pogladv - nie przvieto odezwv.

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "pogladv - nie przvieto odezwv."

Transkrypt

1 Rmy B Craxeg ŁODZ, pątek T paźdernka ydane 989 rku Rk XLV PL SSN Prebyający Plsce predncący łskej Padl Scjalstycnej, były premer Republk ł skej Bettn Crax stał craj pryjęty pre preydenta 2 (3068) Nr ndeksu CENA 70 l PRL aruelskeg ra premera T Maeckeg B Crax dedł też cmentar żłnery łskch pległych Plsce ra edł arsaską Starókę Zamek Królesk f"o B Crax sptkał sę także prymasem Plsk kardynałem Glempem Następne sekretar \Yłskej Part Scjalstycnej sptkał sę predncącym NSZZ Sldarnść" Lechem ałęsą,,,,,,,, Kerunk MO f Urędu neależneg ąku adeg, maną nay na Plcję Państ Kmtet Mnstró Spra Zagrancny ch państstr) Układu arsask eg craj rpcęł sę arsae psedene Kmtetu Mnstró Spra Zagrancnych państstrn Układu arsaskeg Oterając brady, gspdan ak nfrmuje Mnsterst Transprtu, żeglug Łącnśc, sptkana K Skubsesk apenł ebranych, że łade pań bec tarca mędynardeg ste Plsk pryąują elprtu ltnceg Bejruce pd ką agę d prac kmtetu, c jęt decyję pryrócenu a ynka nasej scerej l utrymana rju pryjacelesnej kres ymany pc skch, ajemne krystnych tej mędy Plską Lbanem partnerskch stsunkó e systkm państam scjalstycnym (PAP) ra l psanana pre Pl t;kę bąań pryjętych ra mach sjusu P ystąpenu sefa plskej dyplmacj premaal mnstre spra agrancnych, a na stępne cłnke rądó państ ffmc Rbeżne (PAP) d Lbanu predstał K OPZZ Tn rsceny negdny lą pn publcnej ą pdprądkanem jej terenym rganm ład yberalnych Sterdają też, że prynależnść d part rganacj pltycnych jest enętrną spraą każdeg cłeka ne mże determnać aansu tadeg funkcjnarusy Pctą 2lllan pgladv ne prvet dev Kmtet yknacy OPZZ ebrał sę craj by uchaló tekst dey d lud pracy aerającej głóne pstulaty ruchu adeg skupneg OPZZ becnej sytuacj spłecn gspdar cej Odey ne uchaln uag na sttne rłleżnśc pglądó gacj Prpycję uchały Senatu sprae prjektu ustay mane ustay budżetej na rk 989 predstał menu Kmsj Gspdark Nardej senatr Ceary óefak StY erdł n że predstany prjekt rą dy jest persym d lat krkem strnę r6nażema dchdó ydatkó państa, pneaż preduje sę nm mnejsene defcytu budżete g Krytycne d rądeg prjektu ustay budżetej dnósł s;ę senatr óef Sls nayając pltykę rądą antychłpską eg danem np nesene preferencj dla kredytó rlncych jest negdne prun+enam krąg łeg stłu" Z kle senatr Andrej Stelmachsk ne gdł sę na cęca budżete bude sp (DALSZY CĄG NA STR 3) bem mm rstu cen pgrsena arunkó ąca spłe ceńst achuje spkój p! dbnej sytuacj gspuuarcej każda ppredna ekpa rądjl by łaby mecna Rud ąky resny OPZZ mus teg ycągnąć sk Z takm głsam spółgrała predstana na psedenu nfrmacja dtychcasym pre begu gólnplskej dkcj prte stacyjnej OPZZ prer pgarsanu arunkó bytu pracnkó eteranó pracy akcj plegającej na yesenu flag plakató (be strajkó) ucestncy prae 00 akładó pracy Z drugej jednak strny nęść akła \ dó pra<; PZZ ne pryłącvy ły sę cm prtestu, ażając, że treba dać cas rąd Maeckeg, plnując araem nteresó lud pracy d> raj d gd 3 ctery 26 bm Sal Kngresej reultace pstann pretelefny d sób, kt6rym ydaa rectagać prjekt d<!y pred PKN rpcął sę l] Mędyna rdy Festal an amhree &9 N gra Evan Sven<n e Secj (DALSZY CĄG NA STR 3) (DALSZY CĄG NA STR 3) CAF Tedr alcak teleft P prgrame 997" głsł sę 20 pskda nych Ls agn nej An nadal nena ny ZSRR jsku ua;, kntrluje sytuację regne NagrKa rabach, gde dchd c amesek na Ue etncnym nacme pgrsyła sę śytuacja apatrena N jsk dstarca źyn6 helkpteram d s gde ne dcera nrmalny transprt pdu ablkanych dróg CAF AP teleft BLETY DŁUŻSZE NŻ PRZEAZD Blety są cra drżse <!Ora dłużse Peen meskanec Bałegstkn akupł,orbse" blet na autbus pstesny d Su alk Taśma bleta mała dług&ć 38 cm, a jej ypsyane trał prae pęć mnut TOKO TANE!, Cena dałk Tk snadła persy ra d 97 r Nat BEŹ KASKO NA BUDOE ba Lrdó parlamentu brytyjskeg pryjęła pnedałek ecrem pprakę d kdeksu pracy \>praka alna d nsena kask6 chrnnych predstacel ludnśc,skhjskej, pracnjących na placach budy, stcnach etc Skhe będą mgl nsć s je turbany płe br ceny a dał Tk spadły średn 4,4 prc tym samym krese nb rku rsły 8, prc art ddać, e metr kadraty em centrum handlym Tk kstał dnu lpca br 24 tys dlaró tej delncy cena dał k nsła pnne g6rę esłym rku tej pre kstała 242 tys dlar6 ;;,_, Sekretar stanu ds atrudnena lrd Strathclyde yjaśnł, ę pracdacy ne będą pnsć dpedalnśc a nescęśl e ypadk, jakm ulegną \V case pracy Skhe ne nsący kask6 sę skńcyć nterencją ład ;dmnstracyjnych, restą na Plecene Preydum Rądu Opr kp l L śece jest tak, że acynają urądać sę edług bąujących H Zadające ale prade KPN dmaga sę trybe pl nym prydału lkal elu mastach kraju, t knecne śródmeścu arsae np predstan tak paket żądań samdelny budynek, t knecne salą knferencyjną, klkunastma pkjam, pmescenem na małą plgrafę, meskanem dla drcy, pmescenem na ksę garnę ydanct KPN, 46 telefnó, dstęp d sec teleksej Żądana te ppart kupanem stlcy m n lkalu, który ajmany dtychcas pre PRON, ma być m łn prenacny dla Ttalatra Sptteg, b ten kle ajmuje budynek prenacny dla najdująceg sę nemal rune Unersytetu arsa skeg Ocyśce, musał t Pa centrum dałka kstała statn średn 88 tys dlar6 amerykańskch kę Na całym ne parte ak nas pnfrman DUS ŁódźSródmeścle Prkurature Rnej dla tej delncy, p śrdej emsj debran mast ema rśne cenę e systkch nnych ęksych mastach Zdanem specjallst6 d handlu gruntem stlcy apn, prycyną spadku ceny są rnnk ne d ytrymana tym 20mmnym mlcha arón dla elkeg kaptału jak dla ykłych meskańcó Stąd bserana ucecka d mnejsych aglmeracj na prncję jednych drugch sad, m n ynajmują dpłat ne dpedne pmes2cena je sbe na łasny kst urądają Argument KPN, ł jest p krydna stsunku d nnych ugrupań pltyc nych, byłby mże uasadnny rk temu, ale ne tera Mn ster A Hall, dpadaąc na beprane akcje KPN, pdkrc ślł, że syfacj gdy parte danej kalcj pbane stały dtacj budżetu pań sta nastąpła lkdacja nesłusnych prylej6 pdatkych, ne mna kle uprtlejyać nych part Rąd ne będe jn daał partm P!!darunkó, ale a t każda mże krystać dgdnych arunkó ynajmu lo kal ydaać by sę mgł, e t prekna lderó KPN, a jednak śrdę pdjęt ne kupacje budynkó Lublne Bydgscy skemplkanej sytuacj take akcje są dałanem u trudnającym rąd pradene neg ładu spłe cnpltycneg Da nle pytan Kt a tym st? Dś ypada apytać O c napradę lderm KPN chdl? FDMUND TULKO r,,,,,,/llllfllflllllfl,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, " ł e t prfesrem Andrejem F Grabskm predncącym Rady ardej m "ł Dś mamy dernka pątek, 27 paź h hn ak urdł sę ł6dkl, dnu dsejsym dla Cśnene gd 9 ynsł 994,9 hpa (748,2 mm), a temp l4,8 st aenda"ra dareń 99 Pstał Ząek LudNardy prekstałcn) 928 rku Strnnct Na rde 94 Ur Ktt, krytyk teatralny, hstryk lteratury 944 Zgnął K agełł, dałac ruchu młdeżeg Łd be vś) Kada deyja jest yrelzpter, c ne stał ybrane eltrl\; mechn Zrdł g preydenck pat k prtektrem radnyrch bepar rnak jeśl sę ne dkład aść naśetlena sch racj,?stałv nastrje frustracj ka tyjnych ne cytać staje sę jasne, Ż< a nana nnych dyskus na eu śr<lskach raa Perse ą sptkań (8 bm) rysał sę peen cnsensus Te m Ot, yśce, dvchdlł h reknane że należy prerać tę ne prynsł ednalt efekt6 ra rh należy d premera tak być musał d spęć, dysytuację Najper upełne pryat T neprada Preceż dskusj, kntrersj ne prepradłem ele rmó ł c bard ażne d kreślena Ceg bec teg d preesa Nkt jednak ne pdnsł sę różnych śrdskach One u bsaró spra których sę r6ż lłady Mnfstr6 cekuje rada? d yjśca? \ erdły mne preknanu, e nmy syscy też ykaal mak Premer jest dkładne pn Ne chć chlaml byał reba raem usaść d stłu Ktś smum dbrej l, skr echcel frmany pglądach na temat str Pry achanu różnc dań, musał rbć ten persy krk ptkać sę pnne preydenckeg ftela każdej e c pp<lkreślam, płne pdmt aryvkałem był m bard strn e jake są ch pcje per śc pltycńej systklch strn drucł Łd preduje następującą pgdę achmurene preażne umarkane Temp maks deń st atr słaby umarkany, achdn 7 stół"?!ł że nkt ne j sptkana cą na, Sabna, Flrencjus, ncenty, tmł nłem sę prpy Kt nalał sę pry krągłym,;tle"? Predstacele głónych sł pltycnych meśce trech Sldarnśc", Łódkeg Prumena Obyatelskeg, PZPR, ZSL, SD, trech, Drganlacj bt<>lkkch, PZZ PRON, kt6ry jest nlea ynku drugeg sptkanta mżna m6lć ródleż mnmum blżena stclnsk T sptkane t! NcLł n _e dłużej, a blżene stansk pry achanu pełnej pdmtśc pltycnej każdej e strn umżl a jednak pdjęce decyj pre remera Tekst stansk est ltarł0 06hlk (23 bm) S S śce (grancene dtacj d ęgla) ra prade!le asady ęksej dyscyplny pdatkej, a ta}tże subskrypcj na akup bl strn Układu arsaskeg, elu dyskutantó krytycne dpedaln a spółpracę gscenł ne tylk pscególne sfrpdarcą agranc, trakce brad jak pe mułana prjektu dey, ale dał dennkarm PAP cedy prede systkm jeg tn rsrektr departamentu plskm ceny, fakt, że negdne jest MSZ Bgusła Kacyńsk d t preażającą cęścą pn spłecnej kraju deje sę cś (DALSZY CĄG NA STR 3) bard dneg món śrdym prgrame teleyjnym 997" predstan m ln reknstrukcję ydareń pprtcdającvcb tajemnce agnęce 6 reśna br letnlej łdank AN ANOSKB O sprae tej psalśmy jut klkakrtne, mając nadeję, e publkane pre nas djęca nfrmacje dpmgą dnaleenu decynk Te same ntencje pryśecały apene autrm prgramu n997",,,,,,,,,, usbade senatrm cemnster fnans6 _ Marek Dąbrsk Mal\ ne dpradć d mnejsena defcytu budżet eg 4,9 bln ł pażdern ku d 4,7 bln ł na krtec rku ppre psunęca scędna Lublnec 37 funkcjnarusy Rejneg Spra enętrnych Lublńcu j cęstchskm skerał lst d premera Tadeusa Maeckeg, którym pedał sę a dpltycnenem służby, ddelenem MO d SB, płanem samdelneg u,,,,_,,,,,_, arsae dbył sę cra psedene Senatu, na kt6rym sfrmułane stał jeg stansk sprae rądeg 0 prjektu ustay mane ustay budźetej na 989 r budżetej Odpltycnć Senat Obradał na!ne, jake dpuscają kmprmsy erymy, że mająr tak serką nfrmację, premer będe dałał gd?e e sm prergatyam, nterese naseg masta Obrady tcyły sę pr;;y drach amknętych Prsę nam dradć jak" była łeb atmsfera, kullsy cnsensusu? Kdda a strn mlała mżl rmy były knstruktyne <rk p krku dchdł d v lanana sę peneg bsaru beż nśc Mamy grmny sacunek d systkch ucestnkó tych rmó, be ględu na t, cy ch pglądam sę gadtlam, cy też ne Sptk8!le ddł, że,nlm r6tnych pcj plltycnych, ptra (DAL8ZY CĄG NA SrB l) ę

2 UrcystśC łóknar Trgyls Enmnt 864 (3040) Amerykańskradeck duet górą Mstryne Plsk, ksykark pabanckeg łóknara uległy mlnynm łch GS Trgyla Enlmnt Prl 884 (3040), tucąc racej sanse na sakalfkane lq cl ćerćfnału Klubeg Pucharu Eurpy ŁOltNARZ Gllscyłlska 2, Ptrkec; 3, Urbankska 0, róbel 9, Sdruk 3, Błch 2 TROGYLOS ENMONT Kuźneea 2, Street, Rvelln 0, Tufanx l Anelln p 6, Vnc 4, Da Para 2 Sptkane pd pabanckm k " sam rpcęł sę pmyślne dla łóknara P mntach gry pabancank pradły bem 4, a ctery mnuty późnej 80 Z każdą klejną mnutą lóknarkl grając nabyt ner rucając yjątk neee!ne, tracły dtychcasy drbek punkty 4 mnuce łsk bjęły pradene 220 prade łóknar dpradł dukrtne d remsu (00 32 mn t 22), jednak ne ;;dlał akńcyć sptkana krystnym ynkem ystarcy ddać, że persej płe celnść pabancanek ynsła alede 28 prcent yjątk słab agrała Małgrata Urbankska, która ma spre aległśc trennge lpdane kntują Ne sedał" też rut adde Sdruk, a hercne pjedynk płkę pd bydma ksam Małgraty Glscyńskej łskam ne prynsły cekanych kryśc Drużyna Sycyl yskała preagę prede systkm dęk dsknałej gre duętu amerykańsk radeckeg Scególne mpnala skutecną grą, była repreentantka ZSRR Setłana Kunec a, którą sperała dsknale (scególne drugej płe mecu) carnskóra Amerykanka Da nela Street Pabancank młaly także nemałe kłpty merąca 20 cm rstu byłą repreentantkl\ tal Gł;epplną Tufan Ta trka delne była spmagana pre psła!e adnck druyny?skle Sycyl!sk espól grał ele agresynej, anżel deje sę t plskej lde Należy sę spdeać, że mstryne łch jesce skutecnej agrają a tydeń pd łasnym ksan Trudn lcyć na pmyślne admścl Sycyl Pabancankm pstaje ęc ryalacja drug hstr klubu tytuł mstrsk Płerslge rgryk rpynają sę sbótę łó lmar anauturuj& ryalację pad łamym ksam e stłecr PZB pterdł nfrmację, źe ną Plna, a nedelę lubelu O Cernja, naseg cem skm Startem ESŁA RC>BEL stra Eurpy Aten, ykryt abrnny śrdek dpngy teststern Ten sam specyfk, naleźący d rdny sterydó anablcnych, nalał sę rganme hkesty Mraeckeg case grysk Calgary, Plsk Ząek Alpnmu try lnfrmaeje pterdające Cernj aźądał prade na mal ceśnesl! dnesena a Nepalu łasny kst trecej anally, tragcnej śmerc płudn ale jej ynk ne będe mał ju; ękseg nacena Fakt pbra ej ścane Lhtse _ (8 m) najna pre teg bksera śrdka d ybtnejseg plskeg hmalapngeg jest frmalne presą sty ERZEGO KUKUCZKL Kledny Kmsja dyscyplnarna PZB dy ypray dnaleźl cał aesła g praach adn pchal hmalastę na mejscu k\ d casu recena, kary Zgft Partner Kukuck ataku scyne mędynardym nrmam teg Rysard Pałsk, acernj gr dyskalfkacja sekurany pre klegó, dła) bepecne dtreó d bu ba d 8 d?ł mesęcy, eg ypray Z nfrmacj, akle nadesły Nepald ynka, e VPdek mał mejsce ceśne ran ł bm na ) ynk ekstraklasy hokeje yskśc k 830 m case Katce Pdhale, Plna spnack pękła lna asekuracycracvla 33, Napród Tychy 2 lla, c spdał śmertelny utlmr Stcnec 2 padek Ksykane Lecha Pnań pre gral puchary mec Kje r Budllelnlklem 8804 Reanż 2 l ąku tacną śmercą stpada Pnanu Kukuck preydent PRL< Negranym Pade ell mlnacynym mecu płkarskm mł jcech aruelsk presłał kndlencje ne ybtneg hmadleżych ME d lat 2 łchy pknały Pade Sajcarę 0 lasty, Celne, Pęścare c najmnej 0 kraó ystl\plą tegrcnym tur neu mędynardym m F stam ma, który dbęde sę stołec $rdy mec elmnacj msne hall Gard dnach 92 l stpda Pterdena udału te trst śata pmędy Plską mpree nadesły AngU, RFN, Secją nadal yłuje ele knrd Turcj, CSRS, Bułsarl ę mentary Prytacamy elce ger, Kuby, ZSRR, a także lte" symptmatycną ypedź sę sklej SRR, Fnland, ugsłat, deg NRD p elanda ZelleSecj, Mngl, Grecj USA +) Klejn daj dals radeccy ra Spdeałem sę tareg, hkeśc gra będą na nasllych l neustępleg mec2u ktrym dskach Chęć gry Cracv ba espły, ne preberając Krakó yral %7letn ROSZ śrdkach będą dążyć d kńce cyn 32letnl s Aguln Gral n g sukcesu Nc bare, mylneg esple Dynama Mńsk, a prc Grały de drużyny, ktre sannch Cracv pracać chce ały sje kśc Ne musałem radeck trener Safn reantym mecu płkjlre byt ele ray kracać decyrepreentacj Trynldad l Tbag dane akcje teg mecu" (s) pknal Fnlandę 20 Cernj ręc kks" Pękła SKR Be ktmentara kół uż ne agra Prełżyl mec, ale je tylk mece mędynarde Pnadt Chlcycy a są nesprtą pstaę stal ukaran y nacjam d płkarskch MS tala 90" uż nardych dr ską gryną Sure kary nałżyła też sajżyn apenł sbe mejsce fnałach prysłrcnej mprey na carska federacja płkarska DtyPółyspe Apenńskm śrądę cą ne ncydentu pdcas mecu aans yalcyły jedenastkl Bel FC Sn etngen Pry stane g, S\,Vecj re Płd O 0 dla Snu sęda akńcy! nch mejsce fnałach maą U7 sptkane mmence, gdy płka brńca tytułu mstra śata p strele jedneg płkary etargentyna, gspdar turneju tngen merała d bramk ryałchy ra Kstaryka, Brayla l Drużyna ettngen ne dła Urugaj, ugsłaa, Angla ła ęc yrónać stanu mecu, a Hspana Nasych tam ne będe, t próbała yrónać kryt dbre, b t c preentuje pl dy" ataku na sędeg Hlenderska federacja płkarska ska repr;entaca daleke jen d (KNVB) pdjęła decyję preł futbleg śata żenu najblżseg mecu lgefc Mędynarda ederacja Pł g Feyenrdu Rtterdam karska astsała drastycne den Haa,& Decyja ta stała spsalkcje bec ch ljskg ram dana baą pred ptóreka r n R Rjasa chbjske3 fe nem sę aktó chulgańskch, jaderacj ułkarskej Rjas stal kch dknal kbce Feyenrdu c"ytn dyskalfkan y, Ch Amsterdame pdcas mecu l " rvcv pnadt> będą musel a Ajaxem Nl stadne Amsterphró karę 0 tys frankó saj dame rucl n trybuny ła dunk ybuche, które spdcp t<h 0 reśa 0tał ))rerany ały brażena u klkunastu sób l"e elmnacyjny mstrst śa Mec stał prełżny (na ket, Rrayla Chle pry stane 0 rl3 Brayl Pdem był y d agencje ne pdały), prblem pstał bu"t etardy rucnej trybun tnlk chulgaństem st " "nu Maracana na płytę bska Pdejmane pre hlenderskt P tym ncydence Chljcycy łade płkarske śrdk alce nuścl prac gry, terdąc mn, futblym aanturnctem ne te ch bramkar R Rjas stał prynsą efektó Np Amstermny FFA ajęła sę spraą d ame, na mecu Ajax Feye 0 reśna unała, e Chljcy nrd, na trybunach najdał cy ne mel praa d reygnacj se k 300 plcjantó, a jak s łkńcenh meeu, prynał!!terdł recnk plcj był drutvne brayljskej ałke) t 0 prc sł plcyjnych Mm t 20 łade śateg futblu p dsł d ncydentó Hlendry rócły de> spray 2 bm Oka ameral także pradć karty ał sę, e bramkar chljsk ne dentyfkacyjne dla kbcó nabydnał adnej skdy pdcas n ających blety na mec Prp cydentu symulał brdena R ycja ta ne yskała jednak as stał ęc dżytn dy lennkó Hlenderske stad!ł Sl sklllfkany, ale kara bemn łę nadal nebepecne * DZENNK ŁODZK nr Ul (3088) tej sytuacj runt prylegający d cmentara chał ęźnó sam, be padamana arl\du cmentara, ne udstępnając an karl 9496 gnu, ant akt6 ejśca TrudnC> O tragcnych ydarenach, ja ęc naet kreślć lcbę łk ke mały mejsce na terene Słu tam pchanych żea persych atach p(pap) jennych m6la Małgrata Sejnert Prypmnała, ż ęene pry ul Rakeckej był jednym Departameńt elu mejsc, gde yknyan Yrk śmerc Ne namy pełnej lsty nask sób stracnych pry Rakeckej adm, ż tam gnął generał Bmll Feldrf dódca Kedyu AK statn dódca AK tld Beleck dbrlny ęeń Departament Knsularny MnOśęcma, który strył tam s tersta Spra Zagrancnych dnseć pru; Brnsła Chajeck astępca preydenta Stefana Sta frmuje na pdstae danych ryńskeg na Prad;e; Stansła uyskanych ęgerskeg Głó Kasmłca ybtny dałac b neg Urędu Ceł e cudemu nardeg Złk sób stra cy prejeżdżający tranytem p,re cnych ne były ydaane rd terytrum Republk! ęgerskej nm, musały ęc być grebane preżący predmty charakptajemne sterdła M Sej tere handlym, bąan są nert ednym takch mejsc p d prestregana następujących chóku był teren bepśredn Zasad dtycących arunkó teprylegający d cmentara pry ul g preu ałbryskej Predmty charaktere hanele nfrmacj dlym lścach dtycących ydarełl lat 9448 na Służe artcśc d 00 ft d e uyskan d delnkary, hs 0 stuk, trykó, pracnłk6 cmentara, ksęży Najęcej nsła dnalena e reśnu ub r krespndencja ócesneg prbsca ks yrębskeg nacelnka ę ena prży ul Rakecke, NaGórncy agłęba ęgleg celnk racał sę ydelene kater na grby ęźnó Ksąd rkuce głsl ncy e śt dmół, mtyując t brakem dy na cartek 24gdnny strajk, mejsca Zarąd ęena ajął dmagając sę ścsłeg prestrega Un Pltyk Realnej sę, że adull KrnMkke prekaał PAP następujące śadcene UnU Pltyk Realnej 24 paźdernka dedelśmy sę, e prydał lkal dla Ruchu Pltyk Realnej ulegne penemu późnenu, gdyż treba trybe nagłym ałatć najper deyderaty KPN Następneg dna d<>edelśmy KPN sttne uyskała prye Pałacu Kultury l Nauk m óefa Stalna Ne chd nam nas ntere ystąplśmy lkal e r ud nu 987 mżemy pcekać je7" ce tydeń Natmast uguge ę pred ulcnym santażem, pd presją aktó premcy jest nebepecnym precedensem łade r arsay aprasają p p;tzem;ch d dalsych aktó Dlateg mm penej sympatl dla klegó KPN, stanc dmagamy sę, by prkuratura pdał lkal Knsular ny MSZ nfrmu e ranytem pre _ ęgry t;łea!żl re(! le były t lkale państvte) Tama preck beprau mus d być pstana na samym pcą artśc d 2000 ft ku, anm ątły strur;nycek e stuk, d premen sę ebraną reką artśc d 000 ft t dsejsych casach łat Z stuk, artśc pnad 000 ft d utuk należy głsć celnkm ęgerskm ustne Lkale dla KPN 2 Tary ęksych lścach 26 bm akńcyła sę, trająca musą być natmast głasane na pnad dbe kupacja pre da pśme łacy KPN cęśc budynku K PZPR Lublne Nastąpł t p 3 Obąek głasana d de sptkanu preydentem masta, klaracj tran)tej dtycy ró który bąał sę, że prekaże neż spsób beględny alut dla KPN dpedne pmesc ne d 9 lstpada br bcych R6neż Bydgscy, p trymaqu apenena preydenta masta, Z d kńca lstpada predłżne będą d,pedne prpycje lkale, mejsc dała ce KPN puścl kupany buna realacj prumena a dynek Zarądu Mejskeg ZSMP arteg mędy górnkam a M cartek kntynual natnsterstem Premysłu ęgłe mast są akcję dałce śląskej g ;reultace strajkó lpc KPN, plegajl\cą na kupacj pych pnfrmała AFP mesceń Rady Mejskej PRON cartek ran, płując sę na Katcach sedby ZSMP predstacela kmtetu strajk dsłau Sląskm eg alerja Karagna Z póź nejsej relacj agencj Reutera ynka, że cartek górncy pstanl akńcyć strajk półncy cartku na pątek, ulecraj pred Sl\dem jegając nacskm mejscych ład, które terą, źe strajk jest ódkm Ptrke Tryb knsprecny Utaą trybe r tynuany byl prcee preck ąyana spró pracn spracy ptrójneg abó)a cych, pryjętą pre Radę Naj 32letnemu MaTk! Bźęckemu sędsk pd predyżsą ZSRR paźdernku br Skład nctem Lekadf Drążkec prełuehał klejnych śadkó tej bulersującej sprae Obrń Referendum prepradne ca skarżneg Andrej Kalsk aby sąd presłuchał t śr6d pracnkó kpaln Dn głsł, basu (bdy dneck, rst begłych Rpraa stała er sk, dnteppetrsk ł rsy mln drcna (płm) łgraclk) decyduje tym, cy górncy ną akcjq atrajką Decyję taką pdjęll predstacele kmltet6 cterech bdó który ebral sę Pał grade na narade regnalnej Dś (27 pamernka) na ulkmtetó strajkych cy Bucka 8, pętr dbęde sę gd 8 ebrane Starvs!ea Dennkary Pt Strajk rkuce Telej a Zanauguran prgramy katlcke Z elką radścą Odrcene elką ernych prymas Plsk, kardynał 6ef Glemp, udelając błgsła eństa dm słuchacm ra tórcm nadanej craj persej emsj Redakcj Prgramó Katlckch Telej Plskej Prgramy te nadaane bę dą cartk, gdnach ppłudnych, pnadt d 3 bm każdy trek telede bę dą mgł ucestncyć mdlte ecrnej transmtanej pcątk asnej Góry, ą późnej nnych sanktuaró Z kle sbtne pranne ydana prgramu Bur Prase Rądu nfrmuje, będą prenacne dla dec że upa;mena mnstra kultury stu!q pan abell Cyń sklej dr Gregra Bguta rganuje 2 lstpada br sptkane nfrmacyjnkn sultacyjne ydacó,,nepaństych" celu Srdsk dennkarske Plmóena asad realacj nane sce jak pere dtknęte jest g pstulatu utrena nasym faktycnym berbcem sterkraju jedneg begu ydance dł red Andrej Zemsk, sekreg ksęgarskeg Prpycja ta tar generalny SD PRL Trające jest rn yraem unana dla statnch tygdnach refrmy drbku ydanct t l be systemu nfprmacyjneg Plsce gu ydanceg, jeg rll na a jeden pdtaych cyncena dążenu d asadnceg nk pryjmują efektynść ekrserena granc sbód autr nmcną Chcaż k)ad płacy skch ydaatcych dennkara ksty prdukcj gaet caspsm ne prekraca prc, na prekstałcenach be dą tracć głóne dennkare Zarąd Głóny SD PRL pryjąl statnch dnach uchalę, której sterda, że ksty refrm OGŁOSZN/E śrdkaach prekau ne mgą bcążać jedyne dennkary statndch dnach głasa sę CUKERNKA atrudnę d kmsjj atrudnena dennnadeją tam prgram telej, który będe prgramem ary, prgramem Kścła, lud erących" tym słam rócł sę pred kameram TV d Pstne jeden beg ydancy? Kmunkat SDP Berbtn dennkare craj glsene dś 9074 g E płk Mnna śrda prynsła ele rstrygnęć ąanych elm craj paraf ś Kataryny arsae rpcęły sę trydne urcyatśc ku cc far terrru pltycmeg lat następny? akcja KPN kt ku cc Apel far terrru 9496 lna Ót E Była FARBY RFN spredam g E RFN lne mejsca,, samchde Psadam busa, stałą ZE RFN Ocekuję prpycj g E SZABLONY d stdruku C"er na 3 (9) 90 g E SUPER YNAGRODZEN E dla sack ra sby d prac pmcncych, ŁódfGórna, Stepaa 0, p 6 008ł ge MESZKANA psukuję, g E HELOS" spredam g E SPRZEDAM msa ndygekspresy g E POSZUKUĘ lkalu na pracnę kraec"ft !3 g E "" BEL tytaną kupę g E DACĘ spredam, g E YKONACY glaury psukuję g E DZEARZA na nterlck atrud nę Brskna 6 93 g E OVERLOCK pryjmę syce E SPRZEDAM Łucnk 86 amenę na g E PRZYMĘ sack chałupnck (ksule) g E OVERLOCK usług g E FRMA RFN ynajme lkal 0400 m Łódź, klce E NóZ pny spredam g E HYD_RAULKO, spaacy a trudn p E OVERLOCK dmy spre dam, l!s3729 d 7 4v MOSKE rpcęł sę cartek 32 psedene Kmtetu yknaceg RPG, Delegacj plsklej predncy cepremer Lesek Balcerc Gł6nym tema tem brad są prbtemy laane pnebudą mechanmu spółpracy ramach RPG RZECZNK PRA OBYATELSKCH skerał d Sejmu bserny materał pśęcny nepradł śclm pry dknyanu pred pat na samchody Spraa dtycy sób KANCLERZ RFN Helmuł Khl ra predncący Rady Patsta NRD Egn Kren prepradl cartek ZOmlnutą rmę te lefncną Urąd KancleMkl nn ra agencja prasa ADN plnfrmały rónceśne, że rmma pnebległa recej t knstruktyne atmsfere" PREZES RADY MNSTRO Tadeus Maeck pryjął pnedstalcel Nacelnej Rady Spółdelcej preesem łodmerem Krajeskm Rmaan m n na temat prjektu ustay manach rganacj dałalnśc spółdelcej RAZ Z ROZPOCZĘCEM pne senat amerykańsk śrdę debaty nad prjektem ustay pmcy dla Plsk głsnym pre senatró demkratycnych, Smna llltchella, lcba różnych prpye tdej sprae nesnych pd rcbkngresu USA ncsła Cl PREMER TADEUSZ MAZOEC &kch O prybyce kary cra ęksa lcba s6b psukujących pracy Dtycy t arón dennkary prasy centralnej, jak też akadej ra rada telej Starysene Dennkary PRL pstanł rseryć akres dałana kmsj atrudnena, chcąc tym samym łagdć skutk refrm lkdacj tytułó ednceśne płan ramach knta SD PRL Fundus Sampmcy Kleżeńskej, na który mgą pła cać dennkare jak też nstytucje prase sby pryatne dlne sumy prenacne na case sparce berbtnych dennkary prszen s\ c7łnke starysena kledy pragnący d nec stąpć Plnus Krake My ne chcemy Plakm daać jałmużny, ale pmóc ak rdakm pedał trakce ptkana grupą psłó, prfesró U ra dałacy Tarysta Łąc nśc Plną Zagrancną P lna" Krake prees Kngresu Pln Amerykańskej Ed ard Mskal Delegacja kngresu edła dś tak!, nesny e spółpracy Plną amery kańską nstytut Pedatr KrakA t numer knta PBK U Of!\ skej Akadem Medycnej m Ml arsaa SD PRL kłaja Kpernka Prkcmu KAŻDEGO DNA stan knta fud dusu sperana ncjaty społecs nych l gspdarcych premera T Maeckeg ęksa sę klka desąt płat są t kty 4 klkuset d 0 mln Zł Obecne na Kl sptkał sę prectncącym knce łt6kym fundusu na) Obyatelskeg Klubu Parlamentar duje sę 228 s mln ł a na knce neg Brnsłaem Geremkem deym 32 tys USD Opr kp ) GODZ 700 AL ł6knlary! GODZ 62 Ul araca _ ul ul elkplska Fat t2&p ker Klńskeg Mercedes khany any pre ncenteg derył pre Stansłaa K uderył tsę mtrerem Mtrerysta ytę, która następne uderyła \9 Rman K, lat 48, dnał gólnych fata 26p Straty ynsły k mln ptłucefl ł ) GODZ 73 UL Ntk na GODZ 730 Ul Kpernka ł2 P lał 2 begła na ednę paga studllence telekdła pd stara Decynka dna ybuchł munkacyjnej Nkt ne dnósł bra ła urau tary żeń ała GODZ 830 Ul Chryantem 4 GODZ 9 Ul Zachdna Aleksandra G lat g begła na ul Drens,ka, Na skutek uslre4ntę padła pd fata 26p denla pantgrafu tramaju ln Decynka dnała gólnych ptłu 2 nastąpła 0mnuta prera cel kursanu tramaó, GODZ 9 tn, Knstantyn SadkOe ptrącena peseg ska łdmer c lat 26 begł na ednę padł POd fata 26p (usłująceg sąść d tramaju l nl 20) pre fata 26p klru cerpesy dnał QB6lnych Obrażefl ca neg na ut Rgsxej pry ut ła Lecncej dnu 2 0 br gd t) GODZ 330 A Kścusk prsen głsene sę do elc kerany pre Rysarda P \VRD us są Łd, ul erm uderył stjąceg rbura edna skeg 88, tel 7662, sba dnała lekkch bratefl Clała M c + + glęł\okllt smutlkem l talem µtadamamy, że dnu 24 paź dernka 989 r ćlprad!llmy na ecmy spcynek _ d grbu na cmentaru na Dł;ac naeg ukchaneg Męża, Ojca, Brata, Dadslusa ujka, ł Z głębkm my śe 989 rku żalem dnu marł Zł aadamla paźdernka S ł P ÓZEF MALNOSK 8! SPRZ)jDAM stębn6k, LZS Adler" Pabance, Mda 9 MAR!ANA DOMBROSKEGO 6030 E LZ3 kupę Sack atrud ł B 8S B NOY barak6 spredam nę l Be4atr dp!! llona, SOSTRY ł BRACA s ROl>2;NA!U K!ZYSZTO! PlSKO!Kj Pgreb dbęde ł duła Z7 paźdernka 989 rku (pltłek) gd & na C!llentanu Mle ukach, cym ptaclamtaą CORK, EllCOZ l NUEl MAREK ClSZES

3 Meandry eduka cj Kradną /O ;s żenująca S krutm r Prada jes butalna, prykra natł skłaeh mnż;, q statn Aftłe kradeże t drugch snadan, a lk,nłka ustale nterenujących pel&o, me adne ucnske żarracej scególne, lf, lec kac neame d k t8, sa e;ące em racl ce\oopspdarcej pstępuj;,cej bedy tll aś cylany m, hądż c badź )llll, deck kradne drugemu p prstu clu kaałek chleba, mus t budć hhy nenkó 0 pradłść rg d takch spelecneg dpuscaj;,ce l, łasca gdy ch lcba ne ykraca pa nc nacl\cy stalllłesał margnes Dkąd meramy? " l" Sl S,h M r!eba t resce pedeć gb<ln, prst slnek cra ęcej nasych dec jest ne!!nych, stale ne djada lub ręc głduje!llg danych Krajeg Kmtetu Decka c ll!y uceń prychd d skły ne jedą c trmnejseg chćby śnadana, aś c pą ty ;,e ne jada badó (pa nelelnyrn), chd restę, tylk pu jest dbre, alede pła ucnó spżya pryl)mlel try pdstae psłk cdenne, a!) c trec pryns d skły druge śnadał ce stają sę ucnskm menu rarlllde Tylk c desąte deck eku skl ta sę marę gdne ymaganaełetk Te dane ne ymagają kmentara /lllmł rąanem, rekmpensującym pryjlnłej cęśc nedstatk najbardej ptrelfdl pmcy, mgłby być dżyane skł nedpłatne alb a symblcną płatą rce jeanak kauje sę t nbmżle, b ata sama bedna jak mys kścelna,!f ma na t śrdkó lllds skłach utrymuje sę różne frna ucnó ale płatne, cra bardej łaśce rdcelską ucnską, bec stałeg saleńceg rstu cen 6 żynścych neele ratu je sy le rrestregane asady,!a ż krystający akułek pstępującej drżyny tdooaczene ZE STR ) blżają sę już ku kńl! takej sytuacj jest 0 ó d sfnalana kt6! ptneba jedyne k 2 mld U6re k p!yach budże tych sknsa! sje ystąpene sena Madej staając nsek, V kartale urealnne lf pdatk pberan e d jednl pspdark ne uspłecnnej lłlnlk6 ndydualny ch, któ lll cra mnej e lalcanl &m P e ltłók płae yłącne t sad cłt> CDt śnadane! druge srluacj yskej nflacj becnfe ręc symbl stłóek łas ucnó krysta e sklnych ca gałtne spada anteresan e d;ść ppularnym negdyś badam tak np e systłód k" j d l kł k" te ncy rna le e ch,; ach jesce ubegłym rku bady jadł ad 300 ucnó, t tym rku już tylk nespełna 3400 nacne rsła ehć gólna lcba ucnó B eda d pę d a d t a l era stłókach a sklnych pdaane,, d t h t Obady yc barach, t n! tylk neele anse mlecnych, a pry tym na gół nacne mnej urmace Ale tae arunk ch prygtan a, nrmy detetycne ksty są mne nż gastrnm tartej tłó d b l s k ne U\ZU\ rygrystycn e nr s e egekane knsekentn my żyene, pre nelcne rgana kntrlne By lm spra tać, knecne są yske ydatk na męs jeg prety, nabał, arya, ce td Stąd ceny badl> sklnych ne mgą być nske Klejny prblem, t mżlść apatrena Placók śate, na gół ne dyspnujące łasnym śrdkam transprtu, knecnśc musa kupać prae systke artykuły na mejscu prepłacaąc słn rmatym pśrednkm handlym Radk kedy sklny ntendent mże y teren kupć cklek tanej brać sę gdeś prducenta bepśredn u Pry tym tylk kł prc placóek ma dstatecne arunk dpedne aplece d pradena dałalnśc gastrnmc nej Spręt techncny, naet najprstsy, cągle jest nesąć prytagalnym ukllusem" A pracchłnnś na psłkó też płya na ch enę racej ne ma c tu lcyć na jakąklek pra" sy" tuacj Pdbne jak badam jest rpularną negdyś akcją, sklanka mleka" Chć asade mlek mgłby być nemal e systkch skłach, tera pdaane jest tylk kł 20 prc placóek, b pstałych ne ma cllętnych A apene ne syscy ucne pją mlek dmu uż ta bard pbetna cąstka knec nśc anala sytuacj nedunacn e pkauje jak sybk dalek abrnęlśmy ślepą ulckę kest asadncym nacenu dla pdena edukacj najmłdsych pkleń, neależne d selkch refrm prgramyc h, ychacy ch, deych td Za t nedpatren e mżemy kedyś drg apłacć ZBGNE S NOAK,lac 0 prylej dla rlnkó dla rądu unał sen an Skrócene kresu _prenumeraty Chdaksk plananą pżyckę prasy krajej d kartału, ra bżą ystąpł nskem mursnące ksty dała)m}śc reygnację teg pmyslu Ddał sają nas d many asad prepry tym, że prynajmn ej c ęść numeraty prasy plske e lecepmcy Zachdu mgła by być nem dstay d dlrcó a pstac prstych masyn rlm grancą Pcynajac d 0990 r cycf ktre r;ld mgłby spredać lasne a ptrebne rlnkm Cena prenumerat;v agranch?żt; Natm!ast v pn sen sę cene prenumeraty dera arske tk p,nycka nej róna 00 prc <a ak blgac;e prycy krajej pęksnej ny sę ed)n;e d pgłębama e 2 płaty pryjmane są t be fcytu budet\ea c spryać na kresy kartalne ż yłąceb<!de rst nflac Senat pryjął uch a łg apra nem e prjektu ustay?n"ane dumesęcnkó półranl ustay budżetej na rk 989 UAP) kó płaty półrcne, e An Ls ag nn pgladv ne prvet dev Rbeżne n fe pna nteresy cy śrdska na}lepse dla c meść s eg? ruchu tym 3 j(>g spłeceństa re naca, że będą mżle lte ustępsta pscególnyc h tych rmó Cy sąd pan mrklad, że radn partyj n mtera ppreć na lt,sleg preydenta, kleru sę yłącne jeg kmpeten Ne mgę dpadać me radnych, ale preceż pltyka S?tuk kmprrns6 P, kll\gły stół" ne ys Pf!_POlycje kandydató Z pur" adm jednak, że rta Vylunęła ajeg kandydata D tej pry ne dmarła d admśh!e jest t ne f Słysy s\ę róneż, że p Bhdanc pnne będe sę ubegał preydenck ftel, aś jeg kntrkandyda t pprednch ybrach dr Drgalsk reygnał Mgę pv edeć jedn pran e ne ma żadnych precskaań, aby sby, które pprżedn Ft A ACH ak będemy pdróżać na Ltę?, ak już nfrmalśmy ladte LHeskej SRR amleraj;, dra stycne granc&yć ruch sby mędy nasym krajam O sk mentane tej decyj dennkar PAP \!prsł cedyrektra De pa,rtamentu Knsularneg MSZ tlda Rybcyńskeg ak prycynę granceń ła de lteske pdają sytuację ryn l ką repłblk spdaną y kupyal\em taró pre Plakó, a, także pre Ltnó udających sę d Plsk skauje sę także na trudnśc techncne kntrl ąaną tym sygrancnym tuację na prejścu peogrdnk Ładjaj d!a Rybcyńsk danem uasadnena Nasym tych granceń ruchu sbym Ltą śetle sprada n"ych danych ne mżna an unać, an sę nm gdć Ograncena te mają sceólne negatyny p ras a a grancę Za słńcu archtektur a jesennym Ttrakce dyskusj d adanych ł głsnych nskó ufmaał lę cemnster Marek Dąbrsk Ne lla sę arutem że rąd ad pltykę antchłpską grancyć vdatk, a ęc neść dtacje np d pr R żynśc urealnć prspradenu tych nfrmacj pnet (DOKOCZENE ZE STR ) e kredytó Móąc c mlcję kau sę, że były ne lll!llc agrancnej cemnster błędne Ls An pstaje ęc na!llkrelłł, że mże na prycy sę, że dały Anę ansk\ nenany Psukan3 trajl\ sę d ppray apatrena już p jej agnęcu (m n ktś dal decynkę dał że terdł "ku ale ne będe na mała tym samym prrame predt kseg płyu na stablację kleżanką predcraj na ul stan róneż spraę grupy rap Nestety, Łd) araca lldl!ta busó, który d reśna beg leg d 30 ketna teg rku d knal Łd kł SO brutalnych rbjó Spracy sedą już a kratkam, natmast d tej pry ne byl nan syscy p stkdan tym ypadku trgram teleyjny spełnł sje a dane craj d łd 3 tylk d śródmejske prkuratury sę (telefncne bl\d OllO głsł strajkó OPZZ cena sę, że DOKOCZENE ZE STR ) bśce) 20 sób pbtych ł kradprjekt ten edentne granca nych seg catu pre spmna menny tekst n< następ pra d strajkó psedenu Kmtetu ykną bandę Prynajmnej lektóny ka Knsultacja enątrą łtltg teg prjektu ptra d 9 lst pkrydn ych będl\ mgl daeslncy brad anajml sę pada, natmast drugej, płe yskać chć cęść rabaneg m lllępnym pnam prac lstpada Kmtet yknacy pmena lłllym resrce pracy prjekce nen ająć statecl\e stansk lltelacj prepsó ustay u tej sprae (ab) (PAP) brych pra?a d ta Łódka Kmun kat BS udręk"l rcnkó cęsttlśc płaty rcne kreślne ydż"k Zmarłych, predednu gdyż są żye Sta ąk rdnne p bu atrnach grancy Uderyłyby ne dtkle pską grupę etncną na Lte lteską Plsce Ne mżemy łasca gd?ć s terde" nem, że trudna sytuacją gsp darca Lteskej SSR jest pdana pre plskch byatel Rmary ruchu sbg mędy Plsk a Ltą penścą n_ę mgą akłócać tamtejseg rynku 989 r d Plsk prybył byatel ZSRR pre PG Ogrdnkl, tym 4000 na t prepustk grancne, aś d ZSRR tą sę drgą udał l 96 Pąlak6, tym 33 na pretk (dane d 308) Na Lte bąuje system spredaży handlu aetalcnvm plegający na spradenu dku mentó sbstych klentl>, c skutecne <>granca akupy P kst0 ned!;e dla tuye grancena ce lusplna Tak ykaała ryst stracja prejśca grancneg nfse t d;rndpra celnpa, 0 sct ppray sprtych p ddanu d użytku ne kcu br budanych bektó, 3 Cena prenumeraty będe ma ła astsane d amóeń bejrnujących pełny kartał kalendary prypadku amóeń na kresy dłużse lub krótse rlcene a kres ne bejmujący kartału nastąp g beżących cen spredaży detalcnej 4 ptaty na prenumeratę jak Ccntraa rryjmuje d\clns Klprtatu Prasy r ydanct, nr knta PBK X Oddał arsaa ul Tara 28, 0090 arsaa Uaga scegćłe rlcane pryjętych każ już płat presłane stane demu amaającemu prenumeratę ysyłką a grancę prypadku neaakcept ana nasych arunk6 dknany stane rt płamnej kty pd arunkem, że decyja stane prekaana Central Klprtażu ne późnej nż d 2 br Składk apńska Zg?dne akt;alne bąują cym prępsam pr<es Zakładu {bef,eceń Spłecnyeh termne d 3 paźdernka 989 r pnen ustalć głć yskść składk na ubepecene spłecne rlnkó ndyd)lalnych na 990 rk Ze ględu jednak na trające prace nad refrmą systemu ubepeceną rlnkó, głsene yskśc składk na 990 r stał drcne est t nterese samych rlnkó, pneaż pradne prace merają d many asad fnansana teg systemu, a łasca d unkna nadmerne rstu składek 990 r stąpena gśc aerały yraź Preydent jcech aruelsk pryjął craj mnstró bracych udał psedenu Kmtetu Mnstró Spra Zagrancnych państ strn Układu arsaskeg ra mnstró dpedalnych a spółpracę gspdarcą agrancą, ucestncącyah p ra persy hstr frum bradach teg ażneg spólnty państ drde 8łrktur państ>a De mkratyujm y sę, ae nle bre strukturm państa, tylk papre ne Te struktury bem gar?ntują nat n łaśne trałść skuprces6 demkratyctecnść nych yałyby tak yskte rygry c d lśc uyskanej pre kandydaó lcby głsó T mgą być ednak tylk sugeste, decyja a ależy jedyne d samych radnych Kedy, mże meć pana danem, Łódź ressce preydenta? Pry krąr;łym stle" śród elu sutest padały take, by Mam pdstay sądć, że kanmenć tak, źeby yelmnać dyatury będ4 nane ju nedług preydenta me ;ezee pred publlka ybró regulamn menć tak, żeby yelmnać nern teg yadu Preydum eentualnść pstana kle,łneg Rady Nardej mże sę ebrać pata już lt!lka gd p uyskanu d premera Mnej la<;lmśe T prada, padały sugeste ęcej tydeń późnej pnna a rmó e strny ucustnkó dbyć sę sesja ybrca systtakże dyrektra Uredu Rdy k skuuje ęc że erse Mnstr6, by UZlll)ełn regula pe lstpada Łódź b!l<e ju mn ybró Chdłby na pry mała preydenta dpuscene m!uśc kład Rmaała drugej tury ybró na j saea ŁUKASECZ mej sesj, kt6rej t ne b! Fta A ACH KYODO ypedź bec ne prejay życlśc K SkubsePlsk mnstra jak gspdara psedeseg t na Dla strny plskej jest yjątka kaja d pterdena, że nase sjusnce bąana będą dtrymyane agencja naneg naukca radeckeg urja Afanasjea, kt6ry case sptkana dennkartam tej agencj pedał, ż jeg danem Ząek Radeck pnen rócć lapnl ctery sprne yspy Kuylske (t terytra półncne) dpradc d<> nrmalacj stsunkó krajam bydma mędy Zdanem Afanasjea, Ząrek Radeclc pneh sk()rystać plahu pracaeg pre pr<>fesra unersytetu tkjskeg, Haruk adę akłada rt sprnych ysp jąceg apn, jednakże pd arun nemltary ana ch kem ra ąpracana spólneg ra prgramu deckjapńskeg rju gspdarceg tych terytró prekaała ubepecene la psanana (OOKOQCZENE ZE STR ) Euknan ceny sytuacj yrpe śece systkch d dareń, kt6re mały mejsce narady Dradceg Kmtetu PUkła państs!rn ltycneg du aaskeg Bukaresce Prugm nurtem dyskusj, nym, pdjętym ncjatyy Plsk, była kesta gólneurpej gspdarcej spółpracy skej handlu Stąd becnść mnstró agranceng lub spólprecy gspdarcej est t num praktyce Układu arsaskeg pdkreślając że stpn jeg ł ne acynają dmnać aspekty pamltarne, a ęc prblematyka pltycna eknmcna B Kacyńsk sterdł, że y Pseł d achdnnem eckeg Bundestagu ramena Zelnych\ Ott Schly, na amar pstanene akestnać Trybunału Knstytucyjne g sprae stnena Resy Nemeckej grancach 93 r yade dla magaynu Bunte" Schly śadcył, że keste rranc musą stać badane pre Trybunał Knstytucyjny na n Będę dl\żvł d ystąena dp0edną ncatyą tej sprae" el! danem pedał Resa Nemecka ju ne stneje Uażam teg rdaa rscena a fałsye punktu dena praa państe g knstytucyjne g Trybunał Knstytucyjny nen rełd ać se recene surac> stnena nadl Resv Neme<ke rrancach 937 r p ncż np lnada n" re Resa vstśl "lltvre Nemtcj;a nrenh na ase ra nastskm reżmem" PO bydu spbkanach pry p stle" mam ku temu racjnalne, pdstay Zstały, mm danem, sbnne arunk, by kandydatury premera, predstane ugdnenu Preydum Rady, tym raem sptkały sę aprbatą radnych ęksą nż pp<>n predn startały kad<lydały, elu jednak tp mźl n ktynyh śó rtana kryysu pre dóch Pdbn radnych, p Mchalak p dencldeg nacej n drołll p atcak, ubegać sę będe u łana Kmsarycne g Zarądu jeódta d casu nych ybrąd ureydenta Każda sła spłecnpltyc ró d samntll6 na tym meśce mże głs Rada, bjętne jakch abepśredn d premera tasne kandydatury Ne ma tu żadttych runkach sta?a ybrana (óca sytuacja spłeczllp!tycna była grance pranych Cy agdnfne 23 bm stan nna),,e&t jednak ład7ą, gspsk skłn radnych d akty darem teg masta Ne ma nneg głsanła case klejnej nej rady, tak jak ne ma na rae nneg praa Treba atarać sesjl ybrcej? em ptymstą sądeę, że aą e pcać, ałe ne łamąc yrażając s4j pgląd na temat sytuacj Ząku Ra deckm, Eagleburger paegrbac rumał, dał że becny system 2ąku Radleckm ne dała mus stać menny" Ftel pry krągłym stle" krągłym stanu sekretara Larence Eagleburger asyngt głs aberając ne na kn_ferencj pśęcne pltyce agrancnej, śad cył, że chdmy epkę której statecme dbega kńca dmnacja bu supermcarst!ad restą śata uż krótce ptęde płym supermcarst drónają a XuTpa aehdna pólla Skńcył sę kres którym Stany Zjedncrue Ząek Radeck mgły rąyac prblemy ynlku jem nych ustaleń Skńcył sę ró Stanv neż kres, którym ZjednGCne mgły ałatać pmpry be mała systk cy dlaró "Zaspca USA Lndyńsk dennk,,the Tmes" pnfrmał, e rąd bytyjsk gtó jest cló Stanm Zjedncnym na rmescene Brytan nych amerykańskch myśł ypsa ló bmbardujących, żnych ue pc,k manerujące krótkeg asęgu, jak tylk lsa ycfają teryt rum brytyjskeg se rakety asęgu Recnk średneg brytvjsket mnstersta br_ny kreślł nfrmarjt Tmesa" jak cyste spekulacje" Sanghajsk tłlllnk enh Ba" &tr aatakał dysydenckeg psara ang Ruanga, który d cerca br preya ares;ce dmym Dennk skarżył g próbę balena kerncta KPCh,,atruane asbu myśłena młdeży" kmentaru auże,,ang es\ tr sterda, psarem tylk nay, a je% słaa bere sę ne jakchś ybtnych deł psarskch ale teg, że nektóry lude nayają g bjnkem demkrację" Ataltał n naet Deng Xapnga, nayaąc g ładlł pa trnem" (cył akulsą) sterdając, że dn, kedy, mld lud pdparądlkyał sę mnarse, mnęły" Preydent Bush astsał et bec prjektu ustay predująceg udstępnene fundusy rądych na ksty preryana cąży u ubgch kbet ypadkach ałtu "kardta Obecne funduse take udstępnane są tylk życa agrżena YPadkach matk, ak sterdła agencja Reutera, Bush astsał et cl gdy sndaże pn ykaują, publ!ne Amerykanó ksc a sę nakładanu ż ę sprec granceń n Pa kbet d preryana <>ąy DZENNK ŁÓDZK nr 2 (3068) 3

4 jek A truje! r dnach d 0 d 2 paźdern pychan" nnych predsklac ka (a ęc p 6 t ygdnach d Knstantyna cęść ed d anepd mu babcam, dadkam td d!0 remntu) akńcena prepradł predsklu spe 6latkó aś ma być trgan2 cjalstycne badana Okaał se na (d 2 lstpada),eróka" Spój że stężene ( petru) cy kl sedbe Knstantynskej heksannu pscególny ch dda deln Meskanej, tvlk że lat łach prekractał nrmę d 2,2 d ne mżna pdaać psłkó 3,7 raa, aś stężene t0luenu Ceka je3teśmy ry cale d d 8,9 raa! Persa ymennych substancj dała draż te j sprae ktś pcua sę stane unan ślue cu ny cy ktś nąc na błny górnych dróg ddech;vch yka nnym c g a t sptka uje dałane narktvcne mże (ab) uskdena ątrby pdać tym samym sanepe pn nerek" Druga róleż ykauskerneckeg jeódta Ten rlnk pryjechał d Łd frman nas ócas, że źród je dałane narkvtycne pry Pryół emnak cebulę Ustał sę centrum masta fełem prykrej n jest klej bądź długtrałym dałanu mże usrując sje pfdy p nacne nżsych cenach anżel sklep na układ krtórcy" (vvach) laker d parketu Dedęlśm}t kadać baarach psę także ż ba te specyfk nadal predskle Ocyśce, sadają t cenę hgencną Paft jest necynne Cęść dec pusteg Zakładu Hgeny arsavve, której ynka, że p krese karencj 3tygdnym Plske Taryste Eangel utr gd 0 Mueum lę ŁDK dbęde sę ecór prestają być grźne dla dra Hstr Masta Łd nastąp ur autrsk Nksa Chadnklau (pke Parafa EangelckAug cysta nauguracja gólnplskch cątek gd 7), który uśetn burska ś Mateusa aprasają u Dn Kultury Greckej, rgan festal flmó greckch nasym pśrednctem d udał prysłą sbtę (4) Muanych nasym meśce p ra persy Tuż p nauguracj eum Archelgcnym Etngra urcystścach 3ąującyc Ostatn Uręde Stanu Cydbęde sę urcyste mueum rpcne Fę sesja p fcrym d 0 rcncy ybuc hu sę dbyła ŁódźGórna lneg Grecy knkursu pdcas której pdsnmane pularnnauka, Za śatej 70 rcncy pstanh utr, gd 03, cynne bę mła urcystść Medalam głsneg śród dc dr hab aldemar Ceran ch kultura", pżyce małżeńske" Plskeg Tarysta Eangel dą kasy Oddału PKO Ld długletne UL będe mół Prcese gre ucnó skół pdstąych lstpada pry ul Ptrkskej 74 ( a dnacne stały try pary mał keg Urcystśc te dbędą sę persą nedelę cyacjl Aj Mnejsej", a dr a nus Bujac MKS Plerlast DK,Relaks" (ul Ryda ) a krese płat ypłat scędnśc) żnkó państ Stansfavva l Ka najblżsą nedelę kścele r kach nardych unersalnych prasa na gełdę greckch płyt, ka Ne będą natmąst tym dnu mler Glńscy, Anna Mecysła Kacpercyke ra an Mateusa pry ul Ptrksk cynne e ględu na remnt dełach greckch tórcó fl set, pląkató l ksążek (jm) Łd na l an Nake Gratuluje 283 kasy Oddału PKO mych" (jm), pry al my! ak już nfrmalśmy, snajer, gd 0, rpen nabtne ppłudne gd 3 tę nabżeństt> płącne OO ysdóch tarce stąp róneż słnęcem tablcy upamętnająa ta (malarsta ftgraf) fary, jake pneśl Placy f ŁDK, aś gd 7 Teatre angelcy pdcas jny ś rpcne sę galy elkm Pdcas senneg rectalu jkncert muyk peśn geckej cech Młynarsk pmóc becał tej, P płudnu, gd 7, t (pcątek najblżsą sbtę Prypmnamy też e nede mpresarat Parku Kultury Łódkm Zagranlcnemu będe sę urcysty kncert m psę >dbędą Fal" na Artpl", dałającemu pry Mu y pcynku pstała Sekcja Od g 2) kay ćceń Taj!, Qgng na yk rgabej peśn chóralne Psychbenergetycne j Hstr Masta spra ny eum ęg ys tą pą Barbara Ceślara ([ denu d nas arsaskeg Te sedbą na kąpelsku Fala" (al uka tańca na rżar;nych sta Un 2/4) Sekcja rad ajęca lach Zademnstrane też atru Ateneum" e słynnym gany) chór męsk Plskeg Tt (mżna radesteyjne badąna ną yk dskem,ysck" dtrymał relaksacyjnrekreacyj ne, arysta Eangelckeg llt dlnś łasne ypróbać będe techpredstaene (któ e re r ystując neknencjnalne sła hpne lesa, relaksacj pka c) cerąc psychtrncne k n spażyserałl będe preentacją neapmn aneg k ultur Dalekeg schdu prnałej tórcśc (jm) (ml gmnastyka pety f peśnlana Łd be j g r ame ajęć mn mejgske, technk mysła, a Chcąc rymy je 4 grudna me jsca penć anteresanym na dn a jednceśme kre d y tacje, kntemplacje, tp Zajca ślć asęg egc anteresana dbyają sę Vl każdy trek Artpl" pryjmuje d hsta cartek na kąpelsku Fala" (tel r da amóena bre ndy 86_86_64) Scegółe nfrmacje Od paźdernka 989 mejsce Okręg;e Kmsj Arb dualne Blety p 6 tys tel mżna uyskać cdfnne d gd ł Scegqłe nfrmacje, rrś) te s7237a lub tra, ml!ącf s,ą sedbę 3303 ameśclśmy na tej strne artykuł pt Bedmne" predsklak" Była nm ma tym, że dec predskla r Knstantyne ne bard mają sę gde pdać, pneaż ubcnym efektem trająceg tam nemal d kńca serpna remntu (płącne g lakeranem pdłóg) jest smród chemkaló, którym t plł smrde sanepd ne decm sedeć, sł,sne arsae Ząek Spółd eln Centralny Mlectar skch rganał knferencję Pdsumującą edenastą Krają Ocenę Masła Pdbn dyskusja ") jakśc tak rgrał& że pry jeg cene apmnan cen ach, pdu których ma masła sł jełceje kne baru Pd Kmnkem" pry ul Ptrkskej 2 Łd s casam yeska Plecamy sk mar ch" Kt skus sę na ten napój ejde d śrdka, teg pry bufece ta druga yeslta Sku march ne ma" Tak był np ubegłą śrdę p gd 6 Sła unana dla ker ncta persnelu placók a pażne traktayra nad ne klentó Ptrke mda na ybry P cercąych uupeł paźdefnkych nających treba tera dknać klejneg ybru cy budać ną ha cy lę dskprtą, jut stprebudać nną nejąc, t>bec grźby całkt>tel absencj pry urnach tym raem ybru dknają radn masta Z śadcena Pry badanu pn paneg jeg tcenu ster dlłem, że ne ma n pn" dped młdym messedla Stefana Ł d Ne jesteśm y precn kam rlvskek<>vcb ucech pryjęć eselnvch Zasugeralśmv jeognska dałacm dyne TKKF Osedle aełłv" teby ne r,eganalł d stłu mł dych amatró pngpnga, b kt<l astąp mstra A Grubbę dvskntek<lll Pdrafaąc hrać mamv edna rhe bamże ednak ce cę esł nec csej żeby spat mgl stars kańcm Blżej Grecj ysck" Łd Łd fdf pty utrne S!flca ydały stały Sąde 8/87, jeódkm Łd d X ydał Gspdarcy spra gspdarcych, bejmują cy bsar łaścśc sądó Ptrke eódkch Łd Seradu SkerneCach, mają cy sedbę Łd ul s;enkeca 8/87, tel 3643, nt knta bankeg NBP, Odd Okr Ld ; Sąde Rejnym Ł XX ydał Gspdarcy bejmujący bsar łaścśc teg sądu, mający sedbę Łd, ul Senkeca 8/87, tel 36432, nr knta bankeg NBP Odd Okr Łd f / "/// ą, Pętle drląge P9tle energetycne Łódt Ł6dł TEATRY TELEFONY Półnr Płudne Pgte ga>oe [ 3632l , 746F 9S, PgtłP dtlge 74R7 Q TELEFON ZAUFANA dn pspdnle gd 7 dn lne d racy całą do bę TET EFON <l_rentac PO ZA OU)\EGO Rlłl nnrrt" 3364 eynnv d pn a d>fałku d pątku gd tł TEEFON ZA UFANA dfa kbet ELK gd 9 Faust gs rck" gd 9 D<ńyNOY, ce 0 sle MALA SALA gd 9 kchamy",mnte 7 gd ARACZA Casn" MAŁA SCENA Dla pechuró Zarąd Oddału Łódkeg PTTK aprasa najblżsy eekend na yceck pese klarske utr dbęde sę rajd Pesy na tralutmersk se Aleksandró ( km) Zbóra chętnych gd tramajej 830 Da krańcóce pry ut Półncnej Opróc dbrych butó, cepłej deży jedlena należy abrać sbbą ksążeck ycecek pesych LOT, LOKT OTP ycecka pesa nedelę dla uccena mejsc pamęc nada apredan rdej ranty trasy persy cmentar pry ul Ogrdej park Pr, cynny cążą prblemą dn psedne gd 22 nr ANONMO ALKOHOL(\ tel dla lud prblemem al(pnekhlym 7342 pątek 720) dałek MŁOOZEŻOY TELEFON ZAUcynny FANA nr d pnedałku d pątku gd 28 TELEFON OLA RODZCO nr cynny d pnedałku d lątku gd 3 POGOTOE MESZKANOE spółdelce 3&339 kmunalne 4ZK sedle de SCHRONSKO dla erąt Odna na Fal" Kmunkat Sądu jeódkeg A nfrmacja kleja nfrmacja PKO nrmarja telefncna nfrmarja PKS Drec lentralny nfrmacja kulturalna Małżnke Kśchsk d Pgte Ratunke Pgte MO Strat Pżarna lnfrmacja służby dr" aprasaą na medal eódkl Dm Kultury Kalsu drukue kesnke rkłady jady PKP cene M ł a egemnlar Zanene reanżu klejare będą a ha al naaeró «H d pr l!u neafa< hyle jakl<!!o" Ocyśce a ddatkll płatą \ŻNE reśna Eangelc_y A ////////l/////////h ///h klary A CENTRUM KULTURY MŁO DYCH, Kngregacja ynana MjKultuźeseg, Starysene Tralne żydó Plsce ra aryst Łącnśc Plną Zagrancną,Plna" aprasają na ystaę autrską Stefana &nappa nauguracja elkej Brytan ystay ( udałem aut r a dhęde sę dś synagde KnMjżeseg gregacj ynana Ld pry ul Relucj 90 r menstych (tramaj ") park A Mckeca Radgsc Lścasta Okrąglk; lrug ( ratrąmajem d e nepgdy) Okrąglk ul Scecńkej Na Gdyna Zger pl 00 Stracnych (tramaj,46") LuPmnkMgła AK (20 ćmer km, tym 2 na OTP) Zbórka 28 na prystanku MPK pry ul Pół Gn s2 A ns ncnej gd 9, ymars 9 Plttechnlk Ucestncy prsen są abrane DK Energetyk" (al dla drytanecny 7) ecrek ncy Róneż nedelę cecka klarska slakem cer słych nym" Zbórlla gd 9 na Rynku Stareg Masta A TOARZYSTO PRZYA(jm) COŁ ŁODZ aprasa na sabt A NA ECZOREK DLA s l\otnych aprasa jutr, gc 72 DDK ŁódźGórna (ul S dlecka ) A RODZNA KATY!QSKA"pr Tymcasym Zarąde Oddl jeódkeg Ząku Sybrak Ld nfrmuje rdny, kre nych pryjacół sób agmnyt Katynu, Ostaske Sta belsku mające; byc? dpran! nedelę katedre (v gad 930) msy śętej ntencj f A DK ENERGETYK" apra na nedeb dec rdcó prjekcje kne famljnym ( prgrall 3) gd ctek bak dla dec flm de 6 drsłych stęp lny ł dtry M Suryńskeg, Bauera, Haydna, S Bacha C Francka s G, schenberga OGROD BOTANCZNY god 020 rttasa d 9) PALMARNA cynna próc pnedałkó god, 07 MUZEA KNA PRZEOOSNE Telepasja" USA d lat gd 730, 20 Sklana pułapka" BAŁTYK (De Hard) USA d lat 8!Od 0, ; FUm predpremlery cytaną lsta da(out telefn" lgą Sex t the dark) USA d lat 8 gd 8, 20 GDYNA Kln nn stp d gd µ22 Uceklnlery" franc d lat 2 a tlmy krótkmetrate HALKA seanse amknęte gd 6, 8 kslęty pły\v ANOO ca" USA Od lat god 30; Flm cytaną lsta da Pryjad d Amełgą Złte GARDA MŁOOA deck" USA d lat 2 gdz 430; all Street" USA d lat gd 830, 9 MUZA Ramb " USA d lat god 6 8 Lude kty (USA) d ŁDK lat 2 god 0 2; Prót ablscura" (p) d lat 8 gd 430, T, 9Sl Rót MAA LUZON a pantera" ang gd ; Premera llujne, Pryang gd 7, 9 jęce" POLESE rujący seks" (Dlr ty dancng) USA d la gd 6, 8 ROMA Plłkarskl pker" 0, gd pl d lat 230,, 7 Osacna" USA d lat god 930 STOK Prane Tlutlurllstane" p b gd 6; Fatalne aurcene" USA d lat 8 gd 8 ODDZAŁ RADOGOSZCZ (Zgerska 47) god 96 RUCHU MŁODZEŻOEGO (Gdań ska 07) god 9 _ ARCHEOLOGCZNE ETNOGRA FCZNE Cp, lnśc 4) gd 07 SPORTU ł TURYSTYK (rcella 2) gd HSTOR MASTA ŁOOZ (Ogrda ) gd 04 (Pltrksk ŁOKENNCTA 282) gd 97 SZTUK <lęcke>skleg 36) gd 7 POLSKE OSKOE SŁUŻ BY ZDROA (Żelgskeg 7) god 8 OSA TY (ólcańska 23) gd 04 MASTA ZGERZA (Dąbrskle g 2) gd 48 (pl Obr MASTA PABANC Stalngradu ) gd lb gd 9 n STAY dyk" god 7 sen POSZECHNY ncy letnej" MUZ\CZNY gd 7 My Far Lady" (amkn) STUDYNY gd 9 ;Pkój decnny" Mały ARLEKN gd 730 (PtrSALON FOTOGRAFK kska 02) gd 08 GALERA BAlUCKA (Shry Rynek 2) gcxl 27 malarst A GentU (ólcańska GALERA SZTUK, 3) gd 27 malarst PNOKO gd 730,Brydkle kacątk" FEAfR 77 gd 9 Prema n a" ( sal DOK Ldex Bucka ) (Kścół EanFLHARMONA gellckl ś Mateusa) god 9 Mrsła rgany Rectal prgrame Pletlde\vc OSRODFK PROPAGAND\ SZTU gd Kl (park Senkeca) 27 Pryjacele Kadatu kręgu A stankskleg SZTUK SPOŁCZES SALON NE (Pltrke>Ska 88) d Z7 Łódt Kalska Manfesty ZOO cynne d, gd tat (kasa d gd 6) kslątę" aslłka " VAV/O"M /, OKA Samtny lk McQua de" (USA) d lat gd 830,, 330, 6, 830 POKO lll" (USA, gd 7; Nc" (USA) gd 9 STUDO "Stuka kchana" p d lat god S Tajemnca spalneg ST 4; dmu" (kanad) gd 2 Magcny arkc" (chńsk) Od lat gd 8 20 Rybka ana ZACHĘTA cyll jak dyskać andą d lat gd łup" (USA), 7, 930 ZLOTA ESE,Płkarsk p<>ker" (pol) d lat god 8 castyloystudyne rnce Eastłck" USA d lat 8 gd 7, 9 TATRYSTUDYNE \C lubą tygrysy" p d at 8 gd 30, 730, 930 TATRY MAŁESTUDYNE p d Cłek telaa" lat 2 god 7 KmblU SŁASTUDYNE menblau" p d lat 8 god 7, 930 LOKNARZ żelaną ręką" pl d lat 8 gd 0 2, ls 7; FUm predpremery cytaną Ustą dalgą Krkdyl Dundee " USA god 930 OLNOSC!llm cytaną Cerna stą dalgą USA grącka" (R Heat) Od lat 8 gd 7,9 YPOŻYCZALNE KASET DEO Ptrkska 76 cvnna d gd 7 % Narutca %0 cynna d gd 28 (kn Bałtyk") APTEK Felńskeg 7 Mckeca 20, Lutmerska 4a, Maratńska 7 Grkeg lla Pabance ArmU Cernej 7, Aleksandró Kścumkl 4, Knstantynó Sada 0 Łtcka 68 Głn Zger Dąbre>skleg 0 kró Arml cer,nej 6 DYŻURY SZPTAL Sp Chrurga uraa m Snenberga (Penny 30) m Neurchlrurgla Sptal Barllckleg (Kpcńskeg 22) Okulstyka Sptal lm nschera (Mlna 4) Sptal Chlrurgta decęca (SprlU! 36/0) tm Knpnckej Larynglga dlecłęca Sp(Sprna lm KnOpncklej tal 36/0) scęktara Chrurga pltal lm Skldsklt!Curle (Zger Paręceska 3) m Sptal Larynglga Prga (ólcańska 9/l Tksyklga _ nstytut Medycyny Pracy <Teresy 8) Prychdna enerlga Dermatlgcua (Zakątna 44) Telefncny Punkt nfnnacy ny dtycący cht>rby ADS,!s d gd d 7, tetef 2 nterna dla drsłych ut Slen klelca 37 tel 3&3 00 3, gabnet chrurg dlerecej ul cynny Arml Cernej, całą dbę, tel 4744 gabnet pedatr ut Arml Cernej, cynny d d 7; dn lne d pracy cynny całą dbę tel ul gabnet stmatl"tlcnv Zaphkej l, cynny lf gd 9 d 7; dn lne d pra cy pre całą dbę Zagabnet kullstycnv ul plskej cynny d gd 7 d 7; dn lne d pracy CZYnny całą clbę,,d/t/tta"/ 7/ dlenlk Rubtnlcut Sp6łddeln ydanłce,prasaksląłkarucb" rdaca Ł6dkle ydanct Prase, t6dt, ul Senkeca 3 Drut e PrHe Zakłady Graflan tdd Redague klegum Redakcta td Otl3 t6dź, ul Sfekfelea 9 Adres pcty "Dt" t6dt, skr pct 89 Telefny centrala 2_ 93 ekreta 04 7 (łay a <vstklmf dałam) Redaktr elny Henryk alenda 3648; astępcy redaktra nacelneg ; sekretar dpfeddaly 32 ł nśr Spray masta 33 u O ; splecneknmlel e ; 3ł 038; ; 8406 ftreprter ; kultlla śat&! 362 GO aprt 32 _ 08 ; dl al Redak raca> ne redakcja cytllnlhml ; nterencje Telefn Usług 33030ł, spray terene 32230; (ręk0>86 ne nm6fnycb 0 CUal ł 7d Ostln!7enla neklgf Bur Rekl&m Ogłseń, ł6d ul Ptrkska 96, tel 36ł!Mł ut Sleaklelca /, łel 329 (a łreś6 glse 6 c rad e pe a c a łułtl arunk prenumerat pndaą ddtał PUPK RS PrasaKsll\łkaRucb ra dpedne urędy pete OLEN,K tol>lk" _ 3 ;c ł DZENNK ŁODZK nr 2 (308> Dlł l

5 n PANASONO 7 PRZEDSĘBfORSTO P!RODUKCYNO USŁUGOE,,S T Y L G R A F" Sp jgu, Łódź, ul Traugutta 2/23 jak PS003S Banku!Rju Eksprtu arsae SA PRZYMUE ZGŁOSZENA OFERTY d pdmtó gspdarcych na akup alut ymenalnych drde pretargó rgananych każdy pnedałek pre BANK ROZOU EKSPORTU, telefn 33Sfl69, tlx 8fl407 BPM DZAŁKĘ bud<>lanl\ p BURO handle,,paredm" neruchmśc, meskana, lkale kupn spredaż Gdańska 3A g predam DZAŁK remeślnce 8863g KRZEY dbne gla ste, lścaste, eypł te róże spredaje Skółka, Smutna g/48784 KUPNO!!Predaż! Spręt audualny, gspdarsta dmeg pśrednct , Bnuk 29 g SZYSTKO kups spredas prednc t 996 Mdrejesk 4970 g TELEZORY, vde kup nspredaż, pśrednc segmenty spredaż t, 722 Gambt 4303() 3300 g 239 g DOMEK Łd mże spredaż mabyć d remmtu ku KUPNO syn salncych depę p arskch Pśrednct DZAŁKĘ remeślncą Sńsk lub budynek gspdarg cy 40 m kupę na CHRYZANTEMY 4493 dncgórnej ke elkate, 749 p różne klry spredam, rabat 30 prc Ogrdnct, Rgó, Rudka 8, tel g PŁYTK lastrk spredaję Zger ScańPOSREDNCTO ymaska 27 Kstsk ny kaset vd ól g cańska!,9 Za,prasamy 66 p KOTŁY arelne (20,,;,;+ 300 ltró) greane para pał ZAMRAŻARKĘ Mrs" 63 p kupę TELEZOR kupm 74 p spredas 2309 KUPĘ verlck dmy 4877 g tryntky p SPRZĘT RTV, gpdarst dme, samch OVERLOCK Famad kupę p dy, łde kupn sprdaż, pśrednct KOSK kupę & g 28207, Kjesk 246 g KUPĘ nack {!<>ete Tel >3? TELEZORY, magnetdy Kupn spredaż, pśrednct Elektrnex" 324! g TELEZORY, maget GLAZURĘ, teratktę dy, dtarace gs spredam S p pdarst dane, meble Autpśrednct TVC spredam 4!3304 7\9 p Kupn spredż FUTRO pżmak kurt33032 Mtelstet kę kuny, ldókę, gla7296 g urę ZAKlAD kaletncy fespredam ruje mdne t by dam743 p ske, sasetk Gałkó OVERLOCK uk" nmały, Necała 3 k Ł e spredam d ;;307 g 64 p &!""",, (ga pralkę SPRZEDAM MAKLER ae rancja), vldekamerę MCe spnedam p TVC 8Pl"Zm p BROTHERA", cekny sprrtedam S p/m27 Tel SZA ałrtt4nt, Chdkeca 88M&2 94 &POŁKA atrudn murary Łdd Zgeru ł3n88 p 9 898! STUDENCKE Bur repetycj r mesce ramenę nna denca Lsty 6209 Bur Ogłseń, Senkeca 3/,3POKOOE, kuchna, kł 0 m, kmfrt, centrum plus dałka 0,62 ha gr dna, ny budynek gspdarcy 20 m, mżlść rbudy amenę na llę Lsty 634 Bur pryatn pqg_te K PUtechnk st usłu& Zgłsena tel en "7 S30e p lóddej lekary specjalstó feruje p KURSY krju, syca, SPRZEDAM atkę" Zger, Maja 73 m 22 mdelana st p 9, haftu 8839 p masyneg, dearst muy TVC Neptun SOlA pęne, spaane e cllet nl predam lektrycne, gae rn p nmum sanłane, ketvc s" r0olk śrdkó ca8879 p syeh, pnygtac2e KAMERA vde Sny, na yżse ucelne, bhp magnetd Panasc pdstae, krełmłe kmplet spredam pryucająe ;unak p OHP, nne na lecene SPRZEDAM MYlDpan, akładó pracy Zapsy fe Zalkupę tarcrę Sp(>ldelna,,Ośatan, p Ł6dź, Ptrkska 6, SAF23 spredam, a (86), Łagemenę na amrażarkę ncka 3, 7938 ( g 8) 343 g SPRZEDAM autbar MATEMATYKA, 8022 berlet ypsa_żenem, Rakus 4726 g gastrnmdcnym p ĘZYK plsld, mgr Matyjasek Tel MATEMATYKA DROBNE prace na klka tysęcy rbcgdn BEZDZETNE małżeńst pryjmę Tel 222 Stry psutuje meskana kó (d ), 6347 g Tel ecrem 678 p ZATRU!>NĘ deara g M4 na M3 M a8733! p PARKECARZY trudrlę 3972 M4 amenę na da d 4436 g delne 486 6S7 p POSADAM lkal Pryjmę chałupnct pr6c LOKALU na kraeet syca 2032 p 6 pkuję , 39 g 74/a p SZACZK pryjmę LOKALU puuję P craect, LZ3 verzatrudnę syce lck kupę (teksas) Nrmejska 897 p p KAALERK psukupryjme d ję Lsty 890 Bur O SPÓŁKA pray murary 400 głseń Senkeca n gd 6 88 p 3/ p SPÓŁKA ANA" Łód, M3 plne spredam Flarcna 8 telef9 272 t79) atrudn sa8878 P ck, ynagrdene d LOKAL na stdruk p S # s;ukuę (k 30 m 8) Ly 874 u0 Oglsen, Senkeca 3/ MESZKANE 40 m +, t $ód tea7 ;,t;t, F ltf fe COOZHNE B22 ESKULAP" ekare 627 (l22) g GLNElKOLOGA, ży[ak peracje, lecene specjalśc USG brucha, k, płżnct n llmed", ł3274 rmskeg g PRYATNA pmc lekary specjalstó całdba 74408, Skr6438 stlarske (ecrem) ska 2237 g USŁUG 742 g MEDYK usług lekarske PODCŚNENOE pra pelęgnarsk płżnce, g ne dyanó, tapcerk Guck, (S),ARKA" pgtce le2903 g kary specjalstó dr, g YCSZANE amk, blkady, apln GNEKOLOGA ck Olsesk denne 89 Kś8076 g cusk 97 Kubasec, 2ALUZE precsłnec g ne yskej jakśc, ANALZY lekamke betermna garanptrkska 200 ee>rcja 2694, Bechtld sk 7003 g 072 g MEDREH" labrat BURO nmmy rum anal lekarskch,,alans" Narut badań śrdskych ca g arun!kó pracy, ul DEKODERY PAL GaNarOt 2a, tel rancja nż N gdl 47 e06 g H44 g DEKODERY PAL śa t<>d" ( g DRAPANE dann PaMYC!E ken _49_3 ; ba!lce, Słnecnka Kucharsk Berner g g LUZE rakładam STODRUK systlte 398 Skrypńsk technk, klre f le g ŻALUZE ceny kn Bardkeg 6 Kk j ny g urency ne SZABLONY d sttdrultu Garstka 629 g ŻALUZE yskej jakrótke termny, Cłkścl, tan nstalujegstó 6 (86), my nż CeH33 g selsk 32 g NAPOANE, nltane, CYKLNOANE Rsk akładane cek Za g młyńska, Ł6dź, MelcarPARKETY, stlarka, skeg 2 m 2 baera Ktec3łOO g k, Łastt 339 g U AGA! eżel ne chcest YCSZANE dr, apdelć sę sm dpnk kenne, żaluje rbklem życa łamyprecsłnecne Hunacam natychmast kel g atelefnuj Frma DRZ ddatke, yantyłam" abeclsane, abepecane, peca meskana karnse, żaluje Sbbekty pred lamanem cak, g mntul\c d(ldatke CYKLNOANE, la kedr stae kraty rane netksycne kenne 3334& Plka 60 g l ł YRÓB baer mate LODÓK _ napraa ralu klenta, Pałsk, 36l g S0076 g MONTA2 baer YPOCZALNA mamar" g t cxldó A 7 MONTAŻ baer Kłgne 0292 dejcak, źnak g STODRUK farby 2236 PECZĄTK dla nstytupuchnl\ce, flurescencyjcj, sób pryatnych ne Strta 6 StaKrótke termny (też ra G ra 42202" ) TAGAR" TEKSTUROANEM870 g lednd ne stł6d, Klńskeg 9/63 ""4 Htel Cantrum, pkój n, " Rsłska 79846, Łu3 Tel 32B640 e cj 6 2 gp 486 g DEKODERY PAL, pre EKG u pacjenta 7 Drd 234 g CO" pgte lekarske, g EKG _ 273, Kselc, 78 g POGOTOE lekary specjalmó _27_3, Ksee lt79 TELMED, pgte le k Ogłseń, " Seea,rs e, / 329 3/ f;40 g 3POKOOE, kuchna USG erca, brucha, clą04 m, r6dmeścle, ży n&gryłllll na vkmfrt amenę na de EKG ysłke dm dałką Lsty kardldy, nternśc, 634 Bur Ogłseń, nkollg DAMED" Senkeca 3/ 77044, ullenska 20 M4 łamśce, tele3684 g fn, Bałuty ame NTERMEO" całdbe nę na ękse, tel?fn pgte 3407 (chętne mędyjenne) 36 g g LOKALU k 2 m Ba!!U łuty psukuję g Predsębrst Zagrancne SZACZK atrudnę Bard dbre arunk 70, p 6 6 p KRAOA SPOŁKA PRZEMYSŁU ODZEZOEGO P O L C O N F E X" 9090 Łódź, ul ólcańska 4/6 OGŁASZA PRZETARG NEOGRANCZONY na spredaż 7 użyanych kmpletnych masyn d syca verlck lfrł e, 3ntke frmy Textma" kl 8 pdstaam slnkam d brym stane techncnym Cena yłaca ł a edną kmpe tną masynę Pretarg dbęde sę dnu 2 lstpada br gdne 0 lkalu spółk pry ul ólcańskej nr 9 adum YSkśc 0 prc ar tśc masyny należy płacć d gdny 0 dnu pretargu kase półk Masyny mżna glądać d dna 27 paźdernka br pry ul ól cańskej nr 9 gdnach d 9 d 4 nfrmacje telefncne pd nr k A U S T R O T E X" A T R u D N k, s a c na bard krystnych arunkach fnansych Pr dn aca l" m ana Ncesne maszlly prdukcj achdnej Zgłsena sbste Łódł, ul dekantłf& eau ra, matan bat, bu dtane S78ł P USŁUG hydraulcne Pletrfksld 3f800f M294 g PRZEOZ ru, płasku l tulu 8634 (2022) k 400 g PRZEPROADZK Ra dmsld g STODRUK Helska 8A 889 p AEROBK płyanem, sauna PO p CYKLNOANE, sk anłe S g cyklnoane, lakerane, prane dyanó Antcak 4822 g Pnę strajane magnetdó, OKF 43904; Nakfs DEKODERY PAL mn! tuję Satd", Frnalskej 69, , DEKODERY PAL, vde pestrajane,_azp Electrc" Garanca 780 S ScNANE, karcane clalnlana ZO dre Kłdejctyk, ; 6933k S990 fłllllllllłllllllllllllllllllłlllllollllllllllllllllflldft HO LOANE, 86022, 4393, Rakus 672 g TAPCERKA dr, nvńllłnl, kt6ny łak Ucne cestncyll statnej drellae naaeg ukchaneg Męta, blacha, blkady, amk, Oea, Tełeła Dlładka żaluje agusak, g ł t P GNACEGO PES AKA trllff płllękanla składa RODZNA j _u e c LOKAL 80 m cekuję prpycj Lfty S660 Bur Ogł!)Seń, Pltr klka 96 p TELEZORY PRODUKC 2 8 stere, teletekst,svhs ŁOSKE 6 7 OUSD 2,, ste;ett,teletekst,svhs 620 USD 28" mn,teletekst 40 USD f PONADlO mdele OFERUE d " d 29 SALON UNTRASERS a ODZ ul>ltrkska 204 tel36329 "llll GARANCA AUT0RVZOANYSERS 2 MESECY KOARZYMY samtnych POSADAM lkal sl m Gdyna 9, skrytka 7 naążę spółpracę k g TEREN budynk fr DOST A c d skleu me yderżaę Vbranży deżej pde Sny" spredam sukuję Katce, tel p k KATALOG pnad 00 FSO, lne meskane adresó enej naążę spółpracę stałej pracy cały Lsty 8880 Bur Ogł śat ysyłamy a pseń, Senkeca 3/ branem 30 tys nfr POSZECHNA Sp6łdel matr, kperta plus na Spżycó Spnacek plecny 343 łem" Oddał śródmeś rcła 47, skr 2208 ce uneażna agubttransver" ną pecątkę dużeg 6377 k frmatu treśc SPOPOSZUKUĘ nfrmacj ŁEM" PSS 0/Sr6dmeś ładysłae akóbcle, ksk nr 32, ul cyku plnśre gmnantk 40 _jum Zmskeg 2 g Ld, 939 r fcer Arnll t6dź, ranny pd MŁODZEżO A Agencja Matrymnalna nfrłdal\ agnął macje bepłatne, skrytcórka Barbara Pskus ka 827 rcła 46 Olstyn, Kręta k 6376 k NSTYTUT matrymnal YCECZK d Turcj, lna, Lenngradu Ryny, Zary skrytka 6, g, NTEX" pleca ferty kraje, 4048 g agrancne 88 U/HD/&7/HHU//HHff ŁÓOZKE PRZEDSĘBORSTO PRZEMYSŁOEGO l;ludoncta ZATRUDN TRANSPORT PRYATNY d preu materałó budlanych g staek a artych TTTS Sp, rdał V l prpycją Oferty mue kancelara umy pryj predsębrsta Łdf, al kścłuskł 0 " /U/////////H///////H/H///}}u mnnnnmmnmnmmnm E E Predsębrst Zagrancne A L lv A R" ; S Łęcycy, ul Belederska 69 Z A T R U D N T ykalfkane sack, T brakara OFERUEMY ATRAKCYNE ZAROBK 6907g 3 flllllllllllullllllllllllllllllllllll lllllllllllllllnfl r SZACZ K ysk kalfkane d prdukcj eksprtej Z AT RUD N Predsębrst Zarancne A L E X S" Łd, ul łdarska /7 (dany Andrejó) PRACA DUZMANOA arunk płaca atrakcyne NFORMAOE tel , lub 0k rtlll""""lllllla,e,eunnnnr;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;, PĄTEK, 27 PAZDZERNKA PROGRAM ADOMOSC 20, H00, 800, 900, , , 00 Magayn Sldarnl" tt3f AktualnGŚC kulturalne 3 Kn cert U7 Kmunkaty 9 Sygnał casu 20 Magayn Z kraju e śata" 230 Rad Artel 2 3 Ze,ly góralske 24 Rlnc;y kadrans 300 Kmtlnkaty!; Ra dl kercó 330 Cude challre seg ne nace Rman Macejesk 40 Magayn muycny 0 Muyka aktualnśc 700 VP cy Vademecum nteresującej Psenk 730 Ludke lsy l70 Kt tak plęknle gra May nard Fergusn 80 Prblem dna 820 Kncert dna 900 Magayn kraju l e śata" 92 Chla m vkl 930 Rad decm Zelna Półnutka" 200 Na mar glnese ydareń 0 Kmmlkaty Ttalatra 2ll Kncert ycen 203 Remeślnce spray 204 acek BcheńSk Na peta" fr 200 Kmunkaty 20 Krnka sprtcma 230 PrebOje be dych 20 Muycny nn st 240 Z muyką p<>lską pre ek!3,00 ad 30 Sers nfmacyjy (Ł) 3Q Plska89 aud óanny Skry (Ł) 320 a ne tylk dla fanó aud 420 Flklr na mape śata espół varsva manta 4SO Pamętnk spmnena Marla Kunceca Natura" dc 00 Album pery Llsa Della Casa śpea are Oper Haendla Marta 30 Neapumnane glsy 600 Rląanle rmgadk muycne (Ł), t&0 Magayn rdnny (Ł) 63 cyklu,syletk" Ea Rutkska (Ł) t Aktualnśc dna (Ł) 7 Deła, style epk! 8 Rbertsn Daves Slat caró" dc 82 Reklama 830 Nśc płyte 930 snaty frtepane 2003 ad 200 ecrne refleksje 20 XXX MtdZYnardy Festal Muyk a%7l0ej słó 2200 admśc 0 The a ambree transmsja saurus cyll lkarblec jęyka pl Sal l!;ngresej PKN 2330 UtSldeg 22 Barke kncerty ry kncerte MendelSSOtma Sant aud !ennlk ecrny 2330 Saensa Na rcką nutę aud 23 Pół noc petó Ptr Smmer PROGRAM PROGRAM D m u, FlldOfl pgułce aud 00 ase p jedenastej tt0 0 nterpelacje Tró3kl" 20 MaMuycny nn stp 40 Peśn h ła antlga nagrań chopl!l!klch strycme Prtrety tórcó lu 200 Serll Trójk 20 tnacj Trójk 300 Ken Fllet Kluc d Rebek" dc 30 Ptórka rryk 400 Musca medlt aevl aud Serls Tról 0 Ne płyty Vrltnu" 40 Declnst a drutam aud 600 Zaprasamy d Trójk 2000 Try kadranse 32u aud 2 4 łek alulatr abytk" aud Mllcale, muscale Tll The Cluda Rll By 230 Odlenne pełć ALtstatr Mae Lean sua strachu" dc 2200 nftmacje sprt<>e l0 Mędy punkem a funkem aud 22 4! stuce casó których tyjemy 2300 Opera tygdna Albert trtdng "Car ceśla" 233 ZaprastMO d Trójkl PSOGKAM V UOO lad UOS Dm łłał aud uss Plęlm muyk! kamł!hl ne aud 230 Ze Atata flmu MlOd,ch UO MU syka ratryjfta aud 70S Qu vads" _ u Kncerty ue 74 Rad Artel TSO dncrąg Magayn medyeyny t820 płyt pre ttat rlanda ta30 ęyk angelsld lekcjl tus Chla muyk! tuo Studl a 930 ad US Lelctury es6rnct" an K!lma Smn l!lalvar, \9ł 300 Ppł\ldnte 7lS nstrumentartum jae 2000 Op 90 ne 200 Psenk A, KryńSkeg Gra prysłść aud 2040 Zes 200 poły nstrumentalne 200 Pregląd publkacj ppularnnaukych 2 Panrama muyk lec7ór muy!cl t myśl Pltyk rtu" 2320 Spea Mna 2327 utr 20 prramle 2330!ad 233 Repr 2220 tat ereg Skrbta,, dlny amne" 2300 Muyka pred półncą 2320 TELEA 233 Teleerpreee PROGRAM d Raprt 730 rcka lsta prebjó Skarbec Marka Nedźeckeg Stp mag knsument6 800 admśc (Ł) 830 Prgram publc eekend edvnce 80,,Sansa" decyna medbranc "Kret jeż" sąca c 2 Mntr rrady 930 Dkła śata Phnm Dennk Penh" Kn muycne KydryńSkfeg 2000 Pątek" kraksk prekładanec kulturaln7 esła dóka" flm 230 Panrama dna fab prd USA 20 Rmans całkle bcm Kntraunkt mężcyną" flm tab prd tarte stud ang DT echa dna ( prer 2330 Dś premera Ostatn de) nek" flm tarte stud (cd) 2340 Kmentar dnfa PROGRAM 80 Pnybyse Matplanety krasnludk Matplanety 8M Dmatr Nasa Pcta Dme predskle 9 DT ad 92 C6rka alb<> syn flm TP 03 Dmatr Sk dla rdcó SSO Prsram dna teletaeta ntersygnał 8! Dla lllłedych dó BambU &eletllln,ej (Ł) 6SO Dla dec Okenk Pankraceg" dnu 2ł patdernka 89 rku marła eku 93 lat te lletna naucycelka k6 ł6dkch ł a ł P AN!NA MORKOSKA dmu OCECBOSU C$"9 elkej ądrkt, pra cl t sąmnlct nra słk dbęde sę dnu 2T pddlerlka 939 rku ek) sds kapucy Stareg cmen n;a kat llckles PlSV ut Osre4e d grbu rdnneg 0 csym padamają YCHOAN}tOE łntncjt Zmarłej będe dprana lstpada 989 rku gd tt30 kśllle parafalnym MB Blesne pry ul Os;ablenlec Mna " " DZENNK ŁÓDZK Dl 2 (308) S

6 / dy ttłh mu sę prypatry6, strach cłeka b a na ekrane błysceć będą Susan Strasberg Henry Fnda płudnfrancuskm mas tecku srasuje grźny manak seksualny ynku gałtu umera deyna nspektra plcj Pra gne n a selką cenę yryć nnych BŁĘDNY TROP" bę de mżna bacyć sbtnm Kne sensacj" (pr, gd 22) TeleZyjny Teatr Pry predsta (sbta, pr l, gd 30) adaptację głśnej peśc Vercrsa MLCZENE MORZA" Re żyseruje an Rybksk, ystępu ją ery Zelnk, anna Scepkska l Zygmunt łllbner Teleyjny Teatr Rmatśc aprasa (nedela, pr, gd 730) na persą cęść adaptacj naneg krymnału Raymnda Chandlera ZEGNA LALECZ KO" yreżyseranym pre Lać Adamka spektaklu grają m n Ptr Frncesk Adranna latuje t ena łeby ne d pmydry cłłek ne magt tak dalece pana6 nd sbą staje 6smej ran, ttłple sę Cyta gaetę, pt\!m je śnadane Pracuje led,ft ldny Druge śnadane Ptem nó cyt(ł Druge śnadane P>Lmt n6 cyta rrchę pracuje, Obad Ptem śp d cartej p łudnlu de pd prysnc Pracuje całkem be apału Nekedy pse re całe nce Ptem dstaje skurc6 pa!c6, ma krqpne sny, bud sę?; ptrnym bólem gły Ptem nastętmje n6 kres, gdv ne pracuje cale" ak ynka teg fratmentu lstu matk Francska Lehara aebvt y;)k cenała na practść slfg syna Ne był chyba jednak tak źle, cym śładeą spanałe PPretk skmgnane pre Lehara arcydełem gatunku ESOŁĄ boką" na cele łaśne adaptację flmą teg utru bę dtlemy mgl bejreć jesce dś (pr, gd 200) cyklu Kn muycne Kydryń<>keg" est t amerykańska ersja nakręcna pre Ernsta Lubtslha 934 rku rlach głónych eanette MacDnald Maurce Chevaler Dś także (pr, gd 20) angelsk ROMANS Z CAłKEM OBCYM MĘZCZYZNĄ" est t hstra burlłej prygdy młs nej bgatej łaśccelk dmu mdy ekscentrycnym mężcyną pnanym e Flrencj cyklu,kmede kmede kmede" (sbta, pr, gd 0) apreentana stane ńmsa SPECALNA" anusa żył Reseskeg est t parda flmó jennspegskch, padająca perypetach plskeg cchcemneg dahjąceg na terene Plsk plecena yadu brytyjskeg case jny śatej flme ystępują Krystf Kalesk, Drta Ka mńska, Rman Kłssk, an Kcnak, Brnsła Palk, Kalna ędrusk, Bgdan Baer Len Nemcyk Bedryńska ZOSTAC GAZDĄ" t hs jesce cś dla młśnkó dtra młdej decyny, która breg aktrsta Prgram MeNym rku pstanaa rbć ka cysłae Palkskm będe rerę aktrską Flm będe yśe mżna bacyć nedelę, pr tlny sbtę, pr t, gch 200, gd 60 esp6ł p rstanu sę The Clash" Najnsym utrem Bg Aud Dynamte" jest Cntaet" Psenka pchd neg albumu BAD, nsąceg tytuł Mega tp Phenx" frmacją Garłunkela pamętamy głóne ystępó Paulem Ara Smnem, kt6rym trył reelacyjny duet kalny prade autrem ęksśc nlsenek był Smlln ale głs Garfunkela bgacał brmene utró, sta!ając neapmnany klmat P rąanu duetu Art Garfunkel, pdbne restą jak Smn, nagryał płyty sle Zajmał sę też tórcścą petycką, ve Bunny and the Master Mxers" t naa, pd którą ukaują sę składank starych prebjó dedn płącnych elektrncne pretrnych Najnsym dełem specjalstó d mksana dżękó jest nagrane Thats hat Lke" teledysku d teg utru vkrystan fragmenty C7arnbałych flmó archalnych Na tle tych braó tańcy rysunka para królkó ceg efektem jest vdany nedan tmk, atytułanv Stlll a ter" Z kaj ukaana sę kążk re)orter MTV" lreprafał na lcach Neg rku, rdnneg masta Graham Gldmau Andre autra anketę śród pre Gld ydą sę ppularchdn6 Zavtanl C"tV mają latach sedemdesątych tar kładk, na t6ł d nej frmacj 0 CC" Od peneadal że ne, ebl fratrnen g casu bydaj muycy t ty utró ch anteresqały rą grupę,ax" Która ma już na sm knce arę preb jó Aktualne grupa lansuje nagrane Anch Ls Aegh" "Test t ne t;vte grupll, le Vdeclp "Z tvm trem sflstsunek d życa" pe man na terene prtu a dał Mck nes "l esple Bg muycy ystęnją l n maaud Dynamłte" nes ał rynarskch mundurach Cy es któreg będe najblżsy pą tek? nspektr Hundley lzuclł te sł"e d sameg ejkla amast vcajpg ptana ZaskCny młdy pdładny nspektra Ray Rchalds spjrał sybk na sący nad burkem kalendar Dudesteg sódmeg s r durlresteg sódmeg aźdernka N łaśne, młdy cłeku, n łaśne Cy t cl ne ne pry,pmna? ltcbart!s dbył sę na elk ysłek umysły, ale ne rvnsł t spdleanych efektó Odmalał sę t apene na eg tary, b<>m Hndlev "stanlł mu pmóc N pmyśl tr<hę młdv łeku Mże nam Harry Latrbe coś el pe? Klaka sę tnvła mgnenu ka nrvrrnnn l ał h<> sv<tk C" edał Rchards spra e która byłe l(ln anm re rpcął lrl<e t>ól<l Harrv Latrrbe ra hnem fl<lrl<>yfm nar>sp na hank Marstn Green, rabu tamtąd l!o tvsętv dlaó Harrveg urlah sle daaf klrn rlnla<"h natmast Blcklev mlknał be7 adu P<frss ro<esll sensaevłnvm lad<"vnlfm vstanfa żna Bltkleya Nnrms Stlercła llna U Latr>he amrrlnał le męta lenł!ld7e sam ukrvł Pnn(>a mrtla f(> mntne hvł urlnnrlnć Harry dtt,vrk tvlk" 7S nanad na batk T łaśne źlernllta mał bvć predtermn lnlnv Cy ma pan jakeś plany, nspektre? f OSZ<m,h n ałhym dvskać penąde adć Larhea lece rar a kratk tym razt"m e mrdrst Amhtne t plany pmyślał sbe R<hards, ale n ażył sle p edeć teg głnnt> ąt pllr te dmalały sę tpene na jeg tarv b dllll łnsektra tał sę jakby tardsy Pnv,tu nsek d prkuratra ałżene pdsłr/ln u Nlrm Rltkley TT Nnrmv Rlrklev? Dn tel rv vcał ml sę, że móę yrpfne ale mle byłem błęde Tak, pdsłuch l Nmv Fllrklev łe ale dlartes u ne!? Cvnkn ru7 d casu d casu głą eśl taf"t który ukrył tcl7e 3f0 tv <V Y!hd nr7m"rnlnln lelna lest een że s ą d!v mu na sne t będemy stn plnać ak ka tłle A my tymrasfm rr>bmy g lfnte t lf berlemy a nm rclć, pne a ż łtfm Delfn te n sę bard sybkn ja u nny sgn nólnlka vstarcv że ałżymy maleńk lsłurh telefne svstk Zara pane lnspektrre YŚ pan że nl będ gadal tak!b praach pre telefn? """ 0eg pre telef"n? PłedTtał an O<>dsłurh telefne" Mt7 sę e<e duż UtZY synku Ne słyałeł nledy takm urrątlenłu które amntane durhare telefl>ntrne? słysy systk c mó sę pkju? Ne? N dłs He esrh pned tbą DllBMlml rodzu ar 2 (3088) POZOMO Opeka prana 7 Chdą cylndrach 8 s pr y sufce śetlając tój pkój 9 Materał Truna O Pray dpły enseju (ZSRR) 2 Np Dennk łódkl" 4 Ccść becelśó 7 Masa d ypeł nena duraeg ęba 2 mę Langeg 22 Zastępuje łók 23 Okrąrłe pecy 24 Najstarsy ęgrl kpalny, POOO Pscególna, selka 2 Ptak użyany negdyś sklncte 3 Głs ana Kepury 4 Cłek slny, muskular ny Na kbecej sy 6 Garn Na burku nspektra Hundleya adnł telefn, płącny bepśredn e sta!lkem na tur d spana ll Żeńsk głs 3 Antnm dbra 4 Prsene du ją rym sę na _,prst dmu Nrmy Bckley Tu serżant Clark sefe Zdaje lę że cś l\fż być pdstaa, ada yżsa 6 Nadmrske kąpel mamy Zadnł że pryjde Zlf pół gdny sk na Pjeeru Kasubskm 8 Dbra rbta, serżance uż jedemy Masn ptycny Ul Maluch 20 Hundley ra Rchardsem sedeu e słu taltnk Oprac KAŁUŻKA chakam na usach Spule magnetfnu kręc D rlsana nagrdy ksąż ły sę besmer ke Dbre t degrałaś tedy sąde, Nrm O mały łs sam bym uerył t sy stk c mółaś A pry kaj c tam sfychać u tjeg stareg? ak mu lec? lee" narktycny hrror Zachdne śrdk prekau serk prestregają pred nym śrdkem narktycnym, który pre ekspertó kreślny gródek superdymkem, hrrrem plagą prysł lee" (lód) bere sę teg, że jeg krystałk są beparne beapache Zalcający ramena ład amerykańskch narkmanę llam Bennd uaża, źe kryyl ąany prblemem narkman jest kestą autrytetu Narktyk nscą bem artśc narde, charakter, stsunk mędyludżke ra stsunek d Bga" Ten kryys autrytetu latach deęćdesątych da; nem Benneta stane mcn astrny pre ce, est t śrdek trymyany leku stymulująceg amfetamny, ddałująceg na centralny system nery Użyany jest ppre spalane fajce lub papetósach dróżnenu d taneg narktyku crack", który ypłynął 98 rku ł który garantał 20mnuty raus, ce" jest ele etektynejsy Daka yala eufr dużej ntensynśc, trającą 24 gdny Tar prysłśc" pchd Hngkngu, apn, Płud nej Kre Flpn 8 mesęcy temu sągnął Haaje, da mesące temu achdne ybreże USA Ajatyck kartel narktyky amera sybk presuać tar kerunku metrpl schdneg ybreża Neg rku Z amfetamną acęł sę bard nenne Od 99 rku była użyana apn d celó lecncych Od lat seść desątych acęła sę ukayać na rynku narktykym pstac prsku pd naą speed", lub crack",speed" ua żany był e ględu na tanść a kkanę dla ubgch, yłyał 24gdnną faę eufr, która jednak była jesce umarkana Pdbne jak crack", p tym krese pd ała następste depresję, _ ktqrą daał sę ytrymać lee" dla dmany ptęguje dałane peed" crack" eu fra depresja pryberają rmary apkalpsy T jest prady hrrr cena sef plcj Hnlulu, Henry Lau Zamknął n Hnlulu ju 400 ualażnnych d ce" narkmanó pryłapanych tarem Płę systkch klnk psychatrycnych Hnlulu staną becne knsumenc,ce" T ły sen sterdł prkuratr generalny Dan Benł Hnlulu gdyż ęksść sób, które acęły,ce", ne ma pjęca jeg daleksężnych skutkach Skutk te pnał prkuratr łaśne ;ptalach mejskch Lude stają sę agresyn stsunku d cał<!g >tcena alą pęścam ścany, kpą c ppadne relacj nuje sef stacj pgta, Dnald C Fancher Quents Medcal Center Hnlulu On całkem ychdą sebe pterda Alma V Tahata ydału dra Hnlulu esce cegś pdbneg ne dałam są nacne grź nejs d knsumentó crack" Narkman brący,ce" żyją pa tym nacne nebepecnej P 24 gdnach ppadają 48gdnną depresję bja am ubcnym maną preśladcą, halucynajam bjaam sału elu ne jest stane móć d rery ykauje bjay <schfren parandalnej Róneż fyrne knsumenc,ce" dnsą pażne skdy jak pdają psma medycne ystępuje u nch neróne bce serca skurce utrata ag; besennść yska temperatura, a u elu nedmg nerke Bard yskują natmast na dru jak ykle rducenc handlare Teb ysk yns ele tysęcy re Ta rprada sę łat plastykych <)reckach p grame a 400 dlaró lub desątk grama a 0 dlaró (jednraa prymka) Tar ygląda cyst ne ymaga żadych geł ddatkych arunkó Złapał rynek róne gałtne jak na ppcątku kkana Prady śrdek dla klas red"!lch T t łaśne uaża )(>lcja Ls Angeles San Deg, San Francs c a sceg(>nle grźne D Tatrymanła naj trucny m">bluje sę grmne sły ak będe teg skutek pkaże cas edłusr,der Spetel" Tłum prac MARYNA KRA stał be śc Naa 67/D7AYH"M"NUh9ZąM VH" Dfękuję, naet sbe cha!ł cyste tre attle Ray Rchards tylk dęk słuchakm usach ne usłysał jak grytnęły ęby Hundleya N ale juź cas żebyśmy sę rlcy! Nkt a tnba ne sedł? Ne sąds chyba, mja drga, że prysed łem tu d cebe,, taką frsą kesen? Spatkam y sę jutr pdelmy sę G<le? est tak ba na rgu Brk Park Summer Rad Sptka my sę tam n pedmy, cej Stamtad już jest nedalek Zgda Chces jesce drnka? nspektr Hundley dął słuchak ę< tera systk już emy Mamy ąas pr yg tać sę d akcj Cały teren mus być scelne bstany Dstanemy najper frsę a późn e j pjedemy d Seattle p Blckleya A mte bv ch już tera lnąć? Synku, a kt nas aprad d trsy? Latrbe t tal"cy tacet juź ra śledte n! ceg ne yśpeał uż ja em, c rbę Dsknae t rbłaś, Nltl Harry Lat be un ósł jej strnę sklaneckę, a następ n e drócł sę d Bckleya Mas spanałą żnę stary vpjmy j(>j dre Pedce ml tylk jak na t padlśce? T cale ne był take trudne deała sl ę Nrma stjąca d tej pry pry kne pd a ą ra spanały dk rtacający sę eżca centrum Bstnu P perse prede systk m Harry był dny, że ne mał nkg na gne d yjśca ęena T juź daał m duż d myślena Ale pmysł degr anlem tej kmed był autrsta Nrmy prerał jej Harry chć treba prynać, że ghnare ne spsal sę Dlaceg? chcał edeć Bcley Fa<et, kt6ry prysedł ałvć pdsłuch, pdał sę a knseratra Bell Cmpany Ne lył,by tym nc pdejraneg, gdyby ne fakt że deń ceśnej był u tjej żny prady knseratr tej frmy, aby naprać uskdny aparat ódke a

S.A RAPORT ROCZNY Za 2013 rok

S.A RAPORT ROCZNY Za 2013 rok O P E R A T O R T E L E K O M U N I K A C Y J N Y R A P O R T R O C Z N Y Z A 2 0 1 3 R O K Y u r e c o S. A. z s i e d z i b t w O l e ~ n i c y O l e ~ n i c a, 6 m a j a 2 0 14 r. S p i s t r e ~ c

Bardziej szczegółowo

RADA M1JSKA. Konstancin-Jezlorna. z dnia 11 czerwca 2014 r.

RADA M1JSKA. Konstancin-Jezlorna. z dnia 11 czerwca 2014 r. Knstancn-Jerna uchala c następuje: sprae many Welletnej Prgny Fnansej Gmny Knstancn-Jerna na lata 204-990r. samrąde gmnnym (teks jednlty D. U. 20r., p. 594 późn. m.) 2), Rada Mejska 209 Na pdstae art.

Bardziej szczegółowo

1 0 2 / m S t a n d a r d w y m a g a ñ - e g z a m i n m i s t r z o w s k i dla zawodu R A D I E S T E T A Kod z klasyfikacji zawodów i sp e cjaln o ci dla p ot r ze b r yn ku p r acy Kod z klasyfikacji

Bardziej szczegółowo

SENAT RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ. Warszawa, dnia 31 marca 2010 r. Druk nr 843

SENAT RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ. Warszawa, dnia 31 marca 2010 r. Druk nr 843 SENAT RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ VII KADENCJA Warsaa, dna 31 marca 2010 r Druk nr 843 RZECZNIK PRAW DZIECKA Marek Mchalak Pan Bgdan BORUSEWICZ MARSZAŁEK SENATU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Sanny Pane Marsałku,

Bardziej szczegółowo

o d ro z m ia r u /p o w y ż e j 1 0 c m d ł c m śr e d n ic y 5 a ) o ś r e d n ic y 2,5 5 c m 5 b ) o śr e d n ic y 5 c m 1 0 c m 8

o d ro z m ia r u /p o w y ż e j 1 0 c m d ł c m śr e d n ic y 5 a ) o ś r e d n ic y 2,5 5 c m 5 b ) o śr e d n ic y 5 c m 1 0 c m 8 T A B E L A O C E N Y P R O C E N T O W E J T R W A Ł E G O U S Z C Z E R B K U N A Z D R O W IU R o d z a j u s z k o d z e ń c ia ła P r o c e n t t r w a łe g o u s z c z e r b k u n a z d r o w iu

Bardziej szczegółowo

Rozdział 1. Nazwa i adres Zamawiającego Gdyński Ośrodek Sportu i Rekreacji jednostka budżetowa Rozdział 2.

Rozdział 1. Nazwa i adres Zamawiającego Gdyński Ośrodek Sportu i Rekreacji jednostka budżetowa Rozdział 2. Z n a k s p r a w y G O S I R D Z P I 2 7 1 03 3 2 0 1 4 S P E C Y F I K A C J A I S T O T N Y C H W A R U N K Ó W Z A M Ó W I E N I A f U d o s t p n i e n i e t e l e b i m ó w i n a g ł o n i e n i

Bardziej szczegółowo

8 6 / m S t a n d a r d w y m a g a ń e g z a m i n m i s t r z o w s k i dla zawodu E L E K T R Y K K o d z k l a s y f i k a c j i z a w o d ó w i s p e c j a l n o ś c i d l a p o t r z e b r y n k

Bardziej szczegółowo

Rozdział 1. Nazwa i adres Zamawiającego Gdyński Ośrodek Sportu i Rekreacji jednostka budżetowa Rozdział 2.

Rozdział 1. Nazwa i adres Zamawiającego Gdyński Ośrodek Sportu i Rekreacji jednostka budżetowa Rozdział 2. Z n a k s p r a w y G O S I R D Z P I 2 70 1 3 7 2 0 1 4 S P E C Y F I K A C J A I S T O T N Y C H W A R U N K Ó W Z A M Ó W I E N I A f U d o s t p n i e n i e w r a z z r o z s t a w i e n i e m o g

Bardziej szczegółowo

Rozdział 1. Nazwa i adres Zamawiającego Gdyński Ośrodek Sportu i Rekreacji jednostka budżetowa Rozdział 2.

Rozdział 1. Nazwa i adres Zamawiającego Gdyński Ośrodek Sportu i Rekreacji jednostka budżetowa Rozdział 2. Z n a k s p r a w y G O S I R D Z P I 2 7 1 0 3 12 0 1 4 S P E C Y F I K A C J A I S T O T N Y C H W A R U N K Ó W Z A M Ó W I E N I A f O b s ł u g a o p e r a t o r s k aw r a z z d o s t a w» s p r

Bardziej szczegółowo

O F E R T A H o t e l Z A M E K R Y N * * * * T a m, g d z i e b łł k i t j e z i o r p r z e p l a t a s ił z s o c z y s t z i e l e n i t r a w, a r a d o s n e t r e l e p t a z m i a r o w y m s z

Bardziej szczegółowo

Gdyńskim Ośrodkiem Sportu i Rekreacji jednostka budżetowa

Gdyńskim Ośrodkiem Sportu i Rekreacji jednostka budżetowa W Z Ó R U M O W Y z a w a r t a w G d y n i w d n i u 2 0 1 4 r po m i d z y G d y s k i m O r o d k i e m S p o r t u i R e k r e a c j i j e d n o s t k a b u d e t o w a ( 8 1-5 3 8 G d y n i a ), l

Bardziej szczegółowo

Opis i zakres czynności sprzątania obiektów Gdyńskiego Centrum Sportu

Opis i zakres czynności sprzątania obiektów Gdyńskiego Centrum Sportu O p i s i z a k r e s c z y n n o c is p r z» t a n i a o b i e k t ó w G d y s k i e g o C e n t r u m S p o r t u I S t a d i o n p i ł k a r s k i w G d y n i I A S p r z» t a n i e p r z e d m e c

Bardziej szczegółowo

g sp e p z. z g ej zczec e ł p esz ch 吇 s p e 吇 zece 吇 cz ł e 吇 吇 吇 吇 吇 ch 吇 吇 s zczec z ł 吇 sp ej 吇ch ᖧ啧 s 70-54 吇 zczec p. j ej 1 ᐧ北 t h. J k Ry h k Sz z, m z 20 2. 2 R ᖧ啧 1. s ęp.. N z s z mó.2. P z

Bardziej szczegółowo

1 / m S t a n d a r d w y m a g a ń - e g z a m i n m i s t r z o w s k i dla zawodu B L A C H A R Z Kod z klasyfikacji zawodów i sp e cjaln oś ci dla p ot r ze b r yn ku p r acy Kod z klasyfikacji zawodów

Bardziej szczegółowo

1 8 / m S t a n d a r d w y m a g a ń e g z a m i n m i s t r z o w s k i dla zawodu M E C H A N I K - O P E R A T O R P O J A Z D Ó W I M A S Z Y N R O L N I C Z Y C H K o d z k l a s y f i k a c j i

Bardziej szczegółowo

ą 1. W rozporządzeniu Ministra Administracji i Cyfryzacji z dnia 19 lipca 2013 r.

ą 1. W rozporządzeniu Ministra Administracji i Cyfryzacji z dnia 19 lipca 2013 r. łącność, Projekt dna fl marca 2014 r. ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ADMINISTRACJI I CYFRYZACJI1 dna 2014r. menające roporądene sprae pretargu, aukcj ora konkursu na reerację cęstotlośc lub asobó orbtalnych Na

Bardziej szczegółowo

Rozdział 1. Nazwa i adres Zamawiającego Gdyński Ośrodek Sportu i Rekreacji jednostka budżetowa Rozdział 2.

Rozdział 1. Nazwa i adres Zamawiającego Gdyński Ośrodek Sportu i Rekreacji jednostka budżetowa Rozdział 2. Z n a k s p r a w y G O S i R D Z P I 2 7 1 0 3 62 0 1 4 S P E C Y F I K A C J A I S T O T N Y C H W A R U N K Ó W Z A M Ó W I E N I A Z a p e w n i e n i e z a s i l a n i ea n e r g e t y c z ne g o

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Z a m a w i a j» c y G D Y S K I O R O D E K S P O R T U I R E K R E A C J I J E D N O S T K A B U D E T O W A 8 1 5 3 8 G d y n i a, u l O l i m p i j s k a 5k 9 Z n a k s p r a w y G O S I R D Z P I

Bardziej szczegółowo

2 7k 0 5k 2 0 1 5 S 1 0 0 P a s t w a c z ł o n k o w s k i e - Z a m ó w i e n i e p u b l i c z n e n a u s ł u g- i O g ł o s z e n i e o z a m ó w i e n i u - P r o c e d u r a o t w a r t a P o l

Bardziej szczegółowo

Rozdział 1. Nazwa i adres Zamawiającego Gdyńskie Centrum Sportu jednostka budżetowa Rozdział 2. Informacja o trybie i stosowaniu przepisów

Rozdział 1. Nazwa i adres Zamawiającego Gdyńskie Centrum Sportu jednostka budżetowa Rozdział 2. Informacja o trybie i stosowaniu przepisów Z n a k s p r a w y G C S D Z P I 2 7 1 07 2 0 1 5 S P E C Y F I K A C J A I S T O T N Y C H W A R U N K Ó W Z A M Ó W I E N I A f U s ł u g i s p r z» t a n i a o b i e k t Gó w d y s k i e g o C e n

Bardziej szczegółowo

Rozdział 1. Nazwa i adres Zamawiającego Gdyńskie Centrum Sportu jednostka budżetowa w Gdyni Rozdział 2. Informacja o trybie i stosowaniu przepisów

Rozdział 1. Nazwa i adres Zamawiającego Gdyńskie Centrum Sportu jednostka budżetowa w Gdyni Rozdział 2. Informacja o trybie i stosowaniu przepisów Z n a k s p r a w y G C S D Z P I 2 7 1 03 7 2 0 1 5 S P E C Y F I K A C J A I S T O T N Y C H W A R U N K Ó W Z A M Ó W I E N I A W y k o n a n i e r e m o n t u n a o b i e k c i e s p o r t o w y mp

Bardziej szczegółowo

9 6 6 0, 4 m 2 ), S t r o n a 1 z 1 1

9 6 6 0, 4 m 2 ), S t r o n a 1 z 1 1 O p i s p r z e d m i o t u z a m ó w i e n i a - z a k r e s c z y n n o c i f U s ł u g i s p r z» t a n i a o b i e k t ó w G d y s k i e g o O r o d k a S p o r t u i R e ks r e a c j i I S t a d i

Bardziej szczegółowo

Rozdział 1. Nazwa i adres Zamawiającego Gdyński Ośrodek Sportu i Rekreacji jednostka budżetowa Rozdział 2.

Rozdział 1. Nazwa i adres Zamawiającego Gdyński Ośrodek Sportu i Rekreacji jednostka budżetowa Rozdział 2. Z n a k s p r a w y G O S I R D Z P I 2 7 1 0 2 32 0 1 4 S P E C Y F I K A C J A I S T O T N Y C H W A R U N K Ó W Z A M Ó W I E N I A f O b s ł u g a o p e r a t o r s k a u r a w i s a m o j e z d n

Bardziej szczegółowo

Rozdział 1. Nazwa i adres Zamawiającego Gdyńskie Centrum Sportu jednostka budżetowa w Gdyni Rozdział 2. Informacja o trybie i stosowaniu przepisów

Rozdział 1. Nazwa i adres Zamawiającego Gdyńskie Centrum Sportu jednostka budżetowa w Gdyni Rozdział 2. Informacja o trybie i stosowaniu przepisów Z n a k s p r a w y G C S D Z P I 2 7 1 0 2 8 2 0 1 5 S P E C Y F I K A C J A I S T O T N Y C H W A R U N K Ó W Z A M Ó W I E N I A f W y k o n a n i e ro b ó t b u d o w l a n y c h w b u d y n k u H

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Z n a k s p r a w y GC S D Z P I 2 7 1 0 1 42 0 1 5 S P E C Y F I K A C J A I S T O T N Y C H W A R U N K Ó W Z A M Ó W I E N I A f W y k o n a n i e p r a c p i e l g n a c y j n o r e n o w a c y j n

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Z n a k s p r a w y G C S D Z P I 2 7 1 0 1 12 0 1 5 S P E C Y F I K A C J A I S T O T N Y C H W A R U N K Ó W Z A M Ó W I E N I A D o s t a w a ( u d o s t p n i e n i e ) a g r e g a t u p r» d o t w

Bardziej szczegółowo

aangażowanie lokalnego biznesu w sponsoring i mecenat kultury jest niewielkie, czego przyczyną jest brak odpowiedniego kapitału kulturowego u

aangażowanie lokalnego biznesu w sponsoring i mecenat kultury jest niewielkie, czego przyczyną jest brak odpowiedniego kapitału kulturowego u g Z gż llg b g l l, g ą b g ł lg ó, ll g b, żść g l ó łg, ż l f, ż f łą g, ó. R l b ą, ż ó ó gh ą lę ę łś llh, ó ą b h ó łg. Sg l g h, ó f b g gh lh. Gl g: ęb l źl, h g l l l. Mą ą ę l, óó ąą l ęh gh l

Bardziej szczegółowo

1 0 2 / c S t a n d a r d w y m a g a ń e g z a m i n c z e l a d n i c z y dla zawodu R A D I E S T E T A Kod z klasyfikacji zawodów i sp e cjaln oś ci dla p ot r ze b r yn ku p r acy Kod z klasyfikacji

Bardziej szczegółowo

Przy zakupie kompletu opon Goodyear UltraGrip 8 ciepły koc w prezencie. Gratis! ** www.premio.pl. Nowość! UltraGrip 8 155/70 R13 75T 209 zł*

Przy zakupie kompletu opon Goodyear UltraGrip 8 ciepły koc w prezencie. Gratis! ** www.premio.pl. Nowość! UltraGrip 8 155/70 R13 75T 209 zł* Gt! ** **c c gc, ść! UltG 8 209 ł*.m.l P mlt Gd UltG 8 cł c c Zm mc Dl śc Zmę Gd UltG 8 SP t St 4D 195/65 R15 91T SP t St 4D. dchd m mch. lc tó mtch cą c gd. tc fl tchę d d g t mch gdżtó Dl. 319,-* 209,-*

Bardziej szczegółowo

Gdyńskim Ośrodkiem Sportu i Rekreacji jednostka budżetowa

Gdyńskim Ośrodkiem Sportu i Rekreacji jednostka budżetowa Z a ł» c z n i k n r 5 d o S p e c y f i k a c j i I s t o t n y c h W a r u n k Zó aw m ó w i e n i a Z n a k s p r a w y G O S I R D Z P I 2 7 1 0 1 1 2 0 14 W Z Ó R U M O W Y z a w a r t a w Gd y n

Bardziej szczegółowo

2. Rok. Adres 98-240 Szadek ul. Warszawska 3 B. DANE SKŁADAJĄCEGO INFORMACJĘ

2. Rok. Adres 98-240 Szadek ul. Warszawska 3 B. DANE SKŁADAJĄCEGO INFORMACJĘ 1.Numer dentyfkacj Podatkowej składającego nformację Załącznk Nr 1 do Uchwały Rady Gmny Masta Szadek Nr XXX/298/2005 z dna 29 lstopada 2005 r. R - 1 NFORMACJA W SPRAWE PODATKU ROLNEGO na 2. Rok Podstawa

Bardziej szczegółowo

A4 Klub Polska Audi A4 B6 - sprężyny przód (FWD/Quattro) Numer Kolory Weight Range 1BA / 1BR 1BE / 1BV

A4 Klub Polska Audi A4 B6 - sprężyny przód (FWD/Quattro) Numer Kolory Weight Range 1BA / 1BR 1BE / 1BV Audi A4 B6 - sprężyny przód E0 411 105 BA żółty niebieski różowy 3 E0 411 105 BB żółty niebieski różowy różowy 4 E0 411 105 BC żółty zielony różowy 5 E0 411 105 BD żółty zielony różowy różowy 6 E0 411

Bardziej szczegółowo

P o l s k a j a k o k r a j a t a k ż e m y P o l a c y s t o i m y p r d s n s ą j a k i e j n i g d y n i e m i e l i ś m y i p e w n i e n i g d y m i e ć n i e b ę d e m y J a k o n o w i c o n k o

Bardziej szczegółowo

F u l l H D, I P S D, I P F u l l H D, I P 5 M P,

F u l l H D, I P S D, I P F u l l H D, I P 5 M P, Z a ł» c z n i k n r 6 d o S p e c y f i k a c j i I s t o t n y c h W a r u n k ó w Z a m ó w i e n i a Z n a k s p r a w yg O S I R D Z P I 2 7 1 02 4 2 0 1 5 W Z Ó R U M O W Y z a w a r t a w G d y

Bardziej szczegółowo

Mazurskie Centrum Kongresowo-Wypoczynkowe "Zamek - Ryn" Sp. z o.o. / ul. Plac Wolności 2,, Ryn; Tel , fax ,

Mazurskie Centrum Kongresowo-Wypoczynkowe Zamek - Ryn Sp. z o.o. / ul. Plac Wolności 2,, Ryn; Tel , fax , R E G U L A M I N X I I I O G Ó L N O P O L S K I K O N K U R S M Ł O D Y C H T A L E N T Ó W S Z T U K I K U L I N A R N E J l A r t d e l a c u i s i n e M a r t e l l 2 0 1 5 K o n k u r s j e s t n

Bardziej szczegółowo

Zanim zapytasz prawnika

Zanim zapytasz prawnika 2 Zanim zapytasz prawnika 1 Zanim zapytasz prawnika Poradnik dla Klientów Biur Porad Prawnych i Informacji Obywatelskiej Pod redakcją Grzegorza Ilnickiego Fundacja Familijny Poznań Poznań 2012 3 N i n

Bardziej szczegółowo

I N F O R M A TO R. są dopalacze nowe narkotyki? Co to. cze nowe narkotyki? Co to są dopalacze tyki? Co to są dopalacze nowe narkotyki?

I N F O R M A TO R. są dopalacze nowe narkotyki? Co to. cze nowe narkotyki? Co to są dopalacze tyki? Co to są dopalacze nowe narkotyki? ą l l?? C? C l C l? C? C l? C l? l? C? C l l? C I N F O R M A TO R l ó ul ggó? C l? C l? l? C? C l l? C ? ą C? C l? C ą l ą? C l? ą l C l? l ą l? C? l ą C? ą C? l? C l C? l ą C? l C l? l l? C ą? C? ą C?

Bardziej szczegółowo

l. Anyżᐧ剷 wᐧ剷 ᐧ剷 ᐧ剷ᐧ剷ᐧ剷ᐧ剷ᐧ剷ᐧ剷 ᐧ剷ᐧ剷e ᐧ剷ᐧ剷w ᐧ剷 g tel.ᐧ剷ᐧ剷ᐧ剷ᐧ剷ᐧ剷 ᐧ剷ᐧ剷ᐧ剷ᐧ剷ᐧ剷 ᐧ剷ᐧ剷ᐧ剷ᐧ剷ᐧ剷ᐧ剷ᐧ剷ᐧ剷ᐧ剷 ᐧ剷ᐧ剷ᐧ剷ᐧ剷 ᐧ剷ᐧ剷ᐧ剷ᐧ剷ᐧ剷ᐧ剷ᐧ剷ᐧ剷ᐧ剷ᐧ剷ᐧ剷ᐧ剷ᐧ剷 nwe tycyjnych eᐧ剷ᐧ剷ᐧ剷 lᐧ剷 ᐧ剷 ᐧ剷ᐧ剷. net.ᐧ剷l ᐧ剷ᐧ剷ᐧ剷ᐧ剷 ᐧ剷ᐧ剷ᐧ剷ᐧ剷ᐧ剷ᐧ剷ᐧ剷ᐧ剷ᐧ剷ᐧ剷ᐧ剷ᐧ剷ᐧ剷ᐧ剷

Bardziej szczegółowo

Rozdział 1. Nazwa i adres Zamawiającego Gdyńskie Centrum Sportu jednostka budżetowa Rozdział 2. Informacja o trybie i stosowaniu przepisów

Rozdział 1. Nazwa i adres Zamawiającego Gdyńskie Centrum Sportu jednostka budżetowa Rozdział 2. Informacja o trybie i stosowaniu przepisów Z n a k s p r a w y G C S D Z P I 2 7 1 0 4 52 0 1 5 S P E C Y F I K A C J A I S T O T N Y C H W A R U N K Ó W Z A M Ó W I E N I A W y k o n a n i e p o m i a r ó w i n s t a l a c j i e l e k t r y c

Bardziej szczegółowo

poszczególnych modeli samochodów marki Opel z dnia 31.01.2013. skrzyni biegów

poszczególnych modeli samochodów marki Opel z dnia 31.01.2013. skrzyni biegów 1 Opel D1JOI AAAA Ampera X30F 150 KM (elektryczny) AT 34.10.21-36.00 benzyna 1398 1,2 27 2 Opel H-B AE11 Agila 1.0 ECOTEC 68 KM MT5 34.10.21-33.00 benzyna 996 4,6 4,7 106 109 3 Opel H-B AF11 Agila 1.2

Bardziej szczegółowo

WZÓR SPRAWOZDANIE (CZĘŚCIOWE/KOŃCOWE 1) ) 2) z wykonania zadania publicznego.... (tytuł zadania publicznego) w okresie od... do...

WZÓR SPRAWOZDANIE (CZĘŚCIOWE/KOŃCOWE 1) ) 2) z wykonania zadania publicznego.... (tytuł zadania publicznego) w okresie od... do... Złąn nr 3 WZÓR SPRAWOZDANIE (CZĘŚCIOWE/KOŃCOWE 1) ) 2) wnn dn publneg... (uł dn publneg) w rese d... d... reślneg w umwe nr... wrej w dnu pmęd... (nw Zleendw)... (nw Zleenbr/(-ów), sedb, nr Krjweg Rejesru

Bardziej szczegółowo

Opakowania na materiały niebezpieczne

Opakowania na materiały niebezpieczne Założyciel firmy Georg Utz 1916 1988 Opakowania na materiały 208 GGVS Opakowania na materiały 209 Opakowania na materiały Cer ty fi ko wa ne po jem ni ki Utz jest pro du cen tem sze ro kiej ga my opa ko

Bardziej szczegółowo

T00o historyczne: Rozwój uk00adu okresowego pierwiastków 1 Storytelling Teaching Model: wiki.science-stories.org , Research Group

T00o historyczne: Rozwój uk00adu okresowego pierwiastków 1 Storytelling Teaching Model: wiki.science-stories.org , Research Group 13T 00 o h i s t o r y c z n Re o: z w ó j u k 00 a d u o k r e s o w e g o p i e r w i a s t k ó w W p r o w a d z e n i e I s t n i e j e w i e l e s u b s t a n c j i i m o g o n e r e a g o w a z e

Bardziej szczegółowo

Instrukcja zarządzania systemem informatycznym przetwarzającym dane osobowe w Chorągwi Dolnośląskiej ZHP Spis treści

Instrukcja zarządzania systemem informatycznym przetwarzającym dane osobowe w Chorągwi Dolnośląskiej ZHP Spis treści C h o r ą g i e w D o l n o l ą s k a Z H P Z a ł ą c z n i k 5 d o U c h w a ł y n r 2 2 / I X / 2 0 1 5 K o m e n d y C h o r ą g w i D o l n o 6 l ą s k i e j Z H P z d n i a 0 8. 0 62. 0 1 5 r. I n

Bardziej szczegółowo

PROJEKT I WALIDACJA URZĄDZEŃ POMIAROWYCH

PROJEKT I WALIDACJA URZĄDZEŃ POMIAROWYCH M O D E L O W A N I E I N Y N I E R S K I E n r 4 7, I S S N 1 8 9 6-7 7 1 X P R O J E K T I W A L I D A C J A U R Z Ą D Z E P O M I A R O W Y C H a S I Y W L I N I E I K Ą T A W Y C H Y L E N I A L I

Bardziej szczegółowo

Echa Przeszłości 11,

Echa Przeszłości 11, Irena Makarczyk Międzynarodowa Konferencja: "Dzieje wyznaniowe obu części Prus w epoce nowożytnej: region Europy Wschodniej jako obszar komunikacji międzywyznaniowej", Elbląg 20-23 września 2009 roku Echa

Bardziej szczegółowo

Parametry fakturowania. Cennik (eksport) SANDA SP. Z O.O. TRAUGUTTA KOLUSZKI. Szanowni Państwo,

Parametry fakturowania. Cennik (eksport) SANDA SP. Z O.O. TRAUGUTTA KOLUSZKI. Szanowni Państwo, Użytk.-ID: 395 Data: 03-02-2015 Depot: 2900 Nr klienta: 29002476 SANDA SP. Z O.O. TRAUGUTTA 1 95-040 KOLUSZKI Szanowni Państwo, poniższy załącznik zawiera aktualne cenniki za usługi oraz dodatkowe serwisy

Bardziej szczegółowo

8. N i e u W y w a ć u r z ą d z e n i a, g d y j e s t w i l g o t n e l ug b d y j e s t n a r a W o n e n a b e z p o 6 r e d n i e d z i a ł a n i

8. N i e u W y w a ć u r z ą d z e n i a, g d y j e s t w i l g o t n e l ug b d y j e s t n a r a W o n e n a b e z p o 6 r e d n i e d z i a ł a n i M G 4 0 1 v 4 G R I L L E L E K T R Y C Z N Y M G 4 0 1 I N S T R U K C J A M O N T A V U I B E Z P I E C Z N E G O U V Y T K O W A N I A S z a n o w n i P a s t w o, d z i ę k u j e m y z a z a k u p

Bardziej szczegółowo

Wrocław, dnia 31 marca 2017 r. Poz UCHWAŁA NR XXXVII/843/17 RADY MIEJSKIEJ WROCŁAWIA. z dnia 23 marca 2017 r.

Wrocław, dnia 31 marca 2017 r. Poz UCHWAŁA NR XXXVII/843/17 RADY MIEJSKIEJ WROCŁAWIA. z dnia 23 marca 2017 r. ZENN URZĘY EÓZTA LNŚLĄE, 31 2017.. 1547 UHAŁA NR XXXV/843/17 RAY EE RŁAA 23 2017. p ó p gó N p. 18. 2 p 15 8 1990. ą g (. U. 2016. p. 814, 1579 1948). 210. 1. 4 14 g 2016. p pą ę - ś (. U. 2017. p. 60),

Bardziej szczegółowo

G d y n i a W y k o n a n i e p r a c p i e l g n a c y j- n o r e n o w a c y j n y c h n a o b i e k t a c h s p o r t o w y c h G C S o r a z d o s t a w a n a s i o n t r a w, n a w o z u i w i r u

Bardziej szczegółowo

NIEZNANE RYSUNKI STANISŁAWA WYSPIAŃSKIEGO

NIEZNANE RYSUNKI STANISŁAWA WYSPIAŃSKIEGO jj b lą fgą g ( jg l Pl l ż Pl ę ł ńg N lł ś K Wlg ć ą l j bś 9 Nłlj ęś łś ż ę bć ąż j j j ę l ę j Oją ją f ąją jś bń 30 Wj Bł Fg g ł ąż Wj Bł S l K XIX Cęść g: j Wń ż ę l b ł W Uv T S R Sł Wńg K 93 4

Bardziej szczegółowo

Kluczpunktowaniaarkusza Kibicujmy!

Kluczpunktowaniaarkusza Kibicujmy! Kluczpunktowaniaarkusza Kibicujmy! KLUCZODPOWIEDZIDOZADAŃZAMKNIĘTYCH zadania 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. Poprawna odpowiedź D B A D C D D C B C C B D B B C B

Bardziej szczegółowo

sytuacje powtarzały się w przyszłości. Wiele zależy od lekarzy, którzy prowacach Zarządu sobie z problemami biurokratycznymi

sytuacje powtarzały się w przyszłości. Wiele zależy od lekarzy, którzy prowacach Zarządu sobie z problemami biurokratycznymi ISSN 1898-1887 ROK VI NR. NR. 2/2010 1/2010 2/2009 Dękujemy systkm, który decydal sę prekaać semu STOWARZYSZENIE POMOCY CHORYM NA Starysenu 1% pdatku, tym samym se dałana rec pacjentó JEST spmagając ORGANIZACJĄ

Bardziej szczegółowo

0 ( 1 ) Q = Q T W + Q W + Q P C + Q P R + Q K T + Q G K + Q D M =

0 ( 1 ) Q = Q T W + Q W + Q P C + Q P R + Q K T + Q G K + Q D M = M O D E L O W A N I E I N Y N I E R S K I E n r 4 7, I S S N 1 8 9 6-7 7 1 X O P T Y M A L I Z A C J A K O N S T R U K C J I F O R M Y W T R Y S K O W E J P O D K Ą T E M E F E K T Y W N O C I C H O D

Bardziej szczegółowo

1 0 0 / m S t a n d a r d w y m a g a ń - e g z a m i n m i s t r z o w s k i dla zawodu K O S M E T Y C Z K A * * (dla absolwentów szkół ponadzasadniczych) Kod z klasyfikacji zawodów i sp e cjaln oś ci

Bardziej szczegółowo

Zawód: stolarz meblowy I. Etap teoretyczny (część pisemna i ustna) egzaminu obejmuje: Z ak res wi ad omoś c i i u mi ej ę tn oś c i wł aś c i wyc h d

Zawód: stolarz meblowy I. Etap teoretyczny (część pisemna i ustna) egzaminu obejmuje: Z ak res wi ad omoś c i i u mi ej ę tn oś c i wł aś c i wyc h d 4 6 / m S t a n d a r d w y m a g a ń - e g z a m i n m i s t r z o w s k i dla zawodu S T O L A R Z M E B L O W Y Kod z klasyfikacji zawodów i sp e cjaln oś ci dla p ot r ze b r yn ku p r acy Kod z klasyfikacji

Bardziej szczegółowo

y zamieszkanie (adres placówki, jeśli wnioskodawcą jest nauczyciel lub pracownik socjalny) z kontaktowy (komórkowy lub stacjonarny)

y zamieszkanie (adres placówki, jeśli wnioskodawcą jest nauczyciel lub pracownik socjalny) z kontaktowy (komórkowy lub stacjonarny) Dyrekr Szkły Pdwwej nr 11 z Oddzł Inegrcyjny w Suwłkch nek rzyznne cy w rch Rządweg rgru cy uczn w 2012 rku yrwk zkln, n dfnnwne zkuu dręcznków dl dzec rzczynjących nukę w rku zklny 2012/2013 w klch I

Bardziej szczegółowo

I 3 + d l a : B E, C H, C Y, C Z, ES, F R, G B, G R, I E, I T, L T, L U V, P T, S K, S I

I 3 + d l a : B E, C H, C Y, C Z, ES, F R, G B, G R, I E, I T, L T, L U V, P T, S K, S I M G 6 6 5 v 1. 2 0 1 5 G R I L L G A Z O W Y T R Ó J P A L N I K O W Y M G 6 6 5 I N S T R U K C J A U 7 Y T K O W A N I A I B E Z P I E C Z E Ń S T W A S z a n o w n i P a s t w o, D z i ę k u j e m y

Bardziej szczegółowo

Wrocław, dnia 27 marca 2015 r. Poz UCHWAŁA NR VIII/113/15 RADY MIEJSKIEJ WROCŁAWIA. z dnia 19 marca 2015 r.

Wrocław, dnia 27 marca 2015 r. Poz UCHWAŁA NR VIII/113/15 RADY MIEJSKIEJ WROCŁAWIA. z dnia 19 marca 2015 r. ZE URZĘY JEÓZTA LŚLĄE, 27 2015 P 1376 UCHAŁA R V/113/15 RAY EJEJ RCŁAA 19 2015 b ó ó ą 4,5% ( ą ), 18 2 15 8 1990 ą g ( U 2013 594, óź 1) ) ą 12 1 26 ź 1982 źś ( U 2012 1356, óź 2) ) R, ę: 1 1 U ś bę ó

Bardziej szczegółowo

Listopad 2014. Podaruj piękno

Listopad 2014. Podaruj piękno L 0 Pru ę O u r f fr ł ł uą h rb 7 ł ł ę, Pr ż br ó. u r 7 ł ł ł 0 ł ł ł ł. L Eu L Su, rfu, 0, r 7. u Gu Prèr, rfu, 0, r 700. xx B M,, 0, r 7. v ur Ou Vur,, 0, r 70. r r Er D R,, 0, r 07. u Gu Gu,, 0,

Bardziej szczegółowo

Gdyńskim Ośrodkiem Sportu i Rekreacji jednostką budżetową Zamawiającym Wykonawcą

Gdyńskim Ośrodkiem Sportu i Rekreacji jednostką budżetową Zamawiającym Wykonawcą W Z Ó R U M O W Y n r 1 4 k J Bk 2 0 Z a ł» c z n i k n r 5 z a w a r t a w G d y n i w d n i u 1 4 ro ku p o m i 2 0d z y G d y s k i m O r o d k i e m S p o r t u i R e k r e a c j ei d n o s t k» b

Bardziej szczegółowo

Sprężyny naciskowe z drutu o przekroju okrągłym

Sprężyny naciskowe z drutu o przekroju okrągłym Sprężyny owe z o przekroju okrągłym Stal sprężynowa, zgodnie z normą PN-71/M80057 (EN 10270:1-SH oraz DIN 17223, C; nr mat. 1.1200) Stal sprężynowa nierdzewna, zgodnie z normą PN-71/M80057 (EN 10270:3-NS

Bardziej szczegółowo

PRAWO ODRĘBNEJ WŁASNOŚCI LOKALU

PRAWO ODRĘBNEJ WŁASNOŚCI LOKALU PRAWO SPÓŁDZIELCZE I MIESZKANIOWE... Część 6, rozdział 1, punkt 4.1, str. 1 6.1.4. PRAWO ODRĘBNEJ WŁASNOŚCI LOKALU 6.1.4.1. Usta no wie nie od ręb nej wła sno ści Z człon kiem spół dziel ni ubie ga ją

Bardziej szczegółowo

Zestawienie samochodów osobowych Opel zawierające informacje o zużyciu paliwa i emisji CO 2

Zestawienie samochodów osobowych Opel zawierające informacje o zużyciu paliwa i emisji CO 2 Zestawienie samochodów osobowych Opel zawierające informacje o zużyciu paliwa i emisji CO 2 Pojazdy pogrupowane według typu paliwa, uszeregowane według wielkości poszczególnych modeli samochodów marki

Bardziej szczegółowo

H a lina S o b c z y ń ska 3

H a lina S o b c z y ń ska 3 Z a rz ą d z a n ie o ś w ia tą B a z a te c h n o d yd a k ty c z n a B a z a te c h n o d yd a k tyc z n a In w e n ta ryza c ja P o lityk a k a d ro w a B h p w p la c ó w c e o ś w ia to w e j C O

Bardziej szczegółowo

PLAN WYNIKOWY Z JĘZYKA NIEMIECKIEGO DLA KLASY 3 GIMNAZJUM NAUCZYCIEL: Marzena Hada ROK SZKOLNY: 2015/2016 KLASA: III

PLAN WYNIKOWY Z JĘZYKA NIEMIECKIEGO DLA KLASY 3 GIMNAZJUM NAUCZYCIEL: Marzena Hada ROK SZKOLNY: 2015/2016 KLASA: III PLAN WYNIKOWY Z JĘZYKA NIEMIECKIEGO DLA KLASY 3 GIMNAZJUM NAUCZYCIEL: Marzena Hada ROK SZKOLNY: 2015/2016 KLASA: III Tematyka/ prblematyk a zajęć Wymagana edukacyjne Pdstawwe (P) Pnadpdstaw we (PP) Śrdk

Bardziej szczegółowo

Muzeum w Tarnowskich Górach

Muzeum w Tarnowskich Górach Tg 1980 1981 S: Rb C Sb Rb (IPN K) K: Kf Gźź (M Th Gh) P gf: Bgł N W ł b: Oł IPN Kh M Th Gh NSZZ Sść Th Gh Ah G b R Kg NSZZ Z Tg M Th Gh P : D Z g b żł g ł g. P P KP PZPR Th Gh (1971.). F. Ah G R 1980

Bardziej szczegółowo

4. Podzielnica uniwersalna 4.1. Budowa podzielnicy

4. Podzielnica uniwersalna 4.1. Budowa podzielnicy 4. Podelnca unwersalna 4.. Budowa podelncy Podelnca jest pryrądem podałowym, który stanow specjalne wyposażene frearek unwersalnych. Podstawowym astosowanem podelncy jest dokonywane podału kątowego. Jest

Bardziej szczegółowo

ZAWIADOMIENIE z dnia 8 maja 2015 roku O WYBORZE OFERTY NAJKORZYSTNIEJSZEJ

ZAWIADOMIENIE z dnia 8 maja 2015 roku O WYBORZE OFERTY NAJKORZYSTNIEJSZEJ ZAWIADOMIENIE dna 8 maja 2015 roku O WYBORZE OFERTY NAJKORZYSTNIEJSZEJ Dotycy: pretargu neogranconego na organoane ypocynku letnego na terene kraju dla dec be abepecena socjalnego ojeódta łódkego. Na podstae

Bardziej szczegółowo

P o m py C ie pła za s t o s o w a n ie w b u do w n ic t w ie e n e rg o o s zc z ę dn y m!

P o m py C ie pła za s t o s o w a n ie w b u do w n ic t w ie e n e rg o o s zc z ę dn y m! MAKING MODERN LIVING POSSIBLE Koronowo 19.11.2009 P o m py C ie pła za s t o s o w a n ie w b u do w n ic t w ie e n e rg o o s zc z ę dn y m! 1 DA N F O S S In w e s t y c je w P o ls c e Danfos s s p.

Bardziej szczegółowo

Program Narzędziownia

Program Narzędziownia Sp.... Pgm Sp.... Pgm Pgm mgyy służy eecj lścej tścej: Mgyó epytych Opyą Mtełó Śkó tłych Wybó e e scególym ugleem y, ypżyc pyel sptu jeg użytkkm. Sp.... Pgm Zlety pgmu: Psty bsłue Łty e e żeu Elstycy T

Bardziej szczegółowo

Program Narzędziownia

Program Narzędziownia Pjekte Wże Glce Pgm Pjekte Wże Glce Pgm Pgm mgyy służy eecj lścej tścej: Mgyó epytych Opyą Mtełó Śkó tłych Wybó e scególym ugleem y, ypżyc pyel sptu jeg użytkkm. Pjekte Wże Glce Pgm Zlety pgmu: Psty bsłue

Bardziej szczegółowo

Ogólnopolski Tydzien Kariery 19-23 października 2015r. "Poznaj swojego doradcę kariery"

Ogólnopolski Tydzien Kariery 19-23 października 2015r. Poznaj swojego doradcę kariery góllk 9-3 źk. " g ę k" G?/? 9 źk źk źk źk 3 źk U, l. D 3 Zół kół, bl G 3, l. k 4 Zół kół Mź, l. kl 4 l ó klkh ż k. l l g lh kó lkh. Gk g g hł, lk, gló g - lk. k g.: "U k" k ó kół. W g l I. "ęb bć!". k

Bardziej szczegółowo

ę M o t o c y k l e n a T o r z e F S O 2 8 i 2 9 k w i e t n i a 2 0 0 7 r. n a t o r z e j a z d p r ó b n y c h F S O w W a r s z a w i e p r z y u l. J a g i e l l o ń s k i e j 6 9 s h o w m o t o

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE (CZĘŚCIOWE/KOŃCOWE 1) ) 2) z wykonania zadania publicznego Spotkanie z Mikołajem... (tytuł zadania publicznego)

SPRAWOZDANIE (CZĘŚCIOWE/KOŃCOWE 1) ) 2) z wykonania zadania publicznego Spotkanie z Mikołajem... (tytuł zadania publicznego) SPRAWOZDANIE (CZĘŚCIOWE/KOŃCOWE 1) ) 2) yknania adania publicneg Sptkanie Mikłajem... (tytuł adania publicneg) kresie d 4.12.213 r. d 31.12.213 r. kreślneg umie nr DS.-N/4559/13 dnia 1.12.213 r. Zaartą

Bardziej szczegółowo

SPRÊ YNY NACISKOWE. Materia³

SPRÊ YNY NACISKOWE. Materia³ SPRÊ YNY NACISKOWE Wszystkie wymienion w katalogu rozmiary sprê yn s¹ standaryzowane. Takie s¹ te wymienione tutaj potrzebne dane techniczne. Ka da sprê yna ma swój w³asny numer katalogowy. Przy zamówieniu

Bardziej szczegółowo

[ m ] > 0, 1. K l a s y f i k a c j a G 3, E 2, S 1, V 1, W 2, A 0, C 0. S t r o n a 1 z 1 5

[ m ] > 0, 1. K l a s y f i k a c j a G 3, E 2, S 1, V 1, W 2, A 0, C 0. S t r o n a 1 z 1 5 S z c z e g ó ł o w y o p i s i s z a c o w a n y z a k r e s i l o c i o w y m a t e r i a ł ó w b u d o w l L p N A Z W A A R T Y K U Ł U P R Z E Z N A C Z E N I E D A N E T E C H N I C Z N E C E C H

Bardziej szczegółowo

S T A T U T. s z k ó ł ( D z. U. N r 3 5, p o z. 2 2 2 ),

S T A T U T. s z k ó ł ( D z. U. N r 3 5, p o z. 2 2 2 ), S T A T U T Z e s p o ł u S z k ó ł C e n t r u m E d u k a c j i i m. I g n a c e g o Ł u k a s i e w i c z a 1 Z e s p ó ł S z k ó ł C e n t r u m E d u k a c j i i m. I g n a c e g o Ł u k a s i e w

Bardziej szczegółowo

Kompresja fraktalna obrazów. obraz. 1. Kopiarka wielokrotnie redukująca 1.1. Zasada działania ania najprostszej kopiarki

Kompresja fraktalna obrazów. obraz. 1. Kopiarka wielokrotnie redukująca 1.1. Zasada działania ania najprostszej kopiarki Kompresa fratalna obraów. Kopara welorotne reuuąca.. Zasaa ałana ana naprostse opar Koncepca opar welorotne reuuące Naprosts prła opar. Moel matematcn obrau opara cęś ęścowa. obra weścow opara obra wścow

Bardziej szczegółowo

w 1 9 2 8 i 1 9 3 0 r.

w 1 9 2 8 i 1 9 3 0 r. I I O G Ó L N O P O L S K A K O N F E R E N C J A N A U K O W A D O K T O R A N C K I E S P O T K A N I A Z H I S T O R I } K o m i t e t n a u k o w y U n i w e r s y t e t W a r m i f -M s kaoz u r s

Bardziej szczegółowo

Ludzkie gadanie. & b4 > > & b. с j j > j j. j w w. w w b. q=120. Soprano. Soprano. Alto. Tenor. Bass. Tu mp. tu tut tu tu tu.

Ludzkie gadanie. & b4 > > & b. с j j > j j. j w w. w w b. q=120. Soprano. Soprano. Alto. Tenor. Bass. Tu mp. tu tut tu tu tu. Ludzkie gadanie Agnieszka Osiecka Soprano Soprano 4 4 q=120 mp Tu mp Tu Seeryn Kraeski arr voc. Andrze Borzym. tu tut tu tu tu. tu tut tu tu tu Alto Tenor Bass 5 4 4 mp Tu mp Pa ra ra rap pa pa tu tu tu

Bardziej szczegółowo

2 p. d p. ( r y s. 4 ). dv dt

2 p. d p. ( r y s. 4 ). dv dt M O D E L O W A N I E I N Y N I E R S K I E n r 4 7, I S S N 1 8 9 6-7 7 1 X N U M E R Y C Z N Y O P I W Y S T R Z E L E N I A S I A T K I S P R O C E S U W A S P E K C I E I N T E R A K C J I D Y N A

Bardziej szczegółowo

popowtarzały się w przyszłości. mo pogarszającego wydaliśmy także poradnik dla stanu przysługuje. Nie potrafią one poradzić

popowtarzały się w przyszłości. mo pogarszającego wydaliśmy także poradnik dla stanu przysługuje. Nie potrafią one poradzić ISSN 1898-1887 ROK VI NR. NR. 3/2010 1/2010 2/2009 Dękujemy systkm, który decyal prekaać semu STOWARZYSZENIE POMOCY CHORYM NA Starysenu 1% pdatku, tym samym se dałana rec pacjentó JEST spmagając ORGANIZACJĄ

Bardziej szczegółowo

Zawód: z d u n I. Etap teoretyczny (część pisemna i ustna) egzaminu obejmuje: Z a k r e s w i a d o m o ś c i i u m i e j ę t n o ś c i w ł a ś c i w

Zawód: z d u n I. Etap teoretyczny (część pisemna i ustna) egzaminu obejmuje: Z a k r e s w i a d o m o ś c i i u m i e j ę t n o ś c i w ł a ś c i w 9 4 / m S t a n d a r d w y m a g a ń e g z a m i n m i s t r z o w s k i dla zawodu Z D U N Kod z klasyfikacji zawodów i sp e cjaln oś ci dla p ot r ze b r yn ku p r acy Kod z klasyfikacji zawodów szkoln

Bardziej szczegółowo

Tabela dla PSSE Przygotowanie szkół do nowego roku szkolnego 2010/2011. Liczba szkół w których prowadzono prace remontowo - przygotowawcze

Tabela dla PSSE Przygotowanie szkół do nowego roku szkolnego 2010/2011. Liczba szkół w których prowadzono prace remontowo - przygotowawcze Rj ół Pńt Pt It St Ktuh SE.NS-82/44400/9/BW/10 j tóh u fmj gółm tm tlh gółm ół Tbl l PSSE Pgt ół g u lg 2010/2011 l t bl ż Lb ół tóh mt - gt mt b l t l t ht : bu t - ą * tó glęu t t th ą gt g u lg 0 1

Bardziej szczegółowo

TWIERDZENIA O WZAJEMNOŚCIACH

TWIERDZENIA O WZAJEMNOŚCIACH 1 Olga Kopac, Adam Łodygows, Wojcech Pawłows, Mchał Płotowa, Krystof Tymber Konsultacje nauowe: prof. dr hab. JERZY RAKOWSKI Ponań 2002/2003 MECHANIKA BUDOWI 7 ACH TWIERDZENIE BETTIEGO (o wajemnośc prac)

Bardziej szczegółowo

TRZEB.A PRZEWIETRZYC LO 07

TRZEB.A PRZEWIETRZYC LO 07 jak spsób skutecne rąują różne prblemy pknują lcne trudnśc s rdacy który są nelegalnym emgrantam UA scegóło\v pse dś sjej klejnej prykrespndencj gtyanej specjalne dla DŁ " dr Jery Krp\vnck prebyający tach

Bardziej szczegółowo

Parafia Rokitnica. Kalendarz

Parafia Rokitnica. Kalendarz Parafia Rokitnica Kalendarz 2012 KOŚCIÓŁ PARAFIALNY P.W. NAJŚW. SERCA PANA JEZUSA W ZABRZU ROKITNICY Wj eż d ż a ją c d o Ro k i t n i c y, z w ł a s z c z a d r o g a m i o d s t r o n y Mi e ch o w i

Bardziej szczegółowo

str. 4 GL 040E str. 4 EK 200A EK 200A str. 7 ER 05TE str. 7 LHR 15 ES LH 22EN str. 5 KS 260EPNS str. 13 HE 501 str. 10 HTE 300 str. 10 HE 901 str.

str. 4 GL 040E str. 4 EK 200A EK 200A str. 7 ER 05TE str. 7 LHR 15 ES LH 22EN str. 5 KS 260EPNS str. 13 HE 501 str. 10 HTE 300 str. 10 HE 901 str. Zastosowanie maszyn Przygotowanie pod³o a Ciêcie metalu Szlifowanie metalu Szybkie usuwanie pow³ok Szlif wykoñczeniowy Szlif zgrubny Szlif drobny Szlif wykoñczeniowy Przygotowanie do polerowania Polerowanie

Bardziej szczegółowo

Zajęcia pozalekcyjne w ZSSiH rok szk. 2015/16 semestr 1 tzw. "19"

Zajęcia pozalekcyjne w ZSSiH rok szk. 2015/16 semestr 1 tzw. 19 Zajęcia pozalekcyjne w ZSSiH rok szk. 2015/16 semestr 1 tzw. "19" lp. nazwisko nauczyciela kod rodzaj zajęćjęć "19 godz" nazwa zajęć miejsce dzień godzina 1 M.ADAMCZYK YY ćwiczenia Sienkiewicza poniedziałek

Bardziej szczegółowo

WEWNĘTRZNA INSTALACJA WOD-KAN. I C.W.U., 1. Zakres robót 啇 ty 啇 j 啇uj 啇 y st j dy 哷 啇 j st j pł j dy u 噷yt j st j 哷 j s t j udy 啇 s 哷 y p 哷y u y 哷 啇 s

WEWNĘTRZNA INSTALACJA WOD-KAN. I C.W.U., 1. Zakres robót 啇 ty 啇 j 啇uj 啇 y st j dy 哷 啇 j st j pł j dy u 噷yt j st j 哷 j s t j udy 啇 s 哷 y p 哷y u y 哷 啇 s ZAKŁAD USŁUG P ROJEKTOWYCH 44-121 GLIWICE UL.NIEDBALSKIEGO 4/5 PW 025/08/TT I-1 哷 JĄ 哷 哷 啇d udy ó js h 哷yst ud t p ł 哷 啇 p 哷 h 啇 哷 J Projekt bud-wyk. przebudowy mieszkań w celu wydzielenia pomieszczeń

Bardziej szczegółowo

Sprężyny naciągowe z drutu o przekroju okrągłym

Sprężyny naciągowe z drutu o przekroju okrągłym Sprężyny naciągowe z o przekroju okrągłym Stal sprężynowa, zgodnie z normą PN-71/M80057 (EN 10270:1-SH oraz DIN 17223, C; nr mat. 1.1200) Stal sprężynowa nierdzewna, zgodnie z normą PN-71/M80057 (EN 10270:3-NS

Bardziej szczegółowo

u P o d n o s z e n i e e f e k t y w n o śc i e k o n o m i c z n e j f u n k c j o n o w a n i a a d m i n i s t ra c j i pu - b li c z n e j w y m

u P o d n o s z e n i e e f e k t y w n o śc i e k o n o m i c z n e j f u n k c j o n o w a n i a a d m i n i s t ra c j i pu - b li c z n e j w y m W Załącznik do Uchwały nr XXX/244/01 R ady M ie j s kie j w N ałę czowie z dnia 28 g ru dnia 2001 r. Strategia rozwoju gminy miejskiej Nałęczów Opracowanie: dr Waldemar A. Gorzym-Wi lk ow s k i dr An drzej

Bardziej szczegółowo

Rozdział 1. Nazwa i adres Zamawiającego Gdyński Ośrodek Sportu i Rekreacji jednostka budżetowa Rozdział 2.

Rozdział 1. Nazwa i adres Zamawiającego Gdyński Ośrodek Sportu i Rekreacji jednostka budżetowa Rozdział 2. Z n a k s p r a w y G O S I R D Z P I 2 7 1 02 02 0 1 4 S P E C Y F I K A C J A I S T O T N Y C H W A R U N K Ó W Z A M Ó W I E N I A f Z a b e z p i e c z e n i e m a s o w e j i m p r e z y s p o r t

Bardziej szczegółowo

u l. W i d o k 8 t e l. 2 2 6 9 0 6 9 6 9

u l. W i d o k 8 t e l. 2 2 6 9 0 6 9 6 9 T A D E U S Z R O L K E J U T R O B Ę D Z I E L E P I E J T o m o r r o w W i l l B e B e t t e r K a w i a r n i a F a f i k, K r a k ó w, 1 9 9 2 F a f i k C a f e, C r a c o w, 1 9 9 2 W ł a c i c i

Bardziej szczegółowo

z d n i a 2 3. 0 4.2 0 1 5 r.

z d n i a 2 3. 0 4.2 0 1 5 r. C h o r ą g i e w D o l n o l ą s k a Z H P I. P o s t a n o w i e n i a p o c z ą t k o w e U c h w a ł a n r 1 5 / I X / 2 0 1 5 K o m e n d y C h o r ą g w i D o l n o l ą s k i e j Z H P z d n i a

Bardziej szczegółowo

Programowanie wielokryterialne

Programowanie wielokryterialne Prgramwane welkryteralne. Pdstawwe defncje znaczena. Matematyczny mdel sytuacj decyzyjnej Załóżmy, że decydent dknując wybru decyzj dpuszczalnej x = [ x,..., xn ] D keruje sę szeregem kryterów f,..., f.

Bardziej szczegółowo

SPRÊ YNY NACISKOWE. Materia³

SPRÊ YNY NACISKOWE. Materia³ SPRÊ YNY NACISKOWE Wszystkie wymienion w katalogu rozmiary sprê yn s¹ standaryzowane. Takie s¹ te wymienione tutaj potrzebne dane techniczne. Ka da sprê yna ma swój w³asny katalogowy. Przy zamówieniu proszê

Bardziej szczegółowo

Mierzenie handlu wewnątrzgałęziowego

Mierzenie handlu wewnątrzgałęziowego Kaaryna Śledewska, erene handlu wewnąrgałęowego erene handlu wewnąrgałęowego Problemy merenem ele eoreycnych sposobów merena (handel wewnąrgałęowy cyl nra-ndusry rade było proponowanych w leraure predmou.

Bardziej szczegółowo

b 11akładach 11rzemysłowych jest

b 11akładach 11rzemysłowych jest ydane A tont ertelr, dermla 9 nk Rk XXXV (848 Ce ł DZENNK POPULRY R a b akładach remysłych jest ytmc ydaj praca ::::::!Y!5!a'!:::;c;::= ':!!c:łe:;;: lpdarcych, Rumlemu tej alensc tarysą starama pełne ykae

Bardziej szczegółowo