SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA"

Transkrypt

1 Nr sprawy: ZAKŁAD UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH Oddział w Radomiu ul. Czachowskiego 21A, Radom SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA TRYB POSTĘPOWANIA: PRZETARG NIEOGRANICZONY POSTĘPOWANIE O WARTOŚCI SZACUNKOWEJ NIEPRZEKRACZAJĄCEJ RÓWNOWARTOŚCI KWOTY EURO Modernizacja sieci telekomunikacyjno-teleinformatycznej do potrzeb VoIP w budynkach Oddziału ZUS w Radomiu ul. Czachowskiego 21 A oraz Inspektoratu ZUS w Grójcu, ul. Jana Matejki 10 Radom, dnia 13 października 2011 roku

2 Strona 2 z 48 SPIS TREŚCI ROZDZIAŁ I INFORMACJE OGÓLNE... 3 I. INFORMACJA O ZAMAWIAJĄCYM...3 II. TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA I WARTOŚĆ ZAMÓWIENIA...3 III. OFERTY CZĘŚCIOWE I WARIANTOWE...3 IV. FORMA PRZEKAZYWANIA INFORMACJI, OŚWIADCZEŃ I DOKUMENTÓW W POSTĘPOWANIU...3 V. OSOBY UPRAWNIONE DO KONTAKTÓW Z WYKONAWCAMI...3 VI. ZAMÓWIENIE UZUPEŁNIAJĄCE...4 VII. PODWYKONAWCY...4 VIII. INFORMACJE DODATKOWE...4 ROZDZIAŁ II OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA... 4 ROZDZIAŁ III TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA ROZDZIAŁ IV WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU, OFERTA ORAZ DOKUMENTY WYMAGANE OD WYKONAWCY I. WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ SPOSÓB DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW...21 II. WYMAGANE DOKUMENTY...22 III. FORMA DOKUMENTÓW...23 IV. ZASADY UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU WYKONAWCÓW WYSTĘPUJĄCYCH WSPÓLNIE...24 V. WYMOGI FORMALNE OFERTY...24 ROZDZIAŁ V OPIS SPOSOBU OBLICZENIA CENY OFERTY ROZDZIAŁ VI INFORMACJE O MIEJSCU I TERMINIE SKADANIA I OTWARCIA OFERT I. MIEJSCE I TERMIN SKŁADANIA OFERT...25 II. MIEJSCE I TERMIN OTWARCIA OFERT...25 III. TERMIN ZWIĄZANIA OFERTĄ...26 IV. ZMIANA I WYCOFANIE OFERTY...26 ROZDZIAŁ VII KRYTERIA I ZASADY OCENY OFERT I. TRYB OCENY OFERT...26 II. KRYTERIA WYBORU NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY...26 III. ZASADY OCENY OFERT WEDŁUG USTALONYCH KRYTERIÓW...26 ROZDZIAŁ VIII ZABEZPIECZENIE ZALEŻYTEGO WYKONANIA UMOWY ROZDZIAŁ IX POUCZENIE O ŚRODKACH OCHRONY PRAWNEJ ROZDZIAŁ X FORMALNOŚCI PO WYBORZE OFERTY W CELU ZAWARCIA UMOWY I. INFORMACJA O WYBORZE OFERTY...28 II. WARUNKI ZAWARCIA UMOWY...28 LISTA ZAŁĄCZNIKÓW DO SPECYFIKACJI ZAŁ 1 WZÓR FORMULARZA OFERTY...30 ZAŁ 2 WZÓR OŚWIADCZENIA WYKONAWCY O SPEŁNIENIU WARUNKÓW OKREŚLONYCH W ART. 22 UST. 1 USTAWY...33 ZAŁ 3 WZÓR OŚWIADCZENIA WYKONAWCY BRAKU PODSTAW DO WYKLUCZENIA NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY...34 ZAŁ 3A WZÓR OŚWIADCZENIA WYKONAWCY BRAKU PODSTAW DO WYKLUCZENIA NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 PKT 2 USTAWY DLA OSÓB FIZYCZNYCH...35 ZAŁ 4 WZÓR WYKAZU CO NAJMNIEJ 2 W PEŁNI ZREALIZOWANYCH ROBÓT POLEGAJĄCYCH NA W ZAPROJEKTOWANIU I WYKONANIU OKABLOWANIA STRUKTURALNEGO LOKALNEJ SIECI KOMPUTEROWEJ (MINIMUM 50 LINII TRANSMISYJNYCH CO NAJMNIEJ KATEGORII 6 KLASY E DLA OKABLOWANIA MIEDZIANEGO ORAZ KATEGORII OM3 DLA OKABLOWANIA ŚWIATŁOWODOWEGO WRAZ Z DEDYKOWANĄ INSTALACJĄ ELEKTRYCZNĄ) O WARTOŚCI POWYŻEJ ,00 ZŁ KAŻDA...36 ZAŁ 5 WZÓR OŚWIADCZENIA WYK.O POSIADANIU STATUSU CERTYFIKOWANEGO INSTALATORA OKABL.STRUK..37 ZAŁ 6 WZÓR OŚWIADCZENIA O POSIADANIU NIEZALEŻNEGO LABORATORIUM BADAWCZEGO...38 ZAŁ 7 WZÓR OŚWIADCZENIA O PODWYKONAWCACH...39 ZAŁ 8 WZÓR UMOWY...40

3 Strona 3 z 48 Rozdział I INFORMACJE OGÓLNE I. INFORMACJA O ZAMAWIAJĄCYM Zamawiającym jest Zakład Ubezpieczeń Społecznych Oddział w Radomiu z siedzibą przy ul. Czachowskiego 21A, Radom. Telefon (048) ; Fax (048) ; II. III. TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA I WARTOŚĆ ZAMÓWIENIA Niniejsze postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego na podstawie przepisów ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity: Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759 z późn. zm.). Wartość zamówienia: Wartość zamówienia (bez podatku VAT) ustalona została na kwotę ,77 zł, co stanowi równowartość ,53 euro. OFERTY CZĘŚCIOWE, WARIANTOWE 1. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych. Oferta musi obejmować całość przedmiotu zamówienia wskazanego w Rozdziale II niniejszej SIWZ. Treść oferty musi odpowiadać treści SIWZ. 2. Każdy wykonawca ma prawo złożyć tylko jedną ofertę z jedną ostateczną ceną. 3. Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert wariantowych w rozumieniu art. 2 pkt 7 ustawy Prawo zamówień publicznych. IV. FORMA PRZEKAZYWANIA INFORMACJI, OŚWIADCZEŃ I DOKUMENTÓW W POSTĘPOWANIU 1. Oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje zamawiający i wykonawcy przekazują pisemnie, faksem lub drogą elektroniczną z uwzględnieniem pkt 2 niniejszego podrozdziału. 2. Forma pisemna zastrzeżona jest dla złożenia oferty wraz z załącznikami (dotyczy również uzupełnienia oferty art. 26 ust. 3 ustawy), w tym oświadczeń i dokumentów potwierdzających spełnianie warunków udziału w postępowaniu oraz oświadczeń i dokumentów potwierdzających spełnianie przez oferowany przedmiot zamówienia wymagań określonych przez zamawiającego, a także zmiany lub wycofania oferty. 3. Wykonawca potwierdza niezwłocznie fakt otrzymania oświadczenia, wniosku, zawiadomienia lub informacji poprzez podpisanie pierwszej strony dokumentu i jej odesłanie na faks zamawiającego. 4. Jeżeli wykonawca przekaże oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje faksem i pisemnie za datę ich złożenia przyjmuje się datę wpływu pierwszego dokumentu dokument uważa się za złożony w terminie jeżeli jego treść dotarła do adresata przed upływem wyznaczonego terminu. 5. Korespondencja przesłana za pomocą faksu lub elektronicznie po godzinach urzędowania zostanie zarejestrowana w następnym dniu pracy Zamawiającego i uznana za wniesioną z datą tego dnia. V. OSOBY UPRAWNIONE DO KONTAKTÓW Z WYKONAWCAMI Osobami uprawnionymi do kontaktów z wykonawcami są: w sprawach formalnych mgr Rozanna Jaśkiewicz Starszy Specjalista Wieloosobowego Stanowiska Zamówień Publicznych tel. (48) w godz w sprawach dotyczących przedmiotu zamówienia mgr inż. Robert Wężykowski Zastępca Naczelnika Wydziału Administracji i Remontów tel. (48) w godz

4 Strona 4 z 48 VI. ZAMÓWIENIE UZUPEŁNIAJĄCE Zamawiający nie przewiduje udzielania zamówień uzupełniających na przedmiot zamówienia określony w Rozdziale II niniejszej specyfikacji w rozumieniu art. 67 ust. 1 pkt 6 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity: Dz. U. z 2007 r. Nr 223, poz z późn. zm.). VII. PODWYKONAWCY Zamawiający dopuszcza powierzenie wykonania zamówienia podwykonawcom. W przypadku zlecenia wykonania całości lub części zamówienia podwykonawcom, część zamówienia zlecaną podwykonawcy należy wskazać w załączniku nr 7 do przedmiotowej SIWZ. VIII. INFORMACJE DODATKOWE 1. Ilekroć w niniejszej SIWZ użyte jest pojęcie ustawa, bez bliższego określenia o jaką ustawę chodzi, dotyczy ono ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity: Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759 z późn. zm.). 2. Zamawiający zaleca wykorzystanie wzorów załączników załączonych do niniejszej SIWZ. Dopuszcza się złożenie w ofercie dokumentów sporządzonych przez wykonawcę z tym, że treść dokumentów musi odpowiadać treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia. 3. Istnieje możliwość uzyskania formularza oferty oraz załączników, które musi sporządzić wykonawca w wersji elektronicznej, pod warunkiem przekazania zamawiającemu prośby wraz z podaniem adresu poczty elektronicznej ( ) wykonawcy. 4. Złożenie przez wykonawcę fałszywych lub stwierdzających nieprawdę dokumentów lub nierzetelnych oświadczeń mających istotne znaczenie dla prowadzonego postępowania spowoduje wykluczenie wykonawcy z dalszego postępowania. Rozdział II / załącznik nr 1 do umowy OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 1. Przedmiotem zamówienia jest modernizacja sieci telekomunikacyjno-teleinformatycznej do potrzeb VoIP w budynkach Oddziału ZUS w Radomiu ul. Czachowskiego 21 A oraz Inspektoratu ZUS w Grójcu, ul. Jana Matejki 10. Kody Wspólnego Słownika Zamówień (CPV): roboty w zakresie okablowania oraz instalacji elektrycznych instalowanie okablowania komputerowego usługi inżynieryjne w zakresie projektowania 2. Osobą opracowującą program funkcjonalno-użytkowy jest Robert Wężykowski. PROGRAM FUNKCJONALNO-UŻYTKOWY Oddział ZUS Radom Spis zawartości programu funkcjonalno-użytkowego: CZĘŚĆ OPISOWA 1. Opis ogólny przedmiotu zamówienia 1.1. Charakterystyczne parametry określające obiekt 1.2. Aktualne uwarunkowania wykonania przedmiotu zamówienia (roboty budowlane) 1.3. Ogólne właściwości funkcjonalno-użytkowe 1.4. Szczegółowe rozmieszczenie PEL-i w pokojach i PPD 1.5. Szczegółowe rozmieszczenie światłowodów w lokalizacjach i PPD

5 Strona 5 z Wymagania zamawiającego w stosunku do przedmiotu zamówienia 2.1. Wytyczne dotyczące okablowania strukturalnego 2.2. Wytyczne dotyczące dedykowanej instalacji zasilającej 2.3. Koryta elektroinstalacyjne 3. Opis wymagań w stosunku do systemu i instalacji 3.1. Okablowanie strukturalne 3.2. Dedykowana instalacja zasilająca 4. Wymagania dotyczące architektury i konstrukcji 5. Wymagania dotyczące materiałów i urządzeń 6. Wymagania dotyczące dokumentacji 7. Wymagania dotyczące odbioru 7.1. Odbiór dokumentacji 7.2. Odbiór prac instalacyjnych 8. Gwarancja CZĘŚĆ INFORMACYJNA Przepisy prawne związane z przygotowaniem dokumentacji projektowej i wykonaniem robót CZĘŚĆ OPISOWA 1. Opis ogólny przedmiotu zamówienia Przedmiotem zamówienia jest wykonanie dokumentacji projektowej rozbudowy sieci strukturalnej oraz wykonanie na jej podstawie rozbudowy sieci na potrzeby Oddziału ZUS w Radomiu ul. Czachowskiego 21A. Zakresem robót jest: a) sporządzenie dokumentacji składającej się z: projektu technicznego sieci okablowania strukturalnego, projektu technicznego dedykowanej instalacji elektrycznej, przedmiaru i kosztorysu inwestorskiego robót, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót, dokumentacji powykonawczej okablowania strukturalnego i dedykowanej instalacji elektrycznej zawierającej inwentaryzację całej sieci, b) wykonanie robót instalacyjnych na podstawie opracowanej dokumentacji Opracowany projekt techniczny powinien uwzględniać zakres robót wymieniony w szczegółowym opisie wymagań. Szczegóły dotyczące danych wyjściowych do projektu należy uzgodnić z autorem programu funkcjonalno - użytkowego Charakterystyczne parametry określające obiekt Obiekt Oddziału ZUS w Radomiu składa się z dwóch budynków połączonych łącznikiem usytuowanym na I piętrze. Budynek wej. A IV kondygnacyjny w całości podpiwniczony o poprzecznym układzie ścian konstrukcyjnych. Budynek zaprojektowano w technologii tradycyjnej, ze stropami gęsto żebrowanymi Teriva. Stateczność i sztywność przestrzenną budynku zapewniają ściany podłużne i poprzeczne oraz sztywne tarcze stropowe. Budynek wej. B IV kondygnacyjny w całości podpiwniczony wykonany w konstrukcji szkieletowej z prefabrykowanych ram H. Sciany działowe murowane z cegły dziurawki 12cm, 6cm, gazobetonu12cm oraz gipsowe typu CR 12,5 cm oraz 15 cm. Stropy z płyt kanałowych prefabrykowanych. Usztywnienie konstrukcji przez stężenia w skrajnych przęsłach budynku. Na kondygnacjach nadziemnych w ciągach komunikacyjnych i pokojach biurowych znajdują się sufity podwieszane.

6 Strona 6 z 48 Istniejące okablowanie strukturalne w obydwu budynkach stanowi integralną całość, zostało wykonane w technologii ekranowanej w standardzie Alcatel Cabling System kategorii Aktualne uwarunkowania wykonania przedmiotu zamówienia (roboty budowlane) Wszystkie roboty budowlane będą realizowane po godzinach urzędowania Zamawiającego tzn. w dni robocze od godz. 16:00 danego dnia do godz. 6:30 dnia następnego oraz w dniach wolnych od pracy dla Zamawiającego. Dopuszcza możliwość wykonywania robót w godzinach urzędowania w uzgodnieniu z osobą nadzorującą roboty ze strony Zamawiającego. Wykonawca prowadził będzie prace zgodnie z: warunkami wynikającymi z obowiązujących przepisów technicznych i prawa budowlanego, obowiązującymi przepisami bhp i ppoż, zasadami rzetelnej wiedzy technicznej. Dodatkowe wytyczne inwestorskie i uwarunkowania związane z budową i jej przeprowadzeniem: koszty naprawy ewentualnych uszkodzeń ponosi Wykonawca i powinien uwzględnić w cenie oferty, Wykonawca powinien uwzględnić wszystkie koszty związane z realizacją prac niezbędnych do wykonania w tym prace zabezpieczeniowe, porządkowe, wskazane jest dokonanie oględzin i wizji lokalnej w budynku w celu uzyskania niezbędnej informacji do dokonania prawidłowej wyceny. Ryzyko rezygnacji z oględzin obiektu obciąża Wykonawcę składającego ofertę, wszystkie szkody powstałe podczas realizacji niniejszego zadania Wykonawca jest zobowiązany usunąć na własny koszt. W trakcie integracji z już istniejącą infrastrukturą należy zachować staranność uniemożliwiającą uszkodzenie już istniejącej sieci. W przypadku uszkodzenia przez Wykonawcę istniejącej sieci musi on niezwłocznie naprawić szkodę i podjąć działania celem zachowania gwarancji na istniejące (naprawione) okablowanie strukturalne Ogólne właściwości funkcjonalno-użytkowe Wszystkie budynki pełnią funkcje administracyjne. Instalacja sieci strukturalnej ma zapewnić dostępność zarówno do przesyłu głosu (telefonia) jak i danych (sieć komputerowa i urządzenia IT), spełniającej zarówno obecne i przyszłe wymagania użytkowników obiektu, jak i łatwo modyfikowalnej dla ich indywidualnych potrzeb we wszystkich pomieszczeniach budynku zgodnie z wykazem. Instalacja Sieć strukturalna musi spełniać wymogi telefonii VoIP i przesyłania danych. Instalacja musi pracować w sposób ciągły w okresie całego roku Szczegółowe rozmieszczenie PEL-i w pokojach i PPD Istniejąca sieć strukturalna zawiera główny punkt dystrybucyjny MDF oraz 4 pośrednie punkty dystrybucyjne IDF, łącznie 510 PEL-i. Każdy PEL składa się z ekranowanego gniazda 2*RJ 45 oraz gniazda elektrycznego natynkowego potrójnego nieodwracającego fazy z kluczem. Należy zaprojektować i wykonać dodatkowe 48 PEL-i zgodnie z poniższym rozmieszczeniem. (orientacyjna długość skrętki F/UTP 5 kategorii 4475m). Do zaterminowania nowoułożonych kabli można wykorzystać wolne moduły RJ45 w panelach. PEL-e należy montować w pokojach na wysokości, jak istniejące gniazda zgodnie z dotychczasową polityką rozmieszczania i wskazanym miejscem przez Zamawiającego w trakcie wizji lokalnej. IDF nr pokoju PEL istniejące PEL do wykonania 1 kasa C P P P B

7 Strona 7 z , MDF MDF MDF MDF MDF MDF MDF MDF MDF MDF MDF MDF MDF MDF MDF MDF MDF Port B 0 1 MDF centrala Rozmieszczenie punktów dystrybucyjnych oraz wielkość szaf krosowniczych: Punkt Dystrybucyjny MDF p. 113 szafa 3*42U 19 Punkt Dystrybucyjny IDF1 SOK C szafa 42U 19 Punkt Dystrybucyjny IDF2 p. 342 szafa 2*42U 19 Punkt Dystrybucyjny IDF3 p. 108 szafa 2*42U 19 Punkt Dystrybucyjny IDF4 p. 211 szafa 2*42U Szczegółowe rozmieszczenie światłowodów w lokalizacjach i PPD Okablowanie pionowe stanowi 12 włóknowy backbone światłowodowy wielodomowy 62,5/125. W ramach zadania należy wymienić wszystkie światłowody na 12 włóknowe kategorii OM3 w relacji MDF-IDF1, MDF-IDF2, MDF-IDF2, MDF-IDF3, MDF-IDF4 (orientacyjna długość światłowodów 420m). 2. Wymagania zamawiającego w stosunku do przedmiotu zamówienia 2.1. Wytyczne dotyczące okablowania strukturalnego System okablowania musi posiadać następujące parametry funkcjonalno-użytkowe: system okablowania strukturalnego co najmniej kategorii 5 klasy E oraz kategorii OM3 (dla okablowania światłowodowego) musi zapewnić możliwość transmisji głosu, danych, sygnałów wideo itp. całe rozwiązanie miedziane i światłowodowe musi pochodzić od jednego producenta i musi być objęte jednolitą i spójną gwarancją systemową udzieloną bezpośrednio przez producenta okablowania na okres minimum 25 lat i obejmującą wszystkie elementy pasywne toru transmisyjnego, jak również szafy dystrybucyjne i osprzęt. w okablowaniu pionowym wszystkie elementy światłowodowe tj. włókna światłowodowe, gniazda w panelu krosowym, złącza oraz kable krosowe muszą spełniać wymagania specyfikowane odpowiednio dla kategorii włókien OM3 wg normy PN-EN : 2009

8 Strona 8 z 48 w okablowaniu poziomym musza być zastosowane 4-parowe kable symetryczne (F/UTP), które charakteryzują się parametrami i jakością niezbędną do prawidłowej pracy systemu zarówno w chwili obecnej, jak i w przyszłości. izolacja zewnętrzna okablowania miedzianego i światłowodowego musi być wykonana z materiału LSZH nie wydzielającego toksycznych oparów podczas spalania (nie zawiera halogenu). kabel światłowodowy instalowany między szafami ma się charakteryzować konstrukcją w luźnej tubie (włókna światłowodowe OM3 50/125µm w buforze 250µm). kable światłowodowe MM muszą charakteryzować się następującymi minimalnymi parametrami transmisyjnymi: dla fali 850 nm - Pasmo przenoszenia 1500 MHz*km i tłumienie 2.7 db/km dla fali 1300 nm - Pasmo przenoszenia 500 MHz*km i tłumienie 0,7 db/km światłowodowe kable krosowe powinny być zgodne z technologią OPC (Optymalny Kontakt Fizyczny) oraz wykonane fabrycznie. Ze względu na parametry optyczne i geometryczne, niedopuszczalne jest stosowanie kabli krosowych zarabianych i polerowanych ręcznie swiatłowodowy panel krosowy powinien posiadać wysuwaną, metalową i blokowaną szufladę, w celu umożliwienia łatwego dostępu przy montażu gniazd i ewentualnej rekonfiguracji połączeń w komfortowej odległości od szafy kablowej. światłowodowy panel krosowy powinien umożliwiać zamontowanie oddzielnie minimum 24 adapterów dupleksowych LC. w okablowaniu miedzianym, wszystkie komponenty (w tym parametry transmisyjne) muszą charakteryzować się pełną zgodnością ze specyfikacją dla kategorii odpowiednio 5 (zgodnie z normą ISO/IEC nd edition: 2002, PN-EN :2007). moduły gniazd RJ45 muszą być w pełni zgodne z normą PN-EN :2010 (lub IEC ), która definiuje ekranowany osprzęt połączeniowy odpowiednio kategorii 5 wymagany dla kanałów transmisyjnych Klasy E zdefiniowanych przez normę PN-EN :2009 (lub ISO/IEC nd edition). moduły RJ45 odpowiednio kategorii 5 muszą być zgodne z normą PN-EN : 2007 i ISO/IEC nd edition: moduły RJ45 powinny być zarabiane narzędziowo. producent systemu okablowania powinien przedstawić minimalne gwarantowane parametry dla kanału klasy E zgodnego z modelem kanału o 4 złączach w rozumieniu normy PN-EN : 2007 i ISO/IEC nd edition: 2002 wykorzystując do tego celu 4 złącza RJ45. gniazda naścienne i na panelu krosowym muszą być oznaczone tj. posiadać czytelną numerację na obydwu końcach toru. moduły gniazd w panelu krosowym muszą być tożsame z odpowiadającymi im modułami gniazd naściennych. wymiar panelu krosowego musi być następujący szerokość 19, wysokości 1U. panel powinien umożliwić zamontowanie 24 lub 48 modułów RJ45. proces instalacji okablowania strukturalnego jest kończony pomiarami instalowanych torów skrętkowych. Pomiary wykonywane określają parametry toru. Wszystkie pomiary zakańczane są protokołem pomiarowym każdego toru (pomiary części miedzianej okablowania i części światłowodowej) pomiary torów miedzianych i światłowodowych należy wykonać miernikiem dynamicznym (analizatorem) przy użyciu uniwersalnych adapterów pomiarowych, który posiada wgrane oprogramowanie umożliwiające pomiar parametrów według aktualnie obowiązujących standardów. Analizator pomiarów musi posiadać aktualny certyfikat potwierdzający dokładność jego wskazań. pomiar dupleksowego toru transmisyjnego powinien być przeprowadzony w dwie strony w dwóch oknach transmisyjnych dla dwóch włókien, tj. każde włókno z toru transmisyjnego należy zmierzyć od A->B i B->A w oknach 850nm i 1300nm. certyfikowany System Okablowania Strukturalnego będzie objęty Gwarancją przez okres 25 lat od daty certyfikacji. gwarancja udzielana przez producenta okablowania jest udzielana na jego produkty oraz zbudowane z nich systemy okablowania bezpłatnie. w przypadku uzasadnionego roszczenia gwarancyjnego, koszt naprawy i/lub wymiany elementów systemu okablowania nie będzie obciążać użytkownika systemu. wymagane jest aby wykonawca posiadał aktualny status Certyfikowanego Instalatora Systemu Okablowania w postaci certyfikatu imiennego dla co najmniej dwóch inżynierów/instalatorów. wymagane jest aby producent systemu okablowania posiadał na wszystkie elementy sieci strukturalnej odpowiednio w kat. 6 i OM3 świadectwo co najmniej jednego uprawnionego, niezależnego laboratorium badawczego: np. DELTA, GHMT, ETL.

9 Strona 9 z 48 elementy pasywne powinny być fabrycznie nowe i pochodzić z bieżącej produkcji oraz muszą być oznaczone logo lub nazwą tego samego producenta i pochodzić z jednolitej oferty rynkowej producenta Wytyczne dotyczące dedykowanej instalacji zasilającej Dedykowana sieć zasilająca urządzenia komputerowe w obiekcie, służy wyłącznie do zasilania urządzeń technicznych przeznaczonych do eksploatacji systemów informatycznych i zasilana jest z urządzenia do bezprzerwowego zasilania (UPS) o mocy 60 kva. Planowana wymiana w 2011 r. na 100kVA. Dane wyjściowe do projektowania. Przeprowadzić ocenę techniczna istniejącej instalacji elektrycznej z określeniem stopnia przydatności jej poszczególnych elementów do wykorzystania projektowanej, dedykowanej instalacji zasilającej. Dedykowaną instalację elektryczną zasilającą urządzenia komputerowe należy zaprojektować i wykonać w układzie dostosowanym do istniejącego w obiekcie systemu zasilania (TN-S). Sieć ma być wykonana jako pięcioprzewodowa 3 x 400 V (wlz) oraz trójprzewodowa 230V (do gniazd wtykowych) z izolowanym przewodem neutralnym (N) i przewodem ochronnym (PE). Przy projektowaniu należy przestrzegać wymogu równomiernego obciążenia faz. Przy projektowaniu należy dążyć do minimalizacji ilości punktów rozgałęźnych i długości kabli Sieć ma być wykonana całkowicie przewodami miedzianymi typu YDY 2,5 mm 2 o napięciu znamionowym izolacji min. 750 V i łączona za pomocą nowoczesnych technologii Maksymalny dopuszczalny spadek napięcia na przewodach licząc od zacisków UPS-a do najdalszego punktu danego obwodu nie może przekroczyć 3%. Przy projektowaniu dedykowanej elektrycznej instalacji zasilającej należy stosować następujące rodzaje zabezpieczeń: różnicowoprądowe i nadmiarowoprądowe. Wyłączniki powinny chronić każdy obwód odbiorczy sieci dedykowanej. Przy doborze zabezpieczeń należy uwzględnić selektywność ich działania. Należy unikać stosowania urządzeń zabezpieczających zespolonych tzw. monobloków, łączących w sobie funkcje wyłączników różnicowoprądowych i nadmiarowoprądowych i nie dopuszcza się stosowania wyłączników różnicowo - prądowych o działaniu pośrednim. Ilość PEL-i w każdym obwodzie, w którym zainstalowano wyłącznik różnicowoprądowy nie powinna przekraczać liczby 5 szt. Konfiguracja PEL-a i zapotrzebowanie mocy dla tego punktu. Konfiguracja jednego PEL-a : 1 gniazdo logiczne 2*RJ 45 oraz 1 gniazdo natynkowe potrójne nie odwracające fazy wyposażone w styk ochronny PE i blokady uniemożliwiające podłączenie innych odbiorów niż urządzenia komputerowe wyposażone w klucze. Przyjmuje się wielkość zapotrzebowania mocy dla jednego PEL-a VA (180W przy cos fi= 0,6). Uwaga Wykorzystując istniejące instalacje elektryczne należy w maksymalnym, uzasadnionym techniczne stopniu zachować jednolitość typów i producentów osprzętu już zainstalowanego i projektowanego. W przypadku zastosowania osprzętu od dwóch różnych producentów, należy przed jego zainstalowaniem upewnić się co do poprawnej współpracy takich elementów Koryta elektroinstalacyjne Należy zastosować odrębne koryta dla sieci logicznej i elektrycznej lub koryto z dwoma komorami w których będą oddzielnie prowadzone przewody sygnałowe i sieci zasilającej. Przy wszelkich zmianach tras kanału jak również przy przepustach przez ściany należy stosować odpowiednie zabezpieczenia w celu zachowania właściwej separacji przewodów sygnałowych i zasilających od siebie oraz od materiału ścian i stropów. W poziomych ciągach komunikacyjnych należy wykorzystać istniejące kanały kablowe nad sufitem podwieszonym. W pomieszczeniach piwnicznych montować tak aby nie utrudniały przejść, nie blokowały drogi ewakuacyjnej oraz uwzględniały już istniejące uwarunkowania. Trasy prowadzenia przewodów transmisyjnych okablowania należy skoordynować z istniejącymi instalacjami w budynku m.in. instalacją elektryczną, sygnalizacyjną, instalacją centralnego ogrzewania, wody itp. Koryta instalacyjne powinny być z materiału samogasnącego nie podtrzymującego palenia i muszą być opatrzone znakiem CE. 3. Opis wymagań w stosunku do systemu i instalacji 3.1. Okablowanie strukturalne

10 Strona 10 z 48 Ilość stanowisk roboczych wynika z ustaleń roboczych i wskazówek Użytkownika końcowego, przy czym ich ostateczna i precyzyjna lokalizacja powinna być ustalona z wykonawcą okablowania przed rozpoczęciem prac. Maksymalna długość kabla instalacyjnego (tzw. łącza stałego) nie może przekroczyć 90 metrów. Urządzenia elementy systemu okablowania dostosowane do zabudowy w szafie rack 42U 19". Wszystkie urządzenia muszą posiadać ważne świadectwa homologacji i certyfikaty. W skład instalacji winno wchodzić: pachpanele, przewody, kable krosowe linka F/UTP 48 szt. 5 m i 48 szt.- 3m światłowody duplex LC duplex LC 40szt. 3m, 24szt. 2m gniazda, koryta instalacyjne, inne wymagane do sprawnego funkcjonowania okablowania. Uwaga: Wykonywana instalacja musi być nadzorowana przez przedstawiciela producenta okablowania Dedykowana instalacja zasilająca Prowadzenie przewodów i podłączenie. Przewody obwodów gniazd zasilających należy prowadzić w odrębnych korytkach PCV (nie należy ich prowadzić we wspólnych korytkach z liniami logicznymi), lub w dwudzielnych korytkach PCV, w odrębnych przegrodach. Ostateczne przebieg tras kablowych należy skonsultować z innymi branżami by uniknąć wszelkich kolizji z pozostałymi instalacjami. Przepusty przez ściany i stropy traktowane jako granice stref ogniowych należy uszczelnić masą ogniotrwałą. Odbiór instalacji powinien odbywać się po wykonaniu całego systemu zgodnie z opracowaną dokumentacją techniczną. Pomiary odbiorcze okablowania elektrycznej dedykowanej sieci zasilającej. Należy wykonać następujące pomiary i dokonać ich oceny: rezystancji izolacji instalacji elektrycznej, ciągłości obwodów elektrycznych, rezystancji pętli zwarcia dla obwodów PEL-i, dopuszczalnych spadków napięć, prądu i czasu zadziałania zastosowanych wyłączników różnicowoprądowych oraz prawidłowości działania przycisku testującego sprawdzić selektywność działania zabezpieczeń W/w pomiary wraz z ich oceną stanowić będą integralną część protokołu odbioru dedykowanej sieci zasilającej. 4. Wymagania dotyczące architektury i konstrukcji Wymagania dotyczące architektury dla projektowanej instalacji oraz wykonawstwo prac nie mogą naruszać uwarunkowań funkcjonalno-użytkowych i specyfiki przeznaczenia budynku, ponadto muszą spełniać następujące wymagania: zainstalowany system swoim wyglądem nie powinien znacząco odróżniać się od istniejącego okablowania, zainstalowany system nie powinien być uciążliwy przy wykonywaniu obowiązków przez pracowników. Wymagania konstrukcyjne - nie występują. 5. Wymagania dotyczące materiałów i urządzeń Zamawiający wymaga, aby przy wykonywaniu robót, stosować wyroby, które zostały dopuszczone do obrotu oraz powszechnego lub jednostkowego stosowania w budownictwie. Wszystkie materiały i urządzenia użyte do budowy powinny posiadać świadectwa homologacji, certyfikaty lub atesty techniczne, powinny być wykonane w standardzie i zgodnie z obowiązującymi normami, oraz powinny spełniać wymagania techniczne zawarte w: zaleceniach i standardach międzynarodowych, aktach prawnych obowiązujących na terytorium RP, regulujących zagadnienia stosowania sieci, linii i urządzeń telekomunikacyjnych, normach. Przed przystąpieniem do prac instalacyjnych Wykonawca przedstawi Zamawiającemu dokumenty potwierdzające, że urządzenia i materiały spełniają wymagania o których mowa powyżej.

11 Strona 11 z 48 Zastosowane urządzenia muszą być wyprodukowane nie później niż 12 miesięcy przed dostarczeniem na budowę. 6. Wymagania dotyczące dokumentacji Dokumentację należy wykonać w technice tradycyjnej (graficznej i opisowej) oraz w formie elektronicznej. Dokumentacja powinna zostać opracowana w 3 egzemplarzach w wersji papierowej oraz w 1 egz. w wersji elektronicznej (tekst edytowalny, rysunki w pdf) w oparciu o przedłożone wymagania w programie funkcjonalno -użytkowym, przewidziane do wykonania roboty i ustalenia dokonane podczas oględzin obiektu. Przed przystąpieniem do wykonywania robót należy przekazać 2 egz. dokumentacji w wersji papierowej Zamawiającemu. Przed przystąpieniem do projektowania wykonawca zobowiązany jest uzgodnić sposób wykonania robót z Zamawiającym. Dokumentacja powinna być wykonana w stanie kompletnym z punktu widzenia celu, któremu ma służyć. Skład dokumentacji: projekt techniczny, przedmiar robót, specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót. Dokumentacja projektowa powinna określać parametry techniczne i funkcjonalne przyjętych rozwiązań materiałowych i urządzeń, Dokumentacja projektowa powinna zostać opracowana tak, by umożliwić realizację i oddanie w użytkowanie instalacji. Projekt wykonawczy sieci logicznej i elektrycznej wraz ze schematami oraz szczegółową specyfikacją materiałów musi zawierać co najmniej: wspólnie dla części pasywnej sieci LAN i elektrycznej: podstawę opracowania projektu wraz z przyjętymi założeniami, rodzaje pomiarów oraz sposób ich przeprowadzenia zgodnie z obowiązującą normą karty katalogowe wykorzystanych elementów zastosowanych do wykonania lokalnej sieci komputerowej i dedykowanej sieci elektrycznej. dla części pasywnej sieci LAN: opisy szczegółowe systemu okablowania strukturalnego wraz ze wszystkimi jego elementami (kable, gniazda, panele krosowe i pozostałe niezbędne do opracowania projektu), sposobu kładzenia kabli, szaf, oznaczeń gniazd (dla funkcjonującego okablowania należy przyjąć sposób oznakowania już istniejący) oraz wszystkich elementów niezbędnych do wykonania lokalnej sieci komputerowej zgodnie z przedmiotem zamówienia, rysunki: topologia sieci, rozmieszczenie gniazd logicznych, wyposażenie punktów dystrybucyjnych. dla części elektrycznej: wykonanie kompletnej z punktu widzenia celu dedykowanej instalacji elektrycznej od TK tablicy napięć gwarantowanych poprzez ewentualną wymianę wlz lub budowę nowych wlz z Tablicy napięć gwarantowanych TK, opisy szczegółowe oraz obliczenia: linii zasilających z rozdzielni głównej do rozdzielnic, instalacji gniazd wtykowych, ochrony przepięciowej i przeciwporażeniowej (dotyk pośredni i bezpośredni), wyrównania potencjału, rysunki: schemat rozdzielni elektrycznych dedykowanego zasilania elektrycznego i rozmieszczenie gniazd elektrycznych. Dokumentacja powykonawcza Dokumentacja powykonawcza sieci LAN musi zawierać co najmniej: a. raporty z pomiarów okablowania strukturalnego wraz z wynikami pomiarów dla każdego toru transmisyjnego ze wszystkich segmentów tego okablowania b. raporty pomiarów dedykowanego zasilania elektrycznego zawierające badania skuteczności ochrony przeciwporażeniowej, badania rezystancji izolacji przewodów elektrycznych, pomiar urządzeń różnicowoprądowych, badania rezystancji uziemienia/zerowania oraz rezystancji izolacji przewodów elektrycznych), rzeczywiste trasy prowadzenia kabli transmisyjnych poziomych i pionowych, g. oznaczenia poszczególnych szaf, gniazd, kabli, portów w panelach krosowych, h. lokalizację przebić przez ściany i podłogi,

12 Strona 12 z 48 i. certyfikat gwarancji lub kartę gwarancji (stanowiące o warunkach gwarancji) minimum 25-letniej wydane przez producenta okablowania użytego do wykonania sieci LAN dla każdej lokalizacji (oryginał lub kopię potwierdzoną za zgodność z oryginałem przez osobę j. uprawnioną do reprezentowania producenta okablowania). W przypadku gdy gwarancja k. wymaga wykonywanie przeglądów okresowych sieci w okresie trwania gwarancji Wykonawca zobowiązany jest uwzględnić cenę wszystkich przeglądów w swojej ofercie, l. kopię aktualnego certyfikatu potwierdzającą, że Wykonawca jest certyfikowanym instalatorem wykonanego systemu okablowania, m. deklarację zgodności producenta lub jego upoważnionego przedstawiciela na sprzęt elektryczny zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Gospodarki z dnia 21 sierpnia 2007 r. w sprawie wymagań zasadniczych dla sprzętu elektrycznego (Dz. U. Nr 155, poz. 1089) Cz. IX str.3 Dokumentacja powykonawcza sieci komputerowej wraz z dedykowaną siecią elektryczną musi zostać poświadczona przez osobę (osoby) posiadającą odpowiednie uprawnienia budowlane do projektowania i kierowania robotami budowlanymi w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych (Rozporządzenie Ministra Transportu i Budownictwa w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie, Dz. U. z 2006 r. Nr 83, poz. 578 z późn. zm.) lub uprawnieniami uzyskanymi na podstawie wcześniejszych przepisów obejmujących zakres uprawnień budowlanych do projektowania i kierowania robotami budowlanymi o specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych. 7. Wymagania dotyczące odbioru Dla potrzeb odbioru i rozliczania robót, zamawiający ustala jeden element rozliczeniowy, po wykonaniu i odbiorze, po którym dokona płatności oraz po dostarczeniu następujących elementów składowych dokumentacji: projektu technicznego, przedmiaru robót, specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót, Zamawiający ustala następujące rodzaje odbiorów: odbiór dokumentacji projektowej, odbiór użytych wyrobów w odniesieniu do parametrów oraz zgodności z dokumentacją, odbiór ostateczny Odbiór dokumentacji Zamawiający wymaga przedłożenia w terminie 15 dni roboczych od dnia podpisania Umowy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznej wykonania i odbioru występujących robót, przedmiaru robót przed ich skierowaniem do realizacji, w aspekcie ich zgodności z ustaleniami programu funkcjonalno-użytkowego i umowy do akceptacji przed realizacją zamówienia Odbiór prac instalacyjnych 8. Gwarancja Sprawdzeniu i kontroli będą podlegały: użyte wyroby i uzyskane w wyniku robót budowlanych elementy obiektu w odniesieniu do ich parametrów oraz ich zgodności z dokumentacją projektową; jakość wykonania i dokładność montażu i dokładność wykonania prac, prawidłowość funkcjonowania zamontowanych urządzeń i wyposażenia; atesty techniczne, certyfikaty jakości na wszystkie materiały użyte przy wykonywaniu zamówienia. Wykonawca przekaże Zamawiającemu dokumentację fabryczną dostarczonego sprzętu i osprzętu oraz instrukcję obsługi i eksploatacji. Wymagania gwarancyjne dla okablowania logicznego Wymagana gwarancja ma być bezpłatną usługą serwisową oferowaną Użytkownikowi przez producenta okablowania. Ma obejmować swoim zakresem całość systemu okablowania od głównego punktu dystrybucyjnego do gniazda końcowego wraz z kablami krosowymi i przyłączeniowymi, w tym również okablowanie szkieletowe i poziome dla projektowanej części logicznej poziomej i pionowej. objęcie wykonanej instalacji gwarancją systemową producenta (okres gwarancji udzielonej bezpośrednio przez producenta nie może być krótszy niż 25 lat) (Użytkownik wymaga certyfikatu gwarancyjnego producenta okablowania udzielonego bezpośrednio Użytkownikowi końcowemu i stanowiącego 25-letnie zobowiązanie gwarancyjne producenta w zakresie dotrzymania parametrów

13 Strona 13 z 48 wydajnościowych, jakościowych, funkcjonalnych i użytkowych wszystkich elementów oddzielnie i całego systemu okablowania). 25 letnia gwarancja systemowa producenta ma obejmować: gwarancję materiałową (Producent zagwarantuje, że jeśli w jego produktach podczas dostawy, instalacji bądź 25-letniej eksploatacji wykryte zostaną wady lub usterki fabryczne, to produkty te zostaną naprawione bądź wymienione); gwarancję parametrów łącza/kanału (Producent zagwarantuje, ze łącze stałe bądź kanał transmisyjny zbudowany z jego komponentów przez okres 25 lat będzie charakteryzował się parametrami transmisyjnymi przewyższającymi wymogi stawiane przez normę PN-EN :2009 dla klasy E); gwarancję aplikacji (Producent zagwarantuje, że na jego systemie okablowania przez okres 25 lat będą pracowały dowolne aplikacje (współczesne i opracowane w przyszłości), które zaprojektowane były (lub będą) dla systemów okablowania klasy E (w rozumieniu normy PN :2009). Okres gwarancji ma być standardowo udzielany przez producenta okablowania, tzn. na warunkach oficjalnych, ogólnie znanych, dostępnych i opublikowanych. Tym samym oświadczenia o specjalnie wydłużonych okresach gwarancji wystawione przez producentów, dostawców, dystrybutorów, pośredników, wykonawców lub innych nie są uznawane za wiarygodne i równoważne względem niniejszych wymagań. Okres gwarancji liczony jest od dnia, w którym podpisano protokół końcowego odbioru prac i producent okablowania wystawił certyfikat gwarancji. Zamawiający dopuszcza możliwość złożenia przez wykonawcę certyfikatu gwarancji lub karty gwarancyjnej wydanej przez producenta okablowania użytego do wykonania sieci w terminie do trzech miesięcy od daty odbioru robót budowlanych W celu zabezpieczenia dostarczenia oraz ujawnienia procedury, jak również zapoznania Użytkownika/Inwestora z prawami, obowiązkami i ograniczeniami gwarancji, wykonawca ma posiadać umowę zawartą bezpośrednio z producentem okablowania (tj. producentem wszystkich elementów systemu okablowania) regulującą uprawnienia, procedurę, warunki i tryb udzielenia gwarancji Użytkownikowi przez producenta okablowania oraz zobowiązania każdej ze stron. W celu zagwarantowania Użytkownikowi najwyższej jakości parametrów technicznych i użytkowych, cała instalacja powinna być nadzorowana w trakcie budowy przez inżynierów ze strony producenta oraz zweryfikowana niezależnie przed odbiorem technicznym. Usuwanie awarii Zamawiający wymaga aby w okresie gwarancji czas przystąpienia do usunięcia awarii wynosił 8 godzin, a czas usunięcia awarii - 24 godziny CZĘŚĆ INFORMACYJNA Dokumentacja projektowa i prace instalacyjne muszą być wykonane zgodnie z aktualnie obowiązującymi przepisami i zasadami wiedzy technicznej związanymi z procesem budowlanym w tym w szczególności: ustawą z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (t.j. Dz.U. z 2006 r., Nr 156, poz z późn. zm.), rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego (Dz. U. Nr 202, poz z późn. zm.), rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2004 r. w sprawie określenia metod i podstaw sporządzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych kosztów prac projektowych oraz planowanych kosztów robót budowlanych określonych w programie funkcjonalno-użytkowym (Dz. U. Nr 130, poz. 1389), rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz. U. nr 120, poz z późn. zm.), rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz.U. Nr 75, poz. 690 z późn. zm.), oraz normami PN-EN :2007 Technika informatyczna. Systemy okablowania strukturalnego. Część 1: Wymagania ogólne. PN-EN :2008 Technika informatyczna. Systemy okablowania strukturalnego. Część 2: Pomieszczenia biurowe K PN-EN :2002 Technika informatyczna. Instalacja okablowania. Część 1: Specyfikacja i zapewnienie jakości

14 Strona 14 z 48 PN-EN :2002 Technika informatyczna Instalacja okablowania Część 2: Planowanie i wykonawstwo instalacji wewnątrz budynków PN-EN :2005 Technika informatyczna. Instalacja okablowania. Część 3: Planowanie i wykonawstwo instalacji na zewnątrz budynków PN-EN 50346:2004 Technika informatyczna. Instalacja okablowania. Badanie zainstalowanego okablowania PN-EN 50310:2007 Stosowanie połączeń wyrównawczych i uziemiających w budynkach z zainstalowanym sprzętem informatycznym PN-EN :2006/A11:2007 Niskonapięciowe urządzenia do ograniczania przepięć Część 11: Urządzenia do ograniczania przepięć w sieciach rozdzielczych niskiego napięcia - Wymagania i próby PN-IEC :2001 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobór i montaż wyposażenia elektrycznego Układy uziemiające i połączenia wyrównawcze instalacji informatycznych. TIA/EIA-568-B.1, TIA/EIA-568-A.1 Wymagania ogólne oraz podstawowe informacje dotyczące projektowania okablowania, podsystemów wchodzących w skład, dopuszczalnych odległości, itp. TIA/EIA-568-B.3, TIA/EIA-568-A.3 Informacje na temat komponentów światłowodowych PROGRAM FUNKCJONALNO-UŻYTKOWY Inspektorat ZUS Grójec Spis zawartości programu funkcjonalno-użytkowego: CZĘŚĆ OPISOWA 1. Opis ogólny przedmiotu zamówienia 1.1. Charakterystyczne parametry określające obiekt 1.2. Aktualne uwarunkowania wykonania przedmiotu zamówienia (roboty budowlane) 1.3. Ogólne właściwości funkcjonalno-użytkowe 1.4. Szczegółowe rozmieszczenie PEL-i w pokojach i PPD 1.5. Szczegółowe rozmieszczenie światłowodów w lokalizacjach i PPD 2. Wymagania zamawiającego w stosunku do przedmiotu zamówienia 2.1. Wytyczne dotyczące okablowania strukturalnego 2.2. Koryta elektroinstalacyjne 3. Opis wymagań w stosunku do systemu i instalacji 3.1. Okablowanie strukturalne 4. Wymagania dotyczące architektury i konstrukcji 5. Wymagania dotyczące materiałów i urządzeń 6. Wymagania dotyczące dokumentacji 7. Wymagania dotyczące odbioru 7.1. Odbiór dokumentacji 7.2. Odbiór prac instalacyjnych 8. Gwarancja CZĘŚĆ INFORMACYJNA Przepisy prawne związane z przygotowaniem dokumentacji projektowej i wykonaniem robót 1. Opis ogólny przedmiotu zamówienia CZĘŚĆ OPISOWA Przedmiotem zamówienia jest wykonanie dokumentacji projektowej wymiany okablowania pionowego miedzianego i światłowodowego w budynku Inspektoratu ZUS w Grójcu, ul. Jana Matejki 10.

15 Strona 15 z 48 Zakresem robót jest: a) sporządzenie dokumentacji składającej się z: projektu technicznego sieci okablowania strukturalnego, przedmiaru i kosztorysu inwestorskiego robót, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót, dokumentacji powykonawczej okablowania strukturalnego i dedykowanej instalacji elektrycznej zawierającej inwentaryzację całej sieci, b) wykonanie robót instalacyjnych na podstawie opracowanej dokumentacji Opracowany projekt techniczny powinien uwzględniać zakres robót wymieniony w szczegółowym opisie wymagań. Szczegóły dotyczące danych wyjściowych do projektu należy uzgodnić z autorem programu funkcjonalno - użytkowego Charakterystyczne parametry określające obiekt Budynek Inspektoratu ZUS w Grójcu VI kondygnacyjny ( w tym kondygnacja piwnicy) w całości podpiwniczony, konstrukcję budynku stanowi szkielet żelbetowy, przykryty stropami Ackermana. Istniejące okablowanie strukturalne zostało wykonane w technologii nieekranowanej w standardzie ECC-S kategorii Aktualne uwarunkowania wykonania przedmiotu zamówienia (roboty budowlane) Wszystkie roboty budowlane będą realizowane po godzinach urzędowania Zamawiającego tzn. w dni robocze od godz. 16:00 danego dnia do godz. 6:30 dnia następnego oraz w dniach wolnych od pracy dla Zamawiającego. Dopuszcza możliwość wykonywania robót w godzinach urzędowania w uzgodnieniu z osobą nadzorującą roboty ze strony Zamawiającego. Wykonawca prowadził będzie prace zgodnie z: warunkami wynikającymi z obowiązujących przepisów technicznych i prawa budowlanego, obowiązującymi przepisami bhp i ppoż, zasadami rzetelnej wiedzy technicznej. Dodatkowe wytyczne inwestorskie i uwarunkowania związane z budową i jej przeprowadzeniem: koszty naprawy ewentualnych uszkodzeń ponosi Wykonawca i powinien uwzględnić w cenie oferty, Wykonawca powinien uwzględnić wszystkie koszty związane z realizacją prac niezbędnych do wykonania w tym prace zabezpieczeniowe, porządkowe, wskazane jest dokonanie oględzin i wizji lokalnej w budynku w celu uzyskania niezbędnej informacji do dokonania prawidłowej wyceny. Ryzyko rezygnacji z oględzin obiektu obciąża Wykonawcę składającego ofertę, wszystkie szkody powstałe podczas realizacji niniejszego zadania Wykonawca jest zobowiązany usunąć na własny koszt. W trakcie integracji z już istniejącą infrastrukturą należy zachować staranność uniemożliwiającą uszkodzenie już istniejącej sieci. W przypadku uszkodzenia przez Wykonawcę istniejącej sieci musi on niezwłocznie naprawić szkodę i podjąć działania celem zachowania gwarancji na istniejące (naprawione) okablowanie strukturalne Ogólne właściwości funkcjonalno-użytkowe Wszystkie budynki pełnią funkcje administracyjne. Instalacja sieci strukturalnej ma zapewnić dostępność zarówno do przesyłu głosu (telefonia) jak i danych (sieć komputerowa i urządzenia IT), spełniającej zarówno obecne i przyszłe wymagania użytkowników obiektu, jak i łatwo modyfikowalnej dla ich indywidualnych potrzeb we wszystkich pomieszczeniach budynku zgodnie z wykazem. Instalacja Sieć strukturalna musi spełniać wymogi telefonii VoIP i przesyłania danych. Instalacja musi pracować w sposób ciągły w okresie całego roku Szczegółowe rozmieszczenie PEL-i w pokojach i PPD Istniejąca sieć strukturalna zawiera główny punkt dystrybucyjny CDF (2 szafy 42U 19 ) oraz 2 pośrednie punktu dystrybucyjne PPD (szafa 21U 19 ), łącznie 116 PEL-i. Każdy PEL składa się z ekranowanego gniazda 2*RJ 45 oraz gniazda elektrycznego natynkowego potrójnego nieodwracającego fazy z kluczem.

16 Strona 16 z 48 Należy wymienić okablowanie pionowe kategorii 3 na okablowanie kategorii 6 klasy E w relacji CDF- PPD1 oraz CDF-PPD2 (orientacyjna długość kabla backbonowego 48 par 12*4p UTP 180m) 1.5. Szczegółowe rozmieszczenie światłowodów w lokalizacjach i PPD Okablowanie pionowe stanowi 4 włóknowy backbone światłowodowy wielodomowy 62,5/125.W ramach zadania należy wymienić wszystkie światłowody na 4 włóknowe kategorii OM3 w relacji CDF-PPD1 oraz CDF-PPD2 (orientacyjna długość światłowodów 90m). 2. Wymagania zamawiającego w stosunku do przedmiotu zamówienia 2.1. Wytyczne dotyczące okablowania strukturalnego System okablowania musi posiadać następujące parametry funkcjonalno-użytkowe: system okablowania strukturalnego co najmniej kategorii 6 klasy E dla okablowania pionowego oraz kategorii OM3 (dla okablowania światłowodowego) musi zapewnić możliwość transmisji głosu, danych, sygnałów wideo itp. Całe rozwiązanie miedziane i światłowodowe musi pochodzić od jednego producenta i musi być objęte jednolitą i spójną gwarancją systemową udzieloną bezpośrednio przez producenta okablowania na okres minimum 25 lat i obejmującą wszystkie elementy pasywne toru transmisyjnego, jak również szafy dystrybucyjne i osprzęt. W okablowaniu pionowym wszystkie elementy światłowodowe tj. włókna światłowodowe, gniazda w panelu krosowym, złącza oraz kable krosowe muszą spełniać wymagania specyfikowane odpowiednio dla kategorii włókien OM3 wg normy PN-EN : 2009 W okablowaniu pionowym musza być zastosowane 4-parowe kable symetryczne (U/UTP), które charakteryzują się parametrami i jakością niezbędną do prawidłowej pracy systemu zarówno w chwili obecnej, jak i w przyszłości Izolacja zewnętrzna okablowania miedzianego i światłowodowego musi być wykonana z materiału LSZH nie wydzielającego toksycznych oparów podczas spalania (nie zawiera halogenu). Kabel światłowodowy instalowany między szafami ma się charakteryzować konstrukcją w luźnej tubie (włókna światłowodowe OM3 50/125µm w buforze 250µm). Kable światłowodowe MM muszą charakteryzować się następującymi minimalnymi parametrami transmisyjnymi: dla fali 850 nm - Pasmo przenoszenia 1500 MHz*km i tłumienie 2.7 db/km dla fali 1300 nm - Pasmo przenoszenia 500 MHz*km i tłumienie 0,7 db/km Światłowodowe kable krosowe powinny być zgodne z technologią OPC (Optymalny Kontakt Fizyczny) oraz wykonane fabrycznie. Ze względu na parametry optyczne i geometryczne, niedopuszczalne jest stosowanie kabli krosowych zarabianych i polerowanych ręcznie Światłowodowy panel krosowy powinien posiadać wysuwaną, metalową i blokowaną szufladę, w celu umożliwienia łatwego dostępu przy montażu gniazd i ewentualnej rekonfiguracji połączeń w komfortowej odległości od szafy kablowej. Światłowodowy panel krosowy powinien umożliwiać zamontowanie oddzielnie minimum 8 adapterów dupleksowych LC. W okablowaniu miedzianym, wszystkie komponenty (w tym parametry transmisyjne) muszą charakteryzować się pełną zgodnością ze specyfikacją dla kategorii 6 (zgodnie z normą ISO/IEC nd edition: 2002, PN-EN :2007). Moduły RJ45 odpowiednio kategorii 6 muszą być zgodne z normą PN-EN : 2007 i ISO/IEC nd edition: Moduły RJ45 powinny być zarabiane narzędziowo. Producent systemu okablowania powinien przedstawić minimalne gwarantowane parametry dla kanału klasy E zgodnego z modelem kanału o 4 złączach w rozumieniu normy PN-EN : 2007 i ISO/IEC nd edition: 2002 wykorzystując do tego celu 4 złącza RJ45. Moduły gniazd w panelu krosowym muszą być tożsame z odpowiadającymi im modułami gniazd naściennych. Wymiar panelu krosowego musi być następujący szerokość 19, wysokości 1U. Panel powinien umożliwić zamontowanie 24 lub 48 modułów RJ45. Proces instalacji okablowania strukturalnego jest kończony pomiarami instalowanych torów skrętkowych. Pomiary wykonywane określają parametry toru. Wszystkie pomiary zakańczane są protokołem pomiarowym każdego toru (pomiary części miedzianej okablowania i części światłowodowej) Pomiary torów miedzianych i światłowodowych należy wykonać miernikiem dynamicznym (analizatorem) przy użyciu uniwersalnych adapterów pomiarowych, który posiada wgrane oprogramowanie umożliwiające pomiar parametrów według aktualnie obowiązujących standardów. Analizator pomiarów musi posiadać aktualny certyfikat potwierdzający dokładność jego wskazań.

mgr inż. Paweł Berezowski 03.2013

mgr inż. Paweł Berezowski 03.2013 Centrum Teleinformatyki Sp. z o.o. Gizów 6 01-249 Warszawa PROJEKT WYKONAWCZY SIECI STRUKTURALNEJ ORAZ DEDYKOWANEJ INSTALACJI ZASILAJĄCEJ W SZPITALU OKULISTYCZNYM W WARSZAWIE Branża Instalacje elektryczne

Bardziej szczegółowo

CZĘŚĆ ELEKTRYCZNA 1. ZAKRES PROJEKTU

CZĘŚĆ ELEKTRYCZNA 1. ZAKRES PROJEKTU CZĘŚĆ ELEKTRYCZNA 1. ZAKRES PROJEKTU Przedmiotem niniejszego opracowania jest projekt budowlany wykonawczy ETAP-2 instalacji elektrycznej oświetlenia i gniazd wtyczkowych 230V podstawowych i instalacji

Bardziej szczegółowo

Program funkcjonalno użytkowy dotyczy obiektów budowlanych: Urząd Gminy Galewice, ul. Wieluńska 5, 98-405 Galewice

Program funkcjonalno użytkowy dotyczy obiektów budowlanych: Urząd Gminy Galewice, ul. Wieluńska 5, 98-405 Galewice Załącznik Nr 8 do SIWZ Program funkcjonalno użytkowy na Wykonanie projektu wraz z wykonaniem budowy sieci i informatycznej z dedykowaną siecią elektryczną w Urzędzie Gminy Galewice Program funkcjonalno

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 9 do SIWZ

Załącznik nr 9 do SIWZ Załącznik nr 9 do SIWZ ZNAK EZP/5601/2013 PROGRAM FUNKCJONALNO-UŻYTKOWY Rozbudowa i modernizacja sieci LAN, modernizacja serwerowni oraz dostawa sprzętu komputerowego w projekcie: Rozbudowa infrastruktury

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Grudziądz, 28 września 2006 roku PUP.NOK.342/22.3/06 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego

Bardziej szczegółowo

Powiat Kielecki, 25-516 Kielce, al. IX Wieków Kielc 3

Powiat Kielecki, 25-516 Kielce, al. IX Wieków Kielc 3 Jednostka projektowania: T e a m s. c. Egzemplarz www.team.busko.pl 28-100 Busko-Zdrój, ul. Wojska Polskiego 18a tel./fax 0-41 378 74 65, e-mail: biuro@team.busko.pl 1 Symbol projektu: 10.1220.06 Faza

Bardziej szczegółowo

Znak sprawy: ZS.042.08.2013. Gorzyce, 8 kwiecień 2013 r. Zespół Szkół im. por. J. Sarny ul. Żwirki i Wigury 2 39-432 Gorzyce

Znak sprawy: ZS.042.08.2013. Gorzyce, 8 kwiecień 2013 r. Zespół Szkół im. por. J. Sarny ul. Żwirki i Wigury 2 39-432 Gorzyce Znak sprawy: ZS.042.08.2013 Zespół Szkół im. por. J. Sarny ul. Żwirki i Wigury 2 39-432 Gorzyce Gorzyce, 8 kwiecień 2013 r. SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) Dostawa materiałów niezbędnych

Bardziej szczegółowo

STE 02. Spis treści 1 CZĘŚĆ OGÓLNA...2

STE 02. Spis treści 1 CZĘŚĆ OGÓLNA...2 STE 02 SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA ODBIORU ROBÓT Wymiana okablowania strukturalnego wraz z weryfikacją wyposażenia punktów dystrybucyjnych w budynku Sądu Okręgowego w Poznaniu przy Al. Marcinkowskiego

Bardziej szczegółowo

SANITARNA WENTYLACJA MECHANICZNA OPIS TECHNICZNY 1. ZAKRES OPRACOWANIA Przedmiotowe zadanie inwestycyjne obejmuje przebudowę istniejących pomieszczeń Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego, budynek

Bardziej szczegółowo

Monika Zabielska. Warszawa, marzec 2013

Monika Zabielska. Warszawa, marzec 2013 Jednostka projektowa: AWANSS 05-805 KANIE, UL. WARSZAWSKA 22 tel. / fax.: 22 770 01 19, 501 199 350 www.awanss.pl Obiekt: Temat opracowania: BUDYNEK BIUROWY 15-110 BIAŁYSTOK ul. Kamienna17 CZĘŚĆ IV Dokumentacja

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA do przetargu nieograniczonego na wykonanie zamówienia publicznego:

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA do przetargu nieograniczonego na wykonanie zamówienia publicznego: SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA do przetargu nieograniczonego na wykonanie zamówienia publicznego: Dostosowanie do standardu technicznego projektu e-zdrowie pomieszczenia serwerowni oraz montaż

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 5c do SIWZ

Załącznik nr 5c do SIWZ Załącznik nr 5c do SIWZ OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Rozbudowy i modernizacji sieci LAN oraz Modernizacji serwerowni w budynku szpitala MSW w Białymstoku w projekcie Rozbudowa infrastruktury i systemu informatycznego

Bardziej szczegółowo

1. CZĘŚĆ OGÓLNA... 4 1.1. Spis sysunków... 4 1.2. Przedmiot opracowania... 5 1.3. Podstawa opracowania... 5 1.4. Zakres opracowania...

1. CZĘŚĆ OGÓLNA... 4 1.1. Spis sysunków... 4 1.2. Przedmiot opracowania... 5 1.3. Podstawa opracowania... 5 1.4. Zakres opracowania... 1. CZĘŚĆ OGÓLNA... 4 1.1. Spis sysunków... 4 1.2. Przedmiot opracowania... 5 1.3. Podstawa opracowania... 5 1.4. Zakres opracowania... 5 2. INSTALACJE SILNOPRĄDOWE... 6 2.1. Zasilanie budynku w energię

Bardziej szczegółowo

1...Instalacje elektryczne i teletechniczne 1.1. Przedmiot inwestycji. 1.2. Lokalizacja inwestycji 1.3. Podstawa opracowania

1...Instalacje elektryczne i teletechniczne 1.1. Przedmiot inwestycji. 1.2. Lokalizacja inwestycji 1.3. Podstawa opracowania 1. Instalacje elektryczne i teletechniczne...3 1.1. Przedmiot inwestycji....3 1.2. Lokalizacja inwestycji...3 1.3. Podstawa opracowania...3 1.4. Priorytety ważności przepisów, norm i uzgodnień...5 1.5.

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. Budowa sieci szerokopasmowej w ramach realizacji projektu pn. Stop wykluczeniu cyfrowemu w gminie Rząśnik

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. Budowa sieci szerokopasmowej w ramach realizacji projektu pn. Stop wykluczeniu cyfrowemu w gminie Rząśnik SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA POSTĘPOWANIE O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego w oparciu o przepisy ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo Zamówień

Bardziej szczegółowo

PROGRAM FUNKCJONALNO UŻYTKOWY

PROGRAM FUNKCJONALNO UŻYTKOWY DZ/14/2012 Załącznik nr 2 do SIWZ PROGRAM FUNKCJONALNO UŻYTKOWY na opracowanie dokumentacji projektowej i wykonanie na jej podstawie robót obejmujących: zaprojektowanie oraz wykonanie sieci komputerowej

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ)

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) Nr postępowania ZP/168/035/R/11 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego o wartości szacunkowej

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Kraków, dnia 23 październik 2013r. SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA zwana dalej SIWZ Przetarg nieograniczony na roboty budowlane o wartości zamówienia nieprzekraczającej wyrażonej w złotych równowartości

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT Nazwa: Adres: INWESTOR: Gminny Ośrodek Kultury Silnica 77, 97-532 Żytno Egzemplarz nr SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT Nazwa: Adres: OBIEKT: Przebudowa Gminnego Ośrodka Kultury z Żytnie,

Bardziej szczegółowo

INSTALACJE SŁABOPRĄDOWE

INSTALACJE SŁABOPRĄDOWE INSTALACJE SŁABOPRĄDOWE 1 SPIS TREŚCI Spis treści... 2 Spis rysunków... 3 Dane wyjściowe do projektowania... 4 Opis techniczny... 6 1.0 Okablowanie strukturalne część pasywna... 6 2.0 Okablowanie Strukturalne

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na: Dostawę, montaż i wdrożenie Elektronicznego Systemu Obsługi

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na: Dostawę, montaż i wdrożenie systemu monitoringu wizyjnego

Bardziej szczegółowo

!tel. (22) 608 31 00 fax (22) 608 38 63 www.stat.gov.pl

!tel. (22) 608 31 00 fax (22) 608 38 63 www.stat.gov.pl PRACOWNIA PROJEKTOWA IZABELA BARTNICKA! ul. Szarych Szeregów 5A/5! 15-666 Białystok Inwestor: URZĄD STATYSTYCZNY! ul. Krakowska 13; Białystok Zleceniodawca: j. w. Biuro Projektów: Pracownia Projektowa

Bardziej szczegółowo

Opis przedmiotu Zamówienia w ramach projektu pn.:

Opis przedmiotu Zamówienia w ramach projektu pn.: Załącznik nr 9 do SIWZ Opis przedmiotu Zamówienia w ramach projektu pn.: Utworzenie Centrum Usług Wspólnych jako samorządowej platformy świadczenia dojrzałych e-usług publicznych oraz digitalizacji zasobów

Bardziej szczegółowo

PROGRAM FUNKCJONALNO UŻYTKOWY

PROGRAM FUNKCJONALNO UŻYTKOWY PROGRAM FUNKCJONALNO UŻYTKOWY Nazwa zadania Wykonanie wielobranżowej dokumentacji budowlano-wykonawczej, projektowo kosztorysowej; przebudowy pomieszczenia nr 310 na potrzeby nowej serwerowni oraz przebudowy

Bardziej szczegółowo

DZIAŁ ST-T-01 SYSTEM SIECI STRUKTURALNEJ I URZĄDZENIA AKTYWNE

DZIAŁ ST-T-01 SYSTEM SIECI STRUKTURALNEJ I URZĄDZENIA AKTYWNE DZIAŁ ST-T 01 System sieci strukturalnej i urządzenia aktywne 1 DZIAŁ ST-T-01 SYSTEM SIECI STRUKTURALNEJ I URZĄDZENIA AKTYWNE 1. WSTĘP 1.1. Przedmiot ST Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Kraków, dnia 20 marzec 2014r. SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA zwana dalej SIWZ Przetarg nieograniczony o wartości zamówienia nieprzekraczającej wyrażonej w złotych równowartości kwoty 207 000

Bardziej szczegółowo

na "Wykonanie w systemie zaprojektuj i wybuduj adaptacji pomieszczeń na cele sali konferencyjnej wraz z zapleczem technicznym

na Wykonanie w systemie zaprojektuj i wybuduj adaptacji pomieszczeń na cele sali konferencyjnej wraz z zapleczem technicznym SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA określająca warunki postępowania o udzielenie zamówienia publicznego o wartości poniżej 193 000 na "Wykonanie w systemie zaprojektuj i wybuduj adaptacji pomieszczeń

Bardziej szczegółowo

DOSTAWA SZAF KROSOWNICZYCH Z ZASILANIEM AWARYJNYM ORAZ WYKONANIE POŁĄCZEŃ SZKIELETOWYCH

DOSTAWA SZAF KROSOWNICZYCH Z ZASILANIEM AWARYJNYM ORAZ WYKONANIE POŁĄCZEŃ SZKIELETOWYCH ZAMAWIAJĄCY: Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Wojewódzka Stacja Pogotowia Ratunkowego w Białymstoku 15-874 Białystok, ul. Poleska 89 tel. 0-85-65-26-709, fax: 0-85-65-26-708 SPECYFIKACJA

Bardziej szczegółowo

Program funkcjonalno-użytkowy

Program funkcjonalno-użytkowy ZAKŁAD BUDOWLANO - INSTALACYJNY "DOMET" 18-404 Łomża; ul. Księżnej Anny 2 086/2185696 Program funkcjonalno-użytkowy I. Nazwa zamówienia: Modernizacja kotłowni opalanej drewnem na kotłownię opalaną paliwem

Bardziej szczegółowo