SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA"

Transkrypt

1 Nr sprawy: ZAKŁAD UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH Oddział w Radomiu ul. Czachowskiego 21A, Radom SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA TRYB POSTĘPOWANIA: PRZETARG NIEOGRANICZONY POSTĘPOWANIE O WARTOŚCI SZACUNKOWEJ NIEPRZEKRACZAJĄCEJ RÓWNOWARTOŚCI KWOTY EURO Modernizacja sieci telekomunikacyjno-teleinformatycznej do potrzeb VoIP w budynkach Oddziału ZUS w Radomiu ul. Czachowskiego 21 A oraz Inspektoratu ZUS w Grójcu, ul. Jana Matejki 10 Radom, dnia 13 października 2011 roku

2 Strona 2 z 48 SPIS TREŚCI ROZDZIAŁ I INFORMACJE OGÓLNE... 3 I. INFORMACJA O ZAMAWIAJĄCYM...3 II. TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA I WARTOŚĆ ZAMÓWIENIA...3 III. OFERTY CZĘŚCIOWE I WARIANTOWE...3 IV. FORMA PRZEKAZYWANIA INFORMACJI, OŚWIADCZEŃ I DOKUMENTÓW W POSTĘPOWANIU...3 V. OSOBY UPRAWNIONE DO KONTAKTÓW Z WYKONAWCAMI...3 VI. ZAMÓWIENIE UZUPEŁNIAJĄCE...4 VII. PODWYKONAWCY...4 VIII. INFORMACJE DODATKOWE...4 ROZDZIAŁ II OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA... 4 ROZDZIAŁ III TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA ROZDZIAŁ IV WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU, OFERTA ORAZ DOKUMENTY WYMAGANE OD WYKONAWCY I. WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ SPOSÓB DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW...21 II. WYMAGANE DOKUMENTY...22 III. FORMA DOKUMENTÓW...23 IV. ZASADY UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU WYKONAWCÓW WYSTĘPUJĄCYCH WSPÓLNIE...24 V. WYMOGI FORMALNE OFERTY...24 ROZDZIAŁ V OPIS SPOSOBU OBLICZENIA CENY OFERTY ROZDZIAŁ VI INFORMACJE O MIEJSCU I TERMINIE SKADANIA I OTWARCIA OFERT I. MIEJSCE I TERMIN SKŁADANIA OFERT...25 II. MIEJSCE I TERMIN OTWARCIA OFERT...25 III. TERMIN ZWIĄZANIA OFERTĄ...26 IV. ZMIANA I WYCOFANIE OFERTY...26 ROZDZIAŁ VII KRYTERIA I ZASADY OCENY OFERT I. TRYB OCENY OFERT...26 II. KRYTERIA WYBORU NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY...26 III. ZASADY OCENY OFERT WEDŁUG USTALONYCH KRYTERIÓW...26 ROZDZIAŁ VIII ZABEZPIECZENIE ZALEŻYTEGO WYKONANIA UMOWY ROZDZIAŁ IX POUCZENIE O ŚRODKACH OCHRONY PRAWNEJ ROZDZIAŁ X FORMALNOŚCI PO WYBORZE OFERTY W CELU ZAWARCIA UMOWY I. INFORMACJA O WYBORZE OFERTY...28 II. WARUNKI ZAWARCIA UMOWY...28 LISTA ZAŁĄCZNIKÓW DO SPECYFIKACJI ZAŁ 1 WZÓR FORMULARZA OFERTY...30 ZAŁ 2 WZÓR OŚWIADCZENIA WYKONAWCY O SPEŁNIENIU WARUNKÓW OKREŚLONYCH W ART. 22 UST. 1 USTAWY...33 ZAŁ 3 WZÓR OŚWIADCZENIA WYKONAWCY BRAKU PODSTAW DO WYKLUCZENIA NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY...34 ZAŁ 3A WZÓR OŚWIADCZENIA WYKONAWCY BRAKU PODSTAW DO WYKLUCZENIA NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 PKT 2 USTAWY DLA OSÓB FIZYCZNYCH...35 ZAŁ 4 WZÓR WYKAZU CO NAJMNIEJ 2 W PEŁNI ZREALIZOWANYCH ROBÓT POLEGAJĄCYCH NA W ZAPROJEKTOWANIU I WYKONANIU OKABLOWANIA STRUKTURALNEGO LOKALNEJ SIECI KOMPUTEROWEJ (MINIMUM 50 LINII TRANSMISYJNYCH CO NAJMNIEJ KATEGORII 6 KLASY E DLA OKABLOWANIA MIEDZIANEGO ORAZ KATEGORII OM3 DLA OKABLOWANIA ŚWIATŁOWODOWEGO WRAZ Z DEDYKOWANĄ INSTALACJĄ ELEKTRYCZNĄ) O WARTOŚCI POWYŻEJ ,00 ZŁ KAŻDA...36 ZAŁ 5 WZÓR OŚWIADCZENIA WYK.O POSIADANIU STATUSU CERTYFIKOWANEGO INSTALATORA OKABL.STRUK..37 ZAŁ 6 WZÓR OŚWIADCZENIA O POSIADANIU NIEZALEŻNEGO LABORATORIUM BADAWCZEGO...38 ZAŁ 7 WZÓR OŚWIADCZENIA O PODWYKONAWCACH...39 ZAŁ 8 WZÓR UMOWY...40

3 Strona 3 z 48 Rozdział I INFORMACJE OGÓLNE I. INFORMACJA O ZAMAWIAJĄCYM Zamawiającym jest Zakład Ubezpieczeń Społecznych Oddział w Radomiu z siedzibą przy ul. Czachowskiego 21A, Radom. Telefon (048) ; Fax (048) ; II. III. TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA I WARTOŚĆ ZAMÓWIENIA Niniejsze postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego na podstawie przepisów ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity: Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759 z późn. zm.). Wartość zamówienia: Wartość zamówienia (bez podatku VAT) ustalona została na kwotę ,77 zł, co stanowi równowartość ,53 euro. OFERTY CZĘŚCIOWE, WARIANTOWE 1. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych. Oferta musi obejmować całość przedmiotu zamówienia wskazanego w Rozdziale II niniejszej SIWZ. Treść oferty musi odpowiadać treści SIWZ. 2. Każdy wykonawca ma prawo złożyć tylko jedną ofertę z jedną ostateczną ceną. 3. Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert wariantowych w rozumieniu art. 2 pkt 7 ustawy Prawo zamówień publicznych. IV. FORMA PRZEKAZYWANIA INFORMACJI, OŚWIADCZEŃ I DOKUMENTÓW W POSTĘPOWANIU 1. Oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje zamawiający i wykonawcy przekazują pisemnie, faksem lub drogą elektroniczną z uwzględnieniem pkt 2 niniejszego podrozdziału. 2. Forma pisemna zastrzeżona jest dla złożenia oferty wraz z załącznikami (dotyczy również uzupełnienia oferty art. 26 ust. 3 ustawy), w tym oświadczeń i dokumentów potwierdzających spełnianie warunków udziału w postępowaniu oraz oświadczeń i dokumentów potwierdzających spełnianie przez oferowany przedmiot zamówienia wymagań określonych przez zamawiającego, a także zmiany lub wycofania oferty. 3. Wykonawca potwierdza niezwłocznie fakt otrzymania oświadczenia, wniosku, zawiadomienia lub informacji poprzez podpisanie pierwszej strony dokumentu i jej odesłanie na faks zamawiającego. 4. Jeżeli wykonawca przekaże oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje faksem i pisemnie za datę ich złożenia przyjmuje się datę wpływu pierwszego dokumentu dokument uważa się za złożony w terminie jeżeli jego treść dotarła do adresata przed upływem wyznaczonego terminu. 5. Korespondencja przesłana za pomocą faksu lub elektronicznie po godzinach urzędowania zostanie zarejestrowana w następnym dniu pracy Zamawiającego i uznana za wniesioną z datą tego dnia. V. OSOBY UPRAWNIONE DO KONTAKTÓW Z WYKONAWCAMI Osobami uprawnionymi do kontaktów z wykonawcami są: w sprawach formalnych mgr Rozanna Jaśkiewicz Starszy Specjalista Wieloosobowego Stanowiska Zamówień Publicznych tel. (48) w godz w sprawach dotyczących przedmiotu zamówienia mgr inż. Robert Wężykowski Zastępca Naczelnika Wydziału Administracji i Remontów tel. (48) w godz

4 Strona 4 z 48 VI. ZAMÓWIENIE UZUPEŁNIAJĄCE Zamawiający nie przewiduje udzielania zamówień uzupełniających na przedmiot zamówienia określony w Rozdziale II niniejszej specyfikacji w rozumieniu art. 67 ust. 1 pkt 6 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity: Dz. U. z 2007 r. Nr 223, poz z późn. zm.). VII. PODWYKONAWCY Zamawiający dopuszcza powierzenie wykonania zamówienia podwykonawcom. W przypadku zlecenia wykonania całości lub części zamówienia podwykonawcom, część zamówienia zlecaną podwykonawcy należy wskazać w załączniku nr 7 do przedmiotowej SIWZ. VIII. INFORMACJE DODATKOWE 1. Ilekroć w niniejszej SIWZ użyte jest pojęcie ustawa, bez bliższego określenia o jaką ustawę chodzi, dotyczy ono ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity: Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759 z późn. zm.). 2. Zamawiający zaleca wykorzystanie wzorów załączników załączonych do niniejszej SIWZ. Dopuszcza się złożenie w ofercie dokumentów sporządzonych przez wykonawcę z tym, że treść dokumentów musi odpowiadać treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia. 3. Istnieje możliwość uzyskania formularza oferty oraz załączników, które musi sporządzić wykonawca w wersji elektronicznej, pod warunkiem przekazania zamawiającemu prośby wraz z podaniem adresu poczty elektronicznej ( ) wykonawcy. 4. Złożenie przez wykonawcę fałszywych lub stwierdzających nieprawdę dokumentów lub nierzetelnych oświadczeń mających istotne znaczenie dla prowadzonego postępowania spowoduje wykluczenie wykonawcy z dalszego postępowania. Rozdział II / załącznik nr 1 do umowy OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 1. Przedmiotem zamówienia jest modernizacja sieci telekomunikacyjno-teleinformatycznej do potrzeb VoIP w budynkach Oddziału ZUS w Radomiu ul. Czachowskiego 21 A oraz Inspektoratu ZUS w Grójcu, ul. Jana Matejki 10. Kody Wspólnego Słownika Zamówień (CPV): roboty w zakresie okablowania oraz instalacji elektrycznych instalowanie okablowania komputerowego usługi inżynieryjne w zakresie projektowania 2. Osobą opracowującą program funkcjonalno-użytkowy jest Robert Wężykowski. PROGRAM FUNKCJONALNO-UŻYTKOWY Oddział ZUS Radom Spis zawartości programu funkcjonalno-użytkowego: CZĘŚĆ OPISOWA 1. Opis ogólny przedmiotu zamówienia 1.1. Charakterystyczne parametry określające obiekt 1.2. Aktualne uwarunkowania wykonania przedmiotu zamówienia (roboty budowlane) 1.3. Ogólne właściwości funkcjonalno-użytkowe 1.4. Szczegółowe rozmieszczenie PEL-i w pokojach i PPD 1.5. Szczegółowe rozmieszczenie światłowodów w lokalizacjach i PPD

5 Strona 5 z Wymagania zamawiającego w stosunku do przedmiotu zamówienia 2.1. Wytyczne dotyczące okablowania strukturalnego 2.2. Wytyczne dotyczące dedykowanej instalacji zasilającej 2.3. Koryta elektroinstalacyjne 3. Opis wymagań w stosunku do systemu i instalacji 3.1. Okablowanie strukturalne 3.2. Dedykowana instalacja zasilająca 4. Wymagania dotyczące architektury i konstrukcji 5. Wymagania dotyczące materiałów i urządzeń 6. Wymagania dotyczące dokumentacji 7. Wymagania dotyczące odbioru 7.1. Odbiór dokumentacji 7.2. Odbiór prac instalacyjnych 8. Gwarancja CZĘŚĆ INFORMACYJNA Przepisy prawne związane z przygotowaniem dokumentacji projektowej i wykonaniem robót CZĘŚĆ OPISOWA 1. Opis ogólny przedmiotu zamówienia Przedmiotem zamówienia jest wykonanie dokumentacji projektowej rozbudowy sieci strukturalnej oraz wykonanie na jej podstawie rozbudowy sieci na potrzeby Oddziału ZUS w Radomiu ul. Czachowskiego 21A. Zakresem robót jest: a) sporządzenie dokumentacji składającej się z: projektu technicznego sieci okablowania strukturalnego, projektu technicznego dedykowanej instalacji elektrycznej, przedmiaru i kosztorysu inwestorskiego robót, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót, dokumentacji powykonawczej okablowania strukturalnego i dedykowanej instalacji elektrycznej zawierającej inwentaryzację całej sieci, b) wykonanie robót instalacyjnych na podstawie opracowanej dokumentacji Opracowany projekt techniczny powinien uwzględniać zakres robót wymieniony w szczegółowym opisie wymagań. Szczegóły dotyczące danych wyjściowych do projektu należy uzgodnić z autorem programu funkcjonalno - użytkowego Charakterystyczne parametry określające obiekt Obiekt Oddziału ZUS w Radomiu składa się z dwóch budynków połączonych łącznikiem usytuowanym na I piętrze. Budynek wej. A IV kondygnacyjny w całości podpiwniczony o poprzecznym układzie ścian konstrukcyjnych. Budynek zaprojektowano w technologii tradycyjnej, ze stropami gęsto żebrowanymi Teriva. Stateczność i sztywność przestrzenną budynku zapewniają ściany podłużne i poprzeczne oraz sztywne tarcze stropowe. Budynek wej. B IV kondygnacyjny w całości podpiwniczony wykonany w konstrukcji szkieletowej z prefabrykowanych ram H. Sciany działowe murowane z cegły dziurawki 12cm, 6cm, gazobetonu12cm oraz gipsowe typu CR 12,5 cm oraz 15 cm. Stropy z płyt kanałowych prefabrykowanych. Usztywnienie konstrukcji przez stężenia w skrajnych przęsłach budynku. Na kondygnacjach nadziemnych w ciągach komunikacyjnych i pokojach biurowych znajdują się sufity podwieszane.

6 Strona 6 z 48 Istniejące okablowanie strukturalne w obydwu budynkach stanowi integralną całość, zostało wykonane w technologii ekranowanej w standardzie Alcatel Cabling System kategorii Aktualne uwarunkowania wykonania przedmiotu zamówienia (roboty budowlane) Wszystkie roboty budowlane będą realizowane po godzinach urzędowania Zamawiającego tzn. w dni robocze od godz. 16:00 danego dnia do godz. 6:30 dnia następnego oraz w dniach wolnych od pracy dla Zamawiającego. Dopuszcza możliwość wykonywania robót w godzinach urzędowania w uzgodnieniu z osobą nadzorującą roboty ze strony Zamawiającego. Wykonawca prowadził będzie prace zgodnie z: warunkami wynikającymi z obowiązujących przepisów technicznych i prawa budowlanego, obowiązującymi przepisami bhp i ppoż, zasadami rzetelnej wiedzy technicznej. Dodatkowe wytyczne inwestorskie i uwarunkowania związane z budową i jej przeprowadzeniem: koszty naprawy ewentualnych uszkodzeń ponosi Wykonawca i powinien uwzględnić w cenie oferty, Wykonawca powinien uwzględnić wszystkie koszty związane z realizacją prac niezbędnych do wykonania w tym prace zabezpieczeniowe, porządkowe, wskazane jest dokonanie oględzin i wizji lokalnej w budynku w celu uzyskania niezbędnej informacji do dokonania prawidłowej wyceny. Ryzyko rezygnacji z oględzin obiektu obciąża Wykonawcę składającego ofertę, wszystkie szkody powstałe podczas realizacji niniejszego zadania Wykonawca jest zobowiązany usunąć na własny koszt. W trakcie integracji z już istniejącą infrastrukturą należy zachować staranność uniemożliwiającą uszkodzenie już istniejącej sieci. W przypadku uszkodzenia przez Wykonawcę istniejącej sieci musi on niezwłocznie naprawić szkodę i podjąć działania celem zachowania gwarancji na istniejące (naprawione) okablowanie strukturalne Ogólne właściwości funkcjonalno-użytkowe Wszystkie budynki pełnią funkcje administracyjne. Instalacja sieci strukturalnej ma zapewnić dostępność zarówno do przesyłu głosu (telefonia) jak i danych (sieć komputerowa i urządzenia IT), spełniającej zarówno obecne i przyszłe wymagania użytkowników obiektu, jak i łatwo modyfikowalnej dla ich indywidualnych potrzeb we wszystkich pomieszczeniach budynku zgodnie z wykazem. Instalacja Sieć strukturalna musi spełniać wymogi telefonii VoIP i przesyłania danych. Instalacja musi pracować w sposób ciągły w okresie całego roku Szczegółowe rozmieszczenie PEL-i w pokojach i PPD Istniejąca sieć strukturalna zawiera główny punkt dystrybucyjny MDF oraz 4 pośrednie punkty dystrybucyjne IDF, łącznie 510 PEL-i. Każdy PEL składa się z ekranowanego gniazda 2*RJ 45 oraz gniazda elektrycznego natynkowego potrójnego nieodwracającego fazy z kluczem. Należy zaprojektować i wykonać dodatkowe 48 PEL-i zgodnie z poniższym rozmieszczeniem. (orientacyjna długość skrętki F/UTP 5 kategorii 4475m). Do zaterminowania nowoułożonych kabli można wykorzystać wolne moduły RJ45 w panelach. PEL-e należy montować w pokojach na wysokości, jak istniejące gniazda zgodnie z dotychczasową polityką rozmieszczania i wskazanym miejscem przez Zamawiającego w trakcie wizji lokalnej. IDF nr pokoju PEL istniejące PEL do wykonania 1 kasa C P P P B

7 Strona 7 z , MDF MDF MDF MDF MDF MDF MDF MDF MDF MDF MDF MDF MDF MDF MDF MDF MDF Port B 0 1 MDF centrala Rozmieszczenie punktów dystrybucyjnych oraz wielkość szaf krosowniczych: Punkt Dystrybucyjny MDF p. 113 szafa 3*42U 19 Punkt Dystrybucyjny IDF1 SOK C szafa 42U 19 Punkt Dystrybucyjny IDF2 p. 342 szafa 2*42U 19 Punkt Dystrybucyjny IDF3 p. 108 szafa 2*42U 19 Punkt Dystrybucyjny IDF4 p. 211 szafa 2*42U Szczegółowe rozmieszczenie światłowodów w lokalizacjach i PPD Okablowanie pionowe stanowi 12 włóknowy backbone światłowodowy wielodomowy 62,5/125. W ramach zadania należy wymienić wszystkie światłowody na 12 włóknowe kategorii OM3 w relacji MDF-IDF1, MDF-IDF2, MDF-IDF2, MDF-IDF3, MDF-IDF4 (orientacyjna długość światłowodów 420m). 2. Wymagania zamawiającego w stosunku do przedmiotu zamówienia 2.1. Wytyczne dotyczące okablowania strukturalnego System okablowania musi posiadać następujące parametry funkcjonalno-użytkowe: system okablowania strukturalnego co najmniej kategorii 5 klasy E oraz kategorii OM3 (dla okablowania światłowodowego) musi zapewnić możliwość transmisji głosu, danych, sygnałów wideo itp. całe rozwiązanie miedziane i światłowodowe musi pochodzić od jednego producenta i musi być objęte jednolitą i spójną gwarancją systemową udzieloną bezpośrednio przez producenta okablowania na okres minimum 25 lat i obejmującą wszystkie elementy pasywne toru transmisyjnego, jak również szafy dystrybucyjne i osprzęt. w okablowaniu pionowym wszystkie elementy światłowodowe tj. włókna światłowodowe, gniazda w panelu krosowym, złącza oraz kable krosowe muszą spełniać wymagania specyfikowane odpowiednio dla kategorii włókien OM3 wg normy PN-EN : 2009

8 Strona 8 z 48 w okablowaniu poziomym musza być zastosowane 4-parowe kable symetryczne (F/UTP), które charakteryzują się parametrami i jakością niezbędną do prawidłowej pracy systemu zarówno w chwili obecnej, jak i w przyszłości. izolacja zewnętrzna okablowania miedzianego i światłowodowego musi być wykonana z materiału LSZH nie wydzielającego toksycznych oparów podczas spalania (nie zawiera halogenu). kabel światłowodowy instalowany między szafami ma się charakteryzować konstrukcją w luźnej tubie (włókna światłowodowe OM3 50/125µm w buforze 250µm). kable światłowodowe MM muszą charakteryzować się następującymi minimalnymi parametrami transmisyjnymi: dla fali 850 nm - Pasmo przenoszenia 1500 MHz*km i tłumienie 2.7 db/km dla fali 1300 nm - Pasmo przenoszenia 500 MHz*km i tłumienie 0,7 db/km światłowodowe kable krosowe powinny być zgodne z technologią OPC (Optymalny Kontakt Fizyczny) oraz wykonane fabrycznie. Ze względu na parametry optyczne i geometryczne, niedopuszczalne jest stosowanie kabli krosowych zarabianych i polerowanych ręcznie swiatłowodowy panel krosowy powinien posiadać wysuwaną, metalową i blokowaną szufladę, w celu umożliwienia łatwego dostępu przy montażu gniazd i ewentualnej rekonfiguracji połączeń w komfortowej odległości od szafy kablowej. światłowodowy panel krosowy powinien umożliwiać zamontowanie oddzielnie minimum 24 adapterów dupleksowych LC. w okablowaniu miedzianym, wszystkie komponenty (w tym parametry transmisyjne) muszą charakteryzować się pełną zgodnością ze specyfikacją dla kategorii odpowiednio 5 (zgodnie z normą ISO/IEC nd edition: 2002, PN-EN :2007). moduły gniazd RJ45 muszą być w pełni zgodne z normą PN-EN :2010 (lub IEC ), która definiuje ekranowany osprzęt połączeniowy odpowiednio kategorii 5 wymagany dla kanałów transmisyjnych Klasy E zdefiniowanych przez normę PN-EN :2009 (lub ISO/IEC nd edition). moduły RJ45 odpowiednio kategorii 5 muszą być zgodne z normą PN-EN : 2007 i ISO/IEC nd edition: moduły RJ45 powinny być zarabiane narzędziowo. producent systemu okablowania powinien przedstawić minimalne gwarantowane parametry dla kanału klasy E zgodnego z modelem kanału o 4 złączach w rozumieniu normy PN-EN : 2007 i ISO/IEC nd edition: 2002 wykorzystując do tego celu 4 złącza RJ45. gniazda naścienne i na panelu krosowym muszą być oznaczone tj. posiadać czytelną numerację na obydwu końcach toru. moduły gniazd w panelu krosowym muszą być tożsame z odpowiadającymi im modułami gniazd naściennych. wymiar panelu krosowego musi być następujący szerokość 19, wysokości 1U. panel powinien umożliwić zamontowanie 24 lub 48 modułów RJ45. proces instalacji okablowania strukturalnego jest kończony pomiarami instalowanych torów skrętkowych. Pomiary wykonywane określają parametry toru. Wszystkie pomiary zakańczane są protokołem pomiarowym każdego toru (pomiary części miedzianej okablowania i części światłowodowej) pomiary torów miedzianych i światłowodowych należy wykonać miernikiem dynamicznym (analizatorem) przy użyciu uniwersalnych adapterów pomiarowych, który posiada wgrane oprogramowanie umożliwiające pomiar parametrów według aktualnie obowiązujących standardów. Analizator pomiarów musi posiadać aktualny certyfikat potwierdzający dokładność jego wskazań. pomiar dupleksowego toru transmisyjnego powinien być przeprowadzony w dwie strony w dwóch oknach transmisyjnych dla dwóch włókien, tj. każde włókno z toru transmisyjnego należy zmierzyć od A->B i B->A w oknach 850nm i 1300nm. certyfikowany System Okablowania Strukturalnego będzie objęty Gwarancją przez okres 25 lat od daty certyfikacji. gwarancja udzielana przez producenta okablowania jest udzielana na jego produkty oraz zbudowane z nich systemy okablowania bezpłatnie. w przypadku uzasadnionego roszczenia gwarancyjnego, koszt naprawy i/lub wymiany elementów systemu okablowania nie będzie obciążać użytkownika systemu. wymagane jest aby wykonawca posiadał aktualny status Certyfikowanego Instalatora Systemu Okablowania w postaci certyfikatu imiennego dla co najmniej dwóch inżynierów/instalatorów. wymagane jest aby producent systemu okablowania posiadał na wszystkie elementy sieci strukturalnej odpowiednio w kat. 6 i OM3 świadectwo co najmniej jednego uprawnionego, niezależnego laboratorium badawczego: np. DELTA, GHMT, ETL.

9 Strona 9 z 48 elementy pasywne powinny być fabrycznie nowe i pochodzić z bieżącej produkcji oraz muszą być oznaczone logo lub nazwą tego samego producenta i pochodzić z jednolitej oferty rynkowej producenta Wytyczne dotyczące dedykowanej instalacji zasilającej Dedykowana sieć zasilająca urządzenia komputerowe w obiekcie, służy wyłącznie do zasilania urządzeń technicznych przeznaczonych do eksploatacji systemów informatycznych i zasilana jest z urządzenia do bezprzerwowego zasilania (UPS) o mocy 60 kva. Planowana wymiana w 2011 r. na 100kVA. Dane wyjściowe do projektowania. Przeprowadzić ocenę techniczna istniejącej instalacji elektrycznej z określeniem stopnia przydatności jej poszczególnych elementów do wykorzystania projektowanej, dedykowanej instalacji zasilającej. Dedykowaną instalację elektryczną zasilającą urządzenia komputerowe należy zaprojektować i wykonać w układzie dostosowanym do istniejącego w obiekcie systemu zasilania (TN-S). Sieć ma być wykonana jako pięcioprzewodowa 3 x 400 V (wlz) oraz trójprzewodowa 230V (do gniazd wtykowych) z izolowanym przewodem neutralnym (N) i przewodem ochronnym (PE). Przy projektowaniu należy przestrzegać wymogu równomiernego obciążenia faz. Przy projektowaniu należy dążyć do minimalizacji ilości punktów rozgałęźnych i długości kabli Sieć ma być wykonana całkowicie przewodami miedzianymi typu YDY 2,5 mm 2 o napięciu znamionowym izolacji min. 750 V i łączona za pomocą nowoczesnych technologii Maksymalny dopuszczalny spadek napięcia na przewodach licząc od zacisków UPS-a do najdalszego punktu danego obwodu nie może przekroczyć 3%. Przy projektowaniu dedykowanej elektrycznej instalacji zasilającej należy stosować następujące rodzaje zabezpieczeń: różnicowoprądowe i nadmiarowoprądowe. Wyłączniki powinny chronić każdy obwód odbiorczy sieci dedykowanej. Przy doborze zabezpieczeń należy uwzględnić selektywność ich działania. Należy unikać stosowania urządzeń zabezpieczających zespolonych tzw. monobloków, łączących w sobie funkcje wyłączników różnicowoprądowych i nadmiarowoprądowych i nie dopuszcza się stosowania wyłączników różnicowo - prądowych o działaniu pośrednim. Ilość PEL-i w każdym obwodzie, w którym zainstalowano wyłącznik różnicowoprądowy nie powinna przekraczać liczby 5 szt. Konfiguracja PEL-a i zapotrzebowanie mocy dla tego punktu. Konfiguracja jednego PEL-a : 1 gniazdo logiczne 2*RJ 45 oraz 1 gniazdo natynkowe potrójne nie odwracające fazy wyposażone w styk ochronny PE i blokady uniemożliwiające podłączenie innych odbiorów niż urządzenia komputerowe wyposażone w klucze. Przyjmuje się wielkość zapotrzebowania mocy dla jednego PEL-a VA (180W przy cos fi= 0,6). Uwaga Wykorzystując istniejące instalacje elektryczne należy w maksymalnym, uzasadnionym techniczne stopniu zachować jednolitość typów i producentów osprzętu już zainstalowanego i projektowanego. W przypadku zastosowania osprzętu od dwóch różnych producentów, należy przed jego zainstalowaniem upewnić się co do poprawnej współpracy takich elementów Koryta elektroinstalacyjne Należy zastosować odrębne koryta dla sieci logicznej i elektrycznej lub koryto z dwoma komorami w których będą oddzielnie prowadzone przewody sygnałowe i sieci zasilającej. Przy wszelkich zmianach tras kanału jak również przy przepustach przez ściany należy stosować odpowiednie zabezpieczenia w celu zachowania właściwej separacji przewodów sygnałowych i zasilających od siebie oraz od materiału ścian i stropów. W poziomych ciągach komunikacyjnych należy wykorzystać istniejące kanały kablowe nad sufitem podwieszonym. W pomieszczeniach piwnicznych montować tak aby nie utrudniały przejść, nie blokowały drogi ewakuacyjnej oraz uwzględniały już istniejące uwarunkowania. Trasy prowadzenia przewodów transmisyjnych okablowania należy skoordynować z istniejącymi instalacjami w budynku m.in. instalacją elektryczną, sygnalizacyjną, instalacją centralnego ogrzewania, wody itp. Koryta instalacyjne powinny być z materiału samogasnącego nie podtrzymującego palenia i muszą być opatrzone znakiem CE. 3. Opis wymagań w stosunku do systemu i instalacji 3.1. Okablowanie strukturalne

10 Strona 10 z 48 Ilość stanowisk roboczych wynika z ustaleń roboczych i wskazówek Użytkownika końcowego, przy czym ich ostateczna i precyzyjna lokalizacja powinna być ustalona z wykonawcą okablowania przed rozpoczęciem prac. Maksymalna długość kabla instalacyjnego (tzw. łącza stałego) nie może przekroczyć 90 metrów. Urządzenia elementy systemu okablowania dostosowane do zabudowy w szafie rack 42U 19". Wszystkie urządzenia muszą posiadać ważne świadectwa homologacji i certyfikaty. W skład instalacji winno wchodzić: pachpanele, przewody, kable krosowe linka F/UTP 48 szt. 5 m i 48 szt.- 3m światłowody duplex LC duplex LC 40szt. 3m, 24szt. 2m gniazda, koryta instalacyjne, inne wymagane do sprawnego funkcjonowania okablowania. Uwaga: Wykonywana instalacja musi być nadzorowana przez przedstawiciela producenta okablowania Dedykowana instalacja zasilająca Prowadzenie przewodów i podłączenie. Przewody obwodów gniazd zasilających należy prowadzić w odrębnych korytkach PCV (nie należy ich prowadzić we wspólnych korytkach z liniami logicznymi), lub w dwudzielnych korytkach PCV, w odrębnych przegrodach. Ostateczne przebieg tras kablowych należy skonsultować z innymi branżami by uniknąć wszelkich kolizji z pozostałymi instalacjami. Przepusty przez ściany i stropy traktowane jako granice stref ogniowych należy uszczelnić masą ogniotrwałą. Odbiór instalacji powinien odbywać się po wykonaniu całego systemu zgodnie z opracowaną dokumentacją techniczną. Pomiary odbiorcze okablowania elektrycznej dedykowanej sieci zasilającej. Należy wykonać następujące pomiary i dokonać ich oceny: rezystancji izolacji instalacji elektrycznej, ciągłości obwodów elektrycznych, rezystancji pętli zwarcia dla obwodów PEL-i, dopuszczalnych spadków napięć, prądu i czasu zadziałania zastosowanych wyłączników różnicowoprądowych oraz prawidłowości działania przycisku testującego sprawdzić selektywność działania zabezpieczeń W/w pomiary wraz z ich oceną stanowić będą integralną część protokołu odbioru dedykowanej sieci zasilającej. 4. Wymagania dotyczące architektury i konstrukcji Wymagania dotyczące architektury dla projektowanej instalacji oraz wykonawstwo prac nie mogą naruszać uwarunkowań funkcjonalno-użytkowych i specyfiki przeznaczenia budynku, ponadto muszą spełniać następujące wymagania: zainstalowany system swoim wyglądem nie powinien znacząco odróżniać się od istniejącego okablowania, zainstalowany system nie powinien być uciążliwy przy wykonywaniu obowiązków przez pracowników. Wymagania konstrukcyjne - nie występują. 5. Wymagania dotyczące materiałów i urządzeń Zamawiający wymaga, aby przy wykonywaniu robót, stosować wyroby, które zostały dopuszczone do obrotu oraz powszechnego lub jednostkowego stosowania w budownictwie. Wszystkie materiały i urządzenia użyte do budowy powinny posiadać świadectwa homologacji, certyfikaty lub atesty techniczne, powinny być wykonane w standardzie i zgodnie z obowiązującymi normami, oraz powinny spełniać wymagania techniczne zawarte w: zaleceniach i standardach międzynarodowych, aktach prawnych obowiązujących na terytorium RP, regulujących zagadnienia stosowania sieci, linii i urządzeń telekomunikacyjnych, normach. Przed przystąpieniem do prac instalacyjnych Wykonawca przedstawi Zamawiającemu dokumenty potwierdzające, że urządzenia i materiały spełniają wymagania o których mowa powyżej.

11 Strona 11 z 48 Zastosowane urządzenia muszą być wyprodukowane nie później niż 12 miesięcy przed dostarczeniem na budowę. 6. Wymagania dotyczące dokumentacji Dokumentację należy wykonać w technice tradycyjnej (graficznej i opisowej) oraz w formie elektronicznej. Dokumentacja powinna zostać opracowana w 3 egzemplarzach w wersji papierowej oraz w 1 egz. w wersji elektronicznej (tekst edytowalny, rysunki w pdf) w oparciu o przedłożone wymagania w programie funkcjonalno -użytkowym, przewidziane do wykonania roboty i ustalenia dokonane podczas oględzin obiektu. Przed przystąpieniem do wykonywania robót należy przekazać 2 egz. dokumentacji w wersji papierowej Zamawiającemu. Przed przystąpieniem do projektowania wykonawca zobowiązany jest uzgodnić sposób wykonania robót z Zamawiającym. Dokumentacja powinna być wykonana w stanie kompletnym z punktu widzenia celu, któremu ma służyć. Skład dokumentacji: projekt techniczny, przedmiar robót, specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót. Dokumentacja projektowa powinna określać parametry techniczne i funkcjonalne przyjętych rozwiązań materiałowych i urządzeń, Dokumentacja projektowa powinna zostać opracowana tak, by umożliwić realizację i oddanie w użytkowanie instalacji. Projekt wykonawczy sieci logicznej i elektrycznej wraz ze schematami oraz szczegółową specyfikacją materiałów musi zawierać co najmniej: wspólnie dla części pasywnej sieci LAN i elektrycznej: podstawę opracowania projektu wraz z przyjętymi założeniami, rodzaje pomiarów oraz sposób ich przeprowadzenia zgodnie z obowiązującą normą karty katalogowe wykorzystanych elementów zastosowanych do wykonania lokalnej sieci komputerowej i dedykowanej sieci elektrycznej. dla części pasywnej sieci LAN: opisy szczegółowe systemu okablowania strukturalnego wraz ze wszystkimi jego elementami (kable, gniazda, panele krosowe i pozostałe niezbędne do opracowania projektu), sposobu kładzenia kabli, szaf, oznaczeń gniazd (dla funkcjonującego okablowania należy przyjąć sposób oznakowania już istniejący) oraz wszystkich elementów niezbędnych do wykonania lokalnej sieci komputerowej zgodnie z przedmiotem zamówienia, rysunki: topologia sieci, rozmieszczenie gniazd logicznych, wyposażenie punktów dystrybucyjnych. dla części elektrycznej: wykonanie kompletnej z punktu widzenia celu dedykowanej instalacji elektrycznej od TK tablicy napięć gwarantowanych poprzez ewentualną wymianę wlz lub budowę nowych wlz z Tablicy napięć gwarantowanych TK, opisy szczegółowe oraz obliczenia: linii zasilających z rozdzielni głównej do rozdzielnic, instalacji gniazd wtykowych, ochrony przepięciowej i przeciwporażeniowej (dotyk pośredni i bezpośredni), wyrównania potencjału, rysunki: schemat rozdzielni elektrycznych dedykowanego zasilania elektrycznego i rozmieszczenie gniazd elektrycznych. Dokumentacja powykonawcza Dokumentacja powykonawcza sieci LAN musi zawierać co najmniej: a. raporty z pomiarów okablowania strukturalnego wraz z wynikami pomiarów dla każdego toru transmisyjnego ze wszystkich segmentów tego okablowania b. raporty pomiarów dedykowanego zasilania elektrycznego zawierające badania skuteczności ochrony przeciwporażeniowej, badania rezystancji izolacji przewodów elektrycznych, pomiar urządzeń różnicowoprądowych, badania rezystancji uziemienia/zerowania oraz rezystancji izolacji przewodów elektrycznych), rzeczywiste trasy prowadzenia kabli transmisyjnych poziomych i pionowych, g. oznaczenia poszczególnych szaf, gniazd, kabli, portów w panelach krosowych, h. lokalizację przebić przez ściany i podłogi,

12 Strona 12 z 48 i. certyfikat gwarancji lub kartę gwarancji (stanowiące o warunkach gwarancji) minimum 25-letniej wydane przez producenta okablowania użytego do wykonania sieci LAN dla każdej lokalizacji (oryginał lub kopię potwierdzoną za zgodność z oryginałem przez osobę j. uprawnioną do reprezentowania producenta okablowania). W przypadku gdy gwarancja k. wymaga wykonywanie przeglądów okresowych sieci w okresie trwania gwarancji Wykonawca zobowiązany jest uwzględnić cenę wszystkich przeglądów w swojej ofercie, l. kopię aktualnego certyfikatu potwierdzającą, że Wykonawca jest certyfikowanym instalatorem wykonanego systemu okablowania, m. deklarację zgodności producenta lub jego upoważnionego przedstawiciela na sprzęt elektryczny zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Gospodarki z dnia 21 sierpnia 2007 r. w sprawie wymagań zasadniczych dla sprzętu elektrycznego (Dz. U. Nr 155, poz. 1089) Cz. IX str.3 Dokumentacja powykonawcza sieci komputerowej wraz z dedykowaną siecią elektryczną musi zostać poświadczona przez osobę (osoby) posiadającą odpowiednie uprawnienia budowlane do projektowania i kierowania robotami budowlanymi w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych (Rozporządzenie Ministra Transportu i Budownictwa w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie, Dz. U. z 2006 r. Nr 83, poz. 578 z późn. zm.) lub uprawnieniami uzyskanymi na podstawie wcześniejszych przepisów obejmujących zakres uprawnień budowlanych do projektowania i kierowania robotami budowlanymi o specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych. 7. Wymagania dotyczące odbioru Dla potrzeb odbioru i rozliczania robót, zamawiający ustala jeden element rozliczeniowy, po wykonaniu i odbiorze, po którym dokona płatności oraz po dostarczeniu następujących elementów składowych dokumentacji: projektu technicznego, przedmiaru robót, specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót, Zamawiający ustala następujące rodzaje odbiorów: odbiór dokumentacji projektowej, odbiór użytych wyrobów w odniesieniu do parametrów oraz zgodności z dokumentacją, odbiór ostateczny Odbiór dokumentacji Zamawiający wymaga przedłożenia w terminie 15 dni roboczych od dnia podpisania Umowy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznej wykonania i odbioru występujących robót, przedmiaru robót przed ich skierowaniem do realizacji, w aspekcie ich zgodności z ustaleniami programu funkcjonalno-użytkowego i umowy do akceptacji przed realizacją zamówienia Odbiór prac instalacyjnych 8. Gwarancja Sprawdzeniu i kontroli będą podlegały: użyte wyroby i uzyskane w wyniku robót budowlanych elementy obiektu w odniesieniu do ich parametrów oraz ich zgodności z dokumentacją projektową; jakość wykonania i dokładność montażu i dokładność wykonania prac, prawidłowość funkcjonowania zamontowanych urządzeń i wyposażenia; atesty techniczne, certyfikaty jakości na wszystkie materiały użyte przy wykonywaniu zamówienia. Wykonawca przekaże Zamawiającemu dokumentację fabryczną dostarczonego sprzętu i osprzętu oraz instrukcję obsługi i eksploatacji. Wymagania gwarancyjne dla okablowania logicznego Wymagana gwarancja ma być bezpłatną usługą serwisową oferowaną Użytkownikowi przez producenta okablowania. Ma obejmować swoim zakresem całość systemu okablowania od głównego punktu dystrybucyjnego do gniazda końcowego wraz z kablami krosowymi i przyłączeniowymi, w tym również okablowanie szkieletowe i poziome dla projektowanej części logicznej poziomej i pionowej. objęcie wykonanej instalacji gwarancją systemową producenta (okres gwarancji udzielonej bezpośrednio przez producenta nie może być krótszy niż 25 lat) (Użytkownik wymaga certyfikatu gwarancyjnego producenta okablowania udzielonego bezpośrednio Użytkownikowi końcowemu i stanowiącego 25-letnie zobowiązanie gwarancyjne producenta w zakresie dotrzymania parametrów

13 Strona 13 z 48 wydajnościowych, jakościowych, funkcjonalnych i użytkowych wszystkich elementów oddzielnie i całego systemu okablowania). 25 letnia gwarancja systemowa producenta ma obejmować: gwarancję materiałową (Producent zagwarantuje, że jeśli w jego produktach podczas dostawy, instalacji bądź 25-letniej eksploatacji wykryte zostaną wady lub usterki fabryczne, to produkty te zostaną naprawione bądź wymienione); gwarancję parametrów łącza/kanału (Producent zagwarantuje, ze łącze stałe bądź kanał transmisyjny zbudowany z jego komponentów przez okres 25 lat będzie charakteryzował się parametrami transmisyjnymi przewyższającymi wymogi stawiane przez normę PN-EN :2009 dla klasy E); gwarancję aplikacji (Producent zagwarantuje, że na jego systemie okablowania przez okres 25 lat będą pracowały dowolne aplikacje (współczesne i opracowane w przyszłości), które zaprojektowane były (lub będą) dla systemów okablowania klasy E (w rozumieniu normy PN :2009). Okres gwarancji ma być standardowo udzielany przez producenta okablowania, tzn. na warunkach oficjalnych, ogólnie znanych, dostępnych i opublikowanych. Tym samym oświadczenia o specjalnie wydłużonych okresach gwarancji wystawione przez producentów, dostawców, dystrybutorów, pośredników, wykonawców lub innych nie są uznawane za wiarygodne i równoważne względem niniejszych wymagań. Okres gwarancji liczony jest od dnia, w którym podpisano protokół końcowego odbioru prac i producent okablowania wystawił certyfikat gwarancji. Zamawiający dopuszcza możliwość złożenia przez wykonawcę certyfikatu gwarancji lub karty gwarancyjnej wydanej przez producenta okablowania użytego do wykonania sieci w terminie do trzech miesięcy od daty odbioru robót budowlanych W celu zabezpieczenia dostarczenia oraz ujawnienia procedury, jak również zapoznania Użytkownika/Inwestora z prawami, obowiązkami i ograniczeniami gwarancji, wykonawca ma posiadać umowę zawartą bezpośrednio z producentem okablowania (tj. producentem wszystkich elementów systemu okablowania) regulującą uprawnienia, procedurę, warunki i tryb udzielenia gwarancji Użytkownikowi przez producenta okablowania oraz zobowiązania każdej ze stron. W celu zagwarantowania Użytkownikowi najwyższej jakości parametrów technicznych i użytkowych, cała instalacja powinna być nadzorowana w trakcie budowy przez inżynierów ze strony producenta oraz zweryfikowana niezależnie przed odbiorem technicznym. Usuwanie awarii Zamawiający wymaga aby w okresie gwarancji czas przystąpienia do usunięcia awarii wynosił 8 godzin, a czas usunięcia awarii - 24 godziny CZĘŚĆ INFORMACYJNA Dokumentacja projektowa i prace instalacyjne muszą być wykonane zgodnie z aktualnie obowiązującymi przepisami i zasadami wiedzy technicznej związanymi z procesem budowlanym w tym w szczególności: ustawą z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (t.j. Dz.U. z 2006 r., Nr 156, poz z późn. zm.), rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego (Dz. U. Nr 202, poz z późn. zm.), rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2004 r. w sprawie określenia metod i podstaw sporządzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych kosztów prac projektowych oraz planowanych kosztów robót budowlanych określonych w programie funkcjonalno-użytkowym (Dz. U. Nr 130, poz. 1389), rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz. U. nr 120, poz z późn. zm.), rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz.U. Nr 75, poz. 690 z późn. zm.), oraz normami PN-EN :2007 Technika informatyczna. Systemy okablowania strukturalnego. Część 1: Wymagania ogólne. PN-EN :2008 Technika informatyczna. Systemy okablowania strukturalnego. Część 2: Pomieszczenia biurowe K PN-EN :2002 Technika informatyczna. Instalacja okablowania. Część 1: Specyfikacja i zapewnienie jakości

14 Strona 14 z 48 PN-EN :2002 Technika informatyczna Instalacja okablowania Część 2: Planowanie i wykonawstwo instalacji wewnątrz budynków PN-EN :2005 Technika informatyczna. Instalacja okablowania. Część 3: Planowanie i wykonawstwo instalacji na zewnątrz budynków PN-EN 50346:2004 Technika informatyczna. Instalacja okablowania. Badanie zainstalowanego okablowania PN-EN 50310:2007 Stosowanie połączeń wyrównawczych i uziemiających w budynkach z zainstalowanym sprzętem informatycznym PN-EN :2006/A11:2007 Niskonapięciowe urządzenia do ograniczania przepięć Część 11: Urządzenia do ograniczania przepięć w sieciach rozdzielczych niskiego napięcia - Wymagania i próby PN-IEC :2001 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobór i montaż wyposażenia elektrycznego Układy uziemiające i połączenia wyrównawcze instalacji informatycznych. TIA/EIA-568-B.1, TIA/EIA-568-A.1 Wymagania ogólne oraz podstawowe informacje dotyczące projektowania okablowania, podsystemów wchodzących w skład, dopuszczalnych odległości, itp. TIA/EIA-568-B.3, TIA/EIA-568-A.3 Informacje na temat komponentów światłowodowych PROGRAM FUNKCJONALNO-UŻYTKOWY Inspektorat ZUS Grójec Spis zawartości programu funkcjonalno-użytkowego: CZĘŚĆ OPISOWA 1. Opis ogólny przedmiotu zamówienia 1.1. Charakterystyczne parametry określające obiekt 1.2. Aktualne uwarunkowania wykonania przedmiotu zamówienia (roboty budowlane) 1.3. Ogólne właściwości funkcjonalno-użytkowe 1.4. Szczegółowe rozmieszczenie PEL-i w pokojach i PPD 1.5. Szczegółowe rozmieszczenie światłowodów w lokalizacjach i PPD 2. Wymagania zamawiającego w stosunku do przedmiotu zamówienia 2.1. Wytyczne dotyczące okablowania strukturalnego 2.2. Koryta elektroinstalacyjne 3. Opis wymagań w stosunku do systemu i instalacji 3.1. Okablowanie strukturalne 4. Wymagania dotyczące architektury i konstrukcji 5. Wymagania dotyczące materiałów i urządzeń 6. Wymagania dotyczące dokumentacji 7. Wymagania dotyczące odbioru 7.1. Odbiór dokumentacji 7.2. Odbiór prac instalacyjnych 8. Gwarancja CZĘŚĆ INFORMACYJNA Przepisy prawne związane z przygotowaniem dokumentacji projektowej i wykonaniem robót 1. Opis ogólny przedmiotu zamówienia CZĘŚĆ OPISOWA Przedmiotem zamówienia jest wykonanie dokumentacji projektowej wymiany okablowania pionowego miedzianego i światłowodowego w budynku Inspektoratu ZUS w Grójcu, ul. Jana Matejki 10.

15 Strona 15 z 48 Zakresem robót jest: a) sporządzenie dokumentacji składającej się z: projektu technicznego sieci okablowania strukturalnego, przedmiaru i kosztorysu inwestorskiego robót, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót, dokumentacji powykonawczej okablowania strukturalnego i dedykowanej instalacji elektrycznej zawierającej inwentaryzację całej sieci, b) wykonanie robót instalacyjnych na podstawie opracowanej dokumentacji Opracowany projekt techniczny powinien uwzględniać zakres robót wymieniony w szczegółowym opisie wymagań. Szczegóły dotyczące danych wyjściowych do projektu należy uzgodnić z autorem programu funkcjonalno - użytkowego Charakterystyczne parametry określające obiekt Budynek Inspektoratu ZUS w Grójcu VI kondygnacyjny ( w tym kondygnacja piwnicy) w całości podpiwniczony, konstrukcję budynku stanowi szkielet żelbetowy, przykryty stropami Ackermana. Istniejące okablowanie strukturalne zostało wykonane w technologii nieekranowanej w standardzie ECC-S kategorii Aktualne uwarunkowania wykonania przedmiotu zamówienia (roboty budowlane) Wszystkie roboty budowlane będą realizowane po godzinach urzędowania Zamawiającego tzn. w dni robocze od godz. 16:00 danego dnia do godz. 6:30 dnia następnego oraz w dniach wolnych od pracy dla Zamawiającego. Dopuszcza możliwość wykonywania robót w godzinach urzędowania w uzgodnieniu z osobą nadzorującą roboty ze strony Zamawiającego. Wykonawca prowadził będzie prace zgodnie z: warunkami wynikającymi z obowiązujących przepisów technicznych i prawa budowlanego, obowiązującymi przepisami bhp i ppoż, zasadami rzetelnej wiedzy technicznej. Dodatkowe wytyczne inwestorskie i uwarunkowania związane z budową i jej przeprowadzeniem: koszty naprawy ewentualnych uszkodzeń ponosi Wykonawca i powinien uwzględnić w cenie oferty, Wykonawca powinien uwzględnić wszystkie koszty związane z realizacją prac niezbędnych do wykonania w tym prace zabezpieczeniowe, porządkowe, wskazane jest dokonanie oględzin i wizji lokalnej w budynku w celu uzyskania niezbędnej informacji do dokonania prawidłowej wyceny. Ryzyko rezygnacji z oględzin obiektu obciąża Wykonawcę składającego ofertę, wszystkie szkody powstałe podczas realizacji niniejszego zadania Wykonawca jest zobowiązany usunąć na własny koszt. W trakcie integracji z już istniejącą infrastrukturą należy zachować staranność uniemożliwiającą uszkodzenie już istniejącej sieci. W przypadku uszkodzenia przez Wykonawcę istniejącej sieci musi on niezwłocznie naprawić szkodę i podjąć działania celem zachowania gwarancji na istniejące (naprawione) okablowanie strukturalne Ogólne właściwości funkcjonalno-użytkowe Wszystkie budynki pełnią funkcje administracyjne. Instalacja sieci strukturalnej ma zapewnić dostępność zarówno do przesyłu głosu (telefonia) jak i danych (sieć komputerowa i urządzenia IT), spełniającej zarówno obecne i przyszłe wymagania użytkowników obiektu, jak i łatwo modyfikowalnej dla ich indywidualnych potrzeb we wszystkich pomieszczeniach budynku zgodnie z wykazem. Instalacja Sieć strukturalna musi spełniać wymogi telefonii VoIP i przesyłania danych. Instalacja musi pracować w sposób ciągły w okresie całego roku Szczegółowe rozmieszczenie PEL-i w pokojach i PPD Istniejąca sieć strukturalna zawiera główny punkt dystrybucyjny CDF (2 szafy 42U 19 ) oraz 2 pośrednie punktu dystrybucyjne PPD (szafa 21U 19 ), łącznie 116 PEL-i. Każdy PEL składa się z ekranowanego gniazda 2*RJ 45 oraz gniazda elektrycznego natynkowego potrójnego nieodwracającego fazy z kluczem.

16 Strona 16 z 48 Należy wymienić okablowanie pionowe kategorii 3 na okablowanie kategorii 6 klasy E w relacji CDF- PPD1 oraz CDF-PPD2 (orientacyjna długość kabla backbonowego 48 par 12*4p UTP 180m) 1.5. Szczegółowe rozmieszczenie światłowodów w lokalizacjach i PPD Okablowanie pionowe stanowi 4 włóknowy backbone światłowodowy wielodomowy 62,5/125.W ramach zadania należy wymienić wszystkie światłowody na 4 włóknowe kategorii OM3 w relacji CDF-PPD1 oraz CDF-PPD2 (orientacyjna długość światłowodów 90m). 2. Wymagania zamawiającego w stosunku do przedmiotu zamówienia 2.1. Wytyczne dotyczące okablowania strukturalnego System okablowania musi posiadać następujące parametry funkcjonalno-użytkowe: system okablowania strukturalnego co najmniej kategorii 6 klasy E dla okablowania pionowego oraz kategorii OM3 (dla okablowania światłowodowego) musi zapewnić możliwość transmisji głosu, danych, sygnałów wideo itp. Całe rozwiązanie miedziane i światłowodowe musi pochodzić od jednego producenta i musi być objęte jednolitą i spójną gwarancją systemową udzieloną bezpośrednio przez producenta okablowania na okres minimum 25 lat i obejmującą wszystkie elementy pasywne toru transmisyjnego, jak również szafy dystrybucyjne i osprzęt. W okablowaniu pionowym wszystkie elementy światłowodowe tj. włókna światłowodowe, gniazda w panelu krosowym, złącza oraz kable krosowe muszą spełniać wymagania specyfikowane odpowiednio dla kategorii włókien OM3 wg normy PN-EN : 2009 W okablowaniu pionowym musza być zastosowane 4-parowe kable symetryczne (U/UTP), które charakteryzują się parametrami i jakością niezbędną do prawidłowej pracy systemu zarówno w chwili obecnej, jak i w przyszłości Izolacja zewnętrzna okablowania miedzianego i światłowodowego musi być wykonana z materiału LSZH nie wydzielającego toksycznych oparów podczas spalania (nie zawiera halogenu). Kabel światłowodowy instalowany między szafami ma się charakteryzować konstrukcją w luźnej tubie (włókna światłowodowe OM3 50/125µm w buforze 250µm). Kable światłowodowe MM muszą charakteryzować się następującymi minimalnymi parametrami transmisyjnymi: dla fali 850 nm - Pasmo przenoszenia 1500 MHz*km i tłumienie 2.7 db/km dla fali 1300 nm - Pasmo przenoszenia 500 MHz*km i tłumienie 0,7 db/km Światłowodowe kable krosowe powinny być zgodne z technologią OPC (Optymalny Kontakt Fizyczny) oraz wykonane fabrycznie. Ze względu na parametry optyczne i geometryczne, niedopuszczalne jest stosowanie kabli krosowych zarabianych i polerowanych ręcznie Światłowodowy panel krosowy powinien posiadać wysuwaną, metalową i blokowaną szufladę, w celu umożliwienia łatwego dostępu przy montażu gniazd i ewentualnej rekonfiguracji połączeń w komfortowej odległości od szafy kablowej. Światłowodowy panel krosowy powinien umożliwiać zamontowanie oddzielnie minimum 8 adapterów dupleksowych LC. W okablowaniu miedzianym, wszystkie komponenty (w tym parametry transmisyjne) muszą charakteryzować się pełną zgodnością ze specyfikacją dla kategorii 6 (zgodnie z normą ISO/IEC nd edition: 2002, PN-EN :2007). Moduły RJ45 odpowiednio kategorii 6 muszą być zgodne z normą PN-EN : 2007 i ISO/IEC nd edition: Moduły RJ45 powinny być zarabiane narzędziowo. Producent systemu okablowania powinien przedstawić minimalne gwarantowane parametry dla kanału klasy E zgodnego z modelem kanału o 4 złączach w rozumieniu normy PN-EN : 2007 i ISO/IEC nd edition: 2002 wykorzystując do tego celu 4 złącza RJ45. Moduły gniazd w panelu krosowym muszą być tożsame z odpowiadającymi im modułami gniazd naściennych. Wymiar panelu krosowego musi być następujący szerokość 19, wysokości 1U. Panel powinien umożliwić zamontowanie 24 lub 48 modułów RJ45. Proces instalacji okablowania strukturalnego jest kończony pomiarami instalowanych torów skrętkowych. Pomiary wykonywane określają parametry toru. Wszystkie pomiary zakańczane są protokołem pomiarowym każdego toru (pomiary części miedzianej okablowania i części światłowodowej) Pomiary torów miedzianych i światłowodowych należy wykonać miernikiem dynamicznym (analizatorem) przy użyciu uniwersalnych adapterów pomiarowych, który posiada wgrane oprogramowanie umożliwiające pomiar parametrów według aktualnie obowiązujących standardów. Analizator pomiarów musi posiadać aktualny certyfikat potwierdzający dokładność jego wskazań.

17 Strona 17 z 48 Pomiar dupleksowego toru transmisyjnego powinien być przeprowadzony w dwie strony w dwóch oknach transmisyjnych dla dwóch włókien, tj. każde włókno z toru transmisyjnego należy zmierzyć od A->B i B->A w oknach 850nm i 1300nm. Certyfikowany System Okablowania Strukturalnego będzie objęty Gwarancją przez okres 25 lat od daty certyfikacji. Gwarancja udzielana przez producenta okablowania jest udzielana na jego produkty oraz zbudowane z nich systemy okablowania bezpłatnie. W przypadku uzasadnionego roszczenia gwarancyjnego, koszt naprawy i/lub wymiany elementów systemu okablowania nie będzie obciążać użytkownika systemu. Wymagane jest aby wykonawca posiadał aktualny status Certyfikowanego Instalatora Systemu Okablowania w postaci certyfikatu imiennego dla co najmniej dwóch inżynierów/instalatorów. Wymagane jest aby producent systemu okablowania posiadał na wszystkie elementy sieci strukturalnej odpowiednio w kategorii 6 i OM3 świadectwo co najmniej jednego uprawnionego, niezależnego laboratorium badawczego: np. DELTA, GHMT, ETL. Elementy pasywne powinny być fabrycznie nowe i pochodzić z bieżącej produkcji oraz muszą być oznaczone logo lub nazwą tego samego producenta i pochodzić z jednolitej oferty rynkowej producenta Koryta elektroinstalacyjne Przy wszelkich zmianach tras kanału jak również przy przepustach przez ściany należy stosować odpowiednie zabezpieczenia w celu zachowania właściwej separacji przewodów sygnałowych i zasilających od siebie oraz od materiału ścian i stropów. Koryta instalacyjne w ciągach poziomych należy montować tak aby nie utrudniały przejść, nie blokowały drogi ewakuacyjnej oraz uwzględniały już istniejące uwarunkowania. Trasy prowadzenia przewodów transmisyjnych okablowania należy skoordynować z istniejącymi instalacjami w budynku m.in. instalacją elektryczną, sygnalizacyjną, instalacją centralnego ogrzewania, wody itp. Koryta instalacyjne powinny być z materiału samogasnącego nie podtrzymującego palenia i muszą być opatrzone znakiem CE. 3. Opis wymagań w stosunku do systemu i instalacji 3.1. Okablowanie strukturalne Ilość stanowisk roboczych wynika z ustaleń roboczych i wskazówek Użytkownika końcowego, przy czym ich ostateczna i precyzyjna lokalizacja powinna być ustalona z wykonawcą okablowania przed rozpoczęciem prac. Maksymalna długość kabla instalacyjnego (tzw. łącza stałego) nie może przekroczyć 90 metrów. Urządzenia elementy systemu okablowania dostosowane do zabudowy w szafie rack 42U 19". Wszystkie urządzenia muszą posiadać ważne świadectwa homologacji i certyfikaty. W skład instalacji winno wchodzić: pachpanele, przewody, kable krosowe linka U/UTP i 48 szt. 5 m i 48 szt. 2 m. światłowody duplex LC duplex LC 16 szt. 2m. koryta instalacyjne, inne wymagane do sprawnego funkcjonowania okablowania. Uwaga: Wykonywana instalacja musi być nadzorowana przez przedstawiciela producenta okablowania. 4. Wymagania dotyczące architektury i konstrukcji Wymagania dotyczące architektury dla projektowanej instalacji oraz wykonawstwo prac nie mogą naruszać uwarunkowań funkcjonalno-użytkowych i specyfiki przeznaczenia budynku, ponadto muszą spełniać następujące wymagania: zainstalowany system swoim wyglądem nie powinien znacząco odróżniać się od istniejącego okablowania, zainstalowany system nie powinien być uciążliwy przy wykonywaniu obowiązków przez pracowników. Wymagania konstrukcyjne - nie występują. 5. Wymagania dotyczące materiałów i urządzeń Zamawiający wymaga, aby przy wykonywaniu robót, stosować wyroby, które zostały dopuszczone do obrotu oraz powszechnego lub jednostkowego stosowania w budownictwie. Wszystkie materiały i

18 Strona 18 z 48 urządzenia użyte do budowy powinny posiadać świadectwa homologacji, certyfikaty lub atesty techniczne, powinny być wykonane w standardzie i zgodnie z obowiązującymi normami, oraz powinny spełniać wymagania techniczne zawarte w: zaleceniach i standardach międzynarodowych, aktach prawnych obowiązujących na terytorium RP, regulujących zagadnienia stosowania sieci, linii i urządzeń telekomunikacyjnych, normach. Przed przystąpieniem do prac instalacyjnych Wykonawca przedstawi Zamawiającemu dokumenty potwierdzające, że urządzenia i materiały spełniają wymagania o których mowa powyżej. Zastosowane urządzenia muszą być wyprodukowane nie później niż 12 miesięcy przed dostarczeniem na budowę. 6. Wymagania dotyczące dokumentacji Dokumentację należy wykonać w technice tradycyjnej (graficznej i opisowej) oraz w formie elektronicznej. Dokumentacja powinna zostać opracowana w 3 egzemplarzach w wersji papierowej oraz w 1 egz. w wersji elektronicznej (tekst edytowalny, rysunki w pdf) w oparciu o przedłożone wymagania w programie funkcjonalno -użytkowym, przewidziane do wykonania roboty i ustalenia dokonane podczas oględzin obiektu. Przed przystąpieniem do wykonywania robót należy przekazać 2 egz. dokumentacji w wersji papierowej Zamawiającemu. Przed przystąpieniem do projektowania wykonawca zobowiązany jest uzgodnić sposób wykonania robót z Zamawiającym. Dokumentacja powinna być wykonana w stanie kompletnym z punktu widzenia celu, któremu ma służyć. Skład dokumentacji: projekt techniczny, przedmiar robót, specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót. Dokumentacja projektowa powinna określać parametry techniczne i funkcjonalne przyjętych rozwiązań materiałowych i urządzeń, Dokumentacja projektowa powinna zostać opracowana tak, by umożliwić realizację i oddanie w użytkowanie instalacji. Projekt wykonawczy sieci logicznej i elektrycznej wraz ze schematami oraz szczegółową specyfikacją materiałów musi zawierać co najmniej: podstawę opracowania projektu wraz z przyjętymi założeniami, rodzaje pomiarów oraz sposób ich przeprowadzenia zgodnie z obowiązującą normą karty katalogowe wykorzystanych elementów zastosowanych do wykonania lokalnej sieci komputerowej. opisy szczegółowe systemu okablowania strukturalnego wraz ze wszystkimi jego elementami (kable, gniazda, panele krosowe i pozostałe niezbędne do opracowania projektu), sposobu kładzenia kabli, szaf, (dla funkcjonującego okablowania należy przyjąć sposób oznakowania już istniejący) oraz wszystkich elementów niezbędnych do wykonania lokalnej sieci komputerowej zgodnie z przedmiotem zamówienia, rysunki: wyposażenie punktów dystrybucyjnych. Dokumentacja powykonawcza Dokumentacja powykonawcza sieci LAN musi zawierać co najmniej: a. raporty z pomiarów okablowania strukturalnego wraz z wynikami pomiarów dla każdego toru transmisyjnego ze wszystkich segmentów tego okablowania rzeczywiste trasy prowadzenia kabli transmisyjnych pionowych, b. oznaczenia poszczególnych szaf, kabli, portów w panelach krosowych, c. lokalizację przebić przez ściany i podłogi, d. certyfikat gwarancji lub kartę gwarancji (stanowiące o warunkach gwarancji) minimum 25-letniej wydane przez producenta okablowania użytego do wykonania sieci LAN (oryginał lub kopię potwierdzoną za zgodność z oryginałem przez osobę uprawnioną do reprezentowania producenta okablowania). W przypadku gdy gwarancja wymaga wykonywanie przeglądów okresowych sieci w okresie trwania gwarancji Wykonawca zobowiązany jest uwzględnić cenę wszystkich przeglądów w swojej ofercie, e. kopię aktualnego certyfikatu potwierdzającą, że Wykonawca jest certyfikowanym instalatorem wykonanego systemu okablowania, f. deklarację zgodności producenta lub jego upoważnionego przedstawiciela na sprzęt elektryczny zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Gospodarki z dnia 21 sierpnia 2007 r. w sprawie wymagań zasadniczych dla sprzętu elektrycznego (Dz. U. Nr 155, poz. 1089) Cz. IX str.3

19 Strona 19 z 48 Dokumentacja powykonawcza sieci komputerowej musi zostać poświadczona przez osobę (osoby) posiadającą odpowiednie uprawnienia budowlane do projektowania i kierowania robotami budowlanymi w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych (Rozporządzenie Ministra Transportu i Budownictwa w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie, Dz. U. z 2006 r. Nr 83, poz. 578 z późn. zm.) lub uprawnieniami uzyskanymi na podstawie wcześniejszych przepisów obejmujących zakres uprawnień budowlanych do projektowania i kierowania robotami budowlanymi o specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych. 7. Wymagania dotyczące odbioru Dla potrzeb odbioru i rozliczania robót, zamawiający ustala jeden element rozliczeniowy, po wykonaniu i odbiorze, po którym dokona płatności oraz po dostarczeniu następujących elementów składowych dokumentacji: projektu technicznego, przedmiaru robót, specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót, Zamawiający ustala następujące rodzaje odbiorów: odbiór dokumentacji projektowej, odbiór użytych wyrobów w odniesieniu do parametrów oraz zgodności z dokumentacją, odbiór ostateczny Odbiór dokumentacji Zamawiający wymaga przedłożenia w terminie 15 dni roboczych od dnia podpisania Umowy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznej wykonania i odbioru występujących robót, przedmiaru robót przed ich skierowaniem do realizacji, w aspekcie ich zgodności z ustaleniami programu funkcjonalno-użytkowego i umowy do akceptacji przed realizacją zamówienia Odbiór prac instalacyjnych 8. Gwarancja Sprawdzeniu i kontroli będą podlegały: użyte wyroby i uzyskane w wyniku robót budowlanych elementy obiektu w odniesieniu do ich parametrów oraz ich zgodności z dokumentacją projektową; jakość wykonania i dokładność montażu i dokładność wykonania prac, prawidłowość funkcjonowania zamontowanych urządzeń i wyposażenia; atesty techniczne, certyfikaty jakości na wszystkie materiały użyte przy wykonywaniu zamówienia. Wykonawca przekaże Zamawiającemu dokumentację fabryczną dostarczonego sprzętu i osprzętu oraz instrukcję obsługi i eksploatacji. Wymagania gwarancyjne dla okablowania logicznego Wymagana gwarancja ma być bezpłatną usługą serwisową oferowaną Użytkownikowi przez producenta okablowania. Ma obejmować swoim zakresem całość systemu okablowania od głównego punktu dystrybucyjnego do gniazda końcowego wraz z kablami krosowymi i przyłączeniowymi, w tym również okablowanie szkieletowe i poziome dla projektowanej części logicznej poziomej i pionowej. objęcie wykonanej instalacji gwarancją systemową producenta (okres gwarancji udzielonej bezpośrednio przez producenta nie może być krótszy niż 25 lat) (Użytkownik wymaga certyfikatu gwarancyjnego producenta okablowania udzielonego bezpośrednio Użytkownikowi końcowemu i stanowiącego 25-letnie zobowiązanie gwarancyjne producenta w zakresie dotrzymania parametrów wydajnościowych, jakościowych, funkcjonalnych i użytkowych wszystkich elementów oddzielnie i całego systemu okablowania). 25 letnia gwarancja systemowa producenta ma obejmować: gwarancję materiałową (Producent zagwarantuje, że jeśli w jego produktach podczas dostawy, instalacji bądź 25-letniej eksploatacji wykryte zostaną wady lub usterki fabryczne, to produkty te zostaną naprawione bądź wymienione); gwarancję parametrów łącza/kanału (Producent zagwarantuje, ze łącze stałe bądź kanał transmisyjny zbudowany z jego komponentów przez okres 25 lat będzie charakteryzował się parametrami transmisyjnymi przewyższającymi wymogi stawiane przez normę PN-EN :2009 dla klasy E); gwarancję aplikacji (Producent zagwarantuje, że na jego systemie okablowania przez okres 25 lat będą pracowały dowolne aplikacje (współczesne i opracowane w przyszłości), które zaprojektowane były (lub będą) dla systemów okablowania klasy E (w rozumieniu normy PN :2009).

20 Strona 20 z 48 Okres gwarancji ma być standardowo udzielany przez producenta okablowania, tzn. na warunkach oficjalnych, ogólnie znanych, dostępnych i opublikowanych. Tym samym oświadczenia o specjalnie wydłużonych okresach gwarancji wystawione przez producentów, dostawców, dystrybutorów, pośredników, wykonawców lub innych nie są uznawane za wiarygodne i równoważne względem niniejszych wymagań. Okres gwarancji liczony jest od dnia, w którym podpisano protokół końcowego odbioru prac i producent okablowania wystawił certyfikat gwarancji. Zamawiający dopuszcza możliwość złożenia przez wykonawcę certyfikatu gwarancji lub karty gwarancyjnej wydanej przez producenta okablowania użytego do wykonania sieci w terminie do trzech miesięcy od daty odbioru robót budowlanych W celu zabezpieczenia dostarczenia oraz ujawnienia procedury, jak również zapoznania Użytkownika/Inwestora z prawami, obowiązkami i ograniczeniami gwarancji, wykonawca ma posiadać umowę zawartą bezpośrednio z producentem okablowania (tj. producentem wszystkich elementów systemu okablowania) regulującą uprawnienia, procedurę, warunki i tryb udzielenia gwarancji Użytkownikowi przez producenta okablowania oraz zobowiązania każdej ze stron. W celu zagwarantowania Użytkownikowi najwyższej jakości parametrów technicznych i użytkowych, cała instalacja powinna być nadzorowana w trakcie budowy przez inżynierów ze strony producenta oraz zweryfikowana niezależnie przed odbiorem technicznym. Usuwanie awarii Zamawiający wymaga aby w okresie gwarancji czas przystąpienia do usunięcia awarii wynosił 8 godzin, a czas usunięcia awarii - 24 godziny. CZĘŚĆ INFORMACYJNA Dokumentacja projektowa i prace instalacyjne muszą być wykonane zgodnie z aktualnie obowiązującymi przepisami i zasadami wiedzy technicznej związanymi z procesem budowlanym w tym w szczególności: ustawą z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (t.j. Dz.U. z 2006 r., Nr 156, poz z późn. zm.), rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego (Dz. U. Nr 202, poz z późn. zm.), rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2004 r. w sprawie określenia metod i podstaw sporządzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych kosztów prac projektowych oraz planowanych kosztów robót budowlanych określonych w programie funkcjonalno-użytkowym (Dz. U. Nr 130, poz. 1389), rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz. U. nr 120, poz z późn. zm.), rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz.U. Nr 75, poz. 690 z późn. zm.), oraz normami PN-EN :2007 Technika informatyczna. Systemy okablowania strukturalnego. Część 1: Wymagania ogólne. PN-EN :2008 Technika informatyczna. Systemy okablowania strukturalnego. Część 2: Pomieszczenia biurowe K PN-EN :2002 Technika informatyczna. Instalacja okablowania. Część 1: Specyfikacja i zapewnienie jakości PN-EN :2002 Technika informatyczna Instalacja okablowania Część 2: Planowanie i wykonawstwo instalacji wewnątrz budynków PN-EN :2005 Technika informatyczna. Instalacja okablowania. Część 3: Planowanie i wykonawstwo instalacji na zewnątrz budynków PN-EN 50346:2004 Technika informatyczna. Instalacja okablowania. Badanie zainstalowanego okablowania PN-EN 50310:2007 Stosowanie połączeń wyrównawczych i uziemiających w budynkach z zainstalowanym sprzętem informatycznym PN-EN :2006/A11:2007 Niskonapięciowe urządzenia do ograniczania przepięć Część 11: Urządzenia do ograniczania przepięć w sieciach rozdzielczych niskiego napięcia - Wymagania i próby PN-IEC :2001 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobór i montaż wyposażenia elektrycznego Układy uziemiające i połączenia wyrównawcze instalacji informatycznych.

UNIWERSYTET im. ADAMA MICKIEWICZA w Poznaniu

UNIWERSYTET im. ADAMA MICKIEWICZA w Poznaniu INWESTOR: UNIWERSYTET im. ADAMA MICKIEWICZA w Poznaniu OBIEKT: Collegium Maius ul. Fredry 10, 61-701 Poznań STADIUM: PROJEKT WYKONAWCZY BRANŻA: Teletechniczna ZAKRES OPRACOWANIA: Remont instalacji okablowania

Bardziej szczegółowo

PROGRAM FUNKCJONALNO-UŻYTKOWY. dla zadania

PROGRAM FUNKCJONALNO-UŻYTKOWY. dla zadania PROGRAM FUNKCJONALNO-UŻYTKOWY dla zadania ZAPROJEKTOWANIE, WYKONANIE, DOSTAWA I MONTAŻ SYSTEMU SYGNALIZACJI POŻARU /SSP/ W BUDYNKU REKREACYJNO-SPORTOWYM DOSIR PRAGA-PÓŁNOC M.ST. WARSZAWY PRZY UL. JAGIELLOŃSKIEJ

Bardziej szczegółowo

SPIS ZAWARTOŚCI. MARIUSZ ZEMŁA Przedsiębiorstwo Inżynieryjno-Budowlane RENMAR Będzin, ul. Kijowska 16

SPIS ZAWARTOŚCI. MARIUSZ ZEMŁA Przedsiębiorstwo Inżynieryjno-Budowlane RENMAR Będzin, ul. Kijowska 16 SPIS ZAWARTOŚCI 1. Opis techniczny 2. Uprawnienia budowlane, zaświadczenie z IIB 3. Oświadczenie projektanta (na str. tytułowej) 4. Zestawienie materiałów 5. Korespondencja 6. Część rysunkowa: T-1 Inwentaryzacja

Bardziej szczegółowo

CZĘŚĆ II SIWZ OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

CZĘŚĆ II SIWZ OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA CZĘŚĆ II SIWZ OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Strona 1 z 8 SPIS ZAWARTOŚCI CZĘŚCI II: 1. Przedmiot postępowania 2. Specyfikacje techniczne 3. Termin realizacji przedmiotu zamówienia 4. Warunki prowadzenia prac

Bardziej szczegółowo

ZAWARTOŚĆ DOKUMENTACJI 1. Zakres prac, wykaz obowiązujących norm, standard i kategoria okablowania 2. Adnotacje dotyczące wykonania lub modyfikacji in

ZAWARTOŚĆ DOKUMENTACJI 1. Zakres prac, wykaz obowiązujących norm, standard i kategoria okablowania 2. Adnotacje dotyczące wykonania lub modyfikacji in INSTEL Technika Telekomunikacyjna ul. Jaracza 55a, 90-251 Łódź tel: 042 632 60 00 fax: 042 631 92 04 e-mail: info@instel.com.pl http://www.instel.com.pl Wrzesień 2010 PROJEKT INSTALACJI TELEDACYJNEJ W

Bardziej szczegółowo

SPIS ZAWARTOŚCI. MARIUSZ ZEMŁA Przedsiębiorstwo Inżynieryjno-Budowlane RENMAR Będzin, ul. Kijowska 16

SPIS ZAWARTOŚCI. MARIUSZ ZEMŁA Przedsiębiorstwo Inżynieryjno-Budowlane RENMAR Będzin, ul. Kijowska 16 SPIS ZAWARTOŚCI 1. Opis techniczny 2. Uprawnienia budowlane, zaświadczenie z IIB 3. Oświadczenie projektanta (na str. tytułowej) 4. Zestawienie materiałów 5. Część rysunkowa: T-1 Rzut Parteru. Projektowane

Bardziej szczegółowo

OŚWIADCZENIE PROJEKTANTA I SPRAWDZAJĄCEGO - INSTALACJA SIECI STRUKTURALNEJ

OŚWIADCZENIE PROJEKTANTA I SPRAWDZAJĄCEGO - INSTALACJA SIECI STRUKTURALNEJ OŚWIADCZENIE PROJEKTANTA I SPRAWDZAJĄCEGO - INSTALACJA SIECI STRUKTURALNEJ Oświadczamy, iż Projekt Wykonawczy branży teletechnicznej: ROZBUDOWA I ADAPTACJA BUDYNKU. 137 NA LABORATORIUM BADAŃ SYSTEMU LASEROWEGO

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH Inwestor: Urząd Statystyczny ul. Konarskiego 1-3 85-066 Bydgoszcz Temat opracowania: OPRACOWANIE DOKUMENTACJI PROJEKTOWO-WYKONAWCZEJ NA WYKONANIE

Bardziej szczegółowo

PROJEKT WYKONANIA OKABLOWANIA STRUKTURALNEGO. W BUDYNKACH A i B

PROJEKT WYKONANIA OKABLOWANIA STRUKTURALNEGO. W BUDYNKACH A i B Załącznik nr 2 PROJEKT WYKONANIA OKABLOWANIA STRUKTURALNEGO W BUDYNKACH A i B STAROSTWA POWIATOWEGO W NOWYM TOMYŚLU UL. POZNAŃSKA 33 INWESTOR: STAROSTWO POWIATOWE w Nowym Tomyślu OBIEKT: BUDYNEK STAROSTWA

Bardziej szczegółowo

Celem niniejszego zapytania ofertowego jest wyłonienie Projektanta sieci komputerowej wraz z dedykowaną siecią energetyczną.

Celem niniejszego zapytania ofertowego jest wyłonienie Projektanta sieci komputerowej wraz z dedykowaną siecią energetyczną. Poznań dnia 16.11.2009r. Znak TAI / 147 /2009 dot.: wyboru Projektanta sieci komputerowej ZAPYTANIE OFERTOWE dotyczące wyboru Projektanta sieci komputerowej na rzecz projektu inwestycyjnego W związku z

Bardziej szczegółowo

Specyfikacja techniczna przedmiotu zamówienia dla części A

Specyfikacja techniczna przedmiotu zamówienia dla części A Załącznik nr 1 Specyfikacja techniczna przedmiotu zamówienia dla części A A) Wykonanie instalacji dla sieci bezprzewodowej 32 punktów dostępowych Wi-Fi w budynku pałacu Rozmieszczenie punktów dostępowych

Bardziej szczegółowo

Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robót Instalacji Okablowania Strukturalnego

Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robót Instalacji Okablowania Strukturalnego Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robót Instalacji Okablowania Strukturalnego CPV - 45314310-7 Instalowanie okablowania komputerowego Nazwa Obiektu: Archiwum Państwowe w Lublinie Nazwa Inwestycji:

Bardziej szczegółowo

E-2 Instalacje gniazd ogólnych i dedykowanych rzut pomieszczeń. E-3 Schemat strukturalny instalacji gniazd ogólnych. Projektowana tablica TO.

E-2 Instalacje gniazd ogólnych i dedykowanych rzut pomieszczeń. E-3 Schemat strukturalny instalacji gniazd ogólnych. Projektowana tablica TO. SPIS ZAWARTOŚCI 1. Opis techniczny 2. Uprawnienia budowlane, zaświadczenie z IIB 3. Oświadczenie projektanta (na str. tytułowej) 4. Zestawienie materiałów 5. Część rysunkowa: E-1 Inwentaryzacja istniejącej

Bardziej szczegółowo

OPIS WYMAGAŃ FUNKCJONALNYCH OCZEKIWANYCH PRZEZ ZAMAWIAJĄCEGO SIEĆ KOMPUTEROWA

OPIS WYMAGAŃ FUNKCJONALNYCH OCZEKIWANYCH PRZEZ ZAMAWIAJĄCEGO SIEĆ KOMPUTEROWA OPIS WYMAGAŃ FUNKCJONALNYCH OCZEKIWANYCH PRZEZ ZAMAWIAJĄCEGO SIEĆ KOMPUTEROWA Wszystkie dostarczone urządzenia muszą być wyposażone w komplet akcesoriów niezbędnych do instalacji tak, aby po uruchomieniu

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANY INSTALACJE ELEKTRYCZNE

PROJEKT BUDOWLANY INSTALACJE ELEKTRYCZNE PROJEKT BUDOWLANY INSTALACJE ELEKTRYCZNE Zawartość opracowania: Spis treści: 1. RYSUNKI... 2 2.WSTĘP... 2 2.1 Przedmiot i zakres opracowania... 2 2.2 Podstawy opracowania... 2 2.3 Projekty związane z opracowaniem...

Bardziej szczegółowo

wpłynęło w dniu 18.07.2012r.. poniższe pytanie i prośba o wyjaśnienia:

wpłynęło w dniu 18.07.2012r.. poniższe pytanie i prośba o wyjaśnienia: Na stronę internetową Poznań, dnia 20.07.2012r. 540000ZAP.370-15/12 Zakład Ubezpieczeń Społecznych II Oddział w Poznaniu działając na podstawie art. 38 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych z dnia 29.01.2004r.

Bardziej szczegółowo

PAKIET NR 2 INFORMATYZACJA WOJEWÓDZKIEGO SZPITALA SPECJALISTYCZNEGO NR 5 IM. ŚW. BARBARY W SOSNOWCU

PAKIET NR 2 INFORMATYZACJA WOJEWÓDZKIEGO SZPITALA SPECJALISTYCZNEGO NR 5 IM. ŚW. BARBARY W SOSNOWCU PAKIET NR 2 INFORMATYZACJA WOJEWÓDZKIEGO SZPITALA SPECJALISTYCZNEGO NR 5 IM. ŚW. BARBARY W SOSNOWCU Wytyczne dla dostaw i montażu wyposażenia 41-200 Sosnowiec Pl. Medyków 1 Opracował : Stanisław Gruszka

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH TEMAT: WYKONANIE NOWEJ SIECI LAN I DEDYKOWANEJ INSTALACJI 230V, PRZEBUDOWA ISTNIEJĄCEJ SIECI LAN I DEDYKOWANEJ INSTALACJI 230V, PRZEBUDOWA

Bardziej szczegółowo

Projekt ma być wykonany w oparciu o najnowsze normy ISO tworzenia sieci i ma być z nimi zgodny.

Projekt ma być wykonany w oparciu o najnowsze normy ISO tworzenia sieci i ma być z nimi zgodny. Spis treści: 1. Ogólny opis. 2. Specyfikacja techniczna. 3. Projekt. 4. Wykaz urządzeń sieci. 5. Składanie Ofert 1. Ogólny opis. Przedmiotem zamówienia jest stworzenie sieci lokalnej komputerowej i telefonicznej

Bardziej szczegółowo

Spis zawartości. Rysunki: Załączniki: - Karta katalogowa automatu wrzutowego - Instrukcja montażu automatu wrzutowego

Spis zawartości. Rysunki: Załączniki: - Karta katalogowa automatu wrzutowego - Instrukcja montażu automatu wrzutowego Spis zawartości. Strona tytułowa Spis treści Opis techniczny Informacja do Bioz Rysunki: - Projekt instalacji elektrycznej rzut parteru E-1 Załączniki: - Karta katalogowa automatu wrzutowego - Instrukcja

Bardziej szczegółowo

ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA Strona tytułowa 1. Okablowanie strukturalne 1.1 Podstawa opracowania 1.2 Zakres opracowania 1.3 Opis rozwiązania 1.

ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA Strona tytułowa 1. Okablowanie strukturalne 1.1 Podstawa opracowania 1.2 Zakres opracowania 1.3 Opis rozwiązania 1. ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA Strona tytułowa 1. Okablowanie strukturalne 1.1 Podstawa opracowania 1.2 Zakres opracowania 1.3 Opis rozwiązania 1.4 Zestawienie urządzeń 1.4.1 Zestawienie urządzeń dla budynku A

Bardziej szczegółowo

PROGRAM GWARANCJI SYSTEMU OKABLOWANIA STRUKTURALNEGO EMITER NET

PROGRAM GWARANCJI SYSTEMU OKABLOWANIA STRUKTURALNEGO EMITER NET PROGRAM GWARANCJI SYSTEMU OKABLOWANIA STRUKTURALNEGO EMITER NET 1 Wstęp i definicje 1. Regulamin Programu Gwarancji Systemu Okablowania Strukturalnego Emiter Net określa warunki otrzymania, realizacji

Bardziej szczegółowo

Projekt instalacji elektrycznych i teletechnicznych

Projekt instalacji elektrycznych i teletechnicznych Projekt instalacji elektrycznych i teletechnicznych INWESTOR Politechnika Gdańska ul. G. Narutowicza 11/12 80-952 Gdańsk NAZWA INWESTYCJI Modernizacja 3 sal w budynku WETI Politechniki Gdańskiej BRANŻA

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANO-WYKONAWCZY INSTALACJI ELEKTRYCZNYCH I TELETECHNICZNYCH REMONT FILII URZĘDU POCZTOWEGO KRAPKOWICE 1 OTMĘT, UL

PROJEKT BUDOWLANO-WYKONAWCZY INSTALACJI ELEKTRYCZNYCH I TELETECHNICZNYCH REMONT FILII URZĘDU POCZTOWEGO KRAPKOWICE 1 OTMĘT, UL SPIS TREŚCI 1. CZĘŚĆ RYSUNKOWA... 2 2. WSTĘP... 5 3. PODSTAWA OPRACOWANIA... 5 4. ZASILANIE OBIEKTU... 5 5. TABLICE BEZPIECZNIKOWE OBWODÓW ELEKTRYCZNYCH.... 6 6. INSTALACJE ELEKTRYCZNE I TELETECHNICZE...

Bardziej szczegółowo

dotyczy: Budowa budynku dla Sądu Okręgowego i Sądu Rejonowego w Poznaniu, przy ul. Kościuszki 136

dotyczy: Budowa budynku dla Sądu Okręgowego i Sądu Rejonowego w Poznaniu, przy ul. Kościuszki 136 DYREKTOR SĄDU OKRĘGOWEGO W POZNANIU Tel 8566004 Fax 8566087 e-mail dyrektor@poznan.so.gov.pl ZP-226-8/10 61-745 Poznań, dnia 14.07.2010 roku Al. Marcinkowskiego 32 Centrala tel. 856-60-00 Wszyscy Wykonawcy

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA PRZEBUDOWA ZASILANIA I POMIARU ENERGII ELEKTRYCZNEJ W ZWIĄZKU Z BUDOWĄ KOTŁOWNI SANATORIUM KORAB

SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA PRZEBUDOWA ZASILANIA I POMIARU ENERGII ELEKTRYCZNEJ W ZWIĄZKU Z BUDOWĄ KOTŁOWNI SANATORIUM KORAB SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA PRZEBUDOWA ZASILANIA I POMIARU ENERGII ELEKTRYCZNEJ W ZWIĄZKU Z BUDOWĄ KOTŁOWNI SANATORIUM KORAB POLANICA-ZDRÓJ, LIPIEC 2012R. 1 1. Wstęp 1.1. Przedmiot SST Przedmiotem

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH BUDOWLANYCH OBIEKT: BUDYNEK BIUROWY UL. KRAKOWSKIE PRZEDMIEŚCIE 21/23, W WARSZAWIE OPRACOWANIE: KOD CPV: DOSTAWA I MONTAŻ URZĄDZEŃ SYSTEMU KLIMATYZACJI DLA POMIESZCZEŃ BIUROWYCH NA PODDASZU BUDYNKU 45331220-4

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH INSTALACYJNE ROBOTY ELEKTRYCZNE

SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH INSTALACYJNE ROBOTY ELEKTRYCZNE SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH INSTALACYJNE ROBOTY ELEKTRYCZNE (Kod CPV 45315100-9) REMONT I WYMIANA INSTALACJI ELEKTRYCZNEJ W BUDYNKU NR.22 KOMPLES 1964 ul.

Bardziej szczegółowo

E-1 Schemat rozdzielni przyziemia RP E-2 Instalacja oświetlenia, instalacja 230/400V gniazd wydzielonych oraz okablowania strukturalnego

E-1 Schemat rozdzielni przyziemia RP E-2 Instalacja oświetlenia, instalacja 230/400V gniazd wydzielonych oraz okablowania strukturalnego Zawartość teczki : Spis treści: 1.0. Wstęp ; 2.0. Opis techniczny ; 3.0 Załączniki: - Uprawnienia projektowe - Zaświadczenia LOIIB 4.0 Rysunki : E-1 Schemat rozdzielni przyziemia RP E-2 Instalacja oświetlenia,

Bardziej szczegółowo

10-282 +48 881 633 955, 89 627 16 67 NIP: 739-385-69-53, REGON:

10-282 +48 881 633 955, 89 627 16 67 NIP: 739-385-69-53, REGON: CTI ELEKTROTECHNIKA Sp. z o.o. ul. Poprzeczna 15A, 10-282 Olsztyn +48 881 633 955, fax: 89 627 16 67 NIP: 739-385-69-53, REGON: 281443739 info@cti.olsztyn.pl, www.elektrotechnika.olsztyn.pl BRAN A ELEKTRYCZNA

Bardziej szczegółowo

zaproponować materiały innej marki, posiadające te same charakterystyki. Ale taka propozycja wymaga zatwierdzenia przez Inżyniera. 1.2 Sprzęt, Narzędz

zaproponować materiały innej marki, posiadające te same charakterystyki. Ale taka propozycja wymaga zatwierdzenia przez Inżyniera. 1.2 Sprzęt, Narzędz 1. WYMAGANIA WYKONANIA INSTALACJI ELEKTRYCZNYCH I TELETECHNICZNYCH ST zostały sporządzone zgodnie z obowiązującymi standardami, normami obligatoryjnymi, warunkami technicznymi wykonania i odbioru robót

Bardziej szczegółowo

PROGRAM FUNKCJONALNO-UŻYTKOWY

PROGRAM FUNKCJONALNO-UŻYTKOWY Poczta Polska S.A. Region Infrastruktury w Gdańsku ul. Targ Rakowy 7/8 80-940 Gdańsk PROGRAM FUNKCJONALNO-UŻYTKOWY Nazwa zamówienia: Modernizacja instalacji elektrycznej w UP Łęczyce projekt +wykonanie

Bardziej szczegółowo

Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót elektrycznych dla pompowni w Zielonce ul. Mazurska 1. OPIS ZAKRES PRAC...

Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót elektrycznych dla pompowni w Zielonce ul. Mazurska 1. OPIS ZAKRES PRAC... Spis treści 1. OPIS...3 2. ZAKRES PRAC...3 3. MATERIAŁY I URZADZENIA...4 4. SPRZĘT...4 5. TRANSPORT...4 6. WYKONANIE ROBÓT...5 7.KONTROLA JAKOSCI ROBÓT...6 8. ODBIÓR ROBÓT...7 9. PŁATNOSCI...7 001 Instalacja

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH- branża elektryczna

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH- branża elektryczna SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH- branża elektryczna CZĘŚĆ OGÓLNA 1. NAZWA ZAMÓWIENIA Remont instalacji elektrycznych w budynku Akademii Morskiej w Szczecinie zlokalizowanym

Bardziej szczegółowo

3. Wykonawca zamontuje i podłączy tablicę rozdzielczą wyposażoną w odpowiednie zabezpieczenia przeciążeniowe i zwarciowe, zasilającą gniazda PEL.

3. Wykonawca zamontuje i podłączy tablicę rozdzielczą wyposażoną w odpowiednie zabezpieczenia przeciążeniowe i zwarciowe, zasilającą gniazda PEL. Załącznik nr 2 Szczegółowe wymagania/opis przedmiotu zamówienia 1. Przedmiotem zamówienia jest realizacja projektu High Availability Network Schema (HANS) ujętego w Projekcie E-Akademia Punkt 1d Budynek

Bardziej szczegółowo

- 1 - Spis zawartości

- 1 - Spis zawartości - 1 - Spis zawartości 1. Strona tytułowa 2. Spis zawartości 3. Opis techniczny 4. Obliczenia techniczne 5. Rysunki: - schemat zasilania instalacji zasilającej urządzenia komputerowe - rys. nr 1/8 - schemat

Bardziej szczegółowo

Projekt instalacji elektrycznych i teletechnicznych

Projekt instalacji elektrycznych i teletechnicznych Projekt instalacji elektrycznych i teletechnicznych INWESTOR Politechnika Gdańska ul. G. Narutowicza 11/12 80-952 Gdańsk NAZWA INWESTYCJI Remont pokoi i pomieszczeń w budynku WETI Politechniki Gdańskiej

Bardziej szczegółowo

Specyfikacja techniczna. ST 05.02.01.03 Pomiary, uruchomienie

Specyfikacja techniczna. ST 05.02.01.03 Pomiary, uruchomienie Specyfikacja techniczna ST - 05.02.01.00 SYSTEM SYGNALIZACJI POŻARU ST 05.02.01.01 Montaż koryt i kabli ST 05.02.01.02 Montaż urządzeń ST 05.02.01.03 Pomiary, uruchomienie Kody CPV: 45210000-2 Roboty budowlane

Bardziej szczegółowo

OPIS WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (dalej owz)

OPIS WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (dalej owz) OPIS WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (dalej owz) PRZETARG ( na podstawie art. 4 pkt 8 ustawy Prawo zamówień publicznych) okresowe przeglądy, badania i pomiary instalacji elektrycznej w budynkach administrowanych przez

Bardziej szczegółowo

CZĘŚĆ ELEKTRTYCZNA INSTALACJA OKABLOWANIA STRUKTURALNEGO I ZASILANIA GWARANTOWANEGO KOMPUTERÓW DLA BUDYNKU ADMINISTRACYJNEGO UG SANTOK

CZĘŚĆ ELEKTRTYCZNA INSTALACJA OKABLOWANIA STRUKTURALNEGO I ZASILANIA GWARANTOWANEGO KOMPUTERÓW DLA BUDYNKU ADMINISTRACYJNEGO UG SANTOK CZĘŚĆ ELEKTRTYCZNA INSTALACJA OKABLOWANIA STRUKTURALNEGO I ZASILANIA GWARANTOWANEGO KOMPUTERÓW DLA BUDYNKU ADMINISTRACYJNEGO UG SANTOK I. WSTĘP 1. Przedmiot opracowania. Przedmiotem opracowania jest projekt

Bardziej szczegółowo

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Załącznik nr 7 do SIWZ OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 1. Przedmiot i zakres zamówienia. Przedmiotem zamówienia jest opracowanie projektu we wszystkich niezbędnych branżach wraz z uzgodnieniami, opiniami, pozwoleniami

Bardziej szczegółowo

Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robót Instalacji Elektrycznych

Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robót Instalacji Elektrycznych Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robót Instalacji Elektrycznych CVP45315700-5 -Instalowanie tablic elektrycznych CVP 45311100-1 -Roboty w zakresie instalacji elektrycznych Nazwa Obiektu: Budynek

Bardziej szczegółowo

BDG.WZP.311.4.2015.29.JG Warszawa, 27 marca 2015 r.

BDG.WZP.311.4.2015.29.JG Warszawa, 27 marca 2015 r. BDG.WZP.311.4.2015.29.JG Warszawa, 27 marca 2015 r. Wykonawcy (znak postępowania: BDG.WZP.311.4.2015.20.JG) Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego Położenie dedykowanej instalacji elektrycznej

Bardziej szczegółowo

Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robót Instalacji Elektrycznych

Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robót Instalacji Elektrycznych Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robót Instalacji Elektrycznych CVP45315700-5 -Instalowanie tablic elektrycznych CVP 45311100-1 -Roboty w zakresie instalacji elektrycznych Nazwa Obiektu: Archiwum

Bardziej szczegółowo

Przedmiar robót. Rozbudowa sieci strukturalnej

Przedmiar robót. Rozbudowa sieci strukturalnej Przedmiar robót Rozbudowa sieci strukturalnej Obiekt: Budynek Sądu Okręgowego w Katowicach ul. Andrzeja 16/18, 40-957 Katowice Zamawiający: Sąd Okręgowy w Katowicach ul. Francuska 38, 40-028 Katowice Jednostka

Bardziej szczegółowo

PROGRAM FUNKCJONALNO UŻYTKOWY

PROGRAM FUNKCJONALNO UŻYTKOWY PROGRAM FUNKCJONALNO UŻYTKOWY Zaprojektowanie i wykonanie instalacji grzewczej nadmuchowej w budynku Sali gimnastycznej przy Powiatowym Zespole Szkół nr 1 w Trzebnicy ul.wojska Polskiego 17 Zamawiający:

Bardziej szczegółowo

STANDARD OKABLOWANIA LOGICZNO- ELEKTRYCZNEGO POCZTY POLSKIEJ

STANDARD OKABLOWANIA LOGICZNO- ELEKTRYCZNEGO POCZTY POLSKIEJ STANDARD OKABLOWANIA LOGICZNO- ELEKTRYCZNEGO POCZTY POLSKIEJ Wersja dokumentu 1.0 Data 06.03.2014 Spis treści Przedmiot dokumentacji... 1.Standard okablowania logiczno-elektrycznego... 1.Ogólne wytyczne...

Bardziej szczegółowo

Specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy przy realizacji robót objętych niniejszą specyfikacją.

Specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy przy realizacji robót objętych niniejszą specyfikacją. SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT. NR 2 Klasa: 45.31 Roboty związane z montażem instalacji elektrycznych i osprzętu. ROBOTY INSTALACYJNE ELEKTRYCZNE. CPV 45310000-3. INNE INSTALACJE ELEKTRYCZNE

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA ST wykonania i odbioru robót budowlanych ROBOTY ELEKTRYCZNE

SPECYFIKACJA TECHNICZNA ST wykonania i odbioru robót budowlanych ROBOTY ELEKTRYCZNE SPECYFIKACJA TECHNICZNA ST wykonania i odbioru robót budowlanych ROBOTY ELEKTRYCZNE INSTALACJE WEWNĘTRZNE BUDYNKU CPV 45215000-7 Roboty budowlane w zakresie budowy obiektów budowlanych opieki zdrowotnej

Bardziej szczegółowo

Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robót Instalacji Sieci Teletechnicznej CPV

Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robót Instalacji Sieci Teletechnicznej CPV Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robót Instalacji Sieci Teletechnicznej CPV - 32413000-1 Nazwa Obiektu: Biuro Obsługi Lokali nr 11 Nazwa Inwestycji: Instalacja teletechniczna w pomieszczeniach

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANY ELEKTRYCZNA INSTALACJE ELEKTRYCZNE WEWNĘTRZNE. Powiatowy Urząd Pracy w Piszu Pisz ul. Zagłoby 2

PROJEKT BUDOWLANY ELEKTRYCZNA INSTALACJE ELEKTRYCZNE WEWNĘTRZNE. Powiatowy Urząd Pracy w Piszu Pisz ul. Zagłoby 2 STADIUM PROJEKT BUDOWLANY BRANŻA ELEKTRYCZNA NAZWA PROJEKTU INSTALACJE ELEKTRYCZNE WEWNĘTRZNE INWESTOR TEMAT PROJEKTANT: Powiatowy Urząd Pracy w Piszu 12-200 Pisz ul. Zagłoby 2 Koncepcja wymiany opraw

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.msp.gov.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.msp.gov.pl Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.msp.gov.pl Warszawa: Zaprojektowanie i wykonanie systemu sterowania zamykaniem drzwi przeciwpożarowych

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.puptczew.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.puptczew.pl Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.puptczew.pl Tczew: Wykonanie instalacji okablowania strukturalnego sieci LAN wraz z dedykowaną

Bardziej szczegółowo

PROGRAM FUNKCJONALNO UŻYTKOWY

PROGRAM FUNKCJONALNO UŻYTKOWY PROGRAM FUNKCJONALNO UŻYTKOWY Nazwa zamówienia: Zaprojektowanie i wykonanie instalacji klimatyzacji i wentylacji dla pomieszczeń Sali kolumnowej, Sali ślubów i toastów w budynku Ratusza Rynek 1 w Ostrowie

Bardziej szczegółowo

SPKSO ul. Sierakowskiego 13, Warszawa ELEKTRYCZNA PROJEKT BUDOWLANO WYKONAWCZY

SPKSO ul. Sierakowskiego 13, Warszawa ELEKTRYCZNA PROJEKT BUDOWLANO WYKONAWCZY NAZWA: MODERNIZACJA DZIAŁU FARMACJI SPKSO przy ul. Sierakowskiego 13 w Warszawie INWESTOR: BRANŻA: FAZA: SPKSO ul. Sierakowskiego 13, Warszawa ELEKTRYCZNA PROJEKT BUDOWLANO WYKONAWCZY TOM II JEDNOSTKA

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.msp.gov.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.msp.gov.pl Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.msp.gov.pl Warszawa: zaprojektowanie i wykonanie systemu sterowania zamykaniem drzwi przeciwpożarowych

Bardziej szczegółowo

PROGRAM FUNCJONALNO-UZYTKOWY

PROGRAM FUNCJONALNO-UZYTKOWY PROGRAM FUNCJONALNO-UZYTKOWY ZADANIE: INWESTOR: Projekt, zakup, dostawa, montaż rozdzielni SN w budynku Instytutu Zoologii UJ w Krakowie przy ul. Gronostajowej 9 UNIWERSYTET JAGIELLOŃSKI UL. GOŁĘBIA 24

Bardziej szczegółowo

EN okablowanie strukturalne budynków EN okablowanie poziome EN okablowanie pionowe EN okablowanie krosowe i stacyjne Pierwszą

EN okablowanie strukturalne budynków EN okablowanie poziome EN okablowanie pionowe EN okablowanie krosowe i stacyjne Pierwszą EN 50173 okablowanie strukturalne budynków EN 50167 okablowanie poziome EN 50168 okablowanie pionowe EN 50169 okablowanie krosowe i stacyjne Pierwszą normą dotyczącą okablowania strukturalnego była norma

Bardziej szczegółowo

PROTOKÓŁ SPRAWDZEŃ ODBIORCZYCH/OKRESOWYCH INSTALACJI ELEKTRYCZNYCH

PROTOKÓŁ SPRAWDZEŃ ODBIORCZYCH/OKRESOWYCH INSTALACJI ELEKTRYCZNYCH Wzory protokółów z przeprowadzonych sprawdzeń instalacji elektrycznych PROTOKÓŁ SPRAWDZEŃ ODBIORCZYCH/OKRESOWYCH INSTALACJI 1. OBIEKT BADANY (nazwa, adres) ELEKTRYCZNYCH...... 2. CZŁONKOWIE KOMISJI (imię,

Bardziej szczegółowo

PROJEKT WYKONAWCZY. 34-500 Zakopane. mgr inż. Marcin Janocha upr. MAP/0050/PWOE/10

PROJEKT WYKONAWCZY. 34-500 Zakopane. mgr inż. Marcin Janocha upr. MAP/0050/PWOE/10 PROJEKT WYKONAWCZY (branża elektryczna) Temat opracowania: INSTALACJA ELEKTRYCZNA WEWNĘTRZNA W BUDYNKU NR 17 Nazwa obiekt: Dokumentacja projektowo-kosztorysowa naprawy wnętrz budynków nr 17, 1 i 2 WOSzk

Bardziej szczegółowo

INSTALACJA ELEKTRYCZNA PODSTAWOWA

INSTALACJA ELEKTRYCZNA PODSTAWOWA INSTALACJA ELEKTRYCZNA PODSTAWOWA 1. Temat. Tematem niniejszego opracowania jest projekt techniczny zasilania oraz instalacji elektrycznej wewnętrznej pomieszczeń na potrzeby remontu kompleksowego szatni

Bardziej szczegółowo

JARNIEWICZ ARCHITEKCI 90-562 Łódź, ul. Łąkowa 11 tel. +48 601077181 info@jarniewicz.com

JARNIEWICZ ARCHITEKCI 90-562 Łódź, ul. Łąkowa 11 tel. +48 601077181 info@jarniewicz.com JARNIEWICZ ARCHITEKCI 90-562 Łódź, ul. Łąkowa 11 tel. +48 601077181 info@jarniewicz.com PROJEKT BUDOWLANY Nazwa i adres inwestycji Inwestor Placówka Poczty Polskiej Warszawa, ul. Morcinka 3 Poczta Polska

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.wawer.warszawa.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.wawer.warszawa.pl Strona 1 z 6 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.wawer.warszawa.pl Warszawa: Remont instalacji elektrycznej i teletechnicznej w Szkole

Bardziej szczegółowo

ELEKTRONICZNE SYSTEMY ZABEZPIECZEŃ

ELEKTRONICZNE SYSTEMY ZABEZPIECZEŃ ELEKTRONICZNE SYSTEMY ZABEZPIECZEŃ 04-692 Warszawa ul. Ułanów Krechowieckich 10 www.mrsystem.com.pl Telefon. 22-424-73-12 Fax. e-mail: 22-812-43-46 wew.100 marek.lipowski@mrsystem.com.pl PROJEKT KONCEPCYJNY

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA

SPECYFIKACJA TECHNICZNA SPECYFIKACJA TECHNICZNA INSTALACJE ELEKTRYCZNE WEWNĘTRZNE CPV - 45310000 1.0 WSTĘP 1.1 Przedmiot specyfikacji technicznej Przedmiotem niniejszej ST są wymagania dotyczące wykonania instalacji elektrycznych

Bardziej szczegółowo

OPIS TECHNICZNY BranŜa Elektryczna

OPIS TECHNICZNY BranŜa Elektryczna PROJEKT ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANY Zmiana sposobu uŝytkowania i przebudowa części budynku ośrodka kultury Acherówka na potrzeby przedszkola przy ul. Walerego Sławka 2, 02-495 Warszawa dz. nr 13/1 obręb

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT ST.6. INSTALACJA ELEKTRYCZNA KOD GŁÓWNY CPV 45310000-3 s t r o n a1 z 5 1. Wstęp 1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej. Przedmiotem niniejszej specyfikacji

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT ELEKTRYCZNYCH e-1 Inwestor : Dom Kultury w Kętach ul. Żwirki i Wigury 2a 32-650 Kęty Adres inwestycji : Dom Kultury w Kętach ul. Zwirki i Wigury 2a 32-650

Bardziej szczegółowo

IZ Zakup centrali telefonicznej na potrzeby Starostwa Powiatowego w Złotoryi

IZ Zakup centrali telefonicznej na potrzeby Starostwa Powiatowego w Złotoryi IZ.272.1.2017 Zakup centrali telefonicznej na potrzeby Starostwa Powiatowego w Złotoryi Powiat Złotoryjski - Zamawiający w związku z sygnałami zgłaszanymi przez Wykonawców niniejszym dokonuje modyfikacji

Bardziej szczegółowo

INSTALACJE ELEKTRYCZNE - OPIS TECHNICZNY

INSTALACJE ELEKTRYCZNE - OPIS TECHNICZNY INSTALACJE ELEKTRYCZNE - OPIS TECHNICZNY 1. Dane ogólne a. obiekt: Instytut Łączności budynek C b. adres Wrocław ul. Swojczycka 38 c. temat: przebudowa części budynku C d. stadium: projekt budowlany e.

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH Obiekt: Lokal mieszkalny Adres: ul. Krzywoustego 51 m 3, Wrocław Temat: Remont lokalu mieszkalnego (pustostanu) remont instalacji elektrycznej

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANY INSTALACJE ELEKTRYCZNE

PROJEKT BUDOWLANY INSTALACJE ELEKTRYCZNE PROJEKT BUDOWLANY INSTALACJE ELEKTRYCZNE TEMAT: Budynek mieszkalny wielorodzinny ADRES: ul. Bema 4-5 76-200 Słupsk INWESTOR: Wspólnota Mieszkaniowa Bema 4-5 76-200 Słupsk Opracował: mgr inż. Piotr Potapski

Bardziej szczegółowo

WYTYCZNE WYKONANIA SIECI INFORMATYCZNEJ DOSTĘPOWEJ I ZWIĄZANEJ INSTALACJI ELEKTRYCZNEJ W PLACÓWKACH FILIALNYCH W-MBP W OLSZTYNIE I W-MBP W ELBLĄGU

WYTYCZNE WYKONANIA SIECI INFORMATYCZNEJ DOSTĘPOWEJ I ZWIĄZANEJ INSTALACJI ELEKTRYCZNEJ W PLACÓWKACH FILIALNYCH W-MBP W OLSZTYNIE I W-MBP W ELBLĄGU WYTYCZNE WYKONANIA SIECI INFORMATYCZNEJ DOSTĘPOWEJ I ZWIĄZANEJ INSTALACJI ELEKTRYCZNEJ W PLACÓWKACH FILIALNYCH W-MBP W OLSZTYNIE I W-MBP W ELBLĄGU I. Opracowanie dotyczy wykonania sieci informatycznej

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH INSTALACYJNE ROBOTY ELEKTRYCZNE

SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH INSTALACYJNE ROBOTY ELEKTRYCZNE SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH INSTALACYJNE ROBOTY ELEKTRYCZNE (Kod CPV 45315100-9) REMONT I WYMIANA INSTALACJI ELEKTRYCZNYCH w PAWILONIE GIMNAZJUM ZESPOŁU SZKÓŁ

Bardziej szczegółowo

ZAŁĄCZNIKI: - Uprawnienia,

ZAŁĄCZNIKI: - Uprawnienia, SPIS TREŚCI 1. CZĘŚĆ RYSUNKOWA... 2 2. WSTĘP... 5 3. PODSTAWA OPRACOWANIA... 5 4. ZASILANIE OBIEKTU... 5 5. TABLICE BEZPIECZNIKOWE OBWODÓW ELEKTRYCZNYCH.... 6 6. INSTALACJE ELEKTRYCZNE I TELETECHNICZE...

Bardziej szczegółowo

1. Podstawa, zakres opracowania

1. Podstawa, zakres opracowania Spis treści 1.Podstawa, zakres opracowania...3 1.1.Podstawa opracowania...3 1.2.Zakres opracowania...3 2.Opis techniczny...4 2.1.Stan istniejący...4 2.2.Punkty kamerowe...4 2.3.Transmisja sygnału...4 2.4.Zasilanie

Bardziej szczegółowo

Projekt wykonawczy. Rozbudowa sieci światłowodowej w budynku. Urząd Miasta Szczecin. pl. Armii Krajowej 1, Szczecin. Budynek Urzędu Miasta Szczecin

Projekt wykonawczy. Rozbudowa sieci światłowodowej w budynku. Urząd Miasta Szczecin. pl. Armii Krajowej 1, Szczecin. Budynek Urzędu Miasta Szczecin Projekt wykonawczy Rozbudowa sieci światłowodowej w budynku Urzędu Miasta Szczecin Nr projektu: 05-2008 Inwestor: Obiekt: Adres: Branża: Projektował: Certyfikat: Urząd Miasta Szczecin pl. Armii Krajowej

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANO-WYKONAWCZY

PROJEKT BUDOWLANO-WYKONAWCZY PROJEKT BUDOWLANO-WYKONAWCZY Nazwa obiektu : Budynek Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego Adres obiektu : ul. Prymasa Stefana Wyszyńskiego 2 44-100 Gliwice Działka nr 487, obręb Stare Miasto Temat : Inwestor

Bardziej szczegółowo

INSTALACJA WENTYLACJI -KLIMATYZACJI

INSTALACJA WENTYLACJI -KLIMATYZACJI INSTALACJA WENTYLACJI -KLIMATYZACJI 1. WSTĘP 1.1. Przedmiot specyfikacji technicznej 1.2. Zakres stosowania specyfikacji technicznej 1.3. Zakres robót objętych specyfikacją techniczną 1.4. Ogólne wymagania

Bardziej szczegółowo

PROJEKT TECHNICZNY. PAŃSTWOWA WYŻSZA SZKOŁA TEATRALNA im. Ludwika Solskiego ul. Straszewskiego 21/22, 31-109 Kraków PROJEKT WYKONAWCZY

PROJEKT TECHNICZNY. PAŃSTWOWA WYŻSZA SZKOŁA TEATRALNA im. Ludwika Solskiego ul. Straszewskiego 21/22, 31-109 Kraków PROJEKT WYKONAWCZY PROJEKT TECHNICZNY MODERNIZACJA I ROZBUDOWA SIECI KOMPUTEROWEJ ZASILANIE SERWEROWNI INWESTOR : PAŃSTWOWA WYŻSZA SZKOŁA TEATRALNA im. Ludwika Solskiego ul. Straszewskiego 21/22, 31-109 Kraków BRANŻA : ELEKTRYCZNA

Bardziej szczegółowo

ELWOJ. Instalacje Elektryczne i Projekty ul. Woronicza 36 lok.13; 02-640 W-wa tel. 226467083; 0-602658123 elwoj@wp.pl www.elwoj.

ELWOJ. Instalacje Elektryczne i Projekty ul. Woronicza 36 lok.13; 02-640 W-wa tel. 226467083; 0-602658123 elwoj@wp.pl www.elwoj. egz.. nr dok.268/2014 ELWOJ Instalacje Elektryczne i Projekty ul. Woronicza 36 lok.13; 02-640 W-wa tel. 226467083; 0-602658123 elwoj@wp.pl INWESTOR OBIEKT INWESTYCJA STADIUM BRANŻA 00-626 Warszawa, ul.

Bardziej szczegółowo

2. ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA. 1) Strona tytułowa. 2) Zawartość opracowania. 3) Oświadczenie - klauzula. 4) Spis rysunków. 5) Zakres opracowania

2. ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA. 1) Strona tytułowa. 2) Zawartość opracowania. 3) Oświadczenie - klauzula. 4) Spis rysunków. 5) Zakres opracowania 2. ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA 1) Strona tytułowa 2) Zawartość opracowania 3) Oświadczenie - klauzula 4) Spis rysunków 5) Zakres opracowania 6) Opis techniczny 7) Rysunki wg spisu 3. OŚWIADCZENIE - K L A U Z

Bardziej szczegółowo

PROGRAM FUNKCJONALNO - UŻYTKOWY

PROGRAM FUNKCJONALNO - UŻYTKOWY PROGRAM FUNKCJONALNO - UŻYTKOWY Nazwa zamówienia: Zaprojektowanie i wykonanie instalacji elektrycznej dla pomieszczeń Sali kolumnowej i Sali ślubów w budynku Ratusza, ul. Rynek 1 w Ostrowie Wielkopolskim

Bardziej szczegółowo

Spis treści: Strona 1. SPIS RYSUNKÓW 2 2. ZAŁOŻENIA. 3

Spis treści: Strona 1. SPIS RYSUNKÓW 2 2. ZAŁOŻENIA. 3 Spis treści: Strona 1. SPIS RYSUNKÓW 2 2. ZAŁOŻENIA. 3 2.1. PODSTAWA PRAWNA OPRACOWANIA 3 2.2. PRZEDMIOT OPRACOWANIA 3 2.3. ZAKRES OPRACOWANIA 3 2.4. DANE DO PROJEKTU 3 2.5. MATERIAŁY I URZĄDZENIA WYBÓR

Bardziej szczegółowo

Systemy BMS, SSWiN, CCTV, KD Specyfikacja Techniczna

Systemy BMS, SSWiN, CCTV, KD Specyfikacja Techniczna Systemy BMS, SSWiN, CCTV, KD Specyfikacja Techniczna Spis treści 1 Informacje ogólne...2 1.1 Przedmiot specyfikacji technicznej...2 1.2 Zakres stosowania ST...2 1.3 Zakres robót objętych ST...2 1.4 Informacje

Bardziej szczegółowo

4. Rysunki: rys. nr. - Plan instalacji gniazd wtyczkowych - E2. - Plan okablowania strukturalnego. - E3. - Plan instalacji domofonowej.

4. Rysunki: rys. nr. - Plan instalacji gniazd wtyczkowych - E2. - Plan okablowania strukturalnego. - E3. - Plan instalacji domofonowej. SPIS ZAWARTOŚCI 1. Opis techniczny 2. Obliczenia techniczne 3. Załączniki 4. Rysunki: rys. nr - Plan instalacji oświetleniowej. - E1 - Plan instalacji gniazd wtyczkowych - E2 - Plan okablowania strukturalnego.

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT ELEKTRYCZNYCH ( SST )

SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT ELEKTRYCZNYCH ( SST ) SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT ELEKTRYCZNYCH ( SST ) Montaż instalacji elektrycznej w lokalu społeczno - oświatowym przy ul. Piaskowej 7 Inwestor: Zakład Gospodarowania Nieruchomościami

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT 1 Zamawiający: Miejski Zarząd Nieruchomości, Dział Eksploatacyjno -Techniczny Adres: Jastrzębie Zdrój ul. Dworcowa 17E SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA

Bardziej szczegółowo

ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA

ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA ROZBUDOWA Z PRZEBUDOWĄ BUDYNKU LEŚNICZÓWKI PROJEKT WYKONAWCZY INSTALACJE ELEKTRYCZNE WEWNĘTRZNE Obiekt: Budynek mieszkalny. Lokalizacja: Zagórze, gm. Drezdenko, nr ew. gruntu 366.

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.dpsnwe.fantex.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.dpsnwe.fantex.pl Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.dpsnwe.fantex.pl Nowa Wieś Ełcka: Roboty budowlane polegające na wymianie urządzeń sygnalizacji

Bardziej szczegółowo

SPIS ZAWARTOŚCI PROJEKTU CZĘŚĆ OPISOWA CZĘŚĆ GRAFICZNA

SPIS ZAWARTOŚCI PROJEKTU CZĘŚĆ OPISOWA CZĘŚĆ GRAFICZNA str. 2 SPIS ZAWARTOŚCI PROJEKTU CZĘŚĆ OPISOWA 1. OPIS TECHNICZNY 1.1. WPROWADZENIE 1.2. CHARAKTERYSTYKA OBIEKTU 1.3. PODSTAWA OPRACOWANIA 2. ZASILANIE BUDYNKU 3. INSTALACJE WEWNETRZNE W BUDYNKU 3.1. ZASILANIE

Bardziej szczegółowo

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Cyfryzacja szkoły w zakresie: rozbudowa,montaż i instalacja oraz uruchomienie szkolnej sieci

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Cyfryzacja szkoły w zakresie: rozbudowa,montaż i instalacja oraz uruchomienie szkolnej sieci Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.sp.4.nstrefa.pl Ostrów Wielkopolski: Cyfryzacja szkoły w zakresie: rozbudowa,montaż i instalacja

Bardziej szczegółowo

Projekt instalacji elektrycznej w pomieszczeniach Obserwatorium Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego

Projekt instalacji elektrycznej w pomieszczeniach Obserwatorium Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego Projekt instalacji elektrycznej w pomieszczeniach Obserwatorium Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego Zamawiający: Instytut Transportu Samochodowego ul. Jagiellońska 80 03-301 Warszawa Wykonawca: mgr inż. Sławomir

Bardziej szczegółowo

PROJEKT WYKONAWCZY PRZEBUDOWY POMIESZCZEŃ SANITARNO-HIGIENICZNYCH W BUDYNKU INTERNATU ZESPOŁU SZKÓŁ PONADGIMNAZJALNYCH W ZELOWIE CZĘŚĆ III

PROJEKT WYKONAWCZY PRZEBUDOWY POMIESZCZEŃ SANITARNO-HIGIENICZNYCH W BUDYNKU INTERNATU ZESPOŁU SZKÓŁ PONADGIMNAZJALNYCH W ZELOWIE CZĘŚĆ III PROJEKT WYKONAWCZY PRZEBUDOWY POMIESZCZEŃ SANITARNO-HIGIENICZNYCH W BUDYNKU INTERNATU ZESPOŁU SZKÓŁ PONADGIMNAZJALNYCH W ZELOWIE CZĘŚĆ III INSTALACJE ELEKTRYCZNE NAZWA OBIEKTU : INTERNAT ZESPOŁU SZKÓŁ

Bardziej szczegółowo

CZĘŚĆ II SIWZ OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

CZĘŚĆ II SIWZ OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA CZĘŚĆ II SIWZ OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Przedmiotem zamówienia jest praca p.n. Dostawa i montaż instalacji fotowoltaicznej o mocy maksymalnej. I. Zakres pracy 1. Zakres pracy

Bardziej szczegółowo

S T W i O R B Nr. 4 - Instalacja elektryczna i odgromowa. S T W i O R B INSTALACJA ELEKTRYCZNA I ODGROMOWA

S T W i O R B Nr. 4 - Instalacja elektryczna i odgromowa. S T W i O R B INSTALACJA ELEKTRYCZNA I ODGROMOWA SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT S T W i O R B INSTALACJA ELEKTRYCZNA I ODGROMOWA Budowa budynku szaletów w miejscowości Majdan obręb Żubracze gmina - Cisna, powiat leski, woj. podkarpackie

Bardziej szczegółowo

ŻŁOBEK NR 10 W TARNOWIE ROBOTY REMONTOWE INSTALACJE ELEKTRYCZNE OPIS PRAC REMONTOWYCH

ŻŁOBEK NR 10 W TARNOWIE ROBOTY REMONTOWE INSTALACJE ELEKTRYCZNE OPIS PRAC REMONTOWYCH ŻŁOBEK NR 10 W TARNOWIE ROBOTY REMONTOWE INSTALACJE ELEKTRYCZNE OPIS PRAC REMONTOWYCH Opracował: mgr inż. Roman Sowiński Spis treści 1. Zakres opracowania... 3 2. Stan istniejący... 3 3. Prace remontowe...

Bardziej szczegółowo

PROGRAM FUNKCJONALNO UŻYTKOWY

PROGRAM FUNKCJONALNO UŻYTKOWY PROGRAM FUNKCJONALNO UŻYTKOWY NAZWA ZAMÓWIENIA: Dokumentacja projektowa Przebudowa i termomodernizacja budynku Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Świdniku i nadzór autorski. ADRES: 21-040 Świdnik,

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH Obiekt: Adres: Budynek mieszkalny, wielorodzinny ul. Mickiewicza 35, Wrocław Temat: Wymiana instalacji anteny zbiorczej TV na dachu budynku

Bardziej szczegółowo

2. Wymiana instalacji elektrycznych administracyjnych - rzut piwnic. 3. Wymiana instalacji elektrycznych administracyjnych - rzut parteru

2. Wymiana instalacji elektrycznych administracyjnych - rzut piwnic. 3. Wymiana instalacji elektrycznych administracyjnych - rzut parteru SPIS ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA 1. Opis techniczny 2. Obliczenia techniczne 3. Plan sytuacyjny 4. Rysunki: 1. Schemat tablicy głównej TG 2. Wymiana instalacji elektrycznych administracyjnych - rzut piwnic 3.

Bardziej szczegółowo