Lekcje wyniesione z Europejskiego Roku Mobilności Pracowników. Wystąpienie Jérôme a Vignona

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Lekcje wyniesione z Europejskiego Roku Mobilności Pracowników. Wystąpienie Jérôme a Vignona"

Transkrypt

1 Lekcje wyniesione z Europejskiego Roku Mobilności Pracowników Wystąpienie Jérôme a Vignona Dyrektora ds. ochrony socjalnej i integracji społecznej Komisji Europejskiej Warszawa, 24 września

2 Warszawa, 24 września Lekcje wyniesione z Europejskiego Roku Mobilności Pracowników (ERMP) Panie i Panowie, Jest mi ogromnie miło, że mogę uczestniczyć w tej ważnej konferencji organizowanej w Warszawie przez polskiego Rzecznika. W imieniu Komisarza Spidla, który niestety nie mógł wziąć udziału w tej konferencji, mam zaszczyt omówić istotną kwestię mobilności pracowników w dzisiejszej Unii Europejskiej, w oparciu o ostatnie wyniki Europejskiego Roku Mobilności Pracowników, którym był rok Prawo do mobilności pracowników jest jedną z podstawowych czterech wolności określonych w Traktacie Europejskim. Dla niektórych jest to być może najważniejsza z tych wolności, gdyż jest to główna cecha europejskiego obywatelstwa. Jak zapewne zdają sobie Państwo sprawę, realizacja tego prawa jest ciągle zapewniona tylko częściowo, ze względu na specjalne postanowienia Traktatów o Przystąpieniu podpisanych w 2004 r. Przewidują one okres przejściowy, który powinien być stopniowo wycofywany najpóźniej do 2011 r. W tym okresie wszystkie państwa członkowskie mają możliwość ograniczenia dostępu do swoich rynków pracy na konkretnych warunkach. Sytuacja jest sprawdzana po dwóch latach i ponownie po 3 latach. Jednak zawsze było jasne, że te ograniczenia nie mogą być utrzymane na stałe: różne strony ustaliły ich wprowadzenie wyłącznie po to, żeby ułatwić szybkie zakończenie negocjacji dla wszystkich krajów kandydujących, tj. Polski i 7 państw Europy Wschodniej, Cypru i Malty. Ponadto wydaje się, że w kontekście lizbońskiej strategii rozwoju i zatrudnienia, mobilność pracowników była integralną częścią efektywnego europejskiego rynku pracy, korzystną zarówno dla krajów pochodzenia jak i krajów przyjmujących. Z tych powodów Komisarz Splidla zadecydował, że trzeba przyspieszyć kontrolę okresu przejściowego po dwóch pierwszych latach w związku z szerokim kontekstem ogólnej mobilności pracowników, jak i europejskim dobrem publicznym. Dlatego też zaproponował Komisji ustanowienie roku 2006 Europejskim Rokiem Mobilności Pracowników, rzucając dodatkowe światło na sprawozdanie z okresu przejściowego. Na początku przedstawię Państwu pierwsze ogólne lekcje wyniesione z tego Roku. Następnie skoncentruję się na wdrażaniu etapu przejściowego swobodnego przepływu w całej UE. A na koniec opowiem w skrócie o przyszłych inicjatywach Komisji mających na celu dalsze wspieranie mobilności pracowników.

3 1. GŁÓWNE LEKCJE WYNIESIONE Z EUROPEJSKIEGO ROKU MOBILNOŚCI PRACOWNIKÓW 2006 Europejski Rok od początku miał zaproponować szeroko zakrojoną debatę na temat trzech jasno określonych celów dotyczących mobilności geograficznej i mobilności w zakresie zmian miejsca pracy, tj. - uwrażliwić wszystkie zainteresowane strony na prawa pracowników w zakresie ich wolności przemieszczania się, na szanse istniejące w tym obszarze i na środki wprowadzone w celu promowania wolności przemieszczania się (zwłaszcza EURES); - doprowadzić do rozwoju wymiany dobrych praktyk w zakresie mobilności i zachęcać do aktywnej współpracy pomiędzy zainteresowanymi stronami; - poszerzać zaplecze wiedzy (badania i ankiety) na temat przepływów mobilności w Europie, przeszkód dla mobilności pracowników i powodów, dla których pracownicy decydują się na okresowe przeniesienie do innego państwa członkowskiego Podnoszenie świadomości Świadomość wzrosła głównie poprzez zdecentralizowane oddolne podejście, które od początku proponowano zastosować do realizacji Roku, łącząc wsparcie dla lokalnych i regionalnych działań z organizacją pewnej liczby prowadzonych przez UE wydarzeń na dużą skalę o szczególnym symbolicznym znaczeniu. Jedna trzecia budżetu ERMP (tj. ok. 3.5 mln EUR z łącznej kwoty 10 mln) została przeznaczona na działania z zakresu podnoszenia świadomości zarządzane przez Komisję (konferencje, administrowanie stroną internetową ERMP, materiały promocyjne, wsparcie PR). Chociaż działania są skierowane do ogółu społeczeństwa, zidentyfikowano pewną liczbę grup docelowych, dla których przewidziano konkretne działania i podejścia: organy publiczne na wszystkich poziomach operacyjnych (lokalnym, regionalnym, krajowym, transgranicznym, międzynarodowym), społeczne organizacje partnerskie, firmy, uczelnie wyższe, a także stowarzyszenia i organizacje pozarządowe działające w obszarze mobilności. Pierwsze lekcje wyniesione z tych wydarzeń można w skrócie przedstawić w następujący sposób: a. Pomimo dążenia do podnoszenia świadomości na temat mobilności geograficznej i mobilności w zakresie zmian miejsca pracy, rodzaj działań opracowanych w Roku ujawnił (co być może nie jest zaskakujące, zważywszy na charakter istniejących sieci i powiązań) mocniejszy nacisk na wcześniejszy, a nie późniejszy, wymiar mobilności, choć oba te wymiary w praktyce są ze sobą powiązane. b. Szczególnie zachęcającym wynikiem Roku, który dowodzi dużego zainteresowania grup docelowych, była liczba inicjatyw opracowanych na szczeblu regionalnym i lokalnym w celu rozpowszechnienia informacji i poprawy ogólnych ram, w których dana osoba decyduje się na mobilność. 1 Memorandum Komisji Europejskiej 2006

4 c. Zachęcającą reakcją na wymiar Roku dotyczący świadomości było też silne zaangażowanie mediów, zwłaszcza mediów audiowizualnych i internetowych. Wszystkie działania, które koncentrowały się na bezpośrednich kontaktach i szansach znalezienia pracy, potwierdzają, że przekaz w sprawach europejskich jest pozytywny i dobrze odbierany, kiedy obywatel ma szansę bezpośrednio powiązać cel działania prowadzonego przez UE z korzyściami, jakie płyną z tego działania konkretnie dla niego, w tym przypadku: praca, otwarcie się na nową kulturę, nowy język i nowe środowisko pracy. 1.2 Promowanie wymiany najlepszych praktyk i współpracy pomiędzy partnerami Drugi cel Roku został zaprojektowany na podstawie poprzednich doświadczeń, pokazując, że przeszkody dla mobilności nie były związane wyłącznie z brakiem informacji, ale także z brakiem lub utratą kapitału społecznego, którego boją się lub którego doświadczyli ludzie, stykający się z mobilnością 2. Powyższe wyjaśnia fakt, ze dwie trzecie (tj. ok 6.5 mln EUR) budżetu ERMP było przeznaczone na wymianę dobrych praktyk i promowanie współpracy pomiędzy partnerami. Aby wejść na drogę dalszego rozwoju po zakończeniu Roku, ta część budżetu została podzielona pomiędzy istniejące praktyki i działania pilotażowe. Projekty obejmują szeroki wachlarz działań - począwszy od komunikacji i mediów do projektów związanych z mobilnością, zestawów i narzędzi opracowanych na szczeblu regionalnym i krajowym, a także organizację konferencji i seminariów. Przy tworzeniu tych inicjatyw, szczególną wagę przywiązywano do faktu, że informacje na temat doświadczeń w zakresie mobilności muszą być szczere, wyważone i udowadniać korzyści płynące z możliwości mobilności, a równocześnie nie ukrywać ani kosztów ani trudności spowodowanych przez obecne przeszkody dla mobilności i ich możliwego negatywnego wpływu na obecne decyzje w sprawie mobilności. Od czasu rozpoczęcia konferencji otwierającej, przekazem Roku nie było wyłącznie zachęcanie do mobilności. Podkreślał on, że mobilność to nie panaceum i że może obejmować zarówno straty i trudności oraz że europejska wartość dodana składa się raczej z ułatwiania procesu i poszerzania zakresu możliwości. Jak jasno stwierdził Cathy Smith, były komentator BBC i moderator sesji Komunikowanie mobilności na zamykającej konferencji ERMP, podsumowując lekcje wyniesione z tej sesji: Po pierwsze aby zachęcić pracowników do mobilności, trzeba im pokazać przykłady innych ludzi, którzy już zrobili ten krok. Tak więc w zakres każdej strony internetowej czy wiadomości powinno wchodzić opisywanie osobistych historii, które realistycznie pokazują sytuację. Innymi słowy nie pokazują oglądanej przez różowe okulary wersji tego jak wygląda mobilność pracowników. Po drugie, berlińska strona internetowa EuropaMobil była fantastycznym przykładem tego, co potrzebują ludzie. Dobre informacje praktyczne na temat praw pracownika, wynagrodzeń, zakwaterowania itp., do których ludzie mogą łatwo uzyskać dostęp. Co ważne informacje te są dostępne PRZED przyjazdem do nowego kraju. Wyjeżdżający będą także potrzebować punktów informacyjnych na miejscu, ale informacje przed wyjazdem pozwalają ludziom podejmować przemyślane decyzje. 2 Zob. np. wyniki badania Eurobarometru rozpoczętego przed początkiem Roku.

5 1.3 Konsolidacja zaplecza wiedzy Kiedy rozpoczęły się przygotowania do Roku, było jasne, że w kontekście rozszerzenia i transformacji europejskiego rynku pracy, mobilność przechodzi ogromne zmiany wykraczające poza poziom wiedzy dostępny wtedy w służbach Komisji. Główne ustalenia poczynione za pośrednictwem różnych kanałów były następujące: * Chociaż całkowite dane liczbowe na temat mobilności utrzymują się na niskim poziomie (studium z Florencji potwierdza, że ok. 2% obywateli europejskich mieszka obecnie w innym państwie członkowskim); podejście Europejczyków do mobilności poprawiło się w ujęciu globalnym: zgodnie z Badaniem Eurobarometru przedstawionym na początku tego roku 57% ankietowanych twierdzi, że mobilność między regionami lub krajami to pozytywne zjawisko dla integracji europejskiej, 46% jest zdania, że jest to dobre dla rynków pracy, 46%, że jest to dobre dla poszczególnych osób, a 40%, że jest dobre dla gospodarki. Najwyższy potencjał migracyjny spośród UE-15 mają: Dania, Irlandia, Szwecja, Finlandia i Francja. Kraje plasujące się po drugiej stronie tej kategoryzacji to Portugalia, Hiszpania, Niemcy, Czechy i Słowenia. * Pomimo ogólnego pozytywnego nastawienia do mobilności, pojawiły się także ostrzeżenia przedstawicieli pracowników. Mobilność może być postrzegana jako szansa, ale także jako zagrożenie, w szczególności przez tych, którzy nie są mobilni. Aby przeciwstawić się obawom o dumping społeczny, mobilność pracowników w Europie musi odbywać się w dobrych warunkach i na jasnych zasadach (poszanowanie minimalnych standardów pracy, równe traktowanie na tym samym terytorium, poszanowanie roli partnerów społecznych itd.). Ponadto mobilność musi bez wątpienia pozostać dobrowolna i opcjonalna. * Ostatnie badania dowodzą, że razem z rosnącą chęcią przeprowadzki, zaszły także znaczne zmiany we wzorcach mobilności: w porównaniu do sytuacji sprzed 20 lat mobilność dotyczy młodszych i lepiej wykwalifikowanych pracowników i trwa krócej, co wprowadza pojecie "praktyk wielorazowej mobilności (w przypadku której okresy mobilności odpowiadają konkretnym potrzebom w karierze). Związek pomiędzy mobilnością a perspektywami w karierze podkreśla rosnącą konwergencję pomiędzy tematem Roku a politykami kształcenia ustawicznego (choć Eurobarometr pokazuje, że równocześnie 30% młodych pracowników ciągle wierzy w jedną pracę na całe życie). * Ponadto odnotowano także większą chęć bezrobotnych do angażowania się w doświadczenie mobilności. Czynnik ten jest powiązany z jednym z najbardziej znamiennych ustaleń Eurobarometru 2006, tj. faktu, że 59% osób, które zdecydowały się na mobilność nie pracując (czyli albo będąc bezrobotnym albo poszukując pierwszej pracy) znalazły pracę w ciągu 12 miesięcy od wyjazdu (w porównaniu do 33% tych którzy zostali w swoim ojczystym kraju). * Badanie przeprowadzone przez Dublińską Fundację pokazuje ogólnie pozytywne efekty makroekonomiczne mobilności (wysoki poziom dobrowolnej mobilności wiąże się zwykle ze wzrostem PKB, niższą stopą bezrobocia i wyższymi wskaźnikami zatrudnienia). Podobnie badanie to pokazuje pozytywne efekty mikroekonomiczne

6 powiązane z dostępem do nowych kultur i języków, zwiększoną zdolnością adaptacji do szybko zmieniającego się otoczenia pracy i większą satysfakcją z pracy. * Jeżeli chodzi o przeszkody, lekcje wyniesione z Roku obejmują fakt, że oprócz przeszkód prawnych i administracyjnych, na których ogólnie rzecz biorąc koncentrują się ostatnie starania (rozbieżności w zakresie zabezpieczenia społecznego, nieuznawanie kwalifikacji...), trzeba pokonać jeszcze dwa inne rodzaje przeszkód w równoważny sposób...), tj.: przeszkody praktyczne dla mobilności między krajami (zakwaterowanie, języki, zatrudnienie małżonków i partnerów) oraz przeszkody psychologiczne dla mobilności (nieobecność mechanizmów powrotu, utrzymywanie się barier historycznych, nieuznawanie doświadczeń w zakresie mobilności, zwłaszcza w MŚP). * W końcu jeżeli chodzi o nastawienie środowiska biznesowego, pomimo niewielu odnotowanych przypadków mobilności MŚP, jasno nakreśliły się różne podejścia w kontekście globalizacji i oczekiwania na zmiany demograficzne, tj. pomiędzy firmami, które zachęcają do (krótkich) doświadczeń w zakresie mobilności jako sposobu na stworzenie nowych perspektyw (przy założeniu, że korzyści z mobilności mają zarówno indywidualne osoby jak i spółki) a innymi, którzy preferują promocję mobilności wewnętrznej w celu zwiększenia lojalności w firmie i konsolidacji dostaw "potrzebnej" siły roboczej (oczekując tym samym na przewidywany niedobór pracowników w kilku sektorach - głównie tych wymagających wysokich kwalifikacji). 2. GŁÓWNE LEKCJE WYNIESIONE Z KONTROLI OKRESU PRZEJŚCIOWEGO DLA SWOBODNEGO PRZEMIESZCZENIA SIĘ PRACOWNIKÓW Różnorodne pytania, które postawiono w związku z ERMP, nie tylko pokazały pewną mobilizację różnych zainteresowanych stron, głównie partnerów społecznych i władz lokalnych wspierających nowe formy mobilności, ale też udowodniły nowe pozytywne podejścia i oczekiwania pracowników, zwłaszcza młodych, którzy postrzegają mobilność transgraniczną jako pozytywną szansę w pespektywie długoterminowego rozwoju kariery zawodowej. A co z podejściami i reakcjami z państw członkowskich zaangażowanych we wdrażanie okresu przejściowego? Na początku okresu od maja 2004 r., tylko trzy państwa członkowskie zdecydowały się na zniesienie ograniczeń w dostępie do rynku pracy, tj. Zjednoczone Królestwo, Irlandia i Szwecja. Wszystkie państwa członkowskie UE 15 pozostawiły ten dostęp uzależniony od uzyskania pozwolenia na pracę, co jest niekiedy uzupełniane np. w przypadku Niemiec i Austrii, pewnymi ograniczeniami w swobodnym przepływie usług, co z kolei oznacza ograniczenia w zatrudnianiu pracowników. W związku z tą sytuacją, postawiono pewne pytania: jak skuteczne były te ograniczenia? Czy otwarte państwa członkowskie zostały zalane nowymi migrantami z nowych państw członkowskich? Jakie były skutki tego napływu pracowników dla rynków pracy krajów przyjmujących? Odpowiedź na te pytania była celem "Sprawozdania z realizacji" sporządzonego przez Komisję i opublikowanego na początku 2006 r. Sprawozdanie to przyciągnęło sporo uwagi z powodu obaw wyrażonych w niektórych państwach członkowskich i nikt nie zapomniał słynnego podejrzenia co do polskiego hydraulika. Główny wniosek, jaki wyciągnęła Komisja, pokazuje zdecydowanie inny obraz sytuacji, który przyczynił się do wykorzenienia niektórych nieuzasadnionych przekonań. Streszczę teraz krótko wnioski operacyjne Komisji zgodnie z komunikatem z lutego 2006 r.:

7 Analiza statystyczna otrzymanych danych krajowych, które wykorzystano w niniejszym sprawozdaniu umożliwia postawienie następujących wniosków: - Ruchy migracyjne pomiędzy UE 10 a UE 15 są bardzo ograniczone i najzwyczajniej są zbyt małe, aby mieć jakikolwiek wpływ na rynek pracy UE. Ponadto, ruchy migracyjne z państw członkowskich UE 15 do UE 10 oraz pomiędzy państwami członkowskimi UE 10 są ogólnie nieistotne (zob. tabela A1). - Odsetek obywateli UE 10 w populacji państw członkowskich UE 15 był względnie stabilny przed i po rozszerzeniu, jego wzrost odnotowano w Zjednoczonym Królestwie oraz w dużo większym stopniu w Austrii i w Irlandii 3. Jednakże w przypadku Austrii istnieją dowody wskazujące na to, że liczba obywateli UE 8 ustabilizowała się w 2005 r. - Nie istnieją dowody wskazujące na bezpośredni związek pomiędzy skalą ruchów migracyjnych z państw członkowskich UE 10 oraz obowiązującymi uzgodnieniami przejściowymi. Reasumując, ruchy migracyjne napędzane są przez czynniki związane z warunkami podaży i popytu. Rezultatem ustaleń tymczasowych może być opóźnienie dostosowania rynków pracy, niosące ryzyko utworzenia stałych, uprzywilejowanych kierunków migracyjnych, - Stopa zatrudnienia obywateli UE 10 w państwach członkowskich UE 15 jest podobna do stopy zatrudnienia obywateli tych państw, a nawet jest większa w Irlandii, Hiszpanii i w Zjednoczonym Królestwie. - Ruchy migracyjne mające miejsce po rozszerzeniu UE miały pozytywny skutek na gospodarki państw członkowskich UE 15: obywatele UE 10 w sposób pozytywny przyczyniają się do ogólnego funkcjonowania rynku pracy, do trwałego wzrostu gospodarczego oraz do polepszenia stanu finansów publicznych. - Od chwili rozszerzenia stopa zatrudnienia wzrosła w kilku krajach. Rozszerzenie mogło przyczynić się do sformalizowania nielegalnej działalności gospodarczej prowadzonej przez osoby pochodzące z UE 10, co dało szeroko znane pozytywne skutki, takie jak większa zgodność z prawnie obowiązującymi standardami pracy, zwiększona spójność społeczna oraz wyższe przychody państwa dzięki podatkom i składkom na zabezpieczenie społeczne. Ma to również wpływ na integrację obywateli UE 10 dzięki zmianie nastawienia pracodawców, większym możliwościom zakładania własnych firm, lepszemu dostępowi do informacji i dzięki lepszemu ustawodawstwu. - Skład sektorowy krajowej siły roboczej UE 15 nie wykazał znacznych zmian od chwili rozszerzenia oraz nie dał dowodów wypierania krajowych 3 Zob. pkt 16 powyżej.

8 pracowników przez ograniczony przypływ pracowników z państw członkowskich UE Pracownicy UE 10 odgrywają rolę uzupełniającą. - Obywatele UE 10 uzupełniają braki fachowej siły roboczej w państwach członkowskich UE 15 oraz przyczyniają się do długoterminowego wzrostu gospodarczego poprzez akumulację kapitału ludzkiego. Komisja wzywa państwa członkowskie, aby podczas przygotowywania oraz wydawania komunikatów dotyczących ich zamiarów związanych z drugą fazą brały pod uwagę nie tylko dowody statystyczne, ale również aby przekazały swoim obywatelom ogólne pozytywne przesłanie związane z przyszłością wolnego przepływu osób w ramach Unii Europejskiej. Komisja zaleca również pełne zaangażowanie partnerów społecznych w przygotowanie tych decyzji. Komisja przypomina, że swobodny przepływ pracowników jest jedną z podstawowych swobód na mocy Traktatu WE. Pomimo obaw wyrażonych przy okazji kolejnych rozszerzeń swobodny przepływ pracowników nie doprowadził do zakłócenia krajowych rynków pracy. Dlatego też właściwym jest, że z okazji podpisania Traktatu Akcesyjnego państwa członkowskie UE 15 zobowiązały się do jak najszybszego pełnego zastosowania acquis w tej dziedzinie. Przypominając określone w Traktacie Akcesyjnym z 2003 r. prawo państw członkowskich do utrzymania ograniczeń na mocy ustaleń przejściowych, Komisja zaleca aby państwa członkowskie rozważyły, czy dalsze utrzymywanie takich ograniczeń jest potrzebne biorąc pod uwagę sytuację na poszczególnych rynkach pracy oraz dowody przedstawione w niniejszym sprawozdaniu. Takie bezpośrednie wnioski niewątpliwie miały jakiś wpływ na państwa członkowskie i obywateli. Ponadto, ogólna poprawa sytuacji na rynku pracy w UE w 2006 r. wytworzyła atmosferę mobilności, np. w Holandii i Francji, które zaczęły znosić początkowe ograniczenia. Właściwie Komisja zarejestrowała decyzje państw członkowskich co do tego jak będą się angażować w drugą fazę okresu przejściowego, który rozpoczął się w maju 2006 r. Wyglądało na to, że pięć państw członkowskich przyłączyło się do trzech pierwszych, które, które zniosły ograniczenia, tj. Finlandia, Grecja, Hiszpania i Portugalia, a także Włochy (proszę sprawdzić). W państwach, w których utrzymano wymóg uzyskania pozwolenia na pracę, złagodzono warunki, na jakich udziela się takiego pozwolenia. 3. KOLEJNE KROKI W PROMOWANIU MOBILNOŚCI PRACOWNIKÓW W UE Opierając się na pozytywnych krokach i mając na uwadze fakt, że nowy okres przejściowy rozpoczął się dla Bułgarii i Rumunii po ich przystąpieniu na początku 2007 r., Komisja pragnie dalej zachęcać do mobilności pracowników w UE i poprawiać warunki tej mobilności. Jednym z istotnych powodów jest fakt, ze okres przejściowy musi być całkowicie wycofany do 2011 r. dla UE (10). W ciągu najbliższych tygodni Komisarz Spidla przedstawi Komisji nowy plan działania na rzecz mobilności , który obejmuje trzy główne dziedziny: 4 Nie można jednak wykluczyć, że w niektórych przypadkach migracja z UE-10 może mieć pewien wpływ na szczeblu regionalnym i zawodowym.

9 3.1 Ulepszenie istniejącego prawa i praktyk administracyjnych Istotnym instrumentem do promowania mobilności pracowników w UE jest prawodawstwo wspólnotowe dotyczące koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego, określonych w rozporządzeniu 1408/71 5 i rozporządzeniu wdrażającym 574/72 6. Zasady te zostały pomyślane tak, aby zapewnić, że pracownicy migranci, którzy korzystają ze swojego wspólnotowego prawa przemieszczania się, nie staną w obliczu utraty ochrony w zakresie zabezpieczenia społecznego. Rozporządzenia okazały się udanym instrumentem do osiągnięcia tego celu. Jednak nowe formy mobilności (krótsze okresy, różne statusy, praktyki wielokrotnej mobilności) mogą spowodować problemy z ich stosowaniem. Na przykład pracownik migrant, który często pracuje na podstawie krótkoterminowych umów w różnych państwach członkowskich może mieć do czynienia z różnymi systemami zabezpieczenia społecznego w stosunkowo krótkim okresie czasu 7. Dlatego też Komisja zbada ewentualną potrzebę dostosowania prawodawstwa wspólnotowego do koordynacji zabezpieczenia społecznego i praktyk administracyjnych stworzonych na jej podstawie. Po znalezieniu problemów, jakie mogą się pojawić w ramach obecnego prawodawstwa 8, oraz konsultacjach na dużą skalę z wszystkimi grupami zainteresowanych stron 9, zostanie przeprowadzone systematyczne badanie zakresu i cech nowych wzorców mobilności 10. Ochrona uprawnień do dodatkowych emerytur lub rent może mieć znaczny wpływ na decyzje pracowników co do mobilności. Komisja przedstawiła w 2005 r. wniosek dotyczący dyrektywy mającej na celu zmniejszenie przeszkód dla mobilności poprzez poprawę możliwości przenoszenia uprawnień do dodatkowych emerytur lub rent 11. Po omówieniu zawartości i zakresu proponowanej dyrektywy w Radzie i Parlamencie Europejskim, Komisja przedstawi poprawiony wniosek, koncentrujący się na ustanowieniu minimalnych standardów nabywania i posiadania uprawnień do dodatkowych rent lub emerytur oraz zawierający zobowiązanie do regularnego przeglądu postępów państw członkowskich w zakresie poprawy możliwości przenoszenia uprawnień do dodatkowych emerytur lub rent. 5 Dz.U. L 149 z dnia 5 lipca 1971 r., ostatnio zmienione rozporządzeniem (WE) 1992/2006 (Dz.U. L 392 z dnia r.). 6 Dz.U. L 74 z dnia 27 marca 1972 r., ostatnio zmienione rozporządzeniem (WE) 1791/2006 z r. (Dz.U. L 363 z dnia r.). 7 Pod warunkiem, że nie zostaną spełnione warunki oddelegowania. Sytuacja prawna może się jeszcze bardziej skomplikować dla tych, którzy są równocześnie zatrudnieni w różnych państwach członkowskich. Innym zjawiskiem, które zasługuje na uwagę w związku z ochroną pracowników, jest pojawienie się nowych struktur dostaw siły roboczej w międzynarodowym transporcie drogowym, a także w międzynarodowym transporcie lotniczym, gdzie firmy świadczą swoje usługi z tzw. baz krajowych lub baz operacyjnych w różnych państwach członkowskich, przy czym posiadają oficjalną siedzibę w innym państwie członkowskim. 8 W oparciu o ankietę przesłaną do wszystkich zainteresowanych stron (instytucji i partnerów społecznych) w czerwcu 2007 r. 9 W tym Komisja administracyjna ds. zabezpieczenia społecznego pracowników migrujących oraz Komitety doradcze ds. zabezpieczenia społecznego i swobodnego przemieszczania się pracowników 10 Badanie zostanie przeprowadzone w ramach TRESS (Szkolenia i sprawozdawczość w europejskim zabezpieczeniu społecznym), czyli założonej przez Komisję w 2004 r. sieci krajowych ekspertów ds. zabezpieczenia społecznego. 11 Wdrażanie wspólnotowego programu lizbońskiego: Wniosek dotyczący dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie poprawy możliwości przenoszenia uprawnień do dodatkowych emerytur lub rent - COM (2005) 507 z dnia r.

10 3.2 Poprawa politycznego wymiaru mobilności Państwa członkowskie odgrywają ważną rolę w demonstrowaniu korzyści płynących z mobilności geograficznej i mobilności w zakresie zmian miejsca pracy dla indywidualnych osób oraz całej gospodarki oraz faktu, że jest ona kluczowym narzędziem do wdrażania strategii lizbońskiej, także w związku z trwającą dyskusją na temat modelu elastycznego rynku pracy i bezpieczeństwa. Do mobilności należy zachęcać poprzez krajowe strategie zatrudnienia i programy kształcenia ustawicznego rozwijające umiejętności zawodowe i językowe. Należy zorganizować wspólne działanie z partnerami społecznymi, władzami lokalnymi i regionalnymi, ośrodkami nauki i szkolenia oraz społeczeństwem obywatelskim w celu wyeliminowania praktycznych i psychologicznych przeszkód dla mobilności, promowania idei uczciwej mobilności i zapewnienia poszanowania standardów pracy i wymogów prawnych przez wszystkie strony zaangażowane w proces mobilności. Ciągle jest jeszcze dużo do zrobienia w zakresie informowania mobilnych pracowników o przysługujących im prawach. Bazując na sukcesie inicjatyw uruchomionych w kontekście Europejskiego Roku , Komisja stworzy spis istniejących programów dotyczących mobilności na szczeblu krajowym, regionalnym i lokalnym. Będzie także zachęcać państwa członkowskie do wykorzystania funduszy strukturalnych do wprowadzania i rozwoju takich programów. Sprawdzi także możliwość opracowania odpowiednich mechanizmów zachęcania pracowników do mobilności na podstawie istniejących programów europejskich, takich jak program Leonardo da Vinci. 3.2 Wzmacnianie EURES EURES (Europejskie Służby Zatrudnienia) powstał w 1993 r. w celu ułatwienia swobodnego przemieszczania się pracowników. Obecnie EURES jest postrzegany jako silny instrument do wzmacniania infrastruktury rynku pracy na szczeblu krajowym i unijnym 13. Został zaprojektowany jako instrument pozwalający załatwić wszystko w jednym miejscu, ułatwiający mobilność pracowników i ich rodzin. Jest unikalną służbą Wspólnoty, którą tworzy sieć 750 wykwalifikowanych doradców, posiadających portal internetowy o dużej mocy, który umożliwia dostęp do 1 mln wolnych stanowisk w dowolnym czasie. Od 2006 r. wszystkie wakaty z publicznych służb zatrudnienia UE i EOG są dostępne na portalu EURES w 25 językach. Sieć doradców EURES pozwala na udzielanie mobilnym pracownikom i ich rodzinom spersonalizowanej pomocy we wszystkich sprawach związanych z mobilnością. WNIOSEK: Mobilność pracowników, która jest jedną z najstarszych cech pierwotnej europejskiej wspólnoty gospodarczej z 1957 r., jest w dzisiejszej Europie silnym i znaczącym symbolem z politycznego, społecznego i gospodarczego punktu widzenia. Mobilność pracowników jest czynnikiem napędzającym promocję całościowego zestawu prawa społecznego UE, mającego 12 Zob. np. projekt Mobi-développement uruchomiony przez francuskie regiony (Auvergne, Centre, Limousin) lub program mobilności dla młodych pracowników zapoczątkowany przez region Walloon w Belgii. Zob. także sukces projektu Eurodyssée - programu wymiany młodych pracowników opracowanego przez Zgromadzenie Regionów Europejskich w oparciu o bezpośrednią synergię pomiędzy przedsiębiorstwami a władzami regionalnymi. 13 Decyzja Rady 2005/600/WE z dnia 12 lipca 2005 r. w sprawie wytycznych dla polityk zatrudnienia Państw Członkowskich (Dz.U. L 205 z dnia r.).

11 na celu zapewnienie, że mobilność będzie korzystna dla pracowników i przedsiębiorstw, np. głośne rozporządzenie w sprawie koordynacji zabezpieczenia społecznego dla mobilnych pracowników, a ostatnio także istotne prawo dotyczące oddelegowywania pracowników. W ciągu najbliższych kilku dnia, Komisja opublikuje nową wizję przyszłości rynku wewnętrznego. Niewątpliwie pełne wdrożenie swobodnego przemieszczania się pracowników będzie jednym z podstawowych zagadnień omawianych w tej wizji.

Europejski i regionalny rynek pracy - mobilności geograficzna i zawodowa 9.04.2013. www.eures.europa.eu www.eures.praca.gov.pl

Europejski i regionalny rynek pracy - mobilności geograficzna i zawodowa 9.04.2013. www.eures.europa.eu www.eures.praca.gov.pl Europejski i regionalny rynek pracy - mobilności geograficzna i zawodowa 9.04.2013 www.eures.europa.eu www.eures.praca.gov.pl Mobilność pracowników Mobilność zawodowa zmiany w ramach zawodu lub danej grupy

Bardziej szczegółowo

Europejska strategia zatrudnienia W kierunku poprawy sytuacji pod względem zatrudnienia w Europie

Europejska strategia zatrudnienia W kierunku poprawy sytuacji pod względem zatrudnienia w Europie Europejska strategia zatrudnienia W kierunku poprawy sytuacji pod względem zatrudnienia w Europie Komisja Europejska Czym jest europejska strategia zatrudnienia? Każdy potrzebuje pracy. Wszyscy musimy

Bardziej szczegółowo

Delegacje otrzymują w załączeniu dokument na powyższy temat, w brzmieniu uzgodnionym przez Radę ds. WSiSW w dniu 20 lipca 2015 r.

Delegacje otrzymują w załączeniu dokument na powyższy temat, w brzmieniu uzgodnionym przez Radę ds. WSiSW w dniu 20 lipca 2015 r. Rada Unii Europejskiej Bruksela, 22 lipca 2015 r. (OR. en) 11130/15 ASIM 62 RELEX 633 NOTA Od: Do: Sekretariat Generalny Rady Delegacje Nr poprz. dok.: 10830/2/15 REV 2 ASIM 52 RELEX 592 Nr dok. Kom.:

Bardziej szczegółowo

Deklaracja polityki w programie

Deklaracja polityki w programie Deklaracja polityki w programie Uczelnia, przypisując programowi Erasmus trudną do przecenienia rolę w umiędzynarodowieniu, modernizacji i indywidualizacji procesu kształcenia, pragnie w dalszym ciągu

Bardziej szczegółowo

Ekonomiczny Uniwersytet Dziecięcy. Wspólna waluta euro Po co komu Unia Europejska i euro? dr Urszula Kurczewska EKONOMICZNY UNIWERSYTET DZIECIĘCY

Ekonomiczny Uniwersytet Dziecięcy. Wspólna waluta euro Po co komu Unia Europejska i euro? dr Urszula Kurczewska EKONOMICZNY UNIWERSYTET DZIECIĘCY Ekonomiczny Uniwersytet Dziecięcy Wspólna waluta euro Po co komu Unia Europejska i euro? dr Urszula Kurczewska Szkoła Główna Handlowa w Warszawie 23 października 2012 r. EKONOMICZNY UNIWERSYTET DZIECIĘCY

Bardziej szczegółowo

Mobility Roadshow w ramach Europejskiego Roku Mobilności Zawodowej

Mobility Roadshow w ramach Europejskiego Roku Mobilności Zawodowej Założenia projektu European Mobility Roadshow w ramach Europejskiego Roku Mobilności Zawodowej 21 kwiecień 2006 r., Warszawa Grzegorz Pragert Asystent Menedżera EURES 1 Rola EURES Szczególna rola EURES

Bardziej szczegółowo

KOMUNIKAT KOMISJI DO PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO, RADY, EUROPEJSKIEGO KOMITETU EKONOMICZNO-SPOŁECZNEGO I KOMITETU REGIONÓW

KOMUNIKAT KOMISJI DO PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO, RADY, EUROPEJSKIEGO KOMITETU EKONOMICZNO-SPOŁECZNEGO I KOMITETU REGIONÓW KOMISJA EUROPEJSKA Strasburg, dnia 12.3.2013 COM(2013) 144 final KOMUNIKAT KOMISJI DO PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO, RADY, EUROPEJSKIEGO KOMITETU EKONOMICZNO-SPOŁECZNEGO I KOMITETU REGIONÓW Inicjatywa na rzecz

Bardziej szczegółowo

POLITYKA SPÓJNOŚCI na lata

POLITYKA SPÓJNOŚCI na lata ZINTEGROWANE INWESTYCJE TERYTORIALNE POLITYKA SPÓJNOŚCI na lata 2014-2020 Komisja Europejska przyjęła propozycje ustawodawcze dotyczące polityki spójności na lata 2014-2020 w październiku 2011 roku Niniejszy

Bardziej szczegółowo

POLITYKA SPÓJNOŚCI NA LATA 2014-2020

POLITYKA SPÓJNOŚCI NA LATA 2014-2020 ZINTEGROWANE INWESTYCJE TERYTORIALNE POLITYKA SPÓJNOŚCI NA LATA 2014-2020 W grudniu 2013 r. Rada Unii Europejskiej formalnie zatwierdziła nowe przepisy i ustawodawstwo dotyczące kolejnej rundy inwestycji

Bardziej szczegółowo

POLITYKA SPÓJNOŚCI na lata

POLITYKA SPÓJNOŚCI na lata ZINTEGROWANE DZIAŁANIA NA RZECZ ZRÓWNOWAŻONEGO ROZWOJU OBSZARÓW MIEJSKICH POLITYKA SPÓJNOŚCI na lata 2014-2020 Komisja Europejska przyjęła propozycje ustawodawcze dotyczące polityki spójności na lata 2014-2020

Bardziej szczegółowo

WSPÓLNE DEKLARACJE I OŚWIADCZENIA OBECNYCH UMAWIAJĄCYCH SIĘ STRON I NOWYCH UMAWIAJĄCYCH SIĘ STRON UMOWY

WSPÓLNE DEKLARACJE I OŚWIADCZENIA OBECNYCH UMAWIAJĄCYCH SIĘ STRON I NOWYCH UMAWIAJĄCYCH SIĘ STRON UMOWY WSPÓLNE DEKLARACJE I OŚWIADCZENIA OBECNYCH UMAWIAJĄCYCH SIĘ STRON I NOWYCH UMAWIAJĄCYCH SIĘ STRON UMOWY AF/EEE/BG/RO/DC/pl 1 WSPÓLNA DEKLARACJA W SPRAWIE TERMINOWEJ RATYFIKACJI UMOWY O UDZIALE REPUBLIKI

Bardziej szczegółowo

II. DEKLARACJE A. WSPÓLNA DEKLARACJA OBECNYCH PAŃSTW CZŁONKOWSKICH. Wspólna deklaracja w sprawie pełnego stosowania przepisów dorobku Schengen

II. DEKLARACJE A. WSPÓLNA DEKLARACJA OBECNYCH PAŃSTW CZŁONKOWSKICH. Wspólna deklaracja w sprawie pełnego stosowania przepisów dorobku Schengen L 112/106 Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej 24.4.2012 II. DEKLARACJE A. WSPÓLNA DEKLARACJA OBECNYCH PAŃSTW CZŁONKOWSKICH Wspólna deklaracja w sprawie pełnego stosowania przepisów dorobku Schengen Przyjmuje

Bardziej szczegółowo

EUROPASS równe szanse na europejskim rynku pracy

EUROPASS równe szanse na europejskim rynku pracy Agnieszka Luck, Kinga Motysia Krajowe Centrum Europass Biuro Koordynacji Kształcenia Kadr Fundacja Fundusz Współpracy EUROPASS równe szanse na europejskim rynku pracy Wstąpienie Polski do Unii Europejskiej

Bardziej szczegółowo

Wspieranie kształcenia i zatrudniania ludzi młodych

Wspieranie kształcenia i zatrudniania ludzi młodych Międzynarodowe warsztaty Zatrudnienie, równouprawnienie, bezpieczeństwo socjalne (nestor) Wspieranie kształcenia i zatrudniania ludzi młodych Nikogo nie wolno pozostawić samemu sobie pomysły działań i

Bardziej szczegółowo

Wniosek DECYZJA RADY. ustalająca skład Komitetu Regionów

Wniosek DECYZJA RADY. ustalająca skład Komitetu Regionów KOMISJA EUROPEJSKA Bruksela, dnia 11.6.2014 r. COM(2014) 226 final 2014/0128 (NLE) Wniosek DECYZJA RADY ustalająca skład Komitetu Regionów PL PL UZASADNIENIE 1. KONTEKST WNIOSKU Artykuł 305 Traktatu o

Bardziej szczegółowo

Zalecenie ZALECENIE RADY. w sprawie krajowego programu reform Szwecji na 2015 r.

Zalecenie ZALECENIE RADY. w sprawie krajowego programu reform Szwecji na 2015 r. KOMISJA EUROPEJSKA Bruksela, dnia 13.5.2015 r. COM(2015) 276 final Zalecenie ZALECENIE RADY w sprawie krajowego programu reform Szwecji na 2015 r. oraz zawierające opinię Rady na temat przedstawionego

Bardziej szczegółowo

6052/16 mkk/gt 1 DG C 2A

6052/16 mkk/gt 1 DG C 2A Rada Unii Europejskiej Bruksela, 15 lutego 2016 r. (OR. en) 6052/16 COEST 30 WYNIK PRAC Od: Sekretariat Generalny Rady Data: 15 lutego 2016 r. Do: Delegacje Nr poprz. dok.: 5946/16 COEST 22 Dotyczy: STOSUNKI

Bardziej szczegółowo

L 90/106 Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 90/106 Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej L 90/106 Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej 28.3.2013 DECYZJA KOMISJI z dnia 26 marca 2013 r. określająca roczne limity emisji państw członkowskich na lata 2013 2020 zgodnie z decyzją Parlamentu Europejskiego

Bardziej szczegółowo

Rada Unii Europejskiej Bruksela, 28 kwietnia 2016 r. (OR. en)

Rada Unii Europejskiej Bruksela, 28 kwietnia 2016 r. (OR. en) Rada Unii Europejskiej Bruksela, 28 kwietnia 2016 r. (OR. en) Międzyinstytucjonalny numer referencyjny: 2016/0061 (NLE) 8112/16 JUSTCIV 69 AKTY USTAWODAWCZE I INNE INSTRUMENTY Dotyczy: DECYZJA RADY upoważniająca

Bardziej szczegółowo

Udział polityki spójności stale rośnie: - w 1965r. wynosił 6% - w 1988 r. wynosił 17% - w 2013r. wyniesie 36%

Udział polityki spójności stale rośnie: - w 1965r. wynosił 6% - w 1988 r. wynosił 17% - w 2013r. wyniesie 36% Jakie zmiany mogą czekać rolników po 2013? Czy będą to zmiany gruntowne czy jedynie kosmetyczne? Czy poszczególne instrumenty WPR będą ewaluować czy też zostaną uzupełnione o nowe elementy? Reforma WPR

Bardziej szczegółowo

PODSTAWA PRAWNA ZWYKŁEJ PROCEDURY USTAWODAWCZEJ. Podstawa prawna Przedmiot Elementy procedury 1. w ogólnym interesie gospodarczym

PODSTAWA PRAWNA ZWYKŁEJ PROCEDURY USTAWODAWCZEJ. Podstawa prawna Przedmiot Elementy procedury 1. w ogólnym interesie gospodarczym ZAŁĄCZNIK III PODSTAWA PRAWNA ZWYKŁEJ PROCEDURY USTAWODAWCZEJ 1 Podstawa prawna Przedmiot Elementy procedury 1 Artykuł 14 Artykuł 15 ust. 3 Artykuł 16 ust. 2 Artykuł 18 Artykuł 19 ust. 2 Artykuł 21 ust.

Bardziej szczegółowo

Działania stymulujące transgraniczną mobilność zawodową.

Działania stymulujące transgraniczną mobilność zawodową. SEMINARIUM nr 2 Działania stymulujące transgraniczną mobilność zawodową. Mobilność na transgranicznym rynku pracy wspierana przez samorządy - POWT Polska - Saksonia Zgorzelec, Hotel Pawłowski 17 października

Bardziej szczegółowo

Wojewódzki Urząd Pracy w Warszawie filia w Radomiu EURES OTWARTA EUROPA. Doradca Eures Janusz Wojcieszek-Łyś

Wojewódzki Urząd Pracy w Warszawie filia w Radomiu EURES OTWARTA EUROPA. Doradca Eures Janusz Wojcieszek-Łyś Wojewódzki Urząd Pracy w Warszawie filia w Radomiu EURES OTWARTA EUROPA Doradca Eures Janusz Wojcieszek-Łyś Radom 24.02.2010 EURES - CO TO JEST? EURES Europejskie Służby Zatrudnienia (European Employment

Bardziej szczegółowo

Rola i zadania kadry EURES w świetle rekomendacji Komisji Europejskiej i MPiPS

Rola i zadania kadry EURES w świetle rekomendacji Komisji Europejskiej i MPiPS Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej Departament Rynku Pracy Rola i zadania kadry EURES w świetle rekomendacji Komisji Europejskiej i MPiPS Edyta Czarnocka Wydział Europejskich SłuŜb Zatrudnienia Warszawa,

Bardziej szczegółowo

PARLAMENT EUROPEJSKI

PARLAMENT EUROPEJSKI PARLAMENT EUROPEJSKI 2004 2009 Komisja Rynku Wewnętrznego i Ochrony Konsumentów 15.02.2008 DOKUMENT ROBOCZY w sprawie sprawozdania z własnej inicjatywy dotyczącego niektórych aspektów ubezpieczeń komunikacyjnych

Bardziej szczegółowo

Europejska Strategia Bezpieczeństwa i Higieny Pracy

Europejska Strategia Bezpieczeństwa i Higieny Pracy Europejska Strategia Bezpieczeństwa i Higieny Pracy dr inż. Zofia Pawłowska kierownik Zakładu Zarządzania Bezpieczeństwem i Higieną Pracy CIOP-PIB Informacja przygotowana na posiedzenie Rady Ochrony Pracy

Bardziej szczegółowo

(Ogłoszenia) PROCEDURY ADMINISTRACYJNE KOMISJA

(Ogłoszenia) PROCEDURY ADMINISTRACYJNE KOMISJA 3.7.2009 Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej C 151/25 V (Ogłoszenia) PROCEDURY ADMINISTRACYJNE KOMISJA Zaproszenie do składania wniosków Program Kultura (2007 2013) Wdrożenie działań programowych: wieloletnie

Bardziej szczegółowo

TAK/NIE + uzasadnienie

TAK/NIE + uzasadnienie TAK/NIE + uzasadnienie 0. Podstawowym problemem Zagłębia Ruhry po II wojnie światowej był brak infrastruktury transportowej. 1. Podstawowym problemem Mezzogiorno był brak kapitału społecznego. 2. Globalizacja

Bardziej szczegółowo

III. (Akty przygotowawcze) KOMITET REGIONÓW 83. SESJA PLENARNA, 9 10 LUTEGO 2010 R.

III. (Akty przygotowawcze) KOMITET REGIONÓW 83. SESJA PLENARNA, 9 10 LUTEGO 2010 R. C 175/40 PL Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej 1.7.2010 III (Akty przygotowawcze) 83. SESJA PLENARNA, 9 10 LUTEGO 2010 R. Opinia Komitetu Regionów Europejski Rok (2011 r.) (2010/C 175/10) Przyjmuje z

Bardziej szczegółowo

Dokument z posiedzenia B7-0204/2010 PROJEKT REZOLUCJI. złożony w odpowiedzi na pytanie wymagające odpowiedzi ustnej B7 0204/2010

Dokument z posiedzenia B7-0204/2010 PROJEKT REZOLUCJI. złożony w odpowiedzi na pytanie wymagające odpowiedzi ustnej B7 0204/2010 PARLAMENT EUROPEJSKI 2009-2014 Dokument z posiedzenia 29.3.2010 B7-0204/2010 PROJEKT REZOLUCJI złożony w odpowiedzi na pytanie wymagające odpowiedzi ustnej B7 0204/2010 zgodnie z art. 115 ust. 5 Regulaminu

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE KOMISJI DLA PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY. Sprawozdanie roczne w sprawie wdrożenia inicjatywy Wolontariusze pomocy UE w 2014 r.

SPRAWOZDANIE KOMISJI DLA PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY. Sprawozdanie roczne w sprawie wdrożenia inicjatywy Wolontariusze pomocy UE w 2014 r. KOMISJA EUROPEJSKA Bruksela, dnia 13.7.2015 r. COM(2015) 335 final SPRAWOZDANIE KOMISJI DLA PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY Sprawozdanie roczne w sprawie wdrożenia inicjatywy Wolontariusze pomocy UE w

Bardziej szczegółowo

Polityka zatrudnienia / rynku pracy UE. Maciej Frączek

Polityka zatrudnienia / rynku pracy UE. Maciej Frączek Polityka zatrudnienia / rynku pracy UE Maciej Frączek PLAN PREZENTACJI Co to jest Europejska Strategia Zatrudnienia? Otwarta metoda koordynacji Ewolucja ESZ Obecny kształt ESZ Wytyczne dotyczące zatrudnienia

Bardziej szczegółowo

Dokument z posiedzenia B7-0000/2013 PROJEKT REZOLUCJI. złożony w następstwie pytania wymagającego odpowiedzi ustnej B7-0000/2013

Dokument z posiedzenia B7-0000/2013 PROJEKT REZOLUCJI. złożony w następstwie pytania wymagającego odpowiedzi ustnej B7-0000/2013 PARLAMENT EUROPEJSKI 2009-2014 Dokument z posiedzenia 22.4.2013 B7-0000/2013 PROJEKT REZOLUCJI złożony w następstwie pytania wymagającego odpowiedzi ustnej B7-0000/2013 zgodnie z art. 115 ust. 5 Regulaminu

Bardziej szczegółowo

Polityka spójności UE na lata 2014 2020

Polityka spójności UE na lata 2014 2020 UE na lata 2014 2020 Propozycje Komisji Europejskiej Unii Europejskiej Struktura prezentacji 1. Jakie konsekwencje będzie miała polityka spójności UE? 2. Dlaczego Komisja proponuje zmiany w latach 2014

Bardziej szczegółowo

KOMUNIKAT KOMISJI. Zwiększone zaangażowanie na rzecz równości między kobietami i mężczyznami Karta Kobiet

KOMUNIKAT KOMISJI. Zwiększone zaangażowanie na rzecz równości między kobietami i mężczyznami Karta Kobiet KOMISJA EUROPEJSKA Bruksela, dnia 5.3.2010 KOM(2010)78 wersja ostateczna KOMUNIKAT KOMISJI Zwiększone zaangażowanie na rzecz równości między kobietami i mężczyznami Karta Kobiet Deklaracja Komisji Europejskiej

Bardziej szczegółowo

(Akty, których publikacja jest obowiązkowa)

(Akty, których publikacja jest obowiązkowa) 27.4.2006 PL Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej L 114/1 I (Akty, których publikacja jest obowiązkowa) ROZPORZĄDZENIE (WE) NR 629/2006 PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY z dnia 5 kwietnia 2006 r. zmieniające

Bardziej szczegółowo

ZAŁOŻENIA REFORMY EURES

ZAŁOŻENIA REFORMY EURES ZAŁOŻENIA REFORMY EURES Konferencja dla regionalnych pracodawców 15 grudnia 2014 r. Suwałki Beata Chrościńska EURES OGÓLNE INFORMACJE Międzynarodowe pośrednictwo pracy i doradztwo w zakresie warunków życia

Bardziej szczegółowo

PODSTAWA PRAWNA CELE OSIĄGNIĘCIA

PODSTAWA PRAWNA CELE OSIĄGNIĘCIA POLITYKA ZATRUDNIENIA Stworzenie większej liczby lepszych miejsc pracy jest jednym z głównych celów strategii Europa 2020. Europejska strategia zatrudnienia wraz z wytycznymi dotyczącymi zatrudnienia i

Bardziej szczegółowo

NEGOCJACJE W SPRAWIE PRZYSTĄPIENIA BUŁGARII I RUMUNII DO UNII EUROPEJSKIEJ

NEGOCJACJE W SPRAWIE PRZYSTĄPIENIA BUŁGARII I RUMUNII DO UNII EUROPEJSKIEJ NEGOCJACJE W SPRAWIE PRZYSTĄPIENIA BUŁGARII I RUMUNII DO UNII EUROPEJSKIEJ Bruksela, 31 marca 2005 r. (OR. en) AA 24/2/05 REV 2 TRAKTAT O PRZYSTĄPIENIU: DEKLARACJE PROJEKTY AKTÓW PRAWODAWCZYCH I INNYCH

Bardziej szczegółowo

Europejski Fundusz Społeczny

Europejski Fundusz Społeczny Europejski Fundusz Społeczny wsparcie dla młodzieży 11/4/2014 Sytuacja osób młodych w UE Ponad 5,5 mln młodych Europejczyków jest bezrobotnych; Stopa bezrobocia młodzieży wynosi obecnie 23,5 %; 13,2 %

Bardziej szczegółowo

10392/16 mi/zm 1 DG C 1

10392/16 mi/zm 1 DG C 1 Rada Unii Europejskiej Luksemburg, 20 czerwca 2016 r. (OR. en) 10392/16 WYNIK PRAC Od: Sekretariat Generalny Rady Data: 20 czerwca 2016 r. Do: Delegacje Nr poprz. dok.: 10339/16 Dotyczy: DEVGEN 139 COHAFA

Bardziej szczegółowo

(Ogłoszenia) POSTĘPOWANIA ADMINISTRACYJNE KOMISJA EUROPEJSKA

(Ogłoszenia) POSTĘPOWANIA ADMINISTRACYJNE KOMISJA EUROPEJSKA 7.6.2011 Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej C 165/7 V (Ogłoszenia) POSTĘPOWANIA ADMINISTRACYJNE KOMISJA EUROPEJSKA ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA WNIOSKÓW EACEA/17/11 Program Młodzież w działaniu Systemy wsparcia

Bardziej szczegółowo

Konkurs Dobrych Praktyk Zdrowe i bezpieczne miejsce pracy. Bezpieczni na starcie, zdrowi na mecie. Zaproszenie do składania wniosków

Konkurs Dobrych Praktyk Zdrowe i bezpieczne miejsce pracy. Bezpieczni na starcie, zdrowi na mecie. Zaproszenie do składania wniosków Bezpieczeństwo i zdrowie w pracy dotyczy każdego. Jest dobre dla ciebie. Dobre dla firmy. Bezpieczni na starcie, zdrowi na mecie Promowanie zrównoważonego życia zawodowego #EUhealthyworkplaces www.healthy-workplaces.eu

Bardziej szczegółowo

Wyzwania Energetyki 2012 CEF

Wyzwania Energetyki 2012 CEF Wyzwania Energetyki 2012 CEF Janusz Piechociński Luty 2012 Nowe narzędzie CEF Dnia 29 czerwca 2011 r. Komisja Europejska przyjęła wniosek dotyczący kolejnych wieloletnich ram finansowych obejmujących lata

Bardziej szczegółowo

Wniosek DECYZJA RADY

Wniosek DECYZJA RADY KOMISJA EUROPEJSKA Bruksela, dnia 8.4.2016 r. COM(2016) 183 final 2016/0094 (NLE) Wniosek DECYZJA RADY w sprawie stanowiska, jakie należy przyjąć w imieniu Unii Europejskiej w odniesieniu do międzynarodowego

Bardziej szczegółowo

Ekonomiczny Uniwersytet Dziecięcy. Wspólna waluta euro

Ekonomiczny Uniwersytet Dziecięcy. Wspólna waluta euro Ekonomiczny Uniwersytet Dziecięcy Wspólna waluta euro dr Marta Musiał Katedra Bankowości i Finansów Porównawczych Wydział Zarządzania i Ekonomiki Usług Uniwersytet Szczeciński 17 listopad 2016 r. PLAN

Bardziej szczegółowo

Rehabilitacja zawodowa osób z niepełnosprawnościami w Europie. dr Marcin Garbat Uniwersytet Zielonogórski

Rehabilitacja zawodowa osób z niepełnosprawnościami w Europie. dr Marcin Garbat Uniwersytet Zielonogórski Rehabilitacja zawodowa osób z niepełnosprawnościami w Europie dr Marcin Garbat Uniwersytet Zielonogórski NIEPEŁNOSPRAWNI W EUROPIE Około 83,2 mln ogółu ludności Europy to osoby z niepełnosprawnością (11,7%

Bardziej szczegółowo

Wspólne Polityki wykład 7, semestr 2. Jednolity Rynek Europejski.

Wspólne Polityki wykład 7, semestr 2. Jednolity Rynek Europejski. Wspólne Polityki wykład 7, semestr 2 Jednolity Rynek Europejski. Swoboda przepływu osób Dr Katarzyna Śledziewska Katedra Makroekonomii i Teorii Handlu Zagranicznego Swoboda przepływu osób Jeden z kluczowych

Bardziej szczegółowo

Jak działa Unia Europejska?

Jak działa Unia Europejska? Jak działa Unia Europejska? Z Europą do szkół: Europamobil http://www.europamobil-online.eu/index.php?bereich=home_fr 20 studentów // 11 szkół // ponad 3000 uczniów // 1 autobus Europamobil to projekt

Bardziej szczegółowo

Wniosek DECYZJA RADY

Wniosek DECYZJA RADY KOMISJA EUROPEJSKA Strasburg, dnia 15.12.2015 r. COM(2015) 677 final 2015/0314 (NLE) Wniosek DECYZJA RADY ustanawiająca środki tymczasowe w obszarze ochrony międzynarodowej na rzecz Szwecji zgodnie z art.

Bardziej szczegółowo

(Rezolucje, zalecenia i opinie) REZOLUCJE RADA (2008/C 241/01)

(Rezolucje, zalecenia i opinie) REZOLUCJE RADA (2008/C 241/01) 20.9.2008 C 241/1 I (Rezolucje, zalecenia i opinie) REZOLUCJE RADA Rezolucja Rady i przedstawicieli rządów państw członkowskich zebranych w Radzie z dnia 16 maja 2007 r. w sprawie realizacji wspólnych

Bardziej szczegółowo

ZALECENIA. (Tekst mający znaczenie dla EOG) (2014/208/UE)

ZALECENIA. (Tekst mający znaczenie dla EOG) (2014/208/UE) 12.4.2014 L 109/43 ZALECENIA ZALECENIE KOMISJI z dnia 9 kwietnia 2014 r. w sprawie jakości sprawozdawczości dotyczącej ładu korporacyjnego (podejście przestrzegaj lub wyjaśnij ) (Tekst mający znaczenie

Bardziej szczegółowo

państw w Unii Europejskiej Członków Parlamentu Europejskiego wybory europejskie 13 czerwca

państw w Unii Europejskiej Członków Parlamentu Europejskiego  wybory europejskie 13 czerwca 25 państw w Unii Europejskiej 732 Członków Parlamentu Europejskiego Parlament Europejski, 2003. Generalną Dyrekcję ds. Informacji i Stosunków Publicznych. www.europarl.eu.int VO Communication - QA-55-03-536-PL-C

Bardziej szczegółowo

Gospodarka i funkcjonowanie Unii Europejskiej. Wykład VIII Strategia lizbońska

Gospodarka i funkcjonowanie Unii Europejskiej. Wykład VIII Strategia lizbońska Gospodarka i funkcjonowanie Unii Europejskiej Wykład VIII Strategia lizbońska Pomyśl tylko, czym mogłaby być Europa. Pomyśl o wrodzonej sile naszej rozszerzonej Unii. Pomyśl o jej niewykorzystanym potencjale

Bardziej szczegółowo

Szanowny Panie Ministrze,

Szanowny Panie Ministrze, Warszawa, 16.03.2015 Pan Minister Władysław Kosiniak-Kamysz Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej Szanowny Panie Ministrze, Organizacje tworzące Koalicję na rzecz CEDAW zwracają się do Pana Ministra

Bardziej szczegółowo

Wniosek DECYZJA RADY. w sprawie przyjęcia przez Litwę euro w dniu 1 stycznia 2015 r.

Wniosek DECYZJA RADY. w sprawie przyjęcia przez Litwę euro w dniu 1 stycznia 2015 r. KOMISJA EUROPEJSKA Bruksela, dnia 4.6.2014 r. COM(2014) 324 final 2014/0170 (NLE) Wniosek DECYZJA RADY w sprawie przyjęcia przez Litwę euro w dniu 1 stycznia 2015 r. PL PL UZASADNIENIE 1. KONTEKST WNIOSKU

Bardziej szczegółowo

Konsultacja publiczna na temat skuteczności wsparcia innowacji w Europie. Kwestionariusz Cześć B, podmioty instytucjonalne

Konsultacja publiczna na temat skuteczności wsparcia innowacji w Europie. Kwestionariusz Cześć B, podmioty instytucjonalne Konsultacja publiczna na temat skuteczności wsparcia innowacji w Europie Kwestionariusz Cześć B, podmioty instytucjonalne Sekcja I: Identyfikacja respondenta 1. Skąd dowiedział(a) się Pan(i)o konsultacji

Bardziej szczegółowo

(4) Belgia, Niemcy, Francja, Chorwacja, Litwa i Rumunia podjęły decyzję o zastosowaniu art. 11 ust. 3 rozporządzenia

(4) Belgia, Niemcy, Francja, Chorwacja, Litwa i Rumunia podjęły decyzję o zastosowaniu art. 11 ust. 3 rozporządzenia L 367/16 23.12.2014 ROZPORZĄDZENIE DELEGOWANE KOMISJI (UE) NR 1378/2014 z dnia 17 października 2014 r. zmieniające załącznik I do rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1305/2013 oraz załączniki

Bardziej szczegółowo

PL Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej L 292/19

PL Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej L 292/19 1.11.2013 PL Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej L 292/19 KOMISJA EUROPEJSKA, DECYZJA WYKONAWCZA KOMISJI z dnia 31 października 2013 r. dotycząca dostosowania rocznych limitów emisji państw członkowskich

Bardziej szczegółowo

Wniosek DECYZJA RADY

Wniosek DECYZJA RADY KOMISJA EUROPEJSKA Bruksela, dnia 5.7.2016 r. COM(2016) 440 final 2016/0202 (NLE) Wniosek DECYZJA RADY w sprawie zawarcia, w imieniu Unii Europejskiej, protokołu (2015) zmieniającego załącznik dotyczący

Bardziej szczegółowo

Wprowadzenie i kontekst. 1 Dane respondenta

Wprowadzenie i kontekst. 1 Dane respondenta Zdecydowana polityka europejska na rzecz wspierania małych i średnich przedsiębiorstw (MŚP) oraz przedsiębiorców w latach 2015-2020 Konsultacje społeczne w sprawie programu Small Business Act (SBA) Fields

Bardziej szczegółowo

RADA UNII EUROPEJSKIEJ. Bruksela, 28 kwietnia 2006 r. (03.05) (OR. en) 8749/06. Międzyinstytucjonalny numer referencyjny: 2004/0166 (AVC)

RADA UNII EUROPEJSKIEJ. Bruksela, 28 kwietnia 2006 r. (03.05) (OR. en) 8749/06. Międzyinstytucjonalny numer referencyjny: 2004/0166 (AVC) RADA UNII EUROPEJSKIEJ Bruksela, 28 kwietnia 2006 r. (03.05) (OR. en) Międzyinstytucjonalny numer referencyjny: 2004/0166 (AVC) 8749/06 FC 14 CADREFIN 107 OC 317 NOTA Od: Grupa Robocza ds. Środków Strukturalnych

Bardziej szczegółowo

Konwergencja nominalna versus konwergencja realna a przystąpienie. Ewa Stawasz Katedra Międzynarodowych Stosunków Gospodarczych UŁ

Konwergencja nominalna versus konwergencja realna a przystąpienie. Ewa Stawasz Katedra Międzynarodowych Stosunków Gospodarczych UŁ Konwergencja nominalna versus konwergencja realna a przystąpienie Polski do strefy euro Ewa Stawasz Katedra Międzynarodowych Stosunków Gospodarczych UŁ Plan prezentacji 1. Nominalne kryteria konwergencji

Bardziej szczegółowo

INTERREG IVC CELE I PRIORYTETY

INTERREG IVC CELE I PRIORYTETY INTERREG IVC CELE I PRIORYTETY Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego Departament Polityki Regionalnej W prezentacji przedstawione zostaną: Cele programu Interreg IVC Priorytety programu Typy działań

Bardziej szczegółowo

GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY Departament Badań Demograficznych

GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY Departament Badań Demograficznych Materiał na konferencję prasową w dniu 23 października 2007 r. GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY Departament Badań Demograficznych Notatka informacyjna WYNIKI BADAŃ GUS Informacja o rozmiarach i kierunkach emigracji

Bardziej szczegółowo

Działania Rządu na rzecz CSR w Polsce. Zespół do spraw Społecznej Odpowiedzialności Przedsiębiorstw

Działania Rządu na rzecz CSR w Polsce. Zespół do spraw Społecznej Odpowiedzialności Przedsiębiorstw Działania Rządu na rzecz CSR w Polsce 2 Trendy yglobalne Globalizacja Zmiany demograficzne Zmiany klimatu WYZWANIE: Konieczność budowania trwałych podstaw wzrostu umożliwiających realizację aspiracji rozwojowych

Bardziej szczegółowo

Konwergencja nominalna versus konwergencja realna a przystąpienie. Ewa Stawasz Katedra Międzynarodowych Stosunków Gospodarczych UŁ

Konwergencja nominalna versus konwergencja realna a przystąpienie. Ewa Stawasz Katedra Międzynarodowych Stosunków Gospodarczych UŁ Konwergencja nominalna versus konwergencja realna a przystąpienie Polski do strefy euro Ewa Stawasz Katedra Międzynarodowych Stosunków Gospodarczych UŁ Plan prezentacji 1. Nominalne kryteria konwergencji

Bardziej szczegółowo

Systemy zarządzania sportem w wybranych krajach Unii Europejskiej. Dr hab. prof. AWF Jolanta Żyśko

Systemy zarządzania sportem w wybranych krajach Unii Europejskiej. Dr hab. prof. AWF Jolanta Żyśko Systemy zarządzania sportem w wybranych krajach Unii Europejskiej Dr hab. prof. AWF Jolanta Żyśko Struktura wykładu Wprowadzenie Wzrost znaczenia sportu jako zjawiska społecznoekonomicznego i politycznego,

Bardziej szczegółowo

Zasadniczym celem programu jest przyczynienie się do:

Zasadniczym celem programu jest przyczynienie się do: ERASMUS+ Zasadniczym celem programu jest przyczynienie się do: spełnienia celów strategii europejskich w obszarze edukacji, w tym zwłaszcza strategii Edukacja i szkolenia 2020, rozwoju krajów partnerskich

Bardziej szczegółowo

(Akty o charakterze nieustawodawczym) ROZPORZĄDZENIA

(Akty o charakterze nieustawodawczym) ROZPORZĄDZENIA 24.9.2014 L 280/1 II (Akty o charakterze nieustawodawczym) ROZPORZĄDZENIA ROZPORZĄDZENIE DELEGOWANE KOMISJI (UE) NR 994/2014 z dnia 13 maja 2014 r. zmieniające załączniki VIII i VIIIc do rozporządzenia

Bardziej szczegółowo

Zalecenie DECYZJA RADY. stwierdzająca, że Polska nie podjęła skutecznych działań w odpowiedzi na zalecenie Rady z dnia 21 czerwca 2013 r.

Zalecenie DECYZJA RADY. stwierdzająca, że Polska nie podjęła skutecznych działań w odpowiedzi na zalecenie Rady z dnia 21 czerwca 2013 r. KOMISJA EUROPEJSKA Bruksela, dnia 15.11.2013 r. COM(2013) 907 final Zalecenie DECYZJA RADY stwierdzająca, że Polska nie podjęła skutecznych działań w odpowiedzi na zalecenie Rady z dnia 21 czerwca 2013

Bardziej szczegółowo

SPIS TREŚCI. Wprowadzenie... 9

SPIS TREŚCI. Wprowadzenie... 9 SPIS TREŚCI Wprowadzenie... 9 ROZDZIAŁ I Teoretyczne ujęcie innowacji... 11 1. Innowacje-proces innowacyjny-konkurencyjność... 11 2. System innowacyjny na poziomie regionu... 15 3. System innowacyjny a

Bardziej szczegółowo

Bruksela, dnia 17.9.2014 r. C(2014) 6767 final KOMUNIKAT KOMISJI

Bruksela, dnia 17.9.2014 r. C(2014) 6767 final KOMUNIKAT KOMISJI KOMISJA EUROPEJSKA Bruksela, dnia 17.9.2014 r. C(2014) 6767 final KOMUNIKAT KOMISJI Aktualizacja danych wykorzystywanych do obliczania kar ryczałtowych oraz kar pieniężnych wskazywanych Trybunałowi Sprawiedliwości

Bardziej szczegółowo

Program GRUNDTVIG wspieranie niezawodowej edukacji dorosłych, w tym osób starszych

Program GRUNDTVIG wspieranie niezawodowej edukacji dorosłych, w tym osób starszych wspieranie niezawodowej edukacji dorosłych, w tym osób starszych Alina Respondek, Narodowa Agencja Programu Uczenie się przez całe życie Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji Program Uczenie się przez całe

Bardziej szczegółowo

Każde pytanie zawiera postawienie problemu/pytanie i cztery warianty odpowiedzi, z których tylko jedna jest prawidłowa.

Każde pytanie zawiera postawienie problemu/pytanie i cztery warianty odpowiedzi, z których tylko jedna jest prawidłowa. Każde pytanie zawiera postawienie problemu/pytanie i cztery warianty odpowiedzi, z których tylko jedna jest prawidłowa. 1. Zaznacz państwa członkowskie starej Unii Europejskiej, które nie wprowadziły dotąd

Bardziej szczegółowo

Wniosek DECYZJA RADY

Wniosek DECYZJA RADY KOMISJA EUROPEJSKA Bruksela, dnia 21.12.2011 KOM(2011) 911 wersja ostateczna 2011/0447 (NLE) Wniosek DECYZJA RADY w sprawie oświadczenia o wyrażeniu przez państwa członkowskie, w interesie Unii Europejskiej,

Bardziej szczegółowo

Uczestnictwo europejskich MŚP w programach B+R

Uczestnictwo europejskich MŚP w programach B+R Uczestnictwo europejskich MŚP w programach B+R Oczekiwania i bariery Paweł Kaczmarek Poznański Park Naukowo-Technologiczny Fundacji UAM w Poznaniu Projekt MAPEER SME MŚP a Programy wsparcia B+R Analiza

Bardziej szczegółowo

INICJATYWY KOMISJI EUROPEJSKIEJ DOTYCZĄCE PRACOWNIKÓW SPOZA UNII EUROPEJSKIEJ DANE EUROBEROMETRU NT. SWOBODY PRZEMIESZCZANIA SIĘ OSÓB

INICJATYWY KOMISJI EUROPEJSKIEJ DOTYCZĄCE PRACOWNIKÓW SPOZA UNII EUROPEJSKIEJ DANE EUROBEROMETRU NT. SWOBODY PRZEMIESZCZANIA SIĘ OSÓB Bruksela, dnia 26 lipca 2010 r. Sprawozdanie nr 53/2010 INICJATYWY KOMISJI EUROPEJSKIEJ DOTYCZĄCE PRACOWNIKÓW SPOZA UNII EUROPEJSKIEJ DANE EUROBEROMETRU NT. SWOBODY PRZEMIESZCZANIA SIĘ OSÓB 1. Komisja

Bardziej szczegółowo

Gospodarka i funkcjonowanie Unii Europejskiej. Wykład IX Swoboda przepływu osób

Gospodarka i funkcjonowanie Unii Europejskiej. Wykład IX Swoboda przepływu osób Gospodarka i funkcjonowanie Unii Europejskiej Wykład IX Swoboda przepływu osób Europa Obywatela,,Opinia publiczna naszych krajów nie chce Europy technokratycznej. Unia Europejska musi być odczuwalna w

Bardziej szczegółowo

Sewilla, lutego 2010 DEKLARACJA FORUM DORADCZEGO NA TEMAT OGÓLNOEUROPEJSKIEGO BADANIA KONSUMPCJI ŻYWNOŚCI EUROPEJSKIE MENU

Sewilla, lutego 2010 DEKLARACJA FORUM DORADCZEGO NA TEMAT OGÓLNOEUROPEJSKIEGO BADANIA KONSUMPCJI ŻYWNOŚCI EUROPEJSKIE MENU Sewilla, 11-12 lutego 2010 DEKLARACJA FORUM DORADCZEGO NA TEMAT OGÓLNOEUROPEJSKIEGO BADANIA KONSUMPCJI ŻYWNOŚCI EUROPEJSKIE MENU OGÓLNOEUROPEJSKIE BADANIE KONSUMPCJI ŻYWNOŚCI (EU Menu) Propozycja przeprowadzenia

Bardziej szczegółowo

Wniosek DECYZJA RADY

Wniosek DECYZJA RADY KOMISJA EUROPEJSKA Bruksela, dnia 27.10.2014 r. COM(2014) 678 final 2014/0313 (NLE) Wniosek DECYZJA RADY ustalająca stanowisko, jakie ma zająć Unia w ramach Komitetu Administracyjnego Europejskiej Komisji

Bardziej szczegółowo

KONSULTACJE NA TEMAT RÓŻNORODNOŚCI W MIEJSCU PRACY ORAZ ANTYDYSKRYMINACJI

KONSULTACJE NA TEMAT RÓŻNORODNOŚCI W MIEJSCU PRACY ORAZ ANTYDYSKRYMINACJI KONSULTACJE NA TEMAT RÓŻNORODNOŚCI W MIEJSCU PRACY ORAZ ANTYDYSKRYMINACJI 14.06.2005-15.07.2005 Znaleziono 803 odpowiedzi z 803 odpowiadających wybranym kryteriom Proszę wskazać główny sektor działalności

Bardziej szczegółowo

Wspólne Polityki UE. Jednolity Rynek Europejski. Swoboda przepływu osób

Wspólne Polityki UE. Jednolity Rynek Europejski. Swoboda przepływu osób Wspólne Polityki UE Jednolity Rynek Europejski. Swoboda przepływu osób Dr Katarzyna Śledziewska Katedra Makroekonomii i Teorii Handlu Zagranicznego Plan zajęć Teoria, efekty liberalizacji czynników produkcji,

Bardziej szczegółowo

Wyższa Szkoła Ekonomiczna

Wyższa Szkoła Ekonomiczna Współczesne tendencje na rynku pracy DrCecylia Sadowska Snarska Snarska Wyższa Szkoła Ekonomiczna w Białymstoku 1. Uwarunkowania demograficzne rynku pracy. 2. Kierunki zmian w popytowej stronie rynku pracy.

Bardziej szczegółowo

Integracja osób niepełnosprawnych

Integracja osób niepełnosprawnych Integracja osób niepełnosprawnych Europejska strategia równych szans Komisja Europejska Równe szanse dla równych praw Europejska wartość dodana Europejski Rok Osób Niepełnosprawnych (ERON) w 2003 r. skłonił

Bardziej szczegółowo

Doradztwo zawodowe na rzecz planowania ścieżek edukacyjnych w kraju przebywania i po powrocie r.

Doradztwo zawodowe na rzecz planowania ścieżek edukacyjnych w kraju przebywania i po powrocie r. Doradztwo zawodowe na rzecz planowania ścieżek edukacyjnych w kraju przebywania i po powrocie 23.10.2014 r. Rozwój doradztwa zawodowego na poziomie europejskim Kierunki rozwoju poradnictwa zawodowego:

Bardziej szczegółowo

15312/16 md/krk/as 1 DGD 1B

15312/16 md/krk/as 1 DGD 1B Rada Unii Europejskiej Bruksela, 9 grudnia 2016 r. (OR. en) 15312/16 WYNIK PRAC Od: Sekretariat Generalny Rady Data: 9 grudnia 2016 r. Do: Delegacje MIGR 214 EDUC 419 JEUN 107 SPORT 87 CULT 118 SOC 780

Bardziej szczegółowo

Lokalne Grupy Rybackie i Oś 4 w różnych krajach UE

Lokalne Grupy Rybackie i Oś 4 w różnych krajach UE Lokalne Grupy Rybackie i Oś 4 w różnych krajach UE Próba podsumowania Urszula Budzich-Tabor, FARNET Support Unit Warszawa, 25 czerwca 2013 r. Co trzeba wiedzieć o Osi 4 w UE, żeby ją zrozumieć? Gdzie jesteśmy

Bardziej szczegółowo

PARLAMENT EUROPEJSKI I RADA

PARLAMENT EUROPEJSKI I RADA 30.12.2006 PL Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej L 394/5 II (Akty, których publikacja nie jest obowiązkowa) PARLAMENT EUROPEJSKI I RADA ZALECENIE PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY z dnia 18 grudnia 2006

Bardziej szczegółowo

Uruchomienie Europejskiego Funduszu Dostosowania do Globalizacji: Belgia - przemysł włókienniczy, Irlandia - Dell

Uruchomienie Europejskiego Funduszu Dostosowania do Globalizacji: Belgia - przemysł włókienniczy, Irlandia - Dell 21.10.2010 Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej C 285 E/151 ZAŁĄCZNIK OŚWIADCZENIE KOMISJI Komisja wspiera używanie wspólnotowych instrumentów takich jak program Inteligentna Energia-Europa, który stanowi

Bardziej szczegółowo

9650/17 ppa/mf 1 DGG 1A

9650/17 ppa/mf 1 DGG 1A Rada Unii Europejskiej Bruksela, 23 maja 2017 r. (OR. en) 9650/17 WYNIK PRAC Od: Do: Sekretariat Generalny Rady Delegacje Dotyczy: Europejski semestr 2017: ECOFIN 459 UEM 176 SOC 436 EM 340 Konkluzje Rady

Bardziej szczegółowo

Konsultacje społeczne

Konsultacje społeczne Konsultacje społeczne Strategia Rozwoju Kapitału Społecznego 2011-2020 10 maja 2011 r. Strategia Rozwoju Kapitału Społecznego Prezentacja drugiego celu operacyjnego: zwiększenie partycypacji społecznej

Bardziej szczegółowo

Swobodny przepływ pracowników w dwa lata po akcesji

Swobodny przepływ pracowników w dwa lata po akcesji Swobodny przepływ pracowników w dwa lata po akcesji Dr Maciej Duszczyk Urząd d Komitetu Integracji Europejskiej Konferencja WUP w Toruniu, w ramach IW Interreg IIIC, Projekt ADEP, 12 maj 2006 rok. Sytuacja

Bardziej szczegółowo

Miejsce w dokumencie Dotychczasowy zapis (jest) Powinno być s. 32 IV.1.14. Planowane działania: a) badanie możliwości godzenia ról rodzinnych z rolami

Miejsce w dokumencie Dotychczasowy zapis (jest) Powinno być s. 32 IV.1.14. Planowane działania: a) badanie możliwości godzenia ról rodzinnych z rolami Errata do Planu działania na lata 2007-2008 dla Priorytetu I Zatrudnienie i integracja społeczna (sprostowanie treści dokumentu w związku z pomyłką techniczną polegającą na zamianie opisu działań pomiędzy

Bardziej szczegółowo

Obywatele dla Demokracji. program dla organizacji pozarządowych finansowany z funduszy EOG

Obywatele dla Demokracji. program dla organizacji pozarządowych finansowany z funduszy EOG Obywatele dla Demokracji program dla organizacji pozarządowych finansowany z funduszy EOG Obywatele dla Demokracji Realizatorzy: Fundacja im. Stefana Batorego w partnerstwie z Polską Fundacją Dzieci i

Bardziej szczegółowo

EUROPEJSKI FUNDUSZ SPOŁECZNY

EUROPEJSKI FUNDUSZ SPOŁECZNY EUROPEJSKI FUNDUSZ SPOŁECZNY Europejski Fundusz Społeczny (EFS) powstał na mocy traktatu rzymskiego, aby poprawić mobilność pracowników oraz możliwości zatrudnienia na wspólnym rynku. Zadania i zasady

Bardziej szczegółowo

ISLANDIĄ, KSIĘSTWEM LIECHTENSTEINU, KRÓLESTWEM NORWEGII, zwanymi dalej Państwami Darczyńcami

ISLANDIĄ, KSIĘSTWEM LIECHTENSTEINU, KRÓLESTWEM NORWEGII, zwanymi dalej Państwami Darczyńcami MEMORANDUM OF UNDERSTANDING WDRAŻANIA MECHANIZMU FINANSOWEGO EOG NA LATA 2009-2014 pomiędzy ISLANDIĄ, KSIĘSTWEM LIECHTENSTEINU, KRÓLESTWEM NORWEGII, zwanymi dalej Państwami Darczyńcami a RZECZĄPOSPOLITĄ

Bardziej szczegółowo

Parlament Europejski. Rola i funkcje w UE

Parlament Europejski. Rola i funkcje w UE Parlament Europejski Rola i funkcje w UE Instytucje UE Parlament Europejski Rada Europejska Rada Komisja Europejska Trybunał Sprawiedliwości UE Europejski Bank Centralny Trybunał Obrachunkowy Ogólny zakres

Bardziej szczegółowo

Mariola Banach UNIWERSYTET RZESZOWSKI. STUDIA PODYPLOMOWE Mechanizmy funkcjonowania strefy euro VI edycja, rok akademicki 2014/15

Mariola Banach UNIWERSYTET RZESZOWSKI. STUDIA PODYPLOMOWE Mechanizmy funkcjonowania strefy euro VI edycja, rok akademicki 2014/15 UNIWERSYTET RZESZOWSKI Promotor: dr Magdalena Cyrek Mariola Banach STUDIA PODYPLOMOWE Mechanizmy funkcjonowania strefy euro VI edycja, rok akademicki 2014/15 przedstawienie istoty ubóstwa i wykluczenia

Bardziej szczegółowo

Wniosek DYREKTYWA RADY

Wniosek DYREKTYWA RADY KOMISJA EUROPEJSKA Bruksela, dnia 14.12.2015 r. COM(2015) 646 final 2015/0296 (CNS) Wniosek DYREKTYWA RADY zmieniająca dyrektywę 2006/112/WE w sprawie wspólnego systemu podatku od wartości dodanej w zakresie

Bardziej szczegółowo