PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO"

Transkrypt

1 ZAPRASZA DO ZŁOśENIA OFERTY W POSTĘPOWANIU PROWADZONYM W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO O WARTOŚCI RÓWNEJ LUB PRZEKRACZAJĄCEJ KWOTY OKREŚLONE W PRZEPISACH WYDANYCH NA PODSTAWIE ART. 11 UST. 8 NA: Dostawę opatrunków tradycyjnych, specjalistycznych, zabezpieczeń do wkłuć, przylepców,rękawic, podkładów dla chorych, gipsów i podkładów pod gips, pasków testowych do glukometrów, testów ciąŝowych i do wykrywania narkotyków, zestawu do leczenia refleksu moczowego, substytutu skóry i innych wyrobów medycznych pomocniczych - w pakietach dla SPS ZOZ Zdroje NR SPRAWY: 17/2014 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA SPIS TREŚCI: Rozdział I Forma oferty; Rozdział II Zmiana, wycofanie i zwrot oferty; Rozdział III Oferty wspólne; Rozdział IV Wykonawcy zagraniczni; Rozdział V Jawność postępowania; Rozdział VI Warunki udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków; Rozdział VII Wyjaśnienia treści SIWZ oraz jej modyfikacja; Rozdział VIII Sposób obliczenia ceny oferty; Rozdział IX Składanie i otwarcie ofert; Rozdział X Wybór oferty najkorzystniejszej; Rozdział XI Zawarcie umowy; Rozdział XII Pouczenie o środkach ochrony prawnej; Rozdział XIII Opis przedmiotu zamówienia i inne istotne postanowienia. Rozdział XIV Wzory umowy ( I pakiety 1-47, II pakiet 48) Załączniki: Załącznik nr 1 oferta cenowa; Załącznik nr 1.1 szczegółowa oferta cenowa Pakiety od nr 1 do nr 48; Załącznik nr 2 oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia; Załącznik nr 3 oświadczenie o grupie kapitałowej; Załącznik nr 4 - oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu; Załącznik nr 5 doświadczenie wykaz głównych dostaw; Załącznik nr 6 - oświadczenie o posiadaniu uprawnień; Załącznik nr 7 oświadczenie wykonawcy Załącznik nr 8 - wykaz próbek oferowanych produktów Podstawa prawna: Ustawa z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U j.t. poz. 907ze zm.), zwana dalej ustawą. Strona 1 z 29

2 ROZDZIAŁ I Forma oferty 1. Na ofertę składają się: załącznik nr 1 Oferta cenowa, wypełniony odpowiednio załącznik nr 1.1 Szczegółowa oferta cenowa Pakiety od nr 1 do nr 48 oraz załączniki od nr 2 do nr 8 do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, zwanej dalej SIWZ, a takŝe wszystkie wymagane dokumenty zgodnie z SIWZ i załącznikami do niej. 2. Wykonawcy sporządzą oferty zgodnie z wymaganiami SIWZ. 3. W celu zapewnienia przejrzystości ofert Zamawiający zaleca, aby Wykonawca: 1) sporządził spis treści dokumentów znajdujących się w ofercie, który naleŝy zamieścić na początku oferty, Spis treści znajdujących się w ofercie dokumentów powinien uwzględniać nazwę dokumentu (np. załącznik nr., oświadczenie itp.) oraz kolejną stronę oferty; 2) sporządził ofertę w dwóch osobnych częściach (tj. w odrębnych skoroszytach), w sposób następujący: a) pierwsza część powinna zawierać: spis treści, dokumenty dotyczące wykonawcy, oświadczenia i załączniki: od nr 2 do nr 6; b) druga część powinna zawierać: a. załącznik: nr 1 Oferta cenowa ; b. załącznik nr 1.1 Szczegółowa oferta cenowa (odpowiednio wypełniony pakiet od nr 1.do nr 48); c. katalog ze zdjęciami (folder ulotka informacyjna); w zakresie Pakietów od nr 41 do nr 46 d. załącznik nr 8 wykaz próbek oferowanych produktów e. dokumenty potwierdzające, Ŝe dostarczane produkty odpowiadają określonym normom lub specyfikacjom technicznym. 4. Oferta cenowa musi być sporządzona na formularzu oferty stanowiącym załącznik nr 1, załączniki od nr 1.1 Pakiety od nr 1 do nr 48 do SIWZ. 5. Oferta musi być sporządzona w języku polskim, na maszynie do pisania, komputerze, ręcznie długopisem lub nieścieralnym atramentem.. 6. Oferta cenowa oraz pozostałe załączniki musi być podpisana przez osoby upowaŝnione do składania oświadczeń woli w imieniu wykonawcy. UpowaŜnienie do podpisania oferty cenowej i załączników musi być dołączone do oferty, o ile nie wynika ono z innych dokumentów załączonych przez wykonawcę. 7. W przypadku, gdy wykonawca dołącza do oferty kopię jakiegoś dokumentu, musi być ona poświadczona za zgodność z oryginałem przez wykonawcę (wykonawca na kserokopii składa własnoręczny podpis poprzedzony dopiskiem za zgodność lub równowaŝnym). JeŜeli do podpisania oferty upowaŝnione są łącznie dwie lub więcej osób kopie dokumentów muszą być potwierdzone za zgodność z oryginałem przez wszystkie te osoby. 8. Dokumenty sporządzone w języku obcym inne niŝ dokumenty, o których mowa w rozdziale IV pkt 1. i 2. SIWZ, mają być złoŝone wraz z tłumaczeniami na język polski, sporządzone przez wykonawcę. 9. Zaleca się, aby wszystkie strony oferty były ponumerowane. Ponadto, zaleca się, aby wszelkie miejsca, w których wykonawca naniósł zmiany, były przez niego parafowane. 10. Wykonawca składa tylko jedną ofertę. Alternatywy zawarte w treści oferty spowodują jej odrzucenie. 11. Zamawiający dopuszcza składania ofert częściowych. Przedmiot zamówienia jest podzielony na części zwane pakietami. Oferta powinna obejmować całość przedmiotu zamówienia w danym pakiecie. Wykonawca moŝe złoŝyć ofertę obejmująca dowolnie wybraną liczbę pakietów. 12. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych. 13. Wykonawca ponosi wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złoŝeniem oferty. 14. Wykonawca zamieszcza ofertę w zamkniętej zewnętrznej i wewnętrznej kopercie z tym, Ŝe: 1) zewnętrzna koperta powinna być zaadresowana na zamawiającego, zawierać oznaczenie: Strona 2 z 29

3 Samodzielny Publiczny Specjalistyczny Zakład Opieki Zdrowotnej Zdroje ul. Mączna 4, Szczecin, przetarg nieograniczony, oferta na Dostawę opatrunków tradycyjnych, specjalistycznych, zabezpieczeń do wkłuć, przylepców, rękawic, podkładów dla chorych, gipsów i podkładów pod gips, pasków testowych do glukometrów, testów ciąŝowych i do wykrywania narkotyków, zestawu do leczenia refleksu moczowego, substytutu skóry i innych wyrobów medycznych pomocniczych w pakietach (w pakiecie nr )dla SPS ZOZ Zdroje oraz nie otwierać przed r. godzina 11:30 - bez nazwy i pieczątki firmy; 2) koperta wewnętrzna powinna zawierać ofertę i być zaadresowana na wykonawcę, tak, aby moŝna było odesłać ofertę w przypadku jej wpłynięcia po terminie. 3) wymagane próbki Wykonawca zamieszcza w oddzielnym zamkniętym opakowaniu. Opakowanie powinno być zaadresowana na zamawiającego: Samodzielny Publiczny Specjalistyczny Zakład Opieki Zdrowotnej Zdroje ul. Mączna 4, Szczecin oraz zawierać oznaczenie: Próbki do przetargu nieograniczonego na Dostawę opatrunków tradycyjnych, specjalistycznych, zabezpieczeń do wkłuć, przylepców, rękawic, podkładów dla chorych, gipsów i podkładów pod gips, pasków testowych do glukometrów, testów ciąŝowych i do wykrywania narkotyków, zestawu do leczenia refleksu moczowego, substytutu skóry i innych wyrobów medycznych pomocniczych - w pakietach dla SPS ZOZ Zdroje (w pakiecie nr ) dla SPS ZOZ Zdroje oraz nie otwierać przed r. r. godzina 11:30. Do opakowania z próbkami Wykonawca jest zobowiązany dołączyć kserokopie wypełnionego załącznika nr 7 wykaz próbek oferowanych produktów. Uwaga: W przypadku dostarczenia oferty za pośrednictwem firmy kurierskiej lub w inny podobny sposób pociągający za sobą konieczność uŝycia dodatkowego opakowania) koperta (opakowanie) transportowe powinno być oznaczone w sposób następujący OFERTA DOKUMENTACJA PRZETARGOWA. ROZDZIAŁ II Zmiana, wycofanie i zwrot oferty 1. Wykonawca moŝe wprowadzić zmiany oraz wycofać złoŝoną przez siebie ofertę przed terminem składania ofert. 1) w przypadku wycofania oferty, wykonawca składa pisemne oświadczenie, Ŝe ofertę swą wycofuje, w zamkniętej kopercie zaadresowanej jak w rozdziale I pkt. 14.ppkt 1) z dopiskiem wycofanie. 2) w przypadku zmiany oferty, wykonawca składa pisemne oświadczenie, iŝ ofertę swą zmienia, określając zakres i rodzaj tych zmian a jeśli oświadczenie o zmianie pociąga za sobą konieczność wymiany czy teŝ przedłoŝenia nowych dokumentów wykonawca winien dokumenty te złoŝyć PowyŜsze oświadczenie i ew. dokumenty naleŝy zamieścić w zamkniętej kopercie wewnętrznej i zewnętrznej, oznaczonych jak w rozdziale I pkt 14.ppkt 1) i 2) przy czym koperta zewnętrzna powinna mieć dopisek zmiany. 2. Wykonawca nie moŝe wprowadzić zmian do oferty oraz wycofać jej po upływie terminu składania ofert. 3. W przypadku złoŝenia oferty po terminie zamawiający niezwłocznie zawiadamia wykonawcę o złoŝeniu oferty po terminie oraz zwraca ofertę po upływie terminu do wniesienia odwołania. ROZDZIAŁ III Oferty wspólne 1. Wykonawcy składający ofertę wspólną ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu albo do reprezentowania ich w postępowaniu i do zawarcia umowy. 2. Pełnomocnictwo, o którym mowa w pkt 1 musi znajdować się w ofercie wspólnej wykonawców. Pełnomocnictwo musi być złoŝone w oryginale lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez notariusza. 3. Pełnomocnik pozostaje w kontakcie z zamawiającym w toku postępowania. 4. Oferta wspólna, składana przez dwie lub więcej firm występujących, jako partnerzy powinna spełniać następujące wymagania: 1) oferta wspólna powinna być sporządzona zgodnie z SIWZ; 2) sposób składania oświadczeń i dokumentów w ofercie wspólnej: a) oświadczenia i dokumenty, dotyczące własnej firmy, takie jak np.: oświadczenie dotyczące okoliczności określonych w art. 22, art. 24, odpis z właściwego rejestru albo zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego Strona 3 z 29

4 i z właściwego oddziału ZUS, informacja z KRK składa kaŝdy z wykonawców w imieniu swojej firmy, b) oświadczenia i dokumenty wspólne takie jak np.: oferta cenowa i załączniki składa pełnomocnik działających wspólnie wykonawców w ich imieniu, c) oświadczenia i dokumenty dotyczące spełniania postawionych przez zamawiającego warunków składają ci partnerzy, którzy zgodnie z umową określającą ich wzajemną współpracę ( np. umową konsorcjum ) za ich spełnienie odpowiadają (np. doświadczenie w wykonywaniu prac podobnych, dysponowanie osobami posiadającymi odpowiednie uprawnienia, wykazanie określonego obrotu);. 3) Przed podpisaniem umowy wykonawcy składający ofertę wspólną, (wykonawcy, których oferta została wybrana) mają obowiązek dostarczyć Zamawiającemu umowę określającą ich wzajemną współpracę ( umowę konsorcjum, list intencyjny), zawierającą, co najmniej: a) zobowiązanie do realizacji wspólnego przedsięwzięcia gospodarczego obejmującego swoim zakresem przedmiot zamówienia, b) wskazanie osoby pełnomocnika oraz zakresu jego pełnomocnictwa (czy obejmuje ono takŝe podpisanie umowy), c) czas obowiązywania umowy, który nie moŝe być krótszy, niŝ termin obejmujący realizację zamówienia oraz czas trwania gwarancji, jakości i rękojmi; 4) pełnomocnik pozostaje w kontakcie z zamawiającym w toku postępowania; zwraca się do zamawiającego z wszelkimi sprawami i do niego zamawiający kieruje informacje, korespondencję, itp.; 5. Wspólnicy spółki cywilnej są traktowani jak wykonawcy składający ofertę wspólną i mają do nich zastosowanie zasady określone w pkt 1 4 niniejszego rozdziału. ROZDZIAŁ IV Wykonawcy zagraniczni 1. JeŜeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczpospolitej Polskiej zamiast dokumentów, o których mowa w SIWZ, rozdział VI, pkt. 2 ppkt. 3) lit. b; ppkt 4) lit b) i lit. c); ppkt. 9) lit. b), ppkt. 10 lit. b) składa dokument lub dokumenty, wystawione w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające odpowiednio, Ŝe: 1) nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości; 2) nie zalega z uiszczaniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne albo, Ŝe uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłoŝenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu; 3) nie orzeczono wobec niego zakazu ubiegania się o zamówienie. 2. JeŜeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczpospolitej Polskiej zamiast dokumentów, o których mowa w rozdziale VI pkt. 2, ppkt. 5)-9) 11), 12) SIWZ składa zaświadczenie właściwego organu sądowego lub administracyjnego miejsca zamieszkania osoby, której dokumenty dotyczą, w zakresie określonym w art. 24 ust. 1, pkt. 4 8, 10, 11 ustawy 3. Dokumenty, o których mowa w pkt. 1 ppkt 1) i 3), powinny być wystawione nie wcześniej niŝ 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert, a dokument dotyczący pkt. 1, ppkt 2) powinien być wystawiony nie wcześniej niŝ 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert. 4. JeŜeli w miejscu zamieszkania osoby lub w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, nie wydaje się dokumentów, o których mowa wyŝej, wykonawca powinien dołączyć dokument zawierający oświadczenie złoŝone przed notariuszem, właściwym organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego, lub gospodarczego odpowiednio miejsca zamieszkania osoby lub kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania. Przepis pkt. 3 stosuje się odpowiednio. 5. Jeśli, w przypadku wykonawcy mającego siedzibę na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, osoby, o których mowa w art. 24 ust. 1 pkt. 5-8, 10, 11 ustawy mają miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, wykonawca składa w odniesieniu do nich zaświadczenie właściwego organu sądowego albo administracyjnego miejsca zamieszkania dotyczące niekaralności tych osób w zakresie określonym w art. 24 ust.1, pkt. 5-8, 10,11 ustawy, wystawione nie wcześniej niŝ 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert, z tym, Ŝe w przypadku, gdy w miejscu zamieszkania tych osób nie wydaje się takich zaświadczeń - zastępuje się je dokumentem zawierającym oświadczenie złoŝone przed notariuszem, właściwym organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego miejsca zamieszkania tych osób. 6. W przypadku wątpliwości, co do treści dokumentu złoŝonego przez wykonawcę mającego siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zamawiający moŝe zwrócić się do właściwych organów odpowiednio miejsca zamieszkania osoby lub kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania z wnioskiem o udzielenie niezbędnych informacji dotyczących przedłoŝonego dokumentu Strona 4 z 29

5 7. Dokumenty i oświadczenia, o których mowa w pkt. 1-2; 4-5 naleŝy składać w formie oryginału lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez wykonawcę. W przypadku składania elektronicznych dokumentów powinny być one opatrzone przez wykonawcę bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym za pomocą waŝnego kwalifikowanego certyfikatu. ROZDZIAŁ V Jawność postępowania 1. Zamawiający prowadzi protokół postępowania. 2. Protokół postępowania wraz z załącznikami jest jawny. Załączniki do protokołu udostępnia się po dokonaniu wyboru najkorzystniejszej oferty lub uniewaŝnieniu postępowania, z tym, Ŝe oferty są jawne od chwili ich otwarcia. 3. Udostępnienie protokołu lub załączników moŝe nastąpić przez wgląd w miejscu wyznaczonym przez Zamawiającego, przesłanie kopii pocztą, faksem lub drogą elektroniczną, zgodnie z wyborem wnioskodawcy wskazanym we wniosku. 4. Bez zgody Zamawiającego wnioskodawca w trakcie wglądu do protokołu lub załączników w miejscu wyznaczonym przez Zamawiającego nie moŝe samodzielnie kopiować lub utrwalać za pomocą urządzeń lub środków technicznych słuŝących do utrwalania obrazu treści złoŝonych ofert. 5. JeŜeli przesłanie kopii protokołu lub załączników zgodnie z wyborem wnioskodawcy jest z przyczyn technicznych utrudnione, w szczególności z uwagi na ilość Ŝądanych do przesłania dokumentów, Zamawiający informuje o tym wnioskodawcę i wskazuje sposób, w jaki mogą być one udostępnione. 6. JeŜeli udostępnienie protokołu lub załączników będzie się wiązało z koniecznością poniesienia dodatkowych kosztów, związanych z wskazanym przez wnioskodawcę sposobem udostępnienia lub koniecznością przekształcenia protokołu lub załączników koszty te pokrywa wnioskodawca. 7. Nie ujawnia się informacji stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, jeŝeli wykonawca, nie później niŝ w terminie składania ofert, zastrzegł, Ŝe nie mogą one być udostępniane. W przypadku zastrzeŝenia informacji wykonawca ma obowiązek wydzielić z oferty informacje stanowiące tajemnicę jego przedsiębiorstwa i oznaczyć je klauzulą nie udostępniać. Informacje stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu art. 11, ust. 4 ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. z 2003 r. nr 153, poz z późniejszymi zmianami). 8. Wykonawca nie moŝe zastrzec informacji, o których mowa w art. 86 ust. 4 Ustawy PZP. 9. W sytuacji, gdy wykonawca zastrzeŝe w ofercie informacje, które nie stanowią tajemnicy przedsiębiorstwa lub są jawne na podstawie przepisów ustawy Prawo Zamówień Publicznych lub odrębnych przepisów, informacje te będą podlegały udostępnieniu na takich samych zasadach, jak pozostałe niezastrzeŝone dokumenty. ROZDZIAŁ VI Warunki udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków 1. W postępowaniu mogą wziąć udział wykonawcy spełniający warunki określone w pkt 2-3 którzy złoŝą wymagane oświadczenia i dokumenty. 2. O udzielenie zamówienia ubiegać się mogą wykonawcy, którzy nie podlegają wykluczeniu z postępowania, w okolicznościach, o których mowa w art. 24 ust. 1 oraz 24 ust. 2 pkt. 1) oraz 5) ustawy, tj.: 1) wykonawcy, wobec których nie została stwierdzona orzeczeniem sądu, które uprawomocniło się w okresie 3 lat przed wszczęciem postępowania szkoda za to, Ŝe w ciągu ostatnich trzech lat przed wszczęciem postępowania wyrządzili szkodę niewykonując zamówienia lub wykonując je nienaleŝycie lub zostali zobowiązani do zapłaty kary umownej, jeŝeli szkoda ta lub obowiązek zapłaty kary umownej wynosiły nie mniej niŝ 5% wartości realizowanego zamówienia, W celu wykazania braku podstaw do wykluczenia wykonawca zobowiązany jest złoŝyć pisemne oświadczenie na załączniku nr 2; 2) wykonawcy, z którymi Zamawiający nie rozwiązał albo nie wypowiedział umowy w sprawie zamówienia publicznego albo nie odstąpił od umowy w sprawie zamówienia publicznego, z powodu okoliczności, za Strona 5 z 29

6 które wykonawca ponosi odpowiedzialność, jeŝeli rozwiązanie albo wypowiedzenie umowy albo odstąpienie od niej nastąpiło w okresie 3 lat przed wszczęciem postępowania, a wartość niezrealizowanego zamówienia wyniosła co najmniej 5% wartości umowy. W celu wykazania braku podstaw do wykluczenia wykonawca zobowiązany jest złoŝyć pisemne oświadczenie na załączniku nr 2; 3) wykonawcy w stosunku, do których nie otwarto likwidacji lub których upadłości nie ogłoszono, z wyjątkiem wykonawców, którzy po ogłoszeniu upadłości zawarli układ zatwierdzony prawomocnym postanowieniem sądu, jeŝeli układ nie przewiduje zaspokojenia wierzycieli poprzez likwidację majątku upadłego; W celu wykazania braku podstaw do wykluczenia wykonawca zobowiązany jest złoŝyć następujące dokumenty: a) pisemne oświadczenie na załączniku nr 2 b) aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeŝeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt. 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niŝ 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert. 4) wykonawcy, którzy nie zalegają z uiszczeniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenie społeczne lub zdrowotne, z wyjątkiem przypadków, gdy uzyskali oni przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie, rozłoŝenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu; W celu wykazania braku podstaw do wykluczenia wykonawca zobowiązany jest złoŝyć następujące dokumenty: a) pisemne oświadczenie na załączniku nr 2; b) aktualne zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego o nie zaleganiu z opłacaniem podatków lub zaświadczenie, ze uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłoŝenie na raty zaległych płatności, lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej niŝ 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert, c) aktualne zaświadczenie właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzające, Ŝe wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenie zdrowotne i społeczne, lub potwierdzenie, Ŝe uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłoŝenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu wystawione nie wcześniej niŝ 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert, 5) osoby fizyczne, które nie zostały prawomocnie skazane za przestępstwo popełnione w związku z postępowaniem o udzielenie zamówienia, przestępstwo przeciwko prawom osób wykonujących pracę zarobkową, przestępstwo przeciwko środowisku, przestępstwo przekupstwa, przestępstwo przeciwko obrotowi gospodarczemu lub inne przestępstwo popełnione w celu osiągnięcia korzyści majątkowych, a takŝe za przestępstwo skarbowe lub przestępstwo udziału w zorganizowanej grupie albo związku mających na celu popełnienie przestępstwa lub przestępstwa skarbowego; 6) spółki jawne, których wspólnika prawomocnie nie skazano za przestępstwo popełnione w związku z postępowaniem o udzielenie zamówienia, przestępstwo przeciwko prawom osób wykonujących pracę zarobkową, przestępstwo przeciwko środowisku, przestępstwo przekupstwa, przestępstwo przeciwko obrotowi gospodarczemu lub inne przestępstwo popełnione w celu osiągnięcia korzyści majątkowych, a takŝe za przestępstwo skarbowe lub przestępstwo udziału w zorganizowanej grupie albo związku mających na celu popełnienie przestępstwa lub przestępstwa skarbowego; 7) spółki partnerskie, których partnera lub członka zarządu prawomocnie nie skazano za przestępstwo popełnione w związku z postępowaniem o udzielenie zamówienia, przestępstwo przeciwko prawom osób wykonujących pracę zarobkową, przestępstwo przeciwko środowisku, przestępstwo przekupstwa, przestępstwo przeciwko obrotowi gospodarczemu lub inne przestępstwo popełnione w celu osiągnięcia korzyści majątkowych, a takŝe za przestępstwo skarbowe lub przestępstwo udziału w zorganizowanej grupie albo związku mających na celu popełnienie przestępstwa lub przestępstwa skarbowego; 8) spółki komandytowe oraz spółki komandytowo-akcyjne, których komplementariusza prawomocnie nie skazano za przestępstwo popełnione w związku z postępowaniem o udzielenie zamówienia, przestępstwo przeciwko prawom osób wykonujących pracę zarobkową, przestępstwo przeciwko środowisku, przestępstwo przekupstwa, przestępstwo przeciwko obrotowi gospodarczemu lub inne przestępstwo popełnione w celu osiągnięcia korzyści majątkowych, a takŝe za przestępstwo skarbowe lub przestępstwo udziału w zorganizowanej grupie albo związku mających na celu popełnienie przestępstwa lub przestępstwa skarbowego; 9) osoby prawne, których urzędującego członka organu zarządzającego prawomocnie nie skazano za przestępstwo popełnione w związku z postępowaniem o udzielenie zamówienia, przestępstwo przeciwko Strona 6 z 29

7 prawom osób wykonujących pracę zarobkową, przestępstwo przeciwko środowisku, przestępstwo przekupstwa, przestępstwo przeciwko obrotowi gospodarczemu lub inne przestępstwo popełnione w celu osiągnięcia korzyści majątkowych, a takŝe za przestępstwo skarbowe lub przestępstwo udziału w zorganizowanej grupie albo związku mających na celu popełnienie przestępstwa lub przestępstwa skarbowego; W celu wykazania braku podstaw do wykluczenia, o których mowa w ppkt 5) 9) wykonawca zobowiązany jest złoŝyć następujące dokumenty: a) pisemne oświadczenie na załączniku nr 2; b) aktualne informacje z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt. 4) 8) ustawy- wystawioną nie wcześniej niŝ 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert. 10) podmioty zbiorowe, wobec których sąd nie orzekł zakazu ubiegania się o zamówienia, na podstawie przepisów o odpowiedzialności podmiotów zbiorowych za czyny zabronione pod groźbą kary; W celu wykazania braku podstaw do wykluczenia wykonawca zobowiązany jest złoŝyć następujące dokumenty: a) pisemne oświadczenie na załączniku nr 2; b) informację z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust.1 pkt. 9) ustawywystawioną nie wcześniej niŝ 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert. 11) wykonawcy będącymi osobami fizycznymi, których prawomocnie nie skazano za przestępstwo, o którym mowa w art. 9 lub art. 10 ustawy z dnia 15 czerwca 2012 r. o skutkach powierzania wykonywania pracy cudzoziemcom przebywającym wbrew przepisom na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. poz. 769) przez okres 1 roku od dnia uprawomocnienia się wyroku; 12) wykonawcy będącymi spółką jawną, spółką partnerską, spółką komandytową, spółką komandytowoakcyjną lub osobą prawną, której odpowiednio wspólnika, partnera, członka zarządu, komplementariusza lub urzędującego członka organu zarządzającego prawomocnie nie skazano za przestępstwo, o którym mowa w art. 9 lub art. 10 ustawy z dnia 15 czerwca 2012 r. o skutkach powierzania wykonywania pracy cudzoziemcom przebywającym wbrew przepisom na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej przez okres 1 roku od dnia uprawomocnienia się wyroku; W celu wykazania braku podstaw do wykluczenia, o których mowa w ppkt. 11) 12) wykonawca zobowiązany jest złoŝyć następujące dokumenty: a) pisemne oświadczenie na załączniku nr 2; b) informację z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust.1 pkt.10) 11) ustawy- wystawioną nie wcześniej niŝ 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert. 13) wykonawcy, którzy nie wykonywali bezpośrednio czynności związanych z przygotowaniem prowadzonego postępowania, z wyłączeniem czynności wykonywanych podczas dialogu technicznego, o którym mowa w art. 31a ust. 1 PZP, lub nie posługiwali się w celu sporządzenia oferty osobami uczestniczącymi w dokonywaniu tych czynności, chyba, Ŝe udział tych wykonawców w postępowaniu nie utrudni uczciwej konkurencji; W celu wykazania braku podstaw do wykluczenia wykonawca zobowiązany jest złoŝyć pisemne oświadczenie na załączniku nr 2; 14) wykonawcy, którzy nie naleŝą lub wykonawcy, którzy naleŝą do tej samej grupy kapitałowej, w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007r. o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz. U. Nr 50, poz. 331, z późn. zm.), złoŝyli odrębne oferty, oraz wykazali, Ŝe istniejące między nimi powiązania nie prowadzą do zachwiania uczciwej konkurencji pomiędzy wykonawcami w postępowaniu o udzielenie zamówienia. W celu wykazania braku podstaw do wykluczenia wykonawca zobowiązany jest złoŝyć listę podmiotów naleŝących do tej samej grupy kapitałowej, albo informację o tym, Ŝe nie naleŝy do grupy kapitałowejwedług wzoru załącznika nr 3 do SIWZ; 3. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy spełniają warunki, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, tj.: 1) posiadają uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeŝeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania; Celem potwierdzenia spełniania warunku, Ŝe wykonawca posiada uprawnienia do wykonywania przedmiotu zamówienia, Wykonawca zobowiązany jest złoŝyć następujące dokumenty: a) pisemne oświadczenie na załączniku nr 4; b) koncesję lub zezwolenie - wydane przez Głównego Inspektora Farmaceutycznego lub inny uprawniony podmiot - na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie objętym zamówieniem publicznym tj. hurtowni farmaceutycznej w przypadku artykułów, do których w/w dokument jest wymagany przepisami prawa (natomiast w przypadku produktów, do których nie jest wymagany Strona 7 z 29

8 przepisami prawa ww. dokument Wykonawca złoŝy stosowne oświadczenie o braku takiego wymagania w ofercie). 2) posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie - w celu spełniania tego warunku, Wykonawca zobowiązany jest wykazać, Ŝe naleŝycie wykonał (a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych równieŝ wykonuje) w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeŝeli okres prowadzenia działalności jest krótszy w tym okresie dwie główne dostawy. Za jedną główną dostawę Zamawiający uzna dostawę polegających na dostawie róŝnego rodzaju środków farmaceutycznych lub wyrobów medycznych. Zamawiający uzna, Ŝe Wykonawca wykazał spełnianie ww. warunku, jeŝeli w załączniku nr 5 zostaną wskazane minimum dwie główne dostawy związane z realizacją dostaw polegających na dostawie róŝnego rodzaju środków farmaceutycznych lub wyrobów medycznych. z których co najmniej jedna główna dostawa - w odniesieniu do odpowiedniego pakietu będzie o wartości niemniejszej niŝ określona poniŝej: l.. p. Nr pakietu Nazwa Pakietu za kwotę, co najmniej 1. Nr 1 Materiały hemostatyczne dla neurochirurgii ,00 zł 2. Nr 2 Gąbki hemostatyczne ,00 zł 3. Nr 3 Klej tkankowy ,00 zł 4. Nr 4 Matryca kolagenowa do regeneracji opony twardej i jako bariera 1 500,00 zł 5. Nr 5 Tampony neurochirurgiczne ,00 zł 6. Nr 6 Gaza w m.b., gaza jałowa kopertowana, wata celulozowa ,00 zł 7. Nr 7 Kompresy, gaza, lignina, opaski dziane, elastyczne ,00 zł 8. Nr 8 Kompresy gazowe sterylizowane parą wodną ,00 zł 9. Nr 9 Kompresy włókninowe sterylne 30 g ,00 zł 10. Nr 10 Kompresy chłonne do zaopatrywania silnie sączących ran ,00 zł 11. Nr 11 Tampony z gazy do tamowania krwawień 7 000,00 zł 12. Nr 12 Tampony z gazy w kształcie fasolki, opatrunki do tamponady 3 000,00 zł krwotoków z nosa 13. Nr 13 Tupfery, setony, kompresy chłonne ,00 zł 14. Nr 14 Serwety operacyjne ,00 zł 15. Nr 15 Zestawy do cięcia cesarskiego i laparotomii ,00 zł 16. Nr 16 Elastyczna opaska samoprzylepna 4 000,00 zł 17. Nr 17 Włókninowa taśma samoprzylepna zabezpieczona papierem 7 000,00 zł silikonowym 18. Nr 18 Przylepce ,00 zł 19. Nr 19 Przylepce róŝne rodzaje, preparaty na odleŝyny ,00 zł 20. Nr 20 Paski do zamykania ran 6 000,00 zł 21. Nr 21 Samoprzylepne sterylne opatrunki na rany pooperacyjne ,00 zł 22. Nr 22 Opatrunki specjalistyczne - I ,00 zł 23. Nr 23 Opatrunki specjalistyczne - II ,00 zł 24. Nr 24 Opatrunki specjalistyczne hydroŝelowe 1 500,00 zł 25. Nr 25 Opatrunki specjalistyczne na odlezyny i rany oparzeniowe ,00 zł 26. Nr 26 Opatrunki specjalistyczne jałowe z chlorheksydyną - I 3 000,00 zł 27. Nr 27 Opatrunki do wkłuć ,00 zł 28. Nr 28 Neonatologiczne opatrunki do wkłuć centralnych 8 000,00 zł 29. Nr 29 Opatrunek do mocowania kaniul ,00 zł 30. Nr 30 Siatki do podtrzymywania opatrunków ,00 zł 31. Nr 31 Opaski gipsowe i podkłady pod gips ,00 zł 32. Nr 32 Zestaw do endoskopowego leczenia refluksu moczowego u ,00 zł dzieci 33. Nr 33 Kompresy Ŝelowe ciepło-zimno 1 000,00 zł 34. Nr 34 Gąbki hemostatyczne 2 500,00 zł 35. Nr 35 Podkłady ginekologiczne ,00 zł 36. Nr 36 Podkłady chłonne dla chorych 4 000,00 zł 37. Nr 37 Środki stomatologiczne 1 500,00 zł 38. Nr 38 Paski do glukometrów ,00 zł 39. Nr 39 Testy ciąŝowe oraz do wykrywania narkotyków 5 000,00 zł 40. Nr 40 Produkty pomocnicze ,00 zł 41. Nr 41 Rękawice diagnostyczne nitrylowe i vinylowe ,00 zł 42. Nr 42 Rękawice chirurgiczne polizoprenowe 1 000,00 zł 43. Nr 43 Rękawice chirurgiczne sterylne ,00 zł 44. Nr 44 Rękawice specjalistyczne - I 1 500,00 zł 45. Nr 45 Rękawice specjalistyczne - II 4 000,00 zł 46. Nr 46 Rękawice diagnostyczne o przedłuŝonym mankiecie 7 000,00 zł 47. Nr 47 Osłonki gumowe na głowicę usg 3 500,00 zł Strona 8 z 29

9 48. Nr 48 Substytut skóry 7 000,00 zł Celem potwierdzenia spełniania ww. warunku wykonawca zobowiązany jest złoŝyć następujące dokumenty: a) pisemne oświadczenie na załączniku nr 4; b) załącznik nr 5 Doświadczenie wykaz głównych dostaw, w którym Wykonawca jest zobowiązany wykazać minimum dwie główne dostawy polegające na dostawie róŝnego rodzaju środków farmaceutycznych lub wyrobów medycznych. z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów na rzecz, których dostawy zostały wykonane, z których: co najmniej jedna jest o wartości podanej - w odniesieniu do odpowiedniego pakietu - w powyŝszej tabeli. Uwaga:. JeŜeli Wykonawca ubiega się o udzielenie zamówienia w kilku pakietach te same dostawy mogą posłuŝyć mu do wykazania spełniania warunku wiedzy i doświadczenia w róŝnych pakietach. Dostawy te naleŝy jednak za kaŝdym razem przyporządkować do odpowiedniego pakietu. W przypadku, gdy w wykazie zostanie zamieszczone zadanie obejmujący szerszy zakres, to wykonawca jest zobowiązany osobno wyszczególnić wartość, przedmiot, datę wykonania i odbiorcę dotyczącą dostaw odpowiadającej rodzajem i wartością określonej przez Zamawiającego. c) dowody potwierdzających, Ŝe dostawy wymienione w załączniku nr 5 zostały wykonane lub są wykonywane naleŝycie, z tym zastrzeŝenie, iŝ poświadczenie w odniesieniu do nadal wykonywanych dostaw powinno być wydane nie wcześniej niŝ na 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert. 3) dysponują odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia; Celem potwierdzenia spełniania warunku, Ŝe wykonawca dysponuje odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia, Wykonawca zobowiązany jest złoŝyć następujące dokumenty. a) pisemne oświadczenie na załączniku nr 4; b) pisemne oświadczenie na załączniku nr 6 4) sytuacji ekonomicznej i finansowej - w celu spełniania tego warunku, Wykonawca zobowiązany jest wykazać, Ŝe jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na sumę ubezpieczenia - dla kaŝdego pakietu.- nie niŝszą niŝ l.. p. Nr pakietu Nazwa Pakietu za kwotę, co najmniej 1. Nr 1 Materiały hemostatyczne dla neurochirurgii ,00 zł 2. Nr 2 Gąbki hemostatyczne ,00 zł 3. Nr 3 Klej tkankowy ,00 zł 4. Nr 4 Matryca kolagenowa do regeneracji opony twardej i jako bariera 1 500,00 zł 5. Nr 5 Tampony neurochirurgiczne ,00 zł 6. Nr 6 Gaza w m.b., gaza jałowa kopertowana, wata celulozowa ,00 zł 7. Nr 7 Kompresy, gaza, lignina, opaski dziane, elastyczne ,00 zł 8. Nr 8 Kompresy gazowe sterylizowane parą wodną ,00 zł 9. Nr 9 Kompresy włókninowe sterylne 30 g ,00 zł 10. Nr 10 Kompresy chłonne do zaopatrywania silnie sączących ran ,00 zł 11. Nr 11 Tampony z gazy do tamowania krwawień 7 000,00 zł 12. Nr 12 Tampony z gazy w kształcie fasolki, opatrunki do tamponady 3 000,00 zł krwotoków z nosa 13. Nr 13 Tupfery, setony, kompresy chłonne ,00 zł 14. Nr 14 Serwety operacyjne ,00 zł 15. Nr 15 Zestawy do cięcia cesarskiego i laparotomii ,00 zł 16. Nr 16 Elastyczna opaska samoprzylepna 4 000,00 zł 17. Nr 17 Włókninowa taśma samoprzylepna zabezpieczona papierem 7 000,00 zł silikonowym 18. Nr 18 Przylepce ,00 zł 19. Nr 19 Przylepce róŝne rodzaje, preparaty na odleŝyny ,00 zł 20. Nr 20 Paski do zamykania ran 6 000,00 zł 21. Nr 21 Samoprzylepne sterylne opatrunki na rany pooperacyjne ,00 zł 22. Nr 22 Opatrunki specjalistyczne - I ,00 zł 23. Nr 23 Opatrunki specjalistyczne - II ,00 zł 24. Nr 24 Opatrunki specjalistyczne hydroŝelowe 1 500,00 zł 25. Nr 25 Opatrunki specjalistyczne na odlezyny i rany oparzeniowe ,00 zł 26. Nr 26 Opatrunki specjalistyczne jałowe z chlorheksydyną - I 3 000,00 zł 27. Nr 27 Opatrunki do wkłuć ,00 zł 28. Nr 28 Neonatologiczne opatrunki do wkłuć centralnych 8 000,00 zł Strona 9 z 29

10 29. Nr 29 Opatrunek do mocowania kaniul ,00 zł 30. Nr 30 Siatki do podtrzymywania opatrunków ,00 zł 31. Nr 31 Opaski gipsowe i podkłady pod gips ,00 zł 32. Nr 32 Zestaw do endoskopowego leczenia refluksu moczowego u ,00 zł dzieci 33. Nr 33 Kompresy Ŝelowe ciepło-zimno 1 000,00 zł 34. Nr 34 Gąbki hemostatyczne 2 500,00 zł 35. Nr 35 Podkłady ginekologiczne ,00 zł 36. Nr 36 Podkłady chłonne dla chorych 4 000,00 zł 37. Nr 37 Środki stomatologiczne 1 500,00 zł 38. Nr 38 Paski do glukometrów ,00 zł 39. Nr 39 Testy ciąŝowe oraz do wykrywania narkotyków 5 000,00 zł 40. Nr 40 Produkty pomocnicze ,00 zł 41. Nr 41 Rękawice diagnostyczne nitrylowe i vinylowe ,00 zł 42. Nr 42 Rękawice chirurgiczne polizoprenowe 1 000,00 zł 43. Nr 43 Rękawice chirurgiczne sterylne ,00 zł 44. Nr 44 Rękawice specjalistyczne - I 1 500,00 zł 45. Nr 45 Rękawice specjalistyczne - II 4 000,00 zł 46. Nr 46 Rękawice diagnostyczne o przedłuŝonym mankiecie 7 000,00 zł 47. Nr 47 Osłonki gumowe na głowicę usg 3 500,00 zł 48. Nr 48 Substytut skóry 7 000,00 zł Uwaga: W przypadku, gdy wykonawca ubiega się o udzielenie zamówienia w kilku pakietach to ubezpieczenie musi obejmować łączną sumę ubezpieczenia dot. tych pakietów, w których wykonawca będzie składał ofertę. Celem potwierdzenia spełniania ww. warunku wykonawca zobowiązany jest złoŝyć następujące dokumenty: a) pisemne oświadczenie na załączniku nr 4; b) opłaconą polisę a w przypadku jej braku inny dokument ubezpieczenia potwierdzający, Ŝe wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na sumę ubezpieczenia - dla kaŝdego pakietu - nie niŝszą niŝ wymagana w powyŝszej tabeli. Do przedłoŝonej przez wykonawcę polisy naleŝy dołączyć równieŝ potwierdzenie jej opłacenia. JeŜeli z uzasadnionej przyczyny wykonawca nie moŝe przedstawić dokumentów dotyczących sytuacji finansowej i ekonomicznej wymaganych przez Zamawiającego, moŝe przedstawić inny dokument, który w wystarczający sposób potwierdza spełnianie opisanego przez Zamawiającego warunku polegającego na zdolności do pokrycia zobowiązania odpowiadającego ww. sumie ubezpieczenia podanej w tabeli dot. danego pakietu lub pakietów. Ocena spełniania ww. warunków udziału w postępowaniu zostanie dokonana na podstawie dokumentów złoŝonych przez wykonawcę, na zasadzie SPEŁNIA/NIE SPEŁNIA. 4. Celem potwierdzenia, Ŝe oferowane dostawy odpowiadają wymaganiom określonym przez Zamawiającego wykonawca zobowiązany złoŝyć następujące dokumenty: 1) w zakresie preparatów zakwalifikowanych do grupy produktów leczniczych zgodnie z ustawą z dnia Prawo Farmaceutyczne (Dz. U Nr 45 poz. 271 j. t. z późn. zm.) - naleŝy dołączyć: a) załącznik nr 1.1 Szczegółowa oferta cenowa odpowiedni pakiet, w którym wykonawca ubiega się o udzielenie zamówienia; b) pisemne oświadczenie wykonawcy według wzoru załącznika nr 7 do SIWZ c) katalog ze zdjęciami (folder ulotka informacyjna) oferowanego produktu - zawierający nazwę produktu nazwę producenta, szczegółową charakterystykę. (opis) W przypadku, gdy przedłoŝony katalog byłby w innym języku niŝ język polski naleŝy dołączyć tłumaczenie folderu oferowanego produktu. (Zamawiający zastrzega sobie prawo do sprawdzania wiarygodności podanych przez Wykonawcę parametrów we wszystkich dostępnych źródłach); 2) w zakresie preparatów zakwalifikowanych do grupy wyrobów medycznych zgodnie z ustawą z dnia o wyrobach medycznych (Dz. U Nr 107, poz. 679 t. j. z późn. zm.) - naleŝy dołączyć: a) załącznik nr 1.1 Szczegółowa oferta cenowa odpowiedni pakiet, w którym wykonawca ubiega się o udzielenie zamówienia. b) pisemne oświadczenie wykonawcy według wzoru załącznika nr 7 do SIWZ Strona 10 z 29

11 c) katalog ze zdjęciami (folder ulotka informacyjna) oferowanego produktu - zawierający nazwę produktu nazwę producenta, szczegółową charakterystykę. (opis) W przypadku, gdy przedłoŝony katalog byłby w innym języku niŝ język polski naleŝy dołączyć tłumaczenie folderu oferowanego produktu. (Zamawiający zastrzega sobie prawo do sprawdzania wiarygodności podanych przez Wykonawcę parametrów we wszystkich dostępnych źródłach). d) w zakresie Pakietów od nr 41 do nr 46 - wypełniony załącznik nr 8 Wykaz próbek oferowanych produktów ; e) w zakresie Pakietów od nr 41 do nr 46 - próbki oferowanych produktów; f) w zakresie Pakietów od nr 41 do nr 46 zaświadczenia niezaleŝnego podmiotu uprawnionego do kontroli jakości potwierdzającego, Ŝe dostarczane produkty odpowiadają określonym normom lub specyfikacjom technicznym, tj.: Lp. Nr i Nazwa Produkt/pozycja Wymogi określone przez Dokument Pakietu 1 Nr 41 Rękawice diagnostyczne nitrylowe i winylowe 3 Nr 43 Rękawice chirurgiczne sterylne Rękawice diagnostyczne nitrylowe (poz. 1-5) Rękawice diagnostyczne winylowe (poz. 6-9) Rękawice chirurgiczne sterylne bezpudrowe neoprenowe (poz. 1-7) Zamawiającego zgodne z Dyrektywą o Wyrobie Medycznym MDD 93/42/EEC & 2007/47/EC w klasie I oraz Dyrektywą o Środkach Ochrony Indywidualnej - PPE 89/686/EEC w kategorii III; zgodne z EN 455, EN 374, EN 420, EN 388 przebadane na przenikanie mikroorganizmów zgodnie z ASTM F1671 przebadane na przenikanie, co najmniej 5 substancji chemicznych zgodnie z EN (kwas organiczny, kwas nieorganiczny, alkohol izopropylenowy, alkohol etylowy, aminy czwartorzędowe), wolne od akceleratorów chemicznych co najmniej tiuramów, MBT, tiomocznika, sulfonamidów oraz guanidyn odpowiednie do kontaktu z Ŝywnością zgodne z dyrektywą o Wyrobie Medycznym MDD/93/42/EEC &2007/47/EC w klasie I oraz Dyrektywą o Środkach Ochrony Indywidualnej- PPE 89/686/EEC w kategorii I do minimalnego ryzyka; zgodne z EN 455 (1-4), EN z wył. Pkt 5.3.2, EN 374-2, EN 420, wolne od ftalanów, DEHP, DBP, BBP zgodne z Dyrektywą o Wyrobie Medycznym MDD 93/42/EEC & 2007/47/EC w klasie II a; zgodne z EN 455(1-4), EN 374 (1-3), przebadane na przenikanie mikroorganizmów przebadane na przenikanie substancji chemicznych zgodnie z EN przebadane na przenikanie cytostatyków zgodnie z ASTM 6978 wolne od akceleratorów chemicznych badane na zawartość endotoksyn i pozostałości chemicznych Parametry techniczne : AQL potwierdzający Certyfikat Badania Typu WE w kategorii III Środków Ochrony Indywidualnej, Raport badania z niezaleŝnego laboratorium Oświadczenie wytwórcy lub wynik niezaleŝnego laboratorium Deklaracja wytwórcy Deklaracja wytwórcy Deklaracja wytwórcy Raport badania z niezaleŝnego laboratorium Raport badania wytwórcy Raport badania wytwórcy Karta techniczna wytwórcy Raport badania z niezaleŝnego laboratorium Karta techniczna producenta lub Strona 11 z 29

12 5 Nr 44 Rękawice specjalistyczne - I 7 Nr 46 Rękawice diagnostyczne o Rękawice chirurgiczne lateksowe bezpudrowe (poz 8-14) Rękawice chirurgiczne lateksowe sterylne b/pudru (poz.1-3) Rękawice diagnostyczne lateksowe niesterylne b/pudru (poz. 4-5) Rękawice nitrylowe diagnostyczne Długość rękawicy Grubość rękawicy (palec) zgodne z Dyrektywą o Wyrobie Medycznym MDD 93/42/EEC & 2007/47/EC w klasie II a, zgodne z EN 455(1-4), przebadane na przenikanie mikroorganizmów zgodnie z ASTM F1671 Parametry techniczne AQL Długość rękawicy Grubość rękawicy (palec) zgodne z Dyrektywą o Wyrobie Medycznym MDD 93/42/EEC & 2007/47/EC w klasie II a, zgodne z EN 455(1-4), zgodność z normą EN 455 (1-3) potwierdzona przez przebadane na przenikanie mikroorganizmów zgodnie z ASTM F1671, wolne od akceleratorów chemicznych: tiuramów i MBT, Parametry techniczne AQL Długość rękawicy Grubość rękawicy (palec) zgodne z Dyrektywą o Wyrobie Medycznym MDD 93/42/EEC & 2007/47/EC w klasie I oraz Dyrektywą o Środkach Ochrony Indywidualnej - PPE 89/686/EEC w kategorii I do minimalnego ryzyka, \ zgodne z EN 455(1-4), EN z wył. pkt , EN 374-2, EN 374-3, EN 420, przebadane na przenikanie substancji chemicznych zgodnie z EN Parametry techniczne AQL Długość rękawicy Grubość rękawicy (palec) przebadane i odporne na przenikanie min. 9 cytostatyków zgodnie z ASTM D 6978, przebadane na przenikanie badania producenta, lub niezaleŝnego podmiotu (nie starsze niŝ z 2013 r.), Deklaracja wytwórcy Raport badania z niezaleŝnego laboratorium Karta techniczna producenta lub badania producenta, lub niezaleŝnego podmiotu (nie starsze niŝ z 2013 r.), Oświadczeniem Jednostki Notyfikowanej Raport badania z niezaleŝnego laboratorium Oświadczeniem wytwórcy Kserokopia badań producenta lub niezaleŝnego podmiotu (badania nie starsze niŝ z 2013r.) Raport badania wytwórcy Kserokopia badań producenta lub niezaleŝnego podmiotu (badania nie starsze niŝ z 2013r.) Raport badania wytwórcy Strona 12 z 29

13 przedłuŝonym mankiecie niesterylne (poz. 1-5) mikroorganizmów zgodnie z ASTM 1671 Parametry techniczne AQL Długość rękawicy Grubość rękawicy (palec) Kserokopia badań producenta lub niezaleŝnego podmiotu nie starsze niŝ z 2013 Ocena spełniania ww. warunków udziału w postępowaniu zostanie dokonana na podstawie dokumentów złoŝonych przez wykonawcę, na zasadzie SPEŁNIA/NIE SPEŁNIA. 5. Wykonawca na Ŝądanie Zamawiającego i w zakresie przez niego wskazanym jest zobowiązany wykazać odpowiednio, nie później niŝ na dzień składania ofert spełniania warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy i brak podstaw do wykluczenia z powodu niespełniania warunków, których mowa w art. 24 ust.1 ustawy. 6. Wykonawca moŝe polegać na wiedzy i doświadczeniu, potencjale technicznym, osobach zdolnych do wykonania zamówienia lub zdolnościach finansowych innych podmiotów, niezaleŝnie od charakteru prawnego łączących go z nimi stosunków. Wykonawca w takiej sytuacji będzie zobowiązany udowodnić zamawiającemu, iŝ będzie dysponował zasobami niezbędnymi do realizacji zamówienia, w szczególności przedstawiając w tym celu pisemne zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych na okres korzystania z nich przy wykonaniu zamówienia. 7. Zamawiający wezwie na podstawie art. 26 ust. 3 ustawy wykonawców, którzy w określonym terminie nie złoŝyli wymaganych przez Zamawiającego oświadczeń lub dokumentów, o których mowa w art. 25 ust. 1 ustawy, lub którzy nie złoŝyli pełnomocnictw, albo, którzy złoŝyli wymagane przez Zamawiającego oświadczenia i dokumenty, o których mowa w art. 25 ust. 1 ustawy, zawierające błędy lub złoŝyli wadliwe pełnomocnictwa, do ich złoŝenia w wyznaczonym terminie, chyba, Ŝe mimo ich złoŝenia oferta wykonawcy podlega odrzuceniu albo konieczne byłoby uniewaŝnienie postępowania. ZłoŜone na wezwanie Zamawiającego oświadczenia i dokumenty powinny potwierdzać spełnianie przez Wykonawcę warunków udziału w postępowaniu oraz spełnianie przez oferowane dostawy wymagań określonych przez Zamawiającego, nie później niŝ w dniu, w którym upłynął termin składania ofert. 8. O udzielenie zamówienia ubiegać się mogą wykonawcy, którzy oprócz ww. opisanych warunków spełniają takŝe dodatkowy warunek: 1) wniosą wadium zgodnie z zasadami określonymi, w ppkt 2. Celem potwierdzenia spełniania warunku wykonawca powinien dołączyć dowód wniesienia wadium, w jednej z następujących form tj.: a) kopia dokonania przelewu na konto zamawiającego, b) oryginał (w oddzielnej kopercie) i załączoną do oferty kopię gwarancji bankowej, c) oryginał (w oddzielnej kopercie) i załączoną do oferty kopię gwarancji ubezpieczeniowej, d) oryginał (w oddzielnej kopercie) i załączoną do oferty kopię umowy poręczenia. 2) Wadium. Wadium naleŝy wnieść w wysokości l.. p. Nr pakietu Nazwa Pakietu na kwotę 1. Nr 1 Materiały hemostatyczne dla neurochirurgii 1 257,00 zł 2. Nr 2 Gąbki hemostatyczne 5 817,00 zł 3. Nr 3 Klej tkankowy 376,00 zł 4. Nr 4 Matryca kolagenowa do regeneracji opony twardej i jako 53,00 zł bariera 5. Nr 5 Tampony neurochirurgiczne 726,00 zł 6. Nr 6 Gaza w m.b., gaza jałowa kopertowana, wata celulozowa 1 859,00 zł 7. Nr 7 Kompresy, gaza, lignina, opaski dziane, elastyczne 5 270,00 zł 8. Nr 8 Kompresy gazowe sterylizowane parą wodną 1 182,00 zł 9. Nr 9 Kompresy włókninowe sterylne 30 g 467,00 zł 10. Nr 10 Kompresy chłonne do zaopatrywania silnie sączących ran 2 553,00 zł 11. Nr 11 Tampony z gazy do tamowania krwawień 218,00 zł 12. Nr 12 Tampony z gazy w kształcie fasolki, opatrunki do tamponady 88,00 zł krwotoków z nosa 13. Nr 13 Tupfery, setony, kompresy chłonne 378,00 zł 14. Nr 14 Serwety operacyjne 457,00 zł 15. Nr 15 Zestawy do cięcia cesarskiego i laparotomii 1 872,00 zł 16. Nr 16 Elastyczna opaska samoprzylepna 116,00 zł Strona 13 z 29

14 17. Nr 17 Włókninowa taśma samoprzylepna zabezpieczona papierem 229,00 zł silikonowym 18. Nr 18 Przylepce 1 085,00 zł 19. Nr 19 Przylepce róŝne rodzaje, preparaty na odleŝyny 802,00 zł 20. Nr 20 Paski do zamykania ran 191,00 zł 21. Nr 21 Samoprzylepne sterylne opatrunki na rany pooperacyjne 408,00 zł 22. Nr 22 Opatrunki specjalistyczne - I 298,00 zł 23. Nr 23 Opatrunki specjalistyczne - II 786,00 zł 24. Nr 24 Opatrunki specjalistyczne hydroŝelowe 50,00 zł 25. Nr 25 Opatrunki specjalistyczne na odlezyny i rany oparzeniowe 2 426,00 zł 26. Nr 26 Opatrunki specjalistyczne jałowe z chlorheksydyną - I 89,00 zł 27. Nr 27 Opatrunki do wkłuć 1 801,00 zł 28. Nr 28 Neonatologiczne opatrunki do wkłuć centralnych 254,00 zł 29. Nr 29 Opatrunek do mocowania kaniul 675,00 zł 30. Nr 30 Siatki do podtrzymywania opatrunków 310,00 zł 31. Nr 31 Opaski gipsowe i podkłady pod gips 964,00 zł 32. Nr 32 Zestaw do endoskopowego leczenia refluksu moczowego u 765,00 zł dzieci 33. Nr 33 Kompresy Ŝelowe ciepło-zimno 24,00 zł 34. Nr 34 Gąbki hemostatyczne 78,00 zł 35. Nr 35 Podkłady ginekologiczne 546,00 zł 36. Nr 36 Podkłady chłonne dla chorych 130,00 zł 37. Nr 37 Środki stomatologiczne 52,00 zł 38. Nr 38 Paski do glukometrów 1 636,00 zł 39. Nr 39 Testy ciąŝowe oraz do wykrywania narkotyków 165,00 zł 40. Nr 40 Produkty pomocnicze 628,00 zł 41. Nr 41 Rękawice diagnostyczne nitrylowe i vinylowe ,00 zł 42. Nr 42 Rękawice chirurgiczne polizoprenowe 41,00 zł 43. Nr 43 Rękawice chirurgiczne sterylne 4 368,00 zł 44. Nr 44 Rękawice specjalistyczne - I 48,00 zł 45. Nr 45 Rękawice specjalistyczne - II 119,00 zł 46. Nr 46 Rękawice diagnostyczne o przedłuŝonym mankiecie 232,00 zł 47. Nr 47 Osłonki gumowe na głowicę usg 112,00 zł 48. Nr 48 Substytut skóry 231,00 zł w terminie do dnia r. do godziny Decyduje data wpływu środków do Zamawiającego. 3) Wadium moŝe być wnoszone: a) w pieniądzu przelewem na konto PKO BP S.A. O/Szczecin Nr z dopiskiem Wadium na Dostawę opatrunków tradycyjnych, specjalistycznych, zabezpieczeń do wkłuć, przylepców, rękawic, podkładów dla chorych, gipsów i podkładów pod gips, pasków testowych do glukometrów, testów ciąŝowych i do wykrywania narkotyków, zestawu do leczenia refleksu moczowego, substytutu skóry i innych wyrobów medycznych pomocniczych - w pakietach dla SPS ZOZ Zdroje w pakiecie nr dla SPS ZOZ Zdroje ; b) poręczeniach lub gwarancjach bankowych, gwarancjach ubezpieczeniowych, poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6, ust. 3, pkt 4), lit. b) ustawy z dnia 9 listopada 2000r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, z tym, Ŝe poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pienięŝnym. 4) Wykonawca, którego oferta została wybrana, traci wadium wraz z odsetkami na rzecz zamawiającego w przypadku, gdy: a) odmówił podpisania umowy w sprawie zamówienia publicznego na warunkach określonych w ofercie, b) nie wniósł zabezpieczenia naleŝytego wykonania umowy, c) zawarcie umowy w sprawie zamówienia publicznego stało się niemoŝliwe z przyczyn leŝących po stronie wykonawcy. 5) Zgodnie z art. 46, ust. 4a ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Pzp Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, jeŝeli wykonawca w odpowiedzi na wezwanie, o którym mowa w art. 26, ust. 3 ustawy, nie złoŝył dokumentów, o których mowa w art. 25, ust. 1 ustawy lub pełnomocnictw, chyba, Ŝe udowodni, Ŝe wynika to z przyczyn nieleŝących po jego stronie 6) W przypadku, gdy wykonawca wnosi wadium w formie gwarancji bankowej lub gwarancji ubezpieczeniowej z treści tych gwarancji musi w szczególności jednoznacznie wynikać: a) zobowiązanie gwaranta (banku, zakładu ubezpieczeń) do zapłaty całej kwoty wadium nieodwołalnie i bezwarunkowo na pierwsze Ŝądanie zamawiającego (beneficjenta gwarancji) ze stwierdzeniem, Ŝe zaistniały okoliczności, o których mowa, w pkt. 4) lub pkt. 5) bez konieczności wykazywania, czy choćby uprawdopodabniania tych okoliczności przez beneficjenta ( płatność na samo oświadczenie), stwierdzenie o zapłacie na samo pierwsze Ŝądanie bez konieczności wykazywania, czy choćby uprawdopodobniania podstaw wezwania ( lub inne równowaŝne stwierdzenie) powinno być zamieszczone w treści gwarancji, Strona 14 z 29

Nr sprawy: 20/2013 PRZEBUDOWA POMIESZCZEŃ III PIĘTRA PAWILONU 2F NA POTRZEBY ODDZIAŁU I PORADNI HEMATOLOGII NA TERENIE SPS ZOZ "ZDROJE''

Nr sprawy: 20/2013 PRZEBUDOWA POMIESZCZEŃ III PIĘTRA PAWILONU 2F NA POTRZEBY ODDZIAŁU I PORADNI HEMATOLOGII NA TERENIE SPS ZOZ ZDROJE'' ZAPRASZA DO ZŁOśENIA OFERTY W POSTĘPOWANIU PROWADZONYM W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO O WARTOŚCI PONIśEJ KWOT OKREŚLONYCH NA PODSTAWIE ART. 11 UST. 8 NA: Nr sprawy: 20/2013 PRZEBUDOWA POMIESZCZEŃ

Bardziej szczegółowo

PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO

PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO ZAPRASZA DO ZŁOŻENIA OFERTY W POSTĘPOWANIU PROWADZONYM W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO O WARTOŚCI PONIŻEJ KWOT OKREŚLONYCH NA PODSTAWIE ART. 11 UST. 8 NA: Dostawę wraz z montażem systemu parkingowego

Bardziej szczegółowo

Nr sprawy BZP/69/14 Zał cznik nr 9 Zał cznik nr 10 Zał cznik nr 11 Zał cznik nr 12 Zał cznik nr 13 ROZDZIAŁ I Forma oferty zał cznik nr 1 Zamawiaj

Nr sprawy BZP/69/14 Zał cznik nr 9 Zał cznik nr 10 Zał cznik nr 11 Zał cznik nr 12 Zał cznik nr 13 ROZDZIAŁ I Forma oferty zał cznik nr 1 Zamawiaj Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia ZAMAWIAJĄCY: Gmina Miasto Szczecin Biuro ds. Zamówień Publicznych Urzędu Miasta Szczecin Pl. Armii Krajowej 1, 70-456 Szczecin (pok. nr 397) ZAPRASZA DO ZŁOśENIA

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA na Zakup urządzeń i oprogramowania do ochrony sieci i archiwizacji o wartości szacunkowej poniŝej kwot określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 11

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA na Zakup urządzeń i oprogramowania do ochrony sieci i archiwizacji o wartości szacunkowej poniŝej kwot określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 11

Bardziej szczegółowo

Państwowa WyŜsza Szkoła Zawodowa ul. Armii Krajowej 7 48-300 Nysa tel. (77) 448-47-00 fax. (77) 435-29-89. Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia

Państwowa WyŜsza Szkoła Zawodowa ul. Armii Krajowej 7 48-300 Nysa tel. (77) 448-47-00 fax. (77) 435-29-89. Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia Państwowa WyŜsza Szkoła Zawodowa ul. Armii Krajowej 7 48-300 Nysa tel. (77) 448-47-00 fax. (77) 435-29-89 Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia dla przetargu nieograniczonego na realizację zadania

Bardziej szczegółowo

II. TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

II. TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA ę ó ľ ľ ľ ę łó ľ ľ ľ ľ Ę ľ ľ ś ĺ ą ś ą ľ ĺ ľ ó ń ľ ś ĺ ż ľ ół ę ľ ą ľ ĺ ľĺ ľ ľ ľ ľ ľ Śľ ĺ ł ő ĺ ś Í Ó ś ľ Definicje i skróty: Wyrażenia i skróty użyte w niniejszej specyfikacji istotnych warunków zamówienia

Bardziej szczegółowo

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia ZAMAWIAJĄCY

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia ZAMAWIAJĄCY Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia ZAMAWIAJĄCY Gmina Miasto Szczecin Zarząd Budynków i Lokali Komunalnych ul. Mariacka 25 70-546 Szczecin ZAPRASZA DO ZŁOŻENIA OFERTY W POSTĘPOWANIU PROWADZONYM

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE. (podstawa prawna art.40 ust.1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2010 r Nr 113 poz.

OGŁOSZENIE. (podstawa prawna art.40 ust.1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2010 r Nr 113 poz. Grudusk, 9 lutego 2011 r ORSO.271.2.2011 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU PUBLICZNYM PRZETARGU NIEOGRANICZONYM Dostawa sprzętu informatycznego na potrzeby Urzędu Gminy Grudusk i podległych jednostek organizacyjnych

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) Postępowanie nr 18/PN/2013

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) Postępowanie nr 18/PN/2013 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) Postępowanie nr 18/PN/2013 z dnia: 22-08-2013r. I. Nazwa (firma) oraz adres Zamawiającego II. Tryb udzielenia zamówienia III. Opis przedmiotu zamówienia

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Zatwierdzam:... SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA dotyczy zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego ogłoszonego przez Centrum Informatyczne Edukacji na dostawę: URZĄDZENIA

Bardziej szczegółowo

Dostawę licencji oprogramowania dla Urzędu Miasta Szczecin

Dostawę licencji oprogramowania dla Urzędu Miasta Szczecin Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia ZAMAWIAJĄCY: Gmina Miasto Szczecin Biuro ds. Zamówień Publicznych Urzędu Miasta Szczecin Pl. Armii Krajowej 1, 70-456 Szczecin (pok. nr 397) ZAPRASZA DO ZŁOśENIA

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Zamawiający: GMINA SKOŁYSZYN 38-242 Skołyszyn 12 tel. /fax 13 4491062-64 e-mail: przetargi@skolyszyn.pl; gmina@skolyszyn.pl internetowa: www.bip.skolyszyn.pl SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

Bardziej szczegółowo

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia ZAMAWIAJĄCY:

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia ZAMAWIAJĄCY: Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia ZAMAWIAJĄCY: Gmina Miasto Szczecin Biuro ds. Zamówień Publicznych Urzędu Miasta Szczecin Pl. Armii Krajowej 1, 70-456 Szczecin (pok. nr 397) ZAPRASZA DO ZŁOśENIA

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Zatwierdzam:... SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA dotyczy zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego ogłoszonego przez Centrum Informatyczne Edukacji na wykonanie:

Bardziej szczegółowo

PAŃSTWOWA WYśSZA SZKOŁA ZAWODOWA W TARNOWIE 33 100 Tarnów ul. Mickiewicza 8

PAŃSTWOWA WYśSZA SZKOŁA ZAWODOWA W TARNOWIE 33 100 Tarnów ul. Mickiewicza 8 PAŃSTWOWA WYśSZA SZKOŁA ZAWODOWA W TARNOWIE 33 100 Tarnów ul. Mickiewicza 8 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA w trybie przetargu nieograniczonego o wartości zamówienia poniŝej 4845000 euro na

Bardziej szczegółowo

Dostawę upominków z odpowiednim oznakowaniem przeznaczonych do celów promowania Miasta

Dostawę upominków z odpowiednim oznakowaniem przeznaczonych do celów promowania Miasta Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia ZAMAWIAJĄCY: Gmina Miasto Szczecin Biuro ds. Zamówień Publicznych Urzędu Miasta Szczecin Pl. Armii Krajowej 1, 70-456 Szczecin (pok. nr 397) ZAPRASZA DO ZŁOśENIA

Bardziej szczegółowo

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia. Państwowa WyŜsza Szkoła Zawodowa ul. Armii Krajowej 7 48-300 Nysa tel. 77 448-47-00 fax.

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia. Państwowa WyŜsza Szkoła Zawodowa ul. Armii Krajowej 7 48-300 Nysa tel. 77 448-47-00 fax. Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia Państwowa WyŜsza Szkoła Zawodowa ul. Armii Krajowej 7 48-300 Nysa tel. 77 448-47-00 fax. 77 435-29-89 Przetarg nieograniczony na budowę kablowej sieci światłowodowej

Bardziej szczegółowo

MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ W ZIELONEJ GÓRZE. Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia na wykonanie zamówienia publicznego pod nazwą:

MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ W ZIELONEJ GÓRZE. Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia na wykonanie zamówienia publicznego pod nazwą: MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ W ZIELONEJ GÓRZE Zamówienie Publiczne nr MOPS/ZG - ZP/ 02a /14 Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia na wykonanie zamówienia publicznego pod nazwą: DOSTAWA 200 SZTUK

Bardziej szczegółowo

Przetarg nieograniczony na Dostawę oprogramowania, infrastruktury IT oraz komputerów do realizacji programu badawczego

Przetarg nieograniczony na Dostawę oprogramowania, infrastruktury IT oraz komputerów do realizacji programu badawczego Znak sprawy 74 /EZP/15 Śląskie Centrum Chorób Serca w Zabrzu ul. Marii Curie-Skłodowskiej 9 41-800 Zabrze SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Przetarg nieograniczony na Dostawę oprogramowania, infrastruktury

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA PORT LOTNICZY RZESZÓW-JASIONKA SP. Z O.O. 36-002 JASIONKA 942 PRZETARG NIEOGRANICZONY poniżej 387 000,00 EUR pn.: Zakup urządzeń i oprogramowania do zabezpieczenia

Bardziej szczegółowo

Przedmiot zamówienia: Dostawa środków do czyszczenia i konserwacji podłóg.

Przedmiot zamówienia: Dostawa środków do czyszczenia i konserwacji podłóg. SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (ZWANA DALEJ SIWZ) W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO O WARTOŚCI SZACUNKOWEJ POWYśEJ 14 000 Euro Przedmiot zamówienia: Dostawa środków do czyszczenia i konserwacji

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Rzeszów, dnia 27.03.2014r. Z/ZZP.2375.4.14 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na wykonanie zadania

Bardziej szczegółowo

Znak sprawy: ZP/48/410/2011/PN/48 Zabrze, 11.10.2011 r. SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

Znak sprawy: ZP/48/410/2011/PN/48 Zabrze, 11.10.2011 r. SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Samodzielny Publiczny Szpital Kliniczny Nr 1 im. Prof. Stanisława Szyszko Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach 41-800 Zabrze, ul. 3 Maja 13-15 Znak sprawy: ZP/48/410/2011/PN/48 Zabrze, 11.10.2011

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) Remont okresowy budynku I/ZUS w Grudziądzu przy ul. Wybickiego 30 - osuszanie ściany budynku.

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) Remont okresowy budynku I/ZUS w Grudziądzu przy ul. Wybickiego 30 - osuszanie ściany budynku. Zakład Ubezpieczeń Społecznych Oddział w Toruniu ul. Mickiewicza 33-39, 87-100 Toruń Zatwierdził: Toruń, dn. 18.10.2012 r. Dyrektor Oddziału Bronisław Pierzynowski oznaczenie sprawy: ZAP 370/12/2012 SPECYFIKACJA

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Numer sprawy MSZ.ZP.3411/07/2010. SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego o wartości przekraczającej kwotę określoną w przepisach wydanych

Bardziej szczegółowo

Wykonanie systemu oddymiania i napowietrzania klatek schodowych w budynku A

Wykonanie systemu oddymiania i napowietrzania klatek schodowych w budynku A SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Wojewódzki Szpital im. Zofii z Zamoyskich Tarnowskiej w Tarnobrzegu ul. Szpitalna 1 39-400 Tarnobrzeg ZAPRASZA DO SKŁADANIA OFERT W POSTĘPOWANIU O UDZIELENIE

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Skarb Państwa Minister Obrony Narodowej Wydział Techniki Lotniczej Jednostki Wojskowej 4228 ul. Bohaterów Walk nad Bzurą 99-300 KUTNO tel. +48 (42) 750-25-04 faks +48 (42) 750-25-89 e-mail: wtlkutno.zamowieniapubliczne@wp.mil.pl

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) dla przetargu nieograniczonego na realizację zadania pod nazwą:

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) dla przetargu nieograniczonego na realizację zadania pod nazwą: Nr postępowania: BZP.2420.4.2013.PM SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) dla przetargu nieograniczonego na realizację zadania pod nazwą: Dostawa i montaŝ regałów magazynowych jezdnych i stacjonarnych

Bardziej szczegółowo

Przetarg nieograniczony na Dostawę mebli medycznych i aptecznych

Przetarg nieograniczony na Dostawę mebli medycznych i aptecznych Znak sprawy 111/EZP/11 Śląskie Centrum Chorób Serca w Zabrzu ul. Marii Curie-Skłodowskiej 9 41-800 Zabrze SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Przetarg nieograniczony na Dostawę mebli medycznych

Bardziej szczegółowo