Endokrynologia Pediatryczna Pediatric Endocrinology

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Endokrynologia Pediatryczna Pediatric Endocrinology"

Transkrypt

1 Vol. 2/2003 Nr 3(4) Endokrynologia Pediatryczna Pediatric Endocrinology Ewolucja testu stymulacyjnego z sugestia nowej wersji testu Evolution of stimulation test the suggestion of a new version Piotr Fichna 1-24 Klinika Endokrynologii i Diabetologii Wieku Rozwojowego, Akademia Medyczna im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu Adres do korespondencji: dr med. Piotr Fichna, Klinika Endokrynologii i Diabetologii Wieku Rozwojowego Akademii Medycznej im. Karola Marcinkowskiego, ul. Szpitalna 27/33, Poznań, Słowa kluczowe: dwufazowy test z, patologie kory nadnerczy Key words: biphasic test, adrenal cortex pathologies STRESZCZENIE/ABSTRACT Wstęp. Przy wprowadzaniu do badań czynnościowych oraz do terapii syntetycznego analogu początkowo stosowano klasyczny test stymulacyjny oparty na jednorazowej dawce 250 μg podawanej dożylnie. Równolegle nadal akceptowano wcześniejszą metodę oceny czynności osi podwzgórzowo-przysadkowo-nadnerczowej w postaci testu insulinowego, prowokującego kontrolowaną hipoglikemię. Stosowano też przewlekłe wlewy dożylne w długim czasie i w dużych dawkach do oceny wtórnych niedoczynności kory nadnerczy. Od początku lat 90. XX wieku promowano test z podaniem 1 μg iv. i oceną wyrzutu kortyzolu w 0 i 30 minucie. Metoda. Zaproponowano nową wersję testu stymulacyjnego o charakterze dwufazowym: wpierw iniekcja 1 μg, a po 30 minutach stały wlew 50 μg przez następne 90 minut. Ocena kortyzolemii, ew. innych kortykosteroidów we krwi co 30 minut, do 150 minuty. Cały test poprzedzony jest oddaniem moczu z diurezy nocnej i powiązany z jego 7-godzinną zbiórką do oznaczenia kortyzolu oraz jego metabolitów. Wyniki. Przytoczono przykłady różnych patologii korowo-nadnerczowych oraz zestawienie wyników badań dla grupy dziewcząt kontrolnych i chorych na cukrzycę typu 1. Uzyskane wyniki odpowiadały charakterowi chorób nadnerczy i ukazywały indywidualne zróżnicowanie pacjentów. Zastosowanie testu do porównania grup z cukrzycą i kontrolnej ujawniło stan subklinicznej nadczynności kory nadnerczy w cukrzycy typu 1. Badania kortyzolu we krwi i w moczu oraz cechy jego metabolizmu do kortyzonu a także tetrahydro-pochodnych obu steroidów w porównywanych grupach dziewcząt ujawniły spójny zestaw wyników. Uznano bardzo dużą przydatność powiązania dwufazowego, miniinfuzyjnego testu stymulacyjnego z ze zbiórką moczu do oceny sekrecji, metabolizmu i wydalania kortyzolu oraz jego metabolitów. Wnioski. W odróżnieniu od wcześniejszych wersji badań czynnościowych kory nadnerczy, test jest: 1) bezpieczny, 2) rozróżnia efekt szybki i krótkotrwały od przedłużonego, 3) nadaje się do oceny nie tylko słabszej, ale też wzmożonej reaktywności kory nadnerczy oraz 4) równowagi między sekrecją a metabolizmem i wydalaniem steroidów. Test ma zastosowanie praktyczne i do szczególnych celów badawczych. Vol. 2/2003, Nr 3(4) 41

2 Praca oryginalna Endokrynol. Ped., 2/2003;3(4):41-48 Introduction. In the past, synthetic analog of corticotrophin was established for functional tests as the single intravenous dose of 250 μg. The parallel acceptance for insulin test was maintained as previous golden standard for evaluation hypothalamic-pituitary-adrenal axis. The prolonged iv. infusions with in great doses have been applied for evaluation of secondary adrenal insufficiency. With beginning of 90s has started promotion of 1 μg iv. stimulation test and cortisol output was estimated at 0 and 30 minute. Methods. It was reason to suggest a new version of biphasic stimulation test: at first 1 μg iv. injection was performed and after next 30 min. it was followed by 50 μg steady infusion lasting 90 min. (up to 120 min.). Cortisol and/or other steroids were estimated in the blood by 30 min. intervals and finished on 150 min. Urine collection for evaluation of excreted cortisol and its metabolites may be realized for 7 hours, starting with the test beginning. Results. Several examples of different adrenocortical pathologies as well as the comparison between control group and type 1 diabetic group of girls after proposed new version of test were presented. The results were appropriate to disorders which were diagnosed previously and an individual characteristic of patients was revealed. The subclinical hypercortisolism due to adrenal cortex hyper-responsiveness to ACTH was found in diabetic girls. Blood and urine cortisol, its conversion to cortisone and their tetrahydro-metabolites were very coherent in both investigated groups of girls. So, it was found as very useful to perform the parallel stimulation test and short urine collection for combined evaluation of secretion, metabolism and excretion of corticosteroids. Conclusions. Despite of previous tests, suggested new version is: 1) safety, 2) discriminating very rapid short effect and prolonged ACTH action, 3) revealing not only insufficient but exaggerated function of adrenal cortex as well and 4) presenting the balance of secretion, metabolism and excretion of corticosteroids. Such a characteristic seems to be useful when applied for sophisticated investigations as well as for practical diagnostic procedures. Przy wprowadzaniu do badań czynnościowych oraz do terapii syntetycznego analogu ACTH pod postacią jego fragmentu zbudowanego z pierwszych 24 aminokwasów cząsteczki naturalnej (tetracosactide;, najczęściej znany pod nazwami firmowymi Synacthen oraz Cortrosyn) ustalono model krótkiego testu stymulacyjnego oparty na jednorazowej dawce 250 μg preparatu podanego dożylnie, ewentualnie domięśniowo. Efekty stymulacji badano zwykle oznaczeniami wzrastających stężeń kortyzolu, a często równolegle oceniano stężenia 17αOH-progesteronu, co czyniono w 0, 30 oraz 60 minucie testu. W przeszłości stosowano też alternatywnie testy infuzyjne z podawanym w dawce 500 µg w 500 ml soli fizjologicznej w ciągu 6-8 godzin, a nawet podając go w sposób ciągły przez 2 doby, na każde kolejne 12 godzin po 400 µg syntetycznego ACTH w 500ml 0,9% NaCl [1]. Miały one służyć uwidocznieniu opóźnionej, ale odpowiednio wysokiej, steroidowej odpowiedzi wydzielniczej w przypadkach wtórnych niewydolności kory nadnerczy. Testy te nie upowszechniły się u dzieci ze względu na podnoszone ryzyko komplikacji dla chorych z pierwotną niewydolnością gruczołów [2]. Uderza jedna wspólna cecha kolejnych wariantów testów stymulacyjnych: nastawienie na potwierdzenie lub wykluczenie różnych form niedoczynności kory nadnerczy. Testy te nigdy nie zmierzały do wykazania ewentualnie wzmożonej reaktywności na ACTH. Przy takim założeniu dawka stosowanego musiała być dostatecznie duża, aby nie podejrzewać, że brak reaktywności nadnerczy był skutkiem zbyt słabej stymulacji. Takie podejście utrzymywało się do początku lat 90. W czasie tym obowiązywał złoty standard, względem którego porównywano test stymulacyjny z Synacthenem, a mianowicie test tolerancji insuliny z najczęściej stosowaną dawką wyjściową 0,1 IU/kg masy ciała pacjenta i oczekiwanym 50% spadkiem glikemii. Niejednokrotnie okazywało się jednak, że test ten był niebezpieczny zwłaszcza dla pacjentów z niewydolnością systemu hormonów kontrregulacyjnych wobec insuliny, u dzieci małych, również u ludzi w wieku bardzo zaawansowanym, a także można było wątpić w jego przydatność u chorych na cukrzycę. W tym ostatnim przypadku test kłócił się z regułami diabetologicznymi, wg których nie należy prowokować hipoglikemii oraz mógł spotykać się z niezwykle zindywidualizowaną reaktywnością chorych z cukrzycą na hipoglikemię. Od roku 1991 zaczęły się pojawiać doniesienia kwestionujące potrzebę stosowania nadmiernie wysokich dawek w testach stymulacyjnych [3, 4]. Ukazujące równoważność efektów dawek bardzo małych, zwłaszcza 1 μg w pojedynczej iniekcji, z dawką klasyczną 250 μg oraz z testem insulinowym [2, 5]. Wskazywały one na 30 minutę testu jako szczególnie dogodny moment oceny, gdyż wtedy wszystkie trzy formy testu stymulacyjnego były sobie najbliższe w zakresie wzrostu kortyzolemii [6]. Sugestie te, zrozumiałe, jeżeli chciano wyeksponować zalety dawki 1 μg, równocześnie nasuwały pytanie, czy taki test jest w stanie 42

3 P. Fichna Ewolucja testu stymulacyjnego z odpowiednio szeroko scharakteryzować stan czynnościowy kory nadnerczy. Z jednej strony wątpliwości budzi krótki czas (30 minut) oceny odpowiedzi sekrecyjnej w formie wyrzutu kortyzolu do krążenia. Można go na pewno odnieść do czasu półtrwania we krwi (ok. 5 minut) [7], a jednocześnie uznać, że po szczytowej wartości kortyzolemii, obserwowanej między 20 a 40 minutą testu [6], później następował jej spadek. Z drugiej strony ta krótkość obserwacji w połączeniu z minimalną dawką analogu ACTH ma ukazywać, że taka stymulacja uwydatnia jedynie wcześniejszą gotowość kory nadnerczy do sekrecji kortykosteroidów. Ten sposób interpretacji wydaje się być najważniejszym argumentem za stosowaniem testu 1 μg, a niektórzy autorzy właśnie dlatego uznali tę formę stymulacji za użyteczną w ocenie nie tylko kory nadnerczy, ale pośrednio także sprawności obszaru podwzgórzowo-przysadkowego w relacji do nadnerczy [8, 9]. Mimo wszystko prace sięgające 2002 roku stale widzą krótki test stymulacyjny z 1 μg jako instrument do oceny niewydolności kory nadnerczy. Co z oceną czynności wzmożonej: czy wystarczy stwierdzenie większego stężenia podstawowego kortyzolu we krwi, czy może wskazane są też testy stymulacyjne? Przy okazji badań nad równowagą kortyzolową u dzieci i młodzieży z cukrzycą typu 1. autor stwierdził, że spodziewa się wzmożonej reaktywności kory nadnerczy na ACTH i niewykluczone, że istotny udział może mieć tu dłuższy czas działania stymulacji, który pozwoli na zmianę biosyntezy białek w komórkach korowo-nadnerczowych, a także na zmodyfikowanie eliminacji kortyzolu z krążenia. Rozważano sposób badania pacjentów, którzy mieliby być poddani takiej ocenie. Niewątpliwie test z małą dawką Synacthenu pozwoliłby ujawnić sytuację zastaną, zanim zmieni ją ingerencja samego badania w równowagę hormonalną pacjenta. Jednocześnie dla zróżnicowania stanu wolnego od cukrzycy i wpływu cukrzycy typu 1. na oś podwzgórzowo-przysadkowo-nadnerczową użyteczny wydał się krótkotrwały, równomierny dożylny wlew z zachowaniem relatywnie niewielkiej dawki. Ponieważ dłuższa stymulacja pozwala osiągnąć finalnie większe wzrosty kortyzolemii, ale nie musi to następować równomiernie, konsekwentnie wprowadzono więcej czasowych punktów oceny jej wyników. Już dawne prace doświadczalne zwróciły uwagę na fakt, że w pierwszych 30 minutach stymulacji wysokie dawki, podawane szczurom dootrzewnowo, nie odgrywają roli dla wyzwolenia maksymalnej odpowiedzi w formie sekrecji steroidów, gdyż ten sam efekt wywołują dawki wielokrotnie niższe [10]. Zauważono też dwufazowość reaktywności kory nadnerczy, gdyż wielkość sekrecji steroidów po 30 minucie zależała już od dawki ACTH. Z drugiej strony nawet zastosowane wysokie stężenia w stacjonarnej inkubacji izolowanych komórek kory nadnerczy, po uzyskaniu maksymalnego efektu steroidogennego (ok. 90 minuty), osiągały stabilizację [11, 12] lub nawet w warunkach przepływu medium obniżenie stężeń steroidów [13]. Widać w tych opisach badań eksperymentalnych duże podobieństwo do obserwacji czynionych w ostatnim dziesięcioleciu w pracach rekomendujących dawkę bardzo niską (1 μg) zamiast wysokiej (250 μg). Stanowią one także uzasadnienie do analizowania przedłużonego efektu w testach u ludzi bez forsowania dawek wysokich [13], co z kolei wspiera ideę testu aktualnie zaproponowanego. Efektem każdej skutecznej stymulacji kory nadnerczy jest wzrost stężeń kortyzolu we krwi. W warunkach takich steroid ten zwiększa przede wszystkim jego wolną pulę w krążeniu, a więc odpowiedzialną za efekty biologiczne, ale także tę, która jednocześnie podlega metabolicznej degradacji i wydalaniu. Uznano to za okoliczność sprzyjającą także równoczesnej ocenie sekrecji, metabolizmu oraz wydalania z moczem samego kortyzolu i jego metabolitów. Na podstawie wymienionych przesłanek zaproponowano nową wersję relatywnie krótkiego testu stymulacyjnego z, którą można określić jako test dwufazowy i miniinfuzyjny, połączony z krótką zbiórką moczu celem oceny metabolizmu i wydalania kortykosteroidów. Opis testu Pacjenci mieli ustalone 2 kontakty z żyłą wieczorem dnia poprzedzającego, aby zminimalizować okoliczności stresowe w trakcie, a zwłaszcza na początku testu. Badanie rozpoczynało się we wczesnych godzinach rannych (ok. 7.00). Pacjenci zaraz po obudzeniu oddawali mocz z diurezy nocnej (następne porcje moczu włączano już do zbiórki towarzyszącej testowi), a potem pozostawali w pozycji leżącej przez 150 minut trwania testu stymulacyjnego z (Synacthen firmy Novartis). W czasie 0 minuty podawano, w pojedynczej iniekcji 1 µg Synacthenu iv., a od 30 do 120 minuty następował 43

4 Praca oryginalna Endokrynol. Ped., 2/2003;3(4):41-48 równomierny, dożylny wlew dawki 50 µg Synacthenu w objętości 50 ml 0,9% NaCl. Krew do oznaczeń glikemii oraz badań hormonalnych (kortyzol i 17αOH-progesteron) pobierano w odstępach 30 minut z kontaktu żylnego innego niż prowadzone wlewy. Próbki krwi od ich uzyskania do czasu oddzielenia surowicy były przetrzymywane w łaźni wodno-lodowej, a następnie po odwirowaniu (wirówka z chłodzeniem +4ºC) surowice rozdzielano na właściwe porcje i zamrażano (-22ºC) do czasu wykonania oznaczeń. Po ukończeniu stymulacji ACTH pacjenci już nie leżeli, mogli chodzić. Wszyscy badani, od chwili następującej po porannej mikcji, która bezpośrednio poprzedziła początek testu stymulacyjnego, prowadzili 7-godzinną zbiórkę moczu (trwała do ok ). W czasie zbiórki mocz przechowywano w lodówce (temp. 2-8ºC, maksymalnie do 4 godzin). Zaraz po jej ukończeniu mierzono objętość moczu, oddzielano próbkę do dalszych badań i do momentu wykonania oznaczeń przechowywano ją w temperaturze -22ºC. W czasie bezpośrednio poprzedzającym test, a zwłaszcza w trakcie jego przebiegu, można zmieniać warunki obserwacji, jeżeli prowadzane są szczególne badania. W przytoczonym przykładzie pacjentów z cukrzycą typu 1., na czas testu modyfikowano podaż insuliny oraz glikemię w celu przeprowadzenia zaplanowanych obserwacji. Ocena kortyzolemii Rycina 1 schematycznie ukazuje różne warianty oceny pola powierzchni pod krzywą (AUC) kortyzolemii obserwowanej podczas testu stymulacyjnego z w jego nowej wersji. AUC jest ekstrapolowaniem na cały czas obserwacji wartości punktowych oznaczeń steroidu w surowicy. Można prowadzić też analizę wybranych fragmentów pola pod krzywą. Ten sposób analizowania wyników pozwala dostrzec rozróżnienia na część podstawową i dodaną pola całkowitego, na fragmenty pola całkowitego oraz fragmenty dodane w każdym odcinku czasu i porównywać ich dynamikę wzrostów. Taka ocena wydaje się mieć znaczenie bardziej poznawcze niż praktyczno-diagnostyczne. Dla potrzeb diagnostycznych wystarcza zestawienie wartości kortyzolemii lub innych steroidów wg czasów pobrania próbek krwi do oznaczeń. Wykonano zaproponowane wersje testów u pacjentów obarczonych różnego rodzaju patologią kory nadnerczy, a niektóre wyniki zestawiono w tabeli 1. Ciekawą obserwacją jest stwierdzenie, że po podaniu samego fizjologicznego roztworu soli, bez Synacthenu, nie tylko nie wzrasta, ale wręcz obniża się wartość kortyzolemii w ciągu następnych 2 I = całkowite pole pod krzywą kortyzolemii w przedziale czasowym min. II = pole pod krzywą kortyzolemii pochodne wyjściowego stężenia kortyzolu w surowicy (w 0 min.) i rozciągnięte na cały czas trwania testu (do 150 min.). III = pole dodane (netto) pod krzywą kortyzolemii, wskazujące na stały jej przyrost ponad stężenie wyjściowe w czasie trwania testu z Synacthenem (0-150 min.). Symbole literowe (A, B, C, D, E) wskazują na poszczególne, 30-minutowe segmenty całkowitego pola pod krzywą kortyzolemii (łącznie: podstawa i pola dodane netto). Fragmenty pola dodanego, oznaczone cyframi arabskimi wskazują na te obszary pod krzywą kortyzolemii, które są miarą przyrostów netto w każdych 30 minutach testu. Ryc. 1. Schemat analizy pola pod krzyw (AUC) kortyzolemii w przebiegu dwufazowego testu stymulacyjnego z u dziewcząt i chłopców z cukrzycą oraz z grup kontrolnych 44

5 P. Fichna Ewolucja testu stymulacyjnego z Tabela 1. Stężenia kortyzolu (nmol/l) w surowicy badane w kolejnych przedziałach czasowych dwufazowego (1 µg + 50 µg), miniinfuzyjnego testu stymulacyjnego z (Synacthen) u pacjentów o różnym stanie czynnościowym kory nadnerczy Pacjenci 0 min. 30 min. 60 min. 90 min. 120 min. 150 min. Testy wykonane bez podania Synacthenu Pacjentki z grupy kontrolnej (n = 25)* Pacjentki z cukrzycą typu 1 (n = 24)* Chorzy z pierwotną niedoczynnością kory nadnerczy (X-ALD) Wtórne, przysadkowe niedoczynności kory nadnerczy a) b) ± ± ± ± ± ± ± ± ± ± ± ± 263 a) b) c) d) a) b) Późne, łagodne postacie wrodzonego przerostu nadnerczy; 17αOH-progesteron w nawiasach (nmol/l) # a) 508 (4,8) b) 505 (12,4) 599 (13,9) 734 (13,6) 582 (14,8) 524 (14,8) 662 (13,0) 704 (17,0) 637 (12,4) 601 (17,0) 587 (20,3) 670 (16,7) Dla wyróżnienia indywidualnych pacjentów w grupach, przypisano im litery przy wartościach stężenia kortyzolu w czasie 0 min.; * wartości w grupie podano jako średnie ± SD; # patologiczne wyniki 17αOH-progesteronu (> 15,15 nmol/l) podkreślono. godzin. Może to być skutkiem warunków, w jakich test przeprowadzano. Zarazem nie można wykluczyć, że niewielki stres jest również czynnikiem nasilającym eliminację kortyzolu z krążenia. Podobne efekty można czasem zauważyć przy stymulacji hcrh, kiedy po upływie krótkiego czasu stymulacji kortyzolemia początkowo wzrasta, aby następnie zmniejszyć się do wartości p o n i ż e j wyjściowych [14, 15]. Zjawisko takie nie daje się zauważyć przy stosowaniu ocrh [16], lub większych dawek jednorazowych lub wlewów, co zdaje się mieć związek z wielkością i/lub czasem trwania stymulacji przez kortykotropinę. W tabeli 1 uwidoczniono różnice w stężeniach kortyzolu u pacjentek tworzących grupę kontrolną, bez żadnych zaburzeń w osi podwzgórze-przysadka-nadnercza, oraz odpowiednią wiekowo grupę dziewcząt chorujących na cukrzycę typu 1., w której też nie oczekiwano patologii w tej samej części układu dokrewnego. Dane te zaczerpnięto z innych, szerszych badań, nieprzytaczanych tu w całości a wskazujących na wzmożoną reaktywność kory nadnerczy u dzieci i młodzieży z cukrzycą typu 1. W badaniach tych nie stwierdzono upośledzenia metabolizmu lub wydalania z moczem steroidów w grupie chorujących na cukrzycę, stąd przytoczony efekt odzwierciedla faktyczne różnice w sekrecji, potwierdzane też w ocenie statystycznej zarówno dla bezpośrednich oznaczeń kortyzolemii, jak i po uwzględnieniu AUC. Można przypuszczać, że w przypadku pacjentów z cukrzycą typu 1. zachodzi sytuacja subklinicznej nadczynności kory nadnerczy (opis dokładniejszy w równolegle przedstawionym opracowaniu w ramach tego samego zeszytu). Kolejne szeregi wyników w tabeli 1 ukazują różne formy niewydolności korowo-nadnerczowej. Grupa chorych na adrenoleukodystrofię (X-ALD) charakteryzuje się sztywnymi profilami stymulacji przez, które na zróżnicowanym poziomie (od dolnych obszarów normy po krańcowo niskie kortyzolemie) w ciągu całego testu nie demonstruje żadnej odpowiedzi. Wtórne przysadkowe niewydolności nadnerczy reagują wzrostem kortyzolemii w sposób zindywidualizowany, co do czasu reakcji oraz jej wielkości. Podobnie, w sposób osobniczo zmienny, zauważa się różną odpowiedź sekrecyjną pacjentów z późną, łagodną postacią wrodzonego 45

6 Praca oryginalna przerostu nadnerczy. Uwidacznia się to we wzroście stężeń kortyzolu i 17αOH-progesteronu. Warto zauważyć, że poprzestanie na podaniu dawki 1 μg Synacthenu nie potwierdziłoby rozpoznania w przytoczonych przypadkach. Ocena steroidów w moczu Zaplanowanie skojarzenia testu stymulacyjnego z ze zbiórką moczu do oznaczania wydalanych kortykosteroidów wymagało dobrania ram czasowych obserwacji. Przyjęto założenie, że to właśnie czas następujący w trakcie i bezpośrednio po stymulacji kory nadnerczy sprzyja takiej ocenie, ze względu na zwiększoną obecność wolnej formy kortyzolu we krwi. Można oczekiwać wtedy dobrych warunków do nasilenia metabolizmu i wydalania metabolitów kortyzolu z moczem. Arbitralnie wyznaczono czas zbiórki moczu na 7 godzin, licząc od początku testu, ale kierowano się następującymi przesłankami: a) czas prowadzenia dożylnego wlewu kończył się wraz ze 120 minutą testu, a był to czas narastania kortyzolemii wskutek stymulacji steroidogenezy; b) można spodziewać się, wg obserwacji testów z pojedynczą iniekcją klasycznej dawki Synacthenu, że po ukończeniu wlewu, jeszcze przez 60 minut będzie mogło narastać, a przynajmniej utrzymywać się jako stabilnie podwyższone (zapewne aż przez ok. 120 minut), stężenie kortyzolu we krwi; c) wg pojedynczych obserwacji w trakcie testów bez podania Synacthenu, można przypuszczać, że sukcesywne obniżanie kortyzolemii wskutek metabolizmu oraz wydalania steroidu zajmie też do 120 minut, licząc od wartości szczytowych; d) wg takiej kalkulacji zostało zajęte około 6 godzin na zwiększanie kortyzolemii oraz na jednoczesne i trwające po stymulacji eliminowanie kortykosteroidów z organizmu w drodze ich metabolizmu oraz wydalania z moczem. Suma tak rozliczonego czasu jest w pewnej zbliżonej relacji do kilkukrotnie odmierzonej wartości okresu półtrwania kortyzolu we krwi. O przyjęciu 7-godzinnego czasu zbiórki moczu zdecydował pewien rodzaj spekulacji. Dotychczas takich skojarzonych krótkich testów stymulacyjnych, przy stosowaniu niskich dawek, z jednoczesną oceną metabolizmu i wydalania kortyzolu w tak krótkim czasie, nie opisywano. Sposób pomiarów zawartości steroidów w moczu jest kwestią wyboru i możliwości technicznych. Autor w swoich badaniach posługiwał się wysokosprawną chromatografią cieczową (HPLC), jednak Endokrynol. Ped., 2/2003;3(4):41-48 można korzystać z metod bardziej wyrafinowanych, np. skojarzenia HPLC lub częściej chromatografii gazowej oraz spektrofotometrii masowej. We wspomnianych już, szerszych badaniach nad równowagą kortyzolową u dzieci oraz młodzieży z cukrzycą [15] stwierdzono, że wydalanie kortyzolu z moczem, uzyskanym podczas 7-godzinnych zbiórek rozpoczętych wraz ze stosowanym tu modelem testu, jest proporcjonalne statystycznie istotna korelacja dodatnia do pola powierzchni pod krzywą kortyzolemii obserwowanej podczas stymulacji przez. Stwierdzono też, że w badanych grupach dzieci i młodzieży (kontrolnych i z cukrzycą) ilości wydalanego z moczem kortyzonu są także w statystycznie istotnej, dodatniej korelacji względem wartości AUC kortyzolemii podczas testu, a oprócz tego w szczególnie mocno wyrażonej korelacji (r nawet > +0,900) wobec objętości moczu. Ta ostatnia obserwacja jest niezwykle ważna, gdyż przy wykluczeniu braku różnic w tkankowej interkonwersji: kortyzol D kortyzon, sugeruje wyraźnie znaczący efekt nerkowej aktywności dehydrogenazy 11βOH-steroidowej typu 2. [17], rzutujący na obserwowane wyniki. Jest to nie tylko ważny element oceny np. w ramach proporcji kortyzol/kortyzon w moczu, ale także element maskujący relacje ilościowe kortyzol kortyzon w innych tkankach organizmu, gdzie istnieje aktywność dehydrogenazy 11βOH-steroidowej typu 2. lub typu 1. W przytoczonych tu badaniach nad wpływem cukrzycy typu 1. na wydalanie kortykosteroidów nie znaleziono zmiany w powstawaniu oraz wydalaniu tetrahydropochodnych kortyzolu i kortyzonu wskutek tej choroby, mimo większych stężeń kortyzolu i kortyzonu w moczu czy samego kortyzolu we krwi u badanych chorych niż u pacjentów kontrolnych. Wydaje się, że określenia: test dwufazowy i miniinfuzyjny, z racji zróżnicowania dwóch fragmentów badania oraz przez wzgląd na użycie małej dawki w rzeczywiście krótkim wlewie dożylnym, dobrze charakteryzują istotę tego rodzaju próby czynnościowej. Terminologia ta nie oddaje innej zalety zaproponowanego testu, a mianowicie możliwości (nie jest to konieczność) skojarzenia go ze zbiórką moczu dla jednoczesnej oceny nie tylko wielkości wydalania kortyzolu, ale też jego relacji do metabolitów. Rozwiązanie takie pozwala podczas jednego badania ocenić odpowiedź sekrecyjną nadnerczy na stymulację, jak również scharakteryzować możliwości metaboliczne pacjenta odzwierciedlone profilem steroidów w moczu. 46

7 P. Fichna Ewolucja testu stymulacyjnego z Od testów z ACTH najczęściej oczekuje się odpowiedzi na pytanie, czy nadnercza mają normalną, czy też osłabioną reaktywność na stymulację [18, 19], ewentualnie czy kortyzolemia jest sztywno niezmienna, czyli inaczej, czy brak dodatkowej reakcji. To, co można zauważyć w proponowanym teście, wskazuje także na możliwość oceny czynności wygórowanej. W tym celu starano się, aby dawki Synacthenu były bardzo niskie i aby można za jednym badaniem ocenić, niejako odrębnie, różne fazy reakcji nadnerczy. Czyni to z zaproponowanego testu czułe narzędzie do badań o charakterze poznawczym, ale przydatne także w praktyce diagnostycznej. Zaobserwowane w badaniach u pacjentów cukrzycowych dodatnie korelacje między polem pod krzywą kortyzolemii podczas testu stymulacyjnego a wydalaniem kortyzolu z moczem, jak również w sposób pochodny od kortyzolemii, obserwowane wzrosty wydalania kortyzonu lub zwiększenie proporcji kortyzol/kortyzon w moczu, wskazują na spójność zjawisk sekrecji, metabolizmu i wydalania steroidów w ramach zaproponowanego modelu diagnostycznego, co w sposób oczywisty podnosi jego wiarygodność. PIŚMIENNICTWO/REFERENCES [1] Rose L.I., Williams G.H., Jagger P.I., Lauler D.P.: The 48 hour adrenocorticotropin infusion test for adrenocortical insufficiency. Ann. Intern. Med., 1970:38, [2] Forest M.G.: Adrenal function tests. [w:] Diagnostics of Endocrine Function in Children and Adolescents. 2 nd revised and expanded edition. Red. Ranke M.B., Johann Ambrosius Barth Edition J&J, Heidelberg-Leipzig 1996, [3] Crowley S., Hindmarsh P.C., Honour J.W., Brook C.G.D.: Reproducibility of cortisol response to stimulation with a low dose of ACTH(1-24): the effect of basal cortisol levels and comparison of low-dose with high-dose secretory dynamics. J. Endocrinol., 1993:136 (1), [4] Dickstein G., Shechner C., Nicholson W.E. et al.: Adrenocorticotropin stimulation test: effects of basal cortisol level, time of day, and suggested new sensitive low dose test. J. Clin. Endocrinol. Metab., 1991:72 (4), [5] Rasmunson S., Olsson T., Hagg E.: A low dose ACTH test to assess the function of the hypothalamic-pituitary-adrenal axis. Clin. Endocrinol. (Oxf.), 1996:44 (2), [6] Nye E.J., Grice J.E., Hockings G.I. et al.: Comparison of adrenocorticotropin (ACTH) stimulation tests and insulin hypoglycemia in normal humans: low dose, standard high dose, and 8-hour ACTH-(1-24) infusion tests. J. Clin. Endocrinol. Metab., 1999:84 (10), [7] Darmon P., Dadoun F., Frachebois C. et al.: On the meaning of low-dose ACTH(1-24) tests to assess functionality of the hypothalamic-pituitary-adrenal axis. Eur. J. Endocrinol., 1999:140, [8] Ambrosi B., Barbetta L., Re T. et al.: The one microgram adrenocorticotropin test in the asessment of hypothalamic-pituitaryadrenal function. Eur. J. Endocrinol., 1998:139 (6), [9] Tordjman K., Jaffe A., Trostanetsky Y. et al: Low-dose (1 microgram) adrenocorticotrophin (ACTH) stimulation as a screening test for impaired hypothalamo-pituitary-adrenal axis function: sensitivity, specificity and accuracy in comparison with the highdose (250 microgram) test. Clin. Endocrinol. (Oxf.), 2000:52 (5), [10] Cam G.R., Basett J.R.: Release of corticosterone from the rat adrenal cortex in response to administration of (1-24) adrenocorticotrophin. J. Endocr., 1983:98, [11] Haning R., Tait S.A.S., Tait J.F.: In vitro effects of ACTH, angiotensins, serotonin and potassium on output and conversion of corticosterone to aldosterone by isolated adrenal cells. Endocrinology, 1970:87, [12] Lowry P.J., McMartin C., Peters J.: Properties of a simplified bioassay for adrenocorticotrophic activity using the steroidogenic response of isolated adrenal cells. J. Endocr., 1973:59, [13] Falke H.E., Degenhart H.J., Abeln G.J.A. et al.: Studies on isolated rat adrenal cells I. Continuous flow and batch incubations. Acta Endocrinol., 1975:78, [14] Ghizzoni L., Vanelli M., Virdis R. et al.: Adrenal steroids and adrenocorticotropin responses to human corticotropin-releasing hormone stimulation test in adolescents with type I diabetes mellitus. Metabolism, 1993:42 (9), [15] Fichna P.: Kortyzol w cukrzycy typu 1 u dzieci i młodzieży zmieniona równowaga hormonalna. Endokrynologia Pediatryczna, 2003:2, (w tym samy zeszycie) [16] Coiro V., Volpi R., Capretti L.: Low-dose ovine corticotropin-releasing hormone stimulation test in diabetes mellitus with or without neuropathy. Metabolism, 1995,44 (4),

8 Praca oryginalna Endokrynol. Ped., 2/2003;3(4):41-48 [17] Thekkepat C., Sandeep., Walker B.R.: Pathophysiology of modulation of local glucocorticoid levels by 11β-hydroxysteroid dehydrogenases. Trends Endocrinol. Metab., 2001:12 (10), [18] Kaplan F.J., Levitt N.S., Soule S.G.: Primary hypoadrenalism assessed by the 1 microg ACTH test in hospitalized patients with active pulmonary tuberculosis. QJM 2000:93 (9), [19] Laureti S., Arvat E., Candeloro P. et al.: Low dose (1 μg) ACTH test in the evaluation of adrenal dysfunction in pre-clinical Addison s disease. Clin. Endocrinol., 2000:53,

Pierwotny aldosteronizm jako problem częsty i ważny: praktyczny przewodnik diagnostyki i leczenia

Pierwotny aldosteronizm jako problem częsty i ważny: praktyczny przewodnik diagnostyki i leczenia Szkolenie podyplomowe/postgraduate education Endokrynologia Polska/Polish Journal of Endocrinology Tom/Volume 63; Numer/Number 4/2012 ISSN 0423 104X Pierwotny aldosteronizm jako problem częsty i ważny:

Bardziej szczegółowo

Wydzielanie parathormonu stymulowane doustnym obciążeniem fosforanem sodowym u chorych na cukrzycę typu 2 z nadciśnieniem tętniczym

Wydzielanie parathormonu stymulowane doustnym obciążeniem fosforanem sodowym u chorych na cukrzycę typu 2 z nadciśnieniem tętniczym /ORIGINAL PAPERS Endokrynologia Polska/Polish Journal of Endocrinology Tom/Volume 60; Numer/Number 3/2009 ISSN 0423 104X Wydzielanie parathormonu stymulowane doustnym obciążeniem fosforanem sodowym u chorych

Bardziej szczegółowo

Beckman Coulter 1/2014. Bliżej Ciebie LAB FORWARD

Beckman Coulter 1/2014. Bliżej Ciebie LAB FORWARD 1/2014 Beckman Coulter Bliżej Ciebie Wstęp Szanowni Państwo, W Państwa rękach znajduje się drugi numer naszego Biuletynu. Stopniowo chcielibyśmy, we współpracy z Państwem, wypracować jego formułę - tak,

Bardziej szczegółowo

ZNACZENIE POŚREDNICH WYKŁADNIKÓW INSULINOOPORNOŚCI W ROZWOJU PRZEWLEKŁYCH POWIKŁAŃ CUKRZYCY TYPU 1

ZNACZENIE POŚREDNICH WYKŁADNIKÓW INSULINOOPORNOŚCI W ROZWOJU PRZEWLEKŁYCH POWIKŁAŃ CUKRZYCY TYPU 1 Katedra i Klinika Chorób Wewnętrznych i Diabetologii Wydział Lekarski II Uniwersytet Medyczny im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu Kierownik Kliniki: Prof. dr hab. Bogna Wierusz-Wysocka Aleksandra Uruska

Bardziej szczegółowo

Anestezjologia Ratownictwo Nauka Praktyka / Anaesthesiology Rescue Medicine Science Practice

Anestezjologia Ratownictwo Nauka Praktyka / Anaesthesiology Rescue Medicine Science Practice 451 Anestezjologia i Ratownictwo 2012; 6: 451-462 ARTYKUŁ POGLĄDOWY/REVIEW PAPER Otrzymano/Submitted: 14.02.2012 Poprawiono/Corrected: 26.11.2012 Zaakceptowano/Accepted: 27.11.2012 Akademia Medycyny Podstawy

Bardziej szczegółowo

rozpoznawanie i leczenie na podstawie norm stężenia testosteronu należnych dla wieku

rozpoznawanie i leczenie na podstawie norm stężenia testosteronu należnych dla wieku Seksuologia Polska 2010, 8, 1, 1 16 Copyright 2009 Via Medica, ISSN 1731 6677 P R A C A O R Y G I N A L N A Andrzej Gomuła, Michał Rabijewski, Zespół niedoboru testosteronu Zespół niedoboru testosteronu

Bardziej szczegółowo

Endokrynologia Pediatryczna Pediatric Endocrinology

Endokrynologia Pediatryczna Pediatric Endocrinology Vol. 5/2006 Nr 3(16) Endokrynologia Pediatryczna Pediatric Endocrinology Insulinoterapia u dzieci i młodzieży z cukrzycą typu 1 Insulinotherapy in children and adolescents with diabetes mellitus type 1

Bardziej szczegółowo

Pediatr Endocrinol Diabetes Metab 2014;20,2:47-54

Pediatr Endocrinol Diabetes Metab 2014;20,2:47-54 Praca oryginalna Original Paper Pediatr Endocrinol Diabetes Metab 2014;20,2:47-54 redakcja@pediatricendocrinology.pl www.pediatricendocrinology.pl www.pteidd.pl Występowanie czynników ryzyka chorób sercowo-naczyniowych

Bardziej szczegółowo

* Insulina glargine jest wytwarzana metodą rekombinacji DNA w komórkach Escherichia coli.

* Insulina glargine jest wytwarzana metodą rekombinacji DNA w komórkach Escherichia coli. PLLLY00482/07/2015 Niniejszy produkt leczniczy będzie dodatkowo monitorowany. Umożliwi to szybkie zidentyfikowanie nowych informacji o bezpieczeństwie. Osoby należące do fachowego personelu medycznego

Bardziej szczegółowo

Rola insuliny w leczeniu cukrzycy typu 2

Rola insuliny w leczeniu cukrzycy typu 2 Choroby Serca i Naczyń 2006, tom 3, nr 1, 13 17 D I A B E T O K A R D I O L O G I A Rola insuliny w leczeniu cukrzycy typu 2 Elżbieta Orłowska-Kunikowska Katedra i Klinika Nadciśnienia Tętniczego i Diabetologii

Bardziej szczegółowo

DEPRESJA I LEKI PRZECIWDEPRESYJNE

DEPRESJA I LEKI PRZECIWDEPRESYJNE DEPRESJA I LEKI PRZECIWDEPRESYJNE XXXI Zimowa Szkoła Instytutu Farmakologii PAN Kraków 2014 STRESZCZENIA WYKŁADÓW pod redakcją Mariusza Papp DEPRESJA I LEKI PRZECIWDEPRESYJNE XXXI ZIMOWA SZKOŁA INSTYTUTU

Bardziej szczegółowo

Endokrynologia Pediatryczna Pediatric Endocrinology

Endokrynologia Pediatryczna Pediatric Endocrinology Vol. 6/2007 Nr 3(20) Endokrynologia Pediatryczna Pediatric Endocrinology Zależności pomiędzy obrazem przysadki mózgowej w badaniu metodą rezonansu magnetycznego a stężeniami hormonu wzrostu w testach stymulacyjnych

Bardziej szczegółowo

Endokrynologia Pediatryczna Pediatric Endocrinology

Endokrynologia Pediatryczna Pediatric Endocrinology Vol. 2/2003 Nr 3(4) Endokrynologia Pediatryczna Pediatric Endocrinology Adrenarche praecox u 5-letniej dziewczynki z rodzinnie występującym niedoborem dehydrogenazy 3β-hydroksysteroidowej Premature adrenarche

Bardziej szczegółowo

Związek wieku pacjenta z intensywnością leczenia cukrzycy typu 2

Związek wieku pacjenta z intensywnością leczenia cukrzycy typu 2 Związek wieku pacjenta z intensywnością leczenia cukrzycy typu 2 Relationship of the patient age and intensity of type 2 diabetes treatment Andrzej Kokoszka 1, Wojciech Kot 2 1 II Klinika Psychiatryczna,

Bardziej szczegółowo

MAM CUKRZYCĘ CHCĘ URODZIĆ ZDROWE DZIECKO. wskazówki dla kobiet z cukrzycą przygotowujących się do macierzyństwa MATERIAŁ EDUKACYJNY

MAM CUKRZYCĘ CHCĘ URODZIĆ ZDROWE DZIECKO. wskazówki dla kobiet z cukrzycą przygotowujących się do macierzyństwa MATERIAŁ EDUKACYJNY MAM CUKRZYCĘ CHCĘ URODZIĆ ZDROWE DZIECKO wskazówki dla kobiet z cukrzycą przygotowujących się do macierzyństwa MATERIAŁ EDUKACYJNY Publikacja finansowana dzięki dotacji Fundacji MEDTRONIC. OPRACOWANIE:

Bardziej szczegółowo

Wpływ krioterapii ogólnoustrojowej na stężenie wybranych hormonów u zawodników wyczynowo uprawiających piłkę nożną

Wpływ krioterapii ogólnoustrojowej na stężenie wybranych hormonów u zawodników wyczynowo uprawiających piłkę nożną /ORIGINAL PAPERS Endokrynologia Polska/Polish Journal of Endocrinology Tom/Volume 58; Numer/Number 1/2007 ISSN 0423 104X Wpływ krioterapii ogólnoustrojowej na stężenie wybranych hormonów u zawodników wyczynowo

Bardziej szczegółowo

spis treści Warto wiedzieć IN VITRO EXPLORER przegląd medycyny laboratoryjnej zeszyt 1 (10) 2010

spis treści Warto wiedzieć IN VITRO EXPLORER przegląd medycyny laboratoryjnej zeszyt 1 (10) 2010 spis treści 3 Zespół metaboliczny w aspekcie zaburzeń związanych z insulinoopornością Metabolic syndrome in an aspect of insuline resistance Grażyna Sygitowicz, Dariusz Sitkiewicz 9 Grelina czyli przez

Bardziej szczegółowo

Małgorzata Abramczyk. Katedra i Zakład Farmakologii, Uniwersytet Medyczny im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu

Małgorzata Abramczyk. Katedra i Zakład Farmakologii, Uniwersytet Medyczny im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu OCENA STĘŻENIA PROINSULINY U CHORYCH NA CUKRZYCĘ TYPU 2 I CHOROBĘ NIEDOKRWIENNĄ SERCA Z UWZGLĘDNIENIEM FARMAKOLOGICZNEGO LECZENIA HIPOGLIKEMIZUJĄCEGO Małgorzata Abramczyk Katedra i Zakład Farmakologii,

Bardziej szczegółowo

ISSN 1644-8448 nakład: 1000 egz. LabForum

ISSN 1644-8448 nakład: 1000 egz. LabForum Nr 38 ISSN 1644-8448 nakład: 1000 egz. LabForum Aktualności Szanowni Państwo! Początek roku to okres szczególnie wytężonej pracy. Nie zawsze wystarcza czasu, aby dokładnie śledzić wszystkie najnowsze doniesienia

Bardziej szczegółowo

Endokrynologia Pediatryczna Pediatric Endocrinology

Endokrynologia Pediatryczna Pediatric Endocrinology Ziora K. i inni: Ocena stężeń adiponektyny hormonu tkanki tłuszczowej w surowicy krwi u dziewcząt z jadłowstrętem psychicznym Vol. 9/2010 Nr 1(30) Endokrynologia Pediatryczna Pediatric Endocrinology Ocena

Bardziej szczegółowo

Endokrynologia Pediatryczna Pediatric Endocrinology

Endokrynologia Pediatryczna Pediatric Endocrinology Vol. 2/2003 Nr 4(5) Endokrynologia Pediatryczna Pediatric Endocrinology Czynniki genetyczne i immunologiczne a ryzyko zachorowania rodzeństwa dzieci chorych na cukrzycę typu 1 Genetic and immunological

Bardziej szczegółowo

Metabolizm i funkcje testosteronu w organiźmie człowieka

Metabolizm i funkcje testosteronu w organiźmie człowieka NR 1(10) MARZEC 2005 ISSN 1733-7887 Metabolizm i funkcje testosteronu w organiźmie człowieka Hiperandrogenizm u kobiet Metabolizm i funkcje testosteronu w organiźmie człowieka Prof. dr hab. n. med. Krzysztof

Bardziej szczegółowo

ENDOKRYNOLOGIA POLSKA

ENDOKRYNOLOGIA POLSKA E P ENDOKRYNOLOGIA POLSKA POLISH JOURNAL OF ENDOCRINOLOGY ORYGINAL PAPERS / ORYGINAL PAPERS The andropause index in diagnosis and treatment of hypogonadism in aging men preliminary report Stefan Zgliczyński,

Bardziej szczegółowo

PRZEWODNIK CUKRZYCOWY DLA PIELĘGNIARKI I POŁOŻNEJ MATERIAŁ EDUKACYJNY

PRZEWODNIK CUKRZYCOWY DLA PIELĘGNIARKI I POŁOŻNEJ MATERIAŁ EDUKACYJNY PRZEWODNIK CUKRZYCOWY DLA PIELĘGNIARKI I POŁOŻNEJ MATERIAŁ EDUKACYJNY Publikacja finansowana dzięki dotacji Fundacji MEDTRONIC OPRACOWANIE: Prof. nadz. dr hab. med. Katarzyna Cypryk Klinika Diabetologii

Bardziej szczegółowo

Rok założenia 1862 9-1 0 1 9 9 3

Rok założenia 1862 9-1 0 1 9 9 3 ORGAN TOWARZYSTWA LEKARSKIEGO KRAKOWSKIEGO ODDZIAŁU PTL Rok założenia 1862 9-1 0 1 9 9 3 PRZEG. LEK. 1993 TOM 50 (9/10). P R L K A W 50 (9/10) PL ISNN 00332240 ISOLIPAN* DEXFENFLURAMINE MIĘDZYNARODOWE

Bardziej szczegółowo

Metformina skuteczność, bezpieczeństwo i optymalne dawki w leczeniu cukrzycy typu 2

Metformina skuteczność, bezpieczeństwo i optymalne dawki w leczeniu cukrzycy typu 2 49 Metformina skuteczność, bezpieczeństwo i optymalne dawki w leczeniu cukrzycy typu 2 Metformin the effectiveness, safety, optimal doses in the treatment of type 2 diabetes mellitus Dr n. med. Wiesława

Bardziej szczegółowo

BADANIA PRZEGLĄDOWE ZAKAŻEŃ wirusem zapalenia wątroby typu C

BADANIA PRZEGLĄDOWE ZAKAŻEŃ wirusem zapalenia wątroby typu C Nr 2 (20) Listopad 2009 ISSN 1895-5924 BADANIA PRZEGLĄDOWE ZAKAŻEŃ wirusem zapalenia wątroby typu C NGAL jako nowy marker w diagnostyce chorób nerek Walidacja metody badawczej w laboratorium medycznym

Bardziej szczegółowo

Witajcie! To już szesnaste wydanie zaleceń. Pierwsze ukazało się w 1984 roku, zatem za nami 24 lata wysiłku!

Witajcie! To już szesnaste wydanie zaleceń. Pierwsze ukazało się w 1984 roku, zatem za nami 24 lata wysiłku! Uwagi diagnostyczne i zalecenia odnośnie leczenia boreliozy choroby z Lyme i koinfekcji autorstwa doktora Josepha Burrascano (wydanie XVI, październik 2008) Witajcie! To już szesnaste wydanie zaleceń.

Bardziej szczegółowo

Levemir (insulina detemir) długo działający analog insuliny w leczeniu cukrzycy typu 2

Levemir (insulina detemir) długo działający analog insuliny w leczeniu cukrzycy typu 2 1 Wykonawca: Aestimo s.c. Marcin Kaczor, Rafał Wójcik ul. Krakowska 36/3 31-062 Kraków Tel./fax. +48 12 430 08 73 Tel. kom. 608 392 029, 728 993 999 Internet: http://www.aestimo.eu E-mail: biuro@aestimo.eu

Bardziej szczegółowo

ANEKS I CHARAKTERYSTYKA PRODUKTU LECZNICZEGO

ANEKS I CHARAKTERYSTYKA PRODUKTU LECZNICZEGO ANEKS I CHARAKTERYSTYKA PRODUKTU LECZNICZEGO 1 1. NAZWA PRODUKTU LECZNICZEGO Lantus 100 jednostek/ml, roztwór do wstrzykiwań w fiolce 2. SKŁAD JAKOŚCIOWY I ILOŚCIOWY Jeden ml zawiera 100 jednostek insuliny

Bardziej szczegółowo