ROZDZIAŁ III OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "ROZDZIAŁ III OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA"

Transkrypt

1

2 ROZDZIAŁ III OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa odczynników chemicznych, pojemników na mocz. Główny przedmiot zamówienia wg Wspólnego Słownika Zamówień (CPV): odczynniki chemiczne; pojemniki na mocz. 2. Wymogi oraz szczegółowy opis przedmiotu zamówienia wyszczególniono w załączniku nr 1 do SIWZ. Oferowany przedmiot zamówienia winien spełniać co najmniej funkcje i parametry przedstawione w załączniku nr 1 do SIWZ określone jako parametry graniczne. 3. Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert częściowych. 4. Zamawiający wymaga całkowitej realizacji ilości określonej w zamówieniu. 5. Zamawiający nie przewiduje zamówień uzupełniających. 6. Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert wariantowych. 7. Zamawiający nie przewiduje możliwości udzielenia zaliczek. 8. Postępowanie nie jest prowadzone w celu zawarcia umowy ramowej. 9. Zamawiający nie przewiduje aukcji elektronicznej. 10. Wykonawca może powierzyć wykonanie zamówienia podwykonawcom. W takiej sytuacji, Wykonawca obowiązany jest do wskazania w ofercie, części zamówienia, którą powierzy podwykonawcom. ROZDZIAŁ IV TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA 1. Termin wykonania zamówienia: w terminie od r. ROZDZIAŁ V WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIENIA TYCH WARUNKÓW WARUNKI PODMIOTOWE: 1. Zgodnie z art. 22 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U r., Nr 113, poz. 759), o udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunki, dotyczące: 1.1. posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania; 1.2. posiadania wiedzy i doświadczenia; 1.3. dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia; ODDZIAŁ ZABEZPIECZENIA ŻANDARMERII WOJSKOWEJ, numer sprawy: RZP/10/PN/S/2012; strona 2 z 30

3 1.4. sytuacji ekonomicznej i finansowej Zamawiający uzna, że warunek został spełniony, jeżeli Wykonawca posiada środki finansowe lub zdolność kredytową w wysokości nie mniejszej niż ,00 zł. 2. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy wykażą brak podstaw do wykluczenia z powodu niespełnienia warunków określonych w art. 24 ust 1 ustawy Pzp. Zamawiający uzna, że Wykonawca nie podlega wykluczeniu z postępowania, zgodnie z art. 24 ustawy, jeżeli z przedstawionych przez Wykonawcę dokumentów i oświadczeń wynikać będzie, że nie występują uwarunkowania art. 24 ust. 1 ustawy Pzp. W przypadkach, gdy Wykonawca wykazując spełnianie warunków, polega na zasobach innych podmiotów, a podmioty te będą brały udział w realizacji części zamówienia, w stosunku do każdego z tych podmiotów nie mogą występować uwarunkowania art. 24 ust. 1 ustawy Pzp. 3. Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia w oparciu o treść art.23 ustawy Pzp. W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia publicznego: 3.1. warunki określone w punktach 1.2 oraz 1.4 zostaną spełnione, jeżeli spełnia je chociaż jeden z Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie; 3.2. warunek określony w pkt. 1.1 oraz 2, niniejszego rozdziału, winien spełniać każdy z Wykonawców samodzielnie; 3.3. Wykonawcy ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego. 4. Wykonawca może polegać na wiedzy i doświadczeniu, potencjale technicznym, osobach zdolnych do wykonania zamówienia, lub zdolnościach finansowych innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nimi stosunków. Wykonawca w takiej sytuacji zobowiązany jest udowodnić Zamawiającemu, iż będzie dysponował zasobami niezbędnymi do realizacji zamówienia, w szczególności przedstawiając w tym celu pisemne zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na okres korzystania z nich przy wykonywaniu zamówienia. 5. W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia publicznego, Wykonawcy ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego. 6. Ocena spełniania w/w warunków dokonana zostanie zgodnie z formułą spełnia nie spełnia, w oparciu o informacje zawarte w oświadczeniach i dokumentach wyszczególnionych w Rozdziale VI niniejszej SIWZ. Z treści załączonych dokumentów musi wynikać jednoznacznie, iż w/w warunki Wykonawca spełnił. ODDZIAŁ ZABEZPIECZENIA ŻANDARMERII WOJSKOWEJ, numer sprawy: RZP/10/PN/S/2012; strona 3 z 30

4 ROZDZIAŁ VI WYKAZ OŚWIADCZEŃ I DOKUMENTÓW, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIENIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ZAMAWIAJĄCY ŻĄDA ZŁOŻENIA DO OFERTY NIŻEJ WYMIENIONYCH: 1. Oświadczeń: 1.1. oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu (art. 22) z wykorzystaniem wzoru załącznik nr 3 do SIWZ; 1.2. oświadczenie oraz o braku podstaw do wykluczenia (art. 24 ust. 1) z wykorzystaniem wzoru załącznik nr 4 do SIWZ. 2. Dokumentów 1 : 2.1. W celu potwierdzenia warunku znajdowania się przez Wykonawcę w sytuacji ekonomicznej Uwaga! i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia, Zamawiający żąda następujących dokumentów: informacji banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo - kredytowej, w których Wykonawca posiada rachunek, potwierdzającej wysokość posiadanych środków finansowych lub zdolność kredytową Wykonawcy, (w wysokości wskazanej przez Zamawiającego w Rozdziale V, pkt. 1.4), wystawionej nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert. W przypadku gdy Wykonawca wykazując spełnianie niniejszego warunku, polega na zdolnościach finansowych innych podmiotów, należy przedłożyć informację dotyczącą tych podmiotów. Jeżeli Wykonawca, wykazując spełnianie warunków dotyczących wiedzy i doświadczenia, potencjału technicznego, osób zdolnych do wykonania zamówienia oraz zdolności finansowych polega na zasobach innych podmiotów na zasadach określonych w art. 26 ust. 2b ustawy PZP zobowiązany jest oprócz oświadczeń i dokumentu wymienionego w pkt. 2.1 dodatkowo udowodnić zamawiającemu, iż będzie dysponował zasobami niezbędnymi do realizacji zamówienia, w szczególności przedstawiając w tym celu pisemne zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na okres korzystania z nich przy wykonaniu zamówienia W celu potwierdzenia, że Wykonawca nie podlega wykluczeniu na podstawie art. 24 ustawy Zamawiający żąda następujących dokumentów: aktualnego odpisu z właściwego rejestru, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawionego nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert, a w stosunku do osób fizycznych oświadczenia w zakresie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy PZP z wykorzystaniem wzoru załącznik nr 4 do SIWZ. 1 Podstawa prawna: Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 30 grudnia 2009 r., (Dz.U.Nr.226, poz. 1817), w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy, oraz form, w jakich te dokumenty mogą być składane. ODDZIAŁ ZABEZPIECZENIA ŻANDARMERII WOJSKOWEJ, numer sprawy: RZP/10/PN/S/2012; strona 4 z 30

5 Uwaga! Jeżeli Wykonawca wykazując spełnianie niniejszego warunku, polega na zasobach innych podmiotów, a podmioty te będą brały udział w realizacji części zamówienia, w stosunku do każdego z tych podmiotów nie mogą występować uwarunkowania art. 24 ust. 1 i 2 ustawy Pzp., a do oferty należy dołączyć dokument wymieniony w pkt dotyczący tych podmiotów. 3. Zamawiający żąda załączenia do oferty Pełnomocnictwa do podpisania oferty i załączników, o ile prawo do reprezentowania Wykonawcy nie wynika z innych dokumentów złożonych wraz z ofertą. W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, do oferty należy dołączyć pełnomocnictwo podpisane przez uprawnionych przedstawicieli pozostałych Wykonawców, upoważniające jednego z Wykonawców do reprezentowania pozostałych. 4. Dokumenty i oświadczenia, o których mowa powyżej muszą zostać złożone w formie oryginału lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę. W przypadku wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia oraz w przypadku podmiotów, o których mowa w 1 ust. 2 i 3 Rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 30 grudnia 2009 r. w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy, oraz form, w jakich te dokumenty mogą być składane, kopie dokumentów dotyczących odpowiednio Wykonawcy lub tych podmiotów, są poświadczane za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę lub te podmioty. 5. Dokumenty sporządzone w języku obcym są składane wraz z tłumaczeniem na język polski. 6. Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast dokumentów, o których mowa w pkt dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające odpowiednio, że: 6.1. nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości (wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert), 7. Jeżeli w miejscu zamieszkania osoby lub w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, nie wydaje się dokumentów, o których mowa powyżej, zastępuje się je dokumentem zawierającym oświadczenie złożone przed notariuszem, właściwym organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego odpowiednio miejsca zamieszkania osoby lub kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania. 8. W przypadku składania jednej oferty przez dwa lub więcej podmiotów (wykonawców ubiegających się wspólnie o udzielenie zamówienia art. konsorcja, spółki cywilne) oferta spełniać musi następujące wymagania: 8.1. w odniesieniu do wymagań postawionych przez Zamawiającego, każdy z Wykonawców występujących wspólnie, oddzielnie musi udokumentować, że nie podlega wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy Pzp; 8.2. warunek dotyczący posiadania wiedzy i doświadczenia, dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia, a także sytuacji ekonomicznej i finansowej w sumie musi spełniać wymagane od wykonawców warunki; ODDZIAŁ ZABEZPIECZENIA ŻANDARMERII WOJSKOWEJ, numer sprawy: RZP/10/PN/S/2012; strona 5 z 30

6 8.3. oferta musi być podpisana w taki sposób, by prawnie zobowiązywała wszystkich wykonawców występujących wspólnie; 8.4. wykonawcy występujący wspólnie muszą ustanowić pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie niniejszego zamówienia lub do reprezentowania ich w postępowaniu oraz zawarcia umowy o udzielenie przedmiotowego zamówienia publicznego stosowny dokument należy dołączyć do oferty, 8.5. wszelka korespondencja oraz rozliczenia dokonywane będą wyłącznie z podmiotem występującym jako reprezentant pozostałych. UWAGA! Złożenie wymaganych dokumentów po upływie terminu składania ofert jest możliwe jedynie w trybie art. 26 ust 3 ustawy PZP. W sytuacji, kiedy Wykonawca nie złoży wymaganych przez Zamawiającego oświadczeń lub dokumentów, o których mowa w art. 25 ust. 1 ustawy PZP lub nie złoży pełnomocnictwa albo złoży wymagane przez Zamawiającego oświadczenia i dokumenty, o których mowa w art. 25 ust. 1 ustawy PZP, zawierające błędy lub złoży wadliwe pełnomocnictwo, Zamawiający wezwie go do ich złożenia w wyznaczonym terminie (za wyjątkiem sytuacji, kiedy mimo ich złożenia oferta Wykonawcy podlegałaby odrzuceniu lub konieczne byłoby unieważnienie postępowania). Złożone na wezwanie Zamawiającego oświadczenia i dokumenty powinny potwierdzać spełnianie przez Wykonawcę warunków udziału w postępowaniu, nie później niż w dniu, w którym upłynął termin składania ofert. 9. Zamawiający zażąda przedstawienia oryginału lub notarialnie poświadczonej kopii dokumentu wyłącznie wtedy, gdy złożona przez Wykonawcę kopia dokumentu jest nieczytelna lub budzi wątpliwości, co do jej prawdziwości. 10. Wykonawca załączy do oferty dane adresowe do kontaktów z Zamawiającym, zawierające co najmniej: numer telefonu, faksu, dokładny adres do korespondencji oraz wyznaczy osobę uprawnioną do kontaktów. ROZDZIAŁ VII INFORMACJA O SPOSOBIE POROZUMIEWANIA SIĘ Z WYKONAWCAMI ORAZ PRZEKAZYWANIA OŚWIADCZEŃ I DOKUMENTÓW, OSOBY UPRAWNIONE DO POROZUMIEWANIA SIĘ Z WYKONAWCAMI 1. Na podstawie art. 27 ust. 1 ustawy, wszelkiego rodzaju oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje Zamawiający i Wykonawcy przekazują pisemnie i faksem, z zastrzeżeniem wyłącznej formy pisemnej dotyczącej dokumentów: składania ofert oraz ich zmiany lub wycofania. 2. W przypadkach przesyłania oświadczeń, wniosków, zawiadomień oraz informacji za pomocą faksu, Zamawiający wymaga zachowania również formy pisemnej dla tego rodzaju korespondencji. 3. Jeżeli Wykonawca lub Zamawiający przesyłają oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje faksem, każda ze stron na żądanie drugiej, niezwłocznie potwierdza fakt jej otrzymania. ODDZIAŁ ZABEZPIECZENIA ŻANDARMERII WOJSKOWEJ, numer sprawy: RZP/10/PN/S/2012; strona 6 z 30

7 4. Wszelką korespondencję do Zamawiającego Wykonawcy przekazują w dni powszednie, tj. od poniedziałku do piątku w godzinach od 7:30 15: Godziny otwarcia Kancelarii: od 8.00 do i od do (w dni robocze od poniedziałku do piątku). 6. Zamawiający nie dopuszcza przesyłania korespondencji związanej z toczącym się postępowaniem drogą elektroniczną. 7. Wykonawca może zwrócić się do Zamawiającego o wyjaśnienie treści SIWZ. Jeżeli wniosek o wyjaśnienie treści SIWZ dotrze do Zamawiającego nie później niż do końca dnia, w którym upływa połowa terminu składania ofert tj roku. Zamawiający udzieli wyjaśnień niezwłocznie, jednak nie później niż na 2 dni przed upływem terminu składania ofert. Jeżeli wniosek o wyjaśnienie treści SIWZ wpłynął po upływie terminu, o którym mowa powyżej, lub dotyczy udzielonych wyjaśnień, Zamawiający będzie miał prawo udzielić wyjaśnień albo pozostawić wniosek bez rozpoznania. Zamawiający przekaże wyjaśnienia treści SIWZ wszystkim wykonawcom, którym doręczono specyfikację bez ujawniania źródła zapytania. 8. W przypadku rozbieżności pomiędzy treścią niniejszej SIWZ, a treścią udzielonych odpowiedzi, jako obowiązującą należy przyjąć treść pisma zawierającego późniejsze oświadczenie Zamawiającego. 9. Osobami uprawnionymi do porozumiewania się z Wykonawcami jest: mł. chor. sztab. Kazimierz CEREMAŃSKI w sprawie opisu przedmiotu zamówienia, tel. ( ) , Pani Agnieszka KAWERSKA tel. ( ) w sprawach formalnych. Kontakt w dni robocze w godzinach: 07:30 15:30 ROZDZIAŁ VIII WYMAGANIA DOTYCZĄCE WADIUM 1. Zamawiający wymaga zabezpieczenia oferty wadium. 2. Wykonawca przed upływem terminu składania ofert zobowiązany jest wnieść wadium w wysokości 6 000,00 zł (słownie: sześć tysięcy złotych). 3. Wadium może być wniesione w: 3.1. pieniądzu, 3.2. poręczeniach bankowych, lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, z tym, że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym, 3.3. gwarancjach bankowych, 3.4. gwarancjach ubezpieczeniowych, 3.5. poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U. Nr 109, poz oraz z 2002 r. Nr 25, poz. 253, Nr 66, poz. 596 i Nr 216, poz. 1824). 4. Wadium w formie pieniądza należy wnieść przelewem na konto w Banku NBP O/O Warszawa, nr rachunku z dopiskiem na przelewie: Wadium ODDZIAŁ ZABEZPIECZENIA ŻANDARMERII WOJSKOWEJ, numer sprawy: RZP/10/PN/S/2012; strona 7 z 30

8 RZP/10/PN/S/2012. O terminie wniesienia wadium, decydować będzie data wpływu środków na rachunek bankowy Zamawiającego. 5. Zamawiający zaleca, aby w przypadku wniesienia wadium w formie: 5.1. pieniężnej dokument potwierdzający wniesienie wadium został załączony do oferty, 5.2. innej niż pieniądz, oryginał dokumentu został złożony w Oddziale Zabezpieczenia Żandarmerii Wojskowej, Pion Głównego Księgowego, ul. Ostroroga 35, budynek nr 1, pokój nr 244, przed terminem składania ofert. 6. Z treści gwarancji, poręczenia winno wynikać bezwarunkowe, na każde pisemne żądanie zgłoszone przez Zamawiającego w terminie związania ofertą, zobowiązanie Gwaranta do wypłaty Zamawiającemu pełnej kwoty wadium w okolicznościach określonych w art. 46 ust. 4a oraz ust. 5 ustawy PZP. 7. Wykonawca, który nie wniesie wadium lub nie zabezpieczy oferty akceptowalną formą wadium zostanie wykluczony z postępowania, a jego oferta zostanie uznana za odrzuconą. 8. Okoliczności i zasady zwrotu wadium, jego przepadku oraz zasady jego zaliczenia na poczet zabezpieczenia należytego wykonania umowy określa ustawa Pzp. ROZDZIAŁ IX TERMIN ZWIĄZANIA OFERTĄ 1. Wykonawcy będą związani ofertą przez okres 30 dni, (art. 85 ust.1 pkt 1 ustawy). 2. Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert, o którym mowa w Rozdziale XI SIWZ. 3. W uzasadnionych przypadkach, co najmniej na 3 dni przed upływem terminu związania ofertą, Wykonawca samodzielnie lub na wniosek Zamawiającego, możliwym jest zwrócenie się do Wykonawców o wyrażenie zgody na przedłużenie tego terminu o oznaczony okres, nie dłuższy jednak niż 60 dni (art. 85 ust 2). 4. Zamawiający zgodnie z art. 24 ust. 2 pkt 2 wyklucza z postępowania Wykonawców, którzy nie zgodzili się na przedłużenie okresu związania ofertą oraz nie wnieśli wadium na przedłużony okres. ROZDZIAŁ X OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERT 1. Wykonawcy zobowiązani są zapoznać się z informacjami zawartymi w SIWZ i przygotować ofertę zgodnie z treścią oraz wymaganiami określonymi w tym dokumencie. 2. Oferta winna zawierać wszystkie dokumenty i oświadczenia wymienione w Rozdziale VI niniejszej SIWZ oraz: a) wypełniony formularz ofertowy z wykorzystaniem wzoru załącznik nr 2 do SIWZ; b) kserokopie dowodu wniesienia wadium. ODDZIAŁ ZABEZPIECZENIA ŻANDARMERII WOJSKOWEJ, numer sprawy: RZP/10/PN/S/2012; strona 8 z 30

9 3. W przypadku oferty składanej przez konsorcjum oświadczenia i dokumenty wymienione w Rozdziale VI: pkt 1.1, 1.2 oraz 2.2 składa każdy z członków konsorcjum, pozostałe dokumenty stanowią wspólne potwierdzenie spełnienia warunków. 4. W przypadku podpisania oferty oraz poświadczenia za zgodność z oryginałem kopii dokumentów przez osobę niewymienioną w dokumencie rejestracyjnym (ewidencyjnym) Wykonawcy, należy do oferty dołączyć stosowne pełnomocnictwo. 5. Treść złożonej oferty musi odpowiadać treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia. 6. Wykonawca ma prawo złożyć tylko jedną ofertę, zawierającą jedną, jednoznacznie opisaną propozycję. 7. Wykonawca poniesie wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty. 8. Oferta musi być napisana w języku polskim, na maszynie do pisania, komputerze lub inną trwałą i czytelną techniką oraz podpisana przez osobę(y) upoważnioną do reprezentowania Wykonawcy na zewnątrz i zaciągania zobowiązań w wysokości odpowiadającej cenie oferty. Zaleca się, aby każda zapisana strona oferty była ponumerowana kolejnymi numerami, a cała oferta wraz z załącznikami była w trwały sposób ze sobą połączona (zbindowana, zszyta uniemożliwiając jej samoistną dekompletację), oraz zawierała spis treści. 9. Ofertę należy złożyć w zamkniętej kopercie, w siedzibie Zamawiającego ul. Ostroroga 35, Warszawa, oraz oznakować w następujący sposób: Oferta na dostawę odczynników chemicznych, pojemników na mocz znak sprawy: RZP/10/PN/S/2012 nie otwierać przed dniem roku, do godz. 09: Na kopercie należy umieścić, w postaci pieczęci firmowej lub odręcznego napisu, nazwę Wykonawcy i jego adres zgodnie z danymi rejestrowymi (ewidencyjnymi). 11. Zamawiający informuje, iż zgodnie z art. 8 w zw. z art. 96 ust. 3 ustawy Pzp oferty składane w postępowaniu o zamówienie publiczne są jawne i podlegają udostępnieniu od chwili ich otwarcia, z wyjątkiem informacji stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, jeśli Wykonawca, zastrzegł, że nie mogą one być udostępniane. 12. Zamawiający zaleca, aby informacje zastrzeżone, jako tajemnica przedsiębiorstwa były przez Wykonawcę złożone w oddzielnej wewnętrznej kopercie z oznakowaniem tajemnica przedsiębiorstwa, lub spięte (zszyte) oddzielnie od pozostałych, jawnych elementów oferty. W razie braku takiego wskazania, Zamawiający uzna, że wszelkie oświadczenia i zaświadczenia składane w trakcie postępowania są jawne bez zastrzeżeń. 13. Zastrzeżenie informacji, które nie stanowią tajemnicy przedsiębiorstwa w rozumieniu ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji będzie traktowane jako bezskuteczne i skutkować będzie zgodnie z uchwałą SN z 20 października 2005 (sygn. III CZP 74/05) ich odtajnieniem. 14. Wykonawca może wprowadzić zmiany, poprawki, modyfikacje i uzupełnienia do złożonej oferty pod warunkiem, że Zamawiający otrzyma pisemne zawiadomienie o wprowadzeniu zmian przed terminem składania ofert. Powiadomienie o wprowadzeniu zmian musi być złożone wg takich samych zasad, jak składana oferta tj. w kopercie odpowiednio oznakowanej napisem ZMIANA. Koperty oznaczone ODDZIAŁ ZABEZPIECZENIA ŻANDARMERII WOJSKOWEJ, numer sprawy: RZP/10/PN/S/2012; strona 9 z 30

10 ZMIANA zostaną otwarte przy otwieraniu oferty Wykonawcy, który wprowadził zmiany i po stwierdzeniu poprawności procedury dokonywania zmian, zostaną dołączone do oferty. 15. Wykonawca ma prawo przed upływem terminu składania ofert wycofać się z postępowania poprzez złożenie pisemnego powiadomienia, według tych samych zasad jak wprowadzanie zmian i poprawek z napisem na kopercie WYCOFANIE. Koperty ofert wycofywanych nie będą otwierane. 16. Wykonawca ponosi wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty. 17. Każdy Wykonawca może przedstawić tylko jedną ofertę. UWAGA! Oferta, której treść nie będzie odpowiadać treści SIWZ, z zastrzeżeniem art. 87 ust. 2 pkt 3 zostanie odrzucona (art. 89 ust. 1 pkt 2 ustawy PZP). Wszelkie niejasności i obiekcje dotyczące treści zapisów w SIWZ należy zatem wyjaśnić z Zamawiającym przed terminem składania ofert w trybie przewidzianym w Rozdziale VII niniejszej SIWZ. Przepisy ustawy PZP nie przewidują negocjacji warunków udzielenia zamówienia, w tym zapisów projektu umowy, po terminie otwarcia ofert. ROZDZIAŁ XI MIEJSCE ORAZ TERMIN SKŁADANIA I OTWARCIA OFERT 1. Termin składania ofert upływa roku o godz. 09: Wykonawcy mogą składać oferty osobiście w siedzibie (kancelarii jawnej) Zamawiającego budynek nr 18, pokój nr 126, w godzinach jej pracy, tj. 08:00 11:00 i 12:30 15:00 lub przesłać na adres Zamawiającego: Oddział Zabezpieczenia Żandarmerii Wojskowej ul. Ostroroga 35, Warszawa 3. Zamawiający nie ponosi odpowiedzialności za oferty złożone w innym miejscu niż wskazane w treści SIWZ Zamawiający nie przewiduje przyjmowania ofert na biurze przepustek. Wymóg ten dotyczy również przesyłek nadawanych za pośrednictwem firmy spedycyjnej lub kurierskiej; 3.2. Na terenie Żandarmerii Wojskowej obowiązuje system przepustek wydawanych każdorazowo w biurze przepustek, upoważniających do wejścia na teren kompleksu. Osoby chcące złożyć ofertę w Kancelarii Jawnej powinny uwzględnić czas potrzebny na uzyskanie przepustki oraz przejście do kancelarii i złożenie oferty. 4. Oferty złożone po terminie wskazanym w punkcie 1 niniejszego Rozdziału, zostaną zwrócone bez otwierania. Decydujące znaczenie dla oceny zachowania powyższego terminu ma data i godzina wpływu oferty do Zamawiającego, a nie data jej wysłania przesyłką pocztową, czy kurierską. 5. Publiczne otwarcie ofert nastąpi w dniu roku, o godz. 09:30, w siedzibie Zamawiającego, budynek nr 18, pokój Informacje ogłoszone w trakcie publicznego otwarcia ofert, zostaną udostępnione nieobecnym Wykonawcom, na ich pisemny wniosek. ODDZIAŁ ZABEZPIECZENIA ŻANDARMERII WOJSKOWEJ, numer sprawy: RZP/10/PN/S/2012; strona 10 z 30

11 7. Zamawiający zapewni wgląd do ofert od chwili ich otwarcia, na podstawie pisemnych wniosków skierowanych do Kierownika Zamawiającego Szefa OZŻW. Zamawiający ustali termin udostępnienia dokumentacji, zachowując kolejność złożonych wniosków i poinformuje o powyższym wnioskodawców. 8. Udostępnienie dokumentacji ma miejsce wyłącznie w siedzibie Zamawiającego, w czasie godzin jego urzędowania. 9. Wykonawca ma prawo wglądu do złożonych ofert, z wyłączeniem dokumentów stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa. Oferty udostępnia się od chwili ich otwarcia na zasadach określonych w Rozdziale 5 ustawy Prawo zamówień publicznych, Rozporządzeniu Prezesa Rady Ministrów w sprawie protokołu postępowania udzielenie zamówienia publicznego, jak również na zasadach określonych w ustawie z dnia 6 września, 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (Dz. U. z 2001 r., Nr 112, poz. 1198, z późn. zm). ROZDZIAŁ XII OPIS SPOSOBU OBLICZENIA CENY 1. Przez cenę ofertową należy rozumieć cenę w rozumieniu art. 3 ust. 1 pkt. 1 ustawy z dnia 5 lipca 2001 r. o cenach (Dz.U. Nr 97, poz z póź. zm.). 2. Cena oferowana musi obejmować w kalkulacji wszystkie koszty i składniki, niezbędne do wykonania przedmiotu zamówienia m.in.: koszt ubezpieczenia przedmiotu zamówienia, koszty transportu, itp., a w przypadku Wykonawcy spoza wspólnego obszaru celnego Unii Europejskiej również opłaty celne. 3. Jeżeli w postępowaniu zostanie złożona oferta, której wybór prowadziłby do powstania obowiązku podatkowego Zamawiającego zgodnie z przepisami o podatku od towarów i usług w zakresie dotyczącym wewnątrzwspólnotowego nabycia towarów, Zamawiający w celu oceny takiej oferty doliczy do przedstawionej w niej ceny, podatek od towarów i usług, który miałby obowiązek wpłacić zgodnie z obowiązującymi przepisami. 4. Cena oferty to cena brutto. 5. Wykonawca oblicza cenę oferty w następujący sposób: - ilość x cena jednostkowa netto = wartość netto; - wartość netto x % VAT = wartość podatku VAT; - wartość podatku VAT + wartość netto = wartość brutto. 6. Stawka podatku VAT jest określana zgodnie z ustawą z dnia 11 marca 2004r. o podatku od towarów i usług (Dz. U r., Nr 54, poz. 535 z późn. zm.). Uwaga! Cenę ofertową należy określić w złotych polskich z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku na każdym etapie wyliczania. Jeżeli parametr miejsca tysięcznego jest poniżej 5 to parametr setny zaokrągla się w dół, jeżeli parametr miejsca tysięcznego jest 5 i powyżej to parametr setny zaokrągla się w górę. 7. Rozliczenia pomiędzy Zamawiającym i Wykonawcą prowadzone będą w złotych polskich. 8. Zamawiający informuje, iż w treści oferty Wykonawcy poprawi w szczególności: ODDZIAŁ ZABEZPIECZENIA ŻANDARMERII WOJSKOWEJ, numer sprawy: RZP/10/PN/S/2012; strona 11 z 30

12 8.1. omyłki polegające na błędnym wpisaniu ilości jednostek lub nazwy jednostki miary w treści złożonego przez Wykonawcę wraz z ofertą formularza cenowego, dostosowując ich treść do odpowiednich dokumentów wzorcowych zamieszczonych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia; 8.2. oczywiste omyłki rachunkowe polegające na błędnych obliczeniach matematycznych (mnożenie, dodawanie), a w konsekwencji wprowadzonych w ten sposób zmian poprawi końcową wartość oferty. Przy poprawianiu omyłek Zamawiający zawsze za prawidłową uzna cenę jednostkową netto omyłki polegające na zdublowaniu tych samych pozycji w formularzu cenowym w następujący sposób: Zamawiający wykreśli z formularza cenowego zdublowane pozycje pozostawiając tylko jedną z nich; po wykreśleniu zdublowanych pozycji Zamawiający zsumuje wartości podane w pozostawionych pozycjach formularza cenowego i tak obliczoną cenę przyjmie jako cenę ofertową; w sytuacji kiedy zdublowane pozycje będą zawierać inne ceny Zamawiający wykreśli pozycję o wyższej cenie. Wszelkie zamiany polegające na pominięciu jakiejkolwiek z istniejących w formularzu pozycji (dotyczy to również podania wartości 0 ) nie będą uznane za możliwe do poprawienia w trybie art. 87 ust. 2 ustawy Pzp i skutkować będą odrzuceniem oferty na podstawie art. 89 ust. 1 pkt 2 ustawy Pzp. ROZDZIAŁ XIII OPIS KRYTERIÓW I SPOSOBU OCENY OFERT 1. Oferty zostaną ocenione, zgodnie z kryterium: cena = 100%. 2. Za najkorzystniejszą ofertę zostanie uzna oferta z najniższa ceną. 3. Zamawiający dokona przeliczenia cen ofert na punkty, według następującego wzoru: gdzie: Cn liczba punktów za kryterium cena C of. n. cena oferty najniższej C of. b. cena oferty badanej C of. n. Cn = x 100 C of. b. ROZDZIAŁ XIV INFORMACJA O FORMALNOŚCIACH, JAKIE POWINNY ZOSTAĆ DOPEŁNIONE PO WYBORZE OFERTY W CELU ZAWARCIA UMOWY 1. Niezwłocznie po dokonaniu wyboru najkorzystniejszej oferty Zamawiający zawiadomi Wykonawców, którzy złożyli oferty, o wynikach postępowania. 2. Jednocześnie, Zamawiający zamieści na swojej stronie internetowej oraz w miejscu publicznie dostępnym w swojej siedzibie, informację o wynikach postępowania. 3. W zawiadomieniu o wyborze oferty najkorzystniejszej Zamawiający poinformuje Wykonawcę o terminie i miejscu zawarcia umowy. ODDZIAŁ ZABEZPIECZENIA ŻANDARMERII WOJSKOWEJ, numer sprawy: RZP/10/PN/S/2012; strona 12 z 30

13 4. Osoby reprezentujące Wykonawcę przy podpisywaniu umowy powinny posiadać ze sobą dokumenty potwierdzające ich umocowanie do podpisania umowy, o ile umocowanie to nie będzie wynikać z dokumentów rejestrowych załączonych do oferty. ROZDZIAŁ XV ZABEZPIECZENIE NALEŻYTEGO WYKONANIA UMOWY 1. Zamawiający żąda wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy (dalej Zabezpieczenie ), na pokrycie roszczeń z tytułu niewykonania lub niewłaściwego wykonania umowy, a także roszczeń z tytułu gwarancji jakości. 2. Zabezpieczenie ustala się w wysokości 10% ceny brutto podanej w ofercie. 3. Zabezpieczenie należytego wykonania umowy należy wnieść przed podpisaniem umowy. 4. Zabezpieczenie może być wnoszone według wyboru wykonawcy w jednej lub w kilku z następujących form: 4.1. pieniądzu; 4.2. poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo kredytowej, z tym że zobowiązanie kasy jest zawsze zobowiązaniem pieniężnym; 4.3. gwarancjach bankowych; 4.4. gwarancjach ubezpieczeniowych; 4.5. poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U. Nr 109, poz. 1158, ze zm.) 5. Zamawiający nie wyraża zgody na wniesienie zabezpieczenia w formach określonych art. 148 ust.2 ustawy PZP. 6. W przypadku wniesienia zabezpieczenia w formie pieniężnej Zamawiający przechowa je na oprocentowanym rachunku bankowym. 7. Z treści zabezpieczenia przedstawionego w formie gwarancji/poręczenia winno wynikać, że bank, ubezpieczyciel, poręczyciel zapłaci, na rzecz Zamawiającego w terminie 30 dni od pisemnego żądania kwotę zabezpieczenia, na pierwsze wezwanie Zamawiającego, bez odwołania, bez warunku, niezależnie od kwestionowania czy zastrzeżeń Wykonawcy i bez dochodzenia czy wezwanie Zamawiającego jest uzasadnione czy nie. 8. Zamawiający zwróci całość zabezpieczenia w terminie 30 dni od daty wykonania zamówienia i uznania przez Zamawiającego za należycie wykonane. ROZDZIAŁ XVI WZÓR UMOWY NA WYKONANIE ZAMÓWIENIA 1. Z Wykonawcą, którego oferta zostanie uznana przez Zamawiającego za ofertę najkorzystniejszą, zostanie podpisana umowa w terminie i miejscu wskazanym przez Zamawiającego. Umowa zostanie ODDZIAŁ ZABEZPIECZENIA ŻANDARMERII WOJSKOWEJ, numer sprawy: RZP/10/PN/S/2012; strona 13 z 30

14 zawarta w formie pisemnej, a jej zakres będzie tożsamy z zobowiązaniem Wykonawcy złożonym w ofercie, z zastrzeżeniem treści pkt. 3 niniejszego Rozdziału. 2. Wraz ze SIWZ Wykonawca otrzymał od Zamawiającego wzór umowy na wykonanie zamówienia (dalej wzór umowy załącznik nr 5). Wzór umowy musi zostać uzupełniony o dane dotyczące Wykonawcy i tak uzupełniony wzór umowy należy dołączyć do oferty, parafując każdą jego stronę przez osoby uprawnione. 3. Na podstawie art. 144 ustawy Pzp, w przypadkach niezależnych od Zamawiającego, zastrzega się dokonanie zmian treści umowy w zakresie: 3.1. terminu zawarcia umowy; 3.2. zmiany miejsca świadczenia; 3.3. z powodu uzasadnionych zmian w zakresie sposobu wykonania przedmiotu zamówienia proponowanych przez Zamawiającego lub Wykonawcę, jeżeli te zmiany są korzystne dla zamawiającego; 3.4. z powodu działań osób trzecich uniemożliwiających wykonanie prac, które to działania nie są konsekwencją winy którejkolwiek ze stron. 4. Wszelkie zmiany dotyczące treści umowy dokonywane będą w formie aneksu do umowy. ROZDZIAŁ XVII POUCZENIE O ŚRODKACH OCHRONY PRAWNEJ 1. Każdemu wykonawcy, a także innemu podmiotowi, jeżeli ma lub miał interes w uzyskaniu danego zamówienia oraz poniósł lub może ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez Zamawiającego przepisów niniejszej ustawy przysługują środki ochrony prawnej przewidziane w dziale VI ustawy PZP. 2. Środki ochrony prawnej wnosi się na zasadach określonych w art. 180 ustawy Prawo zamówień publicznych z dnia 29 stycznia 2004 r. (Dz. U r., Nr 113, poz. 759, ze zm). 3. Termin wniesienia odwołania określa art. 182 ustawy Prawo zamówień publicznych z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U r., Nr 113, poz. 759, ze zm). 4. Środki ochrony prawnej wobec ogłoszenia o zamówieniu oraz specyfikacji istotnych warunków zamówienia przysługują również organizacjom wpisanym na listę, o której mowa w art. 154 pkt 5 ustawy Pzp. ROZDZIAŁ XVIII WYKAZ ZAŁĄCZNIKÓW Niżej wymienione załączniki stanowią integralną część SIWZ: 1. załącznik nr 1 - opis przedmiotu zamówienia; 2. załącznik nr 2 - wzór formularza oferty; 3. załącznik nr 3 - wzór oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu (art. 22); 4. załącznik nr 4 - wzór oświadczenia o braku podstaw do wykluczenia (art. 24 ust. 1); 5. załącznik nr 5 - wzór umowy. ODDZIAŁ ZABEZPIECZENIA ŻANDARMERII WOJSKOWEJ, numer sprawy: RZP/10/PN/S/2012; strona 14 z 30

15 OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA ZAŁĄCZNIK NR 1 DO SIWZ Przedmiotem zamówienia jest dostawa: 1. Zestaw testów do wykrywania i oznaczania substancji narkotykowych 10 kpl. 2. Narkotesty na mocz (testy do identyfikacji narkotyków w moczu) - (op/25) 240 szt.) 3. Kubek na mocz szt. Ad. 1 SPECYFIKACJA I WYMAGANIA EKSPLOATACYJNO-TECHNICZNE Zestaw testów do wykrywania i oznaczania substancji narkotykowych 10 kpl. 1) Nazwa przedmiotu: Zestaw testów (do wykrywania i oznaczania substancji narkotykowych) do przeprowadzenia wstępnej identyfikacji następującej grupy substancji: amfetamina, MDEA, heroina, kokaina, marihuana, diazepam (Valium, Relanium), methaamfetamina, MDMA, morfina, barbiturany, haszysz, kodeina, LSD. 2) Parametry wymagane: wszystkie składniki niezbędne do wykonania analiz powinny być umieszczone w walizce o wymiarach min.: 470x360x170 (wykonanej z trwałego tworzywa, np. z aluminium) zapewniającej bezpieczny transport przedmiotów w niej zawartych (przykładowy widok takiej walizki przedstawia fotografia poniżej): możliwość wykonania analizy w miejscu realizacji czynności (warunki polowe) bez konieczności użycia dodatkowego wyposażenia,,

16 zestaw powinien zawierać różne rodzaje testerów umożliwiających przeprowadzenie specyficznych reakcji barwnych z ujawnionymi (zabezpieczonymi) substancjami, testery powinny być w bezpiecznych, zamkniętych saszetkach (kontakt ograniczony do bezwzględnego minimum) a ampułki w nich zawarte z odpowiednio dobranymi odczynnikami, identyfikacja ujawnionych substancji polegać powinna na umieszczeniu próbki badanej substancji w testerze, zagnieceniu ampułek z odczynnikami i porównaniu barwnego efektu reakcji z wzorcem nadrukowanym na testerze (bądź na umieszczeniu próbki w testerze bez konieczności zgniatania ampułki i porównaniu barwnego efektu reakcji), w zestawie powinien znajdować się odczynnik neutralizujący, pozwalający zneutralizować pozostałości poreakcyjne wewnątrz testera, możliwość uzupełnienia zestawu w trakcie jego użytkowania o odczynniki zużyte, możliwość użycia testu w zmiennych warunkach atmosferycznych o zmiennej wilgotności powietrza oraz w granicach temperatury od +4 0 C do C, wynik badania powinien pojawić się po czasie nie dłuższym niż max 2 min. Gwarancja: przydatność do użycia (przechowując zgodnie z instrukcją dostarczoną przez producenta) nie krócej niż 12 miesięcy od dnia dostarczenia. W skład zestawu powinno wchodzić: pakiet służący do identyfikacji substancji ujawnionej (zabezpieczonej) 1kpl; pakiet służący do wykrywania substancji narkotykowych w organizmie człowieka na podstawie badania próbki moczu lub śliny 1 kpl zawierający po 30 szt. narkotestów na mocz i ślinę; jednorazowe, sterylne kubeczki w ilości odpowiadającej ilości narkotestów na mocz (wg odrębnej specyfikacji dotyczącej kubeczków na mocz); rękawiczki jednorazowe w ilości 1 opakowania (1 op. = 100 szt.) zgodnie z wymogami higienicznymi; walizka służąca do przechowywania i transportu (przykładowy widok takiej walizki przedstawia fotografia na str. 1 niniejszej specyfikacji). Walizka ta winna posiadać możliwość nieograniczonego regulowania powierzchni wewnątrz zasobnika poprzez przestawianie poszczególnych przegródek. Wykrywanie substancji: możliwość przeprowadzenia badania próbki moczu lub śliny osoby badanej na grupy narkotyków wyszczególnione powyżej i potwierdzenie lub też zaprzeczenie obecności narkotyku w organizmie osoby poddanej badaniu, narkotesty do wykrywania narkotyków i innych substancji psychotropowych w organizmie człowieka na podstawie badania próbki moczu lub śliny wg odrębnej specyfikacji dotyczącej danego naroktestu. Narkotesty na mocz (testy do identyfikacji narkotyków w moczu) wchodzące w zestaw 1)Nazwa przedmiotu: Testy 5-parametrowe do przeprowadzenia badania próbki moczu osoby badanej i wykrywania następujących grup narkotyków: amfetamina i substancje pochodne(amp) /min. methaamfetamina (MET)/, kokaina (COC), marihuana (THC), opiaty(opi), ODDZIAŁ ZABEZPIECZENIA ŻANDARMERII WOJSKOWEJ, numer sprawy: RZP/10/PN/S/2012; strona 16 z 30

17 benzodiazepiny. 2)Parametry wymagane: Test immunochemiczny (immunologiczny). Czułości progowe: a) AMP i pochodne mg/ml; b) COC - 300mg/ml; c) MOP- 350mg/ml; d) THC - 50mg/ml; e) BZO - 200mg/ml Są to testy do ujawnienia substancji psychoaktywnych w organizmie człowieka na podstawie badania pobranej próbki moczu. Możliwość przeprowadzenia jednorazowego badania na powyższe grupy narkotyków za pomocą jednego testu. Każdy test pakowany musi być osobno. Test do zakrapiania za pomocą dołączonej do testu pipety, Jednoznaczny wynik powinien pojawić się po czasie nie dłuższym niż max 10 min od momentu naniesienia moczu na test. Instrukcja użycia testu w języku polskim. Gwarancja: nie krócej niż 12 miesięcy od dnia dostarczenia. Warunki dodatkowe: Do każdego testu załączony musi być protokół badania moczu według Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 11 czerwca 2003 r. /Dz.U /. Kubek na mocz wchodzące w zestaw 1)Nazwa przedmiotu: Kubek na mocz z tworzywa sztucznego niesterylny. 2)Parametry wymagane: a. Kubek zakręcany wraz z zakrętką, b. Pojemność: min. 60 ml. max. 150 ml., c. Średnica kubka: min. 5 cm. Narkotesty na ślinę (testy do identyfikacji narkotyków w ślinie) wchodzące w zestaw 1) Nazwa przedmiotu: Testy 5-parametrowe do oznaczania obecności niżej wyszczególnionych rodzajów środków odurzających w organizmie człowieka na podstawie badania próbki śliny: amfetamina i substancje pochodne(amp) /min. methaamfetamina (MET)/, kokaina (COC), marihuana (THC), opiaty (OPI), benzodiazepiny. ODDZIAŁ ZABEZPIECZENIA ŻANDARMERII WOJSKOWEJ, numer sprawy: RZP/10/PN/S/2012; strona 17 z 30

18 2) Parametry wymagane: a. test immunochemiczny (immunologiczny), b. czułości progowe: a. AMP, MET 50ng/ml., b. COC 20ng/ml., c. OPI 40ng/ml., d. THC 40ng/ml., e. BZO brak. są to testy do ujawniania substancji psychoaktywnych w organizmie człowieka na podstawie badania próbki śliny pobranej od osoby poddanej badaniu. Możliwość przeprowadzenia jednorazowego badania na powyższe grupy narkotyków za pomocą jednego testu, każdy test pakowany musi być osobno, jednoznaczny wynik powinien pojawić się po czasie nie dłuższym niż max.10 min od chwili naniesienia wymaganej ilości śliny na test, instrukcja użycia testu w języku polskim, testy śliny powinny posiadać świadectwo dopuszczenia wydane przez Instytut Ekspertyz Sądowych im. prof. dr. Jana Sehna w Krakowie gwarancja: nie krócej niż 12 miesięcy od dnia dostarczenia, możliwość użycia testu w zmiennych warunkach atmosferycznych o zmiennej wilgotności powietrza oraz w granicach temperatury od +5 0 C do C. Warunki dodatkowe: 1. Na podstawie ROZPORZADZENIE MINISTRA ZDROWIA z dnia 11 czerwca 2003 r. /Dz.U / urządzenia i materiały używane do badania śliny powinny posiadać świadectwo dopuszczenia wydane przez Instytut Ekspertyz Sądowych im. prof. dr Jana Sehna w Krakowie 2. Wykonawca ma dołączyć do każdego testu protokół badania śliny według rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 11 czerwca 2003 r. /dz.u / oraz kserokopię świadectwa dopuszczenia wydanego przez Instytut Ekspertyz Sądowych w Krakowie. 3. Pod pojęciem badanie śliny Zamawiający rozumie zgodnie z 4 ust.1 ROZPORZĄDZENIA MINISTRA ZDROWIA z dnia 11 czerwca 2003r /Dz.U /: Badanie śliny polega na pobraniu, bez dodawania jakichkolwiek substancji, próbek śliny i ich umieszczania w urządzeniu do oznaczania metodą immunologiczną środków działających podobnie do alkoholu, zgodnie z instrukcją tego urządzenia. Ad.2 SPECYFIKACJA I WYMAGANIA EKSPLOATACYJNO-TECHNICZNE Narkotesty na mocz (testy do identyfikacji narkotyków w moczu) (op/25) 240 szt.) 1) Nazwa przedmiotu: Testy 5-parametrowe do przeprowadzenia badania próbki moczu osoby badanej i wykrywania następujących grup narkotyków: amfetamina i substancje pochodne(amp) /min. methaamfetamina (MET)/, kokaina (COC), marihuana (THC), opiaty(opi), benzodiazepiny. 2)Parametry wymagane: a. Test immunochemiczny (immunologiczny). b. Czułości progowe: a. AMP i pochodne mg/ml; b. COC - 300mg/ml; c. MOP- 350mg/ml; ODDZIAŁ ZABEZPIECZENIA ŻANDARMERII WOJSKOWEJ, numer sprawy: RZP/10/PN/S/2012; strona 18 z 30

19 d. THC - 50mg/ml; e. BZO - 200mg/ml Są to testy do ujawnienia substancji psychoaktywnych w organizmie człowieka na podstawie badania pobranej próbki moczu. Możliwość przeprowadzenia jednorazowego badania na powyższe grupy narkotyków za pomocą jednego testu. Każdy test pakowany musi być osobno. Test do zakrapiania za pomocą dołączonej do testu pipety, Jednoznaczny wynik powinien pojawić się po czasie nie dłuższym niż max 10 min od momentu naniesienia moczu na test. Instrukcja użycia testu w języku polskim. Gwarancja: nie krócej niż 12 miesięcy od dnia dostarczenia. Warunki dodatkowe: Do każdego testu załączony musi być protokół badania moczu według Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 11 czerwca 2003 r. /Dz.U /. Ad. 3 SPECYFIKACJA I WYMAGANIA EKSPLOATACYJNO-TECHNICZNE Kubek na mocz szt. 1)Nazwa przedmiotu: Kubek na mocz z tworzywa sztucznego niesterylny. 2)Parametry wymagane: a. Kubek zakręcany wraz z zakrętką, b. Pojemność: min. 60 ml. max. 150 ml., c. Średnica kubka: min. 5 cm. ODDZIAŁ ZABEZPIECZENIA ŻANDARMERII WOJSKOWEJ, numer sprawy: RZP/10/PN/S/2012; strona 19 z 30

20 ZAŁĄCZNIK NR 2 DO SIWZ... / pieczęć wykonawcy/ FORMULARZ OFERTY /wzór/ ODDZIAŁ ZABEZPIECZENIA ŻANDARMERII WOJSKOWEJ UL. JANA OSTROROGA WARSZAWA My/Ja niżej podpisani... /imię i nazwisko/ reprezentując... /pełna nazwa i adres wykonawcy/ przystępując do postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na dostawę odczynników chemicznych, pojemników na mocz dla Oddziału Zabezpieczenia Żandarmerii Wojskowej, po zapoznaniu się z opisem przedmiotu zamówienia, oferujemy/oferuję wykonanie zamówienia po następujących cenach: Lp. Przedmiot zamówienia Jm. Ilość 1. Zestaw testów do wykrywania i oznaczania substancji narkotykowych kpl Narkotesty na mocz (op/25) szt Kubeczki jednorazowe na mocz szt Cena jednostkowa netto RAZEM Wartość netto % * VAT wartość podatku VAT - Zamawiający informuje, że cena jednostkowa nie może przekroczyć 3 500,00 zł brutto. X Wartość brutto (Ustawa z dnia 27 sierpnia 2009r o finansach publicznych (Dz.U. z 2009, nr 157, poz. 1240), rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 30 grudnia 2009r w sprawie klasyfikacji środków trwałych (Dz.U. z 2009, nr 112, poz. 1317), decyzja nr 278/MON Ministra Obrony Narodowej z dnia 19 czerwca 2007r w sprawie planowania i wykonywania budżetu resortu obrony narodowej (Dz.Urz. MON z dnia 10 lipca 2007r.), decyzja nr 7/MON Ministra Obrony Narodowej z dnia 14 stycznia 2008r. w sprawie zasad opracowywania i realizacji centralnych planów rzeczowych (Dz.Urz. MON z dnia 11 lutego 2008 r. z późn. zm.), ustawa z dnia 15 lutego 1992r o podatku dochodowym od osób prawnych (Dz.U. z 2000r., nr 54 poz. 654 z późn zmianami), Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 14 czerwca 2006r. w sprawie szczegółowej klasyfikacji dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów oraz środków pochodzących ze źródeł ODDZIAŁ ZABEZPIECZENIA ŻANDARMERII WOJSKOWEJ, numer sprawy: RZP/10/PN/S/2012; strona 20 z 30

21 zagranicznych (Dz.U. nr 107, poz. 726 ze zm.). * Należy wpisać podstawę prawną, w oparciu o którą dokonano wyliczenia stawki VAT zgodnie z obowiązującymi przepisami, np. Ustawa z dnia 11 marca 2004r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2004r., Nr 54, poz. 535 z póżn.zm.). Ad Ad.2.. Ad Słownie wartość: brutto: netto: VAT:..... PONADTO OŚWIADCZAMY, ŻE: 1. Zamówienie stanowiące przedmiot niniejszego postępowania wykonamy w terminie 2. Zapoznaliśmy się ze Specyfikacją Istotnych Warunków Zamówienia i nie wnosimy do niej zastrzeżeń. 3. Oferowane dostawy pozostają w zgodności z opisem przedmiotu zamówienia. 4. Uważamy się za związanych niniejszą ofertą na czas wskazany w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia 5. Akceptujemy dołączone do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia Ogólne warunki umowy i zobowiązujemy się w przypadku wyboru naszej oferty do zawarcia umowy na warunkach tam określonych. 6. Wadium o wartości. zł (słownie:... zł /100 gr), zostało wniesione w dniu..., w formie: Prosimy o zwrot wadium (wniesionego w pieniądzu), na zasadach określonych w art. 46 ustawy PZP, na następujący rachunek: W przypadku przyznania nam zamówienia, zobowiązujemy się do zawarcia umowy w miejscu i terminie wyznaczonym przez Zamawiającego, oraz wniesienia najpóźniej w dniu zawarcia umowy zabezpieczenia należytego wykonania umowy. 9. Oferta została złożona na... stronach, podpisanych i kolejno ponumerowanych od nr... do nr... ODDZIAŁ ZABEZPIECZENIA ŻANDARMERII WOJSKOWEJ, numer sprawy: RZP/10/PN/S/2012; strona 21 z 30

22 10. Przedmiot zamówienia zamierzamy wykonać sami / przewidujemy powierzyć podwykonawcom części zamówienia wymienione wg poniższej tabeli. Części zamówienia przewidziane przez Wykonawcę do wykonania przez podwykonawcę. 11. L.p Zakres (część) zamówienia Nazwa Proponowani podwykonawcy Adres Załączniki do oferty: Ofertę podpisali : / imię i nazwisko/ Numery kontaktowe: Telefon: Faks:.. ODDZIAŁ ZABEZPIECZENIA ŻANDARMERII WOJSKOWEJ, numer sprawy: RZP/10/PN/S/2012; strona 22 z 30

23 ZAŁĄCZNIK NR 3 DO SIWZ... (pieczęć adresowa firmy wykonawcy) Oddział Zabezpieczenia Żandarmerii Wojskowej ul. Ostroroga Warszawa Oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu Składając ofertę w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na dostawę odczynników chemicznych, pojemników na mocz (oznaczenie sprawy: RZP/10/PN/S/2012), oświadczamy, że spełniamy warunki dotyczące: 1. Posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich uprawnień; 2. Posiadania wiedzy i doświadczenia; 3. Dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia; 4. Sytuacji ekonomicznej i finansowej , dnia Miejscowość Podpis (podpisy) osób uprawnionych do reprezentacji Wykonawcy lub pełnomocnika 2 2 Pożądany czytelny podpis albo podpis i pieczątka z imieniem i nazwiskiem ODDZIAŁ ZABEZPIECZENIA ŻANDARMERII WOJSKOWEJ, numer sprawy: RZP/10/PN/S/2012; strona 23 z 30

24 ZAŁĄCZNIK NR 4 DO SIWZ... (pieczęć adresowa firmy wykonawcy) Oddział Zabezpieczenia Żandarmerii Wojskowej ul. Ostroroga Warszawa Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia Składając ofertę w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na dostawę odczynników chemicznych, pojemników na mocz (oznaczenie sprawy: RZP/10/PN/S/2012), oświadczamy, że nie zachodzą wobec nas przesłanki do wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, określone w art. 24 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U.2010 r., Nr 113, poz. 759 z późn. zm.)...., dnia Miejscowość Podpis (podpisy) osób uprawnionych do reprezentacji Wykonawcy lub pełnomocnika 3 3 Pożądany czytelny podpis albo podpis i pieczątka z imieniem i nazwiskiem ODDZIAŁ ZABEZPIECZENIA ŻANDARMERII WOJSKOWEJ, numer sprawy: RZP/10/PN/S/2012; strona 24 z 30

25 UMOWA Nr RZP/10/./PN/S/2012 /wzór/ ZAŁĄCZNIK NR 5 DO SIWZ Zawarta w dniu r. w Warszawie, pomiędzy: ZAMAWIAJĄCYM: ODDZIAŁ ZABEZPIECZENIA ŻANDARMERII WOJSKOWEJ z siedzibą: ul. Ostroroga 35, Warszawa nr tel. (022) , nr fax. (022) , reprezentowanym przez: Szefa OZŻW płk. Mariusza GAWROŃSKIEGO NIP: , REGON: a WYKONAWCĄ:. zarejestrowanym. reprezentowanym przez: -. NIP: REGON: została zawarta umowa w ramach zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego, na podstawie art. 39 Ustawy z dnia r. Prawo Zamówień publicznych (Dz. U. z 2010 r., Nr 113, poz. 759 z późn. zm.). o następującej treści: 1. PRZEDMIOT UMOWY Przedmiotem niniejszej umowy jest dostawa odczynników chemicznych, pojemników na mocz zwanych dalej artykułami Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia oraz formularz cenowy określający obowiązujące ceny zawierają załączniki nr 1 i 2, stanowiące integralną część umowy. ODDZIAŁ ZABEZPIECZENIA ŻANDARMERII WOJSKOWEJ, numer sprawy: RZP/10/PN/S/2012; strona 25 z 30

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ)

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) GŁÓWNY URZĄD MIAR Nr sprawy BA-231-2/536/276/MM/11 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) na dostawę elektronicznego systemu zarządzania czynnościami metrologicznymi E-SUM CPV 48000000-8 Pakiety

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. Przedmiot zamówienia:

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. Przedmiot zamówienia: Nr sprawy: 24/2015 Zamawiający Regionalne Centrum Polityki Społecznej w Łodzi ul. Snycerska 8 91-302 Łódź SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Przedmiot zamówienia: Świadczenie usługi restauracyjnej

Bardziej szczegółowo

Stargard Szczeciński: Pobór opłat w Strefie Płatnego Parkowania (SPP) zlokalizowanej na ulicach powiatowych w Stargardzie. Szczecińskim.

Stargard Szczeciński: Pobór opłat w Strefie Płatnego Parkowania (SPP) zlokalizowanej na ulicach powiatowych w Stargardzie. Szczecińskim. Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.zdp.stargard.pl Stargard Szczeciński: Pobór opłat w Strefie Płatnego Parkowania (SPP) zlokalizowanej

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: bip.mazowiecka.policja.gov.

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: bip.mazowiecka.policja.gov. 1 z 6 2015-07-13 15:14 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: bip.mazowiecka.policja.gov.pl Radom: Zakup 12 kompletów aparatów telefonicznych

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej zamawiającego: www.ncbir.pl

Adres strony internetowej zamawiającego: www.ncbir.pl Warszawa: NAJEM SAMOCHODU DLA NARODOWEGO CENTRUM BADAŃ I ROZWOJU Numer ogłoszenia: 408452-2011; data zamieszczenia: 02.12.2011 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie

Bardziej szczegółowo

ROZDZIAŁ III OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

ROZDZIAŁ III OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA ROZDZIAŁ III OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa odczynników chemicznych, pojemników na mocz. Główny przedmiot zamówienia wg Wspólnego Słownika Zamówień (CPV): 33696300-8

Bardziej szczegółowo

Stowarzyszenie Lubuskie Trójmiasto ul. Podgórna 22, 65-424 Zielona Góra www.lubuskietrojmiasto.eu, NIP 9730937764

Stowarzyszenie Lubuskie Trójmiasto ul. Podgórna 22, 65-424 Zielona Góra www.lubuskietrojmiasto.eu, NIP 9730937764 Stowarzyszenie Lubuskie Trójmiasto ul. Podgórna 22, 65-424 Zielona Góra www.lubuskietrojmiasto.eu, NIP 9730937764 Sprawa: ZP.3/2013 Zielona Góra, 4 września 2013 r. Ogłoszenie o zamówieniu o wartości mniejszej

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.spwsz.szczecin.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.spwsz.szczecin.pl Strona 1 z 6 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.spwsz.szczecin.pl Szczecin: Dzierżawa drukarek i urządzeń wielofunkcyjnych wraz

Bardziej szczegółowo

ZAMAWIAJĄCY. Żagańskie Wodociągi i Kanalizacje spółka z o.o. w Żaganiu SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

ZAMAWIAJĄCY. Żagańskie Wodociągi i Kanalizacje spółka z o.o. w Żaganiu SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA ZAMAWIAJĄCY Żagańskie Wodociągi i Kanalizacje spółka z o.o. w Żaganiu SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA DOSTAWA ORAZ SFINANSOWANIE W FORMIE LEASINGU OPERACYJNEGO Z MOŻLIWOŚCIĄ WYKUPU KOPARKO-ŁADOWARKI

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Przetarg nieograniczony roboty budowlane: Wymiana drzwi w Zespole Szkół Budowlanych w Braniewie

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Przetarg nieograniczony roboty budowlane: Wymiana drzwi w Zespole Szkół Budowlanych w Braniewie ZSB/RO/4/2012. SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Przetarg nieograniczony roboty budowlane: Wymiana drzwi w Zespole Szkół Budowlanych w Braniewie CPV: 45.21.00.00-2 Roboty budowlane w zakresie

Bardziej szczegółowo

Świadczenie usług ubezpieczenia

Świadczenie usług ubezpieczenia Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia Przetarg nieograniczony poniżej 193 000 euro - do postępowania prowadzonego na podstawie przepisów ustawy Prawo zamówień publicznych (tj. Dz. U. z 2007 r. Nr

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. Przedmiot zamówienia:

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. Przedmiot zamówienia: Zamawiający Regionalne Centrum Polityki Społecznej w Łodzi ul. Snycerska 8 91-302 Łódź SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Przedmiot zamówienia: Świadczenie usługi hotelarskiej, konferencyjnej i

Bardziej szczegółowo

Zapytanie ofertowe. Na prowadzenie kompleksowej obsługi prawnej firmy Biotech Poland Sp. z o.o.

Zapytanie ofertowe. Na prowadzenie kompleksowej obsługi prawnej firmy Biotech Poland Sp. z o.o. Warszawa, dn. 10.03.2014r. Zapytanie ofertowe Na prowadzenie kompleksowej obsługi prawnej firmy Biotech Poland Sp. z o.o. Postpowanie nie podlega ustawie z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych

Bardziej szczegółowo

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia ZP/3411/1/2011 pieczęć zamawiającego Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia ROZDZIAŁ I ( I ) Informacje ogólne Zamawiający: Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Miejski Ośrodek Zdrowia w

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA 1. INFORMACJE WPROWADZAJĄCE 1.1 Zamawiający: Centrum Myśli Jana Pawła II Foksal 11, 00-372 Warszawa tel. 022 826 42 21 fax: 022 826 42 23 e-mail: centrum@centrumjp2.pl

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Dotyczy: postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego o wartości mniejszej niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art.11 ust.8

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.gik.gda.pl/

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.gik.gda.pl/ Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.gik.gda.pl/ Gdańsk: Świadczenie usług telefonii komórkowej, bezprzewodowego dostępu do internetu

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej zamawiającego: www.teatr.zgora.pl

Adres strony internetowej zamawiającego: www.teatr.zgora.pl Zielona Góra: Modernizacja Lubuskiego Teatru w Zielonej Górze. Zabezpieczenie przeciwpożarowe w budynku Lubuskiego Teatru. Numer ogłoszenia: 412338-2009; data zamieszczenia: 30.11.2009 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia:

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: Strona 1 z 6 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.bip.zdw.zgora.pl (bezpłatnie) Zielona Góra: Pięcioletni przegląd dróg wojewódzkich

Bardziej szczegółowo

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM 1 z 5 Łódź: Wykonanie zastępcze usunięcia nielegalnie magazynowanych odpadów, pozostałych po zakończonej działalności ERATECH S.A., w Łodzi przy Al. Piłsudskiego 141 Numer ogłoszenia: 265487-2010; data

Bardziej szczegółowo

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz budżetu państwa

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz budżetu państwa Projekt nr WND-RPLD.03.06.00-00-766/11, pn. "Podniesienie konkurencyjności firmy i zwiększenie dostępności usług medycznych" współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia:

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: Strona 1 z 5 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.bip.zdw.zgora.pl (bezpłatnie) Zielona Góra: Sukcesywna dostawa fabrycznie nowych

Bardziej szczegółowo

TRAMWAJE ŚLĄSKIE S.A CHORZÓW, UL. INWALIDZKA 5 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. zwanej dalej w skrócie SIWZ

TRAMWAJE ŚLĄSKIE S.A CHORZÓW, UL. INWALIDZKA 5 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. zwanej dalej w skrócie SIWZ TRAMWAJE ŚLĄSKIE S.A. 41-506 CHORZÓW, UL. INWALIDZKA 5 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA zwanej dalej w skrócie SIWZ Dostawa ręcznego wózka podnośnikowego widłowego z przeznaczeniem dla ZUR Chorzów

Bardziej szczegółowo

Specyfikacja istotnych warunków zamówienia

Specyfikacja istotnych warunków zamówienia 1 ZP.271.11.2014 Specyfikacja istotnych warunków zamówienia Dostawa sprzętu komputerowego i oprogramowania w ramach projektu Zintegrowany system e-usług dla mieszkańców Zadanie uzyskało pomoc finansową

Bardziej szczegółowo

CENTRALNE BIURO ANTYKORUPCYJNE Al. Ujazdowskie 9. 00-583 Warszawa

CENTRALNE BIURO ANTYKORUPCYJNE Al. Ujazdowskie 9. 00-583 Warszawa Numer Sprawy: 12/ZP/CBA/2007 CENTRALNE BIURO ANTYKORUPCYJNE Al. Ujazdowskie 9 00-583 Warszawa Postępowanie prowadzone na podstawie ustawy Prawo zamówień publicznych z dnia 29 stycznia 2004r (Dz. U. z 2006

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. Wykonanie i instalacja Systemu kontroli dostępu i rejestracji czasu pracy.

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. Wykonanie i instalacja Systemu kontroli dostępu i rejestracji czasu pracy. Centrum Projektów Informatycznych Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji Adres: ul. Pileckiego 63, 02-781 Warszawa Znak sprawy: 40-CPI-WA-2244/10 ZATWIERDZAM. Kierownik zamawiającego /data/ SPECYFIKACJA

Bardziej szczegółowo

usługi rezerwacji, sprzedaży i dostawy biletów lotniczych i kolejowych

usługi rezerwacji, sprzedaży i dostawy biletów lotniczych i kolejowych INSTYTUT ENERGETYKI Instytut Badawczy 01-330 Warszawa, ul. Mory 8 tel. +4822 3451200, fax: +4822 836 6363 NIP 525-00-08-761 (PL 525-00-08-761) Regon 000020586, KRS 0000088963 Specyfikacja istotnych warunków

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA zwana dalej SIWZ

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA zwana dalej SIWZ ZAMAWIAJĄCY: KOMENDA POWIATOWA PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ W BRZEGU 49-300 BRZEG, UL. SAPERSKA 16 Nr sprawy: PT.2370.1.2013 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA zwana dalej SIWZ Postępowanie prowadzone

Bardziej szczegółowo

Strona 2 z 6 Działając w oparciu o art. 67 ust. 1 pkt. 6 ustawy Prawo zamówień publi

Strona 2 z 6 Działając w oparciu o art. 67 ust. 1 pkt. 6 ustawy Prawo zamówień publi http://bzp2.portal.uzp.gov.pl/?ogloszenie=show&pozycja=24179&rok= Strona 1 z 6 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.mzdw.pl Warszawa:

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.spsk1.com.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.spsk1.com.pl 1 z 6 2015-02-26 12:47 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.spsk1.com.pl Wrocław: usługa konserwacji i naprawy wentylatorów i klimatyzatorów

Bardziej szczegółowo

I. 1) NAZWA I ADRES: Departament Administracyjny MON, Al. Niepodległości 218, 00-911 Warszawa, woj.

I. 1) NAZWA I ADRES: Departament Administracyjny MON, Al. Niepodległości 218, 00-911 Warszawa, woj. 1 z 8 2011-10-05 13:04 Warszawa: Przedmiotem zamówienia w prowadzonym postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego jest wykonanie i dostawa materiałów promocyjno - informacyjnych, XVII części. Nr sprawy:

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.gig.eu

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.gig.eu Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.gig.eu Katowice: Dostawa zagranicznych, drukowanych czasopism naukowych na rok 2014. Numer ogłoszenia:

Bardziej szczegółowo

ZAMAWIAJĄCY. Regionalna Organizacja Turystyczna Województwa Świętokrzyskiego SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (DALEJ SIWZ )

ZAMAWIAJĄCY. Regionalna Organizacja Turystyczna Województwa Świętokrzyskiego SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (DALEJ SIWZ ) Znak sprawy: PK 38/2015/R ZAMAWIAJĄCY Regionalna Organizacja Turystyczna Województwa Świętokrzyskiego SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (DALEJ SIWZ ) Zamówienie na obsługę portalu greenvelo.pl

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia:

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: 1 z 6 2015-06-30 09:20 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.ormon.wp.mil.pl Pruszków: Remont budynku nr 8 położonego na terenie kompleksu

Bardziej szczegółowo

Strona 2 z 6 II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie. II.1.8) Czy

Strona 2 z 6 II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie. II.1.8) Czy http://bzp2.portal.uzp.gov.pl/?ogloszenie=show&pozycja=28823&rok= Strona 1 z 6 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.mzdw.pl Warszawa:

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA W POSTĘPOWANIU O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA W POSTĘPOWANIU O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA W POSTĘPOWANIU O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO Dostawa samochodu furgon przystosowanego do przewozu osób zatrzymanych dla Straży Miejskiej w Szczecinku. I.

Bardziej szczegółowo

Strona 2 z 6 SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM

Strona 2 z 6 SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM http://bzp2.portal.uzp.gov.pl/?ogloszenie=show&pozycja=98931&rok= Strona 1 z 6 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.mzdw.pl Warszawa:

Bardziej szczegółowo

KUJAWSKO-POMORSKI TRANSPORT SAMOCHODOWY SPÓŁKA AKCYJNA WE WŁOCŁAWKU

KUJAWSKO-POMORSKI TRANSPORT SAMOCHODOWY SPÓŁKA AKCYJNA WE WŁOCŁAWKU Numer strony 1 OGŁOSZENIE KUJAWSKO-POMORSKI TRANSPORT SAMOCHODOWY SPÓŁKA AKCYJNA WE WŁOCŁAWKU ul. Wieniecka 39, 87-800 Włocławek ogłasza przetarg nieograniczony na leasing operacyjny 20 autobusów używanych

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 14.03.2012 r.

Warszawa, dnia 14.03.2012 r. Warszawa, dnia 14.03.2012 r. PRZETARG NIEOGRANICZONY Nr MZ-AGZ-270-5645/JP/12 usługi gastronomiczne na podstawie art. 39 ustawy z 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2010 r. Nr 113,

Bardziej szczegółowo

http://bzp2.portal.uzp.gov.pl/?ogloszenie=show&pozycja=11839&rok= Strona 1 z 6 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.mzdw.pl Warszawa:

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia r.

Warszawa, dnia r. Warszawa, dnia 08-03-2012 r. PRZETARG NIEOGRANICZONY Nr MZ-AGZ-270-5621/JP/12 na dostawę artykułów biurowych na podstawie art. 39 ustawy z 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2010

Bardziej szczegółowo

Specyfikacja istotnych warunków zamówienia

Specyfikacja istotnych warunków zamówienia Instytut Energetyki Oddział Ceramiki CEREL Instytut Badawczy 36-040 Boguchwała, ul. Techniczna 1 tel. +4817 87 11 700, fax: +4817 87 11 277 NIP 525-00-08-761 (PL 525-00-08-761) Regon 000020586-00053, KRS

Bardziej szczegółowo

posiadania wiedzy i doświadczenia 1.3. dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia

posiadania wiedzy i doświadczenia 1.3. dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia 1.2. posiadania wiedzy i doświadczenia; 1.3. dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia Zamawiający uzna spełnienie tego warunku, jeśli Wykonawca posiada:

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. Przedmiot zamówienia:

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. Przedmiot zamówienia: Nr sprawy: 5 /2015 Zamawiający Regionalne Centrum Polityki Społecznej w Łodzi ul. Snycerska 8 91-302 Łódź SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Przedmiot zamówienia: Świadczenie usługi hotelarskiej,

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: operalodz.com/przetargi.

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: operalodz.com/przetargi. Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: operalodz.com/przetargi.php Łódź: Przetarg nieograniczony na dostawę fortepianu wraz z akcesoriami

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.spsk1.com.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.spsk1.com.pl 1 z 7 2015-11-24 11:53 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.spsk1.com.pl Wrocław: Usługa wykonania i dostawy druków medycznych, etykiet

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia:

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.kopernik.org.pl ; bip.kopernik.org.pl Warszawa: Dostawa kart logowania do systemu biletowego

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.spskgruca.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.spskgruca.pl Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.spskgruca.pl Otwock: Dostawa artykułów biurowych do szpitala przez okres 24 miesięcy DZP/119/2015

Bardziej szczegółowo

ZAMAWIAJĄCY. Regionalna Organizacja Turystyczna Województwa Świętokrzyskiego SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (DALEJ SIWZ )

ZAMAWIAJĄCY. Regionalna Organizacja Turystyczna Województwa Świętokrzyskiego SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (DALEJ SIWZ ) ZAMAWIAJĄCY Regionalna Organizacja Turystyczna Województwa Świętokrzyskiego SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (DALEJ SIWZ ) Świadczenie kompleksowych usług noclegowych podczas udziału w krajowych

Bardziej szczegółowo

V zamówienia publicznego zawarcia umowy ramowej ustanowienia dynamicznego systemu zakupów (DSZ) SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

V zamówienia publicznego zawarcia umowy ramowej ustanowienia dynamicznego systemu zakupów (DSZ) SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA 1 z 5 2015-10-09 12:14 Częstochowa: Kompleksowe czyszczenie i dezynfekcja kanałów instalacji wentylacji i klimatyzacji w Wojewódzkim Szpitalu Specjalistycznym im. Najświętszej Maryi Panny w Częstochowie

Bardziej szczegółowo

OCHRONA BUDYNKU PROKURATURY REJONOWEJ W BOLESŁAW- CU PRZY UL. B. CHROBREGO 5 KOD CPV

OCHRONA BUDYNKU PROKURATURY REJONOWEJ W BOLESŁAW- CU PRZY UL. B. CHROBREGO 5 KOD CPV Jelenia Góra 25.07.2008 r Specyfikacja istotnych warunków zamówienia Oznaczenie postępowania: ZP IVG.230/96/08 ZAMAWIAJĄCY: Prokuratura Okręgowa w Jeleniej Górze (pełna nazwa) 58-500 Jelenia Góra ul. Muzealna

Bardziej szczegółowo

Data zamieszczenia ogłoszenia na stronie : r.

Data zamieszczenia ogłoszenia na stronie  : r. Data zamieszczenia ogłoszenia na stronie www.sar.gov.pl : 09.03.2011 r. Gdynia: Dostawa samochodu osobowego dla Morskiej Służby Poszukiwania i Ratownictwa Numer ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych

Bardziej szczegółowo

Znak sprawy: PN-24/2013 Sułów, 17 grudnia 2013 r.

Znak sprawy: PN-24/2013 Sułów, 17 grudnia 2013 r. OGŁOSZENIE W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO NA ZAKUP SAMOCHODÓW DOSTAWCZYCH I OSOBOWYCH O WARTOŚCI SZACUNKOWEJ NIEPRZEKRACZAJĄCEJ W ZŁOTYCH RÓWNOWARTOŚCI KWOTY 200 000 EURO Oznaczenie sprawy: PN-24/2013

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia:

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.sniadecja.pl Białystok: Dostawa zużywalnego sprzętu medycznego na Blok Operacyjny oraz innego

Bardziej szczegółowo

ZAMAWIAJĄCY. Regionalna Organizacja Turystyczna Województwa Świętokrzyskiego SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (DALEJ SIWZ )

ZAMAWIAJĄCY. Regionalna Organizacja Turystyczna Województwa Świętokrzyskiego SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (DALEJ SIWZ ) ZAMAWIAJĄCY Regionalna Organizacja Turystyczna Województwa Świętokrzyskiego SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (DALEJ SIWZ ) Świadczenie kompleksowych usług cateringowych na potrzeby regionalnej

Bardziej szczegółowo

Założenie instalacji solarnej na budynku hospicjum im. Chrystusa Króla w Stróżach

Założenie instalacji solarnej na budynku hospicjum im. Chrystusa Króla w Stróżach SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Założenie instalacji solarnej na budynku hospicjum im. Chrystusa Króla w Stróżach CPV: 09.33.11.00-9 Kolektory słoneczne do produkcji ciepła CPV: 71.32.12.00-6

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.spsk1.com.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.spsk1.com.pl 1 z 7 2015-08-28 11:08 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.spsk1.com.pl Wrocław: Dostawa pieluchomajtek dla noworodków, dzieci, dorosłych.

Bardziej szczegółowo

Pasteura 5a, Warszawa, woj. mazowieckie, tel , , faks

Pasteura 5a, Warszawa, woj. mazowieckie, tel , , faks Strona 1 z 7 Warszawa: wykonanie instalacji przesyłowej ciekłego azotu oraz systemu automatycznego napełniania detektorów germanowych ciekłym azotem. Numer ogłoszenia: 119042-2010; data zamieszczenia:

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Fine Performance Sp. z o. o. S t r o n a 1 Warszawa dnia. 20.08.2014 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA w postępowaniu w trybie przetargu nieograniczonego na dostawę systemu informatycznego CMS

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.umed.pl/zp

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.umed.pl/zp Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.umed.pl/zp Łódź: Dostawa drukarek retransferowych dla Biblioteki Uniwersytetu Medycznego w Łodzi

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA dla postępowania o udzielenia zamówienia publicznego na dostawę sprzętu sportowego do narciarstwa biegowego dla dzieci i młodzieży dla Polskiego Związku Biathlonu

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: bip.kopernik.org.

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia:  bip.kopernik.org. 1 z 7 28.06.2016 15:01 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.kopernik.org.pl bip.kopernik.org.pl Warszawa: Roboty budowlane polegające

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA ( SIWZ )

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA ( SIWZ ) SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA ( SIWZ ) ZAMAWIAJĄCY: POWIATOWY OŚRODEK DOKUMENTACJI GEODEZYJNEJ I KARTOGRAFICZNEJ UL. JACKOWSKIEGO 18, 60-509 POZNAŃ www.bip.podgik-poznan.pl tel. (61) 8410-508,

Bardziej szczegółowo

Osuszanie budynków metodą iniekcji ciśnieniowej

Osuszanie budynków metodą iniekcji ciśnieniowej przetarg poniżej 30 000 euro Nasz znak: DE/SZP/064/ 220 /2015 19.08.2015r. Miejski Zarząd Budynków Spółka z o.o. w Tarnowie 33 100 Tarnów ul. Waryńskiego 9 Specyfikacja istotnych warunków zamówienia dla

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia:

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.10wpsam.wp.mil.pl Warszawa: Dostawa, montaż depozytorów kluczowych wraz z kompletnym oprzyrządowaniem

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia:

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.nfm.wroclaw.pl Wrocław: Usługi konserwacyjne i serwisowe w budynku Narodowego Forum Muzyki im.

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.spskgruca.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.spskgruca.pl Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.spskgruca.pl Otwock: Dostawa i montaż wyposażenia budynku rejestracji - fotele, krzesła w SPSK

Bardziej szczegółowo

I. 1) NAZWA I ADRES: Koleje Śląskie Sp. z o.o., Ul. Wita Stwosza 7, 40-040 Katowice, woj. śląskie, tel. 32 494 06 63, faks 32 494 06 62.

I. 1) NAZWA I ADRES: Koleje Śląskie Sp. z o.o., Ul. Wita Stwosza 7, 40-040 Katowice, woj. śląskie, tel. 32 494 06 63, faks 32 494 06 62. Katowice: DOSTAWA WRAZ Z MONTAŻEM I USTAWIENIEM W MIEJSCACH WSKAZANYCH PRZEZ ZAMAWIAJĄCEGO MEBLI DLA POTRZEB KOLEI ŚLĄSKICH SP. Z O.O. (KS/ZP/16/2011) OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy Zamieszczanie ogłoszenia:

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA NA PUBLIAKCJĘ OGŁOSZEŃ PRASOWYCH CZĘŚĆ I INFORMACJE OGÓLNE

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA NA PUBLIAKCJĘ OGŁOSZEŃ PRASOWYCH CZĘŚĆ I INFORMACJE OGÓLNE SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA NA PUBLIAKCJĘ OGŁOSZEŃ PRASOWYCH I. Informacje o zamawiającym CZĘŚĆ I INFORMACJE OGÓLNE 1. Zamawiającym jest Zarząd Transportu Miejskiego z Warszawie - działający

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Ubezpieczenie mienia i odpowiedzialności cywilnej Miejskiego Zakładu Komunalnego w Polanicy-Zdroju Sp. z o.o. w trybie przetargu nieograniczonego o wartości mniejszej

Bardziej szczegółowo

UDA-POKL /09-00).

UDA-POKL /09-00). Wrocław: Przygotowanie i dostawa materiałów szkoleniowych (długopis i teczka) oraz przygotowanie do druku, druk i dostawa dwóch publikacji (publikacja nr 1 i publikacja nr 2) dla uczestników szkoleń w

Bardziej szczegółowo

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Zakończenie:

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Zakończenie: Przemyśl: Dostawa sprzętu dla inwestycji Kino Centrum Cyfryzacja. Numer ogłoszenia: 430944-2013; data zamieszczenia: 22.10.2013 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.zdit.uml.lodz.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.zdit.uml.lodz.pl 1 z 6 2015-09-22 16:39 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.zdit.uml.lodz.pl Łódź: Informatyzacja Zarządu Dróg i Transportu w Łodzi

Bardziej szczegółowo

Dostawa jednego fabrycznie nowego samochodu operacyjnego

Dostawa jednego fabrycznie nowego samochodu operacyjnego Zatwierdzam: Kielce, dnia 10 listopada 2014 r. Komendant Miejski Państwowej Straży Pożarnej w Kielcach w/z Zastępca Komendanta Miejskiego st.bryg. Robert Sabat SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.mon.gov.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.mon.gov.pl 1 z 6 2015-01-26 14:12 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.mon.gov.pl Warszawa: Dostawa artykułów z branŝy budowlanej, artykułów

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.its.waw.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.its.waw.pl Page 1 of 6 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.its.waw.pl Warszawa: Dostawa systemu do rejestracji pola stanu odkształcenia/naprężenia

Bardziej szczegółowo

URZĄD SKARBOWY Bytom, W BYTOMIU

URZĄD SKARBOWY Bytom, W BYTOMIU URZĄD SKARBOWY Bytom, 2011-01-27 W BYTOMIU OL/251/1/2011 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU DOTYCZĄCE UDZIELENIA ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO REALIZOWANEGO W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO DOT. CAŁODOBOWEJ OCHRONY FIZYCZNEJ

Bardziej szczegółowo

Bydgoszcz: Tonery do drukarek laserowych/faksów/urządzeń. wielofunkcyjnych; tusze do drukarek atramentowych..

Bydgoszcz: Tonery do drukarek laserowych/faksów/urządzeń. wielofunkcyjnych; tusze do drukarek atramentowych.. Bydgoszcz: Tonery do drukarek laserowych/faksów/urządzeń wielofunkcyjnych; tusze do drukarek atramentowych. Numer ogłoszenia: 154653-2015; data zamieszczenia: 22.10.2015 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA W POSTĘPOWANIU W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO NA DOSTAWĘ DEFIBRYLATORÓW - 6 SZTUK: ZADANIE NR 1

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA W POSTĘPOWANIU W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO NA DOSTAWĘ DEFIBRYLATORÓW - 6 SZTUK: ZADANIE NR 1 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA W POSTĘPOWANIU W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO NA DOSTAWĘ DEFIBRYLATORÓW - 6 SZTUK: ZADANIE NR 1 DEFIBRYLATOR Z KARDIOWERSJĄ 4 SZT. ZADANIE NR 2 DEFIBRYLATOR

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: bip.skw.gov.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: bip.skw.gov.pl 1 z 5 2015-09-09 14:02 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: bip.skw.gov.pl Warszawa: Dostawa drukarek klasy TEMPEST - oznaczenie sprawy

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.senat.gov.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.senat.gov.pl Page 1 of 6 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.senat.gov.pl Warszawa: dostawa dwóch fabrycznie nowych samochodów osobowych Numer

Bardziej szczegółowo

I. Opis przedmiotu zamówienia

I. Opis przedmiotu zamówienia ZAPYTANIE OFERTOWE NA WYKONANIE ROBÓT BUDOWLANYCH PRZY REALIZACJI ZADANIA PUBLICZNEGO PN BUDOWA WĘZŁA SANITARNEGO NA TERENIE OŚRODKA WYPOCZYNKOWEGO BACHMATY W DUBICZACH CERKIEWNYCH Symbol CPV: - 45111200-0

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: http://www.ins.pulawy.pl/ Puławy: Dostawa kanistrów do Instytutu Nawozów Sztucznych Numer ogłoszenia:

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia:

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: Page 1 of 6 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.spsk1.com.pl Wrocław: Dostawy worków foliowych na odpady komunalne i medyczne Numer

Bardziej szczegółowo

Warszawa: Dostawa artykułów biurowych Numer ogłoszenia: ; data zamieszczenia: OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy

Warszawa: Dostawa artykułów biurowych Numer ogłoszenia: ; data zamieszczenia: OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy 1 z 6 2016-02-18 13:54 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.kopernik.org.pl bip.kopernik.org.pl/ Warszawa: Dostawa artykułów biurowych

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.spskgruca.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.spskgruca.pl Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.spskgruca.pl Otwock: Dostawa artykułów biurowych do magazynu szpitala przez okres 17 miesięcy.

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.bip.mon.gov.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.bip.mon.gov.pl 1 z 6 2016-03-10 10:22 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.bip.mon.gov.pl Warszawa: Dostawa mebli biurowych, gabinetowych, krzeseł

Bardziej szczegółowo

ZAMAWIAJĄCY. Regionalna Organizacja Turystyczna Województwa Świętokrzyskiego SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (DALEJ SIWZ )

ZAMAWIAJĄCY. Regionalna Organizacja Turystyczna Województwa Świętokrzyskiego SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (DALEJ SIWZ ) Znak sprawy: ZP/34/2015/R ZAMAWIAJĄCY Regionalna Organizacja Turystyczna Województwa Świętokrzyskiego SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (DALEJ SIWZ ) na zakup czasu antenowego celem przeprowadzenia

Bardziej szczegółowo

ZAPO/AZ/43/2015. Katowice, dnia 21 grudnia 2015r. ZAPROSZENIE do złożenia OFERTY

ZAPO/AZ/43/2015. Katowice, dnia 21 grudnia 2015r. ZAPROSZENIE do złożenia OFERTY ZAPO/AZ/43/2015 ZAPROSZENIE do złożenia OFERTY Katowice, dnia 21 grudnia 2015r. I. ZAMAWIAJĄCY Górnośląskie Przedsiębiorstwo Wodociągów Spółka Akcyjna adres: 40-026 Katowice ul. Wojewódzka 19, zarejestrowane

Bardziej szczegółowo

Polska-Wałcz: Przyrządy nawigacyjne 2015/S 080-140745. (Suplement do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej, 18.3.2015, 2015/S 54-094136)

Polska-Wałcz: Przyrządy nawigacyjne 2015/S 080-140745. (Suplement do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej, 18.3.2015, 2015/S 54-094136) 1/6 Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:140745-2015:text:pl:html Polska-Wałcz: Przyrządy nawigacyjne 2015/S 080-140745 Jednostka Wojskowa 4224 Wałcz, ul. Ciasna

Bardziej szczegółowo

Polska-Poznań: Meble medyczne 2014/S 014-020142. (Suplement do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej, 12.12.2013, 2013/S 241-418793)

Polska-Poznań: Meble medyczne 2014/S 014-020142. (Suplement do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej, 12.12.2013, 2013/S 241-418793) 1/13 Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:20142-2014:text:pl:html Polska-Poznań: Meble medyczne 2014/S 014-020142 Wielkopolskie Centrum Onkologii, ul. Garbary 15,

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia:

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: 1 z 6 2013-11-08 15:11 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.geopoz.pl Poznań: Dostawa oprogramowania i sprzętu informatycznego Numer

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA ZAPYTANIE OFERTOWE

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA ZAPYTANIE OFERTOWE "SOLGAM" SP. Z O. O. Jasło, 01. 10. 2014 38-200 Jasło, ul. Mickiewicza 108. SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA WYTŁACZARKA WRAZ Z GŁOWICĄ REOLOGICZNĄ ZAPYTANIE OFERTOWE JASŁO 2014 "Solgam" Sp.

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA NA DOSTAWĘ SPRZĘTU KOMPUTEROWEGO I OPROGRAMOWANIA DLA GMINY MIASTA SUWAŁKI KOMPUTERYZACJA 2011

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA NA DOSTAWĘ SPRZĘTU KOMPUTEROWEGO I OPROGRAMOWANIA DLA GMINY MIASTA SUWAŁKI KOMPUTERYZACJA 2011 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA NA DOSTAWĘ SPRZĘTU KOMPUTEROWEGO I OPROGRAMOWANIA DLA GMINY MIASTA SUWAŁKI KOMPUTERYZACJA 2011 Zatwierdzam Lipiec 2011 Numer sprawy In. 271.4.2011 Postępowanie

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA w trybie przetargu nieograniczonego o wartości szacunkowej poniżej 193 000 euro

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA w trybie przetargu nieograniczonego o wartości szacunkowej poniżej 193 000 euro ZAKŁAD BADANIA SSAKÓW, PAN, 17-230 BIAŁOWIEŻA, UL. GEN. WASZKIEWICZA 1 tel. (085) 68-27-750, fax (085) 68-27-752 Przetarg nieograniczony na dostawę odczynników laboratoryjnych Numer sprawy: ZP ZBS PAN/02/2010

Bardziej szczegółowo

Wrocław: Dostawa defibrylatora dwufazowego Numer ogłoszenia: ; data zamieszczenia: OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy

Wrocław: Dostawa defibrylatora dwufazowego Numer ogłoszenia: ; data zamieszczenia: OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy 1 z 6 2016-04-14 12:36 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.spsk1.com.pl Wrocław: Dostawa defibrylatora dwufazowego Numer ogłoszenia:

Bardziej szczegółowo

Dział Zamówień Publicznych i Zaopatrzenia

Dział Zamówień Publicznych i Zaopatrzenia Institute of Mother and Child L Institut de la Mère et de l Enfant Znak sprawy: A/ZP/SZP.251-1/15 Warszawa, 14 stycznia 2015 roku OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU Nazwa i adres zamawiającego: Instytut Matki i Dziecka

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.ifj.edu.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.ifj.edu.pl Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.ifj.edu.pl Kraków: Organizacja międzynarodowej konferencji Zakopane Conference on Nuclear Physics

Bardziej szczegółowo

ISTOTNE WARUNKI ZAMÓWIENIA

ISTOTNE WARUNKI ZAMÓWIENIA AGENCJA MIENIA WOJSKOWEGO Oddział Regionalny w Krakowie 31-155 Kraków ul. Montelupich 3 OKDGMR.776.1.2015/1 (znak sprawy zgodnie z JRWA nadany w EOD) ZATWIERDZAM... (data i podpis kierownika zamawiającego)

Bardziej szczegółowo