Bogdan Grzechnik Agencja Geodezyjno-Prawna GRUNT DOKUMENTACJA GEODEZYJNA, SZACOWANIE ORAZ NABYWANIE NIERUCHOMOŚCI POD DROGI

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Bogdan Grzechnik Agencja Geodezyjno-Prawna GRUNT DOKUMENTACJA GEODEZYJNA, SZACOWANIE ORAZ NABYWANIE NIERUCHOMOŚCI POD DROGI"

Transkrypt

1 Bogdan Grzechnik Agencja Geodezyjno-Prawna GRUNT DOKUMENTACJA GEODEZYJNA, SZACOWANIE ORAZ NABYWANIE NIERUCHOMOŚCI POD DROGI

2 II. ETAPY POSTĘPOWANIA PRZY PRACACH PRZYGOTOWAWCZYCH 1. Mapy do celów planistycznych i koncepcyjnych. 2. Koncepcja przebiegu drogi (wariantowa). 3. Studium uwarunkowań oraz decyzja środowiskowa. 4. Mapa do celów projektowych i model terenu 5. Opracowanie ostatecznego przebiegu granic pasa drogowego. 6. Mapa do celów prawnych (podziały). 7. Sporządzenie dokumentacji oraz uzyskanie praw do niezbędnego terenu poza pasem drogowym oraz nabycie tzw. działek resztujących. 8. Projekt budowlano - wykonawczy drogi. 9. Analiza formalno-prawna dla decyzji odszkodowawczych. 10. Wniosek wraz z załącznikami o wydanie decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej, która powinna być wydana w ciągu 60 dni. 11. W ciągu 30 dni od daty uprawomocnienia się decyzji wojewoda (starosta) musi wycenić poszczególne nieruchomości oraz wydać decyzje odszkodowawcze. 12. Niezwłocznie po wydaniu w/w decyzji inwestor powinien wypłacić odszkodowanie albo przekazać je do depozytu sądowego. 13. JuŜ po rozpoczęciu prac budowlanych będzie się odbywać porządkowanie stanu prawnego wszystkich nieruchomości drogowych. 14. Natomiast w trakcie budowy będzie prowadzona bieŝąca obsługa geodezyjna a na zakończenie geodezyjna inwentaryzacja zrealizowanej drogi (ale tematu tego nie będziemy dzisiaj omawiać).

3 III. OMÓWIENIE PRAC GEODEZYJNYCH W POSZCZEGÓLNYCH FAZACH DZIAŁANIA Ad 1. Jak wiadomo, w pierwszej kolejności niezbędne są mapy drobnoskalowe dla opracowania wariantowej koncepcji przebiegu drogi. Do celów tych obecnie głównie są wykorzystywane: - mapy topograficzne (w skali 1:10 000, 1:25 000), - mapy ewidencji gruntów i budynków (w skali 1:5 000), - ortofotomapy (najczęściej zlecane tuŝ przed rozpoczęciem prac). W moim przekonaniu opracowania te o pełnej wartości powinna wyprzedzająco przygotowywać państwowa słuŝba geodezyjna i kartograficzna. Ad. 4. Po wydaniu decyzji środowiskowej konieczne jest pilne opracowanie mapy do celów projektowych wraz z numerycznym modelem terenu. Główne problemy to: - pokazywanie granic władania (własności) nieruchomości na tych mapach, - brak standardów technicznych Co trzeba zrobić? Konieczne są wystarczą następujące decyzje na szczeblu rządowym. a) Przeznaczenie dla starostów na modernizację ewidencji gruntów odpowiednich środków, co pozwoli na wyprzedzające odnawianie ewidencji, b) Uproszczenie trybu ustalenia granic nieruchomości w/g stanu prawnego (np. w formie ugody zawieranej pomiędzy sąsiadami tylko z udziałem geodety bez procedur administracyjnych), c) Ustalenie jednolitych dla całego kraju standardów wykonywania map do celów projektowych i numerycznych modeli terenu. Ad. 5. Opracowanie ostatecznego przebiegu granic pasa drogowego odbywa się obecnie w zasadzie tylko przez projektantów, bez udziału geodetów. Jest to bardzo waŝna sprawa przy której udział geodetów jest niezbędny.

4 Ad. 6. Po ustaleniu ostatecznego przebiegu linii rozgraniczających pasa drogowego projektanci przystępują do opracowania projektu drogi, a równolegle geodeci mogą przygotowywać mapę do celów prawnych (z projektami podziału). Mapa ta będzie załącznikiem do decyzji wojewody (starosty) o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej, którą między innymi obecnym właścicielom odjęte zostanie, z mocy ustawy, prawo własności. Niestety dla tego typu map, podobnie jak dla map do celów projektowych, nie ma ustalonych standardów technicznych. Wracamy tutaj, jeszcze z większą mocą do granic nieruchomości ustalonych w/g stanu prawnego. Wznawia się i przyjmuje granice w/g stanu prawnego tam gdzie były ustalone i zastabilizowane, a pozostałe granice (władania) poddaje się swego rodzaju kontroli i aktualizacji. Przy okazji tej procedury, ujawniają się rozbieŝności pomiędzy granicami władania przyjętymi do mapy d/c projektowych a granicami częściowo poprawionymi (ale teŝ władania) przyjętymi przed podziałem. Art. 26 ustawy o gospodarce nieruchomościami 1. Granice między nieruchomościami nabywanymi na własność Skarbu Państwa lub na własność jednostki samorządu terytorialnego przyjmuje się według istniejącego stanu prawnego, a jeŝeli stanu takiego nie moŝna stwierdzić, według stanu uwidocznionego w katastrze nieruchomości. 2. W razie sporu co do przebiegu linii granicznych, o których mowa w ust. 1 nie wstrzymuje się czynności związanych z nabyciem nieruchomości, co nie wyłącza roszczeń pomiędzy właścicielami nieruchomości, których granice zostały ustalone w sposób, o którym mowa w ust. 1.

5 NiezaleŜnie od problemów związanych z granicami nieruchomości, istnieje jeszcze kilka innych waŝnych spraw, które mimo wielu wniosków z lat poprzednich, w dalszym ciągu funkcjonują w specyfikacjach technicznych, wbrew logice, przepisom i kosztom. A są to: * Wykonywanie map jednostkowych dla kaŝdej nieruchomości a nie map zbiorczych (obrębowych) wzdłuŝ całej trasy. Obecnie wykonywanie pojedynczych map jest kompletnym nieporozumieniem. * Istnieje takŝe tendencja, nawet na mapach zbiorczych pomijania działek nie dzielonych (przejmowanych w całości). Jest to absolutny błąd, bo nie ma przeciwwskazań aby na takiej mapie pokazać wszystkie działki w pasie drogowym (dzielone i nie dzielone). * Następna sprawa, to stabilizacja granic pasa drogowego co kilka metrów na przecięciach ze wszystkimi granicami ewidencyjnymi (władania) kaŝdej prywatnej działki. Jest to sprzeczne z obowiązującymi przepisami, bo wolno stabilizować znaki graniczne tylko na granicach prawnych, (co 200 m na liniach prostych i na kaŝdym załamaniu). Mam nadzieję, Ŝe juŝ nigdzie w całej Polsce nikt nie zaleca aby na mapach z projektowanym podziałem pisać nazwiska właścicieli lub władających. Ad.7. Sporządzenie dokumentacji oraz uzyskanie praw do niezbędnego terenu poza pasem drogowym oraz nabycie tzw. działek resztujących, to kolejny temat do załatwienia. 1) W pierwszej kolejności trzeba uzyskać prawo do terenu (tzw. słuŝebności przesyłu) dla przebudowy infrastruktury technicznej poza pasem drogowym. 2) Następna sprawa to wykupienie tzw. działek resztujących. Zgodnie z ustawą o gospodarce nieruchomościami Art ust.3 wywłaszczeniem moŝe być objęta cała nieruchomość lub jej część. JeŜeli wywłaszczeniem jest objęta część nieruchomości, a pozostała część nie nadaje się do prawidłowego wykorzystania na dotychczasowe cele, na Ŝądanie właściciela lub uŝytkownika wieczystego nieruchomości nabywa się tę część w drodze umowy na rzecz Skarbu Państwa lub jednostki samorządu terytorialnego, w zaleŝności od tego, na czyją rzecz następuje wywłaszczenie.

6 Ad. 9. Analiza formalno-prawna dla decyzji odszkodowawczych jest to nowy temat, który powstał z chwilą kiedy w spec ustawie uchwalono zasadę przejmowania gruntów pod drogi z mocy ustawy. Wojewoda (starosta) powinien otrzymać od inwestora, wraz z wnioskiem o wydanie decyzji odszkodowawczej, komplet poświadczonych i zweryfikowanych dokumentów. Jakie to są dane i dokumenty? a) Dane osobowe, b) Odpisy z ksiąg wieczystych, c) Dla słuŝebników akty zgonu (jak nie Ŝyją), d) Dla nieruchomości obciąŝonych hipoteką ustalenie danych banku i uzgodnienie sposobu zwolnienia przejmowanych nieruchomości z obciąŝenia, e) Jeśli prawo własności uzyskano w wyniku spadku, zasiedzenia lub działu spadku, konieczne jest uzyskanie od właściciela zaświadczenia z US o zapłaconym podatku spadkowym, f) Dla nieruchomości, dla których nie ma załoŝonych ksiąg wieczystych konieczne jest uzyskanie wypisów z katastru nieruchomości oraz zaświadczeń z sądu wieczysto-księgowego o braku księgi wieczystej oraz poświadczonych tytułów własności. Będą to: - Akty Własności Ziemi, - Akty notarialne, - Akty nadania, - Postanowienia sądowe, - Wyroki sądów rodzinnych o pełnomocnikach dla osób nieletnich, - Umowy najmu, dzierŝawy, uŝyczenia. g) Dla nieruchomości, które nie mają uregulowanego stanu prawnego lub nie załatwiono dla nich postępowań spadkowych konieczne jest uzyskanie dokumentów potwierdzających taki stan tj.: - Wypisów z katastru nieruchomości, - Odpisów z KW, - Zaświadczeń z sądu wieczysto-księgowego o braku ksiąg wieczystych, - Aktów zgonu z USC dla byłych właścicieli lub u.w. h) W ramach w/w prac, dla wszystkich nieruchomości, konieczne jest sporządzenie opisów ich stanu na dzień wydania decyzji.

7 Ad.11. Wycena nieruchomości oraz decyzje odszkodowawcze A. Skala problemów 1) Według mojej oceny, opartej na 30-tu zrealizowanych kontraktach, około 85% właścicieli godziło się na dobrowolne zbycie nieruchomości a więc na wysokość odszkodowania (z tego 99% dotyczy działek rolnych) 2) Z około 15% działek, które przekazywane były na wywłaszczenie: a) Około 9% to działki nie mające uregulowanego stanu prawnego i dlatego musiały być wywłaszczane, b) Około 1% (a nawet mniej) to pieniacze, którzy dla zasady nie godzili się na budowę drogi, c) Pozostałe 5% (na terenach rolnych około 2%) to działki właścicieli, którzy domagali się słusznego czyli sprawiedliwego odszkodowania. Niestety po kilkuletniej procedurze wywłaszczeniowej i odwoławczej w większości przypadków nic nie uzyskali, gdyŝ nasze obecne przepisy nie dają im Ŝadnych szans, ale niestety ich protesty opóźniały budowę dróg. B. Czy właściciele tych 2-5% nieruchomości protestując mają rację? 1. Czy słusznym odszkodowaniem jest wartość rynkowa nieruchomości rolnej niezabudowanej na której nie jest prowadzona działalność gospodarcza? W/g wolnego rynku nieruchomości rolnych 1 m² takich gruntów kosztuje 3-5 zł W/g rynku drogowego (nie mającego nic wspólnego z wolnym rynkiem) 1 m² takich gruntów kosztuje zł/m² a więc 3 razy więcej. Nic więc dziwnego, Ŝe właściciele nieruchomości rolnych godzą się na te ceny i uznają te odszkodowania za słuszne 2. Jeśli podobne pytania zadamy odnośnie gruntów budowlanych lub przeznaczonych w planach zagospodarowania pod budownictwo i usługi to sytuacja będzie odwrotna. W/g wolnego rynku nieruchomości budowlanych np. w rejonie średniej wielkości miasta 1 m² takich gruntów kosztuje zł/m², a jeśli wycenimy te grunty jak nakazują nasze przepisy w/g rynku drogowego, to będzie to porównywalna wartość z gruntami rolnymi czyli 14-20zł/m² a więc 6 razy mniej. Dlatego właściciele tych gruntów czują się pokrzywdzeni i protestują. 3. Jeszcze bardziej skomplikowana sytuacja występuje przy wycenie budynków. Jest to głównie wycena podejściem kosztowym (bo inna nie jest moŝliwa). Np. budynek w stanie nowym wyceniony jest na zł, stopień zuŝycia wynosi 40%. Właściciel otrzyma zł (60%). W rejonie w którym mieszka budynków podobnych najczęściej nie ma, a za proponowane pieniądze działki nie kupi i nowego domu nie wybuduje. I to jest ta grupa właścicieli, (pkt. 2 i 3) którzy protestują.

8 C. Nowy temat w Polsce ale podnoszony przez nas od wielu lat to tzw utracone korzyści W grupie osób opisanych w p-kcie B. (chociaŝ nie tylko) znajdują się właściciele, którzy ponoszą dodatkowe straty wynikające z powstania drogi i w związku z tym domagają się z tego tytułu odrębnych odszkodowań. W większości krajów oprócz wypłaty odszkodowania odpowiadającego wartości rynkowej nieruchomości istnieje lista strat i szkód, które powinny być właścicielowi zrekompensowane. Najtrafniej straty te podaje lista Organizacji Narodów Zjednoczonych d/s WyŜywienia i Rolnictwa (FAO), gdzie wymieniono aŝ 11 punktów, które naleŝy brać pod uwagę. Są to: 1) grunt wraz z częściami składowymi, zasiewami i uprawami, 2) wartość wszystkich finansowych korzyści właściciela innych niŝ wartość rynkowa nieruchomości, 3) odsetki od niewypłaconego odszkodowania w wyznaczonym terminie, 4) rozsądne (umiarkowane) wydatki będące bezpośrednio konsekwencją wywłaszczenia, 5) utrata wartości pozostałych gruntów spowodowana celem wywłaszczenia (projektem), 6) koszty związane z korzystaniem przez właściciela z porad prawnych i specjalistycznych, 7) koszty przeprowadzki i koszty nabycia alternatywnego lokalu lub domu mieszkalnego, 8) koszty związane z reorganizacją działalności gospodarstwa rolnego, jeśli wywłaszczono część gruntów, 9) tymczasowa utrata zarobków, 10) trudności osobiste (choroba, załamanie psychiczne), 11) inne poniesione straty i odniesione szkody.

9 Wszystkie one występują takŝe w Polsce ale właściciele nie są świadomi, Ŝe mogą domagać się tego typu odszkodowań. Z naszych kontaktów z właścicielami mogę podać następujące zgłaszane utracone korzyści: * ograniczenie lub likwidacja działalności gospodarczej przez przejęcie całej lub odcięcie części nieruchomości albo zlikwidowanie drogi dojazdowej (bardzo często było to pozbawienie środków do Ŝycia całej rodziny), * przecięcie pasem drogowym gospodarstwa rolnego i wydłuŝenie dojazdu do części gruntów o kilkanaście kilometrów, * pozostawienie właścicielom po odcięciu działek pod drogę niekształtnych wydłuŝonych trójkątów o znacznie mniejszej wartości, * przeniesienie mieszkańców z ich środowiska w zupełni inne obce miejsce, * koszty przeprowadzki i koszty nabycia innego lokalu lub domu, * stresy i choroby osób starszych, które się przesiedla z miejsca ich urodzenia. D. Z tego wynika, Ŝe w dalszym ciągu nie rozwiązano w art. 18 spec ustawy problemu słusznego konstytucyjnego odszkodowania. Nagroda dla właścicieli za terminowe wydanie nieruchomości w wysokości 5% jest pewnym gestem, podobnie zł dla osób które posiadają budynki mieszkalne, ale kwoty te nie zapewniają słusznego odszkodowania dla osób którym takie odszkodowanie się naleŝy. E. Bardzo źle się stało, Ŝe w ostatecznym tekście ustawy nie znalazł się zapis (który był w projekcie), Ŝe decyzje ustalające wysokość odszkodowania dla dróg krajowych wydaje Generalny Dyrektor Dróg Krajowych i Autostrad. Mógłby on zlecić te sprawy wyspecjalizowanym firmom i szybko je rozstrzygać. Pozostawienie przygotowania tysięcy decyzji wojewodom i ustalenie, Ŝe decyzja odszkodowawcza ma być wydana w ciągu 1 m-ca od uprawomocnienia się decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej jest utopią. Np. w województwie mazowieckim takich decyzji rocznie trzeba będzie wydać około dwunastu tysięcy, wcześniej zlecając i nadzorując wycenę wszystkich nieruchomości. Ośmiu urzędników nie załatwi tych spraw nawet w ciągu roku, bo musi załatwić aŝ 125 spraw w kaŝdym miesiącu. Kto i na jakich zasadach zgromadzi i sprawdzi dokumenty (takie jak do aktu notarialnego), które będą podstawą do wydania decyzji odszkodowawczych i wypłaty odszkodowań. F. W dalszym ciągu nie uregulowano jednoznacznie spraw związanych z lokalami zamiennymi. Kiedy i komu przysługuje taki lokal i na jakich zasadach. Przepisy lokalowe mówią o lokalach zamiennych dla najemców, a co z właścicielami lub współwłaścicielami jeśli odszkodowanie, które otrzymują wystarczy na zakup tylko kilku metrów kwadratowych mieszkania.

10 Ad. 13. Ostateczne porządkowanie stanu prawnego wszystkich nieruchomości. 1) Wpisy do KW, 2) Zmiany w katastrze, 3) Odszkodowania za zarząd, uŝytkowanie wieczyste, dzierŝawę i uŝyczenie, 4) Ogrody działkowe 5) Lokale zamienne

11 IV. WNIOSKI Jak z treści niniejszego referatu wynika istnieje sporo spraw, które wymagają uporządkowania i uproszczenia. Moim zdaniem powinny zostać zrealizowane następujące wnioski: A. GEODEZJA 1. W pierwszej kolejności powinny zostać pilnie opracowane nowe specyfikacje techniczne do bieŝących przetargów, ustalające jednolite zasady wykonywania map i innych dokumentów do celów koncepcyjnych, projektowych i prawnych (podziały) przy budowie dróg wszystkich kategorii. W specyfikacjach tych powinny być skasowane wszystkie patologie funkcjonujące obecnie, wymienione w dziale III niniejszego referatu. 2. Równolegle powinny zostać przygotowane, pod patronatem GUGiK i przy współpracy z GDDKiA, standardy techniczne dotyczące w/w map i innych dokumentów uwzględniające wszystkie sugestie i wnioski środowisk zajmujących się tematyką drogową. Zawarte są one między innymi we wnioskach uchwalonych na konferencji w 2007 roku w Nowym Sączu pod hasłem Polskie drogi od pomysłu do pozwolenia na budowę (www.sgp.geodezja.org.pl). 3. Mapy do celów koncepcyjnych dla inwestycji liniowych powinny być wyprzedzająco przygotowywane przez państwową słuŝbę geodezyjną i kartograficzną. 4. Niezbędne jest uproszczenie (w sprawach bezspornych) trybu ustalania granic w/g stanu prawnego nieruchomości z pominięciem obecnych procedur administracyjnych a jedynie przy udziale geodety uprawnionego. 5. Konieczne jest przeznaczenie dla starostów środków na wyprzedzającą modernizację ewidencji gruntów w przyszłych korytarzach inwestycji liniowych. 6. Konieczna jest takŝe nowelizacja przepisów upraszczająca podziały nieruchomości dla celów publicznych, a takŝe przyspieszająca procedury administracyjne związane z przyjmowaniem map do zasobu, wydawaniem dokumentów z zasobu i z katastru oraz działalnością ZUD-ów. 7. Pilnej zmiany wymaga art. 113 ust. 3 ustawy o gospodarce nieruchomościami, w którym naleŝy sprecyzować jakie to są działki nie nadające się do prawidłowego wykorzystania, kto przesądza o tym fakcie i jakie odszkodowanie naleŝy za nie płacić.

12 B. SZACOWANIE NIERUCHOMOŚCI I DECYZJE ODSZKOWOWAWCZE 8. W ustawie o gospodarce nieruchomościami konieczne jest zdefiniowanie słusznego odszkodowania przyjmując, Ŝe słusznym odszkodowaniem jest wartość przejmowanej nieruchomości powiększona o utracone korzyści. 9. NaleŜy takŝe w w/w ustawie ustalić i zapisać co to są utracone korzyści i w jakich sytuacjach naleŝy je uwzględniać. 10. W przepisach wykonawczych muszą być ustalone zasady wyceny utraconych korzyści. 11. Trzeba takŝe zweryfikować dotychczasowe zasady wyceny nieruchomości pod drogi w następujących zakresach: a) tereny budowlane przejmowane pod drogi, powinno się wyceniać w/g cen na rynku budowlanym a nie drogowym, b) zapis o stosowaniu współczynnika zwiększającego o 50% wartość gruntów przyległych ( 36 Rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie wycen ) naleŝy wykreślić bo jest przepisem martwym. c) naleŝy zdefiniować pojęcie rynku nieruchomości drogowych jako nie mający nic wspólnego z wolnym rynkiem nieruchomości. 12. Trzeba pilnie opracować nowy standard zawodowy dotyczący wyceny nieruchomości drogowych w tym utraconych korzyści. 13. Konieczne jest rozwiązanie problemu lokali lub nieruchomości zamiennych jeŝeli wysokość odszkodowania, ze względu na znaczne zuŝycie techniczne budynków lub budowli, jest zbyt niska i uniemoŝliwia zakup lub odtworzenie lokalu. 14. Konieczna jest nowelizacja spec ustawy w taki sposób aby wycenę nieruchomości zlecał oraz decyzje odszkodowawcze dla dróg krajowych wydawał Generalny Dyrektor Dróg Krajowych i Autostrad. W przeciwnym razie mimo przejmowania gruntów pod drogi z mocy prawa, budowę dróg zablokują właściciele, którzy nie otrzymają w ciągu 1 m-ca odszkodowań. Moim zdaniem przy obecnych moŝliwościach wojewodów odszkodowań nie otrzymają oni nawet w ciągu roku.

13 Bogdan Grzechnik Agencja Geodezyjno-Prawna GRUNT Zał. Nr 1 PRACE PRZYGOTOWAWCZE PRZY BUDOWIE DRÓG L.p. A) Terminy przy realizacji 20 km odcinka drogi (do chwili ogłoszenia przetargu na budowę) Temat Obecny zał. spr Przyspieszony zał. spr. Uwagi Przetarg. 3 0,5 uprościć procedury 2 Wykonanie mapy, co najmniej w skali 1:5000 do celów koncepcyjnych i planistycznych Sprawdzenie i przyjęcie tych map do p. z. g i k. 0,7 0,1 opracować standardy wyk. tych map zlikwidować kontrolę w ośrodkach dokumentacji terminy optymalne 4 Na ww. mapach opracowanie kilku terminy optymalne wariantów przebiegu drogi Raporty o oddziaływaniu planowanej drogi terminy optymalne na środowisko (dla dwóch wariantów) Konsultacje i decyzja środowiskowa (dla uprościć procedury i wybranego wariantu). 6 3 zdyscyplinować urzędy 7 Odwołania, decyzje II instancji, skargi, zdyscyplinować postanowienia WSA, ewentualnie NSA. 6 3 administrację i sądy 8 Wypisy z ewidencji gruntów dla działek zdyscyplinować przed podziałem. 0,5 0,2 urzędy 9 Przetarg na wykonanie projektu technicznego drogi (w tym map d/c projektowych, map podziału i dokumentacji 3 0,5 uprościć procedury formalno-prawnej dla wydania decyzji odszkodowawczych). 10 Wykonanie map do celów projektowych. 6 4 opracować standardy techniczne 11 Sprawdzenie i przyjęcie w/w map do p. z. g i k. 0,7 0,1 zlikwidować kontrolę w ośrodkach dokumentacji 12 Wykonanie map podziału nieruchomości. 9 6 opracować standardy i uprościć procedury

14 L.p. Temat Obecny zał. spr Przyspieszony zał. spr. 13 Sprawdzenie i przyjęcie w/w map i dokumentów do p. z. g i k. 0,7 0,1 14 Opracowanie projektu technicznego drogi oraz projektu przebudowy urządzeń infrastruktury technicznej (takŝe poza pasem drogowym). 8 6 Uwagi zlikwidować kontrolę w ośrodkach dokumentacji opracować nowe uproszczone standardy techniczne 15 Uzgodnienia w ramach Z U D ów. 2 1 uprościć procedury i zdyscyplinować urzędy 16 Wszelkie inne uzgodnienia. 2 1 zdyscyplinować uzgadniających 17 Wykonanie dokumentacji formalno-prawnej (własnościowej) pozwalającej na pilne wydanie decyzji odszkodowawczych. 4 3 uprościć procedury 18 Wydanie decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej. 3 3 termin 3-mcy wynika z ustawy 19 Odwołania, decyzje II instancji, skargi, termin 3 m-cy postanowienia WSA, ewentualnie NSA. 5 3 wynika z ustawy 20 Opatrzenie klauzulami mapy podziału. 0,5 0,1 zdyscyplinować urzędy 21 Trwała stabilizacja granic linii rozgraniczających pasa drogowego. 2 2 termin optymalny Σ 75,1 m-cy 45,6 m-cy B) Dalsze prace (b. waŝne), ale droga w zasadzie moŝe juŝ być budowana, pod warunkiem, Ŝe właściciele, którzy nie otrzymają odszkodowań, jej nie zablokują. L.p. Temat Obecny zał. spr Przyspieszony zał. spr. Uwagi 22 Przetarg. 3 0,5 uprościć procedury 23 Wykonanie wyceny kaŝdej nieruchomości i wydanie decyzji odszkodowawczych. 6 1? 24 Odwołania, decyzje II instancji, skargi, postanowienia WSA, ewentualnie NSA. 5 3 termin 1 m-ca (nierealny) wynika z ustawy. Trzeba zmienić procedury. zdyscyplinować administrację i sądy

15 L.p. Temat 25 Decyzje wojewody o ustanowieniu trwałego zarządu dla działek, które przed podziałem były własnością Skarbu Państwa. 26 Wprowadzenie zmian w ewidencji gruntów i na mapie zasadniczej wynikających z Obecny zał. spr Przyspieszony zał. spr. 4 2 Uwagi uprościć procedury i zdyscyplinować urzędy uprościć procedury i zdyscyplinować urzędy decyzji poz. 17 i poz ,5 27 Wycena, nabycie lub uzyskanie słuŝebności przesyłu dla działek poza pasem drogowym oraz wycena i nabycie działek resztujących. 3 2 uprościć procedury 28 Wydanie wypisów z ewidencji gruntów po wprowadzeniu zmian przedmiotowych i podmiotowych. 1 0,5 zdyscyplinować urzędy 29 Wpisanie działek drogowych do ksiąg wieczystych. 3 1 zdyscyplinować sądy Σ 28-mcy 11,5 m-ca Z podsumowania kolumny 3 i 4 wynika ile czasu obecnie poświęcamy na poszczególne etapy prac a ile powinniśmy poświęcać aby okres przygotowawczy skrócić: A) z 6,3 lat (obecnie) do 3,8 lat (w najbliŝszym czasie), B) z 2,3 lat (obecnie) do 1 roku (w najbliŝszym czasie). Z tym, Ŝe niektóre prace mogą być wykonywane równocześnie np. poz. (12, 13, 17) i poz. (14, 15, 16). Podobnie poz. 24 i poz. (25 i 26). Dzięki temu okresy te zmniejszą się do: A) z 5,3 lat (obecnie) do 3,0 lat (w najbliŝszym czasie), B) z 2 lat (obecnie) do 0,8 lat (w najbliŝszym czasie).

Ad. 1. Dobrej spec ustawy. Ad. 3. Słusznego i szybkiego odszkodowania dla właścicieli. Ad. 4. Prostych procedur wywłaszczeniowych i odszkodowawczych.

Ad. 1. Dobrej spec ustawy. Ad. 3. Słusznego i szybkiego odszkodowania dla właścicieli. Ad. 4. Prostych procedur wywłaszczeniowych i odszkodowawczych. Ad. 1. Dobrej spec ustawy. Ad. 3. Słusznego i szybkiego odszkodowania dla właścicieli. Ad. 4. Prostych procedur wywłaszczeniowych i odszkodowawczych. a) W moim przekonaniu w dalszym ciągu nie rozwiązano

Bardziej szczegółowo

Uchwała. XX Sesji Naukowo Technicznej z cyklu: Aktualne zagadnienia w geodezji pod hasłem PORZĄDEK GEODEZYJNO-PRAWNY - warunkiem rozwoju gospodarczego

Uchwała. XX Sesji Naukowo Technicznej z cyklu: Aktualne zagadnienia w geodezji pod hasłem PORZĄDEK GEODEZYJNO-PRAWNY - warunkiem rozwoju gospodarczego Nowy Sącz, 2009.06.05 Uchwała XX Sesji Naukowo Technicznej z cyklu: Aktualne zagadnienia w geodezji pod hasłem PORZĄDEK GEODEZYJNO-PRAWNY - warunkiem rozwoju gospodarczego Uczestnicy XX sesji dąŝąc do

Bardziej szczegółowo

PODSTAWOWE ZASADY I PROBLEMY ZWIĄZANE Z SZACOWANIEM NIERUCHOMOŚCI POD DROGI

PODSTAWOWE ZASADY I PROBLEMY ZWIĄZANE Z SZACOWANIEM NIERUCHOMOŚCI POD DROGI PODSTAWOWE ZASADY I PROBLEMY ZWIĄZANE Z SZACOWANIEM NIERUCHOMOŚCI POD DROGI Zenon Marzec Agencja Geodezyjno-Prawna GRUNT Warszawa Od właściwej wyceny i terminowego wypłacania odszkodowania bardzo często

Bardziej szczegółowo

Ewidencja Gruntów i Budynków. Niektóre zagadnienia z ewidencji gruntów - Dlaczego uchylane są decyzje? Renata Jabłońska Oddział Katastru MUW

Ewidencja Gruntów i Budynków. Niektóre zagadnienia z ewidencji gruntów - Dlaczego uchylane są decyzje? Renata Jabłońska Oddział Katastru MUW Ewidencja Gruntów i Budynków Niektóre zagadnienia z ewidencji gruntów - Dlaczego uchylane są decyzje? Renata Jabłońska Oddział Katastru MUW Dla osób prowadzących sprawy w I instancji Osoby bezpośrednio

Bardziej szczegółowo

AGENCJA GEODEZYJNO-PRAWNA GRUNT BOGDAN GRZECHNIK

AGENCJA GEODEZYJNO-PRAWNA GRUNT BOGDAN GRZECHNIK AGENCJA GEODEZYJNO-PRAWNA GRUNT BOGDAN GRZECHNIK PRZETARGI NA PRACE GEODEZYJNO-KARTOGRAFICZNE I PRAWNE PRZY REALIZACJI INWESTYCJI LINIOWYCH Warszawa, 25.11.2010 rok -2- I RODZAJE OPRACOWAŃ 1. Mapy do celów

Bardziej szczegółowo

POWIAT LUBELSKI REPREZENTOWANY PRZEZ ZARZĄD POWIATU W LUBLINIE Z SIEDZIBĄ W LUBLINIE PRZY UL. SPOKOJNEJ 9

POWIAT LUBELSKI REPREZENTOWANY PRZEZ ZARZĄD POWIATU W LUBLINIE Z SIEDZIBĄ W LUBLINIE PRZY UL. SPOKOJNEJ 9 POWIAT LUBELSKI REPREZENTOWANY PRZEZ ZARZĄD POWIATU W LUBLINIE Z SIEDZIBĄ W LUBLINIE PRZY UL. SPOKOJNEJ 9 ogłasza przetarg nieograniczony o wartości szacunkowej poniŝej 206 000 EURO na wykonanie zadania

Bardziej szczegółowo

XIX Sesji Naukowo - Technicznej z cyklu Aktualne zagadnienia w geodezji pod hasłem POLSKIE DROGI od pomysłu do pozwolenia na budowę.

XIX Sesji Naukowo - Technicznej z cyklu Aktualne zagadnienia w geodezji pod hasłem POLSKIE DROGI od pomysłu do pozwolenia na budowę. Nowy Sącz 2007 Uchwała XIX Sesji Naukowo - Technicznej z cyklu Aktualne zagadnienia w geodezji pod hasłem POLSKIE DROGI od pomysłu do pozwolenia na budowę. Uczestnicy XIX Sesji, mając na względzie konieczność

Bardziej szczegółowo

I N F O R M A C J A O W Y M A G A N Y C H D O K U M E N T A C H D O A K T U A L I Z A C J I D A N Y C H

I N F O R M A C J A O W Y M A G A N Y C H D O K U M E N T A C H D O A K T U A L I Z A C J I D A N Y C H I N F O R M A C J A O W Y M A G A N Y C H D O K U M E N T A C H D O A K T U A L I Z A C J I D A N Y C H O B J Ę T Y C H E W I D E N C J Ą G R U N T Ó W I B U D Y N K Ó W (EGIB) Prowadzenie Ewidencji Gruntów

Bardziej szczegółowo

Propozycja technologii zapewniającej spójność przestrzeni technologiczno - prawnej granic działek

Propozycja technologii zapewniającej spójność przestrzeni technologiczno - prawnej granic działek Robert Łuczyński Politechnika Warszawska Wydział Geodezji i Kartografii Zakład Katastru i Gospodarki Nieruchomościami Propozycja technologii zapewniającej spójność przestrzeni technologiczno - prawnej

Bardziej szczegółowo

OPRACOWANIA GEODEZYJNE ORAZ POZYSKIWANIE NIERUCHOMOŚCI W PROCESIE PRZYGOTOWANIA INWESTYCJI DROGOWYCH

OPRACOWANIA GEODEZYJNE ORAZ POZYSKIWANIE NIERUCHOMOŚCI W PROCESIE PRZYGOTOWANIA INWESTYCJI DROGOWYCH STOWARZYSZENIE POLSKI KONGRES DROGOWY GEODEYJNA IZBA GOSPODARCZA Bogdan Grzechnik, Zenon Marzec OPRACOWANIA GEODEZYJNE ORAZ POZYSKIWANIE NIERUCHOMOŚCI W PROCESIE PRZYGOTOWANIA INWESTYCJI DROGOWYCH Warszawa,

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Usługi. Rejonowy w Tarnowie, ul. Ostrogskich 5, 33-100 Tarnów, woj. małopolskie, tel.

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Usługi. Rejonowy w Tarnowie, ul. Ostrogskich 5, 33-100 Tarnów, woj. małopolskie, tel. Tarnów: : wykonanie usługi: Opracowanie kompletnej dokumentacji do wykupu gruntów i wypłaty odszkodowań w zakresie nabywania na własność Skarbu Państwa nieruchomości niezbędnych do realizacji zadania pn.:przebudowa

Bardziej szczegółowo

Zestaw pytań egzaminacyjnych z 2014 r. Zakres 2

Zestaw pytań egzaminacyjnych z 2014 r. Zakres 2 Zestaw pytań egzaminacyjnych z 2014 r. Zakres 2 1. Proszę podać w jakich przypadkach, w jakim trybie i na jakich zasadach, może być dokonany podział nieruchomości o nieuregulowanym stanie prawnym. 2. Proszę

Bardziej szczegółowo

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA. Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA. Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego. Choszczno: Sporządzanie wycen nieruchomości znajdujących się w obrębach Gminy Choszczno w 2010 Numer ogłoszenia: 17483-2010; data zamieszczenia: 27.01.2010 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi Zamieszczanie

Bardziej szczegółowo

PROCEDURA ZAŁATWIENIA SPRAWY 1. Nazwa procedury: Podział nieruchomości

PROCEDURA ZAŁATWIENIA SPRAWY 1. Nazwa procedury: Podział nieruchomości Urząd Gminy w Czastarach,, woj. łódzkie www.czastary.pl, e-mail: ug@czastary.pl PROCEDURA ZAŁATWIENIA SPRAWY 1. Nazwa procedury: Podział nieruchomości 2. Komórka odpowiedzialna: Referat Infrastruktury

Bardziej szczegółowo

Zakładanie, modernizacja, kontrola i aktualizacja ewidencji gruntów i budynków

Zakładanie, modernizacja, kontrola i aktualizacja ewidencji gruntów i budynków Zakładanie, modernizacja, kontrola i aktualizacja ewidencji gruntów i budynków Zakładanie ewidencji gruntów, budynków i lokali Zgodnie z rozporządzeniem załoŝenie ewidencji polega na wykonaniu czynności

Bardziej szczegółowo

Podziały nieruchomości : komentarz / Zygmunt Bojar. wyd Katowice, Spis treści

Podziały nieruchomości : komentarz / Zygmunt Bojar. wyd Katowice, Spis treści Podziały nieruchomości : komentarz / Zygmunt Bojar. wyd. 3. - Katowice, 2012 Spis treści Wstęp do wydania III 7 Wprowadzenie 9 I. Zarys problematyki związanej z podziałami nieruchomości 13 1. Uwagi ogólne

Bardziej szczegółowo

Realizacja inwestycji drogowych w aspekcie specustawy

Realizacja inwestycji drogowych w aspekcie specustawy PROGI I BARIERY W REALIZACJI INWESTYCJI DROGOWYCH Kościelisko czerwiec 2008 Andrzej Zygmunt Realizacja inwestycji drogowych w aspekcie specustawy (ustawy z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczególnych zasadach

Bardziej szczegółowo

Wydział Geodezji i Gospodarki Nieruchomościami Referatu ds. Gospodarki Nieruchomościami Powiatu i Skarbu Państwa

Wydział Geodezji i Gospodarki Nieruchomościami Referatu ds. Gospodarki Nieruchomościami Powiatu i Skarbu Państwa Wydział Geodezji i Gospodarki Nieruchomościami zajmuje się gospodarowaniem nieruchomościami, wywłaszczaniem nieruchomości oraz realizacją zadań Służby Geodezyjnej i Kartograficznej. Naczelnik Wydziału

Bardziej szczegółowo

Spis treści. Wykaz skrótów... 13 Wstęp... 15

Spis treści. Wykaz skrótów... 13 Wstęp... 15 Spis treści Spis treści Wykaz skrótów............................................................ 13 Wstęp..................................................................... 15 ROZDZIAŁ I. Prawa rzeczowe...............................................

Bardziej szczegółowo

Dział II. Gospodarowanie nieruchomościami stanowiącymi własność Skarbu Państwa oraz własność jednostki samorządu terytorialnego

Dział II. Gospodarowanie nieruchomościami stanowiącymi własność Skarbu Państwa oraz własność jednostki samorządu terytorialnego Przedmowa Wprowadzenie Wykaz skrótów Komentarz Ustawa o gospodarce nieruchomościami Dział I. Przepisy ogólne Art. 1. Zakres regulacji Art. 2. Inne ustawy Art. 3. Organ centralny i doradczy Art. 4. Słowniczek

Bardziej szczegółowo

OBWIESZCZENIE Wojewody Łódzkiego Zawiadomienie o wydaniu decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej.

OBWIESZCZENIE Wojewody Łódzkiego Zawiadomienie o wydaniu decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej. IA.II.7820.11.2012MN Łódź dnia 01.2013r. OBWIESZCZENIE Wojewody Łódzkiego Zawiadomienie o wydaniu decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej. Na podstawie art. llf ust. 3 ustawy z dnia 10 kwietnia

Bardziej szczegółowo

GEODEZJA W PROCESIE INWESTYCYJNO-BUDOWLANYM

GEODEZJA W PROCESIE INWESTYCYJNO-BUDOWLANYM Stowarzyszenie Geodetów Polskich Geodezyjna Izba Gospodarcza Polska Geodezja Komercyjna Krajowy Związek Pracodawców Firm Geodezyjno-Kartograficznych Warszawa, 20-02-2013 r. GEODEZJA W PROCESIE INWESTYCYJNO-BUDOWLANYM

Bardziej szczegółowo

Plan wykorzystania zasobu nieruchomości stanowiących własność Gminy Reszel oraz oddanych w użytkowanie wieczyste na lata 2015-2017

Plan wykorzystania zasobu nieruchomości stanowiących własność Gminy Reszel oraz oddanych w użytkowanie wieczyste na lata 2015-2017 Załącznik do Zarządzenia Nr 130/2014 Burmistrza Reszla z dnia 29 grudnia 2014 roku Plan wykorzystania zasobu nieruchomości stanowiących własność Gminy Reszel oraz oddanych w użytkowanie wieczyste na lata

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia:

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: 1 z 9 2016-01-19 09:46 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.bip.wrota.lubuskie.pl/umgorzow Gorzów Wielkopolski: Wycena nieruchomości

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE Nr BO.0050.35.2015 BURMISTRZA OZIMKA z dnia 19 marca 2015 r.

ZARZĄDZENIE Nr BO.0050.35.2015 BURMISTRZA OZIMKA z dnia 19 marca 2015 r. ZARZĄDZENIE Nr BO.0050.35.2015 BURMISTRZA OZIMKA z dnia 19 marca 2015 r. w sprawie przyjęcia planu wykorzystania gminnego zasobu nieruchomości na lata 2015-2017 Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt. 3 ustawy

Bardziej szczegółowo

WYBRANE ZAGADNIENIA DOTYCZĄCE PRAC PRZYGOTOWAWCZYCH PRZY BUDOWIE DRÓG WSZYSTKICH KATEGORII, WYMAGAJĄCE PILNEJ DYSKUSJI I REGULACJI

WYBRANE ZAGADNIENIA DOTYCZĄCE PRAC PRZYGOTOWAWCZYCH PRZY BUDOWIE DRÓG WSZYSTKICH KATEGORII, WYMAGAJĄCE PILNEJ DYSKUSJI I REGULACJI XIX Sesja N-T pod hasłem POLSKIE DROGI od pomysłu do pozwolenia na budowę SGP, GIG, SPKD, GDDKIA Oddział w Warszawie Bogdan Grzechnik Referat Nr 2 WYBRANE ZAGADNIENIA DOTYCZĄCE PRAC PRZYGOTOWAWCZYCH PRZY

Bardziej szczegółowo

NIERUCHOMOŚCI. Zagadnienia prawne. pod redakcją Heleny Kisilowskiej. Wydanie IV. Wydawnictwo Prawnicze r LexisNexis 1

NIERUCHOMOŚCI. Zagadnienia prawne. pod redakcją Heleny Kisilowskiej. Wydanie IV. Wydawnictwo Prawnicze r LexisNexis 1 NIERUCHOMOŚCI Zagadnienia prawne pod redakcją Heleny Kisilowskiej Wydanie IV Wydawnictwo Prawnicze r LexisNexis 1 Warszawa 2007 SPIS TREŚCI WYKAZ SKRÓTÓW 13 WSTĘP 15 Rozdział I. NIERUCHOMOŚCI ZARYS OGÓLNY

Bardziej szczegółowo

KD-PPB.109 Strona Strona 1 z 5

KD-PPB.109 Strona Strona 1 z 5 KD-PPB.109 Strona Strona 1 z 5 5.07.011r.. Wymagane dokumenty i miejsce składania Decyzje o podziale nieruchomości na wniosek (wzór wniosku podaję poniżej); Dokumenty należy składać w Biurze Obsługi Klienta

Bardziej szczegółowo

DECYZJA. Wojewoda Wielkopolski. orzeka

DECYZJA. Wojewoda Wielkopolski. orzeka SN.VII-2.77242-130/09 DECYZJA Na podstawie art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2000 r., Nr 98, poz. 1071 ze zm.), art. 2 ustawy z dnia 10 maja 2007

Bardziej szczegółowo

USTAWA. z dnia 10 kwietnia 2003 r.

USTAWA. z dnia 10 kwietnia 2003 r. Dz.U.03.80.721 Dz.U.03.217.2124 Dz.U.05.113.954 Dz.U.05.267.2251 Dz.U.06.220.1601 Dz.U.07.23.136 Dz.U.07.112.767 Dz.U.08.154.958 USTAWA z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczególnych zasadach przygotowania

Bardziej szczegółowo

KATASTER I GOSPODARKA NIERUCHOMOŚCIAMI

KATASTER I GOSPODARKA NIERUCHOMOŚCIAMI Ryszard Hycner KATASTER I GOSPODARKA NIERUCHOMOŚCIAMI Część II Podstawy Gospodarki Nieruchomościami Cel wykładów: Przedstawienie podstawowych zasad w zakresie gospodarowania nieruchomościami wszystkich

Bardziej szczegółowo

Pełnienie funkcji rzeczoznawcy 2009

Pełnienie funkcji rzeczoznawcy 2009 Wersja archiwalna Pełnienie funkcji rzeczoznawcy 009 Przetarg nieograniczony na pełnienie funkcji rzeczoznawcy. ZPF.341-04-0/09 Oborniki, dnia 1 stycznia 009 r. OGŁOSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM o

Bardziej szczegółowo

Wniosek o wydanie wypisu i wyrysu z ewidencji gruntów

Wniosek o wydanie wypisu i wyrysu z ewidencji gruntów Wniosek o wydanie wypisu i wyrysu z ewidencji gruntów Informacje ogólne Ewidencja gruntów i budynków Ewidencja gruntów i budynków (kataster nieruchomości) jest jednolitym dla kraju, systematycznie aktualizowanym

Bardziej szczegółowo

Pytania testowe. Kataster i gospodarka nieruchomościami - I -

Pytania testowe. Kataster i gospodarka nieruchomościami - I - Pytania testowe Kataster i gospodarka nieruchomościami - I - 1. W ewidencji gruntów rejestruje się a. wartość działki ewidencyjnej i datę jej określenia b. wartość hipoteki i datę jej określenia c. przeznaczenie

Bardziej szczegółowo

Wykład 9 Rejestracja stanu prawnego nieruchomości Księgi wieczyste - Kw

Wykład 9 Rejestracja stanu prawnego nieruchomości Księgi wieczyste - Kw Wykład 9 Rejestracja stanu prawnego nieruchomości Księgi wieczyste - Kw 1.Wstęp W EGiB rejestrujemy przede wszystkim informacje o stanie faktycznym gruntów. Obiektem stanu faktycznego jest działka. Drugim

Bardziej szczegółowo

Spis treści Ustawa o gospodarce nieruchomościami z dnia 21 sierpnia 1997 r. (Dz.U. Nr 115, poz. 741) Dział I. Przepisy ogólne

Spis treści Ustawa o gospodarce nieruchomościami z dnia 21 sierpnia 1997 r. (Dz.U. Nr 115, poz. 741) Dział I. Przepisy ogólne Przedmowa.............................................. XIII Wykaz skrótów........................................... Ustawa o gospodarce nieruchomościami z dnia 21 sierpnia 1997 r. (Dz.U. Nr 115, poz.

Bardziej szczegółowo

... ... b) adres korespondencyjny... c) telefon, e-mail kontaktowy..

... ... b) adres korespondencyjny... c) telefon, e-mail kontaktowy.. .. (dzień, miesiąc, rok) Marszałek Województwa Łódzkiego za pośrednictwem Dyrektora Wojewódzkiego Zarządu Melioracji i Urządzeń Wodnych w Łodzi WNIOSEK SPÓŁKI WODNEJ o wykonanie melioracji wodnych szczegółowych

Bardziej szczegółowo

Podstawy prawa administracyjnego (PPA) - kodeks i postępowanie - Decyzja administracyjna zawartość; zaświadczenie. Zestaw 6

Podstawy prawa administracyjnego (PPA) - kodeks i postępowanie - Decyzja administracyjna zawartość; zaświadczenie. Zestaw 6 Podstawy prawa administracyjnego (PPA) - kodeks i postępowanie - Decyzja administracyjna zawartość; zaświadczenie Zestaw 6 Przedmiot 1 2 3 4 Istota decyzji administracyjnej Elementy składowe, wymagane

Bardziej szczegółowo

USTAWA z dnia 4 października 1991 r.

USTAWA z dnia 4 października 1991 r. Kancelaria Sejmu s. 1/1 USTAWA z dnia 4 października 1991 r. o zmianie niektórych warunków przygotowania inwestycji budownictwa mieszkaniowego w latach 1991-1995 oraz o zmianie niektórych ustaw Opracowano

Bardziej szczegółowo

Plan wykorzystania zasobu nieruchomości stanowiących własność Gminy Środa Wielkopolska na okres od 01 grudnia 2013 do 30 listopada 2016

Plan wykorzystania zasobu nieruchomości stanowiących własność Gminy Środa Wielkopolska na okres od 01 grudnia 2013 do 30 listopada 2016 Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 190/2013 Burmistrza Miasta Środa Wielkopolska z dnia 29 listopada 2013 r. Plan wykorzystania zasobu nieruchomości stanowiących własność Gminy Środa Wielkopolska na okres

Bardziej szczegółowo

Ustawa z dnia 17 maja 1989r. Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz. U. z 2015r. poz. 520 ze zm.)

Ustawa z dnia 17 maja 1989r. Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz. U. z 2015r. poz. 520 ze zm.) Źródło: http://dwingik.duw.pl/gik/dzialalnosc/baza-wiedzy/11718,akty-prawne.html Wygenerowano: Sobota, 17 września 2016, 22:08 Akty prawne Ustawa z dnia 17 maja 1989r. Prawo geodezyjne i kartograficzne

Bardziej szczegółowo

Wytyczne projektowe - część geodezyjna

Wytyczne projektowe - część geodezyjna Wytyczne projektowe - część geodezyjna 1. Mapa do celów projektowych. Mapę do celów projektowych należy opracować w postaci wektorowej przyjętej do państwowego zasobu geodezyjno kartograficznego zgodnie

Bardziej szczegółowo

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM Tychy: Wykonanie wycen dla potrzeb aktualizacji opłaty z tytułu uŝytkowania wieczystego, ustalenie wartości środka trwałego i wypłaty odszkodowania za przejęte nieruchomości w trybie spec ustawy Numer

Bardziej szczegółowo

Nr referencyjny nadany sprawie przez Zamawiającego

Nr referencyjny nadany sprawie przez Zamawiającego Nr referencyjny nadany sprawie przez Zamawiającego IZP-Z.271.33.2016 TOM III SIZW - SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Świadczenie usług w zakresie wykonania zadań polegających na sporządzaniu operatów

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NrJ1~~Ą4 ST AROSTY N~WODWORSKIEGO z dnia.~... ~r.('t),..~ay.~~

ZARZĄDZENIE NrJ1~~Ą4 ST AROSTY N~WODWORSKIEGO z dnia.~... ~r.('t),..~ay.~~ ZARZĄDZENIE NrJ1~~Ą4 ST AROSTY N~WODWORSKIEGO z dnia.~... ~r.('t),..~ay.~~ w sprawie ustalenia planu wykorzystania zasobu nieruchomości Skarbu Państwa na lata 2014-2016 Na podstawie art. 23 ust. I pkt.3

Bardziej szczegółowo

Podziały nieruchomości - komentarz kod produktu: 4958 kategoria: Kategorie > WYDAWNICTWA > KSIĄŻKI > GEODEZJA

Podziały nieruchomości - komentarz kod produktu: 4958 kategoria: Kategorie > WYDAWNICTWA > KSIĄŻKI > GEODEZJA Zapraszamy do sklepu www.sklep.geoezja.pl I-NET.PL Sp.J. o. GeoSklep Olsztyn, ul. Cementowa 3/301 tel. +48 609 571 271, 89 670 11 00, 58 7 421 571 faks 89 670 11 11, 58 7421 871 e-mail sklep@geodezja.pl

Bardziej szczegółowo

Wójt Gminy Zębowice Wniosek o podział nieruchomości

Wójt Gminy Zębowice Wniosek o podział nieruchomości Zębowice, dnia... /imię i nazwisko właściciela nieruchomości, użytkownika wieczystego/ (*) /tel. kontaktowy/... /adres do korespondencji/ WZÓR NR 1 (wniosek o podział nieruchomości w trybie art. 93 ustawy

Bardziej szczegółowo

Projekt 22. 04. 2009 r.

Projekt 22. 04. 2009 r. Projekt 22. 04. 2009 r. U S T A W A z dnia.. 2009 r. o zmianie ustawy o przygotowaniu finałowego turnieju Mistrzostw Europy w Piłce Nożnej UEFA EURO 2012 oraz ustawy o szczególnych zasadach przygotowania

Bardziej szczegółowo

WARUNKI TECHNICZNE NA PRACE GEODEZYJNE

WARUNKI TECHNICZNE NA PRACE GEODEZYJNE WARUNKI TECHNICZNE NA PRACE GEODEZYJNE zał. Nr 6 związane ze sporządzeniem dokumentacji geodezyjno prawnej do ujawnienia w księgach wieczystych trwałego zarządu RZGW w Krakowie. dla zadania: wykonanie

Bardziej szczegółowo

przez Pana Prezesa w piśmie z dnia 13 sierpnia 2012 r., pragnę przede wszystkim wyrazić pogląd, że

przez Pana Prezesa w piśmie z dnia 13 sierpnia 2012 r., pragnę przede wszystkim wyrazić pogląd, że Warszawa, 2jO listopada 2012 r. RZECZPOSPOLITA POLSKA GŁÓWNY GEODETA KRAJU Kazimierz Bujakowski KN-5025-77/12 Pan Bogdan Grzechnik Prezes Geodezyjnej Izby Gospodarczej ul. Czackiego 3/5, 00-043 Warszawa

Bardziej szczegółowo

SPIS TREŚCI WPROWADZENIE 17

SPIS TREŚCI WPROWADZENIE 17 SPIS TREŚCI WPROWADZENIE 17 Rozdział 1. Podstawowe wiadomości z zakresu zarządzania nieruchomościami 23 1.1. SYTUACJA PRAWNA ZARZĄDCY 25 1.1.1. Regulacje prawne dotyczące zawodu zarządcy nieruchomości

Bardziej szczegółowo

Spis treści. Część I. Nieruchomość, działka gruntu, działka budowlana... 1

Spis treści. Część I. Nieruchomość, działka gruntu, działka budowlana... 1 Spis treści Wykaz skrótów... Wykaz aktów prawnych... XV XXI Część I. Nieruchomość, działka gruntu, działka budowlana... 1 Rozdział 1. Pojęcie nieruchomości... 3 1.1. Definicje w Kodeksie cywilnym... 3

Bardziej szczegółowo

5. Opłaty 6. Termin i sposób załatwienia sprawy: 7. Tryb odwoławczy: 8. Dodatkowe informacje:

5. Opłaty 6. Termin i sposób załatwienia sprawy: 7. Tryb odwoławczy: 8. Dodatkowe informacje: Gmina Czastary Urząd Gminy w Czastarach,, woj. łódzkie Telefon: 627843111, Fax: 627843191 www.czastary.pl, e-mail: ug@czastary.pl 1. Nazwa procedury: PODZIAŁ NIERUCHOMOŚCI 2.Komórka odpowiedzialna: PROCEDURA

Bardziej szczegółowo

Spis treści. Spis Treści

Spis treści. Spis Treści Spis Treści Spis treści Wykaz skrótów... 11 Wstęp.... 15 1. Organy publiczne... 17 1.1. Struktura organów publicznych....................................... 17 1.2. Podział terytorialny kraju.... 17 1.3.

Bardziej szczegółowo

SPIS TREŚCI... 5 WSTĘP ROZDZIAŁ 1 RYNEK NIERUCHOMOŚCI ROZDZIAŁ 2 NIERUCHOMOŚCI PODSTAWOWE POJĘCIA I DEFINICJE... 31

SPIS TREŚCI... 5 WSTĘP ROZDZIAŁ 1 RYNEK NIERUCHOMOŚCI ROZDZIAŁ 2 NIERUCHOMOŚCI PODSTAWOWE POJĘCIA I DEFINICJE... 31 SPIS TREŚCI SPIS TREŚCI... 5 WSTĘP... 11 ROZDZIAŁ 1 RYNEK NIERUCHOMOŚCI... 13 1.1 POJĘCIE RYNKU NIERUCHOMOŚCI... 13 1.2. KLASYFIKACJA RYNKU NIERUCHOMOŚCI... 20 1.3. CECHY CHARAKTERYSTYCZNE RYNKU NIERUCHOMOŚCI...

Bardziej szczegółowo

Dokumentacja geodezyjno prawna w regulacjach stanów prawnych istniejących dróg

Dokumentacja geodezyjno prawna w regulacjach stanów prawnych istniejących dróg Robert Łuczyński Politechnika Warszawska Wydział Geodezji i Kartografii Zakład Katastru i Gospodarki Nieruchomościami Dokumentacja geodezyjno prawna w regulacjach stanów prawnych istniejących dróg W planie:

Bardziej szczegółowo

WARTOŚĆ NIERUCHOMOŚCI POD DROGĘ A SŁUSZNE KONSTYTUCYJNE ODSZKODOWANIE

WARTOŚĆ NIERUCHOMOŚCI POD DROGĘ A SŁUSZNE KONSTYTUCYJNE ODSZKODOWANIE XIX Sesja N-T pod hasłem POLSKIE DROGI od pomysłu do pozwolenia na budowę SGP, GIG, SPKD, GDDKIA Oddział w Warszawie Zenon Marzec Referat Nr 4 WARTOŚĆ NIERUCHOMOŚCI POD DROGĘ A SŁUSZNE KONSTYTUCYJNE ODSZKODOWANIE

Bardziej szczegółowo

SPIS TREŚCI. Ustawa Kodeks cywilny (Wyciąg) z dnia 23 kwietnia 1964 r...9

SPIS TREŚCI. Ustawa Kodeks cywilny (Wyciąg) z dnia 23 kwietnia 1964 r...9 SPIS TREŚCI 1. PRAWO CYWILNE I ADMINISTRACYJNE Ustawa Kodeks cywilny (Wyciąg) z dnia 23 kwietnia 1964 r....9 Ustawa Kodeks postępowania cywilnego (Wyciąg) z dnia 17 listopada 1964 r.... 43 Ustawa o księgach

Bardziej szczegółowo

KD-PPB.110 Strona Strona 1 z 5

KD-PPB.110 Strona Strona 1 z 5 KD-PPB.110 Strona Strona 1 z 5 5.07.011r.. Wymagane dokumenty i miejsce składania Decyzje o podziale nieruchomości na wniosek (wzór wniosku podaję poniżej); Dokumenty należy składać w Biurze Obsługi Klienta

Bardziej szczegółowo

Kolonia Górczewska. przedmiot odrębnej własności lokali i przeniesie własność na wszystkie zainteresowane. osoby.

Kolonia Górczewska. przedmiot odrębnej własności lokali i przeniesie własność na wszystkie zainteresowane. osoby. Odrębna własność W roku 2008 kontynuowane były prace związane z uregulowaniem stanu prawnego gruntów, niezbędne do umoŝliwienia wyodrębnienia własności poszczególnych lokali. przygotowano kompleksową dokumentację

Bardziej szczegółowo

LISTA NIEZBĘDNYCH DOKUMENTÓW DO UBIEGANIA SIĘ O KREDYT MÓJ DOM

LISTA NIEZBĘDNYCH DOKUMENTÓW DO UBIEGANIA SIĘ O KREDYT MÓJ DOM LISTA NIEZBĘDNYCH DOKUMENTÓW DO UBIEGANIA SIĘ O KREDYT MÓJ DOM dla nieruchomości nabywanej od dewelopera finansowanego przez Bank BPS S.A. w ramach realizowanych inwestycji budownictwa mieszkaniowego 1.

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA STANIE MIENIA KOMUNALNEGO

INFORMACJA STANIE MIENIA KOMUNALNEGO INFORMACJA O STANIE MIENIA KOMUNALNEGO RADOM, LISTOPAD 2009 Informacja o stanie mienia komunalnego ( spis treści ) 1. Informacja o stanie mienia komunalnego ( grunty ) 2. Zestawienie porównawcze gruntów

Bardziej szczegółowo

Regulacja stanu prawnego nieruchomości zajętych pod drogi powiatowe Opracował: Leszek Śmigas

Regulacja stanu prawnego nieruchomości zajętych pod drogi powiatowe Opracował: Leszek Śmigas Zarząd Dróg Powiatowych w Starachowicach Regulacja stanu prawnego nieruchomości zajętych pod drogi powiatowe Opracował: Leszek Śmigas Przepisy regulujące nabywanie nieruchomości pod drogi: Ustawa o gospodarce

Bardziej szczegółowo

Wykład 4 Podmioty ewidencji gruntów i budynków 1. Wprowadzenie Podmiot w EGiB, to obok obiektu najwaŝniejsze pojęcie. W EGiB rejestrowane są, obiekty

Wykład 4 Podmioty ewidencji gruntów i budynków 1. Wprowadzenie Podmiot w EGiB, to obok obiektu najwaŝniejsze pojęcie. W EGiB rejestrowane są, obiekty Wykład 4 Podmioty ewidencji gruntów i budynków 1. Wprowadzenie Podmiot w EGiB, to obok obiektu najwaŝniejsze pojęcie. W EGiB rejestrowane są, obiekty ewidencji, czyli: działki, budynki i lokale oraz podmioty,

Bardziej szczegółowo

Dokumenty do AKTU NOTARIALNEGO

Dokumenty do AKTU NOTARIALNEGO Dokumenty do AKTU NOTARIALNEGO 1. SPRZEDAŻ, DAROWIZNA, ZAMIANA - zbycie nieruchomości: gruntowych (zabudowanych i niezabudowanych), budynkowych, lokalowych: DOKUMENT WŁASNOŚCI - podstawa nabycia np.: wypis

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE Starosty Włoszczowskiego z dnia r.

ZAPYTANIE OFERTOWE Starosty Włoszczowskiego z dnia r. GKN.V.272.31.2011.BG ZAPYTANIE OFERTOWE Starosty Włoszczowskiego z dnia 02.11.2012 r. na dokonanie opracowania geodezyjno-kartograficznego obejmującego łącznie 149 działek ewidencyjnych na odcinku 4,2

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 325/GN/16 Prezydenta Miasta Słupska z dnia 16 maja 2016 r. zarządzam, co następuje:

Zarządzenie Nr 325/GN/16 Prezydenta Miasta Słupska z dnia 16 maja 2016 r. zarządzam, co następuje: Zarządzenie Nr 325/GN/16 Prezydenta Miasta Słupska z dnia 16 maja 2016 r. w sprawie ustalenia Regulaminu Wewnętrznego Wydziału Gospodarki Nieruchomościami Urzędu Miejskiego w Słupsku. Na podstawie 2 ust.

Bardziej szczegółowo

Wójt Gminy Ujazd Pl. Kościuszki Ujazd. W N I O S E K o wydanie decyzji o warunkach zabudowy

Wójt Gminy Ujazd Pl. Kościuszki Ujazd. W N I O S E K o wydanie decyzji o warunkach zabudowy WNIOSKODAWCA Data:...... imię i nazwisko / nazwa adres telefon Wójt Gminy Ujazd Pl. Kościuszki 6 97-225 Ujazd W N I O S E K o wydanie decyzji o warunkach zabudowy Na podstawie art. 59 ust. 1 i 2 ustawy

Bardziej szczegółowo

Rozdział 2 (5) Rozdział 2a (6) Postępowanie poprzedzające rozpoczęcie robót budowlanych. Zmiany: 2008-11-15 Dz.U.2008.199.1227 art.

Rozdział 2 (5) Rozdział 2a (6) Postępowanie poprzedzające rozpoczęcie robót budowlanych. Zmiany: 2008-11-15 Dz.U.2008.199.1227 art. 1 Zmiany: 11-15 Dz.U.2008.199.1227 art. 148 2009-05-29 Dz.U.2009.72.620 art. 1 2020-12-31 Dz.U.2003.80.721 art. 45 ust. 2 USTAWA z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji

Bardziej szczegółowo

I N F O R M A C J A. Nieruchomości będące własnością Gminy Krapkowice stanowią gminny zasób nieruchomości, który powstał :

I N F O R M A C J A. Nieruchomości będące własnością Gminy Krapkowice stanowią gminny zasób nieruchomości, który powstał : Nr GGR.0008.1.2011 Krapkowice, 2011-01-14 I N F O R M A C J A z realizacji uchwał podjętych przez Radę Miejską w Krapkowicach w zakresie gospodarowania mieniem gminnym za okres od 01 grudnia 2009 roku

Bardziej szczegółowo

GS-21. URZĄD MIASTA KRAKOWA Wydział Skarbu Miasta

GS-21. URZĄD MIASTA KRAKOWA Wydział Skarbu Miasta GS-21 URZĄD MIASTA KRAKOWA Wydział Skarbu Miasta Sprzedaż na rzecz najemców lokali mieszkalnych stanowiących własność Gminy Miejskiej Kraków wraz z oddaniem w użytkowanie wieczyste lub sprzedażą ułamkowej

Bardziej szczegółowo

Podziały nieruchomości spółdzielni mieszkaniowych

Podziały nieruchomości spółdzielni mieszkaniowych Podziały nieruchomości spółdzielni mieszkaniowych USTAWA z dnia 24 czerwca 1994 r. o własności lokali Art. 5. 1. Jeżeli powierzchnia nieruchomości gruntowej zabudowanej budynkiem, w którym wyodrębniono

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 6 do SIWZ OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA - USŁUGI GEODEZYJNE DLA WYDZIAŁU GOSPODARKI NIERUCHOMOŚCIAMI URZĘDU MIASTA TYCHY W 2010 r.

Załącznik nr 6 do SIWZ OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA - USŁUGI GEODEZYJNE DLA WYDZIAŁU GOSPODARKI NIERUCHOMOŚCIAMI URZĘDU MIASTA TYCHY W 2010 r. Załącznik nr 6 do SIWZ OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA - USŁUGI GEODEZYJNE DLA WYDZIAŁU GOSPODARKI NIERUCHOMOŚCIAMI URZĘDU MIASTA TYCHY W 2010 r. Zadanie 1 Przedmiotem zamówienia jest wykonanie dokumentacji

Bardziej szczegółowo

PROGRAM GOSPODAROWANIA MIENIEM KOMUNALNYM NA LATA CEL STRATEGICZNY II: KRAKÓW MIASTEM KONKURENCYJNEJ I NOWOCZESNEJ GOSPODARKI

PROGRAM GOSPODAROWANIA MIENIEM KOMUNALNYM NA LATA CEL STRATEGICZNY II: KRAKÓW MIASTEM KONKURENCYJNEJ I NOWOCZESNEJ GOSPODARKI SZCZEGÓŁOWE CELE I ZADANIA REALIZOWANE PRZEZ JEDNOSTKI ORGANIZACYJNE URZĘDU MIASTA KRAKOWA W RAMACH PROGRAMU SEKTOROWEGO: PROGRAM GOSPODAROWANIA MIENIEM KOMUNALNYM NA LATA 2006-2008 CEL STRATEGICZNY II:

Bardziej szczegółowo

Część Przedmiot opłaty skarbowej Stawka Zwolnienia 1 2 3 4 I. Dokonanie czynności urzędowej 1. Sporządzenie aktu małŝeństwa 84 zł USC. 11 zł.

Część Przedmiot opłaty skarbowej Stawka Zwolnienia 1 2 3 4 I. Dokonanie czynności urzędowej 1. Sporządzenie aktu małŝeństwa 84 zł USC. 11 zł. WYKAZ PRZEDMIOTÓW OPŁATY SKARBOWEJ, STAWKI TEJ OPŁATY ORAZ ZWOLNIENIA ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (Dz. U. nr 225 poz. 1635) - wyciąg sporządzony na potrzeby Urzędu Gminy Czernichów

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XLVI/568/08 Rady Miasta Krakowa z dnia 11 czerwca 2008 r.

UCHWAŁA NR XLVI/568/08 Rady Miasta Krakowa z dnia 11 czerwca 2008 r. UCHWAŁA NR XLVI/568/08 Rady Miasta Krakowa z dnia 11 czerwca 2008 r. w sprawie zasad zbywania lokali mieszkalnych stanowiących własność Gminy Miejskiej Kraków w trybie bezprzetargowym na rzecz najemców

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.krasnystaw-powiat.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.krasnystaw-powiat.pl 1 z 7 2014-06-12 15:05 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.krasnystaw-powiat.pl Krasnystaw: Wykonanie w roku 2014 operatów szacunkowych

Bardziej szczegółowo

SPIS TREŚCI. Ustawa Kodeks cywilny (Wyciąg) z dnia 23 kwietnia 1964 r...9

SPIS TREŚCI. Ustawa Kodeks cywilny (Wyciąg) z dnia 23 kwietnia 1964 r...9 SPIS TREŚCI 1. PRAWO CYWILNE I ADMINISTRACYJNE Ustawa Kodeks cywilny (Wyciąg) z dnia 23 kwietnia 1964 r....9 Ustawa Kodeks postępowania cywilnego (Wyciąg) z dnia 17 listopada 1964 r.... 43 Ustawa o księgach

Bardziej szczegółowo

Urząd Miejski w Gliwicach

Urząd Miejski w Gliwicach Karty informacyjne Karty informacyjne -> Wydział Środowiska Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach 1. Co powinienem wiedzieć? Uzyskanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach jest wymagane dla planowanych

Bardziej szczegółowo

SPÓŁDZIELCZE WŁASNOŚCIOWE PRAWO DO LOKALU. Spis dokumentów niezbędnych do podpisania umowy pośrednictwa w sprzedaży

SPÓŁDZIELCZE WŁASNOŚCIOWE PRAWO DO LOKALU. Spis dokumentów niezbędnych do podpisania umowy pośrednictwa w sprzedaży SPÓŁDZIELCZE WŁASNOŚCIOWE PRAWO DO LOKALU Przydział ze spółdzielni lub akt notarialny będący podstawą nabycia, lub inne dokumenty będące podstawą nabycia (postanowienie sądu o nabyciu spadku, umowa darowizny).

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 117/2013 STAROSTY RACIBORSKIEGO. z dnia 29 października 2013 r.

ZARZĄDZENIE NR 117/2013 STAROSTY RACIBORSKIEGO. z dnia 29 października 2013 r. ZARZĄDZENIE NR 117/2013 STAROSTY RACIBORSKIEGO z dnia 29 października 2013 r. w sprawie ustalenia planu wykorzystania zasobu nieruchomości Skarbu Państwa na lata 2013-2015 Na podstawie art. 23 ust. 1 pkt

Bardziej szczegółowo

UMOWA NR... na sporządzanie operatów szacunkowych wartości nieruchomości

UMOWA NR... na sporządzanie operatów szacunkowych wartości nieruchomości UMOWA NR... na sporządzanie operatów szacunkowych wartości nieruchomości zawarta w dniu... w Rzgowie pomiędzy Gminą Rzgów Plac 500-lecia 22, 95-030 Rzgów NIP: 728-260-60-12 reprezentowaną przez Burmistrza

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie pokontrolne skarga pani Wandy Bujalskiej przekazana za pośrednictwem Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego 10 czerwca 2010 r.

Sprawozdanie pokontrolne skarga pani Wandy Bujalskiej przekazana za pośrednictwem Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego 10 czerwca 2010 r. Komisja Rewizyjna Rady Miasta Sulejówek na posiedzeniu w dniu 6 maja br zapoznała się z dokumentami zadekretowanymi do Komisji, w tym z dokumentami dotyczącymi skargi pani Wandy Bujalskiej. Skarga pani

Bardziej szczegółowo

Autor: Bożena Grad, Urszula Nowicka, Jurij Stadnicki Tytuł: PODSTAWY OBSŁUGI NIERUCHOMOŚCI W teorii i praktyce Recenzent: prof. dr hab.

Autor: Bożena Grad, Urszula Nowicka, Jurij Stadnicki Tytuł: PODSTAWY OBSŁUGI NIERUCHOMOŚCI W teorii i praktyce Recenzent: prof. dr hab. Autor: Bożena Grad, Urszula Nowicka, Jurij Stadnicki Tytuł: PODSTAWY OBSŁUGI NIERUCHOMOŚCI W teorii i praktyce Recenzent: prof. dr hab. Lech Pałasz Liczba stron: 415 Rok wydania: 2011 SPIS TREŚCI WSTĘP

Bardziej szczegółowo

Ogólne warunki umowy

Ogólne warunki umowy Część C SIWZ Ogólne warunki umowy 1 Wykonawca zobowiązuje się do wykonania na rzecz Zamawiającego operatów szacunkowych określających wartość nieruchomości oraz występowania w charakterze biegłego w toku

Bardziej szczegółowo

1. Postępowanie administracyjne wszczyna się:

1. Postępowanie administracyjne wszczyna się: 1. Postępowanie administracyjne wszczyna się: a. na żądanie strony, b. na żądanie Sądu, c. na wniosek osoby nie będącej stroną, d. z innych uzasadnionych przyczyn. 2. Właściwość miejscową organu administracji

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie nr 9/06. Prezydenta miasta Gniezna z dnia 21 kwietnia 2006 r. w sprawie wprowadzenia do stosowania kart usług

Zarządzenie nr 9/06. Prezydenta miasta Gniezna z dnia 21 kwietnia 2006 r. w sprawie wprowadzenia do stosowania kart usług Zarządzenie nr 9/06 Prezydenta miasta Gniezna z dnia 21 kwietnia 2006 r. w sprawie wprowadzenia do stosowania kart usług w Urzędzie Miejskim w Gnieźnie oraz procedury ich aktualizacji. Na podstawie art.

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 1 do Regulaminu promocji kredytów hipotecznych DOM Z KORZYŚCIĄ BIS

Załącznik nr 1 do Regulaminu promocji kredytów hipotecznych DOM Z KORZYŚCIĄ BIS Załącznik nr 1 do Regulaminu promocji kredytów hipotecznych DOM Z KORZYŚCIĄ BIS LISTA NIEZBĘDNYCH DOKUMENTÓW DO UBIEGANIA SIĘ O KREDYT MÓJ DOM dla nieruchomości nabywanej od dewelopera finansowanego przez

Bardziej szczegółowo

WYSTĄPIENIE POKONTROLNE

WYSTĄPIENIE POKONTROLNE Warszawa, 21 października 2015 r. WOJEWODA MAZOWIECKI WK-P.431.6.1.2014 Pan Mariusz Bieniek Starosta Płocki Starostwo Powiatowe w Płocku ul. Bielska 59 09-400 Płock WYSTĄPIENIE POKONTROLNE Na podstawie

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr zwanym dalej Zamawiającym, a... z siedzibą w... ul... reprezentowanym przez... zwanym w dalszej części umowy Wykonawcą.

Załącznik nr zwanym dalej Zamawiającym, a... z siedzibą w... ul... reprezentowanym przez... zwanym w dalszej części umowy Wykonawcą. Załącznik nr 1 Umowa Nr zawarta w dniu...2008r w Lublinie pomiędzy Skarbem Państwa Prezydentem Miasta Lublin, wykonującym zadania z zakresu administracji rządowej, w imieniu którego działa:... zwanym dalej

Bardziej szczegółowo

Tryb załatwiania spraw : / kwiecień 2008 rok / Dysponowanie nieruchomościami Gminy

Tryb załatwiania spraw : / kwiecień 2008 rok / Dysponowanie nieruchomościami Gminy Kategoria Zakres Tryb załatwiania spraw : / kwiecień 2008 rok / Dysponowanie nieruchomościami Gminy Sprzedaż nieruchomości wieczystemu użytkownikowi Sprzedaż nieruchomości oddanej w wieczyste użytkowanie

Bardziej szczegółowo

Zadanie 1. 21/07 Przy ustalaniu granic działek ewidencyjnych stosuje się zasadę nadrzędności, która polega na tym, że

Zadanie 1. 21/07 Przy ustalaniu granic działek ewidencyjnych stosuje się zasadę nadrzędności, która polega na tym, że PYTANIA TESTOWE EGZAMINU ZAWODOWEGO Z GEODEZJI GOSPODARCZEJ- LATA 2005-2012 Zadanie 1. 21/07 Przy ustalaniu granic działek ewidencyjnych stosuje się zasadę nadrzędności, która polega na tym, że A. działki

Bardziej szczegółowo

POLSKIE ORZECZNICTWO DOTYCZĄCE WŁADANIA NIERUCHOMOŚCIAMI 1

POLSKIE ORZECZNICTWO DOTYCZĄCE WŁADANIA NIERUCHOMOŚCIAMI 1 POLSKIE ORZECZNICTWO DOTYCZĄCE WŁADANIA NIERUCHOMOŚCIAMI 1 Orzeczenie TK z dnia 8 maja 1990 r. (K 1/90) Artykuł 7 Konstytucji RP ustanawia konstytucyjną, a więc wzmożoną ochronę własności, dopuszczając

Bardziej szczegółowo

WNIOSEK WŁAŚCICIELA GRUNTÓW

WNIOSEK WŁAŚCICIELA GRUNTÓW .. (dzień, miesiąc, rok) Marszałek Województwa Łódzkiego za pośrednictwem Dyrektora Wojewódzkiego Zarządu Melioracji i Urządzeń Wodnych w Łodzi WNIOSEK WŁAŚCICIELA GRUNTÓW o wykonanie melioracji wodnych

Bardziej szczegółowo

Zgłoszenie dokonania zmian w ewidencji gruntów i budynków

Zgłoszenie dokonania zmian w ewidencji gruntów i budynków Zgłoszenie dokonania zmian w ewidencji gruntów i budynków Informacje ogólne Ewidencja gruntów i budynków Ewidencję gruntów i budynków (kataster nieruchomości) prowadzą starostowie. Stanowi ona jednolity

Bardziej szczegółowo

PL-834/85/JB/06/PDJC-345/06/39/07

PL-834/85/JB/06/PDJC-345/06/39/07 Odpowiedź Ministerstwa Finansów Nr PL-834/85/JB/06/PDJC-345/06/39/07 z dnia 26 stycznia 2007 r. na pismo Przewodniczącego Krajowej Rady Notarialnej w sprawie zmian wprowadzonych ustawą z dnia 16 listopada

Bardziej szczegółowo

Stanowisko Nr pokoju Nr wew. Telefonu Zakres Prac

Stanowisko Nr pokoju Nr wew. Telefonu Zakres Prac WYDZIAŁ GEODEZJI I GOSPODARKI GRUNTAMI STAROSTWO POWIATOWE W WADOWICACH UL. MICKIEWICZA 24 WYDZIAŁ GEODEZJI I GOSPODARKI GRUNTAMI mgr inż. Aleksandra Szczygieł Kierownik pok. Nr 3 tel. 338734207 Imię i

Bardziej szczegółowo

Przedmowa do tomu 2 7

Przedmowa do tomu 2 7 6 Przedmowa do tomu 2 Tematyka objęta drugim tomem podręcznika Geodezja w gospodarce nieruchomościami jest kontynuacją wydanego w r. 2009 tomu pierwszego i stanowi dalsze uzupełnienie wiadomości dotyczących

Bardziej szczegółowo

USTAWA. z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych (1) Rozdział 1

USTAWA. z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych (1) Rozdział 1 zmiany: 2004-01-01 Dz.U.2003.217.2124 art. 13 2005-07-28 Dz.U.2005.113.954 art. 7 2006-01-01 Dz.U.2005.267.2251 art. 9 2006-12-16 Dz.U.2006.220.1601 art. 1 2007-01-01 Dz.U.2006.220.1601 art. 1 2007-02-27

Bardziej szczegółowo

Prawo cywilne I. Zagadnienia ogólne. Rodzaje nieruchomości

Prawo cywilne I. Zagadnienia ogólne. Rodzaje nieruchomości Prawo cywilne I Wykonywanie własności nieruchomości I Rodzaje nieruchomości Kataster i księgi wieczyste Zagadnienia ogólne Zakres regulacji Przepisy ewidencyjne Obowiązki właścicieli nieruchomości Regulacja

Bardziej szczegółowo