Modele odpowiedzi. J zyk polski Poziom rozszerzony

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Modele odpowiedzi. J zyk polski Poziom rozszerzony"

Transkrypt

1 Modele odpowiedzi J zyk polski Poziom rozszerzony Cz Êç I Zadanie sprawdzajàce rozumienie czytanego tekstu O co nas pyta Platon Model zawiera przewidywane odpowiedzi. Odpowiedzi ucznia mogà przybieraç ró nà form j zykowà, ale sens musi byç synonimiczny wobec modelu. Oceniajàc prac ucznia, nale y stosowaç punktacj z modelu. Nr zadania Odpowiedzi Maksymalna liczba punktów. prawie ka de pytanie filozofii wspó czesnej odwo uje si do filozofii Platona 2. Ko akowski nie jest bezkrytyczny, ma ÊwiadomoÊç chybionych pomys ów Platona, m.in. wizji utopijnego paƒstwa, na którego czele stoi filozof 3. teoria form (teoria idei) 4. idealnych, ponadczasowych, nieprzestrzennych form, bytów samodzielnych, niezale nych od Êwiata fizycznego i poznania zmys owego 5. sto owoêç, ó kowoêç sà to neologizmy (nowe wyrazy), s u à zobrazowaniu zwiàzku idei ze Êwiatem realnym 6. Êwiat idei i Êwiat zjawisk to dwa ró ne Êwiaty, prawdziwà wiedz o tym pierwszym i umiej tnoêç rozró nienia dobra i z a sà w stanie posiàêç tylko nieliczni i pozostajà niezrozumiani przez wi kszoêç yjàcà w Êwiecie cieni 7. a) ci, co kochajà màdroêç i dobro, nie pragnà w adzy i nie dà à do niej; sà to najlepsi kandydaci na w adców b) ci, którym brak wiedzy, sà ow adni ci àdzà w adzy i bogactwa 8. sceptycznie by rzàdziç, nie wystarczy posiàêç wiedz metafizycznà i byç sprawnym intelektualnie, potrzebne sà równie umiej tnoêci praktyczne i inne uzdolnienia 9. obrazowoêç, polemicznoêç, stawianie pytaƒ, stosowanie szyku przestawnego i form podmiotu zbiorowego ( nie wszystko u Platona wyda nam si ywe, przypowieêç dotyczy nas, ludzi niewyzwolonych ) 0. Idee a Êwiat realny Cz Êç II Temat. Ró ne oblicza piety. Analizujàc dwa teksty kultury: Lament Êwi tokrzyski i rzeêb Micha a Anio a Pieta, przedstaw sposób funkcjonowania motywu Stabat Mater w literaturze i sztuce. W swej pracy odwo aj si do innych, znanych tobie dzie literatury i sztuki. I. Rozwini cie tematu (0 26 pkt). Rozpoznanie wst pne (0 2 pkt) a) Lament Êwi tokrzyski (Pos uchajcie, bracia mi a, ale Matki Boskiej pod krzy em) arcydzie o liryki polskiego Êredniowiecza b) Pieta (zwana te Pietà watykaƒskà) renesansowa rzeêba w marmurze Micha a Anio a

2 c) motyw Stabat Mater Matka Bolejàca d) wspólne êród o inspiracji, Ewangelia wed ug Êw. ukasza (2, 35) o proroctwie starca Symeona, który przepowiada Maryi cierpienie, starochrzeêcijaƒskie monologi maryjne i misteria, pieêƒ Jacopone da Todi Stabat Mater Dolorosa 2. Analiza i interpretacja pieêni (0 6 pkt) a) arcydzie o liryki polskiego Êredniowiecza, obok Bogurodzicy, jedna z najstarszych pieêni maryjnych b) forma monologu cierpiàcej matki stojàcej pod krzy em umierajàcego syna c) wspó cierpienie z synem d) udr czenie matki patrzàcej na konanie syna na krzy u e) uczucia bólu, rozpaczy, bezradnoêci, bezsilnoêci, alu f) szukanie wsparcia u ludzi, którzy wiedzà, co to ból i cierpienie g) ostatnia rozmowa z synem, poczucie bezradnoêci, e nie mo e mu ul yç w cierpieniu, ch ç wzi cia na siebie jego bólu h) ale skierowane do anio a Gabriela i) podkreêlenie ludzkiego wymiaru cierpiàcej matki j) nawiàzanie tekstu do doloryzmu pràdu religijnego obecnego w sztuce na prze omie XIV/XV wieku k) adresaci monologu: wierzàcy chrzeêcijanie, syn Jezus, anio Gabriel, wszystkie matki l) analiza budowy utworu i j zyka, utwór liczàcy 38 wersów o nieregularnej budowie, forma monologu lirycznego, wskazanie archaizmów, form typowych dla Êredniowiecznej polszczyzny (np. bracia mi a stara forma rzeczowników zbiorowych rodzaju eƒskiego w liczbie pojedynczej, moja nadziejo mi a mianownik w funkcji wo acza, krasny pi kny, maciory matki, krwawe gody krwawe Êwi to, o ala a op aka a itp.) 3. Opis i interpretacja rzeêby (0 5 pkt) a) renesansowa rzeêba Micha Anio a w marmurze, jedno z najwi kszych arcydzie sztuki chrzeêcijaƒskiej b) dzie o pe ne symbolizmu (gest trzymania Jezusa na kolanach i spokój na twarzy, duchowe pi kno obojga nadziejà na zmartwychwstanie) c) postaci matki i syna sà wyrazem platoƒskiego pi kna duszy i cia a d) m odoêç i uduchowione oblicze matki, która rozumie sens cierpienia syna e) przeniesienie religijnoêci na grunt estetyczny, mistyka pi kna zacierajàcego ból f) perfekcja kompozycyjna (piramida, zamkni ta w trójkàcie, wzór klasycznego racjonalizmu) 4. Porównanie obu tekstów kultury (0 3 pkt) a) kontrast mi dzy postaciami matek: zwyczajnoêç/mistycyzm; rozpacz/pi kno; krzyk, al/spokój, zastygni cie w bólu b) wp yw poglàdów estetycznych epok na kszta t dzie a c) ró ne sposoby mówienia o bólu i znoszenia bólu 5. Konteksty (0 4 pkt) a) literacki, Ewangelie o m ce Paƒskiej, Stabat Mater Dolorosa Jacapone da Todi, pie- Êni maryjne, np. Sta a matka bolejàca, misteria b) plastyczny, Mazzoni rzeêba Z o enie Chrystusa do grobu (postaç zrozpaczonej matki), Micha Anio Pieta Rondanini, Pieta z Florencji c) muzyczny: Stabat Mater Karola Szymanowskiego skomponowana do pieêni Êredniowiecznej w przek adzie Józefa Jankowskiego 2

3 6. Sposób funkcjonowania motywu Stabat Mater (0 3 pkt) a) bezpoêrednie nawiàzania do motywu maryjnego (np. Kazimierz Wierzyƒski, Pieta, Matka Bolesna) b) przeniesienie motywu maryjnego na czasy wspó czesne autorom, Stabat Mater stanie si motywem matki, zwyk ej, ziemskiej kobiety op akujàcej zabitego syna (np. Józef Wittlin, Stabat Mater, Kazimierz Wierzyƒski, Matka, Matka poleg ych, Matki traci y pami ç, Krzysztof Kamil Baczyƒski, Elegia o... ch opcu polskim) c) bolesna analogia mi dzy Matkà Bolejàcà a dziejami Polski (np. Adam Mickiewicz, Widzenie ks. Piotra, III cz. Dziadów, Do Matki Polki) 7. Wnioski (0 3 pkt) Pe ny: Na przyk ad: Interpretujàc odmienne teksty kultury Êredniowiecznà pieêƒ religijnà i rzeêb renesansowego mistrza dostrzegamy ró ne oblicza cierpienia i sposoby jego interpretacji, wynikajàce w znacznej mierze z tendencji estetycznych i Êwiatopoglàdu epoki, jak równie z osobowoêci twórcy. Ból mo na g oêno wykrzyczeç lub ukryç swe cierpienie, przenieêç je w wymiar mistyczny, duchowy. Motyw Stabat Mater w literaturze polskiej mo e przybraç równie innà form : pojawia si matka Polka cierpiàca po Êmierci pomordowanych synów i Matka-Polska jako symbol cierpiàcej Ojczyzny i tak jak Matka Boska pod krzy em doêwiadczajàca w asnej niemocy i cierpienia ponad ludzkie si y. Stabat Mater wtopi a si w losy Polski i losy matek op akujàcych Êmierç dzieci. (3) Cz Êciowy: Dostrze enie ró nic mi dzy tekstami kultury, wskazanie na obecnoêç motywu w literaturze, dostrze enie zwiàzku mi dzy epokà a sposobem ukazania oblicza piety. (2) Próba podsumowania: Lakoniczne podsumowanie, wskazanie na zwiàzek obu tekstów kultury z motywem Stabat Mater Dolorosa. () II. Kompozycja (0 2 punkty) Kompozycj wypracowania ocenia si wtedy, gdy przyznane zosta y punkty za rozwini cie tematu. podporzàdkowana zamys owi funkcjonalnemu wobec tematu, spójna wewn trznie, przejrzysta i logiczna; pe na konsekwencja w uk adzie logicznym (2) uporzàdkowana wobec przyj tego kryterium, spójna; graficzne wyodr bnienie g ównych cz Êci () III. Styl (0 2 pkt) jasny, ywy, swobodny, zgodny z zastosowanà formà wypowiedzi; urozmaicona leksyka (2) zgodny z zastosowanà formà wypowiedzi, na ogó jasny; wystarczajàca leksyka () IV. J zyk (0 8 pkt) j zyk w ca ej pracy komunikatywny, poprawna, urozmaicona sk adnia, poprawne: s ownictwo, frazeologia i fleksja (8) j zyk w ca ej pracy komunikatywny, poprawne: sk adnia, s ownictwo, frazeologia i fleksja (6) j zyk w ca ej pracy komunikatywny, poprawna fleksja, w wi kszoêci poprawne sk adnia, s ownictwo i frazeologia (4) j zyk w pracy komunikatywny mimo b dów sk adniowych, leksykalnych (s ownictwo i frazeologia), fleksyjnych (2) j zyk w pracy komunikatywny mimo b dów fleksyjnych, licznych b dów sk adniowych, leksykalnych () 3

4 V. Zapis (0 2 pkt) bezb dna ortografia; poprawna interpunkcja (nieliczne b dy) (2) poprawna ortografia (nieliczne b dy ró nego stopnia), na ogó poprawna interpunkcja () VI. Szczególne walory pracy (0 4 pkt) J zyk polski. Poziom rozszerzony Temat 2: Genialny artysta i jego sztuka. Analizujàc fragment Czarnych kwiatów i Fortepianu Szopena, omów obecny w dope niajàcych si tekstach Norwida sposób kreowania postaci artysty oraz koncepcj sztuki doskona ej. Porównaj jà z innymi romantycznymi wizjami twórcy i jego dzie a. I. Rozwini cie (0 26 pkt). Rozpoznanie wst pne (0 2 pkt) a) temat utworów: wspomnienia Cypriana Norwida, poety, artysty wszechstronnego, na temat zmar ego przyjaciela genialnego kompozytora i pianisty Fryderyka Chopina b) bohater tekstów: Fryderyk Chopin kompozytor i pianista epoki romantyzmu c) przedmiot refleksji Norwida: artysta i jego sztuka d) sytuacja polskich artystów romantycznych: emigracja w Pary u e) poetyka: Czarne kwiaty proza poetycka zbli ona do dziennika; narracja pami tnikarska, pierwszoosobowa Fortepian Szopena liryka bezpoêrednia, wiersz filozoficzno-refleksyjny 2. Sposób kreowania postaci artysty (0 8 pkt) Czarne kwiaty (0 4 pkt) a) realizm i szczegó owoêç opisu: wyglàdu, zachowania, stylu ycia, mieszkania artysty b) uwznioêlenie postaci i skontrastowana z tym opisem anegdotyczna puenta ostatniej wizyty (wzruszajàca zarówno opowiadajàcego, jak i czytelnika) c) podziw narratora dla umierajàcego wielkiego artysty, braterska czu oêç, potrzeba oddania ho du i okazania uczucia przyjaêni d) j zyk narracji: wskazanie funkcji epitetów, zwrócenie uwagi na szczegó owoêç opisu majàcà uwiarygodniç relacj z ostatnich chwil kompozytora e) erudycyjnoêç tekstu, kreowanie równie w asnego wizerunku jako artysty s owa, wra liwego na pi kno (plastycznoêç opisu postaci Chopina i jego siostry, zwrócenie uwagi na gr Êwiat a i cienia), uwagi dotyczàce architektury Pary a i Rzymu f) wyglàd zewn trzny kompozytora: schorowany (opuchni te nogi, kaszel, przerywany g os, le y na ó ku, jest bardzo s aby), a mimo to klasycznie pi kny g) styl ycia kompozytora: uregulowany, sta e godziny posi ków i wyjazdów na spacer do Lasku Buloƒskiego h) sposób zachowania artysty: wykwintny, arystokratyczny, artystyczny, kompozytor podkreêla swój indywidualizm i) mieszkanie artysty: dok adny opis architektoniczny, najwa niejsze miejsce w salonie zajmuje fortepian niewykwintny i niemodny, który jest Êwiadectwem artystycznej dzia alnoêci pana domu, symbolem artysty; z okien mieszkania roztacza si pi kny widok na Pary, porównywany przez narratora z widokiem na Rzym j) ostatnie chwile artysty otoczony opiekà, towarzyszy mu siostra (podkreêlenie wi zi àczàcych Chopina z rodzeƒstwem) i francuska s u àca, odwiedza go przyjaciel, umierajàcy snuje plany przeprowadzki 4

5 Fortepian Szopena (0 4 pkt) a) kreacja podmiotu lirycznego: artysta, wszechstronnie wykszta cony erudyta, zna si na sztuce, filozofii, cz owiek religijny, przywiàzany do tradycji, wyznaje filozofi platoƒskà i chrzeêcijaƒskà (odwo ania do Êw. Tomasza z Akwinu i Êw. Augustyna), zwolennik klasycznej idei pi kna, tworzàcy w asnà koncepcj sztuki b) stosunek podmiotu lirycznego do bohatera: podziw, uwielbienie dla jego twórczoêci, uznanie jego geniuszu, oddaje mu ho d, widzi w umierajàcym artyêcie symbol Polski c) wyglàd zewn trzny bohatera opis z punktu widzenia rzeêbiarza, podkreêla pi kno d oni umierajàcego artysty, klasycznà doskona oêç urody Szopena, porównywanego do dzie a Pigmaliona d) analiza zastosowanych Êrodków stylistycznych w kreowaniu wizerunku artysty: porównania, metafory, epitety, wykrzyknienia; wskazanie ich funkcji: uwiarygodnienie relacji z ostatnich chwil kompozytora, podkreêlenie elegancji artysty i jego klasycznej urody, idealizacja wizerunku artysty porównanego do antycznej rzeêby; ocena artystycznego efektu: idealizacja postaci umierajàcego artysty, oddanie ho du dla jego geniuszu, wyra enie podziwu e) symbolika biblijna, narodowa, mitologiczna porównywanie Chopina z Orfeuszem i Chrystusem, postrzeganie kompozytora przez pryzmat apoteozy ojczyzny, porównania do Przemienienia Paƒskiego f) opis ostatnich chwil ycia ostatnie chwile umierajàcego artysty sà muzykà granà przez niego i po egnaniem z przyjacielem, który go odwiedzi 3. Koncepcje sztuki doskona ej (0 8 pkt) Czarne kwiaty (0 2 pkt) a) bezpoêrednio nie mówi si o sztuce, pojawia si ona w aluzjach, sàdy narratora o sztuce wyra- one sà przez opisy, symbole b) muzyk symbolizuje fortepian zajmujàcy najwa niejsze miejsce w mieszkaniu kompozytora jest on znakiem donios ej roli muzyki jako dziedziny sztuki c) o fascynacji Norwida malarstwem Êwiadczy plastyczny sposób widzenia i opisywania Êwiata: portret siostry artysty (profil w pó cieniu) i Chopina (w cieniu g bokiego o a) oraz opis panoramy miasta widzianej z okien mieszkania artysty d) nawiàzania do architektury Pary a i Rzymu przyznajà poczesne miejsce tej dziedzinie sztuki e) tekst jest syntezà: literatury, plastyki, malarstwa, muzyki Fortepian Szopena (0 6 pkt) a) muzyka Chopina jako przyk ad sztuki doskona ej, synkretycznej, àczàcej muzyk, rzeêb, architektur, poezj i teatr b) muzyka g ównà dziedzinà dope nienia pi kna, wynikajàcà z boskiego zwiàzku mi oêci i dobra c) wyjaênienie znaczenia dope nieƒ: Era dope nienie wartoêci czasu i historii, Styl dope nienie muzyki i rzeêby, Duch i Litera dope nienie boskie d) ukonkretnienie dziedzin sztuki przez odwo ania do jej doskona ych realizacji: rzeêby greckiej Fidiasza, psalmów Dawida, dramatów Ajschylosa i muzyki Chopina e) wyjaênienie poj cia BRAK jako cechy nawet najwybitniejszych ludzkich dokonaƒ w dziedzinie sztuki f) podkreêlenie utylitaryzmu sztuki, który wià e si z pi knem g) wskazanie na ludowe korzenie sztuki romantycznej h) podkreêlenie narodowego charakteru sztuki Chopina ( i by a w tym Polska, od zenitu Wszechdoskona oêci dziejów wzi ta ) i) sztuka jako oddzia ywanie dobra i pi kna na z y Êwiat (symbolem tych dzia aƒ lira Orfeusza i fortepian Chopina) j) filozofia pi kna i sztuki wyp ywajàca z filozofii Platona, Êw. Augustyna i Êw. Tomasza z Akwinu k) nawiàzania do Biblii: hostia, Wniebowstàpienie, Przemienienie Paƒskie, metaforyka ko a, t czy (symbolu Boskiego majestatu) podkreêlajà rang sztuki 5

6 l) ukszta towanie j zykowe wypowiedzi: wskazanie funkcji metafor, epitetów, porównaƒ, neologizmów, aciƒskiego cytatu 4. Odwo anie do innych romantycznych koncepcji sztuki (0 3 pkt) a) Adam Mickiewicz, III cz Êç Dziadów Wielka Improwizacja, postaç poety Konrada, który rzuca wyzwanie Bogu b) Juliusz S owacki, Kordian postaç poety Kordiana, niezdolnego do czynu c) Juliusz S owacki, Testament mój postaç poety-samotnika, odnoszàcego za grobem zwyci stwo, sztuka jako si a odmieniajàca Êwiat i ludzi d) Zygmunt Krasiƒski, Nie Boska-komedia postaç hrabiego Henryka jako poety przekl tego; sztuka jako ucieczka od prozy ycia i przyczyna nieszcz Êcia artysty i jego rodziny 5. Konteksty (0 2 pkt) a) biograficzny biografie romantycznych artystów (np. Norwid, Szopen, S owacki, Krasiƒski, Mickiewicz) b) historyczny zabory, utrata przez Polsk niepodleg oêci i próby jej odzyskania, Wielka Emigracja 6. Wnioski (0 3 pkt) Pe ny wniosek: Artysta epoki romantyzmu w oczach swoich wspó czesnych jest wielkà indywidualnoêcià, wyró nia si dzi ki swemu talentowi, który czyni go równym bogom. Artysta ma boski dar nadawania formy pi knu, b dàcemu ucieleênieniem mi oêci. Tworzona przez niego sztuka jest syntezà wszystkiego, co doskona e, jest wi c synkretyczna (dà y do pe ni) i ma zdolnoêç przemieniania Êwiata i cz owieka. Norwidowskie uj cie artysty i sztuki ró ni si od innych romantycznych koncepcji artysta nie jest buntownikiem, pozostaje wierny ideom platoƒskim i chrzeêcijaƒskim: dobru, pi knu i màdro- Êci, a sztuka jest porównywana z pracà i odkryciami naukowymi. Zarówno artysta jak i sztuka muszà pozostaç niezale ne. Idea em romantycznego artysty by dla Norwida Chopin, a wzorem sztuki doskona ej jego muzyka. (3) Cz Êciowy wniosek: Artysta romantyczny jest postacià wyjàtkowà, obdarzonà talentem, który pozwala mu tworzyç wielkà, nawiàzujàcà do znanych arcydzie sztuk, majàcà moc przetwarzania Êwiata. (2) Próba podsumowania: W obu tekstach zosta ukazany Chopin jako wzór romantycznego artysty, a jego muzyka przedstawiona jako wzór sztuki doskona ej. () II. Kompozycja (0 2 pkt) Uwaga: Kompozycj wypracowania pocenia si wtedy, gdy przyznane zosta y punkty za rozwini cie tematu. podporzàdkowana zamys owi funkcjonalnemu wobec tematu, spójna wewn trznie, przejrzysta i logiczna; pe na konsekwencja w uk adzie graficznym (2) uporzàdkowana wobec przyj tego kryterium, spójna; graficzne wyodr bnienie g ównych cz Êci () III. Styl (0 2 pkt) jasny, ywy, swobodny, zgodny z zastosowanà formà wypowiedzi; urozmaicona leksyka (2) zgodny z zastosowanà formà wypowiedzi, na ogó jasny; wystarczajàca leksyka () 6

7 IV. J zyk (0 8 pkt) j zyk w ca ej pracy komunikatywny, poprawna, urozmaicona sk adnia, poprawne: s ownictwo, frazeologia i fleksja (8) j zyk w ca ej pracy komunikatywny, poprawne: sk adnia, s ownictwo, frazeologia i fleksja (6) j zyk w ca ej pracy komunikatywny, poprawna fleksja, w wi kszoêci poprawne sk adnia, s ownictwo i frazeologia (4) j zyk w pracy komunikatywny mimo b dów sk adniowych, leksykalnych (s ownictwo i frazeologia), fleksyjnych (2) j zyk w pracy komunikatywny mimo b dów fleksyjnych, licznych b dów sk adniowych, leksykalnych () V. Zapis (0 2 pkt) bezb dna ortografia, poprawna interpunkcja (nieliczne b dy) (2) poprawna ortografia (nieliczne b dy ró nego stopnia), na ogó poprawna interpunkcja () VI. Szczególne walory pracy (0 4 pkt) J zyk polski. Poziom rozszerzony 7

WYKAZ TEMATÓW ZESPOŁU SZKÓŁ IM. KEN DO WEWNĘTRZNEJ CZĘŚCI EGZAMINU MATURALNEGO Z JĘZYKA POLSKIEGO W ROKU SZKOLNYM 2014/2015 DLA ABITURIENTÓW

WYKAZ TEMATÓW ZESPOŁU SZKÓŁ IM. KEN DO WEWNĘTRZNEJ CZĘŚCI EGZAMINU MATURALNEGO Z JĘZYKA POLSKIEGO W ROKU SZKOLNYM 2014/2015 DLA ABITURIENTÓW WYKAZ TEMATÓW DO WEWNĘTRZNEJ CZĘŚCI EGZAMINU MATURALNEGO Z JĘZYKA POLSKIEGO W ROKU SZKOLNYM 2014/2015 DLA ABITURIENTÓW ZESPOŁU SZKÓŁ IM. KEN W KALWARII ZEBRZYDOWSKIEJ Literatura 1. Ciekawy i intrygujący

Bardziej szczegółowo

KRYTERIA OCENIANIA ODPOWIEDZI Próbna Matura z OPERONEM. Język polski Poziom rozszerzony

KRYTERIA OCENIANIA ODPOWIEDZI Próbna Matura z OPERONEM. Język polski Poziom rozszerzony KRYTERIA OCENIANIA ODPOWIEDZI Próbna Matura z OPERONEM Język polski Poziom rozszerzony Listopad 2013 W niniejszym schemacie oceniania zadań otwartych są prezentowane przykładowe poprawne odpowiedzi. W

Bardziej szczegółowo

Modele odpowiedzi do arkusza próbnej matury z OPERONEM. J zyk polski Poziom rozszerzony

Modele odpowiedzi do arkusza próbnej matury z OPERONEM. J zyk polski Poziom rozszerzony Modele odpowiedzi do arkusza próbnej matury z OPERONEM J zyk polski Poziom rozszerzony Grudzieƒ 2007 Cz Êç I Zadanie sprawdzajàce rozumienie czytanego tekstu Niedêwiedzia przys uga Model zawiera przewidywane

Bardziej szczegółowo

TEMATY Z JĘZYKA POLSKIEGO NA MATURĘ USTNĄ na rok 2010/ 2011 w ZSP im. Orląt Lwowskich w Stopnicy

TEMATY Z JĘZYKA POLSKIEGO NA MATURĘ USTNĄ na rok 2010/ 2011 w ZSP im. Orląt Lwowskich w Stopnicy TEMATY Z JĘZYKA POLSKIEGO NA MATURĘ USTNĄ na rok 2010/ 2011 w ZSP im. Orląt Lwowskich w Stopnicy LITERATURA 1. "Żyć życiem innym niż większość". Twoje rozważania o wybranych bohaterach literackich idących

Bardziej szczegółowo

MATURA 2010/2011 TEMATY DO EGZAMINU USTNEGO I. LITERATURA

MATURA 2010/2011 TEMATY DO EGZAMINU USTNEGO I. LITERATURA MATURA 2010/2011 TEMATY DO EGZAMINU USTNEGO I. LITERATURA 1.Różne obrazy przyrody w literaturze. Omów sposoby ich kreowania w wybranych utworach 2.Metamorfoza bohatera literackiego i jej sens. Omów problem,

Bardziej szczegółowo

MODELE ODPOWIEDZI I SCHEMATY OCENIANIA ARKUSZA II. Temat 1: Analiza i interpretacja wiersza Tadeusza Nowaka Psalm o powrocie

MODELE ODPOWIEDZI I SCHEMATY OCENIANIA ARKUSZA II. Temat 1: Analiza i interpretacja wiersza Tadeusza Nowaka Psalm o powrocie MODELE ODPOWIEDZI I SCHEMATY OCENIANIA ARKUSZA II Temat 1: Analiza i interpretacja wiersza Tadeusza Nowaka Psalm o powrocie I. ROZWINIĘCIE TEMATU (maksymalnie 22 punkty) Punktacja: 1. Wstępne rozpoznanie

Bardziej szczegółowo

EGZAMIN MATURALNY 2011 J ZYK ANGIELSKI

EGZAMIN MATURALNY 2011 J ZYK ANGIELSKI Centralna Komisja Egzaminacyjna w Warszawie EGZAMIN MATURALNY 2011 J ZYK ANGIELSKI POZIOM ROZSZERZONY MAJ 2011 2 ZAANIA OTWARTE Zadanie 1. (0,5 pkt) Przetwarzanie tekstu 1.1. foreigners 1.2. Zdaj cy stosuje

Bardziej szczegółowo

KRYTERIUM WYMAGAŃ Z RELIGII. Uczeń otrzymujący ocenę wyższą spełnia wymagania na ocenę niższą.

KRYTERIUM WYMAGAŃ Z RELIGII. Uczeń otrzymujący ocenę wyższą spełnia wymagania na ocenę niższą. KRYTERIUM WYMAGAŃ Z RELIGII Uczeń otrzymujący ocenę wyższą spełnia wymagania na ocenę niższą. KLASA III Ocena dopuszczająca -Wie, dlaczego należy odprawiać I piątki miesiąca. -Wie, że słowo Boże głoszone

Bardziej szczegółowo

2. Zdefiniuj pojęcie mitu. Na wybranych przykładach omów jego znaczenie i funkcjonowanie w kulturze.

2. Zdefiniuj pojęcie mitu. Na wybranych przykładach omów jego znaczenie i funkcjonowanie w kulturze. ZWIĄZKI LITERATURY Z INNYMI DZIEDZINAMI SZTUKI 1. Dawne i współczesne wzorce rodziny. Omawiając zagadnienie, zinterpretuj sposoby przedstawienia tego tematu w dziełach literackich różnych epok oraz w wybranych

Bardziej szczegółowo

Lista tematów na egzamin wewnętrzny z języka polskiego. Planowana liczba zdających w roku szkolnym 2014/2014. Liczba przygotowanych tematów

Lista tematów na egzamin wewnętrzny z języka polskiego. Planowana liczba zdających w roku szkolnym 2014/2014. Liczba przygotowanych tematów 2 4 7 5 0 1 - F 1 3 5 J identyfikator szkoły/ identyfikatory szkół w zespole Lista tematów na egzamin wewnętrzny z języka polskiego Planowana liczba zdających w roku szkolnym 2014/2014 53 Liczba przygotowanych

Bardziej szczegółowo

LISTA TEMATÓW NA USTNY EGZAMIN MATURALNY Z JĘZYKA POLSKIEGO W ROKU SZKOLNYM 2014 / 2015

LISTA TEMATÓW NA USTNY EGZAMIN MATURALNY Z JĘZYKA POLSKIEGO W ROKU SZKOLNYM 2014 / 2015 LISTA TEMATÓW NA USTNY EGZAMIN MATURALNY Z JĘZYKA POLSKIEGO W ROKU SZKOLNYM 2014 / 2015 I LITERATURA 1. Przedstaw funkcjonowanie motywów biblijnych i/lub antycznych w literaturze późniejszych epok. 2.

Bardziej szczegółowo

LISTA TEMATÓW NA EGZAMIN USTNY Z JĘZYKA POLSKIEGO ROK SZKOLNY 2014/2015

LISTA TEMATÓW NA EGZAMIN USTNY Z JĘZYKA POLSKIEGO ROK SZKOLNY 2014/2015 LISTA TEMATÓW NA EGZAMIN USTNY Z JĘZYKA POLSKIEGO ROK SZKOLNY 2014/2015 1. LITERATURA 1. Motyw wędrówki w literaturze. Omów zagadnienie na wybranych przykładach literackich. 2. Różne ujęcia cierpienia

Bardziej szczegółowo

Modele odpowiedzi do arkusza próbnej matury z OPERONEM. J zyk polski Poziom podstawowy

Modele odpowiedzi do arkusza próbnej matury z OPERONEM. J zyk polski Poziom podstawowy Modele odpowiedzi do arkusza próbnej matury z OPERONEM J zyk polski Poziom podstawowy Grudzieƒ 2007 Cz Êç I Zadanie sprawdzajàce rozumienie czytanego tekstu Naród a kultura Model zawiera przewidywane odpowiedzi.

Bardziej szczegółowo

Modele odpowiedzi. J zyk polski Poziom podstawowy

Modele odpowiedzi. J zyk polski Poziom podstawowy Modele odpowiedzi J zyk polski Poziom podstawowy Cz Êç I Zadanie sprawdzajàce rozumienie czytanego tekstu O ksià ce Model zawiera przewidywane odpowiedzi. Odpowiedzi ucznia mogà przybieraç ró nà form j

Bardziej szczegółowo

Spis treści. Scenariusze lekcji do części podręcznika zatytułowanej W kręgu tradycji

Spis treści. Scenariusze lekcji do części podręcznika zatytułowanej W kręgu tradycji Spis treści Scenariusze lekcji do części podręcznika zatytułowanej W kręgu tradycji I. Szkoła 1. Lekcja języka polskiego Scenariusz nr 1... 9 Temat: Lekcja języka polskiego 2. Uczniowie Scenariusz nr 2...

Bardziej szczegółowo

Zaawansowane przetwarzanie tekstu dla potrzeb bibliotek cyfrowych. Stanisław Osiński stanislaw.osinski@man.poznan.pl

Zaawansowane przetwarzanie tekstu dla potrzeb bibliotek cyfrowych. Stanisław Osiński stanislaw.osinski@man.poznan.pl Zaawansowane przetwarzanie tekstu dla potrzeb bibliotek cyfrowych Stanisław Osiński stanislaw.osinski@man.poznan.pl Ilość dostępnych informacji rośnie bardzo szybko Problemy dostępu do informacji pojawiają

Bardziej szczegółowo

LISTA TEMATÓW NA EGZAMIN WEWNĘTRZNY Z JĘZYKA POLSKIEGO W ROKU SZKONYM 2014/2015 ZESPÓŁ SZKÓŁ ZAWODOWYCH IM. STANISŁAWA STASZICA

LISTA TEMATÓW NA EGZAMIN WEWNĘTRZNY Z JĘZYKA POLSKIEGO W ROKU SZKONYM 2014/2015 ZESPÓŁ SZKÓŁ ZAWODOWYCH IM. STANISŁAWA STASZICA LISTA TEMATÓW NA EGZAMIN WEWNĘTRZNY Z JĘZYKA POLSKIEGO W ROKU SZKONYM 2014/2015 ZESPÓŁ SZKÓŁ ZAWODOWYCH IM. STANISŁAWA STASZICA LITERATURA 1. Przedstaw motyw kariery w wybranych utworach literackich różnych

Bardziej szczegółowo

Tematy prezentacji na ustny egzamin maturalny. Matura 2014

Tematy prezentacji na ustny egzamin maturalny. Matura 2014 Tematy prezentacji na ustny egzamin maturalny. Matura 2014 1 Literatura 1. Alegoria jako sposób mówienia o rzeczywistości. Omów jej rolę, analizując wybrane 2. Apokaliptyczne wizje rzeczywistości. Przedstaw,

Bardziej szczegółowo

DROGA KRZYŻOWA TY, KTÓRY CIERPISZ, PODĄŻAJ ZA CHRYSTUSEM

DROGA KRZYŻOWA TY, KTÓRY CIERPISZ, PODĄŻAJ ZA CHRYSTUSEM DROGA KRZYŻOWA TY, KTÓRY CIERPISZ, PODĄŻAJ ZA CHRYSTUSEM Anna Golicz Wydawnictwo WAM Kraków 2010 Wydawnictwo WAM, 2010 Korekta Aleksandra Małysiak Projekt okładki, opracowanie graficzne i zdjęcia Andrzej

Bardziej szczegółowo

EGZAMIN MATURALNY 2013 J ZYK NIEMIECKI

EGZAMIN MATURALNY 2013 J ZYK NIEMIECKI pobrano z www.sqlmedia.pl entralna Komisja Egzaminacyjna w Warszawie EGZAMIN MATURALNY 2013 J ZYK NIEMIEKI POZIOM ROZSZERZONY Kryteria oceniania odpowiedzi MAJ 2013 ZADANIA OTWARTE Zadanie 1. pobrano z

Bardziej szczegółowo

EGZAMIN MATURALNY 2011 J ZYK POLSKI

EGZAMIN MATURALNY 2011 J ZYK POLSKI Centralna Komisja Egzaminacyjna w Warszawie EGZAMIN MATURALNY 2011 J ZYK POLSKI POZIOM ROZSZERZONY MAJ 2011 2 Tworzenie informacji Napisanie w asnego tekstu w zwi zku z tekstem literackim zamieszczonym

Bardziej szczegółowo

PLAN PRACY DYDAKTYCZNO - WYCHOWAWCZY NA ROK 2014/2015 DLA PUBLICZNEGO PRZEDSZKOLA W JEDLNI - LETNISKO

PLAN PRACY DYDAKTYCZNO - WYCHOWAWCZY NA ROK 2014/2015 DLA PUBLICZNEGO PRZEDSZKOLA W JEDLNI - LETNISKO PLAN PRACY DYDAKTYCZNO - WYCHOWAWCZY NA ROK 2014/2015 DLA PUBLICZNEGO PRZEDSZKOLA W JEDLNI - LETNISKO CELE PRIORYTETOWE: 1. LITERATURA Wykorzystanie literatury dziecięcej do kształtowania u dzieci umiejętności

Bardziej szczegółowo

Centrum Nauki i Biznesu ŻAK w Stargardzie Szczecińskim

Centrum Nauki i Biznesu ŻAK w Stargardzie Szczecińskim LISTA TEMATÓW DO CZĘŚCI USTNEJ EGZAMINU Z JĘZYKA POLSKIEGO NA EGZAMIN MATURALNY W ROKU 2014 I. LITERATURA 1. Biografia jako klucz do odczytania twórczości pisarza. Przedstaw temat w oparciu o wybrane przykłady.

Bardziej szczegółowo

Współczesne nowoczesne budownictwo pozwala na wyrażenie indywidualnego stylu domu..

Współczesne nowoczesne budownictwo pozwala na wyrażenie indywidualnego stylu domu.. Współczesne nowoczesne budownictwo pozwala na wyrażenie indywidualnego stylu domu.. w którym będziemy mieszkać. Coraz więcej osób, korzystających ze standardowych projektów, decyduje się nadać swojemu

Bardziej szczegółowo

Lista tematów na wewnętrzny egzamin maturalny z języka polskiego rok szkolny 2015/2016

Lista tematów na wewnętrzny egzamin maturalny z języka polskiego rok szkolny 2015/2016 Lista tematów na wewnętrzny egzamin maturalny z języka polskiego rok szkolny 2015/2016 Nr Literatura 1. Literackie wizje polskiego dworu. Omów temat w oparciu o wybrane utwory. 2. Polska, ale jaka? Przedstaw

Bardziej szczegółowo

JĘZYK ROSYJSKI POZIOM ROZSZERZONY

JĘZYK ROSYJSKI POZIOM ROZSZERZONY EGZAMIN MATURALNY W ROKU SZKOLNYM 2013/2014 JĘZYK ROSYJSKI POZIOM ROZSZERZONY ROZWIĄZANIA ZAAŃ I SCHEMAT PUNKTOWANIA MAJ 2014 ZAANIA OTWARTE Zadanie 1. Przetwarzanie tekstu (0,5 pkt) 1.1. туристов 1.2.

Bardziej szczegółowo

Reguła Życia. spotkanie rejonu C Domowego Kościoła w Chicago JOM 2014-01-13

Reguła Życia. spotkanie rejonu C Domowego Kościoła w Chicago JOM 2014-01-13 spotkanie rejonu C Domowego Kościoła w Chicago JOM 2014-01-13 Reguła życia, to droga do świętości; jej sens można również określić jako: - systematyczna praca nad sobą - postęp duchowy - asceza chrześcijańska

Bardziej szczegółowo

EGZAMIN MATURALNY 2010 JĘZYK BIAŁORUSKI

EGZAMIN MATURALNY 2010 JĘZYK BIAŁORUSKI Centralna Komisja Egzaminacyjna w Warszawie EGZAMIN MATURALNY 010 JĘZYK BIAŁORUSKI POZIOM ROZSZERZONY Klucz punktowania odpowiedzi MAJ 010 Egzamin maturalny z języka białoruskiego Temat 1: Ewolucja miłości

Bardziej szczegółowo

Harmonogramowanie projektów Zarządzanie czasem

Harmonogramowanie projektów Zarządzanie czasem Harmonogramowanie projektów Zarządzanie czasem Zarządzanie czasem TOMASZ ŁUKASZEWSKI INSTYTUT INFORMATYKI W ZARZĄDZANIU Zarządzanie czasem w projekcie /49 Czas w zarządzaniu projektami 1. Pojęcie zarządzania

Bardziej szczegółowo

Polubić poezję czyli o potrzebie kontaktu młodzieży dorastającej z kulturą żywego słowa

Polubić poezję czyli o potrzebie kontaktu młodzieży dorastającej z kulturą żywego słowa Polubić poezję czyli o potrzebie kontaktu młodzieży dorastającej z kulturą żywego słowa Program własny mgr Anny Mrukowskiej nauczyciela języka polskiego w Gimnazjum NR 2 im. Marii Skłodowskiej Curie Wstęp

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO I ETAP EDUKACYJNY- KLASY I-III

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO I ETAP EDUKACYJNY- KLASY I-III PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO I ETAP EDUKACYJNY- KLASY I-III I TREŚCI NAUCZANIA KLASA I SZKOŁY PODSTAWOWEJ Język obcy nowożytny. Wspomaganie dzieci w porozumiewaniu się z osobami,

Bardziej szczegółowo

KRÓLEWSKIE SERCE KOBIETY

KRÓLEWSKIE SERCE KOBIETY KRÓLEWSKIE SERCE KOBIETY PAŁAC DZIAŁYŃSKICH W POZNANIU STARY RYNEK 78/79 23-24 MARCA 2013R. 13-14 KWIETNIA 2013R. PIĘKNO NALEŻY WSPIERAĆ, BO TWORZY JE NIEWIELU A POTRZEBUJE WIELU PIĘKNO BEZ DOBROCI JEST

Bardziej szczegółowo

Tematy na egzamin wewnętrzny z. języka polskiego na rok szkolny 2010/2011

Tematy na egzamin wewnętrzny z. języka polskiego na rok szkolny 2010/2011 Tematy na egzamin wewnętrzny z języka polskiego na rok szkolny 2010/2011 Zespół Szkół Kształcenia Ustawicznego w Krośnie Opracował zespół w składzie: Justyna Czekańska Elżbieta Gancarz Karolina Krężałek

Bardziej szczegółowo

KRYTERIA OCENIANIA WYPOWIEDZI PISEMNYCH KRÓTKA I DŁUŻSZA FORMA UŻYTKOWA

KRYTERIA OCENIANIA WYPOWIEDZI PISEMNYCH KRÓTKA I DŁUŻSZA FORMA UŻYTKOWA KRYTERIA OCENIANIA WYPOWIEDZI PISEMNYCH KRÓTKA I DŁUŻSZA FORMA UŻYTKOWA 1. Krótka forma użytkowa 1.1. Kryteria oceniania 1.2. Uściślenie kryteriów oceniania Treść Poprawność językowa 2. Dłuższa forma użytkowa

Bardziej szczegółowo

Tematy na ustną część egzaminu maturalnego z języka polskiego w roku szkolnym 2013/2014

Tematy na ustną część egzaminu maturalnego z języka polskiego w roku szkolnym 2013/2014 Tematy na ustną część egzaminu maturalnego z języka polskiego w roku szkolnym 2013/2014 LITERATURA 1. Obrzędy i obyczaje ludowe w literaturze. Omów sposoby ich przedstawiania i funkcje w wybranych utworach

Bardziej szczegółowo

EGZAMIN MATURALNY 2011 J ZYK ROSYJSKI

EGZAMIN MATURALNY 2011 J ZYK ROSYJSKI Centralna Komisja Egzaminacyjna w Warszawie EGZAMIN MATURALNY 2011 J ZYK ROSYJSKI POZIOM PODSTAWOWY MAJ 2011 2 Egzamin maturalny z j zyka rosyjskiego poziom podstawowy ZADANIA ZAMKNI TE Zadanie 1. ze s

Bardziej szczegółowo

Przedmiotowe zasady oceniania. zgodne z Wewnątrzszkolnymi Zasadami Oceniania. obowiązującymi w XLIV Liceum Ogólnokształcącym.

Przedmiotowe zasady oceniania. zgodne z Wewnątrzszkolnymi Zasadami Oceniania. obowiązującymi w XLIV Liceum Ogólnokształcącym. Przedmiotowe zasady oceniania zgodne z Wewnątrzszkolnymi Zasadami Oceniania obowiązującymi w XLIV Liceum Ogólnokształcącym. Przedmiot: biologia Nauczyciel przedmiotu: Anna Jasztal, Anna Woch 1. Formy sprawdzania

Bardziej szczegółowo

Klasa I szkoły ponadgimnazjalnej język polski

Klasa I szkoły ponadgimnazjalnej język polski Klasa I szkoły ponadgimnazjalnej język polski 1. Informacje ogólne Badanie osiągnięć uczniów I klas odbyło się 16 września 2009 r. Wyniki badań nadesłało 12 szkół. Analizie poddano wyniki 990 uczniów z

Bardziej szczegółowo

Ewaluacja wewnętrzna w Przedszkolu Publicznym w Czyżowicach Chatka małolatka 2014/2015

Ewaluacja wewnętrzna w Przedszkolu Publicznym w Czyżowicach Chatka małolatka 2014/2015 Ewaluacja wewnętrzna w Przedszkolu Publicznym w Czyżowicach Chatka małolatka 2014/2015 Wymaga 4 Dzieci są aktywne Wymaga 4: Dzieci są aktywne Cele ewaluacji wewnętrznej jest sprawdze czy dzieci są wdrażane

Bardziej szczegółowo

Konspekt lekcji sztuki kl. IV

Konspekt lekcji sztuki kl. IV Temat: Kolorowe litery. Materiały, pomoce: Kolorowy karton, nożyczki. * recytowanie rytmiczne tekstów z zastosowaniem różnych środków wyrazu muzycznego *język kolorów; wymowa barw, ich wartości ekspresyjne,

Bardziej szczegółowo

EGZAMIN MATURALNY Z JĘZYKA ROSYJSKIEGO POZIOM ROZSZERZONY MAJ 2011 CZĘŚĆ I. Czas pracy: 120 minut. Liczba punktów do uzyskania: 23 WPISUJE ZDAJĄCY

EGZAMIN MATURALNY Z JĘZYKA ROSYJSKIEGO POZIOM ROZSZERZONY MAJ 2011 CZĘŚĆ I. Czas pracy: 120 minut. Liczba punktów do uzyskania: 23 WPISUJE ZDAJĄCY Centralna Komisja Egzaminacyjna Arkusz zawiera informacje prawnie chronione do momentu rozpoczęcia egzaminu. Układ graficzny CKE 2010 KOD WPISUJE ZDAJĄCY PESEL Miejsce na naklejkę z kodem dysleksja EGZAMIN

Bardziej szczegółowo

Otwórzmy drzwi do fantazji

Otwórzmy drzwi do fantazji XIII Mały Powiatowy Konkurs Recytatorski Otwórzmy drzwi do fantazji Powiatowy Ośrodek Doradztwa i Doskonalenia Nauczycieli w Busku-Zdroju zaprasza uczniów klas 0, I, II, III oraz nauczycieli i opiekunów

Bardziej szczegółowo

Egzamin na tłumacza przysięgłego: kryteria oceny

Egzamin na tłumacza przysięgłego: kryteria oceny Egzamin na tłumacza przysięgłego: kryteria oceny Każdy z czterech tekstów na egzaminie oceniany jest w oparciu o następujące kryteria: 1) wierność tłumaczenia (10 punktów) 2) terminologia i frazeologia

Bardziej szczegółowo

Wymagania edukacyjne i zasady oceniania z PLASTYKI dla uczniów klas IV

Wymagania edukacyjne i zasady oceniania z PLASTYKI dla uczniów klas IV zeszyt ćwiczeń podręcznik program nauczania Wymagania edukacyjne i zasady oceniania z PLASTYKI dla uczniów klas IV Autor Tytuł Nr dopuszczenia 1 ZASADY OCENIANIA 1. Przy wypowiedziach ustnych i pisemnych

Bardziej szczegółowo

Propozycje tematów na ustny egzamin maturalny z języka polskiego w Technikum nr 4 im. Marii Skłodowskiej Curie w Bytomiu w roku szkolnym 2013/2014

Propozycje tematów na ustny egzamin maturalny z języka polskiego w Technikum nr 4 im. Marii Skłodowskiej Curie w Bytomiu w roku szkolnym 2013/2014 Propozycje tematów na ustny egzamin maturalny z języka polskiego w Technikum nr 4 im. Marii Skłodowskiej Curie w Bytomiu w roku szkolnym 2013/2014 Literatura 1. Literackie portrety ludzi szczęśliwych.

Bardziej szczegółowo

WYNIKI EGZAMINU MATURALNEGO W 2009 ROKU

WYNIKI EGZAMINU MATURALNEGO W 2009 ROKU Wydzia Bada i Analiz OKE w Krakowie WYNIKI EGZAMINU MATURALNEGO W 2009 ROKU WST PNE INFORMACJE DLA TRZECH WOJEWÓDZTW PO O ONYCH NA TERENIE DZIA ANIA OKE W KRAKOWIE Egzamin maturalny w 2009 roku organizowany

Bardziej szczegółowo

KRYTERIA OCENIANIA ODPOWIEDZI Próbna Matura z OPERONEM. Język polski Poziom rozszerzony

KRYTERIA OCENIANIA ODPOWIEDZI Próbna Matura z OPERONEM. Język polski Poziom rozszerzony KRYTERIA OCENIANIA ODPOWIEDZI Próbna Matura z OPERONEM Język polski Poziom rozszerzony Listopad 2014 W niniejszym schemacie oceniania zadań otwartych są prezentowane przykładowe poprawne odpowiedzi. W

Bardziej szczegółowo

Temat: Funkcje. Własności ogólne. A n n a R a j f u r a, M a t e m a t y k a s e m e s t r 1, W S Z i M w S o c h a c z e w i e 1

Temat: Funkcje. Własności ogólne. A n n a R a j f u r a, M a t e m a t y k a s e m e s t r 1, W S Z i M w S o c h a c z e w i e 1 Temat: Funkcje. Własności ogólne A n n a R a j f u r a, M a t e m a t y k a s e m e s t r 1, W S Z i M w S o c h a c z e w i e 1 Kody kolorów: pojęcie zwraca uwagę * materiał nieobowiązkowy A n n a R a

Bardziej szczegółowo

Tematy na ustny egzamin maturalny z języka polskiego matura 2015. I. LITERATURA

Tematy na ustny egzamin maturalny z języka polskiego matura 2015. I. LITERATURA Tematy na ustny egzamin maturalny z języka polskiego matura 2015. I. LITERATURA 1. Mity jako ważne tworzywo literatury. Scharakteryzuj to zjawisko, odwołując się do wybranych przykładów z różnych epok

Bardziej szczegółowo

Regulamin Konkursu II Małopolskie Dyktando Niepodległościowe Po polsku o historii

Regulamin Konkursu II Małopolskie Dyktando Niepodległościowe Po polsku o historii SEPZ-I.5563.12.3.2014.AP Regulamin Konkursu II Małopolskie Dyktando Niepodległościowe Po polsku o historii dla uczniów kl. IV-VI szkół podstawowych, gimnazjów i szkół ponadgimnazjalnych województwa małopolskiego

Bardziej szczegółowo

Lista tematów do części ustnej egzaminu maturalnego z języka polskiego w roku szkolnym 2013/2014 I. LITERATURA

Lista tematów do części ustnej egzaminu maturalnego z języka polskiego w roku szkolnym 2013/2014 I. LITERATURA II Prywatne Liceum Ogólnokształcące w Kętrzynie Lista tematów do części ustnej egzaminu maturalnego z języka polskiego w roku szkolnym 2013/2014 I. LITERATURA 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17

Bardziej szczegółowo

Zarządzanie projektami. wykład 1 dr inż. Agata Klaus-Rosińska

Zarządzanie projektami. wykład 1 dr inż. Agata Klaus-Rosińska Zarządzanie projektami wykład 1 dr inż. Agata Klaus-Rosińska 1 DEFINICJA PROJEKTU Zbiór działań podejmowanych dla zrealizowania określonego celu i uzyskania konkretnego, wymiernego rezultatu produkt projektu

Bardziej szczegółowo

KRYTERIA OCENIANIA ODPOWIEDZI Język POZIOM PODSTAWOWY

KRYTERIA OCENIANIA ODPOWIEDZI Język POZIOM PODSTAWOWY rosyjski Zadanie 1. Język rosyjski. Poziom podstawowy KRYTERIA OCENIANIA ODPOWIEDZI Język POZIOM PODSTAWOWY Za każde poprawne rozwiązanie przyznajemy 1 punkt. Maksimum 5. 1.1. Ванесса Мэй очаровала зрителей

Bardziej szczegółowo

Szkolna lista tematów na ustny egzamin maturalny z języka polskiego. - Zespół Szkół Budowlanych im. E.Kwiatkowskiego w Lublinie. Rok szkolny 2010/2011

Szkolna lista tematów na ustny egzamin maturalny z języka polskiego. - Zespół Szkół Budowlanych im. E.Kwiatkowskiego w Lublinie. Rok szkolny 2010/2011 LITERATURA 1. Różne oblicza miłości. Omów zagadnienie, analizując wybrane dzieła literackie z różnych 2. Wizerunek żony w literaturze. Przedstaw różne ujęcia motywu, analizując wybrane dzieła 3. Różne

Bardziej szczegółowo

Tematy na część ustną egzaminu maturalnego z języka polskiego w sesji wiosennej roku szkolnego 2012/2013

Tematy na część ustną egzaminu maturalnego z języka polskiego w sesji wiosennej roku szkolnego 2012/2013 Zgierski Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych im. Jana Pawła II Tematy na część ustną egzaminu maturalnego z języka polskiego w sesji wiosennej roku szkolnego 2012/2013 I. LITERATURA 1. Powstania narodowowyzwoleńcze

Bardziej szczegółowo

DOPALACZE. - nowa kategoria substancji psychoaktywnych

DOPALACZE. - nowa kategoria substancji psychoaktywnych DOPALACZE - nowa kategoria substancji psychoaktywnych CZYM SĄ DOPALACZE? Dopalacze stosowana w Polsce, potoczna nazwa różnego rodzaju produktów zawierających substancje psychoaktywne, które nie znajdują

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN RADY RODZICÓW Liceum Ogólnokształcącego Nr XVII im. A. Osieckiej we Wrocławiu

REGULAMIN RADY RODZICÓW Liceum Ogólnokształcącego Nr XVII im. A. Osieckiej we Wrocławiu Uchwała nr 4/10/2010 z dnia 06.10.2010 r. REGULAMIN RADY RODZICÓW Liceum Ogólnokształcącego Nr XVII im. A. Osieckiej we Wrocławiu Podstawa prawna: - art. 53.1 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie

Bardziej szczegółowo

Uzdrawiająca Moc Ducha Świętego

Uzdrawiająca Moc Ducha Świętego 1 / 5 Moc Ducha Świętego to miłość! Uzdrawiająca Moc Ducha Świętego to temat rekolekcji Rycerstwa św. Michała Archanioła, które odbyły się w dniach 13-14 grudnia 2013r. w Rycerce Górnej. Rekolekcje prowadził

Bardziej szczegółowo

Idea i Projekt Sieci Najciekawszych Wsi

Idea i Projekt Sieci Najciekawszych Wsi Idea i Projekt Sieci Najciekawszych Wsi INSPIRACJA: Sieci Najpiękniejszych Wsi Francja, Walonia, Włochy, Quebek, Japonia, Hiszpania, Rumunia, Saksonia) INSPIRACJA: SIEĆ NAJPIĘKNIEJSZYCH WSI Francji Ochrona

Bardziej szczegółowo

KRYTERIA OCENIANIA W KLASIE II

KRYTERIA OCENIANIA W KLASIE II EDUKACJA POLONISTYCZNA POROZUMIEWANIE SIĘ I KULTURA JEZYKA słuchanie i rozumienie wypowiedzi innych udział w rozmowie wypowiedzi ustne CZYTANIE czytanie i rozumienie opracowanych tekstów rozumienie słuchanych

Bardziej szczegółowo

Przedmiotowe Zasady Oceniania

Przedmiotowe Zasady Oceniania Przedmiotowe Zasady Oceniania z języka polskiego dla klas IV-VI Szkoły Podstawowej im. Marii Konopnickiej w Zaczarniu Zaczarnie, rok szkolny 2015/2016 Przedmiotowe zasady oceniania z języka polskiego w

Bardziej szczegółowo

Chillout w pracy. Nowatorska koncepcja

Chillout w pracy. Nowatorska koncepcja Chillout w pracy Wypoczęty pracownik to dobry pracownik. Ciężko z tym stwierdzeniem się nie zgodzić, ale czy możliwy jest relaks w pracy? Jak dzięki aranżacji biura sprawić frajdę pracownikom? W każdej

Bardziej szczegółowo

SZKOLNA LISTA TEMATÓW 2013/2014

SZKOLNA LISTA TEMATÓW 2013/2014 SZKOLNA LISTA TEMATÓW NA MATURĘ USTNĄ Z JĘZYKA POLSKIEGO 2013/2014 LITERATURA 1. Jednostka wobec nieustannych wyborów moralnych. Omów problem, analizując zachowanie wybranych bohaterów literackich 2. Obrazy

Bardziej szczegółowo

Strategia rozwoju kariery zawodowej - Twój scenariusz (program nagrania).

Strategia rozwoju kariery zawodowej - Twój scenariusz (program nagrania). Strategia rozwoju kariery zawodowej - Twój scenariusz (program nagrania). W momencie gdy jesteś studentem lub świeżym absolwentem to znajdujesz się w dobrym momencie, aby rozpocząć planowanie swojej ścieżki

Bardziej szczegółowo

LISTA TEMATÓW W ZSP W RZESZOWIE NA USTNY EGZAMIN MATURALNY

LISTA TEMATÓW W ZSP W RZESZOWIE NA USTNY EGZAMIN MATURALNY LISTA TEMATÓW W ZSP W RZESZOWIE NA USTNY EGZAMIN MATURALNY 2014 Literatura: 1. Zainteresowanie wsią i ludowością. Omów zagadnienie, opierając się na wybranych utworach literatury polskiej. 2. Satyra i

Bardziej szczegółowo

LISTA TEMATÓW NA EGZAMIN WEWNĘTRZNY Z JĘZYKA POLSKIEGO W ROKU SZKONYM 2013/2014 ZESPÓŁ SZKÓŁ ZAWODOWYCH IM. STANISŁAWA STASZICA

LISTA TEMATÓW NA EGZAMIN WEWNĘTRZNY Z JĘZYKA POLSKIEGO W ROKU SZKONYM 2013/2014 ZESPÓŁ SZKÓŁ ZAWODOWYCH IM. STANISŁAWA STASZICA LISTA TEMATÓW NA EGZAMIN WEWNĘTRZNY Z JĘZYKA POLSKIEGO W ROKU SZKONYM 2013/2014 ZESPÓŁ SZKÓŁ ZAWODOWYCH IM. STANISŁAWA STASZICA LITERATURA 1. Przedstaw motyw kariery w wybranych utworach literackich różnych

Bardziej szczegółowo

Zadania. SiOD Cwiczenie 1 ;

Zadania. SiOD Cwiczenie 1 ; 1. Niech A będzie zbiorem liczb naturalnych podzielnych przez 6 B zbiorem liczb naturalnych podzielnych przez 2 C będzie zbiorem liczb naturalnych podzielnych przez 5 Wyznaczyć zbiory A B, A C, C B, A

Bardziej szczegółowo

TEMATY NA MATURĘ USTNĄ Z JĘZYKA POLSKIEGO. w roku szkolnym 2010/2011

TEMATY NA MATURĘ USTNĄ Z JĘZYKA POLSKIEGO. w roku szkolnym 2010/2011 TEMATY NA MATURĘ USTNĄ Z JĘZYKA POLSKIEGO w roku szkolnym 2010/2011 LITERATURA 1. Zjawy, wiedźmy, wizje Określ, jaką pełnią funkcję w literaturze różnych epok. 2. Polski dwór od sielanki do parodii. Przedstaw

Bardziej szczegółowo

Komentarz technik ochrony fizycznej osób i mienia 515[01]-01 Czerwiec 2009

Komentarz technik ochrony fizycznej osób i mienia 515[01]-01 Czerwiec 2009 Strona 1 z 19 Strona 2 z 19 Strona 3 z 19 Strona 4 z 19 Strona 5 z 19 Strona 6 z 19 Strona 7 z 19 W pracy egzaminacyjnej oceniane były elementy: I. Tytuł pracy egzaminacyjnej II. Założenia do projektu

Bardziej szczegółowo

Koncepcja pracy Szkoły Podstawowej nr 19 w Sosnowcu opracowana na lata 2013-2016

Koncepcja pracy Szkoły Podstawowej nr 19 w Sosnowcu opracowana na lata 2013-2016 Koncepcja pracy Szkoły Podstawowej nr 19 w Sosnowcu opracowana na lata 2013-2016 Mów dziecku, że jest mądre, że umie, że potrafi... W szkole nie tylko wiedza ma być nowoczesna, ale również jej nauczanie

Bardziej szczegółowo

... data i podpis dyrektora. Nr tematu

... data i podpis dyrektora. Nr tematu Lista tematów z języka polskiego na część wewnętrzną egzaminu maturalnego w roku szkolnym 2011/2012 w V Liceum Ogólnokształcącym i Technikum Nr 1 w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1 im. Jana Szczepanika

Bardziej szczegółowo

Evolution plus 1 KRYTERIA OCENIANIA

Evolution plus 1 KRYTERIA OCENIANIA 1 Evolution plus 1 KRYTERIA OCENIANIA Kryteria oceniania proponowane przez wydawnictwo Macmillan zostały sformułowane według założeń Nowej Podstawy Programowej i uwzględniają środki językowe, czytanie,

Bardziej szczegółowo

Zarząd Stowarzyszenia na Rzecz Wspierania Rozwoju Dzieci i Młodzieży FORTITUDO oraz Dyrekcja Zespołu Szkół Nr 2 w Łęcznej

Zarząd Stowarzyszenia na Rzecz Wspierania Rozwoju Dzieci i Młodzieży FORTITUDO oraz Dyrekcja Zespołu Szkół Nr 2 w Łęcznej Zarząd Stowarzyszenia na Rzecz Wspierania Rozwoju Dzieci i Młodzieży FORTITUDO oraz Dyrekcja Zespołu Szkół Nr 2 w Łęcznej serdecznie zapraszają do udziału w imprezie Dzień Integracji 2016 pod hasłem,,moja

Bardziej szczegółowo

Dr inż. Andrzej Tatarek. Siłownie cieplne

Dr inż. Andrzej Tatarek. Siłownie cieplne Dr inż. Andrzej Tatarek Siłownie cieplne 1 Wykład 3 Sposoby podwyższania sprawności elektrowni 2 Zwiększenie sprawności Metody zwiększenia sprawności elektrowni: 1. podnoszenie temperatury i ciśnienia

Bardziej szczegółowo

LISTA TEMATÓW DO CZĘŚCI USTNEJ EGZAMINU MATURALNEGO JĘZYK POLSKI ROK SZKOLNY 2014/2015 LITERATURA:

LISTA TEMATÓW DO CZĘŚCI USTNEJ EGZAMINU MATURALNEGO JĘZYK POLSKI ROK SZKOLNY 2014/2015 LITERATURA: LISTA TEMATÓW DO CZĘŚCI USTNEJ EGZAMINU MATURALNEGO JĘZYK POLSKI ROK SZKOLNY 2014/2015 LITERATURA: 1. Omów sposób funkcjonowania motywu wędrówki w literaturze, odwołując się do 2. Odwołując się do wybranych

Bardziej szczegółowo

ANALOGOWE UKŁADY SCALONE

ANALOGOWE UKŁADY SCALONE ANALOGOWE UKŁADY SCALONE Ćwiczenie to ma na celu zapoznanie z przedstawicielami najważniejszych typów analogowych układów scalonych. Będą to: wzmacniacz operacyjny µa 741, obecnie chyba najbardziej rozpowszechniony

Bardziej szczegółowo

SZKOLNA LISTA TEMATÓW Z JĘZYKA POLSKIEGO DLA PRZYSTĘPUJĄCYCH DO MATURY USTNEJ W SESJI WIOSENNEJ ROKU SZKOLNEGO 2013/2014 I.

SZKOLNA LISTA TEMATÓW Z JĘZYKA POLSKIEGO DLA PRZYSTĘPUJĄCYCH DO MATURY USTNEJ W SESJI WIOSENNEJ ROKU SZKOLNEGO 2013/2014 I. SZKOLNA LISTA TEMATÓW Z JĘZYKA POLSKIEGO DLA PRZYSTĘPUJĄCYCH DO MATURY USTNEJ W SESJI WIOSENNEJ ROKU SZKOLNEGO 2013/2014 I. LITERATURA 1. Krytyka wad i postaw ludzkich w wybranych utworach literatury baroku

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA EDUKACYJNE Z PRZEDMIOTU Warsztaty dziennikarskie

WYMAGANIA EDUKACYJNE Z PRZEDMIOTU Warsztaty dziennikarskie IV. WYMAGANIA EDUKACYJNE Z PRZEDMIOTU Warsztaty dziennikarskie 1. WYMAGANIA EDUKACYJNE NIEZBĘDNE DO UZYSKANIA POSZCZEGÓLNYCH ŚRÓDROCZNYCH I ROCZNYCH OCEN KLASYFIKACYJNYCH Stopień dopuszczający otrzymuje

Bardziej szczegółowo

PLAN PRACY WYCHOWAWCY

PLAN PRACY WYCHOWAWCY Agnieszka Stolarska Zespół Szkół im. Jana Kochanowskiego wczęstochowie PLAN YCHOWAWCY Zagadnienia ujęte w planie: I. ZESPOŁU KLASOWEGO 1. Zapoznanie się z zespołem klasowym. 2. Prawa i obowiązki ucznia

Bardziej szczegółowo

Regulamin Międzyszkolnego Konkursu Polonistyczno-Ekologicznego pt. BAŚŃ Z EKOLOGIĄ W TLE

Regulamin Międzyszkolnego Konkursu Polonistyczno-Ekologicznego pt. BAŚŃ Z EKOLOGIĄ W TLE Regulamin Międzyszkolnego Konkursu Polonistyczno-Ekologicznego pt. BAŚŃ Z EKOLOGIĄ W TLE I.Informacje ogólne 1. Konkurs jest ogłoszony i zorganizowany przez Szkołę Podstawową nr 25 w Częstochowie. 2. Postępowanie

Bardziej szczegółowo

OCENIANIE ARKUSZA POZIOM ROZSZERZONY

OCENIANIE ARKUSZA POZIOM ROZSZERZONY 1 OCENIANIE ARKUSZA POZIOM ROZSZERZONY Zadanie sprawdzające rozumienie czytanego tekstu Przybory człowieka myślącego. Model zawiera przewidywane odpowiedzi. Odpowiedzi ucznia mogą przybierać różną formę

Bardziej szczegółowo

OBECNOŚĆ I OSTĘPNOŚĆ RODZICA DAJE DZIECKU ODWAGĘ STAWIANIE GRANIC BUDUJE JEGO SIŁĘ

OBECNOŚĆ I OSTĘPNOŚĆ RODZICA DAJE DZIECKU ODWAGĘ STAWIANIE GRANIC BUDUJE JEGO SIŁĘ OBECNOŚĆ I OSTĘPNOŚĆ RODZICA DAJE DZIECKU ODWAGĘ Z. Freud: STAWIANIE GRANIC BUDUJE JEGO SIŁĘ Źródłem energii człowieka jest jego instynktowny pęd do przyjemności. Ta podstawowa żądza natychmiastowego zaspokojenia

Bardziej szczegółowo

EGZAMIN MATURALNY 2013 J ZYK POLSKI

EGZAMIN MATURALNY 2013 J ZYK POLSKI pobrano z www.sqlmedia.pl Centralna Komisja Egzaminacyjna EGZAMIN MATURALNY 2013 J ZYK POLSKI POZIOM ROZSZERZONY Kryteria oceniania odpowiedzi MAJ 2013 2 pobrano z www.sqlmedia.pl Tworzenie informacji

Bardziej szczegółowo

DZIECI I ICH PRAWA. Prawa Dziecka są dla wszystkich dzieci bez wyjątku

DZIECI I ICH PRAWA. Prawa Dziecka są dla wszystkich dzieci bez wyjątku DZIECI I ICH PRAWA Prawa Dziecka są dla wszystkich dzieci bez wyjątku i jakiejkolwiek dyskryminacji, niezaleŝnie od koloru skóry, płci, języka, jakim się posługuje, urodzenia oraz religii. Zostały one

Bardziej szczegółowo

Lista tematów do części wewnętrznej egzaminu maturalnego z języka polskiego w roku szkolnym 2013/2014.

Lista tematów do części wewnętrznej egzaminu maturalnego z języka polskiego w roku szkolnym 2013/2014. Lista tematów do części wewnętrznej egzaminu maturalnego z języka polskiego w roku szkolnym 2013/2014. Numer tematu 1. 2. 3. 4. 5. 6. I. Tematy z literatury Przedstaw funkcjonowanie motywu małych ojczyzn

Bardziej szczegółowo

I. LITERATURA. 5. Wina i kara w literaturze romantyzmu i innych epok, omów na wybranych przykładach.

I. LITERATURA. 5. Wina i kara w literaturze romantyzmu i innych epok, omów na wybranych przykładach. LISTA TEMATÓW DO CZĘŚĆI USTNEJ EGZAMINU MATURALNEGO Z JĘZYKA POLSKIEGO W ROKU SZKOLNYM 2015/2016 W CENTRUM KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO I USTAWICZNEGO W LEGNICY I. LITERATURA 1. Wizerunek diabła i złych mocy

Bardziej szczegółowo

KOMISJA WSPÓLNOT EUROPEJSKICH. Wniosek DECYZJA RADY

KOMISJA WSPÓLNOT EUROPEJSKICH. Wniosek DECYZJA RADY KOMISJA WSPÓLNOT EUROPEJSKICH Bruksela, dnia 13.12.2006 KOM(2006) 796 wersja ostateczna Wniosek DECYZJA RADY w sprawie przedłużenia okresu stosowania decyzji 2000/91/WE upoważniającej Królestwo Danii i

Bardziej szczegółowo

Portretowanie zdolności i ich rozwój. Projekt współfinansowany z Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Portretowanie zdolności i ich rozwój. Projekt współfinansowany z Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Portretowanie zdolności i ich rozwój Projekt współfinansowany z Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Jeśli chcesz nauczyć Jasia matematyki, to musisz znać matematykę i Jasia ks.

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy spółki z portfela Allianz Polska OFE

Sprawozdanie z Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy spółki z portfela Allianz Polska OFE Warszawa, 6 maja 2016 roku Sprawozdanie z Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy spółki z portfela Allianz Polska OFE SPÓŁKA: Kruk S.A. DATA W: 9 maja 2016 roku (godz. 14.00) MIEJSCE W: Hotel Polonia Palace,

Bardziej szczegółowo

Tematy na wewnętrzny egzamin maturalny z języka polskiego dla Liceum Profilowanego w Górze Kalwarii w roku szkolnym 2013/2014

Tematy na wewnętrzny egzamin maturalny z języka polskiego dla Liceum Profilowanego w Górze Kalwarii w roku szkolnym 2013/2014 Tematy na wewnętrzny egzamin maturalny z języka polskiego dla Liceum Profilowanego w Górze Kalwarii w roku szkolnym 2013/2014 I. LITERATURA 1. Motyw śmierci w literaturze średniowiecza i baroku. Omów temat

Bardziej szczegółowo

PROPOZYCJE TEMATÓW NA WEWNĘTRZNY EGZAMIN MATURALNY Z JĘZYKA POLSKIEGO. Literatura

PROPOZYCJE TEMATÓW NA WEWNĘTRZNY EGZAMIN MATURALNY Z JĘZYKA POLSKIEGO. Literatura PROPOZYCJE TEMATÓW NA WEWNĘTRZNY EGZAMIN MATURALNY Z JĘZYKA POLSKIEGO Literatura 1. Kobieta zbuntowana. Przedstaw na wybranych przykładach jej różnorodne wizerunki w literaturze. 2. Różne funkcje podróży

Bardziej szczegółowo

Nowenna za zmarłych pod Smoleńskiem 2010

Nowenna za zmarłych pod Smoleńskiem 2010 Nowennę za zmarłych można odprawiad w dowolnym czasie w celu uproszenia jakiejś łaski przez pośrednictwo zmarłych cierpiących w czyśdcu. Można ją odprawid po śmierci bliskiej nam osoby albo przed rocznicą

Bardziej szczegółowo

Lista tematów z języka polskiego na egzamin wewnętrzny. rok szkolny 2012/2013

Lista tematów z języka polskiego na egzamin wewnętrzny. rok szkolny 2012/2013 Lista tematów z języka polskiego na egzamin wewnętrzny rok szkolny 2012/2013 Literatura 1. Kobiety irytujące i intrygujące w literaturze polskiej. Oceń postawy i zachowania wybranych bohaterek. 2. Poezja

Bardziej szczegółowo

ZASADY WYPEŁNIANIA ANKIETY 2. ZATRUDNIENIE NA CZĘŚĆ ETATU LUB PRZEZ CZĘŚĆ OKRESU OCENY

ZASADY WYPEŁNIANIA ANKIETY 2. ZATRUDNIENIE NA CZĘŚĆ ETATU LUB PRZEZ CZĘŚĆ OKRESU OCENY ZASADY WYPEŁNIANIA ANKIETY 1. ZMIANA GRUPY PRACOWNIKÓW LUB AWANS W przypadku zatrudnienia w danej grupie pracowników (naukowo-dydaktyczni, dydaktyczni, naukowi) przez okres poniżej 1 roku nie dokonuje

Bardziej szczegółowo

TEMATY NA MATURALNY EGZAMIN USTNY Z JĘZYKA POLSKIEGO dla technikum 2015

TEMATY NA MATURALNY EGZAMIN USTNY Z JĘZYKA POLSKIEGO dla technikum 2015 TEMATY NA MATURALNY EGZAMIN USTNY Z JĘZYKA POLSKIEGO dla technikum 2015 LITERATURA 1. Uniwersalne treści mitów greckich. Omów problem na wybranych przykładach literackich z różnych epok. 2. Bohaterowie

Bardziej szczegółowo

TEMATY NA USTNĄ CZĘŚĆ EGZAMINU MATURALNEGO Z JĘZYKA POLSKIEGO ZESPÓŁ SZKÓŁ PONADGIMNAZJALNYCH W KRZESZOWICACH

TEMATY NA USTNĄ CZĘŚĆ EGZAMINU MATURALNEGO Z JĘZYKA POLSKIEGO ZESPÓŁ SZKÓŁ PONADGIMNAZJALNYCH W KRZESZOWICACH TEMATY NA USTNĄ CZĘŚĆ EGZAMINU MATURALNEGO Z JĘZYKA POLSKIEGO ZESPÓŁ SZKÓŁ PONADGIMNAZJALNYCH W KRZESZOWICACH rok szkolny 2011/2012 I. LITERATURA 1. Przedstaw funkcjonowanie motywów biblijnych i antycznych

Bardziej szczegółowo

PRAWA ZACHOWANIA. Podstawowe terminy. Cia a tworz ce uk ad mechaniczny oddzia ywuj mi dzy sob i z cia ami nie nale cymi do uk adu za pomoc

PRAWA ZACHOWANIA. Podstawowe terminy. Cia a tworz ce uk ad mechaniczny oddzia ywuj mi dzy sob i z cia ami nie nale cymi do uk adu za pomoc PRAWA ZACHOWANIA Podstawowe terminy Cia a tworz ce uk ad mechaniczny oddzia ywuj mi dzy sob i z cia ami nie nale cymi do uk adu za pomoc a) si wewn trznych - si dzia aj cych na dane cia o ze strony innych

Bardziej szczegółowo

KRYTERIA OCENY Z PRZEDMIOTU MUZYKA. Ocenę celującą otrzymuje uczeń, który spełnia wszystkie wymagania na ocenę bardzo dobra, a także :

KRYTERIA OCENY Z PRZEDMIOTU MUZYKA. Ocenę celującą otrzymuje uczeń, który spełnia wszystkie wymagania na ocenę bardzo dobra, a także : KRYTERIA OCENY Z PRZEDMIOTU MUZYKA Ocenę celującą otrzymuje uczeń, który spełnia wszystkie wymagania na ocenę bardzo dobra, a także : -szczególnie interesuje się muzyką, posiada rozszerzone wiadomości

Bardziej szczegółowo

Bazy danych. Andrzej Łachwa, UJ, 2013 andrzej.lachwa@uj.edu.pl www.uj.edu.pl/web/zpgk/materialy 9/15

Bazy danych. Andrzej Łachwa, UJ, 2013 andrzej.lachwa@uj.edu.pl www.uj.edu.pl/web/zpgk/materialy 9/15 Bazy danych Andrzej Łachwa, UJ, 2013 andrzej.lachwa@uj.edu.pl www.uj.edu.pl/web/zpgk/materialy 9/15 Przechowywanie danych Wykorzystanie systemu plików, dostępu do plików za pośrednictwem systemu operacyjnego

Bardziej szczegółowo