ŚLĄSKI RYNEK KONSULTINGU PERSONALNEGO (WSTĘPNE WYNIKI BADAŃ)

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "ŚLĄSKI RYNEK KONSULTINGU PERSONALNEGO (WSTĘPNE WYNIKI BADAŃ)"

Transkrypt

1 Alicja Winnicka-Wejs Alicja Dembińska Paulina Dróżdż ŚLĄSKI RYNEK KONSULTINGU PERSONALNEGO (WSTĘPNE WYNIKI BADAŃ) Streszczenie Rozdział stanowi próbę scharakteryzowania rynku konsultingu personalnego w ujęciu regionalnym, a dokładnie w województwie śląskim.w rozdziale określono, czym jest konsulting personalny, jakie są prawne podstawy jego funkcjonowania oraz jaki zakres usług personalnych świadczą wybrane agencje doradztwa personalnego. Metodami badawczymi zastosowanymi na potrzeby opracowania są: analiza literatury przedmiotu, w tym raportów Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej, przepisów prawnych oraz badanie firm doradztwa personalnego, działających na terenie województwa śląskiego, poprzez analizę treści stron internetowych. Ponadto przeprowadzono badanie pilotażowe za pomocą samodzielnie opracowanego kwestionariusza ankiety. 1. Treść i zakres konsultingu personalnego Konsulting może dotyczyć różnych obszarów funkcjonalnych organizacji m.in.: personelu, finansów, sprzedaży i marketingu, produkcji, badania i rozwoju 1, a nawet całego powyższego spektrum zagadnień. Mianem doradztwa lub konsultingu personalnego określa się doradztwo związane z funkcją personalną przedsiębiorstwa 2. Istnieje wiele ujęć tego określenia, jedną z nich przedstawia A. Pocztowski, według którego doradztwo personalne jest działalnością wykonywaną odpłatnie, z zachowaniem poufności i polegającą na świadczeniu przez kompetentne osoby fizyczne lub prawne usług w zakresie badania, diagnozowania, projektowania i wdrażania rozwiązań różnych kwestii personalnych oraz prowadzenie niezbędnych działań towarzyszących o charakterze szkoleniowym, wykonawczym, a nawet regulacyjnym 3. Dynamiczny rozwój rynku usług konsultingu personalnego spowodował wyodrębnienie głównych rodzajów działalności w tym zakresie: pośrednic- Dr, Katedra Zarządzania Organizacjami, Akademia Ekonomiczna w Katowicach, opiekun Koła Naukowego HR-owców. Koło Naukowego HR-owców, Akademia Ekonomiczna w Katowicach. Koło Naukowego HR-owców, Akademia Ekonomiczna w Katowicach.

2 74 two pracy, prace projektowe, ekspertyzy, szkolenia, badania, działalność wydawnicza 4. Bazując na wyżej wymienionych głównych obszarach działalności doradztwa personalnego i własnej analizie, aktualnie świadczonych usług przez agencje doradztwa personalnego, przyjęto szczegółowy podział usług doradztwa personalnego, ujęty w tabeli 1. Tabela 1. Główne rodzaje działalności konsultingu personalnego Rodzaj działalności konsultingu Przykładowe świadczone usługi personalnego POŚREDNICTWO PRACY PRACE PROJEKTOWE I EKSPERTYZY OUTSOURCING SZKOLENIA BADANIA WE- Rekrutacja i selekcja pracowników na stałe Rekrutacja pracowników tymczasowych Weryfikacja i ocena kandydatów (Assessment Center) Ocena pracowników, określenie potencjału oraz kierunków rozwoju (Development Center) Poszukiwania bezpośrednie kluczowych specjalistów, menedżerów oraz na stanowiska kierownicze (Direct & Executive Search) Rekrutacja do pracy za granicą Publikacja ogłoszeń ofert pracy Wideokonferencja podczas selekcji Doradztwo w zakresie prawa pracy (układy zbiorowe, regulaminy pracy, regulaminy wynagrodzeń, formy zatrudnienia i czasu pracy, umowy o pracę, kontrakty menedżerskie, spory indywidualne i zbiorowe, opinie prawne) Doradztwo organizacyjne (struktury organizacyjne, opisy stanowisk pracy, system zarządzania kompetencjami, organizowanie procesów personalnych, system okresowych ocen pracowników, system wynagradzania (w tym wartościowanie stanowisk pracy), system rozwoju pracowników (w tym szkolenia, budowa ścieżek kariery), outplacement indywidualny, outplacement grupowy, ocena efektywności funkcji HR, budowanie wizerunku pracodawcy (marketing personalny) Doradztwo psychologiczne Doradztwo w zakresie informatycznych systemów zarządzania zasobami ludzkimi/kapitałem ludzkim Administracja wynagrodzeniami Zarządzanie dokumentacją personalną Oferta szkoleniowa z zakresu HCM (Human Capital Managment) Pomoc przy pozyskiwaniu dofinansowania szkoleń ze środków unijnych Audyt procesów kadrowych (ocena funkcjonują-

3 Śląski rynek konsultingu personalnego 75 WNĄTRZ PRZEDSIĘ- BIORSTW (AUDYT SYSTEMÓW ZARZĄ- DZANIA KAPITAŁEM LUDZKIM) BADANIA NA ZE- WNĄTRZ PRZEDSIĘ- BIORSTW DZIAŁALNOŚĆ WY- DAWNICZA Źródło: opracowanie własne. cych rozwiązań) Badanie klimatu organizacyjnego Badanie satysfakcji pracowników Diagnozowanie kultury organizacyjnej Badanie rynku wynagrodzeń Badanie popytu na rynku pracy Poradniki dla osób zajmujących się sprawami personalnymi Publikacje zawierające autorskie metody i techniki zarządzania zasobami ludzkimi Publikacje dotyczące trendów HCM Doradztwo personalne jest jedną z usług, które mogą świadczyć agencje zatrudnienia. Zgodnie z przepisami ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy, doradztwo personalne polega w szczególności na: 1) prowadzeniu analizy zatrudnienia u pracodawców, określaniu kwalifikacji pracowników i ich predyspozycji oraz innych cech niezbędnych do wykonywania określonej pracy; 2) wskazywaniu źródeł i metod pozyskania kandydatów na określone stanowiska pracy; 3) weryfikacji kandydatów pod względem oczekiwanych kwalifikacji i predyspozycji, z zastosowaniem narzędzi i metod psychologicznych. Agencje doradztwa personalnego (również pozostałe agencje) są zobligowane do przedstawiania marszałkowi województwa informacji z działalności, w terminie do 31 stycznia każdego roku 5. Zakres informacji określa Rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 26 stycznia 2009 r. w sprawie agencji zatrudnienia (Dz. U. z 2009 r. Nr 17, poz. 91) i zgodnie z nim, agencje doradztwa personalnego informują o liczbie pracodawców korzystających z usług doradztwa personalnego w zakresie wyżej wymienionym w punktach. Wydaje się, że jest to zbyt wąskie spojrzenie na doradztwo personalne, które obejmuje przecież także inne obszary działalności (por. tabela 1). Ustawodawca postrzega doradztwo tylko w kontekście kwestii związanych z angażowaniem do pracy, a przecież istnieją inne funkcje personalne, takie jak np. motywowanie, ocenianie, rozwój, derekrutacja, komunikowanie się, które także są przedmiotem działań doradców personalnych. Nawiązując do podziału konsultingu personalnego L. Steckiego 6, według obowiązujących polskich przepisów prawnych mamy do czynienia z konsultingiem w wąskim znaczeniu (sensu stricto) limited service. W praktyce istnieje jednak konsulting personalny w szerokim znaczeniu (sensu largo)

4 76 full service. Tak szeroko rozumiane doradztwo personalne jest często świadczone w ramach doradztwa obejmującego całokształt działalności firmy. Jak pisze P. Pilch, problemy dotyczące zasobów ludzkich organizacji są nieodłącznie związane z problemami w zakresie innych funkcji organizacji 7. Potwierdzają to m.in. badania rynku doradztwa personalnego, przeprowadzone przez Instytut Zarządzania, który w raporcie przedstawił następujące usługi oferowane przez badane firmy doradcze: opracowywanie kart pracy, sporządzanie opisów stanowisk pracy, konstruowanie regulaminów pracy, projektowanie struktur organizacyjnych, tworzenie systemów komunikacji wewnętrznej, tworzenie procedur, wykorzystywanie systemów informatycznych, tworzenie programów kadry rezerwowej, budowanie strategii personalnych, organizacja procesów pracy, konstruowanie systemów zarządzania przez kompetencje 8. Doradztwo personalne może być także wsparciem dla służb HR-owych skoncentrowanych na procesach kreujących wartość dla organizacji. Dużą popularność tego rodzaju usług widać wśród firm biorących udział w konkursie Lider Zarządzania Zasobami Ludzkimi Podstawy prawne funkcjonowania agencji doradztwa personalnego w Polsce Agencje doradztwa personalnego stanowią jeden z typów agencji zatrudnienia. Agencje zatrudnienia są niepublicznymi jednostkami organizacyjnymi, świadczącymi usługi w zakresie pośrednictwa pracy, pośrednictwa do pracy za granicą u pracodawców zagranicznych, poradnictwa zawodowego, doradztwa personalnego i pracy tymczasowej 10. Na uwagę zasługuje fakt, że jedna agencja zatrudnienia może posiadać wpis do rejestru w kilku kategoriach, co oznacza, że doradztwo personalne może być łączone z innymi rodzajami działalności (zob. tabela 2). Istnieje także możliwość funkcjonowania podmiotów wyspecjalizowanych tylko w zakresie doradztwa personalnego. Działalność agencji jest regulowana w rozumieniu ustawy z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej. Pośrednictwem pracy, poradnictwem zawodowym i interesującym nas doradztwem personalnym mogą zajmować się także jednostki samorządu terytorialnego, szkoły wyższe, stowarzyszenia, fundacje, organizacje społeczne i zawodowe oraz inne organizacje, których statutowym celem jest świadczenie tych usług, pod warunkiem uzyskania wpisu do rejestru.

5 Śląski rynek konsultingu personalnego 77 Tabela 2. Agencja doradztwa personalnego jako rodzaj agencji zatrudnienia Rodzaj agencji zatrudnienia Charakterystyka Agencje pośrednictwa pracy Pośrednictwo pracy na terenie Polski oraz pośrednictwa obywateli polskich do pracy za granicą u pracodawców zagranicznych Agencje doradztwa personalnego Agencje poradnictwa zawodowego Agencje pracy tymczasowej Świadczenie odpłatnie doradczych usług na rzecz pracodawców Udzielanie pomocy w wyborze odpowiedniego zawodu i miejsca zatrudnienia, informacji zawodowych oraz pomocy w doborze kandydatów do pracy Kierowanie własnych pracowników do pracodawcy użytkownika celem wykonania pracy tymczasowej Źródło: opracowanie własne na podstawie Poradnik dla osób korzystających z usług agencji zatrudnienia, W Polsce bowiem funkcjonuje system ewidencyjny (rejestracyjny). Wszystkie agencje muszą posiadać wpis do rejestru agencji zatrudnienia potwierdzony certyfikatem (do dnia r. wystawianym przez Ministra Gospodarki i Pracy, natomiast od dnia r. przez Marszałka Województwa, właściwego dla siedziby podmiotu). 3. Charakterystyka agencji doradztwa personalnego w województwie śląskim według Raportów MPiPS W Polsce obserwuje się dynamiczny rozwój agencji zatrudnienia. Na koniec 2008 r. 11 funkcjonowało w Polsce 3811 podmiotów posiadających wpis do rejestru agencji zatrudnienia, a w latach poprzednich liczba ta kształtowała się następująco: na koniec 2007 r. 3132, na koniec 2006 r. 2637, na koniec 2005 r. 1979, na koniec 2004 r. 867, na koniec 2003 r Ten rozwój zauważalny jest także w ujęciu regionalnym, przykładem może być województwo śląskie (zob. tabela 3).

6 Liczba posiadanych certyfikatów w kategorii 78 Tabela 3. Liczba podmiotów posiadających status agencji zatrudnienia oraz liczba posiadanych certyfikatów w poszczególnych kategoriach agencji zatrudnienia w województwie śląskim w latach (stan na dzień 31 grudnia danego roku) Lata Liczba podmiotów posiadających status agencji zatrudnienia w województwie śląskim Agencja pośrednictwa pracy na terenie RP Agencja pośrednictwa do pracy za granicą Agencja pracy tymczasowej Agencja doradztwa personalnego Agencja poradnictwa zawodowego Źródło: Agencje Zatrudnienia 2008 r. Informacja z działalności agencji zatrudnienia, Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej, Departament Rynku Pracy, ZWP MPiPS, Warszawa 2009, s. 7, 9; Agencje Zatrudnienia 2007 r. Informacja z działalności agencji zatrudnienia, Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej, Departament Rynku Pracy, ZWP MPiPS, Warszawa 2008, s. 11; Agencje Zatrudnienia 2006 r. Informacja z działalności agencji zatrudnienia, Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej, Departament Rynku Pracy, ZWP MPiPS, Warszawa 2007, s. 8, 9; M. Brodowski, E. Flaszyńska, Raport z działalności agencji zatrudnienia w 2005 r., Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej, Departament Rynku Pracy, ZWP MIPS, Warszawa 2006, s Z analiz z lat wynika, że województwo śląskie zajmowało zawsze drugie miejsce (po województwie mazowieckim), pod względem liczby podmiotów posiadających wpis do rejestru agencji zatrudnienia. Struktura agencji zatrudnienia według liczby posiadanych certyfikatów w poszczególnych kategoriach w województwie śląskim kształtuje się podobnie jak ogólnopolska struktura, gdzie w sumie agencje pośrednictwa pracy stanowią prawie połowę stanu liczebnego wszystkich kategorii agencji zatrudnienia 14. Z raportów Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej wynika także, że usługi z zakresu agencji zatrudnienia najliczniej świadczą osoby w ramach własnych przedsiębiorstw oraz spółek prawa handlowego 15. Interesujące nas agencje doradztwa personalnego w województwie śląskim stanowiły w 2008 r. prawie 18% wszystkich kategorii agencji zatrudnienia, podobnie jak w całej Polsce 18% stanowią agencje doradztwa personalnego, tj podmioty 16. Jednakże przypatrując się dokładnie dynamice rozwoju agencji doradztwa personalnego w województwie śląskim można zauważyć, iż od 2005 r. udział tej kategorii w stosunku do pozostałych ulega stopniowemu zmniejszaniu, od 22,46% (2005 r.) do 17,58% (2008 r.). Jednak jeśli chodzi o liczbę tych agencji to jest ona w 2008 r. wyższa o 20% w stosunku do 2005 r.

7 Z liczby ogółem pracodawcy korzystający z: Śląski rynek konsultingu personalnego 79 W 2008 r. w Polsce zmalała liczba klientów korzystająca z usług doradczych. Z porad agencji doradztwa personalnego skorzystało mianowicie pracodawców (w 2007 r. było ich ) 17. Choć ogólnie liczba pracodawców korzystających z usług doradczych nieznacznie zmalała, to w województwie śląskim obserwuje się tendencję odwrotną wzrost (zob. tabela 4 ). Tabela 4. Liczba pracodawców korzystających z usług agencji doradztwa personalnego w województwie śląskim w latach Lata Ogółem Usługi 1 Prowadzenia analizy zatrudnienia, określania kwalifikacji pracowników i ich predyspozycji oraz innych cech niezbędnych do wyko- nywania określonej pracy Usługi 2 Wskazywania źródeł i metod pozyskiwania kandydatów na określone stanowiska pracy Usługi 3 Weryfikacji kandydatów pod względem oczekiwanych kwalifi kacji i predyspozycji Źródło: Agencje Zatrudnienia 2008 r., op. cit, s. 23; Agencje Zatrudnienia 2007 r., op. cit, s. 19; Agencje Zatrudnienia 2006 r., op. cit, s. 21.; M. Brodowski, E. Flaszyńska: Raport z działalności agencji zatrudnienia w 2005 r., op. cit, s Agencje doradztwa personalnego w województwie śląskim według analizy stron internetowych Według Krajowego Rejestru Agencji Zatrudnienia w województwie śląskim na dzień r. funkcjonowało 305 agencji zatrudnienia 18, w tym 125 agencji posiadało certyfikat dotyczący doradztwa personalnego. Odnosząc te dane do Raportu z działalności agencji zatrudnienia z 2008 r. widać znacznie zmniejszenie liczby podmiotów. Jednakże trzeba zwrócić uwagę, iż realna liczba podmiotów działających na terenie województwa śląskiego może być wyższa wiele z nich posiada wpis do rejestru w innych województwach kraju, gdzie mają swoje siedziby, a ich regionalne oddziały nie są ujęte w rejestrze województwa śląskiego. Takie firmy jak: Randstad sp. z o.o., Straight doradztwo personalne sp. z o.o., Adecco Poland sp. z o.o., Manpower Polska sp. z o.o., Work Service S.A. i wiele innych agencji doradztwa personalnego działających na skalę krajową, posiada swoje odziały na śląskim rynku konsultingu. Oddziały te znajdują się w największych miastach województwa śląskiego, m. in. w Ka-

8 80 towicach, Gliwicach, Bielsku Białej, Częstochowie, Rybniku, Sosnowcu. Oddziałów agencji doradztwa personalnego nie zarejestrowanych w województwie śląskim, a działających w tym regionie, jest 33. Spośród 125 agencji zatrudnienia zarejestrowanych w województwie śląskim tylko 10 zajmuje się wyłącznie tylko doradztwem personalnym. Są to: Centrum Doradczo-Szkoleniowe "IZAR" [www.cdsizar.info], Centrum Szkolenia i Doradztwa Personalnego "PROFESJA", DEL PIERO Sp. z o.o. [www.delpiero.pl], DPM Sp. z o.o. [www.dpm.com.pl], JMB Consulting [www.jmb.com.pl], F.H.U. "DEVRO", Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Raciborzu [www.pwsz.raciborz], Talent Partners [www.talentpartners.pl], MAR-MAR s.c., SVENBERG. Spośród wyżej wymienionych dziesięciu agencji zajmujących się tylko doradztwem personalnym, sześć ma swoje strony internetowe, na których można znaleźć informacje o świadczonych przez nich usługach. W swojej ofercie mają m.in.: systemy ocen pracowników, systemy motywacyjne, modele kompetencyjne, ocena kompetencji, doradztwo organizacyjne, audyt kadrowy, obsługę kadrowo-płacową, rekrutację i selekcję pracowników, ofertę szkoleniową z zakresu HCM. Pozostałe 115 agencji, w swojej ofercie mają oprócz doradztwa personalnego: pośrednictwo pracy na terenie Rzeczpospolitej Polskiej, pośrednictwo obywateli polskich do pracy za granicą u pracodawców zagranicznych, pracę tymczasową oraz poradnictwo zawodowe. Jednocześnie w gronie 125 agencji doradztwa personalnego znajdują się firmy, która mając certyfikat nie wykorzystują go, tj. nie świadczą szerokiego zakresu usług konsultingowych (por. tabela 1). W swojej ofercie proponują działania dotyczące sfery angażowania do pracy lecz nie doradztwa personalnego. Traktować to można jako niewykorzystany potencjał. Certyfikat nie powinien być tylko dokumentem posiadanym przez firmę. Powinien być narzędziem, dzięki któremu można oferować swoim klientom szersze obszary działania w ramach funkcji personalnej. Wśród agencji zatrudnienia zarejestrowanych w województwie śląskim znajdują się placówki edukacyjne, które posiadają certyfikaty w zakresie doradztwa personalnego. Należą do nich: Akademia Techniczno-Humanistyczna w Bielsku Białej [www.ath.bielsko.pl], Górnośląska Wyższa Szkoła Handlowa im. Wojciecha Korfantego w Katowicach [www.gwsh.pl],

9 Śląski rynek konsultingu personalnego 81 Górnośląska Wyższa Szkoła Przedsiębiorczości im. Karola Goduli w Chorzowie [www.gwsp.edu.pl], Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Raciborzu [www.pwsz.raciborz.edu.pl], Śląska Wyższa Szkoła Zarządzania im. Generała Jerzego Ziętka w Katowicach [www.swsz.pl]; Wojewódzki Uniwersytet Robotniczy Sp. z o.o. [www.wur.com.pl]. W praktyce doradztwo personalne prowadzą działające przy nich Biura Karier. Wśród przedsiębiorstw wpisanych do Krajowego Rejestru Agencji Zatrudnienia również jako prowadzące doradztwo personalne, znajdują się przedsiębiorstwa traktujące działalność agencji zatrudnienia jako poboczną (jako uzupełnienie ich działalności podstawowej). Są to przykładowo: Barman Service w Katowicach firma doradza w takich kwestiach, jak zarządzanie lokalem, dostosowywanie jego działań do różnorakich standardów (BHP, Sanepid, system HACCP), a także szkoli kandydatów na barmanów, pośredniczy przy ich zatrudnianiu, ocenia i weryfikuje ich umiejętności. [www.barmanservice.com], Graczyk i Wspólnicy Sp. z o.o. w Wodzisławiu Śląskim jest firmą doradztwa podatkowego, ale oferuje również prowadzenie spraw kadrowo-płacowych. W ramach tej usługi proponuje wsparcie prawne z zakresu prawa pracy, bądź outsourcing funkcji personalnej, obejmujący wszelkie narzędzia zarządzania kapitałem ludzkim [www.graczyk.com.pl], Przytulanka s.c. w Bielsku-Białej firma ogłasza się jako prywatne centrum opieki nad dzieckiem, w skład którego wchodzi mini żłobek oraz przedszkole. Oprócz tego w ofercie znajduje się usługa Niania do domu, która obejmuje zarówno pośrednictwo w poszukiwaniu opiekunki dla dziecka i opcjonalne przeszkolenie jej, jak również udostępnienie własnej bazy opiekunek [www.przytulanka.com.pl]. Przedsiębiorstwa, które funkcjonują jako agencje zatrudnienia posiadające uprawnienia do doradztwa personalnego, mogą swoimi działaniami obejmować dowolne lub określone branże. Ściśle z jednym sektorem powiązane są na przykład: Gliwickie Centrum Opieki w Gliwicach działa w sektorze usług czystościowych (sprzątanie i utrzymanie czystości w obiektach) i opieki nad dziećmi, ludźmi starszymi, zwierzętami, pomocy przy prowadzeniu gospodarstwa domowego[www.centrumopieki.pl], Globetek Sp. z o.o. Oddział w Polsce w Katowicach prowadzi doradztwo w ramach sektora energetycznego, w tym rekrutację personelu technicznego [www.globetek.pl], Ideo HR w Katowicach w ramach doradztwa personalnego obsługuje firmy z branży marketing, reklama oraz sprzedaż [www.ideohr.pl],

10 82 B & J Doradztwo Personalne i Centrum Szkoleniowe w Sosnowcu zajmuje się poszukiwaniem osób do opieki nad osobami starszymi w Niemczech, odpowiadając za cały proces rekrutacji. Ponadto ciągle monitoruje działanie osób zatrudnionych oraz dba o ich warunki bytowe i kontakty z zatrudniającymi [www.bj-doradztwo.pl]. Certyfikat agencji zatrudnienia z prawem przeprowadzania doradztwa personalnego posiadają również lokalne inkubatory przedsiębiorczości, na przykład: Fundacja Jastrzębski Inkubator Przedsiębiorczości w Jastrzębiu Zdroju fundacja oferuje dla chcących założyć działalność, także dla nowych firm, pomoc w postaci nieodpłatnego doradztwa prawnego i finansowego, w tym również doradztwo związane z personelem [www.inkubator.serwerek.eu], Stowarzyszenie Częstochowski Inkubator Przedsiębiorczości w Częstochowie jw.; dodatkowo przy stowarzyszeniu działa Biuro Pośrednictwa Pracy [www.czip.org.pl]. Wśród analizowanych agencji doradztwa personalnego w województwie śląskim są takie, które działają zgodnie ze standardami ISO 9001:2000 systemem zarządzania jakością. Obejmuje on różne obszary, m.in. rekrutację, angażowanie pracowników tymczasowych. Z przeanalizowanych danych wynika, że wśród firm posiadających ISO znajdują się trzy zarejestrowane w województwie śląskim, posiadające certyfikat ISO 9001:2000. Są to: Agencja Rozwoju Lokalnego AGROTUR S. A. [www.agrotur.org.pl], ALTA Sp. z o.o. [www.alta.pl], GI Group, [www.gigroup.com.pl]. jedna agencja, mająca oddziały w Katowicach, Gliwicach, Tychach, w Bielsku Białej Randstad Sp. z o.o. Agencje doradztwa personalnego w województwie śląskim, oprócz realizacji swoich zadań zgodnie ze standardami ISO, swoją misję spełniają, będąc członkami branżowych organizacji pracodawców, jakimi są Stowarzyszenie Agencji Zatrudnienia i Związek Agencji Pracy Tymczasowej. Stowarzyszenie Agencji Zatrudnienia wspomaga i reprezentuje członków organizacji, buduje dobry wizerunek branży, a także nadaje odpowiedni kierunek jej rozwoju, w ramach wymogów gospodarki oraz przepisów prawa. Śląskie firmy posiadające certyfikat doradztwa personalnego, należące do SAZ to m.in.: A&J Partners s.c., Gi Group, Gliwickie Centrum Opieki, HR Masters, Staff Service [www.saz.org.pl]. Związek Agencji Pracy Tymczasowej zrzesza firmy zajmujące się pośrednictwem pracowników tymczasowych. Spośród śląskich firm mających certyfikat doradztwa personalnego członkami ZAPT są: Personnel Solutions Sp. z o.o., Work Express Sp. z o.o. Z analizy stron internetowych agencji doradztwa personalnego wynika, że posiadają dość bogatą ofertę i starają się sprostać wymaganiom rynku,

11 Śląski rynek konsultingu personalnego 83 stosując innowacyjne i techniczne rozwiązania. Między innymi tworzą własne oprogramowanie dotyczące HC, w procesie rekrutacji stosowane jest przesyłanie ofert za pomocą tekstowych wiadomości telefonicznych, poczty internetowej oraz czytnika kanałów. Agencje korzystają również z unijnych programów rozwoju, jednak informacje o nich nie są dostępne do momentu wdrożenia, co wynika najprawdopodobniej z chronieniem swojej konkurencyjności na rynku doradztwa personalnego. 5. Szanse i bariery rozwoju doradztwa personalnego wyniki badania pilotażowego Na potrzeby badań empirycznych przygotowano kwestionariusz ankiety, składający się z 16 pytań ustrukturyzowanych i 3 pytań otwartych. Badanie pilotażowe przeprowadzono w firmie z udziałem kapitału polskiego z jednym oddziałem na Śląsku, działającej na rynku krajowym od ponad 6 lat. Zakres świadczonych usług tej firmy, według wpisu do rejestru agencji zatrudnienia, obejmuje tylko doradztwo personalne. Zbadana Agencja zajmuje się: w ramach pośrednictwa pracy: rekrutacją i selekcją pracowników na stałe, weryfikacją i oceną kandydatów (Assessment Center), oceną pracowników, określeniem potencjału oraz kierunków rozwoju kandydatów (Development Center), bezpośrednim poszukiwaniem kluczowych specjalistów, menedżerów oraz na stanowiska kierownicze (Direct & Executive Search), w zakresie prac projektowych i ekspertyzy: doradztwem w zakresie prawa pracy (układy zbiorowe, regulaminy pracy, regulaminy wynagrodzeń, formy zatrudnienia i czasu pracy, umowy o pracę, kontrakty menedżerskie, spory indywidualne i zbiorowe, opinie prawne); doradztwem organizacyjnym (struktury organizacyjne, opisy stanowisk pracy, system zarządzania kompetencjami, organizowanie procesów personalnych, system okresowych ocen pracowników, system wynagrodzeń w tym wartościowanie stanowisk pracy, system rozwoju pracowników w tym szkolenia, budowanie ścieżek kariery, ocena efektywności funkcji HC), outsourcingiem zarządzaniem dokumentacją personalną zleceniodawców, ponadto: zarządzaniem wdrożonymi systemami w obrębie HCM (takimi jak: systemy ocen okresowych, systemy wynagrodzeń, systemy zarządzania kompetencjami, systemy zarządzania przez cele, projektowanie i nadzór nad realizacją polityki personalnej, projektowanie i nadzór nad polityką wynagrodzeń), szkoleniami w zakresie HCM, badaniami wewnątrz przedsiębiorstw: audytem procesów kadrowych (ocena funkcjonujących rozwiązań), badaniami klimatu organizacyjnego, badaniami satysfakcji pracowników, diagnozowaniem kultury organizacyjnej,

12 84 badaniami na zewnątrz przedsiębiorstw: badaniem na rynku wynagrodzeń, badaniem popytu na rynku pracy. Współpraca jaką firma nawiązuje z klientami, jest związana z problemami w obszarze funkcji personalnej danej organizacji. Agencja proszona jest o identyfikację i rozwiązywanie konkretnych problemów, z aktywnym uczestnictwem konsultantów w całym procesie rozwiązywania problemów. Ta współpraca jest podejmowana na ściśle określony przedział czasowym. Agencja obsługuje firmy zatrudniające od 10 do powyżej 250 pracowników. Firmy te są z sektora małych, średnich i dużych przedsiębiorstw oraz z grona instytucji publicznych. Branże, dla których świadczy usługi są wyspecjalizowane (m.in.: branża wodociągowa, finansowo-ubezpieczeniowa, przemysłowa, itp.). Za swoje największe osiągnięcia Agencja uważa realizację zleceń związanych z wdrażaniem systemów wynagrodzeń przy udziale związków zawodowych, w których udało się im godzić interes zleceniodawcy (zarządu) z interesami związków zawodowych i pracowników. Za swój sukces firma uważa również projekty związane z optymalizacją procesów pracy, których efektem są wymierne korzyści zarówno dla pracowników, jak i pracodawców, dzięki prawidłowemu dostosowaniu organizacji pracy (m.in. poprzez przemodelowanie struktury, wyeliminowanie marnotrawstwa, zdiagnozowanie luk organizacyjnych i kompetencyjnych). Agencję w ramach pytania otwartego poproszono o wymienienie szans rozwoju doradztwa personalnego w Polsce. Agencja podała: istnienie w polskich przedsiębiorstwach różnego rodzaju marnotrawstwa (w postaci niewykorzystania zasobów organizacyjnych oraz ludzkich), w warunkach rosnącej świadomości potrzeby ich niwelowania (zwłaszcza w sytuacji kryzysu gospodarczego), rosnącą świadomość wzrostu znaczenia kapitału ludzkiego, zwłaszcza kompetencji pracowników i zarządzania nimi, zwiększone zapotrzebowanie na outsourcing personalny, możliwość wykorzystania środków unijnych przeznaczonych na rozwój kompetencji kapitału ludzkiego (zapotrzebowanie na usługi firm doradztwa personalnego jako wykonawców usług w tym zakresie). Natomiast jako bariery Agencja wymienia: podnoszenie kwalifikacji osób zajmujących się zarządzeniem kapitałem ludzkim w ramach poszczególnych organizacji (brak potrzeby doradztwa personalnego), brak wykwalifikowanych doradców personalnych/organizacyjnych na rynku (problem rozwoju na poziomie poszczególnych firm doradczych), co wiąże się z brakiem programów nauczania na uczelniach wyższych, które przygotowywałyby odpowiednio kandydatów na doradców personalnych i organizacyjnych wysoko oceniane kompetencje doradcy per-

13 Śląski rynek konsultingu personalnego 85 sonalnego/organizacyjnego są przede wszystkim wypadkową doświadczenia i szczególnych predyspozycji. koszty i czas (rozwój kadry doradczej jest bardzo czasochłonny, a pozyskanie profesjonalnego doradcy z rynku wymaga poniesienia znacznych kosztów). Na pytanie: Jaki wpływ ma obecny kryzys społeczno-gospodarczy na rozwój firm doradztwa personalnego w Polsce?, dyrektor działu doradztwa tej Agencji napisał, że: Trwający kryzys zmienił mentalność osób zarządzających przedsiębiorstwami. Zauważają oni potrzebę optymalizacji procesów w ramach swojej działalności. Wzrosło znaczenie rozwiązań organizacyjnych i zarządczych, które przy dobrym zaprojektowaniu i wdrożeniu przynoszą firmom długofalowe korzyści i oszczędności. Ponadto przedsiębiorcy zaczęli zwracać w obliczu kryzysu uwagę na takie (niewidoczne gołym okiem) aspekty, jak: koszty działalności spowodowane złymi procedurami; koszty jałowej pracy spowodowane złą organizacją pracy i tym, że pracownicy nie lubią swojej pracy; koszty absencji spowodowane brakiem lojalności pracowników wobec firmy; brak efektu synergii wynikającego z dobrej pracy zespołu; koszty odchodzenia wartościowych pracowników, spowodowanych złymi warunkami pracy, brakiem możliwości rozwoju, itp. 6. Zakończenie W ostatnich latach w Polsce rynek usług doradztwa personalnego rozwija się dość dynamicznie. Brakuje jednak analiz i badań w tym zakresie (także autorzy niniejszego opracowania mają świadomość, iż poruszyli zaledwie niewielki wycinek zagadnień). Badania wykazały, że istnieją bariery w dostępie do szczegółowych informacji. Potwierdzają się tym samym słowa T. Ludwickiego, iż mała ilość badań nad konsultingiem jest związana między innymi z trudnością w dostępie do konsultantów i firm doradczych. Większość realizowanych projektów ma charakter poufny, a udostępnienie informacji nawet po zakończeniu projektu jest niemożliwe bez zgody klienta 19. Bibliografia 1. Agencje Zatrudnienia 2008 r. Informacja z działalności agencji zatrudnienia, Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej, Departament Rynku Pracy, ZWP MPiPS, Warszawa Agencje Zatrudnienia 2007 r. Informacja z działalności agencji zatrudnienia, Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej, Departament Rynku Pracy, ZWP MPiPS, Warszawa Agencje Zatrudnienia 2006 r. Informacja z działalności agencji zatrudnienia, Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej, Departament Rynku Pracy, ZWP MPiPS, Warszawa 2007.

14 86 4. Brodowski M., Flaszyńska E., Raport z działalności agencji zatrudnienia w 2005 roku, Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej, Departament Rynku Pracy, ZWP MIPS, Warszawa Chrościcki Z., Konsulting w zarządzaniu. Doradzać czy współpracować?, Poltext, Warszawa Ludwicki T., Krytyczne badania nad doradztwem organizacyjnym [w:] Nowe kierunki w zarządzaniu, M. Kostera (red.), Wyd. Akademickie i Profesjonalne, Warszawa Pilch P., Działalność agencji doradztwa personalnego, [w:] H. Król (red.), Szkice z zarządzania zasobami ludzkimi, Wyd. Wyższej Szkoły Przedsiębiorczości i Zarządzania im. L. Koźmińskiego, Warszawa Pocztowski A., Organizacja zarządzania zasobami ludzkimi, [w:] H. Król, A. Ludwiczyński (red.), Zarządzanie zasobami ludzkimi. Tworzenie kapitału ludzkiego organizacji, PWN, Warszawa Pocztowski A., Zarządzanie zasobami ludzkimi. Strategie-procesymetody, Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, Warszawa Poradnik dla osób korzystających z usług agencji zatrudnienia, [ ]. 11. Rynek usług szkoleniowych i doradztwa personalnego, VI edycja raportu, Instytut Zarządzania, Warszawa, kwiecień Stecki L., Consulting, tom II, TNOiK Dom Organizatora, Toruń Urbaniak B., Bohdziewicz P., Zarządzanie zasobami ludzkimi kreowanie nowoczesności. Raport 2009, IPiSS, Warszawa Ustawa z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej (Dz. U. Nr 173, poz z późn. zm.) 15. Ustawa z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (Dz. U. z 2008 Nr 69, poz. 415 z późn. zm.) 16. Rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 26 stycznia 2009 r. w sprawie agencji zatrudnienia (Dz. U. z 2009 r. Nr 17, poz. 91) 17. [ ] [ ] [ ] [ ] [ ] [ ] [ ] [ ] [ ] [ ] [ ] [ ].

15 Śląski rynek konsultingu personalnego [ ] [ ] [ ] [ ] [ ] [ ] [ ] [ ] [ ] [ ] [ ] [ ] [ ] [ ]. Przypisy 1 Z. Chrościcki, Konsulting w zarządzaniu. Doradzać czy współpracować?, Poltext, Warszawa 1997, s A. Pocztowski, Zarządzanie zasobami ludzkimi. Strategie-procesy-metody, Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, Warszawa 2003, s A. Pocztowski, Organizacja zarządzania zasobami ludzkimi, [w:] H. Król, A. Ludwiczyński (red.), Zarządzanie zasobami ludzkimi. Tworzenie kapitału ludzkiego organizacji, PWN, Warszawa 2006, s A. Pocztowski, op.cit, 2006, s Art. 19f ustawy o promocji zatrudnienia. 6 L. Stecki, Consulting, tom II, TNOiK Dom Organizatora, Toruń 1997, s P. Pilch, Działalność agencji doradztwa personalnego [w:] H. Król (red.), Szkice z zarządzania zasobami ludzkimi, Wyd. Wyższej Szkoły Przedsiębiorczości i Zarządzania im. L. Koźmińskiego, Warszawa 2002, s Rynek usług szkoleniowych i doradztwa personalnego, VI edycja raportu, Instytut Zarządzania, Warszawa, kwiecień 2003, s B. Urbaniak, P. Bohdziewicz, Zarządzanie zasobami ludzkimi kreowanie nowoczesności. Raport 2009, IPiSS, Warszawa Ustawa z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy, rozdział Dane za rok 2009 mają być opublikowane w maju 2010 r. 12 Agencje Zatrudnienia 2008 r., s. 7, 24; Agencje Zatrudnienia 2007 r., s. 9; Agencje Zatrudnienia 2006 r., s. 8; Raport z działalności agencji zatrudnienia w 2005 r., s Jeden podmiot może posiadać wpis do rejestru w kilku kategoriach agencji zatrudnienia 14 Agencje Zatrudnienia 2008, s. 10.

16 88 15 Agencje Zatrudnienia 2008 r., s. 10; Agencje Zatrudnienia 2007 r., s. 13; Agencje Zatrudnienia 2006 r., s. 11; Raport z działalności agencji zatrudnienia w 2005 r., s. 11] 16 Agencje Zatrudnienia 2008 r., s Agencje Zatrudnienia 2008 r., s T. Ludwicki, Krytyczne badania nad doradztwem organizacyjnym [w:] Nowe kierunki w zarządzaniu, M. Kostera (red.), Wyd. Akademickie i Profesjonalne, Warszawa 2008, s THE SILESIAN MARKET OF PERSONNEL CONSULTING (PRELIMINARY RESULTS OF RESEARCH) Summary The aim of the article is to characterize market of personnel consulting from regional perspective based on Silesian Province. The article define, what is the personnel consulting, what are the legal basics of its functionality as well as range of personnel services provided by chosen agencies of personnel consulting. For elaboration needs were used following research methods: analysis of subject literature including reports of Ministry of Labour and Social Policy, legal regulations and research of personnel consulting firms which run a business in Silesian Province. Moreover pilotage research carried out by independently questionnaire.

ZARZĄDZANIE KAPITAŁEM LUDZKIM W POLSKICH PRZEDSIĘBIORSTWACH

ZARZĄDZANIE KAPITAŁEM LUDZKIM W POLSKICH PRZEDSIĘBIORSTWACH DAG MARA LEWICKA ZARZĄDZANIE KAPITAŁEM LUDZKIM W POLSKICH PRZEDSIĘBIORSTWACH Metody, narzędzia, mierniki WYDAWNICTWA PROFESJONALNE PWN WARSZAWA 2010 Wstęp 11 ROZDZIAŁ 1. Zmiany w zakresie funkcji personalnej

Bardziej szczegółowo

Agencje zatrudnienia wiele usług w jednym miejscu

Agencje zatrudnienia wiele usług w jednym miejscu Agencje zatrudnienia wiele usług w jednym miejscu Obecnie w Polsce funkcjonuje ponad 3800 agencji zatrudnienia, które działają w różnym obszarze usług i w różnym zasięgu geograficznym. Najwięcej dostawców

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PRAKTYKI ZAWODOWEJ W INSTYTUCJACH DORADCZYCH, POMOCOWYCH I DZIAŁACH PERSONALNYCH DLA STUDENTÓW DORADZTWA ZAWODOWEGO I PERSONALNEGO

REGULAMIN PRAKTYKI ZAWODOWEJ W INSTYTUCJACH DORADCZYCH, POMOCOWYCH I DZIAŁACH PERSONALNYCH DLA STUDENTÓW DORADZTWA ZAWODOWEGO I PERSONALNEGO REGULAMIN PRAKTYKI ZAWODOWEJ W INSTYTUCJACH DORADCZYCH, POMOCOWYCH I DZIAŁACH PERSONALNYCH DLA STUDENTÓW DORADZTWA ZAWODOWEGO I PERSONALNEGO (Opracowano na podstawie programu opracowanego przez Pełnomocnik

Bardziej szczegółowo

KONKURS HEROSI ORGANIZACJI WSPARCIE DLA KADRY ZARZĄDZAJĄCEJ I DZIAŁÓW HR

KONKURS HEROSI ORGANIZACJI WSPARCIE DLA KADRY ZARZĄDZAJĄCEJ I DZIAŁÓW HR PROPOZYCJA UDZIAŁU W PROJEKCIE DORADCZO-SZKOLENIOWYM PROPOZYCJA UDZIAŁU W PROJEKCIE DORADCZO-SZKOLENIOWYM WSPÓŁFINANSOWANYM ZE ŚRODKÓW UNII EUROPEJSKIEJ KONKURS HEROSI ORGANIZACJI WSPARCIE DLA KADRY ZARZĄDZAJĄCEJ

Bardziej szczegółowo

Artur Skiba, SAZ Przegląd sytuacji na rynku agencji zatrudnienia Overview of the market situation of employment situation

Artur Skiba, SAZ Przegląd sytuacji na rynku agencji zatrudnienia Overview of the market situation of employment situation Artur Skiba, SAZ Przegląd sytuacji na rynku agencji zatrudnienia Overview of the market situation of employment situation 3rd International Recruitment Congress 2015 Od początku istnienia celem SAZ jest

Bardziej szczegółowo

Wykaz wybranych agencji zatrudnienia w Krakowie

Wykaz wybranych agencji zatrudnienia w Krakowie Informacja Zawodowa Wykaz wybranych agencji zatrudnienia w Krakowie Nazwa agencji Dane teleadresowe, strona www. Profil działalności Goldman Recruitment ul. Kraszewskiego 10/3, 30-110 Kraków, tel.: +48

Bardziej szczegółowo

OFERTA WSPÓŁPRACY W RAMACH PROGRAMU OPERACYJNEGO KAPITAŁ LUDZKI

OFERTA WSPÓŁPRACY W RAMACH PROGRAMU OPERACYJNEGO KAPITAŁ LUDZKI OFERTA WSPÓŁPRACY W RAMACH PROGRAMU OPERACYJNEGO KAPITAŁ LUDZKI PODDZIAŁANIE 2.1.1 ROZWÓJ KAPITAŁU LUDZKIEGO W PRZEDSIĘBIORSTWACH KONKURS HEROSI ORGANIZACJI Strona 1 z 8 Spis treści 1. Zakres merytoryczny

Bardziej szczegółowo

DZIAŁALNOŚĆ AGENCJI ZATRUDNIENIA zarejestrowanych w województwie świętokrzyskim w roku 2011

DZIAŁALNOŚĆ AGENCJI ZATRUDNIENIA zarejestrowanych w województwie świętokrzyskim w roku 2011 WOJEWÓDZKI URZĄD PRACY W KIELCACH WYDZIAŁ OBSŁUGI RYNKU PRACY DZIAŁALNOŚĆ AGENCJI ZATRUDNIENIA zarejestrowanych w województwie świętokrzyskim w roku 2011 Kielce, 2012 r. Działalność agencji zatrudnienia

Bardziej szczegółowo

O nas. Specjalizujemy się w outsourcingu wyspecjalizowanych

O nas. Specjalizujemy się w outsourcingu wyspecjalizowanych PREZENTACJA FIRMY O nas Od 2003 roku świadczymy usługi w zakresie outsourcingu kompleksowych procesów biznesowych. Misją naszej firmy jest realizacja polityki obniżenia kosztów operacyjnych poprzez świadczenie

Bardziej szczegółowo

Powitaj w gronie swoich pracowników wykwalifikowanego specjalistę ds. HR

Powitaj w gronie swoich pracowników wykwalifikowanego specjalistę ds. HR Powitaj w gronie swoich pracowników wykwalifikowanego specjalistę ds. HR BODiE, bo liczy się wiedza 2 S t r o n a Wszystkich pracowników banków spółdzielczych uczestniczących w projekcie SGB HR nowoczesne

Bardziej szczegółowo

Program doradczo szkoleniowy dla MŚP Projekt ogólnopolski

Program doradczo szkoleniowy dla MŚP Projekt ogólnopolski SILNA MARKA ZIELONA MARKA Program doradczo szkoleniowy dla MŚP Projekt ogólnopolski INFORMACJE OGÓLNE O PROJEKCIE Silna Marka Zielona Marka to projekt: szkoleniowo - doradczy ogólnopolski otwarty dla przedsiębiorstw

Bardziej szczegółowo

Agencja Zatrudnienia Agencja Pracy Tymczasowej. Quality service for quality people

Agencja Zatrudnienia Agencja Pracy Tymczasowej. Quality service for quality people Agencja Zatrudnienia Agencja Pracy Tymczasowej Quality service for quality people O NAS CZYM SIĘ ZAJMUJEMY? DAAS Recruitment jest prężnie rozwijającą się firmą, która działa na terenie Unii Europejskiej,

Bardziej szczegółowo

Projekty proinnowacyjne inicjatywy instytucji otoczenia biznesu wspierające innowacyjność firm

Projekty proinnowacyjne inicjatywy instytucji otoczenia biznesu wspierające innowacyjność firm Projekty proinnowacyjne inicjatywy instytucji otoczenia biznesu wspierające innowacyjność firm Bydgoszcz, 14.05.2014 Pracodawcy Pomorza i Kujaw Związek Pracodawców Pracodawcy Pomorza i Kujaw to regionalny

Bardziej szczegółowo

2016 CONSULTING DLA MŚP. Badanie zapotrzebowania na usługi doradcze

2016 CONSULTING DLA MŚP. Badanie zapotrzebowania na usługi doradcze 2016 CONSULTING DLA MŚP Badanie zapotrzebowania na usługi doradcze 1 O raporcie Wraz ze wzrostem świadomości polskich przedsiębiorców rośnie zapotrzebowanie na różnego rodzaju usługi doradcze. Jednakże

Bardziej szczegółowo

Rozwiązania z zakresu administracji kadr i płac.

Rozwiązania z zakresu administracji kadr i płac. Rozwiązania z zakresu administracji Oferta na Usługi Naliczania Płac oraz Administracji Kadr wraz z obsługą Prawną i Szkoleniową. Outsourcing strategiczny wybór OPTYMALNE WYKORZYSTANIE ZASOBÓW LUDZKICH

Bardziej szczegółowo

I. WYMIAR I CZAS TRWANIA PRAKTYKI

I. WYMIAR I CZAS TRWANIA PRAKTYKI Pełnomocnik Dziekana ds. praktyk: dr Agnieszka Barczykowska Koordynator praktyk specjalności dzip: dr Monika Bartkowiak WYTYCZNE DLA STUDENTÓW DORADZTWA ZAWODOWEGO I PERSONALNEGO REALIZUJĄCYCH PRAKTYKĘ

Bardziej szczegółowo

Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości S.A.

Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości S.A. Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości S.A. powstała w 1997 r. w ramach Kontraktu Regionalnego dla województwa śląskiego. W 2000 r. Agencja została włączona w Krajowy System Usług dla małych i średnich przedsiębiorstw.

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZANIE INNOWACJĄ

ZARZĄDZANIE INNOWACJĄ ZARZĄDZANIE INNOWACJĄ Projekt jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego PROJEKT ZARZĄDZANIE INNOWACJĄ PODSTAWOWE INFORMACJE skierowany do mikro, małych

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ 1) z dnia 26 stycznia 2009 r. w sprawie agencji zatrudnienia

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ 1) z dnia 26 stycznia 2009 r. w sprawie agencji zatrudnienia Rozporządzenie opublikowane dnia 2..2009 r. w Dz. U. Nr 17, poz. 91, obowiązujące od..2009 r. ROZPORZĄDZENIE MINISTRA PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ 1) z dnia 26 stycznia 2009 r. w sprawie agencji zatrudnienia

Bardziej szczegółowo

18 lutego 2011 tel.: fax:

18 lutego 2011 tel.: fax: 18 lutego 2011 Misja firmy Work Express: Oferujemy stałą gotowość do zaspokajania potrzeb klientów dzięki posiadanym kompetencjom i doświadczeniu, nieustannie budując organizację opartą na wiedzy. Specjaliści

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ 1) z dnia 26 stycznia 2009 r. w sprawie agencji zatrudnienia. (Dz. U. z dnia 2 lutego 2009 r.

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ 1) z dnia 26 stycznia 2009 r. w sprawie agencji zatrudnienia. (Dz. U. z dnia 2 lutego 2009 r. Dz.U.09.17.91 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ 1) z dnia 26 stycznia 2009 r. w sprawie agencji zatrudnienia (Dz. U. z dnia 2 lutego 2009 r.) Na podstawie art. 19k ustawy z dnia 20 kwietnia

Bardziej szczegółowo

WOJEWÓDZKI URZĄD PRACY W KIELCACH

WOJEWÓDZKI URZĄD PRACY W KIELCACH WOJEWÓDZKI URZĄD PRACY W KIELCACH Centrum Informacji i Planowania Kariery Zawodowej DZIAŁALNOŚĆ AGENCJI ZATRUDNIENIA zarejestrowanych w województwie świętokrzyskim za 2014 rok Kielce, 2015 r. Działalność

Bardziej szczegółowo

Powiatowy Urząd Pracy w Radzyniu Podlaskim

Powiatowy Urząd Pracy w Radzyniu Podlaskim Powiatowy Urząd Pracy w Radzyniu Podlaskim http://praca.radzyn.pl/strona/agencje-zatrudnienia/93 Agencje zatrudnienia Agencje zatrudnienia Prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie świadczenia usług:

Bardziej szczegółowo

Zaproszenie Usługa realizowana w ramach Projektu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości Zarządzanie kompetencjami w MSP

Zaproszenie Usługa realizowana w ramach Projektu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości Zarządzanie kompetencjami w MSP Zaproszenie Usługa realizowana w ramach Projektu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości Zarządzanie kompetencjami w MSP Szanowni Państwo, Mam przyjemność zaprosić Państwa firmę do udziału w Usłudze

Bardziej szczegółowo

Społeczna odpowiedzialność biznesu w firmach sektora MŚP doświadczenia i perspektywy

Społeczna odpowiedzialność biznesu w firmach sektora MŚP doświadczenia i perspektywy Społeczna odpowiedzialność biznesu w firmach sektora MŚP doświadczenia i perspektywy Aleksandra Wanat Konferencja Rozwój przedsiębiorczości w województwie śląskim w kontekście CSR Katowice 22 listopada

Bardziej szczegółowo

dla Banków Spółdzielczych

dla Banków Spółdzielczych dla Banków Spółdzielczych Sprostać wyzwaniom Wyzwania w obszarze ZKL Działanie w ciągłym procesie zmian i szybko podejmowanych decyzji oraz wysokie oczekiwania kwalifikacyjne i kompetencyjne wobec pracowników

Bardziej szczegółowo

O NAS. Reed in Partnership jest częścią grupy Reed Global, wiodącej

O NAS. Reed in Partnership jest częścią grupy Reed Global, wiodącej O NAS jest częścią grupy Reed Global, wiodącej brytyjskiej firmy świadczącej profesjonalne usługi w zakresie pracy stałej oraz czasowej, rozwiązań outsourcingu personalnego oraz consultingu HR. Zajmujemy

Bardziej szczegółowo

Program doradczo szkoleniowy dla MŚP Projekt ogólnopolski

Program doradczo szkoleniowy dla MŚP Projekt ogólnopolski SILNA MARKA ZIELONA MARKA Program doradczo szkoleniowy dla MŚP Projekt ogólnopolski INFORMACJE OGÓLNE O PROJEKCIE Silna Marka Zielona Marka to projekt: szkoleniowo - doradczy ogólnopolski otwarty dla przedsiębiorstw

Bardziej szczegółowo

Planowany termin konkursu i tryb procedury konkursowej. Wartość alokacji na konkurs. III kwartał 2011 r. Konkurs zamknięty. II kwartał 2011 r.

Planowany termin konkursu i tryb procedury konkursowej. Wartość alokacji na konkurs. III kwartał 2011 r. Konkurs zamknięty. II kwartał 2011 r. Planowany harmonogram konkursów ogłaszanych przez Departament Wdrażania Europejskiego Funduszu Społecznego w Ministerstwie Pracy i Polityki Społecznej w 2011 roku Poddziałanie Typ/typy projektów przewidzianych

Bardziej szczegółowo

Szanowni Państwo, Zapraszam Państwa do zapoznania się ze szczegółową ofertą szkoleniową oraz z warunkami uczestnictwa w Projekcie.

Szanowni Państwo, Zapraszam Państwa do zapoznania się ze szczegółową ofertą szkoleniową oraz z warunkami uczestnictwa w Projekcie. Szanowni Państwo, mam przyjemność zaprosić Państwa do uczestnictwa w Projekcie Innowacyjne firmy rodzinne podstawą gospodarki Pomorza. Przygotowaliśmy dla Państwa bogaty program szkoleń, uwzględniający

Bardziej szczegółowo

Zarządzanie talentami w polskich przedsiębiorstwach - wyniki badań

Zarządzanie talentami w polskich przedsiębiorstwach - wyniki badań Zarządzanie talentami w polskich przedsiębiorstwach - wyniki badań Informacja o badaniu Pomimo trudnej sytuacji na rynku pracy, zarówno polskie jak i międzynarodowe przedsiębiorstwa coraz częściej dostrzegają

Bardziej szczegółowo

spis streści prezentacja firmy atuty zakres naszych usług oferta szkolenia agencja pracy tymczasowej serwis ochrona outsourcing nasze osiągniecia

spis streści prezentacja firmy atuty zakres naszych usług oferta szkolenia agencja pracy tymczasowej serwis ochrona outsourcing nasze osiągniecia spis streści prezentacja firmy atuty zakres naszych usług 3 4 5 oferta szkolenia agencja pracy tymczasowej serwis ochrona outsourcing nasze osiągniecia z kim współpracujemy kontakt 6 8 9 10 11 12 13 15

Bardziej szczegółowo

MISTRZOWSKA REKRUTACJA - NARZĘDZIA 2014

MISTRZOWSKA REKRUTACJA - NARZĘDZIA 2014 MISTRZOWSKA REKRUTACJA NARZĘDZIA 2014 Holbern sp. z o.o. www.holbern.pl MISTRZOWSKA REKRUTACJA - NARZĘDZIA 2014 DLA KOGO JEST TRENING? Specjaliści działu personalnego/hr Menedżerowie działu personalnego/hr

Bardziej szczegółowo

Tabela 2. Struktura i zakres treści programów modułowych umożliwiających prowadzenie szkoleń z wykorzystaniem e-learningu

Tabela 2. Struktura i zakres treści programów modułowych umożliwiających prowadzenie szkoleń z wykorzystaniem e-learningu 3. Efektywna współpraca z klientem urzędu 2. Dane o rynku i ich wykorzystywanie 1. Rola i zadania służb zatrudnienia Tabela 2. Struktura i zakres treści programów modułowych umożliwiających prowadzenie

Bardziej szczegółowo

Fiszka oferty usług proinnowacyjnych

Fiszka oferty usług proinnowacyjnych Fiszka oferty usług proinnowacyjnych I. Akredytowany wykonawca 1. Nazwa wykonawcy Fundacja Poszanowania Energii 2. Forma prawna prowadzonej działalności Fundacja 3. Status Wnioskodawcy - przedsiębiorstwo

Bardziej szczegółowo

ROK 2010 W AGENCJACH ZATRUDNIENIA

ROK 2010 W AGENCJACH ZATRUDNIENIA ROK 2010 W AGENCJACH ZATRUDNIENIA I. OBROTY AGENCJI ZRZESZONYCH W POLSKIM FORUM HR Polskie Forum HR zrzesza 19 agencji zatrudnienia, reprezentując tym samym 40 % rynku pracy tymczasowej. Obroty całkowite

Bardziej szczegółowo

SZKOLENIE BADANIE SATYSFAKCJI KLIENTA I ZARZĄDZANIE SATYSFAKCJĄ KLIENTA W PRZEDSIĘBIORSTWIE

SZKOLENIE BADANIE SATYSFAKCJI KLIENTA I ZARZĄDZANIE SATYSFAKCJĄ KLIENTA W PRZEDSIĘBIORSTWIE SZKOLENIE ROZWIĄZANIA W ZAKRESIE ROZWOJU KAPITAŁU LUDZKIEGO PRZEDSIĘBIORSTW BADANIE SATYSFAKCJI KLIENTA I ZARZĄDZANIE SATYSFAKCJĄ KLIENTA W WPROWADZENIE W dobie silnej konkurencji oraz wzrastającej świadomości

Bardziej szczegółowo

Raport: Badanie Satysfakcji Pracowników Tymczasowych 2012

Raport: Badanie Satysfakcji Pracowników Tymczasowych 2012 Strona1 Katowice, 22 listopada 2012r. Raport: Badanie Satysfakcji Pracowników Tymczasowych 2012 Informacja prasowa Polski pracownik tymczasowy jest coraz młodszy, lepiej wykształcony i coraz częściej podejmuje

Bardziej szczegółowo

PLAN I RAMOWY PROGRAM PRAKTYK ZAWODOWYCH dla studentów specjalności: Doradztwo Zawodowe i Personalne oraz Terapia Pedagogiczna, studia I stopnia

PLAN I RAMOWY PROGRAM PRAKTYK ZAWODOWYCH dla studentów specjalności: Doradztwo Zawodowe i Personalne oraz Terapia Pedagogiczna, studia I stopnia Wyższa Szkoła Humanistyczna im. Króla Stanisława Leszczyńskiego w Lesznie Wydział Nauk Społecznych ul. Królowej Jadwigi 10 64-100 Leszno Tel. (65) 529-47-77, (65) 529-92-62, (65) 529-31-78 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Bardziej szczegółowo

Nowoczesne podejście do rekrutacji i derekrutacji personelu medycznego. Elastyczność zatrudnienia. Zwolnienia monitorowane.

Nowoczesne podejście do rekrutacji i derekrutacji personelu medycznego. Elastyczność zatrudnienia. Zwolnienia monitorowane. Nowoczesne podejście do rekrutacji i derekrutacji personelu medycznego. Elastyczność zatrudnienia. Zwolnienia monitorowane. Anna Stradza dyrektor Agencji Rekrutacyjnej Promedica24 VI Konferencja Hospital

Bardziej szczegółowo

Przebieg usługi w przedsiębiorstwie Projekt Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości Zarządzanie kompetencjami w MSP

Przebieg usługi w przedsiębiorstwie Projekt Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości Zarządzanie kompetencjami w MSP Przebieg usługi w przedsiębiorstwie Projekt Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości Zarządzanie kompetencjami w MSP Usługa szkoleniowo doradcza z zakresu zarządzania kompetencjami w MSP jest realizowana

Bardziej szczegółowo

Budujemy jakość Twojej Firmy!

Budujemy jakość Twojej Firmy! Budujemy jakość Twojej Firmy! leasing pracowników doradztwo personalne leasback i outplacement www.hrteam.pl o nas Agencja Pracy Tymczasowej HRteam Polska, wpisana do Krajowego Rejestru Agencji Zatrudnienia

Bardziej szczegółowo

Fiszka oferty usług proinnowacyjnych

Fiszka oferty usług proinnowacyjnych Fiszka oferty usług proinnowacyjnych I. Akredytowany wykonawca 1. Nazwa wykonawcy "MERITUM" LUBELSKA GRUPA DORADCZA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ 2. Forma prawna prowadzonej działalności Spółka

Bardziej szczegółowo

Plan doradztwa zawodowego w Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Żorach w roku szkolnym 2015/2016

Plan doradztwa zawodowego w Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Żorach w roku szkolnym 2015/2016 Plan doradztwa zawodowego w Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Żorach w roku szkolnym 2015/2016 I. Cele ogólne: 1. Systematyczne diagnozowanie zapotrzebowania uczniów na informacje edukacyjne

Bardziej szczegółowo

Outplacement Wyniki ankiety

Outplacement Wyniki ankiety Outplacement Wyniki ankiety Informacje o ankiecie CEL przeprowadzenia ankiety: Zweryfikowanie oczekiwań klientów wobec programów outplacement Ankieta została przeprowadzona w dniach 1 kwietnia 23 maja

Bardziej szczegółowo

PROJEKTY SYSTEMOWE przewidziane do realizacji w 2011 r.

PROJEKTY SYSTEMOWE przewidziane do realizacji w 2011 r. Warszawa, 2011-02-03 WYKAZ PROJEKTÓW PRZEWIDZIANYCH DO REALIZACJI W PLANIE DZIAŁANIA NA 2011 ROK DLA DZIAŁANIA 5.4 ROZWÓJ POTENCJAŁU TRZECIEGO SEKTORA ORAZ DZIAŁANIA 5.5 ROZWÓJ DIALOGU SPOŁECZNEGO Działając

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZANIE MARKĄ. Doradztwo i outsourcing

ZARZĄDZANIE MARKĄ. Doradztwo i outsourcing ZARZĄDZANIE MARKĄ Doradztwo i outsourcing Pomagamy zwiększać wartość marek i maksymalizować zysk. Prowadzimy projekty w zakresie szeroko rozumianego doskonalenia organizacji i wzmacniania wartości marki:

Bardziej szczegółowo

Eko Branding. Skuteczni bo ekologiczni. Program doradczo szkoleniowy dla MŚP z województwa lubelskiego i podlaskiego

Eko Branding. Skuteczni bo ekologiczni. Program doradczo szkoleniowy dla MŚP z województwa lubelskiego i podlaskiego Eko Branding. Skuteczni bo ekologiczni Program doradczo szkoleniowy dla MŚP z województwa lubelskiego i podlaskiego 1 INFORMACJE OGÓLNE O PROJEKCIE Branding to strategia wykorzystania wizerunku do budowania

Bardziej szczegółowo

Centrum Wspierania Inicjatyw Pozarządowych Razem

Centrum Wspierania Inicjatyw Pozarządowych Razem Centrum Wspierania Inicjatyw Pozarządowych Razem Okres realizacji projektu: 01.01.2012 30.06.2014 Obszar: powiat złotoryjski, kamiennogórski, dzierżoniowski Raport potrzeb i możliwości podmiotów integracyjno-społecznych

Bardziej szczegółowo

CZŁONKOSTWO W POLSKIM FORUM HR. www.polskieforumhr.pl

CZŁONKOSTWO W POLSKIM FORUM HR. www.polskieforumhr.pl CZŁONKOSTWO W POLSKIM FORUM HR O POLSKIM FORUM HR HISTORIA I DOKONANIA CZŁONKOWIE POLSKIEGO FORUM HR Polskie Forum HR powstało w 2002 roku z inicjatywy największych agencji zatrudnienia działających wówczas

Bardziej szczegółowo

Projekt: Szansa drzemie w zmianie nowoczesne ZZL

Projekt: Szansa drzemie w zmianie nowoczesne ZZL Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Projekt: Szansa drzemie w zmianie nowoczesne ZZL Opis szkoleń planowanych do realizacji w ramach projektu

Bardziej szczegółowo

AKTYWNE FORMY ZAJĘĆ DYDAKTYCZNYCH

AKTYWNE FORMY ZAJĘĆ DYDAKTYCZNYCH Podyplomowe Studia Zarządzania Zasobami Ludzkimi Dzięki skutecznemu zarządzaniu zasobami ludzkimi firma moŝe budować trwałą przewagę konkurencyjną. Dobrze zmotywowany, lojalny zespół efektywniej przyczynia

Bardziej szczegółowo

CZŁONKOSTWO W POLSKIM FORUM HR GWARANCJA JAKOŚCI, PROMOCJA BIZNESU I WSPARCIE MERYTORYCZNE

CZŁONKOSTWO W POLSKIM FORUM HR GWARANCJA JAKOŚCI, PROMOCJA BIZNESU I WSPARCIE MERYTORYCZNE CZŁONKOSTWO W POLSKIM FORUM HR GWARANCJA JAKOŚCI, PROMOCJA BIZNESU I WSPARCIE MERYTORYCZNE O POLSKIM FORUM HR HISTORIA I DOKONANIA CZŁONKOWIE POLSKIEGO FORUM HR Polskie Forum HR powstało w 2002 roku z

Bardziej szczegółowo

STEGMANN POLSKA SP. Z O.O. PREZENTACJA ZAWODU SPECJALISTA DS. REKRUTACJI I SELEKCJI

STEGMANN POLSKA SP. Z O.O. PREZENTACJA ZAWODU SPECJALISTA DS. REKRUTACJI I SELEKCJI MY NIE SZUKAMY. MY ZNAJDUJEMY! SPECJALISTÓW W (7) BRANŻACH STEGMANN POLSKA SP. Z O.O. PREZENTACJA ZAWODU SPECJALISTA DS. REKRUTACJI I SELEKCJI 1 I. PREZENTACJA FIRMY Doradztwo Personalne Pośrednictwo Pracy

Bardziej szczegółowo

Wzmocnienie potencjału analitycznego administracji publicznej przedsięwzięcie podjęte przez Szefa Służby Cywilnej

Wzmocnienie potencjału analitycznego administracji publicznej przedsięwzięcie podjęte przez Szefa Służby Cywilnej Wzmocnienie potencjału analitycznego administracji publicznej przedsięwzięcie podjęte przez Szefa Służby Cywilnej Warszawa, czerwiec 2014 r. Dotychczas podjęte inicjatywy Szefa Służby Cywilnej W latach

Bardziej szczegółowo

S YL AB US MODUŁ U ( PRZEDMIOTU) I nforma cje ogólne. Zarządzanie w pielęgniarstwie

S YL AB US MODUŁ U ( PRZEDMIOTU) I nforma cje ogólne. Zarządzanie w pielęgniarstwie S YL AB US MODUŁ U ( PRZEDMIOTU) I nforma cje ogólne Kod S- ZwP modułu Rodzaj modułu Wydział PUM Kierunek studiów Specjalność Poziom studiów Forma studiów Rok studiów Nazwa modułu Zarządzanie w pielęgniarstwie

Bardziej szczegółowo

(wymagana rezerwacja miejsc w Centrum Informacji i Promocji WDK Gorzyce) Organizatorzy: Partnerzy wydarzenia:

(wymagana rezerwacja miejsc w Centrum Informacji i Promocji WDK Gorzyce) Organizatorzy: Partnerzy wydarzenia: (wymagana rezerwacja miejsc w Centrum Informacji i Promocji WDK Gorzyce) Organizatorzy: Partnerzy wydarzenia: Żyjemy i funkcjonujemy biznesowo w trudnym czasie, zwanym w mediach często kryzysem. W wielu

Bardziej szczegółowo

RYNEK PRACY I ZASOBY LUDZKIE NA DOLNYM ŚLĄSKU I W MIEŚCIE WROCŁAWIU 2009

RYNEK PRACY I ZASOBY LUDZKIE NA DOLNYM ŚLĄSKU I W MIEŚCIE WROCŁAWIU 2009 Partnerzy badania: RYNEK PRACY I ZASOBY LUDZKIE NA DOLNYM ŚLĄSKU I W MIEŚCIE WROCŁAWIU 2009 Zebranie oraz opracowanie wyników: Advisory Group TEST Human Resources 50-136 ul. Wita Stwosza 15 tel. 71/ 78

Bardziej szczegółowo

HR Biznes Partner jak umacniać pozycję HR-owca w firmie?

HR Biznes Partner jak umacniać pozycję HR-owca w firmie? HR Biznes Partner jak umacniać pozycję HR-owca w firmie? Kim jest HR Biznes Partner? Czy jest to tylko modne określenie pracownika HR-u, czy może kryje się za nim ktoś więcej? Z założenia HR Biznes Partner

Bardziej szczegółowo

Wspieranie małych i średnich przedsiębiorstw, ze szczególnym uwzględnieniem działalności innowacyjnej- działania PARP

Wspieranie małych i średnich przedsiębiorstw, ze szczególnym uwzględnieniem działalności innowacyjnej- działania PARP Mirosław Marek PARP, Prezes Zarządu Wspieranie małych i średnich przedsiębiorstw, ze szczególnym uwzględnieniem działalności innowacyjnej- działania PARP Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości (PARP)

Bardziej szczegółowo

Trendy w wynagrodzeniach w obliczu drugiej fali kryzysu. Łukasz Pich Product Manager Działu Analiz i Raportów Płacowych

Trendy w wynagrodzeniach w obliczu drugiej fali kryzysu. Łukasz Pich Product Manager Działu Analiz i Raportów Płacowych Trendy w wynagrodzeniach w obliczu drugiej fali kryzysu Łukasz Pich Product Manager Działu Analiz i Raportów Płacowych AGENDA 1. TEST kim jesteśmy? 2. Podwyżki wynagrodzeń na tle wskaźników gospodarczych

Bardziej szczegółowo

II stopień SYLWETKA ABSOLWENTA: Pedagogika Opiekuńczo-Resocjalizacyjna

II stopień SYLWETKA ABSOLWENTA: Pedagogika Opiekuńczo-Resocjalizacyjna Pedagogika Opiekuńczo-Resocjalizacyjna 1. Studenci zdobywają wiedzę z teoretycznych podstaw w zakresie pedagogiki penitencjarnej, pedagogiki czasu wolnego, gerontopedagogiki. Posiadają uporządkowaną wiedzę

Bardziej szczegółowo

Organizacje udzielające pomocy przedsiębiorcom

Organizacje udzielające pomocy przedsiębiorcom Organizacje udzielające pomocy przedsiębiorcom Fundacja Inkubator ul. Piotrkowska 114, 90-006 Łódź tel. 042 633 16 55, fax: 042 633 87 13 www.inkubator.org.pl e-mail: sekretariat@inkubator.org.pl Fundacja

Bardziej szczegółowo

WOJEWÓDZKI URZĄD PRACY W KIELCACH

WOJEWÓDZKI URZĄD PRACY W KIELCACH WOJEWÓDZKI URZĄD PRACY W KIELCACH Centrum Informacji i Planowania Kariery Zawodowej AGENCJE ZATRUDNIENIA zarejestrowane w województwie świętokrzyskim - informacja o działalności w 2015 roku Kielce, 2016

Bardziej szczegółowo

WSTĘPNA OFERTA WSPÓŁPRACY

WSTĘPNA OFERTA WSPÓŁPRACY WSTĘPNA OFERTA WSPÓŁPRACY Charakterystyka firmy Zakres usług Etapy i metody pracy Konsultanci i współpraca z klientem Kontakt Grupa STS s.c., ul. Maszynowa 7a/3, 02-392 Warszawa Charakterystyka firmy Pracownia

Bardziej szczegółowo

HRK Retail, bo lubię ludzi

HRK Retail, bo lubię ludzi HRK Retail, bo lubię ludzi Zespół HRK Retail specjalizuje się w obsłudze firm działających w obszarze sprzedaży detalicznej i hurtowej. Poszukujemy pracowników na różne stanowiska w sieciach handlowych

Bardziej szczegółowo

Specjalności. Finanse i rachunkowość studia I stopnia

Specjalności. Finanse i rachunkowość studia I stopnia Specjalności Finanse i rachunkowość studia I stopnia specjalność: Rachunkowość gospodarcza i budżetowa Absolwent specjalności Rachunkowość gospodarcza i budżetowa posiada rozległą i głęboką wiedzę na temat

Bardziej szczegółowo

ELASTYCZNOŚĆ BIZNESU DZIĘKI SILE LUDZKICH MOŻLIWOŚCI

ELASTYCZNOŚĆ BIZNESU DZIĘKI SILE LUDZKICH MOŻLIWOŚCI ELASTYCZNOŚĆ BIZNESU DZIĘKI SILE LUDZKICH MOŻLIWOŚCI 2 Wkroczyliśmy w Erę Człowieka, w której dotychczasowe zasady dotyczące funkcjonowania biznesu stają się nieaktualne. W dzisiejszym, coraz bardziej

Bardziej szczegółowo

10 LAT PRACY TYMCZASOWEJ W POLSCE 29 września 2014 r.

10 LAT PRACY TYMCZASOWEJ W POLSCE 29 września 2014 r. 10 LAT PRACY TYMCZASOWEJ W POLSCE 29 września 2014 r. Organizatorzy Partner merytoryczny Patroni Rozwój polskiego rynku pracy tymczasowej Liczba agencji wzrosła do poziomu blisko 5 tys. podmiotów (pod

Bardziej szczegółowo

Zarządzanie zasobami ludzkimi : tworzenie kapitału ludzkiego. Spis treści

Zarządzanie zasobami ludzkimi : tworzenie kapitału ludzkiego. Spis treści Zarządzanie zasobami ludzkimi : tworzenie kapitału ludzkiego organizacji / red. nauk. Henryk Król, Antoni Ludwiczyński ; aut. podręcznika Stanisława Borkowska [et al.]. wyd. 1, dodr. 5. Warszawa, 2012

Bardziej szczegółowo

DZIAŁALNOŚĆ AGENCJI ZATRUDNIENIA zarejestrowanych w województwie świętokrzyskim w roku 2009

DZIAŁALNOŚĆ AGENCJI ZATRUDNIENIA zarejestrowanych w województwie świętokrzyskim w roku 2009 WOJEWÓDZKI URZĄD PRACY W KIELCACH WYDZIAŁ OBSŁUGI RYNKU PRACY DZIAŁALNOŚĆ AGENCJI ZATRUDNIENIA zarejestrowanych w województwie świętokrzyskim w roku 2009 Kielce, czerwiec 2010 r. Działalność agencji zatrudnienia

Bardziej szczegółowo

Zarządzanie zasobami ludzkimi. ludzkimi. przedsiębiorstwie, ludzkimi. Cele zarządzania zasobami

Zarządzanie zasobami ludzkimi. ludzkimi. przedsiębiorstwie, ludzkimi. Cele zarządzania zasobami Zarządzanie zasobami w przedsiębiorstwie Zarządzanie zasobami Zbiór r zadań związanych zanych z pracownikami w przedsiębiorstwie, zmierzających do osiągni gnięcia strategii przedsiębiorstwa i zaspokojenia

Bardziej szczegółowo

Krótka prezentacja firmy Carpenter Consulting IMSA Poland. usługa: direct search

Krótka prezentacja firmy Carpenter Consulting IMSA Poland. usługa: direct search Krótka prezentacja firmy Carpenter Consulting IMSA Poland usługa: direct search fakty na temat Carpenter Consulting 8 lat w branży doradztwa personalnego obecni w 22 krajach jako członek IMSA: Austria,

Bardziej szczegółowo

Zarządzanie kadrami. Opracowanie: Aneta Stosik

Zarządzanie kadrami. Opracowanie: Aneta Stosik Zarządzanie kadrami Opracowanie: Aneta Stosik Zarządzanie kadrami - definicje Zbiór działań związanych z ludźmi, ukierunkowanych na osiąganie celów organizacji i zaspokojenie potrzeb pracowników Proces

Bardziej szczegółowo

Przeszkoleni Pracownicy. Wprowadzamy system szkoleń dla osób zatrudnianych poprzez naszą Agencję do pracy na terenie Zakładu Klienta

Przeszkoleni Pracownicy. Wprowadzamy system szkoleń dla osób zatrudnianych poprzez naszą Agencję do pracy na terenie Zakładu Klienta PR & RECRUITMENT SOLUTIONS jest zespołem osób wyspecjalizowanych w prowadzeniu rekrutacji. To, co nas wyróżnia, to zastosowanie innowacyjnych metod oraz nowych technologii, które jeszcze sprawniej pomagają

Bardziej szczegółowo

Rola i zadania Komitetu Audytu. Warszawa, 11.03.2013

Rola i zadania Komitetu Audytu. Warszawa, 11.03.2013 Rola i zadania Komitetu Audytu Warszawa, 11.03.2013 Informacje o Grupie MDDP Kim jesteśmy Jedna z największych polskich firm świadczących kompleksowe usługi doradcze 6 wyspecjalizowanych linii biznesowych

Bardziej szczegółowo

Szczegółowy program szkoleń:

Szczegółowy program szkoleń: Szczegółowy program szkoleń: 1.. Strategie ZZL: a. cele strategiczne w zakresie ZZL; b. strategie elastyczności - model firmy elastycznej Atkinsona; c. strategie rozwoju pracowników; d. strategie wynagrodzeń;

Bardziej szczegółowo

budujemy zaufanie w audycie

budujemy zaufanie w audycie budujemy zaufanie w audycie Misją 4AUDYT jest dostarczanie klientom najlepszych, zindywidualizowanych i kompleksowych rozwiązań biznesowych w zakresie finansów i rachunkowości, z uwzględnieniem ich skutków

Bardziej szczegółowo

OUTSOURCING SZKOLENIOWY

OUTSOURCING SZKOLENIOWY W dobie outsourcingu każdy robi to, co potrafi najlepiej. Korzyści - odnoszą wszyscy" SPIS TREŚCI 1. Wstęp...3 2. Cel naszej usługi...3 3. Pakiety...3 4. Etapy działania...7 5. Korzyści...7 6. Nasza kadra...8

Bardziej szczegółowo

Szanowni Państwo, Zapraszamy do współpracy. Zaufali nam: Logo + nazwy firm

Szanowni Państwo, Zapraszamy do współpracy. Zaufali nam: Logo + nazwy firm Szanowni Państwo, Zarządzanie personelem nie musi być trudne i kosztowne. Elastyczne formy zatrudniania i nowoczesne metody doboru pracowników gwarantują tańsze i skuteczniejsze prowadzenie polityki zarządzania

Bardziej szczegółowo

KSU - usługi dla firm i osób pragnących je założyć

KSU - usługi dla firm i osób pragnących je założyć KSU - usługi dla firm i osób pragnących je założyć Opracowano w CIiPKZ w Tarnowie na podstawie: 1 SPIS TREŚCI: KSU usługi dla firmy i osób pragnących je założyć O KSU 3 Rodzaje usług 4 Charakterystyka

Bardziej szczegółowo

Zarządzanie zasobami ludzkimi. Tworzenie kapitału ludzkiego organizacji. Red.: Henryk Król, Antoni Ludwiczyński

Zarządzanie zasobami ludzkimi. Tworzenie kapitału ludzkiego organizacji. Red.: Henryk Król, Antoni Ludwiczyński Zarządzanie zasobami ludzkimi. Tworzenie kapitału ludzkiego organizacji. Red.: Henryk Król, Antoni Ludwiczyński Przedmowa CZĘŚĆ I. OD PRACY DO KAPITAŁU LUDZKIEGO Rozdział 1. Transformacja pracy i funkcji

Bardziej szczegółowo

Badanie potrzeb lokalnych przedsiębiorców - raport z badania

Badanie potrzeb lokalnych przedsiębiorców - raport z badania Badanie potrzeb lokalnych przedsiębiorców - raport z badania 01.02.2016 Opracowanie: mgr Angelika Bielak mgr inż. Bartłomiej Kozak Biuro Analiz i Badania Rynku Pracy PWSZ w Nysie 1 Wstęp Uwarunkowania

Bardziej szczegółowo

oferta dla Marketingu

oferta dla Marketingu ! oferta dla Marketingu Warsztaty współpracy Marketing - Sprzedaż. Szkolenia kompetencyjne dla Działu Marketingu. Doradztwo przetargowe i efektywna współpraca z Agencją.. WARSZTATY WSPÓŁPRACY MARKETING

Bardziej szczegółowo

PROFESJONALNY OUTSOURCING PARTNERSKI DLA INSTYTUCJI FINANSOWYCH. 2015 Businessface Sp. z o.o. 01-199 Warszawa ul. Leszno 21 DALEJ

PROFESJONALNY OUTSOURCING PARTNERSKI DLA INSTYTUCJI FINANSOWYCH. 2015 Businessface Sp. z o.o. 01-199 Warszawa ul. Leszno 21 DALEJ PROFESJONALNY OUTSOURCING PARTNERSKI DLA INSTYTUCJI FINANSOWYCH 1 KIM JESTEŚMY? KIM JESTEŚMY 2 O NAS Profesjonalny Outsourcing Partnerski dla Instytucji Finansowych. NASZĄ MISJĄ jest uwalnianie biznesu

Bardziej szczegółowo

Cel Działania: Podniesienie i dostosowanie kwalifikacji i umiejętności osób pracujących do potrzeb regionalnej gospodarki.

Cel Działania: Podniesienie i dostosowanie kwalifikacji i umiejętności osób pracujących do potrzeb regionalnej gospodarki. Priorytet VIII Regionalne kadry gospodarki Działanie 8.1 Rozwój pracowników i przedsiębiorstw w regionie Cel Działania: Podniesienie i dostosowanie kwalifikacji i umiejętności osób pracujących do potrzeb

Bardziej szczegółowo

Oferta dla firm ROZWIĄZANIA DLA BIZNESU I MARKETINGU

Oferta dla firm ROZWIĄZANIA DLA BIZNESU I MARKETINGU Oferta dla firm ROZWIĄZANIA DLA BIZNESU I MARKETINGU Xevin Consulting agencja strategiczna doradzająca klientom pragnącym wykorzystać Nowe Media i innowacyjne rozwiązania w marketingu i sprzedaży. Spółkę

Bardziej szczegółowo

Nowo zatrudnieni pracownicy

Nowo zatrudnieni pracownicy Nowo zatrudnieni pracownicy jak skutecznie zarządzać i zwiększać ich zaangażowanie projekt badawczo doradczy NASZE DOŚWIADCZENIE Jako pierwsza firma szkoleniowa w Polsce rozpoczęliśmy promowanie idei Brygadzista

Bardziej szczegółowo

Raport płacowy Sedlak & Sedlak dla branży IT - 2016 - zaproszenie do badania

Raport płacowy Sedlak & Sedlak dla branży IT - 2016 - zaproszenie do badania ZAPROSZENIE Mamy przyjemność poinformować Państwa, że rozpoczęliśmy prace nad Raportem płacowym Sedlak & Sedlak dla branży IT - 2016. W 2015 roku udało nam się przebadać aż 46 firm, a w tym roku planujemy

Bardziej szczegółowo

Wartość audytu wewnętrznego dla organizacji. Warszawa, 11.03.2013

Wartość audytu wewnętrznego dla organizacji. Warszawa, 11.03.2013 Wartość audytu wewnętrznego dla organizacji Warszawa, 11.03.2013 Informacje o Grupie MDDP Kim jesteśmy Jedna z największych polskich firm świadczących kompleksowe usługi doradcze 6 wyspecjalizowanych linii

Bardziej szczegółowo

EFEKTYWNY CONTROLLING PERSONALNY

EFEKTYWNY CONTROLLING PERSONALNY I miejsce w rankingu firm szkoleniowych wg Gazety Finansowej 9-10 marca Warszawa EFEKTYWNY CONTROLLING Wskaźniki rotacji (fluktuacji) zasobów osobowych Analiza progu opłacalności szkoleń wewnątrzzakładowych

Bardziej szczegółowo

Działania Krajowego Ośrodka Wspierania Edukacji Zawodowej i Ustawicznej na rzecz rozwijania całożyciowego poradnictwa zawodowego.

Działania Krajowego Ośrodka Wspierania Edukacji Zawodowej i Ustawicznej na rzecz rozwijania całożyciowego poradnictwa zawodowego. Działania Krajowego Ośrodka Wspierania Edukacji Zawodowej i Ustawicznej na rzecz rozwijania całożyciowego poradnictwa zawodowego. Katowice, 11 grudnia 2008 r. KOWEZiU jest centralną, publiczną placówką

Bardziej szczegółowo

Usługi informacyjne Punktów Konsultacyjnych (PK) w ramach Krajowego Systemu Usług (KSU) Marcin Kukla Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości

Usługi informacyjne Punktów Konsultacyjnych (PK) w ramach Krajowego Systemu Usług (KSU) Marcin Kukla Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości Usługi informacyjne Punktów Konsultacyjnych (PK) w ramach Krajowego Systemu Usług (KSU) Marcin Kukla Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości Usługa informacyjna jako usługa systemowa Usługa informacyjna

Bardziej szczegółowo

PLAN I RAMOWY PROGRAM PRAKTYK ZAWODOWYCH

PLAN I RAMOWY PROGRAM PRAKTYK ZAWODOWYCH Wyższa Szkoła Humanistyczna im. Króla Stanisława Leszczyńskiego w Lesznie Wydział Nauk Społecznych ul. Królowej Jadwigi 10 64-100 Leszno Tel. 65 529 47 77 PLAN I RAMOWY PROGRAM PRAKTYK ZAWODOWYCH z różnic

Bardziej szczegółowo

Struktura PO KL. X Pomoc techniczna

Struktura PO KL. X Pomoc techniczna Możliwości wsparcia wolontariatu w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Priorytet VI i VII PO KL Struktura PO KL Priorytety centralne I Zatrudnienie i integracja społeczna II Rozwój zasobów ludzkich

Bardziej szczegółowo

Instytut Badawczy Randstad. Prezentacja wyników 18. edycji badania Plany Pracodawców 18 czerwca 2013r.

Instytut Badawczy Randstad. Prezentacja wyników 18. edycji badania Plany Pracodawców 18 czerwca 2013r. Instytut Badawczy Randstad Prezentacja wyników 18. edycji badania Plany Pracodawców 18 czerwca 2013r. Agenda Metodologia badania Plany Pracodawców Wyniki 18. edycji badania -zmiany na rynku pracy w ostatnim

Bardziej szczegółowo

Doradztwo zawodowe z elementami coachingu

Doradztwo zawodowe z elementami coachingu Doradztwo zawodowe z elementami coachingu WSB Gdynia - Studia podyplomowe Opis kierunku Doradztwo zawodowe z elementami coachingu - studia w WSB w Gdyni Profesja doradcy zawodowego to możliwość wykonywania

Bardziej szczegółowo

Alicja Matura: Procedury naboru pracowników 1 PROCEDURY NABORU PRACOWNIKÓW W PRZEDSIĘBIORSTWIE. Alicja Matura. www.e-bookowo.pl

Alicja Matura: Procedury naboru pracowników 1 PROCEDURY NABORU PRACOWNIKÓW W PRZEDSIĘBIORSTWIE. Alicja Matura. www.e-bookowo.pl 1 PROCEDURY NABORU PRACOWNIKÓW W PRZEDSIĘBIORSTWIE Alicja Matura 2 Alicja Matura Procedury naboru pracowników w przedsiębiorstwie Copyright by e-bookowo & Alicja Matura 2008 ISBN 978-83-61184-15-7 Internetowe

Bardziej szczegółowo

Spis treści. Wstęp... 11

Spis treści. Wstęp... 11 Wstęp.... 11 Rozdział 1. Przedmiot, ewolucja i znaczenie zarządzania kadrami (Tadeusz Listwan)... 15 1.1. Pojęcie zarządzania kadrami.................................. 15 1.2. Cele i znaczenie zarządzania

Bardziej szczegółowo

BRAINSTORM AKADEMIA HR MANAGER

BRAINSTORM AKADEMIA HR MANAGER BRAINSTORM AKADEMIA HR MANAGER Sukces to maksymalne wykorzystanie możliwości jakie masz. Zig Ziglar GŁÓWNE CELE PROJEKTU Dzięki Akademii uczestnicy nabędą praktyczne umiejętności z zakresu rekrutacji i

Bardziej szczegółowo