ODSZKODOWANIA DLA OFIAR PRZESTĘPSTW IRLANDIA

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "ODSZKODOWANIA DLA OFIAR PRZESTĘPSTW IRLANDIA"

Transkrypt

1 Podręcznik 80/2004 IRLANDIA (pl) 1 ODSZKODOWANIA DLA OFIAR PRZESTĘPSTW IRLANDIA 1. Prawo krajowe Wykonanie [art. 18] Krajowe Programy Odszkodowań [art. 12 ust. 2] Osoby, które na mocy programu mogą ubiegać się o odszkodowanie: Trybunał będzie również rozpatrywał roszczenia z tytułu obrażeń odniesionych w następujących okolicznościach: Charakter i zakres odszkodowania Ograniczenia i zastrzeżenia dotyczące odszkodowania Finanse i administracja Procedura Organy odpowiedzialne [art. 3] Centralne Punkty Kontaktowe [art. 16] Języki [art. 11] Informacje dla potencjalnych wnioskodawców [art. 4] Wstęp: Program odszkodowań z tytułu obrażeń ciała odniesionych w wyniku czynów przestępczych Co obejmuje program? Kto może ubiegać się o odszkodowanie? Jaką kwotę odszkodowania można otrzymać? Obrażenia cielesne mające krótkotrwałe skutki: Obrażenia cielesne mające długotrwałe skutki: W przypadku śmierci ofiary z powodu obrażeń odniesionych w wyniku przestępstwa: W przypadku śmierci ofiary, lecz nie z powodu obrażeń odniesionych w wyniku przestępstwa: Jak wygląda kwestia majątku skradzionego lub uszkodzonego? W jaki sposób wypłaca się odszkodowanie? W jaki sposób można ubiegać się o odszkodowanie? Czy istnieje termin na wniesienie roszczenia? Czy należy uzyskać orzeczenie lekarskie lub innego rodzaju orzeczenia specjalistyczne? Czy policja (An Garda Síochána) będzie również brała udział w postępowaniu? Czy należy zatrudnić adwokata? Czy procedura przebiega tak jak w sądzie? Co należy zrobić, jeśli nie jest się usatysfakcjonowanym wysokością przyznanej rekompensaty? Czy istnieją inne kwestie mogące wpłynąć na składany wniosek? Formularze Wniosku o odszkodowanie [Art d)] Obrażenia śmiertelne Formularz wniosku: (angielski) Tłumaczenia Tabela z tłumaczeniem terminów stosowanych w formularzu Tabela z tłumaczeniem komentarzy stosowanych w formularzu wniosku....18

2 Podręcznik 80/2004 IRLANDIA (pl) Obrażenia bez skutku śmiertelnego Formularz wniosku: (angielski) Tłumaczenia Tabela z tłumaczeniem terminów stosowanych w formularzu Tabela z tłumaczeniem komentarzy stosowanych w formularzu wniosku ZAŁĄCZNIK...32

3 Podręcznik 80/2004 IRLANDIA (pl) 3 1. Prawo krajowe 1.1. Wykonanie [art. 18] Irlandia wdrożyła dyrektywę Rady 2004/80/WE, wykorzystując istniejący system odszkodowań, którym zarządza Sąd ds. Kompensaty za Urazy Powstałe w wyniku Przestępstwa (Criminal Injuries Compensation Tribunal). Zgodnie z warunkami systemu irlandzkiego osoby, które doznały urazów na skutek przestępstwa lub przemocy, do których doszło na terytorium objętym jurysdykcją państwa irlandzkiego, mają prawo ubiegać się o kompensatę, niezależnie od państwa swojego zwyczajowego zamieszkania lub narodowości. System irlandzki ma charakter administracyjny, lecz jest regulowany zgodnie ze szczegółowymi, opublikowanymi procedurami, które zostały przedłożone obu izbom irlandzkiego parlamentu (Oireachtas). Obowiązujący program przewiduje uczciwe i odpowiednie odszkodowanie dla ofiar, bez dokonywania rozróżnień na podstawie narodowości ani wniosków ze strony osób zamieszkujących w innym państwie UE. W istocie roszczenia takie rozpatruje się już w ramach programu. Niemniej jednak, Irlandia przeprowadza aktualnie weryfikację szczegółów programu i dąży do wprowadzenia koniecznych zmian wynikających z przepisów dyrektywy. Zmiany te zostaną wprowadzone, a zweryfikowany program zostanie opublikowany i przedstawiony obu izbom Oireachtas przed końcem 2005 roku. Zweryfikowany program zawierać będzie wyraźne stwierdzenie mówiące o wdrażaniu dyrektywy Krajowe Programy Odszkodowań [art. 12 ust. 2] Ustanowiony zgodnie z ust. 17 programu Trybunał ds. odszkodowań za szkody spowodowane czynami przestępczymi (Criminal Injuries Compensation Tribunal) może wypłacić odszkodowanie ex gratia zgodnie z postanowieniami Programu, z tytułu poniesionych obrażeń ciała, w przypadku gdy obrażenia te można bezpośrednio przypisać przestępstwu popełnionemu z użyciem przemocy lub, zgodnie z ust. 4, okolicznościom wynikającym z działań podjętych przez ofiarę, mających na celu niesienie pomocy lub próbę niesienia pomocy w zapobieżeniu przestępstwu lub ratowaniu ludzkiego życia. Obrażenia musiały zostać odniesione na obszarze Irlandii lub na pokładzie irlandzkiego statku morskiego lub powietrznego w lub po dniu 1 października 1972 roku. Pojęcie przestępstwa popełnionego z użyciem przemocy obejmować będzie podpalenie oraz otrucie, a określając, na potrzeby programu, czy dany czyn jest przestępstwem, trybunał nie będzie brał pod uwagę żadnego immunitetu prawnego, jaki osoba, która spowodowała obrażenia, może posiadać z tytułu stanu zdrowia psychicznego, młodego wieku lub z innych powodów. W rozumieniu programu pojęcie obrażenia obejmuje również obrażenia śmiertelne. W każdym przypadku całkowita odpowiedzialność za określenie, czy zgodnie z postanowieniami programu należne jest odszkodowanie, a jeśli tak, to w jakiej wysokości, spoczywa na Trybunale. Od ostatecznej decyzji Trybunału nie będzie można się odwołać oraz nie będzie można wnosić o poddanie jej rewizji.

4 Podręcznik 80/2004 IRLANDIA (pl) Osoby, które na mocy programu mogą ubiegać się o odszkodowanie Trybunał będzie rozpatrywał roszczenia o odszkodowanie wniesione przez lub w imieniu: osoby, która odniosła obrażenia (ofiary); dowolnej osoby odpowiedzialnej za utrzymanie ofiary, która poniosła stratę pieniężną lub koszty w związku z obrażeniami odniesionymi przez ofiarę; w przypadku śmierci ofiary w wyniku odniesionych obrażeń, dowolnej osoby będącej na utrzymaniu ofiary, lub w przypadku braku takiej osoby, dowolnej osoby, która poniosła koszty w związku ze śmiercią ofiary; w przypadku śmierci ofiary w sposób inny niż w wyniku doznanych obrażeń, dowolnej osoby będącej na utrzymaniu ofiary; Trybunał będzie również rozpatrywał roszczenia z tytułu obrażeń odniesionych w następujących okolicznościach A) w wyniku, lub w trakcie udzielania przez ofiarę pomocy funkcjonariuszowi Garda Síochána (irlandzkiej policji) a) w związku z bezprawną napaścią na funkcjonariusza Garda Síochána, lub b) w sytuacji, gdy funkcjonariusz Garda Síochána próbował zapobiec przestępstwu lub dokonać aresztowania osoby, lub c) w czasie trwania zamieszek lub naruszenia bądź groźby naruszenia porządku, lub d) w trakcie próby niesienia pomocy osobie aresztowanej, lub e) z racji tego, że funkcjonariusz Garda Síochána był w trakcie ratowania ludzkiego życia. B) w sytuacji lub w trakcie podejmowania próby zapobieżenia przestępstwu w miejscu publicznym; C) w sytuacji lub w trakcie podejmowania próby zapobieżenia, w miejscu publicznym, ucieczce osoby, która popełniła przestępstwo lub w sytuacji niesienia pomocy osobie aresztowanej; D) w sytuacji lub w trakcie podejmowania próby ratowania życia ludzkiego. W przypadku gdy obrażenia spowodowane zostały w okolicznościach określonych przez program i każda osoba miałaby prawo wystąpić z wnioskiem o odszkodowanie (zarówno ustawowe jak i nieustawowe) w sposób inny niż w ramach programu odszkodowań, osoba taka będzie mogła złożyć również wniosek o odszkodowanie w ramach programu, jednakże Trybunał dokona oceny wniosku zgodnie z zasadą, że żadna płatność w ramach programu nie powinna skutkować wypłaceniem podwójnego odszkodowania, a w związku z tym może podjąć decyzję o nieprzyznaniu rekompensaty lub przyznaniu rekompensaty w obniżonej kwocie, a ponadto może podjąć decyzję stwierdzającą, że rekompensata podlegać będzie zwrotowi w całości lub części w przypadku otrzymania w terminie późniejszym odszkodowania z innego źródła.

5 Podręcznik 80/2004 IRLANDIA (pl) Charakter i zakres odszkodowania Zgodnie z ograniczeniami i zastrzeżeniami określonymi w programie, odszkodowanie przyznawane przez Trybunał określane będzie na podstawie odszkodowania przyznanego na mocy Ustaw o odpowiedzialności cywilnej, z zastrzeżeniem, że rekompensata nie będzie płatna A) jako odszkodowanie z nawiązką, odszkodowanie karne lub odszkodowanie za straty moralne; B) z tytułu utrzymania dziecka urodzonego przez ofiarę przestępstwa seksualnego; C) z tytułu utraty życia lub obniżenia jego przewidywanej długości; D) w przypadku śmierci ofiary, na rzecz jej majątku, lub E) jeśli chodzi o obrażenia odniesione w lub po dniu 1 kwietnia 1986 roku, z tytułu bólu i cierpienia. W przypadku śmierci ofiary z innego powodu niż w wyniku obrażeń, Trybunał może przyznać odszkodowanie z tytułu utraty zarobków oraz kosztów i zobowiązań zaciągniętych przed śmiercią, lecz jedynie na rzecz osoby będącej na utrzymaniu ofiary, która, zdaniem Trybunału, w przeciwnym razie znalazłaby się w trudnej sytuacji materialnej. Odszkodowanie wypłacone zostanie w postaci ryczałtu, będącego formą preferowaną w stosunku do renty wypłacanej okresowo, jednakże Trybunał będzie miał swobodę przyznania wypłaty tymczasowej oraz odroczenia wypłaty końcowej w przypadku opóźnienia wydania ostatecznej opinii lekarskiej dotyczącej obrażeń Ograniczenia i zastrzeżenia dotyczące odszkodowania Odszkodowanie nie będzie przysługiwało, o ile Trybunał nie nabierze pewności, że w związku ze stopniem odniesionych obrażeń, należy wypłacić odszkodowanie w wysokości nie niższej niż 50. Odszkodowanie nie będzie przysługiwało, w przypadku gdy sprawca i ofiara mieszkali wspólnie w tym samym gospodarstwie domowym w momencie odniesienia przez ofiarę obrażeń. Odszkodowanie nie będzie przysługiwało wnioskodawcy, który, zdaniem Trybunału, nie udzielił Trybunałowi odpowiedniej pomocy w zakresie przedstawienia orzeczeń lekarskich, jakich Trybunał może wymagać, lub w innym zakresie. Odszkodowanie nie będzie przysługiwało z tytułu obrażeń odniesionych w wyniku przestępstwa drogowego, za wyjątkiem przypadku, gdy zdaniem Trybunału doszło do próby umyślnego potrącenia ofiary. Odszkodowanie nie będzie przysługiwało, w przypadku gdy Trybunał uzna, że ofiara ponosi odpowiedzialność ze względu na sprowokowanie sprawcy lub z innych powodów - za popełnione przestępstwo, które spowodowało odniesienie przez nią obrażeń; Trybunał może również obniżyć wysokość rekompensaty, w przypadku gdy, jego zdaniem, ofiara ponosi częściową odpowiedzialność za przestępstwo. Odszkodowanie nie będzie przysługiwało, w przypadku gdy Trybunał nabierze pewności, że zachowanie ofiary, jej charakter lub styl życia powodują, że wypłata rekompensaty jest niestosowna; Trybunał może również obniżyć kwotę wypłacanej rekompensaty, w przypadku gdy, jego zdaniem, jest to uzasadnione ze względu na zachowanie, charakter lub styl życia ofiary.

6 Podręcznik 80/2004 IRLANDIA (pl) 6 Odszkodowanie ulegnie obniżeniu o wartość świadczeń socjalnych płatnych z tytułu obrażeń, do których uprawniona jest ofiara lub wnioskodawca, a także ulegnie obniżeniu w stopniu określonym przez Trybunał, jeśli ofiara jest uprawniona, na mocy obowiązujących ofiarę warunków zatrudnienia, do otrzymania wynagrodzenia lub pensji w czasie pobytu na zwolnieniu lekarskim. Od sumy rekompensaty przyznanej na mocy niniejszego programu, Trybunał dokona odliczenia wszelkich kwot wypłaconych ofierze lub na jej korzyść, lub też na korzyść osób będących na utrzymaniu ofiary, stanowiących rekompensatę lub odszkodowanie ze strony przestępcy lub osób działających w imieniu przestępcy, a wypłaconych po zaistnieniu obrażeń Finanse i administracja Administracją programu zajmować się będzie Trybunał ds. odszkodowań za szkody spowodowane czynami przestępczymi, którego członków mianować będzie minister sprawiedliwości. W skład Trybunału wchodzić będzie przewodniczący i sześciu członków zwyczajnych. Przewodniczący oraz każdy z członków będzie czynnym zawodowo obrońcą lub adwokatem. Członkowie Trybunału będą wykonywać swoje zadania, pracując w niepełnym wymiarze godzin i będą otrzymywać wynagrodzenie za wykonaną pracę w sposób określony przez ministra administracji. Odszkodowania wypłacane będą ze środków pieniężnych przydzielonych Trybunałowi przez parlament (Oireachtas). Co roku Trybunał składać będzie ministrowi sprawiedliwości pełne sprawozdanie z działalności programu, zawierające rozliczenie finansów. Zarówno sprawozdanie jak i rozliczenie finansów będą przedkładane obu izbom Oireachtas. Ponadto w związku ze sporządzonym sprawozdaniem rocznym lub z innych powodów, Trybunał może publikować informacje dotyczące programu oraz decyzji podejmowanych w poszczególnych przypadkach, które to informacje mogą, zdaniem Trybunału, pomóc osobom pragnącym wystąpić z roszczeniem o odszkodowanie Procedura Trybunał będzie miał swobodę sporządzania oraz publikowania wszelkich wytycznych, jakie uzna za konieczne w związku z procedurą administrowania programem. Wspomniane wytyczne będą zgodne z postanowieniami programu oraz z ogólnym założeniem, według którego administracja programu, a w szczególności postępowania toczące się przed Trybunałem powinny być nieformalne. Wnioski należy składać tak szybko jak to możliwe, nie później niż trzy miesiące po wydarzeniu będącym przyczyną powstania obrażeń, z wyjątkiem okoliczności, określonych przez Trybunał, usprawiedliwiających szczególne traktowanie. W przypadku obrażeń powstałych w wyniku wydarzenia mającego miejsce przed wprowadzeniem programu, wniosek należy złożyć w terminie nie dłuższym niż trzy miesiące od daty jego wprowadzenia (zgodnie ze wyżej wymienionym wyjątkiem). Wnioski należy składać na przygotowanych przez Trybunał formularzach. Formularze te można otrzymać w sekretariacie Trybunału. Aby zakwalifikować się do uzyskania odszkodowania, konieczne będzie wykazanie, że przestępstwo, w wyniku którego doszło do obrażeń, było przedmiotem postępowania karnego lub że zostało ono bezzwłocznie zgłoszone policji. Trybunałowi przysługiwać będzie jednak prawo odstąpienia od tego wymogu w

7 Podręcznik 80/2004 IRLANDIA (pl) 7 przypadku obrażeń będących wynikiem przestępstw popełnionych przed wprowadzeniem programu i w innych przypadkach, w których Trybunał stwierdzi, że wnioskodawca poczynił lub w imieniu wnioskodawcy poczyniono wszelkie uzasadnione starania w celu powiadomienia Garda Síochana o przestępstwie i podjęcia współpracy. Personel Trybunału rozpatruje wnioski w pierwszej instancji i może podjąć decyzję o uzyskaniu wszelkich informacji mających związek z okolicznościami towarzyszącymi odniesieniu obrażeń zarówno od wnioskodawcy jak i w inny sposób. W przypadku gdy suma roszczenia nie przekracza 250, decyzję w sprawie roszczenia może w pierwszej instancji wydać upoważniony do tego urzędnik Trybunału. W przypadku, gdy roszczenie opiewa na sumę powyżej 250, lub w przypadku, gdy wnioskodawca nie jest usatysfakcjonowany decyzją wydaną przez ww. urzędnika, decyzję podejmuje zwykle jeden z członków Trybunału. Trybunał może jednak, według własnego uznania, rozpoznać roszczenie podczas rozprawy z udziałem trzech członków Trybunału, a osoba, która nie czuje się usatysfakcjonowana decyzją wydaną przez jednego członka może również wnieść o rozpoznanie sprawy w trybie rozprawy. W ostatnim wymienionym przypadku, członek, który wydał decyzję wstępną nie może być jednym z trzech członków Trybunału obecnych na rozprawie. W odróżnieniu od odwołania składanego przez wnioskodawcę od decyzji wydanej przez upoważnionego urzędnika lub jednego z członków, od decyzji wydanej przez Trybunał nie przysługuje odwołanie. Procedura podczas rozprawy przed Trybunałem będzie miała formę przedstawienia sprawy przez wnioskodawcę, któremu przysługiwać będzie prawo powoływania i przesłuchiwania świadków oraz zadawania pytań świadkom strony przeciwnej. To na wnioskodawcy spoczywa obowiązek udowodnienia jego prawa do roszczenia. Członek personelu Trybunału może przedstawiać argumenty w sprawie przed Trybunałem i będzie również uprawniony do powoływania i przesłuchiwania świadków oraz zadawania pytań świadkom strony przeciwnej. Wszystkie informacje przedstawione Trybunałowi będą dostępne dla wnioskodawcy. Wnioskodawcy towarzyszyć może radca prawny lub inna osoba, jednakże Trybunał nie poniesie kosztów zastępstwa prawnego. Trybunał może, według uznania, dokonać zapłaty koniecznych i uzasadnionych kosztów poniesionych przez świadków. Rozprawy odbywać się będą przy drzwiach zamkniętych. Typową metodą przeprowadzania dowodów stosowaną przez Trybunał w celu określenia roszczenia będzie bilans prawdopodobieństw. Trybunałowi przysługiwać będzie prawo dokonania wszelkich ustaleń, które uważa za pożądane w celu zarządzania pieniędzmi przyznanymi w ramach odszkodowania. 2. Organy odpowiedzialne [art. 3] Organy wskazane jako organy pomocnicze oraz organy orzekające na obszarze Irlandii zgodnie z art. 3 ust. 1 i 2 dyrektywy to odpowiednio: Trybunał ds. odszkodowań za szkody spowodowane czynami przestępczymi (The Criminal Injuries Compensation Tribunal) 13 Lower Hatch Street, Dublin 2

8 Podręcznik 80/2004 IRLANDIA (pl) 8 Tel.: Faks: Centralne Punkty Kontaktowe [art. 16] Centralnymi punktami kontaktowymi w Irlandii są: Mr David Hickey. Tel.: Faks: Języki [art. 11] Językami akceptowanymi przez Trybunał, zgodnie z art dyrektywy, na potrzeby informacji przekazywanych pomiędzy organami są język angielski oraz francuski. 5. Informacje dla potencjalnych wnioskodawców [art. 4] Departament Sprawiedliwości, Równości oraz Reformy Prawa przeprowadza aktualnie gruntowną przebudowę strony internetowej. Dział poświęcony w szczególności ofiarom przestępstw zostanie umieszczony w widocznym i łatwo dostępnym miejscu. Będzie on zawierał wszelkie istotne informacje dotyczące odszkodowania dla ofiar. W chwili obecnej nie ma żadnej wyczerpującej strony internetowej na ten temat. Adres strony internetowej Departamentu Sprawiedliwości, Równości oraz Reformy Prawa to: Wstęp: Program odszkodowań z tytułu obrażeń ciała odniesionych w wyniku czynów przestępczych Program odszkodowań z tytułu obrażeń ciała odniesionych w wyniku czynów przestępczych wprowadzono po raz pierwszy w roku 1974, natomiast poprawki wprowadzono w roku Program ma charakter nieustawowy, jednakże zweryfikowane postanowienia programu przedłożono obu izbom Oireachtas w marcu 1986 roku. Zostały one wydane przez Drukarnię Państwową i dostępne są w biurze sprzedaży wydawnictw rządowych, Sun Alliance House, Molesworth Street, Dublin 2. Niżej przedstawione informacje stanowią jedynie przewodnik i ani autor, ani wydawca, ani Minister Sprawiedliwości, Równości oraz Reformy Prawa nie mogą zagwarantować dokładności pod względem prawnym ww. informacji, jako że jedynym miarodajnym opisem programu jest dokument przedłożony izbom Oireachtas Co obejmuje program? Program ma na celu zapewnienie odszkodowania ex-gratia z tytułu kosztów i szkód poniesionych w wyniku obrażeń ciała, które można bezpośrednio przypisać przestępstwu popełnionemu z użyciem przemocy lub które odniesiono pomagając (lub próbując pomóc) w zapobieżeniu przestępstwu lub w ratowaniu ludzkiego życia. Program ma na celu zapewnienie odszkodowania ofiarom, które nie mogą otrzymać odszkodowania z innych źródeł.. (Nie oznacza to, że ofiary mające dostęp do innych potencjalnych źródeł odszkodowania nie mają możliwości otrzymania rekompensaty - oznacza to, że Trybunał może zmniejszyć wysokość rekompensaty lub nakazać zwrot rekompensaty w przypadku otrzymania odszkodowania z innego źródła). Program obejmuje jedynie obrażenia odniesione na obszarze Irlandii lub na pokładzie irlandzkiego statku morskiego lub powietrznego po 30 września 1972 roku.

9 Podręcznik 80/2004 IRLANDIA (pl) Kto może ubiegać się o odszkodowanie? Osoba, która odniosła obrażenia (ofiara) lub, w przypadku śmierci ofiary, najbliższa rodzina ofiary (ściśle mówiąc, osoby będące na utrzymaniu ofiary w rozumieniu Ustaw o odpowiedzialności cywilnej). O odszkodowanie możemy się ubiegać, w przypadku gdy ponosimy odpowiedzialność za utrzymanie ofiary i znajdujemy się w trudnej sytuacji finansowej w wyniku odniesionych przez ofiarę obrażeń. W przypadku gdy ofiara, która poniosła śmierć, nie ma najbliższej rodziny, możemy wystąpić z roszczeniem, jeżeli ponieśliśmy koszty w wyniku śmierci ofiary Jaką kwotę odszkodowania można otrzymać? Odszkodowanie przyznaje się w oparciu o odszkodowania przyznawane na mocy Ustaw o odpowiedzialności cywilnej (z kilkoma wyjątkami, zastrzeżeniami i ograniczeniami). Oznacza to (z pewnymi wyjątkami, itp.), że można ubiegać się o odszkodowanie w takiej samej wysokości, jak w przypadku złożenia pozwu przeciwko przestępcy. Najważniejsze wyjątki stanowią: niewypłacanie odszkodowania z nawiązką, odszkodowania karne lub odszkodowania za straty moralne, niewypłacanie utrzymania dla dzieci urodzonych w wyniku przestępstwa seksualnego, niewypłacanie środków z tytułu straty życia lub obniżenia jego przewidywanej długości, rekompensat nie przyznaje się na rzecz majątku ofiary, brak odszkodowań za ból i cierpienie z tytułu obrażeń poniesionych po 31 marca 1986 r. Aby przekonać się, co to oznacza w praktyce, spójrzmy na możliwe roszczenia w czterech kategoriach spraw Obrażenia cielesne mające krótkotrwałe skutki Faktyczna utrata zarobków Faktyczne wydatki na leczenie (w tym stomatologiczne) Uzasadnione wydatki na przejazdy (do lekarza, szpitala, itp. i z powrotem) Lekarstwa i okulary Ból i cierpienie (w przypadku obrażeń odniesionych przed 1 kwietnia 1986 r.) Obrażenia cielesne mające długotrwałe skutki Jak powyżej oraz: Szacunkowa utrata zarobków w przyszłości Szacunkowe wydatki na leczenie w przyszłości (w tym stomatologiczne) Szacunkowe przyszłe wydatki wynikające z inwalidztwa np. przyszłe koszty opieki, sprzętu specjalnego, dostosowania domu lub samochodu, dodatkowych ubezpieczeń,

10 Podręcznik 80/2004 IRLANDIA (pl) 10 Szacunkowa utrata możliwości zarobkowych w przyszłości W przypadku śmierci ofiary z powodu obrażeń odniesionych w wyniku przestępstwa Faktyczna utrata zarobków i koszty (wyszczególnione w pierwszej kategorii), które mogłyby zostać poniesione przed śmiercią, Utrata w przyszłości środków wsparcia lub utrzymania dla którejkolwiek z osób będących na utrzymaniu, Wydatki związane z pogrzebem i pochówkiem, Odszkodowanie za straty moralne wypłacane najbliższym członkom rodziny (zgodnie z punktem 49 Ustawy o odpowiedzialności cywilnej z roku 1961 z późniejszymi zmianami) W przypadku śmierci ofiary, lecz nie z powodu obrażeń odniesionych w wyniku przestępstwa Odszkodowanie z tytułu utraty zarobków oraz kosztów poniesionych przed śmiercią zostanie wypłacone jedynie wówczas, gdy Trybunał uzna, że jego niewypłacenie postawiłoby osoby będące na utrzymaniu do trudnej sytuacji życiowej Jak wygląda kwestia majątku skradzionego lub uszkodzonego? Ogólnie rzecz biorąc, program nie obejmuje tych pozycji. Na przykład, jeśli przestępstwem popełnionym z użyciem przemocy, które doprowadziło do obrażeń ciała, był rabunek, program obejmuje jedynie szkody powstałe w wyniku odniesienia obrażeń, a więc nie obejmuje majątku skradzionego lub uszkodzonego podczas zdarzenia, za wyjątkiem przedmiotów niezbędnych z medycznego punktu widzenia, takich jak okulary lub protezy W jaki sposób wypłaca się odszkodowanie? Jest to zazwyczaj płatność jednorazowa. W niektórych przypadkach Trybunał dokona płatności tymczasowej i odroczy wypłatę rekompensaty końcowej, aż do momentu uzyskania bardziej dokładnych informacji o prawdopodobnym charakterze trwałych skutków obrażeń. W niektórych przypadkach Trybunał może dokonać uzgodnień co do zarządzania przyznaną rekompensatą. Przykładowo, w przypadku przyznania rekompensaty osobie małoletniej, Trybunał może dokonać inwestycji pieniędzy do momentu osiągnięcia przez osobę małoletnią wieku 18 lat. W przypadku, gdy ofiara będąca osobą dorosłą nie jest już w stanie, ze względu na odniesione obrażenia lub z innych powodów, prowadzić samodzielnie swoich spraw, Trybunał może nakazać umieszczenie środków pieniężnych na koncie funduszu powierniczego na rzecz ofiary W jaki sposób można ubiegać się o odszkodowanie? Należy po prostu zatelefonować lub napisać do dowolnego biura Trybunału, podać swoje nazwisko, adres oraz datę i miejsce zdarzenia. Wysłany do Państwa formularz należy wypełnić i zwrócić do Trybunału. Wraz z formularzem należy wysłać wszelkie posiadane rachunki oraz kwity z tytułu poniesionych kosztów.

11 Podręcznik 80/2004 IRLANDIA (pl) Czy istnieje termin na wniesienie roszczenia? Tak!- 3 miesiące! Niemniej jednak Trybunał może uchylić to wymaganie w pewnych przypadkach, pod warunkiem złożenia przez wnioskodawcę rozsądnego uzasadnienia Czy należy uzyskać orzeczenie lekarskie lub innego rodzaju orzeczenia specjalistyczne? W większości przypadków nie będą one konieczne. Po przeanalizowaniu wniesionego roszczenia, personel Trybunału powiadomi Państwa o tym, jakie orzeczenia należy dostarczyć. Orzeczenia specjalistyczne będą zazwyczaj wymagane, w przypadku gdy obrażenia będą prawdopodobnie miały skutki trwałe Czy policja (An Garda Síochána) będzie również brała udział w postępowaniu? Tak. W każdym przypadku Trybunał zażąda sprawozdania dot. zdarzenia sporządzonego przez policję. Zdarzenie należy zgłosić policji tak szybko jak to możliwe. Co więcej, w przypadku zgłoszenia sprawy policji z nadmiernym opóźnieniem istnieje ryzyko utraty prawa do rozpatrzenia wniosku o odszkodowanie. Od powyższego warunku można odstąpić, w przypadku gdy Trybunał nabierze przekonania, że współpraca z policją podczas prowadzenia dochodzenia w sprawie przebiega właściwie Czy należy zatrudnić adwokata? Ostateczną decyzję w tej kwestii należy podjąć samemu. Należy jednak pamiętać, że Trybunał nie zwraca poniesionych kosztów sądowych. Personel Trybunału z przyjemnością i w miarę możliwości udzieli Państwu porad na temat dochodzenia roszczenia Czy procedura przebiega tak jak w sądzie? Nie. W większości przypadków wnioskodawca nie musi stawać przed Trybunałem. Rekompensata może zostać przyznana decyzją jednego członka Trybunału, podjętą na podstawie formularza wniosku oraz załączonego materiału dowodowego w postaci dokumentów. W przypadku gdy kwota roszczenia wynosi poniżej 317,45 EUR, rekompensatę może przyznać Sekretarz Trybunału Co należy zrobić, jeśli nie jest się usatysfakcjonowanym wysokością przyznanej rekompensaty? W przypadku gdy decyzję podjął Sekretarz Trybunału, od decyzji takiej można się odwołać do pojedynczego członka Trybunału. W przypadku gdy nie są Państwo usatysfakcjonowani decyzją podjętą przez pojedynczego członka Trybunału, istnieje możliwość odwołania się od tej decyzji poprzez poddanie jej pod rozpatrzenie podczas nieformalnej rozprawy z udziałem trzech członków Trybunału. Przedstawienie sprawy przed Trybunałem leży w Państwa gestii. Mogą Państwo powoływać świadków oraz korzystać z zastępstwa prawnego (Trybunał może opłacić uzasadnione koszty związane z powołaniem świadków, jednakże nie zwróci kosztów sądowych). Decyzja podjęta przez trzech członków Trybunału jest ostateczna i nie przysługuje od niej odwołanie.

12 Podręcznik 80/2004 IRLANDIA (pl) Czy istnieją inne kwestie mogące wpłynąć na składany wniosek? Istnieją pewne ograniczenia i zastrzeżenia odnośnie do okoliczności, w jakich można wypłacić odszkodowanie. Po pierwsze, istnieją okoliczności, w których nie nastąpi wypłata odszkodowania. W przypadku gdy szkoda, za którą domagają się Państwo odszkodowania, wynosi mniej niż 63,49 EUR. W przypadku gdy ofiara oraz napastnik mieszkali razem w tym samym domu w momencie odniesienia przez ofiarę obrażeń. W przypadku gdy obrażenia powstały w wyniku przestępstwa drogowego, o ile Trybunał nie nabierze przekonania, że doszło do celowej próby potrącenia ofiary. W przypadku gdy wnioskodawca nie udzielił Trybunałowi odpowiedniej pomocy. Po drugie, Trybunał może obniżyć wysokość rekompensaty lub nie przyznać żadnej rekompensaty w następujących przypadkach. W przypadku gdy Trybunał będzie przekonany, że ofiara była częściowo lub w pełni winna zdarzenia, albo przez sprowokowanie sprawcy, albo w inny sposób. W przypadku gdy zachowanie, charakter i styl życia ofiary to uzasadniają. Bierze się tu pod uwagę ewentualną przeszłość kryminalną ofiary. Po trzecie, podczas ustalania kwoty rekompensaty bierze się pod uwagę następujące kwestie: Wszelkie zasiłki z opieki społecznej, pensje lub uposażenia otrzymywane podczas pobytu na zwolnieniu lekarskim. Wszelkie rekompensaty wypłacone przez lub w imieniu napastnika.

13 Podręcznik 80/2004 IRLANDIA (pl) Formularze Wniosku o odszkodowanie [Art d)] W załączeniu znajdują się kopie aktualnych formularzy wniosków, wraz ze szczegółowymi komentarzami ułatwiającymi ich wypełnienie. W przypadku zdarzeń ze skutkiem śmiertelnym oraz zdarzeń bez skutku śmiertelnego stosuje się oddzielne formularze. W załączniku znajdują się również aktualne instrukcje dla wnioskodawców. Wspomniane dokumenty będą naturalnie poddane weryfikacji w świetle zaproponowanych zmian, o których mowa powyżej, i zostaną przekazane Komisji przed 1 stycznia 2006 roku. Jeśli zajdzie taka potrzeba, Irlandia z przyjemnością podejmie współpracę z Komisją w celu rozwinięcie lub szczegółowe omówienie podanych informacji Obrażenia śmiertelne Formularz wniosku: (angielski) Tłumaczenia Tabela z tłumaczeniem terminów stosowanych w formularzu Criminal Injuries Compensation Tribunal 13 Lower Hatch Street Dublin 2 Trybunał ds. odszkodowań za szkody spowodowane czynami przestępczymi 13 Lower Hatch Street Dublin 2 Telephone (OI) Telefon (O1) Have you enclosed: 1. Death Certificate 2. Marriage Certificate 3. Birth Certificate (s) as appropiate See Note A REF. NO. F/ For Official Use only APPLICATION FORM (FATAL INJURY WHERE THE DEATH RESULTED FROM THE INJURIES) Please complete all Sections, using Black Ink & Block Letters see notes Czy załączono (odpowiednio): (1) Akt zgonu (2) Akt małżeństwa (3) Akt(y) urodzenia Patrz Komentarz A NR. REF. F/ Tylko do użytku służbowego FORMULARZ WNIOSKU (OBRAŻENIA ŚMIERTELNE, W PRZYPADKU GDY ZGON NASTĄPIŁ W WYNIKU ODNIESIONYCH OBRAŻEŃ) Proszę wypełnić wszystkie części czarnym piórem lub długopisem, drukowanymi literami - stosując się do instrukcji w komentarzach 1. PARTICULARS OF APPLICANT 1. DANE WNIOSKODAWCY (a) SURNAME Mr./Mrs/Miss: (a) NAZWISKO Pan/Pani: (b) CHRISTIAN NAMES (b) IMIONA (c) AGE years (c) WIEK w latach See Note A Patrz Komentarz A (d) ADDRESS (d) ADRES (e) OCCUPATION (e) ZAWÓD

14 Podręcznik 80/2004 IRLANDIA (pl) 14 (f) State if Applicant is a: (f) Proszę zaznaczyć, czy wnioskodawca: I. A Dependant II.A person who incurred expenses as a result of the death (delete as appropiate) (g) RELATIONSHIP TO DECEASED I. jest osobą będącą na utrzymaniu II. jest osobą, która poniosła koszty w wyniku śmierci ofiary (niepotrzebne skreślić) (g) POKREWIEŃSTWO/POWINOWACTWO ZE ZMARŁĄ/YM 2. PARTICULARS OF DECEASED 2. DANE ZMARŁEJ/GO (a) SURNAME Mr./Mrs/Miss: (b) CHRISTIAN NAMES (c) DATE OF DEATH (d) AGE years. SINGLE/MARRIED/WIDOW(ER) (e) LAST ADDRESS (a) NAZWISKO Pan/Pani: (b) IMIONA (c) DATA ZGONU (d ) WIEK w latach PANNA/KAWALER/ZAMĘŻNA/ŻONATY/ WDOWA/WDOWIEC (e) OSTATNI ADRES 3. PARTICULARS OF CHILDREN OR OTHERS DEPENDANTS FULL NAMES DATE OF BIRTH RELATIONSHIP 3. DANE DZIECI LUB INNYCH OSÓB BĘDĄCYCH NA UTRZYMANIU NAZWISKA I IMIONA DATA URODZENIA POKREWIEŃSTWO/POWINOWACTWO 4. PARTICULARS OF INCIDENT WHICH CAUSED DEATH (a) DATE AND TIME OF INCIDENT See Note B (b) LOCATION (c) NAME OF OFFENDER (if known) 4. INFORMACJE O ZDARZENIU, W WYNIKU KTÓREGO NASTĄPIŁ ZGON (a) DATA I GODZINA ZDARZENIA Patrz Komentarz B (b) MIEJSCE (c) NAZWISKO SPRAWCY (jeśli jest znane) (d) DETAILS OF INCIDENT (if known) (d) SZCZEGÓŁOWE INFORMACJE O ZDARZENIU (jeśli są znane) 5. PARTICULARS OF GARDA ACTION 5 INFORMACJE O DZIAŁANIACH PODJĘTYCH PRZEZ POLICJĘ (GARDA SÍOCHÁNA) (a) ADDRESS OF GARDA STATION CONCERNED (b) HAS THE OFFENDER BEEN PROSECUTED (a) ADRES WŁAŚCIWEGO POSTERUNKU POLICJI (b) CZY WOBEC SPRAWCY WSZCZĘTO POSTĘPOWANIE 6. MEDICAL TREATMENT (if applicable) 6. POMOC MEDYCZNA (jeśli udzielono) If the Deceased was given medical treatment: W przypadku udzielenia pomocy medycznej zmarłej/mu: (a) NAME AND ADDRESS OF HIS OWN DOCTOR (a) NAZWISKO I ADRES LEKARZA PIERWSZEGO KONTAKTU ZMARŁEJ/GO

15 Podręcznik 80/2004 IRLANDIA (pl) 15 See Note C (b) NAME AND ADDRESS OF HOSPITAL Patrz Komentarz C (b) NAZWA I ADRES SZPITALA 7. EMPLOYMENT 7. ZATRUDNIENIE (a) NAME AND ADDRESS OF DECEASED S EMPLOYERS during six months before his death See Note D (a) NAZWISKO/NAZWA I ADRES PRACODAWCY ZMARŁEJ/GO w okresie sześciu miesięcy przed śmiercią Patrz Komentarz D (b) IN WHAT CAPACITY WAS HE EMPLOYED (b) ZATRUDNIONA/Y NA STANOWISKU (c) IF SELF-EMPLOYED, GIVE DETAILS OF BUSINESS AND THE ADDRESS AT WHICH IT WAS CARRIED ON (c) W PRZYPADKU PRACY NA WŁASNY RACHUNEK, PROSZĘ PODAĆ DANE DOT. DZIAŁALNOŚCI I ADRES, POD KTÓRYM JĄ PROWADZONO 8. PARTICULARS OF EARNINGS 8. INFORMACJE O ZAROBKACH (a) INCOME EARNED (a) DOCHÓD UZYSKANY I By Deceased II.By other Household members I. Przez zmarłą/ego II.Przez pozostałych członków rodziny See Note D (a) Was deceased in receipt of income from any other sources. If so, give details. (b) How much money was contributed per week by the deceased for his/her own upkeep? (c) How much money was contributed per week for household expenses and the maintenance of the home by Patrz Komentarz D (a) Czy zmarła/y uzyskiwał(a) dochód z innych źródeł? Jeśli tak, proszę podać szczegółowe dane. (b) Jaką kwotę, tygodniowo, zmarła/y przeznaczał(a) na swoje utrzymanie? (c) Jaką kwotę, tygodniowo, na utrzymanie gospodarstwa domowego i wydatki związane z miejscem zamieszkania przeznaczał(a) I. The Deceased II.Other Household members NOTE: Further details may be sought in certain cases. I. Zmarła/y II.Pozostali członkowie rodziny UWAGA: w niektórych przypadkach wymagane mogą być dodatkowe informacje. 9. EXPENSES 9. WYDATKI (a) Cost of medical expenses (if any) in connection with death of victim incurred by dependants (a) Wydatki na leczenie (jeśli wystąpiły) poniesione przez osoby będące na utrzymaniu ofiary w związku z jej śmiercią See Note D (b) Cost of Funeral (c) Amount of Social Welfare Death Grant or Funeral Grant Patrz Komentarz D (b) Koszt pogrzebu (c) Kwota zasiłku z opieki społecznej z tytułu zgonu lub zasiłku pogrzebowego 10. THE DECEASED S ESTATE 10. MAJĄTEK ZMARŁEJ/GO

16 Podręcznik 80/2004 IRLANDIA (pl) 16 Give details of the property left by the Deceased and its value. See Note F Proszę podać szczegółowe dane dot. majątku pozostawionego przez zmarłą/ego oraz wartość tego majątku. Patrz Komentarz F 11. PARTICULARS OF SOCIAL WELFARE BENEFITS PAYABLE AS A RESULT OF THE DEATH (a) Address of local Office of Department of Social Welfare 11. INFORMACJE O ŚWIADCZENIACH SOCJALNYCH WYPŁACANYCH W PRZYPADKU ZGONU (a) Adres lokalnego oddziału Zakładu Opieki Społecznej Widow s Allowance from per week Widowed Mother s allowance from per week Widow s Pension from per week Dependant Children s Allowance from per week Zasiłek wdowi od do tygodniowo Zasiłek dla owdowiałych matek od do tygodniowo Renta wdowia od do tygodniowo Zasiłek dla dzieci pozostających na utrzymaniu od do tygodniowo 12. ANY FURTHER MATTERS YOU WISH TO BRING TO THE NOTICE OF THE TRIBUNAL 12. WSZELKIE DODATKOWE KWESTIE, JAKIE PRAGNĄ PAŃSTWO PRZEDSTAWIĆ PRZED TRYBUNAŁEM 13. CERTIFICATE AND AUTHORITY 13. UPOWAŻNIENIA TO: CRIMINAL INJURIES COMPENSATION TRIBUNAL (a) The above statements are true to the best of my knowledge and belief. I agree to give the Tribunal all reasonable assistance. (b) I authorise: (i) The Deceased Doctor and the Hospital at which he received treatment to furnish the Tribunal at their request with a Report as to his injuries and treatment. (ii) The Public Departments or Health Authority from which I may receive Social Welfare or Health Benefits to give the Tribunal information relative to my Application. (iii) The Deceased s Employer(s) to give the Tribunal information as to his earnings, conditions of service, and other matters relevant to my Application. (iv) The Voluntary Heath Insurance Board to furnish the Tribunal with all information relating to DO: TRYBUNAŁ DS. ODSZKODOWAŃ ZA SZKODY SPOWODOWANE CZYNAMI PRZESTĘPCZYMI (a) Oświadczam, zgodnie z moją najlepszą wiedzą i przekonaniem, że powyższe oświadczenia są prawdziwe. Zgadzam się udzielić Trybunałowi odpowiedniej pomocy. (b) Upoważniam: (i) Lekarza, który stwierdził zgon zmarłej/go, oraz szpital, w którym zmarła/y otrzymał pomoc medyczną, do dostarczenia Trybunałowi, na jego wniosek, zaświadczenia lekarskiego dot. obrażeń i leczenia zmarłej/go. (ii) Instytucje lub organy opieki społecznej i zdrowotnej, od których mogę pobierać świadczenia społeczne lub zdrowotne, do przekazania Trybunałowi informacji związanych z moim wnioskiem. (iii) Pracodawcę/ów zmarłej/go, do przekazania Trybunałowi informacji dotyczących zarobków, warunków zatrudnienia oraz innych kwestii związanych z moim wnioskiem. (iv) Urząd ds. Dobrowolnych Ubezpieczeń Zdrowotnych (Voluntary Health Insurance

17 Podręcznik 80/2004 IRLANDIA (pl) 17 any claim made on them by the deceased or by his dependants. (v) The Gardai, to give the Tribunal all information relevant to this Application, including copies of any statement(s) etc. made I understand that the Tribunal may notify the authorities mentioned above that I have submitted an Application, and may inform them of the Tribunal s decision. DATE NAME SIGNATURE ADDRESS Name and Address of Solicitors (if any) acting on your behalf Board), do przekazania Trybunałowi wszelkich informacji o roszczeniach wnoszonych do ww. Urzędu przez zmarłą/ego lub osoby będące na jej/jego utrzymaniu. (v) Policję (Garda), do przekazania Trybunałowi wszelkich informacji związanych z niniejszym wnioskiem, w tym kopii wszelkich złożonych oświadczeń, itp. Przyjmuję do wiadomości, że Trybunał może powiadomić ww. instytucje o złożeniu przeze mnie wniosku oraz że może je powiadomić o swojej decyzji. DATA NAZWISKO PODPIS ADRES Nazwisko i adres adwokata (jeśli został zatrudniony) występującego w Państwa imieniu

18 Podręcznik 80/2004 IRLANDIA (pl) Tabela z tłumaczeniem komentarzy stosowanych w formularzu wniosku NOTES ON APPLICATION FORM (FATAL INJURY) These notes explain what information the Tribunal require and should be read carefully when you fill in the Application Form. All parts of the form should be filled in, but enter "NONE", "NOT KNOWN" or "NOT APPLICABLE" if appropriate. Failure to give the Tribunal full information may result in delay. KOMENTARZE W FORMULARZU WNIOSKU (OBRAŻENIA ŚMIERTELNE) Niniejsze komentarze wyjaśniają, jakich informacji wymaga Trybunał. Proszę dokładnie się z nimi zapoznać podczas wypełniania formularza wniosku. Należy wypełnić wszystkie części formularza, wpisując, w stosownych przypadkach BRAK, NIEZNANE lub NIE DOTYCZY. Udzielenie Trybunałowi niepełnych informacji może spowodować opóźnienie. NOTE A - Parts 1, 2, and 3 KOMENTARZ A - Części 1,2 i 3 (1) THIS FORM SHOULD NOT BE USED IF THE VICTIM HAS DIED OTHER THAN AS A RESULT OF THE INJURIES GIVING RISE TO THE CLAIM. If the victim has died from his injuries, his dependents may apply for compensation. Persons in any of the following relationships to the victim are entitled to claim as dependents: -Wife, husband, father, mother, grandfather, grandmother, stepfather, stepmother, son, daughter, grandson, granddaughter, stepson, stepdaughter, brother, sister, half-sister, halfbrother. (Child shall include a child adopted in accordance with the Adoption Acts, 1952 and 1946). (2) The following Certificates should accompany the Application Form. (please furnish original certificates they will be returned to you) (1) Z NINIEJSZEGO FORMULARZA NIE NALEŻY KORZYSTAĆ W PRZYPADKU ŚMIERCI OFIARY W SPOSÓB INNY NIŻ W WYNIKU OBRAŻEŃ STANOWIĄCYCH PODSTAWĘ ROSZCZENIA. W przypadku śmierci ofiary w wyniku odniesionych obrażeń, osoby będące na jej utrzymaniu mogą ubiegać się o odszkodowanie. Osoby, które z ofiarą łączyło dowolne z wymienionychponiżej pokrewieństw/powinowactw, są uprawnione do dochodzenia roszczenia jako osoby będące na utrzymaniu: - Żona, mąż, ojciec, matka, dziadek, babka, ojczym, macocha, syn, córka, wnuk, wnuczka, pasierb, pasierbica, brat, siostra, siostra przyrodnia, brat przyrodni. (Dziecko oznacza również dziecko przysposobione na mocy Ustaw o przysposobieniu z lat 1952 i 1946). (2) Do formularza wniosku należy załączyć następujące akty (proszę dostarczyć oryginały aktów, które zostaną Państwu później zwrócone) Victim's Death Certificate Marriage Certificate of Applicant (if married to victim) Birth Certificates of victim's children. Akt zgonu ofiary Akt małżeństwa wnioskodawcy (jeśli w związku małżeńskim z ofiarą) Akty urodzenia dzieci ofiary NOTE B - Parts 4 and 5 KOMENTARZ B - Części 4 i 5 (1) Paragraphs 1-16 of the Scheme set out its scope. The Tribunal can entertain an Application only if: (i) the incident took place on or after 1st October, 1972 in the State or on board an Irish ship or aircraft. (ii) the injuries in consequence of which the (1) Ust programu określają jego zakres. Trybunał może rozpatrzyć wniosek jedynie w przypadku gdy: (i) zdarzenie miało miejsce w lub po dniu 1 października 1972 roku na obszarze Irlandii lub na pokładzie irlandzkiego statku morskiego lub powietrznego.

19 Podręcznik 80/2004 IRLANDIA (pl) 19 victim died were directly` attributable to a crime of violence (including arson and poisoning) or to circumstances arising from action of the victim in assisting or attempting to assist the prevention of crime or the saving of human life. (2) The name of the offender should be given, if known, but the Tribunal will entertain an application if satisfied that it is within the scope of the Scheme, notwithstanding the offender has not been traced. (3) The Tribunal will reduce the amount of compensation or reject the claim altogether in certain circumstances, and in particular if, having regard to the conduct of the victim, including his conduct before and after the events giving rise to the claim, and to his character and way of life, it is inappropriate that a full award or any award should be granted. (4) The particulars given in parts 4 and 5 will enable the Gardaí to identify the incident and to send the Tribunal a Report. (ii)obrażenia, w wyniku których ofiara zmarła, można bezpośrednio przypisać przestępstwu popełnionemu z użyciem przemocy (w tym podpaleniu i otruciu) lub okolicznościom wynikającym z działań podjętych przez ofiarę w ramach pomagania lub próby pomagania w zapobieżeniu przestępstwu lub ratowaniu ludzkiego życia. (2) Należy podać nazwisko sprawcy, jeśli jest ono znane, jednakże jeśli Trybunał stwierdzi, że wniosek jest objęty programem, rozpatrzy go bez względu na fakt, że sprawcy nie wykryto. (3) Trybunał obniży wysokość odszkodowania lub całkowicie odrzuci wniosek w pewnych przypadkach, szczególnie tam, gdzie biorąc pod uwagę zachowanie ofiary, w tym jej zachowanie przed i po wydarzeniach będących podstawą do wystąpienia z roszczeniem, charakter i styl życia ofiary, wypłacenie rekompensaty w pełnej lub niepełnej kwocie jest niestosowne. (4) Dane szczegółowe podane w częściach 4 i 5 pozwolą policji na zidentyfikowanie zdarzenia oraz przesłanie Trybunałowi raportu. NOTE C - Part 6. KOMENTARZ C - Część 6. The Tribunal may obtain Medical Reports, under the authority given at the end of the form, in order to establish the cause of death, particularly if there was an interval of time between the victim's injury and his death. If the victim died from a cause other than his injuries, the Tribunal may, in cases of hardship, pay compensation for loss of wages and expenses incurred between the dates of injury and death. Trybunał może uzyskać orzeczenia lekarskie, na mocy upoważnienia udzielonego w końcowej części formularza, w celu ustalenia przyczyny zgonu, w szczególności, gdy moment odniesienia przez ofiarę obrażeń i moment zgonu oddziela pewien okres czasu. W przypadku śmierci ofiary z przyczyn innych niż odniesione obrażenia, Trybunał może, w przypadku trudnej sytuacji materialnej, wypłacić odszkodowanie z tytułu utraty zarobków i kosztów poniesionych w okresie pomiędzy momentem odniesienia obrażeń a momentem zgonu. NOTE D - Parts 7 and 8 KOMENTARZ D - Części 7 i 8 (1) Under Paragraph 6 of the Scheme, the compensation to be awarded by the Tribunal will, subject to a specified number of limitations and restrictions, be on the basis of damages awarded under the Civil Liability Acts 1961 and 1964 (i. e. compensation will be on the actual pecuniary loss suffered, or likely to be suffered by the dependents). In addition, reasonable compensation (subject to a maximum of 20,000 for deaths after 25 December 1996) for mental distress resulting to the dependents will be payable. In arriving at the loss, certain pecuniary benefits have to be taken into account, for example, any money that the Applicant may have received under the deceased's will. (1) Na mocy ust. 6 programu, odszkodowanie, jakie ma zasądzić Trybunał zostanie określone, z uwzględnieniem pewnych ograniczeń i zastrzeżeń, na podstawie odszkodowania przyznawanego na mocy Ustaw o odpowiedzialności cywilnej z 1961 i 1964 roku (tj. odszkodowanie zostanie określone na podstawie faktycznie poniesionych strat materialnych, lub strat, jakie według wszelkiego prawdopodobieństwa poniosłyby osoby będące na utrzymaniu). Ponadto płatne będzie, w uzasadnionej wysokości (zakładając maksymalną kwotę w wysokości z tytułu zgonu po 25 grudnia 1996 r.) odszkodowanie z tytułu strat moralnych poniesionych przez osoby będące na utrzymaniu. Przy określaniu szkody należy wziąć pod uwagę pewne korzyści finansowe, na przykład,

20 Podręcznik 80/2004 IRLANDIA (pl) 20 (2) Details are therefore requested in parts 7 and 8 of the victim's employment, what he earned, and how much money was contributed to the household expenses and of contributions made by any other members of the household. (3) The information given in Parts 7 will be checked with the employers in accordance with the authority on Page 4. środki, jakie wnioskodawca mógł uzyskać na mocy testamentu zmarłej/go. (2) W częściach 7 i 8 wymagane są zatem szczegółowe dane dotyczące zatrudnienia ofiary, jej zarobków oraz wysokości kwot przeznaczanych na utrzymanie gospodarstwa domowego oraz kwot przeznaczanych na utrzymanie gospodarstwa domowego przez pozostałych członków rodziny. (3) Informacje podane w części 7 zostaną sprawdzone u pracodawców zgodnie z upoważnieniem udzielonym na stronie 4. NOTE E - Part 9. KOMENTARZ E - Część 9. (1) If funeral expenses were paid by a dependent of the victim (classes of persons who are dependents are noted in Note A (1), the Tribunal may pay that person a reasonable sum for funeral expenses, less any Death Grant or Funeral Grant payable under any Social Welfare Scheme. (2) THE UNDERTAKER'S ACCOUNT SHOULD BE FURNISHED WITH THE APPLICATION FORM (1) W przypadku poniesienia kosztów pogrzebu przez osobę będącą na utrzymaniu ofiary (klasyfikacja osób będących na utrzymaniu znajduje się w Komentarzu A (1)), Trybunał może wypłacić takiej osobie kwotę, w uzasadnionej wysokości, pokrywającą koszty pogrzebu, po odjęciu zasiłku pośmiertnego lub zasiłku pogrzebowego wypłacanego na mocy dowolnego programu opieki społecznej. (2) WRAZ Z FORMULARZEM WNIOSKU NALEŻY DOSTARCZYĆ RACHUNEK WYSTAWIONY PRZEZ PRZEDSIĘBIORCĘ POGRZEBOWEGO NOTE F - Part 10 KOMENTARZ F - Część 10 As certain pecuniary benefits have to be taken into account, details of the victim's property are requested. A copy of the Grant of probate of the Will or of the Letters of Administration (if the victim died intestate) should be furnished with the Application Form. Ze względu na konieczność wzięcia pod uwagę pewnych korzyści finansowych, proszę podać szczegółowe informacje dot. majątku ofiary. Wraz z formularzem wniosku należy dostarczyć kopię poświadczenia autentyczności testamentu lub upoważnienia sądowego ustanawiającego zarządcę majątku zmarłego (w przypadku zgonu ofiary, która nie pozostawiła testamentu). NOTE G - Part 11. KOMENTARZ G - Część 11. Compensation will be reduced by the value of any entitlement to Social Welfare benefits accruing as a result of the death to the benefit of the person to whom the award is made. Kwota odszkodowania ulegnie obniżeniu o wartość wszelkich zasiłków z opieki społecznej przypadających do zapłaty w związku ze zgonem na rzecz osoby, której wypłaca się odszkodowanie.

21 Podręcznik 80/2004 IRLANDIA (pl) Obrażenia bez skutku śmiertelnego Formularz wniosku: (angielski) Tłumaczenia Tabela z tłumaczeniem terminów stosowanych w formularzu APPLICATION FORM (NON FATAL INJURY) FORMULARZ WNIOSKU (OBRAŻENIA BEZ SKUTKU ŚMIERTELNEGO) CRIMINAL INJURIES COMPENSATION TRIBUNAL 13 LOWER HATCH STREET DUBLIN 2 Telephone (OI) Telefon (O1) REF. NO. F/ For Official Use only Please complete all sections of this Form read the Notes carefully and give all the information requested. This will help expedite your application. TRYBUNAŁ DS. ODSZKODOWAŃ ZA SZKODY SPOWODOWANE CZYNAMI PRZESTĘPCZYMI 13 LOWER HATCH STREET DUBLIN 2 NR. REF. F/ Tylko do użytku służbowego Proszę wypełnić wszystkie części niniejszego formularza - należy uważnie przeczytać komentarze i udzielić wszystkich wymaganych informacji. Pomoże to przyspieszyć rozpatrzenie złożonego przez Państwa wniosku. BLOCK CAPITALS PLEASE PROSZĘ UŻYWAĆ DRUKOWANYCH LITER 1. PARTICULARS OF APPLICANT 1. DANE WNIOSKODAWCY (a) SURNAME Mr./Mrs/Miss: (b) First Names (c) Date & Place of Birth (d) Single / Married / Widow /Widower (delete as appropriate) (e) Address (a) NAZWISKO Pan/Pani: (b) Imiona (c) Data i miejsce urodzenia (d) Panna / Kawaler / Zamężna / Żonaty / Wdowa / Wdowiec (niepotrzebne skreślić) (e) Adres Telephone No. Home or Work (f) Occupation Nr telefonu Tel. domowy lub do pracy (f) Zawód 2. PARTICULARS OF CIRCUMSTANCES WHEN YOU WERE INJURED (a) Give the date (including the year) and the time of the incident 20 at AM / PM. (b) Where did it take place? 2. SZCZEGÓŁOWE INFORMACJE O OKOLICZNOŚCIACH TOWARZYSZĄCYCH ODNIESIENIU OBRAŻEŃ (a) Proszę podać datę (wraz z rokiem) oraz godzinę wystąpienia zdarzenia 20 o przed południem / po południu (b) Gdzie miało miejsce zdarzenie?

Notes for claiming Australian Age Pension

Notes for claiming Australian Age Pension tes for claiming Australian Age Pension under the Agreement between Australia and Poland on Social Security Informacje na temat ubiegania się o australijską rentę starczą na podstawie Umowy między Australią

Bardziej szczegółowo

1419 POL. Application for a Visitor visa Tourist stream Wniosek o wizę wjazdową kategoria turystyczna

1419 POL. Application for a Visitor visa Tourist stream Wniosek o wizę wjazdową kategoria turystyczna Application for a Visitor visa Tourist stream Wniosek o wizę wjazdową kategoria turystyczna Form 1419 POL POLISH Informacje o tym formularzu Uwaga Przed wypełnieniem wniosku należy uważnie przeczytać następujące

Bardziej szczegółowo

OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA ODPOWIEDZIALNOŚCI MAJĄTKOWEJ FUNKCJONARIUSZY POSTANOWIENIA OGÓLNE

OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA ODPOWIEDZIALNOŚCI MAJĄTKOWEJ FUNKCJONARIUSZY POSTANOWIENIA OGÓLNE OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA ODPOWIEDZIALNOŚCI MAJĄTKOWEJ FUNKCJONARIUSZY POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 1. Niniejsze ogólne warunki ubezpieczenia odpowiedzialności majątkowej funkcjonariuszy, zwane dalej OWU,

Bardziej szczegółowo

W Hiszpanii pomoc prawna ( asistencia jurídica gratuita ) przysługuje członkom społeczeństwa, których nie stać na pokrycie kosztów procesowych.

W Hiszpanii pomoc prawna ( asistencia jurídica gratuita ) przysługuje członkom społeczeństwa, których nie stać na pokrycie kosztów procesowych. . Jakie są koszty procesu sądowego i kto je zazwyczaj ponosi? W Hiszpanii dostęp do wymiaru sprawiedliwosci jest darmowy. Nie są z tego tytułu pobierane żadne opłaty. Wstąpienie na drogę sądową wiąże się

Bardziej szczegółowo

Karty Korporacyjnej American Express

Karty Korporacyjnej American Express POLISH ENGLISH PRINT Your Insurance Dokumentacja Documentation for ubezpieczeniowa the American Express dotycząca Zielonej Green Card Corporate Karty Korporacyjnej American Express Zawiera: 1. Podsumowanie

Bardziej szczegółowo

d d m m y y y y Please make payable to: Home Office Account No. Sort code Cheque No. Or please debit my Visa MasterCard Delta Maestro (UK)

d d m m y y y y Please make payable to: Home Office Account No. Sort code Cheque No. Or please debit my Visa MasterCard Delta Maestro (UK) Form WRS Version 01/2008 Payment Slip Single Application For multiple applications please use the WRS multiple payment slip Section A: Contact details of the person paying for the application 1 Title Mr

Bardziej szczegółowo

Pomoc prawna w sprawach cywilnych informacje dla wnioskodawców

Pomoc prawna w sprawach cywilnych informacje dla wnioskodawców Pomoc prawna w sprawach cywilnych informacje dla Niniejsza ulotka dotyczy zarówno pomocy prawnej w sprawach cywilnych, jak i porady i wsparcia Do prawników należy przekazać niniejszą ulotkę klientowi,

Bardziej szczegółowo

People with refugee status or another form of leave to remain in the UK have the same rights to benefits as UK citizens.

People with refugee status or another form of leave to remain in the UK have the same rights to benefits as UK citizens. BENEFITS ZASIŁKI A benefit is the name for money given by the UK authorities to people with low or no income or for people who have extra care needs because of an illness or disability. Zasiłek to kwota

Bardziej szczegółowo

ODSZKODOWANIE DLA OFIAR PRZESTĘPSTW SZWECJA

ODSZKODOWANIE DLA OFIAR PRZESTĘPSTW SZWECJA Podręcznik 80/2004 Szwecja (pl) 1 ODSZKODOWANIE DLA OFIAR PRZESTĘPSTW SZWECJA 1. Prawo ajowe...2 1.1. Wdrożenie [Art. 18]...2 2. Właściwe organy [Art. 3]...2 2.1. Organ udzielający pomocy...2 2.2. Organ

Bardziej szczegółowo

PODRĘCZNIK DOT. PRACOWNICZYCH UBEZPIECZEŃ ODSZKODOWAWCZYCH ORAZ CHORÓB ZAWODOWYCH

PODRĘCZNIK DOT. PRACOWNICZYCH UBEZPIECZEŃ ODSZKODOWAWCZYCH ORAZ CHORÓB ZAWODOWYCH KOMISJA DS. PRACOWNICZYCH UBEZPIECZEŃ ODSZKODOWAWCZYCH STANU ILLINOIS PODRĘCZNIK DOT. PRACOWNICZYCH UBEZPIECZEŃ ODSZKODOWAWCZYCH ORAZ CHORÓB ZAWODOWYCH PODRĘCZNIK DOT. PRACOWNICZYCH UBEZPIECZEŃ ODSZKODOWAWCZYCH

Bardziej szczegółowo

PODSTAWOWE INFORMACJE PRAWNE

PODSTAWOWE INFORMACJE PRAWNE PODSTAWOWE INFORMACJE PRAWNE Warszawa 2011 1 WSTĘP Każdego roku ginie w Polsce ponad 15 tysięcy osób. Powody zaginięć są rozmaite: wypadek komunikacyjny, zaburzenia psychiczne, napad, porwanie, ucieczka

Bardziej szczegółowo

Karta Korporacyjna. Business TravelwInsurance

Karta Korporacyjna. Business TravelwInsurance Polish English Print Karta Korporacyjna American Express American CorporateExpress Card Ubezpieczenie podróży Business TravelwInsurance Section Sekcja 1. 1. Warunki Terms and ubezpieczenia conditions of

Bardziej szczegółowo

Zwrot podatku z Wielkiej Brytanii Prosimy uważnie przeczytać. 1. Nie wypełniaj dokumentów angielskich

Zwrot podatku z Wielkiej Brytanii Prosimy uważnie przeczytać. 1. Nie wypełniaj dokumentów angielskich Zwrot podatku z Wielkiej Brytanii Prosimy uważnie przeczytać 1. Nie wypełniaj dokumentów angielskich Złóż tylko podpisy w zaznaczonych krzyżykiem miejsca (uwaga na niektórych formularzach dwa razy). Pamiętaj

Bardziej szczegółowo

OGÓLNE WARUNKI ZAKUPÓW TAKATA Parts Polska Sp. z o.o.

OGÓLNE WARUNKI ZAKUPÓW TAKATA Parts Polska Sp. z o.o. OGÓLNE WARUNKI ZAKUPÓW TAKATA Parts Polska Sp. z o.o. I. WŁAŚCIWE WARUNKI Obecne oraz przyszłe stosunki handlowe pomiędzy Dostawcą a TAKATA Parts Polska Sp. z o.o. (dalej jako TAKATA ) będą regulowane

Bardziej szczegółowo

OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA (BTA-GTC/27/01/2011)

OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA (BTA-GTC/27/01/2011) GRUPOWE UBEZPIECZENIE KOSZTÓW LECZENIA W ZAGRANICZNEJ PODRÓŻY SŁUŻBOWEJ OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA (BTA-GTC/27/01/2011) Nasze ubezpieczenie Twoje rozwiązania ACE European Group Limited Oddział w Polsce

Bardziej szczegółowo

Wniosek o przyznanie dofinansowania na pokrycie CIV/FIN/2 kosztów pomocy prawnej w sprawach cywilnych

Wniosek o przyznanie dofinansowania na pokrycie CIV/FIN/2 kosztów pomocy prawnej w sprawach cywilnych NIE dla wnioskodawców pobierających niniejsze świadczenia (lub uwzględnionych we wniosku partnera): income-based JSA lub ESA, Income Support lub Universal Credit. Prosimy o wypełnienie druku nr 1. July

Bardziej szczegółowo

Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski Spółka Akcyjna, ul. Puławska 15, 02-515 Warszawa, Polska, nr KRS: 0000026438

Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski Spółka Akcyjna, ul. Puławska 15, 02-515 Warszawa, Polska, nr KRS: 0000026438 NATWEST and the THREE CHEVRONS logo are trade marks of National Westminster Bank Plc, used under licence by PKO Bank Polski National Westminster Bank Plc, 135 Bishopsgate, London EC2M 3UR Registered number:

Bardziej szczegółowo

Twoje uprawnienia do zabezpieczenia społecznego. w Wielkiej Brytanii

Twoje uprawnienia do zabezpieczenia społecznego. w Wielkiej Brytanii Twoje uprawnienia do zabezpieczenia społecznego w Wielkiej Brytanii Informacje zawarte w niniejszym przewodniku zostały opracowane i zaktualizowane w ścisłej współpracy z krajowymi korespondentami systemu

Bardziej szczegółowo

Raport. Pomoc Prawna Pokrzywdzonemu. Polska

Raport. Pomoc Prawna Pokrzywdzonemu. Polska Raport Pomoc Prawna Pokrzywdzonemu Polska Spis treści 1. Definicja pokrzywdzonego i historia ustawodawstwa jemu poświęconego... 4 1.1 Definicja pomocy prawnej w krajowym ustawodawstwie... 6 1.2 Pomoc prawna

Bardziej szczegółowo

WSTĘP. Niniejsza broszura została opublikowana przez organizację świadczącą pomoc prawną, Juss-Buss.

WSTĘP. Niniejsza broszura została opublikowana przez organizację świadczącą pomoc prawną, Juss-Buss. Wiosna 2013 r. WSTĘP Niniejsza broszura została opublikowana przez organizację świadczącą pomoc prawną, Juss-Buss. Jest to jedna z pięciu broszur dotyczących prawa pracy. Pozostałe broszury to: 1. Urlopy

Bardziej szczegółowo

Instrukcje wypełniania wniosku o odszkodowanie dla osób osobiście poszkodowanych

Instrukcje wypełniania wniosku o odszkodowanie dla osób osobiście poszkodowanych Instrukcje wypełniania wniosku o odszkodowanie dla osób osobiście poszkodowanych Instrukcje dot. wniosku o odszkodowanie Instrukcja ta pomoże wypełnić i złożyć do Funduszu Odszkodowań dla Ofiar wydarzeń

Bardziej szczegółowo

Ogólne Warunki Ubezpieczenia Ochrony Prawnej dla Osób Wykonujących Zawód Medyczny

Ogólne Warunki Ubezpieczenia Ochrony Prawnej dla Osób Wykonujących Zawód Medyczny Ogólne Warunki Ubezpieczenia Ochrony Prawnej dla Osób Wykonujących Zawód Medyczny OWU ochrwzm xx/2013 3.0 POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 1. Niniejsze Ogólne Warunki Ubezpieczenia Ochrony Prawnej dla Osób Wykonujących

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA NASTĘPSTW NIESZCZĘŚLIWYCH

SZCZEGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA NASTĘPSTW NIESZCZĘŚLIWYCH SZCZEGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA NASTĘPSTW NIESZCZĘŚLIWYCH Spis treści WYPADKÓW I NA CZAS PODRÓŻY dla Posiadaczy i Użytkowników Kart DINERS CLUB Polisa 0202008015 Definicje... 2 Postanowienia Ogólne...

Bardziej szczegółowo

Ogólne Warunki Grupowego Ubezpieczenia Zdrowotnego SIGNAL IDUNA Szczególne Warunki Grupowego Ubezpieczenia Zdrowotnego SIGNAL IDUNA

Ogólne Warunki Grupowego Ubezpieczenia Zdrowotnego SIGNAL IDUNA Szczególne Warunki Grupowego Ubezpieczenia Zdrowotnego SIGNAL IDUNA Dobrze wiedzieć, że jest SIGNAL IDUNA. Ogólne Warunki Grupowego Ubezpieczenia Zdrowotnego SIGNAL IDUNA Szczególne Warunki Grupowego Ubezpieczenia Zdrowotnego SIGNAL IDUNA Ogólne Warunki Grupowego Ubezpieczenia

Bardziej szczegółowo

POLITYKA SYSTEMU PRZYZNAWANIA POMOCY FINANSOWEJ

POLITYKA SYSTEMU PRZYZNAWANIA POMOCY FINANSOWEJ POLITYKA SYSTEMU PRZYZNAWANIA POMOCY FINANSOWEJ Część: Finanse Strona: 1 z 11 Temat: Udzielanie pomocy finansowej Szpitale Administrator: 4/25/13 Dyrektor finansowy Data zatwierdzenia: 4/1/2012 Data wejścia

Bardziej szczegółowo

Zwrot podatku z Wielkiej Brytanii Prosimy uważnie przeczytać. 1. Nie wypełniaj dokumentów angielskich

Zwrot podatku z Wielkiej Brytanii Prosimy uważnie przeczytać. 1. Nie wypełniaj dokumentów angielskich Zwrot podatku z Wielkiej Brytanii Prosimy uważnie przeczytać 1. Nie wypełniaj dokumentów angielskich Złóż tylko podpisy w zaznaczonych krzyżykiem miejsca (uwaga na niektórych formularzach dwa razy). Pamiętaj

Bardziej szczegółowo

Warunki Ubezpieczenia do kart MasterCard Corporate Gold PayPass, VISA Business Gold PayWave. Warszawa, Listopad 2013

Warunki Ubezpieczenia do kart MasterCard Corporate Gold PayPass, VISA Business Gold PayWave. Warszawa, Listopad 2013 Warunki Ubezpieczenia do kart MasterCard Corporate Gold PayPass, VISA Business Gold PayWave Warszawa, Listopad 2013 Postanowienia ogólne 1. Niniejsze Warunki Ubezpieczenia (zwane dalej WU) określają zasady

Bardziej szczegółowo

Zakładanie firmy. Przewodnik podatkowy

Zakładanie firmy. Przewodnik podatkowy Zakładanie firmy Czerwiec 2007 Misja Urzędu Skarbowego Służyć społeczeństwu poprzez sprawiedliwe i efektywne pobieranie podatków i opłat oraz poprzez sprawowanie kontroli nad importem i eksportem. Zakładanie

Bardziej szczegółowo

MOD. Income and assets Dochód i majątek. Purpose of this form Przeznaczenie niniejszego formularza. Your partner Pani/Pana partner/ka

MOD. Income and assets Dochód i majątek. Purpose of this form Przeznaczenie niniejszego formularza. Your partner Pani/Pana partner/ka Income and assets Dochód i majątek IA Your partner partner/ka MOD For more information By uzyskać dodatkowe informacje What else you will need to provide Co jeszcze należy dostarczyć Purpose of this form

Bardziej szczegółowo

UMOWA O ZABEZPIECZENIU SPOŁECZNYM MIĘDZY RZECZĄPOSPOLITĄ POLSKĄ A KANADĄ AGREEMENT ON SOCIAL SECURITY BETWEEN THE REPUBLIC OF POLAND AND CANADA

UMOWA O ZABEZPIECZENIU SPOŁECZNYM MIĘDZY RZECZĄPOSPOLITĄ POLSKĄ A KANADĄ AGREEMENT ON SOCIAL SECURITY BETWEEN THE REPUBLIC OF POLAND AND CANADA UMOWA O ZABEZPIECZENIU SPOŁECZNYM MIĘDZY RZECZĄPOSPOLITĄ POLSKĄ A KANADĄ AGREEMENT ON SOCIAL SECURITY BETWEEN THE REPUBLIC OF POLAND AND CANADA CAN-PL 1 WNIOSEK APPLICATION O POLSKĄ EMERYTURĘ FOR POLISH

Bardziej szczegółowo