2. Co należy zrobić aby złożyć w sądzie pozew o zapłatę, eksmisję, odszkodowanie, itd.?

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "2. Co należy zrobić aby złożyć w sądzie pozew o zapłatę, eksmisję, odszkodowanie, itd.?"

Transkrypt

1 1. Kto ma prawo wglądu do akt sprawy? Wgląd do akt sprawy mają wszystkie strony postępowania (powód/pozwany, wnioskodawca/uczestnik, oskarżony/obwiniony, oskarżyciel/oskarżyciel posiłkowy) oraz ich pełnomocnicy. Każdej ze stron przysługuje prawo sporządzania notatek z akt sprawy. Pokrzywdzony, za zgodą Przewodniczącego Wydziału może uzyskać wgląd do akt. Przewodniczący Wydziału decyduje ponadto o udostępnieniu akt sądowych innym osobom niemającym uprawnień procesowych. 2. Co należy zrobić aby złożyć w sądzie pozew o zapłatę, eksmisję, odszkodowanie, itd.? Należy złożyć pismo/pozew zawierający wskazanie: - kim jest osoba wnosząca (dane adresowe, PESEL lub NIP, ewentualnie nr KRS); - czego się domaga; - wskazanie od kogo (dane adresowe); - dlaczego, z jakiego tytułu; - wskazać wartość przedmiotu sporu, czyli ile dla osoby wnoszącej pozew jest warte, to o co wnosi, przy pozwie o zapłatę, jest to żądana kwota, przy eksmisji wysokość trzymiesięcznego czynszu w lokalu; - uzasadnienie, dlaczego powód wnosi swoje żądania, dlaczego wystąpił z powództwem; - wskazanie dowodów na poparcie swoich twierdzeń (kserokopie dokumentów, wskazanie świadków itd.). Pozew składa się w Biurze Obsługi Interesantów Sądu, bądź za pośrednictwem poczty. Musi być złożony oryginał wraz z załącznikami dla Sądu oraz kopie wraz z załącznikami w ilości odpowiadającej ilości osób po stronie pozwanej. 3. Czy można założyć sprawę o podział majątku dorobkowego w trakcie trwania małżeństwa? Sprawę o podział majątku strony składają po uprawomocnieniu się wyroku rozwodowego lub separacji. 4. Jakie dokumenty należy złożyć do sprawy o stwierdzenie nabycia spadku? W Sądzie należy złożyć: Odpis skrócony aktu zgonu oraz aktu małżeństwa osoby zmarłej (jeśli pozostawała w związku małżeńskim),

2 Odpis skrócony aktu urodzenia mężczyzn i niezamężnych kobiet uczestniczących w postępowaniu, Odpis skrócony aktu małżeństwa kobiet uczestniczących w postępowaniu (zmiana nazwiska), Wypis z oryginału testamentu notarialnego lub oryginał testamentu ręcznego, o ile spadkodawca sporządził testament. Jeśli w skład spadku wchodzi nieruchomość, która ma urządzoną księgę wieczystą to należy złożyć jej odpis lub wypis z rejestru gruntów. 5. Czy sprawę o dział spadku przeprowadza się tylko przed Sądem? Sprawę o dział spadku można przeprowadzić przed notariuszem lub sądem. Sądem właściwym do rozpoznania takiego wniosku jest sąd właściwy ze względu na ostatnie miejsce zamieszkania osoby zmarłej lub Sąd, w którym stwierdzono nabycie spadku. 6. Czy Sąd przesyła wyrok z urzędu? Sąd nie przesyła wyroku z urzędu. W przypadku chęci otrzymania wyroku lub postanowienia Sądu należy złożyć wniosek o jego wydanie. Wniosek można złożyć osobiście w Biurze Obsługi Interesantów bądź za pośrednictwem poczty. Opłata za odpis wyroku wynosi 6zł (za stronę orzeczenia). 7. Moja matka zmarła, pozostawiła testament notarialny, w którym do całości spadku powołała mnie. Czy ja muszę założyć sprawę o stwierdzenie nabycia spadku po mojej matce? Tak, w tym wypadku należy złożyć wniosek o stwierdzenie nabycia spadku do Wydziału Cywilnego Sądu Rejonowego właściwego ze względu na ostanie miejsce zamieszkania spadkodawcy (tj. osoby zmarłej). Istnieje również możliwość poświadczenia dziedziczenia przed notariuszem. 8. Jak i gdzie wnosi się skargę na czynności komornika i jaka jest opłata od złożenia skargi? Skargę na czynności komornika wnosi się w terminie 7 dni od daty dokonania tej czynności przez komornika lub otrzymania od komornika zawiadomienia o podjęciu czynności. Sądem właściwym do rozpoznania skargi jest Sąd Rejonowy, w okręgu którego znajduje się Komornik, którego skarga dotyczy. Opłata za skargę wynosi 100 zł.

3 9. Do jakiego Sądu należy złożyć wniosek o stwierdzenie nabycia spadku? Wniosek o stwierdzenie nabycia spadku składa się do sądu właściwego ze względu na ostatnie miejsce zamieszkania spadkodawcy, a jeżeli miejsca zamieszkania w Polsce nie da się ustalić, do sądu miejsca, w którym znajduje się majątek spadkowy lub jego część (sąd spadku). W braku powyższych podstaw wniosek składa się do Sądu Rejonowego dla m. st. Warszawy w Warszawie. 10. Jakie są zasady złożenia pozwu w postępowaniu nakazowym, a jakie w upominawczym? Sąd rozpoznaje sprawę w postępowaniu nakazowym lub upominawczym na pisemny wniosek powoda zgłoszony w pozwie. Postępowanie nakazowe Sąd wydaje nakaz zapłaty na posiedzeniu niejawnym, jeżeli powód dochodzi roszczenia pieniężnego albo świadczenia innych rzeczy zamiennych, a okoliczności uzasadniające dochodzone żądanie są udowodnione dołączonym do pozwu: dokumentem urzędowym; zaakceptowanym przez dłużnika rachunkiem; wezwaniem dłużnika do zapłaty i pisemnym oświadczeniem dłużnika o uznaniu długu; zaakceptowanym przez dłużnika żądaniem zapłaty, zwróconym przez bank i niezapłaconym z powodu braku środków na rachunku bankowym; oryginałem weksla, czeku, warrantu lub rewersu; wyciągiem z ksiąg bankowych podpisanym przez osoby upoważnione do składania oświadczeń w zakresie praw i obowiązków majątkowych banku, opatrzonym pieczęcią banku oraz dowodem doręczenia dłużnikowi pisemnego wezwania do zapłaty długu; umową, dowodem spełnienia wzajemnego świadczenia niepieniężnego oraz dowodem doręczenia dłużnikowi faktury lub rachunku, jeżeli powód dochodzi należności zapłaty świadczenia pieniężnego lub odsetek w transakcjach handlowych określonych w ustawie z r. o terminach zapłaty w transakcjach handlowych. Składając pozew o wydanie nakazu w postępowaniu nakazowym powód powinien dołączyć również dowód dokonania opłaty w wysokości 1/4 opłaty stosunkowej od pozwu.

4 Postępowanie upominawcze Sąd wydaje nakaz zapłaty, jeżeli powód dochodzi roszczenia pieniężnego, a w innych sprawach, jeżeli przepis szczególny tak stanowi. Nakaz zapłaty nie może być wydany, jeżeli: roszczenie jest oczywiście bezzasadne; przytoczone okoliczności budzą wątpliwość; zaspokojenie roszczenia zależy od świadczenia wzajemnego; miejsce pobytu pozwanego nie jest znane albo gdyby doręczenie mu nakazu nie mogło nastąpić w kraju. Składając pozew powód powinien dołączyć również dowód dokonania opłaty w wysokości 5% wartości przedmiotu sporu. 11. W jaki sposób można ubiegać się o zwolnienie z ponoszenia kosztów sądowych? Wniosek należy złożyć do sądu, w którym ma się toczyć, bądź toczy się postępowanie. W celu uzyskania zwolnienia od kosztów strona lub uczestnik postępowania powinien skierować do sądu wniosek o zwolnienie od kosztów sądowych. Do wniosku o zwolnienie od kosztów sądowych osoby fizycznej należy dołączyć oświadczenie obejmujące szczegółowe dane o stanie rodzinnym, majątku, dochodach i źródłach utrzymania osoby ubiegającej się o zwolnienie od kosztów (wzór oświadczenia dostępny m.in. na stronie Ministerstwa Sprawiedliwości). Oświadczenie, o którym mowa należy wypełnić czytelnie, podając w nim informacje odpowiadające rzeczywistości. Osobę, która świadomie w treści oświadczenia o stanie rodzinnym, majątku, dochodach i źródłach utrzymania poda nieprawdziwe dane, sąd może ukarać grzywną. link do oświadczenia 12. W jaki sposób można ubiegać się o ustanowienie pełnomocnika z urzędu? Wniosek o ustanowienie pełnomocnika z urzędu należy złożyć na piśmie wraz z oświadczeniem o stanie rodzinnym, majątku, dochodach i źródłach utrzymania lub ustnie do protokołu. link do oświadczenia

5 13. Jak usprawiedliwić swoją nieobecność na rozprawie? Przede wszystkim nieobecność musi być usprawiedliwiona na piśmie. Jeżeli nieobecność spowodowana była chorobą, wówczas należy złożyć zwolnienie lekarskie, które musi poświadczyć biegły lekarz sądowy. Lista takich lekarzy znajduje się na stronie internetowej 14. W jaki sposób i w jakim terminie można złożyć wniosek o uzasadnienie wyroku/postanowienia? Wniosek o uzasadnienie należy złożyć na piśmie w terminie tygodniowym od daty ogłoszenia wyroku/postanowienia, przy czym strona pozbawiona wolności, działająca bez profesjonalnego pełnomocnika nieobecna przy ogłoszeniu orzeczenia może złożyć wniosek o sporządzenia uzasadnienia w terminie tygodniowym od doręczenia jej tego orzeczenia. 15. Czy Sąd z urzędu doręcza stronie wyrok z uzasadnieniem? Sąd nie doręcza z urzędu wyroku z uzasadnieniem. Wyrok z uzasadnieniem doręcza się tylko stronie, która w terminie tygodniowym od dnia ogłoszenia sentencji wyroku złożyła pisemny wniosek o sporządzenie uzasadnienia wyroku. 16. Czy można złożyć apelację, jeśli nie wystąpiono wcześniej z wnioskiem o uzasadnienie orzeczenia kończącego postępowanie w sprawie? Jeżeli nie sporządzono wniosku o uzasadnienie orzeczenia, to apelację można złożyć w terminie 21 dni od daty ogłoszenia orzeczenia. Apelacja podlega opłacie sądowej. 17. W jaki sposób można uzyskać odpis prawomocnego orzeczenia? Aby otrzymać odpis prawomocnego orzeczenia Sądu należy w tym przedmiocie złożyć wniosek o jego wydanie. Wniosek należy złożyć w Biurze Obsługi Interesantów lub za pośrednictwem poczty, uiszczając opłatę za wydanie odpisu orzeczenia (6 zł za stronę). 18. W którym Sądzie należy złożyć pozew o rozwód? Pozew rozwodowy kieruje się do sądu okręgowego, na obszarze którego oboje małżonkowie mieli miejsce zamieszkania, jeśli choć jeden z nich nadal tam zamieszkuje. Jeżeli jednak małżonkowie nie mieli wspólnego miejsca zamieszkania lub żadne z nich już nie mieszka w takim mieszkaniu, wówczas pozew wnosi się do sądu właściwego dla

6 miejsca zamieszkania pozwanego. Gdyby i tak nie dało się określić sądu właściwego, pozew wnosi się do sądu miejsca zamieszkania powoda. 19. Jakie znaczenie ma orzeczenie winy przy rozwodzie? Orzeczenie o winie ma duże znaczenie, jeżeli chodzi o konieczność płacenia po rozwodzie alimentów na rzecz drugiego z małżonków. Podstawową zasadą jest, że małżonek uznany za wyłącznie winnego nie może żądać alimentów. Małżonek, który nie został uznany za wyłącznie winnego i który znajduje się w niedostatku, może żądać od drugiego małżonka alimentów. Jeżeli zaś jeden z małżonków został uznany za wyłącznie winnego i rozwód pociąga za sobą istotne pogorszenie sytuacji materialnej drugiego małżonka, wówczas na jego żądanie sąd może nakazać małżonkowi winnemu płacenie alimentów. 20. W jaki sposób wszcząć postępowanie w przedmiocie ubezwłasnowolnienia? W celu wszczęcia postępowania w przedmiocie ubezwłasnowolnienia należy skierować do sądu okręgowego stosowny wniosek. Wniosek o ubezwłasnowolnienie może złożyć jedynie: małżonek osoby, która ma zostać ubezwłasnowolniona; krewni w linii prostej osoby, która ma zostać ubezwłasnowolniona (np. ojciec, matka, dzieci, wnuki); rodzeństwo osoby, która ma zostać ubezwłasnowolniona; przedstawiciel ustawowy osoby, która ma zostać ubezwłasnowolniona; prokurator. 21. Gdzie składa się wniosek o znęcanie nad rodziną? Zawiadomienie o popełnionym przestępstwie składa się do: Prokuratury Rejonowej najbliższej miejscu popełnienia przestępstwa (a nie tam, gdzie jest zameldowana ofiara) lub na komendzie policji. Zawiadomienie o przestępstwie najlepiej napisać i złożyć osobiście lub przesłać listem poleconym w podane powyżej miejsca. Należy zrobić kopię skargi i poprosić o potwierdzenie, że została złożona. Jeśli została wysłana należy zachować dowód nadania. 22. W jaki sposób można uzyskać zezwolenie na widzenie z tymczasowo aresztowanym? Zezwolenie na widzenie z tymczasowo aresztowanym pozostającym do dyspozycji Sądu mogą uzyskać osoby najbliższe (rodzice, rodzeństwo, dziadkowie, konkubent). W celu

7 otrzymania zezwolenia należy zgłosić się do sekretariatu Wydziału Karnego z dokumentem tożsamości. Każdemu aresztowanemu przysługują dwa widzenia w miesiącu. Osoby spoza kręgu najbliższej rodziny, mogą uzyskać zezwolenia na widzenie, po rozpoznaniu przez sędziego wniosku oskarżonego o wyrażenie zgody na widzenie. Wniosek powinien zawierać imienne wskazanie osoby mającej uzyskać zgodę. 23. Co oznacza pojęcie oskarżyciel posiłkowy? Każdy pokrzywdzony przestępstwem lub wykroczeniem może uzyskać prawa strony procesu (składać wnioski dowodowe, zadawać pytania świadkom, odwołać się od wyroku) poprzez złożenie oświadczenia o działaniu w charakterze oskarżyciela posiłkowego. W sprawach karnych takie oświadczenie można złożyć do momentu otwarcia przewodu sądowego - czyli do chwili rozpoczęcia odczytania aktu oskarżenia. W przypadku sprawy dot. wykroczenia należy takie oświadczenie złożyć w terminie 7 dni od daty otrzymania zawiadomienia z Policji o przesłaniu wniosku o ukaranie do Wydziału Karnego Sądu Rejonowego. 24. Kiedy kara ulega zatarciu? W razie skazania na karę pozbawienia wolności, karę 25 lat pozbawienia wolności albo karę dożywotniego pozbawienia wolności z upływem 10 lat od wykonania lub darowania kary albo od przedawnienia jej wykonania, zatarcie następuje w tych wypadkach z mocy prawa; na wniosek skazanego sąd może zarządzić zatarcie skazania już po upływie 5 lat, jeżeli wymierzona kara pozbawienia nie przekroczyła 3 lat a skazany przestrzegał zasad porządku prawnego. W razie skazania na karę grzywny albo karę ograniczenia wolności zatarcie skazania następuje z mocy prawa z upływem 5 lat od wykonania lub darowania kary albo od przedawnienia jej wykonania; na wniosek skazanego sąd może zarządzić zatarcie skazania już po upływie 3 lat. W razie odstąpienia od wymierzenia kary zatarcie skazania następuje z mocy prawa po roku od wydania prawomocnego orzeczenia. W razie skazania na karę z warunkowym zawieszeniem jej wykonania zatarcie skazania następuje z mocy prawa po upływie 6 miesięcy od zakończenia okresu próby. W razie orzeczenia środka karnego zatarcie skazania nie może nastąpić przed jego wykonaniem, darowaniem albo przedawnieniem jego wykonania. Jeżeli sprawcę skazano za dwa lub więcej nie pozostających w zbiegu przestępstw albo jeżeli po rozpoczęciu, a przed upływem okresu wymaganego do zatarcia skazania, popełnił on kolejne przestępstwo, dopuszczalne jest tylko zatarcie jednoczesne wszystkich skazań.

8 25. W jaki sposób można starać się o wcześniejsze zatarcie skazania? W tym celu należy złożyć pisemny wniosek o wcześniejsze zatarcie skazania do sądu, który wydał wyrok. Wniosek podlega opłacie. 26. Na czym polega odbywanie kary pozbawienia wolności w systemie dozoru elektronicznego? Odbywanie kary w systemie dozoru elektronicznego polega na tym, że skazany ma obowiązek przebywać w mieszkaniu ustalonym przez sąd jako miejsce wykonywania kary, a może je opuszczać tylko w ściśle określonych godzinach ustalonych w postanowieniu sądu, oraz w ściśle określonym celu np. wykonywania pracy. Zachowanie skazanego jest nadzorowane przez kuratora sądowego. 27. Co należy zrobić, aby Sąd uchylił karę porządkową nałożoną na świadka za nieusprawiedliwione niestawiennictwo na rozprawie? W terminie 7 dni od daty otrzymania pisemnego zawiadomienia o nałożeniu kary, należy złożyć pisemne usprawiedliwienie swej nieobecności na terminie rozprawy wraz z prośbą o uchylenie kary porządkowej. 28. Jak i gdzie można uzyskać informację z Krajowego Rejestru Karnego? Należy się zgłosić do Punktu Krajowego Rejestru Karnego, który znajduje się w siedzibie Sądu Okręgowego w Warszawie w antresoli siedziby Sądu przy al. Solidarności 127, w poniedziałki w godz zaś od wtorku do piątku w godzinach ,. Wniosek o zaświadczenie z rejestru można pobrać ze strony internetowej Ministerstwa Sprawiedliwości:http://bip.ms.gov.pl/pl/rejestry-iewidencje/krajowy-rejestr-karny/ albo otrzymać wersję papierową przy Punkcie Krajowego Rejestru Karnego w Sądzie Okręgowym w Warszawie. Wraz z wnioskiem należy załączyć dowód wniesienia opłaty. Można jej dokonać w kasie Sądu Okręgowego w Warszawie przed złożeniem wniosku. Opłata za udzielenie informacji z rejestru: 50 zł - za informację o osobie 100 zł - za informację o podmiocie zbiorowym. Opłatę za wydanie zaświadczenia z KRK dokonuje się wyłącznie w formie znaków sądowych. Zakupu znaków opłaty sądowej można dokonać w kasie Sądu Okręgowego w Warszawie lub dowolnym sądzie. 29. Czy w sądzie można uzyskać poradę prawną?

9 Nie, w sądzie nie są udzielane porady prawne. Porady prawne można uzyskać w: kancelariach adwokackich, kancelariach radców prawnych. Informacja o bezpłatnych poradach prawnych znajduje się na stronie internetowej Sądu Rejonowego dla Warszawy-Mokotowa w Warszawie w zakładce Informacje>bezpłatna pomoc prawna 30. Czy obecność na rozprawie jest obowiązkowa? Na wezwanie sądu stawiennictwo na rozprawie jest obowiązkowe, natomiast jeżeli sąd zawiadamia o terminie rozprawy, wówczas stawiennictwo na rozprawie nie jest obowiązkowe. Nadto, na wezwaniu lub zawiadomieniu widnieje informacja o stawiennictwie obowiązkowym lub nieobowiązkowym. 31. Czy odpis z księgi wieczystej może uzyskać tylko właściciel? Odpis z księgi wieczystej może uzyskać każdy, kto zwróci się z prawidłowo wypełnionym wnioskiem o jego wydanie. 32. Jak można uzyskać odpis z księgi wieczystej? Odpis z księgi wieczystej można uzyskać: - w siedzibie Sądu Rejonowego dla Warszawy-Mokotowa (budynek Hipoteki), Al. Solidarności 58 w pokoju 316 (III piętro) po wcześniejszym opłaceniu wniosku w kasie Sądu znajdującej się w pokojach 104 i 105 (I piętro) lub przelewem na konto Sądu; - w siedzibie Centralnej Informacji Ksiąg Wieczystych, ul. Czerniakowska Czy wniosek o wydanie odpisu z księgi podlega opłacie, a jeżeli tak, to w jakiej wysokości? Tak, wniosek o wydanie odpisu z księgi wieczystej podlega opłacie: - opłata za odpis zwykły wynosi - 30 zł, - opłata za odpis zupełny - 60 zł, płatne gotówką w kasie Sądu Rejonowego dla Warszawy-Mokotowa, budynek Hipoteki, Al. Solidarności 58, pok. 104,105, I piętro lub przelewem na konto Sądu Rejonowego dla Warszawy-Mokotowa NBP nr:

10 34. Czy wniosek o wydanie odpisu z księgi wieczystej należy złożyć na formularzu, czy może być napisany odręcznie na kartce papieru? Wniosek należy złożyć na urzędowym formularzu. Formularze dostępne są w siedzibie Sądu Rejonowego dla Warszawy-Mokotowa przy Al. Solidarności 58 oraz na stronach internetowych: - Sądu Rejonowego dla Warszawy-Mokotowa w zakładce Wzory formularzy i wniosków (wnioski wieczystoksięgowe) - Ministerstwa Sprawiedliwości Gdzie można uzyskać formularze wniosków do złożenia w Wydziałach Ksiąg Wieczystych? Formularze dostępne są na stronach internetowych: - Sądu Rejonowego dla Warszawy-Mokotowa: - Ministerstwa Sprawiedliwości: lub do pobrania bezpośrednio w siedzibie Sądu Rejonowego dla Warszawy-Mokotowa przy Al. Solidarności Czy można uzyskać odpis z księgi wieczystej w Sądzie Rejonowym dla Warszawy-Mokotowa, jeżeli nieruchomość leży poza Warszawą? Tak, jeżeli księga wieczysta prowadzona jest w systemie elektronicznym i zostanie podany pełny numer elektronicznej księgi wieczystej. 37. Kiedy Biuro Podawcze Wydziałów Ksiąg Wieczystych jest czynne dłużej? W poniedziałek Biuro Podawcze czynne jest do godz. 18:00, z tymże wejście do Sądu jest do godz. 17: Gdzie można złożyć wniosek o wpis/wykreślenie hipoteki z księgi wieczystej? Taki wniosek należy złożyć w Biurze Podawczym Sądu Rejonowego dla Warszawy Mokotowa, Al. Solidarności 58 Biuro Podawcze w gmachu Hipoteki przy Al. Solidarności 58 znajduje sie w pokoju 7 na parterze (na wprost wejścia) i czynne jest w godzinach:

11 poniedziałek: 8:30-18:00 (przerwa 11:45-12:00) - wejście do Sądu odbywa się do godziny 17:45 wtorek - piątek: 8:30-16:00 (przerwa 11:45-12:00) - ostatni numerek wydawany jest o godz. 15: Jaka jest właściwość miejscowa wydziałów wieczystoksięgowych? Wydziały Ksiąg Wieczystych obejmują sprawy z zakresu postępowania wieczystoksięgowego z obszaru m.st. Warszawy z podziałem na dzielnice: VI Wydział Ksiąg Wieczystych - Bemowo, Bielany, Ochota i Żoliborz oraz gmina Izabelin VII Wydział Ksiąg Wieczystych - Mokotów i Wilanów IX Wydział Ksiąg Wieczystych - Białołęka, Targówek i Praga Północ X Wydział Ksiąg Wieczystych - Śródmieście, Wola oraz gminy Łomianki XIII Wydział Ksiąg Wieczystych - Ursynów, Ursus i Włochy XV Wydział Ksiąg Wieczystych - Rembertów, Praga Południe, Wawer i Wesoła 40. Czy w Sądzie Rejonowym dla Warszawy-Mokotowa można uzyskać wypis aktu notarialnego? W Sądzie Rejonowym dla Warszawy-Mokotowa można uzyskać wypis aktu notarialnego pod warunkiem, że został on złożony przez danego notariusza do Archiwum Sądu. W Archiwum Sądu Rejonowego dla Warszawy-Mokotowa przechowywane są akty notarialne sporządzone przez notariuszy z kancelarii notarialnych znajdujących się na terenie m.st. Warszawy. 41. Jak uzyskać wypis aktu notarialnego? Należy złożyć podanie o wypis aktu notarialnego na formularzu, który można uzyskać w siedzibie Sądu przy Al. Solidarności 58 lub pobrać ze strony internetowej Sądu Zakładka> Wzory formularzy i wniosków (wnioski wieczystoksięgowe). Podanie należy złożyć w Biurze Podawczym Sądu przy Al. Solidarności 58, pokój 7 (na parterze) do Wydziału Ksiąg Wieczystych właściwego według miejsca zamieszkania wnioskodawcy (patrz pytanie 39 właściwość wydziałów wieczystoksięgowych). Koszt wypisu to 6 zł za stronę.

12 42. Jak uzyskać wypis z akt księgi wieczystej? Należy złożyć wniosek w Biurze Podawczym Sądu przy Al. Solidarności 58, pokój 7 do Wydziału Ksiąg Wieczystych, w którym prowadzona jest księga wieczysta. Formularz wniosku dostępny jest w siedzibie Sądu oraz na stronie internetowej Sądu w zakładce Wzory formularzy i wniosków (wnioski wieczystoksięgowe). Koszt wypisu to 6 zł za stronę.

Każde pismo sądowe zawiera informację o stawiennictwie obowiązkowym bądź nieobowiązkowym. 3. W jaki sposób i kto ma prawo wglądu do akt sprawy?

Każde pismo sądowe zawiera informację o stawiennictwie obowiązkowym bądź nieobowiązkowym. 3. W jaki sposób i kto ma prawo wglądu do akt sprawy? 1. Czy w sądzie można uzyskać poradę prawną? W Sądzie nie udziela się porad prawnych. Porady prawne można uzyskać w: - kancelariach adwokackich; - kancelariach radców prawnych; Nadto informacja o bezpłatnych

Bardziej szczegółowo

Najczęściej zadawane pytania przez interesantów. 1. Czy w sądzie można uzyskać poradę prawną?

Najczęściej zadawane pytania przez interesantów. 1. Czy w sądzie można uzyskać poradę prawną? Najczęściej zadawane pytania przez interesantów 1. Czy w sądzie można uzyskać poradę prawną? W Sądzie nie udziela się porad prawnych. Porady prawne można uzyskać w: - kancelariach adwokackich; - kancelariach

Bardziej szczegółowo

Przewodnik. po Sądzie Rejonowym w Gdyni

Przewodnik. po Sądzie Rejonowym w Gdyni Przewodnik po Sądzie Rejonowym w Gdyni Przewodnik po Sądzie Rejonowym w Gdyni Projekt Równi wobec prawa gdyński program poradnictwa obywatelskiego i prawnego Publikacja jest współfinansowana ze środków

Bardziej szczegółowo

UWAGA! PRZED WYPEŁNIENIEM NALEŻY DOKŁADNIE ZAPOZNAĆ SIĘ Z POUCZENIAMI Data wpływu (wypełnia sąd) 3.1.2. Pełnomocnik powoda 4.2. Pozwany i jego adres

UWAGA! PRZED WYPEŁNIENIEM NALEŻY DOKŁADNIE ZAPOZNAĆ SIĘ Z POUCZENIAMI Data wpływu (wypełnia sąd) 3.1.2. Pełnomocnik powoda 4.2. Pozwany i jego adres WZÓR NR 84 POZEW (O ZAPŁATĘ) W POSTĘPOWANIU NAKAZOWYM UWAGA! PRZED WYPEŁNIENIEM NALEŻY DOKŁADNIE ZAPOZNAĆ SIĘ Z POUCZENIAMI Data wpływu (wypełnia sąd) P POZEW P o u c z e n i e 1. Formularz należy wypełnić

Bardziej szczegółowo

USTAWA. z dnia 17 listopada 1964 r. KODEKS POSTĘPOWANIA CYWILNEGO. (Dz. U. z dnia 1 grudnia 1964 r.) TYTUŁ WSTĘPNY.

USTAWA. z dnia 17 listopada 1964 r. KODEKS POSTĘPOWANIA CYWILNEGO. (Dz. U. z dnia 1 grudnia 1964 r.) TYTUŁ WSTĘPNY. Dz.U.64.43.296 USTAWA z dnia 17 listopada 1964 r. KODEKS POSTĘPOWANIA CYWILNEGO (Dz. U. z dnia 1 grudnia 1964 r.) TYTUŁ WSTĘPNY. PRZEPISY OGÓLNE Art. 1. Kodeks postępowania cywilnego normuje postępowanie

Bardziej szczegółowo

Poradnik dla Obywatela

Poradnik dla Obywatela Poradnik dla Obywatela Projekt Od poradnictwa do obywatelstwa jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Wstęp Przez trzy lata zgłaszaliście się Państwo

Bardziej szczegółowo

Tytuł I. Przepisy ogólne

Tytuł I. Przepisy ogólne USTAWA z dnia 28 lipca 2005 r. o kosztach sądowych w sprawach cywilnych (Dz. U. z dnia 1 września 2005 r.) Tytuł I Przepisy ogólne Art. 1. Ustawa określa zasady i tryb pobierania kosztów sądowych w sprawach

Bardziej szczegółowo

Dz.U.64.43.296 1965.04.26 sprost. Dz.U.65.15.113 1975.01.01 zm. Dz.U.74.27.157 zm. Dz.U.74.39.231 1976.03.01 zm. Dz.U.75.45.234 1982.04.06 zm.

Dz.U.64.43.296 1965.04.26 sprost. Dz.U.65.15.113 1975.01.01 zm. Dz.U.74.27.157 zm. Dz.U.74.39.231 1976.03.01 zm. Dz.U.75.45.234 1982.04.06 zm. Dz.U.64.43.296 1965.04.26 sprost. Dz.U.65.15.113 1975.01.01 zm. Dz.U.74.27.157 zm. Dz.U.74.39.231 1976.03.01 zm. Dz.U.75.45.234 1982.04.06 zm. Dz.U.82.11.82 1983.01.01 zm. Dz.U.82.30.210 zm. Dz.U.83.5.33

Bardziej szczegółowo

PUNKTY INFORMACJI PRAWNEJ I OBYWATELSKIEJ P R Z E W O D N I K

PUNKTY INFORMACJI PRAWNEJ I OBYWATELSKIEJ P R Z E W O D N I K PUNKTY INFORMACJI PRAWNEJ I OBYWATELSKIEJ P R Z E W O D N I K PUNKTY INFORMACJI PRAWNEJ I OBYWATELSKIEJ P R Z E W O D N I K Wrocław 2011 Współfinansowane ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu

Bardziej szczegółowo

USTAWA z dnia 17 listopada 1964 r. Kodeks postępowania cywilnego. Tytuł wstępny Przepisy ogólne

USTAWA z dnia 17 listopada 1964 r. Kodeks postępowania cywilnego. Tytuł wstępny Przepisy ogólne Kancelaria Sejmu s. 1/99 USTAWA z dnia 17 listopada 1964 r. Kodeks postępowania cywilnego Tytuł wstępny Przepisy ogólne Art. 1. Kodeks postępowania cywilnego normuje postępowanie sądowe w sprawach ze stosunków

Bardziej szczegółowo

USTAWA z dnia 17 listopada 1964 r. Kodeks postępowania cywilnego. Tytuł wstępny Przepisy ogólne

USTAWA z dnia 17 listopada 1964 r. Kodeks postępowania cywilnego. Tytuł wstępny Przepisy ogólne Kancelaria Sejmu s. 1/1 USTAWA z dnia 17 listopada 1964 r. Kodeks postępowania cywilnego Tytuł wstępny Przepisy ogólne Art. 1. Kodeks postępowania cywilnego normuje postępowanie sądowe w sprawach ze stosunków

Bardziej szczegółowo

USTAWA. Kodeks postępowania cywilnego. Tytuł wstępny. Przepisy ogólne. Art. 1. Kodeks postępowania cywilnego normuje postępowanie sądowe w sprawach ze

USTAWA. Kodeks postępowania cywilnego. Tytuł wstępny. Przepisy ogólne. Art. 1. Kodeks postępowania cywilnego normuje postępowanie sądowe w sprawach ze Kancelaria Sejmu s. 1/263 Opracowano na podstawie: Dz.U. 1964 Nr 43, poz. 296, z 1965 r. Nr 15. poz. 113, z 1974 r. Nr 27, poz. 157, Nr 39, poz. 231, z 1975 r. Nr 45, poz. 234, z 1982 r. Nr 11, poz. 82,

Bardziej szczegółowo

PODSTAWOWE INFORMACJE PRAWNE

PODSTAWOWE INFORMACJE PRAWNE PODSTAWOWE INFORMACJE PRAWNE Warszawa 2011 1 WSTĘP Każdego roku ginie w Polsce ponad 15 tysięcy osób. Powody zaginięć są rozmaite: wypadek komunikacyjny, zaburzenia psychiczne, napad, porwanie, ucieczka

Bardziej szczegółowo

Tytuł I. Przepisy ogólne

Tytuł I. Przepisy ogólne Dz.U.05.167.1398 2006.07.29 zm. Dz.U.06.126.876 art. 1 2007.03.10 zm. Dz.U.07.21.123 art. 1 USTAWA z dnia 28 lipca 2005 r. o kosztach sądowych w sprawach cywilnych 1) (Dz. U. z dnia 1 września 2005 r.)

Bardziej szczegółowo

USTAWA. z dnia 28 lipca 2005 r. o kosztach sądowych w sprawach cywilnych 1) TYTUŁ I. Przepisy ogólne. Art. 1.

USTAWA. z dnia 28 lipca 2005 r. o kosztach sądowych w sprawach cywilnych 1) TYTUŁ I. Przepisy ogólne. Art. 1. Kancelaria Sejmu s. 1/48 USTAWA z dnia 28 lipca 2005 r. Opracowano na podstawie: Dz.U. z 2005 r. Nr 167, poz. 1398. o kosztach sądowych w sprawach cywilnych 1) TYTUŁ I Przepisy ogólne Art. 1. Ustawa określa

Bardziej szczegółowo

USTAWA z dnia 17 listopada 1964 r. Kodeks postępowania cywilnego. Tytuł wstępny Przepisy ogólne

USTAWA z dnia 17 listopada 1964 r. Kodeks postępowania cywilnego. Tytuł wstępny Przepisy ogólne Kancelaria Sejmu s. 1/340 USTAWA z dnia 17 listopada 1964 r. Kodeks postępowania cywilnego Tytuł wstępny Przepisy ogólne Art. 1. Kodeks postępowania cywilnego normuje postępowanie sądowe w sprawach ze

Bardziej szczegółowo

POZEW o rozwód z wnioskiem o udzielenie zabezpieczenia w zakresie obowiązku alimentacyjnego

POZEW o rozwód z wnioskiem o udzielenie zabezpieczenia w zakresie obowiązku alimentacyjnego WZÓR NR 30 POZEW O ROZWÓD Z WINY POZWANEGO WRAZ Z WNIOSKIEM O ZABEZPIECZENIE OBOWIĄZKU ALIMENTACYJNEGO POZEW O ROZWÓD BEZ ORZEKANIA O WINIE Stare Bogaczowice, 8 sierpnia 2004 r. Do Sądu Okręgowego Wydział

Bardziej szczegółowo

BĄDŹ BEZPIECZNA W SĄDZIE

BĄDŹ BEZPIECZNA W SĄDZIE BĄDŹ BEZPIECZNA W SĄDZIE (małżeństwo dzieci rodzina) Druk informatora umożliwiło finansowe wsparcie Miasta Zielona Góra w ramach projektu: Ośrodek Pomocy dla Osób Pokrzywdzonych Przestępstwem w Zielonej

Bardziej szczegółowo

Dz.U. 1964 Nr 43 poz. 296 USTAWA. z dnia 17 listopada 1964 r. TYTUŁ WSTĘPNY PRZEPISY OGÓLNE

Dz.U. 1964 Nr 43 poz. 296 USTAWA. z dnia 17 listopada 1964 r. TYTUŁ WSTĘPNY PRZEPISY OGÓLNE Kancelaria Sejmu s. 1/423 Dz.U. 1964 Nr 43 poz. 296 USTAWA z dnia 17 listopada 1964 r. Opracowano na podstawie: t.j. Dz. U. z 2014 r. poz. 101, 293, 379, 435, 567, 616, 945, 1091, 1161, 1296, 1585, 1626,

Bardziej szczegółowo

USTAWA. Kodeks postępowania cywilnego. Tytuł wstępny. Przepisy ogólne

USTAWA. Kodeks postępowania cywilnego. Tytuł wstępny. Przepisy ogólne Kancelaria Sejmu s. 1/1 Opracowano na podstawie: Dz. U. 1964 Nr 43, poz. 296, z 1965 r. Nr 15. poz. 113, z 1974 r. Nr 27, poz. 157, Nr 39, poz. 231, z 1975 r. Nr 45, poz. 234, z 1982 USTAWA r. Nr 11, poz.

Bardziej szczegółowo

USTAWA. z dnia 17 listopada 1964 r. KODEKS POSTĘPOWANIA CYWILNEGO TYTUŁ WSTĘPNY PRZEPISY OGÓLNE

USTAWA. z dnia 17 listopada 1964 r. KODEKS POSTĘPOWANIA CYWILNEGO TYTUŁ WSTĘPNY PRZEPISY OGÓLNE Kancelaria Sejmu s. 1/407 USTAWA z dnia 17 listopada 1964 r. KODEKS POSTĘPOWANIA CYWILNEGO TYTUŁ WSTĘPNY PRZEPISY OGÓLNE Opracowano na podstawie: t.j. Dz. U. z 2014 r. poz. 101, 293, 379, 435, 567, 616,

Bardziej szczegółowo

z dnia 17 listopada 1964 r. (Dz.U. Nr 43, poz. 296) Zmiany aktu:

z dnia 17 listopada 1964 r. (Dz.U. Nr 43, poz. 296) Zmiany aktu: wersje oczekujące: 2011-02-20 Dz.U. 2009, Nr 131, poz. 1075Art. 3 2010-04-19 Dz.U. 2010, Nr 7, poz. 45Art. 1 brzmienie od 2010-01-28 do 2010-04-18 Kodeks postępowania cywilnego z dnia 17 listopada 1964

Bardziej szczegółowo

USTAWA z dnia 2 lipca 2004 r. o zmianie ustawy - Kodeks postępowania cywilnego oraz niektórych innych ustaw 1)

USTAWA z dnia 2 lipca 2004 r. o zmianie ustawy - Kodeks postępowania cywilnego oraz niektórych innych ustaw 1) Kancelaria Sejmu s. 1/57 USTAWA z dnia 2 lipca 2004 r. Opracowano na podstawie: Dz.U. z 2004 r. Nr 172, poz. 1804. o zmianie ustawy - Kodeks postępowania cywilnego oraz niektórych innych ustaw 1) Art.

Bardziej szczegółowo

z dnia 17 listopada 1964 r. Tytuł wstępny Kodeks postępowania cywilnego normuje postępowanie sądowe w sprawach ze stosunków

z dnia 17 listopada 1964 r. Tytuł wstępny Kodeks postępowania cywilnego normuje postępowanie sądowe w sprawach ze stosunków Kancelaria Sejmu s. Opracowano 1/357 na podstawie: Dz. U. z 1964 r. Nr 43, poz. 296, z 1965 r. Nr 15. poz. 113, z 1974 r. Nr 27, poz. 157, Nr 39, poz. 231, z 1975 r. Nr 45, USTAWA poz. 234, z 1982 r. Nr

Bardziej szczegółowo

z dnia 17 listopada 1964 r. Kodeks postępowania cywilnego Tytuł wstępny

z dnia 17 listopada 1964 r. Kodeks postępowania cywilnego Tytuł wstępny Kancelaria Sejmu s. 1/358 Opracowano na podstawie: Dz. U. z 1964 r. Nr 43, poz. 296, z 1965 r. Nr 15. poz. 113, z 1974 r. Nr 27, poz. 157, Nr 39, poz. 231, z 1975 r. Nr 45, USTAWA poz. 234, z 1982 r. Nr

Bardziej szczegółowo

PORADNIK DLA OSÓB POZOSTAJĄCYCH W KRYZYSIE. Stowarzyszenie Rodzin Katolickich. Archidiecezji Szczecińsko-Kamieńskiej

PORADNIK DLA OSÓB POZOSTAJĄCYCH W KRYZYSIE. Stowarzyszenie Rodzin Katolickich. Archidiecezji Szczecińsko-Kamieńskiej PORADNIK DLA OSÓB POZOSTAJĄCYCH W KRYZYSIE Stowarzyszenie Rodzin Katolickich Archidiecezji Szczecińsko-Kamieńskiej Szczecin 2008 Opracowanie i redakcja: mgr Olgierd Wojciechowicz Serdeczne podziękowania

Bardziej szczegółowo

USTAWA. Tytuł wstępny. Przepisy ogólne. Art. 1. 1) jak również w sprawach z zakresu ubezpieczeń społecznych oraz w innych sprawach, Art. 2. Art. 3.

USTAWA. Tytuł wstępny. Przepisy ogólne. Art. 1. 1) jak również w sprawach z zakresu ubezpieczeń społecznych oraz w innych sprawach, Art. 2. Art. 3. Kancelaria Sejmu s. Opracowano 1/359 na podstawie: Dz. U. z 1964 r. Nr 43, poz. 296, z 1965 r. Nr 15. poz. 113, z 1974 r. Nr 27, poz. 157, Nr 39, poz. 231, z 1975 r. Nr 45, poz. 234, z 1982 r. Nr USTAWA

Bardziej szczegółowo

Szanowni Paostwo! Zespół Biura Porad Obywatelskich w Krakowie

Szanowni Paostwo! Zespół Biura Porad Obywatelskich w Krakowie Szanowni Paostwo! Oddajemy w Paostwa ręce broszurę, opracowaną na potrzeby realizacji projektu Biuro Porad Obywatelskich w Krakowie w ramach Dni Otwartych BPO. Informacje w niej zawarte dotyczą podstawowych

Bardziej szczegółowo

Dz.U. 2005 Nr 167 poz. 1398 USTAWA. z dnia 28 lipca 2005 r. TYTUŁ I. Przepisy ogólne

Dz.U. 2005 Nr 167 poz. 1398 USTAWA. z dnia 28 lipca 2005 r. TYTUŁ I. Przepisy ogólne Kancelaria Sejmu s. 1/38 Dz.U. 2005 Nr 167 poz. 1398 USTAWA z dnia 28 lipca 2005 r. o kosztach sądowych w sprawach cywilnych TYTUŁ I Przepisy ogólne Art. 1. Ustawa określa zasady i tryb pobierania kosztów

Bardziej szczegółowo

USTAWA. o zmianie ustawy Kodeks postępowania cywilnego oraz niektórych innych ustaw 1)

USTAWA. o zmianie ustawy Kodeks postępowania cywilnego oraz niektórych innych ustaw 1) Projekt USTAWA z dnia o zmianie ustawy Kodeks postępowania cywilnego oraz niektórych innych ustaw 1) Art. 1. W ustawie z dnia 17 listopada 1964 r. Kodeks postępowania cywilnego (Dz. U. Nr 43, poz. 296,

Bardziej szczegółowo