Lekcje wyniesione z Europejskiego Roku Mobilności Pracowników. Wystąpienie Jérôme a Vignona

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Lekcje wyniesione z Europejskiego Roku Mobilności Pracowników. Wystąpienie Jérôme a Vignona"

Transkrypt

1 Lekcje wyniesione z Europejskiego Roku Mobilności Pracowników Wystąpienie Jérôme a Vignona Dyrektora ds. ochrony socjalnej i integracji społecznej Komisji Europejskiej Warszawa, 24 września

2 Warszawa, 24 września Lekcje wyniesione z Europejskiego Roku Mobilności Pracowników (ERMP) Panie i Panowie, Jest mi ogromnie miło, że mogę uczestniczyć w tej ważnej konferencji organizowanej w Warszawie przez polskiego Rzecznika. W imieniu Komisarza Spidla, który niestety nie mógł wziąć udziału w tej konferencji, mam zaszczyt omówić istotną kwestię mobilności pracowników w dzisiejszej Unii Europejskiej, w oparciu o ostatnie wyniki Europejskiego Roku Mobilności Pracowników, którym był rok Prawo do mobilności pracowników jest jedną z podstawowych czterech wolności określonych w Traktacie Europejskim. Dla niektórych jest to być może najważniejsza z tych wolności, gdyż jest to główna cecha europejskiego obywatelstwa. Jak zapewne zdają sobie Państwo sprawę, realizacja tego prawa jest ciągle zapewniona tylko częściowo, ze względu na specjalne postanowienia Traktatów o Przystąpieniu podpisanych w 2004 r. Przewidują one okres przejściowy, który powinien być stopniowo wycofywany najpóźniej do 2011 r. W tym okresie wszystkie państwa członkowskie mają możliwość ograniczenia dostępu do swoich rynków pracy na konkretnych warunkach. Sytuacja jest sprawdzana po dwóch latach i ponownie po 3 latach. Jednak zawsze było jasne, że te ograniczenia nie mogą być utrzymane na stałe: różne strony ustaliły ich wprowadzenie wyłącznie po to, żeby ułatwić szybkie zakończenie negocjacji dla wszystkich krajów kandydujących, tj. Polski i 7 państw Europy Wschodniej, Cypru i Malty. Ponadto wydaje się, że w kontekście lizbońskiej strategii rozwoju i zatrudnienia, mobilność pracowników była integralną częścią efektywnego europejskiego rynku pracy, korzystną zarówno dla krajów pochodzenia jak i krajów przyjmujących. Z tych powodów Komisarz Splidla zadecydował, że trzeba przyspieszyć kontrolę okresu przejściowego po dwóch pierwszych latach w związku z szerokim kontekstem ogólnej mobilności pracowników, jak i europejskim dobrem publicznym. Dlatego też zaproponował Komisji ustanowienie roku 2006 Europejskim Rokiem Mobilności Pracowników, rzucając dodatkowe światło na sprawozdanie z okresu przejściowego. Na początku przedstawię Państwu pierwsze ogólne lekcje wyniesione z tego Roku. Następnie skoncentruję się na wdrażaniu etapu przejściowego swobodnego przepływu w całej UE. A na koniec opowiem w skrócie o przyszłych inicjatywach Komisji mających na celu dalsze wspieranie mobilności pracowników.

3 1. GŁÓWNE LEKCJE WYNIESIONE Z EUROPEJSKIEGO ROKU MOBILNOŚCI PRACOWNIKÓW 2006 Europejski Rok od początku miał zaproponować szeroko zakrojoną debatę na temat trzech jasno określonych celów dotyczących mobilności geograficznej i mobilności w zakresie zmian miejsca pracy, tj. - uwrażliwić wszystkie zainteresowane strony na prawa pracowników w zakresie ich wolności przemieszczania się, na szanse istniejące w tym obszarze i na środki wprowadzone w celu promowania wolności przemieszczania się (zwłaszcza EURES); - doprowadzić do rozwoju wymiany dobrych praktyk w zakresie mobilności i zachęcać do aktywnej współpracy pomiędzy zainteresowanymi stronami; - poszerzać zaplecze wiedzy (badania i ankiety) na temat przepływów mobilności w Europie, przeszkód dla mobilności pracowników i powodów, dla których pracownicy decydują się na okresowe przeniesienie do innego państwa członkowskiego Podnoszenie świadomości Świadomość wzrosła głównie poprzez zdecentralizowane oddolne podejście, które od początku proponowano zastosować do realizacji Roku, łącząc wsparcie dla lokalnych i regionalnych działań z organizacją pewnej liczby prowadzonych przez UE wydarzeń na dużą skalę o szczególnym symbolicznym znaczeniu. Jedna trzecia budżetu ERMP (tj. ok. 3.5 mln EUR z łącznej kwoty 10 mln) została przeznaczona na działania z zakresu podnoszenia świadomości zarządzane przez Komisję (konferencje, administrowanie stroną internetową ERMP, materiały promocyjne, wsparcie PR). Chociaż działania są skierowane do ogółu społeczeństwa, zidentyfikowano pewną liczbę grup docelowych, dla których przewidziano konkretne działania i podejścia: organy publiczne na wszystkich poziomach operacyjnych (lokalnym, regionalnym, krajowym, transgranicznym, międzynarodowym), społeczne organizacje partnerskie, firmy, uczelnie wyższe, a także stowarzyszenia i organizacje pozarządowe działające w obszarze mobilności. Pierwsze lekcje wyniesione z tych wydarzeń można w skrócie przedstawić w następujący sposób: a. Pomimo dążenia do podnoszenia świadomości na temat mobilności geograficznej i mobilności w zakresie zmian miejsca pracy, rodzaj działań opracowanych w Roku ujawnił (co być może nie jest zaskakujące, zważywszy na charakter istniejących sieci i powiązań) mocniejszy nacisk na wcześniejszy, a nie późniejszy, wymiar mobilności, choć oba te wymiary w praktyce są ze sobą powiązane. b. Szczególnie zachęcającym wynikiem Roku, który dowodzi dużego zainteresowania grup docelowych, była liczba inicjatyw opracowanych na szczeblu regionalnym i lokalnym w celu rozpowszechnienia informacji i poprawy ogólnych ram, w których dana osoba decyduje się na mobilność. 1 Memorandum Komisji Europejskiej 2006

4 c. Zachęcającą reakcją na wymiar Roku dotyczący świadomości było też silne zaangażowanie mediów, zwłaszcza mediów audiowizualnych i internetowych. Wszystkie działania, które koncentrowały się na bezpośrednich kontaktach i szansach znalezienia pracy, potwierdzają, że przekaz w sprawach europejskich jest pozytywny i dobrze odbierany, kiedy obywatel ma szansę bezpośrednio powiązać cel działania prowadzonego przez UE z korzyściami, jakie płyną z tego działania konkretnie dla niego, w tym przypadku: praca, otwarcie się na nową kulturę, nowy język i nowe środowisko pracy. 1.2 Promowanie wymiany najlepszych praktyk i współpracy pomiędzy partnerami Drugi cel Roku został zaprojektowany na podstawie poprzednich doświadczeń, pokazując, że przeszkody dla mobilności nie były związane wyłącznie z brakiem informacji, ale także z brakiem lub utratą kapitału społecznego, którego boją się lub którego doświadczyli ludzie, stykający się z mobilnością 2. Powyższe wyjaśnia fakt, ze dwie trzecie (tj. ok 6.5 mln EUR) budżetu ERMP było przeznaczone na wymianę dobrych praktyk i promowanie współpracy pomiędzy partnerami. Aby wejść na drogę dalszego rozwoju po zakończeniu Roku, ta część budżetu została podzielona pomiędzy istniejące praktyki i działania pilotażowe. Projekty obejmują szeroki wachlarz działań - począwszy od komunikacji i mediów do projektów związanych z mobilnością, zestawów i narzędzi opracowanych na szczeblu regionalnym i krajowym, a także organizację konferencji i seminariów. Przy tworzeniu tych inicjatyw, szczególną wagę przywiązywano do faktu, że informacje na temat doświadczeń w zakresie mobilności muszą być szczere, wyważone i udowadniać korzyści płynące z możliwości mobilności, a równocześnie nie ukrywać ani kosztów ani trudności spowodowanych przez obecne przeszkody dla mobilności i ich możliwego negatywnego wpływu na obecne decyzje w sprawie mobilności. Od czasu rozpoczęcia konferencji otwierającej, przekazem Roku nie było wyłącznie zachęcanie do mobilności. Podkreślał on, że mobilność to nie panaceum i że może obejmować zarówno straty i trudności oraz że europejska wartość dodana składa się raczej z ułatwiania procesu i poszerzania zakresu możliwości. Jak jasno stwierdził Cathy Smith, były komentator BBC i moderator sesji Komunikowanie mobilności na zamykającej konferencji ERMP, podsumowując lekcje wyniesione z tej sesji: Po pierwsze aby zachęcić pracowników do mobilności, trzeba im pokazać przykłady innych ludzi, którzy już zrobili ten krok. Tak więc w zakres każdej strony internetowej czy wiadomości powinno wchodzić opisywanie osobistych historii, które realistycznie pokazują sytuację. Innymi słowy nie pokazują oglądanej przez różowe okulary wersji tego jak wygląda mobilność pracowników. Po drugie, berlińska strona internetowa EuropaMobil była fantastycznym przykładem tego, co potrzebują ludzie. Dobre informacje praktyczne na temat praw pracownika, wynagrodzeń, zakwaterowania itp., do których ludzie mogą łatwo uzyskać dostęp. Co ważne informacje te są dostępne PRZED przyjazdem do nowego kraju. Wyjeżdżający będą także potrzebować punktów informacyjnych na miejscu, ale informacje przed wyjazdem pozwalają ludziom podejmować przemyślane decyzje. 2 Zob. np. wyniki badania Eurobarometru rozpoczętego przed początkiem Roku.

5 1.3 Konsolidacja zaplecza wiedzy Kiedy rozpoczęły się przygotowania do Roku, było jasne, że w kontekście rozszerzenia i transformacji europejskiego rynku pracy, mobilność przechodzi ogromne zmiany wykraczające poza poziom wiedzy dostępny wtedy w służbach Komisji. Główne ustalenia poczynione za pośrednictwem różnych kanałów były następujące: * Chociaż całkowite dane liczbowe na temat mobilności utrzymują się na niskim poziomie (studium z Florencji potwierdza, że ok. 2% obywateli europejskich mieszka obecnie w innym państwie członkowskim); podejście Europejczyków do mobilności poprawiło się w ujęciu globalnym: zgodnie z Badaniem Eurobarometru przedstawionym na początku tego roku 57% ankietowanych twierdzi, że mobilność między regionami lub krajami to pozytywne zjawisko dla integracji europejskiej, 46% jest zdania, że jest to dobre dla rynków pracy, 46%, że jest to dobre dla poszczególnych osób, a 40%, że jest dobre dla gospodarki. Najwyższy potencjał migracyjny spośród UE-15 mają: Dania, Irlandia, Szwecja, Finlandia i Francja. Kraje plasujące się po drugiej stronie tej kategoryzacji to Portugalia, Hiszpania, Niemcy, Czechy i Słowenia. * Pomimo ogólnego pozytywnego nastawienia do mobilności, pojawiły się także ostrzeżenia przedstawicieli pracowników. Mobilność może być postrzegana jako szansa, ale także jako zagrożenie, w szczególności przez tych, którzy nie są mobilni. Aby przeciwstawić się obawom o dumping społeczny, mobilność pracowników w Europie musi odbywać się w dobrych warunkach i na jasnych zasadach (poszanowanie minimalnych standardów pracy, równe traktowanie na tym samym terytorium, poszanowanie roli partnerów społecznych itd.). Ponadto mobilność musi bez wątpienia pozostać dobrowolna i opcjonalna. * Ostatnie badania dowodzą, że razem z rosnącą chęcią przeprowadzki, zaszły także znaczne zmiany we wzorcach mobilności: w porównaniu do sytuacji sprzed 20 lat mobilność dotyczy młodszych i lepiej wykwalifikowanych pracowników i trwa krócej, co wprowadza pojecie "praktyk wielorazowej mobilności (w przypadku której okresy mobilności odpowiadają konkretnym potrzebom w karierze). Związek pomiędzy mobilnością a perspektywami w karierze podkreśla rosnącą konwergencję pomiędzy tematem Roku a politykami kształcenia ustawicznego (choć Eurobarometr pokazuje, że równocześnie 30% młodych pracowników ciągle wierzy w jedną pracę na całe życie). * Ponadto odnotowano także większą chęć bezrobotnych do angażowania się w doświadczenie mobilności. Czynnik ten jest powiązany z jednym z najbardziej znamiennych ustaleń Eurobarometru 2006, tj. faktu, że 59% osób, które zdecydowały się na mobilność nie pracując (czyli albo będąc bezrobotnym albo poszukując pierwszej pracy) znalazły pracę w ciągu 12 miesięcy od wyjazdu (w porównaniu do 33% tych którzy zostali w swoim ojczystym kraju). * Badanie przeprowadzone przez Dublińską Fundację pokazuje ogólnie pozytywne efekty makroekonomiczne mobilności (wysoki poziom dobrowolnej mobilności wiąże się zwykle ze wzrostem PKB, niższą stopą bezrobocia i wyższymi wskaźnikami zatrudnienia). Podobnie badanie to pokazuje pozytywne efekty mikroekonomiczne

6 powiązane z dostępem do nowych kultur i języków, zwiększoną zdolnością adaptacji do szybko zmieniającego się otoczenia pracy i większą satysfakcją z pracy. * Jeżeli chodzi o przeszkody, lekcje wyniesione z Roku obejmują fakt, że oprócz przeszkód prawnych i administracyjnych, na których ogólnie rzecz biorąc koncentrują się ostatnie starania (rozbieżności w zakresie zabezpieczenia społecznego, nieuznawanie kwalifikacji...), trzeba pokonać jeszcze dwa inne rodzaje przeszkód w równoważny sposób...), tj.: przeszkody praktyczne dla mobilności między krajami (zakwaterowanie, języki, zatrudnienie małżonków i partnerów) oraz przeszkody psychologiczne dla mobilności (nieobecność mechanizmów powrotu, utrzymywanie się barier historycznych, nieuznawanie doświadczeń w zakresie mobilności, zwłaszcza w MŚP). * W końcu jeżeli chodzi o nastawienie środowiska biznesowego, pomimo niewielu odnotowanych przypadków mobilności MŚP, jasno nakreśliły się różne podejścia w kontekście globalizacji i oczekiwania na zmiany demograficzne, tj. pomiędzy firmami, które zachęcają do (krótkich) doświadczeń w zakresie mobilności jako sposobu na stworzenie nowych perspektyw (przy założeniu, że korzyści z mobilności mają zarówno indywidualne osoby jak i spółki) a innymi, którzy preferują promocję mobilności wewnętrznej w celu zwiększenia lojalności w firmie i konsolidacji dostaw "potrzebnej" siły roboczej (oczekując tym samym na przewidywany niedobór pracowników w kilku sektorach - głównie tych wymagających wysokich kwalifikacji). 2. GŁÓWNE LEKCJE WYNIESIONE Z KONTROLI OKRESU PRZEJŚCIOWEGO DLA SWOBODNEGO PRZEMIESZCZENIA SIĘ PRACOWNIKÓW Różnorodne pytania, które postawiono w związku z ERMP, nie tylko pokazały pewną mobilizację różnych zainteresowanych stron, głównie partnerów społecznych i władz lokalnych wspierających nowe formy mobilności, ale też udowodniły nowe pozytywne podejścia i oczekiwania pracowników, zwłaszcza młodych, którzy postrzegają mobilność transgraniczną jako pozytywną szansę w pespektywie długoterminowego rozwoju kariery zawodowej. A co z podejściami i reakcjami z państw członkowskich zaangażowanych we wdrażanie okresu przejściowego? Na początku okresu od maja 2004 r., tylko trzy państwa członkowskie zdecydowały się na zniesienie ograniczeń w dostępie do rynku pracy, tj. Zjednoczone Królestwo, Irlandia i Szwecja. Wszystkie państwa członkowskie UE 15 pozostawiły ten dostęp uzależniony od uzyskania pozwolenia na pracę, co jest niekiedy uzupełniane np. w przypadku Niemiec i Austrii, pewnymi ograniczeniami w swobodnym przepływie usług, co z kolei oznacza ograniczenia w zatrudnianiu pracowników. W związku z tą sytuacją, postawiono pewne pytania: jak skuteczne były te ograniczenia? Czy otwarte państwa członkowskie zostały zalane nowymi migrantami z nowych państw członkowskich? Jakie były skutki tego napływu pracowników dla rynków pracy krajów przyjmujących? Odpowiedź na te pytania była celem "Sprawozdania z realizacji" sporządzonego przez Komisję i opublikowanego na początku 2006 r. Sprawozdanie to przyciągnęło sporo uwagi z powodu obaw wyrażonych w niektórych państwach członkowskich i nikt nie zapomniał słynnego podejrzenia co do polskiego hydraulika. Główny wniosek, jaki wyciągnęła Komisja, pokazuje zdecydowanie inny obraz sytuacji, który przyczynił się do wykorzenienia niektórych nieuzasadnionych przekonań. Streszczę teraz krótko wnioski operacyjne Komisji zgodnie z komunikatem z lutego 2006 r.:

7 Analiza statystyczna otrzymanych danych krajowych, które wykorzystano w niniejszym sprawozdaniu umożliwia postawienie następujących wniosków: - Ruchy migracyjne pomiędzy UE 10 a UE 15 są bardzo ograniczone i najzwyczajniej są zbyt małe, aby mieć jakikolwiek wpływ na rynek pracy UE. Ponadto, ruchy migracyjne z państw członkowskich UE 15 do UE 10 oraz pomiędzy państwami członkowskimi UE 10 są ogólnie nieistotne (zob. tabela A1). - Odsetek obywateli UE 10 w populacji państw członkowskich UE 15 był względnie stabilny przed i po rozszerzeniu, jego wzrost odnotowano w Zjednoczonym Królestwie oraz w dużo większym stopniu w Austrii i w Irlandii 3. Jednakże w przypadku Austrii istnieją dowody wskazujące na to, że liczba obywateli UE 8 ustabilizowała się w 2005 r. - Nie istnieją dowody wskazujące na bezpośredni związek pomiędzy skalą ruchów migracyjnych z państw członkowskich UE 10 oraz obowiązującymi uzgodnieniami przejściowymi. Reasumując, ruchy migracyjne napędzane są przez czynniki związane z warunkami podaży i popytu. Rezultatem ustaleń tymczasowych może być opóźnienie dostosowania rynków pracy, niosące ryzyko utworzenia stałych, uprzywilejowanych kierunków migracyjnych, - Stopa zatrudnienia obywateli UE 10 w państwach członkowskich UE 15 jest podobna do stopy zatrudnienia obywateli tych państw, a nawet jest większa w Irlandii, Hiszpanii i w Zjednoczonym Królestwie. - Ruchy migracyjne mające miejsce po rozszerzeniu UE miały pozytywny skutek na gospodarki państw członkowskich UE 15: obywatele UE 10 w sposób pozytywny przyczyniają się do ogólnego funkcjonowania rynku pracy, do trwałego wzrostu gospodarczego oraz do polepszenia stanu finansów publicznych. - Od chwili rozszerzenia stopa zatrudnienia wzrosła w kilku krajach. Rozszerzenie mogło przyczynić się do sformalizowania nielegalnej działalności gospodarczej prowadzonej przez osoby pochodzące z UE 10, co dało szeroko znane pozytywne skutki, takie jak większa zgodność z prawnie obowiązującymi standardami pracy, zwiększona spójność społeczna oraz wyższe przychody państwa dzięki podatkom i składkom na zabezpieczenie społeczne. Ma to również wpływ na integrację obywateli UE 10 dzięki zmianie nastawienia pracodawców, większym możliwościom zakładania własnych firm, lepszemu dostępowi do informacji i dzięki lepszemu ustawodawstwu. - Skład sektorowy krajowej siły roboczej UE 15 nie wykazał znacznych zmian od chwili rozszerzenia oraz nie dał dowodów wypierania krajowych 3 Zob. pkt 16 powyżej.

8 pracowników przez ograniczony przypływ pracowników z państw członkowskich UE Pracownicy UE 10 odgrywają rolę uzupełniającą. - Obywatele UE 10 uzupełniają braki fachowej siły roboczej w państwach członkowskich UE 15 oraz przyczyniają się do długoterminowego wzrostu gospodarczego poprzez akumulację kapitału ludzkiego. Komisja wzywa państwa członkowskie, aby podczas przygotowywania oraz wydawania komunikatów dotyczących ich zamiarów związanych z drugą fazą brały pod uwagę nie tylko dowody statystyczne, ale również aby przekazały swoim obywatelom ogólne pozytywne przesłanie związane z przyszłością wolnego przepływu osób w ramach Unii Europejskiej. Komisja zaleca również pełne zaangażowanie partnerów społecznych w przygotowanie tych decyzji. Komisja przypomina, że swobodny przepływ pracowników jest jedną z podstawowych swobód na mocy Traktatu WE. Pomimo obaw wyrażonych przy okazji kolejnych rozszerzeń swobodny przepływ pracowników nie doprowadził do zakłócenia krajowych rynków pracy. Dlatego też właściwym jest, że z okazji podpisania Traktatu Akcesyjnego państwa członkowskie UE 15 zobowiązały się do jak najszybszego pełnego zastosowania acquis w tej dziedzinie. Przypominając określone w Traktacie Akcesyjnym z 2003 r. prawo państw członkowskich do utrzymania ograniczeń na mocy ustaleń przejściowych, Komisja zaleca aby państwa członkowskie rozważyły, czy dalsze utrzymywanie takich ograniczeń jest potrzebne biorąc pod uwagę sytuację na poszczególnych rynkach pracy oraz dowody przedstawione w niniejszym sprawozdaniu. Takie bezpośrednie wnioski niewątpliwie miały jakiś wpływ na państwa członkowskie i obywateli. Ponadto, ogólna poprawa sytuacji na rynku pracy w UE w 2006 r. wytworzyła atmosferę mobilności, np. w Holandii i Francji, które zaczęły znosić początkowe ograniczenia. Właściwie Komisja zarejestrowała decyzje państw członkowskich co do tego jak będą się angażować w drugą fazę okresu przejściowego, który rozpoczął się w maju 2006 r. Wyglądało na to, że pięć państw członkowskich przyłączyło się do trzech pierwszych, które, które zniosły ograniczenia, tj. Finlandia, Grecja, Hiszpania i Portugalia, a także Włochy (proszę sprawdzić). W państwach, w których utrzymano wymóg uzyskania pozwolenia na pracę, złagodzono warunki, na jakich udziela się takiego pozwolenia. 3. KOLEJNE KROKI W PROMOWANIU MOBILNOŚCI PRACOWNIKÓW W UE Opierając się na pozytywnych krokach i mając na uwadze fakt, że nowy okres przejściowy rozpoczął się dla Bułgarii i Rumunii po ich przystąpieniu na początku 2007 r., Komisja pragnie dalej zachęcać do mobilności pracowników w UE i poprawiać warunki tej mobilności. Jednym z istotnych powodów jest fakt, ze okres przejściowy musi być całkowicie wycofany do 2011 r. dla UE (10). W ciągu najbliższych tygodni Komisarz Spidla przedstawi Komisji nowy plan działania na rzecz mobilności , który obejmuje trzy główne dziedziny: 4 Nie można jednak wykluczyć, że w niektórych przypadkach migracja z UE-10 może mieć pewien wpływ na szczeblu regionalnym i zawodowym.

9 3.1 Ulepszenie istniejącego prawa i praktyk administracyjnych Istotnym instrumentem do promowania mobilności pracowników w UE jest prawodawstwo wspólnotowe dotyczące koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego, określonych w rozporządzeniu 1408/71 5 i rozporządzeniu wdrażającym 574/72 6. Zasady te zostały pomyślane tak, aby zapewnić, że pracownicy migranci, którzy korzystają ze swojego wspólnotowego prawa przemieszczania się, nie staną w obliczu utraty ochrony w zakresie zabezpieczenia społecznego. Rozporządzenia okazały się udanym instrumentem do osiągnięcia tego celu. Jednak nowe formy mobilności (krótsze okresy, różne statusy, praktyki wielokrotnej mobilności) mogą spowodować problemy z ich stosowaniem. Na przykład pracownik migrant, który często pracuje na podstawie krótkoterminowych umów w różnych państwach członkowskich może mieć do czynienia z różnymi systemami zabezpieczenia społecznego w stosunkowo krótkim okresie czasu 7. Dlatego też Komisja zbada ewentualną potrzebę dostosowania prawodawstwa wspólnotowego do koordynacji zabezpieczenia społecznego i praktyk administracyjnych stworzonych na jej podstawie. Po znalezieniu problemów, jakie mogą się pojawić w ramach obecnego prawodawstwa 8, oraz konsultacjach na dużą skalę z wszystkimi grupami zainteresowanych stron 9, zostanie przeprowadzone systematyczne badanie zakresu i cech nowych wzorców mobilności 10. Ochrona uprawnień do dodatkowych emerytur lub rent może mieć znaczny wpływ na decyzje pracowników co do mobilności. Komisja przedstawiła w 2005 r. wniosek dotyczący dyrektywy mającej na celu zmniejszenie przeszkód dla mobilności poprzez poprawę możliwości przenoszenia uprawnień do dodatkowych emerytur lub rent 11. Po omówieniu zawartości i zakresu proponowanej dyrektywy w Radzie i Parlamencie Europejskim, Komisja przedstawi poprawiony wniosek, koncentrujący się na ustanowieniu minimalnych standardów nabywania i posiadania uprawnień do dodatkowych rent lub emerytur oraz zawierający zobowiązanie do regularnego przeglądu postępów państw członkowskich w zakresie poprawy możliwości przenoszenia uprawnień do dodatkowych emerytur lub rent. 5 Dz.U. L 149 z dnia 5 lipca 1971 r., ostatnio zmienione rozporządzeniem (WE) 1992/2006 (Dz.U. L 392 z dnia r.). 6 Dz.U. L 74 z dnia 27 marca 1972 r., ostatnio zmienione rozporządzeniem (WE) 1791/2006 z r. (Dz.U. L 363 z dnia r.). 7 Pod warunkiem, że nie zostaną spełnione warunki oddelegowania. Sytuacja prawna może się jeszcze bardziej skomplikować dla tych, którzy są równocześnie zatrudnieni w różnych państwach członkowskich. Innym zjawiskiem, które zasługuje na uwagę w związku z ochroną pracowników, jest pojawienie się nowych struktur dostaw siły roboczej w międzynarodowym transporcie drogowym, a także w międzynarodowym transporcie lotniczym, gdzie firmy świadczą swoje usługi z tzw. baz krajowych lub baz operacyjnych w różnych państwach członkowskich, przy czym posiadają oficjalną siedzibę w innym państwie członkowskim. 8 W oparciu o ankietę przesłaną do wszystkich zainteresowanych stron (instytucji i partnerów społecznych) w czerwcu 2007 r. 9 W tym Komisja administracyjna ds. zabezpieczenia społecznego pracowników migrujących oraz Komitety doradcze ds. zabezpieczenia społecznego i swobodnego przemieszczania się pracowników 10 Badanie zostanie przeprowadzone w ramach TRESS (Szkolenia i sprawozdawczość w europejskim zabezpieczeniu społecznym), czyli założonej przez Komisję w 2004 r. sieci krajowych ekspertów ds. zabezpieczenia społecznego. 11 Wdrażanie wspólnotowego programu lizbońskiego: Wniosek dotyczący dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie poprawy możliwości przenoszenia uprawnień do dodatkowych emerytur lub rent - COM (2005) 507 z dnia r.

10 3.2 Poprawa politycznego wymiaru mobilności Państwa członkowskie odgrywają ważną rolę w demonstrowaniu korzyści płynących z mobilności geograficznej i mobilności w zakresie zmian miejsca pracy dla indywidualnych osób oraz całej gospodarki oraz faktu, że jest ona kluczowym narzędziem do wdrażania strategii lizbońskiej, także w związku z trwającą dyskusją na temat modelu elastycznego rynku pracy i bezpieczeństwa. Do mobilności należy zachęcać poprzez krajowe strategie zatrudnienia i programy kształcenia ustawicznego rozwijające umiejętności zawodowe i językowe. Należy zorganizować wspólne działanie z partnerami społecznymi, władzami lokalnymi i regionalnymi, ośrodkami nauki i szkolenia oraz społeczeństwem obywatelskim w celu wyeliminowania praktycznych i psychologicznych przeszkód dla mobilności, promowania idei uczciwej mobilności i zapewnienia poszanowania standardów pracy i wymogów prawnych przez wszystkie strony zaangażowane w proces mobilności. Ciągle jest jeszcze dużo do zrobienia w zakresie informowania mobilnych pracowników o przysługujących im prawach. Bazując na sukcesie inicjatyw uruchomionych w kontekście Europejskiego Roku , Komisja stworzy spis istniejących programów dotyczących mobilności na szczeblu krajowym, regionalnym i lokalnym. Będzie także zachęcać państwa członkowskie do wykorzystania funduszy strukturalnych do wprowadzania i rozwoju takich programów. Sprawdzi także możliwość opracowania odpowiednich mechanizmów zachęcania pracowników do mobilności na podstawie istniejących programów europejskich, takich jak program Leonardo da Vinci. 3.2 Wzmacnianie EURES EURES (Europejskie Służby Zatrudnienia) powstał w 1993 r. w celu ułatwienia swobodnego przemieszczania się pracowników. Obecnie EURES jest postrzegany jako silny instrument do wzmacniania infrastruktury rynku pracy na szczeblu krajowym i unijnym 13. Został zaprojektowany jako instrument pozwalający załatwić wszystko w jednym miejscu, ułatwiający mobilność pracowników i ich rodzin. Jest unikalną służbą Wspólnoty, którą tworzy sieć 750 wykwalifikowanych doradców, posiadających portal internetowy o dużej mocy, który umożliwia dostęp do 1 mln wolnych stanowisk w dowolnym czasie. Od 2006 r. wszystkie wakaty z publicznych służb zatrudnienia UE i EOG są dostępne na portalu EURES w 25 językach. Sieć doradców EURES pozwala na udzielanie mobilnym pracownikom i ich rodzinom spersonalizowanej pomocy we wszystkich sprawach związanych z mobilnością. WNIOSEK: Mobilność pracowników, która jest jedną z najstarszych cech pierwotnej europejskiej wspólnoty gospodarczej z 1957 r., jest w dzisiejszej Europie silnym i znaczącym symbolem z politycznego, społecznego i gospodarczego punktu widzenia. Mobilność pracowników jest czynnikiem napędzającym promocję całościowego zestawu prawa społecznego UE, mającego 12 Zob. np. projekt Mobi-développement uruchomiony przez francuskie regiony (Auvergne, Centre, Limousin) lub program mobilności dla młodych pracowników zapoczątkowany przez region Walloon w Belgii. Zob. także sukces projektu Eurodyssée - programu wymiany młodych pracowników opracowanego przez Zgromadzenie Regionów Europejskich w oparciu o bezpośrednią synergię pomiędzy przedsiębiorstwami a władzami regionalnymi. 13 Decyzja Rady 2005/600/WE z dnia 12 lipca 2005 r. w sprawie wytycznych dla polityk zatrudnienia Państw Członkowskich (Dz.U. L 205 z dnia r.).

11 na celu zapewnienie, że mobilność będzie korzystna dla pracowników i przedsiębiorstw, np. głośne rozporządzenie w sprawie koordynacji zabezpieczenia społecznego dla mobilnych pracowników, a ostatnio także istotne prawo dotyczące oddelegowywania pracowników. W ciągu najbliższych kilku dnia, Komisja opublikuje nową wizję przyszłości rynku wewnętrznego. Niewątpliwie pełne wdrożenie swobodnego przemieszczania się pracowników będzie jednym z podstawowych zagadnień omawianych w tej wizji.

Europejski i regionalny rynek pracy - mobilności geograficzna i zawodowa 9.04.2013. www.eures.europa.eu www.eures.praca.gov.pl

Europejski i regionalny rynek pracy - mobilności geograficzna i zawodowa 9.04.2013. www.eures.europa.eu www.eures.praca.gov.pl Europejski i regionalny rynek pracy - mobilności geograficzna i zawodowa 9.04.2013 www.eures.europa.eu www.eures.praca.gov.pl Mobilność pracowników Mobilność zawodowa zmiany w ramach zawodu lub danej grupy

Bardziej szczegółowo

Europejska strategia zatrudnienia W kierunku poprawy sytuacji pod względem zatrudnienia w Europie

Europejska strategia zatrudnienia W kierunku poprawy sytuacji pod względem zatrudnienia w Europie Europejska strategia zatrudnienia W kierunku poprawy sytuacji pod względem zatrudnienia w Europie Komisja Europejska Czym jest europejska strategia zatrudnienia? Każdy potrzebuje pracy. Wszyscy musimy

Bardziej szczegółowo

Ekonomiczny Uniwersytet Dziecięcy. Wspólna waluta euro Po co komu Unia Europejska i euro? dr Urszula Kurczewska EKONOMICZNY UNIWERSYTET DZIECIĘCY

Ekonomiczny Uniwersytet Dziecięcy. Wspólna waluta euro Po co komu Unia Europejska i euro? dr Urszula Kurczewska EKONOMICZNY UNIWERSYTET DZIECIĘCY Ekonomiczny Uniwersytet Dziecięcy Wspólna waluta euro Po co komu Unia Europejska i euro? dr Urszula Kurczewska Szkoła Główna Handlowa w Warszawie 23 października 2012 r. EKONOMICZNY UNIWERSYTET DZIECIĘCY

Bardziej szczegółowo

WSPÓLNE DEKLARACJE I OŚWIADCZENIA OBECNYCH UMAWIAJĄCYCH SIĘ STRON I NOWYCH UMAWIAJĄCYCH SIĘ STRON UMOWY

WSPÓLNE DEKLARACJE I OŚWIADCZENIA OBECNYCH UMAWIAJĄCYCH SIĘ STRON I NOWYCH UMAWIAJĄCYCH SIĘ STRON UMOWY WSPÓLNE DEKLARACJE I OŚWIADCZENIA OBECNYCH UMAWIAJĄCYCH SIĘ STRON I NOWYCH UMAWIAJĄCYCH SIĘ STRON UMOWY AF/EEE/BG/RO/DC/pl 1 WSPÓLNA DEKLARACJA W SPRAWIE TERMINOWEJ RATYFIKACJI UMOWY O UDZIALE REPUBLIKI

Bardziej szczegółowo

Deklaracja polityki w programie

Deklaracja polityki w programie Deklaracja polityki w programie Uczelnia, przypisując programowi Erasmus trudną do przecenienia rolę w umiędzynarodowieniu, modernizacji i indywidualizacji procesu kształcenia, pragnie w dalszym ciągu

Bardziej szczegółowo

Wspieranie kształcenia i zatrudniania ludzi młodych

Wspieranie kształcenia i zatrudniania ludzi młodych Międzynarodowe warsztaty Zatrudnienie, równouprawnienie, bezpieczeństwo socjalne (nestor) Wspieranie kształcenia i zatrudniania ludzi młodych Nikogo nie wolno pozostawić samemu sobie pomysły działań i

Bardziej szczegółowo

KOMUNIKAT KOMISJI DO PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO, RADY, EUROPEJSKIEGO KOMITETU EKONOMICZNO-SPOŁECZNEGO I KOMITETU REGIONÓW

KOMUNIKAT KOMISJI DO PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO, RADY, EUROPEJSKIEGO KOMITETU EKONOMICZNO-SPOŁECZNEGO I KOMITETU REGIONÓW KOMISJA EUROPEJSKA Strasburg, dnia 12.3.2013 COM(2013) 144 final KOMUNIKAT KOMISJI DO PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO, RADY, EUROPEJSKIEGO KOMITETU EKONOMICZNO-SPOŁECZNEGO I KOMITETU REGIONÓW Inicjatywa na rzecz

Bardziej szczegółowo

Mobility Roadshow w ramach Europejskiego Roku Mobilności Zawodowej

Mobility Roadshow w ramach Europejskiego Roku Mobilności Zawodowej Założenia projektu European Mobility Roadshow w ramach Europejskiego Roku Mobilności Zawodowej 21 kwiecień 2006 r., Warszawa Grzegorz Pragert Asystent Menedżera EURES 1 Rola EURES Szczególna rola EURES

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE KOMISJI DLA PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY. Sprawozdanie roczne w sprawie wdrożenia inicjatywy Wolontariusze pomocy UE w 2014 r.

SPRAWOZDANIE KOMISJI DLA PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY. Sprawozdanie roczne w sprawie wdrożenia inicjatywy Wolontariusze pomocy UE w 2014 r. KOMISJA EUROPEJSKA Bruksela, dnia 13.7.2015 r. COM(2015) 335 final SPRAWOZDANIE KOMISJI DLA PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY Sprawozdanie roczne w sprawie wdrożenia inicjatywy Wolontariusze pomocy UE w

Bardziej szczegółowo

Udział polityki spójności stale rośnie: - w 1965r. wynosił 6% - w 1988 r. wynosił 17% - w 2013r. wyniesie 36%

Udział polityki spójności stale rośnie: - w 1965r. wynosił 6% - w 1988 r. wynosił 17% - w 2013r. wyniesie 36% Jakie zmiany mogą czekać rolników po 2013? Czy będą to zmiany gruntowne czy jedynie kosmetyczne? Czy poszczególne instrumenty WPR będą ewaluować czy też zostaną uzupełnione o nowe elementy? Reforma WPR

Bardziej szczegółowo

Wojewódzki Urząd Pracy w Warszawie filia w Radomiu EURES OTWARTA EUROPA. Doradca Eures Janusz Wojcieszek-Łyś

Wojewódzki Urząd Pracy w Warszawie filia w Radomiu EURES OTWARTA EUROPA. Doradca Eures Janusz Wojcieszek-Łyś Wojewódzki Urząd Pracy w Warszawie filia w Radomiu EURES OTWARTA EUROPA Doradca Eures Janusz Wojcieszek-Łyś Radom 24.02.2010 EURES - CO TO JEST? EURES Europejskie Służby Zatrudnienia (European Employment

Bardziej szczegółowo

POLITYKA SPÓJNOŚCI NA LATA 2014-2020

POLITYKA SPÓJNOŚCI NA LATA 2014-2020 ZINTEGROWANE INWESTYCJE TERYTORIALNE POLITYKA SPÓJNOŚCI NA LATA 2014-2020 W grudniu 2013 r. Rada Unii Europejskiej formalnie zatwierdziła nowe przepisy i ustawodawstwo dotyczące kolejnej rundy inwestycji

Bardziej szczegółowo

Działania stymulujące transgraniczną mobilność zawodową.

Działania stymulujące transgraniczną mobilność zawodową. SEMINARIUM nr 2 Działania stymulujące transgraniczną mobilność zawodową. Mobilność na transgranicznym rynku pracy wspierana przez samorządy - POWT Polska - Saksonia Zgorzelec, Hotel Pawłowski 17 października

Bardziej szczegółowo

Rola i zadania kadry EURES w świetle rekomendacji Komisji Europejskiej i MPiPS

Rola i zadania kadry EURES w świetle rekomendacji Komisji Europejskiej i MPiPS Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej Departament Rynku Pracy Rola i zadania kadry EURES w świetle rekomendacji Komisji Europejskiej i MPiPS Edyta Czarnocka Wydział Europejskich SłuŜb Zatrudnienia Warszawa,

Bardziej szczegółowo

PARLAMENT EUROPEJSKI

PARLAMENT EUROPEJSKI PARLAMENT EUROPEJSKI 2004 2009 Komisja Rynku Wewnętrznego i Ochrony Konsumentów 15.02.2008 DOKUMENT ROBOCZY w sprawie sprawozdania z własnej inicjatywy dotyczącego niektórych aspektów ubezpieczeń komunikacyjnych

Bardziej szczegółowo

III. (Akty przygotowawcze) KOMITET REGIONÓW 83. SESJA PLENARNA, 9 10 LUTEGO 2010 R.

III. (Akty przygotowawcze) KOMITET REGIONÓW 83. SESJA PLENARNA, 9 10 LUTEGO 2010 R. C 175/40 PL Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej 1.7.2010 III (Akty przygotowawcze) 83. SESJA PLENARNA, 9 10 LUTEGO 2010 R. Opinia Komitetu Regionów Europejski Rok (2011 r.) (2010/C 175/10) Przyjmuje z

Bardziej szczegółowo

Polityka spójności UE na lata 2014 2020

Polityka spójności UE na lata 2014 2020 UE na lata 2014 2020 Propozycje Komisji Europejskiej Unii Europejskiej Struktura prezentacji 1. Jakie konsekwencje będzie miała polityka spójności UE? 2. Dlaczego Komisja proponuje zmiany w latach 2014

Bardziej szczegółowo

(Akty, których publikacja jest obowiązkowa)

(Akty, których publikacja jest obowiązkowa) 27.4.2006 PL Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej L 114/1 I (Akty, których publikacja jest obowiązkowa) ROZPORZĄDZENIE (WE) NR 629/2006 PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY z dnia 5 kwietnia 2006 r. zmieniające

Bardziej szczegółowo

Wniosek DECYZJA RADY

Wniosek DECYZJA RADY KOMISJA EUROPEJSKA Bruksela, dnia 8.4.2016 r. COM(2016) 183 final 2016/0094 (NLE) Wniosek DECYZJA RADY w sprawie stanowiska, jakie należy przyjąć w imieniu Unii Europejskiej w odniesieniu do międzynarodowego

Bardziej szczegółowo

(Rezolucje, zalecenia i opinie) REZOLUCJE RADA (2008/C 241/01)

(Rezolucje, zalecenia i opinie) REZOLUCJE RADA (2008/C 241/01) 20.9.2008 C 241/1 I (Rezolucje, zalecenia i opinie) REZOLUCJE RADA Rezolucja Rady i przedstawicieli rządów państw członkowskich zebranych w Radzie z dnia 16 maja 2007 r. w sprawie realizacji wspólnych

Bardziej szczegółowo

EUROPASS równe szanse na europejskim rynku pracy

EUROPASS równe szanse na europejskim rynku pracy Agnieszka Luck, Kinga Motysia Krajowe Centrum Europass Biuro Koordynacji Kształcenia Kadr Fundacja Fundusz Współpracy EUROPASS równe szanse na europejskim rynku pracy Wstąpienie Polski do Unii Europejskiej

Bardziej szczegółowo

Konwergencja nominalna versus konwergencja realna a przystąpienie. Ewa Stawasz Katedra Międzynarodowych Stosunków Gospodarczych UŁ

Konwergencja nominalna versus konwergencja realna a przystąpienie. Ewa Stawasz Katedra Międzynarodowych Stosunków Gospodarczych UŁ Konwergencja nominalna versus konwergencja realna a przystąpienie Polski do strefy euro Ewa Stawasz Katedra Międzynarodowych Stosunków Gospodarczych UŁ Plan prezentacji 1. Nominalne kryteria konwergencji

Bardziej szczegółowo

(Ogłoszenia) POSTĘPOWANIA ADMINISTRACYJNE KOMISJA EUROPEJSKA

(Ogłoszenia) POSTĘPOWANIA ADMINISTRACYJNE KOMISJA EUROPEJSKA 7.6.2011 Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej C 165/7 V (Ogłoszenia) POSTĘPOWANIA ADMINISTRACYJNE KOMISJA EUROPEJSKA ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA WNIOSKÓW EACEA/17/11 Program Młodzież w działaniu Systemy wsparcia

Bardziej szczegółowo

(4) Belgia, Niemcy, Francja, Chorwacja, Litwa i Rumunia podjęły decyzję o zastosowaniu art. 11 ust. 3 rozporządzenia

(4) Belgia, Niemcy, Francja, Chorwacja, Litwa i Rumunia podjęły decyzję o zastosowaniu art. 11 ust. 3 rozporządzenia L 367/16 23.12.2014 ROZPORZĄDZENIE DELEGOWANE KOMISJI (UE) NR 1378/2014 z dnia 17 października 2014 r. zmieniające załącznik I do rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1305/2013 oraz załączniki

Bardziej szczegółowo

Europejska Strategia Bezpieczeństwa i Higieny Pracy

Europejska Strategia Bezpieczeństwa i Higieny Pracy Europejska Strategia Bezpieczeństwa i Higieny Pracy dr inż. Zofia Pawłowska kierownik Zakładu Zarządzania Bezpieczeństwem i Higieną Pracy CIOP-PIB Informacja przygotowana na posiedzenie Rady Ochrony Pracy

Bardziej szczegółowo

Gospodarka i funkcjonowanie Unii Europejskiej. Wykład VIII Strategia lizbońska

Gospodarka i funkcjonowanie Unii Europejskiej. Wykład VIII Strategia lizbońska Gospodarka i funkcjonowanie Unii Europejskiej Wykład VIII Strategia lizbońska Pomyśl tylko, czym mogłaby być Europa. Pomyśl o wrodzonej sile naszej rozszerzonej Unii. Pomyśl o jej niewykorzystanym potencjale

Bardziej szczegółowo

Polityka zatrudnienia / rynku pracy UE. Maciej Frączek

Polityka zatrudnienia / rynku pracy UE. Maciej Frączek Polityka zatrudnienia / rynku pracy UE Maciej Frączek PLAN PREZENTACJI Co to jest Europejska Strategia Zatrudnienia? Otwarta metoda koordynacji Ewolucja ESZ Obecny kształt ESZ Wytyczne dotyczące zatrudnienia

Bardziej szczegółowo

Integracja osób niepełnosprawnych

Integracja osób niepełnosprawnych Integracja osób niepełnosprawnych Europejska strategia równych szans Komisja Europejska Równe szanse dla równych praw Europejska wartość dodana Europejski Rok Osób Niepełnosprawnych (ERON) w 2003 r. skłonił

Bardziej szczegółowo

Wprowadzenie i kontekst. 1 Dane respondenta

Wprowadzenie i kontekst. 1 Dane respondenta Zdecydowana polityka europejska na rzecz wspierania małych i średnich przedsiębiorstw (MŚP) oraz przedsiębiorców w latach 2015-2020 Konsultacje społeczne w sprawie programu Small Business Act (SBA) Fields

Bardziej szczegółowo

Konkurs Dobrych Praktyk Zdrowe i bezpieczne miejsce pracy. Bezpieczni na starcie, zdrowi na mecie. Zaproszenie do składania wniosków

Konkurs Dobrych Praktyk Zdrowe i bezpieczne miejsce pracy. Bezpieczni na starcie, zdrowi na mecie. Zaproszenie do składania wniosków Bezpieczeństwo i zdrowie w pracy dotyczy każdego. Jest dobre dla ciebie. Dobre dla firmy. Bezpieczni na starcie, zdrowi na mecie Promowanie zrównoważonego życia zawodowego #EUhealthyworkplaces www.healthy-workplaces.eu

Bardziej szczegółowo

INTERREG IVC CELE I PRIORYTETY

INTERREG IVC CELE I PRIORYTETY INTERREG IVC CELE I PRIORYTETY Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego Departament Polityki Regionalnej W prezentacji przedstawione zostaną: Cele programu Interreg IVC Priorytety programu Typy działań

Bardziej szczegółowo

Wniosek DECYZJA RADY. w sprawie przyjęcia przez Litwę euro w dniu 1 stycznia 2015 r.

Wniosek DECYZJA RADY. w sprawie przyjęcia przez Litwę euro w dniu 1 stycznia 2015 r. KOMISJA EUROPEJSKA Bruksela, dnia 4.6.2014 r. COM(2014) 324 final 2014/0170 (NLE) Wniosek DECYZJA RADY w sprawie przyjęcia przez Litwę euro w dniu 1 stycznia 2015 r. PL PL UZASADNIENIE 1. KONTEKST WNIOSKU

Bardziej szczegółowo

Bruksela, dnia 17.9.2014 r. C(2014) 6767 final KOMUNIKAT KOMISJI

Bruksela, dnia 17.9.2014 r. C(2014) 6767 final KOMUNIKAT KOMISJI KOMISJA EUROPEJSKA Bruksela, dnia 17.9.2014 r. C(2014) 6767 final KOMUNIKAT KOMISJI Aktualizacja danych wykorzystywanych do obliczania kar ryczałtowych oraz kar pieniężnych wskazywanych Trybunałowi Sprawiedliwości

Bardziej szczegółowo

Zasadniczym celem programu jest przyczynienie się do:

Zasadniczym celem programu jest przyczynienie się do: ERASMUS+ Zasadniczym celem programu jest przyczynienie się do: spełnienia celów strategii europejskich w obszarze edukacji, w tym zwłaszcza strategii Edukacja i szkolenia 2020, rozwoju krajów partnerskich

Bardziej szczegółowo

(Akty o charakterze nieustawodawczym) ROZPORZĄDZENIA

(Akty o charakterze nieustawodawczym) ROZPORZĄDZENIA 24.9.2014 L 280/1 II (Akty o charakterze nieustawodawczym) ROZPORZĄDZENIA ROZPORZĄDZENIE DELEGOWANE KOMISJI (UE) NR 994/2014 z dnia 13 maja 2014 r. zmieniające załączniki VIII i VIIIc do rozporządzenia

Bardziej szczegółowo

INICJATYWY KOMISJI EUROPEJSKIEJ DOTYCZĄCE PRACOWNIKÓW SPOZA UNII EUROPEJSKIEJ DANE EUROBEROMETRU NT. SWOBODY PRZEMIESZCZANIA SIĘ OSÓB

INICJATYWY KOMISJI EUROPEJSKIEJ DOTYCZĄCE PRACOWNIKÓW SPOZA UNII EUROPEJSKIEJ DANE EUROBEROMETRU NT. SWOBODY PRZEMIESZCZANIA SIĘ OSÓB Bruksela, dnia 26 lipca 2010 r. Sprawozdanie nr 53/2010 INICJATYWY KOMISJI EUROPEJSKIEJ DOTYCZĄCE PRACOWNIKÓW SPOZA UNII EUROPEJSKIEJ DANE EUROBEROMETRU NT. SWOBODY PRZEMIESZCZANIA SIĘ OSÓB 1. Komisja

Bardziej szczegółowo

NEGOCJACJE W SPRAWIE PRZYSTĄPIENIA BUŁGARII I RUMUNII DO UNII EUROPEJSKIEJ

NEGOCJACJE W SPRAWIE PRZYSTĄPIENIA BUŁGARII I RUMUNII DO UNII EUROPEJSKIEJ NEGOCJACJE W SPRAWIE PRZYSTĄPIENIA BUŁGARII I RUMUNII DO UNII EUROPEJSKIEJ Bruksela, 31 marca 2005 r. (OR. en) AA 24/2/05 REV 2 TRAKTAT O PRZYSTĄPIENIU: DEKLARACJE PROJEKTY AKTÓW PRAWODAWCZYCH I INNYCH

Bardziej szczegółowo

Wyzwania Energetyki 2012 CEF

Wyzwania Energetyki 2012 CEF Wyzwania Energetyki 2012 CEF Janusz Piechociński Luty 2012 Nowe narzędzie CEF Dnia 29 czerwca 2011 r. Komisja Europejska przyjęła wniosek dotyczący kolejnych wieloletnich ram finansowych obejmujących lata

Bardziej szczegółowo

Systemy zarządzania sportem w wybranych krajach Unii Europejskiej. Dr hab. prof. AWF Jolanta Żyśko

Systemy zarządzania sportem w wybranych krajach Unii Europejskiej. Dr hab. prof. AWF Jolanta Żyśko Systemy zarządzania sportem w wybranych krajach Unii Europejskiej Dr hab. prof. AWF Jolanta Żyśko Struktura wykładu Wprowadzenie Wzrost znaczenia sportu jako zjawiska społecznoekonomicznego i politycznego,

Bardziej szczegółowo

Europejski Fundusz Społeczny

Europejski Fundusz Społeczny Europejski Fundusz Społeczny wsparcie dla młodzieży 11/4/2014 Sytuacja osób młodych w UE Ponad 5,5 mln młodych Europejczyków jest bezrobotnych; Stopa bezrobocia młodzieży wynosi obecnie 23,5 %; 13,2 %

Bardziej szczegółowo

Firmowe media społecznościowe dla pracowników

Firmowe media społecznościowe dla pracowników Firmowe media społecznościowe dla pracowników Raport z badania Maciej Dymalski, Szymon Góralski Wrocław, 2012 ul. Więzienna 21c/8, 50-118 Wrocław, tel. 71 343 70 15, fax: 71 343 70 13, e-mail: biuro@rrcc.pl,

Bardziej szczegółowo

Szanowny Panie Ministrze,

Szanowny Panie Ministrze, Warszawa, 16.03.2015 Pan Minister Władysław Kosiniak-Kamysz Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej Szanowny Panie Ministrze, Organizacje tworzące Koalicję na rzecz CEDAW zwracają się do Pana Ministra

Bardziej szczegółowo

Uczestnictwo europejskich MŚP w programach B+R

Uczestnictwo europejskich MŚP w programach B+R Uczestnictwo europejskich MŚP w programach B+R Oczekiwania i bariery Paweł Kaczmarek Poznański Park Naukowo-Technologiczny Fundacji UAM w Poznaniu Projekt MAPEER SME MŚP a Programy wsparcia B+R Analiza

Bardziej szczegółowo

ROZDZIAŁ 21 AKTYWNOŚĆ EKONOMICZNA KOBIET I MĘŻCZYZN W POLSCE NA TLE KRAJÓW UNII EUROPEJSKIEJ

ROZDZIAŁ 21 AKTYWNOŚĆ EKONOMICZNA KOBIET I MĘŻCZYZN W POLSCE NA TLE KRAJÓW UNII EUROPEJSKIEJ Patrycja Zwiech ROZDZIAŁ 21 AKTYWNOŚĆ EKONOMICZNA KOBIET I MĘŻCZYZN W POLSCE NA TLE KRAJÓW UNII EUROPEJSKIEJ 1. Wstęp Polska, będąc członkiem Unii Europejskiej, stoi przed rozwiązaniem wielu problemów.

Bardziej szczegółowo

Lokalne Grupy Rybackie i Oś 4 w różnych krajach UE

Lokalne Grupy Rybackie i Oś 4 w różnych krajach UE Lokalne Grupy Rybackie i Oś 4 w różnych krajach UE Próba podsumowania Urszula Budzich-Tabor, FARNET Support Unit Warszawa, 25 czerwca 2013 r. Co trzeba wiedzieć o Osi 4 w UE, żeby ją zrozumieć? Gdzie jesteśmy

Bardziej szczegółowo

Rehabilitacja zawodowa osób z niepełnosprawnościami w Europie. dr Marcin Garbat Uniwersytet Zielonogórski

Rehabilitacja zawodowa osób z niepełnosprawnościami w Europie. dr Marcin Garbat Uniwersytet Zielonogórski Rehabilitacja zawodowa osób z niepełnosprawnościami w Europie dr Marcin Garbat Uniwersytet Zielonogórski NIEPEŁNOSPRAWNI W EUROPIE Około 83,2 mln ogółu ludności Europy to osoby z niepełnosprawnością (11,7%

Bardziej szczegółowo

Program GRUNDTVIG wspieranie niezawodowej edukacji dorosłych, w tym osób starszych

Program GRUNDTVIG wspieranie niezawodowej edukacji dorosłych, w tym osób starszych wspieranie niezawodowej edukacji dorosłych, w tym osób starszych Alina Respondek, Narodowa Agencja Programu Uczenie się przez całe życie Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji Program Uczenie się przez całe

Bardziej szczegółowo

KONSULTACJE NA TEMAT RÓŻNORODNOŚCI W MIEJSCU PRACY ORAZ ANTYDYSKRYMINACJI

KONSULTACJE NA TEMAT RÓŻNORODNOŚCI W MIEJSCU PRACY ORAZ ANTYDYSKRYMINACJI KONSULTACJE NA TEMAT RÓŻNORODNOŚCI W MIEJSCU PRACY ORAZ ANTYDYSKRYMINACJI 14.06.2005-15.07.2005 Znaleziono 803 odpowiedzi z 803 odpowiadających wybranym kryteriom Proszę wskazać główny sektor działalności

Bardziej szczegółowo

Parlament Europejski. Rola i funkcje w UE

Parlament Europejski. Rola i funkcje w UE Parlament Europejski Rola i funkcje w UE Instytucje UE Parlament Europejski Rada Europejska Rada Komisja Europejska Trybunał Sprawiedliwości UE Europejski Bank Centralny Trybunał Obrachunkowy Ogólny zakres

Bardziej szczegółowo

Konsultacje społeczne

Konsultacje społeczne Konsultacje społeczne Strategia Rozwoju Kapitału Społecznego 2011-2020 10 maja 2011 r. Strategia Rozwoju Kapitału Społecznego Prezentacja drugiego celu operacyjnego: zwiększenie partycypacji społecznej

Bardziej szczegółowo

ISLANDIĄ, KSIĘSTWEM LIECHTENSTEINU, KRÓLESTWEM NORWEGII, zwanymi dalej Państwami Darczyńcami

ISLANDIĄ, KSIĘSTWEM LIECHTENSTEINU, KRÓLESTWEM NORWEGII, zwanymi dalej Państwami Darczyńcami MEMORANDUM OF UNDERSTANDING WDRAŻANIA MECHANIZMU FINANSOWEGO EOG NA LATA 2009-2014 pomiędzy ISLANDIĄ, KSIĘSTWEM LIECHTENSTEINU, KRÓLESTWEM NORWEGII, zwanymi dalej Państwami Darczyńcami a RZECZĄPOSPOLITĄ

Bardziej szczegółowo

Wspólne Polityki UE. Jednolity Rynek Europejski. Swoboda przepływu osób

Wspólne Polityki UE. Jednolity Rynek Europejski. Swoboda przepływu osób Wspólne Polityki UE Jednolity Rynek Europejski. Swoboda przepływu osób Dr Katarzyna Śledziewska Katedra Makroekonomii i Teorii Handlu Zagranicznego Plan zajęć Teoria, efekty liberalizacji czynników produkcji,

Bardziej szczegółowo

Jednoosobowe spółki z ograniczoną odpowiedzialnością oraz jednoosobowe spółki akcyjne

Jednoosobowe spółki z ograniczoną odpowiedzialnością oraz jednoosobowe spółki akcyjne Jednoosobowe spółki z ograniczoną odpowiedzialnością oraz jednoosobowe spółki akcyjne Konsultacje prowadzone przez Dyrekcję Generalną Komisji Europejskiej ds. Rynku Wewnętrznego i Usług Uwaga wstępna:

Bardziej szczegółowo

Każde pytanie zawiera postawienie problemu/pytanie i cztery warianty odpowiedzi, z których tylko jedna jest prawidłowa.

Każde pytanie zawiera postawienie problemu/pytanie i cztery warianty odpowiedzi, z których tylko jedna jest prawidłowa. Każde pytanie zawiera postawienie problemu/pytanie i cztery warianty odpowiedzi, z których tylko jedna jest prawidłowa. 1. Zaznacz państwa członkowskie starej Unii Europejskiej, które nie wprowadziły dotąd

Bardziej szczegółowo

Działania Rządu na rzecz CSR w Polsce. Zespół do spraw Społecznej Odpowiedzialności Przedsiębiorstw

Działania Rządu na rzecz CSR w Polsce. Zespół do spraw Społecznej Odpowiedzialności Przedsiębiorstw Działania Rządu na rzecz CSR w Polsce 2 Trendy yglobalne Globalizacja Zmiany demograficzne Zmiany klimatu WYZWANIE: Konieczność budowania trwałych podstaw wzrostu umożliwiających realizację aspiracji rozwojowych

Bardziej szczegółowo

GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY Departament Badań Demograficznych

GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY Departament Badań Demograficznych Materiał na konferencję prasową w dniu 23 października 2007 r. GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY Departament Badań Demograficznych Notatka informacyjna WYNIKI BADAŃ GUS Informacja o rozmiarach i kierunkach emigracji

Bardziej szczegółowo

Miejsce w dokumencie Dotychczasowy zapis (jest) Powinno być s. 32 IV.1.14. Planowane działania: a) badanie możliwości godzenia ról rodzinnych z rolami

Miejsce w dokumencie Dotychczasowy zapis (jest) Powinno być s. 32 IV.1.14. Planowane działania: a) badanie możliwości godzenia ról rodzinnych z rolami Errata do Planu działania na lata 2007-2008 dla Priorytetu I Zatrudnienie i integracja społeczna (sprostowanie treści dokumentu w związku z pomyłką techniczną polegającą na zamianie opisu działań pomiędzy

Bardziej szczegółowo

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej 5.2.2015 L 29/3 ROZPORZĄDZENIE WYKONAWCZE KOMISJI (UE) 2015/171 z dnia 4 lutego 2015 r. w sprawie niektórych aspektów procedury wydawania licencji przedsiębiorstwom kolejowym (Tekst mający znaczenie dla

Bardziej szczegółowo

Program Europa dla obywateli 2014 2020

Program Europa dla obywateli 2014 2020 Program Europa dla obywateli 2014 2020 Plan prezentacji 1. Podstawowe informacje, cele i charakterystyka programu 2. Rodzaje dotacji i struktura programu 3. Cykl życia projektu i zasady finansowania 4.

Bardziej szczegółowo

PARLAMENT EUROPEJSKI I RADA

PARLAMENT EUROPEJSKI I RADA 30.12.2006 PL Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej L 394/5 II (Akty, których publikacja nie jest obowiązkowa) PARLAMENT EUROPEJSKI I RADA ZALECENIE PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY z dnia 18 grudnia 2006

Bardziej szczegółowo

Obywatele dla Demokracji. program dla organizacji pozarządowych finansowany z funduszy EOG

Obywatele dla Demokracji. program dla organizacji pozarządowych finansowany z funduszy EOG Obywatele dla Demokracji program dla organizacji pozarządowych finansowany z funduszy EOG Obywatele dla Demokracji Realizatorzy: Fundacja im. Stefana Batorego w partnerstwie z Polską Fundacją Dzieci i

Bardziej szczegółowo

Praktyki zagraniczne Erasmus+ Kwiecień 2015

Praktyki zagraniczne Erasmus+ Kwiecień 2015 Praktyki zagraniczne Erasmus+ Kwiecień 2015 Rekrutacja dotyczy wyjazdów w roku akademickim 2014/2015 Rekrutacja trwa do 26 maja 2015 Praktyka może być zrealizowana w terminie między 29.06.2015 a 30.09.2015.

Bardziej szczegółowo

EUROPEJSKI FUNDUSZ SPOŁECZNY

EUROPEJSKI FUNDUSZ SPOŁECZNY EUROPEJSKI FUNDUSZ SPOŁECZNY Europejski Fundusz Społeczny (EFS) powstał na mocy traktatu rzymskiego, aby poprawić mobilność pracowników oraz możliwości zatrudnienia na wspólnym rynku. Zadania i zasady

Bardziej szczegółowo

Rola samorządu terytorialnego w realizacji ponadnarodowych projektów edukacyjnych w programie Erasmus+

Rola samorządu terytorialnego w realizacji ponadnarodowych projektów edukacyjnych w programie Erasmus+ Rola samorządu terytorialnego w realizacji ponadnarodowych projektów edukacyjnych w programie Erasmus+ Liliana Budkowska Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji PROGRAM WSPIERAJĄCY EDUKACJĘ, SZKOLENIA, MŁODZIEŻ

Bardziej szczegółowo

Erasmus+ Młodzież w działaniu 2007-2013. Erasmus+ Młodzież 2014-2020

Erasmus+ Młodzież w działaniu 2007-2013. Erasmus+ Młodzież 2014-2020 Erasmus+ program Komisji Europejskiej, który zastąpił między innymi wcześniejsze programy sektorowe Uczenie się przez całe życie i Młodzież w działaniu. Młodzież w działaniu 2007-2013 Erasmus+ Młodzież

Bardziej szczegółowo

Konsultacja publiczna na temat skuteczności wsparcia innowacji w Europie. Kwestionariusz Cześć B, podmioty instytucjonalne

Konsultacja publiczna na temat skuteczności wsparcia innowacji w Europie. Kwestionariusz Cześć B, podmioty instytucjonalne Konsultacja publiczna na temat skuteczności wsparcia innowacji w Europie Kwestionariusz Cześć B, podmioty instytucjonalne Sekcja I: Identyfikacja respondenta 1. Skąd dowiedział(a) się Pan(i)o konsultacji

Bardziej szczegółowo

Informacja o rozmiarach i kierunkach emigracji z Polski w latach 2004 2012

Informacja o rozmiarach i kierunkach emigracji z Polski w latach 2004 2012 GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY DEPARTAMENT BADAŃ DEMOGRAFICZNYCH I RYNKU PRACY Warszawa, październik 2013 roku Informacja o rozmiarach i kierunkach emigracji z Polski w latach 2004 2012 Wprowadzenie Główny

Bardziej szczegółowo

SPIS TREŚCI. Wprowadzenie... 9

SPIS TREŚCI. Wprowadzenie... 9 SPIS TREŚCI Wprowadzenie... 9 ROZDZIAŁ I Teoretyczne ujęcie innowacji... 11 1. Innowacje-proces innowacyjny-konkurencyjność... 11 2. System innowacyjny na poziomie regionu... 15 3. System innowacyjny a

Bardziej szczegółowo

Polityka spójności 2007-2013

Polityka spójności 2007-2013 Regionalne Programy Operacyjne jako źródło finansowania centrów nauki i wystaw interaktywnych Agnieszka Dawydzik Departament Koordynacji Programów Regionalnych Konferencja INTERAKCJA-INTEGRACJA INTEGRACJA

Bardziej szczegółowo

PROGRAM WSPIERAJĄCY EDUKACJĘ, SZKOLENIA, MŁODZIEŻ I SPORT NA LATA 2014-2020

PROGRAM WSPIERAJĄCY EDUKACJĘ, SZKOLENIA, MŁODZIEŻ I SPORT NA LATA 2014-2020 PROGRAM WSPIERAJĄCY EDUKACJĘ, SZKOLENIA, MŁODZIEŻ I SPORT NA LATA 2014-2020 E R A S M U S+ 1 stycznia 2014 roku ruszy nowy program Unii Europejskiej ERASMUS+. Będzie wspierał edukację, szkolenia, inicjatywy

Bardziej szczegółowo

KSZTAŁCENIE I ROZWÓJ ZAWODOWY MŁODZIEŻY PO WSTĄPIENIU POLSKI DO UNII EUROPEJSKIEJ

KSZTAŁCENIE I ROZWÓJ ZAWODOWY MŁODZIEŻY PO WSTĄPIENIU POLSKI DO UNII EUROPEJSKIEJ mgr Maria Pelc KSZTAŁCENIE I ROZWÓJ ZAWODOWY MŁODZIEŻY PO WSTĄPIENIU POLSKI DO UNII EUROPEJSKIEJ Polityka edukacyjna UE System oświatowy to bardzo ważny czynnik rozwoju gospodarczego i społecznego, który

Bardziej szczegółowo

Sytuacja zawodowa osób z wyższym wykształceniem w Polsce i w krajach Unii Europejskiej w 2012 r.

Sytuacja zawodowa osób z wyższym wykształceniem w Polsce i w krajach Unii Europejskiej w 2012 r. 1 Urz d Statystyczny w Gda sku W Polsce w 2012 r. udział osób w wieku 30-34 lata posiadających wykształcenie wyższe w ogólnej liczbie ludności w tym wieku (aktywni zawodowo + bierni zawodowo) wyniósł 39,1%

Bardziej szczegółowo

Mariola Banach UNIWERSYTET RZESZOWSKI. STUDIA PODYPLOMOWE Mechanizmy funkcjonowania strefy euro VI edycja, rok akademicki 2014/15

Mariola Banach UNIWERSYTET RZESZOWSKI. STUDIA PODYPLOMOWE Mechanizmy funkcjonowania strefy euro VI edycja, rok akademicki 2014/15 UNIWERSYTET RZESZOWSKI Promotor: dr Magdalena Cyrek Mariola Banach STUDIA PODYPLOMOWE Mechanizmy funkcjonowania strefy euro VI edycja, rok akademicki 2014/15 przedstawienie istoty ubóstwa i wykluczenia

Bardziej szczegółowo

Komisji Przemysłu, Badań Naukowych i Energii. dla Komisji Ochrony Środowiska Naturalnego, Zdrowia Publicznego i Bezpieczeństwa Żywności

Komisji Przemysłu, Badań Naukowych i Energii. dla Komisji Ochrony Środowiska Naturalnego, Zdrowia Publicznego i Bezpieczeństwa Żywności PARLAMENT EUROPEJSKI 2009-2014 Komisja Przemysłu, Badań Naukowych i Energii 29.11.2011 2011/0156(COD) PROJEKT OPINII Komisji Przemysłu, Badań Naukowych i Energii dla Komisji Ochrony Środowiska Naturalnego,

Bardziej szczegółowo

Obywatele dla Demokracji. Projekty systemowe

Obywatele dla Demokracji. Projekty systemowe Obywatele dla Demokracji Projekty systemowe Projekty tematyczne i rozwój instytucjonalny Kwota przeznaczona na dotacje: 26,5 mln EUR i rozwój instytucjonalny Obywatele dla Demokracji Program finansowany

Bardziej szczegółowo

Konkurs zamknięty nr 17/POKL/8.1.3/2010 Spotkanie informacyjne 17 marca 2010 r.

Konkurs zamknięty nr 17/POKL/8.1.3/2010 Spotkanie informacyjne 17 marca 2010 r. Konkurs zamknięty nr 17/POKL/8.1.3/2010 Spotkanie informacyjne 17 marca 2010 r. Wojewódzki Urząd Pracy w Rzeszowie Wydział Rozwoju Kadr Regionu Plan prezentacji Typy projektów. Uprawnieni wnioskodawcy

Bardziej szczegółowo

PROJEKT SPRAWOZDANIA

PROJEKT SPRAWOZDANIA PARLAMENT EUROPEJSKI 2009-2014 Komisja Wolności Obywatelskich, Sprawiedliwości i Spraw Wewnętrznych 14.10.2013 2013/2183(INI) PROJEKT SPRAWOZDANIA w sprawie unijnego harmonogramu działań przeciwko homofobii

Bardziej szczegółowo

Program Leonardo da Vinci

Program Leonardo da Vinci Program Leonardo da Vinci Program Leonardo da Vinci propaguje działania zmierzające do poprawy jakości systemów kształcenia i szkolnictwa zawodowego oraz dostosowania rynku edukacyjnego do wymogów rynku

Bardziej szczegółowo

WŁĄCZENIE SPOŁECZNE A TRANSPORT PUBLICZNY W UE

WŁĄCZENIE SPOŁECZNE A TRANSPORT PUBLICZNY W UE DYREKCJA GENERALNA DS. POLITYK WEWNĘTRZNYCH UNII DEPARTAMENT POLITYCZNY B: POLITYKA STRUKTURALNA I POLITYKA SPÓJNOŚCI TRANSPORT I TURYSTYKA WŁĄCZENIE SPOŁECZNE A TRANSPORT PUBLICZNY W UE STRESZCZENIE Abstrakt

Bardziej szczegółowo

Program Erasmus. Przegląd statystyk. Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji Narodowa Agencja Programu Uczenie się przez całe życie

Program Erasmus. Przegląd statystyk. Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji Narodowa Agencja Programu Uczenie się przez całe życie Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji Narodowa Agencja Programu Uczenie się przez całe życie Program Erasmus Przegląd statystyk Opracowanie: Małgorzata Członkowska-Naumiuk Co zawiera prezentacja? Wybór danych

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr VII / 18 / 04 Rady Dzielnicy Bemowo m. st. Warszawy z dnia 17 czerwca 2004 r.

Uchwała Nr VII / 18 / 04 Rady Dzielnicy Bemowo m. st. Warszawy z dnia 17 czerwca 2004 r. Uchwała Nr VII / 18 / 04 Rady Dzielnicy Bemowo m. st. Warszawy z dnia 17 czerwca 2004 r. w sprawie wyrażenia opinii dotyczącej realizacji w latach 2004 2005 projektów: Bemowski Program Wspierania Przedsiębiorczości

Bardziej szczegółowo

ERASMUS+ 1 stycznia 2014 roku ruszy nowy program Unii Europejskiej ERASMUS+.

ERASMUS+ 1 stycznia 2014 roku ruszy nowy program Unii Europejskiej ERASMUS+. ERASMUS+ 1 stycznia 2014 roku ruszy nowy program Unii Europejskiej ERASMUS+. Będzie wspierał edukację, szkolenia, inicjatywy młodzieżowe oraz sportowe w całej Europie. Połączy w jedną całość 7 dotychczasowych

Bardziej szczegółowo

Strategia dla Klastra IT. Styczeń 2015

Strategia dla Klastra IT. Styczeń 2015 Strategia dla Klastra IT Styczeń 2015 Sytuacja wyjściowa Leszczyńskie Klaster firm branży Informatycznej został utworzony w 4 kwartale 2014 r. z inicjatywy 12 firm działających w branży IT i posiadających

Bardziej szczegółowo

FORUM NOWOCZESNEGO SAMORZĄDU

FORUM NOWOCZESNEGO SAMORZĄDU FORUM NOWOCZESNEGO SAMORZĄDU Krzysztof Pietraszkiewicz Prezes Związku Banków Polskich Warszawa 02.12.2015 Transformacja polskiej gospodarki w liczbach PKB w Polsce w latach 1993,2003 i 2013 w mld PLN Źródło:

Bardziej szczegółowo

29.3.2014 Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej L 95/39

29.3.2014 Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej L 95/39 29.3.2014 Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej L 95/39 DECYZJA WYKONAWCZA KOMISJI z dnia 27 marca 2014 r. w odniesieniu do wkładu finansowego Unii na rzecz skoordynowanego planu kontroli w celu ustalenia

Bardziej szczegółowo

Wniosek DECYZJA PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY

Wniosek DECYZJA PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY KOMISJA EUROPEJSKA Strasburg, dnia 20.11.2012 COM(2012) 697 final 2012/0328 (COD) Wniosek DECYZJA PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY wprowadzająca tymczasowe odstępstwo od dyrektywy 2003/87/WE Parlamentu

Bardziej szczegółowo

Założenia Narodowego Programu Rozwoju Gospodarki Niskoemisyjnej oraz działania na rzecz zrównoważonej produkcji i konsumpcji

Założenia Narodowego Programu Rozwoju Gospodarki Niskoemisyjnej oraz działania na rzecz zrównoważonej produkcji i konsumpcji Założenia Narodowego Programu Rozwoju Gospodarki Niskoemisyjnej oraz działania na rzecz zrównoważonej produkcji i konsumpcji 2 Plan prezentacji 1. Kontekst transformacji niskoemisyjnej 2. Przykładowe wyzwania

Bardziej szczegółowo

Informacja o rozmiarach i kierunkach czasowej emigracji z Polski w latach 2004 2013

Informacja o rozmiarach i kierunkach czasowej emigracji z Polski w latach 2004 2013 GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY DEPARTAMENT BADAŃ DEMOGRAFICZNYCH I RYNKU PRACY Warszawa, październik 2014 roku Informacja o rozmiarach i kierunkach czasowej emigracji z Polski w latach 2004 2013 Wprowadzenie

Bardziej szczegółowo

Euro Info Centre PL411. Źródło informacji dla przedsiębiorców

Euro Info Centre PL411. Źródło informacji dla przedsiębiorców Euro Info Centre PL411 Źródło informacji dla przedsiębiorców Sieć Euro Info Projekt powstał w Komisji W spólnot Europejskich w 1986 Cel projektu stworzenie narzędzia do komunikacji pomiędzy Komisją Europejską

Bardziej szczegółowo

Przedsiębiorczość i przedsiębiorczość społeczna.

Przedsiębiorczość i przedsiębiorczość społeczna. Przedsiębiorczość i przedsiębiorczość społeczna. ekspert: Szymon Medalion prowadząca: Marzena Szewczyk-Nelson Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego Pomoc

Bardziej szczegółowo

KOMUNIKAT DLA POSŁÓW

KOMUNIKAT DLA POSŁÓW PARLAMENT EUROPEJSKI 2009-2014 Komisja Petycji 22.1.2010 KOMUNIKAT DLA POSŁÓW Dotyczy: Petycji 0402/2008, którą złożyła Pavlina Radkova (Bułgaria) w sprawie godnego życia dla jej niepełnosprawnego dziecka

Bardziej szczegółowo

Z UNII DO POLSKI, z POLSKI DO UNII, ILE, ZA CO i NA CO CZYLI CZY POLSKA BĘDZIE PŁATNIKIEM NETTO?

Z UNII DO POLSKI, z POLSKI DO UNII, ILE, ZA CO i NA CO CZYLI CZY POLSKA BĘDZIE PŁATNIKIEM NETTO? Z UNII DO POLSKI, z POLSKI DO UNII, ILE, ZA CO i NA CO CZYLI CZY POLSKA BĘDZIE PŁATNIKIEM NETTO? Przystąpienie Polski do Unii Europejskiej jest kwestią wyboru pewnego modelu cywilizacyjnego. Skutki ekonomiczne

Bardziej szczegółowo

POLITYKA OCHRONY KONSUMENTÓW: ZASADY I INSTRUMENTY

POLITYKA OCHRONY KONSUMENTÓW: ZASADY I INSTRUMENTY POLITYKA OCHRONY KONSUMENTÓW: ZASADY I INSTRUMENTY Europejska polityka ochrony konsumentów stanowi podstawowy element dobrze funkcjonującego rynku wewnętrznego. Jej celem jest zapewnienie prawidłowych

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE KOMISJI DLA PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY. Europejski program bezpieczeństwa lotniczego

SPRAWOZDANIE KOMISJI DLA PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY. Europejski program bezpieczeństwa lotniczego KOMISJA EUROPEJSKA Bruksela, dnia 7.12.2015 r. COM(2015) 599 final SPRAWOZDANIE KOMISJI DLA PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY Europejski program bezpieczeństwa lotniczego PL PL 1. KOMUNIKAT KOMISJI Z 2011

Bardziej szczegółowo

STATUT Europejskiego Regionalnego Centrum Ekohydrologii w Łodzi, w Polsce pod auspicjami UNESCO

STATUT Europejskiego Regionalnego Centrum Ekohydrologii w Łodzi, w Polsce pod auspicjami UNESCO STATUT Europejskiego Regionalnego Centrum Ekohydrologii w Łodzi, w Polsce pod auspicjami UNESCO Artykuł 1 Status prawny i siedziba Centrum 1. Europejskie Regionalne Centrum Ekohydrologii z siedziba w Łodzi,

Bardziej szczegółowo

Wynagrodzenie minimalne w Polsce i w krajach Unii Europejskiej

Wynagrodzenie minimalne w Polsce i w krajach Unii Europejskiej Wynagrodzenie minimalne w Polsce i w krajach Unii Europejskiej Płaca minimalna w krajach unii europejskiej Spośród 28 państw członkowskich Unii Europejskiej 21 krajów posiada regulacje dotyczące wynagrodzenia

Bardziej szczegółowo

ZAŁĄCZNIKI KOMUNIKATU KOMISJI DO PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY

ZAŁĄCZNIKI KOMUNIKATU KOMISJI DO PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY KOMISJA EUROPEJSKA Bruksela, dnia 23.7.2014 r. COM(2014) 520 final ANNEXES 1 to 3 ZAŁĄCZNIKI do KOMUNIKATU KOMISJI DO PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY Efektywność energetyczna i jej wkład w bezpieczeństwo

Bardziej szczegółowo

Strategia Rozwiązywania Problemów Społecznych Miasta Puławy na lata 2005 2014

Strategia Rozwiązywania Problemów Społecznych Miasta Puławy na lata 2005 2014 VII. Źródła finansowania 7.1. Środki unijne Możliwości finansowania wynikają z celów Unii Europejskiej. Do najważniejszych celów Unii należą: bezpieczeństwo, postęp społeczny, ochrona wolności praw i interesów

Bardziej szczegółowo