SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA"

Transkrypt

1 SLZP-270-7/2015 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA NA dostawę pasków do analizy moczu, kontroli do pasków do moczu wraz z dzierżawą analizatora do moczu W POSTĘPOWANIU O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO W TRYBIE przetargu nieograniczonego dla zamówień o wartości poniżej euro

2 CZĘŚĆ 1. INFORMACJE WPROWADZAJĄCE 1.1. Wielospecjalistyczny Szpital Miejski im. dr E. Warmińskiego SPZOZ z siedzibą w Bydgoszczy zaprasza do składania ofert w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego Postępowanie zostanie przeprowadzone na podstawie ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2013 r., poz. 907 ze zm.), zwanej dalej ustawą, przepisów Wykonawczych wydanych na jej podstawie oraz niniejszej Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, zwanej dalej SIWZ W uzasadnionych przypadkach Zamawiający ma prawo dokonać zmiany treści SIWZ. Zmiana może nastąpić w każdym czasie, przed upływem terminu do składania ofert. W przypadku wprowadzenia takiej zmiany, informacja o tym zostanie niezwłocznie zamieszczona na stronie internetowej Zamawiającego i będzie wiążąca. Zamawiający przedłuży termin składania ofert, jeżeli w wyniku modyfikacji treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia niezbędny będzie dodatkowy czas na wprowadzenie zmian w ofertach. Zgodnie z art. 38 ust. 1 pkt 1 ustawy Prawo Zamówień Publicznych Zamawiający udzieli wyjaśnień treści SIWZ nie później niż na 2 dni przed terminem składania ofert, jeżeli wniosek o wyjaśnienie wpłynie do Zamawiającego nie później niż do końca dnia, w którym upływa połowa wyznaczonego terminu składania ofert. Jeżeli wniosek o wyjaśnienie treści SIWZ wpłynie po tym terminie, Zamawiający zastrzega sobie możliwość pozostawienia wniosku bez rozpoznania (dotyczy także udzielonych już wyjaśnień). Przedłużenie terminu składania ofert nie wpływa na bieg terminu składania wniosku o wyjaśnienie treści SIWZ Użyte w Specyfikacji terminy mają następujące znaczenie: Szpital lub Zamawiający Wielospecjalistyczny Szpital Miejski im. dr E. Warmińskiego SPZOZ z siedzibą w Bydgoszczy, Postępowanie postępowanie prowadzone przez Zamawiającego na podstawie niniejszej Specyfikacji, SIWZ niniejsza Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia, Ustawa PZP - ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych, (Dz. U. z 2013 r., poz. 907 ze zm.) Zamówienie należy przez to rozumieć zamówienie publiczne, którego przedmiot został opisany w punkcie 2 SIWZ, w Zał. Nr 1 do SIWZ oraz na warunkach Wzoru Umowy (Zał. nr 5 do SIWZ) Wykonawca podmiot, który ubiega się o wykonanie Zamówienia, złoży ofertę na wykonanie Zamówienia albo zawrze z Zamawiającym umowę w sprawie wykonania Zamówienia, Przedmiot zamówienia dostawa pas ków do analizy moczu, kontroli 2

3 do pas ków do moczu wraz z dzier żawą analizatora do do moczu, s zczegółowo określonych w Zał. Nr 1 do SIWZ Specyfikacja Techniczno-Cenowa Przedmiotu Zamówienia oraz w Zał. Nr 5 do SIWZ warunkach Wzór umowy Dane Zamawiającego: Nazwa pełna: Wielospecjalistyczny Szpital Miejski im. dr E. Warmińskiego Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej z siedzibą w Bydgoszczy. Właściwy rejestr: Rejestr stowarzyszeń, innych organizacji społecznych i zawodowych, fundacji i publicznych zakładów opieki zdrowotnej KRS Siedziba/Adres do korespondencji: ul. Szpitalna 19, Bydgoszcz. NIP: REGON: Rachunek bankowy: Bank BZ WBK S.A Faks do korespondencji w sprawie Zamówienia: (52) do korespondencji w sprawie Zamówienia: Strona internetowa Zamawiającego: Osoba prowadząca postępowanie: Wojciech Kubera Znak Postępowania: SLZP-270-7/2015 Uwaga: w korespondencji kierowanej do Zamawiającego należy posługiwać się tym znakiem SIWZ jest dostępna od dnia publikacji ogłoszenia o zamówieniu w Biuletynie Zamówień Publicznych, do dnia składania ofert. Egzemplarze wydrukowane SIWZ dostępne są w siedzibie Zamawiającego, w Sekcji Logistyki i Zamówień Publicznych, w godzinach od poniedziałku do piątku lub przesyłane na pisemny wniosek zainteresowanego (fax ). Cena 1 egzemplarza kopii SIWZ wynosi: - 19,47 PLN brutto dla Wykonawcy odbierającego SIWZ w siedzibie Zamawiającego, płatne gotówką przy odbiorze - 19,47 PLN brutto + koszty przesyłki (przesyłka priorytetowa, za potwierdzeniem odbioru polecona, za pobraniem) dla Wykonawcy otrzymującego SIWZ drogą pocztową SIWZ jest również udostępniona do bezpłatnego pobrania ze strony internetowej Zamawiającego, wskazanej w pkt 1.5. CZĘŚĆ 2. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 2.1. Przedmiotem Zamówienia jest dostawa pasków do analizy moczu, kontroli do pasków do moczu wraz z dzierżawą analizatora do do moczu, szczegółowo określonych w Zał. Nr 1 do SIWZ Specyfikacja Techniczno-Cenowa Przedmiotu Zamówienia oraz w Zał. Nr 5 do SIWZ warunkach Wzór umowy Kod CPV dla Przedmiotu Zamówienia: 3

4 odczynniki laboratoryjne odczynniki chemiczne analizatory paski odczynnikowe 2.3. Oferowany przedmiot zamówienia musi odpowiadać wszystkim parametrom wymaganym, określonym w Załączniku nr 1 do SIWZ, być dopuszczonym do używania na ternie Rzeczypospolitej Polskiej. 2.4 Oferowane odczynniki i testy powinny posiadać okresy przydatności do użycia, pozwalające Zamawiającemu na swobodne ich użytkowanie przez odpowiedni okres od dnia dostawy, wskazany w Załączniku nr 1 do SIWZ Dostawy odczynników będą odbywać się sukcesywnie w ciągu 36 miesięcy, na podstawie zamówień składanych przez Zamawiającego, w terminie od 2 do 7 dni kalendarzowych od daty złożenia zamówienia. Dostawa analizatora nastąpi w terminie max. do 10 dni roboczych od daty zawarcia umowy Miejsce realizacji zamówienia: w siedzibie Zamawiającego - Laboratorium, w godzinach Koszty transportu do siedziby Zamawiającego ponosi Wykonawca Termin płatności - za odczynniki : do 30 dni od daty wykonania zamówienia i doręczenia Zamawiającemu prawidłowo wystawionej faktury VAT. Faktura VAT winna być dostarczona wraz z dostawą. Zamawiający dopuszcza możliwość dostarczenia faktury VAT za pomocą poczty elektronicznej lub faksu w dniu dostarczenia towaru i niezwłoczne przesłanie wymaganego oryginału w formie pisemnej, jednak nie później niż 7 dni od daty dostawy - za dzierżawę : czynsz dzierżawny płatny miesięcznie z dołu w terminie: do 30 dni od daty dostarczenia prawidłowo wystawionej faktury Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych Zamawiający nie przewiduje udzielenia zamówień uzupełniających Zamawiający nie przewiduje zastosowania aukcji elektronicznej Zamawiający nie przewiduje zawarcia umowy ramowej Wykonawca może powierzyć wykonanie części zamówienia podwykonawcy Zamawiający nie przewiduje zebrania Wykonawców Zamawiający nie przewiduje udzielenia zaliczek Zamawiający nie przewiduje wymagań, o których mowa w art. 29 ust. 4 ustawy, CZEŚĆ 3. TERMIN I MIEJSCE WYKONANIA ZAMÓWIENIA 4

5 3.1. Zamawiający wymaga, aby zamówienie było wykonywane w okresie 36 miesięcy, dostawy odczynników odbywać się będą sukcesywnie, w miarę potrzeb Zamawiającego, w terminie od 2 do 7 dni kalendarzowych od daty złożenia zamówienia, natomiast dostawa analizatora nastąpi w terminie do 10 dni roboczych od daty zawarcia umowy Miejscem wykonania Zamówienia jest laboratorium w siedzibie Zamawiającego. CZĘŚĆ 4. WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIENIA TYCH WARUNKÓW WRAZ Z OŚWIADCZENIAMI I DOKUMENTAMI JE POTWIERDZAJĄCYMI 4.1. Warunki udziału w postępowaniu : Zgodnie z art. 22 ust 1 Ustawy Prawo zamówień publicznych, o udzielenie Zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunki dotyczące : posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania, posiadania wiedzy i doświadczenia, dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia, sytuacji ekonomicznej i finansowej Opis sposobu dokonywania oceny spełniania warunków : Przepisy prawa nie nakładają obowiązku posiadania uprawnień do wykonywania działalności związanej z niniejszym zamówieniem, dlatego też Zamawiający nie precyzuje w tym zakresie żadnych wymagań, których spełnianie Wykonawca zobowiązany jest wykazać Zamawiający nie precyzuje w tym zakresie żadnych wymagań, których spełnianie Wykonawca zobowiązany jest wykazać Zamawiający nie precyzuje w tym zakresie żadnych wymagań, których spełnianie Wykonawca zobowiązany jest wykazać Zamawiający nie precyzuje w tym zakresie żadnych wymagań, których spełnianie Wykonawca zobowiązany jest wykazać. 4.3 W celu oceny spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w pkt 4.1 do oferty należy dołączyć: oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu, stanowiące Zał. nr 3 do SIWZ. (W przypadku oferty składanej wspólnie przez kilku wykonawców, każdy wykonawca składa wyżej wymienione oświadczenie odrębnie) W celu wykazania braku podstaw do wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia Wykonawcy w okolicznościach, o których mowa w art. 24 ust. 1 oraz w art. 24 ust. 2 pkt. 5 (w związku z art. 26 ust. 2 d) ustawy, Zamawiający żąda złożenia: 5

6 oświadczenia o braku podstaw do wykluczenia wzór stanowi Zał. nr 4 do SIWZ oraz oświadczenia o przynależności do tej samej grupy kapitałowej wzór stanowi Zał. nr 6 do SIWZ. (W przypadku wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, każdy z Wykonawców składa je oddzielnie) aktualnego odpisu z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawionego nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert; (W przypadku wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, każdy z Wykonawców składa je oddzielnie) Dokumenty podmiotów zagranicznych: J eżeli Wykonawca ma siedzi bę lub miejs ce zamies zkani a poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast dokumentów, o których w pkt powyżej składa dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym ma siedzibę lub miej sce zami es zkani a, pot wierdzaj ące, że nie ot warto j ego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert Jeżeli w kraj u miej sca zamieszkania os oby lub w kr aj u, w któr ym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, nie wydaje się dokumentów, o któr ych mowa w ust , zast ępuj e się je dokumentem zawierającym oświadczenie, w którym określa się także osoby uprawnione do reprezentowania wykonawcy, złożone pr zed właś ci wym organem sądowym, adminis tracyj nym albo organem samor ządu zawodowego lub gos podarczego odpowi ednio kraj u miej sca zamies zkania osoby l ub kr aju, w któr ym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, lub przed notariuszem Pozostałe wymagane od Wykonawców dokument y: W przypadku Wykonawców wspólni e ubiegających się o udzielenie zamówienia w rozumieni u art. 23 ust. 1 ustawy PZP ( np. konsorcj um, s. c.) każdy oddzielnie pr zedstawi dokument y wykazuj ące brak podstaw do wykluczenia. Wykonawcy wyst ępuj ący wspólnie zobowiązani są dołączyć do ofert y dokument (pis mo, oświ adczenie) ws kazuj ący ustanowionego pełnomocni ka do repr ezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówi enia albo do repr ezentowania w postępowaniu i zwarciu umowy w s pr awie zamówienia publicznego (dotyczy również spółek cywilnych ut worzonych pr zez os oby fizyczne). 6

7 Dokument ten musi być wystawi ony zgodnie z wymogami ustawowymi, podpisany przez prawnie upoważni onych przedst awici el i wszys t kich Wykonawców ws pól ni e ubiegaj ących się o udzielenie zamówienia. Do dnia podpisania umowy z Zamawiającym podmiot y występuj ące wspól nie, któr ych oferta została wybrana, jako naj korzys tniej sza, mus zą podpi sać umowę o współdziałaniu podmiotu ws pól nego (dl a s półek cywi lnych utwor zonych przez osoby fizyczne może to być umowa spółki cywil nej). Umowa nie może być zawar ta na czas krótszy, niż okres real izacji umowy z Zamawiaj ącym Ws zel ka kor espondencj a dokonywana będzi e wyłącznie z peł nomocnikiem. Wypełniaj ąc for mularz ofert owy, jak również inne dokument y powołuj ące się na Wykonawcę w mi ej scu nazwa i adres Wykonawcy należy wpisać dane ws zyst kich podmi otów wspólnie ubiegaj ących się o udzielenie za mówienia, a nie tyl ko dane pełnomocni ka Zgodnie z art. 141 ustawy Pzp. Wykonawcy ws pólnie ubiegaj ący się o udzielenie zamówienia ponos zą solidarną odpowiedzialność za wykonanie umowy. Podmi ot, któr y zobowiązał się do udostępnienia zasobów zgodnie z art. 26 ust. 2 b ustawy odpowiada solidar nie z Wykonawcą za s zkodę Zamawiaj ącego powstałą ws kutek nieudostępni enia tych zasobów, chyba że za nieudostępnienie zasobów nie ponosi winy Zamawi aj ący żąda ws kazani a przez Wykonawcę części zamówienia, któr ej wykonanie zamierza powierzyć podwykonawcom w Formularzu Oferty (zał. nr 2 do SIWZ). W przypadku powierzenia wykonania części pr zedmi otu zamówienia podwykonawcom, Wykonawca ponosi odpowiedzi al ność za dzi ałania podwykonawców jak za własne Wykonawca, wykazuj ąc spełnianie warunków, o któr ych mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, może polegać na zasobach innych podmiotów na zasadach okr eślonych w art. 26 ust. 2b ustawy. Za mawi ający, w celu oceny, czy Wykonawca będzie dysponował zas obami innych podmiotów w trakcie reali zacji zamówienia żąda przedstawienia przez Wykonawcę dokumentów dot yczących w s zczególnoś ci: a) zakresu dostępnych wykonawcy zasobów innego podmiotu, b) zakresu i okresu udziału innego podmiotu przy wykonywaniu zamówienia Na podstawie art. 26 ust. 2b Wykonawca może polegać na wi edzy i doświadczeniu, potencj ale technicznym, osobach zdol nych do wykonania zamówienia l ub zdolnościach finans owych innych podmi otów, niezależnie od 7

8 char akteru prawnego łączących go z nimi st os unków. Wykonawca w takiej sytuacj i zobowiązany jest udowodnić Za mawiającemu, i ż będzie dys ponował zasobami niezbędnymi do realizacji zamówienia, w szczegól ności pr zedstawi aj ąc w t ym celu pisemne zobow iązani e tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na okres korzystania z nich przy w ykonyw aniu zamówienia (zobowiązanie należy załączyć do oferty ) a jeżeli będą brały udział w realizacji zamówienia należy dołączyć dokumenty o których mowa w pkt 4.4. SIWZ. CZĘŚĆ 5. WYMAGANE DOKUMENTY I OŚWIADCZENIA DOTYCZĄCE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA W celu potwierdzenia, że oferowane dostawy odpowiadają wymaganiom określonym przez zamawiającego, zamawiający żąda złożenia: oświadczenia Wykonawcy, że oferowany przedmiot zamówienia jest dopuszczony do obrotu i używania na terenie Rzeczypospolitej Polskiej (zawarte w treści załącznika nr 2) firmowych materiałów informacyjnych np. katalogi, ulotki informacyjne, foldery, opisy itp. potwierdzających posiadanie przez oferowany analizator wymaganych parametrów technicznych określonych w Zał. nr 1 do SIWZ. CZĘŚĆ 6. INFORMACJA O SPOSOBIE POROZUMIEWANIA SIĘ Z WYKONAWCAMI ORAZ PRZEKAZYWANIA OŚWIADCZEŃ I DOKUMENTÓW Wszelkiego rodzaju oświadczenia, wnioski, zapytania, zawiadomienia, informacje itp. (dalej, zbiorczo, Korespondencja ) Zamawiający i Wykonawcy przekazują pisemnie lub za pomocą faksu (na numer wskazany w punkcie 1.5 SIWZ) lub pocztą elektroniczną (na adres wskazany w punkcie 1.5 SIWZ). Powyższe nie dotyczy oferty i uzupełnianych dokumentów, które mogą być złożone jedynie w formie pisemnej, z zachowaniem wymogów, określonych w Części 10 SIWZ Zamawiający zamieści kierowane do niego w toku postępowania zapytania i odpowiedzi na nie na swojej stronie internetowej (wskazanej w pkt 1.5 SIWZ). CZEŚĆ 7. OSOBY UPRAWNIONE DO POROZUMIEWANIA SIĘ Z WYKONAWCAMI Osobami, uprawnionymi do porozumiewania się z Wykonawcami są: Wojciech Kubera specjalista ds. zamówień publicznych, budynek Administracji Szpitala, pokój nr 9, tel. (52) , fax.: (52) , w sprawach proceduralnych Marta Madej - Nowak w sprawach dotyczących przedmiotu zamówienia CZĘŚĆ 8. WADIUM Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium. 8

9 CZĘŚĆ 9. TERMIN ZWIĄZANIA OFERTĄ Wykonawca składający ofertę pozostaje nią związany przez okres 30 dni, a bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert. CZĘŚĆ 10. OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERT I OBLICZENIA CENY Wykonawcy zobowiązani są zapoznać się dokładnie z informacjami zawartymi w SIWZ i przygotować ofertę zgodnie z wymaganiami określonymi w tym dokumencie Wykonawcy ponoszą wszelkie koszty własne związane z przygotowaniem i złożeniem oferty, niezależnie od wyniku Postępowania. Zamawiający w żadnym przypadku nie odpowiada za koszty poniesione przez Wykonawców w związku z przygotowaniem i złożeniem oferty. Wykonawcy zobowiązują się nie podnosić jakichkolwiek roszczeń z tego tytułu względem Zamawiającego, z zastrzeżeniem art. 93 ust. 4 Ustawy Prawo zamówień publicznych Ofertę składa się w formie pisemnej i wyłącznie w języku polskim w formie zapewniającej czytelność jej treści. Wszystkie kartki oferty powinny być trwale spięte lub zszyte, ponumerowane oraz podpisane przez osobę (osoby) uprawnioną do występowania w imieniu Wykonawcy (dalej Osoby Uprawnione ). Podpis powinien być czytelny. Podpis może być nieczytelny, jeżeli jest dodatkowo opatrzony czytelną imienną pieczęcią identyfikującą podpisującego. Podpisy powinny być złożone kolorem innym niż czarny. Dokumenty sporządzone w języku obcym są składane wraz z tłumaczeniem na język polski Wszelkie dokumenty, które nie są składane w oryginale, powinny być opatrzone klauzulą za zgodność z oryginałem i podpisem Osoby Uprawnionej przez Wykonawcę. W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia oraz w przypadku innych podmiotów, na zasobach których Wykonawca polega na zasadach określonych w art. 26 ust. 2b ustawy (dotyczy potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu), kopie dokumentów dotyczących odpowiednio Wykonawcy lub tych podmiotów są poświadczane za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę lub te podmioty. W przypadku nieczytelnej kopii lub budzącej wątpliwości co do jej prawdziwości, Zamawiający zażąda przedstawienia oryginału lub notarialnie poświadczonej kopii dokumentu Jeżeli uprawnienie do reprezentacji osoby podpisującej ofertę nie wynika z dokumentu rejestrowego załączonego do oferty, należy załączyć pełnomocnictwo w oryginale lub w formie kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem Ewentualne poprawki w tekście oferty muszą być naniesione w czytelny sposób i parafowane przez Osoby Uprawnione Informacje stanowiące tajemnice przedsiębiorstwa w rozumieniu ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji oraz zgodnie z odpowiednimi wyrokami Sądu Antymonopolowego i Sądu Najwyższego należy umieścić w oddzielnej wewnętrznej kopercie i opisać: tajemnica 9

10 przedsiębiorstwa. Wykonawca ma obowiązek wykazać, iż zastrzeżone informacje stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa. Przez tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu art. 11 ust. 4 ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji uznać należy nieujawnione do wiadomości publicznej informacje techniczne, technologiczne, organizacyjne przedsiębiorstwa lub inne informacje posiadające wartość gospodarczą, co do których przedsiębiorca podjął niezbędne działania w celu zachowania ich poufności. Zamawiający podaje, iż zastrzeżenie informacji, które nie stanowią tajemnicy przedsiębiorstwa w rozumieniu zapisów ww. ustawy, będzie skutkować ich odtajnieniem przez Zamawiającego, po uprzednim powiadomieniu Wykonawcy Każdy Wykonawca może przedstawić tylko jedną ofertę Informacje stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa Wykonawcy powinny zostać przekazane w taki sposób, by Zamawiający mógł z łatwością określić zakres informacji objętych tajemnicą. Brak stosownego zastrzeżenia będzie traktowany jako jednoznaczny ze zgodą na włączenie całości przekazanych dokumentów i danych do dokumentacji Postępowania oraz ich ujawnienie na zasadach określonych w Ustawie Prawo zamówień publicznych Ofertę należy umieścić w zabezpieczonej kopercie oznaczonej w sposób następujący: Wielospecjalistyczny Szpital Miejski im. dr E. Warmińskiego SPZOZ w Bydgoszczy, ul. Szpitalna 19 Znak: SLZP-270-7/2015 Oferta w postępowaniu przetargowym na dostawę pasków do analizy moczu, kontroli do pasków do moczu wraz z dzierżawą analizatora do moczu Nie otwierać przed godz.11:00. Na kopercie należy podać nazwę i adres Wykonawcy, by umożliwić zwrot nie otwartej oferty w przypadku dostarczenia jej Zamawiającemu po terminie Wykonawca może wprowadzić zmiany w złożonej ofercie lub ją wycofać, pod warunkiem, że uczyni to przed upływem terminu składania ofert. Zarówno zmiana jak i wycofanie oferty wymagają zachowania formy pisemnej Do oświadczeń Wykonawcy dotyczących zmiany lub wycofania oferty stosuje się odpowiednio punkt SIWZ. Na kopercie należy dodatkowo umieścić zastrzeżenie ZMIANA OFERTY lub WYCOFANIE OFERTY Wykonawca winien zaoferować cenę jednoznaczną i ostateczną, obejmującą wszystkie elementy niezbędne do wykonania przedmiotu zamówienia, która nie będzie podlegała negocjacjom przy podpisywaniu umowy Cena oferty powinna być określona w walucie polskiej. 10

11 10.15 Sposób obliczenia ceny Sposób obliczenia ceny w zał. Nr 1 do SIWZ: dla odczynników : Wykonawca obliczy cenę przedmiotu zamówienia w oparciu o szczegółowy formularz cenowy, stanowiący Zał. Nr 1 do SIWZ. W przypadku kontroli dla kalkulacji ceny oferty Wykonawca zobowiązany jest do samodzielnego określenia ilości opakowań niezbędnych do wykonania badań w okresie 36 miesięcy. W pierwszej kolejności Wykonawca podaje cenę jednostkową netto opakowania, stawkę VAT. Następnie cenę jednostkową netto pomnoży razy ilość opakowań niezbędnych do wykonywania ilości badań wskazanej w SIWZ, w ten sposób otrzymując wartość netto danej pozycji. Do tak otrzymanej wartości netto doda podatek od towarów i usług VAT otrzymując w ten sposób wartość brutto danej pozycji. Wykonawca podsumuje wartość netto, wartość brutto i wartość podatku VAT wszystkich wymienionych w Zał. Nr 1 do SIWZ pozycji. dla dzierżawy : W zakresie dzierżawy Wykonawca wylicza cenę oferty poprzez pomnożenie zaoferowanej ceny netto za 1 miesiąc dzierżawy wszystkich wymienionych w Zał. Nr 1 do SIWZ sprzętów razy 36 miesięcy i do tak otrzymanej wartości netto dodaje podatek VAT otrzymując w ten sposób wartość brutto za dzierżawę na okres 36 miesięcy - podając ją w Zał. Nr 1 do SIWZ Sposób obliczenia ceny w Zał. Nr 2 do SIWZ : W zał. nr 2 do SIWZ Wykonawca podaje zsumowaną cenę brutto dostawy odczynników wyszczególnionych w Zał. nr 1 do SIWZ oraz cenę brutto dzierżawy analizatora na okres 36 miesięcy Cena podana w ofercie powinna zawierać wszystkie koszty związane z wykonaniem zamówienia, o których mowa w niniejszej SIWZ, jego transportem do siedziby Zamawiającego, itp. W cenie powinny być również uwzględnione wszystkie podatki, cło oraz ewentualne rabaty Cena oferty musi być podana w złotych polskich z wyodrębnieniem podatku VAT. Cena oferty musi być wyrażona z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku przy zachowaniu matematycznej zasady zaokrąglania liczb, w walucie polskiej Zamawiający poprawi w tekście oferty oczywiste omyłki pisarskie i rachunkowe oraz inne omyłki polegające na niezgodności oferty ze specyfikacją istotnych warunków zamówienia, nie powodujące istotnych zmian w treści oferty, niezwłocznie zawiadamiając o tym Wykonawcę, którego oferta została poprawiona, zgodnie z art. 87 ust. 2 ustawy PZP. CZĘŚĆ 11. MIEJSCE I TERMIN SKŁADANIA ORAZ OTWARCIA OFERT Termin składania ofert upływa r. o godz. 10:00. W przypadku złożenia oferty po terminie, Zamawiający niezwłocznie zwróci Wykonawcy ofertę. Decydujące znaczenie dla oceny 11

12 zachowania powyższego terminu ma data i godzina wpływu oferty do Zamawiającego, a nie data jej wysłania przesyłką pocztową czy kurierską Oferty można składać pocztą, przesyłką kurierską lub osobiście w siedzibie Zamawiającego tj. w Wielospecjalistycznym Szpitalu Miejskim im. dr E. Warmińskiego SPZOZ Bydgoszcz, ul. Szpitalna 19, budynek administracji, sekretariat Otwarcie ofert nastąpi w dniu r. o godz. 11:00 w siedzibie Zamawiającego, ul. Szpitalna 19, budynek administracji, pokój nr 9. Otwarcie ofert jest jawne Bezpośrednio przed otwarciem ofert Zamawiający poda kwotę, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia Po otwarciu kopert z ofertami Zamawiający poda nazwy (firmy) oraz adresy Wykonawców a także informacje dotyczące ceny oraz innych kryteriów zawartych w ofertach Informacje ogłoszone w trakcie publicznego otwarcia ofert zostaną udostępnione nieobecnym Wykonawcom na ich wniosek. CZĘŚĆ 12. OPIS KRYTERIÓW I SPOSOBU OCENY OFERT Oferty oceniane będą pod względem formalnym - spełnienia warunków wymaganych od Wykonawców ubiegających się o udzielenie zamówienia publicznego (wymagane dokumenty) oraz zgodności z wymaganiami SIWZ W dalszej kolejności oferty oceniane będą pod względem zgodności oferowanego wyrobu z wymaganiami SIWZ odnośnie Przedmiotu Zamówienia, w szczególności zgodności oferowanych parametrów z wymaganymi określonymi przez Zamawiającego w SIWZ. Oferty niezgodne z wymaganiami SIWZ podlegają odrzuceniu Oferty zostaną ocenione pod względem merytorycznym za pomocą systemu punktowego Dokonując wyboru oferty najkorzystniejszej Zamawiający będzie kierować się następującym kryteriami i ich wagą: cena brutto C 95 % termin dostawy odczynników (w dniach) T 5% 12.5 Oferty będą oceniane w odniesieniu do najkorzystniejszych danych przedstawionych przez Wykonawców odpowiednio w zakresie kryterium, w następujący sposób: 1) Oferta z najniższą ceną brutto otrzyma maksymalną ilość punktów, a pozostałym ofertom zostanie przypisana odpowiednio mniejsza liczba punktów, zgodnie ze wzorem: Oferta o najniższej cenie brutto C = x 100 x 95% Cena brutto badanej oferty gdzie: C - wartość punktowa badanej oferty w kryterium cena brutto 12

13 2) Oferta z najkrótszym terminem dostawy odczynników otrzyma maksymalną liczbę punktów w kryterium termin dostawy odczynników, a pozostałym ofertom przypisana zostanie odpowiednio mniejsza liczba punktów zgodnie ze wzorem: MINIMALNY termin dostawy odczynników wynikający ze złożonych ofert T = x 100 x 5 % termin dostawy odczynników BADANEJ oferty gdzie: T wartość punktowa badanej oferty w kryterium termin dostawy odczynników (w dniach) UWAGA: minimalny termin dostawy odczynników to 2 dni kalendarzowe a maksymalny termin dostawy odczynników to 7 dni kalendarzowych, oferta nie może być opatrzona terminem dostawy odczynników innym niż z tego zakresu, gdyż będzie niezgodna z SIWZ Za najkorzystniejszą uznana zostanie oferta z najwyższą ilością uzyskanych punktów, spełniająca wymagania ustawy oraz niniejszej specyfikacji, obliczona wg wzoru: gdzie: O - ostateczna ocena danej oferty Ocena oferty O = C+T C - wartość punktowa uzyskana przez badaną ofertę za kryterium cena T - wartość punktowa uzyskana przez badaną ofertę za kryterium termin dostawy odczynników Jeżeli Zamawiający nie będzie mógł dokonać wyboru oferty najkorzystniejszej ze względu na to, że złożone oferty przedstawiają taki sam bilans ceny i innych kryteriów oceny ofert, spośród tych ofert wybierze ofertę z niższą ceną W przypadku, gdy wyliczona według powyższych wzorów suma punktów nie stanowi liczby całkowitej, podlega zaokrągleniu do dwóch miejsc po przecinku, przy zachowaniu matematycznej zasady zaokrąglania liczb Jeżeli złożono ofertę, której wybór prowadziłby do powstania obowiązku podatkowego Zamawiającego zgodnie z przepisami o podatku od towarów i usług w zakresie dotyczącym wewnątrzwspólnotowego nabycia towarów, Zamawiający w celu oceny takiej oferty doliczy do przedstawionej w niej ceny podatek od towarów i usług, który miałby obowiązek wpłacić zgodnie z obowiązującymi przepisami. CZĘŚĆ 13. INFORMACJA O FORMALNOŚCIACH, JAKIE POWINNY ZOSTAĆ DOPEŁNIONE PO WYBORZE OFERTY ORAZ INFORMACJE O ZAWARCIU UMOWY Zamawiający zawiera umowę w sprawie zamówienia w terminie nie krótszym niż 5 dni od dnia przesłania zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty faksem lub pocztą elektroniczną. 13

14 Zamawiający może zawrzeć umowę przed upływem wskazanego terminu, jeżeli w postępowaniu złożono tylko jedną ofertę lub nie odrzucono żadnej oferty oraz nie wykluczono żadnego Wykonawcy W zawiadomieniu o wyborze oferty najkorzystniejszej Zamawiający poinformuje Wykonawcę o terminie, po upływie którego umowa w sprawie zamówienia publicznego może być zawarta Zgodnie z art. 139 ustawy PZP umowa w sprawie niniejszego zamówienia zostanie zawarta w formie pisemnej. Mają do niej zastosowanie przepisy kodeksu cywilnego, jeżeli przepisy PZP nie stanowią inaczej Zakres świadczenia Wykonawcy wynikający z umowy jest tożsamy z jego zobowiązaniem zawartym w ofercie Zamawiający nie dopuszcza istotnych zmian postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy, za wyjątkiem zmian określonych we Wzorze Umowy stanowiącym Zał. nr 5 do SIWZ zgodnie z art. 144 ustawy Pzp Osoby reprezentujące Wykonawcę przy podpisywaniu umowy powinny posiadać ze sobą dokumenty tożsamości oraz dokumenty, potwierdzające ich umocowanie do podpisania umowy W dniu zawarcia umowy Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia publicznego zobowiązani są przedstawić Zamawiającemu umowę o współdziałaniu podmiotu wspólnego Jeżeli Wykonawca, którego oferta została wybrana, uchyla się od zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego, Zamawiający może wybrać ofertę najkorzystniejszą spośród pozostałych ofert, bez przeprowadzania ich ponownego badania i oceny, chyba, że zachodzą przesłanki, o których mowa w art. 93 ust 1 Ustawy Prawo zamówień publicznych. CZĘŚĆ 14. ZABEZPIECZENIE NALEŻYTEGO WYKONANIA UMOWY Zamawiający nie wymaga wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania Umowy. CZĘŚĆ 15. WZÓR UMOWY NA WYKONANIE ZAMÓWIENIA Z Wykonawcą, którego oferta zostanie uznana przez Zamawiającego za ofertę najkorzystniejszą, zostanie podpisana umowa wykonania przedmiotu zamówienia Wraz z SIWZ, Wykonawca otrzymał od Zamawiającego Wzór Umowy na wykonanie Zamówienia, stanowiący Zał. nr 5 do SIWZ. Zamawiający wymaga zawarcia umowy na warunkach załączonego wzoru. CZĘŚĆ 16. POUCZENIE O ŚRODKACH OCHRONY PRAWNEJ Środki ochrony prawnej określone są w dziale VI ustawy i przysługują Wykonawcy, a także innemu podmiotowi, jeżeli ma lub miał interes w uzyskaniu zamówienia oraz poniósł lub może ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez Zamawiającego przepisów ustawy. 14

15 16.2. Środki ochrony prawnej wobec ogłoszenia o zamówieniu oraz specyfikacji istotnych warunków zamówienia przysługują również organizacjom wpisanym na listę, o której mowa w art. 154 pkt. 5 ustawy Na podst. art. 180 ust. 2 ustawy odwołanie przysługuje wyłącznie wobec czynności: a) opisu sposobu dokonywania oceny spełnienia warunków udziału w postępowaniu; b) wykluczenia odwołującego z postępowania o udzielenie zamówienia; c) odrzucenia oferty odwołującego Na podst. art. 181 ust 1 ustawy Wykonawca może w terminie przewidzianym do wniesienia odwołania poinformować Zamawiającego o niezgodnej z przepisami ustawy czynności podjętej przez niego lub zaniechaniu czynności, do której jest on zobowiązany na podstawie ustawy, na które nie przysługuje odwołanie na podst. art. 180 ust Skarga do sądu przysługuje na orzeczenie Krajowej Izby Odwoławczej. Szczegółowo kwestie dotyczące skargi do sądu uregulowane zostały w rozdziale 3 ustawy. CZĘŚĆ 17. ZAŁĄCZNIKI Następujące załączniki stanowią integralną część SIWZ: Załącznik nr 1 Specyfikacja Techniczno-Cenowa Przedmiotu Zamówienia Załącznik nr 2 Wzór Formularza Oferty Załącznik nr 3 Wzór oświadczenia Wykonawcy o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu Załącznik nr 4 Wzór oświadczenia o braku podstaw do wykluczenia Wykonawcy z postępowania Załącznik nr 5 Wzór Umowy Załącznik Nr 6 Wzór listy podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej Załącznik nr 7- Zobowiązanie podmiotu trzeciego do oddania do dyspozycji Wykonawcy niezbędnych zasobów na okres wykonywania zamówienia. Załącznik nr 8 - Informacja o podmiocie wspólnym Zamawiający 15

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA ( SIWZ )

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA ( SIWZ ) ZSP.271.1.2015 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA ( SIWZ ) PRZETARG NIEOGRANICZONY W TRYBIE ART.39 USTAWY-PRAWO ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH ( T.J. DZ.U. z 2013r., POZ.907 ZE ZM. ) NA ; ROBOTY REMONTOWE

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Malbork, 2015-03-06 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. Numer sprawy: ZGKiM/D/1/03/2015. Nazwa zadania: Sukcesywna dostawa betonu zwykłego

Bardziej szczegółowo

REGIONALNY OŚRODEK POLITYKI SPOŁECZNEJ W BIAŁYMSTOKU ul. Kombatantów 7 15 110 Białystok SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

REGIONALNY OŚRODEK POLITYKI SPOŁECZNEJ W BIAŁYMSTOKU ul. Kombatantów 7 15 110 Białystok SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA REGIONALNY OŚRODEK POLITYKI SPOŁECZNEJ W BIAŁYMSTOKU ul. Kombatantów 7 15 110 Białystok SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym w trybie

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA, zwana dalej SIWZ, na: zarządzanie nieruchomościami stanowiącymi zasób Wojskowej Agencji Mieszkaniowej

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA, zwana dalej SIWZ, na: zarządzanie nieruchomościami stanowiącymi zasób Wojskowej Agencji Mieszkaniowej Biuro Prezesa ul. Chałubińskiego 3a 02-004 Warszawa SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA, zwana dalej SIWZ, na: zarządzanie nieruchomościami stanowiącymi zasób Wojskowej Agencji Mieszkaniowej Przedmiotowe

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. Numer sprawy: 5/2014/PCM Nazwa zadania: Dostawa leków dla Powiatowego Centrum Medycznego Sp. z o.o. NZOZ

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA, zwana dalej SIWZ, na: Dostawę sprzętu komputerowego dla Wojskowej Agencji Mieszkaniowej.

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA, zwana dalej SIWZ, na: Dostawę sprzętu komputerowego dla Wojskowej Agencji Mieszkaniowej. Wojskowa Agencji Mieszkaniowa ul. Chałubińskiego 3a, 02-004 Warszawa SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA, zwana dalej SIWZ, na: Dostawę sprzętu komputerowego dla Wojskowej Agencji Mieszkaniowej.

Bardziej szczegółowo

Zamawiający Zarząd Transportu Miejskiego w Poznaniu ul. Matejki 59, 60-770 Poznań fax. 61 83 46 147 www.ztm.poznan.pl

Zamawiający Zarząd Transportu Miejskiego w Poznaniu ul. Matejki 59, 60-770 Poznań fax. 61 83 46 147 www.ztm.poznan.pl Zamawiający Zarząd Transportu Miejskiego w Poznaniu ul. Matejki 59, 60-770 Poznań fax. 61 83 46 147 www.ztm.poznan.pl Znak sprawy: ZTM.EZ.3310.3.2015 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (w skrócie:

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ)

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) dotycząca postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na Dostawę oprogramowania antywirusowego na potrzeby Gminy Miejskiej Iława prowadzonego w trybie

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA DLA PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO. Usługi transportu dla potrzeb Opery Wrocławskiej

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA DLA PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO. Usługi transportu dla potrzeb Opery Wrocławskiej ZP/PN/14/15 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA DLA PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO w procedurze właściwej dla wartości zamówienia poniżej 207 000 euro na realizacje zamówienia publicznego pn: Usługi

Bardziej szczegółowo

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia Wrocław, dnia 07.07.2015 r. Numer referencyjny postępowania: ZP/PN/15/2015 Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia do zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego o wartości

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO (SIWZ) DLA PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO (SIWZ) DLA PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO Znak sprawy: ZZ-271-79-U-PN/2015 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO (SIWZ) DLA PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO przeprowadzanego zgodnie z postanowieniami ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r.

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA ZAMAWIAJĄCY: Zakład Ubezpieczeń Społecznych w Warszawie II Oddział w Poznaniu ul. Starołęcka 31 61-361 Poznań Numer sprawy: 540000/271/10/2015- CZP SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA w postępowaniu

Bardziej szczegółowo

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia na Dostawę sprzętu teleinformatycznego dla Komendy Miejskiej PSP w Łodzi

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia na Dostawę sprzętu teleinformatycznego dla Komendy Miejskiej PSP w Łodzi Zamawiający: Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej w Łodzi ul. Zgierska 47 91-446 Łódź Znak sprawy MK.2370.12.2014 Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia na Dostawę sprzętu teleinformatycznego

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Numer sprawy: 35/2013-DZP/PNO SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na: ZAKUP, DOSTAWA I URUCHOMIENIE

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Gmina Roźwienica SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Dostawa energii elektrycznej dla potrzeb Gminy Roźwienica w 2015 roku Marian Gdula 2014-09-03 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Roźwienica,

Bardziej szczegółowo

ZAMAWIAJĄCY: Zespół Szkół Nr 18 01-882 Warszawa ul. Żeromskiego 18 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. Postępowanie nr 2/ZS18/2014

ZAMAWIAJĄCY: Zespół Szkół Nr 18 01-882 Warszawa ul. Żeromskiego 18 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. Postępowanie nr 2/ZS18/2014 ZAMAWIAJĄCY: Zespół Szkół Nr 18 01-882 Warszawa ul. Żeromskiego 18 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Postępowanie nr 2/ZS18/2014 o udzielenie zamówienia publicznego prowadzone w trybie przetargu

Bardziej szczegółowo

Modernizacja platformy zabezpieczeń Crossbeam

Modernizacja platformy zabezpieczeń Crossbeam CENTRUM USŁUG INFORMATYCZNYCH WE WROCŁAWIU ul. Namysłowska 8 50-304 Wrocław SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (zwana dalej: SIWZ) Dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na: Modernizacja

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA, zwana dalej SIWZ, na:

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA, zwana dalej SIWZ, na: Biuro Prezesa ul. Chałubińskiego 3a, 02-004 Warszawa SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA, zwana dalej SIWZ, na: Kompleksowe ubezpieczenie: mienia, odpowiedzialności cywilnej oraz pojazdów, tj. Biura

Bardziej szczegółowo

Sukcesywne usługi drukowania plakatów i ulotek

Sukcesywne usługi drukowania plakatów i ulotek SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Na podstawie art. 39 ustawy z dnia 29 stycznia 4 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2010 r. Nr 113 poz. 759 ze zm.) zwanej dalej ustawą, Uniwersytet

Bardziej szczegółowo

Zamawiający Zarząd Transportu Miejskiego w Poznaniu ul. Matejki 59, 60-770 Poznań tel. 61 83 46 146 fax. 61 83 46 147 www.ztm.poznan.

Zamawiający Zarząd Transportu Miejskiego w Poznaniu ul. Matejki 59, 60-770 Poznań tel. 61 83 46 146 fax. 61 83 46 147 www.ztm.poznan. Zamawiający Zarząd Transportu Miejskiego w Poznaniu ul. Matejki 59, 60-770 Poznań tel. 61 83 46 146 fax. 61 83 46 147 www.ztm.poznan.pl Nr sprawy: ZTM.KZP.3410-30/13 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na zakup aparatu do Real-Time PCR (1 egz.)- znak postępowania: IOR/ZP/D/Ap.PCR/2011. I. Nazwa (firma) i

Bardziej szczegółowo

Zakup bonów żywieniowych posiłki profilaktyczne dla pracowników SKM

Zakup bonów żywieniowych posiłki profilaktyczne dla pracowników SKM SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA 03/2013 Postępowanie prowadzone zgodnie z ustawą Prawo zamówień publicznych 1 Zamawiający Służby Komunalne Miasta w Wodzisławiu Śl. ul. Marklowicka 21, 44-300

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (siwz) dostępna bezpłatnie na stronie internetowej Zamawiającego: http://wsselublin.pis.gov.pl lub w formie pisemnej w cenie 30,00 zł: przelew na konto:73101013390024081391500000

Bardziej szczegółowo

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia Zamawiający: Minister Finansów Ministerstwo Finansów ul. Świętokrzyska 12 00-916 Warszawa Nr sprawy: 430000-ILGW.271.3.2015 Zatwierdzam Z up. Ministra Finansów Zastępca Dyrektora Izby Celnej w Toruniu

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) dla przetargu nieograniczonego pod nazwą:

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) dla przetargu nieograniczonego pod nazwą: Postępowanie nr BZP.2420.1.2013.BD SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) dla przetargu nieograniczonego pod nazwą: Dostawa sprzętu komputerowego dla działów Administracji Centralnej UWr: Zadanie

Bardziej szczegółowo

BIURO RZECZNIKA PRAW OBYWATELSKICH 00-090 Warszawa, Al. Solidarności 77

BIURO RZECZNIKA PRAW OBYWATELSKICH 00-090 Warszawa, Al. Solidarności 77 BIURO RZECZNIKA PRAW OBYWATELSKICH 00-090 Warszawa, Al. Solidarności 77 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego

Bardziej szczegółowo

Rozdział III Nazwa, rodzaj i opis przedmiotu zamówienia 1. Nazwa nadana zamówieniu przez Zamawiającego:

Rozdział III Nazwa, rodzaj i opis przedmiotu zamówienia 1. Nazwa nadana zamówieniu przez Zamawiającego: Świadczenie usług opiekuńczych dla podopiecznych Miejskiego Ośrodka Pomocy w miejscu zamieszkania na terenie miasta Kętrzyn od 01.01.2014 r. do 31.12.2014 r. SPRAWA NR : PN- MOPS 01/2013 Postępowanie o

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (S.I.W.Z.)

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (S.I.W.Z.) Sąd Rejonowy Lublin - Zachód w Lublinie 20-950 Lublin, ul. Krakowskie Przedmieście 76 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (S.I.W.Z.) Dotyczy: postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego

Bardziej szczegółowo

Zamawiający: GMINA SULMIERZYCE. 98-338 Sulmierzyce ul. Urzędowa 1, tel. 044 684 60 56 fax. 044 684 60 57 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

Zamawiający: GMINA SULMIERZYCE. 98-338 Sulmierzyce ul. Urzędowa 1, tel. 044 684 60 56 fax. 044 684 60 57 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA N u m e r s p r a w y : ZP.271.1.21.2014.AS Zamawiający: GMINA SULMIERZYCE 98-338 Sulmierzyce ul. Urzędowa 1, tel. 044 684 60 56 fax. 044 684 60 57 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA w postępowaniu

Bardziej szczegółowo

Matematyka-nic trudnego!

Matematyka-nic trudnego! Dostawa materiałów promocyjnych z nadrukiem dla uczniów 16 szkół podstawowych w ramach projektu Matematyka nic trudnego!, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego

Bardziej szczegółowo