Broszura informacyjna o przeszczepianiu narz¹dów od ywych dawców

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Broszura informacyjna o przeszczepianiu narz¹dów od ywych dawców"

Transkrypt

1 Broszura informacyjna o przeszczepianiu narz¹dów od ywych dawców European Living Donation and Pubic Heath Pubikacja powsta³a w ramach projektu EULID ze rodków Programu Ramowego Zdrowie Pubiczne Unii Europejskiej

2 Broszura informacyjna o przeszczepianiu narz¹dów od ywych dawców Przeszczepienie narz¹du od ywego dawcy Ingea Fehrman-Ekhom, Nicas Kvarnström, Caro De Ciia Danica Avsec and På-Dag Line Ochrona dawcy 1

3 Przeszczepienie nerki Przeszczepienie nerki jest najepsz¹, choæ nie jedyn¹ metod¹ eczenia schy³kowej niewydonoœci nerek. Zaety przeszczepienia od dawcy ywego s¹ oczywiste: biorca nie czeka na przeszczep, otrzymuje dobr¹ nerkê od osoby zdrowej, zabieg operacyjny jest zapanowany i ma miejsce wówczas gdy zarówno dawca, jak i biorca s¹ dobrze do niego przygotowani. Przeszczepienie narz¹du od dawcy ywego biorcy z isty oczekuj¹cych skraca czas oczekiwania innym chorym na tej iœcie. Nerki Nerki s¹ narz¹dem usuwaj¹cym z organizmu produkty metaboiczne, minerane i wodê. Reguuj¹ ciœnienie têtnicze krwi, równowagê wapniow¹ w organizmie oraz wp³ywaj¹ na produkcjê krwinek czerwonych poprzez wp³yw na produkcjê hemogobiny. Hemogobina jest niezbêdna do transporut tenu w organizmie. Kiedy nerki s¹ niewydone, roœnie ciœnienie têtnicze krwi, dochodzi do odwapnienia koœci, pojawia siê niedokrwistoœæ. Kiedy czynnoœæ nerek jest poni ej 5% normy, niezbêdne jest eczenie diaizami ub przeszczepienie nerki. Po udanym przeszczepieniu nerki konieczne jest sta³e eczenie immunosupresyjne ceem zapobiegania odrzucaniu przeszczepu. Co to znaczy oddaæ komuœ nerkê? Czy mo na normanie yæ z jedn¹ nerk¹? Wiêkszoœæ z nas urodzi³a siê z dwiema nerkami, ae niektórzy z jedn¹. Posiadanie dwóch nerek jest pewn¹ rezerw¹ bezpieczeñstwa. Gdy jedna nerka zostaje usuniêta, druga przejmuje a 50% jej funkcji; zwiêksza swoj¹ wydonoœæ z dotychczasowych 50 do 75%. Tak siê dzieje w pierwszym okresie po usuniêciu jednej z dwóch nerek, a najnowsze badania wskazuj¹ tak e na to, e funkcja tej nerki poprawia siê wraz z up³ywem koejnych at. Nie ma wiêkszego ryzyka rozwoju choroby nerek, gdy posiada siê jedn¹ nerkê, a czas jej prze- ycia jest taki sam jak dwóch a nawet d³u szy w porównaniu z popuacj¹. Kto mo e byæ dawc¹ nerki? Obecnie prawie ka da osoba, która ma zdonoœæ do czynnoœci prawnych, mo e byæ dawc¹. Warunkiem niezbêdnym jest bezinteresowna motywacja i dobry stan zdrowia dawcy potwierdzony dok³adnymi badaniami. Oddanie nerki jest bezp³atne, bo nerka jest darem. Jakiekowiek próby sprzedawania narz¹dów s¹ niezgodne z prawem. Obecnie wiêkszoœæ dawców to: rodzice ma³ onkowie rodzeñstwo Rzadziej dawcami s¹: dasi krewni: wujek, ciocia, dziadkowie, córki, synowie, kuzyni przyjaciee koedzy z pracy anonimowi dawcy 2

4 Broszura informacyjna o przeszczepianiu narz¹dów od ywych dawców Ka de pañstwo posiada okreœone przepisy uwzgêdniaj¹ce odmiennoœci kuturowe, doœwiadczenie i bezpieczeñstwo. Wa n¹ rzecz¹ jest, by potencjany dawca by³ traktowany z pe³n¹ odpowiedzianoœci¹ i jeœi w czasie badañ pojawi siê jakiœ probem medyczny ub narastaj¹ca niechêæ do wczeœniejszej decyzji, nae y to uszanowaæ, potraktowaæ z pe³n¹ powag¹, tak by nie wp³ynê³o to w aden sposób na wczeœniejsze reacje z potencjanym biorc¹. Ryzyko dawcy To jest oczywiœcie najwa niejsze pytanie. Czy powinno siê poddawaæ zdrow¹ osobê tak du ej operacji, jak usuniêcie nerki bez jakichkowiek korzyœci da niej? Zabieg operacyjny zawsze jest obarczony jakimœ ryzykiem. W przypadku oddania nerki do przeszczepienia ryzyko zgonu wynosi oko³o 0,03%. Najpowa niejszymi, zagra aj¹cymi yciu, powik³aniami s¹ du e krwawienia, krwiak op³ucnej, uszkodzenie jeit i zawa³ serca. Pubikowane dane pokazuj¹, e czêstoœæ wystêpowania tych zagra aj¹cych yciu kompikacji nie przekracza 0,5 2%. Mniej groÿne powik³ania to zaka enie uk³adu moczowego, zaka enie rany, zapaenie p³uc, uszkodzenie nerwu, probemy psychoogiczne, depresja, siny bó pooperacyjny, zakrzepica y³ obwodowych, reakcje aergiczne, probemy kardioogiczne, zaparcia, przepukina i przemijaj¹ce uszkodzenie w¹troby. Wystêpuj¹ one z czêstoœci¹ 15 40%, a wœród nich najczêstszy jest bó pooperacyjny. Najbardziej istotne jest stworzenie takich warunków, by w najwy szym stopniu zapobiec jakimkowiek kompikacjom u dawcy, a jeœi te siê pojawi¹, to jak najszybciej je rozpoznaæ i rozpocz¹æ ich eczenie. Niektórzy dawcy, wykonuj¹cy niebezpieczny zawód, jak nurek czy stra ak, powinni byæ poddani szczegónej trosce do czasu, gdy ich stan zdrowia pozwoi na bezpieczny powrót do pracy. Jakie s¹ odeg³e konsekwencje pobrania? Kika procent dawców ma d³u ej utrzymuj¹cy siê bó zwi¹zany z operacj¹ pobrania nerki (przeciêcie tkanek bocznej okoicy brzucha). Nowa technika aparoskopowego pobrania eiminuje ten bó. Po atach u dawców mo e rozwin¹æ siê nadciœnienie têtnicze. Pytanie czy jest ono zwi¹zane z oddaniem nerki, pozostaje bez odpowiedzi. Pojawianie siê wysokiego ciœnienia têtniczego krwi, definiowane obecnie jako ciœnienie powy ej 140/90 mmhg, roœnie z wiekiem i czêœciej dotyczy mê czyzn. W wyniku ograniczenia funkcji nerki u niektórych dawców wystêpuje podwy szone stê enie kwasu moczowego i pojawia siê dna. Faktem jest, e nie maj¹ oni rezerwy nerkowej. Obserwuj¹c d³ugoœæ ycia dawców po nefrektomii w rejestrach Skandynawii, widaæ, e dawcy yj¹ d³u ej. Kryje siê za tym prawda, e dawcy to szczegóna grupa zdrowych udzi i nie skraca im ycia fakt posiadania jednej nerki. Czy s¹ jakieœ korzyœci wynikaj¹ce z oddania nerki? S¹ obserwacje, które wskazuj¹, e dawcy maj¹ wiêksze poczucie w³asnej wartoœci. Trudno powiedzieæ, czy jest to zwi¹zane z faktem oddania nerki, czy w prosty sposób charakteryzuje udzi, którzy zostaj¹ dawcami. yciowa satysfakcja zawsze jest zwi¹zana z udan¹ transpantacj¹. Udane przeszczepienie i brak powik³añ z tym zwi¹zanych z pewnoœci¹ decyduj¹ o dobrym samopoczuciu dawcy. 3

5 Czy rzeczywiœcie ka dy mo e byæ ywym dawc¹ nerki? Oczywiœcie, e nie. Dawca musi byæ zdrowy, bez adnej choroby przewek³ej. Nie mo e mieæ: choroby nerek granicznej czynnoœci nerek nadciœnienia têtniczego nowotworu choroby serca przewek³ej obturacyjnej choroby p³uc (POChP) wirusowego zapaenia w¹troby B ub C ani HIV choroby psychicznej znacznej oty³oœci choroby ogónoustrojowej jak np cukrzyca typu I ub II Badanie kiedy i kogo? Badania mo na rozpocz¹æ, kiedy biorca wchodzi w schy³kowy etap przewek³ej choroby nerek z obni eniem ich funkcji do oko³o 15 20% normy. Nie musi siê diaizowaæ. Nefroog, który opiekuje siê biorc¹, ustaa moment rozpoczêcia badañ potencjanego dawcy. W pierwszej koejnoœci nae y wykonaæ pomiary ciœnienia têtniczego krwi, wagi, wzrostu i podstawowe badania krwi i moczu. Nastêpnie kandydata bada ekarz, który chce poznaæ obecny stan zdrowia, jak te probemy zdrowotne wystêpuj¹ce w przesz³oœci. Kwaifikacja trwa zwyke kika tygodni i wymaga specjaistycznych badañ krwi i moczu (ok. 50 badañ) oraz ok. 10 innych. Ceem badañ jest ocena nerek, serca, p³uc, ryzyka powik³añ zakrzepowych ub krwotocznych w okresie oko³ooperacyjnym. Kiedy wiêkszoœæ badañ jest ju wykonana, dochodzi do spotkania z ekarzem ceem uzyskania indywiduanych informacji. Informacji mo e te udzieaæ pracownik socjany ub socjanoekonomiczny (patrz oddzieny rozdzia³). Potencjany dawca nie powinien ponosiæ adnych kosztów badañ. Nieobecnoœæ w pracy zwi¹zana z badaniami, zabiegiem operacyjnym i rekonwaescencj¹ powinna byæ zrekompensowana. Badania dawcy ciœnienie têtnicze krwi, wzrost, waga, BMI Badania krwi grupa krwi, próba krzy owa, HLA (zgodnoœæ tkankowa) Inne badania krwi: hemogobina, p³ytki krwi, krwinki bia³e Badania w¹trobowe: enzymy, biirubina Ró ne badania nerek: kreatynina, mocznik, cystatyna C, eektroity Ró ne testy na infekcjê: OB, CRP HCV, HBV, HIV, VZV, CMV (ró ne wirusy) Koaguogram: APTT, INR, bia³ko S, bia³ko C i inne 4

6 Broszura informacyjna o przeszczepianiu narz¹dów od ywych dawców Inne: poziom choesterou, gukozy Badania moczu cukromocz, krwinkomocz, bia³komocz. eektroforeza bia³ek moczu, mikroabuminuria, posiew Badania czynnoœciowe i obrazowe Kirens precyzyjna ocena czynnoœci nerek. Po 3 4 godzinach od podania znakowanej substancji, która jest wydaana tyko przez nerki, pobiera siê próbkê krwi. Kirens powinien wynosiæ ok. 80 m/min i jest wy szy u m³odszych osób. Rozdziena funkcja nerek prawid³owo czynnoœæ ewej i prawej nerki s¹ podobne. Do tej oceny stosuje siê badanie scyntygraficzne nerek. Substancja izotopowa jest odczytywana przez kamerê od momentu gdy pojawi siê w nerkach a nastêpnie w drogach moczowych i w pêcherzu moczowym. Jeœi któraœ z nerek ma obni on¹ funkcjê, jest preferowana do oddania. Bardzo wa ne jest wypicie du ej ioœci p³ynów przed tym badaniem. Badanie utrasonograficzne nerek proste badanie do oceny wiekoœci nerek, obecnoœci nieprawid³owych zmian ub torbiei. Tomografia naczyniowa nerek (angio-ct). To jedno z ostatnich badañ oceniaj¹ce unaczynienie têtnicze i yne obu nerek. Jest ono wykonywane w oddzia³ach radioogicznych. Wyniki tego badania s¹ istotne da chirurgów podejmuj¹cych decyzjê, któr¹ nerkê i jak¹ technik¹ nae y pobraæ. Badanie to dostarcza tak e informacji o obu moczowodach i pêcherzu moczowym i obustronnym wydaaniu moczu. Nerka, która ma kika naczyñ mo e stwarzaæ techniczne probemy podczas pobrania i podczas przeszczepienia. Badanie rozpoczyna siê od podania œrodka kontrastowego do y³y na przedramieniu. Kontrast ten bardzo szybko dociera do nerek i badanie nie zajmuje du o czasu. Aternatywnym badaniem jest angiografia metod¹ rezonansu magnetycznego (angio-mr). W badaniu tym nie u ywa siê promieniowania X, tyko sine poe magnetyczne. Osoba badana znajduje siê wewn¹trz d³ugiego tuneu i w trakcie robienia zdjêæ s³yszy g³oœne dÿwiêki. Badanie to zajmuje wiêcej czasu i nie jest wskazane da osób z kaustrofobi¹. Trzecim sposobem jest tradycyjna angiografia nerek. W tym badaniu kontrast jest podawany przez pachwinê do têtnicy udowej. Pojawia siê wówczas uczucie gor¹ca, a po badaniu konieczne jest pozostanie w ³ó ku przez kika godzin z opatrunkiem uciskowym w miejscu wk³ucia i czêste badanie ciœnienia têtniczego krwi i têtna. Eektrokardiogram (EKG). Proste badanie z u yciem eektrod umieszczonych na katce piersiowej, koñczynach górnych i donych, które zapisuje rytm i pracê serca. Próba wysi³kowa. Ekg podczas wysi³ku. To badanie jest wykonywane u osób po ukoñczeniu piêædziesi¹tego roku ycia. W czasie wysi³ku i po jego zakoñczeniu zapisywane jest wiekoœæ obci¹ enia, têtno i ekg. Badanie to pokazuje, jak serce reaguje na stres wywo³any ciê kim wysi³kiem i zwiêkszonym zapotrzebowaniem na ten. Badanie radioogiczne serca i p³uc (rtg katki piersiowej). Badanie s³u ¹ce ocenie zmian p³ucnych i /ub sercowych. Powtarzane jest rutynowo w przeddzieñ operacji pobrania nerki. 5

7 Doustny test obci¹ enia gukoz¹ to badanie pozwaa na wykrycie cukrzycy ub predyspozycji do cukrzycy. Po wypiciu s³odkiego napoju z okreœon¹ ioœci¹ gukozy, w sta- ³ych odstêpach czasu pobiera siê próbki krwi i mierzy siê w nich stê enie cukru. Ochrona socjana ywego dawcy (zobacz oddzieny rozdzia³) W szczegónych sytuacjach mog¹ byæ dodatkowo wykonywane inne badania: Przep³yw cewkowy moczu. Badanie ocenia, jak szybko opró nia siê pêcherz moczowy i jaka jest objêtoœæ pêcherza po oddaniu moczu. Badanie to jednoznacznie wykucza utrudnienie wydaania moczu, co najczêœciej zdarza siê u mê czyzn z przerostem prostaty. Badania czynnoœciowe p³uc. Ca³kowita pojemnoœæ oddechowa p³uc, przep³yw maksymany, pojemnoœæ wydechowa dostarczaj¹ informacji o ewentuanych obturacyjnych chorobach p³uc. Szczegónie dotyczy to paaczy tytoniu zarówno by³ych, jak i obecnych. Badanie utrasonograficzne serca wykrywa nieprawid³owoœci anatomiczne serca oraz ró ne wady zastawkowe serca. Konsutacja psychiatryczna dawca powinien mieæ szansê porozmawiaæ z psychiatr¹, choæ nie jest to obowi¹zkowe w ka dej sytuacji. Pomocna jest ona w przypadku dawców z grona przyjació³ ub osób spoza rodziny, a przede wszystkim dawców anonimowych. Decyzja Po tych wszystkich badaniach dochodzi do spotkania z ekarzem ceem podsumowania przeprowadzonych badañ i uzyskania opinii. Wszystkie dokumenty zostaj¹ przes³ane do oddzia³u transpantacyjnego da omówienia i podjêcia decyzji o wstêpnej akceptacji. Ostateczn¹ decyzjê wydaje zespó³ z³o ony z chirurga transpantooga, ekarza transpantooga, koordynatora. Wyznaczony zostaje wówczas wstêpny termin zabiegu chirurgicznego. Istotne jest, aby w czasie zapanowanego zabiegu zarówno dawca, jak i biorca byi zdrowi. Zwyke obie osoby s¹ przyjmowane do szpitaa jeden do dwóch dni przed pobraniem i przeszczepieniem. Wykonywane s¹ wówczas rutynowe badania przedoperacyjne, rtg katki piersiowej i ekg. Obie osoby spotykaj¹ siê z anestezjoogiem, chirurgiem, fizykoterapeut¹, pieêgniark¹ i ekarzem prowadz¹cym w oddziae. Dawca otrzymuje do podpisania dokument, e oddaje nerkê dobrowonie i bezinteresownie. Zwyke chirurg potwierdza swoim podpisem tê dekaracjê. Takie s¹ wymogi prawne. Kryteria akceptacji Kryteria akceptacji dawcy zmieniaj¹ siê w czasie i mog¹ te zae eæ od doœwiadczenia oœrodka. Chodzi o dwa probemy; jakie medyczne czynniki ryzyka mo emy zaakceptowaæ u dawcy i które z nich ogranicz¹ sukces transpantacji? 6

8 Broszura informacyjna o przeszczepianiu narz¹dów od ywych dawców Kwaifikacja nie budzi zastrze eñ, gdy przestrzega siê œciœe regu³, które akceptuj¹ zdrowych udzi bez adnych chorób, nie przyjmuj¹cych ekarstw i z dobr¹ czynnoœci¹ nerek. Zaakceptowanie osoby z eczonym nadciœnieniem têtniczym, oty³oœci¹ itp. mo e stwarzaæ probemy w przysz³oœci. Trzeba na to zwróciæ szczegón¹ uwagê. Oko³o 1% potencjanych dawców a- ³uje swojej decyzji. Tak wiêc ogromnie wa ne jest skrupuatne przeprowadzenie ca³ej kwaifikacji, by oddanie nerki by³o zawsze dobrze przemyœan¹, œwiadom¹ i dobrowon¹ decyzj¹. Techniki chirurgiczne pobrania nerki S¹ dwie metody pobrania nerki: otwarta i aparoskopowa. Metoda otwarta Jest to popuarna technika pobierania nerki poprzez ciêcie boczne ewe (ewej nerki) ub prawe (prawej nerki). Przecina siê wówczas du ¹ partiê miêœni i czasem fragment ebra, by swobodnie wyj¹æ nerkê. Znane s¹ zwi¹zane z tym powik³ania, jak przed³u ony bó czy uszkodzenie nerwu, których czêstoœæ wynosi 1 5%. Popuarna w wieu oœrodkach przednia technika pobrania nerki jest mniej boesna. Coraz czêœciej stosowana jest metoda aparoskopowa pobierania nerki. Przygotowuje siê w tej metodzie trzy otwory w jamie brzusznej: centranie da kamery, jeden na instrumenty do ciêcia i jeden na instrumenty do utrzymania hemostazy. Chirurg pracuje, obserwuj¹c poe operacyjne przez kamerê. W czasie zabiegu do jamy brzusznej podaje siê gaz, by u³atwiæ w ten sposób pobranie nerki. Mo e to wywo³aæ gorsze samopoczucie i bóe ramion przez krótki okres po operacji. Nerka jest wyjmowana przez szeœcio- siedmiocentymetrowy otwór przy u yciu specjanych sterynych instrumentów. Oddzia³ pooperacyjny Po operacji dawca czuje bó. Biorca ma siê z ka dym dniem epiej, a posiadanie nowej nerki poza tym oczyszcza go z wszekich toksyn. Stan ogóny dawcy tak e poprawia siê. Na pocz¹tku czêste s¹ pomiary ciœnienia têtniczego i badania krwi a bó stopniowo zmniejsza siê. W pierwszym dniu nie mo na nic jeœæ. Podawane s¹ kropówki. Nastêpnego dnia, jeœi nie pojawi¹ siê probemy, zostaje usuniêty cewnik z pêcherza. Wa ne jest jak najszybsze uruchomienie dawcy; wstanie z ³ó ka i poruszanie siê dziêki pomocy personeu. Chodzenie zmniejsza ryzyko zakrzepicy i zapobiega zaparciom, które mog¹ pojawiæ siê po œrodkach uœmierzaj¹cych bó. Wkrótce dawca mo e zacz¹æ jeœæ. Jego stan ogóny poprawia siê i mo e wracaæ do domu. W domu Gojenie rany trwa kika tygodni. Nie mo na nosiæ ciê kich rzeczy, ae mo na wykonywaæ proste czynnoœci. Wa ne s¹ codzienne spacery i odpoczynek. Wieu dawców ma poczucie du ego zmêczenia po bardzo niewiekich wysi³kach. To jest normane. Oni nie czuj¹ siê niezdrowo. Nie nae y wpadaæ w panikê. Z czasem wszystko wróci do normy. Czas rekonwaescencji wynosi zwyke kika tygodni. 7

9 Dasza opieka Poecamy raz w roku wykonywaæ podstawowe badania kontrone, jak pomiar ciœnienia têtniczego krwi i masy cia³a, badania czynnoœci nerki, badanie ogóne moczu. Przeprowadzenie tych badañ jest w gestii oœrodka transpantacyjnego, który zajmuje siê dawc¹. Rejestr W wieu krajach Unii Europejskiej obowi¹zkowe jest prowadzenie rejestru ywych dawców. W ka dym kraju s¹ odpowiednie organizacje, które dbaj¹ o jakoœæ i rzetenoœæ prowadzonych rejestrów dawców. Podczas prac grupy EULID stworzyiœmy projekt rejestru dawców z uwzgêdnieniem informacji, jakie powinien on zawieraæ: wiek i p³eæ dawcy wiek i p³eæ biorcy, reacja z dawc¹, data pobrania i wszczepienia technika chirurgiczna czas powrotu do zdrowia zmierzony GFR, kreatynina, ciœnienie têtnicze krwi, mikroabuminuria powik³ania chirurgiczne wczesne powik³ania w ci¹gu pierwszych 3 miesiêcy czas rekonwaescencji konsekwencje spo³eczno-ekonomiczne utrata pracy strata finansowa d³ugoterminowa i odeg³a obserwacja: GFR po oddaniu nerki, kreatynina, ciœnienie têtnicze, mikroabuminuria raz w roku Zdarza siê, e dawcy czuj¹ siê ju niepotrzebni, nie s³ysz¹ adnego podziêkowania. Biorcy s¹ zapraszani na badania do oœrodka transpantacyjnego, a dawcy s¹ pod tym wzgêdem zaniedbywani. Nae y do³o yæ szczegónych starañ, by tego typu sytuacje nie mia³y miejsca. 8

10 Broszura informacyjna o przeszczepianiu narz¹dów od ywych dawców Przeszczepienie w¹troby Przeszczepienie w¹troby jest jedyn¹ metod¹ eczenia przewek³ej niewydonoœci tego narz¹du. Tak e w ostrej niewydonoœci w¹troby przebiegaj¹cej z jej martwic¹ pine przeszczepienie w¹troby jest jedynym ratunkiem. Nie ma tu mo iwoœci d³ugoterminowej diaizy, jak to jest w przypadku chorych ze schy³kowa niewydonoœci¹ nerek. Przeszczepienie w¹troby jest o wiee trudniejsze ni przeszczepienie nerki. Uszkodzona w¹troba musi byæ usuniêta przed wszczepieniem nowego narz¹du, a zabieg operacyjny trwa wiee godzin. Przeszczepienie od dawcy ywego W¹troba sk³ada siê z dwóch p³atów: prawego wiêkszego i ewego mniejszego. Segmentana struktura w¹troby umo iwia jej podzia³. Do zachowania yciowych procesów metaboicznych i utrzymania normanej funkcji, biorca potrzebuje przeszczepu w¹troby o masie stanowi¹cej co najmniej 1% masy cia³a. Da dzieci, które potrzebuj¹ przeszczepu w¹troby, wystarczaj¹ca jest boczna czêœæ ewego p³ata. Da doros³ego biorcy czêsto musi byæ u yty ca³y prawy p³at w¹troby, by zapewniæ jej wydonoœæ. Ryzyko zgonu dawcy w¹troby wynosi ok. 0,5% i jest 10-krotnie wiêksze ni dawcy nerki. Wskazaniem do przeszczepienia w¹troby od dawcy ywego s¹ na ogó³ wrodzone choroby w¹troby u ma³ych dzieci. Wówczas rodzice mog¹ oddaæ dziecku czêœæ swojego ewego p³ata w¹troby. Ostra niewydonoœæ w¹troby tak e mo e byæ wskazaniem do przeszczepienia w¹troby od dawcy ywego, jeœi bardzo trudno jest w szybkim czasie znaeÿæ dawcê zmar³ego. W przypadku raka w¹troby, kiedy wyd³u anie oczekiwania na w¹trobê zwiêksza ryzyko progresji nowotworu u biorcy, przeszczepienie w¹troby od dawcy ywego powinno byæ rozwa one ze szczegón¹ trosk¹. Wczesne i póÿne ryzyko dawcy Wyciêcie ewego ub prawego p³ata w¹troby jest du ym zabiegiem. Z ewego p³ata jest mo iwe pobranie segmentu 2 3, który stanowi ok. 300 m mi¹ szu w¹troby. Prawy p³at umo iwia pobranie segmentu 5 8, który stanowi ok m mi¹ szu w¹troby. Przeciek ó³ci, krwawienie, infekcja, siny bó brzucha i powik³ania zakrzepowo-zatorowe to wczesne probemy, które dotycz¹ oko³o 10 20% dawców. Powik³ania prowadz¹ce do zgonu, jakie odnotowano zarówno w USA, jak i Europie by³y, spowodowane zaka eniem, zatorem p³ucnym, nasionym krwawieniem ub niewydonoœci¹ w¹troby. Odeg³ym probemem, który dotyczy kiku procent dawców, jest sta³y, d³ugo utrzymuj¹cy siê bó oraz zapaenie o³¹dka. W¹troba ma niezwyk³¹ zdonoœæ regeneracji. U dawcy jest ona w stanie odnowiæ siê a do 95% wyjœciowej masy i wymiarów. Jest to szybki proces i zachodzi w pierwszych trzech miesi¹cach po zabiegu. Parametry w¹trobowe w odeg³ym czasie s¹ prawid³owe. Niema wszystkie parametry s¹ prawid³owe, czego nie mo na powiedzieæ o omawianych wczeœniej ywych dawcach nerki. 9

11 Dawca pozostaje w oddziae intensywnej terapii do nastêpnego dnia. Po powrocie na oddzia³ chirurgiczny, wiêkszoœæ pacjentów zaczyna piæ i stopniowo jeœæ. Wa ne jest, by pacjent jak najszybciej by³ zmobiizowany do wyjœcia z ³ó ka. Badania krwi s¹ wykonywane 1 raz dziennie przez pierwsze dni. Bó jest zwyke uœmierzany przez znieczuenie podtwardówkowe w ci¹gu 4 5 dni. W tym czasie stopniowo redukuje siê bó przy pomocy tabetek przeciwbóowych. Wiêkszoœæ pacjentów pozostaje w szpitau przez 7 10 dni. Rana goi siê po 2 tygowww.euivingdonor.eu Badania kwaifikacyjne Badania krwi oceniaj¹ce czynnoœæ w¹troby oraz inne: ASAT, ALAT, biirubina, ALP, abuminuria, INR, hemogobina, eukocytoza, poziom p³ytek krwi, gikemia, amyaza, eektroity, kreatynina Koaguogram: APTT, AT-III, bia³ko C, bia³ko S, opornoœæ na aktywowane bia³ko C (APC resistance), mutacja genu B da protrombiny Grupa krwi, HLA(zgodnoœæ tkankowa) Wirusy: HBV, HCV, EBV, CMV, HIV Waga, wzrost, podstawowy wywiad ekarski oraz ocena stanu ogónego z pomiarem ciœnienia têtniczego. Ekg Rtg katki piersiowej USG w¹troby z Dopperem Tomografia komputerowa w¹troby ub choangio-angio MR ceem oceny wiekoœci i masy w¹troby ze szczegónym uwzgêdnieniem tych segmentów, które s¹ panowane do pobrania Konsutacja anestezjooga Przed samym zabiegiem dawca podpisuje ostateczn¹ zgodê na pobranie i otrzymuje premedykacjê przedoperacyjn¹ Zabieg chirurgiczny Pobranie w¹troby zwyke odbywa siê z ciêcia pod ebrowego. P³aty w¹troby s¹ wone od wiêzade³ i tkanek, co sprzyja szybkiemu uwidocznieniu du ych naczyñ krwionoœnych i ó³ciowych. Zostan¹ one podzieone i wyizoowane na stronê, z której ma byæ pobranie. Po podzieeniu tkanki w¹trobowej, przewód ó³ciowy jest przecinany a naczynia krwionoœne s¹ zamykane i czêœæ w¹troby przygotowana do przeszczepienia zostaje pobrana i umieszczona w zimnym p³ynie konserwuj¹cym ceem ochrony tkanek. Drena powinien byæ utrzymany tak d³ugo, jak utrzymuje siê jakikowiek wyciek czy niewiekie krwawienie. Opieka pooperacyjna 10

12 Broszura informacyjna o przeszczepianiu narz¹dów od ywych dawców dniach od zabiegu, a poczucie zdrowia wraca po ok. 6 tygodniach. W tym czasie dawca powinien unikaæ ciê kiej pracy, ae mo e prowadziæ norman¹ aktywnoœæ yciow¹. Czas powrotu do zdrowia jest ró ny u ró nych osób, ae najczêœciej wynosi ok tygodni. Obserwacja odeg³a Dawca w¹troby powinien byæ pod opiek¹ oœrodka, w którym pobrano fragment w¹troby, i mieæ wykonywane co 3 miesi¹ce badania: kiniczne, badania krwi oceniaj¹ce funkcjê w¹troby i USG w¹troby po 3, 6 i 12 miesi¹cach. Jeœi kiedykowiek po operacji pojawi¹ siê jakieœ probemy, dawca powinien mieæ dostêp do oœrodka transpantacyjnego, by móc uzyskaæ jak najepsz¹ pomoc. Optymanym rozwi¹zaniem by³oby sprawowanie sta³ej opieki nad dawc¹, ae praktycznie ka dy oœrodek transpantacyjny ma swoje w³asne zasady, które nie wymagaj¹ naszej rekomendacji. Najwa niejsza jest optymana opieka nad dawc¹ w okresie oko³ooperacyjnym. Ubezpieczenia spo³eczne i system ochrony dawcy ywego Dawcy ywi powinni byæ otoczeni szczegón¹ trosk¹ pañstwa (nasze rekomendacje s¹ wydane oddzienie). Ubezpieczenia spo³eczne winny sprawowaæ opiekê na ka dym etapie ycia. W XX wieku stopniowo wprowadzano wiee istotnych reform a mimo to nada pozostaje miejsce na koejne uepszenia i tu pojawia siê szczegóne zadanie da cz³onków EU. Ochrona socjana dawcy ywego praktyka na dzisiaj i wskazówki na jutro Czy dawcy maj¹ prawo do zwonienia ekarskiego po zabiegu oddania nerki? Dawcy maj¹ prawo do zasi³ku chorobowego Kto p³aci? Powszechnie praktykowany jest podzia³ p³atnoœci miêdzy pracodawcê a w³adze. My proponujemy ustanowienie jednego organu jako p³atnika dawców. Czy s¹ jakieœ ograniczenia do prywatnego ubezpieczenia na ycie dawcy? Bycie dawc¹ nie powinno byæ traktowane jako czynnik ryzyka i powodowaæ odmowy ubezpieczenia na ycia. Przeciwnie. Faktem jest, e zgodnie z dotychczasow¹ wiedz¹ dawcy yj¹ d³u ej. Czy s¹ jakieœ ograniczenia da dawców, którzy chc¹ otrzymaæ kredyt? Nie ma adnych ograniczeñ. 11

13 Czy s¹ jakieœ systemy ubezpieczenia pacjenta, z których mogiby skorzystaæ dawcy w przypadku powik³añ w trakcie zabiegu i póÿniejszym okresie? System ubezpieczenia pacjenta, czyi taki, w którym pacjenci mog¹ otrzymaæ zap³atê za nieprzewidziane powik³ania, nie wystêpuje wszêdzie. Tyko Szwecja, Norwegia, W³ochy, Francja i Wieka Brytania maj¹ w swoim prawie uwzgêdnione tak e te aspekty. Jeœi istniej¹cy system ubezpieczenia danego chorego móg³by zostaæ rozszerzony i dotyczyæ tak e dawców, to powinno tak siê staæ. Jest to istotna forma sprawowania opieki umo iwiaj¹ca wszystkim dawcom otrzymanie odszkodowania pieniê nego w przypadku niepowodzenia. Co z systemem zajmuj¹cym siê zwrotem kosztów poniesionych przez dawców z tytu³u procedury? Systemy zwrotu kosztów dawcom istniej¹ w krajach z d³ugim doœwiadczeniem w przeszczepianiu narz¹dów od ywych dawców. Powinny istnieæ w ka dym kraju ceem u³atwienia eczenia dawców ywych. S¹ to bowiem osoby zdrowe, które na co dzieñ pracuj¹,a staj¹ siê pacjentami na bardzo krótki czas. Dawcy s¹ zmêczeni i os³abieni po zabiegu i maj¹ prawo do przejœciowej niezdonoœci do pracy. Czy dawcy powinni otrzymywaæ zwrot kosztów za dojazd do i ze szpitaa na badania, zabieg, kontroe ekarskie? Tak, wszystkie kraje powinny tego przestrzegaæ. Dawcy, poddaj¹c siê zabiegowi, nie tyko ratuj¹ swoich biskich, ae jak wynika z wieoetniego doœwiadczenia, przyczyniaj¹ siê do zmniejszenia spo³ecznych kosztów terapii. Dawcy powinni mieæ wiêc zapewniony ten typ us³ugi. Co z badaniami dawcy? Kto za nie p³aci? Zaecamy, by aden dawca nigdy nie p³aci³ za jakiekowiek badania kontrone, nawet w bardzo odeg³ej obserwacji po zabiegu. Koszty te powinien pokrywaæ system ochrony zdrowia. Co w sytuacji braku funduszy na pokrycie wszystkich badañ? Kto za to p³aci? Zaecamy, by wszystkie koszty zosta³y zrefundowane. Co z kosztami eków? Ró ne kraje maj¹ ró ne zasady w tej sprawie. My zaecamy refundacjê kosztów eków. Czy jest mo iwoœæ otrzymania zwrotu kosztów za niezbêdne okoicznoœci spo³eczne, jakie zaistnia³y w zwi¹zku z procedur¹ dawstwa? Mo e zaistnieæ taka sytuacja np. wœród roników, którzy musz¹ zapewniæ dodatkow¹ opiekê dzieciom, starym rodzicom i zwierzêtom domowym. W tym przypadku da zwrotu kosztów potrzebna jest pisemna dekaracja z wykazaniem kosztów dodatkowych dzia³añ zwi¹zanych z procedur¹. 12

14 Broszura powsta³a jako projekt EULID w ceu ustaenia wspónych rekomendacji do standardów europejskich zapewniaj¹cych zdrowie i bezpieczeñstwo ywych dawców Autorzy Ingea Fehrman-Ekhom Sahgrenska University Hospita Göteborg, Sweden Pa-Dag Line Rikshospitaet Oso, Norway Nicas Kvarnström Sahgrenska University Hospita Göteborg, Sweden Danica Avsec Sovenija Transpant Ljubjana, Sovenia Aessandro Nani Costa ISS-Centro Nazionai Trapianti Rome, Itay Caro De Ciia ISS-Centro Nazionai Trapianti Rome, Itay Caudio Rago ISS-Centro Nazionai Trapianti Rome, Itay Paoa di Ciaccio ISS-Centro Nazionai Trapianti Rome, Itay Koordynatorzy programu: Martí Manyaich Hospita Cínic de Barceona Barceona, Spain Assumpta Ricart Fundació Cínic per a a Recerca Biomedica Barceona, Spain David Paredes Hospita Cínic de Barceona Barceona, Spain Jordi Viarde Hospita Cínic de Barceona Barceona, Spain Choë Baesté Universitat de Barceona Barceona, Spain Irene Martínez Fundació Cínic per a a Recerca Biomdica Barceona, Spain Partnerzy Rosário Caetano Pereira Centro Hospitaar do Porto Porto, Portuga Leonídio Dias Centro Hospitaar do Porto Porto, Portuga Christian Hiesse Hôpita Necker Paris, France Christophe Legendre Hôpita Necker Paris, Francia Jaros³aw Czerwiñski POLTRANSPLANT Warsaw, Poand Piotr Domaga³a POLTRANSPLANT Warsaw, Poand Agnieszka Krawczyk POLTRANSPLANT Warsaw, Poand Dorota Lewandowska POLTRANSPLANT Warsaw, Poand Janusz Wa³aszewski POLTRANSPLANT Warsaw, Poand Garabet Khasho Paraskevaidion Surgica and Transpant Center Nicosia, Cyprus George Kyriakides Paraskevaidion Surgica and Transpant Center Nicosia, Cyprus Andy Maxwe UK Transpant Bristo, UK Victor Gheorghe Zota ANT Fundatia Pentru Transpant Bucarest, Romania Rosana Turcu ANT Fundatia Pentru Transpant Bucarest, Romania Frank Van Geder Institute for LifeLong Learning Barceona, Spain Goria Páez Institute for LifeLong Learning Barceona, Spain Project promoted by Hospita Cinic of Barceona

Laboratorium analityczne ZAPRASZA. do skorzystania

Laboratorium analityczne ZAPRASZA. do skorzystania Laboratorium analityczne ZAPRASZA do skorzystania z promocyjnych PAKIETÓW BADAŃ LABORATORYJNYCH Pakiet I Pakiet II Pakiet III Pakiet IV Pakiet V Pakiet VI Pakiet VII Pakiet VIII Pakiet IX Pakiet X "CUKRZYCA"

Bardziej szczegółowo

Przeszczepienie nerek Najczêœciej zadawane pytania

Przeszczepienie nerek Najczêœciej zadawane pytania Przeszczepienie nerek Najczêœciej zadawane pytania Witamy w naszej Stacji Dializ Dlaczego potrzebujê przeszczepienia nerki? Kiedy nerki przestaj¹ funkcjonowaæ istniej¹ trzy dostêpne metody leczenia: Hemodializa

Bardziej szczegółowo

Informacja dla chorego na temat operacji. przeszczepienie nerki. oraz Formularz œwiadomej zgody chorego na operacjê przeszczepienia nerki

Informacja dla chorego na temat operacji. przeszczepienie nerki. oraz Formularz œwiadomej zgody chorego na operacjê przeszczepienia nerki biomedycznych, które to umo liwi¹. Wszystko wskazuje na to, e w perspektywie tego stulecia mo liwoœci technologii genetycznej zmieni¹ ca³kowicie nasze odczuwanie i rozumienie w³asnej cielesnoœci, a oferowane

Bardziej szczegółowo

Istotne zdarzenia i reakcje niepo ¹dane w obszarze pobierania, przechowywania i przeszczepiania narz¹dów zarejestrowane w latach 2012 2013

Istotne zdarzenia i reakcje niepo ¹dane w obszarze pobierania, przechowywania i przeszczepiania narz¹dów zarejestrowane w latach 2012 2013 Istotne zdarzenia i reakcje niepo ¹dane w obszarze pobierania, przechowywania i przeszczepiania narz¹dów zarejestrowane w latach 0 0 Gromadzenie informacji dotycz¹cych istotnych niepo ¹danych zdarzeñ i

Bardziej szczegółowo

1. Od kiedy i gdzie należy złożyć wniosek?

1. Od kiedy i gdzie należy złożyć wniosek? 1. Od kiedy i gdzie należy złożyć wniosek? Wniosek o ustalenie prawa do świadczenia wychowawczego będzie można składać w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Puławach. Wnioski będą przyjmowane od dnia

Bardziej szczegółowo

Koszty obciążenia społeczeństwa. Ewa Oćwieja Marta Ryczko Koło Naukowe Ekonomiki Zdrowia IZP UJ CM 2012

Koszty obciążenia społeczeństwa. Ewa Oćwieja Marta Ryczko Koło Naukowe Ekonomiki Zdrowia IZP UJ CM 2012 Koszty obciążenia społeczeństwa chorobami układu krążenia. Ewa Oćwieja Marta Ryczko Koło Naukowe Ekonomiki Zdrowia IZP UJ CM 2012 Badania kosztów chorób (COI Costof illnessstudies) Ekonomiczny ciężar choroby;

Bardziej szczegółowo

Wyciąg z taryfy prowizji i opłat za czynności i usługi bankowe dla Klientów Banku Spółdzielczego Ziemi Kaliskiej Stan aktualny na dzień 01.03.2011r.

Wyciąg z taryfy prowizji i opłat za czynności i usługi bankowe dla Klientów Banku Spółdzielczego Ziemi Kaliskiej Stan aktualny na dzień 01.03.2011r. CZĘŚĆ 1 prowizje i opłaty za czynności i usługi bankowe pobierane od OSÓB FIZYCZNYCH DZIAŁ I RACHUNKI. ROZDZIAŁ I - Rachunek Oszczędnościowo Rozliczeniowy ROR. OTWARCIE I PROWADZENIE STANDARD JUNIOR (osoby

Bardziej szczegółowo

Zmiany pozycji techniki

Zmiany pozycji techniki ROZDZIAŁ 3 Zmiany pozycji techniki Jak zmieniać pozycje chorego w łóżku W celu zapewnienia choremu komfortu oraz w celu zapobieżenia odleżynom konieczne jest m.in. stosowanie zmian pozycji ciała chorego

Bardziej szczegółowo

13. Subsydiowanie zatrudnienia jako alternatywy wobec zwolnień grupowych.

13. Subsydiowanie zatrudnienia jako alternatywy wobec zwolnień grupowych. 13. Subsydiowanie zatrudnienia jako alternatywy wobec zwolnień grupowych. Przyjęte w ustawie o łagodzeniu skutków kryzysu ekonomicznego dla pracowników i przedsiębiorców rozwiązania uwzględniły fakt, że

Bardziej szczegółowo

UMOWA O UDZIELENIE PODSTAWOWEGO WSPARCIA POMOSTOWEGO OBEJMUJĄCEGO POMOC KAPITAŁOWĄ W TRAKCIE PROWADZENIA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ

UMOWA O UDZIELENIE PODSTAWOWEGO WSPARCIA POMOSTOWEGO OBEJMUJĄCEGO POMOC KAPITAŁOWĄ W TRAKCIE PROWADZENIA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ Załącznik nr 10 WZÓR UMOWA O UDZIELENIE PODSTAWOWEGO WSPARCIA POMOSTOWEGO OBEJMUJĄCEGO POMOC KAPITAŁOWĄ W TRAKCIE PROWADZENIA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ w ramach Działania 6.2 Programu Operacyjnego Kapitał

Bardziej szczegółowo

TEST dla stanowisk robotniczych sprawdzający wiedzę z zakresu bhp

TEST dla stanowisk robotniczych sprawdzający wiedzę z zakresu bhp TEST dla stanowisk robotniczych sprawdzający wiedzę z zakresu bhp 1. Informacja o pracownikach wyznaczonych do udzielania pierwszej pomocy oraz o pracownikach wyznaczonych do wykonywania działań w zakresie

Bardziej szczegółowo

Implant ślimakowy wszczepiany jest w ślimak ucha wewnętrznego (przeczytaj artykuł Budowa ucha

Implant ślimakowy wszczepiany jest w ślimak ucha wewnętrznego (przeczytaj artykuł Budowa ucha Co to jest implant ślimakowy Implant ślimakowy to bardzo nowoczesne, uznane, bezpieczne i szeroko stosowane urządzenie, które pozwala dzieciom z bardzo głębokimi ubytkami słuchu odbierać (słyszeć) dźwięki.

Bardziej szczegółowo

Regionalna Karta Du ej Rodziny

Regionalna Karta Du ej Rodziny Szanowni Pañstwo! Wspieranie rodziny jest jednym z priorytetów polityki spo³ecznej zarówno kraju, jak i województwa lubelskiego. To zadanie szczególnie istotne w obliczu zachodz¹cych procesów demograficznych

Bardziej szczegółowo

Regulamin korzystania z serwisu http://www.monitorceidg.pl

Regulamin korzystania z serwisu http://www.monitorceidg.pl Regulamin korzystania z serwisu http://www.monitorceidg.pl 1 [POSTANOWIENIA OGÓLNE] 1. Niniejszy regulamin (dalej: Regulamin ) określa zasady korzystania z serwisu internetowego http://www.monitorceidg.pl

Bardziej szczegółowo

Urząd Miasta Bielsko-Biała - um.bielsko.pl Wygenerowano: 2016-06-17/10:16:18

Urząd Miasta Bielsko-Biała - um.bielsko.pl Wygenerowano: 2016-06-17/10:16:18 Europejski Dzień Prostaty obchodzony jest od 2006 roku z inicjatywy Europejskiego Towarzystwa Urologicznego. Jego celem jest zwiększenie społecznej świadomości na temat chorób gruczołu krokowego. Gruczoł

Bardziej szczegółowo

Ochrona ubezpieczeniowa w Generali

Ochrona ubezpieczeniowa w Generali Ochrona ubezpieczeniowa w Generali Agenda 1. Plan Zabezpieczenia BieŜących Potrzeb Rodziny ubezpieczenie terminowe 2. Umowy dodatkowe 3. Co to oznacza dla Klienta? 2 Plan Zabezpieczenia BieŜących Potrzeb

Bardziej szczegółowo

Omówienie wyników badañ krwi

Omówienie wyników badañ krwi Omówienie wyników badañ krwi ej asz n y w ializ m a D t Wi tacji S Dlaczego badania krwi s¹ wykonywane tak czêsto? Co miesi¹c pobieramy seriê próbek krwi w celu sprawdzenia skutecznoœci zabiegu dializy

Bardziej szczegółowo

Materiał pomocniczy dla nauczycieli kształcących w zawodzie:

Materiał pomocniczy dla nauczycieli kształcących w zawodzie: Materiał pomocniczy dla nauczycieli kształcących w zawodzie: TECHNIK MASAŻYSTA przygotowany w ramach projektu Praktyczne kształcenie nauczycieli zawodów branży hotelarsko-turystycznej Priorytet III. Wysoka

Bardziej szczegółowo

Istotne zdarzenia i reakcje niepo ¹dane w zakresie pobierania i przeszczepiania narz¹dów

Istotne zdarzenia i reakcje niepo ¹dane w zakresie pobierania i przeszczepiania narz¹dów Do Poltransplantu wp³ynê³y ³¹cznie 172 wnioski w sprawie zgody na przywóz lub wywóz z Polski komórek krwiotwórczych do przeszczepu w 2011 r. w tym 13 wniosków dotyczy³o wydania zgody na wywóz pobranych

Bardziej szczegółowo

KWALIFIKACJA I WERYFIKACJA LECZENIA DOUSTNEGO STANÓW NADMIARU ŻELAZA W ORGANIZMIE

KWALIFIKACJA I WERYFIKACJA LECZENIA DOUSTNEGO STANÓW NADMIARU ŻELAZA W ORGANIZMIE Opis świadczenia KWALIFIKACJA I WERYFIKACJA LECZENIA DOUSTNEGO STANÓW NADMIARU ŻELAZA W ORGANIZMIE 1. Charakterystyka świadczenia 1.1 nazwa świadczenia Kwalifikacja i weryfikacja leczenia doustnego stanów

Bardziej szczegółowo

Regulamin Konkursu Start up Award 9. Forum Inwestycyjne 20-21 czerwca 2016 r. Tarnów. Organizatorzy Konkursu

Regulamin Konkursu Start up Award 9. Forum Inwestycyjne 20-21 czerwca 2016 r. Tarnów. Organizatorzy Konkursu Regulamin Konkursu Start up Award 9. Forum Inwestycyjne 20-21 czerwca 2016 r. Tarnów 1 Organizatorzy Konkursu 1. Organizatorem Konkursu Start up Award (Konkurs) jest Fundacja Instytut Studiów Wschodnich

Bardziej szczegółowo

UMOWA PARTNERSKA. z siedzibą w ( - ) przy, wpisanym do prowadzonego przez pod numerem, reprezentowanym przez: - i - Przedmiot umowy

UMOWA PARTNERSKA. z siedzibą w ( - ) przy, wpisanym do prowadzonego przez pod numerem, reprezentowanym przez: - i - Przedmiot umowy UMOWA PARTNERSKA zawarta w Warszawie w dniu r. pomiędzy: Izbą Gospodarki Elektronicznej z siedzibą w Warszawie (00-640) przy ul. Mokotowskiej 1, wpisanej do rejestru stowarzyszeń, innych organizacji społecznych

Bardziej szczegółowo

warsztató OMNM ar n medk oafał ptaszewskii mgr goanna tieczorekjmowiertowskai mgr Agnieszka jarkiewicz

warsztató OMNM ar n medk oafał ptaszewskii mgr goanna tieczorekjmowiertowskai mgr Agnieszka jarkiewicz warsztató OMNM ar n medk oafał ptaszewskii mgr goanna tieczorekjmowiertowskai mgr Agnieszka jarkiewicz } Pacjent w badaniu klinicznym a NFZ } Kalkulacja kosztów } Współpraca z zespołem badawczym jak tworzyć

Bardziej szczegółowo

Pomoc, o której mowa w tytule udzielana jest na podstawie:

Pomoc, o której mowa w tytule udzielana jest na podstawie: Powiatowy Urząd Pracy w Jarocinie ul. Zaciszna2,63-200 Jarocin Tel. 062 747 35 79, fax 062 747 73 88 e-mail:sekretariat@pup.jarocin.pl ZASADY OKRESLAJACE PRZYZNANIE DOFINANSOWANIA WYNAGRODZENIA, NAGRODY

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z działalności Powiatowego Zespołu ds. Orzekania o Niepełnosprawności w Lesznie w 2007 r.

Sprawozdanie z działalności Powiatowego Zespołu ds. Orzekania o Niepełnosprawności w Lesznie w 2007 r. Sprawozdanie z działalności Powiatowego Zespołu ds. Orzekania o Niepełnosprawności w Lesznie w 27 r. Powiatowy Zespół ds. Orzekania o Niepełnosprawności realizuje zadania z zakresu administracji rządowej

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE O ZAPROSZENIU DO SKŁADANIA OFERT NA PRZEDMIOT Aplikacja do projektowania konstrukcji budowlanych związanych z odnawialnymi źródłami energii

OGŁOSZENIE O ZAPROSZENIU DO SKŁADANIA OFERT NA PRZEDMIOT Aplikacja do projektowania konstrukcji budowlanych związanych z odnawialnymi źródłami energii OGŁOSZENIE O ZAPROSZENIU DO SKŁADANIA OFERT NA PRZEDMIOT Aplikacja do projektowania konstrukcji budowlanych związanych z odnawialnymi źródłami energii Ogłoszenie o zamówieniu nr 07/2015 Zamawiający: Tytuł

Bardziej szczegółowo

1. Brak wystawiania faktur wewnętrznych dokumentujących WNT lub import usług.

1. Brak wystawiania faktur wewnętrznych dokumentujących WNT lub import usług. Jakie problemy podatkowe występują w przypadku przepisów ustawy o VAT? W trakcie audytów podatkowych audytorzy szczególną uwagę zwracają na rozliczenie przez podatników faktur wystawionych przez zagranicznych

Bardziej szczegółowo

Rozp. w sprawie pobierania, przechowywania i przeszczepiania

Rozp. w sprawie pobierania, przechowywania i przeszczepiania Rozp. w sprawie pobierania, przechowywania i przeszczepiania Dz. U. 2009 nr 213. Data publikacji: 16 grudnia 2009 r.poz. 1656 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ZDROWIA 1) z dnia 4 grudnia 2009 r. w sprawie szczegółowych

Bardziej szczegółowo

ROZDZIAŁ I POSTANOWIENIA OGÓLNE

ROZDZIAŁ I POSTANOWIENIA OGÓLNE ZASADY PRZYZNAWANIA REFUNDACJI CZĘŚCI KOSZTÓW PONIESIONYCH NA WYNAGRODZENIA, NAGRODY ORAZ SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE SKIEROWANYCH BEZROBOTNYCH DO 30 ROKU ŻYCIA PRZEZ POWIATOWY URZĄD PRACY W JAWORZE

Bardziej szczegółowo

- Miejscowość Kod pocztowy Nr posesji Ulica Gmina

- Miejscowość Kod pocztowy Nr posesji Ulica Gmina Pieczątka Wnioskodawcy Nr sprawy: ROPS.II. (pieczątka Wnioskodawcy) (pieczątka instytucji przyjmującej wniosek) W N I O S E K o dofinansowanie robót budowlanych dotyczących ze środków Państwowego Funduszu

Bardziej szczegółowo

PRAWA ZACHOWANIA. Podstawowe terminy. Cia a tworz ce uk ad mechaniczny oddzia ywuj mi dzy sob i z cia ami nie nale cymi do uk adu za pomoc

PRAWA ZACHOWANIA. Podstawowe terminy. Cia a tworz ce uk ad mechaniczny oddzia ywuj mi dzy sob i z cia ami nie nale cymi do uk adu za pomoc PRAWA ZACHOWANIA Podstawowe terminy Cia a tworz ce uk ad mechaniczny oddzia ywuj mi dzy sob i z cia ami nie nale cymi do uk adu za pomoc a) si wewn trznych - si dzia aj cych na dane cia o ze strony innych

Bardziej szczegółowo

Układ wydalniczy i skóra

Układ wydalniczy i skóra Układ wydalniczy i skóra 1. Zaznacz definicję wydalania. A. Usuwanie z organizmu szkodliwych produktów przemiany materii. B. Pobieranie przez organizm substancji niezbędnych do podtrzymywania funkcji Ŝyciowych

Bardziej szczegółowo

Zakupy przez internet w świetle nowych przepisów co zyskają konsumenci?

Zakupy przez internet w świetle nowych przepisów co zyskają konsumenci? Zakupy przez internet w świetle nowych przepisów co zyskają konsumenci? Elżbieta Seredyńska Centrum Przedsiębiorczości Smolna Warszawa, 30 czerwca 2014 r. 1 Plan prezentacji 1. Zakres zastosowania 2. Nowe

Bardziej szczegółowo

PROGRAM OPIEKI NAD ZWIERZĘTAMI BEZDOMNYMI ORAZ ZAPOBIEGANIA BEZDOMNOŚCI ZWIERZĄT NA TERENIE GMINY OBORNIKI ŚLĄSKIE W 2015 ROKU

PROGRAM OPIEKI NAD ZWIERZĘTAMI BEZDOMNYMI ORAZ ZAPOBIEGANIA BEZDOMNOŚCI ZWIERZĄT NA TERENIE GMINY OBORNIKI ŚLĄSKIE W 2015 ROKU Załącznik do Uchwały nr VII/44/15 Rady Miejskiej w Obornikach Śląskich z dnia 31.03.2015r. PROGRAM OPIEKI NAD ZWIERZĘTAMI BEZDOMNYMI ORAZ ZAPOBIEGANIA BEZDOMNOŚCI ZWIERZĄT NA TERENIE GMINY OBORNIKI ŚLĄSKIE

Bardziej szczegółowo

Rozporządzenie w sprawie sposobu ustalania kosztów

Rozporządzenie w sprawie sposobu ustalania kosztów Rozporządzenie w sprawie sposobu ustalania kosztów Data ogłoszenia:2010-04-02 Data wejścia w życie:2010-04-02 Data obowiązywania: 2010-04-02 Dziennik Ustaw z 2 kwietnia 2010 Nr 53 poz. 319 ROZPORZĄDZENIE

Bardziej szczegółowo

II edycja akcji Przedszkolak pełen zdrowia

II edycja akcji Przedszkolak pełen zdrowia II edycja akcji Przedszkolak pełen zdrowia Odporność wzmacniamy, bo o zdrowe żywienie i higienę dbamy I tydzień: Uświadomienie dzieciom, co oznaczają pojęcia : zdrowie i choroba. Jakie są objawy choroby

Bardziej szczegółowo

Prezentacja dotycząca sytuacji kobiet w regionie Kalabria (Włochy)

Prezentacja dotycząca sytuacji kobiet w regionie Kalabria (Włochy) Prezentacja dotycząca sytuacji kobiet w regionie Kalabria (Włochy) Położone w głębi lądu obszary Kalabrii znacznie się wyludniają. Zjawisko to dotyczy całego regionu. Do lat 50. XX wieku przyrost naturalny

Bardziej szczegółowo

3 4 5 Zasady udzielania urlopów 6 7 8

3 4 5 Zasady udzielania urlopów 6 7 8 Zarządzenie nr 143 z dnia 27 listopada 2012 Dyrektora Centrum Medycznego Kształcenia Podyplomowego w sprawie zasad wykorzystania urlopów wypoczynkowych przez nauczycieli akademickich Na podstawie 27 ust

Bardziej szczegółowo

Uchwała nr XLVI/361/05

Uchwała nr XLVI/361/05 Uchwała nr XLVI/361/05 UCHWAŁA NR XLVI/361/05 RADY MIEJSKIEJ W MOSINIE z dnia 28 lipca 2005 r. w sprawie sposobu ustalenia opłat dodatkowych z tytułu przewozu osób oraz zabierania ze sobą do środka transportowego

Bardziej szczegółowo

10 ZASAD ZDROWEGO ODŻYWIANIA

10 ZASAD ZDROWEGO ODŻYWIANIA ŻYJ ZDROWO! 10 ZASAD ZDROWEGO ODŻYWIANIA Jedz regularnie co 3 godziny. Jedz ostatni posiłek 2-3 godziny przed snem. Dbaj by twoja dieta była bogata we wszystkie składniki odżywcze(węglowodany, białko i

Bardziej szczegółowo

Obowi¹zki pracodawcy w razie wypadku przy pracy (1)

Obowi¹zki pracodawcy w razie wypadku przy pracy (1) Obowi¹zki pracodawcy w razie wypadku przy pracy (1) Rozdz. 7 Kodeksu pracy; ustawa z dnia 30 października 2002 r. o ubezpieczeniu zawodowych (Dz. U. Nr 199, poz. 1673 z późn. zm.); rozporządzenie RM z

Bardziej szczegółowo

Oddzia³ urologiczny HISTORIA CHOROBY. Symbol grupy spo³ecznej (wpisaæ odpowiedni¹ literê)

Oddzia³ urologiczny HISTORIA CHOROBY. Symbol grupy spo³ecznej (wpisaæ odpowiedni¹ literê) Pieczêæ szpitala Oddzia³ urologiczny HISTORIA CHOROBY L. ks. g³. oddz. Nazwisko Imiê Adres Miejsce i data urodzenia P³eæ M.. *) stan cywilny Nazwa i rodzaj zak³adu pracy Adres rodziny chorego lub osoby

Bardziej szczegółowo

XVIII ORDYNATORSKIE ZAKOPIAÑSKIE DNI KARDIOLOGICZNE 10-13 paÿdziernika 2013 CZWARTEK 10.10.2013

XVIII ORDYNATORSKIE ZAKOPIAÑSKIE DNI KARDIOLOGICZNE 10-13 paÿdziernika 2013 CZWARTEK 10.10.2013 2 CZWARTEK 10.10.2013 18.00-20.30 Sala A - Sala im. Józefa Pi³sudskiego, poziom 2 Powitanie Uczestników XVIII Ordynatorskich Zakopiañskich Dni Kardiologicznych - kilka s³ów o Podyplomowej Szkole Kardiologicznej

Bardziej szczegółowo

KOMISJA WSPÓLNOT EUROPEJSKICH. Wniosek DECYZJA RADY

KOMISJA WSPÓLNOT EUROPEJSKICH. Wniosek DECYZJA RADY KOMISJA WSPÓLNOT EUROPEJSKICH Bruksela, dnia 13.12.2006 KOM(2006) 796 wersja ostateczna Wniosek DECYZJA RADY w sprawie przedłużenia okresu stosowania decyzji 2000/91/WE upoważniającej Królestwo Danii i

Bardziej szczegółowo

. Wiceprzewodniczący

. Wiceprzewodniczący Uchwała Nr 542/LVI/2014 Rady Miasta Ostrołęki z dnia 30 stycznia 2014 r. w sprawie przyjęcia Wieloletniego Programu Osłonowego w zakresie pomocy społecznej Pomoc w zakresie dożywiania w mieście Ostrołęka

Bardziej szczegółowo

PRZYJĘCIE NA LECZENIE DO SZPITALA

PRZYJĘCIE NA LECZENIE DO SZPITALA PRZYJĘCIE NA LECZENIE DO SZPITALA (Część 3 Ustawy o zdrowiu psychicznym z 1983 roku [Mental Health Act 1983]) 1. Imię i nazwisko pacjenta 2. Imię i nazwisko osoby sprawującej opiekę nad pacjentem ( lekarz

Bardziej szczegółowo

ROLA SZKOŁY W PROFILAKTYCE OTYŁOŚCI DZIECI I MŁODZIEŻY Barbara Woynarowska Kierownik Zakładu Biomedycznych i Psychologicznych Podstaw Edukacji, Wydział Pedagogiczny UW Przewodnicząca Rady Programowej ds.

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN WSPARCIA FINANSOWEGO CZŁONKÓW. OIPiP BĘDĄCYCH PRZEDSTAWICIELAMI USTAWOWYMI DZIECKA NIEPEŁNOSPRAWNEGO LUB PRZEWLEKLE CHOREGO

REGULAMIN WSPARCIA FINANSOWEGO CZŁONKÓW. OIPiP BĘDĄCYCH PRZEDSTAWICIELAMI USTAWOWYMI DZIECKA NIEPEŁNOSPRAWNEGO LUB PRZEWLEKLE CHOREGO Załącznik nr 1 do Uchwały Okręgowej Rady Pielęgniarek i Położnych w Opolu Nr 786/VI/2014 z dnia 29.09.2014 r. REGULAMIN WSPARCIA FINANSOWEGO CZŁONKÓW OIPiP BĘDĄCYCH PRZEDSTAWICIELAMI USTAWOWYMI DZIECKA

Bardziej szczegółowo

Rolnik - Przedsiębiorca

Rolnik - Przedsiębiorca Rolnik - Przedsiębiorca Pojawiły się nowe zasady podlegania ubezpieczeniom społecznym i wymiaru składek w Kasie Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego (KRUS) dotyczące rolników prowadzących dodatkową działalność

Bardziej szczegółowo

ZAGADNIENIA PODATKOWE W BRANŻY ENERGETYCZNEJ - VAT

ZAGADNIENIA PODATKOWE W BRANŻY ENERGETYCZNEJ - VAT ZAGADNIENIA PODATKOWE W BRANŻY ENERGETYCZNEJ - VAT Szanowni Państwo! Prowadzenie działalności w branży energetycznej wiąże się ze specyficznymi problemami podatkowymi, występującymi w tym sektorze gospodarki.

Bardziej szczegółowo

Efektywna strategia sprzedaży

Efektywna strategia sprzedaży Efektywna strategia sprzedaży F irmy wciąż poszukują metod budowania przewagi rynkowej. Jednym z kluczowych obszarów takiej przewagi jest efektywne zarządzanie siłami sprzedaży. Jak pokazują wyniki badania

Bardziej szczegółowo

Seminarium 1: 08. 10. 2015

Seminarium 1: 08. 10. 2015 Seminarium 1: 08. 10. 2015 Białka organizmu ok. 15 000 g białka osocza ok. 600 g (4%) Codzienna degradacja ok. 25 g białek osocza w lizosomach, niezależnie od wieku cząsteczki, ale zależnie od poprawności

Bardziej szczegółowo

Rachunek zysków i strat

Rachunek zysków i strat Rachunek zysków i strat Pojęcia Wydatek rozchód środków pieniężnych w formie gotówkowej (z kasy) lub bezgotówkowej (z rachunku bankowego), który likwiduje zobowiązania. Nakład celowe zużycie zasobów w

Bardziej szczegółowo

POLSKA IZBA TURYSTYKI POLISH CHAMBER OF TOURISM

POLSKA IZBA TURYSTYKI POLISH CHAMBER OF TOURISM Załącznik nr 1 do Uchwały Prezydium Polskiej Izby Turystyki nr 3/2015/P/E Regulamin powoływania i pracy Egzaminatorów biorących udział w certyfikacji kandydatów na pilotów wycieczek I. Postanowienia ogólne

Bardziej szczegółowo

DOPALACZE. - nowa kategoria substancji psychoaktywnych

DOPALACZE. - nowa kategoria substancji psychoaktywnych DOPALACZE - nowa kategoria substancji psychoaktywnych CZYM SĄ DOPALACZE? Dopalacze stosowana w Polsce, potoczna nazwa różnego rodzaju produktów zawierających substancje psychoaktywne, które nie znajdują

Bardziej szczegółowo

USTAWA. z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa. Dz. U. z 2015 r. poz. 613 1

USTAWA. z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa. Dz. U. z 2015 r. poz. 613 1 USTAWA z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa Dz. U. z 2015 r. poz. 613 1 (wybrane artykuły regulujące przepisy o cenach transferowych) Dział IIa Porozumienia w sprawach ustalenia cen transakcyjnych

Bardziej szczegółowo

Druk nr 1013 Warszawa, 9 lipca 2008 r.

Druk nr 1013 Warszawa, 9 lipca 2008 r. Druk nr 1013 Warszawa, 9 lipca 2008 r. SEJM RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ VI kadencja Komisja Nadzwyczajna "Przyjazne Państwo" do spraw związanych z ograniczaniem biurokracji NPP-020-51-2008 Pan Bronisław

Bardziej szczegółowo

Czy ofiary wypadków mogą liczyć na pomoc ZUS

Czy ofiary wypadków mogą liczyć na pomoc ZUS Czy ofiary wypadków mogą liczyć na pomoc ZUS Autor: Bożena Wiktorowska Ze względu na to, że podwładny uległ wypadkowi przy pracy, za okres niezdolności do pracy spowodowanej tym wypadkiem nie zachowuje

Bardziej szczegółowo

Szczegółowe zasady obliczania wysokości. i pobierania opłat giełdowych. (tekst jednolity)

Szczegółowe zasady obliczania wysokości. i pobierania opłat giełdowych. (tekst jednolity) Załącznik do Uchwały Nr 1226/2015 Zarządu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. z dnia 3 grudnia 2015 r. Szczegółowe zasady obliczania wysokości i pobierania opłat giełdowych (tekst jednolity)

Bardziej szczegółowo

SUMMIT INTERNATIONAL ANESTHESIOLOGY. 7 marca 2009, Marakesz,, Maroko

SUMMIT INTERNATIONAL ANESTHESIOLOGY. 7 marca 2009, Marakesz,, Maroko INTERNATIONAL ANESTHESIOLOGY SUMMIT 7 marca 2009, Marakesz,, Maroko GŁÓWNE TEMATY Znieczulenie ogólne anestezja wziewna. Intensywna terapia zastosowanie levosimendanu. Levobupivacaina zastosowanie w ortopedii

Bardziej szczegółowo

LOKATY STANDARDOWE O OPROCENTOWANIU ZMIENNYM- POCZTOWE LOKATY, LOKATY W ROR

LOKATY STANDARDOWE O OPROCENTOWANIU ZMIENNYM- POCZTOWE LOKATY, LOKATY W ROR lokat i rachunków bankowych podane jest w skali roku. Lokaty po up³ywie terminu umownego odnawiaj¹ siê na kolejny okres umowny na warunkach i zasadach obowi¹zuj¹cych dla danego rodzaju lokaty w dniu odnowienia

Bardziej szczegółowo

jest częściowe pokrycie wydatków związanych z wychowaniem dziecka, w tym z opieką nad nim i zaspokojeniem jego potrzeb życiowych.

jest częściowe pokrycie wydatków związanych z wychowaniem dziecka, w tym z opieką nad nim i zaspokojeniem jego potrzeb życiowych. Praktyczny poradnik Celem świadczenia wychowawczego jest częściowe pokrycie wydatków związanych z wychowaniem dziecka, w tym z opieką nad nim i zaspokojeniem jego potrzeb życiowych. W zakładce "wnioski

Bardziej szczegółowo

POWIATOWY URZĄD PRACY

POWIATOWY URZĄD PRACY POWIATOWY URZĄD PRACY ul. Piłsudskiego 33, 33-200 Dąbrowa Tarnowska tel. (0-14 ) 642-31-78 Fax. (0-14) 642-24-78, e-mail: krda@praca.gov.pl Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr 5/2015 Powiatowej Rady Rynku Pracy

Bardziej szczegółowo

Formularz Zgłoszeniowy propozycji zadania do Szczecińskiego Budżetu Obywatelskiego na 2016 rok

Formularz Zgłoszeniowy propozycji zadania do Szczecińskiego Budżetu Obywatelskiego na 2016 rok Formularz Zgłoszeniowy propozycji zadania do Szczecińskiego Budżetu Obywatelskiego na 2016 rok 1. KONTAKT DO AUTORA/AUTORÓW PROPOZYCJI ZADANIA (OBOWIĄZKOWE) UWAGA: W PRZYPADKU NIEWYRAŻENIA ZGODY PRZEZ

Bardziej szczegółowo

1. Oprocentowanie LOKATY TERMINOWE L.P. Nazwa Lokaty Okres umowny Oprocentowanie w skali roku. 9 miesięcy 2,30%

1. Oprocentowanie LOKATY TERMINOWE L.P. Nazwa Lokaty Okres umowny Oprocentowanie w skali roku. 9 miesięcy 2,30% Duma Przedsiębiorcy 1/5 TABELA OPROCENTOWANIA AKTUALNIE OFEROWANYCH LOKAT BANKOWYCH W PLN DLA OSÓB FICZYCZNYCH PROWADZĄCYCH DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZĄ (Zaktualizowana w dniu 27 kwietnia 2015 r.) 1. Oprocentowanie

Bardziej szczegółowo

Na podstawie art.4 ust.1 i art.20 lit. l) Statutu Walne Zebranie Stowarzyszenia uchwala niniejszy Regulamin Zarządu.

Na podstawie art.4 ust.1 i art.20 lit. l) Statutu Walne Zebranie Stowarzyszenia uchwala niniejszy Regulamin Zarządu. Na podstawie art.4 ust.1 i art.20 lit. l) Statutu Walne Zebranie Stowarzyszenia uchwala niniejszy Regulamin Zarządu Regulamin Zarządu Stowarzyszenia Przyjazna Dolina Raby Art.1. 1. Zarząd Stowarzyszenia

Bardziej szczegółowo

KLAUZULA UBEZPIECZENIA KOSZTÓW OPIEKI NAD DZIEåMI LUB OSOBAMI NIESAMODZIELNYMI POLSKA

KLAUZULA UBEZPIECZENIA KOSZTÓW OPIEKI NAD DZIEåMI LUB OSOBAMI NIESAMODZIELNYMI POLSKA KLAUZULA UBEZPIECZENIA KOSZTÓW OPIEKI NAD DZIEåMI LUB OSOBAMI NIESAMODZIELNYMI POLSKA KLAUZULA UBEZPIECZENIA KOSZTÓW OPIEKI NAD DZIEåMI LUB OSOBAMI NIESAMODZIELNYMI POLSKA 1 1. Ta klauzula rozszerza umow

Bardziej szczegółowo

Fed musi zwiększać dług

Fed musi zwiększać dług Fed musi zwiększać dług Autor: Chris Martenson Źródło: mises.org Tłumaczenie: Paweł Misztal Fed robi, co tylko może w celu doprowadzenia do wzrostu kredytu (to znaczy długu), abyśmy mogli powrócić do tego,

Bardziej szczegółowo

PROTOKÓŁ. Kontrolę przeprowadzono w dniach : 24, 25, 31.05. 2005 roku oraz 10. 06. 2005 roku,

PROTOKÓŁ. Kontrolę przeprowadzono w dniach : 24, 25, 31.05. 2005 roku oraz 10. 06. 2005 roku, PROTOKÓŁ z kontroli w Warsztatach Terapii Zajęciowej Polskiego Stowarzyszenia na Rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym Koło w Słupsku przeprowadzonej przez Głównego Specjalistę Wydziału Audytu i Kontroli

Bardziej szczegółowo

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO PLAC POWSTAŃ CÓW WARSZAWY 1, 00-950 WARSZAWA WNIOSEK O ZATWIERDZENIE ANEKSU DO PROSPEKTU EMISYJNEGO zatwierdzonego w dniu 6 marca 2008 r. decyzją nr DEM/410/4/26/08 (Na podstawie

Bardziej szczegółowo

LECZENIE NIEDOKRWISTOŚCI W PRZEBIEGU PRZEWLEKŁEJ NIEWYDOLNOŚCI

LECZENIE NIEDOKRWISTOŚCI W PRZEBIEGU PRZEWLEKŁEJ NIEWYDOLNOŚCI Załącznik nr 14 do Zarządzenia Nr 41/2009 Prezesa NFZ z dnia 15 września 2009 roku Nazwa programu: LECZENIE NIEDOKRWISTOŚCI W PRZEBIEGU PRZEWLEKŁEJ NIEWYDOLNOŚCI NEREK ICD-10 N 18 przewlekła niewydolność

Bardziej szczegółowo

Dz.U. 1999 Nr 47 poz. 480 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ZDROWIA I OPIEKI SPOŁECZNEJ

Dz.U. 1999 Nr 47 poz. 480 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ZDROWIA I OPIEKI SPOŁECZNEJ Kancelaria Sejmu s. 1/1 Dz.U. 1999 Nr 47 poz. 480 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ZDROWIA I OPIEKI SPOŁECZNEJ z dnia 11 maja 1999 r. w sprawie szczegółowych zasad powoływania i finansowania oraz trybu działania

Bardziej szczegółowo

VADEMECUM. Rehabilitacja. Rehabilitacja w warunkach ambulatoryjnych. Rehabilitacja w warunkach domowych

VADEMECUM. Rehabilitacja. Rehabilitacja w warunkach ambulatoryjnych. Rehabilitacja w warunkach domowych Rehabilitacja Rehabilitacja to kompleksowe post powanie, które ma na celu przywrócenie pe nej lub mo liwej do osi gni cia sprawno ci zycznej i psychicznej, zdolno ci do pracy i zarobkowania oraz zdolno

Bardziej szczegółowo

PLAN POŁĄCZENIA UZGODNIONY POMIĘDZY. Grupa Kapitałowa IMMOBILE S.A. z siedzibą w Bydgoszczy. Hotel 1 GKI Sp. z o.o. z siedzibą w Bydgoszczy

PLAN POŁĄCZENIA UZGODNIONY POMIĘDZY. Grupa Kapitałowa IMMOBILE S.A. z siedzibą w Bydgoszczy. Hotel 1 GKI Sp. z o.o. z siedzibą w Bydgoszczy PLAN POŁĄCZENIA UZGODNIONY POMIĘDZY Grupa Kapitałowa IMMOBILE S.A. z siedzibą w Bydgoszczy a Hotel 1 GKI Sp. z o.o. z siedzibą w Bydgoszczy Bydgoszcz, dnia 29 luty 2016r. 1 Plan Połączenia spółek Grupa

Bardziej szczegółowo

Projekt MES. Wykonali: Lidia Orkowska Mateusz Wróbel Adam Wysocki WBMIZ, MIBM, IMe

Projekt MES. Wykonali: Lidia Orkowska Mateusz Wróbel Adam Wysocki WBMIZ, MIBM, IMe Projekt MES Wykonali: Lidia Orkowska Mateusz Wróbel Adam Wysocki WBMIZ, MIBM, IMe 1. Ugięcie wieszaka pod wpływem przyłożonego obciążenia 1.1. Wstęp Analizie poddane zostało ugięcie wieszaka na ubrania

Bardziej szczegółowo

Polityka informacyjna Niezależnego Domu Maklerskiego S.A. w zakresie upowszechniania informacji związanych z adekwatnością kapitałową

Polityka informacyjna Niezależnego Domu Maklerskiego S.A. w zakresie upowszechniania informacji związanych z adekwatnością kapitałową Polityka informacyjna Niezależnego Domu Maklerskiego S.A. w zakresie upowszechniania informacji związanych z adekwatnością kapitałową Warszawa, 10 czerwca 2016 r. Niniejsza Polityka określa zasady i zakres

Bardziej szczegółowo

Propozycja firmy Enagic. Zdrowie Rodzina Sukces Szczęśliwe życie

Propozycja firmy Enagic. Zdrowie Rodzina Sukces Szczęśliwe życie Propozycja firmy Enagic Zdrowie Rodzina Sukces Szczęśliwe życie Dlaczego warto posiadać jonizator 1. Zapobieganie chorobom 2. Wspomaganie leczenia 3. Poprawa urody 4. Odmładzanie organizmu na poziomie

Bardziej szczegółowo

Delegacje otrzymują w załączeniu dokument DEC 13/2016.

Delegacje otrzymują w załączeniu dokument DEC 13/2016. Rada Unii Europejskiej Bruksela, 30 czerwca 2016 r. (OR. en) 10775/16 FIN 415 PISMO PRZEWODNIE Od: Data otrzymania: 30 czerwca 2016 r. Do: Dotyczy: Kristalina GEORGIEVA, wiceprzewodnicząca Komisji Europejskiej

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr 269/VI/2013 Rady Miasta Józefowa z dnia 22 marca 2013 roku

Uchwała Nr 269/VI/2013 Rady Miasta Józefowa z dnia 22 marca 2013 roku Uchwała Nr 269/VI/2013 Rady Miasta Józefowa z dnia 22 marca 2013 roku w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Miasta Józefowa w

Bardziej szczegółowo

Tomograficzne obrazowanie zmian ogniskowych w nerkach

Tomograficzne obrazowanie zmian ogniskowych w nerkach Tomograficzne obrazowanie zmian ogniskowych w nerkach Zmiany ogniskowe w nerkach torbielowate łagodne guzy lite złośliwe guzy lite Torbielowate Torbiel prosta (niepowikłana) 50% populacji powyżej 50 r.ż.

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ZACHODNIOPOMORSKIEGO. Szczecin, dnia 26 marca 2012 r. Poz. 722 UCHWAŁA NR XII/96/2012 RADY POWIATU W WAŁCZU

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ZACHODNIOPOMORSKIEGO. Szczecin, dnia 26 marca 2012 r. Poz. 722 UCHWAŁA NR XII/96/2012 RADY POWIATU W WAŁCZU DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ZACHODNIOPOMORSKIEGO Szczecin, dnia 26 marca 2012 r. UCHWAŁA NR XII/96/2012 RADY POWIATU W WAŁCZU z dnia 24 lutego 2012 r. określenia rodzajów świadczeń przyznawanych w ramach

Bardziej szczegółowo

Pani Hanna Wilamowska Dyrektor Powiatowego Urzędu Pracy w Grodzisku Mazowieckim

Pani Hanna Wilamowska Dyrektor Powiatowego Urzędu Pracy w Grodzisku Mazowieckim WOJEWODA MAZOWIECKI Warszawa, 12 maja 2016 r. WPS-IV.862.1.5.2016.KT Pani Hanna Wilamowska Dyrektor Powiatowego Urzędu Pracy w Grodzisku Mazowieckim WYSTĄPIENIE POKONTROLNE Na podstawie art. 10 ust.1 oraz

Bardziej szczegółowo

POMIAR STRUMIENIA PRZEP YWU METOD ZWÊ KOW - KRYZA.

POMIAR STRUMIENIA PRZEP YWU METOD ZWÊ KOW - KRYZA. POMIAR STRUMIENIA PRZEP YWU METOD ZWÊ KOW - KRYZA. Do pomiaru strumienia przep³ywu w rurach metod¹ zwê kow¹ u ywa siê trzech typów zwê ek pomiarowych. S¹ to kryzy, dysze oraz zwê ki Venturiego. (rysunek

Bardziej szczegółowo

Reforma emerytalna. Co zrobimy? SŁOWNICZEK

Reforma emerytalna. Co zrobimy? SŁOWNICZEK SŁOWNICZEK Konto w (I filar) Każdy ubezpieczony w posiada swoje indywidualne konto, na którym znajdują się wszystkie informacje dotyczące ubezpieczonego (m. in. okres ubezpieczenia, suma wpłaconych składek).

Bardziej szczegółowo

Rudniki, dnia 10.02.2016 r. Zamawiający: PPHU Drewnostyl Zenon Błaszak Rudniki 5 64-330 Opalenica NIP 788-000-22-12 ZAPYTANIE OFERTOWE

Rudniki, dnia 10.02.2016 r. Zamawiający: PPHU Drewnostyl Zenon Błaszak Rudniki 5 64-330 Opalenica NIP 788-000-22-12 ZAPYTANIE OFERTOWE Zamawiający: Rudniki, dnia 10.02.2016 r. PPHU Drewnostyl Zenon Błaszak Rudniki 5 64-330 Opalenica NIP 788-000-22-12 ZAPYTANIE OFERTOWE W związku z planowaną realizacją projektu pn. Rozwój działalności

Bardziej szczegółowo

Przepływomierz MFM 1.0 Nr produktu 503594

Przepływomierz MFM 1.0 Nr produktu 503594 INSTRUKCJA OBSŁUGI Przepływomierz MFM 1.0 Nr produktu 503594 Strona 1 z 5 Świat pomiaru przepływu Miernik zużycia Muti-Fow-Midi (MFM 1.0) Numer produktu 503594 Muti-Fow-Midi MFM 1.0 jest eektronicznym

Bardziej szczegółowo

Regulamin przyznawania, wydawania i korzystania z Karty Ustrzycka Karta Dużej Rodziny

Regulamin przyznawania, wydawania i korzystania z Karty Ustrzycka Karta Dużej Rodziny Załącznik do Zarządzenia Nr 138/16 Burmistrza Ustrzyk Dolnych z dnia 9 czerwca 2016 r. Załącznik nr 2 do Zarządzenia Nr 8/16 Burmistrza Ustrzyk Dolnych z dnia 12 stycznia 2016 r. Regulamin przyznawania,

Bardziej szczegółowo

1) w 1 pkt 4 otrzymuje brzmienie:

1) w 1 pkt 4 otrzymuje brzmienie: Źródło: http://bip.mswia.gov.pl/bip/projekty-aktow-prawnyc/2005/481,projekt-rozporzadzenia-ministra-spraw-wewnetrznych-i -Administracji-z-dnia-2005-r.html Wygenerowano: Czwartek, 28 stycznia 2016, 20:27

Bardziej szczegółowo

PROCEDURA OCENY RYZYKA ZAWODOWEGO. w Urzędzie Gminy Mściwojów

PROCEDURA OCENY RYZYKA ZAWODOWEGO. w Urzędzie Gminy Mściwojów I. Postanowienia ogólne 1.Cel PROCEDURA OCENY RYZYKA ZAWODOWEGO w Urzędzie Gminy Mściwojów Przeprowadzenie oceny ryzyka zawodowego ma na celu: Załącznik A Zarządzenia oceny ryzyka zawodowego monitorowanie

Bardziej szczegółowo

o: - umorzenie* / odroczenie* / rozłoŝenie na raty * naleŝności w opłatach związanych z lokalem mieszkalnym.

o: - umorzenie* / odroczenie* / rozłoŝenie na raty * naleŝności w opłatach związanych z lokalem mieszkalnym. ... (imię i nazwisko)... w Rybniku (adres) ul. 3 Maja 12 44-200 Rybnik... (pesel)... ( NIP)... (nr telefonu kontaktowego) Wniosek Do Dyrektora Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej o: - umorzenie* / odroczenie*

Bardziej szczegółowo

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO WNIOSEK O ZATWIERDZENIE ANEKSU NR 8 DO PROSPEKTU EMISYJNEGO

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO WNIOSEK O ZATWIERDZENIE ANEKSU NR 8 DO PROSPEKTU EMISYJNEGO Aneks nr 8 do Prospektu Emisyjnego Cyfrowy Polsat S.A. KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO PLAC POWSTAÑCÓW WARSZAWY 1, 00-950 WARSZAWA WNIOSEK O ZATWIERDZENIE ANEKSU NR 8 DO PROSPEKTU EMISYJNEGO zatwierdzonego

Bardziej szczegółowo

Migotanie przedsionków problemem wieku podeszłego. Umiarawiać czy nie w tej populacji? Zbigniew Kalarus

Migotanie przedsionków problemem wieku podeszłego. Umiarawiać czy nie w tej populacji? Zbigniew Kalarus Migotanie przedsionków problemem wieku podeszłego. Umiarawiać czy nie w tej populacji? Zbigniew Kalarus Katedra Kardiologii, Wrodzonych Wad Serca i Elektroterapii Śląskie Centrum Chorób Serca w Zabrzu

Bardziej szczegółowo

Waldemar Szuchta Naczelnik Urzędu Skarbowego Wrocław Fabryczna we Wrocławiu

Waldemar Szuchta Naczelnik Urzędu Skarbowego Wrocław Fabryczna we Wrocławiu 1 P/08/139 LWR 41022-1/2008 Pan Wrocław, dnia 5 5 września 2008r. Waldemar Szuchta Naczelnik Urzędu Skarbowego Wrocław Fabryczna we Wrocławiu WYSTĄPIENIE POKONTROLNE Na podstawie art. 2 ust. 1 ustawy z

Bardziej szczegółowo

Regulamin Zarządu Pogórzańskiego Stowarzyszenia Rozwoju

Regulamin Zarządu Pogórzańskiego Stowarzyszenia Rozwoju Regulamin Zarządu Pogórzańskiego Stowarzyszenia Rozwoju Art.1. 1. Zarząd Pogórzańskiego Stowarzyszenia Rozwoju, zwanego dalej Stowarzyszeniem, składa się z Prezesa, dwóch Wiceprezesów, Skarbnika, Sekretarza

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 4 WZÓR - UMOWA NR...

Załącznik nr 4 WZÓR - UMOWA NR... WZÓR - UMOWA NR... Załącznik nr 4 zawarta w dniu we Wrocławiu pomiędzy: Wrocławskim Zespołem Żłobków z siedzibą we Wrocławiu przy ul. Fabrycznej 15, 53-609 Wrocław, NIP 894 30 25 414, REGON 021545051,

Bardziej szczegółowo

Klasyfikacja i oznakowanie substancji chemicznych i ich mieszanin. Dominika Sowa

Klasyfikacja i oznakowanie substancji chemicznych i ich mieszanin. Dominika Sowa Klasyfikacja i oznakowanie substancji chemicznych i ich mieszanin Dominika Sowa Szczecin, 8 maj 2014 Program prezentacji: 1. Definicja substancji i mieszanin chemicznych wg Ustawy o substancjach chemicznych

Bardziej szczegółowo

Egzemplarz bezp³atny.pl.aids.gov www ISBN 978-83-87068-37-0 Warszawa 2013

Egzemplarz bezp³atny.pl.aids.gov www ISBN 978-83-87068-37-0 Warszawa 2013 www.aids.gov.pl Totalny luz bez szko³y i rodziców. Jest to tak e okres sprzyjaj¹cy zawieraniu nowych, nie zawsze przemyœlanych znajomoœci. Jest bardzo prawdopodobne, e wœród osób, które spotkasz, bêd¹

Bardziej szczegółowo

Młodzieńcze spondyloartropatie/zapalenie stawów z towarzyszącym zapaleniem przyczepów ścięgnistych (mspa-era)

Młodzieńcze spondyloartropatie/zapalenie stawów z towarzyszącym zapaleniem przyczepów ścięgnistych (mspa-era) www.printo.it/pediatric-rheumatology/pl/intro Młodzieńcze spondyloartropatie/zapalenie stawów z towarzyszącym zapaleniem przyczepów ścięgnistych (mspa-era) Wersja 2016 1. CZYM SĄ MŁODZIEŃCZE SPONDYLOARTROPATIE/MŁODZIEŃCZE

Bardziej szczegółowo

Polska-Warszawa: Usługi w zakresie napraw i konserwacji taboru kolejowego 2015/S 061-107085

Polska-Warszawa: Usługi w zakresie napraw i konserwacji taboru kolejowego 2015/S 061-107085 1/6 Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:107085-2015:text:pl:html Polska-Warszawa: Usługi w zakresie napraw i konserwacji taboru kolejowego 2015/S 061-107085 Przewozy

Bardziej szczegółowo

Zagro enia fizyczne. Zagro enia termiczne. wysoka temperatura ogieñ zimno

Zagro enia fizyczne. Zagro enia termiczne. wysoka temperatura ogieñ zimno Zagro enia, przy których jest wymagane stosowanie œrodków ochrony indywidualnej (1) Zagro enia fizyczne Zagro enia fizyczne Zał. Nr 2 do rozporządzenia MPiPS z dnia 26 września 1997 r. w sprawie ogólnych

Bardziej szczegółowo