1. Po àczenia w ramach telefonii internetowej tp sà realizowane w technologii VoIP i umo liwiajà przesy anie g osu w oparciu o sieç Internet.

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "1. Po àczenia w ramach telefonii internetowej tp sà realizowane w technologii VoIP i umo liwiajà przesy anie g osu w oparciu o sieç Internet."

Transkrypt

1 cennik us ugi telefonii internetowej tp Rozdzia 1 Plan VoIP tp na okràg o Informacje o planie 1. Plan VoIP tp na okràg o jest dost pny wy àcznie dla Abonentów b dàcych konsumentami w rozumieniu ustawy z dnia 16 lipca 2004 roku Prawo Telekomunikacyjne (Dz.U nr 171, poz 1800) z póên. zm. Plan VoIP tp na okràg o mogà zamawiaç wy àcznie Abonenci korzystajàcy z us ugi neostrada tp w opcjach: 512, 640, 1024, 2048, 6144 i wy szych. Zasady zamawiania planu VoIP tp na okràg o: 1) przystàpienie do planu VoIP tp z chwilà rozpocz cia Êwiadczenia us ug jest bezp atne i wymaga z o enia zamówienia na czas nieokreêlony, nie d u szy jednak ni czas, na który zosta a zawarta umowa na us ug neostrady tp, 2) nie jest mo liwa zmiana posiadanego planu VoIP tp do dnia 30 czerwca 2006r., po tej dacie zmiana mo e zostaç dokonana bezp atnie i w dowolnym czasie, z zastrze eniem ppkt 3, 3) zamówienie na plan VoIP tp Abonent sk ada do koƒca okresu rozliczeniowego poprzedzajàcego okres, od którego zamawia nowy plan VoIP tp. Informacje o po àczeniach 1. Po àczenia w ramach telefonii internetowej tp sà realizowane w technologii VoIP i umo liwiajà przesy anie g osu w oparciu o sieç Internet. Po àczenia realizowane w planie VoIP tp na okràg o sà rozliczane wg rzeczywistego czasu ich trwania. za po àczenie naliczana jest jako suma: op aty za inicjacj po àczenia, która jest sta ym elementem sposobu naliczania op at po àczenia rozliczanego w czasie rzeczywistym oraz op aty za czas po àczenia, która jest iloczynem stawki netto za sekund po àczenia i iloêci sekund. za inicjacj po àczenia jest pobierana niezale nie od czasu trwania po àczenia. Powy szej zasady nie stosuje si do naliczania op at za po àczenia, za które pobierana jest op ata sta a niezale na od czasu ich trwania. za po àczenia obliczona wed ug powy szego algorytmu jest powi kszana o nale ny podatek od towarów i us ug. P atny czas po àczenia jest rejestrowany od chwili zg oszenia si urzàdzenia wywo ywanego do chwili roz àczenia si urzàdzenia wywo ujàcego lub wywo ywanego, 4. Wolne od op at sà po àczenia realizowane automatycznie na numery: 1) b kitna linia tp 9393 oraz faks b kitna linia tp 9394 i b kitna linia tp 9395 dedykowana dla Abonentów indywidualnych; 2) b kitna linia tp biznes 9330 oraz faks: b kitna linia tp biznes 9331 i b kitna linia tp biznes 9332 dedykowana dla Abonentów biznesowych. 5. W ramach telefonii internetowej tp nie sà realizowane po àczenia: do numerów skróconych poza wymienionymi w pkt 4. i ppkt 1 pkt 1 Us ug dodatkowych (w szczególnoêci ze s u bami specjalnymi posiadajàcymi numery skrócone), z udzia em telefonistki, do systemów komórkowej telefonii satelitarnej, do sieci przywo awczej, do numerów: 0~300, 0~400, 0~70x, 0~80x, 0~20 i faksowe. strona 1 z 29

2 Informacja o us ugach do wyboru Pakiet minut komórkowych VoIP tp Us uga pakiet minut komórkowych VoIP tp polega na realizacji w okresie rozliczeniowym 50 albo 100 minut po àczeƒ do krajowych sieci komórkowych, w zamian za op at miesi cznà. Zasady korzystania z us ugi: 1) warunkiem skorzystania z us ugi pakiet minut komórkowych VoIP tp jest z o enie zamówienia, 2) us ug mo na zamówiç na czas nie krótszy ni jeden okres rozliczeniowy, 3) us uga jest Êwiadczona od nast pnego okresu rozliczeniowego w stosunku do okresu, w którym zosta o z o one zamówienie, z wyjàtkiem Abonentów, którzy zawierajà umow o Êwiadczenie us ugi telefonii internetowej tp, dla nich us uga b dzie Êwiadczona od chwili uruchomienia w/w us ugi, 4) czas po àczeƒ w ramach us ugi rozliczany jest sekundowo, 5) niewykorzystane w ramach us ugi minuty przechodzà na kolejne okresy rozliczeniowe: a) dla pakietu minut komórkowych VoIP tp 50 minut na nast pny okres rozliczeniowy, b) dla pakietu minut komórkowych VoIP tp 100 minut na 3 kolejne, nast pujàce po sobie okresy rozliczeniowe, 6) w przypadku zmiany pakietu minut komórkowych VoIP tp (tj. pakietu minut komórkowych VoIP tp 50 minut na pakiet minut komórkowych VoIP tp 100 minut albo odwrotnie) limit minut przys ugujàcy w ramach danego pakietu b dzie rozliczany do koƒca okresu rozliczeniowego, w trakcie którego Abonent dokona zmiany; nowy pakiet b dzie rozliczany zgodnie z zasadà przypisanà do danego pakietu od poczàtku nast pnego okresu rozliczeniowego nast pujàcego po okresie w którym Abonent dokona zmiany; przy zmianie niewykorzystane minuty przepadajà, 7) w pierwszej kolejnoêci rozliczane sà minuty niewykorzystane w poprzednich okresach rozliczeniowych, a nast pnie rozliczany jest bie àcy limit minut, 8) w przypadku rezygnacji z us ugi, limit minut w ramach us ugi b dzie rozliczany do koƒca okresu rozliczeniowego, w trakcie którego Abonent z o y rezygnacj, 9) po przekroczeniu limitu minut op aty za po àczenia komórkowe pobierane sà zgodnie z niniejszym planem (Tabelà 1), 10) us ugi nie mo na àczyç z promocjami dotyczàcymi po àczeƒ obj tych tà us ugà, chyba e regulamin danej promocji stanowi inaczej, 11) nie istnieje mo liwoêç bie àcego monitorowania stanu wykorzystania limitu minut w ramach us ugi, 12) op ata za us ug pobierana jest z góry. Bez granic tp Us uga bez granic tp polega na realizacji w okresie rozliczeniowym do 1000 minut po àczeƒ mi dzynarodowych w ruchu VoIP poprzez sieç TP do wskazanych krajów, w zamian za op at miesi cznà. Zasady korzystania z us ugi: 1) us uga obejmuje po àczenia do sieci stacjonarnych do nast pujàcych krajów: Australia, Austria, Belgia, Czechy, Dania, Finlandia, Francja, Grecja, Hiszpania, Holandia, Irlandia, Islandia, Kanada, Luksemburg, Monako, Niemcy, Norwegia, Portugalia, San Marino, S owenia, Stany Zjedn. Amer. P n., Szwajcaria, Szwecja, Watykan, Wielka Brytania, W ochy, 2) warunkiem skorzystania z us ugi bez granic tp jest z o enie zamówienia, 3) us ug mo na zamówiç na czas nie krótszy ni jeden okres rozliczeniowy, 4) us uga jest Êwiadczona od nast pnego okresu rozliczeniowego w stosunku do okresu, w którym zosta o z o one zamówienie, z wyjàtkiem Abonentów, którzy zawierajà umow o Êwiadczenie us ugi telefonii internetowej tp, dla nich us uga b dzie Êwiadczona od chwili uruchomienia w/w us ugi, strona 2 z 29

3 5) czas po àczeƒ w ramach us ugi rozliczany jest sekundowo, 6) niewykorzystane w ramach us ugi minuty nie przechodzà na kolejne okresy rozliczeniowe, 7) w przypadku rezygnacji z us ugi, limit minut w ramach us ugi b dzie rozliczany do koƒca okresu rozliczeniowego, w trakcie którego Abonent z o y rezygnacj, 8) po przekroczeniu limitu minut op aty za po àczenia mi dzynarodowe pobierane sà zgodnie z niniejszym planem (Tabelà 1), 9) us ugi nie mo na àczyç z promocjami dotyczàcymi po àczeƒ obj tych tà us ugà, chyba e regulamin danej promocji stanowi inaczej, 10) nie mo na àczyç us ugi bez granic tp z us ugà pakiet minut mi dzynarodowych VoIP tp, 11) nie istnieje mo liwoêç bie àcego monitorowania stanu wykorzystania limitu minut w ramach us ugi, 12) op ata za us ug pobierana jest z góry. Pakiet minut mi dzynarodowych VoIP tp Us uga pakiet minut mi dzynarodowych VoIP tp polega na realizacji w okresie rozliczeniowym 120 lub 240 minut po àczeƒ mi dzynarodowych w ruchu VoIP poprzez sieç TP do wskazanych krajów b dàcych opcjami us ugi, w zamian za op at miesi cznà. Zasady korzystania z us ugi: 1) warunkiem skorzystania z us ugi pakiet minut mi dzynarodowych VoIP tp jest z o enie zamówienia, 2) us ug mo na zamówiç na czas nie krótszy ni jeden okres rozliczeniowy, 3) Abonent mo e zamówiç po jednej z ka dej opcji us ugi, przy czym w danej opcji mo na zamówiç albo pakiet minut mi dzynarodowych VoIP tp 120 minut albo pakiet minut mi dzynarodowych VoIP tp 240, Przyk ad: Abonent zamawiajàcy pakiet 120 albo 240 minutowy do Niemiec (opcja 1), ma prawo jednoczeênie wybraç dowolny pakiet w ramach ka dej z pozosta ych opcji. 4) us uga jest Êwiadczona od nast pnego okresu rozliczeniowego w stosunku do okresu, w którym zosta o z o one zamówienie, z wyjàtkiem Abonentów, którzy zawierajà umow o Êwiadczenie us ugi telefonii internetowej tp, dla nich us uga b dzie Êwiadczona od chwili uruchomienia w/w us ugi, 5) czas po àczeƒ w ramach us ugi rozliczany jest sekundowo, 6) niewykorzystane w ramach us ugi minuty przechodzà na kolejne okresy rozliczeniowe: a) dla pakietu minut mi dzynarodowych VoIP tp 120 minut na nast pny okres rozliczeniowy, b) dla pakietu minut tp mi dzynarodowych VoIP tp 240 minut na 3 kolejne, nast pujàce po sobie okresy rozliczeniowe, 7) w przypadku zmiany pakietu minut mi dzynarodowych VoIP tp (tj. pakietu minut mi dzynarodowych VoIP tp 120 minut na pakiet minut mi dzynarodowych VoIP tp 240 minut albo odwrotnie) lub opcji limit minut przys ugujàcy w ramach danego pakietu/opcji b dzie rozliczany do koƒca okresu rozliczeniowego, w trakcie którego Abonent dokona zmiany; nowy pakiet/opcja b dzie rozliczany zgodnie z zasadà przypisanà do danego pakietu/opcji od poczàtku nast pnego okresu rozliczeniowego nast pujàcego po okresie w którym Abonent dokona zmiany; przy zmianie niewykorzystane minuty przepadajà, 8) w pierwszej kolejnoêci rozliczane sà minuty niewykorzystane w poprzednich okresach rozliczeniowych, a nast pnie rozliczany jest bie àcy limit minut, 9) w przypadku rezygnacji z us ugi, limit minut w ramach us ugi b dzie rozliczany do koƒca okresu rozliczeniowego, w trakcie którego Abonent z o y rezygnacj, 10) po przekroczeniu limitu minut op aty za po àczenia mi dzynarodowe pobierane sà zgodnie z niniejszym planem (Tabelà 1), 11) us ugi nie mo na àczyç z promocjami dotyczàcymi po àczeƒ obj tych tà us ugà, chyba e regulamin danej promocji stanowi inaczej, strona 3 z 29

4 12) nie mo na àczyç us ugi pakiet minut mi dzynarodowych VoIP tp z us ugà bez granic tp, 13) nie istnieje mo liwoêç bie àcego monitorowania stanu wykorzystania limitu minut w ramach us ugi, 14) op ata za us ug pobierana jest z góry. Us ugi dodatkowe 1. Opis us ug 1) poczta g osowa tp us uga spe niajàca funkcje automatycznej sekretarki, polega na mo liwoêci pozostawiania przez osoby dzwoniàce wiadomoêci w skrzynce g osowej Klienta. Bezp atna aktywacja i ods uchiwanie poczty g osowej pod bezp atnymi numerami 9426, ) przekierowanie po àczeƒ tp: - natychmiastowe us uga polega na bezwarunkowym, natychmiastowym przekierowaniu po àczeƒ przychodzàcych na inny, dowolnie wybrany numer telefonu; - gdy linia jest zaj ta us uga polega na przekierowaniu po àczeƒ przychodzàcych na inny, dowolnie wybrany numer telefonu w przypadku, gdy linia jest zaj ta; - pod nieobecnoêç us uga polega na przekierowaniu po àczeƒ przychodzàcych na inny, dowolnie wybrany numer telefonu w sytuacji, gdy nie zostanie odebrane po àczenie po okreêlonym czasie - standardowo po 25 sekundach. Zmiana tego czasu przekierowania na wartoêç z przedzia u od 5 do 35 sek. wymaga zamówienia. Przekierowanie mo e byç ustawione na dowolny numer stacjonarny (w tym numer poczty g osowej) lub komórkowy z wy àczeniem numerów wskazanych w pkt 5 Informacji o po àczeniach. Us uga mo e nie byç realizowana w przypadku po àczeƒ przychodzàcych z zagranicy, je eli numer, na który nast puje przekierowanie jest równie numerem zagranicznym. 3) prezentacja numeru tp us uga polega na identyfikacji numeru telefonu rozmówcy. Numer osoby dzwoniàcej prezentowany jest na wyêwietlaczu terminala u Abonenta wywo ywanego przed odebraniem po àczenia. Nie sà prezentowane numery z aktywnà us ugà blokady prezentacji numeru tp oraz numery niedost pne z przyczyn technicznych. W szczególnych przypadkach numer mo e prezentowaç si nieprawid owo, np. dla po àczeƒ typu VoIP. 4) blokada prezentacji numeru tp us uga polega na sta ym zablokowaniu prezentacji w asnego numeru telefonu u Abonenta wywo ywanego dla wszystkich po àczeƒ realizowanych z danego zakoƒczenia sieci. strona 4 z 29

5 Tabela 1 Op aty 1. Abonament telefoniczny op ata miesi czna 40,57 8,93 49,50 za inicjacj po àczeƒ: do telefonii internetowej 0~39x, miejscowych i strefowych, mi dzystrefowych mi dzynarodowych, do sieci ruchomych (komórkowych) i do numerów: 9330, 9331, 9332, 9393, 9394, 9395, 9426, 9555 Op aty za po àczenia: op ata za 60 sek a) do telefonii internetowej tp 0~399 1 b) do telefonii internetowej 0~39x 2 z wy àczeniem 0~399 c) miejscowe i strefowe, mi dzystrefowe zrealizowane wewnàtrz sieci TP 3 d) miejscowe i strefowe, mi dzystrefowe zrealizowane poza sieç TP 4 e) do sieci ruchomych (komórkowych) 0,50 0,11 0,61 f) do numerów: 9330, 9331, 9332, 9393, 9394, 9395, 9426, 9555 g) mi dzynarodowe wg tabel nr: 3a-3b niniejszego planu tp 1. dotyczy połączeń zrealizowanych pomiędzy abonentami usługi telefonia internetowa tp dotyczy połączeń zrealizowanych pomiędzy abonentami usługi telefonia internetowa tp a abonentami usługi wykorzystującej technologię IP innego operatora dotyczy połączeń zrealizowanych pomiędzy abonentami tp i poprzez sieć TP 4. dotyczy połączeń zrealizowanych pomiędzy abonentami tp, a abonentami sieci innych operatorów strona 5 z 29

6 Tabela 2 Zestaw us ug do wyboru 1. Pakiet minut komórkowych VoIP tp 1) 50 min op ata miesi czna 2) 100 min op ata miesi czna 16,39 3,61 20,00 31,15 6,85 38,00 Bez granic tp op ata miesi czna 45,00 9,90 54,90 Pakiet minut mi dzynarodowych VoIP tp: 1) 120 min op ata miesi czna opcja 1 do sieci stacjonarnych Niemiec opcja 2 do sieci stacjonarnych i komórkowych St. Zjed. Am. P n/kanada 7,38 1,62 9,00 7,38 1,62 9,00 opcja 3 do sieci stacjonarnych Wielkiej Brytanii 7,38 1,62 9,00 2) 240 min op ata miesi czna opcja 4 do sieci stacjonarnych Irlandii opcja 1 do sieci stacjonarnych Niemiec 7,38 1,62 9,00 13,93 3,07 17,00 opcja 2 do sieci stacjonarnych i komórkowych St. Zjed. Am. P n/kanada 13,93 3,07 17,00 opcja 3 do sieci stacjonarnych Wielkiej Brytanii 13,93 3,07 17,00 opcja 4 do sieci stacjonarnych Irlandii 13,93 3,07 17,00 Us ugi dodatkowe a) poczta g osowa tp 1 aktywacja i ods uchiwanie z w asnego numeru telefonicznego bez op at 4. b) przekierowanie po àczeƒ tp: - natychmiastowe - gdy linia jest zajęta - pod nieobecność bez op at za us ug op ata za po àczenie z numerem docelowym, wskazanym przy aktywacji przekierowania, zgodnie z niniejszym planem tp c) prezentacja numeru tp bez op at d) blokada prezentacji numeru tp bez op at 1. aktywacja usługi poczta głosowa tp realizowana jest pod bezpłatnymi numerami tel. 9426, 9555 a dla nowych Abonentów będących osobami fizycznymi, jest aktywowana przez tp strona 6 z 29

7 Tabela 3a Op aty za po àczenia telefoniczne mi dzynarodowe do sieci stacjonarnych Op aty za minut po àczenia Australia, Austria, Belgia, Czechy, Dania, Finlandia, Francja, Grecja, Hiszpania, Holandia, Irlandia, Islandia, Kanada, Luksemburg, Monako, Niemcy, Norwegia, Portugalia, San Marino, S owenia, Stany Zjedn. Amer. P n., Szwajcaria, Szwecja, Watykan, W gry, Wielka Brytania, W ochy Andorra, Cypr, Gibraltar, Liechtenstein, Litwa, otwa, Malta, Owcze Wyspy, S owacja Albania, Algieria, Argentyna, Armenia, Azerbejd an, Bia oruê, BoÊnia i Hercegowina, Bu garia, Chiny, Chorwacja, Czarnogóra, Estonia, Gruzja, Indie, Izrael, Japonia, Kanaryjskie (Wyspy), Kazachstan, Kirgistan, Korea P d., Libia, Macedonia, Maroko, Mo dawia, Nowa Zelandia, Rosja, Republika P d. Afryki, Rumunia, Serbia, Singapur, Tad ykistan, Tajlandia, Tajwan, Tunezja, Turcja, Turkmenistan, Ukraina, Uzbekistan, Wietnam Afganistan, Angola, Anguilla, Antiqua i Barbuda, Antyle Holenderskie, Arabia Saudyjska, Aruba, Austral. Ter. Zam. (Norfolk), Bahama Wyspy, Bahrajn, Bangladesz, Barbados, Belize, Benin, Bermudy, Bhutan, Boliwia, Botswana, Brazylia, Brunei, Burkina Faso, Burundi, Chile, Cooka (Wyspy), Czad, Diego Garcia, Dominika, Dominikana, Dziewicze Wyspy Brytyjskie, D ibuti, Egipt, Ekwador, Erytrea, Etiopia, Falklandy, Fid i, Filipiny, Gabon, Gambia, Ghana, Grenada, Grenlandia, Guam, Gujana, Gujana Francuska, Gwadelupa, Gwatemala, Gwinea Rep., Gwinea Bissau, Gwinea Równik., Haiti, Honduras, Indonezja, Irak, Iran, Jamajka, Jemen, Jordania, Kajmany Wyspy, Kambod a, Kamerun, Katar, Kenia, Kiribati, Kolumbia, Komory, Kongo, Kongo-Rep. Dem. (Zaire), Koreaƒska Rep. Lud.-Dem., Kostaryka, Kuba, Kuwejt, Laos, Lesotho, Liban, Liberia, Madagaskar, Makao, Malawi, Malediwy, Malezja, Mali, Marshalla Wyspy, Martynika, Mauretania, Mauritius, Meksyk, Mikronezja, Mongolia, Montserrat, Mozambik, Myanmar, Namibia, Nauru, Nepal, Niger, Nigeria, Nikaragua, Niue Wyspy, Nowa Kaledonia, Oman, Pakistan, Palau (Belau), Palestyna, Panama, Papua Nowa Gwinea, Paragwaj, Peru, Polinezja Francuska, Portoryko, Republika Âr.-Afryk., Reunion, Rwanda, St. Kitts & Nevis, St. Lucia, St. Vincent & Grenadies, Sajpan, Salomona Wyspy, Salwador, Samoa Amerykaƒskie, Samoa Zachodnie, Senegal, Seszele, Sierra Leone, Somalia, Sri Lanka, Sudan, Surinam, Swaziland, Syria, Âw.Helena Wyspa, Âw.Piotra i Mikelona Wyspy, Âw. Tomasza Wyspa, Tanzania, Timor Wschodni, Togo, Tokelau, Tonga, Trynidad i Tobago, Turks Wyspy, Tuvalu, Uganda, Urugwaj, Wallis i Futuna, Wenezuela, Wniebowstàpienia Wyspy, Wybrze e KoÊci S oniowej, Vanuatu, Zambia, Zielonego Przylàdka (Wyspy), Zimbabwe, Zjedn. Emiraty Arabskie 0,08 0,02 0,10 0,28 0,06 0,34 0,82 0,18 1,00 3,46 0,76 4,22 strona 7 z 29

8 Tabela 3b Op aty za po àczenia telefoniczne mi dzynarodowe do sieci ruchomych (komórkowych) Op aty za minut po àczenia 1. Kanada, Stany Zjedn. Amer. P n., Albania, Algieria, Andorra, Argentyna, Armenia, Australia, Austria, Azerbejd an, Belgia, Bia oruê, BoÊnia i Hercegowina, Bu garia, Chiny, Chorwacja, Cypr, Czarnogóra, Czechy, Dania, Estonia, Finlandia, Francja, Gibraltar, Grecja, Gruzja, Hiszpania, Holandia, Indie, Irlandia, Islandia, Izrael, Japonia, Kanaryjskie (Wyspy), Kazachstan, Kirgistan, Korea P d., Libia, Liechtenstein, Litwa, Luksemburg, otwa, Macedonia, Malta, Maroko, Mo dawia, Monako, Niemcy, Norwegia, Nowa Zelandia, Owcze Wyspy, Portugalia, Republika P d. Afryki, Rosja, Rumunia, San Marino, Serbia, Singapur, S owacja, S owenia, Szwajcaria, Szwecja, Tad ykistan, Tajlandia, Tajwan, Tunezja, Turcja, Turkmenistan, Ukraina, Uzbekistan, Watykan, W gry, Wielka Brytania, Wietnam, W ochy Afganistan, Angola, Anguilla, Antiqua i Barbuda, Antyle Holenderskie, Arabia Saudyjska, Aruba, Austral. Ter. Zam. (Norfolk), Bahama Wyspy, Bahrajn, Bangladesz, Barbados, Belize, Benin, Bermudy, Bhutan, Boliwia, Botswana, Brazylia, Brunei, Burkina Faso, Burundi, Chile, Cooka (Wyspy), Czad, Diego Garcia, Dominika, Dominikana, Dziewicze Wyspy Brytyjskie, D ibuti, Egipt, Ekwador, Erytrea, Etiopia, Falklandy, Fid i, Filipiny, Gabon, Gambia, Ghana, Grenada, Grenlandia, Guam, Gujana, Gujana Francuska, Gwadelupa, Gwatemala, Gwinea Rep., Gwinea Bissau, Gwinea Równik., Haiti, Honduras, Indonezja, Irak, Iran, Jamajka, Jemen, Jordania, Kajmany Wyspy, Kambod a, Kamerun, Katar, Kenia, Kiribati, Kolumbia, Komory, Kongo, Kongo-Rep. Dem. (Zaire), Koreaƒska Rep. Lud.-Dem., Kostaryka, Kuba, Kuwejt, Laos, Lesotho, Liban, Liberia, Madagaskar, Makao, Malawi, Malediwy, Malezja, Mali, Marshalla Wyspy, Martynika, Mauretania, Mauritius, Meksyk, Mikronezja, Mongolia, Montserrat, Mozambik, Myanmar, Namibia, Nauru, Nepal, Niger, Nigeria, Nikaragua, Niue Wyspy, Nowa Kaledonia, Oman, Pakistan, Palau (Belau), Palestyna, Panama, Papua Nowa Gwinea, Paragwaj, Peru, Polinezja Francuska, Portoryko, Republika Âr.-Afryk., Reunion, Rwanda, St. Kitts & Nevis, St. Lucia, St. Vincent & Grenadies, Sajpan, Salomona Wyspy, Salwador, Samoa Amerykaƒskie, Samoa Zachodnie, Senegal, Seszele, Sierra Leone, Somalia, Sri Lanka, Sudan, Surinam, Swaziland, Syria, Âw.Helena Wyspa, Âw.Piotra i Mikelona Wyspy, Âw. Tomasza Wyspa, Tanzania, Timor Wschodni, Togo, Tokelau, Tonga, Trynidad i Tobago, Turks Wyspy, Tuvalu, Uganda, Urugwaj, Wallis i Futuna, Wenezuela, Wniebowstàpienia Wyspy, Wybrze e KoÊci S oniowej, Vanuatu, Zambia, Zielonego Przylàdka (Wyspy), Zimbabwe, Zjedn. Emiraty Arabskie 0,08 0,02 0,10 0,82 0,18 1,00 3,46 0,76 4,22 strona 8 z 29

9 Rozdzia 2 Plan VoIP tp tanie rozmowy Informacje o planie 1. Plan VoIP tp tanie rozmowy jest dost pny wy àcznie dla Abonentów b dàcych konsumentami w rozumieniu ustawy z dnia 16 lipca 2004 roku Prawo Telekomunikacyjne (Dz.U nr 171, poz 1800) z póên. zm. Plan VoIP tp tanie rozmowy mogà zamawiaç wy àcznie Abonenci korzystajàcy z us ugi neostrada tp w opcjach: 512, 640, 1024, 2048, 6144 i wy szych. Zasady zamawiania planu VoIP tp tanie rozmowy: 1) przystàpienie do planu VoIP tp z chwilà rozpocz cia Êwiadczenia us ug jest bezp atne i wymaga z o enia zamówienia na czas nieokreêlony, nie d u szy jednak ni czas, na który zosta a zawarta umowa na us ug neostrady tp, 2) nie jest mo liwa zmiana posiadanego planu VoIP tp do dnia 30 czerwca 2006r., po tej dacie zmiana mo e zostaç dokonana bezp atnie i w dowolnym czasie, z zastrze eniem ppkt 3, 3) zamówienie na plan VoIP tp Abonent sk ada do koƒca okresu rozliczeniowego poprzedzajàcego okres, od którego zamawia nowy plan VoIP tp. Informacje o po àczeniach 1. Po àczenia w ramach telefonii internetowej tp sà realizowane w technologii VoIP i umo liwiajà przesy anie g osu w oparciu o sieç Internet. Po àczenia realizowane w planie VoIP tp tanie rozmowy sà rozliczane wg rzeczywistego czasu ich trwania. za po àczenie naliczana jest jako suma: op aty za inicjacj po àczenia, która jest sta ym elementem sposobu naliczania op at po àczenia rozliczanego w czasie rzeczywistym oraz op aty za czas po àczenia, która jest iloczynem stawki netto za sekund po àczenia i iloêci sekund. za inicjacj po àczenia jest pobierana niezale nie od czasu trwania po àczenia. Powy szej zasady nie stosuje si do naliczania op at za po àczenia, za które pobierana jest op ata sta a niezale na od czasu ich trwania. za po àczenia obliczona wed ug powy szego algorytmu jest powi kszana o nale ny podatek od towarów i us ug. P atny czas po àczenia jest rejestrowany od chwili zg oszenia si urzàdzenia wywo ywanego do chwili roz àczenia si urzàdzenia wywo ujàcego lub wywo ywanego, 4. Wolne od op at sà po àczenia realizowane automatycznie na numery: 1) b kitna linia tp 9393 oraz faks b kitna linia tp 9394 i b kitna linia tp 9395 dedykowana dla Abonentów indywidualnych; 2) b kitna linia tp biznes 9330 oraz faks: b kitna linia tp biznes 9331 i b kitna linia tp biznes 9332 dedykowana dla Abonentów biznesowych. 5. W ramach telefonii internetowej tp nie sà realizowane po àczenia: do numerów skróconych poza wymienionymi w pkt 4. i ppkt 1 pkt 1 Us ug dodatkowych (w szczególnoêci ze s u bami specjalnymi posiadajàcymi numery skrócone), z udzia em telefonistki, do systemów komórkowej telefonii satelitarnej, do sieci przywo awczej, do numerów: 0~300, 0~400, 0~70x, 0~80x, 0~20 i faksowe. Informacja o us ugach do wyboru Pakiet minut komórkowych VoIP tp Us uga pakiet minut komórkowych VoIP tp polega na realizacji w okresie rozliczeniowym 50 albo 100 minut po àczeƒ do krajowych sieci komórkowych, w zamian za op at miesi cznà. Zasady korzystania z us ugi: 1) warunkiem skorzystania z us ugi pakiet minut komórkowych VoIP tp jest z o enie zamówienia, strona 9 z 29

10 2) us ug mo na zamówiç na czas nie krótszy ni jeden okres rozliczeniowy, 3) us uga jest Êwiadczona od nast pnego okresu rozliczeniowego w stosunku do okresu, w którym zosta o z o one zamówienie, z wyjàtkiem Abonentów, którzy zawierajà umow o Êwiadczenie us ugi telefonii internetowej tp, dla nich us uga b dzie Êwiadczona od chwili uruchomienia w/w us ugi, 4) czas po àczeƒ w ramach us ugi rozliczany jest sekundowo, a) niewykorzystane w ramach us ugi minuty przechodzà na kolejne okresy rozliczeniowe: b) dla pakietu minut komórkowych VoIP tp 50 minut na nast pny okres rozliczeniowy, 5) dla pakietu minut komórkowych VoIP tp 100 minut na 3 kolejne, nast pujàce po sobie okresy rozliczeniowe, 6) w przypadku zmiany pakietu minut komórkowych VoIP tp (tj. pakietu minut komórkowych VoIP tp 50 minut na pakiet minut komórkowych VoIP tp 100 minut albo odwrotnie) limit minut przys ugujàcy w ramach danego pakietu b dzie rozliczany do koƒca okresu rozliczeniowego, w trakcie którego Abonent dokona zmiany; nowy pakiet b dzie rozliczany zgodnie z zasadà przypisanà do danego pakietu od poczàtku nast pnego okresu rozliczeniowego nast pujàcego po okresie w którym Abonent dokona zmiany; przy zmianie niewykorzystane minuty przepadajà, 7) w pierwszej kolejnoêci rozliczane sà minuty niewykorzystane w poprzednich okresach rozliczeniowych, a nast pnie rozliczany jest bie àcy limit minut, 8) w przypadku rezygnacji z us ugi, limit minut w ramach us ugi b dzie rozliczany do koƒca okresu rozliczeniowego, w trakcie którego Abonent z o y rezygnacj, 9) po przekroczeniu limitu minut op aty za po àczenia komórkowe pobierane sà zgodnie z niniejszym planem (Tabelà 1), 10) us ugi nie mo na àczyç z promocjami dotyczàcymi po àczeƒ obj tych tà us ugà, chyba e regulamin danej promocji stanowi inaczej, 11) nie istnieje mo liwoêç bie àcego monitorowania stanu wykorzystania limitu minut w ramach us ugi, 12) op ata za us ug pobierana jest z góry. Pakiet minut mi dzynarodowych VoIP tp Us uga pakiet minut mi dzynarodowych VoIP tp polega na realizacji w okresie rozliczeniowym 120 lub 240 minut po àczeƒ mi dzynarodowych w ruchu VoIP poprzez sieç TP do wskazanych krajów b dàcych opcjami us ugi, w zamian za op at miesi cznà. Zasady korzystania z us ugi: 1) warunkiem skorzystania z us ugi pakiet minut mi dzynarodowych VoIP tp jest z o enie zamówienia, 2) us ug mo na zamówiç na czas nie krótszy ni jeden okres rozliczeniowy, 3) Abonent mo e zamówiç po jednej z ka dej opcji us ugi, przy czym w danej opcji mo na zamówiç albo pakiet minut mi dzynarodowych VoIP tp 120 minut albo pakiet minut mi dzynarodowych VoIP tp 240, Przyk ad: Abonent zamawiajàcy pakiet 120 albo 240 minutowy do Niemiec (opcja 1), ma prawo jednoczeênie wybraç dowolny pakiet w ramach ka dej z pozosta ych opcji. 4) us uga jest Êwiadczona od nast pnego okresu rozliczeniowego w stosunku do okresu, w którym zosta o z o one zamówienie, z wyjàtkiem Abonentów, którzy zawierajà umow o Êwiadczenie us ugi telefonii internetowej tp, dla nich us uga b dzie Êwiadczona od chwili uruchomienia w/w us ugi, 5) czas po àczeƒ w ramach us ugi rozliczany jest sekundowo, 6) niewykorzystane w ramach us ugi minuty przechodzà na kolejne okresy rozliczeniowe: a) dla pakietu minut mi dzynarodowych VoIP tp 120 minut na nast pny okres rozliczeniowy, b) dla pakietu minut tp mi dzynarodowych VoIP tp 240 minut na 3 kolejne, nast pujàce po sobie okresy rozliczeniowe, strona 10 z 29

11 7) w przypadku zmiany pakietu minut mi dzynarodowych VoIP tp (tj. pakietu minut mi dzynarodowych VoIP tp 120 minut na pakiet minut mi dzynarodowych VoIP tp 240 minut albo odwrotnie) lub opcji limit minut przys ugujàcy w ramach danego pakietu/opcji b dzie rozliczany do koƒca okresu rozliczeniowego, w trakcie którego Abonent dokona zmiany; nowy pakiet/opcja b dzie rozliczany zgodnie z zasadà przypisanà do danego pakietu/opcji od poczàtku nast pnego okresu rozliczeniowego nast pujàcego po okresie w którym Abonent dokona zmiany; przy zmianie niewykorzystane minuty przepadajà, 8) w pierwszej kolejnoêci rozliczane sà minuty niewykorzystane w poprzednich okresach rozliczeniowych, a nast pnie rozliczany jest bie àcy limit minut, 9) w przypadku rezygnacji z us ugi, limit minut w ramach us ugi b dzie rozliczany do koƒca okresu rozliczeniowego, w trakcie którego Abonent z o y rezygnacj, 10) po przekroczeniu limitu minut op aty za po àczenia mi dzynarodowe pobierane sà zgodnie z niniejszym planem (Tabelà 1), 11) us ugi nie mo na àczyç z promocjami dotyczàcymi po àczeƒ obj tych tà us ugà, chyba e regulamin danej promocji stanowi inaczej, 12) nie istnieje mo liwoêç bie àcego monitorowania stanu wykorzystania limitu minut w ramach us ugi, 13) op ata za us ug pobierana jest z góry. Pakiet kwotowy VoIP tp 1. Us uga pakiet kwotowy VoIP tp polega na obni eniu op aty za minut po àczenia, w po àczeniach: miejscowe, strefowe i mi dzystrefowe, w zamian za miesi cznà op at w ca oêci wykorzystywanà na po àczenia. Opusty na po àczenia miejscowe i strefowe, mi dzystrefowe: Pakiet kwotowy VoIP 5 17% Pakiet kwotowy VoIP 20 33% Pakiet kwotowy VoIP 40 50% Dla sta ych klientów us ugi co 12 miesi cy do koƒca 4 roku nieprzerwanego korzystania z danego pakietu kwotowego VoIP tp opust zwiàzany z pakietem kwotowym VoIP tp ulega zwi kszeniu o 2 punkty procentowe (tj. np. w pakiecie kwotowym VoIP tp 5 z w pierwszym roku opust wynosi 17%, od 13 miesiàca korzystania z us ugi 19%, od 25 miesiàca 21%, od 37 miesiàca -23% i od 49 miesiàca 25%). 4. Zmiana pakietu oznacza skorzystanie z opustu w aêciwego dla nowego pakietu kwotowego VoIP tp i ponowne rozpocz cie naliczania nowych opustów dodatkowych. 5. Zasady korzystania z us ugi: 1) warunkiem skorzystania z us ugi pakiet kwotowy VoIP tp jest z o enie zamówienia, 2) us ug mo na zamówiç na czas nie krótszy ni jeden okres rozliczeniowy, 3) us uga jest Êwiadczona od nast pnego okresu rozliczeniowego w stosunku do okresu, w którym zosta o z o one zamówienie 4) czas po àczeƒ w ramach us ugi rozliczany jest sekundowo, 5) op ata za pakiet jest w ca oêci wykorzystywana na po àczenia 6) niewykorzystana kwota w ramach us ugi pakiet kwotowy VoIP tp nie przechodzi na kolejne okresy rozliczeniowe: 7) w przypadku zmiany pakietu dro szego na taƒszy (tj. np. pakietu kwotowego VoIP tp 20 z na pakiet kwotowy VoIP tp 5 z ) pobierana jest jednorazowa op ata migracyjna, 8) dopuszcza si jednoczesne korzystanie z us ugi pakiet kwotowy VoIP tp, w us udze telefonia internetowa tp i neofon tp. 9) us ugi nie mo na àczyç z promocjami dotyczàcymi po àczeƒ obj tych tà us ugà, chyba e regulamin danej promocji stanowi inaczej, 10) op ata za us ug pobierana jest z góry. strona 11 z 29

12 Pakiet minut VoIP tp 60 Us uga pakiet minut VoIP tp 60 polega na realizacji w okresie rozliczeniowym 60 minut po àczeƒ miejscowych i strefowych oraz mi dzystrefowych, w zamian za miesi cznà op at. Zasady korzystania z us ugi: 1) warunkiem skorzystania z us ugi pakiet minut VoIP tp 60 jest z o enie zamówienia, 2) us ug mo na zamówiç tylko na czas nieokreêlony, 3) us uga jest Êwiadczona od nast pnego okresu rozliczeniowego w stosunku do okresu, w którym zosta o z o one zamówienie, z wyjàtkiem Abonentów, którzy zawierajà umow o Êwiadczenie us ugi VoIP tp, dla nich us uga b dzie Êwiadczona od chwili uruchomienia w/w us ugi, 4) czas po àczeƒ w ramach us ugi rozliczany jest sekundowo, 5) niewykorzystane w ramach us ugi minuty nie przechodzà na kolejne okresy rozliczeniowe, 6) w przypadku rezygnacji z us ugi, limit minut w ramach us ugi b dzie rozliczany do koƒca okresu rozliczeniowego, w trakcie którego Abonent z o y rezygnacj, 7) po przekroczeniu limitu 60 minut op aty za po àczenia miejscowe i strefowe oraz mi dzystrefowe pobierane sà zgodnie z niniejszym planem, 8) us ugi nie mo na àczyç z promocjami dotyczàcymi po àczeƒ obj tych tà us ugà, chyba e regulamin danej promocji stanowi inaczej, 9) nie istnieje mo liwoêç bie àcego monitorowania stanu wykorzystania limitu minut w ramach us ugi, 10) op ata za us ug pobierana jest z góry. Us ugi dodatkowe 1. Opis us ug 1) poczta g osowa tp us uga spe niajàca funkcje automatycznej sekretarki, polega na mo liwoêci pozostawiania przez osoby dzwoniàce wiadomoêci w skrzynce g osowej Klienta. Bezp atna aktywacja i ods uchiwanie poczty g osowej pod bezp atnymi numerami 9426, ) przekierowanie po àczeƒ tp: - natychmiastowe us uga polega na bezwarunkowym, natychmiastowym przekierowaniu po àczeƒ przychodzàcych na inny, dowolnie wybrany numer telefonu; - gdy linia jest zaj ta us uga polega na przekierowaniu po àczeƒ przychodzàcych na inny, dowolnie wybrany numer telefonu w przypadku, gdy linia jest zaj ta; - pod nieobecnoêç us uga polega na przekierowaniu po àczeƒ przychodzàcych na inny, dowolnie wybrany numer telefonu w sytuacji, gdy nie zostanie odebrane po àczenie po okreêlonym czasie - standardowo po 25 sekundach. Zmiana tego czasu przekierowania na wartoêç z przedzia u od 5 do 35 sek. wymaga zamówienia. Przekierowanie mo e byç ustawione na dowolny numer stacjonarny (w tym numer poczty g osowej) lub komórkowy z wy àczeniem numerów wskazanych w pkt 5 Informacji o po àczeniach. Us uga mo e nie byç realizowana w przypadku po àczeƒ przychodzàcych z zagranicy, je eli numer, na który nast puje przekierowanie jest równie numerem zagranicznym. 3) prezentacja numeru tp us uga polega na identyfikacji numeru telefonu rozmówcy. Numer osoby dzwoniàcej prezentowany jest na wyêwietlaczu terminala u Abonenta wywo ywanego przed odebraniem po àczenia. Nie sà prezentowane numery z aktywnà us ugà blokady prezentacji numeru tp oraz numery niedost pne z przyczyn technicznych. W szczególnych przypadkach numer mo e prezentowaç si nieprawid owo, np. dla po àczeƒ typu VoIP. 4) blokada prezentacji numeru tp us uga polega na sta ym zablokowaniu prezentacji w asnego numeru telefonu u Abonenta wywo ywanego dla wszystkich po àczeƒ realizowanych z danego zakoƒczenia sieci. strona 12 z 29

13 Tabela 1 Op aty 1. Abonament telefoniczny op ata miesi czna za inicjacj po àczeƒ: do telefonii internetowej 0~39x, miejscowych i strefowych, mi dzystrefowych, mi dzynarodowych, do sieci ruchomych (komórkowych) i do numerów: 9330, 9331, 9332, 9393, 9394, 9395, 9426, 9555 Op aty za po àczenia: op ata za 60 sek a) do telefonii internetowej tp 0~399 1 b) do telefonii internetowej 0~39x 2 z wy àczeniem 0~399 c) miejscowe i strefowe, mi dzystrefowe d) do sieci ruchomych (komórkowych) 0,55 0,12 0,67 e) do numerów: 9330, 9331, 9332, 9393, 9394, 9395, 9426, 9555 f) mi dzynarodowe wg tabel nr: 3a-3b niniejszego planu tp 1. dotyczy połączeń zrealizowanych pomiędzy abonentami usługi telefonia internetowa tp dotyczy połączeń zrealizowanych między abonentami usługi telefonia internetowa tp a abonentami usługi wykorzystującej technologię IP innego operatora strona 13 z 29

14 Tabela 2 Zestaw us ug do wyboru 1. Pakiet minut komórkowych VoIP tp 1) 50 min op ata miesi czna 2) 100 min op ata miesi czna 16,39 3,61 20,00 31,15 6,85 38,00 Pakiet minut mi dzynarodowych VoIP tp: 1) wariant 120 min op ata miesi czna opcja 1 do sieci stacjonarnych Niemiec opcja 2 do sieci stacjonarnych i komórkowych St. Zjed. Am. P n/kanada 9,02 1,98 11,00 9,02 1,98 11,00 opcja 3 do sieci stacjonarnych Wielkiej Brytanii 9,02 1,98 11,00 2) wariant 240 min op ata miesi czna opcja 4 do sieci stacjonarnych Irlandii opcja 1 do sieci stacjonarnych Niemiec 9,02 1,98 11,00 16,39 3,61 20,00 opcja 2 do sieci stacjonarnych i komórkowych St. Zjed. Am. P n/kanada 16,39 3,61 20,00 opcja 3 do sieci stacjonarnych Wielkiej Brytanii 16,39 3,61 20,00 opcja 4 do sieci stacjonarnych Irlandii 16,39 3,61 20,00 Pakiet kwotowy VoIP tp a) Pakiet kwotowy VoIP 5 opłata miesięczna 4,10 0,90 5,00 b) Pakiet kwotowy VoIP 20 opłata miesięczna c) Pakiet kwotowy VoIP 40 opłata miesięczna 16,40 3,60 20,00 32,79 7,21 40,00 jednorazowa op ata migracyjna za zmian pakietu dro szego na taƒszy 4,10 0,90 5,00 Pakiet minut VOIP tp 60 op ata miesi czna 4,10 0,90 5,00 Us ugi dodatkowe a) poczta g osowa tp 1 aktywacja i ods uchiwanie z w asnego numeru telefonicznego bez op at 4. b) przekierowanie po àczeƒ tp: - natychmiastowe - gdy linia jest zajęta - pod nieobecność c) prezentacja numeru tp d) blokada prezentacji numeru tp bez op at za us ug op ata za po àczenie z numerem docelowym, wskazanym przy aktywacji przekierowania, zgodnie z niniejszym planem tp bez op at bez op at 1. aktywacja usługi poczta głosowa tp realizowana jest pod bezpłatnymi numerami tel. 9426, 9555 a dla nowych Abonentów będących osobami fizycznymi, jest aktywowana przez tp strona 14 z 29

15 Tabela 3a Op aty za po àczenia telefoniczne mi dzynarodowe do sieci stacjonarnych Op aty za minut po àczenia Australia, Austria, Belgia, Czechy, Dania, Finlandia, Francja, Grecja, Hiszpania, Holandia, Irlandia, Islandia, Kanada, Luksemburg, Monako, Niemcy, Norwegia, Portugalia, San Marino, S owenia, Stany Zjedn. Amer. P n., Szwajcaria, Szwecja, Watykan, W gry, Wielka Brytania, W ochy Andorra, Cypr, Gibraltar, Liechtenstein, Litwa, otwa, Malta, Owcze Wyspy, S owacja Albania, Algieria, Argentyna, Armenia, Azerbejd an, Bia oruê, BoÊnia i Hercegowina, Bu garia, Chiny, Chorwacja, Czarnogóra, Estonia, Gruzja, Indie, Izrael, Japonia, Kanaryjskie (Wyspy), Kazachstan, Kirgistan, Korea P d., Libia, Macedonia, Maroko, Mo dawia, Nowa Zelandia, Rosja, Republika P d. Afryki, Rumunia, Serbia, Singapur, Tad ykistan, Tajlandia, Tajwan, Tunezja, Turcja, Turkmenistan, Ukraina, Uzbekistan, Wietnam Afganistan, Angola, Anguilla, Antiqua i Barbuda, Antyle Holenderskie, Arabia Saudyjska, Aruba, Austral. Ter. Zam. (Norfolk), Bahama Wyspy, Bahrajn, Bangladesz, Barbados, Belize, Benin, Bermudy, Bhutan, Boliwia, Botswana, Brazylia, Brunei, Burkina Faso, Burundi, Chile, Cooka (Wyspy), Czad, Diego Garcia, Dominika, Dominikana, Dziewicze Wyspy Brytyjskie, D ibuti, Egipt, Ekwador, Erytrea, Etiopia, Falklandy, Fid i, Filipiny, Gabon, Gambia, Ghana, Grenada, Grenlandia, Guam, Gujana, Gujana Francuska, Gwadelupa, Gwatemala, Gwinea Rep., Gwinea Bissau, Gwinea Równik., Haiti, Honduras, Indonezja, Irak, Iran, Jamajka, Jemen, Jordania, Kajmany Wyspy, Kambod a, Kamerun, Katar, Kenia, Kiribati, Kolumbia, Komory, Kongo, Kongo-Rep. Dem. (Zaire), Koreaƒska Rep. Lud.-Dem., Kostaryka, Kuba, Kuwejt, Laos, Lesotho, Liban, Liberia, Madagaskar, Makao, Malawi, Malediwy, Malezja, Mali, Marshalla Wyspy, Martynika, Mauretania, Mauritius, Meksyk, Mikronezja, Mongolia, Montserrat, Mozambik, Myanmar, Namibia, Nauru, Nepal, Niger, Nigeria, Nikaragua, Niue Wyspy, Nowa Kaledonia, Oman, Pakistan, Palau (Belau), Palestyna, Panama, Papua Nowa Gwinea, Paragwaj, Peru, Polinezja Francuska, Portoryko, Republika Âr.-Afryk., Reunion, Rwanda, St. Kitts & Nevis, St. Lucia, St. Vincent & Grenadies, Sajpan, Salomona Wyspy, Salwador, Samoa Amerykaƒskie, Samoa Zachodnie, Senegal, Seszele, Sierra Leone, Somalia, Sri Lanka, Sudan, Surinam, Swaziland, Syria, Âw.Helena Wyspa, Âw.Piotra i Mikelona Wyspy, Âw. Tomasza Wyspa, Tanzania, Timor Wschodni, Togo, Tokelau, Tonga, Trynidad i Tobago, Turks Wyspy, Tuvalu, Uganda, Urugwaj, Wallis i Futuna, Wenezuela, Wniebowstàpienia Wyspy, Wybrze e KoÊci S oniowej, Vanuatu, Zambia, Zielonego Przylàdka (Wyspy), Zimbabwe, Zjedn. Emiraty Arabskie 0,30 0,07 0,37 1,00 0,22 1,22 3,46 0,76 4,22 strona 15 z 29

16 Tabela 3b Op aty za po àczenia telefoniczne mi dzynarodowe do sieci ruchomych (komórkowych) Op aty za minut po àczenia 1. Kanada, Stany Zjedn. Amer. P n., Albania, Algieria, Andorra, Argentyna, Armenia, Australia, Austria, Azerbejd an, Belgia, Bia oruê, BoÊnia i Hercegowina, Bu garia, Chiny, Chorwacja, Cypr, Czarnogóra, Czechy, Dania, Estonia, Finlandia, Francja, Gibraltar, Grecja, Gruzja, Hiszpania, Holandia, Indie, Irlandia, Islandia, Izrael, Japonia, Kanaryjskie (Wyspy), Kazachstan, Kirgistan, Korea P d., Libia, Liechtenstein, Litwa, Luksemburg, otwa, Macedonia, Malta, Maroko, Mo dawia, Monako, Niemcy, Norwegia, Nowa Zelandia, Owcze Wyspy, Portugalia, Republika P d. Afryki, Rosja, Rumunia, San Marino, Serbia, Singapur, S owacja, S owenia, Szwajcaria, Szwecja, Tad ykistan, Tajlandia, Tajwan, Tunezja, Turcja, Turkmenistan, Ukraina, Uzbekistan, Watykan, W gry, Wielka Brytania, Wietnam, W ochy Afganistan, Angola, Anguilla, Antiqua i Barbuda, Antyle Holenderskie, Arabia Saudyjska, Aruba, Austral. Ter. Zam. (Norfolk), Bahama Wyspy, Bahrajn, Bangladesz, Barbados, Belize, Benin, Bermudy, Bhutan, Boliwia, Botswana, Brazylia, Brunei, Burkina Faso, Burundi, Chile, Cooka (Wyspy), Czad, Diego Garcia, Dominika, Dominikana, Dziewicze Wyspy Brytyjskie, D ibuti, Egipt, Ekwador, Erytrea, Etiopia, Falklandy, Fid i, Filipiny, Gabon, Gambia, Ghana, Grenada, Grenlandia, Guam, Gujana, Gujana Francuska, Gwadelupa, Gwatemala, Gwinea Rep., Gwinea Bissau, Gwinea Równik., Haiti, Honduras, Indonezja, Irak, Iran, Jamajka, Jemen, Jordania, Kajmany Wyspy, Kambod a, Kamerun, Katar, Kenia, Kiribati, Kolumbia, Komory, Kongo, Kongo-Rep. Dem. (Zaire), Koreaƒska Rep. Lud.-Dem., Kostaryka, Kuba, Kuwejt, Laos, Lesotho, Liban, Liberia, Madagaskar, Makao, Malawi, Malediwy, Malezja, Mali, Marshalla Wyspy, Martynika, Mauretania, Mauritius, Meksyk, Mikronezja, Mongolia, Montserrat, Mozambik, Myanmar, Namibia, Nauru, Nepal, Niger, Nigeria, Nikaragua, Niue Wyspy, Nowa Kaledonia, Oman, Pakistan, Palau (Belau), Palestyna, Panama, Papua Nowa Gwinea, Paragwaj, Peru, Polinezja Francuska, Portoryko, Republika Âr.-Afryk., Reunion, Rwanda, St. Kitts & Nevis, St. Lucia, St. Vincent & Grenadies, Sajpan, Salomona Wyspy, Salwador, Samoa Amerykaƒskie, Samoa Zachodnie, Senegal, Seszele, Sierra Leone, Somalia, Sri Lanka, Sudan, Surinam, Swaziland, Syria, Âw.Helena Wyspa, Âw.Piotra i Mikelona Wyspy, Âw. Tomasza Wyspa, Tanzania, Timor Wschodni, Togo, Tokelau, Tonga, Trynidad i Tobago, Turks Wyspy, Tuvalu, Uganda, Urugwaj, Wallis i Futuna, Wenezuela, Wniebowstàpienia Wyspy, Wybrze e KoÊci S oniowej, Vanuatu, Zambia, Zielonego Przylàdka (Wyspy), Zimbabwe, Zjedn. Emiraty Arabskie 1,00 0,22 1,22 3,46 0,76 4,22 strona 16 z 29

17 Rozdzia 3 Plan VoIP tp kapita Informacje o planie 1. Plan VoIP tp kapita jest dost pny wy àcznie dla Abonentów b dàcych konsumentami w rozumieniu ustawy z dnia 16 lipca 2004 roku Prawo Telekomunikacyjne (Dz.U nr 171, poz 1800 z póên. zm.). Plan VoIP tp kapita mogà zamawiaç wy àcznie Abonenci korzystajàcy z us ugi neostrada tp w opcjach: 512, 640, 1024, 2048, 6144 i wy szych. Zasady zamawiania planu VoIP tp kapita : 1) przystàpienie do planu VoIP tp z chwilà rozpocz cia Êwiadczenia us ug jest bezp atne i wymaga z o enia zamówienia na czas nieokreêlony, nie d u szy jednak ni czas, na który zosta a zawarta umowa na us ug neostrady tp, 2) zamówienie na plan VoIP tp Abonent sk ada do koƒca okresu rozliczeniowego poprzedzajàcego okres, od którego zamawia nowy plan VoIP tp. 4. Abonent zamawiajàc plan VoIP tp kapita wybiera jednà z opcji planu: plan VoIP tp kapita 5, plan VoIP tp kapita 20 albo plan VoIP tp kapita abonamentowa w planie VoIP tp kapita w ca oêci przeznaczona jest na po àczenia miejscowe i strefowe oraz mi dzystrefowe. Po wykorzystaniu op aty abonamentowej op aty za po àczenia pobierane sà zgodnie z niniejszym planem. 6. Dla sta ych klientów planu VoIP tp kapita co 12 miesi cy do koƒca 4 roku nieprzerwanego korzystania z planu VoIP tp kapita opust zwiàzany z wybranà opcjà planu ulega zwi kszeniu zgodnie z Tabela Zmiana opcji posiadanego planu VoIP tp kapita skutkuje utratà uzyskanych opustów. 8. Nie istnieje mo liwoêç bie àcego monitorowania stanu wykorzystania limitu w ramach planu. Informacje o po àczeniach 1. Po àczenia w ramach telefonii internetowej tp sà realizowane w technologii VoIP i umo liwiajà przesy anie g osu w oparciu o sieç Internet. Po àczenia realizowane w planie VoIP tp kapita sà rozliczane wg rzeczywistego czasu ich trwania. za po àczenie naliczana jest jako suma: op aty za inicjacj po àczenia, która jest sta ym elementem sposobu naliczania op at po àczenia rozliczanego w czasie rzeczywistym oraz op aty za czas po àczenia, która jest iloczynem stawki netto za sekund po àczenia i iloêci sekund. za inicjacj po àczenia jest pobierana niezale nie od czasu trwania po àczenia. Powy szej zasady nie stosuje si do naliczania op at za po àczenia, za które pobierana jest op ata sta a niezale na od czasu ich trwania. za po àczenia obliczona wed ug powy szego algorytmu jest powi kszana o nale ny podatek od towarów i us ug. P atny czas po àczenia jest rejestrowany od chwili zg oszenia si urzàdzenia wywo ywanego do chwili roz àczenia si urzàdzenia wywo ujàcego lub wywo ywanego, 4. Wolne od op at sà po àczenia realizowane automatycznie na numery: 1) b kitna linia tp 9393 oraz faks b kitna linia tp 9394 i b kitna linia tp 9395 dedykowana dla Abonentów indywidualnych; 2) b kitna linia tp biznes 9330 oraz faks: b kitna linia tp biznes 9331 i b kitna linia tp biznes 9332 dedykowana dla Abonentów biznesowych. 5. W ramach telefonii internetowej tp nie sà realizowane po àczenia: do numerów skróconych poza wymienionymi w pkt 4. i ppkt 1 pkt 1 Us ug dodatkowych (w szczególnoêci ze s u bami specjalnymi posiadajàcymi numery skrócone), z udzia em telefonistki, do systemów komórkowej telefonii satelitarnej, do sieci przywo awczej, do numerów: 0~70x, 0~80x, 0~20 i faksowe. strona 17 z 29

18 Informacje o us ugach Pakiet minut komórkowych VoIP tp Us uga pakiet minut komórkowych VoIP tp polega na realizacji w okresie rozliczeniowym 50 albo 100 minut po àczeƒ do krajowych sieci komórkowych, w zamian za op at miesi cznà. Zasady korzystania z us ugi: 1) warunkiem skorzystania z us ugi pakiet minut komórkowych VoIP tp jest z o enie zamówienia, 2) us ug mo na zamówiç na czas nie krótszy ni jeden okres rozliczeniowy, 3) us uga jest Êwiadczona od nast pnego okresu rozliczeniowego w stosunku do okresu, w którym zosta o z o one zamówienie, z wyjàtkiem Abonentów, którzy zawierajà umow o Êwiadczenie us ugi telefonii internetowej tp, dla nich us uga b dzie Êwiadczona od chwili uruchomienia w/w us ugi, 4) czas po àczeƒ w ramach us ugi rozliczany jest sekundowo, 5) niewykorzystane w ramach us ugi minuty przechodzà na kolejne okresy rozliczeniowe: a) dla pakietu minut komórkowych VoIP tp 50 minut na nast pny okres rozliczeniowy, b) dla pakietu minut komórkowych VoIP tp 100 minut na 3 kolejne, nast pujàce po sobie okresy rozliczeniowe, 6) w przypadku zmiany pakietu minut komórkowych VoIP tp (tj. pakietu minut komórkowych VoIP tp 50 minut na pakiet minut komórkowych VoIP tp 100 minut albo odwrotnie) limit minut przys ugujàcy w ramach danego pakietu b dzie rozliczany do koƒca okresu rozliczeniowego, w trakcie którego Abonent dokona zmiany; nowy pakiet b dzie rozliczany zgodnie z zasadà przypisanà do danego pakietu od poczàtku nast pnego okresu rozliczeniowego nast pujàcego po okresie w którym Abonent dokona zmiany; przy zmianie niewykorzystane minuty przepadajà, 7) w pierwszej kolejnoêci rozliczane sà minuty niewykorzystane w poprzednich okresach rozliczeniowych, a nast pnie rozliczany jest bie àcy limit minut, 8) w przypadku rezygnacji z us ugi, limit minut w ramach us ugi b dzie rozliczany do koƒca okresu rozliczeniowego, w trakcie którego Abonent z o y rezygnacj, 9) po przekroczeniu limitu minut op aty za po àczenia komórkowe pobierane sà zgodnie z niniejszym planem (Tabelà 1), 10) dopuszcza si jednoczesne korzystanie z us ugi pakiet minut komórkowych (VoIP/neofon) tp, w us udze telefonia internetowa tp i neofon tp. 11) us ugi nie mo na àczyç z promocjami dotyczàcymi po àczeƒ obj tych tà us ugà, chyba e regulamin danej promocji stanowi inaczej, 12) nie istnieje mo liwoêç bie àcego monitorowania stanu wykorzystania limitu minut w ramach us ugi, 13) op ata za us ug pobierana jest z góry. Pakiet minut mi dzynarodowych VoIP tp Us uga pakiet minut mi dzynarodowych VoIP tp polega na realizacji w okresie rozliczeniowym 120 lub 240 minut po àczeƒ mi dzynarodowych w ruchu VoIP poprzez sieç TP do wskazanych krajów b dàcych opcjami us ugi, w zamian za op at miesi cznà. Zasady korzystania z us ugi: 1) warunkiem skorzystania z us ugi pakiet minut mi dzynarodowych VoIP tp jest z o enie zamówienia, 2) us ug mo na zamówiç na czas nie krótszy ni jeden okres rozliczeniowy, 3) Abonent mo e zamówiç po jednej z ka dej opcji us ugi, przy czym w danej opcji mo na zamówiç albo pakiet minut mi dzynarodowych VoIP tp 120 minut albo pakiet minut mi dzynarodowych VoIP tp 240, Przyk ad: Abonent zamawiajàcy pakiet 120 albo 240 minutowy do Niemiec (opcja 1), ma prawo jednoczeênie wybraç dowolny pakiet w ramach ka dej z pozosta ych opcji. strona 18 z 29

19 4) us uga jest Êwiadczona od nast pnego okresu rozliczeniowego w stosunku do okresu, w którym zosta o z o one zamówienie, z wyjàtkiem Abonentów, którzy zawierajà umow o Êwiadczenie us ugi telefonii internetowej tp, dla nich us uga b dzie Êwiadczona od chwili uruchomienia w/w us ugi, 5) czas po àczeƒ w ramach us ugi rozliczany jest sekundowo, 6) niewykorzystane w ramach us ugi minuty przechodzà na kolejne okresy rozliczeniowe: a) dla pakietu minut mi dzynarodowych VoIP tp 120 minut na nast pny okres rozliczeniowy, b) dla pakietu minut tp mi dzynarodowych VoIP tp 240 minut na 3 kolejne, nast pujàce po sobie okresy rozliczeniowe, 7) w przypadku zmiany pakietu minut mi dzynarodowych VoIP tp (tj. pakietu minut mi dzynarodowych VoIP tp 120 minut na pakiet minut mi dzynarodowych VoIP tp 240 minut albo odwrotnie) lub opcji limit minut przys ugujàcy w ramach danego pakietu/opcji b dzie rozliczany do koƒca okresu rozliczeniowego, w trakcie którego Abonent dokona zmiany; nowy pakiet/opcja b dzie rozliczany zgodnie z zasadà przypisanà do danego pakietu/opcji od poczàtku nast pnego okresu rozliczeniowego nast pujàcego po okresie w którym Abonent dokona zmiany; przy zmianie niewykorzystane minuty przepadajà, 8) w pierwszej kolejnoêci rozliczane sà minuty niewykorzystane w poprzednich okresach rozliczeniowych, a nast pnie rozliczany jest bie àcy limit minut, 9) w przypadku rezygnacji z us ugi, limit minut w ramach us ugi b dzie rozliczany do koƒca okresu rozliczeniowego, w trakcie którego Abonent z o y rezygnacj, 10) po przekroczeniu limitu minut op aty za po àczenia mi dzynarodowe pobierane sà zgodnie z niniejszym planem (Tabelà 1), 11) us ugi nie mo na àczyç z promocjami dotyczàcymi po àczeƒ obj tych tà us ugà, chyba e regulamin danej promocji stanowi inaczej, 12) nie istnieje mo liwoêç bie àcego monitorowania stanu wykorzystania limitu minut w ramach us ugi, 13) op ata za us ug pobierana jest z góry. Pakiet minut VoIP tp 60 Us uga pakiet minut VoIP tp 60 polega na realizacji w okresie rozliczeniowym 60 minut po àczeƒ miejscowych i strefowych oraz mi dzystrefowych, w zamian za miesi cznà op at. Zasady korzystania z us ugi: 1) warunkiem skorzystania z us ugi pakiet minut VoIP tp 60 jest z o enie zamówienia, 2) us ug mo na zamówiç tylko na czas nieokreêlony, 3) us uga jest Êwiadczona od nast pnego okresu rozliczeniowego w stosunku do okresu, w którym zosta o z o one zamówienie, z wyjàtkiem Abonentów, którzy zawierajà umow o Êwiadczenie us ugi VoIP tp, dla nich us uga b dzie Êwiadczona od chwili uruchomienia w/w us ugi, 4) czas po àczeƒ w ramach us ugi rozliczany jest sekundowo, 5) niewykorzystane w ramach us ugi minuty nie przechodzà na kolejne okresy rozliczeniowe, 6) w przypadku rezygnacji z us ugi, limit minut w ramach us ugi b dzie rozliczany do koƒca okresu rozliczeniowego, w trakcie którego Abonent z o y rezygnacj, 7) po przekroczeniu limitu 60 minut op aty za po àczenia miejscowe i strefowe oraz mi dzystrefowe pobierane sà zgodnie z niniejszym planem, 8) us ugi nie mo na àczyç z promocjami dotyczàcymi po àczeƒ obj tych tà us ugà, chyba e regulamin danej promocji stanowi inaczej, 9) nie istnieje mo liwoêç bie àcego monitorowania stanu wykorzystania limitu minut w ramach us ugi, 10) op ata za us ug pobierana jest z góry. strona 19 z 29

Wszystkie ceny podano w złotych z uwzględnieniem podatku od towarów i usług (VAT), o ile nie oznaczono inaczej.

Wszystkie ceny podano w złotych z uwzględnieniem podatku od towarów i usług (VAT), o ile nie oznaczono inaczej. cennik Internet z usługą tv i telefonią internetową Wszystkie ceny podano w złotych z uwzględnieniem podatku od towarów i usług (VAT), o ile nie oznaczono inaczej. Rozdział 1. Opłaty jednorazowe Tabela

Bardziej szczegółowo

cennik usługi telefonii internetowej tp

cennik usługi telefonii internetowej tp cennik usługi telefonii internetowej tp wycofany z oferty sprzedażowej z dniem 1 maja 2011 r. Rozdział 1. Plan VoIP tp na okrągło Informacje o planie 1. Plan VoIP tp na okrągło jest dostępny wyłącznie

Bardziej szczegółowo

Wszystkie ceny podano w złotych z uwzględnieniem podatku od towarów i usług (VAT) o ile nie oznaczono inaczej Rozdzia 1. 1. multipakiet tp 512 168,99

Wszystkie ceny podano w złotych z uwzględnieniem podatku od towarów i usług (VAT) o ile nie oznaczono inaczej Rozdzia 1. 1. multipakiet tp 512 168,99 cennik multipakiet tp Wszystkie ceny podano w złotych z uwzględnieniem podatku od towarów i usług (VAT) o ile nie oznaczono inaczej Rozdzia 1. Op aty jednorazowe aktywacyjna Tabela 1 1. multipakiet tp

Bardziej szczegółowo

Wszystkie ceny podano w złotych z uwzględnieniem podatku od towarów i usług (VAT), o ile nie oznaczono inaczej.

Wszystkie ceny podano w złotych z uwzględnieniem podatku od towarów i usług (VAT), o ile nie oznaczono inaczej. cennik świadczenia usług dostęp do Internetu i neofon Wszystkie ceny podano w złotych z uwzględnieniem podatku od towarów i usług (VAT), o ile nie oznaczono inaczej. Tabela 1 Opłaty instalacyjne i aktywacyjne

Bardziej szczegółowo

cennik usługi telefonia internetowa tp

cennik usługi telefonia internetowa tp cennik usługi telefonia internetowa tp I. Plan VoIP tp zawsze za darmo Informacje o planie Plan VoIP tp zawsze za darmo jest dostępny wyłącznie dla Abonentów będących konsumentami w rozumieniu ustawy z

Bardziej szczegółowo

Cennik Usług Telekomunikacyjnych Telefonii Internetowej TELGAM dla Abonentów Przedsiębiorstwa Telekomunikacyjnego TELGAM S.A. 2011r.

Cennik Usług Telekomunikacyjnych Telefonii Internetowej TELGAM dla Abonentów Przedsiębiorstwa Telekomunikacyjnego TELGAM S.A. 2011r. Cennik Usług Telekomunikacyjnych Telefonii Internetowej TELGAM dla Abonentów Przedsiębiorstwa Telekomunikacyjnego TELGAM S.A. 2011r. Wstęp: 1. Ceny podane w cenniku wyrażone zostały w złotych polskich.

Bardziej szczegółowo

Opłaty instalacyjne i aktywacyjne Tabela 1. 1. Internet i Neofon - instalacja i aktywacja 199,00

Opłaty instalacyjne i aktywacyjne Tabela 1. 1. Internet i Neofon - instalacja i aktywacja 199,00 cennik usług dostęp do Internetu i Neofon Obowiązuje klientów, którzy od 24.12014 r. zawierają umowę lub aneks do umowy o świadczenie usług dostęp do Internetu i Neofon Wszystkie ceny podano w złotych

Bardziej szczegółowo

cennik usług telekomunikacyjnych Plan Ekonomiczny dla Firm strona 1 z 24 cennik usług telekomunikacyjnych Plan Ekonomiczny dla Firm

cennik usług telekomunikacyjnych Plan Ekonomiczny dla Firm strona 1 z 24 cennik usług telekomunikacyjnych Plan Ekonomiczny dla Firm cennik usług telekomunikacyjnych strona 1 z 24 Spis treści Część I. Informacje o Planie Ekonomicznym.......................... 3 Część II. Opłaty..................................... 6 Informacje o opłatach................................

Bardziej szczegółowo

cennik Pakietu usług Internet z Usługą TV i Telefonią Internetową

cennik Pakietu usług Internet z Usługą TV i Telefonią Internetową cennik Pakietu usług Internet z Usługą TV i Telefonią Internetową Obowiązuje Klientów, którzy od 14 sierpnia 2012 r. zawierają umowę lub aneks do umowy o świadczenie Pakietu usług Internet z Usługą TV

Bardziej szczegółowo

Cennik usług telefonicznych

Cennik usług telefonicznych Cennik usług telefonicznych ROZDZIAŁ 1. Opłaty jednorazowe i instalacyjne TABELA 1. Opłaty jednorazowe Cena netto Kwota Cena brutto VAT 1. SSH.Telefon w budynku wielorodzinnym - opłata instalacyjna 500,00

Bardziej szczegółowo

NEA NET INTERNET BEZ OGRANICZEŃ. NEA NET Siedlce dnia 1.07.2011

NEA NET INTERNET BEZ OGRANICZEŃ. NEA NET Siedlce dnia 1.07.2011 NEA NET Siedlce dnia.07.20 CHMIELNA 8 08-0 SIEDLCE http://www.nea.net.pl ; biuro@nea.net.pl Cennik podstawowy usługi NEA VOIP OPŁATY JEDNORAZOWE netto Aktywacja Usługi NEA VOIP telefonia internetowa 40,98

Bardziej szczegółowo

Cennik połączeń telefonicznych

Cennik połączeń telefonicznych Cennik połączeń telefonicznych ważny od grudnia 2006 Tanie Rozmowy UPC Połączenia lokalne dni robocze lub wolne od pracy całą dobę 0,09 22% 0, Połączenia międzymiastowe dni robocze 08:00-8:00 0,25 22%

Bardziej szczegółowo

cennik usług telekomunikacyjnych Plan Ekonomiczny ISDN dla Firm strona 1 z 33 cennik usług telekomunikacyjnych Plan Ekonomiczny ISDN dla Firm

cennik usług telekomunikacyjnych Plan Ekonomiczny ISDN dla Firm strona 1 z 33 cennik usług telekomunikacyjnych Plan Ekonomiczny ISDN dla Firm cennik usług telekomunikacyjnych strona 1 z 33 Spis treści Część I. Informacje ogólne................................. 3 Część II. Opłaty..................................... 6 Opłaty abonamentowe...............................

Bardziej szczegółowo

Fax2Web i Fax2Email 5 Zarządzanie usługami przez stronę www Zamówienie szczegółowego wykazu połączeń w wersji papierowej lub na CD 10

Fax2Web i Fax2Email 5 Zarządzanie usługami przez stronę www Zamówienie szczegółowego wykazu połączeń w wersji papierowej lub na CD 10 CENNIK USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH - TARYFA BIZNES Niniejszy cennik stanowi integralną część Umowy o Świadczenie Usług Telekomunikacyjnych przez firmę ETERNA z siedzibą w Opolu Lubelskim ul. Parkowa 6. Stawki

Bardziej szczegółowo

Cennik połączeń międzynarodowych

Cennik połączeń międzynarodowych Cennik połączeń telefonicznych (kwoty brutto) Abonament Ilość darmowych minut Połączenia krajowe Połączenia stacjonarne Połączenia do Plus, T-Mobile, Orange Połączenia do innych operatorów sieci komórkowych

Bardziej szczegółowo

Strona 1 CENNIK USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH - TARYFA BIZNES PRO

Strona 1 CENNIK USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH - TARYFA BIZNES PRO CENNIK USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH - TARYFA BIZNES PRO Niniejszy cennik stanowi integralną część Umowy o Świadczenie Usług Telekomunikacyjnych przez firmę ETERNA z siedzibą w Opolu Lubelskim ul. Parkowa

Bardziej szczegółowo

Twoje Minuty 30. Opłata za inicjację połączeń lokalnych, strefowych, międzystrefowych, do sieci komórkowych

Twoje Minuty 30. Opłata za inicjację połączeń lokalnych, strefowych, międzystrefowych, do sieci komórkowych Twoje Minuty 30 Opłata miesięczna Miesięczna opłata abonamentowa (zawiera 30 darmowych minut na połączenia lokalne) Cena Cena 23,00 5,06 28,06 Opłata za inicjację połączeń lokalnych, strefowych, międzystrefowych,

Bardziej szczegółowo

obowiązuje Abonentów, którzy od dnia 1 grudnia 2014r. zawierają umowę lub aneks do umowy o świadczenie usługi Biznes Pakiet.

obowiązuje Abonentów, którzy od dnia 1 grudnia 2014r. zawierają umowę lub aneks do umowy o świadczenie usługi Biznes Pakiet. cennik usługi Biznes Pakiet obowiązuje Abonentów, którzy od dnia 1 grudnia 2014r. zawierają umowę lub aneks do umowy o świadczenie usługi Biznes Pakiet. Jednorazowa opłata instalacyjna za usługę Biznes

Bardziej szczegółowo

Nazwa usługi Cena netto Podatek VAT (%) Cena brutto. Nazwa usługi Cena netto Podatek VAT (%) Cena brutto

Nazwa usługi Cena netto Podatek VAT (%) Cena brutto. Nazwa usługi Cena netto Podatek VAT (%) Cena brutto Plan Dla startujących Opłaty abonamentowe Nazwa usługi Podatek VAT (%) brutto abonament telefoniczny - opłata miesięczna 12,20 zł 23% 15,00 zł bezpłatne minuty w ramach abonamentu brak Opłaty za połączenia

Bardziej szczegółowo

CENNIK Usługi VoIP. Plan taryfowy. Obowiązuje od 1 marca 2007r. Biuro Obsługi Klienta: tel./fax. +85 742 99 93. Obowiązuje od 15 grudnia 2008

CENNIK Usługi VoIP. Plan taryfowy. Obowiązuje od 1 marca 2007r. Biuro Obsługi Klienta: tel./fax. +85 742 99 93. Obowiązuje od 15 grudnia 2008 CENNIK Usługi VoIP Plan taryfowy Obowiązuje od 15 grudnia 2008 Obowiązuje od 1 marca 2007r. Biuro Obsługi Klienta: tel./fax. +85 742 99 93 e-mail: biuro@hnet.pl OPŁATY JEDNORAZOWE Nazwa Opłata jednorazowa

Bardziej szczegółowo

Cennik Usługi Cyfrowej Telefonii Stacjonarnej

Cennik Usługi Cyfrowej Telefonii Stacjonarnej Cennik Usługi Cyfrowej Telefonii Stacjonarnej TeleMMJ TARYFY Tele 20, Tele 40, Tele 60 obowiązuje od 7 grudnia 2009 1 Postanowienia ogólne. 1. Niniejszy Cennik Usługi Cyfrowej Telefonii Stacjonarnej Tele

Bardziej szczegółowo

CENNIK USŁUGI STACJONARNA TELEFONIA CYFROWA CENNIK OGÓLNY

CENNIK USŁUGI STACJONARNA TELEFONIA CYFROWA CENNIK OGÓLNY CENNIK USŁUGI STACJONARNA TELEFONIA CYFROWA CENNIK OGÓLNY OBOWIĄZUJE OD 01 STYCZNIA 2011 1. Opłaty jednorazowe RODZAJ POŁĄCZENIA OPŁATA NETTO [PLN] Zmiana miejsca przyłączenia zakończenia sieci 24,51 Przejęcie

Bardziej szczegółowo

Cennik telefo nic zny Cennik usług standar dowych

Cennik telefo nic zny Cennik usług standar dowych Cennik telefo nic zny Cennik usług standar dowych Rodzaj usługi Cena* Abonament telefoniczny bezplatne** Koszt aktywacji usługi 10 zł Koszt numeru z puli numerów złotych negocjowana Zmiana numeru telefonicznego

Bardziej szczegółowo

Cennik Usług Telekomunikacyjnych PSC Sp. z o.o.

Cennik Usług Telekomunikacyjnych PSC Sp. z o.o. Cennik Usług Telekomunikacyjnych PSC Sp. z o.o. Cennik ważny od 01.07.2015. Wszystkie podane ceny są cenami brutto. Cennik krajowych połączeń, SMS, MMS i transmisji danych Usługa Cena w zł Minuta połączenia

Bardziej szczegółowo

Cennik krajowych połączeń, SMS, MMS i transmisji danych

Cennik krajowych połączeń, SMS, MMS i transmisji danych Cennik krajowych połączeń, SMS, MMS i transmisji danych Usługa Cena w zł Minuta połączenia do Abonentów PSC w naszej Rodzinie 0,17 Minuta połączenia do krajowych sieci stacjonarnych 0,17 Minuta połączenia

Bardziej szczegółowo

Cennik krajowych usług łączności ruchomej mbank mobile Taryfa biznes. Obowiązuje od 1.07.2014 r.

Cennik krajowych usług łączności ruchomej mbank mobile Taryfa biznes. Obowiązuje od 1.07.2014 r. Cennik krajowych usług łączności ruchomej mbank mobile Taryfa biznes Obowiązuje od 1.07.2014 r. 783 399 000 Wszystkie podane ceny są cenami brutto. Krajowe połączenia, SMS i wiadomości MMS Cena Minuta

Bardziej szczegółowo

Linksys. 2.2 Opłaty za połączenia lokalne, międzystrefowe, do sieci telefonii komórkowej

Linksys. 2.2 Opłaty za połączenia lokalne, międzystrefowe, do sieci telefonii komórkowej 1. Miesięczne opłaty abonamentowe Usługa Sposób rozliczania Opłata abonamentowa za konto Użytkownika Opłata za pojedyncze konto UM Opłata abonamentowa za jeden Opłata za pojedynczy Linksys Linksys Opłata

Bardziej szczegółowo

infolinia: 801 048 048 z tel. kom.: 29 7650 650

infolinia: 801 048 048 z tel. kom.: 29 7650 650 STA/STD/LOJ/01 Obowiązuje od 202013 r. Cennik Usług TeleNOVUM BŁĘKITNY dla Klientów Indywidualnych, dalej Cennik Usług TeleNOVUM BŁĘKITNY 1 1 Dotyczy Abonentów, którzy przedłużą umowę od dnia 21 stycznia

Bardziej szczegółowo

W przypadku specjalnej blokady połączeń wychodzących na życzenie Abonenta np. jeden numer, cena ustalana jest indywidualnie Przeniesienie numeru poza

W przypadku specjalnej blokady połączeń wychodzących na życzenie Abonenta np. jeden numer, cena ustalana jest indywidualnie Przeniesienie numeru poza CENNIK USŁUGI STACJONARNEJ TELEFONII INTERNETOWEJ Netofon Obowiązuje od 01 stycznia 2010 r. Opłaty aktywacyjne Opłata (PLN) Standardowa opłata 49,18 60,00 Dla Abonentów sieci OSI BMJ 32,79 40,00 Internet

Bardziej szczegółowo

CENNIK USŁUG TELEFONICZNYCH OPŁATY STAŁE

CENNIK USŁUG TELEFONICZNYCH OPŁATY STAŁE CENNIK USŁUG TELEFONICZNYCH OPŁATY STAŁE USŁUGA CENA NETTO CENA BRUTTO INSTALACJA 1 1,23 ABONAMENT 20 24,6 Przekazywanie połączeń DARMOWE DARMOWE Przekierowanie wszystkich połączeń DARMOWE DARMOWE Przekierowanie

Bardziej szczegółowo