WYJAŚNIENIE TREŚCI SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "WYJAŚNIENIE TREŚCI SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA"

Transkrypt

1 Chełmno, dnia r. N/znak: ZOZ.II/ZP/101/2012 WYJAŚNIENIE TREŚCI SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Zespół Opieki Zdrowotnej w Chełmnie działając na podstawie: art. 38 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (j.t. Dz.U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759, z późn. zm.) wyjaśnia treść specyfikacji istotnych warunków zamówienia sporządzonej w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego pn. Dostawa odczynników laboratoryjnych dla Zespołu Opieki Zdrowotnej w Chełmnie, nr postępowania 19/2012. Pytanie nr 1 Dotyczy: pakiet nr 17 Czy Zamawiający w pakiecie nr 17 wymaga zapewnienia udziału w zewnątrzlaboratoryjnej Międzynarodowej Kontroli jakości Analizy Moczu? Czy Zamawiający wymaga, aby zewnętrzna międzynarodowa kontrola, wewnętrzna kontrola, paski i czytnik pochodziły od jednego producenta? Zamawiający nie wymaga zapewnienia udziału w zewnątrzlaboratoryjnej Międzynarodowej Kontroli jakości Analizy Moczu. Zamawiający wymaga aby wewnętrzna kontrola, paski i czytnik pochodziły od jednego producenta. Pytanie nr 2 Dotyczy: SIWZ, Rozdział IV- Istotne dla stron postanowienia umowy projekt umowy, 1 ust. 2 Zamawiający zastrzega, iż ilości towaru określone w ofercie stanowią wartość szacunkową i mogą ulec zmniejszeniu w zależności od potrzeb Zamawiającego. W związku z powyższym prosimy o zastrzeżenie, iż ograniczenie zamawianego asortymentu nie przekroczy 20% poprzez uzupełnienie zapisu w brzmieniu: przy czym zmniejszenie zamawianego asortymentu nie przekroczy 20%. Zamawiający wyraża zgodę na zmianę określoną w następujący sposób: 1 ust. 2 Ilość określona w ofercie stanowi wartość szacunkową i może ulec zmniejszeniu, nie więcej niż o 50% dostawy, w zależności od potrzeb Zamawiającego. Zamawiający nie ma obowiązku dokonania zakupu pozostałej części towaru niezrealizowanej w okresie trwania umowy z uwagi na zmniejszone zapotrzebowanie". Pytanie nr 3 Dotyczy: SIWZ, Rozdział IV- Istotne dla stron postanowienia umowy projekt umowy, 2 ust. 1: Prosimy o dopisanie po słowach w terminie 5 dni zwrotu roboczych. Zamawiający wyraża zgodę na proponowaną zmianę. W związku ze zmianą treść 2 ust. 1 otrzymuje brzmienie Dostawy następować będą sukcesywnie, w asortymencie i ilości zgodnie z zamówieniami częściowymi Zamawiającego w terminie 5 dni roboczych od dnia otrzymania zamówienia"

2 Pytanie nr 4 Dotyczy: SIWZ, Rozdział IV- Istotne dla stron postanowienia umowy projekt umowy, 3 ust. 1: Prosimy o zmianę użytego sformułowania od daty otrzymania na zwrot od daty wystawienia. Dotychczasowy zapis powoduje, iż niemożliwe jest bezpośrednie ustalenie daty powstania obowiązku podatkowego oraz dokładne określenie początku biegu terminu płatności. Zamawiający nie zgadza się na proponowaną zmianę. Dokładne określenie terminu płatności możliwe jest, gdyż faktura może zostać bezpośrednio dostarczona zamawiającemu lub może być przesłana listem poleconym za zwrotnym potwierdzeniem odbioru, co umożliwia dokładne określenie daty otrzymania przez zamawiającego faktury. Pytanie nr 5 Dotyczy: SIWZ, Rozdział IV- Istotne dla stron postanowienia umowy projekt umowy, 3 ust. 3: Prosimy o uzupełnienie postanowienia poprzez dodanie zapisu w brzmieniu:, a zgody takiej Zamawiający nie może odmówić. Wykonawca jest zobowiązany do spełnienia swojego świadczenia przed Zamawiającym i jednocześnie udziela mu kredytu. Wykonawca czyni to w przekonaniu, iż otrzyma ekwiwalent tego świadczenia. Nie zrealizowanie, w przewidzianym w umowie terminie, obowiązku zapłaty z dostarczony towar stanowi w świetle przepisów Kodeksu Cywilnego niewykonanie zobowiązania. W związku z czym Wykonawca powinien mieć prawo, w sytuacji gdy dojdzie do naruszenia przez Zamawiającego, postanowień umownych w tym zakresie, do odzyskania należnego mu wynagrodzenia na drodze prawem przewidzianych środków. Jednym z tych środków jest prawo przeniesienia wierzytelności na osobę trzecią. Zamawiający ogranicza uprawnienia Wykonawcy w tym zakresie zastrzegając sobie prawo do nie wyrażenia zgody na cesję, tym samym wyłączając prawo do podochodzenia należnego Wykonawcy świadczenia, poza drogą przymusu sądowego. Tak skonstruowany zapis daje Zamawiającemu pełną swobodę i dowolność w podejmowaniu decyzji, co w istocie jest narzuceniem Wykonawcy uciążliwych warunków umownych w zakresie egzekwowania swoich praw. Dlatego też działając w ramach zasady równości praw i obowiązków stron Wykonawca prosi, o zwrot, iż zgody takiej nie można bezpodstawnie odmówić. Podmioty publiczne, a takim jest ZOZ w Chełmnie, mogą być przedmiotem łatwej egzekucji należności, w związku z czym nie ma potrzeby sprzedaży ewentualnych długów innym podmiotom. Pytanie nr 6 Dotyczy: SIWZ, Rozdział IV- Istotne dla stron postanowienia umowy projekt umowy, 3: Prosimy o dodanie postanowienia w następującym brzmieniu: Na wypadek zwłoki Zamawiającego w zapłacie ceny zakupu ponad 60 dni licząc od terminu zapłaty, Wykonawca będzie uprawniony do powstrzymania się ze spełnieniem obowiązku kolejnych dostaw do dnia zapłaty całości zaległych należności. W stosunkach zobowiązaniowych wynikających z umów wzajemnych jest regułą, że każda ze stron, zobowiązując się do świadczenia, czyni to w przekonaniu, iż otrzyma ekwiwalent swego świadczenia od kontrahenta, dlatego też zgodnie z art. 490 KC gdy spełnienie świadczenia przez drugą stronę staje się wątpliwe ze względu na jej stan majątkowy, strona zobowiązana do wcześniejszego świadczenia może powstrzymać się z jego spełnieniem do czasu gdy druga strona zaofiaruje świadczenie wzajemne lub nie da stosownego zabezpieczenia. Zamawiający nie wyraża zgodny na proponowaną zmianę umowy.

3 Odnosząc się do wyjaśnienia przyczyn zaproponowanej zmiany, zamawiający wskazuje, że zgodnie z treścią art. 491 kc, wykonawca ma możliwość ochrony swoich praw, w związku z czym dodatkowe zastrzeżenie jest zbędne. Zgodnie z w/w przepisem, jeżeli jedna ze stron dopuszcza się zwłoki w wykonaniu zobowiązania z umowy wzajemnej, druga strona może wyznaczyć jej odpowiedni dodatkowy termin do wykonania z zagrożeniem, iż w razie bezskutecznego upływu wyznaczonego terminu będzie uprawniona do odstąpienia od umowy. Może również bądź bez wyznaczenia terminu dodatkowego, bądź też po jego bezskutecznym upływie żądać wykonania zobowiązania i naprawienia szkody wynikłej ze zwłoki. Pytanie nr 7 Dotyczy: SIWZ, Rozdział IV- Istotne dla stron postanowienia umowy projekt umowy, 4 ust. 1 i 3: Prosimy o ujednolicenie zapisów umowy w zakresie wymaganych terminów ważności na dostarczany towar. Zamawiający ww. postanowieniach umowy wskazuje na 11 miesięcy i 4 tygodnie oraz odpowiednio 12 miesięcy i 5 tygodni. Zamawiający dokonuje zmiany umowy w zakresie 4 ust. 1 w ten sposób, że wykreśla zapisy zawarte w na - wiasie. W związku z powyższym treść 4 ust. 1 ma następujące brzmienie: Wykonawca dostarczy towar o wysokim standardzie pod względem norm jakościowych jak i o odpowiednim terminie ważności zapewniającym bezpieczne użycie dostarczonych odczynników laboratoryjnych". Zamawiający wyjaśnia przy tym, że termin przydatności do użycia krwinek wzorcowych musi wynosić co najmniej 5 tygodni a pozostałych odczynników - nie mniej niż 12 miesięcy. Pytanie nr 8 Dotyczy: SIWZ, Rozdział IV- Istotne dla stron postanowienia umowy projekt umowy, 4 ust. 8: Prosimy o dopisanie po słowach w terminie 5 dni zwrotu roboczych. Zamawiający wyraża zgodę. 4 ust. 8 otrzymuje brzmienie: Wykonawca zobowiązuje się do wymiany towaru wadliwego na towar bez wad w ciągu 5 dni roboczych od dnia otrzymania informacji o reklamacji Zmawiającego. Pytanie nr 9 Dotyczy: SIWZ, Rozdział IV- Istotne dla stron postanowienia umowy projekt umowy, 6 ust. 1: Prosimy o modyfikację ww. postanowienia poprzez dodanie zdania w następującym brzmieniu: Przed zastosowaniem jednak powyższego środka, Zamawiający zobowiązany jest wezwać Wykonawcę do spełnienia świadczenia, wyznaczając mu odpowiedni termin do wykonania obowiązku umownego. Pytanie nr 10 Dotyczy: SIWZ, Rozdział IV- Istotne dla stron postanowienia umowy projekt umowy, 6 ust. 2: Prosimy o uzupełnienie ww. postanowienia projektu umowy poprzez dodanie zapisu w brzmieniu: za wyjątkiem okoliczności, gdy nieterminowość dostaw wynika z faktu, iż Zamawiający zalega z płatnościami za dostarczony towar ponad 60 dni licząc od terminu zapłaty. Pytanie nr 11 Dotyczy: SIWZ, Rozdział IV- Istotne dla stron postanowienia umowy projekt umowy, 7 ust. 3: Prosimy o modyfikację ww. postanowienia poprzez dodanie zdania w następującym brzmieniu: Przed zastosowaniem jednak powyższego środka, Zamawiający zobowiązany jest wezwać Wykonawcę do spełnienia świadczenia, wyznaczając mu odpowiedni termin do wykonania obowiązku umownego.

4 Odczynniki oraz krwinki zamawiane przez Zamawiającego służą ściśle określonym celom i są wykorzystywane do ratowania zdrowia pacjentów, co oznacza, że zamawiający nie może wydłużać terminu dostaw. Pytanie nr 12 Dotyczy: SIWZ, Rozdział IV- Istotne dla stron postanowienia umowy projekt umowy, 7 ust. 4: Prosimy o modyfikację ww. postanowienia wzoru umowy w taki sposób, aby wysokość kary umownej naliczana była od wartości brutto niezrealizowanej części umowy. Jeśli dostawa odczynników będzie w znaczącej mierze realizowana w sposób prawidłowy, a dla przykładu odstąpienie do umowy będzie dotyczyć niewielkiej partii odczynników, to zastrzeżenie kary umownej naliczanej od ogólnej wartości całej umowy na dostawę będzie miała charakter rażąco zawyżony. W takiej sytuacji nie budzi wątpliwości dysproporcja między poniesioną szkodą a wysokością kary umownej. Zamawiający wyraża zgodę na zaproponowaną zmianę. W zawiązku z powyższym nowe brzmienie 7 ust. 4 ma następującą treść Zamawiający może naliczyć Wykonawcy karę umowną w wysokości 10 % wartości brutto niezrealizowanej części umowy w przypadku odstąpienia od umowy przez Zamawiającego z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy". Pytanie nr 13 Dotyczy: SIWZ, Rozdział IV- Istotne dla stron postanowienia umowy projekt umowy, 7 ust. 5: Zwracamy uwagę na kwestię potrącania kar umownych z wynagrodzenia. Proponujemy usunięcie tego zapisu. Zasadne byłoby, aby Wykonawca znał ewentualną kwotę kary umownej przed jej potrąceniem i ewentualnie mógł wówczas wyrazić zgodę na jej potrącenie z wynagrodzenia. Takie automatyczne i jednostkowe potrącanie może prowadzić do licznych błędów. Zamawiający nie wyraża zgody na zaproponowaną zmianę. Potrącenie jest jednostronną czynnością prawną nie wymagającą zgody. Równocześnie wskazuję, że potrącenie dokonuje się na skutek odpowiedniego oświadczenia skierowanego do strony umowy w formie pisemnej, w związku z czym wykonawca będzie wiedział o ewentualnym potrąceniu i jego wysokości. Pytanie nr 14 Dotyczy: SIWZ, Rozdział IV- Istotne dla stron postanowienia umowy projekt umowy, 7: Czy Zamawiający wyrazi zgodę na dodanie postanowienia w brzmieniu: "Łącznie wysokość kar umownych nie może przekroczyć 10% wartości umowy brutto, określonej w 1 ust. 4 niniejszej umowy". Zamawiający nie wyraża zgody na zaproponowaną zmianę. Pytanie nr 15 Dotyczy: SIWZ, Rozdział IV- Istotne dla stron postanowienia umowy projekt umowy, 7: Prosimy o uzupełnienie ww. postanowienia wzoru umowy poprzez dodanie zapisu w brzmieniu: Zamawiający zapłaci Wykonawcy karę umową w wysokości 10% wartości niezrealizowanej części umowy w przypadku odstąpienia od umowy przez Wykonawcę z przyczyn leżących po stronie Zamawiającego. Zamawiający nie wyraża zgody na zaproponowaną zmianę.

5 Pytanie nr 16 Dotyczy: Pakiet nr 13 Czy Zamawiający w Pakiecie nr 13 wymaga zaoferowania odczynników i krwi kontrolnej od jednego producenta w celu zapewnienia kompatybilności oferowanego asortymentu i możliwości uzyskiwania wysokiej jakości wyników? W przypadku odpowiedzi twierdzącej czy Zamawiający na potwierdzenie powyższej informacji wymaga dołączenia do oferty deklaracji zgodności CE i wpisu do Rejestracji Wyrobów Medycznych dla odczynników i krwi kontrolnej? Tak, Zamawiający wymaga zaoferowania odczynników i krwi kontrolnej od jednego producen - ta w celu zapewnienia kompatybilności oferowanego asortymentu i możliwości uzyskiwania wysokiej jakości wyników. Zamawiający wymaga oświadczeń, o których mowa w pkt. 7.4 SIWZ Inne dokumenty. Pytanie nr 17 Dotyczy: Pakiet nr 13 Czy Zamawiający w Pakiecie 13 wymaga aby krew kontrolna zmetrykowana była na analizatorze Micros 60 przy wykorzystaniu oferowanych odczynników? Jeżeli tak, to czy Zamawiający wymaga dołączenia do oferty przykładowej metryczki krwi kontrolnej, z zawartą informację przy użyciu jakich odczynników została ona zmetrykowana. Zamawiający wymaga aby krew kontrolna zmetrykowana była na analizatorze Micros 60 przy wykorzystaniu oferowanych odczynników. Zamawiający nie wymaga dołączenia do oferty przykładowej metryczki krwi kontrolnej. Pytanie nr 18 Dotyczy: Pakiet nr 8, poz. 14 Czy Zamawiający zgodzi się na zaoferowanie w pozycji 14 pakiet nr 8 PBS opakowań o pojemności 5 litrów bez lejka. Zgodnie z SIWZ. Pytanie nr 19 Dotyczy: Pakiet nr 8, poz. 9, 10, 11 Czy Zamawiający zgodzi się dla PAKIETU NR 8 POZYCJE 9,10,11 na podpisanie wraz z umową harmonogramu dostaw, który ułatwi realizację zawartej umowy, ze szczególnym wskazaniem na fakt specyficznego cyklu produkcyjnego niektórych pozycji przedmiotu zamówienia (krwinki)? Proponujemy wprowadzenie zapisu do projektu umowy o treści: dostawy krwinek realizowane będą zgodnie z wcześniej ustalonym przez strony harmonogramem dołączonym do umowy. Projekt harmonogramu zobowiązuje się przedłożyć Wykonawca. Uzasadnienie Krwinki produkowane są z krwi pozyskiwanej od dawców. Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Zdrowia dawcy o odpowiednich fenotypach mogą oddać krew tylko 6 razy w roku pod warunkiem,że przejdą pozytywnie badania wymagane w Banku Krwi. Zatem pozyskanie dawców i cykl pobrań narzuca wytwórcą krwinek wykorzystywanych do badań in vitro reżim produkcji w równych odstępach comiesięcznych. Ponadto termin ważności produktu wynosi od 5 do 6 tygodni. Kalkulacja potencjalnie 1 dostawy w miesiącu z wyłączeniem dostaw na cito pozwoli złożyć Wykonawcy korzystniejszą ofertę cenowo, a zważywszy, że laboratorium Zamawiającego jest zarządzane przez doświadczona kadrę nie zachwieje powyższe działanie pracą diagnostów. Zamawiający wyraża zgodę i modyfikuje projekt umowy w następujący sposób: dodaje się w 1 po ust. 4 ust. 5 w brzmieniu: Dostawy krwinek realizowane będą zgodnie z wcześniej ustalonym przez strony harmonogramem dołączo - nym do umowy. Projekt harmonogramu zobowiązuje się przedłożyć Wykonawca.

6 Pytanie nr 20 Dotyczy: Pakiet nr 8, poz. 8 Czy Zamawiający zgodzi się na zaoferowanie w pakiecie NR 8 pozycja 8. Surowica antyglobulinowa poliwalentna zgodnie z zaleceniami IHIT: Odczynnika antyglobulinowego poliwalentnego? Tak, Zamawiający wyraża zgodę. Pytanie nr 21 Dotyczy: pakiet nr 8 Czy w pozycji 6 w pakiecie nr 8 LISS- S Zamawiający miał na myśli LISS- L? Tak, Zamawiający miał na myśli LISS L. Pytanie nr 22 Dotyczy: Pakiet nr 9 Czy Zamawiający wymaga żeby parametry rozdziału żeli tj. czas i napięcie były wyznaczone przez producenta na posiadaną komorę? Tak, Zamawiający wymaga żeby parametry rozdziału żeli tj. czas i napięcie były wyznaczone przez producenta na posiadaną komorę. Pytanie nr 23 Dotyczy: Pakiet nr 15, poz. 1 Czy Zamawiający ma na myśli wymazówkę w probówce z podłożem? Tak. Pytanie nr 24 Dotyczy: Pakiet nr 15, poz. 2 Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania najbardziej standardowy test na posiew moczu do badania kultur bakterii moczowych Cled/ Mac Conkay? Tak, Zamawiający dopuści. Pytanie nr 25 Dotyczy: Pakiet nr 16, poz. 5, 7 Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania immunochromatograficzne testy kasetkowe? Tak, Zamawiający dopuści. Pytanie nr 26 Dotyczy: Pakiet nr 4, 5, 6, 7 Czy Zamawiający wyrazi zgodę na załączenie do oferty kart charakterystyki produktu, instrukcji, metodyk na płycie CD? Zgodnie z SIWZ.

7 Pytanie nr 27 Dotyczy: Pakiet nr 6 i 7 Prosimy o wyjaśnienie czy w pakiecie 6 i 7 Zamawiający wymaga zaoferowania wszystkich pozycji tj. odczynników, kalibratorów, kontroli i pozostałych materiałów zużywalnych od jednego producenta? Jedynie taki warunek gwarantuje najwyższa jakość uzyskanych wyników. Tak, w pakiecie 6 i 7 Zamawiający wymaga zaoferowania wszystkich pozycji tj. odczynników, kalibratorów, kontroli i pozostałych materiałów zużywalnych od jednego producenta Pytanie nr 28 Dotyczy: Pakiet nr 6 Prosimy o wyjaśnienie jaką ilość oznaczeń kontrolnych Zamawiający planuje wykonać dla pozycji 4, 5, 6? Czy ma to być np. jedno oznaczenie dziennie na przemian na każdym poziomie kontrolnym? Podana w tabeli liczba nie jest adekwatna do okresu eksploatacji analizatora? Jedno oznaczenie dziennie na przemian na każdym poziomie kontrolnym. Pytanie nr 29 Dotyczy: SIWZ Czy zgodnie z zaleceniami IHiT i Rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 30 grudnia 2009 roku w sprawie dokumentów jakich Zamawiający może zadać od wykonawcy w celu potwierdzenia, że oferowane dostawy odpowiadają wymaganiom określonym przez zamawiającego ( 5 ust. 1 pkt. 1), Zamawiający żąda dołączenia do oferty próbek krwinek wzorcowych? Uzasadnienie:...Zaleca się, aby przed podjęciem decyzji o zakupie odczynników diagnostycznych do badania krwi, zażądać od producenta próbek odczynników, wykonać badania swoistości i aktywności odczynników oraz sprawdzić, czy dane dotyczące kontroli aktywności przedstawione przez producenta są zgodne z wynikami badań własnych i czy odpowiadają normom.... Normy aktywności, swoistości oraz norm minimalnego miana. medyczne zasady pobierania krwi, oddzielania jej składników i wydawania, obowiązujące w jednostkach organizacyjnych publicznej służby krwi. Wydanie II Warszawa Immunologia transfuzjologiczna krwinek czerwonych w zakresie rozdz Kontrola i walidacja odczynników diagnostycznych do badania grup krwi. Zgodnie z SIWZ. Pytanie nr 30 Dotyczy: Pakiet nr 16, poz. 5 i 7 Czy Zamawiajacy dopusci test kasetkowy? Tak, dopuści. Pytanie nr 31 Dotyczy: Pakiet nr 16, poz. 7 Czy Zamawiający wymaga testu do oznaczania Adenowirusów i Rotawirusów o czułości analitycznej dla Rotawirusów = 8 ng/ ml a dla Adenowirusów = 4 ng/ ml? Zgodnie z SIWZ. Pytanie nr 32 Dotyczy: Pakiet nr 16, poz. 7 Czy Zamawiający wymaga testu do oznaczania Adenowirusów i Rotawirusów w którego zestawie każdej kasetce testowej odpowiada jedna probówka z buforem rozcieńczającym? Zgodnie z SIWZ.

8 Pytanie nr 33 Dotyczy: Pakiet nr 16, poz. 8 Czy Zamawiający wymaga testu w postaci indywidualnie pakowanych pasków? Zamawiający nie wymaga ale dopuszcza. Pytanie nr 34 Dotyczy: projekt umowy 1 ust. 2 i 5 Z uwagi specjalne ceny oferowane Zamawiającemu przez wykonawców, kalkulowane na podstawie ilości podanych przez Zamawiającego w przetargu, czy Zamawiający nie rozważy możliwości zmiany zapisu na: Zamawiający zastrzega sobie prawo do częściowej realizacji Umowy, jednak niezrealizowana wartość umowy nie może być większa niż 20% wartości umowy Zamawiający wyraża zgodę na zmianę w sposób określony w odpowiedzi na pytanie nr 2. Pytanie nr 35 Dotyczy: projekt umowy 2 ust. 1 Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmianę zapisu z 5 dni na 5 dni roboczych? Tak, Zamawiający wyraża zgodę, patrz pytanie nr 3. Pytanie nr 36 Dotyczy: projekt umowy 2 Czy Zamawiający wyrazi zgodę na dodanie do paragrafu sformułowania, iż Zamawiający będzie składał zamówienia według bieżących potrzeb, przy czym wartość zamówienia jednostkowego nie powinna być mniejsza niż 150 zł. netto Prośbę motywujemy to tym, że dla zamówień poniżej 150 zł. koszty transportu na które składają się m.in.: koszty opakowania transportowego, robocizny, koszty wydrukowania listów przewozowych i faktury, koszty dostarczenia towaru przez przewoźnika, są wyższe niż wartość marży uzyskanej ze sprzedaży towaru o takiej wartości. Pytanie nr 37 Dotyczy: projekt umowy 3 ust. 1 Prosimy o zmianę zapisu z: 30 dni od daty otrzymania poprawnie wystawionej faktury VAT Zamawiającemu na zapis brzmiący następująco: 30 dni od dnia wystawienia faktury VAT Zamawiającemu Prośbę motywujemy faktem, iż zmiana tego zapisu umożliwi Wykonawcy precyzyjne określenie faktycznego terminu dostawy. Jeśli Zamawiający nie wyrazi zgody, prosimy o wskazanie osoby odpowiedzialnej do odbioru dostawy, która to osoba będzie potwierdzała odbiór towaru i faktury VAT.. Wyjaśnienie w odpowiedzi na pytanie nr 4.

9 Pytanie nr 38 Dotyczy: projekt umowy 4 ust. 1 i 3 Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmianę zapisu z: min. 11 m-cy i nie krótszy niż 12 miesięcy na zapis: nie krótszy niż 6 miesięcy? Wyjaśnienie zostały zawarte w odpowiedzi na pytanie nr 7. Pytanie nr 39 Dotyczy: projekt umowy 4 ust. 4, 5, 6, 7 i 8 Czy Zamawiający dopuści zmianę terminu, w którym Wykonawca ma załatwić reklamację na termin realny tj. - dla reklamacji ilościowych realny termin rozpatrzenia i załatwienia reklamacji to 7 dni robocze od chwili jej otrzymania, - dla reklamacji jakościowych - realny termin rozpatrzenia i załatwienia reklamacji to 14 dni roboczych od chwili otrzymania próbek reklamowanego towaru. Wykonawca, aby rozpatrzyć reklamację jakościową musi najpierw zbadać zwrócony towar i następnie podjąć decyzję o uznaniu reklamacji. Załatwienie reklamacji wymaga spełnienia określonych procedur, co jest czasochłonne, dlatego też właściwe rozpatrzenie reklamacji i wymiana towaru w ciągu 7 dni jest trudne do wykonania. Patrz odpowiedzi na pytanie nr 8. Pytanie nr 40 Dotyczy: projekt umowy 6 ust. 3 Prosimy o odpowiedź czy Zamawiający wyrazi zgodę wykreślenie powyższego zapisu z projektu umowy? Pytanie nr 41 Dotyczy: projekt umowy 6 Czy Zamawiający rozważy wprowadzenie w powyższym paragrafie ustępu mówiącego, że: 1. Umowa może być rozwiązana przez każdą ze stron za 1 miesięcznym wypowiedzeniem, 2. Rozwiązanie, o którym mowa w pkt. 1 powinno nastąpić w formie pisemnej i zawierać uzasadnienie pod rygorem nieważności, 3. Każda ze stron może rozwiązać umowę bez wypowiedzenia w przypadku rażącego naruszenia postanowień niniejszej umowy. Pytanie nr 42 Dotyczy: projekt umowy 7 ust. 1 i 2 Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmianę zapisu z 0,5% na 0,1%? Pytanie nr 43 Dotyczy: projekt umowy 7 Czy Zamawiający dopuści wprowadzenie zapisu: Zamawiający zapłaci Wykonawcy kary umowne za odstąpienie od umowy z winy Zamawiającego w wysokości 10% wartości przedmiotu umowy? Proponowany

10 zapis wprowadziłby cywilistyczną zasadę równości stron stosunku prawnego, stosunku zachwianego w momencie braku wnioskowanego zapisu Pytanie nr 44 Dotyczy: Pakiet 15 pozycja 1 Czy Zamawiający oczekuje zaoferowania w powyższej pozycji wymazówek w probówce? Czy Zamawiający oczekuje zaoferowania w powyższej pozycji wymazówek w probówce z podłożem? Zamawiający oczekuje zaoferowania w powyższej pozycji wymazówek w probówce z podło - żem. Pytanie nr 45 Dotyczy: Pakiet nr 16, poz. 4 Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie w poz. 4 testów opartych na zasadzie hemaglutynacji (zawiesina stabilizowanych końskich erytrocytów i cząsteczek lateksu 5%)? Zgodnie z SIWZ. Pytanie nr 46 Dotyczy: Pakiet nr 16, poz. 5 i 7 Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie w poz. 5 i 7 testów kasetkowych? Tak, Zamawiający dopuści. Pytanie nr 47 Dotyczy: Pakiet nr 16, poz. 5 Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie w poz. 5 testu o czułości 50 ng/ml? Zalecana w przesiewowej diagnostyce nowotworów jelita grubego czułość testów do wykrywania krwi utajonej w kale określana jest na 50 ng hemoglobiny/ml roztworu użytego do badania. Ten próg czułości określany jest przez większość specjalistów ds. nowotworów jelita grubego jako optymalny, ponieważ pozwala na uniknięcie dużej ilości fałszywie dodatnich wyników, generowanych przez testy o wyższej czułości. Oferowane przez nas testy cieszą się doskonałą opinią wszystkich użytkowników (duże laboratoria kliniczne, szpitalne i prywatne laboratoria, są także wykorzystywane w kryminalistyce do wykrywania śladów krwi w próbkach dowodowych). Aby zapewnić najwyższą jakość wybranych przez nas testów, poddawane były bardzo dokładnej selekcji, w oparciu o ścisłe kryteria diagnostyczne. Zgodnie z SIWZ. Pytanie nr 48 Dotyczy: Pakiet nr 17 Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie pasków i kontroli do moczu wraz z bezpłatnym zaoferowaniem czytnika do moczu EM Urimed 720 (metodyka w załączeniu)? Zgodnie z SIWZ. Pytanie nr 49 Dotyczy: Pakiet nr 13 Czy Zamawiający wymaga aby odczynniki oraz krew kontrolna pochodziły od jednego producenta? Tak, Zamawiający wymaga aby odczynniki oraz krew kontrolna pochodziły od jednego produ - centa.

11 Pytanie nr 50 Dotyczy: Pakiet nr 13 Czy Zamawiający wymaga zapewnienia przez oferenta autoryzowanego serwisu analizatora (wraz z przeglądami), potwierdzonego certyfikatem producenta z 2011 roku? Zamawiający nie wymaga. Pytanie nr 51 Dotyczy: Pakiet nr 13 Czy Zamawiający wymaga dołączenia do oferty deklaracji zgodności CE wystawionych osobno na każdy odczynnik, z których jednoznacznie wynika, że oferowany odczynnik dedykowany jest do stosowania na analizatorze Micros? Zamawiający wymaga oświadczeń, o których mowa w pkt. 7.4 SIWZ Inne dokumenty. Pytanie nr 52 Dotyczy: SIWZ Czy Zamawiający wymaga, aby w kolumnie Ilość opakowań podać ilość opakowań zaokrąglenia do pełnego opakowania czy z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku? Należy podać ilość opakowań zaokrąglenia do pełnego opakowania Pytanie nr 53 Dotyczy: pakiet nr 8 poz. 14 Czy Zamawiajacy wyrazi zgodę na zaoferowanie w pakiecie nr 8 poz. 14 odczynnika PBS w butelkach zakończonych lejkiem o pojemnosci 500 ml? Tak, Zamawiający dopuści w przeliczeniu na wymaganą ilość litrów.

WYJAŚNIENIA DO SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

WYJAŚNIENIA DO SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA RADOMSKI SZPITAL SPECJALISTYCZNY im. Dr Tytusa Chałubińskiego 26-610 Radom, ul. Lekarska 4 Dział Zamówień Publicznych Funduszy Strukturalnych i Zaopatrzenia www.szpital.radom.pl; zampubl@rszs.regiony.pl

Bardziej szczegółowo

S P E C Y F I K A C J A I S T O T N Y C H W A R U N K Ó W ZAMÓWIENIA

S P E C Y F I K A C J A I S T O T N Y C H W A R U N K Ó W ZAMÓWIENIA ZACHODNIOPOMORSKIE CENTRUM ONKOLOGII S P E C Y F I K A C J A I S T O T N Y C H W A R U N K Ó W ZAMÓWIENIA ZAMAWIAJĄCEGO: ZACHODNIOPOMORSKIEGO CENTRUM ONKOLOGII W SZCZECINIE NA ZAMÓWIENIE PUBLICZNE UDZIELONE

Bardziej szczegółowo

Pytanie 1: dotyczy Części Nr 3: Nazwa: odczynniki i dzierżawa analizatora do oznaczania DNA Chlamydia trachomatis metodą RT-PCR.

Pytanie 1: dotyczy Części Nr 3: Nazwa: odczynniki i dzierżawa analizatora do oznaczania DNA Chlamydia trachomatis metodą RT-PCR. Dotyczy postępowania: ZP-1/2013 o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na: Dostawę testów i odczynników laboratoryjnych wraz z dzierżawą analizatorów oraz

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 8a do SIWZ (dotyczy Pakietu Nr 1)

Załącznik nr 8a do SIWZ (dotyczy Pakietu Nr 1) Załącznik nr 8a do SIWZ (dotyczy Pakietu Nr 1) U M O W A N R.. zawarta w Białymstoku w dniu., pomiędzy Miejskim Ośrodkiem Pomocy Rodzinie w Białymstoku, z siedzibą w Białymstoku, ul. Malmeda 8, działającym

Bardziej szczegółowo

PYTANIA ODPOWIEDZI NR 1

PYTANIA ODPOWIEDZI NR 1 Kraków, dnia 06 sierpnia 2012 r. PYTANIA ODPOWIEDZI NR 1 Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego nr ZP-03/2012 na Świadczenie usług telefonii komórkowej wraz z dostawą fabrycznie nowych

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA NA ZAOPTRZENIE DZIAŁU FARMACJI SZPITALNEJ

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA NA ZAOPTRZENIE DZIAŁU FARMACJI SZPITALNEJ L.dz.D/1376/2015 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA NA ZAOPTRZENIE DZIAŁU FARMACJI SZPITALNEJ Sprawa nr 3/2015/ZP (zamówienie publiczne o wartości poniżej 207.000 EURO) Zatwierdzam: Prezes Zarządu

Bardziej szczegółowo

ISTOTNE POSTANOWIENIA UMOWY

ISTOTNE POSTANOWIENIA UMOWY Załącznik Nr 5 do SIWZ ISTOTNE POSTANOWIENIA UMOWY zawarta w Bydgoszczy dnia 2015 r. pomiędzy: Wielospecjalistycznym Szpitalem Miejskim im. dr Emila Warmińskiego SPZOZ w Bydgoszczy z siedzibą w Bydgoszczy

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) Dostawa cytometru. w trybie przetargu nieograniczonego poniżej 200 000.

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) Dostawa cytometru. w trybie przetargu nieograniczonego poniżej 200 000. Nr postępowania w ewidencji centralnej: CRZP/459/008/D/13, SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) dotycząca postępowania o zamówienie publiczne prowadzonego na podstawie przepisów ustawy z dnia

Bardziej szczegółowo

Raport telekomunikacyjny ochrona praw konsumentów na rynku telefonii komórkowej

Raport telekomunikacyjny ochrona praw konsumentów na rynku telefonii komórkowej Raport telekomunikacyjny ochrona praw konsumentów na rynku telefonii komórkowej Warszawa, sierpień 2007 Spis treści: 1. Wprowadzenie... 3 1.1. Uwagi wstępne... 3 1.2. Zakres kontroli... 3 1.3. Wnioski...

Bardziej szczegółowo

WYJAŚNIENIA TREŚCI SIWZ 3

WYJAŚNIENIA TREŚCI SIWZ 3 Zamawiający: Wojewódzki Szpital Specjalistyczny im. Najświętszej Maryi Panny 42-200 Częstochowa, ul. Bialska 104/118 tel. i faks: (034) 367-36-7456 e-mail: szp@data.pl Znak sprawy: DAZ.26.100.2014 L.dz.

Bardziej szczegółowo

Pytanie 1 Odpowiedź:

Pytanie 1 Odpowiedź: 15.05.2015 r. dotyczy: postępowania nr 8/PN/DEG/AS/2015 na wprowadzenie nowoczesnego systemu informatycznego oraz e-usług w SPZOZ Szpital Psychiatryczny w Toszku celem podniesienia jakości i dostępności

Bardziej szczegółowo

PRZYGOTOWAŁA KOMISJA W SKŁADZIE:

PRZYGOTOWAŁA KOMISJA W SKŁADZIE: PRZYGOTOWAŁA KOMISJA W SKŁADZIE: Członkowie Komisji: Przewodniczący Komisji: Artur Pałys Dariusz Krzywonos Roman Szeliga Sekretarz Komisji: Janusz Żebracki ZATWIERDZIŁ: ZAMAWIAJĄCY: Zakład Ubezpieczeń

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ)

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) Wrocławski Park Technologiczny S.A. ul. Muchoborska 18 54-424 Wrocław Polska tel. +48 71 798 58 00 fax. +48 71 780 40 34 e-mail: wpt@technologpark.pl Nr referencyjny nadany przez Zamawiającego WPT/18/2013

Bardziej szczegółowo

SzWNr2 ZP/250/019/69/2014 Rzeszów, 2014-03-14. Dotyczy przetargu nieograniczonego na zakup i dostawy wyrobów medycznych i innych jednorazowego użytku.

SzWNr2 ZP/250/019/69/2014 Rzeszów, 2014-03-14. Dotyczy przetargu nieograniczonego na zakup i dostawy wyrobów medycznych i innych jednorazowego użytku. SzWNr2 ZP/250/019/69/2014 Rzeszów, 2014-03-14. wg rozdzielnika Dotyczy przetargu nieograniczonego na zakup i dostawy wyrobów medycznych i innych jednorazowego użytku. Zamawiający na podstawie art. 38 ust.

Bardziej szczegółowo

Znak sprawy: RSS / ZPFSiZ /P-33/.../ 2011 Radom, dnia 2011.07.28

Znak sprawy: RSS / ZPFSiZ /P-33/.../ 2011 Radom, dnia 2011.07.28 RADOMSKI SZPITAL SPECJALISTYCZNY im. Dr Tytusa Chałubioskiego 26-610 Radom, ul. Tochtermana 1 Dział Zamówieo Publicznych Funduszy Strukturalnych i Zaopatrzenia www.szpital.radom.pl; zampubl@rszs.regiony.pl

Bardziej szczegółowo

Sprzedaż energii elektrycznej na potrzeby Powiatowego Centrum Zdrowia Sp. z o.o. w Otwocku

Sprzedaż energii elektrycznej na potrzeby Powiatowego Centrum Zdrowia Sp. z o.o. w Otwocku POWIATOWE CENTRUM ZDROWIA Sp. z o.o. 05-400 OTWOCK UL. BATOREGO 44 CENTRALA TEL. (22 )778-26-00 FAX (22) 778-26-04 SEKRETARIAT (22) 778-26-10 FAX (22) 778-26-02 e-mail: szpital@szpital-otwock.med.pl NIP

Bardziej szczegółowo

350000-ILGW-253-74/2014 Wg rozdzielnika

350000-ILGW-253-74/2014 Wg rozdzielnika Kraków, dnia 04 lipca 2014r. IZBA CELNA W KRAKOWIE 350000-ILGW-253-74/2014 Wg rozdzielnika W związku z zapytaniami dotyczącym Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia w postępowaniu o zamówienie publiczne

Bardziej szczegółowo

DOSTAWA KASET i ODCZYNNIKÓW DO BADAŃ Z ZAKRESU SEROLOGII GRUP KRWI:

DOSTAWA KASET i ODCZYNNIKÓW DO BADAŃ Z ZAKRESU SEROLOGII GRUP KRWI: SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA W POSTĘPOWANIU W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO O WARTOŚCI ZAMÓWIENIA POWYŻEJ 130 000 EURO I. Informacja o Zamawiającym i przedmiocie postępowania. 1. Zamawiający:

Bardziej szczegółowo

Sukcesywna dostawa papieru

Sukcesywna dostawa papieru Uwaga: Formy porozumiewania się między Zamawiającym a Wykonawcami określono w pkt. 28 SIWZ Sukcesywna dostawa papieru SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO (SIWZ) POSTĘPOWANIE PROWADZONE

Bardziej szczegółowo

Informacja o wpłynięciu pytania do SIWZ

Informacja o wpłynięciu pytania do SIWZ Informacja o wpłynięciu pytania do SIWZ Instytut Techniki Budowlanej ul. Filtrowa 1 00-611 Warszawa Warszawa, dnia*?/. 1&2014 r DO-250-28TZ/14 Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego

Bardziej szczegółowo

UMOWA PROJEKT. a... z siedzibą w... reprezentowanym przez :... -... -...

UMOWA PROJEKT. a... z siedzibą w... reprezentowanym przez :... -... -... Załącznik Nr 6 do SIWZ UMOWA PROJEKT zawarta w dniu... 2015r. w Nowym Tomyślu pomiędzy Samodzielnym Publicznym Zakładem Opieki Zdrowotnej imienia doktora Kazimierza Hołogi z siedzibą w Nowym Tomyślu przy

Bardziej szczegółowo

Ogólne Warunki Sprzedaży

Ogólne Warunki Sprzedaży Ogólne Warunki Sprzedaży Ogólne Warunki Sprzedaży w tym wymagania dla dostawców firmy Stomilex Sp. z o.o. z siedzibą w Opolu 45-124, ul. Budowlanych 54 I. Postanowienia ogólne 1) Ogólne Warunki Sprzedaży

Bardziej szczegółowo

BIURO RZECZNIKA PRAW OBYWATELSKICH 00-090 Warszawa, Al. Solidarności 77

BIURO RZECZNIKA PRAW OBYWATELSKICH 00-090 Warszawa, Al. Solidarności 77 BIURO RZECZNIKA PRAW OBYWATELSKICH 00-090 Warszawa, Al. Solidarności 77 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego

Bardziej szczegółowo

Dostawy chlorku cynku

Dostawy chlorku cynku SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego: Dostawy chlorku cynku TC/02/2015 /sygnatura/ Wartość szacunkowa

Bardziej szczegółowo

O C H O T N I C Z Y C H H U F C Ó W P R A C Y

O C H O T N I C Z Y C H H U F C Ó W P R A C Y K O M E N D A G Ł Ó W N A O C H O T N I C Z Y C H H U F C Ó W P R A C Y 00-349 Warszawa, ul. Tamka 1 tel. 22 578-47-01/02 e-mail: komendaglownaohp@ohp.pl fax. 22 578-47-47 Nr konta: NBP O/O Warszawa 85101010100139832230000000

Bardziej szczegółowo

WOJEWÓDZKI SZPITAL ZAKAŹNY

WOJEWÓDZKI SZPITAL ZAKAŹNY WOJEWÓDZKI SZPITAL ZAKAŹNY w Warszawie DZP/59/06/2014 Warszawa, 06.06.2014 r. Do wszystkich zainteresowanych dotyczy: przetargu nieograniczonego PN/14SM/04/2014 na dostawy sprzętu medycznego Szanowni Państwo,

Bardziej szczegółowo

Dot.: zapytania do zapisów Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia w zamówieniu publicznym dot. Świadczenie usług telefonii komórkowej

Dot.: zapytania do zapisów Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia w zamówieniu publicznym dot. Świadczenie usług telefonii komórkowej Zielona Góra 03.02.2011 r. uczestnicy postępowania Nasz znak DZ ws/341/ 10 /11 Dot.: zapytania do zapisów Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia w zamówieniu publicznym dot. Świadczenie usług telefonii

Bardziej szczegółowo

SZPITAL POWIATOWY IM. DR TYTUSA CHAŁUBIŃSKIEGO W ZAKOPANEM

SZPITAL POWIATOWY IM. DR TYTUSA CHAŁUBIŃSKIEGO W ZAKOPANEM SZPITAL POWIATOWY IM. DR TYTUSA CHAŁUBIŃSKIEGO W ZAKOPANEM 34-500 Zakopane, ul. Kamieniec 10 tel. (0-18) 20-120-21, fax (0-18) 20-153-51 e-mail: szpital_zakopane@wp.pl http://www.szpital-zakopane.pl ZP

Bardziej szczegółowo

99-200 Poddębice, ul. Mickiewicza 16, tel. 43 678 20 21, fax. 43 828 82 55 www. nzozpcz.pl. Odpowiedzi na pytania I

99-200 Poddębice, ul. Mickiewicza 16, tel. 43 678 20 21, fax. 43 828 82 55 www. nzozpcz.pl. Odpowiedzi na pytania I Poddębice, dn. 16.02.2012 r. Odpowiedzi na pytania I Wykonawcy, którzy pobrali SIWZ PCZ-ZP- /2012 Dotyczy: Dostawy materiałów opatrunkowych dla Poddębickiego Centrum Zdrowia Sp. z o.o. w Poddębicach. PCZ-ZP-PN-05/2012

Bardziej szczegółowo

Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi Warszawa, 22.03.2012 r. 00-930 Warszawa, ul. Wspólna 30 Dyrektor Generalny

Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi Warszawa, 22.03.2012 r. 00-930 Warszawa, ul. Wspólna 30 Dyrektor Generalny Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi Warszawa, 22.03.2012 r. 00-930 Warszawa, ul. Wspólna 30 Dyrektor Generalny BDGzp 2120A 18/12 Wykonawcy ubiegający się o udzielenie przedmiotowego zamówienia dot. postępowania

Bardziej szczegółowo