PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO"

Transkrypt

1 ZAPRASZA DO ZŁOśENIA OFERTY W POSTĘPOWANIU PROWADZONYM W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO O WARTOŚCI RÓWNEJ LUB PRZEKRACZAJĄCEJ KWOTY OKREŚLONE W PRZEPISACH WYDANYCH NA PODSTAWIE ART. 11 UST. 8 NA: Dostawę opatrunków tradycyjnych, specjalistycznych, zabezpieczeń do wkłuć, przylepców,rękawic, podkładów dla chorych, gipsów i podkładów pod gips, pasków testowych do glukometrów, testów ciąŝowych i do wykrywania narkotyków, zestawu do leczenia refleksu moczowego, substytutu skóry i innych wyrobów medycznych pomocniczych - w pakietach dla SPS ZOZ Zdroje NR SPRAWY: 17/2014 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA SPIS TREŚCI: Rozdział I Forma oferty; Rozdział II Zmiana, wycofanie i zwrot oferty; Rozdział III Oferty wspólne; Rozdział IV Wykonawcy zagraniczni; Rozdział V Jawność postępowania; Rozdział VI Warunki udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków; Rozdział VII Wyjaśnienia treści SIWZ oraz jej modyfikacja; Rozdział VIII Sposób obliczenia ceny oferty; Rozdział IX Składanie i otwarcie ofert; Rozdział X Wybór oferty najkorzystniejszej; Rozdział XI Zawarcie umowy; Rozdział XII Pouczenie o środkach ochrony prawnej; Rozdział XIII Opis przedmiotu zamówienia i inne istotne postanowienia. Rozdział XIV Wzory umowy ( I pakiety 1-47, II pakiet 48) Załączniki: Załącznik nr 1 oferta cenowa; Załącznik nr 1.1 szczegółowa oferta cenowa Pakiety od nr 1 do nr 48; Załącznik nr 2 oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia; Załącznik nr 3 oświadczenie o grupie kapitałowej; Załącznik nr 4 - oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu; Załącznik nr 5 doświadczenie wykaz głównych dostaw; Załącznik nr 6 - oświadczenie o posiadaniu uprawnień; Załącznik nr 7 oświadczenie wykonawcy Załącznik nr 8 - wykaz próbek oferowanych produktów Podstawa prawna: Ustawa z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U j.t. poz. 907ze zm.), zwana dalej ustawą. Strona 1 z 29

2 ROZDZIAŁ I Forma oferty 1. Na ofertę składają się: załącznik nr 1 Oferta cenowa, wypełniony odpowiednio załącznik nr 1.1 Szczegółowa oferta cenowa Pakiety od nr 1 do nr 48 oraz załączniki od nr 2 do nr 8 do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, zwanej dalej SIWZ, a takŝe wszystkie wymagane dokumenty zgodnie z SIWZ i załącznikami do niej. 2. Wykonawcy sporządzą oferty zgodnie z wymaganiami SIWZ. 3. W celu zapewnienia przejrzystości ofert Zamawiający zaleca, aby Wykonawca: 1) sporządził spis treści dokumentów znajdujących się w ofercie, który naleŝy zamieścić na początku oferty, Spis treści znajdujących się w ofercie dokumentów powinien uwzględniać nazwę dokumentu (np. załącznik nr., oświadczenie itp.) oraz kolejną stronę oferty; 2) sporządził ofertę w dwóch osobnych częściach (tj. w odrębnych skoroszytach), w sposób następujący: a) pierwsza część powinna zawierać: spis treści, dokumenty dotyczące wykonawcy, oświadczenia i załączniki: od nr 2 do nr 6; b) druga część powinna zawierać: a. załącznik: nr 1 Oferta cenowa ; b. załącznik nr 1.1 Szczegółowa oferta cenowa (odpowiednio wypełniony pakiet od nr 1.do nr 48); c. katalog ze zdjęciami (folder ulotka informacyjna); w zakresie Pakietów od nr 41 do nr 46 d. załącznik nr 8 wykaz próbek oferowanych produktów e. dokumenty potwierdzające, Ŝe dostarczane produkty odpowiadają określonym normom lub specyfikacjom technicznym. 4. Oferta cenowa musi być sporządzona na formularzu oferty stanowiącym załącznik nr 1, załączniki od nr 1.1 Pakiety od nr 1 do nr 48 do SIWZ. 5. Oferta musi być sporządzona w języku polskim, na maszynie do pisania, komputerze, ręcznie długopisem lub nieścieralnym atramentem.. 6. Oferta cenowa oraz pozostałe załączniki musi być podpisana przez osoby upowaŝnione do składania oświadczeń woli w imieniu wykonawcy. UpowaŜnienie do podpisania oferty cenowej i załączników musi być dołączone do oferty, o ile nie wynika ono z innych dokumentów załączonych przez wykonawcę. 7. W przypadku, gdy wykonawca dołącza do oferty kopię jakiegoś dokumentu, musi być ona poświadczona za zgodność z oryginałem przez wykonawcę (wykonawca na kserokopii składa własnoręczny podpis poprzedzony dopiskiem za zgodność lub równowaŝnym). JeŜeli do podpisania oferty upowaŝnione są łącznie dwie lub więcej osób kopie dokumentów muszą być potwierdzone za zgodność z oryginałem przez wszystkie te osoby. 8. Dokumenty sporządzone w języku obcym inne niŝ dokumenty, o których mowa w rozdziale IV pkt 1. i 2. SIWZ, mają być złoŝone wraz z tłumaczeniami na język polski, sporządzone przez wykonawcę. 9. Zaleca się, aby wszystkie strony oferty były ponumerowane. Ponadto, zaleca się, aby wszelkie miejsca, w których wykonawca naniósł zmiany, były przez niego parafowane. 10. Wykonawca składa tylko jedną ofertę. Alternatywy zawarte w treści oferty spowodują jej odrzucenie. 11. Zamawiający dopuszcza składania ofert częściowych. Przedmiot zamówienia jest podzielony na części zwane pakietami. Oferta powinna obejmować całość przedmiotu zamówienia w danym pakiecie. Wykonawca moŝe złoŝyć ofertę obejmująca dowolnie wybraną liczbę pakietów. 12. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych. 13. Wykonawca ponosi wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złoŝeniem oferty. 14. Wykonawca zamieszcza ofertę w zamkniętej zewnętrznej i wewnętrznej kopercie z tym, Ŝe: 1) zewnętrzna koperta powinna być zaadresowana na zamawiającego, zawierać oznaczenie: Strona 2 z 29

3 Samodzielny Publiczny Specjalistyczny Zakład Opieki Zdrowotnej Zdroje ul. Mączna 4, Szczecin, przetarg nieograniczony, oferta na Dostawę opatrunków tradycyjnych, specjalistycznych, zabezpieczeń do wkłuć, przylepców, rękawic, podkładów dla chorych, gipsów i podkładów pod gips, pasków testowych do glukometrów, testów ciąŝowych i do wykrywania narkotyków, zestawu do leczenia refleksu moczowego, substytutu skóry i innych wyrobów medycznych pomocniczych w pakietach (w pakiecie nr )dla SPS ZOZ Zdroje oraz nie otwierać przed r. godzina 11:30 - bez nazwy i pieczątki firmy; 2) koperta wewnętrzna powinna zawierać ofertę i być zaadresowana na wykonawcę, tak, aby moŝna było odesłać ofertę w przypadku jej wpłynięcia po terminie. 3) wymagane próbki Wykonawca zamieszcza w oddzielnym zamkniętym opakowaniu. Opakowanie powinno być zaadresowana na zamawiającego: Samodzielny Publiczny Specjalistyczny Zakład Opieki Zdrowotnej Zdroje ul. Mączna 4, Szczecin oraz zawierać oznaczenie: Próbki do przetargu nieograniczonego na Dostawę opatrunków tradycyjnych, specjalistycznych, zabezpieczeń do wkłuć, przylepców, rękawic, podkładów dla chorych, gipsów i podkładów pod gips, pasków testowych do glukometrów, testów ciąŝowych i do wykrywania narkotyków, zestawu do leczenia refleksu moczowego, substytutu skóry i innych wyrobów medycznych pomocniczych - w pakietach dla SPS ZOZ Zdroje (w pakiecie nr ) dla SPS ZOZ Zdroje oraz nie otwierać przed r. r. godzina 11:30. Do opakowania z próbkami Wykonawca jest zobowiązany dołączyć kserokopie wypełnionego załącznika nr 7 wykaz próbek oferowanych produktów. Uwaga: W przypadku dostarczenia oferty za pośrednictwem firmy kurierskiej lub w inny podobny sposób pociągający za sobą konieczność uŝycia dodatkowego opakowania) koperta (opakowanie) transportowe powinno być oznaczone w sposób następujący OFERTA DOKUMENTACJA PRZETARGOWA. ROZDZIAŁ II Zmiana, wycofanie i zwrot oferty 1. Wykonawca moŝe wprowadzić zmiany oraz wycofać złoŝoną przez siebie ofertę przed terminem składania ofert. 1) w przypadku wycofania oferty, wykonawca składa pisemne oświadczenie, Ŝe ofertę swą wycofuje, w zamkniętej kopercie zaadresowanej jak w rozdziale I pkt. 14.ppkt 1) z dopiskiem wycofanie. 2) w przypadku zmiany oferty, wykonawca składa pisemne oświadczenie, iŝ ofertę swą zmienia, określając zakres i rodzaj tych zmian a jeśli oświadczenie o zmianie pociąga za sobą konieczność wymiany czy teŝ przedłoŝenia nowych dokumentów wykonawca winien dokumenty te złoŝyć PowyŜsze oświadczenie i ew. dokumenty naleŝy zamieścić w zamkniętej kopercie wewnętrznej i zewnętrznej, oznaczonych jak w rozdziale I pkt 14.ppkt 1) i 2) przy czym koperta zewnętrzna powinna mieć dopisek zmiany. 2. Wykonawca nie moŝe wprowadzić zmian do oferty oraz wycofać jej po upływie terminu składania ofert. 3. W przypadku złoŝenia oferty po terminie zamawiający niezwłocznie zawiadamia wykonawcę o złoŝeniu oferty po terminie oraz zwraca ofertę po upływie terminu do wniesienia odwołania. ROZDZIAŁ III Oferty wspólne 1. Wykonawcy składający ofertę wspólną ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu albo do reprezentowania ich w postępowaniu i do zawarcia umowy. 2. Pełnomocnictwo, o którym mowa w pkt 1 musi znajdować się w ofercie wspólnej wykonawców. Pełnomocnictwo musi być złoŝone w oryginale lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez notariusza. 3. Pełnomocnik pozostaje w kontakcie z zamawiającym w toku postępowania. 4. Oferta wspólna, składana przez dwie lub więcej firm występujących, jako partnerzy powinna spełniać następujące wymagania: 1) oferta wspólna powinna być sporządzona zgodnie z SIWZ; 2) sposób składania oświadczeń i dokumentów w ofercie wspólnej: a) oświadczenia i dokumenty, dotyczące własnej firmy, takie jak np.: oświadczenie dotyczące okoliczności określonych w art. 22, art. 24, odpis z właściwego rejestru albo zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego Strona 3 z 29

4 i z właściwego oddziału ZUS, informacja z KRK składa kaŝdy z wykonawców w imieniu swojej firmy, b) oświadczenia i dokumenty wspólne takie jak np.: oferta cenowa i załączniki składa pełnomocnik działających wspólnie wykonawców w ich imieniu, c) oświadczenia i dokumenty dotyczące spełniania postawionych przez zamawiającego warunków składają ci partnerzy, którzy zgodnie z umową określającą ich wzajemną współpracę ( np. umową konsorcjum ) za ich spełnienie odpowiadają (np. doświadczenie w wykonywaniu prac podobnych, dysponowanie osobami posiadającymi odpowiednie uprawnienia, wykazanie określonego obrotu);. 3) Przed podpisaniem umowy wykonawcy składający ofertę wspólną, (wykonawcy, których oferta została wybrana) mają obowiązek dostarczyć Zamawiającemu umowę określającą ich wzajemną współpracę ( umowę konsorcjum, list intencyjny), zawierającą, co najmniej: a) zobowiązanie do realizacji wspólnego przedsięwzięcia gospodarczego obejmującego swoim zakresem przedmiot zamówienia, b) wskazanie osoby pełnomocnika oraz zakresu jego pełnomocnictwa (czy obejmuje ono takŝe podpisanie umowy), c) czas obowiązywania umowy, który nie moŝe być krótszy, niŝ termin obejmujący realizację zamówienia oraz czas trwania gwarancji, jakości i rękojmi; 4) pełnomocnik pozostaje w kontakcie z zamawiającym w toku postępowania; zwraca się do zamawiającego z wszelkimi sprawami i do niego zamawiający kieruje informacje, korespondencję, itp.; 5. Wspólnicy spółki cywilnej są traktowani jak wykonawcy składający ofertę wspólną i mają do nich zastosowanie zasady określone w pkt 1 4 niniejszego rozdziału. ROZDZIAŁ IV Wykonawcy zagraniczni 1. JeŜeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczpospolitej Polskiej zamiast dokumentów, o których mowa w SIWZ, rozdział VI, pkt. 2 ppkt. 3) lit. b; ppkt 4) lit b) i lit. c); ppkt. 9) lit. b), ppkt. 10 lit. b) składa dokument lub dokumenty, wystawione w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające odpowiednio, Ŝe: 1) nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości; 2) nie zalega z uiszczaniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne albo, Ŝe uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłoŝenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu; 3) nie orzeczono wobec niego zakazu ubiegania się o zamówienie. 2. JeŜeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczpospolitej Polskiej zamiast dokumentów, o których mowa w rozdziale VI pkt. 2, ppkt. 5)-9) 11), 12) SIWZ składa zaświadczenie właściwego organu sądowego lub administracyjnego miejsca zamieszkania osoby, której dokumenty dotyczą, w zakresie określonym w art. 24 ust. 1, pkt. 4 8, 10, 11 ustawy 3. Dokumenty, o których mowa w pkt. 1 ppkt 1) i 3), powinny być wystawione nie wcześniej niŝ 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert, a dokument dotyczący pkt. 1, ppkt 2) powinien być wystawiony nie wcześniej niŝ 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert. 4. JeŜeli w miejscu zamieszkania osoby lub w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, nie wydaje się dokumentów, o których mowa wyŝej, wykonawca powinien dołączyć dokument zawierający oświadczenie złoŝone przed notariuszem, właściwym organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego, lub gospodarczego odpowiednio miejsca zamieszkania osoby lub kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania. Przepis pkt. 3 stosuje się odpowiednio. 5. Jeśli, w przypadku wykonawcy mającego siedzibę na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, osoby, o których mowa w art. 24 ust. 1 pkt. 5-8, 10, 11 ustawy mają miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, wykonawca składa w odniesieniu do nich zaświadczenie właściwego organu sądowego albo administracyjnego miejsca zamieszkania dotyczące niekaralności tych osób w zakresie określonym w art. 24 ust.1, pkt. 5-8, 10,11 ustawy, wystawione nie wcześniej niŝ 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert, z tym, Ŝe w przypadku, gdy w miejscu zamieszkania tych osób nie wydaje się takich zaświadczeń - zastępuje się je dokumentem zawierającym oświadczenie złoŝone przed notariuszem, właściwym organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego miejsca zamieszkania tych osób. 6. W przypadku wątpliwości, co do treści dokumentu złoŝonego przez wykonawcę mającego siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zamawiający moŝe zwrócić się do właściwych organów odpowiednio miejsca zamieszkania osoby lub kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania z wnioskiem o udzielenie niezbędnych informacji dotyczących przedłoŝonego dokumentu Strona 4 z 29

5 7. Dokumenty i oświadczenia, o których mowa w pkt. 1-2; 4-5 naleŝy składać w formie oryginału lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez wykonawcę. W przypadku składania elektronicznych dokumentów powinny być one opatrzone przez wykonawcę bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym za pomocą waŝnego kwalifikowanego certyfikatu. ROZDZIAŁ V Jawność postępowania 1. Zamawiający prowadzi protokół postępowania. 2. Protokół postępowania wraz z załącznikami jest jawny. Załączniki do protokołu udostępnia się po dokonaniu wyboru najkorzystniejszej oferty lub uniewaŝnieniu postępowania, z tym, Ŝe oferty są jawne od chwili ich otwarcia. 3. Udostępnienie protokołu lub załączników moŝe nastąpić przez wgląd w miejscu wyznaczonym przez Zamawiającego, przesłanie kopii pocztą, faksem lub drogą elektroniczną, zgodnie z wyborem wnioskodawcy wskazanym we wniosku. 4. Bez zgody Zamawiającego wnioskodawca w trakcie wglądu do protokołu lub załączników w miejscu wyznaczonym przez Zamawiającego nie moŝe samodzielnie kopiować lub utrwalać za pomocą urządzeń lub środków technicznych słuŝących do utrwalania obrazu treści złoŝonych ofert. 5. JeŜeli przesłanie kopii protokołu lub załączników zgodnie z wyborem wnioskodawcy jest z przyczyn technicznych utrudnione, w szczególności z uwagi na ilość Ŝądanych do przesłania dokumentów, Zamawiający informuje o tym wnioskodawcę i wskazuje sposób, w jaki mogą być one udostępnione. 6. JeŜeli udostępnienie protokołu lub załączników będzie się wiązało z koniecznością poniesienia dodatkowych kosztów, związanych z wskazanym przez wnioskodawcę sposobem udostępnienia lub koniecznością przekształcenia protokołu lub załączników koszty te pokrywa wnioskodawca. 7. Nie ujawnia się informacji stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, jeŝeli wykonawca, nie później niŝ w terminie składania ofert, zastrzegł, Ŝe nie mogą one być udostępniane. W przypadku zastrzeŝenia informacji wykonawca ma obowiązek wydzielić z oferty informacje stanowiące tajemnicę jego przedsiębiorstwa i oznaczyć je klauzulą nie udostępniać. Informacje stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu art. 11, ust. 4 ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. z 2003 r. nr 153, poz z późniejszymi zmianami). 8. Wykonawca nie moŝe zastrzec informacji, o których mowa w art. 86 ust. 4 Ustawy PZP. 9. W sytuacji, gdy wykonawca zastrzeŝe w ofercie informacje, które nie stanowią tajemnicy przedsiębiorstwa lub są jawne na podstawie przepisów ustawy Prawo Zamówień Publicznych lub odrębnych przepisów, informacje te będą podlegały udostępnieniu na takich samych zasadach, jak pozostałe niezastrzeŝone dokumenty. ROZDZIAŁ VI Warunki udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków 1. W postępowaniu mogą wziąć udział wykonawcy spełniający warunki określone w pkt 2-3 którzy złoŝą wymagane oświadczenia i dokumenty. 2. O udzielenie zamówienia ubiegać się mogą wykonawcy, którzy nie podlegają wykluczeniu z postępowania, w okolicznościach, o których mowa w art. 24 ust. 1 oraz 24 ust. 2 pkt. 1) oraz 5) ustawy, tj.: 1) wykonawcy, wobec których nie została stwierdzona orzeczeniem sądu, które uprawomocniło się w okresie 3 lat przed wszczęciem postępowania szkoda za to, Ŝe w ciągu ostatnich trzech lat przed wszczęciem postępowania wyrządzili szkodę niewykonując zamówienia lub wykonując je nienaleŝycie lub zostali zobowiązani do zapłaty kary umownej, jeŝeli szkoda ta lub obowiązek zapłaty kary umownej wynosiły nie mniej niŝ 5% wartości realizowanego zamówienia, W celu wykazania braku podstaw do wykluczenia wykonawca zobowiązany jest złoŝyć pisemne oświadczenie na załączniku nr 2; 2) wykonawcy, z którymi Zamawiający nie rozwiązał albo nie wypowiedział umowy w sprawie zamówienia publicznego albo nie odstąpił od umowy w sprawie zamówienia publicznego, z powodu okoliczności, za Strona 5 z 29

6 które wykonawca ponosi odpowiedzialność, jeŝeli rozwiązanie albo wypowiedzenie umowy albo odstąpienie od niej nastąpiło w okresie 3 lat przed wszczęciem postępowania, a wartość niezrealizowanego zamówienia wyniosła co najmniej 5% wartości umowy. W celu wykazania braku podstaw do wykluczenia wykonawca zobowiązany jest złoŝyć pisemne oświadczenie na załączniku nr 2; 3) wykonawcy w stosunku, do których nie otwarto likwidacji lub których upadłości nie ogłoszono, z wyjątkiem wykonawców, którzy po ogłoszeniu upadłości zawarli układ zatwierdzony prawomocnym postanowieniem sądu, jeŝeli układ nie przewiduje zaspokojenia wierzycieli poprzez likwidację majątku upadłego; W celu wykazania braku podstaw do wykluczenia wykonawca zobowiązany jest złoŝyć następujące dokumenty: a) pisemne oświadczenie na załączniku nr 2 b) aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeŝeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt. 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niŝ 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert. 4) wykonawcy, którzy nie zalegają z uiszczeniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenie społeczne lub zdrowotne, z wyjątkiem przypadków, gdy uzyskali oni przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie, rozłoŝenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu; W celu wykazania braku podstaw do wykluczenia wykonawca zobowiązany jest złoŝyć następujące dokumenty: a) pisemne oświadczenie na załączniku nr 2; b) aktualne zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego o nie zaleganiu z opłacaniem podatków lub zaświadczenie, ze uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłoŝenie na raty zaległych płatności, lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej niŝ 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert, c) aktualne zaświadczenie właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzające, Ŝe wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenie zdrowotne i społeczne, lub potwierdzenie, Ŝe uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłoŝenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu wystawione nie wcześniej niŝ 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert, 5) osoby fizyczne, które nie zostały prawomocnie skazane za przestępstwo popełnione w związku z postępowaniem o udzielenie zamówienia, przestępstwo przeciwko prawom osób wykonujących pracę zarobkową, przestępstwo przeciwko środowisku, przestępstwo przekupstwa, przestępstwo przeciwko obrotowi gospodarczemu lub inne przestępstwo popełnione w celu osiągnięcia korzyści majątkowych, a takŝe za przestępstwo skarbowe lub przestępstwo udziału w zorganizowanej grupie albo związku mających na celu popełnienie przestępstwa lub przestępstwa skarbowego; 6) spółki jawne, których wspólnika prawomocnie nie skazano za przestępstwo popełnione w związku z postępowaniem o udzielenie zamówienia, przestępstwo przeciwko prawom osób wykonujących pracę zarobkową, przestępstwo przeciwko środowisku, przestępstwo przekupstwa, przestępstwo przeciwko obrotowi gospodarczemu lub inne przestępstwo popełnione w celu osiągnięcia korzyści majątkowych, a takŝe za przestępstwo skarbowe lub przestępstwo udziału w zorganizowanej grupie albo związku mających na celu popełnienie przestępstwa lub przestępstwa skarbowego; 7) spółki partnerskie, których partnera lub członka zarządu prawomocnie nie skazano za przestępstwo popełnione w związku z postępowaniem o udzielenie zamówienia, przestępstwo przeciwko prawom osób wykonujących pracę zarobkową, przestępstwo przeciwko środowisku, przestępstwo przekupstwa, przestępstwo przeciwko obrotowi gospodarczemu lub inne przestępstwo popełnione w celu osiągnięcia korzyści majątkowych, a takŝe za przestępstwo skarbowe lub przestępstwo udziału w zorganizowanej grupie albo związku mających na celu popełnienie przestępstwa lub przestępstwa skarbowego; 8) spółki komandytowe oraz spółki komandytowo-akcyjne, których komplementariusza prawomocnie nie skazano za przestępstwo popełnione w związku z postępowaniem o udzielenie zamówienia, przestępstwo przeciwko prawom osób wykonujących pracę zarobkową, przestępstwo przeciwko środowisku, przestępstwo przekupstwa, przestępstwo przeciwko obrotowi gospodarczemu lub inne przestępstwo popełnione w celu osiągnięcia korzyści majątkowych, a takŝe za przestępstwo skarbowe lub przestępstwo udziału w zorganizowanej grupie albo związku mających na celu popełnienie przestępstwa lub przestępstwa skarbowego; 9) osoby prawne, których urzędującego członka organu zarządzającego prawomocnie nie skazano za przestępstwo popełnione w związku z postępowaniem o udzielenie zamówienia, przestępstwo przeciwko Strona 6 z 29

7 prawom osób wykonujących pracę zarobkową, przestępstwo przeciwko środowisku, przestępstwo przekupstwa, przestępstwo przeciwko obrotowi gospodarczemu lub inne przestępstwo popełnione w celu osiągnięcia korzyści majątkowych, a takŝe za przestępstwo skarbowe lub przestępstwo udziału w zorganizowanej grupie albo związku mających na celu popełnienie przestępstwa lub przestępstwa skarbowego; W celu wykazania braku podstaw do wykluczenia, o których mowa w ppkt 5) 9) wykonawca zobowiązany jest złoŝyć następujące dokumenty: a) pisemne oświadczenie na załączniku nr 2; b) aktualne informacje z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt. 4) 8) ustawy- wystawioną nie wcześniej niŝ 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert. 10) podmioty zbiorowe, wobec których sąd nie orzekł zakazu ubiegania się o zamówienia, na podstawie przepisów o odpowiedzialności podmiotów zbiorowych za czyny zabronione pod groźbą kary; W celu wykazania braku podstaw do wykluczenia wykonawca zobowiązany jest złoŝyć następujące dokumenty: a) pisemne oświadczenie na załączniku nr 2; b) informację z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust.1 pkt. 9) ustawywystawioną nie wcześniej niŝ 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert. 11) wykonawcy będącymi osobami fizycznymi, których prawomocnie nie skazano za przestępstwo, o którym mowa w art. 9 lub art. 10 ustawy z dnia 15 czerwca 2012 r. o skutkach powierzania wykonywania pracy cudzoziemcom przebywającym wbrew przepisom na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. poz. 769) przez okres 1 roku od dnia uprawomocnienia się wyroku; 12) wykonawcy będącymi spółką jawną, spółką partnerską, spółką komandytową, spółką komandytowoakcyjną lub osobą prawną, której odpowiednio wspólnika, partnera, członka zarządu, komplementariusza lub urzędującego członka organu zarządzającego prawomocnie nie skazano za przestępstwo, o którym mowa w art. 9 lub art. 10 ustawy z dnia 15 czerwca 2012 r. o skutkach powierzania wykonywania pracy cudzoziemcom przebywającym wbrew przepisom na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej przez okres 1 roku od dnia uprawomocnienia się wyroku; W celu wykazania braku podstaw do wykluczenia, o których mowa w ppkt. 11) 12) wykonawca zobowiązany jest złoŝyć następujące dokumenty: a) pisemne oświadczenie na załączniku nr 2; b) informację z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust.1 pkt.10) 11) ustawy- wystawioną nie wcześniej niŝ 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert. 13) wykonawcy, którzy nie wykonywali bezpośrednio czynności związanych z przygotowaniem prowadzonego postępowania, z wyłączeniem czynności wykonywanych podczas dialogu technicznego, o którym mowa w art. 31a ust. 1 PZP, lub nie posługiwali się w celu sporządzenia oferty osobami uczestniczącymi w dokonywaniu tych czynności, chyba, Ŝe udział tych wykonawców w postępowaniu nie utrudni uczciwej konkurencji; W celu wykazania braku podstaw do wykluczenia wykonawca zobowiązany jest złoŝyć pisemne oświadczenie na załączniku nr 2; 14) wykonawcy, którzy nie naleŝą lub wykonawcy, którzy naleŝą do tej samej grupy kapitałowej, w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007r. o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz. U. Nr 50, poz. 331, z późn. zm.), złoŝyli odrębne oferty, oraz wykazali, Ŝe istniejące między nimi powiązania nie prowadzą do zachwiania uczciwej konkurencji pomiędzy wykonawcami w postępowaniu o udzielenie zamówienia. W celu wykazania braku podstaw do wykluczenia wykonawca zobowiązany jest złoŝyć listę podmiotów naleŝących do tej samej grupy kapitałowej, albo informację o tym, Ŝe nie naleŝy do grupy kapitałowejwedług wzoru załącznika nr 3 do SIWZ; 3. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy spełniają warunki, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, tj.: 1) posiadają uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeŝeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania; Celem potwierdzenia spełniania warunku, Ŝe wykonawca posiada uprawnienia do wykonywania przedmiotu zamówienia, Wykonawca zobowiązany jest złoŝyć następujące dokumenty: a) pisemne oświadczenie na załączniku nr 4; b) koncesję lub zezwolenie - wydane przez Głównego Inspektora Farmaceutycznego lub inny uprawniony podmiot - na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie objętym zamówieniem publicznym tj. hurtowni farmaceutycznej w przypadku artykułów, do których w/w dokument jest wymagany przepisami prawa (natomiast w przypadku produktów, do których nie jest wymagany Strona 7 z 29

8 przepisami prawa ww. dokument Wykonawca złoŝy stosowne oświadczenie o braku takiego wymagania w ofercie). 2) posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie - w celu spełniania tego warunku, Wykonawca zobowiązany jest wykazać, Ŝe naleŝycie wykonał (a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych równieŝ wykonuje) w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeŝeli okres prowadzenia działalności jest krótszy w tym okresie dwie główne dostawy. Za jedną główną dostawę Zamawiający uzna dostawę polegających na dostawie róŝnego rodzaju środków farmaceutycznych lub wyrobów medycznych. Zamawiający uzna, Ŝe Wykonawca wykazał spełnianie ww. warunku, jeŝeli w załączniku nr 5 zostaną wskazane minimum dwie główne dostawy związane z realizacją dostaw polegających na dostawie róŝnego rodzaju środków farmaceutycznych lub wyrobów medycznych. z których co najmniej jedna główna dostawa - w odniesieniu do odpowiedniego pakietu będzie o wartości niemniejszej niŝ określona poniŝej: l.. p. Nr pakietu Nazwa Pakietu za kwotę, co najmniej 1. Nr 1 Materiały hemostatyczne dla neurochirurgii ,00 zł 2. Nr 2 Gąbki hemostatyczne ,00 zł 3. Nr 3 Klej tkankowy ,00 zł 4. Nr 4 Matryca kolagenowa do regeneracji opony twardej i jako bariera 1 500,00 zł 5. Nr 5 Tampony neurochirurgiczne ,00 zł 6. Nr 6 Gaza w m.b., gaza jałowa kopertowana, wata celulozowa ,00 zł 7. Nr 7 Kompresy, gaza, lignina, opaski dziane, elastyczne ,00 zł 8. Nr 8 Kompresy gazowe sterylizowane parą wodną ,00 zł 9. Nr 9 Kompresy włókninowe sterylne 30 g ,00 zł 10. Nr 10 Kompresy chłonne do zaopatrywania silnie sączących ran ,00 zł 11. Nr 11 Tampony z gazy do tamowania krwawień 7 000,00 zł 12. Nr 12 Tampony z gazy w kształcie fasolki, opatrunki do tamponady 3 000,00 zł krwotoków z nosa 13. Nr 13 Tupfery, setony, kompresy chłonne ,00 zł 14. Nr 14 Serwety operacyjne ,00 zł 15. Nr 15 Zestawy do cięcia cesarskiego i laparotomii ,00 zł 16. Nr 16 Elastyczna opaska samoprzylepna 4 000,00 zł 17. Nr 17 Włókninowa taśma samoprzylepna zabezpieczona papierem 7 000,00 zł silikonowym 18. Nr 18 Przylepce ,00 zł 19. Nr 19 Przylepce róŝne rodzaje, preparaty na odleŝyny ,00 zł 20. Nr 20 Paski do zamykania ran 6 000,00 zł 21. Nr 21 Samoprzylepne sterylne opatrunki na rany pooperacyjne ,00 zł 22. Nr 22 Opatrunki specjalistyczne - I ,00 zł 23. Nr 23 Opatrunki specjalistyczne - II ,00 zł 24. Nr 24 Opatrunki specjalistyczne hydroŝelowe 1 500,00 zł 25. Nr 25 Opatrunki specjalistyczne na odlezyny i rany oparzeniowe ,00 zł 26. Nr 26 Opatrunki specjalistyczne jałowe z chlorheksydyną - I 3 000,00 zł 27. Nr 27 Opatrunki do wkłuć ,00 zł 28. Nr 28 Neonatologiczne opatrunki do wkłuć centralnych 8 000,00 zł 29. Nr 29 Opatrunek do mocowania kaniul ,00 zł 30. Nr 30 Siatki do podtrzymywania opatrunków ,00 zł 31. Nr 31 Opaski gipsowe i podkłady pod gips ,00 zł 32. Nr 32 Zestaw do endoskopowego leczenia refluksu moczowego u ,00 zł dzieci 33. Nr 33 Kompresy Ŝelowe ciepło-zimno 1 000,00 zł 34. Nr 34 Gąbki hemostatyczne 2 500,00 zł 35. Nr 35 Podkłady ginekologiczne ,00 zł 36. Nr 36 Podkłady chłonne dla chorych 4 000,00 zł 37. Nr 37 Środki stomatologiczne 1 500,00 zł 38. Nr 38 Paski do glukometrów ,00 zł 39. Nr 39 Testy ciąŝowe oraz do wykrywania narkotyków 5 000,00 zł 40. Nr 40 Produkty pomocnicze ,00 zł 41. Nr 41 Rękawice diagnostyczne nitrylowe i vinylowe ,00 zł 42. Nr 42 Rękawice chirurgiczne polizoprenowe 1 000,00 zł 43. Nr 43 Rękawice chirurgiczne sterylne ,00 zł 44. Nr 44 Rękawice specjalistyczne - I 1 500,00 zł 45. Nr 45 Rękawice specjalistyczne - II 4 000,00 zł 46. Nr 46 Rękawice diagnostyczne o przedłuŝonym mankiecie 7 000,00 zł 47. Nr 47 Osłonki gumowe na głowicę usg 3 500,00 zł Strona 8 z 29

9 48. Nr 48 Substytut skóry 7 000,00 zł Celem potwierdzenia spełniania ww. warunku wykonawca zobowiązany jest złoŝyć następujące dokumenty: a) pisemne oświadczenie na załączniku nr 4; b) załącznik nr 5 Doświadczenie wykaz głównych dostaw, w którym Wykonawca jest zobowiązany wykazać minimum dwie główne dostawy polegające na dostawie róŝnego rodzaju środków farmaceutycznych lub wyrobów medycznych. z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów na rzecz, których dostawy zostały wykonane, z których: co najmniej jedna jest o wartości podanej - w odniesieniu do odpowiedniego pakietu - w powyŝszej tabeli. Uwaga:. JeŜeli Wykonawca ubiega się o udzielenie zamówienia w kilku pakietach te same dostawy mogą posłuŝyć mu do wykazania spełniania warunku wiedzy i doświadczenia w róŝnych pakietach. Dostawy te naleŝy jednak za kaŝdym razem przyporządkować do odpowiedniego pakietu. W przypadku, gdy w wykazie zostanie zamieszczone zadanie obejmujący szerszy zakres, to wykonawca jest zobowiązany osobno wyszczególnić wartość, przedmiot, datę wykonania i odbiorcę dotyczącą dostaw odpowiadającej rodzajem i wartością określonej przez Zamawiającego. c) dowody potwierdzających, Ŝe dostawy wymienione w załączniku nr 5 zostały wykonane lub są wykonywane naleŝycie, z tym zastrzeŝenie, iŝ poświadczenie w odniesieniu do nadal wykonywanych dostaw powinno być wydane nie wcześniej niŝ na 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert. 3) dysponują odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia; Celem potwierdzenia spełniania warunku, Ŝe wykonawca dysponuje odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia, Wykonawca zobowiązany jest złoŝyć następujące dokumenty. a) pisemne oświadczenie na załączniku nr 4; b) pisemne oświadczenie na załączniku nr 6 4) sytuacji ekonomicznej i finansowej - w celu spełniania tego warunku, Wykonawca zobowiązany jest wykazać, Ŝe jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na sumę ubezpieczenia - dla kaŝdego pakietu.- nie niŝszą niŝ l.. p. Nr pakietu Nazwa Pakietu za kwotę, co najmniej 1. Nr 1 Materiały hemostatyczne dla neurochirurgii ,00 zł 2. Nr 2 Gąbki hemostatyczne ,00 zł 3. Nr 3 Klej tkankowy ,00 zł 4. Nr 4 Matryca kolagenowa do regeneracji opony twardej i jako bariera 1 500,00 zł 5. Nr 5 Tampony neurochirurgiczne ,00 zł 6. Nr 6 Gaza w m.b., gaza jałowa kopertowana, wata celulozowa ,00 zł 7. Nr 7 Kompresy, gaza, lignina, opaski dziane, elastyczne ,00 zł 8. Nr 8 Kompresy gazowe sterylizowane parą wodną ,00 zł 9. Nr 9 Kompresy włókninowe sterylne 30 g ,00 zł 10. Nr 10 Kompresy chłonne do zaopatrywania silnie sączących ran ,00 zł 11. Nr 11 Tampony z gazy do tamowania krwawień 7 000,00 zł 12. Nr 12 Tampony z gazy w kształcie fasolki, opatrunki do tamponady 3 000,00 zł krwotoków z nosa 13. Nr 13 Tupfery, setony, kompresy chłonne ,00 zł 14. Nr 14 Serwety operacyjne ,00 zł 15. Nr 15 Zestawy do cięcia cesarskiego i laparotomii ,00 zł 16. Nr 16 Elastyczna opaska samoprzylepna 4 000,00 zł 17. Nr 17 Włókninowa taśma samoprzylepna zabezpieczona papierem 7 000,00 zł silikonowym 18. Nr 18 Przylepce ,00 zł 19. Nr 19 Przylepce róŝne rodzaje, preparaty na odleŝyny ,00 zł 20. Nr 20 Paski do zamykania ran 6 000,00 zł 21. Nr 21 Samoprzylepne sterylne opatrunki na rany pooperacyjne ,00 zł 22. Nr 22 Opatrunki specjalistyczne - I ,00 zł 23. Nr 23 Opatrunki specjalistyczne - II ,00 zł 24. Nr 24 Opatrunki specjalistyczne hydroŝelowe 1 500,00 zł 25. Nr 25 Opatrunki specjalistyczne na odlezyny i rany oparzeniowe ,00 zł 26. Nr 26 Opatrunki specjalistyczne jałowe z chlorheksydyną - I 3 000,00 zł 27. Nr 27 Opatrunki do wkłuć ,00 zł 28. Nr 28 Neonatologiczne opatrunki do wkłuć centralnych 8 000,00 zł Strona 9 z 29

10 29. Nr 29 Opatrunek do mocowania kaniul ,00 zł 30. Nr 30 Siatki do podtrzymywania opatrunków ,00 zł 31. Nr 31 Opaski gipsowe i podkłady pod gips ,00 zł 32. Nr 32 Zestaw do endoskopowego leczenia refluksu moczowego u ,00 zł dzieci 33. Nr 33 Kompresy Ŝelowe ciepło-zimno 1 000,00 zł 34. Nr 34 Gąbki hemostatyczne 2 500,00 zł 35. Nr 35 Podkłady ginekologiczne ,00 zł 36. Nr 36 Podkłady chłonne dla chorych 4 000,00 zł 37. Nr 37 Środki stomatologiczne 1 500,00 zł 38. Nr 38 Paski do glukometrów ,00 zł 39. Nr 39 Testy ciąŝowe oraz do wykrywania narkotyków 5 000,00 zł 40. Nr 40 Produkty pomocnicze ,00 zł 41. Nr 41 Rękawice diagnostyczne nitrylowe i vinylowe ,00 zł 42. Nr 42 Rękawice chirurgiczne polizoprenowe 1 000,00 zł 43. Nr 43 Rękawice chirurgiczne sterylne ,00 zł 44. Nr 44 Rękawice specjalistyczne - I 1 500,00 zł 45. Nr 45 Rękawice specjalistyczne - II 4 000,00 zł 46. Nr 46 Rękawice diagnostyczne o przedłuŝonym mankiecie 7 000,00 zł 47. Nr 47 Osłonki gumowe na głowicę usg 3 500,00 zł 48. Nr 48 Substytut skóry 7 000,00 zł Uwaga: W przypadku, gdy wykonawca ubiega się o udzielenie zamówienia w kilku pakietach to ubezpieczenie musi obejmować łączną sumę ubezpieczenia dot. tych pakietów, w których wykonawca będzie składał ofertę. Celem potwierdzenia spełniania ww. warunku wykonawca zobowiązany jest złoŝyć następujące dokumenty: a) pisemne oświadczenie na załączniku nr 4; b) opłaconą polisę a w przypadku jej braku inny dokument ubezpieczenia potwierdzający, Ŝe wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na sumę ubezpieczenia - dla kaŝdego pakietu - nie niŝszą niŝ wymagana w powyŝszej tabeli. Do przedłoŝonej przez wykonawcę polisy naleŝy dołączyć równieŝ potwierdzenie jej opłacenia. JeŜeli z uzasadnionej przyczyny wykonawca nie moŝe przedstawić dokumentów dotyczących sytuacji finansowej i ekonomicznej wymaganych przez Zamawiającego, moŝe przedstawić inny dokument, który w wystarczający sposób potwierdza spełnianie opisanego przez Zamawiającego warunku polegającego na zdolności do pokrycia zobowiązania odpowiadającego ww. sumie ubezpieczenia podanej w tabeli dot. danego pakietu lub pakietów. Ocena spełniania ww. warunków udziału w postępowaniu zostanie dokonana na podstawie dokumentów złoŝonych przez wykonawcę, na zasadzie SPEŁNIA/NIE SPEŁNIA. 4. Celem potwierdzenia, Ŝe oferowane dostawy odpowiadają wymaganiom określonym przez Zamawiającego wykonawca zobowiązany złoŝyć następujące dokumenty: 1) w zakresie preparatów zakwalifikowanych do grupy produktów leczniczych zgodnie z ustawą z dnia Prawo Farmaceutyczne (Dz. U Nr 45 poz. 271 j. t. z późn. zm.) - naleŝy dołączyć: a) załącznik nr 1.1 Szczegółowa oferta cenowa odpowiedni pakiet, w którym wykonawca ubiega się o udzielenie zamówienia; b) pisemne oświadczenie wykonawcy według wzoru załącznika nr 7 do SIWZ c) katalog ze zdjęciami (folder ulotka informacyjna) oferowanego produktu - zawierający nazwę produktu nazwę producenta, szczegółową charakterystykę. (opis) W przypadku, gdy przedłoŝony katalog byłby w innym języku niŝ język polski naleŝy dołączyć tłumaczenie folderu oferowanego produktu. (Zamawiający zastrzega sobie prawo do sprawdzania wiarygodności podanych przez Wykonawcę parametrów we wszystkich dostępnych źródłach); 2) w zakresie preparatów zakwalifikowanych do grupy wyrobów medycznych zgodnie z ustawą z dnia o wyrobach medycznych (Dz. U Nr 107, poz. 679 t. j. z późn. zm.) - naleŝy dołączyć: a) załącznik nr 1.1 Szczegółowa oferta cenowa odpowiedni pakiet, w którym wykonawca ubiega się o udzielenie zamówienia. b) pisemne oświadczenie wykonawcy według wzoru załącznika nr 7 do SIWZ Strona 10 z 29

11 c) katalog ze zdjęciami (folder ulotka informacyjna) oferowanego produktu - zawierający nazwę produktu nazwę producenta, szczegółową charakterystykę. (opis) W przypadku, gdy przedłoŝony katalog byłby w innym języku niŝ język polski naleŝy dołączyć tłumaczenie folderu oferowanego produktu. (Zamawiający zastrzega sobie prawo do sprawdzania wiarygodności podanych przez Wykonawcę parametrów we wszystkich dostępnych źródłach). d) w zakresie Pakietów od nr 41 do nr 46 - wypełniony załącznik nr 8 Wykaz próbek oferowanych produktów ; e) w zakresie Pakietów od nr 41 do nr 46 - próbki oferowanych produktów; f) w zakresie Pakietów od nr 41 do nr 46 zaświadczenia niezaleŝnego podmiotu uprawnionego do kontroli jakości potwierdzającego, Ŝe dostarczane produkty odpowiadają określonym normom lub specyfikacjom technicznym, tj.: Lp. Nr i Nazwa Produkt/pozycja Wymogi określone przez Dokument Pakietu 1 Nr 41 Rękawice diagnostyczne nitrylowe i winylowe 3 Nr 43 Rękawice chirurgiczne sterylne Rękawice diagnostyczne nitrylowe (poz. 1-5) Rękawice diagnostyczne winylowe (poz. 6-9) Rękawice chirurgiczne sterylne bezpudrowe neoprenowe (poz. 1-7) Zamawiającego zgodne z Dyrektywą o Wyrobie Medycznym MDD 93/42/EEC & 2007/47/EC w klasie I oraz Dyrektywą o Środkach Ochrony Indywidualnej - PPE 89/686/EEC w kategorii III; zgodne z EN 455, EN 374, EN 420, EN 388 przebadane na przenikanie mikroorganizmów zgodnie z ASTM F1671 przebadane na przenikanie, co najmniej 5 substancji chemicznych zgodnie z EN (kwas organiczny, kwas nieorganiczny, alkohol izopropylenowy, alkohol etylowy, aminy czwartorzędowe), wolne od akceleratorów chemicznych co najmniej tiuramów, MBT, tiomocznika, sulfonamidów oraz guanidyn odpowiednie do kontaktu z Ŝywnością zgodne z dyrektywą o Wyrobie Medycznym MDD/93/42/EEC &2007/47/EC w klasie I oraz Dyrektywą o Środkach Ochrony Indywidualnej- PPE 89/686/EEC w kategorii I do minimalnego ryzyka; zgodne z EN 455 (1-4), EN z wył. Pkt 5.3.2, EN 374-2, EN 420, wolne od ftalanów, DEHP, DBP, BBP zgodne z Dyrektywą o Wyrobie Medycznym MDD 93/42/EEC & 2007/47/EC w klasie II a; zgodne z EN 455(1-4), EN 374 (1-3), przebadane na przenikanie mikroorganizmów przebadane na przenikanie substancji chemicznych zgodnie z EN przebadane na przenikanie cytostatyków zgodnie z ASTM 6978 wolne od akceleratorów chemicznych badane na zawartość endotoksyn i pozostałości chemicznych Parametry techniczne : AQL potwierdzający Certyfikat Badania Typu WE w kategorii III Środków Ochrony Indywidualnej, Raport badania z niezaleŝnego laboratorium Oświadczenie wytwórcy lub wynik niezaleŝnego laboratorium Deklaracja wytwórcy Deklaracja wytwórcy Deklaracja wytwórcy Raport badania z niezaleŝnego laboratorium Raport badania wytwórcy Raport badania wytwórcy Karta techniczna wytwórcy Raport badania z niezaleŝnego laboratorium Karta techniczna producenta lub Strona 11 z 29

12 5 Nr 44 Rękawice specjalistyczne - I 7 Nr 46 Rękawice diagnostyczne o Rękawice chirurgiczne lateksowe bezpudrowe (poz 8-14) Rękawice chirurgiczne lateksowe sterylne b/pudru (poz.1-3) Rękawice diagnostyczne lateksowe niesterylne b/pudru (poz. 4-5) Rękawice nitrylowe diagnostyczne Długość rękawicy Grubość rękawicy (palec) zgodne z Dyrektywą o Wyrobie Medycznym MDD 93/42/EEC & 2007/47/EC w klasie II a, zgodne z EN 455(1-4), przebadane na przenikanie mikroorganizmów zgodnie z ASTM F1671 Parametry techniczne AQL Długość rękawicy Grubość rękawicy (palec) zgodne z Dyrektywą o Wyrobie Medycznym MDD 93/42/EEC & 2007/47/EC w klasie II a, zgodne z EN 455(1-4), zgodność z normą EN 455 (1-3) potwierdzona przez przebadane na przenikanie mikroorganizmów zgodnie z ASTM F1671, wolne od akceleratorów chemicznych: tiuramów i MBT, Parametry techniczne AQL Długość rękawicy Grubość rękawicy (palec) zgodne z Dyrektywą o Wyrobie Medycznym MDD 93/42/EEC & 2007/47/EC w klasie I oraz Dyrektywą o Środkach Ochrony Indywidualnej - PPE 89/686/EEC w kategorii I do minimalnego ryzyka, \ zgodne z EN 455(1-4), EN z wył. pkt , EN 374-2, EN 374-3, EN 420, przebadane na przenikanie substancji chemicznych zgodnie z EN Parametry techniczne AQL Długość rękawicy Grubość rękawicy (palec) przebadane i odporne na przenikanie min. 9 cytostatyków zgodnie z ASTM D 6978, przebadane na przenikanie badania producenta, lub niezaleŝnego podmiotu (nie starsze niŝ z 2013 r.), Deklaracja wytwórcy Raport badania z niezaleŝnego laboratorium Karta techniczna producenta lub badania producenta, lub niezaleŝnego podmiotu (nie starsze niŝ z 2013 r.), Oświadczeniem Jednostki Notyfikowanej Raport badania z niezaleŝnego laboratorium Oświadczeniem wytwórcy Kserokopia badań producenta lub niezaleŝnego podmiotu (badania nie starsze niŝ z 2013r.) Raport badania wytwórcy Kserokopia badań producenta lub niezaleŝnego podmiotu (badania nie starsze niŝ z 2013r.) Raport badania wytwórcy Strona 12 z 29

13 przedłuŝonym mankiecie niesterylne (poz. 1-5) mikroorganizmów zgodnie z ASTM 1671 Parametry techniczne AQL Długość rękawicy Grubość rękawicy (palec) Kserokopia badań producenta lub niezaleŝnego podmiotu nie starsze niŝ z 2013 Ocena spełniania ww. warunków udziału w postępowaniu zostanie dokonana na podstawie dokumentów złoŝonych przez wykonawcę, na zasadzie SPEŁNIA/NIE SPEŁNIA. 5. Wykonawca na Ŝądanie Zamawiającego i w zakresie przez niego wskazanym jest zobowiązany wykazać odpowiednio, nie później niŝ na dzień składania ofert spełniania warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy i brak podstaw do wykluczenia z powodu niespełniania warunków, których mowa w art. 24 ust.1 ustawy. 6. Wykonawca moŝe polegać na wiedzy i doświadczeniu, potencjale technicznym, osobach zdolnych do wykonania zamówienia lub zdolnościach finansowych innych podmiotów, niezaleŝnie od charakteru prawnego łączących go z nimi stosunków. Wykonawca w takiej sytuacji będzie zobowiązany udowodnić zamawiającemu, iŝ będzie dysponował zasobami niezbędnymi do realizacji zamówienia, w szczególności przedstawiając w tym celu pisemne zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych na okres korzystania z nich przy wykonaniu zamówienia. 7. Zamawiający wezwie na podstawie art. 26 ust. 3 ustawy wykonawców, którzy w określonym terminie nie złoŝyli wymaganych przez Zamawiającego oświadczeń lub dokumentów, o których mowa w art. 25 ust. 1 ustawy, lub którzy nie złoŝyli pełnomocnictw, albo, którzy złoŝyli wymagane przez Zamawiającego oświadczenia i dokumenty, o których mowa w art. 25 ust. 1 ustawy, zawierające błędy lub złoŝyli wadliwe pełnomocnictwa, do ich złoŝenia w wyznaczonym terminie, chyba, Ŝe mimo ich złoŝenia oferta wykonawcy podlega odrzuceniu albo konieczne byłoby uniewaŝnienie postępowania. ZłoŜone na wezwanie Zamawiającego oświadczenia i dokumenty powinny potwierdzać spełnianie przez Wykonawcę warunków udziału w postępowaniu oraz spełnianie przez oferowane dostawy wymagań określonych przez Zamawiającego, nie później niŝ w dniu, w którym upłynął termin składania ofert. 8. O udzielenie zamówienia ubiegać się mogą wykonawcy, którzy oprócz ww. opisanych warunków spełniają takŝe dodatkowy warunek: 1) wniosą wadium zgodnie z zasadami określonymi, w ppkt 2. Celem potwierdzenia spełniania warunku wykonawca powinien dołączyć dowód wniesienia wadium, w jednej z następujących form tj.: a) kopia dokonania przelewu na konto zamawiającego, b) oryginał (w oddzielnej kopercie) i załączoną do oferty kopię gwarancji bankowej, c) oryginał (w oddzielnej kopercie) i załączoną do oferty kopię gwarancji ubezpieczeniowej, d) oryginał (w oddzielnej kopercie) i załączoną do oferty kopię umowy poręczenia. 2) Wadium. Wadium naleŝy wnieść w wysokości l.. p. Nr pakietu Nazwa Pakietu na kwotę 1. Nr 1 Materiały hemostatyczne dla neurochirurgii 1 257,00 zł 2. Nr 2 Gąbki hemostatyczne 5 817,00 zł 3. Nr 3 Klej tkankowy 376,00 zł 4. Nr 4 Matryca kolagenowa do regeneracji opony twardej i jako 53,00 zł bariera 5. Nr 5 Tampony neurochirurgiczne 726,00 zł 6. Nr 6 Gaza w m.b., gaza jałowa kopertowana, wata celulozowa 1 859,00 zł 7. Nr 7 Kompresy, gaza, lignina, opaski dziane, elastyczne 5 270,00 zł 8. Nr 8 Kompresy gazowe sterylizowane parą wodną 1 182,00 zł 9. Nr 9 Kompresy włókninowe sterylne 30 g 467,00 zł 10. Nr 10 Kompresy chłonne do zaopatrywania silnie sączących ran 2 553,00 zł 11. Nr 11 Tampony z gazy do tamowania krwawień 218,00 zł 12. Nr 12 Tampony z gazy w kształcie fasolki, opatrunki do tamponady 88,00 zł krwotoków z nosa 13. Nr 13 Tupfery, setony, kompresy chłonne 378,00 zł 14. Nr 14 Serwety operacyjne 457,00 zł 15. Nr 15 Zestawy do cięcia cesarskiego i laparotomii 1 872,00 zł 16. Nr 16 Elastyczna opaska samoprzylepna 116,00 zł Strona 13 z 29

14 17. Nr 17 Włókninowa taśma samoprzylepna zabezpieczona papierem 229,00 zł silikonowym 18. Nr 18 Przylepce 1 085,00 zł 19. Nr 19 Przylepce róŝne rodzaje, preparaty na odleŝyny 802,00 zł 20. Nr 20 Paski do zamykania ran 191,00 zł 21. Nr 21 Samoprzylepne sterylne opatrunki na rany pooperacyjne 408,00 zł 22. Nr 22 Opatrunki specjalistyczne - I 298,00 zł 23. Nr 23 Opatrunki specjalistyczne - II 786,00 zł 24. Nr 24 Opatrunki specjalistyczne hydroŝelowe 50,00 zł 25. Nr 25 Opatrunki specjalistyczne na odlezyny i rany oparzeniowe 2 426,00 zł 26. Nr 26 Opatrunki specjalistyczne jałowe z chlorheksydyną - I 89,00 zł 27. Nr 27 Opatrunki do wkłuć 1 801,00 zł 28. Nr 28 Neonatologiczne opatrunki do wkłuć centralnych 254,00 zł 29. Nr 29 Opatrunek do mocowania kaniul 675,00 zł 30. Nr 30 Siatki do podtrzymywania opatrunków 310,00 zł 31. Nr 31 Opaski gipsowe i podkłady pod gips 964,00 zł 32. Nr 32 Zestaw do endoskopowego leczenia refluksu moczowego u 765,00 zł dzieci 33. Nr 33 Kompresy Ŝelowe ciepło-zimno 24,00 zł 34. Nr 34 Gąbki hemostatyczne 78,00 zł 35. Nr 35 Podkłady ginekologiczne 546,00 zł 36. Nr 36 Podkłady chłonne dla chorych 130,00 zł 37. Nr 37 Środki stomatologiczne 52,00 zł 38. Nr 38 Paski do glukometrów 1 636,00 zł 39. Nr 39 Testy ciąŝowe oraz do wykrywania narkotyków 165,00 zł 40. Nr 40 Produkty pomocnicze 628,00 zł 41. Nr 41 Rękawice diagnostyczne nitrylowe i vinylowe ,00 zł 42. Nr 42 Rękawice chirurgiczne polizoprenowe 41,00 zł 43. Nr 43 Rękawice chirurgiczne sterylne 4 368,00 zł 44. Nr 44 Rękawice specjalistyczne - I 48,00 zł 45. Nr 45 Rękawice specjalistyczne - II 119,00 zł 46. Nr 46 Rękawice diagnostyczne o przedłuŝonym mankiecie 232,00 zł 47. Nr 47 Osłonki gumowe na głowicę usg 112,00 zł 48. Nr 48 Substytut skóry 231,00 zł w terminie do dnia r. do godziny Decyduje data wpływu środków do Zamawiającego. 3) Wadium moŝe być wnoszone: a) w pieniądzu przelewem na konto PKO BP S.A. O/Szczecin Nr z dopiskiem Wadium na Dostawę opatrunków tradycyjnych, specjalistycznych, zabezpieczeń do wkłuć, przylepców, rękawic, podkładów dla chorych, gipsów i podkładów pod gips, pasków testowych do glukometrów, testów ciąŝowych i do wykrywania narkotyków, zestawu do leczenia refleksu moczowego, substytutu skóry i innych wyrobów medycznych pomocniczych - w pakietach dla SPS ZOZ Zdroje w pakiecie nr dla SPS ZOZ Zdroje ; b) poręczeniach lub gwarancjach bankowych, gwarancjach ubezpieczeniowych, poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6, ust. 3, pkt 4), lit. b) ustawy z dnia 9 listopada 2000r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, z tym, Ŝe poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pienięŝnym. 4) Wykonawca, którego oferta została wybrana, traci wadium wraz z odsetkami na rzecz zamawiającego w przypadku, gdy: a) odmówił podpisania umowy w sprawie zamówienia publicznego na warunkach określonych w ofercie, b) nie wniósł zabezpieczenia naleŝytego wykonania umowy, c) zawarcie umowy w sprawie zamówienia publicznego stało się niemoŝliwe z przyczyn leŝących po stronie wykonawcy. 5) Zgodnie z art. 46, ust. 4a ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Pzp Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, jeŝeli wykonawca w odpowiedzi na wezwanie, o którym mowa w art. 26, ust. 3 ustawy, nie złoŝył dokumentów, o których mowa w art. 25, ust. 1 ustawy lub pełnomocnictw, chyba, Ŝe udowodni, Ŝe wynika to z przyczyn nieleŝących po jego stronie 6) W przypadku, gdy wykonawca wnosi wadium w formie gwarancji bankowej lub gwarancji ubezpieczeniowej z treści tych gwarancji musi w szczególności jednoznacznie wynikać: a) zobowiązanie gwaranta (banku, zakładu ubezpieczeń) do zapłaty całej kwoty wadium nieodwołalnie i bezwarunkowo na pierwsze Ŝądanie zamawiającego (beneficjenta gwarancji) ze stwierdzeniem, Ŝe zaistniały okoliczności, o których mowa, w pkt. 4) lub pkt. 5) bez konieczności wykazywania, czy choćby uprawdopodabniania tych okoliczności przez beneficjenta ( płatność na samo oświadczenie), stwierdzenie o zapłacie na samo pierwsze Ŝądanie bez konieczności wykazywania, czy choćby uprawdopodobniania podstaw wezwania ( lub inne równowaŝne stwierdzenie) powinno być zamieszczone w treści gwarancji, Strona 14 z 29

15 b) termin obowiązywania gwarancji, który nie moŝe być krótszy niŝ termin związania ofertą, c) miejsce i termin zwrotu gwarancji. 7) W przypadku, gdy wykonawca wnosi wadium w pieniądzu w ofercie naleŝy wpisać nr konta, na który zamawiający będzie mógł zwrócić wadium lub do oferty załączyć upowaŝnienie dla osoby, której zamawiający będzie mógł zwrócić wadium 8) Brak wniesienia wadium, o których mowa w pkt. 4. 2) lub wadium wniesione w jednej z form, o których mowa w pkt. 4.3), lit. b) niezawierające zobowiązań, o których mowa w art. 46, ust. 4a, ust. 5 ustawy Prawo zamówień publicznych spowoduje wykluczenie Wykonawcy (art. 24, ust. 2 pkt. 4 ustawy Prawo zamówień publicznych). 9. Zamawiający nie Ŝąda wniesienia zabezpieczenie naleŝytego wykonania umowy: ROZDZIAŁ VII Wyjaśnienia treści SIWZ i jej modyfikacja oraz sposób porozumiewania się Wykonawców z Zamawiającym 1. Wykonawca moŝe zwrócić się do zamawiającego o wyjaśnienie treści SIWZ. Zamawiający jest zobowiązany udzieli wyjaśnień niezwłocznie jednak nie później niŝ na 6 dni przed terminem składania ofert pod warunkiem, Ŝe wniosek o wyjaśnienie treści SIWZ wpłynął do zamawiającego nie później niŝ do końca dnia, w którym upływa połowa wyznaczonego terminu składania ofert. JeŜeli wniosek o wyjaśnienie treści SIWZ wpłynął po upływie terminu składania wniosku, o którym mowa powyŝej lub dotyczy udzielonych wyjaśnień, zamawiający moŝe udzielić wyjaśnień albo pozostawić wniosek bez rozpoznania. PrzedłuŜenie terminu składania ofert nie wpływa na bieg terminu składania wniosku, o którym mowa powyŝej. 2. Zamawiający jednocześnie przekazuje treść wyjaśnień wszystkim wykonawcom, którym przekazał SIWZ, bez ujawniania źródła zapytania, a takŝe zamieszcza na stronie internetowej Zamawiającego. 3. W szczególnie uzasadnionych przypadkach zamawiający moŝe w kaŝdym czasie przed upływem terminu do składania ofert zmienić treść SIWZ. Dokonaną w ten sposób zmianę przekazuje się niezwłocznie wszystkim wykonawcom, którym przekazano SIWZ oraz zamieszcza się na stronie internetowej Zamawiającego. a) JeŜeli w wyniku zmiany treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia nieprowadzącej do zmiany treści ogłoszenia o zamówieniu jest niezbędny dodatkowy czas na wprowadzenie zmian w ofertach, Zamawiający przedłuŝy termin składania ofert, informując o tym fakcie wykonawców poprzez zamieszczenie informacji na stronie internetowej Zamawiającego. b) JeŜeli dokonana zmiana treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia prowadzić będzie do zmiany treści ogłoszenia o zamówieniu, Zamawiający zamieści ogłoszenie o zmianie ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych. c) JeŜeli zmiana, o której mowa w lit. b) jest istotna, a w szczególności, jeŝeli dotyczy określenia przedmiotu, wielkości lub zakresu zamówienia, kryteriów oceny ofert, warunków udziału w postępowaniu lub sposobu ich spełniania Zamawiający przedłuŝy termin składania ofert o czas niezbędny na wprowadzenie zmian w ofertach, informując o tym fakcie wykonawców poprzez zamieszczenie informacji na stronie internetowej Zamawiającego. d) We wszystkich ww. przypadkach Zamawiającego poinformuje o wprowadzonych modyfikacjach oraz o przedłuŝeniu terminu składania ofert Wykonawców, którym na ich pisemny wniosek doręczono SIWZ, jak równieŝ zamieści informację na stronie internetowej Zamawiającego. 4. Osobą uprawnioną do bezpośredniego kontaktowania się z wykonawcami jest: w zakresie przedmiot zamówienia - p. Anna Kruszyńska, p. Alina Zajdel w zakresie wymogów formalnych oferty - p. Jolanta Duda Sposób porozumiewanie się wykonawcy z Zamawiający został określony poniŝej fax lub lub potwierdzony niezwłocznie pisemnie). 5. Wszystkie oświadczenia, wnioski, zawiadomienia, kopię odwołania do Prezesa Izby oraz inne informacje składane w trakcie postępowania wymagają formy pisemnej, z zastrzeŝeniem pkt Zamawiający dopuszcza porozumiewanie się za pomocą faksu lub a potwierdzonego pisemnie, przy przekazywaniu następujących dokumentów: 1) pytania i wyjaśnienia dotyczące treści SIWZ, 2) modyfikacje treści SIWZ, 3) wniosek o wyjaśnienie i wyjaśnienie treści oferty, 4) wniosek o wyjaśnienie i wyjaśnienia dotyczące oświadczeń i dokumentów, o których mowa w art. 25, ust. 1 ustawy, 5) wezwanie kierowane do wykonawców na podstawie art. 26, ust. 3 ustawy, Strona 15 z 29

16 6) wniosek o udzielenie wyjaśnień dotyczących elementów oferty mających wpływ na wysokość ceny oraz odpowiedź wykonawcy 7) informacja o poprawieniu oczywistych omyłek, o których mowa w art. 87, ust. 2 ustawy Pzp, 8) oświadczenie wykonawcy w kwestii wyraŝenia zgody na poprawienie omyłek, o których mowa w art. 87, ust. 2 ustawy Pzp, 9) wniosek zamawiającego o wyraŝenie zgody na przedłuŝenie terminu związania ofertą oraz odpowiedź wykonawcy, 10) samodzielne przedłuŝenie terminu związania ofertą przez Wykonawcę, 11) zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty, o wykonawcach, którzy zostali z postępowania wykluczeni i wykonawcach, których oferty zostały odrzucone, 12) zawiadomienie o uniewaŝnieniu postępowania. 13) informacje i zawiadomienia kierowane do wykonawców na podstawie art. 181 ustawy. 7. JeŜeli zamawiający lub wykonawca przekazują oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje faksem lub drogą elektroniczną, kaŝda ze stron na Ŝądanie drugiej niezwłocznie potwierdza fakt ich otrzymania. 8. Postępowanie odbywa się w języku polskim w związku, z czym wszelkie pisma, dokumenty, oświadczenia itp. składane w trakcie postępowania między zamawiającym a wykonawcami muszą być sporządzone w języku polskim. 9. Adres do korespondencji jest zamieszczony na pierwszej stronie niniejszej SIWZ. Zamawiający wymaga, aby wszelkie pisma związane z postępowaniem były kierowane wyłącznie na ten adres. 10. Zamawiający nie zamierza zwoływać zebrania wykonawców. 11. Kancelaria Zamawiającego urzęduje od poniedziałku do piątku w godz do Korespondencja przesyłana za pomocą faksu po godzinach urzędowania administracji Zamawiającego zostanie zarejestrowania w następnym dniu pracy i uznana za wniesioną z datą tego dnia. 12. Wykonawca moŝe wysłać treść zapytania dot. treści SIWZ na adres Wysłane przez wykonawcę zapytanie musi być potwierdzone w formie pisemnej. 13. Zgodnie z zapisami art. 92, ust. 1 i ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych niezwłocznie po wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający zawiadomi wykonawców, którzy złoŝyli oferty o: 1) wyborze najkorzystniejszej oferty, podając nazwę (firmę), albo imię i nazwisko, siedzibę albo miejsce zamieszkania i adres wykonawcy, którego ofertę wybrano oraz uzasadnienie jej wyboru, a takŝe nazwy (firmy), albo imiona i nazwiska, siedziby albo miejsca zamieszkania i adresy wykonawców, którzy złoŝyli oferty wraz ze streszczeniem oceny i porównania złoŝonych ofert zawierającym punktację przyznaną ofertom w kaŝdym kryterium oceny ofert i łączną punktację, 2) wykonawcach, których oferty zostały odrzucone, podając uzasadnienie faktyczne i prawne, 3) wykonawcach, którzy zostali wykluczeni z postępowania, podając uzasadnienie faktyczne i prawne 4) terminie, określonym zgodnie z art. 94, po którego upływie umowa w sprawie zamówienia publicznego moŝe być zawarta 14. W przypadku wystąpienia przesłanek, o których mowa w art. 93 ust. 1 ustawy zamawiający uniewaŝnia postępowanie. 15. O uniewaŝnieniu postępowania zamawiający zawiadomi równocześnie wszystkich wykonawców, którzy: 1) ubiegali się o udzielenie zamówienia, - w przypadku uniewaŝnienia postępowania przed upływem terminu składania ofert, 2) złoŝyli oferty - w przypadku uniewaŝnienia postępowania po upływie terminu składania ofert - podając uzasadnienie faktyczne i prawne. 16. Zamawiający przekaŝe wykonawcom informację, o których mowa, w pkt pisemnie, faksem lub drogą elektroniczną oraz poprzez zamieszczenie na stronie internetowej Od terminu przekazania informacji Zamawiający będzie liczył termin skutecznego powiadomienia wykonawcy o powzięciu wiadomości, o których mowa w pkt ROZDZIAŁ VIII Sposób obliczenia ceny oferty Strona 16 z 29

17 1. Cena w ofercie powinna obejmować wszystkie pozycje zamówienia, podatek VAT oraz wszelkiego rodzaju upusty i rabaty i inne koszty związane z realizacją przedmiotu zamówienia i niezbędne do jego wykonania. 2. W ofercie naleŝy podać cenę z VAT (brutto). 3. Rozliczenia pomiędzy zamawiającym a wykonawcą będą prowadzone w walucie PLN 4. Cena musi być wyraŝona w złotych polskich niezaleŝnie od wchodzących w jej skład elementów. Tak obliczona cena będzie brana pod uwagę przez komisję przetargową w trakcie wyboru najkorzystniejszej oferty. 5. Cena oferty wskazana przez Wykonawcę w formularzu oferty, musi być podana w PLN cyfrowo i słownie zgodnie z obowiązującym w Polsce systemem monetarnym tj. z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku. 6. Wykonawca dokonuje zaokrągleń cen do 2 miejsc po przecinku w następujący sposób: a) w górę, gdy > lub = 0,5 grosza do 1 grosza; b) w dół, gdy < 0,5 grosza do 0 grosza; 7. Błąd w obliczeniu ceny, którego nie moŝna poprawić na podstawie art. 87, ust. 2, pkt. 2 Prawa zamówień publicznych spowoduje odrzucenie oferty. ROZDZIAŁ IX Składanie i otwarcie ofert 1. Ofertę naleŝy złoŝyć w siedzibie zamawiającego: ul. Mączna 4, Szczecin, Pawilon nr 5, Kancelaria, do dnia r. do godziny Kancelaria jest czynna od poniedziałku do piątku w godzinach od 7 25 do Za termin złoŝenia oferty uwaŝa się termin jej dotarcia do zamawiającego. 3. W przypadku ofert złoŝonych po terminie zamawiający niezwłocznie zawiadamia wykonawcę, którego oferta została złoŝenia po terminie oraz zwróci mu ofertę po upływie terminu do wniesienia odwołania. 4. Z zawartością ofert nie moŝna zapoznać się przed upływem terminu ich otwarcia. 5. Otwarcie ofert odbędzie się w dniu r. o godz w siedzibie Zamawiającego, w Pawilonie nr 11 - budynek Administracji, w obecności, co najmniej trzech członków Komisji przetargowej. 6. Postępowanie toczyć się będzie z podziałem na część: jawną i niejawną. 7. Zamawiający bezpośrednio przed otwarciem ofert poda kwotę, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia. Następnie zamawiający otworzy koperty z ofertami i ogłosi nazwę (firmę) i adres (siedzibę) wykonawcy, którego oferta jest otwierana, a takŝe informacje dotyczące ceny oferty. 8. Informacje, o których mowa w pkt 7 zamawiający przekaŝe niezwłocznie wykonawcom, którzy nie byli obecni przy otwarciu ofert, na ich wniosek. ROZDZIAŁ X Wybór oferty najkorzystniejszej 1. Wybór oferty najkorzystniejszej zostanie dokonany według następującego kryterium oceny oferty Cena brutto % Sposób przyznania punktów w kryterium cena : cena najniŝsza x 100pkt x znaczenie kryterium 100% cena oferty ocenianej 2. Komisja przetargowa wybierze ofertę z największą liczbą punktów. 3. Wykonawca pozostaje związany ofertą przez okres 60 dni. 4. Wykonawca samodzielnie lub na wniosek zamawiającego moŝe przedłuŝyć termin związania ofertą, na czas niezbędny do zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego, z tym, Ŝe zamawiający moŝe tylko raz, co najmniej na 3 dni przed upływem terminu związania ofertą, zwrócić się do wykonawcy o wyraŝenie zgody na przedłuŝenie tego terminu o oznaczony okres, nie dłuŝszy jednak niŝ 60 dni. 5. Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert. 6. Zamawiający dokona badania ofert w celu stwierdzenia, czy wykonawcy nie podlegają wykluczeniu. W przypadku wykluczenia wykonawcy zamawiający odrzuci jego ofertę. Następnie zamawiający dokona oceny, czy oferty wykonawców niewykluczonych z postępowania nie podlegają odrzuceniu. Strona 17 z 29

18 7. W toku badania i oceny ofert zamawiający moŝe Ŝądać od wykonawców wyjaśnień dotyczących treści złoŝonych ofert i dokumentów potwierdzających spełnianie warunków udziału w postępowaniu. 8. Zamawiający zgodnie z art. 87, ust. 2 ustawy Prawo zamówień publicznych, poprawi w tekście oferty: 1) Oczywiste omyłki pisarskie, 2) Oczywiste omyłki rachunkowe, z uwzględnieniem konsekwencji rachunkowych dokonanych poprawek, 3) inne omyłki polegające na niezgodności oferty ze specyfikacją istotnych warunków zamówienia, niepowodujące istotnych zmian w treści oferty - niezwłocznie zawiadamiając o tym wykonawcę, którego oferta została poprawiona. 9. JeŜeli oferta zawierać będzie raŝąco niską cenę w stosunku do przedmiotu zamówienia, zamawiający zwróci się w formie pisemnej do wykonawcy o udzielenie w określonym terminie wyjaśnień dotyczących elementów oferty mających wpływ na wysokość ceny. 10. Zamawiający odrzuci ofertę, jeŝeli: 1) jest niezgodna z ustawą; 2) jej treść nie odpowiada treści SIWZ, z zastrzeŝeniem art. 87, ust. 2, pkt. 3 ustawy Pzp; 3) jej złoŝenie stanowi czyn nieuczciwej konkurencji w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji; 4) zawiera raŝąco niską cenę w stosunku do przedmiotu zamówienia; 5) została złoŝona przez wykonawcę wykluczonego z udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia; 6) zawiera błędy w obliczeniu ceny; 7) wykonawca w terminie 3 dni od dnia doręczenia zawiadomienia nie zgodził się na poprawienie omyłki o której mowa w art. 87, ust. 2, pkt. 3; 8) jest niewaŝna na podstawie odrębnych przepisów. 11. Oferty nie odrzucone zostaną poddane procedurze oceny zgodnie z kryteriami oceny ofert określonymi w SIWZ 12. Zamawiający wybierze ofertę najkorzystniejszą na podstawie kryteriów oceny ofert określonych w SIWZ. 13. Niezwłocznie po wyborze najkorzystniejszej oferty zamawiający zawiadomi wykonawców, którzy złoŝyli oferty o: 1) wyborze najkorzystniejszej oferty, podając nazwę (firmę), albo imię i nazwisko, siedzibę albo miejsce zamieszkania i adres wykonawcy, którego ofertę wybrano oraz uzasadnienie jej wyboru, a takŝe nazwy (firmy), albo imiona i nazwiska, siedziby albo miejsca zamieszkania i adresy wykonawców, którzy złoŝyli oferty wraz ze streszczeniem oceny i porównania złoŝonych ofert zawierającym punktację przyznaną ofertom w kaŝdym kryterium oceny ofert i łączną punktację, 2) wykonawcach, których oferty zostały odrzucone, podając uzasadnienie faktyczne i prawne, 3) wykonawcach, którzy zostali wykluczeni z postępowania, podając uzasadnienie faktyczne i prawne 4) terminie, określonym zgodnie z art. 94, po którego upływie umowa w sprawie zamówienia publicznego moŝe być zawarta 14. Niezwłocznie po wyborze najkorzystniejszej oferty zamawiający zamieszcza informacje, o których mowa w pkt. 13 na stronie internetowej oraz w miejscu publicznie dostępnym w swojej siedzibie. 15. W przypadku wystąpienia przesłanek, o których mowa w art. 93, ust. 1 ustawy zamawiający uniewaŝnia postępowanie. 16. O uniewaŝnieniu postępowania zamawiający zawiadomi równocześnie wszystkich wykonawców, którzy: 1) ubiegali się o udzielenie zamówienia, - w przypadku uniewaŝnienia postępowania przed upływem terminu składania ofert, 2) złoŝyli oferty - w przypadku uniewaŝnienia postępowania po upływie terminu składania ofert - podając uzasadnienie faktyczne i prawne. 17. Zamawiający nie przewiduje wyboru najkorzystniejszej oferty w drodze aukcji elektronicznej. 18. Zamawiający nie przewiduje zawarcia umowy ramowej. ROZDZIAŁ XI Zawarcie umowy 1. Informacje o formalnościach, jakie powinny być spełnione w celu zawarcia umowy. Strona 18 z 29

19 1) Wykonawca, którego oferta została wybrana zobowiązany jest skontaktować się z zamawiającym w terminie 10 dni od daty przekazania zawiadomienia o wyborze oferty i uzgodnić termin (nie dłuŝszy jak11 dni od daty przekazania zawiadomienia o wyborze oferty) podpisania umowy, z zastrzeŝeniem punktu 2.2). 2) W przypadku, gdy Wykonawca nie skontaktuje się z Zamawiającym w terminie określonym w pkt 1 powyŝej, termin podpisania umowy wyznaczy jednostronnie Zamawiający i będzie on wiąŝący dla Wykonawcy. 3) Wykonawca ma obowiązek zawrzeć umowę zgodnie ze wzorem umowy załączonym do niniejszej siwz. 4) Zawarta umowa będzie jawna i będzie podlegała udostępnianiu na zasadach określonych w przepisach o dostępie do informacji publicznej (art. 139 ust. 3 ustawy). 2. Termin i miejsce zawarcia umowy. 1) Zamawiający zawrze umowę w sprawie zamówienia publicznego w siedzibie zamawiającego, z zastrzeŝeniem art. 183 w terminie: a) nie krótszym niŝ 10 dni od dnia przekazania zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty, jeŝeli zawiadomienie to zostało przesłane w sposób określony w art. 27 ust. 2 ustawy oraz w SIWZ, w Rozdziale VII w pkt.7 z zastrzeŝeniem punktu 2). b) nie krótszym niŝ 15 dni od dnia przekazania zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty, jeŝeli zawiadomienie to zostało przesłane w inny sposób niŝ określony w art. 27 ust. 2 ustawy oraz w SIWZ, w Rozdziale VII w pkt. 7) z zastrzeŝeniem punktu 2). 2) Zamawiający moŝe zawrzeć umowę w sprawie zamówienia publicznego przed upływem terminu, o którym mowa w ppkt.1, jeŝeli w postępowaniu o udzielenie zamówienia zostanie złoŝona tylko jedna oferta. 3. JeŜeli wykonawca, którego oferta została wybrana, uchyla się od zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego lub nie wniesie wymaganego zabezpieczenia naleŝytego wykonania umowy (w przypadku, gdy było ono wymagane), Zamawiający moŝe wybrać ofertę najkorzystniejszą spośród pozostałych ofert bez przeprowadzenia ich ponownego badania i oceny, chyba, Ŝe zachodzą przesłanki uniewaŝnienia postępowania, o których mowa w art. 93 ust. 1 ustawy. ROZDZIAŁ XII Pouczenie o środkach ochrony prawnej 1. Wykonawcom, którzy mają lub mieli interes w uzyskaniu zamówienia oraz ponieśli lub mogą ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez zamawiającego przepisów ustawy, przysługują środki ochrony prawnej przewidziane w dziale VI ustawy: odwołanie i skarga. 2. Odwołanie przysługuje wyłącznie od niezgodnej przepisami ustawy czynności zamawiającego podjętej w postępowaniu o udzielenie zamówienia lub zaniechania czynności, do której zamawiający jest zobowiązany na podstawie ustawy. 3. Odwołanie powinno wskazywać czynności lub zaniechanie czynności zamawiającego, której zarzuca się niezgodność z przepisami ustawy, zawierać zwięzłe przedstawienie zarzutów, określać Ŝądanie oraz wskazywać okoliczności faktyczne i prawne uzasadniające wniesienie odwołania. 4. Odwołanie wnosi się do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej w formie pisemnej albo elektronicznej opatrzonej bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym za pomocą waŝnego kwalifikowanego certyfikatu w terminie określonym w art. 182 ustawy. 5. Odwołujący przesyła kopię odwołania zamawiającemu przed upływem terminu do wniesienia odwołania w taki sposób, aby mógł on zapoznać się z jego treścią przed upływem tego terminu. 6. Na orzeczenie Krajowej Izby Odwoławczej stronom oraz uczestnikom postępowania odwoławczego przysługuje skarga do sądu. ROZDZIAŁ XIII Opis przedmiotu zamówienia i inne istotne postanowienia I. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa opatrunków tradycyjnych, specjalistycznych, zabezpieczeń do wkłuć, przylepców, rękawic, podkładów dla chorych, gipsów i podkładów pod gips, pasków testowych do glukometrów, testów ciąŝowych i do wykrywania narkotyków, zestawu do leczenia refleksu moczowego, substytutu (kod CPV: (kod CPV:; ; ; ; ; ). Strona 19 z 29

20 2. Przedmiot zamówienia jest podzielony na 48 części zwanych pakietami. Zamawiający dopuszcza składania ofert częściowych. Oferta powinna obejmować całość przedmiotu zamówienia w danym pakiecie l.. p. Nr pakietu Nazwa Pakietu 1. Nr 1 Materiały hemostatyczne dla neurochirurgii 2. Nr 2 Gąbki hemostatyczne 3. Nr 3 Klej tkankowy 4. Nr 4 Matryca kolagenowa do regeneracji opony twardej i jako bariera 5. Nr 5 Tampony neurochirurgiczne 6. Nr 6 Gaza w m.b., gaza jałowa kopertowana, wata celulozowa 7. Nr 7 Kompresy, gaza, lignina, opaski dziane, elastyczne 8. Nr 8 Kompresy gazowe sterylizowane parą wodną 9. Nr 9 Kompresy włókninowe sterylne 30 g 10. Nr 10 Kompresy chłonne do zaopatrywania silnie sączących ran 11. Nr 11 Tampony z gazy do tamowania krwawień 12. Nr 12 Tampony z gazy w kształcie fasolki, opatrunki do tamponady krwotoków z nosa 13. Nr 13 Tupfery, setony, kompresy chłonne 14. Nr 14 Serwety operacyjne 15. Nr 15 Zestawy do cięcia cesarskiego i laparotomii 16. Nr 16 Elastyczna opaska samoprzylepna 17. Nr 17 Włókninowa taśma samoprzylepna zabezpieczona papierem silikonowym 18. Nr 18 Przylepce 19. Nr 19 Przylepce róŝne rodzaje, preparaty na odleŝyny 20. Nr 20 Paski do zamykania ran 21. Nr 21 Samoprzylepne sterylne opatrunki na rany pooperacyjne 22. Nr 22 Opatrunki specjalistyczne - I 23. Nr 23 Opatrunki specjalistyczne - II 24. Nr 24 Opatrunki specjalistyczne hydroŝelowe 25. Nr 25 Opatrunki specjalistyczne na odlezyny i rany oparzeniowe 26. Nr 26 Opatrunki specjalistyczne jałowe z chlorheksydyną - I 27. Nr 27 Opatrunki do wkłuć 28. Nr 28 Neonatologiczne opatrunki do wkłuć centralnych 29. Nr 29 Opatrunek do mocowania kaniul 30. Nr 30 Siatki do podtrzymywania opatrunków 31. Nr 31 Opaski gipsowe i podkłady pod gips 32. Nr 32 Zestaw do endoskopowego leczenia refluksu moczowego u dzieci 33. Nr 33 Kompresy Ŝelowe ciepło-zimno 34. Nr 34 Gąbki hemostatyczne 35. Nr 35 Podkłady ginekologiczne 36. Nr 36 Podkłady chłonne dla chorych 37. Nr 37 Środki stomatologiczne 38. Nr 38 Paski do glukometrów 39. Nr 39 Testy ciąŝowe oraz do wykrywania narkotyków 40. Nr 40 Produkty pomocnicze 41. Nr 41 Rękawice diagnostyczne nitrylowe i vinylowe 42. Nr 42 Rękawice chirurgiczne polizoprenowe 43. Nr 43 Rękawice chirurgiczne sterylne 44. Nr 44 Rękawice specjalistyczne - I 45. Nr 45 Rękawice specjalistyczne - II 46. Nr 46 Rękawice diagnostyczne o przedłuŝonym mankiecie 47. Nr 47 Osłonki gumowe na głowicę usg 48. Nr 48 Substytut skóry 3. Szczegółowe wymagania i dokładny opis produktów znajduje się w załącznikach od 1 do nr Ilości wskazane w Załączniku od nr 1 do nr 48 (w ramach poszczególnych pakietów) Szczegółowa oferta cenowa zostały podane orientacyjnie i mogą ulec zmianie w zaleŝności od rzeczywistych potrzeb Zamawiającego. Ilości zostały podane jedynie by ułatwić sporządzenie i skalkulowanie oferty. W trakcie realizacji umowy Zamawiający zastrzega sobie prawo do zmiany zamawianych ilości w poszczególnych pozycjach danego pakietu, poprzez ich zwiększenie lub zmniejszenie, z tym jednak zastrzeŝeniem, iŝ nie zostanie przekroczona ogólna wartość danego pakietu wynikająca z oferty cenowej Wykonawcy i stanowiąca wartość umowy. 5. Zmiany, o których mowa w pkt. 4 nie mogą prowadzić do zwiększenia wartości brutto umowy, a w przypadku zmniejszenia ilości przedmiotu umowy nie będą słuŝyć Wykonawcy Ŝadne roszczenia wobec Zamawiającego Strona 20 z 29

Polska-Gdańsk: Roboty budowlane 2014/S 078-134424

Polska-Gdańsk: Roboty budowlane 2014/S 078-134424 1/9 Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:134424-2014:text:pl:html Polska-Gdańsk: Roboty budowlane 2014/S 078-134424 Gdański Uniwersytet Medyczny, ul. M. Skłodowskiej-Curie

Bardziej szczegółowo

Sekcja I: Instytucja zamawiająca/podmiot zamawiający

Sekcja I: Instytucja zamawiająca/podmiot zamawiający Unia Europejska Publikacja Suplementu do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej 2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luksemburg Faks: +352 29 29 42 670 E-mail: ojs@publications.europa.eu Informacje i formularze

Bardziej szczegółowo

/ wzór / (miejscowość, data)

/ wzór / (miejscowość, data) ... (pieczęć nagłówkowa Wykonawcy) / wzór /... (miejscowość, data) Dolnośląski Urząd Wojewódzki Pl. Powstańców Warszawy 1 50-153 Wrocław WNIOSEK O DOPUSZCZENIE DO UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA

Bardziej szczegółowo

2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luksemburg Faks:

2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luksemburg Faks: Unia Europejska Publikacja Suplementu do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej 2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luksemburg Faks: +352 29 29 42 670 E-mail: ojs@publications.europa.eu Informacje i formularze

Bardziej szczegółowo

OFERTA PRZETARGOWA. Wójt Gminy Nowy Targ Nowy Targ, ul. Bulwarowa 9. Załącznik Nr Dane wykonawcy: (kwota brutto)

OFERTA PRZETARGOWA. Wójt Gminy Nowy Targ Nowy Targ, ul. Bulwarowa 9. Załącznik Nr Dane wykonawcy: (kwota brutto) Załącznik Nr 1 Dane wykonawcy:... (miejscowość i data) Nazwa:... Siedziba:... numer NIP:... numer REGON:... numer telefonu:... numer faksu:... e-mail:... Wójt Gminy Nowy Targ 34-400 Nowy Targ, ul. Bulwarowa

Bardziej szczegółowo

Osobą upoważnioną do kontaktów z Wykonawcami jest : Ewa Kępska, Anna Cielas tel. (0-55) 640 3565.

Osobą upoważnioną do kontaktów z Wykonawcami jest : Ewa Kępska, Anna Cielas tel. (0-55) 640 3565. Sztum, dnia 28.11.2014 r. OGŁOSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM Zakład Aktywności Zawodowej w Sztumie ul. Żeromskiego 8, 82-400 Sztum, ogłasza przetarg nieograniczony poniżej kwot określonych w art 11

Bardziej szczegółowo

OFERTA PRZETARGOWA. (kwota ryczałtowa brutto łączna za nadzór montażu 429 zestawów kolektorów słonecznych) w tym VAT (..%) w kwocie.. ...

OFERTA PRZETARGOWA. (kwota ryczałtowa brutto łączna za nadzór montażu 429 zestawów kolektorów słonecznych) w tym VAT (..%) w kwocie.. ... Załącznik Nr 1 Dane wykonawcy:... (miejscowość i data) Nazwa:... Siedziba:... numer NIP:... numer telefonu:... numer faksu:... e-mail:... Wójt Gminy Nowy Targ 34-400 Nowy Targ, ul. Bulwarowa 9 OFERTA PRZETARGOWA

Bardziej szczegółowo

Nr referencyjny nadany sprawie przez Zamawiającego RDiZ- 2710. 7.2013 OŚWIADCZAM(Y), ŻE:

Nr referencyjny nadany sprawie przez Zamawiającego RDiZ- 2710. 7.2013 OŚWIADCZAM(Y), ŻE: Załącznik nr 2 wzór oświadczenia wykonawcy o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu na podstawie w art. 22 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U.

Bardziej szczegółowo

FORMULARZ CENOWY WYKONAWCY

FORMULARZ CENOWY WYKONAWCY Załącznik nr 1 do SIWZ FORMULARZ CENOWY WYKONAWCY DANE DOTYCZĄCE WYKONAWCY: Nazwa: Siedziba:. Nr telefonu: Adres e-mail: Nr fax.: (miejscowość i data) Dane Zamawiającego: Zespół Szkół Publicznych w Kowalewie

Bardziej szczegółowo

Polska-Poznań: Meble medyczne 2014/S 014-020142. (Suplement do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej, 12.12.2013, 2013/S 241-418793)

Polska-Poznań: Meble medyczne 2014/S 014-020142. (Suplement do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej, 12.12.2013, 2013/S 241-418793) 1/13 Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:20142-2014:text:pl:html Polska-Poznań: Meble medyczne 2014/S 014-020142 Wielkopolskie Centrum Onkologii, ul. Garbary 15,

Bardziej szczegółowo

Oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu

Oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu Załącznik nr 2 do SIWZ... Oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego o wartości szacunkowej nie przekraczającej kwoty określonej w przepisach

Bardziej szczegółowo

Określenie przedmiotu zamówienia za pomocą kodów i nazw Wspólnego Słownika Zamówień CPV Łożyska

Określenie przedmiotu zamówienia za pomocą kodów i nazw Wspólnego Słownika Zamówień CPV Łożyska Ogłoszenie o zamówieniu PRZETARG NIEOGRANICZONY PONIŻEJ KWOT Z ART. 133 UST.1 PZP, OKREŚLONYCH W PRZEPISACH WYDANYCH NA PODSTAWIE ART. 11 UST.8 PZP Tramwaje Warszawskie sp. z o.o., 01-232 Warszawa, Siedmiogrodzka

Bardziej szczegółowo

FORMULARZ OFERTY /roboty budowlane/

FORMULARZ OFERTY /roboty budowlane/ ZAŁĄCZNIK NR 6 DO SIWZ WYKONAWCA: Niniejsza oferta zostaje złożona przez 1 : FORMULARZ OFERTY /roboty budowlane/ dnia.. r. pełna nazwa wykonawcy albo...... adres siedziby wykonawcy albo adres zamieszkania

Bardziej szczegółowo

na wykonanie zamówienia pn.:

na wykonanie zamówienia pn.: Załącznik nr 1 do SIWZ...,... FORMULARZ OFERTOWY na wykonanie zamówienia pn.: Konsorcjum oprócz lidera wymienionego powyżej składa się z (wypełnić tylko w przypadku składania oferty wspólnej): Nazwa Wykonawcy

Bardziej szczegółowo

ROZDZIAŁ III OŚWIADCZENIE O BRAKU PODSTAW DO WYKLUCZENIA Z POSTĘPOWANIA

ROZDZIAŁ III OŚWIADCZENIE O BRAKU PODSTAW DO WYKLUCZENIA Z POSTĘPOWANIA ROZDZIAŁ III OŚWIADCZENIE O BRAKU PODSTAW DO WYKLUCZENIA Z POSTĘPOWANIA (pieczęć Wykonawcy/Wykonawców) Pełne dane adresowe Wykonawcy OŚWIADCZENIE (BPW) o nawierzchni tłuczniowej na terenie Nadleśnictwa

Bardziej szczegółowo

1. Warunki udziału w postępowaniu przetargowym. (art. 22)

1. Warunki udziału w postępowaniu przetargowym. (art. 22) 1. Warunki udziału w postępowaniu przetargowym. (art. 22) 1.O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy: 1) posiadają uprawnienia do wykonania określonej działalności lub czynności, jeŝeli

Bardziej szczegółowo

Ogłoszenie ZP/23/13. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia znajduje się w załączniku nr 1 do SIWZ.

Ogłoszenie ZP/23/13. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia znajduje się w załączniku nr 1 do SIWZ. Ogłoszenie o wszczęciu postępowania w trybie przetargu nieograniczonego na druk i dostawę ulotek i plakatów zgodnie z dostarczonymi przez Zamawiającego projektami graficznymi na potrzeby organizacji targów

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej zamawiającego:

Adres strony internetowej zamawiającego: Zgierz: Dostawa fabrycznie nowego samochodu ciężarowego z systemem hakowym i żurawiem typu HDS do selektywnej zbiórki odpadów z wysepek ekologicznych dla Miejskiego Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej

Bardziej szczegółowo

Nazwa Wykonawcy (Pieczęć, adres telefon, faks, e-mail Wykonawcy) DOA.IV-33210-16/09

Nazwa Wykonawcy (Pieczęć, adres telefon, faks, e-mail Wykonawcy) DOA.IV-33210-16/09 Zał. do SIWZ faks, e-mail Wykonawcy) DOA.IV-33210-16/09 przy ul. Piastowskiej 14, 45 082 Opole, w imieniu którego działa Marszałek Województwa Opolskiego W odpowiedzi na ogłoszenie o przetargu nieograniczonym

Bardziej szczegółowo

Przetarg nieograniczony na odbieranie i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości z terenu Gminy Nowy Targ

Przetarg nieograniczony na odbieranie i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości z terenu Gminy Nowy Targ Załącznik Nr 1 Dane wykonawcy:... (miejscowość i data) Nazwa:... Siedziba:... numer NIP:... numer REGON:... numer telefonu:... numer faksu:... e-mail:... Wójt Gminy Nowy Targ 34-400 Nowy Targ, ul. Bulwarowa

Bardziej szczegółowo

Zespół Szkół Hotelarsko-Turystycznych

Zespół Szkół Hotelarsko-Turystycznych ZARZĄD POWIATU TATRZAŃSKIEGO Załącznik numer 1... dnia... 2014 roku 34-500 Zakopane, ul. Chramcówki 15, tel. (0-18) 20-17-100, fax (0-18) 20-17-104 http://www.powiat.tatry.pl e-mail: zp@powiat.tatry.pl

Bardziej szczegółowo

SP Sieradz, r.

SP Sieradz, r. SP.261.30.2015 Sieradz, 01.12.2015 r. OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU 1) Nazwa i adres zamawiającego: Powiatowy Zarząd Dróg w Sieradzu, 98-200 Sieradz,Plac Wojewódzki 3 (tel.0-43 827-18-61, fax. 827-18-62 2)Tryb

Bardziej szczegółowo

FORMULARZ OFERTY /roboty budowlane/ OFERTA

FORMULARZ OFERTY /roboty budowlane/ OFERTA ZAŁĄCZNIK NR 5 DO SIWZ FORMULARZ OFERTY /roboty budowlane/ dnia.. r. WYKONAWCA: Nazwa wykonawcy/wykonawców w przypadku oferty wspólnej:... Adres*:... TEL.*....... REGON*:... NIP*:... FAX* na który zamawiający

Bardziej szczegółowo

II.1.7) Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie. II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Okres w dniach: 14.

II.1.7) Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie. II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Okres w dniach: 14. 1 z 5 10-01-05 16:03 Gdynia: DOSTAWA SPRZĘTU KOMPUTEROWEGO - POSTEPOWANIE NR 01/UCMMiT/AW/10 Numer ogłoszenia: 3234-2010; data zamieszczenia: 05.01.2010 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy Zamieszczanie

Bardziej szczegółowo

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Zakończenie: 22.12.2009.

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Zakończenie: 22.12.2009. Trzebinia: Dowóz dzieci niepełnosprawnych do szkół i specjalistycznych placówek oświatowych na trasie: miejsce zamieszkania - szkoła - miejsce zamieszkania wraz z zapewnieniem opieki OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU

Bardziej szczegółowo

Człowiek najlepsza inwestycja

Człowiek najlepsza inwestycja Załącznik nr 1 do SIWZ - Formularz oferty... dnia... ( pieczątka nagłówkowa Wykonawcy) OFERTA Złożona w odpowiedzi na ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na organizację i przeprowadzenie turnusu rehabilitacyjnego

Bardziej szczegółowo

Dział III. Formularz oferty. i Formularze załączników do oferty

Dział III. Formularz oferty. i Formularze załączników do oferty Dział III Formularz oferty i Formularze załączników do oferty załącznik nr 1 załącznik nr 2 załącznik nr 3 załącznik nr 4 Oświadczenie Wykonawcy, zgodne z art. 22 ust. 1 pkt 1-3 ustawy Prawo zamówień publicznych.

Bardziej szczegółowo

FORMULARZ OFERTOWY. Numer telefonu:... Numer faksu... Adres (netto)... słownie:... podatek VAT...% w kwocie:... łączna cena (brutto):...

FORMULARZ OFERTOWY. Numer telefonu:... Numer faksu... Adres   (netto)... słownie:... podatek VAT...% w kwocie:... łączna cena (brutto):... FORMULARZ OFERTOWY W związku z ogłoszeniem przetargu nieograniczonego pn. Szkolenia zawodowe w ramach Zadania 1 Aktywna integracja projektu Czas na aktywność w gminie Stalowa Wola współfinansowanego ze

Bardziej szczegółowo

dostawa do siedziby Polskiego Komitetu Normalizacyjnego oprogramowania Microsoft Office Professional

dostawa do siedziby Polskiego Komitetu Normalizacyjnego oprogramowania Microsoft Office Professional Strona 1 z 5 Warszawa: Zakup oprogramowania MS Office Professional 2007 MOLP wraz z dostawą dla PKN Numer ogłoszenia: 203767-2009; data zamieszczenia: 10.11.2009 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy Zamieszczanie

Bardziej szczegółowo

Zamawiający: Miejskie Przedsiębiorstwo Oczyszczania MPO Łódź Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością. ul. Tokarzewskiego Łódź

Zamawiający: Miejskie Przedsiębiorstwo Oczyszczania MPO Łódź Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością. ul. Tokarzewskiego Łódź Zamawiający: Miejskie Przedsiębiorstwo Oczyszczania MPO Łódź Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością ul. Tokarzewskiego 2 9-842 Łódź Załącznik numer 4 do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia Wdrożenie

Bardziej szczegółowo

FORMULARZ OFERTY /roboty budowlane/

FORMULARZ OFERTY /roboty budowlane/ WYKONAWCA: Niniejsza oferta zostaje złożona przez 1 : pełna nazwa wykonawcy albo imię i nazwisko...... adres siedziby wykonawcy albo adres zamieszkania i adres wykonawcy...... Nr NIP... Regon... Nr konta

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 8 wzór oświadczenia o braku zaległości podatkowych oraz zaległości w opłacaniu składek na ubezpieczenie zdrowotne i społeczne.

Załącznik nr 8 wzór oświadczenia o braku zaległości podatkowych oraz zaległości w opłacaniu składek na ubezpieczenie zdrowotne i społeczne. Załącznik nr 8 wzór oświadczenia o braku zaległości podatkowych oraz zaległości w opłacaniu składek na ubezpieczenie zdrowotne i społeczne. Nr referencyjny nadany sprawie przez Zamawiającego RDiZ Z.P.

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej zamawiającego: (zakładka Edukacja - Trzebińskie Centrum Administracyjne)

Adres strony internetowej zamawiającego:  (zakładka Edukacja - Trzebińskie Centrum Administracyjne) Trzebinia: Dostawa oleju opałowego wraz z transportem do szkół podstawowych z terenu gminy Trzebinia Numer ogłoszenia: 197481-2009; data zamieszczenia: 04.11.2009 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy Zamieszczanie

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 1 FORMULARZ OFERTY

Załącznik nr 1 FORMULARZ OFERTY Załącznik nr 1 FORMULARZ OFERTY 1 ... (pieczęć Wykonawcy) OFERTA Nawiązując do ogłoszenia przetargu nieograniczonego o wartości zamówienia poniżej kwot określonych w przepisach na podst. art.11 ust.8.

Bardziej szczegółowo

I. 1) NAZWA I ADRES: Zakład Usług Komunalnych, ul. Rolnicza 36, Wodzisław, woj.

I. 1) NAZWA I ADRES: Zakład Usług Komunalnych, ul. Rolnicza 36, Wodzisław, woj. Page 1 of 5 Wodzisław: Zakup wraz z montażem fabrycznie nowej beczki asenizacyjnej wraz z osprzętem (pompa + armatura) na podstawionym przez Zamawiającego podwoziu samochodu ciężarowego (marki MERCEDES

Bardziej szczegółowo

WNIOSEK O DOPUSZCZENIE DO UDZIAŁU W LICYTACJI ELEKTRONICZNEJ

WNIOSEK O DOPUSZCZENIE DO UDZIAŁU W LICYTACJI ELEKTRONICZNEJ Nr sprawy: BPM.ZZP.340-522/10 Załącznik nr 3 do ogłoszenia BPM.ZZP.342-522/10 /oznaczenie wykonawcy/, dnia WNIOSEK O DOPUSZCZENIE DO UDZIAŁU W LICYTACJI ELEKTRONICZNEJ W związku z ogłoszeniem Zamawiającego:

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.univ.szczecin.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.univ.szczecin.pl 1 z 5 2014-02-21 11:17 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.univ.szczecin.pl Szczecin: Mobilne urządzenia do badania ruchów gałek

Bardziej szczegółowo

jest usługa całodobowej ochrony fizycznej budynku Prokuratury Rejonowej w Oleśnicy przy ul. Chopina

jest usługa całodobowej ochrony fizycznej budynku Prokuratury Rejonowej w Oleśnicy przy ul. Chopina Strona 1 z 5 Wrocław: Całodobowa ochrona fizyczna budynku Prokuraury Rejonowej w Oleśnicy ul. Chopina 2 Numer ogłoszenia: 285835-2008; data zamieszczenia: 27.10.2008 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi Zamieszczanie

Bardziej szczegółowo

FORMULARZ OFERTY. 1. NAZWA I ADRES WYKONAWCY:... Numer telefonu:... Numer faksu... Adres .

FORMULARZ OFERTY. 1. NAZWA I ADRES WYKONAWCY:... Numer telefonu:... Numer faksu... Adres  . ZAŁĄCZNIK NR 1 FORMULARZ OFERTOWY FORMULARZ OFERTY W związku z ogłoszeniem przetargu nieograniczonego pn. Remont przyłącza kanalizacji sanitarnej wraz z budową studzienki rewizyjnej do budynku przy ul.

Bardziej szczegółowo

Do Zamawiającego: Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. ul. Ks. B. Jaśkowskiego Inowrocław. Formularz Ofertowy

Do Zamawiającego: Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. ul. Ks. B. Jaśkowskiego Inowrocław. Formularz Ofertowy Nazwa oferenta (pieczęć) Załącznik nr 2 Do Zamawiającego: Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. ul. Ks. B. Jaśkowskiego 14 88-100 Inowrocław Formularz Ofertowy Przystępując do przetargu

Bardziej szczegółowo

Izba Celna w Szczecinie ul. Energetyków 55 70-952 Szczecin. ogłasza przetarg nieograniczony. Gramatura (w g/m 2 )

Izba Celna w Szczecinie ul. Energetyków 55 70-952 Szczecin. ogłasza przetarg nieograniczony. Gramatura (w g/m 2 ) Nr sprawy: 420000-ILGW-253-8/10/BK Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym o wartości zamówienia równie lub przekraczającej kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art.11 ust.8 ustawy Prawo zamówień

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia:

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: 1 z 6 2015-07-02 14:21 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.zdrowie.walbrzych.pl Wałbrzych: Dostawy endoprotezoplastyk oraz zestawów

Bardziej szczegółowo

Polska-Zabrze: Gazy 2013/S

Polska-Zabrze: Gazy 2013/S Polska-Zabrze: Gazy 2013/S 229-397316 Śląskie Centrum Chorób Serca w Zabrzu, ul. M. Curie-Skłodowskiej 9, Osoba do kontaktów: Andrzej Bonczek, Zabrze41-800, POLSKA. Tel.: +48 323733668. Faks: +48 323733668.

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 6 pieczęć wykonawcy Znak Sprawy: ZP.271.01.2014 Lista podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej/ Informacja, o braku przynależności do grupy kapitałowej 1.... (pełna nazwa i adres

Bardziej szczegółowo

Polska-Jarocin: Olej napędowy 2015/S 214-390776. (Suplement do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej, 31.10.2015, 2015/S 212-384844)

Polska-Jarocin: Olej napędowy 2015/S 214-390776. (Suplement do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej, 31.10.2015, 2015/S 212-384844) 1/8 Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:390776-2015:text:pl:html Polska-Jarocin: Olej napędowy 2015/S 214-390776 Jarocińskie Linie Autobusowe Spółka z o.o. w Jarocinie,

Bardziej szczegółowo

Oświadczenie nr 1 o braku podstaw do wykluczenia z postępowania......... - jako uprawnieni do występowania w imieniu firmy:...

Oświadczenie nr 1 o braku podstaw do wykluczenia z postępowania......... - jako uprawnieni do występowania w imieniu firmy:... Oświadczenie nr 1 o braku podstaw do wykluczenia z postępowania............ [imiona nazwiska i stanowiska osób uprawnionych do podpisywania oferty] - jako uprawnieni do występowania w imieniu firmy:......

Bardziej szczegółowo

WNIOSEK O DOPUSZCZENIE DO UDZIAŁU W PRZETARGU OGRANICZONYM

WNIOSEK O DOPUSZCZENIE DO UDZIAŁU W PRZETARGU OGRANICZONYM (nazwa i adres wykonawcy) WNIOSEK O DOPUSZCZENIE DO UDZIAŁU W PRZETARGU OGRANICZONYM Nazwa i adres Wykonawcy:..... Telefon: fax:.. Numer REGON numer NIP W odpowiedzi na ogłoszenie o zamówieniu na usługę

Bardziej szczegółowo

G.271.2.2013 Załącznik nr 1 do SIWZ OFERTA. z dnia.. telefon...fax... e-mail... NIP... REGON... Osoba/osoby reprezentujące Wykonawcę:...

G.271.2.2013 Załącznik nr 1 do SIWZ OFERTA. z dnia.. telefon...fax... e-mail... NIP... REGON... Osoba/osoby reprezentujące Wykonawcę:... Załącznik nr 1... (pieczątka firmowa Wykonawcy) OFERTA z dnia.. Nazwa i adres Wykonawcy telefon...fax... e-mail... NIP... REGON... Osoba/osoby reprezentujące Wykonawcę:... I. Oferujemy wykonanie przedmiotu

Bardziej szczegółowo

PRAWO ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH. Zespół Ekonomiki Oświaty w Krakowie

PRAWO ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH. Zespół Ekonomiki Oświaty w Krakowie PRAWO ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH - PRAKTYCZNE PORADY Zespół Ekonomiki Oświaty w Krakowie Podstawy prawne: Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity: Dz. U. z 2010r., Nr 113,

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 2 do SIWZ (Oświadczenia i formularze) Znak sprawy: ZP/001/2015. Oświadczenie nr 1 o braku podstaw do wykluczenia z postępowania......

Załącznik nr 2 do SIWZ (Oświadczenia i formularze) Znak sprawy: ZP/001/2015. Oświadczenie nr 1 o braku podstaw do wykluczenia z postępowania...... Oświadczenie nr 1 o braku podstaw do wykluczenia z postępowania...... [imiona nazwiska i stanowiska osób uprawnionych do podpisywania oferty] - jako uprawnieni do występowania w imieniu firmy:...... [pełna

Bardziej szczegółowo

FORMULARZ OFERTY DLA PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO

FORMULARZ OFERTY DLA PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO FORMULARZ OFERTY DLA PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO ZAŁĄCZNIK NR 1 Na: / Nazwa postępowania / 1) ZAMAWIAJĄCY:..... 2) WYKONAWCA Niniejsza oferta zostaje złożona przez:...... 3) OSOBA UPRAWNIONA DO KONTAKTÓW

Bardziej szczegółowo

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM 1 z 6 2014-04-24 14:42 Białystok: Wykonanie dokumentacji na przebudowę sieci w ul. Ciepłej, Poleskiej, Nowogrodzkiej, Jurowieckiej, Gruntowej, Mickiewicza, Broniewskiego oraz Akademickiej w Białymstoku

Bardziej szczegółowo

Przetarg na obsługę bankową budżetu Gminy Gniezno OFERTA

Przetarg na obsługę bankową budżetu Gminy Gniezno OFERTA Załącznik nr 1 Przetarg na obsługę bankową budżetu OFERTA......... Gmina Gniezno al. Reymonta 2 62-200 Gniezno W odpowiedzi na ogłoszenie o przetargu nieograniczonym: 1. Oferujemy wykonanie pełnego zakresu

Bardziej szczegółowo

I. 1) NAZWA I ADRES: Miejski Zakład Oczyszczania sp. z o.o., ul. Saperska 23, Leszno, woj. wielkopolskie, tel , faks

I. 1) NAZWA I ADRES: Miejski Zakład Oczyszczania sp. z o.o., ul. Saperska 23, Leszno, woj. wielkopolskie, tel , faks Leszno: Dostawa kontenerów i pojemników na odpady Numer ogłoszenia: 241602-2014; data zamieszczenia: 18.07.2014 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy:

Bardziej szczegółowo

1 F O R M U L A R Z ASORTYMENTOWO - CENOWY

1 F O R M U L A R Z ASORTYMENTOWO - CENOWY Załącznik nr 1 F O R M U L A R Z ASORTYMENTOWO - CENOWY.................. 1. Występując w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na roboty zabezpieczające dla zadania: Tymczasowe

Bardziej szczegółowo

OFERTA. Składamy ofertę na wykonanie prac objętych zamówieniem za kwotę... netto wynagrodzenie w wysokości) w zł:

OFERTA. Składamy ofertę na wykonanie prac objętych zamówieniem za kwotę... netto wynagrodzenie w wysokości) w zł: Z a ł ą c z n i k n r 1... OFERTA Centrum Logistyczno Inwestycyjne Poznań II Sp. z o.o. ul. Rabowicka 6 62-020 Swarzędz Jasin Nawiązując do ogłoszenia o przetargu nieograniczonym na: Dostawę, montaż, skonfigurowanie

Bardziej szczegółowo

zamówienie sektorowe DNZ/64/2015

zamówienie sektorowe DNZ/64/2015 Ogłoszenie o zamówieniu PRZETARG NIEOGRANICZONY PONIŻEJ KWOT Z ART. 133 UST.1 Prawa zamówień publicznych /PZP/, OKREŚLONYCH W PRZEPISACH WYDANYCH NA PODSTAWIE ART. 11 UST. 8 PZP, zamówienie sektorowe DNZ/64/2015

Bardziej szczegółowo

Nazwa wykonawcy :...

Nazwa wykonawcy :... ZAŁĄCZNIK NR 2 OŚWIADCZENIE O SPEŁNIENIU WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTEPOWANIU Nazwa wykonawcy :... Adres wykonawcy :... Miejscowość :... Data :... Oświadczamy, że spełniamy warunki udziału w postępowaniu określone

Bardziej szczegółowo

Oferta ( wzór ) Likwidacja zawilgocenia ścian sali sportowej w Rawiczu przy ul. Kopernika 9

Oferta ( wzór ) Likwidacja zawilgocenia ścian sali sportowej w Rawiczu przy ul. Kopernika 9 Nazwa zadania : DANE WYKONAWCY: Oferta ( wzór ) Załącznik nr 1 1.Nazwa 1 :... 2.Adres 1 :... adres dla korespondencji jeżeli jest inny niż podano wyżej... 3.Osoby uprawnione do reprezentacji podmiotu 2

Bardziej szczegółowo

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM Strona 1 z 5 Warszawa: Modernizacja serwerowni mieszczącej się w budynku Polskiego Komitetu Normalizacyjnego w Warszawie Numer ogłoszenia: 198981-2009; data zamieszczenia: 05.11.2009 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU

Bardziej szczegółowo

2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luksemburg Faks:

2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luksemburg Faks: Unia Europejska Publikacja Suplementu do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej 2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luksemburg Faks: +352 29 29 42 670 E-mail: ojs@publications.europa.eu Informacje i formularze

Bardziej szczegółowo

1. Oświadczenie o spełnianiu wymogów art. 22 ust. 1 Ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych formularz załączony do SIWZ.

1. Oświadczenie o spełnianiu wymogów art. 22 ust. 1 Ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych formularz załączony do SIWZ. 27/01/2015 S18 Państwa członkowskie - Zamówienie publiczne na dostawy - Dodatkowe informacje - Procedura otwarta Polska-Grudziądz: Pakiety oprogramowania i systemy informatyczne 2015/S 018-028311 Regionalny

Bardziej szczegółowo

FORMULARZ OFERTY. Nazwa:... Siedziba:...

FORMULARZ OFERTY. Nazwa:... Siedziba:... Załącznik nr 2 do SIWZ FORMULARZ OFERTY Dane Wykonawcy: Nazwa:....... Siedziba:........ Adres poczty elektronicznej:.. Strona internetowa:...... Numer telefonu:....... Numer faksu:........ Miejsce i numer

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia:

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: 1 z 5 2013-05-06 11:57 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.zdrowie.walbrzych.pl Wałbrzych: Dostawa tlenu ciekłego medycznego wraz

Bardziej szczegółowo

Polska-Gdańsk: Usługi szkolenia w dziedzinie rozwoju osobistego 2014/S 232-409041

Polska-Gdańsk: Usługi szkolenia w dziedzinie rozwoju osobistego 2014/S 232-409041 1/18 Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:409041-2014:text:pl:html Polska-Gdańsk: Usługi szkolenia w dziedzinie rozwoju osobistego 2014/S 232-409041 Pomorska Wojewódzka

Bardziej szczegółowo

OFERTA. Składamy ofertę na wykonanie prac objętych zamówieniem za kwotę... netto (ryczałtowe wynagrodzenie w wysokości) w zł:

OFERTA. Składamy ofertę na wykonanie prac objętych zamówieniem za kwotę... netto (ryczałtowe wynagrodzenie w wysokości) w zł: Załącznik nr 1... OFERTA Centrum Logistyczno Inwestycyjne Poznań II Sp. z o.o. ul. Rabowicka 6 62-020 Swarzędz Jasin Nawiązując do ogłoszenia dotyczącego przetargu nieograniczonego pn.: Wykonanie układu

Bardziej szczegółowo

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki OŚWIADCZENIE WYKONAWCY O SPEŁNIANIU WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU Załącznik nr 2 do SIWZ /nazwa(y) i adres(y) Wykonawcy(ów)/ Składając ofertę w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, którego

Bardziej szczegółowo

BUDYNKU WOJEWÓDZKIEGO SZPITALA SPECJALISTYCZNEGO NR 5 W SOSNOWCU WRAZ

BUDYNKU WOJEWÓDZKIEGO SZPITALA SPECJALISTYCZNEGO NR 5 W SOSNOWCU WRAZ Sosnowiec: WYKONANIE TERMOMODERNIZACJI BUDYNKU WOJEWÓDZKIEGO SZPITALA SPECJALISTYCZNEGO NR 5 W SOSNOWCU WRAZ Z WYKONANIEM PROJEKTU TECHNICZNEGO. Numer ogłoszenia: 226755-2009; data zamieszczenia: 01.12.2009

Bardziej szczegółowo

Polska-Wrocław: Maszyny i aparatura badawcza i pomiarowa 2013/S 202-349179

Polska-Wrocław: Maszyny i aparatura badawcza i pomiarowa 2013/S 202-349179 1/8 Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:349179-2013:text:pl:html Polska-Wrocław: Maszyny i aparatura badawcza i pomiarowa 2013/S 202-349179 Grontmij Polska sp.

Bardziej szczegółowo

Polska-Gdańsk: Roboty budowlane 2014/S 060-100234

Polska-Gdańsk: Roboty budowlane 2014/S 060-100234 1/16 Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:100234-2014:text:pl:html Polska-Gdańsk: Roboty budowlane 2014/S 060-100234 Gdański Uniwersytet Medyczny, ul. M. Skłodowskiej-Curie

Bardziej szczegółowo

OFERTA PRZETARGOWA ...

OFERTA PRZETARGOWA ... OFERTA PRZETARGOWA Gmina Ustrzyki Dolne ul. Kopernika 1 38-700 Ustrzyki Dolne tel. 0-13 460 80 00 fax 0-13 460 80 16 Ofertę przetargową składa: Nazwa oferenta (oferentów), adres: 4.1. Nawiązując do zaproszenia

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia:

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: 1 z 6 2013-05-20 12:54 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.zdrowie.walbrzych.pl Wałbrzych: Dostawa elektrod EKG kończynowych oraz

Bardziej szczegółowo

Cena oferty cena netto.. zł. (słownie: ) podatek VAT zł. cena brutto zł.

Cena oferty cena netto.. zł. (słownie: ) podatek VAT zł. cena brutto zł. Załącznik Nr 1 FORMULARZ OFERTOWY WYKONAWCY 1. Dane dotyczące wykonawcy Nazwa:... Siedziba:... Adres poczty elektronicznej:... Strona internetowa:... Numer telefonu:... Numer faksu:.... Numer REGON:...

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU Nr sprawy: OWr/04/U/DE/KO/KZ/Um./14

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU Nr sprawy: OWr/04/U/DE/KO/KZ/Um./14 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU Nr sprawy: OWr/04/U/DE/KO/KZ/Um./14 Działając na podstawie art. 40 ust. 1 w związku z art. 39-46 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t. j.: Dz. U. z 2013

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia:

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: Page 1 of 8 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.wss5.pl Sosnowiec: Dostawa jednorazowej sterylnej osłony na mikroskop Numer ogłoszenia:

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.zdrowie.walbrzych.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.zdrowie.walbrzych.pl 1 z 6 2014-07-01 13:23 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.zdrowie.walbrzych.pl Wałbrzych: Dostawy drobnego sprzętu medycznego jednorazowego

Bardziej szczegółowo

WOJEWÓDZKI SZPITAL ZAKAŹNY

WOJEWÓDZKI SZPITAL ZAKAŹNY WOJEWÓDZKI SZPITAL ZAKAŹNY W WARSZAWIE Warszawa, dn. 02.01.2014 r. Warszawa: Przetarg nieograniczony PN/01PL/01/2014 o wartości poniŝej 207 000 euro na dostawy produktów leczniczych Numer ogłoszenia: 1718-2014;

Bardziej szczegółowo

SKAŁADAMY OFERTĘ NA WYKONANIE ZAMÓWIENIA

SKAŁADAMY OFERTĘ NA WYKONANIE ZAMÓWIENIA F O R M U L A R Z O F E R T O W Y Załącznik nr 1 WYKONAWCA: ZAMAWIAJACY: Gmina Gołdap Pl. Zwycięstwa 14 19 500 Gołdap pieczęć WYKONAWCY NIP... NIP 847-158-70-61 SKAŁADAMY OFERTĘ NA WYKONANIE ZAMÓWIENIA

Bardziej szczegółowo

ROZDZIAŁ II SIWZ ZAŁĄCZNIKI DO INSTRUKCJI DLA WYKONAWCÓW

ROZDZIAŁ II SIWZ ZAŁĄCZNIKI DO INSTRUKCJI DLA WYKONAWCÓW ROZDZIAŁ II SIWZ ZAŁĄCZNIKI DO INSTRUKCJI DLA WYKONAWCÓW Zawartość: CZĘŚĆ 1 PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 1 Załącznik nr 1 2 Załącznik nr 2 3 Załącznik nr 3 4 Załącznik nr 4 Formularz Oferty. Kosztorys ofertowy.

Bardziej szczegółowo

Rozdział II. Formularze

Rozdział II. Formularze Formularze FORMULARZ OFERTOWY Usługa transportu odpadów Załącznik nr 1 do ZAMAWIAJĄCY MIEJSKIE PRZEDSIĘBIORSTWO OCZYSZCZANIA SPÓŁKA Z O. O. Z SIEDZIBĄ W TORUNIU PRZY UL. GRUDZIĄDZKIEJ 159, REGON: 870525973

Bardziej szczegółowo

Polska-Wrocław: Usługi świadczone przez laboratoria medyczne 2015/S 032-054150

Polska-Wrocław: Usługi świadczone przez laboratoria medyczne 2015/S 032-054150 1/7 Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:54150-2015:text:pl:html Polska-Wrocław: Usługi świadczone przez laboratoria medyczne 2015/S 032-054150 Wojewódzki Szpital

Bardziej szczegółowo

Państwa członkowskie - Zamówienie publiczne na usługi - Dodatkowe informacje - Procedura otwarta

Państwa członkowskie - Zamówienie publiczne na usługi - Dodatkowe informacje - Procedura otwarta 1/5 Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:231315-2011:text:pl:html PL-Łańcut: Usługi udzielania kredytu 2011/S 140-231315 Miasto Łańcut, Plac Sobieskiego 18, Urząd

Bardziej szczegółowo

Polska-Warszawa: Urządzenia medyczne 2015/S 132-242208. (Suplement do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej, 13.6.2015, 2015/S 113-204288)

Polska-Warszawa: Urządzenia medyczne 2015/S 132-242208. (Suplement do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej, 13.6.2015, 2015/S 113-204288) 1/5 Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:242208-2015:text:pl:html Polska-Warszawa: Urządzenia medyczne 2015/S 132-242208 Warszawski Szpital dla Dzieci Samodzielny

Bardziej szczegółowo

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Zakończenie:

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Zakończenie: Trzebinia: Dowóz dzieci niepełnosprawnych do szkół i specjalistycznych placówek oświatowych na trasie: miejsce zamieszkania - szkoła - miejsce zamieszkania wraz z zapewnieniem opieki OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU

Bardziej szczegółowo

Szpitala Zespolonego w Elblągu.. Numer ogłoszenia: ; data zamieszczenia: OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi

Szpitala Zespolonego w Elblągu.. Numer ogłoszenia: ; data zamieszczenia: OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi Strona internetowa www.szpital.elblag.pl Elbląg dnia 05.03.2014 r. Oznaczenie postępowania 13/2014 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia:

Bardziej szczegółowo

Załącznik Nr 1. do Regulaminu Konkursu na opracowanie koncepcji architektoniczno - urbanistycznej Parku Naukowo - Technologicznego w Opolu

Załącznik Nr 1. do Regulaminu Konkursu na opracowanie koncepcji architektoniczno - urbanistycznej Parku Naukowo - Technologicznego w Opolu Załącznik Nr 1 WNIOSEK O DOPUSZCZENIE DO UDZIAŁU W KONKURSIE NA OPRACOWANIE KONCEPCJI ARCHITEKTONICZNO - URBANISTYCZNEJ PARKU NAUKOWO - TECHNOLOGICZNEGO W OPOLU Jako Uczestnik Konkursu/ działający w imieniu

Bardziej szczegółowo

... pieczęć Wykonawcy

... pieczęć Wykonawcy Załącznik Nr 4... pieczęć Wykonawcy Oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu zgodne z art. 24 ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. Nr 19, poz.

Bardziej szczegółowo

Z.II.2300/Zp/12/2014 Nisko dnia 08/07/2014

Z.II.2300/Zp/12/2014 Nisko dnia 08/07/2014 Z.II.2300/Zp/12/2014 Nisko dnia 08/07/2014 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU PUBLICZNYM KTÓREGO WARTOŚĆ NIE PRZEKRACZA WYRAŻONEJ W ZŁOTYCH RÓWNOWARTOŚCI KWOTY 30.000 EURO 1) Opis przedmiotu zamówienia: Świadczenie

Bardziej szczegółowo

FORMULARZ OFERTOWY ... Numer telefonu:... Numer faksu... Adres słownie:... podatek VAT...% w kwocie:... łączna cena (brutto):... słownie:...

FORMULARZ OFERTOWY ... Numer telefonu:... Numer faksu... Adres   słownie:... podatek VAT...% w kwocie:... łączna cena (brutto):... słownie:... FORMULARZ OFERTOWY W związku z ogłoszeniem przetargu nieograniczonego pn. Remont sanitariatów dla uczniów oraz zaplecza socjalnego przy świetlicy budynku Publicznej Szkoły Podstawowej nr 1 w Stalowej Woli

Bardziej szczegółowo

... ul Opis części zamówienia przewidzianej do wykonania przez podwykonawcę. ..., dn... (podpis upoważnionych przedstawicieli Wykonawcy

... ul Opis części zamówienia przewidzianej do wykonania przez podwykonawcę. ..., dn... (podpis upoważnionych przedstawicieli Wykonawcy (pieczęć wykonawcy) FORMULARZ OFERTOWY... ul......-...... Załącznik Nr 1... ( miejscowość i data) Nawiązując do zaproszenia do składania ofert w postępowaniu realizowanym w trybie przetargu nieograniczonego

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 1 F O R M U L A R Z ASORTYMENTOWO - CENOWY

Załącznik nr 1 F O R M U L A R Z ASORTYMENTOWO - CENOWY Załącznik nr 1 F O R M U L A R Z ASORTYMENTOWO - CENOWY.................. 1. Występując w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego mającego za przedmiot: "Modernizacja pomieszczeń apteki

Bardziej szczegółowo

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM Brzeźnio: Usługa bankowa w zakresie udzielenia kredytu bankowego długoterminowego w związku z realizacją zadania inwestycyjnego pn.: Adaptacja budynku w Nowej Wsi na Centrum Inicjatyw Obywatelskich Numer

Bardziej szczegółowo

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa. Trzebinia: Dowóz dzieci niepełnosprawnych do szkół i specjalistycznych placówek oświatowych na trasie: miejsce zamieszkania - szkoła - miejsce zamieszkania wraz z zapewnieniem opieki. Numer ogłoszenia:

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.uks.com.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.uks.com.pl Strona 1 z 7 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.uks.com.pl Kraków: Dostawa instrumentów i akcesoriów endodontycznych dla SP ZOZ

Bardziej szczegółowo

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia 1. Zamawiający: Trzebińskie Centrum Administracyjne, ul. Św. Stanisława 1, 32-540 Trzebinia 2. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony 3. Przedmiot

Bardziej szczegółowo

Środki przeciwnowotworowe 2015/S Wielkopolskie Centrum Onkologii, ul. Garbary 15, Osoba do kontaktów: Sylwia Krzywiak, Katarzyna

Środki przeciwnowotworowe 2015/S Wielkopolskie Centrum Onkologii, ul. Garbary 15, Osoba do kontaktów: Sylwia Krzywiak, Katarzyna Środki przeciwnowotworowe 2015/S 224-407468 Wielkopolskie Centrum Onkologii, ul. Garbary 15, Osoba do kontaktów: Sylwia Krzywiak, Katarzyna Witkowska, Maria Wielgus, Poznań 61-866, POLSKA. Tel.: +48 618850643.

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.emag.pl/przetargi0.php

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.emag.pl/przetargi0.php Page 1 of 6 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.emag.pl/przetargi0.php Katowice: Rozbudowa Laboratorium Badań Kompatybilności Elektromagnetycznej

Bardziej szczegółowo

OFERTA PRZETARGOWA. Ofertę przetargową składa: Nazwa oferenta (oferentów), adres:

OFERTA PRZETARGOWA. Ofertę przetargową składa: Nazwa oferenta (oferentów), adres: 1 OFERTA PRZETARGOWA Gmina Ustrzyki Dolne ul. Kopernika 1 38-700 Ustrzyki Dolne tel. 0-13 460 80 19 fax 0-13 460 80 16 Ofertę przetargową składa: Nazwa oferenta (oferentów), adres:... Nawiązując do zaproszenia

Bardziej szczegółowo

FORMULARZ OFERTOWY ... ul

FORMULARZ OFERTOWY ... ul Załącznik Nr 1 (pieczęć Wykonawcy)... ( miejscowość i data) FORMULARZ OFERTOWY... ul......-...... Nawiązując do zaproszenia do składania ofert w postępowaniu realizowanym w trybie przetargu nieograniczonego

Bardziej szczegółowo

I. 1) NAZWA I ADRES: Klub Przyrodników, ul. 1 Maja 22, 66-200 Świebodzin, woj. lubuskie, tel. 068

I. 1) NAZWA I ADRES: Klub Przyrodników, ul. 1 Maja 22, 66-200 Świebodzin, woj. lubuskie, tel. 068 Strona 1 z 5 Świebodzin: Odbudowa zbiornika wodnego dz. 279/1 pod nazwą JEZIORO BABA Etap I Numer ogłoszenia: 194609-2009; data zamieszczenia: 02.11.2009 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane Zamieszczanie

Bardziej szczegółowo