UNION INTERNATIONALE MOTONAUTIQUE

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "UNION INTERNATIONALE MOTONAUTIQUE"

Transkrypt

1 U.I.M. UNION INTERNATIONALE MOTONAUTIQUE PRZEPISY WYCIGÓW W KATEGORII AQUABIKE SPORTY TECHNICZNE 2003 Stan na bazie materiałów dostpnych na dzie 15 maja 2003 Tłumaczył i opracował: dr in. Jerzy Wojewoda 1

2 2

3 Uywane skróty / Słownictwo terminów UIM Midzynarodowa Unia Motonautyczna AB. Aquabike (Skuter Wodny) Rynek wtórny czci Cz zamienna lub identyczna cz zastpujca lub uyta jako dodatkowa do czci Producenta Oryginalnego Wyposaenia Kołnierz łczcy Jest to strefa gdzie stykaj si dopasowane i zachodzce na siebie pokład (cz górna) i kadłub (dolna). Sdzia Kursowy Pomaga Sdziemu Głównemu zarzdza wycigiem i asystuje zawodnikom zatrzymanym na trasie. Najczciej zajmuje pozycj na trasie kierujc skuterem. Pokład Górna, strukturalnie cz AB umiejscowiona ponad (z włczeniem) kołnierza łczcego. DNR Did Not Race Nie Wził Udziału. Oficjalne sklasyfikowanie zgłoszonego zawodnika, który nie wystartował w zawodach, lub w wycigu po obwodzie zamknitym nie ukoczył jednego okrenia. Wtrysk paliwa Pojcie wymuszonego wepchnicia porcji paliwa do cylindra w sposób inny ni nastpuje to w ganiku. Kada jednostka napdowa, której działanie nie zaley od podcinienia w silniku bdzie uznana za jednostk z wtryskiem paliwa. Numer Identyfikacyjny Kadłuba (HIN) Niepowtarzalny numer seryjny nadany przez producenta i umieszczony na kadym AB. Kadłub Dolna cz struktury AB umiejscowiona pod (z włczeniem) dolnej czci kołnierza łczcego. MKO Midzynarodowe Kolegium Orzekajce Repasa (LCQ) Wycig ostatniej szansy. Dodatkowy wycig w zawodach po obwodzie zamknitym po zakoczeniu biegów eliminacyjnych przeprowadzony w celu uzupełnienia stawki biegu finałowego lub półfinałowego. Moto Kiedy liczba zgłosze jest mniejsza lub równa najwikszej dozwolonej liczbie AB na trasie zawodów, nie przeprowadza si biegów kwalifikacyjnych, a uywa si systemu moto. W tym celu bierze si pod uwag wyniki z dwóch lub wicej innych wycigów, aby matematycznie okreli wyniki. PN Przedstawicielstwo Narodowe uznane przez UIM jako wyłczny reprezentant w wycigach AB. 3

4 POW Producent Oryginalnego Wyposaenia (OEM) Czci POW s zdefiniowane jako te, które zostały zamontowane na kadym modelu AB w czasie jego wytworzenia. SG (OOD) Sdzia Główny KO (OC) Komitet Organizacyjny OWP Osobiste Wyposaenie Pływalnociowe (PFD) Urzdzenie zapewniajce pływalno zawodnika. KS Komisja Sdziowska Zawodnik Współzawodniczcy. ZS Zawody Specjalne Pływak Powierzchnia przewidziana do lizgania po wodzie, która moe by dołczona do boków kadłuba lub pawy. Strefa Oczekiwania Obszar przy linii startu, gdzie zawodnicy na swych AB oczekuj na ich zaplanowany wycig. Linia Startu Prosta ograniczajca, tak w sposób rzeczywisty lub wyimaginowany, oznaczajca pocztek wycigu. 4

5 SPIS TRECI 200 OGÓLNE PRZEPISY WYCIGOWE KOMISJA SDZIOWSKA ZATWIERDZENIE MISTRZOSTW UIM ZGŁOSZENIA PRZEPISY DOTYCZ CE BEZPIECZESTWA NUMERY STARTOWE NARUSZENIA PROGRAM WYCIGÓW SPOSÓB ROZEGRANIA WYCIGU TRASA, BOJE I OKR ANIE BOI ZWROTNYCH SYGNAŁY FLAGAMI START/META ZMIANY PROGRAMU ZAWODÓW I POWIADAMIANIE ZAWODNIKÓW ZAMKNITY PARK MASZYN PRZEPISY KIEROWANIA AB KLASYFIKACJA I SYSTEM PUNKTOWY ORZEKANIE DEFINICJE CIAŁA ORZEKAJ CE PROCEDURY PROTESTÓW PRZESŁUCHANIE W ROZPATRYWANIU PROTESTÓW PROCEDURA ODWOŁAWCZA KARY STYL DOWOLNY PRZEPISY TECHNICZNE ZAWODÓW KLASY SUPERSTOCK KONTROLA WYPOSAENIA TECHNICZNEGO WYPOSAENIE OSOBISTE REKORDY I OSIGNICIA PRZEPISY OGÓLNE KLASY MOG CE USTANAWIA REKORDY DEFINICJE JEDNOSTEK BAZY (TRASA) OBLICZENIE PRDKOCI WYMAGANY MARGINES PRZEKROCZENIA SILNIKI ZGŁOSZENIE ORGANIZACJI SDZIOWIE REKORDY PRDKOCI REKORDY NA DYSTANSIE REKORDY W JEDZIE GODZINNEJ REKORDY WIATA WE WSPÓŁZAWODNICTWIE CERTYFIKATY OSI GNICIA HOMOLOGACJA REKORDÓW PROTESTY PRZEPISY DOTYCZCE OCHRONY RODOWISKA UZUPEŁNIANIE PALIWA OCHRONA RODOWISKA NA TERENIE ZAWODÓW ZALECENIA DLA ORGANIZACJI MISTRZOSTW WIATA AB

6 200 OGÓLNE PRZEPISY WYCIGOWE We wszystkich przypadkach nie przewidzianych regułami midzynarodowymi właciwym organem oceniajcym w duchu przepisów jest PN. W przypadku konfliktu zasad decydujce s te, które dotycz klasy. Przepisy zawarte w tym Regulaminie powinny by cile przejte przez wszystkie Przedstawicielstwa Narodowe i stosowane na wszystkich zawodach rozgrywanych pod patronatem UIM. Wszyscy członkowie oraz personel ekip wycigowych, włczajc mechaników, obsług strefy oczekiwania, a take promotorów s uwaani za wiadomych wszystkich zasad i oczekuje si od nich przestrzegania ich przez cały czas. Wszystkie zgłoszenia podlegaj kontroli pod wzgldem technicznym i bezpieczestwa przed zawodami. Zawodnik uczestniczcy w imprezie organizowanej pod patronatem Przedstawicielstwa Narodowego nie moe mie adnych roszcze za zniszczenia albo jakiejkolwiek rekompensaty za wszelkie formy reklamy, wykorzystywania jego nazwiska, obrazu lub obrazu jego AB, ani te wykorzystania osigni kadego produktu uytego przez zawodnika w odniesieniu do uywanego przez innych współzawodniczcych. Zawody rozgrywane pod patronatem PN maj charakter współzawodnictwa, ich przeprowadzenie kontroluj sdziowie PN zgodnie z przepisami UIM, które mog by zmieniane od czasu do czasu, a Specjalne Przepisy mog zosta opublikowane na potrzeby konkretnych zawodów, na podstawie odpowiedniego porozumienia, w którym PN jest stron. Przedstawienie zgłoszenia do zawodów i wzicie udziału w jakiejkolwiek ich czci jest równoznaczne ze zgod zawodnika na podporzdkowanie si decyzjom sdziów zawodów, z wyjtkami przewidzianymi w Przepisach Ogólnych UIM i Regulaminie. Zawodnik taki uznaje równie za swój obowizek zapoznanie si z akwenem zawodów, aby stwierdzi czy jest on bezpieczny w warunkach wycigów, oraz e dobrowolnie podejmuje ryzyko i nie bdzie miał roszcze w stosunku do PN lub UIM, ich promotorów lub sdziów, osób oficjalnych lub zatrudnionych przez nich za ewentualne uszkodzenia tak AB, zawodnika i/lub zespołu obsługi. Wszyscy zawodnicy podejmuj pełn odpowiedzialno za odniesione obraenia, z włczeniem mierci i uszkodzenia własnoci, w kadej chwili kiedy znajduj si w obszarze rozgrywania wycigów, treningów lub w parku maszyn, itd., w stosunku do siebie i jakiegokolwiek innego zawodnika. Podczas przebywania na wodzie zawodnik podlega wszystkim przepisom od czasu przybycia na obszar zawodów a do ich opuszczenia. 201 KOMISJA SDZIOWSKA Zawodnik i jego zespół nie maj wstpu do obszaru przeznaczonego do wyłcznej dyspozycji Komisji Sdziowskiej przez Kierownictwo Zawodów. Jeli zostanie on poproszony do stawienia si w Komisji musi to uczyni i natychmiast po zakoczeniu sprawy opuci ten obszar. Wszystkie lokalne wycigi i wszystkie uczestniczce AB. Pozostaj pod kontrol i kierownictwem Komisji Sdziowskiej składajcej si z Sdziego Głównego (SG), Sdziego d/s Bezpieczestwa, Sekretarza Zawodów, Sdziego Trasy Wycigu, Sdziego Punktowego, Sdziego Startera i Komisarza Technicznego. Wszelkie sprawy podlegaj ich kontroli i zatwierdzeniu. Komisja Sdziowska powinna pracowa razem z Komisj Midzynarodow KOMISJA MIDZYNARODOWA Zostanie ustanowiona grupa Komisarzy UIM w celu zagwarantowania stałych komisarzy na kadej z rund Mistrzostw. Komisarz UIM otrzymuje od organizatora zwrot kosztów w rozsdnej wysokoci obejmujcy bilet na bazie stawki APEX, zakwaterowanie itp.) 1

7 W Mistrzostwach wiata UIM musi by szeciu Komisarzy UIM, jeden odpowiedzialny za wycig, jeden za stron sportow, jeden za sprawy techniczne i dwóch zajmujcych si sprawami bezpiecze stwa oraz asystent komisarza od spraw sportowych. Komisarze musz obserwowa zgodno przeprowadzenia wszystkich rund Mistrzostw z Regulaminem UIM, w oparciu o te same kryteria. Komitet Midzynarodowy reprezentuje UIM. Członkowie Komitetu: Promotor i Główny Koordynator, Komisarz Wycigu UIM, Komisarz Sportowy UIM oraz jego asystent, Komisarz Techniczny UIM, Komisarze d/s Bezpiecze stwa UIM (dwóch). Wszyscy członkowie Komitetu Midzynarodowego UIM musz nosi plakietki STAŁY KOMISARZ UIM ZARZDZANIE BIECE Komisja Zarzdzania Biecego składa si z Promotora UIM oraz Komisarza Wycigu UIM. Podejmuje ona wszelkie niezbdne przedsiwzicia w celu promocji i prawidłowego przeprowadzenia zawodów. 202 ZATWIERDZENIE MISTRZOSTW UIM Komisja Aquabike UIM zatwierdza WSZYSTKIE mistrzostwa. Po uzyskaniu zgody, biuro UIM przele zaproszenia do PN podlegajce opłatom, oparte o zasady opłat kalendarzowych. 203 ZGŁOSZENIA WYMAGANY WIEK ZAWODNIKÓW Minimalny limit wieku zawodników wynosi 15 lat (z wyjtkiem pozwole udzielonych przez UIM). Od zawodników w wieku poniej 15 lat wymaga si zgody rodziców lub opiekunów na odpowiednim formularzu. Formularze winny by dostpne na danie w recepcji zawodów lub w PN. Na sezon wymaga si tylko jednego takiego potwierdzenia. Dla weryfikacji wieku moe by wymagane powiadczenie daty urodzenia ZGŁOSZENIA - SUPERLICENCJE Mistrzostwa wiata w Klasie Pro UIM s otwarte. UIM bierze odpowiedzialno za wydawanie superlicencji dla wszystkich zawodników, nalecych do PN bdcych członkami IJSBA, uczestnicz w zawodach serii IJSBA oraz nie przestrzegaj lub nie uznaj zawodów w wycigach Aquabike UIM. Wszystkim zgłoszeniom musz towarzyszy wane superlicencje wydane przez UIM. Kryteria wydania superlicencji: - Udział w czterech wycigach krajowych lub zwykłych midzynarodowych, - yciorys sportowy z oficjalnymi wynikami, 2

8 - Przedstawienie wanego powiadczenia o zawarciu umowy o Odpowiedzialnoci Cywilnej w wycigu i na zawodach z wyjtkiem odpowiedzialnoci za uszkodzenia zawodników i ich sprztu (wzajemnie) na minimaln sum 1 milion Euro na przypadek. - Wniesienie opłaty w wysokoci 50 Euro na 4 tygodnie przed pierwszymi zawodami wraz z fotografi, - Licencja Dzienna, koszt 50 Euro, z zaznaczeniem, e pozostała cz ma by opłacona, jeli zawodnik bdzie uczestniczył w wikszej iloci wycigów Zawodnik, który chce uczestniczy we wszystkich zawodach Mistrzostw wiata Klasy Pro UIM oraz chce bra udział w zwrocie kosztów podróy, musi posiada wany kontrakt podpisany z zakontraktowanym Promotorem, firm SPES. Warunki kontraktu zawarte s przepisach UIM/SPES i s czci niniejszego Regulaminu Roczna superlicencja UIM daje zawodnikowi nastpujce prawa: Nagrod pienin, jeli bdzie wród pierwszych 6 zawodników; Trofeum za zajcie jednego z 3 pierwszych miejsc; Przyznanie punktów UIM za zajcie jednego z 15 pierwszych miejsc; Zawodnicy zakontraktowani do uczestnictwa we wszystkich zawodach Mistrzostw wiata otrzymaj kwoty na koszty podróy Superlicencja UIM przyznana na jeden wycig daje zawodnikowi, który nie mieszka w kraju organizujcym wycig nastpujce prawa: Nagrod pienin, jeli bdzie wród pierwszych 6 zawodników; Trofeum za zajcie jednego z 3 pierwszych miejsc; Przyznanie punktów UIM za zajcie jednego z 15 pierwszych miejsc Komisja Selekcyjna Zostanie powołana komisja wybierajca zakontraktowanych zawodników zgodnie z kryteriami Tytuł - Poprzednie Zaangaowanie Narodowo i Doskonało ODPRAWA ZAWODNIKÓW Obowizkowym jest, by Odprawa Zawodników odbyła si przed startem do zawodów. Zawodnicy, którzy nie wezm udziału w odprawie, nie bd dopuszczeni do startu z zawodach. Komisarz UIM ukarze kar w wysokoci 100 Euro tych zawodników, którzy przybd zbyt póno na odpraw. Kara musi zosta zapłacona przed pocztkiem zawodów. Wszystkie kary zapłacone w gotówce podczas sezonu bd przechowane w celu dołczenia do rocznego funduszu nagród, który bdzie podzielony pomidzy zawodników, albo przekazane na jedno specjalne trofeum. Zawodnicy musz podpisa list obecnoci na pocztku odprawy i otrzymaj ostateczne instrukcje wycigów. Zawodnicy i członkowie ich zespołów musz by jednolicie ubrani. 3

9 W zawodach o tytuły, kiedy warunki lokalne tego wymagaj, na odprawie zawodników musz zosta ogłoszone dodatkowe reguły cigania si, nie przewidziane w tym Regulaminie, albo zmiany aktualnych zasad, które wydaj si konieczne do zastosowania przez Komisj Midzynarodow w konkretnym wycigu. Odprawa Zawodników powinna zawiera omówienie nastpujcych zagadnie, po sprawdzeniu listy obecnoci: 1. Podzikowanie wszystkim, dziki którym odbycie zawodów stało si moliwe (sponsorzy, Władze lokalne, Sdziowie, właciciel terenu zawodów, itd. ). 2. Krótka prezentacja najwaniejszych osób odpowiedzialnych za organizacj i ich obowizki. 3. Krótka prezentacja Spikera, Komisarzy UIM i członków Kolegium Orzekajcego. 4. Plan czasowy wycigów. 5. Procedury startu i zakoczenia wycigu. 6. Informacje dotyczce wycigów eliminacyjnych. 7. Miejsca umieszczenia flag i ich znaczenie. 8. Obszar wycigów, kierunek pokonywania trasy, dojazd na tras wycigu, instrukcje opuszczenia trasy po wymachaniu flag z biało-czarn szachownic, ilo okre, itp. 9. rodki bezpieczestwa: miejsca umieszczenia urzdze przeciwpoarowych, personelu lekarskiego i karetek medycznych, łodzi ratowniczych, przepisy zachowania si w parku maszyn itp. 10. Umiejscowienie tablicy informacyjnej i tablicy wyników, itp. 11. Czas i miejsce Ceremonii Rozdania Nagród. 12. Pytania. 13. Opis obwodu trasy. 14. Fundusz nagród REKLAMY Zgodnie z przepisami PN. Na reklam sponsora(ów) zawodów rezerwuje si obszar o wymiarach 25x10 cm umiejscowiony w przedniej czci AB. 204 PRZEPISY DOTYCZCE BEZPIECZESTWA Powinny odpowiada prawodawstwu oraz przepisom i wymaganiom kraju gdzie odbywaj si zawody Sdzia Główny zawodów pod patronatem UIM musi wymaga aby: Wszyscy Sdziowie byli obecni i aktywni podczas zawodów. Odpowiednie urzdzenia były dostpne do sprawnego przeprowadzenia zawodów przed oficjalnymi treningami lub pocztkiem wycigów. Ambulanse, zespoły ratownicze i transportowe spełniajce wymogi lokalnych władz były na miejscu w czasie treningów i wycigów. 4

10 Nie mniej ni 4 patrolowe AB lub wicej, zalenie od warunków były do dyspozycji na trasie przez cały czas. Uywa ich mog jedynie wyznaczone do tego osoby ŁODZIE RATOWNICZE Sygnalizowanie i bezpieczestwo na obwodzie wycigu musi by wykonywane z AB lub z łodzi o napdzie turbinowym (niedozwolone uycie napdu rubowego). OBOWI ZKOWE jest spełnienie nastpujcych warunków: 1. Aquabike musi posiada na dziobie uchwyt dołczony do przedniej czci dziobowego otworu cumowniczego. Pozwoli to Sdziemu Kursowemu na szybkie przypicie liny holowniczej do łodzi wycigowej, która uległa awarii. Zaczepy holownicze musz by na tyle mocne, aby wytrzymały obcienia przy holowaniu. 2. Sdzia Kursowy odholuje aquabike z powrotem do parku maszyn, lub w obszar nabrzea zawodów i tam go zostawi. Bdzie to wykonane jedynie wtedy, gdy nie ma niebezpiecze stwa na trasie (trasa jest czysta) i jest wolna droga do wykonania tego zadania. 3. Zawodnik na aquabike u musi przez cały czas trwania zawodów mie na głowie kask oraz kamizelk ratunkow, wtedy kiedy jest on na wodzie. 4. Kiedy zawodnik musi opuci tras zawodów, musi odej na zewntrz trasy i wróci do parku maszyn na małej prdkoci, bez przecinania trasy wycigu. 5. W przypadku kontuzji i koniecznoci udzielenia pomocy, zawodnik powinien siedzie na swym skuterze z jedn rk wyprostowan nad głow (w klasie Ski, pozosta w pobliu swego skutera machajc rk). 6. Kiedy Sdzia Kursowy wska rk i palcem w kierunku jednego z zawodników, to taki sygnał oznacza, e zawodnik taki jest wyprzedzany i dublowany przez innego zawodnika. Pilot wolniejszy musi ustpi drogi wyprzedzajcym go, aby uczyni manewr bezpiecznym (niebieska flaga). 7. W przypadku, kiedy zawodnik oddzieli si od swego skutera, to Sdzia Kursowy zagwarantuje bezpieczne wejcie do strefy, gdzie mona udzieli pomocy. Sdzia Kursowy podpłynie do takiego zawodnika, który powinien uchwyci si skutera sdziego lew rk i w takiej asycie zostanie doholowany do swego skutera, jeli tylko s ku temu bezpieczne warunki. 8. Jeli aquabike danego zawodnika pracuje na biegu jałowym albo nie działa prawidłowo i moe stwarza niebezpiecze stwo dla innych zawodników, to Sdzia Kursowy ma prawo odholowa kadego zawodnika i/lub jego łód poza tras wycigu. 9. Jeli w wodzie znajdzie si jaka cz skutera albo gogle i zostan podjte z wody podczas wycigu, lub na rasie zawodów, to takie elementy zostan przetransportowane do stanowiska kontroli technicznej, albo na pla, w poblie linii startu. Załoga łodzi ratowniczej musi mie łczno radiow z Sdzi Głównym lub jego zastpc. Załoga łodzi ratowniczej powinna podejmowa z wody wszystkie ofiary wypadków w prawie poziomej pozycji, jeli to moliwe na noszach ze sztywnym podparciem lub typu Stokes. Załoga łodzi musi składa si z nie mniej ni dwóch osób. Komisja Sdziowska nie moe umieci człowieka w wodzie lub na nieruchomym AB jako oznakowania trasy. aden wycig nie moe zosta rozpoczty jeeli otrzyma si ostrzeenie o innych łodziach na trasie zawodów, z wyjtkiem trasy zabezpieczonej, gdzie wymaga si akceptacji przez Komisj Sdziowsk. 5

11 W otoczeniu Sdziego Startera, innych Sdziów i patrolowych AB w czasie rozgrywania biegu nie wolno umieszcza adnych CZERWONYCH przedmiotów, takich jak parasole, ubrania osób itp. aden zawodnik nie moe uczestniczy w wycigu, ani w inny sposób oficjalnie obsługiwa zawodów po spoyciu alkoholu lub substancji bdcych pod cisł kontrol lub o działaniu toksycznym. Sdzia Główny ma prawo wstrzyma kade zawody, jeli uwaa to za konieczne dla zapewnienia bezpieczestwa uczestników, widzów i/lub osób oficjalnych lub z powodów technicznych. 6

12 BADANIA ANTYDOPINGOWE SPOYWANIE ALKOHOLU Zawodnicy nie mog by pod wpływem alkoholu podczas wycigów i treningów. W przypadku przeprowadzenia testów naley uywa alkoholomierza. Zawodnik powinien, na danie upowanionego przedstawiciela Komisji Sdziowskiej, podda si testowi na obecno alkoholu w organizmie. Pisemnie zawiadomienie o wyborze zawodnika do testu powinno by wrczone zawodnikowi przez upowanionego członka Komisji Sdziowskiej. Odmowa lub niepoddanie si testowi moe by uznane za równowane wynikowi pozytywnemu, z wszelkimi dalszymi tego konsekwencjami. W zawodach narodowych, jeli u którego z zawodników zostanie stwierdzone przekroczenie poziomu zawartoci alkoholu ponad warto ustalon przez PN kraju, w którym przeprowadzane s zawody, to fakt ten zostanie natychmiast zgłoszony Kolegium Orzekajcemu, a zawodnik zdyskwalifikowany w tych zawodach przez Kolegium Orzekajce. Protokół takiego faktu musi zosta przesłany do Przedstawicielstwa Narodowego tego zawodnika. W zawodach midzynarodowych, jeli u którego z zawodników zostanie stwierdzony poziom alkoholu przekraczajcy 0/00, to zostanie on natychmiast zawieszony i zdyskwalifikowany z całych zawodów. Protokół takiego zdarzenia ma zosta przesłany do PN tego zawodnika ZAKAZANE SUBSTANCJE I ZAKAZANE METODY 1. Zawodnik nie moe przyjmowa zakazanych substancji, ani uywa zakazanych metod wymienionych na listach zakazanych substancji i metod dopingu zawartych w biecym wydaniu Listy Midzynarodowego Komitetu Olimpijskiego. Zawodnicy podlegaj kontroli pod ktem uywania takich substancji i stosowania metod. Procedury i kary opisane s w Dodatku X, Kontrola Uywania Zakazanych Substancji i Procedury Kontroli Antydopingowej. 2. Zawodnik wskazany do kontroli nie moe odmówi poddania si jej i powinien zgłosi si do niej w czasie i miejscu okrelonym przez odpowiedniego Sdziego. 3. aden zawodnik nie ma prawa składa protestu przeciwko innemu zawodnikowi w przypadku przekroczenia tego przepisu. 4. Na adnych zawodach midzynarodowych nie mona przeprowadza kontroli i testów antydopingowych bez pisemnej zgody UIM, a na zawodach narodowych nie mona przeprowadza takich kontroli bez pisemnej zgody Przedstawicielstwa Narodowego, pod którego jurysdykcj zawody te s przeprowadzane. DODATEK X - KONTROLA STOSOWANIA ZAKAZANYCH SUBSTANCJI I ZAKAZANYCH SPOSOBÓW Przez doping rozumie si uywanie przez zawodnika substancji lub stosowanie sposobów zakazanych przez Midzynarodowy Komitet Olimpijski. Przepisy odnonie dopingu okrela Midzynarodowy Komitet Olimpijski. Dopingu dotycz Artykuł , ten Dodatek, Lista Klas i Metod Dopingu Midzynarodowego Komitetu Olimpijskiego, oraz Aneks IV I.O.C. (Standardowe Procedury Postpowania do Zbierania Próbek i Analiza Laboratoryjna). 1. Kontrola stosowania dopingu przez Przedstawicielstwo Narodowe 1.1 Przedstawicielstwo Narodowe moe rozpocz kontrol stosowania dopingu na zawodach przeprowadzanych pod jego jurysdykcj zgodnie z tym Dodatkiem. 7

13 1.2 Kady pozytywny wynik takiej kontroli musi by natychmiast zgłoszony przez Przedstawicielstwo Narodowe do UIM. 2. Kontrola stosowania dopingu przez UIM 2.1 UIM moe rozpocz kontrol stosowania dopingu na Mistrzostwach wiata lub innych zawodach przeprowadzanych pod jego jurysdykcj, oraz na takich innych zawodach, które zostan uzgodnione z właciwym Przedstawicielstwem Narodowym. 3. Wybór zawodników do kontroli 3.1 Przed wycigiem Kolegium Orzekajce wybierze numery pozycji w klasyfikacji, a zawodnicy, którzy zostan na tych pozycjach sklasyfikowani, bd poddani kontroli na stosowanie dopingu. Mona tego dokona drog losowania, lub przez wskazanie pierwszej i drugiej pozycji w klasyfikacji, albo w inny sposób, zaleny od decyzji Kolegium. Jeli załoga łodzi liczy wicej ni jednego zawodnika, wybór członka załogi moe nastpi drog losowania albo w inny sposób, zaleny od decyzji Kolegium. Ujawnienie sposobu wyboru nie moe by dokonane przed wycigiem. 3.2 Kolegium Orzekajce powinno przekaza Sdziemu odpowiedzialnemu za pobranie próbek do kontroli na stosowanie dopingu nazwiska zawodników, którzy zostali sklasyfikowani na wybranych do kontroli pozycjach Sdzia odpowiedzialny za pobranie próbek do kontroli na stosowanie dopingu lub jego reprezentant powinien jak najwczeniej poinformowa kadego z wyznaczonych zawodników na pimie i w sposób niejawny o tym fakcie. Zawodnik musi podpisa tak notatk, a czas jej dostarczenia musi zosta odnotowany. Naley poinformowa zawodnika o czasie i miejscu stawienia si do kontroli Zawodnik musi zosta poinformowany o nazwiskach: Sdziego wyznaczonego i autoryzowanego do pobrania próbek, personelu zespołu kontrolnego oraz nazw laboratorium wyznaczonego do kontroli próbek Dokumenty oficjalne: Lista Klas i Metod Dopingu Midzynarodowego Komitetu Olimpijskiego, oraz Medyczna Lista Procedur Kontroli Stosowania Dopingu musz by udostpniona zawodnikowi na jego danie Jeli wymaga tego sytuacja, zawodnikowi moe towarzyszy jedna osoba Zawodnik, który odmówi pobrania próbki, lub nie stawi si o wyznaczonym miejscu i czasie zostanie wykluczony z zawodów, a jego wyniki zostan anulowane. Kolegium Orzekajce rozpocznie w takim wypadku przesłuchania majce na celu ustalenia okolicznoci takiej odmowy i przele protokół z wynikami swej pracy do UIM oraz do Przedstawicielstwa Narodowego kraju zawodnika. 8

14 4. Procedura postpowania 4.1 Zespół kontrolujcy stosowanie dopingu powinien działa zgodnie z Procedurami Kontroli Stosowania Dopingu i procedury te powinny by wyjanione zawodnikowi. 4.2 Zawodnik powinien otrzyma kopi formularza kontroli stosowania dopingu i podpisa j stwierdzajc, e został poinformowany o tej procedurze. 5. Wyniki kontroli stosowania dopingu 5.1 Zawodnik powinien odda próbk moczu, która musi zosta podzielona na dwie czci: A i B, które maj by nastpnie przekazane do wyznaczonego laboratorium. 5.2 Kiedy pierwsza próbka A da wynik negatywny, zawodnik musi zosta natychmiast o tym poinformowany i nie podejmuje si adnych dalszych działa. 5.3 W przypadku, kiedy badanie pierwszej próbki A da wynik pozytywny, zawodnik, jego Przedstawicielstwo Narodowe i UIM musi zosta o tym poinformowane. Nie podejmuje si adnej akcji w stosunku do tego wyniku. 5.4 Po pozytywnym wyniku badania próbki A, laboratorium powinno przeprowadzi test drugiej próbki B. Zawodnik, lub jego przedstawiciel moe by obecny w trakcie tego badania na koszt zawodnika W przypadku, kiedy badanie drugiej próbki - B da wynik negatywny, zawodnik, jego Przedstawicielstwo Narodowe i UIM musi zosta o tym poinformowane, a adne dalsze działania nie zostan w tym przypadku podjte Jeli po upływie 8 tygodni od daty zawodów nie otrzyma si adnego rezultatu badania próbki B, wynik tego badania naley uzna jako korzystny dla zawodnika i naley poinformowa o tym zawodnika, jego Przedstawicielstwo Narodowe i UIM. 5.6 Jeli wynik badania próbki B okae si pozytywny, naley poinformowa o tym na pimie zawodnika, jego Przedstawicielstwo Narodowe i UIM. 5.7 Zawodnik ma prawo w cigu 14 dni od daty powiadomienia go, do odwołania do UIM na swój własny koszt, w stosunku do prawa udziału w zawodach midzynarodowych i do swojego Przedstawicielstwa Narodowego w odniesieniu do udziału w zawodach krajowych. W przypadku, gdy w cigu 14 dni zawodnik nie odwoła si, fakt ten ma zosta odnotowany przez Przedstawicielstwo Narodowe i przez UIM. 5.8 Zastosowane bd sankcje, a zawodnik zostanie zdyskwalifikowany, a jego wyniki usunite z klasyfikacji zawodów. 9

15 6. Wyjtki 6.1 Zawodnik ma prawo da na pimie, po wstpnym zatwierdzeniu przez UIM (na poziomie midzynarodowym) lub przez Przedstawicielstwo Narodowe (na poziomie krajowym) na uycie zakazanej substancji ze szczególnych powodów zdrowotnych. Powód powyszego powinien by wpisany i potwierdzony w dokumentacji medycznej zawodnika. 7. Kary 7.1 Zawodnik, który przekroczy przepis Artykułu , odmówi badania lub nie odda próbki moe: otrzyma kar przedłuonego zawieszenia od 3 miesicy do 2 lat za pierwsze takie przewinienie, zosta wykluczony z zawodów za drugie przewinienie. PROCEDURY BADANIA STOSOWANIA DOPINGU Procedura Kontroli Stosowania Dopingu powinna by zgodna z procedurami zawartymi w Midzynarodowym Statucie Olimpijskim przeciwko dopingowi w sporcie. Badanie musi zawiera analiz próbki moczu pobranej według nastpujcych zasad: 1. Zgłoszenie si do pobrania próbki 1.1 Zespół Pobierania Próbek (ZPP) musi sprawdzi tosamo zawodnika, a nastpnie zgodnie z Procedur Badania Stosowania Dopingu, musi mu towarzyszy członek ZPP. Zawodnik nie moe by ani na chwil, z adnego powodu pozostawiony sam, dopóki nie zostanie pobrana próbka. 1.2 Czas zgłoszenia i dane personalne zawodnika musz zosta zanotowane łcznie z nazwiskiem i adresem towarzyszcego mu przedstawiciela. 1.3 Nie zgłoszenie si w wyznaczonym limicie czasu w punkcie pobierania próbek musi zosta zanotowane i zgłoszone do właciwego organu celem dalszego rozpatrzenia. Z zasady, nie zgłoszenie si do badania ma by traktowane równoznacznie z pozytywnym wynikiem testu. 2. Procedura pobierania próbek 2.1 W punkcie badania stosowania dopingu jest dozwolona obecno jedynie: zawodnika, towarzyszcego mu przedstawiciela, członków Zespołu Pobierania Próbek, przedstawicieli midzynarodowych i/lub Przedstawicielstw Narodowych, oraz, jeli jest to konieczne tłumacza. 2.2 W tym samym czasie wolno powoła do oddania próbki w wyznaczonym do tego pomieszczeniu tylko jednego zawodnika. 2.3 Procedura pobrania próbki powinna zosta wyjaniona zawodnikowi. 10

16 2.4 Zawodnik powinien wybra naczynie z opiecztowanej torby i odda mocz do tego naczynia pod obserwacj członka ZPP. Wymaga si nie mniej ni 75 ml moczu. 2.5 Jeli nie ma moliwoci uzyskania wymaganej iloci moczu od zawodnika, niekompletna próbka powinna zosta zapiecztowana i zakodowana. Zawodnik musi pozosta pod obserwacj członka ZPP, dopóki nie dostarczy potrzebnej do zakoczenia procedury pobrania iloci moczu. 2.6 Zawodnik lub członek ZPP ma przela około 2/3 objtoci próbki do szklanej butelki oznaczonej A, a pozostał 1/3 do drugiej butelki oznaczonej B. Obie butelki powinny zosta szczelnie zamknite i opiecztowane. Kod oznaczenia powinien zosta zanotowany i sprawdzony. 2.7 Przy uyciu pozostałoci pobranej próbki moczu w naczyniu do którego zostało pobrane naley przeprowadzi badanie jego gstoci właciwej i stopnia PH. Warto PH powinna zawiera si w granicach 5 do 7, a gsto właciwa wynosi nie mniej ni Jeli próbka nie spełnia tych wymaga, mona wymaga pobrania kolejnej. 2.8 Naley zapyta zawodnika o pobierane leki w cigu ostatnich 3 dni przed badaniem, a odpowiedzi zanotowa. 2.9 ZPP powinien wypełni formularze badania na stosowania dopingu. Naley wpisa i sprawdzi dane identyfikacyjne zawodnika, numery kodowe butelek z próbkami, i numery na pieczciach Zawodnik musi powiadczy dokładno tych informacji podpisujc, e potwierdza prawidłowo wykonania procedury pobrania próbek Wszelkie niezgodnoci zauwaone przez zawodnika lub towarzyszcego mu przedstawiciela powinny zosta odnotowane na formularzu badania na stosowanie dopingu, przed podpisaniem go Formularze badania na stosowania dopingu powinny zosta podpisane przez Sdziego pobierajcego próbki ZPP, towarzyszcego zawodnikowi przedstawiciela (jeli taki jest) oraz reprezentanta Przedstawicielstwa Midzynarodowego i/lub Narodowego (jeli tacy s obecni) Nie wolno wykonywa fotografii w trakcie wykonywania procedury badania na stosowanie dopingu Formularz badania na stosowania dopingu składa si z oryginału i piciu kopii: oryginał dla władz zarzdzajcych badanie, 1 kopia dla Przedstawicielstwa Midzynarodowego, 1 kopia dla Przedstawicielstwa Narodowego, 1 kopia dla zawodnika, 1 kopia dla akredytowanego w I.O.C. laboratorium łcznie z próbk A, 1 kopia dla akredytowanego w I.O.C. laboratorium łcznie z próbk B. Kopie dla laboratoriów nie mog zawiera adnych informacji pozwalajcych zidentyfikowa zawodnika lub towarzyszcego mu przedstawiciela. 11

17 206 NUMERY STARTOWE Kady z zawodników bdzie miał przydzielony Numer Startowy. Numer ten pozostanie taki sam do koca Mistrzostw. Na pierwszym z wycigów zawodnik otrzyma zestaw samoprzylepnych naklejek i kamizelk. Zestaw ten musi by zgodnie z zaleceniami i utrzymywany w dobrym stanie przez cały sezon. Numery startowe maj rozmiar 25x25 cm. Numery bd posiada czarne cyfry na białym tle. Zostan dostarczone przez organizatora. Zawodnik przykleja je na swym skuterze w widoczny sposób, maj by umieszczone w przedniej czci AB po lewej i prawej stronie. Dowiadczenie uczy, e zawodnik powinien nosi take numer na swych plecach (jak w narciarstwie), aby ułatwi jego odczytanie przez Sdziów. Dozwolone s jedynie numery dostarczone przez Promotora. 12

18 300 NARUSZENIA W kadym kraju s obszary, na których zabroniona jest nawigacja albo istniej ograniczenia prdkoci. Obszary takie musz by cile wymienione w instrukcji wycigów. 301 PROGRAM WYCIGÓW Program wycigów jest zawarty w instrukcji wycigów LIMIT CZASU Limit czasu w zawodach specjalnych lub w etapie wynosi 60 minut ODROCZENIA Komisja Sdziowska powinna trzyma si programu zawodów ogłoszonego w programie wstpnym, chyba e zaistnieje powane niebezpieczestwo, takie jak zmiana pogody, dryfujce boje, które wymaga odroczenia. Komisja Sdziowska powinna publicznie ogłosi wszelkie odroczenia tak wczenie, jak jest to moliwe. Komisja Sdziowska moe odroczy zawody, wycig lub bieg. Jeli z powodu niesprzyjajcej pogody lub innych warunków odroczenie jest konieczne, to zawody, wycig lub bieg moe zosta powtórzony bez ponownej autoryzacji. Komisja Sdziowska ma prawo zadecydowa czy zawody, wycig lub bieg zostanie uznany za nowy bieg, a co za tym idzie otwarty do nowych zgłosze albo ograniczony do ju zatwierdzonych w dotychczasowym składzie. W przypadku odroczenia wycigu podczas zawodów, naley wywiesi na stałe czarn flag na oficjalnej linii startu oraz w innych miejscach do tego wyznaczonych według tego Regulaminu. Jeeli wycig zostaje odwołany przez Sdziego Głównego z jakiegokolwiek powodu jaki uzna on za usprawiedliwiony, to punkty zostan przyznane na podstawie dotychczasowych wyników. 302 SPOSÓB ROZEGRANIA WYCIGU Trasa wycigu jest obwodem zamknitym. Zawodnicy maj do pokonania szereg okre trasy, na której decyduje szybko i zrczno omijania szeregu boi zwrotnych w lew i praw stron. Sprzt zawodników musi by zgodny ze zdefiniowanymi klasami UIM KLASY Dywizja Ski cc Super Stock Styl Dowolny dowolna Runabout cc Super Stock* * wolnossce oraz turbodoładowane skutery z napdem czterosuwowym (1600 cc) mog uczestniczy w rywalizacji w obecnych klasach Superstock CZAS TRWANIA Dywizja Ski Dywizja Runabout 1200 Styl Dowolny 20 minut + 1 okrenie 30 minut + 1 okrenie 3 minuty dla zawodnika 13

19 Dywizja Ski Styl Dowolny Runabout 1200 maximum 25 zawodników maximum 10 zawodników maximum 30 zawodników ELIMINACJE Celem biegów eliminacyjnych jest odkrywanie i zachcanie nowych, utalentowanych zawodników, a take dopuszczenie lokalnych zawodników do udziału w zawodach. Biegi eliminacyjne wyłaniaj zawodników, którzy bd uczestniczy w wycigu o Pole Position, a nastpnie w biegu o Grand Prix. Eliminacje odbywa si bd w sobot po południu, przed biegiem o Pole Position CZAS TRWANIA Dywizja Ski Dywizja Runabout minut + 1 okrenie 10 minut + 1 okrenie ZAWODNICY Dywizja Ski maksimum 15 Runabout 1200 maksimum ZIELONA KARTA Komisja Zarzdzania Biecego moe przydzieli Zielon Kart zawodnikowi, który si nie zakwalifikował. Taka kwalifikacja nie moe by wykorzystana z ujm dla innego zawodnika POLE POSITION Klasyfikacja biegu o Pole Position okrela kolejno na linii startu w biegu o Grand Prix w niedziel. Próba Pole Position odbywa si trasie zawodów z pomiarem czasu. Udział w niej jest obowizkowy dla wszystkich zawodników, z wyjtkiem działania siły wyszej. Porzdek na linii startu: Pierwsza linia: zawodnicy na pozycjach od 1 do 3, Druga linia: zawodnicy na pozycjach od 4 do 10, Trzecia linia: Czwarta linia: wszyscy zawodnicy, którzy uczestniczyli w wycigu o Pole Position, wszyscy piloci, którzy nie uczestniczyli w wycigu o Pole Position (np. zawodnik, który miał awari i nie mógł uczestniczy w wycigu o Pole Position, staruje z czwartej linii). Naley zwróci zawodnikom uwag na fakt, e odpowiedzialno za decyzj czy startuje on/ona w wycigu oraz czy go kontynuuje, naley wyłcznie do nich. W ten sposób, zawodnicy s osobicie odpowiedzialni za jakiekolwiek uszkodzenia jakie mog mie miejsce w ich AB lub na ich ciele. Musz oni sami oceni moliwoci ich sprztu i własne umiejtnoci, a nastpnie zdecydowa czy startowa lub kontynuowa wycig, biorc pod uwag prognoz pogody. 14

20 303 TRASA, BOJE I OKRANIE BOI ZWROTNYCH Jeli zabraknie boi, albo zostanie ona przemieszczona ze swej właciwej pozycji podczas wycigu, Komisja Sdziowska powinna, jeli to moliwe wymieni j. Jeli si to nie uda, zawodnicy kierowa si bd do kolejnej boi najkrótsz droga, ignorujc zaginion lub przemieszczon PRZERWANIE WYCIGU W przypadku przerwania wycigu przed upływem 2/3 czasu jego trwania, zarzdza si ponowny start. Kiedy przerwanie nastpiło po upływie 2/3 wycigu, klasyfikacja zostanie ustalona według kolejnoci na okreniu poprzedzajcym wycig. Ponowny start jest uznany za nowy wycig BOJE ZWROTNE Wszyscy zawodnicy na swoich AB musz całkowicie boje zwrotne. Kady zawodnik prowadzcy AB ponad boj zwrotn uznany zostanie za nieprawidłowo j mijajcego, niezalenie z której strony boi jego AB pojawi si ponownie. Zawodnicy musz powtórzy okrenie boi we właciwym kierunku obwodu i musz dokona tego w bezpieczny sposób, tak aby nie stworzy ryzyka lub zagroenia dla innych zawodników na trasie, w przypadku ominicia boi zawodnik zostanie ukarany kar odjcia 1 okrenia. W przypadku zamierzonego ominicia boi zawodnik zostanie zdyskwalifikowany. Wszystkie boje na Mistrzostwach maj by okrgłe, nadmuchiwane i posiada minimalne wymiary 80 x 80 cm. Boja czerwona Boja biała - zwrot w lewo - zwrot w prawo Boja z biało-czarn szachownic - linia mety. 304 SYGNAŁY FLAGAMI PRZEPISY OGÓLNE Uycie flag jest podstawowym rodkiem komunikacji pomidzy Zawodnikami i Sdziami. Flagi s podnoszone przez Komisarzy (Sdziów), zarówno na linii startu/mety i na peryferyjnych (patrolowych) AB. Zwracanie uwagi i respektowanie sygnałów flagami jest rzecz podstawow. Zawodnicy nie stosujcy si do sygnałów flagami mog zosta zdyskwalifikowani, albo ukarani w inny sposób FLAGA ZIELONA Oznacza woln tras i start do wycigu FLAGA ÓŁTA Oznacza niebezpieczestwo na trasie. Zawodnicy mog kontynuowa wycig w bezpieczny sposób (naley rozway zmniejszenie prdkoci, wszyscy zawodnicy utrzymuj kolejno). Zawodnik zostanie zdyskwalifikowany, jeli kontynuuje wycig w niebezpieczny sposób (nie zwolni lub spróbuje wyprzedzi innego zawodnika). 15

21 FLAGA CZERWONA Oznacza natychmiastowe zatrzymanie wycigu bez wzgldu na pozycj zawodników na trasie. Musz oni powróci na lini startu, chyba, e zostan poinstruowani inaczej na Odprawie Zawodników. W przypadku pojedynczego uszkodzenia bdcego powodem wywieszenia czerwonej flagi, zawodnik moe zosta zdyskwalifikowany z zawodów na dany dzie FLAGA CZARNA Musi zosta uyta wraz z tablic z numerem wskazujcym numer startowy zawodnika, któremu nakazuje si natychmiastowe zatrzymanie i zgłoszenie si do SG. Nie respektowanie czarnej flagi moe doprowadzi do dyskwalifikacji FLAGA BIAŁA Pokazanie białej flagi sygnalizuje zawodnikom pocztek ostatniego okrenia FLAGA NIEBIESKA Sdzia powinien podnie niebiesk flag, aby zasygnalizowa, e zawodnik jest wyprzedzany i dystansowany przez szybszego zawodnika. Wolniejszy zawodnik musi ustpi drogi i umoliwi bezpieczne wyprzedzenie si. Flaga niebieska moe by pokazana przez SG, a jej zauwaenie jest odpowiedzialnoci zawodnika, w przypadku braku reakcji zawodnik moe zosta zdyskwalifikowany FLAGA Z BIAŁO-CZARN SZACHOWNIC Zakoczenie wycigu. 305 START/META Z uwagi na zmienn lini brzegow i warunki wodne, typ startu zostanie wyjaniony na Odprawie Zawodników. Podczas zawodów piloci maj by gotowi i oczekiwa w pobliu Komisji Sdziowskiej 30 minut przed przewidzianym czasem startu Na sygnał flagi zielonej: start w kierunku pierwszej boi zwrotnej jak ustalono w instrukcji zawodów. Zawodnikowi, który popełni falstart, pokazana ma by czarna flaga razem z jego numerem startowym. Zostanie on ukarany odjciem 1 okrenia. Jeli zawodnik opuci wycig, to nie ma prawa startowa w ewentualnym restarcie. Zawodnik musi ukoczy wycig razem ze swym AB. Musi zosta wymachany flag z białoczarn szachownic, prowadzc swój AB. Zawodnicy, którzy tego nie uczyni nie zostan sklasyfikowani w tym biegu. 306 ZMIANY PROGRAMU ZAWODÓW I POWIADAMIANIE ZAWODNIKÓW Modyfikacje programu zawodów, tak samo jak inne zmiany oraz komunikaty i decyzje KS powinny by wywieszone na specjalnej tablicy informacyjnej (patrz regulamin wycigów). Wywieszenie ma mie form pisemnego komunikatu, tak by kady zawodnik mógł sprawdzi tablic przed i po kadym wycigu. 16

22 307 ZAMKNITY PARK MASZYN Wieczorem, po zakoczeniu ostatniego biegu wycigów, AB musz zosta umieszczone w zamknitym, strzeonym parku maszyn. aden zawodnik nie ma dostpu do swego AB bez udziału Sdziego Zawodów. Kady zawodnik, którego obecno zostanie stwierdzona w zamknitym parku maszyn, zostanie usunity z zawodów W zamknitym parku maszyn bezwzgldnie zakazane s: uzupełnianie paliwa, naprawy mechaniczne, naprawy kadłuba. 308 PRZEPISY KIEROWANIA AB BLOKOWANIE LUB BRAWUROWA / NIEBEZPIECZNA JAZDA Rozmylne blokowanie szybszej maszyny jest powodem dyskwalifikacji albo jednego karnego okrenia, zalenie od decyzji SG. Jakiekolwiek brawurowe, niebezpieczne prowadzenie maszyny, niepotrzebne zderzenia, zbyt bliska jazda, cinanie drogi, blokowanie, rozmylne uderzenie, zniszczenie boi trasy lub niesportowe prowadzenie na trasie podlega dyskwalifikacji zawodnika i innym sankcjom, a w przypadku działania zespołowego, moe zosta ukarany cały zespół STEROWANIE AB W CZASIE WYCIGU Zabronione jest prowadzenie AB w kierunku przeciwnym do tego, w którym rozgrywany jest wycig. Zawodnik, który został obrócony, moe ustawi swój AB na powrót we właciwym kierunku i kontynuowa wycig, pod warunkiem, e działanie takie podejmie tylko wtedy, gdy trasa jest wolna oraz, e ustpi drogi innym zawodnikom na trasie. Zawodnikowi płyncemu w złym kierunku musi zosta pokazana czarna flaga i musi zosta zdyskwalifikowany UTRUDNIANIE Jeli z jakiegokolwiek powodu zawodnik zmuszony jest zatrzyma si na trasie lub w bezporedniej jej bliskoci w czasie wycigu, jego podstawowym obowizkiem jest usun AB z trasy tak, by nie stwarza zagroenia albo utrudnienia dla innych zawodników WYPRZEDZANIE Zawodnik musi by przygotowany na to, e inny AB moe go wyprzedzi i musi zawsze uwaa na inne AB zbliajce si z tyłu. Zawodnik wyprzedzajcy musi wybra najbezpieczniejsz drog wyprzedzania i musi wykona ten manewr bez zmuszania innych zawodników do gwałtownej zmiany kursu WYPADKI Zawodnik wyrzucony z AB, jeli nie jest ranny, powinien złczy rce nad głow, sygnalizujc w ten sposób wszystko w porzdku. aden zawodnik lub osoba go reprezentujca nie powinien pozywa innego zawodnika lub osoby go reprezentujcej za jakiekolwiek uszkodzenia ciała lub zniszczenia powstałe w wyniku wypadków na oficjalnych zawodach. 17

23 RANNI ZAWODNICY / ZNISZCZENIA Ranny lub w inny sposób naruszony zawodnik nie powinien zosta dopuszczony do dalszych startów, dopóki w ocenie SG, po zbadaniu przez wykwalifikowany personel medyczny, zawodnik nie stanowi niebezpieczestwa dla siebie ani innych współzawodniczcych. Zalenie od decyzji SG uszkodzony AB moe zosta uznany za bezpieczny do kontynuowania zawodów. Jego decyzja jest ostateczna RAPORT SG powinien przedstawi protokół o wszystkich wypadkach wymagajcych pomocy medycznej do PN. Sdziowie zawodów powinni asystowa lokalnym władzom w skompletowaniu ich raportów, jeli jest to konieczne. Raporty powinny zosta przesłane przez KS take do UIM. 309 ZAKOCZENIE BIEGU / WYCIGU Kiedy zwycizca zostanie wymachany flag z biało-czarn szachownic, wycig zostaje uznany za zakoczony. W cigu nastpnych 5 minut pierwszych trzech zawodników powinno wej na podium zwycizców. Wszyscy zawodnicy powinni odprowadzi swe AB do zamknitego parku maszyn do kontroli technicznej dokonywanej przez Komisarza UIM. Nie wolno dokonywa adnych zmian lub pracowa przy AB przed kontrol techniczn. Kady zawodnik naruszajcy powysz reguł zostanie zdyskwalifikowany. 310 KLASYFIKACJA I SYSTEM PUNKTOWY KLASYFIKACJA Zawodnicy sklasyfikowani odpowiednio do skali punktowej UIM zatrzymuj swe punkty bez wzgldu na stopie ich zaangaowania. Zawodnicy sklasyfikowani w Funduszu Nagród Pieninych otrzymuj swe nagrody bez wzgldu na stopie ich zaangaowania. Zawodnicy sklasyfikowani w Funduszu Nagród otrzymuj swe trofea bez wzgldu na stopie ich zaangaowania. Klasyfikacja kocowa Mistrzostw wiata ustalona zostaje przez dodanie punktów uzyskanych w sezonie. W przypadku równej iloci kolejno ustalona zostanie odpowiednio do najlepszych rezultatów zawodników PUNKTY UIM Ustala si nastpujcy system punktowy w kadym z wycigów zgodnie z nastpujc skal: 1-szy 25 punktów 6-ty 10 punktów 11-ty 5 punktów 2-gi 20 punktów 7-my 9 punktów 12-ty 4 punkty 3-ci 16 punktów 8-my 8 punktów 13-ty 3 punkty 4-ty 13 punktów 9-ty 7 punktów 14-ty 2 punkty 5-ty 11 punktów 10-ty 6 punktów 15-ty 1 punkt Aby zosta sklasyfikowanym w wycigu o Mistrzostwo wiata Klasy Pro UIM, zawodnik musi by wymachany flag z biało-czarn szachownic. W przypadku równej iloci, decyduje ilo zajtych pierwszych miejsc, nastpnie drugich itd. 18

24 311 NAGRODY NAGRODY PIENINE EURO NA WYCIG Dywizja Ski Styl Dowolny Runabout szy 1000 Euro 700 Euro 1500 Euro 2-gi 700 Euro 500 Euro 1200 Euro 3-ci 500 Euro 300 Euro 1000 Euro 4-ty 400 Euro 700 Euro 5-ty 300 Euro 600 Euro 6-ty 200 Euro 400 Euro Razem 3100 Euro 1500 Euro 5400 Euro ZWROT KOSZTÓW PODRÓY Euro Zawodnicy zakontraktowani na stałe do udziału w Mistrzostwach wiata otrzymuj zwrot kosztów podróy FINAŁOWY FUNDUSZ NAGRÓD Euro w klasyfikacji łcznej Mistrzostw wiata Suma całkowita Dywizja Ski Styl Dowolny Runabout szy 3000 Euro 2500 Euro 5000 Euro 2-gi 2000 Euro 1200 Euro 3000 Euro 3-ci 1500 Euro 800 Euro 2000 Euro 4-ty 1100 Euro 300 Euro 1500 Euro 5-ty 700 Euro 200 Euro 1000 Euro 6-ty 500 Euro 700 Euro 7-my 300 Euro 600 Euro 8-my 300 Euro 500 Euro 9-ty 300 Euro 400 Euro 10-ty 300 Euro 300 Euro Razem Euro Euro W podziale tego funduszu bior udział jedynie zawodnicy zakontraktowani na stałe do Mistrzostw wiata. Wyjtek stanowi siła wysza. 312 KARY I DYSKWALIFIKACJE KARY W zawodach o Mistrzostwo wiata mona stosowa nastpujce kary: Spónienie na odpraw zawodników Spónienie na linii startu Falstart Ominicie boi Niezgodno numeru startowego Nieobecno na odprawie zawodników 100 Euro 100 Euro odjcie 1 okrenia odjcie 1 okrenia niesklasyfikowanie dyskwalifikacja 19

25 Nieprzestrzeganie polece KS Nieuczestniczenie w Pole Position Utrata numeru startowego (kamizelki) Niesportowa jazda Niebezpieczna jazda Ignorowanie sygnałów Niezgodno sprztu dyskwalifikacja dyskwalifikacja dyskwalifikacja dyskwalifikacja dyskwalifikacja dyskwalifikacja dyskwalifikacja Kar za minicie boi moe nałoy jedynie Komisarz na boi lub inny sdzia. Sprawozdanie ukarania, zawierajce czas i numer ominitej boi musi zosta wrczone Komisji Sdziowskiej DYSKWALIFIKACJA Podczas wycigu finałowego zawodnik nie moe otrzyma jakiejkolwiek pomocy technicznej. Zawodnik, który otrzyma pomoc z zewntrz zostanie zdyskwalifikowany. Pomoc udzielona przez Komisarza Bezpiecze stwa nie jest uznawana za pomoc z zewntrz. Dyskwalifikacja zawodnika, z jakiegokolwiek powodu miała miejsce, moe by ogłoszona jedynie przez Sdziego Głównego lub Komisarza UIM. W przypadku dyskwalifikacji, odpowiednio do wagi przewinienia, sprawa moe zosta wniesiona do Komisji Aquabike UIM. Komisja jest władna nałoy dalsze sankcje, włcznie z anulowaniem superlicencji. 20

26 400 ORZEKANIE DEFINICJE Orzekanie stosuje si do: 1. Przepisów Wycigów Przybrzenych (Off-Shore), Wycigów Po Obwodzie, Wycigów Aquabike. 402 CIAŁA ORZEKAJCE MIDZYNARODOWE KOLEGIUM ORZEKAJCE Kolegium wysłuchuje protestów składanych przez zawodnika. 1. Skład Kolegium musi by złoone z co najmniej trzech członków włcznie z Przewodniczcym. Organizator zawodów zgłasza Przewodniczcego. Kady współzawodniczcy kraj, włczajc gospodarza zawodów, ma prawo zgłosi jednego delegata członka Kolegium, który moe reprezentowa tylko jeden kraj. Zgłoszenie takie musi by złoone na pimie, autoryzowane i podpisane przez Przedstawiciela PN i dostarczone do Sekretarza Zawodów. Jeli nie ma wystarczajcej iloci osób aby sformowa Kolegium w składzie trzech osób, Organizator musi zgłosi dodatkowych członków, ale tylko tylu, aby łcznie było ich trzech. Skład Kolegium powinien zosta ogłoszony na pierwszej Odprawie Zawodników. Kolegium musi by obecne na tej odprawie. Sdziowie zawodów nie mog by członkami Kolegium. Komisarz UIM wyznaczony na zawody jest pełnoprawnym członkiem Kolegium. W zawodach, w których startuje wiele klas mona powoła róne składy Kolegium dla kadej z klas. 2. Prawa i Obowizki Kolegium działa do koca zawodów, wysłuchuje wszystkich protestów zwizanych z zawodami. Kolegium musi zadecydowa tak szybko jak to moliwe we wszystkich protestach przedstawionych na zawodach STRONY ZAINTERESOWANE aden członek Kolegium, który wził udział jako zawodnik albo Osoba Oficjalna w wycigu, w którym naley wyda osd, albo jest bezporednio lub porednio zaangaowany po jednej ze stron konfliktu, nie moe bra udziału w podejmowaniu decyzji. Członek Midzynarodowego Kolegium Orzekajcego nie moe by zdyskwalifikowany, jeli jedna ze stron jest z jego PN KOMITET ODWOŁAWCZY UIM UIM decyduje w odwołaniach powstałych z zawodach midzynarodowych zgodnie z załoeniami wyłoonymi w punkcie W kadym przypadku, Komitet Wykonawczy UIM, lub w przypadku apelacji wniesionej przeciw decyzji Komitetu Wykonawczego, zgłoszony, neutralny członek Komitetu nominuje trzech członków, jeden z nich zostaje Przewodniczcym po konsultacji z odpowiedni Komisj. Członkowie nie mog by z Przedstawicielstw Narodowych bdcych stronami w stronie. Jeden z członków obejmuje funkcj Sekretarza Komitetu. 21

27 403 PROCEDURY PROTESTÓW WANO PROTESTÓW Zawodnik moe złoy protest przeciw faktom jakie miały miejsce w wycigach, w jakich brał on udział. Połczone protesty podpisane przez wielu zawodników nie bd rozpatrywane. Wszystkie protesty musz by złoone na pimie drukowane lub pisane rcznie pismem drukowanym w jzyku angielskim. Musi by wymieniony powód protestu, musz mu towarzyszy odpowiednie dokumenty stanowice dowody. Naley złoy go w wymaganym czasie i dokona opłaty ustalonej przez Organizatora zawodów. Kady protest musi by podpisany przez protestujcego. Protest naley wrczy w Sekretariacie zawodów, gdzie w obecnoci protestujcego naley zanotowa czas jego złoenia. Wszelkie koszty zwizane z weryfikacj zostan poniesione przez stron przegrywajc. Pisemny protest moe by wycofany przez protestujcego, w takim wypadku traci on opłat za protest OPŁATA ZA PROTEST Wysoko opłaty za protest musi by ustalona przez Przedstawicielstwo Narodowe i opublikowana w Programie Wstpnym zawodów. Maksymalna wysoko opłaty za protest bdzie ustalona przez Zgromadzenia Ogólne UIM. Wynosi ona 80 Euro, lub równowarto w lokalnej walucie. Kolegium musi zdecydowa czy protest mu przedstawiony został wniesiony zgodnie z Regulaminem. Jeli okae si niezgodny, to powody odrzucenia musz zosta przedstawione protestujcemu. Jeli protest zostaje uznany przez Kolegium, to opłata musi zosta zwrócona protestujcemu PRAWO PROTESTU Protest moe by wniesiony przeciwko wywieszonym prowizorycznym wynikom lub przeciwko kadej decyzji wydanej przez Komisj Sdziowsk, albo przeciwko jednemu lub wicej współzawodnikom CZAS WNIESIENIA PROTESTU / OKRES PROTESTU Protest dotyczcy dopuszczenia łodzi, silnika lub zawodnika musi by złoony przed odpraw zawodników. Start w zawodach jest uznany za akceptacj wszystkich warunków i uprawnie innych zawodników. Jedynym wyjtkiem od powyszego jest sytuacja, kiedy protestujcy moe dowie, e nie miał dostpu do znajomoci faktów przed odpraw zawodników, wtedy protest moe zosta wniesiony do jednej godziny po wywieszeniu wyników. Kady inny protest musi by wniesiony w cigu jednej godziny od wywieszenia pierwszych wyników, z nastpujcymi wyjtkami: Protest przeciwko nowym wynikom moe by wniesiony w czasie jednej godziny od wywieszenia tych wyników, ale tylko w zakresie zmian w nich zawartych. Protest przeciwko kadej innej decyzji wywieszonej po ogłoszeniu pierwszych wyników moe by wniesiony w cigu jednej godziny od wywieszenia tej decyzji. 22

REGULAMIN RAMOWY WYCIGOWYCH SAMOCHODOWYCH MISTRZOSTW POLSKI. Stan prawny na dzie 10.02.2009r.

REGULAMIN RAMOWY WYCIGOWYCH SAMOCHODOWYCH MISTRZOSTW POLSKI. Stan prawny na dzie 10.02.2009r. Stan prawny na dzie 10.02.2009r. REGULAMIN RAMOWY WYCIGOWYCH SAMOCHODOWYCH MISTRZOSTW POLSKI 2009 Polski Zwizek Motorowy Główna Komisja Sportu Samochodowego www.pzm.pl Art. 1. PRZEPISY OGÓLNE 1.1. Wycigowe

Bardziej szczegółowo

Spis treci: REGULAMIN ZAWODÓW BRYDA SPORTOWEGO PZBS

Spis treci: REGULAMIN ZAWODÓW BRYDA SPORTOWEGO PZBS 2005 REGULAMIN ZAWODÓW BRYDA SPORTOWEGO PZBS Spis treci: 1. Wstp...4 CZ I. ZASADY OGÓLNE...4 2. Rodzaje zawodów bryda sportowego...4 3. Organizator i organizacja zawodów...4 4. Sprzt...4 5. Dokumentacja

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN RAMOWY Konkursowej Jazdy Samochodowej /KJS/ 2006

REGULAMIN RAMOWY Konkursowej Jazdy Samochodowej /KJS/ 2006 I. Przepisy ogólne. 1. Definicje KJS. REGULAMIN RAMOWY REGULAMIN RAMOWY Konkursowej Jazdy Samochodowej /KJS/ 2006 1.1. Konkursow Jazd Samochodow zwan dalej KJS jest popularna impreza samochodowa, o charakterze

Bardziej szczegółowo

MIDZYNARODOWY STANDARD DLA LABORATORIÓW

MIDZYNARODOWY STANDARD DLA LABORATORIÓW WIATOWY KODEKS ANTYDOPINGOWY MIDZYNARODOWY STANDARD DLA LABORATORIÓW wersja 4.0 sierpie 2004 r. PREAMBUŁA wiatowego Kodeksu Antydopingowego jest standardem midzynarodowym szczebla 2 opracowanym w ramach

Bardziej szczegółowo

WYCIGI DŁUGODYSTANSOWE 2009 Regulamin

WYCIGI DŁUGODYSTANSOWE 2009 Regulamin WYCIGI DŁUGODYSTANSOWE 2009 Regulamin Art.1. Przepisy ogólne 1.1. W sezonie 2009 Długodystansowe Samochodowe Mistrzostwa Polski (zwane dalej DSMP) s zawodami otwartymi. 1.2. Rozgrywki odbd si wg zasad

Bardziej szczegółowo

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia Regionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Zielonej Górze (RCKiK) ul. Zyty 2165-046 Zielona Góra tel. 068/329 83 60, faks 068/329 83 99 znak sprawy: 7/P/2010 Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN RAJDOWE MISTRZOSTWA POLSKI SAMOCHODÓW TERENOWYCH

REGULAMIN RAJDOWE MISTRZOSTWA POLSKI SAMOCHODÓW TERENOWYCH Stan prawny na dzień 18 grudnia 2009 r. REGULAMIN RAJDOWE MISTRZOSTWA POLSKI SAMOCHODÓW TERENOWYCH 2010 Polski Związek Motorowy Główna Komisja Sportu Samochodowego www.pzm.pl 1. Ustalenia ogólne 1.1 Rajdowe

Bardziej szczegółowo

POLSKI ZWI!ZEK GIMNASTYCZNY

POLSKI ZWI!ZEK GIMNASTYCZNY POLSKI ZWI!ZEK GIMNASTYCZNY Przepisy s"dziowania gimnastyki sportowej m"#czyzn 2009-2012 Opracowanie i t!umaczenie Adam Koperski, Adam Jaroszewski Gda$sk 2009 Spis tre"ci Cz#"$ I 1. Zadania i cele przepisów.....

Bardziej szczegółowo

PRZEPISY OGÓLNE TERENOWYCH IMPREZ SAMOCHODOWYCH 2015

PRZEPISY OGÓLNE TERENOWYCH IMPREZ SAMOCHODOWYCH 2015 Stan na dzień 25 Lutego 2015 PRZEPISY OGÓLNE TERENOWYCH IMPREZ SAMOCHODOWYCH 2015 Polski Związek Motorowy Główna Komisja Sportu Samochodowego www.pzm.pl Spis treści: Wprowadzenie... 3 1. Kwalifikowanie

Bardziej szczegółowo

Przykładowe pytania testowe oraz pytania do czci ustnej egzaminu

Przykładowe pytania testowe oraz pytania do czci ustnej egzaminu Na podstawie 4 ust. 1 pkt 2 Załcznika nr 1 do rozporzdzenia Ministra Finansów z dnia 24 czerwca 2006 r. w sprawie sposobu organizowania i przeprowadzania egzaminu na audytora wewntrznego oraz działania

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN RAMOWY GÓRSKICH SAMOCHODOWYCH MISTRZOSTW POLSKI

REGULAMIN RAMOWY GÓRSKICH SAMOCHODOWYCH MISTRZOSTW POLSKI Stan prawny na dzień 1 stycznia 2014 REGULAMIN RAMOWY GÓRSKICH SAMOCHODOWYCH MISTRZOSTW POLSKI 2014 Polski Związek Motorowy Główna Komisja Sportu Samochodowego www.pzm.pl Spis treści: 1. Ustalenia ogólne...

Bardziej szczegółowo

STATUT JEDNOLITY Z dnia 26 kwietnia 2004 r. Tytuł I : FORMA SIEDZIBA CZAS TRWANIA PRZEDMIOT

STATUT JEDNOLITY Z dnia 26 kwietnia 2004 r. Tytuł I : FORMA SIEDZIBA CZAS TRWANIA PRZEDMIOT Spółka zawizana została na podstawie aktu sporzdzonego przez Sdziego Jean SECKLER, notariusza w Junglister w dniu 10 kwietnia 2002 roku, ogłoszonego w Mémorial C numer 692 z dnia 4 maja 2002 roku Statut

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN RAMOWY GÓRSKICH SAMOCHODOWYCH MISTRZOSTW POLSKI

REGULAMIN RAMOWY GÓRSKICH SAMOCHODOWYCH MISTRZOSTW POLSKI Górskie Samochodowe Mistrzostwa Polski 2015 Stan prawny na dzień 5 lutego 2015 REGULAMIN RAMOWY GÓRSKICH SAMOCHODOWYCH MISTRZOSTW POLSKI 2015 Polski Związek Motorowy Główna Komisja Sportu Samochodowego

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA i ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA i ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA i ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH (STADIUM DOKUMENTACJI PROJEKTOWEJ) NAZWA OBIEKTU : PROJEKT ROZBIÓRKI BUDYNKU MIESZKALNEGO JEDNORODZINNEGO WRAZ Z ZABUDOWANIAMI GOSPODARCZYMI

Bardziej szczegółowo

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki Akcyjnej ODLEWNIE POLSKIE. 18 lutego 2011 roku

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki Akcyjnej ODLEWNIE POLSKIE. 18 lutego 2011 roku Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki Akcyjnej ODLEWNIE POLSKIE 18 lutego 2011 roku U C H W A Ł A Nr 1/2011 w sprawie: wyboru Przewodniczcego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia 1 Działajc

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN RAMOWY KIA LOTOS RACE

REGULAMIN RAMOWY KIA LOTOS RACE Tekst jednolity wg stanu prawnego z dnia 2 maja 2015 WYŚCIGOWE MISTRZOSTWA POLSKI KIA PICANTO REGULAMIN RAMOWY KIA LOTOS RACE 2015 Polski Związek Motorowy Główna Komisja Sportu Samochodowego www.pzm.pl

Bardziej szczegółowo

Zasady Rozgrywek WYŚCIGI MOTOCYKLOWE

Zasady Rozgrywek WYŚCIGI MOTOCYKLOWE POLSKI ZWIĄZEK MOTOROWY Regulamin Sportu Motocyklowego Zasady Rozgrywek WYŚCIGI MOTOCYKLOWE sezon 2015 1 Spis treści: 0. WYKAZ WAŻNIEJSZYCH OZNACZEŃ I SKRÓTÓW... 5 1. ZASADY ROZGRYWEK...... 6 1.1. PRZEPISY

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN RAMOWY GÓRSKICH SAMOCHODOWYCH MISTRZOSTW POLSKI

REGULAMIN RAMOWY GÓRSKICH SAMOCHODOWYCH MISTRZOSTW POLSKI Tekst jednolity wg stanu prawnego na dzień 15 lutego 2013 REGULAMIN RAMOWY GÓRSKICH SAMOCHODOWYCH MISTRZOSTW POLSKI 2013 Polski Związek Motorowy Główna Komisja Sportu Samochodowego www.pzm.pl Spis treści:

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN GÓRSKICH SAMOCHODOWYCH MISTRZOSTW POLSKI

REGULAMIN GÓRSKICH SAMOCHODOWYCH MISTRZOSTW POLSKI REGULAMIN GÓRSKICH SAMOCHODOWYCH MISTRZOSTW POLSKI NA ROK 2008 Polski Związek Motorowy www.pzm.pl Spis treści Regulamin Ramowy... 3 1. Załącznik 1 Regulamin techniczny 2008... 20 2. Załącznik 2 Regulamin

Bardziej szczegółowo

PRZEPISY OGÓLNE TERENOWYCH IMPREZ SAMOCHODOWYCH 2014

PRZEPISY OGÓLNE TERENOWYCH IMPREZ SAMOCHODOWYCH 2014 Stan na dzień 6 Sierpień 2014 PRZEPISY OGÓLNE TERENOWYCH IMPREZ SAMOCHODOWYCH 2014 Polski Związek Motorowy Główna Komisja Sportu Samochodowego www.pzm.pl Spis treści: Wprowadzenie... 3 1. Kwalifikowanie

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN RAMOWY GÓRSKICH SAMOCHODOWYCH MISTRZOSTW POLSKI

REGULAMIN RAMOWY GÓRSKICH SAMOCHODOWYCH MISTRZOSTW POLSKI Stan prawny na dzień 20 grudnia 2011 REGULAMIN RAMOWY GÓRSKICH SAMOCHODOWYCH MISTRZOSTW POLSKI NA ROK 2012 POLSKI ZWIĄZEK MOTOROWY GŁÓWNA KOMISJA SPORTU SAMOCHODOWEGO www.pzm.pl Spis Treści: 1. Ustalenia

Bardziej szczegółowo

17,18 listopada 2. Prowadzenie:

17,18 listopada 2. Prowadzenie: 17,18 listopada 2 Prowadzenie: 1 DZIE 1 1. Zasady realizacji inwestycji na roboty budowlane -finansowane ze ródeł midzynarodowych; 2. Midzynarodowe procedury obowizujce w inwestycjach budowlanych (Unia

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN RAJDOWYCH SAMOCHODOWYCH MISTRZOSTW POLSKI

REGULAMIN RAJDOWYCH SAMOCHODOWYCH MISTRZOSTW POLSKI Stan prawny na dzień 1 stycznia 2015 REGULAMIN RAJDOWYCH SAMOCHODOWYCH MISTRZOSTW POLSKI 2015 Polski Związek Motorowy Główna Komisja Sportu Samochodowego www.pzm.pl Spis treści: 1. Ustalenia ogólne...

Bardziej szczegółowo

Kodeks sportowy FAI. Część 7B Klasa O PARALOTNIE. (z wyłączeniem celności lądowania) KLASA III. Wydanie 2014 wchodzi w życie z dniem 1 maja 2014

Kodeks sportowy FAI. Część 7B Klasa O PARALOTNIE. (z wyłączeniem celności lądowania) KLASA III. Wydanie 2014 wchodzi w życie z dniem 1 maja 2014 Kodeks sportowy FAI Część 7B Klasa O PARALOTNIE (z wyłączeniem celności lądowania) KLASA III Wydanie 2014 wchodzi w życie z dniem 1 maja 2014 Wersja polska. W przypadku rozbieżności obowiązujący jest wyłącznie

Bardziej szczegółowo

Międzynarodowy Kodeks Sportowy 2015

Międzynarodowy Kodeks Sportowy 2015 Stan na dzień 1 stycznia 2015 MIĘDZYNARODOWY KODEKS SPORTOWY 2015 Polski Związek Motorowy Główna Komisja Sportu Samochodowego www.pzm.pl Spis treści: Artykuł 1 Przepisy ogólne 3 Artykuł 2 Zawody Ogólne

Bardziej szczegółowo

AEROKLUB POLSKI REGULAMIN

AEROKLUB POLSKI REGULAMIN AEROKLUB POLSKI REGULAMIN XXV MIĘDZYNARODOWE BALONOWE MISTRZOSTWA POLSKI. X MIĘDZYNARODOWE GÓRSKIE ZAWODY BALONOWE O PUCHAR REDAKTORA NACZELNEGO ML SKRZYDLATA POLSKA. W KLASIE AX WERSJA KWIECIEŃ 2008 Niniejszy

Bardziej szczegółowo

Regulamin kart płatniczych oferowanych przez Xelion

Regulamin kart płatniczych oferowanych przez Xelion Regulamin kart płatniczych oferowanych przez Xelion KARTY KREDYTOWE BANKU POLSKA KASA OPIEKI S.A. DYSTRYBUOWANE I OBSŁUGIWANE ZA POREDNICTWEM XELION. DORADCY FINANSOWI SP. Z O.O. REGULAMIN Rozdział 1 Postanowienia

Bardziej szczegółowo

REGULAMINY SAMOCHODOWYCH WYŚCIGIÓW GÓRSKICH

REGULAMINY SAMOCHODOWYCH WYŚCIGIÓW GÓRSKICH Stan prawny na dzień 1 stycznia 2013 REGULAMINY SAMOCHODOWYCH WYŚCIGIÓW GÓRSKICH 2013 Polski Związek Motorowy Główna Komisja Sportu Samochodowego www.pzm.pl Spis treści: 1. Regulamin ramowy SWG... 3 2.

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN RAJDOWYCH SAMOCHODOWYCH MISTRZOSTW POLSKI

REGULAMIN RAJDOWYCH SAMOCHODOWYCH MISTRZOSTW POLSKI Stan prawny na dzień 28 kwietnia 2014 REGULAMIN RAJDOWYCH SAMOCHODOWYCH MISTRZOSTW POLSKI 2014 Polski Związek Motorowy Główna Komisja Sportu Samochodowego www.pzm.pl Spis treści: 1. Ustalenia ogólne...

Bardziej szczegółowo

Dokument informacyjny

Dokument informacyjny Sporzdzony na potrzeby wprowadzenia akcji serii B, C i D oraz Praw do Akcji serii D do obrotu na rynku NewConnect prowadzonym jako alternatywny system obrotu przez Giełd Papierów Wartociowych w Warszawie

Bardziej szczegółowo