Biblioteka Policjanta Prewencji Jarosław Tuliszka KONTROLA DROGOWA

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Biblioteka Policjanta Prewencji Jarosław Tuliszka KONTROLA DROGOWA"

Transkrypt

1 Biblioteka Policjanta Prewencji Jarosław Tuliszka KONTROLA DROGOWA (materiał dydaktyczny) Według stanu prawnego na kwiecień 2011 roku SŁUPSK 2011

2 Materiał opracowany w Zakładzie Prewencji i Ruchu Drogowego Szkoły Policji w Słupsku Korekta i redakcja językowa: GraŜyna Szot Redakcja techniczna: Zenon Trzciński Projekt okładki: Marcin Jedynak Fotografie: Jarosław Tuliszka, Krzysztof Panek Druk: Andrzej Block Zatwierdzam i wprowadzam do uŝytku jako materiał dydaktyczny Wydawnictwo Szkoły Policji w Słupsku Wydanie III Słupsk

3 Spis treści Wstęp Podstawy prawne i faktyczne zatrzymywania pojazdów do kontroli Uprawnienia i obowiązki policjanta w czasie kontroli Prawa i obowiązki uczestników ruchu drogowego poddawanych kontroli Zasady i sposoby wydawania przez policjanta poleceń i sygnałów do zatrzymania pojazdu Zasady wyboru miejsca do zatrzymania pojazdu Miejsce ustawienia pojazdu policyjnego Zasady podchodzenia do pojazdu zatrzymanego Czynności kontrolne Zasady zachowania bezpieczeństwa własnego oraz uczestników ruchu drogowego Postępowanie z uczestnikami ruchu drogowego znajdującymi się pod wpływem alkoholu lub środka działającego podobnie jak alkohol Dokumentowanie kontroli drogowej Pytania kontrolne Wykaz fotografii Bibliografia

4 Ta strona jest pusta 4

5 Wstęp Kontrola drogowa jest jedną z najczęstszych czynności wykonywanych przez policjantów. Dominuje podczas słuŝby policjantów ruchu drogowego, ale inni policjanci są równieŝ do niej uprawnieni, choć w mniejszym zakresie. Stąd potrzeba zapoznania z aspektami kontroli drogowej wszystkich policjantów. Niniejsze opracowanie powstało przede wszystkim z myślą o zapewnieniu materiału podręcznikowego słuchaczom kursów podstawowych w szkołach Policji i policyjnych ośrodkach szkolenia. Jego zawartość dopasowano do treści programowych kursu. MoŜe jednak być wykorzystane w miarę potrzeb na innych kursach lub w ramach doskonalenia zawodowego w jednostkach Policji. Opracowanie zawiera jedenaście zagadnień problemowych, w których opisane są moŝliwie wyczerpująco wszystkie aspekty prowadzenia kontroli drogowej przez policjantów. Czytelnik znajdzie regulacje prawne, uprawnienia i obowiązki obu stron kontroli drogowej, czyli policjanta kontrolującego i osoby kontrolowanej, technikę i taktykę prowadzenia kontroli oraz bardzo istotne sprawy związane z bezpieczeństwem podczas tych czynności. Dla uplastycznienia opisów w opracowaniu zamieszczono wiele ilustracji. Uzupełnieniem treści jest bibliografia, zawierająca wykaz aktualnych aktów prawnych związanych z kontrolą drogową. Warto do nich sięgnąć, gdyŝ w publikacji niemoŝliwe jest zamieszczenie wszelkich informacji prawnych. Pytania kontrolne, których celem jest sprawdzenie stopnia opanowania wiedzy, zostały zamieszczone z myślą o słuchaczach kursów podstawowych. Autor ma nadzieję, Ŝe opracowanie będzie pomocne w zdobywaniu wiedzy policyjnej. 5

6 Ta strona jest pusta 6

7 1. Podstawy prawne i faktyczne zatrzymywania pojazdów do kontroli Podstawy prawne zatrzymywania pojazdów do kontroli Podstawą prawną zatrzymywania pojazdów do kontroli drogowej jest art. 129 ust. 1 ustawy Prawo o ruchu drogowym, który nadaje policjantom uprawnienia do dokonywania kontroli drogowej wobec kierujących poruszających się pojazdami na drogach publicznych oraz w strefach zamieszkania. Ustawa z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym Art Czuwanie nad bezpieczeństwem i porządkiem ruchu na drogach, kierowanie ruchem i jego kontrolowanie naleŝą do zadań Policji. Podstawy faktyczne zatrzymywania pojazdów do kontroli Policjant nie moŝe zatrzymywać pojazdów do kontroli drogowej według własnego kaprysu, ale musi mieć do tego podstawę prawną i podstawę faktyczną. Podstawa prawna znajduje się w ustawie Prawo o ruchu drogowym. Natomiast podstawą faktyczną jest konkretna sytuacja, dopasowana do podstawy prawnej, która upowaŝnia policjanta do zatrzymania pojazdu i dokonania kontroli drogowej, np.: policjant zauwaŝył, Ŝe jadący samochód nie utrzymuje prostolinijnego toru jazdy. Podejrzewa, Ŝe kierujący moŝe znajdować się pod wpływem alkoholu (podstawa faktyczna). Zatrzymuje go do kontroli drogowej na podstawie art. 129 ust. 2 pkt 8 lit. a (podstawa prawna). Ustawa z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym Art ( ) 2. Policjant, w związku z wykonywaniem czynności określonych w ust. 1, jest uprawniony do: ( ) 8) uniemoŝliwienia: a) kierowania pojazdem osobie znajdującej się w stanie nietrzeźwości lub w stanie po uŝyciu alkoholu albo środka działającego podobnie do alkoholu, ( ). 7

8 2. Uprawnienia i obowiązki policjanta w czasie kontroli Uprawnienia policjanta w czasie kontroli drogowej Podczas kontroli drogowej policjant jest uprawniony do: a) legitymowania uczestnika ruchu, b) wydawania wiąŝących poleceń co do sposobu korzystania z drogi lub uŝywania pojazdu, c) sprawdzania dokumentów wymaganych w związku z kierowaniem pojazdem i jego uŝywaniem, d) Ŝądania poddania się przez kierującego pojazdem badaniu w celu ustalenia zawartości w organizmie alkoholu lub środka działającego podobnie jak alkohol, e) Ŝądania poddania się przez inną osobę, w stosunku do której zachodzi uzasadnione podejrzenie, Ŝe mogła kierować pojazdem, badaniu w celu ustalenia zawartości w organizmie alkoholu lub środka działającego podobnie jak alkohol, f) sprawdzania stanu technicznego pojazdu (tylko policjanci ruchu drogowego), g) sprawdzania wyposaŝenia pojazdu (tylko policjanci ruchu drogowego), h) sprawdzania ładunku pojazdu, i) sprawdzania wymiarów, masy lub nacisku osi pojazdu (tylko policjanci ruchu drogowego), j) sprawdzania zapisów tachografu (tylko policjanci ruchu drogowego), k) zatrzymywania prawa jazdy lub dowodu rejestracyjnego, l) wydawania poleceń kontrolowanemu uczestnikowi ruchu co do sposobu jego zachowania, m) uniemoŝliwienia kierowania pojazdem osobie znajdującej się w stanie nietrzeźwości lub w stanie po uŝyciu alkoholu albo środka działającego podobnie jak alkohol, n) uniemoŝliwiania korzystania z pojazdu, którego stan techniczny, ładunek, masa lub nacisk osi zagraŝają bezpieczeństwu lub porządkowi ruchu, powodują uszkodzenie drogi albo naruszają wymagania ochrony środowiska, o) uniemoŝliwiania korzystania z pojazdu, jeŝeli kierujący pojazdem zarejestrowanym poza krajami członkowskimi Unii Europejskiej lub EFTA nie okazał dokumentu OC, p) uniemoŝliwiania kierowania pojazdem przez osobę nieposiadającą wymaganych dokumentów uprawniających do kierowania pojazdem lub uŝywania go, q) uŝywania przyrządów kontrolno-pomiarowych do: stwierdzania stanu trzeźwości kierującego, badania pojazdu (tylko policjanci ruchu drogowego), określania masy, nacisku osi pojazdu (tylko policjanci ruchu drogowego), określania prędkości pojazdu, stwierdzania naruszenia wymagań ochrony środowiska (tylko policjanci ruchu drogowego), oraz innych urządzeń, 8

9 r) kontroli przewozu towarów niebezpiecznych i wymagań związanych z tym przewozem (tylko policjanci ruchu drogowego), s) uŝywania urządzeń nagłaśniających, sygnalizacyjnych lub świetlnych, słuŝących do wydawania wiąŝących poleceń uczestnikowi ruchu, t) występowania w uzasadnionym przypadku z wnioskiem o ocenę stanu zdrowia kierującego pojazdem. NaleŜy pamiętać, Ŝe komendant główny Policji wydał zarządzenie nr 609 z 25 czerwca 2007 r., w którym część z wyŝej wymienionych uprawnień pozostawił w gestii wyłącznie policjantów ruchu drogowego. Obowiązki policjanta w czasie kontroli drogowej W trakcie kontroli drogowej policjant jest obowiązany: a) z dostatecznej odległości wydać polecenie do zatrzymania pojazdu, w sposób zapewniający dostrzeŝenie policjanta przez kierującego pojazdem oraz bezpieczne zatrzymanie pojazdu we wskazanym miejscu, b) taktownie i Ŝyczliwie traktować osobę kontrolowaną, c) po zatrzymaniu pojazdu podać stopień, imię i nazwisko oraz podstawę faktyczną zatrzymania pojazdu do kontroli, d) na Ŝądanie kierującego okazać legitymację słuŝbową. Uwaga! Policjant nieumundurowany jest zobowiązany okazać legitymację słuŝbową natychmiast po zatrzymaniu pojazdu do kontroli (bez Ŝądania kierującego), Fot. 1. Policjant nieumundurowany przed rozpoczęciem kontroli drogowej jest obowiązany okazać legitymację słuŝbową bez Ŝądania kierującego e) na Ŝądanie kierującego podać podstawę prawną podejmowanych czynności słuŝbowych, f) w przypadku osób badanych urządzeniem elektronicznym na trzeźwość lub obecność w organizmie środka działającego podobnie jak alkohol na ich Ŝądanie poddać ich dodatkowemu badaniu krwi lub moczu, 9

10 g) w przypadku uŝywania urządzeń kontrolno-pomiarowych na Ŝądanie osoby kontrolowanej okazać potwierdzoną kopię świadectwa legalizacji tego urządzenia, h) w przypadku badania urządzeniem elektronicznym do badania zawartości alkoholu w wydychanym powietrzu i wystąpienia wyniku 0,00 0,09 mg/l na Ŝądanie osoby kontrolowanej sporządzić protokół badania. 3. Prawa i obowiązki uczestników ruchu drogowego poddawanych kontroli Prawa uczestnika ruchu drogowego poddanego kontroli Kierujący poddany kontroli drogowej ma prawo do: a) Ŝądania okazania przez policjanta legitymacji słuŝbowej, b) Ŝądania podania podstaw prawnych działań policjanta, c) taktownego i Ŝyczliwego zachowania policjanta, d) w przypadku, kiedy policjant stwierdzi, Ŝe kierujący jest nietrzeźwy 1 lub pod wpływem środków działających podobnie jak alkohol Ŝądania wskazania sposobu zabezpieczenia pojazdu, e) w przypadku badania na trzeźwość Ŝądania dodatkowo badania krwi lub moczu, f) w przypadku badania na obecność w organizmie środka działającego podobnie jak alkohol Ŝądania dodatkowo badania krwi lub moczu, g) w przypadku uŝywania przez policjanta urządzeń kontrolno-pomiarowych Ŝądania okazania potwierdzonej kopii świadectwa legalizacji tych urządzeń, h) w przypadku badania urządzeniem elektronicznym do badania zawartości alkoholu w wydychanym powietrzu i wystąpienia wyniku 0,00 0,09 mg/l Ŝądania sporządzenia protokołu badania. Obowiązki uczestnika ruchu drogowego poddanego kontroli Kierujący poddany kontroli drogowej jest zobowiązany do: a) stosowania się do poleceń i sygnałów oraz wskazówek wydawanych przez kontrolującego, b) zatrzymania pojazdu w miejscu wskazanym przez policjanta, c) trzymania rąk na kierownicy, d) niewysiadania z pojazdu bez zezwolenia policjanta, 1 W stanie po uŝyciu alkoholu lub w stanie nietrzeźwości. 10

11 e) wyłączenia silnika pojazdu na polecenie policjanta, f) włączenia świateł awaryjnych na polecenie policjanta, g) okazania wymaganych dokumentów Ŝądanych przez policjanta, h) poddania się badaniom na trzeźwość lub zawartość w organizmie środka działającego podobnie jak alkohol. 4. Zasady i sposoby wydawania przez policjanta poleceń i sygnałów do zatrzymania pojazdu Zasady wydawania przez policjanta poleceń i sygnałów do zatrzymania pojazdu Policjant moŝe podawać sygnały do zatrzymania pojazdu, poruszając się: a) pieszo, b) radiowozem, c) motocyklem, d) rowerem, e) wierzchem, f) śmigłowcem lub samolotem (statkiem powietrznym). Najczęściej kontrolę drogową realizują policjanci poruszający się pieszo, radiowozem lub motocyklem. Policjant umundurowany moŝe zatrzymywać pojazdy do kontroli drogowej zawsze (w dzień i w nocy) i wszędzie (w obszarze zabudowanym oraz poza obszarem zabudowanym). Z kolei policjant nieumundurowany moŝe zatrzymywać pojazdy do kontroli zawsze (w dzień i w nocy), ale tylko na obszarze zabudowanym. Zatrzymując pojazdy do kontroli, policjant moŝe uŝyć: a) tarczy do zatrzymywania pojazdów, b) tarczy do zatrzymywania pojazdów z elementem odblaskowym, c) tarczy do zatrzymywania pojazdów ze światłem czerwonym, d) latarki ze światłem czerwonym, e) krótkotrwałych jednoczesnych sygnałów dźwiękowych i błyskowych (w radiowozach, na motocyklach i w śmigłowcach), f) tablicy świetlnej w radiowozie, g) megafonów (w radiowozach, na motocyklach i w śmigłowcach). 11

12 Fot. 2. Tarcza do zatrzymywania pojazdów Fot. 3. Tarcza do zatrzymywania pojazdów z elementem odblaskowym Fot. 4. Tarcza do zatrzymywania pojazdów ze światłem czerwonym Fot. 5. Latarka ze światłem czerwonym W dzień policjant umundurowany moŝe podawać sygnały do zatrzymania pojazdów ręką lub tarczą do zatrzymywania pojazdów, natomiast policjant nieumundurowany wyłącznie tarczą do zatrzymywania pojazdów. W nocy (oraz w dzień w warunkach zmniejszonej przejrzystości powietrza) policjant umundurowany i nieumundurowany moŝe zatrzymywać pojazdy do kontroli drogowej za pomocą tarczy do zatrzymywania pojazdów z elementem odblaskowym lub ze światłem czerwonym albo za pomocą latarki ze światłem czerwonym. Pozostałe urządzenia techniczne mogą być wykorzystywane do zatrzymywania pojazdów zarówno w dzień, jak i w nocy. Fot. 6. Tablica świetlna z napisem POLICJA Fot. 7. Tablica świetlna z napisem STOP Fot. 8. Tablica świetlna z napisem KONTROLA Uwaga! Policjant zatrzymujący pojazdy do kontroli drogowej jest odpowiedzialny za bezpieczeństwo osób znajdujących się w nich, innych uczestników ruchu znajdujących się w pobliŝu oraz za bezpieczeństwo własne i partnera z patrolu. Policjant zatrzymując pojazd do kontroli drogowej, musi uwzględnić: a) warunki atmosferyczne (np. podczas opadów deszczu pojazd zatrzymywany do kontroli drogowej będzie miał wydłuŝoną drogę hamowania), 12

13 b) warunki drogowe (np. rodzaj nawierzchni, natęŝenie ruchu drogowego). Sygnał do zatrzymania pojazdu musi być podany w sposób czytelny dla kierującego (nie moŝe on mieć Ŝadnych wątpliwości, Ŝe jest zatrzymywany) oraz z odpowiedniej odległości, umoŝliwiającej bezpieczne zatrzymanie pojazdu w miejscu wskazanym przez policjanta. Zatrzymując pojazd do kontroli drogowej, policjant musi być przygotowany na to, Ŝe kierujący moŝe się nie zatrzymać. W związku z tym powinien obserwować zbliŝający się pojazd i wychwycić ewentualne symptomy wskazujące na to, Ŝe kierujący będzie chciał uniknąć kontroli i przejechać dalej. Uwagę powinien zatem skupić na zapamiętaniu jak największej ilości informacji, a szczególnie: a) numeru rejestracyjnego pojazdu, b) marki i modelu pojazdu, c) koloru pojazdu, d) cech szczególnych pojazdu (np. wgnieciony przedni błotnik), e) wyglądu kierującego. JeŜeli zatrzymywany pojazd przejedzie i nie zatrzyma się do kontroli, naleŝy natychmiast: a) zanotować numer rejestracyjny, b) powiadomić dyŝurnego jednostki, podając informacje niezbędne do podjęcia pościgu lub blokady, c) w miarę moŝliwości podjąć pościg bezpośredni. Z kontroli drogowej zwolnione są pojazdy oznakowane przepustką W. Fot. 9. i 10. Przepustka W awers i rewers Na sygnał do zatrzymania pojazdu podany przez umundurowanego policjanta dysponującego oznakowanym radiowozem lub motocyklem osoba kierująca pojazdem zwolnionym z kontroli drogowej jest zobowiązana zmniejszyć prędkość do 5 km/h i okazać przez szybę przepustkę W w sposób umoŝliwiający odczytanie jej numeru. 13

14 Uwaga! Posiadanie przepustki W nie zwalnia kierowcy od przestrzegania przepisów prawa o ruchu drogowym. Policjant, który zatrzymywał pojazd wyposaŝony w przepustkę W, jest zobowiązany zanotować numer tej przepustki i numer rejestracyjny pojazdu oraz natychmiast powiadomić o tym drogą radiową dyŝurnego jednostki. JeŜeli sytuacja (np. zerwanie mostu na drodze) zmusza do bezwzględnego zatrzymania pojazdu, którego kierujący (lub dysponent, czyli osoba siedząca obok kierującego) okaŝe przepustkę W, policjant pomimo okazania tej przepustki musi jeszcze raz podać sygnał do zatrzymania pojazdu. Gdy go ponowi, osoba kierująca pomimo okazania przepustki W jest zobowiązana zatrzymać pojazd z zachowaniem środków ostroŝności w odległości około 50 m od policjanta. Sposoby wydawania przez policjanta poleceń i sygnałów do zatrzymania pojazdu 1. Zatrzymanie pieszo z chodnika lub pobocza ręką: a) policjant stoi przodem do pojazdu nadjeŝdŝającego, b) podaje sygnał poprzez podniesienie prawej ręki lekko wysuniętej do przodu i zgiętej w łokciu pod kątem 90 stopni (otwarta część dłoni skierowana w stronę nadjeŝdŝającego pojazdu, palce złączone), c) w końcowej fazie ręką wskazuje miejsce zatrzymania pojazdu. Fot. 11. Prawa ręka podniesiona, zgięta pod kątem 90 stopni i otwartą częścią dłoni skierowana do przodu Fot. 12. Wskazanie ręką miejsca zatrzymania pojazdu 2. Zatrzymanie pieszo z chodnika lub pobocza tarczą do zatrzymywania pojazdów: a) policjant stoi przodem do pojazdu nadjeŝdŝającego, b) podaje sygnał poprzez podniesienie prawej ręki zgiętej w łokciu pod kątem 90 stopni i tarczą do zatrzymywania pojazdów wykonuje ruchy w płaszczyźnie pionowej, opuszczając ją do 180 stopni, 14

15 c) w końcowej fazie tarczą wskazuje miejsce zatrzymania pojazdu. Fot. 13. Wykonywanie ruchów w płaszczyźnie pionowej tarcza skierowana do górę Fot. 14. Wykonywanie ruchów w płaszczyźnie pionowej tarcza skierowana w bok Fot. 15. Wskazanie tarczą miejsca zatrzymania pojazdu 3. Zatrzymanie z radiowozu przez dysponenta (policjanta siedzącego obok kierującego) tarczą do zatrzymywania pojazdów (lub latarką ze światłem czerwonym): a) radiowóz zrównuje się z pojazdem zatrzymywanym lub lekko wysuwa się do przodu przed niego, b) dysponent przez uchylone okno wyciąga prawą rękę z tarczą do zatrzymywania pojazdów (lub latarką ze światłem czerwonym) i wykonuje ruchy w płaszczyźnie pionowej, c) w końcowej fazie tarczą (lub latarką ze światłem czerwonym) wskazuje miejsce zatrzymania pojazdu. Fot. 16. Radiowóz zrównał się z pojazdem zatrzymywanym, dysponent wykonuje tarczą ruchy w płaszczyźnie pionowej Fot. 17. Wskazanie tarczą miejsca zatrzymania pojazdu 15

16 4. Zatrzymanie z radiowozu przez kierującego tarczą do zatrzymywania pojazdów (lub latarką ze światłem czerwonym): a) radiowóz wyprzedza pojazd zatrzymywany, b) kierujący policjant przez uchylone okno wyciąga lewą rękę z tarczą do zatrzymywania pojazdów (lub latarką ze światłem czerwonym) i wykonuje ruchy w płaszczyźnie pionowej, c) widząc, Ŝe kierujący pojazdem zatrzymywanym zrozumiał sygnał jednokrotnym gestem tarczą (lub latarką ze światłem czerwonym) nad dachem radiowozu wskazuje miejsce zatrzymania pojazdu. Fot. 18. Radiowóz wyprzedził pojazd zatrzymywany Fot. 19. Kierujący policjant wykonuje tarczą ruchy w płaszczyźnie pionowej Fot. 20. W ostatniej fazie podawania sygnału policjant wykonuje jednokrotnie ruch tarczą nad dachem pojazdu 5. Zatrzymanie pojazdu nadjeŝdŝającego z przeciwka z radiowozu przez kierującego tarczą do zatrzymywania pojazdów (lub latarką ze światłem czerwonym): a) kierujący policjant zbliŝa się do pojazdu nadjeŝdŝającego, b) przez uchylone okno wyciąga lewą rękę z tarczą do zatrzymywania pojazdów (lub latarką ze światłem czerwonym) i wykonuje ruchy w płaszczyźnie pionowej, c) w końcowej fazie tarczą (lub latarką ze światłem czerwonym) wskazuje miejsce zatrzymania pojazdu. Fot. 21. i 22. Policjant kierujący radiowozem wykonuje ruchy tarczą w płaszczyźnie pionowej 16

17 6. Zatrzymanie z radiowozu przez kierującego światłami błyskowymi i sygnałami dźwiękowymi: a) radiowóz dojeŝdŝa do pojazdu zatrzymywanego, b) policjant włącza w radiowozie krótkotrwałe światła błyskowe i sygnały dźwiękowe (jednocześnie), c) w końcowej fazie ustawia się za pojazdem zatrzymywanym. Fot. 23. Radiowóz dojeŝdŝa po pojazdu zatrzymywanego i policjant włącza krótkotrwałe światła błyskowe i sygnały dźwiękowe 7. Zatrzymanie z motocykla przy uŝyciu świateł błyskowych i sygnałów dźwiękowych: a) policjant dojeŝdŝając motocyklem do pojazdu zatrzymywanego, włącza krótkotrwałe światła błyskowe i sygnały dźwiękowe (jednocześnie), b) w końcowej fazie kierującemu pojazdu zatrzymywanego, który spogląda przez lusterko wsteczne, ręką moŝe wskazać miejsce zatrzymania, c) pojazd moŝna zatrzymać równieŝ poprzez zrównanie się z nim i jednoczesne włączenie krótkotrwałych świateł błyskowych i sygnałów dźwiękowych. Fot. 24. Policjant kierujący motocyklem po zbliŝeniu się do pojazdu zatrzymywanego włącza krótkotrwałe światła błyskowe i sygnały dźwiękowe Fot. 25. Policjant na motocyklu zrównuje się z pojazdem zatrzymywanym 17

18 8. Zatrzymanie z roweru tarczą do zatrzymywania pojazdów (lub latarką ze światłem czerwonym): a) policjant kierujący rowerem zrównuje się z pojazdem zatrzymywanym lub lekko wysuwa się do przodu przed niego, b) wyciąga prawą rękę z tarczą do zatrzymywania pojazdów (lub latarką ze światłem czerwonym) i wykonuje ruchy w płaszczyźnie pionowej, c) w końcowej fazie tarczą (lub latarką ze światłem czerwonym) wskazuje miejsce zatrzymania pojazdu. 9. Zatrzymanie jadąc wierzchem tarczą do zatrzymywania pojazdów (lub latarką ze światłem czerwonym): a) policjant jadący wierzchem zrównuje się z pojazdem zatrzymywanym lub lekko wysuwa się do przodu przed niego, b) wyciąga prawą rękę z tarczą do zatrzymywania pojazdów (lub latarką ze światłem czerwonym) i wykonuje ruchy w płaszczyźnie pionowej, c) w końcowej fazie tarczą (lub latarką ze światłem czerwonym) wskazuje miejsce zatrzymania pojazdu. 10. Zatrzymanie ze śmigłowca lub samolotu: a) policjant lecąc nad pojazdem zatrzymywanym, włącza krótkotrwały sygnał dźwiękowy lub przez megafon wzywa kierującego do zatrzymania. 5. Zasady wyboru miejsca do zatrzymania pojazdu Zatrzymując pojazd do kontroli, naleŝy pamiętać, Ŝe: a) pojazd powinien być zatrzymany w miejscu, gdzie nie utrudnia to ruchu i nie zagraŝa jego bezpieczeństwu, b) w celu dojazdu do miejsca zatrzymania policjant moŝe wydać kontrolowanemu uczestnikowi ruchu polecenie jazdy za pojazdem policyjnym. Do zatrzymania pojazdu do kontroli drogowej moŝna wykorzystać głównie: a) pobocze, b) zatokę postojową, c) chodnik, d) nieuŝywaną drogę boczną, e) plac przy drodze. 18

19 6. Miejsce ustawienia pojazdu policyjnego Radiowóz powinien być zatrzymany w miejscu, gdzie wykonanie czynności kontrolnych nie spowoduje: a) utrudnienia w ruchu, b) zagroŝenia bezpieczeństwa ruchu, c) zagroŝenia bezpieczeństwa policjanta i innych uŝytkowników drogi. W braku miejsc, w których moŝna zatrzymywać pojazdy do kontroli drogowej, lub gdy niemoŝliwe jest ich wykorzystanie, pojazd naleŝy zatrzymać do kontroli na jezdni przy jej prawej krawędzi. Radiowóz powinien być (w miarę moŝliwości) ustawiony za pojazdem zatrzymanym. JeŜeli pojazd kontrolowany zatrzymano w miejscu, gdzie jest to zabronione, naleŝy szczególnie pamiętać o ustawieniu radiowozu za nim i o włączeniu niebieskich świateł błyskowych. W warunkach niedostatecznej widoczności powinien być włączony na radiowozie świetlny napis POLICJA. Fot. 26. Ustawienie radiowozu policyjnego w głębi parkingu Fot. 27. Ustawienie radiowozu policyjnego w zatoce postojowej 7. Zasady podchodzenia do pojazdu zatrzymanego JeŜeli jest to moŝliwe, do pojazdu zatrzymanego naleŝy podchodzić od tyłu. W przypadku zatrzymania pojazdu na jezdni naleŝy podchodzić od prawej strony pojazdu. JeŜeli pojazd jest zatrzymany w miejscu bezpiecznym (np. w głębi parkingu lub w zatoce postojowej) moŝna podchodzić z lewej strony. 19

20 Fot. 28. i 29. Podchodzenie do pojazdu od jego prawej strony Fot. 30. Podchodzenie do pojazdu od jego lewej strony 8. Czynności kontrolne Podczas prowadzonej kontroli drogowej policjant musi wykonać takie czynności kontrolne, jak: 1) podejście do zatrzymanego pojazdu. NaleŜy pamiętać o zachowaniu warunków bezpieczeństwa przy podchodzeniu do pojazdu. Przed rozpoczęciem rozmowy naleŝy oddać honor i grzecznościowo się przywitać (np. dzień dobry, dobry wieczór ), 2) przedstawienie się (stopień, imię i nazwisko), 3) podanie faktycznej przyczyny zatrzymania pojazdu do kontroli, 20

21 4) Ŝądanie okazania wymaganych dokumentów, Przykład: Dzień dobry, sierŝant Marcin Kopowicz, zatrzymałem pana (panią) do kontroli drogowej, gdyŝ jedzie pan (pani) bez włączonych świateł mijania. Proszę nie wysiadać, wyłączyć silnik, ręce trzymać na kierownicy. Proszę o okazanie prawa jazdy, dowodu rejestracyjnego, dowodu zawarcia umowy OC. 5) porównanie danych zawartych w dokumentach ze stanem faktycznym, 6) sprawdzenie osoby, pojazdu i dokumentów w systemie informatycznym (policjant sprawdza w policyjnej bazie danych, czy kierujący nie jest osobą poszukiwaną, czy nie ma zatrzymanych uprawnień do kierowania pojazdem, czy pojazd nie jest kradziony, czy prawo jazdy i dowód rejestracyjny nie są dokumentami utraconymi), 7) wykonanie czynności, które są właściwym przedmiotem kontroli drogowej (powodem do zatrzymania pojazdu), np. sprawdzenie stanu technicznego pojazdu 2, sprawdzenie, czy kierujący posiada wymagane dokumenty, reakcja na wykroczenie popełnione przez kierującego, 8) poinformowanie osoby kontrolowanej o wynikach kontroli, 9) w razie konieczności zastosowanie prawnych środków oddziaływania wychowawczego. Najczęściej powodem do zatrzymania pojazdu do kontroli drogowej jest wykroczenie, którego dopuścił się kierujący. W związku z tym policjant przystępuje do oddziaływania wychowawczego za pomocą dostępnych środków. Decyduje, czy w danej sytuacji wystarczy zwykłe pouczenie, czy naleŝy zastosować mandat karny lub teŝ moŝe podjąć decyzję o skierowaniu sprawy do rozpatrzenia przez wydział grodzki sądu rejonowego, 10) jeŝeli kontrola drogowa zakończyła się ukaraniem mandatem karnym, nale- Ŝy równieŝ poinformować o liczbie naliczonych punktów karnych, Przykład: Ponadto informuję pana (panią), Ŝe za popełnione wykroczenie zostaną naliczone dwa punkty karne w ewidencji kierowców naruszających przepisy ruchu drogowego. 11) zakończenie kontroli: oddanie kierującemu wcześniej pobranych od niego dokumentów (z wyjątkiem tych, które policjant zatrzymuje za pokwitowaniem), poŝegnanie kierującego, obserwowanie przez chwilę odjeŝdŝającego pojazdu. 2 NaleŜy pamiętać o ograniczeniach nałoŝonych przez komendanta głównego Policji w zakresie dokonywanej kontroli dla policjantów innych niŝ policjanci ruchu drogowego. 21

22 Czynności policjanta ubezpieczającego policjanta prowadzącego kontrolę Policjant ubezpieczający powinien skoncentrować się jedynie na zapewnieniu bezpieczeństwa policjantowi kontrolującemu. Nie wolno mu wykonywać Ŝadnych czynności kontrolnych. Swoją uwagę skupia na zachowaniu się kierującego oraz pasaŝerów w pojeździe. Pilnuje, aby wykonywali polecenia policjanta kontrolującego, nie wysiadali z pojazdu bez zezwolenia, nie wykonywali Ŝadnych czynności, które mogłyby zagrozić bezpieczeństwu policjantów oraz innych uczestników ruchu. Dane z dokumentów wymagające weryfikacji w czasie kontroli Podczas kontroli dokumentów policjant powinien: a) we wszystkich dokumentach: sprawdzić, czy dokumenty nie są zniszczone w stopniu powodującym nieczytelność, sprawdzić, czy dokumenty nie są sfałszowane (podrobione lub przerobione), czy mają odpowiednie pieczęcie, porównać zgodność danych personalnych; w przypadku wystąpienia niezgodności naleŝy ją wyjaśnić, np. kierujący moŝe powiedzieć, Ŝe poŝyczył samochód od kolegi i stąd wynika rozbieŝność w danych osobowych. JeŜeli samochód nie figuruje w policyjnej bazie danych jako skradziony, naleŝy uznać, Ŝe wszystko jest w porządku, b) w prawie jazdy (fot. 31. i 32.): porównać zdjęcie z wyglądem osoby oraz ze zdjęciem powtórzonym (obraz ducha) (1), porównać wiek kierującego (na podstawie daty urodzenia) z wyglądem, porównać PESEL z datą urodzenia i płcią kierującego (przedostatnia cyfra) (2), sprawdzić aktualność adresu zamieszkania (3), jeŝeli osoba kontrolowana podczas kontroli drogowej podpisuje jakieś dokumenty porównać jej podpis ze wzorem podpisu (4), sprawdzić, czy posiadana kategoria prawa jazdy uprawnia do kierowania zatrzymywanym do kontroli pojazdem (5), sprawdzić datę waŝności uprawnienia (6), sprawdzić rodzaj ograniczeń posiadanych przez kierującego (7), 22

23 Fot. 31. i 32. Dane z prawa jazdy wymagające weryfikacji podczas kontroli drogowej awers i rewers c) w dowodzie rejestracyjnym (fot. 33. i 34.): porównać numer rejestracyjny (1) z numerem rejestracyjnym znajdującym się na tablicach rejestracyjnych (na wszystkich) oraz naklejką kontrolną umieszczoną na przedniej szybie samochodu, porównać numer naklejki legalizacyjnej (2) z numerami naklejek legalizacyjnych umieszczonych na tablicach rejestracyjnych, porównać markę (3) i model pojazdu (4) ze stanem faktycznym, sprawdzić prawidłowość numeru VIN (5), porównać rodzaj pojazdu (6) ze stanem faktycznym, porównać rok produkcji pojazdu (7) z numerem VIN, sprawdzić liczbę miejsc siedzących (8) oraz czy w związku z tym liczba osób jadących w pojeździe nie jest przekroczona, sprawdzić aktualność badań technicznych (9), sprawdzić wpisy w rubryce adnotacje urzędowe (10), Fot. 33. Dane z dowodu rejestracyjnego wymagające weryfikacji podczas kontroli drogowej awers 23

24 Fot. 34. Dane z dowodu rejestracyjnego wymagające weryfikacji podczas kontroli drogowej rewers d) w dokumencie potwierdzającym zawarcie umowy OC lub opłacenia składki tego ubezpieczenia: sprawdzić rodzaj polisy lub dowodu wpłaty muszą być wystawione na ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej posiadacza pojazdu, porównać markę, model i numer rejestracyjny pojazdu zawarte w dokumencie ze stanem faktycznym, porównać dane osobowe zawarte w dokumencie z danymi z prawa jazdy i dowodu rejestracyjnego, sprawdzić waŝność dokumentu. Uwaga! Nabywca pojazdu z drugiej ręki moŝe posługiwać się polisą wystawioną na nazwisko poprzedniego posiadacza. Zasady i zakres prowadzenia interwencji w stosunku do osoby korzystającej z immunitetu krajowego Uwaga! KaŜda interwencja podejmowana wobec osób korzystających z immunitetów lub przywilejów musi być przeprowadzana taktownie, ale stanowczo, z pełnym poszanowaniem przysługujących tym osobom praw. JeŜeli kontrolowanym pojazdem kieruje osoba korzystająca z immunitetu krajowego, a zatrzymanie pojazdu nie było spowodowane uzasadnionym podejrzeniem popełnienia wykroczenia, stosuje się ogólne zasady dotyczące przeprowadzania kontroli drogowej. JeŜeli wobec osoby korzystającej z immunitetu krajowego zachodzi uzasadnione podejrzenie popełnienia wykroczenia, a okoliczności nie uzasadniają skierowania do właściwego organu wniosku o wyraŝenie zgody na pociągnięcie jej do odpowiedzialności, naleŝy poprzestać na zwróceniu uwagi. 24

25 Jeśli istnieje uzasadnione podejrzenie, Ŝe kierujący pojazdem będący osobą korzystającą z immunitetu krajowego znajduje się w stanie nietrzeźwości lub pod wpływem środka odurzającego (np. wyczuwalna z ust woń alkoholu, trudności z zachowaniem równowagi po wyjściu z pojazdu, bełkotliwa mowa), policjant jest obowiązany do Ŝądania poddania się przez tę osobę badaniu w celu ustalenia zawartości w organizmie alkoholu lub środka działającego podobnie jak alkohol. W razie odmowy poddania się badaniu policjant realizując uprawnienia wynikające z przepisów prawa powszechnie obowiązującego, moŝe: a) zastosować środki przymusu bezpośredniego w celu doprowadzenia do badania, b) zatrzymać osobę ujętą na gorącym uczynku przestępstwa z uwagi na niezbędność tej czynności dla zapewnienia prawidłowego toku postępowania karnego. W celu uniemoŝliwienia kierowania pojazdem osobie korzystającej z immunitetu krajowego naleŝy: a) zwrócić się do kontrolowanego o powstrzymanie się od kierowania pojazdem, b) zaproponować przekazanie do depozytu kluczyków pojazdu, a w przypadku odmowy oraz gdy osoba kontrolowana znajduje się poza pojazdem, uniemoŝliwić jej powrót do pojazdu przez blokowanie dostępu do drzwi, w miarę moŝliwości bez naruszenia nietykalności tej osoby, c) zablokować kontrolowany pojazd przy uŝyciu pojazdu (pojazdów) słuŝbowego Policji lub blokady na koła. W przypadku uzasadnionego podejrzenia, Ŝe kierujący pojazdem, będący osobą korzystającą z immunitetu parlamentarnego (poseł, senator, poseł do Parlamentu Europejskiego), znajduje się w stanie nietrzeźwości lub pod wpływem środka odurzającego, policjant przeprowadzający kontrolę niezwłocznie zawiadamia o jej rozpoczęciu dyŝurnego. Odstępuje się od wykonania tych czynności na Ŝądanie marszałka Sejmu lub marszałka Senatu albo gdy takie polecenie wyda właściwy miejscowo prokurator. W przypadku uzasadnionego podejrzenia, Ŝe osoba korzystająca z immunitetu sędziowskiego lub prokuratorskiego znajduje się w stanie nietrzeźwości lub pod wpływem środka odurzającego, policjant przeprowadzający kontrolę niezwłocznie zawiadamia o jej rozpoczęciu dyŝurnego. Odstępuje się od wykonania tych czynności na Ŝądanie prezesa właściwego miejscowo sądu, prezesa sądu apelacyjnego właściwego ze względu na miejsce wykonywania czynności lub prokuratora przełoŝonego albo gdy takie polecenie wyda właściwy miejscowo prokurator. Policjant wykonujący czynności wobec osób korzystających z immunitetu krajowego sporządza notatkę słuŝbową zawierającą szczegółowy opis zdarzenia oraz dane tych osób. 25

26 Tabela 1. Zasady postępowania z osobami uprawnionymi do korzystania z immunitetu krajowego Osoba korzystająca z immunitetu poseł, senator członek Parlamentu Europejskiego sędzia Zakres immunitetu i właściwość organów Nie moŝe być zatrzymany lub aresztowany bez zgody Sejmu (Senatu), z wyjątkiem ujęcia go na gorącym uczynku przestępstwa, jeŝeli jego zatrzymanie jest niezbędne do zapewnienia prawidłowego toku postępowania. O zatrzymaniu niezwłocznie powiadamia się marszałka Sejmu (Senatu), który moŝe nakazać natychmiastowe zwolnienie zatrzymanego. Podczas sesji Parlamentu Europejskiego korzysta na terytorium swojego państwa z immunitetów przyznawanych członkom parlamentu ich państwa (eurodeputowany pochodzący z Rzeczypospolitej Polskiej na zasadach posła lub senatora) i nie moŝe, na terytorium innego państwa członkowskiego, być zatrzymany ani nie moŝe być wobec niego prowadzone postępowanie sądowe. Nie moŝe być, bez uprzedniej zgody sądu, pociągnięty do odpowiedzialności karnej ani pozbawiony wolności. Sędzia nie moŝe być zatrzymany lub aresztowany, z wyjątkiem ujęcia go na gorącym uczynku przestępstwa, jeŝeli jego zatrzymanie jest niezbędne do zapewnienia prawidłowego toku postępowania. O zatrzymaniu niezwłocznie powiadamia się prezesa właściwego miejscowo sądu, który moŝe na- Notatka do KGP (TAK/NIE) Podstawa prawna TAK art. 105 i 107 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej; art. 10 ustawy o wykonywaniu mandatu posła i senatora TAK NIE art. 9 protokołu w sprawie przywilejów i immunitetów Unii Europejskiej art. 181 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej; art. 49 ustawy o Sądzie NajwyŜszym; art. 80 i 130 ustawy Prawo o ustroju sądów powszechnych; art. 29 i 49 ustawy Prawo o ustroju sądów administracyjnych; art. 30 ustawy Prawo o ustroju sądów wojskowych 26

27 prokurator członek Trybunału Stanu sędzia Trybunału Konstytucyjnego kazać natychmiastowe zwolnienie zatrzymanego. Nie moŝe być pociągnięty do odpowiedzialności karnej bez zezwolenia właściwego sądu dyscyplinarnego ani zatrzymany bez zgody przełoŝonego dyscyplinarnego. Nie dotyczy to zatrzymania na gorącym uczynku popełnienia przestępstwa. Do wydania zezwolenia na pociągnięcie prokuratora do odpowiedzialności karnej wolno przedsięwziąć tylko czynności niecierpiące zwłoki, zawiadamiając o tym niezwłocznie prokuratora przełoŝonego. Do czasu rozstrzygnięcia wniosku o zezwolenie na pociągnięcie prokuratora do odpowiedzialności karnej sąd dyscyplinarny moŝe polecić niezwłoczne zwolnienie prokuratora zatrzymanego na gorącym uczynku. Nie moŝe być, bez uprzedniej zgody Trybunału Stanu, pociągnięty do odpowiedzialności karnej ani pozbawiony wolności. Nie moŝe być zatrzymany lub aresztowany, z wyjątkiem ujęcia go na gorącym uczynku przestępstwa, jeŝeli jego zatrzymanie jest niezbędne do zapewnienia prawidłowego toku postępowania. O zatrzymaniu niezwłocznie powiadamia się przewodniczącego Trybunału Stanu, który moŝe nakazać natychmiastowe zwolnienie zatrzymanego. Nie moŝe być, bez uprzedniej zgody Trybunału Konstytucyjnego, pociągnięty do odpowiedzialności karnej ani pozbawiony wolności. Nie moŝe być zatrzymany lub aresztowany, z wyjątkiem ujęcia go na gorącym NIE TAK TAK art. 54 i 112 ustawy o prokuraturze art. 200 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej; art. 15a ustawy o Trybunale Stanu art. 196 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej; art. 7 ustawy o Trybunale Konstytucyjnym 27

28 Rzecznik Praw Obywatelskich Rzecznik Praw Dziecka prezes NajwyŜszej Izby Kontroli uczynku przestępstwa, jeŝeli jego zatrzymanie jest niezbędne do zapewnienia prawidłowego toku postępowania. O zatrzymaniu niezwłocznie powiadamia się prezesa Trybunału Konstytucyjnego, który moŝe nakazać natychmiastowe zwolnienie zatrzymanego. Nie moŝe być, bez uprzedniej zgody Sejmu, pociągnięty do odpowiedzialności karnej ani pozbawiony wolności. Nie moŝe być zatrzymany lub aresztowany, z wyjątkiem ujęcia go na gorącym uczynku przestępstwa, jeŝeli jego zatrzymanie jest niezbędne do zapewnienia prawidłowego toku postępowania. O zatrzymaniu niezwłocznie powiadamia się marszałka Sejmu, który moŝe nakazać natychmiastowe zwolnienie zatrzymanego. Nie moŝe być, bez uprzedniej zgody Sejmu, pociągnięty do odpowiedzialności karnej ani pozbawiony wolności. Nie moŝe być zatrzymany lub aresztowany, z wyjątkiem ujęcia go na gorącym uczynku przestępstwa, jeŝeli jego zatrzymanie jest niezbędne do zapewnienia prawidłowego toku postępowania. O zatrzymaniu niezwłocznie powiadamia się marszałka Sejmu, który moŝe nakazać natychmiastowe zwolnienie zatrzymanego. Nie moŝe być, bez uprzedniej zgody Sejmu, pociągnięty do odpowiedzialności karnej ani pozbawiony wolności. Nie moŝe być zatrzymany lub aresztowany, z wyjątkiem ujęcia go na gorącym uczynku przestępstwa, jeŝeli jego zatrzymanie jest niezbędne do zapewnienia prawidłowego TAK TAK art. 211 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej art. 7 ustawy o Rzeczniku Praw Dziecka TAK art. 206 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej; art. 18 ustawy o NajwyŜszej Izbie Kontroli 28

29 prezes Instytutu Pamięci Narodowej Generalny Inspektor Ochrony Danych Osobowych toku postępowania. O zatrzymaniu niezwłocznie powiadamia się marszałka Sejmu, który moŝe nakazać natychmiastowe zwolnienie zatrzymanego. Nie moŝe być, bez uprzedniej zgody Sejmu, pociągnięty do odpowiedzialności karnej ani pozbawiony wolności. Nie moŝe być zatrzymany lub aresztowany, z wyjątkiem ujęcia go na gorącym uczynku przestępstwa, jeŝeli jego zatrzymanie jest niezbędne do zapewnienia prawidłowego toku postępowania. O zatrzymaniu niezwłocznie powiadamia się marszałka Sejmu, który moŝe nakazać natychmiastowe zwolnienie zatrzymanego. Nie moŝe być, bez uprzedniej zgody Sejmu, pociągnięty do odpowiedzialności karnej ani pozbawiony wolności. Nie moŝe być zatrzymany lub aresztowany, z wyjątkiem ujęcia go na gorącym uczynku przestępstwa, jeŝeli jego zatrzymanie jest niezbędne do zapewnienia prawidłowego toku postępowania. O zatrzymaniu niezwłocznie powiadamia się marszałka Sejmu, który moŝe nakazać natychmiastowe zwolnienie zatrzymanego. TAK TAK art. 14 ustawy o Instytucie Pamięci Narodowej Komisji Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu art. 11 ustawy o ochronie danych osobowych Zasady i zakres prowadzenia interwencji w stosunku do osoby korzystającej z immunitetu zakrajowości Policjant ma prawo zatrzymać do kontroli kaŝdy pojazd, równieŝ gdy jest on oznakowany tablicami dyplomatycznymi. W kaŝdym przypadku uzasadnionego podejrzenia popełnienia wykroczenia przez kierującego pojazdem wyposa- Ŝonym w dyplomatyczne tablice rejestracyjne policjant powinien zatrzymać pojazd i przeprowadzić kontrolę wymaganych dokumentów pojazdu i dokumentów osoby kierującej. JeŜeli kierujący pojazdem wyposaŝonym w dyplomatyczne tablice rejestracyjne jest osobą korzystającą z przywilejów i immunitetów dyplomatycznych lub konsularnych, policjant nie jest uprawniony do ukarania, jak równieŝ wpisania tej 29

30 osoby do ewidencji kierowców naruszających przepisy ruchu drogowego poprzestaje na zwróceniu uwagi i sporządzeniu karty informacyjnej. Wypełnioną kartę przekazuje dyŝurnemu jednostki. Wzory legitymacji dyplomatycznych określa Rozporządzenie Ministra Spraw Zagranicznych z dnia 16 listopada 2003 r. w sprawie dokumentów oraz wiz dla szefów i członków personelu misji dyplomatycznych, kierowników urzędów konsularnych i członków personelu konsularnego państw obcych oraz innych osób (Dz.U. Nr 225, poz. 2234). Osoby piastujące funkcje honorowe: konsula generalnego, konsula, wicekonsula, agenta konsularnego obcego państwa w Rzeczypospolitej Polskiej korzystają z immunitetu wyłącznie w zakresie czynów popełnionych w związku z wykonywaniem tych funkcji i nie są uprawnione do dysponowania pojazdami oznakowanymi dyplomatycznymi tablicami rejestracyjnymi lub dodatkowym oznakowaniem CD lub CC. Członkom rodziny tych osób nie przysługują Ŝadne immunitety wynikające z pokrewieństwa lub powinowactwa. W stosunku do osób korzystających z przywilejów i immunitetów zakrajowych niedopuszczalne jest: a) sprawdzanie stanu technicznego, wyposaŝenia, ładunku, wymiarów, masy lub nacisku osi pojazdu znajdującego się na drodze, b) zatrzymanie dokumentów stwierdzających uprawnienie do kierowania pojazdem lub jego uŝywania. JeŜeli istnieje uzasadnione podejrzenie (na podstawie np. woni alkoholu wyczuwalnej z ust, trudności z zachowaniem równowagi po wyjściu z pojazdu, bełkotliwej mowy), Ŝe kierujący pojazdem korzystający z immunitetu zakrajowego znajduje się w stanie nietrzeźwości lub w stanie po uŝyciu alkoholu albo środka działającego podobnie jak alkohol, policjant: a) nie moŝe Ŝądać poddania się przez kierującego badaniu w celu ustalenia zawartości w organizmie alkoholu lub środka działającego podobnie jak alkohol, b) jest obowiązany zaproponować kierującemu poddanie się badaniu, c) uniemoŝliwia dalsze kierowanie pojazdem w razie odmowy poddania się badaniu lub w przypadku pozytywnego wyniku badania. UniemoŜliwienie kierowania, któremu powinno towarzyszyć nawiązanie kontaktu z właściwym przedstawicielstwem dyplomatycznym lub konsularnym i przekazanie pojazdu innej osobie wskazanej przez kontrolowanego, moŝe nastąpić w szczególności przez: a) zwrócenie się do kontrolowanego o powstrzymanie się od kierowania pojazdem, b) zaproponowanie przekazania do depozytu kluczyków pojazdu, a w przypadku odmowy oraz gdy osoba kontrolowana znajduje się poza pojazdem, uniemoŝliwienie jej powrotu do pojazdu przez blokowanie dostępu do drzwi, w miarę moŝliwości bez naruszenia nietykalności tej osoby, c) zablokowanie kontrolowanego pojazdu przy uŝyciu pojazdu (pojazdów) słuŝbowego Policji lub blokady na koła. 30

31 UniemoŜliwienie kierowania powinno trwać do czasu przekazania kierującego do dyspozycji szefa misji dyplomatycznej lub urzędu dyplomatycznego lub otrzymania innych wyraźnych dyspozycji przekazanych przez dyŝurnego ministerstwa spraw zagranicznych dyŝurnemu komendy wojewódzkiej (Stołecznej) Policji. Policjant jest zobowiązany do wypełnienia karty informacyjnej. Do pojazdu oznaczonego tablicami dyplomatycznymi nie naleŝy wsiadać, nawet w celu wyjęcia kluczyków ze stacyjki. W odniesieniu do osób kierujących, które piastują funkcje honorowe: konsula generalnego, konsula, wicekonsula, agenta konsularnego obcego państwa w Rzeczypospolitej Polskiej, policjant dokonujący kontroli moŝe Ŝądać na zasadach ogólnych poddania się przez te osoby badaniu na zawartość w organizmie alkoholu lub środka działającego podobnie jak alkohol, jak równieŝ ukarać w przypadku oczywistego naruszenia przepisów. JeŜeli w trakcie kontroli okaŝe się, Ŝe z immunitetów i przywilejów dyplomatycznych lub konsularnych korzysta nie kierujący, lecz dysponent pojazdu, policjant przeprowadza kontrolę i wobec kierującego stosuje środki przewidziane prawem. W takim przypadku nie sprawdza się stanu technicznego, wyposaŝenia, ładunku, wymiarów, masy lub nacisku osi pojazdu znajdującego się na drodze. Zasady dotyczące osób korzystających z immunitetów zakrajowych mają zastosowanie wobec dyplomatów akredytowanych w państwach trzecich jedynie podczas ich przejazdu przez terytorium Rzeczypospolitej Polskiej w celu objęcia stanowiska w kraju akredytacji, powrotu na nie lub powrotu do własnego kraju. 9. Zasady zachowania bezpieczeństwa własnego oraz uczestników ruchu drogowego Warunki bezpieczeństwa przed przystąpieniem do wykonania właściwej kontroli drogowej Policjant wykonujący kontrolę drogową powinien zachować następujące zasady bezpieczeństwa: a) radiowóz powinien być ustawiony w miejscu bezpiecznym i widocznym dla uczestników ruchu, b) poza obszarem zabudowanym patrol moŝe zatrzymać do kontroli tylko jeden pojazd, z wyjątkiem sytuacji, gdy kierujący innym pojazdem dopuszcza się przestępstwa lub wykroczenia; w takim przypadku kontrolowany pojazd na- 31

32 leŝy zwolnić, a zająć się kontrolą pojazdu, którego kierujący popełnił przestępstwo lub wykroczenie, c) podczas kontroli naleŝy włączyć w radiowozie światła awaryjne oraz niebieskie światła błyskowe, d) polecenie lub sygnał do zatrzymania pojazdu muszą być podawane z odległości uwzględniającej jego prędkość oraz w szczególności warunki drogowe i warunki atmosferyczne, e) polecenie do zatrzymania pojazdu muszą być podawane aŝ do momentu upewnienia się, Ŝe kierujący pojazdem polecenie lub sygnał zrozumiał, f) osobie kontrolowanej naleŝy wyraźnie wskazać miejsce, w którym ma zatrzymać pojazd. Uwaga! Po wskazaniu miejsca do zatrzymania pojazdu nie wolno stać w osi jazdy, aby uniknąć ewentualnego najechania, g) przed przystąpieniem do kontroli policjant powinien wydać polecenie: unieruchomienia silnika pojazdu, jeŝeli uzna za konieczne wyjęcia kluczyków ze stacyjki, Fot. 35. Policjant moŝe wydać polecenie wyjęcia kluczyków ze stacyjki i połoŝenia ich np. na podszybiu h) w przypadku przeprowadzania kontroli na jezdni lub poboczu policjant powinien wydać polecenie włączenia świateł awaryjnych o kaŝdej porze doby, a jeŝeli pojazd nie jest w nie wyposaŝony, to włączenia świateł pozycyjnych podczas niedostatecznej widoczności, i) policjant moŝe na prośbę pasaŝerów pojazdu zezwolić na jego opuszczenie, jeŝeli ma pewność, Ŝe przebieg kontroli nie zostanie zakłócony. Warunki bezpieczeństwa w trakcie wykonywania kontroli drogowej W czasie kontroli pojazdu i osób policjant powinien zachować szczególne środki ostroŝności, a przede wszystkim: a) obserwować osoby znajdujące się w pojeździe, 32

33 b) w uzasadnionych przypadkach wylegitymować osoby znajdujące się w pojeździe, c) nie dopuszczać, by kierujący pojazdem jednośladowym znajdował się z drugiej strony tego pojazdu, d) w razie podejrzenia, Ŝe kierujący pojazdem jest nietrzeźwy albo w stanie po uŝyciu środka działającego podobnie jak alkohol, spowodować opuszczenie przez niego pojazdu i przeprowadzić badanie, e) nie stać na jezdni (z tego powodu wielu policjantów poniosło śmierć podczas wykonywania kontroli drogowej), f) nie stać w otwartych drzwiach pojazdu; policjant będzie bezpieczniejszy, stojąc poza obrysem drzwi; w sytuacjach, które nie wymagają kontaktu z osobą kontrolowaną (np. odczytywanie danych z dokumentów), drzwi pojazdu moŝna przymknąć, Fot. 36. Podczas kontroli policjant stoi poza obrysem drzwi pojazdu kontrolowanego Fot. 37. Pobierając dokumenty od kierującego, policjant nie wkłada rąk do środka pojazdu g) nie stawać w osi pojazdu (z przodu lub z tyłu), np. podczas odczytywania danych z tablic rejestracyjnych, h) dokumenty od kierującego przyjmować poza obrysem pojazdu, a nie ze środka pojazdu, i) nie wkładać rąk do wnętrza pojazdu przez uchylone drzwi, j) w przypadku dokonywania kontroli przez uchyloną boczną szybę pojazdu: dopilnować, aby szyba była opuszczona maksymalnie w dół, nie wkładać rąk, a tym bardziej innych części ciała do wnętrza pojazdu, 33

34 Fot. 38. i 39. Policjant nie powinien wkładać rąk ani innych części ciała przez uchyloną szybę do wnętrza pojazdu kontrolowanego k) jeŝeli zezwoli kierującemu lub innej osobie na opuszczenie pojazdu stale kontrolować utrzymanie odpowiedniego dystansu od tych osób, l) pilnować, aby osoby, które opuściły pojazd, przebywały na poboczu lub chodniku. Policjant niewykonujący czynności kontrolnych obowiązany jest do ubezpieczania policjanta kontrolującego; powinien zająć odpowiednie miejsce, zapewniające mu dobrą obserwację osób znajdujących się w pojeździe; zaleca się stanie na wysokości przedniej osi pojazdu. Policjant ubezpieczający musi zwrócić szczególną uwagę na osoby, które wysiadły z pojazdu. Do warunków bezpieczeństwa po zakończeniu kontroli naleŝy, aby po oddaniu kierującemu dokumentów i udzieleniu zezwolenia na dalszą jazdę jeszcze przez chwilę odprowadzić wzrokiem odjeŝdŝający pojazd. 10. Postępowanie z uczestnikami ruchu drogowego znajdującymi się pod wpływem alkoholu lub środka działającego podobnie jak alkohol Badanie na zawartość alkoholu w organizmie JeŜeli policjant podczas kontroli drogowej nabierze uzasadnionego podejrzenia, Ŝe kierujący jest pod wpływem alkoholu, zmuszony będzie przeprowa- 34

35 dzić czynności zmierzające do sprawdzenia, czy rzeczywiście tak jest, czyli przeprowadzić badanie. Są róŝne moŝliwości badania: a) badanie urządzeniem elektronicznym do badania zawartości alkoholu w wydychanym powietrzu (za pomocą alkotestu, alkomatu), b) badanie krwi, c) badanie moczu. Rodzaj prowadzonego badania zaleŝy od rozwoju konkretnej sytuacji. Je- Ŝeli kierujący wyraŝa zgodę, moŝna na miejscu (na drodze) lub w jednostce Policji przeprowadzić badanie stanu trzeźwości urządzeniem elektronicznym do badania zawartości alkoholu w wydychanym powietrzu. Oprócz tego kierujący moŝe zaŝądać dodatkowo badania krwi lub moczu. Wówczas naleŝy go na takie badanie zawieźć do placówki słuŝby zdrowia. Kierujący moŝe teŝ nie wyrazić zgody na przeprowadzenie badania urządzeniem elektronicznym do badania zawartości alkoholu w wydychanym powietrzu. W tej sytuacji musi obowiązkowo poddać się badaniu krwi lub moczu 3. Tabela 2. Sposoby ustalania przez policjanta stanu trzeźwości kierującego L.p. Wariant sytuacji Sposób postępowania policjanta 1. Kierujący wyraŝa zgodę na badanie urządzeniem elektronicznym do badania zawartości alkoholu w wydychanym powietrzu 1. NaleŜy przebadać kierującego urządzeniem. 2. JeŜeli wyjdzie wynik 0,00 0,09 mg/l, oznacza to, Ŝe kierujący jest trzeźwy. Ograniczamy się do dokonania wpisu do rejestru badań. Protokół naleŝy wypełnić tylko na Ŝądanie kierującego. 3. JeŜeli otrzymamy wynik badania ponad 0,00 mg/l, naleŝy przeprowadzić drugie badanie (zgodnie z zasadami prowadzenia tych badań). Obowiązkowo badanie musi być zarejestrowane w rejestrze badań. Protokół wypełnia się tylko w przypadku wystąpienia wyniku 0,10 mg/l lub wyŝszego 2. Kierujący wyraŝa zgodę na badanie urządzeniem elektronicznym do badania zawartości alkoholu w wydychanym powietrzu, ale po uzyskaniu wyniku Ŝąda dodatkowego ba- albo na Ŝądanie osoby badanej. Procedura postępowania jest taka sama jak w wariancie 1. Dodatkowo po zakończeniu badań urządzeniem elektronicznym naleŝy zawieźć kierującego do placówki słuŝby zdrowia na badanie krwi lub moczu (naleŝy pamiętać o dostarczeniu pakietu do pobierania krwi lub pojemnika do pobierania moczu). 3 Badanie to jest obowiązkowe w przypadku odmowy poddania się badaniu urządzeniem elektronicznym. JeŜeli kierujący odmówi, moŝna takie badanie przeprowadzić przy uŝyciu siły, ale o tym naleŝy go uprzedzić. 35

WYTYCZNE KOMENDANTA GŁÓWNEGO POLICJI

WYTYCZNE KOMENDANTA GŁÓWNEGO POLICJI WYTYCZNE KOMENDANTA GŁÓWNEGO POLICJI w sprawie postępowania policjantów wobec uczestników ruchu drogowego korzystających z immunitetów i przywilejów dyplomatycznych lub konsularnych oraz korzystających

Bardziej szczegółowo

17 WYTYCZNE NR 1 KOMENDANTA GŁÓWNEGO POLICJI

17 WYTYCZNE NR 1 KOMENDANTA GŁÓWNEGO POLICJI Dziennik Urzędowy Komendy Głównej Policji nr 4-194- 17 WYTYCZNE NR 1 KOMENDANTA GŁÓWNEGO POLICJI z dnia 3 stycznia 2006 r. w sprawie postępowania policjantów wobec uczestników ruchu drogowego korzystających

Bardziej szczegółowo

Kontrola uczestników ruchu drogowego

Kontrola uczestników ruchu drogowego SZKOŁA POLICJI W KATOWICACH Kontrola uczestników ruchu drogowego Opracowanie: podinsp. Alicja Świrk asp. Magdalena Szlauer Zakład Służby Prewencyjnej Wydawnictwo Szkoły Policji w Katowicach 2012 Wszelkie

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA SPRAW WEWNĘTRZNYCH I ADMINISTRACJI z dnia 18 lipca 2008 r. w sprawie kontroli ruchu drogowego

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA SPRAW WEWNĘTRZNYCH I ADMINISTRACJI z dnia 18 lipca 2008 r. w sprawie kontroli ruchu drogowego ROZPORZĄDZENIE MINISTRA SPRAW WEWNĘTRZNYCH I ADMINISTRACJI z dnia 18 lipca 2008 r. w sprawie kontroli ruchu drogowego Na podstawie art. 131 ust. 1 ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. - Prawo o ruchu drogowym

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA SPRAW WEWNĘTRZNYCH I ADMINISTRACJI. z dnia 30 grudnia 2002 r. w sprawie kontroli ruchu drogowego

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA SPRAW WEWNĘTRZNYCH I ADMINISTRACJI. z dnia 30 grudnia 2002 r. w sprawie kontroli ruchu drogowego Dz. U. z 2003 r. Nr 14, poz. 144 ze zm. ROZPORZĄDZENIE MINISTRA SPRAW WEWNĘTRZNYCH I ADMINISTRACJI z dnia 30 grudnia 2002 r. w sprawie kontroli ruchu drogowego Na podstawie art. 131 ust. 1 ustawy z dnia

Bardziej szczegółowo

31 ZARZĄDZENIE NR 429 KOMENDANTA GŁÓWNEGO POLICJI

31 ZARZĄDZENIE NR 429 KOMENDANTA GŁÓWNEGO POLICJI 31 ZARZĄDZENIE NR 429 KOMENDANTA GŁÓWNEGO POLICJI z dnia 17 kwietnia 2009 r. zmieniające zarządzenie w sprawie metodyki wykonywania przez Policję czynności administracyjno-porządkowych w zakresie wykrywania

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA SPRAW WEWNĘTRZNYCH I ADMINISTRACJI 1) z dnia 18 lipca 2008 r. w sprawie kontroli ruchu drogowego 2)

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA SPRAW WEWNĘTRZNYCH I ADMINISTRACJI 1) z dnia 18 lipca 2008 r. w sprawie kontroli ruchu drogowego 2) Dz.U.2008.132.841 2009-03-03 zm. Dz.U.2009.25.153 1 2009-12-10 zm. Dz.U.2009.196.1518 1 2010-01-01 zm. Dz.U.2009.226.1836 1 2012-03-22 zm. Dz.U.2012.247 1 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA SPRAW WEWNĘTRZNYCH I ADMINISTRACJI

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA SPRAW WEWNĘTRZNYCH I ADMINISTRACJI 1) z dnia 30 grudnia 2002 r. w sprawie kontroli ruchu drogowego

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA SPRAW WEWNĘTRZNYCH I ADMINISTRACJI 1) z dnia 30 grudnia 2002 r. w sprawie kontroli ruchu drogowego Dz.U.03.4.44 ze zmianami ROZPORZĄDZENIE MINISTRA SPRAW WEWNĘTRZNYCH I ADMINISTRACJI ) z dnia 30 grudnia 2002 r. w sprawie kontroli ruchu drogowego (Dz. U. z dnia 3 stycznia 2003 r.) Na podstawie art. 3

Bardziej szczegółowo

SENAT RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ VIII KADENCJA

SENAT RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ VIII KADENCJA SENAT RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ VIII KADENCJA Warszawa, dnia 10 lipca 2015 r. Druk nr 1007 MARSZAŁEK SEJMU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Pan Bogdan BORUSEWICZ MARSZAŁEK SENATU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Zgodnie

Bardziej szczegółowo

Materiał porównawczy do ustawy z dnia 5 marca 2009 r.

Materiał porównawczy do ustawy z dnia 5 marca 2009 r. BIURO LEGISLACYJNE/ Materiał porównawczy Materiał porównawczy do ustawy z dnia 5 marca 2009 r. o zmianie ustawy - Prawo o ruchu drogowym oraz ustawy o ubezpieczeniach obowiązkowych, Ubezpieczeniowym Funduszu

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 17 maja 2016 r. Poz. 677

Warszawa, dnia 17 maja 2016 r. Poz. 677 Warszawa, dnia 17 maja 2016 r. Poz. 677 USTAWA z dnia 18 marca 2016 r. o zmianie ustawy o Rzeczniku Praw Obywatelskich oraz niektórych innych ustaw 1) Art. 1. W ustawie z dnia 15 lipca 1987 r. o Rzeczniku

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE RADY MINISTRÓW. z dnia 5 sierpnia 1997 r.

ROZPORZĄDZENIE RADY MINISTRÓW. z dnia 5 sierpnia 1997 r. Dz.U.97.100.623 ROZPORZĄDZENIE RADY MINISTRÓW z dnia 5 sierpnia 1997 r. w sprawie szczegółowego trybu działań funkcjonariuszy Służby Więziennej podczas wykonywania czynności służbowych. (Dz. U. z dnia

Bardziej szczegółowo

ZATRZYMYWANIE DOKUMENTÓW, USUWANIE I PRZEMIESZCZANIE POJAZDÓW ORAZ BLOKOWANIE KÓŁ

ZATRZYMYWANIE DOKUMENTÓW, USUWANIE I PRZEMIESZCZANIE POJAZDÓW ORAZ BLOKOWANIE KÓŁ Biblioteka Policjanta Prewencji Sławomir Duszyński ZATRZYMYWANIE DOKUMENTÓW, USUWANIE I PRZEMIESZCZANIE POJAZDÓW ORAZ BLOKOWANIE KÓŁ (materiał dydaktyczny) Według stanu prawnego na kwiecień 2012 roku SŁUPSK

Bardziej szczegółowo

Urząd Miasta Racibórz. Kierowcy samochodów, motocykli i innych pojazdów:

Urząd Miasta Racibórz. Kierowcy samochodów, motocykli i innych pojazdów: Urząd Miasta Racibórz http://www.raciborz.pl/dla_mieszkancow/kierowcy/printpdf Kierowcy Kierowcy samochodów, motocykli i innych pojazdów: Zasady ruchu pojazdów na drogach publicznych i w strefach zamieszkania

Bardziej szczegółowo

1 z :08

1 z :08 1 z 6 2014-02-09 08:08 Czeski system punktowy zawiera maksymalną i minimalną wysokość kary w postępowaniu administracyjnym, którą można nałożyć na kierującego. Karę może zastosować policjant (do wysokości

Bardziej szczegółowo

Dz.U FRAGMENT KONSTYTUCJI RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ z dnia 2 kwietnia 1997 r. (Dz. U. z dnia 16 lipca 1997 r.) Rozdział VIII. Art. 173.

Dz.U FRAGMENT KONSTYTUCJI RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ z dnia 2 kwietnia 1997 r. (Dz. U. z dnia 16 lipca 1997 r.) Rozdział VIII. Art. 173. Dz.U.97.78.483 FRAGMENT KONSTYTUCJI RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ z dnia 2 kwietnia 1997 r. (Dz. U. z dnia 16 lipca 1997 r.) Rozdział VIII SĄDY I TRYBUNAŁY Art. 173. Sądy i Trybunały są władzą odrębną i niezaleŝną

Bardziej szczegółowo

Print to PDF without this message by purchasing novapdf (http://www.novapdf.com/)

Print to PDF without this message by purchasing novapdf (http://www.novapdf.com/) 1 of 5 2015-07-01 09:48 Dz.U.2011.143.846 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA SPRAW WEWNĘTRZNYCH I ADMINISTRACJI 1) z dnia 22 czerwca 2011 r. w sprawie usuwania pojazdów, których używanie może zagrażać bezpieczeństwu

Bardziej szczegółowo

Pytania dla motorowerzystów

Pytania dla motorowerzystów Pytania dla motorowerzystów 1. W czasie mgły kierujący motorowerem jest obowiązany: a) jechać po chodniku; b) włączyć światła, w które pojazd jest wyposażony; c) korzystać z pobocza drogi, a jeśli jest

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE RADY MINISTRÓW. z dnia 18 grudnia 2009 r.

ROZPORZĄDZENIE RADY MINISTRÓW. z dnia 18 grudnia 2009 r. Dziennik Ustaw rok 2009 nr 220 poz. 1722 wersja obowiązująca od 2011-11-02 ROZPORZĄDZENIE RADY MINISTRÓW z dnia 18 grudnia 2009 r. w sprawie zakresu i sposobu wykonywania przez strażników gminnych (miejskich)

Bardziej szczegółowo

K A R T A P R Z E D M I O T U

K A R T A P R Z E D M I O T U K A R T A P R Z E D M I O T U AKADEMIA MARYNARKI WOJENNEJ WYDZIAŁ DOWODZENIA I OPERACJI MORSKICH I. CHARAKTERYSTYKA PRZEDMIOTU Nazwa przedmiotu: Wybrane zagadnienia ruchu drogowego Kod: Xrd Kierunek studiów:

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA SPRAW WEWNĘTRZNYCH I ADMINISTRACJI 1) z dnia 22 czerwca 2011 r.

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA SPRAW WEWNĘTRZNYCH I ADMINISTRACJI 1) z dnia 22 czerwca 2011 r. Dz.U.2011.143.846 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA SPRAW WEWNĘTRZNYCH I ADMINISTRACJI 1) z dnia 22 czerwca 2011 r. w sprawie usuwania pojazdów, których używanie może zagrażać bezpieczeństwu lub porządkowi ruchu

Bardziej szczegółowo

Postanowienia wstępne

Postanowienia wstępne Załącznik nr 3 do 217 str. 1/5 Brzmienia załącznika: 2009-06-09 Dz.U. 2009, Nr 78, poz. 653 1 2006-01-10 Załącznik 3. Program szkolenia kandydatów na kierowców lub motorniczych 1 1. 2. Postanowienia wstępne

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA SPRAW WEWNĘTRZNYCH I ADMINISTRACJI 1) z dnia 22 czerwca 2011 r.

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA SPRAW WEWNĘTRZNYCH I ADMINISTRACJI 1) z dnia 22 czerwca 2011 r. Dziennik Ustaw Nr 143 8740 Poz. 846 846 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA SPRAW WEWNĘTRZNYCH I ADMINISTRACJI 1) z dnia 22 czerwca 2011 r. w sprawie usuwania pojazdów, których używanie może zagrażać bezpieczeństwu

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE PREZESA RADY MINISTRÓW

ROZPORZĄDZENIE PREZESA RADY MINISTRÓW Dz.U.09.106.884 ROZPORZĄDZENIE PREZESA RADY MINISTRÓW z dnia 26 czerwca 2009 r. w sprawie kontroli prowadzonej przez wojewodę (Dz. U. z dnia 3 lipca 2009 r.) Na podstawie art. 50 ustawy z dnia 23 stycznia

Bardziej szczegółowo

3. Jaki jest numer alarmowy pogotowia ratunkowego? A. 997, B. 998, C Jaki jest numer alarmowy Policji? A. 997, B. 998, C. 999.

3. Jaki jest numer alarmowy pogotowia ratunkowego? A. 997, B. 998, C Jaki jest numer alarmowy Policji? A. 997, B. 998, C. 999. 1. Przejeżdżanie rowerem po przejściu dla pieszych jest: A. zalecane, gdy włączona jest sygnalizacja świetlna. B. dozwolone, pod warunkiem ustąpienia pierwszeństwa pieszym, C. zabronione. 2. Pieszy może

Bardziej szczegółowo

Policja ITD Strażnicy Gminni (Miejscy)

Policja ITD Strażnicy Gminni (Miejscy) Prawo do zatrzymania przysługuje co do zasady Policji. Funkcjonariusz zatrzymujący nas osobiście powinien być w pełni umundurowany. Samo zatrzymanie może zostać dokonane tarczą, ręką lub latarką ze światłem

Bardziej szczegółowo

RENAULT CLIO ŚWIATŁA ZEWNĘTRZNE POJAZDU

RENAULT CLIO ŚWIATŁA ZEWNĘTRZNE POJAZDU RENAULT CLIO ŚWIATŁA ZEWNĘTRZNE POJAZDU Światła przednie Światła tylne Włączone światła pozycyjne przednie Światła pozycyjne są to najmniejsze Ŝarówki barwy białej z przodu pojazdu i 2 szt. barwy czerwonej

Bardziej szczegółowo

SZKOLENIE PODSTAWOWE STRAŻAKÓW RATOWNIKÓW OSP. TEMAT: 36 Wydawanie sygnałów i poleceń uczestnikom ruchu lub innym osobom znajdującym się na drodze

SZKOLENIE PODSTAWOWE STRAŻAKÓW RATOWNIKÓW OSP. TEMAT: 36 Wydawanie sygnałów i poleceń uczestnikom ruchu lub innym osobom znajdującym się na drodze SZKOLENIE PODSTAWOWE STRAŻAKÓW RATOWNIKÓW OSP TEMAT: 36 Wydawanie sygnałów i poleceń uczestnikom ruchu lub innym osobom znajdującym się na drodze MATERIAŁ NAUCZANIA Uwaga: przedmiotowe zagadnienia należy

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 7 września 2015 r. Poz. 1323 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA SPRAW WEWNĘTRZNYCH 1) z dnia 31 lipca 2015 r.

Warszawa, dnia 7 września 2015 r. Poz. 1323 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA SPRAW WEWNĘTRZNYCH 1) z dnia 31 lipca 2015 r. DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Warszawa, dnia 7 września 2015 r. Poz. 1323 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA SPRAW WEWNĘTRZNYCH 1) z dnia 31 lipca 2015 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie usuwania

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA SPRAW WEWNĘTRZNYCH I ADMINISTRACJI z dnia 14 stycznia 2000 r. w sprawie usuwania pojazdów i blokowania kół.

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA SPRAW WEWNĘTRZNYCH I ADMINISTRACJI z dnia 14 stycznia 2000 r. w sprawie usuwania pojazdów i blokowania kół. Kancelaria Sejmu s. 1/7 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA SPRAW WEWNĘTRZNYCH I ADMINISTRACJI z dnia 14 stycznia 2000 r. Opracowano na podstawie: Dz.U. z 2000 r. Nr 5, poz. 64 w sprawie usuwania pojazdów i blokowania

Bardziej szczegółowo

WYSTĄPIENIE POKONTROLNE

WYSTĄPIENIE POKONTROLNE NAJWYśSZA IZBA KONTROLI Warszawa, dnia 1 sierpnia 2008 r. DELEGATURA W WARSZAWIE ul. Filtrowa 57, 00-950 Warszawa Tel. 444-57 - 72 Fax 444-57 - 62 P/08/063 LWA 41014 4 08 Pani Hanna Gronkiewicz-Waltz Prezydent

Bardziej szczegółowo

Tekst ustawy przekazany do Senatu zgodnie z art. 52 regulaminu Sejmu USTAWA. z dnia 16 grudnia 2015 r.

Tekst ustawy przekazany do Senatu zgodnie z art. 52 regulaminu Sejmu USTAWA. z dnia 16 grudnia 2015 r. Tekst ustawy przekazany do Senatu zgodnie z art. 52 regulaminu Sejmu USTAWA z dnia 16 grudnia 2015 r. o zmianie ustawy Prawo o ruchu drogowym oraz niektórych innych ustaw 1) Art. 1. W ustawie z dnia 20

Bardziej szczegółowo

USTAWA z dnia 1 kwietnia 2011 r. o zmianie ustawy Prawo o ruchu drogowym oraz ustawy o kierujących pojazdami

USTAWA z dnia 1 kwietnia 2011 r. o zmianie ustawy Prawo o ruchu drogowym oraz ustawy o kierujących pojazdami Kancelaria Sejmu s. 1/1 Opracowano na podstawie Dz. U. z 2011 r. Nr 92, poz. 530. USTAWA z dnia 1 kwietnia 2011 r. o zmianie ustawy Prawo o ruchu drogowym oraz ustawy o kierujących pojazdami Art. 1. W

Bardziej szczegółowo

! Cotygodniowa audycja w każdą środę po godz. 11:00 w Programie 1 Polskiego Radia.

! Cotygodniowa audycja w każdą środę po godz. 11:00 w Programie 1 Polskiego Radia. Czy rzeczywiście polskie przepisy łagodnie traktują pijanych kierowców? Czy tylko za spożycie alkoholu czeka nas odpowiedzialność karna? Jakiego rodzaju zachowania na drogach kodeks karny oraz kodeks wykroczeń

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 7 września 2012 r. Poz. 997 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA TRANSPORTU, BUDOWNICTWA I GOSPODARKI MORSKIEJ 1) z dnia 3 sierpnia 2012 r.

Warszawa, dnia 7 września 2012 r. Poz. 997 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA TRANSPORTU, BUDOWNICTWA I GOSPODARKI MORSKIEJ 1) z dnia 3 sierpnia 2012 r. DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Warszawa, dnia 7 września 12 r. Poz. 997 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA TRANSPORTU, BUDOWNICTWA I GOSPODARKI MORSKIEJ 1) z dnia 3 sierpnia 12 r. zmieniające rozporządzenie

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 10 lutego 2015 r. Poz. 15 ZARZĄDZENIE NR 14 KOMENDANTA GŁÓWNEGO STRAŻY GRANICZNEJ. z dnia 10 lutego 2015 r.

Warszawa, dnia 10 lutego 2015 r. Poz. 15 ZARZĄDZENIE NR 14 KOMENDANTA GŁÓWNEGO STRAŻY GRANICZNEJ. z dnia 10 lutego 2015 r. DZIENNIK URZĘDOWY KOMENDY GŁÓWNEJ STRAŻY GRANICZNEJ Warszawa, dnia 10 lutego 2015 r. Poz. 15 ZARZĄDZENIE NR 14 KOMENDANTA GŁÓWNEGO STRAŻY GRANICZNEJ z dnia 10 lutego 2015 r. zmieniające zarządzenie w sprawie

Bardziej szczegółowo

2. Za tym znakiem motorowerzysta: a. może pchać motorower tylko po chodniku b. nie może pchać motoroweru c. nie może jechać

2. Za tym znakiem motorowerzysta: a. może pchać motorower tylko po chodniku b. nie może pchać motoroweru c. nie może jechać Turniej BRD - Eliminacje gminne Gimnazjum TEST WIEDZY Test zawiera jedną prawidłową odpowiedź. Rozwiązania należy zaznaczyć na karcie odpowiedzi, wstawiając znak "X" w odpowiedniej rubryce. Nie dopuszcza

Bardziej szczegółowo

Pytania dla rowerzystów

Pytania dla rowerzystów Pytania dla rowerzystów 1. W strefie zamieszkania: a) pieszy może korzystać z całej szerokości drogi; b) może korzystać z drogi samodzielnie, tylko jeśli ukończył 10 lat; c) musi korzystać z przejścia

Bardziej szczegółowo

PROJEKT. Ustawa z dnia o zmianie Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej

PROJEKT. Ustawa z dnia o zmianie Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej Ustawa z dnia o zmianie Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej PROJEKT Art. 1. W Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 kwietnia 1997 r. (Dz. U. Nr 78, poz. 483, z 2001 r. Nr 28, poz. 319, z 2006

Bardziej szczegółowo

USTAWA. z dnia 1 kwietnia 2011 r. o zmianie ustawy - Prawo o ruchu drogowym oraz ustawy o kierujących pojazdami. (Dz. U. z dnia 6 maja 2011 r.

USTAWA. z dnia 1 kwietnia 2011 r. o zmianie ustawy - Prawo o ruchu drogowym oraz ustawy o kierujących pojazdami. (Dz. U. z dnia 6 maja 2011 r. USTAWA z dnia 1 kwietnia 2011 r. o zmianie ustawy - Prawo o ruchu drogowym oraz ustawy o kierujących pojazdami (Dz. U. z dnia 6 maja 2011 r.) Art. 1. W ustawie z dnia 20 czerwca 1997 r. - Prawo o ruchu

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY 1) z dnia 2009 r.

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY 1) z dnia 2009 r. projekt z dnia 12 sierpnia 2009 r. ROZPORZĄDZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY 1) z dnia 2009 r. w sprawie zakresu i sposobu przeprowadzania badań technicznych pojazdów oraz wzorów dokumentów stosowanych przy

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE RADY MINISTRÓW

ROZPORZĄDZENIE RADY MINISTRÓW Szczegółowy tryb działań funkcjonariuszy Służby Więziennej podczas wykonywania czynności służbowych. Dz.U.2010.147.984 z dnia 2010.08.12 Status: Akt obowiązujący Wersja od: 12 sierpnia 2010 r. ROZPORZĄDZENIE

Bardziej szczegółowo

INFORMACJE PRZYDATNE PRZY UBIEGANIU SIĘ O PRAWO JAZDY NA KATEGORIE B

INFORMACJE PRZYDATNE PRZY UBIEGANIU SIĘ O PRAWO JAZDY NA KATEGORIE B 50-507 WROCŁAW ul. Ziębicka 34-38 tel. 071 336 80 01 fax. 071 798 99 71 www.word.wroc.pl e-mail: sekretariat@word.wroc.pl NIP: 899-21-98-741 Regon: 931191367 INFORMACJE PRZYDATNE PRZY UBIEGANIU SIĘ O PRAWO

Bardziej szczegółowo

Informacja dla właścicieli pojazdów usuniętych z drogi

Informacja dla właścicieli pojazdów usuniętych z drogi Informacja dla właścicieli pojazdów usuniętych z drogi w trybie art. 130a ustawy Prawo o ruchu drogowym Zgodnie z art. 130a ust. 1-2 ustawy z dnia 20 czerwca 1997r. - Prawo o ruchu drogowym (tekst jedn.:

Bardziej szczegółowo

IX GMINNY TURNIEJ WIEDZY O BEZPIECZEŃSTWIE RUCHU DROGOWEGO

IX GMINNY TURNIEJ WIEDZY O BEZPIECZEŃSTWIE RUCHU DROGOWEGO IX GMINNY TURNIEJ WIEDZY O BEZPIECZEŃSTWIE RUCHU DROGOWEGO KARTA PYTAŃ DANE UCZESTNIKA Imię i Nazwisko... Nr zawodnika Nazwa szkoły... Przed tobą zestaw 25 pytań. Przeczytaj bardzo uwaŝnie kaŝde pytanie.

Bardziej szczegółowo

O potrzebie wzmocnienia kompetencji Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych w zakresie bezpieczeństwa państwa

O potrzebie wzmocnienia kompetencji Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych w zakresie bezpieczeństwa państwa Adekwatnośćkompetencji organów bezpieczeństwa państwa w zakresie przetwarzania i ochrony danych do ich zadań O potrzebie wzmocnienia kompetencji Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych w zakresie

Bardziej szczegółowo

Rowery, motorowery, czterokołowce. Definicje, warunki dopuszczenia do ruchu drogowego

Rowery, motorowery, czterokołowce. Definicje, warunki dopuszczenia do ruchu drogowego Rowery, motorowery, czterokołowce Definicje, warunki dopuszczenia do ruchu drogowego Rower Rower: pojazd o szerokości nie przekraczającej 0,9 m poruszany siłą mięśni osoby jadącej tym pojazdem; rower może

Bardziej szczegółowo

SĄDY I TRYBUNAŁY (Roz. VIII) (władza sądownicza) Sędziowie. Krajowa Rada Sądownictwa

SĄDY I TRYBUNAŁY (Roz. VIII) (władza sądownicza) Sędziowie. Krajowa Rada Sądownictwa SĄDY I TRYBUNAŁY (Roz. VIII) (władza sądownicza) Sądy i Trybunały są władzą odrębną i niezależną od innych władz. Wyroki wydawane w imieniu Rzeczypospolitej Polskiej, w postępowaniu co najmniej dwuinstancyjnym.

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK URZĘDOWY KOMENDY GŁÓWNEJ POLICJI. Warszawa, dnia 12 czerwca 2012 r. Poz. 30 ZARZĄDZENIE NR 125 KOMENDANTA GŁÓWNEGO POLICJI

DZIENNIK URZĘDOWY KOMENDY GŁÓWNEJ POLICJI. Warszawa, dnia 12 czerwca 2012 r. Poz. 30 ZARZĄDZENIE NR 125 KOMENDANTA GŁÓWNEGO POLICJI DZIENNIK URZĘDOWY KOMENDY GŁÓWNEJ POLICJI Warszawa, dnia 12 czerwca 2012 r. Poz. 30 ZARZĄDZENIE NR 125 KOMENDANTA GŁÓWNEGO POLICJI z dnia 12 czerwca 2012 r. w sprawie metod i form wykonywania zadań związanych

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY I BUDOWNICTWA. z dnia 2016 r.

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY I BUDOWNICTWA. z dnia 2016 r. ROZPORZĄDZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY I BUDOWNICTWA z dnia 2016 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie warunków technicznych pojazdów oraz zakresu ich niezbędnego wyposażenia (Dz. U. z dnia 2016 r.)

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN SPOŁECZNEJ STRAśY RYBACKIEJ

REGULAMIN SPOŁECZNEJ STRAśY RYBACKIEJ Załącznik do uchwały nr XXI/203/07 Rady Miasta Opola z dnia 29 listopada 2007 r. REGULAMIN SPOŁECZNEJ STRAśY RYBACKIEJ Rozdział 1 Postanowienie ogólne 1 Społeczna StraŜ Rybacka działa na podstawie ustawy

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 69/2016 WÓJTA GMINY WIELISZEW. z dnia 7 czerwca 2016 r.

ZARZĄDZENIE NR 69/2016 WÓJTA GMINY WIELISZEW. z dnia 7 czerwca 2016 r. ZARZĄDZENIE NR 69/2016 WÓJTA GMINY WIELISZEW z dnia 7 czerwca 2016 r. w sprawie wprowadzenia procedury przeprowadzania kontroli przestrzegania i stosowania przepisów o ochronie środowiska na terenie Gminy

Bardziej szczegółowo

Rowerzysta bezpiecznym użytkownikiem dróg

Rowerzysta bezpiecznym użytkownikiem dróg 1 LEKCJA 4 TEMAT: Rowerzysta bezpiecznym użytkownikiem dróg MATERIAŁ POMOCNICZY NR 1 ROWERZYSTA - UCZESTNIK RUCHU DROGOWEGO I KIERUJĄCY POJAZDEM Rowerzysta powinien poruszać się zgodnie z zasadami ruchu

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY 1) z dnia... 2010 r.

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY 1) z dnia... 2010 r. Projekt z dnia 6 września 2010 r. ROZPORZĄDZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY 1) z dnia... 2010 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie warunków technicznych pojazdów oraz zakresu ich niezbędnego wyposażenia

Bardziej szczegółowo

WARUNKI TECHNICZNE, JAKIE POWINIEN SPEŁNIAĆ AUTOKAR PODCZAS PRZEWOZU DZIECI

WARUNKI TECHNICZNE, JAKIE POWINIEN SPEŁNIAĆ AUTOKAR PODCZAS PRZEWOZU DZIECI WARUNKI TECHNICZNE, JAKIE POWINIEN SPEŁNIAĆ AUTOKAR PODCZAS PRZEWOZU DZIECI Spis treści: - podstawowe warunki techniczne - obowiązki kierowcy - normy czasu jazdy i odpoczynku obowiązujące kierowcę autobusu

Bardziej szczegółowo

Karta motorowerowa Pytania przykładowe Test nr 1

Karta motorowerowa Pytania przykładowe Test nr 1 Karta motorowerowa Pytania przykładowe Test nr 1 1. Motorowerem jest: a) rower poruszany za pomocą silnika elektrycznego; b) rower poruszany za pomocą silnika parowego; c) rower poruszany silnikiem spalinowym

Bardziej szczegółowo

Prawo o ruchu drogowym

Prawo o ruchu drogowym Prawo o ruchu drogowym ustawa z dnia 20 czerwca 1997 r. (Dz. U. z 2012 r. poz. 1137, z późn. zm.) Dział II. Ruch drogowy Art. 2. "59) urządzenie rejestrujące - stacjonarne, przenośne albo zainstalowane

Bardziej szczegółowo

P R Z E P I S Y O R U C H U P I E S Z Y C H

P R Z E P I S Y O R U C H U P I E S Z Y C H P R Z E P I S Y O R U C H U P I E S Z Y C H PIESZY osoba znajdująca się poza pojazdem na drodze i nie wykonująca na niej robót lub czynności przewidzianych odrębnymi przepisami. Za pieszego uważa się również

Bardziej szczegółowo

KODEKS DROGOWY. 15. wydanie

KODEKS DROGOWY. 15. wydanie KODEKS DROGOWY 15. wydanie Spis treści Ustawa z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym...11 Dział I. Przepisy ogólne...15 Dział II. Ruch drogowy...26 Rozdział 1. Zasady ogólne...26 Rozdział 2.

Bardziej szczegółowo

Cz. 1. mogę prowadzić pojazd samochodowy o dopuszczalnej masie całkowitej nie przekraczającej 3,5 t, z wyjątkiem autobusu lub motocykla

Cz. 1. mogę prowadzić pojazd samochodowy o dopuszczalnej masie całkowitej nie przekraczającej 3,5 t, z wyjątkiem autobusu lub motocykla Cz. 1 www.marwie.net.pl mogę prowadzić pojazd samochodowy o dopuszczalnej masie całkowitej nie przekraczającej 3,5 t, z wyjątkiem autobusu lub motocykla mogę prowadzić pojazd wymieniony wyżej z przyczepą

Bardziej szczegółowo

1 z :13

1 z :13 1 z 5 2014-02-09 08:13 Niemiecki katalog punktowy nie zawiera maksymalnych wartości. ( kary za popełnione wykroczenia mogą być również wyższe!) Katalogowa wartość punktowa oraz wysokość stawek mandatów

Bardziej szczegółowo

Rozdział 1. Rozdział 2

Rozdział 1. Rozdział 2 Przepisy ogólne USTAWA z dnia 7 lipca 2005 r. o państwowej kompensacie przysługującej ofiarom niektórych przestępstw umyślnych 1) Rozdział 1 Art. 1. Ustawa określa zasady i tryb przyznawania kompensaty

Bardziej szczegółowo

Tabela nr 4 kryteria wykonania zadań egzaminacyjnych na placu manewrowym

Tabela nr 4 kryteria wykonania zadań egzaminacyjnych na placu manewrowym Tabela nr 4 kryteria wykonania zadań egzaminacyjnych na placu manewrowym Poz. Poz. zadania z tabeli 2 1 2 3 Kryteria 1) sprawdzenie stanu technicznego podstawowych elementów pojazdów odpowiedzialnych za

Bardziej szczegółowo

Spis treści Ustawa z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym

Spis treści Ustawa z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym KODEKS DROGOWY Spis treści Ustawa z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym...11 Dział I. Przepisy ogólne...13 Dział II. Ruch drogowy...22 Rozdział 1. Zasady ogólne...22 Rozdział 2. Ruch pieszych...30

Bardziej szczegółowo

2. Programy szkolenia w zakresie poszczególnych przedmiotów

2. Programy szkolenia w zakresie poszczególnych przedmiotów 2. Programy szkolenia w zakresie poszczególnych przedmiotów 2.1. Przepisy ruchu drogowego TEMAT 1: Wiadomości ogólne Podstawowe elementy ruchu: 03-07 droga, pojazd, człowiek. podstawowych pojęć dotyczących

Bardziej szczegółowo

PROCEDURA UZYSKANIA KARTY ROWEROWEJ W SZKOLE PODSTAWOWEJ IM. POWSTAŃCÓW STYCZNIOWYCH W BARANOWIE

PROCEDURA UZYSKANIA KARTY ROWEROWEJ W SZKOLE PODSTAWOWEJ IM. POWSTAŃCÓW STYCZNIOWYCH W BARANOWIE PROCEDURA UZYSKANIA KARTY ROWEROWEJ W SZKOLE PODSTAWOWEJ IM. POWSTAŃCÓW STYCZNIOWYCH W BARANOWIE Podstawa prawna: Ustawa prawo o ruchu drogowym (Dz. U. z 1997 r. Nr. 98, poz. 602 z późn. zm.) 1. Kartę

Bardziej szczegółowo

USTAWA z dnia 2013 r. o zmianie Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej

USTAWA z dnia 2013 r. o zmianie Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej Projekt USTAWA z dnia 2013 r. o zmianie Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej Art. 1. W Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 kwietnia 1997 r. (Dz. U. Nr 78, poz. 483, z 2001 r. Nr 28, poz. 319,

Bardziej szczegółowo

Karta egzaminu teoretycznego

Karta egzaminu teoretycznego /8 Imię: Data egzaminu: 8.7.6 azwisko: Zakres egzaminu: B ESEL/data urodzenia: profilu kandydata na kierowcę: Wiedza specjalistyczna ) punktów) /) punktów4) ) punktów) /) punktów4) 55 494 79 47 679 46

Bardziej szczegółowo

KAŻDEGO DNIA 2015 ROKU NA ŚLĄSKICH DROGACH DOSZŁO DO :

KAŻDEGO DNIA 2015 ROKU NA ŚLĄSKICH DROGACH DOSZŁO DO : KAŻDEGO DNIA 2015 ROKU NA ŚLĄSKICH DROGACH DOSZŁO DO : 10 WYPADKÓW W TYM 3 WYPADKÓW Z UDZIAŁEM PIESZYCH ŚREDNIO KAŻDEGO DNIA DOCHODZI DO ZDARZENIA NA OZNAKOWANYM PRZEJŚCIU DLA PIESZYCH!!! Art. 11 PORD

Bardziej szczegółowo

brzmienie pierwotne (od 2011-09-04)

brzmienie pierwotne (od 2011-09-04) brzmienie pierwotne (od 2011-09-04) Rozporządzenie Rady Ministrów w sprawie wymogów, jakie powinni spełniać kierownik do spraw bezpieczeństwa, służby porządkowe i służby informacyjne z dnia 30 sierpnia

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY 1) z dnia 21 lutego 2011 r.

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY 1) z dnia 21 lutego 2011 r. Dziennik Ustaw Nr 47 3102 Poz. 242 242 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY 1) z dnia 21 lutego 2011 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie warunków technicznych pojazdów oraz zakresu ich niezbędnego

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 33/2010 Wójta Gminy Kołczygłowy z dnia 21 czerwca 2010 r.

Zarządzenie Nr 33/2010 Wójta Gminy Kołczygłowy z dnia 21 czerwca 2010 r. Zarządzenie Nr 33/2010 Wójta Gminy Kołczygłowy z dnia 21 czerwca 2010 r. w sprawie określenia szczegółowych zasad, sposobu i trybu przyznawania i korzystania ze słuŝbowych kart płatniczych przy dokonywaniu

Bardziej szczegółowo

Karta egzaminu teoretycznego

Karta egzaminu teoretycznego /8 Imię: Data egzaminu:.05.05 Nazwisko: Zakres egzaminu: B ESEL/data urodzenia: profilu kandydata na kierowcę: Wiedza specjalistyczna ) punktów) /N) punktów4) ) punktów) /N) punktów4) 487 49 4508 455 670

Bardziej szczegółowo

USUWANIE I PRZECHOWYWANIE POJAZDÓW USUNIĘTYCH Z DROGI W TRYBIE ART. 130a USTAWY PRAWO O RUCHU DROGOWYM

USUWANIE I PRZECHOWYWANIE POJAZDÓW USUNIĘTYCH Z DROGI W TRYBIE ART. 130a USTAWY PRAWO O RUCHU DROGOWYM KARTA USŁUGI SKT KTI Starostwo Powiatowe w Otwocku USUWANIE I PRZECHOWYWANIE POJAZDÓW USUNIĘTYCH Z DROGI W TRYBIE ART. 130a USTAWY PRAWO O RUCHU DROGOWYM Komórka organizacyjna: Wydział Komunikacji Biuro

Bardziej szczegółowo

przedstawiona propozycja przyczyni się do ograniczenia zjawiska korzystania przez rowerzystów z części drogi przeznaczonych dla pieszych.

przedstawiona propozycja przyczyni się do ograniczenia zjawiska korzystania przez rowerzystów z części drogi przeznaczonych dla pieszych. Uzasadnienie Projektowane rozporządzenie zostało opracowane na podstawie art. 95 6 ustawy z dnia 24 sierpnia 2001 r. - Kodeks postępowania w sprawach o wykroczenia (Dz. U. z 2008 r. Nr 133, poz. 848).

Bardziej szczegółowo

Budowa i zasada działania motoroweru

Budowa i zasada działania motoroweru Budowa i zasada działania motoroweru Motorower jednośladowy lub dwuśladowy pojazd, posiadający dwa, trzy lub cztery koła jezdne, wyposażony w silnik spalinowy o pojemności do 50 cm³ lub silnik elektryczny

Bardziej szczegółowo

1) Rozporządzenie MEN z dnia 7 października 2009 r. o nadzorze pedagogicznym (Dz. U. Nr 168, poz. 1324)

1) Rozporządzenie MEN z dnia 7 października 2009 r. o nadzorze pedagogicznym (Dz. U. Nr 168, poz. 1324) REGULAMIN kontroli sprawowanych w ramach nadzoru pedagogicznego w Szkole Podstawowej nr 2 im.jana Kochanowskiego w Lublinie Podstawa prawna: 1) Rozporządzenie MEN z dnia 7 października 2009 r. o nadzorze

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 1626/2005 PREZYDENTA MIASTA KRAKOWA Z DNIA 9 września 2005 r.

ZARZĄDZENIE NR 1626/2005 PREZYDENTA MIASTA KRAKOWA Z DNIA 9 września 2005 r. ZARZĄDZENIE NR 1626/2005 PREZYDENTA MIASTA KRAKOWA Z DNIA 9 września 2005 r. w sprawie wprowadzenia Regulaminu kontroli obiektów świadczących usługi hotelarskie na terenie Gminy Miejskiej Kraków pozostających

Bardziej szczegółowo

W Europie jeździmy bezpiecznie Finał lubuski test SP nr 3 Słubice 6 maja 2017 r.

W Europie jeździmy bezpiecznie Finał lubuski test SP nr 3 Słubice 6 maja 2017 r. W Europie jeździmy bezpiecznie Finał lubuski test SP nr 3 Słubice 6 maja 2017 r. Zasady udzielania odpowiedzi Piszemy pismem czytelnym, najlepiej technicznym, Wpisujemy swoje nazwisko, imię, miejscowość

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 28 maja 2014 r. Poz. 41

Warszawa, dnia 28 maja 2014 r. Poz. 41 Warszawa, dnia 28 maja 2014 r. Poz. 41 ZARZĄDZENIE NR 18 KOMENDANTA GŁÓWNEGO POLICJI z dnia 23 maja 2014 r. zmieniające zarządzenie w sprawie metod i form wykonywania zadań przez policjantów w zakresie

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PARKINGU NIEDOZOROWANEGO W MIĘDZYLESKIM SZPITALU SPECJALISTYCZNYM W WARSZAWIE

REGULAMIN PARKINGU NIEDOZOROWANEGO W MIĘDZYLESKIM SZPITALU SPECJALISTYCZNYM W WARSZAWIE REGULAMIN PARKINGU NIEDOZOROWANEGO W MIĘDZYLESKIM SZPITALU SPECJALISTYCZNYM W WARSZAWIE (Stan na 1.11.2016r.) 1 1. Niniejszy regulamin ustala zasady korzystania z parkingu nie dozorowanego będącego w zarządzie

Bardziej szczegółowo

Zadania na egzaminie państwowym ( plac manewrowy ):

Zadania na egzaminie państwowym ( plac manewrowy ): PRAWO JAZDY KATEGORII A uprawnia do kierowania motocyklem o dowolnej pojemności skokowej silnika i dowolnej mocy. Minimalny wiek wymagany do kierowania to 24 lata. PRAWO JAZDY KATEGORII A1 uprawnia do

Bardziej szczegółowo

Karta rowerowa Pytania przykładowe. Test nr 1

Karta rowerowa Pytania przykładowe. Test nr 1 Karta rowerowa Pytania przykładowe Test nr 1 1. Kartę rowerową moŝe uzyskać osoba, która: a) ukończyła 7 lat, b) ukończyła, 9 lat; c) ukończyła 10 lat. 2. W jaki sposób moŝna przewozić na rowerze dziecko

Bardziej szczegółowo

1. W czasie poruszania się kolumny pieszych w warunkach niedostatecznej widoczności:

1. W czasie poruszania się kolumny pieszych w warunkach niedostatecznej widoczności: 1 TEST ZE ZNAJOMOŚCI PRZEPISÓW RUCHU DROGOWEGO Dla szkół gimnazjalnych (wielokrotnego wyboru) 1. W czasie poruszania się kolumny pieszych w warunkach niedostatecznej widoczności: a) pierwszy z idących

Bardziej szczegółowo

Dopuszcza się użycie świateł które otrzymały świadectwo homologacji. Powierzchnia świetlna nie może:

Dopuszcza się użycie świateł które otrzymały świadectwo homologacji. Powierzchnia świetlna nie może: Parametry techniczne świateł cofania Światła cofania jedno lub dwa - są obowiązkowym elementem wyposażenia we wszystkich pojazdach osobowych, ciągnikach rolnych i pojazdach wolnobieżnych wyposażonych we

Bardziej szczegółowo

PRZEPISY DLA ROWERZYSTÓW

PRZEPISY DLA ROWERZYSTÓW PRZEPISY DLA ROWERZYSTÓW Przepisy dla rowerzystów Korzystanie z chodnika lub drogi dla pieszych przez kierującego rowerem Art.33 ust 5 jest dozwolone wyjątkowo, gdy: 1) opiekuje się on osobą w wieku do

Bardziej szczegółowo

Okres próbny Art. 91.

Okres próbny Art. 91. Okres próbny Art. 91. 1. Okres próbny dla osoby, która po raz pierwszy uzyskała prawo jazdy kategorii B, trwa 2 lata, począwszy od dnia, w którym został jej wydany ten dokument. 2. W okresie próbnym kierowca

Bardziej szczegółowo

WNIOSEK O UDZIELENIE ZEZWOLENIA NA WYKONYWANIE ZAWODU PRZEWOŹNIKA DROGOWEGO

WNIOSEK O UDZIELENIE ZEZWOLENIA NA WYKONYWANIE ZAWODU PRZEWOŹNIKA DROGOWEGO Strona:1... Siedlce,... (nr rejestru organu właściwego do wydania licencji) wypełnia Urząd w zakresie krajowego przewozu osób w zakresie krajowego przewozu rzeczy STAROSTA SIEDLECKI 1.... (oznaczenie przedsiębiorcy)...

Bardziej szczegółowo

Nadzór i kontrola. Art. 20. Nadzór nad przewozem drogowym towarów niebezpiecznych sprawuje wojewoda.

Nadzór i kontrola. Art. 20. Nadzór nad przewozem drogowym towarów niebezpiecznych sprawuje wojewoda. Nadzór i kontrola Art. 20. Nadzór nad przewozem drogowym towarów niebezpiecznych sprawuje wojewoda. Art. 21. 1. Przedsiębiorca oraz inny podmiot wykonujący przewóz towarów niebezpiecznych lub związany

Bardziej szczegółowo

Pytania ogólne 1. Którą stroną drogi powinien poruszać się pieszy poza miastem?

Pytania ogólne 1. Którą stroną drogi powinien poruszać się pieszy poza miastem? Pytania ogólne 1. Którą stroną drogi powinien poruszać się pieszy poza miastem? a) prawą; b) lewą; 2. W jakiej odległości od przejścia dla pieszych moŝna przechodzić na drugą stronę jezdni poza przejściem

Bardziej szczegółowo

TEST 3. Wielokrotnego wyboru. 1 Kierującemu rowerem zabrania się: 2 Rowerzysta, jadący przez skrzyżowanie drogą z pierwszeństwem powinien stosować

TEST 3. Wielokrotnego wyboru. 1 Kierującemu rowerem zabrania się: 2 Rowerzysta, jadący przez skrzyżowanie drogą z pierwszeństwem powinien stosować TEST 3 Wielokrotnego wyboru Kierującemu rowerem zabrania się:. łamania przepisów ruchu drogowego,. poruszania się rowerem w miesiącach jesiennych, 3. objeżdżania opuszczonych zapór lub półzapór na przejeździe

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Warszawa, dnia 17 kwietnia 2015 r. Poz. 541 USTAWA z dnia 20 marca 2015 r. o zmianie ustawy Kodeks karny oraz niektórych innych ustaw 1) Art. 1. W ustawie z dnia

Bardziej szczegółowo

100 ZARZĄDZENIE NR 609 KOMENDANTA GŁÓWNEGO POLICJI

100 ZARZĄDZENIE NR 609 KOMENDANTA GŁÓWNEGO POLICJI 100 ZARZĄDZENIE NR 609 KOMENDANTA GŁÓWNEGO POLICJI z dnia 25 czerwca 2007 r. w sprawie sposobu pełnienia służby na drogach przez policjantów Na podstawie art. 7 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 6 kwietnia 1990

Bardziej szczegółowo

(test wielokrotnego wyboru)

(test wielokrotnego wyboru) 1 TEST ZE ZNAJOMOŚCI PRZEPISÓW RUCHU DROGOWEGO Dla szkół ponadgimnazjalnych (test wielokrotnego wyboru) 1. Znak ten : a) zezwala na zawracanie, b) zezwala na skręcanie w lewo lub zawracanie, c) zabrania

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 162 KOMENDANTA GŁÓWNEGO POLICJI z dnia 18 lutego 2008 r.

ZARZĄDZENIE NR 162 KOMENDANTA GŁÓWNEGO POLICJI z dnia 18 lutego 2008 r. ZARZĄDZENIE NR 162 KOMENDANTA GŁÓWNEGO POLICJI z dnia 18 lutego 2008 r. w sprawie metod i form wykonywania przez Policję zadań w związku z przemocą w rodzinie w ramach procedury Niebieskie Karty Na podstawie

Bardziej szczegółowo

I. Postanowienia ogólne

I. Postanowienia ogólne Zarządzenie nr 74/2011 Burmistrza Miasta w Nowym Mieście Lubawskim z dnia 23 maja 2011r. w sprawie zasad delegowania oraz rozliczania kosztów podróży służbowych pracowników Urzędu Miejskiego w Nowym Mieście

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR 178/899/2014 ZARZĄDU POWIATU RACIBORSKIEGO. z dnia 9 września 2014 r.

UCHWAŁA NR 178/899/2014 ZARZĄDU POWIATU RACIBORSKIEGO. z dnia 9 września 2014 r. UCHWAŁA NR 178/899/2014 ZARZĄDU POWIATU RACIBORSKIEGO z dnia 9 września 2014 r. w sprawie przeprowadzenia konsultacji projektu uchwały Rady Powiatu Raciborskiego dotyczącego ustalenia wysokości kosztów

Bardziej szczegółowo

1 (Formy i tryb sprawowania nadzoru i kontroli)

1 (Formy i tryb sprawowania nadzoru i kontroli) Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 82/08 Starosty Limanowskiego z dnia 10 czerwca 2008 r. PROCEDURY OKREŚLAJĄCE ZASADY SPRAWOWANIA NADZORU I KONTROLI NAD OŚRODKAMI SZKOLENIA KIEROWCÓW 1 (Formy i tryb sprawowania

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 8/2014R. KIEROWNIKA GMINNEGO OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ W POSTOMINIE

ZARZĄDZENIE NR 8/2014R. KIEROWNIKA GMINNEGO OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ W POSTOMINIE ZARZĄDZENIE NR 8/2014R. KIEROWNIKA GMINNEGO OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ W POSTOMINIE Z DNIA 05 LISTOPADA 2014R. w sprawie zasad wystawiania, ewidencjonowania i rozliczania delegacji słuŝbowych dla pracowników

Bardziej szczegółowo

SPRAWDZANIE STANU TECHNICZNEGO AUTOBUSU AUTOSAN A10-10T.07.01

SPRAWDZANIE STANU TECHNICZNEGO AUTOBUSU AUTOSAN A10-10T.07.01 SPRAWDZANIE STANU TECHNICZNEGO AUTOBUSU AUTOSAN A10-10T.07.01 DANE EKSPLOATACYJNE: Długość całkowita - 10 770 mm Szerokość - 2 500 mm Rozstaw osi - 5 000 mm Ilość miejsc siedzących - 43 Wysokość - 3 080

Bardziej szczegółowo