WYJAŚNIENIE TREŚCI SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "WYJAŚNIENIE TREŚCI SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA"

Transkrypt

1 Chełmno, dnia r. N/znak: ZOZ.II/ZP/101/2012 WYJAŚNIENIE TREŚCI SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Zespół Opieki Zdrowotnej w Chełmnie działając na podstawie: art. 38 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (j.t. Dz.U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759, z późn. zm.) wyjaśnia treść specyfikacji istotnych warunków zamówienia sporządzonej w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego pn. Dostawa odczynników laboratoryjnych dla Zespołu Opieki Zdrowotnej w Chełmnie, nr postępowania 19/2012. Pytanie nr 1 Dotyczy: pakiet nr 17 Czy Zamawiający w pakiecie nr 17 wymaga zapewnienia udziału w zewnątrzlaboratoryjnej Międzynarodowej Kontroli jakości Analizy Moczu? Czy Zamawiający wymaga, aby zewnętrzna międzynarodowa kontrola, wewnętrzna kontrola, paski i czytnik pochodziły od jednego producenta? Zamawiający nie wymaga zapewnienia udziału w zewnątrzlaboratoryjnej Międzynarodowej Kontroli jakości Analizy Moczu. Zamawiający wymaga aby wewnętrzna kontrola, paski i czytnik pochodziły od jednego producenta. Pytanie nr 2 Dotyczy: SIWZ, Rozdział IV- Istotne dla stron postanowienia umowy projekt umowy, 1 ust. 2 Zamawiający zastrzega, iż ilości towaru określone w ofercie stanowią wartość szacunkową i mogą ulec zmniejszeniu w zależności od potrzeb Zamawiającego. W związku z powyższym prosimy o zastrzeżenie, iż ograniczenie zamawianego asortymentu nie przekroczy 20% poprzez uzupełnienie zapisu w brzmieniu: przy czym zmniejszenie zamawianego asortymentu nie przekroczy 20%. Zamawiający wyraża zgodę na zmianę określoną w następujący sposób: 1 ust. 2 Ilość określona w ofercie stanowi wartość szacunkową i może ulec zmniejszeniu, nie więcej niż o 50% dostawy, w zależności od potrzeb Zamawiającego. Zamawiający nie ma obowiązku dokonania zakupu pozostałej części towaru niezrealizowanej w okresie trwania umowy z uwagi na zmniejszone zapotrzebowanie". Pytanie nr 3 Dotyczy: SIWZ, Rozdział IV- Istotne dla stron postanowienia umowy projekt umowy, 2 ust. 1: Prosimy o dopisanie po słowach w terminie 5 dni zwrotu roboczych. Zamawiający wyraża zgodę na proponowaną zmianę. W związku ze zmianą treść 2 ust. 1 otrzymuje brzmienie Dostawy następować będą sukcesywnie, w asortymencie i ilości zgodnie z zamówieniami częściowymi Zamawiającego w terminie 5 dni roboczych od dnia otrzymania zamówienia"

2 Pytanie nr 4 Dotyczy: SIWZ, Rozdział IV- Istotne dla stron postanowienia umowy projekt umowy, 3 ust. 1: Prosimy o zmianę użytego sformułowania od daty otrzymania na zwrot od daty wystawienia. Dotychczasowy zapis powoduje, iż niemożliwe jest bezpośrednie ustalenie daty powstania obowiązku podatkowego oraz dokładne określenie początku biegu terminu płatności. Zamawiający nie zgadza się na proponowaną zmianę. Dokładne określenie terminu płatności możliwe jest, gdyż faktura może zostać bezpośrednio dostarczona zamawiającemu lub może być przesłana listem poleconym za zwrotnym potwierdzeniem odbioru, co umożliwia dokładne określenie daty otrzymania przez zamawiającego faktury. Pytanie nr 5 Dotyczy: SIWZ, Rozdział IV- Istotne dla stron postanowienia umowy projekt umowy, 3 ust. 3: Prosimy o uzupełnienie postanowienia poprzez dodanie zapisu w brzmieniu:, a zgody takiej Zamawiający nie może odmówić. Wykonawca jest zobowiązany do spełnienia swojego świadczenia przed Zamawiającym i jednocześnie udziela mu kredytu. Wykonawca czyni to w przekonaniu, iż otrzyma ekwiwalent tego świadczenia. Nie zrealizowanie, w przewidzianym w umowie terminie, obowiązku zapłaty z dostarczony towar stanowi w świetle przepisów Kodeksu Cywilnego niewykonanie zobowiązania. W związku z czym Wykonawca powinien mieć prawo, w sytuacji gdy dojdzie do naruszenia przez Zamawiającego, postanowień umownych w tym zakresie, do odzyskania należnego mu wynagrodzenia na drodze prawem przewidzianych środków. Jednym z tych środków jest prawo przeniesienia wierzytelności na osobę trzecią. Zamawiający ogranicza uprawnienia Wykonawcy w tym zakresie zastrzegając sobie prawo do nie wyrażenia zgody na cesję, tym samym wyłączając prawo do podochodzenia należnego Wykonawcy świadczenia, poza drogą przymusu sądowego. Tak skonstruowany zapis daje Zamawiającemu pełną swobodę i dowolność w podejmowaniu decyzji, co w istocie jest narzuceniem Wykonawcy uciążliwych warunków umownych w zakresie egzekwowania swoich praw. Dlatego też działając w ramach zasady równości praw i obowiązków stron Wykonawca prosi, o zwrot, iż zgody takiej nie można bezpodstawnie odmówić. Podmioty publiczne, a takim jest ZOZ w Chełmnie, mogą być przedmiotem łatwej egzekucji należności, w związku z czym nie ma potrzeby sprzedaży ewentualnych długów innym podmiotom. Pytanie nr 6 Dotyczy: SIWZ, Rozdział IV- Istotne dla stron postanowienia umowy projekt umowy, 3: Prosimy o dodanie postanowienia w następującym brzmieniu: Na wypadek zwłoki Zamawiającego w zapłacie ceny zakupu ponad 60 dni licząc od terminu zapłaty, Wykonawca będzie uprawniony do powstrzymania się ze spełnieniem obowiązku kolejnych dostaw do dnia zapłaty całości zaległych należności. W stosunkach zobowiązaniowych wynikających z umów wzajemnych jest regułą, że każda ze stron, zobowiązując się do świadczenia, czyni to w przekonaniu, iż otrzyma ekwiwalent swego świadczenia od kontrahenta, dlatego też zgodnie z art. 490 KC gdy spełnienie świadczenia przez drugą stronę staje się wątpliwe ze względu na jej stan majątkowy, strona zobowiązana do wcześniejszego świadczenia może powstrzymać się z jego spełnieniem do czasu gdy druga strona zaofiaruje świadczenie wzajemne lub nie da stosownego zabezpieczenia. Zamawiający nie wyraża zgodny na proponowaną zmianę umowy.

3 Odnosząc się do wyjaśnienia przyczyn zaproponowanej zmiany, zamawiający wskazuje, że zgodnie z treścią art. 491 kc, wykonawca ma możliwość ochrony swoich praw, w związku z czym dodatkowe zastrzeżenie jest zbędne. Zgodnie z w/w przepisem, jeżeli jedna ze stron dopuszcza się zwłoki w wykonaniu zobowiązania z umowy wzajemnej, druga strona może wyznaczyć jej odpowiedni dodatkowy termin do wykonania z zagrożeniem, iż w razie bezskutecznego upływu wyznaczonego terminu będzie uprawniona do odstąpienia od umowy. Może również bądź bez wyznaczenia terminu dodatkowego, bądź też po jego bezskutecznym upływie żądać wykonania zobowiązania i naprawienia szkody wynikłej ze zwłoki. Pytanie nr 7 Dotyczy: SIWZ, Rozdział IV- Istotne dla stron postanowienia umowy projekt umowy, 4 ust. 1 i 3: Prosimy o ujednolicenie zapisów umowy w zakresie wymaganych terminów ważności na dostarczany towar. Zamawiający ww. postanowieniach umowy wskazuje na 11 miesięcy i 4 tygodnie oraz odpowiednio 12 miesięcy i 5 tygodni. Zamawiający dokonuje zmiany umowy w zakresie 4 ust. 1 w ten sposób, że wykreśla zapisy zawarte w na - wiasie. W związku z powyższym treść 4 ust. 1 ma następujące brzmienie: Wykonawca dostarczy towar o wysokim standardzie pod względem norm jakościowych jak i o odpowiednim terminie ważności zapewniającym bezpieczne użycie dostarczonych odczynników laboratoryjnych". Zamawiający wyjaśnia przy tym, że termin przydatności do użycia krwinek wzorcowych musi wynosić co najmniej 5 tygodni a pozostałych odczynników - nie mniej niż 12 miesięcy. Pytanie nr 8 Dotyczy: SIWZ, Rozdział IV- Istotne dla stron postanowienia umowy projekt umowy, 4 ust. 8: Prosimy o dopisanie po słowach w terminie 5 dni zwrotu roboczych. Zamawiający wyraża zgodę. 4 ust. 8 otrzymuje brzmienie: Wykonawca zobowiązuje się do wymiany towaru wadliwego na towar bez wad w ciągu 5 dni roboczych od dnia otrzymania informacji o reklamacji Zmawiającego. Pytanie nr 9 Dotyczy: SIWZ, Rozdział IV- Istotne dla stron postanowienia umowy projekt umowy, 6 ust. 1: Prosimy o modyfikację ww. postanowienia poprzez dodanie zdania w następującym brzmieniu: Przed zastosowaniem jednak powyższego środka, Zamawiający zobowiązany jest wezwać Wykonawcę do spełnienia świadczenia, wyznaczając mu odpowiedni termin do wykonania obowiązku umownego. Pytanie nr 10 Dotyczy: SIWZ, Rozdział IV- Istotne dla stron postanowienia umowy projekt umowy, 6 ust. 2: Prosimy o uzupełnienie ww. postanowienia projektu umowy poprzez dodanie zapisu w brzmieniu: za wyjątkiem okoliczności, gdy nieterminowość dostaw wynika z faktu, iż Zamawiający zalega z płatnościami za dostarczony towar ponad 60 dni licząc od terminu zapłaty. Pytanie nr 11 Dotyczy: SIWZ, Rozdział IV- Istotne dla stron postanowienia umowy projekt umowy, 7 ust. 3: Prosimy o modyfikację ww. postanowienia poprzez dodanie zdania w następującym brzmieniu: Przed zastosowaniem jednak powyższego środka, Zamawiający zobowiązany jest wezwać Wykonawcę do spełnienia świadczenia, wyznaczając mu odpowiedni termin do wykonania obowiązku umownego.

4 Odczynniki oraz krwinki zamawiane przez Zamawiającego służą ściśle określonym celom i są wykorzystywane do ratowania zdrowia pacjentów, co oznacza, że zamawiający nie może wydłużać terminu dostaw. Pytanie nr 12 Dotyczy: SIWZ, Rozdział IV- Istotne dla stron postanowienia umowy projekt umowy, 7 ust. 4: Prosimy o modyfikację ww. postanowienia wzoru umowy w taki sposób, aby wysokość kary umownej naliczana była od wartości brutto niezrealizowanej części umowy. Jeśli dostawa odczynników będzie w znaczącej mierze realizowana w sposób prawidłowy, a dla przykładu odstąpienie do umowy będzie dotyczyć niewielkiej partii odczynników, to zastrzeżenie kary umownej naliczanej od ogólnej wartości całej umowy na dostawę będzie miała charakter rażąco zawyżony. W takiej sytuacji nie budzi wątpliwości dysproporcja między poniesioną szkodą a wysokością kary umownej. Zamawiający wyraża zgodę na zaproponowaną zmianę. W zawiązku z powyższym nowe brzmienie 7 ust. 4 ma następującą treść Zamawiający może naliczyć Wykonawcy karę umowną w wysokości 10 % wartości brutto niezrealizowanej części umowy w przypadku odstąpienia od umowy przez Zamawiającego z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy". Pytanie nr 13 Dotyczy: SIWZ, Rozdział IV- Istotne dla stron postanowienia umowy projekt umowy, 7 ust. 5: Zwracamy uwagę na kwestię potrącania kar umownych z wynagrodzenia. Proponujemy usunięcie tego zapisu. Zasadne byłoby, aby Wykonawca znał ewentualną kwotę kary umownej przed jej potrąceniem i ewentualnie mógł wówczas wyrazić zgodę na jej potrącenie z wynagrodzenia. Takie automatyczne i jednostkowe potrącanie może prowadzić do licznych błędów. Zamawiający nie wyraża zgody na zaproponowaną zmianę. Potrącenie jest jednostronną czynnością prawną nie wymagającą zgody. Równocześnie wskazuję, że potrącenie dokonuje się na skutek odpowiedniego oświadczenia skierowanego do strony umowy w formie pisemnej, w związku z czym wykonawca będzie wiedział o ewentualnym potrąceniu i jego wysokości. Pytanie nr 14 Dotyczy: SIWZ, Rozdział IV- Istotne dla stron postanowienia umowy projekt umowy, 7: Czy Zamawiający wyrazi zgodę na dodanie postanowienia w brzmieniu: "Łącznie wysokość kar umownych nie może przekroczyć 10% wartości umowy brutto, określonej w 1 ust. 4 niniejszej umowy". Zamawiający nie wyraża zgody na zaproponowaną zmianę. Pytanie nr 15 Dotyczy: SIWZ, Rozdział IV- Istotne dla stron postanowienia umowy projekt umowy, 7: Prosimy o uzupełnienie ww. postanowienia wzoru umowy poprzez dodanie zapisu w brzmieniu: Zamawiający zapłaci Wykonawcy karę umową w wysokości 10% wartości niezrealizowanej części umowy w przypadku odstąpienia od umowy przez Wykonawcę z przyczyn leżących po stronie Zamawiającego. Zamawiający nie wyraża zgody na zaproponowaną zmianę.

5 Pytanie nr 16 Dotyczy: Pakiet nr 13 Czy Zamawiający w Pakiecie nr 13 wymaga zaoferowania odczynników i krwi kontrolnej od jednego producenta w celu zapewnienia kompatybilności oferowanego asortymentu i możliwości uzyskiwania wysokiej jakości wyników? W przypadku odpowiedzi twierdzącej czy Zamawiający na potwierdzenie powyższej informacji wymaga dołączenia do oferty deklaracji zgodności CE i wpisu do Rejestracji Wyrobów Medycznych dla odczynników i krwi kontrolnej? Tak, Zamawiający wymaga zaoferowania odczynników i krwi kontrolnej od jednego producen - ta w celu zapewnienia kompatybilności oferowanego asortymentu i możliwości uzyskiwania wysokiej jakości wyników. Zamawiający wymaga oświadczeń, o których mowa w pkt. 7.4 SIWZ Inne dokumenty. Pytanie nr 17 Dotyczy: Pakiet nr 13 Czy Zamawiający w Pakiecie 13 wymaga aby krew kontrolna zmetrykowana była na analizatorze Micros 60 przy wykorzystaniu oferowanych odczynników? Jeżeli tak, to czy Zamawiający wymaga dołączenia do oferty przykładowej metryczki krwi kontrolnej, z zawartą informację przy użyciu jakich odczynników została ona zmetrykowana. Zamawiający wymaga aby krew kontrolna zmetrykowana była na analizatorze Micros 60 przy wykorzystaniu oferowanych odczynników. Zamawiający nie wymaga dołączenia do oferty przykładowej metryczki krwi kontrolnej. Pytanie nr 18 Dotyczy: Pakiet nr 8, poz. 14 Czy Zamawiający zgodzi się na zaoferowanie w pozycji 14 pakiet nr 8 PBS opakowań o pojemności 5 litrów bez lejka. Zgodnie z SIWZ. Pytanie nr 19 Dotyczy: Pakiet nr 8, poz. 9, 10, 11 Czy Zamawiający zgodzi się dla PAKIETU NR 8 POZYCJE 9,10,11 na podpisanie wraz z umową harmonogramu dostaw, który ułatwi realizację zawartej umowy, ze szczególnym wskazaniem na fakt specyficznego cyklu produkcyjnego niektórych pozycji przedmiotu zamówienia (krwinki)? Proponujemy wprowadzenie zapisu do projektu umowy o treści: dostawy krwinek realizowane będą zgodnie z wcześniej ustalonym przez strony harmonogramem dołączonym do umowy. Projekt harmonogramu zobowiązuje się przedłożyć Wykonawca. Uzasadnienie Krwinki produkowane są z krwi pozyskiwanej od dawców. Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Zdrowia dawcy o odpowiednich fenotypach mogą oddać krew tylko 6 razy w roku pod warunkiem,że przejdą pozytywnie badania wymagane w Banku Krwi. Zatem pozyskanie dawców i cykl pobrań narzuca wytwórcą krwinek wykorzystywanych do badań in vitro reżim produkcji w równych odstępach comiesięcznych. Ponadto termin ważności produktu wynosi od 5 do 6 tygodni. Kalkulacja potencjalnie 1 dostawy w miesiącu z wyłączeniem dostaw na cito pozwoli złożyć Wykonawcy korzystniejszą ofertę cenowo, a zważywszy, że laboratorium Zamawiającego jest zarządzane przez doświadczona kadrę nie zachwieje powyższe działanie pracą diagnostów. Zamawiający wyraża zgodę i modyfikuje projekt umowy w następujący sposób: dodaje się w 1 po ust. 4 ust. 5 w brzmieniu: Dostawy krwinek realizowane będą zgodnie z wcześniej ustalonym przez strony harmonogramem dołączo - nym do umowy. Projekt harmonogramu zobowiązuje się przedłożyć Wykonawca.

6 Pytanie nr 20 Dotyczy: Pakiet nr 8, poz. 8 Czy Zamawiający zgodzi się na zaoferowanie w pakiecie NR 8 pozycja 8. Surowica antyglobulinowa poliwalentna zgodnie z zaleceniami IHIT: Odczynnika antyglobulinowego poliwalentnego? Tak, Zamawiający wyraża zgodę. Pytanie nr 21 Dotyczy: pakiet nr 8 Czy w pozycji 6 w pakiecie nr 8 LISS- S Zamawiający miał na myśli LISS- L? Tak, Zamawiający miał na myśli LISS L. Pytanie nr 22 Dotyczy: Pakiet nr 9 Czy Zamawiający wymaga żeby parametry rozdziału żeli tj. czas i napięcie były wyznaczone przez producenta na posiadaną komorę? Tak, Zamawiający wymaga żeby parametry rozdziału żeli tj. czas i napięcie były wyznaczone przez producenta na posiadaną komorę. Pytanie nr 23 Dotyczy: Pakiet nr 15, poz. 1 Czy Zamawiający ma na myśli wymazówkę w probówce z podłożem? Tak. Pytanie nr 24 Dotyczy: Pakiet nr 15, poz. 2 Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania najbardziej standardowy test na posiew moczu do badania kultur bakterii moczowych Cled/ Mac Conkay? Tak, Zamawiający dopuści. Pytanie nr 25 Dotyczy: Pakiet nr 16, poz. 5, 7 Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania immunochromatograficzne testy kasetkowe? Tak, Zamawiający dopuści. Pytanie nr 26 Dotyczy: Pakiet nr 4, 5, 6, 7 Czy Zamawiający wyrazi zgodę na załączenie do oferty kart charakterystyki produktu, instrukcji, metodyk na płycie CD? Zgodnie z SIWZ.

7 Pytanie nr 27 Dotyczy: Pakiet nr 6 i 7 Prosimy o wyjaśnienie czy w pakiecie 6 i 7 Zamawiający wymaga zaoferowania wszystkich pozycji tj. odczynników, kalibratorów, kontroli i pozostałych materiałów zużywalnych od jednego producenta? Jedynie taki warunek gwarantuje najwyższa jakość uzyskanych wyników. Tak, w pakiecie 6 i 7 Zamawiający wymaga zaoferowania wszystkich pozycji tj. odczynników, kalibratorów, kontroli i pozostałych materiałów zużywalnych od jednego producenta Pytanie nr 28 Dotyczy: Pakiet nr 6 Prosimy o wyjaśnienie jaką ilość oznaczeń kontrolnych Zamawiający planuje wykonać dla pozycji 4, 5, 6? Czy ma to być np. jedno oznaczenie dziennie na przemian na każdym poziomie kontrolnym? Podana w tabeli liczba nie jest adekwatna do okresu eksploatacji analizatora? Jedno oznaczenie dziennie na przemian na każdym poziomie kontrolnym. Pytanie nr 29 Dotyczy: SIWZ Czy zgodnie z zaleceniami IHiT i Rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 30 grudnia 2009 roku w sprawie dokumentów jakich Zamawiający może zadać od wykonawcy w celu potwierdzenia, że oferowane dostawy odpowiadają wymaganiom określonym przez zamawiającego ( 5 ust. 1 pkt. 1), Zamawiający żąda dołączenia do oferty próbek krwinek wzorcowych? Uzasadnienie:...Zaleca się, aby przed podjęciem decyzji o zakupie odczynników diagnostycznych do badania krwi, zażądać od producenta próbek odczynników, wykonać badania swoistości i aktywności odczynników oraz sprawdzić, czy dane dotyczące kontroli aktywności przedstawione przez producenta są zgodne z wynikami badań własnych i czy odpowiadają normom.... Normy aktywności, swoistości oraz norm minimalnego miana. medyczne zasady pobierania krwi, oddzielania jej składników i wydawania, obowiązujące w jednostkach organizacyjnych publicznej służby krwi. Wydanie II Warszawa Immunologia transfuzjologiczna krwinek czerwonych w zakresie rozdz Kontrola i walidacja odczynników diagnostycznych do badania grup krwi. Zgodnie z SIWZ. Pytanie nr 30 Dotyczy: Pakiet nr 16, poz. 5 i 7 Czy Zamawiajacy dopusci test kasetkowy? Tak, dopuści. Pytanie nr 31 Dotyczy: Pakiet nr 16, poz. 7 Czy Zamawiający wymaga testu do oznaczania Adenowirusów i Rotawirusów o czułości analitycznej dla Rotawirusów = 8 ng/ ml a dla Adenowirusów = 4 ng/ ml? Zgodnie z SIWZ. Pytanie nr 32 Dotyczy: Pakiet nr 16, poz. 7 Czy Zamawiający wymaga testu do oznaczania Adenowirusów i Rotawirusów w którego zestawie każdej kasetce testowej odpowiada jedna probówka z buforem rozcieńczającym? Zgodnie z SIWZ.

8 Pytanie nr 33 Dotyczy: Pakiet nr 16, poz. 8 Czy Zamawiający wymaga testu w postaci indywidualnie pakowanych pasków? Zamawiający nie wymaga ale dopuszcza. Pytanie nr 34 Dotyczy: projekt umowy 1 ust. 2 i 5 Z uwagi specjalne ceny oferowane Zamawiającemu przez wykonawców, kalkulowane na podstawie ilości podanych przez Zamawiającego w przetargu, czy Zamawiający nie rozważy możliwości zmiany zapisu na: Zamawiający zastrzega sobie prawo do częściowej realizacji Umowy, jednak niezrealizowana wartość umowy nie może być większa niż 20% wartości umowy Zamawiający wyraża zgodę na zmianę w sposób określony w odpowiedzi na pytanie nr 2. Pytanie nr 35 Dotyczy: projekt umowy 2 ust. 1 Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmianę zapisu z 5 dni na 5 dni roboczych? Tak, Zamawiający wyraża zgodę, patrz pytanie nr 3. Pytanie nr 36 Dotyczy: projekt umowy 2 Czy Zamawiający wyrazi zgodę na dodanie do paragrafu sformułowania, iż Zamawiający będzie składał zamówienia według bieżących potrzeb, przy czym wartość zamówienia jednostkowego nie powinna być mniejsza niż 150 zł. netto Prośbę motywujemy to tym, że dla zamówień poniżej 150 zł. koszty transportu na które składają się m.in.: koszty opakowania transportowego, robocizny, koszty wydrukowania listów przewozowych i faktury, koszty dostarczenia towaru przez przewoźnika, są wyższe niż wartość marży uzyskanej ze sprzedaży towaru o takiej wartości. Pytanie nr 37 Dotyczy: projekt umowy 3 ust. 1 Prosimy o zmianę zapisu z: 30 dni od daty otrzymania poprawnie wystawionej faktury VAT Zamawiającemu na zapis brzmiący następująco: 30 dni od dnia wystawienia faktury VAT Zamawiającemu Prośbę motywujemy faktem, iż zmiana tego zapisu umożliwi Wykonawcy precyzyjne określenie faktycznego terminu dostawy. Jeśli Zamawiający nie wyrazi zgody, prosimy o wskazanie osoby odpowiedzialnej do odbioru dostawy, która to osoba będzie potwierdzała odbiór towaru i faktury VAT.. Wyjaśnienie w odpowiedzi na pytanie nr 4.

9 Pytanie nr 38 Dotyczy: projekt umowy 4 ust. 1 i 3 Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmianę zapisu z: min. 11 m-cy i nie krótszy niż 12 miesięcy na zapis: nie krótszy niż 6 miesięcy? Wyjaśnienie zostały zawarte w odpowiedzi na pytanie nr 7. Pytanie nr 39 Dotyczy: projekt umowy 4 ust. 4, 5, 6, 7 i 8 Czy Zamawiający dopuści zmianę terminu, w którym Wykonawca ma załatwić reklamację na termin realny tj. - dla reklamacji ilościowych realny termin rozpatrzenia i załatwienia reklamacji to 7 dni robocze od chwili jej otrzymania, - dla reklamacji jakościowych - realny termin rozpatrzenia i załatwienia reklamacji to 14 dni roboczych od chwili otrzymania próbek reklamowanego towaru. Wykonawca, aby rozpatrzyć reklamację jakościową musi najpierw zbadać zwrócony towar i następnie podjąć decyzję o uznaniu reklamacji. Załatwienie reklamacji wymaga spełnienia określonych procedur, co jest czasochłonne, dlatego też właściwe rozpatrzenie reklamacji i wymiana towaru w ciągu 7 dni jest trudne do wykonania. Patrz odpowiedzi na pytanie nr 8. Pytanie nr 40 Dotyczy: projekt umowy 6 ust. 3 Prosimy o odpowiedź czy Zamawiający wyrazi zgodę wykreślenie powyższego zapisu z projektu umowy? Pytanie nr 41 Dotyczy: projekt umowy 6 Czy Zamawiający rozważy wprowadzenie w powyższym paragrafie ustępu mówiącego, że: 1. Umowa może być rozwiązana przez każdą ze stron za 1 miesięcznym wypowiedzeniem, 2. Rozwiązanie, o którym mowa w pkt. 1 powinno nastąpić w formie pisemnej i zawierać uzasadnienie pod rygorem nieważności, 3. Każda ze stron może rozwiązać umowę bez wypowiedzenia w przypadku rażącego naruszenia postanowień niniejszej umowy. Pytanie nr 42 Dotyczy: projekt umowy 7 ust. 1 i 2 Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmianę zapisu z 0,5% na 0,1%? Pytanie nr 43 Dotyczy: projekt umowy 7 Czy Zamawiający dopuści wprowadzenie zapisu: Zamawiający zapłaci Wykonawcy kary umowne za odstąpienie od umowy z winy Zamawiającego w wysokości 10% wartości przedmiotu umowy? Proponowany

10 zapis wprowadziłby cywilistyczną zasadę równości stron stosunku prawnego, stosunku zachwianego w momencie braku wnioskowanego zapisu Pytanie nr 44 Dotyczy: Pakiet 15 pozycja 1 Czy Zamawiający oczekuje zaoferowania w powyższej pozycji wymazówek w probówce? Czy Zamawiający oczekuje zaoferowania w powyższej pozycji wymazówek w probówce z podłożem? Zamawiający oczekuje zaoferowania w powyższej pozycji wymazówek w probówce z podło - żem. Pytanie nr 45 Dotyczy: Pakiet nr 16, poz. 4 Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie w poz. 4 testów opartych na zasadzie hemaglutynacji (zawiesina stabilizowanych końskich erytrocytów i cząsteczek lateksu 5%)? Zgodnie z SIWZ. Pytanie nr 46 Dotyczy: Pakiet nr 16, poz. 5 i 7 Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie w poz. 5 i 7 testów kasetkowych? Tak, Zamawiający dopuści. Pytanie nr 47 Dotyczy: Pakiet nr 16, poz. 5 Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie w poz. 5 testu o czułości 50 ng/ml? Zalecana w przesiewowej diagnostyce nowotworów jelita grubego czułość testów do wykrywania krwi utajonej w kale określana jest na 50 ng hemoglobiny/ml roztworu użytego do badania. Ten próg czułości określany jest przez większość specjalistów ds. nowotworów jelita grubego jako optymalny, ponieważ pozwala na uniknięcie dużej ilości fałszywie dodatnich wyników, generowanych przez testy o wyższej czułości. Oferowane przez nas testy cieszą się doskonałą opinią wszystkich użytkowników (duże laboratoria kliniczne, szpitalne i prywatne laboratoria, są także wykorzystywane w kryminalistyce do wykrywania śladów krwi w próbkach dowodowych). Aby zapewnić najwyższą jakość wybranych przez nas testów, poddawane były bardzo dokładnej selekcji, w oparciu o ścisłe kryteria diagnostyczne. Zgodnie z SIWZ. Pytanie nr 48 Dotyczy: Pakiet nr 17 Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie pasków i kontroli do moczu wraz z bezpłatnym zaoferowaniem czytnika do moczu EM Urimed 720 (metodyka w załączeniu)? Zgodnie z SIWZ. Pytanie nr 49 Dotyczy: Pakiet nr 13 Czy Zamawiający wymaga aby odczynniki oraz krew kontrolna pochodziły od jednego producenta? Tak, Zamawiający wymaga aby odczynniki oraz krew kontrolna pochodziły od jednego produ - centa.

11 Pytanie nr 50 Dotyczy: Pakiet nr 13 Czy Zamawiający wymaga zapewnienia przez oferenta autoryzowanego serwisu analizatora (wraz z przeglądami), potwierdzonego certyfikatem producenta z 2011 roku? Zamawiający nie wymaga. Pytanie nr 51 Dotyczy: Pakiet nr 13 Czy Zamawiający wymaga dołączenia do oferty deklaracji zgodności CE wystawionych osobno na każdy odczynnik, z których jednoznacznie wynika, że oferowany odczynnik dedykowany jest do stosowania na analizatorze Micros? Zamawiający wymaga oświadczeń, o których mowa w pkt. 7.4 SIWZ Inne dokumenty. Pytanie nr 52 Dotyczy: SIWZ Czy Zamawiający wymaga, aby w kolumnie Ilość opakowań podać ilość opakowań zaokrąglenia do pełnego opakowania czy z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku? Należy podać ilość opakowań zaokrąglenia do pełnego opakowania Pytanie nr 53 Dotyczy: pakiet nr 8 poz. 14 Czy Zamawiajacy wyrazi zgodę na zaoferowanie w pakiecie nr 8 poz. 14 odczynnika PBS w butelkach zakończonych lejkiem o pojemnosci 500 ml? Tak, Zamawiający dopuści w przeliczeniu na wymaganą ilość litrów.

WYJAŚNIENIE TREŚCI SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

WYJAŚNIENIE TREŚCI SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA N/znak: ZOZ.II/ZP/93/2011 Chełmno, dnia 26.05.2011 r. WYJAŚNIENIE TREŚCI SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Zespół Opieki Zdrowotnej w Chełmnie działając na podstawie: art. 38 ust. 2 ustawy z dnia

Bardziej szczegółowo

SZP V-T/Z/IX/2013/o.1 Strzelin, dnia 12.11.2013 r.

SZP V-T/Z/IX/2013/o.1 Strzelin, dnia 12.11.2013 r. SZP V-T/Z/IX/2013/o.1 Strzelin, dnia 12.11.2013 r. Dotyczy: zapytań Wykonawców do przetargu nieograniczonego na dostawy odczynników laboratoryjnych dla Strzelińskiego Centrum Medycznego Sp. z o. o. w Strzelinie.

Bardziej szczegółowo

SZPITAL OGÓLNY W KOLNIE 18 500 KOLNO, UL. WOJSKA POLSKIEGO 69

SZPITAL OGÓLNY W KOLNIE 18 500 KOLNO, UL. WOJSKA POLSKIEGO 69 Sz.O./SAG/41/ /15 Kolno, dnia 09.03.2015r. WYJAŚNIENIA TREŚCI SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Dotyczy: Przetargu nieograniczonego na dostawę odczynników hematologicznych oraz pasków do badania

Bardziej szczegółowo

TREŚĆ PYTAŃ WYKONAWCÓW WRAZ Z WYJAŚNIENIAMI ZAMAWIAJĄCEGO MODYFIKACJA SIWZ z dnia 15.06.2015 r.

TREŚĆ PYTAŃ WYKONAWCÓW WRAZ Z WYJAŚNIENIAMI ZAMAWIAJĄCEGO MODYFIKACJA SIWZ z dnia 15.06.2015 r. Warszawa, dn.15.06.2015 r. Do wszystkich uczestników postępowania SZPZLO/24/ZP/P/2015 TREŚĆ PYTAŃ WYKONAWCÓW WRAZ Z WYJAŚNIENIAMI ZAMAWIAJĄCEGO MODYFIKACJA SIWZ z dnia 15.06.2015 r. Dotyczy: Postępowania

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE DO REGULAMINU KONKURENCYJNEGO WYBORU OFERT

ZAPYTANIE DO REGULAMINU KONKURENCYJNEGO WYBORU OFERT ZAPYTANIE DO REGULAMINU KONKURENCYJNEGO WYBORU OFERT Zwracam się z prośbą o wyjaśnienie treści Regulaminu konkurencyjnego Wyboru Ofert na zakup i dostawę odczynników hematologicznych wraz z dzierżawą analizatora

Bardziej szczegółowo

Pytania i Odpowiedzi do Przetargu na Odczynniki Laboratoryjne

Pytania i Odpowiedzi do Przetargu na Odczynniki Laboratoryjne Pytania i Odpowiedzi do Przetargu na Odczynniki Laboratoryjne Czy Zamawiający w Pakiecie nr 1, poz. 29 wymaga testu o czułości: 0,1 ng/ml ( w tabeli podano wartość 01 ng/ml brak przecinka)? Odp. Tak wymaga

Bardziej szczegółowo

Znak: P-M/Z/ /14 Data: 10.02.2014 r.

Znak: P-M/Z/ /14 Data: 10.02.2014 r. Wszyscy uczestnicy postępowania Znak: P-M/Z/ /14 Data: 10.02.2014 r. Dotyczy: postępowania w trybie przetargu nieograniczonego poniżej 207 000 euro na dostawę odczynników do badań hematologicznych wraz

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 10 siwz PROJEKT UMOWY

Załącznik nr 10 siwz PROJEKT UMOWY Załącznik nr 10 siwz PROJEKT UMOWY Umowa zawarta w dniu. pomiędzy Wojewódzkim Szpitalem Zespolonym w Skierniewicach, ul. Rybickiego 1, 96 100 Skierniewice wpisanym do rejestru Wojewody Łódzkiego oraz do

Bardziej szczegółowo

Wzór Umowy Nr RAP/45.1/2011

Wzór Umowy Nr RAP/45.1/2011 Załącznik nr 5a Wzór Umowy Nr RAP/45.1/2011 Zawarta w dniu... 2011 r. we Wrocławiu pomiędzy: Uniwersytetem Przyrodniczym we Wrocławiu, z siedzibą we Wrocławiu przy ul. Norwida 25, 50-375 Wrocław NIP: 896-000-53-54

Bardziej szczegółowo

Samodzielny Publiczny Zespół Opieki Zdrowotnej w Krasnymstawie

Samodzielny Publiczny Zespół Opieki Zdrowotnej w Krasnymstawie Samodzielny Publiczny Zespół Opieki Zdrowotnej w Krasnymstawie 22-300 Krasnystaw ul. Sobieskiego 4 tel. (82) 543-15-22, (82) 543-15- 23 fax (82) 576-49-01 www.spzozkrasnystaw.pl sekretariat@spzozkrasnystaw.pl

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 7 do SIWZ

Załącznik nr 7 do SIWZ Załącznik nr 7 do SIWZ WZÓR UMOWA NR Zawarta w dniu... zgodnie z przepisami Ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych pomiędzy Skarbem Państwa - Komendą Wojewódzką Policji z siedzibą

Bardziej szczegółowo

Na podstawie art. 38 ust. 4 prawo zamówień publicznych Zamawiający modyfikuje treść siwz w taki sposób, że:

Na podstawie art. 38 ust. 4 prawo zamówień publicznych Zamawiający modyfikuje treść siwz w taki sposób, że: Toruń, dnia 11.06.2015 r. SSM.DZP.200.41.2015 Dotyczy: postępowania o zamówienie publiczne w trybie przetargu nieograniczonego na dostawę odczynników do oznaczenia parametrów krytycznych wraz z dzierżawą

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 2 do SIZ ISTOTNE POSTANOIENIA UMOWY(PROJEKT) UMOWA Nr.. zawarta w dniu, w Warszawie, pomiędzy:

Załącznik nr 2 do SIZ ISTOTNE POSTANOIENIA UMOWY(PROJEKT) UMOWA Nr.. zawarta w dniu, w Warszawie, pomiędzy: Załącznik nr 2 do SIZ ISTOTNE POSTANOIENIA UMOWY(PROJEKT) UMOWA Nr.. zawarta w dniu, w Warszawie, pomiędzy: NIP:, zwanym dalej (pełna nazwa jednostki z siedzibą), Zamawiającym, reprezentowanym przez (imię

Bardziej szczegółowo

ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY NA DOSTAWĘ ŚRODKÓW CZYSTOŚCI

ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY NA DOSTAWĘ ŚRODKÓW CZYSTOŚCI ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY NA DOSTAWĘ ŚRODKÓW CZYSTOŚCI Gdańsk, dnia 26.06.2015r. Zamawiający: Akademia Muzyczna im. Stanisława Moniuszki, ul. Łąkowa 1-2, 80-743 Gdańsk tel.: (58) 300-92-12, tel. komórkowy:

Bardziej szczegółowo

UMOWA., zwanym dalej Zamawiającym, reprezentowanym przez: Dyrektora - a z siedzibą w

UMOWA., zwanym dalej Zamawiającym, reprezentowanym przez: Dyrektora - a z siedzibą w UMOWA W dniu.., w Warszawie, pomiędzy:, zwanym dalej Zamawiającym, reprezentowanym przez: Dyrektora - a z siedzibą w (kod...) przy ul zarejestrowaną w..pod numerem... NIP.., zwanym dalej Wykonawcą, reprezentowaną

Bardziej szczegółowo

CENTRUM ONKOLOGII - INSTYTUT IM. MARII SKŁODOWSKIEJ - CURIE

CENTRUM ONKOLOGII - INSTYTUT IM. MARII SKŁODOWSKIEJ - CURIE wpisane do KRS prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy KRS pod nr 0000144803 NIP 525-000-80-57; Regon 000-288-336 Dział Zamówień Publicznych i Zaopatrzenia Sekcja Zamówień

Bardziej szczegółowo

Załącznik Nr 4. (Wzór) UMOWA NR

Załącznik Nr 4. (Wzór) UMOWA NR (Wzór) Załącznik Nr 4 UMOWA NR zawarta w dniu.. w Żarach pomiędzy: Gminą Żary o statusie miejskim w imieniu której działa Miejski Ośrodek Sportu, Rekreacji i Wypoczynku w Żarach ul. Telemanna 1, 68 200

Bardziej szczegółowo

Do zainteresowanych. Dotyczy: Przetargu nieograniczonego na dostawy sprzętu laboratoryjnego i aptecznego: znak sprawy WSzSL/FKZ-10/11

Do zainteresowanych. Dotyczy: Przetargu nieograniczonego na dostawy sprzętu laboratoryjnego i aptecznego: znak sprawy WSzSL/FKZ-10/11 WSzSL/FKZ/072/ 31 /12 Legnica, 07-02-2012 r. Do zainteresowanych Dotyczy: Przetargu nieograniczonego na dostawy sprzętu laboratoryjnego i aptecznego: znak sprawy WSzSL/FKZ-10/11 W związku z prośbami o

Bardziej szczegółowo

UMOWA., zwanym dalej Zamawiającym, reprezentowanym przez: Dyrektora - a z siedzibą w

UMOWA., zwanym dalej Zamawiającym, reprezentowanym przez: Dyrektora - a z siedzibą w UMOWA W dniu.., w Warszawie, pomiędzy:, zwanym dalej Zamawiającym, reprezentowanym przez: Dyrektora - a z siedzibą w (kod...) przy ul zarejestrowaną w..pod numerem... NIP.., zwanym dalej Wykonawcą, reprezentowaną

Bardziej szczegółowo

WSz II.4.291.15.39.2015 Tarnobrzeg, dn. 10.03.2015 r.

WSz II.4.291.15.39.2015 Tarnobrzeg, dn. 10.03.2015 r. WSz II.4.291.15.39.2015 Tarnobrzeg, dn. 10.03.2015 r. ODPOWIEDŹ NA PYTANIA ORAZ ZMIANA TREŚCI ZAPROSZENIA DO ZŁOŻENIA OFERTY dotyczy: postępowania o zamówienie publiczne o wartości poniżej 30 000 euro

Bardziej szczegółowo

Umowa Nr - wzór. z siedzibą w.. zwanym dalej Zamawiającym, w imieniu którego działają: 1. Dyrektor - przy kontrasygnacie: 1. Głównej Księgowej -

Umowa Nr - wzór. z siedzibą w.. zwanym dalej Zamawiającym, w imieniu którego działają: 1. Dyrektor - przy kontrasygnacie: 1. Głównej Księgowej - Załącznik nr 5 Umowa Nr - wzór W dniu... w Płońsku, pomiędzy.. z siedzibą w.. zwanym dalej Zamawiającym, w imieniu którego działają: 1. Dyrektor - przy kontrasygnacie: 1. Głównej Księgowej - a.. reprezentowanym

Bardziej szczegółowo

UMOWA (wzór) 1 Przedmiot umowy

UMOWA (wzór) 1 Przedmiot umowy Załącznik nr 5 do SIWZ UMOWA (wzór) zawarta w dniu... 2014 r. w Słubicach pomiędzy: Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych Spółka z o.o. Ul. Krótka 8 69-100 Słubice NIP: 591-10-29-335 zwanym dalej Zamawiającym,

Bardziej szczegółowo

FORMULARZ OFERTOWY. 4. Dane Oferenta: Nazwa Oferenta:... Adres:... Tel./fax:... (miejscowość, data)... ( podpisy osób uprawnionych)

FORMULARZ OFERTOWY. 4. Dane Oferenta: Nazwa Oferenta:... Adres:... Tel./fax:... (miejscowość, data)... ( podpisy osób uprawnionych) ZAŁĄCZNIK NR II FORMULARZ OFERTOWY Nawiązując do zaproszenia dotyczącego wzięcia udziału w przetargu nieograniczonym na dostawę drobnego sprzętu medycznego i materiałów opatrunkowych składamy naszą ofertę.

Bardziej szczegółowo

(nr KRS ) reprezentowaną przez: zwanym dalej "Wykonawcą"

(nr KRS ) reprezentowaną przez: zwanym dalej Wykonawcą Wzór umowy Nr RAP.272.157.2013 Zawarta w dniu. roku pomiędzy: Uniwersytetem Przyrodniczym we Wrocławiu, ul. C. K. Norwida 25/27, 50-345 Wrocław NIP: 896-000-53-54, Regon: 000001867 reprezentowanym przez:

Bardziej szczegółowo

UMOWA NR. ... z siedzibą w. (kod...) przy ul..zarejestrowaną w.. pod numerem NIP.., zwanym dalej Wykonawcą, reprezentowaną przez :.

UMOWA NR. ... z siedzibą w. (kod...) przy ul..zarejestrowaną w.. pod numerem NIP.., zwanym dalej Wykonawcą, reprezentowaną przez :. UMOWA NR. Zawarta w dniu.. w Warszawie, pomiędzy: Zespołem Szkół nr 68, 00-528 Warszawa, ul. Hoża 11/15 REGON: 016159509 NIP: 526 2382 867, zwanym dalej Zamawiającym, reprezentowanym przez: Dyrektora -

Bardziej szczegółowo

Cena netto 1 szt. czytnika kodów kreskowych model Voyager MS9520 USB wynosi..,.. -zł

Cena netto 1 szt. czytnika kodów kreskowych model Voyager MS9520 USB wynosi..,.. -zł WZÓR UMOWY UMOWA NR 440000-IPRW.023. 2015. zawarta w dniu...... 2015 r. w Warszawie pomiędzy: Dyrektorem Izby Celnej w Warszawie z siedzibą w Warszawie, 01-443 Warszawa, ul. Erazma Ciołka 14A, NIP 524-031-10-50,

Bardziej szczegółowo

(WZÓR - NIE ZAŁĄCZAĆ DO OFERTY) UMOWA Nr 39/BA/PN/2014

(WZÓR - NIE ZAŁĄCZAĆ DO OFERTY) UMOWA Nr 39/BA/PN/2014 (WZÓR - NIE ZAŁĄCZAĆ DO OFERTY) UMOWA Nr 39/BA/PN/2014 Załącznik nr 8 do SIWZ numer sprawy: 39/BA/PN/2014 W dniu... 2014 roku w Warszawie, pomiędzy: Głównym Urzędem Statystycznym, mającym siedzibę w (00-925)

Bardziej szczegółowo

U M O W A NR EOM/ZP/01/ /2016

U M O W A NR EOM/ZP/01/ /2016 Załącznik Nr 2 do SIWZ (wzór umowy) U M O W A NR EOM/ZP/01/ /2016 zawarta w dniu 2016 r. w Ożarowie Mazowieckim pomiędzy Energetyką Ożarów Mazowiecki z siedzibą w Ożarowie Mazowieckim ul. Poznańska 129/133

Bardziej szczegółowo

DZPZ/333/2PN/2015 Olsztyn, dnia 13-01-2015. Wojewódzki Szpital Specjalistyczny ul. Żołnierska 18 10 561 Olsztyn Do wiadomości uczestników postępowania

DZPZ/333/2PN/2015 Olsztyn, dnia 13-01-2015. Wojewódzki Szpital Specjalistyczny ul. Żołnierska 18 10 561 Olsztyn Do wiadomości uczestników postępowania DZPZ/333/2PN/2015 Olsztyn, dnia 13-01-2015 Wojewódzki Szpital Specjalistyczny ul. Żołnierska 18 10 561 Olsztyn Do wiadomości uczestników postępowania PYTANIA I ODPOWIEDZI Dotyczy: postępowania o udzielenie

Bardziej szczegółowo

UMOWA (wzór) .z siedzibą w... zarejestrowana w...,pod numerem... reprezentowanym przez:

UMOWA (wzór) .z siedzibą w... zarejestrowana w...,pod numerem... reprezentowanym przez: UMOWA (wzór) zawarta w dniu... pomiędzy: Krakowskim Centrum Rehabilitacji z siedziba w Krakowie, adres: 30-224 Kraków, Al. Modrzewiowa 22, zarejestrowanym w Sadzie Rejonowym dla Krakowa Śródmieścia Wydział

Bardziej szczegółowo

znak: WAG-Z-2/2012 Gdańsk, dnia 4 maja 2012 r.

znak: WAG-Z-2/2012 Gdańsk, dnia 4 maja 2012 r. znak: WAG-Z-2/2012 Gdańsk, dnia 4 maja 2012 r. Dotyczy: Postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na Dostawę energii elektrycznej. Do Pomorskiego Oddziału Wojewódzkiego Narodowego Funduszu

Bardziej szczegółowo

PROJEKT UMOWY. W dniu 2014 r. pomiędzy, zwanym dalej Zamawiającym reprezentowanym przez....

PROJEKT UMOWY. W dniu 2014 r. pomiędzy, zwanym dalej Zamawiającym reprezentowanym przez.... PROJEKT UMOWY W dniu 2014 r. pomiędzy, zwanym dalej Zamawiającym reprezentowanym przez. a. reprezentowanym przez : zwanym dalej Wykonawcą, prowadzącym działalność gospodarczą na podstawie... zawarta została

Bardziej szczegółowo

Wzór umowy. Umowa nr.. zawarta dnia.. r., w Warszawie zwana dalej Umową

Wzór umowy. Umowa nr.. zawarta dnia.. r., w Warszawie zwana dalej Umową ZAŁĄCZNIK Nr 9 do SIWZ Wzór umowy Umowa nr.. zawarta dnia.. r., w Warszawie zwana dalej Umową pomiędzy: Centrum Nauki Kopernik z siedzibą w Warszawie (00-390), przy ul. Wybrzeże Kościuszkowskie 20, Instytucją

Bardziej szczegółowo

Dotyczy: Postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na DOSTAWĘ SYMETRYCZNEGO ŁĄCZA INTERNETOWEGO W TECHNOLOGII ŚWIATŁOWODOWEJ.

Dotyczy: Postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na DOSTAWĘ SYMETRYCZNEGO ŁĄCZA INTERNETOWEGO W TECHNOLOGII ŚWIATŁOWODOWEJ. Warszawa, dnia 5.09.2012 r. Filmoteka Narodowa ul. Puławska 61 00-975 Warszawa Dotyczy: Postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na DOSTAWĘ SYMETRYCZNEGO ŁĄCZA INTERNETOWEGO W TECHNOLOGII

Bardziej szczegółowo

PROJEKT UMOWY NR... PRZEDMIOT UMOWY

PROJEKT UMOWY NR... PRZEDMIOT UMOWY PROJEKT UMOWY NR... Załącznik nr 4 do SIWZ Nr spr. 20/ZP/CBA/2007 W dniu... 2007r. w Warszawie, pomiędzy: Centralnym Biurem Antykorupcyjnym reprezentującym Skarb Państwa, z siedzibą w Warszawie, Al. Ujazdowskie

Bardziej szczegółowo

Poznań, dnia 2015-06-23 EZ/350/53/2015/ 763. Wg rozdzielnika: do wszystkich uczestników postępowania o zamowienie publiczne

Poznań, dnia 2015-06-23 EZ/350/53/2015/ 763. Wg rozdzielnika: do wszystkich uczestników postępowania o zamowienie publiczne Poznań, dnia 2015-06-23 EZ/350/53/2015/ 763 Wg rozdzielnika: do wszystkich uczestników postępowania o zamowienie publiczne i zainteresowanych dotyczy: przetargu nieograniczonego 53/2015 - Dostawa odczynników

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 4 do ogłoszenia. WZÓR UMOWY Umowa Nr CIP/CKPŚ/2014/

Załącznik nr 4 do ogłoszenia. WZÓR UMOWY Umowa Nr CIP/CKPŚ/2014/ CIP-1/2014 WZÓR UMOWY Umowa Nr CIP/CKPŚ/2014/ Załącznik nr 4 do ogłoszenia zawarta w wyniku zamówienia publicznego przeprowadzonego w oparciu o przepisy Regulaminu Zawierania Umów Towarzystwa Przyrodniczego

Bardziej szczegółowo

NARODOWE CENTRUM BADAŃ I ROZWOJU

NARODOWE CENTRUM BADAŃ I ROZWOJU NARODOWE CENTRUM BADAŃ I ROZWOJU ul. Nowogrodzka 47a 00-695 Warszawa Tel. (+48 22) 244 28 58 Fax. (+48 22) 201 34 08 sekretariat@ncbir.gov.pl Warszawa dnia 20 grudnia 2011 r. DAG/262/124-3/MR/2011 WYJAŚNIENIE

Bardziej szczegółowo

UMOWA NR /2014 zawarta w Białymstoku w dniu 2014 r. pomiędzy :

UMOWA NR /2014 zawarta w Białymstoku w dniu 2014 r. pomiędzy : Załącznik Nr 3 UMOWA NR /2014 zawarta w Białymstoku w dniu 2014 r. pomiędzy : Strażą Miejską w Białymstoku z siedzibą 15-399 Białystok, ul. Składowa 11, NIP 542-305-98-42, REGON 200175012, którą reprezentuje:

Bardziej szczegółowo

UMOWA nr. zawarta w dniu...r. w Szczecinie. pomiędzy:

UMOWA nr. zawarta w dniu...r. w Szczecinie. pomiędzy: Załącznik nr 5 do siwz UMOWA nr. zawarta w dniu...r. w Szczecinie pomiędzy: Gminą Miasto Szczecin Domem Pomocy Społecznej Dom Kombatanta i Pioniera Ziemi Szczecińskiej przy ul. Eugeniusza Romera 21-29

Bardziej szczegółowo

zwanym w dalszej treści umowy Wykonawcą łącznie zwanymi Stronami.

zwanym w dalszej treści umowy Wykonawcą łącznie zwanymi Stronami. WZÓR UMOWY UMOWA NR 440000-IPRW.023. 2015. zawarta w dniu...... 2015 r. w Warszawie pomiędzy: Izbą Celna w Warszawie z siedzibą w Warszawie, 01-443 Warszawa, ul. Erazma Ciołka 14A, NIP 524-031-10-50, REGON

Bardziej szczegółowo

Umowa w rozumieniu ustawy Prawo zamówień Publicznych

Umowa w rozumieniu ustawy Prawo zamówień Publicznych Umowa w rozumieniu ustawy Prawo zamówień Publicznych nr /U/ZP/2015 zawarta w dniu..2015 roku, w Krakowie pomiędzy: Szpitalem Specjalistycznym im. Ludwika Rydygiera w Krakowie sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie

Bardziej szczegółowo

EAZ-MM-3402/7/11 Rzeszów, 08.03.2011r.

EAZ-MM-3402/7/11 Rzeszów, 08.03.2011r. EAZ-MM-3402/7/11 Rzeszów, 08.03.2011r. Do: uczestników postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. Dotyczy: pytań złożonych do postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, prowadzonego w trybie

Bardziej szczegółowo

UMOWA NR FPU/NXZ/...

UMOWA NR FPU/NXZ/... UMOWA NR FPU/NXZ/... zawarta w dniu... pomiędzy: Zarządem Dróg i Utrzymania Miasta, 53-633 Wrocław, ul. Długa 49, NIP: 896-00-05-839, zwanym dalej Zamawiającym, reprezentowanym przez: Dyrektora Bartosza

Bardziej szczegółowo

POWIATOWY ZESPÓŁ SZPITALI

POWIATOWY ZESPÓŁ SZPITALI PZS-O/IV/01/../2010 r. Wszyscy Wykonawcy Oleśnica, dnia 07 czerwca 2010 r. dot. przetargu nieograniczonego na dostawę odczynników laboratoryjnych i materiałów zuŝywalnych do wykonywania badań laboratoryjnych

Bardziej szczegółowo

WZÓR UMOWY. Zawarta w Kielcach, w dniu 2011 roku

WZÓR UMOWY. Zawarta w Kielcach, w dniu 2011 roku WZÓR UMOWY UMOWA W SPRAWIE ZAMÓWIENIE PUBLICZNEGO NA WYKONANIE, DOSTAWĘ I MONTAŻ MEBLI BIUROWYCH NA POTRZEBY OKREGOWEGO INSPEKTORATU PRACY W KIELCACH, MAJACEGO SIEDZIBĘ W KIELCACH PRZY ALEI TYSIĄCLECIA

Bardziej szczegółowo

Zał. nr 2 do SIWZ. Umowa nr

Zał. nr 2 do SIWZ. Umowa nr Zał. nr 2 do SIWZ Umowa nr W dniu... w Gnieźnie pomiędzy, działającym w imieniu i na rzecz Skarbu Państwa Lasami Państwowymi Nadleśnictwem Gniezno z siedzibą w 62-200 Gniezno ul. Wrzesińska 83 (NIP: 784-00-05-569),

Bardziej szczegółowo

Zakład Ubezpieczeń Społecznych Departament Zamówień Publicznych ul. Szamocka 3, 5, 01-748 Warszawa

Zakład Ubezpieczeń Społecznych Departament Zamówień Publicznych ul. Szamocka 3, 5, 01-748 Warszawa Zakład Ubezpieczeń Społecznych Departament Zamówień Publicznych ul. Szamocka 3, 5, 01-748 Warszawa 993200/271/ IN - 446 /2014 Warszawa, dnia 15 lipca 2014 r. Informacja dla Wykonawców, którzy pobrali Specyfikację

Bardziej szczegółowo

UMOWA NR.../NS/2015. Załącznik nr 3 Wzór umowy

UMOWA NR.../NS/2015. Załącznik nr 3 Wzór umowy UMOWA NR.../NS/2015 Załącznik nr 3 Wzór umowy zawarta 2015 r. w Kraśniku w wyniku wyboru oferty wyłonionej w trybie przetargu nieograniczonego na Dostawę materiałów sypkich na potrzeby KPWiK Sp. z o.o.,

Bardziej szczegółowo

Wzór umowy nr... zwanym dalej w umowie Zamawiającym, reprezentowanym przez: Józef Twardowski Prezes Zarządu

Wzór umowy nr... zwanym dalej w umowie Zamawiającym, reprezentowanym przez: Józef Twardowski Prezes Zarządu Wzór umowy nr... Zawarta w dniu...2016 r. w, pomiędzy: Agencją Rozwoju Regionalnego MARR S.A. z siedzibą przy ul. Chopina 18, 39-300 Mielec, wpisaną w Sądzie Rejonowym w Rzeszowie, XII Wydział KRS do rejestru

Bardziej szczegółowo

WZÓR UMOWY. NIP.. Regon zwanym w dalszej treści Wykonawcą.

WZÓR UMOWY. NIP.. Regon zwanym w dalszej treści Wykonawcą. Zał. nr 5 do SIWZ WZÓR UMOWY zawarta w dniu... 2014 r. pomiędzy: Zespołem Obsługi Szkół z siedzibą w Harasiukach, 37 413 Harasiuki, Harasiuki 112 A, NIP 865 206 39 53, REGON 830229740, reprezentowanym

Bardziej szczegółowo

UMOWA nr.. zwaną dalej WYKONAWCĄ

UMOWA nr.. zwaną dalej WYKONAWCĄ Załącznik nr 8 do SIWZ projekt umowy UMOWA nr.. zawarta w Zielonej Górze, w dniu., pomiędzy: Województwem Lubuskim Urzędem Marszałkowskim Województwa Lubuskiego w Zielonej Górze, ul. Podgórna 7, 65-057

Bardziej szczegółowo

Samodzielny Publiczny Szpital Kliniczny Nr 2 PUM w Szczecinie

Samodzielny Publiczny Szpital Kliniczny Nr 2 PUM w Szczecinie Samodzielny Publiczny Szpital Kliniczny Nr 2 PUM w Szczecinie Al. Powstańców Wielkopolskich 72, 70-111 Szczecin Tel. (0-91) 466 10 86 do 88 fax. 466 11 13 Szczecin, dn. 05.08.2015 r. Znak sprawy: ZP/220/68/15

Bardziej szczegółowo

---------- PROJEKT ---------- UMOWA

---------- PROJEKT ---------- UMOWA Nr sprawy 12/ZP/2009 Załącznik nr 12 ---------- PROJEKT ---------- UMOWA zawarta dnia... 2010 r. pomiędzy: Mickiewiczowskim Centrum Turystycznym z siedzibą w Żerkowie ul. Jarocińska 35, 63-210 Żerków,

Bardziej szczegółowo

Poznań, dnia 11 sierpnia 2014 roku Dz.Z.P.44/21/14

Poznań, dnia 11 sierpnia 2014 roku Dz.Z.P.44/21/14 GINEKOLOGICZNO - POŁOŻNICZY SZPITAL KLINICZNY Uniwersytetu Medycznego im. K. Marcinkowskiego w Poznaniu 60-535 POZNAŃ, ul. Polna 33 Dział Zamówień Publicznych tel. (0-61) 841-96-72; fax. 841-96-20 Poznań,

Bardziej szczegółowo

Ramowy Wzór Umowy ROZDZIAŁ III. 2 TERMIN REALIZACJI Wykonawca będzie realizował przedmiot umowy od dnia zawarcia umowy do dnia 30 listopada 2014 r.

Ramowy Wzór Umowy ROZDZIAŁ III. 2 TERMIN REALIZACJI Wykonawca będzie realizował przedmiot umowy od dnia zawarcia umowy do dnia 30 listopada 2014 r. ROZDZIAŁ III Ramowy Wzór Umowy 1 PRZEDMIOT UMOWY 1. Zamawiający zleca, a Wykonawca przyjmuje do realizacji usługę pn.: Flagowanie ulic, placów i rond Miasta Rzeszowa z okazji świąt państwowych, imprez

Bardziej szczegółowo

UMOWA NR... na dostarczenie produktów spożywczych

UMOWA NR... na dostarczenie produktów spożywczych ZAŁĄCZNIK NR 3 (projekt) UMOWA NR... na dostarczenie produktów spożywczych Zawarta w dniu w Gostyninie pomiędzy: Szkołą Podstawową nr 1 im. Armii Krajowej w Gostyninie, ul. Ozdowskiego 2 a zwanym w treści

Bardziej szczegółowo

UMOWA. zawarta w dniu

UMOWA. zawarta w dniu OA.OD.272.27.13/ZP/PN UMOWA zawarta w dniu pomiędzy: Dolnośląskim Urzędem Wojewódzkim we Wrocławiu, pl. Powstańców Warszawy 1, 50-153 Wrocław, posiadającym NIP 896-10-03-245, REGON 000514377, reprezentowanym

Bardziej szczegółowo

UMOWA. 1... 2... a... zwanym dalej: Wykonawcą, reprezentowanym przez: 1... 2...

UMOWA. 1... 2... a... zwanym dalej: Wykonawcą, reprezentowanym przez: 1... 2... OP-IV.272.33.2016.MON UMOWA Załącznik nr 3b do SIWZ Wzór umowy część IV zawarta w dniu roku w Lublinie pomiędzy: Województwem Lubelskim, ul. Artura Grottgera 4, 20-029 Lublin, NIP: 712-290-45-45 zwanym

Bardziej szczegółowo

WZÓR UMOWY DOSTAWY. zawartej w ramach zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego dnia.. r. w Starogardzie Gdańskim

WZÓR UMOWY DOSTAWY. zawartej w ramach zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego dnia.. r. w Starogardzie Gdańskim Załącznik nr 4 WZÓR UMOWY DOSTAWY zawartej w ramach zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego dnia.. r. w Starogardzie Gdańskim pomiędzy: Przedsiębiorstwem Usług Komunalnych STARKOM Sp.

Bardziej szczegółowo

ISTOTNE POSTANOWIENIA UMOWY

ISTOTNE POSTANOWIENIA UMOWY ISTOTNE POSTANOWIENIA UMOWY zawarta w Krakowie w dniu... roku pomiędzy: Gminą Miejską Kraków Zarząd Infrastruktury Komunalnej i Transportu w Krakowie ul. Centralna 53, 31-586 Kraków, reprezentowany przez

Bardziej szczegółowo

U m o w a nr. zawarta w dniu... w Warszawie. pomiędzy: NIP: 521-29-92-374, REGON: 014931762. Adres firmy... Nr telefonu...nr fax. NIP:... REGON:...

U m o w a nr. zawarta w dniu... w Warszawie. pomiędzy: NIP: 521-29-92-374, REGON: 014931762. Adres firmy... Nr telefonu...nr fax. NIP:... REGON:... ZAŁĄCZNIK NR 5 WZÓR UMOWY U m o w a nr. zawarta w dniu... w Warszawie pomiędzy: ZAMAWIAJĄCYM: Warszawskim Centrum Pomocy Rodzinie 02-833 Warszawa, ul. Lipińska 2 nr telefonu: (48-22) 599 71 00, nr fax:

Bardziej szczegółowo

WZÓR UMOWY Nr... W dniu w Urzędzie Gminy Michałów, pomiędzy Gminą Michałów reprezentowaną przez Wójta Gminy Michałow z siedzibą w Michałowie 115

WZÓR UMOWY Nr... W dniu w Urzędzie Gminy Michałów, pomiędzy Gminą Michałów reprezentowaną przez Wójta Gminy Michałow z siedzibą w Michałowie 115 Załącznik nr 8 WZÓR UMOWY Nr... W dniu w Urzędzie Gminy Michałów, pomiędzy Gminą Michałów reprezentowaną przez Wójta Gminy Michałow z siedzibą w Michałowie 115 Mirosława Walaska, zwanym w dalszej treści

Bardziej szczegółowo

Wzór umowy - UMOWA Nr S-2710-3/2011

Wzór umowy - UMOWA Nr S-2710-3/2011 zawarta w dniu...2011 r. pomiędzy: Wzór umowy - UMOWA Nr S-2710-3/2011 Państwowym Gospodarstwem Leśnym Lasy Państwowe Nadleśnictwem Zdrojowa Góra z siedzibą w Pile, Aleja Poznańska 126, 64-920 Piła, reprezentowanym

Bardziej szczegółowo

Wojewódzki Szpital Zespolony

Wojewódzki Szpital Zespolony Wojewódzki Szpital Zespolony Apteka Szpitalna, tel /024/ 364 62 18 fax/024/ 364 63 72 REG.000650070; NIP 774-24-11-908 Płock, dnia 26.06.2014r. AS-2910-5(21/ZP/14)-14(1) Do Wykonawców biorących udział

Bardziej szczegółowo

WYJAŚNIENIE TREŚCI SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

WYJAŚNIENIE TREŚCI SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Załącznik nr 24 do zarządzenia Dyrektora IRZiBŻ PAN w Olsztynie nr 118/2012 z dnia 30.04.2012r znak: ZP-PNK/D/2013/9/87 Olsztyn, dnia 17.10.2013 r. WYJAŚNIENIE TREŚCI SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

Bardziej szczegółowo

UMOWA DOSTAWY nr KP 2300/12/15

UMOWA DOSTAWY nr KP 2300/12/15 UMOWA DOSTAWY nr KP 2300/12/15 Zawarta w dniu..2016r. w Grodzisku Wlkp. Pomiędzy: 1. Samodzielnym Publicznym Zakładem Opieki Zdrowotnej w Grodzisku Wlkp., ul. Mossego 17, 62-065 Grodzisk Wlkp., wpisanym

Bardziej szczegółowo

AGENCJA ROZWOJU REGIONALNEGO

AGENCJA ROZWOJU REGIONALNEGO UMOWA (projekt) Zawarta w dniu.. w Starachowicach pomiędzy FUNDACJĄ AGENCJA ROZWOJU REGIONALNEGO, w imieniu której działa Prezes -Ryszard Nosowicz, 27-200 Starachowice, ul. Mickiewicza 1A, NIP:664-00-12-038

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 7. Wzór umowy Umowa nr../2012

Załącznik nr 7. Wzór umowy Umowa nr../2012 Wzór umowy Umowa nr../2012 Załącznik nr 7 zawarta w dniu.. pomiędzy Tramwajami Śląskimi S.A. z siedzibą w Chorzowie ul. Inwalidzka 5, 41-506 Chorzów, o kapitale zakładowym wynoszącym 116.230.880 PLN, który

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 8 do SIWZ Znak sprawy: UKS2091/DO/2411/26/14

Załącznik nr 8 do SIWZ Znak sprawy: UKS2091/DO/2411/26/14 Załącznik nr 8 do SIWZ Znak sprawy: UKS2091/DO/2411/26/14 (miejscowość i data) (nazwa i adres Wykonawcy) OŚWIADCZENIE o braku przynależności do grupy kapitałowej Przystępując do postępowania o udzielenie

Bardziej szczegółowo

Umowa dostawy części zamiennych do autobusów IRISBUS

Umowa dostawy części zamiennych do autobusów IRISBUS Umowa dostawy części zamiennych do autobusów IRISBUS nr /TW/2014 zawarta w dniu.. w Słupsku, pomiędzy: Miejskim Zakładem Komunikacji Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, z siedzibą w Słupsku, ul. Rzymowskiego

Bardziej szczegółowo

NR SPRAWY 6/2009 Koszalin, 27.11.09r. Wg rozdzielnika

NR SPRAWY 6/2009 Koszalin, 27.11.09r. Wg rozdzielnika L. dz. 456/09 NR SPRAWY 6/2009 Koszalin, 27.11.09r Wg rozdzielnika W odpowiedzi na zapytanie oferenta w sprawie przetargu nieograniczonego nr ogłoszenia 361092 z dnia 15.10.2009r na dostawę leków oraz

Bardziej szczegółowo

Wzór Umowy Nr.. na zadanie pod nazwą Dostawa odzieży i obuwia roboczego dla Zarządu Zlewni Środkowej Odry - odcinek opolski

Wzór Umowy Nr.. na zadanie pod nazwą Dostawa odzieży i obuwia roboczego dla Zarządu Zlewni Środkowej Odry - odcinek opolski Wzór Umowy Nr.. na zadanie pod nazwą Dostawa odzieży i obuwia roboczego dla Zarządu Zlewni Środkowej Odry - odcinek opolski W dniu... we Wrocławiu pomiędzy Skarbem Państwa Dyrektorem Regionalnego Zarządu

Bardziej szczegółowo

Do wiadomości Wykonawców

Do wiadomości Wykonawców ZU-227/1/JR/ZP-614/03/SB2//15 Gdynia, dnia 27.03.2015 r. Do wiadomości Wykonawców Dotyczy: przetargu nieograniczonego pod nazwą Budowa placu składowego na granicy z GCT w formie zaprojektuj i wybuduj.

Bardziej szczegółowo

ZAŁĄCZNIK NR 1 DO SIWZ

ZAŁĄCZNIK NR 1 DO SIWZ ZAŁĄCZNIK NR 1 DO SIWZ WZÓR UMOWY UMOWA zawarta w dniu... r. w Warszawie pomiędzy: Mazowieckim Centrum Stomatologii Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, zarejestrowaną w Rejestrze Przedsiębiorców Krajowego

Bardziej szczegółowo

UMOWA DOSTAWY SUKCESYWNEJ LEKÓW (Wzór)

UMOWA DOSTAWY SUKCESYWNEJ LEKÓW (Wzór) UMOWA DOSTAWY SUKCESYWNEJ LEKÓW (Wzór) Nr /2014 Załącznik Nr 9 Zawarta w dniu 11 kwietnia 2013 r. w Wielkiej Nieszawce pomiędzy: Domem Pomocy Społecznej w Wielkiej Nieszawce, ul. Toruńska 18, 87-165 Cierpice

Bardziej szczegółowo

zawarta w dniu. 2015 r. w Lublinie pomiędzy

zawarta w dniu. 2015 r. w Lublinie pomiędzy Wzór umowy Załącznik nr 2 Umowa nr./life-strefy/2015 zawarta w dniu. 2015 r. w Lublinie pomiędzy Stowarzyszeniem Lubelskie Towarzystwo Ornitologiczne z siedzibą w Lublinie przy ul. Akademickiej 13, 20-950

Bardziej szczegółowo

D/ZP/381/26/DZ/13 Katowice 04.10.2013

D/ZP/381/26/DZ/13 Katowice 04.10.2013 Katowice 04.10.2013 ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT (do niniejszego postępowania nie stosuje się ustawy Prawo zamówień publicznych, gdyż wartość szacunkowa zamówienia nie przekracza wyrażonej w złotych

Bardziej szczegółowo

UMOWA NR DOSTAWA MATERIAŁÓW EKSPLOATACYJNYCH DO DRUKAREK

UMOWA NR DOSTAWA MATERIAŁÓW EKSPLOATACYJNYCH DO DRUKAREK ZAŁĄCZNIK NR 7 UMOWA NR DOSTAWA MATERIAŁÓW EKSPLOATACYJNYCH DO DRUKAREK Umowa zawarta w dniu pomiędzy: Zarządem Dróg Wojewódzkich z siedzibą w Gdańsku przy ul. Mostowej 11A działającym w imieniu Województwa

Bardziej szczegółowo

INSTYTUT MEDYCYNY PRACY I ZDROWIA ŚRODOWISKOWEGO

INSTYTUT MEDYCYNY PRACY I ZDROWIA ŚRODOWISKOWEGO INSTYTUT MEDYCYNY PRACY I ZDROWIA ŚRODOWISKOWEGO 07.07.2014 W związku z otrzymaniem prośby o wyjaśnienie treści specyfikacji dotyczącej postępowania przetargowego ZP/13/2014, zgodnie z art. 38 ust. 1 i

Bardziej szczegółowo

ZAŁĄCZNIK NR 5 UMOWA NR..

ZAŁĄCZNIK NR 5 UMOWA NR.. Nr sprawy: ZP.271.3.2014 Znak: ZP.271.3.36.2014 ZAŁĄCZNIK NR 5 UMOWA NR.. WZÓR zawarta w dniu... w Kamieńsku, pomiędzy : Samorządowym Zakładem Gospodarki Komunalnej w Kamieńsku, 97-360 Kamieńsk ul. Wieluńska

Bardziej szczegółowo

Projekt nr WND RPWM.07.02.01-28-012/14

Projekt nr WND RPWM.07.02.01-28-012/14 UMOWA NR IDENTYFIKACJA UŻYTKOWNIKÓW zawarta w dniu.. r. w Olsztynie w wyniku przeprowadzenia postępowania w trybie przetargu nieograniczonego Nr zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo

Bardziej szczegółowo

Odpowiedzi na pytania i modyfikacja SIWZ. Uwaga: Zmiana terminu składania i otwarcia ofert.

Odpowiedzi na pytania i modyfikacja SIWZ. Uwaga: Zmiana terminu składania i otwarcia ofert. znak: WAG-Z-11/2013 Gdańsk, dnia 9 października 2013 r. Odpowiedzi na pytania i modyfikacja SIWZ. Uwaga: Zmiana terminu składania i otwarcia ofert. Dotyczy: Postępowania prowadzonego w trybie przetargu

Bardziej szczegółowo

WZÓR UMOWY DZI-271-2/14 Ostateczna treść umowy może ulec zmianie w zakresie nie zmieniającym istotnych postanowień umowy i wymagań ofertowych

WZÓR UMOWY DZI-271-2/14 Ostateczna treść umowy może ulec zmianie w zakresie nie zmieniającym istotnych postanowień umowy i wymagań ofertowych WZÓR UMOWY DZI-271-2/14 Ostateczna treść umowy może ulec zmianie w zakresie nie zmieniającym istotnych postanowień umowy i wymagań ofertowych zawarta w dniu......2014 r. w Krakowie pomiędzy: Instytutem

Bardziej szczegółowo

(wzór) reprezentowanym przez:... zwanym dalej Zamawiającym,

(wzór) reprezentowanym przez:... zwanym dalej Zamawiającym, Załącznik nr 1 Umowa nr UK/U/ / (wzór) /2013/EP- zawarta w dniu...06.2013 r. we Wrocławiu pomiędzy: Skarbem Państwa Dyrektorem Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej we Wrocławiu, ul. C.K.Norwida 34, 50-950

Bardziej szczegółowo

INSTYTUT GENETYKI i HODOWLI ZWIERZĄT POLSKIEJ AKADEMII NAUK ul. POSTĘPU 1, JASTRZĘBIEC, 05-552 Magdalenka

INSTYTUT GENETYKI i HODOWLI ZWIERZĄT POLSKIEJ AKADEMII NAUK ul. POSTĘPU 1, JASTRZĘBIEC, 05-552 Magdalenka Jastrzębiec, 30. 10. 2012 r. Dotyczy przetargu DAZ-2401/ 41 / 12 na dostawę wyrobów laboratoryjnych z tworzyw sztucznych. Do zamawiającego wpłynęły następujące pytania na które odpowiedzi publikuje poniżej:

Bardziej szczegółowo

Nr Sprawy: PCZ-ZP-ZO-01/2011 Strona 1 z 5. Poddębice, dn. 30.06.2011 r. Wszyscy Wykonawcy ZAPYTANIE OFERTOWE

Nr Sprawy: PCZ-ZP-ZO-01/2011 Strona 1 z 5. Poddębice, dn. 30.06.2011 r. Wszyscy Wykonawcy ZAPYTANIE OFERTOWE Poddębice, dn. 30.06.2011 r. Wszyscy Wykonawcy ZAPYTANIE OFERTOWE 1. Zamawiający: Poddębickie Centrum Zdrowia Sp. z o.o. w Poddębicach zaprasza do złożenia oferty na dostawy: odczynników do diagnostyki

Bardziej szczegółowo

Wzór Załącznik nr 6 do SIWZ Wzór umowy

Wzór Załącznik nr 6 do SIWZ Wzór umowy Wzór Załącznik nr 6 do SIWZ Wzór umowy Umowa nr zawarta w dniu 2015 roku w Warszawie pomiędzy: Skarbem Państwa Głównym Urzędem Geodezji i Kartografii, z siedzibą w Warszawie, przy ul. Wspólnej 2, 00-926

Bardziej szczegółowo

Wojewódzki Szpital Zespolony w Płocku ul. Medyczna 19 09-400 Płock www.wszplock.pl

Wojewódzki Szpital Zespolony w Płocku ul. Medyczna 19 09-400 Płock www.wszplock.pl Płock, dnia 23.01.2013r. SZP-2910-17 (64/ZP/12)- 12( 1) Do wykonawców biorących udział w postępowaniu Dotyczy postępowania o zamówienie publiczne znak: SZP-2910-17(64/ZP/12)-12 prowadzonego w trybie przetargu

Bardziej szczegółowo

UMOWA REGON:... NIP:...

UMOWA REGON:... NIP:... PROJEKT Załącznik Nr 9 do SIWZ UMOWA Zawarta w dniu... w Bochni pomiędzy: Ośrodkiem Badawczo-Rozwojowym Budowy Urządzeń Chemicznych Zakład Produkcji Doświadczalnej 32-700 Bochnia ul. Krasińskiego 29 reprezentowanym

Bardziej szczegółowo

Wzór UMOWA. dostarczony i zamontowany przedmiot umowy Zamawiający zapłaci kwotę:

Wzór UMOWA. dostarczony i zamontowany przedmiot umowy Zamawiający zapłaci kwotę: UMOWA zawarta w dniu... 2008 roku w Katowicach pomiędzy: Samodzielnym Publicznym Szpitalem Klinicznym nr 6 Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach Górnośląskim Centrum Zdrowia Dziecka im. Jana Pawła

Bardziej szczegółowo

UMOWA NR. przy kontrasygnacie Skarbnika Województwa Lubuskiego Józefy Chaleckiej.

UMOWA NR. przy kontrasygnacie Skarbnika Województwa Lubuskiego Józefy Chaleckiej. Załącznik nr 6 do SIWZ Projekt UMOWA NR zawarta w dniu...2014 r. w Zielonej Górze pomiędzy: Województwem Lubuskim Urzędem Marszałkowskim Województwa Lubuskiego, ul. Podgórna 7, 65-057 Zielona Góra, będącym

Bardziej szczegółowo

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. UMOWA nr..

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. UMOWA nr.. UMOWA nr.. Załącznik 7. zawarta w dniu w Janowie Podlaskim pomiędzy: Zespołem Szkół im. Adama Naruszewicza w Janowie Podlaskim, ul. Siedlecka 1, 21-505 Janów Podlaski reprezentowanym przez: Dyrektora szkoły

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 4b do SIWZ

Załącznik nr 4b do SIWZ Załącznik nr 4b do SIWZ (Wzór) UMOWA NR WSS/.../2013/ZZP/... poprzedzona postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego art. 39 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r.

Bardziej szczegółowo

UMOWA. 2 Umowa zostaje zawarta na okres od daty podpisania umowy do 23 grudnia 2016 r.

UMOWA. 2 Umowa zostaje zawarta na okres od daty podpisania umowy do 23 grudnia 2016 r. UMOWA zawarta w Warszawie w dniu... r. w rezultacie udzielenia zamówienia publicznego nr.w trybie przetargu nieograniczonego - podstawa prawna: Ustawa z dnia 29.01.2004 r. Prawo Zamówień Publicznych (Dz.

Bardziej szczegółowo

ISTOTNE POSTANOWIENIA UMOWY

ISTOTNE POSTANOWIENIA UMOWY ISTOTNE POSTANOWIENIA UMOWY Umowa nr. Załącznik nr 3 do SIWZ Zawarta w dniu.. w..pomiędzy:., reprezentowaną przez: zwaną w dalszej części umowy Zamawiającym, a.. z siedzibą w.., przy ul..., reprezentowaną

Bardziej szczegółowo

Wzór umowy. Załącznik nr 6

Wzór umowy. Załącznik nr 6 Załącznik nr 6 Wzór umowy zawarta w dniu... roku w..., pomiędzy:....., reprezentowanym przez:... zwanym dalej ZAMAWIAJĄCYM a..., reprezentowanym przez:... Zwanym dalej WYKONAWCĄ W wyniku rozstrzygnięcia

Bardziej szczegółowo

Ochotniczą Strażą Pożarną w Brańsku, ul. Senatorska 12, NIP 543 198 05 37 reprezentowaną przez: Jacka Krasuckiego Prezesa OSP Brańsk.

Ochotniczą Strażą Pożarną w Brańsku, ul. Senatorska 12, NIP 543 198 05 37 reprezentowaną przez: Jacka Krasuckiego Prezesa OSP Brańsk. Załącznik nr 6 UMOWA zawarta w dniu. roku w Brańsku pomiędzy: Ochotniczą Strażą Pożarną w Brańsku, ul. Senatorska 12, NIP 543 198 05 37 reprezentowaną przez: Jacka Krasuckiego Prezesa OSP Brańsk. zwaną

Bardziej szczegółowo