Przeszczepienie nerki Nerki Co to znaczy odda komu nerk? Czy mo na normalnie y z jedn nerk? Kto mo e by dawc nerki?

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Przeszczepienie nerki Nerki Co to znaczy odda komu nerk? Czy mo na normalnie y z jedn nerk? Kto mo e by dawc nerki?"

Transkrypt

1

2 Przeszczepienie nerki Przeszczepienie nerki jest najlepsz cho nie jedyn metod leczenia schykowej niewydolnoci nerek. Dializy s procedur ratujc ycie gdy czynno nerek w przebiegu rónych ich chorób jest niewystarczajca do ycia. Do przeszczepienia nerki potrzebny jest narzd. Zalety przeszczepienia od dawcy ywego s oczywiste: nie ma czasu oczekiwania na przeszczep, biorca otrzymuje dobr nerk od osoby zdrowej, zabieg operacyjny jest zaplanowany i ma miejsce wówczas gdy zarówno dawca jak i biorca s dobrze do niego przygotowani. Dawca ywy skraca te czas oczekiwania innym chorym na licie oczekujcych. Nerki Nerki s narzdem usuwajcym z organizmu produkty metaboliczne, mineralne i wod. Nerki s take wanym organem regulujcym cinienie ttnicze krwi, równowag wapniow w organizmie oraz tworzenie krwinek czerwonych poprzez wpyw na produkcj hemoglobin. Hemoglobina jest niezbdna do transport tlenu w organizmie. Tak wic, kiedy nerki s niewydolne ronie cinienie ttnicze krwi, dochodzi do odwapnienia koci, pojawia si niedokrwisto. Kiedy czynno nerek jest poniej 5% normy, niezbdne jest leczenie dializami lub przeszczepienie nerki. Po udanym przeszczepieniu nerki konieczne jest nieustanne leczenie immunosupresyjne celem zapobiegania odrzucaniu przeszczepu. Co to znaczy odda komu nerk? Czy mona normalnie y z jedn nerk? Wikszo z nas urodzia sie z dwiema nerkami ale niektórzy z jedn. Posiadanie dwóch nerek jest pewn rezerw bezpieczestwa. Gdy jedna nerka zostaje usunita, druga przejmuje a 50% jej funkcji i sama zwiksza swoj wydolno z dotychczasowych 50 do 75%. Tak si dzieje w pierwszym okresie po usuniciu jednej z dwóch nerek a najnowsze badania wskazuj take na to, e funkcja tej nerki nieustannie poprawia si dalej z upywem kolejnych lat. Nie ma wikszego ryzyka rozwoju choroby nerek gdy posiada si jedn nerk a czas jej przeycia jest taki sam jak dwóch a nawet duszy w porównaniu z populacj. Kto moe by dawc nerki? Obecnie prawie kada osoba, która ma zdolno do czynnoci prawnych moe by dawc. Warunkiem niezbdnym jest bezinteresowna motywacja i zdrowie dawcy potwierdzone dokadnymi badaniami. Oddanie nerki jest bezpatne bo nerka jest darem. Jakiekolwiek próby sprzedawania narzdów s niezgodne z prawem.

3 Obecnie wikszo dawców to: Rodzice Maonkowie Rodzestwo Rzadziej dawcami s: Dalsi krewni: wujek, ciocia, dziadkowie, córki, synowie, kuzyni Przyjaciele Koledzy z pracy Anonimowi dawcy Kady orodek transplantacyjny posiada okrelone przepisy uwzgldniajce odmiennoci kulturowe, dowiadczenie i bezpieczestwo. Wan rzecz jest by potencjalny dawca by traktowany z pen odpowiedzialnoci i jeli w czasie bada pojawi si jaki problem medyczny lub narastajca niech do wczeniejszej decyzji naley to uszanowa, potraktowa z pen powag tak by nie wpyno to w aden sposób na wczeniejsze relacje z potencjalnym biorc. Ryzyko dawcy To jest oczywicie najwaniejsze pytanie. Czy powinno si poddawa zdrow osob tak duej operacji jak usunicie nerki bez jakichkolwiek korzyci dla niej? Zabieg operacyjny zawsze jest obarczony jakim ryzykiem. Ryzyko zgonu wynosi tu okoo 0,03%. Najpowaniejszymi, zagraajcymi yciu, komplikacjami s due krwawienia, krwiak opucnej, uszkodzenie jelit i zawa serca. Publikowane dane pokazuj, e czsto wystpowania tych zagraajcych yciu komplikacji nie przekracza 0.5 2%. Mniej grone powikania to zakaenie ukadu moczowego, zakaenie rany, zapalenie puc, uszkodzenie nerwu, problem psychologiczne, depresja, silny ból pooperacyjny, zakrzepica y obwodowych, reakcje alergiczne, problem kardiologiczne, zaparcia, przepuklina i przemijajce uszkodzenie wtroby. Wystpuj one z czstoci 15-40% a wród nich najczstszy jest ból pooperacyjny. Najbardziej istotne jest stworzenie takich warunków by w najwyszym stopniu zapobiec jakimkolwiek komplikacjom a jeli mimo to si pojawi to jak najszybciej rozpocz ich leczenie. Niektórzy dawcy, których zawód obarczony jest wysokim ryzykiem jak nurek czy straak powinni by poddani szczególnej trosce do czasu gdy ich stan zdrowia pozwoli na bezpieczny powrót do tej fizycznie cikiej pracy.

4 Co to s odlege powikania? Kilka procent dawców ma duej utrzymujcy si ból zwizany z chirurgicznym bocznym ciciem do pobrania nerki. Nowa technika laparoskopowego pobrania nerki eliminuje ten ból. Po latach u dawców moe rozwin sie nadcinienie ttnicze. Pytanie czy jest ono zwizane z oddaniem nerki pozostaje bez odpowiedzi. Pojawianie si wysokiego cinienia ttniczego krwi, definiowane obecnie jako cinienie powyej 140/90 mmhg, ronie z wiekiem i czciej wystpuje u mczyzn. W wyniku ograniczenia funkcji nerki u niektórych dawców wystpuje podwyszone stenie kwasu moczowego i pojawia si dn. Faktem jest, e nie maj oni rezerwy nerkowej. Obserwujc przeycia dawców po nefrektomii w rejestrach Skandynawii wida, e Dawcy ywi yj duej. Kryje si za tym prawda, e dawcy to szczególna grupa zdrowych ludzi i nie skraca im ycia fakt posiadania jednej nerki. Czy s jakie korzyci wynikajce z oddania nerki? S obserwacje, które wskazuj, e dawcy maj wiksze poczucie wasnej wartoci. Trudno powiedzie czy jest to zwizane z faktem oddania nerki czy w prosty sposób charakteryzuje ludzi, którzy zostaj dawcami. yciowa satysfakcja zawsze jest zwizana z udan transplantacj. Jeli wszystko bdzie dobrze to dawcy zasadniczo bd czu si lepiej; jeli pojawi si problemy, dawcy czuj si le. Czy rzeczywicie kady moe by dawc ywym nerki? Oczywicie, e nie. Dawca musi by zdrowy, bez adnej choroby przewlekej. Nie moe mie: Choroby nerek Granicznej czynnoci nerek Nadcinienia ttniczego Nowotworu Choroby serca Przewlekej obturacyjnej choroby puc (POChP) Wirusowego zapalenia wtroby B lub C ani HIV Choroby psychicznej Znacznej otyoci Choroby ogólnoustrojowej jak np cukrzyca typu I lub II

5 Badanie kiedy i kogo? Badania mona rozpocz kiedy biorca wchodzi w schykowy etap przewlekej choroby nerek z obnieniem ich funkcji do okoo 15-20% normy. Nie musi si dializowa. Nefrolog, który opiekuje si biorc daje wic sygna do rozpoczcia bada dawcy. W pierwszej kolejnoci naley wykona pomiary cinienia ttniczego krwi, wagi, wzrostu i podstawowe badania krwi i moczu. Nastpnie kandydata bada lekarz, który chce pozna obecny stan zdrowia jak te problemy zdrowotne wystpujce w przeszoci. Kwalifikacja trwa zwykle kilka tygodni z coraz to bardziej specjalistycznymi badaniami krwi i moczu (ok 50 bada) oraz innymi badaniami (ok 10). Badania skupiaj si na ocenie nerek, serca, puc, ryzyka powika zakrzepowych lub krwotocznych w okresie okoooperacyjnym. Kiedy wikszo bada jest ju wykonanych dochodzi do spotkania z lekarzem celem uzyskania indywidualnych informacji. Informacji moe te udziela pracownik socjalny lub socjalno-ekonomiczny (patrz oddzielny rozdzia). Potencjalny dawca nie powinien ponosi adnych kosztów z tym zwizanych. Nieobecno w pracy zwizana z powyszymi badaniami jak te póniej po zabiegu operacyjnym, rekonwalescencji powinna by zrekompensowana. Badania dawcy Cinienie ttnicze krwi, wzrost, waga, BMI Badania krwi Grupa krwi, próba krzyowa, HLA (zgodno tkankowa) Inne badania krwi:: Hemoglobina, pytki krwi, krwinki biae Badania wtrobowe: enzymy, bilirubina Róne badania nerek: kreatynina, mocznik, cystatyna C, elektrolity Róne testy na infekcj: OB, CRP HCV, HBV, HIV, VZV, CMV (róne wirusy) Koagulogram: APTT, biako S, biako C itd Inne: poziom cholesterolu, glukozy Badania moczu Cukromocz, krwinkomocz, biakomocz. Elektroforeza biaek moczu, mikroalbuminuria, posiew

6 Badania czynnociowe i obrazowe Klirens- precyzyjna ocena czynnoci nerek. Po 3-4 godzinach od podania znakowanej substancji pobiera si próbk krwi. Klirens powinien wynosi ok. 80ml/min, wyszy u modszych osób. Substancja podana jest wydalana tylko przez nerki. Rozdzielna funkcja nerek- prawidowo czynno lewej i prawej nerki s podobne. Do tej oceny stosuje si badanie scyntygraficzne nerek. Substancja izotopowa jest odczytywana przez kamer od momentu gdy pojawi si w nerkach a nastpnie w drogach moczowych a do pcherza moczowego. Jeli która z nerek ma obnion funkcj jest preferowana do oddania. Bardzo wane jest wypicie duej iloci pynów przed tym badaniem. Badanie ultrasonograficzne nerek proste badanie do oceny wielkoci nerek, obecnoci nieprawidowych zmian lub torbieli. Tomografia naczyniowa nerek (angioct). To jedno z ostatnich bada oceniajce unaczynienie ttnicze i ylne obu nerek. Jest ono wykonywane w oddziaach radiologicznych. Wyniki tego badania s bardzo istotne dla chirurgów, którzy podejmuj decyzj któr nerk i jak technik naley pobra. Badanie to dostarcza take informacji o obu moczowodach i pcherzu moczowym i obustronnym wydalaniu moczu. Nerka, która ma kilka naczy moe stwarza techniczne problemy nie tylko podczas jej pobierania ale take podczas przeszczepienia. Badanie rozpoczyna si od podania rodka kontrastowego do yy na przedramieniu. Kontrast ten bardzo szybko dociera do nerek std badanie nie zajmuje duo czasu. Alternatywnym badaniem jest angiografia metod rezonansu magnetycznego (angiomr). W badaniu tym nie uywa si promieniowania X tylko silne pole magnetyczne. Osoba badana znajduje si wewntrz dugiego tunelu i w trakcie robienia zdj syszy gone dwiki. Badanie to zajmuje wicej czasu i nie jest wskazane dla osób z klaustrofobi. Trzecim sposobem jest tradycyjna angiografia nerek. W tym badaniu kontrast jest podawany przez pachwin do ttnicy udowej. Pojawia si wówczas uczucie gorca a po badaniu konieczne jest pozostanie w óku przez kilka godzin z opatrunkiem uciskowym w miejscu wkucia i czste badanie cinienia ttniczego krwi i ttna. EKG elektrokardiogram. Proste badanie z uyciem elektrod na klatce piersiowej, koczynach górnych i dolnych, które zapisuje rytm i prac serca. Próba wysikowa. Ekg podczas wysiku. To badanie jest wykonywane u osób po ukoczeniu 50 roku ycia. W czasie wysiku i po jego zakoczeniu zapisywane jest wielko

7 obcienia, ttno i Ekg. Badanie to pokazuje nam jak serce reaguje na stres wywoany cikim wysikiem i zwikszonym zapotrzebowaniem na tlen. Badanie radiologiczne serca i puc (Rtg klatki piersiowej). To popularne badanie do oceny zmian pucnych i /lub sercowych. Powtarzane jest ono rutynowo w przeddzie nefrektomii. Doustny test obcienia glukoz to badanie pozwala na wykrycie cukrzycy lub predyspozycji do cukrzycy. Po wypiciu sodkiego napoju o okrelonej dawce glukozy, w staych odstpach czasu pobiera si próbki krwi i mierzy si w nich stenie cukru. Opieka socjalna zobacz oddzielny rozdzia W szczególnych sytuacjach mog by dodatkowo wykonywane inne badania: Przepyw cewkowy moczu: Jak szybko oprónia si pcherz moczowy? Dodatkowa ocena objtoci pcherza po oddaniu moczu. Badanie to jednoznacznie wyklucza utrudnienie wydalania moczu co najczciej zdarza si u mczyzn z przerostem prostaty. Badania czynnociowe puc. Cakowita pojemno oddechowa puc, przepyw maksymalny, pojemno wydechowa dostarczaj informacji o ewentualnych obturacyjnych chorobach puc. Szczególnie dotyczy to palaczy tytoniu zarówno byych jak i obecnych. Badanie ultrasonograficzne serca- wykrywa nieprawidowoci anatomiczne serca oraz róne wady zastawkowe serca. Konsultacja psychiatryczna kady dawca powinien mie szans porozmawia z psychiatr cho nie jest to obowizkowe w kadej sytuacji. Pomocna jest ona w przypadku dawców z grona przyjació lub osób z poza rodziny a przede wszystkim dawców anonimowych. Decyzja Po tych wszystkich badaniach dochodzi do spotkania z lekarzem celem podsumowania przeprowadzonych bada i uzyskania wicej informacj. Wszystkie dokumenty zostaj przesane do Oddziau Transplantacyjnego celem omówienia i podjcia decyzji o wstpnej akceptacji. Ostateczn decyzj wydaje zespó zoony z chirurga transplantologa, lekarza transplantologa, koordynatora. Wyznaczony zostaje wówczas wstpny termin zabiegu chirurgicznego. Istotne jest aby w czasie zaplanowanego zabiegu zarówno dawca jak i biorca byli zdrowi. Zwykle obie osoby s przyjmowane do szpitala jeden do dwóch dni przed pobraniem i przeszczepieniem. Wykonywane s wówczas rutynowe badania przedoperacyjne,

8 Rtg klatki piersiowej i Ekg. Obie osoby spotykaj si z anestezjologiem, chirurgiem, fizykoterapeut, pielgniark i lekarzem prowadzcym w oddziale. Dawca otrzymuje do podpisanie dokument, e oddaje nerk dobrowolnie i bezinteresownie. Zwykle chirurg potwierdza swoim podpisem t deklaracj. Takie s wymogi prawne.

9 Kryteria akceptacji Kryteria akceptacji dawcy zmieniay si w czasie i mog te zalee od dowiadczenia orodka. Chodzi o dwa problemy. Jakie medyczne czynniki ryzyka moemy zaakceptowa u dawcy i które z nich ogranicz sukces transplantacji? Kwalifikacja nie budzi zastrzee gdy przestrzega si cile regu, które akceptuj zdrowych ludzi bez adnych chorób, lekarstw i z dobr czynnoci nerek. Zaakceptowanie osoby z leczonym nadcinieniem ttniczym, otyoci itp. moe stwarza problemy w przyszoci. Trzeba na to zwróci szczególn uwag. Okoo 1% potencjalnych dawców auje swojej decyzji. Tak wic ogromnie wane jest skrupulatne przeprowadzenie caej kwalifikacji by oddanie nerki byo zawsze dobrze przemylan, wiadom i dobrowoln decyzj. Techniki chirurgiczne pobrania nerki S dwie metody pobrania nerki: otwarta i laparoskopowa. Metoda otwarta Jest to popularna technika pobierania nerki poprzez cicie boczne lewe (lewej nerki) lub prawe (prawej nerki). Przecina si wówczas du parti mini i czasem kawaek ebra by udao si wyj nerk. Znane s zwizane z tym powikania jak przeduony ból czy uszkodzenie nerwu, których czsto wynosi ok. 1-5%. Popularna w wielu orodkach przednia technika pobrania nerki jest mniej bolesna. Coraz czciej stosowana jest metoda laparoskopowa pobierania nerki. Przygotowuje si w tej metodzie trzy otwory w jamie brzusznej: centralnie dla kamery, jeden na instrumenty do cicia i jeden na instrumenty do utrzymania hemostazy. Chirurg pracuje obserwujc pole operacyjne przez kamer. W czasie zabiegu do jamy brzusznej podaje si gaz by uatwi w ten sposób pobranie nerki. Moe to wywoa gorsze samopoczucie i bóle ramion przez krótki okres po operacji. Nerka jest wyjmowana przez 6-7 cm otwór przy uyciu specjalnych sterylnych instrumentów. Oddzia pooperacyjny Dawca czuje ból pooperacyjny. Biorca ma si z kadym dniem lepiej a posiadanie nowej nerki poza tym oczyszcza go z wszelkich toksyn. Stan ogólny dawcy take poprawia si. Na pocztku czste s pomiary cinienia ttniczego i badania krwi a ból stopniowo zmniejsza si. W pierwszym dniu nie mona nic je. Podawane s kroplówki. Nastpnego dnia, jeli nie bdzie problemów, zostaje usunity cewnik z pcherza. Wane jest jak najszybsze wstanie z

10 óka i poruszanie si z pomoc personelu. Chodzenie zmniejsza ryzyko zakrzepicy i zapobiega zaparciom, które mog pojawi si po rodkach umierzajcych ból. Wkrótce mona zacz je. Stan ogólny poprawia si i mona wraca do domu. W domu Gojenie rany trwa kilka tygodni. Nie mona nosi cikich rzeczy ale mona wykonywa proste czynnoci. Wane s codzienne spacery i odpoczynek. Wielu dawców ma poczucie duego zmczenia po bardzo niewielkich wysikach. To jest normalne. Oni nie czuj si niezdrowo. Nie naley wpada w panik. Z czasem wszystko wróci do normy. Czas rekonwalescencji wynosi zwykle par tygodni. Dalsza opieka Polecamy raz w roku wykonywa podstawowe badania kontrolne jak pomiar cinienia ttniczego krwi i masy ciaa, badania czynnoci nerki, badanie ogólne moczu. Przeprowadzenie tych bada jest w gestii orodka transplantacyjnego, który zajmuje si dawc. Rejestr W wielu krajach Unii Europejskiej obowizkowe jest prowadzenie rejestru dawców. W kadym kraju s odpowiednie organizacje, które dbaj o jako i rzetelno prowadzonych rejestrów dawców. Podczas prac grupy EULID stworzylimy projekt rejestru dawców z uwzgldnieniem informacji jakie powinien on zawiera: Imi dawcy Nazwisko dawcy Pe Rok urodzenia Kraj dawcy Narodowo biorcy Kraj biorcy Relacje midzy dawc a biorc Rodzaj dawstwa Narzd pobrany Data zabiegu

11 Orodek pobrania i przeszczepienia Orodek prowadzcy po zabiegu Przebieg pooperacyjny Dane ogólne dotyczce ywych dawców nerki lub wtroby Data obserwacji Stan Masa ciaa w stosunku do wzrostu Szczegóowe dane dotyczce ywych dawców nerek Kreatynina Biakomocz Cinienie ttnicze skurczowo-rozkurczowe GFR (obliczany automatycznie) Reinterwencja chirurgiczna Ból wymagajcy leczenia Powikania wymagajce leczenia Psychologiczne powika wymagajcych leczenia Nadcinienie ttnicze, wymagajce leczenia Konieczno transplantacji Szczegóowe dane dotyczce ywych dawców wtroby Cakowita Bilirubina, AspAT, ALAT, fosfataza alkaliczna, Gamma GT, biako cakowite, INR. Reinterwencja chirurgiczna Ból wymagajcy leczenia Powikania wymagajce leczenia Psychologiczne powikania wymagajce leczenia Nadcinienie ttnicze, wymagajce leczenia Konieczno transplantacji Czasami bywa, e dawcy czuj si ju niepotrzebni, nie sysz adnego podzikowania. Biorcy s zapraszani na badania do orodka transplantacyjnego a dawcy s pod tym wzgldem zaniedbywani. Naley dooy szczególnych stara by tego typu sytuacje nie miay miejsca.

12 Przeszczepienie wtroby Przeszczepienie wtroby jest jedyn metod leczenia przewlekej niewydolnoci tego narzdu. Take w ostrej niewydolnoci wtroby przebiegajcej z jej martwic pilne przeszczepienie wtroby jest jedynym ratunkiem. Nie ma tu moliwoci dugoterminowej dializy jak to jest w przypadku chorych ze schykowa niewydolnoci nerek. Przeszczepienie wtroby jest o wiele trudniejsze ni przeszczepienie nerki. Uszkodzona wtroba musi by usunita przed wszczepieniem nowego narzdu a zabieg operacyjny trwa wiele godzin. Przeszczepienie od dawcy ywego Wtroba skada si z dwóch patów: prawego- wikszego i lewego - mniejszego. Segmentalna struktura wtroby umoliwia jej podzia. Do zachowania yciowych procesów metabolicznych i utrzymania normalnej funkcji, biorca potrzebuje przeszczepu wtroby o masie stanowicej co najmniej 1% masy ciaa. Dla dzieci, które potrzebuj przeszczepu wtroby wystarczajca jest boczna cz lewego pata. Dla dorosego biorcy czsto musi by uyty cay prawy pat wtroby by zapewni jej wydolno. Ryzyko zgonu dawcy wtroby wynosi ok. 0,5% i jest ono 10-krotnie wiksze ni dawcy ywego nerki. Wskazaniem do przeszczepienia wtroby od dawcy ywego s na ogó wrodzone choroby wtroby u maych dzieci. Wówczas rodzice mog odda dziecku cz swojego lewego pata wtroby i jest to wystarczajce. Ostra niewydolno wtroby take moe by wskazaniem do przeszczepienia wtroby od dawcy ywego jeli bardzo trudno jest w szybkim czasie znale dawc zmarego. W przypadku raka wtroby, kiedy wyduanie oczekiwania na wtrob zwiksza ryzyko progresji nowotworu u biorcy, przeszczepienie wtroby od dawcy ywego powinno by rozwaone ze szczególn trosk. Wczesne i póne ryzyko dawcy Wycicie lewego lub prawego pata wtroby jest duym zabiegiem. Z lewego pata jest moliwe pobranie segmentu 1-2, który stanowi ok. 300mL miszu wtroby. Prawy pat umoliwia pobranie segmentu 5-8 który stanowi ok. 1000ml miszu wtroby. Przeciek óci, krwawienie, infekcja, silny ból brzucha i powikania zakrzepowo-zatorowe to wczesne problemy, które dotycz okoo 10-20% dawców. Powikania prowadzce do zgonu jakie odnotowano zarówno w USA jak i Europie byy spowodowane seps, zatorem pucnym, nasilonym krwawieniem lub niewydolnoci wtroby. Odlegym problemem, który dotyczy kilku procent dawców jest stay, dugo utrzymujcy si ból, zapalenie odka.

13 Wtroba ma niezwyk zdolno regeneracji. U dawcy jest ona w stanie odnowi si a do 95% wyjciowej masy i wymiarów. Jest to szybki proces i zachodzi w pierwszych trzech miesicach po zabiegu. Parametry wtrobowe w odlegym czasie s prawidowe. Niemal wszystkie parametry s prawidowe czego nie mona powiedzie o omawianych wczeniej dawcach ywych nerki Badania kwalifikacyjne Wykonuje si nastpujce badania: Badania krwi oceniajce czynno wtroby oraz inne: ASAT, ALAT, bilirubina, ALP, albuminuria, INR, hemoglobina, leukocytoza, poziom pytek krwi, glikemia, amylaza, elektrolity, kreatynina Koagulogram: APTT, AT-III, biako C, biako S, oporno na aktywowane biako C (APC resistance), mutacja genu B dla protrombiny Grupa krwi, HLA(zgodno tkankowa) Wirusy: HBV, HCV, EBV, CMV, HIV Waga, wzrost, podstawowy wywiad lekarski oraz ocena stanu ogólnego z pomiarem cinienia ttniczego. Ekg Rtg klatki piersiowej USG wtroby z Dopplerem Tomografia komputerowa wtroby lub cholangio-angio MR celem oceny wielkoci i masy wtroby ze szczególnym uwzgldnieniem tych segmentów, które s planowane do pobrania Konsultacja anestezjologa Zgoda dawcy i ostatnie informacje od chirurga Premedykacja przedoperacyjna Zabieg chirurgiczny Pobranie wtroby zwykle odbywa si z cicia podebrowego. Paty wtroby s wolne od wizade i tkanek co sprzyja szybkiemu uwidocznieniu duych naczy krwiononych i óciowych. Zostan one podzielone i wyizolowane na stron, z której ma by pobranie. Po podzieleniu tkanki wtrobowej, przewód óciowy jest przecinany a naczynia krwionone s zamykane i cz wtroby przygotowana do przeszczepienia zostaje pobrana i umieszczona w zimnym pynie prezerwacyjnym celem ochrony tkanek. Drena powinien by utrzymany tak dugo jak utrzymuje si jakikolwiek wyciek czy niewielkie krwawienie.

14 Opieka pooperacyjna Dawca pozostaje w OIOM do nastpnego dnia. Po powrocie na oddzia chirurgiczny, wikszo pacjentów zaczyna pi i stopniowo je. Wane jest by pacjent jak najszybciej by zmobilizowany do wyjcia z óka. Badania krwi s wykonywane 1 raz dziennie przez pierwsze dni a ból jest zwykle umierzany przez znieczulenie podtwardówkowe w cigu 4-5 dni. W tym czasie stopniowo redukuje si ból przy pomocy tabletek przeciwbólowych. Wikszo pacjentów pozostaje w szpitalu przez 7-10 dni. Rana goi si po 2 tygodniach od zabiegu a poczucie zdrowia wraca po ok. 6 tygodniach. W tym czasie dawca powinien unika cikiej pracy ale moe prowadzi normaln aktywno yciow. Czas powrotu do zdrowia jest róny u rónych osób ale najczciej wynosi ok tygodni. Obserwacja odlega Dawca wtroby powinien by pod opiek orodka i mie wykonywane co 3 miesice badania: kliniczne, badania krwi oceniajce funkcj wtroby i USG wtroby po 3, 6 i 12 miesicach. Jeli kiedykolwiek po operacji pojawi si jakie problemy, dawca powinien mie stay kontakt z orodkiem transplantacyjnym by móc uzyska jak najlepsz pomoc. Optymalnym rozwizaniem byoby sprawowanie staej opieki nad dawc ale praktycznie kady orodek transplantacyjny ma swoje wasne zasady, które nie wymagaj naszej rekomendacji. Najwaniejsza jest optymalna opieka nad dawc w okresie okoooperacyjnym. Ubezpieczenia spoeczne i system ochrony dawcy ywego Dawcy ywi powinni by otoczeni szczególn trosk pastwa (nasze rekomendacje s wydane oddzielnie). Ubezpieczenia spoeczne winny sprawowa opiek na kadym etapie ycia. W XX wieku stopniowo wprowadzano wiele istotnych reform a mimo to nadal pozostaje miejsce na kolejne ulepszenia i tu pojawia si szczególne zadanie dla czonków EU. Ochrona socjalna dawcy ywego praktyka na dzisiaj i wskazówki na jutro Czy dawcy maj prawo do zwolnienia lekarskiego po zabiegu oddania nerki? Generalnie dawcy maj prawo do zasiku chorobowego Kto paci? Powszechnie praktykowany jest podzia patnoci midzy pracodawc a wadze. My proponujemy ustanowienie jednego organu jako patnika dawców.

15 Czy s jakie ograniczenia do prywatnego ubezpieczenia na ycie dawcy? Bycie dawc nie powinno by traktowane jako czynnik ryzyka i powodowa odmowy ubezpieczenia na ycia. Przeciwnie. Faktem jest, e zgodnie z dotychczasow wiedz dawcy yj duej. Czy s jakie ograniczenia dla dawców którzy chc otrzyma kredyt? Nie ma adnych ogranicze. Czy s jakie systemy ubezpieczenia pacjenta, z których mogliby skorzysta dawcy w przypadku powika w trakcie zabiegu i póniejszym okresie? System ubezpieczenia pacjenta czyli taki, w którym pacjenci mog otrzyma zapat za nieprzewidziane powikania, nie wystpuje wszdzie. Tylko Szwecja, Norwegia, Wochy, Francja i Wielka Brytania maj w swoim prawie uwzgldnione take te aspekty. Jeli istniejcy system ubezpieczenia danego chorego mógby zosta rozszerzony i dotyczy take dawców to powinno tak si sta. Jest to istotna forma sprawowania opieki umoliwiajca wszystkim dawcom otrzymanie odszkodowania pieninego w przypadku niepowodzenia. Co z systemem zajmujcym si zwrotem kosztów? Czy powinny one take dotyczy dawców? Systemy zwrotu kosztów dawcom istniej w krajach z dugim dowiadczeniem w przeszczepianiu narzdów od ywych dawców. Powinny istnie w kadym kraju celem uatwienia leczenia dawców ywych. S to bowiem osoby zdrowe, które na co dzie pracuj a staj si pacjentami na bardzo krótki czas. Dawcy s zmczeni i osabieni po zabiegu i maj prawo do przejciowej niezdolnoci do pracy. Czy dawcy powinni otrzymywa zwrot kosztów za dojazd do i ze szpitala na badania, zabieg, kontrole lekarskie? Tak, wszystkie kraje powinny tego przestrzega. Dawcy poddajc si zabiegowi nie tylko ratuj swoich bliskich ale w obserwacji wieloletniej przyczyniaj si do zmniejszenia spoecznych kosztów terapii. Dawcy powinni mie wic zapewniony ten typ usugi. Co z badaniami dawcy? Kto za nie paci? Zalecamy by aden dawca nigdy nie paci za jakiekolwiek badania nawet w bardzo odlegej obserwacji po zabiegu. Koszty te powinien pokrywa system ochrony zdrowia. Co w sytuacji braku funduszy na pokrycie wszystkich bada? Kto za to paci? Zalecamy by wszystkie koszty zostay zrefundowane.

16 Co z kosztami leków? Róne kraje maj róne zasady w tej sprawie. My zalecamy refundacj kosztów leków. Czy jest moliwo otrzymania zwrotu kosztów za niezbdne okolicznoci spoeczne jakie zaistniay w zwizku z procedur dawstwa? Moe zaistnie taka sytuacja np. wród rolników, którzy musz utrzyma swoje zwierzta czy rodziców, którzy potrzebuj pomocy w opiece nad dziemi i domem. W przypadku zwrotu tych kosztów potrzebna jest pisemna deklaracja z wykazaniem kosztów dodatkowych dziaa zwizanych z procedur.

Przeszczepienie nerek Najczêœciej zadawane pytania

Przeszczepienie nerek Najczêœciej zadawane pytania Przeszczepienie nerek Najczêœciej zadawane pytania Witamy w naszej Stacji Dializ Dlaczego potrzebujê przeszczepienia nerki? Kiedy nerki przestaj¹ funkcjonowaæ istniej¹ trzy dostêpne metody leczenia: Hemodializa

Bardziej szczegółowo

Informacja dla chorego na temat operacji. przeszczepienie nerki. oraz Formularz œwiadomej zgody chorego na operacjê przeszczepienia nerki

Informacja dla chorego na temat operacji. przeszczepienie nerki. oraz Formularz œwiadomej zgody chorego na operacjê przeszczepienia nerki biomedycznych, które to umo liwi¹. Wszystko wskazuje na to, e w perspektywie tego stulecia mo liwoœci technologii genetycznej zmieni¹ ca³kowicie nasze odczuwanie i rozumienie w³asnej cielesnoœci, a oferowane

Bardziej szczegółowo

MASZ DAR UZDRAWIANIA DRUGIE ŻYCIE

MASZ DAR UZDRAWIANIA DRUGIE ŻYCIE MASZ DAR UZDRAWIANIA DRUGIE ŻYCIE Organizm człowieka jest zbudowany z narządów i tkanek. Czasem mogą być uszkodzone od urodzenia (np. w skutek wad genetycznych), częściej w ciągu życia może dojść do poważnego

Bardziej szczegółowo

Krajowa Lista Oczekuj¹cych na przeszczepienie (KLO)

Krajowa Lista Oczekuj¹cych na przeszczepienie (KLO) Krajowa Lista Oczekuj¹cych na przeszczepienie (KLO) W 2013 r. do krajowej listy osób oczekuj¹cych (KLO) zg³oszono 4473 potencjalnych biorców. Do wszystkich oczekuj¹cych wys³ano powiadomienia o wprowadzeniu

Bardziej szczegółowo

FORMULARZ CENOWY. Zobowiązuję się wykonać przedmiot zamówienia w zakresie objętym Specyfikacją Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ) za cenę:

FORMULARZ CENOWY. Zobowiązuję się wykonać przedmiot zamówienia w zakresie objętym Specyfikacją Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ) za cenę: Pieczęć firmowa Wykonawcy Załącznik nr 2 A do SIWZ FORMULARZ CENOWY Zobowiązuję się wykonać przedmiot zamówienia w zakresie objętym Specyfikacją Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ) za cenę: CZĘŚĆ I świadczenie

Bardziej szczegółowo

HCV. Wirusowe zapalenie wtroby typu C

HCV. Wirusowe zapalenie wtroby typu C HCV Wirusowe zapalenie wtroby typu C Kampania edukacyjna dla uczniów szkół rednich. Temat: Wirusowe zapalenie wtroby typu C. Inicjator działa: Stowarzyszenie Pomocy Chorym z HCV Prometeusze Patronat merytoryczny:

Bardziej szczegółowo

NARODOWY PROGRAM ZDROWIA 2007-2015

NARODOWY PROGRAM ZDROWIA 2007-2015 Teresa Karwowska 1 z 6 NARODOWY PROGRAM ZDROWIA 2007-2015 1 : Okrela gówne kierunki polityki zdrowotnej pastwa Jest prób zjednoczenia wysików rónych organów administracji rzdowej, organizacji pozarzdowych

Bardziej szczegółowo

PAKIETY PROFILAKTYCZNE DLA KOBIET

PAKIETY PROFILAKTYCZNE DLA KOBIET Medyczne Laboratorium Diagnostyczne Wojewódzki Szpital Specjalistyczny w Olsztynie PAKIETY PROFILAKTYCZNE DLA KOBIET Zainwestuj w siebie - zadbaj o swoje zdrowie Pakiet podstawowy 76,00 zł morfologia krwi

Bardziej szczegółowo

DOLNOŚLĄSKIE CENTRUM ZDROWIA PSYCHICZNEGO sp. z o. o.

DOLNOŚLĄSKIE CENTRUM ZDROWIA PSYCHICZNEGO sp. z o. o. Załącznik nr 3 do Regulaminu Organizacyjnego Podmiotu Leczniczego Informacja o wysokości opłat za udzielanie świadczeń zdrowotnych innych niż finansowane ze środków publicznych oraz za dokumentację medyczną

Bardziej szczegółowo

Zafascynowany samą operacją, jak i związaną z nią atmosferą: specyficzny nastrój mający. właśnie robi się coś ważnego i niezwykłego.

Zafascynowany samą operacją, jak i związaną z nią atmosferą: specyficzny nastrój mający. właśnie robi się coś ważnego i niezwykłego. Zafascynowany samą operacją, jak i związaną z nią atmosferą: specyficzny nastrój mający źródło w przekonaniu całego zespołu chirurgów, anestezjologów i pielęgniarek, że oto właśnie robi się coś ważnego

Bardziej szczegółowo

Informacje dla Pacjenta: Laparoskopowe Leczenie GERD

Informacje dla Pacjenta: Laparoskopowe Leczenie GERD Informacje dla Pacjenta: Laparoskopowe Leczenie GERD LECZENIE CHIRURGICZNE CHOROBY REFLUKSOWEJ PRZE?YKU Je?eli cierpisz na chorob? refluksow? prze?yku (GERD) lekarz mo?e zaproponowa? Ci chirurgiczne leczenie

Bardziej szczegółowo

Imię i nazwisko Pacjenta:..PESEL/Data urodzenia:... FORMULARZ ZGODY. Imię i nazwisko Pacjenta:... Imię i nazwisko przedstawiciela ustawowego:...

Imię i nazwisko Pacjenta:..PESEL/Data urodzenia:... FORMULARZ ZGODY. Imię i nazwisko Pacjenta:... Imię i nazwisko przedstawiciela ustawowego:... FORMULARZ ZGODY I Informacje o osobach uprawnionych do wyrażenia zgody Imię i nazwisko Pacjenta:... Imię i nazwisko przedstawiciela ustawowego:... PESEL/Data urodzenia Pacjenta:... II Nazwa procedury medycznej

Bardziej szczegółowo

PAKIETY PROFILAKTYCZNE DLA MĘŻCZYZN

PAKIETY PROFILAKTYCZNE DLA MĘŻCZYZN Medyczne Laboratorium Diagnostyczne Wojewódzki Szpital Specjalistyczny w Olsztynie PAKIETY PROFILAKTYCZNE DLA MĘŻCZYZN Zainwestuj w siebie - zadbaj o swoje zdrowie W trosce o zdrowie i wygodę Panów, przygotowaliśmy

Bardziej szczegółowo

Opieka pielęgniarska nad pacjentem w oddziale chirurgii ogólnej, po zabiegu operacyjnym, w wybranych jednostkach chorobowych.

Opieka pielęgniarska nad pacjentem w oddziale chirurgii ogólnej, po zabiegu operacyjnym, w wybranych jednostkach chorobowych. Opieka pielęgniarska nad pacjentem w oddziale chirurgii ogólnej, po zabiegu operacyjnym, w wybranych jednostkach chorobowych. Aby ujednolicić opis opieki pielęgniarskiej nad pacjentem po zabiegu operacyjnym

Bardziej szczegółowo

PAKIETY PROFILAKTYCZNE DLA MĘŻCZYZN

PAKIETY PROFILAKTYCZNE DLA MĘŻCZYZN Medyczne Laboratorium Diagnostyczne Wojewódzki Szpital Specjalistyczny w Olsztynie PAKIETY PROFILAKTYCZNE DLA MĘŻCZYZN Zainwestuj w siebie - zadbaj o swoje zdrowie Pakiet podstawowy 76,00 zł morfologia

Bardziej szczegółowo

57.94 Wprowadzenie na stałe cewnika do pęcherza moczowego

57.94 Wprowadzenie na stałe cewnika do pęcherza moczowego ICD9 kod Nazwa 03.31 Nakłucie lędźwiowe 03.311 Nakłucie lędźwiowe w celu pobrania płynu mózgowo-rdzeniowego 100.62 Założenie cewnika do żyły centralnej 23.0103 Porada lekarska 23.0105 Konsultacja specjalistyczna

Bardziej szczegółowo

KWALIFIKACJA I WERYFIKACJA LECZENIA DOUSTNEGO STANÓW NADMIARU ŻELAZA W ORGANIZMIE

KWALIFIKACJA I WERYFIKACJA LECZENIA DOUSTNEGO STANÓW NADMIARU ŻELAZA W ORGANIZMIE Opis świadczenia KWALIFIKACJA I WERYFIKACJA LECZENIA DOUSTNEGO STANÓW NADMIARU ŻELAZA W ORGANIZMIE 1. Charakterystyka świadczenia 1.1 nazwa świadczenia Kwalifikacja i weryfikacja leczenia doustnego stanów

Bardziej szczegółowo

PROGRAM RAZEM DLA SERCA Karta Badania Profilaktycznego

PROGRAM RAZEM DLA SERCA Karta Badania Profilaktycznego PROGRAM RAZEM DLA SERCA Karta Badania Profilaktycznego ETAP I (wypełni pielęgniarka) Imię i nazwisko:... Adres:... PESEL Wzrost:...cm Wykształcenie:... Masa ciała:...kg Zawód wykonywany:... Obwód talii:...cm

Bardziej szczegółowo

nowotworów u osób doros"ych, u dzieci odsetek ten jest wy#szy i wynosi 5-7 %

nowotworów u osób dorosych, u dzieci odsetek ten jest wy#szy i wynosi 5-7 % !!Stanowi! 0,5-1 % wszystkich nowotworów u osób doros"ych, u dzieci odsetek ten jest wy#szy i wynosi 5-7 %!!Mi$saki wywodz! si$ z ró#nych komórek które wchodz! w sk"ad ko%cinajcz$stszy, osteosarcoma (powstaje

Bardziej szczegółowo

dzienniczek pacjenta rak nerki

dzienniczek pacjenta rak nerki dzienniczek pacjenta rak nerki Grafika i skład: Fundacja Wygrajmy Zdrowie Wydanie I Styczeń 2015 Wszelkie prawa zastrzeżone. Podstawowe dane Imię i nazwisko: Data urodzenia: Lekarz prowadzący: Palcówka

Bardziej szczegółowo

KWALIFIKACJA ŻYWEGO DAWCY NERKI. Dorota Lewandowska 2011

KWALIFIKACJA ŻYWEGO DAWCY NERKI. Dorota Lewandowska 2011 KWALIFIKACJA ŻYWEGO DAWCY NERKI Dorota Lewandowska 2011 DLACZEGO PRZESZCZEPIA SIĘ NARZĄDY OD ŻYWYCH DAWCÓW? Ograniczone możliwości przeszczepiania narządów od dawców zmarłych Względy religijne Narząd przeszczepiony

Bardziej szczegółowo

WARIANTY POMARAŃCZOWY NIEBIESKI SREBRNY ZŁOTY PLATYNOWY

WARIANTY POMARAŃCZOWY NIEBIESKI SREBRNY ZŁOTY PLATYNOWY RODZAJ ŚWIADCZENIA: WARIANTY POMARAŃCZOWY NIEBIESKI SREBRNY ZŁOTY PLATYNOWY 24h Infolinia Medyczna Podstawowe Informacje Medyczne Koordynacja Leczenia Na Terenie Kraju Serwis SMS Potwierdzenie Terminu

Bardziej szczegółowo

Zaawansowany. Zaliczenie pierwszego semestru z anatomii i z patologii

Zaawansowany. Zaliczenie pierwszego semestru z anatomii i z patologii 1 Kierunek: PILĘGNIARSTWO Nazwa przedmiotu Chirurgia i pielęgniarstwo chirurgiczne Kod przedmiotu Poziom przedmiotu Rok studiów Semestr Liczba punktów Metody nauczania Język wykładowy Imię i nazwisko wykładowcy

Bardziej szczegółowo

LECZENIE ZAAWANSOWANEGO RAKA JELITA GRUBEGO (ICD-10 C 18 C 20)

LECZENIE ZAAWANSOWANEGO RAKA JELITA GRUBEGO (ICD-10 C 18 C 20) Dziennik Urzędowy Ministra Zdrowia 511 Poz. 42 Załącznik B.4. LECZENIE ZAAWANSOWANEGO RAKA JELITA GRUBEGO (ICD-10 C 18 C 20) ZAKRES ŚWIADCZENIA GWARANTOWANEGO ŚWIADCZENIOBIORCY 1. Leczenie zaawansowanego

Bardziej szczegółowo

Aktywność fizyczna. Schemat postępowania w cukrzycy

Aktywność fizyczna. Schemat postępowania w cukrzycy Aktywność fizyczna Schemat postępowania w cukrzycy Aktywność fizyczna Ćwiczenia i gimnastyka są korzystne dla każdego, a w szczególności dla chorych na cukrzycę. W przypadku tej choroby wysiłek fizyczny

Bardziej szczegółowo

Dr n. med. Jolanta Gozdowska, Prof. dr hab. n. med. Magdalena Durlik

Dr n. med. Jolanta Gozdowska, Prof. dr hab. n. med. Magdalena Durlik Dr n. med. Jolanta Gozdowska, Prof. dr hab. n. med. Magdalena Durlik Klinika Medycyny Transplantacyjnej i Nefrologii Instytut Transplantologii WUM Kierownik Kliniki: Prof. dr hab. n. med. Magdalena Durlik

Bardziej szczegółowo

Procedura rekrutacji pracowników do Starostwa Powiatowego w Kielcach

Procedura rekrutacji pracowników do Starostwa Powiatowego w Kielcach Zał. do Zarzdzenia Nr 58/05 Starosty Kieleckiego z dnia 30 grudnia 2005 r. w sprawie wprowadzenia procedury rekrutacji pracowników do Starostwa Powiatowego w Kielcach Procedura rekrutacji pracowników do

Bardziej szczegółowo

Co 5 dni w Polsce umiera jedna z osób oczekujących na przeszczepienie narządu. Umiera nie z powodu. powodu braku narządów do transplantacji

Co 5 dni w Polsce umiera jedna z osób oczekujących na przeszczepienie narządu. Umiera nie z powodu. powodu braku narządów do transplantacji Akcja informacyjno-edukacyjna Drugie życie Co 5 dni w Polsce umiera jedna z osób oczekujących na przeszczepienie narządu Umiera nie z powodu braku leczenia, ale z powodu braku narządów do transplantacji

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 6 listopada 2012 r. Poz. 1215

Warszawa, dnia 6 listopada 2012 r. Poz. 1215 Warszawa, dnia 6 listopada 2012 r. Poz. 1215 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ZDROWIA 1) z dnia 19 października 2012 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowego sposobu ustalania kosztów czynności związanych

Bardziej szczegółowo

LECZENIE CHOROBY LEŚNIOWSKIEGO - CROHNA (chlc) (ICD-10 K 50)

LECZENIE CHOROBY LEŚNIOWSKIEGO - CROHNA (chlc) (ICD-10 K 50) Załącznik B.32. LECZENIE CHOROBY LEŚNIOWSKIEGO - CROHNA (chlc) (ICD-10 K 50) ZAKRES ŚWIADCZENIA GWARANTOWANEGO ŚWIADCZENIOBIORCY A. Leczenie infliksymabem 1. Leczenie choroby Leśniowskiego-Crohna (chlc)

Bardziej szczegółowo

Podstawowe badania obrazowe. Marcin Szulc Klinika Chorób Wewnętrznych, Nadciśnienia Tętniczego i Angiologii

Podstawowe badania obrazowe. Marcin Szulc Klinika Chorób Wewnętrznych, Nadciśnienia Tętniczego i Angiologii Podstawowe badania obrazowe Marcin Szulc Klinika Chorób Wewnętrznych, Nadciśnienia Tętniczego i Angiologii Prawidłowe myślenie lekarskie Zebranie podstawowych danych (badanie podmiotowe i przedmiotowe)

Bardziej szczegółowo

ANKIETA POTENCJALNEGO BIORCY. Grupa krwi...rh...

ANKIETA POTENCJALNEGO BIORCY. Grupa krwi...rh... Śląskie Centrum Chorób Serca Katedra i Klinika Chorób Płuc i Gruźlicy SAM Katedra i Oddział Kliniczny Kardiochirurgii 41-803 Zabrze, ul. Kś.Koziołka l i Transplantologii SAM tel. (032) 271 56 08 (00) fax.

Bardziej szczegółowo

PROWIZJE Menad er Schematy rozliczeniowe

PROWIZJE Menad er Schematy rozliczeniowe W nowej wersji systemu pojawił si specjalny moduł dla menaderów przychodni. Na razie jest to rozwizanie pilotaowe i udostpniono w nim jedn funkcj, która zostanie przybliona w niniejszym biuletynie. Docelowo

Bardziej szczegółowo

LECZENIE CHOROBY LEŚNIOWSKIEGO - CROHNA (chlc) (ICD-10 K 50)

LECZENIE CHOROBY LEŚNIOWSKIEGO - CROHNA (chlc) (ICD-10 K 50) Załącznik B.32. LECZENIE CHOROBY LEŚNIOWSKIEGO - CROHNA (chlc) (ICD-10 K 50) ZAKRES ŚWIADCZENIA GWARANTOWANEGO ŚWIADCZENIOBIORCY SCHEMAT DAWKOWANIA LEKÓW W PROGRAMIE BADANIA DIAGNOSTYCZNE WYKONYWANE W

Bardziej szczegółowo

NIEWYDOLNOŚĆ NEREK - EPIDEMIOLOGIA, OBJAWY, STADIA NIEWYDOLNOŚCI, DIAGNOSTYKA AGNIESZKA BARTOSZ GR.1

NIEWYDOLNOŚĆ NEREK - EPIDEMIOLOGIA, OBJAWY, STADIA NIEWYDOLNOŚCI, DIAGNOSTYKA AGNIESZKA BARTOSZ GR.1 NIEWYDOLNOŚĆ NEREK - EPIDEMIOLOGIA, OBJAWY, STADIA NIEWYDOLNOŚCI, DIAGNOSTYKA AGNIESZKA BARTOSZ GR.1 Niewydolność nerek Niewydolność nerek charakteryzuje się utratą zdolności do oczyszczania organizmu

Bardziej szczegółowo

WYCIECZKA DO LABORATORIUM

WYCIECZKA DO LABORATORIUM WYCIECZKA DO LABORATORIUM W ramach projektu e-szkoła udaliśmy się do laboratorium w Krotoszynie na ul. Bolewskiego Mieliśmy okazję przeprowadzić wywiad z kierowniczką laboratorium Panią Hanną Czubak Oprowadzała

Bardziej szczegółowo

Instrumenty rynku pracy dla osób poszukuj cych pracy, aktualnie podlegaj cych ubezpieczeniu spo ecznemu rolników w pe nym zakresie.

Instrumenty rynku pracy dla osób poszukuj cych pracy, aktualnie podlegaj cych ubezpieczeniu spo ecznemu rolników w pe nym zakresie. Instrumentyrynkupracydlaosóbposzukujcychpracy, aktualniepodlegajcychubezpieczeniuspoecznemurolnikówwpenymzakresie. Zdniem1lutego2009r.weszywycieprzepisyustawyzdnia19grudnia2008r. o zmianie ustawy o promocji

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA DLA CHOREGO NA TEMAT OPERACJI PRZESZCZEPIENIA NERKI ORAZ FORMULARZ ŚWIADOMEJ ZGODY CHOREGO NA OPERACJĘ PRZESZCZEPIENIA NERKI

INFORMACJA DLA CHOREGO NA TEMAT OPERACJI PRZESZCZEPIENIA NERKI ORAZ FORMULARZ ŚWIADOMEJ ZGODY CHOREGO NA OPERACJĘ PRZESZCZEPIENIA NERKI INFORMACJA DLA CHOREGO NA TEMAT OPERACJI PRZESZCZEPIENIA NERKI ORAZ FORMULARZ ŚWIADOMEJ ZGODY CHOREGO NA OPERACJĘ PRZESZCZEPIENIA NERKI Został/a Pan/Pani zakwalifikowany/a do zabiegu przeszczepienia nerki

Bardziej szczegółowo

Narodowy Fundusz Zdrowia - SOK - 2005. Hemodializa

Narodowy Fundusz Zdrowia - SOK - 2005. Hemodializa 1 Narodowy Fundusz Zdrowia - SOK - 2005 Hemodializa Za pacjenta ze schyłkową niewydolnością nerek (N 18) uznaje się chorego, który został zakwalifikowany do leczenia powtarzanymi dializami od dnia rozpoczęcia

Bardziej szczegółowo

Wniosek o wydanie orzeczenia o niepełnosprawnoci Uwaga : wszystkie punkty formularza naley dokładnie wypełni duymi drukowanymi literami!

Wniosek o wydanie orzeczenia o niepełnosprawnoci Uwaga : wszystkie punkty formularza naley dokładnie wypełni duymi drukowanymi literami! Nr sprawy... Wniosek o wydanie orzeczenia o niepełnosprawnoci Uwaga : wszystkie punkty formularza naley dokładnie wypełni duymi drukowanymi literami!..., data... Nazwisko dziecka i imi (imiona)... Data

Bardziej szczegółowo

Regulamin. świadczenia usług medycznych z zakresu badań diagnostycznych w pakietach: Zdrowa kobieta oraz Zdrowy mężczyzna

Regulamin. świadczenia usług medycznych z zakresu badań diagnostycznych w pakietach: Zdrowa kobieta oraz Zdrowy mężczyzna Regulamin świadczenia usług medycznych z zakresu badań diagnostycznych w pakietach: Zdrowa kobieta oraz Zdrowy mężczyzna 1. Postanowienia ogólne. 1. Regulamin określa zasady sprzedaży we własnym imieniu

Bardziej szczegółowo

ARKUSZ ASORTYMENTOWO-CENOWY

ARKUSZ ASORTYMENTOWO-CENOWY Załącznik nr 2 ARKUSZ ASORTYMENTOWO-CENOWY Tryb postępowania: Przetarg nieograniczony Przedmiot zamówienia: wykonanie usług zdrowotnych w zakresie badań laboratoryjnych i diagnostyki obrazowej /RTG/ obowiązujących

Bardziej szczegółowo

nastpujce czci (pakiety). Zamawiajcy dopuszcza moliwo złoenia oferty na dowoln liczb pakietów.

nastpujce czci (pakiety). Zamawiajcy dopuszcza moliwo złoenia oferty na dowoln liczb pakietów. 1 z 5 2014-10-14 11:41 Pozna: Usługa kompleksowego ubezpieczenia Wielkopolskiego Centrum Onkologii im. Marii Skłodowskiej - Curie w Poznaniu Numer ogłoszenia: 340136-2014; data zamieszczenia: 14.10.2014

Bardziej szczegółowo

Planowanie adresacji IP dla przedsibiorstwa.

Planowanie adresacji IP dla przedsibiorstwa. Planowanie adresacji IP dla przedsibiorstwa. Wstp Przy podejciu do planowania adresacji IP moemy spotka si z 2 głównymi przypadkami: planowanie za pomoc adresów sieci prywatnej przypadek, w którym jeeli

Bardziej szczegółowo

DEKA SMARTLIPO - LASER LIPOLISI - ADIPOCYTOLIZA LASEROWA IMIĘ I NAZWISKO PACJENTA. Osoba kontaktowa TEL. TEL. KOM.

DEKA SMARTLIPO - LASER LIPOLISI - ADIPOCYTOLIZA LASEROWA IMIĘ I NAZWISKO PACJENTA. Osoba kontaktowa TEL. TEL. KOM. DEKA SMARTLIPO - LASER LIPOLISI - ADIPOCYTOLIZA LASEROWA IMIĘ I NAZWISKO PACJENTA Data urodzenia Wiek Waga kg Wzrost cm Leczony obszar.. Wymiary dotyczące obszaru- obwód.. Osoba kontaktowa Zawód ADRES

Bardziej szczegółowo

LECZENIE INHIBITORAMI TNF ALFA ŚWIADCZENIOBIORCÓW Z CIĘŻKĄ, AKTYWNĄ POSTACIĄ ZESZTYWNIAJĄCEGO ZAPALENIA STAWÓW KRĘGOSŁUPA (ZZSK) (ICD-10 M 45)

LECZENIE INHIBITORAMI TNF ALFA ŚWIADCZENIOBIORCÓW Z CIĘŻKĄ, AKTYWNĄ POSTACIĄ ZESZTYWNIAJĄCEGO ZAPALENIA STAWÓW KRĘGOSŁUPA (ZZSK) (ICD-10 M 45) Dziennik Urzędowy Ministra Zdrowia 615 Poz. 27 Załącznik B.36. LECZENIE INHIBITORAMI TNF ALFA ŚWIADCZENIOBIORCÓW Z CIĘŻKĄ, AKTYWNĄ POSTACIĄ ZESZTYWNIAJĄCEGO ZAPALENIA STAWÓW KRĘGOSŁUPA (ZZSK) (ICD-10 M

Bardziej szczegółowo

ARKUSZ ASORTYMENTOWO-CENOWY

ARKUSZ ASORTYMENTOWO-CENOWY Załącznik nr 2 ARKUSZ ASORTYMENTOWO-CENOWY Przedmiot zamówienia: wykonanie usług zdrowotnych w zakresie badań laboratoryjnych obowiązujących w podstawowej opiece zdrowotnej oraz wykonanie usług zdrowotnych

Bardziej szczegółowo

JAK DZIAŁA WĄTROBA? Wątroba spełnia cztery funkcje. Najczęstsze przyczyny chorób wątroby. Objawy towarzyszące chorobom wątroby

JAK DZIAŁA WĄTROBA? Wątroba spełnia cztery funkcje. Najczęstsze przyczyny chorób wątroby. Objawy towarzyszące chorobom wątroby SPIS TREŚCI JAK DZIAŁA WĄTROBA? Wątroba spełnia cztery funkcje Wątroba jest największym narządem wewnętrznym naszego organizmu. Wątroba jest kluczowym organem regulującym nasz metabolizm (każda substancja

Bardziej szczegółowo

FORMULARZ OFERTY. Imiona i nazwiska osób reprezentujcych wykonawc

FORMULARZ OFERTY. Imiona i nazwiska osób reprezentujcych wykonawc , dnia r. Piecz wykonawcy(ów) FORMULARZ OFERTY Urzd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego w Warszawie ul. Jagielloska 26 03-719 Warszawa Ja (my), Imiona i nazwiska osób reprezentujcych wykonawc działajc

Bardziej szczegółowo

Akcja informacyjno-edukacyjna Drugie życie

Akcja informacyjno-edukacyjna Drugie życie Akcja informacyjno-edukacyjna Drugie życie Podstawa prawna Ustawa Transplantacyjna ustawa z 1 lipca 2005r o pobieraniu, przechowywaniu i przeszczepianiu komórek, tkanek i narządów. Transplantologia to

Bardziej szczegółowo

Rola pielęgniarki w badaniu radiologicznym i przygotowanie chorego do badań. Rola pielęgniarki w badaniu radiologicznym

Rola pielęgniarki w badaniu radiologicznym i przygotowanie chorego do badań. Rola pielęgniarki w badaniu radiologicznym Rola pielęgniarki w badaniu radiologicznym i przygotowanie chorego do badań dr n.med. Jolanta Meller Rola pielęgniarki w badaniu radiologicznym Ochrona pacjenta przed promieniowaniem jonizującym Podawanie

Bardziej szczegółowo

Testy wysiłkowe w wadach serca

Testy wysiłkowe w wadach serca XX Konferencja Szkoleniowa i XVI Międzynarodowa Konferencja Wspólna SENiT oraz ISHNE 5-8 marca 2014 roku, Kościelisko Testy wysiłkowe w wadach serca Sławomira Borowicz-Bieńkowska Katedra Rehabilitacji

Bardziej szczegółowo

wiczenie - Oznaczanie stenia magnezu w surowicy krwi metod kolorymetryczn

wiczenie - Oznaczanie stenia magnezu w surowicy krwi metod kolorymetryczn wiczenie - Oznaczanie stenia magnezu w surowicy krwi metod kolorymetryczn Wprowadzenie Magnez wystpuje we wszystkich tkankach i pynach ustrojowych, a znaczna cz znajduje si w tkance kostnej. Razem z wapniem

Bardziej szczegółowo

Zmiany w informatorze higienistka stomatologiczna 322[03]

Zmiany w informatorze higienistka stomatologiczna 322[03] Zmiany w informatorze higienistka stomatologiczna 322[03] Strona 19 wiersze 20 21 otrzymuj brzmienie: 2.5. dobiera materiay, leki, narzdzia i urzdzenia stomatologiczne do rodzaju zabiegów higieniczno-profilaktycznych

Bardziej szczegółowo

Kwestionariusz - wizyta wstępna

Kwestionariusz - wizyta wstępna Narodowy Instytut Zdrowia Publicznego - PZH 00-791 Warszawa, ul. Chocimska 24 Tel: (22) 542-13-72, E-mail: beki@pzh.gov.pl Badanie Epidemiologii Krztuśca Kwestionariusz - wizyta wstępna 1.1. Data wizyty

Bardziej szczegółowo

Uprawnienia związane z posiadaniem tytułu Zasłużony Dawca Przeszczepu

Uprawnienia związane z posiadaniem tytułu Zasłużony Dawca Przeszczepu Biuro Prasy i Promocji Rzecznik Prasowy tel.: 22 831 30 71 faks: 22 826 27 91 e-mail: biuro-bp@mz.gov.pl INFORMACJA PRASOWA Zasłużony Dawca Przeszczepu Warszawa, 31 marca 2010 r. Tytuł Zasłużony Dawca

Bardziej szczegółowo

LECZENIE NIEDOKRWISTOŚCI W PRZEBIEGU PRZEWLEKŁEJ NIEWYDOLNOŚCI

LECZENIE NIEDOKRWISTOŚCI W PRZEBIEGU PRZEWLEKŁEJ NIEWYDOLNOŚCI Załącznik nr 14 do Zarządzenia Nr 41/2009 Prezesa NFZ z dnia 15 września 2009 roku Nazwa programu: LECZENIE NIEDOKRWISTOŚCI W PRZEBIEGU PRZEWLEKŁEJ NIEWYDOLNOŚCI NEREK ICD-10 N 18 przewlekła niewydolność

Bardziej szczegółowo

Ochrona ubezpieczeniowa w Generali

Ochrona ubezpieczeniowa w Generali Ochrona ubezpieczeniowa w Generali Agenda 1. Plan Zabezpieczenia BieŜących Potrzeb Rodziny ubezpieczenie terminowe 2. Umowy dodatkowe 3. Co to oznacza dla Klienta? 2 Plan Zabezpieczenia BieŜących Potrzeb

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR VI/1/2004 RADY MIEJSKIEJ W BIERUNIU z dnia 27.05.2004 r.

UCHWAŁA NR VI/1/2004 RADY MIEJSKIEJ W BIERUNIU z dnia 27.05.2004 r. UCHWAŁA NR VI/1/2004 RADY MIEJSKIEJ W BIERUNIU z dnia 27.05.2004 r. W sprawie: zakresu usług opiekuczych oraz szczegółowych zasad przyznawania i odpłatnoci za usługi opiekucze Na podstawie art. 18 ust.

Bardziej szczegółowo

Chirurgia Bariatryczna

Chirurgia Bariatryczna Chirurgia Bariatryczna Częstość występowania otyłości zwiększa się na całym świecie w alarmującym tempie i ma rozmiar globalnej epidemii zarówno w rozwiniętych, jak i rozwijających się krajach. Według

Bardziej szczegółowo

Standardy leczenia wirusowych zapaleń wątroby typu C Rekomendacje Polskiej Grupy Ekspertów HCV - maj 2010

Standardy leczenia wirusowych zapaleń wątroby typu C Rekomendacje Polskiej Grupy Ekspertów HCV - maj 2010 Standardy leczenia wirusowych zapaleń wątroby typu C Rekomendacje Polskiej Grupy Ekspertów HCV - maj 2010 1. Leczeniem powinni być objęci chorzy z ostrym, przewlekłym zapaleniem wątroby oraz wyrównaną

Bardziej szczegółowo

SIEMENS GIGASET REPEATER

SIEMENS GIGASET REPEATER SIEMENS GIGASET REPEATER Wane wskazówki Wane wskazówki Wskazówki bezpieczestwa Gigaset repeater nie jest urzdzeniem wodoodpornym, nie naley wic umieszcza go w wilgotnych pomieszczeniach. Tylko dostarczony

Bardziej szczegółowo

Kwalifikacja żywego dawcy nerki. Dorota Lewandowska

Kwalifikacja żywego dawcy nerki. Dorota Lewandowska Kwalifikacja żywego dawcy nerki Dorota Lewandowska Przeszczep nerki czas przeżycia USTAWA TRANSPLANTACYJNA (Dz. U. Nr 169, poz. 1411) USTAWA z dnia 1 lipca 2005 r. o pobieraniu, i przechowywaniu i przeszczepianiu

Bardziej szczegółowo

Przykłady opóźnień w rozpoznaniu chorób nowotworowych u dzieci i młodzieży Analiza przyczyn i konsekwencji

Przykłady opóźnień w rozpoznaniu chorób nowotworowych u dzieci i młodzieży Analiza przyczyn i konsekwencji PROGRAM POPRAWY WCZESNEGO WYKRYWANIA I DIAGNOZOWANIA NOWOTWORÓW U DZIECI W PIĘCIU WOJEWÓDZTWACH POLSKI Przykłady opóźnień w rozpoznaniu chorób nowotworowych u dzieci i młodzieży Analiza przyczyn i konsekwencji

Bardziej szczegółowo

Przemysław Pyda. Przeszczepianie trzustki

Przemysław Pyda. Przeszczepianie trzustki Przemysław Pyda Przeszczepianie trzustki Przeszczepianie trzustki na świecie Wskazania i rodzaj przeszczepu (I) Cukrzyca powikłana nefropatią; podwójny przeszczep nerka trzustka jednoczasowo z nerką SPK

Bardziej szczegółowo

Informacje dla Pacjenta: Diagnostyczna Laparoskopia

Informacje dla Pacjenta: Diagnostyczna Laparoskopia SAGES Society of American Gastrointestinal and Endoscopic Surgeons https://www.sages.org Informacje dla Pacjenta: Diagnostyczna Laparoskopia Author : SAGES Webmaster Pacjent mo?e by? skierowany do chirurga

Bardziej szczegółowo

Lek. Marcin Polok. Katedra i Klinika Chirurgii i Urologii Dziecięcej UM we Wrocławiu. Ocena skuteczności operacyjnego leczenia wodonercza u dzieci

Lek. Marcin Polok. Katedra i Klinika Chirurgii i Urologii Dziecięcej UM we Wrocławiu. Ocena skuteczności operacyjnego leczenia wodonercza u dzieci Lek. Marcin Polok Katedra i Klinika Chirurgii i Urologii Dziecięcej UM we Wrocławiu Ocena skuteczności operacyjnego leczenia wodonercza u dzieci Rozprawa na stopień doktora nauk medycznych w zakresie medycyny

Bardziej szczegółowo

Mielec: Dostawa mikroelektrowni wiatrowych Numer og!oszenia: 329766-2011; data zamieszczenia: 11.10.2011 OG!OSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy

Mielec: Dostawa mikroelektrowni wiatrowych Numer og!oszenia: 329766-2011; data zamieszczenia: 11.10.2011 OG!OSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy Mielec: Dostawa mikroelektrowni wiatrowych Numer og!oszenia: 329766-2011; data zamieszczenia: 11.10.2011 OG!OSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy Zamieszczanie og!oszenia: obowi"zkowe. Og!oszenie dotyczy: zamówienia

Bardziej szczegółowo

Aktywność fizyczna. Jak postępować w cukrzycy?

Aktywność fizyczna. Jak postępować w cukrzycy? Aktywność fizyczna Jak postępować w cukrzycy? AKTYWNOŚĆ FIZYCZNA Ćwiczenia i gimnastyka są korzystne dla każdego, a w szczególności dla chorych na cukrzycę. W przypadku tej choroby wysiłek fizyczny jest

Bardziej szczegółowo

KONKURENCJA DOSKONA!A

KONKURENCJA DOSKONA!A KONKURENCJA OSKONA!A Bez wzgl"du na rodzaj konkurencji, w jakiej uczestniczy firma, jej celem gospodarowania jest maksymalizacja zysku (minimalizacja straty) w krótkim okresie i maksymalizacja warto"ci

Bardziej szczegółowo

Rozdzia³ 1 ROZPOZNANIE

Rozdzia³ 1 ROZPOZNANIE Rozdzia³ 1 ROZPOZNANIE Dolegliwoœci i objawy Co siê ze mn¹ dzieje? Co mo e wskazywaæ na problem z tarczyc¹? Prawdê mówi¹c, trudno to jednoznacznie stwierdziæ. Niektórzy pacjenci czuj¹ siê zmêczeni i przygnêbieni,

Bardziej szczegółowo

obsług dowolnego typu formularzy (np. formularzy ankietowych), pobieranie wzorców formularzy z serwera centralnego,

obsług dowolnego typu formularzy (np. formularzy ankietowych), pobieranie wzorców formularzy z serwera centralnego, Wstp GeForms to program przeznaczony na telefony komórkowe (tzw. midlet) z obsług Javy (J2ME) umoliwiajcy wprowadzanie danych według rónorodnych wzorców. Wzory formularzy s pobierane z serwera centralnego

Bardziej szczegółowo

Wytyczne postępowania dla lekarzy POZ i lekarzy medycyny pracy w zakresie raka nerki, pęcherza moczowego i prostaty 2011

Wytyczne postępowania dla lekarzy POZ i lekarzy medycyny pracy w zakresie raka nerki, pęcherza moczowego i prostaty 2011 Wytyczne postępowania dla lekarzy POZ i lekarzy medycyny pracy w zakresie raka nerki, pęcherza moczowego i prostaty 2011 Wytyczne postępowania dla lekarzy POZ i lekarzy medycyny pracy w zakresie raka nerki,

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ZDROWIA 1) z dnia 30 marca 2010 r.

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ZDROWIA 1) z dnia 30 marca 2010 r. Dziennik Ustaw Nr 64 5552 Poz. 403 403 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ZDROWIA 1) z dnia 30 marca 2010 r. w sprawie szkoleń osób, których czynności bezpośrednio wpływają na jakość komórek, tkanek lub narządów,

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej zamawiaj cego: www.przewozyregionalne.pl

Adres strony internetowej zamawiaj cego: www.przewozyregionalne.pl Szczecin: Usuga polegajca na zorganizowaniu imprez kulturalnorozrywkowych dla pracowników, emerytów oraz rencistów Zamawiajcego i ich rodzin. Numer ogoszenia: 361404-2012; data zamieszczenia: 24.09.2012

Bardziej szczegółowo

Laboratorium analityczne ZAPRASZA. do skorzystania

Laboratorium analityczne ZAPRASZA. do skorzystania Laboratorium analityczne ZAPRASZA do skorzystania z promocyjnych PAKIETÓW BADAŃ LABORATORYJNYCH Pakiet I Pakiet II Pakiet III Pakiet IV Pakiet V Pakiet VI Pakiet VII Pakiet VIII Pakiet IX Pakiet X "CUKRZYCA"

Bardziej szczegółowo

WZÓR FORMULARZ OFERTOWY

WZÓR FORMULARZ OFERTOWY WZÓR FORMULARZ OFERTOWY... (pieczęć wykonawcy) Numer referencyjny: 1284/RZ/2016 W związku z postępowaniem prowadzonym w trybie przetargu, na usługę wykonywania badań profilaktycznych 2016/2017r., oferujemy

Bardziej szczegółowo

P a k i e t P O D S T A W O W Y

P a k i e t P O D S T A W O W Y P a k i e t P O D S T A W O W Y Lp. Nazwa świadczenia medycznego Świadczenia medyczne dostępne w ramach pakietu Dodatkowe informacje 2. Konsultacja lekarska specjalistyczna Lekarz specjalista: Chirurg

Bardziej szczegółowo

KARTA EWIDENCYJNA CENTRALNEGO REJESTRU NIESPOKREWNIONYCH DAWCÓW SZPIKU I KRWI PĘPOWINOWEJ. (wypełnij dużymi literami) POLTRANSPLANT

KARTA EWIDENCYJNA CENTRALNEGO REJESTRU NIESPOKREWNIONYCH DAWCÓW SZPIKU I KRWI PĘPOWINOWEJ. (wypełnij dużymi literami) POLTRANSPLANT KARTA EWIDENCYJNA CENTRALNEGO REJESTRU NIESPOKREWNIONYCH DAWCÓW SZPIKU I KRWI PĘPOWINOWEJ. (wypełnij dużymi literami) Nazwisko... Imiona... Nazwisko panieńskie... Data i miejsce urodzenia... PESEL... Imiona

Bardziej szczegółowo

diagnostyka raka piersi

diagnostyka raka piersi diagnostyka raka piersi Jedyne w Polsce badanie genetyczne połączone z badaniem obrazowym piersi 1 Czy jesteś pewna, że nie grozi Ci zachorowanie na raka piersi? Aktualny stan wiedzy medycznej umożliwia

Bardziej szczegółowo

Oddział Pediatryczny - ARION Szpitale sp. z o.o. Zespół Opieki Zdrowotnej w Biłgoraju

Oddział Pediatryczny - ARION Szpitale sp. z o.o. Zespół Opieki Zdrowotnej w Biłgoraju Nazwa świadczenia A59 bóle głowy A87b inne choroby układu nerwowego < 18 r.ż. C56 poważne choroby gardła, uszu i nosa C57 inne choroby gardła, uszu i nosa C56b poważne choroby gardła, uszu i nosa < 18

Bardziej szczegółowo

Elżbieta Sosnowska Instytut Hematologii i Transfuzjologii Warszawa

Elżbieta Sosnowska Instytut Hematologii i Transfuzjologii Warszawa Endowaskularne leczenie podnerkowych tętniaków aorty brzusznej w odniesieniu do procedur radiologicznych. Zastosowanie ochrony radiologicznej w Sali Hybrydowej. Elżbieta Sosnowska Instytut Hematologii

Bardziej szczegółowo

LECZENIE CHOROBY POMPEGO (ICD-10 E 74.0)

LECZENIE CHOROBY POMPEGO (ICD-10 E 74.0) Załącznik B.22. LECZENIE CHOROBY POMPEGO (ICD-10 E 74.0) WIADCZENIOBIORCY Kwalifikacji świadczeniobiorców do terapii dokonuje Zespół Koordynacyjny ds. Chorób Ultrarzadkich powoływany przez Prezesa Narodowego

Bardziej szczegółowo

LECZENIE PRZEWLEKŁEGO WIRUSOWEGO ZAPALENIA WĄTROBY TYPU C TERAPIĄ BEZINTERFERONOWĄ (ICD-10 B 18.2)

LECZENIE PRZEWLEKŁEGO WIRUSOWEGO ZAPALENIA WĄTROBY TYPU C TERAPIĄ BEZINTERFERONOWĄ (ICD-10 B 18.2) Załącznik B.71. LECZENIE PRZEWLEKŁEGO WIRUSOWEGO ZAPALENIA WĄTROBY TYPU C TERAPIĄ BEZINTERFERONOWĄ (ICD-10 B 18.2) ŚWIADCZENIOBIORCY 1. Kryteria kwalifikacji: 1) Do programu kwalifikowani są dorośli świadczeniobiorcy

Bardziej szczegółowo

PROJEKT SYSTEMOWY,,TERAZ CZAS NA CIEBIE

PROJEKT SYSTEMOWY,,TERAZ CZAS NA CIEBIE PROJEKT SYSTEMOWY,,TERAZ CZAS NA CIEBIE wspófinansowany przez Uni Europejsk ze rodków Europejskiego Funduszu Spoecznego w ramach Priorytetu VII Promocja Integracji Spoecznej, Poddziaania 7.1.1 Rozwój i

Bardziej szczegółowo

www.rcl.gov.pl Poz. 3 WZÓR WNIOSEK O USTALENIE PRAWA DO SPECJALNEGO ZASI KU OPIEKU CZEGO

www.rcl.gov.pl Poz. 3 WZÓR WNIOSEK O USTALENIE PRAWA DO SPECJALNEGO ZASI KU OPIEKU CZEGO Poz. 3 Nazwa podmiotu realizujcego wiadczenia rodzinne: Adres: Cz I WNIOSEK O USTALENIE PRAWA DO SPECJALNEGO ZASIKU OPIEKUCZEGO Dane osoby ubiegajcej si o ustalenie prawa do specjalnego zasiku opiekuczego

Bardziej szczegółowo

P a k i e t P O D S T A W O W Y

P a k i e t P O D S T A W O W Y Pakiety Medyczne w ramach Programu Prywatnej Opieki Medycznej dla Klientów Indywidualnych P a k i e t P O D S T A W O W Y Lp. Nazwa świadczenia medycznego Świadczenia medyczne dostępne w ramach pakietu

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiaj cy udost pnia Specyfikacj Istotnych Warunków Zamówienia: www.sar.gov.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiaj cy udost pnia Specyfikacj Istotnych Warunków Zamówienia: www.sar.gov.pl Ogoszenie na stron www, wg ogoszenia o zamówieniu BZP Adres strony internetowej, na której Zamawiajcy udostpnia Specyfikacj Istotnych Warunków Zamówienia: www.sar.gov.pl Gdynia: Budowa budynku stacji ratowniczej

Bardziej szczegółowo

ZNACZENIE PRAWIDŁOWEGO ODYWIANIA W ROZWOJU MŁODEGO ORGANIZMU

ZNACZENIE PRAWIDŁOWEGO ODYWIANIA W ROZWOJU MŁODEGO ORGANIZMU ZNACZENIE PRAWIDŁOWEGO ODYWIANIA W ROZWOJU MŁODEGO ORGANIZMU Tryb ycia współczesnego, młodego pokolenia nie sprzyja regularnemu odywianiu si. W tej sytuacji zapewnienie dzieciom i młodziey moliwoci regularnego

Bardziej szczegółowo

www.dializadomowa.pl

www.dializadomowa.pl 12 marca 2009 r Informacja prasowa Przewlekła choroba nerek prowadzi do nieodwracalnej niewydolności tego organu. Jedyną możliwością utrzymania chorego przy życiu jest leczenie nerkozastępcze. Dializowanie

Bardziej szczegółowo

Regulamin Europejskiej Sieci Prewencji Kryminalnej z dnia 25 czerwca 2001 roku

Regulamin Europejskiej Sieci Prewencji Kryminalnej z dnia 25 czerwca 2001 roku Regulamin Europejskiej Sieci Prewencji Kryminalnej z dnia 25 czerwca 2001 roku Krajowi Przedstawiciele Sieci, Uwzgldniajc Decyzj Rady Unii Europejskiej z 28 maja 2001 roku ( dalej nazywanej Decyzj Rady

Bardziej szczegółowo

Program Sprzeda wersja 2011 Korekty rabatowe

Program Sprzeda wersja 2011 Korekty rabatowe Autor: Jacek Bielecki Ostatnia zmiana: 14 marca 2011 Wersja: 2011 Spis treci Program Sprzeda wersja 2011 Korekty rabatowe PROGRAM SPRZEDA WERSJA 2011 KOREKTY RABATOWE... 1 Spis treci... 1 Aktywacja funkcjonalnoci...

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ZDROWIA 1) z dnia 15 września 2011 r.

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ZDROWIA 1) z dnia 15 września 2011 r. ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ZDROWIA 1) z dnia 15 września 2011 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu ambulatoryjnej opieki specjalistycznej Na podstawie art. 31d ustawy

Bardziej szczegółowo

DLA KOGO UMOWY ENTERPRISE?

DLA KOGO UMOWY ENTERPRISE? Kady z Uytkowników posiadajcy co najmniej pakiet B moe zamówi funkcj Umowy Enterprise. Koszt tej modyfikacji to 800 zł netto bez wzgldu na liczb stanowisk. I jak ju wielokrotnie ogłaszalimy, koszt wikszoci

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ZDROWIA 1) z dnia 22 marca 2010 r.

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ZDROWIA 1) z dnia 22 marca 2010 r. Dziennik Ustaw Nr 53 4833 Poz. 319 319 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ZDROWIA 1) z dnia 22 marca 2010 r. w sprawie szczegółowego sposobu ustalania kosztów czynności związanych z pobieraniem, przechowywaniem,

Bardziej szczegółowo

Lp. Zakres świadczonych usług i procedur Uwagi

Lp. Zakres świadczonych usług i procedur Uwagi Choroby układu nerwowego 1 Zabiegi zwalczające ból i na układzie współczulnym * X 2 Choroby nerwów obwodowych X 3 Choroby mięśni X 4 Zaburzenia równowagi X 5 Guzy mózgu i rdzenia kręgowego < 4 dni X 6

Bardziej szczegółowo

Układ moczowy metody diagnostyczne

Układ moczowy metody diagnostyczne Układ moczowy metody diagnostyczne Ultrasonografia (USG) Tomografia komputerowa Zdjęcie przeglądowe jamy brzusznej Urografia Angiografia Cystografia mikcyjna Pielografia wstępujaca Tomografia rezonansu

Bardziej szczegółowo

Informacja dla Pacjenta: Operacja laparoskopowa przepukliny pooperacyjnej

Informacja dla Pacjenta: Operacja laparoskopowa przepukliny pooperacyjnej Informacja dla Pacjenta: Operacja laparoskopowa przepukliny pooperacyjnej Rocznie w USA wykonuje si? 90,000 operacji przepuklin pooperacyjnych. Wi?kszo?? z tych zabiegów wykonuje si? metodami otwartymi.

Bardziej szczegółowo

Rozporządzenie w sprawie sposobu ustalania kosztów

Rozporządzenie w sprawie sposobu ustalania kosztów Rozporządzenie w sprawie sposobu ustalania kosztów Data ogłoszenia:2010-04-02 Data wejścia w życie:2010-04-02 Data obowiązywania: 2010-04-02 Dziennik Ustaw z 2 kwietnia 2010 Nr 53 poz. 319 ROZPORZĄDZENIE

Bardziej szczegółowo

... (imię, nazwisko, data urodzenia, nr hist. chor.)

... (imię, nazwisko, data urodzenia, nr hist. chor.) REN URETER RVU dr Informacja dla pacjentów i rodziców dzieci operowanych z powodu chorób nerek i moczowodów (w trybie planowym lub pilnym) Krwotok lub krwawienie Zakażenie rany pooperacyjnej Uszkodzenie

Bardziej szczegółowo