Raport z ewaluacji wewnętrznej. przeprowadzonej w Gimnazjum im. Jana Pawła II. w Osieku nad Notecią

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Raport z ewaluacji wewnętrznej. przeprowadzonej w Gimnazjum im. Jana Pawła II. w Osieku nad Notecią"

Transkrypt

1 Raport z ewaluacji wewnętrznej przeprowadzonej w Gimnazjum im. Jana Pawła II w Osieku nad Notecią w roku szkolnym 2014 / 2015

2 CZĘŚĆ I RAPORTU Z EWALUACJI WEWNĘTRZNEJ OBSZAR I: Efekty działalności dydaktycznej, wychowawczej i opiekuńczej szkoły. Szkoła osiąga cele zgodne z polityką oświatową państwa. Szkoła doskonali efekty swojej pracy. WYMAGANIE: Wymaganie 1.4 Respektowane są normy społeczne SKŁAD ZESPOŁU EWALUACYJNEGO: Pedagodzy szkolni: Aniceta Banaszak i Edyta Marzoch Gryczka oraz z-ca dyektora szkoły Dariusz Włoszczyński. Wychowawcy klas: Sławomira Janowiak, Karolina Fenske Polito, Maria Borowicka, Adam Nowak, Damian Nieroda, Maria Babyszka. I. Cele i zakres ewaluacji wewnętrznej: Zbieranie i analizowanie informacji na temat stopnia znajomości i przestrzegania norm społecznych w szkole. pytania kluczowe: 1.Jakich postaw oczekuje się od uczniów? Jaka jest skuteczność komunikowania uczniom obowiązujących norm społecznych? 2. Jaka jest skala poczucia bezpieczeństwa w szkole w ocenie uczniów i ich rodziców? 3. Czy w szkole diagnozuje się zachowania uczniów? 4. Czy działania wychowawcze mające na celu zmniejszenie zagrożeń oraz wzmacnianie zachowań respektujących normy społeczne są skuteczne? kryteria i wskaźniki, według których będą oceniane wyniki ewaluacji to: wiedza uczniów na temat tego, jakich zachowań się od nich oczekuje (80% uczniów wie), poczucie bezpieczeństwa w szkole uczniów (80% uczniów czuje się w szkole bezpiecznie), 80% ankietowanych wie, że w szkole diagnozuje się zachowania uczniów. skuteczność działań wychowawczych w zmniejszeniu zagrożeń oraz wzmacnianiu zachowań respektujących normy społeczne (80% ankietowanych uważa, że stosowane w szkole metody i formy są skuteczne).

3 II. Informacje dotyczące organizacji ewaluacji: Źródła informacji i narzędzia badawcze wykorzystane przy ewaluacji: a. Ankiety dla uczniów na temat stopnia znajomości i przestrzegania norm społecznych w szkole b. Ankiety dla rodziców uczniów na temat stopnia znajomości i przestrzegania norm społecznych w szkole c. Ankiety dla nauczycieli na temat stopnia znajomości i przestrzegania norm społecznych w szkole termin przeprowadzania czynności ewaluacyjnych: Czynności ewaluacyjne przeprowadzano od września 2014 do stycznia 2015 roku. zasady doboru prób badawczych: przebadano uczniów 5 klas z 3 poziomów oraz ich rodziców; wszystkich nauczycieli i pracowników szkoły. III. Działania związane ze zbieraniem danych: dane uzyskane w wyniku ewaluacji W badaniach uczestniczyło: 87 uczniów, 59 rodziców i 17 nauczycieli i pracowników szkoły. dane, których nie udało się zdobyć (dlaczego?): Nie wszystkie ankiety wróciły od rodziców. Niektórzy ankietowani nie udzielili odpowiedzi na wszystkie pytania. warunki w jakich odbywało się zbieranie danych. Ankiety przeprowadzono w czasie zajęć lekcyjnych oraz w trakcie zebrań z rodzicami, część z nich została wypełniona przez rodziców w domach. IV. Analiza ilościowa i jakościowa wyników ewaluacji wewnętrznej w odniesieniu do ustalonych kryteriów oceny. ANKIETA DLA UCZNIÓW wyniki Wyniki ankiet dla uczniów pytania zamknięte. W ankiecie wzięło udział 87 uczniów z klas: KL. IA, KL. IB, KL. IIA, KL. IIIA, KL. IIIB.

4 Czy w swojej szkole czujesz się bezpiecznie?

5 Jeżeli są w szkole miejsca, w których czujesz się mniej bezpieczny(a), wskaż je na liście.

6 Inne: niszczenie stroju świątecznego Czy zdarzyło się w szkole, że:

7 Które sposoby reagowania nauczycieli na niewłaściwe zachowania uczniów uważasz za najbardziej skuteczne? Inne: rozmowa (2x)

8 Czy Twoim zdaniem w szkole diagnozuje się zachowania uczniów? Czy Twoim zdaniem nauczyciele podejmują działania mające na celu wyeliminowanie zagrożeo? Czy Twoim zdaniem podejmowane przez nauczycieli działania są skuteczne? Czy wiesz jakich postaw się od Ciebie w szkole oczekuje?

9 Których z podanych niżej norm społecznych najbardziej się od Ciebie w szkole oczekuje?

10 Wskaż formę, w jakiej nauczyciele i inni pracownicy szkoły przekazują Ci obowiązujące normy społeczne.

11 Które działania szkoły sprzyjają przestrzeganiu norm społecznych w szkole?

12 Czy zgłaszałaś/eś nauczycielom sytuacje, które były związane z nierespektowaniem zasad oraz zagrożeniem bezpieczeostwa w szkole? Czy zostały podjęte działania służące poprawie sytuacji? Czy te działania były skuteczne? Pytanie otwarte: Jakie działania mogłyby poprawić respektowanie norm społecznych i poczucie bezpieczeństwa uczniów w szkole? 2 godz. wychowawcze w tygodniu dyżury uczniów w szkole wycieczki, rozmowy z nauczycielem rozmowy o bezpieczeostwie (2 razy) monitoring, założenie kamer (4razy) automaty z jedzeniem, aby uczniowie nie wychodzili do sklepu stosowanie nagan traktowanie wszystkich uczniów jednakowo więcej kar dla tych, którzy postąpili źle

13 Wyniki ankiet rodziców pt. "Respektowanie norm społecznych w szkole". Czy Pani /Pana dziecko w swojej szkole czuje się bezpiecznie?

14 Czy zdarzyło się w szkole, że Pani /Pana dziecko: inne formy przemocy: nakłanianie do bojki Które sposoby reagowania nauczycieli na niewłaściwe zachowania uczniów uważa Pani /Pan za najbardziej skuteczne?

15 Czy Pani /Pana zdaniem w szkole diagnozuje się zachowania uczniów? Czy Pani /Pana zdaniem nauczyciele podejmują działania mające na celu wyeliminowanie zagrożeń? Czy Pani /Pana zdaniem podejmowane przez nauczycieli działania są skuteczne? Czy Pani /Pana zdaniem dziecko wie, jakich postaw się od niego w szkole oczekuje?

16 Których, Pani /Pana zdaniem, z podanych norm społecznych najbardziej się od ucznia oczekuje? Proszę wskazać formę, w jakiej, Państwa zdaniem, nauczyciele i inni pracownicy szkoły komunikują uczniom naszej szkoły obowiązujące normy społeczne.

17 Które działania szkoły sprzyjają przestrzeganiu norm społecznych? Pytanie otwarte: Jakie działania mogłyby poprawić respektowanie norm społecznych i poczucie bezpieczeństwa uczniów w szkole? ukierunkowanie na właściwe formy zachowań stosowanie upomnień dla osób zachowujących się negatywnie rozmowy z dzieckiem precyzyjnie określone procedury dotyczące zachowania, porady i rozmowy z pedagogiem dla rodziców monitoring (5x)

18 Wyniki ankiet nauczycieli i pracowników pt. "Respektowanie norm społecznych w szkole". Liczba ankietowanych: 17 osób Czy Pani /Pana zdaniem uczniowie w szkole czują się bezpiecznie? Które zachowania negatywne występują w naszej szkole najczęściej?

19 Które sposoby reagowania nauczycieli na niewłaściwe zachowania uczniów uważa Pani /Pan za najbardziej skuteczne? Czy Pani /Pana zdaniem w szkole diagnozuje się zachowania uczniów? Czy Pani /Pana zdaniem w naszej szkole podejmuje się działania mające na celu wyeliminowanie zagrożeń? Czy Pani /Pana zdaniem, podejmowane przez nas działania są skuteczne?

20 Czy Pani /Pana zdaniem uczeń wie, jakich postaw się od niego w szkole oczekuje? Których, Pani /Pana zdaniem, z podanych norm społecznych najbardziej Pan/Pani od ucznia oczekuje?

21 Proszę wskazać formę, w jakiej Pan/Pani komunikuje uczniom naszej szkoły obowiązujące normy społeczne. Które działania szkoły sprzyjają przestrzeganiu norm społecznych?

22 Czy zapisy w dokumentach szkolnych dotyczące respektowania norm społecznych są wystarczające? Czy zdarzyło się, że uczeń zgłosił Pani/Panu fakt nierespektowania zasad lub zagrożenia bezpieczeństwa w szkole? Czy zostały podjęte działania służące poprawie sytuacji? Czy te działania były skuteczne?

23 Pytanie otwarte. Jakie działania mogłyby poprawić respektowanie norm społecznych i poczucie bezpieczeństwa uczniów w szkole? Monitoring (2x). Zajęcia z policją. Ponoszenie konsekwencji własnych zachowań. Zapoznanie uczniów z literą prawa. Wprowadzenie kar w formie prac społecznych na rzecz szkoły. V. Ostateczne rezultaty ewaluacji wewnętrznej i wnioski do dalszej pracy: rejestr mocnych i słabych stron - podsumowanie analizy pytań kluczowych 1. Szkoła jest miejscem bezpiecznym. Poświadczają to wyniki we wszystkich grupach badanych. Uczniowie tak i raczej tak 80% Rodzice tak i raczej tak 91% Nauczyciele i pracownicy szkoły tak i raczej tak 100% Uczniowie, którzy nie czują się w szkole w pełni bezpiecznie wskazywali na takie miejsca jak: szatnia(20%) i toaleta(20%) Jeśli chodzi o negatywne zachowania uczniów, to wśród wymienionych najczęściej wskazywano: Uczniowie obrażanie i przezywanie(42%), rozpowszechnianie oszczerstw i plotek(22%). Rodzice obrażanie i przezywanie(25%). Nauczyciele i pracownicy szkoły, podobnie jak uczniowie, wskazali dwie główne formy obrażanie i przezywanie(88%), rozpowszechnianie oszczerstw i plotek(47%). 2. Uczniowie wiedzą jakich zachowań się od nich oczekuje. Również rodzice i nauczyciele są o tym przekonani. Uczniowie tak i raczej tak 87% Rodzice tak i raczej tak 100% Nauczyciele i pracownicy szkoły tak i raczej tak 100% 3. Odpowiedzi na pytanie o to, których norm społecznych najbardziej się od uczniów oczekuje były zróżnicowane w każdej z grup. Zarówno uczniowie jak i ich rodzice wskazywali najczęściej te same normy, ale w nieco innej kolejności. Uczniowie najczęściej zaznaczali: szacunek dla innych(46%), dbanie o wspólne dobro(44%) i dążenie do zdobywania wiedzy(36%). Według rodziców: szacunek dla innych(78%), dążenie do zdobywania wiedzy(61%) i dbanie o wspólne dobro(46%). Pracownicy szkoły inaczej postrzegają te oczekiwania. Według nich najbardziej oczekiwane normy to: kultura osobista i higiena(76%), wystrzeganie się agresywnych zachowań (wulgaryzmów, bicia, wyśmiewania)- 64% i szacunek dla innych(53%). Jedyną wspólną normą, którą wskazali wszyscy badani jest szacunek dla innych 4. Na pytanie o to, w jaki sposób nauczyciele i inni pracownicy szkoły przekazują uczniom obowiązujące normy społeczne we wszystkich grupach respondentów zgodnie dominuje jedna odpowiedź:

24 Uczniowie - zwracanie uwagi na niewłaściwe zachowania(61%) Rodzice zwracanie uwagi na niewłaściwe zachowania(78%) Nauczyciele i pracownicy szkoły zwracanie uwagi na niewłaściwe zachowania(94%) Można też zauważyć, że aż 76% nauczycieli i pracowników wskazało na osobisty przykład, a doceniło to tylko 11% uczniów i 12% rodziców. 5. Świadomość tego, że w szkole diagnozuje się zachowania uczniów jest zróżnicowana w poszczególnych grupach respondentów. Najmniej świadomi tego są uczniowie i rodzice, natomiast w pełni świadomi są nauczyciele i pracownicy szkoły. Uczniowie 61% Rodzice 69% Nauczyciele i pracownicy szkoły 100% 6. Skuteczność działań wychowawczych w zmniejszeniu zagrożeń oraz wzmacnianiu zachowań respektujących normy społeczne została przez uczniów oceniona na poziomie niższym od zakładanego, a przez pozostałych respondentów wysoko, zgodnie z oczekiwaniami. Na pytanie o to, czy nauczyciele podejmują działania mające na celu wyeliminowanie zagrożeń, odpowiedzi twierdzącej udzieliło: 49% uczniów 96% rodziców 100% nauczycieli i pracowników szkoły. Jeszcze niżej uczniowie ocenili skuteczność tych działań. Na pytanie o skuteczność twierdząco odpowiedziało: 42% uczniów 86% rodziców 94% nauczycieli i pracowników szkoły. 7. Na pytanie o to, które ze sposobów reagowania nauczycieli na niewłaściwe zachowania uczniów są najbardziej skuteczne, ankietowani odpowiedzieli następująco: uczniowie: upomnienie ustne(37%), rozmowa dyscyplinująca z wychowawcą, pedagogiem, dyrektorem(37%), wyznaczenie kary(35%) rodzice: rozmowa z rodzicem(72%) oraz upomnienie ustne(49%) nauczyciele i pracownicy szkoły: rozmowa dyscyplinująca z wychowawcą, pedagogiem, dyrektorem (88%), rozmowa z rodzicami (82%) 8. Pytaliśmy również o to, które działania szkoły sprzyjają przestrzeganiu norm społecznych. Badani we wszystkich grupach odpowiadali podobnie. Uczniowie wskazywali na indywidualne rozmowy z pedagogiem(48%) i godziny wychowawcze(31%) Rodzice wskazywali również na rozmowy z pedagogiem(44%) i godziny wychowawcze(30%), a dodatkowo - stosowanie nagród, wyróżnień i pochwał(30%) Nauczyciele i pracownicy szkoły wskazywali głównie na rozmowy z pedagogiem(82%) i godziny wychowawcze(64%) 9. Nieliczni odpowiedzieli na pytanie otwarte: Jakie działania mogłyby poprawić respektowanie norm społecznych i poczucie bezpieczeństwa uczniów w szkole? W każdej z grup kilka osób wymieniło monitoring jako jeden ze sposobów poprawy poczucia bezpieczeństwa oraz rozmowę jako formę poprawy przestrzegania norm.

25 Pozostałe propozycje działań były zróżnicowane w każdej z grup. Niektóre nie wnoszą nic nowego, gdyż pokrywają się ze stosowanymi przez nas w codziennej pracy wychowawczej. Oto przykłady niektórych wypowiedzi uczniów: monitoring, założenie kamer (4razy) rozmowy o bezpieczeństwie (2 razy) 2 godz. wychowawcze w tygodniu dyżury uczniów w szkole wycieczki, rozmowy z nauczycielem automaty z jedzeniem, aby uczniowie nie wychodzili do sklepu stosowanie nagan traktowanie wszystkich uczniów jednakowo więcej kar dla tych, którzy postąpili źle Wypowiedzi rodziców: monitoring (5x) ukierunkowanie na właściwe formy zachowań stosowanie upomnień dla osób zachowujących się negatywnie rozmowy z dzieckiem precyzyjnie określone procedury dotyczące zachowania, porady i rozmowy z pedagogiem dla rodziców Wypowiedzi nauczycieli i pracowników szkoły: Monitoring (2x). Zajęcia z policją. Ponoszenie konsekwencji własnych zachowań. Zapoznanie uczniów z literą prawa. Wprowadzenie kar w formie prac społecznych na rzecz szkoły. - wnioski wynikające z analizy mocnych i słabych stron szkoły, które należy uwzględnić w planowaniu dalszych kierunków rozwoju szkoły: 1. Podnieść świadomość uczniów i ich rodziców, że w szkole diagnozuje się zachowania uczniów (np. poprzez propagowanie wyników analiz podczas zebrań z rodzicami, zachęcanie do odwiedzania strony internetowej szkoły). 2. Uświadamianie uczniom (np. na lekcjach wychowawczych), że bezpieczeństwo i przestrzeganie norm społecznych jest sprawą każdego ucznia, więc każdy ma prawo i obowiązek reagowania na wszelkie przejawy łamania zasad współżycia społecznego innych osób (np. poprzez powiadamianie o tym fakcie nauczyciela dyżurującego czy wychowawcy) 3. Zorganizowanie spotkania z policją na temat przestrzegania prawa i konsekwencji oraz odpowiedzialności nieletnich. 4. Zorganizowanie spotkania z pracownikiem ośrodka pomocy społecznej na temat form pomocy osobom będącym ofiarami przemocy.

26 - formy/sposoby upowszechnienia raportu. Umieszczenie raportu na stronie internetowej szkoły Przedstawienie raportu na posiedzeniu RP. VI. Załączniki Nr 1.Kwestionariusz ankiety dla uczniów. Nr 2.Kwestionariusze ankiet dla rodziców. Nr 3.Kwestionariusze ankiet dla nauczycieli i pracowników szkoły Załącznik nr 1 Kwestionariusz ankiety dla uczniów pt. "Respektowanie norm społecznych w szkole". Masz przed sobą krótką ankietę, która pomoże poznać poziom respektowania norm społecznych i poczucia bezpieczeństwa społeczności szkolnej. Odpowiedz na wszystkie pytania uważnie je czytając. Ankieta jest anonimowa. Dziękujemy. 1. Jesteś uczniem klasy: 2. Czy w swojej szkole czujesz się bezpiecznie? a) tak b) raczej tak c) raczej nie d) nie 3. Jeżeli są w szkole miejsca, w których czujesz się mniej bezpieczny(a), wskaż je na liście poniżej (można zaznaczyć więcej niż jedną odpowiedź) a) klasa b) korytarz c) boisko d) toalety e) szatnia szkolna f) szatnia w sali gimnastycznej g) inne (jakie?) 4. Czy zdarzyło się w szkole, że: (można zaznaczyć więcej niż jedną odpowiedź) a) ktoś Cie obrażał, przezywał b) ktoś Cię uderzył c) byłeś zastraszany, szantażowany d) ukradziono Ci jakiś przedmiot lub pieniądze e) zniszczono Twoją własność f) ktoś rozpowszechniał plotki i oszczerstwa o Tobie (również poprzez sms-y lub internet) g) byłeś izolowany, odsunięty od grupy rówieśników h) doświadczyłeś innych form przemocy fizycznej i) doświadczyłeś innych form przemocy psychicznej j) nie spotkały Cię wymienione sytuacje 5. Które sposoby reagowania nauczycieli na niewłaściwe zachowania uczniów uważasz za najbardziej skuteczne? (można zaznaczyć 3 odpowiedzi) a) upomnienie ustne b) rozmowa z rodzicami c) upomnienie (uwaga) pisemna d) ocena z zachowania e) rozmowa dyscyplinująca z wychowawcą, pedagogiem, dyrektorem f) wyznaczenie kary

27 g) inne (jakie?) Czy Twoim zdaniem w szkole diagnozuje się zachowania uczniów? a) tak b) nie 7. Czy Twoim zdaniem nauczyciele podejmują działania mające na celu wyeliminowanie zagrożeń? a) tak b) nie 8. Czy Twoim zdaniem podejmowane przez nauczycieli działania są skuteczne? a) tak b) nie 9. Czy wiesz jakich postaw się od Ciebie w szkole oczekuje? a) tak b) raczej tak c) raczej nie d) nie 10. Których z podanych niżej norm społecznych najbardziej się od Ciebie w szkole oczekuje? (można zaznaczyć 3 odpowiedzi) a) dbanie o wspólne dobro b) szacunek dla innych c) kultura osobista i higiena d) dbanie o bezpieczeństwo e) dążenie do zdobywania wiedzy f) pomoc słabszym, osamotnionym, młodszym g) wystrzeganie się agresywnych zachowań (wulgaryzmów, bicia, wyśmiewania) h) inne (jakie?) Wskaż formę, w jakiej nauczyciele i inni pracownicy szkoły przekazują Ci obowiązujące normy społeczne. (można zaznaczyć więcej niż jedną odpowiedź) a) zwracanie uwagi na niewłaściwe zachowanie b) lekcje dotyczące przestrzegania norm c) analiza statutu szkoły, np. sylwetka gimnazjalisty, analiza ocen z zachowania d) przykład osobisty nauczyciela lub innego pracownika e) ocena z zachowania f) stosowanie upomnień, nagan g) stosowanie nagród, wyróżnień, pochwał 12. Które działania szkoły sprzyjają przestrzeganiu norm społecznych w szkole? (można zaznaczyć więcej niż jedną odpowiedź) a) rozmowy indywidualne z pedagogiem b) lekcje z pedagogiem c) oceny z zachowania d) dyżury nauczycieli na przerwach, e) lekcje wychowawcze f) rozmowy indywidualne z wychowawcą g) upominanie, stosowanie nagan, uwag h) rozmowy indywidualne z dyrektorem i) spotkania z policją j) stosowanie nagród, wyróżnień, pochwał k) inne (jakie?). 13. Czy zgłaszałaś/eś nauczycielom sytuacje, które były związane z nierespektowaniem zasad oraz zagrożeniem bezpieczeństwa w szkole? a) tak b) nie Czy zostały podjęte działania służące poprawie sytuacji? a) tak b) nie Czy te działania były skuteczne? a) tak b) nie c) częściowo 14. Jakie działania mogłyby poprawić respektowanie norm społecznych i poczucie bezpieczeństwa uczniów w szkole?

28 Załącznik nr 2 Kwestionariusz ankiety dla rodziców pt. "Respektowanie norm społecznych w szkole". Chcielibyśmy poznać Państwa opinię na temat poziomu respektowania norm społecznych i poczucia bezpieczeństwa społeczności szkolnej. Ankieta jest anonimowa, a jej wyniki będą opracowane zbiorczo. Uzyskane informacje posłużą doskonaleniu pracy szkoły. Dziękujemy za zrozumienie i pomoc. 1. Jest Pani/Pan rodzicem ucznia klasy: 2. Czy Pani /Pana dziecko w swojej szkole czuje się bezpiecznie? a) tak b) raczej tak c) raczej nie d) nie 3. Czy zdarzyło się w szkole, że Pani /Pana dziecko: (można zaznaczyć więcej niż jedną odpowiedź) a) ktoś obrażał, przezywał b) ktoś uderzył c) było zastraszane, szantażowane d) ukradziono mu jakiś przedmiot lub pieniądze e) zniszczono jego własność f) ktoś rozpowszechniał plotki i oszczerstwa o nim (również poprzez sms-y lub internet) g) był izolowany, odsunięty od grupy rówieśników h) doświadczył innych form przemocy fizycznej i) doświadczył innych form przemocy psychicznej j) nie spotkały go wymienione sytuacje. 5. Które sposoby reagowania nauczycieli na niewłaściwe zachowania uczniów uważa Pani /Pan za najbardziej skuteczne? (można zaznaczyć 3 odpowiedzi) a) upomnienie ustne b) rozmowa z rodzicami c) upomnienie (uwaga) pisemna d) ocena z zachowania e) rozmowa dyscyplinująca z wychowawcą, pedagogiem, dyrektorem f) wyznaczenie kary g) inne (jakie?) Czy Pani /Pana zdaniem w szkole diagnozuje się zachowania uczniów? a) tak b) nie 7. Czy Pani /Pana zdaniem nauczyciele podejmują działania mające na celu wyeliminowanie zagrożeń? a) tak b) raczej tak c) raczej nie d) nie 8. Czy Pani /Pana zdaniem podejmowane przez nauczycieli działania są skuteczne? a) tak b) raczej tak c) raczej nie d) nie 9. Czy Pani /Pana zdaniem dziecko wie, jakich postaw się od niego w szkole oczekuje? a) tak b) raczej tak c) raczej nie d) nie 10. Których, Pani /Pana zdaniem, z podanych norm społecznych najbardziej się od ucznia oczekuje? (można zaznaczyć 3 odpowiedzi) a) dbanie o wspólne dobro b) szacunek dla innych c) kultura osobista i higiena d) dbanie o bezpieczeństwo e) dążenie do zdobywania wiedzy f) pomoc słabszym, osamotnionym, młodszym g) wystrzeganie się agresywnych zachowań (wulgaryzmów, bicia, wyśmiewania) h) inne (jakie?)...

29 11. Proszę wskazać formę, w jakiej, Państwa zdaniem, nauczyciele i inni pracownicy szkoły komunikują uczniom naszej szkoły obowiązujące normy społeczne. (można zaznaczyć więcej niż jedną odpowiedź) a) zwracanie uwagi na niewłaściwe zachowanie b) lekcje dotyczące przestrzegania norm c) analiza statutu szkoły, np. sylwetka gimnazjalisty, analiza ocen z zachowania itp.. d) przykład osobisty nauczyciela lub innego pracownika e) ocena z zachowania f) stosowanie upomnień, nagan g) stosowanie nagród, wyróżnień, pochwał 12. Które działania szkoły sprzyjają przestrzeganiu norm społecznych? (można zaznaczyć więcej niż jedną odpowiedź) a) rozmowy indywidualne z pedagogiem b) lekcje z pedagogiem c) oceny z zachowania d) dyżury nauczycieli na przerwach, e) lekcje wychowawcze f) rozmowy indywidualne z wychowawcą g) upominanie, stosowanie nagan, uwag h) rozmowy indywidualne z dyrektorem i) spotkania z policją j) stosowanie nagród, wyróżnień, pochwał k) inne (jakie?). 13. Jakie działania mogłyby poprawić respektowanie norm społecznych i poczucie bezpieczeństwa uczniów w szkole? Załącznik nr 3 Kwestionariusz ankiety dla nauczycieli i pracowników szkoły pt. "Respektowanie norm społecznych w szkole". Chcielibyśmy poznać Państwa opinię na temat poziomu respektowania norm społecznych i poczucia bezpieczeństwa społeczności szkolnej. Ankieta jest anonimowa, a uzyskane informacje posłużą doskonaleniu pracy szkoły. Dziękujemy za zrozumienie i pomoc. 1. Czy Pani /Pana zdaniem uczniowie w szkole czują się bezpiecznie? a) tak b) raczej tak c) raczej nie d) nie 3. Które zachowania negatywne występują w naszej szkole najczęściej?: (można zaznaczyć więcej niż jedną odpowiedź) a) obrażanie, przezywanie b) bicie c) zastraszanie, szantażowanie d) kradzież jakiegoś przedmiotu lub pieniędzy e) zniszczenie cudzej własności f) rozpowszechnianie plotek i oszczerstw o kimś (również poprzez sms-y lub internet) g) izolowanie, odsunięcie od grupy rówieśników h) doświadczenie innych form przemocy fizycznej i) doświadczenie innych form przemocy psychicznej j) w/w wymienione sytuacje nie mają miejsca.

30 5. Które sposoby reagowania na niewłaściwe zachowania uczniów uważa Pani /Pan za najbardziej skuteczne? (można zaznaczyć 3 odpowiedzi) a) upomnienie ustne b) rozmowa z rodzicami c) upomnienie (uwaga) pisemna d) ocena z zachowania e) rozmowa dyscyplinująca z wychowawcą, pedagogiem, dyrektorem f) wyznaczenie kary g) inne (jakie?) Czy Pani /Pana zdaniem w szkole diagnozuje się zachowania uczniów? a) tak b) nie 7. Czy Pani /Pana zdaniem w naszej szkole podejmuje się działania mające na celu wyeliminowanie zagrożeń? a) tak b) raczej tak c) raczej nie d) nie 8. Czy Pani /Pana zdaniem, podejmowane przez nas działania są skuteczne? a) tak b) raczej tak c) raczej nie d) nie 9. Czy Pani /Pana zdaniem uczeń wie jakich postaw się od niego w szkole oczekuje? a) tak b) raczej tak c) raczej nie d) nie 10. Których z podanych postaw najbardziej Pani/Pan od ucznia oczekuje? (można zaznaczyć 3 odpowiedzi) a) dbanie o wspólne dobro b) szacunek dla innych c) kultura osobista i higiena d) dbanie o bezpieczeństwo e) dążenie do zdobywania wiedzy f) pomoc słabszym, osamotnionym, młodszym g) wystrzeganie się agresywnych zachowań (wulgaryzmów, bicia, wyśmiewania) h) inne (jakie?) Proszę wskazać formę, w jakiej Pani/Pan komunikuje uczniom naszej szkoły obowiązujące normy społeczne. (można zaznaczyć więcej niż jedną odpowiedź) a) zwracanie uwagi na niewłaściwe zachowanie b) lekcje dotyczące przestrzegania norm c) analiza statutu szkoły, np. sylwetka gimnazjalisty, analiza ocen z zachowania itp.. d) przykład osobisty nauczyciela lub innego pracownika e) ocena z zachowania f) stosowanie upomnień, nagan g) stosowanie nagród, wyróżnień, pochwał 12. Które działania szkoły sprzyjają przestrzeganiu norm społecznych? (można zaznaczyć więcej niż jedną odpowiedź) a) rozmowy indywidualne z pedagogiem b) lekcje z pedagogiem c) oceny z zachowania d) dyżury nauczycieli na przerwach, e) lekcje wychowawcze f) rozmowy indywidualne z wychowawcą g) upominanie, stosowanie nagan, uwag h) rozmowy indywidualne z dyrektorem i) spotkania z policją j) stosowanie nagród, wyróżnień, pochwał k) inne (jakie?). 13. Czy zapisy w dokumentach szkolnych dotyczące respektowania norm społecznych są wystarczające? a) tak b) nie (Jakich brakuje?)......

31 Czy zdarzyło się, że uczeń zgłosił Pani/Panu fakt nierespektowania zasad lub zagrożenia bezpieczeństwa w szkole? a) tak b) nie Czy podjęła(-ął) Pani/Pan działania służące poprawie sytuacji? a) tak b) nie Czy te działania były skuteczne? a) tak b) nie c) częściowo 15. Jakie działania mogłyby poprawić respektowanie norm społecznych i poczucie bezpieczeństwa uczniów w szkole?

RESPEKTOWANIE NORM SPOŁECZNYCH

RESPEKTOWANIE NORM SPOŁECZNYCH ZESPÓŁ SZKÓŁ W GŁOGÓWKU RAPORT EWALUACYJNY RESPEKTOWANIE NORM SPOŁECZNYCH Autorzy: Grażyna Nalepa Beata Janecko Sabina Duda-Duma Elżbieta Kisielewicz Tomasz Węglarczyk obsługa informatyczna Data sporządzenia

Bardziej szczegółowo

Raport z ewaluacji wewnętrznej dotyczącej przestrzegania norm społecznych w Szkole Podstawowej w Karpicku

Raport z ewaluacji wewnętrznej dotyczącej przestrzegania norm społecznych w Szkole Podstawowej w Karpicku Raport z ewaluacji wewnętrznej dotyczącej przestrzegania norm społecznych w Szkole Podstawowej w Karpicku Opracowała M. Janas 1 Spis treści: 1. Wprowadzenie.. s. 3. 2. Analiza... s. 5. 3. Podsumowanie

Bardziej szczegółowo

KSZTAŁTOWANE SĄ POSTAWY I RESPEKTOWANE NORMY SPOŁECZNE

KSZTAŁTOWANE SĄ POSTAWY I RESPEKTOWANE NORMY SPOŁECZNE ZESPÓŁ PLACÓWEK OŚWIATOWYCH W PODEDWÓRZU GIMNAZJUM RAPORT EWALUACYJNY KSZTAŁTOWANE SĄ POSTAWY I RESPEKTOWANE NORMY SPOŁECZNE Komisja ewaluacyjna: Bogusław Szabat- przewodniczący Artur Becher- członek Tadeusz

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE Z EWALUACJI WEWNĘTRZNEJ. w roku szkolnym 2016/2017. Gimnazjum w Zespole Szkół w Zagórzanach

SPRAWOZDANIE Z EWALUACJI WEWNĘTRZNEJ. w roku szkolnym 2016/2017. Gimnazjum w Zespole Szkół w Zagórzanach SPRAWOZDANIE Z EWALUACJI WEWNĘTRZNEJ w roku szkolnym 2016/2017 Gimnazjum w Zespole Szkół w Zagórzanach 1. WPROWADZENIE W skład zespołu do spraw ewaluacji wewnętrznej wchodzą: p. Karina Szura, p. Małgorzata

Bardziej szczegółowo

RAPORT Z EWALUACJI WEWNĘTRZNEJ 2014/2015

RAPORT Z EWALUACJI WEWNĘTRZNEJ 2014/2015 RAPORT Z EWALUACJI WEWNĘTRZNEJ 2014/2015 Podstawa prawna: Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej w sprawie nadzoru pedagogicznego z dnia 7 października 2009 r. wraz ze zmianami z dnia 10 maja 2013

Bardziej szczegółowo

Publiczne Gimnazjum im. Marii Konopnickiej w Strykowicach Górnych RAPORT EWALUACJA WEWNĘTRZNA RESPEKTOWANIE NORM SPOŁECZNYCH W SZKOLE

Publiczne Gimnazjum im. Marii Konopnickiej w Strykowicach Górnych RAPORT EWALUACJA WEWNĘTRZNA RESPEKTOWANIE NORM SPOŁECZNYCH W SZKOLE Publiczne Gimnazjum im. Marii Konopnickiej w Strykowicach Górnych RAPORT EWALUACJA WEWNĘTRZNA RESPEKTOWANIE NORM SPOŁECZNYCH W SZKOLE Strykowice Górne, czerwiec 214 Wprowadzenie Prezentowany raport jest

Bardziej szczegółowo

PLAN EWALUACJI WEWNĘTRZNEJ W SZKOLE PODSTAWOWEJ IM.AUGUSTYNA NECLA W MIEROSZYNIE W ROKU SZKOLNYM 2013/2014

PLAN EWALUACJI WEWNĘTRZNEJ W SZKOLE PODSTAWOWEJ IM.AUGUSTYNA NECLA W MIEROSZYNIE W ROKU SZKOLNYM 2013/2014 PLAN EWALUACJI WEWNĘTRZNEJ W SZKOLE PODSTAWOWEJ IM.AUGUSTYNA NECLA W MIEROSZYNIE W ROKU SZKOLNYM 2013/2014 Podstawa prawna: Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 7 października 2009 r. w sprawie

Bardziej szczegółowo

EFEKTY DZIAŁALNOŚCI DYDAKTYCZNEJ, WYCHOWAWCZEJ I OPIEKUŃCZEJ ORAZ INNEJ DZIEŁALNOSCI STATUTOWEJ SZKOŁY LUB PLACÓWKI.

EFEKTY DZIAŁALNOŚCI DYDAKTYCZNEJ, WYCHOWAWCZEJ I OPIEKUŃCZEJ ORAZ INNEJ DZIEŁALNOSCI STATUTOWEJ SZKOŁY LUB PLACÓWKI. Zgodnie z opracowanym Planem Nadzoru Pedagogicznego Dyrektora Zespołu Szkół Nr 1 w Otwocku, w roku szkolnym 212/213 została przeprowadzona ewaluacja w obszarze: EFEKTY DZIAŁALNOŚCI DYDAKTYCZNEJ, WYCHOWAWCZEJ

Bardziej szczegółowo

RESPEKTOWANIE NORM SPOŁECZNYCH W SZKOLE

RESPEKTOWANIE NORM SPOŁECZNYCH W SZKOLE RESPEKTOWANIE NORM SPOŁECZNYCH W SZKOLE Wymaganie 5 Respektowane są normy społeczne. Raport ewaluacyjny opracowany przez zespół ewaluacji w składzie: Ewa Jadwiszczak, Anna Krajda, Grażyna Łągwa, Teresa

Bardziej szczegółowo

RAPORT Z EWALUACJI WEWNĘTRZNEJ

RAPORT Z EWALUACJI WEWNĘTRZNEJ Zespół Placówek Oświatowych im. Armii Krajowej w Sieciechowie RAPORT Z EWALUACJI WEWNĘTRZNEJ OBSZAR: EFEKTY DZIAŁALNOŚCI DYDAKTYCZNEJ, WYCHOWAWCZEJ I OPIEKUŃCZEJ ORAZ INNEJ DZIAŁALNOŚCI STATUTOWEJ SZKOŁY

Bardziej szczegółowo

RAPORT Z EWALUACJI PRZEPROWADZONEJ W SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 3 W PIOTRKOWIE TRYBUNALSKIM W ROKU SZKOLNYM 2012/2013

RAPORT Z EWALUACJI PRZEPROWADZONEJ W SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 3 W PIOTRKOWIE TRYBUNALSKIM W ROKU SZKOLNYM 2012/2013 RAPORT Z EWALUACJI PRZEPROWADZONEJ W SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 3 W PIOTRKOWIE TRYBUNALSKIM W ROKU SZKOLNYM 2012/2013 Ewaluacja w Szkole Podstawowej nr 3 w Piotrkowie Trybunalskim w roku szkolnym 2012/2013

Bardziej szczegółowo

Obszar: W szkole respektowane są normy społeczne.

Obszar: W szkole respektowane są normy społeczne. RAPORT Z EWALUACJI WEWNĘTRZNEJ PRZEPROWADZONEJ W GIMNAZJUM IM. ARMII KRAJOWEJ W ŻÓRAWINIE W ROKU SZKOLNYM 2012/2013 Przedmiot ewaluacji: Obszar: W szkole respektowane są normy społeczne. Zespół w składzie:

Bardziej szczegółowo

RAPORT Z EWALUACJI WEWNĘTRZNEJ BEZPIECZEŃSTWO W SZKOLE

RAPORT Z EWALUACJI WEWNĘTRZNEJ BEZPIECZEŃSTWO W SZKOLE RAPORT Z EWALUACJI WEWNĘTRZNEJ BEZPIECZEŃSTWO W SZKOLE Przeprowadzonej w Szkole Podstawowej w Augustowie, w edukacji wczesnoszkolnej w roku szkolnym 2016 / 2017 obszar 1. Efekty działalności dydaktycznej,

Bardziej szczegółowo

PLAN BADAŃ OPRACOWANIE HARMONOGRAMU DZIAŁAŃ

PLAN BADAŃ OPRACOWANIE HARMONOGRAMU DZIAŁAŃ PLAN BADAŃ I. PRZEDMIOT EWALUACJI Szkoła podejmuje działania wychowawczo-profilaktyczne w celu wyeliminowania zagrożeń i wzmocnienia bezpieczeństwa uczniów. II. CEL EWALUACJI Pozyskanie informacji na temat

Bardziej szczegółowo

Szkoła Podstawowa nr 1 z Oddziałami Integracyjnymi w Raciborzu RAPORT EWALUACYJNY. Obszar: Efekty działalności dydaktycznej, wychowawczej

Szkoła Podstawowa nr 1 z Oddziałami Integracyjnymi w Raciborzu RAPORT EWALUACYJNY. Obszar: Efekty działalności dydaktycznej, wychowawczej Szkoła Podstawowa nr 1 z Oddziałami Integracyjnymi w Raciborzu RAPORT EWALUACYJNY Obszar: Efekty działalności dydaktycznej, wychowawczej i opiekuńczej oraz innej działalności statutowej szkoły. Wymaganie:

Bardziej szczegółowo

RESPEKTOWANIE NORM SPOŁECZNYCH W SZKOLE

RESPEKTOWANIE NORM SPOŁECZNYCH W SZKOLE PUBLICZNA SZKOŁA PODSTAWOWA IM.STANISŁAWA STASZICA W ZESPOLE SZKÓŁ W RUDKACH RAPORT Z EWALUACJI WEWNĘTRZNEJ ROK SZKOLNY 2013/2014 RESPEKTOWANIE NORM SPOŁECZNYCH W SZKOLE Zespół ewaluacyjny : Monika Chamera

Bardziej szczegółowo

Ewaluacja wewnętrzna. Szkole Podstawowej. Gimnazjum

Ewaluacja wewnętrzna. Szkole Podstawowej. Gimnazjum 1 Ewaluacja wewnętrzna w Szkole Podstawowej i Gimnazjum w roku szk. 2013/2014 2 Nauczyciele prowadzący badania: Maria Kapłanek i Piotr Filec. Narzędzia badawcze: ankiety dla uczniów, nauczycieli i rodziców.

Bardziej szczegółowo

RAPORT Z EWALUACJI WEWNĘTRZNEJ PRZEPROWADZONEJ W GIMNAZJUM NR 1 IM. POWSTAŃCÓW STYCZNIOWYCH W PIŃCZOWIE W ROKU SZKOLNYM 2015/2016

RAPORT Z EWALUACJI WEWNĘTRZNEJ PRZEPROWADZONEJ W GIMNAZJUM NR 1 IM. POWSTAŃCÓW STYCZNIOWYCH W PIŃCZOWIE W ROKU SZKOLNYM 2015/2016 RAPORT Z EWALUACJI WEWNĘTRZNEJ PRZEPROWADZONEJ W GIMNAZJUM NR 1 IM. POWSTAŃCÓW STYCZNIOWYCH W PIŃCZOWIE W ROKU SZKOLNYM 2015/2016 EWALUOWANY OBSZAR: KSZTAŁTOWANE SĄ POSTAWY I RESPEKTOWANE NORMY SPOŁECZNE

Bardziej szczegółowo

EWALUACJA WEWNĘTRZNA

EWALUACJA WEWNĘTRZNA SZKOŁA PODSTAWOWA NR 1 IM. MIKOŁAJA KOPERNIKA W SIEMIANOWICACH ŚLĄSKICH EWALUACJA WEWNĘTRZNA Obszar: Efekty działalności dydaktycznej, wychowawczej i opiekuńczej oraz innej działalności statutowej szkoły.

Bardziej szczegółowo

RAPORT Z EWALUACJI WEWNĘTRZNEJ SZKOŁA PODSTAWOWA W LESZNIE ROK SZKOLNY 2013/2014

RAPORT Z EWALUACJI WEWNĘTRZNEJ SZKOŁA PODSTAWOWA W LESZNIE ROK SZKOLNY 2013/2014 RAPORT Z EWALUACJI WEWNĘTRZNEJ SZKOŁA PODSTAWOWA W LESZNIE ROK SZKOLNY 2013/2014 OBSZAR - EFEKTY DZIAŁALNOŚCI DYDAKTYCZNEJ, WYCHOWAWCZEJ I OPIEKUŃCZEJ ORAZ INNEJ DZIAŁALNOŚCI STATUTOWEJ SZKOŁY WYMAGANIE

Bardziej szczegółowo

Opracowanie wyników badań na temat stopnia znajomości i przestrzegania norm społecznych w szkole

Opracowanie wyników badań na temat stopnia znajomości i przestrzegania norm społecznych w szkole Opracowanie wyników badań na temat stopnia znajomości i przestrzegania norm społecznych w szkole Krajenka 2014 1 WPROWADZENIE Celem przeprowadzenia badań było zebranie informacji na temat stopnia znajomości

Bardziej szczegółowo

Raport z ewaluacji wewnętrznej w szkole 2013/2014. Respektowane są normy społeczne

Raport z ewaluacji wewnętrznej w szkole 2013/2014. Respektowane są normy społeczne Raport z ewaluacji wewnętrznej w szkole. Respektowane są normy społeczne S t r o n a 1 Raport z ewaluacji wewnętrznej w szkole 2013/2014. Respektowane są normy społeczne I. Cele i zakres ewaluacji 1. Cele

Bardziej szczegółowo

Raport z ewaluacji wewnętrznej w obszarze: Respektowanie norm społecznych w Szkole Podstawowej Nr 92 w Warszawie w roku szkolnym 2013-2014

Raport z ewaluacji wewnętrznej w obszarze: Respektowanie norm społecznych w Szkole Podstawowej Nr 92 w Warszawie w roku szkolnym 2013-2014 Raport z ewaluacji wewnętrznej w obszarze: Respektowanie norm społecznych w Szkole Podstawowej Nr 92 w Warszawie w roku szkolnym 2013-2014 Szkoła Podstawowa nr 92 im. Jana Brzechwy w Warszawie Warszawa

Bardziej szczegółowo

Kształtowane są postawy i respektowane normy społeczne

Kształtowane są postawy i respektowane normy społeczne RAPORT Z EWALUACJI WEWNĘTRZNEJ PRZEPROWADZONEJ W PSP NR 1 W PIONKACH W ROKU SZKOLNYM 2015/16 WYMAGANIE 5 Kształtowane są postawy i respektowane normy społeczne ZESPÓŁ D/S EWALUACJI: Magdalena Drab Jolanta

Bardziej szczegółowo

III Prezentacja wyników ewaluacji Analiza szczegółowa

III Prezentacja wyników ewaluacji Analiza szczegółowa I Wprowadzenie W roku szkolnym 2014 /15 została przeprowadzona ewaluacji wewnętrzna, której celem było zebranie informacji na temat działań szkoły zapewniających uczniom bezpieczeństwo. Odbiorcami raportu

Bardziej szczegółowo

RESPEKTOWANIE NORM SPOŁECZNYCH W SZKOLE

RESPEKTOWANIE NORM SPOŁECZNYCH W SZKOLE RESPEKTOWANIE NORM SPOŁECZNYCH W SZKOLE RAPORT EWALUACYJNY Zespół w składzie: Dorota Domańska Dorota Just Biała Podlaska, marzec 2016 Pytania kluczowe: Czy uczniowie czują się w szkole bezpiecznie? Jaka

Bardziej szczegółowo

EWALUACJA WEWNĘTRZNA W ROKU SZKOLNYM 2014/15

EWALUACJA WEWNĘTRZNA W ROKU SZKOLNYM 2014/15 EWALUACJA WEWNĘTRZNA W ROKU SZKOLNYM 2014/15 w Szkole Podstawowej im. Jana Pawła II w Dźwirzynie w klasach IV-VI Problem badawczy: Poczucie bezpieczeństwa uczniów w szkole, obiektach sportowych i w czasie

Bardziej szczegółowo

RESPEKTOWANIE NORM SPOŁECZNYCH W SZKOLE

RESPEKTOWANIE NORM SPOŁECZNYCH W SZKOLE RESPEKTOWANIE NORM SPOŁECZNYCH W SZKOLE Raport ewaluacyjny opracowany przez zespół ewaluacji w składzie: koordynator Anna Lesiecka Katarzyna Sowińska Wioletta Małek Alicja Kozub Ewa Augustyn-Gołda Zabrze,

Bardziej szczegółowo

Raport z ewaluacji wewnętrznej

Raport z ewaluacji wewnętrznej Raport z ewaluacji wewnętrznej Podstawa prawna: - Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 7 października 2009 roku w sprawie nadzoru pedagogicznego (Dz. U. Nr 168 poz. 1324) Przedmiot ewaluacji:

Bardziej szczegółowo

RAPORT Z EWALUACJI WEWNĘTRZNEJ W LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCYM IM. NOBLISTÓW POLSKICH W RYDUŁTOWACH w roku szkolnym 2013/2014

RAPORT Z EWALUACJI WEWNĘTRZNEJ W LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCYM IM. NOBLISTÓW POLSKICH W RYDUŁTOWACH w roku szkolnym 2013/2014 RAPORT Z EWALUACJI WEWNĘTRZNEJ W LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCYM IM. NOBLISTÓW POLSKICH W RYDUŁTOWACH w roku szkolnym 2013/2014 I obszar Efekty działalności dydaktycznej, wychowawczej, opiekuńczej oraz innej

Bardziej szczegółowo

ZESPÓŁ SZKÓŁ PONADGIMNAZJALNYCH im. W. Witosa W JASIEŃCU RAPORT Z EWALUACJI WEWNĘTRZNEJ ROK SZKOLNY 2013/2014

ZESPÓŁ SZKÓŁ PONADGIMNAZJALNYCH im. W. Witosa W JASIEŃCU RAPORT Z EWALUACJI WEWNĘTRZNEJ ROK SZKOLNY 2013/2014 ZESPÓŁ SZKÓŁ PONADGIMNAZJALNYCH im. W. Witosa W JASIEŃCU RAPORT Z EWALUACJI WEWNĘTRZNEJ ROK SZKOLNY 2013/2014 Ewaluacja wewnętrzna dotyczy wymagania: Respektowane są normy społeczne Ocena respektowania

Bardziej szczegółowo

Wyniki ankiety przeprowadzonej wśród uczniów BEZPIECZNA SZKOŁA I JEJ OTOCZENIE

Wyniki ankiety przeprowadzonej wśród uczniów BEZPIECZNA SZKOŁA I JEJ OTOCZENIE Wyniki ankiety przeprowadzonej wśród uczniów BEZPIECZNA SZKOŁA I JEJ OTOCZENIE BEZPIECZNA SZKOŁA I JEJ OTOCZENIE Ankieta Bezpieczna szkoła i jej otoczenie skierowana została do uczniów klas pierwszych

Bardziej szczegółowo

WYNIKI EWALUACJI WEWNĘTRZNEJ: WYMAGANIE 5. PRZEDMIOT EWALUACJI: Kształtowane są postawy i respektowane normy społeczne. Wnioski:

WYNIKI EWALUACJI WEWNĘTRZNEJ: WYMAGANIE 5. PRZEDMIOT EWALUACJI: Kształtowane są postawy i respektowane normy społeczne. Wnioski: WYNIKI EWALUACJI WEWNĘTRZNEJ: WYMAGANIE 5. PRZEDMIOT EWALUACJI: Kształtowane są postawy i respektowane normy społeczne. Rodzice dostrzegają fakt przyswajania norm społecznych przez dzieci. Według rodziców

Bardziej szczegółowo

BADANIE EWALUACYJNE W SZKOLE PODSTAWOWEJ IM. JANA PAWŁA II W TŁUSZCZU

BADANIE EWALUACYJNE W SZKOLE PODSTAWOWEJ IM. JANA PAWŁA II W TŁUSZCZU BADANIE EWALUACYJNE W SZKOLE PODSTAWOWEJ IM. JANA PAWŁA II W TŁUSZCZU Przedmiot badania: 1) Stan bezpieczeństwa na terenie szkoły 2) Rozpoznanie zagrożeń dotyczących przebywania w szkole i na jej terenie

Bardziej szczegółowo

Raport opracowały: Agata Anusiak-Konopka Dorota Heintze Katarzyna Krasuska

Raport opracowały: Agata Anusiak-Konopka Dorota Heintze Katarzyna Krasuska Komunikacja interpersonalna między pracownikami przedszkola- Raport z ewaluacji wewnętrznej przeprowadzonej w roku szkolnym 2014/2015 w Przedszkolu nr 23 w Warszawie Raport opracowały: Agata Anusiak-Konopka

Bardziej szczegółowo

Raport skrócony z ewaluacji wewnętrznej przeprowadzonej w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych w Pszowie. BADANY OBSZAR: Bezpieczeństwo uczniów

Raport skrócony z ewaluacji wewnętrznej przeprowadzonej w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych w Pszowie. BADANY OBSZAR: Bezpieczeństwo uczniów Raport skrócony z ewaluacji wewnętrznej przeprowadzonej w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych w Pszowie BADANY OBSZAR: Bezpieczeństwo uczniów Raport opracowany przez zespół w składzie: Małgorzata Chodura

Bardziej szczegółowo

1. Opis ewaluacji. Przebieg ewaluacji:

1. Opis ewaluacji. Przebieg ewaluacji: 1. Opis ewaluacji. Ewaluacja wewnętrzna, która miała miejsce w Zespole Szkół nr 51 w Warszawie, miała na celu zbadanie, czy w szkole respektowane są normy społeczne. Obszar wyszczególniony do badania to

Bardziej szczegółowo

RAPORT Z EWALUACJI PROGRAMU PROFILAKTYCZNEGO REALIZOWANEGO W SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 3 W CIECHANOWIE W LATACH 2009 2012

RAPORT Z EWALUACJI PROGRAMU PROFILAKTYCZNEGO REALIZOWANEGO W SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 3 W CIECHANOWIE W LATACH 2009 2012 RAPORT Z EWALUACJI PROGRAMU PROFILAKTYCZNEGO REALIZOWANEGO W SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 3 W CIECHANOWIE W LATACH 2009 2012 ANKIETA DLA NAUCZYCIELI W wyniku analizy danych uzyskanych w anonimowej ankiecie dla

Bardziej szczegółowo

ZESPÓŁ SZKÓŁ OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH NR 1 W GORZOWIE WIELKOPOLSKIM

ZESPÓŁ SZKÓŁ OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH NR 1 W GORZOWIE WIELKOPOLSKIM ZESPÓŁ SZKÓŁ OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH NR 1 W GORZOWIE WIELKOPOLSKIM RAPORT Z EWALUACJI WEWNĘTRZNEJ PRZEPROWADZONEJ W ROKU SZKOLNYM 2012/2013 Czerwiec, 2013 r. Raport z ewaluacji wewnętrznej przeprowadzonej w

Bardziej szczegółowo

5. Na podstawie przeprowadzonych badań: ankiety dla uczniów, gwiazdy pytań, wywiadu z nauczycielami stwierdzam, że:

5. Na podstawie przeprowadzonych badań: ankiety dla uczniów, gwiazdy pytań, wywiadu z nauczycielami stwierdzam, że: Wyniki ewaluacji wewnętrznej przeprowadzonej w Szkole Podstawowej im. Błogosławionego ks. Jana Nepomucena Chrzana w Gostyczynie w roku szkolnym 14/15 cz. I i cz. II 1.Przedmiot ewaluacji: Działania związane

Bardziej szczegółowo

Obszar: Skuteczność profilaktyki agresji i przemocy w szkole

Obszar: Skuteczność profilaktyki agresji i przemocy w szkole Strona1 ZESPÓŁ SZKÓŁ EKONOMICZNO TURYSTYCZNYCH JELENIA GÓRA RAPORT Z EWALUACJI WEWNĘTRZNEJ Obszar: Skuteczność profilaktyki agresji i przemocy w szkole Jelenia Góra, 215 Strona2 Prezentowany raport jest

Bardziej szczegółowo

EWALUACJA WEWNĘTRZNA W ROKU SZKOLNYM 2013/2014. Szkoła Podstawowa nr 4 im. 21 Warszawskiego Pułku Piechoty Dzieci Warszawy w Ciechanowie

EWALUACJA WEWNĘTRZNA W ROKU SZKOLNYM 2013/2014. Szkoła Podstawowa nr 4 im. 21 Warszawskiego Pułku Piechoty Dzieci Warszawy w Ciechanowie EWALUACJA WEWNĘTRZNA W ROKU SZKOLNYM 2013/2014 Szkoła Podstawowa nr 4 im. 21 Warszawskiego Pułku Piechoty Dzieci Warszawy w Ciechanowie OPRACOWANIE: mgr Jolanta Krzywnicka mgr Marta Wojdat ks.mgr Roman

Bardziej szczegółowo

Raport z przeprowadzonej ewaluacji wewnętrznej realizowanej w ZSP w Gąsawie w ramach nadzoru pedagogicznego.

Raport z przeprowadzonej ewaluacji wewnętrznej realizowanej w ZSP w Gąsawie w ramach nadzoru pedagogicznego. Raport z przeprowadzonej ewaluacji wewnętrznej realizowanej w ZSP w Gąsawie w ramach nadzoru pedagogicznego. Wymaganie: 4. Respektowane są normy społeczne. Rok szkolny: 2013/2014 Skład osobowy zespołu

Bardziej szczegółowo

Po zajęciach uczniowie:

Po zajęciach uczniowie: W ramach realizacji zadania 4 odbył się cykl lekcji wychowawczych w każdej klasie ( po 2 godziny). Zajęcia prowadzili wychowawcy, psycholog- Agnieszka Bilska i pedagog Anna Grycz. W zajęciach wzięło udział

Bardziej szczegółowo

Raport z ewaluacji wewnętrznej, rok szkolny 2013/2014. Szkoła realizuje koncepcję pracy ukierunkowana na rozwój uczniów.

Raport z ewaluacji wewnętrznej, rok szkolny 2013/2014. Szkoła realizuje koncepcję pracy ukierunkowana na rozwój uczniów. Raport z ewaluacji wewnętrznej, rok szkolny 2013/2014 Szkoła realizuje koncepcję pracy ukierunkowana na rozwój uczniów. Cele ewaluacji: 1. Określenie stopnia akceptacji działań dydaktycznych i wychowawczych

Bardziej szczegółowo

EWALUACJA SZKOLNEGO PROGRAMU WYCHOWAWCZEGO

EWALUACJA SZKOLNEGO PROGRAMU WYCHOWAWCZEGO EWALUACJA SZKOLNEGO PROGRAMU WYCHOWAWCZEGO 1. W procesie ewaluacji Szkolnego Programu Wychowawczego udział biorą uczniowie, rodzice, nauczyciele. 2. Monitoring i ewaluację Szkolnego Programu Wychowawczego

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z realizacji obszaru: RESPEKTOWANE SĄ NORMY SPOŁECZNE

Sprawozdanie z realizacji obszaru: RESPEKTOWANE SĄ NORMY SPOŁECZNE Sprawozdanie z realizacji obszaru: RESPEKTOWANE SĄ NORMY SPOŁECZNE Zespół w składzie: Ewa Ćwik-Obremska Teresa Osińska Anna Soczyńska Renata Brzezińska, Na spotkaniach zespołu w maju i czerwcu 2014 roku,

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE Z EWALUACJI:

SPRAWOZDANIE Z EWALUACJI: SPRAWOZDANIE Z EWALUACJI: Działania szkoły na rzecz profilaktyki agresji i przemocy w Szkole Podstawowej nr 4 w Luboniu Przedmiotem ewaluacji były działania szkoły na rzecz profilaktyki agresji i przemocy

Bardziej szczegółowo

RAPORT Z EWALUACJI WEWNĘTRZNEJ PRZEPROWADZONEJ W ZESPOLE SZKOLNO PRZEDSZKOLNYM W NOWEJ WSI EŁCKIEJ W ROKU SZKOLNYM 2012/2013

RAPORT Z EWALUACJI WEWNĘTRZNEJ PRZEPROWADZONEJ W ZESPOLE SZKOLNO PRZEDSZKOLNYM W NOWEJ WSI EŁCKIEJ W ROKU SZKOLNYM 2012/2013 RAPORT Z EWALUACJI WEWNĘTRZNEJ PRZEPROWADZONEJ W ZESPOLE SZKOLNO PRZEDSZKOLNYM W NOWEJ WSI EŁCKIEJ W ROKU SZKOLNYM 2012/2013 Obszar: 1. EFEKTY DZIAŁALNOŚCI DYDAKTYCZNEJ, WYCHOWAWCZEJ I OPIEKUŃCZEJ ORAZ

Bardziej szczegółowo

RAPORT. Wymaganie 2.5. Kształtuje się postawy uczniów. 1. Obszar 2. Procesy zachodzące w szkole.

RAPORT. Wymaganie 2.5. Kształtuje się postawy uczniów. 1. Obszar 2. Procesy zachodzące w szkole. RAPORT 1. Obszar 2. Procesy zachodzące w szkole. Wymaganie 2.5. Kształtuje się postawy uczniów Cel główny: 1. Czy w szkole są prowadzone i analizowane działania wychowawcze sprzyjające kształtowaniu i

Bardziej szczegółowo

RAPORT Z EWALUACJI WEWNĘTRZNEJ

RAPORT Z EWALUACJI WEWNĘTRZNEJ RAPORT Z EWALUACJI WEWNĘTRZNEJ 1. Kształtowane są postawy i respektowane normy społeczne. 2. Promowana jest wartość edukacji. Zespół ewaluacji: mgr Iwona Malczewska mgr Agnieszka Wasilewska Ewaluacji poddany

Bardziej szczegółowo

Pytanie 1 W swojej szkole czujesz się:

Pytanie 1 W swojej szkole czujesz się: Analiza ankiet wstępnych opracowanych przez Kuratorium Oświaty we Wrocławiu do programu Bezpieczna Szkoła listopad 2012 rok W ankiecie wzięło udział264uczniów co stanowi 7 ankietowanych.ankieta służyła

Bardziej szczegółowo

RAPORT Z EWALUACJI WEWNĘTRZNEJ

RAPORT Z EWALUACJI WEWNĘTRZNEJ Zespół Placówek Oświatowych im. Armii Krajowej w Sieciechowie RAPORT Z EWALUACJI WEWNĘTRZNEJ OBSZAR: EFEKTY DZIAŁALNOŚCI DYDAKTYCZNEJ, WYCHOWAWCZEJ I OPIEKUŃCZEJ ORAZ INNEJ DZIAŁALNOŚCI STATUTOWEJ SZKOŁY

Bardziej szczegółowo

EWALUACJA WEWNĘTRZNA * ROK SZKOLNY 2016/2017 * SP 48 W SZCZECINIE RAPORT Z WYNIKÓW EWALUACJI WEWNĘTRZNEJ OCENA SZKOLNA

EWALUACJA WEWNĘTRZNA * ROK SZKOLNY 2016/2017 * SP 48 W SZCZECINIE RAPORT Z WYNIKÓW EWALUACJI WEWNĘTRZNEJ OCENA SZKOLNA RAPORT Z WYNIKÓW EWALUACJI WEWNĘTRZNEJ OCENA SZKOLNA SZKOŁA PODSTAWOWA W SZCZECINIE ROK SZKOLNY 2016/2017 Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 7 października 2009 r. w sprawie nadzoru pedagogicznego

Bardziej szczegółowo

RAPORT Z EWALUACJI WEWNĘTRZNEJ BEZPIECZEŃSTWO W PLACÓWCE

RAPORT Z EWALUACJI WEWNĘTRZNEJ BEZPIECZEŃSTWO W PLACÓWCE RAPORT Z EWALUACJI WEWNĘTRZNEJ BEZPIECZEŃSTWO W PLACÓWCE Przeprowadzonej w Ośrodku Dokształcania i Doskonalenia Zawodowego w Słupcy w roku szkolnym 2016 / 2017. obszar 1. Efekty działalności dydaktycznej,

Bardziej szczegółowo

Raport z ewaluacji wewnętrznej: - wymaganie 5: Respektowanie norm społecznych w Zespole Szkół im Jana Pawła II w Korytnicy w roku szkolnym 2015/2016

Raport z ewaluacji wewnętrznej: - wymaganie 5: Respektowanie norm społecznych w Zespole Szkół im Jana Pawła II w Korytnicy w roku szkolnym 2015/2016 Raport z ewaluacji wewnętrznej: - wymaganie 5: Respektowanie norm społecznych w Zespole Szkół im Jana Pawła II w Korytnicy w roku szkolnym 2015/2016 Opracowali: Monika Węgrzynek Przemysław Kołomański Marta

Bardziej szczegółowo

RAPORT Z EWALUACJI WEWNĘTRZNEJ

RAPORT Z EWALUACJI WEWNĘTRZNEJ RAPORT Z EWALUACJI WEWNĘTRZNEJ przeprowadzonej w Publicznym Gimnazjum w Uwielinach im. Żołnierzy Armii Krajowej Bohaterów Lasów Chojnowskich Respektowane są normy społeczne w szkole Zespól ewaluacyjny

Bardziej szczegółowo

Przedmiot ewaluacji wewnętrznej w roku szkolnym 2012/13

Przedmiot ewaluacji wewnętrznej w roku szkolnym 2012/13 Przedmiot ewaluacji wewnętrznej w roku szkolnym 2012/13 Obszar 1: Efekty działalności dydaktycznej, wychowawczej i opiekuńczej oraz innej działalności statutowej szkoły Wymaganie 1.4. Respektowane są normy

Bardziej szczegółowo

Respektowane są normy społeczne

Respektowane są normy społeczne EWALUACJA WEWNĘTRZNA ROK SZKOLNY 2014/2015 WYMAGANIE 5 Respektowane są normy społeczne Charakterystyka wymagania - Poziom D: Relacje między wszystkimi członkami przedszkolnej społeczności są oparte na

Bardziej szczegółowo

PUBLICZNE GIMNAZJUM IM. JANA PAWŁA II W TUSZOWIE NARODOWYM EWALUACJA WEWNĘTRZNA PROMOWANA JEST WARTOŚĆ EDUKACJI

PUBLICZNE GIMNAZJUM IM. JANA PAWŁA II W TUSZOWIE NARODOWYM EWALUACJA WEWNĘTRZNA PROMOWANA JEST WARTOŚĆ EDUKACJI PUBLICZNE GIMNAZJUM IM. JANA PAWŁA II W TUSZOWIE NARODOWYM EWALUACJA WEWNĘTRZNA PROMOWANA JEST WARTOŚĆ EDUKACJI ROK SZKOLNY 2015/2016 WYMAGANIE: Promowana jest wartość edukacji Cele ewaluacji Pozyskanie

Bardziej szczegółowo

Raport z ewaluacji wewnętrznej Zespół Szkół w Jemielnie rok szkolny 2016/2017

Raport z ewaluacji wewnętrznej Zespół Szkół w Jemielnie rok szkolny 2016/2017 Raport z ewaluacji wewnętrznej Zespół Szkół w Jemielnie rok szkolny 2016/2017 opracowanie raportu zespół ds. ewaluacji wewnętrznej Wiesława Czerw Agnieszka Polak Barbara Walaszczyk Jemielno, dn.30.03.2017

Bardziej szczegółowo

1. Obszar ewaluacji: Zapewnienie uczniom bezpieczeństwa podczas pobytu w szkole;

1. Obszar ewaluacji: Zapewnienie uczniom bezpieczeństwa podczas pobytu w szkole; Zapewnienie uczniom bezpieczeństwa podczas pobytu w szkole - sprawozdanie z ewaluacji wewnętrznej przeprowadzonej w Zespole Szkół Szkole Podstawowej w Gromniku w roku szk. 2013/2014 1. Obszar ewaluacji:

Bardziej szczegółowo

RAPORT ZE WSTĘPNEJ EWALUACJI WEWNĘTRZNEJ W ROKU SZKOLNYM 2014/2015 I. CELE I ZAKRES EWALUACJI WEWNĘTRZNEJ: Przedmiot ewaluacji:

RAPORT ZE WSTĘPNEJ EWALUACJI WEWNĘTRZNEJ W ROKU SZKOLNYM 2014/2015 I. CELE I ZAKRES EWALUACJI WEWNĘTRZNEJ: Przedmiot ewaluacji: RAPORT ZE WSTĘPNEJ EWALUACJI WEWNĘTRZNEJ W ROKU SZKOLNYM 2014/2015 I. CELE I ZAKRES EWALUACJI WEWNĘTRZNEJ: Przedmiot ewaluacji: WYMAGANIE 3. PRZEDMIOT EWALUACJI: Uczniowie nabywają wiadomości i umiejętności

Bardziej szczegółowo

ANKIETA EWALUACYJNA WEWNĄTRZSZKOLNEGO SYSTEMU OCENIANIA

ANKIETA EWALUACYJNA WEWNĄTRZSZKOLNEGO SYSTEMU OCENIANIA ANKIETA EWALUACYJNA WEWNĄTRZSZKOLNEGO SYSTEMU OCENIANIA Drodzy Rodzice! Niniejsza ankieta ma na celu zebranie Państwa opinii na temat funkcjonującego w gimnazjum systemu oceniania uczniów. Wyniki ankiety

Bardziej szczegółowo

RESPEKTOWANIE NORM SPOŁECZNYCH I ZASAD BEZPIECZEŃSTWA <raport z ewaluacji wewnętrznej>

RESPEKTOWANIE NORM SPOŁECZNYCH I ZASAD BEZPIECZEŃSTWA <raport z ewaluacji wewnętrznej> RESPEKTOWANIE NORM SPOŁECZNYCH I ZASAD BEZPIECZEŃSTWA Zespół ewaluacji w składzie: Alicja Winiarska, Agnieszka Piotrowska, Agnieszka Baron w celu zdiagnozowania problemów

Bardziej szczegółowo

Badanie poziomu zadowolenia mieszkańców z usług oświatowych w gminie wiejskiej. Metodyka i narzędzia badań

Badanie poziomu zadowolenia mieszkańców z usług oświatowych w gminie wiejskiej. Metodyka i narzędzia badań Doskonalenie zarządzania usługami publicznymi i rozwojem w jednostkach samorządu lokalnego Badanie poziomu zadowolenia mieszkańców z usług oświatowych w gminie wiejskiej Metodyka i narzędzia badań Projekt

Bardziej szczegółowo

RAPORT PO DOKONANIU EWALUACJI WEWNĘTRZNEJ REALIZACJA PROGRAMU WYCHOWAWCZEGO ROK SZKOLNY 2012/2013

RAPORT PO DOKONANIU EWALUACJI WEWNĘTRZNEJ REALIZACJA PROGRAMU WYCHOWAWCZEGO ROK SZKOLNY 2012/2013 RAPORT PO DOKONANIU EWALUACJI WEWNĘTRZNEJ REALIZACJA PROGRAMU WYCHOWAWCZEGO ROK SZKOLNY 2012/2013 1 PRZEDMIOT EWALUACJI: Realizacja programu wychowawczego. Data sporządzenia raportu: 14.06.2013r. Opracowanie:

Bardziej szczegółowo

RAPORT Z EWALUACJI WEWNĘTRZNEJ W ZESPOLE SZKÓŁ IM. JANA III SOBIESKIEGO W SZCZECINKU W ROKU SZKOLNYM 2011/2012

RAPORT Z EWALUACJI WEWNĘTRZNEJ W ZESPOLE SZKÓŁ IM. JANA III SOBIESKIEGO W SZCZECINKU W ROKU SZKOLNYM 2011/2012 RAPORT Z EWALUACJI WEWNĘTRZNEJ W ZESPOLE SZKÓŁ IM. JANA III SOBIESKIEGO W SZCZECINKU W ROKU SZKOLNYM 2011/2012 WYMAGANIE 1.4 - RESPEKTOWANE SĄ NORMY SPOŁECZNE AUTOR RAPORTU: M. NOWAKOWSKA ADRESACI: DYRECJA

Bardziej szczegółowo

RAPORT Z EWALUACJI WEWNĘTRZNEJ W ROKU SZKOLNYM 2016/2017

RAPORT Z EWALUACJI WEWNĘTRZNEJ W ROKU SZKOLNYM 2016/2017 Zespół Szkół w Nekli RAPORT Z EWALUACJI WEWNĘTRZNEJ W ROKU SZKOLNYM 2016/2017 Podstawa Prawna: Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 7 października 2009 r. w sprawie nadzoru pedagogicznego

Bardziej szczegółowo

RAPORT Z EWALUACJI WEWNĘTRZNEJ

RAPORT Z EWALUACJI WEWNĘTRZNEJ RAPORT Z EWALUACJI WEWNĘTRZNEJ WYMAGANIE: Organizacja pracy świetlicy szkolnej i atrakcyjność organizowanych w niej zajęć. CEL EWALUACJI: Pozyskanie informacji na temat dostępności, atrakcyjności, bezpieczeństwa

Bardziej szczegółowo

Wpływ działań szkoły na rzecz profilaktyki agresji i przemocy w szkole

Wpływ działań szkoły na rzecz profilaktyki agresji i przemocy w szkole Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 16 w Gorzowie Wlkp. Raport z ewaluacji wewnętrznej Wpływ działań szkoły na rzecz profilaktyki agresji i przemocy w szkole Rok szkolny 2014/2015 I. Wprowadzenie W roku

Bardziej szczegółowo

WNIOSKI I REKOMENDACJE Z EWALUACJI WEWNĘTRZNEJ LOKALOWE I WYPOSAŻENIE. 1. Warunki lokalowe sprzyjają w realizowaniu programów nauczania.

WNIOSKI I REKOMENDACJE Z EWALUACJI WEWNĘTRZNEJ LOKALOWE I WYPOSAŻENIE. 1. Warunki lokalowe sprzyjają w realizowaniu programów nauczania. WNIOSKI I REKOMENDACJE Z EWALUACJI WEWNĘTRZNEJ OBSZAR: ZARZĄDZANIE SZKOŁĄ WYMAGANIE: SZKOŁA MA ODPOWIEDNIE WARUNKI LOKALOWE I WYPOSAŻENIE Wnioski Mocne strony: 1. Warunki lokalowe sprzyjają w realizowaniu

Bardziej szczegółowo

Raport z ewaluacji. wewnętrznej

Raport z ewaluacji. wewnętrznej Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych im. W. Witosa w Jasieńcu Raport z ewaluacji wewnętrznej Rok szkolny 2016/2017 1 RAPORT Z EWALUACJI WEWNĘTRZNEJ przeprowadzonej w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych im. Wincentego

Bardziej szczegółowo

PLAN EWALUACJI WEWNETRZNEJ

PLAN EWALUACJI WEWNETRZNEJ PLAN EWALUACJI WEWNETRZNEJ W ZESPOLE SZKOŁ NR 2 W KOLBUSZOWEJ ROK SZKOLNY 2013/2014 RESPEKTOWANE SĄ NORMY SPOŁECZNE OBSZAR: Efekty działalności dydaktycznej, j i opiekuńczej oraz innej działalności statutowej

Bardziej szczegółowo

Raport z diagnozy poziomu poczucia bezpieczeństwa w szkole uczniów oraz rodziców

Raport z diagnozy poziomu poczucia bezpieczeństwa w szkole uczniów oraz rodziców Raport z diagnozy poziomu poczucia bezpieczeństwa w szkole uczniów oraz rodziców Zespół Szkół Publicznych w Czerniejewie rok szkolny 2012/2013 1 Diagnoza za pomocą anonimowej ankiety została przeprowadzona

Bardziej szczegółowo

Działania szkoły na rzecz zapewnienia bezpieczeństwa na jej terenie 2. Cele ewaluacji

Działania szkoły na rzecz zapewnienia bezpieczeństwa na jej terenie 2. Cele ewaluacji 1. Przedmiot ewaluacji Działania szkoły na rzecz zapewnienia bezpieczeństwa na jej terenie 2. Cele ewaluacji Cel ogólny Diagnoza środowiska szkolnego w kontekście poczucia bezpieczeństwa wszystkich uczestników

Bardziej szczegółowo

Raport. ewaluacji wewnętrznej. przeprowadzonej w Bursie Szkolnej nr 1 w Radomiu. rok szkolny 2013/2014

Raport. ewaluacji wewnętrznej. przeprowadzonej w Bursie Szkolnej nr 1 w Radomiu. rok szkolny 2013/2014 Raport ewaluacji wewnętrznej przeprowadzonej w Bursie Szkolnej nr 1 w Radomiu rok szkolny 2013/2014 I. Celem ewaluowanego obszaru Respektowane są normy społeczne było zdiagnozowanie i analiza poziomu kultury

Bardziej szczegółowo

RAPORT Z EWALUACJI WEWNĘTRZNEJ. przeprowadzonej w roku szkolnym 2016/2017 w Szkole Podstawowej nr 166 w Łodzi

RAPORT Z EWALUACJI WEWNĘTRZNEJ. przeprowadzonej w roku szkolnym 2016/2017 w Szkole Podstawowej nr 166 w Łodzi RAPORT Z EWALUACJI WEWNĘTRZNEJ przeprowadzonej w roku szkolnym 2016/2017 w Szkole Podstawowej nr 166 w Łodzi Wymaganie: Kształtowane są postawy i respektowane są normy społeczne. 1 Wstęp 1. Informacje

Bardziej szczegółowo

RAPORT Z EWALUACJI WEWNĘTRZNEJ przeprowadzonej w roku szkolnym 2013/2014

RAPORT Z EWALUACJI WEWNĘTRZNEJ przeprowadzonej w roku szkolnym 2013/2014 1 SZKOŁA PODSTWOWA IM. FROF. WILHELMINY IWANOWSKIEJ W PIGŻY RAPORT Z EWALUACJI WEWNĘTRZNEJ przeprowadzonej w roku szkolnym 2013/2014 W OBSZARZE I,, Efekty działalności dydaktycznej, wychowawczej i opiekuńczej

Bardziej szczegółowo

SZKOŁA PODSTAWOWA NR 10 W BĘDZINIE PLAN EWALUACJI WEWNĘTRZNEJ 2016/2017

SZKOŁA PODSTAWOWA NR 10 W BĘDZINIE PLAN EWALUACJI WEWNĘTRZNEJ 2016/2017 SZKOŁA PODSTAWOWA NR 0 W BĘDZINIE PLAN EWALUACJI WEWNĘTRZNEJ 206/207 Zespół ewaluacyjny:. Anna Biały- Nieznalska- koordynator, nauczyciel języka polskiego i historii 2. Joanna Skwara- nauczyciel przyrody

Bardziej szczegółowo

SZKOLNY PROGRAM PROFILAKTYCZNY ZESPOŁU SZKÓŁ NR 2 im. Ks. WARCISŁAWA IV w SZCZECINKU

SZKOLNY PROGRAM PROFILAKTYCZNY ZESPOŁU SZKÓŁ NR 2 im. Ks. WARCISŁAWA IV w SZCZECINKU SZKOLNY PROGRAM PROFILAKTYCZNY ZESPOŁU SZKÓŁ NR 2 im. Ks. WARCISŁAWA IV w SZCZECINKU Spis treści: I. Wstęp II. Diagnoza środowiska szkolnego III. Cele programu IV. Harmonogram działań profilaktycznych

Bardziej szczegółowo

Raport z ewaluacji wewnętrznej w szkole 2012/2013. Procesy edukacyjne są zorganizowane w sposób sprzyjający uczeniu się

Raport z ewaluacji wewnętrznej w szkole 2012/2013. Procesy edukacyjne są zorganizowane w sposób sprzyjający uczeniu się sposób sprzyjający uczeniu się S t r o n a 1 Raport z ewaluacji wewnętrznej w szkole 2012/2013. Procesy edukacyjne są zorganizowane w sposób sprzyjający uczeniu się I. Cele i zakres ewaluacji 1. Cel Zebranie

Bardziej szczegółowo

Kodeks "Szkoły bez przemocy",

Kodeks Szkoły bez przemocy, Szkoła bez przemocy "Wewnątrzszkolny System Przeciwdziałania Przemocy w Szkole" Opracowany w oparciu o Kodeks "Szkoły bez przemocy", który został przyjęty przez naszą szkołę w momencie przystąpienia do

Bardziej szczegółowo

RAPORT Z EWALUACJI WEWNĘTRZNEJ PUBLICZNEGO PRZEDSZKOLA W SIECIECHOWIE OBSZAR I WYMAGANIE 1.3. RESPEKTOWANE SĄ NORMY SPOŁECZNE

RAPORT Z EWALUACJI WEWNĘTRZNEJ PUBLICZNEGO PRZEDSZKOLA W SIECIECHOWIE OBSZAR I WYMAGANIE 1.3. RESPEKTOWANE SĄ NORMY SPOŁECZNE RAPORT Z EWALUACJI WEWNĘTRZNEJ PUBLICZNEGO PRZEDSZKOLA W SIECIECHOWIE OBSZAR I EFEKTY DZIAŁALNOŚCI DYDAKTYCZNEJ, WYCHOWAWCZEJ I OPIEKUŃCZEJ ORAZ INNEJ DZIAŁALNOŚCI STATUTOWEJ PRZEDSZKOLA. WYMAGANIE 1.3.

Bardziej szczegółowo

RAPORT Z EWALUACJI WEWNĘTRZNEJ 2014/2015 W SPECJALNYM OŚRODKU SZKOLNO WYCHOWAWCZYM IM. JANUSZA KORCZAKA W SZYMBARKU

RAPORT Z EWALUACJI WEWNĘTRZNEJ 2014/2015 W SPECJALNYM OŚRODKU SZKOLNO WYCHOWAWCZYM IM. JANUSZA KORCZAKA W SZYMBARKU RAPORT Z EWALUACJI WEWNĘTRZNEJ 2014/2015 W SPECJALNYM OŚRODKU SZKOLNO WYCHOWAWCZYM IM. JANUSZA KORCZAKA W SZYMBARKU ZAKRES WYMAGANIA: 3. Uczniowie nabywają wiadomości i umiejętności określone w podstawie

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ŚWIETLICY SZKOLNEJ ZESPOŁU SZKÓŁ SAMORZĄDOWYCH W ROCZYNACH

REGULAMIN ŚWIETLICY SZKOLNEJ ZESPOŁU SZKÓŁ SAMORZĄDOWYCH W ROCZYNACH REGULAMIN ŚWIETLICY SZKOLNEJ ZESPOŁU SZKÓŁ SAMORZĄDOWYCH W ROCZYNACH Świetlica jest pozalekcyjną formą pracy opiekuńczo - wychowawczej, działająca w ramach Zespołu Szkół Samorządowych w Roczynach. 1. Cele

Bardziej szczegółowo

Ankieta Bezpieczeństwo w szkole Rok szkolny 2015/2016

Ankieta Bezpieczeństwo w szkole Rok szkolny 2015/2016 Ankieta Bezpieczeństwo w szkole Rok szkolny 2015/2016 Przeprowadziły i opracowały: Irena Kusienicka pedagog szkolny Gabriela Loch psycholog szkolny Kędzierzyn-Koźle 2016 Ankieta Bezpieczeństwo w szkole.

Bardziej szczegółowo

Ewaluacja wewnętrzna - wymaganie 5. Kształtowane są postawy i respektowane normy społeczne w szkole.

Ewaluacja wewnętrzna - wymaganie 5. Kształtowane są postawy i respektowane normy społeczne w szkole. SZKOŁA PODSTAWOWA NR 13 IM. STANISŁAWA STASZICA 47 400 RACIBÓRZ, UL. STASZICA 12 TEL.(032 415 33 24) Ewaluacja wewnętrzna - wymaganie 5. Kształtowane są postawy i respektowane normy społeczne w szkole.

Bardziej szczegółowo

Ankieta ewaluacyjna dla uczniów dotycząca Szkolnego Programu Wychowawczego

Ankieta ewaluacyjna dla uczniów dotycząca Szkolnego Programu Wychowawczego Załącznik nr 1 Ankiety Ankieta ewaluacyjna dla uczniów dotycząca Szkolnego Programu Wychowawczego Zapoznaj się z podanymi poniżej pytaniami dotyczącymi pracy wychowawczej w naszej szkole. Odpowiedz na

Bardziej szczegółowo

Szkoła Podstawowa nr 46 im. Stefana Starzyńskiego w Warszawie

Szkoła Podstawowa nr 46 im. Stefana Starzyńskiego w Warszawie Szkoła Podstawowa nr 46 im. Stefana Starzyńskiego w Warszawie Ewaluacja wewnętrzna BEZPIECZEŃSTWO W SZKOLE OBSZAR I Efekty działalności dydaktycznej, wychowawczej i opiekuńczej oraz innej działalności

Bardziej szczegółowo

Rok szkolny 2014/2015

Rok szkolny 2014/2015 RAPORT Z EWALUACJI WEWNĘTRZNEJ Realizacja podstawy programowej w zakresie celów ogólnych, umiejętności i wiedzy przedmiotowej, zalecanych warunków i sposobów realizacji Rok szkolny 2014/2015 Opracowali:

Bardziej szczegółowo

Młodzieżowy Ośrodek Socjoterapii W Giżycku RAPORT Z EWALUACJI WEWNĘTRZNEJ WYBRANEGO OBSZARU PRACY OŚRODKA W ROKU SZKOLNYM 2016/2017

Młodzieżowy Ośrodek Socjoterapii W Giżycku RAPORT Z EWALUACJI WEWNĘTRZNEJ WYBRANEGO OBSZARU PRACY OŚRODKA W ROKU SZKOLNYM 2016/2017 Młodzieżowy Ośrodek Socjoterapii W Giżycku RAPORT Z EWALUACJI WEWNĘTRZNEJ WYBRANEGO OBSZARU PRACY OŚRODKA W ROKU SZKOLNYM 2016/2017 1 Młodzieżowy Ośrodek Socjoterapii Zespół zadaniowy: Renata Warecha Anna

Bardziej szczegółowo

EWALUACJA WEWNĘTRZNA

EWALUACJA WEWNĘTRZNA EWALUACJA WEWNĘTRZNA W ROKU SZKOLNYM 13/14 W ZESPOLE SZKÓŁ NR 1 W GOLENIOWIE ORGANIZACJA I EFEKTYWNOŚĆ POMOCY PSYCHOLOGICZNO PEDAGOGICZNEJ CEL BADAŃ EWALUACYJNYCH: Większość nauczycieli potrafi trafnie

Bardziej szczegółowo

2. Uczniowie czują się w szkole bezpiecznie i wiedzą jakich zachowań się

2. Uczniowie czują się w szkole bezpiecznie i wiedzą jakich zachowań się Raport: 1 WYMAGANIE: Uczniowie respektują normy społeczne Charakterystyka działania Prezentowany raport jest rezultatem ewaluacji wewnętrznej przeprowadzonej w szkole przez zespół ewaluacyjny w skład którego

Bardziej szczegółowo

OCZEKIWANIA RODZICÓW WOBEC SZKOŁY RAPORT

OCZEKIWANIA RODZICÓW WOBEC SZKOŁY RAPORT OCZEKIWANIA RODZICÓW WOBEC SZKOŁY RAPORT Borowa, marzec 2013 ANKIETA DLA RODZICÓW OCZEKIWANIA WOBEC SZKOŁY SZANOWNI RODZICE.PROZIMY O WYPEŁNIENIE ANONIMOWEJ ANKIETY, KTÓREJ CELEM JEST POZNANIE PAŃSTWA

Bardziej szczegółowo

Program i harmonogram poprawy efektywności wychowania

Program i harmonogram poprawy efektywności wychowania Program i harmonogram poprawy efektywności wychowania w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych w Zdunach. Program naprawczy niedostosowania społecznego uczniów (agresja i zadawanie cierpień fizycznych - dwa

Bardziej szczegółowo

RAPORT Z EWALUACJI WEWNĘTRZNEJ PROWADZONEJ W ROKU SZKOLNYM 2011/2012

RAPORT Z EWALUACJI WEWNĘTRZNEJ PROWADZONEJ W ROKU SZKOLNYM 2011/2012 ZESPÓŁ SZKÓŁ NR 7 SZKOŁA PODSTAWOWA NR 30 GIMNAZJUM NR 3 W DĄBROWIE GÓRNICZEJ RAPORT Z EWALUACJI WEWNĘTRZNEJ PROWADZONEJ W ROKU SZKOLNYM 2011/2012 OPRACOWANIE: Anna Pluta Iwona Zientarska Beata Cichorska

Bardziej szczegółowo

Raport z ewaluacji wewnętrznej przeprowadzonej w Gimnazjum im. Jana Pawła II w Twardorzeczce w roku szk. 2014/15

Raport z ewaluacji wewnętrznej przeprowadzonej w Gimnazjum im. Jana Pawła II w Twardorzeczce w roku szk. 2014/15 Raport z ewaluacji wewnętrznej przeprowadzonej w Gimnazjum im. Jana Pawła II w Twardorzeczce w roku szk. 2014/15 Wymaganie 5. Respektowane są normy społeczne. Działania szkoły lub placówki zapewniają uczniom

Bardziej szczegółowo

Raport z ewaluacji wewnętrznej

Raport z ewaluacji wewnętrznej Raport z ewaluacji wewnętrznej przeprowadzonej w Zespole Szkół im. Anieli hrabiny Potulickiej w Wojnowie obszar 1. Efekty działalności dydaktycznej, wychowawczej i opiekuńczej oraz innej działalności statutowej

Bardziej szczegółowo