SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA"

Transkrypt

1 Zamawiający: Wojskowy Instytut Medycyny Lotniczej ul. Krasińskiego 54/56, Warszawa tel , fax , NIP: Numer sprawy: 19/ZP/15 Warszawa r. SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Dotyczy: dostawy odczynników laboratoryjnych z dzierżawą analizatorów w trybie przetargu nieograniczonego ZATWIERDZAM...

2 I. DOKŁADNE DANE ZAMAWIAJĄCEGO Wojskowy Instytut Medycyny Lotniczej - adres: Warszawa; ul. Krasińskiego 54/56 - numer NIP: REGON: bank (nazwa, oddział, nr konta): PEKAO S.A. nr konta: godziny urzędowania: poniedziałek - piątek adres strony Zamawiającego: II. TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA 1. Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzone jest na podstawie przepisów ustawy z dn r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2013 r., poz. 907 z późn. zm. dalej ustawa ) w trybie przetargu nieograniczonego, o wartości zamówienia nieprzekraczającej kwot określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8. III. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa odczynników laboratoryjnych z dzierżawą analizatorów. 2. Przedmiot zamówienia został podzielony na: ZADANIE 1 Odczynniki do koagulologii z dzierżawą analizatora i wirówki ZADANIE 2 Szybkie testy do badań manualnych ZADANIE 3 Odczynniki do badań manualnych ZADANIE 4 Odczynniki do biochemii do analizatora VITROS 350 f. ORTHO CLINICAL DIAGNOSTICS ZADANIE 5 Paski do badania moczu z dzierżawą analizatora ZADANIE 6 Odczynniki karty OB z dzierżawą analizatora 3. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia określony został w Formularzu Cenowym, stanowiącym załącznik nr 2 do SIWZ. 4. Przedmiot zamówienia został sklasyfikowany zgodnie ze Wspólnym Słownikiem Zamówień Publicznych CPV: odczynniki laboratoryjne. IV. OFERTY CZĘŚCIOWE 1. Dopuszcza się składanie ofert częściowych. V. OFERTY WARIANTOWE 1. Nie dopuszcza się składania ofert wariantowych. VI. TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA 1. Wymagany termin realizacji zamówienia (dot. każdego zadania): 24 miesiące od dnia podpisania umowy. VII. INFORMACJA O PRZEWIDYWANYCH ZAMÓWIENIACH UZUPEŁNIAJĄCYCH 1. Zamawiający nie przewiduje zamówień uzupełniających. 2

3 VIII. WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW 1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunki, dotyczące: 1) posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania; Zamawiający nie dokonuje w tym zakresie szczegółowego opisu sposobu dokonania oceny spełniania warunków udziału w postępowaniu. 2) posiadania wiedzy i doświadczenia; Zamawiający nie dokonuje w tym zakresie szczegółowego opisu sposobu dokonania oceny spełniania warunków udziału w postępowaniu. 3) dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia; Zamawiający nie dokonuje w tym zakresie szczegółowego opisu sposobu dokonania oceny spełniania warunków udziału w postępowaniu. 4) sytuacji ekonomicznej i finansowej. Zamawiający nie dokonuje w tym zakresie szczegółowego opisu sposobu dokonania oceny spełniania warunków udziału w postępowaniu. 2. W przypadku wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia przynajmniej jeden z wykonawców lub wszyscy wykonawcy łącznie muszą spełniać, warunki określone w ust O udzielenie zamówienia mogą się ubiegać wykonawcy, co do których brak jest podstaw do wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia z przyczyn określonych w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp. W postępowaniu mogą wziąć udział wykonawcy, którzy spełniają warunek udziału w postępowaniu dotyczący braku podstaw do wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w okolicznościach określonych w art. 24 ust. 2 pkt 5 i w art. 24 ust. 2a ustawy Pzp. 4. W przypadku wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia w stosunku do żadnego z wykonawców nie może być podstaw do wykluczenia z postępowania, o których mowa w ust Jeżeli Wykonawca, wykazując spełnianie warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 pkt 1-4 ustawy Pzp polega na zasobach innych podmiotów, na zasadach określonych w art. 26 ust. 2b ustawy Pzp, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nimi stosunków, zobowiązany jest udowodnić Zamawiającemu, iż będzie dysponował tymi zasobami w trakcie realizacji zamówienia, w szczególności przedstawiając w tym celu pisemne zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby wykonania zamówienia. Dokument, z którego będzie wynikać zobowiązanie podmiotu trzeciego, powinien wyrażać w sposób wyraźny i jednoznaczny wolę udzielenia Wykonawcy ubiegającemu się o zamówienie odpowiedniego zasobu, czyli wskazać jego zakres, rodzaj, czas udzielenie, a także inne istotne okoliczności, w tym wynikające ze specyfiki tego zasobu. Z treści dokumentu winno wynikać: a) jaki jest zakres dostępnych Wykonawcy zasobów innego podmiotu, b) w jaki sposób zostaną wykorzystane zasoby innego podmiotu, przez Wykonawcę, przy wykonywaniu zamówienia, c) jakiego charakteru stosunki będą łączyły Wykonawcę z innym podmiotem, d) jaki jest zakres i w jakim okresie inny podmiot będzie brał udział przy wykonywaniu zamówienia. 6. Jeżeli Wykonawca, wykazując spełnianie powyższego warunku, polega na zasobach innych podmiotów, na zasadach określonych w art. 26 ust. 2b ustawy Pzp, a podmioty te będą brały udział w realizacji części zamówienia, Zamawiający żąda przedstawienia w odniesieniu do tych podmiotów dokumentów wymienionych w pkt. IX, ust. 1 pkt 1 litera b. i c. Postanowienia dotyczące podmiotów, które mają siedzibę lub miejsce zamieszkania poza granicami Rzeczypospolitej stosuje się odpowiednio. 7. Zamawiający oceni spełnianie wyżej wymienionych warunków na podstawie przedstawionych oświadczeń i dokumentów wymienionych w pkt. IX SIWZ wg sposobu spełnia / nie spełnia. 3

4 IX. WYKAZ DOKUMENTÓW I OŚWIADCZEŃ, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY 1. Wykonawca składa wraz z ofertą sporządzoną na Formularzu ofertowym i cenowym, stanowiącymi załączniki nr 1 i 2 do SIWZ następujące dokumenty i oświadczenia: 1) W celu wykazania spełnienia przez wykonawcę warunków o których mowa w art. 22 ust. 1 oraz w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia wykonawcy w okolicznościach o których mowa w art. 24 ust. 1 oraz art. 24 ust. 2 pkt 5, Wykonawca składa wraz z ofertą: a. Oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu, sporządzone wg wzoru stanowiącego załącznik nr 3 do SIWZ. Jeżeli wykonawcy wspólnie ubiegają się o udzielenie zamówienia dokument ten mogą złożyć łącznie. b. Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia sporządzone wg wzoru stanowiącego załącznik nr 4 do SIWZ. Jeżeli wykonawcy wspólnie ubiegają się o udzielenie zamówienia dokument ten składa każdy z nich. c. Aktualny odpis z właściwego rejestru, lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt. 2 ustawy, wystawionego nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu ( ) składania ofert. Jeżeli wykonawcy wspólnie ubiegają się o udzielenie zamówienia dokument ten składa każdy z nich. d. Podpisaną listę podmiotów należących do tej samej, co Wykonawca, grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 2 pkt 5 ustawy albo podpisaną informację, że nie należy do grupy kapitałowej. Wzór informacji albo listy podmiotów stanowi załącznik nr 5 do SIWZ. Jeżeli wykonawcy wspólnie ubiegają się o udzielenie zamówienia dokument ten składa każdy z nich. 2. Dokumenty i oświadczenia, o których mowa w pkt 1, ppkt 1), lit. b. oraz c. należy złożyć w formie oryginału lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę. Oświadczenia, o których mowa w ust. 1 pkt 1) lit. a. i d. należy złożyć w formie oryginału lub kopii poświadczonej notarialnie. W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia kopie dokumentów dotyczących odpowiednio Wykonawcy lub tych podmiotów są poświadczane za zgodność z oryginałem odpowiednio przez Wykonawcę lub te podmioty. Dokumenty sporządzone w języku obcym są składane wraz z tłumaczeniem na język polski. 3. Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast dokumentów, o których mowa: 1) w ust.1 pkt 1) litera c. składa dokument lub dokumenty, wystawione w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające odpowiednio, że: a) nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości. 4. Jeżeli w kraju miejsca zamieszkania osoby lub w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, nie wydaje się dokumentów, o których mowa w ust. 3, zastępuje się je dokumentem zawierającym oświadczenie, w którym określa się także osoby uprawnione do reprezentacji wykonawcy, złożone przed właściwym organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego odpowiednio kraju miejsca zamieszkania osoby lub kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, lub przed notariuszem. 5. Dokumenty, o których mowa w ust. 3 pkt 1) lit. a) oraz w pkt. 4. powinny być wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert. 6. Jeżeli Wykonawcy wspólnie ubiegają się o udzielenie zamówienia, ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu albo do reprezentowania ich w postępowaniu i zawarcia umowy. Stosowne pełnomocnictwo w oryginale lub w postaci kopii poświadczonej notarialnie należy dołączyć do oferty. 7. Jeżeli uprawnienie do reprezentacji osoby podpisującej ofertę nie wynika z załączonego dokumentu rejestrowego, do oferty należy dołączyć także pełnomocnictwo w oryginale lub w postaci kopii poświadczonej notarialnie. 8. Jeżeli uprawnienie do reprezentacji osoby podpisującej ofertę nie wynika z załączonego dokumentu rejestrowego, do oferty należy dołączyć także pełnomocnictwo w oryginale lub w postaci kopii poświadczonej notarialnie. 4

5 X. INFORMACJA O SPOSOBIE POROZUMIEWANIA SIĘ ZAMAWIAJĄCEGO Z WYKONAWCAMI ORAZ PRZEKAZYWANIA OŚWIADCZEŃ I DOKUMENTÓW, A TAKŻE WSKAZANIE OSÓB UPRAWNIONYCH DO POROZUMIEWANIA SIĘ Z WYKONAWCAMI 1. Zamawiający porozumiewa się z Wykonawcami pisemnie, faxem lub drogą elektroniczną e - mail. 2. W przypadku zastosownia faxu lub drogi elektronicznej e - mail, Zamawiający wymaga potwierdzenia na piśmie. 3. Oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje przekazane za pomocą faksu lub drogą elektroniczną e mail, uważa się za złożone w terminie, jeżeli ich treść dotarła do Zamawiającego przed upływem terminu, na numer faxu , a oryginał został dostarczony/przesłany pocztą. 4. Ze względów organizacyjnych zaleca się przesłanie dokumentów w godzinach urzędowania Zamawiającego: 08:00 15: Osoba upoważniona do kontaktów z Wykonawcami w zakresie dotyczącym zagadnień proceduralnych: a) Specjalista Sekcji Planowania Logistycznego i Zamówień Publicznych: mgr Magdalena Puszkarska tel , poniedziałek - piątek Treść zapytania należy przesłać do Zamawiającego w formie opisanej w pkt.x ppkt 1, 2, 3 oraz na adres Treść zapytań wraz z wyjaśnieniami treści SIWZ będzie zamieszczana na stronie internetowej zamawiającego 7. Wszelką korespondencję kierowaną przez Wykonawców do Zamawiającego należy opisać numerem sprawy 19/ZP/ Niezwłocznie po wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający: a) zawiadomi wykonawców, którzy złożyli oferty o wyborze najkorzystniejszej oferty, wykonawcach, których oferty zostały odrzucone, wykonawcach, którzy zostali wykluczeni z postępowania o udzielenie zamówienia i terminie w którym zamierza zawrzeć umowę w sprawie zamówienia publicznego; b) zamieści informację o wyborze najkorzystniejszej oferty na stronie internetowej oraz w miejscu publicznym dostępnym w swojej siedzibie (na tablicy ogłoszeń znajdującej się przy głównym wejściu do Instytutu). 9. O unieważnieniu postępowania o udzielenie zamówienia Zamawiający: a) zawiadomi równocześnie wszystkich wykonawców, którzy ubiegali się o udzielenie zamówienia - w przypadku unieważnienia postępowania przed upływem terminu składania ofert, b) zawiadomi równocześnie wszystkich wykonawców, którzy złożyli oferty - w przypadku unieważnienia postępowania po upływie terminu składania ofert, c) zamieści informację na stronie internetowej oraz w miejscu publicznym dostępnym w swojej siedzibie (na tablicy ogłoszeń znajdującej się przy głównym wejściu do Instytutu), - podając uzasadnienie faktyczne i prawne. 10. Zamawiający udostępni protokół lub załączniki do protokołu na wniosek. XI. WYMAGANIA DOTYCZĄCE WADIUM 1. Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium. XII. TERMIN ZWIĄZANIA OFERTĄ 1. Termin związania ofertą upływa w terminie 30 dni od ustalonej daty składania ofert. 2. Wykonawca samodzielnie lub na wniosek Zamawiającego może przedłużyć termin związania ofertą, z tym że Zamawiający może tylko raz, co najmniej na 3 dni przed upływem terminu związania ofertą, zwrócić się do Wykonawców o wyrażenie zgody na przedłużenie tego terminu o oznaczony okres, nie dłuższy jednak niż 60 dni. 5

6 XIII. OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERTY 1. Wszelka korespondencja oraz rozliczenia dokonywane będą przez Zamawiającego wyłącznie z Wykonawcą. 2. Zaleca się sporządzenie oferty na Formularzu Ofertowym, którego wzór stanowi Załącznik nr 1 do SIWZ oraz na Formularzu cenowym, który stanowi Załącznik nr 2 do SIWZ. 3. Wykonawca wskaże w ofercie - Formularzu Ofertowym - załączniku nr 1 do SIWZ, termin płatności (przy czym liczba ta nie może być mniejsza niż 14 dni i nie większa niż 30 dni od daty otrzymania przez Zamawiającego prawidłowo wystawionej faktury) dot. zadania Koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty ponosi Wykonawca. 5. Zamawiający nie przewiduje zwrotu kosztów udziału w postępowaniu. 6. Wykonawca powinien zapoznać się z całością niniejszej SIWZ. Wszystkie załączniki stanowią integralną część SIWZ. 7. Wykonawca wypełnia wszystkie załączniki dołączone przez Zamawiającego. 8. Wszystkie zapisane strony oferty powinny być ponumerowane i zszyte lub zbindowane. 9. Postępowanie prowadzi się w języku polskim. 10. Oferta musi być napisana w języku polskim, na maszynie do pisania, komputerze lub nieścieralnym atramentem oraz podpisana przez Wykonawcę lub jego upoważnionego przedstawiciela. 11. Oferta oraz wymagane oświadczenia muszą być wypełnione i podpisane przez Wykonawcę lub jego upoważnionego przedstawiciela. Jeżeli uprawnienie do reprezentacji osoby podpisującej ofertę nie wynika z załączonego dokumentu rejestrowego, do oferty należy dołączyć także pełnomocnictwo w oryginale lub w postaci kopii poświadczonej notarialnie. 12. W miejscach w których Wykonawca naniósł zmiany, powinny być podpisane przez Wykonawcę lub jego upoważnionego przedstawiciela. 13. Jeżeli Wykonawcy wspólnie ubiegają się o udzielenie zamówienia, ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu albo do reprezentowania ich w postępowaniu i zawarcia umowy. Stosowne pełnomocnictwo w oryginale lub w postaci kopii poświadczonej notarialnie należy dołączyć do oferty. 14. Wykonawca zobowiązany jest przygotować ofertę zgodnie z wymaganiami SIWZ. 15. Informacje składane w trakcie postępowania stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, co do których Wykonawca zastrzega, że nie mogą być udostępniane innym uczestnikom postępowania, muszą być oznaczone klauzulą: NIE UDOSTĘPNIAĆ INNYM UCZESTNIKOM POSTĘPOWANIA. INFORMACJE STANOWIĄ TAJEMNICĘ PRZEDSIĘBIORSTWA W ROZUMIENIU art. 11 ust. 4 USTAWY O ZWALCZANIU NIEUCZCIWEJ KONKURENCJI (t.j. Dz. U. z 2003 r. nr 153, poz z późn. zm.) oraz zostać zastrzeżone zgodnie z wymaganiami określonymi w art. 8 ust. 3 ustawy Prawo zamówień publicznych. Wykonawca zobowiązany jest wykazać, iż zastrzeżone informacje stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa. 16. Wykonawca może przed upływem terminu do składania ofert zmienić lub wycofać ofertę. Powiadomienie o wprowadzeniu zmian lub o wycofaniu oferty winno zostać złożone w sposób i formie przewidzianych dla złożenia oferty, z zastrzeżeniem, że koperty będą zawierały dodatkowe oznaczenie ZMIANA / WYCOFANIE. W opakowaniu musi być zamieszczone: a) oświadczenie o zmianie lub wycofaniu oferty, b) dokument wymieniony w pkt. IX ust. 1 pkt 1) litera c. SIWZ, c) upoważnienie do składania oświadczeń woli w imieniu Wykonawcy, o ile oświadczenia nie składa osoba wymieniona w dokumencie wskazanym w lit. b, podpisane przez osoby upoważnione do składania oświadczeń woli w imieniu Wykonawcy. 17. Oferta musi być umieszczona w zaklejonej kopercie. Koperta musi posiadać następujące oznaczenia: OFERTA NA DOSTAWĘ ODCZYNNIKÓW LABORATORYJNYCH Z DZIERŻAWĄ ANALIZATORÓW NIE OTWIERAĆ PRZED r. godz , NAZWA I ADRES WYKONAWCY, NAZWA I ADRES ZAMAWIAJĄCEGO: WIML, ul. Krasińskiego 54/56, Warszawa PUNKT EWIDENCYJNY WIML bud. nr 2, pok. nr Wykonawca może złożyć jedną ofertę. 6

7 19. Wykonawca wskaże w ofercie te części zamówienia, których wykonanie zamierza powierzyć podwykonawcom. 20. Do oferty należy dołączyć wymagane dokumenty i oświadczenia potwierdzające spełnianie przez Wykonawcę warunków udziału w postępowaniu. 21. W ofercie Wykonawca poda: wartość netto oraz wartość brutto za realizację przedmiotu zamówienia obliczoną zgodnie z wymaganiami zawartymi w pkt. XV poniżej. XIV. MIEJSCE ORAZ TERMIN SKŁADANIA I OTWARCIA OFERT 1. Ofertę należy złożyć w siedzibie Zamawiającego w Warszawie ul. Krasińskiego 54/56 bud. nr 2 w Punkcie Ewidencyjnym WIML, pokój nr 37, nie później niż do dnia r. do godz Miejsce, data i godzina dostarczenia przesyłki z ofertą za pośrednictwem poczty, nie może przekraczać terminów wskazanych w pkt. XIV ppkt O złożeniu oferty po terminie składania ofert Zamawiający niezwłocznie poinformuje Wykonawcę i zwróci ją po upływie terminu na wniesienie odwołania. 4. Otwarcie ofert nastąpi dnia r. o godz w siedzibie Zamawiającego w Warszawie ul. Krasińskiego 54/56 budynek nr 5, sala konferencyjna (parter). 5. Wykonawcy oraz osoby trzecie mogą uczestniczyć w publicznej sesji otwarcia ofert. XV. OPIS SPOSOBU OBLICZENIA CENY 1. Cena oferty zostanie podana przez Wykonawcę na formularzu ofertowym, stanowiącym Załącznik nr 1 do SIWZ i będzie wynikać z wypełnionego we wszystkich pozycjach formularza cenowego, stanowiącego załącznik nr 2 do SIWZ. 2. Sposób obliczenia ceny: ilość x cena jednostkowa netto = wartość netto + VAT% = wartość brutto. 3. Zaoferowana cena musi być podana w walucie polskiej, określona w sposób jednoznaczny i ostateczny, zawierać wszelkie oferowane przez Wykonawcę upusty i rabaty, z uwzględnieniem wszystkich kosztów związanych z realizacją umowy o zamówienie publiczne. 4. Stawkę podatku VAT określa się zgodnie z ustawą z dnia 11 marca 2004r. o podatku od towarów i usług (Dz. U r., Nr 177, poz ze zm.). 5. Wszystkie wartości powinny być liczone z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku. 6. Rozliczenia pomiędzy Zamawiającym, a Wykonawcą dokonywane będą w złotych polskich. 7. Zamawiający poprawia w ofercie: a) oczywiste omyłki pisarskie, b) oczywiste omyłki rachunkowe, z uwzględnieniem konsekwencji rachunkowych dokonanych poprawek, c) inne omyłki polegające na niezgodności oferty z SIWZ, niepowodujące istotnych zmian w treści oferty, - niezwłocznie zawiadamiając o tym Wykonawcę, którego oferta została poprawiona. 8. Ocenie podlegać będzie cena brutto oferty. 9. Wszystkie ceny określone przez Wykonawcę zostaną ustalone na okres obowiązywania umowy i nie będą podlegały zmianom. XVI. OPIS KRYTERIÓW, KTÓRYMI ZAMAWIAJĄCY BĘDZIE SIĘ KIEROWAŁ PRZY WYBORZE OFERTY WRAZ Z PODANIEM ZNACZENIA TYCH KRYTERIÓW I SPOSOBU OCENY OFERT 1. Przy wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający będzie kierował się kryteriami (osobno dla każdego zadania): Cena Termin płatności Razem 90% (90 pkt) 10% (10 pkt) 100% (100pkt) 7

8 2. W kryterium Cena (C) najwyższą liczbę punktów, tj. 90 pkt., otrzyma oferta Wykonawcy, który zaproponuje najniższą cenę brutto (danego zadania) spośród zakwalifikowanych ofert, a każda następna według poniższego wzoru: C = najniższa oferowana cena brutto danego zadania spośród zakwalifikowanych ofert cena brutto danego zadania badanej oferty x 90 pkt. 3. W kryterium Termin płatności (T) oferta może uzyskać maksymalnie 10 pkt. Najwyższą liczbę punktów tj. 10 pkt, otrzyma oferta zawierająca najdłuższy termin płatności, pozostali odpowiednio mniej, zgodnie z poniższym opisem: Termin płatności 14 dni: Termin płatności od 15 do 21 dni: Termin płatności od 22 do 30 dni: 1 pkt. 5 pkt. 10 pkt. 1) Zamawiający wymaga minimum 14 dniowego terminu płatności. 2) W przypadku braku wpisania w ofercie terminu płatności lub wpisania mniej niż 14 dni oferta zostanie odrzucona na podstawie art. 89 ust. 1 pkt. 2) ustawy Pzp. 3) W przypadku podania wartości większej niż dopuszczalna maksymalna wartość (powyżej 30 dni) Zamawiający nie przyzna dodatkowych punktów, a do obliczeń przyjmie maksymalną dopuszczoną wartość. 4. Za najkorzystniejszą zostanie uznana oferta nie podlegająca odrzuceniu i ta, która uzyska najwyższą sumę punktów (dla danego zadania) przyznanych w kryterium ceny i terminu płatności. 5. Ocena będzie dokonana z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku. 6. Proponowane ceny nie podlegają zmianom ani negocjacjom. XVII. INFORMACJE O FORMALNOŚCIACH JAKIE POWINNY ZOSTAĆ DOPEŁNIONE PO WYBORZE OFERTY W CELU ZAWARCIA UMOWY W SPRAWIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO 1. Zamawiający udzieli zamówienia Wykonawcy, którego oferta odpowiada wszystkim wymaganiom określonym w ustawie oraz w niniejszej specyfikacji i została oceniona jako najkorzystniejsza w oparciu o podane kryteria wyboru. 2. W przypadku udzielenia zamówienia konsorcjum (tzn. Wykonawcy określonemu w art. 23 ust. 1 ustawy Pzp) - Zamawiający przed podpisaniem umowy żąda umowy regulującej współpracę tych Wykonawców. 3. W celu zawarcia umowy Wykonawca zobowiązany będzie przedstawić wykaz podwykonawców (jeżeli dotyczy), który będzie stanowił załącznik do umowy. XVIII. WYMAGANIA DOTYCZĄCE ZABEZPIECZENIA NALEŻYTEGO WYKONANIA UMOWY 1. Zamawiający nie wymaga od Wykonawcy wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy. XIX. ISTOTNE DLA STRON POSTANOWIENIA, KTÓRE ZOSTANĄ WPROWADZONE DO TREŚCI ZAWIERANEJ UMOWY W SPRAWIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO, OGÓLNE WARUNKI UMOWY ALBO WZÓR UMOWY, JEŻELI ZAMAWIAJĄCY WYMAGA OD WYKONAWCY ABY ZAWARŁ Z NIM UMOWĘ W SPRAWIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO NA TAKICH WARUNKACH 1. Umowa zostanie zawarta zgodnie ze wzorem określonym w załączniku nr 6 do SIWZ. 2. Rozliczenia prowadzone będąw walucie polskiej (PLN). 8

9 XX. POUCZENIE O ŚRODKACH OCHRONY PRAWNEJ PRZYSŁUGUJĄCYCH WYKONAWCY W TOKU POSTĘPOWANIA O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA 1. W toku postępowania Wykonawcy przysługuje odwołanie, w zakresie określonym w art. 180 ust. 2 ustawy Pzp, oraz skarga do sądu i informacja o której mowa w art. 181 ustawy Pzp. XXI. MOŻLIWOŚCI ZMIAN ZAWARTEJ UMOWY DOKONYWANE ZA ZGODĄ ZAMAWIAJĄCEGO W NASTĘPUJĄCYCH PRZYPADKACH 1. Zamawiający przewiduje możliwość wprowadzenia istotnych zmian do treści zawartej umowy w szczególności w zakresie terminu realizacji zamówienia, wynagrodzenia wykonawcy, specyfikacji zamawianych urządzeń lub warunków wykonania, w następujących przypadkach: a) zmiany obowiązujących przepisów prawa mających wpływ na realizację przedmiotu zamówienia, w szczególności zmiany stawek podatku od towarów i usług; b) zmiany terminu realizacji umowy, o ile będzie to konieczne z uwagi na nieprzewidziane okoliczności, z przyczyn niezależnych od Zamawiającego lub Wykonawcy, nie dłużej jednak niż o 3 miesiące; c) zmian w przypadku wycofania asortymentu z produkcji - możliwość zaoferowania innego produktu o nie gorszych parametrach (dopuszcza się parametry wyższe oraz rozwiązania korzystniejsze dla Zamawiającego), w cenach nie przekraczających cen określonych w umowie; d) zmian ilościowych w poszczególnych pozycjach asortymentowych, przy czym cena jednostkowa danego asortymentu i całkowita wartość przedmiotu umowy nie mogą ulec zmianie; e) uzasadnionych przyczyn technicznych lub funkcjonalnych powodujących konieczność zmiany sposobu wykonania umowy; f) zmiany zakresu przedmiotu zamówienia powierzonego podwykonawcom; g) siły wyższej. 2. Wszelkie zmiany umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności. XXII. PODWYKONAWCY 1. Zamawiający żąda wskazania przez Wykonawcę w ofercie, części zamówienia, której/których wykonanie powierzy podwykonawcom. XXIII. ZAŁĄCZNIKI: Załącznik nr 1- Formularz ofertowy Załącznik nr 2 - Formularz cenowy Załącznik nr 3 - wzór oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu Załącznik nr 4 - wzór oświadczenia o braku podstaw do wykluczenia Załącznik nr 5 - wzór oświadczenia o przynależności do grupy kapitałowej Załącznik nr 6 - wzór umowy W sprawach nienormowanych niniejszą SIWZ ma zastosowanie Ustawa: Prawo Zamówień Publicznych oraz Kodeks Cywilny 9

10 załącznik nr 1 do SIWZ pieczęć Wykonawcy... (imię i nazwisko osoby upoważnionej do reprezentowania firmy)... (telefon/ fax wykonawcy/ ) NIP..., REGON... FORMULARZ OFERTOWY Składając ofertę w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na dostawę odczynników laboratoryjnych z dzierżawą analizatorów: Ja (imię i nazwisko)... reprezentując firmę (nazwa)... w imieniu reprezentowanej przeze mnie firmy oświadczam, że firma: 1. Oferuje wykonanie przedmiotu zamówienia określonego w SIWZ za cenę: ZADANIE 1 Odczynniki do koagulologii z dzierżawą analizatora i wirówki Wartość netto:... (słownie :... Wartość brutto:... (słownie :... ZADANIE 2 Szybkie testy do badań manualnych Wartość netto:... (słownie :... Wartość brutto:... (słownie :... 10

11 ZADANIE 3 Odczynniki do badań manualnych Wartość netto:... (słownie :... Wartość brutto:... (słownie :... ZADANIE 4 Odczynniki do biochemii do analizatora VITROS 350 f. ORTHO CLINICAL DIAGNOSTICS Wartość netto:... (słownie :... Wartość brutto:... (słownie :... ZADANIE 5 Paski do badania moczu z dzierżawą analizatora i mikroskopu Wartość netto:... (słownie :... Wartość brutto:... (słownie :... ZADANIE 6 Odczynniki karty OB z dzierżawą analizatora Wartość netto:... (słownie :... Wartość brutto:... (słownie : Oferuje przedmiot zamówienia spełniający wszystkie wymogi opisane przez Zamawiającego w SIWZ. 2. Zamówienie będzie realizowała przez 24 miesiące od dnia podpisania umowy. (dot. zadania 1-6). 3. Termin płatności.. dni (przy czym liczba ta nie może być mniejsza niż 14 dni i nie większa niż 30 dni od daty otrzymania, przez Zamawiającego, prawidłowo wystawionej faktury) - dot. zadania Uważa się za związaną niniejszą ofertą na czas wskazany w SIWZ. 5. Zapoznała się z warunkami postępowania oraz wzorem umowy i akceptuje warunki postępowania oraz warunki opisane we wzorze umowy. 6. Oświadcza, że w przypadku wyboru oferty zobowiązuje się do podpisania umowy bez wnoszenia zastrzeżeń, w miejscu i terminie wskazanym przez Zamawiającego. 7. Oświadcza, że zamówienie wykona w całości samodzielnie / następujące części zamówienia powierzy podwykonawcom *(niepotrzebne skreślić):. 11

12 Lp Zakres prac 8. Oświadcza, że informacje i dokumenty wymienione w., zawarte na stronach od do stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu art. 11 ustawy z dnia 16 kwietnia 2003r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji i zastrzega, że nie mogą być udostępnione.** ** Jeżeli Wykonawca zastrzeże informacje w Ofercie jako tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji musi wykazać, że zastrzeżone informacje stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa (nie później niż w terminie składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu). Załącznikami do niniejszego formularza stanowiącymi integralną część oferty są: ( ), dnia podpisy osób wskazanych w dokumencie upoważniającym do występowania w obrocie prawnym lub posiadających pełnomocnictwo 12

13 FORMULARZ CENOWY załącznik nr 2 do SIWZ Zadanie nr 1: ODCZYNNIKI DO KOAGULOLOGII Z DZIERŻAWĄ ANALIZATORA I WIRÓWKI ilość Ilość w Ilość Cena jednostkowa Lp. Nazwa oznaczeń opakowaniu Wartość netto opakowań netto opakowania na 2 lata jednostkowym % VAT Wartość brutto Numer katalogowy I. ODCZYNNIKI Odczynnik do oznaczania czasu 1. protrombinowego Odczynnik do oznaczania APTT Odczynnik do oznaczania poziomu 3. fibrynogenu - metoda Clausa 850 Osocza kontrolne i kalibracyjne Materiały zużywalne RAZEM 1. Termin przydatności odczynników min. 4 miesiące liczony od dnia dostawy. II. DZIERŻAWA ANALIZATORA I WIRÓWKI Lp. Nazwa 1. Dzierżawa automatycznego analizatora koagulologicznego 2. Dzierżawa wirówki do wirowania osocza Cena jednost. netto za 1 m-c Cena jednost. brutto za 1 m-c Wartość netto za 24 miesiące %VAT Wartość brutto za 24 miesiące Nazwa handlowa aparatu RAZEM

14 Wykonawca musi uwzględnić: - osocza kontrolne i materiały zużywalne w ilości zabezpieczającej wykonywanie codziennej kontroli wewnątrz laboratoryjnej oraz plazmę kalibracyjną w ilości zabezpieczającej pracę w czasie trwania umowy; - wykonywanie 50 % oznaczeń nie w seriach lecz pojedynczych próbkach co wiąże się np. z dodatkowym myciem aparatu; - dostosować ilości wykonywanych badań w stosunku do wielkości proponowanych opakowań i okresu trwałości roztworów roboczych; - możliwość współpracy aparatu z systemem LIS. Wpięcie do systemu na koszt Wykonawcy. Wymagania dotyczące odczynników: 1. Odczynnik do PT w oparciu o tromboplastynę ludzką rekombinowaną o ISI 1,0+/-0,1; trwałość tromboplastyny po rekonstrukcji minimum 5 dni na pokładzie analizatora; odczynnik umożliwiający oznaczenie fibrynogenu. 2. Odczynnik do APTT ciekły; wyprodukowany w oparciu o technologie syntetycznych fosfolipidów; trwałość po otwarciu opakowania co najmniej 30 dni w temp. Lodówki. 3. Odczynnik do fibrynogenu w oparciu o klasyczną metodę Clausa, opakowania podzielone na fiolki nie większe niż 2 ml. ANALIZATOR KOAGULOLOGICZNY Lp. Parametry wymagane (minimalne) 1 Nowy analizator 2 Pełna automatyzacja wszystkich procesów oznaczenia wraz z rozcieńczaniem próbek. 3 Wydajność aparatu co najmniej 120 ozn/h (dla PT). 4 Możliwość oznaczeń zarówno metodami wykrzepialnymi (odczyt na zasadzie nefelometrii) jak i chromogennymi (odczyt kolorymetryczny). 5 Szeroki panel oznaczeń (PT, APTT, Fibrynogen met. Claussa, TT, czynniki krzepnięcia, białko C, białko S, Plasminogen, Heparyna, antytrombina III). 6 Oddzielne systemy pipetujące dla odczynników i prób badanych (brak możliwości kontaminacji). 7 Możliwość oznaczania poziomu fibrynogenu zarówno na podstawie pomiaru czasu protrombinowego jak i klasyczną metodą Clausa. 8 Pamiętanie krzywych kalibracyjnych 9 Chłodzenie i mieszanie odczynników na pokładzie aparatu. 10 Dwukierunkowa transmisja danych. 11 Ten sam producent odczynników i analizatora, pełna kompatybilność odczynników i analizatora. 12 Magazyn kuwet na pokładzie analizatora minimum 240 kuwet. 13 Aparat wyposażony w wewnętrzny czytnik kodów paskowych. Potwierdzenie spełniania parametru wymaganego (TAK/NIE) 14

15 14 Automatyczny załadunek kuwet z magazynku kuwet do bloku reakcyjnego i automatyczny wyładunek z bloku reakcyjnego do zbiornika na odpadki, bez konieczności przerywania pracy aparatu. 15 Kalibracja w oparciu o uniwersalny kalibrator. 16 Oprogramowanie analizatora wyposażone w system kontroli jakości wykonywanych badań wraz z wykresami Levey-Jenningsa. 17 Oprogramowanie analizatora wyposażone w wewnętrzną bazę danych wyników pacjentów i danych kalibracyjnych (zapamiętywanie kalibracji). 18 Możliwość obsługi analizatora w przy pomocy ekranu dotykowego, klawiatury i myszy komputerowej. UWAGA: Nie spełnienie jakiegokolwiek parametru wymaganego skutkuje odrzuceniem oferty. 1. Wykonawca zapewni bezpłatny serwis techniczny oraz przegląd techniczny (okresowy) 1x w roku. 2. Wykonawca dokona podłączenia analizatora do posiadanego przez WIML systemu LIS. 3. Wykonawca zapewni kontrolę międzynarodową RIQAS w zakresie: Fibrynogen, PT, APTT na czas trwania umowy. WIRÓWKA DO WIROWANIA OSOCZA Lp. Parametry wymagane (minimalne) 1 Nowa wirówka do wirowania osocza 2 Długość gilz na probówki cm. Poj. Probówek do 10ml 3 Zakres obrotów /min 4 Wyświetlacz aktualnych parametrów prędkości, przyspieszenia, czasu 5 Zabezpieczenie przed niewyważeniem 6 Zabezpieczenie przed otwarciem pokrywy w czasie wirowania 7 Zabezpieczenie przed uruchomieniem wirówki przy otwartej pokrywie 8 Możliwość zaprogramowania obrotów i czasu wirowania 9 Rotor kątowy na nie mniej niż 20 miejsc UWAGA: Nie spełnienie jakiegokolwiek parametru wymaganego skutkuje odrzuceniem oferty. Potwierdzenie spełniania parametru wymaganego (TAK/NIE) RAZEM (odczynniki + dzierżawa aparatu + dzierżawa wirówki): Wartość netto: Wartość brutto:. 15

16 Zadanie nr 2: SZYBKIE TESTY DO BADAŃ MANUALNYCH Lp. Nazwa Opakowanie jednostkowe Ilość opakowań Cena jednostkowa netto opakowania Wartość netto % VAT Wartość brutto Numer katalogowy 1 Test lateksowy Walera Rose (z kontrolami) 100 testów 5 2 Test lateksowy ASO (z kontrolami) 100 testów 8 3 Test lateksowy RF (z kontrolami) 100 testów 9 4 Test do oznaczania krwi utajonej w kale (bez diety) 20 testów 12 5 Odczynnik RPR Carbon (z kontrolami) 500 testów IMMUTREP TPHA- do oznaczeń w PMR 100 testów 2 7 Testy na próbę ciązową 40 testów 10 RAZEM 1. Termin przydatności odczynników min. 4 miesiące liczony od dnia dostawy. Zadanie nr 3: ODCZYNNIKI DO BADAŃ MANUALNYCH Lp. Nazwa Opakowanie jednostkowe sugerowane Ilość 1 Odczynnik Giemsy 500 ml 2 Op. 2 Odczynnik May-Grunwalda 500 ml 2 Op. 3 Odczynnik Extona 500 ml 4 Op. 4 Odcz. Lugola 100 ml 1 Op. 5 Odcz. Rosina 100 ml 1 Op. 6 Sudan III 50 ml 1 Op. 7 Odcz. Mac Wiliama 100 ml 10 Op. 8 Olejek immersyjny 25 ml 1 Op. 9 Odcz. Nonne -Apelta 100 ml 1 Op. 10 Odcz. Samsoana 100 ml 1 Op. 11 Barwnik do retikulocytów 100 ml 1 Op. 12 Odcz. Pandyego 100 ml 1 Op. J.m. Opakowanie jednostkowe oferowane Cena jednostkowa netto opakowania Wartość netto % VAT Wartość brutto Numer katalogowy RAZEM 1. Termin przydatności odczynników min. 4 miesiące liczony od dnia dostawy. 16

17 Zadanie nr 4: ODCZYNNIKI DO BIOCHEMII DO ANALIZATORA VITROS 350 f. ORTHO CLINICAL DIAGNOSTICS Cena Lp. Nazwa Ilość oznaczeń Ilość opak. opakowania Ilość testów w jednostkowa Wartość opak. netto netto Substraty i enzymy 1 ALP ALT Amylaza AST Białko całkowite Bilirubina całkowita Cholesterol CK GGT Glukoza Cholesterol HDL Kreatynina Kwas moczowy Magnez Mocznik Triglicerydy Wapń Żelazo TIBC Sód Potas Surowica kalibracyjna Kit 1 23 Surowica kalibracyjna Kit 2 24 Surowica kalibracyjna kit 3 25 Surowica kalibracyjna Kit 4 26 Surowica kalibracyjna Kit wkład nawilżający 28 wkład higroskopijny 29 Odczynnik E 250 Reference Fluid 30 Lampa RT dostarczona bezpłatnie poprzez serwis techn. wykonawcy % VAT Wartość brutto Numer katalogowy 17

18 31 końcówki jednorazowe 32 roztwór 7%BSA 33 Końcówki jednorazowe DT Microtips 34 Surowica kontrolna PVI 35 Surowica kontrolna PVII 36 Specialty diluent 37 Naczynka na probówki 38 Kubeczki do rozcieńczeń RAZEM Wykonawca musi uwzględnić: materiały zużywalne oraz surowicę kalibracyjną w ilości zabezpieczającej pracę w czasie trwania umowy; surowice kontrolne w ilości zabezpieczającej wykonywanie codziennej kontroli wewnątrz laboratoryjnej w czasie trwania umowy; dostosowanie ilości wykonywanych badań w stosunku do wielkości proponowanych opakowań i okresu trwałości roztworów roboczych; średnia liczba badań na pacjenta 5; możliwość oznaczeń w surowicy, moczu, płynach ustrojowych i PMR ( z wyłączeniem białka ); ilość opakowań wyliczona z liczby oznaczeń należy zaokrąglić do pełnych jednostek w górę; 1. Termin przydatności odczynników min. 1 rok liczony od dnia dostawy. 2. Wykonawca zapewni bezpłatny serwis techniczny oraz przegląd techniczny (okresowy) zgodnie z zaleceniami producenta. 3. Wykonawca zapewni międzynarodową kontrolę jakości RIQAS w zakresie 20 parametrowym na czas trwania umowy. Zadanie nr 5: PASKI DO BADANIA MOCZU Z DZIERŻAWĄ ANALIZATORA I MIKROSKOPU Lp. Nazwa Ilość w opakowaniu Ilość opakowań Cena jednostkowa netto Wartość netto % VAT Wartość brutto Numer katalogowy 1 Paski do oznaczeń moczu 100 szt. 350 Materiały kontrolne do analizy 2 moczu pozytywne i negatywne RAZEM 1. Termin przydatności odczynników min. 4 miesiące liczony od dnia dostawy. 18

19 II. DZIERŻAWA ANALIZATORA I MIKROSKOPU Lp. Nazwa Cena jednost. netto za 1 m-c 1. Dzierżawa analizatora 2. Dzierżawa mikroskopu Cena jednost. brutto za 1 m-c Wartość netto za 24 miesiące %VAT Wartość brutto za 24 miesiące Nazwa handlowa aparatu RAZEM ANALIZATOR Lp. Parametry wymagane (minimalne) Potwierdzenie spełniania parametru wymaganego (TAK/NIE) 1 Nowy analizator. 2 Wydajność analizatora min. 500 oznaczeń /godzinę. 3 Odczyt parametrów fi-chem moczu: glukoza, białko, ciała ketonowe, urobilinogen, azotyny, leukozyty, erytrocyty, ph, ciężar właściwy, barwa. 4 Praca z wykorzystaniem pasków charakteryzujacych się eliminacją wpływu kwasu askorbinowego na wynik glukozy- podać nazwę zastosowanej substancji. podać nazwę zastosowanej substancji: 5 Pamięć minimum 1000 wyników. 6 Kontrola jakości pamięć minimum 300wyników. 7 Płynny materiał do wewnątrzlaboratoryjnej kontroli jakości na bazie moczu ludzkiego. 8 Flagowanie wyników patologicznych. 9 Automatyczne wykrywanie zabarwienia próbki przez analizator. 10 Możliwość wyboru barwy z aparatu. 11 Kompensacja własnego zabarwienia moczu. 12 Możliwość wyboru klarowności moczu z aparatu. 13 Automatyczne usuwanie zużytych pasków. 14 Możliwość podłączenia czytnika barkodów. 15 Dotykowy ekran ciekłokrystaliczny. 16 Możliwość tworzenia w aparacie raportów wyników wymagających weryfikacji. 17 Możliwość dopisania wyniku osadu do wyniku w aparacie. 18 Możliwość rozróżniania krwinek jako świeże i wyługowane. 19 Pasek kalibracyjny do codziennej autokalibracji zainstalowany w aparacie na stałe. 20 Wymagana czułość dla białka nie gorsza niż 20mg/dl, dla glukozy nie gorsza niż 40 mg/dl. UWAGA: Nie spełnienie jakiegokolwiek parametru wymaganego skutkuje odrzuceniem oferty. 19

20 1. Wykonawca zapewni bezpłatny serwis techniczny oraz przegląd techniczny (okresowy) 1x w roku. 2. Wykonawca dokona podłączenia analizatora do posiadanego przez WIML systemu LIS. 3. Wykonawca zapewni w ramach wynagrodzenia umownego udział w zewnętrznej kontroli jakości moczu RIQAS na okres trwania umowy zakończony wydaniem certyfikatu. MIKROSKOP LABORATORYJNY DO OGLĄDANIA OSADÓW MOCZU Lp. Parametry wymagane (minimalne) Potwierdzenie spełniania parametru wymaganego (TAK/NIE) 1 Nowy mikroskop 2 Mikroskop laboratoryjny z transformatorem sieciowym umieszczonym poza statywem 3 System optyczny korygowany do nieskończoności 4 Powiększenie całkowite: 40x do 1000x 5 Tubus okularowy z możliwością regulowania dolnej i górnej pozycji. Regulacja rozstawu źrenic: 48 mm-75mm. Możliwość obrotu o Rewolwer na cztery obiektywy 7 Obiektywy (powiększenie/min. apertura/min. odległość robocza): Plan-Achromat 4x/0,10/ WD=6.50 mm Plan-Achromat 10x/0,25/ WD=4.39 mm Plan-Achromat 40x/0,65 Ph2/ WD=0.48 mm Plan-Achromat 100x/1,25 olejowy/ WD=0.13 mm 8 Wymiary stolika: min. 140 mm x 135 mm (szerokość x długość) 9 Precyzyjny mechanizm zębatkowy przesuwu preparatu. 10 Śruba mikro:0,3mm/obrót. Śruba makro: min. 4 mm/obrót. Całkowity zakres przesuwu: min. 15 mm 11 Osłona od kurzu wykonana z trwałego materiału antystatycznego. 13 Deklaracja CE. UWAGA: Nie spełnienie jakiegokolwiek parametru wymaganego skutkuje odrzuceniem oferty. RAZEM (odczynniki + dzierżawa aparatu + dzierżawa mikroskopu): Wartość netto: Wartość brutto:. 20

21 ZADANIE 6 ODCZYNNIKI KARTY OB Z DZIERŻAWĄ ANALIZATORA Lp. Nazwa Kod j. m. Ilość Cena netto za 1 op. Wartość netto %VAT Wartość brutto 1 Universal Card ESR Tests 4000 badań ESR 2 2 Universal Card for ESR test badań ESR 2 3 Latex Controls (30 tests) 30 testów = 1 mc 14 RAZEM 1. Termin przydatności odczynników min. 4 miesiące liczony od dnia dostawy. II. DZIERŻAWA ANALIZATORA Lp. Nazwa 1. Analizator do oznaczania OB Cena jednost. netto za 1 m-c Cena jednost. brutto za 1 m-c Wartość netto za 24 miesiące %VAT Wartość brutto za 24 miesiące Nazwa handlowa aparatu RAZEM ANALIZATOR Lp. Parametry wymagane (minimalne) Potwierdzenie spełniania parametru wymaganego (TAK/NIE) 1 Analizator do OB w pełni automatyczny 2 Analizator do odczytu OB we krwi pobranej na EDTA 3 Analiza wykonywana w próbkach pierwotnych 4 Możliwość wykonywania oznaczeń z różnych probówek, różnych producentów 5 Dwukierunkowa komunikacja z laboratoryjnym systemem informatycznym z wykorzystaniem kodów kreskowych 6 Uzyskiwane wyniki są zgodne z metodą Westergren, współczynnik korelacji powyżej 0,9% 7 Pierwszy wynik dostępny maksymalnie 5 minut po rozpoczęciu analizy, kolejne wyniki co 20 sekund 8 Wyniki uzyskiwane poprzez pomiar kinetyki agregacji krwinek czerwonych 9 Wyniki wyrażone w mm/h 10 Minimalna objętość krwi wymagana w probówce, nie większa niż 800 µl 11 Analizator zużywa do badania nie więcej niż 175 µl krwi 12 Wbudowany inkubator zapewniający wykonanie badania w niezmiennej temperaturze 37º C 13 Wbudowana drukarka 14 Samoczyszczący system zabezpieczający przed ryzykiem kontaminacji 15 Brak wpływu poziomu hematokrytu na wyniki 21

22 16 Dostępność kontroli i kalibratorów 17 Szkolenie personelu w zakresie obsługi analizatora w ramach czynszu dzierżawnego potwierdzone certyfikatem 18 Bezpłatny serwis przez cały okres dzierżawy aparatu UWAGA: Nie spełnienie jakiegokolwiek parametru wymaganego skutkuje odrzuceniem oferty. 1. Wykonawca zapewni bezpłatny serwis techniczny oraz przegląd techniczny (okresowy) 1x w roku. 2. Wykonawca dokona podłączenia analizatora do posiadanego przez WIML systemu LIS., dnia podpisy osób wskazanych w dokumencie upoważniającym do występowania w obrocie prawnym lub posiadających pełnomocnictwo 22

23 załącznik nr 3 do SIWZ pieczęć Wykonawcy OŚWIADCZENIE O SPEŁNIENIU WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU Przystępując do postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na dostawę odczynników laboratoryjnych z dzierżawą analizatorów, numer sprawy 19/ZP/15 oświadczamy, że zgodnie z art. 22 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych (teks jednolity: Dz. U. z 2013 r. poz. 907 z późn. zm.) spełniamy warunki dotyczące: 1) posiadania uprawnień do wykonania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania; 2) posiadania wiedzy i doświadczenia; 3) dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia; 4) sytuacji ekonomicznej i finansowej; Nazwa Wykonawcy... adres (telefon/ fax wykonawcy/ ):..., dnia podpisy osób wskazanych w dokumencie upoważniającym do występowania w obrocie prawnym lub posiadających pełnomocnictwo

24 załącznik nr 4 do SIWZ pieczęć Wykonawcy OŚWIADCZENIE O BRAKU PODSTAW DO WYKLUCZENIA Przystępując do postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na dostawę odczynników laboratoryjnych z dzierżawą analizatorów, numer sprawy 19/ZP/15 oświadczamy, że brak jest podstaw do wykluczenia nas z przedmiotowego postępowania na podstawie art. 24 ust 1 ustawy Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2013 r., poz. 907 z późn. zm.). Nazwa Wykonawcy... adres (telefon/ fax wykonawcy/ ):..., dnia podpisy osób wskazanych w dokumencie upoważniającym do występowania w obrocie prawnym lub posiadających pełnomocnictwo 24

25 załącznik nr 5 do SIWZ Pieczęć Wykonawcy OŚWIADCZENIE Przystępując do postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na dostawę odczynników laboratoryjnych z dzierżawą analizatorów, numer sprawy 19/ZP/15: oświadczam/y że: 1. nie należymy *) do grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz. U. 2007r., Nr 50, poz. 331, z późn. zm.) 2. należymy*) do grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz. U. 2007r., Nr 50, poz. 331, z późn. zm.) i przedkładam(y) listę podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej (dotyczy wyłącznie Wykonawcy należącego do grupy kapitałowej): , dnia podpisy osób wskazanych w dokumencie upoważniającym do występowania w obrocie prawnym lub posiadających pełnomocnictwo *)NIEPOTRZEBNE SKREŚLIĆ 25

26 (WZÓR) UMOWA NR załącznik nr 6 do SIWZ W dniu.. w Warszawie, pomiędzy: Wojskowym Instytutem Medycyny Lotniczej wpisanym przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod nr KRS , mającym swoją siedzibę w Warszawie, kod pocztowy , przy ul. Krasińskiego 54/56, (NIP , REGON ) zwanym dalej Zamawiającym, reprezentowanym przez: płk dr Olaf TRUSZCZYŃSKI Dyrektor a: zwanym dalej Wykonawcą, reprezentowanym przez: łącznie zwane dalej Stronami, została zawarta umowa następującej treści: 1 PRZEDMIOT UMOWY 1. Niniejsza umowa zostaje zawarta w wyniku rozstrzygnięcia przetargu nieograniczonego na dostawę odczynników laboratoryjnych z dzierżawą analizatorów, znak sprawy: 19/ZP/ Przedmiotem umowy jest dostawa. (zadanie nr.) zgodnie ze złożoną ofertą Wykonawcy. Oferta cenowa jest załącznikiem nr 1 do umowy i stanowi jej integralną część. 3. Przedmiot niniejszej umowy musi być wolny od jakichkolwiek wad fizycznych i prawnych oraz roszczeń osób trzecich. 4. Oferowany przedmiot umowy w dniu składania ofert nie może być przeznaczony przez producenta do wycofania z produkcji lub sprzedaży. 2 WARUNKI PŁATNOŚCI 1. Za wykonanie przedmiotu Umowy, o którym mowa w 1 Wykonawca otrzyma wynagrodzenie, wg cen określonych w złożonej ofercie cenowej. 2. Całkowita wartość netto wynosi:.. zł. (słownie:...). 3. Całkowita wartość brutto wynosi: zł. (słownie: ). 4. W tym: 1) Wartość netto odczynników wynosi:.. zł. (słownie:..). 2) Wartość brutto odczynników wynosi:. zł. (słownie:...). 3) Dwudziestoczteromiesięczna wartość netto dzierżawy analizatora wynosi:. zł. (słownie:.). 4) Dwudziestoczteromiesięczna wartość brutto dzierżawy analizatora wynosi:. zł. (słownie:.). 5) Miesięczna opłata brutto za dzierżawę analizatora wynosi:.. zł. 5. Kwota określona w ust. 3 obejmuje wszystkie koszty realizacji przedmiotu Umowy z uwzględnieniem wszystkich opłat i podatków, w tym również koszty transportu i rozładowania, a także instalacji, uruchomienia analizatora, szkoleń personelu laboratorium w zakresie obsługi i interpretacji wyników oraz przeglądów okresowych. 6. W przypadku zmiany: 1) stawki podatku od towarow i usług, 2) wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę ustalonego na podstawie art. 2 ust. 3-5 ustawy z dnia 10 października 2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za pracę, 26

27 3) zasad podlegania ubezpieczeniom społecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub wysokości stawki składki na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne, wynagrodzenie, o ktorym mowa ust. 2 i 3 powyżej może ulec zmianie, o ile przed wystawieniem faktury Wykonawca udokumentuje wpływ tych zmian na koszty wykonania zamowienia oraz uzyska pisemną akceptację Zamawiającego na zmianę wysokości wynagrodzenia. 7. Płatność realizowana będzie przez Zamawiającego na podstawie faktur, wystawionych przez Wykonawcę po wykonaniu dostawy, w terminie.. dni od daty otrzymania przez Zamawiającego, prawidłowo wystawionej faktury. Za datę płatności przyjmuje się datę obciążenia rachunku bankowego płatnika. 8. Wynagrodzenie Wykonawcy będzie płatne na jego rachunek bankowy wskazany na fakturze. 9. Wypłata wynagrodzenia zostanie dokonana w złotych polskich. 10. Płatności na rzecz Wykonawcy mogą zostać pomniejszone o naliczone kary umowne, jeżeli taka forma zapłaty kary umownej zostanie wybrana przez Zamawiającego, zgodnie z 4 ust TERMIN I WARUNKI WYKONANIA 1. Wykonawca będzie realizował umowę przez okres 24 miesięcy od dnia podpisania umowy, tj. od dnia. do dnia. 2. Wykonawca będzie realizował dostawy odczynników na podstawie przesłanych faxem zamówień na nr fax.:.., na 7 dni przed planowaną dostawą. 3. Wykonawca gwarantuje, w szczególnych przypadkach realizację zamówień z terminem dostawy zamówienie 8.00 dostawa do 48 godzin (w dni robocze tj. w dni od poniedziału do piątku z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy) od momentu otrzymania zamówienia. 4. Dostarczane odczynniki powinny posiadać minimum 4 miesięczny termin ważności liczony od dnia dostawy - dot. zadania nr 1, 2, 3, 5 i 6. Dostarczane odczynniki powinny posiadać minimum 1 roczny termin ważności liczony od dnia dostawy - dot. zadania nr Krew kontrolna powinna posiadać termin ważności minimum 2 miesiące - dot. zadania nr Wykonawca dostarczy oryginalne odczynniki do analizatora dodzierżawionego w ramach umowy dot. zadania nr 1, 4, 5 i W przypadku awarii analizatora wynikającej ze stosowania odczynników złej jakości Wykonawca zobowiązany będzie do pokrycia kosztów serwisu i wymienionych oryginalnych części dot. zadania nr 1, 4, 5 i Wykonawca zapewnia międzynarodową kontrolę jakości RIQAS w trakcie trwania umowy w zakresie opisanym w załączniku nr 1 do umowy - dot. zadania nr 1, 4, Wraz z pierwszą dostawą odczynników Wykonawca dostarczy aktualne karty charakterystyki substancji niebezpiecznych wg. najnowszych rozporządzeń. 10. Na opakowaniach handlowych/urządzeniach/opakowaniach jednostkowych musi znajdować się znak CE. 11. Wykonawca dostosuje wielkości opakowań i okresy trwałości odczynników do ilości wykonywanych badań w uzgodnieniu z osobą wyznaczoną przez Dyrektora WIML. Ilości opakowań wyliczone z liczby oznaczeń należy zaokrąglić do pełnych jednostek w górę. 12. Wielkość opakowania sugerowanego została wyliczona biorąc pod uwagę przydatność do zużycia po jego otwarciu. Wykonawca oferując opakowanie, bierze odpowiedzialność za przydatność do zużycia w okresie wyliczonym na podstawie rocznego zużycia. W przypadku przeterminowania oferowanego produktu z uwagi na krótszy okres przydatności do zużycia, Wykonawca będzie zobowiązany dostarczyć dany produkt na własny koszt bez dodatkowego wynagrodzenia. 13. Wykonawca dostarczy towar będący przedmiotem umowy do siedziby Zamawiającego bezpośrednio do magazynu medycznego - Magazynów Wielobranżowych Działu Materiałowego WIML, w dni robocze do godz Osobą odpowiedzialną za odbiór towaru jest pan Zdzisław Gałecki. 15. Zamawiający dokona odbioru ilościowego i jakościowego towaru w siedzibie Zamawiającego, w dniu dostawy. Z odbioru ilościowego i jakościowego sporządza się protokół stanowiący podstawę do wystawienia faktury. 27

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Dotyczy: postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego o wartości mniejszej niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art.11 ust.8

Bardziej szczegółowo

ZESPÓŁ OPIEKI ZDROWOTNEJ w Świętochłowicach

ZESPÓŁ OPIEKI ZDROWOTNEJ w Świętochłowicach ZESPÓŁ OPIEKI ZDROWOTNEJ w Świętochłowicach ul. Chorzowska 38, 41-605 Świętochłowice Sąd Rejonowy w Katowicach Nr KRS 0000042462 NIP 627-16-69-770, REGON 000311450 Dyrektor tel.032/ 245-34-40 tel.032 /770-77-84

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. Przedmiot zamówienia:

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. Przedmiot zamówienia: Nr sprawy: 24/2015 Zamawiający Regionalne Centrum Polityki Społecznej w Łodzi ul. Snycerska 8 91-302 Łódź SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Przedmiot zamówienia: Świadczenie usługi restauracyjnej

Bardziej szczegółowo

Specyfikacja istotnych warunków zamówienia

Specyfikacja istotnych warunków zamówienia 1 ZP.271.11.2014 Specyfikacja istotnych warunków zamówienia Dostawa sprzętu komputerowego i oprogramowania w ramach projektu Zintegrowany system e-usług dla mieszkańców Zadanie uzyskało pomoc finansową

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA W POSTĘPOWANIU O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA W POSTĘPOWANIU O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA W POSTĘPOWANIU O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO Dostawa samochodu furgon przystosowanego do przewozu osób zatrzymanych dla Straży Miejskiej w Szczecinku. I.

Bardziej szczegółowo

TRAMWAJE ŚLĄSKIE S.A CHORZÓW, UL. INWALIDZKA 5 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. zwanej dalej w skrócie SIWZ

TRAMWAJE ŚLĄSKIE S.A CHORZÓW, UL. INWALIDZKA 5 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. zwanej dalej w skrócie SIWZ TRAMWAJE ŚLĄSKIE S.A. 41-506 CHORZÓW, UL. INWALIDZKA 5 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA zwanej dalej w skrócie SIWZ Dostawa ręcznego wózka podnośnikowego widłowego z przeznaczeniem dla ZUR Chorzów

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Przetarg nieograniczony roboty budowlane: Wymiana drzwi w Zespole Szkół Budowlanych w Braniewie

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Przetarg nieograniczony roboty budowlane: Wymiana drzwi w Zespole Szkół Budowlanych w Braniewie ZSB/RO/4/2012. SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Przetarg nieograniczony roboty budowlane: Wymiana drzwi w Zespole Szkół Budowlanych w Braniewie CPV: 45.21.00.00-2 Roboty budowlane w zakresie

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE O WSZCZĘCIU POSTĘPOWANIA STRONA INTERNETOWA UMS ORAZ TABLICA OGŁOSZEŃ. NR PO-II-/370/ZZP-3/22/15

OGŁOSZENIE O WSZCZĘCIU POSTĘPOWANIA STRONA INTERNETOWA UMS ORAZ TABLICA OGŁOSZEŃ. NR PO-II-/370/ZZP-3/22/15 Urząd Morski w Szczecinie na podstawie ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych ( tekst jednolity Dz. U. z 2013 r., poz. 907 z późn. zm.) ogłasza postępowanie o udzielenie zamówienia

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ)

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) na: Dostawę szaf ubraniowych i biurowych do wyposażenia budynku B Zespołu Szkół Muzycznych. 1. NAZWA ORAZ ADRES ZAMAWIAJĄCEGO: Zespół Szkół Muzycznych

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.szpitalzelazna.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.szpitalzelazna.pl Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.szpitalzelazna.pl Warszawa: Dostawa implantów do leczenia zaburzeń statyki narządów miednicy

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.senat.gov.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.senat.gov.pl Page 1 of 6 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.senat.gov.pl Warszawa: dostawa dwóch fabrycznie nowych samochodów osobowych Numer

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.bip.zozbrodnica.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.bip.zozbrodnica.pl 1 z 7 2013-11-29 13:30 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.bip.zozbrodnica.pl Brodnica: Dostawa odczynników laboratoryjnych wraz

Bardziej szczegółowo

I. Odczynniki i materiały zużywalne

I. Odczynniki i materiały zużywalne Pak Nr 10 Dzierżawa analizatora do badań pilnych wraz z odczynnikami i aparatem zastępczym I. Odczynniki i materiały zużywalne L/ Nazwa odczynnika p Ilość oznaczeń na 3 lata oznacz. netto oznacz. brutto

Bardziej szczegółowo

Numer ogłoszenia: ; data zamieszczenia: OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy

Numer ogłoszenia: ; data zamieszczenia: OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy 1 z 9 2015-09-09 14:30 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.sniadecja.pl Białystok: Dostawa Odczynników do badań hematologicznych

Bardziej szczegółowo

S P E C Y F I K A C J A ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

S P E C Y F I K A C J A ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA S P E C Y F I K A C J A ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA postępowania o udzielenie zamówienia na sukcesywne dostawy pasków testowych do pomiaru poziomu cholesterolu i poziomu glukozy we krwi metodą paskową

Bardziej szczegółowo

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz budżetu państwa

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz budżetu państwa Projekt nr WND-RPLD.03.06.00-00-766/11, pn. "Podniesienie konkurencyjności firmy i zwiększenie dostępności usług medycznych" współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.spsk1.com.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.spsk1.com.pl http://bzp0.portal.uzp.gov.pl/index.php?ogloszenie=show&pozycja=87828&rok= Page 1 of 8 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.spsk1.com.pl

Bardziej szczegółowo

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia ZP/3411/1/2011 pieczęć zamawiającego Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia ROZDZIAŁ I ( I ) Informacje ogólne Zamawiający: Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Miejski Ośrodek Zdrowia w

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA ( SIWZ )

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA ( SIWZ ) SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA ( SIWZ ) ZAMAWIAJĄCY: POWIATOWY OŚRODEK DOKUMENTACJI GEODEZYJNEJ I KARTOGRAFICZNEJ UL. JACKOWSKIEGO 18, 60-509 POZNAŃ www.bip.podgik-poznan.pl tel. (61) 8410-508,

Bardziej szczegółowo

FORMULARZ OFERTOWY (OFERTA WYKONAWCY) Do Zarządu PGKiM Sp. z o.o. w Krotoszynie Uwaga: wypełnia w całości i podpisuje Wykonawca.

FORMULARZ OFERTOWY (OFERTA WYKONAWCY) Do Zarządu PGKiM Sp. z o.o. w Krotoszynie Uwaga: wypełnia w całości i podpisuje Wykonawca. FORMULARZ OFERTOWY (OFERTA WYKONAWCY) Do Zarządu PGKiM Sp. z o.o. w Krotoszynie Uwaga: wypełnia w całości i podpisuje Wykonawca. Załącznik nr 1 Nazwa i adres Wykonawcy:...... REGON... NIP:... Telefon...,

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA dla postępowania o udzielenia zamówienia publicznego na dostawę sprzętu sportowego do narciarstwa biegowego dla dzieci i młodzieży dla Polskiego Związku Biathlonu

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.spsk1.com.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.spsk1.com.pl 1 z 7 2015-11-24 11:53 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.spsk1.com.pl Wrocław: Usługa wykonania i dostawy druków medycznych, etykiet

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: bip.poznan.

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia:  bip.poznan. 1 z 6 2014-09-08 11:19 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.ztm.poznan.pl, bip.poznan.pl/public/ Poznań: Wykonanie nadruków na kopertach

Bardziej szczegółowo

V zamówienia publicznego zawarcia umowy ramowej ustanowienia dynamicznego systemu zakupów (DSZ) SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

V zamówienia publicznego zawarcia umowy ramowej ustanowienia dynamicznego systemu zakupów (DSZ) SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA 1 z 5 2015-10-09 12:14 Częstochowa: Kompleksowe czyszczenie i dezynfekcja kanałów instalacji wentylacji i klimatyzacji w Wojewódzkim Szpitalu Specjalistycznym im. Najświętszej Maryi Panny w Częstochowie

Bardziej szczegółowo

OCHRONA BUDYNKU PROKURATURY REJONOWEJ W BOLESŁAW- CU PRZY UL. B. CHROBREGO 5 KOD CPV

OCHRONA BUDYNKU PROKURATURY REJONOWEJ W BOLESŁAW- CU PRZY UL. B. CHROBREGO 5 KOD CPV Jelenia Góra 25.07.2008 r Specyfikacja istotnych warunków zamówienia Oznaczenie postępowania: ZP IVG.230/96/08 ZAMAWIAJĄCY: Prokuratura Okręgowa w Jeleniej Górze (pełna nazwa) 58-500 Jelenia Góra ul. Muzealna

Bardziej szczegółowo

Dostawa jednego fabrycznie nowego samochodu operacyjnego

Dostawa jednego fabrycznie nowego samochodu operacyjnego Zatwierdzam: Kielce, dnia 10 listopada 2014 r. Komendant Miejski Państwowej Straży Pożarnej w Kielcach w/z Zastępca Komendanta Miejskiego st.bryg. Robert Sabat SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

Bardziej szczegółowo

Szpitala Zespolonego w Elblągu.. Numer ogłoszenia: ; data zamieszczenia: OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi

Szpitala Zespolonego w Elblągu.. Numer ogłoszenia: ; data zamieszczenia: OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi Strona internetowa www.szpital.elblag.pl Elbląg dnia 05.03.2014 r. Oznaczenie postępowania 13/2014 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia:

Bardziej szczegółowo

Warszawa: Kreacja kampanii medialnej Numer ogłoszenia: 97479-2011; data zamieszczenia: 25.03.2011 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi

Warszawa: Kreacja kampanii medialnej Numer ogłoszenia: 97479-2011; data zamieszczenia: 25.03.2011 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi Page 1 of 7 Warszawa: Kreacja kampanii medialnej Numer ogłoszenia: 97479-2011; data zamieszczenia: 25.03.2011 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy:

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.spsk1.com.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.spsk1.com.pl 1 z 7 2015-08-28 11:08 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.spsk1.com.pl Wrocław: Dostawa pieluchomajtek dla noworodków, dzieci, dorosłych.

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.spsk1.com.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.spsk1.com.pl Page 1 of 10 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.spsk1.com.pl Wrocław: dostawa gazów medycznych wraz z dzierżawą butli i zbiorników

Bardziej szczegółowo

I. 1) NAZWA I ADRES: Instytut Transportu Samochodowego, ul. Jagiellońska 80, 03-301 Warszawa, woj.

I. 1) NAZWA I ADRES: Instytut Transportu Samochodowego, ul. Jagiellońska 80, 03-301 Warszawa, woj. Page 1 of 7 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.its.waw.pl/zamowienia_publiczne,1869,1869,1.html Warszawa: Drukowanie plakatów i

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: bip.usdk.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: bip.usdk.pl Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: bip.usdk.pl Kraków: Dostawa ręczników papierowych Numer ogłoszenia: 24753-2014; data zamieszczenia:

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. Przedmiot zamówienia:

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. Przedmiot zamówienia: Nr sprawy: 5 /2015 Zamawiający Regionalne Centrum Polityki Społecznej w Łodzi ul. Snycerska 8 91-302 Łódź SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Przedmiot zamówienia: Świadczenie usługi hotelarskiej,

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia:

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.sniadecja.pl Białystok: Dostawa zużywalnego sprzętu medycznego na Blok Operacyjny oraz innego

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.wssk.wroc.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.wssk.wroc.pl Page 1 of 5 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.wssk.wroc.pl Wrocław: DOSTAWA WYROBÓW MEDYCZNYCH STOSOWANYCH W KARDIOLOGII INWAZYJNEJ

Bardziej szczegółowo

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia 1. Nazwa oraz adres Zamawiającego: Zamawiającym jest: Teatr Narodowy, 00-077 Warszawa, PI. Teatralny 3 tel. (022) 69 20 609, fax. (022) 69 20 741 strona internetowa:

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. Przedmiot zamówienia:

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. Przedmiot zamówienia: Zamawiający Regionalne Centrum Polityki Społecznej w Łodzi ul. Snycerska 8 91-302 Łódź SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Przedmiot zamówienia: Świadczenie usługi hotelarskiej, konferencyjnej i

Bardziej szczegółowo

Zielona Góra: Świadczenie usług medycznych dla Izby Wytrzeźwień w Zielonej Górze z podziałem na zadania liczba zadań 4.

Zielona Góra: Świadczenie usług medycznych dla Izby Wytrzeźwień w Zielonej Górze z podziałem na zadania liczba zadań 4. Izba Wytrzeźwień ul. Racula Im. Rodła 6 66-004 Zielona Góra Zielona Góra, dnia: 02 czerwca 2016 r. Sprawa 6/2016 Zielona Góra: Świadczenie usług medycznych dla Izby Wytrzeźwień w Zielonej Górze z podziałem

Bardziej szczegółowo

Specyfikacja istotnych warunków zamówienia Przetarg nieograniczony

Specyfikacja istotnych warunków zamówienia Przetarg nieograniczony Specyfikacja istotnych warunków zamówienia Przetarg nieograniczony Oznaczenie postępowania: DG-2501/16522/1322/10 ZAMAWIAJĄCY: Państwowy Instytut Weterynaryjny Państwowy Instytut Badawczy Al. Partyzantów

Bardziej szczegółowo

STRONA INTERNETOWA UMS ORAZ TABLICA OGLOSZEŃ. NR PO-II-/370/ZZP-3/04/15

STRONA INTERNETOWA UMS ORAZ TABLICA OGLOSZEŃ. NR PO-II-/370/ZZP-3/04/15 Urząd Morski w Szczecinie na podstawie ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych ( tekst jednolity Dz. U. z 2013 r., poz. 907 z późn. zm.) ogłasza postępowanie o udzielenie zamówienia

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (oznaczana dalej jako SIWZ)

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (oznaczana dalej jako SIWZ) SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (oznaczana dalej jako ) dla postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego Nazwa zamówienia: Usługa prenumeraty czasopism

Bardziej szczegółowo

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA. Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA. Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego. Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.psouu.pl Gdańsk: Przebudowa budynku szkolnego polegająca na dobudowie windy w części północnej

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia:

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.spzozmakuszynskiego.laborex.pl Ruda Śląska: Zakup, dostawa i instalacja aparatu USG dla potrzeb

Bardziej szczegółowo

Świadczenie usług ubezpieczenia

Świadczenie usług ubezpieczenia Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia Przetarg nieograniczony poniżej 193 000 euro - do postępowania prowadzonego na podstawie przepisów ustawy Prawo zamówień publicznych (tj. Dz. U. z 2007 r. Nr

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia:

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: Page 1 of 6 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.spsk1.com.pl Wrocław: Dostawy worków foliowych na odpady komunalne i medyczne Numer

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.its.waw.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.its.waw.pl Page 1 of 6 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.its.waw.pl Warszawa: Dostawa systemu do rejestracji pola stanu odkształcenia/naprężenia

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.spsk1.com.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.spsk1.com.pl 1 z 6 2014-09-22 10:51 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.spsk1.com.pl Wrocław: Dostawa tonerów, tuszy, taśm do urządzeń drukujących

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU Institute of Mother and Child L Institut de la Mère et de l Enfant Znak sprawy: A/ZP/SZP.251-33/15 Warszawa, 30 czerwca 2015 roku OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU Nazwa i adres zamawiającego: Instytut Matki i Dziecka

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.gik.gda.pl/

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.gik.gda.pl/ Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.gik.gda.pl/ Gdańsk: Świadczenie usług telefonii komórkowej, bezprzewodowego dostępu do internetu

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.spsk1.com.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.spsk1.com.pl 1 z 6 2015-02-26 12:47 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.spsk1.com.pl Wrocław: usługa konserwacji i naprawy wentylatorów i klimatyzatorów

Bardziej szczegółowo

Zapytanie ofertowe. Na prowadzenie kompleksowej obsługi prawnej firmy Biotech Poland Sp. z o.o.

Zapytanie ofertowe. Na prowadzenie kompleksowej obsługi prawnej firmy Biotech Poland Sp. z o.o. Warszawa, dn. 10.03.2014r. Zapytanie ofertowe Na prowadzenie kompleksowej obsługi prawnej firmy Biotech Poland Sp. z o.o. Postpowanie nie podlega ustawie z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia:

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: 1 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.hospital.com.pl Bielsko-Biała: Świadczenie usług w zakresie wykonywania przeglądów technicznych

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia r.

Warszawa, dnia r. Warszawa, dnia 08-03-2012 r. PRZETARG NIEOGRANICZONY Nr MZ-AGZ-270-5621/JP/12 na dostawę artykułów biurowych na podstawie art. 39 ustawy z 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2010

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Znak: DPS/2008 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA I II III NAZWA (FIRMA) ORAZ ADRES ZAMAWIAJĄCEGO Dom Pomocy Społecznej nr 1 ul. Podmiejska Boczna 10 66-400 Gorzów Wlkp. tel. (095) 732-35-22 fax

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.zdit.uml.lodz.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.zdit.uml.lodz.pl 1 z 6 2015-09-22 16:39 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.zdit.uml.lodz.pl Łódź: Informatyzacja Zarządu Dróg i Transportu w Łodzi

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 14.03.2012 r.

Warszawa, dnia 14.03.2012 r. Warszawa, dnia 14.03.2012 r. PRZETARG NIEOGRANICZONY Nr MZ-AGZ-270-5645/JP/12 usługi gastronomiczne na podstawie art. 39 ustawy z 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2010 r. Nr 113,

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia:

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: Strona 1 z 6 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.bip.zdw.zgora.pl (bezpłatnie) Zielona Góra: Pięcioletni przegląd dróg wojewódzkich

Bardziej szczegółowo

ZP.272.GS AŁ Warszawa, dnia 19 marca 2014 r.

ZP.272.GS AŁ Warszawa, dnia 19 marca 2014 r. ZP.272.GS.26.58.2014.AŁ Warszawa, dnia 19 marca 2014 r. OGŁOSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM ZAKOŃCZONYM AUKCJĄ ELEKTRONICZNĄ o wartości zamówienia mniejszej od kwoty 207 000 euro określonej w przepisach

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia:

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.uni.wroc.pl Wrocław: Usługa konserwacji systemów sygnalizacji włamań i napadu oraz systemów telewizji

Bardziej szczegółowo

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA. file:///c:/users/asia/appdata/local/microsoft/windows/temporary In...

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA. file:///c:/users/asia/appdata/local/microsoft/windows/temporary In... Katowice: Dostawy wzorców oraz materiałów certyfikowanych do badań laboratoryjnych, dostawy surowic do badań laboratoryjnych, dostawy produktów do badań mikrobiologicznych, dostawy odczynników chemicznych.

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia:

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: 1 z 7 2015-06-22 13:33 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.spsk1.com.pl Wrocław: Usługa transportu posiłków z kuchni przy ul. Traugutta

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia:

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.inhort.pl/zamowienia-publiczne Skierniewice: Sukcesywne dostawy odczynników chemicznych do realizacji

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. Wykonanie i instalacja Systemu kontroli dostępu i rejestracji czasu pracy.

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. Wykonanie i instalacja Systemu kontroli dostępu i rejestracji czasu pracy. Centrum Projektów Informatycznych Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji Adres: ul. Pileckiego 63, 02-781 Warszawa Znak sprawy: 40-CPI-WA-2244/10 ZATWIERDZAM. Kierownik zamawiającego /data/ SPECYFIKACJA

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA 1. INFORMACJE WPROWADZAJĄCE 1.1 Zamawiający: Centrum Myśli Jana Pawła II Foksal 11, 00-372 Warszawa tel. 022 826 42 21 fax: 022 826 42 23 e-mail: centrum@centrumjp2.pl

Bardziej szczegółowo

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY I. 1) NAZWA I ADRES:

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY I. 1) NAZWA I ADRES: Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.inhort.pl/zamowienia-publiczne/ogloszenia-o-zamowieniach-2015-r. Skierniewice: Dostawa sprzętu

Bardziej szczegółowo

Dział Zamówień Publicznych i Zaopatrzenia

Dział Zamówień Publicznych i Zaopatrzenia Institute of Mother and Child L Institut de la Mère et de l Enfant Znak sprawy: A/ZP/SZP.251-1/15 Warszawa, 14 stycznia 2015 roku OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU Nazwa i adres zamawiającego: Instytut Matki i Dziecka

Bardziej szczegółowo

Ogłoszenie o zamówieniu dostawa sprzętu komputerowego. dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na dostawę sprzętu

Ogłoszenie o zamówieniu dostawa sprzętu komputerowego. dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na dostawę sprzętu Numer sprawy: 52 / SR/ GJ / 2008 Poznań, dnia 04.06.2008 r. O G Ł O S Z E N I E O Z A M Ó W I E N I U dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na dostawę sprzętu komputerowego do Sądu Rejonowego

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej zamawiającego: I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Samodzielny publiczny zakład opieki zdrowotnej.

Adres strony internetowej zamawiającego:  I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Samodzielny publiczny zakład opieki zdrowotnej. Płock: Dzierżawa aparatu i zakup odczynników do badań immunohistochemicznych dla Zakładu Patomorfologii Numer ogłoszenia: 32708-2014; data zamieszczenia: 29.01.2014 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy Zamieszczanie

Bardziej szczegółowo

I. 1) NAZWA I ADRES: Uniwersytet Wrocławski, pl. Uniwersytecki 1, 50-137 Wrocław, woj. dolnośląskie, tel. 071 3752234, faks 071 3752472.

I. 1) NAZWA I ADRES: Uniwersytet Wrocławski, pl. Uniwersytecki 1, 50-137 Wrocław, woj. dolnośląskie, tel. 071 3752234, faks 071 3752472. Wrocław: dostawa urządzeń komputerowych, podzespołów komputerowych, drukarek i oprogramowania dla Wydziału Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego Numer ogłoszenia: 275478-2015; data

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia:

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: 1 z 6 2015-11-25 14:12 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.szpital.jaslo.pl Jasło: dostawa endoprotez stawu biodrowego bezcementowych

Bardziej szczegółowo

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Okres w dniach: 14.

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Okres w dniach: 14. Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.szpitalzelazna.pl Warszawa: Dostawa sprzętu komputerowego do Centrum Medycznego Żelazna Sp. z

Bardziej szczegółowo

WYŻSZA SZKOŁA OFICERSKA SIŁ POWIETRZNYCH

WYŻSZA SZKOŁA OFICERSKA SIŁ POWIETRZNYCH WYŻSZA SZKOŁA OFICERSKA SIŁ POWIETRZNYCH ogłasza przetarg nieograniczony na zakup systemu bezzałogowego statku powietrznego klasy mini do szkolenia obsługi Systemów Bezzałogowych Statków Powietrznych (Zp/pn/22/2016)

Bardziej szczegółowo

Stowarzyszenie Lubuskie Trójmiasto ul. Podgórna 22, 65-424 Zielona Góra www.lubuskietrojmiasto.eu, NIP 9730937764

Stowarzyszenie Lubuskie Trójmiasto ul. Podgórna 22, 65-424 Zielona Góra www.lubuskietrojmiasto.eu, NIP 9730937764 Stowarzyszenie Lubuskie Trójmiasto ul. Podgórna 22, 65-424 Zielona Góra www.lubuskietrojmiasto.eu, NIP 9730937764 Sprawa: ZP.3/2013 Zielona Góra, 4 września 2013 r. Ogłoszenie o zamówieniu o wartości mniejszej

Bardziej szczegółowo

ENERGA Elektrownie Ostrołęka SA Ostrołęka, ul. Elektryczna 5. SPECYFIKACJA w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na:

ENERGA Elektrownie Ostrołęka SA Ostrołęka, ul. Elektryczna 5. SPECYFIKACJA w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na: 07-401 Ostrołęka, ul. Elektryczna 5 tel: (prefix 29) 766 20 00 fax: (prefix 29) 769 11 45 e-mail: zeo@zeo.pl SPECYFIKACJA w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na: OPRACOWANIE

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.drmg.gdansk.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.drmg.gdansk.pl 1 z 6 2014-06-10 11:26 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.drmg.gdansk.pl Gdańsk: Modernizacja boisk sportowych wraz z zagospodarowaniem

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia:

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: 1 z 5 2015-01-19 12:15 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.bip.cui.wroclaw.pl Wrocław: Obsługa serwisowa sprzętu komputerowego w

Bardziej szczegółowo

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA. Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA. Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego. Zegrze: Zakup i dostawa filtrów samochodowych i do agregatów dla jednostek wojskowych będących na zaopatrzeniu Jednostki Wojskowej 4809 w Zegrzu Numer ogłoszenia: 123506-2014; data zamieszczenia: 10.04.2014

Bardziej szczegółowo

I. 1) NAZWA I ADRES: Uniwersytet Wrocławski, pl. Uniwersytecki 1, 50-137 Wrocław, woj. dolnośląskie, tel. 071 3752234, faks 071 3752472.

I. 1) NAZWA I ADRES: Uniwersytet Wrocławski, pl. Uniwersytecki 1, 50-137 Wrocław, woj. dolnośląskie, tel. 071 3752234, faks 071 3752472. Wrocław: Świadczenie usług pocztowych w zakresie przyjmowania, przemieszczania i doręczania przesyłek w obrocie krajowym i zagranicznym oraz zwracania przesyłek do nadawcy po wyczerpaniu możliwości ich

Bardziej szczegółowo

Skierniewice: Dostawa aparatury badawczej Numer ogłoszenia: 293276-2015; data zamieszczenia: 02.11.2015 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy

Skierniewice: Dostawa aparatury badawczej Numer ogłoszenia: 293276-2015; data zamieszczenia: 02.11.2015 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.inhort.pl/zamowienia-publiczne/ogloszenia-o-zamowieniach-2015-r. Skierniewice: Dostawa aparatury

Bardziej szczegółowo

ISTOTNE WARUNKI ZAMÓWIENIA

ISTOTNE WARUNKI ZAMÓWIENIA AGENCJA MIENIA WOJSKOWEGO Oddział Regionalny w Krakowie 31-155 Kraków ul. Montelupich 3 OKDGMR.776.1.2015/1 (znak sprawy zgodnie z JRWA nadany w EOD) ZATWIERDZAM... (data i podpis kierownika zamawiającego)

Bardziej szczegółowo

DOKUMENTACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

DOKUMENTACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Znak sprawy : RIZ.3401-8/10 DOKUMENTACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA o wartości nie przekraczającej równowartość do kwoty 14 000 EURO na podstawie regulaminu ramowych procedur udzielania zamówień publicznych

Bardziej szczegółowo

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA. http://bzp0.portal.uzp.gov.pl/index.php?ogloszenie=show&pozycja=82238&rok=201...

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA. http://bzp0.portal.uzp.gov.pl/index.php?ogloszenie=show&pozycja=82238&rok=201... Strona 1 z 5 Katowice: Dzierżawa analizatora do analizy biochemicznej moczu wraz z dostawą odczynników, pasków, materiałów kalibracyjnych, kontrolnych, eksploatacyjnych Numer ogłoszenia: 82238-2011; data

Bardziej szczegółowo

ZAPROSZENIE do złożenia OFERTY

ZAPROSZENIE do złożenia OFERTY ZAPO/AZ/29/2015 ZAPROSZENIE do złożenia OFERTY Katowice, dnia 29 lipca 2015r. I. ZAMAWIAJĄCY Górnośląskie Przedsiębiorstwo Wodociągów Spółka Akcyjna adres: 40-026 Katowice ul. Wojewódzka 19, zarejestrowane

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA O WARTOŚCI NIEPRZEKRACZAJĄCEJ WYRAśONEJ W ZŁOTYCH RÓWNOWARTOŚCI 60 000 EURO W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO Dotyczy dostawy sprzętu komputerowego i materiałów

Bardziej szczegółowo

Poznań: Dostawa aplikacji MAPA V8 SDO Numer ogłoszenia: ; data zamieszczenia: OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy

Poznań: Dostawa aplikacji MAPA V8 SDO Numer ogłoszenia: ; data zamieszczenia: OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy 1 z 6 2013-04-15 16:46 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.geopoz.pl Poznań: Dostawa aplikacji MAPA V8 SDO Numer ogłoszenia: 57009-2013;

Bardziej szczegółowo

Numer ogłoszenia: 71315-2014; data zamieszczenia: 02.04.2014 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy

Numer ogłoszenia: 71315-2014; data zamieszczenia: 02.04.2014 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy 1 z 6 2014-04-02 13:24 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.ztm.poznan.pl lub bip.poznan.pl Poznań: Zakup i dostawa oprogramowania

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU dostawy. I. 1) NAZWA I ADRES: Dom Pomocy Społecznej dla Kombatantów im. Jana Lembasa,

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU dostawy. I. 1) NAZWA I ADRES: Dom Pomocy Społecznej dla Kombatantów im. Jana Lembasa, Zielona Góra: Dostawa żywności do Domu Pomocy Społecznej dla Kombatantów im. Jana Lembasa przy ul. Lubuskiej 11 w Zielonej Górze z podziałem na zadania - liczba zadań 2 Numer ogłoszenia: 337180 2015; data

Bardziej szczegółowo

CENTRALNE BIURO ANTYKORUPCYJNE Al. Ujazdowskie 9. 00-583 Warszawa

CENTRALNE BIURO ANTYKORUPCYJNE Al. Ujazdowskie 9. 00-583 Warszawa Numer Sprawy: 12/ZP/CBA/2007 CENTRALNE BIURO ANTYKORUPCYJNE Al. Ujazdowskie 9 00-583 Warszawa Postępowanie prowadzone na podstawie ustawy Prawo zamówień publicznych z dnia 29 stycznia 2004r (Dz. U. z 2006

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA zwana dalej SIWZ

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA zwana dalej SIWZ ZAMAWIAJĄCY: KOMENDA POWIATOWA PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ W BRZEGU 49-300 BRZEG, UL. SAPERSKA 16 Nr sprawy: PT.2370.1.2013 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA zwana dalej SIWZ Postępowanie prowadzone

Bardziej szczegółowo

I. 1) NAZWA I ADRES: Ministerstwo Spraw Wewnętrznych, ul. Stefana Batorego 5, 02-591 Warszawa, woj.

I. 1) NAZWA I ADRES: Ministerstwo Spraw Wewnętrznych, ul. Stefana Batorego 5, 02-591 Warszawa, woj. Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.msw.gov.pl. lub bip.msw.gov.pl (link: zamówienia publiczne) Warszawa: Hosting dedykowany oraz

Bardziej szczegółowo

I. 1) NAZWA I ADRES: Instytut Ogrodnictwa, ul. Konstytucji 3 Maja 1/3, Skierniewice, woj. łódzkie, tel , faks

I. 1) NAZWA I ADRES: Instytut Ogrodnictwa, ul. Konstytucji 3 Maja 1/3, Skierniewice, woj. łódzkie, tel , faks Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.inhort.pl/zamowienia-publiczne/ogloszenia-o-zamowieniach-2015-r. Skierniewice: Dostawa plastików

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia:

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.uni.wroc.pl Wrocław: Dostawa sprzętu komputerowego i oprogramowania dla jednostek Administracji

Bardziej szczegółowo

Dostawa energii elektrycznej dla Gminy Kolbuszowa. Numer ogłoszenia: ; data zamieszczenia:

Dostawa energii elektrycznej dla Gminy Kolbuszowa. Numer ogłoszenia: ; data zamieszczenia: OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy Dostawa energii elektrycznej dla Gminy Kolbuszowa Numer ogłoszenia: 229397-2013; data zamieszczenia: 31.10.2013 Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy:

Bardziej szczegółowo

UZDROWISKO GOCZAŁKOWICE-ZDRÓJ

UZDROWISKO GOCZAŁKOWICE-ZDRÓJ Goczałkowice-Zdrój: Zakup wraz z dostawą środków czystości dla potrzeb Uzdrowiska Goczałkowice-Zdrój Sp. z o.o Numer ogłoszenia: 59872-2015; data zamieszczenia: 18.03.2015 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.szpital2.rzeszow.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.szpital2.rzeszow.pl Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.szpital2.rzeszow.pl Rzeszów: zakup i dostawy testów do oznaczania krwi utajonej w kale, testów

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA zwana dalej w skrócie SIWZ

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA zwana dalej w skrócie SIWZ Znak sprawy: 379/2014/PN/DZP SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA zwana dalej w skrócie SIWZ na opracowanie graficzne, skład oraz druk biuletynu Projekt Przedsiębiorczość na potrzeby projektu Rozwój

Bardziej szczegółowo

L.p. Opis Ilość sztuk

L.p. Opis Ilość sztuk ODDZIAŁ REGIONALNY W KRAKOWIE ul. Montelupich 3, 30-90 Kraków Znak sprawy: OKDO.776.4.205 (znak sprawy zgodnie z JRWA nadany w EOD) ZATWIERDZAM... (data i podpis kierownika zamawiającego) ISTOTNE WARUNKI

Bardziej szczegółowo

Zakup nowego samochodu przystosowanego do przewozu osób niepełnosprawnych

Zakup nowego samochodu przystosowanego do przewozu osób niepełnosprawnych Zakup nowego samochodu przystosowanego do przewozu osób niepełnosprawnych PRZETARG NIEOGRANICZONY o wartości zamówienia nie przekraczającej kwoty określonej w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust.

Bardziej szczegółowo

Wrocław: Dostawa defibrylatora dwufazowego Numer ogłoszenia: ; data zamieszczenia: OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy

Wrocław: Dostawa defibrylatora dwufazowego Numer ogłoszenia: ; data zamieszczenia: OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy 1 z 6 2016-04-14 12:36 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.spsk1.com.pl Wrocław: Dostawa defibrylatora dwufazowego Numer ogłoszenia:

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.drmg.gdansk.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.drmg.gdansk.pl Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.drmg.gdansk.pl Gdańsk: Dostawa i montaż 6 notebooków, szafy dystrybucyjnej, switcha oraz 6 zestawów

Bardziej szczegółowo