Przedmowa. 1 W wielu rosyjskojzycznych ródłach oraz encyklopediach nazwisko historyka pisze si z pojedynczym r w

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Przedmowa. 1 W wielu rosyjskojzycznych ródłach oraz encyklopediach nazwisko historyka pisze si z pojedynczym r w"

Transkrypt

1 1 Przedmowa Przedwojenna Polska miała czterech wielkich ydowskich historyków: Mojesza Schorra 1 [ ], Meira Bałabana [ ], Ignacego Schippera [ ] i Emmanuela Ringenbluma [ ]. Wszyscy oni pochodzili z Galicji i aden nie przeył II Wojny wiatowej. Schipper i Ringenblum zginli z rk nazistów, Bałaban zmarł na atak serca w 1942 r., Schorr za na zesłaniu w Uzbekistanie, po prawie dwuletnim przebywaniu w radzieckich wizieniach. Tragiczna ironi losu było, e trzech pierwszych, znajdujcych si na terytorium okupowanym przez Niemców, przeyło Schorra. Niniejsza publikacja akt procesu Schorra, przechowywanych w Centralnym Archiwum Federalnej Słuby Bezpieczestwa [FSB] w Moskwie, umoliwia wyjanienie szczegółów jego pobytu w wizieniu. Mojesz Schorr urodził si w Przemylu (Galicja). Kształcił si w ydowskim Seminarium Teologicznym znanym jako Seminarium Rabinackie w Wiedniu 2, a take na uniwersytetach: Jana Kazimierza we Lwowie, Berliskim i Wiedeskim. W roku 1900 otrzymał dyplom rabina. 1 W wielu rosyjskojzycznych ródłach oraz encyklopediach nazwisko historyka pisze si z pojedynczym r w niniejszej publikacji bdziemy pisa z podwójnym r naladujc publikowane dokumenty oraz łacisk pisowni nazwiska Schorr. Na temat Schorra patrz : Schorr, Moses // Encyklopedia Judaica.Vol.14.Col ; Schorr, Mojesz // Polski Słownik Biograficzny. Vol.35, Warszawa- Kraków, 1994, s ; Ksiga jubileuszowa ku czci Prof. Dr. Mojesza Schora. Warszawa,1935 [artykuły M. Balabana i M. Dawida]; Kowec Mada i le-zecher Mosze Schorr [1945], ix-xiii; Gruenbam [ed.] Y. Encyklopedia szel galujot, 1953, Vol. 1, P ; Guzik J. Mosche Schorr // Mirsky S.K [ed.]. Iszim u-dmujot be-chochmat Jisrael be-ejropa ha-mizrachit lifnej szekiata. 1959, P ; Zakharii R. Moses Schorr and Meir Balaban: Forgotten Eastern European Jewish Historians, M..A. Thesis. Central European University. Budapest, 1998; Goldberg J. Moses Schorr Pioner der Erforschung der Geschichte der polnischen Juden // Judaica. 1995, Vol. 51 [2]. P.83-96; Schorr Mosze// Mała Encyklopedia ydowska, T. 10, Str Autorzy publikacji wyraaj wdziczno profesorowi Szymonowi Rudnickiemu [Warszawa] za cenne krytyczne uwagi i skorygowanie danych biograficznych dotyczcych niektórych osób, a take doktorowi Abrahamowi Grinbaumowi [Jerozolima] za bibliograficzne uwagi. 2 Israelitisch Theologische Lehranstalt powstał w roku 1893, istniał do roku 1938.

2 2 W roku 1898 Uniwersytet Jana Kazimierza uhonorował go stopniem doktora filozofii. Od roku 1899 Schorr wykładał nauki judaistyczne w ydowskim Seminarium Nauczycielskim we Lwowie, od roku 1910 nauczał jzyków semickich oraz historii Staroytnego Wschodu na Uniwersytecie Jana Kazimierza jako tzw. priwat-docent 3 [od 1915 r profesor]. W roku 1923 zaproponowano Schorrowi posad rabina w Wielkiej Synagodze w Warszawie przy ulicy Tłomackie 4. W roku 1925 otrzymał tytuł profesora semitystyki na Uniwersytecie Warszawskim, jako jeden z nielicznych polskich ydów uhonorowanych tym tytułem. W roku 1928 Schorr został jednym z załoycieli warszawskiego Instytutu Nauk Judaistycznych 5, gdzie wykładał Tanach i hebrajski, jednoczenie pełnic funkcje dyrektora. Jako historyk, Schorr prowadził badania na temat organizacji wspólnot i urzdów polskich ydów 6, historii ydów w rodzinnym Przemylu 7. Jego prace z semitologii dotyczyły praktyki prawnej w staroytnej społecznoci babiloskiej [ Akty prawne staroytnego Babilonu ;,,ródła prawa cywilnego i karnego w staroytnym Babilonie ] 8. W uznaniu osigni naukowych Schorra powołano na członka Polskiej Akademii Umiejtnoci, niejednokrotnie odznaczany był równie wyrónieniami naukowymi. Schorr był członkiem Rabinackiej Rady Warszawy, przewodniczcym warszawskiego Komitetu Pomocy Ofiarom Kryzysu 9, przewodniczcym Pastwowej Komisji Egzaminacyjnej dla gimnazjalnych nauczycieli halachy (prawa ydowskiego), a take zastpc przewodniczcego w kilku ydowskich organizacjach społecznych, dobroczynnych i kulturalnych zarówno ogólnopolskich jak i warszawskich. Formalnie nie był członkiem adnej partii, chocia zwizany był z ruchami syjonistycznymi. Ze wzgldu na uznanie w rodowisku ydowskim, w roku 1935 Schorr został powołany na 3 Tytuł nieetatowego wykładowcy wyszej uczelni równoznaczny docentowi. 4 Wielka Synagoga przy ulicy Tłomackie zbudowana została w 1878 r. i zburzona przez nazistów 16 maja 1943 r., po zduszeniu powstania w warszawskim getcie. Naboestwa odbywały si w obrzdku reformowanym, na ile pozwalała ortodoksyjna tradycja. Kazania były odczytywane po polsku. chór składał si wyłcznie z mczyzn, na organach grano tylko podczas lubów. Synagoga słuyła liberalnej inteligencji, oraz przedstawicielom klasy redniej wyszej. 5 Instytut Nauk Judaistycznych został otwarty w 1928 r. 6 Organizacja ydów w Polsce od najdawniejszych czasów a do 1772 r. // Kwartalnik historyczny 1899, Vol.13, P b ; Wewntrzna organizacja ydów w Polsce // Ksiki Wschodu, Ks.9, 1900, C , Ks 11, str ; Ks.12, str Ponadto, w Ksikach Wschodu opublikowano prac Schorra Główne zjazdy ydowskich wspólnot w Polsce [Ks.1,1901,str.61-80; Ks.2, Str.36-59]. 7 ydzi w Przemylu do koca XVIII wieku, Lwów, Altbabylonische Rechtsurkunden aus der Zeit der I. Babylonischen Dynastie [Sitzungsberichte der Wiener Akademie der Wissenschaften], , Vols.1-3; Urkunden des altbabylonischen Zivil und Prozessrechts, Leipzig, Centralny ydowski Komitet Pomocy [Centraler Jidiszer Hilf Komitet] powstał w roku 1926, aby pomaga ofiarom kryzysu ekonomicznego. Komitet udzielał poyczek bankrutujcym handlowcom i przedsibiorcom na rozpoczcie nowej działalnoci, zapobiegał eksmisjom, rozdzielał ywno oraz odzie. W czasie swojego istnienia [do 1938 r.] Komitet pomógł 23,000 rodzinom.

3 3 członka polskiego senatu i zajmował to stanowisko do roku Senat był drug izb polskiego parlamentu i, w odrónieniu od sejmu, jedna trzecia jego składu nie była wybierana ale naznaczana przez prezydenta [Rozdz. 47 Konstytucji Rzeczpospolitej Polskiej]. W drugiej połowie lat 30-tych w Polsce, polityka pastwa popierała emigracj ydowsk, oraz ograniczała udział trzymilionowej społecznoci ydowskiej w yciu politycznym, ekonomicznym i kulturalnym. Ju na pocztku lat 20-tych raczej nie zatrudniano ydów w pastwowych urzdach. W tym samym czasie na wyszych uczelniach wprowadzono numerus clausus dla studentów ydowskich. W roku 1926 został on zniesiony, a w drugiej połowie lat 30-tych wprowadzony ponownie 10. Narastał bojkot ydowskich towarów i usług, na równi z naduyciami i czstymi pogromami. Kryzys doprowadził do bankructwa tysicy handlowców, a take proletaryzacji i zuboenia ludnoci ydowskiej 11. Antysemityzm w relacjach społecznych, panujcy równie wród inteligencji i studentów, przewyszał ten praktykowany przez organy publiczne i pastwowe. Wród niemieckiej społecznoci w Polsce coraz czstsze były postawy pronazistowskie, zwizane z dojciem Hitlera do władzy; ustały wic kontakty polityczne pomidzy mniejszoci niemieck a ydami. W tych warunkach Prof. Mojesz Schorr, jako senator i uznany autorytet polskich ydów, czsto wystpował przeciwko antysemityzmowi, dyskryminacji i naruszaniu ich praw obywatelskich. Pierwszego wrzenia 1939 roku armia niemiecka wkroczyła do Polski, szesnastego wrzenia otoczyła Warszaw. Osiemnastego wrzenia rzd polski uciekł do Rumunii, a nastpnie do Parya. Siedemnastego wrzenia, na mocy paktu Ribbentrop Mołotow, Armia Czerwona wtargnła do Polski od wschodu anektujc zajmowane rejony Polski [w terminologii sowieckiej- Zachodni Białoru i Ukrain]. Schorr wiedział, e Niemcy nie oszczdz go poniewa był ydowskim działaczem społecznym, który wystpował w Senacie przeciwko faszyzmowi 12, dlatego te z on Tamar [Tatian] 13, uciekł z Warszawy na wschód. Wówczas na zachodnim Wołyniu przebywała ju córka Felicja 14 z trojgiem dzieci dwójk własnych i 10 O numerus clausus patrz: Rudnicki S. From Numerus Clausus to Numerus Nullus // Polin 1987, Vol.2.P Patrz., na przykład : Mendelsohn E. The Jews of Central Europe between the World Wars. Indiana University Press. Bloomington, 1983,P Patrz: zeznania Schorra w ledztwie, sprawa Nr.391 oskarenie Schorra Mojesza, syna Ozjasza, Centralne Archiwum FSB RF, R (były archiwalny Nr ), L. 20. Dalej: Sprawa Schorra. 13 Tamar (Tatiana) Schorr - córka mieszkaca Wilna, kupca, bankiera i syjonisty Jakuba Benjakoba ( Ben-Jakob ). Gdy Hercel przebywał w Wilnie (1903) syjonici urzdzili przyjcie na jego cze w posiadłoci Benjakoba. Tamar wyjechała z mem z Warszawy tu przed wejciem Niemców do miasta. Po aresztowaniu ma w Ostrogu odnalazła go we lwowskim wizieniu. W kwietniu 1944 roku, w Vittel, Tamar targnła si na swoje ycie, (południowa Francja) (patrz niej). (Informacja, otrzymana przez autorów od Jehoszuy, syna M. Schorra, z jego prywatnego archiwum w Jerozolimie. Dalej: Archiwum J. Schorra.) 14 Felicja (Cypora, ) po ukoczeniu szkoły redniej wyszła za m za Maksa, Kohna (Kohena), przemysłowca i zastpc Honorowego Konsula Szwecji w Lodzi. Przed wojn, kiedy jej m przebywał w

4 4 synem siostry, Soni 15. Nawet jeeli Schorr nie miał zapewnionej przyszłoci pod rzdami władzy radzieckiej, miał przynajmniej nadziej, e uratuj si ona, córka i wnuki. Siódmego wrzenia 1939 roku Schorrowie wyjechali z Warszawy, 27 wrzenia dotarli do Ostroga 16. Pojawienie si Schorra w miecie zostało wkrótce odnotowane i 9 padziernika został on aresztowany 17. W wizieniu w Ostrogu przebywał przez tydzie, potem tyle samo był przetrzymywany w Łucku, a 24 padziernika został przewieziony do Lwowa. W wizieniu Schorr był zmuszony do wypełnienia ankiety. Został sfotografowany, odebrano mu przedmioty osobiste: złoty zegarek, wieczne pióro, scyzoryk, portfel, plik zdj oraz grzebie z futerałem 18. Pierwsze, krótkie przesłuchanie, z 14 padziernika 1939 roku, prawdopodobnie odbyło si w Ostrogu. Schorr był pytany kiedy, kto i dlaczego wyznaczył go na polskiego senatora; od którego roku pełnił obowizki rabina; do jakich partii naleał. Jak zwykle pytano o krewnych zagranic. Schorr odpowiadał, e prezydent Mocicki 19 wyznaczył go na senatora jako rabina Warszawy nienalecego do adnej partii politycznej. Oficer ledczy podkrelił w protokole słowa Schorra dotyczce sprawowania urzdu rabina od 1923 roku oraz mówice o małestwie jego córki Zofii, mieszkajcej w Paryu, z urzdnikiem polskiego Ministerstwa Sprawiedliwoci 20. Oficer ledczy okrelił przynaleno klasow aresztowanego i odesłał do Łucka pod nadzór Słub Bezpieczestwa Pastwowego. Londynie ona razem ze swoimi synami Ickiem Jakubem i Stefanem Amirem, oraz synem Soni, Piotrem Benjaminem, wyjechała z Zakopanego na Woły. Po wybuchu wojny dołczyli do niej rodzice. Po aresztowaniu ojca, Felicja z dzie mi i matk przeniosła si do Lwowa, gdzie pracowała jako kelnerka. Zrezygnowała z ucieczki z chłopcami do Rumunii za wzgldu na aresztowanego ojca. Razem z dzie mi doczekała koca okupacji w Vittel; po wojnie zamieszkali w Paryu, skd wyjechali do Nowego Jorku. Felicja utrzymywała si z handlu perłami w Japonii, oraz w Izraelu. Po mierci ma, z którym po wojnie nie mieszkała, powtórnie wyszła za m [1982] [Archiwum J. Schorra]. 15 Sonia ( Sofia, Zofia - Sara, ) studiowała germanistyk i poezj na Uniwersytetach w Warszawie i Berlinie. Wyszła za m za Artura Millera, prawnika, wysokiego urzdnika polskiego Ministerstwa Sprawiedliwoci. W roku 1939 wyjechała do Parya, gdzie uczyła si kapelusznictwa. W czasie wojny, po czstych przeprowadzkach (południowa Francja, Hiszpania, Portugalia) wyjechała wraz z mem do Nowego Yorku. Oboje walczyli o uratowanie rodziców i krewnych, którzy pozostali na terytorium okupowanym. Udało im si załatwi dla nich paszporty Kostaryki i Nikaragui co uratowało Felicj i dzieci ( Archiwum J. Schorra ). 16 Tak jest w dokumentach procesu Schorra ( Sprawa Schorra. L.26). Według J. Schorra rodzice wyjechali z Warszawy ostatnim pocigiem, spotkali si 8 wrzenia w Równem z Felicj i dzie mi. Nastpnie wyjechali razem do Ostroga ( Archiwum J. Schorra), polskiego miasta na zachodnim Wołyniu, przy granicy z ZSRR. Gdy wojska radzieckie zajły Ostrog w miecie znajdowało si 10,5 tys. ydów.( Mała encyklopedia ydowska. Vol. 6,218). 17 Sprawa Schorra L.26 według innych, widocznie niedokładnych danych, został aresztowany podczas przemieszczania si z Warszawy do Ostroga (W tyme L.4 ) według słów J. Schorra, w Ostrogu dwaj ydzi powiedzieli ojcu, e w miecie znajduje si chory Jakub Appenszlak, redaktor warszawskiej gazety ydowskiej Nasz Przegld, który chce go widzie. Schorr wyszedł z nimi i nie wrócił. Widocznie wtedy został aresztowany, natomiast Appenszlaka nie było wówczas w miecie.( Archiwum J. Schorra). 18 Sprawa Schorra L. 6-7, 10, Mocicki Ignacy ( ) profesor chemii, działacz polityczny. Do roku 1914 był mało znanym członkiem PPS (Polskiej Partii Socjalistycznej). Po przewrocie majowym Mocicki został prezydentem Polski ( ) i pełnił t funkcj do 1939 r., kiedy to zamieszkał w Szwajcarii. 20 Sprawa Schorra. L

5 5 Pitnastego padziernika upowaniony podporucznik Pastwowego Bezpieczestwa 2-go wydziału UGB 21 UNKWD USSR Imiarek 22 stwierdził, e Schorr jest podejrzany o prowadzenie karygodnej działalnoci w stosunku do komunistów oraz osób sympatyzujcych z władz radzieck, a było to wykroczenie z paragrafu 54, punktu 13 Kodeksu Prawa USSR 23. Nie moe on ukrywa si przed ledztwem i sdem i dlatego powinien zosta w areszcie w Łuckim wizieniu. Nastpnego dnia wojskowy prokurator uznał to oskarenie 24. Nastpnego dnia starszy porucznik PB Matwiejew kontynuował przesłuchanie. Wyjanił szczegóły kariery naukowej Schorra, po czym pytał o jego działalno w senacie. Odpowied Schorra Ja zawsze broniłem praw i kultury ydowskiego narodu oficer ledczy podkrelił na czerwono 25 jako dowód winy. Dziewitego listopada, ju we Lwowskim wizieniu nr 2, oficer ledczy abski przesłuchiwał Schorra przez cztery godziny, po czym sporzdził jednostronicowy raport. Oczywicie nie wszystko co działo si na przesłuchaniu zostało odnotowane w raporcie 26. Oficer ledczy chciał wymóc na Schorze przyznanie si do działalnoci antykomunistycznej i antyradzieckiej, któremu to oskareniu przesłuchiwany kategorycznie zaprzeczał. Nie biorc tego pod uwag, oficer ledczy zapisał, e Schorr bdc w polskim parlamencie [senacie], jednoczenie bdc rabinem, prowadził karygodn polityk w stosunku do 21 2 wydział UGB w roku Tajny Wydział Polityczny (SPO) Zarzdu Bezpieczestwa Pastwowego. SPO prowadził walk z wrogimi partiami politycznymi oraz elementami antyradzieckimi. Kokurin A.I.,Pietrow N.W. (Sporzdzili) // Łubianka: WCK-OGPU-NKWD-MGB-MWD-KGB, Przewodnik. M., 1997, str.12, Wikszo dokumentów w sprawie przeciwko Schorrowi, które dotarły do autorów niniejszej publikacji, przepisał Władimir Prichodko (patrz niej), a tylko kilka stronic zostało skopiowanych. Kserokopie te zrobił pracownik archiwum FSB, który według instrukcji nie skopiował numeru sprawy, numerów archiwalnych dokumentacji, ani nazwisk oficerów ledczych i prokuratorów prowadzcych spraw Schorra. Prichodko dopisał rcznie cz tych informacji. Wówczas stopie starszego porucznika PB odpowiadał wojskowemu stopniu majora; kapitan PB odpowiadał wojskowemu pułkownikowi. (Łubianka S.14 ) 23 Artykuł 54 UK USSR odpowiadał Artykułowi 58 UK RSFSR. Ustp 13 brzmiał: aktywne działania lub aktywna walka przeciwko klasie robotniczej i ruchowi rewolucyjnemu, przejawione na odpowiedzialnym albo tajnym stanowisku w ustroju carskim czy za rzdów kontrrewolucyjnych w okresie wojny domowej. Na mocy tego artykułu skazywano na od trzech lat pozbawienia wolnoci do rozstrzelania. 24 Sprawa Schorra.L Jak wyej.l Moliwe jest, e przesłuchiwanie trwało znacznie dłuej. W raporcie czas trwania przesłuchiwania jest przeprawiony z 19:00 na 14:30. Ta korekta nasuwa pytanie na ile w ogóle mona ufa dokumentom ledczym koca lat 30-tych. Na przykład, nie mamy pewnoci, czy nie zmuszano Schorra do składania okrelonych zezna lub czy przeprowadzano przesłuchania, które nie zostały póniej nieudokumentowane. Tym bardziej nie wiemy na ile raporty te odzwierciedlaj prawdziwe dialogi pomidzy ledczym a aresztowanym. Oficerowie ledczy najczciej sporzdzali raporty po zakoczeniu przesłuchania, z pamici i z wygodn dla siebie korekt, a póniej dawali do podpisu aresztowanym. Z drugiej strony, w 1939 r. fala wielkiego terroru, oraz samowola organów ledczych zaczły si zmniejsza. Ponadto, jako znana osobisto, wzbudzał zainteresowanie zagranic. Mona przypuszcza, e kierownictwo Bezpieki pragnło nie tylko wytoczy proces Schorrowi, ale take otrzyma od niego informacje na temat ycia społecznego w przedwojennej Polsce. Biorc powysze pod uwag, mamy nadziej, e publikowane raporty przynajmniej w pewnej mierze odzwierciedlaj to, co naprawd działo si na przesłuchaniach.

6 6 komunistów oraz sympatyzujcych z władz radzieck i postanowił pocign go do odpowiedzialnoci z par. 54 p Drugiego grudnia ten sam abski przeprowadził nastpne półtoragodzinne przesłuchanie 28. Tym razem dał informacji o stosunkach Schorra z prezydentem. Na pytanie o działalno w senacie, Schorr odpowiadał, e postulował za: a) udostpnieniem ydom prawa do nauki na wyszych uczelniach 29 ; b) udostpnieniem kredytów pastwowych ydom - handlowcom; c) przyznaniem ubogim ydom pomocy materialnej na ochron zdrowia; Schorr tłumaczył, e nie osignł niczego w senacie gdy nikt nie popierał jego postulatów. Ponownie zaprzeczył, e jako senator wystpował przeciwko klasie robotniczej oraz Zwizkowi Radzieckiemu. Tak naprawd, bdc niezbyt aktywnym działaczem politycznym w targanej przez konflikty Polsce, Schorr czasami wystpował przeciwko politycznemu ekstremizmowi, zarówno prawicy jak i lewicy. Tak na przykład w swojej mowie w Senacie 9 marca 1936 roku Schorr powiedział; Dyktatura lewicy, podsycana przez Wschód, wyciga rk do dyktatury prawicy, podtrzymywanej przez zachodniego ssiada, w celu wyrwania władzy z rk prawowitego rzdu przy uyciu terroru. Jedni nastawiaj ludno przeciwko buruazji, przypisujc jej całe zło, inni przeciwko ydom, obwiniajc ich za wszystko. Te dwa obozy s zgodne co do taktyki dywersji i uycia siły, jako rodków na drodze do osignicia władzy.(...) Bolszewizm komunistów i bolszewizm narodowych socjalistów, dla których charakterystyczna jest dyktatura partii i jej władza, nie s w Europie fenomenem wikszym, ni parlamentarna demokracja Francji, Anglii, Belgii i innych pastw europejskich, w których nie ma antysemityzmu Naley zauway, e celem tej oraz innych wypowiedzi Schorra był jednak antysemityzm ze strony prawicy. Ze wzgldu na konserwatywny skład senatu, porównywał ekstremistów prawicowych do lewicowych aby zdyskredytowa tych pierwszych i udowodni, e antysemityzm zagraa stabilnoci pastwa. We wczeniejszym swoim wystpieniu, z 24 czerwca 1936 r., Schorr tłumaczy wzrost popularnoci komunizmu wród polskich ydów jako skutek narastajcego antysemityzmu i braku równouprawnienia. Przy tym owiadcza: My, ydzi, walczymy z komunizmem tak samo jak z antysemityzmem, dlatego e jest on wrogiem wszystkich religii i de narodowociowych, a to znaczy, e naszej religii i 27 Sprawa Schorra. L.10, Jak wyej. L ydów dyskryminowano na wyszych uczelniach, gdzie pozwalano im zajmowa tylko wyznaczone miejsca. Po raz pierwszy getto ławkowe wyznaczono ydom na Politechnice Lwowskiej w grudniu 1935 roku. We wrzeniu 1937 roku Minister Owiaty zezwolił rektorom na wprowadzenie podobnych praktyk na innych uczelniach. Niektórzy ydowscy studenci odmawiali zajmowania miejsc w getcie ławkowym i podczas zaj po prostu stali, za co niejednokrotnie ich bito. ( Melzer E. Antisemitism in the Last Years of the Second Polish Republic // Gutman Y., Mendelsohn E., Reinharz J.,Shmeruk Ch. (Eds.). The Jews of Poland Between Two World Wars. P. 130; Witz-Margulies B. Jan Kazimierz University : A Memoir // Polin. Vol. 14.P ).

7 7 naszych narodowych idei. Owiadczam tu, z tej trybuny, e my ydzi jestemy przeciwko komunizmowi i akceptujemy wszelkie rodki, które wybierze pastwo do wykorzenienia ruchu komunistycznego 31. Widocznie urzdnik Departamentu Pastwowego USA Kordell Hall opierał si na tym oraz podobnych owiadczeniach Schorra, kiedy pisał do znanego amerykaskiego ydowskiego działacza Cyrusa Adlera, e Schorr jest osdzony za jego szczer opozycj do komunizmu w czasie, kiedy mieszkał w byłym pastwie polskim 32 Z drugiej strony radzieccy oficerowie ledczy nie mieli w rkach ani tekstów przemówie Schorra, ani zezna wiadków, potwierdzajcych oskarenie go o działalno antykomunistyczn. Na podstawie przesłuchania 2 grudnia (które niczego nie wykazało) oficer ledczy starał si u prokuratora obwodu lwowskiego o przedłuenie ledztwa i przetrzymanie Schorra w areszcie przez miesic, a do 2 stycznia 1940 r. 33 abski pisał, e karygodna polityka (Schorra) w stosunku do członków i sympatyków partii komunistycznej jest udowodniona. Uwaał, e naley wyjani tylko szczegóły dotyczce zwizków Schorra z polskimi urzdnikami pastwowymi: Mocickim, Beckiem 34 i innymi. Proba została rozpatrzona pozytywnie. Minły jeszcze dwa miesice, w cigu których Schorr nie był przesłuchiwany. 3 lutego 1940 r. oficer ledczy Lwowskiego Zarzdu NKWD Łopunow, na mocy rozkazu zastpcy komitetu ludowego Spraw Wewntrznych ZSSR, W.N. Merkułowa, wysłał aresztowanego oraz akta sprawy do Moskwy w celu kontynuacji ledztwa 35. Schorr został wysłany konwojem do Moskwy, do 1-go spec-wydziału NKWD ZSRR. W towarzyszcej dokumentacji odnotowano zdrowy 36. Dwudziestego pierwszego marca 1940 r., po dotarciu 30 Sprawozdanie Stenograficzne Senatu, posiedzenie z 9 marca, 1936, P Sprawozdanie Stenograficzne Senatu, posiedzenie z 24 czerwca, 1936, P List z // Archiwum J. Schorra. 33 Sprawa Schorra.L Beck Józef ( ), pułkownik Minister Spraw Zagranicznych Polski od 1932 po 1939 r., protegowany Piłsudskiego. Był zwolennikiem przyjaznych stosunków z Niemcami i nieustpliwoci w stosunku do Zwizku Radzieckiego. 35 * Sprawa Schorra. L.71 Merkułow W.N. ( ). Członek RKP(b) od 1925r. W roku 1921 rozpoczł karier w KC Tbilisi. Prawdopodobnie to bliskie stosunki z L. Beri sprawiły, e we wrzeniu 1938 r. został wybrany na zastpc naczelnika Głównego Zarzdu Bezpieczestwa Pastwowego (GUGB) NKWD ZSSR, a po trzech miesicach na zastpc Komisarza Narodowego Spraw Wewntrznych ZSSR i naczelnika GUGB. W lutym czerwcu 1941 r. i latach Merkułow pełnił obowizki Komisarza Narodowego Bezpieczestwa Pastwowego. Został rozstrzelany w roku 1953 (Jwkin W.J. Władza Pastwowa ZSSR: Wysze organy władzy i Zarzdzania oraz kierownictwo, lata M.,1999,str ) Widocznie rozkaz Merkułowa dotyczył nie tylko Schorra, ale i innych aresztowanych tej kategorii. 36 Sprawa Schorra. L.14

8 8 do moskiewskiego wizienia butyrskiego, zdjto odciski palców Schorra i wypełniono now ankiet. 37 Kontynuacj ledztwa powierzono oficerowi ledczemu 2-go wydziału GUB, podporucznikowi GB Krykowskiemu. Krykowski przejł ledztwo go marca, a ju 2 kwietnia przesłuchanie Schorra trwało, z przerw, od 10:15 do 21:40. (patrz Dokument 1) Oficerów ledczych najbardziej interesowały powizania Schorra z JOINTem 39. Porucznik Hamaziuk, starszy pełnomocnik 2-go wydziału GUGB wystpił do prokuratora ZSRR o przedłuenie ledztwa. Był on obecny take na pierwszym przesłuchaniu, gdzie odnotował: ustalono zwizki Schorra z elementami kontrrewolucyjnymi zagranic, oraz amerykask organizacj JOINT prowadzc szpiegowsk działalno w ZSRR 40. Ósmego maja 1940 r. Merkułow przychylił si do proby. Nastpne przesłuchanie odbyło si po piciu i pół miesicach, 17 wrzenia. Prowadził je Hamaziuk. Pytania ledczych, oraz ich uwagi odnotowane w protokołach, wyranie wskazywały na starania dce do udowodnienia Schorrowi, jako a) senatorowi Sejmu Polskiego; b) zagorzałemu syjonicie; c) rabinowi Wielkiej Synagogi Warszawskiej; d) działaczowi społecznemu w zarzdach organizacji ydowskich, działalnoci nacjonalistycznej, antykomunistycznej, oraz antyradzieckiej. Wskazywało na to utrzymywanie kontaktów z zachodnimi organizacjami ydowskimi nioscymi pomoc socjaln, w pierwszej kolejnoci z JOINTem, która w ZSSR była uwaana za organizacj szpiegowsk. (patrz Dokumenty 1 i 2). Nie udało si jednak zdoby ani adnych dowodów pisemnych na temat działalnoci antyradzieckiej Schorra, ani adnych zezna wiadków. Schorr zaprzeczał kademu punktowi oskarenia. Trzeba zauway, e protokoły przesłucha sprawiaj wraenie, jakby oficerowie ledczy usiłowali nie tylko zdemaskowa Schorra, ale take zebra informacje na temat ycia społeczno politycznego ydów polskich, partii ydowskich, oraz społecznych działaczy ydowskich. Schorr odpowiadał na wszystkie pytania, ale nie było w jego odpowiedziach szczegółowych informacji o konkretnych osobach, 37 Sprawa Schorra. L.7, Pierwsz ankiet Schorr wypełnił osobicie. 38 Jak wyej. L Amerykaski Zjednoczony Komitet ydowski (JOINT) powstał w roku 1914 w celu pomocy ydom uciekinierom z czasów I wojny wiatowej, którzy nadal cierpieli bied w wielu pastwach. JOINT brał udział w dofinansowywaniu TOZu, oraz CENTOSu od pocztku 1938 r.; po 1 wrzenia 1939 r, rodki przekazane polskim ydom przekroczyły 2 miliony USD. 40 Sprawa Schora L.73

9 9 ani o tych, którzy mogli si wówczas znajdowa na terytorium okupowanym przez ZSSR. Najwyraniej zdawał on sobie spraw, e jego zeznania mog by wykorzystane do represjonowania innych osób. Nie podał nawet adresów córek w Paryu. Pod tym wzgldem ciekawe jest porównanie zachowania Schorra na ledztwie z zachowaniem Menachema Begina ( ), członka KC organizacji syjonistów rewizjonistów Polski i szefa Bejtar, jej oddziału młodzieowego. Z rozpoczciem wojny Begin uciekł do Wilna i we wrzeniu 1940 roku został tam aresztowany przez władze radzieckie. Prawdopodobnie z powodu młodego wieku on, podobnie jak wielu innych, nie rozumiał do koca istoty reimu radzieckiego. Podczas ledztwa, Begin nie tylko szczegółowo opowiadał o działalnoci swojej partii, ale take podawał imiona towarzyszy wraz z ich adresami w Wilnie i Kownie. Na przykład, na pytanie sdziego ledczego: Kogo z członków partii syjonistów rewizjonistów i polskiej organizacji Bejtar, zamieszkałych obecnie w Wilnie, Pan zna?, Begin podał 13 nazwisk, w tym: Grajew, 60 lat, członek partii rewizjonistów, mieszka w Wilnie, ulica Teatralna, dom 5 lub 8 Hercog (imienia nie pamitam), lat 35, członek partii rewizjonistów, mieszka w Wilnie, Radneslauta 5 41, itd. Zauwamy, e Begin, tak jak Schorr, na cały szereg pyta odpowiadał nie pamitam, jednak to, co sobie przypomniał mogło zaszkodzi jego towarzyszom. Na wniosek sdziów ledczych, ledztwo kilka razy było przedłuane. Od sierpnia było to zatwierdzane przez prokuratora ZSRR Boczkowa 42. Wtedy to stało si co niespodziewanego: obroca Schorra zrezygnował. Prokurator wojskowy Kulczycki, który jeszcze w sierpniu 1940 r. zgodził si na przedłuenie ledztwa, we wrzeniu napisał do Boczkowa: Wyraam sprzeciw. Schorr w czasie trwania ledztwa od dziesitego padziernika 1939 r. był przesłuchiwany raz. Oprócz jego sytuacji społecznej nie znaleziono adnych innych kompromitujcych go materiałów. Pozostawiam waszemu rozpatrzeniu 43 oczywicie Boczkow zgodził si na przedłuenie ledztwa i tym razem. Kiedy w kocu listopada zwrócono si do Kulczyckiego z 41 Begin M. Be-leilot lewanim. Dvir, 1995, P Sprawa Schorra. L Boczkow Wiktor Michajłowicz ( ), od sierpnia 1940 r.do listopada 1943 r. prokurator ZSRR. Nie miał wykształcenia prawniczego; ukoczył Akademi Wojskow RKKA im.m.w.frunze (1938). Pocztkowo był wojskowym, od listopada 1938r. był szefem Głównego Zarzdu Wiziennego NKWD. Miesic póniej szefem 4-go (specjalnego) wydziału GUGB NKWD ZSRR. Był prokuratorem, a nastpnie stał na czele zarzdu wojsk eskortowych NKWD (MSW) ZSRR. Od 1951 r. był zastpc szefa Głównego Zarzdu Obozów (GULAG). W 1959r. przeszedł do rezerwy.(władza pastwowa w ZSSR.1999.C.230) 43 Sprawa Schorra L

10 10 wnioskiem o kolejne przedłuenie, ten sprzeciwił si znowu: sprawa Schorra ley długo nieruszana 44. Znowu przedłuenie ledztwa, a to znaczy, e areszt Schorra był zatwierdzany. Tymczasem stan zdrowia Schorra pogorszył si. Przyzwyczajony do lepszych warunków starszy człowiek szczególnie ciko znosił trudy ycia w radzieckim wizieniu tym bardziej, e od dawna nie dostawał paczek. W wizieniu radzieckim bez paczek od krewnych trudno było przey bdc nawet w pełni sił. Poza tym, jako wierzcy yd i rabin nawet liberalny Schorr widocznie nie mógł je wszystkiego co podawano winiom (o przestrzeganiu koszeru nie było nawet mowy) i to uszczuplało i tak skromne racje ywnociowe. Bdc w wizieniu butyrskim, ju w kwietniu Schorr zwrócił si do władz wiziennych (z podaniem w jzyku polskim) by zwrócono mu zabrane we Lwowie 75 rubli, dlatego, e jestem w podeszłym wieku 66 lat, potrzebuj dodatkowej ywnoci ze wzgldu na stan zdrowia 45. Całe miesice prowadzono z lwowskim wizieniem bezowocn korespondencj o przesłaniu do Moskwy rzeczy Schorra, łcznie z pienidzmi i złotym zegarkiem z wygrawerowanym imieniem, skradzionym przez straników wiziennych. Zdrowie aresztowanego cały czas si pogarszało. Ogldziny lekarskie 14 sierpnia 1940 r. wykazały, e Schorr ma nabrzmiał twarz, szmery w płucach, niewydolno wiecow i sercow. Uznano za nieprzydatnego do pracy fizycznej. Nastpne badania medyczne 7 kwietnia 1941r. wykazały przesunicie granic serca, nadcinienie krwi 220/105, wiszczcy oddech. Lekarz postawił diagnoz: miadyca, nadcinienie, niewydolno minia sercowego 46. W takim włanie stanie znajdował si Schorr, kiedy sprawa była zakoczona i 12 kwietnia 1941r. sformułowano akt oskarenia ( Dokument 3), w którym zarzucano mu obron interesów ydowskiej buruazji. Całe uzasadnienie zajmowało pół strony. Kwalifikacja czynu ( 58 ust 13) nie została zmieniona. Prokurator Kulczycki zgodził si z aktem oskarenia, a szef 3 (tajnego politycznego) zarzdu NKGB ZSRR starszy major GB Gorliski 47 zatwierdził go. Po miesicu narada specjalna przy NKWD ZSRR wydała wyrok pi lat zesłania do Uzbekistanu (Dokument 4). W wyroku w ogóle nie wspomniano o podstawie oskarenia. Napisano, e Schorr zostaje zesłany jako element społecznie niebezpieczny. Mona tylko si domyla, co konkretnie nieobecno znamion przestpstwa, stan fizyczny i zaawansowany 44 Jak wyej, L Jak wyej. L.26-27, Jak wyej. L N.D.Gorliski ( ), starszy major GB odpowiadał wojskowemu generał-majorowi,gorliski dosłuył si stopnia generała porucznika (Łubianka. S.73,109,123,133)

11 11 wiek, czy te presja midzynarodowa było przyczyn tak łagodnego wyroku. Nie ma wtpliwoci jednak, e działalno Schorra w Polsce nie podlegała orzecznictwu sdu radzieckiego, co nie poruszyło członków Narady Specjalnej. 7 czerwca Schorr został przetransportowany do Taszkientu 48. Choremu trudno było znie podró, zapewne te bardzo przeywał losy swoich bliskich, którzy pozostali we Lwowie. Wszystko to razem podró, napicie nerwowe, postpujca choroba układu krenia i gorcy klimat obwodu chorezmskiego przyspieszyły jego mier. Schorr zmarł 10 lipca 1941 r. (Dokument 5). Jego grób nie zachował si 49. Walka o uwolnienie Mojesza Schorra rozpoczła si niedługo po jego aresztowaniu, prawdopodobnie jeszcze w padzierniku. Ju w listopadzie 1939 r. Agencja ydowska zwróciła si do głównego rabina Sztokholmu M. Erenprajza z prob o pomoc w wywiezieniu Schorra do Szwecji (kraju neutralnego) gdzie wydano by całej rodzinie certyfikat na wyjazd do Palestyny. Agencja ydowska nie miała moliwoci zwrócenia si bezporednio do rzdu radzieckiego 50. Jednoczenie, działajc na tymczasowy rzd polski znajdujcy si wtedy w Paryu, starano si o przyznanie mu obywatelstwa brytyjskiego 51. Główny rabin Erec Izrael, Icchak Hercog próbował doprowadzi do tego w Londynie, niestety bezskutecznie 52. W tym samym czasie w lutym 1940r. rektor Uniwersytetu Hebrajskiego, Jehuda Magnes, wysłał przez amerykaski konsulat w Jerozolimie list z prob o stawiennictwo w obronie Schorra 53 do ambasadora USA w Moskwie. Nie wiedział prawdopodobnie, e Departament Stanu ju odmówił wstawiennictwa za Schorrem jako obywatelem nie amerykaskim. Na pocztku kwietnia 1940 r. syn, Jehoszua Schorr, student politechniki w Hajfie i jeden z najaktywniej działajcych na rzecz uwolnienia profesora, otrzymał informacj o przeniesieniu M. Schorra do wizienia w Moskwie. Jehoszua natychmiast wysłał do prokuratora ZSRR prob o pozwolenie na przyjazd w celu przekazania rzeczy i ywnoci oraz o otrzymanie zezwolenia na widzenie po zakoczeniu ledztwa 54. Oczywicie nie otrzymał odpowiedzi. adne z podejmowanych wysiłków nie przyniosły pozytywnego rezultatu a wielu zabiegajcych o uwolnienie profesora poddało si nastrojowi rezygnacji. 48 Sprawa Schorra L Patrz Dokument 5; według J..Schorra jego ojciec zmarł 8 lipca. Patrz take: Guzik (Note 1) P List A. Dobkina do Schorra ( ); List wydziału imigracyjnego Agencji ydowskiej do rabina M. Erenprajza (16.11.i r. //Archiwum J. Schorra. 51 A.Dobkin do Schorra ( )// Jak wyej 52 Hercog do J. Schorra ( r.). Jak wyej 53 Sekretarz J. Magnesa do Schorra ( r.) // Jak wyej 54 List J. Schorra ( r.).// Jak wyej

12 12 W amerykaskich gazetach ydowskich rozprzestrzeniały si wieci o mierci Schorra. Pitego listopada 1940 r. znany ydowski wydawca A. Sztibel w rozpaczy pisał do Cyrusa Adlera: Na kadym parowcu przybywajcym z Europy, prawie kady polski yd ogłasza si Wodzem ydów Polski. To s ludzie, których imion nigdy nie słyszałem, mimo e urodziłem si i wychowałem w Polsce; podczas kiedy profesor Schorr, rzeczywisty autorytet ydostwa polskiego do tej pory znajduje si w areszcie bolszewickim i nikt nie robi nawet najmniejszego wysiłku by go uratowa 55. Siedemnastego lipca 1941r., na spotkaniu członków Zarzdu Agencji ydowskiej dla Palestyny 56, Emanuela Neumana, i kierownika Wydziału Stosunków Midzynarodowych wiatowego Kongresu ydowskiego 57, rabina M. Perlcwajga, z ambasadorem ZSRR w USA K.A. Umanskim 58, strona ydowska poruszyła spraw wypuszczenia z ZSRR niektórych polskich ydów, w tym Schorra. Umanski odparł, e według jego informacji rabin Schorr był w Moskwie i jest wolny od czterech piciu miesicy 59. Wówczas Schorra ju nie było wród ywych. Losy rodziny Schorra potoczyły si w nastpujcy sposób. Córka Sonia z mem, Arturem Millerem, w kocu 1940 r. dotarła do Nowego Jorku. Zi, Maks Kohn, przetrwał wojn w Londynie. Kiedy Lwów był okupowany przez Niemców, on Schorra, Tamar, z córk, Felicj, i trzema wnukami przeniesiono do getta warszawskiego, a rok póniej (gdy druga jej córka, Sonia, zdobyła dla nich obywatelstwo Kostaryki i Nikaragui) - do wizienia w Warszawie; a w kocu do francuskiego miasteczka Vittel. Tam, w hotelu strzeonym przez gestapo, mieszkało trzystu ydów z zagranicznymi paszportami. Kiedy dowiedziały si, e nastpnego dnia zostan przewiezione do obozu koncentracyjnego Drancy (a stamtd ydzi zazwyczaj byli transportowani do Owicimia), matka i córka postanowiły odebra sobie ycie, eby dzieci, jako sieroty, uniknły wywiezienia. Osiemnastego kwietnia Tamara zayła cyjanek potasu, a Felicja rzuciła si z okna z czwartego pitra. Przeyła, a gestapo zostawiło j z dzie mi w Vittel, które póniej zostało wyzwolone przez armi amerykask Od K. Halla do S.Adlera ( r.). //Jak wyej 56 Agencja ydowska (Jewish Agency, Sochnut) została załoona, aby wspomaga powstanie pastwa ydowskiego w Palestynie. Definitywnie ukształtowała si w 1929r. Zarzdzenie Agencji zapewniało syjonistom i niesyjonistom udział w Radzie, Komitecie Administracyjnym i Wykonawczym. Prezes wiatowej Organizacji Syjonistycznej miał take sta na czele Agencji ydowskiej. Pierwszymi prezesami byli Ch. Weizmann ( , ) i N. Sokołow ( ) 57 wiatowy Kongres ydowski utworzony został w 1936r.w celu podtrzymania i umocnienia jednoci ludu ydowskiego. Jednoczył najwiksze organizacje ydowskie w ponad 60 krajach wiata. 58 Umanski ( ); zginł w katastrofie lotniczej, prawdopodobnie spowodowanej przez wywiad radziecki (Kostyrczenko G.W Sekretna polityka Stalina,M.,2001, S.241) 59 Stosunki radziecko-izraelskie. Zbiór dokumentów, T. 1, M.,2000.C.18

13 13 Akta procesu Schorra zostały odnalezione w 2000 r. w Centralnym archiwum FSB, przez moskiewskiego pisarza i dziennikarza Władimira Prichodko. Po zajciu Polski w 1939 r. rodzice Władimira: reyser teatralny Aleksander Lejn ( ) i aktorka Nonna Prichodko, zostali przeniesieni do Lwowa. Tam na pocztku zamieszkali u lekarza Oswalda Schorra, bratanka Mojesza, i zaprzyjanili si z jego rodzin. Podczas wojny Lejn zginł na froncie, a jego ona z synem wróciła do Lwowa, gdzie wkrótce zaadoptowała mał córk Oswalda, Ann, jedyn pozostał przy yciu z rodziny lekarza 61. Dorosła Anna zdołała znale krewnego w Izraelu, Jehoszu Schorra, syna Mojesza. Na prob Jehoszuy, Prichodko zainteresował si losem Mojesza Schorra, odnalazł w archiwum FSB i skopiował materiały ze ledztwa. Jehoszua Schorr przekazał te materiały i inne dokumenty autorom tego artykułu. Niestety ani Władimir Prichodko, ani Jehoszua Schorr nie doyli publikacji, chocia włanie oni j zainicjowali. Drukujc Akta Procesu Schorra, autorzy spełniaj swój moralny obowizek wobec zmarłego. Podczas przygotowania dokumentów poprawiona została ortografia i interpunkcja. Zamiast Toz, Cjentos, Ort, jak jest w oryginale, naley pisa TOZ, CENTOS, ORT. Jednoczenie wyrazy, które naley pisa du liter, a które w dokumentach celowo, cho nie zawsze, były pisane z małej litery ( wy przy zwrocie sdziego ledczego do Schorra, Uniwersytet Hebrajski w Jerozolimie, Wielka Synagoga, Instytut Judaistyczny, Uniwersytet Warszawski, nazwy zwizków ydowskich i inne) zachowane s tak, jak w dokumentach. Dotyczy to take przypadków zapisu całego nazwiska duymi literami. W publikacji nie zostały przytoczone wszystkie akta sprawy Schorra, zawierajce 105 stron, lecz tylko najbardziej istotna ich cz, mianowicie: 1. Protokół przesłuchania od r.(ll ); 2. Protokół przesłuchania od r.(ll.65-69); 3. Akt oskarenia od r.(ll.96-98); 4. Wypis z protokołu Narady Specjalnej (wyrok) od r.(l.99); 5. Zawiadczenie o zgonie od r. Tre innych dokumentów jest albo wykorzystana we wstpie, albo podobna do przytoczonych protokołów przesłucha, albo nieistotna (korespondencja o przesyłce rzeczy osobistych aresztowanego, pokwitowania, zawiadczenia itd.) Akta sprawy Schorra maj nadruk Przechowywa wiecznie. 60 Zaideman H.; Korbana haaharon szel geweret profesor Schorr // Ha-boker, Patrz.Prichodko N.Asja // Gazeta Społeczna. 1994, nr 25/50 ( ). Prichodko W. Kilka słów o wspomnieniach mojej matki // Jak wyej

GRUPY DOMOWE A ROZWÓJ KOCIOŁA

GRUPY DOMOWE A ROZWÓJ KOCIOŁA GRUPY DOMOWE A ROZWÓJ KOCIOŁA Tytuł oryginału: Successful Home Cell Groups Przekład: Piotr Cielar Redakcja: Ludmiła i Kazimierz Sosulscy Copyright for the Polish edition: 1992 by Instytut Wydawniczy Agape

Bardziej szczegółowo

RAPORTY I ANALIZY INSTYTUTU POLITYKI SPOŁECZNEJ

RAPORTY I ANALIZY INSTYTUTU POLITYKI SPOŁECZNEJ RAPORTY I ANALIZY INSTYTUTU POLITYKI SPOŁECZNEJ Zogniskowane wywiady grupowe z imigrantami Projekt Xenophob Ksenofobia w Europie Formy dyskryminacji instytucjonalnej, politycznej i społecznej Seria RAPORTY

Bardziej szczegółowo

LITWA. Przewodnik dla przedsibiorców. Wydanie drugie. Warszawa, padziernik 2004. z suplementem (maj 2005)

LITWA. Przewodnik dla przedsibiorców. Wydanie drugie. Warszawa, padziernik 2004. z suplementem (maj 2005) LITWA Przewodnik dla przedsibiorców Wydanie drugie Warszawa, padziernik 2004 z suplementem (maj 2005) Przewodnik wydany pod patronatem Ministerstwa Gospodarki i Pracy przez Biuro Promocji Inwestycji i

Bardziej szczegółowo

Przegld Słuby Cywilnej

Przegld Słuby Cywilnej Przegld Słuby Cywilnej Departament Słuby Cywilnej Kancelarii Prezesa Rady Ministrów Nr 2 (11) MARZEC KWIECIE 2011 r. ISSN 2082 193X Dagmir Długosz Dyrektor Departamentu Słuby Cywilnej Kancelarii Prezesa

Bardziej szczegółowo

Żydzi w polsce porozbiorowej ROZDZIAŁ II Żydzi w polsce niepodległej (1918-1939)

Żydzi w polsce porozbiorowej ROZDZIAŁ II Żydzi w polsce niepodległej (1918-1939) Stefan Karboński POLACY, ŻYDZI I HOLOCAUST Tytuł oryginału angielskiego: "The Jews and Poles in Word War II", Hippcrene Books, New York 1989, ISBN 0-87052- 591-3 WSTĘP Wysuwane przez Żydów oskarżenia o

Bardziej szczegółowo

Z BRAKU DOWODÓW WINY... REHABILITACJA PROKURATOR ROMANY GOLAŃSKIEJ

Z BRAKU DOWODÓW WINY... REHABILITACJA PROKURATOR ROMANY GOLAŃSKIEJ Elżbieta Romanowska * Z BRAKU DOWODÓW WINY... REHABILITACJA PROKURATOR ROMANY GOLAŃSKIEJ WPROWADZENIE W 1956 r., wraz z postępami odwilży i destalinizacji, pojawił się problem rehabilitacji osób represjonowanych

Bardziej szczegółowo

NIKO AJ IWANOW POWSTANIE WARSZAWSKIE WIDZIANE Z MOSKWY

NIKO AJ IWANOW POWSTANIE WARSZAWSKIE WIDZIANE Z MOSKWY NIKO AJ IWANOW POWSTANIE WARSZAWSKIE WIDZIANE Z MOSKWY NIKO AJ IWANOW POWSTANIE WARSZAWSKIE WIDZIANE Z MOSKWY WYDAWNICTWO ZNAK KRAKÓW 2010 Spis treści Wprowadzenie.................................................

Bardziej szczegółowo

UKRAINA. Przewodnik dla przedsibiorców. Wydanie czwarte rozszerzone

UKRAINA. Przewodnik dla przedsibiorców. Wydanie czwarte rozszerzone UKRAINA Przewodnik dla przedsibiorców Wydanie czwarte rozszerzone Biuro Promocji Inwestycji i Technologii Organizacji Narodów Zjednoczonych ds. Rozwoju Przemysłowego Publikacja wydana pod patronatem Ministerstwa

Bardziej szczegółowo

UKRAINA. Przewodnik dla przedsibiorców. Wydanie czwarte rozszerzone. Warszawa, padziernik 2004. z suplementem (kwiecie 2005)

UKRAINA. Przewodnik dla przedsibiorców. Wydanie czwarte rozszerzone. Warszawa, padziernik 2004. z suplementem (kwiecie 2005) UKRAINA Przewodnik dla przedsibiorców Wydanie czwarte rozszerzone Warszawa, padziernik 2004 z suplementem (kwiecie 2005) Biuro Promocji Inwestycji i Technologii Organizacji Narodów Zjednoczonych ds. Rozwoju

Bardziej szczegółowo

Tytuł oryginału angielskiego: "The Jews and Poles in Word War II", Hippcrene Books, New York 1989, ISBN 0-87052- 591-3

Tytuł oryginału angielskiego: The Jews and Poles in Word War II, Hippcrene Books, New York 1989, ISBN 0-87052- 591-3 Stefan Korboński POLACY, śydzi I HOLOCAUST Tytuł oryginału angielskiego: "The Jews and Poles in Word War II", Hippcrene Books, New York 1989, ISBN 0-87052- 591-3 WSTĘP Wysuwane przez śydów oskarŝenia o

Bardziej szczegółowo

Poradnik Pozyskiwacza

Poradnik Pozyskiwacza PORADNIK POZYSKIWACZA Czyli: JAK ZDOBY RODKI NA FINANSOWANIE DZIAŁALNOCI? Autorzy: phm. Patrycja Gajewska HR phm. Lucjan Brudzyski HR Sopot, 2006 roku. Hufiec ZHP w Sopocie Jamboree 2007 1 Spis treci:

Bardziej szczegółowo

RZECZPOSPOLITA UTRACONA

RZECZPOSPOLITA UTRACONA OB 1945 RZECZPOSPOLITA UTRACONA 9 maja 2010 nr 19 Kraków DODATEK SPECJALNY TYGODNIKA POWSZECHNEGO Redakcja: Wojciech Pięciak Patrycja Bukalska Ostatni dowódca Armii Krajowej gen. Leopold Okulicki przed

Bardziej szczegółowo

przedsibiorstw i instytucji, s take obecne w milionach mieszka. Wykorzystywane s przy tym wszystkie moliwe sposoby przenoszenia informacji

przedsibiorstw i instytucji, s take obecne w milionach mieszka. Wykorzystywane s przy tym wszystkie moliwe sposoby przenoszenia informacji Rozdział 1 Czym jest Internet? Co mona w nim znale? Skd si wził? Jaki jest dzisiaj? Jak moe wyglda w przyszłoci? Internet w Polsce Budowa Internetu Jzyk Internetu, czyli protokół TCP/IP Czym s i jak rol

Bardziej szczegółowo

BOGDAN PODGÓRSKI JÓZEF HIERONIM RETINGER

BOGDAN PODGÓRSKI JÓZEF HIERONIM RETINGER BOGDAN PODGÓRSKI JÓZEF HIERONIM RETINGER 1888 1960 2 Józef Hieronim Retinger urodził się 17 kwietnia 1888 roku w Krakowie, w kamienicy przy ulicy Wiślnej 3, jako najmłodsze z pięciorga dzieci Józefa Stanisława

Bardziej szczegółowo

ZMARNOWANA SZANSA WYZWOLENIA CAŁEGO TERYTORIUM

ZMARNOWANA SZANSA WYZWOLENIA CAŁEGO TERYTORIUM ANDRZEJ PISKOZUB ARTUR ROLAND KOZŁOWSKI MARTA KNOCH PRZEGLD GEOPOLITYCZNY, 2009, T. 1 ZMARNOWANA SZANSA WYZWOLENIA CAŁEGO TERYTORIUM DAWNEJ RZECZYPOSPOLITEJ U SCHYŁKU PIERWSZEJ WOJNY WIATOWEJ Rzeczpospolita

Bardziej szczegółowo

Wersja pierwotna: papierowa.

Wersja pierwotna: papierowa. Wersja pierwotna: papierowa. SPOŁECZEŃSTWO i POLITYKA AKADEMIA HUMANISTYCZNA IMIENIA ALEKSANDRA GIEYSZTORA WYDZIAŁ NAUK POLITYCZNYCH SPOŁECZEŃSTWO i POLITYKA Nr 1 (22)/2010 Pułtusk Rada Programowa: prof.

Bardziej szczegółowo

N R 3 ( 1 4 ) marzec 2002 BIULETYN INSTYTUTU PAMIĘCI NARODOWEJ ISSN 1641-9561. Transport przesiedleńców z obozu Niederlahstein, lipiec 1946 r.

N R 3 ( 1 4 ) marzec 2002 BIULETYN INSTYTUTU PAMIĘCI NARODOWEJ ISSN 1641-9561. Transport przesiedleńców z obozu Niederlahstein, lipiec 1946 r. N R 3 ( 1 4 ) marzec 2002 BIULETYN INSTYTUTU PAMIĘCI NARODOWEJ ISSN 1641-9561 Transport przesiedleńców z obozu Niederlahstein, lipiec 1946 r. ADRESY I TELEFONY ODDZIAŁÓW IPN W POLSCE BIAŁYSTOK 15-637 Białystok,

Bardziej szczegółowo

Romana Zambrowskiego epizody pracy partyjnej, w NKWD i oświatowej (do połowy 1941 r.)

Romana Zambrowskiego epizody pracy partyjnej, w NKWD i oświatowej (do połowy 1941 r.) Albin Głowacki Uniwersytet Łódzki Romana Zambrowskiego epizody pracy partyjnej, w NKWD i oświatowej (do połowy 1941 r.) D otarcie do materiałów źródłowych, zgromadzonych w przepastnym archiwum Międzynarodówki

Bardziej szczegółowo

STRATEGIA OPORU NIEKIEROWANEGO

STRATEGIA OPORU NIEKIEROWANEGO JAROSŁAW TOMASIEWICZ PRZEGLD GEOPOLITYCZNY, 2009, T. 1 STRATEGIA OPORU NIEKIEROWANEGO W WOJNIE ASYMETRYCZNEJ Współczesne organizacje terrorystyczne sw działalno opieraj coraz czciej na strategii Oporu

Bardziej szczegółowo

Proces pierwszego kierownictwa KPN

Proces pierwszego kierownictwa KPN 270 Rozdział V Lamus Proces pierwszego kierownictwa KPN Leszek Moczulski (a także czołowi działacze KSS KOR: Jacek Kuroń, Adam Michnik, Zbigniew Romaszewski czy Mirosław Chojecki) został zatrzymany przez

Bardziej szczegółowo

FEDERACJA ROSYJSKA. Przewodnik dla przedsibiorców. wydanie drugie rozszerzone. Warszawa, padziernik 2004. z suplementem (kwiecie 2005)

FEDERACJA ROSYJSKA. Przewodnik dla przedsibiorców. wydanie drugie rozszerzone. Warszawa, padziernik 2004. z suplementem (kwiecie 2005) FEDERACJA ROSYJSKA Przewodnik dla przedsibiorców wydanie drugie rozszerzone Warszawa, padziernik 2004 z suplementem (kwiecie 2005) Przewodnik wydany pod patronatem Ministerstwa Gospodarki i Pracy przez

Bardziej szczegółowo

ŁAMBINOWICKI ROCZNIK MUZEALNY

ŁAMBINOWICKI ROCZNIK MUZEALNY ŁAMBINOWICKI ROCZNIK MUZEALNY CENTRALNE MUZEUM JEŃCÓW WOJENNYCH W ŁAMBINOWICACH-OPOLU ŁAMBINOWICKI ROCZNIK MUZEALNY JEŃCY WOJENNI W LATACH II WOJNY ŚWIATOWEJ 33 OPOLE 2010 Komitet Redakcyjny Róża Bednorz,

Bardziej szczegółowo

ELITY III RP RODOWOD WŁADYSŁAW GAUZA. Nawet jeśli prawda może powodować zgorszenie, lepiej dopuścić do zgorszenia, niż wyrzec się prawdy

ELITY III RP RODOWOD WŁADYSŁAW GAUZA. Nawet jeśli prawda może powodować zgorszenie, lepiej dopuścić do zgorszenia, niż wyrzec się prawdy WŁADYSŁAW GAUZA ELITY III RP RODOWOD Nawet jeśli prawda może powodować zgorszenie, lepiej dopuścić do zgorszenia, niż wyrzec się prawdy Papież Grzegorz I Oslo 2011 Wstęp Ciekawa sytuacja zaistniała w maju

Bardziej szczegółowo

Część I: lata polskie 1900 1939

Część I: lata polskie 1900 1939 Ryszard Szawłowski RAFAŁ LEMKIN WARSZAWSKI ADWOKAT (1934 1939), TWÓRCA POJĘCIA GENOCYD I GŁÓWNY ARCHITEKT KONWENCJI Z 9 grudnia 1948 r. ( KONWENCJI LEMKINA ). W 55-LECIE ŚMIERCI Część I: lata polskie 1900

Bardziej szczegółowo

przebiegu XXXIX nadzwyczajnej sesji Rady Miasta Zielona Góra 10 lutego 2009 r.

przebiegu XXXIX nadzwyczajnej sesji Rady Miasta Zielona Góra 10 lutego 2009 r. PROTOKÓŁ NR XXXIX/09 przebiegu XXXIX nadzwyczajnej sesji Rady Miasta Zielona Góra 10 lutego 2009 r. 1. OTWARCIE SESJI XXXIX nadzwyczajna sesja Rady Miasta Zielona Góra (pitej kadencji samorzdu terytorialnego

Bardziej szczegółowo

NORMALNE NARODZINY CHRZECIJANINA J. David Pawson

NORMALNE NARODZINY CHRZECIJANINA J. David Pawson NORMALNE NARODZINY CHRZECIJANINA J. David Pawson Normalne narodziny chrzecijanina Tytuł oryginału: The Normal Christian Birth Autor: J. David Pawson Copyright 1989 by J. David Pawson Published by Hodder

Bardziej szczegółowo

Mark Prochowski Attorney At Law. Str. 20 Wiadomości Polonijne Pasadena, CA Lipiec 2009 Obywatel dezerter Zenon Baranowski

Mark Prochowski Attorney At Law. Str. 20 Wiadomości Polonijne Pasadena, CA Lipiec 2009 Obywatel dezerter Zenon Baranowski Str. 20 Wiadomości Polonijne Pasadena, CA Lipiec 2009 Obywatel dezerter Zenon Baranowski Uchwalona przez Sejm nowelizacja ustawy o obywatelstwie pilotowana przez Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji

Bardziej szczegółowo

Do stworzenia studium MALL przyczynili si nastpujcy uczestnicy programu:

Do stworzenia studium MALL przyczynili si nastpujcy uczestnicy programu: Podzikowania: Główny koordynator projektu pragnie wyrazi swoj wdziczno za pomoc okazan przez Biuro Obsługi Technicznej (Technical Assistance Office - TAO) Komisji Europejskiej - DG Education and Culture,

Bardziej szczegółowo

Teodor Duracz (1883 1943). Szkic do portretu

Teodor Duracz (1883 1943). Szkic do portretu KOMUNIZM: system ludzie dokumentacja rocznik naukowy 2 (2013) Konrad Ruzik Uniwersytet Warszawski Teodor Duracz (1883 1943). Szkic do portretu Teodor Franciszek Duracz urodził się 9 lutego 1883 r. we wsi

Bardziej szczegółowo

Zbigniew Osiński. Janusz Jędrzejewicz piłsudczyk i reformator edukacji (1885 1951)

Zbigniew Osiński. Janusz Jędrzejewicz piłsudczyk i reformator edukacji (1885 1951) 2 Zbigniew Osiński Janusz Jędrzejewicz piłsudczyk i reformator edukacji (1885 1951) Wydanie drugie, poprawione i uzupełnione. Lublin 2008 Wydanie pierwsze ukazało się w 2007 r. nakładem Wydawnictwa UMCS

Bardziej szczegółowo