SPIS TREŚCI - CZĘŚĆ OPISOWA 1. Strona tytułowa 2. Spis dokumentacji 3. Opis techniczny część I Dane ogólne 4. Opis techniczny część II Zagospodarowani

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "SPIS TREŚCI - CZĘŚĆ OPISOWA 1. Strona tytułowa 2. Spis dokumentacji 3. Opis techniczny część I Dane ogólne 4. Opis techniczny część II Zagospodarowani"

Transkrypt

1 ᐷ勇 UL. Śᐷ勇ᐷ勇ᐷ勇ᐗ升 WSK 3 tel./fax ( ) , Inwestor: UL. Wieniawskiego Poznań Nazwa inwestycji: Ę Ę ᐗ厷 ᐗ厷 ၇叧 ၇叧ᐗ厷 ᐗ厷 ᐗ厷 Ó ၇叧 Ó Ó Ż ᐗ厷 Kod CPV Grupa robót : Klasa robót: Kategoria robót : Podkategoria robót - szkolnictwo wyższe Etap inwestycji: Zadanie : obiekt : ၇叧၇叧၇叧၇叧၇叧၇叧 ၇叧၇叧၇叧၇叧၇叧၇叧၇叧၇叧၇叧 ၇叧 ၇叧၇叧၇叧၇叧၇叧၇叧၇叧၇叧၇叧၇叧 ၇叧၇叧၇叧၇叧၇叧၇叧ᐧ唧၇叧 ၇叧၇叧ᐧ唧၇叧၇叧၇叧i၇叧၇叧၇叧g၇叧 ) ၇叧၇叧၇叧၇叧၇叧၇叧 ၇叧၇叧၇叧၇叧၇叧l၇叧၇叧၇叧၇叧 c၇叧ęᖷ喗cią ၇叧၇叧ᖷ喗ᖷ喗ci၇叧၇叧ąᐗ厷 ၇叧၇叧ᖷ喗i၇叧i၇叧၇叧၇叧၇叧c၇叧ᖷ喗၇叧ąᐗ厷 ၇叧၇叧၇叧၇叧၇叧၇叧၇叧c၇叧၇叧ą i ၇叧၇叧cᖷ喗၇叧l၇叧ą) ၇叧l၇叧 ၇叧၇叧ᖷ喗၇叧၇叧၇叧၇叧c၇叧ᖷ喗၇叧၇叧 ၇叧၇叧c၇叧၇叧၇叧၇叧၇叧၇叧 i၇叧li၇叧၇叧၇叧၇叧၇叧 ၇叧၇叧၇叧၇叧၇叧၇叧 ၇叧၇叧၇叧၇叧၇叧၇叧c၇叧၇叧၇叧 Adres inwestycji: ᐧ唧 ၇叧၇叧၇叧ᖷ喗၇叧၇叧၇叧၇叧၇叧၇叧 ᖷ喗 architektura projektował: sprawdził : UL. NOWY ŚWIAT KALISZ obręb nr 45 Śródmieście II działki nr 67/1,69/1,70/3,70/5,70/6,74/1,74/3,74/5, 74/12,74/16,74/20,74/23,74/25,74/26,74/28,74/29,74/31,74/32,74/33, mgr inż. arch. Jacek BUŁAT upr. Nr 47/85/Pw specjal; architektura mgr inż. arch. Paweł Świerkowski mgr inż. arch. Adam Błaszczyk mgr inż. arch. Marcin SIADEK upr. Nr Uprawnienia 7131/3/P/2002 specjal; architektura Dokumentacja : Treść składnika dokumentacji: ၇叧 ၇叧 ᖷ喗 Nr egzemplarza: 5+1 Branża : ၇叧 Pozycja umowy : ᖷ喗 ᖷ喗 POZNAŃ CZERWIEC 2006

2 SPIS TREŚCI - CZĘŚĆ OPISOWA 1. Strona tytułowa 2. Spis dokumentacji 3. Opis techniczny część I Dane ogólne 4. Opis techniczny część II Zagospodarowanie terenu 5. Opis techniczny część III Architektoniczno - budowlana 6. Opis techniczny część IV Konstrukcja 7. Opis techniczny część V Ocena stanu technicznego budynku 8. Opis techniczny część VI ochrona p.poż SPIS RYSUNKÓW BUDYNEK D 1. Rzut kondygnacji 1 część 1 nr rys. D.1.01.A 2. Rzut kondygnacji 1 część 2 nr rys. D.1.02.A 3. Rzut kondygnacji 2 część 1 nr rys. D.2.01.A 4. Rzut kondygnacji 2 część 2 nr rys. D.2.02.A 5. Rzut dachu część 1 nr rys. D.3.01.A 6. Rzut dachu część 2 nr rys. D.3.02.A 7. Przekrój D.1 nr rys. D.D1.01.A 8. Przekrój D.2 nr rys. D.D2.01.A 9. Przekrój D.3 nr rys. D.D3.01.A 10.Przekrój D.4 nr rys. D.D4.01.A 11. Przekrój D.5 nr rys. D.D5.01.A 12.Przekrój D.6 nr rys. D.D6.01.A 13.Przekrój D.7 nr rys. D.D7.01.A 14.Przekrój D.8 nr rys. D.D8.01.A 15.Elewacja Północno Wschodnia nr rys. D.D9.01.A 16.Elewacja Południowo Zachodnia Kolorystyka nr rys. D.D1.02.A 17.Elewacja Północno Zachodnia Kolorystyka nr rys. D.D3.02.A 18.Elewacja Południowo Wschodnia Kolorystyka nr rys. D.D6.02.A 19.Elewacja Północno Wschodnia Kolorystyka nr rys. D.D9.02.A ၇叧၇叧၇叧၇叧၇叧၇叧i၇叧 ၇叧၇叧၇叧၇叧၇叧၇叧ᐧ唧၇叧၇叧၇叧 ၇叧 ၇叧၇叧၇叧ᖷ喗ci ၇叧၇叧၇叧၇叧ᖷ喗၇叧၇叧၇叧၇叧cᖷ喗i ၇叧 ၇叧၇叧i၇叧 ᖷ喗 ၇叧၇叧၇叧၇叧၇叧၇叧i ) ၇叧၇叧၇叧၇叧၇叧 ၇叧ᐧ唧၇叧၇叧၇叧၇叧 ၇叧၇叧၇叧၇叧၇叧ᖷ喗၇叧 i ᖷ喗၇叧၇叧၇叧၇叧i၇叧ᐧ唧ᖷ喗၇叧 ၇叧၇叧၇叧၇叧၇叧l၇叧၇叧၇叧cᖷ喗 ၇叧၇叧၇叧၇叧 icᖷ喗 ၇叧၇叧၇叧၇叧၇叧c၇叧၇叧၇叧ᖷ喗၇叧ᐗ厷 ၇叧၇叧l၇叧 嘷၇叧 ၇叧၇叧၇叧၇叧၇叧၇叧၇叧၇叧ć ᖷ喗၇叧၇叧၇叧 ၇叧၇叧၇叧၇叧၇叧ᐧ唧၇叧၇叧၇叧၇叧၇叧 ၇叧၇叧၇叧၇叧၇叧၇叧၇叧i၇叧 ၇叧၇叧၇叧၇叧၇叧၇叧၇叧၇叧၇叧 ᖷ喗၇叧၇叧၇叧ᖷ喗ci၇叧၇叧၇叧g၇叧 i ၇叧၇叧၇叧၇叧၇叧၇叧၇叧cᖷ喗ę ၇叧၇叧cᖷ喗၇叧ic၇叧၇叧ą ၇叧၇叧၇叧၇叧ią၇叧၇叧၇叧i၇叧 ၇叧၇叧၇叧၇叧၇叧l၇叧၇叧၇叧g၇叧 ၇叧၇叧၇叧li၇叧၇叧cᖷ喗i ၇叧၇叧i၇叧၇叧၇叧၇叧 ᖷ喗၇叧 嘷၇叧၇叧 ၇叧၇叧၇叧၇叧၇叧၇叧၇叧ć ᖷ喗၇叧၇叧၇叧၇叧i၇叧ᐧ唧၇叧 ၇叧၇叧ᖷ喗i၇叧၇叧၇叧၇叧 ၇叧 ၇叧i၇叧g၇叧၇叧၇叧၇叧၇叧cᖷ喗 ၇叧၇叧၇叧၇叧ᖷ喗၇叧၇叧၇叧၇叧cᖷ喗 ၇叧၇叧g၇叧 ၇叧၇叧၇叧၇叧c၇叧၇叧 ၇叧၇叧၇叧ᖷ喗၇叧၇叧၇叧ᖷ喗၇叧 ၇叧၇叧၇叧၇叧၇叧၇叧၇叧icᖷ喗 ၇叧၇叧၇叧၇叧 嘷 ᖷ喗i၇叧၇叧၇叧 ၇叧၇叧l၇叧 嘷၇叧 ၇叧၇叧 嘷၇叧၇叧၇叧၇叧၇叧၇叧၇叧၇叧 ၇叧၇叧g၇叧၇叧၇叧ić ၇叧 ၇叧၇叧၇叧ᖷ喗၇叧၇叧၇叧၇叧၇叧၇叧၇叧ᖷ喗 i ၇叧၇叧၇叧၇叧၇叧၇叧၇叧၇叧ᖷ喗ᐗ厷 ၇叧၇叧ᖷ喗၇叧၇叧၇叧 ၇叧ą ၇叧၇叧၇叧၇叧၇叧i၇叧၇叧၇叧i၇叧l၇叧i ၇叧၇叧 ၇叧၇叧၇叧၇叧၇叧၇叧ᖷ喗၇叧၇叧i၇叧 ၇叧၇叧၇叧၇叧၇叧၇叧၇叧၇叧ᖷ喗၇叧 ᖷ喗၇叧၇叧၇叧ᖷ喗ci၇叧၇叧၇叧cᖷ喗ᐗ厷 ၇叧၇叧၇叧၇叧၇叧၇叧၇叧၇叧c၇叧ᖷ喗၇叧၇叧cᖷ喗ᐗ厷 ၇叧၇叧၇叧၇叧i၇叧၇叧၇叧၇叧cᖷ喗 i ၇叧၇叧၇叧၇叧၇叧၇叧c၇叧၇叧၇叧 ၇叧၇叧glą၇叧 ၇叧၇叧i၇叧၇叧၇叧၇叧 ၇叧၇叧၇叧၇叧၇叧၇叧၇叧၇叧၇叧၇叧 ၇叧 ၇叧၇叧i၇叧၇叧ci၇叧 ၇叧၇叧၇叧ą၇叧၇叧၇叧၇叧i၇叧 i ᖷ喗၇叧၇叧၇叧၇叧i၇叧ᐧ唧၇叧 ၇叧၇叧၇叧၇叧၇叧l၇叧၇叧၇叧 ᖷ喗၇叧၇叧၇叧ą ၇叧၇叧၇叧i၇叧၇叧၇叧ć ၇叧၇叧၇叧၇叧၇叧၇叧၇叧i၇叧 ၇叧၇叧ᖷ喗၇叧g၇叧၇叧၇叧 ၇叧၇叧l၇叧၇叧iᖷ喗 ၇叧၇叧၇叧၇叧၇叧ᖷ喗 ၇叧၇叧၇叧၇叧၇叧၇叧ᐗ厷 ၇叧၇叧၇叧၇叧၇叧၇叧၇叧၇叧ᐗ厷 ၇叧၇叧၇叧၇叧၇叧၇叧c၇叧၇叧၇叧i၇叧 i၇叧၇叧

3 ၇叧 ᐗ厷 Ę ᐗ厷 ᐗ厷 ၇叧 Ę ၇叧ᐗ厷 ᐗ厷 ᐗ厷 Ó Ż ၇叧 Ó Ó ᖷ喗 Ęᖧ噗Ć. Przedmiot inwestycji ᆇ劗Ś 劷 I - D NE O ÓLNE rzedmiotem inwestycji jest rozbudowa Wydziału edaᐗ升oᐗ升iczno rtystyczneᐗ升o U ᐷ勇 o wielofun 升cyjny budyne 升 wydziału, amfiteatraln 喇 salę 升onferencyjno 升oncertow 喇, 喇omieszczenia dyda 升tyczne, administracyjne i socjalne, salę s 喇ortow 喇 a ta 升 喷e budowa miejsc 喇ostojowych, wjazdów i wyjazdów na teren inwestycji a ta 升 喷e 喇rzebudowa infrastru 升tury technicznej. Jednocześnie 喇roᐗ升ramem inwestycji, 喇rzebudowy objęto istniej 喇ce fraᐗ升menty budyn 升ów istniej 喇cych 喇rzyleᐗ升aj 喇ce do nowo 喇roje 升towanych. 喷ałośၷ嘗 inwestycji objętej Decyzj 喇 została 喇odzielona na dwa eta 喇y oznaczone na zał 喇czonych 喇lanach. iniejsza do 升umentacja budowlana obejmuje ᐷ勇 ᐷ勇ta 喇 inwestycji 喇odzielony dodat 升owo na dwa adania, a ta 升 喷e obejmuje fraᐗ升ment budyn 升u istniej 喇ceᐗ升o 喇odleᐗ升aj 喇ceᐗ升o 喇rzebudowie. 2. el opracowania 喷elem o 喇racowania jest s 喇orz 喇dzenie 喇roje 升tu budyn 升u s 喇ełniaj 喇ceᐗ升o wymoᐗ升i ᐷ勇nwestora oraz Urzędów o 喇iniuj 喇cych i zatwierdzaj 喇cych do 升umentację. iniejsze o 喇racowanie umo 喷liwia uzys 升anie 喇ozwolenia na budowę i w dalszej 升olejności 喇rzyst 喇 喇ienie do realizacji inwestycji. 3. Podstawa opracowania 3.. Umowa z ᐷ勇nwestorem 3.2. roᐗ升ram inwestycji 3.3. Wybrana w drodze 升on 升ursu archite 升toniczneᐗ升o 升once 喇cja autorstwa : arch arch Jace 升 Bułat, ᐷ勇arcin Siade 升, aweł Świer 升ows 升i. 3.. ᐷ勇a 喇a a 升tualizowana terenu w s 升ali : Do 升umentacja własnościowa 3.. Warun 升i techniczne 喇odł 喇czenia do mediów Uzᐗ升odnienia z instytucjami i urzędami o 喇iniuj 喇cymi do 升umentacje 3.8. Do 升umentacja ᐗ升eotechniczna autorstwa Gᐷ勇 R Jᐷ勇KT ᐷ勇 z 2 5 r 3.9. bowi 喇zuj 喇ce ormy i 喇rze 喇isy 3.. Uzᐗ升odnienia międzybran 喷owe

4 4. Forma i funkcja oraz program użytkowy 劷udynki projektowane - Etap I 劷 zadanie nr 劷 劷 劷lok 劷 劷 劷 劷D 劷 劷ol 喷entralnym elementem fun 升cji noweᐗ升o budyn 升u ( dla wszyst 升ich eta 喇ów ) jest ᐗ升łówny hol wejściowy. e wzᐗ升lędu na uwarun 升owania urbanistyczne za 喇roje 升towano ᐗ升o ja 升o 3 升ondyᐗ升nacyjny. Dwie najni 喷sze 升ondyᐗ升nacje 喇ełni 喇 rolę 升ondyᐗ升nacji wejściowych. Hol 喇oziomu, dostę 喇ny jest od 喇ar 升inᐗ升ów. Hol na 喇oziomie +3, otwarty jest na ul. owy Świat. Wejście od tej strony jest wejściem re 喇rezentacyjnym. Hol został za 喇roje 升towany ja 升o 喇rzestrzeń wielo 升ondyᐗ升nacyjna i ta 升 usytuowany by był z nieᐗ升o dostę 喇 bez 喇ośredni do wszyst 升ich zes 喇ołów fun 升cjonalnych Uniwersytetu. a 喇oziomie 喇arteru jest to blo 升 喇omieszczeń a 升ładu Bibliote 升arstwa i ᐷ勇nformacji nau 升owej, 升sięᐗ升arnia, stołów 升a (bar) studenc 升a z za 喇leczem i sal 喇 升onsum 喇cyjn 喇, szatnia studenc 升a, za 喇lecze sali 升oncertowo 升onferencyjnej, a ta 升 喷e 喇rzejście do za 升ładu edu 升acji muzycznej ( 升tóry 喇owstanie w 2. zadaniu ᐷ勇 eta 喇u. W holu za 喇roje 升towano te 喷 otwart 喇 升omuni 升ację 喇ionow 喇 z bieᐗ升ami schodowymi i 喇rzesz 升lon 喇 wind 喇, a ta 升 喷e sanitariaty (w tym dla nie 喇ełnos 喇rawnych), 喇un 升t 升sero, re 升reację. a 喇roje 升towano ta 升 喷e dojście do 喇omieszczeń technicznych i socjalnych obsłuᐗ升i. Wejście do holu za 喇roje 升towano w 喇oziomie dziedzińca wejścioweᐗ升o. Hol ᐷ勇 喇iętra za 喇ewnia wyjście/wejście w 喇oziomie chodni 升a ulicy owy Świat. Tędy będ 喇 喇rzychodziły na uczelnię osoby, 升tóre nie 升orzystaj 喇 z samochodów. Wejście to ma jednocześnie chara 升ter re 喇rezentacyjny. Ten 喇oziom holu obsłuᐗ升uje dzie 升anat, bibliote 升ę, salę wy 升ładow 喇 (amfiteatraln 喇 na osób) a 升ładu Bibliote 升arstwa i ᐷ勇nformacji au 升owej 喇rzejście do a 升ładu roje 升towania Ubioru i ᐷ勇ody i 喇o 升oi 升adry a 升ładu ᐷ勇du 升acji ᐷ勇uzycznej. rzede wszyst 升im hol ten to foyer sali 升oncertowo 升onferencyjnej z szatni 喇, 升awiarni 喇 (windy towarowe ł 喇cz 喇 升awiarnię z za 喇leczem 升uchennym stołów 升i), za 喇roje 升towano tu ta 升 喷e miejsce na e 升s 喇ozycje tzw ᐗ升alerię. teᐗ升o 喇oziomu holu 喇roje 升tuje się ta 升 喷e 喇rzejście na widownię sali s 喇ortowej, 升tóra 喇owstanie w ᐷ勇ᐷ勇ᐷ勇 ᐷ勇ta 喇ie. a 喇roje 升towano tu ta 升 喷e 喇ortiernię, 喇omieszczenie monitorinᐗ升u, a ta 升 喷e wejście na za 喇lecze sali 升oncertowej i do ᐗ升arderoby dyryᐗ升enta. ajwy 喷szy 喇oziom holu obsłuᐗ升uje ᐗ升órny 喇oziom amfiteatru sali 升oncertowej, a ta 升 喷e blo 升 dyda 升tyczny a 升ładów ၷ嘗iloloᐗ升ii nᐗ升iels 升iej i chrony Dóbr Kultury i Historii. lo 升alizowano tu ta 升 喷e 喇alarnię. holu za 喇roje 升towano ta 升 喷e wejścia do dwóch sal dyda 升tycznych za 喇roje 升towanych z myśl 喇 o zast 喇 喇ieniu istniej 喇cych sal na 喇arterze stareᐗ升o budyn 升u ( s 升rzydło 喇ołudniowe ).W wyni 升u 喇rzemyśleń 喇roje 升towych zdecydowano się na rozwi 喇zanie w 升tórym istniej 喇ce sale będ 喇 wł 喇czone do dzie 升anatu, st 喇d 喇otrzeba stworzenia zastę 喇czej 喇owierzchni. Wszyst 升ie 喇oziomy holu obsłuᐗ升iwane s 喇 喇rzez otwarte bieᐗ升i schodowe i windy. Dodat 升owo w holu za 喇roje 升towano zam 升nięt 喇 升lat 升ę schodow 喇 ewa 升uacyjn 喇. 劷i 劷lioteka Bibliote 升a została zlo 升alizowana na ᐷ勇 喇iętrze i za 喇roje 升towana zᐗ升odnie z wymoᐗ升ami inwestora tj w systemie maᐗ升azynu z dostę 喇nymi reᐗ升ałami. a 喇roje 升towano strefę 升ataloᐗ升ów, wy 喇o 喷yczalni, 升abiny do nau 升i a ta 升 喷e miejsca czytelnicze. W najbardziej oddalonej od wy 喇o 喷yczalni części bibliote 升i usytuowano 喇omieszczenia dla robocze 喇racowni 升ów bibliote 升i a ta 升 喷e 升lat 升ę schodow 喇 i windę do trans 喇ortu 升si 喇 喷e 升. Ksi 喇 喷 升i 喇rzywo 喷one do bibliote 升i samochodem, 升tóry 喇ar 升uje 喇od zadaszeniem 喇rześwitu s 喇 喇rzenoszone do windy i dalej s 喇 trans 喇ortowane na za 喇lecze. akᐧ啷ad 劷i 劷liotekarstwa i Informacji Naukowej Blo 升 bibliote 升i i a 升ładu zlo 升alizowano w tym samym s 升rzydle budyn 升u. Klat 升a schodowa ł 喇czy za 喇lecze bibliote 升i z za 升ładem Bibliote 升arstwa i ᐷ勇nformacji au 升owej, 升tóry zlo 升alizowany na 喇oziomie 喇arteru. lo 升alizowano tu całośၷ嘗 fun 升cji za 升ładu, o 喇rócz sali amfiteatralnej na osób 升tór 喇 umieszczono na 喇arterze. Sala konferencyjno - koncertowa Sala 升onferencyjno 升oncertowa wy 升orzystywana będzie 喇rzez Uniwersytet ale ta 升 喷e 喇rzez

5 ၷ嘗ilharmonię Kalis 升 喇. Stawia to wyso 升ie wymoᐗ升i 喇rzed ja 升ości 喇 a 升usty 升i sali, niestety s 喇rzeczne w 喇ewnych as 喇e 升tach. ᐷ勇nnych właściwości a 升ustycznych ocze 升ujemy od sal audytoryjnych, inne od sal 升oncertowych, jeszcze inne od sal z naᐗ升łośnieniem niezbędnym w czasie tłumaczeń symultanicznych. ajwy 喷sze wymaᐗ升ania w za 升resie 升ształtu sali i wiel 升ości 升ubatury stawia słuchanie muzy 升i symfonicznej, dlateᐗ升o 喇odstawowe 喇arametry wiel 升ościowe dostosowano do tych 喇otrzeb. Jednocześnie 喇roje 升tuje się elementy wnętrza sali z mo 喷liwości 喇 zmiany 喇arametrów a 升ustycznych części elementów. n 喇. 喇rzestawny 喇anel ścienny o zmiennej ᐗ升eometrii za miejscem mówcy. astosowano do teᐗ升o ścian 升i ty 喇u S ၷ嘗 喇anelowe, 喇rzestawne 喇oruszaj 喇ce się na szynach zwieszonych na stro 喇ie i daj 喇ce ro 喷ne mo 喷liwości aran 喷acji sceny. roje 升tuje się ta 升 喷e zmienne 喇arametry a 升ustyczne bocznych ścian, 喇o 喇rzez zastosowanie ruchomych 喇aneli u 升rytych za a 喷urow 喇 o 升ładzin 喇 wnętrzars 升 喇. anele te w zale 喷ności od ustawienia zmieniaj 喇 喇arametry a 升ustyczne ściany. roje 升tuje się o 喇uszczany e 升ran na czas 升onferencji, zastosowane materiał wᐗ升 wytycznych a 升usty 升a i 喇roje 升tu wy 升onawczeᐗ升o. ၷ嘗otele z 喇ul 喇itami 喇anicznymi o chara 升terystyce a 升ustycznej zbli 喷onej do widza, scena ze schodami drewniana. Sala za 喇roje 升towana jest dla widzów, siedz 喇cych w u 升ładzie amfiteatralnym. Dolny 喇oziom amfiteatru zlo 升alizowano na 喇oziomie + 3, 5, ᐗ升órny na 喇oziomie +7,3. Rzędne te to 喇oziom holu na druᐗ升iej i trzeciej 升ondyᐗ升nacji. Wobec 喇owy 喷szeᐗ升o miejsca tu 喷 喇rzy scenie i za ostatnim rzędem będ 喇 dostę 喇ne dla osób nie 喇ełnos 喇rawnych na wóz 升ach. Dodat 升owo za 喇roje 升towano wyjście ewa 升uacyjne z sali bez 喇ośredni na 喇lac 喇rzed wejściem. Dla 喇otrzeb sceny za 喇roje 升towano urz 喇dzenie do trans 喇ortu instrumentów. a scen 喇 za 喇roje 升towano obejście, umo 喷liwiaj 喇ce wejście artystom z dowolnej strony. Scenę i tyln 喇 ścianę za 喇roje 升towano ta 升 by w 喇rzyszłości wy 喇osa 喷yၷ嘗 j 喇 w orᐗ升any. a 喇lecze sceny 喇oł 喇czono 升lat 升 喇 schodow 喇 z 喇oziomem. na 升tórym za 喇roje 升towano ᐗ升arderoby solistów i zes 喇ołowe, a ta 升 喷e techniczne i maᐗ升azynowe za 喇lecze sceny. Garderoba dyryᐗ升enta ze wzᐗ升lędu na znaczenie została za 喇roje 升towana na 喇oziomie +3, 5 z dostę 喇em od ᐗ升łówneᐗ升o holu i za 喇lecza. W tyle sali za 喇roje 升towano na dodat 升owym 喇oziomie ( nad 升orytarzem wyjściowym ) 喇omieszczenie z 升abin 喇 sterownicz 喇 i 喇roje 升cyjn 喇 a ta 升 喷e z 升abinami tłumaczy. Dziekanat ydziaᐧ啷u Pedagogiczno- rtystycznego Dzie 升anat za 喇roje 升towano na 喇oziomie +3, 5 m, obo 升 ᐗ升łównym wejściu od ul. owy Świat i 喇rzy istniej 喇cym 升orytarzu ł 喇cz 喇cym star 喇 i now 喇 częśၷ嘗 uniwersytetu. a dzie 升anat 喇rzeznaczono nowo wybudowane 喇omieszczenia ja 升i i trzy istniej 喇ce sale na 喇oziomie 3, 5 m. W salach tych za 喇roje 升towano ᐗ升abinety 喇rodzie 升anów wraz z se 升retariatem a ta 升 喷e 喇omieszczenia na dzie 升anat studio dziennych i zaocznych. Jednocześnie 喇roje 升tuje się modernizację elewacji teᐗ升o s 升rzydła istniej 喇ceᐗ升o budyn 升u 喇o 喇rzez wymianę o 升ien, dachu i obło 喷enie elementami ceramicznymi, a tym samym scalenia wyᐗ升l 喇du budyn 升u Uniwersytetu wzdłu 喷 ulicy owy Świat. Dodat 升owo 喇roje 升tuje się częściow 喇 zabudowę 喇owstałeᐗ升o dziedzińca z 喇rzeznaczeniem na salę Rady Wydziału, ᐗ升abinet dzie 升ana z se 升retariatem i 喇o 升oje 升ierowni 升a dzie 升anatu i 喇o 升ój 喇lanowania. Szczeᐗ升óln 喇 formę archite 升toniczn 喇 nadano sali rady wydziału (rotunda z dodat 升owym ᐗ升órnym oświetleniem).dodat 升owe ᐗ升órne oświetlenie dzienne 喇osiada ta 升 喷e 喇o 升ój dzie 升ana i se 升retariat. omieszczenia te za 喇roje 升towano w samym centrum uczelni z łatwym dostę 喇em od strony noweᐗ升o i stareᐗ升o budyn 升u. astronomia a 喇oziomie, za 喇roje 升towano za 喇lecze 升uchenne z dostaw 喇 towarów bez 喇ośrednio z zewn 喇trz, za 喇leczem socjalnym, 喇rzyᐗ升otowalni 喇 maᐗ升azynem i 升uchni 喇. a 喇roje 升towano ta 升 喷e bufet wydaj 喇cy 喇osił 升i dla 升orzystaj 喇cych ze studenc 升iej stołów 升i. a 喇lecze ᐗ升astronomiczne 喇oł 喇czono wind 喇 towarow 喇 z 喇omieszczeniem zlo 升alizowanym 喇owy 喷ej, 升tóre 喇ełni rolę za 喇lecza 升awiarni. lo 升alizowane jest ono w ᐗ升łównym holu w rejonie sali 升oncertowej. Stoli 升i 升awiarniane ustawiono w holu. 升awiarni będ 喇 moᐗ升li 升orzystaၷ嘗 ta 升 喷e widzowie z sali s 喇ortowej. d strony holu 升awiarnia zamy 升ana jest 升rat 喇 rolowan 喇. Szatnia 劷 portiernia 劷 monitoring 劷 sanitariaty Szatnie dla studentów za 喇roje 升towano na 喇oziomie,. Szatnie na 喇oziomie 3, 5 zasadniczo 喇roje 升tuje się dla widzów sali 升oncertowej i s 喇ortowej. W rejonie ᐗ升órnej szatni za 喇roje 升towano 喇ortiernię z informacj 喇 i 喇omieszczenie monitorinᐗ升u.

6 Pomieszczenia techniczne 劷 pomieszczenia o 劷sᐧ啷ugi 劷 gospodarcze omieszczenia te za 喇roje 升towano na 喇oziomie, 喇od holem ᐗ升łównym i sal 喇 升oncertow 喇. Etap I 劷 zadanie nr 2 劷 劷lok E 劷 adanie to będzie realizowane w budyn 升u 喇rzyleᐗ升aj 喇cym do holu 喇o 喇ołudniowej jeᐗ升o części z 喇rzeznaczeniem dyda 升tycznym dla a 升ładów ᐷ勇du 升acji ᐷ勇uzycznej, roje 升towania Ubiorów i ᐷ勇ody, ၷ嘗iloloᐗ升ii nᐗ升iels 升iej i chrony Dóbr Kultury i Historii. Budyne 升 dyda 升tyczny a 升ładów za 喇roje 升towano ja 升o trzy 升ondyᐗ升nacyjny i trzytra 升towy. Usytuowany równoleᐗ升le do ulicy owy Świat, 喇rzyleᐗ升aj 喇cy do holu ᐗ升łówneᐗ升o i sali 升onferencyjno 升oncertowej. Tra 升ty zewnętrzne 喇rzeznaczono na na małe i średnie 喇omieszczenia dyda 升tyczne i 喇o 升oje 升adry. Tra 升t środ 升owy na najwię 升sze sale w tym o u 升ładzie audytoryjnym. Sale audytoryjne za 喇roje 升towano ja 升o dwu 升ondyᐗ升nacyjne z 喇oziomem 喇odstawowym na rzędnej + 3, 5 m. Wszyst 升ie sale 喇osiadaj 喇 bez 喇ośrednie oświetlenie światłem dziennym. Umo 喷liwiaj 喇 to za 喇roje 升towane wewnętrzne 喇atia doświetlaj 喇ce wnętrze budyn 升u. a 升a 喷dej 升ondyᐗ升nacji za 喇roje 升towano sanitariaty i ewa 升uacje wydzielonymi 升lat 升ami schodowymi. akᐧ啷ad Edukacji Muzycznej 喷zęśၷ嘗 dyda 升tyczn 喇 w tym sale do ၷ嘗wiczeń muzycznych za 喇roje 升towano na 喇oziomie,, z myśl 喇 o ich wytłumieniu a 升ustycznym. omaᐗ升a w tym lo 升alizacja na najni 喷szej 升ondyᐗ升nacji, rozdzielenie budyn 升u 喇atiami a ta 升 喷e za 喇roje 升towane ścian 升i o wyso 升ich 喇arametrach tłumi 喇cych dឧ囷wię 升i. 喷zęśၷ嘗 ta ł 喇czy się 升orytarzami w 喇rosty s 喇osób z za 喇leczem sali 升oncertowej. o 升oje dla 喇rofesorów, adiun 升tów oraz 喇ozostałej 升adry za 喇roje 升towano na 喇oziomie + 3, 5 m, wzdłu 喷 zachodniej elewacji,ta 升 喷e z łatwym dostę 喇em na za 喇lecze sali 升oncertowej. a tym 喇oziomie umieszczono ta 升 喷e wejście do sali 升ameralnej amfiteatralnej na osób będ 喇cej sal 喇 wystę 喇ów muzycznych. a 喇ewniono właściw 喇 ewa 升uację ( dwa wyjścia dolne i z ᐗ升órneᐗ升o 喇oziomu ) akᐧ啷ad Projektowania 劷iorów i Stylistyki Mody lo 升alizowano ᐗ升o w całości na 喇oziomie + 3, 5 m wzdłu 喷 wschodniej elewacji. akᐧ啷ad Filologii ngielskiej i Ochrony Dó 劷r Kultury omieszczenia 升adry tych za 升ładów za 喇roje 升towano na 喇oziomi +7,3 m wzdłu 喷 zachodniej elewacji. Wzdłu 喷 wschodniej za 喇roje 升towano 喇omieszczenia dyda 升tyczne na 喇otrzeby tych za 升ładów i a 升ładu roje 升towania ᐷ勇ody. W tra 升cie środ 升owym zlo 升alizowano audytoria amfiteatralne na miejsc. Etap II ᐗ升odnie z warun 升ami 升on 升ursu w eta 喇ie druᐗ升i będzie realizowana sala s 喇ortowa i bois 升a zewnętrzne. ᐷ勇ta 喇 ten będzie 喇rzedmiotem oddzielnej do 升umentacji. waga: u 升ład fun 升cjonalny zobrazowano na rzutach.

7 5. Podstawowe dane roje 升towany budyne 升 Wydziału 喇odzielony został na nastę 喇uj 喇ce budyn 升i wchodz 喇ce w s 升ład ᐷ勇 ᐷ勇ta 喇u inwestycji : Budyne 升 dyda 升tyczny istniej 喇cy,trzy 升ondyᐗ升nacyjny, 喇rzebudowywany na 喇otrzeby dzie 升anatu na 喇oziomie +3, 5 m, a ta 升 喷e na 喇otrzeby ł 喇czności 升omuni 升acyjnej z now 喇 części 喇 wydziału ( blo 升 劷 ) W budyn 升u 喇roje 升tuje się 喇rzebudowę dachu a ta 升 喷e modernizację elewacji,docie 喇lenie i do 喇asowanie jej do nowej części. 劷 Budyne 升 dyda 升tyczny 喇roje 升towany, trzy 升ondyᐗ升nacyjny z części 喇 wejściow 喇, holem ᐗ升łównym, za 喇leczem szatniowym i sanitarnym, stołów 升 喇 studenc 升 喇, 升omuni 升acj 喇 喇ionow 喇 oraz wind 喇 osobow 喇. Główne wejścia do 喇roje 升towaneᐗ升o Wydział zlo 升alizowano tutaj, na 喇oziomie +, od strony 喇ar 升inᐗ升ów, a na 喇oziomie + 3, 5 od strony 喇lacu wejścioweᐗ升o od ulicy owy Świat. Budyne 升 z sal 喇 升onferencyjno 升oncertow 喇 na osób i du 喷 喇 scen 喇 dostosowan 喇 do wystę 喇ów or 升iestry symfonicznej, 升abinami tłumaczy, 升abin 喇 sterownicz 喇 i wy 喇osa 喷eniem multimedialnym. D Budyne 升 dwu 升ondyᐗ升nacyjny z 喇rzeznaczeniem na dyda 升ty 升ę i bibliote 升ę a 喇oziomie +, będzie fun 升cjonował a 升ład Bibliote 升arstwa i ᐷ勇nformacji au 升owej a 喇oziom + 3, 5 喇rzeznaczono na bibliote 升ę.Budyne 升 wy 喇osa 喷ono w 升lat 升ę schodow 喇 i windę. a 喇iętrze 喇rzy bibliotece umieszczono dział o 喇racowania zbiorów. E Budyne 升 dyda 升tyczny 喇rzeznaczony dla a 升ładu ᐷ勇du 升acji ᐷ勇uzycznej, a 升ładu roje 升towania Ubiorów i Stylisty 升i ᐷ勇ody, a ta 升 喷e a 升ładu Dóbr Kultury i Historii i a 升ładu ၷ嘗iloloᐗ升ii nᐗ升iels 升iej. lo 升alizowano tutaj sale audytoryjne, salę 升ameraln 喇 a ta 升 喷e 喇o 升oje do indywidualnej nau 升i ᐗ升ry na instrumentach, 喇o 升oje 喇racowni 升ów dyda 升tycznych, 喇o 升oje socjalne i sanitariaty. ᐷ勇nwestycję 喇ierwszeᐗ升o eta 喇u do 喇ełnia zaᐗ升os 喇odarowanie terenu zło 喷one z 喇lacu wejścioweᐗ升o od strony oweᐗ升o Światu, dziedzińców od strony 喇rzeciwnej,wjazdów na teren Uniwersytetu z ulicy Rumińs 升ieᐗ升o i Ułańs 升iej, 喇ar 升inᐗ升ów, dróᐗ升 wewnętrznych i chodni 升ów a ta 升 喷e terenów zielonych. ᐷ勇stotnym elementem inwestycji jest zes 喇ół trafostacji zlo 升alizowany 喇od 喇lacem wejściowym. W s 升ład ᐷ勇ᐷ勇 ᐷ勇ta 喇u inwestycji ( nie objęteᐗ升o niniejszym o 喇racowaniem) wejdzie sala s 喇ortowa z widowni 喇 ( budyne 升 F ) a ta 升 喷e zes 喇ół bois 升 s 喇ortowych otwartych i renowacja 喇ar 升u 喇rzy 喇omni 升u ᐷ勇arii Kono 喇nic 升iej.

8 ᐷ勇ST Wᐷ勇ᐷ勇 ᐷ勇ᐷ勇 Wᐷ勇ᐷ勇R 喷H ᐷ勇 ᐷ勇 KUB TUR 劷LOK - 劷 DYNEK ISTNIEJĄ Y MODEᐧ啷NI O NY owierzchnia netto stan surowy : roje 升t wy 升onawczy Kondyᐗ升nacja : 8, m 2 Kondyᐗ升nacja 2: 28,59 m 2 Kondyᐗ升nacja 3:,89 m 2 Razem: 5ᐧ啷ᐧ啷 劷5ᐧ啷 m 2 owierzchnia cał 升owita : Kondyᐗ升nacja : 3 9,78 m 2 Kondyᐗ升nacja 2: 3 9,78 m 2 Kondyᐗ升nacja 3: 3 9,78 m 2 Razem: 劷ᐧ啷4ᐧ啷 劷34 m 2 owierzchnia zabudowy: 34ᐧ啷 劷ᐧ啷ᐧ啷 m 2 Kubatura: 4ᐧ啷5ᐧ啷 劷44 m 2 劷LOK 劷 劷 DYNEK Pᐧ啷OJEKTO NY EJŚ IO Y - IELOF NK YJNY owierzchnia netto stan surowy : roje 升t wy 升onawczy Kondyᐗ升nacja : 5, 5 m 2 Kondyᐗ升nacja 2:, 3 m 2 Kondyᐗ升nacja 3:, 7 m 2 Razem: 2ᐧ啷5 啷 劷25 m 2 owierzchnia cał 升owita : Kondyᐗ升nacja : 3,8 m 2 Kondyᐗ升nacja 2: 27,23 m 2 Kondyᐗ升nacja 3: 9,28 m 2 Razem: 3255 劷32 m 2 owierzchnia zabudowy: 劷3 劷 劷 劷ᐧ啷 劷 m 2 Kubatura: 劷4ᐧ啷ᐧ啷ᐧ啷 劷4 m 3 劷LOK Pᐧ啷OJEKTO N S L KON Eᐧ啷TO O-KONFEᐧ啷EN YJN owierzchnia netto stan surowy : roje 升t wy 升onawczy Kondyᐗ升nacja : 9, m 2 Kondyᐗ升nacja 2: 58,87 m 2 Kondyᐗ升nacja 3: 3,23 m 2 Kondyᐗ升nacja :,3 m 2 Razem: ᐧ啷ᐧ啷 啷 劷ᐧ啷ᐧ啷 m 2 owierzchnia cał 升owita : Kondyᐗ升nacja : 92,9 m 2 Kondyᐗ升nacja 2+ : 793,98 m 2 Razem: ᐧ啷ᐧ啷 啷 劷22 m 2 owierzchnia zabudowy: ᐧ啷2 劷ᐧ啷4 m 2 Kubatura: ᐧ啷ᐧ啷 劷 啷 劷53 m 3

9 劷LOK D Pᐧ啷OJEKTO NY 劷 DYNEK DYD KTY NY 劷I 劷LIOTEKĄ owierzchnia netto stan surowy : roje 升t wy 升onawczy Kondyᐗ升nacja : 58, 9 m 2 Kondyᐗ升nacja 2:,35 m 2 Razem: 劷 啷2 劷 劷44 m 2 owierzchnia cał 升owita : Kondyᐗ升nacja : 7 5, 7 m 2 Kondyᐗ升nacja 2: 7,99 m 2 Razem: 劷ᐧ啷ᐧ啷 啷 劷4 啷 m 2 owierzchnia zabudowy: 劷 劷ᐧ啷ᐧ啷 劷ᐧ啷ᐧ啷 m 2 Kubatura: 劷ᐧ啷 劷2ᐧ啷 劷ᐧ啷 啷 m 3 劷LOK E Pᐧ啷OJEKTO NY 劷 DYNEK DYD KTY NY DYTOᐧ啷I MI owierzchnia netto stan surowy : roje 升t wy 升onawczy Kondyᐗ升nacja : 2, 7 m 2 Kondyᐗ升nacja 2: 283, 5 m 2 Kondyᐗ升nacja 3: 9,55 m 2 Razem: 3554 劷ᐧ啷ᐧ啷 m 2 owierzchnia cał 升owita : Kondyᐗ升nacja : 353,35 m 2 Kondyᐗ升nacja 2: 7, m 2 Kondyᐗ升nacja 3: 5,59 m 2 Razem: 44 啷 劷 劷34 m 2 owierzchnia zabudowy: 劷353 劷35 m 2 Kubatura: 劷ᐧ啷 劷ᐧ啷3 劷ᐧ啷 m 2 劷LOKI 劷 DE - ᐗ嚷Ą NIE owierzchnia netto stan surowy : Kondyᐗ升nacja : 29,53 m 2 Kondyᐗ升nacja 2: 33,9 m 2 Kondyᐗ升nacja 3: 92,58 m 2 Kondyᐗ升nacja : 9,3 m 2 ᐧ啷azem: ᐧ啷ᐧ啷4ᐧ啷 劷33 m 2 owierzchnia cał 升owita : Kondyᐗ升nacja : 38 2, 5 m 2 Kondyᐗ升nacja 2: 5 9,38 m 2 Kondyᐗ升nacja 3+ : 25 9, 5 m 2 Razem: 劷 劷52ᐧ啷 劷 啷ᐧ啷 m 2 owierzchnia zabudowy: 3ᐧ啷2ᐧ啷 劷ᐧ啷ᐧ啷 m 2 Kubatura: 522 劷ᐧ啷 劷ᐧ啷 m 2

10 Tᐧ啷 FOST J 劷 POD IEMN Pᐧ啷OJEKTO N POD PL EM EJŚ IO YM 劷 ow. etto : ( 7,2 + 7, 7 +, ) 25, 2 m 2 owierzchnia zabudowy, cał 升owita ( 喇od ziemi 喇 ) : 29, 9 m 2 Kubatura: 7,8 m 3 UW G! Dane dotycz 喇ce lo 升alizacji w części o 喇isowej lanu aᐗ升os 喇odarowania

11 ᆇ劗Ś 劷 II - OSPOD ᐧ啷O NIE TEᐧ啷EN 劷 Pᐧ啷 EDMIOT IN ESTY JI rzedmiotem inwestycji jest budowa (rozbudowa) Wydziału edaᐗ升oᐗ升iczno rtystyczneᐗ升o U ᐷ勇 o wielofun 升cyjny budyne 升 wydziału, amfiteatraln 喇 salę 升onferencyjno 升oncertow 喇, 喇omieszczenia dyda 升tyczne, administracyjne i socjalne, salę s 喇ortow 喇 a ta 升 喷e budowa miejsc 喇ostojowych, wjazdów i wyjazdów na teren inwestycji a ta 升 喷e 喇rzebudowa infrastru 升tury technicznej. Jednocześnie 喇roᐗ升ramem inwestycji, 喇rzebudowy objęto fraᐗ升menty budyn 升ów istniej 喇cych 喇rzyleᐗ升aj 喇ce do nowo 喇roje 升towanych. 喷ałośၷ嘗 inwestycji objętej Decyzj 喇 r 7/ 5 została 喇odzielona na dwa eta 喇y oznaczone na zał 喇czonych 喇lanach. iniejsza do 升umentacja budowlana obejmuje ᐷ勇 ᐷ勇ta 喇 inwestycji 喇odzielony dodat 升owo na dwa zadania, a ta 升 喷e obejmuje fraᐗ升ment budyn 升u istniej 喇ceᐗ升o 喇odleᐗ升aj 喇ceᐗ升o 喇rzebudowie. W za 升resie zaᐗ升os 喇odarowania terenu 喇roje 升t obejmuje lo 升alizację 喇roje 升towanych budyn 升ów ᐷ勇ta 喇u ᐷ勇ᐷ勇 i ᐷ勇ta 喇u ᐷ勇 z 喇odziałem na dwa zadania, dróᐗ升 wewnętrznych, 喇ar 升inᐗ升ów i chodni 升ów, wyjazdów i wyjazdów 喇roje 升towanych tras instalacji mediów w za 升resie wody, 升analizacji sanitarnej i deszczowej, cie 喇łoci 喇ᐗ升u, 升abli enerᐗ升etycznych, a ta 升 喷e usunięcia 升olizji z istniej 喇cymi trasami cie 喇łoci 喇ᐗ升u, linii enerᐗ升etycznych, istniej 喇c 喇 stacj 喇 trafo ( zast 喇 喇ienie jej now 喇 ) roje 升tuje się ta 升 喷e wycin 升ę drzew, 升tóre będ 喇 zast 喇 喇ione nowymi nasadzeniami. a zał 喇czonych 喇lanszach o znaczono elementy 喇lanu zaᐗ升os 喇odarowania wyznaczone do realizacji w ᐷ勇ᐷ勇 ᐷ勇ta 喇ie tj 喇ar 升 wo 升ół 喇omni 升a ᐷ勇arii Kono 喇nic 升iej i zes 喇ół bois 升 s 喇ortowych zlo 升alizowany w s 喇siedztwie Sali s 喇ortowej 喇rzewidzianej do realizacji równie 喷 w ᐷ勇ᐷ勇 eta 喇ie. 2.ISTNIEJĄ Y ST N OSPOD ᐧ啷O NI D I ᐗ嚷KI Teren będ 喇cy 喇rzedmiotem inwestycji zło 喷ony jest z nastę 喇uj 喇cych działe 升 o numerach : 7/, 9/,7 /3,7 /5,7 /,7 /,7 /3,7 /5,7 / 2,7 /,7 /2, 7 /23,7 /25,7 /2,7 /28,7 /29,7 /3,7,32,7 /33, znajduj 喇cych się w obrębie nr 5 Śródmieście ᐷ勇ᐷ勇 w Kaliszu 喇rzy ul. owy Świat 28 3 dodat 升owo oᐗ升raniczony ulicami Bolesława Rumińs 升ieᐗ升o i Ułańs 升 喇, a od wschodu terenami z zabudow 喇 ᐗ升os 喇odarcz 喇 i miesz 升aniow 喇. Teren ten za wyj 喇t 升iem dział 升i o nr 7 / ( będ 喇cej własności 喇 ᐷ勇nerᐗ升ety 升i Kalis 升iej ) nale 喷y do Uniwersytetu im dama ᐷ勇ic 升iewicza. a dział 升ach zᐗ升ru 喇owanych w środ 升owo 喇ółnocnym rejonie wzniesiono w latach tych ubieᐗ升łeᐗ升o wie 升u sz 升ołę, w 升tórej obecnie mieści się Wydział edaᐗ升oᐗ升iczno rtystyczny U ᐷ勇. Budyne 升 ten 喇osiada od trzech do czterech 升ondyᐗ升nacji i zło 喷ony jest z 喇ięciu seᐗ升mentów, z 升tórych częśၷ嘗 喇ółnocna 喇rzeznaczona jest na internat. Do internatu 喇rzyleᐗ升a bez 喇ośredni budyne 升 miesz 升alny wielorodzinny zlo 升alizowany na dział 升ach nr 7 /3, 7 /27 i 7 /2. Budyne 升 ten i 喇rzynale 喷ne dział 升i wył 喇czone s 喇 z za 升resu o 喇racowania i inwestycji. Bryły istniej 喇cych budyn 升ów s 喇 喇roste 喇rosto 喇adłościenne, dachy 喇łas 升ie z niewiel 升imi ᐗ升zymsami. Stan techniczny dobry. Budyne 升 istniej 喇cy zlo 升alizowany na sty 升u z 喇roje 升towan 喇 now 喇 części 喇 będzie modernizowany i 喇oł 喇czony fun 升cjonalnie w całośၷ嘗 achodni naro 喷ni 升 terenu zajmuje 喇ar 升 z 喇omni 升iem ᐷ勇arii Kono 喇nic 升iej. Stanowi on otwart 喇 喇rzestrzeń 喇rzed obecnymi wejściami do U ᐷ勇 i jest oᐗ升ólnodostę 喇ny. asadzona w tym rejonie zieleń i 喇o 喇rowadzone dró 喷 升i wymaᐗ升aj 喇 renowacji i u 喇orz 喇d 升owania. U 喇orz 喇d 升owanie teᐗ升o fraᐗ升mentu terenu jest 喇rzewidywane w 升olejnym eta 喇ie inwestycji. 喷zęściowo na tym terenie zlo 升alizowano obecnie 喇ar 升inᐗ升. Kolejny 喇ar 升inᐗ升 utwardzony znajduje się obecnie w środ 升owej części terenu 喇o 喇ółnocnej stronie istniej 喇cej zabudowy. rowadzi do nieᐗ升o utwardzona droᐗ升a z wjazdem i wyjazdem na ulicę Ułańs 升 喇. ar 升inᐗ升 ten ja 升 i 喇rowadz 喇ca droᐗ升a będ 喇 喇rzebudowane, a liczne tu mur 升i ozdobne i zasie 升i na o 喇ał zli 升widowane. a 喇ar 升inᐗ升iem w stronę ulicy Rumińs 升ieᐗ升o znajduje się fraᐗ升ment terenu niezabudowany, 升tóry do niedawna był wy 升orzystywany na oᐗ升ród 升i dział 升owe. ᐗ升ród 升i dział 升owe zajmowały do niedawna ta 升 喷e 喇ołudniowo wschodni 喇 części terenu inwestycji. becnie oᐗ升ród 升i zli 升widowano i teren 喇rzyᐗ升otowano 喇od inwestycję. owstanie w tym miejscu zes 喇ól bois 升 s 喇ortowych 喇roje 升towanych do realizacji w ᐷ勇ᐷ勇 ᐷ勇ta 喇ie. ᐷ勇iędzy tymi oᐗ升ród 升ami a zabudow 喇 sz 升oły znajduje się zes 喇ół bois 升 i urz 喇dzeń s 喇ortowych do ၷ嘗wiczeń a ta 升 喷e utwardzony dziedziniec. Stan techniczny bois 升 i dziedzińca zły. Bois 升a i dziedzinie będ 喇

12 zli 升widowane i zajęte 喇od now 喇 zabudowę. a terenie U ᐷ勇 znajduj 喇 się ta 升 喷e zabudowania ᐗ升os 喇odarcze i ᐗ升ara 喷e 喇rzewidziane do rozbiór 升i ( 喇o 升azane w odrębnym o 喇racowaniu ) a ta 升 喷e istniej 喇ca trafostacja na wydzielonej działce ( własnośၷ嘗 enerᐗ升ety 升i ).Stacja ta 升oliduje z 喇roje 升towanym zainwestowaniem terenu i w 喇orozumieniu z ᐷ勇 ᐷ勇RGĄ S. będzie rozebrana, a jej fun 升cję 喇rzejmie nowa trafostacja zlo 升alizowana w 喇obli 喷u. 喷ałośၷ嘗 zainwestowania terenu uzu 喇ełniaj 喇 liczne 喇łoty częściowo murowane bieᐗ升n 喇ce na obrze 喷ach terenu ja 升 i wzdłu 喷 nie 升tórych dawnych 喇odziałów ( 喇rzeznaczone do li 升widacji ). Granica terenu między ulic 喇 owy Świat a własności 喇 U ᐷ勇, na dłuᐗ升ości od 喇ar 升u do 喇ołudnioweᐗ升o cy 喇la, jest u 升ształtowana 喇rzez us 升o 升 terenowy dochodz 喇cy do 3 m. Us 升o 升 升onstru 升cyjnie ws 喇arto murem o 喇orowym 喷elbetowym na 升tórym 喇ostawiono 喇łot murowany z ceᐗ升ły sili 升atowej z 喇olami wy 喇ełnionymi siat 升 喇 stalow 喇 ( 喇łot do li 升widacji ). Stan 喇łotu zły, mur o 喇orowy w stanie 升onstru 升cyjnym dobrym, estetycznym złym. a terenie inwestycji znajduj 喇 się liczne drzew i 升rzewy rozsiane równomiernie. Dla 喇otrzeb 喇roje 升towanej inwestycji wy 升onano całościow 喇 inwentaryzację drzew i 升rzewów, 升tór 喇 naniesiono na lan aᐗ升os 喇odarowania i oznaczono w zale 喷ności od 喇rzeznaczenia tj do zachowania lub do wycin 升i. 喷ałośၷ嘗 zainwestowania terenu do 喇ełnia infrastru 升tura zło 喷ona z dróᐗ升 o 升alaj 喇cych teren lo 升alizacji ( jezdnie asfaltowe z 喇ełnym uzbrojenie i oświetleniem ) a ta 升 喷e uzbrojenie terenu lo 升alizacji tj do 喇rowadzone media do istniej 喇cych budyn 升ów woda z sieci miejs 升iej, 升analizacja deszczowa i sanitarna, cie 喇łoci 喇ᐗ升, 喇odziemne linie 升ablowe enerᐗ升etyczne i telefoniczne. roje 升towana zabudowa będzie wymaᐗ升ała fraᐗ升mentaryczneᐗ升o usunięcia 升olizji z istniej 喇cym cie 喇łoci 喇ᐗ升iem, jedn 喇 z linii 升ablowych i trafostacj 喇. Teren 喇roje 升towanej lo 升alizacji 喇od wzᐗ升lędem ᐗ升eomorfoloᐗ升icznym usytuowany jest na wy 喷szej erozyjno a 升umulacyjnej holoceńs 升iej terasie w lewobrze 喷nej 喇ołudniowej części doliny rze 升i rosny, w odleᐗ升łości ឧ囷 m od jej 升oryta i ឧ囷25 od 升anału Rumin 升ows 升ieᐗ升o. owierzchnia terenu w ᐗ升ranicach lo 升alizacji nowej zabudowy wyniesiona jest na rzędnych od 2,3 do,5 m i 喇ochylona w 升ierun 升u 喇ółnocnym, deniwelacja wynosi do 2,3 m. Szczeᐗ升ółowe badania ᐗ升eotechniczne wy 升azały bardzo du 喷e zró 喷nicowanie warun 升ów ᐗ升runtowych i wodnych. od 喇owierzchniow 喇 warstw 喇 nasy 喇ów i ᐗ升leby w 喇odło 喷u wystę 喇uj 喇 w ᐗ升órnej części osady rzeczne w 喇ostaci ro 喷nej mi 喇 喷szości warstw 喇ias 升ów i namuł 升ów. Woda ᐗ升runtowa wystę 喇uje w 喇ias 升ach rzecznych w soczew 升ach 喇ias 升ów w śród namuł 升ów a 喇rzede wszyst 升im 喇ias 升ach i 喷wirach wodnolodowcowych. Ustabilizowane zwierciadło wody stwierdzono na ᐗ升łębo 升ościach, do 3,2 m 喇od 喇owierzchni 喇 terenu. rzy 喇racach budowlanych szczeᐗ升óln 喇 uwaᐗ升ę nale 喷y zwróciၷ嘗 na wystę 喇uj 喇ce w 喇odło 喷u muł 升i a ta 升 喷e 喇yły i 喇yły 喇iaszczyste muł 升i o właściwościach ti 升sotro 喇owych. 3. Pᐧ啷OJEKTO NE OSPOD ᐧ啷O NIE TEᐧ啷EN a 喇roje 升towane zaᐗ升os 喇odarowanie terenu terenu s 升ładaj 喇 się elementy istniej 喇ce wł 喇czone w urbanisty 升ę noweᐗ升o zes 喇ołu oraz budyn 升i i urz 喇dzenia terenowe nowo 喇roje 升towane. 劷 DYNKI : roje 升towany budyne 升 Wydziału 喇odzielony został na nastę 喇uj 喇ce budyn 升i wchodz 喇ce w s 升ład ᐷ勇 ᐷ勇ta 喇u inwestycji : Budyne 升 dyda 升tyczny istniej 喇cy, trzy 升ondyᐗ升nacyjny, 喇rzebudowywany na 喇otrzeby dzie 升anatu na 喇oziomie +3, 5 m, a ta 升 喷e na 喇otrzeby ł 喇czności 升omuni 升acyjnej z now 喇 części 喇 wydziału ( blo 升 劷 ) W budyn 升u 喇roje 升tuje się 喇rzebudowę dachu a ta 升 喷e modernizację elewacji, docie 喇lenie i do 喇asowanie jej do nowej części. Budyne 升 ten ł 喇czy się z 喇ozostał 喇 istniej 喇c 喇 zabudow 喇 U ᐷ勇, 喇osiada jedn 喇 升lat 升ę schodow 喇 i wyjście ewa 升uacyjne na 喇oziomie najni 喷szym na tzw dziedziniec zielony. 劷 Budyne 升 centralny 喇roje 升towany, trzy 升ondyᐗ升nacyjny z części 喇 wejściow 喇, holem ᐗ升łównym, za 喇leczem szatniowym i sanitarnym, stołów 升 喇 studenc 升 喇, 升omuni 升acj 喇 喇ionow 喇 oraz wind 喇 osobow 喇. Główne wejścia do 喇roje 升towaneᐗ升o Wydział zlo 升alizowano tutaj, na 喇oziomie +, od strony 喇ar 升inᐗ升ów, a na 喇oziomie + 3, 5

13 od strony 喇lacu wejścioweᐗ升o od ulicy owy Świat. Budyne 升 喇osiada o 喇rócz otwartej dwie wydzielone 升lat 升i schodowe obsłuᐗ升uj 喇ce ta 升 喷e budyn 升i i E Budyne 升 z sal 喇 升onferencyjno 升oncertow 喇 na osób i du 喷 喇 scen 喇 dostosowan 喇 do wystę 喇ów or 升iestry symfonicznej, 升abinami tłumaczy, 升abin 喇 sterownicz 喇 i wy 喇osa 喷eniem multimedialnym. D Budyne 升 dwu 升ondyᐗ升nacyjny z 喇rzeznaczeniem na dyda 升ty 升ę i bibliote 升ę a 喇oziomie +, będzie fun 升cjonował a 升ład Bibliote 升arstwa i ᐷ勇nformacji au 升owej a 喇oziom + 3, 5 喇rzeznaczono na bibliote 升ę.Budyne 升 wy 喇osa 喷ono w 升lat 升ę schodow 喇 i windę. a 喇iętrz 喇rzy bibliotece umieszczono dział o 喇racowania zbiorów. E Budyne 升 dyda 升tyczny 喇rzeznaczony dla a 升ładu ᐷ勇du 升acji ᐷ勇uzycznej a 升ładu roje 升towania Ubiorów i Stylisty 升i ᐷ勇ody, a ta 升 喷e a 升ładu Dóbr Kultury i Historii i a 升ładu ၷ嘗iloloᐗ升ii nᐗ升iels 升iej. lo 升alizowano tutaj sale audytoryjne, salę 升ameraln 喇 a ta 升 喷e 喇o 升oje do indywidualnej nau 升i ᐗ升ry na instrumentach, 喇o 升oje 喇racowni 升ów dyda 升tycznych a ta 升 喷e 喇o 升oje socjalne i sanitariaty. F Budyne 升 sali s 喇ortowej dwu 升ondyᐗ升nacyjny 喇rzeznaczony do realizacji w druᐗ升im ᐷ勇ta 喇ie inwestycji, 喇oza za 升resem obecneᐗ升o o 喇racowania. roje 升towane budyn 升i wyso 升ości 喇 całościow 喇 ja 升i i 喇oszczeᐗ升ólnych 升ondyᐗ升nacji a ta 升 喷e rzędn 喇 喇osadowienia i stro 喇ów nawi 喇zuj 喇 do budyn 升ów istniej 喇cych U ᐷ勇. Budyn 升i B, i ᐷ勇 maj 喇 喇o trzy 升ondyᐗ升nacje, budyne 升 D dwie, budyne 升 喷 ( sala 升onferencyjno 升oncertowa ) cztery 升ondyᐗ升nacje. Budyne 升 sali dodat 升owo zaa 升centowany jest urbanistycznie 喇rzez swobodn 喇 formę, wysunięcie 喇rzed 喇ozostałe obie 升ty ja 升 i zwię 升szon 喇 wyso 升ośၷ嘗. ozostałe obie 升ty nawi 喇zuj 喇 ᐗ升abarytami do zabudowy istniej 喇cej roje 升tuje się te 喷 ujednolicenie elewacji budyn 升u z 喇roje 升towan 喇 now 喇 zabudow 喇 ( docie 喇lenie i obło 喷enie o 升ładzina ceramiczn 喇 ). ow 喇 zabudowę usytuowano zᐗ升odnie z wydan 喇 Decyzj 喇 o Ustaleniu Lo 升alizacji r 7/ 5, w szczeᐗ升ólności z wymoᐗ升ami o 升reślonymi 喇rzez linię zabudowy z uwzᐗ升lędnieniem mo 喷liwości lo 升alneᐗ升o jej 喇rze 升roczenia ( sala 升oncertowa ) rzy sytuowaniu budyn 升ów, 喇ar 升inᐗ升ów, dróᐗ升 it 喇. dochowano te 喷 innych wymoᐗ升ów o 升reślonych w 喇rawie i decyzji. Dᐧ啷O I P ᐧ啷KIN I 劷ODNIKI PL E ewnętrzna obsłuᐗ升a 升omuni 升acyjna 喇roje 升towaneᐗ升o Wydziału realizowana jest 喇rzez sieၷ嘗 zewnętrznych istniej 喇cych dróᐗ升 喇rzyleᐗ升aj 喇cych bez 喇ośrednio do terenu lo 升alizacji. Wjazdy i wyjazdy na teren za 喇roje 升towano z ul. Rumińs 升ieᐗ升o, ul. Ułańs 升iej. a 喇roje 升towano ta 升 喷e wjazd z ul. owy Świat na lac Wejściowy zlo 升alizowany 喇rzed wejściem ᐗ升łównym. Wjazdy z Ułańs 升iej i Rumińs 升ieᐗ升o ł 喇cz 喇 się u 升ładem dróᐗ升 wewnętrznych i obsłuᐗ升uj 喇 喇roje 升towane 喇ar 升inᐗ升i, dojazd z zao 喇atrzeniem i w celach 喇orz 喇d 升owych. Dojazd 喇o 喷arowy dla budyn 升ów zlo 升alizowanych wzdłu 喷 ulicy owy Świat za 喇ewnia ta ulica 喇o 喇rzez 喇odjazd na 喇lac wejściowy dla budyn 升u 喷, ozostałe budyn 升i ja 升o,,nis 升ie 喇o 喷arowo obsłuᐗ升iwane s 喇 z droᐗ升i ᐗ升łównej. Budyne 升 F 喇o 喷arowo będzie obsłuᐗ升iwany od strony ul. Rumińs 升ieᐗ升o. roje 升towane 喇ar 升inᐗ升i zᐗ升ru 喇owano w dwóch zes 喇ołach. ierwszy na miejsc 喇ostojowych ( oznaczony na 喇lanie nr 3 ) druᐗ升i na 85 miejsc oznaczony na 喇lanie nr ) dodat 升owo za 喇roje 升towano 9 miejsc dla osób nie 喇ełnos 喇rawnych i 2 dla autobusów. ᐗ升 喇cznie 25 miejsc 喇ostojowych. awierzchnia wewnętrznych dróᐗ升 z 升ost 升i betonowej 喇rosto 升 喇tnej szarej, nawierzchnia miejsc 喇ostojowych z 升oste 升 betonowych szarych z 喇rzerwami systemowymi do 喇rzerastania traw 喇. 喷hodni 升i 喇roje 升tuje się z 升ost 升i betonowej 喇rosto 升 喇tnej ciemnoszarej. lac wejściowy i dziedziniec wejściowy 喇roje 升tuje się z 升ost 升i ᐗ升ranitowej w ró 喷nych 升olorach uło 喷onej w za 喇roje 升towany wzór. KS T ᐗ嚷TO NIE TEᐧ啷EN Teren 喇roje 升towanej inwestycji chara 升teryzuje się du 喷ym us 升o 升iem wyso 升ościowym terenu na ᐗ升ranicy oddzielaj 喇cej ᐗ升o od Ulicy owy Świat. W miejscu tym istnieje mur

14 o 喇orowy 喷elbetowy a ró 喷nica wyso 升ości dochodzi do 3 m. ᐷ勇ur ten 喇ozostanie na całej dłuᐗ升ości ᐗ升ranicy i budowaneᐗ升o obie 升tu. roje 升tuje się jedna 升 jeᐗ升o obsy 喇anie s 升ar 喇 喇 i zazielenienie. roje 升tuje się te 喷 obni 喷enie istniej 喇ceᐗ升o terenu w rejonie 喇ołudniowej elewacji budyn 升u E 劷 W 喇ozostałych obszarach 喇roje 升towany teren zbli 喷ony jest do istniej 喇ceᐗ升o, jedynie w miejscu 喇lacu wejścioweᐗ升o 喇roje 升tuje się nasy 喇 ( ziemia z wy 升o 喇u ) w celu cał 升owiteᐗ升o zasy 喇ania i wyrównania terenu między istniej 喇cym chodni 升iem a wejściem ᐗ升łównym. Bo 升i 喇lacu wejścioweᐗ升o będ 喇 喇rzytrzymane 喇rzez ściany o 喇orowe z u 升ładem 喇odcieni na wy 升orzystanym na lo 升alizację trafostacji i wyrzutni 喇owietrza. a ᐗ升ranicy wszyst 升ich us 升o 升ów terenowych i w miejscu murów o 喇orowych 喇roje 升tuje się barier 升i ochronne. oręcze 喇roje 升tuje się ta 升 喷e 喇rzy schodach terenowych i s 升ar 喇ach o du 喷ym nachyleniu. a terenie 喇roje 升tuje się schody terenowe i 喇ochylnie zaznaczone na zał 喇czonym lanie. bie 升t za 喇roje 升towana ta 升 by był w 喇ełni dostę 喇ny dla osób nie 喇ełnos 喇rawnych zarówno od strony ul. owy Świat ja 升 i 喇rzeciwnej, ᐗ升dzie za 喇roje 升towano 喇ochylnię. INFᐧ啷 STᐧ啷 KT ᐧ啷 TE 劷NI N 劷ᐧ啷OJENIE bszar na 升tórym 喇roje 升towana jest inwestycja uzbrojony jest we wszyst 升ie niezbędne media. W za 升resie 喇oszczeᐗ升ólnych mediów 喇roje 升tuje się nastę 喇uj 喇ce rozwi 喇zania : 喷ie 喇łoci 喇ᐗ升 : a 喇odstawie wydanych 喇rzez ᐷ勇 喷 S.. W Kaliszu warun 升ów oraz na 喇odstawie 喇orozumienia między ᐷ勇 喷 i U ᐷ勇 喇rzyjęto rozwi 喇zanie 喇roje 升towe na 喇oleᐗ升aj 喇ce na : dostawc 喇 cie 喇ła dla budowaneᐗ升o obie 升tu U ᐷ勇 będzie ᐷ勇 喷 Kalisz, a technicznie rozwi 喇zanie dostawy cie 喇ła 喇oleᐗ升a na budowie 喇rzył 喇cza cie 喇lneᐗ升o a ta 升 喷e 喇rzeło 喷eniu istniej 喇ceᐗ升o fraᐗ升mentu sieci cie 喇łowniczej 升oliduj 喇cej z 喇roje 升towan 喇 zabudow 喇. Trasa 喇rzeło 喷oneᐗ升o cie 喇łoci 喇ᐗ升u 喇rzebieᐗ升a w całości od strony ul. owy Świat 喇rzez teren U ᐷ勇 i 喇rzecina w 喇iwnicy star 喇 częśၷ嘗 budyn 升u w miejscu istniej 喇ceᐗ升o tam węzła cie 喇lneᐗ升o i dalej ł 喇czy się z istniej 喇c 喇 nie 喇rzebudowywan 喇 części 喇 cie 喇łoci 喇ᐗ升u. Krót 升 喇 odnoᐗ升 喇 od cie 喇łoci 喇ᐗ升u jest 喇rzył 喇cze cie 喇lne 喇rowadz 喇ce do węzła cie 喇lneᐗ升o zlo 升alizowaneᐗ升o w rejonie 喇od wejście ᐗ升łównym. roje 升t 喇rzeło 喷enia sieci cie 喇lnej i budowa 喇rzył 喇cza zostały wyodrębnione do oddzielneᐗ升o o 喇racowania 喇roje 升toweᐗ升o i odrębneᐗ升o 喇ozwolenia na budowę. Woda, 升analizacja deszczowa i 升analizacja sanitarna : a 喇odstawie wydanych 喇rzez WiK w Kaliszu warun 升ów technicznych za 喇roje 升towano zao 喇atrzenie budyn 升u w wodę do celów socjalnych,bytowych i 喇 喇o 喷. a 喇rzył 喇czu 喇roje 升towanym od strony ulicy owy Świat wy 升onano hydrant 喇 喇o 喷 zewnętrzny 囷 8. ozostałe hydranty zewnętrzne słu 喷 喇ce do obrony 喇 喇o 喷 zlo 升alizowane s 喇 wzdłu 喷 ulicy Rumińs 升ieᐗ升o i na terenie U ᐷ勇. Ście 升i sanitarne z terenu inwestycji będ 喇 od 喇rowadzane do 升ole 升tora w ulicy Rumińs 升ieᐗ升o 喇rzez wybudowane nowe 喇rzył 喇cze. ie zale 喷nie 喇rze 喇roje 升towano istniej 喇cy u 升ład 升analizacji sanitarnej od 喇rowadzaj 喇cej ście 升i z istniej 喇cej zabudowy, ta 升 by wył 喇czyၷ嘗 z u 喷yt 升owania istniej 喇ce dawne szambo słu 喷 喇ce ja 升 studzien 升a 喇ośrednia. U 升ład ten nie wymaᐗ升a budowy noweᐗ升o 喇rzył 喇cza 喇oza terenem U ᐷ勇, 升orzysta z istniej 喇ceᐗ升o 喇rowadz 喇ceᐗ升o do 升ole 升tora w ulicy Ułańs 升iej. Kanalizacja deszczowa za 喇roje 升towana jest ja 升o dwustrefowa. ierwsza strefa zbiera wody czyste i od 喇rowadza za 喇roje 升towanym 喇rzył 喇czem wody do 升ole 升tora w ulicy Rumińs 升ieᐗ升o. Druᐗ升a zbiera wody z ulicy wewnętrznej i 喇ar 升inᐗ升ów i 喇o 喇rzez se 喇arator od 喇rowadza za 喇roje 升towanym 喇rzył 喇czem do 升ole 升tora w ulicy Ułańs 升iej. a 喇roje 升towane 喇rzył 喇cza 升analizacyjne 喇rowadz 喇ce do ulicy Rumińs 升ieᐗ升o wymaᐗ升ały za 喇roje 升towania i usunięcia 升olizji z istniej 喇cym ᐗ升azoci 喇ᐗ升iem. Pᐧ啷OJEKTO NE SIL NIE 劷 DYNK I OŚ IETLENIE TEᐧ啷EN roje 升towany budyne 升 Wydziału będzie zasilany ( zᐗ升odnie z otrzymanymi warun 升ami technicznymi z Koncernu ᐷ勇nerᐗ升etyczneᐗ升o ᐷ勇 ᐷ勇RG S..) z własnej stacji transformatorowej tzw 升onsumenc 升iej. Stacja ta będzie zasilana z istniej 喇cej linii 升ablowej S, ws 喇ólnie z now 喇 stacj 喇 enerᐗ升ety 升i zlo 升alizowan 喇 w bez 喇ośrednim s 喇siedztwie 喇roje 升towanej trafostacji 升onsumenc 升iej. ᐷ勇stniej 喇ca na działce nr 7 / obecna stacja trafo nale 喷 喇ca do ᐷ勇 ᐷ勇RG S.. uleᐗ升nie li 升widacji, a dział 升a wł 喇czona

15 u 喷yt 升owo do terenów U ᐷ勇 i będzie wy 升orzystana ja 升o fraᐗ升ment droᐗ升i dojazdowej do trafo. es 喇ół nowych trafostacji 喇owstanie 喇od 喇owierzchni 喇 喇lacu wejścioweᐗ升o od strony ulicy owy Świat. Dojazd obsłuᐗ升owy za 喇roje 升towano z wy 升orzystaniem us 升o 升u terenoweᐗ升o, 喇rzez tereny U ᐷ勇 z wjazdem od ul. Rumińs 升ieᐗ升o. Jednocześnie zᐗ升odnie z warun 升ami technicznymi ᐷ勇 ᐷ勇RGᐷ勇 喇roje 升tuje się usunięcie 升olizji 喇roje 升towanych budyn 升ów wydziału z istniej 喇cym 升ablem zasilaj 喇cym budyne 升 miesz 升alny. Kabel ten zostanie 喇o 喇rowadzony now 喇, inn 喇 tras 喇 喇rzez tereny U ᐷ勇 i dalej 喇o swojej trasie wymieniony będzie na 升abel o le 喇szych 喇arametrach. a terenie U ᐷ勇 喇roje 升tuje się oświetlenie terenowe w szczeᐗ升ólności 喇laców 喇ar 升inᐗ升owych, 喇lacu wejścioweᐗ升o a ta 升 喷e oświetlenie 喇ar 升owe ście 喷e 升. ISTNIEJĄ I Pᐧ啷OJEKTO N IELEŃ ᐷ勇stniej 喇ce na terenie inwestycji drzewa i 升rzewy zostały w całości zinwentaryzowane i naniesione na 喇lan zaᐗ升os 喇odarowania. Drzewa 升oliduj 喇cej z 喇roje 升towanymi budyn 升ami zostan 喇 usunięte. Ta 升 喷e częśၷ嘗 drzew i 升rzewów z rejonu 喇ar 升inᐗ升ów będzie wycięta. a wycin 升ę drzew uzys 升ano Decyzję rezydenta ᐷ勇iasta Kalisza z dnia 升wietnia 2 w 升tórej rezydent 喇ostanowił zwolniၷ嘗 U ᐷ勇 z o 喇łaty za usunięcie oznaczonych drzew i 升rzewów. rzy 喇roje 升towaniu 喇ar 升inᐗ升ów brano 喇od uwaᐗ升ę stan i wartośၷ嘗 喇oszczeᐗ升ólnych drzew i ta 升 喇roje 升towano miejsca 喇ostojowe by oszczędziၷ嘗 istniej 喇ca zieleń. ᐷ勇stniej 喇ca zieleń będzie uzu 喇ełniona 喇o 喇rzez nowe nasadzenia zwłaszcza wzdłu 喷 ᐗ升ranicy 喇osesji na ᐗ升ranicy z zabudow 喇 miesz 升aniow 喇. sobn 喇 wartośၷ嘗 terenów zielonych stanowi 喇ar 升 z 喇omni 升iem ᐷ勇arii Kono 喇nic 升iej, 升tóry będzie odnawiany w druᐗ升im eta 喇ie inwestycji. ieleń będzie ta 升 喷e towarzyszyła 喇roje 升towanym bois 升om s 喇ortowym ( ᐷ勇ᐷ勇 ᐷ勇ta 喇 inwestycji 喇oza niniejszym o 喇racowaniem ) PO OST ᐗ嚷E ELEMENTY PL N roje 升tuje się nastę 喇uj 喇ce dodat 升owe elementy zaᐗ升os 喇odarowania : lac ᐗ升os 喇odarczy 喇rzy wjeឧ囷dzie z miejscem na dwa 升ontenery na od 喇ad 升i i dodat 升owy 喇ojemni 升 na od 喇ad 升i ze stołów 升i. ᐗ升rodzenie terenu z bram 喇 喇rzesuwn 喇 na 喇ilota i furt 升 喇 z domofonem od strony ulicy Rumińs 升ieᐗ升o. Dodat 升ow 喇 bramę z furt 升 喇 od strony ulicy Ułańs 升iej. Bramę dwus 升rzydłow 喇 otwierana ręcznie usytuowan 喇 między budyn 升iem E a ᐗ升ranic 喇 dział 升i. roje 升tuje się oᐗ升rodzenie ( siat 升a stalowa 喇owle 升ana na słu 喇 升ach stalowych wys,8 m) terenu U ᐷ勇 od strony ulicy Ułańs 升iej i Rumińs 升ieᐗ升o, a ta 升 喷e na ᐗ升ranicy z terenami zabudowy miesz 升aniowej. W rejonie bois 升 喇łot 喇odwy 喷szony do m i ᐗ升ęste sz 喇alery drzew iᐗ升lastych szyb 升orosn 喇cych. W ramach 喇rac 喇orz 喇d 升uj 喇cych teren 喇roje 升tuje się rozbiór 升ę trzech 喇arterowych obie 升tów tj budyn 升u ᐗ升ara 喷y, budyn 升u ᐗ升os 喇odarczeᐗ升o i trafostacji. P ᐧ啷K i 劷OISK SOPᐧ啷TO E ᐷ勇ᐷ勇 ᐷ勇ta 喇 realizacji, 喇oza za 升resem obecneᐗ升o o 喇racowania, zamieszczony na 喇lanie 升ształt 喇ar 升u i bois 升i ma chara 升ter informacyjny i nie 喇rzesadza ostateczneᐗ升o 升ształtu tych obie 升tów. 4. EST IENIE PO IEᐧ啷 劷NI TEᐧ啷EN owierzchnia terenu w ᐗ升ranicach lo 升alizacji ᐷ勇 + ᐷ勇ᐷ勇 ᐷ勇ta 喇 38597,5 m 2 ( dział 升i nr 7/, 9/,7 /3,7 /5,7 /,7 /,7 /3,7 /5,7 / 2,7 /,7 /2, 7 /23,7 /25,7 /2,7 /28,7 /29,7 /3,7,32,7 /33 ) w tym dział 升i nale 喷 喇ce do U ᐷ勇 38 73, m 2 dział 升a nr 7 / nale 喷 喇ca do 升oncernu ᐷ勇 ᐷ勇RG 2,5 m 2 owierzchnia terenu ᐷ勇 ᐷ勇ta 喇u 喇roje 升tu ( tj a 升tualna do 升umentacja ) 25 3, 7 m 2 owierzchnia terenu ᐷ勇ᐷ勇 ᐷ勇ta 喇u 喇roje 升tu ( hala s 喇ortowa, istn sala ᐗ升imnastyczna, 喇ar 升, bois 升a s 喇ort. ) 8 7, , ,99 + 5,59 囷 3593,89 m 2

16 owierzchnia zabudowy budyn 升ów U ᐷ勇 istniej 喇ca i 喇roje 升towana 852, m 2 w tym istniej 喇ca zabudowa budyn 升ów U ᐷ勇 2729,75 m 2 ( z czeᐗ升o modernizowana w ᐷ勇 ᐷ勇ta 喇ie 35,89 m 2 w ᐷ勇ᐷ勇 ᐷ勇ta 喇ie 29, 2 m 2 喇roje 升towana zabudowa U ᐷ勇 ᐷ勇 + ᐷ勇ᐷ勇 ᐷ勇ta 喇 579,39 m 2 ( z czeᐗ升o budowana w ᐷ勇 ᐷ勇ta 喇ie 3929, 9 m 2 ( ad. 2575,7 + ad ,35) w ᐷ勇ᐷ勇 ᐷ勇ta 喇ie 8 7,3 m 2 owierzchnia dróᐗ升, 喇ar 升inᐗ升ów,chodni 升ów, 喇lac ᐗ升os 喇odarczy 3 27,77 m 2 w tym droᐗ升i wewnętrzne 2 2,8 8 m 2 喇ar 升inᐗ升i ( miejsca 喇ostojowe i droᐗ升i manewrowe 557, 3 m 2 喇lac ᐗ升os 喇odarczy 2,3 5 m 2 chodni 升i ł 喇cznie z 喇lacami 89,5 m 2 Tereny zielone ( bioloᐗ升iczne czynne ) 873,99 m 2 5. D NE INFOᐧ啷M YJNE a) Teren na 升tórym będzie wznoszony budyne 升 喇odleᐗ升a ochronie 升onserwators 升iej wobec 喇owy 喷szeᐗ升o 喇roje 升t budowy Wydziału edaᐗ升oᐗ升iczno rtystyczneᐗ升o U ᐷ勇 został uzᐗ升odniony z Urzędem Konserwatora abyt 升ów. Jednocześnie obowi 喇zuje ᐷ勇nwestora wymóᐗ升 喇o 喇rzedzenia 喇rac budowlanych ratowniczymi 喇racami wy 升o 喇alis 升owymi. b) Teren inwestycji nie jest 喇oło 喷ony w zasięᐗ升u e 升s 喇loatacji ᐗ升órniczej. Teren i budowę mo 喷na zaliczyၷ嘗 do ᐷ勇 升ateᐗ升orii ᐗ升eotechnicznej. 5. INFOᐧ啷M J O Pᐧ啷 E IDY NY 劷 ᐧ啷O 囗ENI 劷 DL Śᐧ啷ODO ISK a) 喇roje 升towana zabudowa ma chara 升ter śródmiejs 升iej zabudowy usytuowanej 喇rzy ᐗ升łównych i ruchliwych ulicach miasta. St 喇d wyni 升a 喷e mo 喷e byၷ嘗 nara 喷ona na uci 喇 喷liwości wyni 升aj 喇ce z hałasu. W ramach 喇rowadzonych 喇rac 喇roje 升towych wy 升onano badani natę 喷enia hałasu w rejonie 喇roje 升towanej zabudowy. ( Badania wy 升onał zes 喇ół dr iotra ę 升ali z a 升ładu 升usty 升i U ᐷ勇 ). a tej 喇odstawie w 喇roje 升cie budowlanym 喇rzyszłych obie 升tów dobrano 喇rzeᐗ升rody budowlane i izolacyjnośၷ嘗 o 升ien. wrócono szczeᐗ升óln 喇 uwaᐗ升ę na izolacyjnośၷ嘗 a 升ustyczn 喇 sal do nau 升i ᐗ升ry na instrumentach i izolacyjnośၷ嘗 ścian sali 升oncertowej. b) budyne 升 U ᐷ勇 nie stwarza zaᐗ升ro 喷enia dla środowis 升a, ᐗ升dy 喷 nie s 喇 w nim wytwarzane 喷adne sz 升odliwe dla środowis 升a substancje ani ście 升i. Ście 升i bytowe s 喇 od 喇rowadzane do 升analizacji sanitarnej, ście 升i deszczowe z 喇ar 升inᐗ升ów s 喇 od 喇rowadzane 喇o 喇rzez se 喇arator i 喇odczyszczenie do 升analizacji burzowej. d 喇ad 升i bytowe ( śmieci wytwarzane 喇rzez studentów i 升adrę 喇edaᐗ升oᐗ升iczn 喇 s 升ładowane w 升ontenerach zamy 升anych i wywo 喷one na s 升ładowis 升o od 喇adów. W budyn 升u wystę 喇uj 喇 ឧ囷ródła hałasu w 喇ostaci central wentylacyjnych ulo 升owanych na dachu i osłoniętych 喇rzewiewn 喇 obudow 喇 dឧ囷wię 升ochłonn 喇. S 喇orz 喇dzony dla 喇roje 升towaneᐗ升o obie 升tu wy 升res izolinii równowa 喷neᐗ升o 喇oziomu dឧ囷wię 升u ( zᐗ升odnie z 喇rzyjętymi w 喇roje 升cie 喇arametrami urz 喇dzeń i osłon ) nie wy 升azał zaᐗ升ro 喷enia 喇onadnormatywnym hałasem o 升olicznej zabudowy miesz 升aniowej. Dla terenów bois 升 s 喇ortowych i 喇ar 升inᐗ升ów 喇rzyjęto zasadę izolacji zieleni 喇, 升tórej sz 喇alery zło 喷one z szyb 升orosn 喇cych drzew iᐗ升lastych 喇roje 升tuje się na obrze 喷ach i ᐗ升ranicy nieruchomości ja 升o uzu 喇ełnienie zielenie istniej 喇cej. 啷. DOSTᆇ劗PNOŚ 劷 DL NIEPEᐗ嚷NOSPᐧ啷 NY 劷 Budyne 升 Wydziału za 喇roje 升towano by był dostę 喇ny dla osób nie 喇ełnos 喇rawnych zarówno od strony ulicy owy Świat ja 升 i 喇rzeciwnej. a terenie za 喇roje 升towano 喇ochylnie by ułatwiၷ嘗 喇oruszanie się osob 喇 na wóz 升ach. o 喇rzez nowy budyne 升 i zainstalowan 喇 tam

17 windę,zostanie ta 升 喷e udostę 喇niony zes 喇ół starych budyn 升ów ᐗ升dy 喷 za 喇roje 升towano między nimi bez 喇roᐗ升owe 喇oł 喇czenie. 喇racował : arch Jace 升 Bułat ᆇ劗Ś 劷 III - ᐧ啷 劷ITEKTONI NO - 劷 DO L N 劷. Stan istniejący Dział 升a objęte o 喇racowaniem znajduje się w centrum Kalisza, obecnie zabudowana jest budyn 升ami dawnej sz 升oły u 喷yt 升owanej 喇rzez U ᐷ勇. roje 升towana zabudowa będzie rozbudow 喇 istniej 喇cej. 2. Projekt zagospodarowania terenu 喇is wᐗ升 Tomu W ᐷ勇/ +2/ / lan aᐗ升os 喇odarowania oraz W ᐷ勇/ +2/ / /rb roje 升t rozbióre 升 W ᐷ勇/ +2/ / /ma ᐷ勇ała rchite 升tura W ᐷ勇/ +2/ / /zl ieleń W ᐷ勇/ +2/ /D Droᐗ升i i 喷hodni 升i + U 升ształtowanie Terenu 3.Przyᐧ啷ącza 喇is wᐗ升 Tomów W ᐷ勇/ +2/ /ᐷ勇S ᐷ勇S zewnętrzne rzył 喇cza i 喇rzy 升anali 升i W ᐷ勇/ +2/ /ᐷ勇S rzebudowa ᐗ升azoci 喇ᐗ升ów n/c D 2 / 5 W ᐷ勇/ +2/ /ᐷ勇ᐷ勇 ᐷ勇nstalacje ele 升tryczne zewnętrzne W ᐷ勇/ +2/ /ᐷ勇ᐷ勇 roje 升t trafostacji 4. Komunikacja 喇is wᐗ升 Tomu W ᐷ勇/ +2/ /D Droᐗ升i i 喷hodni 升i + U 升ształtowanie Terenu 5. Podstawowe dane 喇is wᐗ升 喷zęści ᐷ勇 i ᐷ勇ᐷ勇 啷. Ocena stanu technicznego Dotyczy budyn 升u 喇is wᐗ升 roje 升tu Wy 升onawczeᐗ升o rchite 升tura Blo 升 ᐧ啷. arunki gruntowo-wodnego 喇is wᐗ升 喷zęści ᐷ勇ᐷ勇 i roje 升tu Konstru 升cji ᐧ啷. Technologia realizacji oraz rozwiązania techniczno -materiaᐧ啷owe ᐧ啷. 劷 kᐧ啷ad konstrukcyjny roje 升towana technoloᐗ升ia wy 升onania obie 升tu to sz 升ielet 喷elbetowy z 喷elbetowymi ścianami usztywniaj 喇cymi wewnętrznymi i zewnętrznymi a ta 升 喷e 喷elbetowymi stro 喇ami. Budyne 升 sali 升oncertowej w 升onstru 升cji monolitycznej 喷elbetowej, stro 喇 stalowo 喷elbetowy. Szczeᐗ升ółowy o 喇is wᐗ升 części 升onstru 升cyjnej. ᐧ啷.2 Fundamenty Budyne 升 喇osadowiony na 喷elbetowej 喇łycie fundamentowej. Szczeᐗ升ółowy o 喇is wᐗ升 części 升onstru 升cyjnej. astosowano Beton w 升lasie B 37 W 8 ᐧ啷.3 Ściany fundamentowe Ściany fundamentowe 喷elbetowe, wy 升onane z betonu B 37 W 8, wᐗ升 części 升onstru 升cyjnej. ᐧ啷.4 Ściany konstrukcyjne Ściany 升onstru 升cyjne 喷elbetowe, częściowo wy 升onane z betonu archite 升toniczneᐗ升o i

18 wye 升s 喇onowane we wnętrzu budyn 升u, zasadniczo o ᐗ升rubości 2 cm, wᐗ升 części 升onstru 升cyjnej. Ściany o 喇orowe zewnętrzne ( trzymaj 喇ce 喇łytę 喇lacu ) wy 升onaၷ嘗 z betonu archite 升toniczneᐗ升o. Uwaᐗ升a! W ścianach i stro 喇ach 喷elbetowych wy 升onaၷ嘗 otwory dla 喇rowadzenia n 喇. tras instalacyjnych zᐗ升odnie z rysun 升ami 升onstru 升cyjnymi i archite 升tonicznymi. twory o niewiel 升iej średnicy do cm nie zostały oznaczone w 升onstru 升cji 喷elbetowej i nale 喷y je na budowie wy 升onaၷ嘗 喇rzez wycięcie lub nawiercenie betonu. ᐧ啷.5 Sᐧ啷upy Słu 喇y 喷elbetowe, częściowo wy 升onane z betonu archite 升toniczneᐗ升o i wye 升s 喇onowane we wnętrzu budyn 升u, średnica cm, wᐗ升 części 升onstru 升cyjnej. Uwaᐗ升a! ၷ升 d z z ł ᖷ厇c ch u z cz uz u cz ch ł ch z ę z ch zch u 受c ch u l cz. W c lu z ż z ch zcz l d ł d ᖷ厇ၷ升 ᖷ厇ၷ升 du c z u ł d z. 受 d cz ł 受c cz l 受d u ch cz 受 ę u 受c 受 dz ᖷ厇ၷ升 z lu c u u z l ᖷ厇ၷ升 u c ch l u ł d z ę zcz lę c ᖷ厇 ż u ł cz 受 cz ch cz ឧ呧 cz l c. R cz ᖷ厇 u 受c l z u ch cz l ż d 受ၷ升 ᖷ厇 d z dcz c ud u 受ၷ升 czę ę u 受c ch d d ch z l cz ę 受 l ż c z u zch u u cz cz zd ż c z l dz l ę zch u ch z ၷ升 ę ę u 受c 受 d d zch ł d zcz l ł l ᖷ厇c d l z u c ł zch u z ch l ch u c z ędz ch z u u zcz ń z l z ęd ch 受u ᖷ厇c 受 ch ł d cz. W z ż l ę u ch l u 受 ę ch ឧ呧ឧ呧 l ch 受 ud dz d ł. ឧ呧uż u u d ł d ၷ升 受u c cz ł ၷ升 ၷ升 l 受d. ឧ呧 c z z ędz d 受 c u ł z ędz c ch l ch. ឧ呧 ch cz l ż c ၷ升 z d d dl ł ᖷ厇c z l ż ᖷ厇c d l ᖷ厇c zch dz u ud l. ឧ呧 ń żl 受 d ł z l cz ł ᖷ厇c ᖷ厇c d 受 ę z z ၷ升 受 ch ch cz ch 受 ł d u ၷ升 z l d d zch u z ၷ升 z 受 zcz l 受 u u ę z 受u ᖷ厇c 受 ch u z 受 ၷ升 z d z z u ud l z lu 受 ul ၷ升 d 受 c u z 受 ၷ升 zcz l cz lę c u u d d ၷ升 u dl ch cz ch ឧ呧z ch zch uឧ呧. ឧ呧 ch l 受 d ch ch cz ch ᖷ厇c ł ż u ch l cz dcz z ch d ż d lę c l u. 呧 l z l c d cz 受c ł d z d ż. ၷ升 c ł 受c 受 呧 呧 呧 呧 呧 呧 呧 呧 呧 dl d ch l z z cz u ę c l dz 呧 呧 呧 ឧ呧 lu c l dz

19 l ł d 呧 呧 呧 ឧ呧ឧ呧 z dl l ę z ch ឧ呧 chឧ呧 ၷ升 c hu cz 呧 呧 呧 ឧ呧ឧ呧ឧ呧 z ż z udz ł ul żużl l c lu ł cz l ឧ呧. l ul żuż l l c ឧ呧 z c z d d ł l ch z łu l d d u c lu uzu ł d ch 受 c u z ឧ呧 żl ᖷ厇ၷ升 z l uឧ呧 d du c l l c ch z z ၷ升 c z ឧ呧 dł l ᖷ厇ၷ升 c u 呧 ឧ呧 ၷ升 z ż ឧ呧ឧ呧ឧ呧 呧ឧ呧 呧ឧ呧 dl ch l ż ၷ升 ł c 呧 ၷ升 u z d d 受c 受 呧 呧 呧 呧 呧 呧 呧 呧ឧ呧 ż z ᖷ厇c z z l c 受 ł 受 l ᖷ厇c z d z z cz zcz ń c ch z ł ch z z ł ch 呧 z u z u l ch cz ch d z łu ch z uz u z d u 受 d ch cz ę ᖷ厇c ၷ升 l żu z z u l z l c z ᖷ厇ၷ升 ł ch 受 c 呧ឧ呧 呧 呧ឧ呧 z c d d ၷ升 ę u 受c ᖷ厇c z u u z uz u 受 呧 呧 z ᖷ厇ၷ升 d ch 受 c 呧 呧 呧ឧ呧 呧 ឧ呧 d 呧 呧 z ᖷ厇ၷ升 d ch 受 c 呧 呧ឧ呧ឧ呧 呧 ឧ呧 d ឧ呧 呧 z ᖷ厇ၷ升 d ch 受 c 呧 呧 呧ឧ呧 呧 ឧ呧 l l ᖷ厇ၷ升 z u z ż ၷ升 ę z 呧ឧ呧 呧 l u ᖷ厇c ul z 呧 d d z ę z u l ż 受 l ᖷ厇ၷ升 z z ၷ升. 呧 l ul z ၷ升 呧ឧ呧. ၷ升 u z z d ឧ呧 dł d d d c cz 受c h z ᖷ厇c d ch 受 c ch ឧ呧 h c ឧ呧 z d u u d cz l ᖷ厇c d ch 受 c u l ż ၷ升 d d 受cz l lu z l żuż l l c 受c u l ᖷ厇ၷ升 z ł ၷ升 受 呧 呧 呧 呧 呧ឧ呧ឧ呧 呧 W d z d u l ż ၷ升 d c l u cz ၷ升 l ᖷ厇ၷ升 d ឧ呧 d 呧c ł ż z ż ឧ呧 呧 呧. W z ឧ呧 ł ż ឧ呧 呧 呧 l ᖷ厇ၷ升 d ၷ升 ż z ż 呧 呧ឧ呧 l 呧 ឧ呧. ၷ升 d z u ł 受c d u 呧 l 受 u l 受 z d z z ę z ch l ch d l z d z lu ż z ch u ၷ升 d z ឧ呧 受c 受z. W l ᖷ厇ၷ升 d z d z u ၷ升 ł c ł l c cz ᖷ厇 u l l d z d u 受 d ၷ升 zuc d z z d d d u uzu ł 受c częᖷ厇c d u z l ż ၷ升 受cz l l ul żuż l l c. 受 z du c d ch l ch cz ch ż ၷ升 ł z ឧ呧c z uឧ呧 dl l ch ၷ升 ᖷ厇c 受 ឧ呧 ł l uឧ呧. ᐧ啷. 啷 劷elki 劷 podciągi i nadproża oraz konstrukcje stalowe Wy 升onane ja 升o monolityczne w ścianach 升onstru 升cyjnych, wᐗ升 części 升onstru 升cyjnej. Konstru 升cyjne elementy stalowe w 喇roje 升cie to : 喇omost roboczy w sali 升oncertowej za 喇roje 升towany w 升onstru 升cji stalowej, 升ratowej 喇oł 喇czony z rusztem technoloᐗ升icznym nad scen 喇, 升ratownice i blachownice w 升onstru 升cji nośnej stro 喇odachu nad sala 升oncertowo audytoryjn 喇, w budyn 升u ᐷ勇 schody 喇rowadz 喇ce z 喇oziomu ᐷ勇ᐷ勇ᐷ勇 na dach w rejon wentylatorowni, 升onstru 升cje ścian a 喷urowych osłonowych wentylatorowni wraz z zadaszeniem, 升onstru 升cja windy 喇anoramicznej w holu. Wszyst 升ie elementy stalowe 升onstru 升cyjne dachu 喇omalowaၷ嘗 i zabez 喇ieczyၷ嘗 喇o 喷arowo farb 喇 n 喇. ၷ嘗lame 喷ontrol do 升lasy R3, 喇omost, schody i dឧ囷wiᐗ升 do R. ᐧ啷.ᐧ啷 Stropy i wieᑇ囷ce 劷 prefa 劷rykaty 坧elbetowe, o ᐗ升rubości 25 i 3 cm. ad sal 喇 升oncertow 喇 喇łyta 喷elbetowa ws 喇arta na stalowych wi 喇zarach 升ratowych. Szczeᐗ升óły wᐗ升 części 升onstru 升cyjnej. Uwaᐗ升a! W ścianach i stro 喇ach 喷elbetowych wy 升onaၷ嘗 otwory dla 喇rowadzenia n 喇. tras instalacyjnych zᐗ升odnie z rysun 升ami 升onstru 升cyjnymi i archite 升tonicznymi.

Zawód: stolarz meblowy I. Etap teoretyczny (część pisemna i ustna) egzaminu obejmuje: Z ak res wi ad omoś c i i u mi ej ę tn oś c i wł aś c i wyc h d

Zawód: stolarz meblowy I. Etap teoretyczny (część pisemna i ustna) egzaminu obejmuje: Z ak res wi ad omoś c i i u mi ej ę tn oś c i wł aś c i wyc h d 4 6 / m S t a n d a r d w y m a g a ń - e g z a m i n m i s t r z o w s k i dla zawodu S T O L A R Z M E B L O W Y Kod z klasyfikacji zawodów i sp e cjaln oś ci dla p ot r ze b r yn ku p r acy Kod z klasyfikacji

Bardziej szczegółowo

T ၷ咧 ၷ咧 ᖷ呗 ᖷ呗 ၷ咧 ၷ咧 ၷ咧 ၷ咧 ၷ咧 ၷ咧 ᖷ呗 ၷ咧 ၷ咧 ᖷ呗 ᖷ呗 ZAŁ၇呗CZN K ၷ咧 / ၷ咧ၷ咧/ /ၷ咧ၷ咧 ၷ咧 ၷ咧ၷ咧 ၷ咧ၷ咧ၷ咧 ၷ咧 G K D T ၷ咧ၷ咧 ၷ咧 ၷ咧 G K Ś ᑇ喗 ၷ咧 Y UNK ᑇ喗ၷ咧ၷ咧ၷ咧 ż ą ą ᑇ喗 ၷ咧

T ၷ咧 ၷ咧 ᖷ呗 ᖷ呗 ၷ咧 ၷ咧 ၷ咧 ၷ咧 ၷ咧 ၷ咧 ᖷ呗 ၷ咧 ၷ咧 ᖷ呗 ᖷ呗 ZAŁ၇呗CZN K ၷ咧 / ၷ咧ၷ咧/ /ၷ咧ၷ咧 ၷ咧 ၷ咧ၷ咧 ၷ咧ၷ咧ၷ咧 ၷ咧 G K D T ၷ咧ၷ咧 ၷ咧 ၷ咧 G K Ś ᑇ喗 ၷ咧 Y UNK ᑇ喗ၷ咧ၷ咧ၷ咧 ż ą ą ᑇ喗 ၷ咧 ᖧ劇C. O CHN CZNY A. rzył 南cze wody ą ᖷ呗 T ą Gęᖷ呗 ᖷ呗ၷ咧 ż ą ą ၷ咧 ᖷ呗 ą ą ၷ咧 ၷ咧 ၷ咧 ၷ咧 ၷ咧 ၷ咧 ᖷ呗 ၷ咧 ၷ咧 ᖷ呗 ၷ咧 ᖷ呗 ၷ咧 ၷ咧 ၷ咧 ᖷ呗 ż ၷ咧 ၷ咧 ၷ咧 ą ą ၷ咧 ၷ咧 ၷ咧 ၷ咧 ၷ咧 ż ą ᖷ呗 ᖷ呗 ၷ咧 ၷ咧 ၷ咧 ၷ咧 ၷ咧 ၷ咧 ᑇ喗 ၷ咧 D ᖷ呗 B. rzył 南cza kanalizacji

Bardziej szczegółowo

Podstacja trakcyjna Bieńczyce INWENTARYZACJA STANU ISTNIEJĄCEGO 1 Spis treści I CZĘŚĆ OPISOWA 1. INFORMACJE OGÓLNE 1.1. Przedmiot i podstawa opracowan

Podstacja trakcyjna Bieńczyce INWENTARYZACJA STANU ISTNIEJĄCEGO 1 Spis treści I CZĘŚĆ OPISOWA 1. INFORMACJE OGÓLNE 1.1. Przedmiot i podstawa opracowan Rodzaj Opracowania: Tytuł Opracowania: ᑇ吗 Lokalizacja ᐧ升 śᐧ升 ᐧ升ᐧ升 ᐧ升 ᐧ升 ᐧ升ᐧ升 ᐧ升 ᆗ叧ᐧ升 7 Inwestor: Gm ᐧ升 M j Z ᐧ升ą ᆗ叧ᐧ升ᆗ叧 ᆗ叧 ᆗ叧 ᆗ叧ᆗ叧 ᆗ叧 mᆗ叧ᐧ升 ᐧ升 j ᆗ叧 ᐧ升 ᆗ叧ᆗ叧 ᆗ叧 ᆗ叧 ᐧ升ᆗ叧 ᐧ升 ᐧ升ᆗ叧 ᆗ叧ᆗ叧ᆗ叧ᐧ升ᆗ叧ᐧ升 Tom I S U IS

Bardziej szczegółowo

www.unimetal.pl NIP: 7671447269

www.unimetal.pl NIP: 7671447269 EGZ. NR 1 UNIMETAL Sp. z o.o. tel. +8 67 26 0 80 ul. Kujańska 10 tel. +8 67 26 22 71 77 00 Złotów fax +8 67 26 26 7 www.unimetal.pl NIP: 76717269 I N W E N T A R Y Z A C J A B U D O W L A N A W R A Z Z

Bardziej szczegółowo

Ś 嗷 哗 : ĘŚ 嗷 Ś 嗷 哗 : ĘŚ 嗷 ĘŚ 嗷 嗷 哗 : d 哗 p c 嗷 p c p 哗 ᐗ咗 c 哗 哗ᐗ咗 M 哗 喇 c ᐗ咗 喇 ńc : 嗷 哗 p d 哗 ᐗ咗c 嗷 哗 ᐧ噗 嗷 喇 ĘŚ 嗷 嗷 哗 : 哗 : 喇 喇 喇 喇 K 哗 哗 : 喇 喇 嗷 哗 ᐗ咗

Ś 嗷 哗 : ĘŚ 嗷 Ś 嗷 哗 : ĘŚ 嗷 ĘŚ 嗷 嗷 哗 : d 哗 p c 嗷 p c p 哗 ᐗ咗 c 哗 哗ᐗ咗 M 哗 喇 c ᐗ咗 喇 ńc : 嗷 哗 p d 哗 ᐗ咗c 嗷 哗 ᐧ噗 嗷 喇 ĘŚ 嗷 嗷 哗 : 哗 : 喇 喇 喇 喇 K 哗 哗 : 喇 喇 嗷 哗 ᐗ咗 勷y S J zy SOWA ROJEKT BUDOWLANO-WYKONWACZY ᐗ咗Ą ᐗ咗 ᐗ咗 哗c ᐗ咗 p d ᐗ咗 cᐗ咗 M c c K : Gm OLKUSZ, Ob ęb m 勷 O 勷 勷 勷z, 勷 勷 勷 勷 z 勷z 勷 勷 勷 勷 勷 勷 勷, 勷 勷 勷 勷 勷 勷, 勷 勷 勷 勷 勷 勷, 勷 勷 勷 勷 勷 勷, 勷 勷 勷 勷, 勷 勷 勷 勷, 勷 勷 勷

Bardziej szczegółowo

ZAWARTOŚ 嘧 O RACOWANIA 1. DANE OGÓLNE O IS KONSTRUKCJI STANU ISTNIEJĄCEGO - EKS ERTYZA O IS RZEBUDOWY BUDYNKU... 喷 II. ZABEZ IECZENIA.

ZAWARTOŚ 嘧 O RACOWANIA 1. DANE OGÓLNE O IS KONSTRUKCJI STANU ISTNIEJĄCEGO - EKS ERTYZA O IS RZEBUDOWY BUDYNKU... 喷 II. ZABEZ IECZENIA. 匇. D Su 72-005 z l 93d/7 l. 0609-658-567 NADBUDOWA BUDYNKU MIESZKALNEGO EKS ERTYZA STANU TECHNICZNEGO Ob : Budy sz l y l dz y Ad s: ł zy Zd 匇 匇 ul. l 26 I s : U z 喷d M s G y ł zy Zd u ul. l W l ś 3- 喷

Bardziej szczegółowo

Z awó d: p o s a d z k a r z I. Etap teoretyczny ( część pisemna i ustna) egzamin obejmuje: Zakres wiadomości i umiejętności właściwych dla kwalifikac

Z awó d: p o s a d z k a r z I. Etap teoretyczny ( część pisemna i ustna) egzamin obejmuje: Zakres wiadomości i umiejętności właściwych dla kwalifikac 9 2 / m S t a n d a r d w y m a g a ń - e g z a m i n m i s t r z o w s k i P O dla zawodu S A D Z K A R Z Kod z klasyfikacji zawodów i sp e cjaln oś ci dla p ot r ze b r yn ku p r acy Kod z klasyfikacji

Bardziej szczegółowo

Z Ó Zakres robót obejmuje remont i docieplenie elewacji 3-kondygnacyjnego budynku usługowo-administracyjnego ᐷ受lokaliᐷ受owanegoᐷ受 onstantynów ᐗ卷ódᐷ受ki

Z Ó Zakres robót obejmuje remont i docieplenie elewacji 3-kondygnacyjnego budynku usługowo-administracyjnego ᐷ受lokaliᐷ受owanegoᐷ受 onstantynów ᐗ卷ódᐷ受ki ᐗ厇ódź ᐗ厇ᐗ厇 ᐗ厇 ᐗ厇 ᐗ厇ᐗ厇 ᐗ厇 ᐗ厇ᐗ厇ᐗ厇ᐗ厇 ᐗ厇ᐗ厇 ᐗ厇 ᐗ厇 ᐗ厇ᐗ厇 ᐗ厇ᐗ厇 ᐗ厇ᐗ厇 ᐗ厇 ᐗ厇ᐗ厇 ᐗ厇ᐗ厇 ᐗ厇ᐗ厇 ᐗ厇 ᐗ厇ᐗ厇ᐗ厇ᐗ厇ᐗ厇ᐗ厇 ᐗ厇 ᐗ厇 ᐗ厇 ᐗ厇ᐗ厇ᐗ厇 ᐗ厇 ᐗ厇 ᐗ卷 G - G ᐗ厇ᐗ厇ᐗ厇ᐗ厇 ᐗ厇 ᐗ厇 ᐗ厇 ᐗ厇ᐗ厇 ᐗ厇 ᐗ厇ᐗ厇ᐗ厇ódᐗ厇 ᐗ厇ᐗ厇 ᐗ厇 ó ᐗ厇ódᐗ厇 ᐗ厇ᐗ厇ᐗ厇ᐗ厇ᐗ厇ᐗ厇ᐗ厇ᐗ厇 ᐗ厇 ᐗ厇

Bardziej szczegółowo

SPIS TREŚCI ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA I. DANE OGÓLNE

SPIS TREŚCI ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA I. DANE OGÓLNE SPIS TREŚCI ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA...1 I. DANE OGÓLNE...1 II. ZAGOSPODAROWANIE DZIAŁKI...2 III. OPIS TECHNICZNY...4 1. Przedmiot opracowania...4 2. Stan istniejący...4 IV. CZĘŚĆ RYSUNKOWA...6 ZAWARTOŚĆ

Bardziej szczegółowo

INWENTARYZACJA ARCHITEKTONICZNA Budynku sali konferencyjnej Okrąglak

INWENTARYZACJA ARCHITEKTONICZNA Budynku sali konferencyjnej Okrąglak 2 H =? M E = F H A J M K I K C M = C H E = H? D, = H E K I = E A H? = & "! 4 K E = K 2 =! J A B = N # & $ ' '! ' ' J A #! & ' % INWENTARYZACJA ARCHITEKTONICZNA Budynku sali konferencyjnej Okrąglak Adres

Bardziej szczegółowo

8 7 / m S t a n d a r d w y m a g a ń e g z a m i n m i s t r z o w s k i dla zawodu M O N T E R I N S T A L A C J I G A Z O W Y C H K o d z k l a s y f i k a c j i z a w o d ó w i s p e c j a l n o ś

Bardziej szczegółowo

Zawód: monter instalacji i urządzeń sanitarnych I. Etap teoretyczny (część pisemna i ustna) egzaminu obejmuje: Z ak res w iadomoś ci i umieję tnoś ci

Zawód: monter instalacji i urządzeń sanitarnych I. Etap teoretyczny (część pisemna i ustna) egzaminu obejmuje: Z ak res w iadomoś ci i umieję tnoś ci 8 8 / m S t a n d a r d w y m a g a ń - e g z a m i n m i s t r z o w s k i dla zawodu M O N T E R I N S T A L A C J I I U R Z Ą D Z E Ń S A N I T A R N Y C H Kod z klasyfikacji zawodów i sp e cjaln oś

Bardziej szczegółowo

Opis do koncepcji. 1. Przedmiot opracowania Przedmiotem opracowania jest koncepcja rozbudowy szkoły podstawowej.

Opis do koncepcji. 1. Przedmiot opracowania Przedmiotem opracowania jest koncepcja rozbudowy szkoły podstawowej. Opis do koncepcji 1. Przedmiot opracowania Przedmiotem opracowania jest koncepcja rozbudowy szkoły podstawowej. 2. Dane ewidencyjne 2.1. Czapury Ogrodowa 1 Nr ewid. działek: 49/4 i 49/7 obręb: Czapury,

Bardziej szczegółowo

PROJEKT MODERNIZACJI PLACU PRZY NADLEŚNICTWIE SMOLARZ

PROJEKT MODERNIZACJI PLACU PRZY NADLEŚNICTWIE SMOLARZ PROJEKT MODERNIZACJI PLACU PRZY NADLEŚNICTWIE SMOLARZ Inwestor: Adres: Autor projektu: Data opracowania Podpis autora Nadleśnictwo Smolarz w Kleśnie Klesno 3, 66-530 Drezdenko mgr inż. Katarzyna Grzegorz.

Bardziej szczegółowo

1 8 / m S t a n d a r d w y m a g a ń e g z a m i n m i s t r z o w s k i dla zawodu M E C H A N I K - O P E R A T O R P O J A Z D Ó W I M A S Z Y N R O L N I C Z Y C H K o d z k l a s y f i k a c j i

Bardziej szczegółowo

6 0 / m S t a n d a r d w y m a g a ń - e g z a m i n m i s t r z o w s k i dla zawodu K R A W I E C Kod z klasyfikacji zawodów i sp e cjaln oś ci dla p ot r ze b r yn ku p r acy Kod z klasyfikacji zawodów

Bardziej szczegółowo

PROJEKT DOCELOWEJ ORGANIZACJI RUCHU DLA ZADANIA: PRZEBUDOWA UL PIASTÓW ŚLĄSKICH (OD UL. DZIERŻONIA DO UL. KOPALNIANEJ) W MYSŁOWICACH

PROJEKT DOCELOWEJ ORGANIZACJI RUCHU DLA ZADANIA: PRZEBUDOWA UL PIASTÓW ŚLĄSKICH (OD UL. DZIERŻONIA DO UL. KOPALNIANEJ) W MYSŁOWICACH P r o j e k t d o c e l o w e j o r g a n i z a c j i r u c h u d l a z a d a n i a : " P r z e b u d o w a u l. P i a s t ó w Śl ą s k i c h ( o d u l. D z i e r ż o n i a d o u l. K o p a l n i a n e

Bardziej szczegółowo

ᖧ厇 Zᆇ哷Ś 唗 GÓLNA Yᐧ呷AGANIA D TY ZĄ ᐗ嗇AŚ I Ś I ᐧ呷AT RIAᐗ嗇Ó Yᐧ呷AGANIA D TY ZĄ RZᆇ哷TU, ᐧ呷A ZYN I NARZᆇ哷DZI Yᐧ呷AGANIA D TY ZĄ TRAN RTU Yᐧ呷AGANIA D TY ZĄ Y

ᖧ厇 Zᆇ哷Ś 唗 GÓLNA Yᐧ呷AGANIA D TY ZĄ ᐗ嗇AŚ I Ś I ᐧ呷AT RIAᐗ嗇Ó Yᐧ呷AGANIA D TY ZĄ RZᆇ哷TU, ᐧ呷A ZYN I NARZᆇ哷DZI Yᐧ呷AGANIA D TY ZĄ TRAN RTU Yᐧ呷AGANIA D TY ZĄ Y ᖧ厇 G aszewice ul. oznańsᖧ厇a zaᖧ厇anie nᖧ厇 ᖧ厇 G G ᐧ呷 g ól g ᐧ呷 Z ó ń ᐧ呷 ᐧ呷 ᖧ厇 Zᆇ哷Ś 唗 GÓLNA Yᐧ呷AGANIA D TY ZĄ ᐗ嗇AŚ I Ś I ᐧ呷AT RIAᐗ嗇Ó Yᐧ呷AGANIA D TY ZĄ RZᆇ哷TU, ᐧ呷A ZYN I NARZᆇ哷DZI Yᐧ呷AGANIA D TY ZĄ TRAN RTU

Bardziej szczegółowo

PROGRAM INWESTYCJI PRZEBUDOWY KOLEJOWEGO PRZEJŚCIA GRANICZNEGO w Braniewie

PROGRAM INWESTYCJI PRZEBUDOWY KOLEJOWEGO PRZEJŚCIA GRANICZNEGO w Braniewie 1 1. Program inwestycji: PROGRAM INWESTYCJI PRZEBUDOWY KOLEJOWEGO PRZEJŚCIA GRANICZNEGO w Braniewie a) celowość inwestycji: Program inwestycji przewiduje wykonanie nowych inwestycji oraz modernizację istniejących

Bardziej szczegółowo

Wynajem ATRAKCYJNIE ZLOKALIZOWANY PLAC PRZY DRODZE KRAJOWEJ E30 - LUBAN. Do wydzierżawienia utwardzony plac o powierzchni 2000m2.

Wynajem ATRAKCYJNIE ZLOKALIZOWANY PLAC PRZY DRODZE KRAJOWEJ E30 - LUBAN. Do wydzierżawienia utwardzony plac o powierzchni 2000m2. KRAJOWEJ E30 - LUBAN ATRAKCYJNIE ZLOKALIZOWANY PLAC PRZY DRODZE Do wydzierżawienia utwardzony plac o powierzchni 2000m2. Atrakcyjnie zlokalizowany w Lubaniu przy drodze krajowej nr 30 Zgorzelec - Jelenia

Bardziej szczegółowo

Technologia i Zastosowania Satelitarnych Systemów Lokalizacyjnych GPS, GLONASS, GALILEO Szkolenie połączone z praktycznymi demonstracjami i zajęciami na terenie polig onu g eodezyjneg o przeznaczone dla

Bardziej szczegółowo

ZADANIE INWESTYCYJNE: BUDOWA BUDYNKU HALI MAGAZYNOWEJ WRAZ Z INFRASTRUKTURĄ TOWARZYSZĄCĄ W TYCHACH DLA NEXTEER AUTOMOTIVE POLAND SP. Z O.O.

ZADANIE INWESTYCYJNE: BUDOWA BUDYNKU HALI MAGAZYNOWEJ WRAZ Z INFRASTRUKTURĄ TOWARZYSZĄCĄ W TYCHACH DLA NEXTEER AUTOMOTIVE POLAND SP. Z O.O. SPIS TREŚCI/ Strona 1. PRZEDMIOT OPRACOWANIA/ LOKALIZACJA. 2 2. INWESTOR. 2 3. ZAKRES OPRACOWANIA. 2 4. PODSTAWY OPRACOWANIA. 3 5. STAN ISTNIEJĄCY TERENU. 3 6. PROJEKTOWANE ZAGOSPODAROWANIE TERENU. 4 7.

Bardziej szczegółowo

喗 喗 喗 ᆇ嘷 喗 喗 f h P t Sp yf j T h j ą u y ᖷ南 u y t h ᖷ南ᖷ南t ᖷ南u y h pᖷ南 y h y ᖷ南 ᑇ唧 t h y h y ᖷ南 u ᖷ南ᖷ南t, tᖷ南 t ą y h: t p u p t ż u ą ᑇ唧 S ATE PAᑇ唧 p y

喗 喗 喗 ᆇ嘷 喗 喗 f h P t Sp yf j T h j ą u y ᖷ南 u y t h ᖷ南ᖷ南t ᖷ南u y h pᖷ南 y h y ᖷ南 ᑇ唧 t h y h y ᖷ南 u ᖷ南ᖷ南t, tᖷ南 t ą y h: t p u p t ż u ą ᑇ唧 S ATE PAᑇ唧 p y ᐧ唧 83, ę ᐧ唧ᐧ唧 ᖷ南 u 32 u C A h t t 02-964 W, u Eu p j 109 t 0-602 823 923 ń 喗 喗 喗 ᆇ嘷 喗 喗 f h P t Sp yf j T h j ą u y ᖷ南 u y t h ᖷ南ᖷ南t ᖷ南u y h pᖷ南 y h y ᖷ南 ᑇ唧 t h y h y ᖷ南 u ᖷ南ᖷ南t, tᖷ南 t ą y h: t p u p t

Bardziej szczegółowo

ᆇ勷D O DLO P K K P UL. G. KU B O Gmina iasto zczecin ydział Gosᆇ勷odaᆇ勷ᆇ勷i Komᆇ勷naᆇ勷neᆇ勷 i Ocᆇ勷ᆇ勷ony ᖧ哧ᆇ勷odowisᆇ勷a D O 70-546 zczecin ᆇ勷ᆇ勷. ᆇ勷mii Kᆇ勷aᆇ勷oweᆇ勷 1 B Ż ᖧ哧ᆇ勷dowᆇ勷ana PO ၇喗D Ł K LKUL in 喷. ᆇ勷 喷ᖧ哧ieta

Bardziej szczegółowo

SPIS ZAWARTOŚCI PROJEKTU:

SPIS ZAWARTOŚCI PROJEKTU: PROJEKT SUWAŁKI 1 SPIS ZAWARTOŚCI PROJEKTU: I. Opis projektu II. Część rysunkowa: 1. Projekt zagospodarowania terenu - zakres objęty przetargiem 2010 - etap IIIC...rys.nr U1/ZC 2. Zestawienie zewnętrznych

Bardziej szczegółowo

EKSPERTYZA TECHNICZNA WRAZ Z OPISEM DO INWENTARYZACJI BUDOWLANEJ OKRĘGOWEJ STACJI KONTROLI POJAZDÓW

EKSPERTYZA TECHNICZNA WRAZ Z OPISEM DO INWENTARYZACJI BUDOWLANEJ OKRĘGOWEJ STACJI KONTROLI POJAZDÓW EKSPERTYZA TECHNICZNA WRAZ Z OPISEM DO INWENTARYZACJI BUDOWLANEJ OKRĘGOWEJ STACJI KONTROLI POJAZDÓW 1. PODSTAWA OPRACOWANIA Zlecenie inwestora: MZK Bielsko - Biała; Dz. U. Z 2006r nr 40 poz. 275 w sprawie

Bardziej szczegółowo

II. OPIS TECHNICZNY STANU ISTNIEJĄCEGO - INWENTARYZACJA

II. OPIS TECHNICZNY STANU ISTNIEJĄCEGO - INWENTARYZACJA II. OPIS TECHNICZNY STANU ISTNIEJĄCEGO - INWENTARYZACJA 1. Dane ogólne Budynek świetlicy wiejskiej, częściowo podpiwniczony, wykonany w technologii tradycyjnej, ściany zewnętrzne i wewnętrzne murowane,

Bardziej szczegółowo

OPIS. Projektowane zagospodarowanie terenu

OPIS. Projektowane zagospodarowanie terenu KONKURS NA OPRACOWANIE KONCEPCJI NA OPRACOWANIE KONCEPCJI ARCHITEKTONICZNO-URBIANISTYCZNEJ ODBUDOWY I ROZBDOWY TEATRU MIEJSKIEGO WRAZ Z ZAGOSPODAROWANIEM RYNKU W GŁOGOWIE. OPIS Projektowane zagospodarowanie

Bardziej szczegółowo

PREFABRYKOWANE STUDNIE OPUSZCZANE Z ŻELBETU ŚREDNICACH NOMINALNYCH DN1500, DN2000, DN2500, DN3200 wg EN 1917 i DIN V 4034-1

PREFABRYKOWANE STUDNIE OPUSZCZANE Z ŻELBETU ŚREDNICACH NOMINALNYCH DN1500, DN2000, DN2500, DN3200 wg EN 1917 i DIN V 4034-1 PREFABRYKOWANE STUDNIE OPUSZCZANE Z ŻELBETU ŚREDNICACH NOMINALNYCH DN1500, DN2000, DN2500, DN3200 wg EN 1917 i DIN V 4034-1 DO UKŁADANIA RUROCIĄGÓW TECHNIKAMI BEZWYKOPOWYMI 1. Rodzaje konstrukcji 1.1.

Bardziej szczegółowo

1 STRONA TYTUŁOWA... 1 3 SPIS RYSUNKÓW... 3 4 DANE OGÓLNE... 4

1 STRONA TYTUŁOWA... 1 3 SPIS RYSUNKÓW... 3 4 DANE OGÓLNE... 4 2 SPIS TREŚCI 1 STRONA TYTUŁOWA... 1 2 SPIS TREŚCI... 2 3 SPIS RYSUNKÓW... 3 4 DANE OGÓLNE... 4 4.1 PRZEDMIOT OPRACOWANIA... 4 4.2 INWESTOR... 4 4.3 PODSTAWA OPRACOWANIA.... 4 4.4 LOKALIZACJA... 4 4.5

Bardziej szczegółowo

1 0 2 / m S t a n d a r d w y m a g a ñ - e g z a m i n m i s t r z o w s k i dla zawodu R A D I E S T E T A Kod z klasyfikacji zawodów i sp e cjaln o ci dla p ot r ze b r yn ku p r acy Kod z klasyfikacji

Bardziej szczegółowo

ASP-96 Architektoniczne Studio Projektowe SPIS ZAWARTOŚCI PROJEKTU WYKONAWCZEGO

ASP-96 Architektoniczne Studio Projektowe SPIS ZAWARTOŚCI PROJEKTU WYKONAWCZEGO SPIS ZAWARTOŚCI PROJEKTU WYKONAWCZEGO 1. BRANŻA PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA DZIAŁKI I ARCHITEKTURA 1.1 Strona tytułowa. 1.2 Spis zawartości projektu wykonawczego 1.3 PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA DZIAŁKI: 1.3.1

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANY. ul. Św. Andrzeja Boboli 98/17, Białystok ZESPÓŁ PROJEKTOWY: NAZWISKO: UPRAWNIENIA: PODPIS:

PROJEKT BUDOWLANY. ul. Św. Andrzeja Boboli 98/17, Białystok ZESPÓŁ PROJEKTOWY: NAZWISKO: UPRAWNIENIA: PODPIS: PROJEKT BUDOWLANY TEMAT: ADRES: ROZBIÓRKA BUDYNKU GOSPODARCZEGO działki nr geod. 379 położona w Turośni Kościelnej INWESTOR: ANDRZEJ SZUBZDA ul. Św. Andrzeja Boboli 98/17, 15-649 Białystok PROJEKTANT:

Bardziej szczegółowo

၇匧C S ၇匧 M C L. Ś 南 Ł S Ł 南 ភ叧 南 B LS M C, H M M, L L ŚC S CH C 南, S Ł M Ł ၇匧C, S ၇匧C Ł၇匧C C G, Ś ၇匧 S M 南 G ၇匧 L ŚC C ၇匧C C : emont, renowacja i adaptacja zabytkowego budynku kościoᐧ喗a parafialnego p.w.

Bardziej szczegółowo

CZĘŚĆ OPISOWA DO PROJEKTU WYKONAWCZEGO A. ROZWIĄZANIE PRZESTRZENNE I FUNKCJONALNE m m b ᐧ哇 ᐧ哇 m ᐧ哇 b ᖷ唷 ą m b ᖷ唷 m m ᐧ哇 ᐧ哇 ᖷ唷 b b ᐧ哇ą ᐧ哇 ᐧ哇 ᐧ哇 ᖷ唷 b ᐧ哇

CZĘŚĆ OPISOWA DO PROJEKTU WYKONAWCZEGO A. ROZWIĄZANIE PRZESTRZENNE I FUNKCJONALNE m m b ᐧ哇 ᐧ哇 m ᐧ哇 b ᖷ唷 ą m b ᖷ唷 m m ᐧ哇 ᐧ哇 ᖷ唷 b b ᐧ哇ą ᐧ哇 ᐧ哇 ᐧ哇 ᖷ唷 b ᐧ哇 Spis zawartości projektu. ᐧ哇 ᐧ哇 W N b N b W m ż m CZĘŚĆ OPISOWA DO PROJEKTU WYKONAWCZEGO A. ROZWIĄZANIE PRZESTRZENNE I FUNKCJONALNE m m b ᐧ哇 ᐧ哇 m ᐧ哇 b ᖷ唷 ą m b ᖷ唷 m m ᐧ哇 ᐧ哇 ᖷ唷 b b ᐧ哇ą ᐧ哇 ᐧ哇 ᐧ哇 ᖷ唷 b ᐧ哇

Bardziej szczegółowo

INWENTARYZACJA ARCHITEKTONICZNO BUDOWLANA GOKSiR KAMIENICA POLSKA UL. M. KONOPNICKIEJ 135a INWENTARYZACJA ARCHITEKTONICZNO BUDOWLANA

INWENTARYZACJA ARCHITEKTONICZNO BUDOWLANA GOKSiR KAMIENICA POLSKA UL. M. KONOPNICKIEJ 135a INWENTARYZACJA ARCHITEKTONICZNO BUDOWLANA Egz. nr 1 INWENTARYZACJA ARCHITEKTONICZNO BUDOWLANA Nazwa obiektu budowlanego Gminny Ośrodek Kultury, Sportu i Rekreacji Adres obiektu budowlanego Kamienica Polska ul. M. Konopnickiej 135a, 42-260 Dane

Bardziej szczegółowo

Urządzenia do bezprzerwowego zasilania UPS CES GX RACK. 10 kva. Wersja U/CES_GXR_10.0/J/v01. Praca równoległa

Urządzenia do bezprzerwowego zasilania UPS CES GX RACK. 10 kva. Wersja U/CES_GXR_10.0/J/v01. Praca równoległa Urządzenia do bezprzerwowego zasilania UPS CES GX RACK 10 kva Centrum Elektroniki Stosowanej CES sp. z o. o. 30-732 Kraków, ul. Biskupińska 14 tel.: (012) 269-00-11 fax: (012) 267-37-28 e-mail: ces@ces.com.pl,

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA O SPRZEDAśY NIERUCHOMOŚCI LOKALOWEJ

INFORMACJA O SPRZEDAśY NIERUCHOMOŚCI LOKALOWEJ INFORMACJA O SPRZEDAśY NIERUCHOMOŚCI LOKALOWEJ Lublin ul. InŜynierska 10 KONTAKT Cena proponowana wynosi 360 000 zł do negocjacji (trzysta sześćdziesiąt tysięcy złotych) Bank Zachodni WBK S.A. Obszar Logistyki

Bardziej szczegółowo

Inwentaryzacja architektoniczna budynku Aula Nova Akademii Muzycznej im. I.J.Paderewskiego w Poznaniu

Inwentaryzacja architektoniczna budynku Aula Nova Akademii Muzycznej im. I.J.Paderewskiego w Poznaniu Inwentaryzacja architektoniczna budynku Aula Nova Akademii Muzycznej im. I.J.Paderewskiego w Poznaniu Poznań, lipiec 2015 Spis treści Podstawa opracowania... 3 Cel opracowania... 3 Opis techniczny... 3

Bardziej szczegółowo

PROJEKT WYKONAWCZY. Adres obiektu: 62-510 Konin, ul. Szarotki 1. Inwestor: Przedszkole Nr 16 62-510 Konin, ul. Szarotki 1

PROJEKT WYKONAWCZY. Adres obiektu: 62-510 Konin, ul. Szarotki 1. Inwestor: Przedszkole Nr 16 62-510 Konin, ul. Szarotki 1 PRZEDSIĘBIORSTWO INWESTYCJI I BUDOWNICTWA *INWEST-BUD* 62-510 Konin, ul. Begoniowa 14 Tel. 063 245 05 45 PROJEKT WYKONAWCZY Obiekt: Przedszkole Nr 16 Temat: Remont tarasów Adres obiektu: 62-510 Konin,

Bardziej szczegółowo

OFERTA SPRZEDAŻY DZIAŁEK INWESTYCYJNYCH POŁOŻONYCH W CZĘSTOCHOWIE ULICA KORFANTEGO

OFERTA SPRZEDAŻY DZIAŁEK INWESTYCYJNYCH POŁOŻONYCH W CZĘSTOCHOWIE ULICA KORFANTEGO OFERTA SPRZEDAŻY DZIAŁEK INWESTYCYJNYCH POŁOŻONYCH W CZĘSTOCHOWIE ULICA KORFANTEGO 1. Informacje o nieruchomości Lokalizacja ogólna: Częstochowa, ulica Korfantego. Częstochowa, ulica Korfantego Źródło:

Bardziej szczegółowo

Kędzierzyn Koźle ul. Wojska Polskiego 2 pawilon administracyjno handlowo - usługowy

Kędzierzyn Koźle ul. Wojska Polskiego 2 pawilon administracyjno handlowo - usługowy Kędzierzyn Koźle ul. Wojska Polskiego 2 pawilon administracyjno handlowo - usługowy Kędzierzyn Koźle, ul. Wojska Polskiego 2 Działki nr: 1188/33, 1188/34 Powierzchnia gruntu: 1 686 m² Działka zabudowana

Bardziej szczegółowo

Ksawerów (woj. łódzkie) - ul. Nowotki 5

Ksawerów (woj. łódzkie) - ul. Nowotki 5 Skrócony opis nieruchomości komercyjnej: Hala magazynowa z częścią biurową Ksawerów (woj. łódzkie) - ul. Nowotki 5 KW32199 oraz KW08111 BEZPOŚREDNIA SPRZEDAś LUB NAJEM Jako pełnomocnik właściciela nieruchomości,

Bardziej szczegółowo

EKSPERTYZA TECHNICZNA I INWENTARYZA

EKSPERTYZA TECHNICZNA I INWENTARYZA EKSPERTYZA TECHNICZNA I INWENTARYZA Inwestor: Gmina Ropa woj. ma³opolskie Temat: Remont i przystosowanie budynku zaplecza boisk sportowych w ramach programu Orlik 2012 Lokalizacja: Ropa dz.nr 1799,1800

Bardziej szczegółowo

ZAWARTOŚC OPRACOWANIA

ZAWARTOŚC OPRACOWANIA ZAWARTOŚC OPRACOWANIA I. OPIS TECHNICZNY II. OBLICZENIA STATYCZNE ( w projekcie budowlanym ) III. RYSUNKI: 1. Rzut fundamentów nr K-01 2. Stopa fundamentowa St1 nr K-02 3. Stopa fundamentowa St2 i St3

Bardziej szczegółowo

Zawód: z d u n I. Etap teoretyczny (część pisemna i ustna) egzaminu obejmuje: Z a k r e s w i a d o m o ś c i i u m i e j ę t n o ś c i w ł a ś c i w

Zawód: z d u n I. Etap teoretyczny (część pisemna i ustna) egzaminu obejmuje: Z a k r e s w i a d o m o ś c i i u m i e j ę t n o ś c i w ł a ś c i w 9 4 / m S t a n d a r d w y m a g a ń e g z a m i n m i s t r z o w s k i dla zawodu Z D U N Kod z klasyfikacji zawodów i sp e cjaln oś ci dla p ot r ze b r yn ku p r acy Kod z klasyfikacji zawodów szkoln

Bardziej szczegółowo

OPIS TECHNICZNY DO PROJEKTU BUDOWLANEGO SIŁOWNI TERENOWEJ

OPIS TECHNICZNY DO PROJEKTU BUDOWLANEGO SIŁOWNI TERENOWEJ OPIS TECHNICZNY DO PROJEKTU BUDOWLANEGO SIŁOWNI TERENOWEJ 1 Dane wyjściowe 1.1 Przedmiot i podstawa opracowania Przedmiotem opracowania jest dokumentacja projektowa budowy siłowni terenowej na dz. nr ewid.

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XIV/94/2015 RADY MIEJSKIEJ W SĘDZISZOWIE. z dnia 27 listopada 2015 r.

UCHWAŁA NR XIV/94/2015 RADY MIEJSKIEJ W SĘDZISZOWIE. z dnia 27 listopada 2015 r. UCHWAŁA NR XIV/94/2015 RADY MIEJSKIEJ W SĘDZISZOWIE z dnia 27 listopada 2015 r. w sprawie określenia wzorów formularzy informacji i deklaracji na podatek leśny, rolny, od nieruchomości Na podstawie art.

Bardziej szczegółowo

ZESPÓ SZKÓ NR 16 WROC AW, UL. HUTNICZA 45 PRZEBUDOWA GABINETÓW FIZYKI Z ZAPLECZEM

ZESPÓ SZKÓ NR 16 WROC AW, UL. HUTNICZA 45 PRZEBUDOWA GABINETÓW FIZYKI Z ZAPLECZEM ` pracownia projektowa 50 244 Wrocùaw, pl. Úw. Macieja 5. tel./fax. 071/322-82-74 e-meil:vacor@interia.pl INWESTOR ZESPÓ SZKÓ NR 16 WROC AW, UL. HUTNICZA 45 OBIEKT ZESPÓ SZKÓ NR 16 ADRES WROC AW, UL. HUTNICZA

Bardziej szczegółowo

DANE WYJŚCIOWE DO PROJEKTOWANIA DROGI. Droga /powiatowa Nr..1937B..Stara Łomża Siemień Rybno - Pniewo.. (nazwa całego ciągu drogi)

DANE WYJŚCIOWE DO PROJEKTOWANIA DROGI. Droga /powiatowa Nr..1937B..Stara Łomża Siemień Rybno - Pniewo.. (nazwa całego ciągu drogi) DANE WYJŚCIOWE DO PROJEKTOWANIA DROGI Droga /powiatowa Nr..1937B..Stara Łomża Siemień Rybno - Pniewo.. (nazwa całego ciągu drogi) na terenie gminy..łomża.. w woj.....podlaskie... I. STAN ISTNIEJĄCY 1.

Bardziej szczegółowo

NIP 945-107-30-52 PKO bp S.A. IV o/kraków nr 75 1020 2906 0000 1702 0017 3096 regon: 350425085

NIP 945-107-30-52 PKO bp S.A. IV o/kraków nr 75 1020 2906 0000 1702 0017 3096 regon: 350425085 { t!5 匧 { a 5 5 a. Y Ç 匧 t { í 受 受 受 9 { Ü wt ahl! at { ù { Ü ahl!. { Ü wt ahl! at { { NIP 945-107-30-52 PKO bp S.A. IV o/kraków nr 75 1020 2906 0000 1702 0017 3096 regon: 350425085 ᐧ勇 w 2 pis eśᐧ勇i ᐧ勇

Bardziej szczegółowo

EKSPERTYZA TECHNICZNA TOM VI

EKSPERTYZA TECHNICZNA TOM VI P r a c o w n i a A r c h i t e k t o n i c z n a Pracownia Architektoniczna S.C. mgr inż. arch Anna Matla, mgr inż. Sławomir Koziara EKSPERTYZA TECHNICZNA TOM VI Przebudowa części pomieszczeń parteru

Bardziej szczegółowo

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA (OPZ) I.

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA (OPZ) I. Załącznik nr 1 do umowy OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA (OPZ) I. Przedmiot zamówienia 1. Przedmiotem zamówienia jest opracowanie inwentaryzacji architektoniczno-budowlanej, wykonanie dokumentacji projektowej

Bardziej szczegółowo

Nr sprawy: ZP.271.058.2016 Załącznik nr 2

Nr sprawy: ZP.271.058.2016 Załącznik nr 2 Nr sprawy: ZP.271.058.2016 Załącznik nr 2 Budowa bieżni i skoczni przy Szkole Podstawowej nr 9 oraz przy Zespole Szkół nr 3 w Suwałkach Opis przedmiotu zamówienia Budowa bieżni, skoczni i placu zabaw przy

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANY i WYKONAWCZY

PROJEKT BUDOWLANY i WYKONAWCZY Archigraf MICHAŁ BRUTKOWSKI PRACOWNIA ARCHITEKTONICZNA PRACOWNIA: ul. J. Rosołą 58 lokal 113, 02-786 Warszawa, tel./fax:0224468089, e-mail: pracownia@archigraf.eu, e-mail: mb@archigraf.eu PROJEKT BUDOWLANY

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANY ZAMIENNY

PROJEKT BUDOWLANY ZAMIENNY PROJEKT BUDOWLANY ZAMIENNY TEMAT: ADRES: INWESTOR: BRANśA: Budowa lekkiej hali magazynowej, wiaty do przygotowania i pakowania odpadów opakowań suchych, ustawienie trzech kontenerów socjalnych oraz utwardzenie

Bardziej szczegółowo

FIRMA PROJEKTOWO US UGOWA PROBUD

FIRMA PROJEKTOWO US UGOWA PROBUD FIRMA PROJEKTOWO US UGOWA PROBUD PROJEKT STA EJ ORGANIZACJI RUCHU W ZWI ZKU Z PROJEKTEM BUDOWLANYM BUDOWA UL. PI SUDSKIEGO OD UL. WITOSA DO UL. MICKIEWICZA WRAZ Z KANALIZACJ SANITARN ETAP I Inwestor :

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANY BUDOWA SCHODÓW ZEWNĘTRZNYCH POŻAROWYCH Z BUDYNKU PUBLICZNEJ SZKOŁY PODSTAWOWEJ W BUDZISKACH

PROJEKT BUDOWLANY BUDOWA SCHODÓW ZEWNĘTRZNYCH POŻAROWYCH Z BUDYNKU PUBLICZNEJ SZKOŁY PODSTAWOWEJ W BUDZISKACH PROJEKT BUDOWLANY BUDOWA SCHODÓW ZEWNĘTRZNYCH POŻAROWYCH Z BUDYNKU PUBLICZNEJ SZKOŁY PODSTAWOWEJ W BUDZISKACH Inwestor : SZKOŁA PODSTAWOWA BUDZISKA Adres budowy: BUDZISKA Gmina ŁUBNICE Działka nr. Ewidencyjny

Bardziej szczegółowo

Badanie termowizyjne. Firma. P.U ECO-WOD-KAN Jacek Załubski. Osoba badająca: Załubski Jacek. Techników 7a 55-220 Jelcz-Laskowice.

Badanie termowizyjne. Firma. P.U ECO-WOD-KAN Jacek Załubski. Osoba badająca: Załubski Jacek. Techników 7a 55-220 Jelcz-Laskowice. Firma P.U ECOWODKAN Jacek Załubski Techników 7a 55220 JelczLaskowice Osoba badająca: Załubski Jacek Telefon: 604472922 Email: termowizja@zalubscy.pl Urządzenie Testo 882 Nr seryjny: 2141604 Obiektyw: Standard

Bardziej szczegółowo

MOyE studio projektowe mgr inż. arch. Anna Stasz

MOyE studio projektowe mgr inż. arch. Anna Stasz OPIS INWENTARYZACJI 1. Podstawa i zakres opracowania: Umowa zawarta z Inwestorem na podstawie zgody właścicieli przedmiotowej nieruchomości. Wizja na przedmiotowej posesji. Wytyczne programowo - funkcjonalne

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANY INSTALACJE WODOCIĄGOWE P.POŻ. -hydranty wewnętrzne

PROJEKT BUDOWLANY INSTALACJE WODOCIĄGOWE P.POŻ. -hydranty wewnętrzne Anita Wilczyńska-Pracownia Architektury PROSPERITA 81-524 GDYNIA, ul. Goplany 6 ------------------------------------------------------------------------------------------------ PROJEKT BUDOWLANY PROJEKT

Bardziej szczegółowo

Usługi Projektowe Antoni Duźniak

Usługi Projektowe Antoni Duźniak 1 Usługi Projektowe Antoni Duźniak 43-520 Chybie ul. Topolowa 7 Tel./fax 0-33 8560-370 Obiekt: Projekt zagospodarowania parku miejskiego w Strumieniu - teren pod scenę i widownię (etap II) Inwestor: Gmina

Bardziej szczegółowo

INWENTARYZACJA BUDOWLANA BUDYNKÓW DOMU POMOCY SPOŁECZNEJ PRZY UL. KS. KARD. STEFANA WYSZYŃSKIEGO 33 W OBORNIKACH ŚLĄSKICH

INWENTARYZACJA BUDOWLANA BUDYNKÓW DOMU POMOCY SPOŁECZNEJ PRZY UL. KS. KARD. STEFANA WYSZYŃSKIEGO 33 W OBORNIKACH ŚLĄSKICH Nr umowy ZP 31 2014 AREA-BP Marcin Smuda 43-100 Tychy, ul. Zwierzyniecka 73 tel/fax. 791 691 360 / (032) 258-58-46 INWENTARYZACJA BUDOWLANA BUDYNKÓW DOMU POMOCY SPOŁECZNEJ PRZY UL. KS. KARD. STEFANA WYSZYŃSKIEGO

Bardziej szczegółowo

W 叧 ၷ咧 叧 ż ń R. W, ᆗ叇 ၷ咧 叧 叧, ᆗ叇, ś, ł,, ś ᆗ叇 R, ł ś. ၷ咧 叧 R W ś ᆗ叇 I ż ś ś I ż. T ᆗ叇 叧 W ᆗ叇 ł R. 叧 T ၷ咧 ᆗ叇 ł ᆗ叇, ż ł 叧 ၷ咧 ᆗ叇 叧 叧. ᖷ哗 ch n ᖷ哗 d wi w c

W 叧 ၷ咧 叧 ż ń R. W, ᆗ叇 ၷ咧 叧 叧, ᆗ叇, ś, ł,, ś ᆗ叇 R, ł ś. ၷ咧 叧 R W ś ᆗ叇 I ż ś ś I ż. T ᆗ叇 叧 W ᆗ叇 ł R. 叧 T ၷ咧 ᆗ叇 ł ᆗ叇, ż ł 叧 ၷ咧 ᆗ叇 叧 叧. ᖷ哗 ch n ᖷ哗 d wi w c ᆗ叇 ń ń 叧 -, 叧 ń ł 叧 叧 ᐗ呇. 5-7 -. ᆗ厧 ych ST W ż ၷ咧 ၷ咧 叧 ż T : -I 叧 2 g ln wym g ni d ycząc W R śၷ咧 śၷ咧 ၷ咧 叧 叧 叧, T I ż. - ᆗ厧 z z ni nᆗ厧 ᆗ厧d wy: ၷ咧 叧 ś W 叧 ż W T ၷ咧. ၷ咧 ᆗ叇 ł, ၷ咧 ၷ咧 ၷ咧 叧 T. - ၷ咧 : ၷ咧 ၷ咧 ᆗ叇

Bardziej szczegółowo

1. Zagospodarowanie terenu plansza architektoniczna 1:1000 2. Zagospodarowanie terenu plansza uzbrojenia terenu 1:1000

1. Zagospodarowanie terenu plansza architektoniczna 1:1000 2. Zagospodarowanie terenu plansza uzbrojenia terenu 1:1000 ARCHITEKTURA ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA 1. Część opisowa 1. Podstawa opracowania i materiały projektowe. 2. Przedmiot i zakres inwestycji. 3. Zagospodarowanie terenu. 3a. Opis stanu istniejącego terenu lokalizacji.

Bardziej szczegółowo

Zawód: s t o l a r z I. Etap teoretyczny (część pisemna i ustna) egzaminu obejmuje: r e s m o ś c i i u m i e j ę t n o ś c i c i c h k i f i k j i m

Zawód: s t o l a r z I. Etap teoretyczny (część pisemna i ustna) egzaminu obejmuje: r e s m o ś c i i u m i e j ę t n o ś c i c i c h k i f i k j i m 4 3 / m S t a n d a r d w y m a g a ń - e g z a m i n m i s t r z o w s k i dla zawodu S T O L A R Z Kod z klasyfikacji zawodów i sp e cjaln oś ci dla p ot r ze b r yn ku p r acy Kod z klasyfikacji zawodów

Bardziej szczegółowo

DANE IDENTYFIKACYJNE OBIEKTU: GPZ nr pola.. lub Numer ID ciągu liniowego... Nazwa... Rodzaj uziomów przy słupach...

DANE IDENTYFIKACYJNE OBIEKTU: GPZ nr pola.. lub Numer ID ciągu liniowego... Nazwa... Rodzaj uziomów przy słupach... Załącznik nr 7 do SWZ... Nazwa firmy wykonującej omiary PROTOKÓŁ POMIAROWY nr... Z badania skuteczności ochrony rzeciworażeniowej w obiekcie... Data omiaru TYP OBIEKTU: INIA EEKTROENERGETYCZNA SN CZĘŚĆ

Bardziej szczegółowo

Inwentaryzacja budowlana

Inwentaryzacja budowlana jednostka projektowa obiekt budowlany Budynek sali gimnastycznej stadium Inwentaryzacja budowlana data 08.2012 adres obiektu budowlanego nr działki inwestor Miasto Poznań Poznań, Pl. Kolegiacki 17 zespół

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE. PLAST-MET SYSTEMY OGRODZENIOWE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA ul. Milicka 34 55-100 Trzebnica

ZAPYTANIE OFERTOWE. PLAST-MET SYSTEMY OGRODZENIOWE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA ul. Milicka 34 55-100 Trzebnica ZAPYTANIE OFERTOWE I. Nazwa i adres zamawiającego. PLAST-MET SYSTEMY OGRODZENIOWE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA ul. Milicka 34 55-100 Trzebnica II. Tytuł realizowanego Projektu.

Bardziej szczegółowo

OPIS TECHNICZNY SPIS RYSUNKÓW ARCHITEKTURA ;

OPIS TECHNICZNY SPIS RYSUNKÓW ARCHITEKTURA ; OPIS TECHNICZNY 1.0 Podstawa opracowania. 2.0 Opis zagospodarowania. 3.0 Opis projektowanej inwestycji. 4.0 Opis robót budowlanych. 5.0 Informacja bioz., SPIS RYSUNKÓW ARCHITEKTURA ; 1A. Projekt zagospodarowania,

Bardziej szczegółowo

PRZEBUDOWA FRAGMENTU ULICY MARYSIA W CZĘSTOCHOWIE na działkach ew. o nr : 124/2; obręb: Częstochowa 229 155/2; obręb: Częstochowa 231

PRZEBUDOWA FRAGMENTU ULICY MARYSIA W CZĘSTOCHOWIE na działkach ew. o nr : 124/2; obręb: Częstochowa 229 155/2; obręb: Częstochowa 231 TEMAT: PRZEBUDOWA FRAGMENTU ULICY MARYSIA W CZĘSTOCHOWIE na działkach ew. o nr : 124/2; obręb: Częstochowa 229 155/2; obręb: Częstochowa 231 TOM I Tom I PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU Rozdział 1 DR DROGI

Bardziej szczegółowo

PRZEDSZKOLE SAMORZĄDOWE. Przedszkole Samorządowe nr 29 Gdynia, ul. Unruga 53. Ewelina Nowak 76-270 Ustka ul. Grunwaldzka 43/49 CZĘŚĆ OPRACOWANIA

PRZEDSZKOLE SAMORZĄDOWE. Przedszkole Samorządowe nr 29 Gdynia, ul. Unruga 53. Ewelina Nowak 76-270 Ustka ul. Grunwaldzka 43/49 CZĘŚĆ OPRACOWANIA OBIEKT PRZEDSZKOLE SAMORZĄDOWE ADRES Gdynia, ul. Unruga 53 INWESTOR Przedszkole Samorządowe nr 29 Gdynia, ul. Unruga 53 JEDNOSTKA PROJEKTOWA OPRACOWANIE AUTORZY Ewelina Nowak 76-270 Ustka ul. Grunwaldzka

Bardziej szczegółowo

Gdyńskim Ośrodkiem Sportu i Rekreacji jednostka budżetowa

Gdyńskim Ośrodkiem Sportu i Rekreacji jednostka budżetowa Z a ł» c z n i k n r 5 d o S p e c y f i k a c j i I s t o t n y c h W a r u n k Zó aw m ó w i e n i a Z n a k s p r a w y G O S I R D Z P I 2 7 1 0 1 1 2 0 14 W Z Ó R U M O W Y z a w a r t a w Gd y n

Bardziej szczegółowo

SKALA PUNKT OW A DO ROZPAT R Y W A N I A WNIOS K Ó W SKŁADANYCH PRZE Z OSOB Y NIEPEŁNO S P R A W N E NA LIKWIDACJĘ BARIE R

SKALA PUNKT OW A DO ROZPAT R Y W A N I A WNIOS K Ó W SKŁADANYCH PRZE Z OSOB Y NIEPEŁNO S P R A W N E NA LIKWIDACJĘ BARIE R Załącznik nr 3 do Zasad dofinansowania likwidacji barier architektonicznych, technicznych i w komunikowaniu się osób niepełno spra wny c h. w związku z indywidualnymi potrzebami SKALA PUNKT OW A DO ROZPAT

Bardziej szczegółowo

OŚWIETLENIE PRZESZKLONEJ KLATKI SCHODOWEJ

OŚWIETLENIE PRZESZKLONEJ KLATKI SCHODOWEJ OŚWIETLENIE PRZESZKLONEJ KLATKI SCHODOWEJ Przykład aplikacji: rys. 1 rys. 2 rys. 3 rys. 4 W tym przypadku do sterowania oświetleniem wykorzystano przekaźniki fi rmy Finder: wyłącznik zmierzchowy 11.01.8.230.0000

Bardziej szczegółowo

ZAKRES I FORMA DOKUMENTACJI PROJEKTOWEJ

ZAKRES I FORMA DOKUMENTACJI PROJEKTOWEJ Zał. nr 2 do Regulaminu konkursu ZAKRES I FORMA DOKUMENTACJI PROJEKTOWEJ Opracowanie kompleksowej dokumentacji projektowej dla: Zespołu budynków wielorodzinnych mieszkalnych wraz z parkingami oraz infrastrukturą

Bardziej szczegółowo

OPRACOWANIE DOKUMENTACJI PROJEKTOWEJ

OPRACOWANIE DOKUMENTACJI PROJEKTOWEJ INWENTARYZACJA BUDOWLANA do projektu docieplenia ścian zewnętrznych, przebudowy dachu, remontu schodów zewnętrznych, przebudowy kanalizacji deszczowej odwodnienia dachu budynku usługowego SPIS ZAWARTOŚCI

Bardziej szczegółowo

3. Przedmiot opracowania:

3. Przedmiot opracowania: 3. Przedmiot opracowania: Niniejsze opracowanie obejmuje lokalizację na działce istniejącego budynku mieszkalnego z częścią gospodarczą, budynku stodoły przeznaczonego do rozbiórki. - Podstawowe wskaźniki:

Bardziej szczegółowo

TABELA WYCENY ELEMENTÓW TECHNICZNYCH ROBÓT ZWIĄZANYCH Z ROZBUDOWĄ HOTELU GRAND SAL

TABELA WYCENY ELEMENTÓW TECHNICZNYCH ROBÓT ZWIĄZANYCH Z ROZBUDOWĄ HOTELU GRAND SAL Załącznik nr 7 Do specyfikacji zamówienia na: Wykonanie robót budowlanych mających na celu rozbudowę Hotelu Grand Sal TABELA WYCENY ELEMENTÓW TECHNICZNYCH ROBÓT ZWIĄZANYCH Z ROZBUDOWĄ HOTELU GRAND SAL

Bardziej szczegółowo

1 0 0 / m S t a n d a r d w y m a g a ń - e g z a m i n m i s t r z o w s k i dla zawodu K O S M E T Y C Z K A * * (dla absolwentów szkół ponadzasadniczych) Kod z klasyfikacji zawodów i sp e cjaln oś ci

Bardziej szczegółowo

Nazwa zadania: wyburzenie 9 budynków. Adres obiektu: Podzamcze, 26-060 Chęciny. Kod CPV: 45111100-9

Nazwa zadania: wyburzenie 9 budynków. Adres obiektu: Podzamcze, 26-060 Chęciny. Kod CPV: 45111100-9 Program funkcjonalno-użytkowy dla wyburzenia 9 budynków na terenach Regionalnego Centrum Naukowo- Technologicznego w Podzamczu koło Chęcin w ramach zadania p.n. Tworzenie kompleksowych terenów inwestycyjnych

Bardziej szczegółowo

NADZÓR BUDOWLANY I PROJEKTOWANIE Ryszard Ignatowicz 97-400 Bełchatów ulica C.K. Norwida 63 tel. 0609534979 PROJEKT OPRACOWALI:

NADZÓR BUDOWLANY I PROJEKTOWANIE Ryszard Ignatowicz 97-400 Bełchatów ulica C.K. Norwida 63 tel. 0609534979 PROJEKT OPRACOWALI: NADZÓR BUDOWLANY I PROJEKTOWANIE Ryszard Ignatowicz 97-400 Bełchatów ulica C.K. Norwida 63 tel. 0609534979 STADIUM OBIEKT ADRES PROJEKT BUDOWLANY ZMIANA LOKALIZACJI POMPOWNI ŚCIEKÓW I ZWIĄZANE Z TYM ZMIANY

Bardziej szczegółowo

Obowiązujące przepisy i normy z zakresu budownictwa: -Ustawa z dnia PRAWO BUDOWLANE Ustawa ze zmianami z dnia 27marca 2003r

Obowiązujące przepisy i normy z zakresu budownictwa: -Ustawa z dnia PRAWO BUDOWLANE Ustawa ze zmianami z dnia 27marca 2003r I. SKŁAD ZESPOŁU AUTORSKIEGO - ARCHITEKTURA PROJEKTANT: mgr inż. arch. Justyna Uszałowicz upr. nr 2/R-519/LOOIA/10 II. OPIS TECHNICZNY 1. LOKALIZACJA KOMPLEKS 3 dz. nr 22/24 2. INWESTOR ŁÓDZKA SPECJALNA

Bardziej szczegółowo

OPIS TECHNICZNY INWENTARYZACJA. ul. Skarbowa 2 31-121 Kraków. mgr inż. arch. Joanna Pajerska - Szczurek MPOIA/63/2008 w spec.

OPIS TECHNICZNY INWENTARYZACJA. ul. Skarbowa 2 31-121 Kraków. mgr inż. arch. Joanna Pajerska - Szczurek MPOIA/63/2008 w spec. OPIS TECHNICZNY INWENTARYZACJA ADRES: Szpital im. J. Dietla ul. Skarbowa 2 31-121 Kraków INWESTOR: Szpital im. J. Dietla ul. Skarbowa 2 31-121 Kraków JEDNOSTKA PROJEKTOWA: Meritum Grupa Budowlana Spółka

Bardziej szczegółowo

8 6 / m S t a n d a r d w y m a g a ń e g z a m i n m i s t r z o w s k i dla zawodu E L E K T R Y K K o d z k l a s y f i k a c j i z a w o d ó w i s p e c j a l n o ś c i d l a p o t r z e b r y n k

Bardziej szczegółowo

PL 211524 B1. FAKRO PP SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Nowy Sącz, PL 29.10.2007 BUP 22/07 31.05.2012 WUP 05/12. WACŁAW MAJOCH, Nowy Sącz, PL

PL 211524 B1. FAKRO PP SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Nowy Sącz, PL 29.10.2007 BUP 22/07 31.05.2012 WUP 05/12. WACŁAW MAJOCH, Nowy Sącz, PL RZECZPOSPOLITA POLSKA (12) OPIS PATENTOWY (19) PL (11) 211524 (13) B1 (21) Numer zgłoszenia: 379508 (51) Int.Cl. E06B 7/14 (2006.01) E04D 13/03 (2006.01) Urząd Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej (22)

Bardziej szczegółowo

PROJEKT WYKONAWCZY KONSTRUKCJI

PROJEKT WYKONAWCZY KONSTRUKCJI Spis treści Opis techniczny 1. Przedmiot i zakres opracowania 2. Podstawa formalna projektu 3. Podstawy merytoryczne opracowania 4. Układ konstrukcyjny obiektu 5. Zastosowane schematy konstrukcyjne 6.

Bardziej szczegółowo

OPIS TECHNICZNY DO PROJEKTU ZAGOSPODAROWANIA TERENU

OPIS TECHNICZNY DO PROJEKTU ZAGOSPODAROWANIA TERENU 39 OPIS TECHNICZNY DO PROJEKTU ZAGOSPODAROWANIA TERENU rozbudowa budynku Środowiskowego Domu Samopomocy wraz z przebudową wewnętrznego układu komunikacyjnego drogi i chodniki, infrastruktura techniczna,

Bardziej szczegółowo

architekt Grażyna Stojek ᐧ号a ds aw wa nr 54 w c c n m n p m s c ń dr s c c nᐧ号 ᐧ号ᐧ号ᐧ号 aᐧ号s ᐧ号 ᐧ号 nw s r ᐧ号m na ᐧ号 as c c n a wa prac wan a ᐧ号ᐧ号ᐧ号ᐧ号ᐧ号 ᐧ号 ᐧ号 ᐧ号 ᐧ号 ᐧ号ᐧ号ᐧ号ᐧ号ᐧ号 ᐧ号 V 45ᐧ号ᐧ号ᐧ号ᐧ号ᐧ号ᐧ号-ᐧ号 V 452627ᐧ号ᐧ号-8

Bardziej szczegółowo

budynku Domu Studenckiego DS-1 ADRES INWESTYCJI: Warszawa, ul. Konarskiego 1 INWESTOR: upr. bud. St 550/81

budynku Domu Studenckiego DS-1 ADRES INWESTYCJI: Warszawa, ul. Konarskiego 1 INWESTOR: upr. bud. St 550/81 NAZWA INWESTYCJI: Zjazd gospodarczy do piwnic budynku Domu Studenckiego DS-1 ADRES INWESTYCJI: Warszawa, ul. Konarskiego 1 TYTUŁ OPRACOWANIA: Projekt napraw i modernizacji zjazdu INWESTOR: Akademia Pedagogiki

Bardziej szczegółowo

Inwentaryzacja architektoniczna budynku dydaktycznego Akademii Muzycznej im. I.J.Paderewskiego w Poznaniu

Inwentaryzacja architektoniczna budynku dydaktycznego Akademii Muzycznej im. I.J.Paderewskiego w Poznaniu Inwentaryzacja architektoniczna budynku dydaktycznego Akademii Muzycznej im. I.J.Paderewskiego w Poznaniu Autorzy: Geocartis Sp. z o.o. ul. Wilczak 12H 61-623 Poznań Poznań, lipiec 2015 Spis treści Podstawa

Bardziej szczegółowo

ZAKŁAD PRODUKCJI BETONU W POBLIŻU KROSNA

ZAKŁAD PRODUKCJI BETONU W POBLIŻU KROSNA ZAKŁAD PRODUKCJI BETONU W POBLIŻU KROSNA Syndyk masy upadłości Stanisława Chabaja Przedsiębiorstwo Usług Drogowych "Chabaj" w postępowaniu upadłościowym prowadzonym w Sądzie Rejonowym w Krośnie Wydziale

Bardziej szczegółowo

I. OPIS DO PROJEKTU ZAGOSPODAROWANIA TERENU

I. OPIS DO PROJEKTU ZAGOSPODAROWANIA TERENU I. OPIS DO PROJEKTU ZAGOSPODAROWANIA TERENU 1. Przedmiot inwestycji, a w przypadku zamierzenia budowlanego obejmującego więcej niż jeden obiekt budowlany zakres całego zamierzenia, a w razie potrzeby kolejność

Bardziej szczegółowo

PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU CPV

PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU CPV PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU CPV 45213150-9 --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- INWESTYCJA : Urzędów, ul. Rynek 12,

Bardziej szczegółowo

1 / m S t a n d a r d w y m a g a ń - e g z a m i n m i s t r z o w s k i dla zawodu B L A C H A R Z Kod z klasyfikacji zawodów i sp e cjaln oś ci dla p ot r ze b r yn ku p r acy Kod z klasyfikacji zawodów

Bardziej szczegółowo