UNION INTERNATIONALE MOTONAUTIQUE

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "UNION INTERNATIONALE MOTONAUTIQUE"

Transkrypt

1 U.I.M. UNION INTERNATIONALE MOTONAUTIQUE PRZEPISY WYCIGÓW W KATEGORII AQUABIKE SPORTY TECHNICZNE 2003 Stan na bazie materiałów dostpnych na dzie 15 maja 2003 Tłumaczył i opracował: dr in. Jerzy Wojewoda 1

2 2

3 Uywane skróty / Słownictwo terminów UIM Midzynarodowa Unia Motonautyczna AB. Aquabike (Skuter Wodny) Rynek wtórny czci Cz zamienna lub identyczna cz zastpujca lub uyta jako dodatkowa do czci Producenta Oryginalnego Wyposaenia Kołnierz łczcy Jest to strefa gdzie stykaj si dopasowane i zachodzce na siebie pokład (cz górna) i kadłub (dolna). Sdzia Kursowy Pomaga Sdziemu Głównemu zarzdza wycigiem i asystuje zawodnikom zatrzymanym na trasie. Najczciej zajmuje pozycj na trasie kierujc skuterem. Pokład Górna, strukturalnie cz AB umiejscowiona ponad (z włczeniem) kołnierza łczcego. DNR Did Not Race Nie Wził Udziału. Oficjalne sklasyfikowanie zgłoszonego zawodnika, który nie wystartował w zawodach, lub w wycigu po obwodzie zamknitym nie ukoczył jednego okrenia. Wtrysk paliwa Pojcie wymuszonego wepchnicia porcji paliwa do cylindra w sposób inny ni nastpuje to w ganiku. Kada jednostka napdowa, której działanie nie zaley od podcinienia w silniku bdzie uznana za jednostk z wtryskiem paliwa. Numer Identyfikacyjny Kadłuba (HIN) Niepowtarzalny numer seryjny nadany przez producenta i umieszczony na kadym AB. Kadłub Dolna cz struktury AB umiejscowiona pod (z włczeniem) dolnej czci kołnierza łczcego. MKO Midzynarodowe Kolegium Orzekajce Repasa (LCQ) Wycig ostatniej szansy. Dodatkowy wycig w zawodach po obwodzie zamknitym po zakoczeniu biegów eliminacyjnych przeprowadzony w celu uzupełnienia stawki biegu finałowego lub półfinałowego. Moto Kiedy liczba zgłosze jest mniejsza lub równa najwikszej dozwolonej liczbie AB na trasie zawodów, nie przeprowadza si biegów kwalifikacyjnych, a uywa si systemu moto. W tym celu bierze si pod uwag wyniki z dwóch lub wicej innych wycigów, aby matematycznie okreli wyniki. PN Przedstawicielstwo Narodowe uznane przez UIM jako wyłczny reprezentant w wycigach AB. 3

4 POW Producent Oryginalnego Wyposaenia (OEM) Czci POW s zdefiniowane jako te, które zostały zamontowane na kadym modelu AB w czasie jego wytworzenia. SG (OOD) Sdzia Główny KO (OC) Komitet Organizacyjny OWP Osobiste Wyposaenie Pływalnociowe (PFD) Urzdzenie zapewniajce pływalno zawodnika. KS Komisja Sdziowska Zawodnik Współzawodniczcy. ZS Zawody Specjalne Pływak Powierzchnia przewidziana do lizgania po wodzie, która moe by dołczona do boków kadłuba lub pawy. Strefa Oczekiwania Obszar przy linii startu, gdzie zawodnicy na swych AB oczekuj na ich zaplanowany wycig. Linia Startu Prosta ograniczajca, tak w sposób rzeczywisty lub wyimaginowany, oznaczajca pocztek wycigu. 4

5 SPIS TRECI 200 OGÓLNE PRZEPISY WYCIGOWE KOMISJA SDZIOWSKA ZATWIERDZENIE MISTRZOSTW UIM ZGŁOSZENIA PRZEPISY DOTYCZ CE BEZPIECZESTWA NUMERY STARTOWE NARUSZENIA PROGRAM WYCIGÓW SPOSÓB ROZEGRANIA WYCIGU TRASA, BOJE I OKR ANIE BOI ZWROTNYCH SYGNAŁY FLAGAMI START/META ZMIANY PROGRAMU ZAWODÓW I POWIADAMIANIE ZAWODNIKÓW ZAMKNITY PARK MASZYN PRZEPISY KIEROWANIA AB KLASYFIKACJA I SYSTEM PUNKTOWY ORZEKANIE DEFINICJE CIAŁA ORZEKAJ CE PROCEDURY PROTESTÓW PRZESŁUCHANIE W ROZPATRYWANIU PROTESTÓW PROCEDURA ODWOŁAWCZA KARY STYL DOWOLNY PRZEPISY TECHNICZNE ZAWODÓW KLASY SUPERSTOCK KONTROLA WYPOSAENIA TECHNICZNEGO WYPOSAENIE OSOBISTE REKORDY I OSIGNICIA PRZEPISY OGÓLNE KLASY MOG CE USTANAWIA REKORDY DEFINICJE JEDNOSTEK BAZY (TRASA) OBLICZENIE PRDKOCI WYMAGANY MARGINES PRZEKROCZENIA SILNIKI ZGŁOSZENIE ORGANIZACJI SDZIOWIE REKORDY PRDKOCI REKORDY NA DYSTANSIE REKORDY W JEDZIE GODZINNEJ REKORDY WIATA WE WSPÓŁZAWODNICTWIE CERTYFIKATY OSI GNICIA HOMOLOGACJA REKORDÓW PROTESTY PRZEPISY DOTYCZCE OCHRONY RODOWISKA UZUPEŁNIANIE PALIWA OCHRONA RODOWISKA NA TERENIE ZAWODÓW ZALECENIA DLA ORGANIZACJI MISTRZOSTW WIATA AB

6 200 OGÓLNE PRZEPISY WYCIGOWE We wszystkich przypadkach nie przewidzianych regułami midzynarodowymi właciwym organem oceniajcym w duchu przepisów jest PN. W przypadku konfliktu zasad decydujce s te, które dotycz klasy. Przepisy zawarte w tym Regulaminie powinny by cile przejte przez wszystkie Przedstawicielstwa Narodowe i stosowane na wszystkich zawodach rozgrywanych pod patronatem UIM. Wszyscy członkowie oraz personel ekip wycigowych, włczajc mechaników, obsług strefy oczekiwania, a take promotorów s uwaani za wiadomych wszystkich zasad i oczekuje si od nich przestrzegania ich przez cały czas. Wszystkie zgłoszenia podlegaj kontroli pod wzgldem technicznym i bezpieczestwa przed zawodami. Zawodnik uczestniczcy w imprezie organizowanej pod patronatem Przedstawicielstwa Narodowego nie moe mie adnych roszcze za zniszczenia albo jakiejkolwiek rekompensaty za wszelkie formy reklamy, wykorzystywania jego nazwiska, obrazu lub obrazu jego AB, ani te wykorzystania osigni kadego produktu uytego przez zawodnika w odniesieniu do uywanego przez innych współzawodniczcych. Zawody rozgrywane pod patronatem PN maj charakter współzawodnictwa, ich przeprowadzenie kontroluj sdziowie PN zgodnie z przepisami UIM, które mog by zmieniane od czasu do czasu, a Specjalne Przepisy mog zosta opublikowane na potrzeby konkretnych zawodów, na podstawie odpowiedniego porozumienia, w którym PN jest stron. Przedstawienie zgłoszenia do zawodów i wzicie udziału w jakiejkolwiek ich czci jest równoznaczne ze zgod zawodnika na podporzdkowanie si decyzjom sdziów zawodów, z wyjtkami przewidzianymi w Przepisach Ogólnych UIM i Regulaminie. Zawodnik taki uznaje równie za swój obowizek zapoznanie si z akwenem zawodów, aby stwierdzi czy jest on bezpieczny w warunkach wycigów, oraz e dobrowolnie podejmuje ryzyko i nie bdzie miał roszcze w stosunku do PN lub UIM, ich promotorów lub sdziów, osób oficjalnych lub zatrudnionych przez nich za ewentualne uszkodzenia tak AB, zawodnika i/lub zespołu obsługi. Wszyscy zawodnicy podejmuj pełn odpowiedzialno za odniesione obraenia, z włczeniem mierci i uszkodzenia własnoci, w kadej chwili kiedy znajduj si w obszarze rozgrywania wycigów, treningów lub w parku maszyn, itd., w stosunku do siebie i jakiegokolwiek innego zawodnika. Podczas przebywania na wodzie zawodnik podlega wszystkim przepisom od czasu przybycia na obszar zawodów a do ich opuszczenia. 201 KOMISJA SDZIOWSKA Zawodnik i jego zespół nie maj wstpu do obszaru przeznaczonego do wyłcznej dyspozycji Komisji Sdziowskiej przez Kierownictwo Zawodów. Jeli zostanie on poproszony do stawienia si w Komisji musi to uczyni i natychmiast po zakoczeniu sprawy opuci ten obszar. Wszystkie lokalne wycigi i wszystkie uczestniczce AB. Pozostaj pod kontrol i kierownictwem Komisji Sdziowskiej składajcej si z Sdziego Głównego (SG), Sdziego d/s Bezpieczestwa, Sekretarza Zawodów, Sdziego Trasy Wycigu, Sdziego Punktowego, Sdziego Startera i Komisarza Technicznego. Wszelkie sprawy podlegaj ich kontroli i zatwierdzeniu. Komisja Sdziowska powinna pracowa razem z Komisj Midzynarodow KOMISJA MIDZYNARODOWA Zostanie ustanowiona grupa Komisarzy UIM w celu zagwarantowania stałych komisarzy na kadej z rund Mistrzostw. Komisarz UIM otrzymuje od organizatora zwrot kosztów w rozsdnej wysokoci obejmujcy bilet na bazie stawki APEX, zakwaterowanie itp.) 1

7 W Mistrzostwach wiata UIM musi by szeciu Komisarzy UIM, jeden odpowiedzialny za wycig, jeden za stron sportow, jeden za sprawy techniczne i dwóch zajmujcych si sprawami bezpiecze stwa oraz asystent komisarza od spraw sportowych. Komisarze musz obserwowa zgodno przeprowadzenia wszystkich rund Mistrzostw z Regulaminem UIM, w oparciu o te same kryteria. Komitet Midzynarodowy reprezentuje UIM. Członkowie Komitetu: Promotor i Główny Koordynator, Komisarz Wycigu UIM, Komisarz Sportowy UIM oraz jego asystent, Komisarz Techniczny UIM, Komisarze d/s Bezpiecze stwa UIM (dwóch). Wszyscy członkowie Komitetu Midzynarodowego UIM musz nosi plakietki STAŁY KOMISARZ UIM ZARZDZANIE BIECE Komisja Zarzdzania Biecego składa si z Promotora UIM oraz Komisarza Wycigu UIM. Podejmuje ona wszelkie niezbdne przedsiwzicia w celu promocji i prawidłowego przeprowadzenia zawodów. 202 ZATWIERDZENIE MISTRZOSTW UIM Komisja Aquabike UIM zatwierdza WSZYSTKIE mistrzostwa. Po uzyskaniu zgody, biuro UIM przele zaproszenia do PN podlegajce opłatom, oparte o zasady opłat kalendarzowych. 203 ZGŁOSZENIA WYMAGANY WIEK ZAWODNIKÓW Minimalny limit wieku zawodników wynosi 15 lat (z wyjtkiem pozwole udzielonych przez UIM). Od zawodników w wieku poniej 15 lat wymaga si zgody rodziców lub opiekunów na odpowiednim formularzu. Formularze winny by dostpne na danie w recepcji zawodów lub w PN. Na sezon wymaga si tylko jednego takiego potwierdzenia. Dla weryfikacji wieku moe by wymagane powiadczenie daty urodzenia ZGŁOSZENIA - SUPERLICENCJE Mistrzostwa wiata w Klasie Pro UIM s otwarte. UIM bierze odpowiedzialno za wydawanie superlicencji dla wszystkich zawodników, nalecych do PN bdcych członkami IJSBA, uczestnicz w zawodach serii IJSBA oraz nie przestrzegaj lub nie uznaj zawodów w wycigach Aquabike UIM. Wszystkim zgłoszeniom musz towarzyszy wane superlicencje wydane przez UIM. Kryteria wydania superlicencji: - Udział w czterech wycigach krajowych lub zwykłych midzynarodowych, - yciorys sportowy z oficjalnymi wynikami, 2

8 - Przedstawienie wanego powiadczenia o zawarciu umowy o Odpowiedzialnoci Cywilnej w wycigu i na zawodach z wyjtkiem odpowiedzialnoci za uszkodzenia zawodników i ich sprztu (wzajemnie) na minimaln sum 1 milion Euro na przypadek. - Wniesienie opłaty w wysokoci 50 Euro na 4 tygodnie przed pierwszymi zawodami wraz z fotografi, - Licencja Dzienna, koszt 50 Euro, z zaznaczeniem, e pozostała cz ma by opłacona, jeli zawodnik bdzie uczestniczył w wikszej iloci wycigów Zawodnik, który chce uczestniczy we wszystkich zawodach Mistrzostw wiata Klasy Pro UIM oraz chce bra udział w zwrocie kosztów podróy, musi posiada wany kontrakt podpisany z zakontraktowanym Promotorem, firm SPES. Warunki kontraktu zawarte s przepisach UIM/SPES i s czci niniejszego Regulaminu Roczna superlicencja UIM daje zawodnikowi nastpujce prawa: Nagrod pienin, jeli bdzie wród pierwszych 6 zawodników; Trofeum za zajcie jednego z 3 pierwszych miejsc; Przyznanie punktów UIM za zajcie jednego z 15 pierwszych miejsc; Zawodnicy zakontraktowani do uczestnictwa we wszystkich zawodach Mistrzostw wiata otrzymaj kwoty na koszty podróy Superlicencja UIM przyznana na jeden wycig daje zawodnikowi, który nie mieszka w kraju organizujcym wycig nastpujce prawa: Nagrod pienin, jeli bdzie wród pierwszych 6 zawodników; Trofeum za zajcie jednego z 3 pierwszych miejsc; Przyznanie punktów UIM za zajcie jednego z 15 pierwszych miejsc Komisja Selekcyjna Zostanie powołana komisja wybierajca zakontraktowanych zawodników zgodnie z kryteriami Tytuł - Poprzednie Zaangaowanie Narodowo i Doskonało ODPRAWA ZAWODNIKÓW Obowizkowym jest, by Odprawa Zawodników odbyła si przed startem do zawodów. Zawodnicy, którzy nie wezm udziału w odprawie, nie bd dopuszczeni do startu z zawodach. Komisarz UIM ukarze kar w wysokoci 100 Euro tych zawodników, którzy przybd zbyt póno na odpraw. Kara musi zosta zapłacona przed pocztkiem zawodów. Wszystkie kary zapłacone w gotówce podczas sezonu bd przechowane w celu dołczenia do rocznego funduszu nagród, który bdzie podzielony pomidzy zawodników, albo przekazane na jedno specjalne trofeum. Zawodnicy musz podpisa list obecnoci na pocztku odprawy i otrzymaj ostateczne instrukcje wycigów. Zawodnicy i członkowie ich zespołów musz by jednolicie ubrani. 3

9 W zawodach o tytuły, kiedy warunki lokalne tego wymagaj, na odprawie zawodników musz zosta ogłoszone dodatkowe reguły cigania si, nie przewidziane w tym Regulaminie, albo zmiany aktualnych zasad, które wydaj si konieczne do zastosowania przez Komisj Midzynarodow w konkretnym wycigu. Odprawa Zawodników powinna zawiera omówienie nastpujcych zagadnie, po sprawdzeniu listy obecnoci: 1. Podzikowanie wszystkim, dziki którym odbycie zawodów stało si moliwe (sponsorzy, Władze lokalne, Sdziowie, właciciel terenu zawodów, itd. ). 2. Krótka prezentacja najwaniejszych osób odpowiedzialnych za organizacj i ich obowizki. 3. Krótka prezentacja Spikera, Komisarzy UIM i członków Kolegium Orzekajcego. 4. Plan czasowy wycigów. 5. Procedury startu i zakoczenia wycigu. 6. Informacje dotyczce wycigów eliminacyjnych. 7. Miejsca umieszczenia flag i ich znaczenie. 8. Obszar wycigów, kierunek pokonywania trasy, dojazd na tras wycigu, instrukcje opuszczenia trasy po wymachaniu flag z biało-czarn szachownic, ilo okre, itp. 9. rodki bezpieczestwa: miejsca umieszczenia urzdze przeciwpoarowych, personelu lekarskiego i karetek medycznych, łodzi ratowniczych, przepisy zachowania si w parku maszyn itp. 10. Umiejscowienie tablicy informacyjnej i tablicy wyników, itp. 11. Czas i miejsce Ceremonii Rozdania Nagród. 12. Pytania. 13. Opis obwodu trasy. 14. Fundusz nagród REKLAMY Zgodnie z przepisami PN. Na reklam sponsora(ów) zawodów rezerwuje si obszar o wymiarach 25x10 cm umiejscowiony w przedniej czci AB. 204 PRZEPISY DOTYCZCE BEZPIECZESTWA Powinny odpowiada prawodawstwu oraz przepisom i wymaganiom kraju gdzie odbywaj si zawody Sdzia Główny zawodów pod patronatem UIM musi wymaga aby: Wszyscy Sdziowie byli obecni i aktywni podczas zawodów. Odpowiednie urzdzenia były dostpne do sprawnego przeprowadzenia zawodów przed oficjalnymi treningami lub pocztkiem wycigów. Ambulanse, zespoły ratownicze i transportowe spełniajce wymogi lokalnych władz były na miejscu w czasie treningów i wycigów. 4

10 Nie mniej ni 4 patrolowe AB lub wicej, zalenie od warunków były do dyspozycji na trasie przez cały czas. Uywa ich mog jedynie wyznaczone do tego osoby ŁODZIE RATOWNICZE Sygnalizowanie i bezpieczestwo na obwodzie wycigu musi by wykonywane z AB lub z łodzi o napdzie turbinowym (niedozwolone uycie napdu rubowego). OBOWI ZKOWE jest spełnienie nastpujcych warunków: 1. Aquabike musi posiada na dziobie uchwyt dołczony do przedniej czci dziobowego otworu cumowniczego. Pozwoli to Sdziemu Kursowemu na szybkie przypicie liny holowniczej do łodzi wycigowej, która uległa awarii. Zaczepy holownicze musz by na tyle mocne, aby wytrzymały obcienia przy holowaniu. 2. Sdzia Kursowy odholuje aquabike z powrotem do parku maszyn, lub w obszar nabrzea zawodów i tam go zostawi. Bdzie to wykonane jedynie wtedy, gdy nie ma niebezpiecze stwa na trasie (trasa jest czysta) i jest wolna droga do wykonania tego zadania. 3. Zawodnik na aquabike u musi przez cały czas trwania zawodów mie na głowie kask oraz kamizelk ratunkow, wtedy kiedy jest on na wodzie. 4. Kiedy zawodnik musi opuci tras zawodów, musi odej na zewntrz trasy i wróci do parku maszyn na małej prdkoci, bez przecinania trasy wycigu. 5. W przypadku kontuzji i koniecznoci udzielenia pomocy, zawodnik powinien siedzie na swym skuterze z jedn rk wyprostowan nad głow (w klasie Ski, pozosta w pobliu swego skutera machajc rk). 6. Kiedy Sdzia Kursowy wska rk i palcem w kierunku jednego z zawodników, to taki sygnał oznacza, e zawodnik taki jest wyprzedzany i dublowany przez innego zawodnika. Pilot wolniejszy musi ustpi drogi wyprzedzajcym go, aby uczyni manewr bezpiecznym (niebieska flaga). 7. W przypadku, kiedy zawodnik oddzieli si od swego skutera, to Sdzia Kursowy zagwarantuje bezpieczne wejcie do strefy, gdzie mona udzieli pomocy. Sdzia Kursowy podpłynie do takiego zawodnika, który powinien uchwyci si skutera sdziego lew rk i w takiej asycie zostanie doholowany do swego skutera, jeli tylko s ku temu bezpieczne warunki. 8. Jeli aquabike danego zawodnika pracuje na biegu jałowym albo nie działa prawidłowo i moe stwarza niebezpiecze stwo dla innych zawodników, to Sdzia Kursowy ma prawo odholowa kadego zawodnika i/lub jego łód poza tras wycigu. 9. Jeli w wodzie znajdzie si jaka cz skutera albo gogle i zostan podjte z wody podczas wycigu, lub na rasie zawodów, to takie elementy zostan przetransportowane do stanowiska kontroli technicznej, albo na pla, w poblie linii startu. Załoga łodzi ratowniczej musi mie łczno radiow z Sdzi Głównym lub jego zastpc. Załoga łodzi ratowniczej powinna podejmowa z wody wszystkie ofiary wypadków w prawie poziomej pozycji, jeli to moliwe na noszach ze sztywnym podparciem lub typu Stokes. Załoga łodzi musi składa si z nie mniej ni dwóch osób. Komisja Sdziowska nie moe umieci człowieka w wodzie lub na nieruchomym AB jako oznakowania trasy. aden wycig nie moe zosta rozpoczty jeeli otrzyma si ostrzeenie o innych łodziach na trasie zawodów, z wyjtkiem trasy zabezpieczonej, gdzie wymaga si akceptacji przez Komisj Sdziowsk. 5

11 W otoczeniu Sdziego Startera, innych Sdziów i patrolowych AB w czasie rozgrywania biegu nie wolno umieszcza adnych CZERWONYCH przedmiotów, takich jak parasole, ubrania osób itp. aden zawodnik nie moe uczestniczy w wycigu, ani w inny sposób oficjalnie obsługiwa zawodów po spoyciu alkoholu lub substancji bdcych pod cisł kontrol lub o działaniu toksycznym. Sdzia Główny ma prawo wstrzyma kade zawody, jeli uwaa to za konieczne dla zapewnienia bezpieczestwa uczestników, widzów i/lub osób oficjalnych lub z powodów technicznych. 6

12 BADANIA ANTYDOPINGOWE SPOYWANIE ALKOHOLU Zawodnicy nie mog by pod wpływem alkoholu podczas wycigów i treningów. W przypadku przeprowadzenia testów naley uywa alkoholomierza. Zawodnik powinien, na danie upowanionego przedstawiciela Komisji Sdziowskiej, podda si testowi na obecno alkoholu w organizmie. Pisemnie zawiadomienie o wyborze zawodnika do testu powinno by wrczone zawodnikowi przez upowanionego członka Komisji Sdziowskiej. Odmowa lub niepoddanie si testowi moe by uznane za równowane wynikowi pozytywnemu, z wszelkimi dalszymi tego konsekwencjami. W zawodach narodowych, jeli u którego z zawodników zostanie stwierdzone przekroczenie poziomu zawartoci alkoholu ponad warto ustalon przez PN kraju, w którym przeprowadzane s zawody, to fakt ten zostanie natychmiast zgłoszony Kolegium Orzekajcemu, a zawodnik zdyskwalifikowany w tych zawodach przez Kolegium Orzekajce. Protokół takiego faktu musi zosta przesłany do Przedstawicielstwa Narodowego tego zawodnika. W zawodach midzynarodowych, jeli u którego z zawodników zostanie stwierdzony poziom alkoholu przekraczajcy 0/00, to zostanie on natychmiast zawieszony i zdyskwalifikowany z całych zawodów. Protokół takiego zdarzenia ma zosta przesłany do PN tego zawodnika ZAKAZANE SUBSTANCJE I ZAKAZANE METODY 1. Zawodnik nie moe przyjmowa zakazanych substancji, ani uywa zakazanych metod wymienionych na listach zakazanych substancji i metod dopingu zawartych w biecym wydaniu Listy Midzynarodowego Komitetu Olimpijskiego. Zawodnicy podlegaj kontroli pod ktem uywania takich substancji i stosowania metod. Procedury i kary opisane s w Dodatku X, Kontrola Uywania Zakazanych Substancji i Procedury Kontroli Antydopingowej. 2. Zawodnik wskazany do kontroli nie moe odmówi poddania si jej i powinien zgłosi si do niej w czasie i miejscu okrelonym przez odpowiedniego Sdziego. 3. aden zawodnik nie ma prawa składa protestu przeciwko innemu zawodnikowi w przypadku przekroczenia tego przepisu. 4. Na adnych zawodach midzynarodowych nie mona przeprowadza kontroli i testów antydopingowych bez pisemnej zgody UIM, a na zawodach narodowych nie mona przeprowadza takich kontroli bez pisemnej zgody Przedstawicielstwa Narodowego, pod którego jurysdykcj zawody te s przeprowadzane. DODATEK X - KONTROLA STOSOWANIA ZAKAZANYCH SUBSTANCJI I ZAKAZANYCH SPOSOBÓW Przez doping rozumie si uywanie przez zawodnika substancji lub stosowanie sposobów zakazanych przez Midzynarodowy Komitet Olimpijski. Przepisy odnonie dopingu okrela Midzynarodowy Komitet Olimpijski. Dopingu dotycz Artykuł , ten Dodatek, Lista Klas i Metod Dopingu Midzynarodowego Komitetu Olimpijskiego, oraz Aneks IV I.O.C. (Standardowe Procedury Postpowania do Zbierania Próbek i Analiza Laboratoryjna). 1. Kontrola stosowania dopingu przez Przedstawicielstwo Narodowe 1.1 Przedstawicielstwo Narodowe moe rozpocz kontrol stosowania dopingu na zawodach przeprowadzanych pod jego jurysdykcj zgodnie z tym Dodatkiem. 7

13 1.2 Kady pozytywny wynik takiej kontroli musi by natychmiast zgłoszony przez Przedstawicielstwo Narodowe do UIM. 2. Kontrola stosowania dopingu przez UIM 2.1 UIM moe rozpocz kontrol stosowania dopingu na Mistrzostwach wiata lub innych zawodach przeprowadzanych pod jego jurysdykcj, oraz na takich innych zawodach, które zostan uzgodnione z właciwym Przedstawicielstwem Narodowym. 3. Wybór zawodników do kontroli 3.1 Przed wycigiem Kolegium Orzekajce wybierze numery pozycji w klasyfikacji, a zawodnicy, którzy zostan na tych pozycjach sklasyfikowani, bd poddani kontroli na stosowanie dopingu. Mona tego dokona drog losowania, lub przez wskazanie pierwszej i drugiej pozycji w klasyfikacji, albo w inny sposób, zaleny od decyzji Kolegium. Jeli załoga łodzi liczy wicej ni jednego zawodnika, wybór członka załogi moe nastpi drog losowania albo w inny sposób, zaleny od decyzji Kolegium. Ujawnienie sposobu wyboru nie moe by dokonane przed wycigiem. 3.2 Kolegium Orzekajce powinno przekaza Sdziemu odpowiedzialnemu za pobranie próbek do kontroli na stosowanie dopingu nazwiska zawodników, którzy zostali sklasyfikowani na wybranych do kontroli pozycjach Sdzia odpowiedzialny za pobranie próbek do kontroli na stosowanie dopingu lub jego reprezentant powinien jak najwczeniej poinformowa kadego z wyznaczonych zawodników na pimie i w sposób niejawny o tym fakcie. Zawodnik musi podpisa tak notatk, a czas jej dostarczenia musi zosta odnotowany. Naley poinformowa zawodnika o czasie i miejscu stawienia si do kontroli Zawodnik musi zosta poinformowany o nazwiskach: Sdziego wyznaczonego i autoryzowanego do pobrania próbek, personelu zespołu kontrolnego oraz nazw laboratorium wyznaczonego do kontroli próbek Dokumenty oficjalne: Lista Klas i Metod Dopingu Midzynarodowego Komitetu Olimpijskiego, oraz Medyczna Lista Procedur Kontroli Stosowania Dopingu musz by udostpniona zawodnikowi na jego danie Jeli wymaga tego sytuacja, zawodnikowi moe towarzyszy jedna osoba Zawodnik, który odmówi pobrania próbki, lub nie stawi si o wyznaczonym miejscu i czasie zostanie wykluczony z zawodów, a jego wyniki zostan anulowane. Kolegium Orzekajce rozpocznie w takim wypadku przesłuchania majce na celu ustalenia okolicznoci takiej odmowy i przele protokół z wynikami swej pracy do UIM oraz do Przedstawicielstwa Narodowego kraju zawodnika. 8

14 4. Procedura postpowania 4.1 Zespół kontrolujcy stosowanie dopingu powinien działa zgodnie z Procedurami Kontroli Stosowania Dopingu i procedury te powinny by wyjanione zawodnikowi. 4.2 Zawodnik powinien otrzyma kopi formularza kontroli stosowania dopingu i podpisa j stwierdzajc, e został poinformowany o tej procedurze. 5. Wyniki kontroli stosowania dopingu 5.1 Zawodnik powinien odda próbk moczu, która musi zosta podzielona na dwie czci: A i B, które maj by nastpnie przekazane do wyznaczonego laboratorium. 5.2 Kiedy pierwsza próbka A da wynik negatywny, zawodnik musi zosta natychmiast o tym poinformowany i nie podejmuje si adnych dalszych działa. 5.3 W przypadku, kiedy badanie pierwszej próbki A da wynik pozytywny, zawodnik, jego Przedstawicielstwo Narodowe i UIM musi zosta o tym poinformowane. Nie podejmuje si adnej akcji w stosunku do tego wyniku. 5.4 Po pozytywnym wyniku badania próbki A, laboratorium powinno przeprowadzi test drugiej próbki B. Zawodnik, lub jego przedstawiciel moe by obecny w trakcie tego badania na koszt zawodnika W przypadku, kiedy badanie drugiej próbki - B da wynik negatywny, zawodnik, jego Przedstawicielstwo Narodowe i UIM musi zosta o tym poinformowane, a adne dalsze działania nie zostan w tym przypadku podjte Jeli po upływie 8 tygodni od daty zawodów nie otrzyma si adnego rezultatu badania próbki B, wynik tego badania naley uzna jako korzystny dla zawodnika i naley poinformowa o tym zawodnika, jego Przedstawicielstwo Narodowe i UIM. 5.6 Jeli wynik badania próbki B okae si pozytywny, naley poinformowa o tym na pimie zawodnika, jego Przedstawicielstwo Narodowe i UIM. 5.7 Zawodnik ma prawo w cigu 14 dni od daty powiadomienia go, do odwołania do UIM na swój własny koszt, w stosunku do prawa udziału w zawodach midzynarodowych i do swojego Przedstawicielstwa Narodowego w odniesieniu do udziału w zawodach krajowych. W przypadku, gdy w cigu 14 dni zawodnik nie odwoła si, fakt ten ma zosta odnotowany przez Przedstawicielstwo Narodowe i przez UIM. 5.8 Zastosowane bd sankcje, a zawodnik zostanie zdyskwalifikowany, a jego wyniki usunite z klasyfikacji zawodów. 9

15 6. Wyjtki 6.1 Zawodnik ma prawo da na pimie, po wstpnym zatwierdzeniu przez UIM (na poziomie midzynarodowym) lub przez Przedstawicielstwo Narodowe (na poziomie krajowym) na uycie zakazanej substancji ze szczególnych powodów zdrowotnych. Powód powyszego powinien by wpisany i potwierdzony w dokumentacji medycznej zawodnika. 7. Kary 7.1 Zawodnik, który przekroczy przepis Artykułu , odmówi badania lub nie odda próbki moe: otrzyma kar przedłuonego zawieszenia od 3 miesicy do 2 lat za pierwsze takie przewinienie, zosta wykluczony z zawodów za drugie przewinienie. PROCEDURY BADANIA STOSOWANIA DOPINGU Procedura Kontroli Stosowania Dopingu powinna by zgodna z procedurami zawartymi w Midzynarodowym Statucie Olimpijskim przeciwko dopingowi w sporcie. Badanie musi zawiera analiz próbki moczu pobranej według nastpujcych zasad: 1. Zgłoszenie si do pobrania próbki 1.1 Zespół Pobierania Próbek (ZPP) musi sprawdzi tosamo zawodnika, a nastpnie zgodnie z Procedur Badania Stosowania Dopingu, musi mu towarzyszy członek ZPP. Zawodnik nie moe by ani na chwil, z adnego powodu pozostawiony sam, dopóki nie zostanie pobrana próbka. 1.2 Czas zgłoszenia i dane personalne zawodnika musz zosta zanotowane łcznie z nazwiskiem i adresem towarzyszcego mu przedstawiciela. 1.3 Nie zgłoszenie si w wyznaczonym limicie czasu w punkcie pobierania próbek musi zosta zanotowane i zgłoszone do właciwego organu celem dalszego rozpatrzenia. Z zasady, nie zgłoszenie si do badania ma by traktowane równoznacznie z pozytywnym wynikiem testu. 2. Procedura pobierania próbek 2.1 W punkcie badania stosowania dopingu jest dozwolona obecno jedynie: zawodnika, towarzyszcego mu przedstawiciela, członków Zespołu Pobierania Próbek, przedstawicieli midzynarodowych i/lub Przedstawicielstw Narodowych, oraz, jeli jest to konieczne tłumacza. 2.2 W tym samym czasie wolno powoła do oddania próbki w wyznaczonym do tego pomieszczeniu tylko jednego zawodnika. 2.3 Procedura pobrania próbki powinna zosta wyjaniona zawodnikowi. 10

16 2.4 Zawodnik powinien wybra naczynie z opiecztowanej torby i odda mocz do tego naczynia pod obserwacj członka ZPP. Wymaga si nie mniej ni 75 ml moczu. 2.5 Jeli nie ma moliwoci uzyskania wymaganej iloci moczu od zawodnika, niekompletna próbka powinna zosta zapiecztowana i zakodowana. Zawodnik musi pozosta pod obserwacj członka ZPP, dopóki nie dostarczy potrzebnej do zakoczenia procedury pobrania iloci moczu. 2.6 Zawodnik lub członek ZPP ma przela około 2/3 objtoci próbki do szklanej butelki oznaczonej A, a pozostał 1/3 do drugiej butelki oznaczonej B. Obie butelki powinny zosta szczelnie zamknite i opiecztowane. Kod oznaczenia powinien zosta zanotowany i sprawdzony. 2.7 Przy uyciu pozostałoci pobranej próbki moczu w naczyniu do którego zostało pobrane naley przeprowadzi badanie jego gstoci właciwej i stopnia PH. Warto PH powinna zawiera si w granicach 5 do 7, a gsto właciwa wynosi nie mniej ni Jeli próbka nie spełnia tych wymaga, mona wymaga pobrania kolejnej. 2.8 Naley zapyta zawodnika o pobierane leki w cigu ostatnich 3 dni przed badaniem, a odpowiedzi zanotowa. 2.9 ZPP powinien wypełni formularze badania na stosowania dopingu. Naley wpisa i sprawdzi dane identyfikacyjne zawodnika, numery kodowe butelek z próbkami, i numery na pieczciach Zawodnik musi powiadczy dokładno tych informacji podpisujc, e potwierdza prawidłowo wykonania procedury pobrania próbek Wszelkie niezgodnoci zauwaone przez zawodnika lub towarzyszcego mu przedstawiciela powinny zosta odnotowane na formularzu badania na stosowanie dopingu, przed podpisaniem go Formularze badania na stosowania dopingu powinny zosta podpisane przez Sdziego pobierajcego próbki ZPP, towarzyszcego zawodnikowi przedstawiciela (jeli taki jest) oraz reprezentanta Przedstawicielstwa Midzynarodowego i/lub Narodowego (jeli tacy s obecni) Nie wolno wykonywa fotografii w trakcie wykonywania procedury badania na stosowanie dopingu Formularz badania na stosowania dopingu składa si z oryginału i piciu kopii: oryginał dla władz zarzdzajcych badanie, 1 kopia dla Przedstawicielstwa Midzynarodowego, 1 kopia dla Przedstawicielstwa Narodowego, 1 kopia dla zawodnika, 1 kopia dla akredytowanego w I.O.C. laboratorium łcznie z próbk A, 1 kopia dla akredytowanego w I.O.C. laboratorium łcznie z próbk B. Kopie dla laboratoriów nie mog zawiera adnych informacji pozwalajcych zidentyfikowa zawodnika lub towarzyszcego mu przedstawiciela. 11

17 206 NUMERY STARTOWE Kady z zawodników bdzie miał przydzielony Numer Startowy. Numer ten pozostanie taki sam do koca Mistrzostw. Na pierwszym z wycigów zawodnik otrzyma zestaw samoprzylepnych naklejek i kamizelk. Zestaw ten musi by zgodnie z zaleceniami i utrzymywany w dobrym stanie przez cały sezon. Numery startowe maj rozmiar 25x25 cm. Numery bd posiada czarne cyfry na białym tle. Zostan dostarczone przez organizatora. Zawodnik przykleja je na swym skuterze w widoczny sposób, maj by umieszczone w przedniej czci AB po lewej i prawej stronie. Dowiadczenie uczy, e zawodnik powinien nosi take numer na swych plecach (jak w narciarstwie), aby ułatwi jego odczytanie przez Sdziów. Dozwolone s jedynie numery dostarczone przez Promotora. 12

18 300 NARUSZENIA W kadym kraju s obszary, na których zabroniona jest nawigacja albo istniej ograniczenia prdkoci. Obszary takie musz by cile wymienione w instrukcji wycigów. 301 PROGRAM WYCIGÓW Program wycigów jest zawarty w instrukcji wycigów LIMIT CZASU Limit czasu w zawodach specjalnych lub w etapie wynosi 60 minut ODROCZENIA Komisja Sdziowska powinna trzyma si programu zawodów ogłoszonego w programie wstpnym, chyba e zaistnieje powane niebezpieczestwo, takie jak zmiana pogody, dryfujce boje, które wymaga odroczenia. Komisja Sdziowska powinna publicznie ogłosi wszelkie odroczenia tak wczenie, jak jest to moliwe. Komisja Sdziowska moe odroczy zawody, wycig lub bieg. Jeli z powodu niesprzyjajcej pogody lub innych warunków odroczenie jest konieczne, to zawody, wycig lub bieg moe zosta powtórzony bez ponownej autoryzacji. Komisja Sdziowska ma prawo zadecydowa czy zawody, wycig lub bieg zostanie uznany za nowy bieg, a co za tym idzie otwarty do nowych zgłosze albo ograniczony do ju zatwierdzonych w dotychczasowym składzie. W przypadku odroczenia wycigu podczas zawodów, naley wywiesi na stałe czarn flag na oficjalnej linii startu oraz w innych miejscach do tego wyznaczonych według tego Regulaminu. Jeeli wycig zostaje odwołany przez Sdziego Głównego z jakiegokolwiek powodu jaki uzna on za usprawiedliwiony, to punkty zostan przyznane na podstawie dotychczasowych wyników. 302 SPOSÓB ROZEGRANIA WYCIGU Trasa wycigu jest obwodem zamknitym. Zawodnicy maj do pokonania szereg okre trasy, na której decyduje szybko i zrczno omijania szeregu boi zwrotnych w lew i praw stron. Sprzt zawodników musi by zgodny ze zdefiniowanymi klasami UIM KLASY Dywizja Ski cc Super Stock Styl Dowolny dowolna Runabout cc Super Stock* * wolnossce oraz turbodoładowane skutery z napdem czterosuwowym (1600 cc) mog uczestniczy w rywalizacji w obecnych klasach Superstock CZAS TRWANIA Dywizja Ski Dywizja Runabout 1200 Styl Dowolny 20 minut + 1 okrenie 30 minut + 1 okrenie 3 minuty dla zawodnika 13

19 Dywizja Ski Styl Dowolny Runabout 1200 maximum 25 zawodników maximum 10 zawodników maximum 30 zawodników ELIMINACJE Celem biegów eliminacyjnych jest odkrywanie i zachcanie nowych, utalentowanych zawodników, a take dopuszczenie lokalnych zawodników do udziału w zawodach. Biegi eliminacyjne wyłaniaj zawodników, którzy bd uczestniczy w wycigu o Pole Position, a nastpnie w biegu o Grand Prix. Eliminacje odbywa si bd w sobot po południu, przed biegiem o Pole Position CZAS TRWANIA Dywizja Ski Dywizja Runabout minut + 1 okrenie 10 minut + 1 okrenie ZAWODNICY Dywizja Ski maksimum 15 Runabout 1200 maksimum ZIELONA KARTA Komisja Zarzdzania Biecego moe przydzieli Zielon Kart zawodnikowi, który si nie zakwalifikował. Taka kwalifikacja nie moe by wykorzystana z ujm dla innego zawodnika POLE POSITION Klasyfikacja biegu o Pole Position okrela kolejno na linii startu w biegu o Grand Prix w niedziel. Próba Pole Position odbywa si trasie zawodów z pomiarem czasu. Udział w niej jest obowizkowy dla wszystkich zawodników, z wyjtkiem działania siły wyszej. Porzdek na linii startu: Pierwsza linia: zawodnicy na pozycjach od 1 do 3, Druga linia: zawodnicy na pozycjach od 4 do 10, Trzecia linia: Czwarta linia: wszyscy zawodnicy, którzy uczestniczyli w wycigu o Pole Position, wszyscy piloci, którzy nie uczestniczyli w wycigu o Pole Position (np. zawodnik, który miał awari i nie mógł uczestniczy w wycigu o Pole Position, staruje z czwartej linii). Naley zwróci zawodnikom uwag na fakt, e odpowiedzialno za decyzj czy startuje on/ona w wycigu oraz czy go kontynuuje, naley wyłcznie do nich. W ten sposób, zawodnicy s osobicie odpowiedzialni za jakiekolwiek uszkodzenia jakie mog mie miejsce w ich AB lub na ich ciele. Musz oni sami oceni moliwoci ich sprztu i własne umiejtnoci, a nastpnie zdecydowa czy startowa lub kontynuowa wycig, biorc pod uwag prognoz pogody. 14

20 303 TRASA, BOJE I OKRANIE BOI ZWROTNYCH Jeli zabraknie boi, albo zostanie ona przemieszczona ze swej właciwej pozycji podczas wycigu, Komisja Sdziowska powinna, jeli to moliwe wymieni j. Jeli si to nie uda, zawodnicy kierowa si bd do kolejnej boi najkrótsz droga, ignorujc zaginion lub przemieszczon PRZERWANIE WYCIGU W przypadku przerwania wycigu przed upływem 2/3 czasu jego trwania, zarzdza si ponowny start. Kiedy przerwanie nastpiło po upływie 2/3 wycigu, klasyfikacja zostanie ustalona według kolejnoci na okreniu poprzedzajcym wycig. Ponowny start jest uznany za nowy wycig BOJE ZWROTNE Wszyscy zawodnicy na swoich AB musz całkowicie boje zwrotne. Kady zawodnik prowadzcy AB ponad boj zwrotn uznany zostanie za nieprawidłowo j mijajcego, niezalenie z której strony boi jego AB pojawi si ponownie. Zawodnicy musz powtórzy okrenie boi we właciwym kierunku obwodu i musz dokona tego w bezpieczny sposób, tak aby nie stworzy ryzyka lub zagroenia dla innych zawodników na trasie, w przypadku ominicia boi zawodnik zostanie ukarany kar odjcia 1 okrenia. W przypadku zamierzonego ominicia boi zawodnik zostanie zdyskwalifikowany. Wszystkie boje na Mistrzostwach maj by okrgłe, nadmuchiwane i posiada minimalne wymiary 80 x 80 cm. Boja czerwona Boja biała - zwrot w lewo - zwrot w prawo Boja z biało-czarn szachownic - linia mety. 304 SYGNAŁY FLAGAMI PRZEPISY OGÓLNE Uycie flag jest podstawowym rodkiem komunikacji pomidzy Zawodnikami i Sdziami. Flagi s podnoszone przez Komisarzy (Sdziów), zarówno na linii startu/mety i na peryferyjnych (patrolowych) AB. Zwracanie uwagi i respektowanie sygnałów flagami jest rzecz podstawow. Zawodnicy nie stosujcy si do sygnałów flagami mog zosta zdyskwalifikowani, albo ukarani w inny sposób FLAGA ZIELONA Oznacza woln tras i start do wycigu FLAGA ÓŁTA Oznacza niebezpieczestwo na trasie. Zawodnicy mog kontynuowa wycig w bezpieczny sposób (naley rozway zmniejszenie prdkoci, wszyscy zawodnicy utrzymuj kolejno). Zawodnik zostanie zdyskwalifikowany, jeli kontynuuje wycig w niebezpieczny sposób (nie zwolni lub spróbuje wyprzedzi innego zawodnika). 15

21 FLAGA CZERWONA Oznacza natychmiastowe zatrzymanie wycigu bez wzgldu na pozycj zawodników na trasie. Musz oni powróci na lini startu, chyba, e zostan poinstruowani inaczej na Odprawie Zawodników. W przypadku pojedynczego uszkodzenia bdcego powodem wywieszenia czerwonej flagi, zawodnik moe zosta zdyskwalifikowany z zawodów na dany dzie FLAGA CZARNA Musi zosta uyta wraz z tablic z numerem wskazujcym numer startowy zawodnika, któremu nakazuje si natychmiastowe zatrzymanie i zgłoszenie si do SG. Nie respektowanie czarnej flagi moe doprowadzi do dyskwalifikacji FLAGA BIAŁA Pokazanie białej flagi sygnalizuje zawodnikom pocztek ostatniego okrenia FLAGA NIEBIESKA Sdzia powinien podnie niebiesk flag, aby zasygnalizowa, e zawodnik jest wyprzedzany i dystansowany przez szybszego zawodnika. Wolniejszy zawodnik musi ustpi drogi i umoliwi bezpieczne wyprzedzenie si. Flaga niebieska moe by pokazana przez SG, a jej zauwaenie jest odpowiedzialnoci zawodnika, w przypadku braku reakcji zawodnik moe zosta zdyskwalifikowany FLAGA Z BIAŁO-CZARN SZACHOWNIC Zakoczenie wycigu. 305 START/META Z uwagi na zmienn lini brzegow i warunki wodne, typ startu zostanie wyjaniony na Odprawie Zawodników. Podczas zawodów piloci maj by gotowi i oczekiwa w pobliu Komisji Sdziowskiej 30 minut przed przewidzianym czasem startu Na sygnał flagi zielonej: start w kierunku pierwszej boi zwrotnej jak ustalono w instrukcji zawodów. Zawodnikowi, który popełni falstart, pokazana ma by czarna flaga razem z jego numerem startowym. Zostanie on ukarany odjciem 1 okrenia. Jeli zawodnik opuci wycig, to nie ma prawa startowa w ewentualnym restarcie. Zawodnik musi ukoczy wycig razem ze swym AB. Musi zosta wymachany flag z białoczarn szachownic, prowadzc swój AB. Zawodnicy, którzy tego nie uczyni nie zostan sklasyfikowani w tym biegu. 306 ZMIANY PROGRAMU ZAWODÓW I POWIADAMIANIE ZAWODNIKÓW Modyfikacje programu zawodów, tak samo jak inne zmiany oraz komunikaty i decyzje KS powinny by wywieszone na specjalnej tablicy informacyjnej (patrz regulamin wycigów). Wywieszenie ma mie form pisemnego komunikatu, tak by kady zawodnik mógł sprawdzi tablic przed i po kadym wycigu. 16

22 307 ZAMKNITY PARK MASZYN Wieczorem, po zakoczeniu ostatniego biegu wycigów, AB musz zosta umieszczone w zamknitym, strzeonym parku maszyn. aden zawodnik nie ma dostpu do swego AB bez udziału Sdziego Zawodów. Kady zawodnik, którego obecno zostanie stwierdzona w zamknitym parku maszyn, zostanie usunity z zawodów W zamknitym parku maszyn bezwzgldnie zakazane s: uzupełnianie paliwa, naprawy mechaniczne, naprawy kadłuba. 308 PRZEPISY KIEROWANIA AB BLOKOWANIE LUB BRAWUROWA / NIEBEZPIECZNA JAZDA Rozmylne blokowanie szybszej maszyny jest powodem dyskwalifikacji albo jednego karnego okrenia, zalenie od decyzji SG. Jakiekolwiek brawurowe, niebezpieczne prowadzenie maszyny, niepotrzebne zderzenia, zbyt bliska jazda, cinanie drogi, blokowanie, rozmylne uderzenie, zniszczenie boi trasy lub niesportowe prowadzenie na trasie podlega dyskwalifikacji zawodnika i innym sankcjom, a w przypadku działania zespołowego, moe zosta ukarany cały zespół STEROWANIE AB W CZASIE WYCIGU Zabronione jest prowadzenie AB w kierunku przeciwnym do tego, w którym rozgrywany jest wycig. Zawodnik, który został obrócony, moe ustawi swój AB na powrót we właciwym kierunku i kontynuowa wycig, pod warunkiem, e działanie takie podejmie tylko wtedy, gdy trasa jest wolna oraz, e ustpi drogi innym zawodnikom na trasie. Zawodnikowi płyncemu w złym kierunku musi zosta pokazana czarna flaga i musi zosta zdyskwalifikowany UTRUDNIANIE Jeli z jakiegokolwiek powodu zawodnik zmuszony jest zatrzyma si na trasie lub w bezporedniej jej bliskoci w czasie wycigu, jego podstawowym obowizkiem jest usun AB z trasy tak, by nie stwarza zagroenia albo utrudnienia dla innych zawodników WYPRZEDZANIE Zawodnik musi by przygotowany na to, e inny AB moe go wyprzedzi i musi zawsze uwaa na inne AB zbliajce si z tyłu. Zawodnik wyprzedzajcy musi wybra najbezpieczniejsz drog wyprzedzania i musi wykona ten manewr bez zmuszania innych zawodników do gwałtownej zmiany kursu WYPADKI Zawodnik wyrzucony z AB, jeli nie jest ranny, powinien złczy rce nad głow, sygnalizujc w ten sposób wszystko w porzdku. aden zawodnik lub osoba go reprezentujca nie powinien pozywa innego zawodnika lub osoby go reprezentujcej za jakiekolwiek uszkodzenia ciała lub zniszczenia powstałe w wyniku wypadków na oficjalnych zawodach. 17

23 RANNI ZAWODNICY / ZNISZCZENIA Ranny lub w inny sposób naruszony zawodnik nie powinien zosta dopuszczony do dalszych startów, dopóki w ocenie SG, po zbadaniu przez wykwalifikowany personel medyczny, zawodnik nie stanowi niebezpieczestwa dla siebie ani innych współzawodniczcych. Zalenie od decyzji SG uszkodzony AB moe zosta uznany za bezpieczny do kontynuowania zawodów. Jego decyzja jest ostateczna RAPORT SG powinien przedstawi protokół o wszystkich wypadkach wymagajcych pomocy medycznej do PN. Sdziowie zawodów powinni asystowa lokalnym władzom w skompletowaniu ich raportów, jeli jest to konieczne. Raporty powinny zosta przesłane przez KS take do UIM. 309 ZAKOCZENIE BIEGU / WYCIGU Kiedy zwycizca zostanie wymachany flag z biało-czarn szachownic, wycig zostaje uznany za zakoczony. W cigu nastpnych 5 minut pierwszych trzech zawodników powinno wej na podium zwycizców. Wszyscy zawodnicy powinni odprowadzi swe AB do zamknitego parku maszyn do kontroli technicznej dokonywanej przez Komisarza UIM. Nie wolno dokonywa adnych zmian lub pracowa przy AB przed kontrol techniczn. Kady zawodnik naruszajcy powysz reguł zostanie zdyskwalifikowany. 310 KLASYFIKACJA I SYSTEM PUNKTOWY KLASYFIKACJA Zawodnicy sklasyfikowani odpowiednio do skali punktowej UIM zatrzymuj swe punkty bez wzgldu na stopie ich zaangaowania. Zawodnicy sklasyfikowani w Funduszu Nagród Pieninych otrzymuj swe nagrody bez wzgldu na stopie ich zaangaowania. Zawodnicy sklasyfikowani w Funduszu Nagród otrzymuj swe trofea bez wzgldu na stopie ich zaangaowania. Klasyfikacja kocowa Mistrzostw wiata ustalona zostaje przez dodanie punktów uzyskanych w sezonie. W przypadku równej iloci kolejno ustalona zostanie odpowiednio do najlepszych rezultatów zawodników PUNKTY UIM Ustala si nastpujcy system punktowy w kadym z wycigów zgodnie z nastpujc skal: 1-szy 25 punktów 6-ty 10 punktów 11-ty 5 punktów 2-gi 20 punktów 7-my 9 punktów 12-ty 4 punkty 3-ci 16 punktów 8-my 8 punktów 13-ty 3 punkty 4-ty 13 punktów 9-ty 7 punktów 14-ty 2 punkty 5-ty 11 punktów 10-ty 6 punktów 15-ty 1 punkt Aby zosta sklasyfikowanym w wycigu o Mistrzostwo wiata Klasy Pro UIM, zawodnik musi by wymachany flag z biało-czarn szachownic. W przypadku równej iloci, decyduje ilo zajtych pierwszych miejsc, nastpnie drugich itd. 18

24 311 NAGRODY NAGRODY PIENINE EURO NA WYCIG Dywizja Ski Styl Dowolny Runabout szy 1000 Euro 700 Euro 1500 Euro 2-gi 700 Euro 500 Euro 1200 Euro 3-ci 500 Euro 300 Euro 1000 Euro 4-ty 400 Euro 700 Euro 5-ty 300 Euro 600 Euro 6-ty 200 Euro 400 Euro Razem 3100 Euro 1500 Euro 5400 Euro ZWROT KOSZTÓW PODRÓY Euro Zawodnicy zakontraktowani na stałe do udziału w Mistrzostwach wiata otrzymuj zwrot kosztów podróy FINAŁOWY FUNDUSZ NAGRÓD Euro w klasyfikacji łcznej Mistrzostw wiata Suma całkowita Dywizja Ski Styl Dowolny Runabout szy 3000 Euro 2500 Euro 5000 Euro 2-gi 2000 Euro 1200 Euro 3000 Euro 3-ci 1500 Euro 800 Euro 2000 Euro 4-ty 1100 Euro 300 Euro 1500 Euro 5-ty 700 Euro 200 Euro 1000 Euro 6-ty 500 Euro 700 Euro 7-my 300 Euro 600 Euro 8-my 300 Euro 500 Euro 9-ty 300 Euro 400 Euro 10-ty 300 Euro 300 Euro Razem Euro Euro W podziale tego funduszu bior udział jedynie zawodnicy zakontraktowani na stałe do Mistrzostw wiata. Wyjtek stanowi siła wysza. 312 KARY I DYSKWALIFIKACJE KARY W zawodach o Mistrzostwo wiata mona stosowa nastpujce kary: Spónienie na odpraw zawodników Spónienie na linii startu Falstart Ominicie boi Niezgodno numeru startowego Nieobecno na odprawie zawodników 100 Euro 100 Euro odjcie 1 okrenia odjcie 1 okrenia niesklasyfikowanie dyskwalifikacja 19

25 Nieprzestrzeganie polece KS Nieuczestniczenie w Pole Position Utrata numeru startowego (kamizelki) Niesportowa jazda Niebezpieczna jazda Ignorowanie sygnałów Niezgodno sprztu dyskwalifikacja dyskwalifikacja dyskwalifikacja dyskwalifikacja dyskwalifikacja dyskwalifikacja dyskwalifikacja Kar za minicie boi moe nałoy jedynie Komisarz na boi lub inny sdzia. Sprawozdanie ukarania, zawierajce czas i numer ominitej boi musi zosta wrczone Komisji Sdziowskiej DYSKWALIFIKACJA Podczas wycigu finałowego zawodnik nie moe otrzyma jakiejkolwiek pomocy technicznej. Zawodnik, który otrzyma pomoc z zewntrz zostanie zdyskwalifikowany. Pomoc udzielona przez Komisarza Bezpiecze stwa nie jest uznawana za pomoc z zewntrz. Dyskwalifikacja zawodnika, z jakiegokolwiek powodu miała miejsce, moe by ogłoszona jedynie przez Sdziego Głównego lub Komisarza UIM. W przypadku dyskwalifikacji, odpowiednio do wagi przewinienia, sprawa moe zosta wniesiona do Komisji Aquabike UIM. Komisja jest władna nałoy dalsze sankcje, włcznie z anulowaniem superlicencji. 20

26 400 ORZEKANIE DEFINICJE Orzekanie stosuje si do: 1. Przepisów Wycigów Przybrzenych (Off-Shore), Wycigów Po Obwodzie, Wycigów Aquabike. 402 CIAŁA ORZEKAJCE MIDZYNARODOWE KOLEGIUM ORZEKAJCE Kolegium wysłuchuje protestów składanych przez zawodnika. 1. Skład Kolegium musi by złoone z co najmniej trzech członków włcznie z Przewodniczcym. Organizator zawodów zgłasza Przewodniczcego. Kady współzawodniczcy kraj, włczajc gospodarza zawodów, ma prawo zgłosi jednego delegata członka Kolegium, który moe reprezentowa tylko jeden kraj. Zgłoszenie takie musi by złoone na pimie, autoryzowane i podpisane przez Przedstawiciela PN i dostarczone do Sekretarza Zawodów. Jeli nie ma wystarczajcej iloci osób aby sformowa Kolegium w składzie trzech osób, Organizator musi zgłosi dodatkowych członków, ale tylko tylu, aby łcznie było ich trzech. Skład Kolegium powinien zosta ogłoszony na pierwszej Odprawie Zawodników. Kolegium musi by obecne na tej odprawie. Sdziowie zawodów nie mog by członkami Kolegium. Komisarz UIM wyznaczony na zawody jest pełnoprawnym członkiem Kolegium. W zawodach, w których startuje wiele klas mona powoła róne składy Kolegium dla kadej z klas. 2. Prawa i Obowizki Kolegium działa do koca zawodów, wysłuchuje wszystkich protestów zwizanych z zawodami. Kolegium musi zadecydowa tak szybko jak to moliwe we wszystkich protestach przedstawionych na zawodach STRONY ZAINTERESOWANE aden członek Kolegium, który wził udział jako zawodnik albo Osoba Oficjalna w wycigu, w którym naley wyda osd, albo jest bezporednio lub porednio zaangaowany po jednej ze stron konfliktu, nie moe bra udziału w podejmowaniu decyzji. Członek Midzynarodowego Kolegium Orzekajcego nie moe by zdyskwalifikowany, jeli jedna ze stron jest z jego PN KOMITET ODWOŁAWCZY UIM UIM decyduje w odwołaniach powstałych z zawodach midzynarodowych zgodnie z załoeniami wyłoonymi w punkcie W kadym przypadku, Komitet Wykonawczy UIM, lub w przypadku apelacji wniesionej przeciw decyzji Komitetu Wykonawczego, zgłoszony, neutralny członek Komitetu nominuje trzech członków, jeden z nich zostaje Przewodniczcym po konsultacji z odpowiedni Komisj. Członkowie nie mog by z Przedstawicielstw Narodowych bdcych stronami w stronie. Jeden z członków obejmuje funkcj Sekretarza Komitetu. 21

27 403 PROCEDURY PROTESTÓW WANO PROTESTÓW Zawodnik moe złoy protest przeciw faktom jakie miały miejsce w wycigach, w jakich brał on udział. Połczone protesty podpisane przez wielu zawodników nie bd rozpatrywane. Wszystkie protesty musz by złoone na pimie drukowane lub pisane rcznie pismem drukowanym w jzyku angielskim. Musi by wymieniony powód protestu, musz mu towarzyszy odpowiednie dokumenty stanowice dowody. Naley złoy go w wymaganym czasie i dokona opłaty ustalonej przez Organizatora zawodów. Kady protest musi by podpisany przez protestujcego. Protest naley wrczy w Sekretariacie zawodów, gdzie w obecnoci protestujcego naley zanotowa czas jego złoenia. Wszelkie koszty zwizane z weryfikacj zostan poniesione przez stron przegrywajc. Pisemny protest moe by wycofany przez protestujcego, w takim wypadku traci on opłat za protest OPŁATA ZA PROTEST Wysoko opłaty za protest musi by ustalona przez Przedstawicielstwo Narodowe i opublikowana w Programie Wstpnym zawodów. Maksymalna wysoko opłaty za protest bdzie ustalona przez Zgromadzenia Ogólne UIM. Wynosi ona 80 Euro, lub równowarto w lokalnej walucie. Kolegium musi zdecydowa czy protest mu przedstawiony został wniesiony zgodnie z Regulaminem. Jeli okae si niezgodny, to powody odrzucenia musz zosta przedstawione protestujcemu. Jeli protest zostaje uznany przez Kolegium, to opłata musi zosta zwrócona protestujcemu PRAWO PROTESTU Protest moe by wniesiony przeciwko wywieszonym prowizorycznym wynikom lub przeciwko kadej decyzji wydanej przez Komisj Sdziowsk, albo przeciwko jednemu lub wicej współzawodnikom CZAS WNIESIENIA PROTESTU / OKRES PROTESTU Protest dotyczcy dopuszczenia łodzi, silnika lub zawodnika musi by złoony przed odpraw zawodników. Start w zawodach jest uznany za akceptacj wszystkich warunków i uprawnie innych zawodników. Jedynym wyjtkiem od powyszego jest sytuacja, kiedy protestujcy moe dowie, e nie miał dostpu do znajomoci faktów przed odpraw zawodników, wtedy protest moe zosta wniesiony do jednej godziny po wywieszeniu wyników. Kady inny protest musi by wniesiony w cigu jednej godziny od wywieszenia pierwszych wyników, z nastpujcymi wyjtkami: Protest przeciwko nowym wynikom moe by wniesiony w czasie jednej godziny od wywieszenia tych wyników, ale tylko w zakresie zmian w nich zawartych. Protest przeciwko kadej innej decyzji wywieszonej po ogłoszeniu pierwszych wyników moe by wniesiony w cigu jednej godziny od wywieszenia tej decyzji. 22

w modelarstwie lotniczym i kosmicznym

w modelarstwie lotniczym i kosmicznym Regulamin w sprawie warunków i trybu przyznawania i pozbawiania licencji sdziego zatwierdzony Uchwał Zarzdu Aeroklubu Polskiego Nr 222/4/XVI/2007 z dnia 13 lutego 2007r. ze zmianami wprowadzonymi Uchwał

Bardziej szczegółowo

Regulamin Europejskiej Sieci Prewencji Kryminalnej z dnia 25 czerwca 2001 roku

Regulamin Europejskiej Sieci Prewencji Kryminalnej z dnia 25 czerwca 2001 roku Regulamin Europejskiej Sieci Prewencji Kryminalnej z dnia 25 czerwca 2001 roku Krajowi Przedstawiciele Sieci, Uwzgldniajc Decyzj Rady Unii Europejskiej z 28 maja 2001 roku ( dalej nazywanej Decyzj Rady

Bardziej szczegółowo

Komunikat Nr 7/2006 Głównej Komisji Sportu Motocyklowego

Komunikat Nr 7/2006 Głównej Komisji Sportu Motocyklowego Komunikat Nr 7/2006 Głównej Komisji Sportu Motocyklowego Zgodnie z RSM rozdz. 3 pkt.3.3 podajemy ustalenia i zasady rozgrywek wycigów motocyklowych obowizujce w 2006 roku. 1. Rozgrywki 1.1.W roku 2006

Bardziej szczegółowo

Komunikat Nr 7/2008 Głównej Komisji Sportu Motocyklowego

Komunikat Nr 7/2008 Głównej Komisji Sportu Motocyklowego Komunikat Nr 7/2008 Głównej Komisji Sportu Motocyklowego Zgodnie z RSM rozdz. 3 pkt.3.3 podajemy ustalenia i zasady rozgrywek dla wycigów motocyklowych obowizujce w 2008 roku. 1. Rozgrywki 1.1.W roku 2008

Bardziej szczegółowo

Procedura rekrutacji pracowników do Starostwa Powiatowego w Kielcach

Procedura rekrutacji pracowników do Starostwa Powiatowego w Kielcach Zał. do Zarzdzenia Nr 58/05 Starosty Kieleckiego z dnia 30 grudnia 2005 r. w sprawie wprowadzenia procedury rekrutacji pracowników do Starostwa Powiatowego w Kielcach Procedura rekrutacji pracowników do

Bardziej szczegółowo

XXX VI REGATY SREBRNY DZWON. Instrukcja Żeglugi

XXX VI REGATY SREBRNY DZWON. Instrukcja Żeglugi Instrukcja Żeglugi 1. Przepisy 1.1. Regaty będą rozgrywane zgodnie z przepisami zdefiniowanymi w Przepisach Regatowych Żeglarstwa (PRŻ) obowiązujących w latach 2013-2016. 1.2 Obowiązują Międzynarodowe

Bardziej szczegółowo

a) z wkładów członków Stowarzyszenia i innych osób, a w szczególno ci tych, którzy pragn przysposobi dziecko polskie; b) ze składek członkowskich;

a) z wkładów członków Stowarzyszenia i innych osób, a w szczególno ci tych, którzy pragn przysposobi dziecko polskie; b) ze składek członkowskich; STATUT NAZWA - SIEDZIBA - CEL Art. 1) Zostaje ustanowione Stowarzyszenie LA CICOGNA, majce trwa do dnia 31.5.2050. Art. 2) Ma ono siedzib w Turynie, ul. Caraglio nr 24. Art. 3) Celem Stowarzyszenia jest

Bardziej szczegółowo

Regulamin Rady Rodziców Zespołu Szkół Nr 2 im. Emilii Plater w Piasecznie, Aleja Brzóz 26 (tekst jednolity z dnia 16 marca 2011 r.

Regulamin Rady Rodziców Zespołu Szkół Nr 2 im. Emilii Plater w Piasecznie, Aleja Brzóz 26 (tekst jednolity z dnia 16 marca 2011 r. Regulamin Rady Rodziców Zespołu Szkół Nr 2 im. Emilii Plater w Piasecznie, Aleja Brzóz 26 (tekst jednolity z dnia 16 marca 2011 r.) l. Postanowienia ogólne. 1. 1. W szkole działa Rada Rodziców, zwana dalej

Bardziej szczegółowo

I Otwartych Zawodów CROSS COUNTRY YWIEC RODEO o Puchar Przewodniczcego Rady Gminy Radziechowy Wieprz Edwarda Dudka.

I Otwartych Zawodów CROSS COUNTRY YWIEC RODEO o Puchar Przewodniczcego Rady Gminy Radziechowy Wieprz Edwarda Dudka. R E G U L A M I N I Otwartych Zawodów CROSS COUNTRY YWIEC RODEO 21-10-2006 o Puchar Przewodniczcego Rady Gminy Radziechowy Wieprz Edwarda Dudka. 1. Organizator. Organizatorem zawodów jest RKB BACA, oraz

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN UZUPEŁNIAJĄCY ŚWIATOWID

REGULAMIN UZUPEŁNIAJĄCY ŚWIATOWID REGULAMIN UZUPEŁNIAJĄCY ŚWIATOWID 2013 JACHRANKA 08.11.2013 Turystyczno Nawigacyjne Mistrzostwa Polski 1 Wstęp Impreza zostanie przeprowadzona zgodnie z postanowieniami następujących przepisów: - Regulaminem

Bardziej szczegółowo

4.1 Zawody odbywają się według harmonogramu podanego w regulaminie uzupełniającym ogłoszonym nie później niż 3 dni przed planowaną datą zawodów.

4.1 Zawody odbywają się według harmonogramu podanego w regulaminie uzupełniającym ogłoszonym nie później niż 3 dni przed planowaną datą zawodów. 4.1 Zawody odbywają się według harmonogramu podanego w regulaminie uzupełniającym ogłoszonym nie później niż 3 dni przed planowaną datą zawodów. 4.2 Każda eliminacja składa się z dwóch wyścigów dla każdej

Bardziej szczegółowo

ORGANIZACJA ZAWODÓW. Aga Baczkowska / www.tatrasport.pl

ORGANIZACJA ZAWODÓW. Aga Baczkowska / www.tatrasport.pl ORGANIZACJA ZAWODÓW RODZAJE ZAWODÓW FIS - zimowe igrzyska olimpijskie - mistrzostwa świata - mistrzostwa świata juniorów - puchar świata - puchar kontynentalny - zawody międzynarodowe (FIS races) RODZAJE

Bardziej szczegółowo

I NST RUKCJA Ż E G L UG I

I NST RUKCJA Ż E G L UG I INSTRUKCJA ŻEGLUGI Sopot, 07-09.08.2015 r. 1 Sopot, 07-09.08.2015 INSTRUKCJA ŻEGLUGI 1. Przepisy 1.1 Regaty będą rozgrywane zgodnie z przepisami określonymi definicją w Przepisach Regatowych Żeglarstwa.

Bardziej szczegółowo

IV REGATY Stepnica 13 czerwca 2015 roku

IV REGATY Stepnica 13 czerwca 2015 roku Instrukcja Żeglugi 1. Przepisy 1.1. Regaty będą rozgrywane zgodnie z przepisami zdefiniowanymi w Przepisach Regatowych Żeglarstwa (PRŻ) obowiązujących w latach 2013-2016. 1.2 Obowiązują Międzynarodowe

Bardziej szczegółowo

Regulamin Rady Rodziców przy Młodzieowym Domu Kultury nr 2 w Bydgoszczy

Regulamin Rady Rodziców przy Młodzieowym Domu Kultury nr 2 w Bydgoszczy Regulamin Rady Rodziców przy Młodzieowym Domu Kultury nr 2 w Bydgoszczy I. Postanowienia ogólne 1 1. Rada Rodziców, zwana dalej Rad reprezentuje ogół rodziców i prawnych opiekunów wychowanków MDK nr 2

Bardziej szczegółowo

REGULAMINU NABORU NA WOLNE STANOWISKA URZDNICZE W URZDZIE GMINY W URZDOWIE, ORAZ KIEROWNICZE W GMINNYCH JEDNOSTKACH ORGANIZACYJNYCH.

REGULAMINU NABORU NA WOLNE STANOWISKA URZDNICZE W URZDZIE GMINY W URZDOWIE, ORAZ KIEROWNICZE W GMINNYCH JEDNOSTKACH ORGANIZACYJNYCH. Załcznik Nr 1 do Zarzdzenia Nr 31/2005 Wójta Gminy Urzdów z dnia 12 sierpnia 2005 roku REGULAMINU NABORU NA WOLNE STANOWISKA URZDNICZE W URZDZIE GMINY W URZDOWIE, ORAZ KIEROWNICZE W GMINNYCH JEDNOSTKACH

Bardziej szczegółowo

Jelenia Góra Trophy Maja Włoszczowska MTB Race - XCO UCI HC Jelenia Góra, czerwca 2017r. REGULAMIN

Jelenia Góra Trophy Maja Włoszczowska MTB Race - XCO UCI HC Jelenia Góra, czerwca 2017r. REGULAMIN Jelenia Góra Trophy Maja Włoszczowska MTB Race - XCO UCI HC Jelenia Góra, 02-03 czerwca 2017r. 1. Organizator Grabek Promotion Sp. z o.o., ul. Karola Miarki 42 58-500 Jelenia Góra www.mtbjelenia.pl biuro@bikemaraton.com.pl

Bardziej szczegółowo

Instrukcja Żeglugi. 3. Zmiany w Instrukcji Żeglugi Wszystkie zmiany będą ogłaszane na jedną godzinę przed startem do regat.

Instrukcja Żeglugi. 3. Zmiany w Instrukcji Żeglugi Wszystkie zmiany będą ogłaszane na jedną godzinę przed startem do regat. Instrukcja Żeglugi 1. Przepisy 1.1. Regaty będą rozgrywane zgodnie z przepisami zdefiniowanymi w Przepisach Regatowych Żeglarstwa (PRŻ) obowiązujących w latach 2013-2016. 1.2 Obowiązują Międzynarodowe

Bardziej szczegółowo

Regulamin pierwszej edycji amatorskich Rodzinnych mistrzostw sprawności kajakowej. Gminy Brochów

Regulamin pierwszej edycji amatorskich Rodzinnych mistrzostw sprawności kajakowej. Gminy Brochów Regulamin pierwszej edycji amatorskich Rodzinnych mistrzostw sprawności kajakowej Organizator: MOTO PRZYSTAŃ WOPR SOCHACZEW URZĄD GMINY BROCHÓW Gminy Brochów Rozdział 1. Zasady i przebieg 1 Regulamin Rodzinnych

Bardziej szczegółowo

PUCHAR POLSKI MTB XCO W BIAŁEJ V OGÓLNOPOLSKI PUCHAR BURMISTRZA BIAŁEJ W KOLARSTWIE GÓRSKIM

PUCHAR POLSKI MTB XCO W BIAŁEJ V OGÓLNOPOLSKI PUCHAR BURMISTRZA BIAŁEJ W KOLARSTWIE GÓRSKIM REGULAMIN WYŚCIGU PUCHAR POLSKI MTB XCO W BIAŁEJ V OGÓLNOPOLSKI PUCHAR BURMISTRZA BIAŁEJ W KOLARSTWIE GÓRSKIM 1. ORGANIZATOR PUCHAR POLSKI MTB XCO W BIAŁEJ JEST ORGANIZOWANY ZGODNIE Z PRZEPISAMI UCI I

Bardziej szczegółowo

[REGULAMIN PRZYZNAWANIA I POZBAWIANIA LICENCJI ZAWODNIKA W SPORTACH MOTOROWYCH

[REGULAMIN PRZYZNAWANIA I POZBAWIANIA LICENCJI ZAWODNIKA W SPORTACH MOTOROWYCH LICENCJE Załącznik Nr 26 1. Posiadanie licencji na uprawienie określonej dyscypliny sportu stanowi warunek uczestnictwa we współzawodnictwie sportowym prowadzonym przez Polski Związek Motorowy. Warunki

Bardziej szczegółowo

Informacja i Promocja. Mechanizm Finansowy EOG Norweski Mechanizm Finansowy

Informacja i Promocja. Mechanizm Finansowy EOG Norweski Mechanizm Finansowy Informacja i Promocja Mechanizm Finansowy EOG Norweski Mechanizm Finansowy Spis treci 1. Wstp... 3 2. Ogólne działania informacyjno - promocyjne... 3 3. Działania informacyjno-promocyjne projektu... 4

Bardziej szczegółowo

1. Komisarz wyborczy przyjmuje zawiadomienia o utworzeniu komitetu wyborczego dokonywane przez:

1. Komisarz wyborczy przyjmuje zawiadomienia o utworzeniu komitetu wyborczego dokonywane przez: Załcznik do uchwały Pastwowej Komisji Wyborczej z dnia 13 wrzenia 2006 r. (poz....) WYTYCZNE DLA KOMISARZY WYBORCZYCH DOTYCZCE PRZYJMOWANIA ZAWIADOMIE O UTWORZENIU KOMITETU WYBORCZEGO W WYBORACH DO RAD

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr XXVIII/266/2008 Rady Miejskiej w Jarocinie z dnia 16 czerwca 2008 r.

Uchwała Nr XXVIII/266/2008 Rady Miejskiej w Jarocinie z dnia 16 czerwca 2008 r. Uchwała Nr XXVIII/266/2008 z dnia 16 czerwca 2008 r. w sprawie okrelenia warunków i trybu wspierania, w tym finansowego, rozwoju sportu kwalifikowanego przez Gmin Jarocin. Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt.15,

Bardziej szczegółowo

Regulamin uzupełniający III RUNDA MISTRZOSTW POLSKI, III RUNDA PUCHARU POLSKI SUPERENDURO Buczek r.

Regulamin uzupełniający III RUNDA MISTRZOSTW POLSKI, III RUNDA PUCHARU POLSKI SUPERENDURO Buczek r. Regulamin uzupełniający III RUNDA MISTRZOSTW POLSKI, III RUNDA PUCHARU POLSKI SUPERENDURO Buczek 27-28.06.2015 r. 1. ORGANIZATOR Klub: Łódzki Klub Motorowy Adres: 94-103 Łódź ul. Elektronowa 8A Tel.: +48

Bardziej szczegółowo

Jelenia Góra Trophy Maja Włoszczowska MTB Race - XCO UCI HC Jelenia Góra, września 2016 REGULAMIN

Jelenia Góra Trophy Maja Włoszczowska MTB Race - XCO UCI HC Jelenia Góra, września 2016 REGULAMIN Jelenia Góra Trophy Maja Włoszczowska MTB Race - XCO UCI HC Jelenia Góra, 09 10 września 2016 1. Organizator Grabek Promotion Sp. z o.o. ul. Osiedle Robotnicze 9/2 58-500 Jelenia Góra www.mtbjelenia.pl

Bardziej szczegółowo

Rozdział 1 Przepisy ogólne

Rozdział 1 Przepisy ogólne ROZPORZDZENIE MINISTRA FINANSÓW z dnia 17 listopada 1998 r. w sprawie ogólnych warunków obowizkowego ubezpieczenia odpowiedzialnoci cywilnej podmiotu przyjmujcego zamówienie na wiadczenia zdrowotne za

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN. ZAWODÓW Nordic Walking o Puchar Burmistrza Gminy Węgorzyno. oraz Biegu dookoła jeziora o Puchar Burmistrza Gminy Węgorzyno

REGULAMIN. ZAWODÓW Nordic Walking o Puchar Burmistrza Gminy Węgorzyno. oraz Biegu dookoła jeziora o Puchar Burmistrza Gminy Węgorzyno REGULAMIN ZAWODÓW Nordic Walking o Puchar Burmistrza Gminy Węgorzyno oraz Biegu dookoła jeziora o Puchar Burmistrza Gminy Węgorzyno I.CEL IMPREZY Popularyzacja Nordic Walking i biegania oraz zdrowego stylu

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN RAMOWY Konkursowej Jazdy Samochodowej /KJS/ 2006

REGULAMIN RAMOWY Konkursowej Jazdy Samochodowej /KJS/ 2006 I. Przepisy ogólne. 1. Definicje KJS. REGULAMIN RAMOWY REGULAMIN RAMOWY Konkursowej Jazdy Samochodowej /KJS/ 2006 1.1. Konkursow Jazd Samochodow zwan dalej KJS jest popularna impreza samochodowa, o charakterze

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN WYŚCIGU PUCHAR POLSKI MTB XCO W LUBASZOWEJ III OGÓLNOPOLSKI PUCHAR BURMISTRZA TUCHOWA W KOLARSTWIE GÓRSKIM

REGULAMIN WYŚCIGU PUCHAR POLSKI MTB XCO W LUBASZOWEJ III OGÓLNOPOLSKI PUCHAR BURMISTRZA TUCHOWA W KOLARSTWIE GÓRSKIM REGULAMIN WYŚCIGU PUCHAR POLSKI MTB XCO W LUBASZOWEJ III OGÓLNOPOLSKI PUCHAR BURMISTRZA TUCHOWA W KOLARSTWIE GÓRSKIM 1. ORGANIZATOR PUCHAR POLSKI MTB XCO W SIEDLISKA - LUBASZOWA JEST ORGANIZOWANY ZGODNIE

Bardziej szczegółowo

II. REGULAMIN INDYWIDUALNYCH MISTRZOSTW POLSKI I MŁODZIEŻOWYCH INDYWIDUALNYCH MISTRZOSTW POLSKI

II. REGULAMIN INDYWIDUALNYCH MISTRZOSTW POLSKI I MŁODZIEŻOWYCH INDYWIDUALNYCH MISTRZOSTW POLSKI II. REGULAMIN INDYWIDUALNYCH MISTRZOSTW POLSKI I MŁODZIEŻOWYCH INDYWIDUALNYCH MISTRZOSTW POLSKI Art. 631. 1. W Indywidualnych Mistrzostwach Polskich (IMP) oraz w Młodzieżowych Indywidualnych Mistrzostwach

Bardziej szczegółowo

Regulamin amatorskich zawodów kajakowych w sprincie jedynek.,,przystań kajakowa IBIZA 2012 w Siedlęcinie. Rozdział 1

Regulamin amatorskich zawodów kajakowych w sprincie jedynek.,,przystań kajakowa IBIZA 2012 w Siedlęcinie. Rozdział 1 Regulamin amatorskich zawodów kajakowych w sprincie jedynek,,przystań kajakowa IBIZA 2012 w Siedlęcinie Rozdział 1 1 Regulamin,,Amatorskich zawodów kajakowych w sprincie jedynek, zwany dalej Regulaminem,

Bardziej szczegółowo

1. Zadanie praktyczne 1 proszę sklasyfikować zawodników na podstawie numerów wyświetlonych na ekranie. (3 pkt)

1. Zadanie praktyczne 1 proszę sklasyfikować zawodników na podstawie numerów wyświetlonych na ekranie. (3 pkt) 1. Zadanie praktyczne 1 proszę sklasyfikować zawodników na podstawie numerów wyświetlonych na ekranie. (3 pkt) 2. Zadanie praktyczne 2 klasyfikacja dubli (2 pkt) Ustal kolejność zawodników w komunikacie

Bardziej szczegółowo

ROZPORZDZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY 1)

ROZPORZDZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY 1) ROZPORZDZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY 1) z dnia 5 lipca 2004 r. w sprawie wysokoci opłat za czynnoci administracyjne zwizane z wykonywaniem transportu drogowego oraz za egzaminowanie i wydanie certyfikatu

Bardziej szczegółowo

Regulamin ustalania wysokoci, przyznawania i wypłacania wiadcze pomocy materialnej dla doktorantów (studia III stopnia ) Akademii Muzycznej im.

Regulamin ustalania wysokoci, przyznawania i wypłacania wiadcze pomocy materialnej dla doktorantów (studia III stopnia ) Akademii Muzycznej im. Regulamin ustalania wysokoci, przyznawania i wypłacania wiadcze pomocy materialnej dla doktorantów (studia III stopnia ) Akademii Muzycznej im. Karola Szymanowskiego w Katowicach POSTANOWIENIA OGÓLNE Regulamin

Bardziej szczegółowo

PRZEPISY PŁYWANIA MASTERS PZP PRZEPISY PŁYWANIA MASTERS PZP 2009-2013

PRZEPISY PŁYWANIA MASTERS PZP PRZEPISY PŁYWANIA MASTERS PZP 2009-2013 PRZEPISY PŁYWANIA MASTERS PZP 2009-2013 WARSZAWA 2012 1 ZASADY OGÓLNE MASTERS Pływanie Masters, poprzez zawody pływackie, skoki do wody, pływanie synchroniczne, piłkę wodną i pływanie na wodach otwartych,

Bardziej szczegółowo

w sprawie wprowadzenia procedury naboru pracowników na kierownicze stanowiska urzdnicze i stanowiska urzdnicze w Starostwie Powiatowym w Krasnymstawie

w sprawie wprowadzenia procedury naboru pracowników na kierownicze stanowiska urzdnicze i stanowiska urzdnicze w Starostwie Powiatowym w Krasnymstawie ZARZDZENIE Nr 13/2005 STAROSTY KRASNOSTAWSKIEGO z dnia 29 sierpnia 2005 roku w sprawie wprowadzenia procedury naboru pracowników na kierownicze stanowiska urzdnicze i stanowiska urzdnicze w Starostwie

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN UZUPEŁNIAJĄCY

REGULAMIN UZUPEŁNIAJĄCY REGULAMIN UZUPEŁNIAJĄCY OTWARTE INDYWIDUALNE MISTRZOSTWA POLSKI OGŁOSZENIE na zlecenie Zarządu Głównego Polskiego Związku Motorowego w Warszawie organizuje I II Rundę Otwartych Indywidualnych Mistrzostw

Bardziej szczegółowo

V. REGULAMIN MŁODZIEŻOWYCH DRUŻYNOWYCH MISTRZOSTW POLSKI

V. REGULAMIN MŁODZIEŻOWYCH DRUŻYNOWYCH MISTRZOSTW POLSKI V. REGULAMIN MŁODZIEŻOWYCH DRUŻYNOWYCH MISTRZOSTW POLSKI Art. 801. 1. W rozgrywkach biorą udział drużyny polskich klubów, które posiadają ważne licencje PZM, otrzymaną na podstawie regulaminu przyznawania

Bardziej szczegółowo

AVANT PROGRAM Mistrzostw Polski Skuterów Wodnych I Eliminacja Nysa 21-22 czerwiec 2014

AVANT PROGRAM Mistrzostw Polski Skuterów Wodnych I Eliminacja Nysa 21-22 czerwiec 2014 AVANT PROGRAM Mistrzostw Polski Skuterów Wodnych I Eliminacja Nysa 21-22 czerwiec 2014 1. ORGANIZATOR: - KLUB JETSKI-NYSA WSPÓŁORGANIZOTOR: Polski Związek Motorowodny i Narciarstwa Wodnego WOPR-NYSA 2.

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PRZETARGU NA SPRZEDA SAMOCHODÓW SŁUBOWYCH

REGULAMIN PRZETARGU NA SPRZEDA SAMOCHODÓW SŁUBOWYCH REGULAMIN PRZETARGU NA SPRZEDA SAMOCHODÓW SŁUBOWYCH 1. Podstawa i forma prawna. I POSTPOWANIE PRZETARGOWE 1.1. Przetarg odbywa si zgodnie z 70¹ ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (Dz. U.

Bardziej szczegółowo

Nocny Wyścig Samochodowy II Memoriał Rafała Stodółki

Nocny Wyścig Samochodowy II Memoriał Rafała Stodółki AUTOMOBILKLUB CZĘSTOCHOWSKI KOMISJA SPORTOWA Nocny Wyścig Samochodowy II Memoriał Rafała Stodółki 17 listopada 2012r. Tor w Wyrazowie WSTĘP Nocny Wyścig Samochodowy Memoriał Rafała Stodółki zostanie przeprowadzony

Bardziej szczegółowo

Otwarte Mistrzostwa Polski Informatyków. w Narciarstwie Alpejskim. 2015 r. REGULAMIN ZAWODÓW. Warszawa, listopad 2014 r.

Otwarte Mistrzostwa Polski Informatyków. w Narciarstwie Alpejskim. 2015 r. REGULAMIN ZAWODÓW. Warszawa, listopad 2014 r. Otwarte Mistrzostwa Polski Informatyków w Narciarstwie Alpejskim 2015 r. REGULAMIN ZAWODÓW Warszawa, listopad 2014 r. Strona 1 z 6 Spis treści 1. Otwarte Mistrzostwa Polski Informatyków w Narciarstwie

Bardziej szczegółowo

DECYZJA. Warszawa, dnia 31 marca 2006 r. GI-DEC-DS-106/06

DECYZJA. Warszawa, dnia 31 marca 2006 r. GI-DEC-DS-106/06 Decyzja Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych nakazujca Spółce usunicie uchybie w procesie przetwarzania danych osobowych osób biorcych udział w organizowanych przez t Spółk konkursach, poprzez

Bardziej szczegółowo

ORGANIZACJA ZAWODÓW ORGANIZACJA BIURA ZAWODÓW

ORGANIZACJA ZAWODÓW ORGANIZACJA BIURA ZAWODÓW ORGANIZACJA ZAWODÓW ORGANIZACJA BIURA ZAWODÓW ORGANIZATOR - FIS - Narodowy Związek Narciarski - Komitet Organizacyjny Okręgowy Związek, klub, organizacja, stowarzyszenie, inne STRUKTURA ORGANIZACYJNA KO

Bardziej szczegółowo

Zarzdzenie Nr 38/2005 Starosty Ostrowskiego z dnia 14 grudnia 2005 r.

Zarzdzenie Nr 38/2005 Starosty Ostrowskiego z dnia 14 grudnia 2005 r. Zarzdzenie Nr 38/2005 Starosty Ostrowskiego z dnia 14 grudnia 2005 r. w sprawie wprowadzenia Systemu podnoszenia kwalifikacji pracowników Starostwa Powiatowego w Ostrowi Mazowieckiej. Na podstawie art.

Bardziej szczegółowo

ELEMENT SYSTEMU BIBI.NET. Instrukcja Obsługi

ELEMENT SYSTEMU BIBI.NET. Instrukcja Obsługi ELEMENT SYSTEMU BIBI.NET Instrukcja Obsługi Copyright 2005 by All rights reserved Wszelkie prawa zastrzeone!"# $%%%&%'(%)* +(+%'(%)* Wszystkie nazwy i znaki towarowe uyte w niniejszej publikacji s własnoci

Bardziej szczegółowo

Regulamin turnieju TOP AMATOR CUP 2016

Regulamin turnieju TOP AMATOR CUP 2016 Międzynarodowe Mistrzostwa ŚLĄSKA I ZAOLZIA w motocrossie TOP AMATOR CUP 2016 Regulamin turnieju TOP AMATOR CUP 2016 Terminy zawodów: Czerwionka ( Polska ) I Runda 08.05.2016 r. III Runda 03.07.2016 r.

Bardziej szczegółowo

I Bieg na Zakończenie Lata

I Bieg na Zakończenie Lata I Bieg na Zakończenie Lata I. ORGANIZATOR Maratończyk Maciej Łucyk, ul.żegockiego 15, 61-693 Poznań, NIP:7661821861, regon: 302346704 oraz Grupa Biegający Wągrowiec II. WSPÓŁORGANIZATOR Urząd Miasta Wągrowiec

Bardziej szczegółowo

Wzorcowy załcznik techniczny, do umowy w sprawie przesyłania faktur elektronicznych pomidzy Firm A oraz Firm B

Wzorcowy załcznik techniczny, do umowy w sprawie przesyłania faktur elektronicznych pomidzy Firm A oraz Firm B Wzorcowy załcznik techniczny, do umowy w sprawie przesyłania faktur elektronicznych pomidzy Firm A oraz Firm B Wersja draft 2.1 Na podstawie: Europejskiej Modelowej Umowy o EDI (w skrócie: EMUoE). 1. Standardy

Bardziej szczegółowo

Regulamin Rozgrywek Super 7

Regulamin Rozgrywek Super 7 Regulamin Rozgrywek Super 7 I. Wstęp Na potrzeby niniejszego Regulaminu pod poszczególnymi skrótami lub pojęciami rozumie się: a) PZR - Polski Związek Rugby, b) KR7 - Komisja Rugby7, c) WR - World Rugby

Bardziej szczegółowo

Znaki Zakazu. Zakaz wjazdu motocykli Oznacza zakaz wjazdu na drog wszelkich motocykli (nawet tych z bocznym wózkiem).

Znaki Zakazu. Zakaz wjazdu motocykli Oznacza zakaz wjazdu na drog wszelkich motocykli (nawet tych z bocznym wózkiem). Znaki Zakazu Zakaz ruchu w obu kierunkach Znak ten oznacza, e droga, na której jest on ustawiony jest zamknita dla ruchu drogowego w obu kierunkach. W przypadku, gdy znak ten obowizuje tylko w okrelonych

Bardziej szczegółowo

BIEGI COLOR PARK RUN 2015

BIEGI COLOR PARK RUN 2015 BIEGI COLOR PARK RUN 2015 ORGANIZATOR Organizatorem biegu: COLOR PARK RUN jest: Stowarzyszenie Biegam Po Górach z siedzibą w Nowym Targu zwanego dalej biegiem. Kontakt: colorparkrun@gmail.com, tel. 608-065-615

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN RADY NADZORCZEJ J.W. CONSTRUCTION HOLDING SPÓŁKA AKCYJNA

REGULAMIN RADY NADZORCZEJ J.W. CONSTRUCTION HOLDING SPÓŁKA AKCYJNA REGULAMIN RADY NADZORCZEJ J.W. CONSTRUCTION HOLDING SPÓŁKA AKCYJNA 1. Niniejszy Regulamin Rady Nadzorczej został uchwalony przez Walne Zgromadzenie na podstawie 17 ust. 2 Statutu Spółki w dniu 16 lutego

Bardziej szczegółowo

www.mtbobiszow.pl R E G U L A M I N MISTRZOSTWA POLSKI w MARATONIE MTB XCM Obiszów, 8 września 2013 r.

www.mtbobiszow.pl R E G U L A M I N MISTRZOSTWA POLSKI w MARATONIE MTB XCM Obiszów, 8 września 2013 r. R E G U L A M I N MISTRZOSTWA POLSKI w MARATONIE MTB XCM Obiszów, 8 września 2013 r. 1. ORGANIZATOR Organizatorem Mistrzostw Polski MTB XCM jest: 59 150 Grębocice, ul. Głogowska 3 NIP: 502-010-93-23, REGON:

Bardziej szczegółowo

AVANT PROGRAM Mistrzostw Polski Skuterów Wodnych II Eliminacja Ełk 3-4 lipca 2010 1.ORGANIZATOR. Urząd Miasta w Ełku

AVANT PROGRAM Mistrzostw Polski Skuterów Wodnych II Eliminacja Ełk 3-4 lipca 2010 1.ORGANIZATOR. Urząd Miasta w Ełku AVANT PROGRAM Mistrzostw Polski Skuterów Wodnych II Eliminacja Ełk 3-4 lipca 2010 1.ORGANIZATOR Urząd Miasta w Ełku Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Ełku WSPÓŁORGANIZOTOR: Polski Związek Motorowodny

Bardziej szczegółowo

ZASADY ORGANIZACJI ŻEGLARSKICH REGAT SPORTOWYCH

ZASADY ORGANIZACJI ŻEGLARSKICH REGAT SPORTOWYCH ZASADY ORGANIZACJI ŻEGLARSKICH REGAT SPORTOWYCH 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE Na podstawie 8 pkt 4 i 5 Statutu PZŻ oraz: art. 13 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 25 czerwca 2010 r. o sporcie oraz rozporządzeń wykonawczych

Bardziej szczegółowo

3. Bieg Sosnowiecki REGULAMIN

3. Bieg Sosnowiecki REGULAMIN REGULAMIN I. Postanowienia ogólne 1. Niniejszy Regulamin określa warunki na jakich prowadzony jest 3. Bieg Sosnowiecki (zwany dalej: Biegiem). 2. Celem Biegu jest popularyzacja aktywności związanych ze

Bardziej szczegółowo

3. Kierownictwo zawodów: - Jan Wiederek Naczelnik zawodów

3. Kierownictwo zawodów: - Jan Wiederek Naczelnik zawodów 1. Termin i miejsce zawodów: - 6-8 marca 2015r., Pływalnia Rawszczyzna, ul. Mickiewicza 32, 27-400 Ostrowiec Św., - pomiar czasu: automatyczny, - długość pływalni: 25m, - liczba torów: 10, - temperatura

Bardziej szczegółowo

Regulamin II Memoriał Ayrtona Senny 2015

Regulamin II Memoriał Ayrtona Senny 2015 I. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1.. Każdy zawodnik weźmie udział w czterech sesjach kwalifikacyjnych. Na podstawie sumy czasów z trzech kwalifikacji ( najgorszy wynik zostanie odrzucony ) zawodnikom zostaną przydzielone

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN OTWARTYCH MISTRZOSTW LUBELSZCZYZNY Sezon 2011

REGULAMIN OTWARTYCH MISTRZOSTW LUBELSZCZYZNY Sezon 2011 REGULAMIN OTWARTYCH MISTRZOSTW LUBELSZCZYZNY Sezon 2011 1. Organizator Klub Motorowy Cross Ekoklinkier ul. Rusałka 15/8, 20-103 Lublin tel./fax: 81 534 65 80, 722 080 088 info@zawodymx.pl www.zawodymx.pl

Bardziej szczegółowo

Procedury naboru i oceny wniosków w w ramach Priorytetu 2 rodowisko i Infrastruktura Szwajcarsko Polskiego Programu Współpracy.

Procedury naboru i oceny wniosków w w ramach Priorytetu 2 rodowisko i Infrastruktura Szwajcarsko Polskiego Programu Współpracy. Procedury naboru i oceny wniosków w w ramach Priorytetu 2 rodowisko i Infrastruktura Szwajcarsko Polskiego Programu Współpracy pracy Szwajcarsko-Polski Program Współpracy Władza Wdraajca Programy Europejskie

Bardziej szczegółowo

e-mail: uim@uimpowerboating.org Internet: http://www.uimpowerboating.com

e-mail: uim@uimpowerboating.org Internet: http://www.uimpowerboating.com Przepisy i/lub postanowienia zawarte w tym Regulaminie maj na celu prawidłowe przeprowadzenie zawodów sportowych i ustanowienie minimalnych, ogólnie przyjmowanych wymaga w takim współzawodnictwie. Przepisy

Bardziej szczegółowo

"Bieg Walentynkowy" Poznań 14 lutego 2014

Bieg Walentynkowy Poznań 14 lutego 2014 I. ORGANIZATOR "Bieg Walentynkowy" Poznań 14 lutego 2014 Maratończyk Maciej Łucyk, ul.żegockiego 15, 61-693 Poznań, NIP:7661821861, regon: 302346704 oraz Klub Biegacza Maratończyk Poznań II. CELE 1. Promocja

Bardziej szczegółowo

Regulamin Ligi Juniorów i Indywidualnych Mistrzostw Ligi Juniorów

Regulamin Ligi Juniorów i Indywidualnych Mistrzostw Ligi Juniorów Regulamin Ligi Juniorów i Indywidualnych Mistrzostw Ligi Juniorów Rozdział 1 System rozgrywek Art. 871. W rozgrywkach Ligi Juniorów i Indywidualnych Mistrzostw Ligi Juniorów biorą udział kluby, które w

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN imprezy pn.,,bieg Łomianek

REGULAMIN imprezy pn.,,bieg Łomianek REGULAMIN imprezy pn.,,bieg Łomianek I. CEL IMPREZY 1. Popularyzacja biegania jako najprostszej formy ruchu. 2. Promocja biegania wśród mieszkańców Łomianek. 3. Promowanie zdrowego stylu życia wśród lokalnej

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN. BIEGU "Piotr i Paweł" organizowanego w dniu 30 sierpnia 2015 w Gdańsku na dystansie 10 km

REGULAMIN. BIEGU Piotr i Paweł organizowanego w dniu 30 sierpnia 2015 w Gdańsku na dystansie 10 km Cele i założenia biegu REGULAMIN BIEGU "Piotr i Paweł" organizowanego w dniu 30 sierpnia 2015 w Gdańsku na dystansie 10 km popularyzacja biegania, jako najprostszej formy rekreacji fizycznej promocja miasta

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN UZUPEŁNIAJĄCY

REGULAMIN UZUPEŁNIAJĄCY REGULAMIN UZUPEŁNIAJĄCY OTWARTE INDYWIDUALNE MISTRZOSTWA POLSKI OGŁOSZENIE Motocylowy Klub Sportowy Trial Ochotnica na zlecenie Zarządu Głównego Polskiego Związku Motorowego w Warszawie organizuje VII-VIII

Bardziej szczegółowo

Regulamin wynajmu domów i apartamentów w Dbkach i Karwieskich. Błotach II obsługiwanych przez firm BEROLLO z siedzib w Karwieskich

Regulamin wynajmu domów i apartamentów w Dbkach i Karwieskich. Błotach II obsługiwanych przez firm BEROLLO z siedzib w Karwieskich Regulamin wynajmu domów i apartamentów w Dbkach i Karwieskich Błotach II obsługiwanych przez firm BEROLLO z siedzib w Karwieskich Błotach II przy ulicy Wczasowej 215. 1. Niniejszy Regulamin okrela zasady

Bardziej szczegółowo

- 1 - OPIS TECHNICZNY Do projektu wykonawczego modernizacji budynku Komisariatu Policji w Gniewoszowie, pow. Kozienice

- 1 - OPIS TECHNICZNY Do projektu wykonawczego modernizacji budynku Komisariatu Policji w Gniewoszowie, pow. Kozienice - 1 - OPIS TECHNICZNY Do projektu wykonawczego modernizacji budynku Komisariatu Policji w Gniewoszowie, pow. Kozienice 1. OPIS OGÓLNY! " # $%&&' ( )%"&*+!!!!! $,!!$-!!#!"! #. /,0123"45044"67,88 8 ("9(5"%6!!:

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN UZUPEŁNIAJĄCY. VI Runda Mistrzostw Strefy Polski Zachodniej w Motocrossie

REGULAMIN UZUPEŁNIAJĄCY. VI Runda Mistrzostw Strefy Polski Zachodniej w Motocrossie REGULAMIN UZUPEŁNIAJĄCY VI Runda Mistrzostw Strefy Polski Zachodniej w Motocrossie Klasy: Mistrzostwa Strefy Data zawodów: Miejsce zawodów: Dojazd: Droga szybkiego ruchu Droga krajowa Najbliższy szpital

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA ŻEGLUGI 29. - 30. 06. 2014 r.

INSTRUKCJA ŻEGLUGI 29. - 30. 06. 2014 r. Regaty organizatorzy www.nordcup.pl INSTRUKCJA ŻEGLUGI 29. - 30. 06. 2014 r. 1. PRZEPISY 1.1 Regaty zostaną rozegrane zgodnie z przepisami zdefiniowanymi w Przepisach Regatowych Żeglarstwa. 1.2 Dodatek

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr Rady Miasta Sandomierza z dnia

Uchwała Nr Rady Miasta Sandomierza z dnia Uchwała Nr Rady Miasta Sandomierza z dnia w sprawie zmian w Statucie Miasta Sandomierza Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 1, art. 22 ust. 2, art. 41 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorzdzie gminnym

Bardziej szczegółowo

AVANT PROGRAM Mistrzostw Polski Skuterów Wodnych. II Eliminacja Ełk lipiec 2016 & II Eliminacja LITHUANIAN JETSKI CHAMPIONCHIP 2016

AVANT PROGRAM Mistrzostw Polski Skuterów Wodnych. II Eliminacja Ełk lipiec 2016 & II Eliminacja LITHUANIAN JETSKI CHAMPIONCHIP 2016 AVANT PROGRAM Mistrzostw Polski Skuterów Wodnych II Eliminacja Ełk 02-03 lipiec 2016 & II Eliminacja LITHUANIAN JETSKI CHAMPIONCHIP 2016 1. ORGANIZATOR: - Polski Związek Motorowodny i Narciarstwa Wodnego

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM O WARTOCI SZACUNKOWEJ PONIEJ 60 000 EURO

OGŁOSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM O WARTOCI SZACUNKOWEJ PONIEJ 60 000 EURO Gmina Bełyce ul. Lubelska 3 24-200 Bełyce tel.: (081) 517-27-28, fax.: (081) 517-25-06 internet: www.belzyce.pl e-mail: belzyce_m@woi.lublin.pl REGON: 000524039 NIP: 717-12-88-833 Nasz znak: SR.7322-3/02/07

Bardziej szczegółowo

Regulamin Mistrzostwa Sławna w Nordic Walking 09.10.2010

Regulamin Mistrzostwa Sławna w Nordic Walking 09.10.2010 Regulamin Mistrzostwa Sławna w Nordic Walking 09.10.2010 I. CEL: Popularyzacja Nordic Walking oraz zdrowego stylu życia Polaków ze szczególnym uwzględnieniem mieszkańców Sławna II. TERMIN IMPREZY: 9 PAŹDZIERNIKA

Bardziej szczegółowo

Przepisy. Pokera Sportowego

Przepisy. Pokera Sportowego Przepisy Pokera Sportowego Spis Treści I. Opis Dyscypliny 1.Rodzaje rozgrywanych konkurencji 2.Rodzaje współzawodnictwa 3.Uczestnicy rywalizacji II. Zasady współzawodnictwa 1.Rodzaje turniejów pokerowych

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN UZUPEŁNIAJĄCY

REGULAMIN UZUPEŁNIAJĄCY REGULAMIN UZUPEŁNIAJĄCY OTWARTE INDYWIDUALNE MISTRZOSTWA POLSKI OGŁOSZENIE Krakowski Klub Cyklistów i Motocyklistów SMOK na zlecenie Zarządu Głównego Polskiego Związku Motorowego w Warszawie organizuje

Bardziej szczegółowo

Przygotowanie rodowiska dla egzaminu e-obywatel

Przygotowanie rodowiska dla egzaminu e-obywatel Kandydaci przystpujcy do testu powinni dokona rejestracji w Centrum Egzaminacyjnym ECDL-A wypełniajc Kart rejestracji uczestnika egzaminu ECDL e-obywatel (ang. ECDL e-citizen Skills Card). Po zakoczeniu

Bardziej szczegółowo

Regulamin zawodów XCO Grand Prix Olsztyna 2015

Regulamin zawodów XCO Grand Prix Olsztyna 2015 Regulamin zawodów XCO Grand Prix Olsztyna 2015 1. Cele zawodów propagowanie zdrowego stylu życia poprzez aktywny wypoczynek na rowerze popularyzacja kolarstwa, turystyki rowerowej i ciekawych tras rowerowych

Bardziej szczegółowo

Regulamin ustalania wysokoci, przyznawania i wypłacania wiadcze pomocy materialnej dla doktorantów (studia III stopnia ) Akademii Muzycznej im.

Regulamin ustalania wysokoci, przyznawania i wypłacania wiadcze pomocy materialnej dla doktorantów (studia III stopnia ) Akademii Muzycznej im. Regulamin ustalania wysokoci, przyznawania i wypłacania wiadcze pomocy materialnej dla doktorantów (studia III stopnia ) Akademii Muzycznej im. Karola Szymanowskiego w Katowicach KATOWICE 2011 1 Przepisy

Bardziej szczegółowo

ODPOWIEDZIALNO KARANA NIELETNICH

ODPOWIEDZIALNO KARANA NIELETNICH ODPOWIEDZIALNO KARANA NIELETNICH Odpowiedzialno karn nieletnich reguluje w zasadniczej czci ustawa o postpowaniu w sprawach nieletnich i kodeks karny. 1. USTAWA z dnia 26 padziernika 1982 r. o postpowaniu

Bardziej szczegółowo

WYCIGI DŁUGODYSTANSOWE 2009 Regulamin

WYCIGI DŁUGODYSTANSOWE 2009 Regulamin WYCIGI DŁUGODYSTANSOWE 2009 Regulamin Art.1. Przepisy ogólne 1.1. W sezonie 2009 Długodystansowe Samochodowe Mistrzostwa Polski (zwane dalej DSMP) s zawodami otwartymi. 1.2. Rozgrywki odbd si wg zasad

Bardziej szczegółowo

UMOWA. Wpisa np. FIDIC 1999 na budow lub FIDIC 1999 na urzdzenia oraz projektowanie i budow, stosownie do podjtych decyzji. 2

UMOWA. Wpisa np. FIDIC 1999 na budow lub FIDIC 1999 na urzdzenia oraz projektowanie i budow, stosownie do podjtych decyzji. 2 1 UMOWA zawarta pomidzy:... zwanym dalej Zamawiajcym z jednej strony, a... zwanym dalej Wykonawc z drugiej strony. Zwaywszy, e Zamawiajcy yczy sobie aby roboty, okrelane jako... zwane dalej Robotami zostały

Bardziej szczegółowo

ŻEGLUGI PRZEPISY

ŻEGLUGI PRZEPISY XI regaty o Puchar Mariny Gdańsk 10-11 czerwca 2017r Gdańsk INSTRUKCJA ŻEGLUGI 1. PRZEPISY Regaty zostaną rozegrane zgodnie z przepisami zdefiniowanymi w PRŻ (Przepisach Regatowych Żeglarstwa World Sailig

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN MIEJSKIEJ RADY SPORTU W SANDOMIERZU

REGULAMIN MIEJSKIEJ RADY SPORTU W SANDOMIERZU Załcznik Nr 1 do Zarzdzenia Nr P0151/65/07 Burmistrza Sandomierza z dnia 5.09.2007 r. REGULAMIN MIEJSKIEJ RADY SPORTU W SANDOMIERZU 1 1. Rada Sportu jest organem opiniodawczym i doradczym Burmistrza Sandomierza

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN NABORU NA WOLNE STANOWISKA URZDNICZE W URZDZIE MIASTA W KTRZYNIE

REGULAMIN NABORU NA WOLNE STANOWISKA URZDNICZE W URZDZIE MIASTA W KTRZYNIE 51! 99 +, -. REGULAMIN NABORU NA WOLNE STANOWISKA URZDNICZE W URZDZIE MIASTA W KTRZYNIE Celem regulaminu jest ustalenie zasad zatrudniania na stanowiska urzdnicze w tym kierownicze stanowiska urzdnicze

Bardziej szczegółowo

ZATWIERDZAM. Warszawa, dn. 28 czerwca 2006 r.

ZATWIERDZAM. Warszawa, dn. 28 czerwca 2006 r. ZATWIERDZAM Warszawa, dn. 28 czerwca 2006 r. SPIS TRECI 1. Wstp... 3 1.1. Słownik... 3 1.2. Zastosowanie certyfikatów... 4 2. Podstawowe zasady certyfikacji... 5 2.1. Wydawanie certyfikatów... 5 2.2. Obowizki

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN UZUPEŁNIAJĄCY

REGULAMIN UZUPEŁNIAJĄCY REGULAMIN UZUPEŁNIAJĄCY V Rundy Mistrzostw Strefy Polski Zachodniej w motocrossie Ostrów Wlkp., 7 czerwca 2015r. I. Organizator Ostrowski Klub Motocrossowy, 63-400 Ostrów Wlkp., ul. Strzelecka 38, tel.

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN MOTOROWODNYCH MISTRZOSTW POLSKI SKUTERÓW WODNYCH

REGULAMIN MOTOROWODNYCH MISTRZOSTW POLSKI SKUTERÓW WODNYCH Polski Związek Motorowodny i Narciarstwa Wodnego 03-980 Warszawa tel.: +48 22 617 44 49 fax.: +48 22 617 09 84 e-mail: pzmwinw@pzmwinw.pl REGULAMIN MOTOROWODNYCH MISTRZOSTW POLSKI SKUTERÓW WODNYCH 2011

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN OTWARTYCH MISTRZOSTW LUBELSZCZYZNY W MOTOCROSSIE NA SEZON 2015

REGULAMIN OTWARTYCH MISTRZOSTW LUBELSZCZYZNY W MOTOCROSSIE NA SEZON 2015 REGULAMIN OTWARTYCH MISTRZOSTW LUBELSZCZYZNY W MOTOCROSSIE NA SEZON 2015 1. Organizator Klub Motorowy Cross ul. Rusałka 15/8, 20-103 Lublin tel./fax: 81 534 65 80, 605832870 info@zawodymx.eu www.zawodymx.eu

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN VII BIEGU PRZEMYSŁAWA W PLESZEWIE

REGULAMIN VII BIEGU PRZEMYSŁAWA W PLESZEWIE REGULAMIN VII BIEGU PRZEMYSŁAWA W PLESZEWIE I. ORGANIZATOR Organizatorem biegu jest Spółka Sport Pleszew sp. z o. o., 63-300 Pleszew ul. Sportowa 4. II. CELE 1. Promocja aktywności fizycznej i zdrowego

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN RADY NADZORCZEJ "IMPEXMETAL" S.A.

REGULAMIN RADY NADZORCZEJ IMPEXMETAL S.A. REGULAMIN RADY NADZORCZEJ "IMPEXMETAL" S.A. I. POSTANOWIENIA OGÓLNE Rada Nadzorcza Impexmetal S.A. działa na podstawie postanowie Statutu Spółki, uchwał Walnego Zgromadzenia, niniejszego Regulaminu oraz

Bardziej szczegółowo

ZATWIERDZAM. Warszawa, dn. 28 czerwca 2006 r.

ZATWIERDZAM. Warszawa, dn. 28 czerwca 2006 r. ZATWIERDZAM Warszawa, dn. 28 czerwca 2006 r. SPIS TRECI 1. Wstp... 3 1.1. Słownik... 3 1.2. Zastosowanie certyfikatów... 4 2. Podstawowe zasady certyfikacji... 5 2.1. Wydawanie certyfikatów... 5 2.2. Obowizki

Bardziej szczegółowo

XVII REGATY Świnoujście Kołobrzeg Dziwnów w dniach sierpnia 2017 roku

XVII REGATY Świnoujście Kołobrzeg Dziwnów w dniach sierpnia 2017 roku Instrukcja Żeglugi 1. Przepisy 1.1. Regaty będą rozgrywane zgodnie z przepisami zdefiniowanymi w Przepisach Regatowych Żeglarstwa (PRŻ) obowiązujących w latach 2017-2020. 1.2 Obowiązują Międzynarodowe

Bardziej szczegółowo

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ)

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ) Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ) zwany dalej Zamawiajcym z siedzib w Katowicach przy ul. Paderewskiego 32b, zaprasza do złoenia oferty na dostaw sprztu komputerowego 1. Dane zamawiajcego

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN UZUPEŁNIAJĄCY OTWARTE INDYWIDUALNE MISTRZOSTWA POLSKI

REGULAMIN UZUPEŁNIAJĄCY OTWARTE INDYWIDUALNE MISTRZOSTWA POLSKI OGŁOSZENIE REGULAMIN UZUPEŁNIAJĄCY OTWARTE INDYWIDUALNE MISTRZOSTWA POLSKI AMK GORCE Nowy Targ na zlecenie Zarządu Głównego Polskiego Związku Motorowego w Warszawie organizuje IX X Rundę Otwartych Indywidualnych

Bardziej szczegółowo

NA-P/ 37 /09 PROJEKT. Załcznik nr 5 ''( ) *

NA-P/ 37 /09 PROJEKT. Załcznik nr 5 ''( ) * NA-P/ 37 /09 PROJEKT UMOWA DOSTAWY Nr... Zawarta w dniu... 2009 r. we Wrocławiu pomidzy: Uniwersytetem Przyrodniczym we Wrocławiu, z siedzib we Wrocławiu przy ul. Norwida 25, 50-375 Wrocław nr identyfikacyjny

Bardziej szczegółowo

nastpujce czci (pakiety). Zamawiajcy dopuszcza moliwo złoenia oferty na dowoln liczb pakietów.

nastpujce czci (pakiety). Zamawiajcy dopuszcza moliwo złoenia oferty na dowoln liczb pakietów. 1 z 5 2014-10-14 11:41 Pozna: Usługa kompleksowego ubezpieczenia Wielkopolskiego Centrum Onkologii im. Marii Skłodowskiej - Curie w Poznaniu Numer ogłoszenia: 340136-2014; data zamieszczenia: 14.10.2014

Bardziej szczegółowo

WYJCIOWE WYMAGANIA Bdce podstaw do przygotowania oferty. ul. Kociuszki 17 88-200 Radziejów tel. 0 54 285 35 53, faks 0 54 285 30 87

WYJCIOWE WYMAGANIA Bdce podstaw do przygotowania oferty. ul. Kociuszki 17 88-200 Radziejów tel. 0 54 285 35 53, faks 0 54 285 30 87 WYJCIOWE WYMAGANIA Bdce podstaw do przygotowania oferty Zamawiajcy: Powiat Radziejowski ul. Kociuszki 17 88-200 Radziejów tel. 0 54 285 35 53, faks 0 54 285 30 87 Przedmiot zamówienia: Przewóz osób autokarami

Bardziej szczegółowo