oświadczamy, że spełniamy warunki udziału w postępowaniu określone

Bardziej szczegółowo

PRAWO ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH. Zespół Ekonomiki Oświaty w Krakowie

PRAWO ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH. Zespół Ekonomiki Oświaty w Krakowie PRAWO ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH - PRAKTYCZNE PORADY Zespół Ekonomiki Oświaty w Krakowie Podstawy prawne: Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity: Dz. U. z 2010r., Nr 113,

Bardziej szczegółowo

5.1 Wypełniony i podpisany formularz ofertowy przekazany w materiałach przetargowych, którego wzór stanowi załącznik Nr 1 do niniejszej specyfikacji.

5.1 Wypełniony i podpisany formularz ofertowy przekazany w materiałach przetargowych, którego wzór stanowi załącznik Nr 1 do niniejszej specyfikacji. Specyfikacja istotnych warunków zamówienia w trybie przetargu nieograniczonego na: Dostawę artykułów tekstylnych Postępowanie prowadzone jest zgodnie z ustawą z dnia 11 czerwca 2007r Prawo zamówień publicznych

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA dla postępowania o udzielenia zamówienia publicznego na dostawę samochodów osobowych dla Akademii Wychowania Fizycznego im. Jerzego Kukuczki w Katowicach o wartości

Bardziej szczegółowo

Nr referencyjny nadany sprawie przez Zamawiającego RDiZ- 2710. 7.2013 OŚWIADCZAM(Y), ŻE:

Nr referencyjny nadany sprawie przez Zamawiającego RDiZ- 2710. 7.2013 OŚWIADCZAM(Y), ŻE: Załącznik nr 2 wzór oświadczenia wykonawcy o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu na podstawie w art. 22 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U.

Bardziej szczegółowo

TRAMWAJE ŚLĄSKIE S.A CHORZÓW, UL. INWALIDZKA 5 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. zwanej dalej w skrócie SIWZ

TRAMWAJE ŚLĄSKIE S.A CHORZÓW, UL. INWALIDZKA 5 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. zwanej dalej w skrócie SIWZ TRAMWAJE ŚLĄSKIE S.A. 41-506 CHORZÓW, UL. INWALIDZKA 5 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA zwanej dalej w skrócie SIWZ Dostawa ręcznego wózka podnośnikowego widłowego z przeznaczeniem dla ZUR Chorzów

Bardziej szczegółowo

Remont elewacji i holu budynku dworca kolejowego w Żarach

Remont elewacji i holu budynku dworca kolejowego w Żarach Załącznik nr 1 do SIWZ FORMULARZ OFERTOWY Nazwa Wykonawcy Adres Wykonawcy (wraz z kodem). tel. (kierunkowy)... tel., fax REGON. NIP. Internet: http//. e-mail:. Osoba wyznaczona do kontaktów z Zamawiającym:

Bardziej szczegółowo

Zapytanie ofertowe dotyczące skrzyń transportowych do eksponatów i materiałów warsztatowych.

Zapytanie ofertowe dotyczące skrzyń transportowych do eksponatów i materiałów warsztatowych. Toruń, dnia 07.05.2012r. Zapytanie ofertowe dotyczące skrzyń transportowych do eksponatów i materiałów warsztatowych. Do niniejszego zapytania ofertowego nie stosuje się ustawy o zamówieniach publicznych.

Bardziej szczegółowo

I. 1) NAZWA I ADRES: Samodzielny Publiczny Szpital Kliniczny Nr 5 Śląskiego Uniwersytetu

I. 1) NAZWA I ADRES: Samodzielny Publiczny Szpital Kliniczny Nr 5 Śląskiego Uniwersytetu Katowice: Modernizacja wymiennikowni ciepła w budynku Kliniki Samodzielnego Publicznego Szpitala Klinicznego Nr 5 SUM w Katowicach Numer ogłoszenia: 249493-2011; data zamieszczenia: 20.09.2011 OGŁOSZENIE

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. Dostawę samochodu laboratorium mobilnego do pomiarów terenowych oraz przewozu i utrwalania prób 2 szt.

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. Dostawę samochodu laboratorium mobilnego do pomiarów terenowych oraz przewozu i utrwalania prób 2 szt. Strona 1 z 9 WOJEWÓDZKI INSPEKTORAT OCHRONY ŚRODOWISKA W POZNANIU 61-625 Poznań, ul. Czarna Rola 4 tel.: 61 827 05 00 fax: 61 827 05 22 NIP: 972-05-27-579 REGON: 000162406 e-mail: sekretariat@poznan.wios.gov.pl

Bardziej szczegółowo

Do Zamawiającego: Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. ul. Ks. B. Jaśkowskiego Inowrocław. Formularz Ofertowy

Do Zamawiającego: Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. ul. Ks. B. Jaśkowskiego Inowrocław. Formularz Ofertowy Nazwa oferenta (pieczęć) Załącznik nr 2 Do Zamawiającego: Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. ul. Ks. B. Jaśkowskiego 14 88-100 Inowrocław Formularz Ofertowy Przystępując do przetargu

Bardziej szczegółowo

Sukcesywna dostawa pieczywa dla Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Stalowej Woli w 2016 roku FORMULARZ OFERTOWY

Sukcesywna dostawa pieczywa dla Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Stalowej Woli w 2016 roku FORMULARZ OFERTOWY ZAŁĄCZNIK NR 1 FORMULARZ OFERTOWY FORMULARZ OFERTOWY W związku z ogłoszeniem przetargu nieograniczonego pn. Sukcesywna dostawa pieczywa dla Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej z dnia 7 grudnia 2015 roku

Bardziej szczegółowo

Warszawa: DOSTAWA ODCZYNNIKÓW CHEMICZNYCH Numer ogłoszenia: 95200 2016; data zamieszczenia: 18.04.2016 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU dostawy

Warszawa: DOSTAWA ODCZYNNIKÓW CHEMICZNYCH Numer ogłoszenia: 95200 2016; data zamieszczenia: 18.04.2016 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU dostawy Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.wat.edu.pl Warszawa: DOSTAWA ODCZYNNIKÓW CHEMICZNYCH Numer ogłoszenia: 95200 2016; data zamieszczenia:

Bardziej szczegółowo

KUJAWSKO-POMORSKI TRANSPORT SAMOCHODOWY SPÓŁKA AKCYJNA WE WŁOCŁAWKU

KUJAWSKO-POMORSKI TRANSPORT SAMOCHODOWY SPÓŁKA AKCYJNA WE WŁOCŁAWKU Numer strony 1 OGŁOSZENIE KUJAWSKO-POMORSKI TRANSPORT SAMOCHODOWY SPÓŁKA AKCYJNA WE WŁOCŁAWKU ul. Wieniecka 39, 87-800 Włocławek ogłasza przetarg nieograniczony na leasing operacyjny 20 autobusów używanych

Bardziej szczegółowo

Szpitala Zespolonego w Elblągu.. Numer ogłoszenia: ; data zamieszczenia: OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi

Szpitala Zespolonego w Elblągu.. Numer ogłoszenia: ; data zamieszczenia: OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi Strona internetowa www.szpital.elblag.pl Elbląg dnia 05.03.2014 r. Oznaczenie postępowania 13/2014 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia:

Bardziej szczegółowo

Strzegocice, dn. 24.02.2014 r.

Strzegocice, dn. 24.02.2014 r. Strzegocice, dn. 24.02.2014 r. SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA NA DOSTAWĘ KRUSZYWA NA TEREN BAZY SPRZĘTOWO-MATERIAŁOWEJ W STRZEGOCICACH WEDŁUG POTRZEB ZAMAWIAJĄCEGO W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO

Bardziej szczegółowo

Puławy: UBEZPIECZENIE GRUPOWE PRACOWNIKÓW SĄDU REJONOWEGO W PUŁAWACH

Puławy: UBEZPIECZENIE GRUPOWE PRACOWNIKÓW SĄDU REJONOWEGO W PUŁAWACH Puławy: UBEZPIECZENIE GRUPOWE PRACOWNIKÓW SĄDU REJONOWEGO W PUŁAWACH Numer ogłoszenia: 249710-2011; data zamieszczenia: 18.08.2011 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Bardziej szczegółowo

FORMULARZ OFERTOWY WYKONAWCY

FORMULARZ OFERTOWY WYKONAWCY Załącznik nr 1 FORMULARZ OFERTOWY WYKONAWCY na wykonanie zamówienia publicznego pod nazwą : Modernizacja Kotła WR 2,5 nr 3 w Kotłowni na os. Parkowym w Czarnkowie 1. Dane dotyczące Wykonawcy: Tryb postępowania:

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. Przedmiot zamówienia:

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. Przedmiot zamówienia: Nr sprawy: 24/2015 Zamawiający Regionalne Centrum Polityki Społecznej w Łodzi ul. Snycerska 8 91-302 Łódź SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Przedmiot zamówienia: Świadczenie usługi restauracyjnej

Bardziej szczegółowo

Suwałki: UDZIELENIE POŻYCZKI W WYSOKOŚCI 4 500 000 ZŁ Numer ogłoszenia: 336401-2011; data zamieszczenia: 19.12.2011 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi

Suwałki: UDZIELENIE POŻYCZKI W WYSOKOŚCI 4 500 000 ZŁ Numer ogłoszenia: 336401-2011; data zamieszczenia: 19.12.2011 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi Suwałki: UDZIELENIE POŻYCZKI W WYSOKOŚCI 4 500 000 ZŁ Numer ogłoszenia: 336401-2011; data zamieszczenia: 19.12.2011 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy:

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia:

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: Page 1 of 6 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.psychiatria.com Rybnik: Dostawa materiałów kontrolnych do międzynarodowej kontroli

Bardziej szczegółowo

FORMULARZ OFERTOWY ... Numer telefonu:... Numer faksu... Adres słownie:... podatek VAT...% w kwocie:... łączna cena (brutto):... słownie:...

FORMULARZ OFERTOWY ... Numer telefonu:... Numer faksu... Adres   słownie:... podatek VAT...% w kwocie:... łączna cena (brutto):... słownie:... FORMULARZ OFERTOWY W związku z ogłoszeniem przetargu nieograniczonego pn. Remont sanitariatów dla uczniów oraz zaplecza socjalnego przy świetlicy budynku Publicznej Szkoły Podstawowej nr 1 w Stalowej Woli

Bardziej szczegółowo

... (imię i nazwisko osoby upoważnionej do reprezentowania firmy ) Formularz ofertowy

... (imię i nazwisko osoby upoważnionej do reprezentowania firmy ) Formularz ofertowy Załącz nik nr 1 do SI W Z Pieczęć wykonawcy... (imię i nazwisko osoby upoważnionej do reprezentowania firmy )... ( telefon/ fax wykonawcy) NIP... REGON... Formularz ofertowy Składając ofertę w postępowaniu

Bardziej szczegółowo