SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA"

Transkrypt

1 Zamawiający: Instytut Medycyny Pracy i Zdrowia Środowiskowego ul. Kościelna Sosnowiec Regon: NIP: Tel. (032) Znak: ZP/1/2014 Kod przedmiotu zamówienia wg CPV: Odczynniki laboratoryjne Analizatory biochemiczne SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Dotyczy: Przetargu nieograniczonego o wartości szacunkowej poniżej euro zgodnie z przepisami Ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo Zamówień Publicznych (Dz.U. z 2010r. Nr 113, poz. 759 z późn. zm.) Dzierżawa analizatora biochemiczno-immunochemicznego wraz z dostawą odczynników na okres 36 miesięcy dla Instytutu Medycyny Pracy i Zdrowia Środowiskowego w Sosnowcu Zawartość specyfikacji:

2 1. INSTRUKCJA DLA WYKONAWCY OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERTY WARUNKI I DOKUMENTY WYMAGANE OD WYKONAWCY KRYTERIA OCENY OFERTY TERMIN WYKONANIA UMOWY OPIS SPOSOBU OBLICZENIA CENY OFERTY OPIS ODPOWIEDNICH CZĘŚCI ZAMÓWIENIA PRZY DOPUSZCZENIU SKŁADANIA OFERT CZĘŚCIOWYCH MIEJSCE I TERMIN SKŁADANIA OFERT INFORMACJE NA TEMAT WADIUM TRYB UDZIELANIA WYJAŚNIEŃ W SPRAWACH DOTYCZĄCYCH SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA TERMIN ZWIĄZANIA OFERTĄ MIEJSCE I TRYB OTWARCIA OFERT PRAWO WYKONAWCÓW DO WNOSZENIA ŚRODKÓW OCHRONY PRAWNEJ WARUNKI I USTALENIA, KTÓRE BĘDĄ WPROWADZONE DO UMOWY WYMAGANIA DOTYCZĄCE ZABEZPIECZENIA NALEŻYTEGO WYKONANIA UMOWY INFORMACJE O MOŻLIWOŚCI ZMIANY UMOWY Załącznik nr 1 OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Załącznik nr 2 FORMULARZ OFERTY Załącznik nr 3 DANE KONTOWE OFERENTA Załącznik nr 4 - OŚWIADCZENIE WYKONAWCY DOTYCZĄCE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Załącznik nr 5 OŚWIADCZENIE Z ART.22 UST. 1 USTAWY PRAWO ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH Załącznik nr 6 OŚWIADCZENIE O NIEPODLEGANIU WYKLUCZENIU Z POSTĘPOWANIA Załącznik nr 7- OŚWIADCZENIE DOTYCZĄCE GRUPY KAPITAŁOWEJ Załącznik nr 8 WZÓR UMOWY Zatwierdził: 2

3 1. INSTRUKCJA DLA WYKONAWCY Zamawiający: Instytut Medycyny Pracy i Zdrowia Środowiskowego ul. Kościelna 13, Sosnowiec, zwany dalej Zamawiającym, zaprasza do udziału oraz złożenia oferty w przetargu nieograniczonym: Dzierżawa analizatora biochemiczno-immunochemicznego wraz z dostawą odczynników na okres 36 miesięcy dla Instytutu Medycyny Pracy i Zdrowia Środowiskowego w Sosnowcu Postępowanie prowadzone jest zgodnie z ustawą z dnia 29 stycznia 2004 Prawo Zamówień Publicznych (Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759 z późn. zm.) 2. OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERTY 1. Wykonawca winien zapoznać się ze wszystkimi rozdziałami oraz załącznikami składającymi się na Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ). 2. Wykonawca ma prawo złożyć tylko jedną ofertę, zgodnie z wymaganiami określonymi w SIWZ. 3. Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert wariantowych. Oferty niejednoznaczne (zawierające propozycje rozwiązań alternatywnych lub wariantowych) nie będą brane pod uwagę. 4. Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert częściowych. 5. Wykonawcy ponoszą wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty. 6. Ofertę należy złożyć na druku OFERTA stanowiącym załącznik nr 2 do SIWZ. Wykonawcy nie wolno dokonywać żadnych zmian merytorycznych we wzorze druku OFERTA opracowanym przez Zamawiającego. Załączniki do specyfikacji należy wypełnić ściśle według warunków i postanowień SIWZ. W przypadku, gdy jakakolwiek część z tych dokumentów nie dotyczy Wykonawcy, należy wpisać na nich: nie dotyczy. Wszelkie oświadczenia, wykazy oraz inne informacje wykonawcy mogą składać na własnych drukach, pod warunkiem, że zostaną one sporządzone według schematu druków załączonych do specyfikacji. 7. Oferta musi być napisana na maszynie do pisania, komputerze lub wypełniona ręcznie nieścieralnym atramentem. 8. Oferta - pod rygorem nieważności - powinna być napisana w języku polskim, oraz podpisana przez osobę upoważnioną do reprezentowania Wykonawcy. Każda strona oferty powinna zawierać podpis i pieczątkę osoby podpisującej ofertę. Upoważnienie do podpisania oferty powinno być dołączone do oferty, o ile nie wynika to z innych dokumentów załączonych przez Wykonawcę. 3

4 9. Dokumenty dołączone do oferty mogą być przedstawione w formie oryginału lub kserokopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez osobę upoważnioną do reprezentowania Wykonawcy. 10. Wszystkie dokumenty i oświadczenia w językach obcych należy dostarczyć przetłumaczone na język polski przez tłumacza przysięgłego lub przez Wykonawcę. 11. Oferta wraz z wszystkimi załączonymi dokumentami i oświadczeniami powinna stanowić jedną całość. Wszystkie strony należy połączyć ze sobą (zszyć, spiąć, zbindować lub w inny sposób). 12. Wszelkie poprawki lub zmiany w tekście oferty muszą być parafowane i datowane własnoręcznie przez osobę podpisującą ofertę. 13. Złożona oferta będzie jawna, z wyjątkiem informacji stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, co do których Wykonawca składając ofertę zastrzegł (w odniesieniu do tych informacji), że nie mogą być one udostępniane innym uczestnikom postępowania. 14. Jeżeli oferta będzie zawierać informacje stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa, winny być one zgrupowane i stanowić oddzielną część oferty, opisaną w następujący sposób: Tajemnice przedsiębiorstwa tylko do wglądu przez Zamawiającego. 15. Po otwarciu złożonych ofert, Wykonawca, który będzie chciał skorzystać z zasady jawności, musi wystąpić w tej sprawie do Zamawiającego z pisemnym wnioskiem. Zamawiający niezwłocznie po otrzymaniu wniosku udostępni do wglądu żądaną ofertę/y. Wyboru dnia oraz godziny, kiedy może nastąpić przeglądanie oferty dokona Zamawiający. 16. Oferty, protokół oraz wszelkie oświadczenia i zaświadczenia składane w trakcie postępowania mogą być przeglądane tylko i wyłącznie w siedzibie Zamawiającego, na pisemny wniosek Wykonawcy. 17. Ofertę należy umieścić w kopercie, zamkniętej w sposób trwały, opisany w następujący sposób: Dzierżawa analizatora biochemiczno-immunochemicznego wraz z dostawą odczynników na okres 36 miesięcy dla Instytutu Medycyny Pracy i Zdrowia Środowiskowego w Sosnowcu Nie otwierać przed: r. godz oraz zawierać dodatkowo nazwę i adres Wykonawcy oraz nazwę i adres Zamawiającego 18. Wykonawca może wprowadzić zmiany lub wycofać złożoną przez siebie ofertę pod warunkiem, że Zamawiający otrzyma pisemne powiadomienie o wprowadzeniu zmian lub wycofaniu, przed upływem terminu składania ofert. 4

5 3. WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ DOKUMENTY WYMAGANE OD WYKONAWCY 1.O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy spełniają warunki, dotyczące: 1) posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania; 2) posiadania wiedzy i doświadczenia; 3) dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia; 4) sytuacji ekonomicznej i finansowej. 2.Wykonawca może polegać na wiedzy i doświadczeniu, potencjale technicznym, osobach zdolnych do wykonania zamówienia lub zdolnościach finansowych innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nimi stosunków. Wykonawca w takiej sytuacji zobowiązany jest udowodnić zamawiającemu, iż będzie dysponował zasobami niezbędnymi do realizacji zamówienia, w szczególności przedstawiając w tym celu pisemne zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na okres korzystania z nich przy wykonaniu zamówienia. 3.Wykonawcy, którzy nie wykażą spełnienia warunków udziału w postępowaniu, podlegać będą wykluczeniu z udziału w postępowaniu. Ofertę Wykonawcy wykluczonego uważa się za odrzuconą. 4.Z udziału w niniejszym postępowaniu wyklucza się wykonawców, którzy podlegają wykluczeniu na podstawie art i 2 ustawy Pzp. 5.Ocena spełnienia opisanych warunków udziału w postępowaniu dokonywana będzie w oparciu o złożone przez wykonawcę w niniejszym postępowaniu dokumenty oraz oświadczenia. 6. Zamawiający odrzuci ofertę, jeżeli: 1) jest niezgodna z ustawą; 2) jej treść nie odpowiada treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia, z zastrzeżeniem art. 87 ust. 2 pkt 3; 3) jej złożenie stanowi czyn nieuczciwej konkurencji w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji; 4) zawiera rażąco niską cenę w stosunku do przedmiotu zamówienia; 5) została złożona przez wykonawcę wykluczonego z udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia lub niezaproszonego do składania ofert; 6) zawiera błędy w obliczeniu ceny; 7) wykonawca w terminie 3 dni od dnia doręczenia zawiadomienia nie zgodził się na poprawienie omyłki, o której mowa w art. 87 ust. 2 pkt 3; 8) jest nieważna na podstawie odrębnych przepisów. 7. O wykluczeniu z postępowania oraz o odrzuceniu oferty wykonawcy zostaną zawiadomieni niezwłocznie po dokonaniu wyboru najkorzystniejszej oferty. I. Do oferty należy dołączyć następujące dokumenty i oświadczenia: a) Wypełniony i podpisany formularz ofertowy- załącznik nr. 2 oraz załącznik nr 3 dane kontaktowe oferenta 5

6 b) Oświadczenie, że Wykonawca zapoznał się z warunkami zamówienia i załączonym wzorem umowy oraz, że przyjmuje ich treść bez zastrzeżeń zgodnie z załącznikiem nr 4 do SIWZ c)oświadczenie potwierdzające wiarygodność oferenta na podstawie art. 22 ust. 1, na formularzu stanowiącym załącznik nr 5 do niniejszej specyfikacji. d)oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia z postępowania na podstawie art. 24 Pzp na formularzu stanowiącym załącznik nr 6 do niniejszej specyfikacji e) Aktualny odpis z właściwego rejestru albo zaświadczenia o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej potwierdzający, że profil działania oferenta odpowiada przedmiotowi zamówienia. Dokument uważa się za aktualny w przypadku jego wystawienia lub potwierdzenia przez organ wydający nie wcześniej, niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert. f) Aktualne zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzającego, że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków lub zaświadczenia, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu- wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert g) Aktualne zaświadczenie właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenia zdrowotne i społeczne, lub potwierdzenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu- wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert. h) Oświadczenie, że analizator posiada instrukcję obsługi w języku polskim, certyfikat zgodności CE, paszport techniczny oraz formularz czynności konserwacyjnych, które zostaną dostarczone wraz z analizatorem. i) Wykaz wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych, dostaw w zakresie niezbędnym do wykazania spełniania warunku wiedzy i doświadczenia w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, co najmniej 3 dostaw o wartości min ,00 zł brutto każda, odpowiadających swoim rodzajem dostawom stanowiącym przedmiot zamówienia, z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i odbiorców, wraz z załączeniem dokumentu potwierdzającego, że te dostawy zostały wykonane lub są wykonywane należycie Uwaga Wymagane dokumenty mogą być przedstawione w formie oryginału lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę. W przypadku gdy wykonawca dołączy kopie dokumentów, każda strona kserokopii dokumentów wymaganych przez zamawiającego musi być potwierdzona za zgodność z oryginałem przez osobę upoważnioną do podpisywania oferty. Jeżeli oferta jest podpisywana przez osobę nie figurującą we właściwym rejestrze, jeżeli przepisy wymagają wpisu do rejestru lub innym dokumencie wymaga się załączenia do oferty pełnomocnictwa z którego wynika umocowanie do skutecznego składania oświadczeń woli. Pełnomocnictwo należy złożyć w formie oryginału, albo kopii pełnomocnictwa wraz z jego notarialnym poświadczeniem podpisu. W przypadku składania oferty przez spółkę cywilną: 6

7 1) oświadczenie dotyczące art. 22 ust. 1 oraz art i 2 ustawy Prawo zamówień publicznych, winien złożyć każdy ze wspólników spółki, chyba ze umocowany upoważniony jest do złożenia przedmiotowego oświadczenia w imieniu wszystkich wspólników i z treści tego oświadczenia wynika, iż zostało ono złożone w imieniu wszystkich wspólników, 2) zaświadczenie z Urzędu Skarbowego musi dotyczyć spółki (jedno zaświadczenie) oraz każdego ze wspólników (kolejne zaświadczenia) 3) zaświadczenie ZUS lub KRUS musi dotyczyć spółki (jedno zaświadczenie) oraz każdego ze wspólników (kolejne zaświadczenia) W przypadku składania jednej oferty przez dwa lub więcej podmiotów (wykonawców ubiegających się wspólnie o udzielenie zamówienia np. konsorcjum, spółka cywilna) oferta spełniać musi następujące wymagania: a)w odniesieniu do wymagań postawionych przez zamawiającego, każdy z wykonawców występujących wspólnie, oddzielnie musi udokumentować, że nie podlega wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy Pzp, b)warunek dotyczący posiadania wiedzy i doświadczenia, dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia, a także sytuacji ekonomicznej i finansowej w sumie musi spełniać wymagane od wykonawców warunki, c)oferta musi być podpisana w taki sposób, by prawnie zobowiązywała wszystkich wykonawców występujących wspólnie, d)wykonawcy występujący wspólnie muszą ustanowić pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie niniejszego zamówienia lub do reprezentowania ich w postępowaniu oraz zawarcia umowy o udzielenie przedmiotowego zamówienia publicznego stosowny dokument należy dołączyć do oferty. e)wszelka korespondencja oraz rozliczenia dokonywane będą wyłącznie z podmiotem występującym jako reprezentant pozostałych. II. Potwierdzenie warunków udziału w postępowaniu przez wykonawców mających siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej 1. Oświadczenie wykonawcy zgodnie z zapisami pkt I. a) b) c) d) 2. Zamiast dokumentów, o których mowa w pkt e) f) Wykonawca składa dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające odpowiednio, że : a) nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości, b) nie zalega z uiszczeniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne albo że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu, c) nie orzeczono wobec niego zakazu ubiegania się o zamówienie; 3. Dokumenty, o których mowa w pkt. 2 a) i c) powinny być wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert. Dokument, o którym mowa w pkt. 2 b) powinien być wystawiony nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert. 4. Jeżeli w miejscu zamieszkania osoby lub w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, nie wydaje się dokumentów, o których mowa w pkt. II zastępuje się je dokumentem zawierającym oświadczenie złożone przed notariuszem, właściwym organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego odpowiednio miejsca zamieszkania osoby lub kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania. Dokumenty sporządzone w języku obcym są składane wraz z tłumaczeniem na język polski. 7

8 4. KRYTERIA OCENY OFERTY Kryterium oceny ofert będzie cena - 100%. Oceniane kryteria. LP. KRYTERIUM RANGA 1. Cena ofertowa 100% Sposób obliczania wartości punktowej kryterium Wartość punktowa ceny jest wyliczana wg wzoru: c min c n Wartość punktowa ceny = C min /C n x najniższa zaoferowana cena spośród wszystkich rozpatrywanych i nieodrzuconych ofert - cena oferowana 5. TERMIN WYKONANIA UMOWY Zamówienie będzie zrealizowane w ciągu 36 miesięcy od momentu podpisania umowy. 6. OPIS SPOSOBU OBLICZENIA CENY OFERTY 1. Wykonawca poda cenę ofertową na formularzu oferty, zgodnie ze wzorem stanowiącym załącznik nr 2 do niniejszej specyfikacji 2. Wykonawca winien uwzględnić w cenie oferty wszystkie przewidywane koszty realizacji zamówienia, które mają wpływ na cenę oferty. 3. Cena oferty winna obejmować podatek od towarów i usług oraz podatek akcyzowy, jeżeli na podstawie odrębnych przepisów sprzedaż usług objętych przedmiotem zamówienia podlega obciążeniu podatkiem od towarów i usług lub podatkiem akcyzowym. 4. Cena oferty winna być wartością wyrażoną w jednostkach pieniężnych, w walucie polskiej, z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku. 5. Przedstawiona przez Wykonawcę oferta cenowa nie może stanowić ogólnych cenników, kalkulacji itp., stosowanych przez Wykonawcę w toku prowadzonej przez niego działalności gospodarczej, lecz winna zostać sporządzona wyłącznie z ukierunkowaniem na przedmiotowe postępowanie i odpowiadać wymogom Zamawiającego określonym w niniejszej specyfikacji. 6. Rozliczenia między Zamawiającym a Wykonawcą będą prowadzone wyłącznie w walucie polskiej. Zamawiający nie przewiduje rozliczeń w walutach obcych. 7. OPIS ODPOWIEDNICH CZĘŚCI ZAMÓWIENIA PRZY DOPUSZCZENIU SKŁADANIA OFERT CZĘŚCIOWYCH Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert częściowych. 8

9 8. MIEJSCE I TERMIN SKŁADANIA OFERT 1. Ofertę w zapieczętowanej kopercie opatrzonej napisami jak w pkt niniejszej specyfikacji należy złożyć do dnia r. do godz. 10:00 w siedzibie Zamawiającego, pokój Celem dokonania zmian bądź poprawek - Wykonawca może wycofać wcześniej złożoną ofertę i złożyć ją po modyfikacji ponownie, pod warunkiem zachowania wyznaczonego w SIWZ terminu składania ofert. 3. Oferta złożona po terminie zostanie niezwłocznie zwrócona Wykonawcy bez otwierania. 9. INFORMACJE NA TEMAT WADIUM Zamawiający wymaga wniesienia wadium w wysokości: ,00 złotych (dwanaście tysięcy złotych). 2. Wadium wnosi się przed upływem terminu składania ofert. 3. Wadium może być wnoszone w jednej lub kilku następujących formach: a) pieniężnej, b) poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowokredytowej z tym, że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym, c) gwarancjach bankowych d) gwarancjach ubezpieczeniowych e) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust.5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000r. o utworzeniu Polskiej agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (DZ.U. Nr 109 poz.1158, z późniejszymi zmianami). 4. Wadium wnoszone w pieniądzu wpłaca się przelewem na rachunek bankowy zamawiającego: Alior Bank S.A. O. Chorzów określając tytuł wpłaty i numer sprawy. 5. Wadium wniesione w pieniądzu zamawiający przechowuje na rachunku bankowym. O uznaniu przez zamawiającego, że wadium w pieniądzu wniesiono w wymaganym terminie decyduje data wpływu środków na rachunek zamawiającego. 6. Okres ważności wadium winien obejmować cały okres związania ofertą. 7. Zamawiający zwraca niezwłocznie wadium, jeżeli: a) upłynął termin związania ofertą; b) zawarto umowę w sprawie zamówienia publicznego i wniesiono zabezpieczenie należytego wykonania tej umowy; c) zamawiający unieważnił postępowanie o udzielenie zamówienia, a protesty zostały ostatecznie rozstrzygnięte lub upłynął termin do ich wnoszenia. 8. Z zastrzeżeniem pkt. 10, zamawiający zwraca niezwłocznie wadium, na wniosek wykonawcy: a) który wycofał ofertę przed upływem terminu składania ofert; b) który został wykluczony z postępowania; c) którego oferta została odrzucona. 9. Zamawiający żąda ponownego wniesienia wadium przez wykonawców, którym zwrócono wadium na podstawie pkt. 8 ppkt. b i c, jeżeli w wyniku ostatecznego rozstrzygnięcia protestu unieważniono czynność wykluczenia wykonawcy lub odrzucenia oferty. Wykonawcy wnoszą wadium w terminie określonym przez zamawiającego. 9

10 10. Jeżeli wadium wniesiono w pieniądzu, zamawiający zwraca je wraz z odsetkami wynikającymi z umowy rachunku bankowego, na którym było ono przechowywane, pomniejszone o koszty prowadzenia rachunku bankowego oraz prowizji bankowej za przelew pieniędzy na rachunek bankowy wskazany przez wykonawcę. 11. Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, jeżeli wykonawca w odpowiedzi na wezwanie, o którym mowa w art. 26 ust. 3, nie złożył dokumentów lub oświadczeń o których mowa w art. 25 ust. 1 lub pełnomocnictw chyba że udowodni, że wynika to z przyczyn nieleżących po jego stronie. 12. Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, jeżeli wykonawca, którego oferta została wybrana: a) odmówił podpisania umowy w sprawie zamówienia publicznego na warunkach określonych w ofercie; b) nie wniósł wymaganego zabezpieczenia należytego wykonania umowy; c) zawarcie umowy w sprawie zamówienia publicznego stało się niemożliwe z przyczyn leżących po stronie wykonawcy. 10. TRYB UDZIELANIA WYJAŚNIEŃ W SPRAWACH DOTYCZĄCYCH SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA 1. Przed wyznaczonym terminem do składania ofert, Wykonawca może zwracać się do Zamawiającego o wyjaśnienia dotyczące wszelkich wątpliwości związanych z SIWZ, sposobem przygotowania i złożenia oferty. Odpowiedź zostanie przesłana wszystkim uczestnikom postępowania bez wskazania źródła zapytania. 2. Zamawiający dopuszcza elektroniczną formę porozumiewania się z Wykonawcami ( lub fax) traktowaną na równi z formą papierową. 3. Wykonawca może zwrócić się do Zamawiającego o wyjaśnienie treści siwz Zamawiający jest obowiązany udzielić wyjaśnień niezwłocznie, jednak nie później niż na 2 dni przed upływem terminu składania ofert-pod warunkiem, że wniosek o wyjaśnienie treści siwz wpłynął do zamawiającego nie później niż na do końca dnia, w którym upływa połowa wyznaczonego terminu składania ofert. 4. Zamawiający oświadcza, że nie zamierza zwoływać zebrania Wykonawców w celu wyjaśnienia specyfikacji istotnych warunków zamówienia. Do kontaktu z Wykonawcami w sprawach j.w. upoważnieni są: W sprawach merytorycznych: Zofia Olszowy W sprawach formalnych: Justyna Paul Wszelkie zapytania dotyczące SIWZ należy składać: a) faksem na numer: b) drogą elektroniczną na adres TERMIN ZWIĄZANIA OFERTĄ 10

11 1. Okres związania ofertą wynosi 30 dni. Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert. 2. W przypadku wniesienia odwołania po upływie terminu składania ofert bieg terminu związania ofertą ulega zawieszeniu do czasu ogłoszenia przez Izbę orzeczenia. 12. MIEJSCE I TRYB OTWARCIA OFERT 1. Zamawiający otworzy koperty z ofertami w dniu r. o godzinie 10:30 w pok Otwarcie kopert jest jawne. 2. Przed otwarciem kopert Zamawiający poda kwotę, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie poszczególnych pakietów zamówienia. 3. Podczas otwarcia kopert z ofertami Zamawiający poda (odczyta) imię i nazwisko, nazwę (firmę) oraz adres (siedzibę) Wykonawcy, którego oferta jest otwierana, a także informacje dotyczące oferty. 4. W przypadku, kiedy Wykonawca nie był obecny przy otwieraniu ofert, na jego wniosek Zamawiający prześle mu wszystkie informacje określone w pkt W toku badania ofert Zamawiający sprawdzi najpierw, czy poszczególni Wykonawcy nie podlegają wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 24 ust. 1 i 2 oraz czy spełniają warunki udziału w postępowaniu, określone w art. 22 ustawy Prawo zamówień publicznych. W przypadku, gdy Wykonawca zostanie wykluczony z postępowania, jego oferta nie jest rozpatrywana. O wykluczeniu z postępowania Zamawiający zawiadomi niezwłocznie wykluczonego Wykonawcę, podając uzasadnienie faktyczne i prawne. 6. W następnym etapie badania ofert Zamawiający sprawdzi, czy Wykonawcy, którzy nie zostali wykluczeni, złożyli odpowiednie oferty. 7. W toku badania i oceny złożonych ofert Zamawiający może żądać udzielenia przez Wykonawców wyjaśnień dotyczących treści złożonych ofert lub uzupełnienia oferty. 8. Zamawiający poprawi oczywiste omyłki pisarskie w tekście oferty, niezwłocznie informując o tym Wykonawcę. Poprawa błędów w obliczeniu ceny oferty będzie się odbywała na zasadach określonych w ustawie Prawo zamówień publicznych art. 87 ust Zamawiający unieważni przetarg w przypadkach określonych w ustawie Prawo zamówień publicznych. 10. Zamawiający udzieli zamówienia Wykonawcy, którego oferta: odpowiada wszystkim wymaganiom przedstawionym w ustawie Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759) a) odpowiada wszystkim wymaganiom przedstawionym w SIWZ, b) została uznana za najkorzystniejszą w oparciu o podane kryteria wyboru. 11. Zamawiający powiadomi o wynikach przetargu zamieszczając ogłoszenie o wyborze oferty w miejscu publicznie dostępnym w swojej siedzibie na tablicy ogłoszeń, na stronie internetowej oraz przesyłając powyższe zawiadomienie wszystkim Wykonawcom. 11

12 13. PRAWO WYKONAWCÓW DO WNOSZENIA SRODKÓW OCHRONY PRAWNEJ 1. Środki ochrony prawnej przysługują wykonawcy, uczestnikowi konkursu, a także innemu podmiotowi, jeżeli ma lub miał interes w uzyskaniu danego zamówienia oraz poniósł lub może ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez zamawiającego przepisów ustawy Prawo zamówień publicznych. 2. Środki ochrony prawnej wobec ogłoszenia o zamówieniu oraz specyfikacji istotnych warunków zamówienia przysługują również organizacjom wpisanym na listę, o której mowa w art. 154 pkt 5 ustawy Pzp. 3. Odwołanie przysługuje wyłącznie od niezgodnej z przepisami ustawy czynności zamawiającego podjętej w postępowaniu o udzielenie zamówienia lub zaniechania czynności, do której zamawiający jest zobowiązany na podstawie ustawy. Jeżeli wartość zamówienia jest mniejsza niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8, odwołanie przysługuje wyłącznie wobec czynności: 1) wyboru trybu negocjacji bez ogłoszenia, zamówienia z wolnej ręki lub zapytania o cenę; 2) opisu sposobu dokonywania oceny spełniania warunków udziału w postępowaniu; 3) wykluczenia odwołującego z postępowania o udzielenie zamówienia; 4) odrzucenia oferty odwołującego. 4. Odwołanie powinno wskazywać czynność lub zaniechanie czynności zamawiającego, której zarzuca się niezgodność z przepisami ustawy, zawierać zwięzłe przedstawienie zarzutów, określać żądanie oraz wskazywać okoliczności faktyczne i prawne uzasadniające wniesienie odwołania. 5. Odwołanie wnosi się do Prezesa Izby w formie pisemnej albo elektronicznej opatrzonej bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym za pomocą ważnego kwalifikowanego certyfikatu. 6. Odwołujący przesyła kopię odwołania zamawiającemu przed upływem terminu do wniesienia odwołania w taki sposób, aby mógł on zapoznać się z jego treścią przed upływem tego terminu. Domniemywa się, iż zamawiający mógł zapoznać się z treścią odwołania przed upływem terminu do jego wniesienia, jeżeli przesłanie jego kopii nastąpiło przed upływem terminu do jego wniesienia za pomocą jednego ze sposobów określonych w art. 27 ust Wykonawca lub uczestnik konkursu może w terminie przewidzianym do wniesienia odwołania poinformować zamawiającego o niezgodnej z przepisami ustawy czynności podjętej przez niego lub zaniechaniu czynności, do której jest on zobowiązany na podstawie ustawy, na które nie przysługuje odwołanie na podstawie art. 180 ust W przypadku uznania zasadności przekazanej informacji zamawiający powtarza czynność albo dokonuje czynności zaniechanej, informując o tym wykonawców w sposób przewidziany w ustawie dla tej czynności. 9. W przypadku wniesienia odwołania wobec treści ogłoszenia o zamówieniu lub postanowień specyfikacji istotnych warunków zamówienia zamawiający może przedłużyć termin składania ofert lub termin składania wniosków. 10.Na orzeczenie Izby stronom oraz uczestnikom postępowania odwoławczego przysługuje skarga do sądu. 11. Szczegóły dotyczące środków ochrony prawnej określa Dział VI Środki Ochrony Prawnej - rozdział 2 i 3 Ustawy z dnia 29 stycznia 2004 Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759) 12

13 14. WARUNKI I USTALENIA, KTÓRE BĘDĄ WPROWADZONE DO UMOWY. Istotne dla Zamawiającego postanowienia umowy zawiera załączony do SIWZ wzór umowy (załącznik nr 8). Miejsce oraz termin zawarcia umowy Zamawiający poda Wykonawcy, którego oferta została wybrana, w piśmie informującym o wyniku postępowania. 15. WYMAGANIA DOTYCZĄCE ZABEZPIECZENIA NALEŻYTEGO WYKONANIA UMOWY. Zamawiający nie wymaga umowy. od wykonawcy wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania 16. INFORMACJE O MOŻLIWOŚCI ZMIANY UMOWY ORAZ INFORMACJE DODATKOWE Zamawiający przewiduje możliwość zmian zapisów umowy, w przypadku gdy nastąpi zmiana powszechnie obowiązujących przepisów prawa w zakresie mającym wpływ na realizację przedmiotu umowy. Zamawiający nie zamierza: 1. zawierać umowy ramowej, 2. ustanawiać dynamicznego systemu zakupów, 3. zastosować aukcji elektronicznej przy wyborze najkorzystniejszej oferty. Zamawiający nie przewiduje 1. zwrotu kosztów udziału w postępowaniu, 2. udzielenia zaliczek na poczet wykonania zamówienia, 3. unieważnienia postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia. Zamawiający przewiduje udzielenie zamówień uzupełniających. 13

14 17. Załącznik nr 1 OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA I. Wykonawca powinien zaoferować: 1.analizator spełniający kryteria będące parametrami granicznymi, których niespełnienie spowoduje odrzucenie oferty. 2.zamawiający wymaga, aby analizator był nowy, tj. z 2013 r 3.wszystkie niezbędne kontrole, kalibratory standardy, kuwety oraz części zużywalne (np. kuwety, żarówki, filtry, płyny odbiałczające i płuczące) niezbędne do pracy analizatora w odniesieniu do wszystkich podanych testów z uwzględnieniem ilości oznaczeń. 4.bezpłatne serwisowanie analizatora przez okres trwania umowy dzierżawy oraz zapewnić bezpłatne okresowe przeglądy techniczne zgodnie z protokołem eksploatacji analizatora. II. Ponadto Wykonawca zapewni w trakcie trwania umowy: - stałe doszkalanie personelu wskazanego przez kierownika laboratorium w zakresie biochemii, toksykologii i obsługi aparatu, - rozwiązywanie pojawiających się problemów w zakresie obsługi analizatora, - rozwiązywanie pojawiających się niezgodności interpretacyjnych oraz wszelkich trudności interpretacyjnych wyniku, - przyjazd serwisu w razie awarii aparatu w ciągu 24 godzin w dni robocze (Zamawiający wymaga, aby Wykonawca, któremu zostanie udzielone zamówienie, podał z dniem zawarcia umowy bezpośredni kontakt do punktu serwisowego numer telefonu, fax, adres konkretnej osoby odpowiedzialnej za serwis - który będzie dokonywał napraw aparatów w trakcie trwania umowy). III. Wykonawca zobowiązany jest do dostarczenia wraz z analizatorem na czas trwania umowy następujące urządzenia: - UPS (Wyposażenie analizatora w zewnętrzne urządzenie zasilania awaryjnego UPS o czasie podtrzymania pracy minimum 20 minut - pełen koszt serwisowania urządzenia zasilającego ponosi Wykonawca), - klimatyzator (wykonawca zobowiązany jest dostosować warunki pomieszczenia do wymogów pracy analizatora na własny koszt - wstawienie klimatyzatora w celu zachowania stałej temperatury pomieszczenia), - stacja uzdatniania wody wraz z filtrami (wyposażenie analizatora w stacje uzdatniania wody; części eksploatacyjne z tego wynikające muszą być wliczone w cenę pakietu), - zestaw komputerowy (komputer z monitorem i drukarką). 14

15 Parametry graniczne analizatora biochemiczno-immunochemicznego: L.P Wymagane parametry pracy Automatyczny analizator biochemicznoimmunochemiczny, pracujący w części biochemicznej tylko w systemie tzw. mokrej chemii Analizator umożliwiający wykonanie wszystkich parametrów z jednej próbówkiwymienionych w załączniku asortymentowym Możliwość pracy w różnymi rodzajami materiału biologicznego (surowica, osocze, mocz, PMR, krew pełna). Parametry wymagane warunek graniczny Sumaryczna wydajność analizatora minimum 250 oznaczeń/godz., bez ISE Praca całodobowa w systemie Random Access, batch, stat. 6. Automatyzacja pracy z odczynnikami (min 90% oferowanych w postępowaniu odczynników gotowych do użycia lub automatycznie przygotowywanych na 15

16 pokładzie analizatora). 7. Identyfikacja próbek i odczynników przy użyciu kodów paskowych Minimum 60 pozycji na próbki pacjentów Trwałość kalibracji parametrów biochemicznych min. 30 dni (bez ISE) 10. Wbudowana lodówka na odczynniki na min 40 pozycji, wymagana temp. 2 8 C 11. Zastosowanie kuwet pomiarowych jednorazowego użytku i ich automatyczna utylizacja. 12. Minimum 4 tyś kuwet pomiarowych na pokładzie Zużycie wody max 3 litry/godz. Możliwość wprowadzenia min. 9 metod definiowanych przez użytkownika (tzw. 16

17 Otwarte kanały). 15. Kontrola materiału badanego w kierunku hemolizy, lipemii i hiperbilirubinemii. 16. Świadectwo CE dla analizatora i odczynników. 17. Szczegółowa instrukcja w języku polskim. Zestawienie oznaczeń na analizatorze biochemiczno- immunochemicznym: Rodzaj odczynnika Liczba oznaczeń na 1 rok ALAT / GPT AspAT / GOT Bilirubina całkowita Glukoza Cholesterol Cholesterol HDL (met. bezpośrednia) Cholesterol LDL 500 Fosfataza zasadowa Mocznik Kwas moczowy Amylaza / Diastaza / Kreatynina Enzymatyczna 865 Kreatynina

18 CKI MBI 865 Trójglicerydy Białko całkowite 965 Białko w moczu i PMR Amoniak 700 Albumina 965 Żelazo CRP GGTP LDI Troponina I Mioglobina Pseudocholinesteraza 765 Czynnik reumatoidalny Acetaminofen Salicylany Carbamazepina Digoksyna 500 Teofilina 815 Kwas walproinowy Alkohol etylowy Opiaty 965 Kanabinoidy 965 Amfetamina 965 TCA 2365 Barbiturany 2365 Benzodiazepiny

19 18. Załącznik nr 2 FORMULARZ OFERTY W związku z ogłoszeniem przetargu nieograniczonego na: Dzierżawę analizatora biochemiczno-immunochemicznego wraz z dostawą odczynników na okres 36 miesięcy dla Instytutu Medycyny Pracy i Zdrowia Środowiskowego w Sosnowcu składamy niniejszą ofertę: I. Parametry graniczne analizatora biochemiczno-immunochemicznego. L.P. Wymagane parametry pracy Parametry wymagane warunek graniczny Potwierdzenie spełnienia warunku granicznego (, NIE) Automatyczny analizator biochemicznoimmunochemiczny, pracujący w części biochemicznej tylko w systemie tzw. mokrej chemii Analizator umożliwiający wykonanie wszystkich parametrów z jednej próbówkiwymienionych w załączniku asortymentowym Możliwość pracy w różnymi rodzajami 3. materiału biologicznego (surowica, osocze, mocz, PMR, krew pełna). 4. Sumaryczna wydajność analizatora minimum 250 oznaczeń/godz., bez ISE 19

20 5. Praca całodobowa w systemie Random Access, batch, stat. 6. Automatyzacja pracy z odczynnikami (min 90% oferowanych w postępowaniu odczynników gotowych do użycia lub automatycznie przygotowywanych na pokładzie analizatora). 7. Identyfikacja próbek i odczynników przy użyciu kodów paskowych. 8. Minimum 60 pozycji na próbki pacjentów 9. Trwałość kalibracji parametrów biochemicznych min. 30 dni (bez ISE) 10. Wbudowana lodówka na odczynniki na min 40 pozycji, wymagana temp. 2 8 C 11. Zastosowanie kuwet pomiarowych jednorazowego użytku i ich automatyczna utylizacja. 20

21 12. Minimum 4 tyś kuwet pomiarowych na pokładzie Zużycie wody max 3 litry/godz. Możliwość wprowadzenia min. 9 metod definiowanych przez użytkownika (tzw. Otwarte kanały). 15. Kontrola materiału badanego w kierunku hemolizy, lipemii i hiperbilirubinemii. 16. Świadectwo CE dla analizatora i odczynników. 17. Szczegółowa instrukcja w języku polskim. Cena netto... zł.+ VAT:...%tj zł. Cena brutto :...złotych Słownie...złotych 21

22 Zestawienie wszystkich materiałów eksploatacyjnych (odczynniki, kontrole, materiały zużywalne) niezbędnych dla wykonania ilości oznaczeń podanych w opisie przedmiotu zamówienia rocznie oraz w przeliczeniu na 36 miesięcy: L.p. Nazwa odczynnika, kontroli, Ilość Cena jednostkowa Wartość Wartość materiałów zużywalnych netto brutto Całkowity koszt na 1 rok Całkowity koszt na 3 lata... (miejscowość i data)... (pieczątka i podpis osoby uprawnionej) 22

23 19. Załącznik nr 3 DANE KONTOWE OFERENTA Nazwa wykonawcy... Adres wykonawcy... Numer telefonu... Numer faksu... Adres osoby upoważnionej do korespondencji z Zamawiającym:.... (miejscowość i data)... (pieczątka i podpis osoby uprawnionej) 23

24 19. Załącznik nr 4 - OŚWIADCZENIE WYKONAWCY DOTYCZĄCE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA OŚWIADCZENIE WYKONAWCY DOTYCZĄCE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Nazwa wykonawcy... Adres wykonawcy... Numer telefonu... Numer faksu... Przedmiotem zamówienia jest: Dzierżawa analizatora biochemiczno-immunochemicznego wraz z dostawą odczynników na okres 36 miesięcy dla Instytutu Medycyny Pracy i Zdrowia Środowiskowego w Sosnowcu Oświadczam, że: 1.przed złożeniem oferty Zamawiającemu zapoznaliśmy się ze wszystkimi warunkami, które są niezbędne do wykonania przez nas umowy. 2.zapoznałem się ze specyfikacją istotnych warunków zamówienia, warunkami zamówienia oraz postanowieniami załączonego 3.Przedmiot umowy jest zgodny z przedmiotem zamówienia. do specyfikacji wzoru umowy i przyjmuję je bez zastrzeżeń. 4. Zamierzamy powierzyć podwykonawcy następującą część zamówienia:. * /nie zamierzamy powierzyć podwykonawcy żadnej części zamówienia.* 5.oferta nie zawiera informacji stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji /oferta zawiera informacje stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji./* * niepotrzebne skreślić... (miejscowość i data)... (pieczątka i podpis osoby uprawnionej) 24

25 20. Załącznik nr 5 OŚWIADCZENIE Z ART. 22 UST. 1 USTAWY PRAWO ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH Nazwa wykonawcy... Adres wykonawcy... Numer telefonu... Numer faksu... Oświadczam, iż spełniam warunki określone w art. 22 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759)... (miejscowość i data)... (pieczątka i podpis osoby uprawnionej) 25

26 21. Załącznik nr 6 OŚWIADCZENIE O NIEPODLEGANIU WYKLUCZENIU Z POSTĘPOWANIA OŚWIADCZENIE O NIEPODLEGANIU WYKLUCZENIU Z POSTĘPOWANIA Nazwa wykonawcy... Adres wykonawcy... Numer telefonu... Numer faksu... Niniejszym oświadczam, że: nie podlegam/y wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 24 ust. 1 i 2 ustawy Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759)... (miejscowość i data)... (pieczątka i podpis osoby uprawnionej) 26

27 22. Załącznik nr 7 OŚWIADCZENIE DOTYCZĄCE GRUPY KAPITAŁOWEJ OŚWIADCZENIE DOTYCZĄCE GRUPY KAPITAŁOWEJ My niżej podpisani: Działając w imieniu i na rzecz: /nazwa (firma), dokładny adres Wykonawcy/ Wykonawców/ Przystępując do postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego ZP/1/2014, oświadczamy, że: 1) reprezentowany przeze mnie/nas Wykonawca nie należy do grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz. U. Nr 50, poz. 331, z późn. zm.).* 2) reprezentowany przeze mnie/ nas Wykonawca należy do grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz. U. Nr 50, poz. 331, z późn. zm.) i składam/-y listę podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej **, o której mowa w art. 24 ust. 2 pkt. 5 ustawy Prawo zamówień publicznych.*... (podpisy i pieczątki uprawnionych reprezentantów lub upełnomocnionych przedstawicieli Wykonawcy) *niepotrzebne skreślić ** Wykonawca dołącza powyższe informacje w języku polskim do oferty w przypadku skreślenia pkt (miejscowość i data)... (pieczątka i podpis osoby uprawnionej) 27

28 23. Załącznik nr 8 WZÓR UMOWY UMOWA NR ZP/1/1/2014 będąca wynikiem przeprowadzenia postępowania o zamówienie publiczne w trybie przetargu nieograniczonego z dnia.. zawarta w Sosnowcu w dniu.. roku pomiędzy: WYKONAWCĄ:.. reprezentowanym przez:. a ZAMAWIAJĄCYM: Instytutem Medycyny Pracy i Zdrowia Środowiskowego w Sosnowcu, ul. Kościelna 13, działającym na podstawie wpisu do Krajowego Rejestru Sądowego pod nr , posiadającym NIP , Regon reprezentowanym przez: Dyrektora- dr n. med. Piotra Z. Brewczyńskiego o treści następującej: 1 PRZEDMIOT UMOWY 1.Przedmiotem umowy jest dzierżawa, dostawa i instalacja analizatora biochemicznoimmunochemicznego, producent., o parametrach określonych w załączniku nr 1 do umowy. 2.Wartość przedmiotu umowy określa się na kwotę brutto... 3.Wykonawca na własny koszt dostarczy, zainstaluje i uruchomi przedmiot umowy, o którym mowa w 1 pkt. 1 w terminie do 6 tygodni od momentu podpisania niniejszej umowy, w miejscu wskazanym przez Zamawiającego w Zakładzie Diagnostyki Laboratoryjnej. 4.Termin dostarczenia i instalacji analizatora Wykonawca uzgodni po stronie Zamawiającego z:kierownikiem Laboratorium- Prof. dr hab. n.med. Zofią Olszowy. 5.Wszelkie inne kwestie związane z realizacją umowy Wykonawca będzie uzgadniał z w/w osobą. 6.Wykonawca wraz z analizatorem dostarczy także: dokumentację techniczną oraz instrukcję obsługi w języku polskim.. Analizator będzie zawierał pakiet startowy z niezbędnymi odczynnikami i materiałami eksploatacyjnymi koniecznymi do ich uruchomienia. 7.Wykonawca gwarantuje, że analizator jest fabrycznie nowy oraz posiada wymagane atesty, certyfikaty, dopuszczenia do obrotu i używania, spełnia wszystkie normy i wymagania zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa w przedmiotowym zakresie. 8. Wykonawca dostarczy wraz z analizatorem wymagane prawem: atesty, certyfikaty, dopuszczenia lub inne dokumenty właściwe dla przedmiotu umowy. 9.Wykonawca zapewni bezpłatne szkolenie wskazanych przez Zamawiającego pracowników w obsłudze analizatora i interpretacji wyników w terminie 7 dni od momentu dostarczenia i uruchomienia przedmiotu umowy. 10.Przedmiotowe szkolenie obejmowało będzie trzydniową część teoretyczną obejmującą swoim zakresem elementy teorii obsługi analizatora, odczytu i interpretacji wyników oraz siedmiodniową część praktyczną obejmującą pełną obsługę analizatora. 28

29 11.Po zakończonym szkoleniu Wykonawca wyda zaświadczenie o kompleksowym przeszkoleniu pracowników. 12.Wykonawca udzieli wszechstronnej pomocy Zamawiającemu również w okresie późniejszym, jeżeli tylko wystąpią jakiekolwiek trudności związane z eksploatacją przedmiotu umowy. 13.Po uruchomieniu aparatu oraz przeprowadzeniu szkolenia pracowników zakończonego wydaniem określonego w pkt 11 zaświadczenia strony sporządzą protokół zdawczo odbiorczy. 14.Do podpisania protokołu odbioru uprawniony jest Dyrektor Instytutu lub osoba przez niego upoważniona. 15. Wykonawca zobowiązuje się wskazane przez Zamawiającego leki adoptować półilościowo na wolnych kanałach analizatora. 2 PŁATNOŚCI 1.Podstawą do wystawienia faktury przez Wykonawcę jest podpisanie przez Zamawiającego bezusterkowego protokołu odbioru. 2.Należność za przedmiot umowy uregulowana będzie przelewem w ciągu 45 dni na podstawie przekazanej przez Wykonawcę faktury VAT z rachunku Zamawiającego na rachunek Wykonawcy, określony na fakturze. 7.W przypadku zalegania przez Zamawiającego z zapłatą, Wykonawca nie będzie mógł zbyć wierzytelności bez pisemnej zgody Zamawiającego. 3 NAPRAWY 1.Wykonawca dostarczy analizator nowy, kompletny, o standardzie zgodnym z ofertą zarówno pod względem jakości jak i funkcjonalności, a także wolny od wad materiałowych, konstrukcyjnych i prawnych. 2.Wykonawca dostarczy i zamontuje analizator własnym staraniem i na własny koszt. Wykonanie zadania, tj. zainstalowanie i uruchomienie przedmiotu umowy, będzie podstawą do spisania protokołu zdawczo- odbiorczego pomiędzy Wykonawcą a Zamawiającym. Po stronie Zamawiającego protokół będzie podpisywać Dyrektor Instytutu lub wskazany przez niego zastępca.. 4 KARY UMOWNE 1.Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne: -za odstąpienie od umowy w całości lub części z przyczyn zawinionych przez Wykonawcę w wysokości 10 % wartości brutto określonej w 1 pkt. 2 umowy; -za przekroczenie terminu realizacji przedmiotu umowy, ustalonego w 1 pkt 3, w wysokości 2 % wartości brutto określonej w 2 pkt. 1 umowy za każdy dzień zwłoki, -za przekroczenie terminu przeprowadzenia szkolenia, ustalonego w 1 pkt 9, w wysokości 0,5 % wartości brutto określonej w 1 pkt. 2 umowy za każdy dzień zwłoki, 2.Zapłata kary umownej następuje na pisemne wezwanie Zamawiającego z upływem 10 dni od dnia doręczenia wezwania Wykonawcy. 3.Strony zastrzegają sobie prawo dochodzenia odszkodowania uzupełniającego przenoszącego wysokość zastrzeżonych kar umownych. 4.Za szkody wynikłe z niewykonania lub nienależytego wykonania innych zobowiązań umownych, dla których nie przewidziano kar umownych - strony ponoszą odpowiedzialność na zasadach ogólnych wynikających z Kodeksu cywilnego. 29

30 5 ODSTĄPIENIE OD UMOWY Zamawiający zastrzega sobie prawo do natychmiastowego odstąpienia od niniejszej umowy w przypadku: -występowania znaczących odstępstw od wymaganych warunków analitycznych dla poszczególnych testów - występowania awarii analizatora, następujących bezpośrednio po sobie w liczbie większej niż trzy w obrębie tego samego modułu -Wykonawca nie dostarczy analizatora w terminie określonym w 1 pkt. 3, -Wykonawca nie dostarczy określonych w 1 pkt 6 i 8 dokumentów w terminie określonym w 1 pkt POSTANOWIENIA KOŃCOWE 1.Ewentualne spory dotyczące wykonania umowy rozstrzygał będzie Sąd Rejonowy w Katowicach 2.W sprawach nie uregulowanych umową mają zastosowanie przepisy Kodeksu cywilnego. 3.Wszelkie zmiany i uzupełnienia umowy mogą być dokonywane wyłącznie pisemnymi aneksami podpisanymi przez strony pod rygorem nieważności. 4.Umowa została sporządzona w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym egzemplarzu dla każdej ze stron. 5.Integralną część umowy stanowią: - specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia z dnia. - oferta Wykonawcy. - umowa ZP/25/2/2013 z dnia WYKONAWCA Pieczątka i podpis ZAMAWIAJĄCY Pieczątka i podpis 30

31 UMOWA NR ZP/ 1/2/2014 będąca wynikiem przeprowadzenia postępowania o zamówienie publiczne w trybie przetargu nieograniczonego z dnia.. zawarta w Sosnowcu w dniu pomiędzy: WYKONAWCĄ: reprezentowanym przez: a ZAMAWIAJĄCYM: reprezentowanym przez:. o treści następującej: 1 PRZEDMIOT UMOWY Przedmiotem umowy jest sukcesywna sprzedaż i dostawa przez Wykonawcę na rzecz Zamawiającego odczynników, materiałów kontrolnych, kalibratorów i materiałów zużywalnych, określonych w załączniku nr 1 - w ofercie Wykonawcy, w ilościach uzależnionych od bieżących potrzeb Zamawiającego według zapotrzebowań częściowych składanych przez Zamawiającego, do analizatora:...model.., producent.. 2 CENA PRZEDMIOTU UMOWY I WARUNKI PŁATNOŚCI 1.Zamawiający zobowiązuje się dokonać po każdorazowej dostawie zapłaty za daną partię przedmiotu zamówienia zgodnie z ustalonymi przez strony cenami jednostkowymi zawartymi w ofercie Wykonawcy i w załączniku nr 1 do niniejszej umowy. Strony zgodnie ustalają łączną wartość umowy netto: zł. brutto:.. zł. (słownie brutto:.. ) 2.W powyższej kwocie zawarte są wszelkie koszty związane z dostawą towaru do Zamawiającego, w szczególności koszty: towaru, transportu, rozładunku, a także należnych opłat podatkowych i celnych. 3.Wykonawca każdorazowo po wykonaniu zamówienia częściowego wystawi fakturę VAT w terminie nie przekraczającym 7 dni po wykonanej dostawie. Należności z tytułu prawidłowo zrealizowanego zamówienia będą przekazane na konto Wykonawcy, określone na fakturze, w ciągu 45 dni od dnia otrzymania przez Zamawiającego prawidłowo wystawionej faktury VAT. Faktura zostanie wystawiona na podstawie protokołu odbioru zamówionych materiałów, podpisanego przez uprawnionego przedstawiciela Zamawiającego. 4.Ceny jednostkowe odczynników i pozostałych materiałów, podane w formularzu cenowym, będą cenami stałymi przez czas trwania umowy. 5.Cena jednostkowa będzie mogła ulec zmianie w przypadku zmiany (obniżenia lub podwyższenia) stawek podatkowych dla przedmiotu zamówienia, o wyrażoną w złotych różnicę 31

32 pomiędzy stawką podatku VAT dotychczasową a nową, i wówczas zmianie ulegać będzie tylko cena brutto. 6.Wystąpienie o zmianę cen jednostkowych przez Wykonawcę musi odbyć się z wyprzedzeniem, nie później niż 14 dni przed proponowaną datą zmiany cen. 7.Zmiana cen będzie obowiązywała po podpisaniu odpowiedniego aneksu przez obie strony. 8.Zamawiający dopuszcza zmianę zawartej umowy w trakcie jej trwania również w następujących przypadkach: a) zmiany konfekcjonowania, przy założeniu że cena proponowanego opakowania w przeliczeniu na ilości z oferty, nie będzie wyższa niż dotychczasowa. b) zmiany numeru katalogowego przez producenta. 9.W przypadku zalegania przez Zamawiającego z zapłatą za dostarczony towar, Wykonawca nie będzie mógł zbyć wierzytelności bez pisemnej zgody Zamawiającego. 3 CZAS TRWANIA UMOWY 1.Umowa zostaje zawarta na okres 36 miesięcy od.do.. 4 TERMIN REALIZACJI I WARUNKI DOSTAWY 1.Dostawy następować będą sukcesywnie, w ilości i asortymencie, zgodnie z zamówieniami częściowymi Zamawiającego. 2.Zamawiający nie ma obowiązku dokonania zamówienia pozostałej części towaru niezrealizowanej w okresie trwania umowy z uwagi na zmniejszone potrzeby własne. 3. Zamówienia będą składane faksem pod nr fax Wykonawcy:.. 4.Przesłanie zamówienia na w/w nr faksu będzie jednoznaczne ze złożeniem zamówienia przez Zamawiającego. 5.Wykonawca zobowiązuje się do niezwłocznego powiadomienia Zamawiającego o zmianie adresu lub nr faksu. Jeżeli Wykonawca zmieni nr faksu lub adres i nie powiadomi o tym zdarzeniu Zamawiającego, to uważa się, że zamówienie jest skutecznie złożone pod ostatnio znanym Zamawiającemu nr faksu. 6.Wykonawca zobowiązuje się dostarczyć towar do Zakładu Diagnostyki Laboratoryjnej IMPiZŚ na własny koszt i ryzyko w terminie 5 dni roboczych od daty złożenia zamówienia częściowego przez Zamawiającego dla trybu standard oraz w ciągu 24 godzin dla zamówień oznaczonych cito. 7.W przypadku zwłoki w dostawach towaru ponad termin określony w pkt. 9 umowy Zamawiający ma prawo zakupić towar na rynku i odmówić przyjęcia spóźnionej dostawy. 8.Wykonawca zobowiązuje się zastosować odpowiednie opakowanie przedmiotu umowy, zabezpieczające go w czasie transportu oraz ponieść ewentualne konsekwencje z tytułu nienależytego transportu i powstałych strat. 9.W sprawie zamówień Wykonawca upoważnia do kontaktów z Zamawiającym Pana / ią, tel.., tel. kom., fax.. 5 GWARANCJE 1.Wykonawca gwarantuje, że dostarczony przedmiot zamówienia (odczynniki, materiały eksploatacyjne, kalibratory i inne) jest nowy, kompletny, o wysokim standardzie zarówno pod względem jakości jak i funkcjonalności, a także wolny od wad materiałowych, konstrukcyjnych i prawnych. 2.Wykonawca gwarantuje, że dostarczony przedmiot zamówienia posiada wymagane atesty, certyfikaty, karty charakterystyki, dopuszczenia do obrotu i używania oraz że spełnia wszystkie normy i wymagania zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa w przedmiotowym zakresie. 32

Adres strony internetowej zamawiającego: www.ncbir.pl

Adres strony internetowej zamawiającego: www.ncbir.pl Warszawa: NAJEM SAMOCHODU DLA NARODOWEGO CENTRUM BADAŃ I ROZWOJU Numer ogłoszenia: 408452-2011; data zamieszczenia: 02.12.2011 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: itme.bip.eur.pl/public/?

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: itme.bip.eur.pl/public/? Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: itme.bip.eur.pl/public/?id=135376 Warszawa: Dostawa urządzeń dla sieci komputerowej Instytutu Technologii

Bardziej szczegółowo

1. Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert częściowych. 2. Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert wariantowych

1. Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert częściowych. 2. Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert wariantowych SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego, wartość zamówienia poniżej 206 000 EURO na: transport kruszywa drogowego o frakcji 0-63 mm i 0-31

Bardziej szczegółowo

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Okres w miesiącach: 12.

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Okres w miesiącach: 12. Opracowanie i wdrożenie zintegrowanego systemu informatycznego do zarządzania Zarządem Budynków Mieszkalnych w Suwałkach Numer ogłoszenia: 204390-2013; data zamieszczenia: 27.05.2013 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU

Bardziej szczegółowo

Szpitala Zespolonego w Elblągu.. Numer ogłoszenia: ; data zamieszczenia: OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi

Szpitala Zespolonego w Elblągu.. Numer ogłoszenia: ; data zamieszczenia: OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi Strona internetowa www.szpital.elblag.pl Elbląg dnia 05.03.2014 r. Oznaczenie postępowania 13/2014 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia:

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.zgkikm.wroc.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.zgkikm.wroc.pl Strona 1 z 6 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.zgkikm.wroc.pl Wrocław: Zaprojektowanie i wdrożenie strony internetowej dla Zarządu

Bardziej szczegółowo

Stargard Szczeciński: Pobór opłat w Strefie Płatnego Parkowania (SPP) zlokalizowanej na ulicach powiatowych w Stargardzie. Szczecińskim.

Stargard Szczeciński: Pobór opłat w Strefie Płatnego Parkowania (SPP) zlokalizowanej na ulicach powiatowych w Stargardzie. Szczecińskim. Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.zdp.stargard.pl Stargard Szczeciński: Pobór opłat w Strefie Płatnego Parkowania (SPP) zlokalizowanej

Bardziej szczegółowo

KUJAWSKO-POMORSKI TRANSPORT SAMOCHODOWY SPÓŁKA AKCYJNA WE WŁOCŁAWKU

KUJAWSKO-POMORSKI TRANSPORT SAMOCHODOWY SPÓŁKA AKCYJNA WE WŁOCŁAWKU Numer strony 1 OGŁOSZENIE KUJAWSKO-POMORSKI TRANSPORT SAMOCHODOWY SPÓŁKA AKCYJNA WE WŁOCŁAWKU ul. Wieniecka 39, 87-800 Włocławek ogłasza przetarg nieograniczony na leasing operacyjny 20 autobusów używanych

Bardziej szczegółowo

I. 1) NAZWA I ADRES: Państwowa Jednostka Budżetowa - Centrum Projektów Europejskich, ul.

I. 1) NAZWA I ADRES: Państwowa Jednostka Budżetowa - Centrum Projektów Europejskich, ul. Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.cpe.gov.pl Warszawa: Druk publikacji Krajowej Instytucji Wspomagającej w strukturze Centrum Projektów

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.krus.gov.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.krus.gov.pl Strona 1 z 8 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.krus.gov.pl Bydgoszcz: Wymiana dźwigów osobowych wraz z remontem maszynowni i szybów

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.umed.pl/zp

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.umed.pl/zp Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.umed.pl/zp Łódź: Dostawa drukarek retransferowych dla Biblioteki Uniwersytetu Medycznego w Łodzi

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia:

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: 1 z 6 2016-03-24 14:10 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.powiat-ostrowski.pl Ostrów Wielkopolski: Przetarg nieograniczony na świadczenie

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.sapsp.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.sapsp.pl Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.sapsp.pl Kraków: Dostawa plandek pokryciowych dla Szkoły Aspirantów Państwowej Straży Pożarnej

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia:

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.lubienkujawski.pl Lubień Kujawski: Zakup samochodu ratowniczo gaśniczego dla OSP Morzyce Numer

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia:

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.mzk.zamosc.pl Zamość: Dostawa skroplonego gazu LPG dla MZK Sp. z o. o. w Zamościu. Numer ogłoszenia:

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia:

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: Page 1 of 6 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.psychiatria.com Rybnik: Dostawa materiałów kontrolnych do międzynarodowej kontroli

Bardziej szczegółowo

Puławy: UBEZPIECZENIE GRUPOWE PRACOWNIKÓW SĄDU REJONOWEGO W PUŁAWACH

Puławy: UBEZPIECZENIE GRUPOWE PRACOWNIKÓW SĄDU REJONOWEGO W PUŁAWACH Puławy: UBEZPIECZENIE GRUPOWE PRACOWNIKÓW SĄDU REJONOWEGO W PUŁAWACH Numer ogłoszenia: 249710-2011; data zamieszczenia: 18.08.2011 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.zgkikm.wroc.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.zgkikm.wroc.pl Strona 1 z 7 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.zgkikm.wroc.pl Wrocław: Dostawa komputera przenośnego (notebooka) i akcesoriów komputerowych

Bardziej szczegółowo

Modliborzyce: ZAKUP I DOSTAWA WYPOSAŻENIA ORAZ WYKONANIE POSADZEK EPOKSYDOWYCH W BUDYNKU GMINNEJ BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ IM.

Modliborzyce: ZAKUP I DOSTAWA WYPOSAŻENIA ORAZ WYKONANIE POSADZEK EPOKSYDOWYCH W BUDYNKU GMINNEJ BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ IM. Modliborzyce: ZAKUP I DOSTAWA WYPOSAŻENIA ORAZ WYKONANIE POSADZEK EPOKSYDOWYCH W BUDYNKU GMINNEJ BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ IM. KAZIMIERZA ZIELIŃSKIEGO W MODLIBORZYCACH Numer ogłoszenia: 160812-2015; data zamieszczenia:

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: bip.rprsosnowiec.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: bip.rprsosnowiec.pl 1 z 5 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: bip.rprsosnowiec.pl Sosnowiec: Budowa budynku zaplecza garażowego wraz z infrastrukturą techniczną

Bardziej szczegółowo

I. 1) NAZWA I ADRES: Samodzielny Publiczny Szpital Kliniczny Nr 5 Śląskiego Uniwersytetu

I. 1) NAZWA I ADRES: Samodzielny Publiczny Szpital Kliniczny Nr 5 Śląskiego Uniwersytetu Katowice: Modernizacja wymiennikowni ciepła w budynku Kliniki Samodzielnego Publicznego Szpitala Klinicznego Nr 5 SUM w Katowicach Numer ogłoszenia: 249493-2011; data zamieszczenia: 20.09.2011 OGŁOSZENIE

Bardziej szczegółowo

Lublin: Dostawa tonerów do drukarek i materiałów biurowych dla Zarządu

Lublin: Dostawa tonerów do drukarek i materiałów biurowych dla Zarządu Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.znk-lublin.pl Lublin: Dostawa tonerów do drukarek i materiałów biurowych dla Zarządu Nieruchomości

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: bip.warmia.mazury.pl/jedwabno_gmina_wiejska/

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: bip.warmia.mazury.pl/jedwabno_gmina_wiejska/ Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: bip.warmia.mazury.pl/jedwabno_gmina_wiejska/ Jedwabno: Dostarczenie ciepła do budynku Zespołu Szkół

Bardziej szczegółowo

I. 1) NAZWA I ADRES: Uniwersytet Szczeciński, al. Jana Pawła II 22A, Szczecin, woj.

I. 1) NAZWA I ADRES: Uniwersytet Szczeciński, al. Jana Pawła II 22A, Szczecin, woj. Szczecin: zakup tapczanów jednoosobowych na potrzeby Domów Studenckich US Numer ogłoszenia: 200744-2015; data zamieszczenia: 06.08.2015 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. Przedmiot zamówienia:

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. Przedmiot zamówienia: Nr sprawy: 24/2015 Zamawiający Regionalne Centrum Polityki Społecznej w Łodzi ul. Snycerska 8 91-302 Łódź SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Przedmiot zamówienia: Świadczenie usługi restauracyjnej

Bardziej szczegółowo

Wrocław: Dostawa komputerów i akcesoriów komputerowych Numer ogłoszenia: ; data zamieszczenia: OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy

Wrocław: Dostawa komputerów i akcesoriów komputerowych Numer ogłoszenia: ; data zamieszczenia: OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy Strona 1 z 7 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.zgkikm.wroc.pl Wrocław: Dostawa komputerów i akcesoriów komputerowych Numer ogłoszenia:

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 14.03.2012 r.

Warszawa, dnia 14.03.2012 r. Warszawa, dnia 14.03.2012 r. PRZETARG NIEOGRANICZONY Nr MZ-AGZ-270-5645/JP/12 usługi gastronomiczne na podstawie art. 39 ustawy z 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2010 r. Nr 113,

Bardziej szczegółowo

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA. Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA. Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego. Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.technologpark.pl Wrocław: DOSTAWA, MONTAŻ, USTAWIENIE I INSTALACJA MEBLI ORAZ SPRZĘTU AGD STANOWIĄCYCH

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia r.

Warszawa, dnia r. Warszawa, dnia 08-03-2012 r. PRZETARG NIEOGRANICZONY Nr MZ-AGZ-270-5621/JP/12 na dostawę artykułów biurowych na podstawie art. 39 ustawy z 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2010

Bardziej szczegółowo

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA. Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA. Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego. Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.univ.szczecin.pl Szczecin: usługę prania pościeli, ręczników, ścierek, firan, zasłon, obrusów,

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: bip.czerwonak.pl/public/

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: bip.czerwonak.pl/public/ Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: bip.czerwonak.pl/public/ Czerwonak: Sadzenie drzew i krzewów, niwelacja terenu, na terenie zieleni

Bardziej szczegółowo

Suwałki: UDZIELENIE POŻYCZKI W WYSOKOŚCI 4 500 000 ZŁ Numer ogłoszenia: 336401-2011; data zamieszczenia: 19.12.2011 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi

Suwałki: UDZIELENIE POŻYCZKI W WYSOKOŚCI 4 500 000 ZŁ Numer ogłoszenia: 336401-2011; data zamieszczenia: 19.12.2011 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi Suwałki: UDZIELENIE POŻYCZKI W WYSOKOŚCI 4 500 000 ZŁ Numer ogłoszenia: 336401-2011; data zamieszczenia: 19.12.2011 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy:

Bardziej szczegółowo

V zamówienia publicznego zawarcia umowy ramowej ustanowienia dynamicznego systemu zakupów (DSZ) SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

V zamówienia publicznego zawarcia umowy ramowej ustanowienia dynamicznego systemu zakupów (DSZ) SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA 1 z 5 2015-12-01 11:07 Kielce: Przetarg nieograniczony na świadczenie usług ochrony fizycznej osób i mienia oraz prowadzenie Punktu Informacyjnego, sprzątanie terenów zewnętrznych i zielonych na potrzeby

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.gik.gda.pl/

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.gik.gda.pl/ Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.gik.gda.pl/ Gdańsk: Świadczenie usług telefonii komórkowej, bezprzewodowego dostępu do internetu

Bardziej szczegółowo

Sosnowiec: DOSTAWA SPRZĘTU I APARATURY MEDYCZNEJ Numer ogłoszenia: ; data zamieszczenia: OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy

Sosnowiec: DOSTAWA SPRZĘTU I APARATURY MEDYCZNEJ Numer ogłoszenia: ; data zamieszczenia: OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy 1 z 5 2016-04-15 07:26 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.szpital.sosnowiec.pl Sosnowiec: DOSTAWA SPRZĘTU I APARATURY MEDYCZNEJ

Bardziej szczegółowo

Warszawa: DOSTAWA ODCZYNNIKÓW CHEMICZNYCH Numer ogłoszenia: 95200 2016; data zamieszczenia: 18.04.2016 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU dostawy

Warszawa: DOSTAWA ODCZYNNIKÓW CHEMICZNYCH Numer ogłoszenia: 95200 2016; data zamieszczenia: 18.04.2016 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU dostawy Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.wat.edu.pl Warszawa: DOSTAWA ODCZYNNIKÓW CHEMICZNYCH Numer ogłoszenia: 95200 2016; data zamieszczenia:

Bardziej szczegółowo

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM 1 z 6 2014-04-24 14:42 Białystok: Wykonanie dokumentacji na przebudowę sieci w ul. Ciepłej, Poleskiej, Nowogrodzkiej, Jurowieckiej, Gruntowej, Mickiewicza, Broniewskiego oraz Akademickiej w Białymstoku

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia:

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: Strona 1 z 5 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.bip.zdw.zgora.pl (bezpłatnie) Zielona Góra: Sukcesywna dostawa fabrycznie nowych

Bardziej szczegółowo

Polska-Poznań: Meble medyczne 2014/S 014-020142. (Suplement do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej, 12.12.2013, 2013/S 241-418793)

Polska-Poznań: Meble medyczne 2014/S 014-020142. (Suplement do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej, 12.12.2013, 2013/S 241-418793) 1/13 Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:20142-2014:text:pl:html Polska-Poznań: Meble medyczne 2014/S 014-020142 Wielkopolskie Centrum Onkologii, ul. Garbary 15,

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.wi.wroc.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.wi.wroc.pl Strona 1 z 7 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.wi.wroc.pl Wrocław: Świadczenie usług telefonii komórkowej oraz świadczenie usług

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.mir.gov.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.mir.gov.pl Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.mir.gov.pl Warszawa: Wykonanie i dostawa kalendarzy informacyjnych na 2015 rok Numer ogłoszenia:

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.puk-hajnowka.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.puk-hajnowka.pl Strona 1 z 6 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.puk-hajnowka.pl Hajnówka: Dostawa samochodu ciężarowego używanego z zabudową do

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.barlicki.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.barlicki.pl Strona 1 z 6 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.barlicki.pl Łódź: Wykonanie instalacji dźwiękowego systemu ostrzegawczego i sygnalizacji

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.ifj.edu.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.ifj.edu.pl Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.ifj.edu.pl Kraków: Organizacja międzynarodowej konferencji Zakopane Conference on Nuclear Physics

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.gis.gov.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.gis.gov.pl 1 z 5 2013-11-06 10:51 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.gis.gov.pl Warszawa: EDYCJA, DRUK I DYSTRYBUCJA MATERIAŁÓW EDUKACYJNYCH

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.gis.gov.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.gis.gov.pl 1 z 6 2014-01-03 12:45 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.gis.gov.pl Warszawa: USŁUGI SPRZĄTANIA POMIESZCZEŃ I TERENU GŁÓWNEGO INSPEKTORATU

Bardziej szczegółowo

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Zakończenie: 31.10.2011.

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Zakończenie: 31.10.2011. Warszawa: Dostawa mebli medycznych do Szpitala Specjalistycznego św. Zofii w Warszawie SPZOZ Numer ogłoszenia: 262056-2011; data zamieszczenia: 26.08.2011 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy Zamieszczanie

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia:

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.wat.edu.pl Warszawa: DOSTAWA ODZIEŻY ROBOCZEJ I OCHRONNEJ ORAZ ŚRODKÓW OCHRONY INDYWIDUALNEJ

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia:

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.opkspzoo.eu Ozorków: Dostawa 2 sztuk nowych autobusów w formie leasingu operacyjnego. Numer ogłoszenia:

Bardziej szczegółowo

I. 1) NAZWA I ADRES: Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr 2 w Rzeszowie, ul. Hetmańska 38,

I. 1) NAZWA I ADRES: Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr 2 w Rzeszowie, ul. Hetmańska 38, Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.lo5.resman.pl Rzeszów: Prowadzenie stołówki szkolnej w Zespole Szkół Ogólnokształcących Nr 2

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.bip.muzeumkarkonoskie.

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.bip.muzeumkarkonoskie. Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.bip.muzeumkarkonoskie.pl Jelenia Góra: Druk przewodników po stałych wystawach Muzeum Karkonoskiego

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia:

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: 1 z 8 2016-04-13 11:01 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.opera.krakow.pl Kraków: Druk materiałów reklamowych według bieżącego zapotrzebowania

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.wat.edu.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.wat.edu.pl Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.wat.edu.pl Warszawa: DOSTAWA NACZYŃ, SZTUĆCÓW I ARTYKUŁÓW JEDNORAZOWEGO UŻYTKU Numer ogłoszenia:

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia:

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.kopernik.org.pl ; bip.kopernik.org.pl Warszawa: Dostawa kart logowania do systemu biletowego

Bardziej szczegółowo

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA. file:///c:/users/asia/appdata/local/microsoft/windows/temporary In...

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA. file:///c:/users/asia/appdata/local/microsoft/windows/temporary In... Katowice: Dostawy wzorców oraz materiałów certyfikowanych do badań laboratoryjnych, dostawy surowic do badań laboratoryjnych, dostawy produktów do badań mikrobiologicznych, dostawy odczynników chemicznych.

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia:

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.coi.gov.pl coi.ssdip.bip.gov.pl/ Warszawa: Dostawa papieru kserograficznego i do drukowania Numer

Bardziej szczegółowo

I. 1) NAZWA I ADRES: Narodowy Instytut Audiowizualny, ul. Wałbrzyska 3/5, 02-739 Warszawa, woj. mazowieckie, tel. 22 380 49 00, faks 22 380 49 01.

I. 1) NAZWA I ADRES: Narodowy Instytut Audiowizualny, ul. Wałbrzyska 3/5, 02-739 Warszawa, woj. mazowieckie, tel. 22 380 49 00, faks 22 380 49 01. Warszawa: Dostawa mebli w ramach realizowanego projektu Modernizacja budynku A Narodowego Instytutu Audiowizualnego w Warszawie Numer postępowania: NInA_PN_POIiS_3_2015 Numer ogłoszenia: 142696-2015; data

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.senat.gov.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.senat.gov.pl Page 1 of 6 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.senat.gov.pl Warszawa: dostawa dwóch fabrycznie nowych samochodów osobowych Numer

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM

OGŁOSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM OGŁOSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM 1) Nazwa i Adres zamawiającego: Powiat Krasnostawski, ul. Sobieskiego 3, 22-300 Krasnystaw, tel. 082-576-52-11 do 13. fax. 082-576-45-88, strona internetowa www.krasnystaw-powiat.pl

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.gig.eu

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.gig.eu Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.gig.eu Katowice: Dostawa zagranicznych, drukowanych czasopism naukowych na rok 2014. Numer ogłoszenia:

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: http://www.gugik.gov.pl/

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: http://www.gugik.gov.pl/ Page 1 of 5 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: http://www.gugik.gov.pl/ Warszawa: Rozbudowa infrastruktury teleinformatycznej na potrzeby

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.kpr.med.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.kpr.med.pl Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.kpr.med.pl Kraków: dostawa materiałów biurowych Numer ogłoszenia: 9920-2016; data zamieszczenia:

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ)

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) GŁÓWNY URZĄD MIAR Nr sprawy BA-231-2/536/276/MM/11 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) na dostawę elektronicznego systemu zarządzania czynnościami metrologicznymi E-SUM CPV 48000000-8 Pakiety

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.ifj.edu.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.ifj.edu.pl Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.ifj.edu.pl Kraków: Dostawa regałów i krzeseł dla IFJ PAN w Krakowie, znak sprawy: DZP-271-58/15

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.wat.edu.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.wat.edu.pl Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.wat.edu.pl Warszawa: DOSTAWA MATERIAŁÓW HYDRAULICZNYCH Numer ogłoszenia: 174346-2015; data zamieszczenia:

Bardziej szczegółowo

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia WÓJT GMINY MILANÓW ul. Kościelna 11 a, 21-210 Milanów tel./ faks: (083) 3567002 www.milanow.pl Milanów dnia 22.09.2010r Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia ogłoszonego przez Wójta Gminy Milanów

Bardziej szczegółowo

Warszawa: Wykonanie robót budowlanych w zakresie remontu i bieżącej

Warszawa: Wykonanie robót budowlanych w zakresie remontu i bieżącej Warszawa: Wykonanie robót budowlanych w zakresie remontu i bieżącej konserwacji pomieszczeń w budynku Polskiego Komitetu Normalizacyjnego w Warszawie przy ul. Świętokrzyskiej 14 Numer ogłoszenia: 150606-2015;

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia:

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: 1 z 6 2013-11-08 15:11 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.geopoz.pl Poznań: Dostawa oprogramowania i sprzętu informatycznego Numer

Bardziej szczegółowo

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego. SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego. SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY Sabnie: Zakup samochodu specjalnego z przeznaczeniem do prowadzenia zadań z zakresu likwidacji poważnych awarii i przeciwdziałania nadzwyczajnym zagrożeniom środowiska oraz ratownictwa wodnoratunkowego

Bardziej szczegółowo

TRAMWAJE ŚLĄSKIE S.A CHORZÓW, UL. INWALIDZKA 5 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. zwanej dalej w skrócie SIWZ

TRAMWAJE ŚLĄSKIE S.A CHORZÓW, UL. INWALIDZKA 5 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. zwanej dalej w skrócie SIWZ TRAMWAJE ŚLĄSKIE S.A. 41-506 CHORZÓW, UL. INWALIDZKA 5 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA zwanej dalej w skrócie SIWZ Dostawa ręcznego wózka podnośnikowego widłowego z przeznaczeniem dla ZUR Chorzów

Bardziej szczegółowo

V zamówienia publicznego zawarcia umowy ramowej ustanowienia dynamicznego systemu zakupów (DSZ) SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

V zamówienia publicznego zawarcia umowy ramowej ustanowienia dynamicznego systemu zakupów (DSZ) SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA Sosnowiec: Dostawa i montaż lampy RTG do tomografu komputerowego SOMATOM Emotion 6 Numer ogłoszenia: 266760 2015; data zamieszczenia: 08.10.2015 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU usługi Zamieszczanie ogłoszenia:

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.ifj.edu.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.ifj.edu.pl Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.ifj.edu.pl Kraków: Dostawa samochodu osobowego dla IFJ PAN w Krakowie, znak sprawy: DZP- 271-59/15

Bardziej szczegółowo

I. 1) NAZWA I ADRES: Koleje Śląskie Sp. z o.o., Ul. Wita Stwosza 7, 40-040 Katowice, woj. śląskie, tel. 32 494 06 63, faks 32 494 06 62.

I. 1) NAZWA I ADRES: Koleje Śląskie Sp. z o.o., Ul. Wita Stwosza 7, 40-040 Katowice, woj. śląskie, tel. 32 494 06 63, faks 32 494 06 62. Katowice: DOSTAWA WRAZ Z MONTAŻEM I USTAWIENIEM W MIEJSCACH WSKAZANYCH PRZEZ ZAMAWIAJĄCEGO MEBLI DLA POTRZEB KOLEI ŚLĄSKICH SP. Z O.O. (KS/ZP/16/2011) OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy Zamieszczanie ogłoszenia:

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.bip.nowasucha.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.bip.nowasucha.pl Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.bip.nowasucha.pl Nowa Sucha: Budowa garażu w miejscowości Nowa Sucha Numer ogłoszenia: 176962-2015;

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia:

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.pism.pl Warszawa: Świadczenie usług w zakresie pośrednictwa w rezerwacji i zakupie: biletów lotniczych

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej zamawiającego: I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Inny: Jednostka Samorządu Terytorialnego.

Adres strony internetowej zamawiającego:  I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Inny: Jednostka Samorządu Terytorialnego. Radom: Dostawa fortepianu koncertowego oraz pianin dla Zespołu Szkół Muzycznych im. O.Kolberga w Radomiu przy ul.25 Czerwca 70. Numer ogłoszenia: 231193-2010; data zamieszczenia: 26.08.2010 OGŁOSZENIE

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA 1. Zamawiający: Wójt Gminy Chełmiec, z siedzibą 33-395 Chełmiec,ul. Papieska 2 tel.. (018) 414 56 14, faks (0-18) 414 56 43, e-mail : przetargi@chelmiec.pl adres

Bardziej szczegółowo

URZĄD SKARBOWY Bytom, W BYTOMIU

URZĄD SKARBOWY Bytom, W BYTOMIU URZĄD SKARBOWY Bytom, 2011-01-27 W BYTOMIU OL/251/1/2011 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU DOTYCZĄCE UDZIELENIA ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO REALIZOWANEGO W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO DOT. CAŁODOBOWEJ OCHRONY FIZYCZNEJ

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: bip.mazowiecka.policja.gov.

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: bip.mazowiecka.policja.gov. 1 z 6 2015-07-13 15:14 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: bip.mazowiecka.policja.gov.pl Radom: Zakup 12 kompletów aparatów telefonicznych

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.spsk1.com.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.spsk1.com.pl 1 z 7 2015-08-28 11:08 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.spsk1.com.pl Wrocław: Dostawa pieluchomajtek dla noworodków, dzieci, dorosłych.

Bardziej szczegółowo

Strona internetowa Elbląg, Znak sprawy 47/2014

Strona internetowa Elbląg, Znak sprawy 47/2014 Strona internetowa Elbląg, 2014-09-04 Znak sprawy 47/2014 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.szpital.elblag.pl Elbląg: Dostawa taśm

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.spsk1.com.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.spsk1.com.pl 1 z 6 2015-02-26 12:47 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.spsk1.com.pl Wrocław: usługa konserwacji i naprawy wentylatorów i klimatyzatorów

Bardziej szczegółowo

V zamówienia publicznego zawarcia umowy ramowej ustanowienia dynamicznego systemu zakupów (DSZ) SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

V zamówienia publicznego zawarcia umowy ramowej ustanowienia dynamicznego systemu zakupów (DSZ) SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA 1 z 5 2015-10-09 12:14 Częstochowa: Kompleksowe czyszczenie i dezynfekcja kanałów instalacji wentylacji i klimatyzacji w Wojewódzkim Szpitalu Specjalistycznym im. Najświętszej Maryi Panny w Częstochowie

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia:

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: http://www.zdp.stargard.pl/ Stargard Szczeciński: Dodatkowe odwodnienie drogi powiatowej nr 1709Z

Bardziej szczegółowo

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Zakończenie:

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Zakończenie: Przemyśl: Dostawa sprzętu dla inwestycji Kino Centrum Cyfryzacja. Numer ogłoszenia: 430944-2013; data zamieszczenia: 22.10.2013 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: operalodz.com/przetargi.

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: operalodz.com/przetargi. Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: operalodz.com/przetargi.php Łódź: Przetarg nieograniczony na dostawę fortepianu wraz z akcesoriami

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.zbm.suwalki.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.zbm.suwalki.pl Strona 1 z 7 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.zbm.suwalki.pl Suwałki: Dostawa i montaż windy wewnętrznej osobowej dostosowanej

Bardziej szczegółowo

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Okres w dniach: 14.

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Okres w dniach: 14. Radzyń Podlaski: Dostawa sprzętu komputerowego Numer ogłoszenia: 242091-2013; data zamieszczenia: 15.11.2013 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy:

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA 1. Zamawiający: Wójt Gminy Chełmiec, z siedzibą 33-395 Chełmiec,ul. Papieska 2 tel.. (018) 414 56 14, faks (0-18) 414 56 43, e-mail : przetargi@chelmiec.pl adres

Bardziej szczegółowo

I. 1) NAZWA I ADRES: Okręgowy Urząd Probierczy, ul. Rakowicka 3, 31-511 Kraków, woj. małopolskie,

I. 1) NAZWA I ADRES: Okręgowy Urząd Probierczy, ul. Rakowicka 3, 31-511 Kraków, woj. małopolskie, Strona 1 z 5 Kraków: Dostawa 1 szt. laserowego urządzenia do oznaczania wyrobów ze stopów metali szlachetnych Numer ogłoszenia: 92184-2016; data zamieszczenia: OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy Zamieszczanie

Bardziej szczegółowo

Polska-Sieradz: Materiały medyczne 2016/S

Polska-Sieradz: Materiały medyczne 2016/S 1 / 9 Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:64786-2016:text:pl:html Polska-Sieradz: Materiały medyczne 2016/S 040-064786 Szpital Wojewódzki im. Prymasa Kardynała

Bardziej szczegółowo

Polska-Białystok: Usługi leasingu finansowego 2015/S 092-166215. Ogłoszenie o zamówieniu zamówienia sektorowe. Dostawy

Polska-Białystok: Usługi leasingu finansowego 2015/S 092-166215. Ogłoszenie o zamówieniu zamówienia sektorowe. Dostawy 1/6 Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:166215-2015:text:pl:html Polska-Białystok: Usługi leasingu finansowego 2015/S 092-166215 Ogłoszenie o zamówieniu zamówienia

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia:

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.csdpoznan.pl Poznań: Dostawa samochodu osobowego dla Centrum Sztuki Dziecka w Poznaniu Numer

Bardziej szczegółowo

I. 1) NAZWA I ADRES: Instytut Transportu Samochodowego, ul. Jagiellońska 80, 03-301 Warszawa, woj.

I. 1) NAZWA I ADRES: Instytut Transportu Samochodowego, ul. Jagiellońska 80, 03-301 Warszawa, woj. Page 1 of 7 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.its.waw.pl/zamowienia_publiczne,1869,1869,1.html Warszawa: Drukowanie plakatów i

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej zamawiającego: I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Podmiot prawa publicznego.

Adres strony internetowej zamawiającego:  I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Podmiot prawa publicznego. Łódź: Przetarg nieograniczony na dostawy drutu stalowego w kręgach. Numer ogłoszenia: 310526-2011; data zamieszczenia: 28.09.2011 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.23blt.wp.mil.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.23blt.wp.mil.pl Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.23blt.wp.mil.pl Mińsk Mazowiecki: Dostawa artykułów administracyjno-biurowych - SPRAWA ZP.19.2014

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.gitd.gov.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.gitd.gov.pl Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.gitd.gov.pl Warszawa: Dostawa blankietów polskich zezwoleń zagranicznych przeznaczonych do wymiany

Bardziej szczegółowo

II.1.5) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): , , ,

II.1.5) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): , , , Wrocław: Świadczenie usług całodobowej ochrony fizycznej osób i mienia w obiekcie przy ul. Braniborskiej 59 we Wrocławiu Numer ogłoszenia: 117152-2012; data zamieszczenia: 13.04.2012 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU

Bardziej szczegółowo

*I. 1) NAZWA I ADRES:* Gmina Nowa Ruda, ul. Niepodległości 1, 57-400 Nowa Ruda, woj. dolnośląskie, tel. (74) 872-09 10, faks (74) 872-50-83.

*I. 1) NAZWA I ADRES:* Gmina Nowa Ruda, ul. Niepodległości 1, 57-400 Nowa Ruda, woj. dolnośląskie, tel. (74) 872-09 10, faks (74) 872-50-83. Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: bip.gmina.nowaruda.pl/ ------------------------------------------------------------------------

Bardziej szczegółowo

Krasnystaw: Dostawa środków czystości Numer ogłoszenia: 119023-2014; data zamieszczenia: 03.06.2014 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy

Krasnystaw: Dostawa środków czystości Numer ogłoszenia: 119023-2014; data zamieszczenia: 03.06.2014 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy 1 z 5 2014-06-03 09:36 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.spzozkrasnystaw.pl Krasnystaw: Dostawa środków czystości Numer ogłoszenia:

Bardziej szczegółowo