SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA"

Transkrypt

1 SLZP-270-7/2015 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA NA dostawę pasków do analizy moczu, kontroli do pasków do moczu wraz z dzierżawą analizatora do moczu W POSTĘPOWANIU O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO W TRYBIE przetargu nieograniczonego dla zamówień o wartości poniżej euro

2 CZĘŚĆ 1. INFORMACJE WPROWADZAJĄCE 1.1. Wielospecjalistyczny Szpital Miejski im. dr E. Warmińskiego SPZOZ z siedzibą w Bydgoszczy zaprasza do składania ofert w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego Postępowanie zostanie przeprowadzone na podstawie ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2013 r., poz. 907 ze zm.), zwanej dalej ustawą, przepisów Wykonawczych wydanych na jej podstawie oraz niniejszej Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, zwanej dalej SIWZ W uzasadnionych przypadkach Zamawiający ma prawo dokonać zmiany treści SIWZ. Zmiana może nastąpić w każdym czasie, przed upływem terminu do składania ofert. W przypadku wprowadzenia takiej zmiany, informacja o tym zostanie niezwłocznie zamieszczona na stronie internetowej Zamawiającego i będzie wiążąca. Zamawiający przedłuży termin składania ofert, jeżeli w wyniku modyfikacji treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia niezbędny będzie dodatkowy czas na wprowadzenie zmian w ofertach. Zgodnie z art. 38 ust. 1 pkt 1 ustawy Prawo Zamówień Publicznych Zamawiający udzieli wyjaśnień treści SIWZ nie później niż na 2 dni przed terminem składania ofert, jeżeli wniosek o wyjaśnienie wpłynie do Zamawiającego nie później niż do końca dnia, w którym upływa połowa wyznaczonego terminu składania ofert. Jeżeli wniosek o wyjaśnienie treści SIWZ wpłynie po tym terminie, Zamawiający zastrzega sobie możliwość pozostawienia wniosku bez rozpoznania (dotyczy także udzielonych już wyjaśnień). Przedłużenie terminu składania ofert nie wpływa na bieg terminu składania wniosku o wyjaśnienie treści SIWZ Użyte w Specyfikacji terminy mają następujące znaczenie: Szpital lub Zamawiający Wielospecjalistyczny Szpital Miejski im. dr E. Warmińskiego SPZOZ z siedzibą w Bydgoszczy, Postępowanie postępowanie prowadzone przez Zamawiającego na podstawie niniejszej Specyfikacji, SIWZ niniejsza Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia, Ustawa PZP - ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych, (Dz. U. z 2013 r., poz. 907 ze zm.) Zamówienie należy przez to rozumieć zamówienie publiczne, którego przedmiot został opisany w punkcie 2 SIWZ, w Zał. Nr 1 do SIWZ oraz na warunkach Wzoru Umowy (Zał. nr 5 do SIWZ) Wykonawca podmiot, który ubiega się o wykonanie Zamówienia, złoży ofertę na wykonanie Zamówienia albo zawrze z Zamawiającym umowę w sprawie wykonania Zamówienia, Przedmiot zamówienia dostawa pas ków do analizy moczu, kontroli 2

3 do pas ków do moczu wraz z dzier żawą analizatora do do moczu, s zczegółowo określonych w Zał. Nr 1 do SIWZ Specyfikacja Techniczno-Cenowa Przedmiotu Zamówienia oraz w Zał. Nr 5 do SIWZ warunkach Wzór umowy Dane Zamawiającego: Nazwa pełna: Wielospecjalistyczny Szpital Miejski im. dr E. Warmińskiego Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej z siedzibą w Bydgoszczy. Właściwy rejestr: Rejestr stowarzyszeń, innych organizacji społecznych i zawodowych, fundacji i publicznych zakładów opieki zdrowotnej KRS Siedziba/Adres do korespondencji: ul. Szpitalna 19, Bydgoszcz. NIP: REGON: Rachunek bankowy: Bank BZ WBK S.A Faks do korespondencji w sprawie Zamówienia: (52) do korespondencji w sprawie Zamówienia: Strona internetowa Zamawiającego: Osoba prowadząca postępowanie: Wojciech Kubera Znak Postępowania: SLZP-270-7/2015 Uwaga: w korespondencji kierowanej do Zamawiającego należy posługiwać się tym znakiem SIWZ jest dostępna od dnia publikacji ogłoszenia o zamówieniu w Biuletynie Zamówień Publicznych, do dnia składania ofert. Egzemplarze wydrukowane SIWZ dostępne są w siedzibie Zamawiającego, w Sekcji Logistyki i Zamówień Publicznych, w godzinach od poniedziałku do piątku lub przesyłane na pisemny wniosek zainteresowanego (fax ). Cena 1 egzemplarza kopii SIWZ wynosi: - 19,47 PLN brutto dla Wykonawcy odbierającego SIWZ w siedzibie Zamawiającego, płatne gotówką przy odbiorze - 19,47 PLN brutto + koszty przesyłki (przesyłka priorytetowa, za potwierdzeniem odbioru polecona, za pobraniem) dla Wykonawcy otrzymującego SIWZ drogą pocztową SIWZ jest również udostępniona do bezpłatnego pobrania ze strony internetowej Zamawiającego, wskazanej w pkt 1.5. CZĘŚĆ 2. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 2.1. Przedmiotem Zamówienia jest dostawa pasków do analizy moczu, kontroli do pasków do moczu wraz z dzierżawą analizatora do do moczu, szczegółowo określonych w Zał. Nr 1 do SIWZ Specyfikacja Techniczno-Cenowa Przedmiotu Zamówienia oraz w Zał. Nr 5 do SIWZ warunkach Wzór umowy Kod CPV dla Przedmiotu Zamówienia: 3

4 odczynniki laboratoryjne odczynniki chemiczne analizatory paski odczynnikowe 2.3. Oferowany przedmiot zamówienia musi odpowiadać wszystkim parametrom wymaganym, określonym w Załączniku nr 1 do SIWZ, być dopuszczonym do używania na ternie Rzeczypospolitej Polskiej. 2.4 Oferowane odczynniki i testy powinny posiadać okresy przydatności do użycia, pozwalające Zamawiającemu na swobodne ich użytkowanie przez odpowiedni okres od dnia dostawy, wskazany w Załączniku nr 1 do SIWZ Dostawy odczynników będą odbywać się sukcesywnie w ciągu 36 miesięcy, na podstawie zamówień składanych przez Zamawiającego, w terminie od 2 do 7 dni kalendarzowych od daty złożenia zamówienia. Dostawa analizatora nastąpi w terminie max. do 10 dni roboczych od daty zawarcia umowy Miejsce realizacji zamówienia: w siedzibie Zamawiającego - Laboratorium, w godzinach Koszty transportu do siedziby Zamawiającego ponosi Wykonawca Termin płatności - za odczynniki : do 30 dni od daty wykonania zamówienia i doręczenia Zamawiającemu prawidłowo wystawionej faktury VAT. Faktura VAT winna być dostarczona wraz z dostawą. Zamawiający dopuszcza możliwość dostarczenia faktury VAT za pomocą poczty elektronicznej lub faksu w dniu dostarczenia towaru i niezwłoczne przesłanie wymaganego oryginału w formie pisemnej, jednak nie później niż 7 dni od daty dostawy - za dzierżawę : czynsz dzierżawny płatny miesięcznie z dołu w terminie: do 30 dni od daty dostarczenia prawidłowo wystawionej faktury Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych Zamawiający nie przewiduje udzielenia zamówień uzupełniających Zamawiający nie przewiduje zastosowania aukcji elektronicznej Zamawiający nie przewiduje zawarcia umowy ramowej Wykonawca może powierzyć wykonanie części zamówienia podwykonawcy Zamawiający nie przewiduje zebrania Wykonawców Zamawiający nie przewiduje udzielenia zaliczek Zamawiający nie przewiduje wymagań, o których mowa w art. 29 ust. 4 ustawy, CZEŚĆ 3. TERMIN I MIEJSCE WYKONANIA ZAMÓWIENIA 4

5 3.1. Zamawiający wymaga, aby zamówienie było wykonywane w okresie 36 miesięcy, dostawy odczynników odbywać się będą sukcesywnie, w miarę potrzeb Zamawiającego, w terminie od 2 do 7 dni kalendarzowych od daty złożenia zamówienia, natomiast dostawa analizatora nastąpi w terminie do 10 dni roboczych od daty zawarcia umowy Miejscem wykonania Zamówienia jest laboratorium w siedzibie Zamawiającego. CZĘŚĆ 4. WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIENIA TYCH WARUNKÓW WRAZ Z OŚWIADCZENIAMI I DOKUMENTAMI JE POTWIERDZAJĄCYMI 4.1. Warunki udziału w postępowaniu : Zgodnie z art. 22 ust 1 Ustawy Prawo zamówień publicznych, o udzielenie Zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunki dotyczące : posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania, posiadania wiedzy i doświadczenia, dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia, sytuacji ekonomicznej i finansowej Opis sposobu dokonywania oceny spełniania warunków : Przepisy prawa nie nakładają obowiązku posiadania uprawnień do wykonywania działalności związanej z niniejszym zamówieniem, dlatego też Zamawiający nie precyzuje w tym zakresie żadnych wymagań, których spełnianie Wykonawca zobowiązany jest wykazać Zamawiający nie precyzuje w tym zakresie żadnych wymagań, których spełnianie Wykonawca zobowiązany jest wykazać Zamawiający nie precyzuje w tym zakresie żadnych wymagań, których spełnianie Wykonawca zobowiązany jest wykazać Zamawiający nie precyzuje w tym zakresie żadnych wymagań, których spełnianie Wykonawca zobowiązany jest wykazać. 4.3 W celu oceny spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w pkt 4.1 do oferty należy dołączyć: oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu, stanowiące Zał. nr 3 do SIWZ. (W przypadku oferty składanej wspólnie przez kilku wykonawców, każdy wykonawca składa wyżej wymienione oświadczenie odrębnie) W celu wykazania braku podstaw do wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia Wykonawcy w okolicznościach, o których mowa w art. 24 ust. 1 oraz w art. 24 ust. 2 pkt. 5 (w związku z art. 26 ust. 2 d) ustawy, Zamawiający żąda złożenia: 5

6 oświadczenia o braku podstaw do wykluczenia wzór stanowi Zał. nr 4 do SIWZ oraz oświadczenia o przynależności do tej samej grupy kapitałowej wzór stanowi Zał. nr 6 do SIWZ. (W przypadku wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, każdy z Wykonawców składa je oddzielnie) aktualnego odpisu z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawionego nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert; (W przypadku wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, każdy z Wykonawców składa je oddzielnie) Dokumenty podmiotów zagranicznych: J eżeli Wykonawca ma siedzi bę lub miejs ce zamies zkani a poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast dokumentów, o których w pkt powyżej składa dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym ma siedzibę lub miej sce zami es zkani a, pot wierdzaj ące, że nie ot warto j ego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert Jeżeli w kraj u miej sca zamieszkania os oby lub w kr aj u, w któr ym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, nie wydaje się dokumentów, o któr ych mowa w ust , zast ępuj e się je dokumentem zawierającym oświadczenie, w którym określa się także osoby uprawnione do reprezentowania wykonawcy, złożone pr zed właś ci wym organem sądowym, adminis tracyj nym albo organem samor ządu zawodowego lub gos podarczego odpowi ednio kraj u miej sca zamies zkania osoby l ub kr aju, w któr ym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, lub przed notariuszem Pozostałe wymagane od Wykonawców dokument y: W przypadku Wykonawców wspólni e ubiegających się o udzielenie zamówienia w rozumieni u art. 23 ust. 1 ustawy PZP ( np. konsorcj um, s. c.) każdy oddzielnie pr zedstawi dokument y wykazuj ące brak podstaw do wykluczenia. Wykonawcy wyst ępuj ący wspólnie zobowiązani są dołączyć do ofert y dokument (pis mo, oświ adczenie) ws kazuj ący ustanowionego pełnomocni ka do repr ezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówi enia albo do repr ezentowania w postępowaniu i zwarciu umowy w s pr awie zamówienia publicznego (dotyczy również spółek cywilnych ut worzonych pr zez os oby fizyczne). 6

7 Dokument ten musi być wystawi ony zgodnie z wymogami ustawowymi, podpisany przez prawnie upoważni onych przedst awici el i wszys t kich Wykonawców ws pól ni e ubiegaj ących się o udzielenie zamówienia. Do dnia podpisania umowy z Zamawiającym podmiot y występuj ące wspól nie, któr ych oferta została wybrana, jako naj korzys tniej sza, mus zą podpi sać umowę o współdziałaniu podmiotu ws pól nego (dl a s półek cywi lnych utwor zonych przez osoby fizyczne może to być umowa spółki cywil nej). Umowa nie może być zawar ta na czas krótszy, niż okres real izacji umowy z Zamawiaj ącym Ws zel ka kor espondencj a dokonywana będzi e wyłącznie z peł nomocnikiem. Wypełniaj ąc for mularz ofert owy, jak również inne dokument y powołuj ące się na Wykonawcę w mi ej scu nazwa i adres Wykonawcy należy wpisać dane ws zyst kich podmi otów wspólnie ubiegaj ących się o udzielenie za mówienia, a nie tyl ko dane pełnomocni ka Zgodnie z art. 141 ustawy Pzp. Wykonawcy ws pólnie ubiegaj ący się o udzielenie zamówienia ponos zą solidarną odpowiedzialność za wykonanie umowy. Podmi ot, któr y zobowiązał się do udostępnienia zasobów zgodnie z art. 26 ust. 2 b ustawy odpowiada solidar nie z Wykonawcą za s zkodę Zamawiaj ącego powstałą ws kutek nieudostępni enia tych zasobów, chyba że za nieudostępnienie zasobów nie ponosi winy Zamawi aj ący żąda ws kazani a przez Wykonawcę części zamówienia, któr ej wykonanie zamierza powierzyć podwykonawcom w Formularzu Oferty (zał. nr 2 do SIWZ). W przypadku powierzenia wykonania części pr zedmi otu zamówienia podwykonawcom, Wykonawca ponosi odpowiedzi al ność za dzi ałania podwykonawców jak za własne Wykonawca, wykazuj ąc spełnianie warunków, o któr ych mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, może polegać na zasobach innych podmiotów na zasadach okr eślonych w art. 26 ust. 2b ustawy. Za mawi ający, w celu oceny, czy Wykonawca będzie dysponował zas obami innych podmiotów w trakcie reali zacji zamówienia żąda przedstawienia przez Wykonawcę dokumentów dot yczących w s zczególnoś ci: a) zakresu dostępnych wykonawcy zasobów innego podmiotu, b) zakresu i okresu udziału innego podmiotu przy wykonywaniu zamówienia Na podstawie art. 26 ust. 2b Wykonawca może polegać na wi edzy i doświadczeniu, potencj ale technicznym, osobach zdol nych do wykonania zamówienia l ub zdolnościach finans owych innych podmi otów, niezależnie od 7

8 char akteru prawnego łączących go z nimi st os unków. Wykonawca w takiej sytuacj i zobowiązany jest udowodnić Za mawiającemu, i ż będzie dys ponował zasobami niezbędnymi do realizacji zamówienia, w szczegól ności pr zedstawi aj ąc w t ym celu pisemne zobow iązani e tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na okres korzystania z nich przy w ykonyw aniu zamówienia (zobowiązanie należy załączyć do oferty ) a jeżeli będą brały udział w realizacji zamówienia należy dołączyć dokumenty o których mowa w pkt 4.4. SIWZ. CZĘŚĆ 5. WYMAGANE DOKUMENTY I OŚWIADCZENIA DOTYCZĄCE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA W celu potwierdzenia, że oferowane dostawy odpowiadają wymaganiom określonym przez zamawiającego, zamawiający żąda złożenia: oświadczenia Wykonawcy, że oferowany przedmiot zamówienia jest dopuszczony do obrotu i używania na terenie Rzeczypospolitej Polskiej (zawarte w treści załącznika nr 2) firmowych materiałów informacyjnych np. katalogi, ulotki informacyjne, foldery, opisy itp. potwierdzających posiadanie przez oferowany analizator wymaganych parametrów technicznych określonych w Zał. nr 1 do SIWZ. CZĘŚĆ 6. INFORMACJA O SPOSOBIE POROZUMIEWANIA SIĘ Z WYKONAWCAMI ORAZ PRZEKAZYWANIA OŚWIADCZEŃ I DOKUMENTÓW Wszelkiego rodzaju oświadczenia, wnioski, zapytania, zawiadomienia, informacje itp. (dalej, zbiorczo, Korespondencja ) Zamawiający i Wykonawcy przekazują pisemnie lub za pomocą faksu (na numer wskazany w punkcie 1.5 SIWZ) lub pocztą elektroniczną (na adres wskazany w punkcie 1.5 SIWZ). Powyższe nie dotyczy oferty i uzupełnianych dokumentów, które mogą być złożone jedynie w formie pisemnej, z zachowaniem wymogów, określonych w Części 10 SIWZ Zamawiający zamieści kierowane do niego w toku postępowania zapytania i odpowiedzi na nie na swojej stronie internetowej (wskazanej w pkt 1.5 SIWZ). CZEŚĆ 7. OSOBY UPRAWNIONE DO POROZUMIEWANIA SIĘ Z WYKONAWCAMI Osobami, uprawnionymi do porozumiewania się z Wykonawcami są: Wojciech Kubera specjalista ds. zamówień publicznych, budynek Administracji Szpitala, pokój nr 9, tel. (52) , fax.: (52) , w sprawach proceduralnych Marta Madej - Nowak w sprawach dotyczących przedmiotu zamówienia CZĘŚĆ 8. WADIUM Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium. 8

9 CZĘŚĆ 9. TERMIN ZWIĄZANIA OFERTĄ Wykonawca składający ofertę pozostaje nią związany przez okres 30 dni, a bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert. CZĘŚĆ 10. OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERT I OBLICZENIA CENY Wykonawcy zobowiązani są zapoznać się dokładnie z informacjami zawartymi w SIWZ i przygotować ofertę zgodnie z wymaganiami określonymi w tym dokumencie Wykonawcy ponoszą wszelkie koszty własne związane z przygotowaniem i złożeniem oferty, niezależnie od wyniku Postępowania. Zamawiający w żadnym przypadku nie odpowiada za koszty poniesione przez Wykonawców w związku z przygotowaniem i złożeniem oferty. Wykonawcy zobowiązują się nie podnosić jakichkolwiek roszczeń z tego tytułu względem Zamawiającego, z zastrzeżeniem art. 93 ust. 4 Ustawy Prawo zamówień publicznych Ofertę składa się w formie pisemnej i wyłącznie w języku polskim w formie zapewniającej czytelność jej treści. Wszystkie kartki oferty powinny być trwale spięte lub zszyte, ponumerowane oraz podpisane przez osobę (osoby) uprawnioną do występowania w imieniu Wykonawcy (dalej Osoby Uprawnione ). Podpis powinien być czytelny. Podpis może być nieczytelny, jeżeli jest dodatkowo opatrzony czytelną imienną pieczęcią identyfikującą podpisującego. Podpisy powinny być złożone kolorem innym niż czarny. Dokumenty sporządzone w języku obcym są składane wraz z tłumaczeniem na język polski Wszelkie dokumenty, które nie są składane w oryginale, powinny być opatrzone klauzulą za zgodność z oryginałem i podpisem Osoby Uprawnionej przez Wykonawcę. W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia oraz w przypadku innych podmiotów, na zasobach których Wykonawca polega na zasadach określonych w art. 26 ust. 2b ustawy (dotyczy potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu), kopie dokumentów dotyczących odpowiednio Wykonawcy lub tych podmiotów są poświadczane za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę lub te podmioty. W przypadku nieczytelnej kopii lub budzącej wątpliwości co do jej prawdziwości, Zamawiający zażąda przedstawienia oryginału lub notarialnie poświadczonej kopii dokumentu Jeżeli uprawnienie do reprezentacji osoby podpisującej ofertę nie wynika z dokumentu rejestrowego załączonego do oferty, należy załączyć pełnomocnictwo w oryginale lub w formie kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem Ewentualne poprawki w tekście oferty muszą być naniesione w czytelny sposób i parafowane przez Osoby Uprawnione Informacje stanowiące tajemnice przedsiębiorstwa w rozumieniu ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji oraz zgodnie z odpowiednimi wyrokami Sądu Antymonopolowego i Sądu Najwyższego należy umieścić w oddzielnej wewnętrznej kopercie i opisać: tajemnica 9

10 przedsiębiorstwa. Wykonawca ma obowiązek wykazać, iż zastrzeżone informacje stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa. Przez tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu art. 11 ust. 4 ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji uznać należy nieujawnione do wiadomości publicznej informacje techniczne, technologiczne, organizacyjne przedsiębiorstwa lub inne informacje posiadające wartość gospodarczą, co do których przedsiębiorca podjął niezbędne działania w celu zachowania ich poufności. Zamawiający podaje, iż zastrzeżenie informacji, które nie stanowią tajemnicy przedsiębiorstwa w rozumieniu zapisów ww. ustawy, będzie skutkować ich odtajnieniem przez Zamawiającego, po uprzednim powiadomieniu Wykonawcy Każdy Wykonawca może przedstawić tylko jedną ofertę Informacje stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa Wykonawcy powinny zostać przekazane w taki sposób, by Zamawiający mógł z łatwością określić zakres informacji objętych tajemnicą. Brak stosownego zastrzeżenia będzie traktowany jako jednoznaczny ze zgodą na włączenie całości przekazanych dokumentów i danych do dokumentacji Postępowania oraz ich ujawnienie na zasadach określonych w Ustawie Prawo zamówień publicznych Ofertę należy umieścić w zabezpieczonej kopercie oznaczonej w sposób następujący: Wielospecjalistyczny Szpital Miejski im. dr E. Warmińskiego SPZOZ w Bydgoszczy, ul. Szpitalna 19 Znak: SLZP-270-7/2015 Oferta w postępowaniu przetargowym na dostawę pasków do analizy moczu, kontroli do pasków do moczu wraz z dzierżawą analizatora do moczu Nie otwierać przed godz.11:00. Na kopercie należy podać nazwę i adres Wykonawcy, by umożliwić zwrot nie otwartej oferty w przypadku dostarczenia jej Zamawiającemu po terminie Wykonawca może wprowadzić zmiany w złożonej ofercie lub ją wycofać, pod warunkiem, że uczyni to przed upływem terminu składania ofert. Zarówno zmiana jak i wycofanie oferty wymagają zachowania formy pisemnej Do oświadczeń Wykonawcy dotyczących zmiany lub wycofania oferty stosuje się odpowiednio punkt SIWZ. Na kopercie należy dodatkowo umieścić zastrzeżenie ZMIANA OFERTY lub WYCOFANIE OFERTY Wykonawca winien zaoferować cenę jednoznaczną i ostateczną, obejmującą wszystkie elementy niezbędne do wykonania przedmiotu zamówienia, która nie będzie podlegała negocjacjom przy podpisywaniu umowy Cena oferty powinna być określona w walucie polskiej. 10

11 10.15 Sposób obliczenia ceny Sposób obliczenia ceny w zał. Nr 1 do SIWZ: dla odczynników : Wykonawca obliczy cenę przedmiotu zamówienia w oparciu o szczegółowy formularz cenowy, stanowiący Zał. Nr 1 do SIWZ. W przypadku kontroli dla kalkulacji ceny oferty Wykonawca zobowiązany jest do samodzielnego określenia ilości opakowań niezbędnych do wykonania badań w okresie 36 miesięcy. W pierwszej kolejności Wykonawca podaje cenę jednostkową netto opakowania, stawkę VAT. Następnie cenę jednostkową netto pomnoży razy ilość opakowań niezbędnych do wykonywania ilości badań wskazanej w SIWZ, w ten sposób otrzymując wartość netto danej pozycji. Do tak otrzymanej wartości netto doda podatek od towarów i usług VAT otrzymując w ten sposób wartość brutto danej pozycji. Wykonawca podsumuje wartość netto, wartość brutto i wartość podatku VAT wszystkich wymienionych w Zał. Nr 1 do SIWZ pozycji. dla dzierżawy : W zakresie dzierżawy Wykonawca wylicza cenę oferty poprzez pomnożenie zaoferowanej ceny netto za 1 miesiąc dzierżawy wszystkich wymienionych w Zał. Nr 1 do SIWZ sprzętów razy 36 miesięcy i do tak otrzymanej wartości netto dodaje podatek VAT otrzymując w ten sposób wartość brutto za dzierżawę na okres 36 miesięcy - podając ją w Zał. Nr 1 do SIWZ Sposób obliczenia ceny w Zał. Nr 2 do SIWZ : W zał. nr 2 do SIWZ Wykonawca podaje zsumowaną cenę brutto dostawy odczynników wyszczególnionych w Zał. nr 1 do SIWZ oraz cenę brutto dzierżawy analizatora na okres 36 miesięcy Cena podana w ofercie powinna zawierać wszystkie koszty związane z wykonaniem zamówienia, o których mowa w niniejszej SIWZ, jego transportem do siedziby Zamawiającego, itp. W cenie powinny być również uwzględnione wszystkie podatki, cło oraz ewentualne rabaty Cena oferty musi być podana w złotych polskich z wyodrębnieniem podatku VAT. Cena oferty musi być wyrażona z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku przy zachowaniu matematycznej zasady zaokrąglania liczb, w walucie polskiej Zamawiający poprawi w tekście oferty oczywiste omyłki pisarskie i rachunkowe oraz inne omyłki polegające na niezgodności oferty ze specyfikacją istotnych warunków zamówienia, nie powodujące istotnych zmian w treści oferty, niezwłocznie zawiadamiając o tym Wykonawcę, którego oferta została poprawiona, zgodnie z art. 87 ust. 2 ustawy PZP. CZĘŚĆ 11. MIEJSCE I TERMIN SKŁADANIA ORAZ OTWARCIA OFERT Termin składania ofert upływa r. o godz. 10:00. W przypadku złożenia oferty po terminie, Zamawiający niezwłocznie zwróci Wykonawcy ofertę. Decydujące znaczenie dla oceny 11

12 zachowania powyższego terminu ma data i godzina wpływu oferty do Zamawiającego, a nie data jej wysłania przesyłką pocztową czy kurierską Oferty można składać pocztą, przesyłką kurierską lub osobiście w siedzibie Zamawiającego tj. w Wielospecjalistycznym Szpitalu Miejskim im. dr E. Warmińskiego SPZOZ Bydgoszcz, ul. Szpitalna 19, budynek administracji, sekretariat Otwarcie ofert nastąpi w dniu r. o godz. 11:00 w siedzibie Zamawiającego, ul. Szpitalna 19, budynek administracji, pokój nr 9. Otwarcie ofert jest jawne Bezpośrednio przed otwarciem ofert Zamawiający poda kwotę, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia Po otwarciu kopert z ofertami Zamawiający poda nazwy (firmy) oraz adresy Wykonawców a także informacje dotyczące ceny oraz innych kryteriów zawartych w ofertach Informacje ogłoszone w trakcie publicznego otwarcia ofert zostaną udostępnione nieobecnym Wykonawcom na ich wniosek. CZĘŚĆ 12. OPIS KRYTERIÓW I SPOSOBU OCENY OFERT Oferty oceniane będą pod względem formalnym - spełnienia warunków wymaganych od Wykonawców ubiegających się o udzielenie zamówienia publicznego (wymagane dokumenty) oraz zgodności z wymaganiami SIWZ W dalszej kolejności oferty oceniane będą pod względem zgodności oferowanego wyrobu z wymaganiami SIWZ odnośnie Przedmiotu Zamówienia, w szczególności zgodności oferowanych parametrów z wymaganymi określonymi przez Zamawiającego w SIWZ. Oferty niezgodne z wymaganiami SIWZ podlegają odrzuceniu Oferty zostaną ocenione pod względem merytorycznym za pomocą systemu punktowego Dokonując wyboru oferty najkorzystniejszej Zamawiający będzie kierować się następującym kryteriami i ich wagą: cena brutto C 95 % termin dostawy odczynników (w dniach) T 5% 12.5 Oferty będą oceniane w odniesieniu do najkorzystniejszych danych przedstawionych przez Wykonawców odpowiednio w zakresie kryterium, w następujący sposób: 1) Oferta z najniższą ceną brutto otrzyma maksymalną ilość punktów, a pozostałym ofertom zostanie przypisana odpowiednio mniejsza liczba punktów, zgodnie ze wzorem: Oferta o najniższej cenie brutto C = x 100 x 95% Cena brutto badanej oferty gdzie: C - wartość punktowa badanej oferty w kryterium cena brutto 12

13 2) Oferta z najkrótszym terminem dostawy odczynników otrzyma maksymalną liczbę punktów w kryterium termin dostawy odczynników, a pozostałym ofertom przypisana zostanie odpowiednio mniejsza liczba punktów zgodnie ze wzorem: MINIMALNY termin dostawy odczynników wynikający ze złożonych ofert T = x 100 x 5 % termin dostawy odczynników BADANEJ oferty gdzie: T wartość punktowa badanej oferty w kryterium termin dostawy odczynników (w dniach) UWAGA: minimalny termin dostawy odczynników to 2 dni kalendarzowe a maksymalny termin dostawy odczynników to 7 dni kalendarzowych, oferta nie może być opatrzona terminem dostawy odczynników innym niż z tego zakresu, gdyż będzie niezgodna z SIWZ Za najkorzystniejszą uznana zostanie oferta z najwyższą ilością uzyskanych punktów, spełniająca wymagania ustawy oraz niniejszej specyfikacji, obliczona wg wzoru: gdzie: O - ostateczna ocena danej oferty Ocena oferty O = C+T C - wartość punktowa uzyskana przez badaną ofertę za kryterium cena T - wartość punktowa uzyskana przez badaną ofertę za kryterium termin dostawy odczynników Jeżeli Zamawiający nie będzie mógł dokonać wyboru oferty najkorzystniejszej ze względu na to, że złożone oferty przedstawiają taki sam bilans ceny i innych kryteriów oceny ofert, spośród tych ofert wybierze ofertę z niższą ceną W przypadku, gdy wyliczona według powyższych wzorów suma punktów nie stanowi liczby całkowitej, podlega zaokrągleniu do dwóch miejsc po przecinku, przy zachowaniu matematycznej zasady zaokrąglania liczb Jeżeli złożono ofertę, której wybór prowadziłby do powstania obowiązku podatkowego Zamawiającego zgodnie z przepisami o podatku od towarów i usług w zakresie dotyczącym wewnątrzwspólnotowego nabycia towarów, Zamawiający w celu oceny takiej oferty doliczy do przedstawionej w niej ceny podatek od towarów i usług, który miałby obowiązek wpłacić zgodnie z obowiązującymi przepisami. CZĘŚĆ 13. INFORMACJA O FORMALNOŚCIACH, JAKIE POWINNY ZOSTAĆ DOPEŁNIONE PO WYBORZE OFERTY ORAZ INFORMACJE O ZAWARCIU UMOWY Zamawiający zawiera umowę w sprawie zamówienia w terminie nie krótszym niż 5 dni od dnia przesłania zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty faksem lub pocztą elektroniczną. 13

14 Zamawiający może zawrzeć umowę przed upływem wskazanego terminu, jeżeli w postępowaniu złożono tylko jedną ofertę lub nie odrzucono żadnej oferty oraz nie wykluczono żadnego Wykonawcy W zawiadomieniu o wyborze oferty najkorzystniejszej Zamawiający poinformuje Wykonawcę o terminie, po upływie którego umowa w sprawie zamówienia publicznego może być zawarta Zgodnie z art. 139 ustawy PZP umowa w sprawie niniejszego zamówienia zostanie zawarta w formie pisemnej. Mają do niej zastosowanie przepisy kodeksu cywilnego, jeżeli przepisy PZP nie stanowią inaczej Zakres świadczenia Wykonawcy wynikający z umowy jest tożsamy z jego zobowiązaniem zawartym w ofercie Zamawiający nie dopuszcza istotnych zmian postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy, za wyjątkiem zmian określonych we Wzorze Umowy stanowiącym Zał. nr 5 do SIWZ zgodnie z art. 144 ustawy Pzp Osoby reprezentujące Wykonawcę przy podpisywaniu umowy powinny posiadać ze sobą dokumenty tożsamości oraz dokumenty, potwierdzające ich umocowanie do podpisania umowy W dniu zawarcia umowy Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia publicznego zobowiązani są przedstawić Zamawiającemu umowę o współdziałaniu podmiotu wspólnego Jeżeli Wykonawca, którego oferta została wybrana, uchyla się od zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego, Zamawiający może wybrać ofertę najkorzystniejszą spośród pozostałych ofert, bez przeprowadzania ich ponownego badania i oceny, chyba, że zachodzą przesłanki, o których mowa w art. 93 ust 1 Ustawy Prawo zamówień publicznych. CZĘŚĆ 14. ZABEZPIECZENIE NALEŻYTEGO WYKONANIA UMOWY Zamawiający nie wymaga wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania Umowy. CZĘŚĆ 15. WZÓR UMOWY NA WYKONANIE ZAMÓWIENIA Z Wykonawcą, którego oferta zostanie uznana przez Zamawiającego za ofertę najkorzystniejszą, zostanie podpisana umowa wykonania przedmiotu zamówienia Wraz z SIWZ, Wykonawca otrzymał od Zamawiającego Wzór Umowy na wykonanie Zamówienia, stanowiący Zał. nr 5 do SIWZ. Zamawiający wymaga zawarcia umowy na warunkach załączonego wzoru. CZĘŚĆ 16. POUCZENIE O ŚRODKACH OCHRONY PRAWNEJ Środki ochrony prawnej określone są w dziale VI ustawy i przysługują Wykonawcy, a także innemu podmiotowi, jeżeli ma lub miał interes w uzyskaniu zamówienia oraz poniósł lub może ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez Zamawiającego przepisów ustawy. 14

15 16.2. Środki ochrony prawnej wobec ogłoszenia o zamówieniu oraz specyfikacji istotnych warunków zamówienia przysługują również organizacjom wpisanym na listę, o której mowa w art. 154 pkt. 5 ustawy Na podst. art. 180 ust. 2 ustawy odwołanie przysługuje wyłącznie wobec czynności: a) opisu sposobu dokonywania oceny spełnienia warunków udziału w postępowaniu; b) wykluczenia odwołującego z postępowania o udzielenie zamówienia; c) odrzucenia oferty odwołującego Na podst. art. 181 ust 1 ustawy Wykonawca może w terminie przewidzianym do wniesienia odwołania poinformować Zamawiającego o niezgodnej z przepisami ustawy czynności podjętej przez niego lub zaniechaniu czynności, do której jest on zobowiązany na podstawie ustawy, na które nie przysługuje odwołanie na podst. art. 180 ust Skarga do sądu przysługuje na orzeczenie Krajowej Izby Odwoławczej. Szczegółowo kwestie dotyczące skargi do sądu uregulowane zostały w rozdziale 3 ustawy. CZĘŚĆ 17. ZAŁĄCZNIKI Następujące załączniki stanowią integralną część SIWZ: Załącznik nr 1 Specyfikacja Techniczno-Cenowa Przedmiotu Zamówienia Załącznik nr 2 Wzór Formularza Oferty Załącznik nr 3 Wzór oświadczenia Wykonawcy o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu Załącznik nr 4 Wzór oświadczenia o braku podstaw do wykluczenia Wykonawcy z postępowania Załącznik nr 5 Wzór Umowy Załącznik Nr 6 Wzór listy podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej Załącznik nr 7- Zobowiązanie podmiotu trzeciego do oddania do dyspozycji Wykonawcy niezbędnych zasobów na okres wykonywania zamówienia. Załącznik nr 8 - Informacja o podmiocie wspólnym Zamawiający 15

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA W POSTĘPOWANIU W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO NA DOSTAWĘ DEFIBRYLATORÓW - 6 SZTUK: ZADANIE NR 1

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA W POSTĘPOWANIU W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO NA DOSTAWĘ DEFIBRYLATORÓW - 6 SZTUK: ZADANIE NR 1 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA W POSTĘPOWANIU W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO NA DOSTAWĘ DEFIBRYLATORÓW - 6 SZTUK: ZADANIE NR 1 DEFIBRYLATOR Z KARDIOWERSJĄ 4 SZT. ZADANIE NR 2 DEFIBRYLATOR

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA 1. INFORMACJE WPROWADZAJĄCE 1.1 Zamawiający: Centrum Myśli Jana Pawła II Foksal 11, 00-372 Warszawa tel. 022 826 42 21 fax: 022 826 42 23 e-mail: centrum@centrumjp2.pl

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA NA USŁUGI MARKETINGOWE W POSTĘPOWANIU W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA NA USŁUGI MARKETINGOWE W POSTĘPOWANIU W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA NA USŁUGI MARKETINGOWE W POSTĘPOWANIU W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO 1. INFORMACJE WPROWADZAJĄCE 1.1 Polski Związek Jeździecki, z siedzibą w Warszawie przy

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Fine Performance Sp. z o. o. S t r o n a 1 Warszawa dnia. 20.08.2014 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA w postępowaniu w trybie przetargu nieograniczonego na dostawę systemu informatycznego CMS

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. Przedmiot zamówienia:

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. Przedmiot zamówienia: Nr sprawy: 24/2015 Zamawiający Regionalne Centrum Polityki Społecznej w Łodzi ul. Snycerska 8 91-302 Łódź SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Przedmiot zamówienia: Świadczenie usługi restauracyjnej

Bardziej szczegółowo

ZAMAWIAJĄCY. Regionalna Organizacja Turystyczna Województwa Świętokrzyskiego SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (DALEJ SIWZ )

ZAMAWIAJĄCY. Regionalna Organizacja Turystyczna Województwa Świętokrzyskiego SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (DALEJ SIWZ ) ZAMAWIAJĄCY Regionalna Organizacja Turystyczna Województwa Świętokrzyskiego SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (DALEJ SIWZ ) Świadczenie kompleksowych usług noclegowych podczas udziału w krajowych

Bardziej szczegółowo

ZAMAWIAJĄCY. Regionalna Organizacja Turystyczna Województwa Świętokrzyskiego SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (DALEJ SIWZ )

ZAMAWIAJĄCY. Regionalna Organizacja Turystyczna Województwa Świętokrzyskiego SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (DALEJ SIWZ ) Znak sprawy: PK 38/2015/R ZAMAWIAJĄCY Regionalna Organizacja Turystyczna Województwa Świętokrzyskiego SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (DALEJ SIWZ ) Zamówienie na obsługę portalu greenvelo.pl

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ)

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) na: Dostawę szaf ubraniowych i biurowych do wyposażenia budynku B Zespołu Szkół Muzycznych. 1. NAZWA ORAZ ADRES ZAMAWIAJĄCEGO: Zespół Szkół Muzycznych

Bardziej szczegółowo

ZAMAWIAJĄCY. Regionalna Organizacja Turystyczna Województwa Świętokrzyskiego SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (DALEJ SIWZ )

ZAMAWIAJĄCY. Regionalna Organizacja Turystyczna Województwa Świętokrzyskiego SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (DALEJ SIWZ ) ZAMAWIAJĄCY Regionalna Organizacja Turystyczna Województwa Świętokrzyskiego SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (DALEJ SIWZ ) Świadczenie kompleksowych usług cateringowych na potrzeby regionalnej

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. Wykonanie i instalacja Systemu kontroli dostępu i rejestracji czasu pracy.

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. Wykonanie i instalacja Systemu kontroli dostępu i rejestracji czasu pracy. Centrum Projektów Informatycznych Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji Adres: ul. Pileckiego 63, 02-781 Warszawa Znak sprawy: 40-CPI-WA-2244/10 ZATWIERDZAM. Kierownik zamawiającego /data/ SPECYFIKACJA

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA 1. INFORMACJE WPROWADZAJĄCE 1.1 Zamawiający: Centrum Myśli Jana Pawła II Foksal 11, 00-372 Warszawa tel. 022 826 42 21 fax: 022 826 42 23 e-mail: centrum@centrumjp2.pl

Bardziej szczegółowo

ZAMAWIAJĄCY. Regionalna Organizacja Turystyczna Województwa Świętokrzyskiego SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (DALEJ SIWZ )

ZAMAWIAJĄCY. Regionalna Organizacja Turystyczna Województwa Świętokrzyskiego SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (DALEJ SIWZ ) Znak sprawy: ZP/34/2015/R ZAMAWIAJĄCY Regionalna Organizacja Turystyczna Województwa Świętokrzyskiego SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (DALEJ SIWZ ) na zakup czasu antenowego celem przeprowadzenia

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Dotyczy: postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego o wartości mniejszej niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art.11 ust.8

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA zwana dalej SIWZ

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA zwana dalej SIWZ ZAMAWIAJĄCY: KOMENDA POWIATOWA PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ W BRZEGU 49-300 BRZEG, UL. SAPERSKA 16 Nr sprawy: PT.2370.1.2013 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA zwana dalej SIWZ Postępowanie prowadzone

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 14.03.2012 r.

Warszawa, dnia 14.03.2012 r. Warszawa, dnia 14.03.2012 r. PRZETARG NIEOGRANICZONY Nr MZ-AGZ-270-5645/JP/12 usługi gastronomiczne na podstawie art. 39 ustawy z 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2010 r. Nr 113,

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia r.

Warszawa, dnia r. Warszawa, dnia 08-03-2012 r. PRZETARG NIEOGRANICZONY Nr MZ-AGZ-270-5621/JP/12 na dostawę artykułów biurowych na podstawie art. 39 ustawy z 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2010

Bardziej szczegółowo

usługi rezerwacji, sprzedaży i dostawy biletów lotniczych i kolejowych

usługi rezerwacji, sprzedaży i dostawy biletów lotniczych i kolejowych INSTYTUT ENERGETYKI Instytut Badawczy 01-330 Warszawa, ul. Mory 8 tel. +4822 3451200, fax: +4822 836 6363 NIP 525-00-08-761 (PL 525-00-08-761) Regon 000020586, KRS 0000088963 Specyfikacja istotnych warunków

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA ( SIWZ )

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA ( SIWZ ) SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA ( SIWZ ) ZAMAWIAJĄCY: POWIATOWY OŚRODEK DOKUMENTACJI GEODEZYJNEJ I KARTOGRAFICZNEJ UL. JACKOWSKIEGO 18, 60-509 POZNAŃ www.bip.podgik-poznan.pl tel. (61) 8410-508,

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA NA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA NA SLZP-270-4/2016 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA NA Dostawa serwera, biblioteki taśmowej, macierzy dyskowej, zasilaczy UPS oraz szafy Rack dla Wielospecjalistycznego Szpitala Miejskiego im. dr

Bardziej szczegółowo

Zapytanie ofertowe. Na prowadzenie kompleksowej obsługi prawnej firmy Biotech Poland Sp. z o.o.

Zapytanie ofertowe. Na prowadzenie kompleksowej obsługi prawnej firmy Biotech Poland Sp. z o.o. Warszawa, dn. 10.03.2014r. Zapytanie ofertowe Na prowadzenie kompleksowej obsługi prawnej firmy Biotech Poland Sp. z o.o. Postpowanie nie podlega ustawie z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych

Bardziej szczegółowo

Specyfikacja istotnych warunków zamówienia

Specyfikacja istotnych warunków zamówienia Instytut Energetyki Oddział Ceramiki CEREL Instytut Badawczy 36-040 Boguchwała, ul. Techniczna 1 tel. +4817 87 11 700, fax: +4817 87 11 277 NIP 525-00-08-761 (PL 525-00-08-761) Regon 000020586-00053, KRS

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. Przedmiot zamówienia:

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. Przedmiot zamówienia: Zamawiający Regionalne Centrum Polityki Społecznej w Łodzi ul. Snycerska 8 91-302 Łódź SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Przedmiot zamówienia: Świadczenie usługi hotelarskiej, konferencyjnej i

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Przetarg nieograniczony roboty budowlane: Wymiana drzwi w Zespole Szkół Budowlanych w Braniewie

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Przetarg nieograniczony roboty budowlane: Wymiana drzwi w Zespole Szkół Budowlanych w Braniewie ZSB/RO/4/2012. SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Przetarg nieograniczony roboty budowlane: Wymiana drzwi w Zespole Szkół Budowlanych w Braniewie CPV: 45.21.00.00-2 Roboty budowlane w zakresie

Bardziej szczegółowo

Specyfikacja istotnych warunków zamówienia

Specyfikacja istotnych warunków zamówienia 1 ZP.271.11.2014 Specyfikacja istotnych warunków zamówienia Dostawa sprzętu komputerowego i oprogramowania w ramach projektu Zintegrowany system e-usług dla mieszkańców Zadanie uzyskało pomoc finansową

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA ZAPYTANIE OFERTOWE

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA ZAPYTANIE OFERTOWE "SOLGAM" SP. Z O. O. Jasło, 01. 10. 2014 38-200 Jasło, ul. Mickiewicza 108. SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA WYTŁACZARKA WRAZ Z GŁOWICĄ REOLOGICZNĄ ZAPYTANIE OFERTOWE JASŁO 2014 "Solgam" Sp.

Bardziej szczegółowo

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia ZP/3411/1/2011 pieczęć zamawiającego Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia ROZDZIAŁ I ( I ) Informacje ogólne Zamawiający: Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Miejski Ośrodek Zdrowia w

Bardziej szczegółowo

Dział Zamówień Publicznych i Zaopatrzenia

Dział Zamówień Publicznych i Zaopatrzenia Institute of Mother and Child L Institut de la Mère et de l Enfant Znak sprawy: A/ZP/SZP.251-1/15 Warszawa, 14 stycznia 2015 roku OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU Nazwa i adres zamawiającego: Instytut Matki i Dziecka

Bardziej szczegółowo

Specyfikacja istotnych warunków zamówienia

Specyfikacja istotnych warunków zamówienia VLASSENROOT POLSKA SP Z O.O. Specyfikacja istotnych warunków zamówienia Koszty zgłoszenia do ochrony wzoru przemysłowego oraz wynalazku w 7 krajach europejskich 23.06.2014 Specyfikacja istotnych warunków

Bardziej szczegółowo

CENTRALNE BIURO ANTYKORUPCYJNE Al. Ujazdowskie 9. 00-583 Warszawa

CENTRALNE BIURO ANTYKORUPCYJNE Al. Ujazdowskie 9. 00-583 Warszawa Numer Sprawy: 12/ZP/CBA/2007 CENTRALNE BIURO ANTYKORUPCYJNE Al. Ujazdowskie 9 00-583 Warszawa Postępowanie prowadzone na podstawie ustawy Prawo zamówień publicznych z dnia 29 stycznia 2004r (Dz. U. z 2006

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA zwana dalej w skrócie SIWZ

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA zwana dalej w skrócie SIWZ Znak sprawy: 379/2014/PN/DZP SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA zwana dalej w skrócie SIWZ na opracowanie graficzne, skład oraz druk biuletynu Projekt Przedsiębiorczość na potrzeby projektu Rozwój

Bardziej szczegółowo

TRAMWAJE ŚLĄSKIE S.A CHORZÓW, UL. INWALIDZKA 5 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. zwanej dalej w skrócie SIWZ

TRAMWAJE ŚLĄSKIE S.A CHORZÓW, UL. INWALIDZKA 5 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. zwanej dalej w skrócie SIWZ TRAMWAJE ŚLĄSKIE S.A. 41-506 CHORZÓW, UL. INWALIDZKA 5 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA zwanej dalej w skrócie SIWZ Dostawa ręcznego wózka podnośnikowego widłowego z przeznaczeniem dla ZUR Chorzów

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. Przedmiot zamówienia:

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. Przedmiot zamówienia: Nr sprawy: 5 /2015 Zamawiający Regionalne Centrum Polityki Społecznej w Łodzi ul. Snycerska 8 91-302 Łódź SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Przedmiot zamówienia: Świadczenie usługi hotelarskiej,

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA w trybie przetargu nieograniczonego o wartości szacunkowej poniżej 193 000 euro

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA w trybie przetargu nieograniczonego o wartości szacunkowej poniżej 193 000 euro ZAKŁAD BADANIA SSAKÓW, PAN, 17-230 BIAŁOWIEŻA, UL. GEN. WASZKIEWICZA 1 tel. (085) 68-27-750, fax (085) 68-27-752 Przetarg nieograniczony na dostawę odczynników laboratoryjnych Numer sprawy: ZP ZBS PAN/02/2010

Bardziej szczegółowo

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia do przetargu nieograniczonego na dostawę artykułów żywnościowych - zadanie nr 4/2016

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia do przetargu nieograniczonego na dostawę artykułów żywnościowych - zadanie nr 4/2016 Znak sprawy: DPS.DAG.ZP.261.1.16 Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia do przetargu nieograniczonego na dostawę artykułów żywnościowych - zadanie nr 4/2016 o wartości szacunkowej nieprzekraczającej

Bardziej szczegółowo

Specyfikacja istotnych warunków zamówienia

Specyfikacja istotnych warunków zamówienia VLASSENROOT POLSKA SP Z O.O. Specyfikacja istotnych warunków zamówienia Materiały do prób 23.06.2014 Specyfikacja istotnych warunków zamówienia na materiały do prób w ramach postępowania w trybie przetargu

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA zwana dalej SIWZ dla postępowania, którego wartość zamówienia jest mniejsza niż kwoty progu określonego w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust.8 ustawy

Bardziej szczegółowo

Budowa Portalu Informacyjnego opartego na oprogramowaniu MS SharePoint

Budowa Portalu Informacyjnego opartego na oprogramowaniu MS SharePoint Centrum Projektów Informatycznych Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji Adres: ul. Pileckiego 63, 02-781 Warszawa Znak sprawy: 27-CPI-WA-2244/10 ZATWIERDZAM. Kierownik zamawiającego /data/ SPECYFIKACJA

Bardziej szczegółowo

Miasto Łódź URZĄD MIASTA ŁODZI DELEGATURA ŁÓDŹ-POLESIE Łódź, ul. Krzemieniecka 2 B

Miasto Łódź URZĄD MIASTA ŁODZI DELEGATURA ŁÓDŹ-POLESIE Łódź, ul. Krzemieniecka 2 B Miasto Łódź URZĄD MIASTA ŁODZI DELEGATURA ŁÓDŹ-POLESIE Łódź, ul. Krzemieniecka 2 B SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA na odbieranie odpadów komunalnych powstałych w związku z działalnością Delegatury

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA W POSTĘPOWANIU O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA W POSTĘPOWANIU O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA W POSTĘPOWANIU O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO Dostawa samochodu furgon przystosowanego do przewozu osób zatrzymanych dla Straży Miejskiej w Szczecinku. I.

Bardziej szczegółowo

Numer ogłoszenia: ; data zamieszczenia: OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy

Numer ogłoszenia: ; data zamieszczenia: OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy 1 z 9 2015-09-09 14:30 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.sniadecja.pl Białystok: Dostawa Odczynników do badań hematologicznych

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU Institute of Mother and Child L Institut de la Mère et de l Enfant Znak sprawy: A/ZP/SZP.251-33/15 Warszawa, 30 czerwca 2015 roku OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU Nazwa i adres zamawiającego: Instytut Matki i Dziecka

Bardziej szczegółowo

Osuszanie budynków metodą iniekcji ciśnieniowej

Osuszanie budynków metodą iniekcji ciśnieniowej przetarg poniżej 30 000 euro Nasz znak: DE/SZP/064/ 220 /2015 19.08.2015r. Miejski Zarząd Budynków Spółka z o.o. w Tarnowie 33 100 Tarnów ul. Waryńskiego 9 Specyfikacja istotnych warunków zamówienia dla

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA dla postępowania o udzielenia zamówienia publicznego na dostawę sprzętu sportowego do narciarstwa biegowego dla dzieci i młodzieży dla Polskiego Związku Biathlonu

Bardziej szczegółowo

Specyfikacja istotnych warunków zamówienia. świadczenie usług rezerwacji, sprzedaży i dostawy biletów lotniczych i kolejowych

Specyfikacja istotnych warunków zamówienia. świadczenie usług rezerwacji, sprzedaży i dostawy biletów lotniczych i kolejowych INSTYTUT ENERGETYKI Instytut Badawczy 01-330 Warszawa, ul. Mory 8 tel. +4822 3451200, fax: +4822 836 6363 NIP 525-00-08-761 (PL 525-00-08-761) Regon 000020586, KRS 0000088963 Specyfikacja istotnych warunków

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU PUBLICZNYM KTÓREGO WARTOŚĆ NIE PRZEKRACZA WYRAŻONEJ W ZŁOTYCH RÓWNOWARTOŚCI KWOTY 30.000 EURO

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU PUBLICZNYM KTÓREGO WARTOŚĆ NIE PRZEKRACZA WYRAŻONEJ W ZŁOTYCH RÓWNOWARTOŚCI KWOTY 30.000 EURO OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU PUBLICZNYM KTÓREGO WARTOŚĆ NIE PRZEKRACZA WYRAŻONEJ W ZŁOTYCH RÓWNOWARTOŚCI KWOTY 30.000 EURO 1) opis przedmiotu zamówienia: dostawa ręczników, prześcieradeł papierowych w roli.

Bardziej szczegółowo

Specyfikacja istotnych warunków zamówienia

Specyfikacja istotnych warunków zamówienia VLASSENROOT POLSKA SP Z O.O. Specyfikacja istotnych warunków zamówienia Usługi zewnętrzne dotyczące wsparcia w procesie opracowania dokumentacji technologicznej oraz wykonania przyrządu montażowego oraz

Bardziej szczegółowo

C Z Ł O W I E K N A J L E P S Z A I N W E S T Y C J A. Szkolenia zawodowe w ramach projektu: Rozwój szkoły gwarancją sukcesu ucznia!

C Z Ł O W I E K N A J L E P S Z A I N W E S T Y C J A. Szkolenia zawodowe w ramach projektu: Rozwój szkoły gwarancją sukcesu ucznia! SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA w postępowaniu o udzielenie zamówienia w trybie Przetarg nieograniczony na Szkolenia zawodowe w ramach projektu: Rozwój szkoły gwarancją sukcesu ucznia! Zatwierdzam:

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA NA,,Świadczenie całodobowych usług transportu sanitarnego Dla Specjalistycznego Psychiatrycznego Zespolu Opieki Zdrowotnej w Łodzi Ul. Aleksandrowska 159 Znak

Bardziej szczegółowo

DOSTAWA PASKÓW PLASTIKOWYCH Z GRADIENTEM STĘŻEŃ DLA ZAKŁADU MIKROBIOLOGII KLINICZNEJ

DOSTAWA PASKÓW PLASTIKOWYCH Z GRADIENTEM STĘŻEŃ DLA ZAKŁADU MIKROBIOLOGII KLINICZNEJ 1 z 5 2016-05-06 10:03 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.szpitalparkitka.com.pl Częstochowa: DOSTAWA PASKÓW PLASTIKOWYCH Z GRADIENTEM

Bardziej szczegółowo

Specyfikacja istotnych warunków zamówienia

Specyfikacja istotnych warunków zamówienia Warszawa, dnia 30-05-2012 r. PRZETARG NIEOGRANICZONY Nr MZ-AGZ-270-5718/JP/12 na opracowanie scenariuszy i produkcję trzech spotów reklamowych na podstawie art. 39 ustawy z 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień

Bardziej szczegółowo

Miasto Łódź URZĄD MIASTA ŁODZI DELEGATURA ŁÓDŹ-POLESIE Łódź, ul. Krzemieniecka 2 B

Miasto Łódź URZĄD MIASTA ŁODZI DELEGATURA ŁÓDŹ-POLESIE Łódź, ul. Krzemieniecka 2 B Miasto Łódź URZĄD MIASTA ŁODZI DELEGATURA ŁÓDŹ-POLESIE Łódź, ul. Krzemieniecka 2 B SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA na dostawę wody mineralnej dla potrzeb Delegatury UMŁ Łódź-Polesie ul. Krzemieniecka

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE O WSZCZĘCIU POSTĘPOWANIA STRONA INTERNETOWA UMS ORAZ TABLICA OGŁOSZEŃ. NR PO-II-/370/ZZP-3/22/15

OGŁOSZENIE O WSZCZĘCIU POSTĘPOWANIA STRONA INTERNETOWA UMS ORAZ TABLICA OGŁOSZEŃ. NR PO-II-/370/ZZP-3/22/15 Urząd Morski w Szczecinie na podstawie ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych ( tekst jednolity Dz. U. z 2013 r., poz. 907 z późn. zm.) ogłasza postępowanie o udzielenie zamówienia

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia:

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: 1 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.hospital.com.pl Bielsko-Biała: Świadczenie usług w zakresie wykonywania przeglądów technicznych

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.spsk1.com.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.spsk1.com.pl 1 z 7 2015-08-28 11:08 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.spsk1.com.pl Wrocław: Dostawa pieluchomajtek dla noworodków, dzieci, dorosłych.

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia:

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.sniadecja.pl Białystok: Dostawa zużywalnego sprzętu medycznego na Blok Operacyjny oraz innego

Bardziej szczegółowo

Założenie instalacji solarnej na budynku hospicjum im. Chrystusa Króla w Stróżach

Założenie instalacji solarnej na budynku hospicjum im. Chrystusa Króla w Stróżach SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Założenie instalacji solarnej na budynku hospicjum im. Chrystusa Króla w Stróżach CPV: 09.33.11.00-9 Kolektory słoneczne do produkcji ciepła CPV: 71.32.12.00-6

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Dostawa opału do Zespołu Szkół w Kandytach

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Dostawa opału do Zespołu Szkół w Kandytach SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Dostawa opału do Zespołu Szkół w Kandytach Rozdział 1. Nazwa i oraz adres zamawiającego Zespół Szkół w Kandytach Kandyty 77; 11-220 Górowo Iławeckie Tel./fax

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.szpital.bydgoszcz.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.szpital.bydgoszcz.pl Page 1 of 6 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.szpital.bydgoszcz.pl Bydgoszcz: Dostawa odczynników przeznaczonych do analizatora

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA NA PUBLIAKCJĘ OGŁOSZEŃ PRASOWYCH CZĘŚĆ I INFORMACJE OGÓLNE

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA NA PUBLIAKCJĘ OGŁOSZEŃ PRASOWYCH CZĘŚĆ I INFORMACJE OGÓLNE SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA NA PUBLIAKCJĘ OGŁOSZEŃ PRASOWYCH I. Informacje o zamawiającym CZĘŚĆ I INFORMACJE OGÓLNE 1. Zamawiającym jest Zarząd Transportu Miejskiego z Warszawie - działający

Bardziej szczegółowo

Zamawiający: Biblioteka Publiczna

Zamawiający: Biblioteka Publiczna Zamawiający: Adres: 29-100 Włoszczowa, ul. Kościuszki 11 tel.(0-41)394-23-13 fax.(0-41)394-23-13 Specyfikacja istotnych warunków zamówienia w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym

Bardziej szczegółowo

V zamówienia publicznego zawarcia umowy ramowej ustanowienia dynamicznego systemu zakupów (DSZ) SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

V zamówienia publicznego zawarcia umowy ramowej ustanowienia dynamicznego systemu zakupów (DSZ) SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA 1 z 5 2015-10-09 12:14 Częstochowa: Kompleksowe czyszczenie i dezynfekcja kanałów instalacji wentylacji i klimatyzacji w Wojewódzkim Szpitalu Specjalistycznym im. Najświętszej Maryi Panny w Częstochowie

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Tarnobrzeg, dnia 25.08.2014 r. KOMENDA MIEJSKA PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ w Tarnobrzegu woj. podkarpackie MT.2370.8.2014 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA W postępowaniu o udzielenie zamówienia

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU Institute of Mother and Child L Institut de la Mère et de l Enfant Znak sprawy: A/ZP/SZP.251-59/15 Warszawa, 19 listopada 2015 roku OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU Nazwa i adres zamawiającego: Instytut Matki i

Bardziej szczegółowo

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz budżetu państwa

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz budżetu państwa Projekt nr WND-RPLD.03.06.00-00-766/11, pn. "Podniesienie konkurencyjności firmy i zwiększenie dostępności usług medycznych" współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego

Bardziej szczegółowo

Zamawiający Zarząd Transportu Miejskiego w Poznaniu ul. Matejki 59, 60-770 Poznań tel. 61 83 46 146 fax. 61 83 46 147 www.ztm.poznan.

Zamawiający Zarząd Transportu Miejskiego w Poznaniu ul. Matejki 59, 60-770 Poznań tel. 61 83 46 146 fax. 61 83 46 147 www.ztm.poznan. Zamawiający Zarząd Transportu Miejskiego w Poznaniu ul. Matejki 59, 60-770 Poznań tel. 61 83 46 146 fax. 61 83 46 147 www.ztm.poznan.pl Nr sprawy: ZTM.KZP.3410-21/13 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.spsk1.com.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.spsk1.com.pl 1 z 7 2015-11-24 11:53 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.spsk1.com.pl Wrocław: Usługa wykonania i dostawy druków medycznych, etykiet

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (oznaczana dalej jako SIWZ)

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (oznaczana dalej jako SIWZ) SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (oznaczana dalej jako ) dla postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego Nazwa zamówienia: Usługa prenumeraty czasopism

Bardziej szczegółowo

Stowarzyszenie Lubuskie Trójmiasto ul. Podgórna 22, 65-424 Zielona Góra www.lubuskietrojmiasto.eu, NIP 9730937764

Stowarzyszenie Lubuskie Trójmiasto ul. Podgórna 22, 65-424 Zielona Góra www.lubuskietrojmiasto.eu, NIP 9730937764 Stowarzyszenie Lubuskie Trójmiasto ul. Podgórna 22, 65-424 Zielona Góra www.lubuskietrojmiasto.eu, NIP 9730937764 Sprawa: ZP.3/2013 Zielona Góra, 4 września 2013 r. Ogłoszenie o zamówieniu o wartości mniejszej

Bardziej szczegółowo

Specyfikacja istotnych warunków zamówienia

Specyfikacja istotnych warunków zamówienia VLASSENROOT POLSKA SP Z O.O. Specyfikacja istotnych warunków zamówienia Badania nieniszczące 23.06.2014 Specyfikacja istotnych warunków zamówienia na badania nieniszczące w postępowaniu w trybie przetargu

Bardziej szczegółowo

ZAMAWIAJĄCY: GMINA RYN Ul. Świerczewskiego RYN. reprezentowana przez BURMISTRZA MIASTA I GMINY RYN ZP-341/2/2011

ZAMAWIAJĄCY: GMINA RYN Ul. Świerczewskiego RYN. reprezentowana przez BURMISTRZA MIASTA I GMINY RYN ZP-341/2/2011 Projekt dofinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Warmia i Mazury na lata 2007-2013 Warmia i Mazury regionem zjednoczonej Europy ZAMAWIAJĄCY:

Bardziej szczegółowo

Wrocław: Dostawa defibrylatora dwufazowego Numer ogłoszenia: ; data zamieszczenia: OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy

Wrocław: Dostawa defibrylatora dwufazowego Numer ogłoszenia: ; data zamieszczenia: OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy 1 z 6 2016-04-14 12:36 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.spsk1.com.pl Wrocław: Dostawa defibrylatora dwufazowego Numer ogłoszenia:

Bardziej szczegółowo

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia 1. Nazwa oraz adres Zamawiającego: Zamawiającym jest: Teatr Narodowy, 00-077 Warszawa, PI. Teatralny 3 tel. (022) 69 20 609, fax. (022) 69 20 741 strona internetowa:

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE O UDZIELONYM ZAMÓWIENIU nr BDL

OGŁOSZENIE O UDZIELONYM ZAMÓWIENIU nr BDL ŁÓDŹ, 06 lipca 2016 ROKU ZAMAWIAJĄCY: UNIWERSYTET MEDYCZNY W ŁODZI 90-419 ŁÓDŹ, Al. Kościuszki 4 REGON: 473073308 NIP: 725-18-43-739 Strona internetowa: www.umed.lodz.pl OGŁOSZENIE O UDZIELONYM ZAMÓWIENIU

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) W POSTEPOWANIU O WARTOSCI SZACUNKOWEJ PONIŻEJ 200 000 euro (po modyfikacji)

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) W POSTEPOWANIU O WARTOSCI SZACUNKOWEJ PONIŻEJ 200 000 euro (po modyfikacji) Oznaczenie sprawy: 5/ZP/2012 Gliwice, 12-12-2012 r. SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) W POSTEPOWANIU O WARTOSCI SZACUNKOWEJ PONIŻEJ 200 000 euro (po modyfikacji) Nazwa nadana zamówieniu

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.spsk1.com.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.spsk1.com.pl 1 z 6 2015-02-26 12:47 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.spsk1.com.pl Wrocław: usługa konserwacji i naprawy wentylatorów i klimatyzatorów

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. Przedmiot zamówienia:

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. Przedmiot zamówienia: Zamawiający Regionalne Centrum Polityki Społecznej w Łodzi ul. Snycerska 8 91-302 Łódź SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Przedmiot zamówienia: Zaprojektowanie, wykonanie i dostawa materiałów promocyjno-reklamowych

Bardziej szczegółowo

Łódź: Dostawa sprzętu medycznego - 8/ZP/2015 Numer ogłoszenia: 62876-2015; data zamieszczenia: 20.03.2015 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy

Łódź: Dostawa sprzętu medycznego - 8/ZP/2015 Numer ogłoszenia: 62876-2015; data zamieszczenia: 20.03.2015 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy 1 z 7 2015-03-20 12:26 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.barlicki.pl Łódź: Dostawa sprzętu medycznego - 8/ZP/2015 Numer ogłoszenia:

Bardziej szczegółowo

Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej prowadzonej działalności w zakresie realizacji kontraktu

Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej prowadzonej działalności w zakresie realizacji kontraktu INSTYTUT ENERGETYKI Instytut Badawczy 01-330 Warszawa, ul. Mory 8 tel. +4822 3451200, fax: +4822 836 6363 NIP 525-00-08-761 (PL 525-00-08-761) Regon 000020586, KRS 0000088963 Specyfikacja istotnych warunków

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA NA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA NA znak sprawy: ZP-4 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA NA zorganizowanie i przeprowadzenie turnusów rehabilitacyjnych dla osób niepełnosprawnych z różnym rodzajem i stopniem niepełnosprawności. ZAMAWIAJĄCY:

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA NA ZAKUP AUTOBUSÓW UŻYWANYCH

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA NA ZAKUP AUTOBUSÓW UŻYWANYCH SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA NA ZAKUP AUTOBUSÓW UŻYWANYCH W POSTĘPOWANIU W TRYBIE Przetargu Nieograniczonego GNIEZNO 30.07.2013r. INFORMACJE WPROWADZAJĄCE 1.1 PKS w Gnieźnie Sp. z o.o. zaprasza

Bardziej szczegółowo

S P E C Y F I K A C J A ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

S P E C Y F I K A C J A ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA S P E C Y F I K A C J A ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA postępowania o udzielenie zamówienia na sukcesywne dostawy pasków testowych do pomiaru poziomu cholesterolu i poziomu glukozy we krwi metodą paskową

Bardziej szczegółowo

BURMISTRZ KOBYLINA KOBYLIN, RYNEK MARSZAŁKA JÓZEFA PIŁSUDSKIEGO 1 tel. (065) , fax (065)

BURMISTRZ KOBYLINA KOBYLIN, RYNEK MARSZAŁKA JÓZEFA PIŁSUDSKIEGO 1 tel. (065) , fax (065) BURMISTRZ KOBYLINA 63-740 KOBYLIN, RYNEK MARSZAŁKA JÓZEFA PIŁSUDSKIEGO 1 tel. (065) 548 24 01, fax (065) 548 21 17 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) W SPRAWIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.wssk.wroc.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.wssk.wroc.pl Page 1 of 5 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.wssk.wroc.pl Wrocław: DOSTAWA WYROBÓW MEDYCZNYCH STOSOWANYCH W KARDIOLOGII INWAZYJNEJ

Bardziej szczegółowo

Zapytanie ofertowe zgodnie z zasadą konkurencyjności. nr /16 z dnia

Zapytanie ofertowe zgodnie z zasadą konkurencyjności. nr /16 z dnia Zapytanie ofertowe zgodnie z zasadą konkurencyjności nr 01-044/16 z dnia 23.09.2016 na zakup i dostawę sprzętu komputerowego, urządzenia wielofunkcyjnego i oprogramowania Dotyczy Projektu pt. Pierwsza

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Dowóz dzieci dojeżdżających do szkoły w roku 2012. Zatwierdzam: Lutowiska, dnia 12.12.2011r. SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA 1) NAZWA ORAZ ADRES ZAMAWIAJĄCEGO:

Bardziej szczegółowo

Żłobek Miejski w Mikołowie im. Tadeusza Więcka w Mikołowie

Żłobek Miejski w Mikołowie im. Tadeusza Więcka w Mikołowie SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA 1. Zamawiający: Telefon: 32 327 30 27 www.zlobek.mikolow.eu 2. Tryb udzielenia zamówienia: Przetarg nieograniczony prowadzony zgodnie z ustawą Prawo zamówień

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.senat.gov.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.senat.gov.pl Page 1 of 6 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.senat.gov.pl Warszawa: dostawa dwóch fabrycznie nowych samochodów osobowych Numer

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.spsk1.com.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.spsk1.com.pl Page 1 of 10 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.spsk1.com.pl Wrocław: dostawa gazów medycznych wraz z dzierżawą butli i zbiorników

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA NA USŁUGI SZKOLENIOWE I TERAPEUTYCZNE W RAMACH PROJEKTU SYSTEMOWEGO STAĆ MNIE NA WIĘCEJ

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA NA USŁUGI SZKOLENIOWE I TERAPEUTYCZNE W RAMACH PROJEKTU SYSTEMOWEGO STAĆ MNIE NA WIĘCEJ SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA NA USŁUGI SZKOLENIOWE I TERAPEUTYCZNE W RAMACH PROJEKTU SYSTEMOWEGO STAĆ MNIE NA WIĘCEJ 80500000-9 - Usługi szkoleniowe 80530000-8 - Usługi szkolenia zawodowego

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia:

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: Page 1 of 6 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.spsk1.com.pl Wrocław: Dostawy worków foliowych na odpady komunalne i medyczne Numer

Bardziej szczegółowo

NIP: 071 338 66 36, 071 373 11 65 899-26-998-74, REGON:

NIP: 071 338 66 36, 071 373 11 65 899-26-998-74, REGON: I. INFORMACJE OGÓLNE 1. Zamawiający Dolnośląski Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli we Wrocławiu, ul. J.W. Dawida 1A, 50-527 Wrocław tel. 071 338 66 36, fax 071 373 11 65 strona internetowa: www.dodn.wroclaw.pl,

Bardziej szczegółowo

ISTOTNE WARUNKI ZAMÓWIENIA

ISTOTNE WARUNKI ZAMÓWIENIA AGENCJA MIENIA WOJSKOWEGO Oddział Regionalny w Krakowie 31-155 Kraków ul. Montelupich 3 OKDGMR.776.1.2015/1 (znak sprawy zgodnie z JRWA nadany w EOD) ZATWIERDZAM... (data i podpis kierownika zamawiającego)

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.spsk1.com.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.spsk1.com.pl http://bzp0.portal.uzp.gov.pl/index.php?ogloszenie=show&pozycja=87828&rok= Page 1 of 8 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.spsk1.com.pl

Bardziej szczegółowo

Dostawa jednego fabrycznie nowego samochodu operacyjnego

Dostawa jednego fabrycznie nowego samochodu operacyjnego Zatwierdzam: Kielce, dnia 10 listopada 2014 r. Komendant Miejski Państwowej Straży Pożarnej w Kielcach w/z Zastępca Komendanta Miejskiego st.bryg. Robert Sabat SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ)

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) na sprzedaż energii elektrycznej dla punktów poboru (nazwa budynków, obiektów) o wartości nie przekraczającej 133 000 EURO. Rozdział 1. Informacje ogólne

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. Przedmiot zamówienia:

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. Przedmiot zamówienia: Nr sprawy: 58/2014 Zamawiający Regionalne Centrum Polityki Społecznej w Łodzi ul. Snycerska 8 91-302 Łódź SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Przedmiot zamówienia: Świadczenie usług restauracyjnych

Bardziej szczegółowo

DOKUMENTACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

DOKUMENTACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Znak sprawy : RIZ.3401-8/10 DOKUMENTACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA o wartości nie przekraczającej równowartość do kwoty 14 000 EURO na podstawie regulaminu ramowych procedur udzielania zamówień publicznych

Bardziej szczegółowo

Świadczenie usług ubezpieczenia

Świadczenie usług ubezpieczenia Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia Przetarg nieograniczony poniżej 193 000 euro - do postępowania prowadzonego na podstawie przepisów ustawy Prawo zamówień publicznych (tj. Dz. U. z 2007 r. Nr

Bardziej szczegółowo

ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT

ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT Oznaczenie postępowania: WIChiP/390-5/16 ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT na dostawę goniometru optycznego do pomiarów kąta zwilżania oraz energii powierzchniowej Zatwierdził: prof. dr hab. inż. Eugeniusz

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA NA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA NA SLZP-270-42/2015 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA NA Świadczenie usług w zakresie odbioru, transportu i unieszkodliwiania odpadów medycznych z terenu Wielospecjalistycznego Szpitala Miejskiego

Bardziej szczegółowo