MATERIAŁY DYDAKTYCZNE

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "MATERIAŁY DYDAKTYCZNE"

Transkrypt

1 MATERIAŁY DYDAKTYCZNE Turniej Wiedzy dla młodzieży o projektach realizowanych na Mazowszu w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego Warszawa, październik 2012

2 Opracowanie: So what? Communication, Public Relations

3 SPIS TREŚCI CZĘĆ I: PYTANIA Z WIEDZY OGÓLNEJ O UNII EUROPEJSKIEJ... 4 CZĘŚĆ II: PYTANIA Z WIEDZY OGÓLNEJ O FUNDUSZACH EUROPEJSKICH CZĘŚĆ III: TEST WIEDZY O REGIONALNYM PROGRAMIE OPERACYJNYM WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO PYTANIA TYPU STUDIUM PRZYPADKU SCHEMAT: CYKL ŻYCIA PROJEKTU SŁOWNICZEK

4 CZĘĆ I: PYTANIA Z WIEDZY OGÓLNEJ O UNII EUROPEJSKIEJ Poniżej znajdują się 53 pytania z zakresu ogólnej wiedzy na temat Unii Europejskiej. Podzieliliśmy je na trzy grupy w zależności od stopnia trudności. W pytaniach zamkniętych tylko jedna odpowiedź jest prawidłowa, chyba że polecenie wyraźnie mówi inaczej. POZIOM I: ROZGRZEWKA 1. Kiedy nastąpiła akcesja Polski do Unii Europejskiej? a) 1 stycznia 1993 r. b) 1 stycznia 2003 r. c) 1 maja 2003 r. d) 1 maja 2004 r. 2. Które z państw członkowskich Unii ma najwięcej przedstawicieli w Parlamencie Europejskim? a) Wielka Brytania b) Francja i Hiszpania (równa liczba) c) Niemcy d) Polska 3. Wymień instytucje Unii Europejskiej. ⱱ Parlament Europejski, ⱱ Rada Europejska, ⱱ Rada, ⱱ Komisja Europejska ⱱ Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej, ⱱ Europejski Bank Centralny, ⱱ Trybunał Obrachunkowy. 4. Podaj nazwisko obecnego przewodniczącego Komisji Europejskiej? Odpowiedź: José Manuel Durão Barroso (akceptowane także samo nazwisko lub tylko pierwsze imię, ew. dwa imiona) 5. Ilu posłów do Parlamentu Europejskiego posiada obecnie Polska? a) 460 b) 99 c) 54 d) 51 4

5 6. Wymień zasady aksjologiczne leżące u podstaw Unii Europejskiej, zawarte w art. 2 Traktatu o Unii Europejskiej. Przykładowa odpowiedź, stanowiąca przytoczenie art. 2 Traktatu o Unii Europejskiej: Unia opiera się na wartościach poszanowania godności osoby ludzkiej, wolności, demokracji, równości, państwa prawnego, jak również poszanowania praw człowieka, w tym praw osób należących do mniejszości. Wartości te są wspólne Państwom Członkowskim w społeczeństwie opartym na pluralizmie, niedyskryminacji, tolerancji, sprawiedliwości, solidarności oraz na równości kobiet i mężczyzn. 7. Członkami Unii Europejskiej jest: a) 25 państw b) 26 państw c) 27 państw d) 28 państw 8. Ile gwiazd znajduje się na fladze Unii Europejskiej? a) 12 b) 15 c) 27 d) Które z wymienionych państw członkowskich Unii Europejskiej nie są członkami strefy Euro? a) Szwecja, Dania, Wielka Brytania b) Irlandia, Wielka Brytania, Dania c) Finlandia, Dania, Szwecja d) Słowenia, Szwecja, Dania 10. Skrót EWG oznacza: a) Europejski Wymiar Gospodarczy b) Europejska Wspólnota Gospodarcza c) Energetyczna Wspólnota Gospodarcza d) Europejska Wspólnota Gazowa 11. Które z nowych państw członkowskich UE, które stały się członkami UE 1 maja 2004 roku, jako pierwsze przyjęło walutę Euro? a) Słowenia b) Malta c) Cypr d) Słowacja 12. Które z niżej wymienionych państw przyjęło walutę Euro w dniu 1 stycznia 2011 r.? a) Litwa c) Estonia b) Łotwa d) Słowacja 5

6 13. Siedziba Komisji Europejskiej znajduje się w: a) Brukseli b) Rzymie c) Paryżu d) Londynie 14. Który kraj sprawuje obecnie przewodnictwo w Radzie Unii Europejskiej? a) Niemcy b) Francja c) Polska d) Cypr 15. Obywatelstwo Unii Europejskiej: a) otrzymują automatycznie wszyscy obywatele państw członkowskich b) otrzymują osoby, gdy zrzekną się obywatelstwa państwa członkowskiego, w którym się urodzili c) otrzymywane jest w wyniku specjalnej procedury, regulowanej rozporządzeniem Komisji Europejskiej o obywatelstwie nr 859/2009 z dnia 18 września 2009 r. d) ma zostać wprowadzone 1 maja 2014 r., dla państw przyjętych do UE z dniem 1 maja 2004 r. 16. Które z niżej wymienionych państw nie jest członkiem założycielem Wspólnot Europejskich, których kontynuacją jest Unii Europejskiej? a) Francja b) Niemcy c) Wielka Brytania d) Luksemburg 17. W imieniu Rzeczypospolitej Polskiej 13 grudnia 2007 r. podpis pod Traktatem Lizbońskim złożyli: a) Jerzy Buzek i Donald Tusk b) Donald Tusk i Radosław Sikorski c) Lech Kaczyński d) Lech Kaczyński i Donald Tusk POZIOM II: ZAAWANSOWANY 18. Podczas polskiej prezydencji podpisano traktat akcesyjny na mocy, którego od 1 lipca 2013 roku 28 członkiem Unii Europejskiej będzie: a) Ukraina b) Turcja c) Chorwacja d) Serbia 6

7 19. Kto zastąpił Jerzego Buzka na stanowisku Przewodniczącego Parlamentu Europejskiego? a) Catherine Ashton b) Romano Prodi c) Martin Schulz d) Herman van Rompuy 20. W roku 2011 najwięcej środków w budżecie Unii Europejskiej zostało przeznaczone na: a) dopłaty dla rolników b) administrację c) spójność i konkurencyjność UE d) pomoc rozwojową dla krajów Trzeciego Świata 21. Które z poniżej wymienionych państw należą do Strefy Schengen, mimo, że nie są członkami UE? a) Islandia, Norwegia, Szwajcaria b) Watykan, San Marino, Szwajcaria c) Szwajcaria, Chorwacja, Lichtenstein d) Chorwacja, Macedonia, Serbia 22. Uzupełnij zdania: Unia Europejska jest organizacją międzynarodową posiadającą osobowość prawną. Powstała w wyniku procesu nazywanego integracją europejską. Obecnie składa sięz 27 państw. Powstała na bazie trzech wspólnot: Europejskiej Wspólnoty Węgla i Stali, utworzonej na mocy traktatu paryskiego z 1951 roku oraz Europejskiej Wspólnoty Gospodarczej i Europejskiej Wspólnoty Energii Atomowej utworzonych na mocy traktatów rzymskich z 1957 roku. Uwagi dla sprawdzających: dopuszczalne są także odpowiedzi zawierające odpowiednio daty 1952 rok i 1958 rok jako daty wejścia w życie ww. traktatów 23. Uzupełnij tabelę podając główne siedziby wymienionych poniżej instytucji: Instytucja Komisja Europejska Parlament Europejski Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej Europejski Bank Centralny FRONTEX Siedziba Bruksela Strasburg Luxemburg Frankfurt nad Menem Warszawa 7

8 24. W którym roku swoją działalność zakończyła Europejska Wspólnota Węgla i Stali? a) 1968 b) 1992 c) 2002 d) Zgodnie z Traktatem z Lizbony Karta Praw Podstawowych UE: a) jest deklaracją, która nie wywołuje żadnych skutków b) jest jednym z traktatów ustanawiających Unię Europejską c) wiąże jednakowo wszystkie państwa d) jest wiążąca z zastrzeżeniami przewidzianymi dla Polski i Wielkiej Brytanii 26. Traktat z Lizbony w odniesieniu do parlamentów krajowych: a) ogranicza kompetencje parlamentów krajowych w procesie podejmowania decyzji w ramach Unii Europejskiej b) nie zmienia roli parlamentów krajowych w procesie podejmowania decyzji w ramach Unii Europejskiej c) rozszerza kompetencje parlamentów krajowych w procesie podejmowania decyzji w ramach Unii Europejskiej d) przyznaje wyłączność parlamentom krajowym w procesie podejmowania decyzji w ramach Unii Europejskiej 27. Ile państw zostało przyjętych do Unii Europejskiej 1 maja 2004 roku? a) 6 b) 10 c) 12 d) W dniu 1 stycznia 2007 roku członkami Unii Europejskiej zostały: a) Bułgaria i Chorwacja b) Bułgaria i Rumunia c) Chorwacja i Rumunia d) Chorwacja i Słowenia 29. Według traktatów, siedzibą Parlamentu Europejskiego jest: a) Paryż b) Bruksela c) Strasburg d) Luksemburg 8

9 30. W dniach grudnia 1999 roku, podczas szczytu Rady Europejskiej, zapadła decyzja o rozpoczęciu negocjacji akcesyjnych z sześcioma państwami ubiegającymi się o członkostwo w Unii Europejskiej. Do grupy tej należały: (zaznacz kilka odpowiedzi) a) Republika Bułgarii f) Republika Malty b) Republika Czeska g) Republika Słowacka c) Republika Estońska h) Republika Słowenii d) Republika Litewska i) Republika Węgierska e) Republika Łotewska j) Rumunia 31. Przedmiotem deklaracji Schumana była: a) koncepcja powołania Europejskiej Wspólnoty Obronnej b) koncepcja powołania wspólnego organu Wysokiej Władzy koordynującej sektory węglowy i stalowy państw członkowskich, a w dalszej perspektywie powołanie federacji europejskiej c) koncepcja powołania Unii Europejskiej o szerokim zakresie kompetencji względem państw członkowskich d) koncepcja powołania państwa europejskiego z wspólnym rządem, parlamentem i prezydentem europejskim 32. W którym roku podpisano Traktat z Nicei? a) 2001 r. b) 2003 r. c) 2000 r. d) 1999 r. 33. Zgodnie z zasadą pomocniczości: a) Unia Europejska w zakresie, który nie podlega jej wyłącznej kompetencji, podejmuje działania tylko wtedy i w zakresie, w jakim jest to niezbędne do realizacji określonych celów, które nie mogą być wystarczająco osiągnięte przez państwa członkowskie działające samodzielnie b) Unia Europejska w zakresie, który podlega jej wyłącznej kompetencji, podejmuje działania tylko wtedy i w zakresie, w jakim jest to niezbędne do realizacji określonych celów, które nie mogą być wystarczająco osiągnięte przez państwa członkowskie działające samodzielnie c) Unia Europejska w zakresie, który nie podlega jej wyłącznej kompetencji, koordynuje współpracę państw członkowskich w sytuacjach kryzysowych d) Unia Europejska przekazuje co roku 0,37% PKB wszystkich państw członkowskich Unii Europejskiej na pomoc rozwojową dla krajów Trzeciego Świata 9

10 34. Wyjaśnij znaczenie zasady pomocniczości: Przykładowa odpowiedź: Zasada pomocniczości ma na celu określenie odpowiedniego poziomu interwencji w dziedzinach kompetencji dzielonych między UE a państwami członkowskimi. Dotyczy to działań na szczeblu europejskim, krajowym lub regionalnym. W każdym z przypadków UE może interweniować tylko wówczas, jeśli jest w stanie działać skuteczniej niż państwa członkowskie. Protokół w sprawie stosowania zasad pomocniczości i proporcjonalności wymienia trzy kryteria, na podstawie których można ocenić, czy interwencja na szczeblu europejskim jest konieczna: Czy działanie prezentuje wymiar międzynarodowy i nie może być uregulowane przez państwa członkowskie? Czy działanie narodowe lub brak działania mogą być niezgodne z wymogami traktatu? Czy działanie na szczeblu europejskim może być szczególnie korzystne? Zasada pomocniczości ma na celu także zbliżenie UE i obywateli poprzez zagwarantowanie, że w razie konieczności działania zostaną podjęte także na szczeblu lokalnym. Niemniej jednak zasada pomocniczości nie oznacza, że działania zostaną podjęte zawsze jak najbliżej obywatela. 35. Wymień kryteria kopenhaskie członkostwa w Unii Europejskiej: Przykładowa odpowiedź: Na szczycie Rady Europejskiej w Kopenhadze w dniach czerwca 1993 została podjęta polityczna decyzja o rozszerzeniu Unii Europejskiej o kraje Europy Środkowo - Wschodniej. Ustalone zostały tzw. kryteria kopenhaskie, które określają warunki, jakie państwa stowarzyszone muszą spełnić, aby zostać przyjętym do tej organizacji. Te kryteria to: ⱱ stabilność instytucji demokratycznych, ⱱ praworządność, ⱱ poszanowanie praw człowieka, ⱱ ochrona mniejszości narodowych, ⱱ funkcjonująca gospodarka rynkowa, ⱱ gotowość sprostania warunkom konkurencji UE, ⱱ zdolność do wypełniania obowiązków wynikających z członkostwa, ⱱ przyjęcie dorobku prawnego Unii Europejskiej (tzw. acquis communautaire). 36. Jak nazywa się oficjalna maskotka Unii Europejskiej? a) Sergiusz b) Europa c) Syriusz d) Eurostar 10

11 37. Ile państw członkowskich należy do strefy Euro? a) 15 b) 17 c) 21 d) 27 POZIOM III EKSPERT 38. Jak nazywa się obecny, polski członek w Komisji Europejskiej i czym się zajmuje? a) Danuta Huebner polityka regionalna b) Danuta Huebner budżet i programowanie finansowe c) Janusz Lewandowski polityka regionalna d) Janusz Lewandowski budżet i programowanie finansowe 39. Od jakiej greckiej litery pochodzi znak waluty Euro? a) alfa b) ipsylon c) epsilon d) omega 40. Siedziba Europejskiego Banku Centralnego znajduje się w: a) Strasburgu b) Frankfurcie nad Menem c) Brukseli d) Warszawie 41. Unia Europejska w świetle Traktatu z Lizbony jest: a) państwem b) organizacją międzynarodową posiadającą osobowość prawną c) organizacją międzynarodową nie posiadającą osobowości prawnej d) organizacją regionów 42. Rada Unii Europejskiej jest instytucją: a) kadencyjną, pochodzącą z wyborów bezpośrednich b) kadencyjną, której członkowie wybierani są przez parlamenty państw członkowskich c) niekadencyjną, w skład której wchodzą każdorazowi ministrowie z państw członkowskich d) niekadencyjną, w skład której wchodzą każdorazowo głowy państw członkowskich 11

12 43. Dyrektywy: a) podlegają bezpośredniemu stosowaniu w porządkach prawnych państw członkowskich od momentu publikacji w Dzienniku Urzędowym UE b) są wiążące co do celu, który ma być osiągnięty i wymagają wdrożenia do prawa krajowego każdego z państw członkowskich c) są wiążące co do celu, który ma być osiągnięty i nie mogą stanowić podstawy praw lub obowiązków d) mają charakter niewiążący i stanowią jedynie instrument urzędowej wykładni prawa Unii Europejskiej 44. Obowiązek implementacji dyrektywy do prawa krajowego oznacza: a) obowiązek dokładnego przepisania tekstu dyrektywy do prawa krajowego b) obowiązek zrealizowania celu zawartego w dyrektywie, co może wiązać się z koniecznością dosłownego przepisania dyrektywy do prawa krajowego c) obowiązek opłacenia kosztów realizacji dyrektywy przez państwo członkowskie, na specjalnie wyodrębnione konto bankowe Komisji Europejskiej d) obowiązek dofinansowania projektów realizowanych przy wsparciu funduszy europejskich, zgodnych z celami dyrektywy, z budżetu państwa 45. Wyjaśnij, czym jest prawo petycji do Parlamentu Europejskiego : Przykładowa odpowiedź: Każdy obywatel Unii Europejskiej, zamieszkały lub niezamieszkały na terenie któregokolwiek państwa członkowskiego, może indywidualnie lub łącznie z innymi osobami złożyć petycję do Parlamentu Europejskiego w sprawie, która wchodzi w zakres działalności Unii Europejskiej oraz dotyczy bezpośrednio tej osoby lub osób. Prawo do złożenia petycji, zagwarantowane traktatem, przysługuje także przedsiębiorstwom, organizacjom i stowarzyszeniom, które posiadają siedzibę na terenie Unii Europejskiej. Petycja może mieć formę skargi lub wniosku i może dotyczyć spraw leżących w interesie publicznym lub prywatnym. Petycja może zawierać indywidualny wniosek, skargę lub komentarz dotyczący stosowania wspólnotowego prawa, lub też wezwanie Parlamentu Europejskiego do przyjęcia stanowiska w danej sprawie. Petycje te umożliwiają Parlamentowi Europejskiemu zwrócenie uwagi na wszelkie przypadki naruszenia praw obywateli Unii Europejskiej przez państwo członkowskie, władze lokalne lub instytucję. 46. Wyjaśnij znaczenie zasady proporcjonalności: Przykładowa odpowiedź: Zasada proporcjonalności, jest to zasada występująca w prawie wspólnotowym Unii Europejskiej, która mówi, że: Instytucje wspólnotowe mogą podejmować tylko takie działania, które są konieczne i niezbędne do osiągnięcia celów zawartych w Traktacie, Środki zastosowane do realizacji danego celu muszą być proporcjonalne do istoty danego celu, 12

13 Środki te muszą być: ⱱ odpowiednie (to znaczy takie, przy pomocy których ten cel da się w ogóle osiągnąć, właściwe dla danego celu) ⱱ niezbędne (to znaczy takie, których nie sposób osiągnąć lepiej za pomocą innego środka, najwłaściwsze do osiągnięcia zamierzonego celu) ⱱ proporcjonalne sensu stricto (takie które w najmniejszym stopniu ograniczają realizacje innych interesów podmiotów i ich prawa, należy zważyć i zbilansować ostateczne zyski i straty ). 47. Wytłumacz czym są oraz przedstaw kryteria konwergencji: Przykładowa odpowiedź: Kryteria konwergencji, kryteria zbieżności, określenie grupy wymogów dotyczących gospodarki, jakie miały spełnić kraje chcące przystąpić do trzeciego etapu tworzenia unii gospodarczej i walutowej (UGW), a zarazem do przyszłej strefy euro. Wśród wymogów znalazły się: ⱱ wysoki stopień ustabilizowania cen stopa inflacji w danym kraju nie powinna być wyższa o więcej niż 1,5 punktu procentowego od inflacji w 3 krajach o najniższym jej wskaźniku; ⱱ deficyt budżetowy zadłużenie nie powinno być wyższe niż 3 proc. produktu krajowego brutto (PKB) danego kraju; ⱱ zadłużenie państwa nie powinno przekroczyć 60 proc. jego PKB; ⱱ stabilność walut w ciągu 2 lat przed przystąpieniem do UGW waluta danego państwa musi być stabilna, tzn. jej wahania nie mogą wykraczać poza przyjęte ramy, waluta ta nie może być w tym okresie dewaluowana względem innych walut europejskich; ⱱ wysokość oprocentowania stawka oprocentowania długoterminowego nie powinna być wyższa o więcej niż 2 punkty procentowe od przeciętnej wysokości stóp procentowych w krajach o największej stabilności cenowej. 48. Decyzją Parlamentu Europejskiego i Rady Europy rok 2012 został ogłoszony: a) Europejskim Rokiem Aktywności Osób Starszych i Solidarności Międzypokoleniowej b) Europejskim Rokiem Wolontariatu c) Europejskim Rokiem Integracji Zawodowej i Społecznej Osób Niepełnosprawnych d) Europejskim Rokiem Młodzieży 49. Wymień sześć państw-założycieli Europejskiej Wspólnoty Gospodarczej będącą zaczątkiem przyszłej Unii Europejskiej Odpowiedź: Niemcy (RFN), Francja, Włochy, Holandia (Królestwo Niderlandów), Belgia (Królestwo Belgii), Luksemburg (Wielkie Księstwo Luksemburga) 13

14 50. Które z wymienionych państw są oficjalnymi kandydatami do członkostwa w Unii Europejskiej: a) Turcja, Czarnogóra, Islandia b) Islandia, Izrael, Turcja c) Rumunia, Ukraina, Norwegia d) Turcja, Rumunia, Bułgaria 51. Kiedy wszedł w życie Traktat Lizboński? a) 1 grudnia 2009 r. b) 1 stycznia 2010 r. c) 1 stycznia 2011 r. d) Jeszcze nie wszedł w życie trwa proces jego ratyfikacji 52. W którym roku Polska sprawowała przewodnictwo w Radzie Unii Europejskiej (tzw. prezydencję): a) w II połowie 2010 roku b) w I połowie 2011 roku c) w II połowie 2011 roku d) w I połowie 2012 roku 53. Który z traktatów zniósł zasadę podziału Unii Europejskiej na trzy filary? a) Traktaty Rzymskie b) Jednolity Akt Europejski c) Traktat z Nicei d) Traktat Lizboński 14

15 CZĘŚĆ II: PYTANIA Z WIEDZY OGÓLNEJ O FUNDUSZACH EUROPEJSKICH Poniżej znajduje się 50 pytań z zakresu ogólnej wiedzy o funduszach europejskich. Podzieliliśmy je na trzy grupy w zależności od stopnia trudności. W pytaniach zamkniętych tylko jedna odpowiedź jest prawidłowa, chyba że polecenie wyraźnie mówi inaczej. POZIOM I ROZGRZEWKA 1. Obecny okres programowania funduszy strukturalnych w Polsce obejmuje lata: a) b) c) d) Ile lat trwa okres programowania? Odpowiedź: 7 lat 3. Skąd pochodzą środki do budżetu Unii Europejskiej (wymień cztery): ⱱ Tradycyjne zasoby własne (cła od importu z państw poza UE) ⱱ Dochody z VAT ⱱ Dochody uzależnione od PNB, każde państwo 0,73% PNB ⱱ Podatki od pracowników instytucji UE, kary finansowe 4. Hasłem Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki jest: a) Człowiek najlepsza inwestycja b) Dla rozwoju Polski c) Wzrost poziomu zatrudnienia i spójności społecznej d) Fundusze europejskie szansą rozwoju 5. Program operacyjny Kapitał Ludzki składa się z: a) Osi priorytetowych b) Priorytetów, które dzielą się na działania i poddziałania c) Obszarów wsparcia d) Programów działania 6. Strategiczny dokument określający priorytety i obszary wykorzystania oraz system wdrażania funduszy unijnych na lata to: a) Narodowy Plan Rozwoju b) Strategia Lizbońska c) Narodowa Strategia Spójności d) Program Europa

16 7. Wyjaśnij znaczenie zasady dodatkowości. Odpowiedź: Zasada dodatkowości oznacza, że fundusze Unii Europejskiej powinny uzupełniać środki finansowe poszczególnych państw członkowskich, a nie zastępować je. 8. Wyjaśnij znaczenie zasady subsydiarności. Odpowiedź: Zasada subsydiarności oznacza, że decyzje powinny być podejmowane na jak najniższym poziomie. 9. Wyjaśnij czym jest inicjatywa wspólnotowa Jaspers. Odpowiedź: Wsparcie w postaci pomocy doradczej w przygotowaniu projektu dla dużych projektów (min. 25 mln - środowisko, min. 50 mln - pozostałe obszary) 10. Ile jest programów operacyjnych w Polsce, w obecnym okresie programowania? a) 20 b) 21 c) 22 d) Która instytucja zarządza Programem Operacyjnym Innowacyjna Gospodarka? a) Ministerstwo Gospodarki b) Ministerstwo Infrastruktury c) Ministerstwo Programów Europejskich d) Ministerstwo Rozwoju Regionalnego 12. Z jakiego funduszu/funduszy europejskich finansowany jest PO Kapitał Ludzki? Odpowiedź: Europejski Fundusz Społeczny 13. Z jakiego funduszu/jakich funduszy europejskich finansowane są regionalne programy operacyjne? Odpowiedź: Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego 14. Największym mechanizmem kształtowania i finansowania badań naukowych na poziomie europejskim jest: a) 7. Program Ramowy w zakresie badań i rozwoju technologicznego b) Europejska Agencja Badań Naukowych c) Program Rozwoju Nauki d) Strategia Badań i Rozwoju Technologicznego 15. Ile środków otrzymała Polska z budżetu Unii Europejskiej, po odliczeniu składki do tegoż budżetu? a) 7,8 mld c) 12,5 mld b) 5,1 mld d) 26,4 mld 16

17 16. Ile procent może wynosić maksymalne dofinansowanie ze środków w ramach polityki spójności? a) 50 % c) 75 % b) 60 % d) 85 % 17. Wyjaśnij pojęcie biznesplanu. Odpowiedź: Biznesplan - to dokument sporządzany przez przedsiębiorstwo, który planuje i analizuje przedsięwzięcie umiejscowione w przyszłości. 18. Co to jest generator wniosków? Odpowiedź: Generator wniosków - to program komputerowy służący wypełnianiu i drukowaniu wniosków o dofinansowanie lub innych, dostępny za pomocą Internetu. POZIOM II ZAAWANSOWANY 19. Na mocy jakiego traktatu powstał Fundusz Spójności? a) Traktatu z Maastricht z 1990 r. b) Traktatu z Maastricht z 1992 r. c) Traktatu z Nicei z 2001 r. d) Traktaru z Lizbony z 2007 r. 20. Jakie maksymalne dofinansowanie mogą otrzymać podmioty składające wniosek w ramach programu operacyjnego Kapitał Ludzki: a) 50 % b) 75 % c) 90 % d) 100 % 21. Wyjaśnij znaczenie zasady partnerstwa. Odpowiedź: Zasada partnerstwa oznacza, że w programowaniu i realizacji projektu powinni brać udział wszystkie zainteresowane podmioty, zarówno Komisja Europejska, władze państw członkowskich na szczeblu krajowym, regionalnym i lokalnym, a także podmioty gospodarcze. 22. Wyjaśnij znaczenie zasady programowania. Odpowiedź: Zasada programowania oznacza, że instytucje UE kontrolują wykorzystywanie środków i zapewniają, aby wszystkie działania były zgodne z prawem UE. 17

18 23. Czym są tzw. NUTS-y? Odpowiedź: NUTS czyli obszary, których wytypowanie i nazwanie ułatwia wybór regionów, które potrzebują wsparcia. NUTS, czyli Nomenclature of Units for Territorial Statistics, to po polsku Nomenklatura Jednostek Statystyki Terytorialnej. W Unii Europejskiej istnieje pięć poziomów tej klasyfikacji i obejmują one całe terytorium Unii Europejskiej. Jednostki typu NUTS były także wyznaczane w krajach starających się o wejście do Unii Europejskiej. NUTS 1 - regiony - grupujące województwa); NUTS 2 - województwa (makroregiony); NUTS 3 - podregiony - zgrupowanie kilku powiatów; NUTS 4 - powiaty i miasta na prawach powiatu; NUTS 5 - gminy. 24. Który z poniższych funduszy jest funduszem strukturalnym? a) Europejski Fundusz Rozwoju Przedsiębiorczości i Obszarów Wiejskich b) Fundusz Spójności c) Europejski Fundusz Społeczny d) Europejski Fundusz Technologiczny 25. Wyjaśnij czym jest inicjatywa wspólnotowa Jessica. Odpowiedź: Wspólna inicjatywa Komisji Europejskiej, Europejskiego Banku Inwestycyjnego oraz Banku Rozwoju Rady Europy. Wspieranie inwestycji dotyczących zrównoważonego rozwoju miast. Forma pomocy gwarancje, instrumenty finansowe, kredyty. 26. Jakie są obecne cele polityki regionalnej (wymień trzy). ⱱ Konwergencja ⱱ Regionalna konkurencyjność i zatrudnienie ⱱ Europejska współpraca terytorialna 27. Na podstawie jakiego dokumentu skonstruowano Narodowe Strategiczne Ramy Odniesienia (Narodową Strategię Spójności)? a) Komisyjne Priorytety Działania b) Unijny Plan Działania c) Strategiczne Wytyczne Wspólnoty d) Rozporządzenie Komisji Europejskiej nr 453/ Która instytucja zarządza Programem Operacyjnym Kapitał Ludzki? a) Ministerstwo Gospodarki b) Ministerstwo Infrastruktury c) Ministerstwo Programów Europejskich d) Ministerstwo Rozwoju Regionalnego 18

19 29. Z jakiego funduszu/funduszy europejskich finansowany jest PO Infrastruktura i Środowisko? (wymień dwie odpowiedzi) ⱱ Fundusz Spójności ⱱ Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego 30. Wymień województwa wspierane w ramach PO Rozwój Polski Wschodniej. (wymień pięć odpowiedzi) Odpowiedź: lubelskie, świętokrzyskie, podkarpackie, warmińsko-mazurskie, podlaskie 31. Jak nazywa się komisarz ds. polityki regionalnej? a) Danuta Huebner b) Günther Oettinger c) Johannes Hahn d) Androulla Vassiliou 32. Nadrzędny, wieloletni dokument, określający priorytety rozwoju Polski, przyjęty przez Radę Ministrów w 2006 roku to: a) Narodowy Plan Rozwoju b) Strategia Rozwoju Kraju c) Ramy Założeń Rozwoju Polski d) Priorytety Rozwoju Polski Co to jest instytucja zarządzająca? Odpowiedź: Instytucja zarządzająca - to właściwy minister albo inny organ administracji publicznej, odpowiedzialny za przygotowanie i nadzorowanie realizacji programu. 34. Wyjaśnij pojęcie beneficjenta ostatecznego. Odpowiedź: Beneficjent ostateczny - osoba, instytucja lub środowisko (grupa społeczna) bezpośrednio korzystająca z wdrażanej pomocy. POZIOM III EKSPERT 35. Jaka była podstawowa teza raportu Thomsona z 1973 roku? Odpowiedź: Raport Thomsona stanowi podstawę ideową polityki regionalnej (spójności). Wskazano w nim, iż żadna wspólnota, związek państw nie jest w stanie przetrwać dłuższego okresu, jeżeli w ramach tej wspólnoty mamy do czynienia z dużym zróżnicowaniem poziomu życia ludności. 19

20 36. Jaką kwotę przewidziano na realizację Programu operacyjnego Kapitał Ludzki? a) prawie 9,5 mld b) prawie 11,5 mld c) prawie 19,3 mld d) prawie 22,4 mld 37. Wyjaśnij znaczenie zasady koordynacji. Odpowiedź: Zasada koordynacji oznacza, że dąży się do skupiania środków finansowych na najważniejszych priorytetach. 38. Wyjaśnij znaczenie zasady koncentracji. Odpowiedź: Zasada koncentracji - polega na ograniczeniu wsparcia ze środków unijnych jedynie do tych typów działań, które mają podstawowe znaczenie dla spójności społeczno--gospodarczej Unii. 39. Krótko wyjaśnij podział obowiązków między Komisją Europejską a państwami członkowskimi i regionami w zakresie funduszy europejskich. Komisja Europejska: ⱱ Stworzenie ogólnych ram prawnych ⱱ Stworzenie wytycznych ⱱ Koordynacja i ewaluacja na poziomie Unii Europejskiej ⱱ Koordynacja wykonania budżetu Unii Europejskiej Państwa członkowskie i regiony: ⱱ Wdrażanie programów ⱱ Współfinansowanie ⱱ Zatwierdzanie i kontrola projektów indywidualnych 40. Wyjaśnij czym jest inicjatywa wspólnotowa Jeremie. Odpowiedź: Poprawa wykorzystania oraz zwiększenie efektywności środków dla małych i średnich przedsiębiorstw w ramach funduszy strukturalnych. Jest to wsparcie dla instrumentów finansowych, które następnie wspierają małych i średnich przedsiębiorców. 41. Programem Operacyjnym, na który przeznaczono największą część środków finansowych jest: a) PO Kapitał Ludzki b) PO Infrastruktura i Środowisko c) PO Innowacyjna Gospodarka d) PO Rozwój Polski Wschodniej 20

21 42. Instytucją tzw. płatnika, tj. instytucją przekazującą beneficjentom środki na realizację dofinansowywanych projektów jest: a) Państwowa Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości b) Ministerstwo Finansów c) Bank Gospodarstwa Krajowego d) Powszechna Kasa Oszczędności Bank Państwowy 43. Jak nazywa się nowy instrument prawny powstały w 2006 roku, którego celem jest upowszechnienie współpracy transgranicznej? a) Europejskie Stowarzyszenie Regionów Transgranicznych b) Europejskie Ugrupowanie Współpracy Terytorialnej c) Europejska Agencja Współpracy Terytorialnej d) Europejska Agencja Rozwoju Lokalnego 44. Jak nazywa się dokument zawierający kryteria rozgraniczające wsparcie różnych typów projektów do konkretnych programów operacyjnych uniemożliwiający wielokrotne dofinansowanie ze środków różnych funduszy Unii Europejskiej? a) Europejskie Ramy Założeń Programowych b) Europejska Strategia Rozwoju Lokalnego c) Europejska Karta Programowa d) Linia Demarkacyjna 45. Wymień cele 7. Programu Ramowego w zakresie badań i rozwoju technologicznego (proszę wymienić co najmniej trzy) ⱱ wspieranie współpracy ponadnarodowej we wszystkich obszarach badań i rozwoju technologicznego, ⱱ zwiększenie dynamizmu, kreatywności i doskonałości europejskich badań naukowych w pionierskich dziedzinach nauki, ⱱ wzmocnienie potencjału ludzkiego w zakresie badań i technologii poprzez zapewnienie lepszej edukacji i szkoleń, łatwiejszego dostępu do potencjału i infrastruktury badawczej, wzrost uznania dla zawodu naukowca oraz zachęcenie badaczy do mobilności i rozwijania kariery naukowej, ⱱ zintensyfikowanie dialogu miedzy światem nauki i społeczeństwem w Europie celem zwiększenia społecznego zaufania do nauki, ⱱ wspieranie szerokiego stosowania rezultatów i rozpowszechniania wiedzy uzyskanej w wyniku działalności badawczej, finansowanej ze środków publicznych. 46. Czym jest Krajowa Rezerwa Wykonania? Odpowiedź: Krajowa Rezerwa Wykonania jej utworzenie z inicjatywy państwa członkowskiego ma charakter opcjonalny. Są to dodatkowe środki, mające charakter motywujący, przyznawane są dla projektów o największej efektywności. 21

22 47. Czym jest Krajowa Rezerwa Interwencyjna? Odpowiedź: Krajowa Rezerwa Interwencyjna jej utworzenie z inicjatywy państwa członkowskiego ma charakter opcjonalny, są to środki na nagłe kryzysy lokalne lub sektorowe. 48. Kto nie może być beneficjentem Funduszu Spójności? a) Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad b) Jednostki samorządu terytorialnego c) Państwowe Gospodarstwo Leśne Lasy Państwowe d) Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej 49. Co oznacza trwałość projektu? Odpowiedź: Trwałość projektu beneficjenci mają obowiązek utrzymania projektu przez min. 3 lata od jego zakończenia. Nie dopuszczalne jest np. zamknięcie przedsiębiorstwa, sprzedanie środków materialnych. 50. Kto nie może być beneficjentem Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki w trybie konkursowym: a) przedsiębiorcy b) jednostki administracji samorządowej c) instytucje pomocy i integracji społecznej d) osoby fizyczne 22

23 CZĘŚĆ III: TEST WIEDZY O REGIONALNYM PROGRAMIE OPERACYJNYM WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO Poniżej znajduje się 209 pytań z zakresu wiedzy o Regionalnym Programie Operacyjnym Województwa Mazowieckiego Podzieliliśmy je na trzy grupy w zależności od stopnia trudności. W pytaniach zamkniętych tylko jedna odpowiedź jest prawidłowa, chyba że polecenie wyraźnie mówi inaczej. POZIOM I ROZGRZEWKA 1. Do zadań Mazowieckiej Jednostki Wdrażania Programów Unijnych nie należy: a) przygotowywanie projektów umów o dofinansowanie projektów b) współpraca z Instytucją Zarządzającą w przygotowywaniu szczegółowego opisu Priorytetów RPO WM c) uchwalanie Mazowieckiej Regionalnej Strategii Spójności d) prowadzenie działań informacyjnych i promocyjnych 2. Rozwiń skrót MJWPU: Odpowiedź: Mazowiecka Jednostka Wdrażania Programów Unijnych 3. Centrala Mazowieckiej Jednostki Wdrażania Programów Unijnych znajduje się: a) ul. Mazowiecka 11, Warszawa b) ul. Jagiellońska 74, Warszawa c) ul. Piłsudskiego 3, Radom d) ul. 3 Maja 10, Płock 4. W których miastach znajdują się Lokalne Punkty Informacyjne Mazowieckiej Jednostki Wdrażania Programów Unijnych? a) Warszawa-Praga, Płock, Siedlce, Otwock, Ostrołęka b) Ciechanów, Ostrołęka, Płock, Siedlce, Radom c) Siedlce, Ciechanów, Żyrardów, Mińsk Mazowiecki, Ostrołęka d) Pułtusk, Ostrów Mazowiecka, Siedlce, Garwolin, Radom 5. Którą rocznicę funkcjonowania obchodziła Mazowiecka Jednostka Wdrażania Programów Unijnych w lipcu 2012 roku? a) trzecią b) piątą c) siódmą d) ósmą 23

24 6. Które z niżej wymienionych powiatów realizują inwestycje dzięki funduszom unijnym? a) Pow. siedlecki b) Pow. radomski c) Pow. warszawski-zachodni d) Wszystkie powyższe 7. Ile jest regionalnych programów operacyjnych? a) 5 b) 10 c) 16 d) Co jest głównym celem RPO WM? Odpowiedź: Poprawa konkurencyjności regionu i zwiększanie spójności społecznej, gospodarczej i przestrzennej województwa. 9. Podaj nazwę priorytetu pierwszego w ramach RPO WM. Odpowiedź: Tworzenie warunków dla rozwoju potencjału innowacyjnego i przedsiębiorczości na Mazowszu 10. Podaj nazwę priorytetu piątego w ramach RPO WM. Odpowiedź: Wzmacnianie roli miast w rozwoju regionu 11. Podaj nazwę priorytetu szóstego w ramach RPO WM: Odpowiedź: Wykorzystanie walorów naturalnych i kulturowych dla rozwoju turystyki i rekreacji. 12. Podaj cel główny priorytetu pierwszego w ramach RPO WM. Odpowiedź: Poprawa konkurencyjności Mazowsza poprzez tworzenie korzystnych warunków dla rozwoju potencjału innowacyjnego i wsparcie rozwoju przedsiębiorczości. 13. Podaj cel główny priorytetu drugiego w ramach RPO WM: Odpowiedź: Rozwój społeczeństwa informacyjnego poprzez wsparcie przedsięwzięć wynikających ze Strategii e-rozwoju Województwa Mazowieckiego na lata Kto nie może ubiegać się o dofinansowanie z Działania 2.2. Rozwój e-usług? a) Osoby fizyczne b) Jednostki samorządu terytorialnego c) Szkoły wyższe d) Administracja rządowa 24

25 15. Jaka jest minimalna wartość dofinansowania w ramach Działania 2.2. Rozwój e-usług? a) 5 tysięcy złotych b) 25 tysięcy złotych c) 50 tysięcy złotych d) nie ma takiej granicy 16. Jakiej formy pomocy nie oferują Punkty Informacyjne Mazowieckiej Jednostki Wdrażania Programów Unijnych? a) zakwalifikowanie pomysłu na projekt do konkretnego priorytetu i działania b) nieodpłatne publikacje o funduszach europejskich c) udzielanie wstępnej pomocy beneficjentom w procesie rozliczania projektów d) redakcję wniosków o dofinansowanie z RPO WM 17. Co to jest płatność zaliczkowa? Odpowiedź: Przez płatność zaliczkową należy rozumieć środki wypłacane Beneficjentowi na zrealizowanie danego zadania ujętego w Harmonogramie rzeczowo-finansowym, w części obejmującej wydatki kwalifikowalne. 18. Ile wynosi pula środków przewidzianych do dyspozycji w ramach RPO MW na lata a) 1,7 mld b) 2,2 mld c) 3,5 mld d) 5,1 mld 19. Z jakiego działania dofinansowane jest utworzenie Parku Naukowo Technologicznego w Świerku? a) Działanie 1.1. Wzmocnienie sektora badawczo-rozwojowego dotyczy projektów realizowanych przez jednostki naukowe i szkoły wyższe b) Działanie 1.2. Budowa sieci współpracy nauka-gospodarka c) Działanie 1.4. Wzmocnienie instytucji otoczenia biznesu d) Działanie 2.2 Rozwój e-usług 20. Co będzie przedmiotem badań w Parku Naukowo Technologicznym w Świerku (wymień przynajmniej trzy dziedziny? Możliwe odpowiedzi: energetyka, energetyka jądrowa, biotechnologia, inżynieria materiałowa, ochrona środowiska, medycyna, biologia. 25

26 21. W Warszawie prowadzony jest obecnie projekt budowy parkingów strategicznych współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach RPO WM Działanie 3.2. Jaką nazwę nosi ten projekt? a) Tani Parking b) Warszawa dla Kierowców c) Parking dla Każdego d) Parkuj i Jedź (Park&Ride) 22. Czy w ramach programu Internet dla Mazowsza każdy będzie docelowo mógł korzystać z dostępu do szerokopasmowego Internetu? a) Tak, pod warunkiem zawarcia umowy z dostawcą Internetu na warunkach komercyjnych. b) Tak, usługa ta będzie bezpłatna dla wszystkich użytkowników Internetu. c) Nie, usługa będzie dostępna tylko dla mieszkańców zameldowanych na obszarze województwa mazowieckiego. d) Nie, usługa będzie dostępna tylko na obszarze miast województwa mazowieckiego. 23. Co znajdowało się na terenie obecnego Portu Lotniczego Warszawa-Modlin, którego budowa została dofinansowana w ramach RPO WM Działanie 3.3. Lotniska i Infrastruktura Lotnicza. a) Ferma drobiu b) Park narodowy c) Obszary badawcze Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie d) Lotnisko wojskowe 24. Uszereguj inwestycje według orientacyjnego całkowitego kosztu projektu od najdroższego projektu: a) Zakup kolejowego taboru pasażerskiego do obsługi połączeń regionalnych na linii Warszawskiej Kolei Dojazdowej w Warszawskim Obszarze Metropolitalnym b) Uruchomienie lotniska komunikacyjnego poprzez modernizację istniejącej infrastruktury oraz budowę nowej związanej z obsługą samolotów i pasażerów na terenie byłego lotniska wojskowego w Modlinie (Nowy Dwór Mazowiecki) c) Internet dla Mazowsza d) Rozbudowa Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego w Płocku wraz z wyposażeniem Odpowiedź: C1 B2 A3 D4 26

27 25. Jakie zabytki zostały zrewitalizowane w ramach projektu pt. Rewitalizacja Rynku Mariackiego w Węgrowie w ramach RPO WM Działanie 5.2. Rewitalizacja Miast? (możliwa więcej niż jedna odpowiedź prawidłowa) a) Ratusz b) Kościół św. Józefa c) Bazylika Mniejsza pw. Najświętszej Marii Panny d) Dom Gdański 26. Z kim beneficjent podpisuje umowę o dofinansowanie? a) Mazowiecka Jednostka Wdrażania Programów Unijnych b) Mazowiecki Urząd Wojewódzki c) Ministerstwo Rozwoju Regionalnego d) Bank Gospodarstwa Krajowego 27. Jak nazywa się aplikacja online do składania wniosków o dofinansowanie projektów w ramach RPO WM? a) Mazowiecki Elektroniczny Wniosek Aplikacyjny (MEWA) b) Mazowiecka Platforma Generowania Wniosków (MPGW) c) Mazowiecki System Obsługi Beneficjenta (MSOB) d) Mazowiecki System Wdrażania Programów Unijnych (MSWPU) 28. Kogo określamy mianem beneficjenta? Odpowiedź: Beneficjent podmiot gospodarczy, podmiot lub przedsiębiorstwo, publiczne lub prywatne, odpowiedzialne za inicjowanie lub inicjujące i realizujące operacje. 29. Które z poniższych kosztów zaliczamy do kosztów kwalifikowalnych? a) 100 % ceny zakupu gruntu b) odsetki od zadłużenia c) wynagrodzenia pracowników d) prowizje pobierane w ramach wymiany walut 30. Przez jaki okres musi zostać zachowana trwałość projektów finansowanych ze środków funduszy strukturalnych? a) 2 lata od daty zakończenia projektu b) 4 lata od daty zakończenia projektu c) 5 lat od daty zakończenia projektu d) 10 lat od daty zakończenia projektu 27

28 31. Co oznacza pojęcie trwałości projektu? Odpowiedź: Pojęcie trwałości projektu rozumiane jest jako niepoddanie projektu tzw. zasadniczej modyfikacji tj.: ⱱ modyfikacji mającej wpływ na charakter lub warunki realizacji projektu lub powodującej uzyskanie nieuzasadnionej korzyści przez przedsiębiorstwo lub podmiot publiczny oraz ⱱ wynikającej ze zmiany charakteru własności elementu infrastruktury albo z zaprzestania działalności produkcyjnej. 32. Na czym polega ocena merytoryczna? Odpowiedź: Wykazuje ona, w jakim stopniu projekt będzie realizował cele wskazane w Działaniu, z którego środki chce pozyskać beneficjent. 33. Jakiego parku dotyczy projekt pn. Zabytkowy Park Mazowsza Wizytówką Regionu? a) Park Mużakowski b) Park Praski c) Park Karolin d) Park im. Tadeusza Kościuszki w Radomiu 34. Co należy zrobić, aby uzyskać refundację wydatków w projekcie? Odpowiedź: Należy złożyć wniosek o płatność 35. Na czym polegała gra miejska Tropy Europy zorganizowana na przełomie lipca i sierpnia w ramach RPO WM? Odpowiedź: Akcja ta miała na celu zachcenie mieszkańców trzech największych miast na Mazowszu do odrywania zmian, jakie zaszły w ich najbliższym otoczeniu dzięki RPO WM. 36. Które miasto pozyskało najwięcej środków w ramach RPO WM na jednego mieszkańca? a) Warszawa b) Siedlce c) Radom d) Płock 37. Czy możliwa jest realizacja projektu finansowanego z RPO WM bez przeprowadzenia promocji i informacji o projekcie? a) tak b) nie 38. Czy możliwe jest zakończenie projektu budowy hali sportowo-widowiskowej finansowanego z RPO WM bez ustawienia tablicy pamiątkowej? a) tak b) nie 28

29 39. Jakie miasto zostało liderem RPO WM w kategorii gmin miejskich: a) Siedlce b) Przasnysz c) Warszawa d) Grójec 40. Jak nazywa się zrealizowany na zlecenie Mazowieckiej Jednostki Wdrażania Programów Unijnych, 12-odcinkowy obyczajowy serial opowiadający o prawdziwych beneficjentach i pokazuje realne projekty sfinansowane w ramach RPO WM? a) Unia na wyciągnięcie ręki b) Unia Serc c) Unia dla Mazowsza d) Serce do Unii 41. Jak nazywała się kampania radiowa promująca dobre praktyki realizowane w ramach RPO WM? a) Mazowsze w obiektywie b) Perły Mazowsza c) Klejnoty Mazowsza d) Nowe kadry mazowieckie 42. Budynek ten powstał w latach jak Dom Ludowy. Mieściła się w nim sala widowiskowa oraz jadłodajnia, sala bilardowa, biblioteka i czytelnia. Na przestrzeni lat budynek był wielokrotnie przebudowywany, zmieniało się również jego przeznaczenie. W 1926 roku powstał tu Dom Żołnierza, mieściła się w nim prywatna szkoła. W czasie II wojny światowej obiekt pełnił rolę magazynu zbożowego, by później stać się salą kinową a nawet dyskoteką. Budynek ten został zmodernizowany w ramach Działania 6.1. Kultura dzięki dofinansowaniu około 5,5 miliona złotych O jakim budynku mowa? Odpowiedź: Sala widowiskowa Podlasie w Siedlcach 43. W ramach jakiego działania został zrealizowany poniższy projekt: Przebudowa drogi gminnej żwirowej na bitumiczną Żebry Chudek - Żebry Ostrowy od km do km Odpowiedź: Działanie 3.1. Infrastruktura drogowa 44. Czym są polityki horyzontalne? Odpowiedź: Są to priorytetowe kierunki rozwoju społecznego i gospodarczego Unii Europejskiej. Kiedy Unia daje fundusze na realizację konkretnych projektów, chce aby te pieniądze niejako przy okazji pracowały na rzecz tych strategicznych obszarów. 29

30 45. Celami działania są: doskonalenie systemów zarządzania i monitoringu środowiska, ochrona dziedzictwa przyrodniczego, zapobieganie zagrożeniom i ograniczenie ich skutków. O którym zadaniu mowa jest powyżej? Odpowiedź: Działanie 4.4. Ochrona przyrody, zagrożenia, systemy monitoringu. 46. Zapewnienie prawidłowego i efektywnego wykorzystania środków z EFRR poprzez wsparcie instytucji zaangażowanych w procesy programowania, zarządzania i wdrażania RPO WM. O którym priorytecie mowa? Odpowiedź: Priorytet VIII. Pomoc techniczna 47. Ile wynosi maksymalna kwota dotacji, jaką można uzyskać w ramach działania 6.2. PO KL? a) 10 tys. zł b) 20 tys. zł c) 30 tys. zł d) 40 tys. zł 48. Gdzie należy złożyć wniosek, aby otrzymać dotację z PO KL na założenie działalności gospodarczej? a) do powiatowego urzędu pracy b) do operatora, wyłonionego w konkursie ogłoszonym przez MJWPU c) do Mazowieckiej Jednostki Wdrażania Programów Unijnych d) do Państwowej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości 49. Do kogo skierowany jest w pierwszej kolejności PO KL w ramach działania 6.2.? Odpowiedź: Dotacje kierowane są w pierwszej kolejności do osób znajdujących się w szczególnie trudnej sytuacji na rynku pracy, czyli do osób długotrwale bezrobotnych, osób młodych, niepełnosprawnych, osób bez kwalifikacji zawodowych, a także osób starszych. 50. Jaki tryb wyboru projektów przewidziany jest dla projektów pomocy technicznej? a) Systemowy b) Indywidualny c) Konkursowy d) Zespołowy 51. Dofinansowanie całości projektu następuje przed poniesieniem wydatków przez beneficjenta. a) Tak b) Nie 30

31 52. Czym jest efektywność wykorzystania środków? Odpowiedź: Efektywność (wykorzystania środków) - kryterium ewaluacyjne porównujące wielkość nakładów na rzecz realizacji programu (np. finansowych, administracyjnych, ludzkich) z rzeczywistymi osiągnięciami programu na poziomie produktu, rezultatu lub oddziaływania. 53. Czym jest ewaluacja (ocena) ex-ante? Odpowiedź: Ewaluacja ex-ante (ocena ex-ante) - ewaluacja przeprowadzana przed rozpoczęciem realizacji programu. Jej podstawowym zadaniem jest zweryfikowanie długoterminowych efektów wsparcia, zawartych w przygotowanych dokumentach programowych. Zasadniczym celem tej ewaluacji jest zwiększenie jakości dokumentów programowych poprzez udział w procesie programowania podmiotu niezależnego od instytucji programującej. Ewaluacja ex-ante ma zapewnić, iż środki przeznaczane na realizację programu operacyjnego zostaną wykorzystane w sposób gwarantujący osiągnięcie najlepszych efektów. 54. Co rozumiemy przez innowacyjność? Odpowiedź: Innowacyjność - zdolność przedsiębiorstw do tworzenia i wdrażania innowacji oraz faktyczna umiejętność wprowadzania nowych i zmodernizowanych wyrobów, nowych lub zmienionych procesów technologicznych lub organizacyjno - - technicznych. 55. Czym jest instytucja zarządzająca? Odpowiedź: Instytucja Zarządzająca - oznacza właściwego ministra, ministra właściwego do spraw rozwoju regionalnego lub, w przypadku regionalnego programu operacyjnego, zarząd województwa, odpowiedzialnych za przygotowanie i realizację programu operacyjnego. 56. Czym są wskaźniki oddziaływania? Odpowiedź: Wskaźniki oddziaływania - wskaźniki odnoszące się do skutków danego programu wykraczających poza natychmiastowe efekty dla beneficjentów. Oddziaływanie szczegółowe to te efekty, które pojawią się po pewnym okresie czasu, niemniej jednak są bezpośrednio powiązane z podjętym działaniem. Oddziaływanie globalne obejmuje efekty długookresowe dotyczące szerszej populacji. 57. Czym jest zrównoważony rozwój? Odpowiedź: Zrównoważony rozwój - rozumie się przez to taki rozwój społeczno-gospodarczy, w którym następuje proces integrowania działań politycznych, gospodarczych i społecznych, z zachowaniem równowagi przyrodniczej oraz trwałości podstawowych procesów przyrodniczych, w celu zagwarantowania możliwości zaspokajania podstawowych potrzeb poszczególnych społeczności lub obywateli zarówno współczesnego pokolenia, jak i przyszłych pokoleń. 31

32 58. Chodzi o Europejskie Centrum Kultury i Edukacji Romów, które ma powstać przy ulicy Kozienickiej. O budowę tej instytucji Romowie starają się od 2004 roku. Ośrodek miałby być miejscem integracji społeczności romskiej i polskiej. Powierzchnia dwupoziomowego budynku to około 1600 metrów kwadratowych. Znalazłyby się tam sala koncertowa na 300 osób, stołówka kuchni romskiej, pokoje hotelowe, sala gimnastyczna, sale dydaktyczne i galeria. Możliwe, że w Centrum będzie także przedszkole dla dzieci romskich. W jakim mieście zrealizowano tę inwestycję? a) w Grójcu b) w Przasnyszu c) w Radomiu d) w Zwoleniu 59. Podaj co najmniej trzy polityki horyzontalne, które należy uwzględnić we wniosku o dofinansowanie z RPO WM. ⱱ Równość szans ⱱ Polityka zatrudnienia ⱱ Społeczeństwo informacyjne ⱱ Efektywność energetyczna ⱱ Obszary Natura 2000 ⱱ Polityka ochrony środowiska 60. Wartość projektu Uruchomienie lotniska komunikacyjnego poprzez modernizację istniejącej infrastruktury oraz budowę nowej związanej z obsługą samolotów i pasażerów na terenie byłego lotniska wojskowego w Modlinie (Nowy Dwór Mazowiecki) wynosi zł. Czy projekt ten mógł być dofinansowany z RPO WM? a) tak b) nie 61. Jaką inwestycję dofinansowaną z Działania 3.3. Lotniska i infrastruktura lotnicza RPO WM przedstawiono na zdjęciu? (Fot. Adam Stępień / Agencja Gazeta) Odpowiedź: Port Lotniczy Warszawa-Modlin 32

33 62. Jaką inwestycję dofinansowaną z Działania 3.2. Regionalny transport publiczny RPO WM przedstawiono na zdjęciu? (Źródło: wikimedia.org) Odpowiedź: Zakup kolejowego taboru pasażerskiego do obsługi połączeń regionalnych na linii Warszawskiej Kolei Dojazdowej w Warszawskim Obszarze Metropolitalnym 63. Jaką inwestycję dofinansowaną z Działania 6.1. Kultura RPO WM przedstawiono na zdjęciu? (Źródło: mazovia.eu) Odpowiedź: Rozbudowa i adaptacja kamienicy przy ulicy Tumskiej dla potrzeb Muzeum Mazowieckiego w Płocku. 33

34 64. Jaką inwestycję dofinansowaną z Działania 6.2. Turystyka RPO WM przedstawiono na zdjęciu? (Źródło: mazovia.eu) Odpowiedź: Rewaloryzacja i adaptacja przedpola Pałacu w Wilanowie 65. Jaką inwestycję dofinansowaną z Działania 6.1. Kultura RPO WM przedstawiono na zdjęciu? (Źródło: mazovia.eu) Odpowiedź: Modernizacja budynku Podlasie i rozbudowa budynku Centrum Kultury i Sztuki w Siedlcach 34

35 66. Jaką inwestycję dofinansowaną z Działania 6.1. Kultura RPO WM przedstawiono na zdjęciu? (Źródło: mazovia.eu) Odpowiedź: Przebudowa i modernizacja Teatru Powszechnego w Warszawie 67. Jaką inwestycję dofinansowaną z Działania 6.1. Kultura RPO WM przedstawiono na zdjęciu? (Źródło: mazovia.eu) Odpowiedź: Zwiększenie dostępności do kultury stworzenie Międzynarodowego Ośrodka Edukacji i Dziedzictwa Kulturowego w Muzeum Romantyzmu w Opinogórze etap I: zaplecze edukacyjne, folwarczne, gospodarcze i park krajobrazowy 35

36 68. Z jakich znaków graficznych składa się logotyp RPO WM ? ⱱ po lewej stronie: logotyp Narodowej Strategii Spójności w formie znaku programu regionalnego, ⱱ po prawej stronie: właściwie podpisany znak Unii Europejskiej, z podpisem Unia Europejska oraz ze wskazaniem na: Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego, ⱱ w środku: logotyp marki Mazowsze. 69. Jak brzmi hasło Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego ? Odpowiedź: 70. Jaka instytucja jest płatnikiem środków europejskich? Odpowiedź: Bank Gospodarstwa Krajowego. 71. Z jakich etapów składa się ocena wniosków o dofinansowanie w RPO WM ? Odpowiedź: Ocena formalna i ocena merytoryczna. POZIOM II ZAAWANSOWANY 72. Wartość podpisanych umów w ramach RPO WM (stan na dzień r.) wynosi około: a) 3 mld zł b) 5 mld zł c) 6 mld zł d) 9 mld zł 73. Jaki procent dostępnej alokacji udało się zagospodarować Mazowieckiej Jednostce Wdrażania Programów Unijnych w ciągu ostatnich pięciu lat? a) 30 % b) 50 % c) 67 % d) 95 % 74. W jakich latach realizowany jest obecny RPO WM? a) b) c) d)

37 75. Na jakie lata przypada kolejna perspektywa finansowa? a) b) c) d) Kto jest odpowiedzialny za opracowanie RPO WM? a) Wojewoda Mazowiecki b) Zarząd Województwa Mazowieckiego c) Ministerstwo Rozwoju Regionalnego d) Ministerstwo Finansów 77. Kto jest instytucją zarządzającą RPO WM? a) Wojewoda Mazowiecki b) Ministerstwo Finansów c) Ministerstwo Rozwoju Regionalnego d) Zarząd Województwa Mazowieckiego 78. Kto decyduje o umieszczeniu projektu na liście indykatywnej projektów kluczowych? a) Wojewoda Mazowiecki b) Ministerstwo Rozwoju Regionalnego c) Zarząd Województwa Mazowieckiego d) Ministerstwo Finansów 79. Co to są priorytety w ramach RPO WM? a) obszary wsparcia, w ramach których można otrzymać dofinansowanie b) typy projektów, które mogą otrzymać dofinansowanie c) cele szczegółowe RPO WM d) zadania realizowane w pierwszej kolejności 80. Ile jest priorytetów w ramach RPO WM? a) 8 b) 12 c) Podaj cel główny priorytetu szóstego w ramach RPO WM: Odpowiedź: Wzrost znaczenia turystyki jako czynnika stymulującego rozwój społeczno--gospodarczy regionu. 82. Podaj cel główny priorytetu siódmego w ramach RPO WM: Odpowiedź: Poprawa dostępności i jakości infrastruktury o charakterze społecznym. 37

Ekonomiczny Uniwersytet Dziecięcy. Wspólna waluta euro

Ekonomiczny Uniwersytet Dziecięcy. Wspólna waluta euro Ekonomiczny Uniwersytet Dziecięcy Wspólna waluta euro dr Marta Musiał Katedra Bankowości i Finansów Porównawczych Wydział Zarządzania i Ekonomiki Usług Uniwersytet Szczeciński 17 listopad 2016 r. PLAN

Bardziej szczegółowo

Polityka spójności 2007-2013

Polityka spójności 2007-2013 Regionalne Programy Operacyjne jako źródło finansowania centrów nauki i wystaw interaktywnych Agnieszka Dawydzik Departament Koordynacji Programów Regionalnych Konferencja INTERAKCJA-INTEGRACJA INTEGRACJA

Bardziej szczegółowo

Droga Polski do Unii Europejskiej

Droga Polski do Unii Europejskiej Prof. dr hab. Stanisław Biernat Unia Europejska i prawo unijne po Traktacie z Lizbony -zagadnienia wprowadzające STUDIA PODYPLOMOWE 7 listopada 2015 r. Droga Polski do Unii Europejskiej 1991 Podpisanie

Bardziej szczegółowo

Jak działa Unia Europejska?

Jak działa Unia Europejska? Jak działa Unia Europejska? Z Europą do szkół: Europamobil http://www.europamobil-online.eu/index.php?bereich=home_fr 20 studentów // 11 szkół // ponad 3000 uczniów // 1 autobus Europamobil to projekt

Bardziej szczegółowo

TEST WIEDZY O UNII EUROPEJSKIEJ

TEST WIEDZY O UNII EUROPEJSKIEJ TEST WIEDZY O UNII EUROPEJSKIEJ 1. Ile państw jest obecnie w UE? a) 15 b) 25 c) 27 2. Głównymi instytucjami UE są: a) Komisja Europejska, Rada UE, Parlament Europejski, Rada Europejska b) Komisja Europejska,

Bardziej szczegółowo

TEST Konkurs z wiedzy na temat Unii Europejskiej. Czas na rozwiązanie 45 minut. Test jednokrotnego wyboru

TEST Konkurs z wiedzy na temat Unii Europejskiej. Czas na rozwiązanie 45 minut. Test jednokrotnego wyboru TEST Konkurs z wiedzy na temat Unii Europejskiej Czas na rozwiązanie 45 minut Test jednokrotnego wyboru 1. Co jest głównym celem RPO WSL? a) dążenie do dynamicznego rozwoju regionu b) wyrównanie szans

Bardziej szczegółowo

Nowe wytyczne dla beneficjentów środków unijnych 2014-2020

Nowe wytyczne dla beneficjentów środków unijnych 2014-2020 BIBLIOTEKA ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH Agnieszka Pogorzelska ekspert ds. funduszy europejskich w Centralnym Punkcie Informacyjnym Nowe wytyczne dla beneficjentów środków unijnych 2014-2020 Strona 2 Spis treści

Bardziej szczegółowo

Ekonomiczny Uniwersytet Dziecięcy. Wspólna waluta euro Po co komu Unia Europejska i euro? dr Urszula Kurczewska EKONOMICZNY UNIWERSYTET DZIECIĘCY

Ekonomiczny Uniwersytet Dziecięcy. Wspólna waluta euro Po co komu Unia Europejska i euro? dr Urszula Kurczewska EKONOMICZNY UNIWERSYTET DZIECIĘCY Ekonomiczny Uniwersytet Dziecięcy Wspólna waluta euro Po co komu Unia Europejska i euro? dr Urszula Kurczewska Szkoła Główna Handlowa w Warszawie 23 października 2012 r. EKONOMICZNY UNIWERSYTET DZIECIĘCY

Bardziej szczegółowo

EURO jako WSPÓLNA WALUTA

EURO jako WSPÓLNA WALUTA Ekonomiczny Uniwersytet Dziecięcy EURO jako WSPÓLNA WALUTA Prof. dr hab. Eugeniusz Gatnar Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach 18 marca 2013 r. EKONOMICZNY UNIWERSYTET DZIECIĘCY WWW.UNIWERSYTET-DZIECIECY.PL

Bardziej szczegółowo

WERSJE SKONSOLIDOWANE

WERSJE SKONSOLIDOWANE 26.10.2012 Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej C 326/1 WERSJE SKONSOLIDOWANE TRAKTATU O UNII EUROPEJSKIEJ I TRAKTATU O FUNKCJONOWANIU UNII EUROPEJSKIEJ (2012/C 326/01) 26.10.2012 Dziennik Urzędowy Unii

Bardziej szczegółowo

Narodowe Centrum Badań i Rozwoju

Narodowe Centrum Badań i Rozwoju Narodowe Centrum Badań i Rozwoju Program Badań Stosowanych Projekty Badawcze Rozwojowe Projekty Celowe Inicjatywa Technologiczna Innotech Program Badań Stosowanych PBS Program Badań Stosowanych Narodowego

Bardziej szczegółowo

REGIONALNY PROGRAM OPERACYJNY WOJEWÓDZTWA LUBELSKIEGO NA LATA

REGIONALNY PROGRAM OPERACYJNY WOJEWÓDZTWA LUBELSKIEGO NA LATA REGIONALNY PROGRAM OPERACYJNY WOJEWÓDZTWA LUBELSKIEGO NA LATA 2007-2013 STRUKTURA DOKUMENTU 2 1. Diagnoza sytuacji społeczno-gospodarczej województwa lubelskiego, 2. Strategia realizacji Regionalnego Programu

Bardziej szczegółowo

Temat wystąpienia UNIJNE INWESTYCJE W KAPITAŁ LUDZKI AGNIESZKA KOSICKA JOANNA KICA PMC-PROJECT MANAGEMENT CONSULTING

Temat wystąpienia UNIJNE INWESTYCJE W KAPITAŁ LUDZKI AGNIESZKA KOSICKA JOANNA KICA PMC-PROJECT MANAGEMENT CONSULTING Temat wystąpienia UNIJNE INWESTYCJE W AGNIESZKA KOSICKA JOANNA KICA PMC-PROJECT MANAGEMENT CONSULTING UNIJNE INWESTYCJE W JAK ZWIĘKSZYĆ EFEKTYWNOŚĆ ZARZĄDZANIA KADRAMI Z WYKORZYSTANIEM FUNDUSZY UE? JAKIE

Bardziej szczegółowo

Konwergencja nominalna versus konwergencja realna a przystąpienie. Ewa Stawasz Katedra Międzynarodowych Stosunków Gospodarczych UŁ

Konwergencja nominalna versus konwergencja realna a przystąpienie. Ewa Stawasz Katedra Międzynarodowych Stosunków Gospodarczych UŁ Konwergencja nominalna versus konwergencja realna a przystąpienie Polski do strefy euro Ewa Stawasz Katedra Międzynarodowych Stosunków Gospodarczych UŁ Plan prezentacji 1. Nominalne kryteria konwergencji

Bardziej szczegółowo

Konwergencja nominalna versus konwergencja realna a przystąpienie. Ewa Stawasz Katedra Międzynarodowych Stosunków Gospodarczych UŁ

Konwergencja nominalna versus konwergencja realna a przystąpienie. Ewa Stawasz Katedra Międzynarodowych Stosunków Gospodarczych UŁ Konwergencja nominalna versus konwergencja realna a przystąpienie Polski do strefy euro część I Ewa Stawasz Katedra Międzynarodowych Stosunków Gospodarczych UŁ Plan prezentacji 1. Nominalne kryteria konwergencji

Bardziej szczegółowo

TRAKTAT O UNII EUROPEJSKIEJ

TRAKTAT O UNII EUROPEJSKIEJ TUE - Traktat o Unii Europejskiej. TFUE - Traktat o funkcjonowaniu Unii Europejskiej. KPP - Karta praw podstawowych Unii Europejskiej / [redaktor prowadzący Katarzyna Gierłowska]. wyd. 2. Warszawa, cop.

Bardziej szczegółowo

Konwergencja nominalna versus konwergencja realna a przystąpienie. Ewa Stawasz Katedra Międzynarodowych Stosunków Gospodarczych UŁ

Konwergencja nominalna versus konwergencja realna a przystąpienie. Ewa Stawasz Katedra Międzynarodowych Stosunków Gospodarczych UŁ Konwergencja nominalna versus konwergencja realna a przystąpienie Polski do strefy euro Ewa Stawasz Katedra Międzynarodowych Stosunków Gospodarczych UŁ Plan prezentacji 1. Nominalne kryteria konwergencji

Bardziej szczegółowo

Każde pytanie zawiera postawienie problemu/pytanie i cztery warianty odpowiedzi, z których tylko jedna jest prawidłowa.

Każde pytanie zawiera postawienie problemu/pytanie i cztery warianty odpowiedzi, z których tylko jedna jest prawidłowa. Każde pytanie zawiera postawienie problemu/pytanie i cztery warianty odpowiedzi, z których tylko jedna jest prawidłowa. 1. Zaznacz państwa członkowskie starej Unii Europejskiej, które nie wprowadziły dotąd

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 29 stycznia 2014 r. Poz. 138

Warszawa, dnia 29 stycznia 2014 r. Poz. 138 Warszawa, dnia 29 stycznia 2014 r. Poz. 138 OBWIESZCZENIE MINISTRA ROZWOJU REGIONALNEGO z dnia 18 października 2013 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Rozwoju Regionalnego

Bardziej szczegółowo

Regionalny Program Operacyjny dla Województwa Mazowieckiego na lata

Regionalny Program Operacyjny dla Województwa Mazowieckiego na lata Regionalny Program Operacyjny dla Województwa Mazowieckiego na lata 2007-2013 Priorytety RPO WM 2007-2013 I. Tworzenie warunków dla rozwoju potencjału innowacyjnego i przedsiębiorczości na Mazowszu II.

Bardziej szczegółowo

Fundusze unijne na lata

Fundusze unijne na lata Fundusze unijne na lata 2014-2020 źródło prezentacji: www.mrr.gov.pl Budżet 2014-2020 (mld euro) Administracja 62 56 UE jako partner globalny 60 56 Obywatelstwo, wolność, bezpieczeństwo 16 12 2014-2020

Bardziej szczegółowo

Niniejsza prezentacja jest materiałem merytorycznym powstałym w ramach projektu Fundusze Europejskie dla Organizacji Pozarządowych w Polsce

Niniejsza prezentacja jest materiałem merytorycznym powstałym w ramach projektu Fundusze Europejskie dla Organizacji Pozarządowych w Polsce Niniejsza prezentacja jest materiałem merytorycznym powstałym w ramach projektu Fundusze Europejskie dla Organizacji Pozarządowych w Polsce Beneficjent: Towarzystwo Amicus Celem projektu jest też upowszechnienie

Bardziej szczegółowo

Spotkanie konsultacyjne na temat polsko-słowackiej współpracy transgranicznej w latach

Spotkanie konsultacyjne na temat polsko-słowackiej współpracy transgranicznej w latach Spotkanie konsultacyjne na temat polsko-słowackiej współpracy transgranicznej w latach 2014-2020 Nowy Targ, 15.01.2014 r. Spotkanie realizowane w ramach mikroprojektu pt. Polsko-słowacka strategia działania

Bardziej szczegółowo

IR ZWIĘKSZENIE POTENCJAŁU NAUKOWO-BADAWCZEGO

IR ZWIĘKSZENIE POTENCJAŁU NAUKOWO-BADAWCZEGO Program Operacyjny Inteligentny Rozwój, 2014-2020 Kryteria wyboru projektów Kryteria formalne jednakowe dla wszystkich działań wdrażanych za pośrednictwem projektów grantowych realizowanych w trybie pozakonkursowym

Bardziej szczegółowo

Ocena spełnienia kryterium będzie polegała na przyznaniu wartości logicznych TAK, NIE.

Ocena spełnienia kryterium będzie polegała na przyznaniu wartości logicznych TAK, NIE. Załącznik do Uchwały nr 26/2016 Komitetu Monitorującego Regionalny Program Operacyjny Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020 Kryteria wyboru projektów w procedurze negocjacyjno - uzgodnieniowej przedsięwzięć

Bardziej szczegółowo

REALIZACJA USŁUG ROZWOJOWYCH DLA MIKRO, MAŁYCH I SREDNICH PRZEDSIĘBIORSTW W FORMULE PODEJŚCIA POPYTOWEGO

REALIZACJA USŁUG ROZWOJOWYCH DLA MIKRO, MAŁYCH I SREDNICH PRZEDSIĘBIORSTW W FORMULE PODEJŚCIA POPYTOWEGO Załącznik do uchwały Nr 26/2015 Komitetu Monitorującego Regionalny Program Operacyjny Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020 z dnia 9 września 2015 r. KRYTERIA WYBORU PROJEKTU POZAKONKURSOWEGO DOTYCZĄCEGO

Bardziej szczegółowo

Małopolski Regionalny Program Operacyjny na lata

Małopolski Regionalny Program Operacyjny na lata Małopolski Regionalny Program Operacyjny na lata 2007-2013 Dariusz Styrna Kierownik projektu 30 listopada 2010 roku Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu

Bardziej szczegółowo

KONKURS LGPW: Wiedza o Unii Europejskiej 2013 r. Kod ucznia

KONKURS LGPW: Wiedza o Unii Europejskiej 2013 r. Kod ucznia KONKURS LGPW: Wiedza o Unii Europejskiej 2013 r. Kod ucznia Suma pkt.: Masz przed sobą 38 zadań, za które możesz zdobyć 50 pkt. Czytaj je uważnie. Swoje odpowiedzi wpisz w miejsce kropek lub zaznacz wybraną

Bardziej szczegółowo

FORUM NOWOCZESNEGO SAMORZĄDU

FORUM NOWOCZESNEGO SAMORZĄDU FORUM NOWOCZESNEGO SAMORZĄDU Krzysztof Pietraszkiewicz Prezes Związku Banków Polskich Warszawa 02.12.2015 Transformacja polskiej gospodarki w liczbach PKB w Polsce w latach 1993,2003 i 2013 w mld PLN Źródło:

Bardziej szczegółowo

Wsparcie przedsiębiorców w latach 2014-2020 możliwości pozyskania dofinansowania w nowej perspektywie unijnej

Wsparcie przedsiębiorców w latach 2014-2020 możliwości pozyskania dofinansowania w nowej perspektywie unijnej Wsparcie przedsiębiorców w latach 2014-2020 możliwości pozyskania dofinansowania w nowej perspektywie unijnej Iwona Wendel Podsekretarz Stanu Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju Warszawa, 22 maja 2014

Bardziej szczegółowo

ŹRÓDŁA I METODY FINANSOWANIA PROJEKTÓW SMART

ŹRÓDŁA I METODY FINANSOWANIA PROJEKTÓW SMART ŹRÓDŁA I METODY FINANSOWANIA PROJEKTÓW SMART PANELIŚCI Przedstawiciel MIiR: Agnieszka Dawydzik, Dyrektor Departamentu Koordynacji Strategii i Polityk Rozwoju w Ministerstwie Infrastruktury i Rozwoju Przedstawiciel

Bardziej szczegółowo

POMOC PUBLICZNA ogólne wytyczne dla Instytucji Pośredniczących

POMOC PUBLICZNA ogólne wytyczne dla Instytucji Pośredniczących POMOC PUBLICZNA ogólne wytyczne dla Instytucji Pośredniczących Zgodnie z art. 87 ust. 1 Traktatu ustanawiającego Wspólnotę Europejską, wsparcie dla podmiotów prowadzących działalność gospodarczą podlega

Bardziej szczegółowo

Pozyskiwanie funduszy strukturalnych Unii Europejskiej. mgr Piotr Modzelewski

Pozyskiwanie funduszy strukturalnych Unii Europejskiej. mgr Piotr Modzelewski Pozyskiwanie funduszy strukturalnych Unii Europejskiej mgr Piotr Modzelewski Ramowy program zajęć 1. Instrumenty realizacji polityki regionalnej UE w latach 2007-2013 2. Struktura zarządzania programami

Bardziej szczegółowo

Katarzyna Mucha Dział Obsługi Badań Naukowych i Projektów Unijnych

Katarzyna Mucha Dział Obsługi Badań Naukowych i Projektów Unijnych Katarzyna Mucha Dział Obsługi Badań Naukowych i Projektów Unijnych Na realizacje projektów do Polski w latach 2014-2020 z budżetu Unii Europejskiej trafić ma 82,5 mld euro Kwota zostanie podzielona odpowiednio:

Bardziej szczegółowo

Regionalny Program Operacyjny Województwa Mazowieckiego. Założenia perspektywy finansowej 2014-2020. www.pgie.pl

Regionalny Program Operacyjny Województwa Mazowieckiego. Założenia perspektywy finansowej 2014-2020. www.pgie.pl Regionalny Program Operacyjny Województwa Mazowieckiego Założenia perspektywy finansowej 2014-2020 www.pgie.pl Perspektywa 2014-2020 W latach 2014-2020 Polska otrzyma z budżetu UE ok. 119,5 mld euro. Na

Bardziej szczegółowo

POLITYKA SPÓJNOŚCI na lata

POLITYKA SPÓJNOŚCI na lata ZINTEGROWANE DZIAŁANIA NA RZECZ ZRÓWNOWAŻONEGO ROZWOJU OBSZARÓW MIEJSKICH POLITYKA SPÓJNOŚCI na lata 2014-2020 Komisja Europejska przyjęła propozycje ustawodawcze dotyczące polityki spójności na lata 2014-2020

Bardziej szczegółowo

Podstawy procesu programowania perspektywy finansowej 2014-2020. Konsultacje społeczne Gliwice, 24 maja 2013 r.

Podstawy procesu programowania perspektywy finansowej 2014-2020. Konsultacje społeczne Gliwice, 24 maja 2013 r. Podstawy procesu programowania perspektywy finansowej 2014-2020 Konsultacje społeczne Gliwice, 24 maja 2013 r. Uwarunkowania programowe Unia Europejska Strategia Europa 2020 Pakiet legislacyjny dla Polityki

Bardziej szczegółowo

DLA ROZWOJU MAZOWSZA. www.mazowia.eu

DLA ROZWOJU MAZOWSZA. www.mazowia.eu DLA ROZWOJU MAZOWSZA Stwarzamy warunki do rozwoju firm Działanie 1.4 Wzmocnienie instytucji otoczenia biznesu Priorytet I Tworzenie warunków dla rozwoju potencjału innowacyjnego i przedsiębiorczości na

Bardziej szczegółowo

Unit 3-03/ Kompetencje Unii. Zasady strukturalne

Unit 3-03/ Kompetencje Unii. Zasady strukturalne Unit 3-03/09.11.2016 Kompetencje Unii. Zasady strukturalne Fragmenty z podręcznika: Zasady działania UE: pkt 73-74 Zasada przyznania kompetencji (kompetencje wyłączne i dzielone; kompetencje wyraźnie i

Bardziej szczegółowo

(Ogłoszenia) PROCEDURY ADMINISTRACYJNE KOMISJA

(Ogłoszenia) PROCEDURY ADMINISTRACYJNE KOMISJA 3.7.2009 Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej C 151/25 V (Ogłoszenia) PROCEDURY ADMINISTRACYJNE KOMISJA Zaproszenie do składania wniosków Program Kultura (2007 2013) Wdrożenie działań programowych: wieloletnie

Bardziej szczegółowo

Strategiczne planowanie na Mazowszu jako Regionie Wiedzy

Strategiczne planowanie na Mazowszu jako Regionie Wiedzy Strategiczne planowanie na Mazowszu jako Regionie Wiedzy Konferencja pt. Innowacyjność i e-rozwój Województwa Mazowieckiego jako kluczowe czynniki wdrażania polityki strukturalnej w latach 2007-2013 26

Bardziej szczegółowo

IR ZWIĘKSZENIE POTENCJAŁU NAUKOWO-BADAWCZEGO

IR ZWIĘKSZENIE POTENCJAŁU NAUKOWO-BADAWCZEGO Program Operacyjny Inteligentny Rozwój, 2014-2020 Kryteria wyboru projektów Kryteria formalne jednakowe dla wszystkich działań wdrażanych za pośrednictwem projektów grantowych realizowanych w trybie pozakonkursowym

Bardziej szczegółowo

Archiwa państwowe a nowa perspektywa finansowa UE na lata 2014-2020

Archiwa państwowe a nowa perspektywa finansowa UE na lata 2014-2020 Narada Dyrektorów AP Archiwa państwowe a nowa perspektywa finansowa UE na lata 2014-2020 Daniel Wiciński Doradca Naczelnego Dyrektora Archiwów Państwowych Warszawa, 29.11.2013 r. Fundusze Europejskie 2014-2020

Bardziej szczegółowo

Leasing finansowanie inwestycji innowacyjnych

Leasing finansowanie inwestycji innowacyjnych Rozwój innowacyjny firm w Polsce. Szanse i bariery. Leasing finansowanie inwestycji innowacyjnych Andrzej Sugajski dyrektor generalny Związek Polskiego Leasingu Bariery ekonomiczne w działalności innowacyjnej

Bardziej szczegółowo

Zagraniczna mobilność studentów niepełnosprawnych i znajdujących się w trudnej sytuacji materialnej. Edycja 2

Zagraniczna mobilność studentów niepełnosprawnych i znajdujących się w trudnej sytuacji materialnej. Edycja 2 Zagraniczna mobilność studentów niepełnosprawnych i znajdujących się w trudnej sytuacji materialnej. Edycja 2 projekt finansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, Program Operacyjny Wiedza

Bardziej szczegółowo

RADA UNII EUROPEJSKIEJ. Bruksela, 28 kwietnia 2006 r. (03.05) (OR. en) 8749/06. Międzyinstytucjonalny numer referencyjny: 2004/0166 (AVC)

RADA UNII EUROPEJSKIEJ. Bruksela, 28 kwietnia 2006 r. (03.05) (OR. en) 8749/06. Międzyinstytucjonalny numer referencyjny: 2004/0166 (AVC) RADA UNII EUROPEJSKIEJ Bruksela, 28 kwietnia 2006 r. (03.05) (OR. en) Międzyinstytucjonalny numer referencyjny: 2004/0166 (AVC) 8749/06 FC 14 CADREFIN 107 OC 317 NOTA Od: Grupa Robocza ds. Środków Strukturalnych

Bardziej szczegółowo

Statystyka wniosków TOI 2011

Statystyka wniosków TOI 2011 Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji Narodowa Agencja Programu Uczenie się przez całe życie Statystyka wniosków TOI 2011 Konkurs 2011 Wnioski TOI w PL lata 2007-2011 KONKURS Dostępny budżet TOI w PL (euro)

Bardziej szczegółowo

Szanse na sfinansowanie inwestycji z dotacji UE 2014-2020. Przemysław Jura Prezes Zarządu Instytut Nauk Ekonomicznych i Społecznych

Szanse na sfinansowanie inwestycji z dotacji UE 2014-2020. Przemysław Jura Prezes Zarządu Instytut Nauk Ekonomicznych i Społecznych Szanse na sfinansowanie inwestycji z dotacji UE 2014-2020 Przemysław Jura Prezes Zarządu Instytut Nauk Ekonomicznych i Społecznych Katowice, 24.03.2015 Fundusze Europejskie 2014-2020 innowacje przedsiębiorczośd

Bardziej szczegółowo

DOŚWIADCZENIA PARP Z POPRZEDNIEJ PERSPEKTYWY W REALIZACJI PROGRAMÓW I PROJEKTÓW FINANSOWANYCH ZE ŚRODKÓW UE

DOŚWIADCZENIA PARP Z POPRZEDNIEJ PERSPEKTYWY W REALIZACJI PROGRAMÓW I PROJEKTÓW FINANSOWANYCH ZE ŚRODKÓW UE 2012 2011 Jakub Moskal Dyrektor, Departament Koordynacji Wdrażania Programów Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości DOŚWIADCZENIA PARP Z POPRZEDNIEJ PERSPEKTYWY W REALIZACJI PROGRAMÓW I PROJEKTÓW FINANSOWANYCH

Bardziej szczegółowo

TAK/NIE + uzasadnienie

TAK/NIE + uzasadnienie TAK/NIE + uzasadnienie 0. Podstawowym problemem Zagłębia Ruhry po II wojnie światowej był brak infrastruktury transportowej. 1. Podstawowym problemem Mezzogiorno był brak kapitału społecznego. 2. Globalizacja

Bardziej szczegółowo

Parlament Europejski. Rola i funkcje w UE

Parlament Europejski. Rola i funkcje w UE Parlament Europejski Rola i funkcje w UE Instytucje UE Parlament Europejski Rada Europejska Rada Komisja Europejska Trybunał Sprawiedliwości UE Europejski Bank Centralny Trybunał Obrachunkowy Ogólny zakres

Bardziej szczegółowo

System programowania strategicznego w Polsce

System programowania strategicznego w Polsce System programowania strategicznego w Polsce Dr Piotr Żuber Dyrektor Departamentu Koordynacji Polityki Strukturalnej Ministerstwo Rozwoju Regionalnego Warszawa, listopad 2007 r. 1 Podstawowe zalety programowania

Bardziej szczegółowo

Wsparcie małej i średniej przedsiębiorczości w ramach WRPO założenia programowe

Wsparcie małej i średniej przedsiębiorczości w ramach WRPO założenia programowe Wsparcie małej i średniej przedsiębiorczości w ramach WRPO 2014+ - założenia programowe Wielkopolskiego Departament Wdrażania Programu Regionalnego Wsparcie przedsiębiorczości w ramach WRPO 2007-2013 Podział

Bardziej szczegółowo

IR ZWIĘKSZENIE POTENCJAŁU NAUKOWO-BADAWCZEGO

IR ZWIĘKSZENIE POTENCJAŁU NAUKOWO-BADAWCZEGO Program Operacyjny Inteligentny Rozwój, 2014-2020 Kryteria wyboru projektów Kryteria formalne jednakowe dla wszystkich działań wdrażanych za pośrednictwem projektów grantowych realizowanych w trybie pozakonkursowym

Bardziej szczegółowo

dla rozwoju Mazowsza www.mazowia.eu PROMUJEMY PRZEDSIĘBIORCZOŚĆ Działanie 1.7 Promocja gospodarcza

dla rozwoju Mazowsza www.mazowia.eu PROMUJEMY PRZEDSIĘBIORCZOŚĆ Działanie 1.7 Promocja gospodarcza dla rozwoju Mazowsza PROMUJEMY PRZEDSIĘBIORCZOŚĆ Działanie 1.7 Promocja gospodarcza Priorytet I Tworzenie warunków dla rozwoju potencjału innowacyjnego i przedsiębiorczości na Mazowszu Regionalny Program

Bardziej szczegółowo

Europejski Fundusz Społeczny

Europejski Fundusz Społeczny Europejski Fundusz Społeczny Co to jest Europejski Fundusz Społeczny? Europejski Fundusz Społeczny (EFS) jest jednym z funduszy, poprzez które Unia Europejska wspiera rozwój społeczno-gospodarczy wszystkich

Bardziej szczegółowo

Instrumenty wsparcia przedsiębiorstw w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego

Instrumenty wsparcia przedsiębiorstw w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Urząd d Marszałkowski Województwa Świętokrzyskiego Instrumenty wsparcia przedsiębiorstw w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2007 - Ostrowiec Świętokrzyski,

Bardziej szczegółowo

Polityka regionalna Unii Europejskiej. mgr Ewa Matejko

Polityka regionalna Unii Europejskiej. mgr Ewa Matejko Polityka regionalna Unii Europejskiej mgr Ewa Matejko Polityka regionalna w UE Dlaczego polityka regionalna? Cele polityki regionalnej Fundusze Strukturalne i Fundusz Spójności Zasady działania funduszy

Bardziej szczegółowo

Inicjatywy Wspólnotowe

Inicjatywy Wspólnotowe Inicjatywy Wspólnotowe INTERREG III Podstawowe informacje i dokumenty AUTOR: DOMINIKA RARÓG-OŚLIŹLOK 1.06.2004 Opracowano na podstawie informacji z Urzędu Marszałkowskiego w Katowicach, MGPiPS oraz stron

Bardziej szczegółowo

EnlargEducation! Europejska walizka na rzecz rozszerzenia UE

EnlargEducation! Europejska walizka na rzecz rozszerzenia UE EnlargEducation! Europejska walizka na rzecz rozszerzenia UE Tło realizacji projektu PRINCE 2010-EU27 Dyrekcja Generalna ds. Rozszerzenia Komisji Europejskiej obsługuje działalnością informacyjną i komunikacyjną

Bardziej szczegółowo

Wsparcie dla przedsiębiorców w nowej perspektywie finansowej 2014-2020

Wsparcie dla przedsiębiorców w nowej perspektywie finansowej 2014-2020 Wsparcie dla przedsiębiorców w nowej perspektywie finansowej 2014-2020 Marcin Łata Departament Konkurencyjności i Innowacyjności Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju Katowice, 15 kwietnia 2015 r. Alokacja

Bardziej szczegółowo

RADA EUROPY STRAŻNIK PRAW CZŁOWIEKA W SKRÓCIE

RADA EUROPY STRAŻNIK PRAW CZŁOWIEKA W SKRÓCIE RADA EUROPY STRAŻNIK PRAW CZŁOWIEKA W SKRÓCIE Państwa niebędące członkami Rady Europy (Białoruś) PAŃSTWA CZŁONKOWSKIE SIEDZIBA GŁÓWNA I BIURA BUDŻET Albania, Andora, Armenia, Austria, Azerbejdżan, Belgia,

Bardziej szczegółowo

Perspektywa finansowania PPP w Polsce

Perspektywa finansowania PPP w Polsce Perspektywa finansowania PPP w Polsce Bezpieczne finansowanie rozwoju, Seminarium II -Obszar infrastrukturalny (kapitał-dług) 23 czerwca 2016 Paweł Szaciłło Dyrektor Departamentu Partnerstwa Publiczno-Prywatnego

Bardziej szczegółowo

Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich w Koninie

Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich w Koninie Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich w Koninie Planujesz rozpoczęcie lub rozwój działalności? Chcesz być konkurencyjny na rynku? Masz innowacyjny pomysł na inwestycję? ZAPRASZAMY!!! Sieć Punktów Funduszy

Bardziej szczegółowo

Ogólne zasady współfinansowania rewitalizacji Żarowa ze środków UE w okresie programowania Przygotowanie do aplikowania o dofinansowanie.

Ogólne zasady współfinansowania rewitalizacji Żarowa ze środków UE w okresie programowania Przygotowanie do aplikowania o dofinansowanie. Ogólne zasady współfinansowania rewitalizacji Żarowa ze środków UE w okresie programowania 2014-2020. Przygotowanie do aplikowania o dofinansowanie. Plan spotkania: 1. Rewitalizacja - definicja 2. Zasady

Bardziej szczegółowo

Możliwości finansowania inwestycji w gospodarce odpadami ze środków Unii Europejskiej

Możliwości finansowania inwestycji w gospodarce odpadami ze środków Unii Europejskiej Możliwości finansowania inwestycji w gospodarce odpadami ze środków Unii Europejskiej Aleksandra Malarz Z-ca Dyrektora Departament Integracji Europejskiej Ministerstwo Środowiska Katowice, 23 marca 2004

Bardziej szczegółowo

Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości

Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości Zarys wybranych programów form wsparcia MSP w ramach Sektorowego Programu Operacyjnego Wzrost Konkurencyjności Przedsiębiorstw Paweł Czyż, PARP, 2004 1. Sektorowy

Bardziej szczegółowo

Priorytet X. Pomoc techniczna

Priorytet X. Pomoc techniczna Priorytet X. Pomoc techniczna Celem głównym priorytetu jest skuteczna absorpcja środków w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007-2013. W ramach priorytetu wspierane

Bardziej szczegółowo

Konferencja inaugurująca Zintegrowany Program Operacyjny Rozwoju Regionalnego w Województwie Śląskim Katowice, 18 maja 2004 Materiały konferencyjne

Konferencja inaugurująca Zintegrowany Program Operacyjny Rozwoju Regionalnego w Województwie Śląskim Katowice, 18 maja 2004 Materiały konferencyjne Konferencja inaugurująca Zintegrowany Program Operacyjny Rozwoju Regionalnego w Województwie Śląskim Katowice, 18 maja 2004 Materiały konferencyjne Członkostwo w Unii Europejskiej daje ogromne szanse regionom,

Bardziej szczegółowo

Wyzwania Energetyki 2012 CEF

Wyzwania Energetyki 2012 CEF Wyzwania Energetyki 2012 CEF Janusz Piechociński Luty 2012 Nowe narzędzie CEF Dnia 29 czerwca 2011 r. Komisja Europejska przyjęła wniosek dotyczący kolejnych wieloletnich ram finansowych obejmujących lata

Bardziej szczegółowo

Regionalny Program Operacyjny Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata (RPO WiM )

Regionalny Program Operacyjny Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata (RPO WiM ) Regionalny Program Operacyjny Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020. (RPO WiM 2014-2020) Możliwości finansowania projektów w zakresie dziedzictwa kulturowego i naturalnego Toruń, 17 marca

Bardziej szczegółowo

Projekt Europejski Wymiar Łodzi Wsparcie przedsiębiorców z Łodzi środkami Unii Europejskiej

Projekt Europejski Wymiar Łodzi Wsparcie przedsiębiorców z Łodzi środkami Unii Europejskiej Projekt Europejski Wymiar Łodzi Wsparcie przedsiębiorców z Łodzi środkami Unii Europejskiej Towarzystwo Inicjatyw Europejskich ul. Próchnika 1 lok. 303 90-408 Maj 2013 Operator Programu Wolontariatu Długoterminowego

Bardziej szczegółowo

Wsparcie przedsiębiorczości jako jeden z głównych priorytetów NSRO. Opole, 7 marca 2008

Wsparcie przedsiębiorczości jako jeden z głównych priorytetów NSRO. Opole, 7 marca 2008 Wsparcie przedsiębiorczości jako jeden z głównych priorytetów NSRO ElŜbieta Bieńkowska Minister Rozwoju Regionalnego Fundusze strukturalne jako instrument wsparcia rozwoju gospodarczego Opolszczyzny Opole,

Bardziej szczegółowo

Przyszłość rolnictwa, gospodarki żywnościowej i obszarów wiejskich dr hab. Julian T. Krzyżanowski SGGW

Przyszłość rolnictwa, gospodarki żywnościowej i obszarów wiejskich dr hab. Julian T. Krzyżanowski SGGW Przyszłość rolnictwa, gospodarki żywnościowej i obszarów wiejskich dr hab. Julian T. Krzyżanowski SGGW Konferencja Rolnictwo, gospodarka żywnościowa, obszary wiejskie 10 lat w UE SGGW, 11.04.2014r. Znaczenie

Bardziej szczegółowo

Test z wiedzy o społeczeństwie dla kl. III gimnazjum z działu: Unia Europejska

Test z wiedzy o społeczeństwie dla kl. III gimnazjum z działu: Unia Europejska Ola Bednarska olabednarska@wp.pl nauczyciel: wiedzy o społeczeństwie i języka polskiego Publiczne Gimnazjum w Nowej Brzeźnicy Test z wiedzy o społeczeństwie dla kl. III gimnazjum z działu: Unia Europejska

Bardziej szczegółowo

Bogusław Kotarba. Współpraca transgraniczna w świetle założeń umowy partnerstwa Polska Unia Europejska

Bogusław Kotarba. Współpraca transgraniczna w świetle założeń umowy partnerstwa Polska Unia Europejska Bogusław Kotarba Współpraca transgraniczna w świetle założeń umowy partnerstwa Polska Unia Europejska 2014-2020 Europejska współpraca terytorialna (EWT) EWT stanowi jeden z dwóch celów polityki spójności

Bardziej szczegółowo

Środki na projekty B+R i transfer technologii w RPO WM

Środki na projekty B+R i transfer technologii w RPO WM Środki na projekty B+R i transfer technologii w RPO WM 2014-2020 Mazowiecka Jednostka Wdrażania Programów Unijnych Warszawa, 11 grudnia 2013 br. 1 Mazowiecka Jednostka Wdrażania Programów Unijnych MIR:

Bardziej szczegółowo

Rola miast w polityce spójności

Rola miast w polityce spójności Rola miast w polityce spójności Plan prezentacji 1. Zintegrowane Inwestycje Terytorialne podstawy prawne i cele wdrażania instrumentu 2. Zintegrowane Inwestycje Terytorialne Warszawskiego Obszaru Funkcjonalnego

Bardziej szczegółowo

Wyniki aktualizacji list projektów indywidualnych

Wyniki aktualizacji list projektów indywidualnych Wyniki aktualizacji list projektów indywidualnych Informacja prasowa, 28 lutego 2011 r. Zakończyła się kolejna aktualizacja list projektów indywidualnych. To najważniejsze inwestycje, które w najbliższych

Bardziej szczegółowo

Polska w Onii Europejskiej

Polska w Onii Europejskiej A/452928 Polska w Onii Europejskiej - wybrane polityki sektorowe Wydawnictwo SGGW Warszawa 2004 Spis treści Wstęp 9 1. CHARAKTERYSTYKA PORÓWNAWCZA GOSPODAREK POLSKI I UNII EUROPEJSKIEJ 11 1.1. Dynamika

Bardziej szczegółowo

V. MIEJSCE POLSKI W INTEGRUJĄCEJ SIĘ EUROPIE

V. MIEJSCE POLSKI W INTEGRUJĄCEJ SIĘ EUROPIE V. MIEJSCE POLSKI W INTEGRUJĄCEJ SIĘ EUROPIE Znajomość faktów 369. Podkreśl nazwy organizacji międzynarodowych, do których należy Polska. 1 p. a) Rada Europy d) NATO b) OECD e) OBWE c) EFTA f) Unia Zachodnioeuropejska

Bardziej szczegółowo

EUROPEJSKA WSPÓŁPRACA TERYTORIALNA - trzy wymiary współpracy międzynarodowej

EUROPEJSKA WSPÓŁPRACA TERYTORIALNA - trzy wymiary współpracy międzynarodowej EUROPEJSKA WSPÓŁPRACA TERYTORIALNA - trzy wymiary współpracy międzynarodowej Monika Strojecka-Gevorgyan Zielona Góra, 23 września 2008 r. Polityka spójności UE 2007-2013 Trzy cele: 1. Konwergencja 2. Konkurencyjność

Bardziej szczegółowo

Finansowania projektów w nowej perspektywie w ramach I i II Osi priorytetowej RPO WŁ 2014-2020. 12 czerwca 2015 r., Tomaszów Mazowiecki

Finansowania projektów w nowej perspektywie w ramach I i II Osi priorytetowej RPO WŁ 2014-2020. 12 czerwca 2015 r., Tomaszów Mazowiecki Finansowania projektów w nowej perspektywie w ramach I i II Osi priorytetowej RPO WŁ 2014-2020 12 czerwca 2015 r., Tomaszów Mazowiecki 476,46 mln euro (ok. 1,95 mld PLN ) z EFRR na rozwój gospodarczy regionu

Bardziej szczegółowo

Z UNII DO POLSKI, z POLSKI DO UNII, ILE, ZA CO i NA CO CZYLI CZY POLSKA BĘDZIE PŁATNIKIEM NETTO?

Z UNII DO POLSKI, z POLSKI DO UNII, ILE, ZA CO i NA CO CZYLI CZY POLSKA BĘDZIE PŁATNIKIEM NETTO? Z UNII DO POLSKI, z POLSKI DO UNII, ILE, ZA CO i NA CO CZYLI CZY POLSKA BĘDZIE PŁATNIKIEM NETTO? Przystąpienie Polski do Unii Europejskiej jest kwestią wyboru pewnego modelu cywilizacyjnego. Skutki ekonomiczne

Bardziej szczegółowo

Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi. Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata (PROW )

Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi. Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata (PROW ) Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 (PROW 2007-2013) FINANSOWANIE WSPÓLNEJ POLITYKI ROLNEJ (WPR) W LATACH 2007-2013 W latach 2007-2013 WPR finansowana

Bardziej szczegółowo

ŚRODA Z FUNDUSZAMI 2015-09-03 FUNDUSZE EUROPEJSKIE NA LATA 2014-2020 DLA PRZEDSIĘBIORCÓW. EFRR 8,6 mld euro. Cel szczegółowy:

ŚRODA Z FUNDUSZAMI 2015-09-03 FUNDUSZE EUROPEJSKIE NA LATA 2014-2020 DLA PRZEDSIĘBIORCÓW. EFRR 8,6 mld euro. Cel szczegółowy: ŚRODA Z FUNDUSZAMI FUNDUSZE EUROPEJSKIE NA LATA 2014-2020 DLA PRZEDSIĘBIORCÓW Rzeszów, 02.09.2015 r. PO IR PODZIAŁ ALOKACJI PO IR STRUKTURA DLA PRZEDSIĘBIORCÓW EFRR 8,6 mld euro Nr i nazwa osi priorytetowej

Bardziej szczegółowo

Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka

Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka Cel główny: Rozwój polskiej gospodarki w oparciu o innowacyjne przedsiębiorstwa Cele szczegółowe: zwiększenie innowacyjności przedsiębiorstw, wzrost konkurencyjności

Bardziej szczegółowo

Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego na lata 2007-2013 Rola Instytucji Zarządzającej Programem

Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego na lata 2007-2013 Rola Instytucji Zarządzającej Programem Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego na lata 2007-2013 Rola Instytucji Zarządzającej Programem Województwo Śląskie - charakterystyka Powierzchnia: 12 334 km 2 niecałe 4% powierzchni Polski

Bardziej szczegółowo

Małopolskie samorządy w nowej perspektywie finansowej. Szanse i wyzwania

Małopolskie samorządy w nowej perspektywie finansowej. Szanse i wyzwania Małopolskie samorządy w nowej perspektywie finansowej. Szanse i wyzwania Debata w Gorlicach Patronat honorowy: Marek Sowa Marszałek Województwa Małopolskiego Perspektywa finansowa 2014-2020 Dofinansowanie

Bardziej szczegółowo

Możliwości finansowania transferu wiedzy ze środków dotacyjnych na Mazowszu w latach 2014-2020

Możliwości finansowania transferu wiedzy ze środków dotacyjnych na Mazowszu w latach 2014-2020 Możliwości finansowania transferu wiedzy ze środków dotacyjnych na Mazowszu w latach 2014-2020 Mariusz Frankowski p.o. Dyrektora Mazowieckiej Jednostki Wdrażania Programów Unijnych O MJWPU RPO WM PO KL

Bardziej szczegółowo

Wniosek DECYZJA RADY. w sprawie przyjęcia przez Litwę euro w dniu 1 stycznia 2015 r.

Wniosek DECYZJA RADY. w sprawie przyjęcia przez Litwę euro w dniu 1 stycznia 2015 r. KOMISJA EUROPEJSKA Bruksela, dnia 4.6.2014 r. COM(2014) 324 final 2014/0170 (NLE) Wniosek DECYZJA RADY w sprawie przyjęcia przez Litwę euro w dniu 1 stycznia 2015 r. PL PL UZASADNIENIE 1. KONTEKST WNIOSKU

Bardziej szczegółowo

Obszary wiejskie w polityce spójności - założenia na okres 2014 2020

Obszary wiejskie w polityce spójności - założenia na okres 2014 2020 Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi Obszary wiejskie w polityce spójności - założenia na okres 2014 2020 Konferencja Wiejska Polska 25 26 maja 2013 r. Konin/Licheń Krajowe podstawy strategiczne polityki

Bardziej szczegółowo

Narodowe Strategiczne Ramy Odniesienia i wynikające z nich Programy Operacyjne. Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka

Narodowe Strategiczne Ramy Odniesienia i wynikające z nich Programy Operacyjne. Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka Narodowe Strategiczne Ramy Odniesienia i wynikające z nich Programy Operacyjne ze szczególnym uwzględnieniem Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka Warszawa, 28 stycznia 2007 1 Narodowe Strategiczne

Bardziej szczegółowo

Miejskie projekty transportowe realizowane w ramach POIiŚ problemy na etapie aplikowania i podczas realizacji

Miejskie projekty transportowe realizowane w ramach POIiŚ problemy na etapie aplikowania i podczas realizacji Miejskie projekty transportowe realizowane w ramach POIiŚ problemy na etapie aplikowania i podczas realizacji Centrum Unijnych Projektów Transportowych Legionowo, 16 lutego 2012 r. UNIA EUROPEJSKA FUNDUSZ

Bardziej szczegółowo

Jak ubiegać się o fundusze unijne?

Jak ubiegać się o fundusze unijne? BIBLIOTEKA ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH Strona 1 Jak ubiegać się o fundusze unijne? Spis treści Strona 2 Można mądrze finansować inwestycje w miastach..3 Rozwój lokalny możliwy dzięki Unii Europejskiej.11 Są alternatywy

Bardziej szczegółowo

Działania zakładane w Programie będą wdrażane za pomocą partnerstw realizowanych na różnych poziomach:

Działania zakładane w Programie będą wdrażane za pomocą partnerstw realizowanych na różnych poziomach: Wytyczne MRR dotyczące partnerstw w ramach Programu Rozwój miast poprzez wzmocnienie kompetencji jednostek samorządu terytorialnego, dialog społeczny oraz współpracę z przedstawicielami społeczeństwa obywatelskiego

Bardziej szczegółowo

Wsparcie dla przedsiębiorstw w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata

Wsparcie dla przedsiębiorstw w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata Wsparcie dla przedsiębiorstw w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 W ramach perspektywy finansowej na lata 2014-2020 Zarząd Województwa Śląskiego przygotował

Bardziej szczegółowo

Dokumenty strategiczne w pozyskiwaniu środków. z UE. Barbara Pędzich-Ciach. ekspertka: prowadząca: Dorota Kostowska

Dokumenty strategiczne w pozyskiwaniu środków. z UE. Barbara Pędzich-Ciach. ekspertka: prowadząca: Dorota Kostowska Dokumenty strategiczne w pozyskiwaniu środków ekspertka: z UE. Barbara Pędzich-Ciach prowadząca: Dorota Kostowska Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego Pomoc

Bardziej szczegółowo

Ogłasza konkurs otwarty na składanie wniosków o dofinansowanie projektów ze środków

Ogłasza konkurs otwarty na składanie wniosków o dofinansowanie projektów ze środków Departament Europejskiego Funduszu Społecznego Urzędu Marszałkowskiego Województwa Pomorskiego w imieniu Samorządu Województwa Pomorskiego zwanego dalej Instytucją Pośredniczącą Ogłasza konkurs otwarty

Bardziej szczegółowo

Finansowanie MŚP w ramach funduszy strukturalnych

Finansowanie MŚP w ramach funduszy strukturalnych Finansowanie MŚP w ramach funduszy strukturalnych Marceli Niezgoda Podsekretarz Stanu Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju Lublin, 22 czerwca 2015 r. Wyzwanie na najbliższe lata zwiększenie poziomu zatrudnienia

Bardziej szczegółowo