dostawę uzupełniających odczynników do ZLDK na okres 6 miesięcy

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "dostawę uzupełniających odczynników do ZLDK na okres 6 miesięcy"

Transkrypt

1 Nr sprawy: 7/2015 Uniwersytecki Szpital Kliniczny w Białymstoku ul. M. Skłodowskiej-Curie 24 A Białystok tel. centr , fax tel. działu zam. pub , REGON: NIP: Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym zgodnie z art. 39 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z dn r. Nr 19, poz.177ze zm.) w trybie przetargu nieograniczonego na dostawę uzupełniających odczynników do ZLDK na okres 6 miesięcy Białystok, styczeń 2015 r.

2 I. Opis przedmiotu zamówienia 1. Przedmiotem zamówienia jest sukcesywna dostawa uzupełniających odczynników do ZLDK na okres 6 miesięcy licząc od daty zawarcia umowy. 2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia jest zamieszczony w Załączniku nr 1 Formularz cenowy do niniejszej specyfikacji. CPV: odczynniki laboratoryjne 3. Wykonawca powinien przedłożyć ofertę zgodnie z formularzem cenowym (Załącznik nr 1). 4. W przypadku zaprzestania stosowania niektórych pozycji zamówienia lub ich ilości w jednostkach organizacyjnych Szpitala Zamawiający zastrzega sobie możliwość odstąpienia od realizacji wycofanych produktów objętych umową. 5. Termin ważności oferowanego asortymentu wynosić będzie minimum 6 miesięcy licząc od daty dostawy do Zamawiającego. 6. Jeżeli w opisie przedmiotu zamówienia - określonym w Załączniku nr 1 znajduje się jakikolwiek znak towarowy, patent, norma czy pochodzenie, należy przyjąć, że Zamawiający podał taki opis ze wskazaniem na typ i dopuszcza składanie ofert równoważnych o parametrach nie gorszych niż te, podane pod pojęciem typu. Przez słowo równoważny Zamawiający rozumie produkt o parametrach nie gorszych od opisanych w przedmiotowej SIWZ, tj. o parametrach takich samych lub lepszych w stosunku do podanych w specyfikacji technicznej przedmiotu zamówienia, a do oceny ich równoważności będzie brał pod uwagę wyłącznie te parametry, które podane są w specyfikacji technicznej SIWZ. Oceny równoważności Zamawiający dokona na podstawie załączonej do oferty specyfikacji technicznej przedmiotu zamówienia. II. Termin realizacji zamówienia Dostawa odczynników będzie realizowana sukcesywnie na koszt i ryzyko Wykonawcy do siedziby Zamawiającego do: - Zakładu Laboratoryjnej Diagnostyki Klinicznej USK w Białymstoku Pakiety nr 1, 4, - Magazynu Ogólnego USK w Białymstoku (w godzinach przyjęć towaru 8:00 14:00) Pakiety nr 2,3, przez okres 6 miesięcy od daty zawarcia umowy, w terminie maksymalnie do 7 dni od daty złożenia zapotrzebowania faksem lub listownie. III. Opis sposobu obliczenia ceny oferty oraz terminy płatności 1. Cena oferty powinna obejmować pełny zakres dostaw określonych w rozdziale I i zawierać wszystkie elementy niezbędne do wykonania przedmiotu zamówienia. 2. Cena ma być wyrażona w złotych polskich brutto z uwzględnieniem należnego podatku VAT. Formularz cenowy musi być wypełniony z podaniem ceny jednostkowej netto, stawki podatku VAT, wartości netto i wartości brutto. 3. Dla porównania ofert Zamawiający przyjmuje cenę ofertową tj. podaną łączną wartość brutto uwzględniającą cło, rabaty, koszty dostawy i wyładunku do Zamawiającego. W przypadku złożenia oferty, której wybór prowadziłby do powstania obowiązku podatkowego Zamawiającego zgodnie z przepisami o podatku od towarów i usług w zakresie dotyczącym wewnątrzwspólnotowego nabycia towarów, zamawiający w celu oceny takiej oferty dolicza do przedstawionej w niej ceny podatek od towarów i usług, który miałby obowiązek wpłacić zgodnie z obowiązującymi przepisami. 4. Wartość brutto powinna być wyliczona zgodnie ze wzorem: cena jedn. netto x ilość = wartość netto + podatek VAT = wartość brutto 5. Ceny jednostkowe, wartości netto i brutto muszą być podane w zaokrągleniu do jednego grosza (do drugiego miejsca po przecinku). 6. Należność za przedmiot umowy zostanie uregulowana przez Zamawiającego w ciągu minimum 60 dni od daty zakończenia realizacji przedmiotu umowy, na podstawie otrzymanej faktury po podpisaniu protokołów odbioru i instalacji sprzętu, po wpłynięciu ostatniego wymaganego dokumentu oraz po przeszkoleniu pracowników Zamawiającego, przelewem bankowym na konto Wykonawcy uwidocznione na fakturze. Termin płatności uważa się za zachowany w dniu obciążenia rachunku bankowego Zamawiającego. IV. Opis sposobu przygotowania oferty 1. Oferta musi być sporządzona według załączonego formularza ofertowego (Załącznik nr 2). 2. Treść oferty musi odpowiadać treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.

3 3. Ofertę składa się w formie pisemnej, pod rygorem nieważności, napisaną w języku polskim, na maszynie do pisania, komputerze lub inną trwałą i czytelną techniką oraz podpisana przez osobę upoważnioną do reprezentowania firmy na zewnątrz i zaciągania zobowiązań w wysokości odpowiadającej cenie oferty. 4. Upoważnienie do podpisania oferty powinno być dołączone do oferty, o ile upoważnienie nie wynika z innych dokumentów dołączonych do oferty. 5. Dokumenty załączone do oferty powinny być przedstawione w formie oryginału lub kserokopii potwierdzonej za zgodność z oryginałem przez wykonawcę. 6. Każda zapisana strona oferty, załączonych dokumentów i oświadczeń powinna być ponumerowana kolejnymi numerami a wszystkie kartki muszą być spięte w sposób trwały. 7. Wszelkie poprawki lub zmiany w tekście oferty muszą być parafowane własnoręcznie przez osobę podpisującą ofertę. 8. Wykonawca ma prawo złożyć tylko jedną ofertę. 9. Wykonawca składając ofertę powinien zastrzec informacje stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, które nie mogą być udostępniane innym uczestnikom postępowania oraz musi wykazać, iż zastrzeżone informacje stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa. Informacje te powinny być wydzielone w składanej ofercie np. poprzez umieszczenie ich w kopercie z napisem "Tajne". Wykonawca nie może zastrzec informacji dotyczących nazwy (firmy), adresu, ceny, terminu wykonania zamówienia, okresu gwarancji i warunków płatności zawartych w ofercie. 10. Ofertę należy złożyć w zamkniętej kopercie w siedzibie Uniwersyteckiego Szpitala Klinicznego w Białymstoku w pokoju Zamówień Publicznych (pokój nr 28, w budynku Administracji) do dn r. do godz , z zaznaczeniem: Oferta: Dostawa uzupełniających odczynników do ZLDK na okres 6 miesięcy Uniwersytecki Szpital Kliniczny w Białymstoku ul. M. Skłodowskiej-Curie 24 A Białystok Nie otwierać przed dniem r. do godz Wykonawca, nie później niż w terminie składania ofert, powinien zastrzec informacje stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, które nie mogą być udostępniane innym uczestnikom postępowania. Informacje te powinny być wydzielone w składanej ofercie np. poprzez umieszczenie ich w kopercie z napisem "Tajne". Wykonawca nie może zastrzec informacji dotyczących nazwy (firmy), adresu, ceny, terminu wykonania zamówienia, okresu gwarancji i warunków płatności zawartych w ofercie. 12. Wykonawca może wprowadzić zmiany, poprawki, modyfikacje i uzupełnienia do złożonych ofert pod warunkiem, że Zamawiający otrzyma pisemne powiadomienie o wprowadzeniu zmian, poprawek itp. przed terminem składania ofert. Powiadomienie o wprowadzeniu zmian musi być złożone w kopercie opisanej jak w punkcie 10, oznakowanej dopiskiem ZAMIANA. Koperty oznakowane dopiskiem ZAMIANA zostaną otwarte przy otwieraniu oferty wykonawcy, który wprowadził zmiany i po stwierdzeniu poprawności procedury dokonania zmian, zostaną dołączone do oferty. 13. Wykonawca ma prawo, przed upływem terminu składania ofert, wycofać się z postępowania poprzez złożenie pisemnego powiadomienia (wg takich samych zasad jak wprowadzanie zmian i poprawek) z napisem na kopercie WYCOFANIE. Koperty oznakowane w ten sposób będą otwierane w pierwszej kolejności po stwierdzeniu poprawności postępowania wykonawcy koperty wcześniejsze ofert wycofywanych nie będą otwierane. 14. Zamawiający niezwłocznie zawiadomi Wykonawcę, którego oferta wpłynęła po terminie oraz zwróci ofertę po upływie terminu do wniesienia odwołania. 15. Wykonawcy ubiegający się wspólnie o udzielenie zamówienia muszą spełniać następujące wymagania: a) w odniesieniu do wymagań postawionych przez Zamawiającego, Wykonawcy ubiegających się wspólnie o zamówienie muszą udokumentować, że nie podlegają wykluczeniu na podstawie art. 24 ustawy Prawo zamówień publicznych; b) wykonawcy występujący wspólnie muszą ustanowić pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie niniejszego zamówienia lub do reprezentowania ich w postępowaniu oraz zawarcia umowy w sprawie przedmiotowego zamówienia publicznego. V. Zamówienia uzupełniające Zamawiający nie przewiduje zamówień uzupełniających, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt. 7 ustawy Prawo zamówień publicznych VI. Oferty wariantowe Zamawiający nie dopuszcza możliwości złożenia oferty wariantowej w rozumieniu zapisów art. 2 pkt. 7 ustawy Prawo zamówień publicznych.

4 VII. Oferty częściowe 1. Dopuszcza się składanie ofert częściowych. 2. Pod pojęciem oferty częściowej należy rozumieć jeden lub kilka pakietów wyszczególnionych w Załączniku nr 1 w ilości i parametrach określonych przez Zamawiającego. 3. Zamawiający będzie rozpatrywał każdą ofertę częściową oddzielnie. Każdy Pakiet wskazany w Załączniku nr 1 stanowi odrębną część i będzie podlegał odrębnej procedurze przetargowej związanej z wyborem oferty najkorzystniejszej. 4. Pakiety wskazane w załączniku nie podlegają podziałowi. Odrębnej części zamówienia nie stanowi pozycja wyodrębniona w Pakiecie. 5. Oferty na niepełne Pakiety zostaną odrzucone jako niekompletne. 6. W przypadku składania oferty na cały zakres lub na kilka Pakietów, oferowaną cenę należy przedstawić oddzielnie na poszczególne Pakiety zgodnie z załączonym do SIWZ formularzem cenowym (Załącznik nr 1) oraz formularzem ofertowym (Załącznik nr 2). VIII. Opis warunków udziału wykonawców w postępowaniu oraz opis dokonania oceny spełnienia tych warunków. O udzielenie zamówienia może ubiegać się Wykonawca, który spełnia wymagania określone ustawą Prawo zamówień publicznych (w szczególności nie podlega wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1) oraz niniejszą SIWZ. 1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy spełniają warunki dotyczące: 1.1. posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania; 1.2. posiadania wiedzy i doświadczenia, 1.3. dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia; 1.4. sytuacji ekonomicznej i finansowej, Odnośnie podpunktów : Wykonawca może polegać na wiedzy i doświadczeniu, potencjale technicznym, osobach zdolnych do wykonania zamówienia, zdolnościach finansowych lub ekonomicznych innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nimi stosunków. Wykonawca w takiej sytuacji zobowiązany jest udowodnić zamawiającemu, iż będzie dysponował zasobami niezbędnymi do realizacji zamówienia, w szczególności przedstawiając w tym celu pisemne zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby wykonania zamówienia. Podmiot, który zobowiązał się do udostępnienia zasobów, odpowiada solidarnie z wykonawcą za szkodę zamawiającego powstałą wskutek nieudostępnienia tych zasobów, chyba że za nieudostępnienie zasobów nie ponosi winy. 2. Ponadto, wykonawca winien nie podlegać wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na podstawie art. 24 ust. 1 i 2 ustawy Pzp. 3. Ocena spełnienia warunków wymaganych od Wykonawców (warunki, o których mowa w art. 22 ust.1 oraz art. 24 ust. 1 ustawy Pzp) zostanie dokonana wg formuły spełnia nie spełnia w oparciu o informacje zawarte w dokumentach i oświadczeniach wyszczególnionych w Rozdz. IX pkt. 1 niniejszej SIWZ. Zamawiający uważał będzie te warunki za spełnione wtedy, gdy Wykonawca wykaże ich treścią, że je spełnia. 4. Nie wykazanie spełniania chociażby jednego warunku, skutkować będzie wykluczeniem wykonawcy z postępowania. 5. Ponadto Zamawiający wykluczy z postępowania o udzielenie zamówienia wykonawcę, który w okresie 3 lat przed wszczęciem postępowania, w sposób zawiniony poważnie naruszył obowiązki zawodowe, w szczególności, gdy wykonawca w wyniku zamierzonego działania lub rażącego niedbalstwa nie wykonał lub nienależycie wykonał zamówienie, chyba że wykonawca udowodni, że podjął konkretne środki techniczne, organizacyjne i kadrowe, które mają zapobiec zawinionemu i poważnemu naruszaniu obowiązków zawodowych w przyszłości oraz naprawił szkody powstałe w wyniku naruszenia obowiązków zawodowych lub zobowiązał się do ich naprawienia. IX. Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełnienia warunków udziału w postępowaniu oraz braku podstaw do wykluczenia z postępowania w okolicznościach, o których mowa w art. 24 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych 1. Do oferty muszą być załączone następujące oświadczenia i dokumenty: a) oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu i braku podstaw do wykluczenia (Załącznik nr 3); b) aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawionego nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert,

5 2. Dokumenty są składane w oryginale lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez wykonawcę. W przypadku wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia oraz w przypadku podmiotów, o których mowa w 1 ust. 2 i 3 rozporządzenia w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać zamawiający, kopie dokumentów dotyczących odpowiednio wykonawcy lub tych podmiotów są poświadczane za zgodność z oryginałem prze wykonawcę lub te podmioty. 3. Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast dokumentu, o których mowa w pkt 1 ppkt b, składa dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające że nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości. 4. Dokumenty, o których mowa powyżej winny być wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed terminem składania ofert. 5. Jeżeli w kraju miejscu zamieszkania osoby lub w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, nie wydaje się dokumentów, o których mowa w Rozdz. IX pkt 3, zastępuje się je dokumentem zawierającym oświadczenie, w którym określa się także osoby uprawnione do reprezentacji wykonawcy, złożone przed właściwym organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego odpowiednio kraju miejsca zamieszkania osoby lub kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, lub przed notariuszem. Przepis pkt 4 stosuje się odpowiednio. 6. W przypadku wątpliwości, co do treści dokumentu złożonego przez wykonawcę mającego siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zamawiający może zwrócić się do właściwych organów odpowiednio miejsca zamieszkania osoby lub kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania z wnioskiem o udzielenie niezbędnych informacji dotyczących przedłożonego dokumentu. 7. Zamawiający wezwie Wykonawców, którzy w określonym terminie nie złożyli wymaganych przez Zamawiającego oświadczeń lub dokumentów, o których mowa w art. 25 ust. 1 ustawy Pzp, lub którzy nie złożyli pełnomocnictw, albo którzy złożyli wymagane przez Zamawiającego oświadczenia i dokumenty, o których mowa w art. 25 ust.1 ustawy Pzp zawierające błędy lub którzy złożyli wadliwe pełnomocnictwa, do ich złożenia w wyznaczonym terminie, chyba że mimo ich złożenia oferta wykonawcy podlega odrzuceniu albo konieczne byłoby unieważnienie postępowania. Złożone na wezwanie Zamawiającego oświadczenia i dokumenty powinny potwierdzać spełnianie przez wykonawcę warunków udziału w postępowaniu nie później niż w dniu, w którym upłynął termin składania ofert. 8. Zamawiający, wezwie w wyznaczonym przez siebie terminie, do złożenia wyjaśnień dotyczących oświadczeń lub dokumentów, o których mowa w art. 25 ust. 1 ustawy Pzp. 9. Dokumenty sporządzone w języku obcym są składane wraz z tłumaczeniem na język polski. X. Informacja dotycząca oświadczeń lub dokumentów dotyczących przynależności Wykonawcy do tej samej grupy kapitałowej 1. W przypadku przynależności do grupy kapitałowej, w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz. U. Nr 50, poz. 331, z późn. zm), Wykonawca winien złożyć wraz z ofertą - zgodnie z treścią art. 26 ust.2d ustawy Pzp - listę podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 2 pkt. 5 ustawy Pzp. 2. W przypadku braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz. U. Nr 50, poz. 331, z późn. zm), Wykonawca składa informację, że nie należy do grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 2 pkt. 5 ustawy Prawo zamówień publicznych (Załącznik nr 4). 3. Zamawiający wezwie Wykonawców, którzy w określonym terminie nie złożyli wymaganych w ust. 1 i 2 informacji lub listy, albo którzy złożyli ww. dokumenty zawierające błędy do ich złożenia w wyznaczonym terminie, chyba że mimo ich złożenia oferta wykonawcy podlega odrzuceniu albo konieczne byłoby unieważnienie postępowania (art. 26 ust. 3 ustawy Pzp stosuje się). 4. Zamawiający, wezwie w wyznaczonym przez siebie terminie, do złożenia wyjaśnień dotyczących oświadczeń lub dokumentów, o których mowa w pkt 1 i 2 (art. 26 ust.4 ustawy Pzp stosuje się). 5. Zamawiający zwraca się do wykonawcy o udzielenie w określonym terminie wyjaśnień dotyczących powiązań, o których mowa w art. 24 ust. 2 pkt 5, istniejących między przedsiębiorcami, w celu ustalenia, czy zachodzą przesłanki wykluczenia wykonawcy. Zamawiający, oceniając wyjaśnienia, bierze pod uwagę obiektywne czynni-ki, w szczególności wpływ powiązań, o których mowa w art. 24 ust. 2 pkt 5, istniejących między przedsiębiorcami, na ich zachowania w postępowaniu oraz przestrzeganie zasady uczciwej konkurencji. 6. Zamawiający wykluczy z postępowania o udzielenie zamówienia wykonawców, którzy: a) należąc do tej samej grupy kapitałowej, w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz. U. Nr 50, poz. 331, z późn. zm.), złożyli odrębne oferty, chyba że wykażą, że istniejące między nimi powiązania nie prowadzą do zachwiania uczciwej konkurencji pomiędzy wykonawcami w postępowaniu o udzielenie za-mówienia;

6 b) nie złożyli wyjaśnień, o których mowa w art. 24 b ust.1 ustawy Pzp oraz wykonawcę, który nie złożył listy, o której mowa w art. 26 ust. 2d ustawy Pzp. XI. Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia, że oferowane dostawy odpowiadają wymaganiom określonym przez Zamawiającego. 1. W celu potwierdzenia, że oferowane dostawy odpowiadają wymaganiom określonym przez Zamawiającego (spełniają wymogi/parametry graniczne określone w Załączniku nr 1), Wykonawca winien załączyć do oferty: a) oświadczenie, iż oferowany przedmiot zamówienia odpowiada wymogom ustawy o wyrobach medycznych (Ustawa o wyrobach medycznych z dnia 20 maja 2010 r., Dz. U. Nr 107, poz. 679 ze zm.) - w tym oświadczenie o posiadaniu i dostarczeniu na żądanie Zamawiającego aktualnych dokumentów w ww. zakresie (wypełniony Załącznik nr 6 zawierający szczegółową treść przedmiotowego oświadczenia); b) katalogi/prospekty techniczne oferowanego asortymentu; jeżeli w prospekcie technicznym brak opisu danej funkcji lub wartości parametru, dopuszcza się załączenie do oferty innych dokumentów (np. instrukcja użytkowania, oświadczenie producenta), w których Zamawiający będzie w stanie zweryfikować zgodność opisu funkcji lub wartości danego parametru; Uwaga. W przypadku wątpliwości Zamawiający zastrzega sobie prawo do żądania dodatkowych dokumentów i próbek potwierdzających spełnianie parametrów/warunków, które zostały określone w Załączniku nr 1. Dokumenty / próbki te zostaną udostępnione przez Wykonawców na każde żądanie Zamawiającego. 2. W przypadku wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia kopie dokumentów dotyczących odpowiednio wykonawcy są poświadczane za zgodność z oryginałem przez wykonawcę. 3. Zamawiający wezwie Wykonawców, którzy w określonym terminie nie złożyli wymaganych przez Zamawiającego oświadczeń lub dokumentów, o których mowa w art. 25 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych, albo którzy złożyli wymagane przez Zamawiającego oświadczenia i dokumenty, o których mowa w art. 25 ust.1 ustawy Prawo zamówień publicznych zawierające błędy do ich złożenia w wyznaczonym terminie, chyba że mimo ich złożenia oferta wykonawcy podlega odrzuceniu albo konieczne byłoby unieważnienie postępowania. Złożone na wezwanie Zamawiającego oświadczenia i dokumenty powinny potwierdzać spełnianie przez oferowane dostawy wymagań określonym przez zamawiającego, nie później niż w dniu, w którym upłynął termin składania ofert. 4. Zamawiający, wezwie w wyznaczonym przez siebie terminie, do złożenia wyjaśnień dotyczących oświadczeń lub dokumentów, o których mowa w art. 25 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych. XII. Informacja o innych oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy. 1. Upoważnienie (pełnomocnictwo) do podpisania oferty, o ile upoważnienie to nie wynika z innych dokumentów dołączonych do oferty. 2. Wypełniony i podpisany formularz cenowy wg wzoru tabeli podanej w Załączniku nr 1 (Wykonawca wypełnia tylko te tabele z Pakietami, które dotyczą części zamówienia, w zakresie której składana jest oferta). 3. Wypełniony i podpisany formularz ofertowy - Załącznik nr 2 (Wykonawca wypełnia tylko te tabele z Pakietami, które dotyczą części zamówienia, w zakresie której składana jest oferta). 4. W przypadku, gdy ofertę składają wykonawcy ubiegający się wspólnie o udzielenie zamówienia, wymagane jest załączenie dokumentu pełnomocnictwa określającego zakres umocowania pełnomocnika ustanowionego do reprezentowania ich w postępowaniu lub do reprezentowania ich w postępowaniu oraz zawarcia umowy w sprawie przedmiotowego zamówienia publicznego, w myśl art. 23 ustawy Prawo zamówień publicznych. XIII. Wymagania dotyczące wadium. W niniejszym postępowaniu Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium. XIV. Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy Zamawiający nie będzie żądać od wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza, wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy. XV. Miejsce i termin składania i otwarcia ofert. 1. Ofertę należy złożyć w siedzibie Zamawiającego w Zamówieniach Publicznych pok. 28 (budynek administracji USK) do dnia r, do godz. 10:00.

7 a) doręczenie oferty do innego miejsca niż wskazane w ust. 1 nie jest równoznaczne ze złożeniem oferty w sposób skuteczny. b) oferty otrzymane przez Zamawiającego po terminie zostaną zwrócone bez otwierania po upływie terminu przewidzianego do złożenia odwołania. 2. Otwarcie ofert nastąpi dnia r., o godz. 11:00, w siedzibie Zamawiającego w budynku Administracji USK, w pokoju nr 28. a) bezpośrednio przed otwarciem ofert zamawiający poda kwotę, jaka zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia b) otwarcie ofert jest jawne. c) po otwarciu ofert zamawiający poda: nazwę (firmę) oraz adres wykonawcy, którego oferta jest otwierana, a także informacje dotyczące ceny oferty zawartej w ofercie. d) informacje, o których mowa w punkcie c) doręcza się wykonawcom, którzy nie byli obecni na sesji otwarcia ofert, na ich wniosek. XVI. Termin związania ofertą 1. Termin związania ofertą wynosi 30 dni. Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert. 2. Wykonawca samodzielnie lub na wniosek Zamawiającego może przedłużyć termin związania ofertą, z tym że Zamawiający może tylko raz co najmniej na 3 dni przed upływem terminu związania ofertą zwrócić się do Wykonawców o wyrażenie zgody na przedłużenie tego terminu o oznaczony czas, nie dłuższy jednak niż 60 dni. Odmowa wyrażenia zgody nie powoduje utraty wadium. Przedłużenie okresu związania ofertą jest dopuszczalne tylko z jednoczesnym przedłużeniem okresu ważności wadium albo, jeżeli jest to możliwe, z wniesieniem nowego wadium na przedłużony okres związania ofertą. Jeżeli przedłużenie terminu związania ofertą dokonywane jest po wyborze oferty najkorzystniejszej, obowiązek wniesienia nowego wadium lub jego przedłużenia dotyczy jedynie wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza. XVII. Opis kryteriów oceny ofert i ich znaczenie 1. Przy wyborze najkorzystniejszej oferty, w zakresie każdej z części zamówienia, Zamawiający kierować się będzie kryterium: a) Cena 95 % b) Termin dostawy 5 % Oferty będą oceniane w odniesieniu do najkorzystniejszych warunków przedstawionych przez oferentów w zakresie każdego ww. kryterium. Oferta wypełniająca w najwyższym stopniu wymagania określonego kryterium, otrzyma maksymalną ilość punktów. Pozostałym oferentom, spełniającym wymagania kryterialne przypisana zostanie odpowiednio mniejsza liczba punktów. Ad. a) algorytm oceny kryterium cena : Cena minimalna Wp (C) = x 95 (znaczenie % kryterium cena podane w pkt), gdzie: Cena oferty badanej Cena minimalna najniższa cena spośród wszystkich ocenianych ofert w danym Pakiecie. Ad. b) algorytm oceny kryterium termin dostawy : Liczba punktów oferty badanej Wp (D) = x 5 (znaczenie % kryterium termin dostawy podane w pkt)., gdzie: Liczba punktów maksymalna Liczba punktów maksymalna maksymalna liczba punktów możliwa do uzyskania w danym kryterium (5 pkt.) Przy obliczaniu liczby punktów w kryterium Zamawiający zastosuje następujące wyliczenie: termin dostawy wynoszący 7 dni - 1 pkt, termin dostawy wynoszący 5 lub 6 dni - 2 pkt, termin dostawy wynoszący 3 lub 4 dni - 3 pkt,

8 termin dostawy wynoszący 2 dni - 4 pkt, termin dostawy wynoszący 1 dzień - 5 pkt, Zgodnie z warunkami SIWZ maksymalny termin graniczny dostawy wynosi 7 dni. Ocena wg kryterium jakościowego dokonana zostanie w oparciu o informację zawartą w formularzu ofertowym. Suma punktów ocenianej oferty według wzoru: W = Wp (C) + Wp (D) 2. Oferta, która uzyska największą ilość punktów zostanie wybrana jako najkorzystniejsza. 3. W toku badania i oceny ofert Zamawiający może żądać od wykonawcy wyjaśnień dotyczących treści złożonej oferty. 4. Zamawiający w treści oferty poprawi oczywiste omyłki pisarskie oraz oczywiste omyłki rachunkowe, z uwzględnieniem konsekwencji rachunkowych dokonanych poprawek. W przypadku omyłek rachunkowych tj. wadliwego wyniku działania arytmetycznego oczywistym dla Zamawiającego będzie, iż cena jednostkowa netto została podana prawidłowo. 5. Zamawiający poprawi również inne omyłki polegające na niezgodności oferty z przedmiotową SIWZ, niepowodujące istotnych zmian w treści oferty. 6. O poprawionych omyłkach Zamawiający powiadomi niezwłocznie wykonawcę, którego oferta została poprawiona. XVIII. Osoby uprawnione do kontaktów z wykonawcami Osobą uprawnioną przez zamawiającego do porozumiewania się z wykonawcami w sprawach proceduralnych jest: Emilia Harackiewicz zamówienia publiczne tel XIX. Informacja o sposobie porozumiewania się Zamawiającego z Wykonawcami oraz przekazywania0 oświadczeń i wniosków. 1. Oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje zamawiający i wykonawcy przekazują faksem (fax ; ). Każda ze stron na żądanie drugiej niezwłocznie potwierdza fakt otrzymania oświadczeń, wniosków, zawiadomień oraz informacji. Wykonawcy są proszeni o przysyłanie zapytań (w programie Microsoft Word) również za pomocą poczty elektronicznej (oprócz obligatoryjnego przesłania faksem) na adres: 2. Zamawiający udzieli odpowiedzi na wszelkie zapytania związane z prowadzonym postępowaniem nie później niż na 2 dni przed terminem składania ofert - pod warunkiem że wniosek o wyjaśnienie treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia wpłynął do zamawiającego nie później niż do końca dnia, w którym upływa połowa wyznaczonego terminu składania ofert, tj. do r. Treść zapytań wraz z wyjaśnieniami zostanie przesłana jednocześnie wszystkim Wykonawcom, którym przekazano SIWZ, bez wskazania źródła zapytania oraz umieszczona na stronie internetowej, na której udostępniono przedmiotową SIWZ. 3. W uzasadnionych przypadkach, przed upływem terminu składania ofert, Zamawiający może zmienić treść SIWZ. 4. O każdej zmianie, Zamawiający powiadomi niezwłocznie każdego z Wykonawców, któremu przekazano SIWZ oraz zamieści modyfikację na stronie internetowej, na której udostępniono SIWZ. 5. Jeżeli w wyniku zmiany treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia nieprowadzącej do zmiany treści ogłoszenia o zamówieniu jest niezbędny dodatkowy czas na wprowadzenie zmian w ofertach, zamawiający przedłuża termin składania ofert i informuje o tym wykonawców, którym przekazano specyfikacj ę istotnych warunków zamówienia oraz zamieszcza informację na stronie internetowej i ogłoszenie o zmianie ogłoszenia w BZP. XX. Informacja o formalnościach jakie powinny zostać dopełnione po wyborze oferty 1. Zamawiający udzieli zamówienia wykonawcy, którego oferta odpowiada wszystkim wymaganiom przedstawionym w ustawie Prawo zamówień publicznych oraz w SIWZ i została oceniona jako najkorzystniejsza w oparciu o podane kryteria wyboru. 2. Niezwłocznie po wyborze najkorzystniejszej oferty zamawiający zawiadamia wykonawców, którzy złożyli oferty, o: 1) wyborze najkorzystniejszej oferty, podając nazwę (firmę) i adres Wykonawcy, którego ofertę wybrano, uzasadnienie jej wyboru, a także nazwy (firmy), siedziby i adresy wykonawców, którzy złożyli oferty wraz ze streszczeniem oceny i porównania złożonych ofert zawierającym punktację przyznaną ofertom w każdym kryterium oceny ofert i łączną punktację; 2) wykonawcach, których oferty zostały odrzucone, podając uzasadnienie faktyczne i prawne;

9 3) wykonawcach, którzy zostali wykluczeni z postępowania o udzielenie zamówienia podając uzasadnienie faktyczne i prawne; 4) terminie, po którego upływie umowa w sprawie zamówienia publicznego może być zawarta. Niezwłocznie po wyborze najkorzystniejszej oferty zamawiający zamieści informacje również na stronie internetowej oraz na tablicy ogłoszeń w swojej siedzibie. 3. Zamawiający zawrze umowę w sprawie zamówienia publicznego w terminie nie krótszym niż 5 dni od dnia przekazania zawiadomienia o wyborze oferty faksem, albo 10 dni jeżeli zostało przesłane pisemnie. 4. Zamawiający może zawrzeć umowę w sprawie zamówienia publicznego przed upływem terminów, o których mowa w pkt 3, jeżeli: a) w postępowaniu o udzielenie zamówienia została złożona tylko 1 oferta; b) w postępowaniu o udzielenie zamówienia nie odrzucono żadnej oferty oraz nie wykluczono żadnego wykonawcy, 5. Zakres świadczenia wykonawcy wynikający z umowy będzie tożsamy z jego zobowiązaniem zawartym w ofercie. 6. Jeżeli wykonawca, którego oferta została wybrana, będzie uchylał się od zawarcia umowy, zamawiający może wybrać ofertę najkorzystniejszą spośród pozostałych ofert, bez przeprowadzania ich ponownej oceny, chyba że zajdą przesłanki o których mowa w art. 93 ust.1 ustawy Prawo zamówień publicznych. XXI. 1. Wykonawca, który przedstawił najkorzystniejszą ofertę, będzie zobowiązany do podpisania umowy zgodnie z załączonym wzorem umowy (Załącznik nr 5a) oraz wzorem umowy depozytu (Załącznik nr 5b). 2. Złożenie oferty jest równoznaczne z pełną akceptacją wzoru umowy (Załącznik nr 5a) oraz wzoru umowy depozytu (Załącznik nr 5b) przez Wykonawcę. 3. Zamawiający nie przewiduje rozliczeń z Wykonawcą w walutach obcych. 4. W sprawach nieuregulowanych w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia zastosowanie mają przepisy ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U r. Nr 223, poz.1655 ze zm.) oraz przepisy ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r Kodeks Cywilny (Dz.U r. Nr 16, poz. 93 ze zm.). XXII. Środki ochrony prawnej 1. Środki ochrony prawnej przysługują wykonawcy, a także innemu podmiotowi, jeżeli ma lub miał interes w uzyskaniu danego zamówienia oraz poniósł lub może ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez zamawiającego przepisów ustawy Prawo zamówień publicznych. 2. Środki ochrony prawnej wobec ogłoszenia o zamówieniu oraz specyfikacji istotnych warunków zamówienia przysługują również organizacjom wpisanym na listę, o której mowa w art. 154 pkt 5 ustawy Prawo zamówień publicznych. 3. Tryb i szczegółowe zasady wnoszenia odwołań i skargi do sądu okręgowego określają przepisy Działu VI ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych, a w szczególności: a) odwołanie przysługuje wyłącznie od niezgodnej z przepisami ustawy Prawo zamówień publicznych (Pzp) czynności zamawiającego podjętej w postępowaniu o udzielenie zamówienia lub zaniechania czynności, do której zamawiający jest zobowiązany na podstawie ustawy Pzp; b) odwołanie przysługuje wyłącznie wobec czynności: - opisu sposobu dokonywania oceny spełniania warunków udziału w postępowaniu; - wykluczenia odwołującego z postępowania o udzielenie zamówienia; - odrzucenia oferty odwołującego. c) odwołanie powinno wskazywać czynność lub zaniechanie czynności zamawiającego, której zarzuca się niezgodność z przepisami ustawy Pzp, zawierać zwięzłe przedstawienie zarzutów, określać żądanie oraz wskazywać okoliczności faktyczne i prawne uzasadniające wniesienie odwołania; d) odwołanie wnosi się do Prezesa Izby w formie pisemnej albo elektronicznej opatrzonej bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym za pomocą ważnego kwalifikowanego certyfikatu; e) odwołujący przesyła kopię odwołania zamawiającemu przed upływem terminu do wniesienia odwołania w taki sposób, aby mógł on zapoznać się z jego treścią przed upływem tego terminu; f) odwołanie wnosi się w terminie 5 dni od dnia przesłania faksem informacji o czynności zamawiającego stanowiącej podstawę jego wniesienia albo w terminie 10 dni jeżeli zostały przesłane pisemnie; g) odwołanie wobec treści ogłoszenia o zamówieniu, a także wobec postanowień specyfikacji istotnych warunków zamówienia, wnosi się w terminie 5 dni od dnia zamieszczenia ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych lub specyfikacji istotnych warunków zamówienia na stronie internetowej; h) odwołanie wobec czynności innych niż określone w ppkt f), g) wnosi się w terminie 5 dni od dnia, w którym powzięto lub przy zachowaniu należytej staranności można było powziąć wiadomość o okolicznościach stanowiących podstawę jego wniesienia;

10 i) wykonawca może w terminie przewidzianym do wniesienia odwołania poinformować zamawiającego o niezgodnej z przepisami ustawy Pzp czynności podjętej przez niego lub zaniechaniu czynności, do której jest on zobowiązany na podstawie ustawy, na które nie przysługuje odwołanie; j) w przypadku wniesienia odwołania zamawiający nie może zawrzeć umowy do czasu ogłoszenia przez Krajową Izbę Odwoławczą (Izbę) wyroku lub postanowienia kończącego postępowanie odwoławcze, zwanych dalej orzeczeniem ; k) odwołanie rozpoznaje Izba w składzie jednoosobowym. Na orzeczenie Izby stronom oraz uczestnikom postępowania odwoławczego przysługuje skarga do sądu. Skargę wnosi się za pośrednictwem Prezesa Izby w terminie 7 dni od dnia doręczenia orzeczenia Izby, przesyłając jednocześnie jej odpis przeciwnikowi skargi. XXIII. Ustawa z dnia 6 czerwca 1997 r. KODEKS KARNY (Dz. U. 1997, Nr 88, poz. 553 ze zm.) Art : Kto, w celu uzyskania dla siebie lub kogo innego od organu lub instytucji dysponujących środkami publicznymi zamówienia publicznego, przedkłada podrobiony, przerobiony, poświadczający nieprawdę albo nierzetelny dokument albo nierzetelne, pisemne oświadczenie dotyczące okoliczności o istotnym znaczeniu dla uzyskania wymienionego zamówienia, podlega karze pozbawienia wolności od 3 miesięcy do lat 5. Art : Kto, w celu osiągnięcia korzyści majątkowej, udaremnia lub utrudnia przetarg publiczny albo wchodzi w porozumienie z inną osobą działając na szkodę właściciela mienia albo osoby lub instytucji, na rzecz której przetarg jest dokonywany, podlega karze pozbawienia wolności do lat 3. Art : Tej samej karze podlega, kto w związku z publicznym przetargiem rozpowszechnia informacje lub przemilcza istotne okoliczności mające znaczenie dla zawarcia umowy będącej przedmiotem przetargu albo wchodzi w porozumienie z inną osobą, działając na szkodę właściciela mienia albo osoby lub instytucji, na rzecz której przetarg jest dokonywany. Załączniki: Załącznik nr 1 - Formularz cenowy Załącznik nr 2 - Formularz ofertowy Załącznik nr 3 - Oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu i o braku podstaw do wykluczenia Załącznik nr 4 - Informacja o braku przynależności do grupy kapitałowej Załącznik nr 5 - Wzór umowy Załącznik nr 6 - Oświadczenie o wyrobach medycznych

11 Załącznik nr 1 L.p Nazwa odczynnika Ascaris lumbricoides IgG- ELISA Griadia lamblia IgM- ELISA Giardia lamblia IgG- ELISA Cechy i dane techniczne Test immunoenzymatyczny do oznaczania jakościowego przeciwciał w klasie IgG przeciwkogiście ludzkiej w surowicy krwi Test immunoenzymatyczny do ilościowego wykrywania przeciwciał w klasie IgM przeciwko Giardia lamblia w surowicy i osoczu Test immunoenzymatyczny do ilościowego wykrywania przeciwciał w klasie IgG przeciwko Giardia lamblia w surowicy i osoczu PAKIET NR 1 Szczegółowa specyfikacja, Opis przedmiotu zamówienia Powierzchnie studzienki opłaszczone są swoistymi antygenami Ascaris lumbricoides, dodajemy do tego rozcieńczoną badaną surowicę. Intensywność zabarwienia w próbce mierzy się spektrofotometrycznie przy długości fali 450 nm. Powierzchnie studzienek są opłaszczone antygenem Giardia lamblia, dodaje się do nich surowicę/osocze. Po inkubacji i 1- krotnym płukaniu dodajemy przeciwciała anty-higm Giardia lamblia. Substratem, dzięki któremu zachodzi reakcja barwna jest tetrametylobenzydyna (TMB).Intensywność zabarwienia, które jest proporcjonalne do stężenia specyficznych przeciwciał IgM skierowanych przeciwko giardia lamblia w próbce, mierzy się spektrofotometrycznie przy długości fali 450 nm Powierzchnie studzienek są opłaszczone antygenem Giardia lamblia, dodaje się do nich surowicę/osocze. Po inkubacji i 1- krotnym płukaniu dodajemy przeciwciała anty-higg Giardia lamblia. Substratem, dzięki któremu zachodzi reakcja barwna jest tetrametylobenzydyna (TMB).Intensywność zabarwienia, które jest proporcjonalne do stężenia specyficznych przeciwciał IgG skierowanych przeciwko giardia lamblia w próbce, mierzy się spektrofotometrycznie przy długości fali 450 nm Ilość 12 opakowań po 48 testów (576 szt.) 6 opakowań po 96 testów (576 szt.) 6 opakowań po 96 testów (576 szt.) Dokładna nazwa oferowanego asortymentu, nr katalogowy Cena jedn. netto w PLN Wartość netto w PLN Stawk a VAT w % Wartość brutto w PLN Razem: Łączna wartość netto Pakietu nr 1 wynosi:... zł, słownie złotych:... Łączna wartość brutto Pakietu nr 1 wynosi:... zł, słownie złotych:...

12 L.p. 1 Nazwa odczynnika Paski testowe do badania ogólnego moczu -10 parametrów Cechy i dane techniczne PAKIET NR 2 Szczegółowa specyfikacja, Opis przedmiotu zamówienia Paski do badania 10 parametrów moczu (ph, ciężar właściwy, leukocyty, erytrocyty, azotany, glukoza, białko, ciała ketonowe, bilirubina, urobilinogen) Ilość 250 opakowań (po 100 szt.) Dokładna nazwa oferowanego asortymentu, nr katalogowy Cena jedn. netto w PLN Wartość netto w PLN Stawk a VAT w % Wartość brutto w PLN Razem: Asortyment musi być w pełni kompatybilny z dzierżawionym przez ZLDK aparatem Cobas u 411 firmy Roche. Łączna wartość netto Pakietu nr 2 wynosi:... zł, słownie złotych:... Łączna wartość brutto Pakietu nr 2 wynosi:... zł, słownie złotych:... L.p. 1 Nazwa odczynnika Probówki do badania ogólnego moczu Cechy i dane techniczne PAKIET NR 3 Szczegółowa specyfikacja, Opis przedmiotu zamówienia Probówki stożkowe do badania ogólnego moczu 11,5 ml z PS 100 x 15,7mm 2 Probówki Probówki 5,0 ml z PS 75x 12,0 mm 3 Płytki z 10 komorami do analizy moczu 1 płytka z PS zawiera 10 komór bez siatki pomiarowej tzw. fast read do szybkiej oceny osadu moczu. Pakowane po 100 szt. Ilość 9 opakowań po 2000 szt ( szt.) 4 opakowania po 500 szt (2000 szt.) 25 opakowań po 100 szt (2500 szt.) Dokładna nazwa oferowanego asortymentu, nr katalogowy Cena jedn. netto w PLN Wartość netto w PLN Stawk a VAT w % Wartość brutto w PLN Razem: Łączna wartość netto Pakietu nr 3 wynosi:... zł, słownie złotych:... Łączna wartość brutto Pakietu nr 3 wynosi:... zł, słownie złotych:...

13 PAKIET NR 4 L.p. 11 Nazwa odczynnika Prokalcytonina (PCT) Cechy i dane techniczne testy z wykorzystaniem techniki ELFA Szczegółowa specyfikacja, Opis przedmiotu zamówienia Test ilościowy do oznaczenia prokalcytoniny (PCT) Ilość 50 opakowań po 60 oznaczeń Dokładna nazwa oferowanego asortymentu, nr katalogowy Cena jedn. netto w PLN Wartość netto w PLN Stawk a VAT w % Wartość brutto w PLN Razem: Asortyment musi być w pełni kompatybilny z dzierżawionym przez ZLDK aparatem Vidas firmy biomerieux. Łączna wartość netto Pakietu nr 4 wynosi:... zł, słownie złotych:... Łączna wartość brutto Pakietu nr 4 wynosi:... zł, słownie złotych:.... podpis osoby upoważnionej

14 Załącznik nr 2 FORMULARZ OFERTOWY Dane Wykonawcy ( przypadku konsorcjum-lidera konsorcjum): Nazwa Adres.. Numer REGON... NIP: Fax:.. Dane partnera lidera Konsorcjum (jeżeli dotyczy): Nazwa Adres.. Numer REGON... NIP:... zwanego/zwanych dalej w niniejszym formularzu ofertowym Wykonawcą. OFERTA do Uniwersyteckiego Szpitala Klinicznego w Białymstoku ul. M. Skłodowskiej-Curie 24 A Białystok Działając w imieniu i na rzecz ww. Wykonawcy, odpowiadając na ogłoszenie - o przetargu nieograniczonym na sukcesywną dostawę uzupełniających odczynników do ZLDK na okres 6 miesięcy zgodnie z wymogami określonymi w SIWZ (nr sprawy 7/2015): 1. Oferujemy: 1.1. Realizację dostawy będącej Pakietem nr 1 za łączną wartość brutto:...zł, słownie:... zł, zgodnie z formularzem cenowym, stanowiącym integralną część niniejszej oferty* Realizację dostawy będącej Pakietem nr 2 za łączną wartość brutto:...zł, słownie:... zł, zgodnie z formularzem cenowym, stanowiącym integralną część niniejszej oferty*. 1.3 Realizację dostawy będącej Pakietem nr 3 za łączną wartość brutto:...zł, słownie:... zł, zgodnie z formularzem cenowym, stanowiącym integralną część niniejszej oferty*. 1.4 Realizację dostawy będącej Pakietem nr 4 za łączną wartość brutto:...zł, słownie:... zł, zgodnie z formularzem cenowym, stanowiącym integralną część niniejszej oferty*. 2. Oferowany przez nas termin płatności wynosi...** dni (minimum 60 dni) licząc od daty otrzymania przez Zamawiającego faktury po zrealizowaniu zamówienia. W przypadku, gdy realizacja zamówienia odbywa się w terminie późniejszym, niż data wpływu faktury do Zamawiającego, termin płatności liczony jest od daty realizacji zamówienia. 3. Oferowany przez nas termin ważności oferowanego asortymentu wynosić będzie minimum ** miesięcy (minimum 6 miesięcy), licząc od daty dostawy do Zamawiającego. 4. Dostawy stanowiące przedmiot zamówienia wykonywać będziemy sukcesywnie (w miarę zgłaszanego przez Zamawiającego zapotrzebowania) licząc od daty zawarcia umowy przez okres 12 miesięcy oraz dostarczymy zamówiony towar najpóźniej w terminie maksymalnie.. ** dni (maksymalnie 7 dni) licząc od daty złożenia zapotrzebowania faksem lub listownie. 5. Oświadczamy, iż część zamówienia...** (wskazać jaką) powierzymy podwykonawcom (w przypadku nie powierzenia wykonawcom żadnej części zamówienia należy wpisać 0 lub - ) 6. Oświadczamy, że uważamy się za związanych niniejszą ofertą na czas wskazany w SIWZ. 7. Oświadczamy, iż w przypadku przyznania nam zamówienia zobowiązujemy się do zawarcia umowy zgodnie ze wzorem umowy załączonym do SIWZ (Załącznik nr 5).

15 8. Oświadczamy, że oferowane wyroby medyczne zostały dopuszczone do obrotu i używania oraz posiadają aktualne dokumenty dopuszczające do obrotu i używania na zasadach określonych ustawą (Ustawa o wyrobach medycznych z dnia 20 maja 2010, Dz. U. Nr 107, poz. 679) - w przypadku składania oferty na wyrób medyczny. 9. Oferta została złożona na... zapisanych stronach, podpisanych i kolejno ponumerowanych od nr... do nr Nasz numer REGON... NIP:... Województwo:... Tel.(do działu przetargów :... Fax.:... Adres internetowy:... Strona internetowa:... Osoba upoważniona do koordynowania dostaw z zamawiającym w przypadku udzielenia nam zamówienia to:... nr tel Integralną część oferty stanowią następujące dokumenty: 1/... 2/... 3/... 4/... 5/. 6/... 7/ /upełnomocnieni przedstawiciele wykonawcy/ * niepotrzebne skreślić ** w przypadku nie wypełnienia pola przez Wykonawcę, Zamawiający przyjmie, iż Wykonawca zaoferował wartość graniczną określoną w nawiasach, dla danego parametru.

16 Załącznik nr 3... upełnomocnieni przedstawiciele oferenta OŚWIADCZENIE O SPEŁNIENIU WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU I BRAKU PODSTAW DO WYKLUCZENIA Działając w imieniu i na rzecz (nazwa Wykonawcy), składając ofertę do Uniwersyteckiego Szpitala Klinicznego w Białymstoku, w przetargu nieograniczonym na sukcesywną dostawę uzupełniających odczynników do ZLDK na okres 6 miesięcy (sprawa nr 7/2015), oświadczam/oświadczamy, że zgodnie z art. 22 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U r. Nr 113, poz. 759 ze zm.), ww. Wykonawca spełnia określone przez Zamawiającego warunki dotyczące: 1.1. posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania; 1.2. posiadania wiedzy i doświadczenia; 1.3. dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia; 1.4. sytuacji ekonomicznej i finansowej. Odnośnie podpunktów : Wykonawca może polegać na wiedzy i doświadczeniu, potencjale technicznym, osobach zdolnych do wykonania zamówienia, zdolnościach finansowych lub ekonomicznych innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nimi stosunków. Wykonawca w takiej sytuacji zobowiązany jest udowodnić zamawiającemu, iż będzie dysponował zasobami niezbędnymi do realizacji zamówienia, w szczególności przedstawiając w tym celu pisemne zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby wykonania zamówienia. Podmiot, który zobowiązał się do udostępnienia zasobów, odpowiada solidarnie z wykonawcą za szkodę zamawiającego powstałą wskutek nieudostępnienia tych zasobów, chyba że za nieudostępnienie zasobów nie ponosi winy. Ponadto, oświadczam/oświadczamy, że zgodnie z treścią art. 24 ust.1 ustawy z dn. 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych ww. Wykonawca nie podlega wykluczeniu (oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia z postępowania z powodu niespełnienia warunków, o których mowa w art. 24 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych). (podpis/popisy osoby/osób upoważnionej/upoważnionych do reprezentowania wykonawcy)

17 Załącznik nr 4 Składając ofertę do Uniwersyteckiego Szpitala Klinicznego w Białymstoku, działając w imieniu i na rzecz (nazwa wykonawcy/wykonawców), zwanego /zwanych dalej w niniejszym piśmie Wykonawcą, informuję/informujemy, iż wykonawca nie należy do grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz. U. Nr 50, poz. 331, z późn. zm.). (podpis/popisy osoby/osób upoważnionej/upoważnionych do reprezentowania wykonawcy) W przypadku przynależności do grupy kapitałowej, w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz. U. Nr 50, poz. 331, z późn. zm), Wykonawca zamiast ww. informacji winien złożyć wraz z ofertą - zgodnie z treścią art. 26 ust.2d ustawy Pzp - listę podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 2 pkt. 5 ustawy Pzp.

18 Wzór umowy nr... ZP/15 Załącznik nr 5 zawarta w dniu r. w wyniku przetargu nieograniczonego pomiędzy Uniwersyteckim Szpitalem Klinicznym w Białymstoku, ul. M. Skłodowskiej-Curie 24 A, Białystok (Regon: , NIP: ), samodzielny zakładem opieki zdrowotnej, wpisanym przez Sąd Rejonowy w Białymstoku, XII Wydział Gospodarczy KRS do rejestru stowarzyszeń, innych organizacji społecznych i zawodowych, fundacji oraz samodzielnych zakładów opieki zdrowotnej pod nr KRS: , zwanym dalej w tekście Zamawiającym reprezentowanym przez: 1. Bogusław Poniatowski Dyrektor USK w Białymstoku a firmą... z siedzibą w... przy ul.... zwaną w treści umowy Wykonawcą, w imieniu której działają: Przedmiotem umowy jest sukcesywna dostawa uzupełniających odczynników do ZLDK na okres 6 miesięcy, wyszczególnionych w Pakiecie/tach nr:., zgodnie z Formularzem cenowym będącym załącznikiem do niniejszej umowy. 2. Zamawiający zapłaci Wykonawcy za przedmiot umowy cenę zawartą w ofercie zgodnie z Formularzem cenowym na łączną wartość brutto:...zł (słownie złotych:...). 3. Zamawiający zleca wykonanie przedmiotu umowy określonego w 1 ust.1 (dostawa, wyładunek asortymentu), a Wykonawca zobowiązuje się wykonać go z należytą starannością. 4. Ceny brutto ustalone w Załączniku nr 1 będą stałe przez cały okres obowiązywania umowy, z zastrzeżeniem 1 ust. 4 oraz 8 ust. 1 a niniejszej umowy. 5. Ceny brutto ulegną odpowiedniemu zmniejszeniu w przypadku obniżenia stawek podatku VAT. Nowa cena obowiązywać będzie od dnia wejścia w życie przepisów wprowadzających nową (obniżoną) stawkę podatku VAT i nie wymaga aneksu Okres trwania przedmiotowej umowy wynosi 6 miesięcy i jest liczony od daty jej zawarcia. 2. Dostawa asortymentu, o którym mowa w 1 niniejszej umowy będzie realizowana przez Wykonawcę sukcesywnie zgodnie z potrzebami Zamawiającego zgłaszanymi u Wykonawcy pisemnie lub drogą faksową. Dostawa zamówionego asortymentu będzie następować w terminie dni (maksymalnie 7 dni) od daty zgłoszenia zamówienia. 3. Wykonawca dostarczy i wyładuje zamawiany towar - na własny koszt i ryzyko do: - Zakładu Laboratoryjnej Diagnostyki Klinicznej USK w Białymstoku - Pakiety nr 1, 4, - Magazynu Ogólnego USK w Białymstoku (w godzinach przyjęć towaru 8:00-14:00) - Pakiety nr 2, 3, 4. Okres ważności przedmiotu umowy wynosić będzie minimum miesięcy (minimum 6 miesięcy) licząc od daty dostawy do Zamawiającego. 5. Odbiór zgłoszonego zamówienia odbywać się będzie na podstawie prawidłowo wystawionej faktury VAT lub dokumentu WZ z określeniem przedmiotu umowy oraz ceny jednostkowej. Faktura VAT oraz dokument WZ winny być opisane zgodnie z przedmiotem zamówienia określonym w Załączniku nr 1 do przedmiotowej umowy Zamawiający informuje, iż ilości określone w załączniku stanowią przybliżoną ilość asortymentu przewidzianego do zakupienia w okresie trwania umowy. W rzeczywistości ilości te mogą być mniejsze. Z tytułu zmniejszenia zakresu ilościowego w okresie trwania umowy nie będą przysługiwać Wykonawcy żadne roszczenia wobec Zamawiającego.

19 2. W przypadku zaprzestania stosowania niektórych pozycji zamówienia w jednostkach organizacyjnych Szpitala, w terminie 6 miesięcy od daty zawarcia umowy, Zamawiający zastrzega sobie możliwość odstąpienia od realizacji wycofanych produktów objętych umową W przypadku stwierdzenia braków ilościowych lub jakościowych, w tym także wad ukrytych, Zamawiający niezwłocznie przedstawi przedmiot umowy do reklamacji. 2. Wykonawca rozpatrzy reklamację i udzieli na nią odpowiedzi w terminie 14 dni od daty jej otrzymania Strony ustalają, iż w przypadku: a. opóźnienia w realizacji przedmiotu umowy (dostawa i wyładunek asortymentu zamówionego zgodnie z treścią 2), Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę w wysokości 0,2% wartości przedmiotu umowy, o którym mowa w 1 ust.1 (tj. łącznej wartości brutto danego Pakietu), za każdy dzień opóźnienia; b. opóźnienia w realizacji przedmiotu umowy (dostawa i wyładunek asortymentu zamówionego zgodnie z treścią 2) dłuższej niż 5 dni, Zamawiający zastrzega sobie prawo zakupu danego artykułu u innego dostawcy (zakup interwencyjny) i obciążenia Wykonawcy różnicą kosztów wynikającą z ceny przetargowej i ceny nabycia u innego dostawcy; c. opóźnienia w usunięciu wad stwierdzonych przy odbiorze lub po upływie okresu wyznaczonego na rozpatrzenie reklamacji Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę w wysokości 0,2% wartości przedmiotu umowy, o którym mowa w 1 ust.1 niniejszej umowy (tj. łącznej wartości brutto danego Pakietu), za każdy dzień opóźnienia liczony od dnia wyznaczonego na usunięcie wad; d. nie wykonania zamówienia (w zakresie danego Pakietu) z powodu okoliczności, za które odpowiada Wykonawca Wykonawca zobowiązuje się zapłacić Zamawiającemu karę w wysokości 10 % wartości przedmiotu umowy, o którym mowa w 1 ust.1 niniejszej umowy (tj. łącznej wartości brutto danego Pakietu),; e. odstąpienia od umowy (w zakresie danego Pakietu) z powodu okoliczności, za które odpowiada Wykonawca Wykonawca zobowiązuje się zapłacić Zamawiającemu karę w wysokości 10 % wartości przedmiotu umowy, o którym mowa w 1 ust.1 niniejszej umowy (tj. łącznej wartości brutto danego Pakietu). 2. W przypadku zaistnienia okoliczności wymienionych w 5 ust. 1, Zamawiający wystawi dokument obciążeniowy z terminem płatności 10 dni od daty wystawienia dokumentu. 3. W przypadku opóźnienia w zapłacie kary umownej, Zamawiający naliczy odsetki w wysokości ustawowej za spóźnioną zapłatę kary umownej. 4. W razie opóźnienia w zapłacie kary umownej Zamawiający może potrącić należną mu karę z bieżących płatności wobec Wykonawcy. 5. Zamawiający zastrzega możliwość dochodzenia odszkodowania przewyższającego wartość wyżej wymienionych kar, jeżeli kary te nie pokrywają poniesionej szkody. 6. Wykonawca nie może bez zgody wierzyciela zwolnić się z zobowiązania przez zapłatę kary umownej 7. Zakup interwencyjny, o którym mowa w 5 ust.1 b skutkuje zmniejszeniem ilości przedmiotu umowy o wielkość tego zakupu Wykonawca zobowiązuje się nie przekazywać bez zgody Zamawiającego swojej wierzytelności wynikającej z niniejszej umowy. 2. Zamawiający może udzielić zgody na czynność prawną mająca na celu zmianę wierzyciela Zamawiającego jedynie po wyrażeniu zgody przez podmiot tworzący - Uniwersytet Medyczny w Białymstoku Zamawiający ureguluje należności za dostarczane artykuły, określone w 1 ust.1 niniejszej umowy, przelewem bankowym na konto wskazane na fakturze prawidłowo wystawionej przez Wykonawcę, w terminie... (min. 60 dni) dni od daty jej otrzymania po zrealizowaniu każdego zamówienia tj. dostarczeniu przedmiotu umowy. 2. W przypadku, gdy realizacja zamówienia odbywa się w terminie późniejszym, niż data wpływu faktury do Zamawiającego, termin płatności liczony jest od daty realizacji zamówienia. 3. Termin płatności uważa się za zachowany w dniu obciążenia rachunku bankowego Zamawiającego.

20 8. 1. Zakazuje się istotnych zmian postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy, chyba że Zamawiający przewidział możliwość dokonania takich zmian w ogłoszeniu o zamówieniu lub w specyfikacji istotnych warunków zamówienia oraz określił warunki takiej zmiany. Warunkami tymi, które przewidział Zamawiający są: a) zmniejszenie ceny określonej w umowie, wydłużenie terminu płatności, wydłużenie terminu ważności oferowanego asortymentu w przypadku zaistnienia okoliczności wynikających z zasad funkcjonowania rynku takich jak np. zmniejszenie ceny producenckiej, udoskonalenie przedmiotu umowy; b) wydłużenie okresu trwania umowy w przypadku niewyczerpania całości asortymentu określonego w Załączniku nr 1; c) zmiana terminu, miejsca realizacji sukcesywnych dostaw w przypadku zmiany organizacyjnej po stronie Zamawiającego, w szczególności w zakresie organizacji pracy Zakładu Laboratoryjnej Diagnostyki Klinicznej. 2. Zmiany w treści niniejszej umowy, o których mowa w 8 ust.1 wymagają formy pisemnej w postaci aneksu podpisanego przez obie strony umowy - pod rygorem ich nieważności. 3. W nieprzewidzianych przypadkach braku objętego umową przedmiotu zamówienia danego producenta dopuszcza się za zgodą Zamawiającego sprzedaż odpowiednika innego producenta po cenie nie wyższej niż cena zawarta w umowie. 4. Dopuszczalna jest za zgodą Zamawiającego zmiana parametrów lub innych cech charakterystycznych dla przedmiotu zamówienia, w tym zmiana numeru katalogowego produktu bądź nazwy własnej produktu, zmiana elementów składowych przedmiotu zamówienia na zasadzie ich uzupełnienia lub wymiany, zmiana sposobu konfekcjonowania tj. zamienny/równoważny produkt o niezgorszych parametrach technicznych, produkt zmodyfikowany bądź udoskonalony po cenie nie wyższej niż cena zawarta w umowie. 9. Zamawiający - Joanna Kamińska, Zakład Laboratoryjnej Diagnostyki Klinicznej, tel Adam Siergiejuk, Sekcja Zaopatrzenia, tel Wykonawca W sprawach nieuregulowanych w niniejszej umowie mają zastosowanie przepisy Kodeksu Cywilnego oraz ustawa Prawo zamówień publicznych. 2. Ewentualne spory powstałe na tle wykonania przedmiotu umowy strony poddają rozstrzygnięciu właściwych miejscowo dla Zamawiającego sądów powszechnych. 3. Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze stron. ZAMAWIAJĄCY WYKONAWCA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ)

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) na: Dostawę szaf ubraniowych i biurowych do wyposażenia budynku B Zespołu Szkół Muzycznych. 1. NAZWA ORAZ ADRES ZAMAWIAJĄCEGO: Zespół Szkół Muzycznych

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. Przedmiot zamówienia:

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. Przedmiot zamówienia: Nr sprawy: 24/2015 Zamawiający Regionalne Centrum Polityki Społecznej w Łodzi ul. Snycerska 8 91-302 Łódź SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Przedmiot zamówienia: Świadczenie usługi restauracyjnej

Bardziej szczegółowo

TRAMWAJE ŚLĄSKIE S.A CHORZÓW, UL. INWALIDZKA 5 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. zwanej dalej w skrócie SIWZ

TRAMWAJE ŚLĄSKIE S.A CHORZÓW, UL. INWALIDZKA 5 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. zwanej dalej w skrócie SIWZ TRAMWAJE ŚLĄSKIE S.A. 41-506 CHORZÓW, UL. INWALIDZKA 5 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA zwanej dalej w skrócie SIWZ Dostawa ręcznego wózka podnośnikowego widłowego z przeznaczeniem dla ZUR Chorzów

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia:

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.sniadecja.pl Białystok: Dostawa zużywalnego sprzętu medycznego na Blok Operacyjny oraz innego

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Dotyczy: postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego o wartości mniejszej niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art.11 ust.8

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.spsk1.com.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.spsk1.com.pl http://bzp0.portal.uzp.gov.pl/index.php?ogloszenie=show&pozycja=87828&rok= Page 1 of 8 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.spsk1.com.pl

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA zwana dalej SIWZ

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA zwana dalej SIWZ ZAMAWIAJĄCY: KOMENDA POWIATOWA PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ W BRZEGU 49-300 BRZEG, UL. SAPERSKA 16 Nr sprawy: PT.2370.1.2013 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA zwana dalej SIWZ Postępowanie prowadzone

Bardziej szczegółowo

Specyfikacja istotnych warunków zamówienia

Specyfikacja istotnych warunków zamówienia 1 ZP.271.11.2014 Specyfikacja istotnych warunków zamówienia Dostawa sprzętu komputerowego i oprogramowania w ramach projektu Zintegrowany system e-usług dla mieszkańców Zadanie uzyskało pomoc finansową

Bardziej szczegółowo

Zapytanie ofertowe. Na prowadzenie kompleksowej obsługi prawnej firmy Biotech Poland Sp. z o.o.

Zapytanie ofertowe. Na prowadzenie kompleksowej obsługi prawnej firmy Biotech Poland Sp. z o.o. Warszawa, dn. 10.03.2014r. Zapytanie ofertowe Na prowadzenie kompleksowej obsługi prawnej firmy Biotech Poland Sp. z o.o. Postpowanie nie podlega ustawie z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Przetarg nieograniczony roboty budowlane: Wymiana drzwi w Zespole Szkół Budowlanych w Braniewie

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Przetarg nieograniczony roboty budowlane: Wymiana drzwi w Zespole Szkół Budowlanych w Braniewie ZSB/RO/4/2012. SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Przetarg nieograniczony roboty budowlane: Wymiana drzwi w Zespole Szkół Budowlanych w Braniewie CPV: 45.21.00.00-2 Roboty budowlane w zakresie

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE O WSZCZĘCIU POSTĘPOWANIA STRONA INTERNETOWA UMS ORAZ TABLICA OGŁOSZEŃ. NR PO-II-/370/ZZP-3/22/15

OGŁOSZENIE O WSZCZĘCIU POSTĘPOWANIA STRONA INTERNETOWA UMS ORAZ TABLICA OGŁOSZEŃ. NR PO-II-/370/ZZP-3/22/15 Urząd Morski w Szczecinie na podstawie ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych ( tekst jednolity Dz. U. z 2013 r., poz. 907 z późn. zm.) ogłasza postępowanie o udzielenie zamówienia

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA dla postępowania o udzielenia zamówienia publicznego na dostawę sprzętu sportowego do narciarstwa biegowego dla dzieci i młodzieży dla Polskiego Związku Biathlonu

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA ( SIWZ )

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA ( SIWZ ) SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA ( SIWZ ) ZAMAWIAJĄCY: POWIATOWY OŚRODEK DOKUMENTACJI GEODEZYJNEJ I KARTOGRAFICZNEJ UL. JACKOWSKIEGO 18, 60-509 POZNAŃ www.bip.podgik-poznan.pl tel. (61) 8410-508,

Bardziej szczegółowo

Nr postępowania 9/2016 Chełmno, dnia r. OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU

Nr postępowania 9/2016 Chełmno, dnia r. OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU Nr postępowania 9/2016 Chełmno, dnia 23.03.2016 r. Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY 1.1) NAZWA I ADRES: ul.

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.usk.bialystok.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.usk.bialystok.pl Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.usk.bialystok.pl Białystok: Dostawa czujników do pomiaru saturacji Numer ogłoszenia: 30130-2015;

Bardziej szczegółowo

Łódź: Dostawa sprzętu medycznego - 8/ZP/2015 Numer ogłoszenia: 62876-2015; data zamieszczenia: 20.03.2015 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy

Łódź: Dostawa sprzętu medycznego - 8/ZP/2015 Numer ogłoszenia: 62876-2015; data zamieszczenia: 20.03.2015 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy 1 z 7 2015-03-20 12:26 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.barlicki.pl Łódź: Dostawa sprzętu medycznego - 8/ZP/2015 Numer ogłoszenia:

Bardziej szczegółowo

III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU

III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.zozbol.eu Bolesławiec: Sukcesywne dostawy drobnego sprzętu laboratoryjnego, drobnych odczynników

Bardziej szczegółowo

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia ZP/3411/1/2011 pieczęć zamawiającego Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia ROZDZIAŁ I ( I ) Informacje ogólne Zamawiający: Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Miejski Ośrodek Zdrowia w

Bardziej szczegółowo

Zamówienie public... - 335490-2015

Zamówienie public... - 335490-2015 1 z 10 2015-09-24 09:30 Zamówienie public... - 335490-2015 24/09/2015 S185 Państwa członkowskie - Zamówienie publiczne na dostawy - Dodatkowe informacje - Procedura otwarta Polska-Warszawa: Sprzęt wideokonferencyjny

Bardziej szczegółowo

Numer ogłoszenia: ; data zamieszczenia: OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy

Numer ogłoszenia: ; data zamieszczenia: OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy 1 z 9 2015-09-09 14:30 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.sniadecja.pl Białystok: Dostawa Odczynników do badań hematologicznych

Bardziej szczegółowo

S P E C Y F I K A C J A ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

S P E C Y F I K A C J A ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA S P E C Y F I K A C J A ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA postępowania o udzielenie zamówienia na sukcesywne dostawy pasków testowych do pomiaru poziomu cholesterolu i poziomu glukozy we krwi metodą paskową

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.wssk.wroc.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.wssk.wroc.pl Page 1 of 5 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.wssk.wroc.pl Wrocław: DOSTAWA WYROBÓW MEDYCZNYCH STOSOWANYCH W KARDIOLOGII INWAZYJNEJ

Bardziej szczegółowo

V zamówienia publicznego zawarcia umowy ramowej ustanowienia dynamicznego systemu zakupów (DSZ) SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

V zamówienia publicznego zawarcia umowy ramowej ustanowienia dynamicznego systemu zakupów (DSZ) SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA 1 z 5 2015-10-09 12:14 Częstochowa: Kompleksowe czyszczenie i dezynfekcja kanałów instalacji wentylacji i klimatyzacji w Wojewódzkim Szpitalu Specjalistycznym im. Najświętszej Maryi Panny w Częstochowie

Bardziej szczegółowo

Dział Zamówień Publicznych i Zaopatrzenia

Dział Zamówień Publicznych i Zaopatrzenia Institute of Mother and Child L Institut de la Mère et de l Enfant Znak sprawy: A/ZP/SZP.251-1/15 Warszawa, 14 stycznia 2015 roku OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU Nazwa i adres zamawiającego: Instytut Matki i Dziecka

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.spsk1.com.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.spsk1.com.pl 1 z 7 2015-11-24 11:53 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.spsk1.com.pl Wrocław: Usługa wykonania i dostawy druków medycznych, etykiet

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA w trybie przetargu nieograniczonego o wartości szacunkowej poniżej 193 000 euro

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA w trybie przetargu nieograniczonego o wartości szacunkowej poniżej 193 000 euro ZAKŁAD BADANIA SSAKÓW, PAN, 17-230 BIAŁOWIEŻA, UL. GEN. WASZKIEWICZA 1 tel. (085) 68-27-750, fax (085) 68-27-752 Przetarg nieograniczony na dostawę odczynników laboratoryjnych Numer sprawy: ZP ZBS PAN/02/2010

Bardziej szczegółowo

Stowarzyszenie Lubuskie Trójmiasto ul. Podgórna 22, 65-424 Zielona Góra www.lubuskietrojmiasto.eu, NIP 9730937764

Stowarzyszenie Lubuskie Trójmiasto ul. Podgórna 22, 65-424 Zielona Góra www.lubuskietrojmiasto.eu, NIP 9730937764 Stowarzyszenie Lubuskie Trójmiasto ul. Podgórna 22, 65-424 Zielona Góra www.lubuskietrojmiasto.eu, NIP 9730937764 Sprawa: ZP.3/2013 Zielona Góra, 4 września 2013 r. Ogłoszenie o zamówieniu o wartości mniejszej

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA w trybie przetargu nieograniczonego o wartości szacunkowej poniżej euro

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA w trybie przetargu nieograniczonego o wartości szacunkowej poniżej euro ZAKŁAD BADANIA SSAKÓW, PAN, 17-230 BIAŁOWIEŻA, UL. GEN. WASZKIEWICZA 1 Numer sprawy: ZP ZBS PAN/01/2009 tel. (085) 68-27-750, fax (085) 68-27-752 Przetarg nieograniczony na dostawę oligonukleotydów SPECYFIKACJA

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.spsk1.com.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.spsk1.com.pl 1 z 7 2015-08-28 11:08 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.spsk1.com.pl Wrocław: Dostawa pieluchomajtek dla noworodków, dzieci, dorosłych.

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej zamawiającego: I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Samodzielny publiczny zakład opieki zdrowotnej.

Adres strony internetowej zamawiającego:  I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Samodzielny publiczny zakład opieki zdrowotnej. Białystok: Dostawa uzupełniających testów i podłoży do Zakładu Diagnostyki Mikrobiologicznej i Immunologii Infekcyjnej Numer ogłoszenia: 32766-2015; data zamieszczenia: 13.02.2015 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU

Bardziej szczegółowo

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Samodzielny publiczny zakład opieki zdrowotnej.

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Samodzielny publiczny zakład opieki zdrowotnej. Zakopane: Dostawa respiratorów do intensywnej terapii dla potrzeb Szpitala Powiatowego im. dr Tytusa Chałubińskiego w Zakopanem Numer ogłoszenia: 8185-2016; data zamieszczenia: 21.01.2016 OGŁOSZENIE O

Bardziej szczegółowo

Specyfikacja istotnych warunków zamówienia. świadczenie usług rezerwacji, sprzedaży i dostawy biletów lotniczych i kolejowych

Specyfikacja istotnych warunków zamówienia. świadczenie usług rezerwacji, sprzedaży i dostawy biletów lotniczych i kolejowych INSTYTUT ENERGETYKI Instytut Badawczy 01-330 Warszawa, ul. Mory 8 tel. +4822 3451200, fax: +4822 836 6363 NIP 525-00-08-761 (PL 525-00-08-761) Regon 000020586, KRS 0000088963 Specyfikacja istotnych warunków

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. Przedmiot zamówienia:

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. Przedmiot zamówienia: Zamawiający Regionalne Centrum Polityki Społecznej w Łodzi ul. Snycerska 8 91-302 Łódź SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Przedmiot zamówienia: Świadczenie usługi hotelarskiej, konferencyjnej i

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: bip.mazowia.eu/zamowienia-publiczne/

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: bip.mazowia.eu/zamowienia-publiczne/ Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: bip.mazowia.eu/zamowienia-publiczne/ Warszawa: Świadczenie usług dostępu do sieci Internet dla Mazowieckiej

Bardziej szczegółowo

STRONA INTERNETOWA UMS ORAZ TABLICA OGLOSZEŃ. NR PO-II-/370/ZZP-3/04/15

STRONA INTERNETOWA UMS ORAZ TABLICA OGLOSZEŃ. NR PO-II-/370/ZZP-3/04/15 Urząd Morski w Szczecinie na podstawie ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych ( tekst jednolity Dz. U. z 2013 r., poz. 907 z późn. zm.) ogłasza postępowanie o udzielenie zamówienia

Bardziej szczegółowo

Polska-Jarocin: Olej napędowy 2015/S 214-390776. (Suplement do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej, 31.10.2015, 2015/S 212-384844)

Polska-Jarocin: Olej napędowy 2015/S 214-390776. (Suplement do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej, 31.10.2015, 2015/S 212-384844) 1/8 Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:390776-2015:text:pl:html Polska-Jarocin: Olej napędowy 2015/S 214-390776 Jarocińskie Linie Autobusowe Spółka z o.o. w Jarocinie,

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA W POSTĘPOWANIU O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA W POSTĘPOWANIU O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA W POSTĘPOWANIU O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO Dostawa samochodu furgon przystosowanego do przewozu osób zatrzymanych dla Straży Miejskiej w Szczecinku. I.

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA pn Remont dachu i naprawa tynków części budynku Przychodni Specjalistycznej Centrum Neuropsychiatrii NEUROMED NR OGŁOSZENIA: 181761-2013 Znak sprawy: ZP/4/2013

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia:

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: 1 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.hospital.com.pl Bielsko-Biała: Świadczenie usług w zakresie wykonywania przeglądów technicznych

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.spsk1.com.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.spsk1.com.pl 1 z 6 2015-02-26 12:47 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.spsk1.com.pl Wrocław: usługa konserwacji i naprawy wentylatorów i klimatyzatorów

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Znak: DPS/2008 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA I II III NAZWA (FIRMA) ORAZ ADRES ZAMAWIAJĄCEGO Dom Pomocy Społecznej nr 1 ul. Podmiejska Boczna 10 66-400 Gorzów Wlkp. tel. (095) 732-35-22 fax

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: bip.cba.gov.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: bip.cba.gov.pl Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: bip.cba.gov.pl Warszawa: Wykonanie robót budowlanych, porządkowych i ziemnych na terenie placu budowy

Bardziej szczegółowo

I. 1) NAZWA I ADRES: Uniwersytet Wrocławski, pl. Uniwersytecki 1, 50-137 Wrocław, woj. dolnośląskie, tel. 071 3752234, faks 071 3752472.

I. 1) NAZWA I ADRES: Uniwersytet Wrocławski, pl. Uniwersytecki 1, 50-137 Wrocław, woj. dolnośląskie, tel. 071 3752234, faks 071 3752472. Wrocław: Świadczenie usług pocztowych w zakresie przyjmowania, przemieszczania i doręczania przesyłek w obrocie krajowym i zagranicznym oraz zwracania przesyłek do nadawcy po wyczerpaniu możliwości ich

Bardziej szczegółowo

OCHRONA BUDYNKU PROKURATURY REJONOWEJ W BOLESŁAW- CU PRZY UL. B. CHROBREGO 5 KOD CPV

OCHRONA BUDYNKU PROKURATURY REJONOWEJ W BOLESŁAW- CU PRZY UL. B. CHROBREGO 5 KOD CPV Jelenia Góra 25.07.2008 r Specyfikacja istotnych warunków zamówienia Oznaczenie postępowania: ZP IVG.230/96/08 ZAMAWIAJĄCY: Prokuratura Okręgowa w Jeleniej Górze (pełna nazwa) 58-500 Jelenia Góra ul. Muzealna

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: bip.usdk.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: bip.usdk.pl Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: bip.usdk.pl Kraków: Dostawa ręczników papierowych Numer ogłoszenia: 24753-2014; data zamieszczenia:

Bardziej szczegółowo

usługi rezerwacji, sprzedaży i dostawy biletów lotniczych i kolejowych

usługi rezerwacji, sprzedaży i dostawy biletów lotniczych i kolejowych INSTYTUT ENERGETYKI Instytut Badawczy 01-330 Warszawa, ul. Mory 8 tel. +4822 3451200, fax: +4822 836 6363 NIP 525-00-08-761 (PL 525-00-08-761) Regon 000020586, KRS 0000088963 Specyfikacja istotnych warunków

Bardziej szczegółowo

Świadczenie usług ubezpieczenia

Świadczenie usług ubezpieczenia Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia Przetarg nieograniczony poniżej 193 000 euro - do postępowania prowadzonego na podstawie przepisów ustawy Prawo zamówień publicznych (tj. Dz. U. z 2007 r. Nr

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia:

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: Page 1 of 6 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: przetargi.bip.uml.lodz.pl/ Łódź: Dostawa i montaż koszy do zbierania psich nieczystości

Bardziej szczegółowo

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego. SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego. SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY Suwałki: Dostawa próżniowego systemu do pobrań krwi do badań laboratoryjnych z wyposażeniem dla Szpitala Wojewódzkiego im. dr Ludwika Rydygiera w Suwałkach na okres 12 miesięcy Numer ogłoszenia: 168678-2013;

Bardziej szczegółowo

I. 1) NAZWA I ADRES: Uniwersytet Wrocławski, pl. Uniwersytecki 1, 50-137 Wrocław, woj. dolnośląskie, tel. 071 3752234, faks 071 3752472.

I. 1) NAZWA I ADRES: Uniwersytet Wrocławski, pl. Uniwersytecki 1, 50-137 Wrocław, woj. dolnośląskie, tel. 071 3752234, faks 071 3752472. Wrocław: Przegląd techniczny, konserwacja, czyszczenie, naprawa i modernizacja sieci komputerowej, wydawanie opinii technicznych dotyczących sieci komputerowej i sprzętu komputerowego dla jednostek administracji

Bardziej szczegółowo

Katowice: Usługa archiwizacji i brakowania dokumentów Numer ogłoszenia: 146089-2015; data zamieszczenia: 06.10.2015 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi

Katowice: Usługa archiwizacji i brakowania dokumentów Numer ogłoszenia: 146089-2015; data zamieszczenia: 06.10.2015 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi Katowice: Usługa archiwizacji i brakowania dokumentów Numer ogłoszenia: 146089-2015; data zamieszczenia: 06.10.2015 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy:

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (dalej SIWZ)

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (dalej SIWZ) SIWZ sukcesywna dostawa materiałów budowlanych: skrzydła drzwiowe+ościeżnice SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (dalej SIWZ) PRZETARG NIEOGRANICZONY Prowadzony z zachowaniem zasad określonych w

Bardziej szczegółowo

Numer ogłoszenia: ; data zamieszczenia: OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA

Numer ogłoszenia: ; data zamieszczenia: OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA Ogłoszenie powiązane: Ogłoszenie nr 59844-2014 z dnia 2014-02-20 r. Ogłoszenie o zamówieniu - Zabrze Dostawa materiałów laboratoryjnych do Szpitala Specjalistycznego w Zabrzu, na który składa się 7 Części:

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia r.

Warszawa, dnia r. Warszawa, dnia 08-03-2012 r. PRZETARG NIEOGRANICZONY Nr MZ-AGZ-270-5621/JP/12 na dostawę artykułów biurowych na podstawie art. 39 ustawy z 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2010

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.usk.bialystok.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.usk.bialystok.pl Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.usk.bialystok.pl Białystok: przetarg nieograniczony na dostawę odczynników i dzierżawę aparatury

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.spsk1.com.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.spsk1.com.pl Page 1 of 10 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.spsk1.com.pl Wrocław: dostawa gazów medycznych wraz z dzierżawą butli i zbiorników

Bardziej szczegółowo

Polska-Warszawa: Odczynniki laboratoryjne 2017/S Ogłoszenie o zamówieniu. Dostawy

Polska-Warszawa: Odczynniki laboratoryjne 2017/S Ogłoszenie o zamówieniu. Dostawy 1 / 9 Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:296705-2017:text:pl:html Polska-Warszawa: Odczynniki laboratoryjne 2017/S 144-296705 Ogłoszenie o zamówieniu Dostawy Dyrektywa

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 14.03.2012 r.

Warszawa, dnia 14.03.2012 r. Warszawa, dnia 14.03.2012 r. PRZETARG NIEOGRANICZONY Nr MZ-AGZ-270-5645/JP/12 usługi gastronomiczne na podstawie art. 39 ustawy z 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2010 r. Nr 113,

Bardziej szczegółowo

Poznań: Dostawa aplikacji MAPA V8 SDO Numer ogłoszenia: ; data zamieszczenia: OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy

Poznań: Dostawa aplikacji MAPA V8 SDO Numer ogłoszenia: ; data zamieszczenia: OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy 1 z 6 2013-04-15 16:46 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.geopoz.pl Poznań: Dostawa aplikacji MAPA V8 SDO Numer ogłoszenia: 57009-2013;

Bardziej szczegółowo

Dostawa jednego fabrycznie nowego samochodu operacyjnego

Dostawa jednego fabrycznie nowego samochodu operacyjnego Zatwierdzam: Kielce, dnia 10 listopada 2014 r. Komendant Miejski Państwowej Straży Pożarnej w Kielcach w/z Zastępca Komendanta Miejskiego st.bryg. Robert Sabat SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.wszz.torun.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.wszz.torun.pl Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.wszz.torun.pl Toruń: wykonanie kontroli i pomiarów elektrycznych (skuteczność systemu ochrony

Bardziej szczegółowo

Polska-Kraków: Roboty drogowe 2016/S (Suplement do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej, , 2016/S )

Polska-Kraków: Roboty drogowe 2016/S (Suplement do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej, , 2016/S ) 1 / 11 Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:187286-2016:text:pl:html Polska-Kraków: Roboty drogowe 2016/S 105-187286 Zarząd Dróg Wojewódzkich w Krakowie, ul. Głowackiego

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia:

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.spskgruca.pl Otwock: Dostawa leków do apteki szpitala DZP/31/2016 Numer ogłoszenia: 55202-2016;

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia:

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.zozbol.eu Bolesławiec: Sukcesywne dostawy produktów leczniczych dla potrzeb programu terapeutycznego

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. Wykonanie i instalacja Systemu kontroli dostępu i rejestracji czasu pracy.

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. Wykonanie i instalacja Systemu kontroli dostępu i rejestracji czasu pracy. Centrum Projektów Informatycznych Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji Adres: ul. Pileckiego 63, 02-781 Warszawa Znak sprawy: 40-CPI-WA-2244/10 ZATWIERDZAM. Kierownik zamawiającego /data/ SPECYFIKACJA

Bardziej szczegółowo

Specyfikacja istotnych warunków zamówienia

Specyfikacja istotnych warunków zamówienia Instytut Energetyki Oddział Ceramiki CEREL Instytut Badawczy 36-040 Boguchwała, ul. Techniczna 1 tel. +4817 87 11 700, fax: +4817 87 11 277 NIP 525-00-08-761 (PL 525-00-08-761) Regon 000020586-00053, KRS

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.szpitalzelazna.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.szpitalzelazna.pl Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.szpitalzelazna.pl Warszawa: Dostawa implantów do leczenia zaburzeń statyki narządów miednicy

Bardziej szczegółowo

Dostawa węgla i miału węglowego

Dostawa węgla i miału węglowego SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO O WARTOŚCI PONIŻEJ 60.000 EURO Dostawa węgla i miału węglowego I. Zamawiający: Gmina Rogowo tel. /054/ 280 16 22 fax /054/

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.spskgruca.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.spskgruca.pl Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.spskgruca.pl Otwock: Dostawa artykułów biurowych do magazynu szpitala przez okres 17 miesięcy.

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Dostawa opału do Zespołu Szkół w Kandytach

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Dostawa opału do Zespołu Szkół w Kandytach SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Dostawa opału do Zespołu Szkół w Kandytach Rozdział 1. Nazwa i oraz adres zamawiającego Zespół Szkół w Kandytach Kandyty 77; 11-220 Górowo Iławeckie Tel./fax

Bardziej szczegółowo

1. Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert częściowych. 2. Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert wariantowych

1. Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert częściowych. 2. Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert wariantowych SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego, wartość zamówienia poniżej 206 000 EURO na: transport kruszywa drogowego o frakcji 0-63 mm i 0-31

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia:

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: Page 1 of 6 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.spsk1.com.pl Wrocław: Dostawy worków foliowych na odpady komunalne i medyczne Numer

Bardziej szczegółowo

Zielona Góra: Świadczenie usług medycznych dla Izby Wytrzeźwień w Zielonej Górze z podziałem na zadania liczba zadań 4.

Zielona Góra: Świadczenie usług medycznych dla Izby Wytrzeźwień w Zielonej Górze z podziałem na zadania liczba zadań 4. Izba Wytrzeźwień ul. Racula Im. Rodła 6 66-004 Zielona Góra Zielona Góra, dnia: 02 czerwca 2016 r. Sprawa 6/2016 Zielona Góra: Świadczenie usług medycznych dla Izby Wytrzeźwień w Zielonej Górze z podziałem

Bardziej szczegółowo

DOSTAWA PASKÓW PLASTIKOWYCH Z GRADIENTEM STĘŻEŃ DLA ZAKŁADU MIKROBIOLOGII KLINICZNEJ

DOSTAWA PASKÓW PLASTIKOWYCH Z GRADIENTEM STĘŻEŃ DLA ZAKŁADU MIKROBIOLOGII KLINICZNEJ 1 z 5 2016-05-06 10:03 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.szpitalparkitka.com.pl Częstochowa: DOSTAWA PASKÓW PLASTIKOWYCH Z GRADIENTEM

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia:

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: 1 z 11 2013-08-01 12:04 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.sniadecja.pl Białystok: Dostawa materiałów elektrycznych, ślusarskich,

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA zwana dalej w skrócie SIWZ

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA zwana dalej w skrócie SIWZ Znak sprawy: 379/2014/PN/DZP SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA zwana dalej w skrócie SIWZ na opracowanie graficzne, skład oraz druk biuletynu Projekt Przedsiębiorczość na potrzeby projektu Rozwój

Bardziej szczegółowo

I. 1) NAZWA I ADRES: Województwo Śląskie, ul. Ligonia 46, Katowice, woj. śląskie, tel , faks

I. 1) NAZWA I ADRES: Województwo Śląskie, ul. Ligonia 46, Katowice, woj. śląskie, tel , faks Sukcesywna dostawa paliw: benzyny bezołowiowej Pb-95 i oleju napędowego - dla pojazdów eksploatowanych przez Urząd Marszałkowski Województwa Śląskiego Numer ogłoszenia: 18061-2016; data zamieszczenia:

Bardziej szczegółowo

Data zamieszczenia na stronie internetowej i tablicy ogłoszeń Zamawiającego : 19.12.2014r. Wysokie Mazowieckie dn. 04.12.2014r.

Data zamieszczenia na stronie internetowej i tablicy ogłoszeń Zamawiającego : 19.12.2014r. Wysokie Mazowieckie dn. 04.12.2014r. Data zamieszczenia na stronie internetowej i tablicy ogłoszeń Zamawiającego : 19.12.2014r Wysokie Mazowieckie dn. 04.12.2014r. OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego.

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: bip.usdk.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: bip.usdk.pl Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: bip.usdk.pl Kraków: Dostawa materiałów eksploatacyjnych i pomocniczych dla Centralnej Sterylizacji

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.gik.gda.pl/

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.gik.gda.pl/ Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.gik.gda.pl/ Gdańsk: Świadczenie usług telefonii komórkowej, bezprzewodowego dostępu do internetu

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE O UDZIELONYM ZAMÓWIENIU nr BDL

OGŁOSZENIE O UDZIELONYM ZAMÓWIENIU nr BDL ŁÓDŹ, 06 lipca 2016 ROKU ZAMAWIAJĄCY: UNIWERSYTET MEDYCZNY W ŁODZI 90-419 ŁÓDŹ, Al. Kościuszki 4 REGON: 473073308 NIP: 725-18-43-739 Strona internetowa: www.umed.lodz.pl OGŁOSZENIE O UDZIELONYM ZAMÓWIENIU

Bardziej szczegółowo

Polska-Suwałki: Pakiety oprogramowania edukacyjnego 2015/S 073-128556

Polska-Suwałki: Pakiety oprogramowania edukacyjnego 2015/S 073-128556 1/8 Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:128556-2015:text:pl:html Polska-Suwałki: Pakiety oprogramowania edukacyjnego 2015/S 073-128556 Biblioteka Publiczna im.

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA EZP/478/2014 Nazwa i adres zamawiającego SAMODZIELNY PUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ MINISTERSTWA SPRAW WEWNĘTRZNYCH W BIAŁYMSTOKU 15-471 Białystok ul. Fabryczna 27 tel. (085) 869-35-50, 869-45-50 fax

Bardziej szczegółowo

I. 1) NAZWA I ADRES: Łódzka Agencja Rozwoju Regionalnego S.A., ul. Tuwima 22/26, 90-002 Łódź, woj. łódzkie, tel. 0-42 6643751, faks 0-42 6643750.

I. 1) NAZWA I ADRES: Łódzka Agencja Rozwoju Regionalnego S.A., ul. Tuwima 22/26, 90-002 Łódź, woj. łódzkie, tel. 0-42 6643751, faks 0-42 6643750. Łódź: Kompleksowe wykonanie i demontaż stoiska targowego na targach Expo Real w Monachium, w dniach 6-8 października 2014 r., wraz z transportem materiałów na podstawie załączonego opisu technicznego warunków

Bardziej szczegółowo

I. 1) NAZWA I ADRES: Województwo Śląskie, ul. Ligonia 46, Katowice, woj. śląskie, tel , faks

I. 1) NAZWA I ADRES: Województwo Śląskie, ul. Ligonia 46, Katowice, woj. śląskie, tel , faks Sukcesywne świadczenie usług restauracyjnych (cateringowych) na potrzeby Urzędu Marszałkowskiego Województwa Śląskiego w czasie spotkań/konferencji organizowanych w miejscu wskazanym przez Zamawiającego

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej zamawiającego: I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Samodzielny publiczny zakład opieki zdrowotnej.

Adres strony internetowej zamawiającego:  I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Samodzielny publiczny zakład opieki zdrowotnej. Toruń: Dostawa elementów wymiennych do strzykawki CT Expres Numer ogłoszenia: 88998-2016; data zamieszczenia: 14.04.2016 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA ZAMAWIAJĄCY: Ochotnicza Straż Pożarna w Czyżowicach ul. STRAŻACKA 7 44-352 CZYŻOWICE Tel: 32/4513085 Fax:32/4513085 Nr sprawy: ZP - 271.1.2014 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA w postępowaniu

Bardziej szczegółowo

CENTRALNE BIURO ANTYKORUPCYJNE Al. Ujazdowskie 9. 00-583 Warszawa

CENTRALNE BIURO ANTYKORUPCYJNE Al. Ujazdowskie 9. 00-583 Warszawa Numer Sprawy: 12/ZP/CBA/2007 CENTRALNE BIURO ANTYKORUPCYJNE Al. Ujazdowskie 9 00-583 Warszawa Postępowanie prowadzone na podstawie ustawy Prawo zamówień publicznych z dnia 29 stycznia 2004r (Dz. U. z 2006

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia:

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: 1 z 7 2015-06-22 13:33 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.spsk1.com.pl Wrocław: Usługa transportu posiłków z kuchni przy ul. Traugutta

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.spskgruca.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.spskgruca.pl Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.spskgruca.pl Otwock: Dostawa artykułów biurowych do szpitala przez okres 24 miesięcy DZP/119/2015

Bardziej szczegółowo

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz budżetu państwa

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz budżetu państwa Projekt nr WND-RPLD.03.06.00-00-766/11, pn. "Podniesienie konkurencyjności firmy i zwiększenie dostępności usług medycznych" współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: bip.cba.gov.pl/

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: bip.cba.gov.pl/ Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: bip.cba.gov.pl/ Warszawa: Wykonanie remontu schodów wejścia głównego do budynku siedziby Delegatury

Bardziej szczegółowo

ZAPROSZENIE do złożenia OFERTY

ZAPROSZENIE do złożenia OFERTY ZAPO/AZ/29/2015 ZAPROSZENIE do złożenia OFERTY Katowice, dnia 29 lipca 2015r. I. ZAMAWIAJĄCY Górnośląskie Przedsiębiorstwo Wodociągów Spółka Akcyjna adres: 40-026 Katowice ul. Wojewódzka 19, zarejestrowane

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia:

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: 1 z 6 2016-04-15 15:42 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.spsk1.com.pl Wrocław: Dostawa pasków do glukometrów na okres 24 miesięcy

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia:

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.ssz.tar.pl Tarnów: Dostawy ostrzy do shavera, drenów do pompy artroskopowe, elektrod do waporyzacji.

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej zamawiającego:

Adres strony internetowej zamawiającego: Koszalin: Oznakowanie poziome dróg wojewódzkich na terenie działania RDW w Drawsku Pomorskim Numer ogłoszenia: 71308-2016; data zamieszczenia: 30.03.2016 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane Zamieszczanie

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Tarnobrzeg, dnia 25.08.2014 r. KOMENDA MIEJSKA PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ w Tarnobrzegu woj. podkarpackie MT.2370.8.2014 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA W postępowaniu o udzielenie zamówienia

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ)

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) GŁÓWNY URZĄD MIAR Nr sprawy BA-231-2/536/276/MM/11 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) na dostawę elektronicznego systemu zarządzania czynnościami metrologicznymi E-SUM CPV 48000000-8 Pakiety

Bardziej szczegółowo

DOKUMENTACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

DOKUMENTACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Znak sprawy : RIZ.3401-8/10 DOKUMENTACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA o wartości nie przekraczającej równowartość do kwoty 14 000 EURO na podstawie regulaminu ramowych procedur udzielania zamówień publicznych

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE O PISEMNYM PRZETARGU NIEOGRANICZONYM. Pro Design Sp. z o.o Poznań, ul. Śpiewaków 14

OGŁOSZENIE O PISEMNYM PRZETARGU NIEOGRANICZONYM. Pro Design Sp. z o.o Poznań, ul. Śpiewaków 14 08.11.2011 r. OGŁOSZENIE O PISEMNYM PRZETARGU NIEOGRANICZONYM Pro Design Sp. z o.o. 60-638 Poznań, ul. Śpiewaków 14 ogłasza pisemny przetarg nieograniczony na dostawę sprzętu komputerowego wraz z oprogramowaniem

Bardziej szczegółowo