Kodeks postępowania administracyjnego

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Kodeks postępowania administracyjnego"

Transkrypt

1 Zbiory Orzecznictwa Becka Kodeks postępowania administracyjnego Orzecznictwo Michał Rojewski Agnieszka Suławko-Karetko 3. wydanie C.H.Beck

2 ZBIORY ORZECZNICTWA BECKA Kodeks postępowania administracyjnego. Orzecznictwo

3 W sprzedaży: M. Wierzbowski (red.) POSTĘPOWANIE ADMINISTRACYJNE OGÓLNE, PODATKOWE, EGZEKUCYJNE I PRZED SĄDAMI ADMINISTRACYJNYMI, wyd. 16 Podręczniki Prawnicze J. Rychlik KODEKS POSTĘPOWANIA ADMINISTRACYJNEGO. ORZECZNICTWO APLIKANTA Aplikacje Prawnicze G. Witczak, M. Rojewski, E. Stawicka EGZAMINY PRAWNICZE MINISTERSTWA SPRAWIEDLIWOŚCI, TOM 2, wyd. 5 Aplikacje Prawnicze B. Adamiak, J. Borkowski KODEKS POSTĘPOWANIA ADMINISTRACYJNEGO. KOMENTARZ wyd. 13 Komentarze Kodeksowe

4 Kodeks postępowania administracyjnego Orzecznictwo 3. wydanie dr Michał Rojewski dr Agnieszka Suławko-Karetko Wydawnictwo C.H.Beck Warszawa 2014

5 Wydawca: Joanna Ablewicz Redakcja: Justyna Witas Korekta: Irena Gajdul Wydawnictwo C.H.Beck 2014 Wszelkie prawa zastrzeżone. Opinie zawarte w niniejszej publikacji wyrażają osobisty punkt widzenia Autorów. Wydawnictwo C.H.Beck nie ponosi odpowiedzialności za zawarte w niej informacje. Wydawnictwo C.H.Beck Sp. z o.o. ul. Bonifraterska 17, Warszawa Skład i łamanie: Wydawnictwo C.H.Beck Druk i oprawa: Elpil, Siedlce ISBN ISBN e-book

6 Przedmowa... XXIII Wykaz skrótów... XXV Dział I. Przepisy ogólne... 1 Rozdział 1. Zakres obowiązywania... 1 Art. 1. [Zakres regulacji] Ustanowienie rodziny zastępczej Zakres stosowania KPA w sprawach przed kuratorem oświaty Zakres stosowania KPA w procedurze ustanawiania tłumacza przysięgłego Zakres stosowania KPA przy przyjęciu adwokata do zespołu adwokackiego... 3 Art. 2. [Rozszerzenie]... 4 Art. 3. [Wyłączenia] Właściwość Ordynacji podatkowej Odmienność postępowania w sprawach karnych skarbowych... 5 Art. 4. [Immunitet]... 6 Art. 5. [Pojęcie] Pojęcie organu jednostki samorządu terytorialnego Zakres pojęciowy słowa minister w świetle KPA... 8 Rozdział 2. Zasady ogólne... 9 Art. 6. [Zasada praworządności] Warunki przywrócenia terminu Obowiązki organów administracji Obowiązek przestrzegania przepisów wspólnotowych Podstawy prawne decyzji administracyjnej Warunki uchylenia decyzji administracyjnej przez sąd administracyjny Art. 7. [Zasada prawdy obiektywnej] Obowiązki organu administracji Zasady oceny materiału dowodowego przez organ administracji Zasady działania organów administracji Ramy prawne uznania administracyjnego Zasada dwuinstancyjności ramy prawne Zasady przeprowadzania dowodów w postępowaniu spornym toczącym się przed Urzędem Patentowym Zasada prawdy materialnej a obowiązki stron w zakresie zebrania materiału dowodowego Obowiązek stania na straży praworządności przez organ administracji publicznej 26 Art. 8. [Zasada pogłębiania zaufania] Zasady prowadzenia postępowania... 28

7 VI 23. Sposób postępowania organu w zakresie informacji obywatela Wykonalność decyzji administracyjnej Zasada pogłębiania zaufania obywateli do organów administracji publicznej Brak posiadania informacji publicznej przez organ a bezczynność w jej udostępnieniu Obowiązek informowania stron postępowania administracyjnego o okolicznościach faktycznych i prawnych Art. 9. [Zasada udzielania informacji] Obowiązki organu administracji w zakresie udzielania stronie wyjaśnień Zasada informowania stron przez organ prowadzący postępowanie administracyjne Art. 10. [Zasada wysłuchania stron] Warunki prawne skutecznego wydania decyzji administracyjnej Art. 11. [Wyjaśnianie zasadności przesłanek] Uprawnienia strony w postępowaniu administracyjnym Art. 12. [Zasada szybkości i prostoty postępowania] Umiejscowienie hierarchiczne zasady szybkości postępowania Jedna decyzja procesowa Zasada szybkości postępowania ograniczenia Art. 13. [Zasada ugodowego załatwiania spraw] Art. 14. [Zasada pisemności] Zakres stosowania zasady pisemności Warunki załatwienia sprawy ustnie Rola protokołu jako dowodu zachowania formy pisemnej Art. 15. [Zasada dwuinstancyjności] Rola postępowania odwoławczego Niedopuszczalność wydania decyzji przez organ odwoławczy przy umorzeniu postępowania przez organ I instancji Warunki i zasady rozpoznania sprawy w postępowaniu odwoławczym Fundamenty dwuinstancyjności postępowania administracyjnego Możliwości odwoławcze strony w postępowaniu administracyjnym Art. 16. [Zasada trwałości decyzji] Możliwość wyeliminowania decyzji ostatecznej z obrotu prawnego Domniemanie legalności decyzji administracyjnej Rozdział 3. Organy wyższego stopnia i organy naczelne Art. 17. [Słowniczek] Właściwość organów odwoławczych w postępowaniu administracyjnym Rola organu wyższego stopnia Organy wyższego stopnia w stosunku do wojewody Art. 18. [Pojęcie] Charakter prawny Urzędu Rady Ministrów Rozdział 4. Właściwość organów Art. 19. [Przestrzeganie właściwości] Możliwości organu administracyjnego co do rozpoznania sprawy Podjęcie rozstrzygnięcia przez niewłaściwy organ Określenie właściwości rzeczowej organu administracji... 71

8 Art. 20. [Właściwość rzeczowa] Właściwość rzeczowa organów administracji publicznej w sprawie stwierdzenia nieważności decyzji Ustalanie właściwości rzeczowej organów na gruncie KPA Art. 21. [Właściwość miejscowa] Możliwość ustalania właściwości miejscowej przez przepisy prawa administracyjnego materialnego Właściwość miejscowa w sprawach dotyczących nieruchomości Kryteria ustalenia właściwości miejscowej Okoliczności przeniesienia właściwości miejscowej Prymat właściwości rzeczowej w rozstrzyganiu sporu o właściwość. Zasada praworządności a właściwość kilku organów. Sposób ustalenia właściwości miejscowej w postępowaniu egzekucyjnym w administracji Art. 22. [Właściwość organów] Spór kompetencyjny pozytywny i negatywny Istota sporu kompetencyjnego Wyłączenie stosowania decyzji administracyjnej Kompetencje marszałka województwa Prawne określenie sporu kompetencyjnego Spór negatywny o właściwość Przedmiot sporu kompetencyjnego Art. 23. [Czynności organu] Rozdział 5. Wyłączenie pracownika oraz organu Art. 24. [Podstawy wyłączenia pracownika] Wykluczenie pracownika z udziału w postępowaniu Cele wznowienia postępowania Dopuszczalność zażalenia postanowienia w sprawie wyłączenia pracownika Art. 25. [Podstawy wyłączenia organu] Forma prawna wyłączenia pracownika od udziału w postępowaniu Skutki procesowe wadliwego wyłączenia organu Art. 26. [Wyznaczenie pracownika i organu] Niedopuszczalność skargi do NSA Brak środka zaskarżenia na postanowienie o wyłączeniu urzędnika Art. 27. [Członek organu kolegialnego] Zasady wyłączenia członka organu kolegialnego Art. 27a. (skreślony) Rozdział 6. Strona Art. 28. [Definicja] kreślenie strony postępowania Sposób ustalenia interesu prawnego strony Określenie definicji prawnej strony Normy prawa materialnego, z których wynika interes prawny strony w postępowaniu administracyjnym Art. 29. [Pojęcie] Pojęcie strony (1) Pojęcie strony (2) VII

9 VIII 80. Okoliczności warunkujące umorzenie postępowania Art. 30. [Odesłanie] Ustalenie zdolności prawnej osoby a nieważność postępowania Art. 31. [Uprawnienia] Uprawnienia organizacji społecznej Ograniczone uprawnienia organizacji Dopuszczenie organizacji społecznej do udziału w sprawie Art. 32. [Ustanowienie pełnomocnika] Termin do wniesienia skargi Uprawnienia pełnomocnika strony Doręczenie pisma stronie Pełnomocnictwo w postępowaniu administracyjnym Art. 33. [Przesłanki i tryb] Uprawnienia podmiotu, który jest stroną postępowania Pełnomocnikiem strony może być wyłącznie osoba fizyczna posiadająca zdolność do czynności prawnych Art. 34. [Wyznaczenie przedstawiciela] Warunki wyznaczenia przedstawiciela dla osoby nieobecnej Przesłanki wystąpienia z wnioskiem o ustanowienie przedstawiciela Wystąpienie do sądu z wnioskiem o wyznaczenie przedstawiciela dla strony, jako osoby nieznanej z miejsca pobytu Podstawy prawne do zawieszenia postępowania administracyjnego na podstawie art pkt 4 KPA Rozdział 7. Załatwianie spraw Art. 35. [Terminy załatwiania] Warunki wniesienia skargi na bezczynność organu Możliwość wniesienia skargi na bezczynność Bezczynność organu administracji a przewlekłe prowadzenie postępowania przez organ Art. 36. [Przekroczenie terminu] Cel skargi do sądu administracyjnego na bezczynność organu administracji Warunek dopuszczalności skargi do sądu administracyjnego Kompetencje organu, którego działanie lub bezczynność zaskarżono Forma prawna zawiadomienia o nowym terminie załatwienia sprawy Zawinienie organu lub jego brak nie przesądzają o dopuszczalności skargi na bezczynność organu Przypadki bezczynności organu administracji publicznej Art. 37. [Uprawnienie strony] Warunek formalny wystąpienia ze skargą do sądu administracyjnego na bezczynność organu Art. 38. [Odpowiedzialność pracownika] Warunki odpowiedzialności strony Konsekwencje prawne złożenia sprzeciwu Obowiązek zawiadomienia strony o zwłoce Rozdział 8. Doręczenia Obowiązki osoby doręczającej pismo Warunki prawidłowego doręczania pism

10 110. Konsekwencje odmowy przyjęcia pisma Art [Doręczenie drogą elektroniczną] Warunki doręczenia drogą elektroniczną Obowiązek zgody strony na otrzymywanie korespondencji drogą elektroniczną Warunki doręczenia pisma drogą elektroniczną Rozróżnienie pomiędzy doręczeniem tradycyjnym a doręczeniem w formie elektronicznej Art. 40. [Pozycja przedstawiciela] Obowiązki związane z doręczaniem pism Konsekwencje zaznajomienia się z decyzją Art. 41. [Zmiana adresu] Obowiązki strony odnośnie do podania adresu do doręczeń Doręczenie zastępcze Doręczenie pisma pod dotychczasowym adresem Art. 42. [Miejsce] Pisma doręcza się osobom fizycznym w ich mieszkaniu lub miejscu pracy Konsekwencje wskazania skrytki pocztowej jako adresu do doręczeń Art. 43. [Nieobecność adresata] Art. 44. [Doręczenie zastępcze] Warunki prawidłowego doręczenia zastępczego Cele doręczenia zastępczego Skuteczność zastępczego doręczenia Art. 45. [Doręczenie w siedzibie] Sposób doręczeń jednostkom organizacyjnym i organizacjom społecznym Art. 46. [Potwierdzenie odbioru] Sposób odbioru pisma przez adresata w postępowaniu administracyjnym Odmowa przyjęcia pisma przesłanego przez pocztę Skutki prawne odmowy przyjęcia pisma Art. 47. [Odmowa przyjęcia] Odmowa przyjęcia pisma przez adresata konsekwencje Sposób umieszczania adnotacji Skutki prawne odmowy przyjęcia pisma Art. 48. [Doręczenie przedstawicielowi] Doręczenie pism kuratorowi Art. 49. [Ogłoszenie publiczne] Inne sposoby doręczeń pism w postępowaniu administracyjnym Termin dokonania zawiadomienia lub doręczenia Zakres pojęciowy sformułowania podanie do publicznej wiadomości Rozdział 9. Wezwania Art. 50. [Cel wezwania] Obowiązki organów prowadzących postępowanie Okoliczności dokonywania wezwań do udziału w podejmowanych czynnościach i do złożenia wyjaśnień Art. 51. [Osobiste stawiennictwo] Art. 52. [Pomoc prawna] Warunki skutecznego wszczęcia postępowania IX

11 X 139. Sposób prowadzenia postępowania w świetle art. 52 KPA Art. 53. [Wyłączenie] Odmowa wszczęcia postępowania w trybach nadzwyczajnych, tj. wznowienia lub stwierdzenia nieważności Art. 54. [Treść wezwania] Podstawy prawne do wezwania osób w celu złożenia wyjaśnień Charakter prawny wezwania do uzupełnienia braków Elementy występujące w wezwaniu do uzupełnienia braków Art. 55. [Wezwanie w szczególnej formie] Możliwość sporządzenia notatki służbowej na okoliczność dokonania wezwania Art. 56. [Koszty stawiennictwa] Składniki kosztów postępowania Rozdział 10. Terminy Art. 57. [Obliczanie terminów] Konsekwencje terminu wypadającego w dzień ustawowo wolny od pracy Potwierdzenie daty złożenia wniosku Warunki prawne terminów ustanowionych dla organu administracji Art. 58. [Przywrócenie terminu] Prośba o przywrócenie terminu zasady postępowania Przywrócenie terminu na prośbę osoby zainteresowanej Okoliczności przywrócenia terminu Art. 59. [Właściwość organu] Znaczenie prawne określenia postanawia ostatecznie Skutki prawne upłynięcia terminu do wszczęcia postępowania Właściwość organu wydającego postanowienie o przywróceniu terminu Art. 60. [Wstrzymanie wykonania] Okoliczności wstrzymania wykonania decyzji lub postanowienia Dział II. Postępowanie Rozdział 1. Wszczęcie postępowania Art. 61. [Z urzędu i na wniosek] Powiadamianie stron postępowania Błędna interpretacja żądania strony Wszczęcie postępowania na wniosek warunki Określenie rodzaju sprawy będącej przedmiotem postępowania Data wszczęcia postępowania okoliczności i podstawa prawna Konsekwencje nieusunięcia wad formalnych wniosku Wszczęcie postępowania z urzędu Art. 61a. [Odmowa wszczęcia postępowania] Art. 62. [Współuczestnictwo] Warunki prawne prowadzenia jednego postępowania, w odrębnych sprawach administracyjnych Warunki wydania jednego rozstrzygnięcia dotyczącego kilku różnych stron Konsekwencje złożenia odwołania tylko przez jedną ze stron postępowania Art. 63. [Forma] Termin usunięcia braków w podaniu

12 12. Sposób składania pism w postępowaniu administracyjnym Konsekwencje prawne w przypadku nieusunięcia braków przez stronę Art. 64. [Braki formalne] Konsekwencje braku uiszczenia opłaty Czynności organu administracji w przypadku wystąpienia braków podania Konsekwencje pozostawienia wniosku bez rozpoznania Art. 65. [Brak właściwości] Przekazanie wniosku organowi właściwemu Art. 66. [Forma załatwienia] Sposób rozpoznania różnych merytorycznie wniosków wniesionych przez ten sam podmiot Sposób zwrotu podania przez organ administracji Termin złożenia odrębnego podania Rozdział 2. Protokoły i adnotacje Art. 67. [Czynności protokołowane] Obowiązek zaprotokołowania dowodu Obowiązek sporządzenia protokołu Czynności, z których sporządza się protokół Art. 68. [Treść] Konsekwencje odmowy lub braku podpisu którejkolwiek osoby uczestniczącej w czynności administracyjnej Warunki prawidłowo sporządzonego protokołu Art. 69. [Wymogi] Warunki dopuszczenia języka obcego przy środkach dowodowych Art. 70. [Dołączenie zeznania lub dokumentu] Możliwość dołączenia do protokołu zeznania na piśmie Art. 71. [Korekta] Sposób nanoszenia poprawek i skreśleń Art. 72. [Adnotacje urzędowe] Cechy notatki służbowej Rozdział 3. Udostępnianie akt Art. 73. [Zasada] Charakter uwierzytelnionych odpisów z akt sprawy Przeglądanie akt sprawy przez stronę Art. 74. [Wyłączenia] Prawo przeglądania akt sprawy Rozdział 4. Dowody Art. 75. [Pojęcie] Środki dowodowe regulacje prawne Art. 76. [Dokumenty urzędowe] Cechy charakterystyczne dokumentów urzędowych Zwrotne potwierdzenie odbioru jako dokument urzędowy Art. 76a. [Odpis lub wyciąg] Art. 77. [Zbieranie i ocena dowodów] Obowiązki organu prowadzącego postępowanie XI

13 Art. 78. [Zgłaszanie wniosków dowodowych] Okoliczności warunkujące przeprowadzenie dowodów Art. 79. [Uprawnienia strony] Konsekwencje pozbawienia strony możliwości udziału w czynnościach dowodowych Art. 80. [Swobodna ocena dowodów] Konsekwencje wydania decyzji przez organ administracji bez przeprowadzenia rozprawy Art. 81. [Domniemanie faktyczne] Art. 82. [Niezdolność bycia świadkiem] Art. 83. [Prawo odmowy zeznań] Warunki odmowy składania zeznań Art. 84. [Powołanie biegłego] Zasady wyłączenia biegłego Obowiązek przeprowadzenia dowodu z opinii biegłego Art. 85. [Oględziny] Oględziny jako element wyjaśnienia sprawy administracyjnej Art. 86. [Przesłuchanie strony] Przyjęcie oświadczenia od strony Art. 87. [Organ kolegialny] Ogół praw i obowiązków poprzednika prawnego, przechodzących na jego następcę Art. 88. [Nieusprawiedliwione niestawiennictwo] Możliwość zaskarżenia postanowienia o ukaraniu grzywną Art. 88a. [Odpowiedzialność dyscyplinarna] Rozdział 5. Rozprawa Art. 89. [Wyznaczenie] Okoliczności nieprzeprowadzenia rozprawy administracyjnej z udziałem stron Konieczność przeprowadzenia rozprawy, gdy wymaga tego przepis prawa Art. 90. [Przygotowanie] Organ wzywa strony do złożenia przed rozprawą wyjaśnień Art. 91. [Treść wezwania] Zasady realizacji konstytucyjnego prawa do sprawiedliwego i jawnego rozpoznania sprawy Ograniczone uprawnienia osoby wezwanej przez organ Art. 92. [Zawiadomienie o rozprawie] Warunki prawne odnośnie do wyznaczenia terminu rozprawy Art. 93. [Kierowanie] Kierowanie rozprawą administracyjną Art. 94. [Nieobecność stron] Okoliczności wydania postanowienia Art. 95. [Zgłaszanie wniosków i dowodów] Brak możliwości zbiorowego przesłuchania świadków Charakter prawny wyjaśnień składanych przez stronę Skutki uchybienia przepisów postępowania administracyjnego XII

14 Art. 96. [Policja sesyjna] Warunki i okoliczności ukarania stron i innych uczestników postępowania Rozdział 6. Zawieszenie postępowania Art. 97. [Zawieszenie obligatoryjne] Przyczyny zawieszenia postępowania Bezczynność organu administracji Zawieszenie postępowania z przyczyn wynikających wprost z przepisu Art. 98. [Fakultatywne] Okoliczności fakultatywnego zawieszenia postępowania Postępowanie administracyjne nie może być umorzone w sytuacji zawieszenia tego postępowania Art. 99. [Rozwinięcie] Obowiązki organu, który zawiesił postępowanie Art [Zagadnienie wstępne] Nie każda kwestia prejudycjalna skutkuje zawieszenie postępowania Elementy postanowienia o zawieszeniu postępowania Sposób rozstrzygania sporów kompetencyjnych Art [Doręczenie postanowienia] Konsekwencje niedoręczenia postanowienia stronom Wejście postanowienia do obrotu prawnego Art [Podejmowanie czynności] Rodzaje czynności, które mogą być podejmowane w czasie, gdy postępowanie jest zawieszone Art [Skutki zawieszenia] Skutki prawne zawieszenia postępowania Wstrzymanie biegu terminu Zawieszenie postępowania formalnie przerywa bezczynność organu Rozdział 7. Decyzje Art [Forma załatwienia sprawy] Sposób zakończenia postępowania w sprawie Art [Umorzenie postępowania] Umorzenie postępowania na żądanie strony Wniosek nieuprawnionego podmiotu Bezprzedmiotowość postępowania Art [Współdziałanie organów] Obowiązki organu prowadzącego postępowanie Art [Elementy decyzji; uzasadnienie] Oryginały dokumentów stanowiących dowody w sprawie Obligatoryjne elementy decyzji Charakter podpisu osoby upoważnionej Wady formalne decyzji administracyjnej Art [Podstawy nadania rygoru] Wyjątek od zasady niewykonywania decyzji ostatecznych Zasady nadawania rygoru natychmiastowej wykonalności Art [Doręczenie; ogłoszenie] XIII

15 XIV 85. Wydanie decyzji jako czynność procesowa Charakter prawny decyzji niedoręczonej stronie Obowiązki organu administracji publicznej Doręczenie uwierzytelnionego odpisu decyzji Art [Skutki doręczenia; ogłoszenia] Skutki prawne doręczenia decyzji administracyjnej Prawidłowe doręczenie decyzji administracyjnej Art [Uzupełnienie] Żądanie uzupełnienia decyzji Niezaskarżalność postanowienia o odmowie uzupełnienia decyzji Żądanie uzupełnienia decyzji Art [Błędne pouczenie] Artykuł 112 KPA nie ma zastosowania w postępowaniu sądowoadministracyjnym Art [Prostowanie błędów i omyłek] Wyjaśnianie przez organ podstaw własnej decyzji Zakres wyjaśnienia decyzji administracyjnej Obowiązki kontrolne sądu administracyjnego Rozdział 8. Ugoda Art [Dopuszczalność ugody] Okoliczności zawarcia ugody Art [Czas zawarcia] Art [Wyznaczenie terminu] Art [Forma i treść] Art [Zatwierdzenie] Zatwierdzenie ugody przez organ administracji Art [Rozwinięcie] Obowiązek zatwierdzenia ugody przez organ administracji Art [Wykonalność ugody] Art [Skutki] Art [Odesłanie] Rozdział 9. Postanowienia Art [Przypadki wydania] R odzaje postanowień w postępowaniu administracyjnym i możliwość ich zaskarżania Sytuacje, kiedy obowiązkowe jest wydanie postanowienia, a nie decyzji administracyjnej Forma przedstawienia stanowiska organu wyższego stopnia Art [Elementy; uzasadnienie] Postanowienia bez podstawy prawnej Elementy obligatoryjne postanowienia Art [Doręczenie; pouczenie] Art [Odesłanie] Obalenie mocy wiążącej postanowienia Pozostawienie wniosku bez rozpoznania

16 108. Wada skutkująca nieważność postanowienia Rozdział 10. Odwołania Art [Dopuszczalność] Charakter postępowania egzaminacyjnego Charakter podstawy rozstrzygnięcia Uwzględnienie stanu faktycznego i prawnego Sytuacja, kiedy wniosek o stwierdzenie nieważności powinien być traktowany jako odwołanie Termin bezwzględny Zakaz zmiany treści wniosku i jego podstawy prawnej na etapie postępowania odwoławczego Zasady rozpoznania sprawy w postępowaniu odwoławczym Instytucja dodatkowego uzasadnienia decyzji nie jest przewidziana w KPA Uprawnienie strony, która nie brała udziału w postępowaniu Art [Odwołanie; forma; treść] Konsekwencje wniesienia odmiennego, własnego stanowiska w sprawie Stronie przysługuje odwołanie zarówno od decyzji negatywnych, jak i pozytywnych Treść pisma wniesionego przez stronę wskazuje, czy jest to odwołanie od decyzji 382 Art [Termin] Zasady uzupełnienia rozstrzygnięcia w sprawie administracyjnej Obowiązek zachowania ustawowego terminu Zasada oficjalności doręczeń Art [Wpływ odwołania na wykonanie] Wstrzymanie wykonania decyzji Rygor natychmiastowej wykonalności Art [Zawiadomienie o wniesieniu odwołania] Rozpoznanie sprawy w trybie odwoławczym przez organ II instancji Art [Działanie organu I instancji] Wyłączenie prowadzenia postępowania dowodowego Przeprowadzenie postępowania bez udziału jednej ze stron konsekwencje Przesłanki stosowania art. 132 KPA Rozpoznanie sprawy w trybie odwoławczym przez organ II instancji Art [Rozwinięcie] Obowiązki organu I instancji przy postępowaniu odwoławczym Art [Niedopuszczalność; uchybienie terminu] Niedopuszczalność odwołania Terminowość wniesienia odwołania Sposób rozstrzygnięcia w zakresie przywrócenia terminu do złożenia odwołania Możliwość rozstrzygnięcia dwóch spraw w jednym postanowieniu Konsekwencje nieuzupełnienia braków formalnych odwołania Środek odwoławczy od postanowienia w przedmiocie przywrócenia terminu do wniesienia odwołania Art [Wstrzymanie wykonania] Art [Uzupełnienie dowodów] Przesłanki decyzji kasacyjnej XV

17 139. Zachowanie zasady dwuinstancyjności Uzupełniające postępowanie dowodowe Naruszenie zasady dwuinstancyjności Okoliczności wyłączające możliwość prowadzenia postępowania wyjaśniającego Kompetencje organu odwoławczego Obowiązek precyzyjnego i dokładnego określenia stanowiska organu odwoławczego Obowiązki organu odwoławczego przy uzasadnianiu decyzji kasacyjnej Art [Cofnięcie] Brak możliwości cofnięcia odwołania pod warunkiem Dopuszczalność cofnięcia odwołania ograniczona jest przesłanką czasu Warunek umorzenia postępowania odwoławczego Decyzja o umorzeniu postępowania odwoławczego warunki Skutki cofnięcia odwołania przez stronę Warunki prawne umorzenia postępowania Art [Decyzje organu odwoławczego] Cechy decyzji kasacyjnej Rozpoznanie odwołania bez wskazania konkretnych osób występujących z odwołaniem Zakres decyzyjny organu administracji przy wniosku o ponowne rozpatrzenie sprawy Przesłanki negatywne wydania decyzji umarzającej postępowanie Zakres stosowania art. 139 KPA Obowiązywanie zakazu reformationis in peius (1) Art [Zakaz orzekania na niekorzyść] Obowiązywanie zakazu reformationis in peius (2) Art [Odesłanie] Zasady postępowania odwoławczego Rozdział 11. Zażalenia Art [Zasada; termin] Możliwość wnoszenia zażalenia Postanowienie o wyznaczeniu nowego terminu załatwienia sprawy nie jest zaskarżalne Brak ograniczeń, co do zaskarżalności postanowień w sprawie zawieszenia postępowania Brak możliwości wniesienia zażalenia na postanowienie o wznowieniu postępowania Na dodatkowy termin załatwienia sprawy nie służy zażalenie Na postanowienie dotyczące wszczęcia postępowania nie służy zażalenie Wniesienie odwołania po terminie nie oznacza niedopuszczalności odwołania Postanowienie o zawieszeniu postępowania odwoławczego jest zaskarżalne Zażalenie przysługuje na niektóre postanowienia Art [Rozwinięcie] Dopiero z chwilą wniesienia odwołania od decyzji można kwestionować postanowienie o wznowieniu postępowania Art [Skutki wniesienia] Cechy postanowienia o odmowie wydania zaświadczenia XVI

18 171. Okoliczności określające bezczynność organu administracji Art [Odesłanie] Na postanowienie wydane zgodnie z art KPA nie przysługuje zażalenie Rola postanowienia w II instancji Zaskarżanie postanowień naczelnych organów administracji Ustalenie pierwszeństwa procedur Ograniczenia co do sposobu zakończenia postępowania odwoławczego Forma rozstrzygnięcia przy rozpatrywaniu zażalenia Rozdział 12. Wznowienie postępowania Art [Podstawy] Skutki żądania wznowienia postępowania Ograniczenia przy postępowaniu wznowieniowym Okoliczności uniemożliwiające uchylenie decyzji Warunki rozpoznania wniosku o wznowienie postępowania Inne czynności przy wznowieniu postępowania Zasada zaufania obywateli do organów państwa Konsekwencje rozpoczęcia postępowania sądowoadministracyjnego Pierwszeństwo wznowienia postępowania Podstawy prawne wznowienia postępowania Zawiśnięcie sprawy w sądzie administracyjnym Rodzaj wykładni obowiązującej przy wznowieniu postępowania Brak przesłanek do wznowienia postępowania (1) Brak przesłanek do wznowienia postępowania (2) Art. 145a. [Wznowienie w razie niezgodności z Konstytucją] Zakaz stosowania wykładni rozszerzającej Niekonstytucyjność podstawy prawnej decyzji Uchylenie lub zmiana decyzji ostatecznych w oparciu o art. 155 KPA nie może dotyczyć wszystkich decyzji Art. 145b. [Wznowienie postępowania] Art [Ograniczenia uchylenia decyzji] Utrzymanie w mocy postanowienia Zasady działania organu wyższego stopnia Konsekwencje upływu okresu przedawnienia Zasady doręczenia decyzji administracyjnej Obowiązki organu po wznowieniu postępowania Art [Postępowanie z urzędu i na wniosek] Uprawnienia do złożenia wniosku o wznowienie postępowania Pominięcie strony w postępowaniu Art [Termin] Wniesienie wniosku o wznowienie postępowania Ocena podstaw do wznowienia postępowania Data wszczęcia postępowania w sprawie wznowienia Art [Wznowienie; odmowa wznowienia] Różnice między wznowieniem postępowania a postępowaniem zwykłym Wytyczne dla organu administracji publicznej Obowiązki organu administracji Odmowa uchylenia decyzji XVII

19 XVIII 208. Wymogi wniosku strony o wznowienie postępowania Art [Właściwość organu] Właściwość organu rozstrzygającego o wznowieniu postępowania Możliwość kwestionowania treści wydanego zaświadczenia Art [Ponowne rozpoznanie] Objęcie postanowieniem kilku spraw administracyjnych Umorzenie postępowania nie jest rozstrzygnięciem co do istoty sprawy Zasady kontroli decyzji ostatecznej Charakter postanowienia o wznowieniu postępowania Art [Wstrzymanie wykonania] Okoliczności wstrzymania wykonania decyzji Art (uchylony) Rozdział 13. Uchylenie, zmiana oraz stwierdzenie nieważności decyzji Art [Dopuszczalność zmiany i uchylenia] Warunki wzruszenia decyzji ostatecznej Reguły postępowania odwoławczego Zawężenie stosowania art. 154 KPA Określenie słusznego interesu strony Zasady kontroli zaskarżonej decyzji Zasady prowadzenia postępowania w trybie art KPA Granice uznania administracyjnego Sposób weryfikacji decyzji administracyjnej Art [Rozwinięcie] Konsekwencje prawne braku równego traktowania podmiotów Art [Podstawy] Konsekwencje stwierdzenia nieważności decyzji Uprawnienia strony w postępowaniu administracyjnym Art [Właściwość organu; forma] Obowiązek zawieszenia postępowania Cel stwierdzenia nieważności decyzji ostatecznej Art [Rozwinięcie] Konsekwencje stwierdzenia nieważności decyzji Rola osnowy decyzji administracyjnej Art [Wstrzymanie wykonania] Prawdopodobieństwo istnienia wad decyzji administracyjnej Art (uchylony) Art [Szczególne uprawnienia] Decyzja administracyjna a zagrożenie dóbr adresata Art [Wygaśnięcie decyzji] Charakter decyzji administracyjnej Konsekwencje prawne bezprzedmiotowości decyzji Uchylenie lub zmiana przepisu a bezprzedmiotowość decyzji wydanych na jego podstawie Art [Przepisy szczególne] Zakaz wszczęcia nadzwyczajnego postępowania administracyjnego Skutki wniesienia skargi do sądu administracyjnego

20 Dział III. Przepisy szczególne w sprawach ubezpieczeń społecznych Art (skreślone) Art [Sprawy ubezpieczeniowe] Warunki wzruszenia decyzji ZUS Art [Odesłanie] Dział IV. Udział prokuratora Art [Uprawnienia prokuratora] Obowiązki organu administracji prowadzącego postępowanie Art [Udział w postępowaniu] Brak udziału prokuratora w postępowaniu nie wyklucza wniesienia przez niego odwołania od decyzji nieostatecznej organu I instancji Zakres prawa prokuratora do włączenia się do postępowania administracyjnego Art [Sprzeciw] Konsekwencje prawne w następstwie wniesienia sprzeciwu prokuratora Art [Termin rozpatrzenia] Art [Wszczęcie postępowania z urzędu] Warunki odmowy stwierdzenia nieważności decyzji Wycofanie przez prokuratora sprzeciwu po wszczęciu postępowania z urzędu nie daje podstawy do umorzenia postępowania na podstawie art. 105 KPA Art [Wstrzymanie wykonania decyzji] Art [Pozycja prokuratora] Uprawnienia prokuratora w postępowaniu administracyjnym Zasady udziału prokuratora w postępowaniu administracyjnym Wzruszenie decyzji ostatecznej przez prokuratora Art [Niedopuszczalność wniesienia sprzeciwu] Wykładnia literalna art. 189 KPA Dział VII. Wydawanie zaświadczeń Art [Warunki] Warunki zakończenia postępowania Warunki złożenia skargi na bezczynność Zakres przedmiotowy zaświadczenia Przesłanki niezwłocznego wydania zaświadczenia Cechy materialnoprawne zaświadczenia Art [Obowiązek wydania] Okoliczności uniemożliwiające wydanie zaświadczenia Art [Odmowa] Sposób kwestionowania treści wydanych zaświadczeń Możliwość wniesienia zażalenia na odmowę wydania zaświadczenia Art [Podstawa prawna żądania] Dział VIII. Skargi i wnioski Rozdział 1. Postanowienia ogólne Art [Podmioty uprawnione] Charakter akt postępowania skargowego Art [Badanie treści pisma] XIX

Spis treści Dział I. Przepisy ogólne Rozdział 1. Zakres obowiązywania Rozdział 2. Zasady ogólne

Spis treści Dział I. Przepisy ogólne Rozdział 1. Zakres obowiązywania Rozdział 2. Zasady ogólne Przedmowa... XXIII Wykaz skrótów... XXV Dział I. Przepisy ogólne... 1 Rozdział 1. Zakres obowiązywania... 1 Art. 1. [Zakres regulacji]... 1 1. Ustanowienie rodziny zastępczej... 1 2. Zakres stosowania

Bardziej szczegółowo

OGÓLNE POSTĘPOWANIE ADMINISTRACYJNE. Autor: R. Kędziora

OGÓLNE POSTĘPOWANIE ADMINISTRACYJNE. Autor: R. Kędziora OGÓLNE POSTĘPOWANIE ADMINISTRACYJNE Autor: R. Kędziora Rozdział 1. Wprowadzenie do prawa o postępowaniu administracyjnym ő ő 2. Zarys ewolucji polskiego prawa o postępowaniu administracyjnym oraz polskiego

Bardziej szczegółowo

Wykaz skrótów 9. Rozdział I. Rys ewolucyjny polskiego postępowania administracyjnego 13

Wykaz skrótów 9. Rozdział I. Rys ewolucyjny polskiego postępowania administracyjnego 13 Spis treści Wykaz skrótów 9 Wprowadzenie 11 Rozdział I. Rys ewolucyjny polskiego postępowania administracyjnego 13 Rozdział II. Postępowanie administracyjne zagadnienia ogólne 15 1. System prawa administracyjnego

Bardziej szczegółowo

Postępowanie administracyjne

Postępowanie administracyjne Wykłady Becka Wojciech Federczyk Michał Klimaszewski Bartosz Majchrzak Postępowanie administracyjne 4. wydanie Wydawnictwo C.H.Beck Wykłady Becka Postępowanie administracyjne W sprzedaży: M. Wierzbowski

Bardziej szczegółowo

Spis treści. Część A. Pytania egzaminacyjne. Część B. Kazusy. Wykaz skrótów XIII

Spis treści. Część A. Pytania egzaminacyjne. Część B. Kazusy. Wykaz skrótów XIII Wykaz skrótów XIII Część A. Pytania egzaminacyjne Rozdział I. Postępowanie administracyjne 1 Pytania 1 44 Rozdział II. Postępowanie przed sądami administracyjnymi 43 Pytania 45 89 Rozdział III. Postępowanie

Bardziej szczegółowo

Spis treści. Wykaz skrótów... XVII. Wykaz najważniejszej literatury... Przedmowa... XXV

Spis treści. Wykaz skrótów... XVII. Wykaz najważniejszej literatury... Przedmowa... XXV Wykaz skrótów... XVII Wykaz najważniejszej literatury... XXI Przedmowa... XXV Rozdział I. Pojęcie i rodzaje procedur administracyjnych... 1 1. Rodzaje norm prawa administracyjnego... 1 2. Pojęcie normy

Bardziej szczegółowo

Spis treści. Część A. Pytania egzaminacyjne. Część B. Kazusy. Wykaz skrótów

Spis treści. Część A. Pytania egzaminacyjne. Część B. Kazusy. Wykaz skrótów Spis treści Wykaz skrótów XI Część A. Pytania egzaminacyjne Rozdział I. Postępowanie administracyjne 1 Pytania 1 40 Rozdział II. Postępowanie przed sądami administracyjnymi 29 Pytania 41 84 Rozdział III.

Bardziej szczegółowo

Spis treści. Konstrukcja prawna pełnomocnictwa procesowego

Spis treści. Konstrukcja prawna pełnomocnictwa procesowego Wykaz skrótów................................. 13 Przedmowa.................................... 15 Część pierwsza Konstrukcja prawna pełnomocnictwa procesowego Rozdział I. Prawo do wsparcia i reprezentacji............

Bardziej szczegółowo

Spis treści. Wykaz skrótów. Część I KOMENTARZ

Spis treści. Wykaz skrótów. Część I KOMENTARZ Spis treści Wykaz skrótów Część I KOMENTARZ Rozdział 1 Ustalanie właściwości miejscowej w ogólnym postępowaniu administracyjnym 3. Zastosowanie oraz wyłączenie zastosowania art. 21 k.p.a. podczas ustalania

Bardziej szczegółowo

Zagadnienia egzaminacyjne z przedmiotu Postępowanie administracyjne dla studentów studiów pierwszego stopnia (licencjackich) DSW we Wrocławiu

Zagadnienia egzaminacyjne z przedmiotu Postępowanie administracyjne dla studentów studiów pierwszego stopnia (licencjackich) DSW we Wrocławiu Dr Krzysztof Sobieralski Wrocław, dnia 8 marca 2014 r. Zagadnienia egzaminacyjne z przedmiotu Postępowanie administracyjne dla studentów studiów pierwszego stopnia (licencjackich) DSW we Wrocławiu 1. Pojęcie

Bardziej szczegółowo

POSTĘPOWANIE PODATKOWE WYKAZ ZAGADNIEŃ BĘDĄCYCH PRZEDMIOTEM WYKŁADU ORAZ ĆWICZEŃ ROK AKADEMICKI 2015/2016 WYKŁAD

POSTĘPOWANIE PODATKOWE WYKAZ ZAGADNIEŃ BĘDĄCYCH PRZEDMIOTEM WYKŁADU ORAZ ĆWICZEŃ ROK AKADEMICKI 2015/2016 WYKŁAD KATEDRA PRAWA FINANSOWEGO POSTĘPOWANIE PODATKOWE WYKAZ ZAGADNIEŃ BĘDĄCYCH PRZEDMIOTEM WYKŁADU ORAZ ĆWICZEŃ ROK AKADEMICKI 2015/2016 WYKŁAD Szczegółowy zakres wiedzy teoretycznej 0. Wprowadzenie do przedmiotu

Bardziej szczegółowo

POSTĘPOWANIE ADMINISTRACYJNE I POSTĘPOWANIE PRZED SĄDAMI ADMINISTRACYJNYMI. Autorzy: ZBIGNIEW CIEŚLAK, EUGENIUSZ BOJANOWSKI, JACEK LANG

POSTĘPOWANIE ADMINISTRACYJNE I POSTĘPOWANIE PRZED SĄDAMI ADMINISTRACYJNYMI. Autorzy: ZBIGNIEW CIEŚLAK, EUGENIUSZ BOJANOWSKI, JACEK LANG POSTĘPOWANIE ADMINISTRACYJNE I POSTĘPOWANIE PRZED SĄDAMI ADMINISTRACYJNYMI Autorzy: ZBIGNIEW CIEŚLAK, EUGENIUSZ BOJANOWSKI, JACEK LANG ROZDZIAŁ I. Geneza i rozwój postępowania administracyjnego ROZDZIAŁ

Bardziej szczegółowo

Spis treści PYTANIE 1. Przedmowa... XIII. Wykaz skrótów... Część I. Kodeks postępowania administracyjnego... 1

Spis treści PYTANIE 1. Przedmowa... XIII. Wykaz skrótów... Część I. Kodeks postępowania administracyjnego... 1 PYTANIE 1 Spis treści Przedmowa... XIII Wykaz skrótów... XV Część I. Kodeks postępowania administracyjnego... 1 PYTANIE 1. Dochodzenie roszczeń odszkodowawczych... 3 PYTANIE 2. Rozstrzygnięcia organu II

Bardziej szczegółowo

Kodeks postępowania administracyjnego

Kodeks postępowania administracyjnego Zofia Wojdylak-Sputowska Arkadiusz J. Sputowski Kodeks postępowania administracyjnego wzory pism, wezwań, zawiadomień, postanowień, decyzji i zaświadczeń (z suplementem elektronicznym) Stan prawny: 1 stycznia

Bardziej szczegółowo

Przedmowa... XIII Wykaz skrótów... XV

Przedmowa... XIII Wykaz skrótów... XV Przedmowa... XIII Wykaz skrótów... XV Część I. Komentarz praktyczny z przeglądem orzecznictwa... 1 Rozdział 1. Środki zaskarżenia czynności sprawdzających i kontrolnych organów skarbowych... 3 1. Uwagi

Bardziej szczegółowo

Spis treści Część I. Komentarz do Działu VIII Kodeksu postępowania administracyjnego Rozdział 1

Spis treści Część I. Komentarz do Działu VIII Kodeksu postępowania administracyjnego Rozdział 1 Spis treści Wykaz skrótów Wykaz orzeczeń Wykaz literatury Wprowadzenie Część I. Komentarz do Działu VIII Kodeksu postępowania administracyjnego Rozdział 1. Postanowienia ogólne Art. 221. [Podmioty uprawnione

Bardziej szczegółowo

Spis treści. Przedmowa... Wykaz skrótów...

Spis treści. Przedmowa... Wykaz skrótów... Przedmowa... Wykaz skrótów... XI XIII Rozdział I. Właściwość organów... 1 1. Wniosek o rozstrzygnięcie sporu o właściwość... 3 2. Rozstrzygnięcie sporu o właściwość wyznaczenie organu właściwego... 9 3.

Bardziej szczegółowo

Wykaz skrótów...9. Część pierwsza PODSTAWOWE INSTYTUCJE KODEKSU POSTĘPOWANIA ADMINISTRACYJNEGO

Wykaz skrótów...9. Część pierwsza PODSTAWOWE INSTYTUCJE KODEKSU POSTĘPOWANIA ADMINISTRACYJNEGO SPIS TREŚCI Wykaz skrótów...9 Część pierwsza PODSTAWOWE INSTYTUCJE KODEKSU POSTĘPOWANIA ADMINISTRACYJNEGO Rozdział I. Istota i funkcje przepisów procesowych w prawie administracyjnym... 13 Rozdział II.

Bardziej szczegółowo

Postępowanie administracyjne, wyd. 13. Autorzy: Szubiakowskia M., Wierzbowski M., Wiktorowska A. Red. M. Wierzbowski

Postępowanie administracyjne, wyd. 13. Autorzy: Szubiakowskia M., Wierzbowski M., Wiktorowska A. Red. M. Wierzbowski Postępowanie administracyjne, wyd. 13 Autorzy: Szubiakowskia M., Wierzbowski M., Wiktorowska A. Red. M. Wierzbowski Przedmowa do dwunastego wydania... V Wykaz skrótów... XVII Wykaz literatury... XXI Rozdział

Bardziej szczegółowo

Postępowanie administracyjne, wyd. 12 Red. M. Wierzbowski. Spis treści

Postępowanie administracyjne, wyd. 12 Red. M. Wierzbowski. Spis treści Postępowanie administracyjne, wyd. 12 Red. M. Wierzbowski Spis treści Przedmowa do dwunastego wydania... V Wykaz skrótów... XVII Wykaz literatury... XXI Rozdział I. Istota i rozwój postępowania administracyjnego..

Bardziej szczegółowo

Grzegorz Łaszczyca Postępowanie administracyjne Wykład 1 Rodzaje postępowań administracyjnych: a) postępowanie administracyjne ogólne

Grzegorz Łaszczyca Postępowanie administracyjne Wykład 1 Rodzaje postępowań administracyjnych: a) postępowanie administracyjne ogólne Wykład 1 Rodzaje postępowań administracyjnych: a) postępowanie administracyjne ogólne (wyszczególnienie elementów definicyjnych tego postępowania, ich szersze omówienie powinno nastąpić w dalszej części

Bardziej szczegółowo

Spis treści. Przedmowa do siedemnastego wydania... V Wykaz skrótów... XIX

Spis treści. Przedmowa do siedemnastego wydania... V Wykaz skrótów... XIX Spis treści Przedmowa do siedemnastego wydania... V Wykaz skrótów... XIX Rozdział I. Istota i rozwój postępowania administracyjnego... 1 1. Postępowanie administracyjne na tle innych dziedzin prawa...

Bardziej szczegółowo

Spis treści. Przedmowa do osiemnastego wydania... Wykaz skrótów...

Spis treści. Przedmowa do osiemnastego wydania... Wykaz skrótów... Spis treści Przedmowa do osiemnastego wydania... Wykaz skrótów... XV XIX Rozdział I. Istota i rozwój postępowania administracyjnego... 1 1. Postępowanie administracyjne na tle innych dziedzin prawa...

Bardziej szczegółowo

Spis treści. Wykaz skrótów Literatura XIII Przedmowa XIX

Spis treści. Wykaz skrótów Literatura XIII Przedmowa XIX Wykaz skrótów Literatura XIII Przedmowa XIX Rozdział I. System procedury administracyjnej 1 Tabl. 1. System procedury administracyjnej (cechy i podział ze względu na kryterium podmiotowe) 3 Tabl. 2. Podział

Bardziej szczegółowo

POSTĘPOWANIE ADMINISTRACYJNE OGÓLNE PODATKOWE EGZEKUCYJNE I PRZED SĄDAMI ADMINISTRACYJNYMI, WYD.15

POSTĘPOWANIE ADMINISTRACYJNE OGÓLNE PODATKOWE EGZEKUCYJNE I PRZED SĄDAMI ADMINISTRACYJNYMI, WYD.15 POSTĘPOWANIE ADMINISTRACYJNE OGÓLNE PODATKOWE EGZEKUCYJNE I PRZED SĄDAMI ADMINISTRACYJNYMI, WYD.15 Autorzy: Szubiakowski M., Wierzbowski M., Wiktorowska A. Red. M. Wierzbowski Rozdział I. Istota i rozwój

Bardziej szczegółowo

System weryfikacji decyzji i postanowień w toku instancji administracyjnych

System weryfikacji decyzji i postanowień w toku instancji administracyjnych System weryfikacji decyzji i postanowień w toku instancji administracyjnych Weryfikacja w postępowaniu ogólnym: Zasada trwałości decyzji administracyjnych art. 16 1 k.p.a. Weryfikacja w toku instancji

Bardziej szczegółowo

SPIS TREŚCI. Wykaz skrótów Słowo wstępne ROZDZIAŁ I. Zaskarżalność apelacją... 19

SPIS TREŚCI. Wykaz skrótów Słowo wstępne ROZDZIAŁ I. Zaskarżalność apelacją... 19 SPIS TREŚCI Wykaz skrótów.................................................... 15 Słowo wstępne.................................................... 17 ROZDZIAŁ I. Zaskarżalność apelacją..................................

Bardziej szczegółowo

Spis treści. Wykaz skrótów Literatura Przedmowa

Spis treści. Wykaz skrótów Literatura Przedmowa Wykaz skrótów Literatura Przedmowa XI XIII XV Rozdział I. Postępowanie przed sądami administracyjnymi. Wprowadzenie 1 1. Sądownictwo administracyjne w polskim systemie prawnym 1 2. Przedmiot postępowania

Bardziej szczegółowo

Spis treści Rozdział I. Geneza, rozwój i model sądownictwa administracyjnego w Polsce

Spis treści Rozdział I. Geneza, rozwój i model sądownictwa administracyjnego w Polsce Przedmowa... V Wykaz skrótów... XIII Rozdział I. Geneza, rozwój i model sądownictwa administracyjnego w Polsce... 1 1. Początki sądowej kontroli administracji na ziemiach polskich... 6 2. Najwyższy Trybunał

Bardziej szczegółowo

Spis treści Wykaz skrótów Wstęp Ustawa z r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz.U. z 2017 r. poz ze zm.

Spis treści Wykaz skrótów Wstęp Ustawa z r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz.U. z 2017 r. poz ze zm. Wykaz skrótów XIII Wstęp XV Ustawa z 27.3.2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz.U. z 2017 r. poz. 1073 ze zm.) (wyciąg) 1 Artykuł 1. [Zakres ustawy] 1 Artykuł 2. [Objaśnienia pojęć]

Bardziej szczegółowo

Odwołania od decyzji starosty w sprawach naleŝących do właściwości powiatu winny być kierowane do...

Odwołania od decyzji starosty w sprawach naleŝących do właściwości powiatu winny być kierowane do... Strona otrzymała decyzję II instancji z rozstrzygnięciem, z którym nie zgadza się. W jakim terminie moŝe wnieść skargę do naczelnego Sądu Administracyjnego? Z chwilą wydania dla strony postępowania niekorzystnej

Bardziej szczegółowo

Spis treści. Wstęp... XIII Wykaz skrótów... XV Bibliografia... XIX

Spis treści. Wstęp... XIII Wykaz skrótów... XV Bibliografia... XIX Wstęp................................................. XIII Wykaz skrótów........................................... XV Bibliografia............................................. XIX Prawo o postępowaniu

Bardziej szczegółowo

ROZDZIAŁ 2. Pojęcie postępowania sądowoadministracyjnego i jego przedmiot- sprawa sądowoadministracyjna

ROZDZIAŁ 2. Pojęcie postępowania sądowoadministracyjnego i jego przedmiot- sprawa sądowoadministracyjna POSTĘPOWANIE SĄDOWOADMINISTRACYJNE Autorzy: Tadeusz Woś, Hanna Knysiak-Molczyk, Marta Romańska Red.: Tadeusz Woś Wykaz skrótów I. Źródła prawa II. Czasopisma III. Sądy i inne instytucje IV. Inne Wstęp

Bardziej szczegółowo

Podstawy prawa administracyjnego (PPA) - kodeks i postępowanie - Postępowanie administracyjne ogólne. Zestaw 8

Podstawy prawa administracyjnego (PPA) - kodeks i postępowanie - Postępowanie administracyjne ogólne. Zestaw 8 Podstawy prawa administracyjnego (PPA) - kodeks i postępowanie - Postępowanie administracyjne ogólne Zestaw 8 Przedmiot 1 2 3 4 5 6 7 8 Schemat postępowania przed organem I instancji Organ prowadzący,

Bardziej szczegółowo

Spis treści. Wprowadzenie... 13

Spis treści. Wprowadzenie... 13 Wprowadzenie... 13 Jurysdykcyjne postępowanie administracyjne... 15 1. Przekształcenie stosunków administracyjnoprawnych... 17 2. Charakterystyka postępowań administracyjnych... 18 3. Rodzaje postępowań

Bardziej szczegółowo

Zasada praworządności (art. 6 k.p.a.) Organy administracji publicznej działają na podstawie przepisów prawa.

Zasada praworządności (art. 6 k.p.a.) Organy administracji publicznej działają na podstawie przepisów prawa. Zasada praworządności (art. 6 k.p.a.) Organy administracji publicznej działają na podstawie przepisów prawa. - inaczej nazywana zasadą legalizmu - jest jednocześnie zasadą naczelną, gdyż została uregulowana

Bardziej szczegółowo

Wszczęcie postępowania administracyjnego

Wszczęcie postępowania administracyjnego Wszczęcie postępowania administracyjnego Art. 61. 1. Postępowanie administracyjne wszczyna się na żądanie strony lub z urzędu. 2. Organ administracji publicznej może ze względu na szczególnie ważny interes

Bardziej szczegółowo

POSTĘPOWANIE ADMINISTRACYJNE POSTĘOWANIE ADMINISTRACYJNE I SĄDOWOADMINISTRACYJNE

POSTĘPOWANIE ADMINISTRACYJNE POSTĘOWANIE ADMINISTRACYJNE I SĄDOWOADMINISTRACYJNE UNIWERSYTET GDAŃSKI KATEDRA PRAWA ADMINISTRACYJNEGO POSTĘPOWANIE ADMINISTRACYJNE POSTĘOWANIE ADMINISTRACYJNE I SĄDOWOADMINISTRACYJNE (ramowy program wykładu i ćwiczeń 1 ) kierunek: PRAWO i ADMINISTRACJA,

Bardziej szczegółowo

SPIS TREŚCI. Wykaz skrótów Wstęp CZĘŚĆ PIERWSZA SKARGA DO WOJEWÓDZKIEGO SĄDU ADMINISTRACYJNEGO

SPIS TREŚCI. Wykaz skrótów Wstęp CZĘŚĆ PIERWSZA SKARGA DO WOJEWÓDZKIEGO SĄDU ADMINISTRACYJNEGO SPIS TREŚCI Wykaz skrótów................................................... 15 Wstęp......................................................... 17 CZĘŚĆ PIERWSZA SKARGA DO WOJEWÓDZKIEGO SĄDU ADMINISTRACYJNEGO

Bardziej szczegółowo

Rozdział trzeci Zasady ogólne postępowania administracyjnego 1. Charakter prawny, zakres obowiązywania i funkcje 2. Katalog zasad

Rozdział trzeci Zasady ogólne postępowania administracyjnego 1. Charakter prawny, zakres obowiązywania i funkcje 2. Katalog zasad Spis treści Wykaz skrótów CZĘŚĆ PIERWSZA ZAGADNIENIA OGÓLNE Rozdział pierwszy Geneza i rozwój postępowania administracyjnego i sądownictwa administracyjnego 1. Europa 2. Polska A. Okres międzywojenny B.

Bardziej szczegółowo

Spis treści. ROZDZIAŁ I. Przepisy wstępne... 21

Spis treści. ROZDZIAŁ I. Przepisy wstępne... 21 Wykaz skrótów.......................................................... 15 Od Autorów............................................................. 17 ROZDZIAŁ I. Przepisy wstępne............................................

Bardziej szczegółowo

2.1. Zagadnienia ogólne Istota, geneza i struktura ustawy Ordynacja podatkowa Zakres zastosowania Ordynacji podatkowej

2.1. Zagadnienia ogólne Istota, geneza i struktura ustawy Ordynacja podatkowa Zakres zastosowania Ordynacji podatkowej Ordynacja podatkowa. Źródła i wykładnia prawa podatkowego. Red.: Aneta Kaźmierczyk Wykaz skrótów Przedmowa Rozdział 1. Źródła i wykładnia prawa 1.1. Źródła prawa podatkowego 1.1.1. Charakterystyka zamkniętego

Bardziej szczegółowo

Przesłanki nieważności decyzji

Przesłanki nieważności decyzji Przesłanki nieważności decyzji Na podstawie art.247 1 Ordynacji podatkowej, organ podatkowy stwierdza nieważność decyzji ostatecznej, która: - została wydana z naruszeniem przepisów o właściwości, - została

Bardziej szczegółowo

System weryfikacji decyzji i postanowień w toku instancji administracyjnych

System weryfikacji decyzji i postanowień w toku instancji administracyjnych System weryfikacji decyzji i postanowień w toku instancji administracyjnych Weryfikacja w postępowaniu ogólnym: Zasada trwałości decyzji administracyjnych art. 16 1 k.p.a. Weryfikacja w toku instancji

Bardziej szczegółowo

KODEKS POSTĘPOWANIA ADMINISTRACYJNEGO. Harmonogram szkolenia z Kodeksu Postępowania administracyjnego. dla Urzędu Gminy Zawoja

KODEKS POSTĘPOWANIA ADMINISTRACYJNEGO. Harmonogram szkolenia z Kodeksu Postępowania administracyjnego. dla Urzędu Gminy Zawoja KODEKS POSTĘPOWANIA ADMINISTRACYJNEGO Harmonogram szkolenia z Kodeksu Postępowania administracyjnego w dniu 28 września 2010 r. w hotelu Lajkonik w Zawoi g. 9.15 9. 45 - ogólne omówienie ustroju funkcjonowania

Bardziej szczegółowo

Spis treści. Wprowadzenie... Wykaz skrótów...

Spis treści. Wprowadzenie... Wykaz skrótów... Wprowadzenie... Wykaz skrótów... XI XV Dział I. Ordynacja podatkowa. Zobowiązania i postępowanie podatkowe... 1 Rozdział I. Interpretacje w sprawach podatkowych (art. 14a 14p OrdPU)... 1 1. Wniosek podatnika

Bardziej szczegółowo

Organy administracji publicznej działają na podstawie przepisów prawa.

Organy administracji publicznej działają na podstawie przepisów prawa. Procedury administracyjne (KPA), organy I i II instancji Podstawowe zasady postępowania administracyjnego konstytucyjne podstawy procedury administracyjnej zasada praworządności (art. 6 Kpa) Organy administracji

Bardziej szczegółowo

USTAWA z dnia 3 grudnia 2010 r. o zmianie ustawy Kodeks postępowania administracyjnego oraz ustawy Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi

USTAWA z dnia 3 grudnia 2010 r. o zmianie ustawy Kodeks postępowania administracyjnego oraz ustawy Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi Kancelaria Sejmu s. 1/8 USTAWA z dnia 3 grudnia 2010 r. Opracowano na podstawie: Dz. U. z 2011 r. Nr 6, poz. 18. o zmianie ustawy Kodeks postępowania administracyjnego oraz ustawy Prawo o postępowaniu

Bardziej szczegółowo

Narada Szkoleniowa dla pionów higieny komunalnej i zapobiegawczego nadzoru sanitarnego wsse i gsse Warszawa r.

Narada Szkoleniowa dla pionów higieny komunalnej i zapobiegawczego nadzoru sanitarnego wsse i gsse Warszawa r. Narada Szkoleniowa dla pionów higieny komunalnej i zapobiegawczego nadzoru sanitarnego wsse i gsse Warszawa 8-9.12.2011 r. Monika Prokopowicz Departament Higieny Środowiska GIS Wybrane zagadnienia prawne

Bardziej szczegółowo

Spis treści. Przedmowa... Wykaz skrótów...

Spis treści. Przedmowa... Wykaz skrótów... Przedmowa... Wykaz skrótów... XIII XV Rozdział I. Właściwość organów... 1 1. Wniosek o rozstrzygnięcie sporu o właściwość... 3 2. Rozstrzygnięcie sporu o właściwość wyznaczenie organu właściwego... 9 3.

Bardziej szczegółowo

Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi

Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi Piotr Sekulski Piotr A. Zając Dominika Zielińska Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi wykłady tablice REPETYTORIA C H BECK Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi W sprzedaży:

Bardziej szczegółowo

Spis treści. Wstęp... Wykaz autorów... Wykaz skrótów...

Spis treści. Wstęp... Wykaz autorów... Wykaz skrótów... Spis treści Wstęp... Wykaz autorów... Wykaz skrótów... XI XIII XV Rozdział I. Zasady ogólne... 1 1. Zakres stosowania przyjaznej interpretacji przepisów prawa... 1 2. Marnotrawienie lub wydatkowanie świadczenia

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 15 lipca 2015 r. Poz. 51 DECYZJA NR 232 KOMENDANTA GŁÓWNEGO POLICJI. z dnia 14 lipca 2015 r.

Warszawa, dnia 15 lipca 2015 r. Poz. 51 DECYZJA NR 232 KOMENDANTA GŁÓWNEGO POLICJI. z dnia 14 lipca 2015 r. DZIENNIK URZĘDOWY KOMENDY GŁÓWNEJ POLICJI Warszawa, dnia 15 lipca 2015 r. Poz. 51 DECYZJA NR 232 KOMENDANTA GŁÓWNEGO POLICJI z dnia 14 lipca 2015 r. w sprawie programu nauczania na kursie specjalistycznym

Bardziej szczegółowo

Postępowanie administracyjne

Postępowanie administracyjne Postępowanie administracyjne Co to jest postępowanie administracyjne? Postępowanie administracyjne to określona przez prawo procedura, w której organ administracji publicznej załatwia indywidualną sprawę

Bardziej szczegółowo

Przedmowa... Wykaz skrótów... Wykaz literatury...

Przedmowa... Wykaz skrótów... Wykaz literatury... Przedmowa... Wykaz skrótów... Wykaz literatury... XI XV XIX Część I. Komentarz praktyczny z orzecznictwem... 1 Rozdział 1. System środków zaskarżenia w polskim prawie karnym procesowym... 5 1. Ogólna charakterystyka

Bardziej szczegółowo

Wprowadzenie Wykaz skrótów Część I. Pisma i orzeczenia związane z wszczęciem postępowania sądowoadministracyjnego Rozdział 1.

Wprowadzenie Wykaz skrótów Część I. Pisma i orzeczenia związane z wszczęciem postępowania sądowoadministracyjnego Rozdział 1. Wprowadzenie... IX Wykaz skrótów... XI Część I. Pisma i orzeczenia związane z wszczęciem postępowania sądowoadministracyjnego... 1 Rozdział 1. Pisma stron... 1 1. Skarga na decyzję administracyjną (1)...

Bardziej szczegółowo

Zagadnienia egzaminacyjne z Podstaw prawa administracyjnego

Zagadnienia egzaminacyjne z Podstaw prawa administracyjnego Zagadnienia egzaminacyjne z Podstaw prawa administracyjnego 1. Miejsce administracji w trójpodziale władzy w państwie. 2. Funkcja porządkowo-reglamentacyjna. 3. Funkcja świadcząca. 4. Funkcja kierująca

Bardziej szczegółowo

Przedmowa... XI Wykaz skrótów... XV Podstawowa literatura... XXIII

Przedmowa... XI Wykaz skrótów... XV Podstawowa literatura... XXIII Przedmowa... XI Wykaz skrótów... XV Podstawowa literatura... XXIII Część I. Komentarz... 1 Rozdział 1. Zagadnienia wprowadzające... 3 1. Uwagi wstępne... 3 2. Decyzje (postanowienia) administracyjne i

Bardziej szczegółowo

SPIS TREŚCI. TOM III część 1 DZIAŁ I. WPROWADZENIE DO ZASKARŻANIA ORZECZEŃ W POSTĘPOWANIU CYWILNYM. Spis treści. Wykaz skrótów...

SPIS TREŚCI. TOM III część 1 DZIAŁ I. WPROWADZENIE DO ZASKARŻANIA ORZECZEŃ W POSTĘPOWANIU CYWILNYM. Spis treści. Wykaz skrótów... Spis treści SPIS TREŚCI TOM III część 1 Wykaz skrótów....................................................... 13 DZIAŁ I. WPROWADZENIE DO ZASKARŻANIA ORZECZEŃ W POSTĘPOWANIU CYWILNYM ROZDZIAŁ 1. Zaskarżalność

Bardziej szczegółowo

Kodeks postępowania administracyjnego - praktyczne zagadnienia. Stan prawny na r.

Kodeks postępowania administracyjnego - praktyczne zagadnienia. Stan prawny na r. Domaszowice 129 25-900, Kielce Tel kom: 500-654-255 Tel/fax 41 344 66 09 e-mail: biuro@pro-szkolenia.eu Zapraszamy do udziału w szkoleniu na temat: Kodeks postępowania administracyjnego - praktyczne zagadnienia.

Bardziej szczegółowo

Elektroniczne postępowanie administracyjne wybór źródeł prawna. kpa - ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego

Elektroniczne postępowanie administracyjne wybór źródeł prawna. kpa - ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego Elektroniczne postępowanie administracyjne wybór źródeł prawna kpa - ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego ZASADY Zasada pisemności 1. Sprawy należy załatwiać w formie

Bardziej szczegółowo

ZAGADNIENIA WSTĘPNE ROZDZIAŁ

ZAGADNIENIA WSTĘPNE ROZDZIAŁ Spis treści Spis treści Spis treści Wykaz skrótów............................................................ 13 I. Źródła prawa......................................................... 13 II. Czasopisma..........................................................

Bardziej szczegółowo

Kodeks postępowania administracyjnego (wybrane fragmenty)

Kodeks postępowania administracyjnego (wybrane fragmenty) Kodeks postępowania administracyjnego (wybrane fragmenty) 1 Dział I. Przepisy ogólne. 2 Rozdział 2. Zasady ogólne. Art. 10 [Zasada wysłuchania stron] 1. Organy administracji publicznej obowiązane są zapewnić

Bardziej szczegółowo

Przygotowane przez Księgarnia FREL Przygotowane przez Księgarnie FREL

Przygotowane przez Księgarnia FREL  Przygotowane przez Księgarnie FREL Kodeks postępowania administracyjnego ze schematami wyd. 2. (2015) Wojciech Piątek, Wojciech Sawczyn, ISBN 978-83-264-9202-0 SPIS TREŚCI Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego

Bardziej szczegółowo

Liczba godzin Punkty ECTS Sposób zaliczenia

Liczba godzin Punkty ECTS Sposób zaliczenia Wydział: Prawo i Administracja Nazwa kierunku kształcenia: Prawo Rodzaj przedmiotu: podstawowy Opiekun: dr Sylwia Naszydłowska Poziom studiów (I lub II stopnia): Jednolite magisterskie Tryb studiów: Niestacjonarne

Bardziej szczegółowo

Uproszczone postępowania administracyjne. dr Radosław Pastuszko

Uproszczone postępowania administracyjne. dr Radosław Pastuszko Uproszczone postępowania administracyjne dr Radosław Pastuszko rpastuszko@gmail.com www.dl.wsei.lublin.pl Proceduralne prawo administracyjne ogólne postępowanie administracyjne przepisy o wykonaniu aktów

Bardziej szczegółowo

Postępowanie administracyjne i sądowoadministracyjne. Autorzy: Barbara Adamiak i Janusz Borkowski. Wykaz skrótów. Przedmowa

Postępowanie administracyjne i sądowoadministracyjne. Autorzy: Barbara Adamiak i Janusz Borkowski. Wykaz skrótów. Przedmowa Postępowanie administracyjne i sądowoadministracyjne. Autorzy: Barbara Adamiak i Janusz Borkowski Wykaz skrótów Przedmowa Część pierwsza ZAGADNIENIA OGÓLNE ROZDZIAŁ I. Funkcje prawa o postępowaniu administracyjnym

Bardziej szczegółowo

Tekst ustawy przekazany do Senatu zgodnie z art. 52 regulaminu Sejmu. USTAWA z dnia 29 października 2010 r.

Tekst ustawy przekazany do Senatu zgodnie z art. 52 regulaminu Sejmu. USTAWA z dnia 29 października 2010 r. Tekst ustawy przekazany do Senatu zgodnie z art. 52 regulaminu Sejmu USTAWA z dnia 29 października 2010 r. o zmianie ustawy Kodeks postępowania administracyjnego oraz ustawy Prawo o postępowaniu przed

Bardziej szczegółowo

Wniosek o wyłączenie pracownika od udziału w postępowaniu art. 24 i art. 26 1 KPA KPA-WYLAC-01 WNIOSEK

Wniosek o wyłączenie pracownika od udziału w postępowaniu art. 24 i art. 26 1 KPA KPA-WYLAC-01 WNIOSEK 1. 2. 3. LISTA WZORÓW SZABLONÓW - WG SYTUACJI LP sytuacja symbol sytuacji nazwa formularza podstawa prawna Informowanie stron o okolicznościach faktycznych i prawnych Zapewnienie stronom możliwości wypowiedzenia

Bardziej szczegółowo

PROCEDURA. Ogólne postępowanie administracyjne

PROCEDURA. Ogólne postępowanie administracyjne I. Cel działania Celem niniejszej procedury jest zapewnienie, że: 1) właściwość wynikająca z przepisów prawa materialnego będzie realizowana zgodnie z zasadami ogólnymi postępowania go, 2) postępowanie

Bardziej szczegółowo

ROZDZIAŁ I. Funkcje prawa o postępowaniu administracyjnym i prawa o postępowaniu sądowoadministracyjnym

ROZDZIAŁ I. Funkcje prawa o postępowaniu administracyjnym i prawa o postępowaniu sądowoadministracyjnym Spis treści Wykaz skrótów Przedmowa Część pierwsza ZAGADNIENIA OGÓLNE ROZDZIAŁ I. Funkcje prawa o postępowaniu i prawa o postępowaniu sądowo ROZDZIAŁ II. Zasady podstawowe postępowania oraz postępowania

Bardziej szczegółowo

ZAPROSZENIE na szkolenie otwarte POSTĘPOWANIE ADMINISTRACYJNE WG. KPA KODEKS POSTĘPOWANIA ADMINISTRACYJNEGO

ZAPROSZENIE na szkolenie otwarte POSTĘPOWANIE ADMINISTRACYJNE WG. KPA KODEKS POSTĘPOWANIA ADMINISTRACYJNEGO ` ZAPROSZENIE na szkolenie otwarte POSTĘPOWANIE ADMINISTRACYJNE WG. KPA KODEKS POSTĘPOWANIA ADMINISTRACYJNEGO 4 lipca 2014r. Warszawa CENA 550 zł netto / os. 495 zł netto / os.* IDEA SZKOLENIA Przepisy

Bardziej szczegółowo

S P R A W O Z D A N I E

S P R A W O Z D A N I E Warszawa, dnia 21 lipca 2010 r. SEJM RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ VI kadencja Komisja Nadzwyczajna do spraw zmian w kodyfikacjach * * * Podkomisja Stała do nowelizacji Kodeksu pracy oraz Kodeksu postępowania

Bardziej szczegółowo

Spis treści. Część pierwsza ZAGADNIENIA OGÓLNE

Spis treści. Część pierwsza ZAGADNIENIA OGÓLNE Spis treści Wykaz skrótów.......................................................... 13 Przedmowa............................................................. 15 Część pierwsza ZAGADNIENIA OGÓLNE ROZDZIAŁ

Bardziej szczegółowo

Kodeks postępowania administracyjnego w praktyce z uwzględnieniem najnowszych zmian.

Kodeks postępowania administracyjnego w praktyce z uwzględnieniem najnowszych zmian. Kodeks postępowania administracyjnego w praktyce z uwzględnieniem najnowszych zmian. Miejsce: Warszawa Termin: 02-03.03.2017, czwartek - piątek, godz. 10.00-16.00 i 9.00-15.00 Masz pytania odnośne tego

Bardziej szczegółowo

1. Kodeks postępowania administracyjnego

1. Kodeks postępowania administracyjnego 1. Kodeks postępowania administracyjnego z dnia 14 czerwca 1960 r. (Dz.U. Nr 30, poz. 168) Tekst jednolity z dnia 30 stycznia 2013 r. (Dz.U. 2013, poz. 267) 1 Spis treści Art. Dział I. Przepisy ogólne...........................

Bardziej szczegółowo

Stosowanie przepisów kodeksu postępowania administracyjnego w indywidualnych sprawach studentów i doktorantów wybrane zagadnienia

Stosowanie przepisów kodeksu postępowania administracyjnego w indywidualnych sprawach studentów i doktorantów wybrane zagadnienia Stosowanie przepisów kodeksu postępowania administracyjnego w indywidualnych sprawach studentów i doktorantów wybrane zagadnienia Kraków, 17.09.2012 r. mgr Piotr Szumliński Dział Nauczania Odpowiednie

Bardziej szczegółowo

POSTĘPOWANIE ADMINISTRACYJNE I POSTĘPOWANIE PRZED SĄDAMI ADMINISTRACYJNYMI

POSTĘPOWANIE ADMINISTRACYJNE I POSTĘPOWANIE PRZED SĄDAMI ADMINISTRACYJNYMI POSTĘPOWANIE ADMINISTRACYJNE I POSTĘPOWANIE PRZED SĄDAMI ADMINISTRACYJNYMI Autorzy: Wojciech Chróścielewski, Jan Paweł Tarno Część pierwsza POSTĘPOWANIE ADMINISTRACYJNE ROZDZIAŁ I. Zagadnienia ogólne 1.

Bardziej szczegółowo

Spis treści. Część A. Pytania egzaminacyjne. Wykaz skrótów

Spis treści. Część A. Pytania egzaminacyjne. Wykaz skrótów Spis treści Wykaz skrótów XI Część A. Pytania egzaminacyjne Rozdział I. Pojęcie, rodzaje i źródła prawa procesowego cywilnego 1 Pytania 1 7 Rozdział II. Podstawowe zasady i przesłanki postępowania cywilnego

Bardziej szczegółowo

SPIS TREŚCI Wykaz skrótów... 13 Przedmowa... 15 Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 27 sierpnia 2007 r. Regulamin wewnętrznego urzędowania powszechnych jednostek organizacyjnych prokuratury...

Bardziej szczegółowo

Spis treści. Wykaz skrótów Wstęp... 13

Spis treści. Wykaz skrótów Wstęp... 13 Wykaz skrótów................................. 11 Wstęp....................................... 13 ROZDZIAŁ 1. Materialnoprawne aspekty ubezwłasnowolnienia... 17 1.1. Zaburzenia psychiczne jako przesłanka

Bardziej szczegółowo

Spis treści. Przedmowa... Wykaz skrótów... Bibliografia...

Spis treści. Przedmowa... Wykaz skrótów... Bibliografia... Przedmowa... Wykaz skrótów... Bibliografia... IX XI XV Część I. Komentarz praktyczny z orzecznictwem... 1 Rozdział 1. Miejsce zażalenia wśród środków odwoławczych. 5 1. Klasyfikacja środków zaskarżenia...

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie nr 30/14 Głównego Inspektora Pracy z dnia 3 grudnia 2014 r.

Zarządzenie nr 30/14 Głównego Inspektora Pracy z dnia 3 grudnia 2014 r. Zarządzenie nr 30/14 Głównego Inspektora Pracy z dnia 3 grudnia 2014 r. w sprawie określenia wzorów druków stosowanych w działalności kontrolnej Państwowej Inspekcji Pracy Na podstawie art. 32 ust. 2 ustawy

Bardziej szczegółowo

I. Układ konkurencyjności weryfikacji na drodze nadzwyczajnych trybów postępowania administracyjnego z weryfikacją na drodze

I. Układ konkurencyjności weryfikacji na drodze nadzwyczajnych trybów postępowania administracyjnego z weryfikacją na drodze Przedmowa... V Wykaz skrótów... XIII Rozdział I. Zagadnienia ogólne procesowego prawa administracyjnego... 1 1. Koncepcja postępowania administracyjnego... 1 2. Miejsce regulacji prawa procesowego administracyjnego

Bardziej szczegółowo

Postępowanie. w sprawach cywilnych. Cywilne. Aplikacje Prawnicze. Marcin Jurgilewicz, Justyna Witas. C.H.Beck. Law in Action czyli:

Postępowanie. w sprawach cywilnych. Cywilne. Aplikacje Prawnicze. Marcin Jurgilewicz, Justyna Witas. C.H.Beck. Law in Action czyli: Aplikacje Prawnicze Cywilne Marcin Jurgilewicz, Justyna Witas Postępowanie w sprawach cywilnych Law in Action czyli: Procedura w praktyce Przydatne porady Orzecznictwo C.H.Beck Aplikacje Prawnicze Postępowanie

Bardziej szczegółowo

ROZSTRZYGNIĘCIE SPORU O WŁAŚCIWOŚĆ. po rozstrzygnięciu sporu kompetencyjnego. uznaję

ROZSTRZYGNIĘCIE SPORU O WŁAŚCIWOŚĆ. po rozstrzygnięciu sporu kompetencyjnego. uznaję (miejscowość, data) (nazwa urzędu) ROZSTRZYGNIĘCIE SPORU O WŁAŚCIWOŚĆ Stosownie do treści art. 22 1 i 2 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity Dz.U. z 2000

Bardziej szczegółowo

Podstawy prawa administracyjnego (PPA) - kodeks i postępowanie - Kodeksowe zasady ogólne. Zestaw 5

Podstawy prawa administracyjnego (PPA) - kodeks i postępowanie - Kodeksowe zasady ogólne. Zestaw 5 Podstawy prawa administracyjnego (PPA) - kodeks i postępowanie - Kodeksowe zasady ogólne Zestaw 5 Przedmiot 1 Istota i znaczenie zasad ogólnych w Kodeksie postępowania administracyjnego 2 Zasady ogólne

Bardziej szczegółowo

Środki zaskarżenia w postępowaniu administracyjnym

Środki zaskarżenia w postępowaniu administracyjnym Środki zaskarżenia w postępowaniu administracyjnym Postępowanie administracyjne to określony tryb działań organów administracji publicznej w sprawach dotyczących praw i obowiązków niepodporządkowanych

Bardziej szczegółowo

Spis treści Wstęp Wykaz najważniejszych skrótów Kodeks postępowania cywilnego z r. (t.j. Dz.U. z 2014 r. poz. 101 ze zm.

Spis treści Wstęp Wykaz najważniejszych skrótów Kodeks postępowania cywilnego z r. (t.j. Dz.U. z 2014 r. poz. 101 ze zm. Wstęp... Wykaz najważniejszych skrótów... XXI Kodeks postępowania cywilnego z 17.11.1964 r. (t.j. Dz.U. z 2014 r. poz. 101 ze zm.) (wyciąg)... 1 Artykuł 1. [Sprawy cywilne]... 1 Artykuł 2. [Droga sądowa]...

Bardziej szczegółowo

AKTY KOŃCZĄCE POSTĘPOWANIE

AKTY KOŃCZĄCE POSTĘPOWANIE mgr Paweł Szczęśniak Katedra Prawa Finansowego Wydział Prawa i Administracji UMCS www.umcs.pl/pl/addres-book-employee,3416,pl.html AKTY KOŃCZĄCE POSTĘPOWANIE 1) DECYZJA 2) POSTANOWIENIE: o odmowie przywrócenia

Bardziej szczegółowo

Podstawy prawa administracyjnego (PPA) - postępowanie przed sądami - Rola sądów w funkcjonowaniu administracji publicznej.

Podstawy prawa administracyjnego (PPA) - postępowanie przed sądami - Rola sądów w funkcjonowaniu administracji publicznej. Podstawy prawa administracyjnego (PPA) - postępowanie przed sądami - Rola sądów w funkcjonowaniu administracji publicznej Zestaw 12 Przedmiot 1 2 3 Wprowadzenie Sądownictwo administracyjne podstawy prawne,

Bardziej szczegółowo

Spis treści. Przedmowa... Wykaz skrótów...

Spis treści. Przedmowa... Wykaz skrótów... Przedmowa... Wykaz skrótów... IX XI Apelacja cywilna Część I. Komentarz praktyczny... 1 Rozdział 1. Wstęp... 3 Rozdział 2. Dopuszczalność apelacji... 6 Rozdział 3. Podmioty legitymowane do składania apelacji...

Bardziej szczegółowo

Spis treści. Przedmowa do siódmego wydania Przedmowa do czwartego wydania Przedmowa do pierwszego wydania... 19

Spis treści. Przedmowa do siódmego wydania Przedmowa do czwartego wydania Przedmowa do pierwszego wydania... 19 Spis treści Spis treści Wykaz skrótów.......................................................... 13 Przedmowa do siódmego wydania........................................ 15 Przedmowa do czwartego wydania.......................................

Bardziej szczegółowo

Możliwość rejestracji znaków towarowych zawierających nazwę lub skrót nazwy Rzeczypospolitej Polskiej (Polska, PL, RP)

Możliwość rejestracji znaków towarowych zawierających nazwę lub skrót nazwy Rzeczypospolitej Polskiej (Polska, PL, RP) I. Zmiany w ustawie Prawo własności przemysłowej. Możliwość rejestracji znaków towarowych zawierających nazwę lub skrót nazwy Rzeczypospolitej Polskiej (Polska, PL, RP) Zakaz rejestracji znaków towarowych

Bardziej szczegółowo

Kodeks postępowania cywilnego

Kodeks postępowania cywilnego Aplikacje Prawnicze Orzecznictwo Kodeks postępowania cywilnego 5. wydanie Korzystaj w trakcie kolokwiów i egzaminu! C.H.Beck Kodeks postępowania cywilnego W serii Aplikacje Prawnicze polecamy: KODEKS CYWILNY.

Bardziej szczegółowo

7. Test z ustawy z r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi. (t.j. Dz.U. z 2012 r. poz. 270 ze zm.)

7. Test z ustawy z r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi. (t.j. Dz.U. z 2012 r. poz. 270 ze zm.) s. 984 7. Test z ustawy z 30.8.2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (t.j. Dz.U. z 2012 r. poz. 270 ze zm.) 10. Stronom występującym w sprawie bez adwokata, lub radcy prawnego, doradcy

Bardziej szczegółowo

Zasady postępowania administracyjnego stosowane przez organy Policji

Zasady postępowania administracyjnego stosowane przez organy Policji Zasady postępowania administracyjnego stosowane przez organy Policji dr Małgorzata Parafińska Nawiązanie, zmiana i rozwiązanie stosunku służbowego w Policji następuje przez wydanie decyzji administracyjnej

Bardziej szczegółowo

Spis treści. Wstęp... Wykaz skrótów...

Spis treści. Wstęp... Wykaz skrótów... Wstęp... Wykaz skrótów... XI XXI Część I. Komentarz praktyczny... 1 Rozdział I. Ogólne założenia systemu zaskarżania orzeczeń sądowych... 3 1. Zaskarżalność orzeczeń sądowych w historii polskiego sądownictwa

Bardziej szczegółowo

PRAWO PODATKOWE. wykład 3 i 4. Studia niestacjonarne Administracja II stopnia. dr Rafał Dowgier Katedra Prawa Podatkowego Wydział Prawa UwB

PRAWO PODATKOWE. wykład 3 i 4. Studia niestacjonarne Administracja II stopnia. dr Rafał Dowgier Katedra Prawa Podatkowego Wydział Prawa UwB PRAWO PODATKOWE wykład 3 i 4 Studia niestacjonarne Administracja II stopnia dr Rafał Dowgier Katedra Prawa Podatkowego Wydział Prawa UwB Copyright by Rafał Dowgier 2010 1 PROCEDURY PODATKOWE róŝnice CZYNNOŚCI

Bardziej szczegółowo

Zmiany w Kodeksie postępowania administracyjnego wprowadzone od 1 czerwca 2017 roku

Zmiany w Kodeksie postępowania administracyjnego wprowadzone od 1 czerwca 2017 roku Zmiany w Kodeksie postępowania administracyjnego wprowadzone od 1 czerwca 2017 roku Wg ustawy z dnia 07 kwietnia 2017 r. o zmianie ustawy Kodeks postępowania administracyjnego oraz niektórych innych ustaw

Bardziej szczegółowo