Ksi¹ kê dedykujê Mamie

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Ksi¹ kê dedykujê Mamie"

Transkrypt

1

2 Ksi¹ kê dedykujê Mamie 5

3 6

4 SPIS TREŚCI Wykaz skrótów I. Kary porządkowe Wzór nr 1. Upoważnienie do dokonywania czynności z zakresu prawa pracy w sprawie nakładania kar porządkowych Wzór nr 2. Notatka z wysłuchania pracownika przed ukaraniem karą porządkową Wzór nr 3. Zawiadomienie o wymierzeniu kary regulaminowej Wzór nr 4. Sprzeciw pracownika od decyzji pracodawcy o wymierzeniu kary porządkowej Wzór nr 5. Pismo pracodawcy skierowane do zakładowej organizacji związkowej o zajęcie stanowiska w sprawie kary porządkowej Wzór nr 6. Decyzja pracodawcy o rozpatrzeniu sprzeciwu od decyzji o ukaraniu pracownika Wzór nr 7. Wniosek o uznanie kary porządkowej za niebyłą II. Ochrona kobiet Wzór nr 1. Wniosek pracownicy o urlop macierzyński Wzór nr 2. Rezygnacja pracownicy z części urlopu macierzyńskiego Wzór nr 3. Wniosek pracownika ojca o udzielenie urlopu macierzyńskiego Wzór nr 4. Informacja pracodawcy o udzieleniu urlopu macierzyńskiego ojcu dziecka Wzór nr 5. Wniosek o udzielenie urlopu ojcowskiego Wzór nr 6. Wniosek o udzielenie dodatkowego urlopu macierzyńskiego Wzór nr 7. Wniosek pracownika o podjęcie pracy w trakcie trwania dodatkowego urlopu macierzyńskiego Wzór nr 8. Wniosek pracownicy o przerwanie urlopu macierzyńskiego Wzór nr 9. Wniosek pracownika o udzielenie urlopu wychowawczego Wzór nr 10. Wniosek pracownika o udzielenie urlopu wychowawczego na dziecko wymagające szczególnej opieki Wzór nr 11. Oświadczenie drugiego rodzica/opiekuna o niekorzystaniu z urlopu wychowawczego

5 Spis treści Wzór nr 12. Oświadczenie pracownika o nieposiadaniu innych tytułów do ubezpieczenia w okresie urlopu wychowawczego oraz prawa do renty lub emerytury Wzór nr 13. Udzielenie urlopu wychowawczego przez pracodawcę Wzór nr 14. Odwołanie pracownika z urlopu wychowawczego Wzór nr 15. Oświadczenie o wyrażeniu zgody przez pracownicę opiekującą się dzieckiem do lat 4 na pracę w porze nocnej i godzinach nadliczbowych (oświadczenie wymagane w trybie art k.p.) Wzór nr 16. Oświadczenie pracownika/opiekuna dziecka w wieku do 4 lat o korzystaniu z uprawnień do pracy w wymiarze do 8 godzin (oświadczenie w trybie art. 148 pkt 3 k.p.) Wzór nr 17. Wniosek o obniżenie wymiaru czasu pracy Wzór nr 18. Informacja pracodawcy o obniżeniu wymiaru czasu pracy III. Pełnomocnictwo i pisma związane z pełnomocnictwem Wzór nr 1. Pełnomocnictwo Wzór nr 2. Wniosek o ustanowienie pełnomocnika z urzędu Wzór nr 3. Pismo odwołujące pełnomocnictwo Wzór nr 4. Pismo zawiadamiające sąd o odwołaniu pełnomocnictwa IV. Pisma związane z ewentualnym wytoczeniem powództwa Wzór nr 1. Wniosek o zabezpieczenie dowodu Wzór nr 2. Wniosek powoda zobowiązujący pozwanego do przedstawienia dowodu w sprawie Wzór nr 3. Wniosek o zwolnienie z kosztów sądowych Wzór nr 4. Wniosek o przywrócenie terminu V. Pozew Pozew zagadnienia ogólne Wzór nr 1. Pozew o zapłatę wynagrodzenia wraz z odsetkami Wzór nr 2. Pozew o wypłatę ekwiwalentu za urlop Wzór nr 3. Pozew o uznanie ugody zawartej przed sądem za nieważną Wzór nr 4. Pozew o nawiązanie stosunku pracy w wykonaniu umowy przyrzeczonej (przedwstępnej) Wzór nr 5. Pozew o ustalenie istnienia stosunku pracy Wzór nr 6. Pozew o uznanie wypowiedzenia umowy za bezskuteczne Wzór nr 7. Pozew o przywrócenie do pracy (odwołanie pracownika od rozwiązania umowy o pracę w trybie natychmiastowym) Wzór nr 8. Pozew o ponowne nawiązanie stosunku pracy Wzór nr 8A. Wniosek byłego pracownika o nawiązanie umowy o pracę w trybie art k.p Wzór nr 8B. Pozew pracownika o ponowne nawiązanie stosunku pracy w trybie art k.p Wzór nr 9. Pozew pracodawcy o odszkodowanie z tytułu niezwłocznego rozwiązania umowy o pracę przez pracownika

6 Spis treści Wzór nr 10. Pozew pracodawcy o zapłatę/zwrot nadpłaconego pracownikowi wynagrodzenia Wzór nr 11. Pozew o odszkodowanie z tytułu naruszenia obowiązku równego traktowania w zatrudnieniu Wzór nr 12. Pozew o uchylenie kary porządkowej Wzór nr 13. Pozew o sprostowanie świadectwa pracy Wzór nr 13A. Wniosek o sprostowanie świadectwa pracy Wzór nr 13B. Zawiadomienie pracodawcy skierowane do pracownika o odmowie sprostowania świadectwa pracy Wzór nr 13C. Pozew pracownika o sprostowanie świadectwa pracy Wzór nr 14. Pozew o zapłatę odszkodowania z tytułu niewydania w terminie świadectwa pracy Wzór nr 15. Pozew o uchylenie się od skutków prawnych oświadczenia woli złożonego pod wpływem błędu Wzór nr 15A. Oświadczenie o uchyleniu się od skutków prawnych oświadczenia woli złożonego pod wpływem błędu Wzór nr 15B. Pozew pracownika dotyczący rozwiązania umowy o pracę na zasadzie porozumienia stron dokonanego pod wpływem błędu Wzór nr 16. Pozew o zapłatę z tytułu zakazu konkurencji Wzór nr 17. Pozew o odszkodowanie przysługujące pracownikowi z tytułu śmierci pracodawcy (na podstawie art k.p.) Wzór nr 18. Pozew o zapłatę roszczeń majątkowych przysługujących pracownikowi po śmierci pracodawcy Wzór nr 19. Informacja dla członka rodziny o wygaśnięciu stosunku pracy z powodu śmierci pracownika Wzór nr 20. Pozew o wypłatę praw majątkowych po śmierci pracownika (na podstawie art k.p.) Wzór nr 21. Pozew o wypłatę odprawy pośmiertnej Wzór nr 22. Pozew o wypłatę odprawy emerytalnej (rentowej) Wzór nr 23. Pozew o ponowne zatrudnienie w związku z wygaśnięciem umowy o pracę z powodu tymczasowego aresztowania Wzór nr 24. Pozew o uznanie zdarzenia za wypadek przy pracy Wzór nr 25. Pozew o zapłatę odszkodowania z tytułu wypadku przy pracy Wzór nr 26. Pozew o zapłatę zadośćuczynienia z tytułu wypadku przy pracy Wzór nr 27. Pozew o wypłatę renty uzupełniającej z tytułu wypadku przy pracy Wzór nr 28. Pozew pracodawcy o odszkodowanie z tytułu szkody wyrządzonej przez pracownika VI. Pisma w postępowaniu egzekucyjnym Wzór nr 1. Wniosek o nadanie klauzuli wykonalności Wzór nr 2. Wniosek o wszczęcie egzekucji

7 Spis treści Wzór nr 3. Wniosek do komornika o zwolnienie z zajętego rachunku bankowego środków pieniężnych przeznaczonych na wypłatę wynagrodzeń dla pracowników Wzór nr 4. Skarga pracodawcy na zaniechanie komornika Wzór nr 5. Wniosek o wszczęcie egzekucji w przedmiocie nakazania dłużnikowi nawiązania z wierzycielem stosunku pracy (wniosek o wszczęcie egzekucji w trybie art k.p.c.) VII. Umowy o pracę i klauzule dodatkowe do umów o pracę Pojęcie umowy o pracę Wzór nr 1. Umowa przedwstępna Wzór nr 2. Umowa o pracę na okres próbny Wzór nr 3. Umowa o pracę na czas określony Wzór nr 4. Umowa na czas wykonywania określonej pracy Wzór nr 5. Umowa o pracę na czas nieokreślony Wzór nr 6. Umowa o zatrudnienie na czas zastępowania nieobecnego pracownika Wzór nr 7. Spółdzielczy stosunek pracy (spółdzielcza umowa o pracę) Wzór nr 8. Umowa w celu przygotowania zawodowego Wzór nr 9. Informacja o warunkach zatrudnienia Klauzule dodatkowe do umowy o pracę umowy o zakazie konkurencji Wzór nr 10. Umowa o zakazie konkurencji w trakcie trwania zatrudnienia Wzór nr 11. Umowa o zakazie konkurencji po ustaniu stosunku pracy VIII. Urlopy Wzór nr 1. Wniosek o udzielenie urlopu wypoczynkowego Wzór nr 2. Wniosek o podział urlopu (udzielenie urlopu w częściach) Wzór nr 3. Urlop na żądanie Wzór nr 4. Wniosek pracownika o dokonanie przesunięcia terminu urlopu Wzór nr 5. Zawiadomienie pracownika o przesunięciu terminu urlopu wypoczynkowego dokonanym przez pracodawcę Wzór nr 6. Odwołanie z urlopu Wzór nr 7. Wniosek pracownika o urlop bezpłatny Wzór nr 8. Oświadczenie pracodawcy o udzieleniu urlopu bezpłatnego Wzór nr 9. Udzielenie urlopu bezpłatnego pracownikowi w celu wykonywania pracy u innego pracodawcy Wzór nr 10. Wniosek o udzielenie urlopu bezpłatnego w związku z wyborem na wójta gminy Wzór nr 11. Wniosek o udzielenie urlopu bezpłatnego w związku z wyborem na radnego gminy Wzór nr 12. Zgłoszenie powrotu pracownika do pracy u poprzedniego pracodawcy z powodu wygaśnięcia mandatu Wzór nr 13. Zawiadomienie pracownika przez pracodawcę o wypłacie ekwiwalentu pieniężnego za niewykorzystany urlop wypoczynkowy

8 Spis treści Wzór nr 14. Zawiadomienie pracownika przez pracodawcę o terminie wykorzystania urlopu wypoczynkowego w okresie wypowiedzenia Wzór nr 15. Urlop okolicznościowy IX. Zmiana, ustanie stosunku pracy i przejście zakładu pracy na innego pracodawcę Wzór nr 1. Oferta pracownika dotycząca rozwiązania umowy o pracę na zasadzie porozumienia stron Wzór nr 2. Rozwiązanie stosunku pracy na zasadzie porozumienia stron Wzór nr 3. Rozwiązanie umowy o pracę z pracownikiem zawartej na czas nieokreślony za wypowiedzeniem dokonanym przez pracodawcę Wzór nr 4. Wypowiedzenie umowy zawartej na czas określony Wzór nr 5. Wypowiedzenie umowy o zastępstwo Wzór nr 6. Rozwiązanie umowy o pracę za wypowiedzeniem dokonanym przez pracownika Wzór nr 7. Rozwiązanie umowy o pracę z zastosowaniem skróconego okresu wypowiedzenia (art k.p.) Wzór nr 8. Ustalenie przez strony wcześniejszego terminu rozwiązania umowy o pracę, po dokonanym wypowiedzeniu umowy o pracę (art k.p.) Wzór nr 9. Oświadczenie pracodawcy o zwolnieniu pracownika ze świadczenia pracy w okresie wypowiedzenia Wzór nr 10. Rozwiązanie umowy o pracę bez wypowiedzenia dokonane przez pracodawcę z winy pracownika Wzór nr 11. Rozwiązanie umowy o pracę bez wypowiedzenia dokonane przez pracodawcę bez winy pracownika Wzór nr 12. Rozwiązanie umowy o pracę przez pracownika w trybie natychmiastowym (z winy pracodawcy) Wzór nr 13. Wypowiedzenie warunków umowy o pracę zawartej na czas nieokreślony (tzw. wypowiedzenie zmieniające) Wzór nr 14. Wypowiedzenie warunków pracy i płacy (wypowiedzenie zmieniające) związane z wprowadzeniem nowego układu zbiorowego pracy/regulaminu wynagradzania Wzór nr 15. Przejście zakładu pracy na innego pracodawcę Wzór A. Informacja dla pracownika o przejściu zakładu pracy na innego pracodawcę, gdy u pracodawców nie działają zakładowe organizacje związkowe Wersja II wzoru A. Zawiadomienie pracownika o przejściu zakładu pracy na innego pracodawcę, gdy u żadnego z pracodawców nie działają zakładowe organizacje związkowe Wzór nr 16. Rozwiązanie stosunku pracy przez pracownika w trybie art k.p. (za siedmiodniowym uprzedzeniem) Wzór nr 17. Oświadczenie o cofnięciu rozwiązania umowy o pracę

9 Spis treści Wzór nr 18. Pismo pracodawcy zawiadamiające pracownika o wygaśnięciu umowy o pracę Wzór nr 19. Informacja dla pracownika o wygaśnięciu stosunku pracy z powodu śmierci pracodawcy Wzór nr 20. Informacja dla członka rodziny o wygaśnięciu stosunku pracy z powodu śmierci pracownika Wzór nr 21. Świadectwo pracy

10 I. KARY PORZ DKOWE 15

11 16

12 Wzór nr 1. Upoważnienie do dokonywania czynności z zakresu prawa pracy w sprawie nakładania kar porządkowych Wzór nr 1 Upowa nienie do dokonywania czynności z zakresu prawa pracy w sprawie nak³adania kar porz¹dkowych Komentarz Odpowiedzialność porządkowa pracownika sprowadza się do zastosowania wobec niego środków dyscyplinujących, jakimi są kary porządkowe, które mają charakter sankcji typu represyjnego i stanowią instrument karania stosowany przez pracodawcę. Zastosowanie jej nie jest jednak uzależnione od wyrządzenia pracodawcy szkody przez pracownika. Odpowiedzialność ta regulowana jest przepisami kodeksu pracy (art k.p.). Przy zagadnieniu kar porządkowych należy zaznaczyć, że za jedno przewinienie może być wobec pracownika zastosowana tylko i wyłącznie jedna kara. Ponadto ustawodawca przedstawił zamknięty katalog kar porządkowych pracodawca nie może stosować wobec pracownika innych kar porządkowych poza tymi, które wynikają z kodeksu pracy, a karami tymi są: upomnienia, nagany i kara pieniężna. Inny charakter ma odpowiedzialność wynikająca z pragmatyk służbowych; nie stanowi ona jednak przedmiotu niniejszego opracowania. Kodeks pracy wyróżnia dwa rodzaje kar porządkowych niemajątkowe (upomnienie i nagana) i majątkowe (kara pieniężna). Rozróżnienie kar na majątkowe i niemajątkowe ma istotne znaczenie. Otóż, kodeks pracy nie zawiera konkretyzacji, jaka kara winna być zastosowana za poszczególne przewinienie, które skutkuje odpowiedzialnością niemajątkową. Z tego też względu zakres stosowania kar niemajątkowych jest szerszy niż zakres stosowania kary pieniężnej. Karę upomnienia i nagany stosuje się w razie nieprzestrzegania przez pracownika: 1) ustalonej organizacji i porządku w procesie pracy, 2) przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy, 3) przepisów przeciwpożarowych, 4) przyjętego sposobu potwierdzania przybycia i obecności w pracy oraz usprawiedliwiania nieobecności w pracy. Z kolei okoliczności nagannego zachowania pracownika, za które może zostać nałożona na niego kara majątkowa (pieniężna), są w kodeksie pracy wyliczone taksatywnie i nie można kary tej stosować za inne przewinienie dokonane przez pracownika. Karę pieniężną pracodawca może zastosować tylko i wyłącznie w wypadku: 1) nieprzestrzegania przez pracownika przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy lub przepisów przeciwpożarowych, 2) opuszczenia przez pracownika bez usprawiedliwienia miejsca pracy, 3) stawienia się do pracy pracownika w stanie nietrzeźwości lub spożywania alkoholu w miejscu pracy. 17

13 I. Kary porządkowe Kara pieniężna za jedno przewinienie oraz za każdy dzień nieusprawiedliwionej nieobecności nie może być wyższa od jednodniowego wynagrodzenia. Z tego też względu w przypadku kilkudniowej nieusprawiedliwionej nieobecności pracownika pracodawca może za każdy dzień nieobecności zastosować karę pieniężną tej samej wysokości. Łącznie kary pieniężne nie mogą jednak przekroczyć dziesiątej części wynagrodzenia przypadającego do wypłaty po dokonaniu potrąceń wynikających z art pkt 1 3 k.p. Kodeks pracy przyjął sformalizowany sposób nakładania kary na pracownika, wprowadzając jednocześnie terminy, których upływ pozbawia pracodawcę możliwości wyciągnięcia wobec pracownika sankcji dyscyplinujących kara może być wymierzona w terminie 2 tygodni od powzięcia wiadomości, lecz nie później niż 3 miesiące od dnia dopuszczenia się danego naruszenia. Przed zastosowaniem kary porządkowej konieczne jest wysłuchanie pracownika. Celem tej instytucji jest zobiektywizowanie decyzji przełożonych oraz umożliwienie pracownikowi złożenia wyjaśnień w istotnej dla niego sprawie. Dlatego też wysłuchanie pracownika musi być uprzednie w stosunku do zastosowania kary. Pracodawca zobowiązany jest stworzyć warunki, określając miejsce i czas złożenia wyjaśnień. Wysłuchanie pracownika może być dokonane w dowolnej formie: pracownik może zrobić to ustnie, może też złożyć swoje wyjaśnienia w formie pisemnej. Z uwagi na to, że wysłuchanie jest przywilejem pracownika, może on z tego uprawnienia zrezygnować. W takiej sytuacji wysłuchanie pracownika nie jest bezwzględną przesłanką warunkującą zastosowanie kary. Pragnąc zapobiec ewentualnym ucieczkom pracowników w krótkotrwałe choroby, które uniemożliwiałyby ich wysłuchanie, a tym samym ukaranie, ustawodawca w art k.p. stanowi, że jeżeli z powodu nieobecności w pracy pracownik nie może zostać wysłuchany, bieg 2-tygodniowego terminu nie rozpoczyna się, a rozpoczęty ulega zawieszeniu do dnia stawienia się pracownika do pracy. Przerwanie czy zawieszenie biegu terminu do ukarania pracownika odnosi się wyłącznie do okresu 2-tygodniowego. Nieobecność pracownika w pracy nie ma natomiast wpływu na bieg 3-miesięcznego terminu. Po wysłuchaniu pracownika pracodawca może zgodnie z prawem nałożyć na niego karę porządkową. O zastosowanej karze pracodawca zawiadamia pracownika na piśmie, wskazując rodzaj naruszenia obowiązków pracowniczych, datę dopuszczenia się tego naruszenia przez pracownika oraz poucza go o prawie zgłoszenia sprzeciwu i terminie do jego wniesienia (nasuwa się tutaj konkluzja, że jakiekolwiek upomnienie pracownika dokonane ustnie przez pracodawcę dotyczące nieprawidłowego wykonywania obowiązków pracowniczych bez zachowania trybu nałożenia tej kary nie jest karą porządkową w rozumieniu przepisów kodeksu pracy). Pracownik, który nie zgadza się z nałożoną karą, może w terminie 7 dni od dnia zawiadomienia go o ukaraniu wnieść do pracodawcy sprzeciw. Sposób wniesienia sprzeciwu nie wymaga żadnej szczególnej formy. Ponadto termin 7-dniowy nie podlega zawieszeniu ani przywróceniu wskutek jakichkolwiek okoliczności. Jego upływ powoduje, że pracodawca może odrzucić sprzeciw bez jego merytorycznego rozpoznania. Podstawą wniesienia sprzeciwu jest uznanie przez pracownika, że zastosowanie kary nastąpiło z naruszeniem przepisów prawa. Pracownik może zatem podnosić, że: 18

14 Wzór nr 1. Upoważnienie do dokonywania czynności z zakresu prawa pracy w sprawie nakładania kar porządkowych 1) brak jest podstawy faktycznej wymierzenia kary (pracownik wskazuje, iż nie dopuścił się konkretnego przekroczenia), 2) zachowanie pracownika nie było przez niego zawinione, 3) naruszono zasady formalne zastosowania kary (nastąpiło przekroczenie terminów obowiązujących przy nakładaniu kar, nie wysłuchano pracownika itp.). Ustawodawca określił prawo pracodawcy do ustosunkowania się do zarzutów pracownika w terminie 14 dni. W tym czasie pracodawca, po uprzednim rozpatrzeniu stanowiska reprezentującej pracownika zakładowej organizacji związkowej, może uwzględnić lub odrzucić sprzeciw. Stanowisko organizacji związkowej ma charakter opiniodawczy. Naruszenie jednak tego trybu konsultacji należy traktować jako wadliwe rozpatrzenie sprzeciwu. W razie uchybienia temu terminowi przez pracodawcę uznaje się, że sprzeciw został uwzględniony. Ustawodawca przyznał pracownikowi prawo odwołania się od decyzji pracodawcy do sądu pracy (właściwy rzeczowo zawsze jest sąd rejonowy sąd pracy) o uchylenie kary w terminie 14 dni od dnia zawiadomienia go o odrzuceniu sprzeciwu. Termin ten jest terminem zawitym, a więc nieprzywracalnym w żadnym wypadku (brak tutaj obowiązku pouczenia pracownika o terminie wniesienia powództwa, jak to ma miejsce przy sprzeciwie art. 110 k.p.). Podstawą wniesienia stosownego powództwa do sądu jest jednak wyczerpanie wskazanego powyżej trybu postępowania (tryb reklamacyjny jest obowiązkowy). Jeżeli bowiem pracownik wniesie sprzeciw bezpośrednio do sądu, w formie pozwu o uchylenie kary, to w takiej sytuacji sąd winien taki pozew przekazać pracodawcy, uznając, że formalnie jest to sprzeciw w rozumieniu art k.p. (w doktrynie prawa pracy można spotkać się również z innym poglądem). W wyniku złożenia pozwu o uchylenie kary porządkowej sąd nie rozstrzyga o jej złagodzeniu lub zastosowaniu innej kary. Jest on bowiem jedynie organem odwoławczym od kar zastosowanych przez pracodawcę. Orzeka mianowicie, czy zastosowanie kary nastąpiło z naruszeniem prawa, czy też nie. Zgodnie z przepisami kodeksu pracy zawiadomienie o ukaraniu pozostawia się w aktach osobowych pracownika. Jednakże po roku nienagannej pracy, przez co należy rozumieć rok pracy bez kolejnego ukarania karą porządkową a więc w przypadku kolejnego ukarania karą poprzednia mimo upływu roku pozostaje karę uważa się za niebyłą, a odpis zawiadomienia o ukaraniu pracodawca winien usunąć z akt osobowych. Kary nałożone np. przez dozór techniczny, izbę skarbową czy inspekcję pracy nie mają tutaj znaczenia, ponieważ nie są to kary porządkowe w rozumieniu kodeksu pracy. Pracodawca może z własnej inicjatywy lub na wniosek reprezentującej pracownika zakładowej organizacji związkowej uznać karę za niebyłą przed terminem upływu jednego roku nienagannej pracy. Jeżeli pracodawca zastosował karę, naruszając terminy i tryb jej zastosowania, a pracownik nie złożył sprzeciwu i następnie nie odwołał się do sądu, kara staje się skuteczna. 19

Pytania z zakresu prawa pracy na kolokwium ustne w 2013r. I i II rok aplikacji radcowskiej

Pytania z zakresu prawa pracy na kolokwium ustne w 2013r. I i II rok aplikacji radcowskiej Pytania z zakresu prawa pracy na kolokwium ustne w 2013r. I i II rok aplikacji radcowskiej 1. Proszę krótko scharakteryzować podstawowe zasady prawa pracy. 2. Proszę omówić kwestię dopuszczalności umowy

Bardziej szczegółowo

Bądź bezpieczna w pracy i bez pracy. Baba LUBUSKIE STOWARZYSZENIE NA RZECZ KOBIET. Bezpłatna broszura informacyjna dla kobiet

Bądź bezpieczna w pracy i bez pracy. Baba LUBUSKIE STOWARZYSZENIE NA RZECZ KOBIET. Bezpłatna broszura informacyjna dla kobiet Bądź bezpieczna w pracy i bez pracy Baba LUBUSKIE STOWARZYSZENIE NA RZECZ KOBIET Bezpłatna broszura informacyjna dla kobiet 1 Lubuskie Stowarzyszenie na Rzecz Kobiet BABA organizacja pożytku publicznego,

Bardziej szczegółowo

BĄDŹ BEZPIECZNA W PRACY I BEZ PRACY

BĄDŹ BEZPIECZNA W PRACY I BEZ PRACY BĄDŹ BEZPIECZNA W PRACY I BEZ PRACY Druk informatora umożliwiło finansowe wsparcie Miasta Zielona Góra w ramach projektu: Ośrodek Pomocy dla Osób Pokrzywdzonych Przestępstwem w Zielonej Górze. Lubuskie

Bardziej szczegółowo

WAŻNIEJSZE AKTUALNE I PLANOWANE ZMIANY PRAWA PRACY. ODPOWIEDZALNOŚĆ PRACOWNIKÓW SŁUŻBY BHP

WAŻNIEJSZE AKTUALNE I PLANOWANE ZMIANY PRAWA PRACY. ODPOWIEDZALNOŚĆ PRACOWNIKÓW SŁUŻBY BHP WAŻNIEJSZE AKTUALNE I PLANOWANE ZMIANY PRAWA PRACY. ODPOWIEDZALNOŚĆ PRACOWNIKÓW SŁUŻBY BHP Prezentacja: PIOTR BOGDAŃSKI OIP KATOWICE ODDZIAŁ W GLIWICACH 04/10/12 O czym będziemy mówić: ZAGADNIENIA I. WYBRANE

Bardziej szczegółowo

Spis treści Wprowadzenie Przedmowa Wykaz skrótów CZĘŚĆ PIERWSZA. Przepisy ogólne Kodeksu pracy Rozdział I. Pojęcie pracodawcy

Spis treści Wprowadzenie Przedmowa Wykaz skrótów CZĘŚĆ PIERWSZA. Przepisy ogólne Kodeksu pracy Rozdział I. Pojęcie pracodawcy Wprowadzenie.................................................. XXI Przedmowa.................................................... XXIII Wykaz skrótów................................................. XXV

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PRACY. Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji. w Kędzierzynie-Koźlu. Kędzierzyn-Koźle styczeń 2014 rok

REGULAMIN PRACY. Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji. w Kędzierzynie-Koźlu. Kędzierzyn-Koźle styczeń 2014 rok Załącznik do Zarządzenia nr 28/2013 Dyrektora MOSiR w Kędzierzynie-Koźlu z dnia 17.12.2013 r. REGULAMIN PRACY Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Kędzierzynie-Koźlu Kędzierzyn-Koźle styczeń 2014 rok

Bardziej szczegółowo

Stosunek pracy. Stan prawny październik 2012 r. www.pip.gov.pl

Stosunek pracy. Stan prawny październik 2012 r. www.pip.gov.pl Stosunek pracy Nawiązanie stosunku pracy Stan prawny październik 2012 r. www.pip.gov.pl Nawiązanie stosunku pracy Prawne podstawy świadczenia pracy można najogólniej podzielić na dwie grupy: zatrudnienie

Bardziej szczegółowo

PODSTAWY PRAWA PRACY. materiał wykładowy dla słuchaczy Studium Podyplomowego, wykładowca mgr Lidia Matys

PODSTAWY PRAWA PRACY. materiał wykładowy dla słuchaczy Studium Podyplomowego, wykładowca mgr Lidia Matys PODSTAWY PRAWA PRACY materiał wykładowy dla słuchaczy Studium Podyplomowego, wykładowca mgr Lidia Matys PRAWO PRACY - gałąź prawa obejmująca ogół regulacji w zakresie stosunku pracy konkretnego pracownika

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PRACY URZĘDU GMINY KĘTRZYN POSTANOWIENIA WSTĘPNE

REGULAMIN PRACY URZĘDU GMINY KĘTRZYN POSTANOWIENIA WSTĘPNE REGULAMIN PRACY URZĘDU GMINY KĘTRZYN R O Z D Z I A Ł I POSTANOWIENIA WSTĘPNE 1. Regulamin ustala organizację i porządek pracy w Urzędzie Gminy Kętrzyn oraz związane z tym prawa i obowiązki pracodawcy i

Bardziej szczegółowo

Odpowiedzialność nauczyciela

Odpowiedzialność nauczyciela Odpowiedzialność nauczyciela Kuratorium Oświaty w Gdańsku, Wydział Organizacji i Pragmatyki Zawodowej Starszy wizytator Elżbieta Szwoch Odpowiedzialność nauczyciela Prawna jak każdy obywatel (pracownicza,

Bardziej szczegółowo

Kodeks pracy 2015. z komentarzem KODEKS KADR I PŁAC. Stan prawny na 20 stycznia 2015 r. Publikacja wchodzi w skład MONITORA prawa pracy i ubezpieczeń

Kodeks pracy 2015. z komentarzem KODEKS KADR I PŁAC. Stan prawny na 20 stycznia 2015 r. Publikacja wchodzi w skład MONITORA prawa pracy i ubezpieczeń KODEKS KADR I PŁAC dwutygodnik pracy i ubezpieczeń MONITOR prawa KODEKS KADR I PŁAC KODEKS PRACY 2015 Kodeks pracy 2015 z komentarzem Komentarz: Aleksander P. Kuźniar Stan prawny na 20 stycznia 2015 r.

Bardziej szczegółowo

Piotr Wojciechowski PRAWO PRACY. Praktyczny poradnik dla pracodawcy

Piotr Wojciechowski PRAWO PRACY. Praktyczny poradnik dla pracodawcy Piotr Wojciechowski PRAWO PRACY Praktyczny poradnik dla pracodawcy Projekt graficzny okładki Dorota Zając Opracowanie redakcyjne Izabella Skrzecz Opracowanie typograficzne i łamanie Barbara Charewicz Copyright

Bardziej szczegółowo

TERMINY W PRAWIE PRACY

TERMINY W PRAWIE PRACY TERMINY W PRAWIE PRACY Niezwłocznie 1. Niezwłocznie w związku z rozwiązaniem lub wygaśnięciem stosunku pracy pracodawca jest obowiązany niezwłocznie wydać pracownikowi świadectwo pracy. 2. Niezwłocznie

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PRACY W KRAJOWEJ IZBIE DIAGNOSTÓW LABORATORYJNYCH. Postanowienia ogólne

REGULAMIN PRACY W KRAJOWEJ IZBIE DIAGNOSTÓW LABORATORYJNYCH. Postanowienia ogólne Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr 106 /III/2013 KRDL Tekst jednolity Regulaminu pracy w Krajowej Izbie Diagnostów Laboratoryjnych obejmujący tekst ogłoszony w załączniku do uchwały Nr 115/II/2010 KRDL z dnia

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 255/13 BURMISTRZA ŚMIGLA. z dnia 15 stycznia 2013 r. w sprawie nadania Regulaminu Pracy Urzędu Miejskiego Śmigla

ZARZĄDZENIE NR 255/13 BURMISTRZA ŚMIGLA. z dnia 15 stycznia 2013 r. w sprawie nadania Regulaminu Pracy Urzędu Miejskiego Śmigla ZARZĄDZENIE NR 255/13 BURMISTRZA ŚMIGLA z dnia 15 stycznia 2013 r. w sprawie nadania Regulaminu Pracy Urzędu Miejskiego Śmigla Na podstawie art. 33 ust. 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym

Bardziej szczegółowo

Kodeks pracy 2014 z komentarzem

Kodeks pracy 2014 z komentarzem tom 1 rekomenduje KODEKS KADR I PŁAC Kodeks pracy 2014 z komentarzem Kodeks pracy 2014 z komentarzem Komentarz Aleksander P. Kuźniar Stan prawny na 1 stycznia 2014 r. ISBN 978-83-7440-327-6 9 788374 403276

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PRACY URZĘDU MIEJSKIEGO W WYSZKOWIE I. POSTANOWIENIA OGÓLNE

REGULAMIN PRACY URZĘDU MIEJSKIEGO W WYSZKOWIE I. POSTANOWIENIA OGÓLNE Załącznik do Zarządzenia nr 51/2013 Burmistrza Wyszkowa z dnia 26 lutego 2013r. REGULAMIN PRACY URZĘDU MIEJSKIEGO W WYSZKOWIE I. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. 1. Regulamin pracy Urzędu Miejskiego w Wyszkowie,

Bardziej szczegółowo

Samodzielny Publiczny ZOZ Ośrodek Terapii Uzależnień od Alkoholu. Regulamin Pracy SZCZECIN

Samodzielny Publiczny ZOZ Ośrodek Terapii Uzależnień od Alkoholu. Regulamin Pracy SZCZECIN Samodzielny Publiczny ZOZ Ośrodek Terapii Uzależnień od Alkoholu Regulamin Pracy SZCZECIN R E G U L A M I N P R A C Y 1 Regulamin pracy sporządzono w oparciu o Kodeks pracy i przepisy wykonawcze wydane

Bardziej szczegółowo

Praca. Poradnik dla osób starszych

Praca. Poradnik dla osób starszych Praca Poradnik dla osób starszych Warszawa 2012 BIULETYN RPO Materiały nr 74 Praca. Poradnik dla osób starszych Redaktor Naczelny: Stanisław Trociuk Opracowanie: Publikacja przygotowana w ramach prac Komisji

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PRACY. WOJEWÓDZKIEGO SZPITALA SPECJALISTYCZNEGO w LEGNICY SAMODZIELNEGO PUBLICZNEGO ZAKŁADU OPIEKI ZDROWOTNEJ. - Tekst jednolity -

REGULAMIN PRACY. WOJEWÓDZKIEGO SZPITALA SPECJALISTYCZNEGO w LEGNICY SAMODZIELNEGO PUBLICZNEGO ZAKŁADU OPIEKI ZDROWOTNEJ. - Tekst jednolity - Załącznik do Zarządzenia nr 133 Dyrektora Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego w Legnicy z dnia 21 maja 2013 roku REGULAMIN PRACY WOJEWÓDZKIEGO SZPITALA SPECJALISTYCZNEGO w LEGNICY SAMODZIELNEGO PUBLICZNEGO

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PRACY KATOLICKIEGO UNIWERSYTETU LUBELSKIEGO JANA PAWŁA II

REGULAMIN PRACY KATOLICKIEGO UNIWERSYTETU LUBELSKIEGO JANA PAWŁA II REGULAMIN PRACY KATOLICKIEGO UNIWERSYTETU LUBELSKIEGO JANA PAWŁA II (tekst jednolity uwzględniający zmianę wprowadzoną Zarządzeniem Rektora KUL z dnia 10 czerwca 2013 r. - ROP-0101-52/13) PRZEPISY WSTĘPNE

Bardziej szczegółowo

Wartość przedmiotu sporu: 4 500,00 zł (cztery i pół tysiąca złotych 00/100) UZASADNIENIE

Wartość przedmiotu sporu: 4 500,00 zł (cztery i pół tysiąca złotych 00/100) UZASADNIENIE WZÓR NR 56 POZEW O ODSZKODOWANIE Z TYTUŁU ROZWIĄZANIA UMOWY PRZEZ PRACOWNIKA BEZ WYPOWIEDZENIA Z UWAGI NA CIĘŻKIE NARUSZENIE PRZEZ PRACODAWCĘ PODSTAWOWYCH OBOWIĄZKÓW WZGLĘDEM PRACOWNIKA Wałbrzych, 14 października

Bardziej szczegółowo

PORADNIK GAZETY PRAWNEJ. Pracodawca przed sądem pracy

PORADNIK GAZETY PRAWNEJ. Pracodawca przed sądem pracy NR 5 (819) 4 10 lutego 2014 r. cena 16,90 zł (w tym 5% VAT) pgp@infor.pl www.pgp.infor.pl UKAZUJE SIĘ OD 1995 ROKU PORADNIK GAZETY PRAWNEJ Pracodawca przed sądem pracy Jakie sprawy rozpoznaje sąd pracy

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PRACY W ZESPOLE SZKÓŁ NR 1 w OTWOCKU

REGULAMIN PRACY W ZESPOLE SZKÓŁ NR 1 w OTWOCKU REGULAMIN PRACY W ZESPOLE SZKÓŁ NR 1 w OTWOCKU Na podstawie art. 104 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeksu Pracy (Dz. U. Nr 24, poz. 141 z późn. Zm.) ustalam, co następuje; I. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1

Bardziej szczegółowo

Uprawnienia rodzicielskie. Stan prawny kwiecień 2014 r.

Uprawnienia rodzicielskie. Stan prawny kwiecień 2014 r. Uprawnienia rodzicielskie Stan prawny kwiecień 2014 r. www.pip.gov.pl Zakaz pracy kobiet Pracodawca zobowiązany jest przestrzegać zakazu zatrudniania kobiet przy pracach szczególnie uciążliwych lub szkodliwych

Bardziej szczegółowo

Regulamin pracy SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ ZWIĄZKOWIEC" Z SIEDZIBĄ W JELENIEJ GÓRZE

Regulamin pracy SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ ZWIĄZKOWIEC Z SIEDZIBĄ W JELENIEJ GÓRZE Regulamin pracy SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ ZWIĄZKOWIEC" Z SIEDZIBĄ W JELENIEJ GÓRZE I. Postanowienia ogólne. 1 Niniejszy regulamin pracy ustala organizację i porządek w procesie pracy oraz związane z tym

Bardziej szczegółowo

Wynagrodzenie za pracę

Wynagrodzenie za pracę Wynagrodzenie za pracę Stan prawny październik 2012 r. www.pip.gov.pl Co to jest wynagrodzenie za pracę? Wynagrodzenie za pracę to okresowe świadczenie majątkowe, przysługujące za pracę świadczoną w ramach

Bardziej szczegółowo

3 Postanowienia niniejszego Zarządzenia wchodzą w życie z dniem 15 listopada 2013 r. po uzgodnieniu z organizacją związkową.

3 Postanowienia niniejszego Zarządzenia wchodzą w życie z dniem 15 listopada 2013 r. po uzgodnieniu z organizacją związkową. Zarządzenie Nr 24/2013 Dyrektora Miejskiej Biblioteki Publicznej im. Księcia Ludwika I w Brzegu z dnia 30 października 2013 r. w sprawie wprowadzenia Aneksu nr 2 i jednolitego tekstu Regulaminu pracy Miejskiej

Bardziej szczegółowo

MATERIAŁY POMOCNICZE DO SZKOLENIA OKRESOWEGO PRACODAWCOW I OSÓB KIERUJĄCYCH PRACOWNIKAMI

MATERIAŁY POMOCNICZE DO SZKOLENIA OKRESOWEGO PRACODAWCOW I OSÓB KIERUJĄCYCH PRACOWNIKAMI MATERIAŁY POMOCNICZE DO SZKOLENIA OKRESOWEGO PRACODAWCOW I OSÓB KIERUJĄCYCH PRACOWNIKAMI 1 MATERIAŁY SZKOLENIOWE Z ZAKRESU BEZPIECZEŃSTWA I HIGIENY PRACY DLA PRACOWNIKÓW Zgodne z rozporządzeniem Ministra

Bardziej szczegółowo

strony A5 A8 KOMENTARZ DO USTAWY Odwołanie od wypowiedzenia trzeba wnieść w ustawowym terminie

strony A5 A8 KOMENTARZ DO USTAWY Odwołanie od wypowiedzenia trzeba wnieść w ustawowym terminie gazetaprawna.pl nr 158 (2028) CZWARTEK, 16 sierpnia 2007 Tygodnik Prawa Pracy AA K A D R Y P R A C A U B E Z P I E C Z E N I Przewodnik Obowiązki pracodawcy w związku z rozwiązaniem stosunku pracy Rozwiązanie

Bardziej szczegółowo