Informator o egzaminie kwalifikacje w zawodzie. Technik weterynarii

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Informator o egzaminie kwalifikacje w zawodzie. Technik weterynarii 324002"

Transkrypt

1 Informator o egzaminie kwalifikacje w zawodzie Technik weterynarii Centralna Komisja Egzaminacyjna Warszawa 2012

2 I C K E W M rmatora opracowano w ramach Projektu VI M, D R, Priorytet III W, Program Operacyjny K L

3 S SPIS TREŚCI MODUŁ INFORMACJE WPROWADZAJĄCE... M 1 I... 1 W zawodowego Struktura egzaminu zawodowego... 5 C Cz Podstawa uznania egzaminu za zdany Po MODUŁ INFORMACJE O ZAWODZIE... M 1. Zadania zawodowe... 1 W... 1 M... 1 MODUŁ WYMAGANIA EGZAMINACYJNE Z PRZYKŁADAMI ZADAŃ... M Kwalifikacja K1. R P P... 1 P... 5 Kwalifikacja K2. R W weterynaryjnych P P Kwalifikacja K3. R W inspekcji weterynaryjnej P P ZAŁĄCZNIKI... Z SŁOWNIK POJĘĆ... S k

4

5 M 1. I MODUŁ INFORMACJE WPROWADZAJĄCE I Czym jest egzamin zawodowy? O zmiany w szkolnictwie zawodowym. W no kwalifikacje. P w zawodz w danym zawodzie zestaw kwalifikacje w zawodzie w zakresie jednej kwalifikacji. E w zawodzie, ustalonych w podstawie programowej. E U i ania i zasad przeprowadzania egzaminu, opracowanych przez R C K E rzez Ministra Edukacji Narodowej w 1999 roku. Na i E egzaminatorzy. E ustalonym K Centralnej. T zawodowego. E w w podstawie W jeden, dwa lub trzy egzaminy w danym zawodzie. M Strona 1

6 M 1. I Dla kogo przeprowadzany jest egzamin zawodowy? Egzamin zawodowy jest przeprowadzany dla: policealnych, eksternistycznych. W zawodowego Zmiany w formule egzaminu zawodowego i w sposobie jego przeprowadzania M E N rozp sposobu oceniania, klasyfikowania i promowania publicznych. J uczniem lub 1) w ; 2) z, nie d terminem egzaminu zawodowego. J absolwentem 1) w ; 2) z, 4 ed terminem egzaminu zawodowego; 3) d wiadectwo uko z, sz zawodowego. J kwalifikacyjny kurs zawodowy, OKE 1) M Strona 2

7 M 1. I 2), nie przed terminem egzaminu zawodowego; 3) do J kwalifikacyjny kurs zawodowy 1) w do egzaminu zawodowego ; 2) z do przed terminem egzaminu zawodowego; 3) J w trybie eksternistycznym 1) w wniosek o dopuszczenie do egzaminu eksternistycznego zawodowego (patrz ; 2) z do dnia 31 stycznia ; 3) ; 4) w zawodzie z egzaminu,, wania pracy w danym zawodzie. J ponadpodstawowych 1) w ; 2) z na miejsce zamieszkania za zamieszkania na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przed terminem egzaminu zawodowego; 3) d nostryfikacji turalnych u 4) d o M Strona 3

8 M 1. I M I Z W S Dostosowanie egzaminu do indywidualnych potrzeb e psychofizycznych I zaminu zawodowego jest publikowana na stronie internetowej Centralnej Komisji Egzaminacyjnej. S S w zakresie: egzaminu, kwalifikacje w zawodzie M Strona 4

9 M 1. I 3. Struktura egzaminu zawodowego E C C. C z wykorzystaniem elektronicznego systemu przeprowadzania egzaminu zawodowego, lub z wykorzystaniem arkuszy egzaminacyjnych i kart odpowiedzi. C trwa 60 minut i przeprowadzana jest w formie te z 40 Organizacja i przebieg W Z pracuje przy: indywidualnym stanowisku egzaminacyjnym wspomaganym elektronicznie w jest przeprowadzana z wykorzystaniem elektronicznego systemu przeprowadzania egzaminu zawodowego, osobnym stoliku w przypadku, przeprowadzana z wykorzystaniem arkuszy egzaminacyjnych i kart odpowiedzi, O stanowisk Z ch. M Strona 5

10 M 1. I P elektronicznego P Z otrzymuje od przew gzaminacyjnego adres strony internetowej oraz dane do (rysunek M1.1). N zalogowaniu Z M1.2, M1.3 i M1.4). Po zatwierdzeniu p P M1. egzamin. Rysunek M1.1. Okno logowania do systemu egzaminacyjnego Rysunek M1.2. Okno wyboru egzaminu Rysunek M1.3. I M Strona 6

11 M 1. I Rysunek M1.4. Zatwierdzenie wyboru egzaminu Na kolejnym rysunku, na jakie Z, egzaminu. Aby na nie odpowiedzi, Z wybiera numer danego zadania (rysunek M1.5). Rysunek M1.5. Okno z uruchomionym egzaminem Po wybraniu danego numeru zadania, w kolejnym oknie Z zaznacza a, c P (rysunek M1.6). Rysunek M1.6. Okno z wybranym zadaniem M Strona 7

12 M 1. I S Z D ysunek M1.7). Rysunek M1.7. Okno z uruchomionym egzaminem rejestrowanie udzielonych odpowiedzi Z Z i kolejnym oknie (rysunki M1.8, M1.9 i M1.10). Uwaga! Z E jego zdawanie. Rysunek M1.8. Okno z uruchomionym egzaminem M Strona 8

13 M 1. I Rysunek M1.9. P aminu Rysunek M1.10. K P opcji Kliknij tutaj, aby udzielono odpowiedzi oraz liczba poprawnych odpowiedzi (rysunki M1.11 i M1.12). Rysunek M1.11. I M Strona 9

14 M 1. I Rysunek M1.12. I P ronicznego systemu zdawania Z L owego na Z. Z ci pisemnej egzaminu zawodowego, czyli 100%. W Centralnej Komisji Egzaminacyjnej. M Strona 10

15 M 1. I C ktyczna egzaminu C praktyczna jest przeprowadzana w formie testu praktycznego. C egzaminacyjnego zawartego w arkuszu egzaminacyjnym na stanowisku egzaminacyjnym. Stanowisko wa w egzamin. Na za stanowiska egzaminacyjnego Z egzaminu zawodowego. C 240 C konkretnej jest w module 3. informatora Podstawa uznania egzaminu za zdany Z 1) (czyli Z, i 2) co najmniej 75% p Wynik egzaminu zawodow W M Strona 11

16 M 1. I 4. Po Z J Z przeprowadza OKE roboczych od daty egzaminu w Z Dyrektor OKE rozpatruje za W stwierdzenia nar OKE w porozumieniu z dyrektorem Komisji Centralnej Z ch albo Z ch w jednej szkole/plac u pracodawcy lub w jednej sali, a Z R dyrektora OKE jest ostateczne. Nowy termin egzaminu ustala dyrektor OKE w porozumieniu z dyrektorem CKE. U nienie egzaminu P egzaminu 1), 2) wniesienia CKE podczas egzaminu telekomunikacyjnego lub n, 3) praktycznej egzaminu zawodowego Z D OKE CKE e un Z w przypadku: 1) oceny, kart odpowiedzi lub odpowiedzi Z zapisanych i zarchiwizowanych w elektronicznym systemie przeprowadzania egzaminu, 2) M Strona 12

17 M 1. I Dokum W przypadku, gdy Z potwierdz kwalifikacje w zawodzie O danym, otrzymuje. Dyplom wydaje egzaminacyjna. P u O ch terminach w trakcie P Z M Strona 13

18 M. Informacje o zawodzie MODUŁ. INFORMACJE O ZAWODZIE 1. Zadania zawodowe A technik weterynarii powinien 1) 2) h diagnozowania, profilaktyki i 3) wykonywani 4) 5) 6) 2. W W zawodzie technik weterynarii 3 kwalifikacje. Numer kwalifikacji w zawodzie Symbol kwalifikacji z podstawy programowej Nazwa kwalifikacji K1 R.9. P K2 R.10. W K3 R.11. W weterynaryjnej 3. M K a w zawodzie technik weterynarii w 4 letnim technikum oraz 2-letniej szkole policealnej. M 2 Strona 1

19 MODUŁ WYMAGANIA EGZAMINACYJNE Z PRZYKŁADAMI ZADAŃ Kwalifikacja K1 R.9. P 1. P z kwalifikacji R.9. Prowadzenie chowu, hodowli i insemina 1.1. P U 1) rozpoznaje gatunki, rasy i h i rozpoznaje rozpoznaje P zne dla rozpoznaje e, kozy, rozpoznaje P 1. Z A. norka. B. fretka. C. nutria. D. szynszyla. O C. U 2) M Strona 1

20 i P. N A. B. kolczysty. C. poprzeczny. D. suteczkowaty. O B. Atlas anatomii P P U 7) towa kiszonek, sianokiszonek i siana; P K A. dobra. B. mierna. C. bardzo dobra. D. O : C. M Strona 2

21 1.2. W U 3) i i i P W - A. jersey. B. angler. C. ayrshire. D. limousine. O D. U 4) ad: przeprowadza wywiad z posiadaczem samicy (krowy, lochy, klaczy, owcy, kozy) przed wykonaniem zabiegu sztucznego unasienniania; o unasienniania samic P S A o C B o C C o C D o C O D. M Strona 3

22 U 9) stosuje przepisy prawa dot i : i P W P : A. B. oleniu z zakresu sztucznego unasienniania danego gatunku P C. na D. znego O D. M Strona 4

23 2. P dla wybranych R.9. Prowadzenie chowu, hodowli i inseminacji Gospodarstwo Tomasza Tomaszewskiego po Tomaszanki W Z i A. D. B. Z przedstawionego zestawu rozpoznaj sztucznego unasienniania. Dobierz kozy. W S C. W D. R w zimowego. Wyniki dobranych pasz zapisz w tabeli 2. Pasze Zadanie wykona komputer z zainstalowanym programem Power Point, zadania, S a i tabel P, sztucznego unasienniania owcy/kozy,. P Czas na wykonanie zadania wynosi 120 minut. M Strona 5

24 WYDRUK Z PREZENTACJI PREZENTACJA DO TESTU PRAKTYCZNEGO Symbol/nazwa zawodu: TECHNIK WETERYNARII Symbol/nazwa kwalifikacji: R.9. / Prowadzenie chowu, hodowli i inseminacji zwierz t INFORMACJE UZYSKANE Z WYWIADU Z ROLNIKIEM Adres gospodarstwa: Tomaszanki 25, Tamki. Numer siedziby stada PL Stado podstawowe liczy 50 sztuk kóz, rasy przedstawionej na zdj ciu w dalszej cz ci prezentacji. Kozy nie s wpisane do ksi g hodowlanych ani rejestrów. M Strona 6

25 INFORMACJE UZYSKANE Z WYWIADU Z ROLNIKIEM Produkcja prowadzona jest w cyklu otwartym. Zakup kóz hodowlanych nast puje zgodnie z przyj tym wska nikiem remontu stada. W gospodarstwie utrzymuje si kozły. Kozy s kryte naturalnie lub sztucznie unasienniane nasieniem kozłów ras spełniaj cych zało enia podnoszenia wydajno ci mi snej. Stado podstawowe kóz Rasa? M Strona 7

26 Opis rasy włosy krótkie mał owiny uszne s długie, szerokie i obwisłe, a nos jest wyrazisty rzymski. wi kszo ć osobników nie ma rogów, a rogi tych, które je maj "le " gładko, płasko nad głow. wydajno ć mleczna 1040 kg mleka o zawarto ci tłuszczu 5,04% plenno ć jest wysoka wysoki % ci bli niaczych, spotykane tak e czworaczki. Wyniki obserwacji rui w stadzie kóz w dniu 15 wrze nia 2013 roku M Strona 8

27 Koza nr 1 wykazuje niepokój, cz sto pobekuje, merda ogonem, cz sto oddaje mocz, oddaje mniej mleka, ma nastroszone włosy na grzbiecie. Koza nr 2 cz sto pobekuje i merda ogonem, cz sto oddaje mocz, ma nastroszone włosy na grzbiecie, obskakuje inne kozy i daje si obskakiwać, wargi sromowe s obrzmiałe, z pochwy wypływa luz, pogładzona w okolicach l d wi odwraca głow i przykuca. M Strona 9

28 wykazuje niepokój, Koza nr 3 cz sto pobekuje, cz sto oddaje mocz, oddaje mniej mleka, wargi sromowe s obrzmiałe, z pochwy wypływa luz. Kolczyk kozy nr 1 M Strona 10

29 Kolczyk kozy nr 2 Kolczyk kozy nr 3 M Strona 11

30 INFORMACJE DO WYPŁNIENIA DOKUMENTACJI SZTUCZNEGO UNASIENNIANIA kolejny numer za wiadczenia unasienniania - 100, numer kartoteki 5, koza jest unasienniana po raz pierwszy DOST PNE JEST NASIENIE KOZŁÓW NAST PUJACYCH RAS - BURSKA - SAANE SKA - FRANCUSKA ALPEJSKA KOZŁY S ROGATE M Strona 12

31 INFORMACJE DO WYPŁNIENIA DOKUMENTACJI SZTUCZNEGO UNASIENNIANIA numer weterynaryjny producenta nasienia - PL numer nasienia numer identyfikacyjny kozła PL Tabela 1. S N, N unasienniania Nr 1. Nazwa wybranego potrzebnego do sztucznego unasiennienia kozy. Nr 2. Nr 3. Nr 4. Nr 5. Nr 6. Nr 7. Nr 8. Nr 9. Nr 10. M Strona 13

32 Tabela 2. Pasze P Nazwa rozpoznanej paszy Nazwa paszy, kt Nr 1. Nr 2. Nr 3. Nr 4. Nr 5. ZAŚWIADCZENIE SZTUCZNEGO UNASIENNIANIA OWCY ALBO KOZY Z OBJAŚNIENIAMI O 1) N raz pierwszy w danym roku. 2) N 3) N M Strona 14

33 4) N 5) N A R M R 6) N 7) N oznaczaj roku kalendarzowego, w Oceni dzie w tabela 1. S rezultat 1 ; w t P rezultat 2; wype unasienniania kozy rezultat 3. Kryteria oceniania wykonania zadani p ; p yboru u do wykonania zabiegu sztucznego unasienniania u kozy; p ozpoznania ek pasz; wyb ek iwych z zamieszczonych sztucznego unasienniania kozy. U sprawdzane zadaniem praktycznym 1. P 1) ; 7) ; 10) ; 14) prowadzi produkcj ) D P R z Zasadami W ) 15). 2.W 2) ; 3) ; 6) ; 9) stosuje p. M Strona 15

34 Inne zadania praktyczne z zakresu kwalifikacji R.9. Prowadzenie chowu, hodowli i produkcji, konserwowania i przygotowania pasz ; M Strona 16

35 Kwalifikacja K2 R.10. W weterynaryjnych P z kwalifikacji R.10. W weterynaryjnych 1. W U 4), oteczek, plezimetr, termometr, otoskop, laryngoskop, waginoskop, oftalmoskop; waginoskopu, oftalmoskopu; u rozpoznaje aparaty diagnostyczne: RTG, USG, EKG, TK, MR, endoskop. P Rysunek przedstawia A. plezimetr. B. C. D. V O A. U 5), piersiowej i jamy P Badaniem fizykalnym jest badanie A. CTO B. RTG C. USG D. EKG O : A. M Strona 17

36 U 11), ch: parazytologiczne, mykologiczne, bakteriologiczne, serologiczne, biochemiczne; OB (w tym badania bakteriologicznego, mykologicznego oraz serologicznego krwi, moczu, mleka, z P W i wykonuje badanie A. bakteriologiczne. B. wirusologiczne. C. morfologiczne. D. mykologiczne. O D. 2. W U 2), wymienia P P A. etologia. B. etiologia. C. patologia. D. patomorfologia. O B. Umiej 6), rozp M Strona 18

37 P Z ketonowych we krwi, mleku, moczu oraz wydychanym powietrzu to A. acetonemia. B. hipercalcemia. C. D. O A. U icze i przechowuje je zgodnie z asadami, ne ich przechowywania zgodny ze wskazaniami producenta. P we zadanie 6. G A. surowica. B. probiotyk. C. antybiotyk. D. szczepionka. O A. 3. W U, na p P 7. K A. przynajmniej raz na 3 miesi B. C. D. O C. M Strona 19

38 U 6) i zootechniczny, i P. Z A. B. czyszczenia szczotki. C. czyszczenia kopystki. D. czyszczenia racic. O : B. U, i zootechnicznych; ich i kopyt, czyszczenie P we zadanie 9. Z A. korekcja. B. trzebienie. C. trymowanie. D. dekornizacja. O : D. M Strona 20

39 2. P R.10. Wykon z Z K D na O K z Zadanie wykonaj na przygotowanym stanowisku pracy K acjenta, K z P KARTA PACJENTA STAN OBECNY PACJENTA... BADANIE KLINICZNE OGÓLNE P... B... T... L... T... M Strona 21

40 K KSIĄŻKA LECZENIA ZWIERZĄT GOSPODARSKICH ORAZ ZWIERZĄT Z KTÓRYCH POZYSKANE TKANKI LUB PRODUKTY SĄ PRZEZNACZONE DO SPOŻYCIA PRZEZ LUDZI EWIDENCJA LECZENIA ZWIERZĄT... xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx... (pod I. xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx N -weterynaryjnych data... godz.... xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx L.p. Opis leczonych identyfikacja, oznakowanie, wiek, masa L Rozpoznanie lub wst rozpoznanie Z Nazwa produktu leczniczego Nr serii I zastosowanego produktu leczniczego lub nabytego przez produktu leczniczego weterynaryjnego Okres karencji Zabiegi lecznicze lub profilaktyczne, zalecenia lekarskie oraz uwagi Czas na wykonanie zadania wynosi 120 minut. O e przebieg wykonania ; wyniki badania klinicznego zapisane w karcie pacjenta rezultat 1; rezultat 2; rezultat 3. M Strona 22

41 Kryteria oceniania wykonania zadani arcie pacjenta; k i higieny pracy. U zadaniem praktycznym 1. W 1) ; 2) ; 3) ; 4) ; 5) ; 6) ; 7) ; 13). 2. W 5) ; 12) dobiera i lekarsko-weterynaryjnych; ;. Inne zadania praktyczne z zakresu kwalifikacji R.10. W dobie i M Strona 23

42 Kwalifikacja K3 R.11. W P z kwalifikacji R.11. W 1.1. W U prowadzone w ramach kontroli i nadzoru oraz przem P P U E A. B. kolczyk. C. D. mikroczip. O D. U ntroli i nadzoru dodatkowych; przestrzegania zasad higieny; I Weteryn M Strona 24

43 P O P L W najmniej A. B. C. D. O A. U 8) i, wys charakteryzuje P C nie podlega A. B. C. pryszczyca. D. O B. 1. W U 1) i I W i I ekcji Weterynaryjnej; i M Strona 25

44 P O A. B. C. D. O A. U 2) t kierowanych do uboju, u wyeliminowania P N chodzenia jest A. B. C. natychmiastowe poddanie ubojowi. D. przetransportowanie do miejsca uboju. O A. U 4) p poubojowego z badaniem przedubojowym; ich przeznaczenie; M Strona 26

45 pobiera P M PSE A. o jasnej B. o ciemnej barwie, suchej i twardej konsystencji. C. D. o jasnej, konsystencji, nie wodniste. O A. M Strona 27

46 P R.11. W z i weterynaryjnej U prowadzonej pierwszy raz przez Powiatowego Lekarza Weterynarii. W ramach prac, Z W Z U IRZ-1 oraz IRZ-2. N Z W Z akresu identyfikacji I G L W GIWz /11 z dnia 27 K WE Podczas wykonywania zadania przestrzegaj zasad organizacji pracy i bhp. Czas przeznaczony na wykonanie zadania 120 minut IRZ-1 KONTROLA ZWIERZĄT W SIEDZIBIE STADA 1 I. NUMER IDENTYFIKACYJNY SIEDZIBY STADA 06. Numer identyfikacyjny rolnika XYZ P P I W BP AR MR 07. Numer siedziby stada II DANE POSIADACZA ZWIERZĄT N III DANE REPREZENTANTA PEŁNOMOCNIKA POSIADACZA ZWIERZĄT 09. Nazwisko P N 11. I 12. PESEL / REGON 13. PESEL 1 Z U D U N 70, poz i Nr 214 z Z R K WE N R WE 2004 w zakresie minimalnego poziomu kontroli D U L 280 z , str. 3- R K WE N WE P E R minimalnego poziomu kontroli przeprowadzanych w D U L - Z D U N 28 M Strona 28

47 IV. ADRES SIEDZIBY STADA W 15. Powiat 16. Gmina 17. Kod pocztowy 18. Poczta M 20. Ulica 21. Nr domu 22. Nr Lokalu 23. Telefon 24. Fax 25. V. INFORMACJE O SIEDZIBIE STADA 26. Numer nadany przez IW 27. Data zarejestrowania siedziby stada 28. Obecny status epizootyczny siedziby stada 29. Opis lokalizacji siedziby stada VI. POWIADOMIENIE O KONTROLI 30. Powiadomiono rolnika o kontroli A. Tak B. Nie 31. Data powiadomienia VII. PRZEPROWADZENIE KONTROLI 32. Czy kontrola przeprowadzon a? A. Tak D D B. Nie P nieprzeprowadzenia kontroli D C ie kontroli? P 32 B). A. Tak B. Nie IX. INFORMACJE O KONTROLI BYDŁO A. Tak B. Nie C. ND D. Dodatkowe informacje C 45. Czy stwierdzono naruszenia w odniesieniu do C D D O Regionalnego ARiMR? M Strona 29

48 przypadku kontroli Agencji) X. LISTA KONTROLNA A BYDŁO Ocena wagi 1 A. Naruszenie A M R R W A [BW 1.1] S M R R W Dodatkowe informacje [BW 1.2] S przez rolnika Dodatkowe informacje [BW 1.3] S Dodatkowe informacje A M R R W [BW 2.1] S dokonane w Dodatkowe informacje A A M R R W B. Tak C. Nie D. ND E Z F. Do G T H C 1 P Z D T IRZ W IRZ- M Strona 30

49 [BW 3.1] S od dnia urodzenia lub dnia kontroli granicznej Dodatkowe informacje [BW 3.2] S jest oznakowane w terminie 7 dni od dnia urodzenia lub dnia kontroli granicznej Dodatkowe informacje [BW 3.3] Stwi Dodatkowe informacje [BW 3.4] S ik do dnia kontroli nie Dodatkowe informacje [BW 3.5] S Dodatkowe informacje Art. 7 ust. A [BW 4.1] S a wraz z A Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa w terminie do 7 dni od dnia Dodatkowe informacje A a Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 6 czerwca 2007 A [BW 5.1] S Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 6 czerwca 2007 r. w sprawie Dodatkowe informacje M Strona 31

50 A A [BW 6.1] S A R M R I W Dodatkowe informacje XI. LISTA KONTROLNA B BYDŁO A A M R R W listo L 48. Liczba XII DROBNA NIEZGODNOŚĆ BYDŁO W -1- [BW 2.1] S wpisu. [BW 3.4] St duplikat kolczyka. A. Data drobnej B D M Strona 32

51 M Strona 33

52 Z M R R W wsparcia specjalnego (Dz. U. IRZ-2 I. KONTROLA PRZESTRZEGANIA WYMOGÓW WZAJEMNEJ ZGODNOŚCI - IDENTYFIKACJA I REJESTRACJA ZWIERZĄT N Nie dotyczy (ND) Nie stwierdzono (P) N Stwierdzono (N) Ocena wagi wykrytych Z D T C D Ostateczna data D A N W 1 SW 1 SW 2 SW 3 SW 4 B N W 2 BW 1 BW 2 BW 3 BW 4 BW 5 BW 6 C N W 3 OKW 1 OKW 2 OKW 3 OKW 4 OKW 5 OKW 6 M Strona 37

53 II PRZEKAZANIE ZAŁĄCZNIKA IRZ-2 ROLNIKOWI LUB REPREZENTANTOWI PEŁNOMOCNIKOWI ROLNIKA P IRZ-2 I 18. Nazwisko 19. Dokument A. Tak B. Nie 20. Seria i numer dokumentu 21. Data P IRZ-2 U IRZ-2 Z IRZ- A. Tak B. Nie III DANE OSOBY SPORZĄDZAJĄCEJ ZAŁĄCZNIK IRZ-2 I IRZ Nazwisko osoby IRZ Data IRZ Podpis osoby IRZ-2 M Strona 38

54 K I R ) M R R W D U N O IRZ N W 1 SW 1 SW 2 SW 3 SW 4 W 2 BW 1 BW 2 BW 3 O Brak N R K M R R W 29 D U N D Rolni informatycznych. W i B R tronicznej lub K a Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 29 K Rolni W czenie M Strona 39

55 BW 4 BW 5 BW 6 W 3 OKW 1 OKW 2 OKW 3 OKW 4 OKW 5 Posiadacze by A R M R zdarzenia. W M R R W D U N Paszport nie zawiera wymaganyc R A R i Modernizacji Rolnictwa or I W B R K z w formie papierowej nie jest M R R W K R W za przeprowadzenia kontroli grani z Z oznakowania. R A R M R I Weterynaryjnej, wszystkich informacji na temat pochodzenia, trzech ostatnich lat. W przy Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 19 lipca 2005 r. w sprawie wzoru dokumentu przewozowego dla owie D U N D K M Strona 40

56 OKW 6 A R M R Inspekcji Weterynaryjnej. S O przebieg wykonania w D IRZ-1 rezultat 1; w D IRZ-2 rezultat 2. Kryteria oceniania wykonania zadani IRZ-1ze stanem faktycznym i przepisami prawa; IRZ-2 ze stanem faktycznym i zastosowanymi przepisami prawa; zachowanie zasad organizacji pracy i bhp. U sprawdzane zadaniem praktycznym 1. W z zakresu bezp w 2) ; 3) 5) nadzoru. Inne zadania praktyczne z zakresu kwalifikacji R.11. W I W gospodarskich; ramach kontroli i nadzoru h weterynaryjnego badania wykonywania M Strona 41

57 Z ZAŁĄCZNIKI ZAŁĄCZNIK W ZAŁĄCZNIK. P technik weterynarii ZAŁĄCZNIK. Procedury przeprowadzania i organizowania egzaminu w zawodzie ZAŁĄCZNIK Wz absolwenta ZAŁĄCZNIK W zawodowego ZAŁĄCZNIK 6. Wykaz O Komisji Egzaminacyjnych Z Strona 1

58 Z ZAŁĄCZNIK W U D U N R MEN szkolnictwa zawodowego (Dz. U. z 2012 r., poz. 7) R MEN D U R M E N D U R MEN (Dz. U. z 2012 r., poz. 262) Z Strona 2

59 Z ZAŁĄCZNIK. P Opracowano na podstawie dokumentu z dnia 7 lutego 2012 r. technik weterynarii C wykonywania pracy zawodowej i Z otoczeniu gospodarczo- w zawodowa, nowe techniki i technologie, a zakresie poziomu wiedzy i W i zawodowego, w tym doskonalenie kompetencji kluczowych nabytych w z O w zawodach, a W stosownie do jego potrzeb i i kwalifikacji zawodowych oraz zapobiegania E acyjnej i kwalifikacji w K w szkole policealnej. CELE KSZTAŁCENIA W ZAWODZIE A 1) prowadzenia chowu i zootechnicznych u 4) wykony pomocniczych w w poubojowym 6) prowadzenia i EFEKTY KSZTAŁCENIA D 1) efekty ksz BHP B higiena pracy U Z Strona 3

60 Z uprawnienia instytucji or zakresie ochrony pracy i ochrony Polsce; higieny pracy; wykonywaniem 7) organizuje stanowisko pracy zgodnie z i higien 10) udziela pierwszej pomocy poszkodowanym w wypadkach przy pracy oraz w i (PDG). Podejmowanie i rczej U obszaru funkcjonowania gospodarki rynkowej; podatkowego i prawa autorskiego; gospodarczej; 10) planuje i 11) optymalizuje koszty i JOZ J dowo U ne powoli i 3) analizuje i w 5) korzysta z (KPS). Kompetencje personalne i U 1) przestrzega zasad kultury i etyki; 2) jest kreatywny i konsekwentny w 4) jest otwarty na zmiany; Z Strona 4

61 Z 7) przestrzega tajemnicy zawodowej; 1 zespole. OMZ O U 3) kieruj ramach obszaru rolniczo- PKZ R PKZ(R.h); PKZ R U zawodach: ogrodnik, technik ogrodnik, pszczelarz, technik pszczelarz, rolnik, technik rolnik, technik architektury krajobrazu, technik hodowca koni, weterynarii U -ob prowadzeniem i uzyskania prawa jazdy kategorii T. PKZ R U zawodzie technik weterynarii U zakresu anatomii i 2) rozpoznaje rasy i promilow odczynnikami chemicznymi; 8) wykonuje badania laboratoryjne; 9) korzysta z rolnictwa; zawodzie technik weterynarii opisane w II: R.9. Prowadzenie chowu, hodowli i 1. Prowadzenie chowu i ych U 1) rozpoznaje gatunki, rasy i Z Strona 5

62 Z or 7) rozpoznaje pasze stosowane w ocenia ich 9) produkuje, konserwuje, przechowuje i przygotowuje pasze do skarmiania; sprawozdawczy o bilans pasz; Z D P R z Zasadami Wzajemnej Z 15) planuje i ch; zastosowaniem metod ekologicznych; 19) dobiera technologie produkcji i W U zakresu andrologii, ginekologii i 5) przygotowuje 7) przestrzega zasad i metody pracy hodowlanej; 8) przestrzega zasad obrotu n wykorzystania go; R W 1 W U 8) wykonuje badania w zakresie diagnostyki obrazowej; Z Strona 6

63 Z 10) dobiera metody utrwalania i trakcie sekcyjnego badania W U przechowuje je zgodnie z ich zdrowia; 9) poskramia i -weterynaryjnych; 12) dobiera i przygotowuje instrumentarium oraz materia -weterynaryjnych; 13) dokonuje mycia, sterylizacji i procedurami; czniczych, profilaktycznych i fizjoterapeutycznych; po zabiegach chirurgicznych; 17) dobiera i wykonuje zabiegi rehabilitacyjne u 3 W zootechnicznych u U 3) dobiera metody poskramiania i zootechnicznych; zootechnicznych; 5) dobiera metody i jego stanu; cyjnych i zootechnicznych u zootechniczne u R W W zwalczaniu U ramach kontroli i aryjnych utrzymania ochrony ich zdrowia; i pomocnicze prowadzone w ramach kontroli i przestrzegania zasad identyfikacji i Z Strona 7

64 Z ramach kontroli i ramach monitoringu i zw W U 5) przestrzega zasad kategoryzacji i 7) wykonuje zabiegi sanitarne. 3. WARUNKI REALIZACJI KSZTAŁCENIA W ZAWODZIE S dydaktyczne: - jednego ucznia) z I z projektorem multimedialnym oraz i mikroskopowe i makroskopowe tkanek i weterynaryjne produkty lecznicze, aparat ultrasonograficzny i pracowni zabiegowej fizyko-chemicznego krwi i i zamr P K wniach szkolnych i szkolnych laboratoriach diagnostycznych zawodzie. S ciwe dla nauczanego zawodu w wymiarze 4 tygodni (160 godzin). S E Z Strona 8

65 Z odpowiedniej kategorii, jest przeprowadzany zgodnie z przepisami ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. o D U N S nab dnia 29 czerwca 2007 roku o organizacji hodowli i rozrodzie D U N n. zm.). M 1) E ramach obszaru rolniczo- zawodzie R.9. Prowadzenie chowu, hodowli i R W R W ji weterynaryjnej 270 godz. 300 godz. 580 godz. 200 godz. 1) W w przepisach w w ramach zawodzie lub grup zawodzie. Z Strona 9

66 Z ZAŁĄCZNIK. Procedury przeprowadzania i organizowania egzaminu w zawodzie A i organizowania kwalifikacje w zawodzie stronie internetowej Centralnej Komisji Egzaminacyjnej pod adresem Z Strona 10

67 Z ZAŁĄCZNIK. W dla ucznia absolwenta Z Strona 11

68 Z ZAŁĄCZNIK W tycznego zawodowego Z Strona 12

69 Z ZAŁĄCZNIK 6. W O K E O K E G O K E J O K E K O K E Ł O K E Ł O K E P O K E Warszawie O K E W Z Strona 13

70 S SŁOWNIK POJĘĆ S : czteroletnie technikum, P a praktycznego. D w jest r Pracodawca zawodowe. O aminacyjny egzaminu. Egzamin zawodowy w zawodzie zawodzie, Kwalifikacja w zawodzie w zekiwanych w zakresie jednej kwalifikacji. P o S Strona 1

71 S Formy pozaszkolne i. Kwalifikacyjny kurs zawodowy program kwalifikacje w zawodzie w zakresie tej kwalifikacji. C zeprowadzana w formie elektronicznej elektronicznego systemu przeprowadzania egzaminu. Operator lub operatorzy egzaminu przez przygotowanie z wykorzystaniem elektronicznego systemu oraz za egzaminu systemu elektronicznego i indywidualnych stanowisk egzaminacyjnych wspomaganych elektronicznie. Asystent techniczny stanowiska egzaminacyjne wskazane prz egzaminacyjnego, odpowiedzialne za przygotowanie stanowisk egzaminacyjnych funkcjonowanie stanowisk komputerowych, specjali i nacyjnych w czasie przeprowadzania zawodowego. N zakresu danej CKE informacji o spo przeprowadzania egzaminu zawodowego. Osoby e przez to uznane za ych S Strona 2

72 S Z ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi a specjalnego lub orzeczenie o potrzebie -pedagogicznej, w tym poradni specjalistycznej o specyficznych zdrowia wydane przez lekarza stwierdza zaburzenia osoby niewidome, z Aspergera, kursu i egzaminacyjnej o dopuszczeniu do egzaminu zawodowego eksternistycznego. S Strona 3

Informator o egzaminie kwalifikacje w zawodzie. Fryzjer 514101

Informator o egzaminie kwalifikacje w zawodzie. Fryzjer 514101 Informator o egzaminie kwalifikacje w zawodzie Fryzjer 514101 Centralna Komisja Egzaminacyjna Warszawa 2012 I C K E W M acowano w ramach Projektu VI M, D R, Priorytet III W, Program Operacyjny K L S SPIS

Bardziej szczegółowo

Informator o egzaminie kwalifikacje w zawodzie. Krawiec 753105

Informator o egzaminie kwalifikacje w zawodzie. Krawiec 753105 Informator o egzaminie kwalifikacje w zawodzie Krawiec 753105 Centralna Komisja Egzaminacyjna Warszawa 2012 I C K E W M cowano w ramach Projektu VI M, D R, Priorytet III W, Program Operacyjny K L S SPIS

Bardziej szczegółowo

Informator o egzaminie kwalifikacje w zawodzie

Informator o egzaminie kwalifikacje w zawodzie Informator o egzaminie kwalifikacje w zawodzie M 731102 Centralna Komisja Egzaminacyjna Warszawa 2012 I C K E W M Projektu VI M, D R, Priorytet III W, Program Operacyjny K L S SPIS TREŚCI MODUŁ INFORMACJE

Bardziej szczegółowo

Informator o egzaminie kwalifikacje w zawodzie. Kowal 722101

Informator o egzaminie kwalifikacje w zawodzie. Kowal 722101 Informator o egzaminie kwalifikacje w zawodzie Kowal 722101 Centralna Komisja Egzaminacyjna Warszawa 2012 I C K E W M owano w ramach Projektu VI M, D R, Priorytet III W, Program Operacyjny K L S SPIS TREŚCI

Bardziej szczegółowo

Informator o egzaminie kwalifikacje w zawodzie

Informator o egzaminie kwalifikacje w zawodzie Informator o egzaminie kwalifikacje w zawodzie G Centralna Komisja Egzaminacyjna Warszawa 2012 I C K E W M opracowano w ramach Projektu VI M, D R, Priorytet III W, Program Operacyjny K L S SPIS TREŚCI

Bardziej szczegółowo

Informator o egzaminie kwalifikacje w zawodzie B 721303

Informator o egzaminie kwalifikacje w zawodzie B 721303 Informator o egzaminie kwalifikacje w zawodzie B 721303 Centralna Komisja Egzaminacyjna Warszawa 2012 I C K E W Mate Projektu VI M, D R, Priorytet III W, Program Operacyjny K L S SPIS TREŚCI MODUŁ INFORMACJE

Bardziej szczegółowo

Informator o egzaminie kwalifikacje w zawodzie

Informator o egzaminie kwalifikacje w zawodzie Informator o egzaminie kwalifikacje w zawodzie S Centralna Komisja Egzaminacyjna Warszawa 2012 I C K E W Materi Projektu VI M, D R, Priorytet III W, Program Operacyjny K L S SPIS TREŚCI MODUŁ INFORMACJE

Bardziej szczegółowo

Informator o egzaminie kwalifikacje w zawodzie. Blacharz samochodowy 721306

Informator o egzaminie kwalifikacje w zawodzie. Blacharz samochodowy 721306 Informator o egzaminie kwalifikacje w zawodzie Blacharz samochodowy 721306 Centralna Komisja Egzaminacyjna Warszawa 2012 I C K E W M formatora opracowano w ramach Projektu VI M, D R, Priorytet III W, Program

Bardziej szczegółowo

Informator o egzaminie kwalifikacje w zawodzie. Fotograf 343101

Informator o egzaminie kwalifikacje w zawodzie. Fotograf 343101 Informator o egzaminie kwalifikacje w zawodzie Fotograf 343101 Centralna Komisja Egzaminacyjna Warszawa 2012 I C K E W M acowano w ramach Projektu VI M, D R, Priorytet III W, Program Operacyjny K L S SPIS

Bardziej szczegółowo

Informator o egzaminie kwalifikacje w zawodzie W

Informator o egzaminie kwalifikacje w zawodzie W Informator o egzaminie kwalifikacje w zawodzie W 751107 Centralna Komisja Egzaminacyjna Warszawa 2012 I C K E W M pracowano w ramach Projektu VI M, D R, Priorytet III W, Program Operacyjny K L S SPIS TREŚCI

Bardziej szczegółowo

Informator o egzaminie kwalifikacje w zawodzie O 341204

Informator o egzaminie kwalifikacje w zawodzie O 341204 Informator o egzaminie kwalifikacje w zawodzie O 341204 Centralna Komisja Egzaminacyjna Warszawa 2012 I C K E W M nformatora opracowano w ramach Projektu VI M, D R, Priorytet III W, Program Operacyjny

Bardziej szczegółowo

Informator o egzaminie kwalifikacje w zawodzie

Informator o egzaminie kwalifikacje w zawodzie Informator o egzaminie kwalifikacje w zawodzie O 816003 Centralna Komisja Egzaminacyjna Warszawa 2012 I C K E W M Projektu VI M, D R, Priorytet III W, Program Operacyjny K L S SPIS TREŚCI MODUŁ INFORMACJE

Bardziej szczegółowo

Informator o egzaminie kwalifikacje w zawodzie. Blacharz

Informator o egzaminie kwalifikacje w zawodzie. Blacharz Informator o egzaminie kwalifikacje w zawodzie Blacharz 721301 Centralna Komisja Egzaminacyjna Warszawa 2012 I C K E W M racowano w ramach Projektu VI M, D R, Priorytet III W, Program Operacyjny K L S

Bardziej szczegółowo

Informator o egzaminie kwalifikacje w zawodzie M 712403

Informator o egzaminie kwalifikacje w zawodzie M 712403 Informator o egzaminie kwalifikacje w zawodzie M 712403 Centralna Komisja Egzaminacyjna Warszawa 2012 I C K E W Materia Projektu VI M, D R, Priorytet III W, Program Operacyjny K L S SPIS TREŚCI MODUŁ INFORMACJE

Bardziej szczegółowo

Informator o egzaminie kwalifikacje w zawodzie. Mechanik- i maszyn rolniczych 834103

Informator o egzaminie kwalifikacje w zawodzie. Mechanik- i maszyn rolniczych 834103 Informator o egzaminie kwalifikacje w zawodzie Mechanik- i maszyn rolniczych 834103 Centralna Komisja Egzaminacyjna Warszawa 2012 I C K E W M Projektu VI M, D R, Priorytet III W, Program Operacyjny K L

Bardziej szczegółowo

Informator o egzaminie kwalifikacje w zawodzie. Elektromechanik

Informator o egzaminie kwalifikacje w zawodzie. Elektromechanik Informator o egzaminie kwalifikacje w zawodzie Elektromechanik 741201 Centralna Komisja Egzaminacyjna Warszawa 2012 I C K E W M ora opracowano w ramach Projektu VI M, D R, Priorytet III W, Program Operacyjny

Bardziej szczegółowo

Informator o egzaminie kwalifikacje w zawodzie M 723103

Informator o egzaminie kwalifikacje w zawodzie M 723103 Informator o egzaminie kwalifikacje w zawodzie M 723103 Centralna Komisja Egzaminacyjna Warszawa 2012 I C K E W Mater Projektu VI M, D R, Priorytet III W, Program Operacyjny K L S SPIS TREŚCI MODUŁ INFORMACJE

Bardziej szczegółowo

Informator o egzaminie kwalifikacje w zawodzie. Cukiernik 751201

Informator o egzaminie kwalifikacje w zawodzie. Cukiernik 751201 Informator o egzaminie kwalifikacje w zawodzie Cukiernik 751201 Centralna Komisja Egzaminacyjna Warszawa 2012 I C K E W M opracowano w ramach Projektu VI M, D. R, Priorytet III W, Program Operacyjny K

Bardziej szczegółowo

Informator o egzaminie kwalifikacje w zawodzie. Kaletnik 753702

Informator o egzaminie kwalifikacje w zawodzie. Kaletnik 753702 Informator o egzaminie kwalifikacje w zawodzie Kaletnik 753702 Centralna Komisja Egzaminacyjna Warszawa 2012 I C K E W M acowano w ramach Projektu VI M, D R, Priorytet III W, Program Operacyjny K L S SPIS

Bardziej szczegółowo

Informator o egzaminie kwalifikacje w zawodzie. Lakiernik 713201

Informator o egzaminie kwalifikacje w zawodzie. Lakiernik 713201 Informator o egzaminie kwalifikacje w zawodzie Lakiernik 713201 Centralna Komisja Egzaminacyjna Warszawa 2012 I C K E W M pracowano w ramach Projektu VI M, D R, Priorytet III W, Program Operacyjny K L

Bardziej szczegółowo

Informator o egzaminie kwalifikacje w zawodzie. Dekarz 712101

Informator o egzaminie kwalifikacje w zawodzie. Dekarz 712101 Informator o egzaminie kwalifikacje w zawodzie Dekarz 712101 Centralna Komisja Egzaminacyjna Warszawa 2012 I C K E W M cowano w ramach Projektu VI M, D R, Priorytet III W, Program Operacyjny K L S SPIS

Bardziej szczegółowo

Informator o egzaminie kwalifikacje w zawodzie. Rolnik 613003

Informator o egzaminie kwalifikacje w zawodzie. Rolnik 613003 Informator o egzaminie kwalifikacje w zawodzie Rolnik 613003 Centralna Komisja Egzaminacyjna Warszawa 2012 I C K E W M owano w ramach Projektu VI M, D R, Priorytet III W, Program Operacyjny K L S SPIS

Bardziej szczegółowo

Informator o egzaminie kwalifikacje w zawodzie O 834105

Informator o egzaminie kwalifikacje w zawodzie O 834105 Informator o egzaminie kwalifikacje w zawodzie O 834105 Centralna Komisja Egzaminacyjna Warszawa 2012 I C K E W M informatora opracowano w ramach Projektu VI M, D R, Priorytet III W, Program Operacyjny

Bardziej szczegółowo

Informator o egzaminie kwalifikacje w zawodzie G

Informator o egzaminie kwalifikacje w zawodzie G Informator o egzaminie kwalifikacje w zawodzie G 811102 Centralna Komisja Egzaminacyjna Warszawa 2012 I C K E W M Projektu VI M, D R, Priorytet III W, Program Operacyjny K L S SPIS TREŚCI MODUŁ INFORMACJE

Bardziej szczegółowo

Informator o egzaminie kwalifikacje w zawodzie

Informator o egzaminie kwalifikacje w zawodzie Informator o egzaminie kwalifikacje w zawodzie Ś 722204 Centralna Komisja Egzaminacyjna Warszawa 2012 I C K E W M cowano w ramach Projektu VI M, D R, Priorytet III W, Program Operacyjny K L S SPIS TREŚCI

Bardziej szczegółowo

Informator o egzaminie kwalifikacje w zawodzie. Tapicer 753402

Informator o egzaminie kwalifikacje w zawodzie. Tapicer 753402 Informator o egzaminie kwalifikacje w zawodzie Tapicer 753402 Centralna Komisja Egzaminacyjna Warszawa 2012 I C K E W M cowano w ramach Projektu VI M, D R, Priorytet III W, Program Operacyjny K L S SPIS

Bardziej szczegółowo

Informator o egzaminie kwalifikacje w zawodzie. Monter konstrukcji budowlanych 711102

Informator o egzaminie kwalifikacje w zawodzie. Monter konstrukcji budowlanych 711102 Informator o egzaminie kwalifikacje w zawodzie Monter konstrukcji budowlanych 711102 Centralna Komisja Egzaminacyjna Warszawa 2012 I C K E W Materi Projektu VI M, D R, Priorytet III W, Program Operacyjny

Bardziej szczegółowo

Informator o egzaminie kwalifikacje w zawodzie. Florysta 343203

Informator o egzaminie kwalifikacje w zawodzie. Florysta 343203 Informator o egzaminie kwalifikacje w zawodzie Florysta 343203 Centralna Komisja Egzaminacyjna Warszawa 2012 I C K E W M acowano w ramach Projektu VI M, D R, Priorytet III W, Program Operacyjny K L S SPIS

Bardziej szczegółowo

Informator o egzaminie kwalifikacje w zawodzie. Kamieniarz 711301

Informator o egzaminie kwalifikacje w zawodzie. Kamieniarz 711301 Informator o egzaminie kwalifikacje w zawodzie Kamieniarz 711301 Centralna Komisja Egzaminacyjna Warszawa 2012 I C K E W M opracowano w ramach Projektu VI M, D R, Priorytet III W, Program Operacyjny K

Bardziej szczegółowo

Informator o egzaminie kwalifikacje w zawodzie R 622201

Informator o egzaminie kwalifikacje w zawodzie R 622201 Informator o egzaminie kwalifikacje w zawodzie R 622201 Centralna Komisja Egzaminacyjna Warszawa 2012 I C K E W M tora opracowano w ramach Projektu VI M, D R, Priorytet III W, Program Operacyjny K L S

Bardziej szczegółowo

Informator o egzaminie kwalifikacje w zawodzie. Wiertacz 811305

Informator o egzaminie kwalifikacje w zawodzie. Wiertacz 811305 Informator o egzaminie kwalifikacje w zawodzie Wiertacz 811305 Centralna Komisja Egzaminacyjna Warszawa 2012 I C K E W M acowano w ramach Projektu VI M, D R, Priorytet III W, Program Operacyjny K L S SPIS

Bardziej szczegółowo

Informator o egzaminie kwalifikacje w zawodzie O 722307

Informator o egzaminie kwalifikacje w zawodzie O 722307 Informator o egzaminie kwalifikacje w zawodzie O 722307 Centralna Komisja Egzaminacyjna Warszawa 2012 I C K E W Mate Projektu VI M, D R, Priorytet III W, Program Operacyjny K L S SPIS TREŚCI MODUŁ INFORMACJE

Bardziej szczegółowo

Informator o egzaminie kwalifikacje w zawodzie

Informator o egzaminie kwalifikacje w zawodzie Informator o egzaminie kwalifikacje w zawodzie R Centralna Komisja Egzaminacyjna Warszawa 2012 I C K E W M Projektu VI M, D R, Priorytet III W, Program Operacyjny K L S SPIS TREŚCI MODUŁ INFORMACJE WPROWADZAJĄCE...

Bardziej szczegółowo

Informator o egzaminie kwalifikacje w zawodzie. Monter nawierzchni kolejowej

Informator o egzaminie kwalifikacje w zawodzie. Monter nawierzchni kolejowej Informator o egzaminie kwalifikacje w zawodzie Monter nawierzchni kolejowej 711603 Centralna Komisja Egzaminacyjna Warszawa 2012 I C K E W M y do informatora opracowano w ramach Projektu VI M, D R, Priorytet

Bardziej szczegółowo

Informator o egzaminie kwalifikacje w zawodzie

Informator o egzaminie kwalifikacje w zawodzie Informator o egzaminie kwalifikacje w zawodzie T Centralna Komisja Egzaminacyjna Warszawa 2012 I C K E W M do informatora opracowano w ramach Projektu VI M, D R, Priorytet III W, Program Operacyjny K L

Bardziej szczegółowo

Informator o egzaminie kwalifikacje w zawodzie. Piekarz 751204

Informator o egzaminie kwalifikacje w zawodzie. Piekarz 751204 Informator o egzaminie kwalifikacje w zawodzie Piekarz 751204 Centralna Komisja Egzaminacyjna Warszawa 2012 I C K E W M cowano w ramach Projektu VI M, D R, Priorytet III W, Program Operacyjny K L S SPIS

Bardziej szczegółowo

Informator o egzaminie kwalifikacje w zawodzie. Opiekun medyczny 532102

Informator o egzaminie kwalifikacje w zawodzie. Opiekun medyczny 532102 Informator o egzaminie kwalifikacje w zawodzie Opiekun medyczny 532102 Centralna Komisja Egzaminacyjna Warszawa 2012 I C K E W M tora opracowano w ramach Projektu VI M, D R, Priorytet III W, Program Operacyjny

Bardziej szczegółowo

Informator o egzaminie kwalifikacje w zawodzie

Informator o egzaminie kwalifikacje w zawodzie Informator o egzaminie kwalifikacje w zawodzie Mechani 834201 Centralna Komisja Egzaminacyjna Warszawa 2012 I C K E W M Projektu VI M, D R, Priorytet III W, Program Operacyjny K L S SPIS TREŚCI MODUŁ INFORMACJE

Bardziej szczegółowo

Informator o egzaminie kwalifikacje w zawodzie T 514207

Informator o egzaminie kwalifikacje w zawodzie T 514207 Informator o egzaminie kwalifikacje w zawodzie T 514207 Centralna Komisja Egzaminacyjna Warszawa 2012 I C K E W M do informatora opracowano w ramach Projektu VI M, D R, Priorytet III W, Program Operacyjny

Bardziej szczegółowo

Informator o egzaminie kwalifikacje w zawodzie C 711501

Informator o egzaminie kwalifikacje w zawodzie C 711501 Informator o egzaminie kwalifikacje w zawodzie C 711501 Centralna Komisja Egzaminacyjna Warszawa 2012 I C K E W M cowano w ramach Projektu VI M, D R, Priorytet III W, Program Operacyjny K L S SPIS TREŚCI

Bardziej szczegółowo

Informator o egzaminie kwalifikacje w zawodzie. Murarz-tynkarz 711204

Informator o egzaminie kwalifikacje w zawodzie. Murarz-tynkarz 711204 Informator o egzaminie kwalifikacje w zawodzie Murarz-tynkarz 711204 Centralna Komisja Egzaminacyjna Warszawa 2012 I C K E W M ra opracowano w ramach Projektu VI M, D R, Priorytet III W, Program Operacyjny

Bardziej szczegółowo

Informator o egzaminie kwalifikacje w zawodzie

Informator o egzaminie kwalifikacje w zawodzie Informator o egzaminie kwalifikacje w zawodzie A Centralna Komisja Egzaminacyjna Warszawa 2012 I C K E W Mate Projektu VI M, D R, Priorytet III W, Program Operacyjny K L S SPIS TREŚCI MODUŁ INFORMACJE

Bardziej szczegółowo

Informator o egzaminie kwalifikacje w zawodzie. Zdun 711203

Informator o egzaminie kwalifikacje w zawodzie. Zdun 711203 Informator o egzaminie kwalifikacje w zawodzie Zdun 711203 Centralna Komisja Egzaminacyjna Warszawa 2012 I C K E W M ano w ramach Projektu VI M, D R, Priorytet III W, Program Operacyjny K L S SPIS TREŚCI

Bardziej szczegółowo

Informator o egzaminie kwalifikacje w zawodzie. Zegarmistrz 731106

Informator o egzaminie kwalifikacje w zawodzie. Zegarmistrz 731106 Informator o egzaminie kwalifikacje w zawodzie Zegarmistrz 731106 Centralna Komisja Egzaminacyjna Warszawa 2012 I C K E W M opracowano w ramach Projektu VI M, D R, Priorytet III W, Program Operacyjny K

Bardziej szczegółowo

Informator o egzaminie kwalifikacje w zawodzie. E wych

Informator o egzaminie kwalifikacje w zawodzie. E wych Informator o egzaminie kwalifikacje w zawodzie E wych 741203 Centralna Komisja Egzaminacyjna Warszawa 2012 I C K E W M Projektu VI M, D R, Priorytet III W, Program Operacyjny K L. S SPIS TREŚCI MODUŁ INFORMACJE

Bardziej szczegółowo

Informator o egzaminie kwalifikacje w zawodzie

Informator o egzaminie kwalifikacje w zawodzie Informator o egzaminie kwalifikacje w zawodzie Technik 541315 Centralna Komisja Egzaminacyjna Warszawa 2012 I C K E W M Projektu VI M, D R, Priorytet III W, Program Operacyjny K L i. S SPIS TREŚCI MODUŁ

Bardziej szczegółowo

Informator o egzaminie kwalifikacje w zawodzie. Opiekun osoby starszej 341202

Informator o egzaminie kwalifikacje w zawodzie. Opiekun osoby starszej 341202 Informator o egzaminie kwalifikacje w zawodzie Opiekun osoby starszej 341202 Centralna Komisja Egzaminacyjna Warszawa 2012 I C K E W M nformatora opracowano w ramach Projektu VI M, D R, Priorytet III W,

Bardziej szczegółowo

Informator o egzaminie kwalifikacje w zawodzie. Technik awionik 315316

Informator o egzaminie kwalifikacje w zawodzie. Technik awionik 315316 Informator o egzaminie kwalifikacje w zawodzie Technik awionik 315316 Centralna Komisja Egzaminacyjna Warszawa 2012 I C K E W M ora opracowano w ramach Projektu VI M, D R, Priorytet III W, Program Operacyjny

Bardziej szczegółowo

Informator o egzaminie kwalifikacje w zawodzie. Z -jubiler 731305

Informator o egzaminie kwalifikacje w zawodzie. Z -jubiler 731305 Informator o egzaminie kwalifikacje w zawodzie Z -jubiler 731305 Centralna Komisja Egzaminacyjna Warszawa 2012 I C K E W M ora opracowano w ramach Projektu VI M, D R, Priorytet III W, Program Operacyjny

Bardziej szczegółowo

Informator o egzaminie kwalifikacje w zawodzie

Informator o egzaminie kwalifikacje w zawodzie Informator o egzaminie kwalifikacje w zawodzie O Centralna Komisja Egzaminacyjna Warszawa 2012 I C K E W M Projektu VI M, D R, Priorytet III W, Program Operacyjny K L i. S SPIS TREŚCI MODUŁ INFORMACJE

Bardziej szczegółowo

Informator o egzaminie kwalifikacje w zawodzie. Kominiarz 713303

Informator o egzaminie kwalifikacje w zawodzie. Kominiarz 713303 Informator o egzaminie kwalifikacje w zawodzie Kominiarz 713303 Centralna Komisja Egzaminacyjna Warszawa 2012 I C K E W M pracowano w ramach Projektu VI M, D R, Priorytet III W, Program Operacyjny K L

Bardziej szczegółowo

Informator o egzaminie kwalifikacje w zawodzie

Informator o egzaminie kwalifikacje w zawodzie Informator o egzaminie kwalifikacje w zawodzie T Centralna Komisja Egzaminacyjna Warszawa 2012 I C K E W M do informatora opracowano w ramach Projektu VI M, D R, Priorytet III W, Program Operacyjny K L

Bardziej szczegółowo

Informator o egzaminie kwalifikacje w zawodzie T 325402

Informator o egzaminie kwalifikacje w zawodzie T 325402 Informator o egzaminie kwalifikacje w zawodzie T 325402 Centralna Komisja Egzaminacyjna Warszawa 2012 I C K E W M atora opracowano w ramach Projektu VI M, D R, Priorytet III W, Program Operacyjny K L S

Bardziej szczegółowo

Informator o egzaminie kwalifikacje w zawodzie. energetyki odnawialnej 311930

Informator o egzaminie kwalifikacje w zawodzie. energetyki odnawialnej 311930 Informator o egzaminie kwalifikacje w zawodzie T energetyki odnawialnej 311930 Centralna Komisja Egzaminacyjna Warszawa 2012 I C K E W M Projektu VI M, D R, Priorytet III W, Program Operacyjny K L S SPIS

Bardziej szczegółowo

Informator o egzaminie kwalifikacje w zawodzie

Informator o egzaminie kwalifikacje w zawodzie Informator o egzaminie kwalifikacje w zawodzie Pracowni 911205 Centralna Komisja Egzaminacyjna Warszawa 2012 I C K E W M Projektu VI M, D R, Priorytet III W, Program Operacyjny K L. S SPIS TREŚCI MODUŁ

Bardziej szczegółowo

Informator o egzaminie kwalifikacje w zawodzie. Monter budownictwa wodnego

Informator o egzaminie kwalifikacje w zawodzie. Monter budownictwa wodnego Informator o egzaminie kwalifikacje w zawodzie Monter budownictwa wodnego 711701 Centralna Komisja Egzaminacyjna Warszawa 2012 I C K E W M do informatora opracowano w ramach Projektu VI M, D R, Priorytet

Bardziej szczegółowo

Informator o egzaminie kwalifikacje w zawodzie

Informator o egzaminie kwalifikacje w zawodzie Informator o egzaminie kwalifikacje w zawodzie T Centralna Komisja Egzaminacyjna Warszawa 2012 I C K E W M do informatora opracowano w ramach Projektu VI M, D R, Priorytet III W, Program Operacyjny K L

Bardziej szczegółowo

Informator o egzaminie kwalifikacje w zawodzie. Technik mechanizacji rolnictwa 311512

Informator o egzaminie kwalifikacje w zawodzie. Technik mechanizacji rolnictwa 311512 Informator o egzaminie kwalifikacje w zawodzie Technik mechanizacji rolnictwa 311512 Centralna Komisja Egzaminacyjna Warszawa 2012 I C K E W Materi Projektu VI M, D R, Priorytet III W, Program Operacyjny

Bardziej szczegółowo

Informator o egzaminie kwalifikacje w zawodzie. Asystent kierownika produkcji filmowej/ telewizyjnej 343902

Informator o egzaminie kwalifikacje w zawodzie. Asystent kierownika produkcji filmowej/ telewizyjnej 343902 Informator o egzaminie kwalifikacje w zawodzie Asystent kierownika produkcji filmowej/ telewizyjnej 343902 Centralna Komisja Egzaminacyjna Warszawa 2012 I C K E W M Projektu VI M, D R, Priorytet III W,

Bardziej szczegółowo

Informator o egzaminie kwalifikacje w zawodzie. Stolarz 752205

Informator o egzaminie kwalifikacje w zawodzie. Stolarz 752205 Informator o egzaminie kwalifikacje w zawodzie Stolarz 752205 Centralna Komisja Egzaminacyjna Warszawa 2012 I C K E W M cowano w ramach Projektu VI M, D R, Priorytet III W, Program Operacyjny K L S SPIS

Bardziej szczegółowo

Informator o egzaminie kwalifikacje w zawodzie. Technik prac biurowych 411004

Informator o egzaminie kwalifikacje w zawodzie. Technik prac biurowych 411004 Informator o egzaminie kwalifikacje w zawodzie Technik prac biurowych 411004 Centralna Komisja Egzaminacyjna Warszawa 2012 I C K E W M nformatora opracowano w ramach Projektu VI M, D R, Priorytet III W,

Bardziej szczegółowo

Informator o egzaminie kwalifikacje w zawodzie. Technik obuwnik 311916

Informator o egzaminie kwalifikacje w zawodzie. Technik obuwnik 311916 Informator o egzaminie kwalifikacje w zawodzie Technik obuwnik 311916 Centralna Komisja Egzaminacyjna Warszawa 2012 I C K E W M ora opracowano w ramach Projektu VI M, D R, Priorytet III W, Program Operacyjny

Bardziej szczegółowo

Informator o egzaminie kwalifikacje w zawodzie. Technik sterylizacji medycznej 321104

Informator o egzaminie kwalifikacje w zawodzie. Technik sterylizacji medycznej 321104 Informator o egzaminie kwalifikacje w zawodzie Technik sterylizacji medycznej 321104 Centralna Komisja Egzaminacyjna Warszawa 2012 I C K E W Materi Projektu VI M, D R, Priorytet III W, Program Operacyjny

Bardziej szczegółowo

Informator o egzaminie kwalifikacje w zawodzie

Informator o egzaminie kwalifikacje w zawodzie Informator o egzaminie kwalifikacje w zawodzie Tech 314402 Centralna Komisja Egzaminacyjna Warszawa 2012 I C K E W Ma Projektu VI M, D R, Priorytet III W, Program Operacyjny K L S SPIS TREŚCI MODUŁ INFORMACJE

Bardziej szczegółowo

Informator o egzaminie kwalifikacje w zawodzie. Technik transportu drogowego 311927

Informator o egzaminie kwalifikacje w zawodzie. Technik transportu drogowego 311927 Informator o egzaminie kwalifikacje w zawodzie Technik transportu drogowego 311927 Centralna Komisja Egzaminacyjna Warszawa 2012 I C K E W M y do informatora opracowano w ramach Projektu VI M, D R, Priorytet

Bardziej szczegółowo

Informator o egzaminie kwalifikacje w zawodzie. Technik papiernictwa 311601

Informator o egzaminie kwalifikacje w zawodzie. Technik papiernictwa 311601 Informator o egzaminie kwalifikacje w zawodzie Technik papiernictwa 311601 Centralna Komisja Egzaminacyjna Warszawa 2012 I C K E W M ormatora opracowano w ramach Projektu VI M, D R, Priorytet III W, Program

Bardziej szczegółowo

Informator o egzaminie kwalifikacje w zawodzie

Informator o egzaminie kwalifikacje w zawodzie Informator o egzaminie kwalifikacje w zawodzie T Centralna Komisja Egzaminacyjna Warszawa 2012 I C K E W M Projektu VI M, D R, Priorytet III W, Program Operacyjny K L. S SPIS TREŚCI MODUŁ INFORMACJE WPROWADZAJĄCE...

Bardziej szczegółowo

Informator o egzaminie kwalifikacje w zawodzie. w budownictwie 712905

Informator o egzaminie kwalifikacje w zawodzie. w budownictwie 712905 Informator o egzaminie kwalifikacje w zawodzie M w budownictwie 712905 Centralna Komisja Egzaminacyjna Warszawa 2012 I C K E W M Projektu VI M, D R, Priorytet III W, Program Operacyjny K L S SPIS TREŚCI

Bardziej szczegółowo

Informator o egzaminie kwalifikacje w zawodzie

Informator o egzaminie kwalifikacje w zawodzie Informator o egzaminie kwalifikacje w zawodzie T Centralna Komisja Egzaminacyjna Warszawa 2012 I C K E W M Projektu VI M, D R, Priorytet III W, Program Operacyjny K L S SPIS TREŚCI MODUŁ INFORMACJE WPROWAD)AJĄCE...

Bardziej szczegółowo

Informator o egzaminie kwalifikacje w zawodzie. Sprzedawca 522301

Informator o egzaminie kwalifikacje w zawodzie. Sprzedawca 522301 Informator o egzaminie kwalifikacje w zawodzie Sprzedawca 522301 Centralna Komisja Egzaminacyjna Warszawa 2012 I C K E W M pracowano w ramach Projektu VI M, D R, Priorytet III W, Program Operacyjny K L

Bardziej szczegółowo

Informator o egzaminie kwalifikacje w zawodzie O 325905

Informator o egzaminie kwalifikacje w zawodzie O 325905 Informator o egzaminie kwalifikacje w zawodzie O 325905 Centralna Komisja Egzaminacyjna Warszawa 2012 I C K E W M rmatora opracowano w ramach Projektu VI M, D R, Priorytet III W, Program Operacyjny K L

Bardziej szczegółowo

Informator o egzaminie kwalifikacje w zawodzie T 421108

Informator o egzaminie kwalifikacje w zawodzie T 421108 Informator o egzaminie kwalifikacje w zawodzie T 421108 Centralna Komisja Egzaminacyjna Warszawa 2012 I C K E W M Projektu VI M, D R, Priorytet III W, Program Operacyjny K L. S SPIS TREŚCI MODUŁ INFORMACJE

Bardziej szczegółowo

Informator o egzaminie kwalifikacje w zawodzie. Pszczelarz 612302

Informator o egzaminie kwalifikacje w zawodzie. Pszczelarz 612302 Informator o egzaminie kwalifikacje w zawodzie Pszczelarz 612302 Centralna Komisja Egzaminacyjna Warszawa 2012 I C K E W M pracowano w ramach Projektu VI M, D R, Priorytet III W, Program Operacyjny K L

Bardziej szczegółowo

Informator o egzaminie kwalifikacje w zawodzie. Kucharz 512001

Informator o egzaminie kwalifikacje w zawodzie. Kucharz 512001 Informator o egzaminie kwalifikacje w zawodzie Kucharz 512001 Centralna Komisja Egzaminacyjna Warszawa 2012 I C K E W M acowano w ramach Projektu VI M, D R, Priorytet III W, Program Operacyjny K L S SPIS

Bardziej szczegółowo

Informator o egzaminie kwalifikacje w zawodzie. Elektryk 741103

Informator o egzaminie kwalifikacje w zawodzie. Elektryk 741103 Informator o egzaminie kwalifikacje w zawodzie Elektryk 741103 Centralna Komisja Egzaminacyjna Warszawa 2012 I C K E W M acowano w ramach Projektu VI M, D R, Priorytet III W, Program Operacyjny K L S SPIS

Bardziej szczegółowo

Informator o egzaminie kwalifikacje w zawodzie

Informator o egzaminie kwalifikacje w zawodzie Informator o egzaminie kwalifikacje w zawodzie Technik 325509 Centralna Komisja Egzaminacyjna Warszawa 2012 I C K E W M Projektu VI M, D R, Priorytet III W, Program Operacyjny K L. S SPIS TREŚCI MODUŁ

Bardziej szczegółowo

Informator o egzaminie kwalifikacje w zawodzie. Technik tyfloinformatyk 351204

Informator o egzaminie kwalifikacje w zawodzie. Technik tyfloinformatyk 351204 Informator o egzaminie kwalifikacje w zawodzie Technik tyfloinformatyk 351204 Centralna Komisja Egzaminacyjna Warszawa 2012 I C K E W M informatora opracowano w ramach Projektu VI M, D R, Priorytet III

Bardziej szczegółowo

Informator o egzaminie kwalifikacje w zawodzie. Technik mechanik lotniczy 315317

Informator o egzaminie kwalifikacje w zawodzie. Technik mechanik lotniczy 315317 Informator o egzaminie kwalifikacje w zawodzie Technik mechanik lotniczy 315317 Centralna Komisja Egzaminacyjna Warszawa 2012 I C K E W M do informatora opracowano w ramach Projektu VI M, D R, Priorytet

Bardziej szczegółowo

Informator o egzaminie kwalifikacje w zawodzie. Fototechnik 343104

Informator o egzaminie kwalifikacje w zawodzie. Fototechnik 343104 Informator o egzaminie kwalifikacje w zawodzie Fototechnik 343104 Centralna Komisja Egzaminacyjna Warszawa 2012 I C K E W M opracowano w ramach Projektu VI M, D R, Priorytet III W, Program Operacyjny K

Bardziej szczegółowo

Przykładowy szkolny plan nauczania* Technikum technik weterynarii 324002 gimnazjum

Przykładowy szkolny plan nauczania* Technikum technik weterynarii 324002 gimnazjum Przykładowy szkolny plan nauczania* /przedmiotowe kształcenie zawodowe/ Typ szkoły: Technikum - 4-letni okres nauczania /1/ Zawód: technik weterynarii; symbol 324002 Podbudowa programowa: gimnazjum Kwalifikacje:

Bardziej szczegółowo

Informator o egzaminie kwalifikacje w zawodzie. Monter izolacji budowlanych 712401

Informator o egzaminie kwalifikacje w zawodzie. Monter izolacji budowlanych 712401 Informator o egzaminie kwalifikacje w zawodzie Monter izolacji budowlanych 712401 Centralna Komisja Egzaminacyjna Warszawa 2012 I C K E W M do informatora opracowano w ramach Projektu VI M, D R, Priorytet

Bardziej szczegółowo

Informator o egzaminie kwalifikacje w zawodzie

Informator o egzaminie kwalifikacje w zawodzie Informator o egzaminie kwalifikacje w zawodzie Op 341203 Centralna Komisja Egzaminacyjna Warszawa 2012 I C K E W Mate Projektu VI M, D R, Priorytet III W, Program Operacyjny K L S SPIS TREŚCI MODUŁ INFORMACJE

Bardziej szczegółowo

Informator o egzaminie kwalifikacje w zawodzie. Monter mechatronik 742114

Informator o egzaminie kwalifikacje w zawodzie. Monter mechatronik 742114 Informator o egzaminie kwalifikacje w zawodzie Monter mechatronik 742114 Centralna Komisja Egzaminacyjna Warszawa 2012 I C K E W M matora opracowano w ramach Projektu VI M, D R, Priorytet III W, Program

Bardziej szczegółowo

Informator o egzaminie kwalifikacje w zawodzie. Ortoptystka 325906

Informator o egzaminie kwalifikacje w zawodzie. Ortoptystka 325906 Informator o egzaminie kwalifikacje w zawodzie Ortoptystka 325906 Centralna Komisja Egzaminacyjna Warszawa 2012 I C K E W M opracowano w ramach Projektu VI M, D R, Priorytet III W, Program Operacyjny K

Bardziej szczegółowo

Informator o egzaminie kwalifikacje w zawodzie. Kelner 513101

Informator o egzaminie kwalifikacje w zawodzie. Kelner 513101 Informator o egzaminie kwalifikacje w zawodzie Kelner 513101 Centralna Komisja Egzaminacyjna Warszawa 2012 I C K E W M cowano w ramach Projektu VI M, D R, Priorytet III W, Program Operacyjny K L S SPIS

Bardziej szczegółowo

Informator o egzaminie kwalifikacje w zawodzie. Betoniarz-zbrojarz 711402

Informator o egzaminie kwalifikacje w zawodzie. Betoniarz-zbrojarz 711402 Informator o egzaminie kwalifikacje w zawodzie Betoniarz-zbrojarz 711402 Centralna Komisja Egzaminacyjna Warszawa 2012 I C K E W M rmatora opracowano w ramach Projektu VI M, D R, Priorytet III W, Program

Bardziej szczegółowo

Informator o egzaminie kwalifikacje w zawodzie

Informator o egzaminie kwalifikacje w zawodzie Informator o egzaminie kwalifikacje w zawodzie T Centralna Komisja Egzaminacyjna Warszawa 2012 I C K E W Ma Projektu VI M, D R, Priorytet III W, Program Operacyjny K L S SPIS TREŚCI MODUŁ INFORMACJE WPROWADZAJĄCE...

Bardziej szczegółowo

Przykładowy szkolny plan nauczania* Technikum technik weterynarii gimnazjum

Przykładowy szkolny plan nauczania* Technikum technik weterynarii gimnazjum Przykładowy szkolny plan nauczania* /przedmiotowe kształcenie zawodowe/ Typ szkoły: Technikum - 4-letni okres nauczania /1/ Zawód: technik weterynarii; symbol 324002 Podbudowa programowa: gimnazjum Kwalifikacje:

Bardziej szczegółowo

Informator o egzaminie kwalifikacje w zawodzie T 325907

Informator o egzaminie kwalifikacje w zawodzie T 325907 Informator o egzaminie kwalifikacje w zawodzie T 325907 Centralna Komisja Egzaminacyjna Warszawa 2012 I C K E W M rmatora opracowano w ramach Projektu VI M, D R, Priorytet III W, Program Operacyjny K L

Bardziej szczegółowo

Informator o egzaminie kwalifikacje w zawodzie. Technik geolog 311106

Informator o egzaminie kwalifikacje w zawodzie. Technik geolog 311106 Informator o egzaminie kwalifikacje w zawodzie Technik geolog 311106 Centralna Komisja Egzaminacyjna Warszawa 2012 I C K E W M ra opracowano w ramach Projektu VI M, D R, Priorytet III W, Program Operacyjny

Bardziej szczegółowo

Informator o egzaminie potwierdzającym kwalifikacje w zawodzie. Technik weterynarii 324002

Informator o egzaminie potwierdzającym kwalifikacje w zawodzie. Technik weterynarii 324002 Informator o egzaminie potwierdzającym kwalifikacje w zawodzie Technik weterynarii 324002 Centralna Komisja Egzaminacyjna Warszawa 2012 Informator opracowała Centralna Komisja Egzaminacyjna w Warszawie.

Bardziej szczegółowo

Informator o egzaminie kwalifikacje w zawodzie. Technik organizacji reklamy 333906

Informator o egzaminie kwalifikacje w zawodzie. Technik organizacji reklamy 333906 Informator o egzaminie kwalifikacje w zawodzie Technik organizacji reklamy 333906 Centralna Komisja Egzaminacyjna Warszawa 2012 I C K E W M do informatora opracowano w ramach Projektu VI M, D R, Priorytet

Bardziej szczegółowo

Informator o egzaminie kwalifikacje w zawodzie

Informator o egzaminie kwalifikacje w zawodzie Informator o egzaminie kwalifikacje w zawodzie O do 812105 Centralna Komisja Egzaminacyjna Warszawa 2012 I C K E W M Projektu VI M, D R, Priorytet III W, Program Operacyjny K L S SPIS TREŚCI MODUŁ INFORMACJE

Bardziej szczegółowo

Informator o egzaminie kwalifikacje w zawodzie T 311513

Informator o egzaminie kwalifikacje w zawodzie T 311513 Informator o egzaminie kwalifikacje w zawodzie T 311513 Centralna Komisja Egzaminacyjna Warszawa 2012 I C K E W Materi Projektu VI M, D R, Priorytet III W, Program Operacyjny K L S SPIS TREŚCI MODUŁ INFORMACJE

Bardziej szczegółowo

Informator o egzaminie kwalifikacje w zawodzie

Informator o egzaminie kwalifikacje w zawodzie Informator o egzaminie kwalifikacje w zawodzie T Centralna Komisja Egzaminacyjna Warszawa 2012 I C K E W Materi Projektu VI M, D R, Priorytet III W, Program Operacyjny K L S SPIS TREŚCI MODUŁ INFORMACJE

Bardziej szczegółowo

Informator o egzaminie kwalifikacje w zawodzie. Technik rolnik 314207

Informator o egzaminie kwalifikacje w zawodzie. Technik rolnik 314207 Informator o egzaminie kwalifikacje w zawodzie Technik rolnik 314207 Centralna Komisja Egzaminacyjna Warszawa 2012 I C K E W M ra opracowano w ramach Projektu VI M, D R, Priorytet III W, Program Operacyjny

Bardziej szczegółowo

Informator o egzaminie kwalifikacje w zawodzie. Technik technologii drewna 311922

Informator o egzaminie kwalifikacje w zawodzie. Technik technologii drewna 311922 Informator o egzaminie kwalifikacje w zawodzie Technik technologii drewna 311922 Centralna Komisja Egzaminacyjna Warszawa 2012 I C K E W M do informatora opracowano w ramach Projektu VI M, D R, Priorytet

Bardziej szczegółowo

Informator o egzaminie kwalifikacje w zawodzie. Technik agrobiznesu 331402

Informator o egzaminie kwalifikacje w zawodzie. Technik agrobiznesu 331402 Informator o egzaminie kwalifikacje w zawodzie Technik agrobiznesu 331402 Centralna Komisja Egzaminacyjna Warszawa 2012 I C K E W M rmatora opracowano w ramach Projektu VI M, D R, Priorytet III W, Program

Bardziej szczegółowo

Informator o egzaminie kwalifikacje w zawodzie. Technik architektury krajobrazu 314202

Informator o egzaminie kwalifikacje w zawodzie. Technik architektury krajobrazu 314202 Informator o egzaminie kwalifikacje w zawodzie Technik architektury krajobrazu 314202 Centralna Komisja Egzaminacyjna Warszawa 2012 I C K E W Mater Projektu VI M, D R, Priorytet III W, Program Operacyjny

Bardziej szczegółowo

Informator o egzaminie kwalifikacje w zawodzie. Technik administracji 334306

Informator o egzaminie kwalifikacje w zawodzie. Technik administracji 334306 Informator o egzaminie kwalifikacje w zawodzie Technik administracji 334306 Centralna Komisja Egzaminacyjna Warszawa 2012 I C K E W M formatora opracowano w ramach Projektu VI M, D R, Priorytet III W,

Bardziej szczegółowo