ZESZYTY NAUKOWE 3 (43) 2006

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "ZESZYTY NAUKOWE 3 (43) 2006"

Transkrypt

1 ZESZYTY NAUKOWE 3 (43) 2006 Warszawa 2006

2 RADA REDAKCYJNA prof. zw. dr hab. Zdzisław BOMBERA (przewodniczący) prof. zw. dr hab. Michał GMYTRASIEWICZ prof. zw. dr hab. Zbigniew KRAWCZYK (z-ca przewodniczącego) prof. zw. dr hab. Józef KUBICA prof. zw. dr hab. Jerzy KUCIŃSKI prof. zw. dr hab. Jacek KULAWIK prof. zw. dr hab. Eugeniusz MAZURKIEWICZ (z-ca przewodniczącego) REDAKCJA prof. zw. dr hab. Józef KUBICA redaktor naczelny dr Edward MODZELEWSKI redaktor zeszytu mgr Barbara BEREZA sekretarz Zeszyt poświęcony tematyce turystycznej (T). ADRES REDAKCJI ALMAMER Wyższa Szkoła Ekonomiczna Warszawa, ul. Wolska 43 KOREKTA mgr Joanna Warecka SKŁAD I ŁAMANIE mgr Tomasz Fabiański Copyright by ALMAMER Wyższa Szkoła Ekonomiczna, Warszawa 2007 ISSN DRUK I OPRAWA Zakład Wydawniczy DrukTur sp. z o.o Warszawa, ul. Wolska 43 tel

3 Spis treści I. PRODUKT TURYSTYCZNY I UWARUNKOWANIA TURYSTYKI Dariusz Ostrowski Zachowania nabywców usług turystycznych Katarzyna Chrościcka Demograficzne uwarunkowania rozwoju produktu turystycznego Magdalena Michaliszyn, Michał Grzegorek Uwarunkowania atrakcyjności turystycznej regionu wybrane aspekty Katarzyna Chrościcka Rola kapitału ludzkiego w kształtowaniu produktu turystycznego Michał Grzegorek Zastosowanie metod kartografii społeczno-gospodarczej w geografii turystycznej Jarosław Płachecki Celtycki tygrys doświadczenia Irlandii w procesie integracji z Unią Europejską II. Turystyka a pedagogika Justyna Kościelnik Turystyka aktywna w programach Zielonych Szkół Krzysztof Lubański Pedagogiczny potencjał turystyki Edward Erazmus Strategie uczenia się i studiowania w gospodarce rynkowej III. Problematyka żywienia a turystyka Ewa Michota-Katulska, Katarzyna Wolnicka Współczesne tendencje żywienia osób uprawiających sport i aktywnych fizycznie Piotr Dominik Zastosowanie żywności funkcjonalnej w gastronomii hotelowej

4 IV. Z ZAGADNIEŃ CZASU WOLNEGO Kazimierz Migdał, Anna Migdał Percepcja czasu psychologicznego a preferencje w programowaniu czasu wolnego Jan Pięta Budżet czasu i pojęcie czasu wolnego V. Z kart historii Aleksy Chmiel Turystyka w działalności organizacji młodzieżowych (ZMP, ZMS i ZSMP) VI. RECENZJE I SPRAWOZDANIA Zbigniew Krawczyk Wprowadzenie do teorii rekreacji ruchowej 259 Dariusz Ostrowski, Rafał Rastawicki, Jan Wysokiński Turystyka i rekreacja w regionalnej perspektywie SUMMARY

5 TABLE OF CONTENT I. The tourist product and the tourism conditionings Dariusz Ostrowski The behaviour patterns of tourist service buyer 9 Katarzyna Chrościcka The demographic conditioning of the tourist industry development 43 Magdalena Michaliszyn-Ciesnowska and Michał Grzegorek The conditioning of the tourist region attractiveness chosen aspects Katarzyna Chrościcka The impact of human resources on the development of the tourist industry Michał Grzegorek The use of the socio-economic cartography in the tourist geography 81 Jarosław Płachecki The Celtic tiger the Irish experience in the EU integration II. Tourism vs. Pedagogy Justyna Kościelnik Active tourism in the programme of Green schools Krzysztof Lubański The pedagogical potentials of tourism Edward Erazmus The strategy of learning and studying in the market economy. 161 III. Nutrition vs. tourism Ewa Michota-Katulska and Katarzyna Wolnicka The modern nutrition tendencies of people practising sport and being physically active Piotr Dominik The use of the functional food in the hotel catering

6 IV. The chosen aspects of leisure time Kazimierz Migdał, Anna Migdał The perception of the psychological time vs. the preferences in the leisure time programming Jan Pięta The time budget and the concept of the leisure time V. From a historical perspective Aleksy Chmiel The youths organizations in the tourism 245 VI. Review Zbigniew Krawczyk The introduction to the theory of mobile recreation. The review of the academic book titled The outline of the theory of the mobile reacreation edited by A. Dąbrowski. Publishing house: ALMAMER and AWF. Warsaw p Dariusz Ostrowski, Rafał Rastawicki, Jan Wysokiński Tourism and recreation in the regional perspective SUMMARY

7 SUMMARIES Dariusz Ostrowski Zachowania nabywców usług turystycznych Autor artykułu przedstawia i analizuje pojęcie zachowań konsumentów usług turystycznych oraz uwarunkowania zachowań nabywców usług turystycznych. Do czynników wyznaczających aktywność turystyczną autor zalicza: przynależność do klasy społecznej, kompetencje kulturowe nabywcy, kulturę i subkulturę nabywców, uprzemysłowienie i urbanizację środowiska. O zachowaniach konsumenckich decydują również czynniki społeczne (rola i funkcja społeczna jednostki w grupie, rodzinie, styl życia, wzorce konsumpcji, czyli wzorce wydatkowania turysty) oraz czynniki psychologiczne (osobowość turysty, uczenie się i postrzeganie, potrzeby konsumenta oraz postawy i motywacje). Autor poddaje także analizie proces dokonywania zakupu produktu turystycznego. Podkreśla przy tym znaczącą dla podejmowania decyzji rolę przywódców opinii. W końcowej części artykułu opisuje zjawisko dysonansu pozakupowego i sposoby jego redukcji. The behaviour patterns of tourist service buyer The author presents and analyzes the concept of the behaviour patterns of the tourist service buyer and their conditioning. According to him the factors which define the active tourist are the following: the social status the cultural competence of the buyer the culture and sub-culture of the buyer the industralization and urbanization of the environment Additionally, he outlines the other factors: social, which contribute to the consumer behaviour patterns (the role and the social function of an individual in the group, his family, his lifestyle, his consumption patterns; this means the patterns

8 8 Summaries of the tourist s expenditures), and psychological (the personality of the tourist, his learning and perceiving process, the consumer s needs, attitudes and motivations). The author also analyzes the process of purchasing the tourist product. He underlines the role of the opinion leaders in decision-making. At the end of the article the author describes the phenomenon of the after-purchase dissatisfaction and the ways of dealing with it.

9 Summaries 9 Katarzyna Chrościcka Demograficzne uwarunkowania rozwoju produktu turystycznego Artykuł traktuje o tworzeniu przez demografię nowych rynków konsumenta i przemianie dotychczasowych. Opisuje wpływ demografii na to, co będzie kupowane, przez kogo i w jakich ilościach na rynku turystycznym. Populacje z natury niestabilne stanowią pierwszy czynnik środowiskowy, który należy analizować i rozważać przy rozwoju produktu turystycznego. W dobie błyskawicznie rozwijającego się postępu technicznego możemy być świadkami dużego spadku ilośc siły roboczej, ale nie dotyczy to zapewne usług, a zwłaszcza usług turystycznych, w których to ludzie odgrywają szczególne znaczenie. Postęp techniczny wykorzystywany w medycynie sprawi, że ludzie będą żyli dłużej. Starzenie się ludności, ale i jednoczesne wydłużenie się okresu życia zawodowego sprawi, że rozwój produktu turystycznego należy wiązać z tą właśnie klientelą. The demographic conditioning of the tourist industry development The paper is concerned with the developments in demography creating the new consumer markets and changing the existing ones. It describes the impact of demography on what will be purchased in the tourist industry, by whom and in what quantity. The populations, by nature, are not stable. Therefore, they should be the basis of analysis when considering the expansion of the tourist industry. In the age of rapid technical progress we can witness the lower demand for the labour force. This, however, does not apply to the service sector in general and to the tourist industry in particular, where manpower plays a major role. The breakthroughs in medicine have contributed to longer lives and this, in turn, will result both in the ageing of the global population and the increase in the retirement age. This sector of the population should be taken into consideration when contemplating the expansion of the tourist industry.

10 10 Summaries Magdalena Michaliszyn-Ciesnowska, Michał Grzegorek Uwarunkowania atrakcyjności turystycznej regionu wybrane aspekty Pojęcie regionu turystycznego jest trudne do zdefiniowania. Odnosi się do podziału powierzchni ziemi, podziału przestrzeni społeczno-ekonomicznej. Region turystyczno-usługowy istnieje w układzie przestrzennym, jest złożony z zagospodarowania turystycznego, osób zatrudnionych w turystyce oraz infrastruktury turystycznej. Istnieje wiele podziałów przestrzeni turystycznej Polski na regiony. Najbardziej znanym jest podział M. I. Mileskiej na 21 regionów wypoczynkowo-turystycznych. W układzie województw największy krajowy ruch turystyczny notowany jest na Mazowszu, w woj. pomorskim i małopolskim. Turyści zagraniczni ponadto często odwiedzają woj. wielkopolskie i lubelskie. Regiony turystyczne Polski są rozmieszczone nierównomiernie, a ich lokalizacja w głównej mierze zależy od położenia najważniejszych walorów przyrodniczych i kulturowych. The conditioning of the tourist region attractiveness chosen aspects The concept of the tourist region is hard to define. It refers to the area and social-economic expanse division. The tourist service region exists in a space system and is composed of the tourist estate management, people employed in the tourist industry and the tourist infrastructure. There are many Polish tourist expanse divisions. The most popular is the Milewska division of 21 tourist-recreation regions. In the Polish province system the biggest tourist activity is noted in the Mazovia, Pomerania and Little Poland Provinces. In addition, the foreigners come to the Great Poland and Lubelskie Province. The tourist regions are unevenly spread across Poland. Its location depends mainly on the distribution of the most important natural and cultural values.

11 Summaries 11 Katarzyna Chrościcka Rola kapitału ludzkiego w kształtowaniu produktu turystycznego Zarządzanie turystyką i kształtowanie produktu turystycznego nabierają szczególnego znaczenia. Produkt turystyczny to nie tylko zróżnicowane możliwości zakwaterowania, wyżywienia czy spędzenia wolnego czasu. To przede wszystkim ludzie, którzy kształtują wizerunek firmy i zaspakajają potrzeby swoich klientów tak, aby pozyskać i utrwalić ich lojalność. Muszą prezentować się wobec klientów jako partner solidny i zatroskany o ich dobro. The impact of human resources on the development of the tourist industry The management and the development of the tourist product is of great importance. The tourist product is not just a diversification of accommodation, catering and entertainment. It is, first of all, personnel who project the image of the company and meet the clients needs in order to obtain and retain their loyalty. They have to prove themselves as a reliable and caring partner.

12 12 Summaries Michał Grzegorek Zastosowanie metod kartografii społeczno-gospodarczej w geografii turystycznej W dobie informatyzacji i masowej dostępności do danych statystycznych i naukowych istnieje potrzeba stosowania metod kartograficznych przy prezentacji zjawisk. Także geografia turystyczna jako dziedzina nauki może wykorzystywać rozmaite sposoby przedstawiania na mapie. Artykuł opisuje poszczególne metody stosowane w kartografii społeczno-gospodarczej i wskazuje jak można je wykorzystać w geografii turystycznej. Opisano główne metody takie jak: wykresy, diagramy i kartodiagramy, kartogramy oraz izolinie. The use of the socio-economic cartography in the tourist geography In the age of the information technology and the mass access to statistical and research data it is necessary to make use of the cartographic methods in presenting the phenomena. Besides, the tourist geography as a scientific discipline can use various means of the map presentation. The article describes the particular methods used by the socio-economic cartography and shows how to apply them in the tourist geography. The author highlights the most common methods such as: graphs, diagrams and cartodiagrams, cartograms and isolines.

13 Summaries 13 Jarosław Płachecki Celtycki tygrys doświadczenia Irlandii w procesie integracji z Unią Europejską Treścią artykułu jest zanalizowanie i ukazanie doświadczeń Irlandii Celtyckiego tygrysa w procesie integracji z Unią Europejską. We wprowadzeniu autor dokonuje pewnego uporządkowania pojęć oraz wskazuje traktatowe podstawy integracji. Sporo miejsca zajmują rozważania na temat historycznych i politycznych uwarunkowań integracji Irlandii z Unią Europejską. Autor sięga tutaj do historii brytyjskiej dominacji, do walk Irlandii o niepodległość, ukazuje drogę Irlandii do UE i pierwsze jej kroki w strukturach europejskich. Najwięcej uwagi poświęca autor gospodarczemu aspektowi integracji Irlandii z Unią Europejską. Pokazuje, jak w ramach UE Irlandia przekształcała się stopniowo dzięki mądrej polityce ekonomicznej w silne gospodarczo państwo Celtyckiego tygrysa. W ostatniej części artykułu ukazano współczesny potencjał ekonomiczny Irlandii, jej miejsce w gospodarce UE i perspektywy rozwoju. The Celtic tiger the Irish experience in the EU integration The article is concerned with the analysis and presentation of the Irish experience the Celtic tiger in the EU intergration. In the introduction the author arranges the basic principles of the integration in an orderly manner and presents its treaty basis. He writes at length upon historical and political conditioning of Ireland being integrated into the EU. The author mentions the history of the British domination, the Irish fight for independence, shows Ireland s way to the EU and its first steps in the European structures. He especially pays attention to the economic aspect of Ireland s integration with the EU. He presents how within the EU Ireland transformed gradually into an economically strong country Celtic tiger thanks to a wise economic policy. In the last part of the article contemporary economic potentials of Ireland are shown, its place in the EU economy and perspectives for its development.

14 14 Summaries Justyna Kościelnik Turystyka aktywna w programach zielonych szkół Zielone Szkoły są idealnym rozwiązaniem dla młodzieży szkolnej, która ze względu na postępujący czynnik cywilizacyjny traci nie tylko wiedzę o przyrodzie, ale i kontakt z nią. Na przeszkodzie w prawidłowej organizacji Zielonych Szkół staje jednak wiele elementów, m.in. brak wiedzy o pozytywnym wpływie tej formy nauki połączonej z wypoczynkiem i przyzwyczajenie do utartych rozwiązań organizatorów wycieczek szkolnych. Autorka skupia się na pozytywnym wpływie Zielonych Szkół na całokształt wychowania młodzieży, przedstawia alternatywne rozwiązania programowe, zaś w końcowej części wykazuje zalety Roztocza jako miejsca odpowiedniego do organizowania tej formy wyjazdów młodzieży szkolnej. Active tourism in the programme of Green schools Green schools are an ideal solution for the school youth who because of a progressive civilisation factor is losing not only the knowledge about nature but also the contact with it. However, there are many obstacles on the way to organize Green Schools properly. Among others there is the lack of knowledge about positive influence of this form of learning and resting joined together, as well as the habit of using the same solutions used by those who organise school trips. The author focuses on the positive influence of Green Schools on the whole of the youth upbringing and presents alternative programme solutions. In the final part she shows the advantages of Roztocze region as the right place to organize that kind of school youth trips.

15 Summaries 15 Krzysztof Lubański Pedagogiczny potencjał turystyki Aktywność turystyczna może być pełnoprawną formą pracy wychowawczej oraz samowychowania pod warunkiem właściwego doboru jej treści i sposobów realizacji. Uwzględniając cele oddziaływań pedagogicznych i ich metody, należy wykorzystać podstawowe atrybuty tkwiące w turystyce dla kształtowania pożądanych cech osobowości. Ważne jest też, by proces wychowania przez turystykę nie dotyczył jedynie oddziaływań instytucjonalnych, lecz stał się działalnością autokreatywną. The pedagogical potentials of tourism The tourist activity may be a meaningful form of the upbringing and the selfupbringing providing that a proper choice of content and method of realization has been made. Taking into consideration the aims of the pedagogical interactions and their methods we should exploit the basic attributes of tourism to project a required personality. There is no denying that the process of the upbringing through tourism should not be only an institutional activity but also an autocreative one.

16 16 Summaries Edward Erazmus Strategie uczenia się i studiowania w gospodarce rynkowej W gospodarce rynkowej ważną rolę w procesie kształtowania osobowości zawodowej odgrywają cztery strategie uczenia się i studiowania, mniej jest efektywna strategia nauczania. Nie zapewnia ona aktywnych kontaktów z materiałem interpretowanym z różnych punktów widzenia. Natomiast w strategiach wielostronnego studiowania mieszczą się umiejętności koncepcyjne i praktyczne, twórcze i wykonawcze wraz ze środkami działania: analizowania, planowania, projektowania i posługiwania się narzędziami. Wizerunek osobowości kształtuje się w ramach strategii: 1. Erudycyjno- -oświeceniowej, 2. Odkrywania (problemowej), 3. Działania realizującego się przez czynności jednostek i zbiorowości, 4. Przeżywania obejmującego mechanizmy radości i smutku, zachwytu i pogardy itd. Wszystkie te cztery strategie razem stanowią podstawę do wielostronnego uczenia się i studiowania, a w rezultacie do kształtowania się osobowości produktywnej. The strategy of learning and studying in the market economy In the market economy the four strategies of learning and studying are key to the process of projecting a professional personality. The strategy of teaching is less effective. It does not guarantee active contacts with the materials seen from different points of view. However, the strategy of versatile studying comprises the conceptual an practical, creative and executive skills altogether with the means of performance: analyzing, planning, projecting and tool-managing. The personality image is formed through four strategies: 1. erudite and instructive process 2. discovering (problem-solving) process 3. activities of individuals and groups 4. experiencing through mechanisms of joy and sorrow, admiration and contempt. All these four strategies are the basis for versatile learning and studying and, as a consequence, for projecting a productive personality.

17 Summaries 17 Ewa Michota-Katulska and Katarzyna Wolnicka Współczesne tendencje żywienia osób uprawiających sport i aktywnych fizycznie W artykule ukazano nowe tendencje żywienia osób uprawiających sport zarówno wyczynowo, jak i rekreacyjnie, np. w ramach turystyki kwalifikowanej. Właściwe odżywianie oraz trening to czynniki najsilniej wpływające na kondycję fizyczną. W przypadku osób wykazujących dużą aktywność fizyczną należy pamiętać o odpowiednio większej ilości energii i składników pokarmowych (szczególnie węglowodanów) w diecie. Artykuł prezentuje specyfikę żywienia w okresie treningowym, w trakcie zawodów oraz regeneracji po zawodach. The modern nutrition tendencies of people practising sport and being physically active The article presents new nutrition tendencies of people practising sport both professionally and recreationally e.g. in the form of the qualified tourism. A proper nutrition and training are key factors contributing to fitness. When you are physically active it is important to provide enough energy and nutritious ingredients (especially carbohydrates) in your diet. The article deals with the problem of nutrition in the period of intensive training, during the sport competition or regeneration after the sport competition.

18 18 Summaries Piotr Dominik Zastosowanie żywności funkcjonalnej w gastronomii hotelowej Żywność funkcjonalna (prozdrowotna) staje się coraz bardziej popularna w wielu krajach. W artykule przedstawiono znaczenie żywności spełniającej, poza zaspokajaniem głodu, różnorodne funkcje. Żywność funkcjonalna została już włączona do narodowych programów zdrowotnych, m.in. w USA i Finlandii. Przytoczono dane dotyczące rozwoju rynku żywności funkcjonalnej i podano przykłady wybranych produktów handlowych. The use of the functional food in the hotel catering The functional food (healthy) is becoming more and more popular in many countries. In the paper different functions of food, not only to appease one s hunger, are presented. The functional food has already been included into the national programs of e.g. the USA and Finland. The examples of the commercial functional food products have been tabulated.

19 Summaries 19 Kazimierz Migdał, Anna Migdał Percepcja czasu psychologicznego a preferencje w programowaniu czasu wolnego Autorzy badali zależności między percepcją czasu psychologicznego a zachowaniem ludzi w czasie wolnym. W badaniach zastosowali metodę korelacyjną, wykorzystując jako narzędzia pomiaru zmiennych standaryzowane kwestionariusze. Grupę badaną stanowiły osoby w przedziale wieku 18 do 45 lat z wykształceniem średnim i wyższym, mieszkający na wsi i w miastach o różnej wielkości kobiety i mężczyźni. Autorzy stwierdzili występowanie trzech grup osób, skoncentrowanych na: a) przeszłości, b) teraźniejszości i c) przyszłości, oraz dwóch grup: a) nie wrażliwych na tempo upływu czasu i b) wrażliwych na tempo upływu czasu. Stwierdzono zależności między percepcją czasu a planowaniem czasu wolnego. Koncentracja na czasie minionym znacząco obniża aktywność bieżącą, ale nie wpływa na planowanie przyszłości i pozytywnie koreluje z dbałością o własne zdrowie i sprawność. Najsilniejszy związek występuje między długością perspektywy myślenia o czasie przyszłym a planami. Badania potwierdziły sygnalizowane w literaturze różnice w percepcji czasu między kobietami a mężczyznami, ale tylko w odniesieniu do czasu minionego. Kobiety znacznie częściej myślą o czasie minionym. The perception of the psychological time vs. the preferences in the leisure time programming The authors have made research into the interdependence between the perception of the psychological time and the behaviour of the people spending their leisure time. They applied the correlative method using the standarized questionnaires as tools of measuring the variables. The women and men, aged 18-45, of middle and higher education, living in the countryside and in the town of various sizes were the group samples. The researchers discovered the three groups focused on: a/ the past b/ the present c/ the future and the two groups:

20 20 Summaries a/ not sensitive to the pace of passing time b/ sensitive to the pace of passing time. They discovered the interdependence between the time perception and the leisure time. The concentration on the passed time considerably decreases the present activity but does not influence the future planning and positively correlates with the care for your own health and fitness. There is the strongest link between the length of perspective thinking about the future planning and the plans. The research confirmed the differences, which had already been mentioned in the literature, in the time perception between men and women but only in the terms of the passed time.

21 Summaries 21 Jan Pięta Budżet czasu i pojęcie czasu wolnego Treść artykułu obejmuje problematykę budżetu czasu i czasu wolnego. W szczególności w artykule przedstawiono sposoby badania budżetu czasu i dokonano ustaleń terminologicznych w definiowaniu czasu wolnego. Ponadto sprecyzowano współczesne pojmowanie czasu wolnego jako składnika budżetu czasu ogólnego, rozpatrzono niektóre zagadnienia dobrowolności i bezinteresowności wczasowania. Omówiono też pracę zawodową, która jest podstawowym kryterium podziału budżetu czasu i wydzielenia z niego czasu wolnego oraz zwrócono uwagę na ekonomiczny wymiar czasu wolnego. The time budget and the concept of the leisure time The article deals with the time budget and the leisure time. In particular, it describes the different ways of measuring the time budget and defining the lesiure time in the termonological terms. The author specified the modern idea of leisure time as an element of the general time budget, examined some aspects of voluntary and disinterested relaxation. He also investigated the professional career which is the basic criterium of time budget division and the leisure time distribution. Additionally, he draws attention to the economic dimension of the leisure time.

22 22 Summaries Aleksy Chmiel Turystyka w działalności organizacji młodzieżowych (ZMP, ZMS i ZSMP) Spośród wielu organizacji młodzieżowych z okresu II RP tylko nielicznym OMTUR, ZWZ, ZMD i ZMW RP Wici po II wojnie światowej było dane prowadzić działalność turystyczną. Powstały w 1948 r. z połączenia wymienionych organizacji ZMP turystyce poświęcił niewiele uwagi, skupiając się głównie na działalności sportowej. Natomiast jego następcy, zarówno ZMS, jak i ZSMP, działalność turystyczną traktowały prestiżowo, co przejawiało się w uprawianiu różnych form turystyki, od wycieczek, poprzez obozy rekreacyjno-szkoleniowe, do niemal wszystkich dyscyplin turystyki kwalifikowanej. The youths organizations in the tourism Between 1945 and 1989 not many youth organizations were to conduct tourist activity OMTUR, ZWZ, ZMD and ZMW RP Wici. These leftish youths organizations merged and established the Union of Polish Youths (ZMP) in 1948 which paid little attention to the tourist activity. Rather it focused on the sport activity. However, its successors the Union of Socialist Youths (ZMS) and the Union of Polish Socialist Youths (ZSMP) attached much importance to the tourism by organizing different kinds of events such as excursions, trips, recreational and training camps and all types of qualified tourism.

Unit of Social Gerontology, Institute of Labour and Social Studies ageing and its consequences for society

Unit of Social Gerontology, Institute of Labour and Social Studies ageing and its consequences for society Prof. Piotr Bledowski, Ph.D. Institute of Social Economy, Warsaw School of Economics local policy, social security, labour market Unit of Social Gerontology, Institute of Labour and Social Studies ageing

Bardziej szczegółowo

ZESZYTY NAUKOWE 3 (47) 2007

ZESZYTY NAUKOWE 3 (47) 2007 ZESZYTY NAUKOWE 3 (47) 2007 Warszawa 2007 SPIS TREŚCI I. ŚRODOWISKO, TURYSTYKA I REKREACJA Stefan Korycki ORGANY I INSTYTUCJE OCHRONY PRAWNEJ ŚRODOWISKA W POLSCE... 9 Zbigniew Krawczyk PODRÓŻE KRAJOWE

Bardziej szczegółowo

Zakopane, plan miasta: Skala ok. 1: = City map (Polish Edition)

Zakopane, plan miasta: Skala ok. 1: = City map (Polish Edition) Zakopane, plan miasta: Skala ok. 1:15 000 = City map (Polish Edition) Click here if your download doesn"t start automatically Zakopane, plan miasta: Skala ok. 1:15 000 = City map (Polish Edition) Zakopane,

Bardziej szczegółowo

No matter how much you have, it matters how much you need

No matter how much you have, it matters how much you need CSR STRATEGY KANCELARIA FINANSOWA TRITUM GROUP SP. Z O.O. No matter how much you have, it matters how much you need Kancelaria Finansowa Tritum Group Sp. z o.o. was established in 2007 we build trust among

Bardziej szczegółowo

ERASMUS + : Trail of extinct and active volcanoes, earthquakes through Europe. SURVEY TO STUDENTS.

ERASMUS + : Trail of extinct and active volcanoes, earthquakes through Europe. SURVEY TO STUDENTS. ERASMUS + : Trail of extinct and active volcanoes, earthquakes through Europe. SURVEY TO STUDENTS. Strona 1 1. Please give one answer. I am: Students involved in project 69% 18 Student not involved in

Bardziej szczegółowo

WYDZIAŁ NAUK EKONOMICZNYCH. Studia II stopnia niestacjonarne Kierunek Międzynarodowe Stosunki Gospodarcze Specjalność INERNATIONAL LOGISTICS

WYDZIAŁ NAUK EKONOMICZNYCH. Studia II stopnia niestacjonarne Kierunek Międzynarodowe Stosunki Gospodarcze Specjalność INERNATIONAL LOGISTICS Studia II stopnia niestacjonarne Kierunek Międzynarodowe Stosunki Gospodarcze Specjalność INERNATIONAL LOGISTICS Description Master Studies in International Logistics is the four-semesters studies, dedicate

Bardziej szczegółowo

Financial support for start-uppres. Where to get money? - Equity. - Credit. - Local Labor Office - Six times the national average wage (22000 zł)

Financial support for start-uppres. Where to get money? - Equity. - Credit. - Local Labor Office - Six times the national average wage (22000 zł) Financial support for start-uppres Where to get money? - Equity - Credit - Local Labor Office - Six times the national average wage (22000 zł) - only for unymployed people - the company must operate minimum

Bardziej szczegółowo

Evaluation of the main goal and specific objectives of the Human Capital Operational Programme

Evaluation of the main goal and specific objectives of the Human Capital Operational Programme Pracownia Naukowo-Edukacyjna Evaluation of the main goal and specific objectives of the Human Capital Operational Programme and the contribution by ESF funds towards the results achieved within specific

Bardziej szczegółowo

aforementioned device she also has to estimate the time when the patients need the infusion to be replaced and/or disconnected. Meanwhile, however, she must cope with many other tasks. If the department

Bardziej szczegółowo

PROJECT. Syllabus for course Global Marketing. on the study program: Management

PROJECT. Syllabus for course Global Marketing. on the study program: Management Poznań, 2012, September 20th Doctor Anna Scheibe adiunct in the Department of Economic Sciences PROJECT Syllabus for course Global Marketing on the study program: Management I. General information 1. Name

Bardziej szczegółowo

Faculty: Management and Finance. Management

Faculty: Management and Finance. Management Faculty: Management and Finance The name of field of study: Management Type of subject: basic Supervisor: prof. nadzw. dr hab. Anna Antczak-Barzan Studies level (BSc or MA): bachelor studies Type of studies:

Bardziej szczegółowo

Spis treści. Wprowadzenie... 13

Spis treści. Wprowadzenie... 13 Spis treści Wprowadzenie... 13 Rozdział I. Przedsiębiorstwo turystyczne we współczesnej gospodarce rynkowej... 17 1.1. Współczesna gospodarka rynkowa i społeczeństwo konsumpcyjne jako środowiska przedsiębiorstw

Bardziej szczegółowo

Spis treści. Przedmowa. Misja nauczyciela nauczycieli / 13. Wstęp / 27

Spis treści. Przedmowa. Misja nauczyciela nauczycieli / 13. Wstęp / 27 Spis treści Przedmowa. Misja nauczyciela nauczycieli / 13 Wstęp / 27 I II III Edukacja nauczycieli w kontekście wyzwań XXI stulecia / 51 Wstęp / 53 Megatrendy / 53 Wyzwania XXI wieku / 55 O reformie systemu

Bardziej szczegółowo

Cracow University of Economics Poland. Overview. Sources of Real GDP per Capita Growth: Polish Regional-Macroeconomic Dimensions 2000-2005

Cracow University of Economics Poland. Overview. Sources of Real GDP per Capita Growth: Polish Regional-Macroeconomic Dimensions 2000-2005 Cracow University of Economics Sources of Real GDP per Capita Growth: Polish Regional-Macroeconomic Dimensions 2000-2005 - Key Note Speech - Presented by: Dr. David Clowes The Growth Research Unit CE Europe

Bardziej szczegółowo

Uw a r u n k o w a n i a r o z w o j u Do l n e g o Śl ą s k a. Redaktor naukowy Teresa Kupczyk

Uw a r u n k o w a n i a r o z w o j u Do l n e g o Śl ą s k a. Redaktor naukowy Teresa Kupczyk Uw a r u n k o w a n i a r o z w o j u Do l n e g o Śl ą s k a w perspektywie roku 2020 Redaktor naukowy Teresa Kupczyk Wrocław 2010 Spis treści Wprowadzenie...7 1. Szanse i zagrożenia dla rozwoju Polski

Bardziej szczegółowo

Tworzenie zintegrowanych strategii miejskich. Creation of integrated urban strategies? the example of the Krakow Functional Area

Tworzenie zintegrowanych strategii miejskich. Creation of integrated urban strategies? the example of the Krakow Functional Area ZRÓWNOWAŻONY ROZWÓJ OBSZARÓW MIEJSKICH W KRAJACH CZŁONKOWSKICH UE W LATACH 2014-2020 29 września 1 października 2015 r. Sesja warsztatowa - Zintegrowane Strategie Miejskie tworzenie i realizacja Tworzenie

Bardziej szczegółowo

Health Resorts Pearls of Eastern Europe Innovative Cluster Health and Tourism

Health Resorts Pearls of Eastern Europe Innovative Cluster Health and Tourism Health Resorts Pearls of Eastern Europe Innovative Cluster Health and Tourism Projekt finansowany Fundusze Europejskie z budżetu państwa dla rozwoju oraz ze Polski środków Wschodniej Unii Europejskiej

Bardziej szczegółowo

Cracow University of Economics Poland

Cracow University of Economics Poland Cracow University of Economics Poland Sources of Real GDP per Capita Growth: Polish Regional-Macroeconomic Dimensions 2000-2005 - Keynote Speech - Presented by: Dr. David Clowes The Growth Research Unit,

Bardziej szczegółowo

Łukasz Reszka Wiceprezes Zarządu

Łukasz Reszka Wiceprezes Zarządu Łukasz Reszka Wiceprezes Zarządu Time for changes! Vocational activisation young unemployed people aged 15 to 24 Projekt location Ząbkowice Śląskie project produced in cooperation with Poviat Labour Office

Bardziej szczegółowo

Please fill in the questionnaire below. Each person who was involved in (parts of) the project can respond.

Please fill in the questionnaire below. Each person who was involved in (parts of) the project can respond. Project CARETRAINING PROJECT EVALUATION QUESTIONNAIRE Projekt CARETRAINING KWESTIONARIUSZ EWALUACJI PROJEKTU Please fill in the questionnaire below. Each person who was involved in (parts of) the project

Bardziej szczegółowo

Egzamin maturalny z języka angielskiego na poziomie dwujęzycznym Rozmowa wstępna (wyłącznie dla egzaminującego)

Egzamin maturalny z języka angielskiego na poziomie dwujęzycznym Rozmowa wstępna (wyłącznie dla egzaminującego) 112 Informator o egzaminie maturalnym z języka angielskiego od roku szkolnego 2014/2015 2.6.4. Część ustna. Przykładowe zestawy zadań Przykładowe pytania do rozmowy wstępnej Rozmowa wstępna (wyłącznie

Bardziej szczegółowo

Domy inaczej pomyślane A different type of housing CEZARY SANKOWSKI

Domy inaczej pomyślane A different type of housing CEZARY SANKOWSKI Domy inaczej pomyślane A different type of housing CEZARY SANKOWSKI O tym, dlaczego warto budować pasywnie, komu budownictwo pasywne się opłaca, a kto się go boi, z architektem, Cezarym Sankowskim, rozmawia

Bardziej szczegółowo

ANKIETA ŚWIAT BAJEK MOJEGO DZIECKA

ANKIETA ŚWIAT BAJEK MOJEGO DZIECKA Przedszkole Nr 1 w Zabrzu ANKIETA ul. Reymonta 52 41-800 Zabrze tel./fax. 0048 32 271-27-34 p1zabrze@poczta.onet.pl http://jedyneczka.bnet.pl ŚWIAT BAJEK MOJEGO DZIECKA Drodzy Rodzice. W związku z realizacją

Bardziej szczegółowo

PRZESTRZEŃ PUBLICZNA W MIEŚCIE PRZYJAZNYM DLA PIESZYCH I ROWERZYSTÓW PUBLIC SPACE MAKING CITIES MORE PEDESTRIAN AND CYCLIST FRIENDLY

PRZESTRZEŃ PUBLICZNA W MIEŚCIE PRZYJAZNYM DLA PIESZYCH I ROWERZYSTÓW PUBLIC SPACE MAKING CITIES MORE PEDESTRIAN AND CYCLIST FRIENDLY PRZESTRZEŃ PUBLICZNA W MIEŚCIE PRZYJAZNYM DLA PIESZYCH I ROWERZYSTÓW PUBLIC SPACE MAKING CITIES MORE PEDESTRIAN AND CYCLIST FRIENDLY 15.09.2011 PAULINA SZEWCZYK Plan prezentacji / Presentation plan WPROWADZENIE

Bardziej szczegółowo

Osoby 50+ na rynku pracy 2013-1-PL1-GRU06-38713

Osoby 50+ na rynku pracy 2013-1-PL1-GRU06-38713 Osoby 50+ na rynku pracy 2013-1-PL1-GRU06-38713 Piąte spotkanie grupy partnerskiej w Katowicach (Polska) 19-20 maj 2015 Program Uczenie się przez całe życie Grundtvig Tytył projektu: Osoby 50+ na rynku

Bardziej szczegółowo

I webinarium 18.02.2015

I webinarium 18.02.2015 I webinarium 18.02.2015 Współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Współpracy Transgranicznej Republika Czeska - Rzeczpospolita Polska 2007-2013.

Bardziej szczegółowo

Eugeniusz Koś micki Zrównoważony rozwój w warunkach globalizacji gospodarki. Podstawowe problemy teoretyczne i polityczne

Eugeniusz Koś micki Zrównoważony rozwój w warunkach globalizacji gospodarki. Podstawowe problemy teoretyczne i polityczne Eugeniusz Koś micki Zrównoważony rozwój w warunkach globalizacji gospodarki Podstawowe problemy teoretyczne i polityczne Białystok Poznań 2009 3 copyright by: Fundacja Ekonomistów Środowiska i Zasobów

Bardziej szczegółowo

PLACE AND ROLE OF PHYSICAL ACTIVITY IN THE LIVES OF THE ELDERLY AND DISABLED PEOPLE. Barbara Bergier

PLACE AND ROLE OF PHYSICAL ACTIVITY IN THE LIVES OF THE ELDERLY AND DISABLED PEOPLE. Barbara Bergier PLACE AND ROLE OF PHYSICAL ACTIVITY IN THE LIVES OF THE ELDERLY AND DISABLED PEOPLE Barbara Bergier Place and role of physical activity in the lives of the elderly and disabled people. Summary: Key words:

Bardziej szczegółowo

General Certificate of Secondary Education June 2013

General Certificate of Secondary Education June 2013 Centre Number Surname Candidate Number For Examiner s Use Other Names Candidate Signature Examiner s Initials Question Mark General Certificate of Secondary Education June 2013 Polish 46854 Unit 4 Writing

Bardziej szczegółowo

Instructions for student teams

Instructions for student teams The EduGIS Academy Use of ICT and GIS in teaching of the biology and geography subjects and environmental education (junior high-school and high school level) Instructions for student teams Additional

Bardziej szczegółowo

OPTYMALIZACJA PUBLICZNEGO TRANSPORTU ZBIOROWEGO W GMINIE ŚRODA WIELKOPOLSKA

OPTYMALIZACJA PUBLICZNEGO TRANSPORTU ZBIOROWEGO W GMINIE ŚRODA WIELKOPOLSKA Politechnika Poznańska Wydział Maszyn Roboczych i Transportu Inż. NATALIA LEMTIS OPTYMALIZACJA PUBLICZNEGO TRANSPORTU ZBIOROWEGO W GMINIE ŚRODA WIELKOPOLSKA Promotor: DR INŻ. MARCIN KICIŃSKI Poznań, 2016

Bardziej szczegółowo

Aglomeracje miejskie w Polsce na przełomie XX i XXI wieku

Aglomeracje miejskie w Polsce na przełomie XX i XXI wieku I NSTYTUT GEOGRAFII I GOSPODARKI PRZESTRZENNEJ W YŻSZEJ SZKOŁY GOSPODARKI W BYDGOSZCZY Aglomeracje miejskie w Polsce na przełomie XX i XXI wieku Problemy rozwoju, przekształceń strukturalnych i funkcjonowania

Bardziej szczegółowo

UNIVERSITY OF ECONOMIC ACTIVITY INWARSAW SOCIO - ECONOMIC SOCIETY "MAZOWSZE" Globalization. Chance or IUusion?

UNIVERSITY OF ECONOMIC ACTIVITY INWARSAW SOCIO - ECONOMIC SOCIETY MAZOWSZE Globalization. Chance or IUusion? UNIVERSITY OF ECONOMIC ACTIVITY INWARSAW SOCIO - ECONOMIC SOCIETY "MAZOWSZE" Globalization Chance or IUusion? Scientific Editors Zdzisław SIROJĆ Kazimierz PLOTZKE Warsaw 2006 Spis treści Słowo od organizatorów

Bardziej szczegółowo

Why do I need a CSIRT?

Why do I need a CSIRT? Przemyslaw Jaroszewski CERT Polska Przemyslaw.Jaroszewski@cert.pl Przemyslaw.Jaroszewski@cert.pl Slide: 1 Why bother with security? (1) Security threats are real Windows server from the box has CodeRed

Bardziej szczegółowo

List of ECOWILL-certified Ecodriving trainers for short duration trainings

List of ECOWILL-certified Ecodriving trainers for short duration trainings List of ECOWILL-certified Ecodriving trainers for short duration trainings POLAND January 2013 The sole responsibility for the content of this report lies with the authors. It does not necessarily reflect

Bardziej szczegółowo

Ankiety Nowe funkcje! Pomoc magda.szewczyk@slo-wroc.pl. magda.szewczyk@slo-wroc.pl. Twoje konto Wyloguj. BIODIVERSITY OF RIVERS: Survey to students

Ankiety Nowe funkcje! Pomoc magda.szewczyk@slo-wroc.pl. magda.szewczyk@slo-wroc.pl. Twoje konto Wyloguj. BIODIVERSITY OF RIVERS: Survey to students Ankiety Nowe funkcje! Pomoc magda.szewczyk@slo-wroc.pl Back Twoje konto Wyloguj magda.szewczyk@slo-wroc.pl BIODIVERSITY OF RIVERS: Survey to students Tworzenie ankiety Udostępnianie Analiza (55) Wyniki

Bardziej szczegółowo

Recent Developments in Poland: Higher Education Reform Qualifications Frameworks Environmental Studies

Recent Developments in Poland: Higher Education Reform Qualifications Frameworks Environmental Studies 544524-TEMPUS-1-2013-1-PL-TEMPUS-SMHES Qualifications Frameworks for Environmental Studies at Ukrainian Universities Recent Developments in Poland: Higher Education Reform Qualifications Frameworks Environmental

Bardziej szczegółowo

Filozofia z elementami logiki Klasyfikacja wnioskowań I część 2

Filozofia z elementami logiki Klasyfikacja wnioskowań I część 2 Filozofia z elementami logiki Klasyfikacja wnioskowań I część 2 Mariusz Urbański Instytut Psychologii UAM Mariusz.Urbanski@amu.edu.pl Plan: definicja pojęcia wnioskowania wypowiedzi inferencyjne i wypowiedzi

Bardziej szczegółowo

Zastosowanie Internetu w małych i średnich przedsiębiorstwach

Zastosowanie Internetu w małych i średnich przedsiębiorstwach Akademia Ekonomiczna w Poznaniu Wydział Zarządzania Specjalność: Inwestycje Kapitałowe i Strategie Finansowe Przedsiębiorstw Zastosowanie Internetu w małych i średnich przedsiębiorstwach Michał Goc Praca

Bardziej szczegółowo

The shape of and the challenges for the Polish EO sector initial findings of the SEED EO project

The shape of and the challenges for the Polish EO sector initial findings of the SEED EO project The shape of and the challenges for the Polish EO sector initial findings of the SEED EO project Drugie Forum Obserwacji Ziemi Ministerstwo Rozwoju Warszawa, 4 lipca 2016 2 Zadania projektu Stworzenie

Bardziej szczegółowo

European Crime Prevention Award (ECPA) Annex I - new version 2014

European Crime Prevention Award (ECPA) Annex I - new version 2014 European Crime Prevention Award (ECPA) Annex I - new version 2014 Załącznik nr 1 General information (Informacje ogólne) 1. Please specify your country. (Kraj pochodzenia:) 2. Is this your country s ECPA

Bardziej szczegółowo

BAZIE KWALIFIKACJI ZAGRANICZNYCH

BAZIE KWALIFIKACJI ZAGRANICZNYCH BAZIE KWALIFIKACJI ZAGRANICZNYCH O przewodniku Niniejszy przewodnik zawiera informacje na temat kwalifikacji uzyskanych zagranicą i porady na temat ich nostryfikacji. Dowiesz się jak korzystać z bazy danych

Bardziej szczegółowo

6. FORMULARZ DLA OGŁOSZENIODAWCÓW INSTYTUCJA: UNIWERSYTET OPOLSKI-INSTYTUT NAUK PEDAGOGICZNYCH

6. FORMULARZ DLA OGŁOSZENIODAWCÓW INSTYTUCJA: UNIWERSYTET OPOLSKI-INSTYTUT NAUK PEDAGOGICZNYCH 6. FORMULARZ DLA OGŁOSZENIODAWCÓW INSTYTUCJA: UNIWERSYTET OPOLSKI-INSTYTUT NAUK PEDAGOGICZNYCH MIASTO: OPOLE STANOWISKO: ADIUNKT DYSCYPLINA NAUKOWA: PEDAGOGIKA, SPECJALNOŚĆ-PRACA SOCJALNA DATA OGŁOSZENIA:...20

Bardziej szczegółowo

Jak zasada Pareto może pomóc Ci w nauce języków obcych?

Jak zasada Pareto może pomóc Ci w nauce języków obcych? Jak zasada Pareto może pomóc Ci w nauce języków obcych? Artykuł pobrano ze strony eioba.pl Pokazuje, jak zastosowanie zasady Pareto może usprawnić Twoją naukę angielskiego. Słynna zasada Pareto mówi o

Bardziej szczegółowo

Słowo od JM Rektora WyŜszej Szkoły Humanistycznej w Lesznie Przedmowa Wstęp... 19

Słowo od JM Rektora WyŜszej Szkoły Humanistycznej w Lesznie Przedmowa Wstęp... 19 Spis treści Słowo od JM Rektora WyŜszej Szkoły Humanistycznej w Lesznie... 13 Przedmowa... 15 Wstęp... 19 I. Reforma systemu edukacji... 28 1. Konieczność reformy systemu edukacji... 29 2. Kosztowna edukacja,

Bardziej szczegółowo

OCENA STANU WIEDZY UCZNIÓW SZKÓŁ POLICEALNYCH NA TEMAT DODATKÓW DO ŻYWNOŚCI

OCENA STANU WIEDZY UCZNIÓW SZKÓŁ POLICEALNYCH NA TEMAT DODATKÓW DO ŻYWNOŚCI BROMAT. CHEM. TOKSYKOL. XLV, 2012, 3, str. 1055 1059 Aneta Kościołek 1, Magdalena Hartman 2, Katarzyna Spiołek 1, Justyna Kania 1, Katarzyna Pawłowska-Góral 1 OCENA STANU WIEDZY UCZNIÓW SZKÓŁ POLICEALNYCH

Bardziej szczegółowo

Społeczna odpowiedzialność biznesu perspektywy i kierunki rozwoju

Społeczna odpowiedzialność biznesu perspektywy i kierunki rozwoju Społeczna odpowiedzialność biznesu perspektywy i kierunki rozwoju Redakcja Robert Karaszewski Anna Paluszek Spis treści Wstęp Janina Ochojska... 7 Robert Karaszewski... 11 I. Pierwsze refleksje Katarzyna

Bardziej szczegółowo

ANNALES UNIVERSITATIS MARIAE CURIE-SKŁODOWSKA LUBLIN - POLONIA VOL.LX, SUPPL. XVI, 317 SECTIO D 2005

ANNALES UNIVERSITATIS MARIAE CURIE-SKŁODOWSKA LUBLIN - POLONIA VOL.LX, SUPPL. XVI, 317 SECTIO D 2005 ANNALES UNIVERSITATIS MARIAE CURIE-SKŁODOWSKA LUBLIN - POLONIA VOL.LX, SUPPL. XVI, 317 SECTIO D 2005 Akademii Wychowania Fizycznego w Krakowie Academy of Physical Education, Krakow URSZULA MIĄZEK, MARIA

Bardziej szczegółowo

Polska Szkoła Weekendowa, Arklow, Co. Wicklow KWESTIONRIUSZ OSOBOWY DZIECKA CHILD RECORD FORM

Polska Szkoła Weekendowa, Arklow, Co. Wicklow KWESTIONRIUSZ OSOBOWY DZIECKA CHILD RECORD FORM KWESTIONRIUSZ OSOBOWY DZIECKA CHILD RECORD FORM 1. Imię i nazwisko dziecka / Child's name... 2. Adres / Address... 3. Data urodzenia / Date of birth... 4. Imię i nazwisko matki /Mother's name... 5. Adres

Bardziej szczegółowo

WYDZIAŁ: PSYCHOLOGIA KIERUNEK:

WYDZIAŁ: PSYCHOLOGIA KIERUNEK: Lp. I Introductory module 3 Academic skills Information Technology introduction Intellectual Property Mysterious Code of Science Online surveys Personal growth and social competences in the globalizedintercultural

Bardziej szczegółowo

PROJECT. Syllabus for course Principles of Marketing. on the study program: Administration

PROJECT. Syllabus for course Principles of Marketing. on the study program: Administration Poznań, 2012, September 20th Doctor Anna Scheibe adiunct in the Department of Economic Sciences PROJECT Syllabus for course Principles of Marketing on the study program: Administration I. General information

Bardziej szczegółowo

INTERNET JAKO NARZĘDZIE IMPERIALIZMU KULTUROWEGO

INTERNET JAKO NARZĘDZIE IMPERIALIZMU KULTUROWEGO INTERNET JAKO NARZĘDZIE IMPERIALIZMU KULTUROWEGO THE POZNAŃ SOCIETY FOR THE ADVANCEMENT OF THE ARTS AND SCIENCES INSTITUTE OF EUROPEAN CULTURE, ADAM MICKIEWICZ UNIVERSITY IN POZNAŃ GNIEZNO EUROPEAN STUDIES

Bardziej szczegółowo

ZESZYTY NAUKOWE 1 (45) 2007

ZESZYTY NAUKOWE 1 (45) 2007 ZESZYTY NAUKOWE 1 (45) 2007 Warszawa 2007 SPIS TREŚCI I. Z ZAGADNIEŃ GLOBALIZACJI Jacek Kulawik GLOBALIZACJA FINANSOWA ISTOTA, POMIAR I NASTĘPSTWA...... 9 Cezary Tomasz Szyjko INTERESY I SPRZECZNOŚCI GLOBALIZACJI

Bardziej szczegółowo

Implementation of the JEREMIE initiative in Poland. Prague, 8 November 2011

Implementation of the JEREMIE initiative in Poland. Prague, 8 November 2011 Implementation of the JEREMIE initiative in Poland Prague, 8 November 2011 Poland - main beneficiary of EU structural funds - 20% of allocation within cohesion policy (EUR 67 bln) Over EUR 10 bln of NSRF

Bardziej szczegółowo

Krytyczne czynniki sukcesu w zarządzaniu projektami

Krytyczne czynniki sukcesu w zarządzaniu projektami Seweryn SPAŁEK Krytyczne czynniki sukcesu w zarządzaniu projektami MONOGRAFIA Wydawnictwo Politechniki Śląskiej Gliwice 2004 SPIS TREŚCI WPROWADZENIE 5 1. ZARZĄDZANIE PROJEKTAMI W ORGANIZACJI 13 1.1. Zarządzanie

Bardziej szczegółowo

WYDZIAŁ NAUK EKONOMICZNYCH

WYDZIAŁ NAUK EKONOMICZNYCH Studia I stopnia stacjonarne i niestacjonarne Kierunek Międzynarodowe Stosunki Gospodarcze Specjalność PROGRAM OF BACHELOR STUDIES Graduate profile Graduate has a general theoretical knowledge in the field

Bardziej szczegółowo

EGZAMIN MATURALNY Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO POZIOM ROZSZERZONY MAJ 2010 CZĘŚĆ I. Czas pracy: 120 minut. Liczba punktów do uzyskania: 23 WPISUJE ZDAJĄCY

EGZAMIN MATURALNY Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO POZIOM ROZSZERZONY MAJ 2010 CZĘŚĆ I. Czas pracy: 120 minut. Liczba punktów do uzyskania: 23 WPISUJE ZDAJĄCY Centralna Komisja Egzaminacyjna Arkusz zawiera informacje prawnie chronione do momentu rozpoczęcia egzaminu. Układ graficzny CKE 2010 KOD WPISUJE ZDAJĄCY PESEL Miejsce na naklejkę z kodem dysleksja EGZAMIN

Bardziej szczegółowo

Cel szkolenia. Konspekt

Cel szkolenia. Konspekt Cel szkolenia About this CourseThis 5-day course provides administrators with the knowledge and skills needed to deploy and ma Windows 10 desktops, devices, and applications in an enterprise environment.

Bardziej szczegółowo

Zarządzanie sieciami telekomunikacyjnymi

Zarządzanie sieciami telekomunikacyjnymi SNMP Protocol The Simple Network Management Protocol (SNMP) is an application layer protocol that facilitates the exchange of management information between network devices. It is part of the Transmission

Bardziej szczegółowo

EuroWeek Szkoła Liderów 2015

EuroWeek Szkoła Liderów 2015 EuroWeek Szkoła Liderów 2015 Tegoroczny Obóz Językowy Euroweek, niewątpliwie był jednym z tych wyjazdów, które zapadają w pamięci na długie lata. Grupa uczniów z naszej szkoły wraz z nauczycielem języka

Bardziej szczegółowo

Strategic planning. Jolanta Żyśko University of Physical Education in Warsaw

Strategic planning. Jolanta Żyśko University of Physical Education in Warsaw Strategic planning Jolanta Żyśko University of Physical Education in Warsaw 7S Formula Strategy 5 Ps Strategy as plan Strategy as ploy Strategy as pattern Strategy as position Strategy as perspective Strategy

Bardziej szczegółowo

Spis treści. Wstęp... 9 Introduction... 11

Spis treści. Wstęp... 9 Introduction... 11 Spis treści Wstęp... 9 Introduction... 11 CZĘŚĆ I Obszar filozoficzno-antropologiczny... 13 Zuzana Chanasová Antropologické výzvy súčasného pedagóga primárneho vzdelávania........ 15 Grzegorz Hołub Od

Bardziej szczegółowo

Adam Kozierkiewicz JASPERS

Adam Kozierkiewicz JASPERS Adam Kozierkiewicz JASPERS Europa 2020 Flagship initiatives Priorities Targets Digital agenda for Europe Innovation Union Youth on the move Resource efficient Europe An industrial policy for the globalisation

Bardziej szczegółowo

Najbardziej pożądani pracodawcy 2014 w opinii specjalistów i menedżerów / Badanie Antal International

Najbardziej pożądani pracodawcy 2014 w opinii specjalistów i menedżerów / Badanie Antal International Edycja 5. kwiecień 2015 5 th Edition APRIL 2015 Najbardziej pożądani pracodawcy 2014 w opinii specjalistów i menedżerów / Badanie Antal International The Most Desired Employers 2014 in the Opinion of Professionals

Bardziej szczegółowo

Informal Support in Ageing Societies

Informal Support in Ageing Societies Informal Support in Ageing Societies The Elderly, the Family and the Welfare State Dependency Ratios Myth and Reality The Elderly as Providers and Recipients Future Challenges Policy Implications 1 Dependency

Bardziej szczegółowo

WYDZIAŁ NAUK EKONOMICZNYCH

WYDZIAŁ NAUK EKONOMICZNYCH Studia I stopnia stacjonarne i niestacjonarne Kierunek Międzynarodowe Stosunki Gospodarcze Specjalność PROGRAM OF BACHELOR STUDIES IN Description The objective of the studies is to train an expert in international

Bardziej szczegółowo

ZESZYTY NAUKOWE 1 (67) 2013

ZESZYTY NAUKOWE 1 (67) 2013 ZESZYTY NAUKOWE 1 (67) 2013 WARSZAWA 2013 SPIS TREŚCI/CONTENTS ZAGADNIENIA POLITOLOGICZNE POLITICAL ISSUES POLSKA RACJA STANU PO AKCESJI DO UNII EUROPEJSKIEJ WYKŁAD INAUGURACYJNY WYGŁOSZONY PODCZAS UROCZYSTOŚCI

Bardziej szczegółowo

ALMAMER Wyższa Szkoła Ekonomiczna 01 201 Warszawa, ul. Wolska 43 www.almamer.pl

ALMAMER Wyższa Szkoła Ekonomiczna 01 201 Warszawa, ul. Wolska 43 www.almamer.pl Recenzenci Prof. dr hab. Małgorzata Duczkowska-Piasecka dr hab. Małgorzata Bombol REDAKCJA I KOREKTA Joanna Warecka OPRACOWANIE TECHNICZNO-GRAFICZNE Beata Kocój PROJEKT OKŁADKI Tomasz Fabiański ALMAMER

Bardziej szczegółowo

Wydział Fizyki, Astronomii i Informatyki Stosowanej Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu

Wydział Fizyki, Astronomii i Informatyki Stosowanej Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu IONS-14 / OPTO Meeting For Young Researchers 2013 Khet Tournament On 3-6 July 2013 at the Faculty of Physics, Astronomy and Informatics of Nicolaus Copernicus University in Torun (Poland) there were two

Bardziej szczegółowo

Recenzja: dr hab. prof. Uniwersytetu Warszawskiego Tomasz Grzegorz Grosse. Redaktor prowadząca: Anna Raciborska. Redakcja: Dorota Kassjanowicz

Recenzja: dr hab. prof. Uniwersytetu Warszawskiego Tomasz Grzegorz Grosse. Redaktor prowadząca: Anna Raciborska. Redakcja: Dorota Kassjanowicz Recenzja: dr hab. prof. Uniwersytetu Warszawskiego Tomasz Grzegorz Grosse Redaktor prowadząca: Anna Raciborska Redakcja: Dorota Kassjanowicz Korekta: Dorota Kassjanowicz, Joanna Barska, Monika Tacikowska

Bardziej szczegółowo

Goodman Kraków Airport Logistics Centre. 62,350 sqm available. Units from 1,750 sqm for immediate lease. space for growth+

Goodman Kraków Airport Logistics Centre. 62,350 sqm available. Units from 1,750 sqm for immediate lease. space for growth+ Goodman Kraków Airport Logistics Centre 62,350 sqm available. Units from 1,750 sqm for immediate lease. space for growth Goodman Kraków Airport Logistics Centre ul. Komandosów 1, 32-085 Modlniczka Goodman

Bardziej szczegółowo

Effective Governance of Education at the Local Level

Effective Governance of Education at the Local Level Effective Governance of Education at the Local Level Opening presentation at joint Polish Ministry OECD conference April 16, 2012, Warsaw Mirosław Sielatycki Ministry of National Education Doskonalenie

Bardziej szczegółowo

Ankiety Nowe funkcje! Pomoc magda.szewczyk@slo-wroc.pl. magda.szewczyk@slo-wroc.pl. Twoje konto Wyloguj. BIODIVERSITY OF RIVERS: Survey to teachers

Ankiety Nowe funkcje! Pomoc magda.szewczyk@slo-wroc.pl. magda.szewczyk@slo-wroc.pl. Twoje konto Wyloguj. BIODIVERSITY OF RIVERS: Survey to teachers 1 z 7 2015-05-14 18:32 Ankiety Nowe funkcje! Pomoc magda.szewczyk@slo-wroc.pl Back Twoje konto Wyloguj magda.szewczyk@slo-wroc.pl BIODIVERSITY OF RIVERS: Survey to teachers Tworzenie ankiety Udostępnianie

Bardziej szczegółowo

Planowanie zrównoważonego transportu miejskiego w Polsce. Sustainable Urban Mobility Planning Poland. Wprowadzenie. Introduction

Planowanie zrównoważonego transportu miejskiego w Polsce. Sustainable Urban Mobility Planning Poland. Wprowadzenie. Introduction Planowanie zrównoważonego transportu miejskiego w Polsce Sustainable Urban Mobility Planning Poland Wprowadzenie Introduction Wyzwania polityki UE w zakresie transportu miejskiego Zatłoczenie centrów miast

Bardziej szczegółowo

Tekst polski English text

Tekst polski English text Tekst polski English text INFORMACJA NAUKOWA JAKO MODEL I WYOBRAŻENIE WIEDZY SCIENTIFIC INFORMATION AS A MODEL AND REPRESENTATION OF SCIENCE Henryk Hollender Lazarski University Informacja naukowa: wokół

Bardziej szczegółowo

Institutional Determinants of IncomeLevel Convergence in the European. Union: Are Institutions Responsible for Divergence Tendencies of Some

Institutional Determinants of IncomeLevel Convergence in the European. Union: Are Institutions Responsible for Divergence Tendencies of Some Institutional Determinants of IncomeLevel Convergence in the European Union: Are Institutions Responsible for Divergence Tendencies of Some Countries? Dr Mariusz Próchniak Katedra Ekonomii II, Szkoła Główna

Bardziej szczegółowo

PROGRAM. Partnerskie Projekty Szkół Program sektorowy Programu Uczenie się przez całe życie. Tytuł projektu: My dream will change the world

PROGRAM. Partnerskie Projekty Szkół Program sektorowy Programu Uczenie się przez całe życie. Tytuł projektu: My dream will change the world PROGRAM Partnerskie Projekty Szkół Program sektorowy Programu Uczenie się przez całe życie Tytuł projektu: My dream will change the world Państwa partnerskie: Hiszpania i Włochy Czas realizacji projektu:

Bardziej szczegółowo

III EUROPEAN ECOTOURISM CONFERENCE 26 29.04.2015 POLAND European Ecotourism: facing global challenges

III EUROPEAN ECOTOURISM CONFERENCE 26 29.04.2015 POLAND European Ecotourism: facing global challenges www.european-ecotourism.pl registration: office@european-ecotourism.pl enquires: biuro@sie.org.pl tel. +48 725 994 964 Social Ecological Institute is pleased to invite to III EUROPEAN ECOTOURISM CONFERENCE

Bardziej szczegółowo

POLSKA W UNII EUROPEJSKIEJ STRATEGIA DLA POLSKI PO WEJŚCIU DO UNII EUROPEJSKIEJ NA LATA

POLSKA W UNII EUROPEJSKIEJ STRATEGIA DLA POLSKI PO WEJŚCIU DO UNII EUROPEJSKIEJ NA LATA KANCELARIA PREZYDENTA RP KOMITET PROGNOZ POLSKA 2000 PLUS" PRZY PREZYDIUM POLSKIEJ AKADEMII NAUK A 367491 POLSKA W UNII EUROPEJSKIEJ STRATEGIA DLA POLSKI PO WEJŚCIU DO UNII EUROPEJSKIEJ NA LATA 2004-2015

Bardziej szczegółowo

I INTERNATIONAL SCIENTIFIC CONFERENCE

I INTERNATIONAL SCIENTIFIC CONFERENCE I INTERNATIONAL SCIENTIFIC CONFERENCE EU SECURITY AND CRISIS MANAGEMENT FLOOD-2010 ATENEUM UNIVERSITY IN GDANSK P FUNDATION PRO POMERANIA NOTICE NO. 1 I International Scientific Conference EU SECURITY

Bardziej szczegółowo

WYDZIAŁ BIOLOGII I OCHRONY ŚRODOWISKA

WYDZIAŁ BIOLOGII I OCHRONY ŚRODOWISKA WYDZIAŁ BIOLOGII I OCHRONY ŚRODOWISKA v Biologia v Biotechnologia v Ochrona środowiska studia pierwszego stopnia Dla kandydatów z NOWĄ MATURĄ Kwalifikacja obejmuje konkurs świadectw dojrzałości brane są

Bardziej szczegółowo

KATOWICE SPECIAL ECONOMIC ZONE GLIWICE SUBZONE and its influence on local economy KATOWICE SPECIAL ECONOMIC ZONE - GLIWICE SUBZONE

KATOWICE SPECIAL ECONOMIC ZONE GLIWICE SUBZONE and its influence on local economy KATOWICE SPECIAL ECONOMIC ZONE - GLIWICE SUBZONE KATOWICE SPECIAL ECONOMIC ZONE GLIWICE SUBZONE and its influence on local economy Definition: WHAT DOES THE SPECIAL ECONOMIC ZONE MEAN? THE SPECIAL ECONOMIC ZONE IS THE SEPERATED AREA WITH ATTRACTIVE TAX

Bardziej szczegółowo

POLITECHNIKA WARSZAWSKA. Wydział Zarządzania ROZPRAWA DOKTORSKA. mgr Marcin Chrząścik

POLITECHNIKA WARSZAWSKA. Wydział Zarządzania ROZPRAWA DOKTORSKA. mgr Marcin Chrząścik POLITECHNIKA WARSZAWSKA Wydział Zarządzania ROZPRAWA DOKTORSKA mgr Marcin Chrząścik Model strategii promocji w zarządzaniu wizerunkiem regionu Warmii i Mazur Promotor dr hab. Jarosław S. Kardas, prof.

Bardziej szczegółowo

Zofia Jacukowicz ANALIZA MINIMALNEGO WYNAGRODZENIA ZA PRACĘ

Zofia Jacukowicz ANALIZA MINIMALNEGO WYNAGRODZENIA ZA PRACĘ Zofia Jacukowicz ANALIZA MINIMALNEGO WYNAGRODZENIA ZA PRACĘ Warszawa 2007 SPIS TREŚCI WSTĘP...11 Część I ROLA WYNAGRODZENIA MINIMALNEGO I ANALIZA JEGO KSZTAŁTOWANIA SIĘ WEDŁUG DANYCH STATYSTYCZNYCH W POLSCE

Bardziej szczegółowo

STUDIA MEDIOZNAWCZE MEDIA STUDIES. Vol. 4 (39) 2009. Nr 4 (39) 2009. Warsaw 2009. Instytut Dziennikarstwa Uniwersytetu Warszawskiego

STUDIA MEDIOZNAWCZE MEDIA STUDIES. Vol. 4 (39) 2009. Nr 4 (39) 2009. Warsaw 2009. Instytut Dziennikarstwa Uniwersytetu Warszawskiego The Institute of Journalism of Warsaw University Instytut Dziennikarstwa Uniwersytetu Warszawskiego MEDIA STUDIES STUDIA MEDIOZNAWCZE Vol. 4 (39) 2009 Nr 4 (39) 2009 Warsaw 2009 Warszawa 2009 SPIS TREŒCI

Bardziej szczegółowo

BSSSC Baltic Sea States Subregional Co-operation. operation good practices presentation

BSSSC Baltic Sea States Subregional Co-operation. operation good practices presentation BSSSC Baltic Sea States Subregional Co-operation operation good practices presentation Polites association was founded in 2002 in Szczecin Stowarzyszenie POLITES w Szczecinie Starszy Brat Starsza Siostra

Bardziej szczegółowo

Spis treści. Wstęp / 11. Introduction / 23

Spis treści. Wstęp / 11. Introduction / 23 Spis treści Wstęp / 11 Introduction / 23 I II III Tożsamość nauczyciela i ucznia w płynnej nowoczesności / 35 Wstęp / 37 Doskonalenie zawodowe nauczycieli / 38 Formy i treści doskonalenia zawodowego nauczycieli

Bardziej szczegółowo

ZESZYTY NAUKOWE 4 (48) 2007

ZESZYTY NAUKOWE 4 (48) 2007 ZESZYTY NAUKOWE 4 (48) 2007 Warszawa 2007 SPIS TREŚCI I. W DZIESIĄTĄ ROCZNICĘ KONSTYTUCJI RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Mariusz Gulczyński KONSTYTUCJONALIZACJA GŁÓWNYCH ZASAD DEMOKRATYCZNEGO ŁADU RZECZYPOSPOLITEJ

Bardziej szczegółowo

Sustainable mobility: strategic challenge for Polish cities on the example of city of Gdynia

Sustainable mobility: strategic challenge for Polish cities on the example of city of Gdynia Katedra Rynku Transportowego Sustainable mobility: strategic challenge for Polish cities on the example of city of Gdynia dr Marcin Wołek Department of Transportation Market University of Gdansk Warsaw,

Bardziej szczegółowo

Galeria Handlowa Starogard Gdański

Galeria Handlowa Starogard Gdański Galeria Handlowa Starogard Gdański Parkridge Retail Miasto Starogard Gdański leży w południowo-wschodniej części województwa pomorskiego, w pobliżu Borów Tucholskich, nad rzeką Wierzycą na Pojezierzu Starogardzkim.

Bardziej szczegółowo

SPIS TREŚCI / INDEX OGRÓD GARDEN WYPOSAŻENIE DOMU HOUSEHOLD PRZECHOWYWANIE WINA WINE STORAGE SKRZYNKI BOXES

SPIS TREŚCI / INDEX OGRÓD GARDEN WYPOSAŻENIE DOMU HOUSEHOLD PRZECHOWYWANIE WINA WINE STORAGE SKRZYNKI BOXES KATALOG 2016 CATALOGUE 2016 SPIS TREŚCI / INDEX WYPOSAŻENIE DOMU HOUSEHOLD OGRÓD GARDEN PRZECHOWYWANIE WINA WINE STORAGE 31-38 21-30 4-20 SKRZYNKI BOXES 39-65 3 WYPOSAŻENIE DOMU HOUSEHOLD 4 WYPOSAŻENIE

Bardziej szczegółowo

Polish (JUN ) General Certificate of Secondary Education June 2014 TOTAL. Time allowed 1 hour

Polish (JUN ) General Certificate of Secondary Education June 2014 TOTAL. Time allowed 1 hour Centre Number Surname Candidate Number For Examiner s Use Other Names Candidate Signature Examiner s Initials Question Mark General Certificate of Secondary Education June 2014 Polish 46854 Unit 4 Writing

Bardziej szczegółowo

Surname. Other Names. For Examiner s Use Centre Number. Candidate Number. Candidate Signature

Surname. Other Names. For Examiner s Use Centre Number. Candidate Number. Candidate Signature A Surname Other Names For Examiner s Use Centre Number Candidate Number Candidate Signature Polish General Certificate of Secondary Education June 2015 Unit 4 46854 Writing Tuesday 16 June 2015 9.00 am

Bardziej szczegółowo

Politechnika Krakowska im. Tadeusza Kościuszki. Karta przedmiotu. obowiązuje studentów rozpoczynających studia w roku akademickim 2014/2015

Politechnika Krakowska im. Tadeusza Kościuszki. Karta przedmiotu. obowiązuje studentów rozpoczynających studia w roku akademickim 2014/2015 Politechnika Krakowska im. Tadeusza Kościuszki Karta przedmiotu Wydział Inżynierii Środowiska obowiązuje studentów rozpoczynających studia w roku akademickim 014/015 Kierunek studiów: Inżynieria Środowiska

Bardziej szczegółowo

DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZA W ASPEKCIE TYPÓW FUNKCJONALNYCH GMIN GÓRSKICH

DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZA W ASPEKCIE TYPÓW FUNKCJONALNYCH GMIN GÓRSKICH INFRASTRUKTURA I EKOLOGIA TERENÓW WIEJSKICH Nr 4/2005, POLSKA AKADEMIA NAUK, Oddział w Krakowie, s. 29 38 Komisja Technicznej Infrastruktury Wsi Anna Krakowiak-Bal DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZA W ASPEKCIE TYPÓW

Bardziej szczegółowo

Estimation and planing. Marek Majchrzak, Andrzej Bednarz Wroclaw, 06.07.2011

Estimation and planing. Marek Majchrzak, Andrzej Bednarz Wroclaw, 06.07.2011 Estimation and planing Marek Majchrzak, Andrzej Bednarz Wroclaw, 06.07.2011 Story points Story points C D B A E Story points C D 100 B A E Story points C D 2 x 100 100 B A E Story points C D 2 x 100 100

Bardziej szczegółowo

Regionalny SEAP w województwie pomorskim

Regionalny SEAP w województwie pomorskim ENNEREG International Conference Transfer of knowledge in the field of sustainable use of energy 22 May 2012, Wielkopolska Voivodship Office, Poznań, Poland Regionalny SEAP w województwie pomorskim Katarzyna

Bardziej szczegółowo

Working Tax Credit Child Tax Credit Jobseeker s Allowance

Working Tax Credit Child Tax Credit Jobseeker s Allowance Benefits Depending on your residency status (EU citizen or not) there are various benefits available to help you with costs of living. A8 nationals need to have been working for a year and be registered

Bardziej szczegółowo

Demand Analysis L E C T U R E R : E W A K U S I D E Ł, PH. D.,

Demand Analysis L E C T U R E R : E W A K U S I D E Ł, PH. D., Demand Analysis L E C T U R E R : E W A K U S I D E Ł, PH. D., D E P A R T M E N T O F S P A T I A L E C O N O M E T R I C S U Ł L E C T U R E R S D U T Y H O U R S : W W W. K E P. U N I. L O D Z. P L

Bardziej szczegółowo

Program of Multinational CLIMS Camp Rogowo

Program of Multinational CLIMS Camp Rogowo Program of Multinational CLIMS Camp Rogowo 02.08.2017 16.08.2017 MYC ROGOWO Details: - date of: 2.08.2017-16.08.2017 - accommodation: room for 3 people with bathroom in Agatka building - 3 meals a day

Bardziej szczegółowo