Ksi¹ kê dedykujê Mamie

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Ksi¹ kê dedykujê Mamie"

Transkrypt

1

2 Ksi¹ kê dedykujê Mamie 5

3 6

4 SPIS TREŚCI Wykaz skrótów I. Kary porządkowe Wzór nr 1. Upoważnienie do dokonywania czynności z zakresu prawa pracy w sprawie nakładania kar porządkowych Wzór nr 2. Notatka z wysłuchania pracownika przed ukaraniem karą porządkową Wzór nr 3. Zawiadomienie o wymierzeniu kary regulaminowej Wzór nr 4. Sprzeciw pracownika od decyzji pracodawcy o wymierzeniu kary porządkowej Wzór nr 5. Pismo pracodawcy skierowane do zakładowej organizacji związkowej o zajęcie stanowiska w sprawie kary porządkowej Wzór nr 6. Decyzja pracodawcy o rozpatrzeniu sprzeciwu od decyzji o ukaraniu pracownika Wzór nr 7. Wniosek o uznanie kary porządkowej za niebyłą II. Ochrona kobiet Wzór nr 1. Wniosek pracownicy o urlop macierzyński Wzór nr 2. Rezygnacja pracownicy z części urlopu macierzyńskiego Wzór nr 3. Wniosek pracownika ojca o udzielenie urlopu macierzyńskiego Wzór nr 4. Informacja pracodawcy o udzieleniu urlopu macierzyńskiego ojcu dziecka Wzór nr 5. Wniosek o udzielenie urlopu ojcowskiego Wzór nr 6. Wniosek o udzielenie dodatkowego urlopu macierzyńskiego Wzór nr 7. Wniosek pracownika o podjęcie pracy w trakcie trwania dodatkowego urlopu macierzyńskiego Wzór nr 8. Wniosek pracownicy o przerwanie urlopu macierzyńskiego Wzór nr 9. Wniosek pracownika o udzielenie urlopu wychowawczego Wzór nr 10. Wniosek pracownika o udzielenie urlopu wychowawczego na dziecko wymagające szczególnej opieki Wzór nr 11. Oświadczenie drugiego rodzica/opiekuna o niekorzystaniu z urlopu wychowawczego

5 Spis treści Wzór nr 12. Oświadczenie pracownika o nieposiadaniu innych tytułów do ubezpieczenia w okresie urlopu wychowawczego oraz prawa do renty lub emerytury Wzór nr 13. Udzielenie urlopu wychowawczego przez pracodawcę Wzór nr 14. Odwołanie pracownika z urlopu wychowawczego Wzór nr 15. Oświadczenie o wyrażeniu zgody przez pracownicę opiekującą się dzieckiem do lat 4 na pracę w porze nocnej i godzinach nadliczbowych (oświadczenie wymagane w trybie art k.p.) Wzór nr 16. Oświadczenie pracownika/opiekuna dziecka w wieku do 4 lat o korzystaniu z uprawnień do pracy w wymiarze do 8 godzin (oświadczenie w trybie art. 148 pkt 3 k.p.) Wzór nr 17. Wniosek o obniżenie wymiaru czasu pracy Wzór nr 18. Informacja pracodawcy o obniżeniu wymiaru czasu pracy III. Pełnomocnictwo i pisma związane z pełnomocnictwem Wzór nr 1. Pełnomocnictwo Wzór nr 2. Wniosek o ustanowienie pełnomocnika z urzędu Wzór nr 3. Pismo odwołujące pełnomocnictwo Wzór nr 4. Pismo zawiadamiające sąd o odwołaniu pełnomocnictwa IV. Pisma związane z ewentualnym wytoczeniem powództwa Wzór nr 1. Wniosek o zabezpieczenie dowodu Wzór nr 2. Wniosek powoda zobowiązujący pozwanego do przedstawienia dowodu w sprawie Wzór nr 3. Wniosek o zwolnienie z kosztów sądowych Wzór nr 4. Wniosek o przywrócenie terminu V. Pozew Pozew zagadnienia ogólne Wzór nr 1. Pozew o zapłatę wynagrodzenia wraz z odsetkami Wzór nr 2. Pozew o wypłatę ekwiwalentu za urlop Wzór nr 3. Pozew o uznanie ugody zawartej przed sądem za nieważną Wzór nr 4. Pozew o nawiązanie stosunku pracy w wykonaniu umowy przyrzeczonej (przedwstępnej) Wzór nr 5. Pozew o ustalenie istnienia stosunku pracy Wzór nr 6. Pozew o uznanie wypowiedzenia umowy za bezskuteczne Wzór nr 7. Pozew o przywrócenie do pracy (odwołanie pracownika od rozwiązania umowy o pracę w trybie natychmiastowym) Wzór nr 8. Pozew o ponowne nawiązanie stosunku pracy Wzór nr 8A. Wniosek byłego pracownika o nawiązanie umowy o pracę w trybie art k.p Wzór nr 8B. Pozew pracownika o ponowne nawiązanie stosunku pracy w trybie art k.p Wzór nr 9. Pozew pracodawcy o odszkodowanie z tytułu niezwłocznego rozwiązania umowy o pracę przez pracownika

6 Spis treści Wzór nr 10. Pozew pracodawcy o zapłatę/zwrot nadpłaconego pracownikowi wynagrodzenia Wzór nr 11. Pozew o odszkodowanie z tytułu naruszenia obowiązku równego traktowania w zatrudnieniu Wzór nr 12. Pozew o uchylenie kary porządkowej Wzór nr 13. Pozew o sprostowanie świadectwa pracy Wzór nr 13A. Wniosek o sprostowanie świadectwa pracy Wzór nr 13B. Zawiadomienie pracodawcy skierowane do pracownika o odmowie sprostowania świadectwa pracy Wzór nr 13C. Pozew pracownika o sprostowanie świadectwa pracy Wzór nr 14. Pozew o zapłatę odszkodowania z tytułu niewydania w terminie świadectwa pracy Wzór nr 15. Pozew o uchylenie się od skutków prawnych oświadczenia woli złożonego pod wpływem błędu Wzór nr 15A. Oświadczenie o uchyleniu się od skutków prawnych oświadczenia woli złożonego pod wpływem błędu Wzór nr 15B. Pozew pracownika dotyczący rozwiązania umowy o pracę na zasadzie porozumienia stron dokonanego pod wpływem błędu Wzór nr 16. Pozew o zapłatę z tytułu zakazu konkurencji Wzór nr 17. Pozew o odszkodowanie przysługujące pracownikowi z tytułu śmierci pracodawcy (na podstawie art k.p.) Wzór nr 18. Pozew o zapłatę roszczeń majątkowych przysługujących pracownikowi po śmierci pracodawcy Wzór nr 19. Informacja dla członka rodziny o wygaśnięciu stosunku pracy z powodu śmierci pracownika Wzór nr 20. Pozew o wypłatę praw majątkowych po śmierci pracownika (na podstawie art k.p.) Wzór nr 21. Pozew o wypłatę odprawy pośmiertnej Wzór nr 22. Pozew o wypłatę odprawy emerytalnej (rentowej) Wzór nr 23. Pozew o ponowne zatrudnienie w związku z wygaśnięciem umowy o pracę z powodu tymczasowego aresztowania Wzór nr 24. Pozew o uznanie zdarzenia za wypadek przy pracy Wzór nr 25. Pozew o zapłatę odszkodowania z tytułu wypadku przy pracy Wzór nr 26. Pozew o zapłatę zadośćuczynienia z tytułu wypadku przy pracy Wzór nr 27. Pozew o wypłatę renty uzupełniającej z tytułu wypadku przy pracy Wzór nr 28. Pozew pracodawcy o odszkodowanie z tytułu szkody wyrządzonej przez pracownika VI. Pisma w postępowaniu egzekucyjnym Wzór nr 1. Wniosek o nadanie klauzuli wykonalności Wzór nr 2. Wniosek o wszczęcie egzekucji

7 Spis treści Wzór nr 3. Wniosek do komornika o zwolnienie z zajętego rachunku bankowego środków pieniężnych przeznaczonych na wypłatę wynagrodzeń dla pracowników Wzór nr 4. Skarga pracodawcy na zaniechanie komornika Wzór nr 5. Wniosek o wszczęcie egzekucji w przedmiocie nakazania dłużnikowi nawiązania z wierzycielem stosunku pracy (wniosek o wszczęcie egzekucji w trybie art k.p.c.) VII. Umowy o pracę i klauzule dodatkowe do umów o pracę Pojęcie umowy o pracę Wzór nr 1. Umowa przedwstępna Wzór nr 2. Umowa o pracę na okres próbny Wzór nr 3. Umowa o pracę na czas określony Wzór nr 4. Umowa na czas wykonywania określonej pracy Wzór nr 5. Umowa o pracę na czas nieokreślony Wzór nr 6. Umowa o zatrudnienie na czas zastępowania nieobecnego pracownika Wzór nr 7. Spółdzielczy stosunek pracy (spółdzielcza umowa o pracę) Wzór nr 8. Umowa w celu przygotowania zawodowego Wzór nr 9. Informacja o warunkach zatrudnienia Klauzule dodatkowe do umowy o pracę umowy o zakazie konkurencji Wzór nr 10. Umowa o zakazie konkurencji w trakcie trwania zatrudnienia Wzór nr 11. Umowa o zakazie konkurencji po ustaniu stosunku pracy VIII. Urlopy Wzór nr 1. Wniosek o udzielenie urlopu wypoczynkowego Wzór nr 2. Wniosek o podział urlopu (udzielenie urlopu w częściach) Wzór nr 3. Urlop na żądanie Wzór nr 4. Wniosek pracownika o dokonanie przesunięcia terminu urlopu Wzór nr 5. Zawiadomienie pracownika o przesunięciu terminu urlopu wypoczynkowego dokonanym przez pracodawcę Wzór nr 6. Odwołanie z urlopu Wzór nr 7. Wniosek pracownika o urlop bezpłatny Wzór nr 8. Oświadczenie pracodawcy o udzieleniu urlopu bezpłatnego Wzór nr 9. Udzielenie urlopu bezpłatnego pracownikowi w celu wykonywania pracy u innego pracodawcy Wzór nr 10. Wniosek o udzielenie urlopu bezpłatnego w związku z wyborem na wójta gminy Wzór nr 11. Wniosek o udzielenie urlopu bezpłatnego w związku z wyborem na radnego gminy Wzór nr 12. Zgłoszenie powrotu pracownika do pracy u poprzedniego pracodawcy z powodu wygaśnięcia mandatu Wzór nr 13. Zawiadomienie pracownika przez pracodawcę o wypłacie ekwiwalentu pieniężnego za niewykorzystany urlop wypoczynkowy

8 Spis treści Wzór nr 14. Zawiadomienie pracownika przez pracodawcę o terminie wykorzystania urlopu wypoczynkowego w okresie wypowiedzenia Wzór nr 15. Urlop okolicznościowy IX. Zmiana, ustanie stosunku pracy i przejście zakładu pracy na innego pracodawcę Wzór nr 1. Oferta pracownika dotycząca rozwiązania umowy o pracę na zasadzie porozumienia stron Wzór nr 2. Rozwiązanie stosunku pracy na zasadzie porozumienia stron Wzór nr 3. Rozwiązanie umowy o pracę z pracownikiem zawartej na czas nieokreślony za wypowiedzeniem dokonanym przez pracodawcę Wzór nr 4. Wypowiedzenie umowy zawartej na czas określony Wzór nr 5. Wypowiedzenie umowy o zastępstwo Wzór nr 6. Rozwiązanie umowy o pracę za wypowiedzeniem dokonanym przez pracownika Wzór nr 7. Rozwiązanie umowy o pracę z zastosowaniem skróconego okresu wypowiedzenia (art k.p.) Wzór nr 8. Ustalenie przez strony wcześniejszego terminu rozwiązania umowy o pracę, po dokonanym wypowiedzeniu umowy o pracę (art k.p.) Wzór nr 9. Oświadczenie pracodawcy o zwolnieniu pracownika ze świadczenia pracy w okresie wypowiedzenia Wzór nr 10. Rozwiązanie umowy o pracę bez wypowiedzenia dokonane przez pracodawcę z winy pracownika Wzór nr 11. Rozwiązanie umowy o pracę bez wypowiedzenia dokonane przez pracodawcę bez winy pracownika Wzór nr 12. Rozwiązanie umowy o pracę przez pracownika w trybie natychmiastowym (z winy pracodawcy) Wzór nr 13. Wypowiedzenie warunków umowy o pracę zawartej na czas nieokreślony (tzw. wypowiedzenie zmieniające) Wzór nr 14. Wypowiedzenie warunków pracy i płacy (wypowiedzenie zmieniające) związane z wprowadzeniem nowego układu zbiorowego pracy/regulaminu wynagradzania Wzór nr 15. Przejście zakładu pracy na innego pracodawcę Wzór A. Informacja dla pracownika o przejściu zakładu pracy na innego pracodawcę, gdy u pracodawców nie działają zakładowe organizacje związkowe Wersja II wzoru A. Zawiadomienie pracownika o przejściu zakładu pracy na innego pracodawcę, gdy u żadnego z pracodawców nie działają zakładowe organizacje związkowe Wzór nr 16. Rozwiązanie stosunku pracy przez pracownika w trybie art k.p. (za siedmiodniowym uprzedzeniem) Wzór nr 17. Oświadczenie o cofnięciu rozwiązania umowy o pracę

9 Spis treści Wzór nr 18. Pismo pracodawcy zawiadamiające pracownika o wygaśnięciu umowy o pracę Wzór nr 19. Informacja dla pracownika o wygaśnięciu stosunku pracy z powodu śmierci pracodawcy Wzór nr 20. Informacja dla członka rodziny o wygaśnięciu stosunku pracy z powodu śmierci pracownika Wzór nr 21. Świadectwo pracy

10 I. KARY PORZ DKOWE 15

11 16

12 Wzór nr 1. Upoważnienie do dokonywania czynności z zakresu prawa pracy w sprawie nakładania kar porządkowych Wzór nr 1 Upowa nienie do dokonywania czynności z zakresu prawa pracy w sprawie nak³adania kar porz¹dkowych Komentarz Odpowiedzialność porządkowa pracownika sprowadza się do zastosowania wobec niego środków dyscyplinujących, jakimi są kary porządkowe, które mają charakter sankcji typu represyjnego i stanowią instrument karania stosowany przez pracodawcę. Zastosowanie jej nie jest jednak uzależnione od wyrządzenia pracodawcy szkody przez pracownika. Odpowiedzialność ta regulowana jest przepisami kodeksu pracy (art k.p.). Przy zagadnieniu kar porządkowych należy zaznaczyć, że za jedno przewinienie może być wobec pracownika zastosowana tylko i wyłącznie jedna kara. Ponadto ustawodawca przedstawił zamknięty katalog kar porządkowych pracodawca nie może stosować wobec pracownika innych kar porządkowych poza tymi, które wynikają z kodeksu pracy, a karami tymi są: upomnienia, nagany i kara pieniężna. Inny charakter ma odpowiedzialność wynikająca z pragmatyk służbowych; nie stanowi ona jednak przedmiotu niniejszego opracowania. Kodeks pracy wyróżnia dwa rodzaje kar porządkowych niemajątkowe (upomnienie i nagana) i majątkowe (kara pieniężna). Rozróżnienie kar na majątkowe i niemajątkowe ma istotne znaczenie. Otóż, kodeks pracy nie zawiera konkretyzacji, jaka kara winna być zastosowana za poszczególne przewinienie, które skutkuje odpowiedzialnością niemajątkową. Z tego też względu zakres stosowania kar niemajątkowych jest szerszy niż zakres stosowania kary pieniężnej. Karę upomnienia i nagany stosuje się w razie nieprzestrzegania przez pracownika: 1) ustalonej organizacji i porządku w procesie pracy, 2) przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy, 3) przepisów przeciwpożarowych, 4) przyjętego sposobu potwierdzania przybycia i obecności w pracy oraz usprawiedliwiania nieobecności w pracy. Z kolei okoliczności nagannego zachowania pracownika, za które może zostać nałożona na niego kara majątkowa (pieniężna), są w kodeksie pracy wyliczone taksatywnie i nie można kary tej stosować za inne przewinienie dokonane przez pracownika. Karę pieniężną pracodawca może zastosować tylko i wyłącznie w wypadku: 1) nieprzestrzegania przez pracownika przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy lub przepisów przeciwpożarowych, 2) opuszczenia przez pracownika bez usprawiedliwienia miejsca pracy, 3) stawienia się do pracy pracownika w stanie nietrzeźwości lub spożywania alkoholu w miejscu pracy. 17

13 I. Kary porządkowe Kara pieniężna za jedno przewinienie oraz za każdy dzień nieusprawiedliwionej nieobecności nie może być wyższa od jednodniowego wynagrodzenia. Z tego też względu w przypadku kilkudniowej nieusprawiedliwionej nieobecności pracownika pracodawca może za każdy dzień nieobecności zastosować karę pieniężną tej samej wysokości. Łącznie kary pieniężne nie mogą jednak przekroczyć dziesiątej części wynagrodzenia przypadającego do wypłaty po dokonaniu potrąceń wynikających z art pkt 1 3 k.p. Kodeks pracy przyjął sformalizowany sposób nakładania kary na pracownika, wprowadzając jednocześnie terminy, których upływ pozbawia pracodawcę możliwości wyciągnięcia wobec pracownika sankcji dyscyplinujących kara może być wymierzona w terminie 2 tygodni od powzięcia wiadomości, lecz nie później niż 3 miesiące od dnia dopuszczenia się danego naruszenia. Przed zastosowaniem kary porządkowej konieczne jest wysłuchanie pracownika. Celem tej instytucji jest zobiektywizowanie decyzji przełożonych oraz umożliwienie pracownikowi złożenia wyjaśnień w istotnej dla niego sprawie. Dlatego też wysłuchanie pracownika musi być uprzednie w stosunku do zastosowania kary. Pracodawca zobowiązany jest stworzyć warunki, określając miejsce i czas złożenia wyjaśnień. Wysłuchanie pracownika może być dokonane w dowolnej formie: pracownik może zrobić to ustnie, może też złożyć swoje wyjaśnienia w formie pisemnej. Z uwagi na to, że wysłuchanie jest przywilejem pracownika, może on z tego uprawnienia zrezygnować. W takiej sytuacji wysłuchanie pracownika nie jest bezwzględną przesłanką warunkującą zastosowanie kary. Pragnąc zapobiec ewentualnym ucieczkom pracowników w krótkotrwałe choroby, które uniemożliwiałyby ich wysłuchanie, a tym samym ukaranie, ustawodawca w art k.p. stanowi, że jeżeli z powodu nieobecności w pracy pracownik nie może zostać wysłuchany, bieg 2-tygodniowego terminu nie rozpoczyna się, a rozpoczęty ulega zawieszeniu do dnia stawienia się pracownika do pracy. Przerwanie czy zawieszenie biegu terminu do ukarania pracownika odnosi się wyłącznie do okresu 2-tygodniowego. Nieobecność pracownika w pracy nie ma natomiast wpływu na bieg 3-miesięcznego terminu. Po wysłuchaniu pracownika pracodawca może zgodnie z prawem nałożyć na niego karę porządkową. O zastosowanej karze pracodawca zawiadamia pracownika na piśmie, wskazując rodzaj naruszenia obowiązków pracowniczych, datę dopuszczenia się tego naruszenia przez pracownika oraz poucza go o prawie zgłoszenia sprzeciwu i terminie do jego wniesienia (nasuwa się tutaj konkluzja, że jakiekolwiek upomnienie pracownika dokonane ustnie przez pracodawcę dotyczące nieprawidłowego wykonywania obowiązków pracowniczych bez zachowania trybu nałożenia tej kary nie jest karą porządkową w rozumieniu przepisów kodeksu pracy). Pracownik, który nie zgadza się z nałożoną karą, może w terminie 7 dni od dnia zawiadomienia go o ukaraniu wnieść do pracodawcy sprzeciw. Sposób wniesienia sprzeciwu nie wymaga żadnej szczególnej formy. Ponadto termin 7-dniowy nie podlega zawieszeniu ani przywróceniu wskutek jakichkolwiek okoliczności. Jego upływ powoduje, że pracodawca może odrzucić sprzeciw bez jego merytorycznego rozpoznania. Podstawą wniesienia sprzeciwu jest uznanie przez pracownika, że zastosowanie kary nastąpiło z naruszeniem przepisów prawa. Pracownik może zatem podnosić, że: 18

14 Wzór nr 1. Upoważnienie do dokonywania czynności z zakresu prawa pracy w sprawie nakładania kar porządkowych 1) brak jest podstawy faktycznej wymierzenia kary (pracownik wskazuje, iż nie dopuścił się konkretnego przekroczenia), 2) zachowanie pracownika nie było przez niego zawinione, 3) naruszono zasady formalne zastosowania kary (nastąpiło przekroczenie terminów obowiązujących przy nakładaniu kar, nie wysłuchano pracownika itp.). Ustawodawca określił prawo pracodawcy do ustosunkowania się do zarzutów pracownika w terminie 14 dni. W tym czasie pracodawca, po uprzednim rozpatrzeniu stanowiska reprezentującej pracownika zakładowej organizacji związkowej, może uwzględnić lub odrzucić sprzeciw. Stanowisko organizacji związkowej ma charakter opiniodawczy. Naruszenie jednak tego trybu konsultacji należy traktować jako wadliwe rozpatrzenie sprzeciwu. W razie uchybienia temu terminowi przez pracodawcę uznaje się, że sprzeciw został uwzględniony. Ustawodawca przyznał pracownikowi prawo odwołania się od decyzji pracodawcy do sądu pracy (właściwy rzeczowo zawsze jest sąd rejonowy sąd pracy) o uchylenie kary w terminie 14 dni od dnia zawiadomienia go o odrzuceniu sprzeciwu. Termin ten jest terminem zawitym, a więc nieprzywracalnym w żadnym wypadku (brak tutaj obowiązku pouczenia pracownika o terminie wniesienia powództwa, jak to ma miejsce przy sprzeciwie art. 110 k.p.). Podstawą wniesienia stosownego powództwa do sądu jest jednak wyczerpanie wskazanego powyżej trybu postępowania (tryb reklamacyjny jest obowiązkowy). Jeżeli bowiem pracownik wniesie sprzeciw bezpośrednio do sądu, w formie pozwu o uchylenie kary, to w takiej sytuacji sąd winien taki pozew przekazać pracodawcy, uznając, że formalnie jest to sprzeciw w rozumieniu art k.p. (w doktrynie prawa pracy można spotkać się również z innym poglądem). W wyniku złożenia pozwu o uchylenie kary porządkowej sąd nie rozstrzyga o jej złagodzeniu lub zastosowaniu innej kary. Jest on bowiem jedynie organem odwoławczym od kar zastosowanych przez pracodawcę. Orzeka mianowicie, czy zastosowanie kary nastąpiło z naruszeniem prawa, czy też nie. Zgodnie z przepisami kodeksu pracy zawiadomienie o ukaraniu pozostawia się w aktach osobowych pracownika. Jednakże po roku nienagannej pracy, przez co należy rozumieć rok pracy bez kolejnego ukarania karą porządkową a więc w przypadku kolejnego ukarania karą poprzednia mimo upływu roku pozostaje karę uważa się za niebyłą, a odpis zawiadomienia o ukaraniu pracodawca winien usunąć z akt osobowych. Kary nałożone np. przez dozór techniczny, izbę skarbową czy inspekcję pracy nie mają tutaj znaczenia, ponieważ nie są to kary porządkowe w rozumieniu kodeksu pracy. Pracodawca może z własnej inicjatywy lub na wniosek reprezentującej pracownika zakładowej organizacji związkowej uznać karę za niebyłą przed terminem upływu jednego roku nienagannej pracy. Jeżeli pracodawca zastosował karę, naruszając terminy i tryb jej zastosowania, a pracownik nie złożył sprzeciwu i następnie nie odwołał się do sądu, kara staje się skuteczna. 19

ODPOWIEDZIALNOŚĆ PORZĄDKOWA I ODPOWIEDZIALNOŚĆ DYSCYPLINARNA NAUCZYCIELI

ODPOWIEDZIALNOŚĆ PORZĄDKOWA I ODPOWIEDZIALNOŚĆ DYSCYPLINARNA NAUCZYCIELI ODPOWIEDZIALNOŚĆ PORZĄDKOWA I ODPOWIEDZIALNOŚĆ DYSCYPLINARNA NAUCZYCIELI ustawa z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (KP) ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (KN) Odpowiedzialność porządkowa

Bardziej szczegółowo

Kara porządkowa - Kodeks pracy

Kara porządkowa - Kodeks pracy Kara porządkowa - Kodeks pracy Opracowanie: Maria Węglowska - Wojt Pracownik czyli kto? Osoba fizyczna zatrudniona na podstawie umowy o pracę, powołania, wyboru, mianowania lub spółdzielczej umowy o pracę.

Bardziej szczegółowo

Autorzy Przedmowa Wykaz skrótów Część

Autorzy Przedmowa Wykaz skrótów Część Spis treści Autorzy... Przedmowa... Wykaz skrótów... IX XI XIII Część I. Wzory pism procesowych... 1 Rozdział 1. Wzory pism w postępowaniu pojednawczym przed sądem pracy i zakładową komisją pojednawczą...

Bardziej szczegółowo

Jak nałożyć karę porządkową? odpowiedzialność porządkowa pracownika

Jak nałożyć karę porządkową? odpowiedzialność porządkowa pracownika VII EDYCJA Konwent Prawa Pracy r.pr. Agata Kamińska Jak nałożyć karę porządkową? odpowiedzialność porządkowa pracownika 1 1 Odpowiedzialność porządkowa pracownikaco to takiego? Uprawnienie pracodawcy,

Bardziej szczegółowo

Prawa pracownicze (10). Kary porządkowe. Wpisany przez SCG Sob, 23 kwi 2016

Prawa pracownicze (10). Kary porządkowe. Wpisany przez SCG Sob, 23 kwi 2016 Brak podpisu na liście obecności, nieprzestrzeganie przepisów BHP i przeciwpożarowych, picie alkoholu w pracy mogą skończyć się dla każdego pracownika nałożeniem kary porządkowej. Dotyczy to także pracowników

Bardziej szczegółowo

Wzorcowa dokumentacja kadrowa ponad 200 wzorów

Wzorcowa dokumentacja kadrowa ponad 200 wzorów Wzorcowa dokumentacja kadrowa ponad 200 wzorów ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Renata Mroczkowska, Patrycja Potocka-Szmoń

Bardziej szczegółowo

Spis treści. Przedmowa... Wykaz skrótów...

Spis treści. Przedmowa... Wykaz skrótów... Przedmowa... Wykaz skrótów... XI XIII Rozdział I. Umowy i inne zdarzenia związane z powstaniem stosunku pracy... 1 1. Zaproszenie do rozpoczęcia rokowań w przedmiocie umowy o pracę... 3 2. Oferta zawarcia

Bardziej szczegółowo

Rozdział 1 Ogólna charakterystyka wypowiedzenia warunków pracy lub płacy str. 25

Rozdział 1 Ogólna charakterystyka wypowiedzenia warunków pracy lub płacy str. 25 Spis treści Wykaz skrótów str. 15 Wstęp str. 17 Rozdział 1 Ogólna charakterystyka wypowiedzenia warunków pracy lub płacy str. 25 1. Uwagi wstępne str. 25 2. Funkcje wypowiedzenia zmieniającego str. 25

Bardziej szczegółowo

Odpowiedzialność pracownika

Odpowiedzialność pracownika Odpowiedzialność pracownika Odpowiedzialność pracownika oznacza, że pracodawca może stosować wobec pracownika określone sankcje za naganne wywiązywanie się z obowiązków pracowniczych. Nazwa tej odpowiedzialności

Bardziej szczegółowo

WYNAGRODZENIE ZA PRACĘ

WYNAGRODZENIE ZA PRACĘ WYNAGRODZENIE ZA PRACĘ Pracodawca zatrudniający co najmniej 20 pracowników ustala warunki wynagradzania za pracę w regulaminie wynagradzania. Pracownik nie może zrzec się prawa do wynagrodzenia ani przenieść

Bardziej szczegółowo

DZIAŁ CZWARTY OBOWIĄZKI PRACODAWCY I PRACOWNIKA. Rozdział I. Obowiązki pracodawcy

DZIAŁ CZWARTY OBOWIĄZKI PRACODAWCY I PRACOWNIKA. Rozdział I. Obowiązki pracodawcy DZIAŁ CZWARTY OBOWIĄZKI PRACODAWCY I PRACOWNIKA Rozdział I Obowiązki pracodawcy Art. 94. Pracodawca jest obowiązany w szczególności: 1) zaznajamiać pracowników podejmujących pracę z zakresem ich obowiązków,

Bardziej szczegółowo

Spis treści. Część A. Pytania egzaminacyjne. Wykaz skrótów

Spis treści. Część A. Pytania egzaminacyjne. Wykaz skrótów Spis treści Wykaz skrótów XI Część A. Pytania egzaminacyjne Dział I. Przepisy ogólne 1 Pytanie 1 13 Dział II. Stosunek pracy 8 Pytanie 14 78 Dział III. Wynagrodzenie za pracę i inne świadczenia 40 Pytanie

Bardziej szczegółowo

Na podstawie art. 97 4 Kodeksu pracy zarządza się, co następuje:

Na podstawie art. 97 4 Kodeksu pracy zarządza się, co następuje: ROZPORZĄDZENIE MINISTRA PRACY I POLITYKI SOCJALNEJ z dnia 15 maja 1996 r. w sprawie szczegółowej treści świadectwa pracy oraz sposobu i trybu jego wydawania i prostowania. (Dz. U. z 1996 r. Nr 60, poz.

Bardziej szczegółowo

9. Przyczyna wypowiedzenia i rozwiązania umowy bez wypowiedzenia

9. Przyczyna wypowiedzenia i rozwiązania umowy bez wypowiedzenia Spis treści Wykaz skrótów Wykaz aktów prawnych Wstęp Kodeks pracy Dział drugi. Stosunek pracy Rozdział II. Umowa o pracę Oddział 2: Przepisy ogólne o rozwiązaniu umowy o pracę Art. 30. Rozwiązanie umowy

Bardziej szczegółowo

Odpowiedzialność pracownika za działania naruszające ochronę danych osobowych

Odpowiedzialność pracownika za działania naruszające ochronę danych osobowych 1 Obowiązki pracownika... 3 Zwolnienie pracownika... 4 Upomnienie lub nagana... 5 Kara porządkowa... 6 Odwołanie od decyzji... 7 Pracodawca może zwolnić pracownika, który naruszy reguły przetwarzania danych

Bardziej szczegółowo

Wykaz skrótów Literatura. Kodeks pracy 1

Wykaz skrótów Literatura. Kodeks pracy 1 Przedmowa Wykaz skrótów Literatura XIII XV XVII Kodeks pracy 1 Rozdział I. Źródła prawa pracy 3 Tabl. 1. Hierarchia źródeł prawa pracy 3 Tabl. 2. Zasada uprzywilejowania pracownika 4 Tabl. 3. Zawieszenie

Bardziej szczegółowo

ISBN:

ISBN: Rozdział I. Zagadnienia ogólne 1. Źródła prawa pracy Diagram nr 1 - Hierarchia źródeł prawa pracy 2. Zasada uprzywilejowania pracownika Diagram nr 2 - Stosowanie zasady uprzywilejowania pracownika Diagram

Bardziej szczegółowo

DZIAŁ CZWARTY OBOWIĄZKI PRACODAWCY I PRACOWNIKA. Rozdział I Obowiązki pracodawcy

DZIAŁ CZWARTY OBOWIĄZKI PRACODAWCY I PRACOWNIKA. Rozdział I Obowiązki pracodawcy DZIAŁ CZWARTY OBOWIĄZKI PRACODAWCY I PRACOWNIKA Rozdział I Obowiązki pracodawcy Art. 94. Pracodawca jest obowiązany w szczególności: 1) zaznajamiać pracowników podejmujących pracę z zakresem ich obowiązków,

Bardziej szczegółowo

PODSTAWY PRAWA PRACY SEMESTR I

PODSTAWY PRAWA PRACY SEMESTR I PODSTAWY PRAWA PRACY SEMESTR I L.p. TEMAT 1 przedmiot i funkcje prawa pracy pojecie prawo pracy funkcje prawa pracy podstawowe zasady prawa pracy 2 Źródła prawa pracy źródła prawa pracy- konstytucja RP,

Bardziej szczegółowo

SPIS TREŚCI. Wykaz skrótów... Przedmowa...

SPIS TREŚCI. Wykaz skrótów... Przedmowa... SPIS TREŚCI Wykaz skrótów... Przedmowa... XIII XIX Rozdział I. Źródła prawa pracy... 1 1. Zagadnienia ogólne... 2 2. Charakter prawny norm prawa pracy... 4 3. Źródła prawa pracy... 4 I. Źródła powszechnego

Bardziej szczegółowo

Kurs Kadry wersja e-learningowa

Kurs Kadry wersja e-learningowa Kurs Kadry wersja e-learningowa Program: Moduł I Nawiązanie stosunku pracy 1. Rekrutacja obowiązki i uprawnienia pracodawcy 2. Obowiązki związane z zatrudnieniem pracownika 3. Umowy o pracę a. Zawarcie

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 30 grudnia 2016 r. Poz ROZPORZĄDZENIE MINISTRA RODZINY, PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEj 1) z dnia 30 grudnia 2016 r.

Warszawa, dnia 30 grudnia 2016 r. Poz ROZPORZĄDZENIE MINISTRA RODZINY, PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEj 1) z dnia 30 grudnia 2016 r. DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Warszawa, dnia 30 grudnia 2016 r. Poz. 2292 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA RODZINY, PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEj 1) z dnia 30 grudnia 2016 r. w sprawie świadectwa pracy

Bardziej szczegółowo

Prawo pracy. Wydanie 16. Autor: Małgorzata Barzycka-Banaszczyk

Prawo pracy. Wydanie 16. Autor: Małgorzata Barzycka-Banaszczyk Prawo pracy. Wydanie 16. Autor: Małgorzata Barzycka-Banaszczyk Wykaz skrótów Przedmowa Rozdział I. Źródła prawa pracy 1. Zagadnienia ogólne 2. Charakter prawny norm prawa pracy 3. Źródła prawa pracy I.

Bardziej szczegółowo

ŚWIADECTWO PRACY 1. Stwierdza się, Ŝe... (imię i nazwisko pracownika)

ŚWIADECTWO PRACY 1. Stwierdza się, Ŝe... (imię i nazwisko pracownika) ...... (pracodawca oraz jego siedziba lub miejsce zamieszkania)... (numer REGON-EKD) ŚWIADECTWO PRACY (miejscowość, data) 1. Stwierdza się, Ŝe... (imię i nazwisko pracownika) imiona rodziców... urodzony...

Bardziej szczegółowo

... ŚWIADECTWO PRACY. 1. Stwierdza się, że... (imię (imiona) i nazwisko pracownika) imiona rodziców... urodzony...

... ŚWIADECTWO PRACY. 1. Stwierdza się, że... (imię (imiona) i nazwisko pracownika) imiona rodziców... urodzony... .......................................................... (pracodawca oraz jego siedziba (miejscowość i data) lub miejsce zamieszkania)............................ (numer REGON - PKD) ŚWIADECTWO PRACY

Bardziej szczegółowo

Odprawy i odszkodowania - oskładkowanie i opodatkowanie

Odprawy i odszkodowania - oskładkowanie i opodatkowanie Odprawy i odszkodowania - oskładkowanie i opodatkowanie radca prawny Agata Kamińska KIEDY ODSZKODOWANIE? KIEDY ODPRAWA? ODSZKODOWANIE W PRAWIE PRACY co do zasady w określonej wysokości niezależnie od wartości

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 30 maja 2017 r. Poz Rozporządzenie Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej 1) z dnia 24 maja 2017 r.

Warszawa, dnia 30 maja 2017 r. Poz Rozporządzenie Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej 1) z dnia 24 maja 2017 r. DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Warszawa, dnia 30 maja 2017 r. Poz. 1044 Rozporządzenie Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej 1) z dnia 24 maja 2017 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie

Bardziej szczegółowo

Tekst z systemu Legalis (Wydawnictwo C.H.Beck) - 30/01/2012

Tekst z systemu Legalis (Wydawnictwo C.H.Beck) - 30/01/2012 Tekst z systemu Legalis (Wydawnictwo C.H.Beck) - 30/0/202 brzmienie od 20-2-07 Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej w sprawie szczegółowej treści świadectwa pracy oraz sposobu i trybu jego

Bardziej szczegółowo

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Powiatowy Urząd Pracy w Iławie, ul. 1 Maja 8b, 14-200 Iława, tel./fax. (89) 649 55 02 www.pup.ilawa.pl,urzad@pup.ilawa.pl

Bardziej szczegółowo

SPIS TREŚCI. Wykaz skrótów... 13. Od Autorki... 15. Część pierwsza OGÓLNA

SPIS TREŚCI. Wykaz skrótów... 13. Od Autorki... 15. Część pierwsza OGÓLNA Spis treści SPIS TREŚCI Wykaz skrótów.......................................................... 13 Od Autorki.............................................................. 15 Część pierwsza OGÓLNA ROZDZIAŁ

Bardziej szczegółowo

Świadczenia pieniężne ze stosunku pracy 2015 Instruktaż naliczania

Świadczenia pieniężne ze stosunku pracy 2015 Instruktaż naliczania Patrycja Potocka-Szmoń Agnieszka Kraszewska-Godziątkowska Świadczenia pieniężne ze stosunku pracy 2015 Instruktaż naliczania komentarz, przykłady, dokumentacja z suplementem elektronicznym Stan prawny:

Bardziej szczegółowo

Spis treści. Wykaz skrótów 11 Wstęp 13

Spis treści. Wykaz skrótów 11 Wstęp 13 Spis treści Wykaz skrótów 11 Wstęp 13 Rozdział 1. Czynności poprzedzające zatrudnienie pracownika 15 1.1. Proces rekrutacyjny - ochrona danych osobowych 15 1.1.1. Zgromadzenie dokumentów w formie papierowej

Bardziej szczegółowo

Prawo pracy. Podręcznik dla studentów, wyd. 3. Autorzy: Urszula Jackowiak, Waldemar Uziak, Alina Wypych-Żywicka. Wydawnictwo: Wolters Kluwer

Prawo pracy. Podręcznik dla studentów, wyd. 3. Autorzy: Urszula Jackowiak, Waldemar Uziak, Alina Wypych-Żywicka. Wydawnictwo: Wolters Kluwer Prawo pracy. Podręcznik dla studentów, wyd. 3 Autorzy: Urszula Jackowiak, Waldemar Uziak, Alina Wypych-Żywicka Wydawnictwo: Wolters Kluwer Spis treści Wykaz skrótów 15 Rozdział pierwszy. Przedmiot, funkcje,

Bardziej szczegółowo

ROZDZIAŁ 3. Pojęcie minimalnego wynagrodzenia za pracę oraz zasady jego obliczania

ROZDZIAŁ 3. Pojęcie minimalnego wynagrodzenia za pracę oraz zasady jego obliczania Spis treści Wykaz skrótów Wstęp ROZDZIAŁ 1. Wewnątrzzakładowe źródła prawa dotyczące wypłaty świadczeń pieniężnych ze stosunku pracy 1.1. Zasady ogólne 1.2. Układ zbiorowy pracy 1.3. Regulamin wynagradzania

Bardziej szczegółowo

Spis treści. Wykaz skrótów Wprowadzenie USTAWA z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (tekst jedn. Dz.U. z 2014 r., poz.

Spis treści. Wykaz skrótów Wprowadzenie USTAWA z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (tekst jedn. Dz.U. z 2014 r., poz. Spis treści Wykaz skrótów............................................... 11 Wprowadzenie............................................... 15 USTAWA z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (tekst jedn.

Bardziej szczegółowo

(Tekst ujednolicony w ZJO) w sprawie szczegółowej treści świadectwa pracy oraz sposobu i trybu jego wydawania i prostowania

(Tekst ujednolicony w ZJO) w sprawie szczegółowej treści świadectwa pracy oraz sposobu i trybu jego wydawania i prostowania ROZPORZĄDZENIE MINISTRA PRACY I POLITYKI SOCJALNEJ z dnia 15 maja 1996 r. (Dz.U. z 1996 nr 60, poz. 282, z 2002 r. nr 214, poz. 1809, z 2003 r. nr 230, poz. 2289, z 2011 r. nr 251, poz. 1509) (Tekst ujednolicony

Bardziej szczegółowo

... (pracodawca oraz jego (miejscowość i data) siedziba lub miejsce zamieszkania) ... (nr REGON EKD) ŚWIADECTWO PRACY

... (pracodawca oraz jego (miejscowość i data) siedziba lub miejsce zamieszkania) ... (nr REGON EKD) ŚWIADECTWO PRACY ...... (pracodawca oraz jego (miejscowość i data) siedziba lub miejsce zamieszkania)... (nr REGON EKD) ŚWIADECTWO PRACY 1. Stwierdza się, że... (imię i nazwisko pracownika) imiona rodziców... urodzony...

Bardziej szczegółowo

PRACODAWCO: CO MUSISZ WIEDZIEĆ PRZY PODPISYWANIU UMÓW O PRACĘ

PRACODAWCO: CO MUSISZ WIEDZIEĆ PRZY PODPISYWANIU UMÓW O PRACĘ PRACODAWCO: CO MUSISZ WIEDZIEĆ PRZY PODPISYWANIU UMÓW O PRACĘ Księgowe czwartki w SIT Zatrudnianie pracowników zakaz dyskryminacji oraz nierównego traktowania kandydatów do pracy, ograniczony zakres danych,

Bardziej szczegółowo

ŚWIADECTWA PRACY PO ZMIANACH 2017

ŚWIADECTWA PRACY PO ZMIANACH 2017 ŚWIADECTWA PRACY PO ZMIANACH 2017 Jakie akty prawne uległy zmianie? Ustawa Kodeks Pracy: art. 97-99 -> wydawanie świadectwa pracy i terminy -> sprostowanie świadectwa pracy Rozporządzenie Ministra Rodziny,

Bardziej szczegółowo

PRAWO PRACY W PRAKTYCE. Postępowanie. sądem pracy. www.kadryonline.pl

PRAWO PRACY W PRAKTYCE. Postępowanie. sądem pracy. www.kadryonline.pl PRAWO PRACY W PRAKTYCE Postępowanie przed sądem pracy Autor Adrianna Jasińska-Cichoń radca prawny specjalizujący się w prawie pracy Kierownik Centrum Wydawniczego Beata Rudnicka Redaktor Szymon Sokolik

Bardziej szczegółowo

ŚWIADECTWO PRACY. 2. W okresie zatrudnienia pracownik wykonywał pracę:... (zajmowane stanowiska lub pełnione funkcje)

ŚWIADECTWO PRACY. 2. W okresie zatrudnienia pracownik wykonywał pracę:... (zajmowane stanowiska lub pełnione funkcje) ..., dnia...20... r.... (miejscowość) ( data) (oznaczenie pracodawcy) 1... (nr REGON - EKD) ŚWIADECTWO PRACY 1. Stwierdza się, że... (imię i nazwisko pracownika) imiona rodziców... urodzony... (data urodzenia)

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PRACY Miejskiego Domu Kultury w Zduńskiej Woli

REGULAMIN PRACY Miejskiego Domu Kultury w Zduńskiej Woli Załącznik do Zarządzenia nr 6/2015 Dyrektora Miejskiego Domu Kultury w Zduńskiej Woli z dnia 24.02.2015 roku REGULAMIN PRACY Miejskiego Domu Kultury w Zduńskiej Woli I. Postanowienia ogólne. 1. Niniejszy

Bardziej szczegółowo

Stowarzyszenie Księgowych w Polsce Zarząd Główny w Warszawie Oddział Okręgowy w Opolu

Stowarzyszenie Księgowych w Polsce Zarząd Główny w Warszawie Oddział Okręgowy w Opolu Stowarzyszenie Księgowych w Polsce Zarząd Główny w Warszawie Oddział Okręgowy w Opolu ul. Kołłątaja 11, 45-064 Opole tel./fax (77) 453-90-11 biuro@opole.skwp.pl www.opole.skwp.pl RO 007026416-00112 NIP

Bardziej szczegółowo

Spis treści. Część A. Prawo pracy. Część B. Indywidualne stosunki pracy. Wykaz skrótów Literatura XIII XV

Spis treści. Część A. Prawo pracy. Część B. Indywidualne stosunki pracy. Wykaz skrótów Literatura XIII XV Wykaz skrótów Literatura XIII XV Część A. Prawo pracy Rozdział I. Wstęp do prawa pracy 1 1. Pojęcie prawa pracy 1 2. Przedmiot regulacji prawa pracy 1 I. Indywidualne stosunki pracy 2 II. Zbiorowe stosunki

Bardziej szczegółowo

Prawo pracy. Podręcznik dla studentów, wyd. 2. Autorzy: Urszula Jackowiak, Waldemar Uziak, Alina Wypych-Żywicka. Wydawnictwo: Zakamycze.

Prawo pracy. Podręcznik dla studentów, wyd. 2. Autorzy: Urszula Jackowiak, Waldemar Uziak, Alina Wypych-Żywicka. Wydawnictwo: Zakamycze. Prawo pracy. Podręcznik dla studentów, wyd. 2 Autorzy: Urszula Jackowiak, Waldemar Uziak, Alina Wypych-Żywicka Wydawnictwo: Zakamycze Spis treści Wykaz skrótów Rozdział pierwszy. Przedmiot, funkcje, właściwości

Bardziej szczegółowo

Pracownik samorządowy

Pracownik samorządowy Renata Mroczkowska Pracownik samorządowy od zatrudnienia do zwolnienia Dokumentacja kadrowa z komentarzem i suplementem elektronicznym ODDK Spó³ka z ograniczon¹ odpowiedzialnoœci¹ Sp.k. Gdañsk 2014 Gdañsk

Bardziej szczegółowo

(pracodawca oraz jego siedziba lub miejsce zamieszkania) ŚWIADECTWO PRACY. (data urodzenia) (pracodawca)

(pracodawca oraz jego siedziba lub miejsce zamieszkania) ŚWIADECTWO PRACY. (data urodzenia) (pracodawca) (pracodawca oraz jego siedziba lub miejsce zamieszkania) (miejscowość i data) (numer REGON-PKD) ŚWIADECTWO PRACY 1. Stwierdza się, że imiona rodziców urodzony (imię (imiona) i nazwisko pracownika) (data

Bardziej szczegółowo

SPIS TREŚCI. www.meritum-prawo-pracy.abc.com.pl 5. 11 Wprowadzenie. 13 Wykaz skrótów. 17 Rozdział I. Przyjęcie pracownika do pracy

SPIS TREŚCI. www.meritum-prawo-pracy.abc.com.pl 5. 11 Wprowadzenie. 13 Wykaz skrótów. 17 Rozdział I. Przyjęcie pracownika do pracy SPIS TREŚCI 11 Wprowadzenie 13 Wykaz skrótów 17 Rozdział I. Przyjęcie pracownika do pracy 18 1. Katalog danych osobowych uregulowania prawne... 1 24 2. Wstępne badania lekarskie... 7 26 3. Przyjęcie pracownika

Bardziej szczegółowo

USTAWA. z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy. 1) (tekst jednolity)

USTAWA. z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy. 1) (tekst jednolity) Dz.U.98.21.94 1998.09.01 zm. Dz.U.98.113.717 art. 5 1999.01.01 zm. Dz.U.98.106.668 art. 31 2000.01.01 zm. Dz.U.99.99.1152 art. 1 2000.04.06 zm. Dz.U.00.19.239 art. 2 2001.01.01 zm. Dz.U.00.43.489 art.

Bardziej szczegółowo

Dokumentacja pracownicza 2013

Dokumentacja pracownicza 2013 Renata Mroczkowska Patrycja Potocka-Szmoñ Dokumentacja pracownicza 2013 ponad 260 wzorów z komentarzem Stan prawny: 2013 r. Wydanie IX uaktualnione Oœrodek Doradztwa i Doskonalenia Kadr Sp. z o.o. Gdañsk

Bardziej szczegółowo

Pracownik w firmie od przyjęcia do zwolnienia. Wydanie II Agnieszka Kowalska, Małgorzata Czeredys-Wójtowicz, Aleksandra Szafran, Artur Kowalski

Pracownik w firmie od przyjęcia do zwolnienia. Wydanie II Agnieszka Kowalska, Małgorzata Czeredys-Wójtowicz, Aleksandra Szafran, Artur Kowalski Pracownik w firmie od przyjęcia do zwolnienia. Wydanie II Agnieszka Kowalska, Małgorzata Czeredys-Wójtowicz, Aleksandra Szafran, Artur Kowalski Wiele osób może nie zdawać sobie sprawy z tego, że proces

Bardziej szczegółowo

WZÓR ŚWIADECTWA PRACY Z OBJAŚNIENIAMI

WZÓR ŚWIADECTWA PRACY Z OBJAŚNIENIAMI WZÓR ŚWIADECTWA PRACY Z OBJAŚNIENIAMI. (miejscowość i data) Wskazujemy datę, w której świadectwo pracy zostało rzeczywiście wystawione..... (pracodawca oraz jego siedziba lub miejsce zamieszkania) Wskazujemy

Bardziej szczegółowo

Pozew o odszkodowanie z powodu niezgodnego z prawem rozwiązania umowy o pracę bez wypowiedzenia

Pozew o odszkodowanie z powodu niezgodnego z prawem rozwiązania umowy o pracę bez wypowiedzenia Pozew o odszkodowanie z powodu niezgodnego z prawem rozwiązania umowy o pracę bez wypowiedzenia Informacje ogólne Uprawnienia pracownika Niezgodne z prawem rozwiązanie umowy o pracę bez wypowiedzenia uprawnia

Bardziej szczegółowo

Dokumentacja pracownicza 2017

Dokumentacja pracownicza 2017 Dokumentacja pracownicza 2017 1. Dokumenty związane z ubieganiem się o pracę Zagadnienia ogólne Oferta podjęcia pracy Curriculum vitae (1) Curriculum vitae (2) List motywacyjny (1) List motywacyjny (2)

Bardziej szczegółowo

Dokumentacja pracownicza 2014

Dokumentacja pracownicza 2014 Renata Mroczkowska Patrycja Potocka-Szmoñ Dokumentacja pracownicza 2014 ponad 270 wzorów z komentarzem Stan prawny: 2014 r. Wydanie X uaktualnione ODDK Spó³ka z ograniczon¹ odpowiedzialnoœci¹ Sp. k. Gdañsk

Bardziej szczegółowo

Rozwiązanie umowy o pracę za wypowiedzeniem przez pracodawcę

Rozwiązanie umowy o pracę za wypowiedzeniem przez pracodawcę ZAKOŃCZENIE ZATRUDNIENIA Umowa o pracę może być rozwiązana: 1) na mocy porozumienia stron, 2) przez oświadczenie jednej ze stron z zachowaniem prawa okresu wypowiedzenia (rozwiązanie umowy o pracę za wypowiedzeniem),

Bardziej szczegółowo

Spis treści. Wstęp... XIX Wykaz skrótów... XXIII Wykaz podstawowej literatury... XXV. Część I. Podstawowe wiadomości z zakresu prawa pracy

Spis treści. Wstęp... XIX Wykaz skrótów... XXIII Wykaz podstawowej literatury... XXV. Część I. Podstawowe wiadomości z zakresu prawa pracy Wstęp... XIX Wykaz skrótów... XXIII Wykaz podstawowej literatury... XXV Część I. Podstawowe wiadomości z zakresu prawa pracy Rozdział 1. Charakterystyka materialnego prawa pracy i podstawowe zasady prawa

Bardziej szczegółowo

I. Art. 29 6 kodeksu pracy:

I. Art. 29 6 kodeksu pracy: PROPOZYCJE ZMIAN KODEKSU PRACY DLA MŚP ZESPOŁU PRZEDSTAWICIELI ZARZĄDÓW Regionu Wielkopolska NSZZ Solidarność, Wielkopolskiej Izby Rzemieślniczej, Wielkopolskiego Zrzeszenia Handlu i Usług i Wielkopolskiego

Bardziej szczegółowo

Spis treści. Wykaz literatury... XXI Przedmowa do piętnastego wydania... XXIII

Spis treści. Wykaz literatury... XXI Przedmowa do piętnastego wydania... XXIII Spis treści Wykaz skrótów... XVII Wykaz literatury... XXI Przedmowa do piętnastego wydania... XXIII Rozdział I. Ogólne wiadomości o prawie pracy... 1 1. Pojęcie, przedmiot i funkcje prawa pracy... 1 I.

Bardziej szczegółowo

MATERIAŁY SZKOLENIOWE wyciąg z przepisów zagadnienia wybrane

MATERIAŁY SZKOLENIOWE wyciąg z przepisów zagadnienia wybrane MATERIAŁY SZKOLENIOWE wyciąg z przepisów zagadnienia wybrane Szkolenie przygotowała i przeprowadziła w dniu 27 listopada 2015 roku: Wykaz aktów prawnych, w oparciu o które przeprowadzono szkolenie: 1.

Bardziej szczegółowo

10. Pracownik młodociany jest obowiązany dokształcać się do ukończenia: A) 16 lat B) 18 lat C) 21 lat

10. Pracownik młodociany jest obowiązany dokształcać się do ukończenia: A) 16 lat B) 18 lat C) 21 lat 1. W jakim czasie pracownik po otrzymaniu świadectwa pracy może wystąpić z wnioskiem do pracodawcy o sprostowanie świadectwa pracy? A) 7 dni B) 10 dni C) 14 dni 2. Czasem pracy jest czas : A) w którym

Bardziej szczegółowo

9 00 11 15 11 30-13 45 14 00 16 15

9 00 11 15 11 30-13 45 14 00 16 15 ROK I - CZWRTEK WRZESIEŃ 2015 9 00 11 15 11 30-13 45 14 00 16 15 dzień grupa i owca sala grupa i owca sala grupa I owca sala 03.09 lok IV lok I -C Temat 4 C lok IV 10.09 SS Ewelina Kocurek- Grabowska lok

Bardziej szczegółowo

Wyrok z dnia 29 czerwca 2000 r. I PKN 716/99

Wyrok z dnia 29 czerwca 2000 r. I PKN 716/99 Wyrok z dnia 29 czerwca 2000 r. I PKN 716/99 Odmowa przyjęcia pisma, o którym pracownik wie, że zawiera informację o ukaraniu jest równoznaczna z zawiadomieniem o zastosowaniu kary porządkowej w rozumieniu

Bardziej szczegółowo

ćwiczenia 16 zaliczenie z oceną

ćwiczenia 16 zaliczenie z oceną Wydział: Prawo i Administracja Nazwa kierunku kształcenia: Administracja Rodzaj przedmiotu: podstawowy Opiekun: dr Sylwia Naszydłowska Poziom studiów (I lub II stopnia): I stopnia Tryb studiów: Niestacjonarne

Bardziej szczegółowo

Spis treści SŁOWO WSTĘPNE 13

Spis treści SŁOWO WSTĘPNE 13 Spis treści SŁOWO WSTĘPNE 13 ROZDZIAŁ I POJĘCIE I PODSTAWOWE ZASADY PRAWA PRACY 1. POJĘCIE, PRZEDMIOT I SYSTEMATYKA PRAWA PRACY 17 2. FUNKCJE PRAWA PRACY 18 3. PODSTAWOWE ZASADY PRAWA PRACY 19 1. Zasada

Bardziej szczegółowo

Aktywni obywatele świadome społeczeństwo. Uprawnienia. pracownika

Aktywni obywatele świadome społeczeństwo. Uprawnienia. pracownika Aktywni obywatele świadome społeczeństwo Uprawnienia pracownika Rzeszów 2012 1 Podkarpacki Ośrodek Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego ul. Fredry 4/58 35-959 Rzeszów tel/fax (0-17) 86 20 122 porso@poczta.onet.pl

Bardziej szczegółowo

UPRAWNIENIA PRACODAWCÓW W STOSUNKU DO PRACOWNIKÓW ETATOWYCH

UPRAWNIENIA PRACODAWCÓW W STOSUNKU DO PRACOWNIKÓW ETATOWYCH UPRAWNIENIA PRACODAWCÓW W STOSUNKU DO PRACOWNIKÓW ETATOWYCH P R O W A D Z Ą C Y : R A D C A P R A W N Y A N D R Z E J N O S I D L A K Podstawowe cechy stosunku pracy Kierownictwo Praca jest wykonywana

Bardziej szczegółowo

ORGANIZACJA KADR W MAŁEJ FIRMIE

ORGANIZACJA KADR W MAŁEJ FIRMIE ORGANIZACJA KADR W MAŁEJ FIRMIE Księgowe czwartki w SIT SYSTEMY JAKOŚCI Podstawowe pojęcia systemu jakości Proces Procedura Instrukcja Dokumentacja elektroniczna PROCESY HR Rekrutacja Nawiązanie stosunku

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA SPRAWIEDLIWOŚCI. z dnia 23 stycznia 2003 r. w sprawie świadectw służby funkcjonariuszy Służby Więziennej

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA SPRAWIEDLIWOŚCI. z dnia 23 stycznia 2003 r. w sprawie świadectw służby funkcjonariuszy Służby Więziennej Dz.U.03.13.136 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA SPRAWIEDLIWOŚCI z dnia 23 stycznia 2003 r. w sprawie świadectw służby funkcjonariuszy Służby Więziennej (Dz. U. z dnia 30 stycznia 2003 r.) Na podstawie art. 44 ust.

Bardziej szczegółowo

Wniosek o sprostowanie świadectwa pracy/ Pozew o sprostowanie świadectwa pracy

Wniosek o sprostowanie świadectwa pracy/ Pozew o sprostowanie świadectwa pracy Wniosek o sprostowanie świadectwa pracy/ Pozew o sprostowanie świadectwa pracy Informacje ogólne Świadectwo pracy Świadectwo pracy reguluje sytuację prawną pracownika u nowego pracodawcy i dostarcza mu

Bardziej szczegółowo

SPIS TREŚCI. 32 1. Pracodawca... 14 49 2. Pracownik... 33

SPIS TREŚCI. 32 1. Pracodawca... 14 49 2. Pracownik... 33 SPIS TREŚCI 11 WPROWADZENIE 13 Wykaz skrótów 17 Rozdział I. Przyjęcie pracownika do pracy 18 1. Katalog danych osobowych uregulowania prawne... 1 24 2. Wstępne badania lekarskie... 7 26 3. Przyjęcie pracownika

Bardziej szczegółowo

Akademia - Kadry i płace od A do Z - czyli jak sporządzać dokumentację kadrowo-płacową w 2015r. w praktyce

Akademia - Kadry i płace od A do Z - czyli jak sporządzać dokumentację kadrowo-płacową w 2015r. w praktyce Akademia - Kadry i płace od A do Z - czyli jak sporządzać dokumentację kadrowo-płacową w 2015r. w praktyce Kod szkolenia: 914914 Miejsce: Warszawa, Centrum miasta Koszt szkolenia: 1590.00 zł Program 1.

Bardziej szczegółowo

odw-kadry i płace w praktyce. Wybrane zagadnienia z zakresu płac oraz Prawa pracy z uwzględnieniem zmian w 2016

odw-kadry i płace w praktyce. Wybrane zagadnienia z zakresu płac oraz Prawa pracy z uwzględnieniem zmian w 2016 odw-kadry i płace w praktyce. Wybrane zagadnienia z zakresu płac oraz Prawa pracy z uwzględnieniem zmian w 2016 Kod szkolenia: 570916 Miejsce: Nałęczów, Villa Aurelia Hotel and SPA Koszt szkolenia: 2490.00

Bardziej szczegółowo

W publikacji znajdują się następujące wzory z komentarzem: 1. Postanowienie sądu o odrzuceniu pozwu z powodu niedopuszczalności drogi sadowej; 2.

W publikacji znajdują się następujące wzory z komentarzem: 1. Postanowienie sądu o odrzuceniu pozwu z powodu niedopuszczalności drogi sadowej; 2. W publikacji znajdują się następujące wzory z komentarzem: 1. Postanowienie sądu o odrzuceniu pozwu z powodu niedopuszczalności drogi sadowej; 2. Postanowienie sądu o podjęciu sprawy w trybie nieprocesowym;

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN WYNAGRADZANIA PRACOWNIKÓW ADMINISTRACJI I OBSŁUGI W SPECJALNYM OSRODKU SZKOLNO WYCHOWAWCZYM W DĘBOWEJ ŁĄCE

REGULAMIN WYNAGRADZANIA PRACOWNIKÓW ADMINISTRACJI I OBSŁUGI W SPECJALNYM OSRODKU SZKOLNO WYCHOWAWCZYM W DĘBOWEJ ŁĄCE REGULAMIN WYNAGRADZANIA PRACOWNIKÓW ADMINISTRACJI I OBSŁUGI W SPECJALNYM OSRODKU SZKOLNO WYCHOWAWCZYM W DĘBOWEJ ŁĄCE Rozdział 1 Przepisy ogólne 1 Regulamin określa zasady i warunki wynagradzania za pracę

Bardziej szczegółowo

KOMPLEKSOWY KURS KADROWY OD PODSTAW

KOMPLEKSOWY KURS KADROWY OD PODSTAW ANZUS SZKOLENIA DORADZTWO A N Z U S Szkolenia Doradztwo www.anzus-szkolenia.pl BIURO Telefon 076 854 90 64 OBSŁUGI SZKOLEŃ Faks 076 854 90 64 Tel. kom. 0507 630 931 E-Mail: biuro@anzus-szkolenia.pl ANZUS

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA PRACY I POLITYKI SOCJALNEJ. z dnia 28 maja 1996 r.

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA PRACY I POLITYKI SOCJALNEJ. z dnia 28 maja 1996 r. R960286 1 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA PRACY I POLITYKI SOCJALNEJ z dnia 28 maja 1996 r. w sprawie zakresu prowadzenia przez pracodawców dokumentacji w sprawach związanych ze stosunkiem pracy oraz sposobu prowadzenia

Bardziej szczegółowo

Wynagrodzenia, odprawy, odszkodowania i inne świadczenia pracownicze w 2016 roku

Wynagrodzenia, odprawy, odszkodowania i inne świadczenia pracownicze w 2016 roku Patrycja Potocka-Szmoń Agnieszka Kraszewska-Godziątkowska Wynagrodzenia, odprawy, odszkodowania i inne świadczenia pracownicze w 2016 roku (z suplementem elektronicznym) szczegółowy komentarz prawny stanowiska

Bardziej szczegółowo

Kadry i płace w praktyce

Kadry i płace w praktyce Kadry i płace w praktyce Kod szkolenia: 153115 Miejsce: Sopot, BEST WESTERN Villa Aqua Hotel Koszt szkolenia: 2550.00 zł Program Moduł kadrowy: 1. Nawiązywanie stosunku pracy i prowadzenie dokumentacji

Bardziej szczegółowo

ZMIANY W ZATRUDNIENIU 2017 i 2016 (UMOWA O PRACĘ, UMOWA ZLECENIA, UMOWA O DZIEŁO, SAMOZATRUDNIENIE) PRAKTYCZNE WYJAŚNIENIA, WZORY, KONSULTACJE

ZMIANY W ZATRUDNIENIU 2017 i 2016 (UMOWA O PRACĘ, UMOWA ZLECENIA, UMOWA O DZIEŁO, SAMOZATRUDNIENIE) PRAKTYCZNE WYJAŚNIENIA, WZORY, KONSULTACJE ZMIANY W ZATRUDNIENIU 2017 i 2016 (UMOWA O PRACĘ, UMOWA ZLECENIA, UMOWA O DZIEŁO, SAMOZATRUDNIENIE) PRAKTYCZNE WYJAŚNIENIA, WZORY, KONSULTACJE I. Zmiany od 01.01.2017 r. UMOWY O PRACĘ 1. Świadectwo pracy

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PRZYZNAWANIA DODATKOWEGO WYNAGRODZENIA ROCZNEGO PRACOWNIKOM ZATRUDNIONYM W ZESPOLE SZKÓL NR 2 IM. WŁADYSŁAWA ORKANA W SZCZECINIE

REGULAMIN PRZYZNAWANIA DODATKOWEGO WYNAGRODZENIA ROCZNEGO PRACOWNIKOM ZATRUDNIONYM W ZESPOLE SZKÓL NR 2 IM. WŁADYSŁAWA ORKANA W SZCZECINIE REGULAMIN PRZYZNAWANIA DODATKOWEGO WYNAGRODZENIA ROCZNEGO PRACOWNIKOM ZATRUDNIONYM W ZESPOLE SZKÓL NR 2 IM. WŁADYSŁAWA ORKANA W SZCZECINIE Podstawa prawna: 1. Ustawa z 12 grudnia 1997 roku o dodatkowym

Bardziej szczegółowo

Spis treści Wykaz skrótów Wprowadzenie Rozdział I. Przepisy prawa pracy w instytucjach kultury Rozdział II. Kadra zarządzająca instytucjami kultury

Spis treści Wykaz skrótów Wprowadzenie Rozdział I. Przepisy prawa pracy w instytucjach kultury Rozdział II. Kadra zarządzająca instytucjami kultury Spis treści Wykaz skrótów Wprowadzenie Rozdział I. Przepisy prawa pracy w instytucjach kultury (Małgorzata Regulska-Cieślak, Ewa Ostapowicz) 1. Ustawy i rozporządzenia stosowane w sektorze kultury 2. Przepisy

Bardziej szczegółowo

Opis programu kursu Kadry i Płace

Opis programu kursu Kadry i Płace Opis programu kursu Kadry i Płace Zakres prezentowanej wiedzy obejmuje następujące zagadnienia: prawo pracy rozliczanie wynagrodzeń podatek dochodowy od osób fizycznych ubezpieczenia społeczne i zdrowotne

Bardziej szczegółowo

Dokumentacja pracownicza 2016

Dokumentacja pracownicza 2016 Renata Mroczkowska Patrycja Potocka-Szmoñ Dokumentacja pracownicza 2016 ponad 290 wzorów z komentarzem Stan prawny: 2016 r. Wydanie XII uaktualnione ODDK Spó³ka z ograniczon¹ odpowiedzialnoœci¹ Sp. k.

Bardziej szczegółowo

Agnieszka Jacewicz Danuta Małkowska KADRY I P ACE 2015

Agnieszka Jacewicz Danuta Małkowska KADRY I P ACE 2015 Agnieszka Jacewicz Danuta Małkowska KADRY I P ACE 2015 obowi¹zki pracodawców rozliczanie œwiadczeñ pracowniczych dokumentacja kadrowa, podatkowa i ZUS Wydanie XIV uaktualnione Stan prawny: 1 stycznia 2015

Bardziej szczegółowo

Oddział 3 Rozwiązanie umowy o pracę za wypowiedzeniem

Oddział 3 Rozwiązanie umowy o pracę za wypowiedzeniem Rozdział II Umowa o pracę Oddział 3 Rozwiązanie umowy o pracę za wypowiedzeniem Art. 32. 1. Każda ze stron może rozwiązać za wypowiedzeniem umowę o pracę zawartą na: 1) okres próbny, 2) (uchylony), 3)

Bardziej szczegółowo

Spis treści. ROZDZIAŁ I. Zarys genezy prawa pracy, jego funkcje i szczególne właściwości (Zdzisław Niedbała)... 19

Spis treści. ROZDZIAŁ I. Zarys genezy prawa pracy, jego funkcje i szczególne właściwości (Zdzisław Niedbała)... 19 Spis treści WYKAZ SKRÓTÓW....................................... 15 WSTĘP (Zdzisław Niedbała).................................. 17 ROZDZIAŁ I. Zarys genezy prawa pracy, jego funkcje i szczególne właściwości

Bardziej szczegółowo

Kompendium Prawa Pracy - wybrane zagadnienia praktyczne. Zmiany przepisów, orzecznictwo sądu najwyższego, najnowsze interpretacje MPiPS oraz PIP

Kompendium Prawa Pracy - wybrane zagadnienia praktyczne. Zmiany przepisów, orzecznictwo sądu najwyższego, najnowsze interpretacje MPiPS oraz PIP Kompendium Prawa Pracy - wybrane zagadnienia praktyczne. Zmiany przepisów, orzecznictwo sądu najwyższego, najnowsze interpretacje MPiPS oraz PIP Kod szkolenia: 604915 Miejsce: Katowice, Centrum miasta

Bardziej szczegółowo

PRZEBIEG ZATRUDNIENIA

PRZEBIEG ZATRUDNIENIA PRZEBIEG ZATRUDNIENIA Stosunek pracy może być nawiązany między pracodawcą i pracownikiem. Przez nawiązanie stosunku pracy pracownik zobowiązuje się do wykonywania pracy określonego rodzaju na rzecz pracodawcy

Bardziej szczegółowo

Regulamin pracy Gimnazjum Nr 11 im. Jerzego Kukuczki w Bielsku Białej

Regulamin pracy Gimnazjum Nr 11 im. Jerzego Kukuczki w Bielsku Białej Regulamin pracy Gimnazjum Nr 11 im. Jerzego Kukuczki w Bielsku Białej ustalony na podstawie art. 104 1, w związku z art. 104 2 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. - Kodeks pracy (Dz. U. z 1998 r. Nr 21,

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PREMIOWANIA PRACOWNIKÓW PLACÓWKI OPIEKUŃCZO WYCHOWAWCZEJ, DOMU DZIECKA W ŁOBZIE. Łobez 2014

REGULAMIN PREMIOWANIA PRACOWNIKÓW PLACÓWKI OPIEKUŃCZO WYCHOWAWCZEJ, DOMU DZIECKA W ŁOBZIE. Łobez 2014 REGULAMIN PREMIOWANIA PRACOWNIKÓW PLACÓWKI OPIEKUŃCZO WYCHOWAWCZEJ, DOMU DZIECKA W ŁOBZIE Łobez 2014 REGULAMIN PREMIOWANIA PRACOWNIKÓW PLACÓWKI OPIEKUŃCZO WYCHOWAWCZEJ, DOMU DZIECKA W ŁOBZIE Postanowienia

Bardziej szczegółowo

SPIS TREŚCI Wstęp Wykaz skrótów Rozdział I. Postępowanie w przedmiocie ogłoszenia upadłości

SPIS TREŚCI Wstęp Wykaz skrótów Rozdział I. Postępowanie w przedmiocie ogłoszenia upadłości SPIS TREŚCI Wstęp... 13 Wykaz skrótów... 15 Rozdział I. Postępowanie w przedmiocie ogłoszenia upadłości... 17 Przekazanie sprawy sądowi właściwemu... 17 Przekazanie sprawy sądowi właściwemu... 17 Wezwanie

Bardziej szczegółowo

CZĘŚĆ I PRAWO PRACY. Ochrona pracy, bezpieczeństwo i higieny pracy, zakładowy fundusz świadczeń socjalnych (definicje)

CZĘŚĆ I PRAWO PRACY. Ochrona pracy, bezpieczeństwo i higieny pracy, zakładowy fundusz świadczeń socjalnych (definicje) CZĘŚĆ I PRAWO PRACY Ochrona pracy, bezpieczeństwo i higieny pracy, zakładowy fundusz świadczeń socjalnych (definicje) 1. Podaj główne źródła prawnej ochrony pracy. Za źródła prawa pracy rozumie się przepisy

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN WYNAGRADZANIA

REGULAMIN WYNAGRADZANIA REGULAMIN WYNAGRADZANIA dla pracowników niebędących nauczycielami zatrudnionych w Publicznym Gimnazjum nr 1 im Jana Pawła II w Ząbkach. Na podstawie art. 39 ust. 1 i 2 ustawy z 21 listopada 2008r o pracownikach

Bardziej szczegółowo

Zagadnienia przygotowane przez Zespół Prawa Gospodarczego i Rynku Pracy w ramach Drugiego Kongresu Prawników Wielkopolski

Zagadnienia przygotowane przez Zespół Prawa Gospodarczego i Rynku Pracy w ramach Drugiego Kongresu Prawników Wielkopolski Zagadnienia przygotowane przez Zespół Prawa Gospodarczego i Rynku Pracy w ramach Drugiego Kongresu Prawników Wielkopolski Zawartość opracowania: - Blok pierwszy: Co o prawie pracy powinien wiedzieć młody

Bardziej szczegółowo

Spis treści Część pierwsza Część ogólna Rozdział I. Pojęcie i przedmiot prawa pracy Rozdział II. Geneza i kierunki rozwoju prawa pracy

Spis treści Część pierwsza Część ogólna Rozdział I. Pojęcie i przedmiot prawa pracy Rozdział II. Geneza i kierunki rozwoju prawa pracy Spis treści Część pierwsza Część ogólna Rozdział I. Pojęcie i przedmiot prawa pracy 1. Pojęcie prawa pracy 2. Przedmiot prawa pracy Rozdział II. Geneza i kierunki rozwoju prawa pracy 1. Uwagi ogólne o

Bardziej szczegółowo

Spis treści. Wykaz skrótów 11. Wstęp (Andrzej Patulski)... 13

Spis treści. Wykaz skrótów 11. Wstęp (Andrzej Patulski)... 13 Wstęp Spis treści Wykaz skrótów 11 Wstęp (Andrzej Patulski)... 13 1. Źródła i zasady prawa pracy (Krzysztof Walczak)... 19 1.1. Wprowadzenie... 19 1.2. Filozofia prawa pracy... 20 1.3. Podstawowe zasady

Bardziej szczegółowo

Spis treści. Notki o autorach... Wstęp... XXI Wykaz skrótów... XXIII

Spis treści. Notki o autorach... Wstęp... XXI Wykaz skrótów... XXIII Notki o autorach... Wstęp... XXI Wykaz skrótów... XXIII Zagadnienie 1. Źródła prawa pracy... 1 1.1. Uwagi ogólne... 1 1.2. Katalog źródeł prawa pracy... 2 1.2.1. Konstytucja... 2 1.2.2. Ustawy... 2 1.2.3.

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PRZYZNAWANIA DODATKOWEGO WYNAGRODZENIA ROCZNEGO PRACOWNIKOM ZATRUDNIONYM

REGULAMIN PRZYZNAWANIA DODATKOWEGO WYNAGRODZENIA ROCZNEGO PRACOWNIKOM ZATRUDNIONYM REGULAMIN PRZYZNAWANIA DODATKOWEGO WYNAGRODZENIA ROCZNEGO PRACOWNIKOM ZATRUDNIONYM W PAŃSTWOWEJ SZKOLE MUZYCZNEJ I i II st. im. Juliusza Zarębskiego w Inowrocławiu Podstawa prawna: 1. Ustawa z 12 grudnia

Bardziej szczegółowo

Pobrano ze strony http://www.przedszkole15.com.pl/

Pobrano ze strony http://www.przedszkole15.com.pl/ Pobrano ze strony http://www.przedszkole15.com.pl/ REGULAMIN PRACY Rozdział I Przepisy wstępne 1. Regulamin ustala organizacje i porządek w procesie pracy oraz związane z tym prawa i obowiązki pracodawcy

Bardziej szczegółowo