Biuletyn dla ma ych i Êrednich firm

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Biuletyn dla ma ych i Êrednich firm"

Transkrypt

1 Biuletyn dla ma ych i Êrednich firm e 5 ISSN X 5 (55) Maj 2003 Ma e i Êrednie przedsi biorstwa w UE C o i podatek Vat po wstàpieniu Polski do UE Wspó praca gospodarcza z Rumunià Biuletyn dla ma ych i Êrednich firm

2 PROGRAM LEONARDO DA VINCI Program Leonardo da Vinci stwarza szans udzia u w mi dzynarodowych projektach w zakresie kszta cenia zawodowego. W programie mogà braç udzia instytucje edukacyjne, szko y zawodowe, uczelnie, instytucje naukowo-badawcze, a tak e przedsi biorstwa oraz partnerzy spo eczni i w adze publiczne. UNIJNY PROGRAM LEONARDO DA VINCI UMO LIWIA UZYSKANIE DOTACJI NA EUROPEJSKIE PROJEKTY EDUKACYJNE Terminy zg aszania projektów Program umo liwia uzyskanie funduszy na: sta e zawodowe dla uczniów szkó zawodowych, studentów, absolwentów, m odych pracowników i osób bezrobotnych oraz wymiany nauczycieli i szkoleniowców, doradców zawodowych, kierowników dzia ów kadr, organizatorów szkoleƒ, a tak e dla nauczycieli i lektorów j zyków obcych; przygotowanie nowatorskich programów szkoleniowych, programów nauczania lub materia ów dydaktycznych; tworzenie mi dzynarodowych sieci wspó pracy i wymiany doêwiadczeƒ; badania w zakresie kszta cenia i szkolenia zawodowego. Projekty sà akceptowane w oparciu o konkursy projektów og aszane przez Krajowà Agencj Programu ikomisj Europejskà. Instytucja uzyskuje dotacj na dofinansowanie realizacji nast pujàcych projektów: do euro na pokrycie kosztów wymian i sta y na jednego beneficjenta (85-90% dofinansowania) (czas trwania projektu max. 2 lata); do euro rocznie na projekty pilota owe (75% dofinansowania) (czas trwania projektu max. 3 lata); do euro rocznie na akcje tematyczne (75% dofinansowania) (czas trwania projektu max. 3 lata); do euro rocznie na projekty j zykowe (75% dofinansowania) (czas trwania projektu max. 3 lata); do euro rocznie na projekty mi dzynarodowych sieci instytucji (50% dofinansowania) (czas trwania projektu max. 3 lata); od do euro rocznie na projekty badaƒ i analiz (50%-100% dofinansowania) (czas trwania projektu max. 3 lata). Projekty wymian i sta y 13 lutego 2004 Projekty pilota owe, projekty j zykowe, projekty mi dzynarodowych sieci instytucji, akcje tematyczne oraz projekty badaƒ i analiz 3 paêdziernika 2003 (propozycja wst pna) 13 lutego 2004 (propozycja pe na) Krajowa Agencja Programu Leonardo da Vinci Biuro Koordynacji Kszta cenia Kadr Fundacji Fundusz Wspó pracy ul. GórnoÊlàska 4a, Warszawa tel.: (22) , faks: (22)

3 Biuletyn euro info dla ma ych i Êrednich firm Od redakcji Spis treêci Szanowni Paƒstwo, nadesz a upragniona wiosna, a wraz z nià poprawi y si nastroje w spo eczeƒstwie dotyczàce przystàpienia Polski do Unii Europejskiej. Niedawno, OBOP opublikowa wyniki sonda u przeprowadzonego na poczàtku kwietnia z którego wynika ze poparcie dla naszego cz onkostwa w UE wzros o zarówno wêród tych, którzy chcà wziàç udzia w referendum, jak i wêród ogó u badanych. Poparcie dla integracji z UE wêród wszystkich badanych deklaruje 60%, 23% ogó u pytanych jest przeciwnych g osowaniu. A jaka b dzie frekwencja? Pewny udzia w referendum i wêród ogó u badanych deklaruje 49% badanych, 29% mówi, e raczej b dzie g osowaç. Brak udzia u w referendum deklaruje 16% ogó u badanych. Nawiàzujàc do tematyki wstàpienia Polski do UE chcieliêmy zaproponowaç Paƒstwu dwa artyku y wskazujàce jakie korzyêci i mo liwoêci pojawià si przed Polskà i polskimi przedsi biorcami w momencie przystàpienia do Unii Europejskiej. Pierwszy artyku prezentuje doêwiadczenia Irlandii, Hiszpanii, Finlandii i Grecji, krajów które bardzo zyska y zarówno ekonomicznie jak i politycznie na przystàpieniu do struktur unijnych. Drugi artyku zawiera analiz opinii przedsi biorców unijnych po 10 latach funkcjonowania Jednolitego Rynku Wewn trznego. JednoczeÊnie polecamy nasze sta e rubryki: marketing produktów i us ug, oferta bankowa, oferta telekomunikacyjna dla MSP, gdy chodzi o pieniàdze, oraz oferty wspó pracy. Zach camy do zapoznania si z informacjami zawartymi w dzia ach aktualnoêci i wydarzenia, gdzie znajdziecie Paƒstwo wiele ciekawych informacji o planowanych konferencjach i seminariach skierowanych do przedsi biorstw. Jak zwykle zach camy Paƒstwa równie do dzielenia si z nami swoimi przemyêleniami po lekturze Biuletynu, abyêmy mogli wcià udoskonalaç nasz miesi cznik i jak najlepiej dostosowaç go do Paƒstwa oczekiwaƒ. Zach camy do kontaktowania si z redakcjà Biuletynu pod adresem: CZ ONKOSTWO W UE SZANSÑ NA ROZWÓJ SPO ECZNY I GOSPODARCZY POLSKI doêwiadczenia Grecji, Hiszpanii, Finlandii i Irlandii. FUNKCJONOWANIE JEDNOLITEGO RYNKU WEWN TRZNEGO W OPINII PRZEDSI BIORCÓW IDEA MERITUM NowoÊci w Idei Meritum. ILOÂCIOWE BADANIA RYNKU Kogo badamy? BANK BPH PBK Sposoby ograniczania ryzyka w handlu zagranicznym. C O I PODATEK VAT PO WSTÑPIENIU POLSKI DO UE VAT A US UGI TURYSTYCZNE WSPÓ PRACA GOSPODARCZA Z RUMUNIÑ UNIA EUROPEJSKA DLA PRZEDSI BIORCÓW AKTUALNOÂCI WYDARZENIA OFERTY WSPÓ PRACY Zespó Redakcyjny Redaguje zespó : Anna Sarzyƒska Redaktor naczelna Monika uczak tel biuletyn Micha Polaƒski tel Adres redakcji: Euro Info Centre przy Funduszu Wspó pracy ul. GórnoÊlàska 4a, Warszawa tel. (+48 22) Fax. (+48 22) produkcja: Ergo BTL s.c. Redakcja nie zwraca materia ów nie zamówionych oraz zastrzega sobie prawo do ich zmiany i redagowania. Uwagi i komentarze prosimy kierowaç na adres Wszystkie teksty zawarte w Biuletynie Euro Info mogà byç przedrukowywane wy àcznie po uzyskaniu zgody redakcji. Zainteresowanych subskrypcjà prosimy o kontakt z najbli szym Euro Info Centre. Ok adka: Joanna Salwicka (rysunek inspirowany materia em Komisji Europejskiej) 3

4 Cz onkostwo w UE szansà na rozwój spo eczny i gospodarczy Polski doêwiadczenia Grecji, Hiszpanii, Finlandii i Irlandii. Cz onkostwo Polski w Unii Europejskiej, podobnie jak wczeêniejsze akcesje Irlandii czy Hiszpanii do Wspólnot Europejskich, przyniesie spo eczeƒstwu polskiemu wiele korzyêci. Ilekroç do Wspólnot Europejskich przyst powa y paƒstwa biedniejsze i wymagajàce uwzgl dnienia specyfiki ich rozwoju gospodarczego w stosunkowo krótkim okresie osiàga y coraz wy szy poziom zamo noêci i rozwoju spo eczno-gospodarczego. Wszystko to dzi ki, wpisanej do preambu y Traktatów Rzymskich, zasadzie solidarnoêci, znajdujàcej swój wyraz w dà eniu do wyrównywania dysproporcji w rozwoju poszczególnych regionów. Dla przyst pujàcych paƒstw cz onkostwo we Wspólnotach okaza o si byç niepowtarzalnà szansà na gospodarcze i polityczne otwarcie, na uzyskanie pomocy finansowej, dost p do nowoczesnych technologii, czyli tego do czego dà y i dà yç powinna Polska. OczywiÊcie cz onkostwo Polski w Unii Europejskiej nie jest i nie b dzie lekarstwem na ca e z o. Nale y równie pami taç, i o jego sukcesie zadecyduje przede wszystkim nasze przygotowanie do wykorzystania pomocy finansowej, umiej tnoêç wykorzystywania szans oraz zdolnoêci przystosowawczych do wymogów stawianych przez Uni. Bez wàtpienia jednak analiza doêwiadczeƒ paƒstw, które decydowa y si na cz onkostwo w Unii, swoisty bilans kosztów i korzyêci, dowodzi, e lepiej byç w Unii ni poza nià. Zacznijmy od Irlandii, która z kraju politycznie i gospodarczo uzale nionego od Wielkiej Brytanii i odbiegajàcego poziomem rozwoju gospodarczego od paƒstw cz onkowskich, w ciàgu kilku lat sta a si celtyckim tygrysem oraz przyk adem sukcesu ekonomicznego. Cz onkostwo w Unii Europejskiej (a wczeêniej we Wspólnotach Europejskich) przynios o Irlandii korzyêci zarówno polityczne, jak i gospodarcze oraz spo eczne. KorzyÊci polityczne z cz onkostwa w UE sà niepodwa alne zwa ywszy m.in. na fakt, i zaanga owanie w sprawy europejskie zwi kszy o aktywnoêç i znaczenie mi dzynarodowe Irlandii. Do momentu przystàpienia do WE polityczne kontakty tego kraju z innymi paƒstwami, poza forum ONZ, pozostawa y ograniczone. Dlatego te w Irlandii uwa a si, e cz onkostwo w strukturach europejskich to symboliczny powrót zielonej wyspy do Europy. Bez wàtpienia cz onkostwo pozwoli o na wyrwanie si z postkolonialnego zwiàzku i zbudowanie nowych relacji z Wielkà Brytanià (nowy kontekst procesu pokojowego w Irlandii Pó nocnej). Cz onkostwo w Unii Europejskiej w znaczàcy sposób wzmocni o zdolnoêç Irlandii do ochrony i promowania w asnych interesów na arenie europejskiej i mi dzynarodowej. Obecnie, jako cz onek Unii Europejskiej zabiera ona g os w istotnych sprawach gospodarczych, politycznych, a tak e militarnych. I tak na przyk ad w 1996 r., sprawujàc prezydencj w UE aktywnie dzia a a na rzecz zawarcia porozumienia w sprawie Paktu StabilnoÊci i Wzrostu, który otworzy drog do wprowadzenie wspólnej waluty i przejêcia do III etapu Unii Gospodarczej i Walutowej. Dzi ki cz onkostwu i zaanga owaniu we wspólnà polityk zagranicznà i bezpieczeƒstwa Irlandia aktywne wspiera dzia ania w dziedzinie ochrony praw cz owieka i kontroli zbrojeƒ. foto: European Commission Audiovisual Library Przynale noêç do Wspólnot Europejskich by a jednak przede wszystkim kluczowym czynnikiem modernizacji gospodarki irlandzkiej. W ciàgu 30 lat, jakie up yn y od przystàpienia do UE, Irlandia pokona a wielki dystans cywilizacyjny i ekonomiczny. Umiej tnie korzystajàc z nowych mo liwoêci jakie wynikn y z przynale noêci do UE, przekszta ci a si w najdynamiczniej rozwijajàce si paƒstwo Unii Europejskiej. Cz onkostwo w WE stworzy o dogodne warunki dla przyciàgni cia bezpoêrednich inwestycji zagranicznych, to spowodowa o zasadniczà popraw wskaêników gospodarczych kraju. RównoczeÊnie przed Irlandià otworzy y si nowe rynki zbytu stajàc si dodatkowym czynnikiem rozwoju gospodarczego. Przystàpienie do Unii Gospodarczej i Walutowej oraz wprowadzenie euro, potwierdzi y ostatecznie gospodarczà niezale noêç Irlandii. Eksport irlandzkich produktów do wielkiej Brytanii zmala z oko o 80% w latach 60-tych do 24% obecnie. Ponad 40% eksportu Irlandii trafia dziê na rynki pozosta ych paƒstw cz onkowskich. Niezwykle istotnà rol w rozwoju Irlandii odegra a i nadal odgrywa pomoc finansowa Unii Europejskiej. Umiej tne wykorzystanie pomocy ze Êrodków funduszy strukturalnych oraz Funduszu SpójnoÊci przyczyni o si do wzrostu zatrudnienia oraz poprawy jakoêci edukacji. Transfery bezpoêrednie przekazane Irlandii z bud etu wspólnotowego, w latach osiàgn y w sumie wartoêç oko o 18,5 mld euro, stajàc si tym samym istotnym czynnikiem modernizacji gospodarki. 4

5 Biuletyn euro info dla ma ych i Êrednich firm Sukces gospodarczy Irlandii najlepiej obrazuje wskaênik dochodu narodowego w przeliczeniu na jednego mieszkaƒca, który w 1973 r. (w roku akcesji) wynosi 58% Êredniej WE, zaê w 2001 r. stanowi a 122% Êredniej UE. Ten skok potwierdza, e przynale noêç do WE w istotnym stopniu przyczyni a si do niespotykanego wzrostu gospodarczego. Obecnie, mimo przejêciowego os abienia tempa wzrostu gospodarczego, Irlandia odnotowuje jedne z najlepszych wskaêników ekonomicznych wêród paƒstw UE, co daje jej pozycj w grupie najdynamiczniej rozwijajàcych si paƒstw Europy. Wspólna Polityka Rolna europejskie fundusze przeznaczone na dofinansowanie rolnictwa umo liwi a rozwój i modernizacj irlandzkiej wsi. Przeobra enia te pozwoli y na zmian jej wizerunku. W chwili przystàpienia do WE udzia produkcji rolnej w PKB Irlandii wynosi 18%, a zatrudnienie w tym sektorze (wraz z rybo- ówstwem i leênictwem) znajdowa o blisko 40% si y roboczej. Obecnie udzia rolnictwa ( àcznie z rybo ówstwem i leênictwem) w PKB wynosi 5% a zatrudnienie 7% (wg danych za 2001 r.). Dzisiejsze gospodarstwa irlandzkie stanowià przyk ad dobrze wykorzystanej szansy jakà stanowi o cz onkostwo w UE. Proces transformacji obrazujà dane, zgodnie z którymi w latach ca kowity dochód z gospodarstw rolnych zwi kszy si blisko szeêciokrotnie (z 391 mln do 2107 mln funtów irlandzkich). Dzi ki wprowadzeniu do rolnictwa unijnych standardów ochrony Êrodowiska, podwy szeniu poziomu bezpieczeƒstwa ywnoêci oraz powstaniu dodatkowych miejsc pracy w sektorze oko orolnym korzyêci odnie- Êli nie tylko rolnicy, ale i ca e spo eczeƒstwo irlandzkie. Znaczenie cz onkostwa potwierdzajà nie tylko wskaêniki gospodarcze, ale i dobrobyt spo eczny. O ile bowiem bogate paƒstwa cz onkowskie, gdzie percepcja korzyêci z cz onkostwa nie jest taka oczywista, prze ywajà okresowe kryzysy i spadki poparcia spo ecznego dla cz onkostwa, o tyle w Irlandii jego poziom pozostaje niezmiennie wysoki. Skala poparcia spo ecznego dla integracji europejskiej i cz onkostwa w UE, która w latach oscylowa- a na poziomie oko o 75-80% przy Êredniej dla ca ej UE wynoszàcej oko o 50 % jest tego najlepszym dowodem. Równie hiszpaƒskie doêwiadczenia potwierdzajà, e lepiej byç w UE ni poza nià. Przez lata dyktatury mit Europy dodawa nadziei Hiszpanom walczàcym przeciwko frankistowskim rzàdom. Poniewa demokracja by a uto samiana z Europà wielu hiszpaƒskich intelektualistów i opozycjonistów wskazywa o, i rozwiàzania wszelkich hiszpaƒskich problemów takich jak brak swobód obywatelskich, czy zacofanie gospodarcze trzeba poszukiwaç w integracji z paƒstwami europejskimi. Konsekwentnie, w latach 80. cz onkostwo we Wspólnotach zacz to postrzegaç jako najlepszà szans na przezwyci anie powojennej izolacji. Cz onkostwo w UE sta o si szansà na utrwalenie m odej demokracji i zabezpieczenie jej przed si ami ekstremistycznymi, zarówno prawicowymi, jak i lewicowymi. Racje polityczne by y wspierane argumentami typu gospodarczego jak np. podniesienie stopy yciowej przeci tnego mieszkaƒca w Hiszpanii. W cz onkostwie widziano tak e czynnik pozwalajàcy na przezwyci anie kompleksu ni szo- Êci paƒstwa hiszpaƒskiego wobec reszty Europy, jak równie opinii, e Europa koƒczy si na Pirenejach, za którymi rozpoczyna si Afryka. Hiszpanie obronili swoja m odà demokracj. Z paƒstwa peryferyjnego awansowali do grona liderów rozgrywajàcych w UE. DziÊ, adne wa ne decyzje nie mogà byç podejmowane bez zgody Hiszpanii. Dzieje si tak dlatego, e kraj ten nie tylko potrafi zbudowaç silnà pozycj mi dzynarodowà, ale tak e dlatego, e potrafi umiej tnie wykorzystaç swojà pozycj politycznà i instytucjonalnà w UE mierzonà m.in. liczbà g osów w poszczególnych instytucjach. Dla Polski, która w Traktacie Nicejskim uzyska a analogiczna pozycj instytucjonalnà, to szczególnie istotne doêwiadczenie. foto: European Commission Audiovisual Library Cz onkostwo mia o bez wàtpienia ogromny wp yw na hiszpaƒskà gospodark. Po wojnie domowej (lata ), rzàd genera- a F. Franco ustanowi system izolacji ekonomicznej doprowadzajàc tym samym do kryzysu gospodarczego kraju. Dopiero w latach 60. nastàpi o pewne otwarcie i zosta a rozpocz ta transformacja gospodarki majàca na celu przejêcie od gospodarki opartej na rolnictwie do gospodarki industrialnej. Dziesi ç lat póêniej, gdy polityka frankistowskiego rzàdu zacz a ulegaç dalszym zmianom, a gospodarka osiàgn a zadawalajàcy poziom rozwoju, Hiszpania podpisa a Uk ad Preferencyjny ze Wspólnotami Europejskimi. Zawarcie Uk adu wp yn o m.in. na modernizacj hiszpaƒskiego przemys u i rolnictwa, rozwój hiszpaƒskiego eksportu do krajów UE. Mia o te wp yw na zwi kszenie inwestycji zagranicznych. Mimo poprawy sytuacji w hiszpaƒskiej gospodarce w roku poprzedzajàcym przystàpienie Hiszpanii do Wspólnot Europejskich (1985 r.) jej dochód narodowy wynosi 28,3 mld euro, co stanowi o wówczas zaledwie 6,5 % dochodu ówczesnej EWG. Dopiero akcesja do Wspólnot oraz umiej tne wykorzystanie pomocy finansowej z funduszy strukturalnych i Funduszu SpójnoÊci (w latach przyznano Hiszpanii 19% ogólnej kwoty funduszy strukturalnych, zaê w latach ponad 21%) wp yn y na stopniowà popraw sytuacji. Dzi ki tej pomocy mo liwe by o sfinansowanie inwestycji publicznych tj. budowa dróg szybkiego ruchu i autostrad, budowa metra, rozszerzenie i elektryfikacja sieci kolejowych, rozwój telekomunikacji, poprawa zaopatrzenia w energi elektrycznà i wod, ochrona Êrodowiska oraz rozwój rolnictwa. Akcesja pozwoli a tak e przyspieszyç rozwój regionów najs abiej rozwini tych, m.in. w wyniku wzrostu dochodów z turystyki. Dzi ki cz onkostwu we Wspólnotach Hiszpania sta a si krajem atrakcyjnym dla zagranicznego biznesu, oraz zagranicznych turystów. Przystàpienie Hiszpanii do UE wp yn o na zwi kszenie zaufania inwestorów zagranicznych. Oprócz bezpoêrednich inwestycji pochodzàcych z krajów Wspólnot, do Hiszpanii zaczà nap ywaç równie kapita z paƒstw trzecich, które poprzez tworzenie firm w Hiszpanii chcia- y uzyskaç dost p do rynku WE. Dzi ki inwestycjom importowano technologie, a tak e know how w zakresie zarzàdzania i przedsi biorczoêci, co przyczyni o si do poprawy konkurencyjnoêci hiszpaƒskich towarów na rynkach mi dzynarodowych. W efekcie cz onkostwo w Unii Europejskiej wp yn o na wzrost gospodarczy Hiszpanii i poziom zamo noêci spo eczeƒstwa 1. W latach hiszpaƒski 5

6 PKB per capita wzrós z 68% do 79% Êredniej Wspólnot. WartoÊç tego wskaênika w 2000 r. osiàgn a poziom 83,1% Êredniej unijnej. Przystàpienie Hiszpanii do WE wiàza o si jednak równie z problemami. Najwa niejszym z nich by o bezrobocie 2. Z jednej strony, wysoka stopa bezrobocia by a trudnym do unikni cia rezultatem procesu restrukturyzacji rolnictwa oraz przemys u stoczniowego, hutniczego i górnictwa w glowego. Z drugiej strony, cz onkostwo przyczyni o si do zwi kszenia nap ywu inwestycji zagranicznych, co wraz z pomocà finansowà, uzyskiwanà w ramach funduszy strukturalnych i Funduszu SpójnoÊci, przyczyni o si do utworzenia nowych miejsc pracy. Pozytywnym efektem akcesji by wzrost zatrudnienia kobiet. By on bezpoêrednim nast pstwem programów finansowanych m.in. przez Europejski Fundusz Spo eczny 3. Obecnie stopa bezrobocia systematycznie spada. Hiszpanie, podobnie jak Polacy, czuli si niepewnie, kiedy rozpoczynali negocjacje ze Wspólnotami, ale dzisiaj doceniajà swoje cz onkostwo w UE. PodkreÊla si, e warto by o zap aciç za cywilizacyjny post p. Nikt w Hiszpanii nie mówi te o utracie to samo- Êci. Obawy zwiàzane m.in. z kwestià zakupu ziemi i nieruchomoêci przez obcokrajowców sà dla przeci tnego Hiszpana ju dziê niezrozumia e, chocia ze wzgl du na geograficznà atrakcyjnoêç, wielu cudzoziemców zdecydowa o si nabyç tam posiad oêci. ObecnoÊç cudzoziemców jest traktowana jako atut. Gdyby nie obywatele innych paƒstw cz onkowskich wiele miasteczek oraz wiosek hiszpaƒskich by oby skazanych na wolniejszy rozwój. By oby to nieuniknione przy post pujàcym zjawisku starzenia si spo eczeƒstwa i migracji m odych ludzi do du ych miast. Nie sprawdzi y si tak e obawy ze strony ówczesnych paƒstw cz onkowskich, e przystàpienie Hiszpanii do WE spowoduje masowà imigracj zarobkowà Hiszpanów do UE. Cz onkostwo we Wspólnotach wp yn o pozytywnie na jakoêç ycia w Hiszpanii, co w konsekwencji doprowadzi o do wyeliminowania zjawiska migracji za chlebem a nawet sprawi o, e wielu Hiszpanów wróci o do ojczyzny. Przedsi biorcy hiszpaƒscy obawiali si, podobnie jak polscy przedsi biorcy dziê, konkurencji europejskich firm (g ównie francuskich i angielskich). DziÊ hiszpaƒscy przedsi biorcy wiedzà, e wprowadzenie zmian, w tym modernizacja gospodarki, musia o nastàpiç niezale nie od cz onkostwa w UE. W przypadku paƒstw, które przyst powa y do UE jako ostatnie widoczny jest niekwestionowany post p. Tak jest w Finlandii, która po 7-miu latach cz onkostwa w UE znacznie si rozwin a. Âwiadczà o tym wyniki badaƒ opinii publicznej, które wskazujà na sta à przewag odsetka osób pozytywnie oceniajàcych cz onkostwo w UE. Pozytywne nastawienie Finów do cz onkostwa w UE przejawia si choçby poparciem dla uczestnictwa w strefie euro, co wyró nia jà od dwóch paƒstw skandynawskich: Danii i Szwecji. W debacie na temat korzyêci z cz onkostwa cz sto akcentuje si, i stosunkowo ma y pod wzgl dem liczy ludnoêci kraj, jakim jest Finlandia, aktywnie uczestniczy w procesie decyzyjnym UE, majàc wp yw na kszta towanie polityk wspólnotowych. Argument ten nabiera szczególnego znaczenia, m.in. w kontekêcie historii stosunków Finlandii z Rosjà. W Finlandii panuje przekonanie, i dzi ki przystàpieniu do Unii mi dzynarodowa pozycja kraju uleg a wzmocnieniu. Ocenia si, i cz onkostwo Finlandii w UE wzmocni o podstawy rozwoju gospodarczego. Przed integracjà, w okresie recesji, spowodowanej m.in. rozpadem b. ZSRR, w latach fiƒski PKB zmniejszy si o 11,5%, zaê stopa bezrobocia wzros a z 3,5% do niemal 19% na poczàtku 1994 r. Od momentu przystàpienia do UE gospodarka fiƒska rozwija si w stosunkowo szybkim tempie. Korzystajàc z mo liwoêci, jakie stworzy o wejêcie do UE, w szczególnoêci dotyczy to korzyêci wynikajàcych z wej- Êcia na Wspólny Rynek, co zrekompensowa o utrat rynków wschodnich. W latach zanotowano Êrednioroczny wzrost gospodarczy na poziomie 4,7% jeden z najwy szych w UE. Bezrobocie zmala o o ponad po ow i wynios o w 2001 r. 8,8%. Stopa inflacji pozostaje niska, na rachunku obrotów bie àcych utrzymuje si nadwy ka, zmala o zad u enie sektora przedsi biorstw i gospodarstw domowych. Nastàpi o zrównowa enie finansów publicznych deficyt bud etowy z 1993 r. w wysokoêci 8% PKB zmieni si w nadwy k w 1998 r. w wysokoêci 6,7% PKB. Osiàgni cie takiego rezultatu by o mo liwe dzi ki szybkiemu wzrostowi gospodarczemu oraz ograniczeniu wydatków bud etowych. Podobnie jak inne paƒstwa przyst pujàce do UE, Finlandia sta a si atrakcyjnym partnerem dla inwestorów zagranicznych. Poza samym cz onkostwem w Unii dodatkowymi atutami Finlandii by y: stosunkowo niska stawka podatku dochodowego od osób prawnych (28%), wysoki poziom wykszta cenia spo eczeƒstwa oraz bliskie po o enie rynku rosyjskiego. Generalnie, przystàpienie do UE wzmocni o fundamenty gospodarki fiƒskiej. Dzi ki likwidacji formalnoêci celnych, standaryzacji przepisów technicznych, obni eniu stóp procentowych i stopniowej integracji rynków finansowych nastàpi a wyraêna poprawa warunków prowadzenia dzia alnoêci gospodarczej w Finlandii. foto: European Commission Audiovisual Library Na pozytywny odbiór spo eczny cz onkostwa w UE wp yw mia y rozwiàzania przyj te w trakcie negocjacji. Z jednej strony, UE nalega- a na koniecznoêç spe nienia wymogów unijnych, które po pewnym czasie doprowadzi y do wyraênych zmian korzystnych dla konsumentów (spadek cen oraz wzrost konkurencji). Z drugiej strony, 6

7 Biuletyn euro info dla ma ych i Êrednich firm Unia uwzgl dni a narodowà specyfik Finlandii, co znalaz o odzwierciedlenie np. w kwestiach zwiàzanych z ochronà Êrodowiska. Finlandia jest krajem gdzie ochrona Êrodowiska ma priorytetowe znaczenie zarówno w sferze polityki wewn trznej jak i zagranicznej. Innym przyk adem poszanowania przez UE narodowej to samoêci mo e byç status Wysp Alandzkich. Sà one autonomicznà, zdemilitaryzowanà, neutralnà prowincjà Finlandii, zamieszkanà przez ludnoêç mówiàcà po szwedzku. Na podstawie uprawnieƒ przyznanych w 1921 r. w adze wysp mia y prawo m.in. do stosowania ograniczeƒ w zakupie nieruchomoêci i wykonywaniu ró nych zawodów przez osoby nie b dàce mieszkaƒcami wysp. Celem strony fiƒskiej w negocjacjach akcesyjnych by o zachowanie tego szczególnego statusu Wysp Alandzkich. Ostatecznie uzgodniono, i Traktaty konstytuujàce UE b dà mieç zastosowanie do wysp na zasadach okre- Êlonych w specjalnym protokole, do àczonym do Traktatu o przystàpieniu. Dokument ten przewiduje derogacje w zakresie stosowania przepisów wspólnotowych dotyczàcych nabywania nieruchomoêci, wykonywania ró nych zawodów oraz kwestii podatkowych. Przyk ad Wysp Alandzkich pokazuje, i w UE mo liwe jest zachowanie nie tylko to samoêci i odr bnoêci kulturowej narodów poszczególnych paƒstw, ale tak e utrzymania kultury i zwyczajów niewielkich spo ecznoêci lokalnych. Przypadek wysp jest dowodem, i integracja w ramach UE pozwala na umocnienie narodowych kultur i to samoêci poszczególnych spo eczeƒstw. Uzyskujàc cz onkostwo w Unii Europejskiej Finowie, podobnie jak Irlandczycy, czy Hiszpanie, zyskali zarówno w kategoriach post pu gospodarczego, jak i cywilizacyjnego, a zaanga owanie w polityk europejskà bez wàtpienia zwi kszy o znaczenie mi dzynarodowe tego kraju. Cz onkostwo w Unii Europejskiej stwarza wiele mo liwoêci i szans. Trzeba jednak wiedzieç, jak je wykorzystaç. Wymienione wczeêniej paƒstwa potrafi y odnieêç zysk z wejêcia na Wspólny Rynek. Czy Polska podà y w aênie tà drogà? Czy mo e powieli przyk ad Grecji, która przez d ugie lata nie by a w stanie wykorzystaç mo liwoêci, jakie uzyska a po przystàpieniu do WE? Poczàtkowo rzàd grecki uleg naciskom spo eczeƒstwa przekonanego, e cz onkostwo we Wspólnotach powinno przynieêç natychmiastowà zmian na lepsze. Dlatego te zamiast skoncentrowaç si na stwarzaniu warunków sprzyjajàcych d ugotrwa emu rozwojowi gospodarczemu skupiono si na realizacji doraênych potrzeb. W konsekwencji, niski popyt inwestycyjny i zwi kszajàcy si deficyt handlowy sprawi y, e roczny wzrost PKB nale a przez d ugie lata do najni szych we Wspólnotach. Grecja nie potrafi a umiej tnie wykorzystaç funduszy strukturalnych. System absorpcji Êrodków pochodzàcych z tych funduszy by wewn trznie niespójny i nie opiera si na jasno sformu owanych priorytetach, ani na wieloletniej strategii rozwoju gospodarczego. Brakowa o strategii sektorowych, a zw aszcza dotyczàcych dzia ów deficytowych. Nie wspierano tak e nowoczesnych i konkurencyjnych ga zi gospodarki. System pomocy nie zosta oparty na jednakowych dla wszystkich kryteriach. Brakowa o jasnych regulacji dotyczàcych przedsi biorstw mogàcych ubiegaç si o wsparcie oraz kryteriów wyznaczania obszarów wspieranych przez rzàd. foto: European Commission Audiovisual Library JednoczeÊnie przydzielaniem ulg i dotacji zajmowa o si wiele ró nych instytucji, co pog bia o zamieszanie i zwi ksza o ryzyko korupcji. Dopiero realna groêba pozostania pozà unià monetarnà, która mog oby jeszcze bardziej pogorszyç konkurencyjnoêç greckiej gospodarki, sprawi y, e w latach 90. rzàd premiera Kostasa Simitisa zaczà reformowaç finanse publiczne, prywatyzowaç gospodark oraz efektywniej wykorzystywaç pomoc finansowà. I choç tempo wzrostu nadal jest o wiele ni sze ni np. w Irlandii, to wydaje si, e Grecja prze ama a najpowa niejsze trudnoêci i coraz lepiej korzysta z szans, jakie stwarza cz onkostwo w Unii Europejskiej. Aktualnie poparcie spo eczne dla cz onkostwa w Unii Europejskiej nale y do najwy szych wêród paƒstw cz onkowskich i wg ostatnich danych Eurobarometru wynosi 64%. DoÊwiadczenia wymienionych powy ej paƒstw dowodzà, i cz onkostwo stwarza szans przyspieszenia wzrostu gospodarczego i zmniejszenie luki ekonomicznej i cywilizacyjnej dzielàcej obecnie Polsk od paƒstw cz onkowskich Unii Europejskiej. JednoczeÊnie wbrew temu co mo na cz sto us yszeç UE nie tylko nie stanowi zagro enia dla to samoêci narodowej przyst pujàcych do niej paƒstw, ale respektuje jà i stwarza warunki jej rozwoju i piel gnacji. Trzeba tak e pami taç, e Polska ju dziê odnios a korzyêci gospodarcze od czasu z o enia wniosku o cz onkostwo w UE. Mi dzy innymi za sprawà Uk adu Europejskiego przeorientowa a swój handel uniezale niajàc si od rynków b. ZSRR, dzi ki czemu inaczej ni paƒstwa ba tyckie nie odczu a tak dotkliwie konsekwencji za amania gospodarczego w krajach WNP. I chocia, Polska jest ju dziê wêród krajów kandydujàcych liderem w przyciàganiu inwestów zagranicznych, których skumulowana wartoêç na koniec 2001 r. wynios a 36,24 mld USD 4, to zakoƒczenie negocjacji uczyni o z naszego kraju jeszcze atrakcyjniejsze miejsce do tworzenia przedsi biorstw i nowych miejsc pracy. Bez wàtpienia tak e perspektywa cz onkostwa w UE mia y swój udzia w tym, e Polska oraz inne kraje kandydujàce w regionie, podobnie jak Hiszpania, obroni y swoje m ode demokracje. Przedruk za Biuletyn analiz nr 11/2003, Urzàd Komitetu Integracji Europejskiej, Anna Wójcik, Katarzyna Smyk, Tomasz Ciszak UKIE, tel Szybkiemu rozwojowi Hiszpanii sprzyja a ogólna poprawa koniunktury Êwiatowej, w tym niskie ceny surowców (m.in. spadek ceny ropy naftowej). 2 Stopa bezrobocia z 11,5% w 1980 r. wzros a do 21,5% w 1985 r., nast pnie obni a a si stopniowo do 16,3% w latach , aby póêniej gwa townie wzrosnàç do ponad 22% w 1995 i 1996 r. Obecnie wynosi 11%. 3 Równie w walce z bezrobociem doêwiadczenia Hiszpanii mogà byç po yteczne dla Polski. Obecnie w Hiszpanii wed ug danych Eurostatu bezrobocie wynosi oko o 13% (w 1996 r. wynosi o ono 23%). 4 Dane PAIZ (wielkoêç kapita u krajów UE w inwestycjach ponad 1 mln USD). 7

8 Funkcjonowanie jednolitego rynku wewn trznego w opinii przedsi biorców Niewàtpliwie jednym z najwi kszych osiàgni ç integracyjnych Unii Europejskiej jest Jednolity Rynek Wewn trzny (JRW), który w grudniu 2002 r. obchodzi dziesi ciolecie swojego funkcjonowania. Aby dowiedzieç si, czy dzia anie jednolitego rynku UE przynios o korzyêci przedsi biorcom, nale y dokonaç analizy ich opinii, czego podj a si Komisja Europejska. Celem artyku u jest przedstawienie uzyskanych wyników badaƒ 1. Sà one uporzàdkowane w nast pujàcej kolejnoêci: poziom wiedzy na temat praw przedsi biorcy, ogólna ocena JRW, wp yw na wydajnoêç, op acalnoêç i zatrudnienie oraz sprzeda. Kolejne parametry to ewolucja strategii firm europejskich, powody nie podejmowania dzia alnoêci eksportowej, ograniczenia strukturalne, a tak e propozycje zmian w funkcjonowaniu JRW 2. Na poczàtek zapytano o poziom informacji o prawach, które niesie za sobà funkcjonowanie w ramach JRW. Odsetek dobrze lub bardzo dobrze poinformowanych przedsi biorców w poszczególnych paƒstwach unijnych przedstawia Wykres 1 3. W zakresie oceny znaczenia JRW w zale noêci od rozmiaru przedsi biorstw, badanie wskaza o, e 44% ma ych przedsi biorstw oceni o wp yw JRW jako pozytywny (w nawiasach ocena negatywna 11%), dla Êrednich przedsi biorstw, odsetek ten wynosi 55% (11%), a w przypadku du ych firm a 67% (6%). Na pytanie o wzrost konkurencji ponad 40% ogó u firm odnotowa o jej wzrost ze strony przedsi biorstw z innych paƒstw UE, podczas, gdy tylko 2% odpowiedzia o, e konkurencja ta zmniejszy a si. Natomiast 46% ankietowanych uzna o, e doêwiadczajà silniejszej konkurencji od innych rywali krajowych. Tabela 1 przestawia odsetek przedsi biorstw, które wskaza y, na ile JRW mia wp yw na ich: wydajnoêç, op acalnoêç oraz zatrudnienie w firmach 6. Tabela 1. Ocena wp ywu JRW na wzrost wydajnoêci, op acalnoêci i zatrudnienia (w %) Wykres 1 Ocena stanu wiedzy przedsi biorców unijnych na temat ich praw na jednolitym rynku W przeprowadzonej ankiecie wi kszoêç firm z UE by a optymistyczna w odniesieniu do funkcjonowania JRW. Prawie po owa (46%) uwa a a, e wp yw rynku wewn trznego na funkcjonowanie firm by pozytywny, 42% przedsi biorstw uzna o, e JRW nie mia adnego wp ywu, a 11% uwa a o, e wp yw by negatywny. W podziale na poszczególne kraje cz onkowskie, odpowiedzi kszta towa y si zgodnie z wykresem 2 4. Wykres 2 Ocena ogólnego wp ywu JRW na dzia alnoêç firm L D A P NL B S H I F FR W G WB N Pozytywny Przedsi biorstwa w % Negatywny I G W P L H NL S B A D F N FR WB *Odsetek firm, które wskazywa y, e wp yw JRW by raczej lub bardzo pozytywny lub negatywny. Odpowiedzi: brak wp ywu, nie wiem nie zosta y uj te. èród o: Internal Market Business Survey, Flash Eurobarometer 130. European Commission, Luxembourg. Pozytywny wp yw na: Rodzaj przedsi biorstwa Ma e Ârednie Du e WydajnoÊç Op acalnoêç Zatrudnienie % wszystkich firm odpowiedzia o, e JRW przyczyni si do obni ki kosztów: telekomunikacyjnych, surowcowych, komponentów, energii, pracy, finansowych i dystrybucyjnych 7. Ârednie firmy w porównaniu z du ymi, mia y mniejsze mo liwoêci rozwoju handlu na nowych rynkach, zarówno w innych krajach UE, jak i poza nià, o czym Êwiadczà odpowiedzi udzielone w ankiecie (Tabela 2). Tabela 2 Oddzia ywanie JRW na wzrost sprzeda y na ró ne rynki przez przedsi biorstwa z UE (w %) Wzrost wolumenu sprzeda y: Rodzaj przedsi biorstwa* Ma e Ârednie Du e We w asnym kraju W innych krajach UE Poza UE *Odsetek przedsi biorstw, wed ug których JRW mia wp yw na wzrost sprzeda y w ich w asnym kraju, w eksporcie do innych krajów UE oraz poza UE. 1 Ca oêç wyników zosta a przedstawiona w Internal Market Scoreboard no. 11, 10 Years Internal Market without frontiers, który jest swoistym barometrem Jednolitego Rynku Europejskiego. Badanie szczegó owe dotyczàce przedsi biorstw (Internal Market Business Survey, Flash Eurobarometer 130) zosta o zrealizowane przez EOS Gallup Europe na proêb Komisji Europejskiej (Dyrekcja Generalna Rynek Wewn trzny). Ca oêç badania przeprowadzi Dyrektoriat Generalny Prasa i Komunikacja. Oprócz Wykresu 2 wszystkie tabele i wykresy majà swoje êród o w: Internal Market Scoreboard no. 11, 10 Years Internal Market without frontiers, November 2002, European Commission, Luxembourg. 8

9 Biuletyn euro info dla ma ych i Êrednich firm Ogólny wp yw na sytuacj eksporterów na ich zyski i sprzeda w zale noêci od prowadzonej dzia alnoêci eksportowej pokazuje Tabela 3. Tabela 3 Ocena wp ywu JRW dzia alnoêç firm (eksporterów i nie-eksporterów) w % Wp yw na: Rodzaje przedsi biorstw* Nie-eksporterzy Eksporterzy od 1 Eksporterzy powy ej do 5 paƒstw UE 5 paƒstw UE Sprzeda w UE ZyskownoÊç Ogólny wp yw *Odsetek przedsi biorstw, wed ug których JRW mia wp yw na: wzrost sprzeda y do innych krajów UE, ich zyski i ogólnie pozytywny wp yw na funkcjonowanie przedsi biorstwa. Podobnie jak o ogólny wp yw na swojà dzia alnoêç, przedsi biorcy zostali zapytani o zmiany wprowadzone poêrednio przez JRW, które u atwi y im funkcjonowanie. Du e, Êrednie i ma e firmy oraz eksporterzy i nie eksporterzy wskazali jednomyêlnie na: wyeliminowanie dokumentów celnych, zniesienie kontroli granicznych, wprowadzenie norm produktów i procedur VAT w handlu z innymi krajami UE 8. Wszystkie grupy firm odpowiedzia y zgodnie na pytanie dotyczàce zmian w ich strategii, które wymog o funkcjonowanie w ramach jednolitego rynku wewn trznego. Wyniki badania wykazujà, e 36% firm zmieni o polityk cenowà dzia ajàc na rynku wewn trznym. Niewiele mniej (34%) zacz o dokonywaç zakupów w innym kraju cz onkowskim. Ponad jedna czwarta ankietowanych (27%) dokonywa a zmian w swojej strategii marketingowej. Prawie takà samà aprobat co sprzeda bezpoêrednia do innych krajów UE (24%), uzyska y: dystrybucja do innych krajów UE (22%) i porozumienia o wspó pracy pomi dzy partnerami handlowymi z krajów UE (21%) 9. Tabela 4 Bariery strukturalne, ograniczajàce rekrutacj pracowników z innych krajów UE Odpowiedzi w % 1. Wystarczajàca liczba kandydatów na lokalnym lub krajowym rynku pracy Brak informacji o mo liwoêciach szukania i rekrutacji personelu z innych krajów cz onkowskich S abe kwalifikacje j zykowe kandydatów TrudnoÊci w ocenie doêwiadczenia zawodowego lub kwalifikacji Niech ç pracowników do przeprowadzki z powodów rodzinnych 4 6. TrudnoÊci administracyjne zwiàzane z prawami do ubezpieczeƒ socjalnych spo ecznych 3 7. Zró nicowanie p ac i zach t finansowych 3 8. TrudnoÊci ze swobodà dost pu do Êwiadczeƒ emerytalnych 1 Przeprowadzone badanie obj o równie zagadnienie barier w zatrudnianiu pracowników z innych krajów cz onkowskich. Oko o 20% ogó u respondentów stwierdzi o, e ju to robi o. Pozostali zaê zostali zapytani, dlaczego nie zatrudniali osób spoza ich rodzimego kraju. Odpowiedzi wskazuje Tabela 4. Jako powody nie podejmowania dzia alnoêci eksportowej firmy wskazywa y ró ne przyczyny. Po owa respondentów stwierdzi a, e krajowy popyt jest wystarczajàcy. 41% firm wskaza na nieodpowiednià jakoêç przedmiotu eksportu. Co piàta firma (21%) nie rozwa a a w ogóle mo liwoêci eksportu. Nieco mniejszy problem przedsi biorcy widzieli w braku Êrodków finansowych (12%). Niespe na 10% obawia si barier, a 9% potrzebuje wi cej informacji. 5% respondentów próbowa o eksportu w przesz oêci, ale zostali oni zniech ceni przez napotkane problemy. Bardzo ciekawym zagadnieniem okaza y si propozycje zmian w funkcjonowaniu JRW, które przedstawione sà w Tabeli 5. Tabela 5 Propozycje zmian w przysz ym funkcjonowaniu JRW 1. Mo liwoêç funkcjonowania firm na podstawie jednego zestawu Odpowiedzi w % przepisów zamiast co najmniej 15 (krajowych) Zapewnienie sprawiedliwej konkurencji w ramach JRW Dostosowanie krajowych systemów podatkowych Usuni cie pozosta ych barier technicznych w handlu dobrami i us ugami Otwarcie dla konkurencji us ug u ytecznoêci publicznej: us ugi telekomunikacyjne, pocztowe, transportowe i w zakresie dostaw energii Stworzenie patentów wa nych w krajach europejskich Wzmocnienie praw dotyczàcych ochrony w asnoêci intelektualnej Osiàgni cie integracji europejskiego rynku finansowego U atwienie mobilnoêci rynku pracy Przysz e otwarcie rynku dostaw publicznych 57 *Odsetek wszystkich firm. Ankietowani mogli udzieliç kilku odpowiedzi, stàd suma odsetek poszczególnych wyników przekracza 100%. Doskona ym podsumowaniem dla przedstawionych w tym artykule ocen sà proponowane zmiany, które mog yby wp ynàç na popraw mechanizmów funkcjonowania JRW. Jednak e dokonywanie ich tylko poprzez tworzenie nowych przepisów jest niemo liwe. Nale y pami taç, e tworzenie rynku trwa, a doskonalenie jego funkcjonowania jest d ugotrwa ym procesem, gdy nawet po 10 latach nadal istniejà wa ne bariery do usuni cia. Wojciech Owczarzak Akademia Ekonomiczna w Poznaniu 2 Badanie przedsi biorstw obj o 5900 przedsi biorców i firm, z przedstawicielami których prowadzono rozmowy telefoniczne (pomi dzy 28 sierpnia a 25 wrzeênia 2002 roku). Selekcja firm zosta a dokonana wg kryteriów kraju pochodzenia przedsi biorstwa, rozmiaru firmy i jej aktywnoêci w bran y. Uzupe nieniem badania firm, zawartego w Internal Market Scoreboard by o badanie obywateli z krajów cz onkowskich, którzy równie wyra ali swojà opini o funkcjonowaniu JRW, jednak e przedstawienie tych wyników wybiega poza obszar tego artyku u. 3 Ponad po owa du ych firm (58%) stwierdzi a, e jest bardzo dobrze lub dobrze poinformowana o swoich prawach. Takiej samej odpowiedzi udzieli o 46% Êrednich przedsi biorstw i tylko 41% ma ych. 4 Przedsi biorstwa dzia ajàce w ma ych krajach by y bardziej optymistyczne w stosunku do JRW: ponad 69% w Irlandii i Grecji. Wyniki te wskazujà na wag rozmiaru rynków, bo dla ma ych krajów handel zinnymi paƒstwami Unii Europejskiej jest bardzo wa ny. Jedynym wyjàtkiem w ankiecie okazujà si byç przedsi biorstwa w oskie 68%. 5 W artykule zastosowano nast pujàce skróty dotyczàce paƒstw: I Irlandia, G Grecja, W W ochy, P Portugalia, L Luksemburg, H Hiszpania, NL Holandia, S Szwecja, B Belgia, A Austria, D Dania, F Finlandia, N Niemcy, FR Francja, WB Wielka Brytania. 6 Odpowiednio 7% (ma ych), 6% (Êrednich), 2%(du ych) firm oceni o JRW jako powód spadku produktywnoêci. 59% (du ych), 56% (Êrednich), 51% (ma ych) odpowiedzia o, e JRW nie mia wp ywu na ich zyski. 69%, 65% i 57% (kolejno ma e, Êrednie, du e) respondentów uwa a o, e JRW nie mia wp ywu na wzrost zatrudnienia. 7 Ankieta wykaza a równie, e 28% du ych przedsi biorstw zredukowa o koszt jednostkowy, a 47% twierdzi, e nie by o takiego efektu. 14% uwa a, e JRW przyczyni si do wzrostu kosztów, co mo e oznaczaç, e du e firmy osiàgn y i wykorzysta y korzyêci skali i wygenerowa y oszcz dnoêci. 8 Ponad po owa (56%) przedsi biorców prowadzàcych ma e firmy uzna a, e ich myêlenie by o bardziej pro-europejskie ni wczeêniej. Podobnego zadania by o 63% Êrednich i 68% du ych firm. 9 1% firm otworzy o oddzia w innym kraju unijnym, 9% zainwestowa o poza Unià Europejskà, w 8% firm zainwestowali inwestorzy z innych krajów UE. 9

Dotacje z Unii Europejskiej dla Twojej firmy Pozyskiwanie funduszy strukturalnych na inwestycje w przedsi biorstwach

Dotacje z Unii Europejskiej dla Twojej firmy Pozyskiwanie funduszy strukturalnych na inwestycje w przedsi biorstwach A Member of HVB Group www.bph.pl Dotacje z Unii Europejskiej dla Twojej firmy Pozyskiwanie funduszy strukturalnych na inwestycje w przedsi biorstwach Wydawca: Bank BPH (www.bph.pl) Redakcja w Warszawie:

Bardziej szczegółowo

Raport Roczny 2003. Warszawa, wrzesieƒ 2004 r.

Raport Roczny 2003. Warszawa, wrzesieƒ 2004 r. Raport Roczny 2003 Warszawa, wrzesieƒ 2004 r. Leszek Balcerowicz Prezes Narodowego Banku Polskiego Narodowy Bank Polski, wype niajàc zadanie powierzone mu przez Konstytucj, stara si zapewniç niskà inflacj,

Bardziej szczegółowo

MATERIA Y I STUDIA. Zeszyt nr 153. Analiza wp ywu wprowadzenia euro na polski system bankowy. (trzecia edycja)

MATERIA Y I STUDIA. Zeszyt nr 153. Analiza wp ywu wprowadzenia euro na polski system bankowy. (trzecia edycja) MATERIA Y I STUDIA Zeszyt nr 153 Analiza wp ywu wprowadzenia euro na polski system bankowy (trzecia edycja) Ma gorzata Glibowska, Anna Górska, Beata Pawe czyk, Renata ak Warszawa, grudzieƒ 2002 r. Materia

Bardziej szczegółowo

Biuletyn. Kobiety Pracownicy 50+ wyzwania i szanse na rynku pracy. Programu Leonardo da Vinci ISSN 1898-9365

Biuletyn. Kobiety Pracownicy 50+ wyzwania i szanse na rynku pracy. Programu Leonardo da Vinci ISSN 1898-9365 Programu Leonardo da Vinci ISSN 1898-9365 01 ( 5) 2010 Kobiety Pracownicy 50+ wyzwania i szanse na rynku pracy Publikacja zosta a sfinansowana z funduszy Komisji Europejskiej w ramach programu Uczenie

Bardziej szczegółowo

Raport. o stabilnoêci systemu finansowego. czerwiec 2001 grudzieƒ 2002. Warszawa, sierpieƒ 2003 r.

Raport. o stabilnoêci systemu finansowego. czerwiec 2001 grudzieƒ 2002. Warszawa, sierpieƒ 2003 r. Raport o stabilnoêci systemu finansowego czerwiec 2001 grudzieƒ 2002 Warszawa, sierpieƒ 2003 r. Opracowanie pod redakcjà: Jacka Osiƒskiego Andrzeja S awiƒskiego Paw a Wyczaƒskiego Autorzy Raportu: Tomasz

Bardziej szczegółowo

Ewaluacja strategii informacyjnej oraz kampanii na rzecz integracji europejskiej w Polsce

Ewaluacja strategii informacyjnej oraz kampanii na rzecz integracji europejskiej w Polsce INSTYTUT SPRAW PUBLICZNYCH Ewaluacja strategii informacyjnej oraz kampanii na rzecz integracji europejskiej w Polsce pod redakcjà Beaty Ci kiej i Mateusza Fa kowskiego EKSPERTYZY REKOMENDACJE Y Z BADA

Bardziej szczegółowo

Biuletyn dla ma ych i Êrednich firm

Biuletyn dla ma ych i Êrednich firm Biuletyn dla ma ych i Êrednich firm e 6 C o i VAT od importowanych samochodów (56) Czerwiec 2003 ISSN 1505-781X Ochrona internetowych baz danych Dokumentacja ofertowa w eksporcie Spó ki w Hiszpanii Biuletyn

Bardziej szczegółowo

Projekt Narodowego Planu Rozwoju 2007-2013

Projekt Narodowego Planu Rozwoju 2007-2013 Projekt Narodowego Planu Rozwoju 2007-2013 Warszawa, wrzesie 2005 Spis tre ci Wprowadzenie...3 T o spo eczno-gospodarcze...9 Aksjologia, misja, cele i priorytety strategiczne...28 Dzia ania s u ce realizacji

Bardziej szczegółowo

ZROBIå WI CEJ ZA MNIEJ

ZROBIå WI CEJ ZA MNIEJ ZROBIå WI CEJ ZA MNIEJ Zielona ksi ga w sprawie racjonalizacji zu ycia energii Dyrekcja Generalna ds. Energii i Transportu KOMISJA EUROPEJSKA Zdj cia: Komisja Europejska, Wärtsilä ZROBIå WI CEJ ZA MNIEJ

Bardziej szczegółowo

Czy warto inwestowaç w innowacje? Analiza sektora badawczo-rozwojowego w Polsce

Czy warto inwestowaç w innowacje? Analiza sektora badawczo-rozwojowego w Polsce Czy warto inwestowaç w innowacje? Analiza sektora badawczo-rozwojowego w Polsce Raport KPMG KPMG W POLSCE Spis treêci 1. Wst p 5 2. Metodyka badania 7 3. Wnioski 9 4. Dzia alnoêç B+R w Polsce stan obecny

Bardziej szczegółowo

Nr 48 Lipiec 2006. 4 lata Ma opolskiego Informatora Europejskiego... str. 2. KULTURA (2007 2013)... str. 10

Nr 48 Lipiec 2006. 4 lata Ma opolskiego Informatora Europejskiego... str. 2. KULTURA (2007 2013)... str. 10 Nr 48 Lipiec 2006 ISSN 1895-74-63 4 lata Ma opolskiego Informatora Europejskiego... str. 2 KULTURA (2007 2013)................ str. 10 Biuro Województwa Ma opolskiego w Brukseli informuje: Pos owie przyj

Bardziej szczegółowo

STUDIA I PRACE KOLEGIUM ZARZÑDZANIA I FINANSÓW

STUDIA I PRACE KOLEGIUM ZARZÑDZANIA I FINANSÓW STUDIA I PRACE KOLEGIUM ZARZÑDZANIA I FINANSÓW ZESZYT NAUKOWY 64 Szko a G ówna Handlowa w Warszawie SK AD RADY NAUKOWEJ ZESZYTÓW NAUKOWYCH KZiF prof. dr hab. Janusz Ostaszewski prof. dr hab. Ma gorzata

Bardziej szczegółowo

Raport. na temat korzyêci i kosztów przystàpienia Polski do strefy euro

Raport. na temat korzyêci i kosztów przystàpienia Polski do strefy euro Raport na temat korzyêci i kosztów przystàpienia Polski do strefy euro Warszawa, luty 2004 Opracowanie pod redakcjà: Jakuba Borowskiego Zespó autorski: Jakub Borowski Micha Brzoza-Brzezina Anna Czoga a

Bardziej szczegółowo

8.7 Nisze rynkowe w Rumunii 40 8.8 Targi w Rumunii 41 8.9 System izb przemys owo-handlowych 43 9 Warunki podró y i zamieszkania w Rumunii 46 9.

8.7 Nisze rynkowe w Rumunii 40 8.8 Targi w Rumunii 41 8.9 System izb przemys owo-handlowych 43 9 Warunki podró y i zamieszkania w Rumunii 46 9. Spis treêci: Przedmowa 3 1 Informacje ogólne o kraju 4 1.1 Podstawowe informacje 4 1.2 LudnoÊç, religia i j zyk w Rumunii 4 1.3 Klimat, warunki geograficzne oraz bogactwa naturalne 5 1.4 Polityka 6 1.5

Bardziej szczegółowo

BANK HANDLOWY W WARSZAWIE SA

BANK HANDLOWY W WARSZAWIE SA spis treêci 4 6 12 22 35 40 42 45 102 List Prezesa Zarzàdu Gospodarka polska w r. Podstawowe dane bilansowe i wyniki finansowe Banku w r. Dzia alnoêç Banku Rozwój Banku Rada Nadzorcza i Zarzàd Banku Placówki

Bardziej szczegółowo

Raport Roczny 2001. Warszawa, wrzesieƒ 2002 r.

Raport Roczny 2001. Warszawa, wrzesieƒ 2002 r. Raport Roczny 2001 Warszawa, wrzesieƒ 2002 r. Leszek Balcerowicz Prezes Narodowego Banku Polskiego Dzia alnoêç Narodowego Banku Polskiego w 2001 r. prowadzona by a pod znakiem stabilizacji i normalizacji.

Bardziej szczegółowo

Program Leonardo da Vinci. Ewaluacja Projektów. Poradnik dla wnioskodawców. www.leonardo.org.pl

Program Leonardo da Vinci. Ewaluacja Projektów. Poradnik dla wnioskodawców. www.leonardo.org.pl Program Leonardo da Vinci Ewaluacja Projektów Poradnik dla wnioskodawców www.leonardo.org.pl Spis treêci Wst p 5 I Podstawowe informacje o ewaluacji 6 1 Rola ewaluacji 6 2 Geneza ewaluacji 6 3 Podstawowe

Bardziej szczegółowo

Leokadia Or ziak Bank Anglii jako bank centralny Wielkiej Brytanii

Leokadia Or ziak Bank Anglii jako bank centralny Wielkiej Brytanii sierpieƒ 2006 8 Leokadia Or ziak Bank Anglii jako bank centralny Wielkiej Brytanii Geneza bankowoêci centralnej w Wielkiej Brytanii Funkcje i struktura Banku Anglii Organy decyzyjne Cele polityki pieni

Bardziej szczegółowo

W 2007 roku wszystkie publikacje EBC b dà zawiera y motyw pochodzàcy z banknotu 20.

W 2007 roku wszystkie publikacje EBC b dà zawiera y motyw pochodzàcy z banknotu 20. p l e u ro p e j s k i b a n k c e n t r a l n y b i u l e t y n m i e s i c z n y 9 I 2 7 1127 2127 3127 4127 5127 6127 7127 8127 9127 1127 11127 12127 b i u l e t y n m i e s i c z n y w r z e s i e

Bardziej szczegółowo

respo Odpowiedzialny biznes jako nowa strategia rozwoju Analiza stanu CSR w Unii Europejskiej Biznes a wielokulturowoêç

respo Odpowiedzialny biznes jako nowa strategia rozwoju Analiza stanu CSR w Unii Europejskiej Biznes a wielokulturowoêç magazyn odpowiedzialnego biznesu responsible business magazine respo ISBN 83-916260-8-3 nr 4 (18) paêdziernik 2003 WA NY TEMAT Odpowiedzialny biznes jako nowa strategia rozwoju Biznes a wielokulturowoêç

Bardziej szczegółowo

Banki spó dzielcze w Polsce

Banki spó dzielcze w Polsce Banki spó dzielcze w Polsce w 2004 r. Komisja Nadzoru Bankowego Warszawa, marzec 2006 r. Opracowanie pod redakcjà: Dawida Strumiƒskiego Dariusza Twardowskiego Zespó autorski: Biuro BankowoÊci Spó dzielczej

Bardziej szczegółowo

Polska Agencja Rozwoju Przedsi biorczoêci INTERNET W FIRMIE FIRMA W INTERNECIE

Polska Agencja Rozwoju Przedsi biorczoêci INTERNET W FIRMIE FIRMA W INTERNECIE Polska Agencja Rozwoju Przedsi biorczoêci INTERNET W FIRMIE FIRMA W INTERNECIE Paêdziernik grudzieƒ 2001 Opracowanie: Polska Agencja Rozwoju Przedsi biorczoêci na podstawie materia ów przygotowanych na

Bardziej szczegółowo

Spis treêci. List Prezesa Zarzàdu str. 4. Gospodarka polska w 1999 r. str. 6. Dane bilansowe i wyniki finansowe Banku w 1999 r. str.

Spis treêci. List Prezesa Zarzàdu str. 4. Gospodarka polska w 1999 r. str. 6. Dane bilansowe i wyniki finansowe Banku w 1999 r. str. Spis treêci List Prezesa Zarzàdu str. 4 Gospodarka polska w 1999 r. str. 6 Dane bilansowe i wyniki finansowe Banku w 1999 r. str. 10 Dzia alnoêç Banku str. 18 Rozwój Banku str. 28 Sprawozdanie finansowe

Bardziej szczegółowo

Jak powstaje projekt

Jak powstaje projekt Program Leonardo da Vinci Jak powstaje projekt od pomys u do realizacji Poradnik dla wnioskodawców projektów wielostronnych www.leonardo.org.pl Tekst dr Agnieszka Mazur-Baraƒska, Izabela Laskowska Konsultacje

Bardziej szczegółowo

Rola Narodowego Banku Polskiego. w procesie integracji europejskiej

Rola Narodowego Banku Polskiego. w procesie integracji europejskiej Rola Narodowego Banku Polskiego w procesie integracji europejskiej Warszawa, listopad 2003 Stan prawny: wrzesieƒ 2003 r. Projekt graficzny: Oliwka s.c. Sk ad i druk: Drukarnia NBP Wyda : Narodowy Bank

Bardziej szczegółowo

Jak budowaç Zintegrowanà Strategi Rozwoju Obszarów Wiejskich w ramach Pilota owego Programu LEADER+?

Jak budowaç Zintegrowanà Strategi Rozwoju Obszarów Wiejskich w ramach Pilota owego Programu LEADER+? Ryszard Kamiƒski Krzysztof Kwatera Jak budowaç Zintegrowanà Strategi Rozwoju Obszarów Wiejskich w ramach Pilota owego Programu LEADER+? Poradnik dla animatorów Lokalnych Grup Dzia ania Fundacja Fundusz

Bardziej szczegółowo

Prace OSW / CES Studies. Kazachstan: regionalny przyk ad sukcesu Kazakhstan: the regional success story OSW

Prace OSW / CES Studies. Kazachstan: regionalny przyk ad sukcesu Kazakhstan: the regional success story OSW OÂRODEK STUDIÓW WSCHODNICH Centre for Eastern Studies Prace OSW / CES Studies P R A C E OSW CES Kazachstan: regionalny przyk ad sukcesu Kazakhstan: the regional success story Tad ykistan: czas próby Tajikistan:

Bardziej szczegółowo

1. Informacje ogólne o kraju

1. Informacje ogólne o kraju Spis treêci Przedmowa 2 1. Informacje ogólne o kraju 3 1.1. Podstawowe informacje 3 1.2. LudnoÊç, religia oraz zwyczaje panujàce w Kuwejcie 3 1.3. Klimat, warunki geograficzne oraz bogactwa naturalne 4

Bardziej szczegółowo

odpowiedzialnybizneso9

odpowiedzialnybizneso9 odpowiedzialnybizneso9 odpowiedzialny bizneso9 Spis treêci 13 Dialog z Interesariuszami 5 Wprowadzenie 14 Dialog z Klientami 7 List Prezesa Zarzàdu Banku Millennium 32 Dialog z Inwestorami 9 Misja, wartoêci

Bardziej szczegółowo

Copyright by Instytut Nauk Ekonomicznych Polskiej Akademii Nauk

Copyright by Instytut Nauk Ekonomicznych Polskiej Akademii Nauk Redakcja naukowa: Tadeusz Baczko Zdj cie na ok adce: www.fotolia.com Redakcja cz Êci makroekonomicznej: Ma gorzata Pieƒkowska Redakcja cz Êci mikroekonomicznej: Ewa Krzywina Redakcja: Joanna P czkowska

Bardziej szczegółowo