MATERIAŁY DYDAKTYCZNE

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "MATERIAŁY DYDAKTYCZNE"

Transkrypt

1 MATERIAŁY DYDAKTYCZNE Turniej Wiedzy dla młodzieży o projektach realizowanych na Mazowszu w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego Warszawa, październik 2012

2 Opracowanie: So what? Communication, Public Relations

3 SPIS TREŚCI CZĘĆ I: PYTANIA Z WIEDZY OGÓLNEJ O UNII EUROPEJSKIEJ... 4 CZĘŚĆ II: PYTANIA Z WIEDZY OGÓLNEJ O FUNDUSZACH EUROPEJSKICH CZĘŚĆ III: TEST WIEDZY O REGIONALNYM PROGRAMIE OPERACYJNYM WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO PYTANIA TYPU STUDIUM PRZYPADKU SCHEMAT: CYKL ŻYCIA PROJEKTU SŁOWNICZEK

4 CZĘĆ I: PYTANIA Z WIEDZY OGÓLNEJ O UNII EUROPEJSKIEJ Poniżej znajdują się 53 pytania z zakresu ogólnej wiedzy na temat Unii Europejskiej. Podzieliliśmy je na trzy grupy w zależności od stopnia trudności. W pytaniach zamkniętych tylko jedna odpowiedź jest prawidłowa, chyba że polecenie wyraźnie mówi inaczej. POZIOM I: ROZGRZEWKA 1. Kiedy nastąpiła akcesja Polski do Unii Europejskiej? a) 1 stycznia 1993 r. b) 1 stycznia 2003 r. c) 1 maja 2003 r. d) 1 maja 2004 r. 2. Które z państw członkowskich Unii ma najwięcej przedstawicieli w Parlamencie Europejskim? a) Wielka Brytania b) Francja i Hiszpania (równa liczba) c) Niemcy d) Polska 3. Wymień instytucje Unii Europejskiej. ⱱ Parlament Europejski, ⱱ Rada Europejska, ⱱ Rada, ⱱ Komisja Europejska ⱱ Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej, ⱱ Europejski Bank Centralny, ⱱ Trybunał Obrachunkowy. 4. Podaj nazwisko obecnego przewodniczącego Komisji Europejskiej? Odpowiedź: José Manuel Durão Barroso (akceptowane także samo nazwisko lub tylko pierwsze imię, ew. dwa imiona) 5. Ilu posłów do Parlamentu Europejskiego posiada obecnie Polska? a) 460 b) 99 c) 54 d) 51 4

5 6. Wymień zasady aksjologiczne leżące u podstaw Unii Europejskiej, zawarte w art. 2 Traktatu o Unii Europejskiej. Przykładowa odpowiedź, stanowiąca przytoczenie art. 2 Traktatu o Unii Europejskiej: Unia opiera się na wartościach poszanowania godności osoby ludzkiej, wolności, demokracji, równości, państwa prawnego, jak również poszanowania praw człowieka, w tym praw osób należących do mniejszości. Wartości te są wspólne Państwom Członkowskim w społeczeństwie opartym na pluralizmie, niedyskryminacji, tolerancji, sprawiedliwości, solidarności oraz na równości kobiet i mężczyzn. 7. Członkami Unii Europejskiej jest: a) 25 państw b) 26 państw c) 27 państw d) 28 państw 8. Ile gwiazd znajduje się na fladze Unii Europejskiej? a) 12 b) 15 c) 27 d) Które z wymienionych państw członkowskich Unii Europejskiej nie są członkami strefy Euro? a) Szwecja, Dania, Wielka Brytania b) Irlandia, Wielka Brytania, Dania c) Finlandia, Dania, Szwecja d) Słowenia, Szwecja, Dania 10. Skrót EWG oznacza: a) Europejski Wymiar Gospodarczy b) Europejska Wspólnota Gospodarcza c) Energetyczna Wspólnota Gospodarcza d) Europejska Wspólnota Gazowa 11. Które z nowych państw członkowskich UE, które stały się członkami UE 1 maja 2004 roku, jako pierwsze przyjęło walutę Euro? a) Słowenia b) Malta c) Cypr d) Słowacja 12. Które z niżej wymienionych państw przyjęło walutę Euro w dniu 1 stycznia 2011 r.? a) Litwa c) Estonia b) Łotwa d) Słowacja 5

6 13. Siedziba Komisji Europejskiej znajduje się w: a) Brukseli b) Rzymie c) Paryżu d) Londynie 14. Który kraj sprawuje obecnie przewodnictwo w Radzie Unii Europejskiej? a) Niemcy b) Francja c) Polska d) Cypr 15. Obywatelstwo Unii Europejskiej: a) otrzymują automatycznie wszyscy obywatele państw członkowskich b) otrzymują osoby, gdy zrzekną się obywatelstwa państwa członkowskiego, w którym się urodzili c) otrzymywane jest w wyniku specjalnej procedury, regulowanej rozporządzeniem Komisji Europejskiej o obywatelstwie nr 859/2009 z dnia 18 września 2009 r. d) ma zostać wprowadzone 1 maja 2014 r., dla państw przyjętych do UE z dniem 1 maja 2004 r. 16. Które z niżej wymienionych państw nie jest członkiem założycielem Wspólnot Europejskich, których kontynuacją jest Unii Europejskiej? a) Francja b) Niemcy c) Wielka Brytania d) Luksemburg 17. W imieniu Rzeczypospolitej Polskiej 13 grudnia 2007 r. podpis pod Traktatem Lizbońskim złożyli: a) Jerzy Buzek i Donald Tusk b) Donald Tusk i Radosław Sikorski c) Lech Kaczyński d) Lech Kaczyński i Donald Tusk POZIOM II: ZAAWANSOWANY 18. Podczas polskiej prezydencji podpisano traktat akcesyjny na mocy, którego od 1 lipca 2013 roku 28 członkiem Unii Europejskiej będzie: a) Ukraina b) Turcja c) Chorwacja d) Serbia 6

7 19. Kto zastąpił Jerzego Buzka na stanowisku Przewodniczącego Parlamentu Europejskiego? a) Catherine Ashton b) Romano Prodi c) Martin Schulz d) Herman van Rompuy 20. W roku 2011 najwięcej środków w budżecie Unii Europejskiej zostało przeznaczone na: a) dopłaty dla rolników b) administrację c) spójność i konkurencyjność UE d) pomoc rozwojową dla krajów Trzeciego Świata 21. Które z poniżej wymienionych państw należą do Strefy Schengen, mimo, że nie są członkami UE? a) Islandia, Norwegia, Szwajcaria b) Watykan, San Marino, Szwajcaria c) Szwajcaria, Chorwacja, Lichtenstein d) Chorwacja, Macedonia, Serbia 22. Uzupełnij zdania: Unia Europejska jest organizacją międzynarodową posiadającą osobowość prawną. Powstała w wyniku procesu nazywanego integracją europejską. Obecnie składa sięz 27 państw. Powstała na bazie trzech wspólnot: Europejskiej Wspólnoty Węgla i Stali, utworzonej na mocy traktatu paryskiego z 1951 roku oraz Europejskiej Wspólnoty Gospodarczej i Europejskiej Wspólnoty Energii Atomowej utworzonych na mocy traktatów rzymskich z 1957 roku. Uwagi dla sprawdzających: dopuszczalne są także odpowiedzi zawierające odpowiednio daty 1952 rok i 1958 rok jako daty wejścia w życie ww. traktatów 23. Uzupełnij tabelę podając główne siedziby wymienionych poniżej instytucji: Instytucja Komisja Europejska Parlament Europejski Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej Europejski Bank Centralny FRONTEX Siedziba Bruksela Strasburg Luxemburg Frankfurt nad Menem Warszawa 7

8 24. W którym roku swoją działalność zakończyła Europejska Wspólnota Węgla i Stali? a) 1968 b) 1992 c) 2002 d) Zgodnie z Traktatem z Lizbony Karta Praw Podstawowych UE: a) jest deklaracją, która nie wywołuje żadnych skutków b) jest jednym z traktatów ustanawiających Unię Europejską c) wiąże jednakowo wszystkie państwa d) jest wiążąca z zastrzeżeniami przewidzianymi dla Polski i Wielkiej Brytanii 26. Traktat z Lizbony w odniesieniu do parlamentów krajowych: a) ogranicza kompetencje parlamentów krajowych w procesie podejmowania decyzji w ramach Unii Europejskiej b) nie zmienia roli parlamentów krajowych w procesie podejmowania decyzji w ramach Unii Europejskiej c) rozszerza kompetencje parlamentów krajowych w procesie podejmowania decyzji w ramach Unii Europejskiej d) przyznaje wyłączność parlamentom krajowym w procesie podejmowania decyzji w ramach Unii Europejskiej 27. Ile państw zostało przyjętych do Unii Europejskiej 1 maja 2004 roku? a) 6 b) 10 c) 12 d) W dniu 1 stycznia 2007 roku członkami Unii Europejskiej zostały: a) Bułgaria i Chorwacja b) Bułgaria i Rumunia c) Chorwacja i Rumunia d) Chorwacja i Słowenia 29. Według traktatów, siedzibą Parlamentu Europejskiego jest: a) Paryż b) Bruksela c) Strasburg d) Luksemburg 8

9 30. W dniach grudnia 1999 roku, podczas szczytu Rady Europejskiej, zapadła decyzja o rozpoczęciu negocjacji akcesyjnych z sześcioma państwami ubiegającymi się o członkostwo w Unii Europejskiej. Do grupy tej należały: (zaznacz kilka odpowiedzi) a) Republika Bułgarii f) Republika Malty b) Republika Czeska g) Republika Słowacka c) Republika Estońska h) Republika Słowenii d) Republika Litewska i) Republika Węgierska e) Republika Łotewska j) Rumunia 31. Przedmiotem deklaracji Schumana była: a) koncepcja powołania Europejskiej Wspólnoty Obronnej b) koncepcja powołania wspólnego organu Wysokiej Władzy koordynującej sektory węglowy i stalowy państw członkowskich, a w dalszej perspektywie powołanie federacji europejskiej c) koncepcja powołania Unii Europejskiej o szerokim zakresie kompetencji względem państw członkowskich d) koncepcja powołania państwa europejskiego z wspólnym rządem, parlamentem i prezydentem europejskim 32. W którym roku podpisano Traktat z Nicei? a) 2001 r. b) 2003 r. c) 2000 r. d) 1999 r. 33. Zgodnie z zasadą pomocniczości: a) Unia Europejska w zakresie, który nie podlega jej wyłącznej kompetencji, podejmuje działania tylko wtedy i w zakresie, w jakim jest to niezbędne do realizacji określonych celów, które nie mogą być wystarczająco osiągnięte przez państwa członkowskie działające samodzielnie b) Unia Europejska w zakresie, który podlega jej wyłącznej kompetencji, podejmuje działania tylko wtedy i w zakresie, w jakim jest to niezbędne do realizacji określonych celów, które nie mogą być wystarczająco osiągnięte przez państwa członkowskie działające samodzielnie c) Unia Europejska w zakresie, który nie podlega jej wyłącznej kompetencji, koordynuje współpracę państw członkowskich w sytuacjach kryzysowych d) Unia Europejska przekazuje co roku 0,37% PKB wszystkich państw członkowskich Unii Europejskiej na pomoc rozwojową dla krajów Trzeciego Świata 9

10 34. Wyjaśnij znaczenie zasady pomocniczości: Przykładowa odpowiedź: Zasada pomocniczości ma na celu określenie odpowiedniego poziomu interwencji w dziedzinach kompetencji dzielonych między UE a państwami członkowskimi. Dotyczy to działań na szczeblu europejskim, krajowym lub regionalnym. W każdym z przypadków UE może interweniować tylko wówczas, jeśli jest w stanie działać skuteczniej niż państwa członkowskie. Protokół w sprawie stosowania zasad pomocniczości i proporcjonalności wymienia trzy kryteria, na podstawie których można ocenić, czy interwencja na szczeblu europejskim jest konieczna: Czy działanie prezentuje wymiar międzynarodowy i nie może być uregulowane przez państwa członkowskie? Czy działanie narodowe lub brak działania mogą być niezgodne z wymogami traktatu? Czy działanie na szczeblu europejskim może być szczególnie korzystne? Zasada pomocniczości ma na celu także zbliżenie UE i obywateli poprzez zagwarantowanie, że w razie konieczności działania zostaną podjęte także na szczeblu lokalnym. Niemniej jednak zasada pomocniczości nie oznacza, że działania zostaną podjęte zawsze jak najbliżej obywatela. 35. Wymień kryteria kopenhaskie członkostwa w Unii Europejskiej: Przykładowa odpowiedź: Na szczycie Rady Europejskiej w Kopenhadze w dniach czerwca 1993 została podjęta polityczna decyzja o rozszerzeniu Unii Europejskiej o kraje Europy Środkowo - Wschodniej. Ustalone zostały tzw. kryteria kopenhaskie, które określają warunki, jakie państwa stowarzyszone muszą spełnić, aby zostać przyjętym do tej organizacji. Te kryteria to: ⱱ stabilność instytucji demokratycznych, ⱱ praworządność, ⱱ poszanowanie praw człowieka, ⱱ ochrona mniejszości narodowych, ⱱ funkcjonująca gospodarka rynkowa, ⱱ gotowość sprostania warunkom konkurencji UE, ⱱ zdolność do wypełniania obowiązków wynikających z członkostwa, ⱱ przyjęcie dorobku prawnego Unii Europejskiej (tzw. acquis communautaire). 36. Jak nazywa się oficjalna maskotka Unii Europejskiej? a) Sergiusz b) Europa c) Syriusz d) Eurostar 10

11 37. Ile państw członkowskich należy do strefy Euro? a) 15 b) 17 c) 21 d) 27 POZIOM III EKSPERT 38. Jak nazywa się obecny, polski członek w Komisji Europejskiej i czym się zajmuje? a) Danuta Huebner polityka regionalna b) Danuta Huebner budżet i programowanie finansowe c) Janusz Lewandowski polityka regionalna d) Janusz Lewandowski budżet i programowanie finansowe 39. Od jakiej greckiej litery pochodzi znak waluty Euro? a) alfa b) ipsylon c) epsilon d) omega 40. Siedziba Europejskiego Banku Centralnego znajduje się w: a) Strasburgu b) Frankfurcie nad Menem c) Brukseli d) Warszawie 41. Unia Europejska w świetle Traktatu z Lizbony jest: a) państwem b) organizacją międzynarodową posiadającą osobowość prawną c) organizacją międzynarodową nie posiadającą osobowości prawnej d) organizacją regionów 42. Rada Unii Europejskiej jest instytucją: a) kadencyjną, pochodzącą z wyborów bezpośrednich b) kadencyjną, której członkowie wybierani są przez parlamenty państw członkowskich c) niekadencyjną, w skład której wchodzą każdorazowi ministrowie z państw członkowskich d) niekadencyjną, w skład której wchodzą każdorazowo głowy państw członkowskich 11

12 43. Dyrektywy: a) podlegają bezpośredniemu stosowaniu w porządkach prawnych państw członkowskich od momentu publikacji w Dzienniku Urzędowym UE b) są wiążące co do celu, który ma być osiągnięty i wymagają wdrożenia do prawa krajowego każdego z państw członkowskich c) są wiążące co do celu, który ma być osiągnięty i nie mogą stanowić podstawy praw lub obowiązków d) mają charakter niewiążący i stanowią jedynie instrument urzędowej wykładni prawa Unii Europejskiej 44. Obowiązek implementacji dyrektywy do prawa krajowego oznacza: a) obowiązek dokładnego przepisania tekstu dyrektywy do prawa krajowego b) obowiązek zrealizowania celu zawartego w dyrektywie, co może wiązać się z koniecznością dosłownego przepisania dyrektywy do prawa krajowego c) obowiązek opłacenia kosztów realizacji dyrektywy przez państwo członkowskie, na specjalnie wyodrębnione konto bankowe Komisji Europejskiej d) obowiązek dofinansowania projektów realizowanych przy wsparciu funduszy europejskich, zgodnych z celami dyrektywy, z budżetu państwa 45. Wyjaśnij, czym jest prawo petycji do Parlamentu Europejskiego : Przykładowa odpowiedź: Każdy obywatel Unii Europejskiej, zamieszkały lub niezamieszkały na terenie któregokolwiek państwa członkowskiego, może indywidualnie lub łącznie z innymi osobami złożyć petycję do Parlamentu Europejskiego w sprawie, która wchodzi w zakres działalności Unii Europejskiej oraz dotyczy bezpośrednio tej osoby lub osób. Prawo do złożenia petycji, zagwarantowane traktatem, przysługuje także przedsiębiorstwom, organizacjom i stowarzyszeniom, które posiadają siedzibę na terenie Unii Europejskiej. Petycja może mieć formę skargi lub wniosku i może dotyczyć spraw leżących w interesie publicznym lub prywatnym. Petycja może zawierać indywidualny wniosek, skargę lub komentarz dotyczący stosowania wspólnotowego prawa, lub też wezwanie Parlamentu Europejskiego do przyjęcia stanowiska w danej sprawie. Petycje te umożliwiają Parlamentowi Europejskiemu zwrócenie uwagi na wszelkie przypadki naruszenia praw obywateli Unii Europejskiej przez państwo członkowskie, władze lokalne lub instytucję. 46. Wyjaśnij znaczenie zasady proporcjonalności: Przykładowa odpowiedź: Zasada proporcjonalności, jest to zasada występująca w prawie wspólnotowym Unii Europejskiej, która mówi, że: Instytucje wspólnotowe mogą podejmować tylko takie działania, które są konieczne i niezbędne do osiągnięcia celów zawartych w Traktacie, Środki zastosowane do realizacji danego celu muszą być proporcjonalne do istoty danego celu, 12

13 Środki te muszą być: ⱱ odpowiednie (to znaczy takie, przy pomocy których ten cel da się w ogóle osiągnąć, właściwe dla danego celu) ⱱ niezbędne (to znaczy takie, których nie sposób osiągnąć lepiej za pomocą innego środka, najwłaściwsze do osiągnięcia zamierzonego celu) ⱱ proporcjonalne sensu stricto (takie które w najmniejszym stopniu ograniczają realizacje innych interesów podmiotów i ich prawa, należy zważyć i zbilansować ostateczne zyski i straty ). 47. Wytłumacz czym są oraz przedstaw kryteria konwergencji: Przykładowa odpowiedź: Kryteria konwergencji, kryteria zbieżności, określenie grupy wymogów dotyczących gospodarki, jakie miały spełnić kraje chcące przystąpić do trzeciego etapu tworzenia unii gospodarczej i walutowej (UGW), a zarazem do przyszłej strefy euro. Wśród wymogów znalazły się: ⱱ wysoki stopień ustabilizowania cen stopa inflacji w danym kraju nie powinna być wyższa o więcej niż 1,5 punktu procentowego od inflacji w 3 krajach o najniższym jej wskaźniku; ⱱ deficyt budżetowy zadłużenie nie powinno być wyższe niż 3 proc. produktu krajowego brutto (PKB) danego kraju; ⱱ zadłużenie państwa nie powinno przekroczyć 60 proc. jego PKB; ⱱ stabilność walut w ciągu 2 lat przed przystąpieniem do UGW waluta danego państwa musi być stabilna, tzn. jej wahania nie mogą wykraczać poza przyjęte ramy, waluta ta nie może być w tym okresie dewaluowana względem innych walut europejskich; ⱱ wysokość oprocentowania stawka oprocentowania długoterminowego nie powinna być wyższa o więcej niż 2 punkty procentowe od przeciętnej wysokości stóp procentowych w krajach o największej stabilności cenowej. 48. Decyzją Parlamentu Europejskiego i Rady Europy rok 2012 został ogłoszony: a) Europejskim Rokiem Aktywności Osób Starszych i Solidarności Międzypokoleniowej b) Europejskim Rokiem Wolontariatu c) Europejskim Rokiem Integracji Zawodowej i Społecznej Osób Niepełnosprawnych d) Europejskim Rokiem Młodzieży 49. Wymień sześć państw-założycieli Europejskiej Wspólnoty Gospodarczej będącą zaczątkiem przyszłej Unii Europejskiej Odpowiedź: Niemcy (RFN), Francja, Włochy, Holandia (Królestwo Niderlandów), Belgia (Królestwo Belgii), Luksemburg (Wielkie Księstwo Luksemburga) 13

14 50. Które z wymienionych państw są oficjalnymi kandydatami do członkostwa w Unii Europejskiej: a) Turcja, Czarnogóra, Islandia b) Islandia, Izrael, Turcja c) Rumunia, Ukraina, Norwegia d) Turcja, Rumunia, Bułgaria 51. Kiedy wszedł w życie Traktat Lizboński? a) 1 grudnia 2009 r. b) 1 stycznia 2010 r. c) 1 stycznia 2011 r. d) Jeszcze nie wszedł w życie trwa proces jego ratyfikacji 52. W którym roku Polska sprawowała przewodnictwo w Radzie Unii Europejskiej (tzw. prezydencję): a) w II połowie 2010 roku b) w I połowie 2011 roku c) w II połowie 2011 roku d) w I połowie 2012 roku 53. Który z traktatów zniósł zasadę podziału Unii Europejskiej na trzy filary? a) Traktaty Rzymskie b) Jednolity Akt Europejski c) Traktat z Nicei d) Traktat Lizboński 14

15 CZĘŚĆ II: PYTANIA Z WIEDZY OGÓLNEJ O FUNDUSZACH EUROPEJSKICH Poniżej znajduje się 50 pytań z zakresu ogólnej wiedzy o funduszach europejskich. Podzieliliśmy je na trzy grupy w zależności od stopnia trudności. W pytaniach zamkniętych tylko jedna odpowiedź jest prawidłowa, chyba że polecenie wyraźnie mówi inaczej. POZIOM I ROZGRZEWKA 1. Obecny okres programowania funduszy strukturalnych w Polsce obejmuje lata: a) b) c) d) Ile lat trwa okres programowania? Odpowiedź: 7 lat 3. Skąd pochodzą środki do budżetu Unii Europejskiej (wymień cztery): ⱱ Tradycyjne zasoby własne (cła od importu z państw poza UE) ⱱ Dochody z VAT ⱱ Dochody uzależnione od PNB, każde państwo 0,73% PNB ⱱ Podatki od pracowników instytucji UE, kary finansowe 4. Hasłem Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki jest: a) Człowiek najlepsza inwestycja b) Dla rozwoju Polski c) Wzrost poziomu zatrudnienia i spójności społecznej d) Fundusze europejskie szansą rozwoju 5. Program operacyjny Kapitał Ludzki składa się z: a) Osi priorytetowych b) Priorytetów, które dzielą się na działania i poddziałania c) Obszarów wsparcia d) Programów działania 6. Strategiczny dokument określający priorytety i obszary wykorzystania oraz system wdrażania funduszy unijnych na lata to: a) Narodowy Plan Rozwoju b) Strategia Lizbońska c) Narodowa Strategia Spójności d) Program Europa

16 7. Wyjaśnij znaczenie zasady dodatkowości. Odpowiedź: Zasada dodatkowości oznacza, że fundusze Unii Europejskiej powinny uzupełniać środki finansowe poszczególnych państw członkowskich, a nie zastępować je. 8. Wyjaśnij znaczenie zasady subsydiarności. Odpowiedź: Zasada subsydiarności oznacza, że decyzje powinny być podejmowane na jak najniższym poziomie. 9. Wyjaśnij czym jest inicjatywa wspólnotowa Jaspers. Odpowiedź: Wsparcie w postaci pomocy doradczej w przygotowaniu projektu dla dużych projektów (min. 25 mln - środowisko, min. 50 mln - pozostałe obszary) 10. Ile jest programów operacyjnych w Polsce, w obecnym okresie programowania? a) 20 b) 21 c) 22 d) Która instytucja zarządza Programem Operacyjnym Innowacyjna Gospodarka? a) Ministerstwo Gospodarki b) Ministerstwo Infrastruktury c) Ministerstwo Programów Europejskich d) Ministerstwo Rozwoju Regionalnego 12. Z jakiego funduszu/funduszy europejskich finansowany jest PO Kapitał Ludzki? Odpowiedź: Europejski Fundusz Społeczny 13. Z jakiego funduszu/jakich funduszy europejskich finansowane są regionalne programy operacyjne? Odpowiedź: Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego 14. Największym mechanizmem kształtowania i finansowania badań naukowych na poziomie europejskim jest: a) 7. Program Ramowy w zakresie badań i rozwoju technologicznego b) Europejska Agencja Badań Naukowych c) Program Rozwoju Nauki d) Strategia Badań i Rozwoju Technologicznego 15. Ile środków otrzymała Polska z budżetu Unii Europejskiej, po odliczeniu składki do tegoż budżetu? a) 7,8 mld c) 12,5 mld b) 5,1 mld d) 26,4 mld 16

17 16. Ile procent może wynosić maksymalne dofinansowanie ze środków w ramach polityki spójności? a) 50 % c) 75 % b) 60 % d) 85 % 17. Wyjaśnij pojęcie biznesplanu. Odpowiedź: Biznesplan - to dokument sporządzany przez przedsiębiorstwo, który planuje i analizuje przedsięwzięcie umiejscowione w przyszłości. 18. Co to jest generator wniosków? Odpowiedź: Generator wniosków - to program komputerowy służący wypełnianiu i drukowaniu wniosków o dofinansowanie lub innych, dostępny za pomocą Internetu. POZIOM II ZAAWANSOWANY 19. Na mocy jakiego traktatu powstał Fundusz Spójności? a) Traktatu z Maastricht z 1990 r. b) Traktatu z Maastricht z 1992 r. c) Traktatu z Nicei z 2001 r. d) Traktaru z Lizbony z 2007 r. 20. Jakie maksymalne dofinansowanie mogą otrzymać podmioty składające wniosek w ramach programu operacyjnego Kapitał Ludzki: a) 50 % b) 75 % c) 90 % d) 100 % 21. Wyjaśnij znaczenie zasady partnerstwa. Odpowiedź: Zasada partnerstwa oznacza, że w programowaniu i realizacji projektu powinni brać udział wszystkie zainteresowane podmioty, zarówno Komisja Europejska, władze państw członkowskich na szczeblu krajowym, regionalnym i lokalnym, a także podmioty gospodarcze. 22. Wyjaśnij znaczenie zasady programowania. Odpowiedź: Zasada programowania oznacza, że instytucje UE kontrolują wykorzystywanie środków i zapewniają, aby wszystkie działania były zgodne z prawem UE. 17

18 23. Czym są tzw. NUTS-y? Odpowiedź: NUTS czyli obszary, których wytypowanie i nazwanie ułatwia wybór regionów, które potrzebują wsparcia. NUTS, czyli Nomenclature of Units for Territorial Statistics, to po polsku Nomenklatura Jednostek Statystyki Terytorialnej. W Unii Europejskiej istnieje pięć poziomów tej klasyfikacji i obejmują one całe terytorium Unii Europejskiej. Jednostki typu NUTS były także wyznaczane w krajach starających się o wejście do Unii Europejskiej. NUTS 1 - regiony - grupujące województwa); NUTS 2 - województwa (makroregiony); NUTS 3 - podregiony - zgrupowanie kilku powiatów; NUTS 4 - powiaty i miasta na prawach powiatu; NUTS 5 - gminy. 24. Który z poniższych funduszy jest funduszem strukturalnym? a) Europejski Fundusz Rozwoju Przedsiębiorczości i Obszarów Wiejskich b) Fundusz Spójności c) Europejski Fundusz Społeczny d) Europejski Fundusz Technologiczny 25. Wyjaśnij czym jest inicjatywa wspólnotowa Jessica. Odpowiedź: Wspólna inicjatywa Komisji Europejskiej, Europejskiego Banku Inwestycyjnego oraz Banku Rozwoju Rady Europy. Wspieranie inwestycji dotyczących zrównoważonego rozwoju miast. Forma pomocy gwarancje, instrumenty finansowe, kredyty. 26. Jakie są obecne cele polityki regionalnej (wymień trzy). ⱱ Konwergencja ⱱ Regionalna konkurencyjność i zatrudnienie ⱱ Europejska współpraca terytorialna 27. Na podstawie jakiego dokumentu skonstruowano Narodowe Strategiczne Ramy Odniesienia (Narodową Strategię Spójności)? a) Komisyjne Priorytety Działania b) Unijny Plan Działania c) Strategiczne Wytyczne Wspólnoty d) Rozporządzenie Komisji Europejskiej nr 453/ Która instytucja zarządza Programem Operacyjnym Kapitał Ludzki? a) Ministerstwo Gospodarki b) Ministerstwo Infrastruktury c) Ministerstwo Programów Europejskich d) Ministerstwo Rozwoju Regionalnego 18

19 29. Z jakiego funduszu/funduszy europejskich finansowany jest PO Infrastruktura i Środowisko? (wymień dwie odpowiedzi) ⱱ Fundusz Spójności ⱱ Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego 30. Wymień województwa wspierane w ramach PO Rozwój Polski Wschodniej. (wymień pięć odpowiedzi) Odpowiedź: lubelskie, świętokrzyskie, podkarpackie, warmińsko-mazurskie, podlaskie 31. Jak nazywa się komisarz ds. polityki regionalnej? a) Danuta Huebner b) Günther Oettinger c) Johannes Hahn d) Androulla Vassiliou 32. Nadrzędny, wieloletni dokument, określający priorytety rozwoju Polski, przyjęty przez Radę Ministrów w 2006 roku to: a) Narodowy Plan Rozwoju b) Strategia Rozwoju Kraju c) Ramy Założeń Rozwoju Polski d) Priorytety Rozwoju Polski Co to jest instytucja zarządzająca? Odpowiedź: Instytucja zarządzająca - to właściwy minister albo inny organ administracji publicznej, odpowiedzialny za przygotowanie i nadzorowanie realizacji programu. 34. Wyjaśnij pojęcie beneficjenta ostatecznego. Odpowiedź: Beneficjent ostateczny - osoba, instytucja lub środowisko (grupa społeczna) bezpośrednio korzystająca z wdrażanej pomocy. POZIOM III EKSPERT 35. Jaka była podstawowa teza raportu Thomsona z 1973 roku? Odpowiedź: Raport Thomsona stanowi podstawę ideową polityki regionalnej (spójności). Wskazano w nim, iż żadna wspólnota, związek państw nie jest w stanie przetrwać dłuższego okresu, jeżeli w ramach tej wspólnoty mamy do czynienia z dużym zróżnicowaniem poziomu życia ludności. 19

20 36. Jaką kwotę przewidziano na realizację Programu operacyjnego Kapitał Ludzki? a) prawie 9,5 mld b) prawie 11,5 mld c) prawie 19,3 mld d) prawie 22,4 mld 37. Wyjaśnij znaczenie zasady koordynacji. Odpowiedź: Zasada koordynacji oznacza, że dąży się do skupiania środków finansowych na najważniejszych priorytetach. 38. Wyjaśnij znaczenie zasady koncentracji. Odpowiedź: Zasada koncentracji - polega na ograniczeniu wsparcia ze środków unijnych jedynie do tych typów działań, które mają podstawowe znaczenie dla spójności społeczno--gospodarczej Unii. 39. Krótko wyjaśnij podział obowiązków między Komisją Europejską a państwami członkowskimi i regionami w zakresie funduszy europejskich. Komisja Europejska: ⱱ Stworzenie ogólnych ram prawnych ⱱ Stworzenie wytycznych ⱱ Koordynacja i ewaluacja na poziomie Unii Europejskiej ⱱ Koordynacja wykonania budżetu Unii Europejskiej Państwa członkowskie i regiony: ⱱ Wdrażanie programów ⱱ Współfinansowanie ⱱ Zatwierdzanie i kontrola projektów indywidualnych 40. Wyjaśnij czym jest inicjatywa wspólnotowa Jeremie. Odpowiedź: Poprawa wykorzystania oraz zwiększenie efektywności środków dla małych i średnich przedsiębiorstw w ramach funduszy strukturalnych. Jest to wsparcie dla instrumentów finansowych, które następnie wspierają małych i średnich przedsiębiorców. 41. Programem Operacyjnym, na który przeznaczono największą część środków finansowych jest: a) PO Kapitał Ludzki b) PO Infrastruktura i Środowisko c) PO Innowacyjna Gospodarka d) PO Rozwój Polski Wschodniej 20

21 42. Instytucją tzw. płatnika, tj. instytucją przekazującą beneficjentom środki na realizację dofinansowywanych projektów jest: a) Państwowa Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości b) Ministerstwo Finansów c) Bank Gospodarstwa Krajowego d) Powszechna Kasa Oszczędności Bank Państwowy 43. Jak nazywa się nowy instrument prawny powstały w 2006 roku, którego celem jest upowszechnienie współpracy transgranicznej? a) Europejskie Stowarzyszenie Regionów Transgranicznych b) Europejskie Ugrupowanie Współpracy Terytorialnej c) Europejska Agencja Współpracy Terytorialnej d) Europejska Agencja Rozwoju Lokalnego 44. Jak nazywa się dokument zawierający kryteria rozgraniczające wsparcie różnych typów projektów do konkretnych programów operacyjnych uniemożliwiający wielokrotne dofinansowanie ze środków różnych funduszy Unii Europejskiej? a) Europejskie Ramy Założeń Programowych b) Europejska Strategia Rozwoju Lokalnego c) Europejska Karta Programowa d) Linia Demarkacyjna 45. Wymień cele 7. Programu Ramowego w zakresie badań i rozwoju technologicznego (proszę wymienić co najmniej trzy) ⱱ wspieranie współpracy ponadnarodowej we wszystkich obszarach badań i rozwoju technologicznego, ⱱ zwiększenie dynamizmu, kreatywności i doskonałości europejskich badań naukowych w pionierskich dziedzinach nauki, ⱱ wzmocnienie potencjału ludzkiego w zakresie badań i technologii poprzez zapewnienie lepszej edukacji i szkoleń, łatwiejszego dostępu do potencjału i infrastruktury badawczej, wzrost uznania dla zawodu naukowca oraz zachęcenie badaczy do mobilności i rozwijania kariery naukowej, ⱱ zintensyfikowanie dialogu miedzy światem nauki i społeczeństwem w Europie celem zwiększenia społecznego zaufania do nauki, ⱱ wspieranie szerokiego stosowania rezultatów i rozpowszechniania wiedzy uzyskanej w wyniku działalności badawczej, finansowanej ze środków publicznych. 46. Czym jest Krajowa Rezerwa Wykonania? Odpowiedź: Krajowa Rezerwa Wykonania jej utworzenie z inicjatywy państwa członkowskiego ma charakter opcjonalny. Są to dodatkowe środki, mające charakter motywujący, przyznawane są dla projektów o największej efektywności. 21

22 47. Czym jest Krajowa Rezerwa Interwencyjna? Odpowiedź: Krajowa Rezerwa Interwencyjna jej utworzenie z inicjatywy państwa członkowskiego ma charakter opcjonalny, są to środki na nagłe kryzysy lokalne lub sektorowe. 48. Kto nie może być beneficjentem Funduszu Spójności? a) Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad b) Jednostki samorządu terytorialnego c) Państwowe Gospodarstwo Leśne Lasy Państwowe d) Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej 49. Co oznacza trwałość projektu? Odpowiedź: Trwałość projektu beneficjenci mają obowiązek utrzymania projektu przez min. 3 lata od jego zakończenia. Nie dopuszczalne jest np. zamknięcie przedsiębiorstwa, sprzedanie środków materialnych. 50. Kto nie może być beneficjentem Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki w trybie konkursowym: a) przedsiębiorcy b) jednostki administracji samorządowej c) instytucje pomocy i integracji społecznej d) osoby fizyczne 22

23 CZĘŚĆ III: TEST WIEDZY O REGIONALNYM PROGRAMIE OPERACYJNYM WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO Poniżej znajduje się 209 pytań z zakresu wiedzy o Regionalnym Programie Operacyjnym Województwa Mazowieckiego Podzieliliśmy je na trzy grupy w zależności od stopnia trudności. W pytaniach zamkniętych tylko jedna odpowiedź jest prawidłowa, chyba że polecenie wyraźnie mówi inaczej. POZIOM I ROZGRZEWKA 1. Do zadań Mazowieckiej Jednostki Wdrażania Programów Unijnych nie należy: a) przygotowywanie projektów umów o dofinansowanie projektów b) współpraca z Instytucją Zarządzającą w przygotowywaniu szczegółowego opisu Priorytetów RPO WM c) uchwalanie Mazowieckiej Regionalnej Strategii Spójności d) prowadzenie działań informacyjnych i promocyjnych 2. Rozwiń skrót MJWPU: Odpowiedź: Mazowiecka Jednostka Wdrażania Programów Unijnych 3. Centrala Mazowieckiej Jednostki Wdrażania Programów Unijnych znajduje się: a) ul. Mazowiecka 11, Warszawa b) ul. Jagiellońska 74, Warszawa c) ul. Piłsudskiego 3, Radom d) ul. 3 Maja 10, Płock 4. W których miastach znajdują się Lokalne Punkty Informacyjne Mazowieckiej Jednostki Wdrażania Programów Unijnych? a) Warszawa-Praga, Płock, Siedlce, Otwock, Ostrołęka b) Ciechanów, Ostrołęka, Płock, Siedlce, Radom c) Siedlce, Ciechanów, Żyrardów, Mińsk Mazowiecki, Ostrołęka d) Pułtusk, Ostrów Mazowiecka, Siedlce, Garwolin, Radom 5. Którą rocznicę funkcjonowania obchodziła Mazowiecka Jednostka Wdrażania Programów Unijnych w lipcu 2012 roku? a) trzecią b) piątą c) siódmą d) ósmą 23

24 6. Które z niżej wymienionych powiatów realizują inwestycje dzięki funduszom unijnym? a) Pow. siedlecki b) Pow. radomski c) Pow. warszawski-zachodni d) Wszystkie powyższe 7. Ile jest regionalnych programów operacyjnych? a) 5 b) 10 c) 16 d) Co jest głównym celem RPO WM? Odpowiedź: Poprawa konkurencyjności regionu i zwiększanie spójności społecznej, gospodarczej i przestrzennej województwa. 9. Podaj nazwę priorytetu pierwszego w ramach RPO WM. Odpowiedź: Tworzenie warunków dla rozwoju potencjału innowacyjnego i przedsiębiorczości na Mazowszu 10. Podaj nazwę priorytetu piątego w ramach RPO WM. Odpowiedź: Wzmacnianie roli miast w rozwoju regionu 11. Podaj nazwę priorytetu szóstego w ramach RPO WM: Odpowiedź: Wykorzystanie walorów naturalnych i kulturowych dla rozwoju turystyki i rekreacji. 12. Podaj cel główny priorytetu pierwszego w ramach RPO WM. Odpowiedź: Poprawa konkurencyjności Mazowsza poprzez tworzenie korzystnych warunków dla rozwoju potencjału innowacyjnego i wsparcie rozwoju przedsiębiorczości. 13. Podaj cel główny priorytetu drugiego w ramach RPO WM: Odpowiedź: Rozwój społeczeństwa informacyjnego poprzez wsparcie przedsięwzięć wynikających ze Strategii e-rozwoju Województwa Mazowieckiego na lata Kto nie może ubiegać się o dofinansowanie z Działania 2.2. Rozwój e-usług? a) Osoby fizyczne b) Jednostki samorządu terytorialnego c) Szkoły wyższe d) Administracja rządowa 24

25 15. Jaka jest minimalna wartość dofinansowania w ramach Działania 2.2. Rozwój e-usług? a) 5 tysięcy złotych b) 25 tysięcy złotych c) 50 tysięcy złotych d) nie ma takiej granicy 16. Jakiej formy pomocy nie oferują Punkty Informacyjne Mazowieckiej Jednostki Wdrażania Programów Unijnych? a) zakwalifikowanie pomysłu na projekt do konkretnego priorytetu i działania b) nieodpłatne publikacje o funduszach europejskich c) udzielanie wstępnej pomocy beneficjentom w procesie rozliczania projektów d) redakcję wniosków o dofinansowanie z RPO WM 17. Co to jest płatność zaliczkowa? Odpowiedź: Przez płatność zaliczkową należy rozumieć środki wypłacane Beneficjentowi na zrealizowanie danego zadania ujętego w Harmonogramie rzeczowo-finansowym, w części obejmującej wydatki kwalifikowalne. 18. Ile wynosi pula środków przewidzianych do dyspozycji w ramach RPO MW na lata a) 1,7 mld b) 2,2 mld c) 3,5 mld d) 5,1 mld 19. Z jakiego działania dofinansowane jest utworzenie Parku Naukowo Technologicznego w Świerku? a) Działanie 1.1. Wzmocnienie sektora badawczo-rozwojowego dotyczy projektów realizowanych przez jednostki naukowe i szkoły wyższe b) Działanie 1.2. Budowa sieci współpracy nauka-gospodarka c) Działanie 1.4. Wzmocnienie instytucji otoczenia biznesu d) Działanie 2.2 Rozwój e-usług 20. Co będzie przedmiotem badań w Parku Naukowo Technologicznym w Świerku (wymień przynajmniej trzy dziedziny? Możliwe odpowiedzi: energetyka, energetyka jądrowa, biotechnologia, inżynieria materiałowa, ochrona środowiska, medycyna, biologia. 25

26 21. W Warszawie prowadzony jest obecnie projekt budowy parkingów strategicznych współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach RPO WM Działanie 3.2. Jaką nazwę nosi ten projekt? a) Tani Parking b) Warszawa dla Kierowców c) Parking dla Każdego d) Parkuj i Jedź (Park&Ride) 22. Czy w ramach programu Internet dla Mazowsza każdy będzie docelowo mógł korzystać z dostępu do szerokopasmowego Internetu? a) Tak, pod warunkiem zawarcia umowy z dostawcą Internetu na warunkach komercyjnych. b) Tak, usługa ta będzie bezpłatna dla wszystkich użytkowników Internetu. c) Nie, usługa będzie dostępna tylko dla mieszkańców zameldowanych na obszarze województwa mazowieckiego. d) Nie, usługa będzie dostępna tylko na obszarze miast województwa mazowieckiego. 23. Co znajdowało się na terenie obecnego Portu Lotniczego Warszawa-Modlin, którego budowa została dofinansowana w ramach RPO WM Działanie 3.3. Lotniska i Infrastruktura Lotnicza. a) Ferma drobiu b) Park narodowy c) Obszary badawcze Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie d) Lotnisko wojskowe 24. Uszereguj inwestycje według orientacyjnego całkowitego kosztu projektu od najdroższego projektu: a) Zakup kolejowego taboru pasażerskiego do obsługi połączeń regionalnych na linii Warszawskiej Kolei Dojazdowej w Warszawskim Obszarze Metropolitalnym b) Uruchomienie lotniska komunikacyjnego poprzez modernizację istniejącej infrastruktury oraz budowę nowej związanej z obsługą samolotów i pasażerów na terenie byłego lotniska wojskowego w Modlinie (Nowy Dwór Mazowiecki) c) Internet dla Mazowsza d) Rozbudowa Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego w Płocku wraz z wyposażeniem Odpowiedź: C1 B2 A3 D4 26

27 25. Jakie zabytki zostały zrewitalizowane w ramach projektu pt. Rewitalizacja Rynku Mariackiego w Węgrowie w ramach RPO WM Działanie 5.2. Rewitalizacja Miast? (możliwa więcej niż jedna odpowiedź prawidłowa) a) Ratusz b) Kościół św. Józefa c) Bazylika Mniejsza pw. Najświętszej Marii Panny d) Dom Gdański 26. Z kim beneficjent podpisuje umowę o dofinansowanie? a) Mazowiecka Jednostka Wdrażania Programów Unijnych b) Mazowiecki Urząd Wojewódzki c) Ministerstwo Rozwoju Regionalnego d) Bank Gospodarstwa Krajowego 27. Jak nazywa się aplikacja online do składania wniosków o dofinansowanie projektów w ramach RPO WM? a) Mazowiecki Elektroniczny Wniosek Aplikacyjny (MEWA) b) Mazowiecka Platforma Generowania Wniosków (MPGW) c) Mazowiecki System Obsługi Beneficjenta (MSOB) d) Mazowiecki System Wdrażania Programów Unijnych (MSWPU) 28. Kogo określamy mianem beneficjenta? Odpowiedź: Beneficjent podmiot gospodarczy, podmiot lub przedsiębiorstwo, publiczne lub prywatne, odpowiedzialne za inicjowanie lub inicjujące i realizujące operacje. 29. Które z poniższych kosztów zaliczamy do kosztów kwalifikowalnych? a) 100 % ceny zakupu gruntu b) odsetki od zadłużenia c) wynagrodzenia pracowników d) prowizje pobierane w ramach wymiany walut 30. Przez jaki okres musi zostać zachowana trwałość projektów finansowanych ze środków funduszy strukturalnych? a) 2 lata od daty zakończenia projektu b) 4 lata od daty zakończenia projektu c) 5 lat od daty zakończenia projektu d) 10 lat od daty zakończenia projektu 27

28 31. Co oznacza pojęcie trwałości projektu? Odpowiedź: Pojęcie trwałości projektu rozumiane jest jako niepoddanie projektu tzw. zasadniczej modyfikacji tj.: ⱱ modyfikacji mającej wpływ na charakter lub warunki realizacji projektu lub powodującej uzyskanie nieuzasadnionej korzyści przez przedsiębiorstwo lub podmiot publiczny oraz ⱱ wynikającej ze zmiany charakteru własności elementu infrastruktury albo z zaprzestania działalności produkcyjnej. 32. Na czym polega ocena merytoryczna? Odpowiedź: Wykazuje ona, w jakim stopniu projekt będzie realizował cele wskazane w Działaniu, z którego środki chce pozyskać beneficjent. 33. Jakiego parku dotyczy projekt pn. Zabytkowy Park Mazowsza Wizytówką Regionu? a) Park Mużakowski b) Park Praski c) Park Karolin d) Park im. Tadeusza Kościuszki w Radomiu 34. Co należy zrobić, aby uzyskać refundację wydatków w projekcie? Odpowiedź: Należy złożyć wniosek o płatność 35. Na czym polegała gra miejska Tropy Europy zorganizowana na przełomie lipca i sierpnia w ramach RPO WM? Odpowiedź: Akcja ta miała na celu zachcenie mieszkańców trzech największych miast na Mazowszu do odrywania zmian, jakie zaszły w ich najbliższym otoczeniu dzięki RPO WM. 36. Które miasto pozyskało najwięcej środków w ramach RPO WM na jednego mieszkańca? a) Warszawa b) Siedlce c) Radom d) Płock 37. Czy możliwa jest realizacja projektu finansowanego z RPO WM bez przeprowadzenia promocji i informacji o projekcie? a) tak b) nie 38. Czy możliwe jest zakończenie projektu budowy hali sportowo-widowiskowej finansowanego z RPO WM bez ustawienia tablicy pamiątkowej? a) tak b) nie 28

29 39. Jakie miasto zostało liderem RPO WM w kategorii gmin miejskich: a) Siedlce b) Przasnysz c) Warszawa d) Grójec 40. Jak nazywa się zrealizowany na zlecenie Mazowieckiej Jednostki Wdrażania Programów Unijnych, 12-odcinkowy obyczajowy serial opowiadający o prawdziwych beneficjentach i pokazuje realne projekty sfinansowane w ramach RPO WM? a) Unia na wyciągnięcie ręki b) Unia Serc c) Unia dla Mazowsza d) Serce do Unii 41. Jak nazywała się kampania radiowa promująca dobre praktyki realizowane w ramach RPO WM? a) Mazowsze w obiektywie b) Perły Mazowsza c) Klejnoty Mazowsza d) Nowe kadry mazowieckie 42. Budynek ten powstał w latach jak Dom Ludowy. Mieściła się w nim sala widowiskowa oraz jadłodajnia, sala bilardowa, biblioteka i czytelnia. Na przestrzeni lat budynek był wielokrotnie przebudowywany, zmieniało się również jego przeznaczenie. W 1926 roku powstał tu Dom Żołnierza, mieściła się w nim prywatna szkoła. W czasie II wojny światowej obiekt pełnił rolę magazynu zbożowego, by później stać się salą kinową a nawet dyskoteką. Budynek ten został zmodernizowany w ramach Działania 6.1. Kultura dzięki dofinansowaniu około 5,5 miliona złotych O jakim budynku mowa? Odpowiedź: Sala widowiskowa Podlasie w Siedlcach 43. W ramach jakiego działania został zrealizowany poniższy projekt: Przebudowa drogi gminnej żwirowej na bitumiczną Żebry Chudek - Żebry Ostrowy od km do km Odpowiedź: Działanie 3.1. Infrastruktura drogowa 44. Czym są polityki horyzontalne? Odpowiedź: Są to priorytetowe kierunki rozwoju społecznego i gospodarczego Unii Europejskiej. Kiedy Unia daje fundusze na realizację konkretnych projektów, chce aby te pieniądze niejako przy okazji pracowały na rzecz tych strategicznych obszarów. 29

30 45. Celami działania są: doskonalenie systemów zarządzania i monitoringu środowiska, ochrona dziedzictwa przyrodniczego, zapobieganie zagrożeniom i ograniczenie ich skutków. O którym zadaniu mowa jest powyżej? Odpowiedź: Działanie 4.4. Ochrona przyrody, zagrożenia, systemy monitoringu. 46. Zapewnienie prawidłowego i efektywnego wykorzystania środków z EFRR poprzez wsparcie instytucji zaangażowanych w procesy programowania, zarządzania i wdrażania RPO WM. O którym priorytecie mowa? Odpowiedź: Priorytet VIII. Pomoc techniczna 47. Ile wynosi maksymalna kwota dotacji, jaką można uzyskać w ramach działania 6.2. PO KL? a) 10 tys. zł b) 20 tys. zł c) 30 tys. zł d) 40 tys. zł 48. Gdzie należy złożyć wniosek, aby otrzymać dotację z PO KL na założenie działalności gospodarczej? a) do powiatowego urzędu pracy b) do operatora, wyłonionego w konkursie ogłoszonym przez MJWPU c) do Mazowieckiej Jednostki Wdrażania Programów Unijnych d) do Państwowej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości 49. Do kogo skierowany jest w pierwszej kolejności PO KL w ramach działania 6.2.? Odpowiedź: Dotacje kierowane są w pierwszej kolejności do osób znajdujących się w szczególnie trudnej sytuacji na rynku pracy, czyli do osób długotrwale bezrobotnych, osób młodych, niepełnosprawnych, osób bez kwalifikacji zawodowych, a także osób starszych. 50. Jaki tryb wyboru projektów przewidziany jest dla projektów pomocy technicznej? a) Systemowy b) Indywidualny c) Konkursowy d) Zespołowy 51. Dofinansowanie całości projektu następuje przed poniesieniem wydatków przez beneficjenta. a) Tak b) Nie 30

31 52. Czym jest efektywność wykorzystania środków? Odpowiedź: Efektywność (wykorzystania środków) - kryterium ewaluacyjne porównujące wielkość nakładów na rzecz realizacji programu (np. finansowych, administracyjnych, ludzkich) z rzeczywistymi osiągnięciami programu na poziomie produktu, rezultatu lub oddziaływania. 53. Czym jest ewaluacja (ocena) ex-ante? Odpowiedź: Ewaluacja ex-ante (ocena ex-ante) - ewaluacja przeprowadzana przed rozpoczęciem realizacji programu. Jej podstawowym zadaniem jest zweryfikowanie długoterminowych efektów wsparcia, zawartych w przygotowanych dokumentach programowych. Zasadniczym celem tej ewaluacji jest zwiększenie jakości dokumentów programowych poprzez udział w procesie programowania podmiotu niezależnego od instytucji programującej. Ewaluacja ex-ante ma zapewnić, iż środki przeznaczane na realizację programu operacyjnego zostaną wykorzystane w sposób gwarantujący osiągnięcie najlepszych efektów. 54. Co rozumiemy przez innowacyjność? Odpowiedź: Innowacyjność - zdolność przedsiębiorstw do tworzenia i wdrażania innowacji oraz faktyczna umiejętność wprowadzania nowych i zmodernizowanych wyrobów, nowych lub zmienionych procesów technologicznych lub organizacyjno - - technicznych. 55. Czym jest instytucja zarządzająca? Odpowiedź: Instytucja Zarządzająca - oznacza właściwego ministra, ministra właściwego do spraw rozwoju regionalnego lub, w przypadku regionalnego programu operacyjnego, zarząd województwa, odpowiedzialnych za przygotowanie i realizację programu operacyjnego. 56. Czym są wskaźniki oddziaływania? Odpowiedź: Wskaźniki oddziaływania - wskaźniki odnoszące się do skutków danego programu wykraczających poza natychmiastowe efekty dla beneficjentów. Oddziaływanie szczegółowe to te efekty, które pojawią się po pewnym okresie czasu, niemniej jednak są bezpośrednio powiązane z podjętym działaniem. Oddziaływanie globalne obejmuje efekty długookresowe dotyczące szerszej populacji. 57. Czym jest zrównoważony rozwój? Odpowiedź: Zrównoważony rozwój - rozumie się przez to taki rozwój społeczno-gospodarczy, w którym następuje proces integrowania działań politycznych, gospodarczych i społecznych, z zachowaniem równowagi przyrodniczej oraz trwałości podstawowych procesów przyrodniczych, w celu zagwarantowania możliwości zaspokajania podstawowych potrzeb poszczególnych społeczności lub obywateli zarówno współczesnego pokolenia, jak i przyszłych pokoleń. 31

32 58. Chodzi o Europejskie Centrum Kultury i Edukacji Romów, które ma powstać przy ulicy Kozienickiej. O budowę tej instytucji Romowie starają się od 2004 roku. Ośrodek miałby być miejscem integracji społeczności romskiej i polskiej. Powierzchnia dwupoziomowego budynku to około 1600 metrów kwadratowych. Znalazłyby się tam sala koncertowa na 300 osób, stołówka kuchni romskiej, pokoje hotelowe, sala gimnastyczna, sale dydaktyczne i galeria. Możliwe, że w Centrum będzie także przedszkole dla dzieci romskich. W jakim mieście zrealizowano tę inwestycję? a) w Grójcu b) w Przasnyszu c) w Radomiu d) w Zwoleniu 59. Podaj co najmniej trzy polityki horyzontalne, które należy uwzględnić we wniosku o dofinansowanie z RPO WM. ⱱ Równość szans ⱱ Polityka zatrudnienia ⱱ Społeczeństwo informacyjne ⱱ Efektywność energetyczna ⱱ Obszary Natura 2000 ⱱ Polityka ochrony środowiska 60. Wartość projektu Uruchomienie lotniska komunikacyjnego poprzez modernizację istniejącej infrastruktury oraz budowę nowej związanej z obsługą samolotów i pasażerów na terenie byłego lotniska wojskowego w Modlinie (Nowy Dwór Mazowiecki) wynosi zł. Czy projekt ten mógł być dofinansowany z RPO WM? a) tak b) nie 61. Jaką inwestycję dofinansowaną z Działania 3.3. Lotniska i infrastruktura lotnicza RPO WM przedstawiono na zdjęciu? (Fot. Adam Stępień / Agencja Gazeta) Odpowiedź: Port Lotniczy Warszawa-Modlin 32

33 62. Jaką inwestycję dofinansowaną z Działania 3.2. Regionalny transport publiczny RPO WM przedstawiono na zdjęciu? (Źródło: wikimedia.org) Odpowiedź: Zakup kolejowego taboru pasażerskiego do obsługi połączeń regionalnych na linii Warszawskiej Kolei Dojazdowej w Warszawskim Obszarze Metropolitalnym 63. Jaką inwestycję dofinansowaną z Działania 6.1. Kultura RPO WM przedstawiono na zdjęciu? (Źródło: mazovia.eu) Odpowiedź: Rozbudowa i adaptacja kamienicy przy ulicy Tumskiej dla potrzeb Muzeum Mazowieckiego w Płocku. 33

34 64. Jaką inwestycję dofinansowaną z Działania 6.2. Turystyka RPO WM przedstawiono na zdjęciu? (Źródło: mazovia.eu) Odpowiedź: Rewaloryzacja i adaptacja przedpola Pałacu w Wilanowie 65. Jaką inwestycję dofinansowaną z Działania 6.1. Kultura RPO WM przedstawiono na zdjęciu? (Źródło: mazovia.eu) Odpowiedź: Modernizacja budynku Podlasie i rozbudowa budynku Centrum Kultury i Sztuki w Siedlcach 34

35 66. Jaką inwestycję dofinansowaną z Działania 6.1. Kultura RPO WM przedstawiono na zdjęciu? (Źródło: mazovia.eu) Odpowiedź: Przebudowa i modernizacja Teatru Powszechnego w Warszawie 67. Jaką inwestycję dofinansowaną z Działania 6.1. Kultura RPO WM przedstawiono na zdjęciu? (Źródło: mazovia.eu) Odpowiedź: Zwiększenie dostępności do kultury stworzenie Międzynarodowego Ośrodka Edukacji i Dziedzictwa Kulturowego w Muzeum Romantyzmu w Opinogórze etap I: zaplecze edukacyjne, folwarczne, gospodarcze i park krajobrazowy 35

36 68. Z jakich znaków graficznych składa się logotyp RPO WM ? ⱱ po lewej stronie: logotyp Narodowej Strategii Spójności w formie znaku programu regionalnego, ⱱ po prawej stronie: właściwie podpisany znak Unii Europejskiej, z podpisem Unia Europejska oraz ze wskazaniem na: Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego, ⱱ w środku: logotyp marki Mazowsze. 69. Jak brzmi hasło Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego ? Odpowiedź: 70. Jaka instytucja jest płatnikiem środków europejskich? Odpowiedź: Bank Gospodarstwa Krajowego. 71. Z jakich etapów składa się ocena wniosków o dofinansowanie w RPO WM ? Odpowiedź: Ocena formalna i ocena merytoryczna. POZIOM II ZAAWANSOWANY 72. Wartość podpisanych umów w ramach RPO WM (stan na dzień r.) wynosi około: a) 3 mld zł b) 5 mld zł c) 6 mld zł d) 9 mld zł 73. Jaki procent dostępnej alokacji udało się zagospodarować Mazowieckiej Jednostce Wdrażania Programów Unijnych w ciągu ostatnich pięciu lat? a) 30 % b) 50 % c) 67 % d) 95 % 74. W jakich latach realizowany jest obecny RPO WM? a) b) c) d)

37 75. Na jakie lata przypada kolejna perspektywa finansowa? a) b) c) d) Kto jest odpowiedzialny za opracowanie RPO WM? a) Wojewoda Mazowiecki b) Zarząd Województwa Mazowieckiego c) Ministerstwo Rozwoju Regionalnego d) Ministerstwo Finansów 77. Kto jest instytucją zarządzającą RPO WM? a) Wojewoda Mazowiecki b) Ministerstwo Finansów c) Ministerstwo Rozwoju Regionalnego d) Zarząd Województwa Mazowieckiego 78. Kto decyduje o umieszczeniu projektu na liście indykatywnej projektów kluczowych? a) Wojewoda Mazowiecki b) Ministerstwo Rozwoju Regionalnego c) Zarząd Województwa Mazowieckiego d) Ministerstwo Finansów 79. Co to są priorytety w ramach RPO WM? a) obszary wsparcia, w ramach których można otrzymać dofinansowanie b) typy projektów, które mogą otrzymać dofinansowanie c) cele szczegółowe RPO WM d) zadania realizowane w pierwszej kolejności 80. Ile jest priorytetów w ramach RPO WM? a) 8 b) 12 c) Podaj cel główny priorytetu szóstego w ramach RPO WM: Odpowiedź: Wzrost znaczenia turystyki jako czynnika stymulującego rozwój społeczno--gospodarczy regionu. 82. Podaj cel główny priorytetu siódmego w ramach RPO WM: Odpowiedź: Poprawa dostępności i jakości infrastruktury o charakterze społecznym. 37

POZYSKIWANIE ŚRODKÓW DLA SEKTORA LEŚNEGO Z ZEWNĘTRZNYCH ŹRÓDEŁ FINANSOWANIA

POZYSKIWANIE ŚRODKÓW DLA SEKTORA LEŚNEGO Z ZEWNĘTRZNYCH ŹRÓDEŁ FINANSOWANIA POZYSKIWANIE ŚRODKÓW DLA SEKTORA LEŚNEGO Z ZEWNĘTRZNYCH ŹRÓDEŁ FINANSOWANIA PRZEWODNIK PO DOTACJACH pod redakcją Dariusz Rutkowskiego Wydano przy pomocy: Konferencja Samorządu Studentów Wydziału Leśnego

Bardziej szczegółowo

Szczegółowy opis priorytetów Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, 2007-2013

Szczegółowy opis priorytetów Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, 2007-2013 Szczegółowy opis priorytetów Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, 2007-2013 Narodowe Strategiczne Ramy Odniesienia na lata 2007-2013 Dokument opracowany na podstawie Programu Operacyjnego Innowacyjna

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRIORYTETÓW PROGRAMU OPERACYJNEGO KAPITAŁ LUDZKI 2007 2013

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRIORYTETÓW PROGRAMU OPERACYJNEGO KAPITAŁ LUDZKI 2007 2013 SZCZEGÓŁOWY OPIS PRIORYTETÓW PROGRAMU OPERACYJNEGO KAPITAŁ LUDZKI 2007 2013 Warszawa, 1 marca 2015 r. SPIS TREŚCI I. INFORMACJE NA TEMAT PROGRAMU OPERACYJNEGO KAPITAŁ LUDZKI... 6 1. STATUS DOKUMENTU...

Bardziej szczegółowo

USZCZEGÓŁOWIENIE REGIONALNEGO PROGRAMU OPERACYJNEGO DLA WOJEWÓDZTWA POMORSKIEGO NA LATA 2007-2013

USZCZEGÓŁOWIENIE REGIONALNEGO PROGRAMU OPERACYJNEGO DLA WOJEWÓDZTWA POMORSKIEGO NA LATA 2007-2013 Załącznik nr 2 do uchwały nr 364/35/15 Zarządu Województwa Pomorskiego z dnia 23 kwietnia 2015 r. USZCZEGÓŁOWIENIE REGIONALNEGO PROGRAMU OPERACYJNEGO DLA WOJEWÓDZTWA POMORSKIEGO NA LATA 2007-2013 (z dnia

Bardziej szczegółowo

PORADNIK DLA BENEFICJENTÓW

PORADNIK DLA BENEFICJENTÓW MINISTERSTWO ROZWOJU REGIONALNEGO PORADNIK DLA BENEFICJENTÓW SEKTOROWEGO PROGRAMU OPERACYJNEGO ROZWÓJ ZASOBÓW LUDZKICH STYCZEŃ 2006 SPIS TREŚCI WYKAZ UŻYWANYCH SKRÓTÓW...4 WPROWADZENIE...5 ROZDZIAŁ I PODSTAWY

Bardziej szczegółowo

Kompleksowa poprawa stanu powietrza na terenie Gminy X poprzez montaż instalacji kolektorów słonecznych.

Kompleksowa poprawa stanu powietrza na terenie Gminy X poprzez montaż instalacji kolektorów słonecznych. Modelowe studia wykonalności inwestycji ograniczających Kompleksowa poprawa stanu powietrza na terenie Gminy X poprzez montaż instalacji kolektorów słonecznych. Zamawiający Gmina X Przeznaczenie Regionalny

Bardziej szczegółowo

Fundusze Unijne. Inwestujemy w relacje

Fundusze Unijne. Inwestujemy w relacje Fundusze Unijne Pomysłów na biznes może być wiele. Tak samo dotacji unijnych. W Banku BPH pomożemy znaleźć odpowiedni fundusz unijny, przygotować niezbędną dokumentację i udzielimy kredytu na planowaną

Bardziej szczegółowo

z S. Kotlewskim Wicemarszałkiem Województwa Mazowieckiego str. 4-5 Open Days 2009 Regionalny Program Operacyjny Województwa Mazowieckiego 2007 2013

z S. Kotlewskim Wicemarszałkiem Województwa Mazowieckiego str. 4-5 Open Days 2009 Regionalny Program Operacyjny Województwa Mazowieckiego 2007 2013 Regionalny Program Operacyjny Województwa Mazowieckiego 2007 2013 4/2009 wydarzenia Open Days 2009 str. 6 wywiad z S. Kotlewskim Wicemarszałkiem Województwa Mazowieckiego str. 4-5 wydarzenia Open Days

Bardziej szczegółowo

REGIONALNY PROGRAM OPERACYJNY WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO 2007 2013 PROGRAM OPERACYJNY KAPITAŁ LUDZKI

REGIONALNY PROGRAM OPERACYJNY WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO 2007 2013 PROGRAM OPERACYJNY KAPITAŁ LUDZKI nr 3 2014 na Mazowszu REGIONALNY PROGRAM OPERACYJNY WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO 2007 2013 PROGRAM OPERACYJNY KAPITAŁ LUDZKI EKOLOGICZNY NOWY DWÓR MAZOWIECKI KOLEKTORY SŁONECZNE DLA MIESZKAŃCÓW WYWIAD Z PANEM

Bardziej szczegółowo

Unia Europejska. Pascal Fontaine

Unia Europejska. Pascal Fontaine Unia Europejska Pascal Fontaine Niniejsza publikacja oraz inne krótkie i przystępne informacje na temat UE są dostępne w Internecie pod adresem: ec.europa.eu/publications Komisja Europejska Dyrekcja Generalna

Bardziej szczegółowo

Szczegółowy opis osi priorytetowych Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2007-2013

Szczegółowy opis osi priorytetowych Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2007-2013 ZARZĄD WOJEWÓDZTWA OPOLSKIEGO INSTYTUCJA ZARZĄDZAJĄCA RPO WO 2007-2013 Szczegółowy opis osi priorytetowych Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2007-2013 Wersja nr 70 Dokument

Bardziej szczegółowo

ZARZĄD WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO

ZARZĄD WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO PROGRAM REGIONALNY NARODOWA STRATEGIA SPÓJNOŚCI EUROPEJSKI FUNDUSZ ROZWOJU REGIONALNEGO ZARZĄD Załącznik Nr 1 do uchwały Nr 676/225/09 Zarządu Województwa Mazowieckiego z dnia 24 marca 2009 r. WOJEWÓDZTWA

Bardziej szczegółowo

DWUMIESIĘCZNIK MAZOWIECKIEJ JEDNOSTKI WDRAŻANIA PROGRAMÓW UNIJNYCH NR 5(5)2008 ROK I 2008

DWUMIESIĘCZNIK MAZOWIECKIEJ JEDNOSTKI WDRAŻANIA PROGRAMÓW UNIJNYCH NR 5(5)2008 ROK I 2008 ISSN 1899 3214 5 DWUMIESIĘCZNIK MAZOWIECKIEJ JEDNOSTKI WDRAŻANIA PROGRAMÓW UNIJNYCH NR 5(5)2008 ROK I 2008 WOJEWÓDZTWO MAZOWIECKIE W numerze Słowo wstępne.......................... 1 OPEN DAYS na Mazowszu

Bardziej szczegółowo

Europejskie fundusze strukturalne i inwestycyjne 2014-2020 PRZEWODNIK DLA ZWIĄZKÓW ZAWODOWYCH

Europejskie fundusze strukturalne i inwestycyjne 2014-2020 PRZEWODNIK DLA ZWIĄZKÓW ZAWODOWYCH Europejskie fundusze strukturalne i inwestycyjne 2014-2020 PRZEWODNIK DLA ZWIĄZKÓW ZAWODOWYCH 1 Europejskie fundusze strukturalne i inwestycyjne 2014-2020 PRZEWODNIK DLA ZWIĄZKÓW ZAWODOWYCH With the support

Bardziej szczegółowo

ZARZĄD WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO

ZARZĄD WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO Załącznik Nr 1 do uchwały Nr Zarządu Województwa Mazowieckiego z dnia ZARZĄD WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO SZCZEGÓŁOWY OPIS PRIORYTETÓW REGIONALNEGO PROGRAMU OPERACYJNEGO WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO 2007 2013

Bardziej szczegółowo

WPŁYW FUNDUSZY UNIJNYCH PERSPEKTYWY 2007-2013 NA ROZWÓJ POLSKICH PRZEDSIĘBIORSTW

WPŁYW FUNDUSZY UNIJNYCH PERSPEKTYWY 2007-2013 NA ROZWÓJ POLSKICH PRZEDSIĘBIORSTW Marek Krzywonos 1 Zuzanna Korońska 2 WPŁYW FUNDUSZY UNIJNYCH PERSPEKTYWY 2007-2013 NA ROZWÓJ POLSKICH PRZEDSIĘBIORSTW Streszczenie: Perspektywa finansowa 2007-2013 otworzyła przed Polską znaczące możliwości

Bardziej szczegółowo

ZARZĄD WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO 2007 2013 (USZCZEGÓŁOWIENIE RPO WM)

ZARZĄD WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO 2007 2013 (USZCZEGÓŁOWIENIE RPO WM) Załącznik Nr 1 do uchwały Nr 155/226/13 Zarządu Województwa Mazowieckiego z dnia 22 stycznia 2013 r. ZARZĄD WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO SZCZEGÓŁOWY OPIS PRIORYTETÓW REGIONALNEGO PROGRAMU OPERACYJNEGO WOJEWÓDZTWA

Bardziej szczegółowo

Ramy finansowe zaktualizowanej Strategii rozwoju województwa podkarpackiego na lata 2007-2020

Ramy finansowe zaktualizowanej Strategii rozwoju województwa podkarpackiego na lata 2007-2020 Rzeszów 2012 Ramy finansowe zaktualizowanej Strategii rozwoju województwa podkarpackiego na lata 27-2020 Opracowanie: Paweł Czapliński Piotr Klimczak Joanna Kudełko Spis treści Wstęp... 3 1. Uwarunkowania

Bardziej szczegółowo

Jeśli nie dotacje to co?

Jeśli nie dotacje to co? Jeśli nie dotacje to co? pożyczki i doradztwo kluczem do rozwoju firmy Poradnik dla przedsiębiorców WYDAWCA: Centrum Projektów Europejskich ul. Domaniewska 39A 02-672 Warszawa www.cpe.gov.pl REDAKCJA:

Bardziej szczegółowo

Program Operacyjny INFRASTRUKTURA I ŚRODOWISKO. Narodowe Strategiczne Ramy Odniesienia 2007 2013. Szczegółowy opis priorytetów

Program Operacyjny INFRASTRUKTURA I ŚRODOWISKO. Narodowe Strategiczne Ramy Odniesienia 2007 2013. Szczegółowy opis priorytetów Program Operacyjny INFRASTRUKTURA I ŚRODOWISKO Narodowe Strategiczne Ramy Odniesienia 2007 2013 Szczegółowy opis priorytetów Dokument opracowany zgodnie z art. 26 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 6 grudnia 2006

Bardziej szczegółowo

Szczegółowy opis priorytetów Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, 2007-2013

Szczegółowy opis priorytetów Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, 2007-2013 Szczegółowy opis priorytetów Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, 2007-2013 Narodowe Strategiczne Ramy Odniesienia na lata 2007-2013 Dokument opracowany na podstawie Programu Operacyjnego Innowacyjna

Bardziej szczegółowo

WSPIERANIE ROZWOJU MAŁYCH I ŚREDNICH PRZEDSIĘBIORSTW PRZEZ UNIĘ EUROPEJSKĄ NA PRZYKŁADZIE MAŁOPOLSKI

WSPIERANIE ROZWOJU MAŁYCH I ŚREDNICH PRZEDSIĘBIORSTW PRZEZ UNIĘ EUROPEJSKĄ NA PRZYKŁADZIE MAŁOPOLSKI Marian Huczek* WSPIERANIE ROZWOJU MAŁYCH I ŚREDNICH PRZEDSIĘBIORSTW PRZEZ UNIĘ EUROPEJSKĄ NA PRZYKŁADZIE MAŁOPOLSKI Streszczenie W artykule omówiono znaczenie małych i średnich przedsiębiorstw dla rozwoju

Bardziej szczegółowo

Fundusze Unijne jako źródło finansowania inwestycji w przedsiębiorstwach

Fundusze Unijne jako źródło finansowania inwestycji w przedsiębiorstwach Katarzyna Kornet Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie Fundusze Unijne jako źródło finansowania inwestycji w przedsiębiorstwach Wprowadzenie Głównym celem niniejszego artykułu jest przedstawienie problematyki

Bardziej szczegółowo

Materiały seminaryjne. Euro na zdrowie

Materiały seminaryjne. Euro na zdrowie Materiały seminaryjne Euro na zdrowie Przygotowanie sektora ochrony zdrowia do pozyskiwania środków finansowych z Unii Europejskiej w latach 2007-2013 Opracował Zespół Kancelarii Doradztwa Gospodarczego

Bardziej szczegółowo

Szczegółowy opis priorytetów Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, 2007-2013

Szczegółowy opis priorytetów Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, 2007-2013 Szczegółowy opis priorytetów Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, 2007-2013 Narodowe Strategiczne Ramy Odniesienia na lata 2007-2013 Dokument opracowany na podstawie Programu Operacyjnego Innowacyjna

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWY OPIS OSI PRIORYTETOWYCH REGIONALNEGO PROGRAMU OPERACYJNEGO WOJEWÓDZTWA ZACHODNIOPOMORSKIEGO 2014-2020. PROJEKT wersja z 23 MARCA2015

SZCZEGÓŁOWY OPIS OSI PRIORYTETOWYCH REGIONALNEGO PROGRAMU OPERACYJNEGO WOJEWÓDZTWA ZACHODNIOPOMORSKIEGO 2014-2020. PROJEKT wersja z 23 MARCA2015 SZCZEGÓŁOWY OPIS OSI PRIORYTETOWYCH REGIONALNEGO PROGRAMU OPERACYJNEGO WOJEWÓDZTWA ZACHODNIOPOMORSKIEGO 2014-2020 PROJEKT wersja z 23 MARCA2015 1 REGIONALNY PROGRAM OPERACYJNY WOJEWÓDZTWA ZACHODNIOPOMORSKIEGO

Bardziej szczegółowo

Szczegółowy opis priorytetów Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, 2007-2013

Szczegółowy opis priorytetów Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, 2007-2013 Szczegółowy opis priorytetów Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, 2007-2013 Narodowe Strategiczne Ramy Odniesienia na lata 2007-2013 Dokument opracowany na podstawie Programu Operacyjnego Innowacyjna

Bardziej szczegółowo

WIELKOPOLSKI REGIONALNY PROGRAM OPERACYJNY NA LATA 2014-2020 SZCZEGÓŁOWY OPIS OSI PRIORYTETOWYCH PROGRAMU OPERACYJNEGO

WIELKOPOLSKI REGIONALNY PROGRAM OPERACYJNY NA LATA 2014-2020 SZCZEGÓŁOWY OPIS OSI PRIORYTETOWYCH PROGRAMU OPERACYJNEGO WERSJA 1.2 ZARZĄD WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO WIELKOPOLSKI REGIONALNY PROGRAM OPERACYJNY NA LATA 2014-2020 SZCZEGÓŁOWY OPIS OSI PRIORYTETOWYCH PROGRAMU OPERACYJNEGO (USZCZEGÓŁOWIENIE WRPO 2014+) Poznań,

Bardziej szczegółowo

ZROZUMIEĆ POLITYKĘ UNII EUROPEJSKIEJ. Jak działa. Unia Europejska. Przewodnik po instytucjach europejskich

ZROZUMIEĆ POLITYKĘ UNII EUROPEJSKIEJ. Jak działa. Unia Europejska. Przewodnik po instytucjach europejskich ZROZUMIEĆ POLITYKĘ UNII EUROPEJSKIEJ Jak działa Unia Europejska Przewodnik po instytucjach europejskich Unia Europejska ZROZUMIEĆ POLITYKĘ UNII EUROPEJSKIEJ Niniejsza publikacja jest częścią serii wyjaśniającej

Bardziej szczegółowo

PODSUMOWANIE 500 DNI PRACY RZĄDU DONALDA TUSKA I KOALICJI PO-PSL

PODSUMOWANIE 500 DNI PRACY RZĄDU DONALDA TUSKA I KOALICJI PO-PSL PODSUMOWANIE 500 DNI PRACY RZĄDU DONALDA TUSKA I KOALICJI PO-PSL 2 SPIS TREŚCI 1.PRZECIWDZIAŁANIE SKUTKOM ŚWIATOWEGO KRYZYSU FINANSOWEGO...14 Plan Stabilności i Rozwoju...14 Przygotowanie instrumentów

Bardziej szczegółowo