1. Po àczenia w ramach telefonii internetowej tp sà realizowane w technologii VoIP i umo liwiajà przesy anie g osu w oparciu o sieç Internet.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "1. Po àczenia w ramach telefonii internetowej tp sà realizowane w technologii VoIP i umo liwiajà przesy anie g osu w oparciu o sieç Internet."

Transkrypt

1 cennik us ugi telefonii internetowej tp Rozdzia 1 Plan VoIP tp na okràg o Informacje o planie 1. Plan VoIP tp na okràg o jest dost pny wy àcznie dla Abonentów b dàcych konsumentami w rozumieniu ustawy z dnia 16 lipca 2004 roku Prawo Telekomunikacyjne (Dz.U nr 171, poz 1800) z póên. zm. Plan VoIP tp na okràg o mogà zamawiaç wy àcznie Abonenci korzystajàcy z us ugi neostrada tp w opcjach: 512, 640, 1024, 2048, 6144 i wy szych. Zasady zamawiania planu VoIP tp na okràg o: 1) przystàpienie do planu VoIP tp z chwilà rozpocz cia Êwiadczenia us ug jest bezp atne i wymaga z o enia zamówienia na czas nieokreêlony, nie d u szy jednak ni czas, na który zosta a zawarta umowa na us ug neostrady tp, 2) nie jest mo liwa zmiana posiadanego planu VoIP tp do dnia 30 czerwca 2006r., po tej dacie zmiana mo e zostaç dokonana bezp atnie i w dowolnym czasie, z zastrze eniem ppkt 3, 3) zamówienie na plan VoIP tp Abonent sk ada do koƒca okresu rozliczeniowego poprzedzajàcego okres, od którego zamawia nowy plan VoIP tp. Informacje o po àczeniach 1. Po àczenia w ramach telefonii internetowej tp sà realizowane w technologii VoIP i umo liwiajà przesy anie g osu w oparciu o sieç Internet. Po àczenia realizowane w planie VoIP tp na okràg o sà rozliczane wg rzeczywistego czasu ich trwania. za po àczenie naliczana jest jako suma: op aty za inicjacj po àczenia, która jest sta ym elementem sposobu naliczania op at po àczenia rozliczanego w czasie rzeczywistym oraz op aty za czas po àczenia, która jest iloczynem stawki netto za sekund po àczenia i iloêci sekund. za inicjacj po àczenia jest pobierana niezale nie od czasu trwania po àczenia. Powy szej zasady nie stosuje si do naliczania op at za po àczenia, za które pobierana jest op ata sta a niezale na od czasu ich trwania. za po àczenia obliczona wed ug powy szego algorytmu jest powi kszana o nale ny podatek od towarów i us ug. P atny czas po àczenia jest rejestrowany od chwili zg oszenia si urzàdzenia wywo ywanego do chwili roz àczenia si urzàdzenia wywo ujàcego lub wywo ywanego, 4. Wolne od op at sà po àczenia realizowane automatycznie na numery: 1) b kitna linia tp 9393 oraz faks b kitna linia tp 9394 i b kitna linia tp 9395 dedykowana dla Abonentów indywidualnych; 2) b kitna linia tp biznes 9330 oraz faks: b kitna linia tp biznes 9331 i b kitna linia tp biznes 9332 dedykowana dla Abonentów biznesowych. 5. W ramach telefonii internetowej tp nie sà realizowane po àczenia: do numerów skróconych poza wymienionymi w pkt 4. i ppkt 1 pkt 1 Us ug dodatkowych (w szczególnoêci ze s u bami specjalnymi posiadajàcymi numery skrócone), z udzia em telefonistki, do systemów komórkowej telefonii satelitarnej, do sieci przywo awczej, do numerów: 0~300, 0~400, 0~70x, 0~80x, 0~20 i faksowe. strona 1 z 29

2 Informacja o us ugach do wyboru Pakiet minut komórkowych VoIP tp Us uga pakiet minut komórkowych VoIP tp polega na realizacji w okresie rozliczeniowym 50 albo 100 minut po àczeƒ do krajowych sieci komórkowych, w zamian za op at miesi cznà. Zasady korzystania z us ugi: 1) warunkiem skorzystania z us ugi pakiet minut komórkowych VoIP tp jest z o enie zamówienia, 2) us ug mo na zamówiç na czas nie krótszy ni jeden okres rozliczeniowy, 3) us uga jest Êwiadczona od nast pnego okresu rozliczeniowego w stosunku do okresu, w którym zosta o z o one zamówienie, z wyjàtkiem Abonentów, którzy zawierajà umow o Êwiadczenie us ugi telefonii internetowej tp, dla nich us uga b dzie Êwiadczona od chwili uruchomienia w/w us ugi, 4) czas po àczeƒ w ramach us ugi rozliczany jest sekundowo, 5) niewykorzystane w ramach us ugi minuty przechodzà na kolejne okresy rozliczeniowe: a) dla pakietu minut komórkowych VoIP tp 50 minut na nast pny okres rozliczeniowy, b) dla pakietu minut komórkowych VoIP tp 100 minut na 3 kolejne, nast pujàce po sobie okresy rozliczeniowe, 6) w przypadku zmiany pakietu minut komórkowych VoIP tp (tj. pakietu minut komórkowych VoIP tp 50 minut na pakiet minut komórkowych VoIP tp 100 minut albo odwrotnie) limit minut przys ugujàcy w ramach danego pakietu b dzie rozliczany do koƒca okresu rozliczeniowego, w trakcie którego Abonent dokona zmiany; nowy pakiet b dzie rozliczany zgodnie z zasadà przypisanà do danego pakietu od poczàtku nast pnego okresu rozliczeniowego nast pujàcego po okresie w którym Abonent dokona zmiany; przy zmianie niewykorzystane minuty przepadajà, 7) w pierwszej kolejnoêci rozliczane sà minuty niewykorzystane w poprzednich okresach rozliczeniowych, a nast pnie rozliczany jest bie àcy limit minut, 8) w przypadku rezygnacji z us ugi, limit minut w ramach us ugi b dzie rozliczany do koƒca okresu rozliczeniowego, w trakcie którego Abonent z o y rezygnacj, 9) po przekroczeniu limitu minut op aty za po àczenia komórkowe pobierane sà zgodnie z niniejszym planem (Tabelà 1), 10) us ugi nie mo na àczyç z promocjami dotyczàcymi po àczeƒ obj tych tà us ugà, chyba e regulamin danej promocji stanowi inaczej, 11) nie istnieje mo liwoêç bie àcego monitorowania stanu wykorzystania limitu minut w ramach us ugi, 12) op ata za us ug pobierana jest z góry. Bez granic tp Us uga bez granic tp polega na realizacji w okresie rozliczeniowym do 1000 minut po àczeƒ mi dzynarodowych w ruchu VoIP poprzez sieç TP do wskazanych krajów, w zamian za op at miesi cznà. Zasady korzystania z us ugi: 1) us uga obejmuje po àczenia do sieci stacjonarnych do nast pujàcych krajów: Australia, Austria, Belgia, Czechy, Dania, Finlandia, Francja, Grecja, Hiszpania, Holandia, Irlandia, Islandia, Kanada, Luksemburg, Monako, Niemcy, Norwegia, Portugalia, San Marino, S owenia, Stany Zjedn. Amer. P n., Szwajcaria, Szwecja, Watykan, Wielka Brytania, W ochy, 2) warunkiem skorzystania z us ugi bez granic tp jest z o enie zamówienia, 3) us ug mo na zamówiç na czas nie krótszy ni jeden okres rozliczeniowy, 4) us uga jest Êwiadczona od nast pnego okresu rozliczeniowego w stosunku do okresu, w którym zosta o z o one zamówienie, z wyjàtkiem Abonentów, którzy zawierajà umow o Êwiadczenie us ugi telefonii internetowej tp, dla nich us uga b dzie Êwiadczona od chwili uruchomienia w/w us ugi, strona 2 z 29

3 5) czas po àczeƒ w ramach us ugi rozliczany jest sekundowo, 6) niewykorzystane w ramach us ugi minuty nie przechodzà na kolejne okresy rozliczeniowe, 7) w przypadku rezygnacji z us ugi, limit minut w ramach us ugi b dzie rozliczany do koƒca okresu rozliczeniowego, w trakcie którego Abonent z o y rezygnacj, 8) po przekroczeniu limitu minut op aty za po àczenia mi dzynarodowe pobierane sà zgodnie z niniejszym planem (Tabelà 1), 9) us ugi nie mo na àczyç z promocjami dotyczàcymi po àczeƒ obj tych tà us ugà, chyba e regulamin danej promocji stanowi inaczej, 10) nie mo na àczyç us ugi bez granic tp z us ugà pakiet minut mi dzynarodowych VoIP tp, 11) nie istnieje mo liwoêç bie àcego monitorowania stanu wykorzystania limitu minut w ramach us ugi, 12) op ata za us ug pobierana jest z góry. Pakiet minut mi dzynarodowych VoIP tp Us uga pakiet minut mi dzynarodowych VoIP tp polega na realizacji w okresie rozliczeniowym 120 lub 240 minut po àczeƒ mi dzynarodowych w ruchu VoIP poprzez sieç TP do wskazanych krajów b dàcych opcjami us ugi, w zamian za op at miesi cznà. Zasady korzystania z us ugi: 1) warunkiem skorzystania z us ugi pakiet minut mi dzynarodowych VoIP tp jest z o enie zamówienia, 2) us ug mo na zamówiç na czas nie krótszy ni jeden okres rozliczeniowy, 3) Abonent mo e zamówiç po jednej z ka dej opcji us ugi, przy czym w danej opcji mo na zamówiç albo pakiet minut mi dzynarodowych VoIP tp 120 minut albo pakiet minut mi dzynarodowych VoIP tp 240, Przyk ad: Abonent zamawiajàcy pakiet 120 albo 240 minutowy do Niemiec (opcja 1), ma prawo jednoczeênie wybraç dowolny pakiet w ramach ka dej z pozosta ych opcji. 4) us uga jest Êwiadczona od nast pnego okresu rozliczeniowego w stosunku do okresu, w którym zosta o z o one zamówienie, z wyjàtkiem Abonentów, którzy zawierajà umow o Êwiadczenie us ugi telefonii internetowej tp, dla nich us uga b dzie Êwiadczona od chwili uruchomienia w/w us ugi, 5) czas po àczeƒ w ramach us ugi rozliczany jest sekundowo, 6) niewykorzystane w ramach us ugi minuty przechodzà na kolejne okresy rozliczeniowe: a) dla pakietu minut mi dzynarodowych VoIP tp 120 minut na nast pny okres rozliczeniowy, b) dla pakietu minut tp mi dzynarodowych VoIP tp 240 minut na 3 kolejne, nast pujàce po sobie okresy rozliczeniowe, 7) w przypadku zmiany pakietu minut mi dzynarodowych VoIP tp (tj. pakietu minut mi dzynarodowych VoIP tp 120 minut na pakiet minut mi dzynarodowych VoIP tp 240 minut albo odwrotnie) lub opcji limit minut przys ugujàcy w ramach danego pakietu/opcji b dzie rozliczany do koƒca okresu rozliczeniowego, w trakcie którego Abonent dokona zmiany; nowy pakiet/opcja b dzie rozliczany zgodnie z zasadà przypisanà do danego pakietu/opcji od poczàtku nast pnego okresu rozliczeniowego nast pujàcego po okresie w którym Abonent dokona zmiany; przy zmianie niewykorzystane minuty przepadajà, 8) w pierwszej kolejnoêci rozliczane sà minuty niewykorzystane w poprzednich okresach rozliczeniowych, a nast pnie rozliczany jest bie àcy limit minut, 9) w przypadku rezygnacji z us ugi, limit minut w ramach us ugi b dzie rozliczany do koƒca okresu rozliczeniowego, w trakcie którego Abonent z o y rezygnacj, 10) po przekroczeniu limitu minut op aty za po àczenia mi dzynarodowe pobierane sà zgodnie z niniejszym planem (Tabelà 1), 11) us ugi nie mo na àczyç z promocjami dotyczàcymi po àczeƒ obj tych tà us ugà, chyba e regulamin danej promocji stanowi inaczej, strona 3 z 29

4 12) nie mo na àczyç us ugi pakiet minut mi dzynarodowych VoIP tp z us ugà bez granic tp, 13) nie istnieje mo liwoêç bie àcego monitorowania stanu wykorzystania limitu minut w ramach us ugi, 14) op ata za us ug pobierana jest z góry. Us ugi dodatkowe 1. Opis us ug 1) poczta g osowa tp us uga spe niajàca funkcje automatycznej sekretarki, polega na mo liwoêci pozostawiania przez osoby dzwoniàce wiadomoêci w skrzynce g osowej Klienta. Bezp atna aktywacja i ods uchiwanie poczty g osowej pod bezp atnymi numerami 9426, ) przekierowanie po àczeƒ tp: - natychmiastowe us uga polega na bezwarunkowym, natychmiastowym przekierowaniu po àczeƒ przychodzàcych na inny, dowolnie wybrany numer telefonu; - gdy linia jest zaj ta us uga polega na przekierowaniu po àczeƒ przychodzàcych na inny, dowolnie wybrany numer telefonu w przypadku, gdy linia jest zaj ta; - pod nieobecnoêç us uga polega na przekierowaniu po àczeƒ przychodzàcych na inny, dowolnie wybrany numer telefonu w sytuacji, gdy nie zostanie odebrane po àczenie po okreêlonym czasie - standardowo po 25 sekundach. Zmiana tego czasu przekierowania na wartoêç z przedzia u od 5 do 35 sek. wymaga zamówienia. Przekierowanie mo e byç ustawione na dowolny numer stacjonarny (w tym numer poczty g osowej) lub komórkowy z wy àczeniem numerów wskazanych w pkt 5 Informacji o po àczeniach. Us uga mo e nie byç realizowana w przypadku po àczeƒ przychodzàcych z zagranicy, je eli numer, na który nast puje przekierowanie jest równie numerem zagranicznym. 3) prezentacja numeru tp us uga polega na identyfikacji numeru telefonu rozmówcy. Numer osoby dzwoniàcej prezentowany jest na wyêwietlaczu terminala u Abonenta wywo ywanego przed odebraniem po àczenia. Nie sà prezentowane numery z aktywnà us ugà blokady prezentacji numeru tp oraz numery niedost pne z przyczyn technicznych. W szczególnych przypadkach numer mo e prezentowaç si nieprawid owo, np. dla po àczeƒ typu VoIP. 4) blokada prezentacji numeru tp us uga polega na sta ym zablokowaniu prezentacji w asnego numeru telefonu u Abonenta wywo ywanego dla wszystkich po àczeƒ realizowanych z danego zakoƒczenia sieci. strona 4 z 29

5 Tabela 1 Op aty 1. Abonament telefoniczny op ata miesi czna 40,57 8,93 49,50 za inicjacj po àczeƒ: do telefonii internetowej 0~39x, miejscowych i strefowych, mi dzystrefowych mi dzynarodowych, do sieci ruchomych (komórkowych) i do numerów: 9330, 9331, 9332, 9393, 9394, 9395, 9426, 9555 Op aty za po àczenia: op ata za 60 sek a) do telefonii internetowej tp 0~399 1 b) do telefonii internetowej 0~39x 2 z wy àczeniem 0~399 c) miejscowe i strefowe, mi dzystrefowe zrealizowane wewnàtrz sieci TP 3 d) miejscowe i strefowe, mi dzystrefowe zrealizowane poza sieç TP 4 e) do sieci ruchomych (komórkowych) 0,50 0,11 0,61 f) do numerów: 9330, 9331, 9332, 9393, 9394, 9395, 9426, 9555 g) mi dzynarodowe wg tabel nr: 3a-3b niniejszego planu tp 1. dotyczy połączeń zrealizowanych pomiędzy abonentami usługi telefonia internetowa tp dotyczy połączeń zrealizowanych pomiędzy abonentami usługi telefonia internetowa tp a abonentami usługi wykorzystującej technologię IP innego operatora dotyczy połączeń zrealizowanych pomiędzy abonentami tp i poprzez sieć TP 4. dotyczy połączeń zrealizowanych pomiędzy abonentami tp, a abonentami sieci innych operatorów strona 5 z 29

6 Tabela 2 Zestaw us ug do wyboru 1. Pakiet minut komórkowych VoIP tp 1) 50 min op ata miesi czna 2) 100 min op ata miesi czna 16,39 3,61 20,00 31,15 6,85 38,00 Bez granic tp op ata miesi czna 45,00 9,90 54,90 Pakiet minut mi dzynarodowych VoIP tp: 1) 120 min op ata miesi czna opcja 1 do sieci stacjonarnych Niemiec opcja 2 do sieci stacjonarnych i komórkowych St. Zjed. Am. P n/kanada 7,38 1,62 9,00 7,38 1,62 9,00 opcja 3 do sieci stacjonarnych Wielkiej Brytanii 7,38 1,62 9,00 2) 240 min op ata miesi czna opcja 4 do sieci stacjonarnych Irlandii opcja 1 do sieci stacjonarnych Niemiec 7,38 1,62 9,00 13,93 3,07 17,00 opcja 2 do sieci stacjonarnych i komórkowych St. Zjed. Am. P n/kanada 13,93 3,07 17,00 opcja 3 do sieci stacjonarnych Wielkiej Brytanii 13,93 3,07 17,00 opcja 4 do sieci stacjonarnych Irlandii 13,93 3,07 17,00 Us ugi dodatkowe a) poczta g osowa tp 1 aktywacja i ods uchiwanie z w asnego numeru telefonicznego bez op at 4. b) przekierowanie po àczeƒ tp: - natychmiastowe - gdy linia jest zajęta - pod nieobecność bez op at za us ug op ata za po àczenie z numerem docelowym, wskazanym przy aktywacji przekierowania, zgodnie z niniejszym planem tp c) prezentacja numeru tp bez op at d) blokada prezentacji numeru tp bez op at 1. aktywacja usługi poczta głosowa tp realizowana jest pod bezpłatnymi numerami tel. 9426, 9555 a dla nowych Abonentów będących osobami fizycznymi, jest aktywowana przez tp strona 6 z 29

7 Tabela 3a Op aty za po àczenia telefoniczne mi dzynarodowe do sieci stacjonarnych Op aty za minut po àczenia Australia, Austria, Belgia, Czechy, Dania, Finlandia, Francja, Grecja, Hiszpania, Holandia, Irlandia, Islandia, Kanada, Luksemburg, Monako, Niemcy, Norwegia, Portugalia, San Marino, S owenia, Stany Zjedn. Amer. P n., Szwajcaria, Szwecja, Watykan, W gry, Wielka Brytania, W ochy Andorra, Cypr, Gibraltar, Liechtenstein, Litwa, otwa, Malta, Owcze Wyspy, S owacja Albania, Algieria, Argentyna, Armenia, Azerbejd an, Bia oruê, BoÊnia i Hercegowina, Bu garia, Chiny, Chorwacja, Czarnogóra, Estonia, Gruzja, Indie, Izrael, Japonia, Kanaryjskie (Wyspy), Kazachstan, Kirgistan, Korea P d., Libia, Macedonia, Maroko, Mo dawia, Nowa Zelandia, Rosja, Republika P d. Afryki, Rumunia, Serbia, Singapur, Tad ykistan, Tajlandia, Tajwan, Tunezja, Turcja, Turkmenistan, Ukraina, Uzbekistan, Wietnam Afganistan, Angola, Anguilla, Antiqua i Barbuda, Antyle Holenderskie, Arabia Saudyjska, Aruba, Austral. Ter. Zam. (Norfolk), Bahama Wyspy, Bahrajn, Bangladesz, Barbados, Belize, Benin, Bermudy, Bhutan, Boliwia, Botswana, Brazylia, Brunei, Burkina Faso, Burundi, Chile, Cooka (Wyspy), Czad, Diego Garcia, Dominika, Dominikana, Dziewicze Wyspy Brytyjskie, D ibuti, Egipt, Ekwador, Erytrea, Etiopia, Falklandy, Fid i, Filipiny, Gabon, Gambia, Ghana, Grenada, Grenlandia, Guam, Gujana, Gujana Francuska, Gwadelupa, Gwatemala, Gwinea Rep., Gwinea Bissau, Gwinea Równik., Haiti, Honduras, Indonezja, Irak, Iran, Jamajka, Jemen, Jordania, Kajmany Wyspy, Kambod a, Kamerun, Katar, Kenia, Kiribati, Kolumbia, Komory, Kongo, Kongo-Rep. Dem. (Zaire), Koreaƒska Rep. Lud.-Dem., Kostaryka, Kuba, Kuwejt, Laos, Lesotho, Liban, Liberia, Madagaskar, Makao, Malawi, Malediwy, Malezja, Mali, Marshalla Wyspy, Martynika, Mauretania, Mauritius, Meksyk, Mikronezja, Mongolia, Montserrat, Mozambik, Myanmar, Namibia, Nauru, Nepal, Niger, Nigeria, Nikaragua, Niue Wyspy, Nowa Kaledonia, Oman, Pakistan, Palau (Belau), Palestyna, Panama, Papua Nowa Gwinea, Paragwaj, Peru, Polinezja Francuska, Portoryko, Republika Âr.-Afryk., Reunion, Rwanda, St. Kitts & Nevis, St. Lucia, St. Vincent & Grenadies, Sajpan, Salomona Wyspy, Salwador, Samoa Amerykaƒskie, Samoa Zachodnie, Senegal, Seszele, Sierra Leone, Somalia, Sri Lanka, Sudan, Surinam, Swaziland, Syria, Âw.Helena Wyspa, Âw.Piotra i Mikelona Wyspy, Âw. Tomasza Wyspa, Tanzania, Timor Wschodni, Togo, Tokelau, Tonga, Trynidad i Tobago, Turks Wyspy, Tuvalu, Uganda, Urugwaj, Wallis i Futuna, Wenezuela, Wniebowstàpienia Wyspy, Wybrze e KoÊci S oniowej, Vanuatu, Zambia, Zielonego Przylàdka (Wyspy), Zimbabwe, Zjedn. Emiraty Arabskie 0,08 0,02 0,10 0,28 0,06 0,34 0,82 0,18 1,00 3,46 0,76 4,22 strona 7 z 29

8 Tabela 3b Op aty za po àczenia telefoniczne mi dzynarodowe do sieci ruchomych (komórkowych) Op aty za minut po àczenia 1. Kanada, Stany Zjedn. Amer. P n., Albania, Algieria, Andorra, Argentyna, Armenia, Australia, Austria, Azerbejd an, Belgia, Bia oruê, BoÊnia i Hercegowina, Bu garia, Chiny, Chorwacja, Cypr, Czarnogóra, Czechy, Dania, Estonia, Finlandia, Francja, Gibraltar, Grecja, Gruzja, Hiszpania, Holandia, Indie, Irlandia, Islandia, Izrael, Japonia, Kanaryjskie (Wyspy), Kazachstan, Kirgistan, Korea P d., Libia, Liechtenstein, Litwa, Luksemburg, otwa, Macedonia, Malta, Maroko, Mo dawia, Monako, Niemcy, Norwegia, Nowa Zelandia, Owcze Wyspy, Portugalia, Republika P d. Afryki, Rosja, Rumunia, San Marino, Serbia, Singapur, S owacja, S owenia, Szwajcaria, Szwecja, Tad ykistan, Tajlandia, Tajwan, Tunezja, Turcja, Turkmenistan, Ukraina, Uzbekistan, Watykan, W gry, Wielka Brytania, Wietnam, W ochy Afganistan, Angola, Anguilla, Antiqua i Barbuda, Antyle Holenderskie, Arabia Saudyjska, Aruba, Austral. Ter. Zam. (Norfolk), Bahama Wyspy, Bahrajn, Bangladesz, Barbados, Belize, Benin, Bermudy, Bhutan, Boliwia, Botswana, Brazylia, Brunei, Burkina Faso, Burundi, Chile, Cooka (Wyspy), Czad, Diego Garcia, Dominika, Dominikana, Dziewicze Wyspy Brytyjskie, D ibuti, Egipt, Ekwador, Erytrea, Etiopia, Falklandy, Fid i, Filipiny, Gabon, Gambia, Ghana, Grenada, Grenlandia, Guam, Gujana, Gujana Francuska, Gwadelupa, Gwatemala, Gwinea Rep., Gwinea Bissau, Gwinea Równik., Haiti, Honduras, Indonezja, Irak, Iran, Jamajka, Jemen, Jordania, Kajmany Wyspy, Kambod a, Kamerun, Katar, Kenia, Kiribati, Kolumbia, Komory, Kongo, Kongo-Rep. Dem. (Zaire), Koreaƒska Rep. Lud.-Dem., Kostaryka, Kuba, Kuwejt, Laos, Lesotho, Liban, Liberia, Madagaskar, Makao, Malawi, Malediwy, Malezja, Mali, Marshalla Wyspy, Martynika, Mauretania, Mauritius, Meksyk, Mikronezja, Mongolia, Montserrat, Mozambik, Myanmar, Namibia, Nauru, Nepal, Niger, Nigeria, Nikaragua, Niue Wyspy, Nowa Kaledonia, Oman, Pakistan, Palau (Belau), Palestyna, Panama, Papua Nowa Gwinea, Paragwaj, Peru, Polinezja Francuska, Portoryko, Republika Âr.-Afryk., Reunion, Rwanda, St. Kitts & Nevis, St. Lucia, St. Vincent & Grenadies, Sajpan, Salomona Wyspy, Salwador, Samoa Amerykaƒskie, Samoa Zachodnie, Senegal, Seszele, Sierra Leone, Somalia, Sri Lanka, Sudan, Surinam, Swaziland, Syria, Âw.Helena Wyspa, Âw.Piotra i Mikelona Wyspy, Âw. Tomasza Wyspa, Tanzania, Timor Wschodni, Togo, Tokelau, Tonga, Trynidad i Tobago, Turks Wyspy, Tuvalu, Uganda, Urugwaj, Wallis i Futuna, Wenezuela, Wniebowstàpienia Wyspy, Wybrze e KoÊci S oniowej, Vanuatu, Zambia, Zielonego Przylàdka (Wyspy), Zimbabwe, Zjedn. Emiraty Arabskie 0,08 0,02 0,10 0,82 0,18 1,00 3,46 0,76 4,22 strona 8 z 29

9 Rozdzia 2 Plan VoIP tp tanie rozmowy Informacje o planie 1. Plan VoIP tp tanie rozmowy jest dost pny wy àcznie dla Abonentów b dàcych konsumentami w rozumieniu ustawy z dnia 16 lipca 2004 roku Prawo Telekomunikacyjne (Dz.U nr 171, poz 1800) z póên. zm. Plan VoIP tp tanie rozmowy mogà zamawiaç wy àcznie Abonenci korzystajàcy z us ugi neostrada tp w opcjach: 512, 640, 1024, 2048, 6144 i wy szych. Zasady zamawiania planu VoIP tp tanie rozmowy: 1) przystàpienie do planu VoIP tp z chwilà rozpocz cia Êwiadczenia us ug jest bezp atne i wymaga z o enia zamówienia na czas nieokreêlony, nie d u szy jednak ni czas, na który zosta a zawarta umowa na us ug neostrady tp, 2) nie jest mo liwa zmiana posiadanego planu VoIP tp do dnia 30 czerwca 2006r., po tej dacie zmiana mo e zostaç dokonana bezp atnie i w dowolnym czasie, z zastrze eniem ppkt 3, 3) zamówienie na plan VoIP tp Abonent sk ada do koƒca okresu rozliczeniowego poprzedzajàcego okres, od którego zamawia nowy plan VoIP tp. Informacje o po àczeniach 1. Po àczenia w ramach telefonii internetowej tp sà realizowane w technologii VoIP i umo liwiajà przesy anie g osu w oparciu o sieç Internet. Po àczenia realizowane w planie VoIP tp tanie rozmowy sà rozliczane wg rzeczywistego czasu ich trwania. za po àczenie naliczana jest jako suma: op aty za inicjacj po àczenia, która jest sta ym elementem sposobu naliczania op at po àczenia rozliczanego w czasie rzeczywistym oraz op aty za czas po àczenia, która jest iloczynem stawki netto za sekund po àczenia i iloêci sekund. za inicjacj po àczenia jest pobierana niezale nie od czasu trwania po àczenia. Powy szej zasady nie stosuje si do naliczania op at za po àczenia, za które pobierana jest op ata sta a niezale na od czasu ich trwania. za po àczenia obliczona wed ug powy szego algorytmu jest powi kszana o nale ny podatek od towarów i us ug. P atny czas po àczenia jest rejestrowany od chwili zg oszenia si urzàdzenia wywo ywanego do chwili roz àczenia si urzàdzenia wywo ujàcego lub wywo ywanego, 4. Wolne od op at sà po àczenia realizowane automatycznie na numery: 1) b kitna linia tp 9393 oraz faks b kitna linia tp 9394 i b kitna linia tp 9395 dedykowana dla Abonentów indywidualnych; 2) b kitna linia tp biznes 9330 oraz faks: b kitna linia tp biznes 9331 i b kitna linia tp biznes 9332 dedykowana dla Abonentów biznesowych. 5. W ramach telefonii internetowej tp nie sà realizowane po àczenia: do numerów skróconych poza wymienionymi w pkt 4. i ppkt 1 pkt 1 Us ug dodatkowych (w szczególnoêci ze s u bami specjalnymi posiadajàcymi numery skrócone), z udzia em telefonistki, do systemów komórkowej telefonii satelitarnej, do sieci przywo awczej, do numerów: 0~300, 0~400, 0~70x, 0~80x, 0~20 i faksowe. Informacja o us ugach do wyboru Pakiet minut komórkowych VoIP tp Us uga pakiet minut komórkowych VoIP tp polega na realizacji w okresie rozliczeniowym 50 albo 100 minut po àczeƒ do krajowych sieci komórkowych, w zamian za op at miesi cznà. Zasady korzystania z us ugi: 1) warunkiem skorzystania z us ugi pakiet minut komórkowych VoIP tp jest z o enie zamówienia, strona 9 z 29

10 2) us ug mo na zamówiç na czas nie krótszy ni jeden okres rozliczeniowy, 3) us uga jest Êwiadczona od nast pnego okresu rozliczeniowego w stosunku do okresu, w którym zosta o z o one zamówienie, z wyjàtkiem Abonentów, którzy zawierajà umow o Êwiadczenie us ugi telefonii internetowej tp, dla nich us uga b dzie Êwiadczona od chwili uruchomienia w/w us ugi, 4) czas po àczeƒ w ramach us ugi rozliczany jest sekundowo, a) niewykorzystane w ramach us ugi minuty przechodzà na kolejne okresy rozliczeniowe: b) dla pakietu minut komórkowych VoIP tp 50 minut na nast pny okres rozliczeniowy, 5) dla pakietu minut komórkowych VoIP tp 100 minut na 3 kolejne, nast pujàce po sobie okresy rozliczeniowe, 6) w przypadku zmiany pakietu minut komórkowych VoIP tp (tj. pakietu minut komórkowych VoIP tp 50 minut na pakiet minut komórkowych VoIP tp 100 minut albo odwrotnie) limit minut przys ugujàcy w ramach danego pakietu b dzie rozliczany do koƒca okresu rozliczeniowego, w trakcie którego Abonent dokona zmiany; nowy pakiet b dzie rozliczany zgodnie z zasadà przypisanà do danego pakietu od poczàtku nast pnego okresu rozliczeniowego nast pujàcego po okresie w którym Abonent dokona zmiany; przy zmianie niewykorzystane minuty przepadajà, 7) w pierwszej kolejnoêci rozliczane sà minuty niewykorzystane w poprzednich okresach rozliczeniowych, a nast pnie rozliczany jest bie àcy limit minut, 8) w przypadku rezygnacji z us ugi, limit minut w ramach us ugi b dzie rozliczany do koƒca okresu rozliczeniowego, w trakcie którego Abonent z o y rezygnacj, 9) po przekroczeniu limitu minut op aty za po àczenia komórkowe pobierane sà zgodnie z niniejszym planem (Tabelà 1), 10) us ugi nie mo na àczyç z promocjami dotyczàcymi po àczeƒ obj tych tà us ugà, chyba e regulamin danej promocji stanowi inaczej, 11) nie istnieje mo liwoêç bie àcego monitorowania stanu wykorzystania limitu minut w ramach us ugi, 12) op ata za us ug pobierana jest z góry. Pakiet minut mi dzynarodowych VoIP tp Us uga pakiet minut mi dzynarodowych VoIP tp polega na realizacji w okresie rozliczeniowym 120 lub 240 minut po àczeƒ mi dzynarodowych w ruchu VoIP poprzez sieç TP do wskazanych krajów b dàcych opcjami us ugi, w zamian za op at miesi cznà. Zasady korzystania z us ugi: 1) warunkiem skorzystania z us ugi pakiet minut mi dzynarodowych VoIP tp jest z o enie zamówienia, 2) us ug mo na zamówiç na czas nie krótszy ni jeden okres rozliczeniowy, 3) Abonent mo e zamówiç po jednej z ka dej opcji us ugi, przy czym w danej opcji mo na zamówiç albo pakiet minut mi dzynarodowych VoIP tp 120 minut albo pakiet minut mi dzynarodowych VoIP tp 240, Przyk ad: Abonent zamawiajàcy pakiet 120 albo 240 minutowy do Niemiec (opcja 1), ma prawo jednoczeênie wybraç dowolny pakiet w ramach ka dej z pozosta ych opcji. 4) us uga jest Êwiadczona od nast pnego okresu rozliczeniowego w stosunku do okresu, w którym zosta o z o one zamówienie, z wyjàtkiem Abonentów, którzy zawierajà umow o Êwiadczenie us ugi telefonii internetowej tp, dla nich us uga b dzie Êwiadczona od chwili uruchomienia w/w us ugi, 5) czas po àczeƒ w ramach us ugi rozliczany jest sekundowo, 6) niewykorzystane w ramach us ugi minuty przechodzà na kolejne okresy rozliczeniowe: a) dla pakietu minut mi dzynarodowych VoIP tp 120 minut na nast pny okres rozliczeniowy, b) dla pakietu minut tp mi dzynarodowych VoIP tp 240 minut na 3 kolejne, nast pujàce po sobie okresy rozliczeniowe, strona 10 z 29

11 7) w przypadku zmiany pakietu minut mi dzynarodowych VoIP tp (tj. pakietu minut mi dzynarodowych VoIP tp 120 minut na pakiet minut mi dzynarodowych VoIP tp 240 minut albo odwrotnie) lub opcji limit minut przys ugujàcy w ramach danego pakietu/opcji b dzie rozliczany do koƒca okresu rozliczeniowego, w trakcie którego Abonent dokona zmiany; nowy pakiet/opcja b dzie rozliczany zgodnie z zasadà przypisanà do danego pakietu/opcji od poczàtku nast pnego okresu rozliczeniowego nast pujàcego po okresie w którym Abonent dokona zmiany; przy zmianie niewykorzystane minuty przepadajà, 8) w pierwszej kolejnoêci rozliczane sà minuty niewykorzystane w poprzednich okresach rozliczeniowych, a nast pnie rozliczany jest bie àcy limit minut, 9) w przypadku rezygnacji z us ugi, limit minut w ramach us ugi b dzie rozliczany do koƒca okresu rozliczeniowego, w trakcie którego Abonent z o y rezygnacj, 10) po przekroczeniu limitu minut op aty za po àczenia mi dzynarodowe pobierane sà zgodnie z niniejszym planem (Tabelà 1), 11) us ugi nie mo na àczyç z promocjami dotyczàcymi po àczeƒ obj tych tà us ugà, chyba e regulamin danej promocji stanowi inaczej, 12) nie istnieje mo liwoêç bie àcego monitorowania stanu wykorzystania limitu minut w ramach us ugi, 13) op ata za us ug pobierana jest z góry. Pakiet kwotowy VoIP tp 1. Us uga pakiet kwotowy VoIP tp polega na obni eniu op aty za minut po àczenia, w po àczeniach: miejscowe, strefowe i mi dzystrefowe, w zamian za miesi cznà op at w ca oêci wykorzystywanà na po àczenia. Opusty na po àczenia miejscowe i strefowe, mi dzystrefowe: Pakiet kwotowy VoIP 5 17% Pakiet kwotowy VoIP 20 33% Pakiet kwotowy VoIP 40 50% Dla sta ych klientów us ugi co 12 miesi cy do koƒca 4 roku nieprzerwanego korzystania z danego pakietu kwotowego VoIP tp opust zwiàzany z pakietem kwotowym VoIP tp ulega zwi kszeniu o 2 punkty procentowe (tj. np. w pakiecie kwotowym VoIP tp 5 z w pierwszym roku opust wynosi 17%, od 13 miesiàca korzystania z us ugi 19%, od 25 miesiàca 21%, od 37 miesiàca -23% i od 49 miesiàca 25%). 4. Zmiana pakietu oznacza skorzystanie z opustu w aêciwego dla nowego pakietu kwotowego VoIP tp i ponowne rozpocz cie naliczania nowych opustów dodatkowych. 5. Zasady korzystania z us ugi: 1) warunkiem skorzystania z us ugi pakiet kwotowy VoIP tp jest z o enie zamówienia, 2) us ug mo na zamówiç na czas nie krótszy ni jeden okres rozliczeniowy, 3) us uga jest Êwiadczona od nast pnego okresu rozliczeniowego w stosunku do okresu, w którym zosta o z o one zamówienie 4) czas po àczeƒ w ramach us ugi rozliczany jest sekundowo, 5) op ata za pakiet jest w ca oêci wykorzystywana na po àczenia 6) niewykorzystana kwota w ramach us ugi pakiet kwotowy VoIP tp nie przechodzi na kolejne okresy rozliczeniowe: 7) w przypadku zmiany pakietu dro szego na taƒszy (tj. np. pakietu kwotowego VoIP tp 20 z na pakiet kwotowy VoIP tp 5 z ) pobierana jest jednorazowa op ata migracyjna, 8) dopuszcza si jednoczesne korzystanie z us ugi pakiet kwotowy VoIP tp, w us udze telefonia internetowa tp i neofon tp. 9) us ugi nie mo na àczyç z promocjami dotyczàcymi po àczeƒ obj tych tà us ugà, chyba e regulamin danej promocji stanowi inaczej, 10) op ata za us ug pobierana jest z góry. strona 11 z 29

12 Pakiet minut VoIP tp 60 Us uga pakiet minut VoIP tp 60 polega na realizacji w okresie rozliczeniowym 60 minut po àczeƒ miejscowych i strefowych oraz mi dzystrefowych, w zamian za miesi cznà op at. Zasady korzystania z us ugi: 1) warunkiem skorzystania z us ugi pakiet minut VoIP tp 60 jest z o enie zamówienia, 2) us ug mo na zamówiç tylko na czas nieokreêlony, 3) us uga jest Êwiadczona od nast pnego okresu rozliczeniowego w stosunku do okresu, w którym zosta o z o one zamówienie, z wyjàtkiem Abonentów, którzy zawierajà umow o Êwiadczenie us ugi VoIP tp, dla nich us uga b dzie Êwiadczona od chwili uruchomienia w/w us ugi, 4) czas po àczeƒ w ramach us ugi rozliczany jest sekundowo, 5) niewykorzystane w ramach us ugi minuty nie przechodzà na kolejne okresy rozliczeniowe, 6) w przypadku rezygnacji z us ugi, limit minut w ramach us ugi b dzie rozliczany do koƒca okresu rozliczeniowego, w trakcie którego Abonent z o y rezygnacj, 7) po przekroczeniu limitu 60 minut op aty za po àczenia miejscowe i strefowe oraz mi dzystrefowe pobierane sà zgodnie z niniejszym planem, 8) us ugi nie mo na àczyç z promocjami dotyczàcymi po àczeƒ obj tych tà us ugà, chyba e regulamin danej promocji stanowi inaczej, 9) nie istnieje mo liwoêç bie àcego monitorowania stanu wykorzystania limitu minut w ramach us ugi, 10) op ata za us ug pobierana jest z góry. Us ugi dodatkowe 1. Opis us ug 1) poczta g osowa tp us uga spe niajàca funkcje automatycznej sekretarki, polega na mo liwoêci pozostawiania przez osoby dzwoniàce wiadomoêci w skrzynce g osowej Klienta. Bezp atna aktywacja i ods uchiwanie poczty g osowej pod bezp atnymi numerami 9426, ) przekierowanie po àczeƒ tp: - natychmiastowe us uga polega na bezwarunkowym, natychmiastowym przekierowaniu po àczeƒ przychodzàcych na inny, dowolnie wybrany numer telefonu; - gdy linia jest zaj ta us uga polega na przekierowaniu po àczeƒ przychodzàcych na inny, dowolnie wybrany numer telefonu w przypadku, gdy linia jest zaj ta; - pod nieobecnoêç us uga polega na przekierowaniu po àczeƒ przychodzàcych na inny, dowolnie wybrany numer telefonu w sytuacji, gdy nie zostanie odebrane po àczenie po okreêlonym czasie - standardowo po 25 sekundach. Zmiana tego czasu przekierowania na wartoêç z przedzia u od 5 do 35 sek. wymaga zamówienia. Przekierowanie mo e byç ustawione na dowolny numer stacjonarny (w tym numer poczty g osowej) lub komórkowy z wy àczeniem numerów wskazanych w pkt 5 Informacji o po àczeniach. Us uga mo e nie byç realizowana w przypadku po àczeƒ przychodzàcych z zagranicy, je eli numer, na który nast puje przekierowanie jest równie numerem zagranicznym. 3) prezentacja numeru tp us uga polega na identyfikacji numeru telefonu rozmówcy. Numer osoby dzwoniàcej prezentowany jest na wyêwietlaczu terminala u Abonenta wywo ywanego przed odebraniem po àczenia. Nie sà prezentowane numery z aktywnà us ugà blokady prezentacji numeru tp oraz numery niedost pne z przyczyn technicznych. W szczególnych przypadkach numer mo e prezentowaç si nieprawid owo, np. dla po àczeƒ typu VoIP. 4) blokada prezentacji numeru tp us uga polega na sta ym zablokowaniu prezentacji w asnego numeru telefonu u Abonenta wywo ywanego dla wszystkich po àczeƒ realizowanych z danego zakoƒczenia sieci. strona 12 z 29

13 Tabela 1 Op aty 1. Abonament telefoniczny op ata miesi czna za inicjacj po àczeƒ: do telefonii internetowej 0~39x, miejscowych i strefowych, mi dzystrefowych, mi dzynarodowych, do sieci ruchomych (komórkowych) i do numerów: 9330, 9331, 9332, 9393, 9394, 9395, 9426, 9555 Op aty za po àczenia: op ata za 60 sek a) do telefonii internetowej tp 0~399 1 b) do telefonii internetowej 0~39x 2 z wy àczeniem 0~399 c) miejscowe i strefowe, mi dzystrefowe d) do sieci ruchomych (komórkowych) 0,55 0,12 0,67 e) do numerów: 9330, 9331, 9332, 9393, 9394, 9395, 9426, 9555 f) mi dzynarodowe wg tabel nr: 3a-3b niniejszego planu tp 1. dotyczy połączeń zrealizowanych pomiędzy abonentami usługi telefonia internetowa tp dotyczy połączeń zrealizowanych między abonentami usługi telefonia internetowa tp a abonentami usługi wykorzystującej technologię IP innego operatora strona 13 z 29

14 Tabela 2 Zestaw us ug do wyboru 1. Pakiet minut komórkowych VoIP tp 1) 50 min op ata miesi czna 2) 100 min op ata miesi czna 16,39 3,61 20,00 31,15 6,85 38,00 Pakiet minut mi dzynarodowych VoIP tp: 1) wariant 120 min op ata miesi czna opcja 1 do sieci stacjonarnych Niemiec opcja 2 do sieci stacjonarnych i komórkowych St. Zjed. Am. P n/kanada 9,02 1,98 11,00 9,02 1,98 11,00 opcja 3 do sieci stacjonarnych Wielkiej Brytanii 9,02 1,98 11,00 2) wariant 240 min op ata miesi czna opcja 4 do sieci stacjonarnych Irlandii opcja 1 do sieci stacjonarnych Niemiec 9,02 1,98 11,00 16,39 3,61 20,00 opcja 2 do sieci stacjonarnych i komórkowych St. Zjed. Am. P n/kanada 16,39 3,61 20,00 opcja 3 do sieci stacjonarnych Wielkiej Brytanii 16,39 3,61 20,00 opcja 4 do sieci stacjonarnych Irlandii 16,39 3,61 20,00 Pakiet kwotowy VoIP tp a) Pakiet kwotowy VoIP 5 opłata miesięczna 4,10 0,90 5,00 b) Pakiet kwotowy VoIP 20 opłata miesięczna c) Pakiet kwotowy VoIP 40 opłata miesięczna 16,40 3,60 20,00 32,79 7,21 40,00 jednorazowa op ata migracyjna za zmian pakietu dro szego na taƒszy 4,10 0,90 5,00 Pakiet minut VOIP tp 60 op ata miesi czna 4,10 0,90 5,00 Us ugi dodatkowe a) poczta g osowa tp 1 aktywacja i ods uchiwanie z w asnego numeru telefonicznego bez op at 4. b) przekierowanie po àczeƒ tp: - natychmiastowe - gdy linia jest zajęta - pod nieobecność c) prezentacja numeru tp d) blokada prezentacji numeru tp bez op at za us ug op ata za po àczenie z numerem docelowym, wskazanym przy aktywacji przekierowania, zgodnie z niniejszym planem tp bez op at bez op at 1. aktywacja usługi poczta głosowa tp realizowana jest pod bezpłatnymi numerami tel. 9426, 9555 a dla nowych Abonentów będących osobami fizycznymi, jest aktywowana przez tp strona 14 z 29

15 Tabela 3a Op aty za po àczenia telefoniczne mi dzynarodowe do sieci stacjonarnych Op aty za minut po àczenia Australia, Austria, Belgia, Czechy, Dania, Finlandia, Francja, Grecja, Hiszpania, Holandia, Irlandia, Islandia, Kanada, Luksemburg, Monako, Niemcy, Norwegia, Portugalia, San Marino, S owenia, Stany Zjedn. Amer. P n., Szwajcaria, Szwecja, Watykan, W gry, Wielka Brytania, W ochy Andorra, Cypr, Gibraltar, Liechtenstein, Litwa, otwa, Malta, Owcze Wyspy, S owacja Albania, Algieria, Argentyna, Armenia, Azerbejd an, Bia oruê, BoÊnia i Hercegowina, Bu garia, Chiny, Chorwacja, Czarnogóra, Estonia, Gruzja, Indie, Izrael, Japonia, Kanaryjskie (Wyspy), Kazachstan, Kirgistan, Korea P d., Libia, Macedonia, Maroko, Mo dawia, Nowa Zelandia, Rosja, Republika P d. Afryki, Rumunia, Serbia, Singapur, Tad ykistan, Tajlandia, Tajwan, Tunezja, Turcja, Turkmenistan, Ukraina, Uzbekistan, Wietnam Afganistan, Angola, Anguilla, Antiqua i Barbuda, Antyle Holenderskie, Arabia Saudyjska, Aruba, Austral. Ter. Zam. (Norfolk), Bahama Wyspy, Bahrajn, Bangladesz, Barbados, Belize, Benin, Bermudy, Bhutan, Boliwia, Botswana, Brazylia, Brunei, Burkina Faso, Burundi, Chile, Cooka (Wyspy), Czad, Diego Garcia, Dominika, Dominikana, Dziewicze Wyspy Brytyjskie, D ibuti, Egipt, Ekwador, Erytrea, Etiopia, Falklandy, Fid i, Filipiny, Gabon, Gambia, Ghana, Grenada, Grenlandia, Guam, Gujana, Gujana Francuska, Gwadelupa, Gwatemala, Gwinea Rep., Gwinea Bissau, Gwinea Równik., Haiti, Honduras, Indonezja, Irak, Iran, Jamajka, Jemen, Jordania, Kajmany Wyspy, Kambod a, Kamerun, Katar, Kenia, Kiribati, Kolumbia, Komory, Kongo, Kongo-Rep. Dem. (Zaire), Koreaƒska Rep. Lud.-Dem., Kostaryka, Kuba, Kuwejt, Laos, Lesotho, Liban, Liberia, Madagaskar, Makao, Malawi, Malediwy, Malezja, Mali, Marshalla Wyspy, Martynika, Mauretania, Mauritius, Meksyk, Mikronezja, Mongolia, Montserrat, Mozambik, Myanmar, Namibia, Nauru, Nepal, Niger, Nigeria, Nikaragua, Niue Wyspy, Nowa Kaledonia, Oman, Pakistan, Palau (Belau), Palestyna, Panama, Papua Nowa Gwinea, Paragwaj, Peru, Polinezja Francuska, Portoryko, Republika Âr.-Afryk., Reunion, Rwanda, St. Kitts & Nevis, St. Lucia, St. Vincent & Grenadies, Sajpan, Salomona Wyspy, Salwador, Samoa Amerykaƒskie, Samoa Zachodnie, Senegal, Seszele, Sierra Leone, Somalia, Sri Lanka, Sudan, Surinam, Swaziland, Syria, Âw.Helena Wyspa, Âw.Piotra i Mikelona Wyspy, Âw. Tomasza Wyspa, Tanzania, Timor Wschodni, Togo, Tokelau, Tonga, Trynidad i Tobago, Turks Wyspy, Tuvalu, Uganda, Urugwaj, Wallis i Futuna, Wenezuela, Wniebowstàpienia Wyspy, Wybrze e KoÊci S oniowej, Vanuatu, Zambia, Zielonego Przylàdka (Wyspy), Zimbabwe, Zjedn. Emiraty Arabskie 0,30 0,07 0,37 1,00 0,22 1,22 3,46 0,76 4,22 strona 15 z 29

16 Tabela 3b Op aty za po àczenia telefoniczne mi dzynarodowe do sieci ruchomych (komórkowych) Op aty za minut po àczenia 1. Kanada, Stany Zjedn. Amer. P n., Albania, Algieria, Andorra, Argentyna, Armenia, Australia, Austria, Azerbejd an, Belgia, Bia oruê, BoÊnia i Hercegowina, Bu garia, Chiny, Chorwacja, Cypr, Czarnogóra, Czechy, Dania, Estonia, Finlandia, Francja, Gibraltar, Grecja, Gruzja, Hiszpania, Holandia, Indie, Irlandia, Islandia, Izrael, Japonia, Kanaryjskie (Wyspy), Kazachstan, Kirgistan, Korea P d., Libia, Liechtenstein, Litwa, Luksemburg, otwa, Macedonia, Malta, Maroko, Mo dawia, Monako, Niemcy, Norwegia, Nowa Zelandia, Owcze Wyspy, Portugalia, Republika P d. Afryki, Rosja, Rumunia, San Marino, Serbia, Singapur, S owacja, S owenia, Szwajcaria, Szwecja, Tad ykistan, Tajlandia, Tajwan, Tunezja, Turcja, Turkmenistan, Ukraina, Uzbekistan, Watykan, W gry, Wielka Brytania, Wietnam, W ochy Afganistan, Angola, Anguilla, Antiqua i Barbuda, Antyle Holenderskie, Arabia Saudyjska, Aruba, Austral. Ter. Zam. (Norfolk), Bahama Wyspy, Bahrajn, Bangladesz, Barbados, Belize, Benin, Bermudy, Bhutan, Boliwia, Botswana, Brazylia, Brunei, Burkina Faso, Burundi, Chile, Cooka (Wyspy), Czad, Diego Garcia, Dominika, Dominikana, Dziewicze Wyspy Brytyjskie, D ibuti, Egipt, Ekwador, Erytrea, Etiopia, Falklandy, Fid i, Filipiny, Gabon, Gambia, Ghana, Grenada, Grenlandia, Guam, Gujana, Gujana Francuska, Gwadelupa, Gwatemala, Gwinea Rep., Gwinea Bissau, Gwinea Równik., Haiti, Honduras, Indonezja, Irak, Iran, Jamajka, Jemen, Jordania, Kajmany Wyspy, Kambod a, Kamerun, Katar, Kenia, Kiribati, Kolumbia, Komory, Kongo, Kongo-Rep. Dem. (Zaire), Koreaƒska Rep. Lud.-Dem., Kostaryka, Kuba, Kuwejt, Laos, Lesotho, Liban, Liberia, Madagaskar, Makao, Malawi, Malediwy, Malezja, Mali, Marshalla Wyspy, Martynika, Mauretania, Mauritius, Meksyk, Mikronezja, Mongolia, Montserrat, Mozambik, Myanmar, Namibia, Nauru, Nepal, Niger, Nigeria, Nikaragua, Niue Wyspy, Nowa Kaledonia, Oman, Pakistan, Palau (Belau), Palestyna, Panama, Papua Nowa Gwinea, Paragwaj, Peru, Polinezja Francuska, Portoryko, Republika Âr.-Afryk., Reunion, Rwanda, St. Kitts & Nevis, St. Lucia, St. Vincent & Grenadies, Sajpan, Salomona Wyspy, Salwador, Samoa Amerykaƒskie, Samoa Zachodnie, Senegal, Seszele, Sierra Leone, Somalia, Sri Lanka, Sudan, Surinam, Swaziland, Syria, Âw.Helena Wyspa, Âw.Piotra i Mikelona Wyspy, Âw. Tomasza Wyspa, Tanzania, Timor Wschodni, Togo, Tokelau, Tonga, Trynidad i Tobago, Turks Wyspy, Tuvalu, Uganda, Urugwaj, Wallis i Futuna, Wenezuela, Wniebowstàpienia Wyspy, Wybrze e KoÊci S oniowej, Vanuatu, Zambia, Zielonego Przylàdka (Wyspy), Zimbabwe, Zjedn. Emiraty Arabskie 1,00 0,22 1,22 3,46 0,76 4,22 strona 16 z 29

17 Rozdzia 3 Plan VoIP tp kapita Informacje o planie 1. Plan VoIP tp kapita jest dost pny wy àcznie dla Abonentów b dàcych konsumentami w rozumieniu ustawy z dnia 16 lipca 2004 roku Prawo Telekomunikacyjne (Dz.U nr 171, poz 1800 z póên. zm.). Plan VoIP tp kapita mogà zamawiaç wy àcznie Abonenci korzystajàcy z us ugi neostrada tp w opcjach: 512, 640, 1024, 2048, 6144 i wy szych. Zasady zamawiania planu VoIP tp kapita : 1) przystàpienie do planu VoIP tp z chwilà rozpocz cia Êwiadczenia us ug jest bezp atne i wymaga z o enia zamówienia na czas nieokreêlony, nie d u szy jednak ni czas, na który zosta a zawarta umowa na us ug neostrady tp, 2) zamówienie na plan VoIP tp Abonent sk ada do koƒca okresu rozliczeniowego poprzedzajàcego okres, od którego zamawia nowy plan VoIP tp. 4. Abonent zamawiajàc plan VoIP tp kapita wybiera jednà z opcji planu: plan VoIP tp kapita 5, plan VoIP tp kapita 20 albo plan VoIP tp kapita abonamentowa w planie VoIP tp kapita w ca oêci przeznaczona jest na po àczenia miejscowe i strefowe oraz mi dzystrefowe. Po wykorzystaniu op aty abonamentowej op aty za po àczenia pobierane sà zgodnie z niniejszym planem. 6. Dla sta ych klientów planu VoIP tp kapita co 12 miesi cy do koƒca 4 roku nieprzerwanego korzystania z planu VoIP tp kapita opust zwiàzany z wybranà opcjà planu ulega zwi kszeniu zgodnie z Tabela Zmiana opcji posiadanego planu VoIP tp kapita skutkuje utratà uzyskanych opustów. 8. Nie istnieje mo liwoêç bie àcego monitorowania stanu wykorzystania limitu w ramach planu. Informacje o po àczeniach 1. Po àczenia w ramach telefonii internetowej tp sà realizowane w technologii VoIP i umo liwiajà przesy anie g osu w oparciu o sieç Internet. Po àczenia realizowane w planie VoIP tp kapita sà rozliczane wg rzeczywistego czasu ich trwania. za po àczenie naliczana jest jako suma: op aty za inicjacj po àczenia, która jest sta ym elementem sposobu naliczania op at po àczenia rozliczanego w czasie rzeczywistym oraz op aty za czas po àczenia, która jest iloczynem stawki netto za sekund po àczenia i iloêci sekund. za inicjacj po àczenia jest pobierana niezale nie od czasu trwania po àczenia. Powy szej zasady nie stosuje si do naliczania op at za po àczenia, za które pobierana jest op ata sta a niezale na od czasu ich trwania. za po àczenia obliczona wed ug powy szego algorytmu jest powi kszana o nale ny podatek od towarów i us ug. P atny czas po àczenia jest rejestrowany od chwili zg oszenia si urzàdzenia wywo ywanego do chwili roz àczenia si urzàdzenia wywo ujàcego lub wywo ywanego, 4. Wolne od op at sà po àczenia realizowane automatycznie na numery: 1) b kitna linia tp 9393 oraz faks b kitna linia tp 9394 i b kitna linia tp 9395 dedykowana dla Abonentów indywidualnych; 2) b kitna linia tp biznes 9330 oraz faks: b kitna linia tp biznes 9331 i b kitna linia tp biznes 9332 dedykowana dla Abonentów biznesowych. 5. W ramach telefonii internetowej tp nie sà realizowane po àczenia: do numerów skróconych poza wymienionymi w pkt 4. i ppkt 1 pkt 1 Us ug dodatkowych (w szczególnoêci ze s u bami specjalnymi posiadajàcymi numery skrócone), z udzia em telefonistki, do systemów komórkowej telefonii satelitarnej, do sieci przywo awczej, do numerów: 0~70x, 0~80x, 0~20 i faksowe. strona 17 z 29

18 Informacje o us ugach Pakiet minut komórkowych VoIP tp Us uga pakiet minut komórkowych VoIP tp polega na realizacji w okresie rozliczeniowym 50 albo 100 minut po àczeƒ do krajowych sieci komórkowych, w zamian za op at miesi cznà. Zasady korzystania z us ugi: 1) warunkiem skorzystania z us ugi pakiet minut komórkowych VoIP tp jest z o enie zamówienia, 2) us ug mo na zamówiç na czas nie krótszy ni jeden okres rozliczeniowy, 3) us uga jest Êwiadczona od nast pnego okresu rozliczeniowego w stosunku do okresu, w którym zosta o z o one zamówienie, z wyjàtkiem Abonentów, którzy zawierajà umow o Êwiadczenie us ugi telefonii internetowej tp, dla nich us uga b dzie Êwiadczona od chwili uruchomienia w/w us ugi, 4) czas po àczeƒ w ramach us ugi rozliczany jest sekundowo, 5) niewykorzystane w ramach us ugi minuty przechodzà na kolejne okresy rozliczeniowe: a) dla pakietu minut komórkowych VoIP tp 50 minut na nast pny okres rozliczeniowy, b) dla pakietu minut komórkowych VoIP tp 100 minut na 3 kolejne, nast pujàce po sobie okresy rozliczeniowe, 6) w przypadku zmiany pakietu minut komórkowych VoIP tp (tj. pakietu minut komórkowych VoIP tp 50 minut na pakiet minut komórkowych VoIP tp 100 minut albo odwrotnie) limit minut przys ugujàcy w ramach danego pakietu b dzie rozliczany do koƒca okresu rozliczeniowego, w trakcie którego Abonent dokona zmiany; nowy pakiet b dzie rozliczany zgodnie z zasadà przypisanà do danego pakietu od poczàtku nast pnego okresu rozliczeniowego nast pujàcego po okresie w którym Abonent dokona zmiany; przy zmianie niewykorzystane minuty przepadajà, 7) w pierwszej kolejnoêci rozliczane sà minuty niewykorzystane w poprzednich okresach rozliczeniowych, a nast pnie rozliczany jest bie àcy limit minut, 8) w przypadku rezygnacji z us ugi, limit minut w ramach us ugi b dzie rozliczany do koƒca okresu rozliczeniowego, w trakcie którego Abonent z o y rezygnacj, 9) po przekroczeniu limitu minut op aty za po àczenia komórkowe pobierane sà zgodnie z niniejszym planem (Tabelà 1), 10) dopuszcza si jednoczesne korzystanie z us ugi pakiet minut komórkowych (VoIP/neofon) tp, w us udze telefonia internetowa tp i neofon tp. 11) us ugi nie mo na àczyç z promocjami dotyczàcymi po àczeƒ obj tych tà us ugà, chyba e regulamin danej promocji stanowi inaczej, 12) nie istnieje mo liwoêç bie àcego monitorowania stanu wykorzystania limitu minut w ramach us ugi, 13) op ata za us ug pobierana jest z góry. Pakiet minut mi dzynarodowych VoIP tp Us uga pakiet minut mi dzynarodowych VoIP tp polega na realizacji w okresie rozliczeniowym 120 lub 240 minut po àczeƒ mi dzynarodowych w ruchu VoIP poprzez sieç TP do wskazanych krajów b dàcych opcjami us ugi, w zamian za op at miesi cznà. Zasady korzystania z us ugi: 1) warunkiem skorzystania z us ugi pakiet minut mi dzynarodowych VoIP tp jest z o enie zamówienia, 2) us ug mo na zamówiç na czas nie krótszy ni jeden okres rozliczeniowy, 3) Abonent mo e zamówiç po jednej z ka dej opcji us ugi, przy czym w danej opcji mo na zamówiç albo pakiet minut mi dzynarodowych VoIP tp 120 minut albo pakiet minut mi dzynarodowych VoIP tp 240, Przyk ad: Abonent zamawiajàcy pakiet 120 albo 240 minutowy do Niemiec (opcja 1), ma prawo jednoczeênie wybraç dowolny pakiet w ramach ka dej z pozosta ych opcji. strona 18 z 29

19 4) us uga jest Êwiadczona od nast pnego okresu rozliczeniowego w stosunku do okresu, w którym zosta o z o one zamówienie, z wyjàtkiem Abonentów, którzy zawierajà umow o Êwiadczenie us ugi telefonii internetowej tp, dla nich us uga b dzie Êwiadczona od chwili uruchomienia w/w us ugi, 5) czas po àczeƒ w ramach us ugi rozliczany jest sekundowo, 6) niewykorzystane w ramach us ugi minuty przechodzà na kolejne okresy rozliczeniowe: a) dla pakietu minut mi dzynarodowych VoIP tp 120 minut na nast pny okres rozliczeniowy, b) dla pakietu minut tp mi dzynarodowych VoIP tp 240 minut na 3 kolejne, nast pujàce po sobie okresy rozliczeniowe, 7) w przypadku zmiany pakietu minut mi dzynarodowych VoIP tp (tj. pakietu minut mi dzynarodowych VoIP tp 120 minut na pakiet minut mi dzynarodowych VoIP tp 240 minut albo odwrotnie) lub opcji limit minut przys ugujàcy w ramach danego pakietu/opcji b dzie rozliczany do koƒca okresu rozliczeniowego, w trakcie którego Abonent dokona zmiany; nowy pakiet/opcja b dzie rozliczany zgodnie z zasadà przypisanà do danego pakietu/opcji od poczàtku nast pnego okresu rozliczeniowego nast pujàcego po okresie w którym Abonent dokona zmiany; przy zmianie niewykorzystane minuty przepadajà, 8) w pierwszej kolejnoêci rozliczane sà minuty niewykorzystane w poprzednich okresach rozliczeniowych, a nast pnie rozliczany jest bie àcy limit minut, 9) w przypadku rezygnacji z us ugi, limit minut w ramach us ugi b dzie rozliczany do koƒca okresu rozliczeniowego, w trakcie którego Abonent z o y rezygnacj, 10) po przekroczeniu limitu minut op aty za po àczenia mi dzynarodowe pobierane sà zgodnie z niniejszym planem (Tabelà 1), 11) us ugi nie mo na àczyç z promocjami dotyczàcymi po àczeƒ obj tych tà us ugà, chyba e regulamin danej promocji stanowi inaczej, 12) nie istnieje mo liwoêç bie àcego monitorowania stanu wykorzystania limitu minut w ramach us ugi, 13) op ata za us ug pobierana jest z góry. Pakiet minut VoIP tp 60 Us uga pakiet minut VoIP tp 60 polega na realizacji w okresie rozliczeniowym 60 minut po àczeƒ miejscowych i strefowych oraz mi dzystrefowych, w zamian za miesi cznà op at. Zasady korzystania z us ugi: 1) warunkiem skorzystania z us ugi pakiet minut VoIP tp 60 jest z o enie zamówienia, 2) us ug mo na zamówiç tylko na czas nieokreêlony, 3) us uga jest Êwiadczona od nast pnego okresu rozliczeniowego w stosunku do okresu, w którym zosta o z o one zamówienie, z wyjàtkiem Abonentów, którzy zawierajà umow o Êwiadczenie us ugi VoIP tp, dla nich us uga b dzie Êwiadczona od chwili uruchomienia w/w us ugi, 4) czas po àczeƒ w ramach us ugi rozliczany jest sekundowo, 5) niewykorzystane w ramach us ugi minuty nie przechodzà na kolejne okresy rozliczeniowe, 6) w przypadku rezygnacji z us ugi, limit minut w ramach us ugi b dzie rozliczany do koƒca okresu rozliczeniowego, w trakcie którego Abonent z o y rezygnacj, 7) po przekroczeniu limitu 60 minut op aty za po àczenia miejscowe i strefowe oraz mi dzystrefowe pobierane sà zgodnie z niniejszym planem, 8) us ugi nie mo na àczyç z promocjami dotyczàcymi po àczeƒ obj tych tà us ugà, chyba e regulamin danej promocji stanowi inaczej, 9) nie istnieje mo liwoêç bie àcego monitorowania stanu wykorzystania limitu minut w ramach us ugi, 10) op ata za us ug pobierana jest z góry. strona 19 z 29

20 Us ugi dodatkowe 1. Opis us ug 1) poczta g osowa tp us uga spe niajàca funkcje automatycznej sekretarki, polega na mo liwoêci pozostawiania przez osoby dzwoniàce wiadomoêci w skrzynce g osowej Klienta. Bezp atna aktywacja i ods uchiwanie poczty g osowej pod bezp atnymi numerami 9426, ) przekierowanie po àczeƒ tp: - natychmiastowe us uga polega na bezwarunkowym, natychmiastowym przekierowaniu po àczeƒ przychodzàcych na inny, dowolnie wybrany numer telefonu; - gdy linia jest zaj ta us uga polega na przekierowaniu po àczeƒ przychodzàcych na inny, dowolnie wybrany numer telefonu w przypadku, gdy linia jest zaj ta; - pod nieobecnoêç us uga polega na przekierowaniu po àczeƒ przychodzàcych na inny, dowolnie wybrany numer telefonu w sytuacji, gdy nie zostanie odebrane po àczenie po okreêlonym czasie - standardowo po 25 sekundach. Zmiana tego czasu przekierowania na wartoêç z przedzia u od 5 do 35 sek. wymaga zamówienia. Przekierowanie mo e byç ustawione na dowolny numer stacjonarny (w tym numer poczty g osowej) lub komórkowy z wy àczeniem numerów wskazanych w pkt 5 Informacji o po àczeniach. Us uga mo e nie byç realizowana w przypadku po àczeƒ przychodzàcych z zagranicy, je eli numer, na który nast puje przekierowanie jest równie numerem zagranicznym. 3) prezentacja numeru tp us uga polega na identyfikacji numeru telefonu rozmówcy. Numer osoby dzwoniàcej prezentowany jest na wyêwietlaczu terminala u Abonenta wywo ywanego przed odebraniem po àczenia. Nie sà prezentowane numery z aktywnà us ugà blokady prezentacji numeru tp oraz numery niedost pne z przyczyn technicznych. W szczególnych przypadkach numer mo e prezentowaç si nieprawid owo, np. dla po àczeƒ typu VoIP. 4) blokada prezentacji numeru tp us uga polega na sta ym zablokowaniu prezentacji w asnego numeru telefonu u Abonenta wywo ywanego dla wszystkich po àczeƒ realizowanych z danego zakoƒczenia sieci. strona 20 z 29

Cennik Połączeń realizowanych w ramach usługi Karta Tani Telefon

Cennik Połączeń realizowanych w ramach usługi Karta Tani Telefon Cennik Połączeń realizowanych w ramach usługi Karta Tani Telefon Karta Tani Telefon daje możliwość prowadzenia tanich rozmów międzynarodowych i krajowych. Oferuje następujące typy połączeń telefonicznych

Bardziej szczegółowo

Pełny cennik rozmów zagranicznych

Pełny cennik rozmów zagranicznych Pełny cennik rozmów zagranicznych Lokalizacja Cena Afganistan Alaska Albania Algieria Andora Andora komórkowe Angola Anguilla Antarktyda Antiqua i Barbuda Antyle Holenderskie Arabia Saudyjska Argentyna

Bardziej szczegółowo

STATYSTYKA PODJйTYCH DECYZJI DLA WIZ C I D W PODZIALE NA CEL WYDANIA WIZY, OBYWATELSTWO APLIKUJ CYCH

STATYSTYKA PODJйTYCH DECYZJI DLA WIZ C I D W PODZIALE NA CEL WYDANIA WIZY, OBYWATELSTWO APLIKUJ CYCH ZaЁ cznik nr 1 do OSR Proj. ustawy o cudzoziemcach STATYSTYKA PODJйTYCH DECYZJI DLA WIZ C I D W PODZIALE NA CEL WYDANIA WIZY, OBYWATELSTWO APLIKUJ CYCH Nazwa placсwki: WSZYSTKIE Cel wydania: WSZYSTKIE

Bardziej szczegółowo

Połączenia głosowe SMS. Afganistan 112 TAK TAK TAK TAK B. Albania 112 TAK TAK TAK TAK B. Algieria 112 TAK TAK TAK TAK C Amerykańskie Wyspy Dziewicze

Połączenia głosowe SMS. Afganistan 112 TAK TAK TAK TAK B. Albania 112 TAK TAK TAK TAK B. Algieria 112 TAK TAK TAK TAK C Amerykańskie Wyspy Dziewicze Afganistan 112 TAK TAK TAK TAK B Albania 112 TAK TAK TAK TAK B Algieria 112 TAK TAK TAK TAK C Amerykańskie Wyspy Dziewicze 911 TAK TAK TAK TAK C Andora 112 TAK TAK TAK TAK C Angola 116 TAK TAK TAK TAK

Bardziej szczegółowo

Cennik po àczeƒ telefonicznych

Cennik po àczeƒ telefonicznych Cennik po àczeƒ telefonicznych wa ny od 15.11.2005 Tanie Rozmowy UPC Op aty za po àczenie Okres Cena Podatek Cena taryfikacyjny netto w PLN VAT brutto w PLN lokalne dni robocze lub wolne od pracy 1 ca

Bardziej szczegółowo

Cennik Usług Telekomunikacyjnych Telefonii Internetowej TELGAM dla Abonentów Przedsiębiorstwa Telekomunikacyjnego TELGAM S.A. 2011r.

Cennik Usług Telekomunikacyjnych Telefonii Internetowej TELGAM dla Abonentów Przedsiębiorstwa Telekomunikacyjnego TELGAM S.A. 2011r. Cennik Usług Telekomunikacyjnych Telefonii Internetowej TELGAM dla Abonentów Przedsiębiorstwa Telekomunikacyjnego TELGAM S.A. 2011r. Wstęp: 1. Ceny podane w cenniku wyrażone zostały w złotych polskich.

Bardziej szczegółowo

Cennik połączeń telefonicznych VOIP

Cennik połączeń telefonicznych VOIP SL-NET s.c. ul. Wiosenna 1c/1 35-303 Rzeszów Tel. 665-706-108 Tel. 017 250 20 11 email: biuro@sl-net.pl strona. www.sl-net.pl Cennik połączeń telefonicznych VOIP Usługi Netto Cena za usługę Brutto Połączenia

Bardziej szczegółowo

Kraj Prefixy Cena brutto z VAT :

Kraj Prefixy Cena brutto z VAT : Kraj Prefixy Cena brutto z VAT : Afganistan 0093 1,84 zl/min Afganistan 009370 009375 009377 009379 009378 1,93 zl/min Albania 00355 0,98 zl/min Albania 0035538 0035568 0035569 1,48 zl/min Algeria 002136

Bardziej szczegółowo

CYFROWA TELEFONIA STACJONARNA

CYFROWA TELEFONIA STACJONARNA CYFROWA TELEFONIA STACJONARNA CENNIK USŁUG TELEFONICZNYCH netto brutto Instalacja linii telefonicznej dla odbiorcy Internetu blokowe.pl 40,16 zł 49,00 zł Instalacja linii telefonicznej dla pozostałych

Bardziej szczegółowo

cennik usługi telefonia internetowa tp

cennik usługi telefonia internetowa tp cennik usługi telefonia internetowa tp I. Plan VoIP tp zawsze za darmo Informacje o planie Plan VoIP tp zawsze za darmo jest dostępny wyłącznie dla Abonentów będących konsumentami w rozumieniu ustawy z

Bardziej szczegółowo

CENNIK USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH. Plan standardowy KAMIR

CENNIK USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH. Plan standardowy KAMIR Mirowski i Spółka KAMIR Spółka jawna z siedzibą w Łodzi CENNIK USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH Plan standardowy KAMIR Obowiązuje od 1 sierpnia 2012r. miesięczna Abonament telefoniczny (za każdy publiczny numer

Bardziej szczegółowo

2. Przystąpienie do planu neofon tp jest bezpłatne i wymaga złożenia zamówienia na usługę neofon tp na czas nieokreślony.

2. Przystąpienie do planu neofon tp jest bezpłatne i wymaga złożenia zamówienia na usługę neofon tp na czas nieokreślony. cennik neofon tp Rozdział plan neofon tp zawsze za darmo Informacje o planie Plan neofon tp zawsze za darmo jest dostępny wyłącznie dla konsumentów w rozumieniu ustawy z dnia 16 lipca 2004 roku Prawo Telekomunikacyjne

Bardziej szczegółowo

Cennik usług telekomunikacyjnych

Cennik usług telekomunikacyjnych Cennik usług telekomunikacyjnych świadczonych przez: PHU IWKD Adam Gwóźdź z siedzibą w Ostródzie (14-100) przy ul. Małłka 7, wpisanej do rejestru przedsiębiorców telekomunikacyjnych pod numerem 5246, NIP:

Bardziej szczegółowo

CENNIK POŁĄCZEŃ TELEFONICZNYCH Telefon Stacjonarny w LIMES

CENNIK POŁĄCZEŃ TELEFONICZNYCH Telefon Stacjonarny w LIMES CENNIK POŁĄCZEŃ TELEFONICZNYCH Telefon Stacjonarny w LIMES Obowiązuje od dnia 01 Lipca 2008 roku. Cennik został ustalony na podstawie przejrzystych, obiektywnych i niedyskryminujących kryteriów jasnych

Bardziej szczegółowo

CENNIK USŁUG TELEFONICZNYCH Obowiązuje od 1 lutego 2017 r.

CENNIK USŁUG TELEFONICZNYCH Obowiązuje od 1 lutego 2017 r. CENNIK USŁUG TELEFONICZNYCH Obowiązuje od 1 lutego 2017 r. ZAMAWIANIE USŁUG: - telefonicznie - pod numerem: 17 230 50 50 - pocztą elektroniczną - na adres: zamawiam@ostnet.pl ; - strona www - formularz

Bardziej szczegółowo

Cennik Połączenia w ruchu półautomatycznym* obowiązuje od 1.10.2008 r.

Cennik Połączenia w ruchu półautomatycznym* obowiązuje od 1.10.2008 r. Cennik Połączenia w ruchu półautomatycznym* obowiązuje od 1.10.008 r. * Usługa realizowane za pośrednictwem Telekomunikacji Polskiej S.A. Połączenia te są dostępne wyłącznie w przypadku usługi telefonicznej

Bardziej szczegółowo

Okres : Miesiąc/Rok od dd-mm-rrrr od godz. 00:00:00 do dd-mm-rrrr do godz. 24:00:00 Raport sumaryczny (wszystkie PDU)

Okres : Miesiąc/Rok od dd-mm-rrrr od godz. 00:00:00 do dd-mm-rrrr do godz. 24:00:00 Raport sumaryczny (wszystkie PDU) Załącznik nr 2 do Części II RIO Oferty ramowej określającej ramowe warunki dostępu telekomunikacyjnego w zakresie rozpoczynania i zakańczania połączeń, hurtowego dostępu do sieci TP, dostępu do łączy abonenckich

Bardziej szczegółowo

Cennik połączeń telefonicznych

Cennik połączeń telefonicznych Cennik połączeń telefonicznych ważny od grudnia 2006 Tanie Rozmowy UPC Połączenia lokalne dni robocze lub wolne od pracy całą dobę 0,09 22% 0, Połączenia międzymiastowe dni robocze 08:00-8:00 0,25 22%

Bardziej szczegółowo

Cennik połączeń międzynarodowych

Cennik połączeń międzynarodowych Cennik połączeń telefonicznych (kwoty brutto) Abonament Ilość darmowych minut Połączenia krajowe Połączenia stacjonarne Połączenia do Plus, T-Mobile, Orange Połączenia do innych operatorów sieci komórkowych

Bardziej szczegółowo

Twoje Minuty 30. Opłata za inicjację połączeń lokalnych, strefowych, międzystrefowych, do sieci komórkowych

Twoje Minuty 30. Opłata za inicjację połączeń lokalnych, strefowych, międzystrefowych, do sieci komórkowych Twoje Minuty 30 Opłata miesięczna Miesięczna opłata abonamentowa (zawiera 30 darmowych minut na połączenia lokalne) Cena Cena 23,00 5,06 28,06 Opłata za inicjację połączeń lokalnych, strefowych, międzystrefowych,

Bardziej szczegółowo

Cennik usług telepin prepaid

Cennik usług telepin prepaid Cennik usług telepin prepaid Usługa Telepin to możliwość prowadzenia tanich rozmów międzynarodowych i krajowych. Oferujemy następujące typy połączeń telefonicznych: Połączenia krajowe: Połączenia międzynarodowe:

Bardziej szczegółowo

Szczepienia przed wyjazdem za granicę

Szczepienia przed wyjazdem za granicę Szczepienia przed wyjazdem za granicę Nazwa państwa Afganistan Albania Algieria Angola Antigua i Barbuda Arabia Saudyjska Argentyna Armenia Obowiązkowe szczepienia (Międzynarodowe Przepisy Zdrowotne) szczepionka

Bardziej szczegółowo

Cennik us ug telepin prepaid

Cennik us ug telepin prepaid CENNIK US UG Z DNIA 01.02.2008 1 Us uga Telepin to mo liwo prowadzenia tanich rozmów mi dzynarodowych i krajowych. Oferujemy nast puj ce typy po cze telefonicznych: Po czenia krajowe: - lokalne i strefowe

Bardziej szczegółowo

CENNIK USŁUG TELEFONICZNYCH. NAZWA PAKIETU START PREMIUM MAX ABONAMENT 15 ZŁ 40 ZŁ 60 ZŁ DARMOWE MINUTY 60 min. 350 min. BEZ LIMITU POŁĄCZENIA KRAJOWE

CENNIK USŁUG TELEFONICZNYCH. NAZWA PAKIETU START PREMIUM MAX ABONAMENT 15 ZŁ 40 ZŁ 60 ZŁ DARMOWE MINUTY 60 min. 350 min. BEZ LIMITU POŁĄCZENIA KRAJOWE CENNIK USŁUG TELEFONICZNYCH NAZWA PAKIETU START PREMIUM MAX ABONAMENT 15 ZŁ 40 ZŁ 60 ZŁ DARMOWE MINUTY 60 min. 350 min. BEZ LIMITU INSTALACJA 1,23 zł POŁĄCZENIA KRAJOWE USŁUGA połączenia w TYGRYS.NET połączenia

Bardziej szczegółowo

Wzór Miesięcznego Raportu o Ruchu Międzysieciowym

Wzór Miesięcznego Raportu o Ruchu Międzysieciowym Załącznik Nr 7 do Umowy o Połączeniu sieci Wzór Miesięcznego Raportu o Ruchu Międzysieciowym Miesięczny Raport o Ruchu Międzysieciowym Ruch wychodzący z sieci [ #OPERATOR# ] do sieci TP... (NAZWA OPERATORA)

Bardziej szczegółowo

wzw A, wzw B, żółta gorączka (febra), błonica, wścieklizna, szczepionka p/gruźlicza p/gruźlicza Australia wzw A, błonica, tężec, polio, dur brzuszny

wzw A, wzw B, żółta gorączka (febra), błonica, wścieklizna, szczepionka p/gruźlicza p/gruźlicza Australia wzw A, błonica, tężec, polio, dur brzuszny Obowiązkowe szczepienia Zalecane szczepienia Zalecane szczepienia w zależności od stopnia narażenia, charakteru pobytu, rejonu kraju Afganistan wzw A,, dur brzuszny wzw B,, szczepionka Albania wzw A,,

Bardziej szczegółowo

Cena netto Kwota VAT Cena brutto Miesięczna opłata abonamentowa * 38,00 8,36 46,36

Cena netto Kwota VAT Cena brutto Miesięczna opłata abonamentowa * 38,00 8,36 46,36 Taryfa Srebrna 1. Opłata miesięczna Cena Kwota VAT Cena Miesięczna opłata abonamentowa * 38,00 8,36 46,36 * Abonent w bieżącym miesiącu otrzymuje odliczenie od abonamentu z tytułu przekroczenia rachunku

Bardziej szczegółowo

Cennik połączeń w sieci IP Tanifonn

Cennik połączeń w sieci IP Tanifonn Cennik połączeń w sieci IP Tanifonn Kraj Rodzaj Cena netto za minutę połączenia w zł Cena brutto za minutę połączenia w zł Afganistan 0,77 0,94 Albania Komórki 0,70 0,85 Albania Stacjonarne 0,28 0,34 Algieria

Bardziej szczegółowo

Ubezpieczenie Dziura w drodze

Ubezpieczenie Dziura w drodze Przykład szkoleniowy: Ubezpieczenie Dziura w drodze Cel algorytmu: Spółka ABC zajmuje się sprzedażą ubezpieczeń komunikacyjnych. Właśnie otrzymała nowy produkt o nazwie Dziura w drodze (zwrot kosztów za

Bardziej szczegółowo

CENNIK USŁUG TELEFONICZNYCH Obowiązuje od 1 sierpnia 2016 r.

CENNIK USŁUG TELEFONICZNYCH Obowiązuje od 1 sierpnia 2016 r. CENNIK USŁUG TELEFONICZNYCH Obowiązuje od 1 sierpnia 2016 r. ZAMAWIANIE USŁUG: - telefonicznie - pod numerem: 17 230 50 50 - pocztą elektroniczną - na adres: zamawiam@ostnet.pl ; - strona www - formularz

Bardziej szczegółowo

` Cennik połączeń zagranicznych obowiązujący od 17.10.2014 Strona 1 z 6

` Cennik połączeń zagranicznych obowiązujący od 17.10.2014 Strona 1 z 6 ` Cennik połączeń zagranicznych obowiązujący od 17.10.2014 Strona 1 z 6 Cennik połączeń zagranicznych obowiązujący od 17.10.2014 Ceny za minutę połączenia, naliczanie sekundowe. Połączenia w ramach platformy

Bardziej szczegółowo

1,12 0,25 1,37 12 Antarktyka 4,54 1,00 5,54 13 Antigua & Barbuda 1,12 0,25 1,37 14 Antigua & Barbuda audiotext

1,12 0,25 1,37 12 Antarktyka 4,54 1,00 5,54 13 Antigua & Barbuda 1,12 0,25 1,37 14 Antigua & Barbuda audiotext Opłaty za międzynarodowe połączenia telefoniczne Opłaty za połączenia naliczane są przez całą dobę za kaŝdą sekundę połączenia w wysokości równej 1/60 opłaty określonej w tabeli l.p. NAZWA KIERUNKU Cena

Bardziej szczegółowo

CENNIK KART PHONE TANIE GADANIE

CENNIK KART PHONE TANIE GADANIE CENNIK KART PHONE TANIE GADANIE Nazwa kierunku Cena brutto [zł/min] PROMOCJA 5+10 [zł brutto/min] Abchazja 1,32 Abchazja - tel. kom. 1,92 Afganistan 4,05 Afganistan - tel. kom. 4,41 Albania 0,74 Albania

Bardziej szczegółowo

CENNIK USŁUG TELEFONICZNYCH Obowiązuje od 1 czerwca 2016 r.

CENNIK USŁUG TELEFONICZNYCH Obowiązuje od 1 czerwca 2016 r. CENNIK USŁUG TELEFONICZNYCH Obowiązuje od 1 czerwca 2016 r. ZAMAWIANIE USŁUG: - telefonicznie - pod numerem: 17 230 50 50 - pocztą elektroniczną - na adres: zamawiam@ostnet.pl - strona www - formularz

Bardziej szczegółowo

Karta TeleTanio. Cennik połączeń

Karta TeleTanio. Cennik połączeń Karta TeleTanio Cennik połączeń Ceny połączeń krajowych: (Ceny z VAT, za minutę połączenia, przez calą dobę) Polska (międzymiastowe i lokalne) 0,17 Polska (do sieci Era, Orange, Plus) 0,43 Polska (do sieci

Bardziej szczegółowo

Uznawanie świadectw maturalnych (stan na dzień )

Uznawanie świadectw maturalnych (stan na dzień ) Kraj Uznawanie świadectw maturalnych (stan na dzień 19.03.2014) Czy potrzebuje apostille, Konwencja haska z 5 października 1961 r. (w nawiasie data wejścia konwencji w życie w danym kraju) Czy potrzebuje

Bardziej szczegółowo

WYKAZ MIέDZYNARODOWYCH NUMERΣW KIERUNKOWYCH

WYKAZ MIέDZYNARODOWYCH NUMERΣW KIERUNKOWYCH WYKAZ MIέDZYNARODOWYCH NUMERΣW KIERUNKOWYCH Lista obejmuje kierunki po³ czeρ miύdzynarodowych dostύpne dla Abonenta Mediatel 4B Sp. z o.o. w ramach us³ug g³osowych (Preselekcja, Linia analogowa, Linia

Bardziej szczegółowo

Oto cennik, którego szukasz!

Oto cennik, którego szukasz! Oto cennik, którego szukasz! Jak widać, państw, w których można cieszyć się bielizną Obsessive jest wiele, ale... jeśli obok nazwy kraju, do którego chcesz wysłać przesyłkę, nie ma podanej ceny, oznacza

Bardziej szczegółowo

CENNIK USŁUG TELEFONICZNYCH

CENNIK USŁUG TELEFONICZNYCH CENNIK USŁUG TELEFONICZNYCH Abonament oraz instalacja Instalacja Jednorazowo Miesięcznie Aktywacja 1,22 PLN - Aktywacja (przy rozwiązaniu umowy z innym operatorem) - Abonament Ilość minut w abonamencie

Bardziej szczegółowo

Przydział i uruchomienie jednego numeru telefonicznego z puli jawtel.pl: - koszt uruchomienia: 250 PLN - obowiązująca promocyjna opłata: 29 PLN

Przydział i uruchomienie jednego numeru telefonicznego z puli jawtel.pl: - koszt uruchomienia: 250 PLN - obowiązująca promocyjna opłata: 29 PLN CENNIK USŁUG TELEFONICZNYCH TARYFA JAWTEL DOMOWY 60 MINUT Strona: 1/6 Opłaty uruchomieniowe: Przydział i uruchomienie jednego numeru telefonicznego z puli jawtel.pl: - koszt uruchomienia: 250 PLN - obowiązująca

Bardziej szczegółowo

Szczegółowy cennik połączeń telefonicznych ALTkom

Szczegółowy cennik połączeń telefonicznych ALTkom Radlin dnia 26-05-2015 Szczegółowy cennik połączeń telefonicznych ALTkom Kraj Klasa Brutto Kraj Klasa Brutto Albania Stacjonarne 0,65 zł Bangladesz Stacjonarne 0,27 zł Albania Komórkowe 1,23 zł Bangladesz

Bardziej szczegółowo

Cennik usług telekomunikacyjnych

Cennik usług telekomunikacyjnych Cennik usług telekomunikacyjnych świadczonych przez: PHU IWKD Adam Gwóźdź z siedzibą w Ostródzie (14-100) przy ul. Małłka 7, wpisanej do rejestru przedsiębiorców telekomunikacyjnych pod numerem 5246, NIP:

Bardziej szczegółowo

NAZWA KIERUNKU Cena netto Kwota VAT Cena brutto Afganistan 2,07 zł 0,48 zł 2,55 zł Alaska 0,14 zł 0,03 zł 0,17 zł Albania 0,61 zł 0,14 zł 0,75 zł

NAZWA KIERUNKU Cena netto Kwota VAT Cena brutto Afganistan 2,07 zł 0,48 zł 2,55 zł Alaska 0,14 zł 0,03 zł 0,17 zł Albania 0,61 zł 0,14 zł 0,75 zł NAZWA KIERUNKU Cena netto Kwota VAT Cena brutto Afganistan 2,07 zł 0,48 zł 2,55 zł Alaska 0,14 zł 0,03 zł 0,17 zł Albania 0,61 zł 0,14 zł 0,75 zł Albania - tel. kom. 0,61 zł 0,14 zł 0,75 zł Algieria 0,91

Bardziej szczegółowo

cennik usługi telefonii internetowej tp

cennik usługi telefonii internetowej tp cennik usługi telefonii internetowej tp wycofany z oferty sprzedażowej z dniem 1 maja 2011 r. Rozdział 1. Plan VoIP tp na okrągło Informacje o planie 1. Plan VoIP tp na okrągło jest dostępny wyłącznie

Bardziej szczegółowo

WYKAZ STREF MIĘDZYNARODOWYCH. Wielka Brytania Local Rate. Papua Nowa Gwinea audiotext

WYKAZ STREF MIĘDZYNARODOWYCH. Wielka Brytania Local Rate. Papua Nowa Gwinea audiotext WYKAZ STREF MIĘDZYNARODOWYCH Francja premium Wielka Brytania Local Rate Hawaje Szwecja USA Watykan Portugalia Wielka Brytania Niemcy Niemcy premium Alaska Austria Papua Nowa Gwinea audiotext Szwecja premium

Bardziej szczegółowo

Cennik połączeń Obowiązuje od dnia 01.08.2012

Cennik połączeń Obowiązuje od dnia 01.08.2012 Cennik połączeń Obowiązuje od dnia 01.08.2012 Ceny połączeń krajowych: (Ceny z VAT, za minutę połączenia, przez calą dobę) w promocji: bez promocji: Międzymiastowe i Lokalne (wszyscy operatorzy) 0,10 zł

Bardziej szczegółowo

CDMAdual. Cennik opłat za usługi świadczone przez Nordisk Polska sp. z o.o. ul. Bukowińska 26b/40; 02-703 Warszawa

CDMAdual. Cennik opłat za usługi świadczone przez Nordisk Polska sp. z o.o. ul. Bukowińska 26b/40; 02-703 Warszawa CDMAdual Cennik opłat za usługi świadczone przez Nordisk Polska sp. z o.o. ul. Bukowińska 26b/40; 02-703 Warszawa Taryfa Podstawowa połączona Internet + telefon Umowa na czas określony 24 miesięcy od daty

Bardziej szczegółowo

Cennik usług telefonicznych

Cennik usług telefonicznych Cennik usług telefonicznych ROZDZIAŁ 1. Opłaty jednorazowe i instalacyjne TABELA 1. Opłaty jednorazowe Cena netto Kwota Cena brutto VAT 1. SSH.Telefon w budynku wielorodzinnym - opłata instalacyjna 500,00

Bardziej szczegółowo

Cennik połączeń międzynarodowych i specjalnych

Cennik połączeń międzynarodowych i specjalnych Cennik połączeń międzynarodowych i specjalnych 1. Połączenia międzynarodowe Grupa Kraj Opłata za połączenie z telefonami Opłata za połączenie z telefonami 1 Holandia, Niemcy, Wielka Brytania, 0,25 zł 1,60

Bardziej szczegółowo

Cennik Pakietu Internet+Telewizja HD+Telefon stacjonarny dla Klientów indywidualnych podłączonych drogą światłowodową obowiązujący od 01.10.2014 r.

Cennik Pakietu Internet+Telewizja HD+Telefon stacjonarny dla Klientów indywidualnych podłączonych drogą światłowodową obowiązujący od 01.10.2014 r. SL-NET s.c. ul. Wiosenna 1c/1 35-303 Rzeszów Tel. 665-706-108 Tel. 017 250-20-11 email: biuro@sl-net.pl Cennik Pakietu Internet+Telewizja HD+Telefon stacjonarny dla Klientów indywidualnych podłączonych

Bardziej szczegółowo

cennik usługi telefonii internetowej tp Rozdział 1. Plan VoIP tp na okrągło

cennik usługi telefonii internetowej tp Rozdział 1. Plan VoIP tp na okrągło cennik usługi telefonii internetowej tp Rozdział 1. Plan VoIP tp na okrągło Informacje o planie 1. Plan VoIP tp na okrągło jest dostępny wyłącznie dla Abonentów będących konsumentami w rozumieniu ustawy

Bardziej szczegółowo

CENNIK USŁUG DODATKOWYCH POŁĄCZEŃ Z NUMERAMI SPECJALNYMI, USŁUG MIĘDZYNARODOWYCH I ROAMINGOWYCH

CENNIK USŁUG DODATKOWYCH POŁĄCZEŃ Z NUMERAMI SPECJALNYMI, USŁUG MIĘDZYNARODOWYCH I ROAMINGOWYCH 1. Niniejszy Cennik obowiązuje dla klienta indywidualnego oraz klienta biznesowego, który podpisze umowę na świadczenie usług telekomunikacyjnych świadczonych przez Telestrada S.A. 2. Opłaty za wysłanie

Bardziej szczegółowo

Wykaz gwarantowanych dni doręczania przesyłek EMS nadanych w Polsce

Wykaz gwarantowanych dni doręczania przesyłek EMS nadanych w Polsce Załącznik 1 C do Regulaminu Wykaz gwarantowanych dni doręczania przesyłek EMS nadanych w Polsce Lp. Nazwa kraju lub terytorium przeznaczenia przesyłek EMS Średni czas upływający między dniem wylotu z Warszawy

Bardziej szczegółowo

NEA NET INTERNET BEZ OGRANICZEŃ. NEA NET Siedlce dnia 1.07.2011

NEA NET INTERNET BEZ OGRANICZEŃ. NEA NET Siedlce dnia 1.07.2011 NEA NET Siedlce dnia.07.20 CHMIELNA 8 08-0 SIEDLCE http://www.nea.net.pl ; biuro@nea.net.pl Cennik podstawowy usługi NEA VOIP OPŁATY JEDNORAZOWE netto Aktywacja Usługi NEA VOIP telefonia internetowa 40,98

Bardziej szczegółowo

Cennik ogólny świadczenia usług telekomunikacyjnych przez Fiberway Sp. z o.o.

Cennik ogólny świadczenia usług telekomunikacyjnych przez Fiberway Sp. z o.o. Cennik ogólny świadczenia usług telekomunikacyjnych przez Fiberway Sp. z o.o. Obowiązuje klientów, którzy od dnia 1 listopada 2014 r. zawierają umowę o świadczenie usług telekomunikacyjnych, oraz abonentów,

Bardziej szczegółowo

CENNIK USŁUGI STACJONARNA TELEFONIA CYFROWA CENNIK OGÓLNY

CENNIK USŁUGI STACJONARNA TELEFONIA CYFROWA CENNIK OGÓLNY CENNIK USŁUGI STACJONARNA TELEFONIA CYFROWA CENNIK OGÓLNY OBOWIĄZUJE OD 01 STYCZNIA 2011 1. Opłaty jednorazowe RODZAJ POŁĄCZENIA OPŁATA NETTO [PLN] Zmiana miejsca przyłączenia zakończenia sieci 24,51 Przejęcie

Bardziej szczegółowo

Cennik Usługi NewFon Obowiązujący od dnia 1 lipca 2006r. Zgodnie z uchwałą Zarządu nr 340/2006

Cennik Usługi NewFon Obowiązujący od dnia 1 lipca 2006r. Zgodnie z uchwałą Zarządu nr 340/2006 Cennik Usługi NewFon Obowiązujący od dnia 1 lipca 2006r. Zgodnie z uchwałą Zarządu nr 340/2006 1. Opłaty za połączenia lokalne i międzymiastowe Stawka za 1 Połączenia lokalne i międzymiastowe 8.00-18.00

Bardziej szczegółowo

- Somalia. Porady dla podróżnych. Ostatnia aktualizacja: 20.11.2014. 1. esky.pl 2. Guide_homepage

- Somalia. Porady dla podróżnych. Ostatnia aktualizacja: 20.11.2014. 1. esky.pl 2. Guide_homepage 1. esky.pl 2. Guide_homepage Ostatnia aktualizacja: 20.11.2014 Porady dla podróżnych Hotele Loty Bagaż Ciąża a lot samolotem Dziecko w samolocie Zwierzęta Odprawa i obsługa pasażera Zdrowie i bezpieczeństwo

Bardziej szczegółowo

CZĘŚĆ I OPŁATY DLA LINII ANALOGOWYCH

CZĘŚĆ I OPŁATY DLA LINII ANALOGOWYCH CENNIK USŁUGI TELEFONICZNEJ MULTIMEDIA POLSKA-POŁUDNIE S.A. WYCIĄG Cennik Usługi Telefonicznej Multimedia Polska-Południe S.A. obowiązuje dla Umów Abonenckich i Aneksów do Umów Abonenckich zawartych od

Bardziej szczegółowo

AKCJA 2 PARTNERSTWA STRATEGICZNE

AKCJA 2 PARTNERSTWA STRATEGICZNE ZASADY MAJĄCE ZASTOSOWANIE DO KATEGORII BUDŻETU NA PODSTAWIE JEDNOSTKOWYCH STAWEK RYCZAŁTOWYCH AKCJA 2 PARTNERSTWA STRATEGICZNE 1. Zarządzanie projektem i jego wdrażanie Dofinansowanie działań organizacji

Bardziej szczegółowo

cennik usługi Neofon Obowiązuje Abonentów, którzy od dnia 24 grudnia 2014 r. zawrą umowę o świadczenie usługi Neofon

cennik usługi Neofon Obowiązuje Abonentów, którzy od dnia 24 grudnia 2014 r. zawrą umowę o świadczenie usługi Neofon Część I. Informacje ogólne o planach cennik usługi Neofon Obowiązuje Abonentów, którzy od dnia 24 grudnia 2014 r. zawrą umowę o świadczenie usługi Neofon 1. Z planu może skorzystać każdy, kto jest konsumentem

Bardziej szczegółowo

A cena netto cena brutto

A cena netto cena brutto Belize 1,16 zł 1,43 zł A cena netto cena brutto Afganistan 1,31 zł 1,61 zł Afganistan- 1,41 zł 1,73 zł Albania 0,53 zł 0,65 zł Albania- 1,16 zł 1,43 zł Algieria 0,68 zł 0,84 zł Algieria- 1,00 zł 1,23 zł

Bardziej szczegółowo

Cennik usług telekomunikacyjnych (kwoty brutto)

Cennik usług telekomunikacyjnych (kwoty brutto) Cennik usug telekomunikacyjnych (kwoty brutto) Internet (ącza kablowe): Instalacja (umowa czas nieokreślony) - 49 z Instalacja (umowa na rok) 1 z Abonament Mini (do 1 Mb/s) 30 z miesięcznie Abonament Eko

Bardziej szczegółowo

cennik usługi Telefon HD

cennik usługi Telefon HD cennik usługi Telefon HD Część I. Informacje ogólne o planach 1. Plany mogą zamawiać Abonenci korzystający z usługi neostrada. 2. Z planu może skorzystać każdy, kto jest konsumentem w rozumieniu ustawy

Bardziej szczegółowo

Cennik usług telefonicznych

Cennik usług telefonicznych Cennik usług telefonicznych ROZDZIAŁ 1. Opłaty jednorazowe i instalacyjne TABELA 1. Opłaty jednorazowe Cena netto Kwota Cena brutto VAT 1. SSH.Telefon w budynku wielorodzinnym - opłata instalacyjna 500,00

Bardziej szczegółowo

Cennik Usługi TeleNet. Obowiązujący od dnia 1 kwietnia 2007r.

Cennik Usługi TeleNet. Obowiązujący od dnia 1 kwietnia 2007r. Cennik Usługi TeleNet Obowiązujący od dnia kwietnia 2007r. . Stałe opłaty miesięczne Stałe opłaty miesięczne Cena netto VAT 22% Cena brutto Opłata za numer telefonu w pakiecie 5,00 zł,0 zł 6,0 zł () Opłata

Bardziej szczegółowo

Fax2Web i Fax2Email 5 Zarządzanie usługami przez stronę www Zamówienie szczegółowego wykazu połączeń w wersji papierowej lub na CD 10

Fax2Web i Fax2Email 5 Zarządzanie usługami przez stronę www Zamówienie szczegółowego wykazu połączeń w wersji papierowej lub na CD 10 CENNIK USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH - TARYFA BIZNES Niniejszy cennik stanowi integralną część Umowy o Świadczenie Usług Telekomunikacyjnych przez firmę ETERNA z siedzibą w Opolu Lubelskim ul. Parkowa 6. Stawki

Bardziej szczegółowo

Wszystkie ceny podano w złotych z uwzględnieniem podatku od towarów i usług (VAT), o ile nie oznaczono inaczej.

Wszystkie ceny podano w złotych z uwzględnieniem podatku od towarów i usług (VAT), o ile nie oznaczono inaczej. cennik Internet z usługą tv i telefonią internetową Wszystkie ceny podano w złotych z uwzględnieniem podatku od towarów i usług (VAT), o ile nie oznaczono inaczej. Rozdział 1. Opłaty jednorazowe Tabela

Bardziej szczegółowo

Cennik Usług Telekomunikacyjnych

Cennik Usług Telekomunikacyjnych Cennik Usług Telekomunikacyjnych Spis treści DZIAŁ 1 - usługi połaczeń głosowych telefon 1.1 Połączenia stacjonarne krajowe 1.2 Połączenia do mobilnych sieci krajowych 1.3 Połączenia inne DZIAŁ 2 - usługa

Bardziej szczegółowo

Cennik świadczenia usług telefonicznych SIGMAMAX TELEFON Telewizji Kablowej Koszalin Sp. z o.o. Obowiązuje od 1 kwietnia 2014 Taryfa 15 Taryfa 100

Cennik świadczenia usług telefonicznych SIGMAMAX TELEFON Telewizji Kablowej Koszalin Sp. z o.o. Obowiązuje od 1 kwietnia 2014 Taryfa 15 Taryfa 100 Cennik świadczenia usług telefonicznych SIGMAMAX TELEFON Telewizji Kablowej Koszalin Sp. z o.o. Obowiązuje od 1 kwietnia 2014 TELEFON SIGMAMAX Taryfa 15 Taryfa 100 Taryfa VIP Taryfa Biznes Abonament 14,9

Bardziej szczegółowo

GREMIUM. Cennik Usług

GREMIUM. Cennik Usług GREMIUM Cennik Usług Internet (ceny brutto): 1. aktywacja 1,01 zł umowa na czas określony 24 miesiące 2. aktywacja 99,81 zł umowa na czas określony 12 miesięcy 3. aktywacja 161,31 zł umowa na czas nieokreślony

Bardziej szczegółowo

Wykaz gwarantowanych dni doręczania przesyłek EMS nadanych w Polsce

Wykaz gwarantowanych dni doręczania przesyłek EMS nadanych w Polsce Załącznik 1 C do Regulaminu Wykaz gwarantowanych dni doręczania przesyłek EMS nadanych w Polsce Lp. Nazwa kraju lub terytorium przeznaczenia przesyłek EMS Średni czas upływający między dniem wylotu z Warszawy

Bardziej szczegółowo

1,6 1,6 1,6 1,6 1,6 1,6 1,6 1,6

1,6 1,6 1,6 1,6 1,6 1,6 1,6 1,6 NAZWA KIERUNKU DNI WOLNE 8-18 DNI WOLNE 18-20 DNI WOLNE 20-22 DNI WOLNE 22-8 DNI ROBOCZE 8-18 DNI ROBOCZE 18-20 DNI ROBOCZE 20-22 DNI ROBOCZE 22-8 Afganistan 2,48 2,48 2,48 2,48 2,48 2,48 2,48 2,48 Afganistan

Bardziej szczegółowo

0,00 CENNIK USŁUG BACKIEL.TEL

0,00 CENNIK USŁUG BACKIEL.TEL CENNIK USŁUG BACKIEL.TEL Internet Cafe Mirosław Backiel Uwagi: Podane ceny są cenami netto (bez VAT) w złotych, chyba Ŝe zaznaczono inaczej. Podane ceny są cenami za minutę połączenia Czas połączeń rozliczany

Bardziej szczegółowo

Cennik Usług Telefonicznych Plan taryfowy sekundowy domowy * obowiązujący w ERTEL Sp. z o.o. od dnia 01.11.2011 r.

Cennik Usług Telefonicznych Plan taryfowy sekundowy domowy * obowiązujący w ERTEL Sp. z o.o. od dnia 01.11.2011 r. Cennik Usług Telefonicznych Plan taryfowy sekundowy domowy * obowiązujący w ERTEL Sp. z o.o. od dnia 0..20 r. Ceny wyrażone są w zł. Podatek VAT dla usług wynosi 23 %. Tabela. Opłaty jednorazowe Poz Wyszczególnienie

Bardziej szczegółowo

Globalne występowanie nadwagi i otyłości u dorosłych według regionu

Globalne występowanie nadwagi i otyłości u dorosłych według regionu Kraj zgromadzen ia danych Globalne występowanie nadwagi i otyłości u dorosłych według regionu Kraj / region Wielkoś ć badania Kategoria % BMI 25-29,9 % BMI 30+ % BMI 25- % BMI 30+ 29,9 Region europejski

Bardziej szczegółowo

Bezpłatne minuty na połączenia stacjonarne:

Bezpłatne minuty na połączenia stacjonarne: 1. AKTYWACJA USŁUGI TELEFONII STACJONARNEJ (opłaty jednorazowe) a) łącza kablowe (gpon) w zabudowie wielorodzinnej 1 000,00 PLN w zabudowie jednorodzinnej 2 500,00 PLN b) łącza kablowe (eth) w zabudowie

Bardziej szczegółowo

Kraj Cena netto Cena brutto

Kraj Cena netto Cena brutto Cennik ważny od 01.08.2017 Kraj Cena netto Cena brutto Afganistan 1,1301 zł 1,39 zł Afganistan - GSM 1,3740 zł 1,69 zł Albania 0,7967 zł 0,98 zł Albania - GSM 1,9430 zł 2,39 zł Albania - Usługi specjalne

Bardziej szczegółowo

CENNIK Usług Telefonicznych Plan taryfowy

CENNIK Usług Telefonicznych Plan taryfowy CENNIK Usług Telefonicznych Plan taryfowy Obowiązuje od 1 lutego 2012 Uchwała Zarządu HomeNet Technologies sp. z o.o. nr 4/12 z dnia 31 stycznia 2011 Biuro Obsługi Klienta: tel./fax. +85 874 4242 www.homenett.pl

Bardziej szczegółowo

Kraj cena netto cena brutto

Kraj cena netto cena brutto Cennik połączeń ważny od 01.01.2015 Kraj cena netto cena brutto Afganistan 1,1301 zł 1,39 zł Afganistan - GSM 1,3740 zł 1,69 zł Albania 0,7967 zł 0,98 zł Albania - GSM 1,3740 zł 1,69 zł Albania - Usługi

Bardziej szczegółowo

cennik usług telekomunikacyjnych Plan Ekonomiczny dla Firm strona 1 z 24 cennik usług telekomunikacyjnych Plan Ekonomiczny dla Firm

cennik usług telekomunikacyjnych Plan Ekonomiczny dla Firm strona 1 z 24 cennik usług telekomunikacyjnych Plan Ekonomiczny dla Firm cennik usług telekomunikacyjnych strona 1 z 24 Spis treści Część I. Informacje o Planie Ekonomicznym.......................... 3 Część II. Opłaty..................................... 6 Informacje o opłatach................................

Bardziej szczegółowo

GSMONLINE.PL. Promocja "Przyjazny Prefiks " w sieci Plus GSM Regulamin Promocji "Przyjazny Prefiks " w sieci Plus GSM:

GSMONLINE.PL. Promocja Przyjazny Prefiks  w sieci Plus GSM Regulamin Promocji Przyjazny Prefiks  w sieci Plus GSM: GSMONLINE.PL Promocja "Przyjazny Prefiks 1069 2" w sieci Plus GSM 2006-01-03 Regulamin Promocji "Przyjazny Prefiks 1069 2" w sieci Plus GSM: 1. Promocja "Przyjazny Prefiks 1069 2 " skierowana jest do Abonentów

Bardziej szczegółowo

Strona 1 CENNIK USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH - TARYFA BIZNES PRO

Strona 1 CENNIK USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH - TARYFA BIZNES PRO CENNIK USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH - TARYFA BIZNES PRO Niniejszy cennik stanowi integralną część Umowy o Świadczenie Usług Telekomunikacyjnych przez firmę ETERNA z siedzibą w Opolu Lubelskim ul. Parkowa

Bardziej szczegółowo

Cennik usług telefonicznych - SNMEDIA

Cennik usług telefonicznych - SNMEDIA Cennik usług telefonicznych - SNMEDIA Lp Kraj Cena brutto 1 Afganistan 1,95 zł 2 Afganistan - GSM 2,37 zł 3 Albania 1,37 zł 4 Albania - GSM 2,37 zł 5 Albania - Usługi specjalne 1,37 zł 6 Algieria 1,11

Bardziej szczegółowo

CENNIK USŁUGI TELEFONICZNEJ MULTIMEDIA POLSKA - POŁUDNIE S.A. - WYCIĄG. CZĘŚĆ I - opłaty dla linii analogowych

CENNIK USŁUGI TELEFONICZNEJ MULTIMEDIA POLSKA - POŁUDNIE S.A. - WYCIĄG. CZĘŚĆ I - opłaty dla linii analogowych CENNIK USŁUGI TELEFONICZNEJ MULTIMEDIA POLSKA - POŁUDNIE S.A. - WYCIĄG Cennik USŁUGI Telefonicznej Multimedia Polska - Południe S.A. obowiązuje dla Umów Abonenckich i Aneksów do Umów Abonenckich zawartych

Bardziej szczegółowo

Cennik telefo nic zny Cennik usług standar dowych

Cennik telefo nic zny Cennik usług standar dowych Cennik telefo nic zny Cennik usług standar dowych Rodzaj usługi Cena* Abonament telefoniczny bezplatne** Koszt aktywacji usługi 10 zł Koszt numeru z puli numerów złotych negocjowana Zmiana numeru telefonicznego

Bardziej szczegółowo

Cennik usług sieci cyfrowej ISDN Spółdzielni Telekomunikacyjnej WIST w Łące ważny od 1 lutego 2017 roku

Cennik usług sieci cyfrowej ISDN Spółdzielni Telekomunikacyjnej WIST w Łące ważny od 1 lutego 2017 roku Cennik usług sieci cyfrowej ISDN Spółdzielni Telekomunikacyjnej WIST w Łące ważny od 1 lutego 2017 roku Opłaty miesięczne abonamentowe 1 61.10.Z 2 61.10.Z 3 61.10.Z Abonament ISDN BRA (3 numery MSN) (w

Bardziej szczegółowo

CENNIK USŁUGI TELEFONICZNEJ MULTIMEDIA POLSKA S.A. - WYCIĄG. CZĘŚĆ I - opłaty dla linii analogowych

CENNIK USŁUGI TELEFONICZNEJ MULTIMEDIA POLSKA S.A. - WYCIĄG. CZĘŚĆ I - opłaty dla linii analogowych CENNIK USŁUGI TELEFONICZNEJ MULTIMEDIA POLSKA S.A. - WYCIĄG Cennik USŁUGI Telefonicznej Multimedia Polska S.A. obowiązuje dla Umów Abonenckich i Aneksów do Umów Abonenckich zawartych od dnia 5 marca 06

Bardziej szczegółowo

- Malediwy. Ostatnia aktualizacja: esky.pl 2. Porady dla podróżnych

- Malediwy. Ostatnia aktualizacja: esky.pl 2. Porady dla podróżnych Ostatnia aktualizacja: 19.11.2014 1. esky.pl 2. Porady dla podróżnych Loty Bagaż Ciąża a lot samolotem Odprawa i obsługa pasażera Dziecko w samolocie Zwierzęta Zdrowie i bezpieczeństwo Informacje celne

Bardziej szczegółowo

- Wyspy Świętego Tomasza i Książęca

- Wyspy Świętego Tomasza i Książęca Ostatnia aktualizacja: 19.11.2014 1. esky.pl 2. Porady dla podróżnych Loty Bagaż Ciąża a lot samolotem Odprawa i obsługa pasażera Dziecko w samolocie Zwierzęta Zdrowie i bezpieczeństwo Informacje celne

Bardziej szczegółowo

Część I. Informacje o planie Bez Limitu...2. Część II. Plan Bez Limitu z umową na czas określony...4. Część III. Opłaty...5

Część I. Informacje o planie Bez Limitu...2. Część II. Plan Bez Limitu z umową na czas określony...4. Część III. Opłaty...5 cennik usług telekomunikacyjnych Bez Limitu Spis treści Część I. Informacje o planie Bez Limitu...2 Część II. Plan Bez Limitu z umową na czas określony...4 Część III. Opłaty...5 1. Informacje o opłatach:...5

Bardziej szczegółowo

CENNIK USŁUG TELEINFORMATYCZNYCH. I. CENNIK usług związanych z dostępem do Internetu

CENNIK USŁUG TELEINFORMATYCZNYCH. I. CENNIK usług związanych z dostępem do Internetu CENNIK USŁUG TELEINFORMATYCZNYCH Zawiera: I. Cennik usług związanych z dostępem do Internetu. II. Cennik połączeń telefonicznych. I. CENNIK usług związanych z dostępem do Internetu 1. Oferowane typy abonamentu

Bardziej szczegółowo

cennik usługi telefonicznej upc dla klientów indywidualnych ważny od września 2009

cennik usługi telefonicznej upc dla klientów indywidualnych ważny od września 2009 cennik usługi telefonicznej upc dla klientów indywidualnych ważny od września 2009 Rozmowy start opłata abonamentowa umowa na czas nieokreślony Usługa telefoniczna Usługa telefoniczna druga linia telefoniczna

Bardziej szczegółowo

CENNIK USŁUG TELEFONICZNYCH OPŁATY STAŁE

CENNIK USŁUG TELEFONICZNYCH OPŁATY STAŁE CENNIK USŁUG TELEFONICZNYCH OPŁATY STAŁE USŁUGA CENA NETTO CENA BRUTTO INSTALACJA 1 1,23 ABONAMENT 20 24,6 Przekazywanie połączeń DARMOWE DARMOWE Przekierowanie wszystkich połączeń DARMOWE DARMOWE Przekierowanie

Bardziej szczegółowo

CENNIK USŁUG PILICKIEJ TELEFONII Sp. z o.o.

CENNIK USŁUG PILICKIEJ TELEFONII Sp. z o.o. Strona: 1 z 41 CENNIK USŁUG PILICKIEJ TELEFONII Sp. z o.o. z siedzibą w Radomiu przy ul. Potkanowskiej 54a zarejestrowanej w rejestrze przedsiębiorstw Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd

Bardziej szczegółowo

CENNIK USŁUGI INTERNETOWA TELEFONIA CYFROWA

CENNIK USŁUGI INTERNETOWA TELEFONIA CYFROWA CENNIK USŁUGI INTERNETOWA TELEFONIA CYFROWA PROMO 01.2009 OBOWIĄZUJE OD 01.01.2009R. 1 Postanowienia ogólne 1. Cennik Usługi Internetowej Telefonii Cyfrowej o Umowy o Udostępnianie Usług Telekomunikacyjnych,

Bardziej szczegółowo

zmieniony decyzją Zarządu MNI Telecom Sp. z o.o. z dnia 01.01.2008r.

zmieniony decyzją Zarządu MNI Telecom Sp. z o.o. z dnia 01.01.2008r. CENNIK USŁUG poza ofertą MNI Telecom Sp. z o.o. z siedzibą w Radomiu, przy ul. Potkanowskiej 54a zarejestrowanej w rejestrze przedsiębiorstw Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy

Bardziej szczegółowo

Regulamin promocji Twoje Minuty 120 Fresh dla klientów indywidualnych (kod promocji: X79, X80)

Regulamin promocji Twoje Minuty 120 Fresh dla klientów indywidualnych (kod promocji: X79, X80) Regulamin promocji Twoje Minuty 120 Fresh dla klientów indywidualnych (kod promocji: X79, X80) 1. MNI Centrum Usług S.A., zwana dalej Operatorem, na podstawie niniejszego Regulaminu oraz Regulaminu wykonywania

Bardziej szczegółowo

cennik usług telekomunikacyjnych - plany dla biznesu w dostępie analogowym obowiązuje od dnia 1 maja 2011 r.

cennik usług telekomunikacyjnych - plany dla biznesu w dostępie analogowym obowiązuje od dnia 1 maja 2011 r. . cennik usług telekomunikacyjnych - plany dla biznesu w dostępie analogowym obowiązuje od dnia maja 0 r. Część I. Plany Biznes. Informacje o Planach Biznes. Oferta Planów Biznes 5.. Plan Biznes 00 5..

Bardziej szczegółowo

Cennik krajowych połączeń, SMS, MMS i transmisji danych

Cennik krajowych połączeń, SMS, MMS i transmisji danych Cennik krajowych połączeń, SMS, MMS i transmisji danych Usługa Cena w zł Minuta połączenia do Abonentów PSC w naszej Rodzinie 0,17 Minuta połączenia do krajowych sieci stacjonarnych 0,17 Minuta połączenia

Bardziej szczegółowo