CZĘŚĆ I - INSTRUKCJA DLA WYKONAWCÓW

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "CZĘŚĆ I - INSTRUKCJA DLA WYKONAWCÓW"

Transkrypt

1

2 CZĘŚĆ I - INSTRUKCJA DLA WYKONAWCÓW Wykonawca może - nie później niż w terminie składania ofert - zastrzec, że informacje stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji nie mogą być udostępniane. Wykonawca nie może zastrzec informacji określonych w art. 86 ust. 4 ustawy Prawo zamówień publicznych, podawanych przez Zamawiającego podczas otwarcia ofert, tj. nazwy (firmy) oraz adresu Wykonawcy, ceny, terminu wykonania zamówienia, okresu gwarancji, warunków płatności zawartych w ofercie. Za tajemnicę przedsiębiorstwa nie mogą być również uznane w szczególności następujące dokumenty (informacje): a) aktualny odpis z właściwego rejestru albo aktualne zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, b) kosztorys, ceny jednostkowe stanowiące podstawę obliczenia ceny. (Informator UZP grudzień 2002, str. 15). Zgodnie z art. 11 ust. 4 ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 roku o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. Nr 47, poz. 211 z późniejszymi zm.), przez tajemnicę przedsiębiorstwa rozumie się nie ujawnione do wiadomości publicznej informacje techniczne, technologiczne, organizacyjne przedsiębiorstwa lub inne informacje posiadające wartość gospodarczą, co do których przedsiębiorca podjął niezbędne działania w celu zachowania ich poufności. Wykonawca zobowiązany jest w ofercie odpowiednio zabezpieczyć takie informacje i umieścić stosowne oświadczenie woli, np.: Uwaga. Niniejsze informacje stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa i w związku z tym nie mogą być udostępniane Zamawiający informuje, że Wykonawca na własne ryzyko dołącza do oferty informacje (dokumenty, oświadczenia, itp.), które nie są wymagane (określone) w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia. W takim przypadku Wykonawcy nie przysługują żadne roszczenia w stosunku do Zamawiającego w związku z udostępnieniem tych informacji na podstawie art. 96 ust. 3 ustawy - Prawo zamówień publicznych. 1. NAZWA (FIRMA) ORAZ ADRES ZAMAWIAJĄCEGO Zamawiającym jest Zakład Ubezpieczeń Społecznych Oddział w Bydgoszczy, Bydgoszcz, ul. Świętej Trójcy 33, tel. (0-52) , fax (0-52) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego o wartości szacunkowej nie przekraczającej wyrażonej w złotych równowartości kwoty EURO. 3. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Przedmiotem zamówienia jest Przeprowadzenie badań pomocniczych dotyczących ubezpieczonych orzekanych przez lekarzy orzeczników oraz lekarzy komisji lekarskich ZUS. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia stanowi część II SIWZ. Kod CPV Wspólnego Słownika Zamówień: usługi świadczone przez laboratoria medyczne. Oferta musi obejmować całość zamówienia. 4.TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA Termin realizacji zamówienia: od dnia podpisania umowy do r. 5. WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunki dotyczące: 1. posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania,

3 Ocena spełnienia w/w warunku zostanie dokonana na podstawie oświadczenia Wykonawcy potwierdzającego spełnianie warunków określonych w art. 22 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych 2. posiadania wiedzy i doświadczenia, Ocena spełnienia w/w warunku zostanie dokonana na podstawie: - oświadczenia Wykonawcy potwierdzającego spełnianie warunków określonych w art. 22 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych, 3. dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia, Ocena spełnienia w/w warunku zostanie dokonana na podstawie: - oświadczenia Wykonawcy potwierdzającego spełnianie warunków określonych w art. 22 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych; - oświadczenia Wykonawcy potwierdzającego dysponowanie funkcjonującą na terenie Bydgoszczy pełnozakresową pracownią do przeprowadzania badań wymienionych w cz.ii siwz Opis przedmiotu zamówienia; - oświadczenia Wykonawcy potwierdzającego dysponowanie specjalistyczną kadrą lekarską i pielęgniarską; - oświadczenia Wykonawcy potwierdzającego dysponowanie aparaturą leczniczą i diagnostyczną. 4. sytuacji ekonomicznej i finansowej Ocena spełnienia w/w warunku zostanie dokonana na podstawie oświadczenia Wykonawcy potwierdzającego spełnianie warunków określonych w art. 22 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych Wykonawca może polegać na wiedzy i doświadczeniu, potencjale technicznym, osobach zdolnych do wykonania zamówienia lub zdolnościach finansowych innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nimi stosunków. Wykonawca w takiej sytuacji zobowiązany jest udowodnić Zamawiającemu, iż będzie dysponował zasobami niezbędnymi do realizacji zamówienia, w szczególności przedstawiając w tym celu pisemne zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na okres korzystania z nich przy wykonaniu zamówienia. Ocena spełniania warunków udziału w postępowaniu zostanie dokonana wg formuły spełnia-nie spełnia na podstawie oświadczeń i dokumentów jakie mają dostarczyć Wykonawcy w celu potwierdzenia spełnienia warunków udziału w postępowaniu określonych w Rozdziale 6 cz. I SIWZ pkt 4 do nie podlegania wykluczeniu z postępowania w okolicznościach, o których mowa w art. 24 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych. Ocena braku podstaw do wykluczenia Wykonawcy zostanie dokonana na podstawie oświadczenia o braku podstaw do wykluczenia oraz dokumentów, o których mowa w Rozdziale 6 cz. I SIWZ pkt od 8 do WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIENIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY Oferta musi zawierać następujące oświadczenia i dokumenty: 1. formularz oferty z podaniem cen jednostkowych za poszczególne badania (załącznik nr 1 do cz. I SIWZ), 2. pełnomocnictwo do podpisania oferty - w przypadku podpisania dokumentu przez osobę (osoby) inną niż upoważniona w dokumencie rejestracyjnym., 3. aktualny wpis do ewidencji działalności gospodarczej, (dotyczy podmiotów podlegających wpisowi), ZUS O/Bydgoszcz Siwz - Przeprowadzenie badań pomocniczych dotyczących ubezpieczonych orzekanych przez lekarzy komisji lekarskich ZUS 2

4 W celu wykazania spełniania przez Wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych: 4. oświadczenie Wykonawcy o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu określonych w art. 22 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych (załącznik nr 2 do cz. I SIWZ), 5. w przypadku, gdy Wykonawca polega na wiedzy i doświadczeniu, potencjale technicznym, osobach zdolnych do wykonania zamówienia lub zdolnościach finansowych innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nimi stosunków, zobowiązany jest udowodnić Zamawiającemu, iż będzie dysponował zasobami niezbędnymi do realizacji zamówienia, w szczególności przedstawiając w tym celu pisemne zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na okres korzystania z nich przy wykonaniu zamówienia. 6. oświadczenia Wykonawcy, że: - dysponuje funkcjonującą na terenie Bydgoszczy pełnozakresową pracownią do przeprowadzania badań wymienionych w cz.ii siwz Opis przedmiotu zamówienia (zał. nr 3 do cz. I SIWZ); - dysponuje specjalistyczną kadrą lekarską i pielęgniarską (zał. nr 4 do cz. I SIWZ); - dysponuje aparaturą leczniczą i diagnostyczną (zał. nr 5 do cz. I SIWZ). W celu wykazania braku podstaw do wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia Wykonawcy w okolicznościach, o których mowa w art. 24 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych: 7. oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia (załącznik nr 6 do cz. I SIWZ), 8. w przypadku, gdy Wykonawca polega na wiedzy i doświadczeniu, potencjale technicznym, osobach zdolnych do wykonania zamówienia lub zdolnościach finansowych innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nimi stosunków, a podmioty te będą brały udział w realizacji części zamówienia, wówczas inne podmioty zobowiązane są do złożenia oświadczenia o braku podstaw do ich wykluczenia (załącznik nr 7 do cz. I SIWZ); 9. aktualny odpis z właściwego rejestru, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy Prawo zamówień publicznych, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert, a w stosunku do osób fizycznych oświadczenia w zakresie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy(załącznik nr 8 do cz. I SIWZ) 10. aktualne zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzające, że Wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków lub zaświadczenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert, 11. aktualne zaświadczenie właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzające, że Wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenia zdrowotne i społeczne lub potwierdzenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert, UWAGA: Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast dokumentów określonych w pkt 9, 10, 11 składa dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające odpowiednio, że: a) nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości, b) nie zalega z uiszczaniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne albo że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu, Dokument, o którym mowa w pkt a) powinien być wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert. Dokument, o którym mowa w pkt b) powinien być wystawiony nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert. ZUS O/Bydgoszcz Siwz - Przeprowadzenie badań pomocniczych dotyczących ubezpieczonych orzekanych przez lekarzy komisji lekarskich ZUS 3

5 Jeżeli w kraju pochodzenia osoby lub w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania nie wydaje się dokumentów, o których mowa w pkt a) i b) zastępuje się je dokumentem zawierającym oświadczenie złożone przed notariuszem, właściwym organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego odpowiednio kraju pochodzenia osoby lub kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania. 1. Wykonawcą może być osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej. 2. Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia (np. wspólnicy spółki cywilnej, uczestnicy konsorcjum). 3. W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, Wykonawcy ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo do reprezentowania ich w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego (spółka cywilna, konsorcjum). Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia ponoszą solidarną odpowiedzialność za wykonanie umowy i wniesienie zabezpieczenia należytego wykonania umowy. 7. INFORMACJE O SPOSOBIE POROZUMIEWANIA SIĘ ZAMAWIAJĄCEGO Z WYKONAWCAMI ORAZ PRZEKAZYWANIA OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW, A TAKŻE WSKAZANIE OSÓB UPRAWNIONYCH DO POROZUMIEWANIA SIĘ Z WYKONAWCAMI. 1. Postępowanie prowadzone jest w formie pisemnej. Oferta oraz jej uzupełnienia wymagają wyłącznie formy pisemnej bez możliwości skutecznego ich wniesienia faksem. 2. Oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje Zamawiający i Wykonawcy przekazują pisemnie lub faksem z niezwłocznym potwierdzeniem pisemnym. Jeżeli oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje Zamawiający i Wykonawcy przekazują faksem, każda ze stron na żądanie drugiej niezwłocznie potwierdza fakt ich otrzymania. Zamawiający nie dopuszcza porozumiewania się za pomocą poczty elektronicznej ( ). 3. Do bezpośredniego kontaktowania się z Wykonawcami w godzinach od 8.00 do zostają wyznaczone osoby: a) w sprawach dotyczących przedmiotu zamówienia: p. Mariusz Ostrowski, O/ZUS ul. M.Konopnickiej 18a budynek B, Główny Lekarz Orzecznik ZUS, tel. (052) , pokój nr 219 b) w sprawach proceduralnych: p. Małgorzata Nowicka, Specjalista, Wieloosobowe Stanowisko Zamówień Publicznych, tel. (052) , fax (052) , pokój nr WYMAGANIA DOTYCZĄCE WADIUM. Wadium nie jest wymagane. 9. TERMIN ZWIĄZANIA OFERTĄ 1. Wykonawca jest związany ofertą przez okres 30 dni. Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert. 2. Wykonawca samodzielnie lub na wniosek zamawiającego może przedłużyć termin związania ofertą, z tym że zamawiający może tylko raz, co najmniej na 3 dni przed upływem terminu związania ofertą, zwrócić się do wykonawców, o wyrażenie zgody na przedłużenie tego terminu o oznaczony okres, nie dłuższy jednak niż 60 dni. 3. W przypadku wniesienia odwołania po upływie terminu składania ofert, bieg terminu związania ofertą ulega zawieszeniu do czasu ogłoszenia przez Izbę orzeczenia. 10. OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWYWANIA OFERT 1. Ofertę wraz z załącznikami należy złożyć w formie pisemnej pod rygorem nieważności. ZUS O/Bydgoszcz Siwz - Przeprowadzenie badań pomocniczych dotyczących ubezpieczonych orzekanych przez lekarzy komisji lekarskich ZUS 4

6 2. W przypadku, gdy Wykonawca zamierza powierzyć podwykonawcom wykonanie części zamówienia, zobowiązany jest do wskazania w ofercie tej części zamówienia, której wykonanie powierzy podwykonawcom. 3. Oferta musi być sporządzona w języku polskim trwałą i czytelną techniką. Zamawiający dopuszcza ręczne wypełnienie formularzy załączników określonych w SIWZ. 4. Wykonawca może wykorzystać formularze załączników zawartych w niniejszej SIWZ Dopuszcza się złożenie w ofercie formularzy załączników sporządzonych przez Wykonawcę. 5. Oferta wraz z załącznikami musi być podpisana przez osobę (osoby) umocowaną(e) do reprezentowania Wykonawcy, tj. osobę (lub osoby) umocowaną(e) do składania oświadczeń woli w imieniu Wykonawcy. Ewentualne umocowanie innych osób do podpisania oferty wraz z załącznikami musi być dołączone do oferty. 6. Pełnomocnictwo powinno być przedstawione w formie oryginału lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez notariusza. 7. W przypadku załączenia kserokopii wymaganych dokumentów niezbędne jest poświadczenie ich zgodności z oryginałem przez Wykonawcę, z zastrzeżeniem ust Zamawiający wykluczy z postępowania Wykonawcę, który złożył nieprawdziwe informacje mające wpływ na wynik prowadzonego postępowania. 9. Wykonawca ponosi wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty. 10. Wykonawca może zwrócić się do Zamawiającego o wyjaśnienie treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia. Zamawiający jest obowiązany udzielić wyjaśnień niezwłocznie, jednak nie później niż na 2 dni przed upływem terminu składania ofert pod warunkiem, że wniosek o wyjaśnienie treści siwz wpłynął do zamawiającego nie później niż do końca dnia, w którym upływa połowa wyznaczonego terminu składania ofert. Jeżeli wniosek o wyjaśnienie treści siwz wpłynie po upływie terminu składania wniosku o wyjaśnienie treści siwz lub dotyczy udzielonych wyjaśnień, Zamawiający może udzielić wyjaśnień albo pozostawić wniosek bez rozpoznania. Przedłużenie terminu składania ofert nie wpływa na bieg terminu składania wniosku o wyjaśnienie treści siwz. Treść zapytań wraz z wyjaśnieniami Zamawiający przekaże Wykonawcom, którym przekazał SIWZ, bez ujawniania źródła zapytania oraz zamieści na stronie internetowej, na której udostępniona jest SIWZ. 11. W uzasadnionych przypadkach Zamawiający może przed upływem terminu składania ofert zmienić treść siwz. Dokonaną zmianę specyfikacji zamawiający przekaże niezwłocznie wszystkim wykonawcom, którym przekazano siwz oraz zamieści ją na stronie internetowej. 12. Jeżeli zmiana treści siwz prowadzi do zmiany treści ogłoszenia o zamówieniu zamawiający zamieści ogłoszenie o zmianie ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych, i w swojej siedzibie oraz na stronie internetowej. Jeżeli w wyniku zmiany treści siwz nieprowadzącej do zmiany treści ogłoszenia o zamówieniu jest niezbędny dodatkowy czas na wprowadzenie zmian w ofertach, zamawiający przedłuży termin składania ofert i poinformuje o tym wykonawców, którym przekazano specyfikację istotnych warunków zamówienia oraz zamieści informację na stronie internetowej. 13. Wykonawca może zmienić lub wycofać ofertę za pomocą pisemnego powiadomienia tylko przed upływem terminu do składania ofert. 14. Powiadomienia o zmianie lub wycofaniu muszą być dodatkowo opisane ZMIANA" lub WYCOFANIE". 15. Zamawiający informuje, że aby zmiana lub wycofanie oferty były skuteczne Wykonawca musi złożyć pisemne powiadomienie o zmianie lub wycofaniu oferty podpisane przez osobę (osoby) upoważnioną do reprezentowania Wykonawcy. 16. W przypadku wycofania oferty przed upływem terminu do składania ofert, oferta zostanie zwrócona Wykonawcy niezwłocznie po otwarciu ofert. ZUS O/Bydgoszcz Siwz - Przeprowadzenie badań pomocniczych dotyczących ubezpieczonych orzekanych przez lekarzy komisji lekarskich ZUS 5

7 11. MIEJSCE ORAZ TERMIN SKŁADANIA I OTWARCIA OFERT 1. Ofertę należy złożyć w zamkniętym opakowaniu. Zaleca się oznaczyć ofertę w następujący sposób: przetarg nieograniczony na: Przeprowadzenie badań pomocniczych dotyczących ubezpieczonych orzekanych przez lekarzy orzeczników oraz lekarzy komisji lekarskich ZUS Wykonawca może umieścić na kopercie swoje logo oraz nazwę i adres. 2. Ofertę należy złożyć w siedzibie Zamawiającego, w Bydgoszczy, ul. Świętej Trójcy 33, pokój nr 409 (IV piętro) - w terminie do dnia r. do godz Ofertę składaną za pośrednictwem np. Poczty Polskiej, poczty kurierskiej należy przygotować w sposób określony jak w pkt 1 i przesłać w zewnętrznym opakowaniu zaadresowanym jak wyżej. 4. Oferty, które wpłyną do Zamawiającego po upływie terminu składania ofert niezależnie od sposobu, w jaki Wykonawca składa ofertę - będą odesłane niezwłocznie do Wykonawcy. 5. Otwarcie ofert nastąpi w dniu r. o godz w siedzibie Zamawiającego w Bydgoszczy, ul. Świętej Trójcy 33, pokój 409 (IV piętro). 6. Wykonawcy mogą być obecni przy otwarciu ofert. Na wniosek Wykonawcy, który nie był obecny przy otwarciu ofert, Zamawiający prześle informacje określone w art. 86 ust. 3 i 4 ustawy - Prawo zamówień publicznych. 12. OPIS SPOSOBU OBLICZENIA CENY 1. Wszelkie kwoty zawarte w ofercie muszą być wyrażone w złotych polskich (PLN). 2. Wszelkie ewentualne udzielone przez Wykonawcę rabaty, bonifikaty, promocje, opusty muszą być uwzględnione w cenie oferty. 3. Określona przez Wykonawcę cena za wykonanie całego przedmiotu zamówienia jest ostateczna i nie podlega zmianie w okresie obowiązywania umowy. 4. Cenę należy obliczyć na podstawie Opisu przedmiotu zamówienia stanowiącego cz. II SIWZ oraz załączonego formularza oferty (zał. nr 2 do cz. I SIWZ), z uwzględnieniem podatku od towarów i usług VAT naliczonego zgodnie z obecnie obowiązującymi przepisami. 5. Zamawiający poprawi w ofercie: 1. oczywiste omyłki pisarskie, 2. oczywiste omyłki rachunkowe, z uwzględnieniem konsekwencji rachunkowych dokonanych poprawek, w szczególności: 1.1 w przypadku mnożenia cen jednostkowych i liczby jednostek miar: a) jeżeli obliczona cena nie odpowiada iloczynowi ceny jednostkowej oraz liczby jednostek miar, przyjmuje się, że prawidłowo podano liczbę jednostek miar oraz cenę jednostkową b) jeżeli cenę jednostkową podano rozbieżnie słownie i liczbą, przyjmuje się, że prawidłowo podano liczbę jednostek miar i ten zapis ceny jednostkowej, który odpowiada dokonanemu obliczeniu ceny, 1.2 w przypadku sumowania cen za poszczególne części zamówienia: a) jeżeli obliczona cena nie odpowiada sumie cen za części zamówienia, przyjmuje się, że prawidłowo podano ceny za części zamówienia b) jeżeli cenę za część zamówienia podano rozbieżnie słownie i liczbą, przyjmuje się, że prawidłowo podano ten zapis, który odpowiada dokonanemu obliczeniu ceny, c) jeżeli ani cena za część zamówienia podana liczbą, ani podana słownie nie odpowiadają obliczone cenie, przyjmuje się, że prawidłowo podano ceny za części zamówienia wyrażone słownie, ZUS O/Bydgoszcz Siwz - Przeprowadzenie badań pomocniczych dotyczących ubezpieczonych orzekanych przez lekarzy komisji lekarskich ZUS 6

8 1.3 w przypadku oferty z ceną określoną za cały przedmiot zamówienia albo jego część (cena ryczałtowa): a) przyjmuje się, że prawidłowo podano cenę ryczałtową bez względu na sposób jej obliczenia, b) jeżeli cena ryczałtowa podana liczbą nie odpowiada cenie ryczałtowej podanej słownie, przyjmuje się za prawidłową cenę ryczałtową podaną słownie, c) jeżeli obliczona cena nie odpowiada sumie cen ryczałtowych, przyjmuje się, że prawidłowo podano poszczególne ceny ryczałtowe. 3. inne omyłki polegające na niezgodności oferty ze specyfikacją istotnych warunków zamówienia, niepowodujące istotnych zmian w treści oferty - niezwłocznie zawiadamiając o tym wykonawcę, którego oferta została poprawiona. 13. OPIS KRYTERIÓW, KTÓRYMI ZAMAWIAJĄCY BĘDZIE SIĘ KIEROWAŁ PRZY WYBORZE OFERTY WRAZ Z PODANIEM ZNACZENIA TYCH KRYTERIÓW I SPOSOBU OCENY OFERT Kryteria oceny ofert i ich znaczenie: Kryterium oceny ofert stanowi suma cen jednostkowych za poszczególne badania : 1) Rtg układu kostnego 2) Rtg klatki piersiowej 3) OB. 4) Morfologia 5) Mocz 6) Kreatynina 7) Mocznik 8) ALAT 9) ASPAT 10) TSH 10a)FT3 10b)FT4 11) Badanie EKG 12) Badanie Holtera 13) Badanie przepływów w tętnicach dogłowowych 14) Badanie przepływów naczyń kończyn dolnych 15) Badanie spirometryczne 16) Próba wysiłkowa 17) Echo serca 18) USG jamy brzusznej 19) Hb glikolizowana 20) Gazometria Cena oferty znaczenie 100%. Zostanie wybrana oferta najtańsza. 14. INFORMACJA O FORMALNOŚCIACH, JAKIE POWINNY ZOSTAĆ DOPEŁNIONE PO WYBORZE OFERTY W CELU ZAWARCIA UMOWY W SPRAWIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO 1. Niezwłocznie po wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający prześle wszystkim Wykonawcom, którzy złożyli oferty zawiadomienie o: a) wyborze najkorzystniejszej oferty, podając nazwę (firmę) siedzibę i adres Wykonawcy, którego ofertę wybrano oraz uzasadnienie jej wyboru, a także nazwy (firmy), siedziby i adresy wykonawców, którzy złożyli oferty, wraz ze streszczeniem oceny i porównania złożonych ofert zawierającym punktację przyznaną oferentom w każdym kryterium oceny ofert i łączną punktację. b) wykonawcach, których oferty zostały odrzucone, podając uzasadnienie faktyczne i prawne, ZUS O/Bydgoszcz Siwz - Przeprowadzenie badań pomocniczych dotyczących ubezpieczonych orzekanych przez lekarzy komisji lekarskich ZUS 7

9 c) wykonawcach, którzy zostali wykluczeni z postępowania o udzielenie zamówienia, podając uzasadnienie faktyczne i prawne, d) terminie, określonym zgodnie z art. 94 ust. 1 lub 2, po którego upływie umowa w sprawie zamówienia publicznego może być zawarta. 2. Niezwłocznie po wyborze najkorzystniejszej oferty zamawiający zamieszcza informacje, o których mowa w pkt 1a również na stronie internetowej oraz w miejscu publicznie dostępnym w swojej siedzibie. 3. Od Wykonawcy, którego oferta zostanie wybrana wymagać się będzie podpisania umowy o treści zgodnej ze wzorem umowy stanowiącym integralną część SIWZ (cz. III SIWZ). 15. ISTOTNE DLA STRON POSTANOWIENIA, KTÓRE ZOSTANĄ WPROWADZONE DO TREŚCI ZAWIERANEJ UMOWY W SPRAWIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO, OGÓLNE WARUNKI UMOWY ALBO WZÓR UMOWY, JEŻELI ZAMAWIAJĄCY WYMAGA OD WYKONAWCY, ABY ZAWARŁ Z NIM UMOWĘ W SPRAWIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO NA TAKICH WARUNKACH 1. Zamawiający wymaga od Wykonawcy, aby zawarł z nim umowę w sprawie zamówienia publicznego na warunkach określonych w części III SIWZ Wzór umowy. 2. Zakazuje się istotnych zmian postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy, za wyjątkiem sytuacji określonych w par. 7 cz. III SIWZ wzór umowy 16. POUCZENIE O ŚRODKACH OCHRONY PRAWNEJ PRZYSŁUGUJĄCYCH WYKONAWCY W TOKU POSTĘPOWANIA O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA 1. Wykonawcy, a także innemu podmiotowi, jeżeli ma lub miał interes w uzyskaniu danego zamówienia oraz poniósł lub może ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez Zamawiającego przepisów ustawy, przysługują środki ochrony prawnej przewidziane w dziale VI ustawy Prawo zamówień publicznych. Środki ochrony prawnej wobec ogłoszenia o zamówieniu oraz siwz przysługują również organizacjom wpisanym na listę, o której mowa w art. 154 pkt 5 2. Odwołanie przysługuje wobec czynności: a) wyboru trybu negocjacji bez ogłoszenia, zamówienia z wolnej ręki lub zapytania o cenę, b) opisu sposobu dokonywania oceny spełniania warunków udziału w postępowaniu, c) wykluczenia odwołującego z postępowania o udzielenie zamówienia, d) odrzucenia oferty odwołującego. 3. Odwołanie wnosi się do Prezesa Izby w formie pisemnej albo elektronicznej opatrzonej bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym za pomocą ważnego kwalifikowanego certyfikatu. Odwołujący przesyła kopię odwołania Zamawiającemu przed upływem terminu do wniesienia odwołania w taki sposób, aby mógł on zapoznać się z jego treścią przed upływem tego terminu. Domniemywa się, iż Zamawiający mógł zapoznać się z treścią odwołania przed upływem terminu do jego wniesienia, jeżeli przesłanie jego kopii nastąpiło przed upływem terminu do jego wniesienia za pomocą faksu. 4. Odwołanie wnosi się w terminie 5 dni od dnia przesłania informacji o czynności Zamawiającego stanowiącej podstawę jego wniesienia- jeżeli zostały przesłane faksem albo w terminie10 dni jeżeli zostały przesłane w inny sposób. Odwołanie wobec treści ogłoszenia oraz wobec postanowień siwz wnosi się w terminie 5 dni od dnia zamieszczenia ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych lub siwz na stronie internetowej. Odwołanie wobec czynności innych niż w/w wymienione wnosi się w terminie 5 dni od dnia, w którym powzięto lub przy zachowaniu należytej staranności można było powziąć wiadomość o okolicznościach stanowiących podstawę jego wniesienia. 5. Wykonawca może w terminie przewidzianym do wniesienia odwołania poinformować Zamawiającego o niezgodnej z przepisami ustawy czynności podjętej przez niego lub zaniechaniu czynności, do której jest on zobowiązany na podstawie ustawy, na które nie przysługuje odwołanie na podstawie art. 180 ust. 2 p.z.p. 6. W przypadku uznania zasadności przekazanej informacji Zamawiający powtarza czynność albo dokonuje czynności zaniechanej, informując o tym wykonawców w sposób przewidziany w ustawie dla tej czynności. Na te czynności nie przysługuje odwołanie, z zastrzeżeniem art. 180 ust. 2 p.z.p. ZUS O/Bydgoszcz Siwz - Przeprowadzenie badań pomocniczych dotyczących ubezpieczonych orzekanych przez lekarzy komisji lekarskich ZUS 8

10 17. OPIS CZĘŚCI ZAMÓWIENIA, JEŻELI ZAMAWIAJĄCY DOPUSZCZA SKŁADANIE OFERT CZĘŚCIOWYCH Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych. 18. MAKSYMALNA LICZBA WYKONAWCÓW, Z KTÓRYMI ZAMAWIAJĄCY ZAWRZE UMOWĘ RAMOWĄ, JEŻELI ZAMAWIAJĄCY PRZEWIDUJE ZAWARCIE UMOWY RAMOWEJ. Zamawiający nie przewiduje zawarcia umowy ramowej. 19. INFORMACJA O PRZEWIDYWANYCH ZAMÓWIENIACH UZUPEŁNIAJĄCYCH, O KTÓRYCH MOWA W ART. 67 UST. 1 PKT 6 i 7 LUB ART. 134 UST. 6 PKT 3 i 4 JEŻELI ZAMAWIAJĄCY PRZEWIDUJE UDZIELENIE TAKICH ZAMÓWIEŃ. Zamawiający nie przewiduje udzielenia zamówień uzupełniających. 20. OPIS SPOSOBU PRZEDSTAWIANIA OFERT WARIANTOWYCH ORAZ MINIMALNE WARUNKI, JAKIM MUSZĄ ODPOWIADAĆ OFERTY WARIANTOWE, JEŻELI ZAMAWIAJĄCY DOPUSZCZA ICH SKŁADANIE Zamawiający nie dopuszcza możliwości złożenia oferty przewidującej odmienny niż określony przez niego sposób wykonania zamówienia (oferta wariantowa) - w rozumieniu art. 2 pkt 7 ustawy - Prawo zamówień publicznych. 21. ADRES POCZTY ELEKTRONICZNEJ LUB STRONY INTERNETOWEJ ZAMAWIAJĄCEGO, JEŻELI ZAMAWIAJĄCY DOPUSZCZA POROZUMIEWANIE SIĘ DROGĄ ELEKTRONICZNĄ. Strona internetowa Zamawiającego Sposób porozumiewania się z Zamawiającym zgodnie z Rozdziałem 7 cz. I SIWZ. 22. INFORMACJE DOTYCZĄCE WALUT OBCYCH, W JAKICH MOGĄ BYĆ PROWADZONE ROZLICZENIA MIĘDZY ZAMAWIAJĄCYM A WYKONAWCĄ, JEŻELI ZAMAWIAJĄCY PRZEWIDUJE ROZLICZENIA W WALUTACH OBCYCH. Rozliczenia finansowe między Zamawiającym a Wykonawcą będą prowadzone w złotych polskich. 23. INFORMACJA NA TEMAT AUKCJI ELEKTRONICZNEJ. Zamawiający nie przewiduje aukcji elektronicznej. 24. WYSOKOŚĆ ZWROTU KOSZTÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU, JEŻELI ZAMAWIAJĄCY PRZEWIDUJE ICH ZWROT. Zamawiający nie przewiduje zwrotu kosztów udziału w postępowaniu. 25. POSTANOWIENIA KOŃCOWE W sprawach nie uregulowanych w niniejszej SIWZ mają zastosowanie przepisy: a) ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych publicznych (t.j. z 2010 r. Dz. U. Nr 113, poz.759 ze zm.) oraz obowiązujących aktów wykonawczych, b) kodeksu cywilnego. ZUS O/Bydgoszcz Siwz - Przeprowadzenie badań pomocniczych dotyczących ubezpieczonych orzekanych przez lekarzy komisji lekarskich ZUS 9

11 Nr sprawy: ZAP/3510/I/20/2011 Nazwa i adres Wykonawcy Załącznik nr 1 do I cz. SIWZ... (miejscowość; data) FORMULARZ OFERTY Odpowiadając na zaproszenie do wzięcia udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego pn. Przeprowadzenie badań pomocniczych dotyczących ubezpieczonych orzekanych przez lekarzy orzeczników oraz lekarzy komisji lekarskich ZUS 1.Oferujemy wykonanie zamówienia za cenę: Cena brutto jednego badania wynosi: 1) Rtg układu kostnego :...zł 2) Rtg klatki piersiowej :...zł 3) OB. :...zł 4) Morfologia:...zł 5) Mocz:...zł 6) Kreatynina:...zł 7) Mocznik:...zł 8) ALAT:...zł 9) ASPAT:...zł 10) TSH :...zł 10a) FT3:...zł 10b) FT4:...zł 11) Badanie EKG:...zł 12) Badanie Holtera:...zł 13) Badanie przepływów w tętnicach dogłowowych:...zł 14) Badanie przepływów naczyń kończyn dolnych:...zł

12 15) Badanie spirometryczne:...zł 16) Próba wysiłkowa:...zł 17) Echo serca:...zł 18) USG jamy brzusznej:...zł 19) Hb glikolizowana:...zł 20) Gazometria:...zł Suma cen ( tj. suma cen od poz do poz ) wynosi:.. zł (słownie:...). 2. Określona w pkt 1 cena zawiera wszystkie koszty związane z wykonaniem przedmiotu zamówienia, na warunkach określonych w części II SIWZ Opis przedmiotu zamówienia oraz w części III SIWZ Wzór umowy. 3. Oświadczamy, że zawarty w SIWZ wzór umowy - stanowiący część III SIWZ - został przez nas zaakceptowany i zobowiązujemy się w przypadku wyboru naszej oferty do zawarcia umowy na wymienionych warunkach w miejscu i terminie wyznaczonym przez Zamawiającego. 4. Oświadczamy, że następującą część zamówienia: zamierzamy powierzyć podwykonawcom.... (Podpis i pieczątka przedstawiciela (lub przedstawicieli) umocowanego do składania oświadczeń woli w imieniu Wykonawcy)

13 Nr sprawy: ZAP/3510/I/20/2011 załącznik nr 2 do cz. I SIWZ... Nazwa i adres Wykonawcy (pieczątka) Oświadczenie Wykonawcy potwierdzające spełnienie wymagań określonych w art. 22 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych Przystępując do postępowania w trybie przetargu nieograniczonego p.n. Przeprowadzenie badań pomocniczych dotyczących ubezpieczonych orzekanych przez lekarzy orzeczników oraz lekarzy komisji lekarskich ZUS oświadczam, że podmiot gospodarczy który reprezentuję spełnia warunki dotyczące: 1. posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania, 2. posiadania wiedzy i doświadczenia, 3. dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia, 4. sytuacji ekonomicznej i finansowej.... / miejscowość, dnia /... / pieczątka i podpis przedstawiciela (lub przedstawicieli) upoważnionego do składania oświadczeń woli w imieniu Wykonawcy/

14 Nr sprawy: ZAP/3510/I/20/2011 załącznik nr 3 do cz. I SIWZ... Nazwa i adres Wykonawcy (pieczątka) Oświadczenie Wykonawcy Przystępując do postępowania w trybie przetargu nieograniczonego p.n. Przeprowadzenie badań pomocniczych dotyczących ubezpieczonych orzekanych przez lekarzy orzeczników oraz lekarzy komisji lekarskich ZUS oświadczam, że dysponuję funkcjonującą na terenie Bydgoszczy pełnozakresową pracownią do przeprowadzania badań, wymienionych w cz.ii siwz Opis przedmiotu zamówienia.... / miejscowość, dnia /... / pieczątka i podpis przedstawiciela (lub przedstawicieli) upoważnionego do składania oświadczeń woli w imieniu Wykonawcy/

15 Nr sprawy: ZAP/3510/I/20/2011 załącznik nr 4 do cz. I SIWZ... Nazwa i adres Wykonawcy (pieczątka) Oświadczenie Wykonawcy Przystępując do postępowania w trybie przetargu nieograniczonego p.n. Przeprowadzenie badań pomocniczych dotyczących ubezpieczonych orzekanych przez lekarzy orzeczników oraz lekarzy komisji lekarskich ZUS oświadczam, że dysponuję specjalistyczną kadrą lekarską i pielęgniarską.... / miejscowość, dnia /... / pieczątka i podpis przedstawiciela (lub przedstawicieli) upoważnionego do składania oświadczeń woli w imieniu Wykonawcy/

16 Nr sprawy: ZAP/3510/I/20/2011 załącznik nr 5 do cz. I SIWZ... Nazwa i adres Wykonawcy (pieczątka) Oświadczenie Wykonawcy Przystępując do postępowania w trybie przetargu nieograniczonego p.n. Przeprowadzenie badań pomocniczych dotyczących ubezpieczonych orzekanych przez lekarzy orzeczników oraz lekarzy komisji lekarskich ZUS oświadczam, że dysponuję aparaturą leczniczą i diagnostyczną.... / miejscowość, dnia /... / pieczątka i podpis przedstawiciela (lub przedstawicieli) upoważnionego do składania oświadczeń woli w imieniu Wykonawcy/

17 Nr sprawy: ZAP/3510/I/20/2011 załącznik nr 6 do cz. I SIWZ... Nazwa i adres Wykonawcy (pieczątka) Oświadczenie Wykonawcy o braku podstaw do wykluczenia Przystępując do postępowania w trybie przetargu nieograniczonego p.n. Przeprowadzenie badań pomocniczych dotyczących ubezpieczonych orzekanych przez lekarzy orzeczników oraz lekarzy komisji lekarskich ZUS oświadczam, że podmiot gospodarczy który reprezentuję nie podlega wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych.... / miejscowość, dnia /... / pieczątka i podpis przedstawiciela (lub przedstawicieli) upoważnionego do składania oświadczeń woli w imieniu Wykonawcy/

18 Nr sprawy: ZAP/3510/I/20/2011 załącznik nr 7 do cz. I SIWZ... Nazwa i adres Wykonawcy (pieczątka) Oświadczenie innego podmiotu o braku podstaw do wykluczenia* Przystępując do postępowania w trybie przetargu nieograniczonego p.n. Przeprowadzenie badań pomocniczych dotyczących ubezpieczonych orzekanych przez lekarzy orzeczników oraz lekarzy komisji lekarskich ZUS oświadczam, że podmiot gospodarczy który reprezentuję nie podlega wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych.... / miejscowość, dnia /... / pieczątka i podpis przedstawiciela (lub przedstawicieli) upoważnionego do składania oświadczeń woli w imieniu Wykonawcy/ * należy złożyć w przypadku, gdy Wykonawca polega na wiedzy i doświadczeniu, potencjale technicznym, osobach zdolnych do wykonania zamówienia lub zdolnościach finansowych innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nimi stosunków, a podmioty te będą brały udział w realizacji części zamówienia.

19 Nr sprawy: ZAP/3510/I/20/2011 załącznik nr 8 do cz. I SIWZ... Nazwa i adres Wykonawcy (pieczątka) Oświadczenie osób fizycznych w zakresie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy Prawo zamówień publicznych Przystępując do postępowania w trybie przetargu nieograniczonego p.n. Przeprowadzenie badań pomocniczych dotyczących ubezpieczonych orzekanych przez lekarzy orzeczników oraz lekarzy komisji lekarskich ZUS oświadczam, że nie podlegam wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy Prawo zamówień publicznych.... / miejscowość, dnia /... / pieczątka i podpis przedstawiciela (lub przedstawicieli) upoważnionego do składania oświadczeń woli w imieniu Wykonawcy/

20 Część II SIWZ Opis przedmiotu zamówienia Przedmiotem zamówienia jest przeprowadzenie następujących badań: 1. RTG układu kostnego 2. RTG klatki piersiowej 3. OB. 4. morfologia 5. mocz 6. kreatynina 7. mocznik 8. ALAT 9. ASPAT 10. TSH 10 a. FT 3 10 b. FT4 11. badanie EKG 12. badanie Holtera 13. badanie przepływów w tętnicach dogłowowych 14. badanie przepływów naczyń kończyn dolnych 15. badanie spirometryczne 16.próba wysiłkowa 17. echo serca 18. USG jamy brzusznej 19. HB glikolizowana 20.gazometria Uwagi: Ad. 1 20

21 - wyłoniona w przetargu placówka musi oferować pełen zakres będących przedmiotem zamówienia badań, przy dopuszczalnym udziale podwykonawcy - możliwość wykonania badania w dniu stawienia się ubezpieczonego na badanie, po wcześniejszym ustaleniu terminu Ad. 3-10b - dotyczy badań laboratoryjnych Ad. 12,17 - możliwość wykonania badań w dniu stawienia się ubezpieczonego na badania (po wcześniejszym ustaleniu terminu) i niezwłocznego dostarczenia wyniku badań do Wydziału Orzecznictwa Lekarskiego i Prewencji, - możliwość wykonania badania stress echo, - badanie powinno być wykonane przez lekarza specjalistę kardiologa, - aparat echokardiograficzny wyposażony w opcje umożliwiające wykonanie pełnego podstawowego badania echokardiograficznego ( moduł dopplerowski z falą pulsacyjną i ciągłą oraz kolorowym mapowaniem przepływów color Doppler), - wskazane jest wyposażenie pracowni w dodatkowy aparat o parametrach obrazowania na wypadek awarii. Ad. 13, 14 - możliwość wykonania badań w dniu stawienia się ubezpieczonego na Badanie (po wcześniejszym ustaleniu terminu) i niezwłocznego dostarczenia wyniku do WOLiP, - wykonanie badania na aparaturze dopplerowskiej z możliwością Power Doppler Ad. 11,16 - możliwość wykonania badań w dniu stawienia się ubezpieczonego na badania(po wcześniejszym ustaleniu terminu) i dostarczenia wyniku badań niezwłocznie do WOLiP, - możliwość wykonania EKG wysiłkowego z możliwością oceny w 12 odprowadzeniach oraz odprowadzeniach Franka (x, y, z), - pracownia winna zapewnić archiwizację prób przez 10 lat na nośnikach elektronicznych, - badanie winno być wykonane przez lekarza specjalistę kardiologa. Ad możliwość wykonania badań w dniu stawienia się ubezpieczonego na badanie (po wcześniejszym ustaleniu terminu) i dostarczenia wyniku badań niezwłocznie do WOLiP.

22 znak sprawy: ZAP/3510/I/20/2011 WZÓR UMOWY UMOWA NR część III SIWZ W dniu w pomiędzy: Zakładem Ubezpieczeń Społecznych Oddział w Bydgoszczy siedzibą w Bydgoszczy przy ul. ul. Świętej Trójcy 33, posiadającym NIP:., REGON. zwanym dalej Zamawiającym. reprezentowanym przez: -, a w, wpisaną do..prowadzonej przez pod numerem., posiadającą NIP:.., REGON:, zwanym dalej Wykonawcą reprezentowaną przez:... w wyniku postępowania o zamówienie publiczne przeprowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na podstawie art. 39 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (t. j. z 2010 r. Dz. U. Nr 113, poz. 759 ze zm.) zawarta została umowa o poniższej treści: 1 Przedmiot umowy i termin realizacji umowy 1. Przedmiotem umowy jest Przeprowadzenie badań pomocniczych dotyczących ubezpieczonych orzekanych przez lekarzy orzeczników oraz lekarzy komisji lekarskich ZUS. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia stanowi załącznik nr 1 do umowy. 2. Umowa obowiązuje od dnia podpisania umowy do dnia r. 2 Zasady realizacji 1. Zamawiający zleca, a Wykonawca przyjmuje do wykonania badania pomocnicze każdorazowo na podstawie zlecenia lekarza orzecznika O/ZUS, zaakceptowanego przez Głównego Lekarza Orzecznika ZUS lub Przewodniczącego Komisji Lekarskich O/ZUS (w przypadku zlecenia przez Komisję Lekarską ZUS). 2. Badania pomocnicze wykonywane będą w Bydgoszczy w placówce: 3. Wykonawca realizuje świadczenia od poniedziałku do piątku. 4. Wykonawca zobowiązuje się wykonać przedmiot umowy z należytą starannością, w terminach wynikających ze specyfiki danego badania, z uwzględnieniem żądań Zamawiającego, nie później niż w dniu stawienia się ubezpieczonego na badania, po wcześniejszym ustaleniu terminu. 1

23 5. Jeżeli Wykonawca nie przeprowadzi badania w określonym dniu i wyznaczy inny termin badania, zwrot kosztów przejazdu ubezpieczonego na badanie pokrywa Wykonawca. 6. Wykonawca zobowiązuje się do prowadzenia pełnej dokumentacji w zakresie realizowanych badań, zawierającej wszelkie koszty związane z jej wykonaniem wraz ze wskazaniem terminu realizacji usługi. 7. Sposób udzielania świadczeń, sposób rejestracji i obieg dokumentacji określa Główny Lekarz Orzecznik ZUS. 8. Wykonawca przyjmuje pełną odpowiedzialność za zapewnienie wykonywania badań pomocniczych będących przedmiotem niniejszej umowy przez osoby o wymaganych uprawnieniach i kwalifikacjach zawodowych. 9. Wykonawca oświadcza, że następujące prace zostaną powierzone podwykonawcom 3 Osoby odpowiedzialne za wykonanie umowy 1. Ze strony Zamawiającego osobą odpowiedzialną za realizację umowy jest:. 2. Ze strony Wykonawcy osobą odpowiedzialną za realizację umowy jest:. 4 Wynagrodzenie/warunki płatności 1. Wykonawca otrzyma wynagrodzenie za wykonane badanie pomocnicze w kwocie jednostkowej wynikającej z formularza oferty stanowiącego zał. nr 2 do umowy. Powyższe ceny zawierają w sobie wszystkie koszty Wykonawcy związane z realizacją zamówienia. 2. Wynagrodzenie Wykonawcy za wykonanie przedmiotu umowy w okresie jej trwania nie może przekroczyć kwoty brutto złotych (słownie:. ) 3. Zapłata za wykonanie badań określonych w umowie następować będzie na podstawie sporządzonych przez Wykonawcę faktur VAT, wystawianych do dnia 3-go następnego miesiąca za miesiąc poprzedni, w oparciu o wykaz wykonanych w danym miesiącu badań. W/w wykaz stanowić będzie załącznik do faktury. 4. Zamawiający zobowiązuje się dokonać zapłaty przelewem z konta Zamawiającego na wskazane konto Wykonawcy w terminie 30 dni od daty otrzymania faktury VAT. 5. Faktury VAT wystawione przez Wykonawcę muszą zawierać następujące dane identyfikujące ZUS jako podatnika: NIP: Zakład Ubezpieczeń Społecznych Warszawa, ul. Szamocka 3, 5 Oddział w Bydgoszczy Bydgoszcz, ul. Świętej Trójcy 33 Adres do dostarczania faktur: ZUS Oddział w Bydgoszczy Bydgoszcz, ul. M. Konopnickiej 18A, budynek B 5 Kary umowne 1. Strony postanawiają, że obowiązującą formą odszkodowania są kary umowne. 2

24 Wykonawca zobowiązuje się zapłacić Zamawiającemu następujące kary umowne, naliczane w stosunku do wynagrodzenia, o którym mowa w 4 ust. 2: A/ 10% wynagrodzenia w przypadku odstąpienia od umowy przez Wykonawcę z przyczyn od niego zależnych, B/ 0,1% wynagrodzenia za każdy dzień zwłoki w podjęciu realizacji usługi stosownie do zapisu 2 ust Zamawiający zapłaci Wykonawcy karę umowną w wysokości 10% wynagodzenia o którym mowa w 4 ust. 2 w przypadku odstąpienia od umowy z przyczyn od niego zależnych, z wyjątkiem sytuacji unormowanej w art. 145 ust.1 p.z.p. 3. Zamawiający będzie potrącać kary umowne z faktur (rachunków). 4. Zamawiający zastrzega sobie prawo dochodzenia na zasadach ogólnych odszkodowania przenoszącego wysokość kar umownych do wysokości rzeczywiście poniesionej szkody. 6 Odstąpienie od umowy 1. W przypadku nienależytego wykonywania umowy przez Wykonawcę Zamawiający ma prawo wezwać Wykonawcę do zmiany sposobu wykonania umowy w wyznaczonym terminie zgodnie z jej warunkami oraz dokumentacją przetargową. W przypadku niedostosowania się Wykonawcy do wezwania zmiany sposobu wykonywania umowy Zamawiający ma prawo odstąpić od umowy w terminie 1 miesiąca od upływu terminu określonego w wezwaniu. 2. W razie zaistnienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy, Zamawiający może odstąpić od umowy w terminie 30 dni od powzięcia wiadomości o tych okolicznościach. W takim przypadku Wykonawca może żądać wyłącznie wynagrodzenia należnego z tytułu wykonania części umowy. 3. Zamawiającemu przysługuje prawo odstąpienia od umowy w terminie 1 miesiąca w przypadku złożenia wniosku o ogłoszenie upadłości Wykonawcy lub likwidacji firmy Wykonawcy. 4. Wykonawcy przysługuje prawo odstąpienia od umowy w przypadku, gdy Zamawiający nie wywiązuje się z obowiązku zapłaty faktur w terminie 30 dni od otrzymania przez Zamawiającego wezwania do zapłaty. 5. Oświadczenie o odstąpieniu winno nastąpić w formie pisemnej pod rygorem nieważności i zawierać uzasadnienie. 6. W ciągu 30 dni od skutecznego odstąpienia strony dokonują wzajemnego rozliczenia 7 Zmiany umowy 1. Wszelkie zmiany dotyczące niniejszej umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności. 2. Zakazuje się istotnych zmian postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy, z wyjątkiem następujących sytuacji: - w przypadku wystąpienia okoliczności niezależnych od woli stron, których nie można było przewidzieć, a w wyniku których spełnienie świadczenia określonego w umowie okazało się niemożliwe lub znacznie utrudnione, - zmiana podwykonawców. 3. Warunkiem dokonania zmian jest złożenie przez strony stosownego wniosku wraz z uzasadnieniem oraz akceptacja przez obie strony umowy.. 3

25 8 Postanowienia końcowe 1. Strony będą rozstrzygały spory wynikłe na tle realizacji umowy w sposób polubowny. 2. W przypadku niemożności osiągnięcia porozumienia sprawy sporne będą rozstrzygane na drodze sądowej przez sąd powszechny właściwy dla siedziby Zamawiającego-sąd w Bydgoszczy. 3. W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie przepisy ustawy Prawa zamówień publicznych, aktów wykonawczych oraz Kodeksu Cywilnego. 4. Strony umowy zobowiązują się do niezwłocznego powiadomienia o każdej zmianie adresu lub numeru telefonu. W przypadku niezrealizowania niniejszego zobowiązania pisma dostarczone pod adres wskazany w umowie uważa się za doręczone. 5. Wykonawca nie może bez zgody Zamawiającego przenieść wierzytelności wynikającej z niniejszej umowy na rzecz osoby trzeciej. 6. Umowa została sporządzona w 3 jednobrzmiących egzemplarzach, 2 egzemplarze dla Zamawiającego, jeden dla Wykonawcy. 9 Załączniki Integralną część niniejszej umowy stanowią: załącznik nr 1 - opis przedmiotu zamówienia* załącznik nr 2 formularz oferty* Podpis Wykonawcy: Podpis Zamawiającego:.... * zostanie dołączony po dokonaniu wyboru oferty 4

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ)

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ) ZAMAWIAJĄCY: Zakład Ubezpieczeń Społecznych Oddział w Płocku 09-402 Płock, al. Jachowicza 1 Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ) Świadczenie usług pocztowych polegających na realizowaniu przekazów

Bardziej szczegółowo

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ)

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ) ZAMAWIAJĄCY: Zakład Ubezpieczeń Społecznych II Oddział w Poznaniu Ul. Starołęcka 31 61-361 Poznań Znak sprawy : 540000 ZAP 370-39/11 Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ) Zakup i dostawa kopert

Bardziej szczegółowo

Świadczenie regularnych usług przewozowych w postaci dowozów dzieci i młodzieży do placówek oświatowych na terenie gminy Nowe Miasteczko

Świadczenie regularnych usług przewozowych w postaci dowozów dzieci i młodzieży do placówek oświatowych na terenie gminy Nowe Miasteczko ZAMAWIAJĄCY: GMINA NOWE MIASTECZKO ul. Rynek 2 67-124 Nowe Miasteczko tel. 68-3888153 faks 68-3888461 NIP 925-19-58-478 REGON 970770340 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Przedmiot zamówienia:

Bardziej szczegółowo

Dostawa opału w postaci brykietu drzewnego do kotłowni Zespołu Szkół im. C. K. Norwida w Nowym Mieście Lubawskim.

Dostawa opału w postaci brykietu drzewnego do kotłowni Zespołu Szkół im. C. K. Norwida w Nowym Mieście Lubawskim. Zamawiający Zespół Szkół im. C. K. Norwida ul. 3 Maja 24 13-300 Nowe Miasto Lubawskie tel. 56/472 60 20, fax. 56/472 60 37 www.norwid.eu e-mail zsimc.k.norwida@wp.pl Znak sprawy: OK.III.272.1.2013 Nowe

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ)

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) Nadleśnictwo Skrwilno SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) Zn. spr: SA 2710-6-4/2012 PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA: Zakup fabrycznie nowej samobieżnej równiarki do równania dróg. Nadleśnictwo Skrwilno,

Bardziej szczegółowo

REGON: 670223451 NIP:

REGON: 670223451 NIP: BZP.271.1.1552.2013.AĆ Specyfikacja istotnych warunków zamówienia (zwana dalej siwz ) o wartości szacunkowej przekraczającej wyrażoną w zł równowartość kwoty 200.000 euro przeprowadzanego w trybie przetargu

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. Numer sprawy: 5/2014/PCM Nazwa zadania: Dostawa leków dla Powiatowego Centrum Medycznego Sp. z o.o. NZOZ

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA ZAMAWIAJĄCY: Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Rzeszowie 35-078 Rzeszów, ul. Hetmańska 120, tel 17 74 70 600, fax 17 74 70 601 godziny urzędowania : poniedziałek piątek 7:30 15:30 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH

Bardziej szczegółowo

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ) Usługa sprzątania i utrzymania porządku w obiektach II Oddziału ZUS w Poznaniu

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ) Usługa sprzątania i utrzymania porządku w obiektach II Oddziału ZUS w Poznaniu ZAMAWIAJĄCY: Zakład Ubezpieczeń Społecznych w Warszawie II Oddział w Poznaniu Ul. Starołęcka 31 61-361 Poznań Znak sprawy : 540000 ZAP/ 370/22/2013 Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ) Usługa

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) dostawa urządzeń multimedialnych do Centrum Nanotechnologii Politechniki Gdańskiej

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) dostawa urządzeń multimedialnych do Centrum Nanotechnologii Politechniki Gdańskiej SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) dotycząca postępowania o zamówienie publiczne prowadzonego na podstawie przepisów ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo Zamówień publicznych (Dz. U.

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA: Niniejsza specyfikacja składa się łącznie z 12 stron. Zatwierdzam w dniu...

PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA: Niniejsza specyfikacja składa się łącznie z 12 stron. Zatwierdzam w dniu... Numer sprawy: ZP/2/2014 Specyfikacja istotnych warunków zamówienia na wykonanie robót remontowych polegających na remoncie tarasu, schodów zewnętrznych i chodników w Szkolnym Ośrodku Wypoczynkowym Orle

Bardziej szczegółowo

W/w węgiel winien odpowiadać normom PN-82/G-97001; PN-82/G-97002; PN-82/G-97003

W/w węgiel winien odpowiadać normom PN-82/G-97001; PN-82/G-97002; PN-82/G-97003 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. Numer sprawy: ZSP.B.271.1.2014 Nazwa zadania: Dostawa węgla kamiennego energetycznego w 2014 r. I. Nazwa

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA: Niniejsza specyfikacja składa się łącznie z 12 stron. Zatwierdzam w dniu...

PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA: Niniejsza specyfikacja składa się łącznie z 12 stron. Zatwierdzam w dniu... Numer sprawy: ZP/1/2014 Specyfikacja istotnych warunków zamówienia na wykonanie robót budowlanych polegających na modernizacji instalacji centralnego ogrzewania wraz z kotłownią w budynku Orle Gniazdo

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na zakup aparatu do Real-Time PCR (1 egz.)- znak postępowania: IOR/ZP/D/Ap.PCR/2011. I. Nazwa (firma) i

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO (SIWZ)

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO (SIWZ) PGKiM Sp. z o. o. ul. 1 Maja 28/30 95-070 Aleksandrów Łódzki tel. 0 42 712-11-94 fax 0 42 276-43-49 www.pgkimal.pl zam_pub@pgkimal.pl Nr referencyjny nadany sprawie przez Zamawiającego 5/2014 SPECYFIKACJA

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Zamawiający: Teatr im. Bogusławskiego, pl. Bogusławskiego 1, 62-800 Kalisz Telefon: 0-62 7605300 Fax: 0-62 7605303, adres e-mail: teatr@teatr.kalisz.pl, strona

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Zamawiający: Przedsiębiorstwo Komunalne PEKOM S.A. ul. Św. Brata Alberta 8 68-200 Żary NIP 928-000-69-12, REGON 970023062 tel.(+48) 68 479 46 00 (01) fax.(+48) 68 479 46 02 www.pekom.com.pl SPECYFIKACJA

Bardziej szczegółowo

3. Opis przedmiotu zamówienia

3. Opis przedmiotu zamówienia WYDZIAŁ MECHANICZNY ENERGETYKI I LOTNICTWA POLITECHNIKI WARSZAWSKIEJ ZAMÓWIENIA PUBLICZNE ul. Nowowiejska 24, 00-665 Warszawa, Gmach Instytut Techniki Cieplnej, pok. 104 faks: (022) 234 66 32, e-mail:

Bardziej szczegółowo

Zakup bonów żywieniowych posiłki profilaktyczne dla pracowników SKM

Zakup bonów żywieniowych posiłki profilaktyczne dla pracowników SKM SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA 03/2013 Postępowanie prowadzone zgodnie z ustawą Prawo zamówień publicznych 1 Zamawiający Służby Komunalne Miasta w Wodzisławiu Śl. ul. Marklowicka 21, 44-300

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Malbork, 2015-03-06 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. Numer sprawy: ZGKiM/D/1/03/2015. Nazwa zadania: Sukcesywna dostawa betonu zwykłego

Bardziej szczegółowo

Zakład Ubezpieczeń Społecznych Oddział w Białymstoku 15-404 Białystok, ul. Młynowa 29, tel. 85 74 86 900

Zakład Ubezpieczeń Społecznych Oddział w Białymstoku 15-404 Białystok, ul. Młynowa 29, tel. 85 74 86 900 ZAMAWIAJĄCY: Zakład Ubezpieczeń Społecznych Oddział w Białymstoku 15-404 Białystok, ul. Młynowa 29, tel. 85 74 86 900 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA 010000-37/15w/2011/ZAP PROFILAKTYCZNE BADANIA

Bardziej szczegółowo

Grodzisk Mazowiecki dnia 19.06.2015 roku

Grodzisk Mazowiecki dnia 19.06.2015 roku ZAMAWIAJĄCY Zakład Gospodarki Komunalnej w Grodzisku Mazowieckim sp. z o.o. ul. Sportowa 29 05-825 Grodzisk Mazowiecki tel. (22) 755 51 97 faks (22) 755 51 97 Grodzisk Mazowiecki dnia 19.06.2015 roku SPECYFIKACJA

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJIA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJIA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Znak sprawy: NM/370/PN/07/11 SPECYFIKACJIA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Zamówienie publiczne poniżej 125.000,00 euro prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego na podstawie ustawy z dnia 29 stycznia

Bardziej szczegółowo

Zatwierdził: w dniu: 16 października 2014r.

Zatwierdził: w dniu: 16 października 2014r. SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego o wartości szacunkowej poniżej progów ustalonych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy z dnia 29 stycznia

Bardziej szczegółowo

Zamawiający: Zakład Ubezpieczeń Społecznych II Oddział w Warszawie ul. Podskarbińska 25 03-829 Warszawa. Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia

Zamawiający: Zakład Ubezpieczeń Społecznych II Oddział w Warszawie ul. Podskarbińska 25 03-829 Warszawa. Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia Znak sprawy: 1/ZAP/2012 Zamawiający: Zakład Ubezpieczeń Społecznych II Oddział w Warszawie ul. Podskarbińska 25 03-829 Warszawa Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia w postępowaniu o udzielenie zamówienia

Bardziej szczegółowo

2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera załącznik nr 1, 1A i 1B do niniejszej SIWZ.

2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera załącznik nr 1, 1A i 1B do niniejszej SIWZ. ŚWIĘTOKRZYSKI URZĄD WOJEWÓDZKI W KIELCACH BIURO ADMINISTRACYJNO - GOSPODARCZE 25-516 Kielce, Al. IX Wieków Kielc 3; www.kielce.uw.gov.pl tel: 041 342-13-37, 041 248-53-37 fax: 0-41 343-06-96; e-mail: zo00@kielce.uw.gov.pl

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Nr sprawy: 1/MGZZOP/2015 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA ZAMAWIAJĄCY: Miejsko-Gminny Zespół Zakładów Opieki Podstawowej w Ścinawie 59-330 Ścinawa, ul. Jagiełły 2 Adres strony internetowej:.www.przychodnia.scinawa.pl,

Bardziej szczegółowo

S P E C Y F I K A C J A

S P E C Y F I K A C J A Znak postępowania przetargowego: ZP 226-13/2012 Tarnobrzeg. 23.11.2012r. S P E C Y F I K A C J A I S T O T N Y C H W A R U N K Ó W Z A M Ó W I E N I A Na zadanie: Dostawa bonów towarowych dla pracowników

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA ( SIWZ )

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA ( SIWZ ) ZSP.271.1.2015 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA ( SIWZ ) PRZETARG NIEOGRANICZONY W TRYBIE ART.39 USTAWY-PRAWO ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH ( T.J. DZ.U. z 2013r., POZ.907 ZE ZM. ) NA ; ROBOTY REMONTOWE

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA ZAMAWIAJĄCY: Zakład Ubezpieczeń Społecznych w Warszawie II Oddział w Poznaniu ul. Starołęcka 31 61-361 Poznań Numer sprawy: 540000/271/10/2015- CZP SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA w postępowaniu

Bardziej szczegółowo