List of journals with electronic table of contents in Polish point of view section between January and October 2011:

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "List of journals with electronic table of contents in Polish point of view section between January and October 2011:"

Transkrypt

1 Journal Table of Contents (Journal TOC) latest update October 2011 List of journals with electronic table of contents in Polish point of view section between January and October 2011: 1) Europejski Przegląd Sądowy 2) Nowa Europa Wschodnia 3) Państwo i Prawo 4) Polish Quarterly of International Affairs 5) Polish Legal Journal 6) Polski Przegląd Dyplomatyczny 7) Przegląd Zachodni 8) Sprawy Międzynarodowe 9) Stosunki Międzynarodowe 10) Studia Europejskie 11) Studia Polityczne 12) Studia Regionalne i Lokalne 13) Wspólnoty Europejskie 14) Zeszyty Prawnicze

2 Europejski Przegląd Sądowy Numer Wolfgang Kahl Rozwój prawa UE i orzecznictwa TS 4 Jan Barcz Inicjatywa obywatelska - aspekty prawne i instytucjonalne 16 Maciej Siwicki Pojęcie locus delicti i zasady jurysdykcji karnej w ujęciu prawnoporównawczym (cz II). 26 Monika Namysłowska Przegląd orzecznictwa w zakresie swobodnego przepływu towarów z 2008 r. (cz.l) 33 Przemysław Mikłaszewicz Glosa do wyroku WSA w Poznaniu z r. (I SA/Po 1006/09) 41 Anna Konert Zadośćuczynienie za szkodę niemajątkową spowodowaną utratą bagażu glosa do wyroku TS (trzecia izba) z r. w sprawie C-63/09 Axel Walz v. Clickair S.A 47 Roman Namysłowski Wykonywanie czynności nieopodatkowanych nie pozbawia podatnika prawa do odliczenia wprowadzenie i wyrok TS z r. w sprawie C-465/03 Kretztechnik AG v. Finanzamt Linz 51

3 Europejski Przegląd Sądowy Numer Thomas Giegerich Ostatnie słowo Niemiec w sprawie zjednoczonej Europy - wyrok Federalnego Trybunatu Konstytucyjnego w sprawie Traktatu z Lizbony 4 Anna Dorabialska Między normą kolizyjną a instytucją uznania -nazwisko w orzecznictwie TS 18 Filip Grzegorczyk Dyrektywa 2006/43/WE w sprawie sprawozdań finansowych w kontekście funkcjonowania rynku wewnętrznego 25 Błażej Kuźniacki Podatek od postojów w celach turystycznych od nierezydentów autonomicznego regionu państwa członkowskiego - glosa do wyroku TS z r. w sprawie C-169/08 Presiclente del Consiglio des Ministri v. Regione Sardegna 36 Mariusz Baran Nakaz windykacji bezprawnie przyznanej pomocy a zasada powagi rzeczy osądzonej - glosa do wyroku TS z r. w sprawie C-119/05 Ministero delllndustria, del Commercio e deii'artigianato v. Lucchini SpA 44 Roman Namysłowski Obejście prawa w podatku VAT - konieczność odwrócenia podatkowych skutków transakcji - wprowadzenie i wyrok TS z r. w sprawie C-255/02 Halifax pk, Leeds Permanent Development Sen/ices Ltd, County Wide Property lnvestments Lid v. Commissioners of Customs & Excise 51

4 Europejski Przegląd Sądowy Numer Barbara Nita Ograniczenia w przekazywaniu na podstawie EN A w demokratycznym państwie prawnym (cz. I)... 4 Elżbieta Miśkowicz Klauzula stałości (standstill) jako podstawa utrzymywania w legislacjach krajowych wyłączeń w zakresie prawa do odliczenia VAT. 13 Marcin Kamiński Konstruowanie wzorca legalności decyzji administracyjnej na podstawie prawa UE przez polskie sądy administracyjne (cz.l)22 Monika Domańska Zakaz dyskryminacji ze względu na wiek w orzecznictwie TS 28 Rafał Lipniewicz Unikanie podwójnego opodatkowania w świetle swobody przepływu kapitału w UE glosa do wyroku TS z r. w sprawie C-487/08 Komisja Europejska v. Hiszpania...38 Wojciech Brzozowski Małżeństwo, życie rodzinne, związki osób tej samej płci glosa do wyroku ETPCz z r. w sprawie Schalk i Kopf v. Austria 42 Roman Namysłowski Spójność systemu podatkowego jako przesłanka uzasadniająca ograniczenie swobód traktatowych wprowadzenie i wyrok TS z r. w sprawie C-204/90 Hans-Martin Bachmann v. Belgia 46 O wadze słowa - także śpiewanego...50 Robert Stefanicki (red.) Aktualne tendencje w prawie konsumenckim (recenzja Aleksandry Kunkiel-Kryńskiej)... 52

5 Europejski Przegląd Sądowy Numer Barbara Nita Ograniczenia w przekazywaniu na podstawie ENA w demokratycznym państwie prawnym (cz. II)... 4 Mariusz Baran Zasada pewności prawa a zasada legalizmu unijnego - uwagi na tle orzecznictwa TS Marcin Kamiński Konstruowanie wzorca legalności decyzji administracyjnej na podstawie prawa UEprzez polskie sądy administracyjne (cz. II) Cezary Pogodziński Pojęcie poszkodowanego w sprawach z zakresu ochrony środowiska w orzecznictwie ETPCz Ewa Łętowska Redukcjonizm interpretacyjny jako skutek nieprawidłowego posługiwania się wykładnią językową (na tle oceny przesłanek wpisu w trybie uproszczonym na listę radców prawnych) -glosa do wyroku WSA w Warszawie z Or...41 Krystyna Szczepanowska-Kozłowska Funkcja informacji genetycznej a zakres ochrony patentu biotechnologicznego - glosa do wyroku TS z r. w sprawie C-428/08 Monsanto Technology LLC v. Cefetra BV Roman Namysłowski Swoboda przedsiębiorczości jako ograniczenie dla wprowadzania przepisów uniemożliwiających korzystanie z preferencyjnych zasad opodatkowania w innych państwach członkowskich - wprowadzenie i wyrok TS z r. w sprawie C-196/04 Cadbury Schweppes plc, Cadbury Schweppes Overseas Ltd v. Commissioners of Inland Revenue...51 W kakofonii czasu Aleksander Stępkowski Zasada proporcjonalności w europejskiej kulturze prawnej. Sądowa kontrola władzy dyskrecjonalnej w nowoczesnej Europie (recenzja Justyny Maliszewskiej-Nienartowicz) Orzecznictwo Sądu Najwyższego (Monika Domańska) Orzecznictwo Naczelnego Sądu Administracyjnego

6 Europejski Przegląd Sądowy Numer ARTYKUŁY I ROZPRAWY Marta Godlewska Pojęcie nadużycia prawa w prawie UE (cz. II)... 4 Piotr Rodziewicz Autonomia woli stron w zakresie prawa właściwego dla zobowiązań alimentacyjnych w świetle Protokołu haskiego Anna Tischner Zbieg ochrony wzorów przemysłowych wprawie własności przemysłowej i prawie autorskim a la polonaise - refleksje po wyroku TS w sprawie C-168/09 Flos v. Semeraro PRZEGLĄDY ORZECZNICTWA Katarzyna Klafkowska-Waśniowska Przegląd orzecznictwa TS w zakresie swobody świadczenia usług z 2009 r Krzysztof Wesołowski Stosowanie przepisów prawa unijnego dotyczących jurysdykcji i wykonywania wyroków zagranicznych do spraw wynikających z konwencji szczególnej - CMR -glosa do wyroku TS z r. w sprawie C-533/08 TNT Express Nederland BV v. AXAVersicherung AG Tomasz Kozieł Nadużycie procedur regulacyjnych jako naruszenie art. 102 TFUE -uwagi do wyroku Sądu UE z r. w sprawie T-321/05 AstraZeneca v. Komisja 40 KAMIENIE MILOWE ORZECZNICTWA Roman Namysłowski Odmienne traktowanie podmiotów krajowych i podmiotów posiadających siedzibę w innym państwie członkowskim narusza traktatową swobodę przedsiębiorczości na przykładzie przepisów o niedostatecznej kapitalizacji - wprowadzenie i wyrok TS z r. w sprawie C-324/00 Lankhorst-Hohorst GmbH v. Finanzamt Steinfurt Deus ex machina pilnie poszukiwany Agnieszka Kunert-Diallo Konwencja kapsztadzka i protokół lotniczy-rozwiązania międzynarodowe dotyczące finansowania sprzętu lotniczego Arthur Hartkamp, Martijn Hesselink, Ewoud Hondius, Chantal Mak, Edgar du Perron (red.) Towards a European Civil Code (recenzja Aleksandry Kunkiel-Kryńskiej) 59

7 Eupejski Przegląd Sądowy Back to title list Numer Jakub Kociubiński Pojęcie ustug świadczonych w ogólnym interesie gospodarczym w prawie konkurencji UE... 4 Aneta Małgorzata Arkuszewska Zaskarżanie orzeczeń i zarządzeń wydanych w europejskim postępowaniu w sprawie drobnych roszczeń Mikołaj Jarosz Pierwszeństwo kontroli konstytucyjności a prawo UE uwagi na tle wyroku TS w sprawach Melki i Abdeli Justyna Maliszewska-Nienartowicz Zakaz dyskryminacji ze względu na niepełnosprawność w świetle wyroków TS w sprawach Coleman i Chacón Navas...30 Paweł Czepiel Udzielanie pomocy prawnej osobom prawnym glosa do wyroku TS z r. w sprawie C-279/09 DEB Deutsche Energiehandels- und Beratungsgesellschaft mbh v. Republika Federalna Niemiec...35 Piotr Grzebyk Loci laboris - główne miejsce pracy" glosa do wyroku TS z r. w sprawie C-29/10 Heiko Koelzsch v. Wielkie Księstwo Luksemburga Roman Namysłowski Samodzielne prowadzenie działalności gospodarczej jako warunek posiadania statusu podatnika wprowadzenie i wyrok TS z r. w sprawie C-202/90 Ayuntamiento de Sevilla v. Recaudadores de las Zonas primera y segunda 49 Sukces formalizmu - łatwy czy drogi? Robert Schütze (red.) From Dual to Cooperative Federalism. The Changing Structure of European Law (recenzja Moniki Domańskiej) Orzecznictwo Sądu Najwyższego (Monika Domańska) Orzecznictwo Naczelnego Sądu Administracyjnego (Agata Hauser, Robert Talaga)... 57

8 Europejski Przegląd Sądowy Numer artykuły i rozprawy Ewa Łętowska Czekając na Godota, czyli jak wykonywać wyroki ETPCz (uwagi na tle sprawy Moskal v. Polska)... 4 Marcin Radwan Wybrane zagadnienia postępowania wywołanego przez bezprawne uprowadzenie lub zatrzymanie dziecka w innym państwie członkowskim..11 Piotr Kucharski Kontrola NBP przez Najwyższą Izbę Kontroli w świetle prawa UE 21 Monika Tomaszewska Wiek emerytalny jako uzasadnienie wypowiedzenia umowy o pracę na tle orzecznictwa Sądu Najwyższego Mirosław Stec Prawo do odszkodowania w przypadku opóźnienia lotu - glosa do wyroku TS z r. w sprawie C-402/07 Sturgeon v. Condor oraz Bock i Lepuschitzv. Air France...40 Elżbieta Hanna Morawska Odpowiedzialność państwa za bierność wobec przemocy domowej i dyskryminację jej ofiar - glosa do wyroku ETPCz z r. w sprawie Opuz v. Turcja 45 Roman Namysłowski Opodatkowanie osób fizycznych - zakaz dyskryminacji ze względu na obywatelstwo - wprowadzenie i wyrok TS z r. w sprawie C-279/93 Finanzamt Koein-AItstadt v. Roland Schumacker... 53

9 Europejski Przegląd Sądowy Numer Michał Ziółkowski Wyrok ETPCz jako podstawa wznowienia postępowania cywilnego 4 Sławomir Buczma, Rafał Kierzynka Nowelizacja prawa karnego z zakresu współpracy sądowej w UE - uwagi na temat recydywy europejskiej i ENA Maciej Siwicki Pojęcie locus delicti i zasady jurysdykcji karnej w ujęciu prawno-porównawczym (cz. I) Ireneusz C. Kamiński Działalność ETPCz w 2010 r Piotr Brzeziński Badanie z urzędu przez Naczelny Sąd Administracyjny naruszenia prawa unijnego glosa do wyroku NSA z r. (II GSK 355/10) 37 Marcin Łolik Odpowiedzialność organizatora turystyki za zmarnowany urlop - glosa do uchwały SN z r. (III CZP 79/10) 45 Roman Namysłowski Opodatkowanie podatkiem dochodowym wzrostu wartości akcji w przypadku zmiany rezydencji podatkowej narusza art. 43 TWE (art. 49 TFUE) wprowadzenie i wyrok TS z r. w sprawie C-9/02 Hughes de Lasteyrie du Saillant v. Ministère de l'economie, des Finances et de l'industrie 48

10 Nowa Europa Wschodnia Numer Kronika i komentarze Marek Matusiak Azja Centralna... 7 Kamil Kłysiński Białoruś... 9 Wojciech Górecki Kaukaz Jadwiga Rogoża Rosja Sławomir Matuszak Ukraina Paweł Kowal Miękki realizm Marcin Wojciechowski Nie ulec chwilowym nastrojom WolfgangTemplin Wciągać Rosję do dialogu Andriej Riabow Ograniczeni partnerzy Marcin Kaczmarski Dlaczego Rosja nie boi się Chin? 45 Szymon Kardaś Pragmatyczna przyjaźń Katarzyna Kwiatkowska Siermiężna dama Piotr Pogorzelski Korporacja Ukraina Wojciech Konończuk Rosyjska gorączka sztuki Joanna Bocheńska Muzułmanka to znaczy obywatelka 89 Rozmowa z Mihailem Formuzalem Znajduję wsparcie w Rosji Marta Jaroszewicz Wizowy rubikon Iwona Kaliszewska Terror od (dagestańskiego) podwórka.108 Rozmowa z Wołodymyrem Fesenką Władza ma kompleks Majdanu 113 Aleksandra Kowalczuk Jutro nie zależy od nas Lucyna Dąbrowska Nie tylko babuszki i seksowne krasunie 132 Iza Chruślińska Ukraina zaklęta w książkach 142 Polska - partner Wschodu Iryna Sołonenko Ukraina liczy na Polskę Walerij Karbalewicz Białoruś w tonacji moll Leonid Litra Europejskie nadzieje Kiszyniowa Kakha Gogolashvili Gruzini wierzą w przyjaźń Ruben Mehrabian Ormianie wybierają Europę Rozmowa z Andrzejem Cieszkowskim Partnerstwo Wschodnie przez pryzmat szans..., 190 Paweł Świeboda Partnerstwo Wschodnie umarło, niech żyje Partnerstwo Wschodnie! Grzegorz Gromadzki Cudów nie oczekujmy Przemysław Zurawski vel Grajewski Okręt flagowy czy statek widmo? 209 Łukasz Adamski Giedroyc w oryginale Jacek Bórkowicz Kaukaska mozaika Wojciech Górecki Kawa po gruzińsku Iwona Kaliszewska Po co nam czołg? O książce Germa na Sadułajewa Jestem Czeczenem Tomasz Mróz Nieznośna łatwość umierania O książce Philipa Pompera Brat Lenina. Opowieść o rodzinie rewolucjonisty Dominik Jankowski Topniejące bezpieczeństwo O książce Alicji Curanović Aktywność Federacji Rosyjskiej w regionie Arktyki w kontekście rywalizacji mocarstw Eugeniusz Soból Antyutopia rosyjskiej egzotyki O książce Daniela Kaldera Dziwne teleskopy Bartosz Staszczyszyn Kompania wąsatych braci Back to title list

11 s Nowa Europa Wschodnia Numer Spis treści Polska - partner Wschodu Kronika i komentarze Marek Matusiak Azja Centralna... 7 Kamil Kłysiński Białoruś... 8 Wojciech Górecki Kaukaz Jadwiga Rogoża Rosja Sławomir Matuszak Ukraina Witalij Portnikow Janukowyczs monopol na marną władzę Marcin Kaczmarski Kreml wobec rewolucji arabskich Anna Żamejć Ile Azer zrobi dla wolności Rozmowa z Andrzejem Kasprzykiem Karabaski ból głowy Rozmowa z Ilją Barabanowem Smutne statystyki Andrzej Szeptycki Brzemię Kremla Jadwiga Rogoża Internet w Rosji: wszystko to, co chcielibyście zobaczyć w realu Jarosław Marczuk Kaukaska tożsamość krzywd Rozmowa z Aleksandrem Kwaśniewskim Nie stać nas na rusofoblę. 83 Rozmowa z Jurijem Szczerbakiem Zygzakami, ale do przodu Wojciech Śmieją Cierpki smak wina Andrzej Pisowicz Bóg, Herodot I duch Stalina Iwona Kaliszewska Karabachs wojna I dyskoteka Rozmowa z Grzegorzem Motyką Nasi" nie zawsze są dobrzy Jerzy Gledroyc, Czesław Miłosz - dwa listy Kai Olaf Lang Jak to robili Niemcy 153 Fredrik Langdal Szwedzka sztuka konsensusu 160 Florent Parmentier Powrót południowego sąsiedztwa 164 Vi't Dostał Lekcje czeskiej prezydencji 171 Anna Tomaszewska, Klaus Bachmann Przeceniona prezydencja. 177 David Cadier Partnerstwo Wschodnie po arabskich rewolucjach 183 Tatiana Romanowa Polska prezydencja w oczach Rosji 192 Rozmowa z Walerijem Czałym Miejsce Ukrainy jest w Unii 198 Joanna Konieczna-Sałamatin Ukraina - ucieczka od wyboru 205 Adam Puławski Wołyń i akcja Wisła- bez relatywizacji 215 Back to title list

12 Nowa Europa Wschodnia Numer Spis treści Kronika i komentarze Marek Matusiak Azja Centralna... 7 Kamil Kłysiński Białoruś... 9 Wojciech Górecki Kaukaz... n Jadwiga Rogoża Rosja Sławomir Matuszak Ukraina Publicystyka i analizy : Martin Pollack Widok zjepszej" połowy Europy Olena Betlij Wolność w Europie Wschodniej Sławomir Dębski W poszukiwaniu dialogu z Rosją Katarzyna Pełczyńska-Nałęcz Szklany mur Rozmowa z Igorem Smirnowem U boku Rosji Maciej Jastrzębski Białoruś w sieci., Bohdana Kostiuk Wolność słowa po ukraińsku Wiktoria Czyrwa My ukraińskie dzikusy Agata Wierzbowska-Miazga Od kołyski aż po grób Rozmowa z Jurijem Szewczukiem Hamlet w kraju biesów Rozmowa z Wojciechem Jagielskim Kaukaz - podróż w czasie 99 Rozmowa z Oksaną Zabużko Ukraińskie stajnie Augiasza Arkadiusz Kudelski Underground po petersbursku Tomasz Kułakowski Urwać łeb Stalinowi Piotr Pogorzelski Cisza nad grobami Ewa Ziółkowska Wszyscy umarli, została tylko Tania Andrij Portnow Dwaj historycy w jednym Lwowie Anna Łabuszewska Obnażona rzeczywistość Walerii Krzysztof Burnetko Poeta drugiej Europy O książce Andrzeja Franaszka Miłosz. Biografia Jacek Borkowicz Kiedy Ukraińcy nie byli Ukraińcami O książce Jarosława Hrycaka Prorok we własnym kraju. Franko i jego Ukraina ( ) Łukasz Adamski Opowieść o dwóch totalitaryzmach O książce Timothy'ego Snydera Skrwawione ziemie. Europa między Hitlerem a Stalinem Roman Kabaczij Ukrainiec o Katyniu

13 O książce Ołeksandra Zinczenki Hodynapapuhy Wojciech Konończuk O dwanaściorgu niezgadzających się O książce Walerija Paniuszkina Dwanaścioro niepokornych. Portrety nowych rosyjskich dysydentów Kamil Kłysiński Studium fenomenu Aleksandra Łukaszenki Back to title list O książce Walerija Karbalewicza Aleksandr Łukaszenko. Politiczeskijportriet Eugeniusz Sobol Gaumardżos, czyli tęsknota za sarmacką wolnością O książce Anny Dziewit -Meller i Marcina Mellera Gaumardżos! Opowieści z Gruzji Grzegorz Nurek Włoski świadek O książce Tiziana Terzaniego Dobranoc, panie Lenin! Iwona Kaliszewska Czeczeni nie zaufali O książce Jonathana Littella Czeczenia. Rok III Dominik Jankowski Agonia kolosa O książce Jerzego M. Nowaka Od hegemonii do agonii. Upadek Układu Warszawskiego - polska perspektywa Ewa Maria Kaźmierczak Historia o ostatnim sprawiedliwym O filmie Palacz Aleksieja Bałabanowa Piotr Kosiewski (No) News from Belarus?

14 Państwo i Prawo Rocznik 66 numer 1 Prof. dr hab. Jerzy Jaskiernia Projekt klauzuli integracyjnej do Konstytucji RP 3 Dariusz Wysocki Postępowanie apelacyjne w procesie karnym 18 Dr Jan Kulesza, Negatywna prewencja generalna 34 * Dr Patrycja Grzebyk, Definicja zbrodni agresji 45 Mgr Konrad Łuczak, Metody wykładni prawa krajowego a wykładnia zgodna z prawem unijnym 59 Mgr Katarzyna Gębala, Uznanie administracyjne w systemie prawa niemieckiego 73 Dr Anna Brzezińska-Rawa Dyskryminacja jako przejaw nadużycia pozycji dominującej w unjjnym prawie konkurencji 83 Dr Jan Winczorek, Nowe badania empiryczne z zakresu socjologii wymiaru sprawiedliwości 94 POLEMIKA W sprawie inkluzywnego pozytywizmu prawniczego raz jeszcze (Tomasz Barankiewicz) 100 RECENZJE Adam Opalski; Europejskie prawo spółek (rec. Jacek Napierała) 105 Anna Zalcewicz: Bank spółdzielczy. Aspekty prawne tworzenia i funkcjonowania (rec. Eugenia Fojcik-Mastalska) 107 Paulina Wiktorska: Czekając na wokandę. Warunkowe przedterminowe zwolnienie młodocianych (rec. Barbara Stańdo-Kawecka) 111 SPRAWOZDANIA XI Kongres Międzynarodowego Stowarzyszenia Metodologii Prawniczej (Aix-en- Provence, VI2010) (Leszek Leszczyński) Konferencja Stowarzyszenia Prawa Międzynarodowego (ILA) (Haga, VIII 2010) (Piotr Siurnicki) 115

15 Państwo i Prawo NR 2/2011 Prof. dr hab. Monika Płatek Pozorna ochrona dziecka przed wykorzystaniem seksualnym...3 Prof. dr hab. Tadeusz J. Zieliński, Stosowanie wyznaniowej formy zawarcia małżeństwa cywilnego poza Kościołem katolickim 19 Prof. dr hab. Mirosław Nesterowicz, Odpowiedzialność cywilna biur podróży w prawie francuskim. 34 Dr Tomasz Ostropolski, Jurysdykcja uniwersalna wobec piractwa morskiego w prawie międzynarodowym 47 Dr Jerzy Duży Zasada legalizmu a cele procesu karnego Mgr Dorota Krekora-Zając, Zgoda na badania genetyczne przeprowadzane w celu zaprzeczenia ojcostwa.71 Dr Mateusz Pilich, Związki quasi-mafżeńskie w polskim prawie prywatnym międzynarodowym 84 Mgr Fabian Nalikowski, Odpowiedzialność za działanie w cudzym interesie (art. 9 3 k.k.s.) 95 RECENZJE Jerzy Ciapała: Konstytucyjna wolność działalności gospodarczej w Rzeczypospolitej Polskiej (rec. Mirosław Wyrzykowski) 104 Prawo i wykluczenie. Studium empiryczne, red. Anna Turska (rec. Grażyna Skąpska) Tryb zmiany konstytucji w wybranych państwach członkowskich Unii Europejskiej, red. Katarzyna Kubuj, Jan Wawrzyniak (rec. Lech Mażewski) Joanna Wyporska-Frankiewicz: Publicznoprawne formy działania administracji o charakterze dwustronnym (rec. Dariusz R. Kijowski) n o SPRAWOZDANIA Ogólnopolski Zjazd Katedr Prawa Karnego (Toruń, 20-22IX 2010) (Jerzy Lachowski, Weronika Król) Aktualne problemy rozgraniczenia właściwości sądów administracyjnych i sądów powszechnych (Konferencje naukowe, Warszawa, 11VI2010,29IX 2010) (Mateusz Błachucki) 116 Religia w sferze publicznej (Międzynarodowa konferencja naukowa, Budapeszt, 4-5 VI2010) (Adam Bodnar, Ada Paprocka) Zmieniające się społeczeństwa (Międzynarodowa konferencja naukowa,marakesz, 2-5 VI2010) (Józef Wójcikiewicz, Violetta Kwiatkowska-Wójcikiewicz) 121 Notariat łaciński i jego rola w zapewnieniu transparencji rynków finansowych (Międzynarodowa konferencja naukowa, Marakesz, 3-6 X 2010) (Witold Spirydowieź) 123 Z ORZECZNICTWA EUROPEJSKIEGO TRYBUNAŁU PRAW CZŁOWIEKA Glosa Zbigniewa Kmieciaka do wyroku z 30 VI2009 w sprawie Verein gegen Tierfabriken Schweiz v. Szwajcaria, nr skargi 32772/ Z ORZECZNICTWA IZBY CYWILNEJ SĄDU NAJWYŻSZEGO Glosa Witolda Borysiaka do postanowienia z 5 XII 2007,1CSK 300/ Z ORZECZNICTWA IZBY KARNEJ ORAZ IZBY WOJSKOWEJ SĄDU NAJWYŻSZEGO Glosa Barbary Nity do wyroku z , IV KO 137/ POLSKA BIBLIOGRAFIA PRAWNICZA...,

16 Państwo i Prawo Numer XLVI Konkurs Państwa 1 Prawa"...3 Prof. dr hab. Jerzy Zajadło, Uniwersytet Gdański Konstytucjonalizacja prawa międzynarodowego...6 Dr Piotr Kucharski, Warszawa Konstytucyjny zakaz finansowania deficytu budżetowego przez NBP a prawo Unii Europejskiej. 19 Prof. dr hab. Leonard Etel, Uniwersytet w Białymstoku Korzystanie z pomocy publicznej w spłacie zobowiązań podatkowych 35Dr Marcin Wiącek, Uniwersytet Warszawski Skarga kasacyjna do Naczelnego Sądu Administracyjnego (w świetle orzecznictwa) Prof. dr hab. Andrzej Matan, Uniwersytet Śląski Nadzór nad spółkami do zagospodarowania wspólnot gruntowych 55 Krzysztof Dąbkiewicz, sędzia Sądu Rejonowego w Toruniu Konstrukcja sprawstwa pośredniego (spór J. Makarewicza i S. Glasera) 69 Prof. dr hab. Jerzy Skorupka, Uniwersytet Wrocławski Eliminowanie z procesu karnego dowodu zebranego w sposób sprzeczny z ustawą Prof. dr hab. Wojciech Radecki, Instytut Nauk Prawnych PAN Czeskie prawo środowiska (artykuł recenzyjny) POLEMIKA W sprawie zgodności z Konstytucją nowelizacji ustawy o prokuraturze - ponownie (Dariusz Wysocki) I Remigiusz Sobański Wojciech Góralski RECENZJE Kamila Tarnacka: Prawo do informacji w polskim prawie konstytucyjnym (rec. Wojciech Sokolewicz) Krzysztof Skawiańczyk: Podwyższenie kapitału zakładowego w spółce z ograniczoną odpowiedzialnością (rec. Paweł Błaszczyk) 111 Paweł Księżak: Zachowek w polskim prawie spadkowym (rec. Mariusz Załucki) 114 Juvenile Justice Systems in Europe. Current Situation and Reform Developments, 1.1-4, red. E Diinkel, J. Grzywa? P. Horsfield, I. Pruin (rec. Krzysztof Krajewski) 117

17 Państwo i Prawo Rok 66 numer 4 Prof. dr hab. Marek Żylicz, Katastrofa smoleńska w świetle międzynarodowego prawa lotniczego 3 Prof. dr hab. Violetta Konarska-Wrzosek, Projektowane zmiany w zakresie postępowania z nieletnimi w Polsce 18 Prof. dr hab. Jerzy Jaskiernia, O znaczeniu postmodernizmu dla nauki prawa konstytucyjnego 35 Dr Grzegorz Wierczyński Utrata mocy przez akt wykonawczy jako skutek zmiany upoważnienia ustawowego 49 Prof. dr hab. Wojciech Chróścielewski, Z problematyki skuteczności norm prawa administracyjnego 61 Dr Adrianna Siostrzonek-Sergiel, Partnerzy w związkach homoseksualnych a osoby najbliższe" w prawie karnym 73 Dr hab. Janusz Raglewski, Praktyczne aspekty przedawnienia karalności czynu 85 POLEMIKA W sprawie dowodu z badań DNA (Józef Wójcikiewicz) 98 Mieczysław Tyczka Feliks Zedler 103 RECENZJE Aleksandra Bagieńska-Masiota: Sejmowa komisja śledcza w systemie politycznym Rzeczypospolitej Polskiej (rec. Grzegorz Kosiorowski) 107 Anna Konert: Odpowiedzialność cywilna przewoźnika lotniczego (rec. Mirosław Stec) 110 Radosław Krajewski: Karcenie dzieci. Perspektywa prawna (rec. Anna Sylwestrzak) Recht ohne Gerechtigkeit? Hegel und die Grundlagen des Rechtsstaates, red. Mirko Wischke, Andrzej Przyłębski (rec. Aleksandra Surowiecka)

18 Państwo i Prawo Numer 5 rok 66 Mgr Aleksandra Gliszczyńska-Grabias, Back to title list Koncepcja Światowego Trybunału Praw Człowieka...3 Dr Michał Jackowski Zabezpieczenie powództwa" a postępowanie przed Trybunałem Konstytucyjnym 19 Dr Łukasz Machaj Granice prowokacji policyjnej w świetle orzecznictwa Sądu Najwyższego USA 31 Dr Wojciech Jasiński Karnoprocesowa dopuszczalność dowodów uzyskanych w wyniku tortur (standardy strasburskie).. 44 Mgr Bartosz Pawlaczyk Ograniczenia stosowania prekluzji w procesie cywilnym...57 Dr Maciej Małolepszy, Mgr Damian Jakobek Kara grzywny a status materialny skazanego (w niemieckim prawie karnym) 69 Prof. dr hab. Sławomir Dudzik Prawo konkurencji Unii Europejskiej po Traktacie z Lizbony (artykuł recenzyjny) 84 RECENZJE Wojciech Brzozowski: Bezstronność światopoglądowa władz publicznych w Konstytucji RP (rec. Kazimierz Działocha)...99 Tomasz Bekrycht: Aprioryczność prawa. Ontologia prawa w fenomenologii Adolfa Reinacha (rec. Anna Rossmanith) Andrzej Nałęcz: Uznanie administracyjne a reglamentacja działalności gospodarczej (rec. Zbigniew Kmieciak) Kazimierz J. Pawelec: Proces dowodzenia w postępowaniu karnym (rec. Józef Wójcikiewicz) 109 SPRAWOZDANIA LII Zjazd Katedr Prawa Konstytucyjnego (Międzyzdroje, V 2010) (Marcin Przybysz) Przygotowania Polski do sprawowania prezydencji w Radzie UE (Cykl konferencji naukowych) (Anna Pudło) Aktualne problemy kontroli konstytucyjności prawa (Konferencja naukowa, Lublin, 12 XI2010) (Michał Hałasa) Konferencja Europejskiego Towarzystwa Kryminologicznego (Liege, 8-11IX 2010) (Konrad Buczkowski)...116

19 Państwo i Prawo Vol 66 numer Rozstrzygnięcie XVI Konkursu Państwa I Prawa"... 3 Cezary Kosikowski 1 Naprawa finansów publicznych w Polsce (aspekty prawne)... 5 Ewa Łętowska Interpretacja a subsumpcja zwrotów niedookreślonych i nieostrych.17 Marcin Michał Wiszowaty Symbole państwowe III Rzeczypospolitej Polskiej Joanna Haberko, Szczególne względy osobiste" a przeszczep od żywego dawcy Leszek Wilk Uwagi o tzw. pozakodeksowym prawie karnym (w świetle idei zupełnej kodyfikacji karnej) 55 Marta Osuchowska, Pojęcie duchownego w świetle przepisów o wyznaniowej formie zawarcia małżeństwa cywilnego Małgorzata Kowalewska, Składanie oświadczeń woli w formie szczególnej przez osoby niemogące czytać (Po Nowelizacji K.C.) Mikołaj Małecki, Grooming (karalne przygotowanie do przestępstwa pedofilskiego) Mikołaj Iwański, Przestępstwo dopingu (Art. 50 ustawy o sporcie) Przemysław Ostojski, Następstwo prawne w postępowaniu egzekucyjnym w administracji 113 Mariusz Krzysztofek Przekazywanie z UE do USA danych z komunikatów finansowych w systemie Swift

20 Państwo i Prawo Rok 66 zeszyt 10 Komunikat o XLVII Konkursie Państwa i Prawa". 3 Prof. dr hab. Jan Jończyk Sposób i miara zabezpieczenia społecznego 5 Prof. dr hab. Zbigniew Kmieciak Nadużycie prawa do środka odwoławczego w postępowaniu sądowoadministracyjnym 19 Prof. dr hab. Maciej Gutowski Procesowe konsekwencje nieważności czynności prawnej 33 Prof. dr hab. Ryszard Szostak Odpowiedzialność organizatora przetargu za szkody wyrządzone konkurentom 46 Prof. dr hab. Leszek Wilk Systemowa lokalizacja przepisów karnych dotyczących hazardu 59 Dr Łukasz Chojniak Wznowienie postępowania karnego w wyniku orzeczenia Trybunału Konstytucyjnego 66 Dr Renata Babińska-Górecka Emerytury i renty przyznawane w drodze wyjątku 75 Dr Dorota Łobos-Kotowska, Dr Marek Stańko, Płatności bezpośrednie a zrównoważony rozwój obszarów wiejskich 88 Mgr Blanka J. Stefańska Zatarcie skazania wynikającego z wyroku państwa obcego. 101

21 Państwo i Prawo Rocznik 66 numer 9 Back to title list Ewa Łętowska, Uprawnienia gmin w świetle skutków orzeczenia TK o Kościelnej Komisji Majątkowej 3 Dr Marcin Wiącek Formalne przesłanki skargi konstytucyjnej (w świetle orzecznictwa TK) 20 Dr Michał Warciński, Podział rzeczy quoad usum 35 Prof. dr hab. Bogusław Cudowski, Dodatkowe zatrudnienie nauczycieli akademickich (po nowelizacji prawa o szkolnictwie wyższym) 50 Dr Paweł Borecki Reprywatyzacja nieruchomości na rzecz gmin wyznaniowych żydowskich 61 Mgr Michał Hara Statut MTK a polskie prawo karne 74 Dr Karolina Stopka Charakter prawny zaopatrzenia z tytułu wypadków w szczególnych okolicznościach 87 Dr Ryszard Zelwiański Bankowe tytuły egzekucyjne (potrzeba nowelizacji) 99 Wojciech Dajczak, Tomasz Giaro, Franciszek Longchamps de Berier: Prawo rzymskie. U podstaw prawa prywatnego (rec. Marek Kuryłowicz) 105 Joanna Unterschutz: Karnoprawna ochrona praw osób wykonujących pracę zarobkową (rec. Mariusz Czyżak) 108

22 Polish Legal Journal Volume 15 Number Contents Unveiling the politics of gender in the European Union working-time regulation A recipe for social reproducing in crisis of crisis in social reproduction? Ania Zbyszewska 133 Premarital conceptions and their resolution. The evidence from rural and urban areas in Poland Anna Baranowska 173 Instytutional and structural conditions of the current situation of the banking system in Poland assessment of its robustness and proposed solutions Maria Lissowska & Jolanta Szulfer 211 Experiences of Poland in implementation of the OECD convention on combating bribery of foreign public officials in international business transactions and lessons learned in a peer review process Jacek Garstka 247

23 Polish Quarterly of International Affairs Volume 19 number 2 CONTENTS ARTICLES STUDIES Andrzej Szeptycki Polish-Ukrainian Relations: From the Success of the "Orange Revolution" to Russia-first Policy... 5 Patryk Kugiel Double Game: Pakistan in the Global War on Terror Justyna Szczudlik-Tatar Soft Power in China's Foreign Policy Jarosław Ćwiek-Karpowicz Who Makes Decisions? Foreign Policy-shaping Mechanisms in Russia... 69

24 Polish Quarterly of International Affairs Volume 19 number 3 CONTENTS ARTICLES STUDIES Mikołaj Dowgielewicz Poland's Position in the European Union Following the Treaty of Lisbon's Entry into Force... 5 Zbigniew Czachór Main Directions and Dynamics of Change in the European Union 9 Jan Barcz Poland in the Institutional System of the New European Union: Attempt at Identifying Problems Adam Łazowski Treaty of Lisbon and the EU's Absorption Capacity...56 Olaf Osica Taming Chaos: The Future of EU External Relations in Light of the Treaty of Lisbon Agnieszka Grzelak, Wojciech Sadowski Poland in the European Legal Area after the Treaty of Lisbon 96

25 Polski Przegląd Dyplomatyczny Numer Spis treści Marcin Zaborowski 5 Powiew optymizmu z Polski Artykuły Patrycja Sasnal 9 Bliski Wschód bliższy niż Wschód: Polska wobec arabskiej wiosny ludów Łukasz Adamski. 17 Partnerstwo Wschodnie a polska prezydencja: modernizacja jako wyzwanie dla Europy Wschodniej Beata Górka-Winter, Marcin Terlikowski.. 31 Proatlantycki Europejczyk: Polska wobec polityki bezpieczeństwa i obrony Unii Europejskiej Tomasz Żornaczuk 51 Rozszerzenie Unii Europejskiej a prezydencja Polski w Radzie UE

26 Polski Przegląd Dyplomatyczny Numer Spis treści Dyskusje Mit Jałty Po 65 Latach Jan Lencznarowicz 5 Emigracyjny mit Jałty Zdzisław Najder 12 O micie Jałty Włodzimierz Borodziej 18 Nie ma jednego mitu Jałty Ryszard Stemplowski 24 Mit Jałty - głos w dyskusji Artykuły Back to title list Piotr Wandycz 27 Szymon Askenazy a polityka historyczna Henryk Ćwiek 35 Wywiad i dyplomacja. Zagrożenie bezpieczeństwa Marcin Kruszyński 53 Alfa i omega - stan zdrowia, śmierć i konklawe papieży okresu dwudziestolecia międzywojennego w materiałach polskiego MSZ Borys Sokołów 61 Armia rosyjska dawniej i obecnie Aleksander Dańda 75 Czy należy obawiać się Sił Zbrojnych Federacji Rosyjskiej? Rafał Kownacki 91 Kompetencje dorozumiane Unii Europejskiej Materiały Elżbieta Karska 115 Kazimierz Kocot - profesor prawa międzynarodowego Recenzje i noty Janina Ciechanowicz-Mclean 127 Karol Karski, Osoba prawna prawa wewnętrznego jako podmiot prawa międzynarodowego Adam Szymański 132 Christina J. Schneider, Conflict, Negotiation and European Union Enlargement Bartosz Wiśniewski 136 Alvaro de Vasconcelos, Marcin Zaborowski (red.), The Obama Moment: European and American Perspectives

27 Polski Przegląd Dyplomatyczny Numer Spis treści Dyskusje Grecja 2010: kryzys strefy euro Marcin Koczor... 7 Wprowadzenie do dyskusji Patryk Loszewski... 9 Przebieg prac nad reformą zarządzania gospodarczego w UE w pierwszej połowie 2010 roku - stanowisko Polski Paweł Kowale Wski...13 Postawa Niemiec wobec sytuacji w strefie euro w 2010 roku Cezary Wójcik Kryzys grecki 2010: ocena i wnioski dla strefy euro i Polski Artykuły Tomasz Grzegorz Grosse... ' Back to title list Wyzwania dla polskiej polityki w UE: polityka rozwoju obszarów wiejskich po 2013 Anna Umińska-Woroniecka Od promocji stosunków kulturalnych i naukowych do dyplomacji kulturalnej w działaniach polskiej służby zagranicznej Renata Podgórzańska Współczesny wymiar stosunków Polski z Czarnogórą: na marginesie polityki zagranicznej Włodzimierz Anioł Arktyka - obszar konfliktów czy współpracy? Jarosław Ćwiek-Karpowicz Rosja wobec Białorusi. Ekonomizacja polityki zagranicznej Piotr A. Świtalski Międzyepoka" i miazmaty geopolityki Materiały Elżbieta Karska Stanisław Leon Hubert - profesor prawa międzynarodowego Archiwum Piotr Długołęcki (Oprać.) wyłączyć z Polonii temat Polaków w ZSRR" - posiedzenie kolegium MSZ z 8 kwietnia 1978 r.

28 Przegląd Zachodni Numer SPIS TREŚCI artykuły Jerzy Strzelczyk, Gerard Labuda ( )... 3 Zbigniew Mazur, Neue Wache - niemiecka pamięć Anna Wolff-Poweska, Niemiecka Republika Demokratyczna wobec nazistowskiej przeszłości 51 Bartosz Korzeniewski, 8/9 maja 1945 roku w pamięci Niemców i Polaków Marceli Kosman, Bitwa pod Grunwaldem - sześć wieków w narodowej pamięci Andrzej Kwilecki, O Powstaniu Warszawskim Sylwia Czubaj-Kuźmin, Pamięć zbiorowa jako wspornik tożsamości łemkowskiej Dagmara Margiela, Filip Pazderski, Łukasz Rogowski, Procesy negocjowania i zmiany pamięci społecznej na pograniczu kulturowym na przykładzie wsi Purda 177 Beata Halicka, Druga wojna światowa w pamięci Europejczyków - przekaz międzypo- koleniowy 203 Zbigniew Mazur, Topografia Terroru Amelia Korzeniewska, Edyta Stein w pamięci Niemców, Żydów i Polaków Piotr Grzelczak, Poznański Czerwiec 1956 w polityce historycznej PZPR w latach Eliza Kania, Rosyjskie media o katastrofie lotniczej pod Smoleńskiem w kontekście 70. rocznicy zbrodni katyńskiej 262 POLEMIKI I DYSKUSJE Bogumił Grott, Idee mają konsekwencje. Na marginesie recenzji książki Nacjonalizm czy nacjonalizmy? - funkcja wartości chrześcijańskich, świeckich i neopogańskich w kształtowaniu idei nacjonalistycznych" 273 Maria Zmierczak, W odpowiedzi na uwagi Bogumiła Grotta Teresa Astramowicz-Leyk, O książce Tomasza Krzemińskiego Polityk dwóch epok Wiktor Kulerski" 283 OCENY I OMÓWIENIA Hubert Orłowski (red.), Moje Niemcy - moi Niemcy. Odpominania polskie (omów. Henryk Olszewski) 291 Norbert Honsza, W blasku epok. Literatura niemiecka od średniowiecza do współ czesności (omów. Marek Jaroszewski) Anna Stolarczyk-Gembiak, Zwischen Christentum und Modernę. Ruth Schaumann und ihr Prosawerk im Dritten Reich (omów. Maciej Walkowiak) 298

29 Gunter Grass, Die Box. Dunkelkammergeschichten (omów. Agata Kochanowska) Gottfried Schramm, Polska w dziejach Europy Środkowej. Studia (omów. Marceli Kosman) 304 Joanna Szymoniczek, Eugeniusz Cezary Król (red.), Rok 1956 w Polsce i jego rezonans w Europie (omów. Łukasz Jastrząb) 308 Robert Skobelski, PRL wobec państw socjalistycznych w latach Współpraca - - napięcia - konflikty (omów. Bogdan Koszel) 310

30 Przegląd Zachodni ROK LXVII KWIECIEŃ - CZERWIEC 2011 NR 2 Jerzy Sulek, SPIS TREŚCI Dwie Dekady Traktatów Polsko-Niemieckich Historia powstania Traktatu Dobrosąsiedzkiego RP - RFN z 17 czerwca 1991 roku (ze wspomnień głównego negocjatora)... 3 Beata Ociepka, Polska - Niemcy: narzędzia miękkiej siły w polityce zagranicznej Aleksandra Trzcielińska-Polus, Realizacja praw Polaków w Niemczech po zawarciu traktatu o dobrym sąsiedztwie Tomasz Budnikowski, Polacy na niemieckim rynku pracy Maria Wagińska-Marzec, Współpraca kulturalna w świetle zapisów traktatowych i umów ( ) Marceli Kosman, Polska granica zachodnia. Siedem dekad badań Gerarda Labudy Hans-Christian Petersen, Współpraca" czy negatywna interakcja"? Relacje pomiędzy niemieckimi badaniami wschodnimi w Królewcu a polską myślą zachodnią Olaf Bergmann, Problematyka niemiecka w karykaturach polskich czasopism satyrycznych Drugiej Rzeczypospolitej (analiza statystyczna) Hubert Owczarek, * * MATERIAŁY Wpływ Traktatu o dobrym sąsiedztwie i przyjaznej współpracy na rozwój współpracy pomiędzy organizacjami pozarządowymi Magdalena Mazik-Gorzelańczyk, Dwadzieścia lat umowy o polsko-niemieckiej wymianie młodzieży 220 Michał Nowosielski, Relacje polskich organizacji w RFN z niemiecką administracją publiczną - wyniki badań empirycznych 241 Tomasz Browarek, Niemieckie Towarzystwo Społeczno-Kulturalne 256

31 Arkadiusz Wełniak, Losy ludności niemieckiej powiatu elbląskiego w latach (na podstawie dokumentacji Archiwum Federalnego w Bayreuth) 270 Maria Wagińska-Marzec, PRZEGLĄDY I KOMENTARZE Jubileusz 60, Berlinale wydarzeniem społeczno-artystycznym Marek Andrzejewski, Afera plagiatowa Karla-Theodora zu Guttenberga Dariusz Aleksander Dekański, POLEMIKI I DYSKUSJE O całą prawdę, a nie manipulowanie faktami. W odpowiedzi Markowi Andrzejewskiemu 315 Mieczysław Stolarczyk, OCENY I OMÓWIENIA Zbieżność i różnice interesów w stosunkach polsko-niemieckich w latach (omów. Michał M. Kosman) 323

32 Sprawy Międzynarodowe Numer SPIS TREŚCI ARTYKUŁY STUDIA Adam Daniel Rotfeld NATO 2020: nowa koncepcja strategiczna... 5 Marcie Zaborowski Jakie stosunki transatlantyckie w XXI wieku?...27 Zdzisław Lachowski Półwiecze kontroli zbrojeń: próba bilansu Stanisław Czesław KozłowskI Szwajcaria - Unia Europejska. Przejściowe osłabienie dynamiki czy zmierzch szwajcarskiej strategii bilateralizmu?...69 MATERIAŁY PRZEGLĄDY Marcin Menkes Prawne ograniczenia w eksporcie broni z Unii Europejskiej i Stanów Zjednoczonych ARCHIWUM DYPLOMATYCZNE Tytus Jaskułowskl Wywiad PRL wobec przesilenia politycznego w NRD i planów zjednoczenia Niemiec RECENZJE OMÓWIENIA Rocznik Strategiczny 2009/2010 (Łukasz Kulesa) Władysław Czapliński, Bernard Łukańko (red.), Problemy prawne w stosunkach polsko-niemieckich u progu XXI w. (Ryszarda Formuszewicz) Joanna Matuszewska, Trzy światy. Modele polityki zagranicznej Unii Europejskiej, Stanów Zjednoczonych i Rosji (Jadwiga Stachura) Omówienia KRONIKA WYDARZEŃ MIĘDZYNARODOWYCH (Aleksandra Zieleniec) Roczny spis treści...152

33 Sprawy Międzynarodowe Rocznik 64 zeszyt 1 SPIS TREŚCI ARTYKUŁY Andrzej Szeptycki Ukraina jako państwo postkolonialne?... 5 Bartosz Wiśniewski Wybrane wątki najnowszej dyskusji nad erozją potęgi Stanów Zjednoczonych...29 Lucyna Czechowska Powrót Średniowiecza?...47 Jarosław Ćwiek-Karpowicz Polityka energetyczna Rosji wobec Unii Europejskiej w kontekście kryzysu gospodarczego Marek Śmigasiewicz Geopolityczne perspektywy Turcji - uwarunkowania społeczno-ekonomiczne... 86

34 Sprawy Międzynarodowe Rocznik 64 zeszyt 2 ARTYKUŁY STUDIA Od redaktora... 5 Leokadia Oręziak Restrukturyzacja długu jako potencjalny skutek kryzysu zadłużenia niektórych krajów strefy euro...7 Jędrzej Krakowski Kryzys finansowy świata zachodniego i kryzys euro Karol Karski Mord katyński jako zbrodnia ludobójstwa w świetle prawa międzynarodowego Patrycja Grzebyk Mord katyński - problematyczna kwalifikacja (w związku z artykułem Karola Karskiego) Karol Karski Mord katyński jako zbrodnia ludobójstwa - w odpowiedzi na polemikę Patrycji Grzebyk Patrycja Grzebyk Mord katyński - replika Karolina Wierczyńska Elementy zbrodni ludobójstwa w orzecznictwie międzynarodowych trybunałów karnych ad hoc

35 Sprawy Międzynarodowe Rocznik 64 zeszyt ARTYKUŁY * STUDIA Dokąd zmierza Afryka Północna? (Marcin Zaborowski) 5 Beata Wojna Unia Europejska wobec arabskiej wiosny: problemy i dylematy nowego partnerstwa 7 Michał NodzykowskI, Piotr Rakowski Wydarzenia w Afryce Północnej a przestrzeń wolności, bezpieczeństwa i sprawiedliwości Unii Europejskiej 21 Szymon Ananicz Arabska wiosna: wyzwania i szansę dla Partnerstwa Wschodniego 39 Patrycja Sasnal Między stagnacją a stabilizacją. Stany Zjednoczone wobec społeczno-politycznych zmian w Afryce Północnej 55 Jakub Kumoch Francja wobec arabskiej wiosny 71 Ryszarda Formuszewicz Niemcy wobec przełomu politycznego w Afryce Północnej.. 87 Dominika Dziwisz Cyberbezpieczeństwo - nowy priorytet strategii obrony Stanów Zjednoczonych? 103 ARTYKUŁ RECENZYJNY Bartosz Wiśniewski Świat w niespokojnym roku 2010 (w związku z Rocznikiem Strategicznym 2010/2011") 123 RECENZJE OMÓWIENIA Roman Kuźniar (red.) Kryzys 2008 a pozycja międzynarodowa Zachodu (Tomasz Paszewski) 132 Leszek Jesień Prezydencja Unii Europejskiej. Zinstytucjonalizowana procedura przywództwa politycznego (Zbigniew Czachór) 136

36 Stosunki Międzynarodowe Rocznik 43 zeszyt 1 i 2 STUDIA Ryszard Zięba, Uwarunkowania polityki zagranicznej Polski na początku drugiej dekady XXI wieku... 9 Janusz Symonides, Perspektywy wykorzystania dla żeglugi międzynarodowej Północnej Drogi Morskiej w Arktyce Małgorzata Zachara, Postrzeganie stosunków międzynarodowych przez pryzmat zarządzania globalnego Leonard Łukaszuk, Lotnictwo międzynarodowe w obliczu nowych wyzwań i zadań Grzegorz Zając, Prawno międzynarodowe regulacje dotyczące zwalczania terroryzmu w lotnictwie cywilnym OPRACOWANIA I MATERIAŁY Jacek Reginia-Zacharski, Dylemat (nic)bezpieczeństwa" wc współczesnych konfliktach zbrojnych Ewa Smutek-Rusck, Przyszłość języka francuskiego w stosunkach międzynarodowych Anna Wróbel, Strefa wolnego handlu Stany Zjednoczone-Rcpublika Korei Anita Oberda-Monkiewicz, Ekspansja energetyczna Chin w Ameryce Łacińskiej - implikacje dla regionu Herbert Gnaś, Międzyrządowy Komitet Negocjacyjny w procesie negocjacji klimatycznych Anna Wo j c i u k, Metody twórczej pracy grupowej w analizie polityki zagranicznej i dydaktyce stosunków międzynarodowych Miłosz Kucharski, Balancing unipolarity,,: Russian responses to American preeminence Agnieszka Ragin, The effeets of climate change in the Arctic

37 Studia Europejskie Numer Spis treści ARTYKUŁY Kamil Zajączkowski Unia Europejska wobec problemów rozwojowych świata - w kierunku (nie)spójnej polityki UE 9 Paweł Moniak Wybrane aspekty polityki zagranicznej USA w kontekście stosunków transatlantyckich 39 Eugeniusz Górski Demokratyczna Hiszpania w Europie Dariusz Niedźwiedzki Migracja i tożsamość europejska. Polscy migranci niepełni wobec procesu integracji europejskiej Magdalena Fedorowicz Procedura nakładania sankcji przez Europejski Bank Centralny na instytucje kredytowe państw członkowskich Unii Europejskiej za nieprzestrzeganie obowiązku utrzymywania rezerw obowiązkowych. Wybrane zagadnienia 117 Michał Płachta Konflikty jurysdykcyjne w sprawach karnych: propozycja rozwiązania w Unii Europejskiej DOKUMENTY Komunikat Komisji do Parlamentu Europejskiego,Rady Europejskiego Komitetu Ekonomiczno-Społecznego i Komitetu Regionów: Przestrzeń wolności, bezpieczeństwa i sprawiedliwości dla europejskich obywateli, Bruksela, 20 kwietnia 2010 r. 157 Rezolucja Parlamentu Europejskiego w sprawie wkładu Polityki Spójności w osiągnięcie celów lizbońskich i celów UE 2020" (2009/2235(INI)), Strasburg, 20 maja 2010 r INFORMACJE I MATERIAŁY Bruksela - laboratorium zmian. Redefinicja wizerunku miasta w świetle europejskich procesów integracyjnych, Katarzyna M. Romańczyk Wybrane problemy bezpieczeństwa Europy Wschodniej, Wojciech Gizicki...199

38 Studia Europejskie Numer Spis treści Tomasz Kubin Postanowienia Traktatu lizbońskiego a zagadnienie deficytu demokracji" w Unii Europejskiej... 9 Małgorzata Pacek Emigracja polska po akcesji do UE - wyjazdy i powroty?.. 31 Zuzanna Wolska Polityka Unii Europejskiej wobec zmian klimatycznych Michał Łuszczuk Polityka arktyczna Unii Europejskiej in status nascendi 85 Bartłomiej Nowak System Regulacji Energetyki - niezależny organ regulacyjny w kontekście trzeciego pakietu energetycznego Rafał Willa Poziom rozwoju społeczno-gospodarczego Polski w kontekście wewnętrznej spójności Unii Europejskiej 129 DOKUMENTY Wnioski Prezydencji Rady Europejskiej, Bruksela, 17 czerwca 2010 r Rezolucja Parlamentu Europejskiego w sprawie wniosku Islandii o członkostwo w Unii Europejskiej, Strasburg, 7 lipca 2010 r INFORMACJE I MATERIAŁY Miasta a proces integracji europejskiej - historyczne źródła kształtującego się systemu wielopoziomowego, Laura Grazi Polityka kulturalna Ukrainy: od niepodległości po neutralizm, Tatiana Dowganiuk, Bożena Gierat-Bieroń Regulacje socjalne w konstrukcji podatku dochodowego od osób fizycznych w krajach UE, Tomasz Wołowiec

39 Studia Europejskie Spis treści ARTYKUŁY; Wojciech Tygielski Europejskie inspiracje, czyli o dawnych podróżach do szkół w cudzych krajach"... 9 Włodzimierz Anioł Dywergencja i konwergencja w rozwoju europejskiej polityki społecznej Bogdan Góralczyk W poszukiwaniu nowego ładu globalnego Kamil Zajączkowski Problematyka bezpieczeństwa w relacjach UE - Afryka Subsaharyjska - wymiar polityczny i energetyczny Stanisław Czesław Kozłowski Strategia bilateralizmu w polityce Konfederacji Szwajcarskiej wobec UE Magdalena Fedorowicz Kompetencja prawotwórcza Europejskiego Banku Centralnego DOKUMENTY Wnioski Prezydencji Rady Europejskiej, Bruksela, 17 grudnia 2010 r Rezolucja Parlamentu Europejskiego, Bruksela, 11 listopada 2010 r. w sprawie wzmocnienia OBWE-roliUE INFORMACJE I MATERIAŁY Regionalizacja zarządzania ruchem lotniczym w Europie, Telesfor Marek Markiewicz Problem dodatkowych mandatów do Parlamentu Europejskiego VII kadencji na forum Unii Europejskiej, Marcin Rulka Przygotowania do przewodnictwa Polski w Radzie Unii Europejskiej w świetle nowych przepisów traktatowych, Joanna Skoczek...213

40 Studia Polityczne nr SPIS TREŚCI Wybory parlamentarne 2007 roku w świetle danych PGSW Radosław Markowski, Paweł Grzelak, Przestrzenne modele głosowania: teoria w polskich realiach... 7 Jerzy Bartkowski, Michał Kotnarowski, Model głosowania przestrzennego a wybory 2007 roku Jerzy Bartkowski, Mikołaj Cześnik, Michał Kotnarowski, Determinanty głosowania w wyborach parlamentarnych 2007 roku Radosław Markowski, Mikołaj Cześnik, Wybory parlamentarne 2007 roku - ciągły zamęt czy utrwalenie nowego rozłamu? Mikołaj Cześnik, Michał Kotnarowski, Nowy wymiar politycznego współzawodnictwa: Polska solidarna versus Polska liberalna..., Instytucje polityczne Natalia Łapina, Ałła Czirikowa, Odnowa elity politycznej - studium porównawcze Rosji i Francji Joanna Puchalska-Nadolska, Wracać, ale jak? Integracja europejska Klaus Bachmann, Kto naprawdę wygrał wybory do Parlamentu Europejskiego? Ewaluacja siły głosu polskich posłów i grup politycznych w Parlamencie Europejskim w świetle indeksu Banzhafa Historia najnowsza Piotr Osęka, Codzienne funkcjonowanie aparatu partyjnego PZPR w latach osiemdziesiątych XX wieku - wybrane aspekty Myśl polityczna Henryk Szlajfer, Koncepcje Sułtana-Galijewa, Mańdteguiego i Haya de la Torre - zarys ujęcia porównawczego Janusz T. Hryniewicz, Wschodnioeuropejskie kontestacje Zachodu oraz ich empiryczna weryfikacja. Prusy, Rosja. Polska Paweł Olszewski, Współpraca regionalna na Bałkanach po 1989 roku

41 Studia Polityczne NR 26 Słowo od redaktora... 5 Instytucje polityczne Adam Gendźwiłł, O partyjności i bezpartyjności demokracji lokalnej...,... 7 Dominika Mikucka-Wójtowicz, Przesłanki wyboru i funkcjonowanie reżimów semiprezydenckich w Serbii i Chorwacji w latach dziewięćdziesiątych oraz ich wpływ na przebieg procesu demokratyzacji Jakub Bożek, Współzarządzanie jako przykład innowacyjnej polityki zarządzania dobrem wspólnym Integracja europejska Szymon Chojnowski, Polityka komunikacyjna Unii Europejskiej. Ile polityki, a ile public relations? Kinga Schlesinger, Polityczne i społeczne skutki wprowadzenia euro we Francji i w Niemczech Stosunki międzynarodowe Kordian Kuczma, Stosunki między Federacją Rosyjską a Republiką Estonii po 1991 roku Historia najnowsza Sebastian Drabik, Gremia kierownicze PZPR w Krakowie w latach Myśl polityczna Krzysztof Zuba, Trzecia droga" po 10 latach z perspektywy brytyjskiej i polskiej. Ślepa uliczka czy wyjście ewakuacyjne? Omówienia i recenzje International Law and the Question of Western Sahara, pod redakcją K. Artsa i P. Pinto Leite (Paweł Średzińskij. 213 Joanna Sadowska, Sercem i myślą związani z partią. Związek Młodzieży Socjalistycznej (Jakub Grzelak) Tadeusz T. Kaczmarek, Globalna gospodarka i globalny kryzys (Józef M. Fiszer) Ilona Kielan-Glińska, Muzułmanie w laickiej Francji ( ). W kierunku integracji czy separatyzmu? (Dana Orzechowska) Adam Szymański, Między islamem a kemalizmem. Problem demokracji w Turcji (Jakub Wódka) Kazimierz Dziubka, Obywatelskość jako virtu podmiotu demokracji (Arkadiusz Barut) Contents

42 Studia Regionalne i Lokalne SPIS TREŚCI Numer ARTYKUŁY Marcin Kula Przeprowadzki stolic... 5 Looking for new localizations of capital cities Ryszard Rózga Luter Wyzwania i szanse gospodarki w sieci cyfrowej. Dystrykt Federalny w Meksyku w kontekście metropolitalnym i megalopolitalnym 20 Challenges and opportunities of the digital network economy: Federal District and its metropolitan and megalopolitan contexts 42 Agnieszka Olechnicka, Adam Płoszaj, Katarzyna Wojnar Strategie przodujących uczelni wobec nowych uwarunkowań i funkcji szkół wyższych...43 Strategies of top universities as a response to new conditions and functions of academic institutions Ewelina Skowron Koncepcje stymulowania rozwoju regionu pogórniczego - Zagłębie Ruhry w Niemczech...64 The conceptions of stimulation of a former mining region - the Ruhr Region in Germany Aleksandra Gaweł Struktura sektora przedsiębiorstw w województwach jako czynnik wpływający na tworzenie i upadek firm The structure of the enterprise sector in voivodeships as a factor contributing to company creation and bankruptcy Aleksandra Łuczak, Feliks Wysocki Programowanie rozwoju w gminie wiejskiej z wykorzystaniem rozmytego analitycznego procesu hierarchicznego...97 Using the fuzzy analytic hierarchic process to evaluate goals and strategic activities in rural communes 115

List of journals with electronic table of contents in Polish point of view section between January and March 2011:

List of journals with electronic table of contents in Polish point of view section between January and March 2011: Journal Table of Contents (Journal TOC) latest update March 2011 List of journals with electronic table of contents in Polish point of view section between January and March 2011: 1) Europejski Przegląd

Bardziej szczegółowo

Tom XXVII 2012. Profesor Andrzej Sylwestrzak

Tom XXVII 2012. Profesor Andrzej Sylwestrzak Tom XXVII 2012 W kręgu historii doktryn politycznych i prawnych oraz konstytucjonalizmu Księga Jubileuszowa Profesora Andrzeja Sylwestrzaka pod redakcją Dariusza Szpopera Profesor Andrzej Sylwestrzak Krzysztof

Bardziej szczegółowo

E K O N O M I A I M I Ę D Z Y N A R O D O W E S T O S U N K I G O S P O D A R C Z E

E K O N O M I A I M I Ę D Z Y N A R O D O W E S T O S U N K I G O S P O D A R C Z E E K O N O M I A I M I Ę D Z Y N A R O D O W E S T O S U N K I G O S P O D A R C Z E studia dzienne: wykład, 45 godzin, semestr III, 5 ECTS studia zaoczne: wykład, 45 godzin, semestr III, 5 ECTS prowadzący

Bardziej szczegółowo

k a t a l o g w y d a w n i c z y 2012/2013 prawo ekonomia zarządzanie www.ksiegarnia.difin.pl www.ksiegarniasgh.pl Difin

k a t a l o g w y d a w n i c z y 2012/2013 prawo ekonomia zarządzanie www.ksiegarnia.difin.pl www.ksiegarniasgh.pl Difin k a t a l o g w y d a w n i c z y 2012/2013 prawo ekonomia zarządzanie www.ksiegarnia.difin.pl www.ksiegarniasgh.pl Difin spis treści 101 kompetencji pilota wycieczek. Turystyka motocyklowa w Polsce...

Bardziej szczegółowo

ZESTAWIENIE BIBLIOGRAFICZNE WAŻNIEJSZYCH PUBLIKACJI PRACOWNIKÓW WYDZIAŁU PRAWA I ADMINISTRACJI UNIWERSYTETU WARSZAWSKIEGO ZA ROK 1998

ZESTAWIENIE BIBLIOGRAFICZNE WAŻNIEJSZYCH PUBLIKACJI PRACOWNIKÓW WYDZIAŁU PRAWA I ADMINISTRACJI UNIWERSYTETU WARSZAWSKIEGO ZA ROK 1998 STUDIA IURIDICA XXXVII/1999 ZESTAWIENIE BIBLIOGRAFICZNE WAŻNIEJSZYCH PUBLIKACJI PRACOWNIKÓW WYDZIAŁU PRAWA I ADMINISTRACJI UNIWERSYTETU WARSZAWSKIEGO ZA ROK 1998 I. MONOGRAFIE Bardach Juliusz O Rzeczpospolitą

Bardziej szczegółowo

STUDIA IURIDICA XLII/2003 KRONIKA WYDZIAŁU PRAWA I ADMINISTRACJI

STUDIA IURIDICA XLII/2003 KRONIKA WYDZIAŁU PRAWA I ADMINISTRACJI STUDIA IURIDICA XLII/2003 KRONIKA WYDZIAŁU PRAWA I ADMINISTRACJI 2001 W Kronice... zwrócimy uwagę na niektóre aspekty życia Wydziału: badania naukowe, działalność dydaktyczną, uczestnictwo w życiu Uniwersytetu

Bardziej szczegółowo

KRONIKA WYDZIAŁU PRAWA I ADMINISTRACJI

KRONIKA WYDZIAŁU PRAWA I ADMINISTRACJI STUDIA IURIDICA XLV/2006 KRONIKA WYDZIAŁU PRAWA I ADMINISTRACJI 2004 2005 W niewielkich ramach Kroniki... należy zwrócić uwagę na niektóre aspekty życia Wydziału: badania naukowe, działalność dydaktyczną,

Bardziej szczegółowo

BEZPIECZEŃSTWO PAŃSTWA ISSN 2084-5294

BEZPIECZEŃSTWO PAŃSTWA ISSN 2084-5294 6 BEZPIECZEŃSTWO PAŃSTWA e-politikon KWARTALNIK NAUKOWY OŚRODKA ANALIZ POLITOLOGICZNYCH UNIWERSYTETU WARSZAWSKIEGO Numer VI, lato 2013 ISSN 2084-5294 Rada Redakcyjna prof. Oksana P. Ovchinnikova (Orłowska

Bardziej szczegółowo

Redaktor naczelny: Stanisław Bieleń Sekretarz redakcji: Jacek Kosiarski

Redaktor naczelny: Stanisław Bieleń Sekretarz redakcji: Jacek Kosiarski RADA REDAKCYJNA Bolesław Balcerowicz, Wiesław Dobrzycki, Witold M. Góralski, Edward Haliżak, Leszek Kasprzyk, Roman Kuźniar, Kazimierz Łastawski, Teresa Łoś-Nowak, Leonard Łukaszuk, Marek J. Malinowski,

Bardziej szczegółowo

KRAKÓW 14 15 CZERWCA 2010 r. PROGRAM MIĘDZYNARODOWA KONFERENCJA NAUKOWA KRAKOWSKIEJ AKADEMII IM. ANDRZEJA FRYCZA MODRZEWSKIEGO

KRAKÓW 14 15 CZERWCA 2010 r. PROGRAM MIĘDZYNARODOWA KONFERENCJA NAUKOWA KRAKOWSKIEJ AKADEMII IM. ANDRZEJA FRYCZA MODRZEWSKIEGO X Państwo, gospodarka, społeczeństwo KRAKÓW 14 15 CZERWCA 2010 r. PROGRAM MIĘDZYNARODOWA KONFERENCJA NAUKOWA KRAKOWSKIEJ AKADEMII IM. ANDRZEJA FRYCZA MODRZEWSKIEGO SEKCJE TEMATYCZNE Prawa człowieka w procesie

Bardziej szczegółowo

PRZYWÓDZTWO - PORADNIK; PRZYWÓDZTWO - ASPEKT PSYCHOLOGICZNY;

PRZYWÓDZTWO - PORADNIK; PRZYWÓDZTWO - ASPEKT PSYCHOLOGICZNY; 1. A.72304 21 cech skutecznego lidera : jak stać się osobą za którą pójdą inni / John C. Maxwell ; [przekład Witold Turopolski]. - Warszawa : Studio Emka, cop.2012. - 164 s. ; 22 cm. PRZYWÓDZTWO - PORADNIK;

Bardziej szczegółowo

22 września 2015. 9.00-11.00 Rejestracja uczestników. Auditorium Maximum, ul. Krupnicza 33. 11.00-11.20 Powitanie gości

22 września 2015. 9.00-11.00 Rejestracja uczestników. Auditorium Maximum, ul. Krupnicza 33. 11.00-11.20 Powitanie gości Ramowy program III. Kongresu Politologii Kraków, 22-24 września 2015 22 września 2015 9.00-11.00 Rejestracja uczestników Auditorium Maximum, ul. Krupnicza 33 11.00-11.20 Powitanie gości Aula Duża, Auditorium

Bardziej szczegółowo

Artykuły naukowe 1. F.1064. Action learning i jego granice / Jacek Woźniak // Zarządzanie Zasobami Ludzkimi 2015, nr 1, s. 55-68. 2. G.

Artykuły naukowe 1. F.1064. Action learning i jego granice / Jacek Woźniak // Zarządzanie Zasobami Ludzkimi 2015, nr 1, s. 55-68. 2. G. Artykuły naukowe 1. F.1064 Action learning i jego granice / Jacek Woźniak // Zarządzanie Zasobami Ludzkimi 2015, nr 1, s. 55-68. UCZENIE SIĘ PRZEZ DZIAŁANIE; SZKOLENIA - METODY; 2. G.35 Analiza porównawcza

Bardziej szczegółowo

Bibliografia Zawartości Czasopism

Bibliografia Zawartości Czasopism ISSN 2081-4208 Biblioteka Narodowa Bibliografia Zawartości Czasopism poz. 30081-33159 październik 2011 rok WYKAZ DZIAŁÓW 0 DZIAŁ OGÓLNY 00 Naukoznawstwo. Informacja. Dokumentacja. Rodzaje pisma 004 Informatyka

Bardziej szczegółowo

Artykuły naukowe 1. G.113. African sovereign wealth funds : facts and figures / Ewa Cieślik // Gospodarka Narodowa 2014, vol. 25, nr 6, s. 103-122.

Artykuły naukowe 1. G.113. African sovereign wealth funds : facts and figures / Ewa Cieślik // Gospodarka Narodowa 2014, vol. 25, nr 6, s. 103-122. Artykuły naukowe 1. G.113 African sovereign wealth funds : facts and figures / Ewa Cieślik // Gospodarka Narodowa 2014, vol. 25, nr 6, s. 103-122. FUNDUSZ INWESTYCYJNY - AFRYKA; PAŃSTWOWE FUNDUSZE MAJĄTKOWE

Bardziej szczegółowo

Efektywność europejskiego systemu ochrony praw człowieka

Efektywność europejskiego systemu ochrony praw człowieka Międzynarodowa Konferencja Naukowa z okazji 20-lecia akcesji Polski do Rady Europy i podpisania Europejskiej Konwencji Praw Człowieka Efektywność europejskiego systemu ochrony praw człowieka International

Bardziej szczegółowo

Artykuły naukowe 1. G.2582. Aksjologiczne uwikłanie ekonomii / Bożena Klimczak // Annales, Etyka w Życiu Gospodarczym 2014, vol. 17, nr 1, s. 9-21.

Artykuły naukowe 1. G.2582. Aksjologiczne uwikłanie ekonomii / Bożena Klimczak // Annales, Etyka w Życiu Gospodarczym 2014, vol. 17, nr 1, s. 9-21. Artykuły naukowe 1. G.2582 Aksjologiczne uwikłanie ekonomii / Bożena Klimczak // Annales, Etyka w Życiu Gospodarczym 2014, vol. 17, nr 1, s. 9-21. WARTOŚĆ (FILOZOFIA); DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZA; EKONOMIA

Bardziej szczegółowo

Wykaz tytułów prac dyplomowych

Wykaz tytułów prac dyplomowych Uniwersytet Szczeciński ul. Piastów 40B, 71-065 Szczecin Wykaz tytułów prac dyplomowych Prawa i Administracji, prawo, 2001, absolwent Lp. Autor Tytuł pracy Promotor Unieważnienie małżeństwa 1 Alma Chwat

Bardziej szczegółowo

Artykuły naukowe 1. F.44

Artykuły naukowe 1. F.44 Artykuły naukowe 1. F.44 Administracyjne tytuły wykonawcze w sądowym postępowaniu egzekucyjnym / Joanna Misztal-Konecka // Państwo i Prawo 2015, vol. 70, nr 3, s. 57-71. POSTĘPOWANIE EGZEKUCYJNE (PRAWO

Bardziej szczegółowo

IX Kongres Ekonomistów Polskich. Patronat Honorowy Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej. Bronisława Komorowskiego

IX Kongres Ekonomistów Polskich. Patronat Honorowy Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej. Bronisława Komorowskiego Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej Bronisława Komorowskiego PrOJEKT dofinansowany przez Mecenas główny Mecenas Wspierający patronat medialny Ekonomia dla przyszłości Odkrywać naturę i przyczyny zjawisk

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie. władz Instytutu Zachodniego im. Zygmunta Wojciechowskiego

Sprawozdanie. władz Instytutu Zachodniego im. Zygmunta Wojciechowskiego Sprawozdanie władz Instytutu Zachodniego im. Zygmunta Wojciechowskiego 1 stycznia 31 grudnia 2014 Sprawozdanie władz Instytutu Zachodniego im. Zygmunta Wojciechowskiego 1 stycznia 31 grudnia 2014 Spis

Bardziej szczegółowo

PODATEK OD TOWARÓW I USŁUG - POLSKA; PODATEK OD TOWARÓW I USŁUG - POLSKA - FORMULARZE I WZORY PISM;

PODATEK OD TOWARÓW I USŁUG - POLSKA; PODATEK OD TOWARÓW I USŁUG - POLSKA - FORMULARZE I WZORY PISM; 1. B.112258 W.55235 III filar dla początkujących : poradnik przyszłego emeryta / Justyna Wykowska. - Warszawa : Komisja Nadzoru Finansowego, 2014. - 34, [2] s. ; 21 cm. - ( Poradnik Klienta Usług Finansowych)

Bardziej szczegółowo

Bibliografia Zawartości Czasopism

Bibliografia Zawartości Czasopism ISSN 2081-4208 Biblioteka Narodowa Bibliografia Zawartości Czasopism poz.33160-36245 listopad 2011 rok WYKAZ DZIAŁÓW 0 DZIAŁ OGÓLNY 00 Naukoznawstwo. Informacja. Dokumentacja. Rodzaje pisma 004 Informatyka

Bardziej szczegółowo

DOKUMENTY PRACOWNICZE; DOKUMENTY PRACOWNICZE - FORMULARZE I WZORY PISM; PRACA - PRAWO - POLSKA; PRACA - PRAWO - FORMULARZE I WZORY PISM;

DOKUMENTY PRACOWNICZE; DOKUMENTY PRACOWNICZE - FORMULARZE I WZORY PISM; PRACA - PRAWO - POLSKA; PRACA - PRAWO - FORMULARZE I WZORY PISM; 1. B.111639 1939-1945 Pro Memoria / [komitet redakcyjny Głównego Urzędu Statystycznego przewodniczący Janusz Witkowski ; Główny Urząd Statystyczny]. - Warszawa : Główny Urząd Statystyczny, 2015. - 42 s.

Bardziej szczegółowo

Świat i Europa we współczesnych stosunkach międzynarodowych nowe wyzwania

Świat i Europa we współczesnych stosunkach międzynarodowych nowe wyzwania PRZEDSIĘBIORCZOŚĆ I ZARZĄDZANIE TOM XII, ZESZYT 8 Świat i Europa we współczesnych stosunkach międzynarodowych nowe wyzwania Redakcja naukowa Marian Orzechowski, Eugeniusz Brzuska Łódź 2011 Recenzent: Radosław

Bardziej szczegółowo

Publikacje prawnicze i biznesowe KATALOG WYDAWNICZY. www.lexisnexis.pl

Publikacje prawnicze i biznesowe KATALOG WYDAWNICZY. www.lexisnexis.pl Publikacje prawnicze i biznesowe KATALOG WYDAWNICZY 2013 www.lexisnexis.pl Spis treści 8 34 Prawo cywilne 36 44 Prawo nieruchomości 46 54 Prawo karne 55 67 Prawo administracyjne 69 76 Prawo handlowe i

Bardziej szczegółowo

1. G.1185 Analityka 3.0 / Thomas H. Davenport // Harvard Business Review Polska 2014, nr 5, s. 36-42,44-47.

1. G.1185 Analityka 3.0 / Thomas H. Davenport // Harvard Business Review Polska 2014, nr 5, s. 36-42,44-47. 1. G.1185 Analityka 3.0 / Thomas H. Davenport // Harvard Business Review Polska 2014, nr 5, s. 36-42,44-47. INFORMACJA - ANALIZA; ANALIZA DANYCH; PRZEDSIĘBIORSTWO - ZARZĄ- DZANIE; 2. G.2595 Analiza porównawcza

Bardziej szczegółowo

Bibliografia Zawartości Czasopism

Bibliografia Zawartości Czasopism ISSN 2081-4208 Biblioteka Narodowa Bibliografia Zawartości Czasopism 36564-38817 grudzień 2012 rok WYKAZ DZIAŁÓW 0 DZIAŁ OGÓLNY 00 Naukoznawstwo. Informacja. Dokumentacja. Rodzaje pisma 004 Informatyka

Bardziej szczegółowo

Bibliografia Zawartości Czasopism

Bibliografia Zawartości Czasopism ISSN 2081-4208 Biblioteka Narodowa Bibliografia Zawartości Czasopism 2010 nr 4 kwiecień 2010 poz. 10125-13697 WYKAZ DZIAŁÓW 0 DZIAŁ OGÓLNY 00 Naukoznawstwo. Informacja. Dokumentacja. Rodzaje pisma 004

Bardziej szczegółowo

SPIS TREŚCI. Projekt raportu: Michał Pacułt

SPIS TREŚCI. Projekt raportu: Michał Pacułt 1 SPIS TREŚCI Wydarzenia... 3 Allerhand Summits - Polskie Kongresy Prawa... 4 Wykłady, seminaria, szkolenia... 12 Zmiany w prawie dzięki zaangażowaniu Eksperów IA... 14 Aktywność Przedstawicieli IA...

Bardziej szczegółowo