PODSTAWOWE INFORMACJE DLA KANDYDATA NA DAWCĘ KOMÓREK KRWIOTWÓRCZYCH

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "PODSTAWOWE INFORMACJE DLA KANDYDATA NA DAWCĘ KOMÓREK KRWIOTWÓRCZYCH"

Transkrypt

1 PODSTAWOWE INFORMACJE DLA KANDYDATA NA DAWCĘ KOMÓREK KRWIOTWÓRCZYCH 1. Cele i zasady działania Ośrodka Dawców Szpiku Celem Ośrodka Dawców Szpiku działającego w Instytucie Hematologii i Transfuzjologii (ODS IHiT) jest koordynacja wszystkich czynności dotyczących potencjalnych i aktywnych dawców szpiku zarejestrowanych w naszym Rejestrze Dawców Szpiku, polegająca na: 1. Rekrutacji ochotników do Rejestru Dawców Szpiku, obejmującej ocenę ich przydatności zdrowotnej oraz wykonanie wstępnych badań zgodności tkankowej (HLA). 2. Udostępnianiu zgromadzonych danych HLA krajowym i zagranicznym ośrodkom przeszczepiającym komórki krwiotwórcze, co umożliwia jak najszybszą identyfikację potencjalnego dawcy szpiku. W tym celu ODS IHiT przesyła dane HLA zarejestrowanych u siebie dawców do Poltransplantu (organizacji zajmującej się koordynacją pobierania oraz przeszczepiania komórek, tkanek i narządów na terenie Polski) oraz do Bone Marrow Donor Worldwide (największej światowej organizacji zajmującej się zbieraniem i dystrybucją danych HLA dawców zarejestrowanych w 44 krajach). 3. Koordynacji: badań uzupełniających, określających stopień zgodności HLA pomiędzy biorcą a potencjalnym dawcą, ostatecznej kwalifikacji zdrowotnej dawcy przed oddaniem komórek krwiotwórczych. 4. Organizacji pobrania komórek krwiotwórczych ze szpiku lub krwi obwodowej. 5. Opiece zdrowotnej nad dawcą po oddaniu komórek krwiotwórczych szpiku lub krwi obwodowej. Ośrodek Dawców Szpiku nie gromadzi szpiku, natomiast zbiera w swojej bazie danych: dane immunogenetyczne (HLA, grupa krwi) potencjalnych dawców, które są udostępniane anonimowo (jedynie wraz z numerem rejestracyjnym dawcy) ośrodkom transplantacyjnym, poszukującym dawcy dla biorcy a oczekującego na przeszczep komórek krwiotwórczych, dane osobowe i adresowe potencjalnych dawców, które służą do kontaktów z dawcami. Dlatego też bardzo prosimy wszystkie osoby zarejestrowane w naszym Rejestrze Dawców Szpiku o zgłaszanie do ODS IHiT wszelkich informacji o zmianie miejsca zamieszkania, adresu do korespondencji i / lub numeru telefonu poprzez przesłanie pocztą na adres: Ośrodek Dawców Szpiku, Instytut Hematologii i Transfuzjologii, Warszawa, ul. I. Gandhi 14 wypełnionej deklaracji o zmianie danych osobowych, którą można pobrać ze strony internetowej 2. Szpik kostny, komórki krwiotwórcze i hematopoeza Szpik jest głównym narządem krwiotwórczym. Komórki krwi tworzą się i dojrzewają w szpiku czerwonym, wypełniającym kości miednicy, mostka, zakończenia żeber, płaskie kości czaszki i główki kości długich. W szpiku czerwonym znajdują się niedojrzałe komórki krwiotwórcze, posiadające zdolność różnicowania się w kierunku linii komórkowych wytwarzających płytki krwi, krwinki czerwone, monocyty i granulocyty oraz limfocyty, czyli wszystkie elementy komórkowe krwi. Cechuje je również zdolność do samoodnowy, dzięki której stanowią niewyczerpane źródło, dostarczające do krwi wszystkie niezbędne w niej komórki. Niewielka ilość komórek krwiotwórczych znajduje się również we krwi obwodowej. U zdrowego człowieka szpik każdego dnia wytwarza setki tysięcy komórek, które uwalniane są do krwioobiegu dopiero po osiągnięciu pełnej dojrzałości i zdolności funkcjonalnych. Proces wzrostu i rozwoju komórek krwi nazywany jest hematopoezą. Szybkość i rozmiary tego procesu regulowane są przede wszystkim przez naturalne potrzeby organizmu, takie jak konieczność zastąpienia zużytych lub uszkodzonych komórek nowymi lub przeciwdziałanie infekcji. Różnicowanie, dojrzewanie i wyrzut komórek krwi (wraz ze znaczną liczbą niedojrzałych komórek krwiotwórczych, zdolnych do samoodnowy) może ulec gwałtownemu przyspieszeniu pod wpływem niektórych leków, tzw. czynników wzrostu (G-CSF, GM-CSF), co wykorzystywane jest przy pobieraniu do transplantacji komórek krwiotwórczych z krwi obwodowej. 3. Antygeny zgodności tkankowej (HLA) Główny układ zgodności tkankowej, noszący u ludzi nazwę HLA (ang. Human Leukocyte Antigens) to zestaw genów, podzielonych na klasy. Większość komórek organizmu zawiera na swej powierzchni białka stanowiące produkty genów HLA (cząsteczki HLA klasy I) a szczególnie istotną rolę odgrywają cząsteczki HLA klasy II zlokalizowane na komórkach układu odpornościowego. Cząsteczki HLA są głównymi antygenami stymulującymi do działania układ odpornościowy: biorą udział w procesie rozpoznawania i niszczenia wszelkich obcych czynników, takich jak bakterie, wirusy czy komórki nowotworowe, ale jednocześnie odpowiadają za niszczenie przeszczepionych niezgodnych komórek, które zostaną rozpoznane jako obce (odrzucenie przeszczepu). Identyczne antygeny HLA posiadają jedynie bliźnięta jednojajowe. Układ zgodności tkankowej jest najbardziej złożonym układem genetycznym ze wszystkich dotychczas poznanych. Wpływa na to duża liczba genów kodujących wytwarzanie cząsteczek HLA oraz wzajemne powiązania między nimi. Ponieważ geny te i ich

2 kolejność na chromosomach dziedziczone są po rodzicach, największe prawdopodobieństwo znalezienia zgodnego dawcy występuje wśród rodzeństwa (1 : 4). Natomiast ze względu na znaczne zróżnicowanie układu HLA, szansa na znalezienie zgodnego dawcy wśród osób niespokrewnionych jest bardzo mała (1 : : ), dlatego też większość z osób, które zgłosiły się do Rejestru Dawców Szpiku nigdy nie zostanie poproszona o oddanie komórek krwiotwórczych, bo nie będzie biorcy posiadającego takie same lub zbliżone antygeny HLA. Jednakże niektóre kombinacje genetyczne antygenów HLA powtarzają się i dzięki temu możliwe jest znalezienie dawcy genetycznie podobnego do biorcy. Ponieważ w każdym narodzie występują charakterystyczne kombinacje genetyczne, to polski biorca ma najwięcej szans na znalezienie dawcy wśród własnych rodaków. Dlatego też tak ważne jest, aby polskie Rejestry Dawców Szpiku zrzeszały jak najwięcej chętnych do oddania komórek krwiotwórczych. Obecnie na świecie zarejestrowanych jest ok potencjalnych dawców komórek krwiotwórczych i mimo tego 20-25% biorców nie znajduje dawcy o wystarczającym stopniu zgodności HLA. Prawdopodobieństwo znalezienia zgodnego dawcy niespokrewnionego jest tym większe im więcej osób przystąpi do Rejestru Dawców szpiku. To znaczy im więcej jest chętnych do oddania komórek krwiotwórczych, tym więcej biorców można uratować. W związku z tym dążymy do zgromadzenia jak największej puli potencjalnych dawców, aby zapewnić jak największą różnorodność genetyczną i zwiększyć szansę znalezienia wśród nich tych, którzy będą zgodni z biorcami. Umożliwi to również przyspieszenie procesu poszukiwania i doboru dawcy, a czas oczekiwania na przeszczep ma ogromne znaczenie dla powodzenia dalszego leczenia biorcy. 4. Przeszczepianie komórek krwiotwórczych Przeszczepianie komórek krwiotwórczych jest stosowane w leczeniu wielu nowotworów złośliwych krwi (białaczki, szpiczak mnogi, chłoniaki nieziarnicze, ziarnica złośliwa), niektórych guzów litych (rak piersi, rak jądra, rak jajnika), niektórych nabytych chorób hematologicznych (niedokrwistość aplastyczna) oraz niektórych niedoborów immunologicznych uwarunkowanych genetycznie (np. niedokrwistość sierpowatokrwinkowa, małopłytkowość wrodzona, mukowiscydoza). W chorobach nowotworowych przeszczepienie komórek krwiotwórczych umożliwia biorcy przeżycie po podaniu odpowiednio wysokiej dawki chemio- lub radioterapii, niezbędnej do całkowitego zniszczenia komórek nowotworowych, albowiem przeszczepione komórki krwiotwórcze przejmują wówczas funkcje komórek szpiku zniszczonych wraz z komórkami nowotworowymi (chemio- i radioterapia uszkadza wszystkie intensywnie namnażające się komórki, a charakteryzuje to zarówno komórki nowotworowe, jak i komórki krwiotwórcze). W przypadkach ciężkiej anemii aplastycznej oraz dziecięcych chorób genetycznych, biorcę przygotowuje się do transplantacji podając mu również leki cytostatyczne, których zadaniem jest zniszczenie chorego szpiku i stworzenie miejsca dla zdrowych komórek krwiotwórczych, pochodzących od dawcy. W związku z tym każda osoba, która zgłosiła się do Rejestru Dawców Szpiku musi pamiętać, że w każdej chwili może wycofać swoją zgodę na oddanie komórek krwiotwórczych, ale decydując się na taki krok po rozpoczęciu chemio- lub radioterapii u biorcy, naraża życie biorcy. Zabieg przeszczepienia komórek krwiotwórczych trwa kilkanaście minut, polega na dożylnym podaniu komórek pobranych od dawcy i niczym nie różni się od przetoczenia krwi. Przetoczone komórki krwiotwórcze odnajdują drogę do szpiku, gdzie rozpoczyna się proces hematopoezy i po kilku kilkudziesięciu dniach w krążeniu biorcy pojawiają się zdrowe i w pełni funkcjonalne płytki krwi, leukocyty oraz erytrocyty identyczne pod względem genetycznym z tymi, które posiada dawca. Sam zabieg transplantacji jest bardzo dobrze tolerowany przez biorcę, jednakże później mogą pojawić się problemy, a do najczęściej spotykanych należą: 1. Odrzucenie przeszczepu: Jeśli po chemio- lub radioterapii stosowanej jako przygotowanie do przeszczepu w organizmie biorcy pozostała nawet niewielka ilość limfocytów T (komórek odpowiedzialnych za pamięć immunologiczną ), będą one rozpoznawały jako obce przeszczepione komórki dawcy, co może doprowadzić do ich zniszczenia i odrzucenia przeszczepu. Im większa jest zgodność HLA pomiędzy biorcą i dawcą, tym mniejsze prawdopodobieństwo odrzucenia przeszczepu. 2. Ciężkie krwawienia: W 5-12 dniu po przeszczepie, gdy zakończą swoje życie płytki krwi biorcy a w jego krwioobiegu nie będzie jeszcze płytek krwi wytworzonych przez przeszczepione komórki krwiotwórcze, u biorcy mogą wystąpić poważne krwawienia spowodowane niedoborem krwinek płytkowych. Niedobory te można uzupełniać przetaczając koncentrat krwinek płytkowych. W niektórych przypadkach skuteczne mogą okazać się jedynie płytki krwi pobrane od dawcy komórek krwiotwórczych i wówczas bardzo ważne jest dla życia biorcy, aby dawca wyraził zgodę na dodatkowe pobranie płytek krwi (zabieg trwa ok. 35 min, jest wykonywany przy użyciu separatora komórkowego, który pobiera krew z żyły, oddziela z niej koncentrat krwinek płytkowych i zwraca do żyły pozostałe składniki krwi). 3. Ciężkie zakażenia (najczęściej wirusowe lub grzybicze) są warunkowane brakiem lub niedoborem leukocytów: w dniu po przeszczepie, zanim do krwioobiegu biorcy przedostaną się limfocyty i granulocyty wytworzone przez przeszczepione komórki krwiotwórcze, organizm biorcy jest całkowicie bezbronny i nawet kontakt z niechorobotwórczymi drobnoustrojami, występującymi w organizmie człowieka może doprowadzić do infekcji o bardzo ciężkim przebiegu, zagrażającej życiu biorcy. Ze względu na niebezpieczeństwo przeniesienia niektórych zakażeń wraz z przeszczepianymi komórkami krwiotwórczymi, przed ich oddaniem dawca poddawany jest szczegółowym badaniom, które mają na celu wykluczenie takiej możliwości. 4. Choroba przeszczep przeciwko gospodarzowi (Graft versus Host Disease, GvHD): z mniejszym lub większym nasileniem

3 towarzyszy większości przeszczepień komórek krwiotwórczych pobieranych od dawcy innego niż bliźniak jednojajowy. Za jej wystąpienie odpowiedzialne są limfocyty T dawcy, które rozpoznają jako obce komórki biorcy i pobudzają system immunologiczny biorcy do produkcji przeciwciał niszczących jego własne komórki. Im mniejsza zgodność HLA pomiędzy biorcą i dawcą, tym większe prawdopodobieństwo wystąpienia GvHD i cięższy przebieg choroby. Choroba charakteryzuje się rozległymi zmianami skórnymi, uszkodzeniem wątroby, któremu towarzyszy żółtaczka oraz uszkodzeniem śluzówki jelit, objawiającym się wymiotami i biegunkami. Pierwsze objawy GvHD obserwowane są zwykle w 1-3 miesiące po przeszczepie, ale mogą wystąpić nawet po upływie kilku lat. Aby zapobiec GvHD lub złagodzić jej objawy stosuje się leki immunosupresyjne, osłabiające zdolność organizmu do odpowiedzi immunologicznej. 5. Kto może zostać dawcą komórek krwiotwórczych Dawcą komórek krwiotwórczych może zostać każda zdrowa osoba w wieku lat (do Rejestru Dawców Szpiku wpisujemy tylko osoby w wieku lat, ze względu na to, że prawdopodobieństwo skorzystania z oferty osoby pomiędzy 45 a 50 rokiem życia jest znikome). Wymagana jest również dojrzałość i odpowiedzialność, którą oceniamy na podstawie wypełnionej ankiety stanu zdrowia dawcy. Świadomy dawca, na którym nam najbardziej zależy, to taki, który z jednej strony pragnie pomóc osobom chorym, ale z drugiej strony sam jednocześnie zgłosi wszystkie czynniki, które wiązałyby się ze zwiększonym ryzykiem dla zdrowia przyszłego biorcy lub jego własnego zdrowia. Jeśli decydujesz się zostać dawcą komórek krwiotwórczych, musisz pamiętać, że: 1. Komórek krwiotwórczych nie oddaje się na takich zasadach jak krew, która czeka na potrzebującego biorcę. Komórki krwiotwórcze mogą zostać pobrane tylko i wyłącznie dla konkretnego biorcy, który ma bardzo podobne antygeny zgodności tkankowej jak Ty. Może się tak zdarzyć, że nie oddasz ich nigdy, ale możesz być poproszony o ich oddanie kilkakrotnie. Wszystko będzie zależeć od tego, jaki jest układ antygenów biorców poszukujących dawców szpiku. 2. Oddanie komórek krwiotwórczych jest honorowe, czyli bezpłatne. 3. Pobrane komórki krwiotwórcze zostaną przeszczepione potrzebującemu biorcy, o najwyższym stopniu zgodności z dawcą. Dawca nie może zgłaszać zastrzeżeń odnośnie kryteriów wyboru biorcy, szczególnie co do jego płci, wieku, narodowości, wyznania czy pochodzenia społecznego. 4. Oddanie komórek krwiotwórczych odbywa się anonimowo a dawca i biorca co najmniej przez rok muszą pozostać sobie nieznani. Po upływie roku, na życzenie obu stron, może dojść do ujawnienia ich danych a tym samym do spotkania, w obecności przedstawicieli Ośrodka Dawców Szpiku reprezentującego dawcę i Ośrodka Transplantacyjnego, reprezentującego biorcę. 5. Zatajenie przez dawcę przebytych chorób lub innych czynników ryzyka może spowodować wystąpienie u biorcy poważnych powikłań, wpływających na jego zdrowie lub życie. 6. Po zgłoszeniu się do Rejestru Dawców Szpiku dawca w każdej chwili może wycofać swoją zgodę na oddanie komórek krwiotwórczych, ale decydując się na taki krok po rozpoczęciu chemio- lub radioterapii u biorcy, naraża jego życie. 6. Od zgłoszenia się do Rejestru Dawców do oddania komórek krwiotwórczych Zgłoszenie chęci oddania komórek krwiotwórczych nie jest równoznaczne z wpisaniem do Rejestru Dawców a tym bardziej z koniecznością ich oddania. Twój kontakt z Ośrodkiem Dawców Szpiku może zakończyć się na pierwszej wizycie, podczas której wypełnisz otrzymane formularze, zostaniesz zbadana/y przez lekarza i oddasz próbkę krwi do badań. Formularze, które trzeba wypełnić zgłaszając się do Rejestru Dawców ODS IHiT to Karta zgłoszenia dawcy komórek krwiotwórczych (w której należy podać swój numer PESEL), Ankieta zdrowotna dawcy komórek krwiotwórczych oraz Karta Poltransplantu. Ich wzory są dostępne na stronie internetowej Podczas wizyty u lekarza obywa się weryfikacja informacji podanych przez kandydata w Ankiecie zdrowotnej dawcy komórek krwiotwórczych. Treść tej ankiety pomaga ocenić lekarzowi stan zdrowia kandydata na dawcę. Należy wziąć pod uwagę, że przebycie niektórych chorób (np. żółtaczki zakaźnej czy chorób nowotworowych) wyklucza możliwość przystąpienia do Rejestru Dawców Szpiku ze względu na możliwość przeniesienia ich na potencjalnego biorcę. Z kolei inne choroby, o które pytamy w Ankiecie zdrowotnej dawcy komórek krwiotwórczych, mogą być przeszkodą w oddaniu komórek krwiotwórczych ze względu na bezpieczeństwo dawcy. Do Rejestru Dawców ODS IHiT wprowadzone będą tylko dane tych osób, które zostaną pozytywnie zakwalifikowane przez lekarza i tylko te osoby zostaną poproszone o oddanie próbki krwi do badań. Pobranie próbki krwi do badań (ok. 10 ml) odbywa się z żyły a kandydat na dawcę może przed nim spożyć mały, nie tłusty posiłek. Próbka ta posłuży do wstępnego badania antygenów HLA a wyniki tych badań zostaną dołączone do bazy danych ODS IHiT. Każdy potencjalny dawca, którego dane genetyczne znajdują się w Ośrodku Dawców Szpiku otrzymuje swój numer identyfikacyjny a informacje o nim przekazywane są do ośrodków transplantacyjnych wyłącznie wraz z tym numerem. Nad

4 bezpieczeństwem danych osobowych dawców czuwa Ośrodek Dawców Szpiku, który nie może ich udostępniać bez uzasadnienia. Jeśli okaże się, iż osoba chora poszukująca dawcy szpiku ma antygeny zgodności tkankowej podobne do potencjalnego dawcy zarejestrowanego w ODS IHiT, zostanie on poproszony o zgłoszenie się na badania uzupełniające. Badania te mają na celu ustalenie stopnia zgodności jego HLA z konkretnym biorcą (tzw. typowanie potwierdzające) oraz potwierdzenie, że nie jest zakażony żadnym wirusem, który mógłby wywołać powikłania poprzeszczepowe u biorcy. Badania uzupełniające nie muszą odbywać się w ODS IHiT, na życzenie potencjalnego dawcy możemy zlecić wykonanie tych badań innemu Ośrodkowi Dawców Szpiku, jeśli będzie on położony bliżej miejsca zamieszkania lub stałego pobytu dawcy. Jeżeli tylko istnieje taka możliwość, do badań uzupełniających zaprasza się kilku potencjalnych dawców (najczęściej z różnych rejestrów) a ośrodek transplantacyjny wybiera spośród nich tego, którego antygeny HLA są najbardziej zbliżone do antygenów biorcy. Dopiero taki dawca, wskazany przez ośrodek przeszczepowy, zostaje poproszony o oddanie komórek krwiotwórczych. 7. Pobieranie komórek krwiotwórczych Pobranie komórek krwiotwórczych do przeszczepienia wykonywane jest tylko u dobranych dawców po ich ostatecznej kwalifikacji zdrowotnej pozwalającej na wykluczenie nadmiernego ryzyka zabiegu dla samego dawcy. W czasie badań kwalifikacyjnych oceniona zostaje wydolność układu krążenia, układu oddechowego i innych ważnych układów dawcy. Pobiera się również próbki krwi do badań laboratoryjnych, które pozwolą stwierdzić, czy dawca nie jest nosicielem chorób zakaźnych przenoszonych drogą krwi, na które biorcy są niezwykle wrażliwi w okresie poprzeszczepowym. Komórki krwiotwórcze do przeszczepienia można uzyskać przez pobranie szpiku lub przez ich izolację z krwi obwodowej. Za pobyt w ośrodku pobierającym, związany z oddaniem komórek krwiotwórczych przysługuje zwolnienie lekarskie. Pobranie komórek krwiotwórczych nie musi odbywać się w IHiT, jeśli dawca wyrazi takie życzenie, możemy zlecić wykonanie badań kwalifikacyjnych oraz pobranie komórek krwiotwórczych innemu ośrodkowi pobierającemu, o ile będzie on położony bliżej miejsca zamieszkania lub stałego pobytu dawcy. Pobieranie komórek krwiotwórczych z krwi obwodowej Obecnie jest to najczęściej stosowana metoda uzyskiwania komórek krwiotwórczych. Zabieg ten jest poprzedzony podawaniem dawcy (drogą zastrzyku podskórnego, przez 5 dni przed pobraniem komórek krwiotwórczych) czynnika mobilizującego, który umożliwia przejście tych komórek ze szpiku do krwi. Sam zabieg wykonuje się przy użyciu separatora komórkowego, który z jednej żyły dawcy pobiera krew małymi porcjami, oddziela komórki krwiotwórcze i zwraca pozostałą krew do żyły dawcy. Ostatecznie pobiera się ok. 200 ml preparatu zawierającego komórek krwiotwórcze. Zabieg trwa ok. 4 godzin. Z technicznego punktu widzenia jest to dokładnie taki sam zabieg jak pobieranie płytek krwi wykonywane rutynowo w centrach krwiodawstwa.. Zwykle jest konieczne wykonanie dwóch separacji w ciągu dwóch kolejnych dni. Pobieranie szpiku Pobranie szpiku jest zabiegiem wykonywanym na sali operacyjnej, w znieczuleniu ogólnym (narkozie). Polega ono na nakłuciu kości miednicy oraz pobraniu wielu małych porcji szpiku. Łącznie pobiera się 1,0-1,5 litra szpiku. Szpik aspiruje się na różnych głębokościach po to, aby uzyskać możliwie największą ilość komórek krwiotwórczych. Zabieg trwa 1,5 do 2 godzin i jest połączony z 1-2 dniową hospitalizacją. Szpik zbierany jest w specjalnym pojemniku i mieszany z płynem zapobiegającym krzepnięciu. Po pobraniu jest filtrowany i poddawany dalszej preparatyce. Zwykle kilkanaście dni przed planowanym pobraniem szpiku dawca zgłasza się do centrum krwiodawstwa gdzie pobiera się od niego krew do autotransfuzji (450 ml). Zostaje ona przetoczona dawcy po zakończeniu pobrania szpiku. Po zabiegu najczęściej dawca nie odczuwa bólu, a, na skórze pozostaje kilka śladów po wkłuciu igły. Wszystkie parametry hematologiczne normalizują się w ciągu kilku tygodni po zabiegu. W wyjątkowych przypadkach może zaistnieć konieczność ponownego pobrania szpiku po pewnym czasie. 8. Skutki zdrowotne pobrania komórek krwiotwórczych Pobieranie komórek krwiotwórczych z krwi obwodowej Jak wspomniano powyżej, zabieg ten wymaga wcześniejszego podawania leku zwiększającego liczbę komórek krwiotwórczych we krwi obwodowej (tzw. czynnika wzrostu ). Podstawowe objawy uboczne, które mogą wystąpić w trakcie podawania tego leku to ból kości, mięśni, osłabienie, odczyn w miejscu wstrzyknięcia. Większość tych objawów ustępuje po zażyciu zwykłych leków przeciwbólowych. Podawaniu czynnika wzrostu towarzyszy również zwiększenie liczby leukocytów we krwi. Sam zabieg pobierania komórek (afereza) jest bezpieczny, aczkolwiek sporadycznie mogą w czasie jego trwania wystąpić objawy związane z podawaniem środka przeciwkrzepliwego (uczucie mrowienia, drętwienie języka, ust, palców). Objawy te są spowodowane obniżeniem poziomu wapnia we krwi i można je szybko usunąć przez podanie preparatów wapnia. Afereza może powodować również przejściowe zmniejszenie liczby płytek krwi do poziomu nie zagrażającego krwawieniem i nie wymagającego stosowania żadnych leków. W ciągu kilku dni po aferezie liczba leukocytów oraz płytek krwi ulega normalizacji. Może też dojść to przejściowego powiększenia śledziony (ustępuje samoistnie po kilku dniach) Pobieranie szpiku

5 Po zabiegu pobrania szpiku może wystąpić ból, obrzęk lub tkliwością w okolicy nakłucia. Najczęstsze problemy po pobraniu szpiku związane są ze skutkami ubocznymi znieczulenia ogólnego; mogą wystąpić nudności, wymioty i ból głowy, a czasem ból gardła spowodowany zakładaniem rurki intubacyjnej. Niezwykle rzadko opisywane są powikłania krążeniowe, przejściowe nasilone uczucie ogólnego zmęczenia i przejściowe (związane ze znieczuleniem) zaburzenia oddawania moczu. Objawy związane ze znieczuleniem ogólnym zazwyczaj szybko ustępują, a szpik w pełni się regeneruje w ciągu 2-3 tygodni. 9. Uprawnienia związane z uzyskaniem tytułu Dawca Przeszczepu i Zasłużony Dawca Przeszczepu Zgodnie z art. 22 Ustawy z dnia 1 lipca 2005 roku o pobieraniu, przechowywaniu i przeszczepianiu komórek, tkanek i narządów (Dz. U oraz Dz. U ): Dawcy szpiku lub innych regenerujących się komórek i tkanek przysługuje tytuł Dawca Przeszczepu, Dawcy Przeszczepu, który oddał szpik lub inne regenerujące się komórki i tkanki więcej niż raz oraz dawcy narządu, przysługuje tytuł Zasłużony Dawca Przeszczepu. 1. Każdemu Dawcy Przeszczepu i Zasłużonemu Dawcy Przeszczepu przysługują uprawnienia do korzystania poza kolejnością z ambulatoryjnej opieki zdrowotnej (art. 23 Ustawy z dnia 1 lipca 2005 roku o pobieraniu, przechowywaniu i przeszczepianiu komórek, tkanek i narządów, Dz. U ). 2. Dawcy szpiku lub komórek krwiotwórczych z krwi obwodowej oraz dawcy narządu, który w związku z zabiegiem pobrania doznał uszkodzenia ciała lub rozstroju zdrowia, przysługuje odszkodowanie na podstawie przepisów Kodeksu cywilnego (art. 23 Ustawy z dnia 1 lipca 2005 roku o pobieraniu, przechowywaniu i przeszczepianiu komórek, tkanek i narządów, Dz. U ). 3. Osobom posiadającym tytuł Zasłużonego Dawcy Przeszczepu przysługuje bezpłatne (na podstawie recepty) zaopatrzenie w leki podstawowe i uzupełniające oraz leki, które osoby te mogą stosować w związku z oddawaniem szpiku lub innych regenerujących się komórek i tkanek (art Ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych, Dz. U ). Do leków, które osoby posiadające tytuł Zasłużonego Dawcy Przeszczepu mogą stosować w związku z oddawaniem szpiku lub innych regenerujących się komórek i tkanek należą preparaty regenerujące układ krwiotwórczy, takie jak: Acidum folicum Hasco, Acidum folicum Polfarmex, Acidum folicum Richter, Folacid, Ascofer, Ferro-Gradumet, Hemofer prolongatum, Vitaminum B compositum, Vitaminum B compositum Pliva, Vitaminum B compositum Polfarmex (Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 3 lutego 2010 r. w sprawie wykazu leków dla świadczeniobiorcy posiadającego tytuł Zasłużonego Honorowego Dawcy Krwi lub Zasłużonego Dawcy Przeszczepu, Dz. U ). Możliwość korzystania z tych świadczeń przysługuje na podstawie przedłożenia legitymacji Dawca Przeszczepu bądź Zasłużony Dawca Przeszczepu. Legitymacje te są wydawane przez ośrodek, w którym dokonano pobrania bądź w przypadku Zasłużonego Dawcy Przeszczepu przez Ministra Zdrowia, na wniosek Centrum Organizacyjno-Koordynacyjnego do Spraw Transplantacji Poltransplant" (Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 29 sierpnia 2008 r. w sprawie odznak Dawca Przeszczepu i Zasłużony Dawca Przeszczepu, Dz. U ).

Razem przeciwko chorobom krwi i szpiku kostnego

Razem przeciwko chorobom krwi i szpiku kostnego Przewodnik dla Dawców szpiku i krwiotwórczych komórek macierzystych Razem przeciwko chorobom krwi i szpiku kostnego www.dkms.pl Dziękujemy za to, że jesteś z nami. Dzięki Tobie możemy realizować naszą

Bardziej szczegółowo

Transplantacja szpiku. Poradnik dla Pacjenta. i transplantacja komórek krwiotwórczych krwi obwodowej. Monika Sankowska Leszek Kauc

Transplantacja szpiku. Poradnik dla Pacjenta. i transplantacja komórek krwiotwórczych krwi obwodowej. Monika Sankowska Leszek Kauc Transplantacja szpiku i transplantacja komórek krwiotwórczych krwi obwodowej. Poradnik dla Pacjenta Monika Sankowska Leszek Kauc Redaktor: Katarzyna Kozicka Redakcja techniczna i skład: Konrad Mąkosa,

Bardziej szczegółowo

ASTELLAS PHARMA INSTYTUT POMNIK CENTRUM ZDROWIA DZIECKA. FUNDACJA ROZWOJU CHIRURGII DZIECIĘCEJ im. prof. ZYGMUNTA H. KALICIŃSKIEGO POLTRANSPLANT

ASTELLAS PHARMA INSTYTUT POMNIK CENTRUM ZDROWIA DZIECKA. FUNDACJA ROZWOJU CHIRURGII DZIECIĘCEJ im. prof. ZYGMUNTA H. KALICIŃSKIEGO POLTRANSPLANT ASTELLAS PHARMA INSTYTUT POMNIK CENTRUM ZDROWIA DZIECKA FUNDACJA ROZWOJU CHIRURGII DZIECIĘCEJ im. prof. ZYGMUNTA H. KALICIŃSKIEGO POLTRANSPLANT Redakcja: prof. dr hab. n. med. Piotr Kaliciński Współpraca:

Bardziej szczegółowo

CHARAKTERYSTYKA PRODUKTU LECZNICZEGO

CHARAKTERYSTYKA PRODUKTU LECZNICZEGO CHARAKTERYSTYKA PRODUKTU LECZNICZEGO 1. NAZWA PRODUKTU LECZNICZEGO Neupogen 300 µg/ml (30 mln j.m./ml) roztwór do wstrzykiwań Filgrastym (Filgrastimum) 2. SKŁAD JAKOŚCIOWY I ILOŚCIOWY Każda fiolka zawiera

Bardziej szczegółowo

Zespół mielodysplastyczny Podręcznik dla pacjenta

Zespół mielodysplastyczny Podręcznik dla pacjenta Zespół mielodysplastyczny Podręcznik dla pacjenta John M. Bennett John M. Bennett Emerytowany profesor onkologii medycznej laboratoryjnej i patologii University of Rochester Kolegium Medycyny i Stomatologii

Bardziej szczegółowo

2013-14 Materiały edukacyjne do II Edycji konkursu pod tytułem Krew kropla, która ratuje życie

2013-14 Materiały edukacyjne do II Edycji konkursu pod tytułem Krew kropla, która ratuje życie 2013-14 Materiały edukacyjne do II Edycji konkursu pod tytułem Krew kropla, która ratuje życie dla uczniów szkół gimnazjalnych KREW TO PŁYNNA TKANKA, składająca się z krwinek czerwonych, krwinek białych,

Bardziej szczegółowo

Diagnostyka i leczenie raka piersi Informator dla chorych

Diagnostyka i leczenie raka piersi Informator dla chorych Diagnostyka i leczenie raka piersi Informator dla chorych Wydano dzięki grantowi edukacyjnemu EGIS Polska Sp. z o.o. ISBN: 978-83-932476-0-8 Poradnik przygotowany przez pracowników Centrum Onkologii Kraków

Bardziej szczegółowo

NOWOTWÓR PROSTATY PORADNIK PACJENTA

NOWOTWÓR PROSTATY PORADNIK PACJENTA NOWOTWÓR PROSTATY PORADNIK PACJENTA KAMPANIA EDUKACYJNA NA TEMAT RAKA PROSTATY ORGANIZATOR PARTNERZY HONOROWI PARTNER Mit choroby jest czasem gorszy od samej choroby Susan Sontag (1933 2004) 2 PORADNIK

Bardziej szczegółowo

która wzrosła z 10,62/na milion miew

która wzrosła z 10,62/na milion miew W wyniku działalności zespołów transplantacyjnych w roku 2001 w Polsce wykonano 1142 przeszczepy narządów o ponad 10% więcej w stosunku do roku 2000. Było to możliwe dzięki większej liczbie zidentyfikowanych

Bardziej szczegółowo

WSZYSTKO O CHOROBIE VON WILLEBRANDA

WSZYSTKO O CHOROBIE VON WILLEBRANDA 1 WSZYSTKO O CHOROBIE VON WILLEBRANDA Polskie Stowarzyszenie Chorych na Hemofilię Członek Światowej Federacji ds. Hemofilii Tytuł oryginału: All About von Willebrand Disease......for people with von Willebrand

Bardziej szczegółowo

U S T AWA. z dnia.. o krwiodawstwie i krwiolecznictwie. Rozdział 1. Przepisy ogólne

U S T AWA. z dnia.. o krwiodawstwie i krwiolecznictwie. Rozdział 1. Przepisy ogólne Projekt z dnia 13 sierpnia 2014 r. U S T AWA z dnia.. 1), 2) o krwiodawstwie i krwiolecznictwie Rozdział 1 Przepisy ogólne Art. 1. 1. Ustawa określa: 1) zasady: a) oddawania oraz pobierania krwi i jej

Bardziej szczegółowo

DZIECI TEŻ MAJĄ SM Poradnik dla rodziców dzieci chorych na stwardnienie rozsiane

DZIECI TEŻ MAJĄ SM Poradnik dla rodziców dzieci chorych na stwardnienie rozsiane DZIECI TEŻ MAJĄ SM Poradnik dla rodziców dzieci chorych na stwardnienie rozsiane Warszawa 2009 Dzieci też mają SM. Poradnik dla rodziców dzieci chorych na stwardnienie rozsiane Poradnik ten jest publikacją

Bardziej szczegółowo

Oddział Chorób Zawodowych Kliniki Chorób Zawodowych i Toksykologii

Oddział Chorób Zawodowych Kliniki Chorób Zawodowych i Toksykologii Publikacja współfinansowana przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, przygotowana w trakcie realizacji programu Opracowanie kompleksowych programów profilaktycznych Numer tematu:

Bardziej szczegółowo

Szanowny Pacjencie! WSTĘP

Szanowny Pacjencie! WSTĘP Rak tarczycy RAK TARCZYCY / 1 Szanowny Pacjencie! WSTĘP Skoro trzymasz tę broszurę w ręce to najprawdopodobniej właśnie dowiedziałeś się, że masz raka tarczycy! Wyszedłeś z gabinetu, w którym lekarz powiedział

Bardziej szczegółowo

Oddział Chorób Zawodowych Kliniki Chorób Zawodowych i Toksykologii

Oddział Chorób Zawodowych Kliniki Chorób Zawodowych i Toksykologii Publikacja współfinansowana przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, przygotowana w trakcie realizacji programu Opracowanie kompleksowych programów profilaktycznych Numer tematu:

Bardziej szczegółowo

Przedmowa Strona. 1. Czym jest badanie kliniczne? 3. 2. Badania kliniczne obejmują badania różnych faz 5. 3. Jak badania są przeprowadzane?

Przedmowa Strona. 1. Czym jest badanie kliniczne? 3. 2. Badania kliniczne obejmują badania różnych faz 5. 3. Jak badania są przeprowadzane? Spis treści Czego dotyczą badania kliniczne? Przedmowa Strona 1. Czym jest badanie kliniczne? 3 Dlaczego badania kliniczne są ważne? 2. Badania kliniczne obejmują badania różnych faz 5 Faza I, Faza II,

Bardziej szczegółowo

UMOWA O ŚWIADCZENIE USŁUGI PROFILAKTYCZNO- TERAPEUTYCZNEJ W ZAKRESIE PREPARATYKI I PRZECHOWYWANIA KOMÓREK MACIERZYSTYCH Z KRWI PĘPOWINOWEJ

UMOWA O ŚWIADCZENIE USŁUGI PROFILAKTYCZNO- TERAPEUTYCZNEJ W ZAKRESIE PREPARATYKI I PRZECHOWYWANIA KOMÓREK MACIERZYSTYCH Z KRWI PĘPOWINOWEJ UMOWA O ŚWIADCZENIE USŁUGI PROFILAKTYCZNO- TERAPEUTYCZNEJ W ZAKRESIE PREPARATYKI I PRZECHOWYWANIA KOMÓREK MACIERZYSTYCH Z KRWI PĘPOWINOWEJ Nr... /08/.../2015 zawarta w dniu... sierpnia 2015 roku w... pomiędzy:

Bardziej szczegółowo

PRZEWODNIK CUKRZYCOWY DLA PIELĘGNIARKI I POŁOŻNEJ MATERIAŁ EDUKACYJNY

PRZEWODNIK CUKRZYCOWY DLA PIELĘGNIARKI I POŁOŻNEJ MATERIAŁ EDUKACYJNY PRZEWODNIK CUKRZYCOWY DLA PIELĘGNIARKI I POŁOŻNEJ MATERIAŁ EDUKACYJNY Publikacja finansowana dzięki dotacji Fundacji MEDTRONIC OPRACOWANIE: Prof. nadz. dr hab. med. Katarzyna Cypryk Klinika Diabetologii

Bardziej szczegółowo

Zadanie 2 (3pkt) Poniższy schemat przedstawia różne sposoby nabywania odporności przez organizm człowieka:

Zadanie 2 (3pkt) Poniższy schemat przedstawia różne sposoby nabywania odporności przez organizm człowieka: Układ krążenia Zadanie 1 (1 pkt) Zamieszczony poniżej schemat przedstawia (otocz kółkiem literę dobrej odpowiedzi) A) prawidłowy obraz krwi człowieka, B) obraz krwi człowieka po nieprawidłowej transfuzji,

Bardziej szczegółowo

Praca pod redakcją dr. n. med. Macieja Dancewicza. Daj sobie szansę, nie bój się badań!

Praca pod redakcją dr. n. med. Macieja Dancewicza. Daj sobie szansę, nie bój się badań! Praca pod redakcją dr. n. med. Macieja Dancewicza Daj sobie szansę, nie bój się badań! Szczecin 2013 Daj sobie szansę, nie bój się badań! Wstęp Nie lekceważ kaszlu! Co płynie w twoich żyłach? Jak przygotować

Bardziej szczegółowo

ANEKS I CHARAKTERYSTYKA PRODUKTU LECZNICZEGO

ANEKS I CHARAKTERYSTYKA PRODUKTU LECZNICZEGO ANEKS I CHARAKTERYSTYKA PRODUKTU LECZNICZEGO 1 1. NAZWA PRODUKTU LECZNICZEGO Privigen 100 mg/ml roztwór do infuzji 2. SKŁAD JAKOŚCIOWY I ILOŚCIOWY Immunoglobulina ludzka normalna (Ig iv.) Jeden ml zawiera:

Bardziej szczegółowo

Kurs trenerów... o leczeniu antyretrowirusowym

Kurs trenerów... o leczeniu antyretrowirusowym Kurs trenerów...... o leczeniu antyretrowirusowym na potrzeby programów rzecznictwa Częsci 1 8: podstawowe informacje o HIV Część 1 - Układ odpornościowy i liczba komórek CD4 Część 2 - Wirusologia, HIV

Bardziej szczegółowo

BIULETYN INFORMACYJNY

BIULETYN INFORMACYJNY BIULETYN INFORMACYJNY Polskiego Stowarzyszenia Chorych na Hemofilię NR 1 ZIMA 1998/99 Biuletyn Informacyjny narodził się wiosną bieżącego roku w Łodzi. Pierwotnie był biuletynem łódzkiego koła naszego

Bardziej szczegółowo

Szanowny Pacjencie! WSTĘP

Szanowny Pacjencie! WSTĘP Rak jelita grubego RAK jelita grubego / 1 Szanowny Pacjencie! WSTĘP Fundacja Projan Warszawa 2014 r. Wydanie I Skoro trzymasz tę broszurę w ręce to najprawdopodobniej dowiedziałeś się, że masz raka jelita

Bardziej szczegółowo

I. Wprowadzenie. Wybrane choroby zakaźne wieku dziecięcego

I. Wprowadzenie. Wybrane choroby zakaźne wieku dziecięcego Choroby zakaźne Wprowadzenie Wybrane choroby zakaźne wieku dziecięcego Zapalenie wątroby (Hepatitis) Choroby przenoszone drogą płciową HIV/AIDS Gruźlica Zakażenia i zatrucia pokarmowe 1 2 I. Wprowadzenie

Bardziej szczegółowo

Chemioterapia, Immunoterapia i Terapia Celowana

Chemioterapia, Immunoterapia i Terapia Celowana Chemioterapia, Immunoterapia i Terapia Celowana Informacje dla Pacjenta Centrum Onkologii Ziemi Lubelskiej im. św. Jana z Dukli Lublin, 2011 Spis Treści 3 WSTĘP 4 DEFINICJA CHEMIOTERAPII, 4 IMMUNOTERAPII

Bardziej szczegółowo

CELIAKIA i dieta bezglutenowa. praktyczny poradnik

CELIAKIA i dieta bezglutenowa. praktyczny poradnik CELIAKIA i dieta bezglutenowa praktyczny poradnik Polskie Stowarzyszenie Osób z Celiakią i na Diecie Bezglutenowej Jesteśmy największą ogólnopolską organizacją wspierającą osoby na diecie bezglutenowej.

Bardziej szczegółowo

"Pokonać raka" czyli jak godnie walczyć z chorobą Pamiętaj! Nie możesz się poddawać Co powinieneś zrobić przystępując do walki z chorobą!

Pokonać raka czyli jak godnie walczyć z chorobą Pamiętaj! Nie możesz się poddawać Co powinieneś zrobić przystępując do walki z chorobą! "Pokonać raka" czyli jak godnie walczyć z chorobą Jesteś chory na raka krwi. Niespodziewanie trafiłeś do szpitala. Zostałeś poddany wielu badaniom. Odczuwasz lęk i niepewność przed tym co nadejdzie. Wydaje

Bardziej szczegółowo

Pilotażowy Program Profilaktyki Zakażeń HCV

Pilotażowy Program Profilaktyki Zakażeń HCV Pilotażowy Program Profilaktyki Zakażeń HCV Poradnik dla osób zakażonych HCV W medycynie niewiele jest śmiechu, ale za to w śmiechu jest wiele medycyny. Josh Billings SPIS TREŚCI WITAMY W PROGRAMIE...

Bardziej szczegółowo

RAK PIERSI CO WARTO WIEDZIEĆ BEZPŁATNY

RAK PIERSI CO WARTO WIEDZIEĆ BEZPŁATNY National Cancer Institute of United States Polskie Towarzystwo Onkologii Klinicznej oraz Fundacja Tam i z Powrotem CO WARTO WIEDZIEĆ BEZPŁATNY RAK PIERSI Patronat merytoryczny: Polskie Towarzystwo Onkologii

Bardziej szczegółowo