Barbara Pasamonik, Prawa kobiet i europejski kryzys multikulturalizmu. Women's Rights and the Crisis of European Multiculturalism

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Barbara Pasamonik, Prawa kobiet i europejski kryzys multikulturalizmu. Women's Rights and the Crisis of European Multiculturalism"

Transkrypt

1 Kultura i Społeczeństwo, tom 57, nr 3, 2013: NIE U SIEBIE vol. 57, no 3, 2013: NOT IN MY HOME Barbara Pasamonik, Prawa kobiet i europejski kryzys multikulturalizmu Women's Rights and the Crisis of European Multiculturalism Nicole Dołowy-Rybińska, Media europejskich mniejszości językowych: stan, wyzwania, zagrożenia The Media of European Linguistic Minorities: State, Challenges, and Threats Aleksandra Grzymała-Kazłowska, Zarys koncepcji społecznego zakotwiczenia. Inne spojrzenie na tożsamość, adaptację i integrację imigrantów An Outline of the Concept of Social Anchoring: A Different Approach to Immigrant Identity, Adaptation, and Integration Agnieszka Trąbka, Strategie tożsamościowe globalnych nomadów. Od wykorzenienia po różne formy zakorzeniania się The Identity Strategies of Global Nomads: From Uprooting to Various Forms of Setting Roots Izabela Grabowska-Lusińska, Ewa Jaźwińska-Motylska, Znaczenie migracji w życiu zawodowym kobiet i mężczyzn The Impact of Migration in the Vocational Life of Men and Women Dorota Woroniecka-Krzyżanowska, Poza, ponad czy między podziałami? Polscy imigranci w spolaryzowanym społeczeństwie Irlandii Północnej Above, Below, or Between Divisions? Polish Immigrants in the Polarized Society of Northern Ireland Agnieszka Pasieka, Wielokulturowość po polsku. O polityce wielokulturowości jako mechznizmie uamcniania polskości Polish Multiculturalism: On the Policy of Multiculturalism as a Mechanism of Strengthening Polishness Marta Danecka, Emilia Jaroszewska, Imigranci z Afryki w Polsce - przyczynek do analizy czynników blokujących ich napływ i integrację Immigrants from Africa in Poland - A Contribution to Analysis of the Factors Blocking Their Influx and Integration Katarzyna Andrejuk, Czego uczą poradniki dla emigrantów? Obraz polskiej religijności oraz relacji genderowych w informatorach dla cudzoziemców What Do Guides for Immigrants Teach? Polish Religiosity and Gender Relations in Information for Foreigners

2 Paweł Lewandowski, Wschód i Zachód przemieszczone oraz odtworzone. Powstanie postmigracyjnego społeczeństwa polskich Ziem Zachodnich The Shifting and Reconstructing of East and West: The Emergence of a Post-Migration Society in Poland's Western and Northern Territories Z HISTORII NAUK SPOŁECZNYCH F r o m Hi s t o r y o f S o c i a l S c i e n c e s Marcin Kula, Historia nie dzieli się na "dawniej" i "dziś" History Is Not Divisible into 'the Past' and 'Today' FAKTY I PROBLEMY F a c t s a n d P r o b l e m s Marcin Kula, Historia twardym sprawdzianem tez nauk społecznych? (O dziennikach Josepha Goebbelsa Is History a Hard Test of Social Science Theses? (On Joseph Goebbels' Diaries) OMÓWIENIA, POLEMIKI, RECENZJE B o o k s R e v i e w a n d D i s c u s s i o n s Tatiana Kanasz, Dylemat (wzajemnego) szacunku oraz (nie)akceptacji zależności (rec.: Richard Sennett Szacunek w świecie nierówności, Warszawa 2012) Teresa Żmijewska-Jędrzejczyk, Potencjał integracji Europy wśród elip politycznych i obywateli (rec.: Tożsamość zaufanie, integracja. Polska i Europa, Włodimierz Wesołowski, Kazimierz M. Słomczyński [red.], Warszawa 2012) Maria Rakoczy, Język, kultura, animacja o zachowaniu tożsamości kulturowej w świecie zachodnich demokracji (rec.: Nicole Dołowy-Rybińska, Języki i kultury mniejszościowe w Europie: Bretończycy, Łużyczanie, Kaszubi, Warszawa 2011). Barbara Pasamonik S t r e s z c z e n i a W społeczeństwach zachodnich w ostatnich trzech dekadach obserwujemy kryzys multikulturalizmu, a polityka wielokulturowości jest krytykowana zarówno przez lewicę, jak i prawicę. Lewica obawia się, że liberalne wartości mogą zostać podważone w świetle przekonań mniejszości etnicznych, a prawica postrzega mniejszości etniczne jako zagrożenie dla jedności narodowej i bezpieczeństwa. Na Zachodzie pojawił się kryzys polityczny na tle poczucia, że liczne

3 mniejszości muzułmańskie nie podzielają zachodnich wartości i nie są lojalne wobec krajów je przyjmujących. W tym tekście problem ten jest rozpotrywany z perspektywy feministycznej. Feministki twierdzą, że opowiadanie się za kulturowym zróżnicowaniem nie powinno przysłaniać wiedzy o istocie niektórych tradycyjnych zwyczajów, takich jak aranżowane małżeństwa, honorowe zabójstwa, obrzezanie kobiet. Feministki i liberałowie zgadzają się obecnie, że tradycyjna kultura nie powinna być uasadnieniem dla pogwałcenia praw kobiet. Twierdzą, że obecnie polityka multikulturalizmu musi zostać poddana rewizji, gdyż rozdźwięk między zwyczajami mniejszości i prawami kobiet w społeczeństwach przyjmujących stał się ewidentny. In Western societies, a crisis of multiculturalism has been observed in the last three decades and multicultural policies have been criticized by both the political right and left. The left worries about the liberal values that may be endangered by the beliefs of ethnic minorities, while the right sees ethnic minorities as a threat to national unity and security. Western societies are undergoing a policy crisis as it has come to be felt that some large Muslim minorities do not share Western values and are not loyal to their receiving country. In this study, the feminist perspective is discussed. Feminists argue that a concern for the preservation of cultural diversity should not overshadow the discriminatory nature of some tribal or traditional customs such as forced marriage, honour killing, or female genital mutilation. Currently, feminists and liberals agree that culture should not be used as an excuse for violations of women's rights by minority groups. It is argued that multicultural policy must be reconsidered, as the clash between minority customs and women's rights in receiving Western societies has become evident. multiculturalism/wielokulturowość; gender equality/równość płci; sexual liberalisation/liberalizacja seksualna; tribal customs/ plemienne obyczaje; integration of Muslims/integracja muzułmanów Nicole Dołowy-Rybińska Trudno wyobrazić sobie funkcjonowanie we współczesnym świecie mniejszości językowych nie posiadających swoich własnych mediów. Ich rola i znaczenie rozpatrywana jest w szerokiej antropologicznej perspektywie. Media nie tylko przekazują informacje i dostarczają rozrywki, ale wpływają na sposób postrzegania świata i tworzenia wspólnoty wyobrażonej. Odgrywają więc zasadniczą rolę w procesie zachowanie tożsamości kulturowej grupy oraz podnoszą prestiż języka mniejszościowego. W artykule rozpatrywane są zasadnicze kwestie związane z mediami mniejszości wraz z ich ambiwalentnymi dla grup konsekwencjami: ochroną języków mniejszościowych za cenę uniformizacji kulturowej czy koniecznością odgórnego finansowania tych mediów, a przez to ograniczeniem ich zasięgu. Z odwołaniem do przykładów z kilku europejskich mniejszości językowych zostały przedstawione problemy związane w praktyce z funkcjonowaniem takich mediów jak prasa, radio, telewizja i internet. It is difficult to imagine linguistic minorities functioning in the modern world without their own media. In this article, the role and significance of minority media are examined through a broad anthropological perspective. The media not only transfers information and provides entertainment but also influences people's perception of the world and the creation of imagined communities.

4 Therefore, the media plays an essential role in the process of maintaining group cultural identity and raises the prestige of the minority language. This article considers the essential issues related to minority media and the ambivalent consequences for a minority group of their existence: i.e., protection of a minority language at the price of cultural uniformity, and the necessity of being financed from above resulting in limitations on the minority media's scope. Based on examples from a few European linguistic minorities, some practical problems concerning the functioning of the minority press, radio, television, and Internet are presented. new media/nowe media; linguistic minorities/mniejszości językowe; imagined communities/wspólnoty wyobrażone; remediation/remediacja; minority language/języki mniejszościowe Aleksandra Grzymała-Kazłowska Artykuł zawiera propozycję koncepcji społecznego zakotwiczenia, która umożliwia powiązanie problematyki tożsamości, adaptacji i integracji imigrantów. Pozwala przezwyciężyć ograniczenia zarówno pojęcia integracji, jak i subiektywnie definiowanej tożsamości oraz uczynić przedmiotem badania zasoby społeczno-psychologiczne, które jednostki mogą wykorzystywać do adaptacji w zmienionej rzeczywistości społecznej. Autorka rozpoczyna od rozważań nad znaczeniem tożsamości dla analiz współczesnego społeczeństwa i przyczynami problematyczności tego pojęcia oraz od przedstawienia potocznego i metaforycznego użycia pojęcia kotwicy. Proponuje aby roboczo zdefiniować zakotwiczanie jako poszukiwanie przez jednostkę istotnych dla niej punktów odniesienia i oparcia, które pozwalają osiągnąć relatywną psychospołeczną stabilność w otaczającej rzeczywistości. Wskazuje na różne typy kotwic: od prawno-instytucjonalnych (np. obywatelstwo) i ekonomicznych (np. zasoby materialne) przez związane z określonymi miejscami (np. miejscem urodzenia) aż do kotwic osobistych (jak cechy fizyczne, praktyki cielesne, indywidualne cechy i wartości), kulturowych (np. język) i najbardziej kluczowych z socjologicznego punktu widzenia kotwic społecznych (zawartych w relacjach rodzinnych i przyjacielskich). Choć propozycja koncepcji społecznego zakotwiczenia wyrasta głównie z badań i rozważań z obszaru studiów migracyjnych nad adaptacją i integracją migrantów, wydaje się pomocna do bardziej ogólnych analiz socjologicznych. The proposed concept of social anchoring contained in this article allows issues of immigrant identity, adaptation, and integration to be combined. It allows limitations to the idea of integration and the subjective defining of identity to be overcome, and it also includes the socio-psychological resources that an individual can use to adapt to a changed social reality. The author begins by considering the meaning of identity for the analysis of contemporary society and the reasons for the problematic nature of the idea; she presents the colloquial and metaphoric uses of the concept of anchoring. She then proposes that anchoring should provisionally be defined as an individual's search for essential points of reference and support that will allow him or her to achieve a relative socio-psychological stability in the environment. She points out various types of anchors: from legal-institutional (for instance, citizenship) and economic (for instance, material resources), through ties to a specific place (for instance, the place where one was born), to personal anchors (such as physical characteristics, physical practices, individual traits, and values), cultural aspects

5 (for instance, language), and - most importantly from the sociological viewpoint - social anchors (contained in relations with friends and family). Although the proposed concept of social anchoring has emerged mainly from studies concerning the adaptation and integration of migrants, it should have application to more general sociological analyses. social anchoring/zakotwiczenie społeczne; identity/tożsamość; integration/integracja; adaptation/adaptacja; immigrants/imigranci Agnieszka Trąbka Migracja w dzieciństwie w związku z pracą zawodową rodziców jest współcześnie doświadczeniem coraz bardziej powszechnym. Jednak stosunkowo rzadko stawała się dotychczas przedmiotem uwagi socjologów. Autorka omawia na podstawie 53 wywiadów biograficznych najważniejsze życiowe wyzwania i pożytki wynikające takiego mobilnego i wielokulturowego dzieciństwa. Próbuje też odtworzyć strategie tożsamościowe podejmowane przez Third Culture Kids, jak określa się w literaturze (głównie amerykańskiej) tę kategorię osób. Zwraca uwagę w szczególności na problemy konstruowania tożsamości narodowej, nadawania spójności i ciągłości własnej tożsamości oraz identyfikacji z przestrzenią. Migration in childhood in connection with a parent's work is a contemporary experience that is becoming increasingly common. However, it has seldom previously been the subject of sociological interest. On the basis of 53 biographical interviews, the author discusses the most important life challenges and advantages arising from such a mobile and multicultural childhood. She also attempts to create the identity strategy undertaken by Third Culture Kids (as this category of persons is described in the - mainly American - literature). She pays particular attention to the problems of constructing a national identity, giving coherence and continuity to one's own identity, and territorial identification. Third Culture Kids; migration/migracja; mobility/ mobilność; childhood/dzieciństw; identity/tozsamość; biographical method/ metoda biograficzna Izabela Grabowska-Lusińska, Ewa Jaźwińska-Motylska Autorki podejmują kwestię różnic roli migracji w przebiegu karier zawodowych kobiet i mężczyzn. Teoretycznym punktem wyjścia jest mertonowska koncepcja struktury możliwości i jej znaczenie dla wyjaśnienia sposobu realizacji celów przez indywidualnych aktorów społecznych migrantów i migrantki. Na podstawie przeprowadzonego wśród migrantów badania jakościowego (seria wywiadów pogłębionych o charakterze biografii zawodowych) przedstawione zostały ścieżki karier zawodowych migrantów w kraju i zagranicą, zarówno ich obiektywny obraz, jak i subiektywna percepcja, z zaznaczeniem roli przypisywanej migracji przez samych migrantów. Ponadto weryfikacji podlega hipoteza, że kobiety i mężczyźni inaczej reagują na strukturę

6 możliwości związanych z migracją oraz inaczej z nich korzystają. The author examines the difference of the role of migration in men's and women's careers. The theoretical entry point is Merton's concept of opportunity structure and its significance for clarifying the means by which individual social actors - male and female migrants - achieve their goals. On the basis of qualitative research conducted among migrants (a series of in-depth interviews of a career-biographical nature) the career paths of migrants within the country and abroad are presented: both in objective terms and in terms of the migrants' subjective perceptions, including the significance they themselves ascribe to the role of migration. In addition, the author tests the hypothesis that men and women react differently to the opportunity structure connected to migration and take advantage of it differently. migration / migracja; vocational careers / kariery zawodowe; opportunity structure / struktura możliwości; gender / płeć Dorota Woroniecka-Krzyżanowska Mimo upływu kilkunastu lat od podpisania w 1998 roku traktatu pokojowego podziały między społecznością katolicką a protestancką w Irlandii Północnej wciąż zaznaczają się z całą ostrością. Segregację północnoirlandzkiego społeczeństwa można obserwować na różnych poziomach: nie tylko miejsca zamieszkania, rynku pracy, sektora edukacji, ale także sfery konsumpcji czy wzorów spędzania czasu wolnego. Począwszy od 1 maja 2004 r. w tę spolaryzowaną rzeczywistość zaczęła wkraczać gwałtownie rosnąca grupa imigrantów, w której najliczniejszy odsetek stanowią Polacy. Celem artykułu jest próba odpowiedzi na pytanie o reakcję społeczności lokalnych na pojawienie się imigrantów z Polski, którzy choć w większości postrzegani są jako katolicy nie dają się w oczywisty sposób wpisać w istniejące i utrwalone przez konflikt granice społeczne i symboliczne. In spite of the passage of over a dozen years since the signing of the peace treaty in 1998, the divisions between Catholic and Protestant societies in Northern Ireland are still sharply drawn. The segregation of the Northern Irish population can be observed at various levels: not only in areas of residence, the labor market, and the education sector, but also in the sphere of consumption or in patterns of spending free time. Beginning on 1 May 2004, a rapidly growing group of immigrants, of which the largest percentage was constituted by Poles, began to enter this polarized reality. The aim of the article is to portray the local social reaction to the appearance of immigrants from Poland, who - although generally viewed as Catholics - can not be easily written into the social and symbolic boundaries produced by the conflict. Key words/słowa kluczowe social boundaries/granice społeczne; symbolic boundaries / granice symboliczne; migration/migracja; Northern Ireland / Irlandia Północna Agnieszka Pasieka

7 Celem artykułu jest próba odpowiedzi na pytanie o zasadność użycia kategorii wielokulturowości w odniesieniu do polskiego kontekstu. Autorka stwierdza, że badanie różnorodności w Polsce musi uwzględniać fakt, iż różnorodność ta funkcjonuje w kontekście jednej, dominującej polskokatolickiej kultury, która wywiera ogromny wpływ zarówno na sposób postrzegania Innych, jak i na ustanawianie i podtrzymywanie hierarchii społecznych. Lekceważenie takich uwarunkowań prowadzi do tego, że kategoria wielokulturowości, zamiast stawać się narzędziem dowartościowania mniejszości kulturowych, sprzyja reifikacji różnicy kulturowej i dalszej marginalizacji kulturowych Innych. Ilustrację dla tych refleksji stanowi materiał z badań terenowych w zamieszkanej przez Polaków i Łemków-Ukraińców gminie Uście Gorlickie. Opisując konflikt między zwolennikami i przeciwnikami wprowadzenia podwójnego nazewnictwa, autorka stara się udowodnić, iż debaty prowadzone na lokalnym gruncie odzwierciedlają dominującą w Polsce wizję relacji większość mniejszość. The aim of this article is to try to determine the justifiability of applying the category of multiculturalism in the Polish context. The author claims that studies of diversity in Poland have to take into account that this diversity is functioning in the context of a single, dominant Polish Catholic culture which exerts enormous influence both on the manner in which Others are seen, and on the establishment and maintenance of social hierarchies. Overlooking this circumstance means that instead of being an instrument for the appreciation of cultural minorities the category of multiculturalism favours the reification of cultural differences and the further marginalization of the 'culturally Other'. Material from field research in the district of Uście Gorlickie, which is inhabited by Poles and Lemko Ukrainians, is used for illustration. In describing the conflict between advocates and opponents of the introduction of dual language signs, the author attempts to prove that the debate at the local level reflects the dominant vision in Poland of majority-minority relations. multiculturalism/wielokulturowość; Polishness/polskość; cultural domination/dominacja kulturowa; double naming/podwójne nazewnictwo; Lemkos and Ukrainians/Łemkowie i Ukraińcy Marta Danecka, Emilia Jaroszewska Skala napływu obcokrajowców do Polski sukcesywnie rośnie. Można zauważyć coraz większy napływ imigrantów z Azji, natomiast przybysze z regionu Afryki Subsaharyjskiej nadal stanowią jedynie niewielki odsetek strumienia imigracyjnego. Aby zbadać przyczyny tej dysproporcji autorki analizują znaczenie czynników push and pull na przykładzie Nigerii. A następnie odnosząc się do takich kwestii jak: relacje ze społeczeństwem przyjmującym, kultura, komunikacja, klimat i migracyjne sieci wsparcia oceniają bariery, które mogą zniechęcać mieszkańców Afryki Subsaharyjskiej do wyboru Polski jako docelowego kraju imigracji.

8 The scale of foreign migration to Poland is continually growing. An increasing number of immigrants from Asia can be seen, although arrivals from the region of Sub-Saharan Africa still constitute only a small percentage of the immigration flow. In order to research the causes of this disproportion, the authors have analysed the importance of push and pull factors using the example of Nigeria. Afterwards, in connection with such questions as relations with the receiving country, communication, climate, and migrant support systems, they evaluate the obstacles that could discourage the inhabitants of Sub-Saharan Africa from choosing Poland as their preferred country of immigration. Sub-Saharan Africa/Afryka Subsaharyjska; migration/migracje; cultural difference/różnice kulturowe; communication/komunikowanie; social distance/dystans społeczny; support system/sieci wsparcia, push and pull Katarzyna Andrejuk Autorka podejmuje analizę dyskursu integracyjnego zawartego w poradnikach dla cudzoziemców, wydanych w Polsce. Skupia się na dwóch istotnych aspektach: po pierwsze, na obrazie polskiej religijności, po drugie, na opisie relacji genderowych oraz ról społecznych kobiet i mężczyzn. Informatory dla cudzoziemców mają za zadanie edukację obcokrajowców do życia w nowym kraju. Można je również odczytywać jako autoportret społeczeństwa przyjmującego, określający jego kluczowe wartości oraz preferowany przebieg integracji. W przypadku badanych poradników wyraźna jest europeizacja dyskursu o integracji i cudzoziemcach: buduje się w nich opozycję między wartościami i wzorcami europejskimi a kulturami spoza Europy. W sferze relacji genderowych poradniki propagują równouprawnienie, a egalitarna wizja społeczeństwa przyjmującego przeciwstawiona jest obrazowi nieegalitarnych krajów wysyłających. W sferze religijności, zwłaszcza jeden z informatorów ukazuje społeczeństwo polskie jako przeniknięte wpływami chrześcijaństwa w różnych sferach życia. The author undertakes to analyse the integration discourse contained in guides for foreigners published in Poland. She concentrates on two major aspects: first, on the portrayal of Polish religiosity, and second, on descriptions of gender relations and the social roles of men and women. Information booklets for foreigners are intended to educate foreigners about life in their new country. They may also be read as a self-portrait of the receiving society, defining its key values and preferred integration methods. In the case of the guides under analysis here, the Europeanization of the discourse on integration and foreigners is clear: they create an opposition between European values and models and those of non-european cultures. In the sphere of gender relations, the guides propagate equal rights, and the egalitarian vision of the receiving society is contrasted with the images of the non-egalitarian sending countries. In the sphere of religiosity, one of the guides in particular portrays Polish life as being imbued with the influence of Christianity.

9 integration of immigrants/integracja imigrantów; multicultural education/edukacja międzykulturowa; religion/religia; gender Paweł Lewandowski Artykuł jest zmierzającym w kierunku syntezy omówieniem powojennych migracji na pozyskane przez Polskę Ziemie Zachodnie. Główną osią rozważań jest spotkanie osadników pochodzących ze Wschodu oraz Zachodu przedwojennego państwa. Mimo odgórnych planów zasiedlenia i optymistycznych nadziei Ziemie Zachodnie najpierw stały się przestrzenią tarć, a dopiero potem długotrwałej integracji. Wspólne zamieszkiwanie pokazało, że przybysze ze Wschodu i Zachodu znacznie się między sobą różnią, a to wytworzyło wiele napięć obserwowalnych na poziomie wzajemnych określeń, stereotypów, wyobrażeń społecznych oraz dostępu do różnych form kapitału w nowym miejscu. Styl życia migrantów pochodzących z dawnej zachodniej Polski najwyraźniej zyskał status obowiązującej normy kulturowej, a przesiedleńcom z dawnych Kresów pozostawiono powinność dostosowania się. Do opisu skomplikowanych wzajemnych stosunków autor proponuje użycie pojęć orientalizacji i okcydentalizacji. This article aims to synthesize the discussion of post-war migration in the Western and Northern Territories acquired by Poland. The main axis of consideration is the meeting of settlers coming from the east and west of the pre-war state. In spite of the centralized plans for resettlement and optimistic hopes, the Western and Northern Territories were first an area of conflict and only later an area of long-lasting integration. Living together revealed that the arrivals from the east and west differed from one another to a large degree, and this produced tension that was observable in their ways of referring to each other, their stereotypes and social images, and in their access to various forms of capital in the new location. The lifestyle of the migrants from Poland's former west clearly achieved the status of the obligatory cultural norm, and the settlers from the former eastern lands were obliged to adapt themselves. The author proposes using the ideas of orientalization and occidentalization to describe these complicated mutual relations. Poland's Western and Northern Territories/Ziemie Zachodnie; resettlement/przesiedlenia; migration/migracja; West/Zachód; East/Wschód; dominance/dominacja

Unit of Social Gerontology, Institute of Labour and Social Studies ageing and its consequences for society

Unit of Social Gerontology, Institute of Labour and Social Studies ageing and its consequences for society Prof. Piotr Bledowski, Ph.D. Institute of Social Economy, Warsaw School of Economics local policy, social security, labour market Unit of Social Gerontology, Institute of Labour and Social Studies ageing

Bardziej szczegółowo

Zakopane, plan miasta: Skala ok. 1: = City map (Polish Edition)

Zakopane, plan miasta: Skala ok. 1: = City map (Polish Edition) Zakopane, plan miasta: Skala ok. 1:15 000 = City map (Polish Edition) Click here if your download doesn"t start automatically Zakopane, plan miasta: Skala ok. 1:15 000 = City map (Polish Edition) Zakopane,

Bardziej szczegółowo

PROJECT. Syllabus for course Global Marketing. on the study program: Management

PROJECT. Syllabus for course Global Marketing. on the study program: Management Poznań, 2012, September 20th Doctor Anna Scheibe adiunct in the Department of Economic Sciences PROJECT Syllabus for course Global Marketing on the study program: Management I. General information 1. Name

Bardziej szczegółowo

KOMUNIKACJA W ŚRODOWISKU EUROPEJSKIM

KOMUNIKACJA W ŚRODOWISKU EUROPEJSKIM KOMUNIKACJA W ŚRODOWISKU EUROPEJSKIM S PE C JA L I Z AC JA N A K I ER U N K U F I LO LO G I A A N G I EL S K A Informacja ogólna Podstawowym celem kształcenia w specjalizacji Komunikacja w środowisku europejskim

Bardziej szczegółowo

WYDZIAŁ NAUK EKONOMICZNYCH

WYDZIAŁ NAUK EKONOMICZNYCH Studia I stopnia stacjonarne i niestacjonarne Kierunek Międzynarodowe Stosunki Gospodarcze Specjalność PROGRAM OF BACHELOR STUDIES Graduate profile Graduate has a general theoretical knowledge in the field

Bardziej szczegółowo

WYDZIAŁ NAUK EKONOMICZNYCH

WYDZIAŁ NAUK EKONOMICZNYCH Studia I stopnia stacjonarne i niestacjonarne Kierunek Międzynarodowe Stosunki Gospodarcze Specjalność PROGRAM OF BACHELOR STUDIES IN Description The objective of the studies is to train an expert in international

Bardziej szczegółowo

Institutional Determinants of IncomeLevel Convergence in the European. Union: Are Institutions Responsible for Divergence Tendencies of Some

Institutional Determinants of IncomeLevel Convergence in the European. Union: Are Institutions Responsible for Divergence Tendencies of Some Institutional Determinants of IncomeLevel Convergence in the European Union: Are Institutions Responsible for Divergence Tendencies of Some Countries? Dr Mariusz Próchniak Katedra Ekonomii II, Szkoła Główna

Bardziej szczegółowo

ERASMUS + : Trail of extinct and active volcanoes, earthquakes through Europe. SURVEY TO STUDENTS.

ERASMUS + : Trail of extinct and active volcanoes, earthquakes through Europe. SURVEY TO STUDENTS. ERASMUS + : Trail of extinct and active volcanoes, earthquakes through Europe. SURVEY TO STUDENTS. Strona 1 1. Please give one answer. I am: Students involved in project 69% 18 Student not involved in

Bardziej szczegółowo

Ankiety Nowe funkcje! Pomoc magda.szewczyk@slo-wroc.pl. magda.szewczyk@slo-wroc.pl. Twoje konto Wyloguj. BIODIVERSITY OF RIVERS: Survey to students

Ankiety Nowe funkcje! Pomoc magda.szewczyk@slo-wroc.pl. magda.szewczyk@slo-wroc.pl. Twoje konto Wyloguj. BIODIVERSITY OF RIVERS: Survey to students Ankiety Nowe funkcje! Pomoc magda.szewczyk@slo-wroc.pl Back Twoje konto Wyloguj magda.szewczyk@slo-wroc.pl BIODIVERSITY OF RIVERS: Survey to students Tworzenie ankiety Udostępnianie Analiza (55) Wyniki

Bardziej szczegółowo

Eugeniusz Koś micki Zrównoważony rozwój w warunkach globalizacji gospodarki. Podstawowe problemy teoretyczne i polityczne

Eugeniusz Koś micki Zrównoważony rozwój w warunkach globalizacji gospodarki. Podstawowe problemy teoretyczne i polityczne Eugeniusz Koś micki Zrównoważony rozwój w warunkach globalizacji gospodarki Podstawowe problemy teoretyczne i polityczne Białystok Poznań 2009 3 copyright by: Fundacja Ekonomistów Środowiska i Zasobów

Bardziej szczegółowo

WYDZIAŁ: PSYCHOLOGIA KIERUNEK:

WYDZIAŁ: PSYCHOLOGIA KIERUNEK: Lp. I Introductory module 3 Academic skills Information Technology introduction Intellectual Property Mysterious Code of Science Online surveys Personal growth and social competences in the globalizedintercultural

Bardziej szczegółowo

Podsumowanie Raportu o Romach i Travellers

Podsumowanie Raportu o Romach i Travellers Podsumowanie Raportu o Romach i Travellers 10-12 milionów Romów w Europie 6 milionów mieszkających w U E Irlandia Polska Republika Czeska Turcja Populacja społeczności romskiej w liczbach Irlandia Polska

Bardziej szczegółowo

Sustainable mobility: strategic challenge for Polish cities on the example of city of Gdynia

Sustainable mobility: strategic challenge for Polish cities on the example of city of Gdynia Katedra Rynku Transportowego Sustainable mobility: strategic challenge for Polish cities on the example of city of Gdynia dr Marcin Wołek Department of Transportation Market University of Gdansk Warsaw,

Bardziej szczegółowo

Proposal of thesis topic for mgr in. (MSE) programme in Telecommunications and Computer Science

Proposal of thesis topic for mgr in. (MSE) programme in Telecommunications and Computer Science Proposal of thesis topic for mgr in (MSE) programme 1 Topic: Monte Carlo Method used for a prognosis of a selected technological process 2 Supervisor: Dr in Małgorzata Langer 3 Auxiliary supervisor: 4

Bardziej szczegółowo

INTERNET JAKO NARZĘDZIE IMPERIALIZMU KULTUROWEGO

INTERNET JAKO NARZĘDZIE IMPERIALIZMU KULTUROWEGO INTERNET JAKO NARZĘDZIE IMPERIALIZMU KULTUROWEGO THE POZNAŃ SOCIETY FOR THE ADVANCEMENT OF THE ARTS AND SCIENCES INSTITUTE OF EUROPEAN CULTURE, ADAM MICKIEWICZ UNIVERSITY IN POZNAŃ GNIEZNO EUROPEAN STUDIES

Bardziej szczegółowo

Cracow University of Economics Poland. Overview. Sources of Real GDP per Capita Growth: Polish Regional-Macroeconomic Dimensions 2000-2005

Cracow University of Economics Poland. Overview. Sources of Real GDP per Capita Growth: Polish Regional-Macroeconomic Dimensions 2000-2005 Cracow University of Economics Sources of Real GDP per Capita Growth: Polish Regional-Macroeconomic Dimensions 2000-2005 - Key Note Speech - Presented by: Dr. David Clowes The Growth Research Unit CE Europe

Bardziej szczegółowo

Evaluation of the main goal and specific objectives of the Human Capital Operational Programme

Evaluation of the main goal and specific objectives of the Human Capital Operational Programme Pracownia Naukowo-Edukacyjna Evaluation of the main goal and specific objectives of the Human Capital Operational Programme and the contribution by ESF funds towards the results achieved within specific

Bardziej szczegółowo

Innowacje społeczne innowacyjne instrumenty polityki społecznej w projektach finansowanych ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego

Innowacje społeczne innowacyjne instrumenty polityki społecznej w projektach finansowanych ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego Zarządzanie Publiczne, 2(18)/2012, s. 33 45 Kraków 2012 Published online September 10, 2012 doi: 10.4467/20843968ZP. 12.009.0533 Innowacje społeczne innowacyjne instrumenty polityki społecznej w projektach

Bardziej szczegółowo

No matter how much you have, it matters how much you need

No matter how much you have, it matters how much you need CSR STRATEGY KANCELARIA FINANSOWA TRITUM GROUP SP. Z O.O. No matter how much you have, it matters how much you need Kancelaria Finansowa Tritum Group Sp. z o.o. was established in 2007 we build trust among

Bardziej szczegółowo

OPTYMALIZACJA PUBLICZNEGO TRANSPORTU ZBIOROWEGO W GMINIE ŚRODA WIELKOPOLSKA

OPTYMALIZACJA PUBLICZNEGO TRANSPORTU ZBIOROWEGO W GMINIE ŚRODA WIELKOPOLSKA Politechnika Poznańska Wydział Maszyn Roboczych i Transportu Inż. NATALIA LEMTIS OPTYMALIZACJA PUBLICZNEGO TRANSPORTU ZBIOROWEGO W GMINIE ŚRODA WIELKOPOLSKA Promotor: DR INŻ. MARCIN KICIŃSKI Poznań, 2016

Bardziej szczegółowo

Cracow University of Economics Poland

Cracow University of Economics Poland Cracow University of Economics Poland Sources of Real GDP per Capita Growth: Polish Regional-Macroeconomic Dimensions 2000-2005 - Keynote Speech - Presented by: Dr. David Clowes The Growth Research Unit,

Bardziej szczegółowo

Ankiety Nowe funkcje! Pomoc magda.szewczyk@slo-wroc.pl. magda.szewczyk@slo-wroc.pl. Twoje konto Wyloguj. BIODIVERSITY OF RIVERS: Survey to teachers

Ankiety Nowe funkcje! Pomoc magda.szewczyk@slo-wroc.pl. magda.szewczyk@slo-wroc.pl. Twoje konto Wyloguj. BIODIVERSITY OF RIVERS: Survey to teachers 1 z 7 2015-05-14 18:32 Ankiety Nowe funkcje! Pomoc magda.szewczyk@slo-wroc.pl Back Twoje konto Wyloguj magda.szewczyk@slo-wroc.pl BIODIVERSITY OF RIVERS: Survey to teachers Tworzenie ankiety Udostępnianie

Bardziej szczegółowo

Wzory organizowania się migrantów z wybranych krajów azjatyckich wyniki badań jakościowych

Wzory organizowania się migrantów z wybranych krajów azjatyckich wyniki badań jakościowych Wzory organizowania się migrantów z wybranych krajów azjatyckich wyniki badań jakościowych Dr Kinga Wysieńska Projekt Tygiel kulturowy czy getta narodowościowe? wzory integracji i wzajemne relacje imigrantów

Bardziej szczegółowo

EXAMPLES OF CABRI GEOMETRE II APPLICATION IN GEOMETRIC SCIENTIFIC RESEARCH

EXAMPLES OF CABRI GEOMETRE II APPLICATION IN GEOMETRIC SCIENTIFIC RESEARCH Anna BŁACH Centre of Geometry and Engineering Graphics Silesian University of Technology in Gliwice EXAMPLES OF CABRI GEOMETRE II APPLICATION IN GEOMETRIC SCIENTIFIC RESEARCH Introduction Computer techniques

Bardziej szczegółowo

Working Tax Credit Child Tax Credit Jobseeker s Allowance

Working Tax Credit Child Tax Credit Jobseeker s Allowance Benefits Depending on your residency status (EU citizen or not) there are various benefits available to help you with costs of living. A8 nationals need to have been working for a year and be registered

Bardziej szczegółowo

Faculty: Management and Finance. Management

Faculty: Management and Finance. Management Faculty: Management and Finance The name of field of study: Management Type of subject: basic Supervisor: prof. nadzw. dr hab. Anna Antczak-Barzan Studies level (BSc or MA): bachelor studies Type of studies:

Bardziej szczegółowo

Cel szkolenia. Konspekt

Cel szkolenia. Konspekt Cel szkolenia About this CourseThis 5-day course provides administrators with the knowledge and skills needed to deploy and ma Windows 10 desktops, devices, and applications in an enterprise environment.

Bardziej szczegółowo

aforementioned device she also has to estimate the time when the patients need the infusion to be replaced and/or disconnected. Meanwhile, however, she must cope with many other tasks. If the department

Bardziej szczegółowo

Domy inaczej pomyślane A different type of housing CEZARY SANKOWSKI

Domy inaczej pomyślane A different type of housing CEZARY SANKOWSKI Domy inaczej pomyślane A different type of housing CEZARY SANKOWSKI O tym, dlaczego warto budować pasywnie, komu budownictwo pasywne się opłaca, a kto się go boi, z architektem, Cezarym Sankowskim, rozmawia

Bardziej szczegółowo

WYDZIAŁ NAUK EKONOMICZNYCH. Studia II stopnia niestacjonarne Kierunek Międzynarodowe Stosunki Gospodarcze Specjalność INERNATIONAL LOGISTICS

WYDZIAŁ NAUK EKONOMICZNYCH. Studia II stopnia niestacjonarne Kierunek Międzynarodowe Stosunki Gospodarcze Specjalność INERNATIONAL LOGISTICS Studia II stopnia niestacjonarne Kierunek Międzynarodowe Stosunki Gospodarcze Specjalność INERNATIONAL LOGISTICS Description Master Studies in International Logistics is the four-semesters studies, dedicate

Bardziej szczegółowo

Please fill in the questionnaire below. Each person who was involved in (parts of) the project can respond.

Please fill in the questionnaire below. Each person who was involved in (parts of) the project can respond. Project CARETRAINING PROJECT EVALUATION QUESTIONNAIRE Projekt CARETRAINING KWESTIONARIUSZ EWALUACJI PROJEKTU Please fill in the questionnaire below. Each person who was involved in (parts of) the project

Bardziej szczegółowo

European Crime Prevention Award (ECPA) Annex I - new version 2014

European Crime Prevention Award (ECPA) Annex I - new version 2014 European Crime Prevention Award (ECPA) Annex I - new version 2014 Załącznik nr 1 General information (Informacje ogólne) 1. Please specify your country. (Kraj pochodzenia:) 2. Is this your country s ECPA

Bardziej szczegółowo

Egzamin maturalny z języka angielskiego na poziomie dwujęzycznym Rozmowa wstępna (wyłącznie dla egzaminującego)

Egzamin maturalny z języka angielskiego na poziomie dwujęzycznym Rozmowa wstępna (wyłącznie dla egzaminującego) 112 Informator o egzaminie maturalnym z języka angielskiego od roku szkolnego 2014/2015 2.6.4. Część ustna. Przykładowe zestawy zadań Przykładowe pytania do rozmowy wstępnej Rozmowa wstępna (wyłącznie

Bardziej szczegółowo

POLSKIE TOWARZYSTWO AFRYKANISTYCZNE

POLSKIE TOWARZYSTWO AFRYKANISTYCZNE POLSKIE TOWARZYSTWO AFRYKANISTYCZNE NR 39/2014 WARSZAWA SPIS TREŚCI In memoriam Profesor Władysław Filipowiak (1926 2014) Słowo o historii szczecińskiej afrykanistyki Jacek Łapott...............................................9

Bardziej szczegółowo

Wiejskie organizacje pozarządowe

Wiejskie organizacje pozarządowe Wiejskie organizacje pozarządowe Rural Non-Governmental Organisations Editor Maria Halamska Institute of Rural and Agricultural Development Polish Academy of Sciences Warsaw 2008 Wiejskie organizacje pozarządowe

Bardziej szczegółowo

Planowanie zrównoważonego transportu miejskiego w Polsce. Sustainable Urban Mobility Planning Poland. Wprowadzenie. Introduction

Planowanie zrównoważonego transportu miejskiego w Polsce. Sustainable Urban Mobility Planning Poland. Wprowadzenie. Introduction Planowanie zrównoważonego transportu miejskiego w Polsce Sustainable Urban Mobility Planning Poland Wprowadzenie Introduction Wyzwania polityki UE w zakresie transportu miejskiego Zatłoczenie centrów miast

Bardziej szczegółowo

OBOWIĄZUJĄCY I NOWY FORMAT EGZAMINU GCSE Z JĘZYKA POLSKIEGO

OBOWIĄZUJĄCY I NOWY FORMAT EGZAMINU GCSE Z JĘZYKA POLSKIEGO OBOWIĄZUJĄCY I NOWY FORMAT EGZAMINU GCSE Z JĘZYKA POLSKIEGO Analiza porównawcza Na podstawie materiałów próbnych opublikowanych przez AQA (wrzesień 2016) Specyfikacja nauczanie od września 2017 pierwsze

Bardziej szczegółowo

Zastosowanie Internetu w małych i średnich przedsiębiorstwach

Zastosowanie Internetu w małych i średnich przedsiębiorstwach Akademia Ekonomiczna w Poznaniu Wydział Zarządzania Specjalność: Inwestycje Kapitałowe i Strategie Finansowe Przedsiębiorstw Zastosowanie Internetu w małych i średnich przedsiębiorstwach Michał Goc Praca

Bardziej szczegółowo

UMOWY WYPOŻYCZENIA KOMENTARZ

UMOWY WYPOŻYCZENIA KOMENTARZ UMOWY WYPOŻYCZENIA KOMENTARZ Zaproponowany dla krajów Unii Europejskiej oraz dla wszystkich zainteresowanych stron wzór Umowy wypożyczenia między muzeami i instytucjami kultury opracowany został przez

Bardziej szczegółowo

Fig 5 Spectrograms of the original signal (top) extracted shaft-related GAD components (middle) and

Fig 5 Spectrograms of the original signal (top) extracted shaft-related GAD components (middle) and Fig 4 Measured vibration signal (top). Blue original signal. Red component related to periodic excitation of resonances and noise. Green component related. Rotational speed profile used for experiment

Bardziej szczegółowo

raca Polaków w Niemczech

raca Polaków w Niemczech Edward Marek raca Polaków w Niemczech P ółtora wieku emigracji zarobkowej Warszawa 2008 3 Spis treści WPROWADZENIE... 9 Rozdział pierwszy WYCHODŹSTWO ZAROBKOWE POLAKÓW DO NIEMIEC DO ZAKOŃCZENIA I WOJNY

Bardziej szczegółowo

P R A C A D Y P L O M O W A

P R A C A D Y P L O M O W A POLITECHNIKA POZNAŃSKA Wydział Maszyn Roboczych i Transportu P R A C A D Y P L O M O W A Autor: inż. METODA Ε-CONSTRAINTS I PRZEGLĄDU FRONTU PARETO W ZASTOSOWANIU DO ROZWIĄZYWANIA PROBLEMU OPTYMALIZACJI

Bardziej szczegółowo

Osoby 50+ na rynku pracy 2013-1-PL1-GRU06-38713

Osoby 50+ na rynku pracy 2013-1-PL1-GRU06-38713 Osoby 50+ na rynku pracy 2013-1-PL1-GRU06-38713 Piąte spotkanie grupy partnerskiej w Katowicach (Polska) 19-20 maj 2015 Program Uczenie się przez całe życie Grundtvig Tytył projektu: Osoby 50+ na rynku

Bardziej szczegółowo

Formularz dla osób planujących ubiegać się o przyjęcie na studia undergraduate (I stopnia) w USA na rok akademicki

Formularz dla osób planujących ubiegać się o przyjęcie na studia undergraduate (I stopnia) w USA na rok akademicki Formularz dla osób planujących ubiegać się o przyjęcie na studia undergraduate (I stopnia) w USA na rok akademicki 2017-2018 Zanim zaczniesz wypełniać formularz, zapoznaj się z Instrukcjami! Imię i nazwisko:

Bardziej szczegółowo

ANKIETA ŚWIAT BAJEK MOJEGO DZIECKA

ANKIETA ŚWIAT BAJEK MOJEGO DZIECKA Przedszkole Nr 1 w Zabrzu ANKIETA ul. Reymonta 52 41-800 Zabrze tel./fax. 0048 32 271-27-34 p1zabrze@poczta.onet.pl http://jedyneczka.bnet.pl ŚWIAT BAJEK MOJEGO DZIECKA Drodzy Rodzice. W związku z realizacją

Bardziej szczegółowo

Effective Governance of Education at the Local Level

Effective Governance of Education at the Local Level Effective Governance of Education at the Local Level Opening presentation at joint Polish Ministry OECD conference April 16, 2012, Warsaw Mirosław Sielatycki Ministry of National Education Doskonalenie

Bardziej szczegółowo

ZESZYTY NAUKOWE 4 (48) 2007

ZESZYTY NAUKOWE 4 (48) 2007 ZESZYTY NAUKOWE 4 (48) 2007 Warszawa 2007 SPIS TREŚCI I. W DZIESIĄTĄ ROCZNICĘ KONSTYTUCJI RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Mariusz Gulczyński KONSTYTUCJONALIZACJA GŁÓWNYCH ZASAD DEMOKRATYCZNEGO ŁADU RZECZYPOSPOLITEJ

Bardziej szczegółowo

Spis treści. Przedmowa. Misja nauczyciela nauczycieli / 13. Wstęp / 27

Spis treści. Przedmowa. Misja nauczyciela nauczycieli / 13. Wstęp / 27 Spis treści Przedmowa. Misja nauczyciela nauczycieli / 13 Wstęp / 27 I II III Edukacja nauczycieli w kontekście wyzwań XXI stulecia / 51 Wstęp / 53 Megatrendy / 53 Wyzwania XXI wieku / 55 O reformie systemu

Bardziej szczegółowo

Łukasz Reszka Wiceprezes Zarządu

Łukasz Reszka Wiceprezes Zarządu Łukasz Reszka Wiceprezes Zarządu Time for changes! Vocational activisation young unemployed people aged 15 to 24 Projekt location Ząbkowice Śląskie project produced in cooperation with Poviat Labour Office

Bardziej szczegółowo

POLITECHNIKA WARSZAWSKA. Wydział Zarządzania ROZPRAWA DOKTORSKA. mgr Marcin Chrząścik

POLITECHNIKA WARSZAWSKA. Wydział Zarządzania ROZPRAWA DOKTORSKA. mgr Marcin Chrząścik POLITECHNIKA WARSZAWSKA Wydział Zarządzania ROZPRAWA DOKTORSKA mgr Marcin Chrząścik Model strategii promocji w zarządzaniu wizerunkiem regionu Warmii i Mazur Promotor dr hab. Jarosław S. Kardas, prof.

Bardziej szczegółowo

Spis treści. Wprowadzenie... 9

Spis treści. Wprowadzenie... 9 STUDIA POLITOLOGICZNE VOL. 16 Spis treści Wprowadzenie............................................. 9 STUDIA I ANALIZY Grażyna Ulicka Marketing polityczny a treści i postrzeganie polityki........... 11

Bardziej szczegółowo

10th International Scientific Conference. Dimensions of the antagonisation of cultures in contemporary Europe

10th International Scientific Conference. Dimensions of the antagonisation of cultures in contemporary Europe 10th International Scientific Conference Dimensions of the antagonisation of cultures in contemporary Europe national, ethnic and religious connotations of acculturation, socialisation and education Wroclaw,

Bardziej szczegółowo

Akademia Morska w Szczecinie. Wydział Mechaniczny

Akademia Morska w Szczecinie. Wydział Mechaniczny Akademia Morska w Szczecinie Wydział Mechaniczny ROZPRAWA DOKTORSKA mgr inż. Marcin Kołodziejski Analiza metody obsługiwania zarządzanego niezawodnością pędników azymutalnych platformy pływającej Promotor:

Bardziej szczegółowo

PROJECT. Syllabus for course Principles of Marketing. on the study program: Administration

PROJECT. Syllabus for course Principles of Marketing. on the study program: Administration Poznań, 2012, September 20th Doctor Anna Scheibe adiunct in the Department of Economic Sciences PROJECT Syllabus for course Principles of Marketing on the study program: Administration I. General information

Bardziej szczegółowo

QUANTITATIVE AND QUALITATIVE CHARACTERISTICS OF FINGERPRINT BIOMETRIC TEMPLATES

QUANTITATIVE AND QUALITATIVE CHARACTERISTICS OF FINGERPRINT BIOMETRIC TEMPLATES ZESZYTY NAUKOWE POLITECHNIKI ŚLĄSKIEJ 2014 Seria: ORGANIZACJA I ZARZĄDZANIE z. 74 Nr kol. 1921 Adrian KAPCZYŃSKI Politechnika Śląska Instytut Ekonomii i Informatyki QUANTITATIVE AND QUALITATIVE CHARACTERISTICS

Bardziej szczegółowo

Zarządzanie sieciami telekomunikacyjnymi

Zarządzanie sieciami telekomunikacyjnymi SNMP Protocol The Simple Network Management Protocol (SNMP) is an application layer protocol that facilitates the exchange of management information between network devices. It is part of the Transmission

Bardziej szczegółowo

Społeczna odpowiedzialność biznesu perspektywy i kierunki rozwoju

Społeczna odpowiedzialność biznesu perspektywy i kierunki rozwoju Społeczna odpowiedzialność biznesu perspektywy i kierunki rozwoju Redakcja Robert Karaszewski Anna Paluszek Spis treści Wstęp Janina Ochojska... 7 Robert Karaszewski... 11 I. Pierwsze refleksje Katarzyna

Bardziej szczegółowo

Strategic planning. Jolanta Żyśko University of Physical Education in Warsaw

Strategic planning. Jolanta Żyśko University of Physical Education in Warsaw Strategic planning Jolanta Żyśko University of Physical Education in Warsaw 7S Formula Strategy 5 Ps Strategy as plan Strategy as ploy Strategy as pattern Strategy as position Strategy as perspective Strategy

Bardziej szczegółowo

Migracja powrotna korzyścią dla regionu. This project is implemented through the CENTRAL EUROPE Programme co-financed by the ERDF.

Migracja powrotna korzyścią dla regionu. This project is implemented through the CENTRAL EUROPE Programme co-financed by the ERDF. Migracja powrotna korzyścią dla regionu Regions benefitting from returning migrants 3CE346P1 www.re-migrants.eu Wyniki internetowych sondaży Thank you for your attention! przeprowadzonych wśród emigrantów

Bardziej szczegółowo

INSTYTUT EUROPEISTYKI WYDZIAŁ PRAWA, PRAWA KANONICZNEGO I ADMINISTRACJI Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II

INSTYTUT EUROPEISTYKI WYDZIAŁ PRAWA, PRAWA KANONICZNEGO I ADMINISTRACJI Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II INSTYTUT EUROPEISTYKI WYDZIAŁ PRAWA, PRAWA KANONICZNEGO I ADMINISTRACJI Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II European studies at KUL About the studies European Studies (BA) and European

Bardziej szczegółowo

POLSKA W UNII EUROPEJSKIEJ STRATEGIA DLA POLSKI PO WEJŚCIU DO UNII EUROPEJSKIEJ NA LATA

POLSKA W UNII EUROPEJSKIEJ STRATEGIA DLA POLSKI PO WEJŚCIU DO UNII EUROPEJSKIEJ NA LATA KANCELARIA PREZYDENTA RP KOMITET PROGNOZ POLSKA 2000 PLUS" PRZY PREZYDIUM POLSKIEJ AKADEMII NAUK A 367491 POLSKA W UNII EUROPEJSKIEJ STRATEGIA DLA POLSKI PO WEJŚCIU DO UNII EUROPEJSKIEJ NA LATA 2004-2015

Bardziej szczegółowo

ZróŜnicowanie polskich miast Urban Inequality in Poland

ZróŜnicowanie polskich miast Urban Inequality in Poland OECD Przegląd krajowej polityki miejskiej National Urban Policy Review of Poland 17-19 19 March 2010 ZróŜnicowanie polskich miast Urban Inequality in Poland Zygmunt Ziobrowski Instytut Rozwoju Miast The

Bardziej szczegółowo

STUDIA MEDIOZNAWCZE MEDIA STUDIES. Vol. 4 (39) 2009. Nr 4 (39) 2009. Warsaw 2009. Instytut Dziennikarstwa Uniwersytetu Warszawskiego

STUDIA MEDIOZNAWCZE MEDIA STUDIES. Vol. 4 (39) 2009. Nr 4 (39) 2009. Warsaw 2009. Instytut Dziennikarstwa Uniwersytetu Warszawskiego The Institute of Journalism of Warsaw University Instytut Dziennikarstwa Uniwersytetu Warszawskiego MEDIA STUDIES STUDIA MEDIOZNAWCZE Vol. 4 (39) 2009 Nr 4 (39) 2009 Warsaw 2009 Warszawa 2009 SPIS TREŒCI

Bardziej szczegółowo

Auschwitz and Birkenau Concentration Camp Records, 1940 1945 RG 15.191M

Auschwitz and Birkenau Concentration Camp Records, 1940 1945 RG 15.191M Auschwitz and Birkenau Concentration Camp Records, 1940 1945 RG 15.191M United States Holocaust Memorial Museum Archive 100 Raoul Wallenberg Place SW Washington, DC 20024 2126 Tel. (202) 479 9717 Email:

Bardziej szczegółowo

HORYZONTY POLITYKI HORIZONS OF POLITICS EDUKACJA POLITYCZNA POLITICAL EDUCATION

HORYZONTY POLITYKI HORIZONS OF POLITICS EDUKACJA POLITYCZNA POLITICAL EDUCATION Akademia Ignatianum w Krakowie, Instytut Politologii Jesuit University Ignatianum in Krakow, Institute of Political Science HORYZONTY POLITYKI HORIZONS OF POLITICS EDUKACJA POLITYCZNA POLITICAL EDUCATION

Bardziej szczegółowo

Polska Szkoła Weekendowa, Arklow, Co. Wicklow KWESTIONRIUSZ OSOBOWY DZIECKA CHILD RECORD FORM

Polska Szkoła Weekendowa, Arklow, Co. Wicklow KWESTIONRIUSZ OSOBOWY DZIECKA CHILD RECORD FORM KWESTIONRIUSZ OSOBOWY DZIECKA CHILD RECORD FORM 1. Imię i nazwisko dziecka / Child's name... 2. Adres / Address... 3. Data urodzenia / Date of birth... 4. Imię i nazwisko matki /Mother's name... 5. Adres

Bardziej szczegółowo

Tworzenie zintegrowanych strategii miejskich. Creation of integrated urban strategies? the example of the Krakow Functional Area

Tworzenie zintegrowanych strategii miejskich. Creation of integrated urban strategies? the example of the Krakow Functional Area ZRÓWNOWAŻONY ROZWÓJ OBSZARÓW MIEJSKICH W KRAJACH CZŁONKOWSKICH UE W LATACH 2014-2020 29 września 1 października 2015 r. Sesja warsztatowa - Zintegrowane Strategie Miejskie tworzenie i realizacja Tworzenie

Bardziej szczegółowo

PROGRAM STAŻU. Nazwa podmiotu oferującego staż / Company name IBM Global Services Delivery Centre Sp z o.o.

PROGRAM STAŻU. Nazwa podmiotu oferującego staż / Company name IBM Global Services Delivery Centre Sp z o.o. PROGRAM STAŻU Nazwa podmiotu oferującego staż / Company name IBM Global Services Delivery Centre Sp z o.o. Miejsce odbywania stażu / Legal address Muchoborska 8, 54-424 Wroclaw Stanowisko, obszar działania/

Bardziej szczegółowo

KRYTYCZNA ANALIZA POLITYKI ZDROWOTNEJ W ZAKRESIE PRZEKSZTAŁCANIA SZPITALI PUBLICZNYCH W SPÓŁKI PRAWA HANDLOWEGO

KRYTYCZNA ANALIZA POLITYKI ZDROWOTNEJ W ZAKRESIE PRZEKSZTAŁCANIA SZPITALI PUBLICZNYCH W SPÓŁKI PRAWA HANDLOWEGO Zarządzanie Publiczne vol. 4(13) pp. 49-64 Kraków 2011 Published online February 10, 2012 KRYTYCZNA ANALIZA POLITYKI ZDROWOTNEJ W ZAKRESIE PRZEKSZTAŁCANIA SZPITALI PUBLICZNYCH W SPÓŁKI PRAWA HANDLOWEGO

Bardziej szczegółowo

Spis treści. Przedmowa... 11. Strona internetowa książki... 14. Uwagi na temat statystyk migracyjnych... 15. Rozdział 1. Wprowadzenie...

Spis treści. Przedmowa... 11. Strona internetowa książki... 14. Uwagi na temat statystyk migracyjnych... 15. Rozdział 1. Wprowadzenie... Spis treści Przedmowa.............................................................. 11 Strona internetowa książki................................................. 14 Uwagi na temat statystyk migracyjnych......................................

Bardziej szczegółowo

WROCŁAWSKIE STUDIA POLITOLOGICZNE 18/2015

WROCŁAWSKIE STUDIA POLITOLOGICZNE 18/2015 WROCŁAWSKIE STUDIA POLITOLOGICZNE 18/2015 Rada Naukowa Andrzej Antoszewski (Uniwersytet Wrocławski) Wiesław Bokajło (Uniwersytet Wrocławski) Nebojša Blanuša (Uniwersytet w Zagrzebiu) Zbigniew Czachór (UAM

Bardziej szczegółowo

Vice-mayor of Zakopane Wojciech Solik. Polish Ministry of the Environment Chief Specialist for. Tatras National Park (Slovakia) Director Pawel Majko

Vice-mayor of Zakopane Wojciech Solik. Polish Ministry of the Environment Chief Specialist for. Tatras National Park (Slovakia) Director Pawel Majko April 22, 2012 Vice-mayor of Zakopane Wojciech Solik Tatrzanski Park Narodowy Director Pawel Skawinski (host) Polish Ministry of the Environment Chief Specialist for National Parks Jan Reklewski Tatras

Bardziej szczegółowo

PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE. Negotiation techniques. Management. Stationary. II degree

PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE. Negotiation techniques. Management. Stationary. II degree Politechnika Częstochowska, Wydział Zarządzania PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE Nazwa przedmiotu Kierunek Forma studiów Poziom kwalifikacji Rok Semestr Jednostka prowadząca Osoba sporządzająca Profil Rodzaj

Bardziej szczegółowo

LEARNING AGREEMENT FOR STUDIES

LEARNING AGREEMENT FOR STUDIES LEARNING AGREEMENT FOR STUDIES The Student First and last name(s) Nationality E-mail Academic year 2014/2015 Study period 1 st semester 2 nd semester Study cycle Bachelor Master Doctoral Subject area,

Bardziej szczegółowo

Health Resorts Pearls of Eastern Europe Innovative Cluster Health and Tourism

Health Resorts Pearls of Eastern Europe Innovative Cluster Health and Tourism Health Resorts Pearls of Eastern Europe Innovative Cluster Health and Tourism Projekt finansowany Fundusze Europejskie z budżetu państwa dla rozwoju oraz ze Polski środków Wschodniej Unii Europejskiej

Bardziej szczegółowo

METODA OGÓLNEJ OCENY STANU ŚRODO- WISKA OBSZARÓW WIEJSKICH NA PODSTAWIE INFORMACJI Z BANKU DANYCH REGIONALNYCH GUS I OSZACOWAŃ PROGRAMU EMEP

METODA OGÓLNEJ OCENY STANU ŚRODO- WISKA OBSZARÓW WIEJSKICH NA PODSTAWIE INFORMACJI Z BANKU DANYCH REGIONALNYCH GUS I OSZACOWAŃ PROGRAMU EMEP Ekonomia i Środowisko 2 (49) 2014 Jan Cetner Kazimierz Dyguś Marta Ogonowska Jerzy Wojtatowicz METODA OGÓLNEJ OCENY STANU ŚRODO- WISKA OBSZARÓW WIEJSKICH NA PODSTAWIE INFORMACJI Z BANKU DANYCH REGIONALNYCH

Bardziej szczegółowo

Krytyczne czynniki sukcesu w zarządzaniu projektami

Krytyczne czynniki sukcesu w zarządzaniu projektami Seweryn SPAŁEK Krytyczne czynniki sukcesu w zarządzaniu projektami MONOGRAFIA Wydawnictwo Politechniki Śląskiej Gliwice 2004 SPIS TREŚCI WPROWADZENIE 5 1. ZARZĄDZANIE PROJEKTAMI W ORGANIZACJI 13 1.1. Zarządzanie

Bardziej szczegółowo

Dziecko, rodzina, wychowanie

Dziecko, rodzina, wychowanie Dziecko, rodzina, wychowanie Wybrane konteksty Praca zbiorowa pod redakcją Jolanty Karbowniczek Anny Błasiak Ewy Dybowskiej AKADEmiA ignatianum W KrAKoWiE WYDAWniCtWo WAm KrAKóW 2015 Spis treści 9 Wstęp

Bardziej szczegółowo

1. Orientacja rynkowa - aspekty i potrzeba rozwoju w środowisku internetowym - Milleniusz W. Nowak 15

1. Orientacja rynkowa - aspekty i potrzeba rozwoju w środowisku internetowym - Milleniusz W. Nowak 15 Wprowadzenie 9 Część I. Zarządzanie marketingowe 1. Orientacja rynkowa - aspekty i potrzeba rozwoju w środowisku internetowym - Milleniusz W. Nowak 15 1.1. Różne koncepcje roli marketingu w zarządzaniu

Bardziej szczegółowo

Tekst polski English text

Tekst polski English text Tekst polski English text INFORMACJA NAUKOWA JAKO MODEL I WYOBRAŻENIE WIEDZY SCIENTIFIC INFORMATION AS A MODEL AND REPRESENTATION OF SCIENCE Henryk Hollender Lazarski University Informacja naukowa: wokół

Bardziej szczegółowo

POLITYKA PRYWATNOŚCI / PRIVACY POLICY

POLITYKA PRYWATNOŚCI / PRIVACY POLICY POLITYKA PRYWATNOŚCI / PRIVACY POLICY TeleTrade DJ International Consulting Ltd Sierpień 2013 2011-2014 TeleTrade-DJ International Consulting Ltd. 1 Polityka Prywatności Privacy Policy Niniejsza Polityka

Bardziej szczegółowo

THE ADMISSION APPLICATION TO PRIVATE PRIMARY SCHOOL. PART I. Personal information about a child and his/her parents (guardians) Child s name...

THE ADMISSION APPLICATION TO PRIVATE PRIMARY SCHOOL. PART I. Personal information about a child and his/her parents (guardians) Child s name... THE ADMISSION APPLICATION TO PRIVATE PRIMARY SCHOOL PART I. Personal information about a child and his/her parents (guardians) Child s name... Child s surname........ Date and place of birth..... Citizenship.....

Bardziej szczegółowo

OSI Physical Layer. Network Fundamentals Chapter 8. Version Cisco Systems, Inc. All rights reserved. Cisco Public 1

OSI Physical Layer. Network Fundamentals Chapter 8. Version Cisco Systems, Inc. All rights reserved. Cisco Public 1 OSI Physical Layer Network Fundamentals Chapter 8 Version 4.0 1 Warstwa fizyczna modelu OSI Network Fundamentals Rozdział 8 Version 4.0 2 Objectives Explain the role of Physical layer protocols and services

Bardziej szczegółowo

PAŃSTWO POLSKIE W MYŚLI POLITYCZNEJ XIX IXX WIEKU

PAŃSTWO POLSKIE W MYŚLI POLITYCZNEJ XIX IXX WIEKU I MIM III III III MII HM MII IIIIIIIIII Ml Ml ^ A/511490,, PAŃSTWO POLSKIE W MYŚLI POLITYCZNEJ XIX IXX WIEKU TEORIA I PRAKTYKA Pod redakcją Wojciecha Kalickiego i Barbary Rogowskiej WROCŁAW 2008 WYDAWNICTWO

Bardziej szczegółowo

Migracja i partycypacja:

Migracja i partycypacja: Ratusz w Reykjaviku, fot. Małgorzata Zielińska Migracja i partycypacja: Polacy w Reykjaviku Małgorzata Zielińska Animacja pro bono publico, czyli ożywianie, które służyć ma dobru publicznemu, nieodłącznie

Bardziej szczegółowo

POLISH CULTURAL FOUNDATION

POLISH CULTURAL FOUNDATION 177 Broadway Clark, New Jersey 07066 Tel: 732-382-7197 Fax: 732-382-7169 web: www.pcfnj.org e-mail: pcf@pcfnj.org Accept our cordial invitation to JOIN TODAY! Come visit and experience our hospitality.

Bardziej szczegółowo

FORUM MŁODYCH PEDAGOGÓW MIĘDZYKULTUROWYCH

FORUM MŁODYCH PEDAGOGÓW MIĘDZYKULTUROWYCH Spis treści Wprowadzenie 9 ARTYKUŁY I ROZPRAWY TADEUSZ LEWOWICKI Edukacja międzykulturowa - bilans otwarcia 2012 15 JERZY NIICITOROWICZ Fenomen wielokulturowości i prognozy rozwoju ku międzykulturowości

Bardziej szczegółowo

OSI Network Layer. Network Fundamentals Chapter 5. Version Cisco Systems, Inc. All rights reserved. Cisco Public 1

OSI Network Layer. Network Fundamentals Chapter 5. Version Cisco Systems, Inc. All rights reserved. Cisco Public 1 OSI Network Layer Network Fundamentals Chapter 5 Version 4.0 1 OSI Network Layer Network Fundamentals Rozdział 5 Version 4.0 2 Objectives Identify the role of the Network Layer, as it describes communication

Bardziej szczegółowo

INTERNATIONAL MIGRATION STOCK OF IMMIGRANTS. Some comments

INTERNATIONAL MIGRATION STOCK OF IMMIGRANTS. Some comments INTERNATIONAL MIGRATION STOCK OF IMMIGRANTS Some comments The Meeting of the Siena Group in February 2005 in Helsinki, Finland Lucyna Nowak Social Statistics Division Central Statistical Office 1 STOCK

Bardziej szczegółowo

KATOWICE SPECIAL ECONOMIC ZONE GLIWICE SUBZONE and its influence on local economy KATOWICE SPECIAL ECONOMIC ZONE - GLIWICE SUBZONE

KATOWICE SPECIAL ECONOMIC ZONE GLIWICE SUBZONE and its influence on local economy KATOWICE SPECIAL ECONOMIC ZONE - GLIWICE SUBZONE KATOWICE SPECIAL ECONOMIC ZONE GLIWICE SUBZONE and its influence on local economy Definition: WHAT DOES THE SPECIAL ECONOMIC ZONE MEAN? THE SPECIAL ECONOMIC ZONE IS THE SEPERATED AREA WITH ATTRACTIVE TAX

Bardziej szczegółowo

Supergroup ERASMUS-14-Z-Logistics in period from 29-09-2014 to 20-02-2015 Daty zajęć Dzień Od Do Sala Przedmiot Wykładowca Forma zajęć.

Supergroup ERASMUS-14-Z-Logistics in period from 29-09-2014 to 20-02-2015 Daty zajęć Dzień Od Do Sala Przedmiot Wykładowca Forma zajęć. Supergroup ERASMUS-14-Z-Logistics in period from 29-09-2014 to 20-02-2015 Daty zajęć Dzień Od Do Sala Przedmiot Wykładowca Forma zajęć. 07/10 Wt 08:00 13:00.Rejon AON Must week. Lectures 08/10 Śr 08:00

Bardziej szczegółowo

Wstęp ARTYKUŁ REDAKCYJNY / LEADING ARTICLE

Wstęp ARTYKUŁ REDAKCYJNY / LEADING ARTICLE Dzieciństwo w cieniu schizofrenii przegląd literatury na temat możliwych form pomocy i wsparcia dzieci z rodzin, gdzie jeden z rodziców dotknięty jest schizofrenią Childhood in the shadow of schizophrenia

Bardziej szczegółowo

Employment. Number of employees employed on a contract of employment by gender in 2012. Company

Employment. Number of employees employed on a contract of employment by gender in 2012. Company Im not found /sites/eneacsr2012.mess-asp.com/themes/eneacsr2012/img/enea.jpg Employt Capital Group is one of the largest companies in the energy industry. Therefore it has an influence, as an employer,

Bardziej szczegółowo

Udział wykonawców projektu w konferencjach i wygłoszone referaty:

Udział wykonawców projektu w konferencjach i wygłoszone referaty: Udział wykonawców projektu w konferencjach i wygłoszone referaty: Józef M. Fiszer 1) Zadania i perspektywy Unii Europejskiej w wielobiegunowym świecie; The Future of European Union New forms of internal

Bardziej szczegółowo

BAZIE KWALIFIKACJI ZAGRANICZNYCH

BAZIE KWALIFIKACJI ZAGRANICZNYCH BAZIE KWALIFIKACJI ZAGRANICZNYCH O przewodniku Niniejszy przewodnik zawiera informacje na temat kwalifikacji uzyskanych zagranicą i porady na temat ich nostryfikacji. Dowiesz się jak korzystać z bazy danych

Bardziej szczegółowo

Dziennikarstwo i Media 6, 2015 for this edition by CNS. Teoria i praktyka medioznawstwa

Dziennikarstwo i Media 6, 2015 for this edition by CNS. Teoria i praktyka medioznawstwa Teoria i praktyka medioznawstwa Acta Universitatis Wratislaviensis No 3683 6 Teoria i praktyka medioznawstwa Pod redakcją Igora Borkowskiego Wrocław 2015 Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego Rada Redakcyjna

Bardziej szczegółowo

Warsztaty Ocena wiarygodności badania z randomizacją

Warsztaty Ocena wiarygodności badania z randomizacją Warsztaty Ocena wiarygodności badania z randomizacją Ocena wiarygodności badania z randomizacją Każda grupa Wspólnie omawia odpowiedź na zadane pytanie Wybiera przedstawiciela, który w imieniu grupy przedstawia

Bardziej szczegółowo

Problemy nauki i szkolnictwa wyższego

Problemy nauki i szkolnictwa wyższego Problemy nauki i szkolnictwa wyższego SPIS TREŚCI Ryszard Maciołek, Wiesław Maik, Krzysztof Sikora WPROWADZENIE 11 Część I NAUKA 15 Zbyszko Chojnicki NAUKA JAKO SYSTEM SPOŁECZNO-POZNAWCZY 17 Jan Woleński

Bardziej szczegółowo

A DIFFERENT APPROACH WHERE YOU NEED TO NAVIGATE IN THE CURRENT STREAMS AND MOVEMENTS WHICH ARE EMBEDDED IN THE CULTURE AND THE SOCIETY

A DIFFERENT APPROACH WHERE YOU NEED TO NAVIGATE IN THE CURRENT STREAMS AND MOVEMENTS WHICH ARE EMBEDDED IN THE CULTURE AND THE SOCIETY A DIFFERENT APPROACH WHERE YOU NEED TO NAVIGATE IN THE CURRENT STREAMS AND MOVEMENTS WHICH ARE EMBEDDED IN THE CULTURE AND THE SOCIETY ODMIENNE PODEJŚCIE JAK NAWIGOWAĆ W OBECNYCH NURTACH I RUCHACH, KTÓRE

Bardziej szczegółowo

III EUROPEAN ECOTOURISM CONFERENCE 26 29.04.2015 POLAND European Ecotourism: facing global challenges

III EUROPEAN ECOTOURISM CONFERENCE 26 29.04.2015 POLAND European Ecotourism: facing global challenges www.european-ecotourism.pl registration: office@european-ecotourism.pl enquires: biuro@sie.org.pl tel. +48 725 994 964 Social Ecological Institute is pleased to invite to III EUROPEAN ECOTOURISM CONFERENCE

Bardziej szczegółowo