Przeszczepienie nerki Nerki Co to znaczy odda komu nerk? Czy mo na normalnie y z jedn nerk? Kto mo e by dawc nerki?

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Przeszczepienie nerki Nerki Co to znaczy odda komu nerk? Czy mo na normalnie y z jedn nerk? Kto mo e by dawc nerki?"

Transkrypt

1

2 Przeszczepienie nerki Przeszczepienie nerki jest najlepsz cho nie jedyn metod leczenia schykowej niewydolnoci nerek. Dializy s procedur ratujc ycie gdy czynno nerek w przebiegu rónych ich chorób jest niewystarczajca do ycia. Do przeszczepienia nerki potrzebny jest narzd. Zalety przeszczepienia od dawcy ywego s oczywiste: nie ma czasu oczekiwania na przeszczep, biorca otrzymuje dobr nerk od osoby zdrowej, zabieg operacyjny jest zaplanowany i ma miejsce wówczas gdy zarówno dawca jak i biorca s dobrze do niego przygotowani. Dawca ywy skraca te czas oczekiwania innym chorym na licie oczekujcych. Nerki Nerki s narzdem usuwajcym z organizmu produkty metaboliczne, mineralne i wod. Nerki s take wanym organem regulujcym cinienie ttnicze krwi, równowag wapniow w organizmie oraz tworzenie krwinek czerwonych poprzez wpyw na produkcj hemoglobin. Hemoglobina jest niezbdna do transport tlenu w organizmie. Tak wic, kiedy nerki s niewydolne ronie cinienie ttnicze krwi, dochodzi do odwapnienia koci, pojawia si niedokrwisto. Kiedy czynno nerek jest poniej 5% normy, niezbdne jest leczenie dializami lub przeszczepienie nerki. Po udanym przeszczepieniu nerki konieczne jest nieustanne leczenie immunosupresyjne celem zapobiegania odrzucaniu przeszczepu. Co to znaczy odda komu nerk? Czy mona normalnie y z jedn nerk? Wikszo z nas urodzia sie z dwiema nerkami ale niektórzy z jedn. Posiadanie dwóch nerek jest pewn rezerw bezpieczestwa. Gdy jedna nerka zostaje usunita, druga przejmuje a 50% jej funkcji i sama zwiksza swoj wydolno z dotychczasowych 50 do 75%. Tak si dzieje w pierwszym okresie po usuniciu jednej z dwóch nerek a najnowsze badania wskazuj take na to, e funkcja tej nerki nieustannie poprawia si dalej z upywem kolejnych lat. Nie ma wikszego ryzyka rozwoju choroby nerek gdy posiada si jedn nerk a czas jej przeycia jest taki sam jak dwóch a nawet duszy w porównaniu z populacj. Kto moe by dawc nerki? Obecnie prawie kada osoba, która ma zdolno do czynnoci prawnych moe by dawc. Warunkiem niezbdnym jest bezinteresowna motywacja i zdrowie dawcy potwierdzone dokadnymi badaniami. Oddanie nerki jest bezpatne bo nerka jest darem. Jakiekolwiek próby sprzedawania narzdów s niezgodne z prawem.

3 Obecnie wikszo dawców to: Rodzice Maonkowie Rodzestwo Rzadziej dawcami s: Dalsi krewni: wujek, ciocia, dziadkowie, córki, synowie, kuzyni Przyjaciele Koledzy z pracy Anonimowi dawcy Kady orodek transplantacyjny posiada okrelone przepisy uwzgldniajce odmiennoci kulturowe, dowiadczenie i bezpieczestwo. Wan rzecz jest by potencjalny dawca by traktowany z pen odpowiedzialnoci i jeli w czasie bada pojawi si jaki problem medyczny lub narastajca niech do wczeniejszej decyzji naley to uszanowa, potraktowa z pen powag tak by nie wpyno to w aden sposób na wczeniejsze relacje z potencjalnym biorc. Ryzyko dawcy To jest oczywicie najwaniejsze pytanie. Czy powinno si poddawa zdrow osob tak duej operacji jak usunicie nerki bez jakichkolwiek korzyci dla niej? Zabieg operacyjny zawsze jest obarczony jakim ryzykiem. Ryzyko zgonu wynosi tu okoo 0,03%. Najpowaniejszymi, zagraajcymi yciu, komplikacjami s due krwawienia, krwiak opucnej, uszkodzenie jelit i zawa serca. Publikowane dane pokazuj, e czsto wystpowania tych zagraajcych yciu komplikacji nie przekracza 0.5 2%. Mniej grone powikania to zakaenie ukadu moczowego, zakaenie rany, zapalenie puc, uszkodzenie nerwu, problem psychologiczne, depresja, silny ból pooperacyjny, zakrzepica y obwodowych, reakcje alergiczne, problem kardiologiczne, zaparcia, przepuklina i przemijajce uszkodzenie wtroby. Wystpuj one z czstoci 15-40% a wród nich najczstszy jest ból pooperacyjny. Najbardziej istotne jest stworzenie takich warunków by w najwyszym stopniu zapobiec jakimkolwiek komplikacjom a jeli mimo to si pojawi to jak najszybciej rozpocz ich leczenie. Niektórzy dawcy, których zawód obarczony jest wysokim ryzykiem jak nurek czy straak powinni by poddani szczególnej trosce do czasu gdy ich stan zdrowia pozwoli na bezpieczny powrót do tej fizycznie cikiej pracy.

4 Co to s odlege powikania? Kilka procent dawców ma duej utrzymujcy si ból zwizany z chirurgicznym bocznym ciciem do pobrania nerki. Nowa technika laparoskopowego pobrania nerki eliminuje ten ból. Po latach u dawców moe rozwin sie nadcinienie ttnicze. Pytanie czy jest ono zwizane z oddaniem nerki pozostaje bez odpowiedzi. Pojawianie si wysokiego cinienia ttniczego krwi, definiowane obecnie jako cinienie powyej 140/90 mmhg, ronie z wiekiem i czciej wystpuje u mczyzn. W wyniku ograniczenia funkcji nerki u niektórych dawców wystpuje podwyszone stenie kwasu moczowego i pojawia si dn. Faktem jest, e nie maj oni rezerwy nerkowej. Obserwujc przeycia dawców po nefrektomii w rejestrach Skandynawii wida, e Dawcy ywi yj duej. Kryje si za tym prawda, e dawcy to szczególna grupa zdrowych ludzi i nie skraca im ycia fakt posiadania jednej nerki. Czy s jakie korzyci wynikajce z oddania nerki? S obserwacje, które wskazuj, e dawcy maj wiksze poczucie wasnej wartoci. Trudno powiedzie czy jest to zwizane z faktem oddania nerki czy w prosty sposób charakteryzuje ludzi, którzy zostaj dawcami. yciowa satysfakcja zawsze jest zwizana z udan transplantacj. Jeli wszystko bdzie dobrze to dawcy zasadniczo bd czu si lepiej; jeli pojawi si problemy, dawcy czuj si le. Czy rzeczywicie kady moe by dawc ywym nerki? Oczywicie, e nie. Dawca musi by zdrowy, bez adnej choroby przewlekej. Nie moe mie: Choroby nerek Granicznej czynnoci nerek Nadcinienia ttniczego Nowotworu Choroby serca Przewlekej obturacyjnej choroby puc (POChP) Wirusowego zapalenia wtroby B lub C ani HIV Choroby psychicznej Znacznej otyoci Choroby ogólnoustrojowej jak np cukrzyca typu I lub II

5 Badanie kiedy i kogo? Badania mona rozpocz kiedy biorca wchodzi w schykowy etap przewlekej choroby nerek z obnieniem ich funkcji do okoo 15-20% normy. Nie musi si dializowa. Nefrolog, który opiekuje si biorc daje wic sygna do rozpoczcia bada dawcy. W pierwszej kolejnoci naley wykona pomiary cinienia ttniczego krwi, wagi, wzrostu i podstawowe badania krwi i moczu. Nastpnie kandydata bada lekarz, który chce pozna obecny stan zdrowia jak te problemy zdrowotne wystpujce w przeszoci. Kwalifikacja trwa zwykle kilka tygodni z coraz to bardziej specjalistycznymi badaniami krwi i moczu (ok 50 bada) oraz innymi badaniami (ok 10). Badania skupiaj si na ocenie nerek, serca, puc, ryzyka powika zakrzepowych lub krwotocznych w okresie okoooperacyjnym. Kiedy wikszo bada jest ju wykonanych dochodzi do spotkania z lekarzem celem uzyskania indywidualnych informacji. Informacji moe te udziela pracownik socjalny lub socjalno-ekonomiczny (patrz oddzielny rozdzia). Potencjalny dawca nie powinien ponosi adnych kosztów z tym zwizanych. Nieobecno w pracy zwizana z powyszymi badaniami jak te póniej po zabiegu operacyjnym, rekonwalescencji powinna by zrekompensowana. Badania dawcy Cinienie ttnicze krwi, wzrost, waga, BMI Badania krwi Grupa krwi, próba krzyowa, HLA (zgodno tkankowa) Inne badania krwi:: Hemoglobina, pytki krwi, krwinki biae Badania wtrobowe: enzymy, bilirubina Róne badania nerek: kreatynina, mocznik, cystatyna C, elektrolity Róne testy na infekcj: OB, CRP HCV, HBV, HIV, VZV, CMV (róne wirusy) Koagulogram: APTT, biako S, biako C itd Inne: poziom cholesterolu, glukozy Badania moczu Cukromocz, krwinkomocz, biakomocz. Elektroforeza biaek moczu, mikroalbuminuria, posiew

6 Badania czynnociowe i obrazowe Klirens- precyzyjna ocena czynnoci nerek. Po 3-4 godzinach od podania znakowanej substancji pobiera si próbk krwi. Klirens powinien wynosi ok. 80ml/min, wyszy u modszych osób. Substancja podana jest wydalana tylko przez nerki. Rozdzielna funkcja nerek- prawidowo czynno lewej i prawej nerki s podobne. Do tej oceny stosuje si badanie scyntygraficzne nerek. Substancja izotopowa jest odczytywana przez kamer od momentu gdy pojawi si w nerkach a nastpnie w drogach moczowych a do pcherza moczowego. Jeli która z nerek ma obnion funkcj jest preferowana do oddania. Bardzo wane jest wypicie duej iloci pynów przed tym badaniem. Badanie ultrasonograficzne nerek proste badanie do oceny wielkoci nerek, obecnoci nieprawidowych zmian lub torbieli. Tomografia naczyniowa nerek (angioct). To jedno z ostatnich bada oceniajce unaczynienie ttnicze i ylne obu nerek. Jest ono wykonywane w oddziaach radiologicznych. Wyniki tego badania s bardzo istotne dla chirurgów, którzy podejmuj decyzj któr nerk i jak technik naley pobra. Badanie to dostarcza take informacji o obu moczowodach i pcherzu moczowym i obustronnym wydalaniu moczu. Nerka, która ma kilka naczy moe stwarza techniczne problemy nie tylko podczas jej pobierania ale take podczas przeszczepienia. Badanie rozpoczyna si od podania rodka kontrastowego do yy na przedramieniu. Kontrast ten bardzo szybko dociera do nerek std badanie nie zajmuje duo czasu. Alternatywnym badaniem jest angiografia metod rezonansu magnetycznego (angiomr). W badaniu tym nie uywa si promieniowania X tylko silne pole magnetyczne. Osoba badana znajduje si wewntrz dugiego tunelu i w trakcie robienia zdj syszy gone dwiki. Badanie to zajmuje wicej czasu i nie jest wskazane dla osób z klaustrofobi. Trzecim sposobem jest tradycyjna angiografia nerek. W tym badaniu kontrast jest podawany przez pachwin do ttnicy udowej. Pojawia si wówczas uczucie gorca a po badaniu konieczne jest pozostanie w óku przez kilka godzin z opatrunkiem uciskowym w miejscu wkucia i czste badanie cinienia ttniczego krwi i ttna. EKG elektrokardiogram. Proste badanie z uyciem elektrod na klatce piersiowej, koczynach górnych i dolnych, które zapisuje rytm i prac serca. Próba wysikowa. Ekg podczas wysiku. To badanie jest wykonywane u osób po ukoczeniu 50 roku ycia. W czasie wysiku i po jego zakoczeniu zapisywane jest wielko

7 obcienia, ttno i Ekg. Badanie to pokazuje nam jak serce reaguje na stres wywoany cikim wysikiem i zwikszonym zapotrzebowaniem na tlen. Badanie radiologiczne serca i puc (Rtg klatki piersiowej). To popularne badanie do oceny zmian pucnych i /lub sercowych. Powtarzane jest ono rutynowo w przeddzie nefrektomii. Doustny test obcienia glukoz to badanie pozwala na wykrycie cukrzycy lub predyspozycji do cukrzycy. Po wypiciu sodkiego napoju o okrelonej dawce glukozy, w staych odstpach czasu pobiera si próbki krwi i mierzy si w nich stenie cukru. Opieka socjalna zobacz oddzielny rozdzia W szczególnych sytuacjach mog by dodatkowo wykonywane inne badania: Przepyw cewkowy moczu: Jak szybko oprónia si pcherz moczowy? Dodatkowa ocena objtoci pcherza po oddaniu moczu. Badanie to jednoznacznie wyklucza utrudnienie wydalania moczu co najczciej zdarza si u mczyzn z przerostem prostaty. Badania czynnociowe puc. Cakowita pojemno oddechowa puc, przepyw maksymalny, pojemno wydechowa dostarczaj informacji o ewentualnych obturacyjnych chorobach puc. Szczególnie dotyczy to palaczy tytoniu zarówno byych jak i obecnych. Badanie ultrasonograficzne serca- wykrywa nieprawidowoci anatomiczne serca oraz róne wady zastawkowe serca. Konsultacja psychiatryczna kady dawca powinien mie szans porozmawia z psychiatr cho nie jest to obowizkowe w kadej sytuacji. Pomocna jest ona w przypadku dawców z grona przyjació lub osób z poza rodziny a przede wszystkim dawców anonimowych. Decyzja Po tych wszystkich badaniach dochodzi do spotkania z lekarzem celem podsumowania przeprowadzonych bada i uzyskania wicej informacj. Wszystkie dokumenty zostaj przesane do Oddziau Transplantacyjnego celem omówienia i podjcia decyzji o wstpnej akceptacji. Ostateczn decyzj wydaje zespó zoony z chirurga transplantologa, lekarza transplantologa, koordynatora. Wyznaczony zostaje wówczas wstpny termin zabiegu chirurgicznego. Istotne jest aby w czasie zaplanowanego zabiegu zarówno dawca jak i biorca byli zdrowi. Zwykle obie osoby s przyjmowane do szpitala jeden do dwóch dni przed pobraniem i przeszczepieniem. Wykonywane s wówczas rutynowe badania przedoperacyjne,

8 Rtg klatki piersiowej i Ekg. Obie osoby spotykaj si z anestezjologiem, chirurgiem, fizykoterapeut, pielgniark i lekarzem prowadzcym w oddziale. Dawca otrzymuje do podpisanie dokument, e oddaje nerk dobrowolnie i bezinteresownie. Zwykle chirurg potwierdza swoim podpisem t deklaracj. Takie s wymogi prawne.

9 Kryteria akceptacji Kryteria akceptacji dawcy zmieniay si w czasie i mog te zalee od dowiadczenia orodka. Chodzi o dwa problemy. Jakie medyczne czynniki ryzyka moemy zaakceptowa u dawcy i które z nich ogranicz sukces transplantacji? Kwalifikacja nie budzi zastrzee gdy przestrzega si cile regu, które akceptuj zdrowych ludzi bez adnych chorób, lekarstw i z dobr czynnoci nerek. Zaakceptowanie osoby z leczonym nadcinieniem ttniczym, otyoci itp. moe stwarza problemy w przyszoci. Trzeba na to zwróci szczególn uwag. Okoo 1% potencjalnych dawców auje swojej decyzji. Tak wic ogromnie wane jest skrupulatne przeprowadzenie caej kwalifikacji by oddanie nerki byo zawsze dobrze przemylan, wiadom i dobrowoln decyzj. Techniki chirurgiczne pobrania nerki S dwie metody pobrania nerki: otwarta i laparoskopowa. Metoda otwarta Jest to popularna technika pobierania nerki poprzez cicie boczne lewe (lewej nerki) lub prawe (prawej nerki). Przecina si wówczas du parti mini i czasem kawaek ebra by udao si wyj nerk. Znane s zwizane z tym powikania jak przeduony ból czy uszkodzenie nerwu, których czsto wynosi ok. 1-5%. Popularna w wielu orodkach przednia technika pobrania nerki jest mniej bolesna. Coraz czciej stosowana jest metoda laparoskopowa pobierania nerki. Przygotowuje si w tej metodzie trzy otwory w jamie brzusznej: centralnie dla kamery, jeden na instrumenty do cicia i jeden na instrumenty do utrzymania hemostazy. Chirurg pracuje obserwujc pole operacyjne przez kamer. W czasie zabiegu do jamy brzusznej podaje si gaz by uatwi w ten sposób pobranie nerki. Moe to wywoa gorsze samopoczucie i bóle ramion przez krótki okres po operacji. Nerka jest wyjmowana przez 6-7 cm otwór przy uyciu specjalnych sterylnych instrumentów. Oddzia pooperacyjny Dawca czuje ból pooperacyjny. Biorca ma si z kadym dniem lepiej a posiadanie nowej nerki poza tym oczyszcza go z wszelkich toksyn. Stan ogólny dawcy take poprawia si. Na pocztku czste s pomiary cinienia ttniczego i badania krwi a ból stopniowo zmniejsza si. W pierwszym dniu nie mona nic je. Podawane s kroplówki. Nastpnego dnia, jeli nie bdzie problemów, zostaje usunity cewnik z pcherza. Wane jest jak najszybsze wstanie z

10 óka i poruszanie si z pomoc personelu. Chodzenie zmniejsza ryzyko zakrzepicy i zapobiega zaparciom, które mog pojawi si po rodkach umierzajcych ból. Wkrótce mona zacz je. Stan ogólny poprawia si i mona wraca do domu. W domu Gojenie rany trwa kilka tygodni. Nie mona nosi cikich rzeczy ale mona wykonywa proste czynnoci. Wane s codzienne spacery i odpoczynek. Wielu dawców ma poczucie duego zmczenia po bardzo niewielkich wysikach. To jest normalne. Oni nie czuj si niezdrowo. Nie naley wpada w panik. Z czasem wszystko wróci do normy. Czas rekonwalescencji wynosi zwykle par tygodni. Dalsza opieka Polecamy raz w roku wykonywa podstawowe badania kontrolne jak pomiar cinienia ttniczego krwi i masy ciaa, badania czynnoci nerki, badanie ogólne moczu. Przeprowadzenie tych bada jest w gestii orodka transplantacyjnego, który zajmuje si dawc. Rejestr W wielu krajach Unii Europejskiej obowizkowe jest prowadzenie rejestru dawców. W kadym kraju s odpowiednie organizacje, które dbaj o jako i rzetelno prowadzonych rejestrów dawców. Podczas prac grupy EULID stworzylimy projekt rejestru dawców z uwzgldnieniem informacji jakie powinien on zawiera: Imi dawcy Nazwisko dawcy Pe Rok urodzenia Kraj dawcy Narodowo biorcy Kraj biorcy Relacje midzy dawc a biorc Rodzaj dawstwa Narzd pobrany Data zabiegu

11 Orodek pobrania i przeszczepienia Orodek prowadzcy po zabiegu Przebieg pooperacyjny Dane ogólne dotyczce ywych dawców nerki lub wtroby Data obserwacji Stan Masa ciaa w stosunku do wzrostu Szczegóowe dane dotyczce ywych dawców nerek Kreatynina Biakomocz Cinienie ttnicze skurczowo-rozkurczowe GFR (obliczany automatycznie) Reinterwencja chirurgiczna Ból wymagajcy leczenia Powikania wymagajce leczenia Psychologiczne powika wymagajcych leczenia Nadcinienie ttnicze, wymagajce leczenia Konieczno transplantacji Szczegóowe dane dotyczce ywych dawców wtroby Cakowita Bilirubina, AspAT, ALAT, fosfataza alkaliczna, Gamma GT, biako cakowite, INR. Reinterwencja chirurgiczna Ból wymagajcy leczenia Powikania wymagajce leczenia Psychologiczne powikania wymagajce leczenia Nadcinienie ttnicze, wymagajce leczenia Konieczno transplantacji Czasami bywa, e dawcy czuj si ju niepotrzebni, nie sysz adnego podzikowania. Biorcy s zapraszani na badania do orodka transplantacyjnego a dawcy s pod tym wzgldem zaniedbywani. Naley dooy szczególnych stara by tego typu sytuacje nie miay miejsca.

12 Przeszczepienie wtroby Przeszczepienie wtroby jest jedyn metod leczenia przewlekej niewydolnoci tego narzdu. Take w ostrej niewydolnoci wtroby przebiegajcej z jej martwic pilne przeszczepienie wtroby jest jedynym ratunkiem. Nie ma tu moliwoci dugoterminowej dializy jak to jest w przypadku chorych ze schykowa niewydolnoci nerek. Przeszczepienie wtroby jest o wiele trudniejsze ni przeszczepienie nerki. Uszkodzona wtroba musi by usunita przed wszczepieniem nowego narzdu a zabieg operacyjny trwa wiele godzin. Przeszczepienie od dawcy ywego Wtroba skada si z dwóch patów: prawego- wikszego i lewego - mniejszego. Segmentalna struktura wtroby umoliwia jej podzia. Do zachowania yciowych procesów metabolicznych i utrzymania normalnej funkcji, biorca potrzebuje przeszczepu wtroby o masie stanowicej co najmniej 1% masy ciaa. Dla dzieci, które potrzebuj przeszczepu wtroby wystarczajca jest boczna cz lewego pata. Dla dorosego biorcy czsto musi by uyty cay prawy pat wtroby by zapewni jej wydolno. Ryzyko zgonu dawcy wtroby wynosi ok. 0,5% i jest ono 10-krotnie wiksze ni dawcy ywego nerki. Wskazaniem do przeszczepienia wtroby od dawcy ywego s na ogó wrodzone choroby wtroby u maych dzieci. Wówczas rodzice mog odda dziecku cz swojego lewego pata wtroby i jest to wystarczajce. Ostra niewydolno wtroby take moe by wskazaniem do przeszczepienia wtroby od dawcy ywego jeli bardzo trudno jest w szybkim czasie znale dawc zmarego. W przypadku raka wtroby, kiedy wyduanie oczekiwania na wtrob zwiksza ryzyko progresji nowotworu u biorcy, przeszczepienie wtroby od dawcy ywego powinno by rozwaone ze szczególn trosk. Wczesne i póne ryzyko dawcy Wycicie lewego lub prawego pata wtroby jest duym zabiegiem. Z lewego pata jest moliwe pobranie segmentu 1-2, który stanowi ok. 300mL miszu wtroby. Prawy pat umoliwia pobranie segmentu 5-8 który stanowi ok. 1000ml miszu wtroby. Przeciek óci, krwawienie, infekcja, silny ból brzucha i powikania zakrzepowo-zatorowe to wczesne problemy, które dotycz okoo 10-20% dawców. Powikania prowadzce do zgonu jakie odnotowano zarówno w USA jak i Europie byy spowodowane seps, zatorem pucnym, nasilonym krwawieniem lub niewydolnoci wtroby. Odlegym problemem, który dotyczy kilku procent dawców jest stay, dugo utrzymujcy si ból, zapalenie odka.

13 Wtroba ma niezwyk zdolno regeneracji. U dawcy jest ona w stanie odnowi si a do 95% wyjciowej masy i wymiarów. Jest to szybki proces i zachodzi w pierwszych trzech miesicach po zabiegu. Parametry wtrobowe w odlegym czasie s prawidowe. Niemal wszystkie parametry s prawidowe czego nie mona powiedzie o omawianych wczeniej dawcach ywych nerki Badania kwalifikacyjne Wykonuje si nastpujce badania: Badania krwi oceniajce czynno wtroby oraz inne: ASAT, ALAT, bilirubina, ALP, albuminuria, INR, hemoglobina, leukocytoza, poziom pytek krwi, glikemia, amylaza, elektrolity, kreatynina Koagulogram: APTT, AT-III, biako C, biako S, oporno na aktywowane biako C (APC resistance), mutacja genu B dla protrombiny Grupa krwi, HLA(zgodno tkankowa) Wirusy: HBV, HCV, EBV, CMV, HIV Waga, wzrost, podstawowy wywiad lekarski oraz ocena stanu ogólnego z pomiarem cinienia ttniczego. Ekg Rtg klatki piersiowej USG wtroby z Dopplerem Tomografia komputerowa wtroby lub cholangio-angio MR celem oceny wielkoci i masy wtroby ze szczególnym uwzgldnieniem tych segmentów, które s planowane do pobrania Konsultacja anestezjologa Zgoda dawcy i ostatnie informacje od chirurga Premedykacja przedoperacyjna Zabieg chirurgiczny Pobranie wtroby zwykle odbywa si z cicia podebrowego. Paty wtroby s wolne od wizade i tkanek co sprzyja szybkiemu uwidocznieniu duych naczy krwiononych i óciowych. Zostan one podzielone i wyizolowane na stron, z której ma by pobranie. Po podzieleniu tkanki wtrobowej, przewód óciowy jest przecinany a naczynia krwionone s zamykane i cz wtroby przygotowana do przeszczepienia zostaje pobrana i umieszczona w zimnym pynie prezerwacyjnym celem ochrony tkanek. Drena powinien by utrzymany tak dugo jak utrzymuje si jakikolwiek wyciek czy niewielkie krwawienie.

14 Opieka pooperacyjna Dawca pozostaje w OIOM do nastpnego dnia. Po powrocie na oddzia chirurgiczny, wikszo pacjentów zaczyna pi i stopniowo je. Wane jest by pacjent jak najszybciej by zmobilizowany do wyjcia z óka. Badania krwi s wykonywane 1 raz dziennie przez pierwsze dni a ból jest zwykle umierzany przez znieczulenie podtwardówkowe w cigu 4-5 dni. W tym czasie stopniowo redukuje si ból przy pomocy tabletek przeciwbólowych. Wikszo pacjentów pozostaje w szpitalu przez 7-10 dni. Rana goi si po 2 tygodniach od zabiegu a poczucie zdrowia wraca po ok. 6 tygodniach. W tym czasie dawca powinien unika cikiej pracy ale moe prowadzi normaln aktywno yciow. Czas powrotu do zdrowia jest róny u rónych osób ale najczciej wynosi ok tygodni. Obserwacja odlega Dawca wtroby powinien by pod opiek orodka i mie wykonywane co 3 miesice badania: kliniczne, badania krwi oceniajce funkcj wtroby i USG wtroby po 3, 6 i 12 miesicach. Jeli kiedykolwiek po operacji pojawi si jakie problemy, dawca powinien mie stay kontakt z orodkiem transplantacyjnym by móc uzyska jak najlepsz pomoc. Optymalnym rozwizaniem byoby sprawowanie staej opieki nad dawc ale praktycznie kady orodek transplantacyjny ma swoje wasne zasady, które nie wymagaj naszej rekomendacji. Najwaniejsza jest optymalna opieka nad dawc w okresie okoooperacyjnym. Ubezpieczenia spoeczne i system ochrony dawcy ywego Dawcy ywi powinni by otoczeni szczególn trosk pastwa (nasze rekomendacje s wydane oddzielnie). Ubezpieczenia spoeczne winny sprawowa opiek na kadym etapie ycia. W XX wieku stopniowo wprowadzano wiele istotnych reform a mimo to nadal pozostaje miejsce na kolejne ulepszenia i tu pojawia si szczególne zadanie dla czonków EU. Ochrona socjalna dawcy ywego praktyka na dzisiaj i wskazówki na jutro Czy dawcy maj prawo do zwolnienia lekarskiego po zabiegu oddania nerki? Generalnie dawcy maj prawo do zasiku chorobowego Kto paci? Powszechnie praktykowany jest podzia patnoci midzy pracodawc a wadze. My proponujemy ustanowienie jednego organu jako patnika dawców.

15 Czy s jakie ograniczenia do prywatnego ubezpieczenia na ycie dawcy? Bycie dawc nie powinno by traktowane jako czynnik ryzyka i powodowa odmowy ubezpieczenia na ycia. Przeciwnie. Faktem jest, e zgodnie z dotychczasow wiedz dawcy yj duej. Czy s jakie ograniczenia dla dawców którzy chc otrzyma kredyt? Nie ma adnych ogranicze. Czy s jakie systemy ubezpieczenia pacjenta, z których mogliby skorzysta dawcy w przypadku powika w trakcie zabiegu i póniejszym okresie? System ubezpieczenia pacjenta czyli taki, w którym pacjenci mog otrzyma zapat za nieprzewidziane powikania, nie wystpuje wszdzie. Tylko Szwecja, Norwegia, Wochy, Francja i Wielka Brytania maj w swoim prawie uwzgldnione take te aspekty. Jeli istniejcy system ubezpieczenia danego chorego mógby zosta rozszerzony i dotyczy take dawców to powinno tak si sta. Jest to istotna forma sprawowania opieki umoliwiajca wszystkim dawcom otrzymanie odszkodowania pieninego w przypadku niepowodzenia. Co z systemem zajmujcym si zwrotem kosztów? Czy powinny one take dotyczy dawców? Systemy zwrotu kosztów dawcom istniej w krajach z dugim dowiadczeniem w przeszczepianiu narzdów od ywych dawców. Powinny istnie w kadym kraju celem uatwienia leczenia dawców ywych. S to bowiem osoby zdrowe, które na co dzie pracuj a staj si pacjentami na bardzo krótki czas. Dawcy s zmczeni i osabieni po zabiegu i maj prawo do przejciowej niezdolnoci do pracy. Czy dawcy powinni otrzymywa zwrot kosztów za dojazd do i ze szpitala na badania, zabieg, kontrole lekarskie? Tak, wszystkie kraje powinny tego przestrzega. Dawcy poddajc si zabiegowi nie tylko ratuj swoich bliskich ale w obserwacji wieloletniej przyczyniaj si do zmniejszenia spoecznych kosztów terapii. Dawcy powinni mie wic zapewniony ten typ usugi. Co z badaniami dawcy? Kto za nie paci? Zalecamy by aden dawca nigdy nie paci za jakiekolwiek badania nawet w bardzo odlegej obserwacji po zabiegu. Koszty te powinien pokrywa system ochrony zdrowia. Co w sytuacji braku funduszy na pokrycie wszystkich bada? Kto za to paci? Zalecamy by wszystkie koszty zostay zrefundowane.

16 Co z kosztami leków? Róne kraje maj róne zasady w tej sprawie. My zalecamy refundacj kosztów leków. Czy jest moliwo otrzymania zwrotu kosztów za niezbdne okolicznoci spoeczne jakie zaistniay w zwizku z procedur dawstwa? Moe zaistnie taka sytuacja np. wród rolników, którzy musz utrzyma swoje zwierzta czy rodziców, którzy potrzebuj pomocy w opiece nad dziemi i domem. W przypadku zwrotu tych kosztów potrzebna jest pisemna deklaracja z wykazaniem kosztów dodatkowych dziaa zwizanych z procedur.

Funtów i Cali. NOWE PODEJ"CIE DO Oty#o$ci BY: ATW SIMEONS, MD Salvator MUNDI Mi!dzynarodowy Szpital 00152 - Rzym VIALE MURA GIANICOLENSI, 77

Funtów i Cali. NOWE PODEJCIE DO Oty#o$ci BY: ATW SIMEONS, MD Salvator MUNDI Mi!dzynarodowy Szpital 00152 - Rzym VIALE MURA GIANICOLENSI, 77 Strona 1 R!kopis dr Simeons (Kilka poprawek w r!kopisie nast!puj"ce: Spis tre#ci zosta$ dodanej, a niewielkie zmiany zosta$y dokonane, na przyk$ad, gdy b$"d wpisuj"c spowodowane b$"d, lub b$"d gramatyczny

Bardziej szczegółowo

OSTRA BIA!ACZKA- Informacja dla Pacjenta

OSTRA BIA!ACZKA- Informacja dla Pacjenta OSTRA BIA!ACZKA- Informacja dla Pacjenta WPROWADZENIE Ostra bia!aczka jest chorob" nowotworow" szpiku kostnego (g"bczasta tkanka mi#kka wewn"trz jam szpikowych ko$ci) i krwi, w której nowotworowemu namna%aniu

Bardziej szczegółowo

TWÓJ PARTNER W SZKOLENIU PO DYPLOMIE

TWÓJ PARTNER W SZKOLENIU PO DYPLOMIE Sprawozdanie z XVII wiatowego Zjazdu Pooników i Ginekologów Santiago de Chile 2-7 listopada 2003 r. Prof. dr hab. n. med. Romuald D8bski Prof. dr hab. n. med. Leszek Pawelczyk Prof. dr hab. n. med. Marek

Bardziej szczegółowo

PRZEWODNIK DLA PACJENTÓW PO OPERACJACH KARDIOCHIRURGICZNYCH

PRZEWODNIK DLA PACJENTÓW PO OPERACJACH KARDIOCHIRURGICZNYCH Oddział Kardiochirurgii Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego w Olsztynie ul. ołnierska 18 tel. (89) 5386240 Ordynator Oddziału - dr n. med. Piotr elazny PRZEWODNIK DLA PACJENTÓW PO OPERACJACH KARDIOCHIRURGICZNYCH

Bardziej szczegółowo

Księgarnia internetowa Lubię to!» Nasza społeczność

Księgarnia internetowa Lubię to!» Nasza społeczność Tytuł oryginalny: Pregnancy For Dummies, 3rd Edition Tłumaczenie: Joanna Sugiero z wykorzystaniem fragmentów książki Ciąża w tłumaczeniu Izabeli Szybilskiej-Fiedorowicz ISBN: 978-83-246-7272-1 Original

Bardziej szczegółowo

Nadciśnienie dla bystrzaków

Nadciśnienie dla bystrzaków Nadciśnienie dla bystrzaków Autor: Alan L. Rubin T³umaczenie: Izabela Szybilska-Fiedorowicz ISBN: 978-83-246-1854-5 Tytu³ orygina³u: High Blood Pressure for Dummies Format: 180x235, stron: 360 Dowiedz

Bardziej szczegółowo

Pañstwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepe³nosprawnych

Pañstwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepe³nosprawnych Pañstwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepe³nosprawnych Kochani! Zdrowie jak ważne jest ono dla każdego z nas, wiemy wszyscy. Jest ono niewątpliwie najwyższą wartością człowieka. Dobre samopoczucie i kondycja,

Bardziej szczegółowo

ASTELLAS PHARMA INSTYTUT POMNIK CENTRUM ZDROWIA DZIECKA. FUNDACJA ROZWOJU CHIRURGII DZIECIĘCEJ im. prof. ZYGMUNTA H. KALICIŃSKIEGO POLTRANSPLANT

ASTELLAS PHARMA INSTYTUT POMNIK CENTRUM ZDROWIA DZIECKA. FUNDACJA ROZWOJU CHIRURGII DZIECIĘCEJ im. prof. ZYGMUNTA H. KALICIŃSKIEGO POLTRANSPLANT ASTELLAS PHARMA INSTYTUT POMNIK CENTRUM ZDROWIA DZIECKA FUNDACJA ROZWOJU CHIRURGII DZIECIĘCEJ im. prof. ZYGMUNTA H. KALICIŃSKIEGO POLTRANSPLANT Redakcja: prof. dr hab. n. med. Piotr Kaliciński Współpraca:

Bardziej szczegółowo

Elastyczne formy pracy

Elastyczne formy pracy ELASTYCZNE FORMY PRACY Elastyczne formy pracy poradnik dla pracowników WydawnictwoWyszejSzkoyEkonomicznejwBiaymstoku Biaystok2007 Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyszego, listopad 2006 r. Strona 1 ELASTYCZNE

Bardziej szczegółowo

Informator o egzaminie potwierdzaj cym kwalifikacje zawodowe

Informator o egzaminie potwierdzaj cym kwalifikacje zawodowe Informator o egzaminie potwierdzajcym kwalifikacje zawodowe Opiekun medyczny Warszawa 2011 Informator opracowaa Centralna Komisja Egzaminacyjna w Warszawie we wspópracy z Okrgow Komisj Egzaminacyjn w Krakowie.

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z VI Europejskiego Kongresu Menopauzy

Sprawozdanie z VI Europejskiego Kongresu Menopauzy Prof. dr hab.n.med. Grzegorz Jakiel Kierownik Katedry Macierzystwa i Prokreacji I Kliniki Rozrodczoci i Andrologii AM w Lublinie Sprawozdanie z VI Europejskiego Kongresu Menopauzy W dniach 24-28 maja odbył

Bardziej szczegółowo

MINISTERSTWO ROLNICTWA I ROZWOJU WSI. Polska wizja Wspólnej Polityki Rolnej wobec wyzwa oceny funkcjonowania WPR

MINISTERSTWO ROLNICTWA I ROZWOJU WSI. Polska wizja Wspólnej Polityki Rolnej wobec wyzwa oceny funkcjonowania WPR MINISTERSTWO ROLNICTWA I ROZWOJU WSI Polska wizja Wspólnej Polityki Rolnej wobec wyzwa oceny funkcjonowania WPR Spis treci 1. Zagadnienia wstpne... 3 1.1. Przewidywany zakres oceny funkcjonowania Wspólnej

Bardziej szczegółowo

OUTSOURCING RACHUNKOWOCI I DORADZTWA PODATKOWEGO W SEKTORZE MP IMPLIKACJE DLA URZDNIKÓW SKARBOWYCH

OUTSOURCING RACHUNKOWOCI I DORADZTWA PODATKOWEGO W SEKTORZE MP IMPLIKACJE DLA URZDNIKÓW SKARBOWYCH 17 OUTSOURCING RACHUNKOWOCI I DORADZTWA PODATKOWEGO W SEKTORZE MP IMPLIKACJE DLA URZDNIKÓW SKARBOWYCH Marek Matejun Katedra Zarzdzania, Politechnika Łódzka 1. Wprowadzenie Outsourcing stanowi interesujc

Bardziej szczegółowo

Wskazówki i zasady adu korporacyjnego zalecane dla spó ek nienotowanych dzia aj cych w Europie. Inicjatywa ecoda

Wskazówki i zasady adu korporacyjnego zalecane dla spó ek nienotowanych dzia aj cych w Europie. Inicjatywa ecoda Wskazówki i zasady adu korporacyjnego zalecane dla spóek nienotowanych dziaajcych w Europie Inicjatywa ecoda 2 Wskazówki i zasady adu korporacyjnego zalecane dla spóek nienotowanych dziaajcych w Europie

Bardziej szczegółowo

kadry w Polsce 2009 w dobie kryzysu magazyn nowoczesna firma medium wiedzy dla biznesu marzec 2009 cena 70 z

kadry w Polsce 2009 w dobie kryzysu magazyn nowoczesna firma medium wiedzy dla biznesu marzec 2009 cena 70 z magazyn nowoczesna firma kadry w Polsce 2009 marzec 2009 cena 70 z w dobie kryzysu trendy postawy pracownicze trendy hrm 2009 zarzdzanie talentami w firmach szanse i zagroenia firmowych przedszkoli wynagrodzenia

Bardziej szczegółowo

PRZEWODNIK DLA EKSPORTERA. Publikacja uzyskaa wsparcie finansowe Wspólnot Europejskich, w ramach Krajowego Programu Rozwoju Eksportu PL0003.12.

PRZEWODNIK DLA EKSPORTERA. Publikacja uzyskaa wsparcie finansowe Wspólnot Europejskich, w ramach Krajowego Programu Rozwoju Eksportu PL0003.12. PRZEWODNIK DLA EKSPORTERA Publikacja uzyskaa wsparcie finansowe Wspólnot Europejskich, w ramach Krajowego Programu Rozwoju Eksportu PL0003.12.01 Centrum Obsugi Inwestora przy Rzeszowskiej Agencji Rozwoju

Bardziej szczegółowo

PROGRAM OPIEKI NAD KOBIET W CIY NIEPOWIKŁANEJ ZDROWIE, MAMA I JA

PROGRAM OPIEKI NAD KOBIET W CIY NIEPOWIKŁANEJ ZDROWIE, MAMA I JA Załcznik Nr 4 do zarzdzenia Prezydenta m.st. Warszawy Nr 3065/2005 z dnia 19 grudnia 2005 r. PROGRAM OPIEKI NAD KOBIET W CIY NIEPOWIKŁANEJ ZDROWIE, MAMA I JA WSTP. Program opieki nad kobiet w ciy niepowikłanej

Bardziej szczegółowo

O Co Ca y Ten Szum...

O Co Ca y Ten Szum... Spis Treci O Co Cay Ten Szum... Czyby dominujcy kult pikna, proporcje jakie osign dzi pocig za idealnym ciaem, byy symptomem choroby spoeczestwa? Niekoniecznie. Jeli cofniesz si do naszych antropologicznych

Bardziej szczegółowo

ADAPT Curriculum Europejskie Adaptowana Aktywno Ruchowa

ADAPT Curriculum Europejskie Adaptowana Aktywno Ruchowa ADAPT Curriculum Europejskie Adaptowana Aktywno Ruchowa Rozdział 1: Pojcia...p. 2 Rozdział 2: Stan Zdrowia...p. 15 Rozdział 3: Ocena...p. 70 Rozdział 4: Interwencja...p. 88 Rozdział 5: Sporty i Organizacje...p.

Bardziej szczegółowo

INFORMATYCZNE SYSTEMY ZARZDZANIA EKSPLOATACJ OBIEKTÓW TECHNICZNYCH

INFORMATYCZNE SYSTEMY ZARZDZANIA EKSPLOATACJ OBIEKTÓW TECHNICZNYCH UNIWERSYTET WARMISKO MAZURSKI W OLSZTYNIE AKADEMIA TECHNICZNO ROLNICZA W BYDGOSZCZY NIZISKI Stanisław ÓŁTOWSKI Bogdan INFORMATYCZNE SYSTEMY ZARZDZANIA EKSPLOATACJ OBIEKTÓW TECHNICZNYCH OLSZTYN BYDGOSZCZ

Bardziej szczegółowo

spis tre!ci Wst!p...4 Wprowadzenie...6 Wyniki badania...7 Ambasadorki projektu...29

spis tre!ci Wst!p...4 Wprowadzenie...6 Wyniki badania...7 Ambasadorki projektu...29 satysfakcja rodzina praca ja do!wiadczenie kontakty zawód szacunek presti" finanse si#a wsparcie odwaga akceptacja równowaga sukces charakter konsekwencja samorealizacja wykszta#cenie wsparcie zadowolenie

Bardziej szczegółowo

Proces adaptacji spo eczno-zawodowej nowego pracownika New employee social-professional adaptation process

Proces adaptacji spo eczno-zawodowej nowego pracownika New employee social-professional adaptation process Zeszyty Naukowe UNIWERSYTETU PRZYRODNICZO-HUMANISTYCZNEGO w SIEDLCACH Nr 94 Seria: Administracja i Zarzdzanie 2012 dr Zbigniew Ciekanowski Akademia Obrony Narodowej Proces adaptacji spoeczno-zawodowej

Bardziej szczegółowo

KLINICZNE I ETYCZNE ASPEKTY MEDYCYNY TRANSPLANTACYJNEJ

KLINICZNE I ETYCZNE ASPEKTY MEDYCYNY TRANSPLANTACYJNEJ ROCZNIKI TEOLOGII MORALNEJ Tom 3(58) 2011 KS. MAREK KLUZ KLINICZNE I ETYCZNE ASPEKTY MEDYCYNY TRANSPLANTACYJNEJ Etymologia s owa transplantacja wywodzi sie z późnej aciny z po aczenia dwóch wyrazów: trans-

Bardziej szczegółowo

U S T AWA. z dnia. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz niektórych innych ustaw 1)

U S T AWA. z dnia. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz niektórych innych ustaw 1) U S T AWA Projekt z dnia o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz niektórych innych ustaw 1) Art. 1. W ustawie z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz.

Bardziej szczegółowo

Zaawansowana inynieria oprogramowania. Normy serii ISO 9000

Zaawansowana inynieria oprogramowania. Normy serii ISO 9000 Normy serii ISO 9000 Szanowni Pastwo! Zaczynamy wykłady nt. zaawansowanej inynierii oprogramowania od prezentacji norm serii ISO 9000. To co proponuj normy serii ISO 9000 mona zastosowa w wielkich organizacjach

Bardziej szczegółowo

Wies aw Dzwonkowski Wies aw opaciuk Marcin Krzemi ski IERiG -PIB

Wies aw Dzwonkowski Wies aw opaciuk Marcin Krzemi ski IERiG -PIB Wiesaw Dzwonkowski Wiesaw opaciuk Marcin Krzemiski IERiG-PIB Wpyw uwarunkowa prawnych, ekonomicznych, rodowiskowych oraz zmian zachodzcych na wiatowym rynku na rozwój rynku zbó, rolin oleistych i wysokobiakowych

Bardziej szczegółowo

POLSKI ZWI!ZEK GIMNASTYCZNY

POLSKI ZWI!ZEK GIMNASTYCZNY POLSKI ZWI!ZEK GIMNASTYCZNY Przepisy s"dziowania gimnastyki sportowej m"#czyzn 2009-2012 Opracowanie i t!umaczenie Adam Koperski, Adam Jaroszewski Gda$sk 2009 Spis tre"ci Cz#"$ I 1. Zadania i cele przepisów.....

Bardziej szczegółowo

Europejski Rynek Handlu elektronicznego: Skargi Konsumenckie 2005

Europejski Rynek Handlu elektronicznego: Skargi Konsumenckie 2005 Europejski Rynek Handlu elektronicznego: Skargi Konsumenckie 2005 Podsumowanie i analiza skarg konsumenckich zgłoszonych do Sieci Europejskich Centrów Konsumenckich Europejski rynek handlu elektronicznego

Bardziej szczegółowo

Mieszkanie i praca w Holandii

Mieszkanie i praca w Holandii werk.nl/eures uwv.nl Mieszkanie i praca w Holandii Przewodnik dla pracowników z krajów europejskich informujący o ich prawach i obowiązkach oraz o pracy w Holandii UWV Kwiecień 2010 Z niniejszej publikacji

Bardziej szczegółowo

Do stworzenia studium MALL przyczynili si nastpujcy uczestnicy programu:

Do stworzenia studium MALL przyczynili si nastpujcy uczestnicy programu: Podzikowania: Główny koordynator projektu pragnie wyrazi swoj wdziczno za pomoc okazan przez Biuro Obsługi Technicznej (Technical Assistance Office - TAO) Komisji Europejskiej - DG Education and Culture,

Bardziej szczegółowo