uniwersyteckie uwm Olsztyn, listopad 2007

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "uniwersyteckie uwm Olsztyn, listopad 2007"

Transkrypt

1 Wiadomoœci Nr 11 (100) listopad 2007 uniwersyteckie uwm Olsztyn, listopad 2007 Nr 11 (100) Fot. J.anusz Paj¹k Prof. Wojciech Maksymowicz dziekan nowego Wydzia³u Nauk Medycznych UWM; pierwszego w Polsce po 50 latach. Wywiad z profesorem str. 4 1

2 15 paÿdziernika br. odby³a siê uroczystoœæ otwarcia nowej Biblioteki Uniwersyteckiej przy ul. Oczapowskiego w Kortowie. Biblioteka zosta³a wybudowana z funduszy Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wy szego oraz œrodków w³asnych UWM. Ca³kowity koszt inwestycji wynosi 60,5 mln z³. Budowa trwa³a 5 lat. Biblioteka pomieœci 1,5 mln woluminów aktualnie zawiera ok. 900 tys. wol. Zastosowano w niej najnowsze rozwi¹zania techniczne, które umo liwiaj¹ czytelnikom wolny dostêp do zbiorów, pracê w kabinach indywidualnych lub pokojach grupowych, z wykorzystaniem bogatego wyposa enia sprzêtu audiowizualnego itp. Powierzchnia ogólna budynku wynosi m 2. Projekt wykona³ Zespó³ Zak³adu Urbanistyki i Architektury UWM pod kierunkiem prof. Waleriana Wierzchowskiego, przy wspó³udziale architektów Magdaleny Rafalskiej i Marka Zagroby. Wykonawc¹ by³o Przedsiêbiorstwo Budowlane ARTBET Sp. z o.o. Fot. Katarzyna Kulesza, Janusz Paj¹k 2

3 W numerze AKTUALNOŒCI Kronika Kortowska...2 Z obrad senatu...3 Lubiê mia³e wyzwania NAGRODZENI WYRÓ NIENI Regionalizm to nie zaœciankowoœæ...5 Stypendia dla zdolnych...5 Srebro z Borneo...6 PROGRAMY UNIJNE Stypendia, granty, mobilnoœæ KORTOWSKIE PRACOWNIE Przeprowadzka na Szrajbera...8 KONFERENCJE SEMINARIA Romaniœci z UWM w Katanii Studenci ekolodzy z Kassel na UWM...9 Lustracja na przestrzeni dziejów...10 Œwiadek historii...10 Czy znasz swój jêzyk ojczysty?...11 ZAK TKI EUROPY 6 Coimbra Luzytañskie Ateny...12 FELIETONY Kalendarz fascynacja czasem...13 Kto kim rz¹dzi?...14 Czerwona apaszka Projektowanie ycia...15 Prawo i okolice Wakacyjny kazus...15 PORADNIK JAK OSWOIÆ DZIENNIKARZA Dlaczego oni nas nie lubi¹?...16 Orkiestra dêta na UWM...16 STUDENCKE YCIE 8 Erasmus dawka energii...17 Sierpniowy zlot modzie y...18 Pieszo do Santiago de Compostela...19 ZJAZDY ABSOLWENTÓW Okr¹g³y jubileusz...20 OSTATNIE PO ERGNANIE Pracownicy uczelni zmarli od listopad 2006 do listopada Doktoraty i habilitacje...21 Nowoœci Wydawnictwa UWM...22 Sport

4 Kronika Kortowska Rektor prof. Ryszard Górecki decyzj¹ Kapitu³y Konkursu Efektywnego Zarz¹dzania Sportem i Rekreacj¹ Polskiej Korp o -racji Mened erów Sportu w uznaniu zas³ug dla rozwoju sportu i rekreacji otrzyma³ tytu³ SPORTOWEGO MENED ERA 2006 ROKU. Najlepszy wynik w regionie Nowy Wydzia³ Nauk Medycznych ma ju swojego dziekana i prodziekana. 25 paÿdziernika 2007r. odby³y siê wybory w³adz wydzia³u. Dziekanem zosta³ dotychczasowy pe³nomocnik rektora ds. tworzenia WNM prof. Wojciech Maksymowicz. Prodziekanem ds. dydaktycznych zosta³ dr Ireneusz Kowalski. Przedstawicielem Wydzia³u Nauk Medycznych do senatu UWM zosta³ prof. Piotr Kurnatowski. Nowo wybrane w³adze WNM swoje funkcje sprawowaæ bêd¹ do 31. sierpnia 2008 r. Sportowcy i trenerzy z AZS UWM w Olsztynie otrzymali stypendia oraz nagrody marsza³ka województwa warmiñskomazurskiego. Marsza³ek nagrodzi³ zawodników i zawodniczki, którzy nale ¹ do krajowej, europejskiej oraz œwiatowej czo³ówki sportowców. Znalaz³o siê wœród szeœæ osób z AZS UWM Olsztyn. Stypendia wynosz¹ od 800 do z³. Wœród wyró nionych w ten sposób sportowców z AZS UWM znaleÿli siê: Kacper Koz³owski, lekkoatletyka; Micha³ Burczyñski, bojerowiec; Wac³aw Szukiel, eglarz; Maciej Ruta, zawodnik taekwondo WTF; Wojciech Wies³aw Chyliñski, lekkoatleta. Przed now¹ Bibliotek¹ Uniwersyteck¹ w Kortowie 14 paÿdziernika zosta³ uroczyœcie posadzony d¹b papieski. To jedna zostatnich sadzonek, wyhodowanych z o³êdzi, które poœwiêci³ Jan Pawe³ II. Ka da z sadzonek posiada certyfikat autentycznoœci. Podzielono je miêdzy nadleœnictwa, szko³y, seminaria duchowne i sanktuaria w kraju. Jedna z ostatnich trafi³a do miasteczka akademickiego w Kortowie. W uroczystoœci uczestniczyli i posadzili d¹b rektor pof. Ryszard Górecki, abp. Wojciech Ziemba, Jan Karetko, dyrektor Regionalnej Dyrekcji Lasów Pañstwowych, parlamentarzyœci, samorz¹dowcy, studenci i pracownicy uczelni. Na UWM ruszy³a nowa edycja studiów podyplomowych z pedagogiki religii i etyki. 26 paÿdziernika br. o godz w sali senatu UWM odby³a siê uroczysta inauguracja studiów, z udzia³em rektora prof. Ryszard Górecki oraz metropolity warmiñskiego ks. abp dr. Wojciech Ziemba. Kierownikiem studiów podyplomowych z pedagogiki religii i etyki jest ks. prof. Jaros³aw Michalski. Studia potrwaj¹ 3 semestry, wyk³adowcami bêd¹ pracownicy WNSiS. S¹ to jedyne takie studia w kraju. Pracownik UWM w Olsztynie, adiunkt w Zak³adzie Teologii Moralnej ks. dr Andrzej Lesiñski zosta³ odznaczony przez prezydenta Niemiec Krzy em Zas³ugi I Klasy za pracê na rzecz zbli enia i pojednania polsko-niemieckiego. Uroczystoœæ odznaczenia krzy em odby³a siê 26 paÿdziernika. W imieniu prezydenta Niemiec ks. A. Lesiñskiego odznaczy³ konsul generalna z Gdañska Ute Minke-Koenig. Ksi¹dz dr A. Lesiñski w pocz¹tkach stanu wojennego by³ dyrektorem Caritasu. Gros pomocy z Zachodu przychodzi³o wtedy z Niemiec i w³aœnie wtedy zawi¹za³y siê silne przyjaÿnie, których owocem jest partnerstwo miast Olsztyna i Offenburga. G³osuj¹ studenci UWM Prof. Ryszard Górecki rektor Uniwersytetu Warmiñsko-Mazurskiego zosta³ ponownie senatorem RP. Uzyska³ najlepszy wynik wyborczy w regionie w historii wyborów senackich. Prof. Ryszard Górecki, rektor UWM, kandyduj¹cy do Senatu RP z listy Platformy Obywatelskiej otrzyma³ w minionych wyborach w okrêgu g³osów. W wyborach w 2005 r. zdoby³ g³osów. Liczba uprawnionych do g³osowania w okrêgu nr 34 wynosi³a 1,13 mln. A zatem na prof. Górecki postawi³o ponad 13 proc. wszystkich wyborców okrêgu, co da³o mu najlepszy wynik w regionie i w historii wyborów senackich na Warmii i Mazurach. Drugi z wybranych senatorów Marek Konopka mia³ 93,8 tys. g³osów. W Kortowie, gdzie g³osowa³ rektor znajdowa³y siê dwie komisje wyborcze: nr 21 w DS 1 (ul. Kanafojskiego) oraz nr 22 w DS 119 (ul. Dybowskiego). Na listach komisji nr 21 figurowa³o 1935 osób uprawnionych do g³osowania. G³os odda³o 1416 osób. 13 g³osów by³o niewa nych. W komisji nr 22 uprawnionych do g³osowania by³o 746 osób. G³osowa³y 592 osoby. 4 g³osy by³y niewa ne. Prof. Ryszard Górecki otrzyma³ w obu komisjach wyborczych ³¹cznie 1420 g³osy na 2681 wszystkich uprawnionych w Kortowie, a wiêc ponad po³owê! Jeœli siê zaœ weÿmie pod uwagê tylko g³osuj¹cych (2008 osób) to na rektora w Kortowie g³osowa³o a 71 proc. wyborców. Aktywnoœæ senatorska prof. Góreckiego znacznie wykracza poza sprawy zwi¹zane ze szkolnictwem wy szym i nauk¹. Rektor w kadencji z³o y³ ok. 30 senatorskich oœwiadczeñ (odpowiednik interpelacji poselskich). Kierowa³ je m.in. do ministra pracy w sprawie waloryzacji rent i emerytur, do ministra zdrowia w sprawie mo liwoœci uruchomienia bazy Lotniczego Pogotowia Ratunkowego w E³ku, do ministra edukacji w sprawie zmiany ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych. Skutecznie i wielokrotnie zabiega³ o rozwój lotnisk w regionie oraz o budowê dróg. Zaowocowa³o to wpisaniem ich do regionalnego programu rozwoju. Wspó³tworzy klastry i parki technologiczne, których rol¹ jest wdra- anie innowacyjnych rozwi¹zañ do gospodarki. lek, mah fot. Daria Christianus 4

5 Z obrad senatu Kalendarz uprawnieñ zatwierdzony PaŸdziernikowe posiedzenie senatu akademickiego ( r.) poœwiêcone by³o polityce kadrowej uniwersytetu. Senat przygotowa³ na nim harmonogram sk³adania wniosków o nowe uprawnienia. Sprawy kadrowe przedstawi³ prorektor prof. Gabriel Fordoñski. Podkreœli³, e dla uniwersytetu priorytetem jest uzyskanie wiêkszej liczby uprawnieñ szczególnie w naukach prawnych i matematyce, aby w myœl ustawy nasza uczelnia nie by³a uniwersytetem ni szej rangi, o charakterze zawodowym, np. przyrodniczym, technicznym czy rolniczym. Senat przyj¹³ wiêc uchwa³ê w sprawie programu rozwoju uprawnieñ akademickich. Zobowi¹za³ w niej dziekanów i rady wydzia³ów do terminowych dzia³añ zgodnie z przedstawionym poni ej kalendarium: Habilitacje Wniosek o uzyskanie uprawnieñ ma byæ przygotowany: z literaturoznawstwa do II kwarta³u 2008 roku, z jêzykoznawstwa do IV kwarta³u 2008 roku. Doktoraty Wnioski o uzyskanie uprawnieñ maj¹ byæ przygotowane w terminie: prawo I po³owa 2008 roku, matematyka I kwarta³ 2008 roku, nauki o zarz¹dzaniu I kwarta³ 2008 roku, nauki o polityce II kwarta³ 2008 roku, budownictwo III kwarta³ 2008 roku. Senat przyj¹³ równie uchwa³ê w sprawie dzia³añ w polityce kadrowej i rozwoju uprawnieñ akademickich. Uchwa³a senatu z 26 pa dziernika zawiera ok. 14 punktów. M.in. postanowienie przyznawania stypendiów i i urlopów naukowych wy³¹cznie osobom spe³niaj¹cym warunki ukonczenia przewodów doktorskich lub habilitacyjnych w ustawowym terminie.jeden z punktów uchwa³y zak³¹da równie przy mianowaniu na stanowisko adiunkta wprowadziæ kryterium bieg³ej znajomoœci jêzyka angielskiego lub innego nowo ytnego potwierdzonej certyfikatem. Rektor Ryszard Górecki przedstawi³ cz³onkom senatu nowo wybrane w³adze Wydzia³u Nauk Medycznych: prof. Wojciecha Maksymowicza dziekana, dr. Ireneusza Kowalskiego prodziekana i prof. Piotra Kurnatowskiego przedstawiciela WNM do senatu. Rektor poinformowa³ równie, e wzros³o znaczenie olsztyñskiego œrodowiska naukowego w Polskiej Akademii Nauk. Prof. Lubomir Baran zosta³ cz³onkiem rzeczywistym PAN, a prof. W³odzimierz Bednarski cz³onkiem korespondentem PAN. Prof. Andrzej Koncicki, prorektor do spraw rozwoju, przedstawi³ cz³onkom senatu informacjê ze spotkania prorektorów do spraw finansowych, które odby³o siê na Uniwersytecie Jagielloñskim. Prorektorzy analizowali tam dotacje i sposoby wyliczania zasad finansowania szkó³ wy szych. Cz³onkowie senatu podjêli uchwa³ê w sprawie uniwersyteckiej p³ywalni. Ta uchwa³a rozpoczyna starania UWM o pozyskanie œrodków na budowê basenu. Powo³ano równie Akademickie Centrum Szkolenia Sportowego bêdzie ono wspieraæ uzdolnion¹ sportowo m³odzie. Maj¹c takie centrum uczelnia bêdzie mog³a sk³adaæ wnioski o dodatkowe dotacje do Ministerstwa Sportu. Prorektor prof. Andrzej Koncicki referuje politykê kadrow¹ Senat wybra³ nowego przewodnicz¹cego Senackiej Komisji ds. Dydaktycznych, zosta³ nim dr hab. Wojciech Janczukowicz. Posiedzenie senatu UWM rozpoczê³o siê od gratulacji rektorowi Ryszardowi Góreckiemu. Rektor ponownie zosta³ senatorem RP z rekordow¹ w regionie liczb¹ g³osów (148,5 tys.). Gratulacje w imieniu cz³onków senatu i korpusu dziekanów z³o y³ dr hab. W³adys³aw Kordan, dziekan Wydzia³u Bioin ynierii Zwierz¹t. wu Serdecznie gratulujemy! Prof. Ryszardowi Góreckiemu rektorowi UWM ponownych wyborów do Senatu RP i uzyskania znakomitego wyniku wyborczego. Czujemy ogromn¹ satysfakcjê, e rektor UWM cieszy siê tak du ym zaufaniem nie tylko na uczelni, ale i w ca³ym regionie. Jesteœmy pewni, e obecnoœæ profesora Góreckiego w Senacie RP bêdzie owocna i dla uniwersytetu, i dla regionu, i dla kraju. Kadra akademicka i pracownicy Uniwersytetu Warmiñsko-Mazurskiego w Olsztynie fot. Janusz Paj¹k 5

6 Wywiady Lubiê œmia³e wyzwania Rozmowa z prof. Wojciechem Maksymowiczem dziekanem Wydzia³u Nauk Medycznych Dlaczego zdecydowa³ siê Pan przyjœæ do Olsztyna i tworzyæ ten wydzia³? Dlatego, e tak jak rektor Górecki lubiê œmia³e wyzwania. Po raz pierwszy od lat 50. bêdzie w Polsce tworzony nowy wydzia³ medyczny i to w³aœnie w Olsztynie. Po drugie, jestem olsztyniakiem i uwa- am, e nasze miasto mo e na medycynie zarabiaæ. Jakie s¹ ustawowe wymagania dotycz¹ce tworzenia nowego Wydzia³u Nauk Medycznych, a w szczególnoœci kierunku lekarskiego? Studia medyczne to studia magisterskie. Dotyczy wiêc ich rozporz¹dzenie ministra nauki i szkolnictwa wy szego z 2005 roku. Na takich studiach powinno byæ zatrudnionych 6 samodzielnych pracowników naukowych nauk medycznych oraz 8 doktorów tych e nauk. Merytorycznie podlegaj¹ pod ministra zdrowia, który, aby ruszy³y, musi wydaæ sw¹ aprobatê. Ta aprobata to zgoda na finansowanie kierunku. Minister Religa zapewni³ nas, e j¹ wyda dla 80 studentów. A program nauki, kto go przygotowuje? Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wy szego, które reguluje, jakie przedmioty maj¹ byæ nauczane na poszczególnych latach i po ile godzin. W oparciu o te wytyczne szczegó³owy program zostanie opracowany przez nasz wydzia³. Wróæmy do kadry nowego wydzia³u. Ilu ludzi Pan pozyska³? Sk¹d? Czy trudno by³o namówiæ ich do pracy w Olsztynie? Obecnie zatrudniamy 5 profesorów nauk medycznych, w tym 4 belwederskich. 26 paÿdziernika senat powinien podj¹æ decyzjê o zatrudnieniu kolejnych 2 profesorów. Poza tym kilkunastu innych samodzielnych pracowników naukowych jest zainteresowanych do³¹czeniem do nas. S¹ to ludzie z ca³ej Polski, znakomici fachowcy, z bogatym dorobkiem naukowym. Nie musia³em ich d³ugo namawiaæ. Ci ludzie widz¹ w Olsztynie sw¹ szansê zawodow¹, jak pewien znakomity chirurg mistrz od ma³oinwazyjnych metod operacji. W swoich uczelniach w najbli szej przysz³oœci nie maj¹ widoków na prowadzenie samodzielnych badañ. Problemem wiêc nie s¹ ludzie tylko zorganizowanie dla nich warsztatu badañ. Z racji tworzenia nowego wydzia³u ten warsztat musimy tworzyæ. Interes jest wiêc obopólny. Oni maj¹ w Olsztynie szansê usamodzielniania siê my zyskujemy ludzi z uznanymi nazwiskami. Kogo wiêc powitamy w przysz³ym roku? Na nazwiska jeszcze za wczeœnie. Mogê tylko powiedzieæ, e to profesorowie anatomii, histologii, pediatrii, chirurgii, chorób wewnêtrznych, neurologii, neurofizjologii i neurochirurgii i na tym siê nie skoñczy. Dziêki temu, e uruchamiamy kierunek lekarski, bêdziemy mogli uruchomiæ tak e magisterskie studia pielêgniarskie. Dla samego pielêgniarstwa samodzielnych pracowników nie namówilibyœmy do przyjœcia do Olsztyna. Jak¹ baz¹ lokalow¹ wydzia³ dysponuje na rok przed otwarciem kierunku lekarskiego, a jak¹ bêdzie mia³ w paÿdzierniku 2008 r.? Nie musimy mieæ wszystkiego od razu, bo przecie na pocz¹tek bêdziemy mieæ tylko pierwszy rok kierunku lekarskiego. W pierwszym roku najbardziej bêdziemy potrzebowaæ pomieszczeñ dydaktycznych, a te na uniwersytecie s¹. Potrzebna nam bêdzie nowoczesna katedra do nauki anatomii. Ju w tej chwili mamy zawarte porozumienie ze Szpitalem Wojskowym, gdzie zostanie ona zlokalizowana, wiêc siê o anatomiê nie martwiê. Niebawem podjêta zostanie decyzja o lokalizacji nowego obiektu naukowo-dydaktycznego dla podstawowych nauk medycznych, prawdopodobnie na terenie Kortowa. Przejœciowo dziekanat bêdzie siê mieœci³ obok Katedry Pielêgniarstwa przy ulicy o³nierskiej, po czym zostanie przeniesiony do bardziej reprezentacyjnego budynku odpowiadaj¹cego presti owi Wydzia³u Nauk Medycznych. Czy to, e na UWM jest weterynaria, chemia, biochemia, mikrobiologia i inne przyrodnicze kierunki ma jakieœ znaczenie dla medycyny? Tak, bo bêdziemy mogli wykorzystaæ niektóre laboratoria, a poza tym prowadziæ pewne wspólne badania. Czy bêd¹ jeszcze inne kierunki na wydziale poza pielêgniarstwem i lekarskim? Tak, nastêpnym powinno byæ ratownictwo medyczne. W jaki sposób zamierza Pan budowaæ presti wydzia³u w uczelni i w mieœcie bez tradycji kszta³cenia lekarskiego, w którym lekarskie œrodowisko naukowe jest ma³e? Presti tworz¹ przede wszystkim ludzie, a nie mury, chocia w³adze uczelni czyni¹ starania, aby zajêcia odbywa³y siê w godnych obiektach. Zapewniam, e osoby, które obieca³y do nas przyjœæ to mówi¹c po sportowemu pierwsza liga. Poza tym nad jakoœci¹ nauczania czuwaj¹ trzy komisje akredytacyjna Ministerstwa Zdrowia, która bada wyniki nauk na kierunku pielêgniarstwa, Pañstwowa Komisja Akredytacyjna i komisja rektorów szkó³ medycznych, które sprawdzaj¹ efekty nauczania u absolwentów. Na koniec ka dy absolwent musi jeszcze zdaæ egzamin lekarski wiêc sito eliminacji jest gêste. A w jaki sposób Olsztyn mo e na opiece zdrowotnej zarabiaæ? Przecie do niej siê tylko dop³aca. Mo na zarabiaæ na uczeniu studentów zagranicznych. W niektórych krajach studia medyczne s¹ tak drogie, e wielu cudzoziemców studiuje w Polsce, bo u nas taniej. Dlaczego nie mieliby tego robiæ w Olsztynie? Ponadto w Olsztynie jest wiele szpitali, które zamiast oddawaæ pacjentów do innych regionów mog³yby ich tutaj œci¹gaæ maj¹c odpowiedni¹ kadrê i urz¹dzenia. Sam za³atwiam œci¹gniêcie do Olsztyna pewnego urz¹dzenia diagnostycznego. Drugie takie w Europie jest Niemczech. Dziêki niemu mo emy mieæ pacjentów z po³owy Europy. Cambridge jest znany w œwiecie z uniwersytetu, ale to tamtejszy szpital jest najwiêkszym pracodawc¹. Rozmawia³ Lech Krysza³owicz Fot. Janusz Paj¹k 6

7 Nagrodzeni Wyró nieni Regionalizm to nie zaœciankowoœæ Rozmowa z prof. Zbigniewem Chojnowskim z Pracowni Literatury XX wieku i Teorii Literatury, poet¹, pisarzem, autorem piêciu tomików wierszy, kilkudziesiêciu ksi¹ ek. Prof. Zbigniew Chojnowski jest tegorocznym laureatem nagrody prezydenta Olsztyna Czes³awa Ma³kowskiego za twórczoœæ literack¹. Panie profesorze, co zmienia w Pana yciu ta nagroda? Ka da nagroda jest sygna³em, e pewien etap pracy koñczy siê. Ta œwiadomoœæ powoduje, e cz³owiek myœli, co dalej. Nagroda nie ma bezpoœredniego wp³ywu na to, co robiê na pisanie nowych ksi¹ ek, pracê naukow¹, dzia³anie na rzecz literatury. Dlaczego g³ównym tematem Pana zainteresowañ jest literatura regionalna? Czy nie oznacza to zamykania siê w ciasnym krêgu? Proponujê regionalizm otwarty, regionalizm nie oznacza zaœciankowoœci. Moje doros³e ycie zwi¹za³em z Warmi¹ i Mazurami i moj¹ twórczoœæ literack¹ i badawcz¹ inspiruje m.in. kultura tej ziemi. Ale nieprawd¹ jest e ograniczam siê tylko do literatury tej czêœci Europy. Badam twórczoœæ pisarzy, których wartoœæ wykracza daleko poza lokalnoœæ. Interesuje mnie zasadniczo literatura XX wieku. Uwa am jednak, e powinnoœci¹ humanisty jest zajmowanie siê tym, co powszechne, uniwersalne a jednoczeœnie kreowanie swojej przestrzeni najbli szej. M³odzi pisarze, tak e ze œrodowiska olsztyñskiego, nie czuj¹ siê zwi¹zani ze swym regionem. Nie chc¹ byæ postrzegani jako twórcy regionalni. M³odzi pisarze tak, ale i ich kszta³tuje warmiñsko-mazurski krajobraz kulturowy. Oni mimo wszystko podlegaj¹ wp³ywowi otoczenia. Ci m³odzi odnosz¹ siê do Olsztyna, umieszczaj¹ akcjê Prof. Zbigniew Chojnowski, poeta, literat, krytyk literacki, autor 5 tomów wierszy, kilkudziesiêciu ksi¹ ek. Badacz literatury Warmiii Mazur (m.in. twórczoœci Micha³a Kajki, Marii Zientary- Malewskiej). Pracuje w Instytucie Filologii Polskiej UWM. Stypendia dla zdolnych swych utworów w miastach rodzinnego regionu, a e nie eksponuj¹ regionalnoœci? mo e to forma strategii... Czy pana postawa nie jest trochê pod pr¹d? Jestem pod pr¹d, bo tylko tak mo na dotrzeæ do prawdy. Tu nie chodzi o to, aby zamykaæ siê przed globalnoœcia, ale tworzyæ takie przekonanie, e w ka dym miejscu cz³owiek mo e siê spe³niaæ. To postawa klasycystyczna. Teraz wchodzi w ycie m³ode pokolenie i korzysta z otwartoœci, migruje, czerpie z ró nych Ÿróde³. Rozumiem to. Myœlê e têsknota za domem, potrzeb¹ zakorzenienia zjawi siê za dekadê. I znów pojawi siê postawa klasycystyczna. W kanonie lektur szkolnych nie ma lub jest bardzo ma³o literatury regionalnej. Jest zasadne w³¹czenie do kanonu lektur literatury regionalnej. Niestety, zainteresowanie polonistów tak¹ literatur¹ jest znikome. Wieœ, kojarzona z regionalizmem, utraci³a atrakcyjnoœæ kulturow¹. Ludzie chc¹ yæ w stylu miejskim. Na naszym uniwersytecie jest specjalnoœæ edukacja regionalna. Zainteresowanie ni¹ os³ab³o, ale na moje seminarium zapisuj¹ siê osoby, które pisz¹ z pasj¹ o literaturze regionalnej. Badaæ tê literaturê to badaæ Ÿród³a, które znajduj¹ siê w zasiêgu rêki i wzroku. Panie profesorze, nagroda literacka zakoñczy³a pewien etap w pana yciu zawodowym. Jakie s¹ plany na przysz³oœæ? Pragnê zabraæ siê do komponowania 6. tomiku wierszy. Uk³adam tomy niespiesznie. One maj¹ byæ wyrazem domkniêcia koñcz¹cej siê fazy ycia. Najnowszy tom bêdzie nosi³ tytu³ Zamiar szczeœcia. Ukoñczy³em z Alicj¹ Bykowska-Salczyñsk¹ antologiê literack¹ Przed i za, zawieraj¹c¹ utwory ok. 20 pisarzy i poetów z Warmii i Mazur. Od lat pracujê nad monografi¹ o wstêpnym tytule Œwiat zapisany przez Mazurów. Odkrywam ich ycie spo³eczne, religijne, uczuciowe. Lubiê mieæ plany, bo to wyzwala w cz³owieku wolê dzia³ania. Dziêkujê za rozmowê Tekst i fot. Ma³gorzata Ho³ubowska Zdolni studenci i uczniowie otrzymali stypendia oraz nagrody prezydenta Olsztyna. Prezydent Olsztyna przyznaje stypendia raz w roku na dziewiêæ miesiêcy, po 200 z³. Wnioskuj¹ o nie dyrektorzy szkó³ i w³adze uczelni. Ju po raz drugi stypendium otrzyma³ Piotr Jastrzêbski. Piotr studiuje na IV roku matematyki. Ma œredni¹ ocen 5,0, indywidualny tok nauki, uczestniczy w dodatkowych zajêciach oraz seminariach z geometrii ró niczkowej. Ma czas tak e na krajowe i miêdzynarodowe konferencje. Podobne wyniki ma Maciej Bocheñski, równie student IV roku matematyki. On równie ma indywidualny tok nauki i chce uzyskaæ stopieñ doktora. (a) 7

8 Nagrodzeni Wyró nieni Srebro z Borneo Zespó³ Pieœni i Tañca Kortowo przywióz³ kolejny w swej karierze srebrny medal. Tym razem z egzotycznego Borneo. Na trwaj¹cym tam od 1 do 11 wrzeœnia miêdzynarodowym festiwalu folklorystycznym wytañczyli drugie miejsce. Pierwsze zaj¹³ zespó³ Federacji Rosyjskiej. To presti owa nagroda wyjaœnia Bogus³aw WoŸniak, kierownik Kortowa. Oceniali nas fachowcy z ca³ego œwiata. W czasie 2 dni turniejowych tañczyliœmy 2 razy po 5 min. Pierwszego dnia zaprezentowaliœmy tañce ³owickie to kunszt, finezja, piêkny œpiew. Drugiego dnia zastanawialiœmy siê, co pokazaæ, czym zachwyciæ 3-tysiêczn¹ publicznoœæ, gdy wystêpuje zespó³ rosyjski? Zdecydowaliœmy siê zatañczyæ biwata, warmiñski taniec, w którym dziewczêta oplataj¹ i wi¹ ¹ ch³opców szarfami. Na sali zapad³a cisza a potem aplauz! W muzu³mañskim kraju tak potraktowaæ mê czyznê...! Zwi¹zaæ go szarf¹! Biwat pozwoli³ nam uplasowaæ siê na drugiej pozycji. Wszystkie wystêpy odbywa³y siê w klimatyzowanych salach. Upa³ i du a wilgotnoœæ powietrza uniemo liwia³y tañce na zewn¹trz. Jedynie uroczyste otwarcie festiwalu odby³o siê na wolnym powietrzu, w nocy. Kortowo pojecha³o w sk³adzie 21 osób kapela i balet. Jak podkreœlaj¹ z naciskiem Bogus³aw WoŸniak i Bogus³aw Paliñski, instruktor, zespó³ nigdy nie wystêpuje z playbacku. Zawsze jest to ywa muzyka i œpiew. W czasie wolnym od wystêpów tancerze zwiedzali parki narodowe, p³ywali i nurkowali w morzu. Przed przybyciem na Borneo zwiedzali tak e Singapur. Nawet na Borneo spotkali Polaków. Po wystêpie podesz³a do nich z widowni z gratulacjami para Polaków, nauczycieli akademickich z Poznania z Akademii Muzycznej. Na Borneo ucz¹ muzyki. Kortowo pojecha³o na Borneo pierwszy raz. Z Polski do tej pory by³ tam tylko zespó³ z UMCS z Lublina. Po powrocie z koncertów zespó³ rozpoczyna jesienny nabór, nastêpnie planuje wyjazd do Rygi lub do Wilna, a latem nastêpnego roku Kortowo prawdopodobnie wyst¹pi w Egipcie. mah Fot. archiwum zespo³u Fot. archiwum Mamy srebro! Zwyciêski biwat Powitanie na Borneo W parku narodowym 8

9 Programy unijne Stypendia, granty, mobilnoœæ Nie ma mowy o wspó³pracy naukowej bez osobistych kontaktów. Kontakty te mo na inicjowaæ uczestnicz¹c w miêdzynarodowych konferencjach, warsztatach lub poprzez aplikowanie o stypendia, granty. Niestety te ostatnie z regu³y zawsze wymagaj¹ wskazania zagranicznej jednostki partnerskiej, do której chcia³by siê udaæ stypendysta. Programy Ramowe Unii Europejskiej od lat wspieraj¹ mobilnoœæ naukowców z ró nym doœwiadczeniem badawczym. W 7. Programie Ramowym jednym z podstawowych filarów s¹ Ludzie (People). W filarze tym istnieje 11 ró nych akcji Marie Curie, w tym 7 bezpoœrednio dotycz¹cych wymiany pracowników naukowych. Wymiana dotyczy osób indywidualnych, które mog¹ aplikowaæ bezpoœrednio do Komisji Europejskiej z wnioskiem o stypendia do krajów Wspólnoty Europejskiej lub do krajów pozaeuropejskich. Ponadto istniej¹ dwa rodzaje stypendiów indywidualnych, tzw. granty reintegracyjne dla tych, którzy pragn¹ powróciæ ze stypendium europejskiego do macierzystej jednostki lub spoza Europy do dowolnego kraju w Europie. W ramach ostatniego zaproszenia do sk³adania wniosków z UWM zosta³o z³o onych 6 indywidualnych wniosków. Wœród pracowników mamy równie stypendystê, który wybra³ Olsztyn w ramach grantu reintegracyjnego jako miejsce docelowe po powrocie z Kanady. Kolejn¹ grup¹ stypendiów s¹ stypendia tzw. instytucjonalne, o które ubiegaj¹ siê jednostki po to, aby móc zapraszaæ indywidualnych stypendystów. S¹ one skierowane g³ównie do osób na pocz¹tkowym etapie kariery naukowej czyli doktorantów. Kolejn¹ grupê stanowi¹ granty na wymianê pomiêdzy przemys³em a jednostkami naukowo-badawczymi. W naszym regionie w ramach 6 Programu Ramowego realizowane s¹ dwa projekty instytucjonalne skierowane na transfer wiedzy. Jeden koordynowany jest przez prof. Romana Zieliñskiego z Wydzia³u Biologii drugi zaœ przez prof. Jerzego Radeckiego z Polskiej Akademii Nauk. Wiêcej informacji na temat stypendiów Marie Curie znajdziecie pañstwo na stronie Naszych naukowców wspiera Fundacja na rzecz Nauki Polskiej oferuj¹ca szeroki wachlarz programów dla doktorantów, m³odych uczonych, profesorów czy te emerytowanych naukowców. Motywem przewodnim fundacji, jak ostatnio przekaza³ nam dyrektor Programowy Fundacji Jakub Wojnarowski, który w ostatnim czasie dwa razy by³ goœciem UWM, jest wspieranie najlepszych aby byli jeszcze lepsi. Fundacja w swej bogatej ofercie licz¹cej 20 programów posiada zarówno stypendia zagraniczne i krajowe, stypendia konferencyjne, warsztaty i kwerendy za granic¹. Do programu START stypendia krajowe dla m³odych uczonych Dr Bogus³aw Piero yñski wybra³ jako miejsce pracy UWM. W ramach grantu reintegracyjnego 2 lata temu wróci³ z Kanady i rozpocz¹³ pracê w Katedrze Chemii WKŒiR. Doktoryzowa³ siê na uniwersytecie w Ottawie (Kanada) doktorat z elektrochemii. Nastêpnie pracowa³ w Kanadzie w koncernie metalurgicznym. Zajmuje siê ogniwami paliwowymi. (limit wieku lata) z UWM z³o one zosta³y dwa wnioski (wg danych jakie posiada Biuro Wspó³pracy z Zagranic¹, RPK). Wiêcej informacji o poszczególnych programach znajdziecie pañstwo na stronie internetowej Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wy szego pragnie równie wspomóc najlepszych i rokrocznie og³asza na stronach Biura Uznawalnoœci Wykszta³cenia i Wymiany Miêdzynarodowej ofertê na kolejny rok akademicki Oferta ta obejmuje 38 krajów z ca³ego œwiata, z którymi rz¹d Polski podpisa³ umowy dwustronne o wspó³pracy. Na stronie tej mo na znaleÿæ m.in. informacje na temat oferty stypendialnej do Niemiec oferowanej przez DAAD, Fundacjê Alexandra von Humboldta czy te stypendia Kraju Zwi¹zkowego Bawarii. Mo na tam znaleÿæ ofertê do takich egzotycznych krajów jak Republika Jemeñska czy Republika Tunezyjska. Ministerstwo uruchomi³o równie Program Mobilnoœci, w ramach którego wyjecha³a do Austrii pracownica Wydzia³u Kszta³towania Œrodowiska i Rolnictwa a kolejnych 6 osób z³o y³o wnioski w czerwcu br. w ramach II edycji programu. Dobrym sposobem na nawi¹zanie kontaktów zagranicznych bez koniecznoœci wyjazdu jest aplikowanie o granty przyjazdowe dla zagranicznych naukowców. Tak¹ opcjê posiada 7 Program Ramowy w ramach filaru Ludzie akcja stypendialna fot. Ma³gorzata Ho³ubowska Marie-Curie czy filaru Pomys³y (Ideas). Ofertê na zaproszenie naukowców posiada równie Polsko-Amerykañska Komisja Fulbrighta Dla tych z pañstwa, którzy chc¹ byæ na bie ¹co z nowinkami Regionalny Punkt Kontaktowy przy Biurze Wspó³pracy z Zagranic¹ przygotowa³ now¹ stronê internetow¹ oraz mo liwoœæ otrzymywania informacji bezpoœrednio na swoj¹ skrzynkê pocztow¹. Wystarczy zapi¹æ siê na subskrypcjê lub przeczytaæ miesiêczny Newsletter, w którym informujemy o nowoœciach, terminach sk³adania aplikacji czy te nowych propozycjach programowych. Zachêcamy do lektury a przede wszystkim do aplikowania o stypendia, granty, jak równie do uczestnictwa w naszych szkoleniach. Katarzyna Cap³ap koordynator RPK UWAGA STUDENCI!!! PRAKTYKI FINANSOWANE Z FUNDUSZY UE Uniwersytet Warmiñsko-Mazurski w Olsztynie üorganizuje studentom z kierunków, na których odbycie praktyk nie jest wymagane, praktyki w przedsiêbiorstwach üpomaga w znalezieniu miejsca praktyki ürefunduje koszty poniesione przez studenta oraz pracodawcê üwydaje zaœwiadczenia o odbyciu praktyki Szczegó³owe informacje na: lub pod numerem tel

10 Kortowskie pracownie Przeprowadzka na Szrajbera W wyremontowanym budynku przy ul. Szrajbera maj¹ zajêcia studenci socjologii, politologii oraz przyszli muzycy i plastycy. Remont jeszcze trwa w pomieszczeniach na parterze i w podpiwniczeniu. NajpóŸniej w kwietniu przysz³ego roku wszystkie pomieszczenia zostan¹ oddane do u ytku Teraz rzeczywiœcie mamy dobre warunki do pracy i nauki mówi prof. Piotr Obarek, prodziekan Wydzia³u Nauk Spo³ecznych i Sztuki. W pracowniach jest dobre œwiat³o i zostan¹ odpowiednio wyposa one. Na razie do budynku przenios³a siê pracownia rzeÿby, nastêpnie przeprowadzka czeka pracownie fotografii, mulimediów oraz malarstwa i rysunku. W pracowni rzeÿby zainstalowano piec ceramiczny do wypalania prac. Pracownie multimediów i fotografii otrzymaj¹ nowe pe³ne wyposa enie w sprzêt komputerowy. W budynku na Szrajbera odbywaj¹ ju zajêcia studenci Katedry Muzyki, socjologii i politologii. mah Nowe pomieszczenia pracowni rzeÿby Zainstalowano ju piec ceramiczny w pracowni rzeÿby Przestronne jasne korytarze w wyremontowanym budynku Æwicz¹ studenci Katedry Muzyki Fot. Janusz Paj¹k 10

11 Konferencje Seminaria Studenci ekolodzy z Kassel na UWM W paÿdzierniku na Wydziale Kszta³towania Œrodowiska i Rolnictwa UWM przebywa³a z wizyt¹ grupa studentów z Uniwersytetu w Kassel z Wydzia³u Rolnictwa Ekologicznego. Przyjechali promowaæ rolnictwo ekologiczne. Na uniwersytecie w Kassel powsta³a w 1981 roku pierwsza na œwiecie Katedra Rolnictwa Ekologicznego. Wyk³ada siê na niej tylko rolnictwo ekologiczne. Tamtejsi studenci kolorowym busem, pomalowanym w ekologiczne barwy obje d aj¹ Europê, organizuj¹c w odwiedzanych uczelniach punkty informacyjne, seminaria i spotkania ze studentami kierunków rolniczych. Po Litwie i otwie zawitali tak e do Polski. Jak mówi prof. Józef Tyburski, UWM ma podpisan¹ z uczelni¹ rolnicz¹ w Kassel dwustronn¹ umowê i od koñca lat 90. obie uczelnie utrzymuj¹ kontakty. Dr Tomasz Winnicki, pracownik naukowy WKŒiR przez 6 miesiêcy studiowa³ w Kassel a studenci z niemieckiej uczelni przyje d ali do Kortowa. Na Uniwersytecie Warmiñsko-Mazurskim rolnictwo ekologiczne jest przedmiotem wyk³adanym od 1989 roku, ale, jak t³umaczy prof. Tyburski, naukowcy w WKŒiR walcz¹ o utworzenie takiej specjalnoœci. Goœcie z Kassel oprocz spotkania ze studentami w Kortowie odwiedzili tak e gospodarstwo ekologiczne w Pod¹gach k. Ornety, uniwersytecki oœrodek w Ba³cynach, gdzie s¹ uprawy ekologiczne oraz gospodarstwo w Kurzêtniku. Studenci z Uniwersytetu w Kassel promuj¹ rolnictwo ekologiczne w Europie Gospodarstwo w Pod¹gach jest w³asnoœci¹ Stefana Hippa, w³aœciciela znanej firmy Hipp produkuj¹cej od ywki dla dzieci z surowców ekologicznych. Z Olsztyna niemieccy studenci ekolodzy pojechali do Poznania do Akademii Rolniczej. Ma³gorzata Ho³ubowska Romaniœci z UWM w Katanii Dr Aldona Rita Jurewicz i dr Adam Œwiêtoñ, romaniœci z Katedry Prawa Rzymskiego i Porównawczego uczestniczyli w miêdzynarodowym kongresie historyków praw antycznych, organizowanym corocznie przez stowarzyszenie SIHDA (Société Internationale Fernand de Visscher pour l Histoire des Droits de l Antiquité). Tegoroczna, 61 z kolei sesja, poœwiêcona zosta³a interakcji pomiêdzy pañstwem a spo³eczeñstwem w dobie antyku na gruncie prawa zarówno publicznego jak i prywatnego. W dniach wrzeœnia uczestników konferencji goœci³ Wydzia³ Prawa Uniwersytetu w Katanii (W³ochy). Dyskusje podzielone zasta³y na piêæ niezale nych paneli o bardzo szerokim zakresie tematycznym pocz¹wszy od praw antycznych Bliskiego Wschodu, poprzez dominuj¹ce w obradach prawo rzymskie prywatne i publiczne a po wspó³czesn¹ naukê romanistyczn¹. Naukowcy z UWM aktywnie w³¹czyli siê w dyskusjê: dr Aldona Jurewicz wyg³osi³a odczyt o niektórych aspektach rzymskiego prawa municypalnego, natomiast dr Adam Œwiêtoñ swoje wyst¹pienie poœwiêci³ prawnym regulacjom w obszarze ekonomii póÿnego antyku (Some elements of centrally planned economy in the Late Antiquity? Evidence in the Theodosian Code). Efektem obrad jest przygotowywana publikacja, która uka e siê pod egid¹ presti owego wydawnictwa Revue internationale des droits de l antiquité. Oprócz pracowników naukowych Uniwersytetu Warmiñsko-Mazurskiego obecni byli romaniœci z Uniwersytetu Jagielloñskiego i Uniwersytetu w odzi oraz naukowcy z Niemiec, Holandii, USA, Francji, W³och, Hiszpanii, Wielkiej Brytanii, RPA, Austrii. Dr Adam Œwiêtoñ 11

12 Konferencje Seminaria Lustracja na przestrzeni dziejów W dniach paÿdziernika 2007 w Miêdzynarodowym Centrum Kszta³cenia Ustawicznego w Ostródzie odby³a siê konferencja naukowa Miêdzy I a IV Rzeczpospolit¹. Lustracja w dziejach Polski i Polaków. Jej organizatorami by³y Wydzia³ Prawa i Administracji oraz Wydzia³ Humanistyczny Uniwersytetu Warmiñsko-Mazurskiego. Zamierzeniem organizatorów by³o zaprezentowanie i przedyskutowanie problematyki zwi¹zanej z szeroko pojêtym zjawiskiem lustracji na przestrzeni dziejów naszego pañstwa. Z premedytacj¹ postanowiono przyjrzeæ siê temu zagadnieniu w szerokim kontekœcie historycznym. Podczas dyskusji analogie ze wspó³czesnoœci¹ narzuca³y siê jednak same. To sprawi³o, e elementem spontanicznej wymiany pogl¹dów by³a m.in. próba odniesienia siê do zakresu znaczeniowego terminów kolaboracja i wspó³praca. Rozpiêtoœæ chronologiczna wyst¹pieñ by³a szeroka: od czasów Ksiêstwa Warszawskiego, poprzez okres zaborów, czasy dwudziestolecia miêdzywojennego, II wojny œwiatowej po PRL i III Rzeczypospolit¹. Badania z tego zakresu przedstawili naukowcy z ró nych oœrodków uniwersyteckich, a w tym toruñskiego, lubelskiego i poznañskiego oraz gospodarze konferencji. Cieszy³a obecnoœæ reprezentantów Szko³y Policji w S³upsku oraz Muzeum Historii Ruchu Ludowego w Warszawie. Wyg³oszono 14 referatów. Podsumowania obrad dokona³ prof. dr hab. Marian Kallas. Przyzna³, e jego obecnoœæ na konferencji wynika³a z zainteresowania zasadnicz¹ problematyk¹ obrad, których przebieg da³ mu wiele satysfakcji. Referaty mia³y bowiem g³ównie walory poznawcze, a formu³owane wnioski i spostrze enia oparcie w materiale Ÿród³owym. Za istotny uzna³ te brak tendencji do personalizowania problemu, a koncentrowanie uwagi na zjawiskach szerszych. Zachêci³ organizatorów do kontynuowania pomys³u, bowiem lustracja jako zjawisko i pewien mechanizm nie by³a jak dot¹d przedmiotem szerszych badañ. Postulat ten zgodnie poparli uczestnicy obrad, w rezultacie czego organizatorzy zdeklarowali podjêcie starañ o ponowne zwo³anie obrad z wiod¹cym problem lustracji. Obiecali równie wydanie materia- ³ów pokonferencyjnych. Pomys³ konferencji zrodzi³ siê w zesz³ym roku. Szczególne zas³ugi w jego realizacji po³o y³ dziekan Wydzia³u Humanistycznego dr hab. Norbert Kasparek oraz dr hab. Piotr Majer z Wydzia³u Prawa i Administracji Maria Korybut Œwiadek historii Prof. Stanis³aw Swianiewicz by³ œwiadkiem historii. Przez szpary w wagonie na stacji Gniezdowo w kwietniu 1940 roku obserwowa³ wy³adunek do samochodów swoich kolegów, polskich oficerów, rozstrzelanych potem w katyñskim lesie. Zawrócony, poprzez wiêzienia NKWD w Smoleñsku i Moskwie oraz obozy pracy, trafi³ do armii Andersa. Ocalenie zawdziêcza, s¹ na to mocne dowody, ksi¹ ce o gospodarce Niemiec hitlerowskich, która zainteresowa³a radzieckie s³u - by specjalne. Sesja naukowa, upamiêtniaj¹ca 10. rocznicê œmierci prof. Stanis³awa Swianiewicza zorganizowana przez Instytut Nauk Politycznych i Europejskie Centrum Doskona³oœci im J. Monneta naszego uniwersytetu odby³a siê 16 paÿdziernika br. w nowym gmachu Biblioteki G³ównej, zaledwie na drugi dzieñ po jej otwarciu. Wœród referentów szczególnie znaczy³a siê obecnoœæ prof. Marii Nagiêæ, córki Stanis³awa Swianiewicza, prof. Paw³a Swianiewicza oraz mgr. Jana Swianiewicza wnuka i prawnuka Stanis³awa Swianiewicza. Podczas obrad scharakteryzowano g³ówne dokonania naukowe S. Swianiewicza, m.in. autora ksi¹ ek Lenin jako ekonomista oraz Psychiczne pod³o e produkcji w ujêciu J. Sorela a ponadto pionierskiej monografii o znaczeniu obozów pracy dla rozwoju Zwi¹zku Radzieckiego, opublikowanej 20 lat po zakoñczeniu wojny. Uczestnicy sesji z³o yli liczne podpisy pod apelem do Rady Miejskiej o nazwanie jednej z olsztyñskich ulic ulic¹ Stanis³awa Swianiewicza. Sesji towarzyszy³a wystawa dokumentów o yciu i dzia³alnoœci Stanis³awa Swianiewicza. Benon Gaziñski Fot. archiwum rodziny 12

13 Konferencje Seminaria Czy znasz swój jêzyk ojczysty? Dni Nauki organizowane od kilku lat na naszym uniwersytecie trafiaj¹ bez w¹tpienia w zapotrzebowanie spo³eczne, o czym œwiadcz¹ rzesze olsztynian uczestnicz¹cych w proponowanych im formach kontaktu z naukowcami. Laboratoria, które w tym czasie goœcinnie otwieraj¹ siê dla zwiedzaj¹cych, obserwacja procesów technologicznych i przystêpne ich objaœnianie kusz¹ zarówno m³odzie, jak i doros³ych mieszkañców Olsztyna. Z perspektywy humanisty z zazdroœci¹ przygl¹da³yœmy siê pokazom organizowanym przez kolegów zajmuj¹cych siê naukami biologicznymi lub technicznymi. Z potrzeby zaprezentowania naszej dyscypliny naukowej jêzykoznawstwa zrodzi³ siê pomys³ konkursu Czy znasz swój jêzyk ojczysty? W tegorocznych Dniach Nauki formu³a konkursu zosta³a poszerzona o zorganizowany udzia³ m³odzie y olsztyñskich gimnazjów i szkó³ œrednich. Przygotowa³yœmy dwa etapy zmagañ konkursowych. Pierwszy odby³ siê w szko³ach, natomiast drugi w Centrum Nauk Humanistycznych UWM. Zaproszenie do konkursu wystosowa³yœmy do wszystkich olsztyñskich gimnazjów i liceów, ale chêæ udzia³u w nim zg³osi³o 7 gimnazjów i tylko 3 szko³y œrednie. W eliminacjach szkolnych, które odby³y siê 14 wrzeœnia uczestniczy³o prawie 300 uczniów. Przygotowa³yœmy zestawy pytañ zamkniêtych obejmuj¹cych zagadnienia z historii jêzyka polskiego, gramatyki, leksyki, frazeologii oraz interpunkcji i ortografii. Fina³ konkursu odby³ siê 22 wrzeœnia w auli im. Marii i Georga Dietrichów. Uczestniczy³o nim ponad 80 osób. Wœród zwyciêskich gimnazjalistów prym wiedli uczniowie Akademickiego Gimnazjum nr 23. Zdecydowanie przewy szali wiedz¹ swoich kolegów i kole anki z innych szkó³. Wœród licealistów bezkonkurencyjni okazali siê uczniowie V Liceum Ogólnokszta³c¹cego. Dni Nauki ciesz¹ siê zainteresowaniem M³odzie by³a zadowolona z formu³y konkursu, który nie ma charakteru ostrej rywalizacji i mo na w nim wykazaæ siê wiedz¹ bez koniecznoœci bezkompromisowego œcigania siê. Licealiœci podkreœlali, e znakomicie bawili siê podczas sprawdzianu, wspominaj¹c m. in. swoje dociekania zwi¹zane z wyjaœnieniem znaczenia staropolskiego s³owa œwiekra. Wszyscy finaliœci zostali uhonorowani pami¹tkowymi dyplomami i drobnymi upominkami. Zwyciêzcy otrzymali ksi¹ ki s³owniki i poradniki jêzykowe. Podobny konkurs dla mieszkañców miasta odby³ siê 23 wrzeœnia. Prawie trzydzieœci osób w ogródku restauracji Sphinx na Targu Rybnym rozwi¹za³o test jêzykowy. Najlepszych uczestników nagrodzi³yœmy, pozosta³ym wrêczy³yœmy dyplomy, a wszystkich zaprosi³yœmy na konkurs w przysz³ym roku. dr Renata Makarewicz dr Iza Matusiak dr Katarzyna Zawilska UWM w Olsztynie Studium Jêzyków Obcych Obroñców Tobruku 3, sekretariat tel./fax (089) Zespó³ Jêzyka Rosyjskiego tel. (089) og³asza nabór na roczne Kursy Jêzyka Rosyjskiego Poziomy certyfikatu Jêzyk rosyjski ogólny: poziom pocz¹tkuj¹cy; poziom podstawowy; poziom progowy certyfikat tego poziomu uznawany jest ju w polskich s³u bach cywilnych; poziom B2. j.w. Po zakoñczeniu kursu przeprowadzany jest egzamin wg standardów Rady Europy. Jêzyk rosyjski w biznesie: poziom podstawowy, poziom œredni, poziom zaawansowany. Po zakoñczeniu kursu przeprowadzany jest egzamin wg standardów Rady Europy. Kurs trwa jeden lub dwa semestry w zale noœci od wyboru poziomu jêzyka (60-70 godz. dydaktycznych). Grupy 12 osobowe. Op³ata za kurs wynosi 600 z³otych dla jêzyka ogólnego i 800 z³otych dla jêzyka biznesu i jest przyjmowana w kasie uniwersytetu w godz. od 9.00 do na subkonto SJO Zapisy na kurs przyjmujemy ju od paÿdziernika 2007 r. w sekretariacie studium lub drog¹ elektroniczn¹: oraz faxem: z zaznaczeniem: Certyfikat z jêzyka rosyjskiego 2007/2008. W zg³oszeniu prosimy o podanie adresu, telefonu oraz wybranego poziomu jêzyka. Zajêcia rozpoczn¹ siê z chwil¹ sformowania grupy. Kurs koñczy siê egzaminem przeprowadzonym w Olsztynie w lutym lub w czerwcu przez pracowników Pañstwowego Instytutu im. A.S. Puszkina w Moskwie. Zajêcia prowadzone s¹ przez doœwiadczonych nauczycieli akademickich, którzy zapewniaj¹ solidne przygotowanie siê do egzaminów. Dotychczasowe doœwiadczenia oraz wysoki wskaÿnik uzyskiwanych certyfikatów przez naszych s³uchaczy potwierdzaj¹ wysoki poziom prowadzonych zajêæ i ich efektywnoœæ. Rokrocznie, w lipcu, sierpniu i wrzeœniu istnieje mo liwoœæ wyjazdu do Instytutu Puszkina w Moskwie na miesi¹c celem pog³êbienia znajomoœci jêzyka rosyjskiego i uzyskania kolejnego stopnia certyfikatu miêdzynarodowego. Zapisy na kurs w Moskwie na 2008 r. przyjmujemy ju od paÿdziernika 2007 r. w sekretariacie SJO i w Zespole Jêzyka Rosyjskiego. Zapraszamy osoby zainteresowane do uczestnictwa w naszych kursach! Fot. Janusz Paj¹k 13

14 Zak¹tki Europy Coimbra Luzytañskie Ateny Podczas tegorocznej podró y po Portugalii nie ominê³am Coimbry, gdzie w mieœcie usytuowanym nad rzek¹ Mondego góruj¹ budynki starego uniwersytetu. Uniwersytet ten ma œredniowieczny rodowód. Jak podaj¹ historycy oœwiaty jest pi¹tym w kolejnoœci uniwersytetem powsta³ym w Europie. Wczeœniej wy³oni³y siê oœrodki ycia naukowego ju w XII wieku. I tak we Francji Pary, w zbli onym czasie w Anglii Oxford, nieco póÿniej Cambridge, we W³oszech Bolonia. Pierwszy uniwersytet w Portugalii powsta³ w Lizbonie w 1290 roku. Uczelniê tê utworzy³ król Dionizy I, król rolnik Rei Lavrador, który wykazywa³ znaczn¹ dba³oœæ o rozwój gospodarczy kraju. Jednak uczelnia przechodzi³a rozmaite zawirowania. Przeniesiona z Lizbony do Coimbry pozosta³a tam na sta³e od 1537 roku, bêd¹c do pocz¹tków XX wieku jedyn¹ wy sz¹ uczelni¹ w Portugalii. Budynki uniwersytetu s¹ usytuowane na wzgórzach, do centrum miasta mo na dotrzeæ stromymi schodami, a nastêpnie w¹skimi uliczkami oraz alejkami. Spogl¹daj¹c na star¹ i now¹ architekturê uniwersyteck¹ wkomponowan¹ i wspó³brzmi¹c¹ z najwiêkszym i najstarszym, bogatym w ró norodne gatunki drzew i krzewów ozdobnych Ogrodem Botanicznym, wydaje siê jakby cz³owiek by³ w innym wymiarze. Niektórzy uwa aj¹, i Coimbra to Luzytañskie Ateny i najpiêkniejsze miasto w Portugalii. Natomiast architektura uniwersytetu to mieszanka ró nych stylów. Wyró nia siê barokowa biblioteka Joanina z XVIII wieku. Rega³y biblioteki s¹ z³ocone, z wyraÿnie zarysowanymi orientalnymi motywami. Sufit zdobi¹ kolorowe freski. W bibliotece zgromadzono oko³o 300 tysiêcy ksi¹ ek oprawionych w skórê, a wydanych w ró nych jêzykach, bo przecie w Coimbrze studiuje m³odzie z ca³ego œwiata. Biblioteka jest chlub¹ uniwersytetu. Do niedawna obowi¹zywa³a tu tak e nauka jêzyków klasycznych. Na du ym dziedziñcu uniwersyteckim spotka³am m³odzie studenck¹ w czarnych, d³ugich pelerynach. Wygl¹da³o to tak jakby po placu fruwa³y czarne nietoperze. Te peleryny to element piêknej, wieloletniej tradycji uczelni. M³odzie studencka ma jeszcze inny wyró nik. Ka dego roku w maju obchodzone jest œwiêto z okazji zakoñczenia roku akademickiego. Wtedy nastêpuje rytualne, ceremonialne palenie wst¹- ek. Jest to œwiêto Quiema das Fitas. Nale y zaznaczyæ, i kolor wst¹ ki symbolizuje zg³êbian¹ przez studentów dyscyplinê wiedzy. Z chwil¹ ukoñczenia pe³nych studiów student traci mo liwoœæ noszenia czarnej peleryny. Jest ju przecie absolwentem Universidade de Coimbra. Uniwersytet ten to oddany stra nik potêgi wiedzy, ale i barwnej przesz³oœci. I jeszcze jedno, studenci zgodnie z przyjêt¹ tradycj¹ portugalsk¹ s³uchaj¹ pieœni fado, która jest sentymentalna, pe³na nostalgii i zadumy. To swoista iberyjska odmiana bluesa. W Coimbrze fado œpiewaj¹ mê czyÿni ochryp³ym g³osem przy akompaniamencie gitary. Atmosfera Coimbry, zw³aszcza uniwersytetu jest niepowtarzalna, tu tradycja, miesza siê z nowoczesnoœci¹. Nie kontrastuje, lecz tworzy pe³n¹ harmoniê Eliza Sitnik i Tomasz Tekst i fot. dr Irena Wolnyo Studentki uniwersytetu w Coimbrze w czarnych pelerynach Nagrodzony ogier rasy Arden Francuski 14

15 Felieton historyczny Kalendarz - fascynacja czasem Stanis³aw Achremczyk Cz³owieka zawsze fascynowa³ czas, by³ on przedmiotem obserwacji i sta³ej troski. Jak uzyskaæ orientacjê w czasie? Sta³o siê to mo liwe dziêki obserwacji nieba, gwiazd, a zw³aszcza S³oñca i Ksiê yca. Kosmos fascynowa³, zastanawia³, stawia³ pytania kto go stworzy³. Cz³owiek zapatrzony w niebo pe³ne gwiazd pe³en by³ i jest podziwu dla Stwórcy Boga i dostrzega³ kruchoœæ i marnoœæ swej istoty, ycia. Jak okreœliæ czas? Prosty gnomon czyli d³ugoœæ cienia (np. cz³owieka) pozwala³ to uczyniæ od momentu wschodu s³oñca a do jego zachodu. Zatem podzia³ czasu w ci¹gu dnia nie przedstawia³ trudnoœci, trudnoœci pojawia³y siê dla okreœlenia jednostek czasu d³u szych ni jeden dzieñ. Postêp wiedzy astronomicznej stopniowo pozwala³ cz³owiekowi tak e okreœliæ czas d³u szy ni dzieñ. Wszystkie ludy yj¹ce na ró nych kontynentach posiada³y okreœlon¹ wiedzê astronomiczn¹. Obserwacja Ksiê yca oraz S³oñca pozwala³a im na u³o enie kalendarzy. U wszystkich ludów pojawia siê znajomoœæ kalendarza ksiê ycowego. Punktem wyjœcia sta³ siê miesi¹c synodyczny, czyli czas, jaki up³yn¹³ miêdzy dwiema jednakowymi fazami Ksiê yca - np. od nowiu do nowiu. Gdy do tego do³o ono procesy wegetatywne nastêpuj¹ce w przyrodzie a tak e obserwacje po³o enia ró nych gwiazdozbiorów w stosunku do siebie sta³o siê mo liwe okreœlenie czasu. Staro ytni Sumerowie z obserwacji Ksiê yca przyjêli podzia³ roku na 12 miesiêcy. By³y to miesi¹ce ksiê ycowe, od nowiu do nowiu. Kap³ani obserwuj¹c Ksiê yc ustalali owe miesi¹ce, za obserwatoria s³u y³y im ogromne tarasowate œwi¹tynie zwane zikkuratami. Dostrzegli jednak, e 12 miesiêcy ksiê ycowych to tylko 354 dni i dlatego dla utrzymania zgodnoœci swego kalendarza z porami roku dodawali trzynasty miesi¹c. Tak e w staro ytnym Egipcie kap³ani zawarowali dla siebie uk³adanie kalendarza. Wypracowali kalendarz s³oneczny dopasowany do regularnie wystêpuj¹cych corocznych wylewów Nilu. Ich kalendarz sk³ada³ siê z 12 miesiêcy po 30 dni i 5 dni dodatkowych. Poniewa rok liczy 365 dni wiêc co 120 lat pocz¹tek roku przesuwa³ siê o 30 dni i przebiega³ w ci¹gu 1460 lat przez wszystkie pory roku. Staro ytni Grecy skierowali swój wysi³ek ku zrozumieniu natury wszechœwiata. Zorientowali siê, e Ziemia i wszechœwiat s¹ w ci¹g³ym ruchu. Z pomiaru ruchów ró nych planet mo na by³o porównaæ czas a tak e go okreœliæ. Obserwacja Ksiê yca i S³oñca, stwierdzenie, e S³oñce jest wa niejsze ni Ksiê yc, gdy regulowa³o nie tylko rytm wegetacji ale rytm ycia cz³owieka, da³o podstawê do budowy kalendarza. O budowie kalendarza decydowa³ sposób, w jaki wyrównywa³o siê ró nicê miêdzy czasem mierzonym ruchem Ksiê yca a ruchem S³oñca. Dopiero odkrycie Metona dokonane w V wieku przed narodzeniem Chrystusa stwierdzaj¹ce, i co 19 lat powtarza siê cykl Ksiê yca sta³o siê wa ne dla stworzenia nowoczesnego kalendarza. Ruch Ziemi wokó³ S³oñca wyznaczy³ zasady uk³adania kalendarza. System roku ksiê ycowego stosowali staro ytni Babiloñczycy, ydzi, Arabowie i Rzymianie. Rzymianie przyjêli system roku ksiê ycowo-s³oneczny stosowany w Egipcie Ptolemeuszów a oparty o naukê greck¹. Ten system zreformowa³ Juliusz Cezar, st¹d kalendarz wprowadzony w ycie w 46 roku p.n.ch. zosta³ nazwany juliañskim. Kalendarz juliañski przyj¹³ rok s³oneczny licz¹cy 365,5 dni. Ustali³ czteroletnie cykle, w których po 365 dni licz¹ trzy lata a jeden zwany przestêpnym liczy dni 366. Kalendarz juliañski podzieli³ rok na 12 miesiêcy, z których siedem mia³o 31 dni, cztery dni 30, jeden dni 28 a w roku przestêpnym 29 dni. Pocz¹tek roku ustalono na 1 stycznia, równonoc wiosenna mia³a przypadaæ 25 marca. Kalendarz juliañski by³ wielkim osi¹gniêciem astronomii dlatego zosta³ rozpowszechniony w cesarstwie rzymskim i przyjêty przez chrzeœcijañstwo. Ju w œredniowieczu w krêgach koœcielnych zaczêto podnosiæ potrzebê reformy kalendarza juliañskiego. Papie Sykstus IV poleci³ podjêcie prac nad reform¹ kalendarza niejakiemu Regimontanusowi, któremu œmieræ nie pozwoli³a dokoñczyæ daleko zaawansowanych prac. Sobór laterañski powierzy³ to zadanie miêdzy innymi profesorowi uniwersytetu krakowskiego Marcinowi Biemowi. W 1516 roku jego opracowanie znalaz³o siê w Rzymie. Podobne badania prowadzi³ Miko³aj Kopernik, niestety nie znamy ich wyniku. Dopiero w 1576 roku prace profesora Perugii Luigi Lilio i jego brata Antonio zakoñczy³y siê pomyœlnie. Nowy kalendarz zaakceptowa³ papie Grzegorz XIII i zosta³ on og³oszony bull¹ papiesk¹ w 1582 roku. Opiera³ siê na za³o eniach kalendarza juliañskiego wprowadzaj¹c dwie proste zmiany ale jak e wa ne. Mianowicie postanowiono, e w 1582 roku po 4 paÿdziernika nast¹pi od razu 15 paÿdziernika. Zdecydowano te, e co 400 lat opuszcza siê 3 dni przestêpne, wówczas, gdy lata zawieraj¹ce pe³ne setki s¹ niepodzielne bez reszty przez 4. Przestêpnym rokiem jest rok 1600 i 2000, zwyk³ym 1700, 1800, Kalendarz gregoriañski mimo prostoty i walorów naukowych nie wszêdzie zosta³ od razu wprowadzony. W 1582 roku po dniu 4 paÿdziernika zacz¹³ obowi¹zywaæ jedynie w Polsce, W³oszech, Hiszpanii i Portugalii. W grudniu 1582 roku nowy kalendarz zosta³ wprowadzony we Francji, w 1584 roku w Austrii i Czechach, w 1587 roku na Wêgrzech. W krajach protestanckich jeszcze póÿniej. W Prusach Ksi¹ êcych w 1612 roku, w Danii, Norwegii w 1700, Anglii w 1752 roku, Japonii w 1873 roku, Chinach w 1911, Bu³garii w 1916, w Rosji Radzieckiej w 1918 roku, Grecji w 1924 a w Egipcie w 1928 roku. Jeszcze dziœ kalendarz gregoriañski nie wszêdzie jest stosowany. Nazwa kalendarz wywodzi siê od rzymskiego s³owa calendae oznaczaj¹cego pierwszy dzieñ miesi¹ca. Kalendarze pojawi³y siê w formie pisemnej w staro ytnym Rzymie. Od V wieku pojawiaj¹ siê tak e kalendarze chrzeœcijañskie, które szybko zaczê³y trafiaæ do ksi¹g liturgicznych. Powsta³y kalendarze liturgiczne. Kalendarz, którym do dzisiaj pos³ugujemy siê, jest kalendarzem koœcielnym powsta³ym w œredniowieczu. Wraz z wynalezieniem druku zaczêto opracowywaæ kalendarze liturgiczne dla poszczególnych lat nazywaj¹c je rubrycellami. Druk sprawi³, i pojawi³y siê kalendarze o œwieckich celach. Zwano je almanachami, praktykami a tak e prognostykami. W kalendarzach tych pojawia³y siê przepowiednie astrologiczne, prognozy pogody, zalecenia jak prowadziæ prace w gospodarstwie wiejskim, porady lecznicze i ró nego rodzaju ciekawostki. Najstarszy tego rodzaju kalendarz wydano w 1473 roku w Norymberdze. W jêzyku polskim taki kalendarz ukaza³ siê po raz pierwszy w 1516 roku. Pod koniec XVIII wieku i w XIX stuleciu rozpoczyna siê specjalizacja wydawnictw kalendarzowych. Kalendarze staj¹ siê niezwykle poczytne. Na Warmii kalendarze wydawane przez Juliusa Pohla siêga³y tysiêcy egzemplarzy jednego wydania. One uczy³y, informowa³y, zawiera³y rysunki, opowieœci biblijne i inne informacje. Tak e dziœ ukazuj¹ siê kalendarze ró nego rodzaju. 15

ISSN 1427-4736. Pismo Uniwersytetu Szczeciñskiego. 60-lecie. Ekonomii. Nr 7-8

ISSN 1427-4736. Pismo Uniwersytetu Szczeciñskiego. 60-lecie. Ekonomii. Nr 7-8 ISSN 1427-4736 Pismo Uniwersytetu Szczeciñskiego 60-lecie Ekonomii Nr 7-8 (168-169) 2006 nowy radiowy magazyn studencki na falach szczeciñskiej rozg³oœni tawka radiowy magazyn studencki W każdą niedzielę

Bardziej szczegółowo

SPIS TREŒCI Od redaktora str. 3 Rekrutacja na I rok studiów w AMB w roku akademickim 2005/2006 str. 4 Rozmowa miesi¹ca z prof. dr. hab. Kazimierzem Kobusem str. 5 Inauguracja roku akademickiego 2005/2006.

Bardziej szczegółowo

27 paÿdziernika na posiedzeniu w Szwajcarii zebra³o siê jury Nagrody Koœcielskich w sk³adzie: Ewa Bieñkowska,

27 paÿdziernika na posiedzeniu w Szwajcarii zebra³o siê jury Nagrody Koœcielskich w sk³adzie: Ewa Bieñkowska, W dniach 10-11 paÿdziernika w Mi³os³awiu odbêd¹ siê uroczystoœci zwi¹zane z wrêczeniem presti owej, literackiej Nagrody Fundacji im. Koœcielskich. Nagroda przyznawana jest od 1962 r. i cieszy siê ogromnym

Bardziej szczegółowo

G OS AKADEMICKI WOJSKOWEJ AKADEMII TECHNICZNEJ MIESIÊCZNIK PRACOWNIKÓW I STUDENTÓW NR 7 (115) LIPIEC-WRZESIEÑ 2005 ROK IX ISSN 1507-9988

G OS AKADEMICKI WOJSKOWEJ AKADEMII TECHNICZNEJ MIESIÊCZNIK PRACOWNIKÓW I STUDENTÓW NR 7 (115) LIPIEC-WRZESIEÑ 2005 ROK IX ISSN 1507-9988 NR 7 (115) LIPIEC-WRZESIEÑ 2005 ROK IX ISSN 1507-9988 G OS AKADEMICKI MIESIÊCZNIK PRACOWNIKÓW I STUDENTÓW WOJSKOWEJ AKADEMII TECHNICZNEJ G³os Akademicki nr 07/2005 1 Fascynacje nauk¹ Jak wykorzystaæ promieniowanie

Bardziej szczegółowo

AKADEMIA. pismo Akademii Techniczno-Humanistycznej w Bielsku-Bia³ej. numer dziewiêtnasty, maj 2008. nr ISSN 1644-2881

AKADEMIA. pismo Akademii Techniczno-Humanistycznej w Bielsku-Bia³ej. numer dziewiêtnasty, maj 2008. nr ISSN 1644-2881 AKADEMIA numer dziewiêtnasty, maj 2008 pismo Akademii Techniczno-Humanistycznej w Bielsku-Bia³ej nr ISSN 1644-2881 akademia maj 2008.p65 1 Witamy w Akademii 2 akademia maj 2008.p65 2 Witamy w Akademii

Bardziej szczegółowo

UNIWERSYTET WARMIÑSKO-MAZURSKI W OLSZTYNIE. SPRAWOZDANIE Z DZIA ALNOŒCI UCZELNI w roku akademickim 2005/2006

UNIWERSYTET WARMIÑSKO-MAZURSKI W OLSZTYNIE. SPRAWOZDANIE Z DZIA ALNOŒCI UCZELNI w roku akademickim 2005/2006 UNIWERSYTET WARMIÑSKO-MAZURSKI W OLSZTYNIE SPRAWOZDANIE Z DZIA ALNOŒCI UCZELNI w roku akademickim 2005/2006 Spis treœci Wstêp... 5 I. Dzia³alnoœæ Senatu Akademickiego... 15 II. Studia i studenci... 27

Bardziej szczegółowo

G OS AKADEMICKI WOJSKOWEJ AKADEMII TECHNICZNEJ. G³os Akademicki nr 04/2005 1 MIESIÊCZNIK PRACOWNIKÓW I STUDENTÓW

G OS AKADEMICKI WOJSKOWEJ AKADEMII TECHNICZNEJ. G³os Akademicki nr 04/2005 1 MIESIÊCZNIK PRACOWNIKÓW I STUDENTÓW NR 4 (112) KWIECIEÑ 2005 ROK IX ISSN 1507-9988 G OS AKADEMICKI MIESIÊCZNIK PRACOWNIKÓW I STUDENTÓW WOJSKOWEJ AKADEMII TECHNICZNEJ G³os Akademicki nr 04/2005 1 JAN PAWE II 1920-2005 M³odzi, nie dajcie siê

Bardziej szczegółowo

1 PaŸdziernik 2004, nr 7 (30 ) U N I W E R S Y T E C K A

1 PaŸdziernik 2004, nr 7 (30 ) U N I W E R S Y T E C K A 1 PaŸdziernik 2004, nr 7 (30 ) PaŸdziernik 2004, nr 7 (30 ) INAUGURACJA ROKU AKADEMICKIEGO 2004/2005 GAUDEAMUS IGITUR... 2 Uroczysta Msza Œwiêta koncelebrowana przez JE Ksiêdza Biskupa Kazimierza Górnego

Bardziej szczegółowo

AKADEMIA. pismo Akademii Techniczno-Humanistycznej w Bielsku-Bia³ej. numer trzynasty, maj 2006. nr ISSN 1644-2881

AKADEMIA. pismo Akademii Techniczno-Humanistycznej w Bielsku-Bia³ej. numer trzynasty, maj 2006. nr ISSN 1644-2881 numer trzynasty, maj 2006 AKADEMIA pismo Akademii Techniczno-Humanistycznej w Bielsku-Bia³ej nr ISSN 1644-2881 Goœæ Akademii Prof. Weckenmann 4 kwietnia 2006 r. odby³a siê uroczystoœæ nadania tytu³u i

Bardziej szczegółowo

AKADEMIA. pismo Akademii Techniczno-Humanistycznej w Bielsku-Bia³ej. numer dziewi¹ty, styczeñ 2005. nr ISSN 1644-2881

AKADEMIA. pismo Akademii Techniczno-Humanistycznej w Bielsku-Bia³ej. numer dziewi¹ty, styczeñ 2005. nr ISSN 1644-2881 numer dziewi¹ty, styczeñ 2005 AKADEMIA pismo Akademii Techniczno-Humanistycznej w Bielsku-Bia³ej nr ISSN 1644-2881 Rektorzy w Watykanie Spotkanie z Janem Paw³em II by³o g³ównym wydarzeniem pielgrzymki

Bardziej szczegółowo

W numerze: 100-lecie Kościuszki. Jubileusz Solidarności. Pożegnanie Księdza. Ranking samorządów. Strażnicy Zawodzia.

W numerze: 100-lecie Kościuszki. Jubileusz Solidarności. Pożegnanie Księdza. Ranking samorządów. Strażnicy Zawodzia. W numerze: 100-lecie Kościuszki Jubileusz Solidarności Pożegnanie Księdza Ranking samorządów Strażnicy Zawodzia Malarskie wersety Stomil wiecznie żywy Jesienny Chopin Szko³a dziœ Historia Zwi¹zku O Ojcu

Bardziej szczegółowo

MISJA UCZELNI I JEJ MIEJSCE W REGIONIE I KRAJU

MISJA UCZELNI I JEJ MIEJSCE W REGIONIE I KRAJU Otwarte, pierwsze w tej kadencji posiedzenie Senatu Politechniki Opolskiej odby³o siê 10 stycznia 2001 roku. Poprzedzi³o je wystosowane przez rektora zaproszenie adresowane do wszystkich osób z grona spo³ecznoœci

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE Z DZIA ALNOŒCI UCZELNI W ROKU AKADEMICKIM 2006/2007

SPRAWOZDANIE Z DZIA ALNOŒCI UCZELNI W ROKU AKADEMICKIM 2006/2007 SPRAWOZDANIE Z DZIA ALNOŒCI UCZELNI W ROKU AKADEMICKIM 2006/2007 wrzesieñ, 2007 r. 1 Opracowanie materia³ów dostarczonych przez kierowników jednostek merytorycznych Jerzy Kozdroñ Zespó³ Wydawnictwa UWM

Bardziej szczegółowo

Europa Polska Politechnika

Europa Polska Politechnika 35 LAT UCZELNI Europa Polska Politechnika Tak, jak obywatele Rzeczypospolitej Polskiej, jak ka da jej instytucja, organizacja, czy firma, równie Politechnika Koszaliñska bêdzie uczestnikiem wspólnoty,

Bardziej szczegółowo

BRZOZOWSKA Gazeta Powiatowa

BRZOZOWSKA Gazeta Powiatowa BRZOZOWSKA Gazeta Powiatowa Nr 32 Kwiecieñ 2005 numer bezp³atny ISSN 1642-8420 Mistrzostwa w tenisie sto³owym SPRAWNI RAZEM Domaradz Jasienica Rosielna Nozdrzec Haczów BRZOZÓW Dydnia Dni Otwartych Drzwi

Bardziej szczegółowo

INAUGURACJA ROKU AKADEMICKIEGO

INAUGURACJA ROKU AKADEMICKIEGO INAUGURACJA ROKU AKADEMICKIEGO Z ycia Uczelni Rok akademicki 2001/2002 rozpocz¹³ siê uroczyst¹ inauguracj¹. Tradycyjnie jej miejscem jest aula im. Prof. Oswalda Matei znajduj¹ca siê w budynku Wydzia³u

Bardziej szczegółowo

Dni Województwa Zachodniopomorskiego

Dni Województwa Zachodniopomorskiego Nr 10, wrzesieñ 2004 Dni Województwa Zachodniopomorskiego Promocyjny sukces W ostatni¹ sobotê i niedzielê wakacji Szczecinek by³ symboliczn¹ stolic¹ województwa, a wszystko za spraw¹ II Dni Województwa

Bardziej szczegółowo

YCIE. Miêdzy cisz¹ a cisz¹ UNIWERSYTECKIE. strony 14-15. e-mail: redakcja@amu.edu.pl ISSN 1231-8825. NR 3 (174) marzec 2008

YCIE. Miêdzy cisz¹ a cisz¹ UNIWERSYTECKIE. strony 14-15. e-mail: redakcja@amu.edu.pl ISSN 1231-8825. NR 3 (174) marzec 2008 ISSN 1231-8825 YCIE UNIWERSYTECKIE e-mail: redakcja@amu.edu.pl NR 3 (174) marzec 2008 Miêdzy cisz¹ a cisz¹ strony 14-15 charytatywnie 2 FOT.DAWID STUBE 4-6 } wydarzenia Kalendarium Wspomnienie o profesorze

Bardziej szczegółowo

11.11.2004 w Starym Sączu STARY SĄCZ NR 146/147 LISTOPAD 2004 ISSN 1508 9290 CENA 2,00 ZŁ /W TYM VAT 7%/ www.kurier.stary.sacz.pl

11.11.2004 w Starym Sączu STARY SĄCZ NR 146/147 LISTOPAD 2004 ISSN 1508 9290 CENA 2,00 ZŁ /W TYM VAT 7%/ www.kurier.stary.sacz.pl Barcice, Barcice Dolne, Gaboń, Gaboń Praczka, Gołkowice Dolne, Gołkowice Górne, Łazy Biegonickie, Mostki, Moszczenica Niżna, Moszczenica Wyżna, Myślec, Popowice, Przysietnica, Skrudzina, Wola Krogulecka

Bardziej szczegółowo

Ponad 35 milionów z³otych dla szpitala

Ponad 35 milionów z³otych dla szpitala fot. R. Lipigórski Ponad 35 milionów z³otych dla szpitala Jak poinformowa³a nas pani marsza³ek - Krystyna Poœlednia, Zarz¹d Województwa Wielkopolskiego na posiedzeniu w dniu 10 wrzeœnia zatwierdzi³ przyznanie

Bardziej szczegółowo

SPIS TREŒCI Od redaktora str. 3 Oby y³o nam siê jak najlepiej str. 4 Rozmowa miesi¹ca Gatunek na wymarciu str. 5 Wró ¹c z ustaw zdrowotnych str. 8 Korespondencja z Bethesdy Szkolenie z przyzwoitoœci str.

Bardziej szczegółowo

Model wspó³dzia³ania uczelni publicznych i niepublicznych

Model wspó³dzia³ania uczelni publicznych i niepublicznych undacja Promocji i Akredytacji Kierunków Ekonomicznych Instytut Spo³eczeñstwa Wiedzy Model wspó³dzia³ania uczelni publicznych i niepublicznych stan obecny i perspektywy Pod redakcj¹ Jerzego WoŸnickiego

Bardziej szczegółowo

PISMO UNIWERSYTETU OPOLSKIEGO

PISMO UNIWERSYTETU OPOLSKIEGO PISMO UNIWERSYTETU OPOLSKIEGO Nr 7 8 (63 64) ISSN 1427 7506 wrzesieñ paÿdziernik 2005 Cena 3 z³ 4 paÿdziernika br. nad dawn¹ fos¹ przy Collegium Minus ods³oniêto rzeÿbê œw. Krzysztofa. W numerze m.in.:

Bardziej szczegółowo

Pismo pracowników i studentów Politechniki Rzeszowskiej im. Ignacego ukasiewicza

Pismo pracowników i studentów Politechniki Rzeszowskiej im. Ignacego ukasiewicza Gazeta Politechniki Pismo pracowników i studentów Politechniki Rzeszowskiej im. Ignacego ukasiewicza Regionalne Centrum Dydaktyczno-Konferencyjne i Biblioteczno-Administracyjne Politechniki Rzeszowskiej

Bardziej szczegółowo

Promocja walorów turystycznych i gospodarczych by³a celem prezentacji powiatu na targach FARMA. prezentuj¹cych siê bran. Jak w kalejdoskopie

Promocja walorów turystycznych i gospodarczych by³a celem prezentacji powiatu na targach FARMA. prezentuj¹cych siê bran. Jak w kalejdoskopie Powiat wrzesiñski na Targach FARMA 2007 Wspó³dzia³anie i wzajemna promocja - tak najkrócej mo na scharakteryzowaæ atmosferê towarzysz¹c¹ ekspozycji powiatu wrzesiñskiego na targach FARMA 2007. Impreza,

Bardziej szczegółowo

ycie Zwyciê yli w Imagine Cup 2011 UNIWERSYTECKIE s. 6 www.zycie.amu.edu.pl nr 7/8 (214/215) lipiec/sierpieñ 2011 ISSN 1231-8825

ycie Zwyciê yli w Imagine Cup 2011 UNIWERSYTECKIE s. 6 www.zycie.amu.edu.pl nr 7/8 (214/215) lipiec/sierpieñ 2011 ISSN 1231-8825 ycie ISSN 1231-8825 UNIWERSYTECKIE www.zycie.amu.edu.pl nr 7/8 (214/215) lipiec/sierpieñ 2011 Zwyciê yli w Imagine Cup 2011 s. 6 Flesz Absolutoria na Wydziale Nauk Politycznych i Dziennikarstwa FOT. MACIEJ

Bardziej szczegółowo

AKADEMIA. pismo Akademii Techniczno-Humanistycznej w Bielsku-Bia³ej. numer dwunasty, luty 2006. nr ISSN 1644-2881

AKADEMIA. pismo Akademii Techniczno-Humanistycznej w Bielsku-Bia³ej. numer dwunasty, luty 2006. nr ISSN 1644-2881 numer dwunasty, luty 2006 AKADEMIA pismo Akademii Techniczno-Humanistycznej w Bielsku-Bia³ej nr ISSN 1644-2881 Jan Pawe³ II S³owa pozostan¹ 17 paÿdziernika 2005 r. w budynku Rektoratu ATH odby³a siê uroczystoœæ

Bardziej szczegółowo

Dokoñczenie na stronie 18

Dokoñczenie na stronie 18 kwiecieñ 2000 1 2 nr 129 II. kwiecieñ 2000 3 Teaching by research Czym ró ni siê szko³a wy sza o charakterze akademickim od innych: wy szych szkó³ zawodowych, college ów czy uczelni licencjackich? Standardowa

Bardziej szczegółowo

ISO dla wrzesiñskiego szpitala

ISO dla wrzesiñskiego szpitala ISO dla wrzesiñskiego szpitala Szpital Powiatowy we Wrzeœni jako jeden z nielicznych w Wielkopolsce dosta³ certyfikat ISO 9001:2000. Wdro enie systemu u³atwi nie tylko zrozumienie potrzeb pacjentów, ale

Bardziej szczegółowo

W numerze: Powiatowa Konferencja Samorz¹dów Wiejskich w Czeszewie. strona 3. Czy NATO postawi na Wielkopolskê? - Trwaj¹ starania samorz¹dów.

W numerze: Powiatowa Konferencja Samorz¹dów Wiejskich w Czeszewie. strona 3. Czy NATO postawi na Wielkopolskê? - Trwaj¹ starania samorz¹dów. Oferty pracy z PUP we Wrzeœni. strona 11 W numerze: Powiatowa Konferencja Samorz¹dów Wiejskich w Czeszewie. strona 3 Czy NATO postawi na Wielkopolskê? - Trwaj¹ starania samorz¹dów. strona 5 Rozpoczê³a

Bardziej szczegółowo