PROTOTYPING OF BEVEL GEARS OF AIRCRAFT POWER TRANSMISSION

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "PROTOTYPING OF BEVEL GEARS OF AIRCRAFT POWER TRANSMISSION"

Transkrypt

1 Journal of KONES Powertrain and Transport, Vol.14, No PROTOTYPING OF BEVEL GEARS OF AIRCRAFT POWER TRANSMISSION Grzegorz Budzik, Tadeusz Markowski, Mariusz Sobolak Rzeszów University of Technology Faculty of Mechanical Engineering and Aeronautic Department of Machine Design Al. Powsta ców Warszawy 8, Rzeszów, Poland tel.: , fax: Abstract The article presents manufacturing process of bevel gears of aircraft power transmission. Rapid prototyping of gears with complex tooth forms is possible with the use of modern methods. One of such methods is the stereolithography, where a model is obtained as a result of resin curing with laser beam. This method allows creating gear model with arbitrary tooth form. Bevel gears was carried out by method of stereolitography on SLA 250 apparatus. Gear wheel prototypes were predestined for casting by method losing patterns. One of the best advantages of stereolitography model is its transparency. This advantage allow to observation instantaneous contact ellipses of gear. Instantaneous contact ellipses of gear is one of the most important parameters describe correctly work of gear. Research of instantaneous contact ellipses of gear requires special construction of model gear with thin wall. This construction allows costing reduction of prototype. Observation of instantaneous contact ellipses of gear is not possible by traditional research method. Rapid Prototyping method give good results in research process of new prototype of aircraft transmission gear. Keywords:, combustion engine, rapid prototyping systems, stereolithogaphy, bevel gears PROTOTYPOWANIE STO KOWEJ PRZEK ADNI NAP DU LOTNICZEGO Streszczenie Artyku przedstawia proces wykonania prototypu sto kowej przek adni nap du lotniczego. Szybkie wykonywanie prototypów przek adni o nietypowych zarysach z bów jest mo liwe metodami "Rapid Prototyping". Jedn z najdok adniejszych metod szybkiego prototypowania jest stereolitografia, która polega na warstwowym utwardzaniu promieniem lasera fotopolimeru. Metoda ta pozwala zbudowanie modeli kó z batych o dowolnych kszta tach. Za pomoc urz dzenia stereolitograficznego SLA-250 wykonane zosta y modele kó z batych przek adni sto kowej. Modele stereolitograficzne mog s u y do wykonania odlewów. Istotn zalet prototypów kó z batych wykonanych z fotoutwardzalnej ywicy jest ich prze roczysto. Zaleta ta pozwala na obserwacj chwilowego ladu styku kó z batych przek adni. Chwilowy lad styku jest jednym z podstawowych parametrów opisuj cych prawid ow prac przek adni. W tym celu przygotowane zosta y specjalne modele kó z batych o zmniejszonej grubo ci cianki. Taka budowa pozwoli a na bardziej precyzyjn obserwacj ladu styku oraz na zmniejszenia kosztów wykonania modeli. ledzenie dynamiczne chwilowego ladu styku jest niemo liwe do wykonania tradycyjnymi metodami badawczymi. Zastosowanie metod szybkiego prototypowania daje dobre rezultaty w procesie bada nowych prototypowych przek adni z batych nap dów lotniczych. S owa kluczowe: silnik spalinowy, systemy szybkiego prototypowania, stereolitografia, przek adnia sto kowa 1. Wst p Wykonanie prototypów kó sto kowych przek adni lotniczych cz sto wymaga zastosowania drogich, specjalistycznych narz dzi. Wdro enie nowych typów przek adni, zw aszcza z ko ami 61

2 G. Budzik, T. Markowski, M. Sobolak o nietypowych zarysach wymaga tak e odpowiednich bada stanowiskowych. Proces konstruowania mo na znacznie skróci wykorzystuj c w tym celu systemy CAD oraz metody szybkiego prototypowania (Rapid Prototyping RP) [1, 2, 3, 10]. Dzi ki zastosowaniu technik CAD mo liwe jest zamodelowanie geometryczne przek adni. Wst pne badania modelowe mo na przeprowadzi na ko ach wykonanych metod szybkiego prototypowania np. stereolitografi. Badania modelowe i stanowiskowe mo na wykona na prototypach wykonanych metodami Rapid Tooling RT np. przez odlewanie niskoci nieniowe (Vacuum Casting VC) [6, 7, 13]. Praca zosta a wykonana w ramach projektu rozwojowego: Opracowanie innowacyjnych przek adni z batych o nietypowym zaz bieniu. 2. Model CAD przek adni sto kowej Modelem wyj ciowym dla modelu stereolitograficznego jest bry a utworzona w systemie CAD [11, 14]. Dla walcowych kó z batych o z bach prostych model mo e by wykonany przez wyci gni cie zarysu. W przypadku kó sto kowych proces tworzenia modelu CAD jest bardzo skomplikowany i mo e by wykonany za pomoc modelowania powierzchniowego lub symulacji obróbki wirtualnym narz dziem. Na rysunku 1 przedstawione zosta y modele geometryczne CAD kó sto kowych o ko owo- ukowej linii z ba Gleason SGM. Podstawowe parametry kó : modu czo owy m et =6,35 mm, z 1 =11, z 2 =32, =35, = Model STL kó z batych Rys. 1. Model CAD przek adni sto kowej Fig. 1. Model CAD of bevel gears Gotowy model CAD eksportowany jest do formatu odpowiedniego dla systemów szybkiego prototypowania. Najcz ciej stosowany w systemach Rapid Prototyping jest format streolitografii, oznaczany cz sto skrótem STL (od rozszerzenia nazwy pliku *.stl). Format ten opisuje ka d modelowan bry za pomoc p askich trójk tnych powierzchni oraz wektorów normalnych do ka dej z nich (rys. 2). Nast pnie w modelu STL wyodr bniane s warstwice, które s u do wytworzenia modelu SLA. Model SLA utworzony jest z warstw o ustalonej grubo ci. Przyk adowo dla aparatury SLA- 250 firmy 3D Systems grubo ci warstw mog wynosi odpowiednio 0,1 lub 0,15 mm. Modele CAD oraz ich eksport zosta y wykonane w programie Mechanical Desktop. Zastosowanie tego programu pozwoli o na uzyskanie bardzo dok adnych modeli bez b dów, które mog powsta w trakcie procesu eksportu danych do formatu STL [8, 9]. 62

3 Prototyping of Bevel Gears of Aircraft Power Transmission 4. Modele SLA kó z batych Rys. 2. Model STL przek adni sto kowej Fig. 2. Model STL of bevel gears Na rysunku 3 przedstawiona zosta a fotografia kó w komorze aparatury stereolitograficznej SLA-250. Ko a wykonano z ywicy Sl-5170 przy zastosowaniu technik podwy szania dok adno ci wykonania modelu opracowanych w Katedrze Konstrukcji Maszyn Politechniki Rzeszowskiej [3]. W tym celu do modelu w formacie STL wprowadzono korekty po o enia punktów b d cych wierzcho kami pojedynczych trójk tów stereolitograficznych o warto ci wynikaj ce z rozk adu przesuni okre lonego eksperymentalnie dla danej aparatury stereolitograficznej. Po wytworzeniu prototypowych kó w aparaturze stereolitograficznej usuni to podpory technologiczne, modele oczyszczono oraz utwardzono dodatkowo w piecu UV. Dok adno otrzymanego modelu SLA wynios a ±0,025mm. Modele stereolitograficze kó z batych zosta y z o one w model lotniczej przek adni sto kowej za pomoc specjalnego przyrz du wykonanego równie technologi stereolitografii (rys. 4). Rys. 3. Modele SLA kó przek adni sto kowej w urz dzeniu SLA-250 Fig. 3. SLA gears model of bevel gears in SLA-250 apparatus 63

4 G. Budzik, T. Markowski, M. Sobolak Rys. 4. Model SAL przek adni sto kowej Fig. 4. Model SLA of bevel gears 5. Wykorzystanie modeli stereolitograficznych do bada Modele przek adni z batych wykonywane za pomoc technik szybkiego prototypowania maj szerokie zastosowanie. Stereolitografia posiada szereg zalet, które stawiaj j na czele metod RP w zastosowaniu do wytwarzania prototypów przek adni z batych. Modele SLA mog by wykorzystywane w nast puj cych procesach modelowych i badawczych: wytworzenie modelu funkcjonalnego przek adni [4], wytworzenie modelu dla techniki Rapid Tooling [12, 13], wykonanie modeli do bada chwilowego ladu styku wspó pracuj cych kó, wykonania modeli odlewniczych dla technologii odlewania precyzyjnego [4, 5], wykonania modeli do bada elastooptycznych. Przedstawiona w artykule przek adnia sto kowa wraz ze specjalnym uchwytem kó pozwala na przeprowadzenie bada chwilowego ladu styku wspó pracuj cych kó (rys. 5). Rys. 5. Widok chwilowego ladu styku przek adni Fig. 5. Contact area visible on internal side of pinion 64

5 Prototyping of Bevel Gears of Aircraft Power Transmission 5. Wnioski Zastosowanie technik szybkiego prototypowania (jak np. zastosowanej w omawianym przyk adzie stereolitografii) pozwala na znaczne przyspieszenie bada nad nowymi konstrukcjami kó i przek adni, gdy nie zachodzi potrzeba wykonywania przek adni rzeczywistej z metalu, co wi za oby si z wyd u eniem czasu projektowania i bada oraz podwy szeniem kosztów. Zastosowanie stereolitografii przy u yciu odpowiedniego tworzywa (np. przezroczysta ywica SL-5170) prowadzi do wykonania przek adni, w której mo na okre li chwilowy lad styku poprzez bezpo redni obserwacj. Okre lenie chwilowego ladu styku, a zw aszcza jego zmian przy obrocie kó o podzia k pozwala wnioskowa co do poprawno ci konstrukcji przek adni. Przy zastosowaniu metody tuszowania mo liwe jest tak e okre lenie ladu wspó pracy. Wykorzystuj c zasad podobie stwa modelowego mo liwe jest równie okre lenie zmian ladu styku w przek adni pod obci eniem zarówno w przypadku statycznym jak i dynamicznym. Zastosowanie ywicy czynnej optycznie pozwoli na zaobserwowanie rozk adu napr e w obszarze styku przek adni. Mo liwe jest tak e wykorzystanie innych technik szybkiego wytwarzania narz dzi i prototypów, jak np. odlewania pró niowego tworzyw sztucznych. W tym wypadku jako model wyj ciowy mo e pos u y gotowe ko o z bate wykonane dowoln technik przyrostow lub ubytkow. Literatura [1] 3D Lightyear SLA File Preparation Software - User's Guide 2001.H. [2] Bernard, A., Rapid product development case studies and data integration analysis, Computers in Industry 43 (2000) pp , Elsevier [3] Budzik, G., Sobolak, M., Generating Stereolitographic (STL) Files from CAD Systems, Acta Mechanica Slovaca, 2B/2006 PRO-TECH-MA, Košice [4] Budzik, G., Kozd ba, D., Sobolak M., Wykorzystanie technologii Rapid Prototyping w odlewnictwie precyzyjnym, Archiwum Odlewnictwa, Nr 18 (2/2), s , Katowice [5] Budzik G., Markowski T., Sobolak, M., Hybryd foundry patterns of bevel gears, Archives of Foundry Engineering, Vol. 7, Issue 1/2007, pp , [6] Bullinger, H.-J., Warschat, J., Fischer, D., Rapid product development an overview, Computers in Industry 42 (2000) pp , Elsevier [7] Chlebus, E. (red.), Innowacyjne technologie Rapid Prototyping Rapid Tooling w rozwoju produktu, Oficyna Wydawnicza Politechniki Wroc awskiej, Wroc aw [8] Cuilliere, J. C., An Adaptive Method for the Automatic Triangulation of 3D Parametric Surfaces, Computer-Aided Design, Vol. 30, No. 2, pp , Elsevier [9] Jaskólski,J., Sobolak, M., Budzik, G., Rapid prototyping using in models building of engine elements, Journal of KONES Internal Combustion Engines. Institute of Aeronautics, Warszawa [10] Jee, H.J., Sachs, E., A Visual Simulation Technique for 3D Printing, Advances in Engineering Software 31 (2000) , Elsevier [11] Gebhardt, A., Rapid Prototyping, Carl Hanser Verlag, Munich [12] Heneczkowski, M., Oleksy, M., Galina, H., Kompozyty ywicy epoksydowej zawieraj ce modyfikowane bentonity, Polimery Tom LI nr 11-12/2006. [13] Tari, M.J., Bals, A., Park J., Lin M.Y., Hahn H.T., Rapid prototyping of composite parts using resin transfer molding and laminated object manufacturing, Mechanical and Aerospace Engineering Department, pp , Elsevier

6 G. Budzik, T. Markowski, M. Sobolak [14] Yang, D.Y., Ahn, D.G., Lee, C.H., Park, C.H., Kim, TJ., Integration of CAD/CAM/CAE/RP for the development of metal forming process, Journal of Materials Processing Technology, pp (2002) 26-34, Elsevier

VISUALIZATION OF INTERNAL STRESS PATTERN IN GEARS IN POWER TRANSMISSION SYSTEMS USING RAPID PROTOTYPING (RP)

VISUALIZATION OF INTERNAL STRESS PATTERN IN GEARS IN POWER TRANSMISSION SYSTEMS USING RAPID PROTOTYPING (RP) Journal of KONES Powertrain and Transport, Vol. 15, No. 2 2008 VISUALIZATION OF INTERNAL STRESS PATTERN IN GEARS IN POWER TRANSMISSION SYSTEMS USING RAPID PROTOTYPING (RP) Mariusz Sobolak Rzeszow University

Bardziej szczegółowo

REVERSE ENGINEERING USING FOR REPRODUCE GEOMETRY OF ROTOR OF TURBOCHARGER

REVERSE ENGINEERING USING FOR REPRODUCE GEOMETRY OF ROTOR OF TURBOCHARGER Journal of KONES Powertrain and Transport, Vol. 13, No. 4 REVERSE ENGINEERING USING FOR REPRODUCE GEOMETRY OF ROTOR OF TURBOCHARGER Grzegorz Budzik, S awomir Miechowicz, Adam Marciniec Rzeszów University

Bardziej szczegółowo

MODELING AND ANALYZE SHAFT OF AIRCRAFT ENGINE

MODELING AND ANALYZE SHAFT OF AIRCRAFT ENGINE Journal of KONES Powertrain and Transport, Vol. 13, No. 4 MODELING AND ANALYZE SHAFT OF AIRCRAFT ENGINE Jerzy Jaskólski Kraków University of Technology Institute of Automobiles and Internal Combustion

Bardziej szczegółowo

BADANIA DOK ADNO CI KINEMATYCZNEJ LIMACZNIC W PROCESIE WIÓRKOWANIA

BADANIA DOK ADNO CI KINEMATYCZNEJ LIMACZNIC W PROCESIE WIÓRKOWANIA K O M I S J A B U D O W Y M A S Z Y N P A N O D D Z I A W P O Z N A N I U Vol. 30 nr 2 Archiwum Technologii Maszyn i Automatyzacji 2010 TADEUSZ MARCINIAK, DARIUSZ OSTROWSKI BADANIA DOK ADNO CI KINEMATYCZNEJ

Bardziej szczegółowo

NUMERICAL STUDIES OF THE TRUCK SUSPENSION

NUMERICAL STUDIES OF THE TRUCK SUSPENSION Journal of KONES Powertrain and Transport, Vol.14, No. 4 2007 NUMERICAL STUDIES OF THE TRUCK SUSPENSION Wies aw Kraso Military University of Technology Department of Mechanics and Applied Computer Science

Bardziej szczegółowo

Naziemne skanowanie laserowe obiektów sakralnych z zastosowaniem technologii HDS Terrestrial laser scanning of sacred buildings in HDS technology

Naziemne skanowanie laserowe obiektów sakralnych z zastosowaniem technologii HDS Terrestrial laser scanning of sacred buildings in HDS technology NAUKA SCIENCE Micha K dzierski, Anna Fry kowska Rafa D browski, Michalina Wili ska Naziemne skanowanie laserowe obiektów sakralnych z zastosowaniem technologii HDS Terrestrial laser scanning of sacred

Bardziej szczegółowo

ZASTOSOWANIE TECHNIK RAPID PROTOTYPING DO WYTWARZANIA WYROBÓW METALOWYCH

ZASTOSOWANIE TECHNIK RAPID PROTOTYPING DO WYTWARZANIA WYROBÓW METALOWYCH Aneta Mager, Grzegorz Moryson 1) Andrzej Cellary, Lidia Marciniak 2) ZASTOSOWANIE TECHNIK RAPID PROTOTYPING DO WYTWARZANIA WYROBÓW METALOWYCH Streszczenie: W zakładach przetwórstwa metali wielokrotnie

Bardziej szczegółowo

Instytut Metalurgii elaza

Instytut Metalurgii elaza 2 Prace IM 4 (2013) Jaros aw OPARA, Andrzej WRO YNA Instytut Metalurgii elaza ZASTOSOWANIE METODY AUTOMATÓW KOMÓRKOWYCH DO OPRACOWANIA CYFROWEJ REPREZENTACJI WYBRANYCH CECH MIKROSTRUKTURY W OPARCIU O OBRAZY

Bardziej szczegółowo

MODELOWANIE I ZARZ DZANIE PROCESAMI W PRZEDSI BIORSTWIE TRANSPORTOWYM

MODELOWANIE I ZARZ DZANIE PROCESAMI W PRZEDSI BIORSTWIE TRANSPORTOWYM PRACE NAUKOWE POLITECHNIKI WARSZAWSKIEJ z. 97 Transport 2013 Marek Karkula AGH Akademia Górniczo-Hutnicza MODELOWANIE I ZARZ DZANIE PROCESAMI W PRZEDSI BIORSTWIE TRANSPORTOWYM R kopis dostarczono, kwiecie

Bardziej szczegółowo

IMPLEMENTATION OF MODERN ELECTRONIC SUBSETS UNDER CONSTRUCTION AND CONTROL WITH A WIRELESS INSPECTION VEHICLE

IMPLEMENTATION OF MODERN ELECTRONIC SUBSETS UNDER CONSTRUCTION AND CONTROL WITH A WIRELESS INSPECTION VEHICLE Journal of KONES Powertrain and Transport, Vol. 16, No. 3 2009 IMPLEMENTATION OF MODERN ELECTRONIC SUBSETS UNDER CONSTRUCTION AND CONTROL WITH A WIRELESS INSPECTION VEHICLE Przemys aw Filipek Lublin University

Bardziej szczegółowo

COMPUTER AIDED DESIGN OF TURBOCHARGER S ROTOR KOMPUTEROWE WSPOMAGANIE PROJEKTOWANIA WIRNIKA TURBOSPR ARKI

COMPUTER AIDED DESIGN OF TURBOCHARGER S ROTOR KOMPUTEROWE WSPOMAGANIE PROJEKTOWANIA WIRNIKA TURBOSPR ARKI Journal of KONES Internal Combustion Engines 005 vol. - COMPUTER AIDED DESIGN OF TURBOCHARGER S ROTOR Grzegorz Budzik Adam Marciniec Politechnika Rzeszowska Katedra Konstrukcji Maszyn 35-959 Rzeszów ul.

Bardziej szczegółowo

MODELOWANIE I SYMULACJA PROCESU TECHNOLOGICZNEGO MONTA U Z UWZGL DNIENIEM MTBF

MODELOWANIE I SYMULACJA PROCESU TECHNOLOGICZNEGO MONTA U Z UWZGL DNIENIEM MTBF K O M I S J A B U D O W Y M A S Z Y N P A N O D D Z I A W P O Z N A N I U Vol. 29 nr 2 Archiwum Technologii Maszyn i Automatyzacji 2009 OLAF CISZAK MODELOWANIE I SYMULACJA PROCESU TECHNOLOGICZNEGO MONTA

Bardziej szczegółowo

Struktura i w asno ci stopów Mg-Al-Zn

Struktura i w asno ci stopów Mg-Al-Zn Struktura i w asno ci stopów Mg-Al-Zn Struktura i w asno ci stopów Mg-Al-Zn Leszek A. Dobrza ski*, Tomasz Ta ski, Anna D. Dobrza ska-danikiewicz, Mariusz Król, Szymon Malara, Justyna Domaga a-dubiel Wydzia

Bardziej szczegółowo

ONE-CYLINDER MARINE RESEARCH DIESEL ENGINE

ONE-CYLINDER MARINE RESEARCH DIESEL ENGINE Journal of KONES Powertrain and Transport, Vol.13, No. 4 ONE-CYLINDER MARINE RESEARCH DIESEL ENGINE Tomasz Lus Instytut Konstrukcji i Eksploatacji Okr tów, Akademia Marynarki Wojennej 81-103 Gdynia ul.

Bardziej szczegółowo

CONTEMPORARY DIAGNOSTIC AND TUNING METHODS FOR MARINE DIESEL ENGINES

CONTEMPORARY DIAGNOSTIC AND TUNING METHODS FOR MARINE DIESEL ENGINES Journal of KONES Powertrain and Transport, Vol.14, No. 4 2007 CONTEMPORARY DIAGNOSTIC AND TUNING METHODS FOR MARINE DIESEL ENGINES Tomasz Lus Akademia Marynarki Wojennej Instytut Konstrukcji i Eksploatacji

Bardziej szczegółowo

Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanis awa Staszica w Krakowie. Katedra Geoinformacji, Fotogrametrii i Teledetekcji rodowiska.

Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanis awa Staszica w Krakowie. Katedra Geoinformacji, Fotogrametrii i Teledetekcji rodowiska. Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanis awa Staszica w Krakowie Wydzia Geodezji Górniczej i In ynierii rodowiska Katedra Geoinformacji, Fotogrametrii i Teledetekcji rodowiska Praca Dyplomowa Fotogrametryczne

Bardziej szczegółowo

DETERMINATION OF A PISTON TDC WYZNACZANIE GMP T OKA

DETERMINATION OF A PISTON TDC WYZNACZANIE GMP T OKA Journal of KONES Internal Combustion Engines 2005, vol. 12, 1-2 DETERMINATION OF A PISTON TDC Krzysztof Z. Mendera, Micha Gruca Cz stochowa University of Technology Institute of Internal Combustion Engines

Bardziej szczegółowo

Specyfika zespo ów wirtualnych Specific of virtual teams

Specyfika zespo ów wirtualnych Specific of virtual teams Zeszyty Naukowe AKADEMII PODLASKIEJ w SIEDLCACH NR 84 Seria: Administracja i Zarz dzanie 2010 mgr Tomasz Stefaniuk Akademia Podlaska w Siedlcach Specyfika zespo ów wirtualnych Specific of virtual teams

Bardziej szczegółowo

NAP D BEZPO REDNI W POJAZDACH SAMOCHODOWYCH PRZEGL D KONSTRUKCJI

NAP D BEZPO REDNI W POJAZDACH SAMOCHODOWYCH PRZEGL D KONSTRUKCJI Konrad D BA A Jacek DUDZI SKI NAP D BEZPO REDNI W POJAZDACH SAMOCHODOWYCH PRZEGL D KONSTRUKCJI STRESZCZENIE W artykule zaprezentowano rodzaje nap dów bezpo rednich przeznaczonych do elektrycznych pojazdów

Bardziej szczegółowo

SCIENCE NAUKA. Meltem Vatan, M. O uz Selbeso lu, Bülent Bayram. 1. Wprowadzenie. 1. Introduction

SCIENCE NAUKA. Meltem Vatan, M. O uz Selbeso lu, Bülent Bayram. 1. Wprowadzenie. 1. Introduction NAUKA SCIENCE Meltem Vatan, M. O uz Selbeso lu, Bülent Bayram The use of 3D laser scanning technology in preservation of historical structures Wykorzystanie technologii skanowania 3D w konserwacji obiektów

Bardziej szczegółowo

PRZYKŁAD ZASTOSOWANIA TECHNIK WIRTUALNYCH DO WST PNEJ OCENY FUNKCJONALNO CI ISTNIEJ CEGO SYSTEMU ZAPEWNIANIA ZDATNO CI ORAZ ROZWI ZA MODERNIZACYJNYCH

PRZYKŁAD ZASTOSOWANIA TECHNIK WIRTUALNYCH DO WST PNEJ OCENY FUNKCJONALNO CI ISTNIEJ CEGO SYSTEMU ZAPEWNIANIA ZDATNO CI ORAZ ROZWI ZA MODERNIZACYJNYCH PRZYKŁAD ZASTOSOWANIA TECHNIK WIRTUALNYCH DO WST PNEJ OCENY FUNKCJONALNO CI ISTNIEJ CEGO SYSTEMU ZAPEWNIANIA ZDATNO CI ORAZ ROZWI ZA MODERNIZACYJNYCH BOGDAN LANDOWSKI KRZYSZTOF WOJTALEWICZ Uniwersytet

Bardziej szczegółowo

Zintegrowane systemy zarz dzania w procesach logistycznych Integrated management systems in the logistics process

Zintegrowane systemy zarz dzania w procesach logistycznych Integrated management systems in the logistics process Zeszyty Naukowe UNIWERSYTETU PRZYRODNICZO-HUMANISTYCZNEGO w SIEDLCACH Nr 95 Seria: Administracja i Zarz dzanie 2012 dr hab. in. Tadeusz Wa ci ski, prof. PW Politechnika Warszawska Zintegrowane systemy

Bardziej szczegółowo

NAZIEMNY SKANING LASEROWY DROGOWYCH OBIEKTÓW IN YNIERSKICH TERRESTRIAL LASER SCANNING OF ROAD INFRASTRUCTURE OBJECTS

NAZIEMNY SKANING LASEROWY DROGOWYCH OBIEKTÓW IN YNIERSKICH TERRESTRIAL LASER SCANNING OF ROAD INFRASTRUCTURE OBJECTS Archiwum Fotogrametrii, Kartografii i Teledetekcji, Vol. 18, 2008 ISBN 978-83-61576-08-2 NAZIEMNY SKANING LASEROWY DROGOWYCH OBIEKTÓW IN YNIERSKICH TERRESTRIAL LASER SCANNING OF ROAD INFRASTRUCTURE OBJECTS

Bardziej szczegółowo

ZROBOTYZOWANY DEMONTA ODPADÓW ZU YTEGO SPRZ TU ELEKTRYCZNEGO I ELEKTRONICZNEGO W CELU ODZYSKU SUROWCÓW

ZROBOTYZOWANY DEMONTA ODPADÓW ZU YTEGO SPRZ TU ELEKTRYCZNEGO I ELEKTRONICZNEGO W CELU ODZYSKU SUROWCÓW mgr Jakub Sza atkiewicz Przemys owy Instytut Automatyki i Pomiarów ZROBOTYZOWANY DEMONTA ODPADÓW ZU YTEGO SPRZ TU ELEKTRYCZNEGO I ELEKTRONICZNEGO W CELU ODZYSKU SUROWCÓW W artykule przeanalizowano mo liwo

Bardziej szczegółowo

BADANIE PROCESU KOMISJONOWANIA Z DYNAMICZNYM PRZYDZIA EM JEDNOSTEK DO LOKACJI

BADANIE PROCESU KOMISJONOWANIA Z DYNAMICZNYM PRZYDZIA EM JEDNOSTEK DO LOKACJI PRACE NAUKOWE POLITECHNIKI WARSZAWSKIEJ z. 89 Transport 2013 Konrad Lewczuk Politechnika Warszawska, Wydzia Transportu Zak ad Logistyki i Systemów Transportowych BADA PROCESU KOMISJONOWANIA Z DYNAMICZNYM

Bardziej szczegółowo

PROCEDURY DIAGNOZOWANIA POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH ZGODNYCH Z NORM OBD II

PROCEDURY DIAGNOZOWANIA POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH ZGODNYCH Z NORM OBD II 1 PROCEDURY DIAGNOZOWANIA POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH ZGODNYCH Z NORM OBD II S awomir WIERZBICKI Katedra Eksploatacji Pojazdów i Maszyn, Wydzia Nauk Technicznych, UWM w Olsztynie ul. Oczapowskiego 11, 10-736

Bardziej szczegółowo

Rozwój metodologii prac projektowych z zastosowaniem zaawansowanych systemów CAD/CAM/CAE na przyk adzie projektów konkursowych

Rozwój metodologii prac projektowych z zastosowaniem zaawansowanych systemów CAD/CAM/CAE na przyk adzie projektów konkursowych Rozwój metodologii prac projektowych z zastosowaniem zaawansowanych systemów CAD/CAM/CAE na przyk adzie projektów konkursowych WOJCIECH SKARKA Ciàg y rozwój zaawansowanych systemów CAD/ CAM/CAE oraz coraz

Bardziej szczegółowo

MONITOR MAGISTRALI CAN SYSTEMU PO REDNIEGO STEROWANIA SAMOLOTEM PZL-110

MONITOR MAGISTRALI CAN SYSTEMU PO REDNIEGO STEROWANIA SAMOLOTEM PZL-110 DIAGNOSTYKA 31 ARTYKU Y G ÓWNE 37 MONITOR MAGISTRALI CAN SYSTEMU PO REDNIEGO STEROWANIA SAMOLOTEM PZL-110 Pawe RZUCID O Politechnika Rzeszowska, Katedra Awioniki i Sterowania 35-959 Rzeszów, Al. Powsta

Bardziej szczegółowo

PRACE INSTYTUTU ODLEWNICTWA TRANSACTIONS OF FOUNDRY RESEARCH INSTITUTE

PRACE INSTYTUTU ODLEWNICTWA TRANSACTIONS OF FOUNDRY RESEARCH INSTITUTE PRACE INSTYTUTU ODLEWNICTWA TRANSACTIONS OF FOUNDRY RESEARCH INSTITUTE Volume LIV Year 2014 Number 4 2014 Instytut Odlewnictwa. All rights reserved. DOI: 10.7356/iod.2014.22 Porównanie wyników badań metrologicznych

Bardziej szczegółowo

Wszystkie znaki występujące w tekście są zastrzeżonymi znakami firmowymi bądź towarowymi ich właścicieli.

Wszystkie znaki występujące w tekście są zastrzeżonymi znakami firmowymi bądź towarowymi ich właścicieli. Wszelkie prawa zastrzeżone. Nieautoryzowane rozpowszechnianie całości lub fragmentu niniejszej publikacji w jakiejkolwiek postaci jest zabronione. Wykonywanie kopii metodą kserograficzną, fotograficzną,

Bardziej szczegółowo