Stan środowiska na terenie powiatu tarnobrzeskiego i miasta Tarnobrzega na podstawie badań monitoringowych

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Stan środowiska na terenie powiatu tarnobrzeskiego i miasta Tarnobrzega na podstawie badań monitoringowych"

Transkrypt

1 WOJEWÓDZKI INSPEKTORAT OCHRONY ŚRODOWISKA W RZESZOWIE Stan środowiska na terenie powiatu tarnobrzeskiego i miasta Tarnobrzega na podstawie badań monitoringowych czerwiec 2009

2 WSTĘP PAŃSTWOWY MONITORING ŚRODOWISKA (PMŚ) Został utworzony ustawą z dnia 20 lipca 1991 roku o Inspekcji Ochrony Środowiska, w celu zapewnienia wiarygodnych informacji o stanie środowiska. 10 lat później ustawa Prawo ochrony środowiska wzmocniła dodatkowo rangę PMŚ, definiując system, jako obejmujący nie tylko diagnozę stanu środowiska, ale także jego prognozę oraz nałożyła obowiązek systematycznego gromadzenia, przetwarzania i rozpowszechniania danych o środowisku. Działalność PMŚ z mocy art. 24 ustawy z dnia 20 lipca 1991 roku o Inspekcji Ochrony Środowiska koordynują organy Inspekcji Ochrony Środowiska. zadania Inspekcji Ochrony Środowiska związane z Państwowym Monitoringiem Środowiska wykonuje: na poziomie województwa; wojewoda przy pomocy wojewódzkiego inspektora ochrony środowiska. Jednocześnie wojewódzki inspektor ochrony środowiska wykonuje w imieniu wojewody zadania i kompetencje Inspekcji Ochrony Środowiska określone w ustawie o Inspekcji.

3 na poziomie krajowym; Główny Inspektor Ochrony Środowiska. Jest on również koordynatorem działań prowadzonych dla potrzeb Państwowego Monitoringu Środowiska. w realizacji zadań PMŚ uczestniczą również inne jednostki, w tym służby i inspekcje zobowiązane do tego na mocy prawa np. organy administracji rządowej i samorządowej, zarządzający drogami, lotniskami, koleją, prowadzący instalacje, jak również instytuty naukowo-badawcze wykonujące zadania w ramach umów z GIOŚ. System PMŚ składa się z trzech bloków: presje na środowisko (informacje o źródłach i ładunkach substancji odprowadzanych do środowiska, a w szczególności informacje o emisjach, pozyskiwane z systemu administracyjnego, statystyki publicznej oraz wytwarzane przez Inspekcję Ochrony Środowiska), stan środowiska (działania związane z pozyskiwaniem, gromadzeniem, analizowaniem i upowszechnianiem informacji o poziomach substancji i innych wskaźników charakteryzujących stan poszczególnych elementów przyrodniczych, oceny i prognozy (zintegrowane oceny i prognozy stanu środowiska, analizy przyczynowo-skutkowe wiążące istniejący stan środowiska z czynnikami kształtującymi ten stan, mającymi swoje źródło w społeczno-gospodarczej działalności człowieka).

4 informacja o środowisku Blok oceny i prognozy Dane dot. czynników sprawczych np. działalności społ.-gosp., warunków meteorologicznych, hydrologicznych, napływów transgranicznych, dane o emisjach wytwarzane poza systemem PMŚ Blok presje Blok Stan Podsystemy 1. Monitoring jakości powietrza 2. Monitoring jakości wód 3. Monitoring jakości gleby i ziemi 4. Monitoring przyrody 5. Monitoring hałasu 6. Monitoring pól elektromagnetycznych Podstawowym blokiem w systemie PMŚ jest blok-stan. W oparciu o dane, zgromadzone w ramach tego bloku, wykonywane będą oceny dla poszczególnych komponentów środowiska. Blok ten składa się z siedmiu podsystemów. 7. Monitoring promieniowania jonizującego Struktura Państwowego Monitoringu Środowiska

5 ZADANIA REALIZOWANE W RAMACH PAŃSTWOWEGO MONITORINGU ŚRODOWISKA W POWIECIE TARNOBRZESKIM W 2008 ROKU: Badania jakości wód w rzekach Badania jakości wód podziemnych Badania jakości powietrza Pomiary hałasu komunikacyjnego Pomiary poziomów pól elektromagnetycznych

6 WODY POWIERZCHNIOWE PŁYNĄCE Główną zlewnią wód powierzchniowych płynących z terenu powiatu tarnobrzeskiego jest rzeka Wisła. Prawobrzeżne dopływy Wisły to: Babulówka, Trześniówka (z Koniecpólką, Mokrzyszówką, Dąbrówką i Żupawką) oraz Łęg. W 2008 roku badania monitoringowe jakości wód zostały przeprowadzone w punktach pomiarowo-kontrolnych zlokalizowanych na odcinkach ujściowych rzek: Babulówka, Trześniówka, Koniecpólka, Mokrzyszówka, Żupawka i Łęg. Stosowane metody oceny jakości wód: ocena wód zgodna z Ramową Dyrektywą Wodną, na podstawie rozporządzenia MŚ z dnia 20 sierpnia 2008 roku w sprawie sposobu klasyfikacji stanu jednolitych części wód powierzchniowych, ocena wód na podstawie rozporządzenia MŚ z dnia 4 października 2002 roku w sprawie wymagań, jakim powinny odpowiadać wody śródlądowe będące środowiskiem życia ryb w warunkach naturalnych, ocena poziomu azotanów oraz eutrofizacji wód na podstawie rozporządzenia MŚ z dnia 23 grudnia 2002 roku w sprawie kryteriów wyznaczania wód wrażliwych na zanieczyszczenie związkami azotu ze źródeł rolniczych.

7 Ocena wód zgodna z Ramową Dyrektywą Wodną, sporządzona zostanie przez wykonawcę zewnętrznego wskazanego przez Główny Inspektorat Ochrony Środowiska. Termin wykonania oceny stanu wód powierzchniowych ustalony został na czerwiec 2009 roku. Oceną zostaną objęte jednolite części wód powierzchniowych, na których zlokalizowane są punkty pomiarowe przynależne do sieci Monitoringu Operacyjnego: Babulówka-Suchorzów, Koniecpólka-Ślęzaki, Mokrzyszówka-Mokrzyszów, Trześniówka-Trześń, Łęg-Gorzyce. Ocena wód jako środowiska życia ryb, zgodnie z wykazami użytkowych wód, sporządzonymi przez Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Krakowie, wody powierzchniowe na obszarze powiatu tarnobrzeskiego przeznaczone są do bytowania ryb karpiowatych. W 2008 roku, ocenie wód, pod kątem ich przydatności do bytowania ryb, podlegała rzeka Żupawka w przekroju: Sobów. Uzyskane wyniki badań wskazują na przekroczenia standardów jakości w zakresie parametrów: odczyn, azot amonowy, azotyny. W 2008 roku, tylko w przypadku 25% badanych punktów, zlokalizowanych na rzekach województwa podkarpackiego, wody spełniały wymogi dla bytowania ryb łososiowatych lub karpiowatych. Z badań prowadzonych od 2004 roku wynika, że wskaźnikami najczęściej degradującymi wody powierzchniowe są azotyny i fosfor ogólny, a w dalszej kolejności azot amonowy, niejonowy amoniak i BZT 5.

8 Ocena poziomu azotanów oraz eutrofizacji wód, azotany w wodach powierzchniowych na terenie powiatu tarnobrzeskiego występowały w stężeniach niższych od wartości 40 mgno 3 /l, przyjętej jako wartość graniczna, powyżej której wody uznaje się za zagrożone. Maksymalne średnie roczne stężenie azotanów, odnotowane w roku 2008, w pp-k Mokrzyszówka-Mokrzyszów, wynosiło 7,95 mgno 3 /l. Przekroczenia wartości granicznych wskaźników stymulujących proces eutrofizacji wód (wg rozporządzenia MŚ z dnia 23 grudnia 2002 r.) odnotowano w punktach pomiarowych, położonych głównie w zasięgu oddziaływania źródeł komunalnych i przemysłowych: Koniecpólka-Ślęzaki, Mokrzyszówka-Mokrzyszów. Oddziaływanie źródeł rolniczych na wody badane w tych punktach jest niewielkie. Wykaz punktów pomiarowych, w których odnotowano przekroczenia wartości granicznych wskaźników eutrofizacji Nazwa jednolitej części wód powierzchniowych Koniecpólka Mokrzyszówka Punkt pomiarowy Wskaźniki eutrofizacjiprzekroczenia azot ogólny, fosfor ogólny azot ogólny, chlorofil a nazwa punktu Koniecpólka- Ślęzaki Mokrzyszówka- Mokrzyszów km 1,1 2,0

9 WODY PODZIEMNE Badania stanu wód podziemnych w sieci krajowej prowadzi Państwowy Instytut Geologiczny, będący z mocy ustawy Prawo wodne państwową służbą hydrogeologiczną zobligowaną do wykonywania badań i oceny stanu jednolitych części wód podziemnych (JCWPd). Ponieważ JCWPd, wyznaczone na terenie województwa podkarpackiego, nie mają statusu zagrożenia nieosiągnięcia dobrego stanu, badania stanu chemicznego wód podziemnych prowadzone są tu tylko w sieci Monitoringu Diagnostycznego z następującą częstotliwością: co 3 lata dla wód podziemnych o zwierciadle swobodnym, co 6 lat dla wód podziemnych o zwierciadle napiętym. Prezentowana ocena jakości wód podziemnych, dotyczy cyklu badań 2007, w którym, na obszarze kraju, kontrolowano stan chemiczny wód w sieci monitoringu diagnostycznego. W ocenie uwzględniono kryterium zanieczyszczenia wód podziemnych związkami azotu z działalności rolniczej, na podstawie rozporządzenia MŚ z dnia 23 grudnia 2002 roku w sprawie kryteriów wyznaczania wód wrażliwych na zanieczyszczenie związkami azotu ze źródeł rolniczych.

10 W 2007 roku na obszarze województwa podkarpackiego funkcjonowało 30. punktów pomiarowych monitoringu diagnostycznego. W tym, na terenie powiatu tarnobrzeskiego, monitorowano jakość wód podziemnych w jednym punkcie pomiarowym, zlokalizowanym na obszarze Głównego Zbiornika Wód Podziemnych 425 oraz JCWPd o numerze 126, w miejscowości Nowa Dęba. Dla określenia jakości wód podziemnych, wykorzystano zasady klasyfikacji zgodnej z rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 11 lutego 2004 roku w sprawie klasyfikacji dla prezentowania stanu wód powierzchniowych i podziemnych, sposobu prowadzenia monitoringu oraz sposobu interpretacji wyników i prezentacji stanu tych wód. Na podstawie uzyskanych wyników badań oraz przeprowadzonej klasyfikacji stwierdzono, że woda z otworu obserwacyjnego w Nowej Dębie jest niskiej jakości - klasy IV. Poziom azotanów, nie przekraczający wartości granicznej, wynoszącej 40 mgno 3 /l, nie wskazuje na zanieczyszczenie wód podziemnych związkami azotu ze źródeł rolniczych. Lokalizacja punktów pomiarowych i jakość wód podziemnych województwa podkarpackiego w 2007 roku (źródło: GIOŚ)

11 POWIETRZE ATMOSFERYCZNE Wojewódzki inspektor ochrony środowiska, na podstawie art. 89 ust.1orazart.90ust.1ustawyzdnia27kwietnia2001roku Prawo ochrony środowiska, jest zobowiązany do prowadzenia badań jakości powietrza atmosferycznego i wykonywania rocznych ocen. System monitoringu powietrza w województwie podkarpackim oparty jest na pomiarach stężeń zanieczyszczeń w powietrzu (tzw. imisji) na stacjach pracujących w ramach wojewódzkiej sieci pomiarowej.

12 Ocena jakości powietrza prowadzona jest w strefach. Województwo podkarpackie podzielone jest na dziewięć stref, w których wykonywane są pomiary stężeń SO2, NO2, NOx, CO, benzenu, pyłu PM10, metali (ołów, arsen, kadm, nikiel) i benzo(a)pirenu zawartego w pyle PM10. Strefę stanowi powiat lub kilka powiatów o podobnych: warunkach demograficznych, emisji zanieczyszczeń, jakości powietrza na ich obszarze. Ze względu na ozon strefę stanowi powierzchnia całego województwa. Powiat tarnobrzeski włączony został do strefy tarnobrzeskoleżajskiej, w której funkcjonują cztery punkty monitoringu jakości powietrza, zlokalizowane w Tarnobrzegu (dwa punkty), Stalowej Woli oraz Nisku.

13 Średnioroczne stężenia zanieczyszczeń powietrza w 2008 roku Zanieczyszczenie WIOŚ-Rzeszów: Nisko ul. Szklarniowa WSSE-Rzeszów: Stalowa Wola ul. Niezłomnych WSSE-Rzeszów: Tarnobrzeg ul. 1-go Maja WIOŚ-Rzeszów: Tarnobrzeg ul. Św. Barbary Dwutlenek siarki 6,9 μg/m 3 3,7 μg/m 3 1,4 μg/m 3 - Dwutlenek azotu 16,1 μg/m 3 25,0 μg/m 3 29,2 μg/m 3 19,8μg/m 3 Benzen 1,4 μg/m 3 1,9 μg/m 3-1,3 μg/m 3 Pył zawieszony PM10 44,2 μg/m 3-21,5 μg/m 3 - Benzo(a)piren 5,4 ng/m Arsen 1,3 ng/m Kadm 1,2 ng/m Nikiel 1,3 ng/m Ołów 0,02 μg/m

14 Dwutlenek siarki Nie odnotowano przekroczeń stężeń 1-godzinnych. Najwyższe stężenie jednogodzinne dwutlenku siarki, zanotowane w listopadzie, wyniosło 158,9 mg/m3 (45,4% normy). Na podstawie badań przeprowadzonych w 2008 roku stwierdzono, że poziom dwutlenku siarki nie przekracza dopuszczalnych wartości. Na stacji pomiarowej w Tarnobrzegu, zlokalizowanej przy ulicy 1-go Maja, średniodobowe stężenia SO2 zawierały się w przedziale 9-54 mg/m3 i stanowiły 7,2-49,2% normy. Strefa tarnobrzesko-leżajska, ze względu na zanieczyszczenie powietrza atmosferycznego dwutlenkiem siarki (SO 2 ), w roku 2008 została zakwalifikowania do klasy A. Miesięczne stężenia SO2 na stacjach pomiarowych, zlokalizowanych w strefie tarnobrzesko-leżajskiej w 2008 roku Stalowa Wola-Niezłomny ch Tarnobrzeg-1 Maja Nisko-Szklarniowa styczeń luty marzec kwiecień maj czerwiec lipiec sierpień wrzesień październik listopad grudzień μg/m 3

15 Dwutlenek azotu W 2008 roku na obszarze strefy tarnobrzesko-leżajskiej nie stwierdzono przekroczeń dopuszczalnych norm ustalonych dla dwutlenku azotu w powietrzu atmosferycznym. Na stacji zlokalizowanej w Tarnobrzegu przy ulicy Św. Barbary stężenie średnioroczne NO2 osiągnęło wartość 25,0 mg/m3 (62,5% normy). Na stacji pomiarowej przy ulicy 1-go Maja stężenie średnioroczne dwutlenku azotu wyniosło w 2008 roku 16,1 mg/m3. Strefa tarnobrzesko-leżajska, ze względu na zanieczyszczenie powietrza atmosferycznego dwutlenkiem azotu (NO 2 ), w kryterium ochrony zdrowia, za rok 2008 została zakwalifikowania do klasy A. Miesięczne stężenia NO2 na stacjach pomiarowych, zlokalizowanych w strefie tarnobrzesko-leżajskiej Stalowa Wola-Niezłomny ch Tarnobrzeg-1 Maja Nisko-Szklarniowa styczeń luty marzec kwiecień maj czerwiec lipiec sierpień wrzesień październik listopad grudzień μg/m 3

16 Pył zawieszony Badania prowadzone w strefie w roku 2008 wykazały przekroczenie standardów imisyjnych w zakresie pyłu PM10 w Nisku. Na stanowisku pomiarowym przy ulicy Szklarniowej stężenie średnioroczne PM10 wyniosło 44,2 µg/m3 i stanowiło 110,5% normy. Stężenia 24-godzinne przekroczyły wartość 50 mg/m3 w siedemdziesięciu czterech dobach pomiarowych. Najwyższe stężenie średniodobowe wyniosło 216mg/m3i stanowiło 432% normy. Na stacji pomiarowej w Tarnobrzegu przy ulicy 1-go Maja średnioroczne stężenie pyłu PM10 osiągnęło poziom 21,5 µg/m3, co stanowiło 53,7% normy. Stężenia 24-godzinne przekroczyły wartość 50 µg/m3 w 8 dobach pomiarowych. Strefa tarnobrzesko-leżajska (w tym powiat tarnobrzeski), ze względu na zanieczyszczenie powietrza atmosferycznego pyłem PM10 za rok 2008, została zakwalifikowania do klasy C.

17 Stężenia średnioroczne pyłu PM10 w latach μg/m Nisko Tarnobrzeg Dopuszczalna norma 44,2 42,1 21,3 21,

18 Benzen W Tarnobrzegu, w 2008 roku wykonano dziewiętnaście dwutygodniowych serii pomiarowych, rozłożonych tak, aby uzyskać wyniki z sezonu letniego i grzewczego. Stężenie średnioroczne uzyskane w 2008 roku na tej stacji wyniosło 1,3 µg/m3 i stanowiło około 26% normy. Strefa tarnobrzesko-leżajska, ze względu na zanieczyszczenie powietrza atmosferycznego benzenem, w roku 2008 została zakwalifikowania do klasy A. Porównanie wysokości stężeń średniorocznych benzenu w latach Nisko Stalowa Wola Tarnobrzeg μg/m 3

19 Metale i benzo(a)piren Pomiary arsenu, kadmu, niklu, ołowiu i benzo(a)pirenu w pyle PM10 prowadzone były w Nisku na stacji zlokalizowanej przy ulicy Szklarniowej. Z badań prowadzonych w wojewódzkiej sieci monitoringu jakości powietrza wynika, że stężenia metali na całym obszarze województwa podkarpackiego, w tym, i w strefie tarnobrzesko-leżajskiej, utrzymywały się w 2008 roku na niskim poziomie. Nie odnotowano przekroczeń, ustalonych dla arsenu, kadm i niklu poziomów docelowych, ani poziomu dopuszczalnego w przypadku ołowiu. Strefa tarnobrzesko-leżajska, ze względu na zanieczyszczenie powietrza metalami (arsen, kadm, nikiel, ołów), w roku 2008 została zakwalifikowania do klasy A. Na wszystkich stanowiskach pomiarowych, w tym i na stanowisku w Nisku, stwierdzono natomiast przekroczenie poziomu docelowego, ustalonego dla benzo(a)pirenu. Stężenia średniotygodniowe benzo(a)pirenu uzyskane w 2008 roku na stacji pomiarowej w Nisku kształtowały się na poziomie 0,44-29 ng/m3. Benzo(a)piren emitowany jest w znacznych ilościach do powietrza w wyniku spalania paliw stałych na cele grzewcze. Na wszystkich stanowiskach pomiarowych w województwie podkarpackim stężenia benzo(a)pirenu osiągały bardzo wysokie wartości w sezonie grzewczym, wielokrotnie przekraczające wartość 1 ng/m3. W sezonie letnim stężenia benzo(a)pirenu kształtowały blisko wartości docelowej.

20 Porównanie wysokości stężeń średniotygodniowych benzo(a)pirenu w Nisku za rok 2008 W ocenie jakości powietrza w województwie podkarpackim za rok 2008, ze względu na zanieczyszczenie benzo(a)piranem strefa tarnobrzesko-leżajska zaliczona została do klasy C.

21 HAŁAS KOMUNIKACYJNY Pomiary hałasu komunikacyjnego na terenie powiatu tarnobrzeskiego zostały przeprowadzone w Tarnobrzegu w roku 2007 (20 punktów dla pory dziennej i 5 punktów dla pory nocnej) oraz 2008 (4 punkty dla pory dziennej i 1 punkt dla pory nocnej). W 2007 roku ogólna długość ulic objęta pomiarami wynosi 19 km, co stanowiło ok. 11,6% długości ulic w obrębie granic administracyjnych Tarnobrzega. W wyniku przeprowadzonych pomiarów hałasu we wszystkich punktach pomiarowych zanotowano przekroczenia dopuszczalnych poziomów hałasu, które dla terenów odpowiadających zabudowie mieszkaniowej wynoszą odpowiednio 60 db lub 55 db dla pory dziennej i 50 db dla pory nocnej. Przekroczenia w przedziale 5-10 db stwierdzono w blisko 50% długości ulic objętych badaniami. Najwyższe wyniki pomiarów hałasu zarejestrowano dla ulic: Warszawskiej (68-70 db) oraz Sikorskiego (70-72 db). Stanowią one ciąg uliczny leżący na trasie przelotowej w kierunku Radomia i Warszawy. Najwyższe wyniki hałasu komunikacyjnego, w okresie nocnym zanotowano na ulicy Warszawskiej oraz Sikorskiego (66 oraz 67 db). Do najcichszych zaliczone zostały ulice wewnątrz osiedlowe: Dąbrówki, Wyspiańskiego, 11 Listopada jak również ul. Zwierzyniecka.

22 Rozmieszczenie punktów pomiarowych hałasu komunikacyjnego w latach w Tarnobrzegu

23 ogółem Zestawienie sumaryczne pomiarów hałasu w Tarnobrzegu w 2007 roku skontrolowanych km % ogółu km Długość ulic w mieście: przy których emisja hałasu przekracza poziom dopuszczalny % ze skontrol. 0,1-5 db 5-10 db db db > 20 db ,88 11,7 18,88 100% 5,4 9,22 4, dzienny 161 3,64 2,26 3,64 100% 0,54 0,86 0,9 1,34 - nocny Uwagi Zestawienie sumaryczne pomiarów hałasu w Tarnobrzegu w 2008 roku ogółem skontrolowanych km % ogółu km Długość ulic w mieście: przy których emisja hałasu przekracza poziom dopuszczalny % ze skontrol. 0,1-5 db 5-10 db db db > 20 db Uwagi 163 3,08 1,8 3,08 100% - 3, dzienny 163 0,44 0,2 0,44 100% ,44 - nocny W 2008 roku zostały wykonane pomiary kontrolne hałasu w punktach, w których, w trakcie badań prowadzonych w 2007 roku, trwały prace remontowe związane z przebudową dróg. Prawie we wszystkich porównywanych punktach pomiarowych, w 2008 roku nastąpiło zmniejszenie poziomu hałasu, w stosunku do roku Wzrost odnotowano jedynie w punkcie na ulicy Wyspiańskiego, co związane jest z gwałtownym zwiększeniem natężenia ruchu.

24 POLA ELEKTROMAGNETYCZNE W 2008 roku, w związku z wejściem w życie rozporządzenia MŚ z dnia 12 listopada 2007 roku w sprawie zakresu i sposobu prowadzenia okresowych badań poziomów pól elektromagnetycznych w środowisku, do badań na obszarze województwa podkarpackiego wytypowano 65. obszarów, na których w miejscach dostępnych dla ludności zlokalizowano po jednym punkcie pomiarowym. Na terenie powiatu tarnobrzeskiego pomiary prowadzone były w 3. punktach, na osiedlach: Przywiśle (0,18 [V/m]), Młodych (0,15 [V/m]), oraz Piastów (0,37 [V/m]). Na podstawie wyników przeprowadzonych badań nie stwierdzono przekroczeń dopuszczalnych poziomów pól elektromagnetycznych na wyznaczonych obszarach województwa. Najwyższą wartość składowej elektrycznej pola elektromagnetycznego zarejestrowano w mieście Rzeszowie na osiedlu Śródmieście i wyniosła ona 0,73 V/m przy wartości dopuszczalnej 7V/m. Najniższą wartość składowej elektrycznej pola elektromagnetycznego odnotowano w mieście Jarosławiu na osiedlu Armii Krajowej i wyniosła ona 0,07 V/m. Średnie wartości składowej elektrycznej pola elektromagnetycznego w poszczególnych kategoriach obszarów województwa w 2008 roku wyniosły odpowiednio: - dla centralnych dzielnic lub osiedli miast o liczbie mieszkańców większej od 50 tys. 0,272 V/m, - dla pozostałych miast 0,206 V/m, - dla obszarów wiejskich 0,122 V/m.

25 DZIĘKUJĘ ZA UWAGĘ

PROGRAM PAŃSTWOWEGO MONITORINGU ŚRODOWISKA na lata 2013-2015

PROGRAM PAŃSTWOWEGO MONITORINGU ŚRODOWISKA na lata 2013-2015 GŁÓWNY INSPEKTOR OCHRONY ŚRODOWISKA PROGRAM PAŃSTWOWEGO MONITORINGU ŚRODOWISKA na lata 2013-2015 Aprobuję GÓWNY Ą INSPEKTOR frny RODOWIS Gyny Inspektor Ochrony Srodowiska Zatwierdzam MiiW!CIa Warszawa,

Bardziej szczegółowo

PROGRAM OCHRONY ŚRODOWISKA MIASTA RZESZOWA NA LATA 2013-2016, Z UWZGLĘDNIENIEM ZADAŃ ZREALIZOWANYCH W 2013 ROKU ORAZ PERSPEKTYWĄ NA LATA 2017-2020

PROGRAM OCHRONY ŚRODOWISKA MIASTA RZESZOWA NA LATA 2013-2016, Z UWZGLĘDNIENIEM ZADAŃ ZREALIZOWANYCH W 2013 ROKU ORAZ PERSPEKTYWĄ NA LATA 2017-2020 Załącznik do uchwały Nr LXIII/1158/2013 Rady Miasta Rzeszowa z dnia 14 listopada 2013 r. PROGRAM OCHRONY ŚRODOWISKA MIASTA RZESZOWA NA LATA 2013-2016, Z UWZGLĘDNIENIEM ZADAŃ ZREALIZOWANYCH W 2013 ROKU

Bardziej szczegółowo

Program Ochrony Środowiska dla miasta Stargard Szczeciński na lata 2010-2012, z perspektywą na lata 2013-2016.

Program Ochrony Środowiska dla miasta Stargard Szczeciński na lata 2010-2012, z perspektywą na lata 2013-2016. Załącznik nr 1 do uchwały Nr IV/43/2011 Rady Miejskiej w Stargardzie Szczecińskim z dnia 25 stycznia 2011 r. Prezydent Miasta Stargard Szczeciński Program Ochrony Środowiska dla miasta Stargard Szczeciński

Bardziej szczegółowo

PROGRAM OCHRONY ŚRODOWISKA

PROGRAM OCHRONY ŚRODOWISKA ZARZĄD POWIATU TARNOBRZESKIEGO PROGRAM OCHRONY ŚRODOWISKA WRAZ Z PLANEM GOSPODARKI ODPADAMI DLA POWIATU TARNOBRZESKIEGO NA LATA 2004 2011 Z UWZGLĘDNIENIEM NIEZBĘDNYCH DZIAŁAŃ DO 2015 ROKU PROGRAM OCHRONY

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 2. Stan środowiska na obszarach objętych przewidywanym znaczącym oddziaływaniem.

Załącznik nr 2. Stan środowiska na obszarach objętych przewidywanym znaczącym oddziaływaniem. Załącznik nr 2. Stan środowiska na obszarach objętych przewidywanym znaczącym oddziaływaniem. Wody powierzchniowe Z badań przeprowadzonych w ostatnich latach w ramach monitoringu diagnostycznego 1 wód

Bardziej szczegółowo

Dz.U. 2001 Nr 62 poz. 627 USTAWA. z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska 1)

Dz.U. 2001 Nr 62 poz. 627 USTAWA. z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska 1) Kancelaria Sejmu s. 1/277 Dz.U. 2001 Nr 62 poz. 627 USTAWA z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska 1) Opracowano na podstawie: t.j. Dz. U. z 2013 r. poz. 1232, 1238, z 2014 r. poz. 40, 47,

Bardziej szczegółowo

PROGRAM OCHRONY ŚRODOWISKA DLA GMINY ZIELONA GÓRA NA LATA 2004-2011

PROGRAM OCHRONY ŚRODOWISKA DLA GMINY ZIELONA GÓRA NA LATA 2004-2011 WÓJT GMINY ZIELONA GÓRA PROGRAM OCHRONY ŚRODOWISKA DLA GMINY ZIELONA GÓRA NA LATA 2004-2011 STAN ŚRODOWISKA GMINY ZIELONA GÓRA Wykonawca: Pracownia Ochrony Środowiska Ekorozwój 65-034 Zielona Góra ul.

Bardziej szczegółowo

Główny Inspektorat Ochrony Środowiska STAN ŚRODOWISKA W POLSCE. Raport 2014

Główny Inspektorat Ochrony Środowiska STAN ŚRODOWISKA W POLSCE. Raport 2014 Główny Inspektorat Ochrony Środowiska STAN ŚRODOWISKA W POLSCE Raport 2014 BIBLIOTEKA MONITORINGU ŚRODOWISKA Warszawa 2014 Główny Inspektorat Ochrony Środowiska STAN ŚRODOWISKA W POLSCE Raport 2014 BIBLIOTEKA

Bardziej szczegółowo

STAN ŚRODOWISKA KIELC

STAN ŚRODOWISKA KIELC STAN ŚRODOWISKA KIELC Urząd Miasta Kielce, 2012 Rozdział: Położenie... 2 Ludność... 4 Gospodarka... 7 Budowa geologiczna... 9 Rzeźba terenu... 11 Gleby i grunty antropogeniczne... 17 Topoklimat... 23

Bardziej szczegółowo

Program wodno środowiskowy kraju

Program wodno środowiskowy kraju Projekt Program wodno środowiskowy kraju Sfinansowano ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na zamówienie Prezesa Krajowego Zarządu Gospodarki Wodnej Szanowni Państwo, Program

Bardziej szczegółowo

PROGRAM OCHRONY ŚRODOWISKA DLA MIASTA CZĘSTOCHOWY

PROGRAM OCHRONY ŚRODOWISKA DLA MIASTA CZĘSTOCHOWY PROGRAM OCHRONY ŚRODOWISKA DLA MIASTA CZĘSTOCHOWY 2 SPIS TREŚCI 1 WSTĘP... 9 1.1 Podstawa prawna opracowania... 9 1.2 Cel, charakter i uwarunkowania Programu... 10 1.3 Zasady ogólne tworzenia Programu...

Bardziej szczegółowo

Raport Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska w Warszawie STAN ŚRODOWISKA W WOJEWÓDZTWIE MAZOWIECKIM W 2006 ROKU

Raport Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska w Warszawie STAN ŚRODOWISKA W WOJEWÓDZTWIE MAZOWIECKIM W 2006 ROKU Raport Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska w Warszawie STAN ŚRODOWISKA W WOJEWÓDZTWIE MAZOWIECKIM W 2006 ROKU INSPEKCJA OCHRONY ŚRODOWISKA WARSZAWA 2007 Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska

Bardziej szczegółowo

Program Ochrony Środowiska dla Miasta i Gminy Końskie na lata 2013-2016 z perspektywą do roku 2020

Program Ochrony Środowiska dla Miasta i Gminy Końskie na lata 2013-2016 z perspektywą do roku 2020 Miasto i Gmina Końskie Program Ochrony Środowiska dla Miasta i Gminy Końskie na lata 2013-2016 z perspektywą do roku 2020 Końskie, 2013 r. Wykonawca: EKOSTANDARD Pracownia Analiz Środowiskowych ul. Wiązowa

Bardziej szczegółowo

PROGRAM OCHRONY ŚRODOWISKA DLA MIASTA ZAKOPANE

PROGRAM OCHRONY ŚRODOWISKA DLA MIASTA ZAKOPANE PROGRAM OCHRONY ŚRODOWISKA DLA MIASTA ZAKOPANE AKTUALIZACJA ZAKOPANE, MAJ 2010 R. Miasto Zakopane Urząd Miasta Zakopane ul. Tadeusza Kościuszki 13, 34-500 Zakopane tel. 018 20 20 400, fax. 018 20 20 455

Bardziej szczegółowo

OCENA STANU WÓD WOJEWÓDZTWA ZACHODNIOPOMORSKIEGO OCENA JAKOŚCI WÓD POWIERZCHNIOWYCH W WOJEWÓDZTWIE ZACHODNIOPOMORSKIM W ROKU 2011 Wojewódzki

OCENA STANU WÓD WOJEWÓDZTWA ZACHODNIOPOMORSKIEGO OCENA JAKOŚCI WÓD POWIERZCHNIOWYCH W WOJEWÓDZTWIE ZACHODNIOPOMORSKIM W ROKU 2011 Wojewódzki II. II.1. OCENA STANU WÓD WOJEWÓDZTWA ZACHODNIOPOMORSKIEGO OCENA JAKOŚCI WÓD POWIERZCHNIOWYCH W WOJEWÓDZTWIE ZACHODNIOPOMORSKIM W ROKU 2011 Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Szczecinie przedstawia

Bardziej szczegółowo

Dz.U. 2001 Nr 115 poz. 1229 USTAWA. z dnia 18 lipca 2001 r. Prawo wodne 1)

Dz.U. 2001 Nr 115 poz. 1229 USTAWA. z dnia 18 lipca 2001 r. Prawo wodne 1) Kancelaria Sejmu s. 1/220 Dz.U. 2001 Nr 115 poz. 1229 USTAWA z dnia 18 lipca 2001 r. 1) Prawo wodne 1) Niniejsza ustawa dokonuje w zakresie swojej regulacji wdrożenia następujących dyrektyw Wspólnot Europejskich:

Bardziej szczegółowo

PROGRAM OCHRONY ŚRODOWISKA DLA MIASTA GLIWICE NA LATA 2012-2015 Z UWZGLĘDNIENIEM PERSPEKTYWY DO ROKU 2019

PROGRAM OCHRONY ŚRODOWISKA DLA MIASTA GLIWICE NA LATA 2012-2015 Z UWZGLĘDNIENIEM PERSPEKTYWY DO ROKU 2019 PROGRAM OCHRONY ŚRODOWISKA DLA MIASTA GLIWICE NA LATA 2012-2015 Z UWZGLĘDNIENIEM PERSPEKTYWY DO ROKU 2019 - aktualizacja Programu ochrony środowiska oraz zrównoważonego rozwoju dla miasta Gliwice do roku

Bardziej szczegółowo

USTAWA. z dnia 18 lipca 2001 r.

USTAWA. z dnia 18 lipca 2001 r. Kancelaria Sejmu s. 1/132 USTAWA Opracowano na podstawie: tj. Dz. U. z z dnia 18 lipca 2001 r. 2005 r. Nr 239, poz. 2019, Nr 267, poz. Prawo wodne 1) 2255, z 2006 r. Nr 170, poz. 1217, Nr 227, poz. 1658,

Bardziej szczegółowo

Dz.U. 2014 poz. 1101 USTAWA. z dnia 11 lipca 2014 r.

Dz.U. 2014 poz. 1101 USTAWA. z dnia 11 lipca 2014 r. Kancelaria Sejmu s. 1/55 Dz.U. 2014 poz. 1101 USTAWA z dnia 11 lipca 2014 r. o zmianie ustawy Prawo ochrony środowiska oraz niektórych innych ustaw 1),2) Art. 1. W ustawie z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo

Bardziej szczegółowo

Program Operacyjny INFRASTRUKTURA I ŚRODOWISKO MINISTERSTWO ROZWOJU REGIONALNEGO. WERSJA ZAAKCEPTOWANA PRZEZ KOMISJĘ EUROPEJSKĄ 5 GRUDNIA 2007 r.

Program Operacyjny INFRASTRUKTURA I ŚRODOWISKO MINISTERSTWO ROZWOJU REGIONALNEGO. WERSJA ZAAKCEPTOWANA PRZEZ KOMISJĘ EUROPEJSKĄ 5 GRUDNIA 2007 r. MINISTERSTWO ROZWOJU REGIONALNEGO Program Operacyjny INFRASTRUKTURA I ŚRODOWISKO Narodowe Strategiczne Ramy Odniesienia 2007 2013 WERSJA ZAAKCEPTOWANA PRZEZ KOMISJĘ EUROPEJSKĄ 5 GRUDNIA 2007 r. Spis treści:

Bardziej szczegółowo

PROGRAM OCHRONY ŚRODOWISKA GMINY WĘGORZEWO

PROGRAM OCHRONY ŚRODOWISKA GMINY WĘGORZEWO PROGRAM OCHRONY ŚRODOWISKA GMINY WĘGORZEWO NA LATA 2004-2011 Autor opracowania: JERZY KOZŁOWSKI Konsultanci: mgr inż. Karolina Kładko mgr inż. Jolanta Pawlak mgr inż. Paweł Pytel mgr Danuta Ilasz mgr Marek

Bardziej szczegółowo

Dz.U. 2001 Nr 115 poz. 1229 USTAWA. z dnia 18 lipca 2001 r.

Dz.U. 2001 Nr 115 poz. 1229 USTAWA. z dnia 18 lipca 2001 r. Kancelaria Sejmu s. 1/112 Dz.U. 2001 Nr 115 poz. 1229 USTAWA Opracowano na podstawie: t.j. Dz. U. z z dnia 18 lipca 2001 r. 2005 r. Nr 239, poz. 2019, Nr 267, poz. Prawo wodne 1) 2255, z 2006 r. Nr 170,

Bardziej szczegółowo

1. PODSTAWA FORMALNA I PRAWNA WYKONANIA PRACY 6 2. WPROWADZENIE 6 3. CEL I ZAKRES PRACY 7 4. CHARAKTERYSTYKA MIASTA 8

1. PODSTAWA FORMALNA I PRAWNA WYKONANIA PRACY 6 2. WPROWADZENIE 6 3. CEL I ZAKRES PRACY 7 4. CHARAKTERYSTYKA MIASTA 8 1 1. PODSTAWA FORMALNA I PRAWNA WYKONANIA PRACY 6 2. WPROWADZENIE 6 3. CEL I ZAKRES PRACY 7 4. CHARAKTERYSTYKA MIASTA 8 4.1. Położenie miasta 8 4.2. Ogólne informacje o mieście 9 4.3. Infrastruktura techniczna

Bardziej szczegółowo

CZWARTY RAPORT RZĄDOWY DLA KONFERENCJI STRON RAMOWEJ KONWENCJI NARODÓW ZJEDNOCZONYCH W SPRAWIE ZMIAN KLIMATU

CZWARTY RAPORT RZĄDOWY DLA KONFERENCJI STRON RAMOWEJ KONWENCJI NARODÓW ZJEDNOCZONYCH W SPRAWIE ZMIAN KLIMATU Czwarty raport rządowy dla Konferencji Stron Ramowej konwencji Narodów Zjednoczonych w sprawie zmian klimatu CZWARTY RAPORT RZĄDOWY DLA KONFERENCJI STRON RAMOWEJ KONWENCJI NARODÓW ZJEDNOCZONYCH W SPRAWIE

Bardziej szczegółowo

INSPEKCJA OCHRONY ŚRODOWISKA STAN WÓD WARTY

INSPEKCJA OCHRONY ŚRODOWISKA STAN WÓD WARTY INSPEKCJA OCHRONY ŚRODOWISKA WOJEWÓDZKI INSPEKTORAT OCHRONY ŚRODOWISKA W POZNANIU STAN WÓD WARTY NA TERENIE WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO W LATACH 1999-2009 Biblioteka Monitoringu Środowiska Poznań 2010

Bardziej szczegółowo

PROGRAM OCHRONY ŚRODOWISKA DLA POWIATU OTWOCKIEGO NA LATA 2012 2015 Z PERSPEKTYWĄ DO 2019 R.

PROGRAM OCHRONY ŚRODOWISKA DLA POWIATU OTWOCKIEGO NA LATA 2012 2015 Z PERSPEKTYWĄ DO 2019 R. PROGRAM OCHRONY ŚRODOWISKA DLA POWIATU OTWOCKIEGO NA LATA 202 205 Z PERSPEKTYWĄ DO 209 R. Otwock, 202 r. Zespół autorski: Magdalena Żurawska Robert Belina SPIS TREŚCI I. WPROWADZENIE... 4. Założenia, cel,

Bardziej szczegółowo

Diagnoza aktualnego stanu gospodarki wodnej

Diagnoza aktualnego stanu gospodarki wodnej Diagnoza aktualnego stanu gospodarki wodnej Załącznik 1 Do Projektu Polityki wodnej państwa 2030 (z uwzględnieniem etapu 2016) KRAJOWY ZARZĄD GOSPODARK WODNEJ 2010 SPS TREŚC. STAN ZASOBÓW WODNYCH ORAZ

Bardziej szczegółowo

WYTYCZNE DO OPERATÓW WODNOPRAWNYCH

WYTYCZNE DO OPERATÓW WODNOPRAWNYCH WYTYCZNE DO OPERATÓW WODNOPRAWNYCH Hauraton Polska Sp. z o.o. Ul. Kasztelańska 37 60-316 Poznań Tel.: 061/ 66 25 444 Fax: 061/ 66 25 440 e-mail: hauraton@hauraton.com.pl www.hauraton.com Stan prawny na

Bardziej szczegółowo

GMINA SORKWITY PROGRAM

GMINA SORKWITY PROGRAM GMINA SORKWITY PROGRAM OCHRONY ŚRODOWISKA SPIS TREŚCI 1. WSTĘP...4 1.1 Podstawa prawna...4 1.2 Metoda opracowania...4 1.3 Cele opracowania Programu...5 1.4 Okres obowiązywania Programu...6 2 STRESZCZENIE

Bardziej szczegółowo

OCENA STANU BEZPIECZEŃSTWA SANITARNEGO POWIATU KLUCZBORSKIEGO ZA 2012 ROK

OCENA STANU BEZPIECZEŃSTWA SANITARNEGO POWIATU KLUCZBORSKIEGO ZA 2012 ROK PAŃSTWOWY POWIATOWY INSPEKTOR SANITARNY W KLUCZBORKU OCENA STANU BEZPIECZEŃSTWA SANITARNEGO POWIATU KLUCZBORSKIEGO ZA 2012 ROK Kluczbork 2013 1 SPIS TREŚCI strona WSTĘP... 3 I. Sytuacja epidemiologiczna

Bardziej szczegółowo