ODSZKODOWANIA DLA OFIAR PRZESTĘPSTW IRLANDIA

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "ODSZKODOWANIA DLA OFIAR PRZESTĘPSTW IRLANDIA"

Transkrypt

1 Podręcznik 80/2004 IRLANDIA (pl) 1 ODSZKODOWANIA DLA OFIAR PRZESTĘPSTW IRLANDIA 1. Prawo krajowe Wykonanie [art. 18] Krajowe Programy Odszkodowań [art. 12 ust. 2] Osoby, które na mocy programu mogą ubiegać się o odszkodowanie: Trybunał będzie również rozpatrywał roszczenia z tytułu obrażeń odniesionych w następujących okolicznościach: Charakter i zakres odszkodowania Ograniczenia i zastrzeżenia dotyczące odszkodowania Finanse i administracja Procedura Organy odpowiedzialne [art. 3] Centralne Punkty Kontaktowe [art. 16] Języki [art. 11] Informacje dla potencjalnych wnioskodawców [art. 4] Wstęp: Program odszkodowań z tytułu obrażeń ciała odniesionych w wyniku czynów przestępczych Co obejmuje program? Kto może ubiegać się o odszkodowanie? Jaką kwotę odszkodowania można otrzymać? Obrażenia cielesne mające krótkotrwałe skutki: Obrażenia cielesne mające długotrwałe skutki: W przypadku śmierci ofiary z powodu obrażeń odniesionych w wyniku przestępstwa: W przypadku śmierci ofiary, lecz nie z powodu obrażeń odniesionych w wyniku przestępstwa: Jak wygląda kwestia majątku skradzionego lub uszkodzonego? W jaki sposób wypłaca się odszkodowanie? W jaki sposób można ubiegać się o odszkodowanie? Czy istnieje termin na wniesienie roszczenia? Czy należy uzyskać orzeczenie lekarskie lub innego rodzaju orzeczenia specjalistyczne? Czy policja (An Garda Síochána) będzie również brała udział w postępowaniu? Czy należy zatrudnić adwokata? Czy procedura przebiega tak jak w sądzie? Co należy zrobić, jeśli nie jest się usatysfakcjonowanym wysokością przyznanej rekompensaty? Czy istnieją inne kwestie mogące wpłynąć na składany wniosek? Formularze Wniosku o odszkodowanie [Art d)] Obrażenia śmiertelne Formularz wniosku: (angielski) Tłumaczenia Tabela z tłumaczeniem terminów stosowanych w formularzu Tabela z tłumaczeniem komentarzy stosowanych w formularzu wniosku....18

2 Podręcznik 80/2004 IRLANDIA (pl) Obrażenia bez skutku śmiertelnego Formularz wniosku: (angielski) Tłumaczenia Tabela z tłumaczeniem terminów stosowanych w formularzu Tabela z tłumaczeniem komentarzy stosowanych w formularzu wniosku ZAŁĄCZNIK...32

3 Podręcznik 80/2004 IRLANDIA (pl) 3 1. Prawo krajowe 1.1. Wykonanie [art. 18] Irlandia wdrożyła dyrektywę Rady 2004/80/WE, wykorzystując istniejący system odszkodowań, którym zarządza Sąd ds. Kompensaty za Urazy Powstałe w wyniku Przestępstwa (Criminal Injuries Compensation Tribunal). Zgodnie z warunkami systemu irlandzkiego osoby, które doznały urazów na skutek przestępstwa lub przemocy, do których doszło na terytorium objętym jurysdykcją państwa irlandzkiego, mają prawo ubiegać się o kompensatę, niezależnie od państwa swojego zwyczajowego zamieszkania lub narodowości. System irlandzki ma charakter administracyjny, lecz jest regulowany zgodnie ze szczegółowymi, opublikowanymi procedurami, które zostały przedłożone obu izbom irlandzkiego parlamentu (Oireachtas). Obowiązujący program przewiduje uczciwe i odpowiednie odszkodowanie dla ofiar, bez dokonywania rozróżnień na podstawie narodowości ani wniosków ze strony osób zamieszkujących w innym państwie UE. W istocie roszczenia takie rozpatruje się już w ramach programu. Niemniej jednak, Irlandia przeprowadza aktualnie weryfikację szczegółów programu i dąży do wprowadzenia koniecznych zmian wynikających z przepisów dyrektywy. Zmiany te zostaną wprowadzone, a zweryfikowany program zostanie opublikowany i przedstawiony obu izbom Oireachtas przed końcem 2005 roku. Zweryfikowany program zawierać będzie wyraźne stwierdzenie mówiące o wdrażaniu dyrektywy Krajowe Programy Odszkodowań [art. 12 ust. 2] Ustanowiony zgodnie z ust. 17 programu Trybunał ds. odszkodowań za szkody spowodowane czynami przestępczymi (Criminal Injuries Compensation Tribunal) może wypłacić odszkodowanie ex gratia zgodnie z postanowieniami Programu, z tytułu poniesionych obrażeń ciała, w przypadku gdy obrażenia te można bezpośrednio przypisać przestępstwu popełnionemu z użyciem przemocy lub, zgodnie z ust. 4, okolicznościom wynikającym z działań podjętych przez ofiarę, mających na celu niesienie pomocy lub próbę niesienia pomocy w zapobieżeniu przestępstwu lub ratowaniu ludzkiego życia. Obrażenia musiały zostać odniesione na obszarze Irlandii lub na pokładzie irlandzkiego statku morskiego lub powietrznego w lub po dniu 1 października 1972 roku. Pojęcie przestępstwa popełnionego z użyciem przemocy obejmować będzie podpalenie oraz otrucie, a określając, na potrzeby programu, czy dany czyn jest przestępstwem, trybunał nie będzie brał pod uwagę żadnego immunitetu prawnego, jaki osoba, która spowodowała obrażenia, może posiadać z tytułu stanu zdrowia psychicznego, młodego wieku lub z innych powodów. W rozumieniu programu pojęcie obrażenia obejmuje również obrażenia śmiertelne. W każdym przypadku całkowita odpowiedzialność za określenie, czy zgodnie z postanowieniami programu należne jest odszkodowanie, a jeśli tak, to w jakiej wysokości, spoczywa na Trybunale. Od ostatecznej decyzji Trybunału nie będzie można się odwołać oraz nie będzie można wnosić o poddanie jej rewizji.

4 Podręcznik 80/2004 IRLANDIA (pl) Osoby, które na mocy programu mogą ubiegać się o odszkodowanie Trybunał będzie rozpatrywał roszczenia o odszkodowanie wniesione przez lub w imieniu: osoby, która odniosła obrażenia (ofiary); dowolnej osoby odpowiedzialnej za utrzymanie ofiary, która poniosła stratę pieniężną lub koszty w związku z obrażeniami odniesionymi przez ofiarę; w przypadku śmierci ofiary w wyniku odniesionych obrażeń, dowolnej osoby będącej na utrzymaniu ofiary, lub w przypadku braku takiej osoby, dowolnej osoby, która poniosła koszty w związku ze śmiercią ofiary; w przypadku śmierci ofiary w sposób inny niż w wyniku doznanych obrażeń, dowolnej osoby będącej na utrzymaniu ofiary; Trybunał będzie również rozpatrywał roszczenia z tytułu obrażeń odniesionych w następujących okolicznościach A) w wyniku, lub w trakcie udzielania przez ofiarę pomocy funkcjonariuszowi Garda Síochána (irlandzkiej policji) a) w związku z bezprawną napaścią na funkcjonariusza Garda Síochána, lub b) w sytuacji, gdy funkcjonariusz Garda Síochána próbował zapobiec przestępstwu lub dokonać aresztowania osoby, lub c) w czasie trwania zamieszek lub naruszenia bądź groźby naruszenia porządku, lub d) w trakcie próby niesienia pomocy osobie aresztowanej, lub e) z racji tego, że funkcjonariusz Garda Síochána był w trakcie ratowania ludzkiego życia. B) w sytuacji lub w trakcie podejmowania próby zapobieżenia przestępstwu w miejscu publicznym; C) w sytuacji lub w trakcie podejmowania próby zapobieżenia, w miejscu publicznym, ucieczce osoby, która popełniła przestępstwo lub w sytuacji niesienia pomocy osobie aresztowanej; D) w sytuacji lub w trakcie podejmowania próby ratowania życia ludzkiego. W przypadku gdy obrażenia spowodowane zostały w okolicznościach określonych przez program i każda osoba miałaby prawo wystąpić z wnioskiem o odszkodowanie (zarówno ustawowe jak i nieustawowe) w sposób inny niż w ramach programu odszkodowań, osoba taka będzie mogła złożyć również wniosek o odszkodowanie w ramach programu, jednakże Trybunał dokona oceny wniosku zgodnie z zasadą, że żadna płatność w ramach programu nie powinna skutkować wypłaceniem podwójnego odszkodowania, a w związku z tym może podjąć decyzję o nieprzyznaniu rekompensaty lub przyznaniu rekompensaty w obniżonej kwocie, a ponadto może podjąć decyzję stwierdzającą, że rekompensata podlegać będzie zwrotowi w całości lub części w przypadku otrzymania w terminie późniejszym odszkodowania z innego źródła.

5 Podręcznik 80/2004 IRLANDIA (pl) Charakter i zakres odszkodowania Zgodnie z ograniczeniami i zastrzeżeniami określonymi w programie, odszkodowanie przyznawane przez Trybunał określane będzie na podstawie odszkodowania przyznanego na mocy Ustaw o odpowiedzialności cywilnej, z zastrzeżeniem, że rekompensata nie będzie płatna A) jako odszkodowanie z nawiązką, odszkodowanie karne lub odszkodowanie za straty moralne; B) z tytułu utrzymania dziecka urodzonego przez ofiarę przestępstwa seksualnego; C) z tytułu utraty życia lub obniżenia jego przewidywanej długości; D) w przypadku śmierci ofiary, na rzecz jej majątku, lub E) jeśli chodzi o obrażenia odniesione w lub po dniu 1 kwietnia 1986 roku, z tytułu bólu i cierpienia. W przypadku śmierci ofiary z innego powodu niż w wyniku obrażeń, Trybunał może przyznać odszkodowanie z tytułu utraty zarobków oraz kosztów i zobowiązań zaciągniętych przed śmiercią, lecz jedynie na rzecz osoby będącej na utrzymaniu ofiary, która, zdaniem Trybunału, w przeciwnym razie znalazłaby się w trudnej sytuacji materialnej. Odszkodowanie wypłacone zostanie w postaci ryczałtu, będącego formą preferowaną w stosunku do renty wypłacanej okresowo, jednakże Trybunał będzie miał swobodę przyznania wypłaty tymczasowej oraz odroczenia wypłaty końcowej w przypadku opóźnienia wydania ostatecznej opinii lekarskiej dotyczącej obrażeń Ograniczenia i zastrzeżenia dotyczące odszkodowania Odszkodowanie nie będzie przysługiwało, o ile Trybunał nie nabierze pewności, że w związku ze stopniem odniesionych obrażeń, należy wypłacić odszkodowanie w wysokości nie niższej niż 50. Odszkodowanie nie będzie przysługiwało, w przypadku gdy sprawca i ofiara mieszkali wspólnie w tym samym gospodarstwie domowym w momencie odniesienia przez ofiarę obrażeń. Odszkodowanie nie będzie przysługiwało wnioskodawcy, który, zdaniem Trybunału, nie udzielił Trybunałowi odpowiedniej pomocy w zakresie przedstawienia orzeczeń lekarskich, jakich Trybunał może wymagać, lub w innym zakresie. Odszkodowanie nie będzie przysługiwało z tytułu obrażeń odniesionych w wyniku przestępstwa drogowego, za wyjątkiem przypadku, gdy zdaniem Trybunału doszło do próby umyślnego potrącenia ofiary. Odszkodowanie nie będzie przysługiwało, w przypadku gdy Trybunał uzna, że ofiara ponosi odpowiedzialność ze względu na sprowokowanie sprawcy lub z innych powodów - za popełnione przestępstwo, które spowodowało odniesienie przez nią obrażeń; Trybunał może również obniżyć wysokość rekompensaty, w przypadku gdy, jego zdaniem, ofiara ponosi częściową odpowiedzialność za przestępstwo. Odszkodowanie nie będzie przysługiwało, w przypadku gdy Trybunał nabierze pewności, że zachowanie ofiary, jej charakter lub styl życia powodują, że wypłata rekompensaty jest niestosowna; Trybunał może również obniżyć kwotę wypłacanej rekompensaty, w przypadku gdy, jego zdaniem, jest to uzasadnione ze względu na zachowanie, charakter lub styl życia ofiary.

6 Podręcznik 80/2004 IRLANDIA (pl) 6 Odszkodowanie ulegnie obniżeniu o wartość świadczeń socjalnych płatnych z tytułu obrażeń, do których uprawniona jest ofiara lub wnioskodawca, a także ulegnie obniżeniu w stopniu określonym przez Trybunał, jeśli ofiara jest uprawniona, na mocy obowiązujących ofiarę warunków zatrudnienia, do otrzymania wynagrodzenia lub pensji w czasie pobytu na zwolnieniu lekarskim. Od sumy rekompensaty przyznanej na mocy niniejszego programu, Trybunał dokona odliczenia wszelkich kwot wypłaconych ofierze lub na jej korzyść, lub też na korzyść osób będących na utrzymaniu ofiary, stanowiących rekompensatę lub odszkodowanie ze strony przestępcy lub osób działających w imieniu przestępcy, a wypłaconych po zaistnieniu obrażeń Finanse i administracja Administracją programu zajmować się będzie Trybunał ds. odszkodowań za szkody spowodowane czynami przestępczymi, którego członków mianować będzie minister sprawiedliwości. W skład Trybunału wchodzić będzie przewodniczący i sześciu członków zwyczajnych. Przewodniczący oraz każdy z członków będzie czynnym zawodowo obrońcą lub adwokatem. Członkowie Trybunału będą wykonywać swoje zadania, pracując w niepełnym wymiarze godzin i będą otrzymywać wynagrodzenie za wykonaną pracę w sposób określony przez ministra administracji. Odszkodowania wypłacane będą ze środków pieniężnych przydzielonych Trybunałowi przez parlament (Oireachtas). Co roku Trybunał składać będzie ministrowi sprawiedliwości pełne sprawozdanie z działalności programu, zawierające rozliczenie finansów. Zarówno sprawozdanie jak i rozliczenie finansów będą przedkładane obu izbom Oireachtas. Ponadto w związku ze sporządzonym sprawozdaniem rocznym lub z innych powodów, Trybunał może publikować informacje dotyczące programu oraz decyzji podejmowanych w poszczególnych przypadkach, które to informacje mogą, zdaniem Trybunału, pomóc osobom pragnącym wystąpić z roszczeniem o odszkodowanie Procedura Trybunał będzie miał swobodę sporządzania oraz publikowania wszelkich wytycznych, jakie uzna za konieczne w związku z procedurą administrowania programem. Wspomniane wytyczne będą zgodne z postanowieniami programu oraz z ogólnym założeniem, według którego administracja programu, a w szczególności postępowania toczące się przed Trybunałem powinny być nieformalne. Wnioski należy składać tak szybko jak to możliwe, nie później niż trzy miesiące po wydarzeniu będącym przyczyną powstania obrażeń, z wyjątkiem okoliczności, określonych przez Trybunał, usprawiedliwiających szczególne traktowanie. W przypadku obrażeń powstałych w wyniku wydarzenia mającego miejsce przed wprowadzeniem programu, wniosek należy złożyć w terminie nie dłuższym niż trzy miesiące od daty jego wprowadzenia (zgodnie ze wyżej wymienionym wyjątkiem). Wnioski należy składać na przygotowanych przez Trybunał formularzach. Formularze te można otrzymać w sekretariacie Trybunału. Aby zakwalifikować się do uzyskania odszkodowania, konieczne będzie wykazanie, że przestępstwo, w wyniku którego doszło do obrażeń, było przedmiotem postępowania karnego lub że zostało ono bezzwłocznie zgłoszone policji. Trybunałowi przysługiwać będzie jednak prawo odstąpienia od tego wymogu w

7 Podręcznik 80/2004 IRLANDIA (pl) 7 przypadku obrażeń będących wynikiem przestępstw popełnionych przed wprowadzeniem programu i w innych przypadkach, w których Trybunał stwierdzi, że wnioskodawca poczynił lub w imieniu wnioskodawcy poczyniono wszelkie uzasadnione starania w celu powiadomienia Garda Síochana o przestępstwie i podjęcia współpracy. Personel Trybunału rozpatruje wnioski w pierwszej instancji i może podjąć decyzję o uzyskaniu wszelkich informacji mających związek z okolicznościami towarzyszącymi odniesieniu obrażeń zarówno od wnioskodawcy jak i w inny sposób. W przypadku gdy suma roszczenia nie przekracza 250, decyzję w sprawie roszczenia może w pierwszej instancji wydać upoważniony do tego urzędnik Trybunału. W przypadku, gdy roszczenie opiewa na sumę powyżej 250, lub w przypadku, gdy wnioskodawca nie jest usatysfakcjonowany decyzją wydaną przez ww. urzędnika, decyzję podejmuje zwykle jeden z członków Trybunału. Trybunał może jednak, według własnego uznania, rozpoznać roszczenie podczas rozprawy z udziałem trzech członków Trybunału, a osoba, która nie czuje się usatysfakcjonowana decyzją wydaną przez jednego członka może również wnieść o rozpoznanie sprawy w trybie rozprawy. W ostatnim wymienionym przypadku, członek, który wydał decyzję wstępną nie może być jednym z trzech członków Trybunału obecnych na rozprawie. W odróżnieniu od odwołania składanego przez wnioskodawcę od decyzji wydanej przez upoważnionego urzędnika lub jednego z członków, od decyzji wydanej przez Trybunał nie przysługuje odwołanie. Procedura podczas rozprawy przed Trybunałem będzie miała formę przedstawienia sprawy przez wnioskodawcę, któremu przysługiwać będzie prawo powoływania i przesłuchiwania świadków oraz zadawania pytań świadkom strony przeciwnej. To na wnioskodawcy spoczywa obowiązek udowodnienia jego prawa do roszczenia. Członek personelu Trybunału może przedstawiać argumenty w sprawie przed Trybunałem i będzie również uprawniony do powoływania i przesłuchiwania świadków oraz zadawania pytań świadkom strony przeciwnej. Wszystkie informacje przedstawione Trybunałowi będą dostępne dla wnioskodawcy. Wnioskodawcy towarzyszyć może radca prawny lub inna osoba, jednakże Trybunał nie poniesie kosztów zastępstwa prawnego. Trybunał może, według uznania, dokonać zapłaty koniecznych i uzasadnionych kosztów poniesionych przez świadków. Rozprawy odbywać się będą przy drzwiach zamkniętych. Typową metodą przeprowadzania dowodów stosowaną przez Trybunał w celu określenia roszczenia będzie bilans prawdopodobieństw. Trybunałowi przysługiwać będzie prawo dokonania wszelkich ustaleń, które uważa za pożądane w celu zarządzania pieniędzmi przyznanymi w ramach odszkodowania. 2. Organy odpowiedzialne [art. 3] Organy wskazane jako organy pomocnicze oraz organy orzekające na obszarze Irlandii zgodnie z art. 3 ust. 1 i 2 dyrektywy to odpowiednio: Trybunał ds. odszkodowań za szkody spowodowane czynami przestępczymi (The Criminal Injuries Compensation Tribunal) 13 Lower Hatch Street, Dublin 2

8 Podręcznik 80/2004 IRLANDIA (pl) 8 Tel.: Faks: Centralne Punkty Kontaktowe [art. 16] Centralnymi punktami kontaktowymi w Irlandii są: Mr David Hickey. Tel.: Faks: Języki [art. 11] Językami akceptowanymi przez Trybunał, zgodnie z art dyrektywy, na potrzeby informacji przekazywanych pomiędzy organami są język angielski oraz francuski. 5. Informacje dla potencjalnych wnioskodawców [art. 4] Departament Sprawiedliwości, Równości oraz Reformy Prawa przeprowadza aktualnie gruntowną przebudowę strony internetowej. Dział poświęcony w szczególności ofiarom przestępstw zostanie umieszczony w widocznym i łatwo dostępnym miejscu. Będzie on zawierał wszelkie istotne informacje dotyczące odszkodowania dla ofiar. W chwili obecnej nie ma żadnej wyczerpującej strony internetowej na ten temat. Adres strony internetowej Departamentu Sprawiedliwości, Równości oraz Reformy Prawa to: Wstęp: Program odszkodowań z tytułu obrażeń ciała odniesionych w wyniku czynów przestępczych Program odszkodowań z tytułu obrażeń ciała odniesionych w wyniku czynów przestępczych wprowadzono po raz pierwszy w roku 1974, natomiast poprawki wprowadzono w roku Program ma charakter nieustawowy, jednakże zweryfikowane postanowienia programu przedłożono obu izbom Oireachtas w marcu 1986 roku. Zostały one wydane przez Drukarnię Państwową i dostępne są w biurze sprzedaży wydawnictw rządowych, Sun Alliance House, Molesworth Street, Dublin 2. Niżej przedstawione informacje stanowią jedynie przewodnik i ani autor, ani wydawca, ani Minister Sprawiedliwości, Równości oraz Reformy Prawa nie mogą zagwarantować dokładności pod względem prawnym ww. informacji, jako że jedynym miarodajnym opisem programu jest dokument przedłożony izbom Oireachtas Co obejmuje program? Program ma na celu zapewnienie odszkodowania ex-gratia z tytułu kosztów i szkód poniesionych w wyniku obrażeń ciała, które można bezpośrednio przypisać przestępstwu popełnionemu z użyciem przemocy lub które odniesiono pomagając (lub próbując pomóc) w zapobieżeniu przestępstwu lub w ratowaniu ludzkiego życia. Program ma na celu zapewnienie odszkodowania ofiarom, które nie mogą otrzymać odszkodowania z innych źródeł.. (Nie oznacza to, że ofiary mające dostęp do innych potencjalnych źródeł odszkodowania nie mają możliwości otrzymania rekompensaty - oznacza to, że Trybunał może zmniejszyć wysokość rekompensaty lub nakazać zwrot rekompensaty w przypadku otrzymania odszkodowania z innego źródła). Program obejmuje jedynie obrażenia odniesione na obszarze Irlandii lub na pokładzie irlandzkiego statku morskiego lub powietrznego po 30 września 1972 roku.

9 Podręcznik 80/2004 IRLANDIA (pl) Kto może ubiegać się o odszkodowanie? Osoba, która odniosła obrażenia (ofiara) lub, w przypadku śmierci ofiary, najbliższa rodzina ofiary (ściśle mówiąc, osoby będące na utrzymaniu ofiary w rozumieniu Ustaw o odpowiedzialności cywilnej). O odszkodowanie możemy się ubiegać, w przypadku gdy ponosimy odpowiedzialność za utrzymanie ofiary i znajdujemy się w trudnej sytuacji finansowej w wyniku odniesionych przez ofiarę obrażeń. W przypadku gdy ofiara, która poniosła śmierć, nie ma najbliższej rodziny, możemy wystąpić z roszczeniem, jeżeli ponieśliśmy koszty w wyniku śmierci ofiary Jaką kwotę odszkodowania można otrzymać? Odszkodowanie przyznaje się w oparciu o odszkodowania przyznawane na mocy Ustaw o odpowiedzialności cywilnej (z kilkoma wyjątkami, zastrzeżeniami i ograniczeniami). Oznacza to (z pewnymi wyjątkami, itp.), że można ubiegać się o odszkodowanie w takiej samej wysokości, jak w przypadku złożenia pozwu przeciwko przestępcy. Najważniejsze wyjątki stanowią: niewypłacanie odszkodowania z nawiązką, odszkodowania karne lub odszkodowania za straty moralne, niewypłacanie utrzymania dla dzieci urodzonych w wyniku przestępstwa seksualnego, niewypłacanie środków z tytułu straty życia lub obniżenia jego przewidywanej długości, rekompensat nie przyznaje się na rzecz majątku ofiary, brak odszkodowań za ból i cierpienie z tytułu obrażeń poniesionych po 31 marca 1986 r. Aby przekonać się, co to oznacza w praktyce, spójrzmy na możliwe roszczenia w czterech kategoriach spraw Obrażenia cielesne mające krótkotrwałe skutki Faktyczna utrata zarobków Faktyczne wydatki na leczenie (w tym stomatologiczne) Uzasadnione wydatki na przejazdy (do lekarza, szpitala, itp. i z powrotem) Lekarstwa i okulary Ból i cierpienie (w przypadku obrażeń odniesionych przed 1 kwietnia 1986 r.) Obrażenia cielesne mające długotrwałe skutki Jak powyżej oraz: Szacunkowa utrata zarobków w przyszłości Szacunkowe wydatki na leczenie w przyszłości (w tym stomatologiczne) Szacunkowe przyszłe wydatki wynikające z inwalidztwa np. przyszłe koszty opieki, sprzętu specjalnego, dostosowania domu lub samochodu, dodatkowych ubezpieczeń,

10 Podręcznik 80/2004 IRLANDIA (pl) 10 Szacunkowa utrata możliwości zarobkowych w przyszłości W przypadku śmierci ofiary z powodu obrażeń odniesionych w wyniku przestępstwa Faktyczna utrata zarobków i koszty (wyszczególnione w pierwszej kategorii), które mogłyby zostać poniesione przed śmiercią, Utrata w przyszłości środków wsparcia lub utrzymania dla którejkolwiek z osób będących na utrzymaniu, Wydatki związane z pogrzebem i pochówkiem, Odszkodowanie za straty moralne wypłacane najbliższym członkom rodziny (zgodnie z punktem 49 Ustawy o odpowiedzialności cywilnej z roku 1961 z późniejszymi zmianami) W przypadku śmierci ofiary, lecz nie z powodu obrażeń odniesionych w wyniku przestępstwa Odszkodowanie z tytułu utraty zarobków oraz kosztów poniesionych przed śmiercią zostanie wypłacone jedynie wówczas, gdy Trybunał uzna, że jego niewypłacenie postawiłoby osoby będące na utrzymaniu do trudnej sytuacji życiowej Jak wygląda kwestia majątku skradzionego lub uszkodzonego? Ogólnie rzecz biorąc, program nie obejmuje tych pozycji. Na przykład, jeśli przestępstwem popełnionym z użyciem przemocy, które doprowadziło do obrażeń ciała, był rabunek, program obejmuje jedynie szkody powstałe w wyniku odniesienia obrażeń, a więc nie obejmuje majątku skradzionego lub uszkodzonego podczas zdarzenia, za wyjątkiem przedmiotów niezbędnych z medycznego punktu widzenia, takich jak okulary lub protezy W jaki sposób wypłaca się odszkodowanie? Jest to zazwyczaj płatność jednorazowa. W niektórych przypadkach Trybunał dokona płatności tymczasowej i odroczy wypłatę rekompensaty końcowej, aż do momentu uzyskania bardziej dokładnych informacji o prawdopodobnym charakterze trwałych skutków obrażeń. W niektórych przypadkach Trybunał może dokonać uzgodnień co do zarządzania przyznaną rekompensatą. Przykładowo, w przypadku przyznania rekompensaty osobie małoletniej, Trybunał może dokonać inwestycji pieniędzy do momentu osiągnięcia przez osobę małoletnią wieku 18 lat. W przypadku, gdy ofiara będąca osobą dorosłą nie jest już w stanie, ze względu na odniesione obrażenia lub z innych powodów, prowadzić samodzielnie swoich spraw, Trybunał może nakazać umieszczenie środków pieniężnych na koncie funduszu powierniczego na rzecz ofiary W jaki sposób można ubiegać się o odszkodowanie? Należy po prostu zatelefonować lub napisać do dowolnego biura Trybunału, podać swoje nazwisko, adres oraz datę i miejsce zdarzenia. Wysłany do Państwa formularz należy wypełnić i zwrócić do Trybunału. Wraz z formularzem należy wysłać wszelkie posiadane rachunki oraz kwity z tytułu poniesionych kosztów.

11 Podręcznik 80/2004 IRLANDIA (pl) Czy istnieje termin na wniesienie roszczenia? Tak!- 3 miesiące! Niemniej jednak Trybunał może uchylić to wymaganie w pewnych przypadkach, pod warunkiem złożenia przez wnioskodawcę rozsądnego uzasadnienia Czy należy uzyskać orzeczenie lekarskie lub innego rodzaju orzeczenia specjalistyczne? W większości przypadków nie będą one konieczne. Po przeanalizowaniu wniesionego roszczenia, personel Trybunału powiadomi Państwa o tym, jakie orzeczenia należy dostarczyć. Orzeczenia specjalistyczne będą zazwyczaj wymagane, w przypadku gdy obrażenia będą prawdopodobnie miały skutki trwałe Czy policja (An Garda Síochána) będzie również brała udział w postępowaniu? Tak. W każdym przypadku Trybunał zażąda sprawozdania dot. zdarzenia sporządzonego przez policję. Zdarzenie należy zgłosić policji tak szybko jak to możliwe. Co więcej, w przypadku zgłoszenia sprawy policji z nadmiernym opóźnieniem istnieje ryzyko utraty prawa do rozpatrzenia wniosku o odszkodowanie. Od powyższego warunku można odstąpić, w przypadku gdy Trybunał nabierze przekonania, że współpraca z policją podczas prowadzenia dochodzenia w sprawie przebiega właściwie Czy należy zatrudnić adwokata? Ostateczną decyzję w tej kwestii należy podjąć samemu. Należy jednak pamiętać, że Trybunał nie zwraca poniesionych kosztów sądowych. Personel Trybunału z przyjemnością i w miarę możliwości udzieli Państwu porad na temat dochodzenia roszczenia Czy procedura przebiega tak jak w sądzie? Nie. W większości przypadków wnioskodawca nie musi stawać przed Trybunałem. Rekompensata może zostać przyznana decyzją jednego członka Trybunału, podjętą na podstawie formularza wniosku oraz załączonego materiału dowodowego w postaci dokumentów. W przypadku gdy kwota roszczenia wynosi poniżej 317,45 EUR, rekompensatę może przyznać Sekretarz Trybunału Co należy zrobić, jeśli nie jest się usatysfakcjonowanym wysokością przyznanej rekompensaty? W przypadku gdy decyzję podjął Sekretarz Trybunału, od decyzji takiej można się odwołać do pojedynczego członka Trybunału. W przypadku gdy nie są Państwo usatysfakcjonowani decyzją podjętą przez pojedynczego członka Trybunału, istnieje możliwość odwołania się od tej decyzji poprzez poddanie jej pod rozpatrzenie podczas nieformalnej rozprawy z udziałem trzech członków Trybunału. Przedstawienie sprawy przed Trybunałem leży w Państwa gestii. Mogą Państwo powoływać świadków oraz korzystać z zastępstwa prawnego (Trybunał może opłacić uzasadnione koszty związane z powołaniem świadków, jednakże nie zwróci kosztów sądowych). Decyzja podjęta przez trzech członków Trybunału jest ostateczna i nie przysługuje od niej odwołanie.

12 Podręcznik 80/2004 IRLANDIA (pl) Czy istnieją inne kwestie mogące wpłynąć na składany wniosek? Istnieją pewne ograniczenia i zastrzeżenia odnośnie do okoliczności, w jakich można wypłacić odszkodowanie. Po pierwsze, istnieją okoliczności, w których nie nastąpi wypłata odszkodowania. W przypadku gdy szkoda, za którą domagają się Państwo odszkodowania, wynosi mniej niż 63,49 EUR. W przypadku gdy ofiara oraz napastnik mieszkali razem w tym samym domu w momencie odniesienia przez ofiarę obrażeń. W przypadku gdy obrażenia powstały w wyniku przestępstwa drogowego, o ile Trybunał nie nabierze przekonania, że doszło do celowej próby potrącenia ofiary. W przypadku gdy wnioskodawca nie udzielił Trybunałowi odpowiedniej pomocy. Po drugie, Trybunał może obniżyć wysokość rekompensaty lub nie przyznać żadnej rekompensaty w następujących przypadkach. W przypadku gdy Trybunał będzie przekonany, że ofiara była częściowo lub w pełni winna zdarzenia, albo przez sprowokowanie sprawcy, albo w inny sposób. W przypadku gdy zachowanie, charakter i styl życia ofiary to uzasadniają. Bierze się tu pod uwagę ewentualną przeszłość kryminalną ofiary. Po trzecie, podczas ustalania kwoty rekompensaty bierze się pod uwagę następujące kwestie: Wszelkie zasiłki z opieki społecznej, pensje lub uposażenia otrzymywane podczas pobytu na zwolnieniu lekarskim. Wszelkie rekompensaty wypłacone przez lub w imieniu napastnika.

13 Podręcznik 80/2004 IRLANDIA (pl) Formularze Wniosku o odszkodowanie [Art d)] W załączeniu znajdują się kopie aktualnych formularzy wniosków, wraz ze szczegółowymi komentarzami ułatwiającymi ich wypełnienie. W przypadku zdarzeń ze skutkiem śmiertelnym oraz zdarzeń bez skutku śmiertelnego stosuje się oddzielne formularze. W załączniku znajdują się również aktualne instrukcje dla wnioskodawców. Wspomniane dokumenty będą naturalnie poddane weryfikacji w świetle zaproponowanych zmian, o których mowa powyżej, i zostaną przekazane Komisji przed 1 stycznia 2006 roku. Jeśli zajdzie taka potrzeba, Irlandia z przyjemnością podejmie współpracę z Komisją w celu rozwinięcie lub szczegółowe omówienie podanych informacji Obrażenia śmiertelne Formularz wniosku: (angielski) Tłumaczenia Tabela z tłumaczeniem terminów stosowanych w formularzu Criminal Injuries Compensation Tribunal 13 Lower Hatch Street Dublin 2 Trybunał ds. odszkodowań za szkody spowodowane czynami przestępczymi 13 Lower Hatch Street Dublin 2 Telephone (OI) Telefon (O1) Have you enclosed: 1. Death Certificate 2. Marriage Certificate 3. Birth Certificate (s) as appropiate See Note A REF. NO. F/ For Official Use only APPLICATION FORM (FATAL INJURY WHERE THE DEATH RESULTED FROM THE INJURIES) Please complete all Sections, using Black Ink & Block Letters see notes Czy załączono (odpowiednio): (1) Akt zgonu (2) Akt małżeństwa (3) Akt(y) urodzenia Patrz Komentarz A NR. REF. F/ Tylko do użytku służbowego FORMULARZ WNIOSKU (OBRAŻENIA ŚMIERTELNE, W PRZYPADKU GDY ZGON NASTĄPIŁ W WYNIKU ODNIESIONYCH OBRAŻEŃ) Proszę wypełnić wszystkie części czarnym piórem lub długopisem, drukowanymi literami - stosując się do instrukcji w komentarzach 1. PARTICULARS OF APPLICANT 1. DANE WNIOSKODAWCY (a) SURNAME Mr./Mrs/Miss: (a) NAZWISKO Pan/Pani: (b) CHRISTIAN NAMES (b) IMIONA (c) AGE years (c) WIEK w latach See Note A Patrz Komentarz A (d) ADDRESS (d) ADRES (e) OCCUPATION (e) ZAWÓD

14 Podręcznik 80/2004 IRLANDIA (pl) 14 (f) State if Applicant is a: (f) Proszę zaznaczyć, czy wnioskodawca: I. A Dependant II.A person who incurred expenses as a result of the death (delete as appropiate) (g) RELATIONSHIP TO DECEASED I. jest osobą będącą na utrzymaniu II. jest osobą, która poniosła koszty w wyniku śmierci ofiary (niepotrzebne skreślić) (g) POKREWIEŃSTWO/POWINOWACTWO ZE ZMARŁĄ/YM 2. PARTICULARS OF DECEASED 2. DANE ZMARŁEJ/GO (a) SURNAME Mr./Mrs/Miss: (b) CHRISTIAN NAMES (c) DATE OF DEATH (d) AGE years. SINGLE/MARRIED/WIDOW(ER) (e) LAST ADDRESS (a) NAZWISKO Pan/Pani: (b) IMIONA (c) DATA ZGONU (d ) WIEK w latach PANNA/KAWALER/ZAMĘŻNA/ŻONATY/ WDOWA/WDOWIEC (e) OSTATNI ADRES 3. PARTICULARS OF CHILDREN OR OTHERS DEPENDANTS FULL NAMES DATE OF BIRTH RELATIONSHIP 3. DANE DZIECI LUB INNYCH OSÓB BĘDĄCYCH NA UTRZYMANIU NAZWISKA I IMIONA DATA URODZENIA POKREWIEŃSTWO/POWINOWACTWO 4. PARTICULARS OF INCIDENT WHICH CAUSED DEATH (a) DATE AND TIME OF INCIDENT See Note B (b) LOCATION (c) NAME OF OFFENDER (if known) 4. INFORMACJE O ZDARZENIU, W WYNIKU KTÓREGO NASTĄPIŁ ZGON (a) DATA I GODZINA ZDARZENIA Patrz Komentarz B (b) MIEJSCE (c) NAZWISKO SPRAWCY (jeśli jest znane) (d) DETAILS OF INCIDENT (if known) (d) SZCZEGÓŁOWE INFORMACJE O ZDARZENIU (jeśli są znane) 5. PARTICULARS OF GARDA ACTION 5 INFORMACJE O DZIAŁANIACH PODJĘTYCH PRZEZ POLICJĘ (GARDA SÍOCHÁNA) (a) ADDRESS OF GARDA STATION CONCERNED (b) HAS THE OFFENDER BEEN PROSECUTED (a) ADRES WŁAŚCIWEGO POSTERUNKU POLICJI (b) CZY WOBEC SPRAWCY WSZCZĘTO POSTĘPOWANIE 6. MEDICAL TREATMENT (if applicable) 6. POMOC MEDYCZNA (jeśli udzielono) If the Deceased was given medical treatment: W przypadku udzielenia pomocy medycznej zmarłej/mu: (a) NAME AND ADDRESS OF HIS OWN DOCTOR (a) NAZWISKO I ADRES LEKARZA PIERWSZEGO KONTAKTU ZMARŁEJ/GO

15 Podręcznik 80/2004 IRLANDIA (pl) 15 See Note C (b) NAME AND ADDRESS OF HOSPITAL Patrz Komentarz C (b) NAZWA I ADRES SZPITALA 7. EMPLOYMENT 7. ZATRUDNIENIE (a) NAME AND ADDRESS OF DECEASED S EMPLOYERS during six months before his death See Note D (a) NAZWISKO/NAZWA I ADRES PRACODAWCY ZMARŁEJ/GO w okresie sześciu miesięcy przed śmiercią Patrz Komentarz D (b) IN WHAT CAPACITY WAS HE EMPLOYED (b) ZATRUDNIONA/Y NA STANOWISKU (c) IF SELF-EMPLOYED, GIVE DETAILS OF BUSINESS AND THE ADDRESS AT WHICH IT WAS CARRIED ON (c) W PRZYPADKU PRACY NA WŁASNY RACHUNEK, PROSZĘ PODAĆ DANE DOT. DZIAŁALNOŚCI I ADRES, POD KTÓRYM JĄ PROWADZONO 8. PARTICULARS OF EARNINGS 8. INFORMACJE O ZAROBKACH (a) INCOME EARNED (a) DOCHÓD UZYSKANY I By Deceased II.By other Household members I. Przez zmarłą/ego II.Przez pozostałych członków rodziny See Note D (a) Was deceased in receipt of income from any other sources. If so, give details. (b) How much money was contributed per week by the deceased for his/her own upkeep? (c) How much money was contributed per week for household expenses and the maintenance of the home by Patrz Komentarz D (a) Czy zmarła/y uzyskiwał(a) dochód z innych źródeł? Jeśli tak, proszę podać szczegółowe dane. (b) Jaką kwotę, tygodniowo, zmarła/y przeznaczał(a) na swoje utrzymanie? (c) Jaką kwotę, tygodniowo, na utrzymanie gospodarstwa domowego i wydatki związane z miejscem zamieszkania przeznaczał(a) I. The Deceased II.Other Household members NOTE: Further details may be sought in certain cases. I. Zmarła/y II.Pozostali członkowie rodziny UWAGA: w niektórych przypadkach wymagane mogą być dodatkowe informacje. 9. EXPENSES 9. WYDATKI (a) Cost of medical expenses (if any) in connection with death of victim incurred by dependants (a) Wydatki na leczenie (jeśli wystąpiły) poniesione przez osoby będące na utrzymaniu ofiary w związku z jej śmiercią See Note D (b) Cost of Funeral (c) Amount of Social Welfare Death Grant or Funeral Grant Patrz Komentarz D (b) Koszt pogrzebu (c) Kwota zasiłku z opieki społecznej z tytułu zgonu lub zasiłku pogrzebowego 10. THE DECEASED S ESTATE 10. MAJĄTEK ZMARŁEJ/GO

16 Podręcznik 80/2004 IRLANDIA (pl) 16 Give details of the property left by the Deceased and its value. See Note F Proszę podać szczegółowe dane dot. majątku pozostawionego przez zmarłą/ego oraz wartość tego majątku. Patrz Komentarz F 11. PARTICULARS OF SOCIAL WELFARE BENEFITS PAYABLE AS A RESULT OF THE DEATH (a) Address of local Office of Department of Social Welfare 11. INFORMACJE O ŚWIADCZENIACH SOCJALNYCH WYPŁACANYCH W PRZYPADKU ZGONU (a) Adres lokalnego oddziału Zakładu Opieki Społecznej Widow s Allowance from per week Widowed Mother s allowance from per week Widow s Pension from per week Dependant Children s Allowance from per week Zasiłek wdowi od do tygodniowo Zasiłek dla owdowiałych matek od do tygodniowo Renta wdowia od do tygodniowo Zasiłek dla dzieci pozostających na utrzymaniu od do tygodniowo 12. ANY FURTHER MATTERS YOU WISH TO BRING TO THE NOTICE OF THE TRIBUNAL 12. WSZELKIE DODATKOWE KWESTIE, JAKIE PRAGNĄ PAŃSTWO PRZEDSTAWIĆ PRZED TRYBUNAŁEM 13. CERTIFICATE AND AUTHORITY 13. UPOWAŻNIENIA TO: CRIMINAL INJURIES COMPENSATION TRIBUNAL (a) The above statements are true to the best of my knowledge and belief. I agree to give the Tribunal all reasonable assistance. (b) I authorise: (i) The Deceased Doctor and the Hospital at which he received treatment to furnish the Tribunal at their request with a Report as to his injuries and treatment. (ii) The Public Departments or Health Authority from which I may receive Social Welfare or Health Benefits to give the Tribunal information relative to my Application. (iii) The Deceased s Employer(s) to give the Tribunal information as to his earnings, conditions of service, and other matters relevant to my Application. (iv) The Voluntary Heath Insurance Board to furnish the Tribunal with all information relating to DO: TRYBUNAŁ DS. ODSZKODOWAŃ ZA SZKODY SPOWODOWANE CZYNAMI PRZESTĘPCZYMI (a) Oświadczam, zgodnie z moją najlepszą wiedzą i przekonaniem, że powyższe oświadczenia są prawdziwe. Zgadzam się udzielić Trybunałowi odpowiedniej pomocy. (b) Upoważniam: (i) Lekarza, który stwierdził zgon zmarłej/go, oraz szpital, w którym zmarła/y otrzymał pomoc medyczną, do dostarczenia Trybunałowi, na jego wniosek, zaświadczenia lekarskiego dot. obrażeń i leczenia zmarłej/go. (ii) Instytucje lub organy opieki społecznej i zdrowotnej, od których mogę pobierać świadczenia społeczne lub zdrowotne, do przekazania Trybunałowi informacji związanych z moim wnioskiem. (iii) Pracodawcę/ów zmarłej/go, do przekazania Trybunałowi informacji dotyczących zarobków, warunków zatrudnienia oraz innych kwestii związanych z moim wnioskiem. (iv) Urząd ds. Dobrowolnych Ubezpieczeń Zdrowotnych (Voluntary Health Insurance

17 Podręcznik 80/2004 IRLANDIA (pl) 17 any claim made on them by the deceased or by his dependants. (v) The Gardai, to give the Tribunal all information relevant to this Application, including copies of any statement(s) etc. made I understand that the Tribunal may notify the authorities mentioned above that I have submitted an Application, and may inform them of the Tribunal s decision. DATE NAME SIGNATURE ADDRESS Name and Address of Solicitors (if any) acting on your behalf Board), do przekazania Trybunałowi wszelkich informacji o roszczeniach wnoszonych do ww. Urzędu przez zmarłą/ego lub osoby będące na jej/jego utrzymaniu. (v) Policję (Garda), do przekazania Trybunałowi wszelkich informacji związanych z niniejszym wnioskiem, w tym kopii wszelkich złożonych oświadczeń, itp. Przyjmuję do wiadomości, że Trybunał może powiadomić ww. instytucje o złożeniu przeze mnie wniosku oraz że może je powiadomić o swojej decyzji. DATA NAZWISKO PODPIS ADRES Nazwisko i adres adwokata (jeśli został zatrudniony) występującego w Państwa imieniu

18 Podręcznik 80/2004 IRLANDIA (pl) Tabela z tłumaczeniem komentarzy stosowanych w formularzu wniosku NOTES ON APPLICATION FORM (FATAL INJURY) These notes explain what information the Tribunal require and should be read carefully when you fill in the Application Form. All parts of the form should be filled in, but enter "NONE", "NOT KNOWN" or "NOT APPLICABLE" if appropriate. Failure to give the Tribunal full information may result in delay. KOMENTARZE W FORMULARZU WNIOSKU (OBRAŻENIA ŚMIERTELNE) Niniejsze komentarze wyjaśniają, jakich informacji wymaga Trybunał. Proszę dokładnie się z nimi zapoznać podczas wypełniania formularza wniosku. Należy wypełnić wszystkie części formularza, wpisując, w stosownych przypadkach BRAK, NIEZNANE lub NIE DOTYCZY. Udzielenie Trybunałowi niepełnych informacji może spowodować opóźnienie. NOTE A - Parts 1, 2, and 3 KOMENTARZ A - Części 1,2 i 3 (1) THIS FORM SHOULD NOT BE USED IF THE VICTIM HAS DIED OTHER THAN AS A RESULT OF THE INJURIES GIVING RISE TO THE CLAIM. If the victim has died from his injuries, his dependents may apply for compensation. Persons in any of the following relationships to the victim are entitled to claim as dependents: -Wife, husband, father, mother, grandfather, grandmother, stepfather, stepmother, son, daughter, grandson, granddaughter, stepson, stepdaughter, brother, sister, half-sister, halfbrother. (Child shall include a child adopted in accordance with the Adoption Acts, 1952 and 1946). (2) The following Certificates should accompany the Application Form. (please furnish original certificates they will be returned to you) (1) Z NINIEJSZEGO FORMULARZA NIE NALEŻY KORZYSTAĆ W PRZYPADKU ŚMIERCI OFIARY W SPOSÓB INNY NIŻ W WYNIKU OBRAŻEŃ STANOWIĄCYCH PODSTAWĘ ROSZCZENIA. W przypadku śmierci ofiary w wyniku odniesionych obrażeń, osoby będące na jej utrzymaniu mogą ubiegać się o odszkodowanie. Osoby, które z ofiarą łączyło dowolne z wymienionychponiżej pokrewieństw/powinowactw, są uprawnione do dochodzenia roszczenia jako osoby będące na utrzymaniu: - Żona, mąż, ojciec, matka, dziadek, babka, ojczym, macocha, syn, córka, wnuk, wnuczka, pasierb, pasierbica, brat, siostra, siostra przyrodnia, brat przyrodni. (Dziecko oznacza również dziecko przysposobione na mocy Ustaw o przysposobieniu z lat 1952 i 1946). (2) Do formularza wniosku należy załączyć następujące akty (proszę dostarczyć oryginały aktów, które zostaną Państwu później zwrócone) Victim's Death Certificate Marriage Certificate of Applicant (if married to victim) Birth Certificates of victim's children. Akt zgonu ofiary Akt małżeństwa wnioskodawcy (jeśli w związku małżeńskim z ofiarą) Akty urodzenia dzieci ofiary NOTE B - Parts 4 and 5 KOMENTARZ B - Części 4 i 5 (1) Paragraphs 1-16 of the Scheme set out its scope. The Tribunal can entertain an Application only if: (i) the incident took place on or after 1st October, 1972 in the State or on board an Irish ship or aircraft. (ii) the injuries in consequence of which the (1) Ust programu określają jego zakres. Trybunał może rozpatrzyć wniosek jedynie w przypadku gdy: (i) zdarzenie miało miejsce w lub po dniu 1 października 1972 roku na obszarze Irlandii lub na pokładzie irlandzkiego statku morskiego lub powietrznego.

19 Podręcznik 80/2004 IRLANDIA (pl) 19 victim died were directly` attributable to a crime of violence (including arson and poisoning) or to circumstances arising from action of the victim in assisting or attempting to assist the prevention of crime or the saving of human life. (2) The name of the offender should be given, if known, but the Tribunal will entertain an application if satisfied that it is within the scope of the Scheme, notwithstanding the offender has not been traced. (3) The Tribunal will reduce the amount of compensation or reject the claim altogether in certain circumstances, and in particular if, having regard to the conduct of the victim, including his conduct before and after the events giving rise to the claim, and to his character and way of life, it is inappropriate that a full award or any award should be granted. (4) The particulars given in parts 4 and 5 will enable the Gardaí to identify the incident and to send the Tribunal a Report. (ii)obrażenia, w wyniku których ofiara zmarła, można bezpośrednio przypisać przestępstwu popełnionemu z użyciem przemocy (w tym podpaleniu i otruciu) lub okolicznościom wynikającym z działań podjętych przez ofiarę w ramach pomagania lub próby pomagania w zapobieżeniu przestępstwu lub ratowaniu ludzkiego życia. (2) Należy podać nazwisko sprawcy, jeśli jest ono znane, jednakże jeśli Trybunał stwierdzi, że wniosek jest objęty programem, rozpatrzy go bez względu na fakt, że sprawcy nie wykryto. (3) Trybunał obniży wysokość odszkodowania lub całkowicie odrzuci wniosek w pewnych przypadkach, szczególnie tam, gdzie biorąc pod uwagę zachowanie ofiary, w tym jej zachowanie przed i po wydarzeniach będących podstawą do wystąpienia z roszczeniem, charakter i styl życia ofiary, wypłacenie rekompensaty w pełnej lub niepełnej kwocie jest niestosowne. (4) Dane szczegółowe podane w częściach 4 i 5 pozwolą policji na zidentyfikowanie zdarzenia oraz przesłanie Trybunałowi raportu. NOTE C - Part 6. KOMENTARZ C - Część 6. The Tribunal may obtain Medical Reports, under the authority given at the end of the form, in order to establish the cause of death, particularly if there was an interval of time between the victim's injury and his death. If the victim died from a cause other than his injuries, the Tribunal may, in cases of hardship, pay compensation for loss of wages and expenses incurred between the dates of injury and death. Trybunał może uzyskać orzeczenia lekarskie, na mocy upoważnienia udzielonego w końcowej części formularza, w celu ustalenia przyczyny zgonu, w szczególności, gdy moment odniesienia przez ofiarę obrażeń i moment zgonu oddziela pewien okres czasu. W przypadku śmierci ofiary z przyczyn innych niż odniesione obrażenia, Trybunał może, w przypadku trudnej sytuacji materialnej, wypłacić odszkodowanie z tytułu utraty zarobków i kosztów poniesionych w okresie pomiędzy momentem odniesienia obrażeń a momentem zgonu. NOTE D - Parts 7 and 8 KOMENTARZ D - Części 7 i 8 (1) Under Paragraph 6 of the Scheme, the compensation to be awarded by the Tribunal will, subject to a specified number of limitations and restrictions, be on the basis of damages awarded under the Civil Liability Acts 1961 and 1964 (i. e. compensation will be on the actual pecuniary loss suffered, or likely to be suffered by the dependents). In addition, reasonable compensation (subject to a maximum of 20,000 for deaths after 25 December 1996) for mental distress resulting to the dependents will be payable. In arriving at the loss, certain pecuniary benefits have to be taken into account, for example, any money that the Applicant may have received under the deceased's will. (1) Na mocy ust. 6 programu, odszkodowanie, jakie ma zasądzić Trybunał zostanie określone, z uwzględnieniem pewnych ograniczeń i zastrzeżeń, na podstawie odszkodowania przyznawanego na mocy Ustaw o odpowiedzialności cywilnej z 1961 i 1964 roku (tj. odszkodowanie zostanie określone na podstawie faktycznie poniesionych strat materialnych, lub strat, jakie według wszelkiego prawdopodobieństwa poniosłyby osoby będące na utrzymaniu). Ponadto płatne będzie, w uzasadnionej wysokości (zakładając maksymalną kwotę w wysokości z tytułu zgonu po 25 grudnia 1996 r.) odszkodowanie z tytułu strat moralnych poniesionych przez osoby będące na utrzymaniu. Przy określaniu szkody należy wziąć pod uwagę pewne korzyści finansowe, na przykład,

20 Podręcznik 80/2004 IRLANDIA (pl) 20 (2) Details are therefore requested in parts 7 and 8 of the victim's employment, what he earned, and how much money was contributed to the household expenses and of contributions made by any other members of the household. (3) The information given in Parts 7 will be checked with the employers in accordance with the authority on Page 4. środki, jakie wnioskodawca mógł uzyskać na mocy testamentu zmarłej/go. (2) W częściach 7 i 8 wymagane są zatem szczegółowe dane dotyczące zatrudnienia ofiary, jej zarobków oraz wysokości kwot przeznaczanych na utrzymanie gospodarstwa domowego oraz kwot przeznaczanych na utrzymanie gospodarstwa domowego przez pozostałych członków rodziny. (3) Informacje podane w części 7 zostaną sprawdzone u pracodawców zgodnie z upoważnieniem udzielonym na stronie 4. NOTE E - Part 9. KOMENTARZ E - Część 9. (1) If funeral expenses were paid by a dependent of the victim (classes of persons who are dependents are noted in Note A (1), the Tribunal may pay that person a reasonable sum for funeral expenses, less any Death Grant or Funeral Grant payable under any Social Welfare Scheme. (2) THE UNDERTAKER'S ACCOUNT SHOULD BE FURNISHED WITH THE APPLICATION FORM (1) W przypadku poniesienia kosztów pogrzebu przez osobę będącą na utrzymaniu ofiary (klasyfikacja osób będących na utrzymaniu znajduje się w Komentarzu A (1)), Trybunał może wypłacić takiej osobie kwotę, w uzasadnionej wysokości, pokrywającą koszty pogrzebu, po odjęciu zasiłku pośmiertnego lub zasiłku pogrzebowego wypłacanego na mocy dowolnego programu opieki społecznej. (2) WRAZ Z FORMULARZEM WNIOSKU NALEŻY DOSTARCZYĆ RACHUNEK WYSTAWIONY PRZEZ PRZEDSIĘBIORCĘ POGRZEBOWEGO NOTE F - Part 10 KOMENTARZ F - Część 10 As certain pecuniary benefits have to be taken into account, details of the victim's property are requested. A copy of the Grant of probate of the Will or of the Letters of Administration (if the victim died intestate) should be furnished with the Application Form. Ze względu na konieczność wzięcia pod uwagę pewnych korzyści finansowych, proszę podać szczegółowe informacje dot. majątku ofiary. Wraz z formularzem wniosku należy dostarczyć kopię poświadczenia autentyczności testamentu lub upoważnienia sądowego ustanawiającego zarządcę majątku zmarłego (w przypadku zgonu ofiary, która nie pozostawiła testamentu). NOTE G - Part 11. KOMENTARZ G - Część 11. Compensation will be reduced by the value of any entitlement to Social Welfare benefits accruing as a result of the death to the benefit of the person to whom the award is made. Kwota odszkodowania ulegnie obniżeniu o wartość wszelkich zasiłków z opieki społecznej przypadających do zapłaty w związku ze zgonem na rzecz osoby, której wypłaca się odszkodowanie.

21 Podręcznik 80/2004 IRLANDIA (pl) Obrażenia bez skutku śmiertelnego Formularz wniosku: (angielski) Tłumaczenia Tabela z tłumaczeniem terminów stosowanych w formularzu APPLICATION FORM (NON FATAL INJURY) FORMULARZ WNIOSKU (OBRAŻENIA BEZ SKUTKU ŚMIERTELNEGO) CRIMINAL INJURIES COMPENSATION TRIBUNAL 13 LOWER HATCH STREET DUBLIN 2 Telephone (OI) Telefon (O1) REF. NO. F/ For Official Use only Please complete all sections of this Form read the Notes carefully and give all the information requested. This will help expedite your application. TRYBUNAŁ DS. ODSZKODOWAŃ ZA SZKODY SPOWODOWANE CZYNAMI PRZESTĘPCZYMI 13 LOWER HATCH STREET DUBLIN 2 NR. REF. F/ Tylko do użytku służbowego Proszę wypełnić wszystkie części niniejszego formularza - należy uważnie przeczytać komentarze i udzielić wszystkich wymaganych informacji. Pomoże to przyspieszyć rozpatrzenie złożonego przez Państwa wniosku. BLOCK CAPITALS PLEASE PROSZĘ UŻYWAĆ DRUKOWANYCH LITER 1. PARTICULARS OF APPLICANT 1. DANE WNIOSKODAWCY (a) SURNAME Mr./Mrs/Miss: (b) First Names (c) Date & Place of Birth (d) Single / Married / Widow /Widower (delete as appropriate) (e) Address (a) NAZWISKO Pan/Pani: (b) Imiona (c) Data i miejsce urodzenia (d) Panna / Kawaler / Zamężna / Żonaty / Wdowa / Wdowiec (niepotrzebne skreślić) (e) Adres Telephone No. Home or Work (f) Occupation Nr telefonu Tel. domowy lub do pracy (f) Zawód 2. PARTICULARS OF CIRCUMSTANCES WHEN YOU WERE INJURED (a) Give the date (including the year) and the time of the incident 20 at AM / PM. (b) Where did it take place? 2. SZCZEGÓŁOWE INFORMACJE O OKOLICZNOŚCIACH TOWARZYSZĄCYCH ODNIESIENIU OBRAŻEŃ (a) Proszę podać datę (wraz z rokiem) oraz godzinę wystąpienia zdarzenia 20 o przed południem / po południu (b) Gdzie miało miejsce zdarzenie?

1. PARTICULARS OF APPLICANT 1. DANE WNIOSKODAWCY

1. PARTICULARS OF APPLICANT 1. DANE WNIOSKODAWCY Podręcznik 80/2004 IRLANDIA (pl) 1 1. Formularze Wniosku o odszkodowanie [Art. 13.1.d)] W załączeniu znajdują się kopie aktualnych formularzy wniosków, wraz ze szczegółowymi komentarzami ułatwiającymi

Bardziej szczegółowo

Working Tax Credit Child Tax Credit Jobseeker s Allowance

Working Tax Credit Child Tax Credit Jobseeker s Allowance Benefits Depending on your residency status (EU citizen or not) there are various benefits available to help you with costs of living. A8 nationals need to have been working for a year and be registered

Bardziej szczegółowo

Wyjaśnienie i ilustracje: Wyliczenie kwoty straty dla Wnioskodawcy zmarłego, który złożył wcześniej Wniosek dla osób z uszkodzeniem ciała

Wyjaśnienie i ilustracje: Wyliczenie kwoty straty dla Wnioskodawcy zmarłego, który złożył wcześniej Wniosek dla osób z uszkodzeniem ciała Wyjaśnienie i ilustracje: Wyliczenie kwoty straty dla Wnioskodawcy zmarłego, który złożył wcześniej Wniosek dla osób z uszkodzeniem ciała Wyjaśnienie i ilustracje: Wyliczenie dotyczące Wniosku dla osób

Bardziej szczegółowo

Polska Szkoła Weekendowa, Arklow, Co. Wicklow KWESTIONRIUSZ OSOBOWY DZIECKA CHILD RECORD FORM

Polska Szkoła Weekendowa, Arklow, Co. Wicklow KWESTIONRIUSZ OSOBOWY DZIECKA CHILD RECORD FORM KWESTIONRIUSZ OSOBOWY DZIECKA CHILD RECORD FORM 1. Imię i nazwisko dziecka / Child's name... 2. Adres / Address... 3. Data urodzenia / Date of birth... 4. Imię i nazwisko matki /Mother's name... 5. Adres

Bardziej szczegółowo

Dane Rodziców (Opiekunów Prawnych) / Parent (Guardian) Information

Dane Rodziców (Opiekunów Prawnych) / Parent (Guardian) Information KARTA ZGŁOSZENIOWA DZIECKA DO PRZEDSZKOLA City KIDS/ City KIDS ADMISSION FORM Dane Osobowe Dziecka /Child Information Nazwisko/Surname Ilość Dzieci w rodzinie/number of Children in the Family Data urodzin/

Bardziej szczegółowo

1 Nazwisko i imiona lub nazwa firmy będącej podmiotem uprawnionym /Surname and forenames or name of firm of applicant/

1 Nazwisko i imiona lub nazwa firmy będącej podmiotem uprawnionym /Surname and forenames or name of firm of applicant/ Naczelnik Drugiego Urzędu Skarbowego 02-013 Warszawa-Śródmieście ul. Lindleya 14 Czy jest to twój pierwszy wniosek? Jeśli nie, należy podać numer ewidencyjny /Is this your first application? If not, please

Bardziej szczegółowo

USTAWA z dnia 7 lipca 2005 r. o państwowej kompensacie przysługującej ofiarom niektórych przestępstw 1) Rozdział 1 Przepisy ogólne

USTAWA z dnia 7 lipca 2005 r. o państwowej kompensacie przysługującej ofiarom niektórych przestępstw 1) Rozdział 1 Przepisy ogólne Kancelaria Sejmu s. 1/8 USTAWA z dnia 7 lipca 2005 r. o państwowej kompensacie przysługującej ofiarom niektórych przestępstw 1) Opracowano na podstawie: Dz.U. z 2005 r. Nr 169, poz. 1415, z 2008 r. Nr

Bardziej szczegółowo

KWESTIONARIUSZ OCENY RYZYKA / INSURANCE QUESTIONNAIRE

KWESTIONARIUSZ OCENY RYZYKA / INSURANCE QUESTIONNAIRE Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej z tytułu prowadzenia badań klinicznych/ Clinical trials liability insurance KWESTIONARIUSZ OCENY RYZYKA / INSURANCE QUESTIONNAIRE ZEZWOLENIA PUNU NR 1098/02 I NR

Bardziej szczegółowo

Kompensata dla ofiar przestępstw. Luksemburg

Kompensata dla ofiar przestępstw. Luksemburg Podręcznik 80/2004 LUKSEMBURG (pl) 1 1 Kompensata dla ofiar przestępstw Luksemburg 1. Prawo krajowe...2 1.1. Wykonanie [art. 18]...2 1.2. Krajowe systemy kompensaty...2 2. Odpowiedzialne organy [art. 3]...2

Bardziej szczegółowo

Rozdział 1. Rozdział 2

Rozdział 1. Rozdział 2 Przepisy ogólne USTAWA z dnia 7 lipca 2005 r. o państwowej kompensacie przysługującej ofiarom niektórych przestępstw umyślnych 1) Rozdział 1 Art. 1. Ustawa określa zasady i tryb przyznawania kompensaty

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN UDZIELANIA POMOCY ZDROWOTNEJ DLA NAUCZYCIELI, NAUCZYCIELI EMERYTÓW I RENCISTÓW W ZESPOLE SZKÓŁ OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH NR 5

REGULAMIN UDZIELANIA POMOCY ZDROWOTNEJ DLA NAUCZYCIELI, NAUCZYCIELI EMERYTÓW I RENCISTÓW W ZESPOLE SZKÓŁ OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH NR 5 REGULAMIN UDZIELANIA POMOCY ZDROWOTNEJ DLA NAUCZYCIELI, NAUCZYCIELI EMERYTÓW I RENCISTÓW W ZESPOLE SZKÓŁ OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH NR 5 Regulamin ustalono na podstawie: - Zarządzenia Prezydenta Miasta Kielce

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA SPRAWIEDLIWOŚCI z dnia..2010 r.

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA SPRAWIEDLIWOŚCI z dnia..2010 r. projekt z dnia 1 czerwca 2010 r. ROZPORZĄDZENIE MINISTRA SPRAWIEDLIWOŚCI z dnia..2010 r. w sprawie postępowania dotyczącego przyznawania odszkodowań i zwrotu kosztów zaopatrzenia w wyroby medyczne dla

Bardziej szczegółowo

XT001_ INTRODUCTION TO EXIT INTERVIEW PYTANIE NIE JEST ZADAWANE W POLSCE W 2006 ROKU. WCIŚNIJ Ctrl+R BY PRZEJŚĆ DALEJ. 1.

XT001_ INTRODUCTION TO EXIT INTERVIEW PYTANIE NIE JEST ZADAWANE W POLSCE W 2006 ROKU. WCIŚNIJ Ctrl+R BY PRZEJŚĆ DALEJ. 1. Share w2 Exit Questionnaire version 2.7 2006-09-29 XT001_ INTRODUCTION TO EXIT INTERVIEW 1. Kontynuuj XT006_ PROXY RESPONDENT'S SEX 1. Mężczyzna 2. Kobieta XT002_ RELATIONSHIP TO THE DECEASED IF XT002_

Bardziej szczegółowo

Wniosek o Przyjęcie do Programu Pomocy Finansowej Shirley Ryan AbilityLab

Wniosek o Przyjęcie do Programu Pomocy Finansowej Shirley Ryan AbilityLab Wniosek o Przyjęcie do Programu Pomocy Finansowej Shirley Ryan AbilityLab Uwaga: MOŻE PAN/I OTRZYMAĆ BEZPŁATNĄ LUB ZNIŻKOWĄ OPIEKĘ ZDROWOTNĄ. Wypełnienie tego wniosku pomoże Shirley Ryan AbilityLab w ustaleniu,

Bardziej szczegółowo

Pozew spadkobiercy pracownika o zapłatę odprawy pośmiertnej

Pozew spadkobiercy pracownika o zapłatę odprawy pośmiertnej Pozew spadkobiercy pracownika o zapłatę odprawy pośmiertnej Informacje ogólne Odprawa pośmiertna Odprawa pośmiertna to jedno ze szczególnych świadczeń wypłacanych w związku ze śmiercią pracownika. W zasadzie

Bardziej szczegółowo

FORMULARZ WNIOSKU O PRAWO POMOCY W INNYM PAŃSTWIE CZŁONKOWSKIM UNII EUROPEJSKIEJ

FORMULARZ WNIOSKU O PRAWO POMOCY W INNYM PAŃSTWIE CZŁONKOWSKIM UNII EUROPEJSKIEJ FORMULARZ WNIOSKU O PRAWO POMOCY W INNYM PAŃSTWIE CZŁONKOWSKIM UNII EUROPEJSKIEJ 1. Przed wypełnieniem wniosku proszę dokładnie przeczytać instrukcję. 2. Proszę podać wszystkie informacje wymagane we wniosku.

Bardziej szczegółowo

WNIOSEK O USTALENIE PRAWA DO JEDNORAZOWEJ ZAPOMOGI Z TYTUŁU URODZENIA SIĘ DZIECKA

WNIOSEK O USTALENIE PRAWA DO JEDNORAZOWEJ ZAPOMOGI Z TYTUŁU URODZENIA SIĘ DZIECKA WNIOSEK O USTALENIE PRAWA DO JEDNORAZOWEJ ZAPOMOGI Z TYTUŁU URODZENIA SIĘ DZIECKA NAZWA ORGANU WŁAŚCIWEGO PROWADZĄCEGO POSTĘPOWANIE W SPRAWIE ŚWIADCZEŃ RODZINNYCH (1) ADRES ORGANU WŁAŚCIWEGO PROWADZĄCEGO

Bardziej szczegółowo

COMPENSATION TO CRIME VICTIMS POLAND

COMPENSATION TO CRIME VICTIMS POLAND Manual 80/2004 POLAND (en) 1 COMPENSATION TO CRIME VICTIMS POLAND 1. National Law...2 1.1. Implementation [art. 18]...2 1.2. National Schemes on Compensation [art. 12(2)]...2 2. Responsible authorities

Bardziej szczegółowo

Druki zgłoszenia szkody prosimy przesyłać po skompletowaniu wszystkich dokumentów.

Druki zgłoszenia szkody prosimy przesyłać po skompletowaniu wszystkich dokumentów. Szanowni Państwo, Likwidacja szkód będzie prowadzona zgodnie z postanowieniami OWU Benefit Complex Plus, oraz postanowieniami dodatkowymi lub odmiennymi od OWU Benefit Complex Plus do niniejszej Umowy.

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie nr 9/2015 Prezesa Sądu Rejonowego w Mińsku Mazowieckim z dnia 30 stycznia 2015 r.

Zarządzenie nr 9/2015 Prezesa Sądu Rejonowego w Mińsku Mazowieckim z dnia 30 stycznia 2015 r. Zarządzenie nr 9/2015 Prezesa Sądu Rejonowego w Mińsku Mazowieckim z dnia 30 stycznia 2015 r. w sprawie zasad zwrotu kosztów podróży świadkom i osobom im towarzyszącym, biegłym:, tłumaczom oraz specjalistom

Bardziej szczegółowo

WNIOSEK O ZASIŁEK POGRZEBOWY

WNIOSEK O ZASIŁEK POGRZEBOWY WNIOSEK O ZASIŁEK POGRZEBOWY Instrukcja wypełniania Wypełnij ten wniosek, jeżeli starasz się o zasiłek pogrzebowy. Ustalimy Twoje prawo do zasiłku i jego wysokość. 1. Wypełnij WIELKIMI LITERAMI 2. Pola

Bardziej szczegółowo

WNIOSEK O WYPŁATĘ ZASIŁKU POGRZEBOWEGO przed wypełnieniem wniosku prosimy o zapoznanie się z Pouczeniem zamieszczonym na końcu formularza

WNIOSEK O WYPŁATĘ ZASIŁKU POGRZEBOWEGO przed wypełnieniem wniosku prosimy o zapoznanie się z Pouczeniem zamieszczonym na końcu formularza WNIOSEK O WYPŁATĘ ZASIŁKU POGRZEBOWEGO przed wypełnieniem wniosku prosimy o zapoznanie się z Pouczeniem zamieszczonym na końcu formularza Proszę o wypłacenie zasiłku pogrzebowego po zmarłym(ej) w dniu:

Bardziej szczegółowo

z dnia.. w sprawie określenia wzoru pouczenia o uprawnieniach i obowiązkach pokrzywdzonego w postępowaniu karnym 1)

z dnia.. w sprawie określenia wzoru pouczenia o uprawnieniach i obowiązkach pokrzywdzonego w postępowaniu karnym 1) Wstępny projekt z dnia 5 czerwca 2014 r. R O Z P O R Z Ą D Z E N I E M I N I S T R A S P R AW I E D L I W O Ś C I z dnia.. w sprawie określenia wzoru pouczenia o uprawnieniach i obowiązkach pokrzywdzonego

Bardziej szczegółowo

Jak wnosić o podanie powodów decyzji lub o ponowne jej rozpatrzenie

Jak wnosić o podanie powodów decyzji lub o ponowne jej rozpatrzenie Jak wnosić o podanie powodów decyzji lub o ponowne jej rozpatrzenie Informacje o książeczce Niniejsza ulotka wyjaśnia, jak można prosić o podanie powodów decyzji oraz o ponowne rozpatrzenie decyzji, kiedy

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 31 grudnia 2015 r. Poz. 2348. Rozporządzenie. z dnia 24 grudnia 2015 r.

Warszawa, dnia 31 grudnia 2015 r. Poz. 2348. Rozporządzenie. z dnia 24 grudnia 2015 r. DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Warszawa, dnia 31 grudnia 2015 r. Poz. 2348 Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji 1) z dnia 24 grudnia 2015 r. w sprawie przyznawania rekompensaty

Bardziej szczegółowo

WNIOSEK. o dofinansowanie ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych na zaopatrzenie w sprzęt rehabilitacyjny

WNIOSEK. o dofinansowanie ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych na zaopatrzenie w sprzęt rehabilitacyjny 1 S t r o n a POWIATOWE CENTRUM POMOCY RODZINIE w żninie ul. Szpitalna 32, 88-400 żnin tel. 52 30 30 169 jednostka rozpatrująca wniosek WNIOSEK PCPR.8213.SR.2016 o dofinansowanie ze środków Państwowego

Bardziej szczegółowo

Wniosek kompletny przyjęto w PCPR w Lublinie WNIOSEK

Wniosek kompletny przyjęto w PCPR w Lublinie WNIOSEK Nr wniosku. Wniosek kompletny przyjęto w PCPR w Lublinie w dniu. WNIOSEK o dofinansowanie ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych likwidacji barier w komunikowaniu się i technicznych

Bardziej szczegółowo

1. Pokrzywdzony w postępowaniu przygotowawczym jest stroną uprawnioną do. działania we własnym imieniu i zgodnie z własnym interesem (art kpk).

1. Pokrzywdzony w postępowaniu przygotowawczym jest stroną uprawnioną do. działania we własnym imieniu i zgodnie z własnym interesem (art kpk). 1 Podstawowe prawa pokrzywdzonego: 1. Pokrzywdzony w postępowaniu przygotowawczym jest stroną uprawnioną do działania we własnym imieniu i zgodnie z własnym interesem (art. 299 1 kpk). 2. Jeżeli pokrzywdzonym

Bardziej szczegółowo

Biuro Dyrektora Urzędu ds. Oskarżenia Publicznego. Jak podejmujemy decyzje dotyczące wszczęcia postępowania karnego

Biuro Dyrektora Urzędu ds. Oskarżenia Publicznego. Jak podejmujemy decyzje dotyczące wszczęcia postępowania karnego Jak podejmujemy decyzje dotyczące wszczęcia postępowania karnego 1 Informacje o książeczce Niniejsza książeczka wyjaśnia, w jaki sposób Urząd Dyrektora ds. Oskarżenia Publicznego (DPP) podejmuje decyzje

Bardziej szczegółowo

W N I O S E K o udzielenie pomocy finansowej w ramach Rządowego programu pomocy uczniom w 2012r. Wyprawka szkolna

W N I O S E K o udzielenie pomocy finansowej w ramach Rządowego programu pomocy uczniom w 2012r. Wyprawka szkolna (przed wypełnieniem wniosku proszę zapoznać się z instrukcją oraz informacjami dodatkowymi strona numer 4 i 5).. nazwisko i imię wnioskodawcy miejscowość, data adres zamieszkania PESEL telefon kontaktowy

Bardziej szczegółowo

zgłoszenia szkody z ubezpieczenia kosztów leczenia i ratownictwa za granicą

zgłoszenia szkody z ubezpieczenia kosztów leczenia i ratownictwa za granicą ubezpieczenia Formularz zgłoszenia szkody z ubezpieczenia kosztów leczenia i ratownictwa za granicą W celu szybkiego i sprawnego rozpatrzenia roszczenia prosimy o dokładne wypełnienie poniższego formularza

Bardziej szczegółowo

Użyteczne dane kontaktowe

Użyteczne dane kontaktowe 11 Użyteczne dane kontaktowe 65 11: Użyteczne dane kontaktowe Organizacja Infolinia dla ofiar przestępstw (Crime Victims Helpline) Service Coordinator National Crime Victims Helpline 3rd Floor, Block B

Bardziej szczegółowo

Zasady przyznawania zapomóg z Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych. Zasady wspólne

Zasady przyznawania zapomóg z Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych. Zasady wspólne Załącznik Nr 9 do Regulaminu ZFŚS przy IMP PAN Zasady przyznawania zapomóg z Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych 1 Zasady wspólne 1. Wysokość funduszu na zapomogi określana jest corocznie w preliminarzu

Bardziej szczegółowo

zgłoszenia szkody z ubezpieczenia kosztów leczenia i ratownictwa za granicą

zgłoszenia szkody z ubezpieczenia kosztów leczenia i ratownictwa za granicą Formularz zgłoszenia szkody z ubezpieczenia kosztów leczenia i ratownictwa za granicą W celu szybkiego i sprawnego rozpatrzenia roszczenia prosimy o dokładne wypełnienie poniższego formularza i dostarczenie

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 14 grudnia 2012 r. Poz. 1408 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA TRANSPORTU, BUDOWNICTWA I GOSPODARKI MORSKIEJ 1) z dnia 4 grudnia 2012 r.

Warszawa, dnia 14 grudnia 2012 r. Poz. 1408 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA TRANSPORTU, BUDOWNICTWA I GOSPODARKI MORSKIEJ 1) z dnia 4 grudnia 2012 r. DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Warszawa, dnia 14 grudnia 2012 r. Poz. 1408 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA TRANSPORTU, BUDOWNICTWA I GOSPODARKI MORSKIEJ 1) z dnia 4 grudnia 2012 r. w sprawie certyfikatu

Bardziej szczegółowo

... (imię i nazwisko wnioskodawcy)

... (imię i nazwisko wnioskodawcy) (imię i nazwisko wnioskodawcy) Skwierzyna, Urząd Miejski w Skwierzynie (adres zamieszkania) ul. Rynek 1 66-440 Skwierzyna (seria i nr dokumentu tożsamości) (nr telefonu) WNIOSEK O PRZYDZIAŁ LOKALU NA CZAS

Bardziej szczegółowo

PROCEDURA REKLAMACYJNA

PROCEDURA REKLAMACYJNA PROCEDURA REKLAMACYJNA 1 Reklamację składa się z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania Usług świadczonych przez UPS Polska sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie (dalej UPS ). Niniejsza procedura

Bardziej szczegółowo

Request for Information Social Security Agreement between Poland and Australia

Request for Information Social Security Agreement between Poland and Australia Request for Information Social Security Agreement between Poland and Australia Prośba o informacje Umowa o zabezpieczeniu społecznym między Polską i Australią AU-PL 5 To assess your entitlement to a Polish

Bardziej szczegółowo

National Insurance contributions. We need some more information (potrzebujemy pewnych dodatkowych informacji) Inland Revenue

National Insurance contributions. We need some more information (potrzebujemy pewnych dodatkowych informacji) Inland Revenue Inland Revenue National Insurance contributions Centre for Non-Residents Room BP1301 Benton Park View Newcastle Upon Tyne NE98 1ZZ United Kingdom Phone: +44 (0) 191 22- Fax: +44 (0) 191 22- Textphone:

Bardziej szczegółowo

WNIOSEK O USTALENIE PRAWA DO WOJSKOWEJ RENTY RODZINNEJ

WNIOSEK O USTALENIE PRAWA DO WOJSKOWEJ RENTY RODZINNEJ Data wpływu wniosku do WBE DYREKTOR WOJSKOWEGO BIURA EMERYTALNEGO w ZIELONEJ GÓRZE WNIOSEK O USTALENIE PRAWA DO WOJSKOWEJ RENTY RODZINNEJ Część I 1. Dane dotyczące zmarłego: emeryta*, rencisty*, żołnierza

Bardziej szczegółowo

WNIOSEK O STYPENDIUM SOCJALNE w roku akademickim 2016/2017

WNIOSEK O STYPENDIUM SOCJALNE w roku akademickim 2016/2017 WNIOSEK O STYPENDIUM SOCJALNE w roku akademickim 016/017 semestr zimowy / letni DANE OSOBOWE STUDENTA Wydziałowa Komisja Stypendialna Dziekan Wydziału Wyższej Szkoły Edukacji i Terapii w Poznaniu Nazwisko

Bardziej szczegółowo

WNIOSEK O PRZYZNANIE ZASIŁKU SZKOLNEGO

WNIOSEK O PRZYZNANIE ZASIŁKU SZKOLNEGO WNIOSEK O PRZYZNANIE ZASIŁKU SZKOLNEGO DLA UCZNIÓW SZKÓŁ I OŚRODKÓW ORAZ SŁUCHACZY KOLEGIÓW (dotyczy stypendium przyznawanego w ramach pomocy materialnej ze środków finansowych Gminy Wieruszów na podstawie

Bardziej szczegółowo

MERCY HOSPITAL AND MEDICAL CENTER Wniosek o pomoc finansową

MERCY HOSPITAL AND MEDICAL CENTER Wniosek o pomoc finansową Data: MERCY HOSPITAL AND MEDICAL CENTER Wniosek o pomoc finansową Dziękujemy za wybranie Mercy Hospital and Medical Center w celu świadczenia usług opieki zdrowotnej. W celu umożliwienia nam stwierdzenia,

Bardziej szczegółowo

... 1. Osoba zmarła do dnia śmierci: miała/nie miała* ustalonego prawa do emerytury/renty*).. (numer świadczenia i nazwa organu emerytalnego)

... 1. Osoba zmarła do dnia śmierci: miała/nie miała* ustalonego prawa do emerytury/renty*).. (numer świadczenia i nazwa organu emerytalnego) WNIOSEK O WYPŁATĘ ZASIŁKU POGRZEBOWEGO Proszę o wypłacenie zasiłku pogrzebowego po zmarłym(ej) w dniu. (nazwisko i imię osoby zmarłej) I. DANE OSOBY ZMARŁEJ Nr ewidencyjny PESEL Jeżeli nie nadano PESEL,

Bardziej szczegółowo

Nr tel

Nr tel ZGŁASZANIE SZKÓD Z UBEZPIECZENIA L4 Likwidacja szkód będzie prowadzona zgodnie z postanowieniami OWU Benefit Complex Plus, oraz postanowieniami dodatkowymi lub odmiennymi od OWU Benefit Complex Plus do

Bardziej szczegółowo

1 S t r o n a. I. Dane personalne osoby niepełnosprawnej. Imię, imiona Nazwisko. Data urodzenia w. Dowód osobisty: seria nr. wydany w dniu przez PESEL

1 S t r o n a. I. Dane personalne osoby niepełnosprawnej. Imię, imiona Nazwisko. Data urodzenia w. Dowód osobisty: seria nr. wydany w dniu przez PESEL 1 S t r o n a POWIATOWE PCPR.8213.SR... CENTRUM POMOCY RODZINIE w żninie ul. Szpitalna 32, 88-400 żnin tel. 52 30 30 169 jednostka rozpatrująca wniosek WNIOSEK o dofinansowanie ze środków Państwowego Funduszu

Bardziej szczegółowo

USTAWA. z dnia 7 lipca 2005 r. o państwowej kompensacie przysługującej ofiarom niektórych przestępstw 1) (1) (Dz. U. z dnia 6 września 2005 r.

USTAWA. z dnia 7 lipca 2005 r. o państwowej kompensacie przysługującej ofiarom niektórych przestępstw 1) (1) (Dz. U. z dnia 6 września 2005 r. USTAWA z dnia 7 lipca 2005 r. o państwowej kompensacie przysługującej ofiarom niektórych przestępstw 1) (1) (Dz. U. z dnia 6 września 2005 r.) Rozdział 1 Przepisy ogólne Art. 1. Ustawa określa zasady i

Bardziej szczegółowo

WNIOSEK O STYPENDIUM SOCJALNE

WNIOSEK O STYPENDIUM SOCJALNE WNIOSEK O STYPENDIUM SOCJALNE ZE ZWIĘKSZENIEM dotyczy tylko studentów studiów stacjonarnych w roku akademickim 2016/2017 semestr zimowy / letni DANE OSOBOWE STUDENTA Wydziałowa Komisja Stypendialna Dziekan

Bardziej szczegółowo

WZÓR WNIOSEK O USTALENIE PRAWA DO JEDNORAZOWEJ ZAPOMOGI Z TYTUŁU URODZENIA SIĘ DZIECKA

WZÓR WNIOSEK O USTALENIE PRAWA DO JEDNORAZOWEJ ZAPOMOGI Z TYTUŁU URODZENIA SIĘ DZIECKA WZÓR Nazwa organu właściwego prowadzącego postępowanie w sprawie świadczeń rodzinnych: Adres: WNIOSEK O USTALENIE PRAWA DO JEDNORAZOWEJ ZAPOMOGI Z TYTUŁU URODZENIA SIĘ DZIECKA Część I 1. Dane osoby ubiegającej

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA Nr 123/XX/16 RADY MIEJSKIEJ W SZYDŁOWCU. z dnia 2 czerwca 2016 r.

UCHWAŁA Nr 123/XX/16 RADY MIEJSKIEJ W SZYDŁOWCU. z dnia 2 czerwca 2016 r. UCHWAŁA Nr 123/XX/16 RADY MIEJSKIEJ W SZYDŁOWCU w sprawie określenia rodzaju świadczeń przyznawanych w ramach pomocy zdrowotnej dla nauczycieli oraz warunków i sposobu ich przyznawania. Na podstawie art.

Bardziej szczegółowo

Prawo do kwestionowania decyzji podejmowanych w sprawie wysuwanych roszczeń

Prawo do kwestionowania decyzji podejmowanych w sprawie wysuwanych roszczeń Prawo do kwestionowania decyzji podejmowanych w sprawie wysuwanych roszczeń Prawo do kwestionowania decyzji podejmowanych w sprawie wysuwanych roszczeń Urząd Ubezpieczeń Społecznych potrzebuje mieć pewność,

Bardziej szczegółowo

WNIOSEK O USTALENIE PRAWA DO JEDNORAZOWEJ ZAPOMOGI Z TYTUŁU URODZENIA SIĘ DZIECKA

WNIOSEK O USTALENIE PRAWA DO JEDNORAZOWEJ ZAPOMOGI Z TYTUŁU URODZENIA SIĘ DZIECKA Część I WNIOSEK O USTALENIE PRAWA DO JEDNORAZOWEJ ZAPOMOGI Z TYTUŁU URODZENIA SIĘ DZIECKA 1. Dane osoby ubiegającej się o ustalenie prawa do jednorazowe zapomogi z tytułu urodzenia dziecka. Imię Nazwisko

Bardziej szczegółowo

.., dnia.. WNIOSEK O PRZYZNANIE POMOCY MATERIALNEJ O CHARAKTERZE SOCJALNYM. Składam wniosek o przyznanie w roku szkolnym.pomocy materialnej w formie:*

.., dnia.. WNIOSEK O PRZYZNANIE POMOCY MATERIALNEJ O CHARAKTERZE SOCJALNYM. Składam wniosek o przyznanie w roku szkolnym.pomocy materialnej w formie:* . (imię i nazwisko rodzica, prawnego opiekuna lub pełnoletniego ucznia).., dnia.... ( adres zamieszkania wnioskodawcy ) lub.. ( pieczęć organu/instytucji występującej z wnioskiem ) Wójt Gminy Koneck WNIOSEK

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA DLA RODZICÓW! Wyprawka szkolna w 2015r.

INFORMACJA DLA RODZICÓW! Wyprawka szkolna w 2015r. INFORMACJA DLA RODZICÓW! Wyprawka szkolna w 2015r. W 2015r. pomoc w formie dofinansowania zakupu tylko podręczników szkolnych przewidziana jest dla uczniów rozpoczynających w roku szkolnym 2015/2016 naukę:

Bardziej szczegółowo

Akt zgonu. Zasiłek pogrzebowy ZUS

Akt zgonu. Zasiłek pogrzebowy ZUS Akt zgonu Akt zgonu jest aktem stanu cywilnego rejestrującym śmierć osoby. Kwestie związane z aktem zgonu reguluje ustawa Prawo o aktach stanu cywilnego. Skrócony odpis aktu zgonu potrzebny jest m.in.

Bardziej szczegółowo

WNIOSEK O USTALENIE PRAWA DO JEDNORAZOWEJ ZAPOMOGI Z TYTUŁU URODZENIA SIĘ DZIECKA

WNIOSEK O USTALENIE PRAWA DO JEDNORAZOWEJ ZAPOMOGI Z TYTUŁU URODZENIA SIĘ DZIECKA Nazwa organu właściwego prowadzącego postępowanie w sprawie świadczeń rodzinnych: Adres: Część I WNIOSEK O USTALENIE PRAWA DO JEDNORAZOWEJ ZAPOMOGI Z TYTUŁU URODZENIA SIĘ DZIECKA 1. Dane osoby ubiegającej

Bardziej szczegółowo

POROZUMIENIE ADMINISTRACYJNE W SPRAWIE STOSOWANIA UMOWY O ZABEZPIECZENIU SPOŁECZNYM MIĘDZY KANADĄ

POROZUMIENIE ADMINISTRACYJNE W SPRAWIE STOSOWANIA UMOWY O ZABEZPIECZENIU SPOŁECZNYM MIĘDZY KANADĄ POROZUMIENIE ADMINISTRACYJNE W SPRAWIE STOSOWANIA UMOWY O ZABEZPIECZENIU SPOŁECZNYM MIĘDZY RZECZĄPOSPOLITĄ POLSKĄ A KANADĄ ZGODNIE z artykułem 19 ustęp 1 Umowy o zabezpieczeniu społecznym między Rzecząpospolitą

Bardziej szczegółowo

Financial support for start-uppres. Where to get money? - Equity. - Credit. - Local Labor Office - Six times the national average wage (22000 zł)

Financial support for start-uppres. Where to get money? - Equity. - Credit. - Local Labor Office - Six times the national average wage (22000 zł) Financial support for start-uppres Where to get money? - Equity - Credit - Local Labor Office - Six times the national average wage (22000 zł) - only for unymployed people - the company must operate minimum

Bardziej szczegółowo

Wniosek o wydanie orzeczenia o stopniu niepełnosprawności

Wniosek o wydanie orzeczenia o stopniu niepełnosprawności . dnia r. (miejscowość) (miejscowość) (data) Miejsce na adnotacje urzędowe Do Powiatowego Zespołu do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności w Suchej Beskidzkiej ZO.71-./14 Wniosek o wydanie orzeczenia o

Bardziej szczegółowo

WNIOSEK o przyznanie pomocy w ramach Rządowego programu pomocy uczniom w 2013r. - Wyprawka szkolna

WNIOSEK o przyznanie pomocy w ramach Rządowego programu pomocy uczniom w 2013r. - Wyprawka szkolna Dane wnioskodawcy (rodzic, opiekun prawny, rodzic zastępczy, nauczyciel, pracownik socjalny): (miejscowość, data) (nazwisko i imię) (adres zamieszkania: ulica, nr, kod pocztowy, miasto) Do Dyrektora szkoły

Bardziej szczegółowo

Co nam przysługuje, gdy płacimy składki?

Co nam przysługuje, gdy płacimy składki? Co nam przysługuje, gdy płacimy składki? 1 25 Ubezpieczenie chorobowe Zasiłek chorobowy świadczenie wypłacane zamiast pensji, gdy osoba ubezpieczona przebywa na zwolnieniu lekarskim. Standardowa wysokość

Bardziej szczegółowo

MIEJSKI ROGRAM OSŁONOWY W ZAKRESIE POMOCY FINANSOWEJ NA ZAKUP LEKÓW DLA MIESZKAŃCÓW MIASTA ŁOMŻA NA LATA 2015-2017

MIEJSKI ROGRAM OSŁONOWY W ZAKRESIE POMOCY FINANSOWEJ NA ZAKUP LEKÓW DLA MIESZKAŃCÓW MIASTA ŁOMŻA NA LATA 2015-2017 Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr 52/IX/15 Rady Miejskiej Łomży z dnia 27 maja 2015 r. MIEJSKI ROGRAM OSŁONOWY W ZAKRESIE POMOCY FINANSOWEJ NA ZAKUP LEKÓW DLA MIESZKAŃCÓW MIASTA ŁOMŻA NA LATA 2015-2017 MIEJSKI

Bardziej szczegółowo

LOYOLA UNIVERSITY MEDICAL CENTER Wniosek o pomoc finansową

LOYOLA UNIVERSITY MEDICAL CENTER Wniosek o pomoc finansową Data: LOYOLA UNIVERSITY MEDICAL CENTER Wniosek o pomoc finansową Dziękujemy za wybranie usług Loyola University Medical Center w zakresie opieki zdrowotnej. W celu sprawdzenia, czy kwalifikują się Państwo

Bardziej szczegółowo

Nr sprawy: PZOON.420 (miejscowość i data)

Nr sprawy: PZOON.420 (miejscowość i data) Nr sprawy: PZOON.420... (miejscowość i data) pierwszorazowy powtórny * WNIOSEK O WYDANIE ORZECZENIA O STOPNIU NIEPEŁNOSPRAWNOŚCI (dotyczy osoby powyżej 16 roku życia) Imię drugie imię Nazwisko PESEL Miejsce

Bardziej szczegółowo

Zasady przyznawania zwrotu kosztów przejazdu i zakwaterowania bezrobotnych w Powiatowym Urzędzie Pracy

Zasady przyznawania zwrotu kosztów przejazdu i zakwaterowania bezrobotnych w Powiatowym Urzędzie Pracy Zasady przyznawania zwrotu kosztów przejazdu i zakwaterowania bezrobotnych w Powiatowym Urzędzie Pracy Podstawa prawna: art. 45 ustawy z dnia 20 kwietnia 2004r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku

Bardziej szczegółowo

POMOC PRAWNA W POSTĘPOWANIU KARNYM

POMOC PRAWNA W POSTĘPOWANIU KARNYM Ministerstwo Sprawiedliwości POMOC PRAWNA W POSTĘPOWANIU KARNYM Co to jest? Jak z niej korzystać? Publikacja przygotowana dzięki wsparciu finansowemu Unii Europejskiej 2 Jesteś pokrzywdzonym, podejrzanym

Bardziej szczegółowo

Wzór wniosku o zwrot podatku VAT

Wzór wniosku o zwrot podatku VAT Załącznik Nr 1 Wzór wniosku o zwrot podatku VAT Naczelnik Drugiego Urzędu Skarbowego Warszawa-Śródmieście Czy jest to twój pierwszy wniosek? Jeśli nie, należy podać numer ewidencyjny /Is this your first

Bardziej szczegółowo

ZO.70-. /15 Wniosek o wydanie orzeczenia o niepełnosprawności

ZO.70-. /15 Wniosek o wydanie orzeczenia o niepełnosprawności . dnia r. (miejscowość) (miejscowość) (data) Miejsce na adnotacje urzędowe Do Powiatowego Zespołu do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności w Suchej Beskidzkiej ZO.70-. /15 Wniosek o wydanie orzeczenia o

Bardziej szczegółowo

WNIOSEK O PRZYZNANIE ZASIŁKU SZKOLNEGO

WNIOSEK O PRZYZNANIE ZASIŁKU SZKOLNEGO Data wpływu wniosku Załącznik Nr 2 do regulaminu ADNOTACJE URZĘDOWE Nr sprawy Wysokość dochodu WNIOSEK O PRZYZNANIE ZASIŁKU SZKOLNEGO ( W Y P E Ł N I Ć D R U K O W A N Y M I L I T E R A M I ) Łódź, dnia...

Bardziej szczegółowo

WNIOSEK O PRZYZNANIE STYPENDIUM SZKOLNEGO rok szkolny 2.../2...

WNIOSEK O PRZYZNANIE STYPENDIUM SZKOLNEGO rok szkolny 2.../2... Załącznik Nr 1 do uchwały Nr Rady Miejskiej w Łodzi z dnia Data wpływu wniosku ADNOTACJE URZĘDOWE Nr sprawy Wysokość dochodu Ilość miesięcy przysługiwania stypendium IX - XII I - VI WNIOSEK O PRZYZNANIE

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XXVI/176/2016 RADY MIEJSKIEJ KSIĄŻ WIELKOPOLSKI. z dnia 14 listopada 2016 r.

UCHWAŁA NR XXVI/176/2016 RADY MIEJSKIEJ KSIĄŻ WIELKOPOLSKI. z dnia 14 listopada 2016 r. UCHWAŁA NR XXVI/176/2016 RADY MIEJSKIEJ KSIĄŻ WIELKOPOLSKI z dnia 14 listopada 2016 r. w sprawie określenia rodzajów świadczeń przyznawanych w ramach pomocy zdrowotnej dla nauczycieli oraz warunków i sposobu

Bardziej szczegółowo

Następstwem śmierci człowieka jest konieczność pochowania jego ciała.

Następstwem śmierci człowieka jest konieczność pochowania jego ciała. Następstwem śmierci człowieka jest konieczność pochowania jego ciała. Śmierć członka rodziny i związana z nią trudna sytuacja, na którą składa się konieczność urządzenia ceremonii pogrzebu, jest ryzykiem

Bardziej szczegółowo

Formularz. ubezpieczenia. zgłoszenia szkody z ubezpieczenia bagażu/sprzętu sportowego

Formularz. ubezpieczenia. zgłoszenia szkody z ubezpieczenia bagażu/sprzętu sportowego ubezpieczenia Formularz zgłoszenia szkody z ubezpieczenia bagażu/sprzętu sportowego W celu szybkiego i sprawnego rozpatrzenia roszczenia prosimy o dokładne wypełnienie poniższego formularza i dostarczenie

Bardziej szczegółowo

Traci moc z dn. 1.07.2014 r. (Dz. U. z 2014 r. poz. 616). USTAWA z dnia 16 grudnia 1972 r.

Traci moc z dn. 1.07.2014 r. (Dz. U. z 2014 r. poz. 616). USTAWA z dnia 16 grudnia 1972 r. Kancelaria Sejmu s. 1/6 Traci moc z dn. 1.07.2014 r. (Dz. U. z 2014 r. poz. 616). USTAWA z dnia 16 grudnia 1972 r. o odszkodowaniach przysługujących w razie wypadków i chorób pozostających w związku ze

Bardziej szczegółowo

Nr sprawy..., dnia... Powiatowy Zespół do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności ul. Wałowa 30, 44-300 Wodzisław Śl.

Nr sprawy..., dnia... Powiatowy Zespół do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności ul. Wałowa 30, 44-300 Wodzisław Śl. Nr sprawy....., dnia... Powiatowy Zespół do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności ul. Wałowa 30, 44-300 Wodzisław Śl. WNIOSEK O WYDANIE ORZECZENIA O STOPNIU NIEPEŁNOSPRAWNOŚCI Dane wnioskodawcy: Nazwisko

Bardziej szczegółowo

nowy termin ważności Akredytywy / Gwarancji do / new validity term of the Letter of Credit / Guarantee:

nowy termin ważności Akredytywy / Gwarancji do / new validity term of the Letter of Credit / Guarantee: Strona 1 z 5 Załącznik nr 6 do Regulaminu Udzielania Gwarancji Bankowych i Otwierania Akredytyw WNIOSEK O ZMIANĘ WARUNKÓW: (Wniosek składany jest przez osoby fizyczne i podmioty nieposiadające osobowości

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr IX/75/2015 Rady Miasta Nowego Sącza z dnia 17 marca 2015 r.

Uchwała Nr IX/75/2015 Rady Miasta Nowego Sącza z dnia 17 marca 2015 r. Uchwała Nr IX/75/2015 Rady Miasta Nowego Sącza z dnia 17 marca 2015 r. w sprawie: określenia rodzajów świadczeń przyznawanych w ramach pomocy zdrowotnej dla nauczycieli korzystających z opieki zdrowotnej

Bardziej szczegółowo

Wrocław, dnia 6 lipca 2017 r. Poz UCHWAŁA NR XXX/246/2017 RADY GMINY ŻUKOWICE. z dnia 28 czerwca 2017 r.

Wrocław, dnia 6 lipca 2017 r. Poz UCHWAŁA NR XXX/246/2017 RADY GMINY ŻUKOWICE. z dnia 28 czerwca 2017 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA DOLNOŚLĄSKIEGO Wrocław, dnia 6 lipca 2017 r. Poz. 3125 UCHWAŁA NR XXX/246/2017 RADY GMINY ŻUKOWICE z dnia 28 czerwca 2017 r. w sprawie rodzaju, warunków i sposobu przyznawania

Bardziej szczegółowo

WNIOSEK O POLSKĄ EMERYTURĘ RENTĘ Z TYTUŁU NIEZDOLNOŚCI DO PRACY *

WNIOSEK O POLSKĄ EMERYTURĘ RENTĘ Z TYTUŁU NIEZDOLNOŚCI DO PRACY * UMOWA O ZABEZPIECZENIU SPOŁECZNYM MIĘDZY RZECZĄPOSPOLITĄ POLSKĄ A STANAMI ZJEDNOCZONYMI AMERYKI PL/USA 4 miejsce do wypełnienia przez SSA WNIOSEK O POLSKĄ EMERYTURĘ RENTĘ Z TYTUŁU NIEZDOLNOŚCI DO PRACY

Bardziej szczegółowo

Wniosek o dofinansowanie zakupu podręczników. w roku szkolnym 2014/2015 dla ucznia Szkoły Podstawowej nr 7 im. Adama Mickiewicza w Pile

Wniosek o dofinansowanie zakupu podręczników. w roku szkolnym 2014/2015 dla ucznia Szkoły Podstawowej nr 7 im. Adama Mickiewicza w Pile Wniosek o dofinansowanie zakupu podręczników w roku szkolnym 2014/2015 dla ucznia Szkoły Podstawowej nr 7 im. Adama Mickiewicza w Pile WNIOSKODAWCA (ojciec, matka, prawny opiekun, rodzic zastępczy, dyrektor

Bardziej szczegółowo

dr hab. M. Lewandowicz-Machnikowska

dr hab. M. Lewandowicz-Machnikowska dr hab. M. Lewandowicz-Machnikowska Następstwem śmierci człowieka jest konieczność pochowania jego ciała. Śmierć członka rodziny i związana z nią trudna sytuacja, na którą składa się konieczność urządzenia

Bardziej szczegółowo

Miejscowość..., dnia...200...r.

Miejscowość..., dnia...200...r. WNIOSEK w sprawie wydania orzeczenia o stopniu niepełnosprawności Uwaga : wszystkie punkty formularza należy dokładnie wypełnić dużymi drukowanymi literami! Nr sprawy... Miejscowość..., dnia...200...r.

Bardziej szczegółowo

Urząd Miasta w Ostrowcu Świętokrzyskim

Urząd Miasta w Ostrowcu Świętokrzyskim Urząd Miasta w Ostrowcu Świętokrzyskim P 8 K 93 Wersja I KARTA STANOWISKOWA w sprawie: ZŁOŻENIA WNIOSKU O PRZYZNANIE STYPENDIUM SZKOLNEGO / ZASIŁKU SZKOLNEGO 1. Od czego mam zacząć? Należy w Biurze Obsługi

Bardziej szczegółowo

WNIOSEK O WYPŁATĘ ŚWIADCZENIA. Umowa ubezpieczenia HILIFE oraz OCHRONA PLUS

WNIOSEK O WYPŁATĘ ŚWIADCZENIA. Umowa ubezpieczenia HILIFE oraz OCHRONA PLUS WNIOSEK O WYPŁATĘ ŚWIADCZENIA Umowa ubezpieczenia HILIFE oraz OCHRONA PLUS Wniosek o wypłatę świadczenia należy przesłać na następujący adres: Raiffeisen-Leasing Polska S.A. ul. Prosta 51 00-838 Warszawa

Bardziej szczegółowo

WNIOSEK O WYPŁATĘ ŚWIADCZENIA

WNIOSEK O WYPŁATĘ ŚWIADCZENIA WNIOSEK O WYPŁATĘ ŚWIADCZENIA 2. W celu uniknięcia wydłużenia procesu rozpatrywania roszczenia prosimy upewnić się, że wniosek został wypełniony kompletnie i dołączone zostały wszystkie wymagane dokumenty

Bardziej szczegółowo

PROJEKT. UCHWAŁA NR RADY MIASTA I GMINY WYSOKA z dnia

PROJEKT. UCHWAŁA NR RADY MIASTA I GMINY WYSOKA z dnia PROJEKT UCHWAŁA NR RADY MIASTA I GMINY WYSOKA z dnia w sprawie środków finansowych przeznaczonych na pomoc zdrowotną dla nauczycieli, rodzajów świadczeń przyznawanych w ramach tej pomocy oraz warunków

Bardziej szczegółowo

Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej posiadaczy pojazdów mechanicznych w ruchu zagranicznym Zielona Karta

Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej posiadaczy pojazdów mechanicznych w ruchu zagranicznym Zielona Karta Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej posiadaczy pojazdów mechanicznych w ruchu zagranicznym Zielona Karta Twój majątek Ogólne warunki ubezpieczenia Zadzwoń do nas 801 28 28 28 z telefonu komórkowego

Bardziej szczegółowo

Jeżeli T, charakter, w jakim wystepuje przedstawiciel: Opiekun Kurator procesowy Inne (uściślić tutaj):

Jeżeli T, charakter, w jakim wystepuje przedstawiciel: Opiekun Kurator procesowy Inne (uściślić tutaj): Ostatnia zmiana marzec 2011 CYWILNA POMOC PRAWNA - Pomoc Prawna Online formularz upoważnienia CIV/LAO Użyj niniejszego formularza, jeżeli chcesz złożyć wniosek o cywilną pomoc prawną korzystając z Pomocy

Bardziej szczegółowo

Zgłaszanie roszczenia

Zgłaszanie roszczenia Zgłaszanie roszczenia Jeśli odniesiesz obrażenia w pracy, zawsze udzielimy Ci pomocy. Jeśli odniesiesz obrażenia w pracy, zawsze udzielimy Ci pomocy. www.wcb.mb.ca Niniejsza publikacja ma jedynie charakter

Bardziej szczegółowo

PROGRAMY UBEZPIECZEŃ WARSZAWSKIEGO UNIWERSTYSTEU MEDYCZNEGO ROK AKADEMICKI 2016/2017. Ubezpieczenie NNW

PROGRAMY UBEZPIECZEŃ WARSZAWSKIEGO UNIWERSTYSTEU MEDYCZNEGO ROK AKADEMICKI 2016/2017. Ubezpieczenie NNW PROGRAMY UBEZPIECZEŃ WARSZAWSKIEGO UNIWERSTYSTEU MEDYCZNEGO ROK AKADEMICKI 2016/2017 Ubezpieczenie NNW Ubezpieczyciel: STU ERGO HESTIA SA Suma ubezpieczenia 40 000 zł ZAKRES UBEZPIECZENIA 1. Wypłata świadczeń

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA Nr / /2014 RADY GMINY ROKIETNICA z dnia.. 2014 roku

UCHWAŁA Nr / /2014 RADY GMINY ROKIETNICA z dnia.. 2014 roku UCHWAŁA Nr / /2014 RADY GMINY ROKIETNICA z dnia.. 2014 roku PROJEKT w sprawie: określenia rodzaju świadczeń przyznawanych w ramach pomocy zdrowotnej dla nauczycieli korzystających z opieki zdrowotnej oraz

Bardziej szczegółowo

WNIOSEK O PRZYZNANIE POMOCY

WNIOSEK O PRZYZNANIE POMOCY WNIOSEK O PRZYZNANIE POMOCY Prosimy o wypełnienie wniosku na komputerze lub czytelnie pismem ręcznym (w miarę możliwości drukowanymi literami). Prosimy o przekreślenie rubryk zawierających informacje,

Bardziej szczegółowo

R E G U L A M I N. WARSZAWA, dnia 1 lutego 2010 r.

R E G U L A M I N. WARSZAWA, dnia 1 lutego 2010 r. R E G U L A M I N Zasad funkcjonowania oraz warunków korzystania z Funduszu Pomocy Funkcjonariuszom i Pracownikom Służby Więziennej oraz członkom ich rodzin WARSZAWA, dnia 1 lutego 2010 r. 2 POSTANOWIENIA

Bardziej szczegółowo

Nazwisko. Miejsce zamieszkania Telefon Miejscowość Kod pocztowy

Nazwisko. Miejsce zamieszkania Telefon Miejscowość Kod pocztowy Nazwa organu właściwego prowadzącego postępowanie w sprawie świadczeń rodzinnych: Adres: Ośrodek Pomocy Społecznej Dział Świadczeń i Funduszu Rodzinnych Alimentacyjnego 49-200 Grodków, ul. Rynek 1 tel

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 27 czerwca 2013 r. Poz. 737

Warszawa, dnia 27 czerwca 2013 r. Poz. 737 Warszawa, dnia 27 czerwca 2013 r. Poz. 737 OBWIESZCZENIE MARSZAŁKA SEJMU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ z dnia 5 kwietnia 2013 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o zaopatrzeniu z tytułu wypadków

Bardziej szczegółowo

Wyprawka szkolna 2013

Wyprawka szkolna 2013 ..........., dnia... /imię i nazwisko Wnioskodawcy/.............. /adres zamieszkania/ /PESEL Wnioskodawcy/ Wniosek składa: rodzic ucznia (prawny opiekun, rodzic zastępczy) nauczyciel* pracownik socjalny*

Bardziej szczegółowo

I. Prawo do uzyskiwania informacji o wyborach

I. Prawo do uzyskiwania informacji o wyborach Warszawa, dnia 5 sierpnia 2015 r. PAŃSTWOWA KOMISJA WYBORCZA ZPOW-503-44/15 Informacja o uprawnieniach wyborców niepełnosprawnych w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej

Bardziej szczegółowo

USTAWA z dnia 30 października 2002 r. o zaopatrzeniu z tytułu wypadków lub chorób zawodowych powstałych w szczególnych okolicznościach

USTAWA z dnia 30 października 2002 r. o zaopatrzeniu z tytułu wypadków lub chorób zawodowych powstałych w szczególnych okolicznościach Kancelaria Sejmu s. 1/5 USTAWA z dnia 30 października 2002 r. o zaopatrzeniu z tytułu wypadków lub chorób zawodowych powstałych w szczególnych okolicznościach Art. 1. Ustawa określa: 1) rodzaje wypadków

Bardziej szczegółowo

Informacja o uprawnieniach wyborców niepełnosprawnych w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej, zarządzonych na dzień 10 maja 2015 r.

Informacja o uprawnieniach wyborców niepełnosprawnych w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej, zarządzonych na dzień 10 maja 2015 r. PAŃSTWOWA KOMISJA WYBORCZA Warszawa, dnia 4 lutego 2015 r. ZPOW-603-1/15 Informacja o uprawnieniach wyborców niepełnosprawnych w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej, zarządzonych na dzień 10

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ZAKŁADOWEGO FUNDUSZU ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH W ZESPOLE SZKÓŁ W TUCHLINIE. Podstawa prawna

REGULAMIN ZAKŁADOWEGO FUNDUSZU ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH W ZESPOLE SZKÓŁ W TUCHLINIE. Podstawa prawna REGULAMIN ZAKŁADOWEGO FUNDUSZU ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH W ZESPOLE SZKÓŁ W TUCHLINIE 1 Podstawa prawna 1. Ustawa Karta Nauczyciela z dnia 26 stycznia 1982r. (Dz. U. z 2006r. Nr 97, poz. 674). 2. Ustawa z dnia

Bardziej szczegółowo