Rachunki bez odsetek

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Rachunki bez odsetek"

Transkrypt

1 ISSN Bezpłatny Magazyn Informacyjny Numer 08/160/ r. Rachunki bez odsetek szczegóły strona 2 Administracja Swarzędz-Północ ul.gryniów 6, Swarzędz tel lub tel Redakcja Informatora Spółdzielczego i ul. Kwaśniewskiego Swarzędz (+48) (sekretariat), (+48) (centrala) Fax: (+48) poniedziałek wtorek -czwartek piątek Administracja Swarzędz-Południe os.raczyńskiego 20, Swarzędz tel lub tel./fax Centrum Monitoringu tel czynne 24 h UWAGA MIESZKAŃCY! Termozawory na 5 Zbliża się sezon grzewczy 2012/2013, Administracje Osiedli przystąpiły do odpowietrzania instalacji centralnego ogrzewania. W związku z tym, prosimy o ustawienie głowic termostatycznych przy grzejnikach na pozycję 5 do czasu rozpoczęcia nowego sezonu grzewczego. Proces uzupełnianie wody i ciśnienia w instalacjach c.o. poszczególnych budynków oznacza wstrzymanie przez Spółdzielnię pozwoleń na spuszczanie wody i wymianę grzejników. Wiąże się to z bezwzględnym zakończeniem prac w zakresie modernizacji instalacji grzewczych przez właścicieli i użytkowników mieszkań.

2 Informator Spółdzielczy Pomoc prawna w pozwach przeciwko Gminie Prawo do 50% bonifikaty w opłacie użytkowania wieczystego mają swarzędzcy spółdzielcy oraz osoby, które niegdyś nabywały grunty od Spółdzielni Mieszkaniowej lub przekształcały prawo do lokalu w odrębną własność. W poprzednim numerze Informatora Spółdzielczego szeroko informowaliśmy mieszkańców o wyrokach Sądu Okręgowego i Sądu Apelacyjnego w sprawie niewłaściwego naliczania przez Urząd Miasta i Gminy w Swarzędzu opłat użytkowania wieczystego za grunty będące w użytkowaniu wieczystym Spółdzielni. Urząd od wielu lat nie uwzględniał przyznanej Spółdzielni 50% bonifikaty, zastosowanej niegdyś w umowach i decyzjach administracyjnych o oddanie gruntów w użytkowanie wieczyste. Od 2008 r. Spółdzielnia sama zaczęła wyliczać opłatę użytkowania wieczystego, uwzględniającą przysługującą bonifikatę. Realne opłaty obliczone przez Spółdzielnię były regulowane terminowo. Wyroki sądowe potwierdziły słuszność działań Spółdzielni. Prawo do 50% bonifikaty mają nie tylko swarzędzcy spółdzielcy, ale również osoby, które nabywały grunty od Spółdzielni Mieszkaniowej lub przekształcały prawo do lokalu w odrębną własność. Osobom tym przysługuje również roszczenie o odszkodowanie. Dotyczy to około 700 osób, które są obecnie właścicielami domków jednorodzinnych na os. Raczyńskiego, Działyńskiego, Mielżyńskiego, a także około 800 osób, które dokonały przekształcenia praw do lokali mieszkaniowych lub usługowych w odrębną własność z gruntem. Rada Nadzorcza Spółdzielni Mieszkaniowej w Swarzędzu podjęła we wrześniu br. uchwałę, w której wyraziła zgodę na udzielenie kompleksowej pomocy prawnej osobom mającym zamiar wnieść pozew z tego tytułu przeciwko Gminie Swarzędz. Osoby zainteresowane otrzymaniem takiej pomocy mogą zgłaszać się do Spółdzielni Mieszkaniowej. JC Termin podany na rachunku oznacza ostateczny dzień, w którym pieniądze muszą znaleźć się na rachunku Spółdzielni, gazowni, zakładu energetycznego, telekomunikacji lub innego przedsiębiorstwa. Tylko w postępowaniu sądowym i administracyjnym termin jest zachowany, gdy pismo lub przelew zostaną wysłane w ostatnim dniu terminu wpływu pisma lub uregulowania płatności. Rachunki bez odsetek W 2011 roku Spółdzielnia Mieszkaniowa w Swarzędzu wprowadziła system naliczania odsetek od nieterminowych wpłat za użytkowanie lokali, wpływających na konta Spółdzielni. Odsetki w wysokości odsetek ustawowych naliczane są zgodnie z przepisami art. 481 Kodeksu Cywilnego (DZ. U. z 1964 r. poz. 93 z późniejszymi zmianami) oraz paragrafu 77 Statutu Spółdzielni, co miesiąc, od każdej nieterminowej wpłaty. Kwota odsetek jest doliczana do czynszu za kolejny miesiąc przypadający po jej naliczeniu. Kto płaci odsetki? Problem nieterminowego regulowania opłat i spóźniania się z zapłatą o kilka dni dotyczy części osób, które dokonują wpłat przez Internet, a także osób zalegających z opłatami wiele miesięcy. Część osób niesłusznie przyjmuje też, że przelew bankowy czy przekaz pocztowy wystarczy nadać w ostatnim wymaganym dniu, podanym jako ostateczny termin wpłaty pieniędzy na rachunek Spółdzielni. Takie postępowanie jest właściwe tylko w postępowaniach sądowych lub administracyjnych, nie zaś w przypadku regulowania opłat na konta przedsiębiorstw. Tymczasem sfinalizowanie przekazu lub przelewu trwa, w zależności od placówki lub banku, nawet 2-3 dni i za ten czas przedsiębiorstwo ma prawo naliczyć odsetki. W czerwcowym numerze Informatora Spółdzielczego podaliśmy spis dziesięciu budynków, które będą docieplane w przyszłym roku. Wynik finansowy Spółdzielni oraz warunki kredytowe oferowane przez bank pozwoliły na wprowadzenie do planu jeszcze jednego budynku wieżowca na os. Kościuszkowców 23. Stosowną uchwałę w tym zakresie podjęła 13 września Rada Nadzorcza Spółdzielni. JC Jak prawidłowo zapłacić rachunek? Można to zrobić na dwa sposoby: Uwzględniając czas od dokonania do zarachowania wpłaty na rachunku Spółdzielni lub innego przedsiębiorstwa w przypadku przekazów pocztowych oraz przelewów bankowych. W ostatnim dniu terminu płatności tylko bezpośrednio w kasie Spółdzielni, gazowni lub innego przedsiębiorstwa. Jaki jest poziom zadłużenia? Zaległości czynszowe mieszkańców oscylują w granicach około 2,5 mln zł. Stan ten, z mniejszymi lub większymi wahaniami w dół lub w górę, trwa od kilkunastu miesięcy. Brak tak poważnej kwoty wpływa na płynność finansową Spółdzielni. Przypominamy, że termin płatności za czynsz, centralne ogrzewanie i kredyty upływa 15 dnia każdego miesiąca i liczy się data wpływu pieniędzy na rachunek bankowy Spółdzielni. Wyjątek stanowią faktury za wodę, których termin płatności zależy od terminu odczytu licznika. Więcej budynków docieplonych w 2013 r. Uzupełniony spis budynków, które będą objęte projektem termomodernizacji w roku 2013: 1. Swarzędz, os. Kościuszkowców nr 9 2. Swarzędz, os. Kościuszkowców nr Swarzędz, os. Kościuszkowców nr Swarzędz, os. Dąbrowszczaków nr Swarzędz, os. Dąbrowszczaków nr Swarzędz, os. Dąbrowszczaków nr Swarzędz, os. Raczyńskiego nr Swarzędz, os. Raczyńskiego nr Kostrzyn, ul. Piasta nr 6 + łącznik 10. Antoninek, ul. Mścibora nr Antoninek, ul. Mścibora nr 70 JC 2

3 Informator Spółdzielczy Korzystajmy z ubezpieczenia Co roku wybiera najkorzystniejszą cenowo i rzeczowo ofertę towarzystwa ubezpieczeniowego na zabezpieczenie spółdzielczych budynków mieszkalnych. W 2012 r. Zarząd podpisał umowę z UNIQA Towarzystwem Ubezpieczeń S.A. na ubezpieczenie mienia od ognia i innych zdarzeń losowych. Umowa z Towarzystwem UNIQA została wybrana spośród wielu rozpatrywanych ofert. O wyborze tego towarzystwa zadecydowało kilka czynników, takich jak ogólna kwota wykupowanej polisy, szybki okres likwidacji szkody, czy też brak franszyzy (kwota, poniżej której UNIQA nie ponosi odpowiedzialności). Przedmiot i zakres ubezpieczenia UNIQA udziela nam ubezpieczenia w specjalnym pakiecie dla Spółdzielni Mieszkaniowych wraz z załącznikami. Przedmiotem Ubezpieczenie mienia od ognia i innych zdarzeń losowych objęte są m.in.: budynki mieszkalne, pawilony, węzły cieplne, budynki techniczne, budynki biurowe, warsztaty, wyposażenie, narzędzia, wandalizm (w tym graffiti; osobno na budynki, obiekty małej architektury, urządzenia oświetleniowe), akty terrorystyczne. Zakres Ubezpieczenia mienia od ognia i innych zdarzeń losowych ubezpieczenia to: pożar, uderzenie pioruna, wybuch, upadek pojazdu powietrznego, wydostanie się mediów z urządzeń wodno-kanalizacyjnych lub technologicznych, awaria urządzeń i instalacji wodno-kanalizacyjnych lub centralnego ogrzewania, katastrofa budowlana, deszcz nawalny, dym, grad, huk ponaddźwiękowy, huragan, lawina, osuwanie się ziemi, powódź, przepięcia, sadza, śnieg, uderzenie pojazdu lądowego, zapadanie się ziemi, upadek przedmiotów na ubezpieczone mienie, trzęsienie ziemi. Wniosek do administracji Z ubezpieczenia, które Spółdzielnia zawarła z Towarzystwem Ubezpieczeniowym UNIQA, mogą korzystać mieszkańcy. Najliczniej zgłaszane są przypadki zalania mieszkania przez dach lub spoiny płyt budynku, czy też zalanie piwnic. Istnieją tu dwie drogi postępowania: Informację o szkodzie należy zgłosić pisemnie we właściwej Administracji Osiedli. We wniosku o wypłatę odszkodowania należy napisać, kiedy i w jakim miejscu doszło do zdarzenia, a także jaki jest rozmiar szkód i strat. Wnioski są potwierdzane i odnotowywane w zeszycie wg kolejności zgłoszeń, a następnie przekazywane Towarzystwu Ubezpieczeniowemu UNIQA. Szkodę można zgłosić do Ubezpieczyciela swojego mieszkania, na podstawie prywatnie podpisanej polisy. Ubezpieczyciel zwróci się następnie do Spółdzielni o potwierdzenie szkody i regresem ubezpieczeniowym będzie żądał roszczenia zwrotnego, czyli zwrotu kwoty wypłaconej mieszkańcowi przez podmiot odpowiedzialny za wyrządzenie szkody. Termin zgłoszenia szkody Szkodę najlepiej zgłosić jak najszybciej. Liczy się bowiem kwestia dowodowości, im dłużej zwlekamy ze zgłoszeniem szkody, tym kwestia ta może stawać się coraz bardziej sporna. Problem przedawnienia roszczeń z tytułu umowy ubezpieczenia reguluje art. 819 k.c. Umowy ubezpieczenia przedawniają się po upływie trzech lat od dnia, w którym nastąpiła wymagalność roszczenia. Bieg przedawnienia zaczyna biec z chwilą, w której osoba uprawniona do świadczenia dowiedziała się o zdarzeniu i przysługującym jej uprawnieniu. Przedawnienie roszczeń powoduje, że zakład ubezpieczeń może się zwolnić z wypłaty odszkodowania. Wówczas ubezpieczyciel, pomimo istnienia roszczenia, nie ma obowiązku jego zaspokojenia. Zalanie przez sąsiada Należy zdawać sobie sprawę, że Ubezpieczyciel Spółdzielni Mieszkaniowej nie wypłaci odszkodowania w przypadku, gdy zaleje nas sąsiad mieszkający piętro wyżej. W takich przypadkach należy korzystać z polisy ubezpieczenia mieszkania sąsiada lub z jego polisy OC w życiu prywatnym. Można też zgłosić szkodę z własnej polisy ubezpieczenia mieszkania. Wówczas to Ubezpieczyciel poszkodowanego mieszkańca wypłaci odszkodowanie i będzie go reprezentował w dalszym postępowaniu, czyli regresem będzie domagał się pokrycia strat z polisy lub pieniędzy winnego sąsiada. Jeśli żadne z mieszkań nie jest ubezpieczone, pozostaje tylko załatwienie sprawy pomiędzy mieszkańcami. Osoba, która zalała mieszkanie może np. zobowiązać się do pokrycia kosztów remontu z tego tytułu. Odmowa wypłaty odszkodowania Może się zdarzyć, że Ubezpieczyciel odmówi wypłaty odszkodowania, muszą jednak zaistnieć ku temu specjalne przesłanki. Do takich przypadków może dochodzić np. w Antoninku, gdzie kilku mieszkańców nie zgodziło się, aby Spółdzielnia Mieszkaniowa poprawiła standard techniczny i izolacyjny balkonów przy przeprowadzanej termoizolacji budynku. Powodem odmowy była chęć zachowania płytek na posadzce balkonu. Jeśli do szkody dojdzie w wyniku przestarzałej izolacji i stanu technicznego balkonu mieszkańcy mogą nie skorzystać z ubezpieczenia. JC 3

4 Informator Spółdzielczy Kolejny projekt ustawy o spółdzielniach mieszkaniowych forsowany przez grupę posłów Platformy Obywatelskiej został wycofany Zmiany jak w kalejdoskopie Od wielu już lat poszczególne ekipy rządowe i polityczne próbują zmieniać ustawę o spółdzielniach mieszkaniowych i prawo spółdzielcze. W życie wchodzą zapisy, które następnie są wycofywane z powodu ich niekonstytucyjności lub niezgodności z innymi zapisami prawa. Na przestrzeni ostatniego dziesięciolecia poszczególne zapisy prawa zmieniane były po kilkanaście razy. Mało tego, prawie każda partia polityczna ma swój własny projekt o spółdzielniach mieszkaniowych, który próbuje przeforsować. W pomysłach przoduje Platforma Obywatelska, która ustawicznie zgłasza coraz to nowsze projekty, dzięki zagorzałej aktywności poseł Lidii Staroń, która głosi, że stoi po stronie ludzi. Zjazd spółdzielczy w Poznaniu Zjazd spółdzielczy w Poznaniu W pierwszej połowie 2012 r. grupa posłów Platformy Obywatelskiej, z poseł Lidią Staroń na czele, w pośpiechu i rekordowym tempie, przeskakując poszczególne etapy opiniujące, zgłosiła swój kolejny projekt ustawy o spółdzielniach mieszkaniowych. O pomysłach grupki posłów PO na uzdrowienie spółdzielczości można było szeroko czytać w prasie i usłyszeć w telewizji. Temat jest widocznie nośny, bo zawsze przez media łatwo podchwytywany. Projekt nie został jednak przegłosowany i trafił do kosza. Został również skrytykowany przez Krajową Radę Sądownictwa oraz środowiska spółdzielcze, o czym można już było przeczytać tylko w nielicznych mediach, krótko informujących o zaistniałym zdarzeniu. Zaledwie kilka tygodni później prawie identyczny projekt tej samej grupy posłów, z poseł Lidią Staroń na czele, został znowu wniesiony pod obrady sejmu. I tym razem w mediach pojawiały się krzykliwe tytuły o likwidacji spółdzielni mieszkaniowych, rewolucji w spółdzielniach, utracie stanowisk przez prezesów, dzieleniu się władzą z obywatelami, nowych przepisach antykorupcyjnych w spółdzielniach, końcu spółdzielczej mafii i inne bojowe wykrzykniki wpływające na lepszą sprzedaż prasy. W efekcie projekt, któremu posłowie poświęcają od wielu lat tyle czasu za nasze pieniądze, został nagle wycofany (zresztą nie po raz pierwszy), a przyczyny nie są oficjalnie znane. Informacji na ten temat nie można również znaleźć na stronie poseł Lidii Staroń, nawet w aktualnościach. Tymczasem W czasie, gdy w sejmie trwały potyczki posłów wokół spółdzielczości, Trybunał cd. na stronie 5 4

5 Informator Spółdzielczy Konstytucyjny uznał, że kolejny zapis ustawy o spółdzielniach mieszkaniowych jest niezgodny z Konstytucją Rzeczpospolitej Polskiej. Tym razem chodzi o obciążanie spółdzielni kosztami wszystkich procesów sądowych wniesionych przez mieszkańca, niezależnie od wyniku sprawy. Trybunał uznał, że taki zapis jest niekonstytucyjny i słusznie, bo doprowadzało to do sytuacji kuriozalnej, w której każdy mieszkaniec mógł pozwać Spółdzielnię z byle powodu, bo nawet gdy przegra, ta poniesie koszty sprawy. Tymczasem Prezydent RP Bronisław Komorowski podpisał w sierpniu br. nowelizację ustawy o spółdzielniach mieszkaniowych, która dostosowuje przepisy do wcześniejszych wyroków Trybunału Konstytucyjnego. Zmieniony został m.in. zapis o przeniesieniu własności nieruchomości, który różnił się i kolidował z zapisami obowiązującymi w Kodeksie Cywilnym. Tymczasem Wbrew krzykliwym tytułom propagującym konieczność zniszczenia spółdzielni mieszkaniowych i zastąpienia ich wspólnotami mieszkaniowymi, w tej samej prasie i Internecie można znaleźć również informacje o nieporadności i zatargach w wielu polskich wspólnotach. Najlepszym przykładem jest blok przy ul. Piaskowej i Nowy Targ we Wrocławiu, w którym utworzono aż 13 wspólnot mieszkaniowych! Na te ulice zaczęły spadać płyty balkonowe, bo właściciele mieszkań nie mogli się porozumieć co do kosztów remontu balkonów. Żadna ze wspólnot nie ma też pieniędzy na funduszu remontowym. W efekcie postanowiono zdemontować balkony a w drzwiach umieścić kraty Jak ta szara rzeczywistość ma się do wizji propagowanej przez media, w której jak za dotknięciem czarodziejskiej różdżki, wraz z likwidacją spółdzielni mieszkaniowych i pojawieniem się wspólnot, znikną brudne klatki schodowe, oszpecone malunkami ściany a osiedla zamienią się w oazy czystości i zieleni? Tymczasem Również Spółdzielnia Mieszkaniowa w Swarzędzu boryka się z problemem waśni międzysąsiedzkich. Permanentnie wpływają skargi różnego typu, a to że ktoś gra na fortepianie, a to zbyt często imprezuje, a to włącza pralkę po nocach, a to ciągle krzyczy na dzieci i używa przy tym niecenzuralnych wyrazów, a to upija się i jest agresywny dla żony i sąsiadów Nie brakuje też złośliwości, jeden drugiemu potrafi zarysować samochód, podłożyć śmierdzący pakunek pod drzwi, włożyć niespodziankę do skrzynki pocztowej, czy wylać gorącą zupę na balkon. Zarząd Spółdzielni wysyła do takich osób pisma, przeprowadza rozmowy, organizuje spotkania pojednawcze. Zdarzało się, że uciążliwość sąsiedztwa była powodem wykluczenia z grona członków przez Radę Nadzorczą Spółdzielni, co wiąże się m.in. z podniesieniem opłat czynszowych za mieszkanie. Prawda jest jednak taka, że wszystkie te procedury nie zawsze bywają skuteczne, brak bowiem w polskim prawie odpowiednich zapisów, a wiele spraw w ogóle nie jest przez sąd rozpatrywanych lub są umarzane z powodu niskiej szkodliwości społecznej. Czasami bezkarnie można wybić szybę w wiatrołapie, obrzucać nowo ocieploną elewację śliwkami czy nawet ostrzelać wiatrówką budynek Zarządu. Widocznie posłowie nie mają recepty na rozwiązanie takich problemów lub są pochłonięci realizowaniem wyższych celów. Przewodniczący Krajowej Rady Spółdzielczej Jerzy Jankowski Tymczasem Zarząd Gnieźnieńskiej Spółdzielni Mieszkaniowej postanowił przekonać się jaka liczba mieszkańców faktycznie byłaby skłonna założyć wspólnotę mieszkaniową i sama zająć się prowadzeniem swojego budynku. Wśród mieszkańców przeprowadzono ankietę, w której mieli się opowiedzieć, czy chcieliby utworzyć wspólnotę czy też wolą utrzymać obecną formę zarządzania budynkiem przez tamtejszą spółdzielnię. Odpowiedzi udzieliło kilka tysięcy osób, w tym prawie 90% z nich wolało istniejący system zarządzania, a 10% chciałoby utworzyć wspólnoty, przy czym w grupie tej znalazły się też osoby niezdecydowane. Być może podobną ankietę powinien przeprowadzić Główny Urząd Statystyczny, byłaby ona bardziej wiarygodna dla osób rządzących krajem. Mogłaby to być również podpowiedź dla decydentów, czy warto narzucać obywatelom przekształcenie spółdzielni we wspól- noty z mocy prawa, czy też pozostawić ten wybór w ich gestii. Tymczasem Państwo coraz bardziej wycofuje się z polityki socjalnej i coraz mniej dokłada do mieszkalnictwa i budownictwa. Brak w Polsce spójnej polityki mieszkaniowej. Wygaszany jest program Rodzina na swoim, rośnie liczba osób eksmitowanych. Brakuje budynków socjalnych i komunalnych. Promuje się tzw. odwróconą hipotekę, czyli rzekomą pomoc banków dla osób po 65 roku życia, które w zamian za skromne dopłaty do rachunków, miałyby przepisać na bank własność mieszkania podpisując stosowną umowę. Dyskryminuje się spółdzielczość, nakładając na nią coraz bardziej restrykcyjne przepisy, a promuje firmy developerskie, które takich restrykcji nie mają. W Polsce zaczyna dominować doktryna, że kto nie może sobie kupić mieszkania i uzyskać kredytu, ten jest albo nieporadny albo po prostu Poseł Krystyna Łybacka głupi. Pomoc państwa w tym zakresie jest obecnie prawie zerowa. mówi Przewodniczący Krajowej Rady Spółdzielczej Jerzy Jankowski w czasie zjazdu spółdzielczego w Poznaniu ( r.) Uśredniając, mamy w Polsce trzy grupy społeczne. Bogatych, którym nie jest potrzebna pomoc, bo stać ich na wybudowanie każdego domu. Grupę osób nieporadnych, które z rożnych przyczyn, np. choroby, nigdy nie poradzą sobie z kupnem mieszkania. Ich sytuacja jest trudna, bo budownictwo mieszkaniowe realizowane przez gminy jest równie nieporadne. Przez ostatnie lata wybudowano tak mało mieszkań, że jest ich mniej niż samych gmin w Polsce. Czyli na jedną gminę nie przypada nawet jedno mieszkanie Trzecia, najliczniejsza grupa, to osoby, które mogą partycypować w zaspokajaniu potrzeb mieszkaniowych, tylko ważna rzecz - trzeba im to umożliwić. Inaczej część z nich znajdzie się w grupie drugiej, a przecież nie o to w polityce mieszkaniowej chodzi JC 5

6 Informator Spółdzielczy Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego przeprowadził w sierpniu br. kontrolę dotyczącą realizacji prac budowlanych związanych z tegorocznymi termomodernizacjami bloków na os. Kościuszkowców i os. Raczyńskiego. Kontrola została przeprowadzona w związku ze zgłoszeniami o zaniechaniach i nieprawidłowościach przez jedną z mieszkanek osiedli. Kontrola Nadzoru Budowlanego W wyniku przeprowadzonej kontroli, Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego nie potwierdził nieprawidłowości przy realizacji prac budowlanych. Zatwierdził, że prace wykonywane są zgodnie z posiadanymi przez Spółdzielnię Mieszkaniową w Swarzędzu pozwoleniami i uzgodnieniami. Ustalił również, że Spółdzielnia działa zgodnie z ustawą prawo budowlane, ustawą o ochronie zwierząt i ustawą o ochronie przyrody, również w zakresie ochrony miejsc zasiedlania ptactwa. Fot. archiwum Informujemy raz jeszcze, że Spółdzielnia Mieszkaniowa w Swarzędzu przykłada dużą wagę do ochrony przyrody oraz miejsc lęgowych ptaków. W tym zakresie Spółdzielnia poddana była już kilkukrotnym kontrolom. Działa zgodnie z wszelkimi zaleceniami Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska w Poznaniu. Przed rozpoczęciem prac na każdym spółdzielczym budynku, przeprowadzane są ekspertyzy ornitologiczne. Każdy budynek jest najpierw opiniowany przez specjalistę dra inż. Tadeusza Mizerę z Instytutu Zoologii Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu. Ornitolog kontroluje czas wylęgu ptaków i udziela pozwolenia na przeprowadzenie prac w danym okresie, wyznacza tryb prowadzenia prac i ustala technikę, w jakiej ma być wykonane docieplenie przyjazne ptakom. Pomaga również przygotować wniosek do Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska o zezwolenie na zniszczenie siedlisk oraz określa sposób i rodzaj kompensacji, w postaci nowych budek, w których ptaki znajdą nowe miejsce schronienia. Spółdzielnia pozostawia również otwarte otwory wentylacyjne w stropodachach, zgodnie z zaleceniami odpowiednich instytucji i stosuje się do rozporządzeń w zakresie płoszenia ptaków gniazdujących w budynku. Przypominamy, że w 2012 r. Spółdzielnia Mieszkaniowa w Swarzędzu, przed przystąpieniem do prac, została zobowiązana do zamontowania 49 budek dla poszczególnych gatunków ptaków w kilku lokalizacjach. Informowaliśmy o tym naszych mieszkańców na łamach Informatora Spółdzielczego w marcu br. (nr 03/155/2012). Informacje na ten temat były również zamieszczone w jednym z marcowych wydań Głosu Wielkopolskiego. Znajdują się również, wraz ze zdjęciami naszych osiedlowych ptaków, na stronie internetowej Spółdzielni (zakładki: Archiwum, 2012, Marzec). JC Sprawdź, jak zawrzeć ugodę i spłacić zadłużenie w dogodnych ratach! Kontakt:

7 Informator Spółdzielczy Co osiągnęliśmy i co nas czeka w najbliższej przyszłości? Analiza wyników gospodarki odpadami za I półrocze 2012 r. Gospodarka odpadami Wywozem odpadów komunalnych z zasobów Spółdzielni zajmują się następujący operatorzy usług; PUK Artur Zys teren Swarzędza, Poznania i Bnina, posiadający dominującą pozycję około 87,26% kosztów i rynku. EKO-TOM teren Czerwonaka i Antoninka, około 7,48% kosztów i rynku. MIP-TRANS teren Kostrzyna, około 2,65% kosztów i rynku. Remondis-Sanitech teren Lubonia, około 2,61% kosztów i rynku. Zamieszczona poniżej szczegółowa analiza za I półrocze 2012 r. dokonana jest na podstawie Przedsiębiorstwa Usług komunalnych Artura Zysa. W kolejnym numerze Informatora zamieścimy analizy na podstawie danych dotyczących pozostałych, mniejszych przedsiębiorstw. Rozpoczynając w 2008 r. Batalię o śmieci, Zarząd Spółdzielni określił konkretne i jasne cele. Po pierwsze, znaczną obniżkę ilości wywożonych odpadów na wysypiska i stosowanie zasady minimalizacji ilości odpadów. Po drugie, wzrost znaczenia segregacji surowców. Oba cele miały na względzie przyniesienie wymiernej korzyści ekonomicznej dla mieszkańców w postaci niższych opłat za wywóz śmieci. Dziś można z dumą i satysfakcją ocenić ten ponad czteroletni wysiłek. Wywozimy mniej pojemników Osiągnęliśmy bardziej racjonalną gospodarkę w zakresie znacznego zmniejszenia ilości odpadów wywożonych na wysypiska. Ilość wywożonych pojemników (MGB 1,1m3) w stosunku do I półrocza 2008 r. obniżyła się o: 19,38% w 2009 r. 25,38% w 2010 r. 23,03% w 2011 r. 35,24% w 2012 r. W okresie tym obniżono ilość wywożonych odpadów komunalnych z ,3 m3 (tj ton) do ,3 m3 (tj ,7 ton). Wynik ten był zbiorczą konsekwentnej pracy wielu ludzi z mieszkańcami na czele. Warto również dodać, że na osiedlach Swarzędz-Północ o 38,25% obniżono ilość wywożonych śmieci: os. Władysława IV o 60,59% os. Czwartaków o 45,28% ul. Poznańska o 41,35% os. Kościuszkowców o 35,6% ul. Gryniów o 35,35% os. Dąbrowszczaków o 33,85% os. Zygmunta III Wazy o 29,75% Natomiast na osiedlach Swarzędz-Południe ilość wywożonych śmieci obniżono o 31,97%: os. Działyńskiego o 54,63% os. Raczyńskiego o 31,64% os. Cegielskiego o 24,0% we wszystkich spółdzielczych zasobach w Poznaniu o 2,3% Mniejsza produkcja Innym syntetycznym wskaźnikiem oceny pracy w zakresie gospodarki odpadami jest wskaźnik ilościowy produkowanych śmieci przez jednego mieszkańca. W Polsce stanowi on średnio około 1,6m3 rocznie na obywatela. Możemy poszczycić się, że za okres I półrocza porównywanych lat zeszliśmy z 1,24m3 do 0,82m3 na jedną osobę. Warto zaznaczyć, że na osiedlach Swarzędz-Północ uzyskany został wynik 0,81m3 na jednego mieszkańca: ul. Poznańska 0,55m3 os. Władysława IV 0,70m3 os. Kościuszkowców 0,79m3 os. Dąbrowszczaków 0,79m3 os. Czwartaków 0,82m3 ul. Gryniów 0,91m3 os. Zygmunta III Wazy 0,91m3 Na osiedlach Swarzędz-Południe uzyskano wskaźnik produkcji śmieci na mieszkańca w wysokości 0,86%, w tym: os. Działyńskiego 0,79m3 os. Raczyńskiego 0,83m3 os. Cegielskiego 0,92m3 we wszystkich spółdzielczych zasobach w Poznaniu 0,88m3, a w Bninie 0,39m3 Niższe opłaty Sukces w postaci tak znacznego obniżenia ilości wywożonych śmieci był możliwy dzięki determinacji i konsekwencji działania pracowników Spółdzielni oraz mieszkańców. Dopracowany został nowy system organizacyjny wywozu śmieci, zbudowana infrastruktura do zbiórki selektywnej surowców wtórnych. Nastąpiło również aktywne propagowanie, rozwój oraz wzrost proekologicznej świadomości mieszkańców. Działania te przyczyniły się do zmniejszenia kosztów za wywóz odpadów komunalnych, co zaowocowało realnymi możliwościami i faktycznymi, kilkukrotnymi obniżkami stawek opłat z tego tytułu w czynszach członków Spółdzielni. Ścisłej korelacji między ilością a kosztem wywozu odpadów komunalnych nie potrzeba uzasadniać. Ilość znacznie zmniejszyliśmy. Dzięki negocjacjom Zarządu z operatorami wywozu cenę jednostkową usługi udało się obniżyć nawet mimo obiektywnych przesłanek wzrostu kosztów (podnoszona kilkukrotnie opłata marszałkowska). Warto podkreślić fakt, że Spółdzielnia miała i ma wpływ na wybór operatorów usługi, na aktywne, coroczne negocjacje cenowe i ostateczny koszt. Kwoty obciążające swarzędzkich spółdzielców z tytułu wywozu śmieci są bardzo niskie w stosunku do innych podmiotów powiatu poznańskiego, zarówno spółdzielni, jak i wspólnot. Co nas czeka od 1 lipca 2013 r.? Rewolucja śmieciowa, która z tą datą będzie obowiązywała w Polsce, przyniesie wiele zmian. Właścicielami odpadów staną się gminy, które mają stworzyć powszechny, spójny system gospodarki odpadami, zlikwidować dzikie wysypiska i zadbać o większą ochronę środowiska naturalnego. Podmiotem rozmów z operatorem usług będzie gmina. Rola Spółdzielni zostanie zmarginalizowana. Moim zdaniem, powodzenie tej rewolucji śmieciowej zależeć będzie od wysokości opłat ponoszonych przez mieszkańców. Określona i przyjęta przez radę gminy stawka comiesięcznej opłaty za wywóz śmieci na jednego mieszkańca będzie istotnym kluczem powodzenia tego wielkiego przedsięwzięcia. Uważam, że niestety należy się jednak liczyć ze znacznym wzrostem opłat, od % w stosunku do obecnie ponoszonych. Mieszkańcy muszą zdać sobie sprawę, że Spółdzielnia nie będzie wówczas miała żadnego wpływu na cenę i nie będzie stroną w negocjacjach z operatorem usług. Dla operatorów stroną i partnerem staną się urzędy gmin. Żywię nadzieję, że wybrani przez nas samorządowcy będą godnie reprezentować także interes nas, spółdzielców i przyszłych wyborców. Tadeusz Bierła 7

8 Informator Spółdzielczy Zróżnicowanie stawek Od 1 października 2012 r. zmienia się stawka eksploatacyjna i funduszu remontowego dla niektórych nieruchomości w zasobach Spółdzielni Mieszkaniowej w Swarzędzu. W budynkach zaznaczonych szarym kolorem podstawowa stawka na fundusz remontowy jest wyższa z tytułu podniesionej opłaty za wymianę dźwigów osobowych. * Fundusz remontowy ocieplanie budynku - dodatkowe opłaty za docieplenia wykonane z funduszu wspólnego: - Małachowskiego 6, data ostatniej wpłaty: czerwiec 2013 r. - Hibnera 5-7, data ostatniej wpłaty: listopad 2013 r. ** Fundusz remontowy - dodatkowe opłaty z tytułu rozliczenia wykonanych prac remontowych: - data ostatniej wpłaty: maj 2014 r. 8

9 Informator Spółdzielczy Rada Nadzorcza Spółdzielni Mieszkaniowej zatwierdziła korektę stawki eksploatacyjnej i funduszu remontowego dla spółdzielczych zasobów mieszkaniowych. Decyzja ta spowodowana jest koniecznością zachowania równowagi finansowej Spółdzielni wobec wzrostu kosztów, spowodowanego inflacyjnym wzrostem cen i bieżących potrzeb remontowych zasobów mieszkaniowych Spółdzielni. Każda z nieruchomości była weryfikowana pod względem finansowym. Wpływ na zróżnicowanie wzrostu stawki w nieruchomościach mają faktyczne koszty, które tych nieruchomości dotyczą. Odpis na fundusz remontowy dla wszystkich nieruchomości wzrósł o 20 groszy od metra kwadratowego. Pisma dotyczące wypowiedzenia obowiązujących do 30 września stawek były wysyłane do wszystkich mieszkańców, których ta zmiana dotyczyła. JC 9

10 Informator Spółdzielczy Komornicza egzekucja świadczeń pieniężnych Dochodzenie zwrotu należnych pieniędzy stanowi prawnie usprawiedliwiony cel. Każdy ma prawo do swoich pieniędzy, ale każdy też ma obowiązek spłacania zaciągniętych zobowiązań oraz obowiązek terminowego regulowania należności za wykonywane na jego rzecz usługi. Nie wywiązywanie się z zobowiązań finansowych zmusza wierzyciela do podejmowania działań mających na celu odzyskanie należności. Nierzetelni płatnicy muszą się liczyć z wysokimi kosztami takich postępowań, gdzie za niesolidność trzeba będzie zapłacić nawet w drodze licytacji własnych ruchomości, czyli pojazdów, sprzętów itp., a niekiedy dojść może nawet do zlicytowania mieszkania, które zajmujemy jako ich właściciele. Najpierw odsetki, potem windykacja Spółdzielni Mieszkaniowa w Swarzędzu w ramach zarządzania zasobami mieszkaniowymi świadczy usługi na rzecz mieszkańców. Za usługi te trzeba uiszczać w terminie opłaty należne. Brak zapłaty w terminie naraża nas na ponoszenie kosztów naliczanych odsetek. Brak regulowania kolejnych zapłat powoduje, że stajemy się klientami Działu Windykacji, którego zadaniem jest odzyskiwanie należności. Procedura windykacji należności prowadzona jest wieloetapowo. Jednym z wątków tej działalności jest współpraca z kancelariami komorniczymi. Dochodzi do niej w przypadkach wykorzystania wszelkich wewnętrznych procedur i po uzyskaniu sądowego nakazu zapłaty. Windykacja sądowa i nadzór nad egzekucją komorniczą to główny obszar działalności Działu Windykacji, wymagający zaangażowania i ścisłej współpracy innych służb Spółdzielni. Spółdzielnia Mieszkaniowa w Swarzędzu do tych celów posiada mocno rozbudowane archiwum pozwalające na przechowywanie wszelkich dokumentów dotyczących spraw windykacyjnych, sądowych i egzekucyjnych. 140 postępowań egzekucyjnych W przypadku pozyskania tytułu wykonawczego do sądowego nakazu zapłaty, najczęściej rozpoczyna się kosztowny etap egzekucji należności z dochodów lub majątku dłużnika. Obecnie egzekucją komorniczą jest objętych 62 dłużników Spółdzielni Mieszkaniowej, wobec których ogółem wszczęto 140 postępowań egzekucyjnych. W każdym z przypadków zostały dokonane zajęcia wierzytelności, czyli przychodów środków pieniężnych z różnych tytułów, typu wynagrodzenia za pracę, świadczenia ZUS, wpływy na konta bankowe, rozliczenia z budżetem itp. Komornicy Dział Windykacji Spółdzielni Mieszkaniowej w Swarzędzu prowadzi w sprawach egzekucji należności współpracę z Kancelariami Komorniczymi: Komornik Sądowy Poznań Nowe Miasto i Wilda, Baczyński Tomasz, prowadzi 2 sprawy Komornik Sądowy Poznań Nowe Miasto i Wilda, Ciesielski Konrad, prowadzi 8 spraw Komornik Sądowy Grunwald i Jeżyce, Jessa Marek, prowadzi 15 spraw Komornik Sądowy Poznań Nowe Miasto i Wilda, Winter Piotr, prowadzi 17 spraw Komornik Sądowy Poznań Nowe Miasto i Wilda, Lipiński Roman, prowadzi 31 spraw Komornik Sądowy Poznań Nowe Miasto i Wilda /siedziba Swarzędz Śliwiński Paweł, prowadzi 67 spraw. Rewiry komornicze Zgodnie z ustawą o komornikach sądowych i egzekucji wierzyciel może dokonać wyboru komornika działającego na terytorium całego kraju. Wyjątkiem są sprawy o egzekucję z nieruchomości, wówczas właściwy jest komornik działający w rewirze, w którym położona jest nieruchomość. Rewirem komorniczym jest obszar działalności sądu rejonowego. Faktem jest, że w jednym rewirze działa wielu komorników. W przypadku wyboru komornika poza swoim rewirem komorniczym, wydatki związane z tym obciążają wierzyciela. Innowacyjni komornicy Na przestrzeni ostatnich wielu lat, zarówno w prawie, jak i w sytuacji ogólnej naszej społeczności, zaszły istotne zmiany. Jeszcze kilka lat temu, w zasadzie całokształt spraw egzekucyjnych Spółdzielni Mieszkaniowej prowadziły dwie kancelarie komornicze. Dziś współpracuje się z kilkoma, bowiem w egzekucji liczy się niezwłoczność w działaniu i skuteczność. Dział Windykacji w codziennej współpracy monitoruje i wspomaga działania komornicze mające na celu zaspokojenie roszczeń Spółdzielni Mieszkaniowej, jako wierzyciela. Na podkreślenie zasługuje fakt, iż korzysta się z usług sprawdzonych, doświadczonych i rzetelnych komorników, gdzie stawia się na innowacyjność w działaniu. Jeden dłużnik, kilku wierzycieli Pośród spraw prowadzonych przez kancelarie komornicze na uwagę zasługują też sprawy, gdzie decyzje o ich prowadzeniu podejmuje właściwy sąd, wskutek zbiegu wielu spraw dotyczących tego samego dłużnika. Na koniec sierpnia br. w 10 przypadkach prowadzonych postępowań egzekucyjnych, akta dłużników zostały skierowane do sądu i oczekuje się na wyznaczenie kancelarii komorniczej do dalszego prowadzenia egzekucji. W przypadkach dużej ilości wierzycieli w sprawie prowadzonej przeciwko dłużnikowi komornik sporządza plan podziału środków uzyskanych w toku egzekucji. Obecnie roszczenia Spółdzielni Mieszkaniowej w 12 przypadkach są objęte takimi planami i roszczenia te są zgodnie z nimi realizowane. Warto podkreślić, że niektóre wierzytelności korzystają z przywileju pierwszeństwa w realizacji np. wierzytelności Skarbu Państwa bądź różnorodne formy zabezpieczeń i egzekucji. W przypadku zbiegu takich roszczeń, te wyprzedzają roszczenia Spółdzielni i są one zaspakajane w pierwszej kolejności. Jedno mieszkanie, 50 spadkobierców W przedziale wyjątkowych egzekucji znajdują się też sprawy, wobec których trwają sporne procedury spadkowe. W roku bieżącym zostało zakończone jedno postępowanie spadkowe wdrożone przez Spółdzielnię Mieszkaniową, dzięki czemu spadkobiercy dokonali spłaty całkowitego 10

11 Informator Spółdzielczy zadłużenia. Obecnie, wskutek zgonu kolejnej mieszkanki naszych osiedli i braku uporządkowania spraw spadkowych, powstała następna trudna sprawa, bowiem spadkobierców jest ponad 50 osób i nikt z nich nie jest zainteresowany wdrożeniem procedury spadkowej. Rozwiązanie tego problemu ponownie leży w gestii Zarządu Spółdzielni Mieszkaniowej w Swarzędzu. Licytacje ruchomości Poważną kwestią w egzekucji komorniczej są licytacje ruchomości. Obecnie w 7 postępowaniach egzekucyjnych komornicy dokonali zajęć ruchomości/pojazdów, sprzętów itp. Sprawy te oczekują na wyznaczenie terminów licytacji. W sierpniu br. wskutek wyznaczenia terminu licytacji pojazdów, dłużnik dokonał spłaty całkowitej należności w prowadzonej sprawie. Nastąpiło jednak kolejne zajęcie pojazdów do innej sprawy tego dłużnika. Fot. H. Błachnio Nasz Proboszcz W Sylwetkach swarzędzan staramy się przybliżać naszym Czytelnikom postaci ludzi związanych z naszym miastem na ogół długoletnimi więzami, ludzi którzy przyczynili się do wypracowania marki Swarzędz. Nie od rzeczy będzie jednak także przedstawianie ludzi nowych, takich których praca będzie mieć istotny wpływ na życie lokalnych społeczności. Taką postacią jest niewątpliwie ks. Dariusz Salski, nowy proboszcz parafii Matki Bożej Miłosierdzia na os. Kościuszkowców. Licytacje nieruchomości Do bardzo trudnych i wymagających czasu zaliczyć należy postępowania egzekucji należności w drodze licytacji nieruchomości. Obecnie wszczęto takie postępowania przeciwko 11 dłużnikom. W przypadku 4 dłużników oczekuje się na wyznaczenie przez sąd terminu licytacji lokali mieszkalnych. Eksmisje Odrębne zagadnienie we współpracy z komornikami stanowią eksmisje z zajmowanych lokali. W roku bieżącym dokonano skutecznej 1 eksmisji. Na dzień 20 września br. przez komornika została wyznaczona kolejna eksmisja,ale dłużnik,po zawiadomieniu o eksmisji, złożył oświadczenie o dobrowolnym opuszczeniu lokalu, wskutek czego z dniem 16 września br. mieszkanie to zostało w dyspozycji Spółdzielni Mieszkaniowej w Swarzędzu. Czasy narastającego kryzysu finansowego niewątpliwie nie pozostaną bez wpływu na ilość postępowań zmierzających do odzyskania należności. Warto jednak zapamiętać, że zawsze korzystniejszym dla kieszeni dłużnika jest zawarcie porozumienia z wierzycielem aniżeli narażanie się na ogromne koszty postępowań egzekucyjnych. Wanda Konys Ksiądz Dariusz urodził się w Poznaniu, w rodzinie rzemieślniczej, w dniu 3 października 1963 roku, ale dzieciństwo i młodość aż do matury spędził we Wronkach. W tym właśnie mieście ukończył szkołę podstawową, potem przyszedł czas na naukę w Liceum Zawodowym w Szamotułach. Po maturze przyszły studia w Arcybiskupim Seminarium Duchownym w Poznaniu, zakończone święceniami kapłańskimi w dniu 20 maja 1988 roku. A potem, jak to zwykle bywa z młodymi wikariuszami, nastąpiła wędrówka po różnych parafiach, umożliwiająca zdobycie doświadczenia niezbędnego do samodzielnego kierowania parafią. Pierwszą placówką księdza Dariusza była parafia św. Wojciecha w Margoninie, potem była parafia Najświętszego Serca Pana Jezusa w Śremie, następnie parafia św. Wita w Rogoźnie. W roku 2003 ksiądz Dariusz objął probostwo parafii NMP Królowej Korony Polskiej w Zakrzewie, po dwóch latach został proboszczem parafii św. Maksymiliana Marii Kolbego w Strykowie. W dniu 19 maja 2012 r. z rąk arcybiskupa Stanisława Gądeckiego ksiądz Dariusz Salski otrzymał dekret nominacyjny do parafii swarzędzkiej. Dotychczasowe związki księdza Dariusza ze Swarzędzem nie były zbyt silne, ale już podczas naszej rozmowy w dniu 24 sierpnia br. dało się zdecydowanie odczuć, że nowy duszpasterz błyskawicznie uczy się Swarzędza. Miasta, co by nie powiedzieć, dość specyficznego a przez to trudnego również w pracy duszpasterskiej. Pytany o Jego sposób na Swarzędz ksiądz Salski odpowiada krótko pragnie kontynuować dzieło swych poprzedników a jednocześnie wprowadzać nowe formy pracy duszpasterskiej, odpowiadające czasom, w których żyjemy. A pracy będzie mnóstwo, bo parafia jest duża (trzecia w Swarzędzu co do liczby wiernych). Nawet najbardziej absorbująca praca jednak kiedyś się kończy i przychodzi czas na zainteresowania osobiste. Wielką pasją księdza Dariusza jest sport a w szczególności piłka nożna. Ubolewa, że nie ma zbyt wiele czasu, by jeździć na mecze, ale stara się śledzić sytuację na bieżąco, oglądając transmisje telewizyjne. Kiedyś zresztą sam aktywnie uprawiał piłkę nożną, grając w reprezentacjach szkoły podstawowej, średniej i w drużynie poznańskiego Seminarium Duchownego. Ksiądz Dariusz interesuje się też dobrą literaturą i dobrą muzyką. Piotr Osiewicz ZUS-owska inspekcja Informujemy, że na przełomie lipca i sierpnia br. ZUS II Oddział w Poznaniu przeprowadzał dziewięciodniową kontrolę w Spółdzielni Mieszkaniowej w Swarzędzu. W dniach 30 lipca 8 sierpnia sprawdził księgi i dokumentację finansowo-księgową w zakresie prawidłowości i rzetelności rozliczeń Spółdzielni z ZUS w latach Inspekcja zakończona została spisaniem protokołu pokontrolnego przez inspektora ZUS. Nie stwierdzono w nim żadnych nieprawidłowości. JC 11

12 Informator Spółdzielczy ZESTAWIENIE WPŁYWÓW I WYDATKÓW FUNDUSZU REMONTOWEGO za okres (I-VI 2012) DLA MIESZKAŃCÓW SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ W SWARZĘDZU 12

13 Informator Spółdzielczy Warta Poznań nawiązała współpracę z Socatots - największą na świecie siecią szkółek oferujących zajęcia ogólnorozwojowe, z elementami programu piłkarskiego, stworzone dla dzieci w wieku od 6 miesięcy do 5 lat. Program oparty jest na zabawie i ćwiczeniach dziecka z trenerem, przy współudziale rodzica. Socatots istnieje w ponad 55 krajach całego świata, dotychczas powstało w nich ponad 800 placówek. Po raz kolejny zamieszczamy w Informatorze Spółdzielczym artykuł o istniejącym w Swarzędzu od dwóch lat klubie piłkarskich maluszków Socatots. W zajęciach udział brać mogą dzieci od 6 miesiąca do 5 roku życia. Program oparty jest na zabawie i ćwiczeniach dziecka z trenerem, przy współudziale rodzica. Zajęcia odbywają się w małych 8-12-osobowych grupach i przeznaczone są zarówno dla chłopców, jak i dziewczynek. Młodsze dzieci w czasie ćwiczeń rozwijają równowagę i koordynację ruchową, doskonalą zdolności fizyczne i zręczność. Zaś starsze utrwalają dobre nawyki postawy, np. trzymanie głowy w górze podczas pracy z piłką, uczą się też kontrolowania piłki w powietrzu, rozwijają zdolności żonglowania, szkolą liczenie i rozróżnianie kolorów. Kolejny rok z Socatots Warta i Socatots W ciągu kilkunastu miesięcy w swarzędzkim Socatots zaszło kilka zmian. Klub Socatots rozpoczął współpracę z klubem Warta Poznań, który cechuje się m.in. rodzinnym podejściem do młodych sportowców oraz organizacją imprez sportowych o charakterze rodzinnym. Współpraca z Wartą Poznań polega na budowaniu zaplecza dla małych sportowców wieku od 0,6-5 lat w szkółkach Socatots. Natomiast w czasie późniejszym, a więc po 5 roku życia, przy pomocy BSS Brazillian Soccer Schools, czyli brazylijskich szkółek piłkarskich, pomagać ma w podciąganiu techniki młodzieży w Warcie. Przyjaciele Socatots Przyjaciółmi poznańskiego Socatots, do którego należy klub swarzędzki, są również: aktorka Kasia Bujakiewicz, dr Maciej Nowak (lekarz reprezentacji Polski piłkarzy ręcznych), Izabela Łukomska-Pyżalska oraz kapitan Warty Poznań Tomasz Magdziarz. Mali piłkarze Z programu piłkarskiego Socatots w Poznaniu korzystało w ubiegłym sezonie ponad 300 maluchów. Do grup w Swarzędzu uczęszcza około 50 dzieci w wieku od 2-5 lat a ich liczba nadal rośnie. Oferta Socatots Ciekawą propozycją Socatots jest możliwość przeprowadzenia prezentacji zajęć np. w przedszkolach czy innych klubach. Warunkiem jest zebranie 5-osobowej grupy dzieci w takim samym przedziale wiekowym, czyli: 1-2 lat, 2-3 lat, 3-4 lat, 4-5 lat lub 3-5 lat. Ponadto, każde dziecko ma prawo do skorzystania z jednych darmowych zajęć Socatots w celu poznania programu. Swarzędzki Socatots zaprasza również do współpracy firmy z branży dziecięcej. Zajęcia Socatots Zajęcia odbywają cię w Strefie Sportu na os. Raczyńskiego 3/50 w czwartki i piątki w godzinach Miesięczny koszt zajęć wynosi 159 zł za 4 treningi w miesiącu. Jednorazowa opłata aktywacyjna to 99 zł. W cenie tej dziecko otrzyma strój Socatots, miarkę Socatots i książeczki Socatots. Pierwsza sportowa sesja próbna dla Maluszka jest gratis! Kontakt: Filip Śmigielski Tel Tel. stacjonarny: Zapraszamy na stronę 13

14 Informator Spółdzielczy Dziki problem Znaczną część wrześniowej sesji Rady Miejskiej radni poświęcili problemowi pojawiających się w mieście dzików. Zwierzęta te coraz częściej wędrują ze swojego naturalnego środowiska, jakim jest las, do miast, gdzie bez większego wysiłku zdobywają pożywienie. Mieszkańcy, często w sposób nieświadomy, wyrzucają resztki żywności, inni świadomie dziki dokarmiają. Takie działania ośmielają te dzikie, leśne zwierzęta do żerowania coraz bliżej człowieka. Należy zdawać sobie sprawę, że dziki są zwierzętami groźnymi dla ludzi. Spotkanie z nimi może grozić atakiem zwierząt na osoby, które staną na ich drodze. Lepiej takich sytuacji unikać. Mieszkańcy zwracali się do władz, często za pośrednictwem radnych, o pomoc w likwidacji tego zagrożenia. Na apel o podjęcie działań władze gminy zareagowały w sposób, który wielu radnych zaskoczył. Pani Burmistrz stwierdziła, że gdyby była bezrobotna, to ubrałaby dres i pogoniła dziki z miasta!? Czyżby to była propozycja zorganizowania tzw. robót publicznych dla bezrobotnych mieszkańców naszej gminy??? Brr... Strach pomyśleć. Współczuję i tym wyganiaczom dzików i samym dzikom też. Swoją drogą ciekaw jestem jaką technikę na szkoleniach będą urzędnicy preferować. W końcu jakieś szkolenie, choćby w zakresie Bezpieczeństwa i Higieny Pracy powinno się odbyć. Całkowitym zaskoczeniem był też pomysł komendanta Straży Miejskiej, który stwierdził, że najlepszym rozwiązaniem byłoby zaangażowanie gwardii narodowej wyposażonej w broń automatyczną i eksterminacja tych zwierząt. Abstrakcjom i dalszym absurdom w pomysłach na walkę z dzikami położyli kres radni, zgłaszając swoje pomysły, spraw- dzone i wypróbowane w innych miastach - które borykały się lub też nadal borykają się z tym problemem. A co jest ważne dla nas mieszkańców? Wiedza. Wiedza co robić, gdy na naszej drodze spotkamy dziki. Przede wszystkim nie podchodzić bliżej. Nie straszyć, czy też odganiać. Nie karmić. Najlepiej wycofać się i poruszać w sposób nie wywołujący w dzikach zagrożenia. Dziki atakują ludzi nie dla przyjemności, czy też zdobycia pożywienia, lecz ze strachu o swoje potomstwo i o siebie. Pozostaje mieć nadzieję, że dziki problem zostanie rozwiązany w sposób cywilizowany, a mieszkańcy, zwłaszcza zamieszkujący tereny sąsiadujące z lasem, będą się czuli bezpiecznie. Piotr Cichewicz Swarzędz odwraca się od kolei Towary, które były sprowadzane do Swarzędza pociągami towarowymi, przyjeżdżają obecnie w samochodach ciężarowych Problemem wielu miast, w tym Poznania, jest fakt, że w pewnym okresie rozwoju odwróciły się od rzek, które przez nie przepływają. Obecnie w ramach rewitalizacji przestrzeni miejskiej miasta te, choćby wspomniany Poznań, starają się przybliżyć do rzeki. A Swarzędz? Przez Swarzędz przypływa korytem niewielki odcinek rzeki Cybiny oraz dość znaczny fragment, jako jezioro Swarzędzkie. Obecnie trwają prace nad rekultywacją jeziora. Podejmowane z rozmaitym skutkiem próby odcięcia dopływu ścieków bytowych do wód jeziora, efekt tych prac stawiają pod znakiem zapytania. Przynajmniej w najbliższej przyszłości. Ale nie o rzekach, a o kolei. W końcu tory kolejowe dzielą nasze miasto na dwie części, podobnie jak inne miasta są dzielone terytorialnie przez rzeki. Nasze miasto, a konkretnie władze Swarzędza, postanowiło odwrócić się od kolei. Przy istniejącym dworcu kolejowym, obsługującym ruch osobowy, istnieje, a raczej do niedawna istniała, bocznica kolejowa. Z bocznicy tej korzystały lokalne przedsiębiorstwa. Obecnie, jak można było usłyszeć w trakcie ostatniej sesji Rady Miejskiej, decyzją (podobno tymczasową) Urząd Miasta i Gminy zablokował możliwość korzystania z tej bocznicy. Straciły firmy, które tę bocznicę użytkowały, stracili mieszkańcy. Obecnie towary, które były sprowadzane do Swarzędza pociągami towarowymi, przyjeżdżają w samochodach ciężarowych, przyczyniając się do jeszcze większego ruchu na i tak już znacznie zatłoczonych, a często zakorkowanych, ulicach naszego miasta. Pozostaje pytanie. Jaka idea przyświecała takiej decyzji? Kiedy będzie można ponownie korzystać z tej bocznicy? Na te odpowiedzi czekają mieszkańcy oraz właściciele i pracownicy firm poszkodowanych urzędową decyzją. Piotr Cichewicz 14

15 Informator Spółdzielczy Poczet sołectw gminy Swarzędz Sokolniki Gwiazdowskie W podróży po swarzędzkich sołectwach dotarliśmy do jednego z najmniejszych, do Sokolnik Gwiazdowskich. Gdyby zapytać przeciętnego swarzędzanina, gdzie mieszczą się owe Sokolniki, pewnie otrzymalibyśmy mnóstwo odpowiedzi, z których tylko kilka byłoby trafnych. Spieszę z odpowiedzią, Sokolniki Gwiazdowskie leżą w odległości ok. 2 km na północny wschód od Paczkowa. To stara wieś, w jej nazwie zawiera się pochodzenie; najprawdopodobniej była to miejscowość, której mieszkańcy zajmowali się układaniem sokołów do polowań. Również bardzo prawdopodobne jest, że pełniła służebną rolę w stosunku do pobliskiego Gwiazdowa, stąd przymiotnik Gwiazdowskie w nazwie. Jak częsta była to profesja, świadczy fakt, że w Polsce jest około czterdziestu miejscowości o nazwie Sokolniki (najbliższe w gminie Kostrzyn). Przed wojną wieś zamieszkiwało pięć rodzin polskich i cztery niemieckie (domy niemieckich osadników można stosunkowo łatwo zidentyfikować po specyficznej architekturze i układzie budynków gospodarskich). Obecnie (koniec sierpnia 2012 r.) we wsi mieszka 99 osób. Od trzech kadencji sołtysem Sokolnik jest pani Gabriela Iglińska, której dziadkowie zamieszkali tu w roku Nic więc dziwnego, że pani sołtys wie o wsi wszystko. Mieszkańcy Sokolnik trudnią się głównie rolnictwem, jest tu 7 gospodarstw rolnych i hodowlanych. Nie ma w zasadzie nowego osadnictwa, po prostu rolnicy nie dzielą ziemi, z której żyją. Infrastruktura wsi jest niezła, prawie wszyscy mają wodę z sieci (kilka domów jeszcze jej nie ma), jest sieć gazowa. Gorzej z kanalizacją, królują szamba, ale w planach na przyszłość jest budowa tzw. szamba ekologicznego, obsługującego wszystkie gospodarstwa. Mała wieś żyje swoim rytmem, dzieci uczęszczają do szkoły w Paczkowie, komunikacja swarzędzka (S6) dociera w sposób zadowalający mieszkańców, jest skorelowana z nauką w szkole, sklepu brak, bo i po co - nie opłaca się dla kilkudziesięciu ludzi otwierać interesu. Wieś dba o swoich najmłodszych, mają do dyspozycji ładnie wyposażony i bezpieczny plac zabaw, pani sołtys z radą sołecką organizuje dla nich imprezy (np. Dzień Dziecka). Brak tylko wiejskiej świetlicy, stąd ograniczenie w działalności na rzecz mieszkańców. Decyduje pogoda. Ale jest nadzieja, od kilku lat rada inwestuje pieniądze z funduszu sołeckiego (wsparte pracą społeczną mieszkańców wsi) w urządzanie terenu rekreacyjno-sportowego na działce będącej własnością gminy. Jest tam wydzielone miejsce pod przyszłą świetlicę. Starsza młodzież korzysta z Orlika w pobliskim Paczkowie. Dorośli mieszkańcy spotykają się na ogniskowych imprezach sąsiedzkich na wspomnianym placu. Brak świetlicy nie oznacza, że nie ma gdzie się spotykać; zebrania rady sołeckiej odbywają się po prostu w domu pani sołtys, co sprzyja jeszcze większej integracji środowiska. Wydawałoby się, że wieś nie ma problemów. Otóż ma, podobne jak inne wsie, z drogami. Główna i jedyna droga wsi, z założenia asfaltowa, składa się przeważnie z łat, różnego formatu i z dziur, również bardzo urozmaiconych. Gmina ma w planie remont tej drogi, ale że wszystkiego naraz zrobić się nie da, trzeba poczekać. I drugi problem, z kawałkiem drogi do Kostrzyna. To najkrótsza droga do kościoła (Sokolniki należą do parafii kostrzyńskiej) i jej część jest drogą gruntową, należącą do gminy Kostrzyn. Kostrzyn nie pali się do remontu tego kawałka, służącego de facto mieszkańcom gminy Swarzędz, Swarzędz wyremontować jej nie może, bo nie jego teren i koło się zamyka. Ale, jak mówi pani sołtys, jak się chce, to do kościoła dotrzeć można Zachęcam czytelników Informatora do odbycia krótkiej, jesiennej już niestety, wycieczki do Sokolnik, autobusem S6 (tylko nie w niedziele, bo w niedziele kursy są zawieszone) albo własnym pojazdem. Można zostawić samochód przy pętli autobusowej i udając się polnymi drogami w stronę Sarbinowa czy Gwiazdowa nałapać zdrowego powietrza, podziwiając przy okazji piękne widoki. Zachęcam gorąco! Piotr Osiewicz Polski Komitet Pomocy Społecznej Zarząd Miejsko-Gminny w Swarzędzu, os. Kościuszkowców 26 PRZYJMUJE DLA PODOPIECZNYCH ODZIEŻ, ZABAWKI ORAZ SPRZĘT GOSPODARSTWA DOMOWEGO w siedzibie: os. Kościuszkowców 26 we wtorki, środy i czwartki w godz. 16:30 18:30 telefony kontaktowe: , ,

16 Informator Spółdzielczy Sylwetki Swarzędzan W dotychczas prezentowanych Sylwetkach swarzędzan byli przedstawiciele świata nauki, oświaty, biznesu, wielkiej polityki, działacze społeczni, ale nie było jeszcze sylwetki przedstawiciela świata sztuki. Wypełniając tę lukę przedstawiamy naszym Czytelnikom postać artysty fotografika Henryka Błachnio. Oprócz wyżej wymienionego, istnieją jeszcze trzy poważne powody, by to zrobić. Pierwszy to przypadająca w tym roku sześćdziesiąta rocznica urodzin pana Henryka, drugi to trzydziestolecie pracy artystycznej i trzeci to czas najwyższy, by nadrobić zaległości w tym względzie. Henryk Błachnio Henryk Błachnio urodził się w 1952 roku na Pomorzu, w Grudziądzu. Wielki wpływ na ukształtowanie jego drogi życiowej miał ojciec, pan Józef Błachnio, historyk, kustosz grudziądzkiego muzeum, regionalista, zapalony fotografik-dokumentalista utrwalający na kliszy fotograficznej piękno Ziemi Chełmińskiej. A jest to ziemia przepiękna, nam Wielkopolanom raczej obca; pędzimy nad morze, omijając z boku prawdziwy skarb. Jestem pewien, że ktoś, kto raz zobaczy zabytki Chełmna czy Grudziądza, będzie tam wracać, kiedy tylko nadarzy się okazja. Ale wracajmy do naszego bohatera. Już w szkole średniej pan Henryk był przewodniczącym koła turystycznego, potem na studiach w Wyższej Szkole Pedagogicznej w Bydgoszczy, jako prezes klubu kontynuował działalność turystyczną w PTTK. Zdobył Złotą Odznakę Turystyki Pieszej i uzyskał uprawnienia Przodownika Turystyki Pieszej PTTK. Przez ten cały czas, idąc śladami wielkiego polskiego fotografa Jana Bułhaka, dokumentował piękno ojczystego krajobrazu. Po studiach, zakończonych uzyskaniem dyplomu magistra techniki, rozpoczął pracę zawodową w Domu Dziecka w Kobylnicy. Potem była praca w Szkole Podstawowej nr 1 w Swarzędzu, gdzie pan Henryk przez wiele lat prowadził szkolne koło fotograficzne. Jednocześnie przez cały czas dokumentował piękno Ziemi Swarzędzkiej i zachodzące przemiany. Po pewnym czasie rozpoczął własną działalność, otwierając studio fotograficzne, działające z powodzeniem do dziś. Pan Błachnio jest przedstawicielem tej nielicznej grupy ludzi, których życiowe pasje splatają się harmonijnie z uprawianym zawodem. Obok pracy zawodowej pan Henryk wykonuje tysiące zdjęć (szacuje, że w życiu zrobił ich około miliona!), na których utrwala m.in. ziemię swarzędzką. Plonem tych działań jest przepiękny album fotograficzny Swarzędz i okolice. Zdjęcia zamieszczone w tym albumie są tak piękne, że aż człowiek dziwi się, że to Swarzędz! Tak może fotografować tylko ktoś, kto tę ziemię kocha i ją czuje. Kolejne albumy to Pobiedziska i okolice, Dolina Cybiny i w przygotowaniu Kostrzyn i okolice. Błędnie użyłem określenia album fotograficzny, to nie są typowe, jakże często spotykane albumy, do których autor nawrzucał, co tam miał akurat pod ręką. To są eseje fotograficzne, niespiesznie opowiadające o pięknie otaczającego nas krajobrazu. Tego krajobrazu, którego często nie dostrzegamy, obok którego przechodzimy obojętnie. Jedziemy potem np. do Włoch i mówimy jak tu pięknie ; zgoda, ale popatrzmy na nasz krajobraz oczami pana Henryka i powiemy dokładnie to samo! Artystyczny wymiar albumów pana Henryka Błachnio uzupełnia tekst, odgrywający bardzo ważną rolę w końcowym odbiorze dzieła. Doskonałym uzupełnieniem obrazów jest poezja pani Haliny Dziszyńskiej-Błachnio, żony artysty. Pani Halina jest doktorem nauk humanistycznych, wykładowcą na Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza i Wyższej Szkoły Nauk Humanistycznych i Dziennikarstwa w Poznaniu oraz autorką wielu wierszy ilustrujących, chciałoby się powiedzieć - dopełniających, prace fotograficzne męża. Aktualnie pani Halina oddała do druku tomik wierszy pt. W szuwarach dni, mający lada dzień ukazać się na rynku. Wielką pasją małżeństwa Błachnio są podróże, do których przygotowują się bardzo starannie, a których plonem są prelekcje i wystawy fotograficzne organizowane po powrocie. Nie sposób wymienić wszystkich podróży, pozostańmy przy tych dalekich i bardzo egzotycznych do: Chin, Tybetu, Kenii, Egiptu, Izraela, Tunezji. Wystawy zdjęć z tych podróży cieszyły się dużym zainteresowaniem widzów. Skoro jesteśmy przy wystawach to trudno byłoby je zliczyć, są tego dziesiątki, indywidualne i zbiorowe. Pan Henryk wystawiał swoje prace w Hong-Kongu, Japonii, Belgii, Francji, Tunezji; ale też i w Swarzędzu, Pobiedziskach, Poznaniu czy w Uzarzewie. Prace fotograficzne pana Błachnio były wielokrotnie nagradzane prestiżowymi nagrodami w wielu konkursach fotograficznych, m.in. w Chinach, Japonii, Belgii czy Francji. Trzeba tu jeszcze koniecznie wymienić Grand Prix światowego konkursu fotograficznego Wiara i wierni świata. Obok działalności artystycznej pan Henryk Błachnio znajduje jeszcze czas na pracę społeczną w Związku Polskich Artystów Fotografików jako Wiceprezes Okręgu (to wielce elitarna organizacja i dostać się tam jest naprawdę trudno), w Światowym Stowarzyszeniu Artystów Fotografików i Twórców Audiowizualnych, w Wielkopolskim Cechu Fotografów szkolenie uczniów, a także w Izbie Rzemieślniczej w Poznaniu komisja egzaminacyjna. Sporo czasu pan Henryk stara się poświęcać rodzinie, w której pasja fotografowania jest chyba dziedziczona. Szereg otwiera wspomniany pan Józef, potem pan Henryk, dalej jego synowie Remigiusz i Marek a na końcu czteroletni wnuk Adaś, który pierwsze zdjęcia ma już za sobą. Zmieniały się techniki wykonywania zdjęć, ale pasja została niezmiennie ta sama. Pytany o plany na przyszłość pan Henryk odpowiada, że oczywiście są, ale uchylić rąbka tajemnicy, jak każdy artysta, nie chce. Poczekajmy zatem, bo znając twórczą niecierpliwość pana Henryka, zbyt długo czekać nie będziemy! Gdybym jednak mógł chwilę pomarzyć, to chętnie obejrzałbym Ziemię Chełmińską oczami pana Henryka Błachnio A już niedługo, 7 października br., w Ogrodzie Botanicznym w Poznaniu odbędzie się kolejny wieczór autorski promujący album Dolina Cybiny. Piotr Osiewicz 16

SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA W NOWEM UL. TCZEWSKA 38 86-170 NOWE REGULAMIN

SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA W NOWEM UL. TCZEWSKA 38 86-170 NOWE REGULAMIN SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA W NOWEM UL. TCZEWSKA 38 86-170 NOWE REGULAMIN Windykacji należności z tytułu opłat za użytkowanie lokali mieszkalnych i niemieszkalnych w Spółdzielni Mieszkaniowej w Nowem Zatwierdziła:

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN windykacji należności z tytułu opłat za używanie lokali w Spółdzielni Mieszkaniowej w Luboniu

REGULAMIN windykacji należności z tytułu opłat za używanie lokali w Spółdzielni Mieszkaniowej w Luboniu REGULAMIN windykacji należności z tytułu opłat za używanie lokali w Spółdzielni Mieszkaniowej w Luboniu 1 Rozdział I. Podstawa prawna l. Ustawa z dnia 16.09.1982 r. Prawo spółdzielcze (Dz.U. z 2003 r.

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁY PODJĘTE NA POSIEDZENIU PLENARNYM RADY NADZORCZEJ SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ NADODRZE W GŁOGOWIE W DNIU 17 MARCA 2016 ROKU

UCHWAŁY PODJĘTE NA POSIEDZENIU PLENARNYM RADY NADZORCZEJ SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ NADODRZE W GŁOGOWIE W DNIU 17 MARCA 2016 ROKU UCHWAŁY PODJĘTE NA POSIEDZENIU PLENARNYM RADY NADZORCZEJ SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ NADODRZE W GŁOGOWIE W DNIU 17 MARCA 2016 ROKU U C H W A Ł Y Nr 25-32/2016 Rady Nadzorczej Spółdzielni Mieszkaniowej Nadodrze

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN. 1. Koszty gospodarki zasobami mieszkaniowymi administrowanymi przez spółdzielnię dzielą się:

REGULAMIN. 1. Koszty gospodarki zasobami mieszkaniowymi administrowanymi przez spółdzielnię dzielą się: Załącznik nr 1 do Zasad ponoszenia i rozliczania kosztów GZM uchwalony 18.01.2010 r. (zawiera zmiany wynikające z uch. RN: nr 75/2011 z 14.11.2011 r. 46/2012 z 18.04.2012 r. Tekst jednolity REGULAMIN Rozliczania

Bardziej szczegółowo

Postanowienia ogólne. Postępowanie przygotowawcze

Postanowienia ogólne. Postępowanie przygotowawcze 1 Postanowienia ogólne 1. Procedura reguluje zasady i tryb postępowania Toruńskiego Towarzystwa Budownictwa Społecznego spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w zakresie dochodzenia należności wynikających

Bardziej szczegółowo

Windykacja zaległości podatkowych zabezpieczonych hipoteką przymusową. Tomasz Jasiński Wydział Podatków i Opłat UM w Gliwicach

Windykacja zaległości podatkowych zabezpieczonych hipoteką przymusową. Tomasz Jasiński Wydział Podatków i Opłat UM w Gliwicach Windykacja zaległości podatkowych zabezpieczonych hipoteką przymusową Tomasz Jasiński Wydział Podatków i Opłat UM w Gliwicach zabezpieczonych hipoteką przymusową Skutki wyroku TK z dnia 8 października

Bardziej szczegółowo

SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA PRZYSZŁOŚĆ W IŁAWIE

SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA PRZYSZŁOŚĆ W IŁAWIE SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA PRZYSZŁOŚĆ W IŁAWIE REGULAMIN WINDYKACJI NALEŻNOŚCI ROZDZIAŁ I Postanowienia ogólne 1 Czynności wstępne 1. Instrukcja reguluje zasady i tryb postępowania w przypadku wystąpienia

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN WINDYKACJI WIERZYTELNOŚCI SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ LOKATORSKO- WŁASNOŚCIOWEJ JEDNOŚĆ W OSTRÓDZIE

REGULAMIN WINDYKACJI WIERZYTELNOŚCI SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ LOKATORSKO- WŁASNOŚCIOWEJ JEDNOŚĆ W OSTRÓDZIE REGULAMIN WINDYKACJI WIERZYTELNOŚCI SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ LOKATORSKO- WŁASNOŚCIOWEJ JEDNOŚĆ W OSTRÓDZIE Załącznik do uchwały Rady Nadzorczej nr 32 z dnia 23.09.2010 prot. nr 9/2010 I. Postanowienia

Bardziej szczegółowo

INNOWACJE OPOLSKIEGO TBS:

INNOWACJE OPOLSKIEGO TBS: INNOWACJE OPOLSKIEGO TBS: EMISJA OBLIGACJI, DROGA DO MOJEGO MIESZKANIA Dr inż. Jihad Rezek Stawki czynszu za 1 m 2 powierzchni użytkowej lokalu mieszkalnego w zasobach mieszkaniowych towarzystwa są ustalane

Bardziej szczegółowo

Tytuł procedury: Procedura windykacji należności cywilnoprawnych

Tytuł procedury: Procedura windykacji należności cywilnoprawnych do Zarządzenia Nr 0152-61/08 Burmistrza Miasta i Gminy Gryfino z dnia 12.11.2008 roku Tytuł procedury: Procedura windykacji należności cywilnoprawnych Spis treści 1. Cel wprowadzenia procedury... 3 2.

Bardziej szczegółowo

Analiza zaległości za 2015 rok

Analiza zaległości za 2015 rok Lp. Należności 1. Podatek od nieruchomości 2. 3. Zaległości na 31.12.14 Załącznik Nr 10 do sprawozdania z wykonania budżetu za 2015 rok Analiza zaległości za 2015 rok Przypisy Za 2014 Odpisy Za 2014 Wpłaty

Bardziej szczegółowo

STRUKTURA ZADŁUŻENIA W/G KONT PRZEDSTAWIA TABELA ZADŁUŻENIE LOKALI MIESZKANIOWYCH [ZŁ]

STRUKTURA ZADŁUŻENIA W/G KONT PRZEDSTAWIA TABELA ZADŁUŻENIE LOKALI MIESZKANIOWYCH [ZŁ] 10. Zadłużenie i windykacja należności STRUKTURA ZADŁUŻENIA W/G KONT PRZEDSTAWIA TABELA ZADŁUŻENIE LOKALI MIESZKANIOWYCH [ZŁ] 31.12.2002 31.12.2003 31.12.2004 31.12.2005 31.12.2006 Należność główna 49

Bardziej szczegółowo

Umorzenie odsetek od opłat w lokalach mieszkalnych:

Umorzenie odsetek od opłat w lokalach mieszkalnych: REGULAMIN naliczania odsetek od zaległości czynszowych oraz ustalenia warunków dokonywania odstępstw od ich egzekwowania w Spółdzielni Mieszkaniowej w Ciechocinku 1. 1. Regulamin ustala zasady naliczania

Bardziej szczegółowo

JAK ZMINIMALIZOWAĆ KOSZTY ZWIĄZANE Z DŁUGIEM? (odsetki, koszty procesu, koszty egzekucji komorniczej)

JAK ZMINIMALIZOWAĆ KOSZTY ZWIĄZANE Z DŁUGIEM? (odsetki, koszty procesu, koszty egzekucji komorniczej) Radca Prawny Mateusz Data ul. św. Maksymiliana Kolbe 2 64-100 Leszno NIP 697-211-85-19 Pz-3775 JAK ZMINIMALIZOWAĆ KOSZTY ZWIĄZANE Z DŁUGIEM? (odsetki, koszty procesu, koszty egzekucji komorniczej) Wprowadzenie.

Bardziej szczegółowo

UMOWA NAJMU. W lokalu opisanym w 1. najemca będzie prowadził działalność

UMOWA NAJMU. W lokalu opisanym w 1. najemca będzie prowadził działalność UMOWA NAJMU zawarta w dniu. pomiędzy Swarzędzkim Towarzystwem Budownictwa Społecznego Spółka z o.o. Swarzędz, ul. Wrzesińska 13 reprezentowanym przez: Prezesa mgr Jacka Jędrzejczyka zwanym Wynajmującym

Bardziej szczegółowo

Regulamin zasad windykacji należności z tytułu opłat za korzystanie z lokali użytkowych w Spółdzielni Mieszkaniowej Kuźniki we Wrocławiu.

Regulamin zasad windykacji należności z tytułu opłat za korzystanie z lokali użytkowych w Spółdzielni Mieszkaniowej Kuźniki we Wrocławiu. Regulamin zasad windykacji należności z tytułu opłat za korzystanie z lokali użytkowych w Spółdzielni Mieszkaniowej Kuźniki we Wrocławiu. I. PODSTAWA PRAWNA 1. Ustawa z dnia 16.09.1982r. Prawo Spółdzielcze.

Bardziej szczegółowo

Wniosek o przeniesienie własności lokalu mieszkalnego na członka, któremu przysługuje własnościowe spółdzielcze prawo do lokalu

Wniosek o przeniesienie własności lokalu mieszkalnego na członka, któremu przysługuje własnościowe spółdzielcze prawo do lokalu Wniosek o przeniesienie własności lokalu mieszkalnego na członka, któremu przysługuje własnościowe spółdzielcze prawo do lokalu Informacje ogólne Spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu Definicja Spółdzielcze

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN rozliczeń finansowych Spółdzielni Mieszkaniowej Nasz Dom w Bytomiu z tytułu wkładów mieszkaniowych i budowlanych w budynkach eksploatowanych

REGULAMIN rozliczeń finansowych Spółdzielni Mieszkaniowej Nasz Dom w Bytomiu z tytułu wkładów mieszkaniowych i budowlanych w budynkach eksploatowanych REGULAMIN rozliczeń finansowych Spółdzielni Mieszkaniowej Nasz Dom w Bytomiu z tytułu wkładów mieszkaniowych i budowlanych w budynkach eksploatowanych tekst jednolity zatwierdzony uchwałą Rady Nadzorczej

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ZASAD PROWADZENIA WINDYKACJI NALEŻNOŚCI SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ RAZEM W ŁAZISKACH GÓRNYCH

REGULAMIN ZASAD PROWADZENIA WINDYKACJI NALEŻNOŚCI SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ RAZEM W ŁAZISKACH GÓRNYCH REGULAMIN ZASAD PROWADZENIA WINDYKACJI NALEŻNOŚCI SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ RAZEM W ŁAZISKACH GÓRNYCH I. Postanowienia ogólne 1. Podstawy prawne: a) Ustawa Prawo Spółdzielcze z 16 września 1982r. (Dz.

Bardziej szczegółowo

OBWIESZCZENIE MINISTRA SPRAWIEDLIWOŚCI. z dnia 23 lipca 1999 r.

OBWIESZCZENIE MINISTRA SPRAWIEDLIWOŚCI. z dnia 23 lipca 1999 r. Kancelaria Sejmu s. 1/6 Dz.U. 1999 Nr 65 poz. 746 OBWIESZCZENIE MINISTRA SPRAWIEDLIWOŚCI z dnia 23 lipca 1999 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o przekształceniu prawa użytkowania wieczystego

Bardziej szczegółowo

Pułtusk, 08.03.2013r. Członkowie Wspólnoty Mieszkaniowej Ogrody Mickiewicza 36VA ul. A. Mickiewicza 36VA w Pułtusku

Pułtusk, 08.03.2013r. Członkowie Wspólnoty Mieszkaniowej Ogrody Mickiewicza 36VA ul. A. Mickiewicza 36VA w Pułtusku str. 1/17 Pułtusk, 08.03.2013r. Członkowie Wspólnoty Mieszkaniowej Ogrody Mickiewicza 36VA ul. A. Mickiewicza 36VA w Pułtusku Na podstawie art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 24 czerwca 1994 r o własności lokali

Bardziej szczegółowo

4. Zadłużenie i windykacja należności STRUKTURA ZADŁUŻENIA W/G KONT [ ZŁ ] Nadpłaty Wskaźnik zadłużenia z

4. Zadłużenie i windykacja należności STRUKTURA ZADŁUŻENIA W/G KONT [ ZŁ ] Nadpłaty Wskaźnik zadłużenia z 4. Zadłużenie i windykacja należności STRUKTURA ZADŁUŻENIA W/G KONT [ ZŁ ] Należność główna Wyroki sądowe Koszty sądowe Woda Odsetki Usługi Kredyt KFM Gaz Centralne ogrzewanie Ciepła woda TV Internet Razem

Bardziej szczegółowo

DZIAŁAŃ WINDYKACYJNYCH W 2011 ROKU W ZAKŁADZIE GOSPODARKI MIESZKANIOWEJ W PIEKARACH ŚLĄSKICH

DZIAŁAŃ WINDYKACYJNYCH W 2011 ROKU W ZAKŁADZIE GOSPODARKI MIESZKANIOWEJ W PIEKARACH ŚLĄSKICH A N A L I Z A DZIAŁAŃ WINDYKACYJNYCH W 2011 ROKU W ZAKŁADZIE GOSPODARKI MIESZKANIOWEJ W PIEKARACH ŚLĄSKICH 1 Zakład Gospodarki Mieszkaniowej w Piekarach Śląskich nie uzyskuje pożądanych przychodów z tytułu

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN. TWORZENIA I GOSPODAROWANIA FUNDUSZEM REMONTOWYM SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ PIEKARY W LEGNICY

REGULAMIN. TWORZENIA I GOSPODAROWANIA FUNDUSZEM REMONTOWYM SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ PIEKARY W LEGNICY REGULAMIN. TWORZENIA I GOSPODAROWANIA FUNDUSZEM REMONTOWYM SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ PIEKARY W LEGNICY OBOWIĄZUJE OD 1.02.2016r. Tekst jednolity Zatwierdzony Uchwałą Rady Nadzorczej Spółdzielni Mieszkaniowej

Bardziej szczegółowo

Regulamin wnoszenia i rozliczania wkładów na lokale w Spółdzielni Mieszkaniowej Janowo

Regulamin wnoszenia i rozliczania wkładów na lokale w Spółdzielni Mieszkaniowej Janowo Regulamin wnoszenia i rozliczania wkładów na lokale w Spółdzielni Mieszkaniowej Janowo Niniejszy regulamin został opracowany na podstawie postanowień 13 ust.5 Statutu Spółdzielni w oparciu o: 1. Ustawę

Bardziej szczegółowo

Regulamin zasad windykacji należności z tytułu opłat za lokale mieszkalne i garaże w Spółdzielni Mieszkaniowej Kuźniki we Wrocławiu.

Regulamin zasad windykacji należności z tytułu opłat za lokale mieszkalne i garaże w Spółdzielni Mieszkaniowej Kuźniki we Wrocławiu. I. PODSTAWA PRAWNA Regulamin zasad windykacji należności z tytułu opłat za lokale mieszkalne i garaże w Spółdzielni Mieszkaniowej Kuźniki we Wrocławiu. 1. Ustawa z dnia 16.09.1982r. Prawo Spółdzielcze.

Bardziej szczegółowo

USTAWA z dnia 4 października 1991 r.

USTAWA z dnia 4 października 1991 r. Kancelaria Sejmu s. 1/1 USTAWA z dnia 4 października 1991 r. o zmianie niektórych warunków przygotowania inwestycji budownictwa mieszkaniowego w latach 1991-1995 oraz o zmianie niektórych ustaw Opracowano

Bardziej szczegółowo

Badanie sprawozdania finansowego

Badanie sprawozdania finansowego 3.4.1.4. FINANSE I RÓŻNE ROZLICZENIA Badanie sprawozdania finansowego 200 000 zł Uzyskanie profesjonalnej oceny o sytuacji ekonomiczno - finansowej jednostki samorządu terytorialnego Realizacja zapisów

Bardziej szczegółowo

SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA GÓRNIK Al. Tysiąclecia 2-14 43 603 Jaworzno

SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA GÓRNIK Al. Tysiąclecia 2-14 43 603 Jaworzno 1. Postanowienia ogólne Procedura Windykacji Należności 1.1 Procedura określa sposób postępowania prowadzonego w celu skutecznego wyegzekwowania należności od dłużników. Procedura dotyczy wszystkich osób

Bardziej szczegółowo

WINDYKACJA NALEŻNOŚCI OFERTA WSPÓŁPRACY

WINDYKACJA NALEŻNOŚCI OFERTA WSPÓŁPRACY Kancelaria Radcy Prawnego Andrzej Stachowiak WINDYKACJA NALEŻNOŚCI OFERTA WSPÓŁPRACY Kancelaria: Biuro Windykacji: Rynek 46/47 lok. 5 ul. Sztabowa 76B 60-116 Wrocław 53-310 Wrocław tel. (071) 369 90 70

Bardziej szczegółowo

I. Postanowienia ogólne. 1. W spółdzielni występują lokale mieszkalne i siedziba spółdzielni.

I. Postanowienia ogólne. 1. W spółdzielni występują lokale mieszkalne i siedziba spółdzielni. Załącznik do Uchwały nr 2013/15/VI Regulamin zasad rozdziału kosztów eksploatacyjnych i ustalania należności opłat za lokale mieszkalne w Mieszkaniowej Spółdzielni Własnościowej Pałac w Legnicy. I. Postanowienia

Bardziej szczegółowo

Część VI Przenoszenie praw do lokali, zamiana mieszkań i używanie lokali Dział I Przenoszenie praw do lokalu

Część VI Przenoszenie praw do lokali, zamiana mieszkań i używanie lokali Dział I Przenoszenie praw do lokalu Część VI Przenoszenie praw do lokali, zamiana mieszkań i używanie lokali Dział I Przenoszenie praw do lokalu 110 1. Na pisemne żądanie członka, któremu przysługuje spółdzielcze lokatorskie prawo do lokalu

Bardziej szczegółowo

Sosnowiec, r. Pani Wanda Olko Przewodnicząca Komisji Samorządności i Organizacyjnej w miejscu

Sosnowiec, r. Pani Wanda Olko Przewodnicząca Komisji Samorządności i Organizacyjnej w miejscu Sosnowiec, 18.10.2016r. Pani Wanda Olko Przewodnicząca Komisji Samorządności i Organizacyjnej w miejscu W związku z posiedzeniem Komisji Samorządności i Organizacyjnej w dniu 24.10.2016r. przekazuję materiał

Bardziej szczegółowo

Egzekucja należności. w rolnictwie. Jak skutecznie dochodzić swoich. Jak skutecznie dochodzić swoich roszczeń

Egzekucja należności. w rolnictwie. Jak skutecznie dochodzić swoich. Jak skutecznie dochodzić swoich roszczeń Egzekucja należności Jak skutecznie dochodzić swoich roszczeń w rolnictwie Jak skutecznie dochodzić swoich roszczeń VAT oraz rozliczanie 22 518 29 29 22 617 60 10 cok@wip.pl Egzekucja należności w rolnictwie

Bardziej szczegółowo

Regulamin funduszu na remonty zasobów mieszkaniowych

Regulamin funduszu na remonty zasobów mieszkaniowych Regulamin funduszu na remonty zasobów mieszkaniowych I. Część ogólna 1 Na podstawie art.6 ust.3 ustawy o spółdzielniach mieszkaniowych oraz 85 ust. 4 Statutu Spółdzielni Mieszkaniowej RYF w Rybniku tworzy

Bardziej szczegółowo

Rozdział 2.1 Spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu

Rozdział 2.1 Spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu Rozdział 2.1 Spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu USTAWA z dnia 15 grudnia 2000 r. o spółdzielniach mieszkaniowych (tekst jednolity) Dz.U.03.119.1116 2004.03.02 zm. Dz.U.04.19.177 2004.04.15 zm.wyn.z

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW UBEZPIECZENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW UBEZPIECZENIA SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW UBEZPIECZENIA Przedmiotem ubezpieczenia jest majątek Spółdzielni oraz odpowiedzialność cywilna jej władz. Specyfikacja dotyczy Spółdzielni Mieszkaniowej GÓRCZEWSKA z siedzibą

Bardziej szczegółowo

MIEJSKI ZAKŁAD GOSPODARKI LOKALAMI W ZŁOTOWIE 77-400 ZŁOTÓW ALEJA PIASTA 15A

MIEJSKI ZAKŁAD GOSPODARKI LOKALAMI W ZŁOTOWIE 77-400 ZŁOTÓW ALEJA PIASTA 15A MIEJSKI ZAKŁAD GOSPODARKI LOKALAMI W ZŁOTOWIE 77-400 ZŁOTÓW ALEJA PIASTA 15A INFORMACJA Z DZIAŁALNOŚCI MIEJSKIEGO ZAKŁADU GOSPODARKI LOKALAMI W ZŁOTOWIE W 2014 ROKU I PRZEDSTAWIENIE ZADAŃ I PLANÓW REMONTOWO-INWESTYCYJNYCH

Bardziej szczegółowo

ZAŁOŻENIA DO PROJEKTU PLANU GOSPODARCZO- FINANSOWEGO, KIERUNKU POLITYKI GOSPODARCZEJ ORAZ WYDATKOWANIU ŚRODKÓW SPÓŁDZIELNI NA ROK 2013

ZAŁOŻENIA DO PROJEKTU PLANU GOSPODARCZO- FINANSOWEGO, KIERUNKU POLITYKI GOSPODARCZEJ ORAZ WYDATKOWANIU ŚRODKÓW SPÓŁDZIELNI NA ROK 2013 [Wpisz tekst] ZAŁOŻENIA DO PROJEKTU PLANU GOSPODARCZO- FINANSOWEGO, KIERUNKU POLITYKI GOSPODARCZEJ ORAZ WYDATKOWANIU ŚRODKÓW SPÓŁDZIELNI NA ROK 2013 SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA W ŚWIECIU Świecie październik

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN FUNDUSZU REMONTOWEGO SIEMIANOWICKIEJ SPOŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ

REGULAMIN FUNDUSZU REMONTOWEGO SIEMIANOWICKIEJ SPOŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ REGULAMIN FUNDUSZU REMONTOWEGO SIEMIANOWICKIEJ SPOŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ Podstawa prawna: - Ustawa z dnia 16.09.1982 r. Prawo spółdzielcze tekst jednolity Dz. U. nr 188 z 2003 r., poz. 1848 z późniejszymi

Bardziej szczegółowo

OFERTA LOKUS NIERUCHOMOŚCI NA ZARZĄDZANIE DLA WSPÓLNOTY MIESZKANIOWEJ

OFERTA LOKUS NIERUCHOMOŚCI NA ZARZĄDZANIE DLA WSPÓLNOTY MIESZKANIOWEJ Oferta Firmy Lokus Nieruchomości na Zarządzanie dla Wspólnot Mieszkaniowych OFERTA NA ZARZĄDZANIE DLA WSPÓLNOTY MIESZKANIOWEJ Firma Lokus Nieruchomości od 2008 roku dynamicznie działa na lokalnym rynku

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN. 1. Koszty gospodarki zasobami mieszkaniowymi administrowanymi przez spółdzielnię dzielą się:

REGULAMIN. 1. Koszty gospodarki zasobami mieszkaniowymi administrowanymi przez spółdzielnię dzielą się: Załącznik nr 1 do Zasad ponoszenia i rozliczania kosztów GZM uchwalony 18.01.2010 r. REGULAMIN Rozliczania kosztów gospodarki zasobami mieszkaniowymi i ustalania opłat za użytkowanie lokali w Warszawskiej

Bardziej szczegółowo

Regulamin postępowania przy windykacji należności w Spółdzielni Mieszkaniowa NA SKRAJU

Regulamin postępowania przy windykacji należności w Spółdzielni Mieszkaniowa NA SKRAJU Załącznik do uchwały Nr 51/2012 r. RN Na Skraju z dnia 10. 09. 2012 r. Regulamin postępowania przy windykacji należności w Spółdzielni Mieszkaniowa NA SKRAJU POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Podstawy prawne: 1

Bardziej szczegółowo

Regulamin wnoszenia i rozliczania wkładów na lokale w Spółdzielni Mieszkaniowej Janowo

Regulamin wnoszenia i rozliczania wkładów na lokale w Spółdzielni Mieszkaniowej Janowo Regulamin wnoszenia i rozliczania wkładów na lokale w Spółdzielni Mieszkaniowej Janowo Niniejszy regulamin został opracowany na podstawie postanowień 13 ust.4 Statutu Spółdzielni oraz w oparciu o: 1. Ustawę

Bardziej szczegółowo

Poniżej przedstawiamy przykładową ofertę dla Wspólnoty Mieszkaniowej.

Poniżej przedstawiamy przykładową ofertę dla Wspólnoty Mieszkaniowej. Firma APOLLO PROPERTY od ponad 20 lat zajmuje się administrowaniem i zarządzaniem nieruchomościami własnymi i powierzonymi. Naszym atutem, oprócz doświadczenia, jest wykwalifikowana i otwarta na nowe wyzwania

Bardziej szczegółowo

Egzekucja z rachunków bankowych. Paweł Pyzik

Egzekucja z rachunków bankowych. Paweł Pyzik Egzekucja z rachunków bankowych Paweł Pyzik Egzekucja z rachunków bankowych sądowa egzekucja z rachunku bankowego prowadzona przez komornika sądowego administracyjna egzekucja z rachunku bankowego prowadzona

Bardziej szczegółowo

Regulamin postępowania przy windykacji należności w Spółdzielni Mieszkaniowej im. W.Z. Nałkowskich w Lublinie

Regulamin postępowania przy windykacji należności w Spółdzielni Mieszkaniowej im. W.Z. Nałkowskich w Lublinie Załącznik do uchwały RN Nr84/05/2011 z dnia 16.05.2011 Regulamin postępowania przy windykacji należności w Spółdzielni Mieszkaniowej im. W.Z. Nałkowskich w Lublinie I. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Podstawy

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN. rozliczeń finansowych Spółdzielni Mieszkaniowej DIAMENT w Piekarach Śląskich z tytułu wkładów mieszkaniowych i budowlanych.

REGULAMIN. rozliczeń finansowych Spółdzielni Mieszkaniowej DIAMENT w Piekarach Śląskich z tytułu wkładów mieszkaniowych i budowlanych. REGULAMIN rozliczeń finansowych Spółdzielni Mieszkaniowej DIAMENT w Piekarach Śląskich z tytułu wkładów mieszkaniowych i budowlanych. Regulamin opracowany został w oparciu o : a) ustawę z dnia 16.09.1982r.

Bardziej szczegółowo

R E G U L A M I N. Podstawa prawna: 41 pkt. 28 Statutu Spółdzielni. I POSTANOWIENIA OGÓLNE

R E G U L A M I N. Podstawa prawna: 41 pkt. 28 Statutu Spółdzielni. I POSTANOWIENIA OGÓLNE R E G U L A M I N Odstąpienia od dochodzenia wierzytelności odsetkowych z tytułu nieterminowego wnoszenia opłat należnych Spółdzielni Mieszkaniowej Ustronie w Radomiu. Podstawa prawna: 41 pkt. 28 Statutu

Bardziej szczegółowo

SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA NA SKARPIE W T O R U N I U R E G U L A M I N

SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA NA SKARPIE W T O R U N I U R E G U L A M I N SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA NA SKARPIE W T O R U N I U R E G U L A M I N ROZLICZEŃ WKŁADÓW MIESZKANIOWYCH I BUDOWLANYCH ORAZ PRZENOSZENIA I USTANAWIANIA ODRĘBNEJ WŁASNOŚCI LOKALI Zatwierdzony Uchwałą Nr

Bardziej szczegółowo

Specyfikacja warunków konkursu ofert na ubezpieczenie majątku i odpowiedzialności cywilnej Spółdzielni Mieszkaniowej "Sympatyczna" Łódź, ul.

Specyfikacja warunków konkursu ofert na ubezpieczenie majątku i odpowiedzialności cywilnej Spółdzielni Mieszkaniowej Sympatyczna Łódź, ul. Specyfikacja warunków konkursu ofert na ubezpieczenie majątku i odpowiedzialności cywilnej Spółdzielni Mieszkaniowej "Sympatyczna" Łódź, ul. Batalionów Chłopskich 4 I. Ubezpieczenie od ognia i innych żywiołów

Bardziej szczegółowo

R E G U L A M I N tworzenia i gospodarowania środkami funduszu remontowego w Spółdzielni Mieszkaniowej Buczyna w Bukownie

R E G U L A M I N tworzenia i gospodarowania środkami funduszu remontowego w Spółdzielni Mieszkaniowej Buczyna w Bukownie R E G U L A M I N tworzenia i gospodarowania środkami funduszu remontowego w Spółdzielni Mieszkaniowej Buczyna w Bukownie I. Postanowienia ogólne 1 1. W oparciu o postanowienia art. 4 i art. 6 ust. 3 ustawy

Bardziej szczegółowo

Rozdział 2 Spółdzielcze lokatorskie prawo do lokalu mieszkalnego. Art. 9.

Rozdział 2 Spółdzielcze lokatorskie prawo do lokalu mieszkalnego. Art. 9. Rozdział 2 Spółdzielcze lokatorskie prawo do lokalu mieszkalnego Art. 9. 1. Przez umowę o ustanowienie spółdzielczego lokatorskiego prawa do lokalu mieszkalnego spółdzielnia zobowiązuje się oddać członkowi

Bardziej szczegółowo

Wkładem budowlanym koszt budowy Udział członkowski Wartością rynkową lokalu wygasa Dział III Zasady ogólne. 3

Wkładem budowlanym koszt budowy Udział członkowski Wartością rynkową lokalu wygasa Dział III Zasady ogólne. 3 R E G U L A M I N rozliczeń finansowych z tytułu wkładów mieszkaniowych i budowlanych, wartości rynkowej prawa do lokalu oraz udziałów członkowskich w eksploatowanych budynkach Spółdzielni Mieszkaniowej

Bardziej szczegółowo

USTAWA z dnia 5 grudnia 2002 r. o dopłatach do oprocentowania kredytów mieszkaniowych o stałej stopie procentowej. Rozdział 1 Przepisy ogólne

USTAWA z dnia 5 grudnia 2002 r. o dopłatach do oprocentowania kredytów mieszkaniowych o stałej stopie procentowej. Rozdział 1 Przepisy ogólne Kancelaria Sejmu s. 1/1 USTAWA z dnia 5 grudnia 2002 r. o dopłatach do oprocentowania kredytów mieszkaniowych o stałej stopie procentowej Opracowano na podstawie: z 2002 r. Nr 230, poz. 1922, z 2004 r.

Bardziej szczegółowo

PROTOKÓŁ NR 08 Z POSIEDZENIA RADY NADZORCZEJ W.S.M. JASIEŃ W GDAŃSKU W DNIU R.

PROTOKÓŁ NR 08 Z POSIEDZENIA RADY NADZORCZEJ W.S.M. JASIEŃ W GDAŃSKU W DNIU R. PROTOKÓŁ NR 08 Z POSIEDZENIA RADY NADZORCZEJ W.S.M. JASIEŃ W GDAŃSKU W DNIU 23.11.2015 R. W zebraniu udział wzięli: - Członkowie Rady Nadzorczej 4 osoby zgodnie z listą obecności - Prezes Zarządu Wojciech

Bardziej szczegółowo

2. Spółdzielcze lokatorskie prawo do lokalu mieszkalnego może być ustanowione w budynku stanowiącym własność lub współwłasność spółdzielni.

2. Spółdzielcze lokatorskie prawo do lokalu mieszkalnego może być ustanowione w budynku stanowiącym własność lub współwłasność spółdzielni. Rozdział 2. Spółdzielcze lokatorskie prawo do lokalu mieszkalnego Art. 9. [Umowa; treść prawa] 1. Przez umowę o ustanowienie spółdzielczego lokatorskiego prawa do lokalu mieszkalnego spółdzielnia zobowiązuje

Bardziej szczegółowo

Monitoring wierzytelności - radykalna poprawa bezpieczeństwa firmy - Przedawnienia, czyli jak nie przespać ostatniej chwili dochodzenia należności

Monitoring wierzytelności - radykalna poprawa bezpieczeństwa firmy - Przedawnienia, czyli jak nie przespać ostatniej chwili dochodzenia należności 2014-07-21 11:52:04 Monitoring wierzytelności - radykalna poprawa bezpieczeństwa firmy - Przedawnienia, czyli jak nie przespać ostatniej chwili dochodzenia należności AUTOR: Artykuł Redakcyjny Nie dopuszczaj

Bardziej szczegółowo

NajwyŜsza Izba Kontroli Delegatura w Katowicach

NajwyŜsza Izba Kontroli Delegatura w Katowicach NajwyŜsza Izba Kontroli Delegatura w Katowicach Katowice, dnia 15 lutego 2010 r. LKA-4111-01-04/2009 K/09/005 Prezydent Miasta Świętochłowice Na podstawie art. 2 ust. 2 ustawy z dnia 23 grudnia 1994 r.

Bardziej szczegółowo

R E G U L A M I N windykacji należności z tytułu opłat za używanie lokali w Spółdzielni Mieszkaniowej SELFA w Szczecinie

R E G U L A M I N windykacji należności z tytułu opłat za używanie lokali w Spółdzielni Mieszkaniowej SELFA w Szczecinie R E G U L A M I N windykacji należności z tytułu opłat za używanie lokali w Spółdzielni Mieszkaniowej SELFA w Szczecinie Rozdział I. Podstawa prawna 1. Ustawa z dnia 16.09.1982 r. Prawo spółdzielcze (Dz.

Bardziej szczegółowo

OŚWIADCZENIE o sytuacji finansowej i osobistej Podatnika będącego osobą fizyczną prowadzącą działalność gospodarczą

OŚWIADCZENIE o sytuacji finansowej i osobistej Podatnika będącego osobą fizyczną prowadzącą działalność gospodarczą OŚWIADCZENIE o sytuacji finansowej i osobistej Podatnika będącego osobą fizyczną prowadzącą działalność gospodarczą (pieczątka firmowa) Dębica, dn. 20..- - 1. Dane identyfikacyjne Imię i nazwisko podatnika

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI RADY NADZORCZEJ SPÓLDZIELNI MIESZKANIOWEJ W BRZOZOWIE. ZA OKRES od r. do r.

SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI RADY NADZORCZEJ SPÓLDZIELNI MIESZKANIOWEJ W BRZOZOWIE. ZA OKRES od r. do r. SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI RADY NADZORCZEJ SPÓLDZIELNI MIESZKANIOWEJ W BRZOZOWIE ZA OKRES od 01.01.2008 r. do 31.12.2008 r. Rolę i zadania Rady Nadzorczej określa Statut Spółdzielni, przyjęty przez Zebranie

Bardziej szczegółowo

PRAWO LOKALOWE. Spółdzielnie i wspólnoty mieszkaniowe, problemy z lokatorami i właścicielami.

PRAWO LOKALOWE. Spółdzielnie i wspólnoty mieszkaniowe, problemy z lokatorami i właścicielami. PRAWO LOKALOWE Spółdzielnie i wspólnoty mieszkaniowe, problemy z lokatorami i właścicielami. SPOSOBY ZABEZPIECZANIA WIERZYTELNOŚCI 1. kaucja, 2. gwarancja zapłaty, 3.poręczenie, 4. przewłaszczenie na zabezpieczenie,

Bardziej szczegółowo

Moment otrzymania wkładu momentem zadeklarowania VAT

Moment otrzymania wkładu momentem zadeklarowania VAT Opodatkowaniu VAT podlega otrzymanie jakiejkolwiek części wkładu mieszkaniowego lub budowlanego na poczet jakiegokolwiek prawa do lokalu spółdzielczego. Opodatkowaniu podatkiem VAT podlega otrzymanie jakiejkolwiek

Bardziej szczegółowo

Podstawę prawną opracowania niniejszego regulaminu stanowią:

Podstawę prawną opracowania niniejszego regulaminu stanowią: załącznik nr 2 do Umowy o prowadzeniu wspólnej działalności przeznaczonej na fundusz mieszkaniowy REGULAMIN gospodarowania środkami Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych w części przeznaczonej na pomoc

Bardziej szczegółowo

Rozdział 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE

Rozdział 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE Załącznik Nr 1 do uchwały nr VI/107/2015 Rady m.st. Warszawy z dnia 26 lutego 2015 r. Zasady restrukturyzacji zadłużenia użytkowników lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu m.st. Warszawy obowiązujące

Bardziej szczegółowo

Protokół Nr 37/2011 z dnia r.

Protokół Nr 37/2011 z dnia r. Protokół Nr 37/2011 z dnia 06.09.2011 r. Protokół Nr 37/2011 z posiedzenia Zarządu Spółdzielni Mieszkaniowej Czuby w Lublinie odbytego w dniu 06.09.2011 r. Obecni: Prezes Zarządu Ryszard Burski Zastępca

Bardziej szczegółowo

SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA NA SKARPIE W TORUNIU

SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA NA SKARPIE W TORUNIU SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA NA SKARPIE W TORUNIU R E G U L A M I N GOSPODARKI FINANSOWEJ ZATWIERDZONY UCHWAŁĄ RADY NADZORCZEJ SM NA SKARPIE Nr 55/2010 z dnia 31.08.2010r. 1 I. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 Podstawą

Bardziej szczegółowo

Instrukcja windykacji należności, do których nie stosuje się przepisów ustawy Ordynacja podatkowa w Urzędzie Gminy Stawiguda

Instrukcja windykacji należności, do których nie stosuje się przepisów ustawy Ordynacja podatkowa w Urzędzie Gminy Stawiguda Instrukcja windykacji należności, do których nie stosuje się przepisów ustawy Ordynacja podatkowa w Urzędzie Gminy Stawiguda Rozdział I. Przedmiot i zakres stosowania 1. Niniejsza instrukcja określa zasady

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN TWORZENIA I WYKORZYSTANIA FUNDUSZU REMONTOWEGO W SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ WILGA 2000

REGULAMIN TWORZENIA I WYKORZYSTANIA FUNDUSZU REMONTOWEGO W SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ WILGA 2000 REGULAMIN TWORZENIA I WYKORZYSTANIA FUNDUSZU REMONTOWEGO W SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ WILGA 2000 1 1. Spółdzielnia tworzy fundusz na remonty zasobów mieszkaniowych stanowiących jej mienie oraz zarządzanych

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XV/155/2016 RADY MIEJSKIEJ W DĘBICY. z dnia 29 stycznia 2016 r.

UCHWAŁA NR XV/155/2016 RADY MIEJSKIEJ W DĘBICY. z dnia 29 stycznia 2016 r. UCHWAŁA NR XV/155/2016 RADY MIEJSKIEJ W DĘBICY z dnia 29 stycznia 2016 r. w sprawie zasad i trybu umorzenia należności czynszowych i opłat niezależnych od właściciela użytkownikom lokali mieszkalnych,

Bardziej szczegółowo

j '^ugustynik." 17 A RWł75 ; l»nl : offk 'ii-i 0 0 " Ą B R O W A GÓRNICZA 'e,./fax 2^2-24-92.?62-?7-i5

j '^ugustynik. 17 A RWł75 ; l»nl : offk 'ii-i 0 0  Ą B R O W A GÓRNICZA 'e,./fax 2^2-24-92.?62-?7-i5 SpoKizieim;, Mie«RaniGWa METALURG" j '^ugustynik." 17 A RWł75 ; l»nl : offk 'ii-i 0 0 " Ą B R O W A GÓRNICZA 'e,./fax 2^2-24-92.?62-?7-i5 INSTRUKCJA WINDYKACJI NALEŻNOŚCI '"' W ^ ^ ^ SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ

Bardziej szczegółowo

PROGRAM ODDŁUŻENIA WIERZYTELNOŚCI Z TYTUŁU OPŁAT ZA UŻYWANIE LOKALI WCHODZĄCYCH W SKŁAD MIESZKANIOWEGO ZASOBU GMINY MIASTA STARGARDU SZCZECIŃSKIEGO

PROGRAM ODDŁUŻENIA WIERZYTELNOŚCI Z TYTUŁU OPŁAT ZA UŻYWANIE LOKALI WCHODZĄCYCH W SKŁAD MIESZKANIOWEGO ZASOBU GMINY MIASTA STARGARDU SZCZECIŃSKIEGO PROGRAM ODDŁUŻENIA WIERZYTELNOŚCI Z TYTUŁU OPŁAT ZA UŻYWANIE LOKALI WCHODZĄCYCH W SKŁAD MIESZKANIOWEGO ZASOBU GMINY MIASTA STARGARDU SZCZECIŃSKIEGO PODSTAWA PRAWNA PROGRAMU art. 34a ustawy z dnia 26 listopada

Bardziej szczegółowo

OFERTA DLA WSPÓLNOTY MIESZKANIOWEJ PRZY ULICY KOSSAKA 34-36

OFERTA DLA WSPÓLNOTY MIESZKANIOWEJ PRZY ULICY KOSSAKA 34-36 OFERTA DLA WSPÓLNOTY MIESZKANIOWEJ PRZY ULICY KOSSAKA 34-36 ul. Piastowska 11, 41-800 Zabrze Firma PROFI Zarządzanie Nieruchomościami oferuje usługi w zakresie zarządzania i administrowania nieruchomościami

Bardziej szczegółowo

USTAWA z dnia 5 grudnia 2002 r. o dopłatach do oprocentowania kredytów mieszkaniowych o stałej stopie procentowej. Rozdział 1 Przepisy ogólne

USTAWA z dnia 5 grudnia 2002 r. o dopłatach do oprocentowania kredytów mieszkaniowych o stałej stopie procentowej. Rozdział 1 Przepisy ogólne Kancelaria Sejmu s. 1/7 USTAWA z dnia 5 grudnia 2002 r. Opracowano na podstawie: Dz.U. 2002 r. Nr 230, poz. 1922. o dopłatach do oprocentowania kredytów mieszkaniowych o stałej stopie procentowej Rozdział

Bardziej szczegółowo

A N A L I Z A W ZAKŁADZIE GOSPODARKI MIESZKANIOWEJ W PIEKARACH ŚLĄSKICH

A N A L I Z A W ZAKŁADZIE GOSPODARKI MIESZKANIOWEJ W PIEKARACH ŚLĄSKICH A N A L I Z A DZIAŁAŃ WINDYKACYJNYCH W 2013 R. W ZAKŁADZIE GOSPODARKI MIESZKANIOWEJ W PIEKARACH ŚLĄSKICH Zakład Gospodarki Mieszkaniowej w Piekarach Śląskich administruje mieszkaniowym zasobem Gminy Piekary

Bardziej szczegółowo

D O D A T K O W E S P R A W O Z D A N I E KOMISJI INFRASTRUKTURY

D O D A T K O W E S P R A W O Z D A N I E KOMISJI INFRASTRUKTURY SEJM RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ VIII kadencja Druk nr 1666-A D O D A T K O W E S P R A W O Z D A N I E KOMISJI INFRASTRUKTURY o rządowym projekcie ustawy o zmianie ustawy o spółdzielniach mieszkaniowych

Bardziej szczegółowo

ZALEGŁOŚCI CZYNSZOWE ORAZ SPRAWY SĄDOWE I EKSMISYJNE

ZALEGŁOŚCI CZYNSZOWE ORAZ SPRAWY SĄDOWE I EKSMISYJNE ZALEGŁOŚCI CZYNSZOWE ORAZ SPRAWY SĄDOWE I EKSMISYJNE Zaległości czynszowe to poważny problem Spółdzielni. Spowodowany jest on lekceważeniem przez najemców i członków Spółdzielni podstawowych obowiązków

Bardziej szczegółowo

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr IX/05/2011 Zarządu Związku Komunalnego Gmin Ziemi Lubartowskiej z 17 sierpnia 2011

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr IX/05/2011 Zarządu Związku Komunalnego Gmin Ziemi Lubartowskiej z 17 sierpnia 2011 Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr IX/05/2011 Zarządu Związku Komunalnego Gmin Ziemi Lubartowskiej z 17 sierpnia 2011 dnia Informacja o przebiegu wykonania planu finansowego Związku Komunalnego Gmin Ziemi Lubartowskiej

Bardziej szczegółowo

Załącznik do uchwały nr 43/2011 Rady Nadzorczej JSM z dnia r. ZAŁOŻENIA DO PLANU GOSPODARCZEGO JELENIOGÓRSKIEJ SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ NA

Załącznik do uchwały nr 43/2011 Rady Nadzorczej JSM z dnia r. ZAŁOŻENIA DO PLANU GOSPODARCZEGO JELENIOGÓRSKIEJ SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ NA U C H W A Ł A nr 43 /2011 Rady Nadzorczej Jeleniogórskiej Spółdzielni Mieszkaniowej w Jeleniej Górze z dnia 30 sierpnia 2011 roku w sprawie założeń do planu gospodarczego Jeleniogórskiej Spółdzielni Mieszkaniowej

Bardziej szczegółowo

Procedura windykacji należności za posiłki w MZS w Czeladzi

Procedura windykacji należności za posiłki w MZS w Czeladzi Procedura windykacji należności za posiłki w MZS w Czeladzi Sporządzona na podstawie: 1. Art.42 ust.5 Ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych(t.jdz.u. z 2013r poz. 885 z póz. zm) Uwzględniając

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN. TWORZENIA I GOSPODAROWANIA FUNDUSZAMI ORAZ ZASAD GOSPODARKI FINANSOWEJ SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ "TRANSPORTOWIEC" w LUBLINIE

REGULAMIN. TWORZENIA I GOSPODAROWANIA FUNDUSZAMI ORAZ ZASAD GOSPODARKI FINANSOWEJ SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ TRANSPORTOWIEC w LUBLINIE REGULAMIN TWORZENIA I GOSPODAROWANIA FUNDUSZAMI ORAZ ZASAD GOSPODARKI FINANSOWEJ SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ "TRANSPORTOWIEC" w LUBLINIE Rozdział I Podstawa prawna 1. Działalność finansowa Spółdzielni określona

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR 16/2009 Rady Nadzorczej Jasielskiej Spółdzielni Mieszkaniowej w Jaśle z dnia 18 lutego 2009 r.

UCHWAŁA NR 16/2009 Rady Nadzorczej Jasielskiej Spółdzielni Mieszkaniowej w Jaśle z dnia 18 lutego 2009 r. UCHWAŁA NR 16/2009 Rady Nadzorczej Jasielskiej Spółdzielni Mieszkaniowej w Jaśle z dnia 18 lutego 2009 r. w sprawie: ustalenia wysokości opłat za lokale mieszkalne zajmowane na podstawie umowy o ustanowienie

Bardziej szczegółowo

R E G U L A M I N. przyjmowania członków, ustanawiania praw do lokali,

R E G U L A M I N. przyjmowania członków, ustanawiania praw do lokali, R E G U L A M I N przyjmowania członków, ustanawiania praw do lokali, Załącznik Nr 1 do Uchwały Rady Nadzorczej Nr 9/2010 z dnia 1 czerwca 2010 r. przenoszenia własności lokali oraz dokonywania zamian

Bardziej szczegółowo

Regulamin postępowania przy windykacji należności w Spółdzielni Mieszkaniowej WIDOK w Krakowie

Regulamin postępowania przy windykacji należności w Spółdzielni Mieszkaniowej WIDOK w Krakowie Regulamin postępowania przy windykacji należności w Spółdzielni Mieszkaniowej WIDOK w Krakowie I. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 1. Podstawy prawne: - Ustawa Prawo Spółdzielcze z 16 września1982 r. (t.j. Dz. U.

Bardziej szczegółowo

Pytanie nr 4: Prosimy o przedstawienie dokumentów dotyczących kredytowanego przedsięwzięcia inwestycyjnego (kosztorys, umowy, kontrakty, ustalenia)

Pytanie nr 4: Prosimy o przedstawienie dokumentów dotyczących kredytowanego przedsięwzięcia inwestycyjnego (kosztorys, umowy, kontrakty, ustalenia) Tel/Fax 87/421 60 09 E-mail: biuro@zuk-mikolajki.pl http://www.zuk-mikolajki.pl Mikołajki, 22 sierpnia 2013r Dotyczy: odpowiedzi na pytania do przetargu nieograniczonego na udzielenie długoterminowego

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 5 marca 2015 r. Poz. 1888 UCHWAŁA NR VI/107/2015 RADY MIASTA STOŁECZNEGO WARSZAWY. z dnia 26 lutego 2015 r.

Warszawa, dnia 5 marca 2015 r. Poz. 1888 UCHWAŁA NR VI/107/2015 RADY MIASTA STOŁECZNEGO WARSZAWY. z dnia 26 lutego 2015 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO Warszawa, dnia 5 marca 2015 r. Poz. 1888 UCHWAŁA NR VI/107/2015 RADY MIASTA STOŁECZNEGO WARSZAWY z dnia 26 lutego 2015 r. w sprawie przyjęcia Zasad restrukturyzacji

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr... Rady Miejskiej w Słupsku. z dnia r.

Uchwała Nr... Rady Miejskiej w Słupsku. z dnia r. Uchwała Nr... Rady Miejskiej w Słupsku z dnia... 2017 r. w sprawie zmiany uchwały Nr XX/294/12 Rady Miejskiej w Słupsku z dnia 28 marca 2012 roku w sprawie zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN. w sprawie przyjmowania w poczet członków, przyznawania i zamiany oraz zasiedlania mieszkań w Spółdzielni Mieszkaniowej Wspólnota w Będzinie

REGULAMIN. w sprawie przyjmowania w poczet członków, przyznawania i zamiany oraz zasiedlania mieszkań w Spółdzielni Mieszkaniowej Wspólnota w Będzinie REGULAMIN w sprawie przyjmowania w poczet członków, przyznawania i zamiany oraz zasiedlania mieszkań w Spółdzielni Mieszkaniowej Wspólnota w Będzinie I. Podstawy prawne 1. 1. Ustawa z dnia 15 grudnia 2000

Bardziej szczegółowo

Jak się spierać z operatorem

Jak się spierać z operatorem Jak się spierać z operatorem Dariusz Prymon aplikant radcowski w Kancelarii Prawnej Jerzy T. Pieróg Gdy dostawca nienależycie świadczy usługi telekomunikacyjne lub nieprawidłowo obliczył należności z tytułu

Bardziej szczegółowo

W N I O S E K. 2) ustawy z dnia 16 września 1982 r. Prawo spółdzielcze (Dz.U. z 2016 r., poz. 21),

W N I O S E K. 2) ustawy z dnia 16 września 1982 r. Prawo spółdzielcze (Dz.U. z 2016 r., poz. 21), W N I O S E K Zarządu Spółdzielni do Walnego Zgromadzenia Spółdzielni Mieszkaniowej Lokatorsko- Własnościowej ZORZA w Myślenicach obradującego w dniu 20 czerwca 2016 roku. w sprawie punktu 12 porządku

Bardziej szczegółowo

R E G U L A M I N. tworzenia i gospodarowania funduszem zasobowym w Spółdzielni Mieszkaniowej w Piekarach Śląskich

R E G U L A M I N. tworzenia i gospodarowania funduszem zasobowym w Spółdzielni Mieszkaniowej w Piekarach Śląskich R E G U L A M I N tworzenia i gospodarowania funduszem zasobowym w Spółdzielni Mieszkaniowej w Piekarach Śląskich 2 Na podstawie pkt 2 ust. 1 83 Statutu Spółdzielni, w związku z art. 78 1 ust. 2 ustawy

Bardziej szczegółowo

Dz.U. 2002 Nr 230 poz. 1922 USTAWA. z dnia 5 grudnia 2002 r. Rozdział 1. Przepisy ogólne

Dz.U. 2002 Nr 230 poz. 1922 USTAWA. z dnia 5 grudnia 2002 r. Rozdział 1. Przepisy ogólne Kancelaria Sejmu s. 1/8 Dz.U. 2002 Nr 230 poz. 1922 USTAWA z dnia 5 grudnia 2002 r. o dopłatach do oprocentowania kredytów mieszkaniowych o stałej stopie procentowej Opracowano na podstawie: t.j. Dz. U.

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie finansowe z działalności Spółdzielni Mieszkaniowej Osiedla Domów Jednorodzinnych w Krakowie ul. Łobzowska 57 za rok 2014.

Sprawozdanie finansowe z działalności Spółdzielni Mieszkaniowej Osiedla Domów Jednorodzinnych w Krakowie ul. Łobzowska 57 za rok 2014. Sprawozdanie finansowe z działalności Spółdzielni Mieszkaniowej Osiedla Domów Jednorodzinnych w Krakowie ul. Łobzowska 57 za rok 2014. Część ogólna Spółdzielnia Mieszkaniowa Osiedla Domów Jednorodzinnych

Bardziej szczegółowo

OŚWIADCZENIE o sytuacji rodzinnej, materialnej i finansowej F- 062/1 NACZELNIK URZĘDU SKARBOWEGO W WODZISŁAWIU ŚLĄSKIM

OŚWIADCZENIE o sytuacji rodzinnej, materialnej i finansowej F- 062/1 NACZELNIK URZĘDU SKARBOWEGO W WODZISŁAWIU ŚLĄSKIM 1. Numer Identyfikacji Podatkowej podatnika 2. Nr sprawy 3. Nr dokumentu F- 062/1 OŚWIADCZENIE o sytuacji rodzinnej, materialnej i finansowej Podstawa prawna: Art. 180 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r.

Bardziej szczegółowo

Umowa o zarządzanie nieruchomością

Umowa o zarządzanie nieruchomością Umowa o zarządzanie nieruchomością zawarta w... w dniu... r. pomiędzy : Wspólnotą Mieszkaniową nieruchomości przy położonej w... przy ul...., reprezentowaną przez Zarząd Wspólnoty w składzie: 1)..., 2)...,

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI S.M. Gwarek W WOŁOMINIE ZA ROK 2013

SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI S.M. Gwarek W WOŁOMINIE ZA ROK 2013 SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI S.M. Gwarek W WOŁOMINIE ZA ROK 2013 Zarząd S.M. Gwarek w Wołominie w okresie sprawozdawczym pracował w następującym składzie: Antoni Harlej - Prezes Zarządu Bożena Sikorska

Bardziej szczegółowo

Regulamin najmu lokali mieszkalnych i użytkowych oraz opłat za najem w Spółdzielni Mieszkaniowej DIAMENT.

Regulamin najmu lokali mieszkalnych i użytkowych oraz opłat za najem w Spółdzielni Mieszkaniowej DIAMENT. Spółdzielnia Mieszkaniowa DIAMENT z siedzibą w Piekarach Śląskich Regulamin najmu lokali mieszkalnych i użytkowych oraz opłat za najem w Spółdzielni Mieszkaniowej DIAMENT. Piekary Śl. 2013 r. Podstawa

Bardziej szczegółowo

UPADŁOŚĆ KONSUMENCKA ASPEKTY PRAKTYCZNE

UPADŁOŚĆ KONSUMENCKA ASPEKTY PRAKTYCZNE UPADŁOŚĆ KONSUMENCKA ASPEKTY PRAKTYCZNE Studium przypadku praktyka Sądu Rejonowego dla m. st. W-wy, Wydział X Gospodarczy dla spraw upadłościowych i naprawczych. SŁOWO WSTĘPNE Postępowanie upadłościowe

Bardziej szczegółowo

Wykonywanie wyroków zobowiązujących lokatorów do opróżnienia zajmowanego mieszkania

Wykonywanie wyroków zobowiązujących lokatorów do opróżnienia zajmowanego mieszkania Wypowiedzenie najmu/prawa do korzystania z lokalu W praktyce problemy sprawia wynajmującym norma z art. 11 ust. 2 pkt 2 - dopiero zwłoka w zapłacie należności związanych z najmem lokalu mieszkalnego za

Bardziej szczegółowo