SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA DO PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO NA

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA DO PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO NA"

Transkrypt

1 Znak sprawy : WSzSL/FAZ/88 /09 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA DO PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO NA NA DOSTAWY ENDOPROTEZ CAŁ KOWITYCH CEMENTOWYCH I BEZCEMENTOWYCH STAWU BIODROWEGO, STAPLERÓW,, Ł ADUNKÓW DO STAPLERÓW, ZESTAWÓW TROAKARÓW JEDNOSRAZOWYCH, KLIPSOWNIC JEDNORAZOWYCH, SIATEK CHIRURGICZNYCH POLIPROPYLENOWYCH,, PROTEZ DZIANYCH POLIPROPYLENOWO- POLIESTROWYCH, ZESTAWÓW DO LECZENIEA WYSIŁ KOWEGO NIETRZYMANIA MOCZU, GWOŹDZI TYTANOWYCH, PŁYTY DO ZESPOLE Ń ZŁAMA Ń KOŚCI (postępowanie przeprowadzane jest zgodnie z ustawą z dnia 29 stycznia 2004 r., prawo zamówień publicznych (t.j. z 20 listopada 2007 r. Dz.U. Nr 223, poz z późn. zm..). Zatwierdzono do stosowania: Dyrektor Krystyna Barcik Uwaga: Kolorem różowym wprowadzone zostały zmiany będące rezultatem zapytań (treść dostępna również zw zakładce zapytania ( r.) Legnica, 16 czerwca 2009 r.

2 I. NAZWA I ADRES ZAMAWIAJĄCEGO Wojewódzki Szpital Specjalistyczny w Legnicy ul. J. Iwaszkiewicza Legnica II. TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA Postępowanie prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego powyżej (art. 39 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. prawo zamówień publicznych (dlae: Pzp), (t.j. z 20 listopada 2007 r. Dz.U. Nr 223, poz z późn. zm.). III. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Wspólny słownik zamówień CPV implanty ortopedyczne przyrządy używane do endoskopii i endochirurgii wyroby używane w przypadku złamań,śruby i płyty zestawy używane w przypadku nietrzymania moczu Przedmiotem zamówienia jest dostawa wyrobów medycznych zgrupowanych w 16 zadań szczegółowo opisanych w załącznikach do siwz, które stanowią jej integralną cześć IV. TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA Zamówienie będzie realizowane w okresie 24 miesięcy od zawarcia umowy. V. INFORMACJA O UMOWACH RAMOWYCH Zamawiający nie przewiduje zawarcia umowy ramowej. VI. INFORMACJA O AUKCJI ELEKTRONICZNEJ Zamawiający nie przewiduje wyboru najkorzystniejszej oferty z zastosowaniem aukcji elektronicznej. VII. SKŁADANIE OFERT CZĘŚCIOWYCH Zamawiający dopuszcza składanie ofert częściowych na poszczególne zadania. VIII.OFERTY WARIANTOWE.Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych. IX. OPIS WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY TYCH WARUNKÓW O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunki udziału w postępowaniu, o których mowa w art. 22 ust. 1. pkt 1-4 ustawy Prawo zamówień publicznych, w szczególności : 1. Nie podlegają wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia na podstawie art. 24 ust. 1 i 2 pzp. 2.Udokumentują wykonanie co najmniej 2 dostaw odpowiadających swoim rodzajem dostawom stanowiącym przedmiot zamówienia (w zależności od składanej oferty)o wartości nie mniejszej niż: 1) ,00 zł brutto każda,( dotyczy składania ofert na zadanie 1) 2) ,00 zł brutto każda,( dotyczy składania ofert na zadanie 2) 3) ,00 zł brutto każda,( dotyczy składania ofert na zadanie 3) 4) 1.700,00 brutto każda,( dotyczy składania ofert na zadanie 4) 5) zł brutto każda,( dotyczy składania ofert na zadanie 5) 6) ,00 brutto każda,( dotyczy składania ofert na zadanie 6) 7) , 00brutto każda,( dotyczy składania ofert na zadanie 7) 8) 160,00 zł brutto każda,( dotyczy składania ofert na zadanie 8) 9) ,00 zł ł brutto każda,( dotyczy składania ofert na zadanie 9) 10) ,00 zł brutto każda,( dotyczy składania ofert na zadanie 10) 11) ,00 zł brutto każda,( dotyczy składania ofert na zadanie 11) 12) ,00 zł brutto każda,( dotyczy składania ofert na zadanie 12) 13) ,00 zł brutto każda,( dotyczy składania ofert na zadanie 13) 14) ,00 zł brutto każda,( dotyczy składania ofert na zadanie 14) 15) zł tys zł brutto każda (dotyczy składania ofert na zadanie 15) 16) , 00 zł brutto każda ( (dotyczy składania ofert na zadanie 16) 3. Znajdują się w sytuacji finansowej i ekonomicznej zapewniającej wykonanie zamówienia polegającej na dysponowaniu środkami finansowymi lub posiadaniu zdolności kredytowej w kwocie nie mniejszej niż: 1) , 00 zł ( dotyczy składania ofert na zadanie 1) 2) , 00 zł,( dotyczy składania ofert na zadanie 2) 3) , 00 zł,( dotyczy składania ofert na zadanie 3)

3 4) 3.100, 00 zł,( dotyczy składania ofert na zadanie 4) 5) 4.000,00zł,( dotyczy składania ofert na zadanie 5) 6) , 00zł,( dotyczy składania ofert na zadanie 6) 7) zł,( dotyczy składania ofert na zadanie 7) 8) 300 zł ( dotyczy składania ofert na zadanie 8) 9) ,00 zł,( dotyczy składania ofert na zadanie 9) 10) ,00. zł,( dotyczy składania ofert na zadanie 10) 11) zł,( dotyczy składania ofert na zadanie 11) 12) zł,( dotyczy składania ofert na zadanie 12) 13) zł,( dotyczy składania ofert na zadanie 13) 14) zł,( dotyczy składania ofert na zadanie 14) 15) ,00. zł ( dotyczy składania ofert na zadanie 15) 16) , 00 zł ( dotyczy składania ofert na zadanie 16) Ocena spełnienia w/w warunków, dokonana zostanie zgodnie z formułą spełnia / nie spełnia w oparciu o informacje zawarte w dokumentach i oświadczeniach wyszczególnionych w pkt X.A SIWZ. Z treści dokumentów musi jednoznacznie wynikać, iż w/w warunki Wykonawca spełnił. X. WYKAZ NIEZBĘDNYCH DOKUMENTÓW I OŚWIADCZEŃ JAKIE MUSI DOŁĄCZYĆ WYKONAWCA DO OFERTY A. I. Na potwierdzenie spełnienia warunku, o którym mowa w pkt. IX ppk1. 1 wykonawca zobowiązany jest złożyć: 1.Aktualny odpis z właściwego rejestru albo aktualne zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub zgłoszenia do ewidencji działalności gospodarczej, wystawionego nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert). Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej zamiast dokumentów, o których mowa, składa dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzające, że nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert. Jeżeli w kraju pochodzenia osoby lub w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, nie wydaje się ww. dokumentów, zastępuje się je dokumentem zawierającym oświadczenie złożone przed notariuszem, właściwym organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego odpowiednio kraju pochodzenia osoby lub kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania. 2. aktualne zaświadczenie właściwego organu podatkowego (właściwego Naczelnika Urzędu Skarbowego) oraz właściwego Oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych potwierdzające, że Wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, opłat oraz składek na ubezpieczenie zdrowotne i społeczne lub zaświadczenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące prze upływem terminu składania ofert; Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej zamiast dokumentów, o których mowa, składa dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzające, że nie zalega z uiszczaniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne albo że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawiony nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert. Jeżeli w kraju pochodzenia osoby lub w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, nie wydaje się ww. dokumentów, zastępuje się je dokumentem zawierającym oświadczenie złożone przed notariuszem, właściwym organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego odpowiednio kraju pochodzenia osoby lub kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania. 3. aktualną informację z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 4-8 Ustawy, wystawioną nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert; Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej zamiast dokumentów, o których mowa w w pkt. X.A.I.3, składa zaświadczenie właściwego organu sądowego lub administracyjnego kraju pochodzenia albo zamieszkania osoby, której dokumenty dotyczą, w zakresie określonym w art. 24 ust.1 pkt.4-8 ustawy - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert. Jeżeli w kraju pochodzenia osoby lub w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, nie wydaje się ww. dokumentów, zastępuje się je dokumentem zawierającym oświadczenie złożone przed notariuszem, właściwym organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego odpowiednio kraju pochodzenia osoby lub kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania.

4 4. aktualną informację z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 9 Ustawy, wystawiona nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert; Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej zamiast dokumentów, o których mowa powyżej, składa dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzające, że nie orzeczono wobec niego zakazu ubiegania się o zamówienie - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert. Jeżeli w kraju pochodzenia osoby lub w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, nie wydaje się ww. dokumentów, zastępuje się je dokumentem zawierającym oświadczenie złożone przed notariuszem, właściwym organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego odpowiednio kraju pochodzenia osoby lub kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania. 5. Dokument potwierdzający wniesienie wadium we właściwej wysokości 6. Oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu zgodnie z treścią załącznika nr 1 do niniejszej SIWZ II.Na potwierdzenie spełnienia warunku, o którym mowa w pkt. IX ppkt. 2 wykonawca zobowiązany jest złożyć: a) Wykaz wykonanych dostaw sporządzony wg. druku stanowiącego złącznik nr 3 do niniejszej specyfikacji,w okresie ostatnich trzech lat przed dniem wszczęcia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i odbiorców, b) Dokumenty potwierdzające, że wskazane w wykazie dostawy zostały wykonane należycie (np. referencje) III. Na potwierdzenie spełnienia warunku, o którym mowa w pkt. IX ppkt. 3 wykonawca zobowiązany jest złożyć: Informację z banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo -kredytowej, w których wykonawca posiada rachunek, potwierdzającej wysokość posiadanych środków finansowych lub zdolność kredytową wykonawcy, wystawionej nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert. B. Wymagania dotyczące przedmiotu zamówienia 1. Każdy z oferowanych wyrobów medycznych musi posiadać oznakowanie CE na potwierdzenie wymagań postawionych przez Zamawiającego Wykonawcy zobligowani są do złożenia w ofercie certyfikatów jednostki notyfikowanej dla wyrobów medycznych klasy I sterylnych, IIa, IIb i III. - każdy dokument należy opisać numerem zadania oraz pozycji z zadania. Dla użyczanego instrumentarium oraz napędu ortopedycznego wymagane jest złożenie oświadczenia przez Wykonawcę, iż posiadają one oznakowanie CE. 2. Katalogi lub ulotki oferowanych wyrobów medycznych ( należy złożyć dokumenty umożliwiające jednoznaczną identyfikację oferowanego wyrobu medycznego - każdy dokument należy opisać numerem zadania oraz pozycji z zadania C. Inne dokumenty, które musi zawierać oferta: 1.Wypełniony druk oferty stanowiący załącznik nr 2 do niniejszej siwz. 2. Wypełniony i podpisany wybrany formularz ofertowy (zadanie) Wszystkie dokumenty winny być przedstawione w formie oryginału lub kserokopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez osoby uprawnione do składania oświadczeń woli w imieniu Wykonawcy. Jeżeli upoważnienie do złożenia oferty nie wynika z dokumentów wymienionych w punkcie X.A. I ppkt. 1 niniejszej specyfikacji należy dołączyć stosowne pełnomocnictwo. W przypadku składnia oferty przez podmioty występujące wspólnie (konsorcja, spółki cywilne) należy dołączyć dokument ustanawiający Pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie niniejszego zamówienia publicznego jeżeli oferta nie jest podpisana przez wszystkich Wykonawców występujących wspólnie. Wykonawcy składający ofertę wspólną zobowiązani są do złożenia dokumentów obowiązujących dla każdego wykonawcy z osobna tj.:wymienione w pkt. X A.I (od pkt. 1 do 4 oraz pkt. 6) XI. INFORMACJE O SPOSOBIE POROZUMIEWANIA SIĘ Z WYKONAWCAMI ORAZ OSOBY UPRAWNIONE DO POROZUMIEWANIA SIĘ Z WYKONAWCAMI 1. Informacje dotyczące przetargu udzielane są przez pracowników Zamawiającego wymienionych w pkt. 3 w godzinach od poniedziałku do piątku od fax (0-76) Każda ze stron na żądanie drugiej zobowiązana jest do potwierdzenia faktu otrzymania oświadczenia, zawiadomienia oraz informacji. 2. Wyjaśnienia dotyczące specyfikacji będą udzielane w formie jak powyżej, a oprócz tego zamieszczane na stronie internetowej Zamawiający udzieli niezwłocznie odpowiedzi wszystkim Wykonawcom uczestniczącym w toczącym się postępowaniu, chyba że pytanie wpłynie do Zamawiającego na mniej niż 6 dni przed upływem składania ofert. Nie zamierza się zwoływać zebrania Wykonawców. 3..Osoby upoważnione do porozumiewania się z Wykonawcami:

5 Pani Maria Grzegorska Blok Operacyjny Pani Dorota Patera Sekcja Zamówień Publicznych i Zaopatrzenia XII. WADIUM 1. Kwota i termin wniesienia wadium 1)Oferta musi być zabezpieczona wadium w wysokości : Zadanie ,00 Zadanie2 Zadanie 3 Zadanie 4 Zadanie5 Zadanie 6 Zadanie7 Zadanie 8 Zadanie ,00 zł 645,00 zł 38,00 zł 51,00 zł 548,00 zł 351,00 zł 4,00 zł 245,00 zł Zadanie ,00 Zadanie 11 Zadanie12 Zadanie13 Zadanie 14 Zadanie 15 Zadanie ,00 zł 322,00 zł 710,00 zł 1016,00 zł 4911,00 zł 2172,00 zł 2)Wadium musi obejmować cały okres związania ofertą Uwaga: W przypadku przedłużenia terminu składania ofert wszelkie prawa i zobowiązania zamawiającego i Wykonawcy odnośnie ww. ustalenia będą podlegały odpowiednio nowym terminom. 3)Termin wniesienia wadium upływa wraz z terminem składania ofert o godzinie wyznaczonej na składanie ofert, tj. 31 lipca 2009 r. o godz ) Wykonawca, który nie wniesie wadium w wymaganym terminie, w tym również na przedłużony okres związania ofertą lub nie zgodzi się na na przedłużenie terminu związania ofertą zostanie przez zamawiającego wykluczony z ubiegania się o udzielenie zamówienia publicznego. 2. FORMY I MIEJCE WNOSZENIA WADIUM a) w pieniądzu na konto Zamawiającego: BGK b) w poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo- kredytowej, z tym że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym, c) w gwarancjach ubezpieczeniowych i bankowych, d) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5, pkt. 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U. Nr 109, poz oraz z 2002, z późn. zm.). Wadium wymienione w formach wymienionych w pkt. b d musi być wystawione na Wojewódzki Szpital Specjalistyczny w Legnicy. Oryginał dokumentu potwierdzającego pokrycie wadium musi być złożony w siedzibie Zamawiającego w pokoju. Nr 43 parter (kasa Zamawiającego) UWAGA: Wykonawca, którego oferta zostanie wybrana, traci wadium wraz z odsetkami na rzecz Zamawiającego w przypadku, gdy: Wykonawca, którego oferta zostanie wybrana, traci wadium wraz z odsetkami na rzecz Zamawiającego w przypadku, gdy: 1. odmówi podpisania umowy na warunkach określonych w ofercie, 2. zawarcie umowy stało się niemożliwe z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy,

6 3. w odpowiedzi na wezwanie, o którym mowa w art. 26 ust. 3 ustawy pzp, nie złożył dokumentów lub oświadczeń, o których mowa w art. 25 ust. 1 lub pełnomocnictw, chyba, że udowodni,ze wynika to z przyczyn nieleżących po jego stronie. XIII. TERMIN ZWIĄZANIA OFERTĄ Oferenci pozostają związani ofertą przez okres 60 dni od upływu terminu składania ofert XIV. OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERTY Wykonawca ma prawo złożyć tylko jedną ofertę. 1. Ofertę należy sporządzić w języku polskim zgodnie z niniejszą specyfikacją, w formie maszynopisu lub druku i uzupełnić wymaganymi załącznikami. 2. Oferta musi być podpisana przy imiennych pieczątkach osób upoważnionych do reprezentowania Wykonawcy wymienionych w rejestrze handlowym lub innym odpowiednim dokumencie, upoważniającym do takiego reprezentowania. 3. Zaleca się, aby kompletna oferta, łącznie z załącznikami miała ponumerowane strony (tylko zapisane strony). Wszystkie strony oferty należy spiąć we właściwej kolejności w sposób zapobiegający dekompletacji oferty. 4. Wszelkie poprawki lub zmiany w tekście muszą być parafowane i datowane własnoręcznie przez osobę podpisującą ofertę. 5. W przypadku dołączenia do oferty dokumentów lub materiałów w języku obcym wymagane jest złożenie ich wraz z tłumaczeniem przysięgłym na język polski, poświadczonym za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę. 6. Oferty należy składać w nieprzejrzystych, zamkniętych kopertach lub opakowaniach. opatrzonych napisem : WOJEWÓDZKI SZPITAL SPECJALISTYCZNY W LEGNICY PRZETARG NIEOGRANICZONY NA DOSTAWY ENDOPROTEZ CAŁ KOWITYCH CEMENTOWYCH I BEZCEMENTOWYCH STAWU BIODROWEGO, STAPLERÓW,, Ł ADUNKÓW DO STAPLERÓW, ZESTAWÓW TROAKARÓW JEDNOSRAZOWYCH, KLIPSOWNIC JEDNORAZOWYCH,, SIATEK CHIRURGICZNYCH POLIPROPYLENOWYCH,, PROTEZ DZIANYCH POLIPROPYLENOWO- POLIESTROWYCH,ZESTAWÓW DO LECZENIEA WYSIŁKOWEGO NIETRZYMANIA MOCZU, GWOŹDZI TYTANOWYCH, PŁYT DO ZESPOLEŃ ZŁAMA Ń KOŚCI Nie otwierać przed 31 lipca 2009 r. godz Koperta poza oznakowaniem musi być opisana nazwą i adresem Wykonawcy. W przypadku nieprawidłowego zaadresowania lub zamknięcia koperty Zamawiający nie bierze odpowiedzialności za złe skierowanie przesyłki lub jej przedterminowe otwarcie. 7. Wykonawcy ponoszą wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty. 8. W przypadku gdyby oferta zawierała informacje, stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, Wykonawca winien w sposób nie budzący wątpliwości zastrzec, które spośród zawartych w ofercie informacji stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa. Informacje te winny być umieszczone w osobnym wewnętrznym opakowaniu, trwale ze sobą połączone i ponumerowane z zachowaniem ciągłości numeracji stron oferty. Nie mogą stanowić tajemnicy przedsiębiorstwa informacje podawane do wiadomości podczas otwarcia ofert, tj. informacje dotyczące ceny, terminu wykonania zamówienia, warunków płatności zawartych w ofercie. XV. MIEJSCE I TERMIN SKŁADANIA OFERT 1.Oferty należy składać w sekretariacie Szpitala do dnia r. do godz. 11:00adres: Wojewódzki Szpital Specjalistyczny w Legnicy ulica J. Iwaszkiewicza Legnica 2.Oferty złożone po terminie zostaną zwrócone Wykonawcom bez otwierania po upływie terminu przewidzianego na wniesienie protestu. 3.W przypadkach zmiany treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia prowadzącej do zmiany treści ogłoszenia Zamawiający przekaże niezbędne informacje celem ogłoszenia dodatkowych informacji lub sprostowania Urzędowi Oficjalnych Wspólnot Europejskich, a po ich opublikowaniu zamieści je na własnej stronie internetowej oraz na tablicy ogłoszeń w siedzibie Zamawiającego (obok pok. Nr 43 -t.j. kasy Szpitala ) o czym niezwłocznie powiadomi wszystkich Wykonawców, którzy pobrali niniejszą specyfikację. 4.W przypadku dokonywania zmiany treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia nie prowadzącej do zmiany ogłoszenia zamawiający przedłuży termin składania ofert o czas niezbędny do wprowadzenia zmian w ofertach, jeżeli będzie to konieczne. XVI. MIEJSCE I TERMIN OTWARCIA OFERT Oferty zostaną otwarte w dniu r. o godz w sali konferencyjnej w siedzibie Zamawiającego XVII. KRYTERIA OCENY OFERTY ORAZ SPOSÓB OBLICZENIA OCENY OFERTY Opis kryteriów, którymi Zamawiający będzie się kierował przy ocenie oferty w celu wyboru oferty najkorzystniejszej: 1)Cena 100% Cena oferty z najniższą ceną (wartość brutto oferty na zadanie x)

7 C = x 100 Cena Oferty rozpatrywanej (wartość brutto oferty na zadanie x ) Punkty będą przyznawane do dwóch miejsc po przecinku i zostaną zsumowane dla każdej ocenianej oferty w zakresie kryteriów wskazanych dla poszczególnych zadań powyżej.. Oferta, która uzyska największa liczbę punktów zostanie wybrana przez Zamawiającego. Opis sposobu obliczenia ceny 1) Nie dopuszcza się rozliczeń w walucie innej niż złoty polski. 2) Poszczególne ceny jednostkowe oraz całkowita wartość zamówienia powinny być wyrażone w złotych polskich z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku. 3) W związku z powyższym Wykonawca uzupełniając Formularz cenowy powinien zaokrąglić wykazane kwoty do pełnych groszy, przy czym końcówki poniżej 0,5 grosza pomija się, a końcówki 0,5 grosza i wyższe zaokrągla się do 1 grosza w górę. 4) Wartość oferty określona przez Wykonawcę musi zawierać wszystkie koszty związane z realizacją przedmiotu zamówienia w tym koszty dostawy oraz uwzględniać wszystkie inne opłaty i podatki, a także ewentualne upusty i rabaty. 5) Ceny określone przez Wykonawcę nie będą zmieniane w toku realizacji zamówienia i nie będą podlegały waloryzacji. XVIII. OGŁOSZENIE WYNIKÓW PRZETARGU I FORMALNOŚCI ZWIĄZANE Z ZAWARCIEM UMOWY 1. Ogłoszenie wyników przetargu będzie podane do wiadomości na stronie tablicy ogłoszeń w siedzibie Zamawiającego. 2. Niezależnie od ogłoszenia wyników na stronie internetowej zamawiającego, o wyborze oferty zostaną powiadomieni wszyscy Wykonawcy w sposób, o którym mowa w pkt. XI niniejszej siwz 3. Zamawiający podpisze umowę z Wykonawcą, który przedłoży najkorzystniejszą ofertę, z punktu widzenia kryteriów przyjętych w specyfikacji. 4.Wybrany Wykonawca winien bezzwłocznie przystąpić do zawarcia umowy po upływie 10 dni od terminu ogłoszenia wyniku postępowania, o ile nie zostaną wniesione protesty. 5. Zamawiający dopuszcza możliwość przesłania Wykonawcy umowy o udzielenie zamówienia publicznego za pośrednictwem poczty. Zamawiający zobowiązuje się wówczas do niezwłocznego odesłania podpisanej umowy w terminie wyznaczonym przez Zamawiającego. 6.Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia będzie przesłane do publikacji Urzędowi Oficjalnych Wspólnot Europejskich XIX.TRYB OTWARCIA I BADANIA OFERT 1.W części jawnej przetargu Oferty zostaną otwarte publicznie przez komisję przetargową po sprawdzeniu nienaruszenia kopert. 2. Komisja poda do wiadomości zainteresowanym: a) kwotę jaką zamawiający zamierz przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia, b) ile ofert wpłynęło, c) nazwy Wykonawców i ich adresy, d) ceny proponowane przez Wykonawców, 3. Oferty oceni się pod względem spełnienia warunków zawartych w specyfikacji, tj. a) czy są ważne, b) czy posiadają wszystkie wymagane oświadczenia i dokumenty, c) czy nie zawierają oczywistych omyłek, o których mowa w art.87 ust. 2 Pzp 4. Najkorzystniejsza oferta zostanie wybrana wg kryteriów i w sposób podany w SIWZ XX. SPOSÓB POPRAWY OMYŁEK 1.Zamawiający poprawi oczywiste omyłki rachunkowe będące wynikiem nieprawidłowo przeprowadzonych działań matematycznych. Poprawiając omyłki rachunkowe uwzględnia konsekwencje rachunkowe dokonanych poprawek. 2.Zamawiający poprawi oczywiste omyłki pisarskie. Przez oczywistą omyłkę pisarską należy rozumieć widocznie mylną pisownię wyrazu, ewidentny błąd gramatyczny, niezamierzone opuszczenie wyrazu lub jego części itp. 3.Zamawiający poprawi inne omyłki polegające na niezgodności oferty z siwz, niepowodujące istotnych zmian w treści oferty- niezwłocznie zawiadamiając o tym Wykonawcę, którego oferta zostanie poprawiona. XXI. WYMAGANIA DOTYCZĄCE ZABEZPIECZENIA NALEŻYTEGO WYKONANIA UMOWY Zamawiający nie wymaga wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy XXII. ŚRODKI OCHRONY PRAWNEJ Wykonawcom a także innym osobom, jeżeli ich interes prawny w uzyskaniu zamówienia doznał lub może doznać uszczerbku w wyniku naruszenia przez zamawiającego przepisów ustawy Prawo zamówień publicznych, przysługują środki ochrony prawnej na zasadach określonych w Dziale VI Środki ochrony prawnej (art ) ustawy Prawo zamówień publicznych.

8 Załącznik nr 1 ( pieczęć Wykonawcy ) OŚWIADCZENIE WYKONAWCY Przystępując do udziału w postępowaniu (znak WSzSL/FAZ/88/09) oświadczam, że: zapoznałem się z treścią dokumentacji przetargowej i nie wnoszę żadnych zastrzeżeń ; spełniam warunki udziału w postępowaniu, o których mowa w art.22 ust.1 pkt 1-4 Pzp nie podlegam wykluczeniu na podstawie art. 24 Pzp ust. 1 i 2 Zgodnie z art. 24 Prawo zamówień publicznych z postępowania o udzielenie wyklucza się również: 1) wykonawców, którzy wyrządzili szkodę nie wykonując zamówienia lub wykonując je nienależycie, jeżeli szkoda ta została stwierdzona prawomocnym orzeczeniem sądu wydanym w okresie 3 lat przed wszczęciem postępowania; 2) wykonawców, w stosunku do których otwarto likwidację lub których upadłość ogłoszono, z wyjątkiem wykonawców, którzy po ogłoszeniu upadłości zawarli układ zatwierdzony prawomocnym postanowieniem sądu, jeżeli układ nie przewiduje zaspokojenia wierzycieli poprzez likwidację majątku upadłego 3) wykonawców, którzy zalegają z uiszczeniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne, z wyjątkiem przypadków gdy uzyskali oni przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie, rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu; 4) osoby fizyczne, które prawomocnie skazano za przestępstwo popełnione w związku z postępowaniem o udzielenie zamówienia, przestępstwo przeciwko prawom osób wykonujących pracę zarobkową, przestępstwo przekupstwa, przestępstwo przeciwko obrotowi gospodarczemu lub inne przestępstwo popełnione w celu osiągnięcia korzyści majątkowych, a także za przestępstwo skarbowe lub przestępstwo udziału w zorganizowanej grupie albo związku mających na celu popełnienie przestępstwa lub przestępstwa skarbowego 5) spółki jawne, których wspólnika prawomocnie skazano za przestępstwo popełnione w związku z postępowaniem o udzielenie zamówienia, przestępstwo przeciwko prawom osób wykonujących pracę zarobkową, przestępstwo przekupstwa, przestępstwo przeciwko obrotowi gospodarczemu lub inne przestępstwo popełnione w celu osiągnięcia korzyści majątkowych, a także za przestępstwo skarbowe lub przestępstwo udziału w zorganizowanej grupie albo związku mających na celu popełnienie przestępstwa lub przestępstwa skarbowego 6) spółki partnerskie, których partnera lub członka zarządu prawomocnie skazano za przestępstwo popełnione w związku z postępowaniem o udzielenie zamówienia, przestępstwo przeciwko prawom osób wykonujących pracę zarobkową, przestępstwo przekupstwa, przestępstwo przeciwko obrotowi gospodarczemu lub inne przestępstwo popełnione w celu osiągnięcia korzyści majątkowych, a także za przestępstwo skarbowe lub przestępstwo udziału w zorganizowanej grupie albo związku mających na celu popełnienie przestępstwa lub przestępstwa skarbowego 7) spółki komandytowe oraz spółki komandytowo-akcyjne, których komplementariusza prawomocnie skazano za przestępstwo popełnione w związku z postępowaniem o udzielenie zamówienia, przestępstwo przeciwko prawom osób wykonujących pracę zarobkową, przestępstwo przekupstwa, przestępstwo przeciwko obrotowi gospodarczemu lub inne przestępstwo popełnione w celu osiągnięcia korzyści majątkowych, a także za przestępstwo skarbowe lub przestępstwo udziału w zorganizowanej grupie albo związku mających na celu popełnienie przestępstwa lub przestępstwa skarbowego 8) osoby prawne, których urzędującego członka organu zarządzającego prawomocnie skazano za przestępstwo popełnione w związku z postępowaniem o udzielenie zamówienia, przestępstwo przeciwko prawom osób wykonujących pracę zarobkową, przestępstwo przekupstwa, przestępstwo przeciwko obrotowi gospodarczemu lub inne przestępstwo popełnione w celu osiągnięcia korzyści majątkowych, a także za przestępstwo skarbowe lub przestępstwo udziału w zorganizowanej grupie albo związku mających na celu popełnienie przestępstwa lub przestępstwa skarbowego 9) podmioty zbiorowe, wobec których sąd orzekł zakaz ubiegania się o zamówienia, na podstawie przepisów o odpowiedzialności podmiotów zbiorowych za czyny zabronione pod groźbą kary; 10) wykonawców, którzy nie spełniają warunków udziału w postępowaniu, o których mowa w art. 22 ust. 1 pkt art 24 ust. 2 stanowi iż z postępowania o udzielenie zamówienia wyklucza sie również wykonawców, którzy: 1) wykonywali bezpośrednio czynności związane z przygotowaniem prowadzonego postępowania lub posługiwali się w celu sporządzenia oferty osobami uczestniczącymi w dokonywaniu tych czynności, chyba że udział tych wykonawców w postępowaniu nie utrudni uczciwej konkurencji; przepisu nie stosuje się do wykonawców, którym udziela się zamówienia na podstawie art. 62 ust. 1 pkt 2 lub art. 67 ust. 1 pkt 1 i 2 2)złożyli nieprawdziwe informacje mające wpływ na wynik prowadzonego postępowania; 3) nie złożyli oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu lub dokumentów potwierdzających spełnianie tych warunków lub złożone dokumenty zawierają błędy, z zastrzeżeniem art. 26 ust Oświadczam, że w przypadku wyboru mojej oferty zobowiązuję się do podpisania umowy na warunkach określonych w SIWZ (z uwzględnieniem ewentualnych zmian wprowadzonych w wyniku modyfikacji siwz) w siedzibie Zamawiającego/ przesłanej za pośrednictwem poczty*... podpis i pieczęć osoby wskazanej w dokumencie uprawniającym do występowania w obrocie prawnym lub posiadającej pełnomocnictwo - niepotrzebne skreślić

9 OFERTA dla Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego w Legnicy ul. Iwaszkiewicza 5, Legnica Załącznik Nr 2 Nawiązując do ogłoszenia o przetargu w postępowaniu o zamówienie publiczne prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego (znak sprawy WSzSL/FAZ /88/09) My niżej podpisani działając w imieniu i na rzecz NIP. Tel.. REGON. Fax... /nazwa (firma) dokładny adres Wykonawcy/ /w przypadku składania oferty przez podmioty występujące wspólnie podać nazwy (firm ) i dokładne adresy Wszystkich podmiotów składających ofertę wspólną/ składamy niniejszą ofertę: 1. Składamy ofertę na wykonanie przedmiotu zamówienia, w zakresie określonym w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, 2. Oświadczamy, że zapoznaliśmy się ze Specyfikacją Istotnych Warunków Zamówienia i uznajemy się za związanych określonymi w niej postanowieniami i zasadami postępowania. 3.Zobowiązujemy się do wykonania zamówienia w okresie wskazanym w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia. 4. Uważamy się za związanych niniejszą ofertą przez czas wskazany w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, tj. przez okres 60 dni od upływu terminu składania ofert. 5.Zamówienie zrealizujemy bez udziału podwykonawców/ z udziałem podwykonawców.* 6. Powierzymy podwykonawcy wykonanie następujących części zamówienia......(wypełnić w przypadku udziału podwykonawców) 7 Oświadczamy, że sposób reprezentacji wykonawcy składającego ofertę wspólną dla potrzeb niniejszego zamówienia jest następujący:.... wypełniają jedynie wykonawcy składający wspólną ofertę - konsorcja, sp. cywilne)) 8. Oświadczamy, że - za wyjątkiem informacji i dokumentów zawartych w ofercie na stronach Nr od.. do - niniejsza oferta oraz wszelkie załączniki do niej są jawne i nie zawierają informacji stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa, w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji. 9. Oświadczamy, że zapoznaliśmy się z projektem umowy stanowiącym część Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia i zobowiązujemy się, w przypadku wyboru naszej oferty, do zawarcia umowy zgodnej z projektem 10. Wszelką korespondencję w sprawie niniejszego postępowania należy kierować na poniższy adres:. 11. Ofertę niniejszą składamy na. kolejno ponumerowanych stronach. 12.Oświadczamy, że wszystkie załączniki stanowią integralną część oferty. Pod groźbą odpowiedzialności karnej oświadczamy, iż wszystkie załączone do oferty dokumenty opisują stan faktyczny i prawny, aktualny na dzień otwarcia ofert (art. 297 KK )... dnia roku... podpis i pieczęć osoby wskazanej w dokumencie uprawniającym do występowania w obrocie prawnym lub posiadającej pełnomocnictwo

10 ... Załącznik nr 3 (pieczęć adresowa wykonawcy) WYKAZ DOSTAW Przystępując do postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego powyżej 206 tys. euro (znak:wszsl/faz- 88/09) przedstawiamy wykaz wykonanych dostaw w okresie ostatnich trzech lat przed dniem wszczęcia postępowania o udzielenie zamówienia (tzn. Przed 16 czerwca 2009 r), a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, zgodnie z dyspozycją pkt IX. Ppkt 2. siwz), z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i odbiorców wykaz wykonanych dostaw w okresie ostatnich trzech lat przed dniem wszczęcia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, zgodnie z dyspozycją pkt IX. Ppkt 2. siwz), z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i odbiorców Nazwa i adres zamawiającego Opis dostarczonego asortymentu Wartość przedmiotu zamówienia Termin realizacji od (dzień miesiąc rok) do (dzień miesiąc rok) W załączeniu dokumenty potwierdzające, że dostawy, o których mowa powyżej zostały wykonane należycie np. referencje, etc (miejscowość, data) podpis i pieczęć osoby wskazanej w dokumencie uprawniającym do występowania w obrocie prawnym lub posiadającej pełnomocnictwo

11 UMOWA Nr.../FAZ/09 zawarta w dniu... w Legnicy pomiędzy: Wojewódzkim Szpitalem Specjalistycznym w Legnicy, wpisanym do Krajowego Rejestru Sądowego pod nr oraz Rejestru Publicznych Zakładów Opieki Zdrowotnej prowadzonego przez Wojewodę Dolnośląskiego pod nr , z siedzibą w Legnicy przy ul. J. Iwaszkiewicza 5, reprezentowanym przez: Krystynę Barcik - Dyrektora Annę Prokopczak - p.o.głównego Księgowego NIP Regon Zwanym w dalszej części umowy Zamawiającym a firmą... z siedzibą w... NIP... Regon... reprezentowanym przez: zwanym w dalszej części umowy Wykonawcą Niniejsza umowa jest następstwem wyboru przez Zamawiającego oferty Wykonawcy w trybie przetargu nieograniczonego zgodnie ustawą z dnia 29 stycznia 2004 r., prawo zamówień publicznych (t.j. z 20 listopada 2007 r. Dz.U. Nr 223, poz z późn. zm.). 1 Przedmiotem umowy jest dostawa wyrobów medycznych wyszczególnionych w załączniku nr... do umowy, który stanowi integralną część niniejszej umowy Towar, o którym mowa w 1 będzie dostarczany przez Wykonawcę zgodnie z zapotrzebowaniami Zamawiającego w ciągu 48 godzin od złożenia przez Zamawiającego zamówienia. 2. W przypadku opatrzenia zamówienia znakiem PILNE - dostawa w ciągu 24 godzin Wykonawca zobowiązuje się dostarczyć przedmiot zamówienia we wskazanym terminie. 3. W przypadku nie podania na fakturze serii oraz daty ważności asortymentu Wykonawca jest zobowiązany podać te dane w załączniku do faktury zawierającym co najmniej następujące elementy : nr i datę faktury, dane Wykonawcy oraz serię i datę ważności wyrobu medycznego. 4.W przypadku, jeżeli jednorazowo Wykonawca dostarcza więcej niż 10 pozycji wówczas dostarczając towar określony w 1 zobowiązany jest do przekazania specyfikacji wyrobów medycznych z uwzględnieniem serii i datą ważności produktu i oznaczeniem jej numerem faktury. 5.Specyfikacja wyrobów medycznych, o których mowa w pkt 3 sporządzana będzie w miarę możliwości w formie elektronicznej (dyskietka, CD-rom, poczta elektroniczna 6.Strony dopuszczają składanie zamówień za pomocą faksu, poczty elektronicznej lub innego środka porozumienia się na odległość. 7.Wykonawca dostarcza towar własnym transportem na swój koszt i ryzyko do Apteki szpitalnej/ (komora przyjęć) w terminie, o którym mowa w ust. 1 i 2 w zależności od rodzaju złożonego zamówienia. 3* 1.Wykonawca zobowiązany jest do zabezpieczenia w formie depozytu: 1) po jednej sztuce implantu w każdym rozmiarze (dotyczy zadania 2 - część B, zadania 14, 15 i 16) - zgodnie z załącznikiem nr i sukcesywnego uzupełniania wykorzystanego rodzaju i rozmiaru implantu po każdorazowym zgłoszeniu przez Zamawiającego jej zużycia.

12 2) Po dwie sztuki implantów w każdym rozmiarze (dotyczy zadania 1 w części A i B oraz zadania 2 w części A) - zgodnie z załącznikiem nr i sukcesywnego uzupełniania wykorzystanego rodzaju i rozmiaru implantu po każdorazowym zgłoszeniu przez Zamawiającego jej zużycia. 2. Osobą odpowiedzialna za depozyt jest Pani Maria Grzegorska Oddziałowa Bloku Operacyjnego. * nie dotyczy składania ofert na zadania od 3 do Zamawiający zobowiązuje się do zbadania towaru pod względem ilościowym niezwłocznie po odebraniu. 2.W przypadku braków ilościowych stwierdzonych przy dostawie Zamawiający niezwłocznie zawiadomi Wykonawcę (faks).wykonawca zobowiązany jest udzielić odpowiedzi w ciągu 3 dni od jego otrzymania. 3. Z uwagi na brak możliwości stwierdzenia ewentualnych wad jakościowych wyrobów medycznych w chwili przyjęcia strony postanawiają, że Zamawiający uprawniony jest do zgłoszenia faksem reklamacji jakościowej w terminie do 5 dni od chwili zastosowania wyrobu medycznego w celu jego użycia. Wykonawca zobowiązany jest udzielić odpowiedzi w ciągu 5 dni od otrzymania zawiadomienia. 4. Brak odpowiedzi na reklamację w terminie określonym w ust. 2 i/lub3 jest jednoznaczny z uwzględnieniem reklamacji i skutkować będzie dostawą towaru wolnego od wad w kolejnym dniu roboczym 5 1. Strony ustalają, że wynagrodzenie należne z tytułu realizacji umowy wyniesie netto...zł (słownie ). VAT %. Łącznie wynagrodzenie brutto wyniesie...zł (słownie ) 2. Wykonawca oświadcza, iż udziela Zamawiającemu 30 dniowy termin płatności. 3.Zapłata za otrzymany towar będzie realizowana wg. cen jednostkowych netto powiększonych o należny podatek VAT podanych w ofercie przetargowej, przelewem bankowym na konto Wykonawcy w terminie, o którym mowa w pkt. 2 liczonym od dnia dostarczenia przedmiotu zamówienia i otrzymania prawidłowo wystawionej faktury, obejmującej złożone zamówienie. 6 1.Zmiana umowy w zakresie wynagrodzenia będzie dopuszczalna w przypadku zmiany stawki podatku VAT. Zmiana stawki nastąpi z dniem wejścia w życie aktu prawnego określającego zmianę stawki VAT w zakresie objętym przedmiotem umowy. Wykonawca zastosuje stawkę nowo obowiązującą bez jakichkolwiek zmian pozostałych elementów ceny. 2.Dopuszcza się zmianę w zakresie przedmiotowym tj. zastąpienie wyrobu medycznego objętego umową w przypadku: a) zaprzestania wytwarzania wyrobu medycznego objętego umową lub wstrzymania bądź wycofania wyrobu z obrotu przez właściwy organ b) przedłożenia przez Wykonawcę oferty korzystniejszej dla Zamawiającego. 3. Zmiana o której mowa w ust. 2 będzie dopuszczalna pod warunkiem, iż odpowiednik będzie znajdował zastosowanie w tych samych wskazaniach co wyrób medyczny objęty umową, cechach jakościowych nie gorszych niż wyrób medyczny objęty umową i przy cenie: a) nie wyższej niż cena wyrobu medycznego objętego umową w przypadku wskazanym w ust. 2 pkt a b) niższej od ceny wyrobu medycznego objętego umową w przypadku wskazanym w ust. 2 pkt. b. 4. Zmiany, o których mowa w ust. 2 mogą nadto dotyczyć wielkości opakowania. 5.Zmiany wymienione w niniejszym paragrafie mogą być dokonane na wniosek Wykonawcy, w terminie do 14 dni od przesłania zawiadomienia w formie propozycji aneksu do umowy wraz z dokumentami, potwierdzonymi za zgodność z oryginałem, wskazującymi przyczynę proponowanych zmian oraz dokumentami przedmiotowymi nowo proponowanego wyrobu medycznego w przypadku, o którym mowa w ust Zamawiający zastrzega sobie prawo do niezrealizowania 20% wartości umowy w przypadku wystąpienia mniejszej ilości przypadków chorobowych, u których zastosowanie mają wyroby medyczne objęte umową, a Wykonawca oświadcza, że nie będzie dochodził roszczeń z tego tytułu. 7 Wykonawca zobowiązuje się do nie przelewania (zbywania, cesji, itp.) wierzytelności wynikających z realizacji niniejszej umowy bez zgody Zamawiającego Zamawiającemu przysługują kary umowne w wysokości 10% wartości brutto umowy z powodu: a) wystąpienia znacznej wadliwości dostarczonych towarów, przy czym za znaczną wadliwość uważa się 2% towaru dotkniętego wadami w okresie kolejnych 6 miesięcy, b) rażącego naruszenia terminów realizacji dostaw, przy czym za rażące naruszenie terminów uważa się nie dostarczenie towaru w ciągu 2 dni po terminie, o którym mowa w 2 ust. 1 oraz uchybienie terminowi, o którym mowa w 2 ust. 2 2.W przypadku uchybienia przez Wykonawcę terminu 7 dni w dostarczeniu faktury Zamawiającemu, liczonym od upływu terminu 7 dni od wystawienia faktury zgodnie z przepisami ustawy o podatku od towarów i usług Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną za każde takie opóźnienie w wysokości 10 % wartości brutto

13 faktury dostarczonej z opóźnieniem. 3. Kary umowne, o których mowa w ust. 1 i 2 mogą być nakładane wielokrotnie za każde naruszenie obowiązków umownych. 9 Niezależnie od kar umownych, o których mowa w 8 Zamawiający może dochodzić odszkodowania na zasadach ogólnych Kodeksu cywilnego. 10 Wszelkie zmiany i uzupełnienia niniejszej umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności. 11 Umowa zostaje zawarta na czas określony od... do Rozwiązanie umowy przed terminem, na jaki została zawarta przysługuje każdej ze stron za wypowiedzeniem przez każdą ze stron z zachowaniem trzymiesięcznego okresu wypowiedzenia. 2. Zamawiający może rozwiązać umowę ze skutkiem natychmiastowym w przypadku, o którym mowa w 8 13 Spory wynikłe na tle realizacji niniejszej umowy strony zobowiązują się rozwiązać polubownie, w przypadku, gdy okaże się to niemożliwe przez sąd powszechny właściwy miejscowo dla Zamawiającego. 14 W sprawach nie uregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie odpowiednie przepisy Kodeksu cywilnego. 15 Strony zobowiązują się do stosowania postanowień niniejszej umowy, jak również SIWZ oraz złożonej oferty, na podstawie których umowa ta została zawarta 16 Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach z przeznaczeniem po jednym dla każdej ze stron. ZAMAWIAJĄCY WYKONAWCA

14 Załącznik nr 3 zawarta w... w Legnicy pomiędzy: UMOWA UŻYCZENIA NR../FAZ/09 (projekt) Wojewódzkim Szpitalem Specjalistycznym w Legnicy, wpisanym do Krajowego Rejestru Sądowego pod nr oraz Rejestru Publicznych Zakładów Opieki Zdrowotnej prowadzonego przez Wojewodę Dolnośląskiego pod nr , z siedzibą w Legnicy przy ul. J. Iwaszkiewicza 5, reprezentowanym przez: Krystynę Barcik - Dyrektora Annę Prokopczak - p.o. Głównego Księgowego NIP Regon zwanym w dalszej części umowy Szpitalem a Firmą... z siedzibą... NIP... Regon... reprezentowanym przez: zwanym w dalszej części umowy Użyczającym Niniejsza umowa jest następstwem wyboru przez Zamawiającego oferty Wykonawcy w trybie przetargu nieograniczonego zgodnie ustawą z dnia 29 stycznia 2004 r., prawo zamówień publicznych i skutkiem zawarcia umowy nr.faz/ Użyczający oddaje, a Szpital przyjmuje w nieodpłatne użytkowanie wyroby medyczne, o których mowa w załączniku nr 1 niniejszej umowy. 2. Przekazanie potwierdzone zostanie protokołem zdawczo -odbiorczym, podpisanym przez przedstawicieli stron. 3. Instrumentarium (i piła oscylacyjna )*winno zawierać spis ( specyfikację ) wg nazw narzędzi i nr katalogowych lub innych oznaczeń umożliwiających ich identyfikacje. 4. Przedmiot użyczenia zostanie dostarczony przez Wykonawcę wraz z dostawą pierwszej partii towaru w ramach umowy nr..faz/09 z dnia... r. 5. Właścicielem w/w przedmiotu użyczenia przez okres trwania umowy jest Użyczający. 6. Szpital zobowiązuje się do zachowania przedmiotu użyczenia w należytym stanie oraz używania go zgodnie z przeznaczeniem i podjęcia wszelkich działań mających na celu zapobieganie uszkodzeniu, zniszczeniu lub utracie. 7. Po zakończeniu umowy Szpital zwróci Użyczającemu przedmiot użyczenia w stanie niepogorszonym ponad normalne zużycie, wynikające z jego prawidłowej eksploatacji. 8. W przypadku stwierdzenia wad w użyczonych wyrobach medycznych, a nie wynikających z jego niewłaściwego używania, Użyczający zobowiązuje się do usunięcia wad lub jego wymiany na

15 pełnowartościowy Umowa zostaje zawarta na okres od dnia... do r. 2. Umowa użyczenia ulega wcześniejszemu rozwiązaniu z chwilą rozwiązania umowy nr.../faz/08 3 Wszelkie zmiany umowy wymagają dla swej ważności formy pisemnej. 4 W sprawach nieuregulowanych postanowieniami niniejszej umowy stosuje się przepisy Kodeks Cywilnego. 5 Spory wynikłe na tle realizacji niniejszej umowy strony zobowiązują się rozwiązać polubownie a w przypadku, gdy okaże się to niemożliwe, przez sąd powszechny właściwy miejscowo dla Zamawiającego. 6 Umowę sporządzono w 2 jednobrzmiących egzemplarzach po jednym dla każdej ze stron. Użyczający Szpital

Zamawiający: Wojewódzki Szpital Specjalistyczny w Legnicy, 59-220 Legnica, ul. Iwaszkiewicza 5

Zamawiający: Wojewódzki Szpital Specjalistyczny w Legnicy, 59-220 Legnica, ul. Iwaszkiewicza 5 Zamawiający: Wojewódzki Szpital Specjalistyczny w Legnicy, 59-220 Legnica, ul. Iwaszkiewicza 5 Prowadzący Sprawę: Pełnomocnik Zamawiającego broker ubezpieczeniowy Europejskie Konsorcjum Ubezpieczeniowe

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Zatwierdzam:... SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA dotyczy zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego ogłoszonego przez Centrum Informatyczne Edukacji na: DOSTAWĘ I

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Zatwierdzam:... SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA dotyczy zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego ogłoszonego przez Centrum Informatyczne Edukacji na wykonanie:

Bardziej szczegółowo

Znak sprawy AZP 2611-46/08 pieczęć Zamawiającego

Znak sprawy AZP 2611-46/08 pieczęć Zamawiającego Znak sprawy AZP 2611-46/08 pieczęć Zamawiającego SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA UDZIELANEGO PRZEZ NARODOWY FUNDUSZ ZDROWIA CENTRALA ul. Grójecka 186 02-390 Warszawa; fax 22 572 63 05 Postępowanie

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. Dostawa i wdrożenie systemu biletu elektronicznego w komunikacji miejskiej Łomży

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. Dostawa i wdrożenie systemu biletu elektronicznego w komunikacji miejskiej Łomży SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Przedmiot zamówienia: Dostawa i wdrożenie systemu biletu elektronicznego w komunikacji miejskiej Łomży Przedmiot zamówienia jest częścią projektu "Rozbudowa i

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. w trybie przetargu nieograniczonego

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. w trybie przetargu nieograniczonego Nr zamówienia: 34/dost./2008 Zatwierdzam:... SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na Dostawę programu

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Narodowy Fundusz Zdrowia Wielkopolski Oddział Wojewódzki NFZ w Poznaniu ul. Piekary 14/15, 61-823 Poznań tel. 61 850-60-23, fax 61 850-61-31 adres do korespondencji: ul. Grunwaldzka 158, 60-309 Poznań

Bardziej szczegółowo

Nr sprawy: ADM/06/2007 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

Nr sprawy: ADM/06/2007 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Władza Wdrażająca Program Współpracy Przygranicznej Phare Nr sprawy: ADM/06/2007 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego o wartości poniżej 60 000

Bardziej szczegółowo

Zatwierdził, dnia:. 2010r.

Zatwierdził, dnia:. 2010r. Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia Zatwierdził, dnia:. 2010r.... ZAMAWIAJĄCY: CENTRUM PERSONALIZACJI DOKUMENTÓW MINISTERSTWA SPRAW WEWNĘTRZNYCH I ADMINISTRACJI 02-106 Warszawa, ul. Pawińskiego

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. Rozszerzenie licencji na System Zarządzania Bazą Danych Oracle dla serwera Eskulap-Administracja.

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. Rozszerzenie licencji na System Zarządzania Bazą Danych Oracle dla serwera Eskulap-Administracja. SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Postępowanie prowadzone jest zgodnie z Ustawą Prawo zamówień publicznych z dnia 29 stycznia 2004 r. (Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759) procedura jak dla zamówienia

Bardziej szczegółowo

Przetarg nieograniczony na Dostawę mebli medycznych i aptecznych

Przetarg nieograniczony na Dostawę mebli medycznych i aptecznych Znak sprawy 111/EZP/11 Śląskie Centrum Chorób Serca w Zabrzu ul. Marii Curie-Skłodowskiej 9 41-800 Zabrze SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Przetarg nieograniczony na Dostawę mebli medycznych

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Narodowy Fundusz Zdrowia Wielkopolski Oddział Wojewódzki NFZ w Poznaniu ul. Piekary 14/15, 61-823 Poznań tel. (0-61) 850-60-00, fax (0-61) 850-60-21 adres do korespondencji: ul. Grunwaldzka 158, 60-309

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Budowa serwerowni komputerowej Międzynarodowego Instytutu Biologii Molekularnej i Komórkowej Znak sprawy ADZ-23-33/2011 Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego

Bardziej szczegółowo

II. TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

II. TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA ę ó ľ ľ ľ ę łó ľ ľ ľ ľ Ę ľ ľ ś ĺ ą ś ą ľ ĺ ľ ó ń ľ ś ĺ ż ľ ół ę ľ ą ľ ĺ ľĺ ľ ľ ľ ľ ľ Śľ ĺ ł ő ĺ ś Í Ó ś ľ Definicje i skróty: Wyrażenia i skróty użyte w niniejszej specyfikacji istotnych warunków zamówienia

Bardziej szczegółowo

... pieczątka Zamawiającego. BZ III. 3450-7/09... znak sprawy. PEŁNOMOCNIK ZARZĄDU POWIATU d/s Zamówień Publicznych. mgr Marcin Somorowski

... pieczątka Zamawiającego. BZ III. 3450-7/09... znak sprawy. PEŁNOMOCNIK ZARZĄDU POWIATU d/s Zamówień Publicznych. mgr Marcin Somorowski ... pieczątka Zamawiającego BZ III. 3450-7/09... znak sprawy SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA NA UBEZPIECZENIE SKŁADNIKÓW MAJĄTKOWYCH POWIATU PABIANICKIEGO ORAZ UBEZPIECZENIE OD ODPOWIEDZIALNOŚCI

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Zamawiający: SP ZOZ Miejski Szpital Zespolony 42-200 Częstochowa, ul. Mirowska 15 Częstochowa, dnia. 07.05.2012 r. Oznaczenie sprawy: MSZ.ZP/08/2012. SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA zwana dalej

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Narodowy Fundusz Zdrowia Wielkopolski Oddział Wojewódzki NFZ w Poznaniu ul. Piekary 14/15, 61-823 Poznań tel. (0-61) 850-60-23, fax (0-61) 850-61-31 adres do korespondencji: ul. Grunwaldzka 158, 60-309

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Postępowanie przetargowe o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO o wartości mniejszej niż kwoty określone w przepisach

Bardziej szczegółowo

W/w węgiel winien odpowiadać normom PN-82/G-97001; PN-82/G-97002; PN-82/G-97003

W/w węgiel winien odpowiadać normom PN-82/G-97001; PN-82/G-97002; PN-82/G-97003 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. Numer sprawy: ZSP.B.271.1.2014 Nazwa zadania: Dostawa węgla kamiennego energetycznego w 2014 r. I. Nazwa

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Postępowanie prowadzone jest zgodnie z ustawą z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (ujednolicony tekst ustawy Prawo zamówień publicznych (tekst

Bardziej szczegółowo

Znak sprawy AZP 2611-33/08 pieczęć Zamawiającego

Znak sprawy AZP 2611-33/08 pieczęć Zamawiającego Znak sprawy AZP 2611-33/08 pieczęć Zamawiającego SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA UDZIELANEGO PRZEZ NARODOWY FUNDUSZ ZDROWIA CENTRALA ul. Grójecka 186, 02-390 Warszawa; fax 22 572 63 05 Postępowanie

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA na

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA na Wojewódzki Ośrodek Ruchu Drogowego w Warszawie ul. Odlewnicza 8, 03-231 Warszawa SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA na WYNAJEM SAMOCHODÓW DO PRZEPROWADZENIA SZKOLENIA DLA UCZESTNIKÓW PROJEKTU AKADEMIA

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ)

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) ZAMAWIAJĄCY Dolnośląski Ośrodek Doradztwa Rolniczego Ul. Zwycięska 12 53-033 Wrocław NIP: 896-10-00-264 Regon: 006011298 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) do postępowania o udzielenie zamówienia

Bardziej szczegółowo

Dostawa opału w postaci brykietu drzewnego do kotłowni Zespołu Szkół im. C. K. Norwida w Nowym Mieście Lubawskim.

Dostawa opału w postaci brykietu drzewnego do kotłowni Zespołu Szkół im. C. K. Norwida w Nowym Mieście Lubawskim. Zamawiający Zespół Szkół im. C. K. Norwida ul. 3 Maja 24 13-300 Nowe Miasto Lubawskie tel. 56/472 60 20, fax. 56/472 60 37 www.norwid.eu e-mail zsimc.k.norwida@wp.pl Znak sprawy: OK.III.272.1.2013 Nowe

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Narodowy Fundusz Zdrowia Wielkopolski Oddział Wojewódzki NFZ w Poznaniu ul. Piekary 14/15, 61-823 Poznań tel. (0-61) 850-60-00, fax (0-61) 850-60-21 adres do korespondencji: ul. Grunwaldzka 158, 60-309

Bardziej szczegółowo

Człowiek- najlepsza inwestycja Zduńska Wola, dnia 30.06.2009r.

Człowiek- najlepsza inwestycja Zduńska Wola, dnia 30.06.2009r. Zduńska Wola, dnia 30.06.2009r. Specyfikacja istotnych warunków zamówienia na zakup sprzętu 1. Dane Zamawiającego. Zamawiającym jest Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej Centrum Opieki Socjalnej w Zduńskiej

Bardziej szczegółowo

MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ W ZIELONEJ GÓRZE. Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia na wykonanie zamówienia publicznego pod nazwą:

MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ W ZIELONEJ GÓRZE. Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia na wykonanie zamówienia publicznego pod nazwą: MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ W ZIELONEJ GÓRZE Zamówienie Publiczne nr MOPS/ZG - ZP/ 02a /14 Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia na wykonanie zamówienia publicznego pod nazwą: DOSTAWA 200 SZTUK

Bardziej szczegółowo

Świadczenie usług transmisji danych pomiędzy filią Wielkopolskiego Centrum Onkologii w Kaliszu a Wielkopolskim Centrum Onkologii w Poznaniu.

Świadczenie usług transmisji danych pomiędzy filią Wielkopolskiego Centrum Onkologii w Kaliszu a Wielkopolskim Centrum Onkologii w Poznaniu. SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Postępowanie prowadzone jest zgodnie z ustawą z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2013 r., poz. 907 z póź. zm.) procedura jak dla

Bardziej szczegółowo

Przetarg nieograniczony na Dostawę serwerów

Przetarg nieograniczony na Dostawę serwerów Znak sprawy 62 /EZP/10 Śląskie Centrum Chorób Serca w Zabrzu ul. Szpitalna 2 41-800 Zabrze SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Przetarg nieograniczony na Dostawę serwerów Zabrze dn. 25 Maja 2010

Bardziej szczegółowo

Wykonanie systemu oddymiania i napowietrzania klatek schodowych w budynku A

Wykonanie systemu oddymiania i napowietrzania klatek schodowych w budynku A SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Wojewódzki Szpital im. Zofii z Zamoyskich Tarnowskiej w Tarnobrzegu ul. Szpitalna 1 39-400 Tarnobrzeg ZAPRASZA DO SKŁADANIA OFERT W POSTĘPOWANIU O UDZIELENIE

Bardziej szczegółowo