8-145 HS (3:1) SURFACER GREY

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "8-145 HS (3:1) SURFACER GREY"

Transkrypt

1 1 IDENTYFIKACJA MIESZANINY IDENTYFIKACJA PRZEDSIĘBIORSTWA Identyfikacja mieszaniny: Zastosowanie: Do profesjonalnej renowacji samochodów. Podkład wypełniający HS. Producent: De Beer Lakfabrieken BV Zuiveringweg PE Lelystad Holandia tel.: +31 (0) Fax: +31 (0) Dystrybutor: F.P.U.H GAKRA Krystyna Gach Pielgrzymowice, Polska ul. Stroma 7 tel.: +48 (0) Osoba odpowiedzialna za kartę: Łukasz Puzoń Telefon alarmowy czynny w godzinach 8:00 16:00: Data sporządzenia/aktualizacji: / IDENTYFIKACJA ZAGROŻEŃ Produkt łatwo palny (R10). Produkt może akumulować ładunki statyczne, które poprzez rozładowanie mogą stanowić źródło zapłonu. Pary produktu są cięższe od powietrza, gromadzą się przy powierzchni ziemi i w dolnych partiach pomieszczeń. Pary mogą wywoływać uczucie senności i zawroty głowy (R 67) Produkt niebezpieczny dla środowiska (N). Działa bardzo toksycznie na organizmy wodne; może powodować długo utrzymujące się niekorzystne zmiany w środowisku wodnym (R 50/53). UWAGA!!! Klasyfikacja na podstawie dokładnych stężeń ksylenu, etylobenzenu i solwent nafty, podanych przez producenta (oświadczenie w posiadaniu firmy F.P.U.H GAKRA Krystyna Gach Skutki działania: Oczy: Przy znacznych stężeniach par może wystąpić podrażnienie, zaczerwienienie i ból spojówek. Skóra: Skażenie skóry dużą ilością lub wielokrotne oblanie ciekłym produktem może powodować zaczerwienienie, Strona 1 / 10

2 swędzenie i wysuszanie skóry. Wdychanie: Wdychanie par o dużym stężeniu może spowodować uczucie zmęczenia, osłabienie, senność, nudności, bóle i zawroty głowy, ból gardła, kaszel. 3 SKŁAD / INFORMACJA O SKŁADNIKACH 3.1 Niebezpieczne składniki mieszaniny wraz z ich klasyfikacją Substancja: nr CAS nr WE uł. masowy Symbol Zwroty R w % Octan n-butylu Ksylen; dimetylobenzen mieszanina izomerów Xn, Xi 10-20/21-38 Bis(ortofosforan) tricynku N 50/53 Solwent nafta; lekkie węglowodory aromatyczne * Xn, Xi, N /53 Etylobenzen F, Xn Tlenek cynku N 50/53 * - Solwent nafta zawiera < 0.1 % benzenu i zgodnie z zasadami klasyfikacji (uwaga P) nie jest rakotwórcza * - UWAGA H - Klasyfikacja i etykieta wskazane dla tej substancji odnoszą się do niebezpiecznych właściwości oznaczonych zwrotem wskazującym rodzaj zagrożenia w połączeniu ze wskazaną kategorią (kategoriami) niebezpieczeństwa. Producenci, dystrybutorzy i importerzy tej substancji mają obowiązek przeprowadzić badania w celu uzyskania informacji na temat istotnych i dostępnych danych dotyczących wszystkich pozostałych właściwości, aby sklasyfikować i etykietować substancję. Pełne brzmienia zwrotów R podano w punkcie 16. Karty charakterystyki. 4 PIERWSZA POMOC 4.1 Instrukcje postępowania w zależności od drogi narażenia Wdychanie: Wynieść poszkodowanego z miejsca narażenia, ułożyć w wygodnej pozycji półleżącej lub siedzącej, zapewnić spokój, chronić przed utratą ciepła. Jeżeli wystąpią zaburzenia oddychania, zastosować sztuczne oddychanie. Jeżeli objawy nie ustępują, wezwać lekarza. Kontakt z oczami: Natychmiast płukać dużą ilością letniej wody, najlepiej bieżącej, przez co najmniej 15 min. Usunąć szkła kontaktowe. Unikać silnego strumienia wody ze względu na ryzyko mechanicznego uszkodzenia rogówki. Jeżeli podrażnienie nie ustępuje, należy skonsultować się z lekarzem-okulistą. Kontakt ze skórą: Natychmiast spłukać dużą ilością wody, zdjąć zanieczyszczoną odzież, skórę zmyć dużą ilością wody z mydłem. Jeżeli wystąpią jakiekolwiek podrażnienia skontaktować się z lekarzem. Połknięcie: Jeżeli nastąpi połknięcie, nie powodować wymiotów, ponieważ istnieje ryzyko zachłyśnięcia się i przedostania się substancji do płuc. Jeżeli poszkodowany jest Ogólne zalecenia: przytomny podać do wypicia dużą ilość wody. Zapewnić natychmiast pomoc lekarza. Powinny być przestrzegane zwykłe środki ostrożności jak przy pracy z chemikaliami. Jeżeli wystąpią jakiekolwiek niepokojące objawy, wezwać lekarza. Strona 2 / 10

3 Wskazówki dla lekarza: Stosować leczenie objawowe. 5 POSTĘPOWANIE W PRZYPADKU POŻARU 5.1 Zalecane środki gaśnicze Piana, dwutlenek węgla lub proszki gaśnicze. Pojemniki narażone na działanie ognia chłodzić rozproszonym strumieniem wody. 5.2 Zabronione środki gaśnicze Woda. 5.3 Niebezpieczne produkty rozkładu Tlenek węgla, dwutlenek węgla, tlenki azotu (NOx). 5.4 Specjalistyczny sprzęt przeciwpożarowy Odzież gazoszczelna w wersji antyelektrostatycznej, izolujący sprzęt ochrony układu oddechowego. Nie dopuścić do przedostania się środków gaszących do wód gruntowych i powierzchniowych. Środki gaśnicze zbierać osobno, nie wylewać do kanalizacji. 6 POSTĘPOWANIE W PRZYPADKU NIEZAMIERZONEGO UWOLNIENIA DO ŚRODOWISKA 6.1 Zagrożenia dla zdrowia i środki ochrony ludzi Środki ostrożności: Zapewnić odpowiednią wentylację. Nakładać odzież ochronną i rękawice. Nie wdychać oparów. Zabezpieczyć studzienki ściekowe. Unikać bezpośredniego kontaktu z preparatem. Pary rozcieńczyć rozproszonym strumieniem wody. Nie pić, nie jeść i nie palić w trakcie używania. 6.2 Zagrożenia dla środowiska i środki ochrony środowiska Zabezpieczyć przed wprowadzeniem do miejskiego systemu wodno-kanalizacyjnego i cieków wodnych. 6.3 Metody unieszkodliwiania, zbierania i oczyszczania środowiska Usunąć źródła zapłonu (ugasić otwarty ogień, ogłosić zakaz palenia i używania narzędzi iskrzących). Usunąć osoby niezabezpieczone z zagrożonego obszaru. Zabezpieczyć studzienki ściekowe. Unikać bezpośredniego kontaktu z produktem. Unikać wdychania par. Pary rozcieńczać rozproszonymi prądami wody. Uszkodzone opakowanie umieścić w opakowaniu zastępczym. Małe ilości zaabsorbować w chemicznie obojętny materiał wiążący (piasek, ziemia okrzemkowa), przenieść do szczelnie zamykanych pojemników i przekazać do uprawnionego odbiorcy odpadów. Zanieczyszczoną powierzchnię spłukać wodą. 7 POSTĘPOWANIE Z MIESZANINĄ I JEJ MAGAZYNOWANIE 7.1 Postępowanie z mieszaniną - środki ostrożności Stosować tylko w dobrze wentylowanych pomieszczeniach. Trzymać z daleka od źródeł wysokiej temperatury i źródeł zapłonu. Nie wdychać par. Unikać kontaktu ze skórą i oczami. W miejscu pracy powinny znajdować się fontanny do płukania oczu. Nie jeść, nie pić w czasie użytkowania. Myć ręce podczas przerw i po zakończonej pracy. Zanieczyszczone ubranie natychmiast zdjąć, uprać przed ponownym założeniem. 7.2 Przechowywanie Strona 3 / 10

4 Przechowywać w chłodnym, suchym i dobrze wentylowanym pomieszczeniu. Magazyn cieczy palnych z niezależną wentylacją wywiewną, ognioodporny, z instalacją elektryczną w wykonaniu przeciwwybuchowym, podłoga elektroprzewodzącą, bez ogrzewania. Magazynować wyłącznie z materiałami tej samej klasy. 8 KONTROLA NARAŻENIA I ŚRODKI OCHRONY INDYWIDUALNEJ 8.1 Technologiczne sposoby zmniejszenia narażenia Zapewnić odpowiednią wentylację wywiewną. Zapewnić szczelność aparatury. W przypadku niedostatecznej wentylacji używać ochron dróg oddechowych. Nie używać w pobliżu źródeł wysokiej temperatury i źródeł zapłonu. Nie jeść, nie pić i nie palić tytoniu podczas pracy z produktem. Zapewnić prysznic i stanowisko do płukania oczu. 8.2 Wartości NDS, NDSCh, NDSP Składnik CAS-nr Normatyw wartość jednostka. Octan n-butylu NDS 200 mg/m 3 NDSCh 950 mg/m 3 Tlenek cynku w przeliczeniu na Zn dymy NDS 5 mg/m 3 NDSCh 10 mg/m 3 Ksylen;mieszanina izomerów 1,2-, 1,3-, 1, NDS 100 mg/m 3 Etylobenzen NDS 200 mg/m 3 NDSCh 400 mg/m 3 Zalecane dopuszczalne stężenie w materiale biologicznym (DSB) Ksylen: Kwas metylohipurowy (mocz) 1.4 g/l Etylobenzen: Kwas migdałowy (mocz) 20 mg/h Podstawa prawna: Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 29 listopada 2002 r. w sprawie najwyższych dopuszczalnych stężeń i natężeń czynników szkodliwych dla zdrowia w środowisku pracy (Dz.U nr 217, poz. 1833, 2002 z ). Rozporządzenie Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 10 października 2005 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie najwyższych dopuszczalnych stężeń i natężeń czynników szkodliwych dla zdrowia w środowisku pracy (Dz.U nr 212, poz. 1769, 2005 r. z dnia r.) Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia z dnia 20 kwietnia 2005 r. w sprawie badań i pomiarów czynników szkodliwych dla zdrowia w środowisku pracy (Dz.U nr 73, poz. 645, 2005). Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 30 grudnia 2004 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy związanej z występowaniem w miejscu pracy czynników chemicznych (Dz.U. nr 11, poz. 86,2005). 8.3 Środki ochrony osobistej Drogi oddechowe: Ręce i skóra: W przypadku przekroczenia dopuszczalnych stężeń par produktu należy stosować ochrony dróg oddechowych z filtrem cząsteczkowym oznaczonym kolorem białym i symbolem P2 oraz filtrem par oznaczonym kolorem brązowym i literą A. Można stosować filtry zespolone AP. W warunkach przemysłowych stosować odzież ochronną z materiałów naturalnych (bawełna) lub włókien syntetycznych. Zaleca się stosowanie rękawic ochronnych z kauczuku butylowego (grubość materiału 0,5 mm) lub z kauczuku nitrylowego (grubość Strona 4 / 10

5 Oczy: materiału 1,25 mm), przetestowanych zgodnie z EN 374. Stosować okulary ochronne typu gogle, chroniące przed kroplami cieczy. Higiena pracy: Obowiązują przepisy ogólne przemysłowej higieny pracy. Nie dopuszczać do przekraczania w środowisku miejsca pracy dopuszczalnych stężeń normatywnych niebezpiecznych składników. Po zakończeniu pracy zdjąć zanieczyszczone ubranie. Przed przerwami w pracy wymyć ręce i twarz. Po pracy umyć dokładnie całe ciało. Nie jeść, nie pić, nie palić podczas pracy. Metody oceny narażenia w środowisku pracy: PN-86/Z Ochrona czystości powietrza. Przyrządy i zestawy do pobierania próbek. Postanowienia ogólne. PN-89/Z Ochrona czystości powietrza. Pobieranie próbek. Postanowienia ogólne. Zasady pobierania próbek w środowisku pracy i interpretacja wyników. PN-89/Z ark. 02 Ochrona czystości powietrza. Badania zawartości (w mieszaninach) szkodliwych substancji wydzielających się z wyrobów lakierowych nitrocelulozowych. Oznaczanie acetonu, alkoholi: etylowego, n- butylowego, izobutylowego, etoksyetylowego, butoksyetylowego; octanów: etylu, n-butylu, etoksyetylu, toluenu i ksylenu na stanowiskach pracy metodą chromatografii gazowej. PN-78/Z ark. 01 Ochrona czystości powietrza. Badania zawartości ksylenu. Oznaczanie ksylenu na stanowiskach pracy metodą chromatografii gazowej z wzbogaceniem próbki. Kontrola narażenia środowiska: Zabezpieczyć przed wprowadzeniem do miejskiego systemu wodno-kanalizacyjnego i cieków wodnych. Patrz również punkt 12 karty charakterystyki. 9 WŁAŚCIWOŚCI FIZYCZNE I CHEMICZNE 9.1 Postać fizyczna, barwa, zapach Ciecz szara, zapach rozpuszczalnikowy (węglowodorowo-estrowy). 9.2 Temperatura wrzenia Brak danych. 9.3 Temperatura topnienia Brak danych. 9.4 Prężność par Brak danych. 9.5 Rozpuszczalność w wodzie i innych rozpuszczalnikach Nie rozpuszcza się w wodzie. 9.6 Gęstość g/cm 3 w 20 0 C. 9.7 ph Nie oznacza się. 9.8 Temperatura zapłonu C. 9.9 Granice wybuchowości Górna: Dolna: 7.0 % obj. 0.8 % obj Temperatura samozapłonu Brak danych Inne właściwości Strona 5 / 10

6 Zagrożenie wybuchowe: podczas użytkowania mogą tworzyć się wybuchowe mieszaniny par z powietrzem. 10 STABILNOŚĆ i REAKTYWNOŚĆ Produkt jest stabilny w normalnych warunkach użytkowania i przechowywania 10.1 Warunki powodujące niebezpieczne reakcje Wysoka temperatura, źródła zapłonu, otwarty ogień Materiały powodujące niebezpieczne reakcje Silne utleniacze, kwasy, zasady Niebezpieczne produkty rozpadu Tlenki węgla (CO, CO 2 ), tlenki azotu (NOx). 11 INFORMACJE TOKSYKOLOGICZNE Produkt może powodować podrażnienie i/lub nadwrażliwość układu oddechowego, uczucie duszności w klatce piersiowej. Produkt może powodować odtłuszczenie skóry. Możliwe jest wchłanianie przez uszkodzoną skórę. W wyższych stężeniach działa narkotycznie Skutki zdrowotne narażenia ostrego Składnik CAS-nr Dawka wartość jednostka Octan butylu LD 50 - doustnie szczur 13,100 mg/kg LC 50 - inhalacyjnie szczur 2000 ppm (4h) Tlenek cynku LDL 0 - doustnie człowiek 500 mg/kg LD 50 - doustnie szczur >5000 mg/kg LC 0 - inhalacyjnie szczur >5000 mg/m 3 (3h) Ksylen (mieszanina izomerów) LDL 0 - doustnie człowiek 50 mg/kg LD 50 - doustnie szczur 4300 mg/kg LC 50 - inhalacyjnie szczur 5000 ppm (4h) Etylobenzen LD 50 - doustnie szczur 3500 mg/kg LCL 0 inhalacyjnie szczur 4000 ppm (4h) TCL 0 inhalacyjnie człowiek 100 ppm (8h) Solwent nafta (lekkie węgl. aromat.) LD 50 - doustnie szczur 8400 mg/kg TCL 0 inhalacyjnie szczur 1320 ppm (6h) TCL 0 inhalacyjnie szczur 1500 ppm (6h)* *samce 9 tygodni przed kryciem, samice 9 tygodni przed kryciem 16 dni po porodzie TCL 0 inhalacyjnie mysz 1500 ppm (6h)* *samice 6-15 dni po zapłodnieniu 11.2 Skutki zdrowotne narażenia przewlekłego Przedłużone lub często powtarzające się narażenie może powodować podrażnienie i odtłuszczenie skóry, prowadzące do stanów zapalnych. Nie stwierdzono działania rakotwórczego, mutagennego i reprotoksycznego produktu. Działanie drażniące: Oczy działa nieznacznie drażniąco Strona 6 / 10

7 Skóra działa nieznacznie drażniąco Działanie uczulające: Nie wykazuje działania uczulającego. 12 INFORMACJE EKOLOGICZNE 12.1 Zachowanie się mieszaniny w środowisku Zabezpieczyć przed przedostaniem się produktu do kanalizacji lub zbiorników wodnych. Ze względu na małą rozpuszczalność w wodzie, prawdopodobieństwo rozprzestrzeniania się produktu jest duże. Substancje ropopochodne wykazują współczynnik podziału n-oktanol woda > 3, a więc produkt najprawdopodobniej wykazuje zdolność do bioakumulacji. Produkt nie rozpuszcza się w wodzie, pływa po jej powierzchni stwarzając zagrożenie wybuchowe. W przypadku przedostania się do kanalizacji istnieje niebezpieczeństwo eksplozji Ekotoksyczność Składnik CAS-nr Dawka wartość jednostka. Etylobenzen LC 50 ryby (Leucisidus idus) 44 mg/l Ksylen (mieszanina izomerów) LC 50 ryby (Onchorhynchus mykiss) 14 mg/l (96h) LC 50 ryby (Leuciscus idus) 86 mg/l (48h) UE 50 bezkręgowce (Daphnia magna) 165 mg/l (24h Octan 2-metoksy 1-metyloetylu LC 50 ryby (Pimephales promelas) 161 mg/l (96h) UE 50 bezkręgowce (Daphnia magna) 408 mg/l (48h) Solwent nafta (lekkie węglowodory. aromat.) LL 50 - ryby (Samo gairdneri) 82,119 mg/l (96h) LL 50 - ryby (Alosa sapidissima) 91 mg/l (48h) LL 50 - ryby (Aburnus alburnus) 47,58 mg/l (24h) EL 50 - bezkręgowce (Daphnia magna) mg/l (48h) I r L 50 - glony (Selenastum capricornutum) ,000 mg/l (96h) Tlenek cynku Śmiertelność dla ryb od 0,1 mg/ml w wodzie miękkiej LC 50 ryby (Leucidus idus) 21 g/l (ZnCl 2 ) LC 50 - ryby (Rainbow trout) pm (96 h) EC 50 - rozwielitki (Daphnia Magna) > 1000 ppm (8 h) Produkt jest niebezpieczny dla środowiska wodnego (klasyfikację przeprowadzono w oparciu o Konwencjonalną Metodę Obliczeniową (KMO). Działa bardzo toksycznie na organizmy wodne; może spowodować długo utrzymujące się niekorzystne zmiany w środowisku wodnym. 13 POSTĘPOWANIE Z ODPADAMI 13.1 Sposób usuwania nadwyżki lub odpadu Nie usuwać produktu razem z odpadami gospodarczymi, nie wylewać do kanalizacji. Spalać w specjalnie do tego przeznaczonych instalacjach, lub przekazać do uprawnionego odbiorcy odpadów. Kod odpadów: Kod odpadów: Odpady z produkcji, przygotowania, obrotu i stosowania oraz usuwania farb i lakierów Strona 7 / 10

8 * Odpady farb i lakierów zawierających rozpuszczalniki organiczne lub inne substancje niebezpieczne 13.2 Sposób usuwania zużytych opakowań Zużyte opakowania, po dokładnym opróżnieniu, oddać do producenta lub uprawnionego odbiorcy odpadów. OBOWIĄZUJE KAUCJONOWANIE OPAKOWAŃ Kod odpadów: Odpady opakowaniowe * Opakowania zawierające pozostałości substancji niebezpiecznych lub nimi zanieczyszczone. Podstawa prawna: Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. o odpadach (Dz.U nr 62, poz.628, 2001); Ustawa z dnia 11 maja 2001 r. o opakowaniach i odpadach opakowaniowych (Dz.U nr 63, poz. 638, 2001); Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 27 września 2001 r. w sprawie katalogu odpadów (Dz.U nr 112, poz. 1206, 2001). Ustawa z dnia 29 lipca 2005 r. o zmianie ustawy o odpadach oraz niektórych innych ustaw (Dz.U nr 175, poz. 1458, 2005). 14 INFORMACJE O TRANSPORCIE 14.1 Klasyfikacja i oznakowanie w transporcie Transport lądowy ADR/RID: nr UN: 1263 Prawidłowa nazwa przewozowa: FARBA klasa: 3 grupa pakowania: III nalepki: 3 nr rozpoznawczy zagrożenia: 30 Transport morski IMDG: nr UN: 1263 Prawidłowa nazwa przewozowa: PAINT klasa: 3 grupa pakowania: III Ems: F-E, S-E Transport lotniczy ICAO/IATA: nr UN: 1263 Prawidłowa nazwa przewozowa: PAINT klasa: 3 grupa pakowania: III 15 INFORMACJE DOTYCZĄCE PRZEPISÓW PRAWNYCH 15.1 Opakowania Oznakowanie opakowań: Etykieta zawierająca: Strona 8 / 10

9 Zawiera (w produkcie gotowym do użycia): 534 g/l lotnych związków organicznych Dopuszczalne LZO: 540 g/l SYMBOL N niebezpieczny dla środowiska Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia: R 10 Produkt łatwopalny; R 50/53 Działa bardzo toksycznie na organizmy wodne; może powodować długo utrzymujące się niekorzystne zmiany w środowisku wodnym; R 67 Pary mogą wywoływać uczucie senności i zawroty głowy. Zwroty określające warunki bezpiecznego stosowania: S 23 Nie wdychać pary / rozpylonej cieczy. S 51 Stosować wyłącznie w dobrze wentylowanych pomieszczeniach; S 61 Unikać zrzutów do środowiska. Postępować zgodnie z instrukcją lub kartą charakterystyki Inne przepisy, wykorzystane przy opracowaniu karty ROZPORZĄDZENIE PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY (WE) NR 1272/2008 z dnia 16 grudnia 2008 r. w sprawie klasyfikacji, oznakowania i pakowania substancji i mieszanin, zmieniające i uchylające dyrektywy 67/548/EWG i 1999/45/WE oraz zmieniające rozporządzenie (WE) nr 1907/2006 (Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej seria L nr 353 z 31 grudnia 2008 roku. ROZPORZĄDZENIE KOMISJI (WE) NR 790/2009 z dnia 10 sierpnia 2009 r. dostosowujące do postępu naukowotechnicznego rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1272/2008 z dnia 16 grudnia 2008 r. w sprawie klasyfikacji, oznakowania i pakowania substancji i mieszanin (Dziennik Urzędowy UE nr L.235 z 5 września 2009 r. Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 2 września 2003 r. w sprawie kryteriów i sposobu klasyfikacji substancji i preparatów chemicznych (Dz.U nr 171, poz. 1666, 2003 z ); Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 21 grudnia 2005 r. w sprawie zasadniczych wymagań dla środków ochrony indywidualnej (Dz.U. nr 259, 2173, 2005)- do punktu 8; Ustawa z dnia 28 października 2002 r. o przewozie drogowym towarów niebezpiecznych (Dz.U. nr 199, poz. 1671, 2002) do punktu 14; Oświadczenie Rządowe z dnia 26 lipca 2005 r. w sprawie wejścia w życie zmian do załączników A i B Umowy Europejskiej dotyczącej międzynarodowego przewozu drogowego towarów nie bezpiecznych (ADR) sporządzonej w Genewie dnia 30 września 1957 r. (DzU nr 178, poz. 1481, 2005 z ) do punktu 14; Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 5 marca 2009 r. w sprawie oznakowania opakowań substancji niebezpiecznych i preparatów niebezpiecznych oraz niektórych preparatów chemicznych (Dz.U. nr 53, poz. 439, 2009). Rozporządzenie Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 16 stycznia 2007 r. w sprawie szczegółowych wymagań dotyczących ograniczania emisji lotnych związków organicznych powstających w wyniku wykorzystywania rozpuszczalników organicznych w niektórych farbach i lakierach oraz preparatach do odnawiania pojazdów (DzU. Nr 11, poz. 72 z 15 stycznia 2007 r.) Rozporządzenie (WE) 1907/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 18 grudnia 2006 roku w sprawie rejestracji, oceny, udzielania zezwoleń i stosowanych ograniczeń w zakresie chemikaliów (REACH), utworzenia Europejskiej Agencji Chemikaliów, zmieniające dyrektywę 1999/45/WE oraz uchylające rozporządzenie Rady (EWG) nr 793/93 i rozporządzenie Komisji (WE) nr 1488/94, jak również dyrektywę Rady 76/769/EWG i Strona 9 / 10

10 dyrektywy Komisji 91/155/EWG, 93/67/EWG, 93/105/WE i 2000/21/WE (Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej seria L nr 396 z 30 grudnia 2006 roku z ). 16 INNE INFORMACJE Informacje zawarte w niniejszej karcie charakterystyki, zaczerpnięte z karty produktu dostarczonej przez producenta, zostały poprawione, uzupełnione i zweryfikowane w Instytucie Chemii Przemysłowej im prof. I. Mościckiego w Warszawie. Inne źródła informacji: IUCLID Data Bank (European Commision European Chemicals Bureau); ESIS European Chemical Substances Information System (European Chemicals Bureau). Informacje zamieszczone w karcie charakterystyki mają na celu opisanie produktu jedynie z punktu wymagań bezpieczeństwa. Użytkownik jest odpowiedzialny za stworzenie warunków bezpiecznego używania produktu i to on bierze na siebie odpowiedzialność za skutki wynikające z niewłaściwego stosowania niniejszego produktu. Zwroty R ( wskazujące rodzaj zagrożenia) użyte w punkcie 3. Karty charakterystyki: R 10 R 11 R 20 R 20/21 R 36 R 37 R 38 R 50/53 R 51/53 R 65 R 66 R 67 Produkt łatwopalny; Produkt wysoce łatwopalny; Działa szkodliwie przez drogi oddechowe; Działa szkodliwie przez drogi oddechowe i w kontakcie ze skórą; Działa drażniąco na oczy; Działa drażniąco na drogi oddechowe; Działa drażniąco na skórę; Działa bardzo toksycznie na organizmy wodne; może powodować długo utrzymujące się niekorzystne zmiany w środowisku wodnym; Działa toksycznie na organizmy wodne; może powodować długo utrzymujące się niekorzystne zmiany w środowisku wodnym; Działa szkodliwie; może powodować uszkodzenie płuc w przypadku połknięcia; Powtarzające się narażenie może powodować wysuszanie lub pękanie skóry; Pary mogą wywoływać uczucie senności i zawroty głowy. Aktualizacja: zmiana formatu karty, zmiana klasyfikacji, zmiana NDS, zmiana w punkcie 15 (LZO), zmiana aktów prawnych Strona 10 / 10

KARTA CHARAKTERYSTYKI PREPARATU

KARTA CHARAKTERYSTYKI PREPARATU 1 IDENTYFIKACJA PREPARATU IDENTYFIKACJA PRZEDSIĘBIORSTWA Identyfikacja preparatu: Zastosowanie: Preparat stosowany do konserwacji urządzeń klimatyzacyjnych. PRODUCENT: ATR Auto-Teile-Ring GmbH Am Mittelkai

Bardziej szczegółowo

KARTA CHARAKTERYSTYKI

KARTA CHARAKTERYSTYKI 1.1 IDENTYFIKACJA MIESZANINY IDENTYFIKACJA PRZEDSIĘBIORSTWA Identyfikacja mieszaniny: Zastosowanie: Środek do usuwania nieprzyjemnych zapachów Dystrybutor: NATURAN Sp. z o.o. ul. Rydygiera 8 01-793 Warszawa,

Bardziej szczegółowo

SZAMBO SZCZEL. Zastosowanie: Domieszka uszczelniająca do produkcji szamb, kręgów, basenów, korytek ściekowych itp.

SZAMBO SZCZEL. Zastosowanie: Domieszka uszczelniająca do produkcji szamb, kręgów, basenów, korytek ściekowych itp. 1 IDENTYFIKACJA PREPARATU IDENTYFIKACJA PRZEDSIĘBIORSTWA Identyfikacja preparatu: Zastosowanie: Domieszka uszczelniająca do produkcji szamb, kręgów, basenów, korytek ściekowych itp. Producent: MEEX CHEMIA

Bardziej szczegółowo

KARTA CHARAKTERYSTYKI PREPARATU

KARTA CHARAKTERYSTYKI PREPARATU 1 IDENTYFIKACJA PREPARATU IDENTYFIKACJA PRZEDSIĘBIORSTWA Identyfikacja preparatu: Zastosowanie: Środek antyadhezyjny do szalunków. Producent: MAPEI S.p.A Via Cafiero 22 20 158 Mediolan, Włochy tel.: +

Bardziej szczegółowo

KARTA CHARAKTERYSTYKI PREPARATU 1 IDENTYFIKACJA PREPARATU I IDENTYFIKACJA PRZEDSIĘBIORSTWA TYNKOLIT

KARTA CHARAKTERYSTYKI PREPARATU 1 IDENTYFIKACJA PREPARATU I IDENTYFIKACJA PRZEDSIĘBIORSTWA TYNKOLIT 1 IDENTYFIKACJA PREPARATU I IDENTYFIKACJA PRZEDSIĘBIORSTWA Identyfikacja preparatu: Zastosowanie: Plastyfikator do betonu. Identyfikacja przedsiębiorstwa: Qmar Probostwo Górne 13 87-732 Lubanie tel./fax.

Bardziej szczegółowo

1. IDENTYFIKACJA MIESZANINY / IDENTYFIKACJA PRZEDSIĘBIORSTWA. Telefon alarmowy w Polsce (czynny w godzinach 9:00 17:00): + 48 22 595 42 00

1. IDENTYFIKACJA MIESZANINY / IDENTYFIKACJA PRZEDSIĘBIORSTWA. Telefon alarmowy w Polsce (czynny w godzinach 9:00 17:00): + 48 22 595 42 00 Strona 1 / 5 Data sporządzenia: 27/07/2010 1. IDENTYFIKACJA MIESZANINY / IDENTYFIKACJA PRZEDSIĘBIORSTWA Identyfikacja mieszaniny: Zastosowanie: Akrylowy uszczelniacz w wodnej dyspersji. Producent: MAPEI

Bardziej szczegółowo

Nie podlega klasyfikacji i oznakowaniu. Przy prawidłowym użytkowaniu nie stwarza zagrożeń dla zdrowia człowieka i dla środowiska.

Nie podlega klasyfikacji i oznakowaniu. Przy prawidłowym użytkowaniu nie stwarza zagrożeń dla zdrowia człowieka i dla środowiska. 1 IDENTYFIKACJA PREPARATU IDENTYFIKACJA PRZEDSIĘBIORSTWA Identyfikacja preparatu: Zastosowanie: Farba elewacyjna. Producent: CAPAROL Farben Lacke Bautenschutz GmbH Roßdörfer Straße 50 64372 Ober-Ramstadt,

Bardziej szczegółowo

KARTA CHARAKTERYSTYKI PREPARATU

KARTA CHARAKTERYSTYKI PREPARATU 1 IDENTYFIKACJA PREPARATU, IDENTYFIKACJA PRZEDSIĘBIORSTWA Identyfikacja preparatu: Mozaikowy tynk dekoracyjny (Caparol-Buntstein-Sockelputz) Zastosowanie: Mozaikowy tynk dekoracyjny do wnętrz i na elewacje.

Bardziej szczegółowo

KARTA CHARAKTERYSTYKI PREPARATU NIEBEZPIECZNEGO

KARTA CHARAKTERYSTYKI PREPARATU NIEBEZPIECZNEGO 1 IDENTYFIKACJA PREPARATU IDENTYFIKACJA DYSTRYBUTORA Identyfikacja preparatu: Zastosowanie: Środek do czyszczenia układów klimatyzacji. Dystrybutor: PHU IGLOTECH L.Bystrzycki, R.Ostrowski Ul. Toruńska

Bardziej szczegółowo

KNAUF Goldband Gipsowa zaprawa tynkarska do stosowania wewnątrz budynków

KNAUF Goldband Gipsowa zaprawa tynkarska do stosowania wewnątrz budynków Wydanie 6 Sporządzono 20.04.2004 Aktualizacja 11.12.2009 1a. Identyfikacja mieszaniny KNAUF Goldband Gipsowa zaprawa tynkarska do stosowania wewnątrz budynków 1 b. Identyfikacja producenta KNAUF Jaworzno

Bardziej szczegółowo

Alpina Lakier do efektu spękań

Alpina Lakier do efektu spękań 1 IDENTYFIKACJA PREPARATU IDENTYFIKACJA PRZEDSIĘBIORSTWA Identyfikacja preparatu: Zastosowanie: Lakier do efektu spękań wykorzystuje się go do uzyskiwania efektu starej, spękanej farby w malarstwie dekoracyjnym.

Bardziej szczegółowo

FLUX ZIMOWY. Data sporządzenia: 01.11.2007 Data aktualizacji: 09.06.2010

FLUX ZIMOWY. Data sporządzenia: 01.11.2007 Data aktualizacji: 09.06.2010 1 IDENTYFIKACJA PREPARATU IDENTYFIKACJA PRZEDSIĘBIORSTWA Identyfikacja preparatu: Inne nazwy handlowe: MUROMRÓZ, ZIMABET, DODATEK DO MIESZANEK BETONOWYCH ZIMĄ, ZIMOPLAST Zastosowanie: Plastyfikator do

Bardziej szczegółowo

Statoil Podpałka do grilla Nr katalogowy 12/2001 Wersja 3

Statoil Podpałka do grilla Nr katalogowy 12/2001 Wersja 3 1 Identyfikacja preparatu Identyfikacja producenta Producent: Dystrybutor: AUTOLAND J. Kisielewski & J. Morański Sp. jawna ul.ogrodowa 37 00-873 Warszawa zakład produkcyjny: ul. Mickiewicza 28 43-250 Pawłowice

Bardziej szczegółowo

LACKIERGRUNDIERUNG GRAU

LACKIERGRUNDIERUNG GRAU 1 IDENTYFIKACJA PREPARATU IDENTYFIKACJA PRZEDSIĘBIORSTWA Identyfikacja preparatu: Zastosowanie: Produkt do profesjonalnej renowacji samochodów. Farba gruntowa w aerozolu. Producent: Vosschemie GmbH, Esinger

Bardziej szczegółowo

2. Identyfikacja zagrożeń Produkt bezpieczny w normalnych warunkach stosowania i przechowywania.

2. Identyfikacja zagrożeń Produkt bezpieczny w normalnych warunkach stosowania i przechowywania. Strona 1 z 5 1. Identyfikacja preparatu i przedsiębiorstwa Nazwa handlowa produktu: Zastosowanie: Producent: GLUCOSITE Gel Żel do kieszonek dziąsłowych PPH CERKAMED Wojciech Pawłowski 37-450 Stalowa Wola

Bardziej szczegółowo

KARTA CHARAKTERYSTYKI MIESZANINY

KARTA CHARAKTERYSTYKI MIESZANINY 1 IDENTYFIKACJA MIESZANINY IDENTYFIKACJA PRZEDSIĘBIORSTWA Identyfikacja mieszaniny: Zastosowanie: Dodatek do lakierów do profesjonalnej renowacji samochodów. Producent: Valspar BV Zuiveringweg 89 8243

Bardziej szczegółowo

KARTA CHARAKTERYSTYKI

KARTA CHARAKTERYSTYKI Kartę charakterystyki sporządzono zgodnie z Rozporządzeniem (UE) : 1907/2006, art.3iw sprawie rejestracji,oceny, udzielania zezwoleń i stosowanych ograniczeń w zakresie chemikaliów (REACH), Wydanie 4 Sporządzono

Bardziej szczegółowo

3. Informacja o składnikach Nazwa substancji Nr CAS Nr WE Zawartość Klasyfikacja Zwroty R. Nadtlenek wodoru % Xn 22,41

3. Informacja o składnikach Nazwa substancji Nr CAS Nr WE Zawartość Klasyfikacja Zwroty R. Nadtlenek wodoru % Xn 22,41 Strona 1 z 5 1. Identyfikacja preparatu i przedsiębiorstwa Nazwa handlowa produktu: Zastosowanie: GLUCOSITE Gel Żel do kieszonek dziąsłowych PPH CERKAMED Wojciech Pawłowski 37-450 Stalowa Wola Ul. Kwiatkowskiego

Bardziej szczegółowo

KARTA CHARAKTERYSTYKI MIESZANINY

KARTA CHARAKTERYSTYKI MIESZANINY 1 IDENTYFIKACJA MIESZANINY IDENTYFIKACJA PRZEDSIĘBIORSTWA Identyfikacja mieszaniny: Zastosowanie: jest uniwersalnym, ekologicznym preparatem do gruntowania oraz wzmacniania podłoży przed nanoszeniem ostatecznej

Bardziej szczegółowo

12199 2K HARDENER Slow

12199 2K HARDENER Slow 1 IDENTYFIKACJA MIESZANINY IDENTYFIKACJA PRZEDSIĘBIORSTWA Identyfikacja mieszaniny: Zastosowanie: Produkt do profesjonalnej renowacji samochodów. Utwardzacz wolny. Producent: Valspar BV Zuiveringweg 89

Bardziej szczegółowo

KARTA CHARAKTERYSTYKI PREPARATU/MIESZANINY VACO ŚRODEK PRZECIW KOMAROM, KLESZCZOM I MESZKOM GREEN

KARTA CHARAKTERYSTYKI PREPARATU/MIESZANINY VACO ŚRODEK PRZECIW KOMAROM, KLESZCZOM I MESZKOM GREEN 1 IDENTYFIKACJA MIESZANINY I IDENTYFIKACJA PRZEDSIĘBIORSTWA 1.1. Identyfikacja produktu: Vaco środek przeciw komarom, kleszczom i meszkom 1.2. Istotne zidentyfikowane zastosowania mieszaniny: Produkt biobójczy

Bardziej szczegółowo

Atack. Płyn do mycia felg Nr katalogowy 26/2000 Wersja 5 KARTA CHARAKTERYSTYKI PREPARATU NIEBEZPIECZNEGO

Atack. Płyn do mycia felg Nr katalogowy 26/2000 Wersja 5 KARTA CHARAKTERYSTYKI PREPARATU NIEBEZPIECZNEGO 1 Identyfikacja preparatu Identyfikacja producenta Płyn do mycia felg Zastosowanie Preparat do mycia felg samochodowych Producent: AUTOLAND J. Kisielewski & J. Morański Sp. jawna ul.ogrodowa 37 00-873

Bardziej szczegółowo

PPH CERKAMED Karta charakterystyki substancji niebezpiecznej Jodoform

PPH CERKAMED Karta charakterystyki substancji niebezpiecznej Jodoform Strona 1 z 6 1. Identyfikacja preparatu i przedsiębiorstwa Nazwa handlowa produktu: Zastosowanie: Dystrybutor: Jodoform Odczynnik chemiczny Ph PPH CERKAMED Wojciech Pawłowski 37-450 Stalowa Wola ul. Kwiatkowskiego

Bardziej szczegółowo

KARTA CHARAKTERYSTYKI

KARTA CHARAKTERYSTYKI 1 IDENTYFIKACJA MIESZANINY IDENTYFIKACJA PRZEDSIĘBIORSTWA Identyfikacja mieszaniny: Zastosowanie: Polimerowa masa do fugowania okładzin ceramicznych. Producent: MAPEI S.p.A Via Cafiero 22 20 158 Mediolan,

Bardziej szczegółowo

NORGIPS Bonding Fix Klej gipsowy

NORGIPS Bonding Fix Klej gipsowy 1 Identyfikacja preparatu Identyfikacja producenta Zastosowanie Stosowany w budownictwie. Producent Norgips Sp. z o.o. Sp. k. ul. Sobieszyńska 4 00-764 Warszawa Tel.: +48 22 369 63 30 Fax: +48 22 369 63

Bardziej szczegółowo

PANKO Środek przeciw komarom i kleszczom

PANKO Środek przeciw komarom i kleszczom Producent: FIRMA HANDLOWA TOMPA M. Glegoła ul. Elbląska 42 14-530 Frombork tel.: komórkowy: 0603660220 fax: + 48 (055) 243 77 01 Data sporządzenia: 19.05.2004 1 Identyfikacja preparatu PANKO 1.1 Opis Preparat

Bardziej szczegółowo

KARTA CHARAKTERYSTYKI PREPARATU

KARTA CHARAKTERYSTYKI PREPARATU 1 IDENTYFIKACJA PREPARATU IDENTYFIKACJA PRZEDSIĘBIORSTWA Identyfikacja preparatu: Zastosowanie: Gotowa do użycia wapienna farba do wnętrz na bazie białego dyspergowanego wapna z dodatkiem oleju lnianego.

Bardziej szczegółowo

Karta Charakterystyki zgodnie z 1907/2006/WE (REACH) PODKŁAD AKRYLOWY WYPEŁNIAJĄCY 4:1 SZARY STANDARD CPG / ORS102

Karta Charakterystyki zgodnie z 1907/2006/WE (REACH) PODKŁAD AKRYLOWY WYPEŁNIAJĄCY 4:1 SZARY STANDARD CPG / ORS102 Strona 1/7 1. Identyfikacja mieszaniny i identyfikacja przedsiębiorstwa Identyfikacja mieszaniny Nazwa handlowa: 4:1 PODKŁAD AKRYLOWY CPG-02.003 (szary) Zastosowanie mieszaniny: Produkt do profesjonalnej

Bardziej szczegółowo

KARTA CHARAKTERYSTYKI MIESZANINY. Nie stwarza zagrożenia dla zdrowia człowieka i dla środowiska przy prawidłowym użytkowaniu

KARTA CHARAKTERYSTYKI MIESZANINY. Nie stwarza zagrożenia dla zdrowia człowieka i dla środowiska przy prawidłowym użytkowaniu 1 IDENTYFIKACJA MIESZANINY IDENTYFIKACJA PRZEDSIĘBIORSTWA Identyfikacja mieszaniny: Zastosowanie: Do gruntowania muru w celu wyrównania chłonności podłoża przed tynkowaniem gipsowym lub klejeniem płyt

Bardziej szczegółowo

PPH CERKAMED Karta charakterystyki wyrobu CANAL DETECTOR

PPH CERKAMED Karta charakterystyki wyrobu CANAL DETECTOR Strona 1 z 5 1. Identyfikacja preparatu i przedsiębiorstwa Nazwa handlowa produktu: Zastosowanie: Producent: CANAL DETECTOR Preparat do wykrywania ujść kanałów korzeniowych PPH CERKAMED Wojciech Pawłowski

Bardziej szczegółowo

KNAUF STUCKGIPS Gips budowlany

KNAUF STUCKGIPS Gips budowlany 1a. Identyfikacja preparatu 1 b. Identyfikacja dystrybutora KNAUF Jaworzno Sp. z o.o. ul.promienna 51 43-603 Jaworzno Tel.: +48 32 754 99 00 Telefax: +48 32 754 99 02 Telefon alarmowy: Tel.: +48 32 754

Bardziej szczegółowo

KARTA CHARAKTERYSTYKI PREPARATU

KARTA CHARAKTERYSTYKI PREPARATU 1 IDENTYFIKACJA PREPARATU IDENTYFIKACJA PRZEDSIĘBIORSTWA Identyfikacja preparatu: Zastosowanie: Gotowa do nakładania lazura na bazie krzemianowej do powierzchni zewnętrznych i wewnętrznych. Do wykonywania

Bardziej szczegółowo

KARTA CHARAKTERYSTYKI PREPARATU NIEBEZPIECZNEGO

KARTA CHARAKTERYSTYKI PREPARATU NIEBEZPIECZNEGO I Producent: DELTA PRONATURA Kurt-Schumacher-Ring 15-17 D-63329 Egelsbach, Niemcy Tel.: +49(0)6103 4045 0 Fax.: +49(0)6103 4045 190 Dystrybutor: DELTA-MARCA POLSKA Sp. z o.o. ul. Mineralna 15a 02-274 Warszawa

Bardziej szczegółowo

Zakłady Chemiczne EmiChem P.P.

Zakłady Chemiczne EmiChem P.P. KARTA CHARAKTERYSTYKI PREPARATU CHEMICZNEGO Karta charakterystyki zgodna z wymogami przepisów Rozporządzenia (WE) NR 1907/2006 Europejskiego z dnia 18 grudnia 2006. r. (REACH) Parlamentu 1. IDENTYFIKACJA

Bardziej szczegółowo

Składnik: nr CAS nr WE % wag. Symbol Zwroty R Benzyna ciężka 64742-48-9 265-150-3 > 10 Xn 65*-66 traktowana wodorem

Składnik: nr CAS nr WE % wag. Symbol Zwroty R Benzyna ciężka 64742-48-9 265-150-3 > 10 Xn 65*-66 traktowana wodorem Strona 1 z 7 Producent/Dystrybutor: CASTROL LUBRICANTS Sp. z o. o. i Spółka Sp. Jawna ul. Puławska 303 02-785 Warszawa Informacji udziela: Dział Techniczny tel.: (0-22) 549 49 00 Telefon alarmowy: Castrol

Bardziej szczegółowo

KARTA CHARAKTERYSTYKI. PREPARATU NIEBEPIECZNEGO: Metylan Pochłaniacz wilgoci

KARTA CHARAKTERYSTYKI. PREPARATU NIEBEPIECZNEGO: Metylan Pochłaniacz wilgoci Strona 1/5 1. Identyfikacja preparatu, Identyfikacja dystrybutora Nazwa preparatu: - 300g, 500g. Zastosowanie preparatu: Utrzymuje optymalny dla zdrowia poziom wilgoci, absorbuje nadmierną wilgoć z powietrza

Bardziej szczegółowo

Zakłady Chemiczne EmiChem P.P.

Zakłady Chemiczne EmiChem P.P. KARTA CHARAKTERYSTYKI PREPARATU CHEMICZNEGO Karta charakterystyki zgodna z wymogami przepisów Rozporządzenia (WE) NR 1907/2006 Parlamentu Europejskiego z dnia 18 grudnia 2006. r. (REACH) 1. IDENTYFIKACJA

Bardziej szczegółowo

Lakier młotkowy MARTELLE M-901

Lakier młotkowy MARTELLE M-901 1 IDENTYFIKACJA MIESZANINY IDENTYFIKACJA PRZEDSIĘBIORSTWA Identyfikacja mieszaniny: Zastosowanie: Produkt do użytku zawodowego. Lakier młotkowy. Producent: Bernardo Ecenarro S.A. Poligono Industrial San

Bardziej szczegółowo

PILWAR S. Strona 1 z 5. Edycja 1 Data aktualizacji: - Data sporządzenia: 16.03.2009. 1. Identyfikacja preparatu. Identyfikacja producenta.

PILWAR S. Strona 1 z 5. Edycja 1 Data aktualizacji: - Data sporządzenia: 16.03.2009. 1. Identyfikacja preparatu. Identyfikacja producenta. Strona 1 z 5 1. Identyfikacja preparatu. Identyfikacja producenta. 1.1. Identyfikacja preparatu 1.2. Zastosowanie preparatu Emulsja antyadhezyjna, wodoodporna, stosowana w produkcji płyt pilśniowych twardych,

Bardziej szczegółowo

Grunt epoksydowy F-296/2 beżowy

Grunt epoksydowy F-296/2 beżowy 1 IDENTYFIKACJA PREPARATU IDENTYFIKACJA PRZEDSIĘBIORSTWA Identyfikacja preparatu: Zastosowanie: Produkt do użytku zawodowego. Grunt epoksydowy 2K z fosforanem cynku. Producent: Bernardo Ecenarro S.A. Poligono

Bardziej szczegółowo

KARTA CHARAKTERYSTYKI PREPARATU. Identyfikacja preparatu: DICHTOL MACRO

KARTA CHARAKTERYSTYKI PREPARATU. Identyfikacja preparatu: DICHTOL MACRO 1 IDENTYFIKACJA PREPARATU IDENTYFIKACJA PRZEDSIĘBIORSTWA Identyfikacja preparatu: Zastosowanie: Preparat do uszczelniania odlewów. Producent: DIAMANT Metallplastic GmbH Hontzlarstr. 12 41238 Mönchengladbach,

Bardziej szczegółowo

WASCHMASCHINEN-PFLEGE-REINIGER

WASCHMASCHINEN-PFLEGE-REINIGER 1 IDENTYFIKACJA PREPARATU IDENTYFIKACJA PRODUCENTA I DYSTRYBUTORA Identyfikacja preparatu: Środek czyszczący do pralek Zastosowanie: Płyn oczyszczający mechanizm i elementy pralki z kamienia, osadów z

Bardziej szczegółowo

PPH CERKAMED Karta charakterystyki preparatu chemicznego CANAL DETECTOR

PPH CERKAMED Karta charakterystyki preparatu chemicznego CANAL DETECTOR Strona 1 z 6 1. Identyfikacja preparatu i przedsiębiorstwa Nazwa handlowa produktu: Zastosowanie: Producent: Preparat do wykrywania ujść kanałów korzeniowych PPH CERKAMED Wojciech Pawłowski 37-450 Stalowa

Bardziej szczegółowo

PPH CERKAMED Karta charakterystyki wyrobu SILAN

PPH CERKAMED Karta charakterystyki wyrobu SILAN Strona 1 z 5 1. Identyfikacja preparatu i przedsiębiorstwa Nazwa handlowa produktu: SILAN Zastosowanie: Dystrybutor: Silan metakrylanowy PPH CERKAMED Wojciech Pawłowski 37-450 Stalowa Wola Ul. Kwiatkowskiego

Bardziej szczegółowo

KARTA CHARAKTERYSTYKI PREPARATU NIEBEZPIECZNEGO

KARTA CHARAKTERYSTYKI PREPARATU NIEBEZPIECZNEGO KARTA CHARAKTERYSTYKI PREPARATU NIEBEZPIECZNEGO Sporządzona zgodnie z Ustawą o substancjach i preparatach chemicznych tekst jednolity oraz Rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 14 grudnia 2004 r. zmieniającym

Bardziej szczegółowo

KARTA CHARAKTERYSTYKI MIESZANINY

KARTA CHARAKTERYSTYKI MIESZANINY Sporządzona zgodnie z Rozporządzeniem WE nr 1907/2006 (REACH) Data opracowania: 08.02.2010 1. IDENTYFIKACJA MIESZANINY I IDENTYFIKACJA PRZEDSIĘBIORSTWA Nazwa handlowa: 0,5l, 1l. Zastosowanie: Identyfikacja

Bardziej szczegółowo

Karta charakterystyki substancji niebezpiecznej Alkohol izopropylowy. Rozpuszczalnik, odczynnik analityczny cz.d.a.

Karta charakterystyki substancji niebezpiecznej Alkohol izopropylowy. Rozpuszczalnik, odczynnik analityczny cz.d.a. Strona 1 z 6 1. Identyfikacja preparatu i przedsiębiorstwa Nazwa handlowa produktu: Alkohol izopropylowy Zastosowanie: Producent: Rozpuszczalnik, odczynnik analityczny cz.d.a. PPH CERKAMED Wojciech Pawłowski

Bardziej szczegółowo

BARAKI 1.25 g/l Concentrat Nr katalogowy: A 460

BARAKI 1.25 g/l Concentrat Nr katalogowy: A 460 Producent: Dystrybutor: BAYER ENVIRONMENTAL SCIENCE S.A. 55 Avenue René Cassin Postbox: CP 310 69337 Lyon, Cedéx 09, Francja tel.: +33(0) 4 72 85 25 25 fax: +33(0) 4 72 85 27 99 BAYER Sp. z o.o. ul. Al.

Bardziej szczegółowo

DYNAGEL 2000 Koncentrat płynu do chłodnic

DYNAGEL 2000 Koncentrat płynu do chłodnic 1. Identyfikacja preparatu Nr katalogowy 01/2000 wersja 5 Zastosowanie: Preparat stosowany jako płyn do chłodnic po rozcieńczeniu wodą destylowaną. Producent: AUTOLAND J. Kisielewski & J. Morański Sp.

Bardziej szczegółowo

KARTA CHARAKTERYSTYKI

KARTA CHARAKTERYSTYKI Data opracowania 02.02.2010 Wydanie : 3 Strona 1/5 KARTA CHARAKTERYSTYKI 1. Identyfikacja preparatu i identyfikacja przedsiębiorstwa 1.1. Identyfikacja preparatu Nazwa handlowa : 1.2. Zastosowanie preparatu

Bardziej szczegółowo

Karta Charakterystyki Sporządzona zgodnie z przepisami wymienionymi w p.15 niniejszej Karty

Karta Charakterystyki Sporządzona zgodnie z przepisami wymienionymi w p.15 niniejszej Karty 22.07.2009 r. 1 z 5 1. Identyfikacja preparatu i Przedsiębiorstwa Nazwa handlowa: Płyn do mycia naczyń i urządzeń przemysłu spożywczego ZENEK Przeznaczenie / zastosowanie: Płyn przeznaczony jest do ręcznego

Bardziej szczegółowo

KARTA CHARAKTERYSTYKI PREPARATU NIEBEZPIECZNEGO

KARTA CHARAKTERYSTYKI PREPARATU NIEBEZPIECZNEGO opracowana zgodnie z Ustawą o substancjach i preparatach chemicznych z dnia 11.01.01 r. (Dz. U. Nr 11, poz. 84 z późn. zm.) oraz rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 03.07.02 w sprawie karty charakterystyki

Bardziej szczegółowo

KARTA CHARAKTERYSTYKI OLEJ MACADAMIA

KARTA CHARAKTERYSTYKI OLEJ MACADAMIA SEKCJA 1. IDENTYFIKACJA SUBSTANCJI I IDENTYFIKACJA PRZEDSIĘBIORSTWA 1.1 Identyfikator produktu: Nazwa handlowa: 1.2 Istotne zidentyfikowane zastosowanie substancji: Kosmetyka 1.3 Dane dotyczące dostawcy

Bardziej szczegółowo

G 482 Blitz-Orange Data sporządzenia: 18. 4. 2008 strona 1 / 8

G 482 Blitz-Orange Data sporządzenia: 18. 4. 2008 strona 1 / 8 Data sporządzenia: 18. 4. 2008 strona 1 / 8 1 Identyfikacja preparatu i identyfikacja przedsiębiorstwa Nazwa preparatu: Zastosowanie preparatu: Środek do czyszczenia powierzchni na bazie alkoholu do rozcieńczania

Bardziej szczegółowo

KARTA CHARAKTERYSTYKI

KARTA CHARAKTERYSTYKI KARTA CHARAKTERYSTYKI Rozporządzenie Komisji (WE) nr 453/2010 z dnia 20 maja 2010r. zmieniające rozporządzenie (WE) nr 1907/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 18 grudnia 2006 w sprawie REACH.

Bardziej szczegółowo

KARTA CHARAKTERYSTYKI PREPARATU

KARTA CHARAKTERYSTYKI PREPARATU 1 IDENTYFIKACJA PREPARATU I IDENTYFIKACJA PRZEDSIĘBIORSTWA Identyfikacja preparatu: Zastosowanie: Preparat przeznaczony do wygładzania powierzchni ścian i sufitów we wnętrzach. Można go zastosować na wszelkie

Bardziej szczegółowo

KARTA CHARAKTERYSTYKI PREPARATU

KARTA CHARAKTERYSTYKI PREPARATU opracowana zgodnie z Ustawą o substancjach i preparatach chemicznych z dnia 11.01.01 r. (Dz. U. Nr 11, poz. 84 z późn. zm.) oraz rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 03.07.02 w sprawie karty charakterystyki

Bardziej szczegółowo

Żywica epoksydowa BESA - POX

Żywica epoksydowa BESA - POX 1 IDENTYFIKACJA MIESZANINY IDENTYFIKACJA PRZEDSIĘBIORSTWA Identyfikacja mieszaniny: Zastosowanie: Produkt do użytku zawodowego. Żywica epoksydowa. Producent: Bernardo Ecenarro S.A. Poligono Industrial

Bardziej szczegółowo

KARTA CHARAKTERYSTYKI PREPARATU

KARTA CHARAKTERYSTYKI PREPARATU KARTA CHARAKTERYSTYKI PREPARATU 1. IDENTYFIKACJA PREPARATU 1.1 Identyfikacja preparatu Nazwa handlowa COLOWOOD putty Kod produktu 007 2074-2083 1.2 Zastosowanie preparatu Wodorozcieńczalna, specjalna szpachlówka

Bardziej szczegółowo

Tap Forte Pianka do czyszczenia silnie zabrudzonych tapicerek i dywanów

Tap Forte Pianka do czyszczenia silnie zabrudzonych tapicerek i dywanów 1 Identyfikacja preparatu Identyfikacja producenta Nr katalogowy 31/2003 Wersja 5 Zastosowanie Pianka do czyszczenia tapicerki tekstylnej i dywanów. Producent: AUTOLAND J. Kisielewski & J. Morański Sp.

Bardziej szczegółowo

DENDROCHRON koncentrat

DENDROCHRON koncentrat 1 IDENTYFIKACJA PREPARATU IDENTYFIKACJA PRZEDSIĘBIORSTWA Identyfikacja preparatu: Inne nazwy handlowe: DREWIM, DREWNOLUX UNIEPALNIACZ Zastosowanie: Impregnat ograniczający palność do drewna. produkt zawiera

Bardziej szczegółowo

PPH CERKAMED Karta charakterystyki substancji niebezpiecznej Jodoform

PPH CERKAMED Karta charakterystyki substancji niebezpiecznej Jodoform Strona 1 z 6 1. Identyfikacja preparatu i przedsiębiorstwa Nazwa handlowa produktu: Zastosowanie: Producent: Jodoform Odczynnik chemiczny PPH CERKAMED Wojciech Pawłowski 37-450 Stalowa Wola Ul. Kwiatkowskiego

Bardziej szczegółowo

1. Identyfikacja substancji/ Identyfikacja producenta, dystrybutora

1. Identyfikacja substancji/ Identyfikacja producenta, dystrybutora KARTA CHARAKTERYSTYKI SUBSTANCJI NIEBEZPIECZNEJ MENTOL Data wydania: 09.2002 Data aktualizacji: 09.2009 1. Identyfikacja substancji/ Identyfikacja producenta, dystrybutora Nazwa substancji: Mentol Synonimy:

Bardziej szczegółowo

KARTA CHARAKTERYSTYKI PREPARATU. Zastosowanie: Produkt do użytku zawodowego. Utwardzacz do gruntu epoksydowego F-366/2

KARTA CHARAKTERYSTYKI PREPARATU. Zastosowanie: Produkt do użytku zawodowego. Utwardzacz do gruntu epoksydowego F-366/2 1 IDENTYFIKACJA PREPARATU IDENTYFIKACJA PRZEDSIĘBIORSTWA Identyfikacja preparatu: Zastosowanie: Produkt do użytku zawodowego. Utwardzacz do gruntu epoksydowego F-366/2 Producent: Bernardo Ecenarro S.A.

Bardziej szczegółowo

Laboratorium LAKMA SAT Sp. z o.o. Silikon L do luster KARTA CHARAKTERYSTYKI PREPARATU

Laboratorium LAKMA SAT Sp. z o.o. Silikon L do luster KARTA CHARAKTERYSTYKI PREPARATU KARTA CHARAKTERYSTYKI PREPARATU Data sporządzenia: 20.11.2000 Data aktualizacji: 21.11.2008 1.IDENTYFIKACJA PREPARATU I IDENTYFIKACJA PRZEDSIĘBIORSTWA Nazwa wyrobu: Zastosowanie: Preparat do klejenia luster

Bardziej szczegółowo

KARTA CHARAKTERYSTYKI ULTRACOLOR PLUS

KARTA CHARAKTERYSTYKI ULTRACOLOR PLUS Strona 1 / 6 Data sporządzenia: 03.10.2011 SEKCJA 1 IDENTYFIKACJA SUBSTANCJI / MIESZANINY I IDENTYFIKACJA PRZEDSIĘBIORSTWA 1.1 Identyfikator produktu: 1.2 Istotne zidentyfikowane zastosowania substancji

Bardziej szczegółowo

1. IDENTYFIKACJA MIESZANINY / IDENTYFIKACJA PRZEDSIĘBIORSTWA

1. IDENTYFIKACJA MIESZANINY / IDENTYFIKACJA PRZEDSIĘBIORSTWA Strona 1 / 5 Data sporządzenia: 09.11.2009 1. IDENTYFIKACJA MIESZANINY / IDENTYFIKACJA PRZEDSIĘBIORSTWA Identyfikacja mieszaniny: Zastosowanie: Masa szpachlowa. Producent: MAPEI S.p.A Via Cafiero 22 20

Bardziej szczegółowo

KARTA CHARAKTERYSTYKI SUBSTANCJI NIEBEZPIECZNEJ MOCZNIK

KARTA CHARAKTERYSTYKI SUBSTANCJI NIEBEZPIECZNEJ MOCZNIK KARTA CHARAKTERYSTYKI SUBSTANCJI NIEBEZPIECZNEJ MOCZNIK Data wydania: 09.2002 Data aktualizacji: 09.2009 1. Identyfikacja substancji/identyfikacja producenta, dystrybutora Nazwa substancji: Mocznik Synonimy:

Bardziej szczegółowo

Strona 1/6 KARTA CHARAKTERYSTYKI PREPARATU NIEBEZPIECZNEGO. Clear Dry HD

Strona 1/6 KARTA CHARAKTERYSTYKI PREPARATU NIEBEZPIECZNEGO. Clear Dry HD Strona 1/6 Producent: Ecolab N.V. Havenlaan 4 Ravenshout Bed. 4 210 B-3980 Tessenderlo Tel: ++32/13670511 Tel. Awaryjny: ++32/70245245 Importer: ECOLAB Sp.zo.o. ul. Kalwaryjska 69 30-504 Kraków tel: 12/2616100

Bardziej szczegółowo

Spec Środek do mycia silnika

Spec Środek do mycia silnika 1 Identyfikacja preparatu Identyfikacja producenta Zastosowanie Preparat do czyszczenia silników. Producent: AUTOLAND J. Kisielewski & J. Morański Sp. jawna ul.ogrodowa 37 00-873 Warszawa zakład produkcyjny:

Bardziej szczegółowo

1. IDENTYFIKACJA PREPARATU I IDENTYFIKACJA PRODUCENTA

1. IDENTYFIKACJA PREPARATU I IDENTYFIKACJA PRODUCENTA TECHNITynk Sp. z o.o. Rzeczków Kolonia 60, 26-680 Wierzbica Tel./fax: 48 618 26 96, www.technitynk.pl KARTA CHARAKTERYSTYKI PREPARATU Opracowana zgodnie z Rozporządzeniem (WE) nr 1907/2006 Parlamentu Europejskiego

Bardziej szczegółowo

PRIMER MF parte A. MAPEI Polska sp. z o.o. 44-109 Gliwice ul. Gustawa Eiffel a 14 tel. : + 48 32 775 44 50 fax: + 48 32 775 44 71

PRIMER MF parte A. MAPEI Polska sp. z o.o. 44-109 Gliwice ul. Gustawa Eiffel a 14 tel. : + 48 32 775 44 50 fax: + 48 32 775 44 71 MAPEI Polska sp. z o.o. 44-109 Gliwice ul. Gustawa Eiffel a 14 tel. : + 48 32 775 44 50 fax: + 48 32 775 44 71 Karta Charakterystyki Substancji Niebezpiecznej Karta charakterystyki zgodna z wymogami rozporządzenia

Bardziej szczegółowo

ROZPAŁKA EKOLOGICZNA STAŁA

ROZPAŁKA EKOLOGICZNA STAŁA Data wystawienia: 10.03.2009 r. Wersja: 1.1/PL KARTA CHARAKTERYSTYKI [Sporządzona zgodnie z rozporządzeniem WE Nr 1907/2006 (REACH)] 1. I d e n t y f i k a c j a p r e p a r a t u, I d e n t y f i k a

Bardziej szczegółowo

Karta charakterystyki substancji niebezpiecznej ZINC OXIDE

Karta charakterystyki substancji niebezpiecznej ZINC OXIDE Strona 1 z 6 1. Identyfikacja preparatu i przedsiębiorstwa Nazwa handlowa produktu: Zastosowanie: Producent: ZINC OXIDE Tlenek cynku PPH CERKAMED Wojciech Pawłowski 37-450 Stalowa Wola Ul. Kwiatkowskiego

Bardziej szczegółowo

Taśma Uszcelniająca. Ośno II /24 87-700 Aleksandrów Kujawski

Taśma Uszcelniająca. Ośno II /24 87-700 Aleksandrów Kujawski 1.IDENTYFIKACJA SUBSTANCJI/PREPARATU. IDENTYFIKACJA PRODUCENTA, IMPORTERA LUB DYSTRYBUTORA Informacje o produkcie Nazwa handlowa Taśma Zalecane użycie Wkładka elastyczna używana w hydroizolacji. Firma

Bardziej szczegółowo

KARTA CHARAKTERYSTYKI IDENTYFIKACJA MIESZANINY I IDENTYFIKACJA PRZEDSIĘBIORSTWA

KARTA CHARAKTERYSTYKI IDENTYFIKACJA MIESZANINY I IDENTYFIKACJA PRZEDSIĘBIORSTWA SEKCJA 1: IDENTYFIKACJA MIESZANINY I IDENTYFIKACJA PRZEDSIĘBIORSTWA 1.1. Identyfikator produktu CHUSTECZKI DO RĄK Nr katalogowy 79/2007 Zawiera: 5-chloro-2-metylo-2H-izotiazol-3-on nr CAS: 55965-84-9 2-metylo-2H-izotiazol-3-on

Bardziej szczegółowo

PPH CERKAMED Karta charakterystyki substancji niebezpiecznej SILAN

PPH CERKAMED Karta charakterystyki substancji niebezpiecznej SILAN Strona 1 z 6 1. Identyfikacja preparatu i przedsiębiorstwa Nazwa handlowa produktu: SILAN Zastosowanie: Dystrybutor: Silan metakrylanowy PPH CERKAMED Wojciech Pawłowski 37-450 Stalowa Wola Ul. Kwiatkowskiego

Bardziej szczegółowo

G 525 BUZ windowmaster Data sporządzenia: 18. 4. 2008 strona 1 / 8

G 525 BUZ windowmaster Data sporządzenia: 18. 4. 2008 strona 1 / 8 Data sporządzenia: 18. 4. 2008 strona 1 / 8 1 Identyfikacja preparatu i identyfikacja przedsiębiorstwa Nazwa preparatu: Zastosowanie preparatu: Środek do czyszczenia okien do rozcieńczania z wodą, do profesjonalnego

Bardziej szczegółowo

PPH CERKAMED Karta charakterystyki substancji chemicznej EUGENOL

PPH CERKAMED Karta charakterystyki substancji chemicznej EUGENOL Strona 1 z 6 1. Identyfikacja preparatu i przedsiębiorstwa Nazwa handlowa produktu: Zastosowanie: Producent: EUGENOL Płyn do zarabiania past PPH CERKAMED Wojciech Pawłowski 37-450 Stalowa Wola Ul. Kwiatkowskiego

Bardziej szczegółowo

PSIK PSIK Zimowy płyn do spryskiwaczy 16 0 C Nr katalogowy 19/2000 Wersja 5

PSIK PSIK Zimowy płyn do spryskiwaczy 16 0 C Nr katalogowy 19/2000 Wersja 5 1 Identyfikacja preparatu Identyfikacja producenta Zastosowanie Zimowy płyn do spryskiwaczy. Może być stosowany do temperatury 16 0 C. Producent: AUTOLAND J. Kisielewski & J. Morański Sp. jawna ul.ogrodowa

Bardziej szczegółowo

T E C H N I K l e j - N i T E C H N I K l e j - E L

T E C H N I K l e j - N i T E C H N I K l e j - E L TECHNITynk Sp. z o.o. Rzeczków Kolonia 60, 26-680 Wierzbica Tel./fax: 48 618 26 96, www.technitynk.pl KARTA CHARAKTERYSTYKI PREPARATU Opracowana zgodnie z Rozporządzeniem (WE) nr 1907/2006 Parlamentu Europejskiego

Bardziej szczegółowo

KARTA CHARAKTERYSTYKI PREPARATU. Identyfikacja preparatu: DISBOPOX 447 Wasserepoxid

KARTA CHARAKTERYSTYKI PREPARATU. Identyfikacja preparatu: DISBOPOX 447 Wasserepoxid 1 IDENTYFIKACJA PREPARATU IDENTYFIKACJA PRZEDSIĘBIORSTWA Identyfikacja preparatu: DISBOPOX 447 Wasserepoxid Zastosowanie: Składnik dwuskładnikowej, wodorozcieńczalnej farby z żywicy epoksydowej do pokrywania

Bardziej szczegółowo

KARTA CHARAKTERYSTYKI IDENTYFIKACJA MIESZANINY I IDENTYFIKACJA PRZEDSIĘBIORSTWA

KARTA CHARAKTERYSTYKI IDENTYFIKACJA MIESZANINY I IDENTYFIKACJA PRZEDSIĘBIORSTWA SEKCJA 1: IDENTYFIKACJA MIESZANINY I IDENTYFIKACJA PRZEDSIĘBIORSTWA 1.1 Identyfikator produktu 1.2 Istotne zidentyfikowane zastosowania mieszaniny oraz zastosowania odradzane Zastosowania zidentyfikowane:

Bardziej szczegółowo

KARTA CHARAKTERYSTYKI PREPARATU/MIESZANINY ODŚWIEŻACZ ARIL White Flowers 300ml 1 IDENTYFIKACJA MIESZANINY I IDENTYFIKACJA PRZEDSIĘBIORSTWA

KARTA CHARAKTERYSTYKI PREPARATU/MIESZANINY ODŚWIEŻACZ ARIL White Flowers 300ml 1 IDENTYFIKACJA MIESZANINY I IDENTYFIKACJA PRZEDSIĘBIORSTWA 1 IDENTYFIKACJA MIESZANINY I IDENTYFIKACJA PRZEDSIĘBIORSTWA 1.1. Identyfikacja produktu: 1.2. Istotne zidentyfikowane zastosowania mieszaniny: Preparat do odświeżania powietrza, aerozol 1.1. Dane dotyczące

Bardziej szczegółowo

CARTECHNIC KERAMIKSPRAY C1080

CARTECHNIC KERAMIKSPRAY C1080 1 IDENTYFIKACJA PREPARATU IDENTYFIKACJA PRODUCENTA Identyfikacja preparatu: Zastosowanie: Produkt do renowacji samochodów w aerozolu. Producent: TUNAP Industrie Chemie GmbH & Co Produktions KG Werk Porta

Bardziej szczegółowo

1. Identyfikacja substancji/ Identyfikacja producenta, dystrybutora

1. Identyfikacja substancji/ Identyfikacja producenta, dystrybutora KARTA CHARAKTERYSTYKI SUBSTANCJI NIEBEZPIECZNEJ WAPNIA WĘGLAN STRĄCONY Data wydania: 09.2002 Data aktualizacji: 09.2009 1. Identyfikacja substancji/ Identyfikacja producenta, dystrybutora Nazwa substancji:

Bardziej szczegółowo

KARTA CHARAKTERYSTYKI CHLOREK MAGNEZU sześciowodny

KARTA CHARAKTERYSTYKI CHLOREK MAGNEZU sześciowodny I. Identyfikacja substancji i przedsiębiorstwa 1. Identyfikacja substancji: Nazwa: CHLOREK MAGNEZU SZEŚCIOWODNY, MAGNESIUM CHLORIDE Wzór chemiczny: MgCl 2 * 6H 2 O Nr CAS: 7791-18-6 Synonimy: chlorek magnezu

Bardziej szczegółowo

KARTA CHARAKTERYSTYKI PREPARATU CHEMICZNEGO

KARTA CHARAKTERYSTYKI PREPARATU CHEMICZNEGO RENISOL Strona 1 z 7 KARTA CHARAKTERYSTYKI PREPARATU CHEMICZNEGO Sporządzona zgodnie z Załącznikiem II do Rozporządzenia (WE) Nr 1907/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 18 grudnia 2006 roku w

Bardziej szczegółowo

KARTA CHARAKTERYSTYKI PREPARATU. Kurt-Schumacher-Ring D Egelsbach, Niemcy Tel.: +49(0) Fax.: +49(0)

KARTA CHARAKTERYSTYKI PREPARATU. Kurt-Schumacher-Ring D Egelsbach, Niemcy Tel.: +49(0) Fax.: +49(0) Producent: Dystrybutor: DELTA PRONATURA Kurt-Schumacher-Ring 15-17 D-63329 Egelsbach, Niemcy Tel.: +49(0)6103 4045 0 Fax.: +49(0)6103 4045 190 DELTA-MARCA POLSKA Sp. z o.o. ul. Mineralna 15a 02-274 Warszawa

Bardziej szczegółowo

CARTECHNIC UNTERBODENSCHUTZ

CARTECHNIC UNTERBODENSCHUTZ 1 IDENTYFIKACJA PREPARATU IDENTYFIKACJA PRODUCENTA Identyfikacja preparatu: Zastosowanie: Produkt do renowacji samochodów w aerozolu. Producent: TUNAP Industrie Chemie GmbH & Co Produktions KG Werk Porta

Bardziej szczegółowo

Zakłady Chemiczne EmiChem P.P.

Zakłady Chemiczne EmiChem P.P. KARTA CHARAKTERYSTYKI PREPARATU CHEMICZNEGO Karta charakterystyki zgodna z wymogami przepisów Rozporządzenia (WE) NR 1907/2006 Parlamentu Europejskiego z dnia 18 grudnia 2006. r. (REACH) 1. IDENTYFIKACJA

Bardziej szczegółowo

KARTA BEZPIECZEŃSTWA WYROBU

KARTA BEZPIECZEŃSTWA WYROBU KARTA BEZPIECZEŃSTWA WYROBU Data aktualizacji : 30-04-2004 wersja 2 1. IDENTYFIKACJA WYROBU Nazwa produktu: AG 705 - grunt pod tynki akrylowe. Producent: Farby KABE Polska Sp. z o.o., ul.śląska 88, 40-742

Bardziej szczegółowo

GŁADŹ POLIMEROWA BIAŁA PREMIUM

GŁADŹ POLIMEROWA BIAŁA PREMIUM 1 IDENTYFIKACJA PREPARATU IDENTYFIKACJA PRZEDSIĘBIORSTWA Identyfikacja preparatu: Zastosowanie: Preparat przeznaczony do wewnętrznych robót wykończeniowych w budownictwie - charakteryzuje się podwyższoną

Bardziej szczegółowo

PPH CERKAMED Karta charakterystyki preparatu niebezpiecznego PROTECT LIGHT SEAL

PPH CERKAMED Karta charakterystyki preparatu niebezpiecznego PROTECT LIGHT SEAL Strona 1 z 6 1. Identyfikacja preparatu i przedsiębiorstwa Nazwa handlowa produktu: Zastosowanie: Producent: Lakier ochronny do zębiny PPH CERKAMED Wojciech Pawłowski 37-450 Stalowa Wola Ul. Kwiatkowskiego

Bardziej szczegółowo

BLAG Czernidło do opon Nr katalogowy 8/2000 Wersja 4

BLAG Czernidło do opon Nr katalogowy 8/2000 Wersja 4 1 Identyfikacja preparatu Identyfikacja producenta BLAG Zastosowanie Preparat do czyszczenia i pielęgnacji opon. Producent: AUTOLAND J. Kisielewski & J. Morański Sp. jawna ul.ogrodowa 37 00-873 Warszawa

Bardziej szczegółowo

KARTA CHARAKTERYSTYKI

KARTA CHARAKTERYSTYKI Data opracowania 13.01.2010 Wydanie : 2 Strona 1/5 KARTA CHARAKTERYSTYKI 1. Identyfikacja preparatu i identyfikacja przedsiębiorstwa 1.1. Identyfikacja preparatu Nazwa handlowa : Płyn do mycia naczyń Baron

Bardziej szczegółowo

KARTA CHARAKTERYSTYKI

KARTA CHARAKTERYSTYKI Data aktualizacji :11.01.2008 Wydanie : 8 Strona 1/6 KARTA CHARAKTERYSTYKI 1. Identyfikacja preparatu i identyfikacja przedsiębiorstwa 1.1. Identyfikacja preparatu Nazwa handlowa : 1.2. Zastosowanie preparatu

Bardziej szczegółowo

DISBOXID 467 Hartkornschicht Komponente B

DISBOXID 467 Hartkornschicht Komponente B 1 IDENTYFIKACJA PREPARATU IDENTYFIKACJA PRZEDSIĘBIORSTWA Identyfikacja preparatu: Zastosowanie: Składnik dwuskładnikowej powłoki epoksydowo-karborundowej do wykonywania antypoślizgowych posadzek w pomieszczeniach

Bardziej szczegółowo

CAPALAC Penetriermittel Stop dem Rost

CAPALAC Penetriermittel Stop dem Rost 1 IDENTYFIKACJA PREPARATU IDENTYFIKACJA PRZEDSIĘBIORSTWA Identyfikacja preparatu: Zastosowanie: Antykorozyjny środek penetrujący. Farba gruntująca do żelaza i powierzchni stalowych na bazie żywic alkidowych

Bardziej szczegółowo

NIVORAPID. MAPEI Polska sp. z o.o Gliwice ul. Gustawa Eiffel a 14 tel. : fax:

NIVORAPID. MAPEI Polska sp. z o.o Gliwice ul. Gustawa Eiffel a 14 tel. : fax: MAPEI Polska sp. z o.o. 44-109 Gliwice ul. Gustawa Eiffel a 14 tel. : + 48 32 775 44 50 fax: + 48 32 775 44 71 Karta Charakterystyki Substancji Niebezpiecznej Karta charakterystyki zgodna z wymogami rozporządzenia

Bardziej szczegółowo