REGULAMIN AKCJI POCZUJ ZEW, ODDAJ KREW, WYGRAJ TELEWIZOR LED (zwany dalej Regulaminem )

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "REGULAMIN AKCJI POCZUJ ZEW, ODDAJ KREW, WYGRAJ TELEWIZOR LED (zwany dalej Regulaminem )"

Transkrypt

1 REGULAMIN AKCJI POCZUJ ZEW, ODDAJ KREW, WYGRAJ TELEWIZOR LED (zwany dalej Regulaminem ) 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Organizatorem akcji o nazwie POCZUJ ZEW, ODDAJ KREW, WYGRAJ TELEWIZOR LED (zwanej dalej Akcją ) jest Regionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa z siedzibą w Opolu ( Opole, ul. Kośnego 55), zwane dalej Organizatorem. 2. Partnerem Akcji jest Media Markt Polska Sp. z o.o. Opole Sp. k. z siedzibą w Warszawie ( Warszawa, Aleje Jerozolimskie 179), zwana dalej Partnerem Akcji. 3. Celem Akcji jest: promocja i propagowanie honorowego krwiodawstwa, zwiększenie ilości donacji w miesiącach wakacyjnych, pozyskanie wielokrotnych dawców krwi. 2 CZAS, MIEJSCE I UCZESTNICY AKCJI [Czas Akcji i miejsce] 1. Akcja będzie przeprowadzona w trzech (3) etapach: a) I etap - w dniach od do dystrybucja ulotek informujących o akcji oraz nagłośnienie w radiu lokalnym b) II etap - w dniu 15 czerwca 2013 r. w godzinach w ambulansie PCK (mobilny punkt oddawania krwi) stojącym przy markecie Media Markt w Opolu (ulica Sosnkowskiego 16a) moŝliwe będzie oddawanie krwi, c) III etap - w dniu 15 czerwca 2013 r. w godzinach odbędzie się przyznanie nagrody, o której mowa w 3 Regulaminu. [Uczestnicy Akcji] 1. W Akcji mogą uczestniczyć: a) osoby fizyczne, które ukończyły 18 rok Ŝycia, posiadające co najmniej ograniczoną zdolność do czynności prawnych i miejsce zamieszkania na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej b) osoby których stan zdrowia pozwala na zostanie krwiodawcą zgodnie z wytycznymi Regionalnego Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa z siedzibą w Opolu 1, c) osoby które zaakceptowały treść niniejszego Regulaminu (zwane dalej Uczestnikami ). 2. W Akcji mogą brać udział pracownicy Organizatora oraz osoby współpracujące przy organizacji Akcji oraz członkowie ich najbliŝszej rodziny, z zastrzeŝeniem Ŝe nie przysługuje im prawo do nagrody. Przez członków najbliŝszej rodziny rozumie się: wstępnych,

2 zstępnych, rodzeństwo, małŝonków, małŝonków rodzeństwa, rodziców małŝonków i osoby pozostające w stosunku przysposobienia. 3 ZASADY UCZESTNICTWA W AKCJI 1. Warunkiem udziału w Akcji jest: a) oddanie krwi w dniu 15 czerwca 2013 r. zgodnie z warunkami II etapu, b) wypełnienie Kuponu i stworzenie hasła promującego 10 urodziny Media Markt w Opolu (zwanego dalej Hasłem ), c) wrzucenie prawidłowo wypełnionego oraz podpisanego Kuponu do urny mieszczącej się w Punkcie Obsługi Klienta w markecie Media Markt w Opolu; Organizator zapewnia nienaruszalność i zabezpieczenie urny. 2. Organizator zastrzega, Ŝe nieprawidłowo bądź niekompletnie wypełnione Kupony nie będą brane pod uwagę przez Komisję przy wyborze Laureata. [Ograniczenia] 3. Organizator zastrzega, Ŝe niedozwolone uznaje Hasło: a) stanowiące zakazaną lub nieuczciwą reklamę w rozumieniu ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (t.j. Dz. U. z 2003 r., Nr 153, poz ze zmianami) oraz ustawy z dnia 23 sierpnia 2007 r. o przeciwdziałaniu nieuczciwym praktykom rynkowym (Dz. U. Nr 171, poz ze zmianami), b) wcześnie publikowane, udostępnianego na łamach stron internetowych lub zgłoszone wcześniej do innego Konkursu, c) zawierające dane osobowe osób trzecich, d) zawierające adresy owe, adresy do stron www, numery komunikatorów itp.; e) zawierające treści wulgarne lub obraźliwe, f) zawierające uwagi dotyczące błędów w specyfikacji lub opisach towaru lub usługi, g) naruszające dobra osobiste osób trzecich, h) naruszające prawa własności intelektualnej osób trzecich, i) promujące, zachęcającego lub instruującego w zakresie czynów przestępczych, j) nawołujące do nienawiści ze względu na rasę, płeć, narodowość, przynaleŝność państwową, orientację seksualną, obraŝającą uczucia religijne lub kwestionujące bezwyznaniowość, k) propagujące ideologie nazizmu, komunizmu, apartheidu oraz kwestionującą prawdę historyczną, l) zawierające inne treści zakazanych przez bezwzględnie obwiązujące przepisy prawa lub dobre obyczaje. 4. Hasła niedozwolone nie będą brane pod uwagę przez Komisję przy wyborze Laureata. 4 Oświadczenia Uczestnika 1. Uczestnik oświadcza, Ŝe: a) jest wyłącznym autorem Hasła, posiadającym do niego pełne prawa autorskie,

3 b) Ŝadna z osób trzecich nie ma praw i roszczeń do Hasła, c) Hasło nie stanowi zapoŝyczenia lub opracowania innego utworu, w rozumieniu ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych, d) nie zachodzą Ŝadne inne okoliczności, które mogłyby narazić Organizatora na odpowiedzialność wobec osób trzecich z tytułu korzystania lub rozpowszechniania Hasła, e) treść Hasła nie znajduje się w posiadaniu osób trzecich. 2. Uczestnik przenosi nieodpłatnie na Organizatora i Partnera wszelkie autorskie prawa majątkowe do Hasła z chwilą zgłoszenia udziału w Konkursie. 3. Uczestnik zgadza się na wykorzystanie Hasła w materiałach marketingowych Organizatora lub Partnera, w szczególności Uczestnik wyraŝa zgodę na włączenie Hasła do innego utworu (np. spotu reklamowego, reklamy radiowej, gazetki reklamowej) oraz na dodanie do Hasła elementów marketingowych Organizatora lub Partnera. 5 ZASADY PRZYZNAWANIA NAGRÓD 1. Nagrodą w Konkursie jest: a) nagroda rzeczowa w postaci telewizora LED 32 marki LG o wartości Wartość nagrody rzeczowej pokrywa Partner. b) nagroda pienięŝna w wysokości równowartości podatku od nagród. Wartość nagrody pienięŝnej pokrywa Partner. 2. Nad prawidłowością Akcji będzie czuwała Komisja (dalej zwana Komisją ) składająca się z osób wskazanych przez Organizatora i Partnera. 3. Laureatem jest Uczestnik, którego Hasło zostało uznane przez Komisję za najciekawsze, najzabawniejsze, najbardziej oryginalne. 4. Komisja wyłoni tylko jednego Laureata. 5. Laureat Akcji moŝe otrzymać nagrodę tylko jeden (1) raz. 6. Komisja sporządzi protokół uwzględniający przebieg Akcji. 7. Laureatowi nie przysługuje prawo wymiany nagród na nagrodę innego rodzaju lub ekwiwalent pienięŝny. 8. Laureatowi nie przysługuje prawo przeniesienia prawa do otrzymania nagrody na osoby trzecie. 9. Laureatowi przysługuje prawo do złoŝenia oświadczenia o odmowie przyjęcia nagrody. 10. Partner informuje, Ŝe jest zobowiązany do poboru naleŝnego podatku od nagród, o którym mowa w art. 30 ust.1 pkt. 2 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych, który zostanie przez niego potrącony przy wydaniu nagrody. 11. Partner informuje, Ŝe wydanie nagrody moŝe być uzaleŝnione od podpisania przez Laureata stosownego protokołu przekazania nagrody, w celach podatkowych. 6

4 ODPOWIEDZIALNOŚĆ ORGANIZATORA i PARTNERA 1. Organizator odpowiada za całokształt przeprowadzenia Akcji. 2. Partner Akcji odpowiada za promocję Akcji, produkcję Kuponów, zebranie Kuponów i wydanie nagrody oraz pozostałe obowiązki przypisane mu w Regulaminie. 3. Organizator ani Partner nie ponoszą odpowiedzialności za stan zdrowia Uczestnika uniemoŝliwiający udział w Akcji, w szczególności oddawanie krwi. 4. Organizator ani Partner nie ponoszą odpowiedzialności za skutki podania nieprawdziwych lub niedokładnych danych w związku ze zgłoszeniem uczestnictwa w Akcji. 5. Organizator ani Partner nie ponoszą odpowiedzialności za błędne podanie lub zmianę przez Uczestnika Konkursu Jego danych i wynikającą z tego niemoŝność odbioru lub nieodebranie nagrody. 7 REKLAMACJE 1. Reklamacje dotyczące sposobu przeprowadzenia Akcji powinny być zgłaszane w trakcie trwania Akcji oraz przez czternaście (14) dni od jej zakończenia u Partnera w markecie Media Markt w Opolu lub pod adresem z tematem wiadomości Reklamacja Krwiodawca. 2. Reklamacje dotyczące sposobu przeprowadzenia Akcji składane w formie pisemnej powinny zawierać dopisek Krwiodawca oraz powinny zawierać imię i nazwisko Uczestnika, Jego adres zamieszkania, adres (jeŝeli Uczestnik posiada) oraz dokładny opis stanu faktycznego będącego przyczyną złoŝenia reklamacji. 3. Postępowanie reklamacyjne, o którym mowa w ust. 1 i 2 powyŝej, trwa 14 (czternaście) dni od daty wpłynięcia reklamacji. Uczestnik zostanie powiadomiony o rozpatrzeniu reklamacji przez Organizatora listem poleconym wysłanym na adres wskazany przez Uczestnika, drogą elektroniczną ( ) lub telefonicznie. Po wyczerpaniu postępowania reklamacyjnego Uczestnik jest uprawniony do dochodzenia swoich roszczeń na drodze postępowania sądowego. 4. Partner nie ponosi odpowiedzialności za zmianę miejsca zamieszkania lub zmianę podanego przez Uczestnika adresu do korespondencji, jak równieŝ za zmiany innych danych uniemoŝliwiające prawidłowe zawiadomienie Uczestnika. Uczestnicy, których dane uległy zmianie po podaniu ich do wiadomości Organizatora, są zobowiązani niezwłocznie powiadomić o ww. zmianie oraz podać nowe dane, jeśli zmiana danych uniemoŝliwia doręczenie korespondencji. Reklamacje dotyczące nagrody 5. Reklamacje dotyczące towarów (produktów) lub usług mogą być składane u Partnera w markecie Media Markt w Opolu. 6. Uczestnikowi przysługują wszelkie prawa z ustawy z dnia 27 lipca 2002 r. o szczególnych warunkach sprzedaŝy konsumenckiej oraz o zmianie Kodeksu cywilnego (Dz. U. Nr 141, poz ze zmianami).

5 8 DANE OSOBOWE 1. Administratorem danych osobowych zebranych w związku z Akcją jest Regionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa z siedzibą w Opolu. 2. Organizator będzie przetwarzał dane osobowe w celu prawidłowego przeprowadzenia Akcji. 3. Uczestnik wyraŝa zgodę na przekazanie przez Organizatora Jego danych osobowych Partnerowi i przetwarzaniu danych osobowych Uczestnika przez Partnera w celu wydania nagrody i wykorzystania Hasła w celach marketingowych. 4. Uczestnicy mają prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz do ich poprawiania. Podane dane będą przetwarzane w celu realizacji zamówienia, zawarcia umowy sprzedaŝy, zawarcia umowy o świadczenie usług oraz w celach archiwalnych. Podanie danych osobowych przez Uczestnika jest dobrowolne, choć niezbędne dla prawidłowego przeprowadzenia Akcji promocyjnej. 5. Dane osobowe przetwarzane będą zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych (tekst jedn. Dz. U. z 2002, Nr 101, poz. 926 z późn. zm.). 9 POSTANOWIENIA KOŃCOWE 1. Uczestnik oświadcza, iŝ zapoznał się z treścią Regulaminu i akceptuje go bez zastrzeŝeń. 2. W wypadku wątpliwości, co do postanowień Regulaminu, Uczestnik ma w kaŝdym czasie prawo zwrócić się do Organizatora o dokonanie właściwej wykładni jego postanowień. 3. W sprawach nieuregulowanych zastosowanie mają obowiązujące przepisy prawa. 4. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany Regulaminu w kaŝdym czasie, z podaniem przyczyn, z zastrzeŝeniem Ŝe nie narusza to praw nabytych przez Uczestników przed wprowadzeniem zmian. 5. Do rozstrzygania wszelkich sporów wynikłych ze stosowania Regulaminu właściwy jest sąd powszechny właściwy ze względu na miejsce zamieszkania lub siedziby Uczestnika. 6. Akcja nie stanowi gry losowej lub zakładu wzajemnego w rozumieniu ustawy z dnia 19 listopada 2009 r. o grach hazardowych. Regulamin Akcji promocyjnej nie podlega zatwierdzeniu w trybie określonym w ustawie z 19 listopada 2009 r. o grach hazardowych (Dz. U. Nr 201, poz ze zmianami). 7. Regulamin obowiązuje od dnia 10 czerwca 2013 r. do dnia zakończenia Akcji. 1 Kto moŝe zostać krwiodawcą: Krwiodawca musi mieć ukończone 18 lat i posiadać przy sobie dowód osobisty lub inny dokument ze zdjęciem pozwalający stwierdzić jego toŝsamość oraz adres stałego zameldowania. Osoba kwalifikowana do oddania krwi powinna odpowiadać wymaganiom zdrowotnym pozwalającym na ustalenie na podstawie badań lekarskich i laboratoryjnych, Ŝe pobranie krwi nie spowoduje ujemnych skutków dla jej zdrowia lub stanu zdrowia przyszłego biorcy. Kandydat na dawcę jest kwalifikowany przez lekarza na podstawie badania lekarskiego, przeprowadzonych badań laboratoryjnych oraz wypełnionego kwestionariusza dawcy.

6 Lekarz podejmuje decyzję o zabiegu pobrania krwi lub jej składników, gdy stwierdzi się, Ŝe taki zabieg jest bezpieczny dla dawcy, a przetoczenie pobranej krwi lub jej składników bezpieczne dla biorcy. Zdanie lekarza jest decydujące. Przeciwskazania do bycia dawcą krwi: Badanie lekarskie pozwala wykryć szereg sytuacji, w których oddawanie krwi jest przeciwwskazane. Przeciwwskazania mogą być bezwzględne, dyskwalifikujące badaną osobę na stałe lub względne, dyskwalifikujące ją czasowo. Przeciwwskazania dyskwalifikujące krwiodawcę na stałe to: choroby serca i naczyń krwionośnych, przewlekłe choroby układu oddechowego, moczowego (z wyjątkiem kamicy nerkowej), choroby przemiany materii i zaburzenia wydzielania gruczołów wewnętrznych, choroby układu nerwowego, przewlekłe choroby skóry(łuszczyca) przebyte nowotwory, choroby krwi, przechorowana Ŝółtaczka zakaźna, kiła czy choroby tropikalne. Krwi nie mogą oddawać równieŝ osoby przynaleŝące do grupy wysokiego ryzyka zakaŝenia się wirusem HIV, a takŝe alkoholicy i lekomani. Inne przeciwwskazania dyskwalifikują jedynie na pewien okres czasu, dłuŝszy bądź krótszy, zaleŝny od przyczyny dyskwalifikacji, np: zabiegi operacyjne, inwazyjne badania diagnostyczne(gastroskopia, kolonoskopia) wykonany tatuaŝ lub przekłucie uszu lub innej części ciała, przeziębienie, opryszczka, ostre choroby skóry, przyjmowanie leków(oprócz witamin,leków antykoncepcyjnych i przyjmowanych w okresie klimakterium) niski cięŝar ciała (poniŝej 50 kg), ciąŝa, okres poporodowy i laktacji, okres miesiączkowania, krew moŝna oddać 3 dni po ostatnim dniu miesiączki.

REGULAMIN AKCJI Rabat 13% (zwany dalej Regulaminem ) z dnia 12 marca 2015 r. 1 Postanowienia ogólne

REGULAMIN AKCJI Rabat 13% (zwany dalej Regulaminem ) z dnia 12 marca 2015 r. 1 Postanowienia ogólne REGULAMIN AKCJI Rabat 13% (zwany dalej Regulaminem ) z dnia 12 marca 2015 r. 1 Postanowienia ogólne Organizatorem Promocji pod hasłem Rabat 13% (zwanej dalej Akcją promocyjną ) jest Media Saturn Online

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN AKCJI Z Orange taniej (zwany dalej Regulaminem ) z dnia 26 lipca 2013 r.

REGULAMIN AKCJI Z Orange taniej (zwany dalej Regulaminem ) z dnia 26 lipca 2013 r. REGULAMIN AKCJI Z Orange taniej (zwany dalej Regulaminem ) z dnia 26 lipca 2013 r. 1 Postanowienia ogólne 1. Organizatorem Promocji pod hasłem Z Orange taniej (zwanej dalej Akcją promocyjną ) jest Media

Bardziej szczegółowo

Regulamin konkursu. Opakowanie to wyzwanie

Regulamin konkursu. Opakowanie to wyzwanie Regulamin konkursu Opakowanie to wyzwanie Niniejszy regulamin (dalej jako Regulamin ) określa zasady konkursu Opakowanie to wyzwanie (zwanego dalej Konkursem ) organizowanego przez Tetra Pak sp. z o.o.

Bardziej szczegółowo

ipad Air 2 Wi-Fi 128GB Space Gray

ipad Air 2 Wi-Fi 128GB Space Gray REGULAMIN AKCJI Zaoszczędź do 450 zł kupując ipad Air 2 lub ipad Mini 3 w zestawie z produktami marki Beats (zwany dalej Regulaminem ) z dnia 11 czerwca 2015 r. 1 Postanowienia ogólne 1. Organizatorem

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONKURSU Historia opowiedziana smartfonem. 1 Postanowienia ogólne.

REGULAMIN KONKURSU Historia opowiedziana smartfonem. 1 Postanowienia ogólne. REGULAMIN KONKURSU Historia opowiedziana smartfonem 1 Postanowienia ogólne. Niniejszy regulamin określa zasady udziału w Konkursie Historia opowiedziana smartfonem oraz zasady jego przebiegu, a także nadzoru

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN Konkursu Wirtualny wyścig obowiązuje od dnia 25 maja 2009 r.

REGULAMIN Konkursu Wirtualny wyścig obowiązuje od dnia 25 maja 2009 r. REGULAMIN Konkursu Wirtualny wyścig obowiązuje od dnia 25 maja 2009 r. 1 Postanowienia ogólne 1. Organizatorem konkursu Wirtualny wyścig (zwanego dalej: Konkursem) jest TELEAUDIO spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN AKCJI NUTRI-GOLD 1001 SPOSOBÓW POSTANOWIENIA OGÓLNE

REGULAMIN AKCJI NUTRI-GOLD 1001 SPOSOBÓW POSTANOWIENIA OGÓLNE REGULAMIN AKCJI NUTRI-GOLD 1001 SPOSOBÓW POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Organizatorem akcji promocyjnej prowadzonej pod nazwą NUTRI-GOLD 1001 SPOSOBÓW, zwanej dalej Akcją, jest firma MediaS Mobile Katarzyna Mysiorek

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONKURSU Letnie orzeźwienie z DecoMorreno, zwanego dalej Regulaminem. 1 Postanowienia ogólne.

REGULAMIN KONKURSU Letnie orzeźwienie z DecoMorreno, zwanego dalej Regulaminem. 1 Postanowienia ogólne. REGULAMIN KONKURSU Letnie orzeźwienie z DecoMorreno, zwanego dalej Regulaminem 1 Postanowienia ogólne. 1. Niniejszy regulamin określa zasady udziału w Konkursie Letnie orzeźwienie z DecoMorreno oraz zasady

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONKURSU GOTÓWKA NA WAKACJE OD BZ WBK-Aviva"

REGULAMIN KONKURSU GOTÓWKA NA WAKACJE OD BZ WBK-Aviva REGULAMIN KONKURSU GOTÓWKA NA WAKACJE OD BZ WBK-Aviva" 1. ORGANIZATOR i CZAS TRWANIA KONKURSU 1.1. Organizatorem Konkursu pod nazwą GOTÓWKA NA WAKACJE OD BZ WBK-Aviva" zwanego dalej Konkursem" jest: BZ

Bardziej szczegółowo

1. Organizator. 2 Czas trwania konkursu

1. Organizator. 2 Czas trwania konkursu Regulamin Konkursu Piękne Momenty zwany dalej Regulaminem 1. Organizator 1. Organizatorem Konkursu Piękne Momenty (dalej Konkurs ) jest Socializer S.A. z siedzibą w Warszawie, przy ul. Racławickiej 95,

Bardziej szczegółowo

Regulamin Konkursu ZNAJDŹ SWÓJ IDEAŁ POSTANOWIENIA OGÓLNE

Regulamin Konkursu ZNAJDŹ SWÓJ IDEAŁ POSTANOWIENIA OGÓLNE Regulamin Konkursu ZNAJDŹ SWÓJ IDEAŁ POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Organizatorem akcji promocyjnej prowadzonej pod nazwą ZNAJDŹ SWÓJ IDEAŁ, zwanej dalej Konkursem, jest Michał Michalik, wpisany do Centralnej

Bardziej szczegółowo

Regulamin Konkursu "Jestem w Play"

Regulamin Konkursu Jestem w Play Regulamin Konkursu "Jestem w Play" 1. Postanowienia ogólne 1. Organizatorem konkursu pod nazwą "Jestem w Play" ( Konkurs ) jest Artegence Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, ul. Wołoska 9a, wpisana do rejestru

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN AKCJI PROMOCYJNEJ SAMSUNG GALAXY S6 Z RABATEM 300 ZŁ

REGULAMIN AKCJI PROMOCYJNEJ SAMSUNG GALAXY S6 Z RABATEM 300 ZŁ REGULAMIN AKCJI PROMOCYJNEJ SAMSUNG GALAXY S6 Z RABATEM 300 ZŁ Regulamin (dalej jako Regulamin ) Akcji Promocyjnej (zamiennie jako Promocja ) określa: cel Promocji, warunku uczestnictwa w Promocji, czas

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONKURSU DADA Szkrabie uśmiechy. 1 Postanowienia ogólne.

REGULAMIN KONKURSU DADA Szkrabie uśmiechy. 1 Postanowienia ogólne. REGULAMIN KONKURSU DADA Szkrabie uśmiechy 1 Postanowienia ogólne. 1. Organizatorem konkursu pod nazwą Szkrabie uśmiechy (dalej: Konkursu ) jest HYPERhouse of media Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie (kod

Bardziej szczegółowo

Regulamin Konkursu. h. Etap 8 ( Etap 8 ) od 9 grudnia 2013r. do 15 grudnia 2013r.

Regulamin Konkursu. h. Etap 8 ( Etap 8 ) od 9 grudnia 2013r. do 15 grudnia 2013r. Regulamin Konkursu A. Postanowienia ogólne 1. Organizatorem konkursu pod nazwą "Doładuj się słońcem" ( Konkurs ) jest Polkomtel Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, ul. Postępu 3, wpisana do rejestru przedsiębiorców

Bardziej szczegółowo

Regulamin konkursu. Samsung Modowe zakupy z Samsung Eco Bubble. Definicje

Regulamin konkursu. Samsung Modowe zakupy z Samsung Eco Bubble. Definicje Regulamin konkursu Samsung Modowe zakupy z Samsung Eco Bubble 1 Definicje Określenia użyte w niniejszym regulaminie oznaczają: 1. Konkurs konkurs dla osób fizycznych dokonujących zakupu w Punkcie handlowym

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONKURSU Prędkość w mieście to Obciach. 1 Postanowienia ogólne

REGULAMIN KONKURSU Prędkość w mieście to Obciach. 1 Postanowienia ogólne REGULAMIN KONKURSU Prędkość w mieście to Obciach 1 Postanowienia ogólne 1. Niniejszy regulamin określa zasady udziału w Konkursie Prędkość w mieście to obciach! oraz zasady przebiegu i nadzoru nad przeprowadzeniem

Bardziej szczegółowo

Regulamin konkursu. Samsung Inwazja Nagród. Definicja

Regulamin konkursu. Samsung Inwazja Nagród. Definicja Regulamin konkursu Samsung Inwazja Nagród 1 Definicja Określenia użyte w niniejszym regulaminie oznaczają: 1. Konkurs konkurs dla osób fizycznych dokonujących zakupu w Punkcie handlowym fabrycznie nowych

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONKURSU. w sieci sklepów Carrefour. Zostań Miss Soleil. I. Postanowienia ogólne

REGULAMIN KONKURSU. w sieci sklepów Carrefour. Zostań Miss Soleil. I. Postanowienia ogólne REGULAMIN KONKURSU w sieci sklepów Carrefour Zostań Miss Soleil I. Postanowienia ogólne 1. Konkurs organizowany jest na terytorium Rzeczpospolitej Polski. 2. Organizatorem konkursu pod nazwą Zostań Miss

Bardziej szczegółowo

1 POSTANOWIENIA OGÓLNE

1 POSTANOWIENIA OGÓLNE Regulamin Konkursu Jak dwie krople wody (dalej również: Regulamin lub Regulamin Konkursu ) 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Organizatorem konkursu Jak dwie krople wody (dalej również: Konkurs ) i przyrzekającym

Bardziej szczegółowo

RABAT DO 4% NA WSZYSTKIE PRODUKTY Z PAKIETEM OCHRONNYM

RABAT DO 4% NA WSZYSTKIE PRODUKTY Z PAKIETEM OCHRONNYM REGULAMIN AKCJI PROMOCYJNEJ RABAT DO 4% NA WSZYSTKIE PRODUKTY Z PAKIETEM OCHRONNYM Regulamin (dalej jako Regulamin ) Akcji Promocyjnej (zamiennie jako Promocja ) określa: cel Promocji, warunki uczestnictwa

Bardziej szczegółowo

1.3. Organizator jest podmiotem przyrzekającym nagrodę w rozumieniu art. 919 Kodeksu cywilnego.

1.3. Organizator jest podmiotem przyrzekającym nagrodę w rozumieniu art. 919 Kodeksu cywilnego. REGULAMIN PROMOCJI KUBEK MIEJSKI I. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1.1. Organizatorem sprzedaży premiowej pt. Kubek miejski (dalej: Promocja ) jest Royal Canin Dystrybucja Sp. z o.o., z siedzibą przy ul. Grabskiej

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONKURSU Poznaj Huawei z Charlize. 1 Postanowienia ogólne.

REGULAMIN KONKURSU Poznaj Huawei z Charlize. 1 Postanowienia ogólne. REGULAMIN KONKURSU Poznaj Huawei z Charlize 1 Postanowienia ogólne. 1. Niniejszy regulamin określa zasady udziału w Konkursie Poznaj Huawei z Charlize oraz zasady jego przebiegu, a także nadzoru nad jego

Bardziej szczegółowo

Regulamin konkursu Wakacje bez bólu

Regulamin konkursu Wakacje bez bólu Regulamin konkursu Wakacje bez bólu 1. Postanowienia ogólne 1. Organizatorem konkursu pod nazwą "Wakacje bez bólu" ( Konkurs ) jest USP Zdrowie Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie przy ul. Poleczki 35, kod

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONKURSU NA NAJLEPSZE APLIKACJE MOBILNE BADACUP2

REGULAMIN KONKURSU NA NAJLEPSZE APLIKACJE MOBILNE BADACUP2 REGULAMIN KONKURSU NA NAJLEPSZE APLIKACJE MOBILNE BADACUP2 I. Postanowienia ogólne 1. Organizatorem i przyrzekającym nagrody w konkursie na najlepsze aplikacje mobilne (dalej: "Konkurs") jest Samsung Electronics

Bardziej szczegółowo

Regulamin Konkursu dla Konsumentów Kampania Wygraj 1 z 6 nowych Galaxy

Regulamin Konkursu dla Konsumentów Kampania Wygraj 1 z 6 nowych Galaxy Regulamin Konkursu dla Konsumentów Kampania Wygraj 1 z 6 nowych Galaxy 1 Definicje 1) Konkurs Wygraj 1 z 6 nowych Galaxy Konkurs dla konsumentów, którzy dokonają zgłoszenia na stronie galaxy.samsung.pl

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN AKCJI Smartfony, Tablety, Laptopy i Aparaty z akcesoriami w prezencie (zwany dalej Regulaminem ) z dnia 06 listopada 2014 r.

REGULAMIN AKCJI Smartfony, Tablety, Laptopy i Aparaty z akcesoriami w prezencie (zwany dalej Regulaminem ) z dnia 06 listopada 2014 r. REGULAMIN AKCJI Smartfony, Tablety, Laptopy i Aparaty z akcesoriami w prezencie (zwany dalej Regulaminem ) z dnia 06 listopada 2014 r. 1 Postanowienia ogólne Organizatorem akcji pod hasłem Smartfony, Tablety,

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONKURSU Grill&Travel w E.Leclerc (dalej zwany Regulaminem ) 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE

REGULAMIN KONKURSU Grill&Travel w E.Leclerc (dalej zwany Regulaminem ) 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE REGULAMIN KONKURSU Grill&Travel w E.Leclerc (dalej zwany Regulaminem ) 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Organizatorem konkursu Grill&Travel w E.Leclerc zwanego dalej Konkursem jest IQ Marketing (Poland) Sp.

Bardziej szczegółowo

Regulamin Konkursu Bezpieczny esklep

Regulamin Konkursu Bezpieczny esklep Regulamin Konkursu Bezpieczny esklep Niniejszy Regulamin określa warunki, na jakich odbywa się III edycja konkursu Bezpieczny esklep (zwany dalej: Konkursem ), którego celem jest promowanie stosowania

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONKURSU Wyjątkowe święta to Twoja zasługa! 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE

REGULAMIN KONKURSU Wyjątkowe święta to Twoja zasługa! 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE REGULAMIN KONKURSU Wyjątkowe święta to Twoja zasługa! 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1.1. Konkurs nosi nazwę Wyjątkowe święta to Twoja zasługa! i jest organizowany przez Organizatora, w terminie i na zasadach

Bardziej szczegółowo