Przedmowa. 1 W wielu rosyjskojzycznych ródłach oraz encyklopediach nazwisko historyka pisze si z pojedynczym r w

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Przedmowa. 1 W wielu rosyjskojzycznych ródłach oraz encyklopediach nazwisko historyka pisze si z pojedynczym r w"

Transkrypt

1 1 Przedmowa Przedwojenna Polska miała czterech wielkich ydowskich historyków: Mojesza Schorra 1 [ ], Meira Bałabana [ ], Ignacego Schippera [ ] i Emmanuela Ringenbluma [ ]. Wszyscy oni pochodzili z Galicji i aden nie przeył II Wojny wiatowej. Schipper i Ringenblum zginli z rk nazistów, Bałaban zmarł na atak serca w 1942 r., Schorr za na zesłaniu w Uzbekistanie, po prawie dwuletnim przebywaniu w radzieckich wizieniach. Tragiczna ironi losu było, e trzech pierwszych, znajdujcych si na terytorium okupowanym przez Niemców, przeyło Schorra. Niniejsza publikacja akt procesu Schorra, przechowywanych w Centralnym Archiwum Federalnej Słuby Bezpieczestwa [FSB] w Moskwie, umoliwia wyjanienie szczegółów jego pobytu w wizieniu. Mojesz Schorr urodził si w Przemylu (Galicja). Kształcił si w ydowskim Seminarium Teologicznym znanym jako Seminarium Rabinackie w Wiedniu 2, a take na uniwersytetach: Jana Kazimierza we Lwowie, Berliskim i Wiedeskim. W roku 1900 otrzymał dyplom rabina. 1 W wielu rosyjskojzycznych ródłach oraz encyklopediach nazwisko historyka pisze si z pojedynczym r w niniejszej publikacji bdziemy pisa z podwójnym r naladujc publikowane dokumenty oraz łacisk pisowni nazwiska Schorr. Na temat Schorra patrz : Schorr, Moses // Encyklopedia Judaica.Vol.14.Col ; Schorr, Mojesz // Polski Słownik Biograficzny. Vol.35, Warszawa- Kraków, 1994, s ; Ksiga jubileuszowa ku czci Prof. Dr. Mojesza Schora. Warszawa,1935 [artykuły M. Balabana i M. Dawida]; Kowec Mada i le-zecher Mosze Schorr [1945], ix-xiii; Gruenbam [ed.] Y. Encyklopedia szel galujot, 1953, Vol. 1, P ; Guzik J. Mosche Schorr // Mirsky S.K [ed.]. Iszim u-dmujot be-chochmat Jisrael be-ejropa ha-mizrachit lifnej szekiata. 1959, P ; Zakharii R. Moses Schorr and Meir Balaban: Forgotten Eastern European Jewish Historians, M..A. Thesis. Central European University. Budapest, 1998; Goldberg J. Moses Schorr Pioner der Erforschung der Geschichte der polnischen Juden // Judaica. 1995, Vol. 51 [2]. P.83-96; Schorr Mosze// Mała Encyklopedia ydowska, T. 10, Str Autorzy publikacji wyraaj wdziczno profesorowi Szymonowi Rudnickiemu [Warszawa] za cenne krytyczne uwagi i skorygowanie danych biograficznych dotyczcych niektórych osób, a take doktorowi Abrahamowi Grinbaumowi [Jerozolima] za bibliograficzne uwagi. 2 Israelitisch Theologische Lehranstalt powstał w roku 1893, istniał do roku 1938.

2 2 W roku 1898 Uniwersytet Jana Kazimierza uhonorował go stopniem doktora filozofii. Od roku 1899 Schorr wykładał nauki judaistyczne w ydowskim Seminarium Nauczycielskim we Lwowie, od roku 1910 nauczał jzyków semickich oraz historii Staroytnego Wschodu na Uniwersytecie Jana Kazimierza jako tzw. priwat-docent 3 [od 1915 r profesor]. W roku 1923 zaproponowano Schorrowi posad rabina w Wielkiej Synagodze w Warszawie przy ulicy Tłomackie 4. W roku 1925 otrzymał tytuł profesora semitystyki na Uniwersytecie Warszawskim, jako jeden z nielicznych polskich ydów uhonorowanych tym tytułem. W roku 1928 Schorr został jednym z załoycieli warszawskiego Instytutu Nauk Judaistycznych 5, gdzie wykładał Tanach i hebrajski, jednoczenie pełnic funkcje dyrektora. Jako historyk, Schorr prowadził badania na temat organizacji wspólnot i urzdów polskich ydów 6, historii ydów w rodzinnym Przemylu 7. Jego prace z semitologii dotyczyły praktyki prawnej w staroytnej społecznoci babiloskiej [ Akty prawne staroytnego Babilonu ;,,ródła prawa cywilnego i karnego w staroytnym Babilonie ] 8. W uznaniu osigni naukowych Schorra powołano na członka Polskiej Akademii Umiejtnoci, niejednokrotnie odznaczany był równie wyrónieniami naukowymi. Schorr był członkiem Rabinackiej Rady Warszawy, przewodniczcym warszawskiego Komitetu Pomocy Ofiarom Kryzysu 9, przewodniczcym Pastwowej Komisji Egzaminacyjnej dla gimnazjalnych nauczycieli halachy (prawa ydowskiego), a take zastpc przewodniczcego w kilku ydowskich organizacjach społecznych, dobroczynnych i kulturalnych zarówno ogólnopolskich jak i warszawskich. Formalnie nie był członkiem adnej partii, chocia zwizany był z ruchami syjonistycznymi. Ze wzgldu na uznanie w rodowisku ydowskim, w roku 1935 Schorr został powołany na 3 Tytuł nieetatowego wykładowcy wyszej uczelni równoznaczny docentowi. 4 Wielka Synagoga przy ulicy Tłomackie zbudowana została w 1878 r. i zburzona przez nazistów 16 maja 1943 r., po zduszeniu powstania w warszawskim getcie. Naboestwa odbywały si w obrzdku reformowanym, na ile pozwalała ortodoksyjna tradycja. Kazania były odczytywane po polsku. chór składał si wyłcznie z mczyzn, na organach grano tylko podczas lubów. Synagoga słuyła liberalnej inteligencji, oraz przedstawicielom klasy redniej wyszej. 5 Instytut Nauk Judaistycznych został otwarty w 1928 r. 6 Organizacja ydów w Polsce od najdawniejszych czasów a do 1772 r. // Kwartalnik historyczny 1899, Vol.13, P b ; Wewntrzna organizacja ydów w Polsce // Ksiki Wschodu, Ks.9, 1900, C , Ks 11, str ; Ks.12, str Ponadto, w Ksikach Wschodu opublikowano prac Schorra Główne zjazdy ydowskich wspólnot w Polsce [Ks.1,1901,str.61-80; Ks.2, Str.36-59]. 7 ydzi w Przemylu do koca XVIII wieku, Lwów, Altbabylonische Rechtsurkunden aus der Zeit der I. Babylonischen Dynastie [Sitzungsberichte der Wiener Akademie der Wissenschaften], , Vols.1-3; Urkunden des altbabylonischen Zivil und Prozessrechts, Leipzig, Centralny ydowski Komitet Pomocy [Centraler Jidiszer Hilf Komitet] powstał w roku 1926, aby pomaga ofiarom kryzysu ekonomicznego. Komitet udzielał poyczek bankrutujcym handlowcom i przedsibiorcom na rozpoczcie nowej działalnoci, zapobiegał eksmisjom, rozdzielał ywno oraz odzie. W czasie swojego istnienia [do 1938 r.] Komitet pomógł 23,000 rodzinom.

3 3 członka polskiego senatu i zajmował to stanowisko do roku Senat był drug izb polskiego parlamentu i, w odrónieniu od sejmu, jedna trzecia jego składu nie była wybierana ale naznaczana przez prezydenta [Rozdz. 47 Konstytucji Rzeczpospolitej Polskiej]. W drugiej połowie lat 30-tych w Polsce, polityka pastwa popierała emigracj ydowsk, oraz ograniczała udział trzymilionowej społecznoci ydowskiej w yciu politycznym, ekonomicznym i kulturalnym. Ju na pocztku lat 20-tych raczej nie zatrudniano ydów w pastwowych urzdach. W tym samym czasie na wyszych uczelniach wprowadzono numerus clausus dla studentów ydowskich. W roku 1926 został on zniesiony, a w drugiej połowie lat 30-tych wprowadzony ponownie 10. Narastał bojkot ydowskich towarów i usług, na równi z naduyciami i czstymi pogromami. Kryzys doprowadził do bankructwa tysicy handlowców, a take proletaryzacji i zuboenia ludnoci ydowskiej 11. Antysemityzm w relacjach społecznych, panujcy równie wród inteligencji i studentów, przewyszał ten praktykowany przez organy publiczne i pastwowe. Wród niemieckiej społecznoci w Polsce coraz czstsze były postawy pronazistowskie, zwizane z dojciem Hitlera do władzy; ustały wic kontakty polityczne pomidzy mniejszoci niemieck a ydami. W tych warunkach Prof. Mojesz Schorr, jako senator i uznany autorytet polskich ydów, czsto wystpował przeciwko antysemityzmowi, dyskryminacji i naruszaniu ich praw obywatelskich. Pierwszego wrzenia 1939 roku armia niemiecka wkroczyła do Polski, szesnastego wrzenia otoczyła Warszaw. Osiemnastego wrzenia rzd polski uciekł do Rumunii, a nastpnie do Parya. Siedemnastego wrzenia, na mocy paktu Ribbentrop Mołotow, Armia Czerwona wtargnła do Polski od wschodu anektujc zajmowane rejony Polski [w terminologii sowieckiej- Zachodni Białoru i Ukrain]. Schorr wiedział, e Niemcy nie oszczdz go poniewa był ydowskim działaczem społecznym, który wystpował w Senacie przeciwko faszyzmowi 12, dlatego te z on Tamar [Tatian] 13, uciekł z Warszawy na wschód. Wówczas na zachodnim Wołyniu przebywała ju córka Felicja 14 z trojgiem dzieci dwójk własnych i 10 O numerus clausus patrz: Rudnicki S. From Numerus Clausus to Numerus Nullus // Polin 1987, Vol.2.P Patrz., na przykład : Mendelsohn E. The Jews of Central Europe between the World Wars. Indiana University Press. Bloomington, 1983,P Patrz: zeznania Schorra w ledztwie, sprawa Nr.391 oskarenie Schorra Mojesza, syna Ozjasza, Centralne Archiwum FSB RF, R (były archiwalny Nr ), L. 20. Dalej: Sprawa Schorra. 13 Tamar (Tatiana) Schorr - córka mieszkaca Wilna, kupca, bankiera i syjonisty Jakuba Benjakoba ( Ben-Jakob ). Gdy Hercel przebywał w Wilnie (1903) syjonici urzdzili przyjcie na jego cze w posiadłoci Benjakoba. Tamar wyjechała z mem z Warszawy tu przed wejciem Niemców do miasta. Po aresztowaniu ma w Ostrogu odnalazła go we lwowskim wizieniu. W kwietniu 1944 roku, w Vittel, Tamar targnła si na swoje ycie, (południowa Francja) (patrz niej). (Informacja, otrzymana przez autorów od Jehoszuy, syna M. Schorra, z jego prywatnego archiwum w Jerozolimie. Dalej: Archiwum J. Schorra.) 14 Felicja (Cypora, ) po ukoczeniu szkoły redniej wyszła za m za Maksa, Kohna (Kohena), przemysłowca i zastpc Honorowego Konsula Szwecji w Lodzi. Przed wojn, kiedy jej m przebywał w

4 4 synem siostry, Soni 15. Nawet jeeli Schorr nie miał zapewnionej przyszłoci pod rzdami władzy radzieckiej, miał przynajmniej nadziej, e uratuj si ona, córka i wnuki. Siódmego wrzenia 1939 roku Schorrowie wyjechali z Warszawy, 27 wrzenia dotarli do Ostroga 16. Pojawienie si Schorra w miecie zostało wkrótce odnotowane i 9 padziernika został on aresztowany 17. W wizieniu w Ostrogu przebywał przez tydzie, potem tyle samo był przetrzymywany w Łucku, a 24 padziernika został przewieziony do Lwowa. W wizieniu Schorr był zmuszony do wypełnienia ankiety. Został sfotografowany, odebrano mu przedmioty osobiste: złoty zegarek, wieczne pióro, scyzoryk, portfel, plik zdj oraz grzebie z futerałem 18. Pierwsze, krótkie przesłuchanie, z 14 padziernika 1939 roku, prawdopodobnie odbyło si w Ostrogu. Schorr był pytany kiedy, kto i dlaczego wyznaczył go na polskiego senatora; od którego roku pełnił obowizki rabina; do jakich partii naleał. Jak zwykle pytano o krewnych zagranic. Schorr odpowiadał, e prezydent Mocicki 19 wyznaczył go na senatora jako rabina Warszawy nienalecego do adnej partii politycznej. Oficer ledczy podkrelił w protokole słowa Schorra dotyczce sprawowania urzdu rabina od 1923 roku oraz mówice o małestwie jego córki Zofii, mieszkajcej w Paryu, z urzdnikiem polskiego Ministerstwa Sprawiedliwoci 20. Oficer ledczy okrelił przynaleno klasow aresztowanego i odesłał do Łucka pod nadzór Słub Bezpieczestwa Pastwowego. Londynie ona razem ze swoimi synami Ickiem Jakubem i Stefanem Amirem, oraz synem Soni, Piotrem Benjaminem, wyjechała z Zakopanego na Woły. Po wybuchu wojny dołczyli do niej rodzice. Po aresztowaniu ojca, Felicja z dzie mi i matk przeniosła si do Lwowa, gdzie pracowała jako kelnerka. Zrezygnowała z ucieczki z chłopcami do Rumunii za wzgldu na aresztowanego ojca. Razem z dzie mi doczekała koca okupacji w Vittel; po wojnie zamieszkali w Paryu, skd wyjechali do Nowego Jorku. Felicja utrzymywała si z handlu perłami w Japonii, oraz w Izraelu. Po mierci ma, z którym po wojnie nie mieszkała, powtórnie wyszła za m [1982] [Archiwum J. Schorra]. 15 Sonia ( Sofia, Zofia - Sara, ) studiowała germanistyk i poezj na Uniwersytetach w Warszawie i Berlinie. Wyszła za m za Artura Millera, prawnika, wysokiego urzdnika polskiego Ministerstwa Sprawiedliwoci. W roku 1939 wyjechała do Parya, gdzie uczyła si kapelusznictwa. W czasie wojny, po czstych przeprowadzkach (południowa Francja, Hiszpania, Portugalia) wyjechała wraz z mem do Nowego Yorku. Oboje walczyli o uratowanie rodziców i krewnych, którzy pozostali na terytorium okupowanym. Udało im si załatwi dla nich paszporty Kostaryki i Nikaragui co uratowało Felicj i dzieci ( Archiwum J. Schorra ). 16 Tak jest w dokumentach procesu Schorra ( Sprawa Schorra. L.26). Według J. Schorra rodzice wyjechali z Warszawy ostatnim pocigiem, spotkali si 8 wrzenia w Równem z Felicj i dzie mi. Nastpnie wyjechali razem do Ostroga ( Archiwum J. Schorra), polskiego miasta na zachodnim Wołyniu, przy granicy z ZSRR. Gdy wojska radzieckie zajły Ostrog w miecie znajdowało si 10,5 tys. ydów.( Mała encyklopedia ydowska. Vol. 6,218). 17 Sprawa Schorra L.26 według innych, widocznie niedokładnych danych, został aresztowany podczas przemieszczania si z Warszawy do Ostroga (W tyme L.4 ) według słów J. Schorra, w Ostrogu dwaj ydzi powiedzieli ojcu, e w miecie znajduje si chory Jakub Appenszlak, redaktor warszawskiej gazety ydowskiej Nasz Przegld, który chce go widzie. Schorr wyszedł z nimi i nie wrócił. Widocznie wtedy został aresztowany, natomiast Appenszlaka nie było wówczas w miecie.( Archiwum J. Schorra). 18 Sprawa Schorra L. 6-7, 10, Mocicki Ignacy ( ) profesor chemii, działacz polityczny. Do roku 1914 był mało znanym członkiem PPS (Polskiej Partii Socjalistycznej). Po przewrocie majowym Mocicki został prezydentem Polski ( ) i pełnił t funkcj do 1939 r., kiedy to zamieszkał w Szwajcarii. 20 Sprawa Schorra. L

5 5 Pitnastego padziernika upowaniony podporucznik Pastwowego Bezpieczestwa 2-go wydziału UGB 21 UNKWD USSR Imiarek 22 stwierdził, e Schorr jest podejrzany o prowadzenie karygodnej działalnoci w stosunku do komunistów oraz osób sympatyzujcych z władz radzieck, a było to wykroczenie z paragrafu 54, punktu 13 Kodeksu Prawa USSR 23. Nie moe on ukrywa si przed ledztwem i sdem i dlatego powinien zosta w areszcie w Łuckim wizieniu. Nastpnego dnia wojskowy prokurator uznał to oskarenie 24. Nastpnego dnia starszy porucznik PB Matwiejew kontynuował przesłuchanie. Wyjanił szczegóły kariery naukowej Schorra, po czym pytał o jego działalno w senacie. Odpowied Schorra Ja zawsze broniłem praw i kultury ydowskiego narodu oficer ledczy podkrelił na czerwono 25 jako dowód winy. Dziewitego listopada, ju we Lwowskim wizieniu nr 2, oficer ledczy abski przesłuchiwał Schorra przez cztery godziny, po czym sporzdził jednostronicowy raport. Oczywicie nie wszystko co działo si na przesłuchaniu zostało odnotowane w raporcie 26. Oficer ledczy chciał wymóc na Schorze przyznanie si do działalnoci antykomunistycznej i antyradzieckiej, któremu to oskareniu przesłuchiwany kategorycznie zaprzeczał. Nie biorc tego pod uwag, oficer ledczy zapisał, e Schorr bdc w polskim parlamencie [senacie], jednoczenie bdc rabinem, prowadził karygodn polityk w stosunku do 21 2 wydział UGB w roku Tajny Wydział Polityczny (SPO) Zarzdu Bezpieczestwa Pastwowego. SPO prowadził walk z wrogimi partiami politycznymi oraz elementami antyradzieckimi. Kokurin A.I.,Pietrow N.W. (Sporzdzili) // Łubianka: WCK-OGPU-NKWD-MGB-MWD-KGB, Przewodnik. M., 1997, str.12, Wikszo dokumentów w sprawie przeciwko Schorrowi, które dotarły do autorów niniejszej publikacji, przepisał Władimir Prichodko (patrz niej), a tylko kilka stronic zostało skopiowanych. Kserokopie te zrobił pracownik archiwum FSB, który według instrukcji nie skopiował numeru sprawy, numerów archiwalnych dokumentacji, ani nazwisk oficerów ledczych i prokuratorów prowadzcych spraw Schorra. Prichodko dopisał rcznie cz tych informacji. Wówczas stopie starszego porucznika PB odpowiadał wojskowemu stopniu majora; kapitan PB odpowiadał wojskowemu pułkownikowi. (Łubianka S.14 ) 23 Artykuł 54 UK USSR odpowiadał Artykułowi 58 UK RSFSR. Ustp 13 brzmiał: aktywne działania lub aktywna walka przeciwko klasie robotniczej i ruchowi rewolucyjnemu, przejawione na odpowiedzialnym albo tajnym stanowisku w ustroju carskim czy za rzdów kontrrewolucyjnych w okresie wojny domowej. Na mocy tego artykułu skazywano na od trzech lat pozbawienia wolnoci do rozstrzelania. 24 Sprawa Schorra.L Jak wyej.l Moliwe jest, e przesłuchiwanie trwało znacznie dłuej. W raporcie czas trwania przesłuchiwania jest przeprawiony z 19:00 na 14:30. Ta korekta nasuwa pytanie na ile w ogóle mona ufa dokumentom ledczym koca lat 30-tych. Na przykład, nie mamy pewnoci, czy nie zmuszano Schorra do składania okrelonych zezna lub czy przeprowadzano przesłuchania, które nie zostały póniej nieudokumentowane. Tym bardziej nie wiemy na ile raporty te odzwierciedlaj prawdziwe dialogi pomidzy ledczym a aresztowanym. Oficerowie ledczy najczciej sporzdzali raporty po zakoczeniu przesłuchania, z pamici i z wygodn dla siebie korekt, a póniej dawali do podpisu aresztowanym. Z drugiej strony, w 1939 r. fala wielkiego terroru, oraz samowola organów ledczych zaczły si zmniejsza. Ponadto, jako znana osobisto, wzbudzał zainteresowanie zagranic. Mona przypuszcza, e kierownictwo Bezpieki pragnło nie tylko wytoczy proces Schorrowi, ale take otrzyma od niego informacje na temat ycia społecznego w przedwojennej Polsce. Biorc powysze pod uwag, mamy nadziej, e publikowane raporty przynajmniej w pewnej mierze odzwierciedlaj to, co naprawd działo si na przesłuchaniach.

6 6 komunistów oraz sympatyzujcych z władz radzieck i postanowił pocign go do odpowiedzialnoci z par. 54 p Drugiego grudnia ten sam abski przeprowadził nastpne półtoragodzinne przesłuchanie 28. Tym razem dał informacji o stosunkach Schorra z prezydentem. Na pytanie o działalno w senacie, Schorr odpowiadał, e postulował za: a) udostpnieniem ydom prawa do nauki na wyszych uczelniach 29 ; b) udostpnieniem kredytów pastwowych ydom - handlowcom; c) przyznaniem ubogim ydom pomocy materialnej na ochron zdrowia; Schorr tłumaczył, e nie osignł niczego w senacie gdy nikt nie popierał jego postulatów. Ponownie zaprzeczył, e jako senator wystpował przeciwko klasie robotniczej oraz Zwizkowi Radzieckiemu. Tak naprawd, bdc niezbyt aktywnym działaczem politycznym w targanej przez konflikty Polsce, Schorr czasami wystpował przeciwko politycznemu ekstremizmowi, zarówno prawicy jak i lewicy. Tak na przykład w swojej mowie w Senacie 9 marca 1936 roku Schorr powiedział; Dyktatura lewicy, podsycana przez Wschód, wyciga rk do dyktatury prawicy, podtrzymywanej przez zachodniego ssiada, w celu wyrwania władzy z rk prawowitego rzdu przy uyciu terroru. Jedni nastawiaj ludno przeciwko buruazji, przypisujc jej całe zło, inni przeciwko ydom, obwiniajc ich za wszystko. Te dwa obozy s zgodne co do taktyki dywersji i uycia siły, jako rodków na drodze do osignicia władzy.(...) Bolszewizm komunistów i bolszewizm narodowych socjalistów, dla których charakterystyczna jest dyktatura partii i jej władza, nie s w Europie fenomenem wikszym, ni parlamentarna demokracja Francji, Anglii, Belgii i innych pastw europejskich, w których nie ma antysemityzmu Naley zauway, e celem tej oraz innych wypowiedzi Schorra był jednak antysemityzm ze strony prawicy. Ze wzgldu na konserwatywny skład senatu, porównywał ekstremistów prawicowych do lewicowych aby zdyskredytowa tych pierwszych i udowodni, e antysemityzm zagraa stabilnoci pastwa. We wczeniejszym swoim wystpieniu, z 24 czerwca 1936 r., Schorr tłumaczy wzrost popularnoci komunizmu wród polskich ydów jako skutek narastajcego antysemityzmu i braku równouprawnienia. Przy tym owiadcza: My, ydzi, walczymy z komunizmem tak samo jak z antysemityzmem, dlatego e jest on wrogiem wszystkich religii i de narodowociowych, a to znaczy, e naszej religii i 27 Sprawa Schorra. L.10, Jak wyej. L ydów dyskryminowano na wyszych uczelniach, gdzie pozwalano im zajmowa tylko wyznaczone miejsca. Po raz pierwszy getto ławkowe wyznaczono ydom na Politechnice Lwowskiej w grudniu 1935 roku. We wrzeniu 1937 roku Minister Owiaty zezwolił rektorom na wprowadzenie podobnych praktyk na innych uczelniach. Niektórzy ydowscy studenci odmawiali zajmowania miejsc w getcie ławkowym i podczas zaj po prostu stali, za co niejednokrotnie ich bito. ( Melzer E. Antisemitism in the Last Years of the Second Polish Republic // Gutman Y., Mendelsohn E., Reinharz J.,Shmeruk Ch. (Eds.). The Jews of Poland Between Two World Wars. P. 130; Witz-Margulies B. Jan Kazimierz University : A Memoir // Polin. Vol. 14.P ).

7 7 naszych narodowych idei. Owiadczam tu, z tej trybuny, e my ydzi jestemy przeciwko komunizmowi i akceptujemy wszelkie rodki, które wybierze pastwo do wykorzenienia ruchu komunistycznego 31. Widocznie urzdnik Departamentu Pastwowego USA Kordell Hall opierał si na tym oraz podobnych owiadczeniach Schorra, kiedy pisał do znanego amerykaskiego ydowskiego działacza Cyrusa Adlera, e Schorr jest osdzony za jego szczer opozycj do komunizmu w czasie, kiedy mieszkał w byłym pastwie polskim 32 Z drugiej strony radzieccy oficerowie ledczy nie mieli w rkach ani tekstów przemówie Schorra, ani zezna wiadków, potwierdzajcych oskarenie go o działalno antykomunistyczn. Na podstawie przesłuchania 2 grudnia (które niczego nie wykazało) oficer ledczy starał si u prokuratora obwodu lwowskiego o przedłuenie ledztwa i przetrzymanie Schorra w areszcie przez miesic, a do 2 stycznia 1940 r. 33 abski pisał, e karygodna polityka (Schorra) w stosunku do członków i sympatyków partii komunistycznej jest udowodniona. Uwaał, e naley wyjani tylko szczegóły dotyczce zwizków Schorra z polskimi urzdnikami pastwowymi: Mocickim, Beckiem 34 i innymi. Proba została rozpatrzona pozytywnie. Minły jeszcze dwa miesice, w cigu których Schorr nie był przesłuchiwany. 3 lutego 1940 r. oficer ledczy Lwowskiego Zarzdu NKWD Łopunow, na mocy rozkazu zastpcy komitetu ludowego Spraw Wewntrznych ZSSR, W.N. Merkułowa, wysłał aresztowanego oraz akta sprawy do Moskwy w celu kontynuacji ledztwa 35. Schorr został wysłany konwojem do Moskwy, do 1-go spec-wydziału NKWD ZSRR. W towarzyszcej dokumentacji odnotowano zdrowy 36. Dwudziestego pierwszego marca 1940 r., po dotarciu 30 Sprawozdanie Stenograficzne Senatu, posiedzenie z 9 marca, 1936, P Sprawozdanie Stenograficzne Senatu, posiedzenie z 24 czerwca, 1936, P List z // Archiwum J. Schorra. 33 Sprawa Schorra.L Beck Józef ( ), pułkownik Minister Spraw Zagranicznych Polski od 1932 po 1939 r., protegowany Piłsudskiego. Był zwolennikiem przyjaznych stosunków z Niemcami i nieustpliwoci w stosunku do Zwizku Radzieckiego. 35 * Sprawa Schorra. L.71 Merkułow W.N. ( ). Członek RKP(b) od 1925r. W roku 1921 rozpoczł karier w KC Tbilisi. Prawdopodobnie to bliskie stosunki z L. Beri sprawiły, e we wrzeniu 1938 r. został wybrany na zastpc naczelnika Głównego Zarzdu Bezpieczestwa Pastwowego (GUGB) NKWD ZSSR, a po trzech miesicach na zastpc Komisarza Narodowego Spraw Wewntrznych ZSSR i naczelnika GUGB. W lutym czerwcu 1941 r. i latach Merkułow pełnił obowizki Komisarza Narodowego Bezpieczestwa Pastwowego. Został rozstrzelany w roku 1953 (Jwkin W.J. Władza Pastwowa ZSSR: Wysze organy władzy i Zarzdzania oraz kierownictwo, lata M.,1999,str ) Widocznie rozkaz Merkułowa dotyczył nie tylko Schorra, ale i innych aresztowanych tej kategorii. 36 Sprawa Schorra. L.14

8 8 do moskiewskiego wizienia butyrskiego, zdjto odciski palców Schorra i wypełniono now ankiet. 37 Kontynuacj ledztwa powierzono oficerowi ledczemu 2-go wydziału GUB, podporucznikowi GB Krykowskiemu. Krykowski przejł ledztwo go marca, a ju 2 kwietnia przesłuchanie Schorra trwało, z przerw, od 10:15 do 21:40. (patrz Dokument 1) Oficerów ledczych najbardziej interesowały powizania Schorra z JOINTem 39. Porucznik Hamaziuk, starszy pełnomocnik 2-go wydziału GUGB wystpił do prokuratora ZSRR o przedłuenie ledztwa. Był on obecny take na pierwszym przesłuchaniu, gdzie odnotował: ustalono zwizki Schorra z elementami kontrrewolucyjnymi zagranic, oraz amerykask organizacj JOINT prowadzc szpiegowsk działalno w ZSRR 40. Ósmego maja 1940 r. Merkułow przychylił si do proby. Nastpne przesłuchanie odbyło si po piciu i pół miesicach, 17 wrzenia. Prowadził je Hamaziuk. Pytania ledczych, oraz ich uwagi odnotowane w protokołach, wyranie wskazywały na starania dce do udowodnienia Schorrowi, jako a) senatorowi Sejmu Polskiego; b) zagorzałemu syjonicie; c) rabinowi Wielkiej Synagogi Warszawskiej; d) działaczowi społecznemu w zarzdach organizacji ydowskich, działalnoci nacjonalistycznej, antykomunistycznej, oraz antyradzieckiej. Wskazywało na to utrzymywanie kontaktów z zachodnimi organizacjami ydowskimi nioscymi pomoc socjaln, w pierwszej kolejnoci z JOINTem, która w ZSSR była uwaana za organizacj szpiegowsk. (patrz Dokumenty 1 i 2). Nie udało si jednak zdoby ani adnych dowodów pisemnych na temat działalnoci antyradzieckiej Schorra, ani adnych zezna wiadków. Schorr zaprzeczał kademu punktowi oskarenia. Trzeba zauway, e protokoły przesłucha sprawiaj wraenie, jakby oficerowie ledczy usiłowali nie tylko zdemaskowa Schorra, ale take zebra informacje na temat ycia społeczno politycznego ydów polskich, partii ydowskich, oraz społecznych działaczy ydowskich. Schorr odpowiadał na wszystkie pytania, ale nie było w jego odpowiedziach szczegółowych informacji o konkretnych osobach, 37 Sprawa Schorra. L.7, Pierwsz ankiet Schorr wypełnił osobicie. 38 Jak wyej. L Amerykaski Zjednoczony Komitet ydowski (JOINT) powstał w roku 1914 w celu pomocy ydom uciekinierom z czasów I wojny wiatowej, którzy nadal cierpieli bied w wielu pastwach. JOINT brał udział w dofinansowywaniu TOZu, oraz CENTOSu od pocztku 1938 r.; po 1 wrzenia 1939 r, rodki przekazane polskim ydom przekroczyły 2 miliony USD. 40 Sprawa Schora L.73

9 9 ani o tych, którzy mogli si wówczas znajdowa na terytorium okupowanym przez ZSSR. Najwyraniej zdawał on sobie spraw, e jego zeznania mog by wykorzystane do represjonowania innych osób. Nie podał nawet adresów córek w Paryu. Pod tym wzgldem ciekawe jest porównanie zachowania Schorra na ledztwie z zachowaniem Menachema Begina ( ), członka KC organizacji syjonistów rewizjonistów Polski i szefa Bejtar, jej oddziału młodzieowego. Z rozpoczciem wojny Begin uciekł do Wilna i we wrzeniu 1940 roku został tam aresztowany przez władze radzieckie. Prawdopodobnie z powodu młodego wieku on, podobnie jak wielu innych, nie rozumiał do koca istoty reimu radzieckiego. Podczas ledztwa, Begin nie tylko szczegółowo opowiadał o działalnoci swojej partii, ale take podawał imiona towarzyszy wraz z ich adresami w Wilnie i Kownie. Na przykład, na pytanie sdziego ledczego: Kogo z członków partii syjonistów rewizjonistów i polskiej organizacji Bejtar, zamieszkałych obecnie w Wilnie, Pan zna?, Begin podał 13 nazwisk, w tym: Grajew, 60 lat, członek partii rewizjonistów, mieszka w Wilnie, ulica Teatralna, dom 5 lub 8 Hercog (imienia nie pamitam), lat 35, członek partii rewizjonistów, mieszka w Wilnie, Radneslauta 5 41, itd. Zauwamy, e Begin, tak jak Schorr, na cały szereg pyta odpowiadał nie pamitam, jednak to, co sobie przypomniał mogło zaszkodzi jego towarzyszom. Na wniosek sdziów ledczych, ledztwo kilka razy było przedłuane. Od sierpnia było to zatwierdzane przez prokuratora ZSRR Boczkowa 42. Wtedy to stało si co niespodziewanego: obroca Schorra zrezygnował. Prokurator wojskowy Kulczycki, który jeszcze w sierpniu 1940 r. zgodził si na przedłuenie ledztwa, we wrzeniu napisał do Boczkowa: Wyraam sprzeciw. Schorr w czasie trwania ledztwa od dziesitego padziernika 1939 r. był przesłuchiwany raz. Oprócz jego sytuacji społecznej nie znaleziono adnych innych kompromitujcych go materiałów. Pozostawiam waszemu rozpatrzeniu 43 oczywicie Boczkow zgodził si na przedłuenie ledztwa i tym razem. Kiedy w kocu listopada zwrócono si do Kulczyckiego z 41 Begin M. Be-leilot lewanim. Dvir, 1995, P Sprawa Schorra. L Boczkow Wiktor Michajłowicz ( ), od sierpnia 1940 r.do listopada 1943 r. prokurator ZSRR. Nie miał wykształcenia prawniczego; ukoczył Akademi Wojskow RKKA im.m.w.frunze (1938). Pocztkowo był wojskowym, od listopada 1938r. był szefem Głównego Zarzdu Wiziennego NKWD. Miesic póniej szefem 4-go (specjalnego) wydziału GUGB NKWD ZSRR. Był prokuratorem, a nastpnie stał na czele zarzdu wojsk eskortowych NKWD (MSW) ZSRR. Od 1951 r. był zastpc szefa Głównego Zarzdu Obozów (GULAG). W 1959r. przeszedł do rezerwy.(władza pastwowa w ZSSR.1999.C.230) 43 Sprawa Schorra L

10 10 wnioskiem o kolejne przedłuenie, ten sprzeciwił si znowu: sprawa Schorra ley długo nieruszana 44. Znowu przedłuenie ledztwa, a to znaczy, e areszt Schorra był zatwierdzany. Tymczasem stan zdrowia Schorra pogorszył si. Przyzwyczajony do lepszych warunków starszy człowiek szczególnie ciko znosił trudy ycia w radzieckim wizieniu tym bardziej, e od dawna nie dostawał paczek. W wizieniu radzieckim bez paczek od krewnych trudno było przey bdc nawet w pełni sił. Poza tym, jako wierzcy yd i rabin nawet liberalny Schorr widocznie nie mógł je wszystkiego co podawano winiom (o przestrzeganiu koszeru nie było nawet mowy) i to uszczuplało i tak skromne racje ywnociowe. Bdc w wizieniu butyrskim, ju w kwietniu Schorr zwrócił si do władz wiziennych (z podaniem w jzyku polskim) by zwrócono mu zabrane we Lwowie 75 rubli, dlatego, e jestem w podeszłym wieku 66 lat, potrzebuj dodatkowej ywnoci ze wzgldu na stan zdrowia 45. Całe miesice prowadzono z lwowskim wizieniem bezowocn korespondencj o przesłaniu do Moskwy rzeczy Schorra, łcznie z pienidzmi i złotym zegarkiem z wygrawerowanym imieniem, skradzionym przez straników wiziennych. Zdrowie aresztowanego cały czas si pogarszało. Ogldziny lekarskie 14 sierpnia 1940 r. wykazały, e Schorr ma nabrzmiał twarz, szmery w płucach, niewydolno wiecow i sercow. Uznano za nieprzydatnego do pracy fizycznej. Nastpne badania medyczne 7 kwietnia 1941r. wykazały przesunicie granic serca, nadcinienie krwi 220/105, wiszczcy oddech. Lekarz postawił diagnoz: miadyca, nadcinienie, niewydolno minia sercowego 46. W takim włanie stanie znajdował si Schorr, kiedy sprawa była zakoczona i 12 kwietnia 1941r. sformułowano akt oskarenia ( Dokument 3), w którym zarzucano mu obron interesów ydowskiej buruazji. Całe uzasadnienie zajmowało pół strony. Kwalifikacja czynu ( 58 ust 13) nie została zmieniona. Prokurator Kulczycki zgodził si z aktem oskarenia, a szef 3 (tajnego politycznego) zarzdu NKGB ZSRR starszy major GB Gorliski 47 zatwierdził go. Po miesicu narada specjalna przy NKWD ZSRR wydała wyrok pi lat zesłania do Uzbekistanu (Dokument 4). W wyroku w ogóle nie wspomniano o podstawie oskarenia. Napisano, e Schorr zostaje zesłany jako element społecznie niebezpieczny. Mona tylko si domyla, co konkretnie nieobecno znamion przestpstwa, stan fizyczny i zaawansowany 44 Jak wyej, L Jak wyej. L.26-27, Jak wyej. L N.D.Gorliski ( ), starszy major GB odpowiadał wojskowemu generał-majorowi,gorliski dosłuył si stopnia generała porucznika (Łubianka. S.73,109,123,133)

11 11 wiek, czy te presja midzynarodowa było przyczyn tak łagodnego wyroku. Nie ma wtpliwoci jednak, e działalno Schorra w Polsce nie podlegała orzecznictwu sdu radzieckiego, co nie poruszyło członków Narady Specjalnej. 7 czerwca Schorr został przetransportowany do Taszkientu 48. Choremu trudno było znie podró, zapewne te bardzo przeywał losy swoich bliskich, którzy pozostali we Lwowie. Wszystko to razem podró, napicie nerwowe, postpujca choroba układu krenia i gorcy klimat obwodu chorezmskiego przyspieszyły jego mier. Schorr zmarł 10 lipca 1941 r. (Dokument 5). Jego grób nie zachował si 49. Walka o uwolnienie Mojesza Schorra rozpoczła si niedługo po jego aresztowaniu, prawdopodobnie jeszcze w padzierniku. Ju w listopadzie 1939 r. Agencja ydowska zwróciła si do głównego rabina Sztokholmu M. Erenprajza z prob o pomoc w wywiezieniu Schorra do Szwecji (kraju neutralnego) gdzie wydano by całej rodzinie certyfikat na wyjazd do Palestyny. Agencja ydowska nie miała moliwoci zwrócenia si bezporednio do rzdu radzieckiego 50. Jednoczenie, działajc na tymczasowy rzd polski znajdujcy si wtedy w Paryu, starano si o przyznanie mu obywatelstwa brytyjskiego 51. Główny rabin Erec Izrael, Icchak Hercog próbował doprowadzi do tego w Londynie, niestety bezskutecznie 52. W tym samym czasie w lutym 1940r. rektor Uniwersytetu Hebrajskiego, Jehuda Magnes, wysłał przez amerykaski konsulat w Jerozolimie list z prob o stawiennictwo w obronie Schorra 53 do ambasadora USA w Moskwie. Nie wiedział prawdopodobnie, e Departament Stanu ju odmówił wstawiennictwa za Schorrem jako obywatelem nie amerykaskim. Na pocztku kwietnia 1940 r. syn, Jehoszua Schorr, student politechniki w Hajfie i jeden z najaktywniej działajcych na rzecz uwolnienia profesora, otrzymał informacj o przeniesieniu M. Schorra do wizienia w Moskwie. Jehoszua natychmiast wysłał do prokuratora ZSRR prob o pozwolenie na przyjazd w celu przekazania rzeczy i ywnoci oraz o otrzymanie zezwolenia na widzenie po zakoczeniu ledztwa 54. Oczywicie nie otrzymał odpowiedzi. adne z podejmowanych wysiłków nie przyniosły pozytywnego rezultatu a wielu zabiegajcych o uwolnienie profesora poddało si nastrojowi rezygnacji. 48 Sprawa Schorra L Patrz Dokument 5; według J..Schorra jego ojciec zmarł 8 lipca. Patrz take: Guzik (Note 1) P List A. Dobkina do Schorra ( ); List wydziału imigracyjnego Agencji ydowskiej do rabina M. Erenprajza (16.11.i r. //Archiwum J. Schorra. 51 A.Dobkin do Schorra ( )// Jak wyej 52 Hercog do J. Schorra ( r.). Jak wyej 53 Sekretarz J. Magnesa do Schorra ( r.) // Jak wyej 54 List J. Schorra ( r.).// Jak wyej

12 12 W amerykaskich gazetach ydowskich rozprzestrzeniały si wieci o mierci Schorra. Pitego listopada 1940 r. znany ydowski wydawca A. Sztibel w rozpaczy pisał do Cyrusa Adlera: Na kadym parowcu przybywajcym z Europy, prawie kady polski yd ogłasza si Wodzem ydów Polski. To s ludzie, których imion nigdy nie słyszałem, mimo e urodziłem si i wychowałem w Polsce; podczas kiedy profesor Schorr, rzeczywisty autorytet ydostwa polskiego do tej pory znajduje si w areszcie bolszewickim i nikt nie robi nawet najmniejszego wysiłku by go uratowa 55. Siedemnastego lipca 1941r., na spotkaniu członków Zarzdu Agencji ydowskiej dla Palestyny 56, Emanuela Neumana, i kierownika Wydziału Stosunków Midzynarodowych wiatowego Kongresu ydowskiego 57, rabina M. Perlcwajga, z ambasadorem ZSRR w USA K.A. Umanskim 58, strona ydowska poruszyła spraw wypuszczenia z ZSRR niektórych polskich ydów, w tym Schorra. Umanski odparł, e według jego informacji rabin Schorr był w Moskwie i jest wolny od czterech piciu miesicy 59. Wówczas Schorra ju nie było wród ywych. Losy rodziny Schorra potoczyły si w nastpujcy sposób. Córka Sonia z mem, Arturem Millerem, w kocu 1940 r. dotarła do Nowego Jorku. Zi, Maks Kohn, przetrwał wojn w Londynie. Kiedy Lwów był okupowany przez Niemców, on Schorra, Tamar, z córk, Felicj, i trzema wnukami przeniesiono do getta warszawskiego, a rok póniej (gdy druga jej córka, Sonia, zdobyła dla nich obywatelstwo Kostaryki i Nikaragui) - do wizienia w Warszawie; a w kocu do francuskiego miasteczka Vittel. Tam, w hotelu strzeonym przez gestapo, mieszkało trzystu ydów z zagranicznymi paszportami. Kiedy dowiedziały si, e nastpnego dnia zostan przewiezione do obozu koncentracyjnego Drancy (a stamtd ydzi zazwyczaj byli transportowani do Owicimia), matka i córka postanowiły odebra sobie ycie, eby dzieci, jako sieroty, uniknły wywiezienia. Osiemnastego kwietnia Tamara zayła cyjanek potasu, a Felicja rzuciła si z okna z czwartego pitra. Przeyła, a gestapo zostawiło j z dzie mi w Vittel, które póniej zostało wyzwolone przez armi amerykask Od K. Halla do S.Adlera ( r.). //Jak wyej 56 Agencja ydowska (Jewish Agency, Sochnut) została załoona, aby wspomaga powstanie pastwa ydowskiego w Palestynie. Definitywnie ukształtowała si w 1929r. Zarzdzenie Agencji zapewniało syjonistom i niesyjonistom udział w Radzie, Komitecie Administracyjnym i Wykonawczym. Prezes wiatowej Organizacji Syjonistycznej miał take sta na czele Agencji ydowskiej. Pierwszymi prezesami byli Ch. Weizmann ( , ) i N. Sokołow ( ) 57 wiatowy Kongres ydowski utworzony został w 1936r.w celu podtrzymania i umocnienia jednoci ludu ydowskiego. Jednoczył najwiksze organizacje ydowskie w ponad 60 krajach wiata. 58 Umanski ( ); zginł w katastrofie lotniczej, prawdopodobnie spowodowanej przez wywiad radziecki (Kostyrczenko G.W Sekretna polityka Stalina,M.,2001, S.241) 59 Stosunki radziecko-izraelskie. Zbiór dokumentów, T. 1, M.,2000.C.18

13 13 Akta procesu Schorra zostały odnalezione w 2000 r. w Centralnym archiwum FSB, przez moskiewskiego pisarza i dziennikarza Władimira Prichodko. Po zajciu Polski w 1939 r. rodzice Władimira: reyser teatralny Aleksander Lejn ( ) i aktorka Nonna Prichodko, zostali przeniesieni do Lwowa. Tam na pocztku zamieszkali u lekarza Oswalda Schorra, bratanka Mojesza, i zaprzyjanili si z jego rodzin. Podczas wojny Lejn zginł na froncie, a jego ona z synem wróciła do Lwowa, gdzie wkrótce zaadoptowała mał córk Oswalda, Ann, jedyn pozostał przy yciu z rodziny lekarza 61. Dorosła Anna zdołała znale krewnego w Izraelu, Jehoszu Schorra, syna Mojesza. Na prob Jehoszuy, Prichodko zainteresował si losem Mojesza Schorra, odnalazł w archiwum FSB i skopiował materiały ze ledztwa. Jehoszua Schorr przekazał te materiały i inne dokumenty autorom tego artykułu. Niestety ani Władimir Prichodko, ani Jehoszua Schorr nie doyli publikacji, chocia włanie oni j zainicjowali. Drukujc Akta Procesu Schorra, autorzy spełniaj swój moralny obowizek wobec zmarłego. Podczas przygotowania dokumentów poprawiona została ortografia i interpunkcja. Zamiast Toz, Cjentos, Ort, jak jest w oryginale, naley pisa TOZ, CENTOS, ORT. Jednoczenie wyrazy, które naley pisa du liter, a które w dokumentach celowo, cho nie zawsze, były pisane z małej litery ( wy przy zwrocie sdziego ledczego do Schorra, Uniwersytet Hebrajski w Jerozolimie, Wielka Synagoga, Instytut Judaistyczny, Uniwersytet Warszawski, nazwy zwizków ydowskich i inne) zachowane s tak, jak w dokumentach. Dotyczy to take przypadków zapisu całego nazwiska duymi literami. W publikacji nie zostały przytoczone wszystkie akta sprawy Schorra, zawierajce 105 stron, lecz tylko najbardziej istotna ich cz, mianowicie: 1. Protokół przesłuchania od r.(ll ); 2. Protokół przesłuchania od r.(ll.65-69); 3. Akt oskarenia od r.(ll.96-98); 4. Wypis z protokołu Narady Specjalnej (wyrok) od r.(l.99); 5. Zawiadczenie o zgonie od r. Tre innych dokumentów jest albo wykorzystana we wstpie, albo podobna do przytoczonych protokołów przesłucha, albo nieistotna (korespondencja o przesyłce rzeczy osobistych aresztowanego, pokwitowania, zawiadczenia itd.) Akta sprawy Schorra maj nadruk Przechowywa wiecznie. 60 Zaideman H.; Korbana haaharon szel geweret profesor Schorr // Ha-boker, Patrz.Prichodko N.Asja // Gazeta Społeczna. 1994, nr 25/50 ( ). Prichodko W. Kilka słów o wspomnieniach mojej matki // Jak wyej

DECYZJA. odmawiam uwzgldnienia wniosku. Uzasadnienie

DECYZJA. odmawiam uwzgldnienia wniosku. Uzasadnienie Decyzja Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych z dnia 21 marca 2005 r. odmawiajca uwzgldnienia wniosku o zobowizanie Zarzdu Banku, do wykrelenia danych osobowych dotyczcych Skarcego z Bankowego

Bardziej szczegółowo

w sprawie wprowadzenia procedury naboru pracowników na kierownicze stanowiska urzdnicze i stanowiska urzdnicze w Starostwie Powiatowym w Krasnymstawie

w sprawie wprowadzenia procedury naboru pracowników na kierownicze stanowiska urzdnicze i stanowiska urzdnicze w Starostwie Powiatowym w Krasnymstawie ZARZDZENIE Nr 13/2005 STAROSTY KRASNOSTAWSKIEGO z dnia 29 sierpnia 2005 roku w sprawie wprowadzenia procedury naboru pracowników na kierownicze stanowiska urzdnicze i stanowiska urzdnicze w Starostwie

Bardziej szczegółowo

Prof. dr hab. Adam Wrzosek organizator i Dziekan Wydziału Lekarskiego Uniwersytetu Poznańskiego w latach 1920/ /1923

Prof. dr hab. Adam Wrzosek organizator i Dziekan Wydziału Lekarskiego Uniwersytetu Poznańskiego w latach 1920/ /1923 Prof. dr hab. Adam Wrzosek organizator i Dziekan Wydziału Lekarskiego Uniwersytetu Poznańskiego w latach 1920/1921 1922/1923 Lekarz, patolog, historyk medycyny i antropolog. Urodził się 6 V 1875 r. w Zagórzu

Bardziej szczegółowo

ZARZDZENIE Nr 14/2005. STAROSTY KRASNOSTAWSKIEGO z dnia 29 sierpnia 2005 roku

ZARZDZENIE Nr 14/2005. STAROSTY KRASNOSTAWSKIEGO z dnia 29 sierpnia 2005 roku ZARZDZENIE Nr 14/2005 STAROSTY KRASNOSTAWSKIEGO z dnia 29 sierpnia 2005 roku w sprawie wprowadzenia procedury naboru pracowników na stanowiska pomocnicze, stanowiska obsługi, stanowiska w ramach robót

Bardziej szczegółowo

klient osobicie albo pełnomocnik charakterze szczególnym do zawarcia charakterze szczególnym do zawarcia charakterze szczególnym do zawarcia

klient osobicie albo pełnomocnik charakterze szczególnym do zawarcia charakterze szczególnym do zawarcia charakterze szczególnym do zawarcia Załcznik nr 1 Załcznik nr 1 do Regulaminu wiadczenia usług telekomunikacyjnych przez Polkomtel S.A. Regulamin obowizuje od 07 padziernika 2003 r. Tabela A Status klienta: osoba fizyczna Osoba uprawniona

Bardziej szczegółowo

ODPOWIEDZIALNO KARANA NIELETNICH

ODPOWIEDZIALNO KARANA NIELETNICH ODPOWIEDZIALNO KARANA NIELETNICH Odpowiedzialno karn nieletnich reguluje w zasadniczej czci ustawa o postpowaniu w sprawach nieletnich i kodeks karny. 1. USTAWA z dnia 26 padziernika 1982 r. o postpowaniu

Bardziej szczegółowo

S T A T U T Fundacji dla Dzieci Niepełnosprawnych NADZIEJA z siedzib w Słupsku

S T A T U T Fundacji dla Dzieci Niepełnosprawnych NADZIEJA z siedzib w Słupsku S T A T U T Fundacji dla Dzieci Niepełnosprawnych NADZIEJA z siedzib w Słupsku Postanowienia ogólne. ROZDZIAŁ I 1 1. Fundacja nosi nazw: Fundacja dla Dzieci Niepełnosprawnych NADZIEJA, zwana dalej Fundacj

Bardziej szczegółowo

WNIOSEK o dofinansowanie nauki, w ramach programu pn. STUDENT kształcenie ustawiczne osób niepełnosprawnych

WNIOSEK o dofinansowanie nauki, w ramach programu pn. STUDENT kształcenie ustawiczne osób niepełnosprawnych PASTWOWY FUNDUSZ REHABILITACJI OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH Załcznik nr 1 do Procedur Wniosek złoono w... PFRON w dniu... Nr sprawy: Wypełnia PFRON WNIOSEK o dofinansowanie nauki, w ramach programu pn. STUDENT

Bardziej szczegółowo

z dnia 2 padziernika 2003 r. w sprawie sposobu przeprowadzania przysposobienia obronnego studentów i studentek (Dz. U. z dnia 7 padziernika 2003 r.

z dnia 2 padziernika 2003 r. w sprawie sposobu przeprowadzania przysposobienia obronnego studentów i studentek (Dz. U. z dnia 7 padziernika 2003 r. Dz.U.03.174.1686 2005.01.25 zm. Dz.U.05.4.18 1 ROZPORZDZENIE MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ I SPORTU 1) ORAZ MINISTRA ZDROWIA 2) z dnia 2 padziernika 2003 r. w sprawie sposobu przeprowadzania przysposobienia

Bardziej szczegółowo

DECYZJA. odmawiam uwzgldnienia wniosku. Uzasadnienie

DECYZJA. odmawiam uwzgldnienia wniosku. Uzasadnienie Decyzja Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych z dnia 6 lipca 2005 r. dotyczca przetwarzania danych osobowych córki Skarcego, przez Stowarzyszenie, poprzez publikacj informacji na temat rodziny

Bardziej szczegółowo

a) z wkładów członków Stowarzyszenia i innych osób, a w szczególno ci tych, którzy pragn przysposobi dziecko polskie; b) ze składek członkowskich;

a) z wkładów członków Stowarzyszenia i innych osób, a w szczególno ci tych, którzy pragn przysposobi dziecko polskie; b) ze składek członkowskich; STATUT NAZWA - SIEDZIBA - CEL Art. 1) Zostaje ustanowione Stowarzyszenie LA CICOGNA, majce trwa do dnia 31.5.2050. Art. 2) Ma ono siedzib w Turynie, ul. Caraglio nr 24. Art. 3) Celem Stowarzyszenia jest

Bardziej szczegółowo

musimy zatem wiedzieć policzyć dokładnie zawołać po imieniu opatrzyć na drogę Zbigniew Herbert

musimy zatem wiedzieć policzyć dokładnie zawołać po imieniu opatrzyć na drogę Zbigniew Herbert IDEA Ośrodek Badań nad Totalitaryzmami im. Witolda Pileckiego służy pogłębieniu refleksji nad polskim doświadczeniem konfrontacji z dwoma totalitaryzmami nazistowskim i komunistycznym. Został powołany

Bardziej szczegółowo

ROZPORZDZENIE MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ I SPORTU 1)

ROZPORZDZENIE MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ I SPORTU 1) ROZPORZDZENIE MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ I SPORTU 1) z dnia 15 stycznia 2004 r. w sprawie szczegółowego trybu przeprowadzania czynnoci w przewodach doktorskim i habilitacyjnym oraz w postpowaniu o nadanie

Bardziej szczegółowo

DECYZJA. odmawiam uwzgldnienia wniosku. Uzasadnienie

DECYZJA. odmawiam uwzgldnienia wniosku. Uzasadnienie Decyzja Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych odmawiajca uwzgldnienia wniosku Skarcego w sprawie odmowy sprostowania przez Prezydenta Miasta danych osobowych zawartych w ewidencji prowadzonej

Bardziej szczegółowo

USTAWA. z dnia 17 lipca 1998 r. o poyczkach i kredytach studenckich. (Dz. U. z dnia 21 sierpnia 1998 r.)

USTAWA. z dnia 17 lipca 1998 r. o poyczkach i kredytach studenckich. (Dz. U. z dnia 21 sierpnia 1998 r.) Dz.U.98.108.685 2000.07.15 zm. Dz.U.00.48.550 USTAWA z dnia 17 lipca 1998 r. o poyczkach i kredytach studenckich. (Dz. U. z dnia 21 sierpnia 1998 r.) Art. 1. 1. Studenci szkół wyszych, o których mowa w

Bardziej szczegółowo

Sd Rejonowy... 1. Nowego podmiotu 2. A.1 DANE WNIOSKODAWCY LUB PODMIOTU UZUPEŁNIAJCEGO DANE

Sd Rejonowy... 1. Nowego podmiotu 2. A.1 DANE WNIOSKODAWCY LUB PODMIOTU UZUPEŁNIAJCEGO DANE KRS-W20 Sygnatura akt (wypełnia sd) CORS Centrum Ogólnopolskich Rejestrów Sdowych Krajowy Rejestr Sdowy Wniosek o rejestracj podmiotu w Krajowym Rejestrze Sdowym 1 FUNDACJA, STOWARZYSZENIE, INNA ORGANIZACJA

Bardziej szczegółowo

DECYZJA. Warszawa, dnia 31 marca 2006 r. GI-DEC-DS-106/06

DECYZJA. Warszawa, dnia 31 marca 2006 r. GI-DEC-DS-106/06 Decyzja Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych nakazujca Spółce usunicie uchybie w procesie przetwarzania danych osobowych osób biorcych udział w organizowanych przez t Spółk konkursach, poprzez

Bardziej szczegółowo

WOLONTARIATU. Konkurs organizowany przez Sie Centrów Wolontariatu. www.wolontariat.org.pl

WOLONTARIATU. Konkurs organizowany przez Sie Centrów Wolontariatu. www.wolontariat.org.pl BARWY WOLONTARIATU Konkurs organizowany przez Sie Centrów Wolontariatu Szanowni Pastwo, Serdecznie zapraszamy Pastwa do udziału w konkursie Barwy wolontariatu. Jest to pita edycja konkursu, którego realizacj

Bardziej szczegółowo

Uchwała nr 13 / 2014 2015 Rady Pedagogicznej Szkoły Podstawowej nr 120 w Łodzi z dnia 20 lutego 2015 r. w sprawie wprowadzenia zmian do Statutu Szkoły

Uchwała nr 13 / 2014 2015 Rady Pedagogicznej Szkoły Podstawowej nr 120 w Łodzi z dnia 20 lutego 2015 r. w sprawie wprowadzenia zmian do Statutu Szkoły Uchwała nr 13 / 2014 2015 Rady Pedagogicznej Szkoły Podstawowej nr 120 w Łodzi z dnia 20 lutego 2015 r. w sprawie wprowadzenia zmian do Statutu Szkoły Na podstawie art. 50 ust. 2 pkt.1 ustawy z dnia 7

Bardziej szczegółowo

w modelarstwie lotniczym i kosmicznym

w modelarstwie lotniczym i kosmicznym Regulamin w sprawie warunków i trybu przyznawania i pozbawiania licencji sdziego zatwierdzony Uchwał Zarzdu Aeroklubu Polskiego Nr 222/4/XVI/2007 z dnia 13 lutego 2007r. ze zmianami wprowadzonymi Uchwał

Bardziej szczegółowo

POMOC MATERIALNA O CHARAKTERZE SOCJALNYM DLA UCZNIÓW

POMOC MATERIALNA O CHARAKTERZE SOCJALNYM DLA UCZNIÓW POMOC MATERIALNA O CHARAKTERZE SOCJALNYM DLA UCZNIÓW W dniu l stycznia weszły w ycie przepisy ustawy z dnia 16 grudnia 2004 r. o zmianie ustawy o systemie owiaty oraz ustawy o podatku dochodowym od osób

Bardziej szczegółowo

WOLONTARIATU. Konkurs organizowany przez Sie Centrów Wolontariatu. www.wolontariat.org.pl

WOLONTARIATU. Konkurs organizowany przez Sie Centrów Wolontariatu. www.wolontariat.org.pl BARWY WOLONTARIATU Konkurs organizowany przez Sie Centrów Wolontariatu Szanowni Pastwo, Serdecznie zapraszamy Pastwa do udziału w konkursie Barwy wolontariatu. Jest to siódma edycja konkursu, którego realizacj

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN USTALANIA WYSOKOCI, PRZYZNAWANIA I WYPŁACANIA WIADCZE POMOCY MATERIALNEJ DLA STUDENTÓW POLITECHNIKI WARSZAWSKIEJ

REGULAMIN USTALANIA WYSOKOCI, PRZYZNAWANIA I WYPŁACANIA WIADCZE POMOCY MATERIALNEJ DLA STUDENTÓW POLITECHNIKI WARSZAWSKIEJ REGULAMIN USTALANIA WYSOKOCI, PRZYZNAWANIA I WYPŁACANIA WIADCZE POMOCY MATERIALNEJ DLA STUDENTÓW POLITECHNIKI WARSZAWSKIEJ 1 Słowniczek Uyte wyrazy oznaczaj odpowiednio: dziekan dziekana wydziału, prodziekana

Bardziej szczegółowo

Polska Karta Praw Ofiary

Polska Karta Praw Ofiary Polska Karta Praw Ofiary Wszystkie polskie organizacje, instytucje i osoby prywatne stykajce si w swojej pracy z ofiarami przestpstw postanowiły dla poprawienia sytuacji ofiar w Polsce podpisa ten dokument.

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ZARZDU SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ BATORY W CHORZOWIE

REGULAMIN ZARZDU SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ BATORY W CHORZOWIE REGULAMIN ZARZDU SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ BATORY W CHORZOWIE 1 Zarzd działa na podstawie przepisów ustawy z 16 wrzenia 1982 roku Prawo spółdzielcze (Dz. U. z 1995 roku, nr 54, poz. 288 z póniejszymi zmianami),

Bardziej szczegółowo

DECYZJA. Warszawa, dnia 23 sierpnia 2004 r. GI-DEC-DS-172/04

DECYZJA. Warszawa, dnia 23 sierpnia 2004 r. GI-DEC-DS-172/04 Decyzja GIODO (nakazujca Fundacji zaprzestanie przetwarzania danych osobowych zawartych w aktach osobowych i płacowych pracowników Zespołu Lecznictwa Ambulatoryjnego Fundacji oraz przekazanie tych danych

Bardziej szczegółowo

WNIOSEK O ZORGANIZOWANIE STAU DLA OSÓB BEZROBOTNYCH

WNIOSEK O ZORGANIZOWANIE STAU DLA OSÓB BEZROBOTNYCH ......dnia... (piecz firmowa zakładu pracy) POWIATOWY URZD PRACY W MALBORKU WNIOSEK O ZORGANIZOWANIE STAU DLA OSÓB BEZROBOTNYCH I. DANE DOTYCZCE PRACODAWCY: 1. Nazwa i adres pracodawcy... 2. Miejsce prowadzenia

Bardziej szczegółowo

Droga Czytelniczko! Drogi Czytelniku!

Droga Czytelniczko! Drogi Czytelniku! Droga Czytelniczko! Drogi Czytelniku! Wraz z podręcznikiem oddajemy do twoich rąk zeszyt ćwiczeń. Zawarte są w nim różne polecenia i zadania. Powinny one pomóc ci zrozumieć zagadnienia omawiane w podręczniku

Bardziej szczegółowo

REGULAMINU NABORU NA WOLNE STANOWISKA URZDNICZE W URZDZIE GMINY W URZDOWIE, ORAZ KIEROWNICZE W GMINNYCH JEDNOSTKACH ORGANIZACYJNYCH.

REGULAMINU NABORU NA WOLNE STANOWISKA URZDNICZE W URZDZIE GMINY W URZDOWIE, ORAZ KIEROWNICZE W GMINNYCH JEDNOSTKACH ORGANIZACYJNYCH. Załcznik Nr 1 do Zarzdzenia Nr 31/2005 Wójta Gminy Urzdów z dnia 12 sierpnia 2005 roku REGULAMINU NABORU NA WOLNE STANOWISKA URZDNICZE W URZDZIE GMINY W URZDOWIE, ORAZ KIEROWNICZE W GMINNYCH JEDNOSTKACH

Bardziej szczegółowo

Regulamin Pracy Wojewódzkiej Rady Bezpieczestwa Ruchu Drogowego

Regulamin Pracy Wojewódzkiej Rady Bezpieczestwa Ruchu Drogowego Regulamin Pracy Wojewódzkiej Rady Bezpieczestwa Ruchu Drogowego Rozdział I Postanowienia ogólne Wojewódzka Rada Bezpieczestwa Ruchu Drogowego działajca przy Marszałku Województwa witokrzyskiego, zwana

Bardziej szczegółowo

D E C Y Z J A. Uzasadnienie

D E C Y Z J A. Uzasadnienie Decyzja Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych z dnia 24 czerwca 2005 r. dotyczca przetwarzania danych osobowych Skarcej przez pracodawc. Warszawa, dnia 24 czerwca 2005 r. GI-DEC-DS- 159/05 D

Bardziej szczegółowo

Towarzystwo O wiatowe Profil. Wy sza Szko a Ekonomiczna w Bia ymstoku Biuro Karier - Agencja Zatrudnienia (nr rejestru 376) (nr oferty 43/13)

Towarzystwo O wiatowe Profil. Wy sza Szko a Ekonomiczna w Bia ymstoku Biuro Karier - Agencja Zatrudnienia (nr rejestru 376) (nr oferty 43/13) Towarzystwo Owiatowe Profil Wysza Szkoa Ekonomiczna w Biaymstoku Biuro Karier - Agencja Zatrudnienia (nr rejestru 376) (nr oferty 43/13) Towarzystwo Owiatowe Profil Towarzystwo Owiatowe Profil Towarzystwo

Bardziej szczegółowo

Prof. dr inż. dr h. c. ZBIGNIEW JASICKI

Prof. dr inż. dr h. c. ZBIGNIEW JASICKI Prof. dr inż. dr h. c. ZBIGNIEW JASICKI 1915-2001 Wybitny uczony, niestrudzony pedagog i organizator odbudowy energetyki polskiej po II wojnie światowej. Zbigniew Jasicki urodził się 16 sierpnia 1915 roku

Bardziej szczegółowo

Regulamin przyznawania pomocy materialnej studentom Politechniki Poznaskiej

Regulamin przyznawania pomocy materialnej studentom Politechniki Poznaskiej Załcznik do Zarzdzenia Nr 8 Rektora Politechniki Poznaskiej z dnia 14 marca 2005 r. (RO/III/8/2005) Regulamin przyznawania pomocy materialnej studentom Politechniki Poznaskiej 1 Podstaw prawn stanowi ustawa

Bardziej szczegółowo

WNIOSEK O USTALENIE PRAWA DO ZASIŁKU RODZINNEGO ORAZ DODATKÓW DO ZASIŁKU RODZINNEGO. 2. Wnosz o przyznanie zasiłku rodzinnego na nastpujce dzieci:

WNIOSEK O USTALENIE PRAWA DO ZASIŁKU RODZINNEGO ORAZ DODATKÓW DO ZASIŁKU RODZINNEGO. 2. Wnosz o przyznanie zasiłku rodzinnego na nastpujce dzieci: Nazwa podmiotu realizujcego wiadczenia rodzinne : Adres: WNIOSEK O USTALENIE PRAWA DO ZASIŁKU RODZINNEGO ORAZ DODATKÓW DO ZASIŁKU RODZINNEGO Cz I 1. Dane osoby ubiegajcej si Imi i nazwisko 1.Dane wnioskodawcy

Bardziej szczegółowo

Temat: Konstytucja marcowa i ustrój II Rzeczypospolitej

Temat: Konstytucja marcowa i ustrój II Rzeczypospolitej Temat: Konstytucja marcowa i ustrój II Rzeczypospolitej 1. Wybory do sejmu ustawodawczego (1919r.) 26 stycznia 1919 r. przeprowadzono wybory w dawnym Królestwie i Galicji Zachodnie, w czerwcu 1919 dołączyli

Bardziej szczegółowo

ROZPORZDZENIE RADY MINISTRÓW. z dnia 15 czerwca 2004 r.

ROZPORZDZENIE RADY MINISTRÓW. z dnia 15 czerwca 2004 r. Dz.U.04.145.1539 ROZPORZDZENIE RADY MINISTRÓW z dnia 15 czerwca 2004 r. w sprawie zawiadamiania wojskowych komendantów uzupełnie o osobach podlegajcych obowizkowi czynnej słuby wojskowej oraz wydawania

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PRZYZNAWANIA I PRZEKAZYWANIA STYPENDIÓW W RAMACH PROGRAMU STYPENDIALNEGO LEPSZE JUTRO W ROKU SZKOLNYM 2006/2007

REGULAMIN PRZYZNAWANIA I PRZEKAZYWANIA STYPENDIÓW W RAMACH PROGRAMU STYPENDIALNEGO LEPSZE JUTRO W ROKU SZKOLNYM 2006/2007 REGULAMIN PRZYZNAWANIA I PRZEKAZYWANIA STYPENDIÓW W RAMACH PROGRAMU STYPENDIALNEGO LEPSZE JUTRO W ROKU SZKOLNYM 2006/2007 REGULAMIN przyznawania i przekazywania stypendiów w ramach programu stypendialnego

Bardziej szczegółowo

Regulamin Europejskiej Sieci Prewencji Kryminalnej z dnia 25 czerwca 2001 roku

Regulamin Europejskiej Sieci Prewencji Kryminalnej z dnia 25 czerwca 2001 roku Regulamin Europejskiej Sieci Prewencji Kryminalnej z dnia 25 czerwca 2001 roku Krajowi Przedstawiciele Sieci, Uwzgldniajc Decyzj Rady Unii Europejskiej z 28 maja 2001 roku ( dalej nazywanej Decyzj Rady

Bardziej szczegółowo

HOLOCAUST SIEDLECKICH ŻYDÓW

HOLOCAUST SIEDLECKICH ŻYDÓW HOLOCAUST SIEDLECKICH ŻYDÓW Żydzi osiedlili się w Siedlcach w połowie XVI wieku. Początkowo zajmowali się karczmarstwem, a później także rzemiosłami i kupiectwem. W roku 1794 została wybudowana żydowska

Bardziej szczegółowo

DECYZJA. Warszawa, dnia 4 padziernika 2004 r. GI-DEC-DS-208/04

DECYZJA. Warszawa, dnia 4 padziernika 2004 r. GI-DEC-DS-208/04 Decyzja GIODO z dnia 4 padziernika 2004 r. nakazujca udostpnienie operatorowi telefonii komórkowej, udostpnienie Komendantowi Stray Miejskiej, danych osobowych abonenta telefonu komórkowego, w zakresie

Bardziej szczegółowo

GENERAŁ WŁADYSŁAW EUGENIUSZ SIKORSKI

GENERAŁ WŁADYSŁAW EUGENIUSZ SIKORSKI GENERAŁ WŁADYSŁAW EUGENIUSZ SIKORSKI 20 maja 1881 roku w Tuszowie Narodowym pod Mielcem urodził się Władysław Sikorski. Był trzecim dzieckiem Emilii i Tomasza Sikorskich. Wcześniej młoda para wyprowadziła

Bardziej szczegółowo

ZARZDZENIE NR 1432/05 PREZYDENTA MIASTA ZIELONA GÓRA. z dnia 6 grudnia 2005 r. w sprawie regulaminu wewntrznego Biura Obsługi Prawnej.

ZARZDZENIE NR 1432/05 PREZYDENTA MIASTA ZIELONA GÓRA. z dnia 6 grudnia 2005 r. w sprawie regulaminu wewntrznego Biura Obsługi Prawnej. ZARZDZENIE NR 1432/05 PREZYDENTA MIASTA ZIELONA GÓRA z dnia 6 grudnia 2005 r. w sprawie regulaminu wewntrznego Biura Obsługi Prawnej. Na podstawie 42 ust. 1 regulaminu organizacyjnego stanowicego załcznik

Bardziej szczegółowo

Procedura rekrutacji pracowników do Starostwa Powiatowego w Kielcach

Procedura rekrutacji pracowników do Starostwa Powiatowego w Kielcach Zał. do Zarzdzenia Nr 58/05 Starosty Kieleckiego z dnia 30 grudnia 2005 r. w sprawie wprowadzenia procedury rekrutacji pracowników do Starostwa Powiatowego w Kielcach Procedura rekrutacji pracowników do

Bardziej szczegółowo

ROZPORZDZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY 1)

ROZPORZDZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY 1) ROZPORZDZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY 1) z dnia 5 lipca 2004 r. w sprawie wysokoci opłat za czynnoci administracyjne zwizane z wykonywaniem transportu drogowego oraz za egzaminowanie i wydanie certyfikatu

Bardziej szczegółowo

Agresja ZSRR na Polskę zbrojna napaść dokonana 17 września 1939 przez ZSRR na Polskę, będącą od 1 września 1939 w stanie wojny z III Rzeszą.

Agresja ZSRR na Polskę zbrojna napaść dokonana 17 września 1939 przez ZSRR na Polskę, będącą od 1 września 1939 w stanie wojny z III Rzeszą. Agresja ZSRR na Polskę zbrojna napaść dokonana 17 września 1939 przez ZSRR na Polskę, będącą od 1 września 1939 w stanie wojny z III Rzeszą. Element działań wojennych kampanii wrześniowej pierwszej kampanii

Bardziej szczegółowo

WNIOSEK O ZORGANIZOWANIE PRZYGOTOWANIA ZAWODOWEGO U PRACODAWCY

WNIOSEK O ZORGANIZOWANIE PRZYGOTOWANIA ZAWODOWEGO U PRACODAWCY ......dnia... (piecz firmowa zakładu pracy) POWIATOWY URZD PRACY W MALBORKU WNIOSEK O ZORGANIZOWANIE PRZYGOTOWANIA ZAWODOWEGO U PRACODAWCY I. DANE DOTYCZCE PRACODAWCY: 1.Nazwa i adres pracodawcy... 2.

Bardziej szczegółowo

Twoje prawa obywatelskie

Twoje prawa obywatelskie Twoje prawa obywatelskie Dostęp do praw i sprawiedliwości dla osób z niepełnosprawnością intelektualną Inclusion Europe Raport Austria Anglia Belgia Bułgaria Chorwacja Cypr Czechy Dania Estonia Finlandia

Bardziej szczegółowo

II ETAP KONKURSU O JÓZEFIE PIŁSUDSKIM

II ETAP KONKURSU O JÓZEFIE PIŁSUDSKIM II ETAP KONKURSU O JÓZEFIE PIŁSUDSKIM Imię i nazwisko Szkoła.. 1. W którym roku uchwalono konstytucję kwietniową?... 2. Podaj lata, w jakich Piłsudski był Naczelnikiem Państwa?... 3. W jakiej tradycji

Bardziej szczegółowo

System Galileo. Moliwoci i zagroenia dla Polski. Włodzimierz Lewandowski Midzynarodowe Biuro Miar Sèvres. Warsztaty Galileo, 19 stycznia 2007 r

System Galileo. Moliwoci i zagroenia dla Polski. Włodzimierz Lewandowski Midzynarodowe Biuro Miar Sèvres. Warsztaty Galileo, 19 stycznia 2007 r System Galileo Moliwoci i zagroenia dla Polski Włodzimierz Lewandowski Midzynarodowe Biuro Miar Sèvres Warsztaty Galileo, 19 stycznia 2007 r Konwencja Metryczna 1875 r. Układ Dyplomatyczny Generalna Konferencja

Bardziej szczegółowo

Wzór Załcznik nr 3. Rozliczenie miesicznego dofinansowania do wynagrodze pracowników niepełnosprawnych za okres roczny

Wzór Załcznik nr 3. Rozliczenie miesicznego dofinansowania do wynagrodze pracowników niepełnosprawnych za okres roczny Wzór Załcznik nr 3 INF D R Podstawa prawna: Termin składania: Rozliczenie miesicznego dofinansowania do wynagrodze pracowników niepełnosprawnych za okres roczny Art. 26c ust. 5 ustawy z dnia 27 sierpnia

Bardziej szczegółowo

Regulamin ustalania wysokoci, przyznawania i wypłacania wiadcze pomocy materialnej dla doktorantów (studia III stopnia ) Akademii Muzycznej im.

Regulamin ustalania wysokoci, przyznawania i wypłacania wiadcze pomocy materialnej dla doktorantów (studia III stopnia ) Akademii Muzycznej im. Regulamin ustalania wysokoci, przyznawania i wypłacania wiadcze pomocy materialnej dla doktorantów (studia III stopnia ) Akademii Muzycznej im. Karola Szymanowskiego w Katowicach POSTANOWIENIA OGÓLNE Regulamin

Bardziej szczegółowo

Regulamin postpowania konkursowego na stanowiska dyrektorów miejskich przedszkoli, szkół i placówek

Regulamin postpowania konkursowego na stanowiska dyrektorów miejskich przedszkoli, szkół i placówek Załcznik do ZARZDZENIA NR 217/03 PREZYDENTA MIASTA ZIELONA GÓRA z dnia 2 kwietnia 2003 r. Regulamin postpowania konkursowego na stanowiska dyrektorów miejskich przedszkoli, szkół i placówek 1. Konkurs

Bardziej szczegółowo

Załcznik do uchwały nr 39/2006 Rady Ministrów z dnia 28 marca 2006 r. Wstp

Załcznik do uchwały nr 39/2006 Rady Ministrów z dnia 28 marca 2006 r. Wstp Załcznik do uchwały nr 39/2006 Rady Ministrów z dnia 28 marca 2006 r. RZDOWY PROGRAM WYRÓWNYWANIA SZANS EDUKACYJNYCH UCZNIÓW POCHODZCYCH Z RODZIN BYŁYCH PRACOWNIKÓW PASTWOWYCH PRZEDSIBIORSTW GOSPODARKI

Bardziej szczegółowo

WZÓR. Numer identyfikacyjny wniosku ... (nadaje właściwy oddział wojewódzki Narodowego Funduszu Zdrowia) I. A. PRZEDMIOT WNIOSKU:

WZÓR. Numer identyfikacyjny wniosku ... (nadaje właściwy oddział wojewódzki Narodowego Funduszu Zdrowia) I. A. PRZEDMIOT WNIOSKU: WZÓR Załącznik nr 1 CZĘŚĆ I WNIOSEK DO PREZESA NARODOWEGO FUNDUSZU ZDROWIA 0 PRZEPROWADZENIE LECZENIA LUB BADAŃ DIAGNOSTYCZNYCH ALBO KONTYNUACJĘ LECZENIA LUB BADAŃ DIAGNOSTYCZNYCH POZA GRANICAMI KRAJU

Bardziej szczegółowo

Ustawa z dnia... o zmianie ustawy o urzdach i izbach skarbowych

Ustawa z dnia... o zmianie ustawy o urzdach i izbach skarbowych Projekt z dnia 25.09.06 Ustawa z dnia... o zmianie ustawy o urzdach i izbach skarbowych Art. 1. W ustawie z dnia 21 czerwca 1996 r. o urzdach i izbach skarbowych (Dz. U. z 2004 r. Nr 121, poz.1267, z pón.

Bardziej szczegółowo

Harcmistrz Ostatni Prezydent RP na uchodźstwie Ryszard Kaczorowski

Harcmistrz Ostatni Prezydent RP na uchodźstwie Ryszard Kaczorowski Pochodził z rodziny szlacheckiej pieczętującej się herbem Jelita. Był młodszym synem Wacława i Jadwigi z Sawickich Kaczorowskich. Wychował się w domu przy ul. Mazowieckiej 7 w Białymstoku, przed wojną

Bardziej szczegółowo

WNIOSEK O WPIS ZAKŁADU DO REJESTRU ZAKŁADÓW PODLEGAJCYCH URZDOWEJ KONTROLI ORGANÓW PASTWOWEJ INSPEKCJI SANITARNEJ

WNIOSEK O WPIS ZAKŁADU DO REJESTRU ZAKŁADÓW PODLEGAJCYCH URZDOWEJ KONTROLI ORGANÓW PASTWOWEJ INSPEKCJI SANITARNEJ WNIOSEK O WPIS ZAKŁADU DO REJESTRU ZAKŁADÓW PODLEGAJCYCH URZDOWEJ KONTROLI ORGANÓW PASTWOWEJ INSPEKCJI SANITARNEJ... (miejscowo, data) Pastwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w... Na podstawie art. 64 ust.

Bardziej szczegółowo

Regulamin Rady Rodziców Zespołu Szkół Nr 2 im. Emilii Plater w Piasecznie, Aleja Brzóz 26 (tekst jednolity z dnia 16 marca 2011 r.

Regulamin Rady Rodziców Zespołu Szkół Nr 2 im. Emilii Plater w Piasecznie, Aleja Brzóz 26 (tekst jednolity z dnia 16 marca 2011 r. Regulamin Rady Rodziców Zespołu Szkół Nr 2 im. Emilii Plater w Piasecznie, Aleja Brzóz 26 (tekst jednolity z dnia 16 marca 2011 r.) l. Postanowienia ogólne. 1. 1. W szkole działa Rada Rodziców, zwana dalej

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN NABORU NA WOLNE STANOWISKA URZDNICZE W URZDZIE MIASTA W KTRZYNIE

REGULAMIN NABORU NA WOLNE STANOWISKA URZDNICZE W URZDZIE MIASTA W KTRZYNIE 51! 99 +, -. REGULAMIN NABORU NA WOLNE STANOWISKA URZDNICZE W URZDZIE MIASTA W KTRZYNIE Celem regulaminu jest ustalenie zasad zatrudniania na stanowiska urzdnicze w tym kierownicze stanowiska urzdnicze

Bardziej szczegółowo

POLSKIE PAŃSTWO PODZIEMNE

POLSKIE PAŃSTWO PODZIEMNE POLSKIE PAŃSTWO PODZIEMNE "PRZED 75 LATY, 27 WRZEŚNIA 1939 R., ROZPOCZĘTO TWORZENIE STRUKTUR POLSKIEGO PAŃSTWA PODZIEMNEGO. BYŁO ONO FENOMENEM NA SKALĘ ŚWIATOWĄ. TAJNE STRUKTURY PAŃSTWA POLSKIEGO, PODLEGŁE

Bardziej szczegółowo

GRUPA A. a) odzyskania przez Polskę niepodległości w 1918 r. do wybuchu powstania warszawskiego.

GRUPA A. a) odzyskania przez Polskę niepodległości w 1918 r. do wybuchu powstania warszawskiego. Sprawdzian nr 6 Rozdział VI. II wojna światowa GRUPA A 1. Oblicz, ile lat minęło od: odzyskania przez Polskę niepodległości w 1918 r. do wybuchu powstania warszawskiego. 6 zakończenia I wojny światowej

Bardziej szczegółowo

Na podstawie art. 14a 1 i 4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. - Ordynacja podatkowa (tekst jednolity Dz. U. Nr 8, poz. 60 z 2005r. ze zm.

Na podstawie art. 14a 1 i 4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. - Ordynacja podatkowa (tekst jednolity Dz. U. Nr 8, poz. 60 z 2005r. ze zm. Na podstawie art. 14a 1 i 4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. - Ordynacja podatkowa (tekst jednolity Dz. U. Nr 8, poz. 60 z 2005r. ze zm. ) w zwizku z wnioskiem podatnika XXXXXX z dnia 10.11.2005r., uzupełnionego

Bardziej szczegółowo

Rozdział 1 Przepisy ogólne

Rozdział 1 Przepisy ogólne ROZPORZDZENIE MINISTRA FINANSÓW z dnia 17 listopada 1998 r. w sprawie ogólnych warunków obowizkowego ubezpieczenia odpowiedzialnoci cywilnej podmiotu przyjmujcego zamówienie na wiadczenia zdrowotne za

Bardziej szczegółowo

DECYZJA. Warszawa, dnia 13 czerwca 2005 r. GI-DEC-DS- 134/05

DECYZJA. Warszawa, dnia 13 czerwca 2005 r. GI-DEC-DS- 134/05 Decyzja Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych z dnia 13 czerwca 2005 r. nakazujca wypełnienie w stosunku do Skarcego, obowizku informacyjnego, o którym mowa w art. 33 ust. 1 ustawy o ochronie

Bardziej szczegółowo

CEIDG-1 WNIOSEK O WPIS DO CENTRALNEJ EWIDENCJI I INFORMACJI O DZIAŁALNO CI GOSPODARCZEJ

CEIDG-1 WNIOSEK O WPIS DO CENTRALNEJ EWIDENCJI I INFORMACJI O DZIAŁALNO CI GOSPODARCZEJ Wniosek ten stanowi jednoczenie zgłoszenie do ZUS/KRUS, GUS oraz naczelnika urzdu skarbowego. Wniosek dotyczy równie aktualizacji danych nieobjtych wpisem do CEIDG. Przed wypełnieniem naley zapozna si

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr 147/08 Sejmiku Województwa Mazowieckiego z dnia 14 lipca 2008 roku

Uchwała Nr 147/08 Sejmiku Województwa Mazowieckiego z dnia 14 lipca 2008 roku Uchwała Nr 147/08 Sejmiku Województwa Mazowieckiego z dnia 14 lipca 2008 roku w sprawie połczenia Wojewódzkiej Przychodni Chorób Płuc i Grulicy Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej z Samodzielnym

Bardziej szczegółowo

ZWIĄZEK WETERANÓW I REZERWISTÓW WOJSKA POLSKIEGO DOLNOŚLĄSKI ODDZIAŁ WOJEWÓDZKI imienia 2 Armii Wojska Polskiego DRUGA ARMIA WOJSKA POLSKIEGO

ZWIĄZEK WETERANÓW I REZERWISTÓW WOJSKA POLSKIEGO DOLNOŚLĄSKI ODDZIAŁ WOJEWÓDZKI imienia 2 Armii Wojska Polskiego DRUGA ARMIA WOJSKA POLSKIEGO ZWIĄZEK WETERANÓW I REZERWISTÓW WOJSKA POLSKIEGO DOLNOŚLĄSKI ODDZIAŁ WOJEWÓDZKI imienia 2 Armii Wojska Polskiego DRUGA ARMIA WOJSKA POLSKIEGO WROCŁAW, 2016 KAROL ŚWIERCZEWSKI Karol Świerczewski urodził

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 25 maja 2005 r. MINISTER INFRASTRUKf URY BNls /05/1882. Pan Włodzimierz Cimoszewicz Marszałek Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej

Warszawa, dnia 25 maja 2005 r. MINISTER INFRASTRUKf URY BNls /05/1882. Pan Włodzimierz Cimoszewicz Marszałek Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej Warszawa, dnia 25 maja 2005 r. MINISTER INFRASTRUKf URY BNls-0701-9/05/1882 Pan Włodzimierz Cimoszewicz Marszałek Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej W odpowiedzi na interpelacj Pana Posła Tomasza Szczypiskiego

Bardziej szczegółowo

Decyzja Trybunału Sprawiedliwoci. z dnia 2 lipca 2003 r.

Decyzja Trybunału Sprawiedliwoci. z dnia 2 lipca 2003 r. Decyzja Trybunału Sprawiedliwoci z dnia 2 lipca 2003 r. ustanawiajca zasady majce zastosowanie do oddelegowanych ekspertów krajowych (zmieniona decyzj Trybunału Sprawiedliwoci z dnia 24 wrzenia 2003 r.)

Bardziej szczegółowo

Źródło:

Źródło: Pamięć.pl - portal edukacyjny IPN Źródło: http://pamiec.pl/pa/kalendarium-1/12448,16-czerwca-1944-roku-pod-jewlaszami-obecnie-na-bialorusi-w-walce-z-niemcamiw-cz.html Wygenerowano: Sobota, 4 lutego 2017,

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr Rady Miasta Sandomierza z dnia

Uchwała Nr Rady Miasta Sandomierza z dnia Uchwała Nr Rady Miasta Sandomierza z dnia w sprawie zmian w Statucie Miasta Sandomierza Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 1, art. 22 ust. 2, art. 41 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorzdzie gminnym

Bardziej szczegółowo

WZÓR. Numer identyfikacyjny wniosku ... (nadaje właściwy oddział wojewódzki Narodowego Funduszu Zdrowia) PRZEDMIOT WNIOSKU:

WZÓR. Numer identyfikacyjny wniosku ... (nadaje właściwy oddział wojewódzki Narodowego Funduszu Zdrowia) PRZEDMIOT WNIOSKU: WZÓR Załącznik nr 1 CZĘŚĆ I WNIOSEK DO PREZESA NARODOWEGO FUNDUSZU ZDROWIA 0 PRZEPROWADZENIE LECZENIA LUB BADAŃ DIAGNOSTYCZNYCH ALBO KONTYNUACJĘ LECZENIA LUB BADAŃ DIAGNOSTYCZNYCH POZA GRANICAMI KRAJU

Bardziej szczegółowo

POLSKA W LATACH 1944-1947 WALKA O WŁADZĘ. Łukasz Leśniak IVti

POLSKA W LATACH 1944-1947 WALKA O WŁADZĘ. Łukasz Leśniak IVti POLSKA W LATACH 1944-1947 WALKA O WŁADZĘ Łukasz Leśniak IVti W początkowej fazie drugiej wojny światowej rząd polski w skutek działań wojennych musiał ewakuować się poza granice kraju. Po agresji sowieckiej

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN MIEJSKIEJ RADY SPORTU W SANDOMIERZU

REGULAMIN MIEJSKIEJ RADY SPORTU W SANDOMIERZU Załcznik Nr 1 do Zarzdzenia Nr P0151/65/07 Burmistrza Sandomierza z dnia 5.09.2007 r. REGULAMIN MIEJSKIEJ RADY SPORTU W SANDOMIERZU 1 1. Rada Sportu jest organem opiniodawczym i doradczym Burmistrza Sandomierza

Bardziej szczegółowo

STOSUNKI PAŃSTWO - KOŚCIÓŁ W POLSCE

STOSUNKI PAŃSTWO - KOŚCIÓŁ W POLSCE Uniwersytet Wrocławski Wydział Prawa, Administracji i Ekonomii Instytut Historii Państwa i Prawa Zakład Historii Administracji Studia Stacjonarne Administracji pierwszego stopnia Małgorzata Pasztetnik

Bardziej szczegółowo

PROGRAMY OCHRONY POWIETRZA W WOJEWÓDZTWIE MAZOWIECKIM

PROGRAMY OCHRONY POWIETRZA W WOJEWÓDZTWIE MAZOWIECKIM PROGRAMY OCHRONY POWIETRZA W WOJEWÓDZTWIE MAZOWIECKIM. Województwo mazowieckie było pierwszym województwem w Polsce, w którym okrelone zostały programy ochrony powietrza. Sze rozporzdze Wojewody Mazowieckiego

Bardziej szczegółowo

ROZPORZDZENIE MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ 1) z dnia... 2006 r.

ROZPORZDZENIE MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ 1) z dnia... 2006 r. Projekt z dnia 8 listopada 2006 r. ROZPORZDZENIE MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ 1) z dnia... 2006 r. w sprawie warunków i sposobu wykonywania przez przedszkola, szkoły i placówki publiczne zada umoliwiajcych

Bardziej szczegółowo

STATUT STOWARZYSZENIA

STATUT STOWARZYSZENIA STATUT STOWARZYSZENIA Stowarzyszenie Grupa Motocyklowa KLIW Tomaszów Mazowiecki 97-200, ul. Literacka www.kliw.org.pl email: telefon: Rozdział I Postanowienia ogólne 1 Stowarzyszenie o nazwie Grupa Motocyklowa

Bardziej szczegółowo

A. Zakres obowizków pracowniczych z art.100 k.p.

A. Zakres obowizków pracowniczych z art.100 k.p. Zakres czynnoci, obowizków, uprawnie i odpowiedzialnoci Pani/Pana... zatrudnionej w Urzdzie Gminy Wilków, na stanowisku: Kierownik Urzdu Stanu Cywilnego i Referatu Spraw Społeczno Obywatelskich. Pani bezporednim

Bardziej szczegółowo

Kobiety kształtujmy własn przyszło - wersja wstpna-

Kobiety kształtujmy własn przyszło - wersja wstpna- II raport okresowy z ewaluacji projektu: Kobiety kształtujmy własn przyszło - wersja wstpna- - Malbork, padziernik 2007 - opracował: Jakub Lobert Projekt dofinansowany przez Ministerstwo Pracy i Polityki

Bardziej szczegółowo

Na podstawie art. 233 1 pkt 1 w zw. z art. 239 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. Ordynacja podatkowa (tekst jednolity Dz. U. z 2005r. Nr 8, poz.

Na podstawie art. 233 1 pkt 1 w zw. z art. 239 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. Ordynacja podatkowa (tekst jednolity Dz. U. z 2005r. Nr 8, poz. Na podstawie art. 233 1 pkt 1 w zw. z art. 239 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. Ordynacja podatkowa (tekst jednolity Dz. U. z 2005r. Nr 8, poz. 60 z pón. zm.) po rozpoznaniu zaalenia z dnia 12.10.2005r.

Bardziej szczegółowo

KOMENDANT NACZELNIK MARSZAŁEK

KOMENDANT NACZELNIK MARSZAŁEK Dał Polsce wolność, granice, moc i szacunek. Warsztaty historyczne KOMENDANT NACZELNIK MARSZAŁEK Śladami Józefa Piłsudskiego Część 2: DAŁ POLSCE WOLNOŚĆ, GRANICE, MOC SZACUNEK Podczas studiów Józef zaangażował

Bardziej szczegółowo

ZADANIA DO SPRAWDZIANU

ZADANIA DO SPRAWDZIANU ZADANIA DO SPRAWDZIANU 1. Do daty dopisz wydarzenie: a) 1 IX 1939 r. wybuch II wojny światowej (agresja niemiecka na Polskę) b) 17 IX 1939 r. agresja radziecka na Polskę c) 28 IX 1939 r. kapitulacja Warszawy

Bardziej szczegółowo

STATUT STOWARZYSZENIA ABSOLWENTÓW I PRZYJACIÓŁ LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCCEGO IM. JÓZEFA PIŁSUDSKIEGO W USTRZYKACH DOLNYCH

STATUT STOWARZYSZENIA ABSOLWENTÓW I PRZYJACIÓŁ LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCCEGO IM. JÓZEFA PIŁSUDSKIEGO W USTRZYKACH DOLNYCH STATUT STOWARZYSZENIA ABSOLWENTÓW I PRZYJACIÓŁ LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCCEGO IM. JÓZEFA PIŁSUDSKIEGO W USTRZYKACH DOLNYCH Rozdział I Postanowienia ogólne 1. Stowarzyszenie posiada osobowo prawn i jest organizacj

Bardziej szczegółowo

STATUT TOWARZYSTWA PROMOCJI JAKOCI OPIEKI ZDROWOTNEJ W POLSCE

STATUT TOWARZYSTWA PROMOCJI JAKOCI OPIEKI ZDROWOTNEJ W POLSCE STATUT TOWARZYSTWA PROMOCJI JAKOCI OPIEKI ZDROWOTNEJ W POLSCE Rozdział I 1 Postanowienia ogólne: 1. Towarzystwo nosi nazw Towarzystwo Promocji Jakoci Opieki Zdrowotnej w Polsce. W dalszej treci okrelane

Bardziej szczegółowo

Ubiegajcy si o dofinansowanie wypełnia wyłcznie białe pola wniosku.

Ubiegajcy si o dofinansowanie wypełnia wyłcznie białe pola wniosku. PW/S-02 Instrukcja wypełnienia wniosku o dofinansowanie projektu w ramach Sektorowego Programu Operacyjnego Restrukturyzacja i modernizacja sektora ywnociowego oraz rozwój obszarów wiejskich w zakresie

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr XXXIV/313/05. Rady Miejskiej w Strzelcach Opolskich z dnia 27 kwietnia 2005 r.

Uchwała Nr XXXIV/313/05. Rady Miejskiej w Strzelcach Opolskich z dnia 27 kwietnia 2005 r. Uchwała Nr XXXIV/313/05 Rady Miejskiej w Strzelcach Opolskich z dnia 27 kwietnia 2005 r. w sprawie regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów w gminie Strzelce Opolskie

Bardziej szczegółowo

DECYZJA. odmawiam uwzgldnienia wniosku. Uzasadnienie

DECYZJA. odmawiam uwzgldnienia wniosku. Uzasadnienie Decyzja Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych z dnia 2 lutego 2006 r. odmawiajca uwzgldnienia wniosku w sprawie wniosku o nakazanie Prezydentowi Miasta udostpnienia danych osób, które podpisały

Bardziej szczegółowo

O W I A D C Z E N I E

O W I A D C Z E N I E Załcznik Nr 2 do Zarzdzenia Nr 14 /05 Starosty Pabianickiego z dnia 12 maja 2005 r... imi i nazwisko pracownika... nazwa komórki organizacyjnej... stanowisko O W I A D C Z E N I E Stwierdzam własnorcznym

Bardziej szczegółowo

FORMULARZ OFERTOWY ... ... 7. Nie zgłaszamy adnych uwag co do procedury udzielania zamówienia publicznego. ., dnia...

FORMULARZ OFERTOWY ... ... 7. Nie zgłaszamy adnych uwag co do procedury udzielania zamówienia publicznego. ., dnia... Załcznik nr 1 do SIWZ Nazwa wykonawcy Adres wykonawcy Telefon/fax wykonawcy Adres e-mail wykonawcy Przedmiot oferty* (poda nr czci) Nazwa Szkoły Cena brutto za jedn godzin lekcyjn prowadzenia zaj. FORMULARZ

Bardziej szczegółowo

WNIOSEK O USTALENIE PRAWA DO ZASIŁKU RODZINNEGO ORAZ DODATKÓW DO ZASIŁKU RODZINNEGO

WNIOSEK O USTALENIE PRAWA DO ZASIŁKU RODZINNEGO ORAZ DODATKÓW DO ZASIŁKU RODZINNEGO Nazwa podmiotu realizujcego wiadczenia rodzinne: Adres: WNIOSEK O USTALENIE PRAWA DO ZASIŁKU RODZINNEGO ORAZ DODATKÓW DO ZASIŁKU RODZINNEGO CZ I 1. Dane osoby ubiegajcej si Imi i nazwisko PESEL NIP Stan

Bardziej szczegółowo

Wniosek o przyznanie stypendium szkolnego

Wniosek o przyznanie stypendium szkolnego ............ (adresat) Wniosek o przyznanie stypendium szkolnego 1. Wnioskodawca. Nazwisko i im i Dane wnioskodawcy (czy jest to rodzic, dyrektor szkoły lub pełnoletni ucze) 2. Dane o uczniu. N azwisko

Bardziej szczegółowo

OPIS STANOWISKA PRACY PRACOWNIKA STRAY MIEJSKIEJ

OPIS STANOWISKA PRACY PRACOWNIKA STRAY MIEJSKIEJ Załcznik nr 1 OPIS STANOWISKA PRACY PRACOWNIKA STRAY MIEJSKIEJ 1 Jednostka 2 Proponowane stanowisko 3 Cel pracy Stra Miejska w Łaziskach Górnych Plac Ratuszowy 1B Stranik miejski wykonywa zadania w zakresie

Bardziej szczegółowo

! "#$!%&'(#!) "34! /(5$67%&'8#!)

! #$!%&'(#!) 34! /(5$67%&'8#!) 3 4! " #"$ % # " &# & ' & & (! " % &$ #) * & & &*## " & + # % &! & &*),*&&,) &! "& &-&. && *# &) &!/ & *) *&" / &*0 & /$ % &&, # ) *&")",$&%& 1&&2& 3 '! "#$!%&'(#!) % *+ +, - (. /0 *1 ", + 2 + -.-1- "34!

Bardziej szczegółowo

obejmuje usług w zakresie tłumacze (z jzyka polskiego na jzyk obcy, a take z jzyka obcego

obejmuje usług w zakresie tłumacze (z jzyka polskiego na jzyk obcy, a take z jzyka obcego Warszawa: wiadczenie usług w zakresie tłumacze jzykowych ZP_9_2012 Numer ogłoszenia: 43569-2012; data zamieszczenia: 23.02.2012 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi Zamieszczanie ogłoszenia: obowizkowe. Ogłoszenie

Bardziej szczegółowo

Gospodarka finansowa słuby geodezyjnej i kartograficznej na poziomie powiatowym

Gospodarka finansowa słuby geodezyjnej i kartograficznej na poziomie powiatowym Stanisław Adamczyk Geodeta Powiatu Mieleckiego Gospodarka finansowa słuby geodezyjnej i kartograficznej na poziomie powiatowym Finansowanie geodezji powiatowej wymaga zmian Powołana w ramach samorzdu powiatowego

Bardziej szczegółowo

Sd Rejonowy... 1. Nowego podmiotu 2. 7. Wnioskodawca: 1. Spółka / spółka w organizacji 2. Inny wnioskodawca

Sd Rejonowy... 1. Nowego podmiotu 2. 7. Wnioskodawca: 1. Spółka / spółka w organizacji 2. Inny wnioskodawca KRS-W4 CORS Sygnatura akt (wypełnia sd) Wniosek o rejestracj podmiotu w rejestrze przedsibiorców Centrum Ogólnopolskich Rejestrów Sdowych Krajowy Rejestr Sdowy SPÓŁKA AKCYJNA Formularz naley wypełni w

Bardziej szczegółowo