Modele odpowiedzi. J zyk polski Poziom rozszerzony

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Modele odpowiedzi. J zyk polski Poziom rozszerzony"

Transkrypt

1 Modele odpowiedzi J zyk polski Poziom rozszerzony Cz Êç I Zadanie sprawdzajàce rozumienie czytanego tekstu O co nas pyta Platon Model zawiera przewidywane odpowiedzi. Odpowiedzi ucznia mogà przybieraç ró nà form j zykowà, ale sens musi byç synonimiczny wobec modelu. Oceniajàc prac ucznia, nale y stosowaç punktacj z modelu. Nr zadania Odpowiedzi Maksymalna liczba punktów. prawie ka de pytanie filozofii wspó czesnej odwo uje si do filozofii Platona 2. Ko akowski nie jest bezkrytyczny, ma ÊwiadomoÊç chybionych pomys ów Platona, m.in. wizji utopijnego paƒstwa, na którego czele stoi filozof 3. teoria form (teoria idei) 4. idealnych, ponadczasowych, nieprzestrzennych form, bytów samodzielnych, niezale nych od Êwiata fizycznego i poznania zmys owego 5. sto owoêç, ó kowoêç sà to neologizmy (nowe wyrazy), s u à zobrazowaniu zwiàzku idei ze Êwiatem realnym 6. Êwiat idei i Êwiat zjawisk to dwa ró ne Êwiaty, prawdziwà wiedz o tym pierwszym i umiej tnoêç rozró nienia dobra i z a sà w stanie posiàêç tylko nieliczni i pozostajà niezrozumiani przez wi kszoêç yjàcà w Êwiecie cieni 7. a) ci, co kochajà màdroêç i dobro, nie pragnà w adzy i nie dà à do niej; sà to najlepsi kandydaci na w adców b) ci, którym brak wiedzy, sà ow adni ci àdzà w adzy i bogactwa 8. sceptycznie by rzàdziç, nie wystarczy posiàêç wiedz metafizycznà i byç sprawnym intelektualnie, potrzebne sà równie umiej tnoêci praktyczne i inne uzdolnienia 9. obrazowoêç, polemicznoêç, stawianie pytaƒ, stosowanie szyku przestawnego i form podmiotu zbiorowego ( nie wszystko u Platona wyda nam si ywe, przypowieêç dotyczy nas, ludzi niewyzwolonych ) 0. Idee a Êwiat realny Cz Êç II Temat. Ró ne oblicza piety. Analizujàc dwa teksty kultury: Lament Êwi tokrzyski i rzeêb Micha a Anio a Pieta, przedstaw sposób funkcjonowania motywu Stabat Mater w literaturze i sztuce. W swej pracy odwo aj si do innych, znanych tobie dzie literatury i sztuki. I. Rozwini cie tematu (0 26 pkt). Rozpoznanie wst pne (0 2 pkt) a) Lament Êwi tokrzyski (Pos uchajcie, bracia mi a, ale Matki Boskiej pod krzy em) arcydzie o liryki polskiego Êredniowiecza b) Pieta (zwana te Pietà watykaƒskà) renesansowa rzeêba w marmurze Micha a Anio a

2 c) motyw Stabat Mater Matka Bolejàca d) wspólne êród o inspiracji, Ewangelia wed ug Êw. ukasza (2, 35) o proroctwie starca Symeona, który przepowiada Maryi cierpienie, starochrzeêcijaƒskie monologi maryjne i misteria, pieêƒ Jacopone da Todi Stabat Mater Dolorosa 2. Analiza i interpretacja pieêni (0 6 pkt) a) arcydzie o liryki polskiego Êredniowiecza, obok Bogurodzicy, jedna z najstarszych pieêni maryjnych b) forma monologu cierpiàcej matki stojàcej pod krzy em umierajàcego syna c) wspó cierpienie z synem d) udr czenie matki patrzàcej na konanie syna na krzy u e) uczucia bólu, rozpaczy, bezradnoêci, bezsilnoêci, alu f) szukanie wsparcia u ludzi, którzy wiedzà, co to ból i cierpienie g) ostatnia rozmowa z synem, poczucie bezradnoêci, e nie mo e mu ul yç w cierpieniu, ch ç wzi cia na siebie jego bólu h) ale skierowane do anio a Gabriela i) podkreêlenie ludzkiego wymiaru cierpiàcej matki j) nawiàzanie tekstu do doloryzmu pràdu religijnego obecnego w sztuce na prze omie XIV/XV wieku k) adresaci monologu: wierzàcy chrzeêcijanie, syn Jezus, anio Gabriel, wszystkie matki l) analiza budowy utworu i j zyka, utwór liczàcy 38 wersów o nieregularnej budowie, forma monologu lirycznego, wskazanie archaizmów, form typowych dla Êredniowiecznej polszczyzny (np. bracia mi a stara forma rzeczowników zbiorowych rodzaju eƒskiego w liczbie pojedynczej, moja nadziejo mi a mianownik w funkcji wo acza, krasny pi kny, maciory matki, krwawe gody krwawe Êwi to, o ala a op aka a itp.) 3. Opis i interpretacja rzeêby (0 5 pkt) a) renesansowa rzeêba Micha Anio a w marmurze, jedno z najwi kszych arcydzie sztuki chrzeêcijaƒskiej b) dzie o pe ne symbolizmu (gest trzymania Jezusa na kolanach i spokój na twarzy, duchowe pi kno obojga nadziejà na zmartwychwstanie) c) postaci matki i syna sà wyrazem platoƒskiego pi kna duszy i cia a d) m odoêç i uduchowione oblicze matki, która rozumie sens cierpienia syna e) przeniesienie religijnoêci na grunt estetyczny, mistyka pi kna zacierajàcego ból f) perfekcja kompozycyjna (piramida, zamkni ta w trójkàcie, wzór klasycznego racjonalizmu) 4. Porównanie obu tekstów kultury (0 3 pkt) a) kontrast mi dzy postaciami matek: zwyczajnoêç/mistycyzm; rozpacz/pi kno; krzyk, al/spokój, zastygni cie w bólu b) wp yw poglàdów estetycznych epok na kszta t dzie a c) ró ne sposoby mówienia o bólu i znoszenia bólu 5. Konteksty (0 4 pkt) a) literacki, Ewangelie o m ce Paƒskiej, Stabat Mater Dolorosa Jacapone da Todi, pie- Êni maryjne, np. Sta a matka bolejàca, misteria b) plastyczny, Mazzoni rzeêba Z o enie Chrystusa do grobu (postaç zrozpaczonej matki), Micha Anio Pieta Rondanini, Pieta z Florencji c) muzyczny: Stabat Mater Karola Szymanowskiego skomponowana do pieêni Êredniowiecznej w przek adzie Józefa Jankowskiego 2

3 6. Sposób funkcjonowania motywu Stabat Mater (0 3 pkt) a) bezpoêrednie nawiàzania do motywu maryjnego (np. Kazimierz Wierzyƒski, Pieta, Matka Bolesna) b) przeniesienie motywu maryjnego na czasy wspó czesne autorom, Stabat Mater stanie si motywem matki, zwyk ej, ziemskiej kobiety op akujàcej zabitego syna (np. Józef Wittlin, Stabat Mater, Kazimierz Wierzyƒski, Matka, Matka poleg ych, Matki traci y pami ç, Krzysztof Kamil Baczyƒski, Elegia o... ch opcu polskim) c) bolesna analogia mi dzy Matkà Bolejàcà a dziejami Polski (np. Adam Mickiewicz, Widzenie ks. Piotra, III cz. Dziadów, Do Matki Polki) 7. Wnioski (0 3 pkt) Pe ny: Na przyk ad: Interpretujàc odmienne teksty kultury Êredniowiecznà pieêƒ religijnà i rzeêb renesansowego mistrza dostrzegamy ró ne oblicza cierpienia i sposoby jego interpretacji, wynikajàce w znacznej mierze z tendencji estetycznych i Êwiatopoglàdu epoki, jak równie z osobowoêci twórcy. Ból mo na g oêno wykrzyczeç lub ukryç swe cierpienie, przenieêç je w wymiar mistyczny, duchowy. Motyw Stabat Mater w literaturze polskiej mo e przybraç równie innà form : pojawia si matka Polka cierpiàca po Êmierci pomordowanych synów i Matka-Polska jako symbol cierpiàcej Ojczyzny i tak jak Matka Boska pod krzy em doêwiadczajàca w asnej niemocy i cierpienia ponad ludzkie si y. Stabat Mater wtopi a si w losy Polski i losy matek op akujàcych Êmierç dzieci. (3) Cz Êciowy: Dostrze enie ró nic mi dzy tekstami kultury, wskazanie na obecnoêç motywu w literaturze, dostrze enie zwiàzku mi dzy epokà a sposobem ukazania oblicza piety. (2) Próba podsumowania: Lakoniczne podsumowanie, wskazanie na zwiàzek obu tekstów kultury z motywem Stabat Mater Dolorosa. () II. Kompozycja (0 2 punkty) Kompozycj wypracowania ocenia si wtedy, gdy przyznane zosta y punkty za rozwini cie tematu. podporzàdkowana zamys owi funkcjonalnemu wobec tematu, spójna wewn trznie, przejrzysta i logiczna; pe na konsekwencja w uk adzie logicznym (2) uporzàdkowana wobec przyj tego kryterium, spójna; graficzne wyodr bnienie g ównych cz Êci () III. Styl (0 2 pkt) jasny, ywy, swobodny, zgodny z zastosowanà formà wypowiedzi; urozmaicona leksyka (2) zgodny z zastosowanà formà wypowiedzi, na ogó jasny; wystarczajàca leksyka () IV. J zyk (0 8 pkt) j zyk w ca ej pracy komunikatywny, poprawna, urozmaicona sk adnia, poprawne: s ownictwo, frazeologia i fleksja (8) j zyk w ca ej pracy komunikatywny, poprawne: sk adnia, s ownictwo, frazeologia i fleksja (6) j zyk w ca ej pracy komunikatywny, poprawna fleksja, w wi kszoêci poprawne sk adnia, s ownictwo i frazeologia (4) j zyk w pracy komunikatywny mimo b dów sk adniowych, leksykalnych (s ownictwo i frazeologia), fleksyjnych (2) j zyk w pracy komunikatywny mimo b dów fleksyjnych, licznych b dów sk adniowych, leksykalnych () 3

4 V. Zapis (0 2 pkt) bezb dna ortografia; poprawna interpunkcja (nieliczne b dy) (2) poprawna ortografia (nieliczne b dy ró nego stopnia), na ogó poprawna interpunkcja () VI. Szczególne walory pracy (0 4 pkt) J zyk polski. Poziom rozszerzony Temat 2: Genialny artysta i jego sztuka. Analizujàc fragment Czarnych kwiatów i Fortepianu Szopena, omów obecny w dope niajàcych si tekstach Norwida sposób kreowania postaci artysty oraz koncepcj sztuki doskona ej. Porównaj jà z innymi romantycznymi wizjami twórcy i jego dzie a. I. Rozwini cie (0 26 pkt). Rozpoznanie wst pne (0 2 pkt) a) temat utworów: wspomnienia Cypriana Norwida, poety, artysty wszechstronnego, na temat zmar ego przyjaciela genialnego kompozytora i pianisty Fryderyka Chopina b) bohater tekstów: Fryderyk Chopin kompozytor i pianista epoki romantyzmu c) przedmiot refleksji Norwida: artysta i jego sztuka d) sytuacja polskich artystów romantycznych: emigracja w Pary u e) poetyka: Czarne kwiaty proza poetycka zbli ona do dziennika; narracja pami tnikarska, pierwszoosobowa Fortepian Szopena liryka bezpoêrednia, wiersz filozoficzno-refleksyjny 2. Sposób kreowania postaci artysty (0 8 pkt) Czarne kwiaty (0 4 pkt) a) realizm i szczegó owoêç opisu: wyglàdu, zachowania, stylu ycia, mieszkania artysty b) uwznioêlenie postaci i skontrastowana z tym opisem anegdotyczna puenta ostatniej wizyty (wzruszajàca zarówno opowiadajàcego, jak i czytelnika) c) podziw narratora dla umierajàcego wielkiego artysty, braterska czu oêç, potrzeba oddania ho du i okazania uczucia przyjaêni d) j zyk narracji: wskazanie funkcji epitetów, zwrócenie uwagi na szczegó owoêç opisu majàcà uwiarygodniç relacj z ostatnich chwil kompozytora e) erudycyjnoêç tekstu, kreowanie równie w asnego wizerunku jako artysty s owa, wra liwego na pi kno (plastycznoêç opisu postaci Chopina i jego siostry, zwrócenie uwagi na gr Êwiat a i cienia), uwagi dotyczàce architektury Pary a i Rzymu f) wyglàd zewn trzny kompozytora: schorowany (opuchni te nogi, kaszel, przerywany g os, le y na ó ku, jest bardzo s aby), a mimo to klasycznie pi kny g) styl ycia kompozytora: uregulowany, sta e godziny posi ków i wyjazdów na spacer do Lasku Buloƒskiego h) sposób zachowania artysty: wykwintny, arystokratyczny, artystyczny, kompozytor podkreêla swój indywidualizm i) mieszkanie artysty: dok adny opis architektoniczny, najwa niejsze miejsce w salonie zajmuje fortepian niewykwintny i niemodny, który jest Êwiadectwem artystycznej dzia alnoêci pana domu, symbolem artysty; z okien mieszkania roztacza si pi kny widok na Pary, porównywany przez narratora z widokiem na Rzym j) ostatnie chwile artysty otoczony opiekà, towarzyszy mu siostra (podkreêlenie wi zi àczàcych Chopina z rodzeƒstwem) i francuska s u àca, odwiedza go przyjaciel, umierajàcy snuje plany przeprowadzki 4

5 Fortepian Szopena (0 4 pkt) a) kreacja podmiotu lirycznego: artysta, wszechstronnie wykszta cony erudyta, zna si na sztuce, filozofii, cz owiek religijny, przywiàzany do tradycji, wyznaje filozofi platoƒskà i chrzeêcijaƒskà (odwo ania do Êw. Tomasza z Akwinu i Êw. Augustyna), zwolennik klasycznej idei pi kna, tworzàcy w asnà koncepcj sztuki b) stosunek podmiotu lirycznego do bohatera: podziw, uwielbienie dla jego twórczoêci, uznanie jego geniuszu, oddaje mu ho d, widzi w umierajàcym artyêcie symbol Polski c) wyglàd zewn trzny bohatera opis z punktu widzenia rzeêbiarza, podkreêla pi kno d oni umierajàcego artysty, klasycznà doskona oêç urody Szopena, porównywanego do dzie a Pigmaliona d) analiza zastosowanych Êrodków stylistycznych w kreowaniu wizerunku artysty: porównania, metafory, epitety, wykrzyknienia; wskazanie ich funkcji: uwiarygodnienie relacji z ostatnich chwil kompozytora, podkreêlenie elegancji artysty i jego klasycznej urody, idealizacja wizerunku artysty porównanego do antycznej rzeêby; ocena artystycznego efektu: idealizacja postaci umierajàcego artysty, oddanie ho du dla jego geniuszu, wyra enie podziwu e) symbolika biblijna, narodowa, mitologiczna porównywanie Chopina z Orfeuszem i Chrystusem, postrzeganie kompozytora przez pryzmat apoteozy ojczyzny, porównania do Przemienienia Paƒskiego f) opis ostatnich chwil ycia ostatnie chwile umierajàcego artysty sà muzykà granà przez niego i po egnaniem z przyjacielem, który go odwiedzi 3. Koncepcje sztuki doskona ej (0 8 pkt) Czarne kwiaty (0 2 pkt) a) bezpoêrednio nie mówi si o sztuce, pojawia si ona w aluzjach, sàdy narratora o sztuce wyra- one sà przez opisy, symbole b) muzyk symbolizuje fortepian zajmujàcy najwa niejsze miejsce w mieszkaniu kompozytora jest on znakiem donios ej roli muzyki jako dziedziny sztuki c) o fascynacji Norwida malarstwem Êwiadczy plastyczny sposób widzenia i opisywania Êwiata: portret siostry artysty (profil w pó cieniu) i Chopina (w cieniu g bokiego o a) oraz opis panoramy miasta widzianej z okien mieszkania artysty d) nawiàzania do architektury Pary a i Rzymu przyznajà poczesne miejsce tej dziedzinie sztuki e) tekst jest syntezà: literatury, plastyki, malarstwa, muzyki Fortepian Szopena (0 6 pkt) a) muzyka Chopina jako przyk ad sztuki doskona ej, synkretycznej, àczàcej muzyk, rzeêb, architektur, poezj i teatr b) muzyka g ównà dziedzinà dope nienia pi kna, wynikajàcà z boskiego zwiàzku mi oêci i dobra c) wyjaênienie znaczenia dope nieƒ: Era dope nienie wartoêci czasu i historii, Styl dope nienie muzyki i rzeêby, Duch i Litera dope nienie boskie d) ukonkretnienie dziedzin sztuki przez odwo ania do jej doskona ych realizacji: rzeêby greckiej Fidiasza, psalmów Dawida, dramatów Ajschylosa i muzyki Chopina e) wyjaênienie poj cia BRAK jako cechy nawet najwybitniejszych ludzkich dokonaƒ w dziedzinie sztuki f) podkreêlenie utylitaryzmu sztuki, który wià e si z pi knem g) wskazanie na ludowe korzenie sztuki romantycznej h) podkreêlenie narodowego charakteru sztuki Chopina ( i by a w tym Polska, od zenitu Wszechdoskona oêci dziejów wzi ta ) i) sztuka jako oddzia ywanie dobra i pi kna na z y Êwiat (symbolem tych dzia aƒ lira Orfeusza i fortepian Chopina) j) filozofia pi kna i sztuki wyp ywajàca z filozofii Platona, Êw. Augustyna i Êw. Tomasza z Akwinu k) nawiàzania do Biblii: hostia, Wniebowstàpienie, Przemienienie Paƒskie, metaforyka ko a, t czy (symbolu Boskiego majestatu) podkreêlajà rang sztuki 5

6 l) ukszta towanie j zykowe wypowiedzi: wskazanie funkcji metafor, epitetów, porównaƒ, neologizmów, aciƒskiego cytatu 4. Odwo anie do innych romantycznych koncepcji sztuki (0 3 pkt) a) Adam Mickiewicz, III cz Êç Dziadów Wielka Improwizacja, postaç poety Konrada, który rzuca wyzwanie Bogu b) Juliusz S owacki, Kordian postaç poety Kordiana, niezdolnego do czynu c) Juliusz S owacki, Testament mój postaç poety-samotnika, odnoszàcego za grobem zwyci stwo, sztuka jako si a odmieniajàca Êwiat i ludzi d) Zygmunt Krasiƒski, Nie Boska-komedia postaç hrabiego Henryka jako poety przekl tego; sztuka jako ucieczka od prozy ycia i przyczyna nieszcz Êcia artysty i jego rodziny 5. Konteksty (0 2 pkt) a) biograficzny biografie romantycznych artystów (np. Norwid, Szopen, S owacki, Krasiƒski, Mickiewicz) b) historyczny zabory, utrata przez Polsk niepodleg oêci i próby jej odzyskania, Wielka Emigracja 6. Wnioski (0 3 pkt) Pe ny wniosek: Artysta epoki romantyzmu w oczach swoich wspó czesnych jest wielkà indywidualnoêcià, wyró nia si dzi ki swemu talentowi, który czyni go równym bogom. Artysta ma boski dar nadawania formy pi knu, b dàcemu ucieleênieniem mi oêci. Tworzona przez niego sztuka jest syntezà wszystkiego, co doskona e, jest wi c synkretyczna (dà y do pe ni) i ma zdolnoêç przemieniania Êwiata i cz owieka. Norwidowskie uj cie artysty i sztuki ró ni si od innych romantycznych koncepcji artysta nie jest buntownikiem, pozostaje wierny ideom platoƒskim i chrzeêcijaƒskim: dobru, pi knu i màdro- Êci, a sztuka jest porównywana z pracà i odkryciami naukowymi. Zarówno artysta jak i sztuka muszà pozostaç niezale ne. Idea em romantycznego artysty by dla Norwida Chopin, a wzorem sztuki doskona ej jego muzyka. (3) Cz Êciowy wniosek: Artysta romantyczny jest postacià wyjàtkowà, obdarzonà talentem, który pozwala mu tworzyç wielkà, nawiàzujàcà do znanych arcydzie sztuk, majàcà moc przetwarzania Êwiata. (2) Próba podsumowania: W obu tekstach zosta ukazany Chopin jako wzór romantycznego artysty, a jego muzyka przedstawiona jako wzór sztuki doskona ej. () II. Kompozycja (0 2 pkt) Uwaga: Kompozycj wypracowania pocenia si wtedy, gdy przyznane zosta y punkty za rozwini cie tematu. podporzàdkowana zamys owi funkcjonalnemu wobec tematu, spójna wewn trznie, przejrzysta i logiczna; pe na konsekwencja w uk adzie graficznym (2) uporzàdkowana wobec przyj tego kryterium, spójna; graficzne wyodr bnienie g ównych cz Êci () III. Styl (0 2 pkt) jasny, ywy, swobodny, zgodny z zastosowanà formà wypowiedzi; urozmaicona leksyka (2) zgodny z zastosowanà formà wypowiedzi, na ogó jasny; wystarczajàca leksyka () 6

7 IV. J zyk (0 8 pkt) j zyk w ca ej pracy komunikatywny, poprawna, urozmaicona sk adnia, poprawne: s ownictwo, frazeologia i fleksja (8) j zyk w ca ej pracy komunikatywny, poprawne: sk adnia, s ownictwo, frazeologia i fleksja (6) j zyk w ca ej pracy komunikatywny, poprawna fleksja, w wi kszoêci poprawne sk adnia, s ownictwo i frazeologia (4) j zyk w pracy komunikatywny mimo b dów sk adniowych, leksykalnych (s ownictwo i frazeologia), fleksyjnych (2) j zyk w pracy komunikatywny mimo b dów fleksyjnych, licznych b dów sk adniowych, leksykalnych () V. Zapis (0 2 pkt) bezb dna ortografia, poprawna interpunkcja (nieliczne b dy) (2) poprawna ortografia (nieliczne b dy ró nego stopnia), na ogó poprawna interpunkcja () VI. Szczególne walory pracy (0 4 pkt) J zyk polski. Poziom rozszerzony 7

Modele odpowiedzi do arkusza próbnej matury z OPERONEM. J zyk polski Poziom podstawowy

Modele odpowiedzi do arkusza próbnej matury z OPERONEM. J zyk polski Poziom podstawowy Modele odpowiedzi do arkusza próbnej matury z OPERONEM J zyk polski Poziom podstawowy Grudzieƒ 2007 Cz Êç I Zadanie sprawdzajàce rozumienie czytanego tekstu Naród a kultura Model zawiera przewidywane odpowiedzi.

Bardziej szczegółowo

Nowa matura z j zyka polskiego Tom I matura ustna konspekty do prezentacji

Nowa matura z j zyka polskiego Tom I matura ustna konspekty do prezentacji Nowa matura z j zyka polskiego Tom I matura ustna konspekty do prezentacji Anna Ma gorzata Pycka Autor: Anna Ma gorzata Pycka Sk ad: Collegium Novum Projekt ok adki: Pawe Oska ISBN 83-89979-71-3 Wszelkie

Bardziej szczegółowo

K r z y s z t o f S i d o r e k

K r z y s z t o f S i d o r e k Krzysztof Sidorek ZIEMKIEWICZ H RENESANS ANIO ÓW H HERBERT H POWRÓT BOGINI H TKACZUK H POEMAT JAK MALOWID O H KRULIKOWSKA H HAZARD H PAMI TAJCIE O MOIM OGRODZIE H SIDOREK H NGUYEN VIET DUNG nr 27, 2000/2001

Bardziej szczegółowo

GRZEGORZEWSKI PALECZNY POGRANICZA SZTUK SUSID SO TAN CIEÂLAK FOTOGRAFIA A NOWE MEDIA. cena 15 z

GRZEGORZEWSKI PALECZNY POGRANICZA SZTUK SUSID SO TAN CIEÂLAK FOTOGRAFIA A NOWE MEDIA. cena 15 z cena 15 z GRZEGORZEWSKI PALECZNY POGRANICZA SZTUK SUSID SO TAN CIEÂLAK FOTOGRAFIA A NOWE MEDIA Kwartalnik Aspiracje, wydawany przez Akademi Sztuk Pi knych w Warszawie ukazuje si od 2004 roku. Powsta dzi

Bardziej szczegółowo

Księdza Biskupa dr Wojciecha Polaka

Księdza Biskupa dr Wojciecha Polaka Serdeczne gratulacje z okazji wyboru Księdza Biskupa dr Wojciecha Polaka na Sekretarza Konferencji Episkopatu Polski z yczeniami Bo ego b ogos awieƒstwa i zapewnieniem o modlitwie dzi kujàc za dotychczasowà

Bardziej szczegółowo

Ksià ka jest wyrazem wdzi cznoêci Bogu za 80. rocznic pierwszych objawieƒ or dzia Bo ego Mi osierdzia w P ocku Êw. Faustynie i upami tnieniem 800.

Ksià ka jest wyrazem wdzi cznoêci Bogu za 80. rocznic pierwszych objawieƒ or dzia Bo ego Mi osierdzia w P ocku Êw. Faustynie i upami tnieniem 800. CZAS WALKI DUCHOWEJ Ksià ka jest wyrazem wdzi cznoêci Bogu za 80. rocznic pierwszych objawieƒ or dzia Bo ego Mi osierdzia w P ocku Êw. Faustynie i upami tnieniem 800. rocznicy urodzin b. Salomei. Jest

Bardziej szczegółowo

WSPÓLNOTA W MISJI. biuletyn Wspólnoty ycia ChrzeÊcijaƒskiego w Polsce. Petycja W NUMERZE: Nr 56 styczeƒ luty marzec 2002 Warszawa

WSPÓLNOTA W MISJI. biuletyn Wspólnoty ycia ChrzeÊcijaƒskiego w Polsce. Petycja W NUMERZE: Nr 56 styczeƒ luty marzec 2002 Warszawa WSPÓLNOTA W MISJI biuletyn Wspólnoty ycia ChrzeÊcijaƒskiego w Polsce Nr 56 styczeƒ luty marzec 2002 Warszawa Po zimie zosta y tylko wspomnienia W NUMERZE: Z calego serca, ze wszystkich si Refleksja Krystyny

Bardziej szczegółowo

Zgromadzenie. Naj wi tsze Serce Jezusa. celebruje liturgi ks. Helmut Jan Sobeczko. ks. Jan Socho

Zgromadzenie. Naj wi tsze Serce Jezusa. celebruje liturgi ks. Helmut Jan Sobeczko. ks. Jan Socho Zgromadzenie celebruje liturgi ks. Helmut Jan Sobeczko Naj wi tsze Serce Jezusa - ród o wi to ci kap anów ks. Jan Socho 6CZERWIEC 20 / (752) / ROK LXV / CENA 4,50 Z / ISSN 1231-7543 CZERWIEC 20 TEMAT MIESI

Bardziej szczegółowo

Please purchase PDF Split-Merge on www.verypdf.com to remove this watermark.

Please purchase PDF Split-Merge on www.verypdf.com to remove this watermark. Wi kszoêç ludzi naszej cywilizacji, tych, którzy uwa ajà siebie za Êwiat ych - nie odczuwa jednak potrzeby osobistego wnikania w cokolwiekowi Êwiatli ograniczajà si do sceptycznych uêmiechów - to jest

Bardziej szczegółowo

Męczeńskie Sanktuarium Narodu

Męczeńskie Sanktuarium Narodu Teologia Polityczna 3/2005 2006 Papie i polityka Pawe Kowal Jan O dakowski Męczeńskie Sanktuarium Narodu Powstanie Warszawskie w wypowiedziach Jana Pawła II Nie sposób zrozumieç tego miasta, Warszawy,

Bardziej szczegółowo

APOSTO TRZEèWOÂCI. Vademecum duszpasterstwa trzeêwoêci. ZESPÓ APOSTOLSTWA TRZEèWOÂCI

APOSTO TRZEèWOÂCI. Vademecum duszpasterstwa trzeêwoêci. ZESPÓ APOSTOLSTWA TRZEèWOÂCI APOSTO TRZEèWOÂCI Vademecum duszpasterstwa trzeêwoêci ZESPÓ APOSTOLSTWA TRZEèWOÂCI przy Konferencji Episkopatu Polski 2005 Opracowa Zespó : ks. Jan Gomó ka, ks. Zbigniew Kaniecki (red. odp.), O. Krzysztof

Bardziej szczegółowo

MENED ER w URZ DZIE CYKL WARSZTATÓW DLA KADRY ZARZÑDZAJÑCEJ MATERIA Y SZKOLENIOWE

MENED ER w URZ DZIE CYKL WARSZTATÓW DLA KADRY ZARZÑDZAJÑCEJ MATERIA Y SZKOLENIOWE MENED ER w URZ DZIE CYKL WARSZTATÓW DLA KADRY ZARZÑDZAJÑCEJ MATERIA Y SZKOLENIOWE W ARSZAWA 2011 MENED ER w URZ DZIE CYKL WARSZTATÓW DLA KADRY ZARZÑDZAJÑCEJ MATERIA Y SZKOLENIOWE Adam Aduszkiewicz Bartosz

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN DZIA ANIA PA STWOWEJ KOMISJI POÂWIADCZANIA ZNAJOMOÂCI J ZYKA POLSKIEGO JAKO OBCEGO 1.1. W sk ad Komisji wchodzà przewodniczàcy i 9 cz onków.

REGULAMIN DZIA ANIA PA STWOWEJ KOMISJI POÂWIADCZANIA ZNAJOMOÂCI J ZYKA POLSKIEGO JAKO OBCEGO 1.1. W sk ad Komisji wchodzà przewodniczàcy i 9 cz onków. Dziennik Ustaw Nr 191 12907 Poz. 1870 i 1871 2. Osobom przygotowujàcym analizy i opracowania na potrzeby egzaminów przys uguje wynagrodzenie w wysokoêci do 250 % stawki. 3. WysokoÊç wynagrodzenia osób

Bardziej szczegółowo

Drodzy Czytelnicy, W NUMERZE. Redakcja

Drodzy Czytelnicy, W NUMERZE. Redakcja Drodzy Czytelnicy, Oddajemy w wasze r ce pierwszy w 2004 roku numer Spo eczeƒstwa dla Wszystkich. Cieszymy si, e od teraz pismo b dzie tak e kolorowe w Êrodku. Ten numer zawiera informacje i podpowiedzi

Bardziej szczegółowo

O POTRZEBIE BADA I REFLEKSJI AKSJOLOGICZNYCH S ÓW KILKORO

O POTRZEBIE BADA I REFLEKSJI AKSJOLOGICZNYCH S ÓW KILKORO ROCZNIKI KULTUROZNAWCZE Tom V, numer 1 2014 BOGUMI A TRUCHLI SKA * O POTRZEBIE BADA I REFLEKSJI AKSJOLOGICZNYCH S ÓW KILKORO (UWAGI NA MARGINESIE KONFERENCJI KULTURA I METODA, LUBLIN, KUL, 18-19.04.2013)

Bardziej szczegółowo

Polska w drodze. do globalnego spo eczeƒstwa informacyjnego. Raport o rozwoju spo ecznym

Polska w drodze. do globalnego spo eczeƒstwa informacyjnego. Raport o rozwoju spo ecznym Polska w drodze do globalnego spo eczeƒstwa informacyjnego Raport o rozwoju spo ecznym Polska w drodze do globalnego spo eczeƒstwa informacyjnego Raport o rozwoju spo ecznym Polska w drodze do globalnego

Bardziej szczegółowo

PEDAGOGIKA IGNACJA SKA historia teoria praktyka

PEDAGOGIKA IGNACJA SKA historia teoria praktyka 1 PEDAGOGIKA IGNACJA SKA historia teoria praktyka 2 BIBLIOTEKA PEDAGOGIKI IGNACJA SKIEJ Seria pod red. Janusza Mó ki Pedagogika ignacja ska: historia, teoria, praktyka Pedagogika ignacja ska wobec wyzwa

Bardziej szczegółowo

Przyczyny rozpadania si ma stw.

Przyczyny rozpadania si ma stw. Przyczyny rozpadania si ma stw. Opracowali: I rok pedagogiki gr. I wyk adowa: Agnieszka Barczewska Sara El Shawarbi Beata Jastrz bska Magdalena K dzia Agata Ma a Kamila Winkler Spis tre ci: I M i ona.

Bardziej szczegółowo

Jak mówiç o wi kszoêci Êwiata. Jak rzetelnie informowaç o krajach globalnego Po udnia

Jak mówiç o wi kszoêci Êwiata. Jak rzetelnie informowaç o krajach globalnego Po udnia Jak mówiç o wi kszoêci Êwiata Jak rzetelnie informowaç o krajach globalnego Po udnia Instytut Globalnej OdpowiedzialnoÊci Instytut Globalnej OdpowiedzialnoÊci (IGO) jest niezale nà, apolitycznà organizacjà

Bardziej szczegółowo

FAKTY I INTERPRETACJE

FAKTY I INTERPRETACJE K O N F E R E N C J E I P N ANT YPOLSK A AKCJA OUN-UPA 1943 194 4 FAKTY I INTERPRETACJE WARSZAWA 2002 ANTYPOLSKA AKCJA OUN-UPA 1943 1944 FAKTY I INTERPRETACJE KONFERENCJE IPN TOM 4 INSTYTUT PAMI CI NARODOWEJ

Bardziej szczegółowo

KONCEPCJA JEDYNEGO BOGA W ISLAMIE

KONCEPCJA JEDYNEGO BOGA W ISLAMIE R O C Z N I K I KULTUROZNAWCZE Tom III 2012 KRZYSZTOF MODRAS OP * KONCEPCJA JEDYNEGO BOGA W ISLAMIE ALLAH BÓG JEDEN I JEDYNY Podstawow ide w islamie jest taw d, czyli wiara w absolutny monoteizm. Wyznaj

Bardziej szczegółowo

Kryzys ma wielkie oczy

Kryzys ma wielkie oczy ÂRODA 23 STYCZNIA 2008 r. www.kurierwilenski.lt DZIENNIK POLSKI NA LITWIE. UKAZUJE SI OD 1 LIPCA 1953 ROKU Nr 15 (15812) Cena 1 Lt (w tym 5% PVM) Kryzys ma wielkie oczy Zwyczajnie jak wszystko, kryzys

Bardziej szczegółowo

Kultura. 6.1 Kazimierz Krzysztofek Dost p do kultury

Kultura. 6.1 Kazimierz Krzysztofek Dost p do kultury 6.1 Kazimierz Krzysztofek Dost p do kultury W dzisiejszym Êwiecie mamy do czynienia z dwoma typami uczestnictwa w kulturze, która na wi kszoêci obszarów naszej planety pozostaje jeszcze kulturà analogowà,

Bardziej szczegółowo

GRA YNA HERMANOWSKA WOJCIECH HERMANOWSKI INFORMATYKA PROGRAM NAUCZANIA DLA KLAS IV VI SZKO Y PODSTAWOWEJ

GRA YNA HERMANOWSKA WOJCIECH HERMANOWSKI INFORMATYKA PROGRAM NAUCZANIA DLA KLAS IV VI SZKO Y PODSTAWOWEJ GRA YNA HERMANOWSKA WOJCIECH HERMANOWSKI INFORMATYKA PROGRAM NAUCZANIA DLA KLAS IV VI SZKO Y PODSTAWOWEJ Gdynia 2008 Projekt ok adki: Artur Tarasiewicz Redaktor prowadzàcy: Sebastian Przybyszewski Redakcja

Bardziej szczegółowo

NOWOŚCI ZAPOWIEDZI BESTSELLERY

NOWOŚCI ZAPOWIEDZI BESTSELLERY NOWOŚCI ZAPOWIEDZI BESTSELLERY 2011 LITERATURA Haruki Murakami 1Q84 t. 2 Prze o y a Anna Zieliƒska-Elliott BESTSELLER Haruki Murakami jest najbardziej znanym wspó czesnym powieêciopisarzem, cz sto wymienianym

Bardziej szczegółowo

Wszystkie znaki występujące w tekście są zastrzeżonymi znakami firmowymi bądź towarowymi ich właścicieli.

Wszystkie znaki występujące w tekście są zastrzeżonymi znakami firmowymi bądź towarowymi ich właścicieli. Wszelkie prawa zastrzeżone. Nieautoryzowane rozpowszechnianie całości lub fragmentu niniejszej publikacji w jakiejkolwiek postaci jest zabronione. Wykonywanie kopii metodą kserograficzną, fotograficzną,

Bardziej szczegółowo

Superskuteczne strategie opanowania języków obcych. Twój prywatny coach

Superskuteczne strategie opanowania języków obcych. Twój prywatny coach Idź do Spis treści Przykładowy rozdział Katalog książek Katalog online Zamów drukowany katalog Twój koszyk Dodaj do koszyka Cennik i informacje Zamów informacje o nowościach Zamów cennik Czytelnia Fragmenty

Bardziej szczegółowo

Psychologia i psychiatria. Nowy Rok! oby by jeszcze lepszy! Czas dla siebie. Seksuologia czasem jedna rozsàdna rada. Depresja niejedno ma imi

Psychologia i psychiatria. Nowy Rok! oby by jeszcze lepszy! Czas dla siebie. Seksuologia czasem jedna rozsàdna rada. Depresja niejedno ma imi issn 1506-7378 nr 4 /17 rok IV kwartalnik 1 wydawca: LUX MED sp. z o.o. Nowy Rok! oby by jeszcze lepszy! Czas dla siebie Seksuologia czasem jedna rozsàdna rada Depresja niejedno ma imi Psychologia i psychiatria

Bardziej szczegółowo

PO CO NAM SUPERMAN? ROZMY LANIA O KOMIKSIE.

PO CO NAM SUPERMAN? ROZMY LANIA O KOMIKSIE. Uniwersytet Miko aja Kopernika Wydzia Nauk Historycznych Miros aw Patryk Szwabowicz PO CO NAM SUPERMAN? ROZMY LANIA O KOMIKSIE. Praca licencjacka napisana w Katedrze Etnologii pod kierunkiem dr Violetty

Bardziej szczegółowo

Badania naukowe AON. wywiad z prorektorem ds. naukowych gen. bryg. prof. dr. hab. Micha em Krauze

Badania naukowe AON. wywiad z prorektorem ds. naukowych gen. bryg. prof. dr. hab. Micha em Krauze Dwumiesi cznik Nr 2 marzec-kwiecieƒ 2001 r. ISSN 1642-0128 Badania naukowe AON wywiad z prorektorem ds. naukowych gen. bryg. prof. dr. hab. Micha em Krauze OD REDAKCJI Drugi numer Biuletynu, który oddajemy

Bardziej szczegółowo