Biblioteka Policjanta Prewencji Jarosław Tuliszka KONTROLA DROGOWA

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Biblioteka Policjanta Prewencji Jarosław Tuliszka KONTROLA DROGOWA"

Transkrypt

1 Biblioteka Policjanta Prewencji Jarosław Tuliszka KONTROLA DROGOWA (materiał dydaktyczny) Według stanu prawnego na kwiecień 2011 roku SŁUPSK 2011

2 Materiał opracowany w Zakładzie Prewencji i Ruchu Drogowego Szkoły Policji w Słupsku Korekta i redakcja językowa: GraŜyna Szot Redakcja techniczna: Zenon Trzciński Projekt okładki: Marcin Jedynak Fotografie: Jarosław Tuliszka, Krzysztof Panek Druk: Andrzej Block Zatwierdzam i wprowadzam do uŝytku jako materiał dydaktyczny Wydawnictwo Szkoły Policji w Słupsku Wydanie III Słupsk

3 Spis treści Wstęp Podstawy prawne i faktyczne zatrzymywania pojazdów do kontroli Uprawnienia i obowiązki policjanta w czasie kontroli Prawa i obowiązki uczestników ruchu drogowego poddawanych kontroli Zasady i sposoby wydawania przez policjanta poleceń i sygnałów do zatrzymania pojazdu Zasady wyboru miejsca do zatrzymania pojazdu Miejsce ustawienia pojazdu policyjnego Zasady podchodzenia do pojazdu zatrzymanego Czynności kontrolne Zasady zachowania bezpieczeństwa własnego oraz uczestników ruchu drogowego Postępowanie z uczestnikami ruchu drogowego znajdującymi się pod wpływem alkoholu lub środka działającego podobnie jak alkohol Dokumentowanie kontroli drogowej Pytania kontrolne Wykaz fotografii Bibliografia

4 Ta strona jest pusta 4

5 Wstęp Kontrola drogowa jest jedną z najczęstszych czynności wykonywanych przez policjantów. Dominuje podczas słuŝby policjantów ruchu drogowego, ale inni policjanci są równieŝ do niej uprawnieni, choć w mniejszym zakresie. Stąd potrzeba zapoznania z aspektami kontroli drogowej wszystkich policjantów. Niniejsze opracowanie powstało przede wszystkim z myślą o zapewnieniu materiału podręcznikowego słuchaczom kursów podstawowych w szkołach Policji i policyjnych ośrodkach szkolenia. Jego zawartość dopasowano do treści programowych kursu. MoŜe jednak być wykorzystane w miarę potrzeb na innych kursach lub w ramach doskonalenia zawodowego w jednostkach Policji. Opracowanie zawiera jedenaście zagadnień problemowych, w których opisane są moŝliwie wyczerpująco wszystkie aspekty prowadzenia kontroli drogowej przez policjantów. Czytelnik znajdzie regulacje prawne, uprawnienia i obowiązki obu stron kontroli drogowej, czyli policjanta kontrolującego i osoby kontrolowanej, technikę i taktykę prowadzenia kontroli oraz bardzo istotne sprawy związane z bezpieczeństwem podczas tych czynności. Dla uplastycznienia opisów w opracowaniu zamieszczono wiele ilustracji. Uzupełnieniem treści jest bibliografia, zawierająca wykaz aktualnych aktów prawnych związanych z kontrolą drogową. Warto do nich sięgnąć, gdyŝ w publikacji niemoŝliwe jest zamieszczenie wszelkich informacji prawnych. Pytania kontrolne, których celem jest sprawdzenie stopnia opanowania wiedzy, zostały zamieszczone z myślą o słuchaczach kursów podstawowych. Autor ma nadzieję, Ŝe opracowanie będzie pomocne w zdobywaniu wiedzy policyjnej. 5

6 Ta strona jest pusta 6

7 1. Podstawy prawne i faktyczne zatrzymywania pojazdów do kontroli Podstawy prawne zatrzymywania pojazdów do kontroli Podstawą prawną zatrzymywania pojazdów do kontroli drogowej jest art. 129 ust. 1 ustawy Prawo o ruchu drogowym, który nadaje policjantom uprawnienia do dokonywania kontroli drogowej wobec kierujących poruszających się pojazdami na drogach publicznych oraz w strefach zamieszkania. Ustawa z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym Art Czuwanie nad bezpieczeństwem i porządkiem ruchu na drogach, kierowanie ruchem i jego kontrolowanie naleŝą do zadań Policji. Podstawy faktyczne zatrzymywania pojazdów do kontroli Policjant nie moŝe zatrzymywać pojazdów do kontroli drogowej według własnego kaprysu, ale musi mieć do tego podstawę prawną i podstawę faktyczną. Podstawa prawna znajduje się w ustawie Prawo o ruchu drogowym. Natomiast podstawą faktyczną jest konkretna sytuacja, dopasowana do podstawy prawnej, która upowaŝnia policjanta do zatrzymania pojazdu i dokonania kontroli drogowej, np.: policjant zauwaŝył, Ŝe jadący samochód nie utrzymuje prostolinijnego toru jazdy. Podejrzewa, Ŝe kierujący moŝe znajdować się pod wpływem alkoholu (podstawa faktyczna). Zatrzymuje go do kontroli drogowej na podstawie art. 129 ust. 2 pkt 8 lit. a (podstawa prawna). Ustawa z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym Art ( ) 2. Policjant, w związku z wykonywaniem czynności określonych w ust. 1, jest uprawniony do: ( ) 8) uniemoŝliwienia: a) kierowania pojazdem osobie znajdującej się w stanie nietrzeźwości lub w stanie po uŝyciu alkoholu albo środka działającego podobnie do alkoholu, ( ). 7

8 2. Uprawnienia i obowiązki policjanta w czasie kontroli Uprawnienia policjanta w czasie kontroli drogowej Podczas kontroli drogowej policjant jest uprawniony do: a) legitymowania uczestnika ruchu, b) wydawania wiąŝących poleceń co do sposobu korzystania z drogi lub uŝywania pojazdu, c) sprawdzania dokumentów wymaganych w związku z kierowaniem pojazdem i jego uŝywaniem, d) Ŝądania poddania się przez kierującego pojazdem badaniu w celu ustalenia zawartości w organizmie alkoholu lub środka działającego podobnie jak alkohol, e) Ŝądania poddania się przez inną osobę, w stosunku do której zachodzi uzasadnione podejrzenie, Ŝe mogła kierować pojazdem, badaniu w celu ustalenia zawartości w organizmie alkoholu lub środka działającego podobnie jak alkohol, f) sprawdzania stanu technicznego pojazdu (tylko policjanci ruchu drogowego), g) sprawdzania wyposaŝenia pojazdu (tylko policjanci ruchu drogowego), h) sprawdzania ładunku pojazdu, i) sprawdzania wymiarów, masy lub nacisku osi pojazdu (tylko policjanci ruchu drogowego), j) sprawdzania zapisów tachografu (tylko policjanci ruchu drogowego), k) zatrzymywania prawa jazdy lub dowodu rejestracyjnego, l) wydawania poleceń kontrolowanemu uczestnikowi ruchu co do sposobu jego zachowania, m) uniemoŝliwienia kierowania pojazdem osobie znajdującej się w stanie nietrzeźwości lub w stanie po uŝyciu alkoholu albo środka działającego podobnie jak alkohol, n) uniemoŝliwiania korzystania z pojazdu, którego stan techniczny, ładunek, masa lub nacisk osi zagraŝają bezpieczeństwu lub porządkowi ruchu, powodują uszkodzenie drogi albo naruszają wymagania ochrony środowiska, o) uniemoŝliwiania korzystania z pojazdu, jeŝeli kierujący pojazdem zarejestrowanym poza krajami członkowskimi Unii Europejskiej lub EFTA nie okazał dokumentu OC, p) uniemoŝliwiania kierowania pojazdem przez osobę nieposiadającą wymaganych dokumentów uprawniających do kierowania pojazdem lub uŝywania go, q) uŝywania przyrządów kontrolno-pomiarowych do: stwierdzania stanu trzeźwości kierującego, badania pojazdu (tylko policjanci ruchu drogowego), określania masy, nacisku osi pojazdu (tylko policjanci ruchu drogowego), określania prędkości pojazdu, stwierdzania naruszenia wymagań ochrony środowiska (tylko policjanci ruchu drogowego), oraz innych urządzeń, 8

9 r) kontroli przewozu towarów niebezpiecznych i wymagań związanych z tym przewozem (tylko policjanci ruchu drogowego), s) uŝywania urządzeń nagłaśniających, sygnalizacyjnych lub świetlnych, słuŝących do wydawania wiąŝących poleceń uczestnikowi ruchu, t) występowania w uzasadnionym przypadku z wnioskiem o ocenę stanu zdrowia kierującego pojazdem. NaleŜy pamiętać, Ŝe komendant główny Policji wydał zarządzenie nr 609 z 25 czerwca 2007 r., w którym część z wyŝej wymienionych uprawnień pozostawił w gestii wyłącznie policjantów ruchu drogowego. Obowiązki policjanta w czasie kontroli drogowej W trakcie kontroli drogowej policjant jest obowiązany: a) z dostatecznej odległości wydać polecenie do zatrzymania pojazdu, w sposób zapewniający dostrzeŝenie policjanta przez kierującego pojazdem oraz bezpieczne zatrzymanie pojazdu we wskazanym miejscu, b) taktownie i Ŝyczliwie traktować osobę kontrolowaną, c) po zatrzymaniu pojazdu podać stopień, imię i nazwisko oraz podstawę faktyczną zatrzymania pojazdu do kontroli, d) na Ŝądanie kierującego okazać legitymację słuŝbową. Uwaga! Policjant nieumundurowany jest zobowiązany okazać legitymację słuŝbową natychmiast po zatrzymaniu pojazdu do kontroli (bez Ŝądania kierującego), Fot. 1. Policjant nieumundurowany przed rozpoczęciem kontroli drogowej jest obowiązany okazać legitymację słuŝbową bez Ŝądania kierującego e) na Ŝądanie kierującego podać podstawę prawną podejmowanych czynności słuŝbowych, f) w przypadku osób badanych urządzeniem elektronicznym na trzeźwość lub obecność w organizmie środka działającego podobnie jak alkohol na ich Ŝądanie poddać ich dodatkowemu badaniu krwi lub moczu, 9

10 g) w przypadku uŝywania urządzeń kontrolno-pomiarowych na Ŝądanie osoby kontrolowanej okazać potwierdzoną kopię świadectwa legalizacji tego urządzenia, h) w przypadku badania urządzeniem elektronicznym do badania zawartości alkoholu w wydychanym powietrzu i wystąpienia wyniku 0,00 0,09 mg/l na Ŝądanie osoby kontrolowanej sporządzić protokół badania. 3. Prawa i obowiązki uczestników ruchu drogowego poddawanych kontroli Prawa uczestnika ruchu drogowego poddanego kontroli Kierujący poddany kontroli drogowej ma prawo do: a) Ŝądania okazania przez policjanta legitymacji słuŝbowej, b) Ŝądania podania podstaw prawnych działań policjanta, c) taktownego i Ŝyczliwego zachowania policjanta, d) w przypadku, kiedy policjant stwierdzi, Ŝe kierujący jest nietrzeźwy 1 lub pod wpływem środków działających podobnie jak alkohol Ŝądania wskazania sposobu zabezpieczenia pojazdu, e) w przypadku badania na trzeźwość Ŝądania dodatkowo badania krwi lub moczu, f) w przypadku badania na obecność w organizmie środka działającego podobnie jak alkohol Ŝądania dodatkowo badania krwi lub moczu, g) w przypadku uŝywania przez policjanta urządzeń kontrolno-pomiarowych Ŝądania okazania potwierdzonej kopii świadectwa legalizacji tych urządzeń, h) w przypadku badania urządzeniem elektronicznym do badania zawartości alkoholu w wydychanym powietrzu i wystąpienia wyniku 0,00 0,09 mg/l Ŝądania sporządzenia protokołu badania. Obowiązki uczestnika ruchu drogowego poddanego kontroli Kierujący poddany kontroli drogowej jest zobowiązany do: a) stosowania się do poleceń i sygnałów oraz wskazówek wydawanych przez kontrolującego, b) zatrzymania pojazdu w miejscu wskazanym przez policjanta, c) trzymania rąk na kierownicy, d) niewysiadania z pojazdu bez zezwolenia policjanta, 1 W stanie po uŝyciu alkoholu lub w stanie nietrzeźwości. 10

11 e) wyłączenia silnika pojazdu na polecenie policjanta, f) włączenia świateł awaryjnych na polecenie policjanta, g) okazania wymaganych dokumentów Ŝądanych przez policjanta, h) poddania się badaniom na trzeźwość lub zawartość w organizmie środka działającego podobnie jak alkohol. 4. Zasady i sposoby wydawania przez policjanta poleceń i sygnałów do zatrzymania pojazdu Zasady wydawania przez policjanta poleceń i sygnałów do zatrzymania pojazdu Policjant moŝe podawać sygnały do zatrzymania pojazdu, poruszając się: a) pieszo, b) radiowozem, c) motocyklem, d) rowerem, e) wierzchem, f) śmigłowcem lub samolotem (statkiem powietrznym). Najczęściej kontrolę drogową realizują policjanci poruszający się pieszo, radiowozem lub motocyklem. Policjant umundurowany moŝe zatrzymywać pojazdy do kontroli drogowej zawsze (w dzień i w nocy) i wszędzie (w obszarze zabudowanym oraz poza obszarem zabudowanym). Z kolei policjant nieumundurowany moŝe zatrzymywać pojazdy do kontroli zawsze (w dzień i w nocy), ale tylko na obszarze zabudowanym. Zatrzymując pojazdy do kontroli, policjant moŝe uŝyć: a) tarczy do zatrzymywania pojazdów, b) tarczy do zatrzymywania pojazdów z elementem odblaskowym, c) tarczy do zatrzymywania pojazdów ze światłem czerwonym, d) latarki ze światłem czerwonym, e) krótkotrwałych jednoczesnych sygnałów dźwiękowych i błyskowych (w radiowozach, na motocyklach i w śmigłowcach), f) tablicy świetlnej w radiowozie, g) megafonów (w radiowozach, na motocyklach i w śmigłowcach). 11

12 Fot. 2. Tarcza do zatrzymywania pojazdów Fot. 3. Tarcza do zatrzymywania pojazdów z elementem odblaskowym Fot. 4. Tarcza do zatrzymywania pojazdów ze światłem czerwonym Fot. 5. Latarka ze światłem czerwonym W dzień policjant umundurowany moŝe podawać sygnały do zatrzymania pojazdów ręką lub tarczą do zatrzymywania pojazdów, natomiast policjant nieumundurowany wyłącznie tarczą do zatrzymywania pojazdów. W nocy (oraz w dzień w warunkach zmniejszonej przejrzystości powietrza) policjant umundurowany i nieumundurowany moŝe zatrzymywać pojazdy do kontroli drogowej za pomocą tarczy do zatrzymywania pojazdów z elementem odblaskowym lub ze światłem czerwonym albo za pomocą latarki ze światłem czerwonym. Pozostałe urządzenia techniczne mogą być wykorzystywane do zatrzymywania pojazdów zarówno w dzień, jak i w nocy. Fot. 6. Tablica świetlna z napisem POLICJA Fot. 7. Tablica świetlna z napisem STOP Fot. 8. Tablica świetlna z napisem KONTROLA Uwaga! Policjant zatrzymujący pojazdy do kontroli drogowej jest odpowiedzialny za bezpieczeństwo osób znajdujących się w nich, innych uczestników ruchu znajdujących się w pobliŝu oraz za bezpieczeństwo własne i partnera z patrolu. Policjant zatrzymując pojazd do kontroli drogowej, musi uwzględnić: a) warunki atmosferyczne (np. podczas opadów deszczu pojazd zatrzymywany do kontroli drogowej będzie miał wydłuŝoną drogę hamowania), 12

13 b) warunki drogowe (np. rodzaj nawierzchni, natęŝenie ruchu drogowego). Sygnał do zatrzymania pojazdu musi być podany w sposób czytelny dla kierującego (nie moŝe on mieć Ŝadnych wątpliwości, Ŝe jest zatrzymywany) oraz z odpowiedniej odległości, umoŝliwiającej bezpieczne zatrzymanie pojazdu w miejscu wskazanym przez policjanta. Zatrzymując pojazd do kontroli drogowej, policjant musi być przygotowany na to, Ŝe kierujący moŝe się nie zatrzymać. W związku z tym powinien obserwować zbliŝający się pojazd i wychwycić ewentualne symptomy wskazujące na to, Ŝe kierujący będzie chciał uniknąć kontroli i przejechać dalej. Uwagę powinien zatem skupić na zapamiętaniu jak największej ilości informacji, a szczególnie: a) numeru rejestracyjnego pojazdu, b) marki i modelu pojazdu, c) koloru pojazdu, d) cech szczególnych pojazdu (np. wgnieciony przedni błotnik), e) wyglądu kierującego. JeŜeli zatrzymywany pojazd przejedzie i nie zatrzyma się do kontroli, naleŝy natychmiast: a) zanotować numer rejestracyjny, b) powiadomić dyŝurnego jednostki, podając informacje niezbędne do podjęcia pościgu lub blokady, c) w miarę moŝliwości podjąć pościg bezpośredni. Z kontroli drogowej zwolnione są pojazdy oznakowane przepustką W. Fot. 9. i 10. Przepustka W awers i rewers Na sygnał do zatrzymania pojazdu podany przez umundurowanego policjanta dysponującego oznakowanym radiowozem lub motocyklem osoba kierująca pojazdem zwolnionym z kontroli drogowej jest zobowiązana zmniejszyć prędkość do 5 km/h i okazać przez szybę przepustkę W w sposób umoŝliwiający odczytanie jej numeru. 13

14 Uwaga! Posiadanie przepustki W nie zwalnia kierowcy od przestrzegania przepisów prawa o ruchu drogowym. Policjant, który zatrzymywał pojazd wyposaŝony w przepustkę W, jest zobowiązany zanotować numer tej przepustki i numer rejestracyjny pojazdu oraz natychmiast powiadomić o tym drogą radiową dyŝurnego jednostki. JeŜeli sytuacja (np. zerwanie mostu na drodze) zmusza do bezwzględnego zatrzymania pojazdu, którego kierujący (lub dysponent, czyli osoba siedząca obok kierującego) okaŝe przepustkę W, policjant pomimo okazania tej przepustki musi jeszcze raz podać sygnał do zatrzymania pojazdu. Gdy go ponowi, osoba kierująca pomimo okazania przepustki W jest zobowiązana zatrzymać pojazd z zachowaniem środków ostroŝności w odległości około 50 m od policjanta. Sposoby wydawania przez policjanta poleceń i sygnałów do zatrzymania pojazdu 1. Zatrzymanie pieszo z chodnika lub pobocza ręką: a) policjant stoi przodem do pojazdu nadjeŝdŝającego, b) podaje sygnał poprzez podniesienie prawej ręki lekko wysuniętej do przodu i zgiętej w łokciu pod kątem 90 stopni (otwarta część dłoni skierowana w stronę nadjeŝdŝającego pojazdu, palce złączone), c) w końcowej fazie ręką wskazuje miejsce zatrzymania pojazdu. Fot. 11. Prawa ręka podniesiona, zgięta pod kątem 90 stopni i otwartą częścią dłoni skierowana do przodu Fot. 12. Wskazanie ręką miejsca zatrzymania pojazdu 2. Zatrzymanie pieszo z chodnika lub pobocza tarczą do zatrzymywania pojazdów: a) policjant stoi przodem do pojazdu nadjeŝdŝającego, b) podaje sygnał poprzez podniesienie prawej ręki zgiętej w łokciu pod kątem 90 stopni i tarczą do zatrzymywania pojazdów wykonuje ruchy w płaszczyźnie pionowej, opuszczając ją do 180 stopni, 14

15 c) w końcowej fazie tarczą wskazuje miejsce zatrzymania pojazdu. Fot. 13. Wykonywanie ruchów w płaszczyźnie pionowej tarcza skierowana do górę Fot. 14. Wykonywanie ruchów w płaszczyźnie pionowej tarcza skierowana w bok Fot. 15. Wskazanie tarczą miejsca zatrzymania pojazdu 3. Zatrzymanie z radiowozu przez dysponenta (policjanta siedzącego obok kierującego) tarczą do zatrzymywania pojazdów (lub latarką ze światłem czerwonym): a) radiowóz zrównuje się z pojazdem zatrzymywanym lub lekko wysuwa się do przodu przed niego, b) dysponent przez uchylone okno wyciąga prawą rękę z tarczą do zatrzymywania pojazdów (lub latarką ze światłem czerwonym) i wykonuje ruchy w płaszczyźnie pionowej, c) w końcowej fazie tarczą (lub latarką ze światłem czerwonym) wskazuje miejsce zatrzymania pojazdu. Fot. 16. Radiowóz zrównał się z pojazdem zatrzymywanym, dysponent wykonuje tarczą ruchy w płaszczyźnie pionowej Fot. 17. Wskazanie tarczą miejsca zatrzymania pojazdu 15

16 4. Zatrzymanie z radiowozu przez kierującego tarczą do zatrzymywania pojazdów (lub latarką ze światłem czerwonym): a) radiowóz wyprzedza pojazd zatrzymywany, b) kierujący policjant przez uchylone okno wyciąga lewą rękę z tarczą do zatrzymywania pojazdów (lub latarką ze światłem czerwonym) i wykonuje ruchy w płaszczyźnie pionowej, c) widząc, Ŝe kierujący pojazdem zatrzymywanym zrozumiał sygnał jednokrotnym gestem tarczą (lub latarką ze światłem czerwonym) nad dachem radiowozu wskazuje miejsce zatrzymania pojazdu. Fot. 18. Radiowóz wyprzedził pojazd zatrzymywany Fot. 19. Kierujący policjant wykonuje tarczą ruchy w płaszczyźnie pionowej Fot. 20. W ostatniej fazie podawania sygnału policjant wykonuje jednokrotnie ruch tarczą nad dachem pojazdu 5. Zatrzymanie pojazdu nadjeŝdŝającego z przeciwka z radiowozu przez kierującego tarczą do zatrzymywania pojazdów (lub latarką ze światłem czerwonym): a) kierujący policjant zbliŝa się do pojazdu nadjeŝdŝającego, b) przez uchylone okno wyciąga lewą rękę z tarczą do zatrzymywania pojazdów (lub latarką ze światłem czerwonym) i wykonuje ruchy w płaszczyźnie pionowej, c) w końcowej fazie tarczą (lub latarką ze światłem czerwonym) wskazuje miejsce zatrzymania pojazdu. Fot. 21. i 22. Policjant kierujący radiowozem wykonuje ruchy tarczą w płaszczyźnie pionowej 16

17 6. Zatrzymanie z radiowozu przez kierującego światłami błyskowymi i sygnałami dźwiękowymi: a) radiowóz dojeŝdŝa do pojazdu zatrzymywanego, b) policjant włącza w radiowozie krótkotrwałe światła błyskowe i sygnały dźwiękowe (jednocześnie), c) w końcowej fazie ustawia się za pojazdem zatrzymywanym. Fot. 23. Radiowóz dojeŝdŝa po pojazdu zatrzymywanego i policjant włącza krótkotrwałe światła błyskowe i sygnały dźwiękowe 7. Zatrzymanie z motocykla przy uŝyciu świateł błyskowych i sygnałów dźwiękowych: a) policjant dojeŝdŝając motocyklem do pojazdu zatrzymywanego, włącza krótkotrwałe światła błyskowe i sygnały dźwiękowe (jednocześnie), b) w końcowej fazie kierującemu pojazdu zatrzymywanego, który spogląda przez lusterko wsteczne, ręką moŝe wskazać miejsce zatrzymania, c) pojazd moŝna zatrzymać równieŝ poprzez zrównanie się z nim i jednoczesne włączenie krótkotrwałych świateł błyskowych i sygnałów dźwiękowych. Fot. 24. Policjant kierujący motocyklem po zbliŝeniu się do pojazdu zatrzymywanego włącza krótkotrwałe światła błyskowe i sygnały dźwiękowe Fot. 25. Policjant na motocyklu zrównuje się z pojazdem zatrzymywanym 17

18 8. Zatrzymanie z roweru tarczą do zatrzymywania pojazdów (lub latarką ze światłem czerwonym): a) policjant kierujący rowerem zrównuje się z pojazdem zatrzymywanym lub lekko wysuwa się do przodu przed niego, b) wyciąga prawą rękę z tarczą do zatrzymywania pojazdów (lub latarką ze światłem czerwonym) i wykonuje ruchy w płaszczyźnie pionowej, c) w końcowej fazie tarczą (lub latarką ze światłem czerwonym) wskazuje miejsce zatrzymania pojazdu. 9. Zatrzymanie jadąc wierzchem tarczą do zatrzymywania pojazdów (lub latarką ze światłem czerwonym): a) policjant jadący wierzchem zrównuje się z pojazdem zatrzymywanym lub lekko wysuwa się do przodu przed niego, b) wyciąga prawą rękę z tarczą do zatrzymywania pojazdów (lub latarką ze światłem czerwonym) i wykonuje ruchy w płaszczyźnie pionowej, c) w końcowej fazie tarczą (lub latarką ze światłem czerwonym) wskazuje miejsce zatrzymania pojazdu. 10. Zatrzymanie ze śmigłowca lub samolotu: a) policjant lecąc nad pojazdem zatrzymywanym, włącza krótkotrwały sygnał dźwiękowy lub przez megafon wzywa kierującego do zatrzymania. 5. Zasady wyboru miejsca do zatrzymania pojazdu Zatrzymując pojazd do kontroli, naleŝy pamiętać, Ŝe: a) pojazd powinien być zatrzymany w miejscu, gdzie nie utrudnia to ruchu i nie zagraŝa jego bezpieczeństwu, b) w celu dojazdu do miejsca zatrzymania policjant moŝe wydać kontrolowanemu uczestnikowi ruchu polecenie jazdy za pojazdem policyjnym. Do zatrzymania pojazdu do kontroli drogowej moŝna wykorzystać głównie: a) pobocze, b) zatokę postojową, c) chodnik, d) nieuŝywaną drogę boczną, e) plac przy drodze. 18

19 6. Miejsce ustawienia pojazdu policyjnego Radiowóz powinien być zatrzymany w miejscu, gdzie wykonanie czynności kontrolnych nie spowoduje: a) utrudnienia w ruchu, b) zagroŝenia bezpieczeństwa ruchu, c) zagroŝenia bezpieczeństwa policjanta i innych uŝytkowników drogi. W braku miejsc, w których moŝna zatrzymywać pojazdy do kontroli drogowej, lub gdy niemoŝliwe jest ich wykorzystanie, pojazd naleŝy zatrzymać do kontroli na jezdni przy jej prawej krawędzi. Radiowóz powinien być (w miarę moŝliwości) ustawiony za pojazdem zatrzymanym. JeŜeli pojazd kontrolowany zatrzymano w miejscu, gdzie jest to zabronione, naleŝy szczególnie pamiętać o ustawieniu radiowozu za nim i o włączeniu niebieskich świateł błyskowych. W warunkach niedostatecznej widoczności powinien być włączony na radiowozie świetlny napis POLICJA. Fot. 26. Ustawienie radiowozu policyjnego w głębi parkingu Fot. 27. Ustawienie radiowozu policyjnego w zatoce postojowej 7. Zasady podchodzenia do pojazdu zatrzymanego JeŜeli jest to moŝliwe, do pojazdu zatrzymanego naleŝy podchodzić od tyłu. W przypadku zatrzymania pojazdu na jezdni naleŝy podchodzić od prawej strony pojazdu. JeŜeli pojazd jest zatrzymany w miejscu bezpiecznym (np. w głębi parkingu lub w zatoce postojowej) moŝna podchodzić z lewej strony. 19

20 Fot. 28. i 29. Podchodzenie do pojazdu od jego prawej strony Fot. 30. Podchodzenie do pojazdu od jego lewej strony 8. Czynności kontrolne Podczas prowadzonej kontroli drogowej policjant musi wykonać takie czynności kontrolne, jak: 1) podejście do zatrzymanego pojazdu. NaleŜy pamiętać o zachowaniu warunków bezpieczeństwa przy podchodzeniu do pojazdu. Przed rozpoczęciem rozmowy naleŝy oddać honor i grzecznościowo się przywitać (np. dzień dobry, dobry wieczór ), 2) przedstawienie się (stopień, imię i nazwisko), 3) podanie faktycznej przyczyny zatrzymania pojazdu do kontroli, 20

21 4) Ŝądanie okazania wymaganych dokumentów, Przykład: Dzień dobry, sierŝant Marcin Kopowicz, zatrzymałem pana (panią) do kontroli drogowej, gdyŝ jedzie pan (pani) bez włączonych świateł mijania. Proszę nie wysiadać, wyłączyć silnik, ręce trzymać na kierownicy. Proszę o okazanie prawa jazdy, dowodu rejestracyjnego, dowodu zawarcia umowy OC. 5) porównanie danych zawartych w dokumentach ze stanem faktycznym, 6) sprawdzenie osoby, pojazdu i dokumentów w systemie informatycznym (policjant sprawdza w policyjnej bazie danych, czy kierujący nie jest osobą poszukiwaną, czy nie ma zatrzymanych uprawnień do kierowania pojazdem, czy pojazd nie jest kradziony, czy prawo jazdy i dowód rejestracyjny nie są dokumentami utraconymi), 7) wykonanie czynności, które są właściwym przedmiotem kontroli drogowej (powodem do zatrzymania pojazdu), np. sprawdzenie stanu technicznego pojazdu 2, sprawdzenie, czy kierujący posiada wymagane dokumenty, reakcja na wykroczenie popełnione przez kierującego, 8) poinformowanie osoby kontrolowanej o wynikach kontroli, 9) w razie konieczności zastosowanie prawnych środków oddziaływania wychowawczego. Najczęściej powodem do zatrzymania pojazdu do kontroli drogowej jest wykroczenie, którego dopuścił się kierujący. W związku z tym policjant przystępuje do oddziaływania wychowawczego za pomocą dostępnych środków. Decyduje, czy w danej sytuacji wystarczy zwykłe pouczenie, czy naleŝy zastosować mandat karny lub teŝ moŝe podjąć decyzję o skierowaniu sprawy do rozpatrzenia przez wydział grodzki sądu rejonowego, 10) jeŝeli kontrola drogowa zakończyła się ukaraniem mandatem karnym, nale- Ŝy równieŝ poinformować o liczbie naliczonych punktów karnych, Przykład: Ponadto informuję pana (panią), Ŝe za popełnione wykroczenie zostaną naliczone dwa punkty karne w ewidencji kierowców naruszających przepisy ruchu drogowego. 11) zakończenie kontroli: oddanie kierującemu wcześniej pobranych od niego dokumentów (z wyjątkiem tych, które policjant zatrzymuje za pokwitowaniem), poŝegnanie kierującego, obserwowanie przez chwilę odjeŝdŝającego pojazdu. 2 NaleŜy pamiętać o ograniczeniach nałoŝonych przez komendanta głównego Policji w zakresie dokonywanej kontroli dla policjantów innych niŝ policjanci ruchu drogowego. 21

22 Czynności policjanta ubezpieczającego policjanta prowadzącego kontrolę Policjant ubezpieczający powinien skoncentrować się jedynie na zapewnieniu bezpieczeństwa policjantowi kontrolującemu. Nie wolno mu wykonywać Ŝadnych czynności kontrolnych. Swoją uwagę skupia na zachowaniu się kierującego oraz pasaŝerów w pojeździe. Pilnuje, aby wykonywali polecenia policjanta kontrolującego, nie wysiadali z pojazdu bez zezwolenia, nie wykonywali Ŝadnych czynności, które mogłyby zagrozić bezpieczeństwu policjantów oraz innych uczestników ruchu. Dane z dokumentów wymagające weryfikacji w czasie kontroli Podczas kontroli dokumentów policjant powinien: a) we wszystkich dokumentach: sprawdzić, czy dokumenty nie są zniszczone w stopniu powodującym nieczytelność, sprawdzić, czy dokumenty nie są sfałszowane (podrobione lub przerobione), czy mają odpowiednie pieczęcie, porównać zgodność danych personalnych; w przypadku wystąpienia niezgodności naleŝy ją wyjaśnić, np. kierujący moŝe powiedzieć, Ŝe poŝyczył samochód od kolegi i stąd wynika rozbieŝność w danych osobowych. JeŜeli samochód nie figuruje w policyjnej bazie danych jako skradziony, naleŝy uznać, Ŝe wszystko jest w porządku, b) w prawie jazdy (fot. 31. i 32.): porównać zdjęcie z wyglądem osoby oraz ze zdjęciem powtórzonym (obraz ducha) (1), porównać wiek kierującego (na podstawie daty urodzenia) z wyglądem, porównać PESEL z datą urodzenia i płcią kierującego (przedostatnia cyfra) (2), sprawdzić aktualność adresu zamieszkania (3), jeŝeli osoba kontrolowana podczas kontroli drogowej podpisuje jakieś dokumenty porównać jej podpis ze wzorem podpisu (4), sprawdzić, czy posiadana kategoria prawa jazdy uprawnia do kierowania zatrzymywanym do kontroli pojazdem (5), sprawdzić datę waŝności uprawnienia (6), sprawdzić rodzaj ograniczeń posiadanych przez kierującego (7), 22

23 Fot. 31. i 32. Dane z prawa jazdy wymagające weryfikacji podczas kontroli drogowej awers i rewers c) w dowodzie rejestracyjnym (fot. 33. i 34.): porównać numer rejestracyjny (1) z numerem rejestracyjnym znajdującym się na tablicach rejestracyjnych (na wszystkich) oraz naklejką kontrolną umieszczoną na przedniej szybie samochodu, porównać numer naklejki legalizacyjnej (2) z numerami naklejek legalizacyjnych umieszczonych na tablicach rejestracyjnych, porównać markę (3) i model pojazdu (4) ze stanem faktycznym, sprawdzić prawidłowość numeru VIN (5), porównać rodzaj pojazdu (6) ze stanem faktycznym, porównać rok produkcji pojazdu (7) z numerem VIN, sprawdzić liczbę miejsc siedzących (8) oraz czy w związku z tym liczba osób jadących w pojeździe nie jest przekroczona, sprawdzić aktualność badań technicznych (9), sprawdzić wpisy w rubryce adnotacje urzędowe (10), Fot. 33. Dane z dowodu rejestracyjnego wymagające weryfikacji podczas kontroli drogowej awers 23

24 Fot. 34. Dane z dowodu rejestracyjnego wymagające weryfikacji podczas kontroli drogowej rewers d) w dokumencie potwierdzającym zawarcie umowy OC lub opłacenia składki tego ubezpieczenia: sprawdzić rodzaj polisy lub dowodu wpłaty muszą być wystawione na ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej posiadacza pojazdu, porównać markę, model i numer rejestracyjny pojazdu zawarte w dokumencie ze stanem faktycznym, porównać dane osobowe zawarte w dokumencie z danymi z prawa jazdy i dowodu rejestracyjnego, sprawdzić waŝność dokumentu. Uwaga! Nabywca pojazdu z drugiej ręki moŝe posługiwać się polisą wystawioną na nazwisko poprzedniego posiadacza. Zasady i zakres prowadzenia interwencji w stosunku do osoby korzystającej z immunitetu krajowego Uwaga! KaŜda interwencja podejmowana wobec osób korzystających z immunitetów lub przywilejów musi być przeprowadzana taktownie, ale stanowczo, z pełnym poszanowaniem przysługujących tym osobom praw. JeŜeli kontrolowanym pojazdem kieruje osoba korzystająca z immunitetu krajowego, a zatrzymanie pojazdu nie było spowodowane uzasadnionym podejrzeniem popełnienia wykroczenia, stosuje się ogólne zasady dotyczące przeprowadzania kontroli drogowej. JeŜeli wobec osoby korzystającej z immunitetu krajowego zachodzi uzasadnione podejrzenie popełnienia wykroczenia, a okoliczności nie uzasadniają skierowania do właściwego organu wniosku o wyraŝenie zgody na pociągnięcie jej do odpowiedzialności, naleŝy poprzestać na zwróceniu uwagi. 24

25 Jeśli istnieje uzasadnione podejrzenie, Ŝe kierujący pojazdem będący osobą korzystającą z immunitetu krajowego znajduje się w stanie nietrzeźwości lub pod wpływem środka odurzającego (np. wyczuwalna z ust woń alkoholu, trudności z zachowaniem równowagi po wyjściu z pojazdu, bełkotliwa mowa), policjant jest obowiązany do Ŝądania poddania się przez tę osobę badaniu w celu ustalenia zawartości w organizmie alkoholu lub środka działającego podobnie jak alkohol. W razie odmowy poddania się badaniu policjant realizując uprawnienia wynikające z przepisów prawa powszechnie obowiązującego, moŝe: a) zastosować środki przymusu bezpośredniego w celu doprowadzenia do badania, b) zatrzymać osobę ujętą na gorącym uczynku przestępstwa z uwagi na niezbędność tej czynności dla zapewnienia prawidłowego toku postępowania karnego. W celu uniemoŝliwienia kierowania pojazdem osobie korzystającej z immunitetu krajowego naleŝy: a) zwrócić się do kontrolowanego o powstrzymanie się od kierowania pojazdem, b) zaproponować przekazanie do depozytu kluczyków pojazdu, a w przypadku odmowy oraz gdy osoba kontrolowana znajduje się poza pojazdem, uniemoŝliwić jej powrót do pojazdu przez blokowanie dostępu do drzwi, w miarę moŝliwości bez naruszenia nietykalności tej osoby, c) zablokować kontrolowany pojazd przy uŝyciu pojazdu (pojazdów) słuŝbowego Policji lub blokady na koła. W przypadku uzasadnionego podejrzenia, Ŝe kierujący pojazdem, będący osobą korzystającą z immunitetu parlamentarnego (poseł, senator, poseł do Parlamentu Europejskiego), znajduje się w stanie nietrzeźwości lub pod wpływem środka odurzającego, policjant przeprowadzający kontrolę niezwłocznie zawiadamia o jej rozpoczęciu dyŝurnego. Odstępuje się od wykonania tych czynności na Ŝądanie marszałka Sejmu lub marszałka Senatu albo gdy takie polecenie wyda właściwy miejscowo prokurator. W przypadku uzasadnionego podejrzenia, Ŝe osoba korzystająca z immunitetu sędziowskiego lub prokuratorskiego znajduje się w stanie nietrzeźwości lub pod wpływem środka odurzającego, policjant przeprowadzający kontrolę niezwłocznie zawiadamia o jej rozpoczęciu dyŝurnego. Odstępuje się od wykonania tych czynności na Ŝądanie prezesa właściwego miejscowo sądu, prezesa sądu apelacyjnego właściwego ze względu na miejsce wykonywania czynności lub prokuratora przełoŝonego albo gdy takie polecenie wyda właściwy miejscowo prokurator. Policjant wykonujący czynności wobec osób korzystających z immunitetu krajowego sporządza notatkę słuŝbową zawierającą szczegółowy opis zdarzenia oraz dane tych osób. 25

26 Tabela 1. Zasady postępowania z osobami uprawnionymi do korzystania z immunitetu krajowego Osoba korzystająca z immunitetu poseł, senator członek Parlamentu Europejskiego sędzia Zakres immunitetu i właściwość organów Nie moŝe być zatrzymany lub aresztowany bez zgody Sejmu (Senatu), z wyjątkiem ujęcia go na gorącym uczynku przestępstwa, jeŝeli jego zatrzymanie jest niezbędne do zapewnienia prawidłowego toku postępowania. O zatrzymaniu niezwłocznie powiadamia się marszałka Sejmu (Senatu), który moŝe nakazać natychmiastowe zwolnienie zatrzymanego. Podczas sesji Parlamentu Europejskiego korzysta na terytorium swojego państwa z immunitetów przyznawanych członkom parlamentu ich państwa (eurodeputowany pochodzący z Rzeczypospolitej Polskiej na zasadach posła lub senatora) i nie moŝe, na terytorium innego państwa członkowskiego, być zatrzymany ani nie moŝe być wobec niego prowadzone postępowanie sądowe. Nie moŝe być, bez uprzedniej zgody sądu, pociągnięty do odpowiedzialności karnej ani pozbawiony wolności. Sędzia nie moŝe być zatrzymany lub aresztowany, z wyjątkiem ujęcia go na gorącym uczynku przestępstwa, jeŝeli jego zatrzymanie jest niezbędne do zapewnienia prawidłowego toku postępowania. O zatrzymaniu niezwłocznie powiadamia się prezesa właściwego miejscowo sądu, który moŝe na- Notatka do KGP (TAK/NIE) Podstawa prawna TAK art. 105 i 107 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej; art. 10 ustawy o wykonywaniu mandatu posła i senatora TAK NIE art. 9 protokołu w sprawie przywilejów i immunitetów Unii Europejskiej art. 181 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej; art. 49 ustawy o Sądzie NajwyŜszym; art. 80 i 130 ustawy Prawo o ustroju sądów powszechnych; art. 29 i 49 ustawy Prawo o ustroju sądów administracyjnych; art. 30 ustawy Prawo o ustroju sądów wojskowych 26

27 prokurator członek Trybunału Stanu sędzia Trybunału Konstytucyjnego kazać natychmiastowe zwolnienie zatrzymanego. Nie moŝe być pociągnięty do odpowiedzialności karnej bez zezwolenia właściwego sądu dyscyplinarnego ani zatrzymany bez zgody przełoŝonego dyscyplinarnego. Nie dotyczy to zatrzymania na gorącym uczynku popełnienia przestępstwa. Do wydania zezwolenia na pociągnięcie prokuratora do odpowiedzialności karnej wolno przedsięwziąć tylko czynności niecierpiące zwłoki, zawiadamiając o tym niezwłocznie prokuratora przełoŝonego. Do czasu rozstrzygnięcia wniosku o zezwolenie na pociągnięcie prokuratora do odpowiedzialności karnej sąd dyscyplinarny moŝe polecić niezwłoczne zwolnienie prokuratora zatrzymanego na gorącym uczynku. Nie moŝe być, bez uprzedniej zgody Trybunału Stanu, pociągnięty do odpowiedzialności karnej ani pozbawiony wolności. Nie moŝe być zatrzymany lub aresztowany, z wyjątkiem ujęcia go na gorącym uczynku przestępstwa, jeŝeli jego zatrzymanie jest niezbędne do zapewnienia prawidłowego toku postępowania. O zatrzymaniu niezwłocznie powiadamia się przewodniczącego Trybunału Stanu, który moŝe nakazać natychmiastowe zwolnienie zatrzymanego. Nie moŝe być, bez uprzedniej zgody Trybunału Konstytucyjnego, pociągnięty do odpowiedzialności karnej ani pozbawiony wolności. Nie moŝe być zatrzymany lub aresztowany, z wyjątkiem ujęcia go na gorącym NIE TAK TAK art. 54 i 112 ustawy o prokuraturze art. 200 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej; art. 15a ustawy o Trybunale Stanu art. 196 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej; art. 7 ustawy o Trybunale Konstytucyjnym 27

28 Rzecznik Praw Obywatelskich Rzecznik Praw Dziecka prezes NajwyŜszej Izby Kontroli uczynku przestępstwa, jeŝeli jego zatrzymanie jest niezbędne do zapewnienia prawidłowego toku postępowania. O zatrzymaniu niezwłocznie powiadamia się prezesa Trybunału Konstytucyjnego, który moŝe nakazać natychmiastowe zwolnienie zatrzymanego. Nie moŝe być, bez uprzedniej zgody Sejmu, pociągnięty do odpowiedzialności karnej ani pozbawiony wolności. Nie moŝe być zatrzymany lub aresztowany, z wyjątkiem ujęcia go na gorącym uczynku przestępstwa, jeŝeli jego zatrzymanie jest niezbędne do zapewnienia prawidłowego toku postępowania. O zatrzymaniu niezwłocznie powiadamia się marszałka Sejmu, który moŝe nakazać natychmiastowe zwolnienie zatrzymanego. Nie moŝe być, bez uprzedniej zgody Sejmu, pociągnięty do odpowiedzialności karnej ani pozbawiony wolności. Nie moŝe być zatrzymany lub aresztowany, z wyjątkiem ujęcia go na gorącym uczynku przestępstwa, jeŝeli jego zatrzymanie jest niezbędne do zapewnienia prawidłowego toku postępowania. O zatrzymaniu niezwłocznie powiadamia się marszałka Sejmu, który moŝe nakazać natychmiastowe zwolnienie zatrzymanego. Nie moŝe być, bez uprzedniej zgody Sejmu, pociągnięty do odpowiedzialności karnej ani pozbawiony wolności. Nie moŝe być zatrzymany lub aresztowany, z wyjątkiem ujęcia go na gorącym uczynku przestępstwa, jeŝeli jego zatrzymanie jest niezbędne do zapewnienia prawidłowego TAK TAK art. 211 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej art. 7 ustawy o Rzeczniku Praw Dziecka TAK art. 206 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej; art. 18 ustawy o NajwyŜszej Izbie Kontroli 28

29 prezes Instytutu Pamięci Narodowej Generalny Inspektor Ochrony Danych Osobowych toku postępowania. O zatrzymaniu niezwłocznie powiadamia się marszałka Sejmu, który moŝe nakazać natychmiastowe zwolnienie zatrzymanego. Nie moŝe być, bez uprzedniej zgody Sejmu, pociągnięty do odpowiedzialności karnej ani pozbawiony wolności. Nie moŝe być zatrzymany lub aresztowany, z wyjątkiem ujęcia go na gorącym uczynku przestępstwa, jeŝeli jego zatrzymanie jest niezbędne do zapewnienia prawidłowego toku postępowania. O zatrzymaniu niezwłocznie powiadamia się marszałka Sejmu, który moŝe nakazać natychmiastowe zwolnienie zatrzymanego. Nie moŝe być, bez uprzedniej zgody Sejmu, pociągnięty do odpowiedzialności karnej ani pozbawiony wolności. Nie moŝe być zatrzymany lub aresztowany, z wyjątkiem ujęcia go na gorącym uczynku przestępstwa, jeŝeli jego zatrzymanie jest niezbędne do zapewnienia prawidłowego toku postępowania. O zatrzymaniu niezwłocznie powiadamia się marszałka Sejmu, który moŝe nakazać natychmiastowe zwolnienie zatrzymanego. TAK TAK art. 14 ustawy o Instytucie Pamięci Narodowej Komisji Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu art. 11 ustawy o ochronie danych osobowych Zasady i zakres prowadzenia interwencji w stosunku do osoby korzystającej z immunitetu zakrajowości Policjant ma prawo zatrzymać do kontroli kaŝdy pojazd, równieŝ gdy jest on oznakowany tablicami dyplomatycznymi. W kaŝdym przypadku uzasadnionego podejrzenia popełnienia wykroczenia przez kierującego pojazdem wyposa- Ŝonym w dyplomatyczne tablice rejestracyjne policjant powinien zatrzymać pojazd i przeprowadzić kontrolę wymaganych dokumentów pojazdu i dokumentów osoby kierującej. JeŜeli kierujący pojazdem wyposaŝonym w dyplomatyczne tablice rejestracyjne jest osobą korzystającą z przywilejów i immunitetów dyplomatycznych lub konsularnych, policjant nie jest uprawniony do ukarania, jak równieŝ wpisania tej 29

30 osoby do ewidencji kierowców naruszających przepisy ruchu drogowego poprzestaje na zwróceniu uwagi i sporządzeniu karty informacyjnej. Wypełnioną kartę przekazuje dyŝurnemu jednostki. Wzory legitymacji dyplomatycznych określa Rozporządzenie Ministra Spraw Zagranicznych z dnia 16 listopada 2003 r. w sprawie dokumentów oraz wiz dla szefów i członków personelu misji dyplomatycznych, kierowników urzędów konsularnych i członków personelu konsularnego państw obcych oraz innych osób (Dz.U. Nr 225, poz. 2234). Osoby piastujące funkcje honorowe: konsula generalnego, konsula, wicekonsula, agenta konsularnego obcego państwa w Rzeczypospolitej Polskiej korzystają z immunitetu wyłącznie w zakresie czynów popełnionych w związku z wykonywaniem tych funkcji i nie są uprawnione do dysponowania pojazdami oznakowanymi dyplomatycznymi tablicami rejestracyjnymi lub dodatkowym oznakowaniem CD lub CC. Członkom rodziny tych osób nie przysługują Ŝadne immunitety wynikające z pokrewieństwa lub powinowactwa. W stosunku do osób korzystających z przywilejów i immunitetów zakrajowych niedopuszczalne jest: a) sprawdzanie stanu technicznego, wyposaŝenia, ładunku, wymiarów, masy lub nacisku osi pojazdu znajdującego się na drodze, b) zatrzymanie dokumentów stwierdzających uprawnienie do kierowania pojazdem lub jego uŝywania. JeŜeli istnieje uzasadnione podejrzenie (na podstawie np. woni alkoholu wyczuwalnej z ust, trudności z zachowaniem równowagi po wyjściu z pojazdu, bełkotliwej mowy), Ŝe kierujący pojazdem korzystający z immunitetu zakrajowego znajduje się w stanie nietrzeźwości lub w stanie po uŝyciu alkoholu albo środka działającego podobnie jak alkohol, policjant: a) nie moŝe Ŝądać poddania się przez kierującego badaniu w celu ustalenia zawartości w organizmie alkoholu lub środka działającego podobnie jak alkohol, b) jest obowiązany zaproponować kierującemu poddanie się badaniu, c) uniemoŝliwia dalsze kierowanie pojazdem w razie odmowy poddania się badaniu lub w przypadku pozytywnego wyniku badania. UniemoŜliwienie kierowania, któremu powinno towarzyszyć nawiązanie kontaktu z właściwym przedstawicielstwem dyplomatycznym lub konsularnym i przekazanie pojazdu innej osobie wskazanej przez kontrolowanego, moŝe nastąpić w szczególności przez: a) zwrócenie się do kontrolowanego o powstrzymanie się od kierowania pojazdem, b) zaproponowanie przekazania do depozytu kluczyków pojazdu, a w przypadku odmowy oraz gdy osoba kontrolowana znajduje się poza pojazdem, uniemoŝliwienie jej powrotu do pojazdu przez blokowanie dostępu do drzwi, w miarę moŝliwości bez naruszenia nietykalności tej osoby, c) zablokowanie kontrolowanego pojazdu przy uŝyciu pojazdu (pojazdów) słuŝbowego Policji lub blokady na koła. 30

31 UniemoŜliwienie kierowania powinno trwać do czasu przekazania kierującego do dyspozycji szefa misji dyplomatycznej lub urzędu dyplomatycznego lub otrzymania innych wyraźnych dyspozycji przekazanych przez dyŝurnego ministerstwa spraw zagranicznych dyŝurnemu komendy wojewódzkiej (Stołecznej) Policji. Policjant jest zobowiązany do wypełnienia karty informacyjnej. Do pojazdu oznaczonego tablicami dyplomatycznymi nie naleŝy wsiadać, nawet w celu wyjęcia kluczyków ze stacyjki. W odniesieniu do osób kierujących, które piastują funkcje honorowe: konsula generalnego, konsula, wicekonsula, agenta konsularnego obcego państwa w Rzeczypospolitej Polskiej, policjant dokonujący kontroli moŝe Ŝądać na zasadach ogólnych poddania się przez te osoby badaniu na zawartość w organizmie alkoholu lub środka działającego podobnie jak alkohol, jak równieŝ ukarać w przypadku oczywistego naruszenia przepisów. JeŜeli w trakcie kontroli okaŝe się, Ŝe z immunitetów i przywilejów dyplomatycznych lub konsularnych korzysta nie kierujący, lecz dysponent pojazdu, policjant przeprowadza kontrolę i wobec kierującego stosuje środki przewidziane prawem. W takim przypadku nie sprawdza się stanu technicznego, wyposaŝenia, ładunku, wymiarów, masy lub nacisku osi pojazdu znajdującego się na drodze. Zasady dotyczące osób korzystających z immunitetów zakrajowych mają zastosowanie wobec dyplomatów akredytowanych w państwach trzecich jedynie podczas ich przejazdu przez terytorium Rzeczypospolitej Polskiej w celu objęcia stanowiska w kraju akredytacji, powrotu na nie lub powrotu do własnego kraju. 9. Zasady zachowania bezpieczeństwa własnego oraz uczestników ruchu drogowego Warunki bezpieczeństwa przed przystąpieniem do wykonania właściwej kontroli drogowej Policjant wykonujący kontrolę drogową powinien zachować następujące zasady bezpieczeństwa: a) radiowóz powinien być ustawiony w miejscu bezpiecznym i widocznym dla uczestników ruchu, b) poza obszarem zabudowanym patrol moŝe zatrzymać do kontroli tylko jeden pojazd, z wyjątkiem sytuacji, gdy kierujący innym pojazdem dopuszcza się przestępstwa lub wykroczenia; w takim przypadku kontrolowany pojazd na- 31

32 leŝy zwolnić, a zająć się kontrolą pojazdu, którego kierujący popełnił przestępstwo lub wykroczenie, c) podczas kontroli naleŝy włączyć w radiowozie światła awaryjne oraz niebieskie światła błyskowe, d) polecenie lub sygnał do zatrzymania pojazdu muszą być podawane z odległości uwzględniającej jego prędkość oraz w szczególności warunki drogowe i warunki atmosferyczne, e) polecenie do zatrzymania pojazdu muszą być podawane aŝ do momentu upewnienia się, Ŝe kierujący pojazdem polecenie lub sygnał zrozumiał, f) osobie kontrolowanej naleŝy wyraźnie wskazać miejsce, w którym ma zatrzymać pojazd. Uwaga! Po wskazaniu miejsca do zatrzymania pojazdu nie wolno stać w osi jazdy, aby uniknąć ewentualnego najechania, g) przed przystąpieniem do kontroli policjant powinien wydać polecenie: unieruchomienia silnika pojazdu, jeŝeli uzna za konieczne wyjęcia kluczyków ze stacyjki, Fot. 35. Policjant moŝe wydać polecenie wyjęcia kluczyków ze stacyjki i połoŝenia ich np. na podszybiu h) w przypadku przeprowadzania kontroli na jezdni lub poboczu policjant powinien wydać polecenie włączenia świateł awaryjnych o kaŝdej porze doby, a jeŝeli pojazd nie jest w nie wyposaŝony, to włączenia świateł pozycyjnych podczas niedostatecznej widoczności, i) policjant moŝe na prośbę pasaŝerów pojazdu zezwolić na jego opuszczenie, jeŝeli ma pewność, Ŝe przebieg kontroli nie zostanie zakłócony. Warunki bezpieczeństwa w trakcie wykonywania kontroli drogowej W czasie kontroli pojazdu i osób policjant powinien zachować szczególne środki ostroŝności, a przede wszystkim: a) obserwować osoby znajdujące się w pojeździe, 32

33 b) w uzasadnionych przypadkach wylegitymować osoby znajdujące się w pojeździe, c) nie dopuszczać, by kierujący pojazdem jednośladowym znajdował się z drugiej strony tego pojazdu, d) w razie podejrzenia, Ŝe kierujący pojazdem jest nietrzeźwy albo w stanie po uŝyciu środka działającego podobnie jak alkohol, spowodować opuszczenie przez niego pojazdu i przeprowadzić badanie, e) nie stać na jezdni (z tego powodu wielu policjantów poniosło śmierć podczas wykonywania kontroli drogowej), f) nie stać w otwartych drzwiach pojazdu; policjant będzie bezpieczniejszy, stojąc poza obrysem drzwi; w sytuacjach, które nie wymagają kontaktu z osobą kontrolowaną (np. odczytywanie danych z dokumentów), drzwi pojazdu moŝna przymknąć, Fot. 36. Podczas kontroli policjant stoi poza obrysem drzwi pojazdu kontrolowanego Fot. 37. Pobierając dokumenty od kierującego, policjant nie wkłada rąk do środka pojazdu g) nie stawać w osi pojazdu (z przodu lub z tyłu), np. podczas odczytywania danych z tablic rejestracyjnych, h) dokumenty od kierującego przyjmować poza obrysem pojazdu, a nie ze środka pojazdu, i) nie wkładać rąk do wnętrza pojazdu przez uchylone drzwi, j) w przypadku dokonywania kontroli przez uchyloną boczną szybę pojazdu: dopilnować, aby szyba była opuszczona maksymalnie w dół, nie wkładać rąk, a tym bardziej innych części ciała do wnętrza pojazdu, 33

34 Fot. 38. i 39. Policjant nie powinien wkładać rąk ani innych części ciała przez uchyloną szybę do wnętrza pojazdu kontrolowanego k) jeŝeli zezwoli kierującemu lub innej osobie na opuszczenie pojazdu stale kontrolować utrzymanie odpowiedniego dystansu od tych osób, l) pilnować, aby osoby, które opuściły pojazd, przebywały na poboczu lub chodniku. Policjant niewykonujący czynności kontrolnych obowiązany jest do ubezpieczania policjanta kontrolującego; powinien zająć odpowiednie miejsce, zapewniające mu dobrą obserwację osób znajdujących się w pojeździe; zaleca się stanie na wysokości przedniej osi pojazdu. Policjant ubezpieczający musi zwrócić szczególną uwagę na osoby, które wysiadły z pojazdu. Do warunków bezpieczeństwa po zakończeniu kontroli naleŝy, aby po oddaniu kierującemu dokumentów i udzieleniu zezwolenia na dalszą jazdę jeszcze przez chwilę odprowadzić wzrokiem odjeŝdŝający pojazd. 10. Postępowanie z uczestnikami ruchu drogowego znajdującymi się pod wpływem alkoholu lub środka działającego podobnie jak alkohol Badanie na zawartość alkoholu w organizmie JeŜeli policjant podczas kontroli drogowej nabierze uzasadnionego podejrzenia, Ŝe kierujący jest pod wpływem alkoholu, zmuszony będzie przeprowa- 34

35 dzić czynności zmierzające do sprawdzenia, czy rzeczywiście tak jest, czyli przeprowadzić badanie. Są róŝne moŝliwości badania: a) badanie urządzeniem elektronicznym do badania zawartości alkoholu w wydychanym powietrzu (za pomocą alkotestu, alkomatu), b) badanie krwi, c) badanie moczu. Rodzaj prowadzonego badania zaleŝy od rozwoju konkretnej sytuacji. Je- Ŝeli kierujący wyraŝa zgodę, moŝna na miejscu (na drodze) lub w jednostce Policji przeprowadzić badanie stanu trzeźwości urządzeniem elektronicznym do badania zawartości alkoholu w wydychanym powietrzu. Oprócz tego kierujący moŝe zaŝądać dodatkowo badania krwi lub moczu. Wówczas naleŝy go na takie badanie zawieźć do placówki słuŝby zdrowia. Kierujący moŝe teŝ nie wyrazić zgody na przeprowadzenie badania urządzeniem elektronicznym do badania zawartości alkoholu w wydychanym powietrzu. W tej sytuacji musi obowiązkowo poddać się badaniu krwi lub moczu 3. Tabela 2. Sposoby ustalania przez policjanta stanu trzeźwości kierującego L.p. Wariant sytuacji Sposób postępowania policjanta 1. Kierujący wyraŝa zgodę na badanie urządzeniem elektronicznym do badania zawartości alkoholu w wydychanym powietrzu 1. NaleŜy przebadać kierującego urządzeniem. 2. JeŜeli wyjdzie wynik 0,00 0,09 mg/l, oznacza to, Ŝe kierujący jest trzeźwy. Ograniczamy się do dokonania wpisu do rejestru badań. Protokół naleŝy wypełnić tylko na Ŝądanie kierującego. 3. JeŜeli otrzymamy wynik badania ponad 0,00 mg/l, naleŝy przeprowadzić drugie badanie (zgodnie z zasadami prowadzenia tych badań). Obowiązkowo badanie musi być zarejestrowane w rejestrze badań. Protokół wypełnia się tylko w przypadku wystąpienia wyniku 0,10 mg/l lub wyŝszego 2. Kierujący wyraŝa zgodę na badanie urządzeniem elektronicznym do badania zawartości alkoholu w wydychanym powietrzu, ale po uzyskaniu wyniku Ŝąda dodatkowego ba- albo na Ŝądanie osoby badanej. Procedura postępowania jest taka sama jak w wariancie 1. Dodatkowo po zakończeniu badań urządzeniem elektronicznym naleŝy zawieźć kierującego do placówki słuŝby zdrowia na badanie krwi lub moczu (naleŝy pamiętać o dostarczeniu pakietu do pobierania krwi lub pojemnika do pobierania moczu). 3 Badanie to jest obowiązkowe w przypadku odmowy poddania się badaniu urządzeniem elektronicznym. JeŜeli kierujący odmówi, moŝna takie badanie przeprowadzić przy uŝyciu siły, ale o tym naleŝy go uprzedzić. 35

DZIENNIK URZEDOWY KOMENDY GŁÓWNEJ POLICJI

DZIENNIK URZEDOWY KOMENDY GŁÓWNEJ POLICJI DZIENNIK URZEDOWY KOMENDY GŁÓWNEJ POLICJI TREŚĆ: Poz.: ZARZĄDZENIA KOMENDANTA GŁÓWNEGO POLICJI 39 nr 495 z dnia 25 maja 2004 r. w sprawie sposobu pełnienia służby na drogach przez policjantów... 185 40

Bardziej szczegółowo

Zagadnienia dotyczące ruchu drogowego

Zagadnienia dotyczące ruchu drogowego Zagadnienia dotyczące ruchu drogowego Zapraszamy do zapoznania się z działem poświęconym zagadnieniom, które są najczęściej poruszone w pytaniach kierowanych do Komendanta Głównego Policji 1. Sprowadziłem

Bardziej szczegółowo

WYBRANE ZAGADNIENIA DOTYCZĄCE LEGITYMOWANIA CUDZOZIEMCÓW ORAZ LEGALNOŚCI ICH POBYTU NA TERYTORIUM RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

WYBRANE ZAGADNIENIA DOTYCZĄCE LEGITYMOWANIA CUDZOZIEMCÓW ORAZ LEGALNOŚCI ICH POBYTU NA TERYTORIUM RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Biblioteka Policjanta Prewencji Maciej Szawelski Adam Thiel WYBRANE ZAGADNIENIA DOTYCZĄCE LEGITYMOWANIA CUDZOZIEMCÓW ORAZ LEGALNOŚCI ICH POBYTU NA TERYTORIUM RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ (materiał dydaktyczny)

Bardziej szczegółowo

WYKONYWANIE PODSTAWOWYCH CZYNNOŚCI NA MIEJSCU ZDARZENIA DROGOWEGO

WYKONYWANIE PODSTAWOWYCH CZYNNOŚCI NA MIEJSCU ZDARZENIA DROGOWEGO Biblioteka Policjanta Prewencji Krzysztof Ślusarz WYKONYWANIE PODSTAWOWYCH CZYNNOŚCI NA MIEJSCU ZDARZENIA DROGOWEGO Słupsk 2014 Szkoła Policji w Słupsku Materiał dydaktyczny opracowany w Szkole Policji

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA SPRAW WEWNĘTRZNYCH I ADMINISTRACJI. z dnia 30 grudnia 2002 r. w sprawie kontroli ruchu drogowego

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA SPRAW WEWNĘTRZNYCH I ADMINISTRACJI. z dnia 30 grudnia 2002 r. w sprawie kontroli ruchu drogowego Dz. U. z 2003 r. Nr 14, poz. 144 ze zm. ROZPORZĄDZENIE MINISTRA SPRAW WEWNĘTRZNYCH I ADMINISTRACJI z dnia 30 grudnia 2002 r. w sprawie kontroli ruchu drogowego Na podstawie art. 131 ust. 1 ustawy z dnia

Bardziej szczegółowo

RUCH DROGOWY W PYTANIACH I ODPOWIEDZIACH

RUCH DROGOWY W PYTANIACH I ODPOWIEDZIACH Biblioteka Policjanta Prewencji Jarosław Tuliszka RUCH DROGOWY W PYTANIACH I ODPOWIEDZIACH (materiał dydaktyczny) Według stanu prawnego na czerwiec 2011 roku SŁUPSK 2011 Materiał opracowany w Zakładzie

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK URZĘDOWY. Głównego Inspektoratu Transportu Drogowego. Warszawa, dnia 16 czerwca 2014 r. Poz. 2

DZIENNIK URZĘDOWY. Głównego Inspektoratu Transportu Drogowego. Warszawa, dnia 16 czerwca 2014 r. Poz. 2 DZIENNIK URZĘDOWY Głównego Inspektoratu Transportu Drogowego Warszawa, dnia 16 czerwca 2014 r. Poz. 2 Z A R Z Ą D Z E N I E N R 16/ 2 0 1 4 G Ł Ó W N E G O I N S P E K T O R A T R A N S P O R T U D R O

Bardziej szczegółowo

MATERIAŁY DYDAKTYCZNE

MATERIAŁY DYDAKTYCZNE 111 a ZAKŁAD RUCHU DROGOWEGO MATERIAŁY DYDAKTYCZNE Marian Łojek Justyna Setniewska WYBRANE AKTY WYKONAWCZE Z ZAKRESU KONTROLI RUCHU DROGOWEGO CENTRUM SZKOLENIA POLICJI Legionowo 2014 1 Zakład Ruchu Drogowego

Bardziej szczegółowo

Spis treści Przepisy polskie Praktyczne informacje dla osób poruszających się po polskich drogach Nadmierne natężenie i ograniczenia w ruchu

Spis treści Przepisy polskie Praktyczne informacje dla osób poruszających się po polskich drogach Nadmierne natężenie i ograniczenia w ruchu Spis treści 1. Przepisy polskie 7 2. Praktyczne informacje dla osób poruszających się po polskich drogach 7 3. Nadmierne natężenie i ograniczenia w ruchu 8 4. Umundurowanie policjanta 8 5. Kontrola ruchu

Bardziej szczegółowo

PEŁNIENIE SŁUśBY OCHRONNEJ W POMIESZCZENIACH DLA OSÓB ZATRZYMANYCH LUB DOPROWADZONYCH W CELU WYTRZEŹWIENIA (PDOZ)

PEŁNIENIE SŁUśBY OCHRONNEJ W POMIESZCZENIACH DLA OSÓB ZATRZYMANYCH LUB DOPROWADZONYCH W CELU WYTRZEŹWIENIA (PDOZ) Biblioteka Policjanta Prewencji Karol Kacejko PEŁNIENIE SŁUśBY OCHRONNEJ W POMIESZCZENIACH DLA OSÓB ZATRZYMANYCH LUB DOPROWADZONYCH W CELU WYTRZEŹWIENIA (PDOZ) (materiał dydaktyczny) Według stanu prawnego

Bardziej szczegółowo

BADANIE STANU TRZEŹWOŚCI W SŁUśBIE PRZY UśYCIU URZĄDZEŃ KONTROLNO-POMIAROWYCH PRZYKŁADOWA DOKUMENTACJA

BADANIE STANU TRZEŹWOŚCI W SŁUśBIE PRZY UśYCIU URZĄDZEŃ KONTROLNO-POMIAROWYCH PRZYKŁADOWA DOKUMENTACJA Biblioteka Policjanta Prewencji Grzegorz Awsiukiewicz Tomasz Mikulski BADANIE STANU TRZEŹWOŚCI W SŁUśBIE PRZY UśYCIU URZĄDZEŃ KONTROLNO-POMIAROWYCH PRZYKŁADOWA DOKUMENTACJA (materiał dydaktyczny) Według

Bardziej szczegółowo

INFORMATOR KIEROWCY. Regulacja ruchu jest istotnym elementem jego bezpieczeństwa INFORMATOR KIEROWCY INSPEKTORAT WSPARCIA SIŁ ZBROJNYCH

INFORMATOR KIEROWCY. Regulacja ruchu jest istotnym elementem jego bezpieczeństwa INFORMATOR KIEROWCY INSPEKTORAT WSPARCIA SIŁ ZBROJNYCH INSPEKTORAT WSPARCIA SIŁ ZBROJNYCH SZEFOSTWO TRANSPORTU I RUCHU WOJSK CENTRUM KOORDYNACJI RUCHU WOJSK Średnio każdego dnia ginie na polskich drogach 15 osób. Głównymi winowajcami tych tragedi są kierowcy

Bardziej szczegółowo

z dnia 20 czerwca 1997 r. (Dz. U. z dnia 19 sierpnia 1997 r.)

z dnia 20 czerwca 1997 r. (Dz. U. z dnia 19 sierpnia 1997 r.) USTAWA z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym. (Dz. U. z dnia 19 sierpnia 1997 r.) Dział I Przepisy ogólne Art. 1. 1. Ustawa reguluje zasady ruchu na drogach publicznych oraz w strefach zamieszkania,

Bardziej szczegółowo

MATERIAŁY DYDAKTYCZNE

MATERIAŁY DYDAKTYCZNE a ZAKŁAD SŁUŻBY PREWENCYJNEJ 121 MATERIAŁY DYDAKTYCZNE Sławomir Klimaszewski WYBRANE ELEMENTY POSTĘPOWANIA W SPRAWACH NIELETNICH CZĘŚĆ I CENTRUM SZKOLENIA POLICJI Legionowo 2014 1 Zakład Służby Prewencyjnej

Bardziej szczegółowo

USTAWA z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym (1) DZIAŁ I Przepisy ogólne

USTAWA z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym (1) DZIAŁ I Przepisy ogólne zmiany: 2005-06-23 Dz.U.2005.90.757 art. 7 2005-08-12 Dz.U.2005.25.202 art. 57 2005-08-22 Dz.U.2005.90.756 art. 4 2005-10-04 Dz.U.2005.179.1486 art. 2 2005-10-05 Dz.U.2005.180.1494 art. 25 2005-10-21 Dz.U.2005.180.1497

Bardziej szczegółowo

Kontrola ruchu drogowego

Kontrola ruchu drogowego MATERIAŁY DYDAKTYCZNE 4 Kontrola ruchu drogowego Wybrane zagadnienia KATOWICE 2013 2 Materiały dydaktyczne Szkoły Policji w Katowicach podinsp. Michał Adamczyk mł. asp. Tomasz Dzierga Zakład Służby Prewencyjnej

Bardziej szczegółowo

Dz.U. 1997 Nr 98 poz. 602 U STAWA. z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym 1)

Dz.U. 1997 Nr 98 poz. 602 U STAWA. z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym 1) Kancelaria Sejmu s. 1/229 Dz.U. 1997 Nr 98 poz. 602 U STAWA 1) z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym 1) Niniejsza ustawa wdraża postanowienia następujących dyrektyw Unii Europejskiej: 1) dyrektywy

Bardziej szczegółowo

USTAWA. Dziennik Ustaw Rok 2003 Nr 58 poz. 515

USTAWA. Dziennik Ustaw Rok 2003 Nr 58 poz. 515 Dziennik Ustaw Rok 2003 Nr 58 poz. 515 USTAWA z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym (Dz.U. z 2003 r., Nr 58, poz. 515, zm.: Dz.U. z 2003 r., Nr 124, poz. 1152; Dz.U. z 2003 r., Nr 130, poz.

Bardziej szczegółowo

USTAWA. z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym (1) (tekst jednolity) DZIAŁ I PRZEPISY OGÓLNE

USTAWA. z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym (1) (tekst jednolity) DZIAŁ I PRZEPISY OGÓLNE Dz.U.2012.1137 2012-10-19 zm. przen. Dz.U.2011.222.1321 art. 1 2013-01-01 zm. przen. Dz.U.2012.951 art. 12 2013-01-19 zm. przen. Dz.U.2011.30.151 art. 125 2013-06-20 zm. Dz.U.2013.700 art. 2 2013-06-22

Bardziej szczegółowo

WYTYCZNE NR 3 KOMENDANTA GŁÓWNEGO POLICJI. z dnia 15 lutego 2012 r. w sprawie wykonywania czynności dochodzeniowo śledczych przez policjantów 1)

WYTYCZNE NR 3 KOMENDANTA GŁÓWNEGO POLICJI. z dnia 15 lutego 2012 r. w sprawie wykonywania czynności dochodzeniowo śledczych przez policjantów 1) WYTYCZNE NR 3 KOMENDANTA GŁÓWNEGO POLICJI z dnia 15 lutego 2012 r. w sprawie wykonywania czynności dochodzeniowo śledczych przez policjantów 1) Na podstawie art. 5 ust. 2 ustawy z dnia 6 kwietnia 1990

Bardziej szczegółowo

(Dz. U. z 2005r. Nr 108, poz. 908 z późn. zm.) MATERIAŁ POMOCNICZY NIE STANOWI ŹRÓDŁA PRAWA

(Dz. U. z 2005r. Nr 108, poz. 908 z późn. zm.) MATERIAŁ POMOCNICZY NIE STANOWI ŹRÓDŁA PRAWA (Dz. U. z 2005r. Nr 108, poz. 908 z późn. zm.) MATERIAŁ POMOCNICZY NIE STANOWI ŹRÓDŁA PRAWA 2005.06.23 zm. przen. Dz.U.05.90.757 art. 7 2005.08.12 zm. przen. Dz.U.05.25.202 art. 57 2005.08.22 zm. przen.

Bardziej szczegółowo

Dz.U. 1997 Nr 98 poz. 602 USTAWA. z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym 1)

Dz.U. 1997 Nr 98 poz. 602 USTAWA. z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym 1) Kancelaria Sejmu s. 1/224 Dz.U. 1997 Nr 98 poz. 602 USTAWA z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym 1) 1) Niniejsza ustawa wdraża postanowienia następujących dyrektyw Unii Europejskiej: 1) dyrektywy

Bardziej szczegółowo

Dz.U. 1997 Nr 98 poz. 602 USTAWA. z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym 1)

Dz.U. 1997 Nr 98 poz. 602 USTAWA. z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym 1) Kancelaria Sejmu s. 1/224 Dz.U. 1997 Nr 98 poz. 602 USTAWA z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym 1) Opracowano na podstawie: t.j. Dz. U. z 2012 r. poz. 1137, 1448, z 2013 r. poz. 700, 991, 1446,

Bardziej szczegółowo

BAZA PYTAŃ DO PRZEPROWADZENIA TESTU W RAMACH EGZAMINU TEORETYCZNEGO DLA KANDYDATÓW NA INSTRUKTORÓW NAUKI JAZDY

BAZA PYTAŃ DO PRZEPROWADZENIA TESTU W RAMACH EGZAMINU TEORETYCZNEGO DLA KANDYDATÓW NA INSTRUKTORÓW NAUKI JAZDY BAZA PYTAŃ DO PRZEPROWADZENIA TESTU W RAMACH EGZAMINU TEORETYCZNEGO DLA KANDYDATÓW NA INSTRUKTORÓW NAUKI JAZDY 1.Kierujący to: A. osoba, która kieruje pojazdem lub zespołem pojazdów B. tylko osoba posiadającą

Bardziej szczegółowo

Dz.U. 1997 Nr 98 poz. 602 USTAWA z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym 1)

Dz.U. 1997 Nr 98 poz. 602 USTAWA z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym 1) Kancelaria Sejmu s. 1/180 Dz.U. 1997 Nr 98 poz. 602 USTAWA z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym 1) Opracowano na podstawie: t.j. Dz. U. z 2012 r. poz. 1137, 1448, z 2013 r. poz. 700, 991, 1446,

Bardziej szczegółowo

USTAWA. z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym 1)

USTAWA. z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym 1) Kancelaria Sejmu s. 1/224 USTAWA z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym 1) 1) Niniejsza ustawa wdraża postanowienia następujących dyrektyw Unii Europejskiej: 1) dyrektywy Rady z dnia 16 grudnia

Bardziej szczegółowo

Dz.U. 1999 Nr 11 poz. 95. USTAWA z dnia 22 stycznia 1999 r. o ochronie informacji niejawnych. Rozdział 1 Przepisy ogólne

Dz.U. 1999 Nr 11 poz. 95. USTAWA z dnia 22 stycznia 1999 r. o ochronie informacji niejawnych. Rozdział 1 Przepisy ogólne Kancelaria Sejmu s. 1/135 Dz.U. 1999 Nr 11 poz. 95 USTAWA z dnia 22 stycznia 1999 r. o ochronie informacji niejawnych Rozdział 1 Przepisy ogólne Opracowano na podstawie tj. Dz.U z 2005 r. Nr 196, poz.

Bardziej szczegółowo

USTAWA. z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym (1) (tekst jednolity) DZIAŁ I PRZEPISY OGÓLNE

USTAWA. z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym (1) (tekst jednolity) DZIAŁ I PRZEPISY OGÓLNE Dz.U.2012.1137 2012-10-19 zm. przen. Dz.U.2011.222.1321 art. 1 2013-01-01 zm. przen. Dz.U.2012.951 art. 12 2013-01-19 zm. przen. Dz.U.2011.30.151 art. 125 2013-06-20 zm. Dz.U.2013.700 art. 2 2013-06-22

Bardziej szczegółowo

z dnia 29 sierpnia 1997 r.

z dnia 29 sierpnia 1997 r. zmiany: 2004-01-01 Dz.U.2002.153.1271 art. 52 2004-03-01 Dz.U.2004.25.219 art. 181 2004-05-01 Dz.U.2004.33.285 art. 1 2006-07-24 Dz.U.2006.104.708 art. 178 2006-10-01 Dz.U.2006.104.711 art. 31 2007-09-14

Bardziej szczegółowo

Dz.U. 1997 Nr 98 poz. 602 USTAWA z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym 1)

Dz.U. 1997 Nr 98 poz. 602 USTAWA z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym 1) Kancelaria Sejmu s. 1/177 Dz.U. 1997 Nr 98 poz. 602 USTAWA z dnia 20 czerwca 1997 r. Opracowano na podstawie: t.j. Dz. U. z 2012 r. poz. 1137, 1448, z 2013 r. poz. 700, 991, 1446, 1611. Prawo o ruchu drogowym

Bardziej szczegółowo