INFOVIDE-MATRIX SPÓŁKA AKCYJNA SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI GRUPY KAPITAŁOWEJ INFOVIDE-MATRIX S.A. ZA I PÓŁROCZE 2013 ROKU

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "INFOVIDE-MATRIX SPÓŁKA AKCYJNA SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI GRUPY KAPITAŁOWEJ INFOVIDE-MATRIX S.A. ZA I PÓŁROCZE 2013 ROKU"

Transkrypt

1 INFOVIDE-MATRIX SPÓŁKA AKCYJNA SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI GRUPY KAPITAŁOWEJ INFOVIDE-MATRIX S.A. ZA I PÓŁROCZE 2013 ROKU WARSZAWA, 28 SIERPNIA 2013 ROKU

2 SPIS TREŚCI 1. GRUPA KAPITAŁOWA INFOVIDE-MATRIX S.A AKCJONARIUSZE POSIADAJĄCY CO NAJMNIEJ 5% W OGÓLNEJ LICZBIE GŁOSÓW NA WZA RADA NADZORCZA PODMIOTU DOMINUJĄCEGO ZARZĄD PODMIOTU DOMINUJĄCEGO PODSTAWOWE WIELKOŚCI EKONOMICZNE WYBRANE DANE FINANSOWE ZATRUDNIENIE ANALIZA FINANSOWA GRUPY KAPITAŁOWEJ NAJWAŻNIEJSZE WYDARZENIA W I PÓŁROCZU 2013 ROKU ORAZ WYDARZENIA, JAKIE NASTĄPIŁY PO DNIU 30 CZERWCA 2013 ROKU UMOWY ZNACZĄCE DLA DZIAŁALNOŚCI GRUPY KAPITAŁOWEJ INWESTYCJE UCHWAŁY WALNEGO ZGROMADZENIA AKCJONARIUSZY I RADY NADZORCZEJ SPÓŁKI DOMINUJĄCEJ DZIAŁALNOŚĆ OPERACYJNA USŁUGI OFEROWANE PRZEZ GRUPĘ KAPITAŁOWĄ W I PÓŁROCZU 2013 ROKU OFERTA DLA SEKTORA TELEKOMUNIKACYJNEGO OFERTA DLA BANKOWOŚCI OFERTA DLA UBEZPIECZEŃ OFERTA DLA ADMINISTRACJI PUBLICZNEJ OFERTA DLA ENERGETYKI OFERTA DLA PRZEMYSŁU CENTRUM TRANSFERU WIEDZY: CTPARTNERS POZYCJA SPÓŁKI DOMINUJĄCEJ NA RYNKU IT ORAZ INFORMACJA O RYNKACH ZBYTU I ŹRÓDŁACH ZAOPATRZENIA STRUKTURA SPRZEDAŻY ZDOLNOŚCI PRODUKCYJNE GRUPY KAPITAŁOWEJ CHARAKTERYSTYKA CZYNNIKÓW ISTOTNYCH DLA ROZWOJU GRUPY ORAZ CZYNNIKI RYZYKA PLANY INWESTYCYJNE POWIĄZANIA KAPITAŁOWE EMITENTA TRANSAKCJE Z PODMIOTAMI POWIĄZANYMI KREDYTY, POŻYCZKI, PORĘCZENIA, GWARANCJE CHARAKTERYSTYKA RYZYKA DOTYCZĄCEGO INSTRUMENTÓW FINANSOWYCH ORAZ PRZYJĘTYCH PRZEZ JEDNOSTKĘ CELACH I METODACH ZARZĄDZANIA RYZYKIEM FINANSOWYM INFORMACJA O WYPŁACONEJ LUB ZADEKLAROWANEJ DYWIDENDZIE OBJAŚNIENIE RÓŻNIC POMIĘDZY WYNIKAMI FINANSOWYMI WYKAZANYMI W RAPORCIE A WCZEŚNIEJ PUBLIKOWANYMI PROGNOZAMI WYNIKÓW NA DANY ROK OCENA CZYNNIKÓW I NIETYPOWYCH ZDARZEŃ MAJĄCYCH WPŁYW NA WYNIK Z DZIAŁALNOŚCI OCENA DOTYCZĄCA ZARZĄDZANIA ZASOBAMI FINANSOWYMI OCENA MOŻLIWOŚCI REALIZACJI ZAMIERZEŃ INWESTYCYJNYCH CHARAKTERYSTYKA POLITYKI W ZAKRESIE KIERUNKÓW ROZWOJU GRUPY KAPITAŁOWEJ UDZIELONE POŻYCZKI OSOBOM ZARZĄDZAJĄCYM I NADZORUJĄCYM UMOWY ZAWARTE MIĘDZY GRUPĄ KAPITAŁOWĄ A OSOBAMI ZARZĄDZAJĄCYMI INFORMACJA O TOCZĄCYCH SIĘ POSTĘPOWANIACH DOTYCZĄCYCH ZOBOWIĄZAŃ LUB WIERZYTELNOŚCI W GRUPIE KAPITAŁOWEJ INFOVIDE-MATRIX S.A UMOWY ZMIENIAJĄCE PROPORCJE POSIADANYCH AKCJI PAPIERY WARTOŚCIOWE DAJĄCE SPECJALNE UPRAWNIENIA KONTROLNE PROGRAMY AKCJI PRACOWNICZYCH OGRANICZENIA DOTYCZĄCE PRZENOSZENIE PRAWA WŁASNOŚCI PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH EMITENTA ORAZ WSZELKICH OGRANICZEŃ W ZAKRESIE WYKONYWANIA PRAWA GŁOSU PRZYPADAJĄCE NA AKCJE EMITENTA SKUTKI ZMIAN W STRUKTURZE GRUPY KAPITAŁOWEJ INFOVIDE-MATRIX DANE DOTYCZĄCE UMOWY Z PODMIOTEM UPRAWNIONYM DO BADANIA SPRAWOZDAŃ FINANSOWYCH OŚWIADCZENIE O ZGODNOŚCI I WYBORZE PODMIOTU UPRAWNIONEGO DO BADANIA SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO OŚWIADCZENIE ZARZĄDU W SPRAWIE STOSOWANIA ZASAD ŁADU KORPORACYJNEGO OPIS PODSTAWOWYCH CECH STOSOWANYCH W SPÓŁCE SYSTEMÓW KONTROLI WEWNĘTRZNEJ I ZARZĄDZANIA RYZYKIEM W ODNIESIENIU DO PROCESU SPORZĄDZANIA SPRAWOZDAŃ FINANSOWYCH... 41

3 1. GRUPA KAPITAŁOWA INFOVIDE-MATRIX S.A. PODMIOT DOMINUJĄCY INFOVIDE-MATRIX S.A. Nazwa spółki: Infovide-Matrix Spółka Akcyjna Siedziba spółki: Warszawa, ul. Gottlieba Daimlera 2 KRS: Regon: NIP: Podstawowy przedmiot działalności: działalność związana z doradztwem w zakresie informatyki PKD Z, działalność związana z oprogramowaniem PKD Z, pozostała działalność usługowa w zakresie technologii informatycznych i komputerowych PKD Z; sprzedaż hurtowa komputerów, urządzeń peryferyjnych i oprogramowania PKD Z; GRAFICZNE PRZEDSTAWIENIE STRUKTURY GRUPY KAPITAŁOWEJ INFOVIDE-MATRIX NA DZIEŃ 30 CZERWCA 2013 ROKU Grupa Kapitałowa Infovide-Matrix 3 / 42

4 Spółki wchodzące w skład Grupy Kapitałowej Infovide-Matrix na dzień 30 czerwca 2013 roku: Spółka Siedziba Przedmiot działalności one2tribe Sp. z o.o. Reguły działalność związana z informatyką IMX tow. Ukraina działalność związana z informatyką CTPartners S.A. Warszawa działalność związana z informatyką, szkolenia Axial Sp. z o.o. Warszawa prowadzenie prac badawczorozwojowych DahliaMatic Sp. z o. o. Warszawa działalność związana z informatyką Solver Sp. z o.o. Warszawa działalność związana z informatyką Udział w kapitale /udział w głosach Charakter powiązania Metoda konsolidacji 45,66 % stowarzyszona praw własności 100% zależna pełna 100% zależna pełna 100% zależna pełna 100% zależna pełna 100% zależna pełna 1.1 AKCJONARIUSZE POSIADAJĄCY CO NAJMNIEJ 5% W OGÓLNEJ LICZBIE GŁO- SÓW NA WZA Kapitał zakładowy Infovide-Matrix S.A. na dzień sporządzenia niniejszego sprawozdania wynosi ,50 zł i dzieli się na akcji o wartości 0,10 zł każda, wszystkie akcje są akcjami na okaziciela i nie posiadają uprzywilejowania. Akcjonariusze posiadający bezpośrednio bądź pośrednio co najmniej 5% ogólnej liczby głosów na Walnym Zgromadzeniu Infovide-Matrix S.A. na dzień sporządzenia sprawozdania: Akcjonariusz Liczba posiadanych akcji Udział w kapitale zakładowym Liczba głosów na Walnym Zgromadzeniu Udział w ogólnej liczbie głosów na Walnym Zgromadzeniu Well.com Holding GmbH ,61% ,61% Santiole Investments Limited ,16% ,16% Boris Stokalski-Dzierzykraj ,52% ,52% Aviva OFE Aviva BZ WBK* ,34% ,34% Golville Trading Limited ,14% ,14% * Zgodnie z oświadczeniem otrzymanym w dniu 3 lutego 2010 roku od Aviva OFE Aviva BZ WBK jako stan posiadanych akcji na koniec 2009 roku. Od dnia 3 lutego 2010 roku do dnia sporządzenia niniejszego sprawozdania do Spółki nie wpłynęło inne zawiadomienie dotyczące zmian w posiadanym pakiecie akcji Aviva OFE Aviva BZ WBK. W okresie od dnia przekazania skonsolidowanego raportu za I kwartał 2013 roku tj. od 14 maja 2013 roku do dnia przekazania niniejszego sprawozdania tj. do 29 sierpnia 2013 roku, Spółka otrzymała następujące zawiadomienie o zmianie w strukturze znacznych pakietów akcji Infovide-Matrix S.A.: W dniu 02 sierpnia 2013 roku Spółka otrzymała zawiadomienie od Golville Trading Limited z siedzibą w Nikozji, iż na skutek rejestracji podwyższenia kapitału zakładowego Infovide- Matrix S.A. w związku z emisją akcji zwykłych na okaziciela serii H, Golville Trading Limited posiada akcje o wartości nominalnej 0,10 zł każda, stanowiące 5,14% kapitału zakładowego Spółki i uprawniające do takiej samej ilości głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki (o czym Spółka poinformowała w dniu 02 sierpnia 2013 roku raportem bieżącym nr 27/2013). 4 / 42

5 W dniu 14 maja 2013 roku, działając na podstawie 6 ust. 4 Statutu Spółki, Zarząd Infovide-Matrix S.A. podjął uchwałę w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w drodze subskrypcji prywatnej nowej emisji akcji serii H z pobawieniem dotychczasowych akcjonariuszy prawa poboru, o czym Spółka poinformowała raportem bieżącym nr 11/2013 w dniu 15 maja 2013 roku. Rejestracja podwyższonego kapitału przez Sąd Rejonowy nastąpiła w dniu 29 lipca 2013 roku. W dniu 7 sierpnia 2013 roku Zarząd Krajowego Depozytu Papierów Wartościowych S.A. podjął uchwałę nr 620/13 o zarejestrowaniu w Krajowym Depozycie Papierów Wartościowych akcji serii H, pod warunkiem podjęcia decyzji przez Spółkę prowadzącą rynek regulowany o wprowadzeniu tych akcji do obrotu na tym rynku. W dniu 8 sierpnia Zarząd Infovide-Matrix S.A. złożył do Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. wniosek o wprowadzenie akcji serii H do obrotu. W dniu 20 sierpnia 2013 roku Zarząd Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. podjął uchwałę nr 970/2013 w sprawie dopuszczenia i wprowadzenia do obrotu giełdowego na Rynku Głównym GPW akcji zwykłych na okaziciela serii H, pod warunkiem dokonania przez Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych S.A w dniu 27 sierpnia 2013 roku rejestracji tych akcji i oznaczenie ich kodem PLMA- TRX W dniu 21 sierpnia 2013 roku Spółka Infovide-Matrix S.A. otrzymała Komunikat Działu Operacyjnego Krajowego Depozytu Papierów Wartościowych S.A., w którym poinformowało, że zgodnie z uchwałą nr 620/13 z dnia 07 sierpnia 2013 roku Zarządu KDPW S.A. w dniu 27 sierpnia 2013 roku w Krajowym Depozycie nastąpi rejestracja akcji i oznaczenie ich kodem PLMA- TRX Na dzień sporządzenia niniejszego sprawozdania kapitał zakładowy Infovide-Matrix S.A. wynosi ,50 zł i dzieli się na akcji o wartości 0,10 zł każda; wszystkie akcje są akcjami na okaziciela i nie posiadają uprzywilejowania, w tym: akcji serii A, akcji serii B, akcji serii C, akcji serii D, akcji serii E, akcji serii F, akcji serii G, akcji serii H. 1.2 RADA NADZORCZA PODMIOTU DOMINUJĄCEGO Na dzień sporządzenia sprawozdania skład Rady Nadzorczej przedstawiał się następująco: Imię i nazwisko Funkcja Okres pełnienia funkcji Marek Kobiałka Przewodniczący Rady od r. Marcin Gorazda Sekretarz Rady od r. Beata Chmielewska Jacek Królik Jacek Jakubowski Członek Rady Członek Rady Członek Rady od r. od r. od r. W pierwszym półroczu 2013 roku i do dnia sporządzenia niniejszego sprawozdania nie było zmian w składzie i pełnionych funkcjach Rady Nadzorczej. 1.3 ZARZĄD PODMIOTU DOMINUJĄCEGO Na dzień sporządzenia niniejszego sprawozdania skład Zarządu Spółki przedstawiał się następująco: Imię i nazwisko Funkcja Okres pełnienia funkcji Boris Stokalski-Dzierzykraj Prezes Zarządu od r. Jarosław Plisz Wiceprezes Zarządu od r. 5 / 42

6 Mariusz Nowak Członek Zarządu od r. Michał Buda Członek Zarządu od r. W I półroczu 2013 roku i do dnia sporządzenia niniejszego sprawozdania zaistniały następujące zmiany w składzie i pełnionych funkcjach Zarządu Spółki: w dniu 15 maja 2013 roku Rada Nadzorcza powołała od dnia 1 czerwca 2013 roku Pana Mariusza Nowaka oraz Pana Michała Budę na Członków Zarządu. Zgodnie z obowiązującym Statutem Spółki: W skład Zarządu wchodzi od jednego do sześciu członków powoływanych na okres 5 (pięciu) lat wspólnej kadencji. Członkowie Zarządu są powoływani i odwoływani przez Radę Nadzorczą. Mandat każdego członka Zarządu wygasa w ostatnim dniu Walnego Zgromadzenia zatwierdzającego sprawozdanie finansowe za ostatni pełny rok obrotowy pełnienia funkcji członka Zarządu. Podjęcie uchwały przez Zarząd wymaga obecności większości jego członków. Do składania oświadczeń w imieniu Spółki oraz reprezentowania Spółki na zewnątrz upoważniony jest Prezes Zarządu oraz każdy z Wiceprezesów Zarządu samodzielnie, dwóch Członków Zarządu łącznie albo Członek Zarządu łącznie z Prokurentem. Zarząd pod przewodnictwem Prezesa kieruje bieżącą działalnością Spółki, podejmuje uchwały niezbędne do realizacji jej zadań, reprezentuje Spółkę wobec sądów, władz, urzędów i osób trzecich oraz jest upoważniony do podejmowania wszelkich decyzji nie zastrzeżonych do kompetencji Rady Nadzorczej i Walnego Zgromadzenia. Na podstawie 6 ust. 4 Statutu Spółki zmienionym uchwałą nr 5 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia 14 października 2010 roku, Zarząd Spółki w okresie do dnia 30 czerwca 2013 roku może dokonać jednego lub kilku kolejnych podwyższeń kapitału zakładowego Spółki o łączną kwotę nie większą niż zł (dwieście tysięcy złotych) poprzez emisję akcji na okaziciela, nieuprzywilejowanych, które będą wydane w zamian za wkłady pieniężne (kapitał docelowy). Za zgodą Rady Nadzorczej, przyjętą większością trzech czwartych głosów, Zarząd może wyłączyć prawo poboru dotychczasowych akcjonariuszy. Wyżej wymieniona zmiana została zarejestrowana w sądzie rejestrowym w dniu 09 listopada 2010 roku, o czy Spółka poinformowała raportem bieżącym nr 29/2010 w dniu 23 listopada 2010 roku. W dniu 14 maja 2013 roku, działając na podstawie 6 ust. 4 Statutu Spółki, Zarząd Infovide-Matrix S.A. podjął uchwałę w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w drodze subskrypcji prywatnej nowej emisji akcji serii H z pobawieniem dotychczasowych akcjonariuszy prawa poboru, o czym Spółka poinformowała raportem bieżącym nr 11/2013 w dniu 15 maja 2013 roku. Rejestracja podwyższonego kapitału przez Sąd Rejonowy nastąpiła w dniu 29 lipca 2013 roku. Informacja o wynagrodzeniach osób zarządzających została przedstawiona w punkcie 33 Skonsolidowanego Sprawozdania Finansowego. Stan posiadania akcji i opcji Infovide-Matrix S.A. przez osoby nadzorujące i zarządzające na dzień publikacji raportu: Akcjonariusz Liczba akcji Liczba opcji Osoby zarządzające Boris Stokalski-Dzierzykraj nie posiada Jarosław Plisz nie posiada Mariusz Nowak nie posiada Michał Buda* nie posiada Osoby nadzorujące Marcin Gorazda nie posiada Marek Kobiałka** Jacek Królik*** nie posiada nie posiada 6 / 42

7 * akcji przez podmiot w 100% zależny Golville Trading Limited ** akcji przez podmiot w 100% zależny Well.com Holding GmbH *** Przez podmiot w 100% zależny Santiole Investments Limited W okresie od dnia przekazania skonsolidowanego raportu za I kwartał 2013 roku tj. od 14 maja 2013 roku do dnia przekazania niniejszego sprawozdania tj. do 29 sierpnia 2013 roku, Spółka otrzymała następujące zawiadomienia o zmianach w stanie posiadania akcji i opcji Infovide-Matrix S.A. przez osoby nadzorujące i zarządzające: W dniu 27 maja 2013 roku Spółka otrzymała 5 (pięć) zawiadomień od członka Zarządu o sprzedaży 3642 akcji Spółki Infovide Matrix S.A. (o czym Infovide-Matrix S.A. poinformowała w dniu 27 maja 2013 roku raportem bieżącym nr 16/2013). W dniu 13 czerwca 2013 roku Spółka otrzymała 5 (pięć) zawiadomień od członka Zarządu o sprzedaży 5739 akcji Spółki Infovide Matrix S.A. (o czym Infovide-Matrix S.A. poinformowała w dniu 13 czerwca 2013 roku raportem bieżącym nr 21/2013). W dniu 5 lipca 2013 roku Spółka otrzymała 12 ( dwanaście ) zawiadomień od członka Zarządu o sprzedaży akcji Spółki Infovide-Matrix S.A. (o czym Infovide Matrix S.A. poinformowała w dniu 5 lipca raportem bieżącym nr 23/2013 ). W dniu 12 sierpnia 2013 roku Spółka otrzymała zawiadomienie od członka Zarządu Pana Michała Budy o posiadaniu przez Golville Trading Limited akcji Spółki Infovide-Matrix S.A. (o czym Infovide-Matrix S.A. poinformowała w dniu 12 sierpnia 2013 roku raportem bieżącym nr 30/2013). 2. PODSTAWOWE WIELKOŚCI EKONOMICZNE 2.1 WYBRANE DANE FINANSOWE I półrocze I półrocze Zmiana Zmiana VAR % Przychody ze sprzedaży ,35% Zysk z działalności kontynuowanej ,71% Zysk brutto ,79% Zysk netto ,00% Aktywa razem ,97% Kapitał własny ,11% Kapitał akcyjny ,49% Liczba akcji w sztukach ,42% 2.2 ZATRUDNIENIE Zatrudnienie w Grupie Kapitałowej na dzień 30 czerwca 2013 roku przedstawiało się następująco: w tys. zł stan na stan na stan na Osoby Zarządzające Konsultanci biznesowi Konsultanci techniczni i programiści Sprzedaż i Marketing Działy wsparcia* Razem w tym Kadra Kierownicza * Działy wsparcia obejmują: Biuro Zarządu, Finanse, Dział Prawny, Dział IT, Dział Administracji 7 / 42

8 2.3 ANALIZA FINANSOWA GRUPY KAPITAŁOWEJ Analiza pionowo-pozioma Skonsolidowanego Sprawozdania z Całkowitych Dochodów w tys. zł od 1 stycznia do 30 czerwca 2013 roku % od 1 stycznia do 30 czerwca 2012 roku % Zmiana Zmiana % Przychody ze sprzedaży ,00% ,00% ,35% Przychody ze sprzedaży produktów i usług ,20% ,13% 566 0,76% Przychody ze sprzedaży towarów i materiałów ,80% ,87% ,01% Koszt własny sprzedaży ,52% ,67% ,21% Koszt wytworzenia sprzedanych produktów i usług ,05% ,80% ,07% Wartość sprzedanych towarów i materiałów ,47% ,87% ,61% Zysk/strata brutto ze sprzedaży ,48% ,33% ,39% Koszty sprzedaży i marketingu ,81% ,19% ,66% Koszty ogólnego zarządu ,42% ,90% 119 1,38% Pozostałe przychody operacyjne 104 0,14% 110 0,09% -6-5,45% Pozostałe koszty operacyjne 93 0,12% 108 0,40% ,89% Zysk/strata z działalności kontynuowanej ,27% ,93% ,71% Przychody finansowe 318 0,41% 291 0,27% 27 9,28% Koszty finansowe 255 0,33% 146 0,31% ,66% Wynik na zbyciu jednostek podporządkowanych Zysk/strata brutto ,35% ,89% ,79% Podatek dochodowy (obciążenie podatkowe) 625 0,81% 569 1,28% 56 9,84% Zysk/strata netto ,54% ,61% ,84% Zysk/strata z wyceny metodą praw własności ,42% -78-0,12% ,26% Zysk strata netto z działalności kontynuowanej 859 1,12% ,49% ,56% Zysk akcjonariuszy jednostki dominującej 787 1,03% ,07% ,00% Zysk akcjonariuszy niekontrolujących 72 0,09% 113 0,42% ,28% 8 / 42

9 Analiza pionowo-pozioma Skonsolidowanego Sprawozdania z Sytuacji Finansowej w tys. zł stan na 30 czerwca 2013 roku % stan na 30 czerwca 2012 roku % Zmiana Zmiana % AKTYWA Aktywa trwałe (długoterminowe) ,61% ,77% ,47% Rzeczowe aktywa trwałe ,30% ,03% ,18% Wartość firmy ,85% ,47% ,03% Wartości niematerialne 637 0,28% ,78% ,06% Inwestycje w jednostkach zależnych stowarzyszonych 344 0,15% 559 0,24% ,46% 0 Inne aktywa finansowe 277 0,12% 0,00% ,00% Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego ,81% 1,24% ,44% Pozostałe aktywa trwałe 200 0,09% 22 0,01% ,09% Aktywa obrotowe (krótkoterminowe) ,39% ,23% -13-0,02% Zapasy ,24% ,68% ,15% Należności z tytułu dostaw i usług ,33% ,67% ,33% Należności z wyceny kontraktów długoterminowych ,51% ,25% ,25% Należności z tytułu podatku dochodowego 30 0,01% 13 0,01% ,77% Należności budżetowe 639 0,28% 78 0,54% ,23% Pozostałe należności ,88% ,68% ,54% Rozliczenia międzyokresowe ,71% ,89% ,05% Inne aktywa finansowe 132 0,06% 461 0,09% ,37% Środki pieniężne i ekwiwalenty środków pieniężnych ,38% ,42% ,47% SUMA AKTYWÓW ,00% ,00% ,97% stan na 30 czerwca 2013 % stan na 30 czerwca 2012 roku % Zmiana Zmiana % Kapitał własny ogółem ,76% ,99% ,11% - w tym kapitał jednostki dominującej ,76% ,78% 421 0,22% - w tym kapitał udziałowców mniejszościowych 0 0,00% 629 0,21% ,00% Kapitał akcyjny ,55% ,45% 65 5,49% Kapitał zapasowy (agio) ,39% ,05% ,70% Kapitał zapasowy zyski zatrzymane ,54% ,44% 0 0,00% Kapitał z podwyższenia udziałów w sp. zależnej ,22% ,97% ,05% Kapitał z tytułu różnic kursowych -55-0,02% -55-0,02% 0 0,00% Zysk (strata) z lat ubiegłych ,17% ,40% ,58% Zysk netto z bieżącego okresu 787 0,35% ,24% ,00% Odpis z zysku netto w ciągu roku obrotowego 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% Udziały niekontrolujące 0 0,00% 629 0,21% ,00% Zobowiązania długoterminowe 915 0,40% 655 0,38% ,69% Rezerwy długoterminowe 458 0,20% 348 0,13% ,61% Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego 1 0,00% 75 0,03% ,67% Długoterminowe kredyty bankowe i pożyczki, leasing 456 0,20% 232 0,22% ,55% 9 / 42

10 Zobowiązania krótkoterminowe ,84% ,62% ,87% Oprocentowane kredyty bankowe i pożyczki, leasing 510 0,22% ,20% ,32% Zobowiązania z tytułu dostaw i usług ,26% ,68% ,35% Zobowiązania z tytułu wyceny kontraktów długoterminowych ,24% ,61% ,61% Rozliczenia międzyokresowe bierne ,08% ,37% ,03% Zobowiązania z tytułu podatku dochodowego 121 0,05% 454 0,22% ,35% Inne zobowiązania budżetowe ,45% ,30% 183 5,88% Pozostałe zobowiązania ,48% 532 0,20% ,83% Rezerwy krótkoterminowe 28 0,01% 16 0,01% 12 75,00% Rozliczenia międzyokresowe przychodów 88 0,04% 24 0,04% ,67% SUMA PASYWÓW ,00% ,00% ,97% SYTUACJA MAJĄTKOWA i FINANSOWA Sytuacja majątkowa i finansowa Grupy Infovide-Matrix S.A. przedstawiona zostanie na podstawie ogólnej analizy wskaźnikowej. Wskaźniki struktury kapitałów: Nazwa wskaźnika Sposób wyliczenia I półrocze 2013 I półrocze 2012 I półrocze 2011 Wskaźnik struktury kapitału kapitał własny 4,8 5,0 5,6 kapitał obcy Wskaźnik struktury majątku aktywa trwałe 2,0 2,0 2,4 aktywa obrotowe Wskaźnik zastosowania kapitału własnego kapitał własny 1,2 1,3 1,2 aktywa trwałe Wskaźnik zastosowania kapitału obcego kapitał obcy 0,5 0,5 0,5 aktywa obrotowe Wskaźniki płynności: Nazwa wskaźnika Sposób wyliczenia I półrocze 2013 I półrocze 2012 I półrocze 2011 Wskaźnik płynności I stopnia aktywa obrotowe 2,0 2,1 2,1 zobowiązania krótkoterminowe Wskaźnik płynności II stopnia aktywa obrotowe zapasy 1,9 2,0 2,0 zobowiązania krótkoterminowe Wskaźnik płynności III stopnia środki pieniężne 0,3 0,4 0,4 zobowiązania krótkoterminowe Spółki Grupy kapitałowej posiadają wystarczające środki do realizowania bieżących płatności, nie posiadają istotnych zaległych należności, prowadzą projekty dla stabilnych, dużych kontrahentów, co minimalizuje ryzyko wystąpienia zatorów płatniczych. 10 / 42

11 Stan należności z tytułu dostaw i usług brutto na dzień 30 czerwca 2013 roku przedstawia się następująco (w tys. zł): Przedział czasowy do 1 miesiąca nieprzeterminowane od 1 do 3 miesięcy nieprzeterminowane powyżej 3 miesięcy nieprzeterminowane należności przeterminowane Razem wartość: Na część z należności przeterminowanych Grupa utworzyła odpis aktualizujący w wysokości 422 tys. zł. Wskaźniki obrotowości: Nazwa wskaźnika Sposób wyliczenia I półrocze 2013 I półrocze 2012 I półrocze 2011 Wskaźnik czasu rozliczenia należności w dniach Wskaźnik czasu rozliczenia zobowiązań w dniach średni stan należności z tytułu dostaw i usług x przychody ze sprzedaży średni stan zobowiązań z tytułu dostaw i usług x koszty działalności Wskaźnik rotacji zapasów w dniach przeciętny stan zapasów x ,7 8,5 8 koszty działalności operacyjnej Wskaźnik rozliczenia należności w dniach jest na poziomie 126 dni, znacznie spadł w porównaniu do I półrocza 2012 r. Wskaźnik rotacji zapasów wzrósł w porównaniu do I półrocza 2012 r., realizowane przez Spółki Grupy Kapitałowej dostawy towarów są na indywidualne zamówienie odbiorców. Spółki Grupy nie posiadają znacznych zapasów magazynowych. Wskaźniki rentowności: Nazwa wskaźnika Sposób wyliczenia I półrocze 2013 I półrocze 2012 I półrocze 2011 Wskaźnik rentowności sprzedaży netto zysk netto akc. j. dominującej x 100 1% 1,7% 2% przychody ze sprzedaży Wskaźnik rentowności obrotu oparty na kosztach zysk netto akc. j. dominującej x 100 1,4% 2,3% 3% koszt sprzedanych produktów, towarów i materiałów Wskaźnik proporcji kosztów do przychodów koszt sprzedanych produktów, towarów i materiałów x100 76% 74% 73% przychody ze sprzedaży Wskaźnik rentowności sprzedaży spadł o 0,7 pkt. procentowego w I półroczu 2013 roku w stosunku do I półrocza 2012 roku. Wskaźnik rentowności obrotu oparty na kosztach uwzględnia koszty działalności i określa efekt finansowy działalności gospodarczej w przeliczeniu na jednostkę poniesionych kosztów. Wskaźnik ten szczególnie silnie reaguje na zmiany w poziomie kosztów własnych, w mniejszym stopniu zmiana następuje pod wpływem zmiany wielkości sprzedaży. 11 / 42

12 Nazwa wskaźnika Sposób wyliczenia I półrocze 2013 I półrocze 2012 I półrocze 2011 Wskaźnik rentowności majątku zysk netto akc. j. dominującej x 100 0,3% 0,6% 0,7% aktywa ogółem Wskaźnik rentowności majątku trwałego zysk netto akc. j. dominującej x 100 aktywa trwałe 0,5% 0,9% 1,0% Wskaźnik rentowności majątku obrotowego zysk netto akc. j. dominującej x100 aktywa obrotowe 1,0% 1,8% 2,4% Nazwa wskaźnika Sposób wyliczenia I półrocze 2013 I półrocze 2012 I półrocze 2011 Wskaźnik rentowności kapitału własnego zysk netto akc. j. dominującej x 100 kapitał własny 0,4% 0,8% 0,4% Wskaźnik rentowności zatrudnienia (w tys. zł) zysk netto akc. j. dominującej stan zatrudnienia NAJWAŻNIEJSZE WYDARZENIA W I PÓŁROCZU 2013 ROKU ORAZ WYDARZENIA, JAKIE NASTĄPIŁY PO DNIU 30 CZERWCA 2013 ROKU 3.1 UMOWY ZNACZĄCE DLA DZIAŁALNOŚCI GRUPY KAPITAŁOWEJ W I półroczu 2013 roku oraz do dnia sporządzenia sprawozdania Spółka Infovide-Matrix S.A. zawarła następującą umowę, która jest znacząca dla działalności Spółki: umowa zawarta w dniu 24 czerwca 2013 roku z ENERGA S.A. z siedzibą w Gdańsku, spełniającą kryteria umowy znaczącej, o czym Spółka poinformowała raportem bieżącym nr 22/2013, podanym do publicznej wiadomości w dniu 25 czerwca 2013 roku. Ważniejsze umowy i projekty realizowane przez spółkę w I półroczu 2013 roku zostały opisane w punkcie INWESTYCJE Podpisanie Porozumienia w sprawie wykonania i rozwiązania Umowy Inwestycyjnej nr 01/06/2008 z dnia 30 czerwca 2008 roku W dniu 23 maja 2013 roku Infovide-Matrix S.A. zawarła z DahliaMatic Sp. z o.o. oraz jej Udziałowcem Porozumienie w sprawie wykonania i rozwiązania Umowy Inwestycyjnej nr 01/06/2008 z dnia 30 czerwca 2008 roku (dalej: Porozumienie). W wykonaniu zobowiązań wynikających z powyższego Porozumienia, w dniu 23 maja 2013 roku zawarła z Udziałowcem spółki DahliaMatic Sp. z o.o. umowę sprzedaży 16 (szesnastu) udziałów o wartości nominalnej 500 zł każdy. Wynagrodzenie z powyższego tytułu wyniosło ,67 zł. Wobec powyższego Infovide-Matrix S.A. posiada 268 udziały o łącznej wartości nominalnej zł w kapitale zakładowym spółki DahliaMatic Sp. z o.o. oraz 100% udział w głosach. 12 / 42

13 3.3 UCHWAŁY WALNEGO ZGROMADZENIA AKCJONARIUSZY I RADY NADZORCZEJ SPÓŁKI DOMINUJĄCEJ Uchwały Walnego Zgromadzenia Zwyczajne Walne Zgromadzenie Infovide-Matrix S.A. w dniu 11 czerwca 2013 r. podjęło uchwały w następujących sprawach: zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej Spółki z działalności w roku obrotowym 2012 oraz Oceny sytuacji Spółki Infovide-Matrix S.A. oraz sytuacji Grupy Kapitałowej Infovide- Matrix w roku obrotowym; zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego Spółki za rok 2012; zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok 2012; zatwierdzenia rocznego skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Infovide-Matrix za rok 2012; zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Infovide-Matrix za rok 2012; pokrycia straty za rok 2012; udzielenia członkom Zarządu absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w roku 2012; udzielenia członkom Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w roku 2012; Istotne uchwały Rady Nadzorczej W dniu 15 maja 2013 roku Rada Nadzorcza podjęła między innymi uchwały w następujących sprawach: - wyrażenia opinii w przedmiocie rekomendacji przez Zarząd Walnemu Zgromadzeniu pokrycia straty za rok obrotowy 2012; - w sprawie powołania Pana Mariusz Nowaka i Pana Michała Buda na Członków Zarządu; - w sprawie zawarcia umowy o zarządzenie z Panem Mariuszem Nowakiem i Panem Michałem Budą; - w sprawie wyrażenia zgody na pozbawienie akcjonariuszy prawa poboru w odniesieniu do akcji serii H oraz ustalenie ceny emisyjnej. W dniu 15 maja 2013 roku Rada Nadzorcza Infovide-Matrix S.A. podjęła uchwałę dotyczącą wyboru biegłego rewidenta do badania sprawozdań finansowych (jednostkowego i skonsolidowanego) za rok 2013 oraz przeglądy półrocznych sprawozdań finansowych Spółki i jej Grupy Kapitałowej w roku DZIAŁALNOŚĆ OPERACYJNA Spółka Dominująca Infovide-Matrix S.A. W ramach podstawowej działalności w I półroczu 2013 Spółka realizowała projekty w kluczowych dla firmy sektorach. W branżach niepublicznych, w których działa Spółka, prezentowane są jedynie wybrane przykłady realizowanych projektów. Wynika to ze zobowiązań zachowania poufności wobec klientów. 13 / 42

14 W sektorze administracji publicznej Infovide-Matrix S.A. kontynuowała realizację projektów wspierających transformację zachodzącą w instytucjach administracji publicznej oraz wspomagającą efektywność usług świadczonych przez te instytucje. Największe projekty w II kwartale 2013 były realizowane w Ministerstwie Finansów (Służba Celna RP), GUGIK-u, Urzędzie Marszałkowskim Województwa Dolnośląskiego oraz Centrum Systemów Informacyjnych Ochrony Zdrowia. Spółka nadal wspiera działania Głównego Urzędu Geodezji i Kartografii w realizacji 3 projektów finansowanych z Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, m.in. w zakresie merytorycznotechnicznym w projekcie Georeferencyjna Baza Danych Obiektów Topograficznych oraz w projektach GEOPORTAL 2 i TERYT 3. Ponadto kontynuuje realizację zamówienia publicznego pt.,,prace analityczne, projektowe, dokumentacyjne oraz wdrożeniowo-implementacyjne związane z budową krajowej bazy danych geodezyjnej ewidencji sieci uzbrojenia terenu (bazy danych K-GESUT) wraz z systemem zarządzania. W II kwartale Infovide-Matrix S.A. rozpoczęła budowę systemów AES/AIS dla Ministerstwa Finansów Służby Celnej RP realizowaną w ramach programu e-cło. W sektorze telekomunikacyjnym Infovide-Matrix S.A. realizowała projekty dla wiodących operatorów telekomunikacyjnych, takich jak Polkomtel S.A., Grupa TP S.A., T-Mobile, P4, Cyfrowy Polsat, UPC i innych. Projekty dotyczyły kluczowych dla branży telekomunikacyjnej obszarów takich jak systemy bilingowe, platformy integracyjne i portalowe, rozwiązania klasy Bussiness Intelligence i CRM, a także rozwiązania oparte o sieci inteligentne (IN). W drugim kwartale spółka z sukcesem zakończyła pierwszy etap projektu dotyczącego analizy danych w oparciu o sieci społecznościowe (SNA) dla jednego z operatorów. Ponadto spółka kontynuowała rozwój kompetencji w zakresie rozwiązań opartych o platformy open source. W sektorze ubezpieczeniowym w I półroczu 2013 Spółka konsekwentnie rozwijała kluczowe obszary oferty: Customer self service (rozwiązania wspierające samoobsługę klienta), Sales channel support (usługi wspierające kanały sprzedaży), Business intelligence solutions (systemy wspomagania decyzji), Claims process support (systemy likwidacji szkód), realizując prace dla większości największych grup ubezpieczeniowych w Polsce, między innymi dla: Grupy Generali, Gothaer Towarzystwo Ubezpieczeń (dawniej PTU), PZU, Allianz i Warty. W szczególności z dwóch z powyższych spółek z powodzeniem realizowane i rozszerzane na kolejne obszary biznesowe (szkody, obsługa klienta) są rozwiązania typu paperles office oparte o technologie ECM/BPM. Ponadto w drugim kwartale rozpoczęto współpracę z grupą VIG, w obszarze narzędzi antyfraudowych z zastosowaniem do likwidacji szkód majątkowych. W sektorze bankowym Spółka kontynuowała prace dla kluczowych banków działających w Polsce oraz rozpoczęła realizację nowych projektów. Kluczowe obszary oferty to: Internet banking (bankowość elektroniczna), Lending (wsparcie i automatyzacja procesów kredytowych), Branch solutions (rozwiązania wspierające sieć sprzedaży), Multichannel enablement (integracja platform bankowych), Customer data management (zarządzanie danymi klientów), Regulatory compliance (dostosowanie do wymogów wynikających z przepisów prawa), Customer Relationship Management (CRM), Trade finance (finansowanie handlu). W sektorze energetycznym w I półroczu 2013 roku Infovide-Matrix S.A. podpisała z PGNiG S.A. kontrakt na skonsolidowany maintenance technologii IBM na okres 2,5 roku. Spółka zakończyła wdrożenie SAP HCM (Human Capital Management) w Oddziałach Obrotu i Wydobycia PGNiG S.A. Był to jeden z największych tego typu projektów ostatnich lat. Projekt objął kilkanaście oddziałów obrotu oraz cztery oddziały wydobycia rozrzucone na terenie całej Polski. Obecnie realizowany jest drugi etap umowy wsparcie eksploatacji systemu. W zakresie wdrożeń systemu SAP podpisano nowe umowy na utrzymanie i rozwój SAP HCM z PGNiG Termika oraz serwis systemu SAP z PGNIG Technologie. Infovide-Matrix wygrała również przetarg na rozwój systemu Strategic Portfolio&Finnace Ma- 14 / 42

15 nagement (SPFM) realizowanego dla PGNiG. W II kwartale 2013 roku Infovide-Matrix S.A. rozpoczęła projekt wdrożenia SAP ERP w EXALO Drilling S.A., spółce, która powstała z połączenia 5 dotychczasowych spółek poszukiwawczo- wydobywczych z Grupy PGNiG. Podpisała również kontrakt na budowę i wdrożenie systemu obsługi sprzedaży obejmującego system billingowy i system CRM w Grupie Kapitałowej ENERGA. Infovide-Matrix S.A. zaprojektuje, zbuduje i wdroży kompleksową platformę billingowo CRM-ową opartą na oprogramowaniu firmy Oracle. Infovide-Matrix S.A. wraz z firmą Oracle Polska zakończyły w dwóch oddziałach spółki Polskie Górnictwo Naftowe i Gazownictwo (PGNiG S.A.) wdrożenie rozbudowanego systemu do kompleksowej obsługi billingu i zarządzania cyklem obsługi klienta. Instalacja została wykonana w Mazowieckim Oddziale Handlowym (MOH) oraz w dziale zajmującym się dystrybucją energii, Mazowieckiej Spółce Gazownictwa Sp. z o.o. (MSG). W sektorze przemysłowym Infovide-Matrix S.A. w zakresie ERP rozszerzyła współpracę z SAP Polska o świadczenie usług maintenance dla technologii SAP, czego skutkiem było podpisanie nowych umów z takimi klientami jak: Stroer Polska, Mennica Polska, Maspex, Feroco i Intersport. Infovide-Matrix S.A. została wybrana przez firmę Axtone do wykonania projektu upgrade SAP. Ponadto Spółka prowadziła projekty spoza obszaru zintegrowanych systemów zarządzania, w szczególności dla Grupy Kapitałowej Volkswagen w Polsce. Podpisano też nowe umowy na usługi SAP z czterema spółkami z Grupy Delphi (branża motoryzacyjna) oraz z Mennicą Polska S.A. DahliaMatic Sp. z o.o. W I półroczu 2013 roku spółka DahliaMatic kontynuowała współpracę z Bull Polska w obszarze utrzymania systemu obsługi budżetu państwa Trezor w Ministerstwie Finansów oraz rozpoczęła prace związane z podniesieniem wersji tegoż systemu. Dla Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa realizowano prace w ramach aneksu przedłużającego dotychczasową umowę na utrzymanie i rozwój podsystemów systemu SIA. Współpraca z dotychczasowymi Klientami (Główny Urząd Geodezji i Kartografii, KONEX, Ceramika Nowa Gala) pozwoliła na pozyskanie dalszych zleceń. W szczególności w Toyota Motor Poland nastąpiło poszerzanie współpracy. W lutym 2013 roku DahliaMatic podpisała trzyletnią umowę na utrzymanie i rozwój systemu EBS w ARIMR. Rozpoczęto prace w ramach umownego Okresu Przygotowawczego, a od kwietnia rozpoczęto świadczenie usług związanych z podpisanym kontraktem w pełnym zakresie. Spółka podpisała także umowę na podniesienie wersji Orale ebs z R11 do R12 w firmie Polpharma. Projekty w zakresie rozwiązań opartych na Oracle e-business Suite i SIA były realizowane przez DahliaMatic samodzielnie lub we współpracy z partnerami - Oracle, Asseco i HP. Ponadto zrealizowano znaczące zamówienie rozwojowe systemu EBS dla firm z koncernu TEVA. W ramach współpracy z Asseco, rozpoczęto także prace związane z wdrożeniem systemu EBS w Eurobanku. DahliaMatic wykonała również kolejny projekt dla Instytutu Chemii Fizycznej Polskiej Akademii Nauk na stworzenie systemu obsługi konkursu naukowego. Ponadto wdraża system obsługi paliw w ramach systemu EBS dla grupy Dalkia Polska. W marcu 2013 roku podpisany został roczny kontrakt na świadczenie usług opieki serwisowej posiadanego przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych oprogramowania Oracle Tuxedo. Spółka w I półroczu 2013 roku zakończyła projekty wdrożeniowe oparte na wykorzystaniu aplikacji Oracle e-business Suite w Intercars i Adamed. W Adamed po uruchomieniu produkcyjnym realizowane są prace dodatkowe zamówione przez Klienta poza pierwotnym projektem. 15 / 42

16 CTPartners S.A. W I półroczu 2013 roku CTPartners S.A. kontynuowała pracę nad rozwojem oferty doradczej (w szczególności w obszarach ITSM i PPM) i szkoleniowej w pełnym obszarze zarządzania IT. Spółka zachowała wysoką pozycję rynkową w zakresie dostarczanych usług doradczych i szkoleń. W rankingu Computerworld TOP200 CTPartners znalazła się w pierwszej dziesiątce wśród największych firm świadczących usługi doradcze i największych firm informatycznych świadczących usługi szkoleniowe zajmując w obu wysoką 7 pozycję. CTPartners z powodzeniem przeszła proces certyfikacyjny i wdrożyła w obszarze sprzedaży i organizacji szkoleń system zarządzania jakością zgodny z normą ISO 9001:2008. Audyt przeprowadziła międzynarodowa jednostka certyfikująca Spółka BSI Group Polska. W I półroczu 2013 roku CTPartners S.A.: zrealizowała projekty doradcze dla PSE, Urzędu Miasta Stołecznego Warszawy, Poczty Polskiej, Danone, Energa, Telekomunikacji Polskiej, Inter Cars, Polskiej Telefonii Cyfrowej, Skanska, ABB, Play, Ministerstwa Sprawiedliwości. w zakresie szkoleń zamkniętych Spółka zrealizowała projekty między innymi dla: Volkswagen, ABB, Volvo Polska, Szczeciński Park Naukowo-Technologiczny, Atena Usługi Informatyczne I Finansowe, Deloitte Business Consulting, Capgemini, ITELL, Accenture, Coloplast Shared Services, F5 Konsulting, ING Services Polska, Instytut Automatyki I Informatyki Stosowanej, Powszechny Zakład Ubezpieczeń. zorganizowała po raz dziewiąty Forum Wsparcia IT dwudniowy kongres, który zgromadził ponad 130 uczestników z branż: bankowość i ubezpieczenia, energetyka i przemysł, telekomunikacja, administracja publiczna, farmaceutyczna, media, handel, FMCG, informatyczna, i przeprowadziła ósmą edycję, skierowanego do organizacji wsparcia informatycznego, konkursu Lider Wsparcia IT. kontynuowała działalność szkoleniową oraz utrzymała pozycję lidera rynku szkoleń poprzez: o realizację profesjonalnych szkoleń ITIL Foundation, wzbogaconych o aspekty praktyczne; o realizację szkoleń certyfikacyjnych ITIL na poziomie Intermediate i Managing Across the Lifecycle; o realizację akredytowanych szkoleń z obszaru Zarządzania Projektami (PRINCE2, Agile Project Management, PMBOK Guide), o wprowadzenie do oferty szkolenia ITIL in Action. szkolenie łączące wiedzę teoretyczną oraz interaktywne przećwiczenie omawianych zagadnień w zasymulowanych warunkach na przykładzie misji Apollo 13. One2tribe sp. Z o.o. W I półroczu 2013 roku one2tribe kontynuowała strategię rozwoju dwóch niezależnych linii biznesowych: pierwszej, zajmującej się projektami związanymi z produkcją gier dla biznesu (B2B), drugiej, zajmującej się rozwojem własnych produktów na rynek B2C. W obszarze realizacji gier dla biznesu firma koncentrowała się na realizacji i dostarczaniu projektów z zakresu gamifikacji sprzedaży (motywacja sprzedawców/angażowanie sił sprzedażowych), gier edukacyjnych oraz symulacji biznesowych. Firma rozpoczęła także projekty związane z wykorzystaniem gier w e-learningu. W dalszym ciągu znaczny fragment działalności firmy koncentruje się na grach publikowanych na rynku zagranicznym. Są to projekty z obszarów: gier dla dzieci (projekty dla klienta skandynawskiego, docelowo publikowane w ponad dwudziestu krajach), gier marketingowych (projekty dla klienta z Niemiec), gier społecznościowych (projekt dla klienta z Izraela). 16 / 42

17 Solver Sp. z o.o. W I półroczu 2013 roku Solver konsekwentnie realizowała strategię rozwoju usług skierowanych w kierunku firm z branży energetycznej i przemysłowej. U jednej z większych polskich firm z tego sektora udało się pozyskać kontrakt na wdrożenie systemu wspierającego controlling w oparciu o wiodącą na rynku platformę Oracle Hyperion Performance Management, w której zastosowaniu Solver od wielu lat się specjalizuje. Projekt jest realizowany przy współpracy z partnerami biznesowymi oraz technologicznymi i jest pierwszym etapem wdrożenia szerszej koncepcji wsparcia Zarządzania Efektywnością Przedsiębiorstwa u tego Klienta. Dodatkowym ważnym aspektem działalności Solver był rozwój specjalizowanych modeli do planowania sprzedaży w firmach z branży produkcyjnej (Demand Planner) w oparciu o platformę Oracle Hyperion. Nastąpiło produkcyjne uruchomienie modelu w dużej polskiej grupie farmaceutycznej. W II kwartale 2013 roku Solver pozyskała kontrakt na wsparcie i utrzymanie systemu Oracle Hyperion w wiodącej polskiej spółce z branży gazowo-paliwowej. Aktualnie Solver świadczy utrzymanie dla około 20 dużych polskich firm, wspierając ponad 1000 użytkowników końcowych w zakresie obsługi i użytkowania systemu Oracle Hyperion. Oprócz długofalowej strategii rozwoju usług skierowanych w kierunku firm z branży energetycznej i przemysłowej, firma również adresuje swoje usługi w kierunku wciąż dynamicznie rozwijającej się branży telekomunikacyjnej. W II kwartale 2013 roku Spółka Solver pozyskała kontrakt na wdrożenie platformy budżetowo-raportowej w oparciu o architekturę Oracle Hyperion w Play. Tym samym Play po Telekomunikacji Polskiej, Orange, T-Mobile i Netii dołączył do grona klientów Solver z branży telekomunikacyjnej. DZIAŁALNOŚĆ O CHARAKTERZE PROSPOŁECZNYM Infovide-Matrix S.A. aktywnie wspiera niekomercyjne projekty i inicjatywy związane z rozwojem kultury narodowej, edukacją, eksploracją i pokonywaniem ludzkich ograniczeń. Spółka współtworzy ogólnopolskie inicjatywy edukacyjne, wspiera projekt eksploracji niezbadanych miejsc, współpracuje z ludźmi którzy poświęcili się pomocy dzieciom i rodzinom przechodzącym trudy zmagania z chorobą nowotworową, kierując się przesłaniem poszerzamy granice możliwości. Fundacja ISKIERKA, której celem jest wspieranie dzieci z chorobą nowotworową, jest wspomagana przez Infovide-Matrix S.A. od momentu jej powołania. Pozwala to na realizację szeregu inicjatyw na rzecz chorych dzieci i ich rodziców. W I półroczu 2013 roku odbył się coroczny, już VII Integracyjny Bal Karnawałowy dla wszystkich podopiecznych Fundacji ISKIERKA ze śląskich ośrodków onkologii dziecięcej wraz z rodzinami i personelem medycznym. Fundacja kontynuowała projekt "Z Toyotą w Świat", a także podczas spotkania "Poznaj Ludzi z Pasją" zaprezentowała projekt "Kierunek: Szczęście". Bohaterka projektu - Magda Pierzyna opowiadała o swojej przygodzie z Afryką, w której towarzyszył jej podróżnik Tomek Michniewicz i o nowej protezie, dzięki której ma szanse na powrót do pełnej aktywności po przebytej chorobie nowotworowej. W marcu 2013 roku w Kinoteatrze RIALTO w Katowicach odbył się pokaz premierowy filmu w reżyserii Aliny Markiewicz i Dariusza Załuskiego dokumentujący realizację projektu: "Kierunek: Szczęście". Pod koniec marca 2013 roku po raz drugi na zaproszenie prof. Jerzego Buzka, odbyła się prezentacja działań Fundacji Iskierka w Parlamencie Europejskim. Prezes fundacji Jolanta Czernicka-Siwecka opowiedziała o innowacyjności w tworzeniu systemów wsparcia dla dzieci z chorobą nowotworową i ich rodzin, niekonwencjonalnych pomysłach i wadze transparentności w działalności pożytku publicznego. Zostały zaprezentowane trzy projekty ISKIERKI: "Kinect - innowacja w rehabilitacji", "Dziecięca Orkiestra Onkologiczna" i projekt "Kierunek: Szczęście". Fundacja kontynuowała projekt "Z Toyotą w Świat", a także Akcja Lato / 42

18 W tym roku już po raz kolejny 14 dzieci z chorobą nowotworową ze Śląska, reprezentowało nasz kraj podczas: IV Międzynarodowych Igrzysk Zwycięzców w Moskwie ( ). Organizatorem igrzysk była rosyjska fundacja The Grant a Life (Podari Żizn). 18 czerwca na polu golfowym Srebrne Stawy w Bytomiu miał miejsce Wielki Piknik Integracyjny dla podopiecznych, ich rodzin, personelu medycznego i przyjaciół fundacji. Pod koniec czerwca ruszyła akcja Galerii Katowickiej - dokładnie fotografii uśmiechniętych mieszkańców regionu wykonano w ramach projektu Uśmiechnij się na wakacje. Dzięki temu Galeria Katowicka wesprze wyjazd grupy podopiecznych Fundacji ISKIERKA na obóz żeglarski na Mazurach. Więcej projektów na stronie Fundacji ISKIERKA. 4. USŁUGI OFEROWANE PRZEZ GRUPĘ KAPITAŁOWĄ W I PÓŁROCZU 2013 ROKU Infovide-Matrix jest wiodącym dostawcą usług doradczych i rozwiązań IT w Polsce. Misją spółki jest skutecznie wspieranie największych przedsiębiorstw i instytucji w przeprowadzaniu złożonych zmian i transformacji przynoszących wartość biznesową. Jest to możliwe dzięki połączeniu doświadczenia i wiedzy ekspertów branżowych oraz technologicznych. Współczesne firmy podlegają procesom ciągłej zmiany i nieustannego doskonalenia, dążąc do maksymalizacji finansowego i rynkowego sukcesu. Tego typu transformacje wymagają istotnych przekształceń w zakresie strategii, architektury i organizacji. Świadoma tych faktów, Infovide-Matrix koncentruje się na dostarczaniu Klientom racjonalnych ekonomicznie rozwiązań przynoszących wymierne korzyści biznesowe. Realizując projekty spółka skupia się na dogłębnej analizie procesów zachodzących w organizacji Klienta. W codziennej pracy konsultanci Infovide-Matrix wykorzystują szerokie doświadczenie z dotychczasowych przedsięwzięć, jak również rozległą wiedzę ekspertów branżowych w zakresie specyfiki sektora Klienta. Wszystko to sprawia, że firma jest w stanie zarządzać z sukcesem nawet najbardziej złożonymi projektami, wyróżniając się na rynku nie tylko skutecznością w realizacji rozwiązań, ale także odpowiedzialnością, jaką bierze za wartość dostarczaną Klientowi. Klienci Infovide-Matrix to największe przedsiębiorstwa i instytucje działające w Polsce, dla których usługi informatyczne są ważnym składnikiem oferowanych produktów i usług, strategicznym elementem systemu zarządzania i narzędziem podnoszącym efektywność procesów biznesowych. Do grona Klientów spółki należą m.in.: Polkomtel, TP (grupa France Telecom), PTC, Cyfrowy Polsat, PTK Centertel, P4, BGŻ (grupa Rabobank), BNP Paribas Fortis Bank, BOŚ, BPH, BRE (grupa Commerzbank), BZ WBK (grupa Santander), Citibank Handlowy, Credit Agricole Bank Polska, Deutsche Bank, DnB Nord, Invest Bank, Nordea, Pekao S.A. (grupa UniCredit), PKO BP, Raiffeisen Bank, Spółdzielcza Grupa Bankowa, Allianz, Aviva, Generali, Gothaer Towarzystwo Ubezpieczeń (dawniej PTU), PZU, MAiC, Ministerstwo Finansów, NBP, CSIOZ, GUS, NFOŚiGW, NFZ, ZUS, GUGiK, Energa, PGNiG, PKN Orlen, Tauron, Skoda, Ursus (d. POL-MOT Warfama). Świadcząc usługi, Infovide-Matrix towarzyszy Klientom w całym procesie dostarczenia wartości biznesowej, począwszy od wsparcia definiowania potrzeb Klienta, poprzez projektowanie adekwatnych rozwiązań i dostarczanie kluczowych aplikacji biznesowych, aż po wsparcie zarządzania organizacją Klienta, tak, by mogła skutecznie zrealizować zmianę. Wiedza Infovide-Matrix budowana jest w oparciu o najlepsze międzynarodowe praktyki w dziedzinie zarządzania i biznesowego zastosowania technologii informacyjnych. Infovide-Matrix szczególną wagę przywiązuje do najwyższej jakości naszych usług. Ustanowiony i wdrożony system zarządzania jakością jest konsekwentnie doskonalony zgodnie z normą międzynarodową ISO/IEC 27001: OFERTA DLA SEKTORA TELEKOMUNIKACYJNEGO Infovide-Matrix od 20 lat uczestniczy w transformacji branży telekomunikacyjnej, realizując rozwiązania wspierające efektywność i elastyczność procesów biznesowych oferowanych przez telekomy 18 / 42

19 ich klientom. Wieloletnie doświadczenie oraz realizacja projektów dla wszystkich największych operatorów pozwoliły zyskać spółce wyróżniającą na rynku wiedzę branżową i znajomość rynku. Referencje Infovide-Matrix obejmują m.in. wieloletnie projekty dla: PTC, Polkomtel, TP, PTK Centertel, Cyfrowy Polsat, P4. Spółka posiada jednocześnie najbardziej kompleksową ofertę, obejmującą wszystkie istotne aspekty nowoczesnej telekomunikacji. Dzięki temu jest skutecznym partnerem Klientów w obsłudze procesów biznesowych. Usługi Infovide-Matrix obejmują takie obszary jak: Revenue assurance narzędzia zw. z uszczelnianiem procesów przepływu pieniądza od inicjacji usługi do wpłynięcia pieniądza Zarządzanie zmianą Enterprise Change Management Raportowanie i wspieranie decyzji w oparciu o systemy Business Intelligence Zarządzanie siecią sprzedaży w tym CRM, billing Rozwój produktów w kanałach elektronicznych (portale) Enterprise Application Integration korporacyjna automatyzacja procesów i usług (SOA/ BPM) Konsultacje (best practice) w zakresie zarządzania projektami i architektury IT Budowa inteligentnych, konwergentnych usług sieciowych Procesy windykacyjne Systemy ERP 4.2 OFERTA DLA BANKOWOŚCI Dynamika zmian w sektorze bankowym, nowe regulacje prawne oraz prawdziwa rewolucja w sposobie myślenia o usługach w tej branży spowodowała, że informatyka stała się nieodłącznym elementem strategii biznesowej instytucji bankowych, źródłem przewagi konkurencyjnej i zwiększania efektywności. Liczne projekty prowadzone w ostatnich latach przez Infovide-Matrix w takich firmach jak Pekao, BGŻ, BNP Paribas Fortis Bank, BRE, BZ WBK, Citibank Handlowy, Deutsche Bank, DnB Nord, GE Money Bank, Kredyt Bank, Nordea, Raiffeisen Bank, pozwoliły na wypracowanie kompletnej oferty produktowej, umożliwiającej kompleksową obsługę procesów biznesowych banku. Usługi Infovide-Matrix wyróżniają dodatkowo rozumienie specyfiki branży, jakość i styl prowadzenia projektów, partnerska relacja z klientem oraz skuteczność w dostarczeniu rozwiązań. Portfolio usług dla bankowości obejmuje: Bankowość elektroniczna Rozwiązania dedykowane dla bankowości Platforma autodealingowa (WDR) Platforma funduszy inwestycyjnych System wspierający obsługę produktów faktoringowych System wspierający obieg gotówki w Banku Platformy automatyzacji procesów biznesowych Hurtownie danych i systemy analityczno-raportowe CRM Analityczny Implementacja architektury SOA Wsparcie w organizacji i realizacji zadań działów IT Strategia i rozwój architektury IT Zarządzanie poziomem świadczenia usług Wsparcie w organizacji zarządzania portfelem projektów Proces testowania oprogramowania i platforma testowa 4.3 OFERTA DLA UBEZPIECZEŃ Również w sektorze ubezpieczeniowym informatyka stała się narzędziem niezbędnym do zwiększania przewagi konkurencyjnej, przy jednoczesnej poprawie jakości świadczeń i minimalizacji ryzyka 19 / 42

20 działalności operacyjnej. Tak wymagający rynek szczególnie docenia kompetencje branżowe konsultantów Infovide-Matrix, ich zrozumienie rynku połączone z umiejętnością dostarczenia skutecznych rozwiązań. Doświadczenia zdobyte podczas projektów m.in. dla TU Allianz, Aviva, Generali czy PZU, pozwoliły osiągnąć konsultantom Infovide-Matrix wysoką specjalizację kompetencji w następujących obszarach: podnoszenie efektywności sprzedaży Centralna Baza Klientów, CRM operacyjny i analityczny (w tym zarządzanie kampaniami marketingowymi), zarządzanie siecią sprzedaży, elektroniczne Biuro Obsługi Klienta, portal Wsparcia Sieci Sprzedaży, platforma bankassurance zarządzanie zmianą Wsparcie transformacji, IT Governance, zarządzanie architekturą korporacyjną i IT, architektura ubezpieczeniowa w modelu SOA raportowanie i wspieranie decyzji w oparciu o narzędzia Business Intelligence Raportowanie, kontrolling, analityka, EPM (Enterprise Performance Management), obsługa reklamacji (claims analytics), zarządzanie nadużyciami, modele predykcyjne automatyzacja procesów System likwidacji szkód, call center interfejs, zarządzanie ryzykiem, ECM (Enterprise Content Management), platforma workflow, BPM (Business Process Management) 4.4 OFERTA DLA ADMINISTRACJI PUBLICZNEJ Infovide-Matrix aktywnie włącza się w budowę i rozwój społeczeństwa informacyjnego. Kluczowym składnikiem procesu modernizacji państwa jest wdrażanie usług publicznych wspieranych przez nowoczesne rozwiązania informatyczne. Oferta dla administracji obejmuje: Doradztwo w zakresie wsparcia inwestycji i złożonych wielowątkowych przedsięwzięć modernizacyjnych na wszystkich etapach projektu, począwszy od planowania poprzez przygotowanie do realizacji, aż po realizację, utrzymanie i rozwój Audyt organizacji i przedsięwzięć Zarządzanie informatyką w organizacji Korporacyjne systemy wspomagania decyzji (BI) Wdrożenia systemów ERP Integracja aplikacji w oparciu o standardy SOA Rozwiązania dedykowane 4.5 OFERTA DLA ENERGETYKI Rozwiązania Infovide-Matrix wspierają kluczowe procesy modernizacji, zarządzania oraz poprawy efektywności przedsiębiorstw energetycznych. Wraz z postępującą deregulacją, energetyka zmienia się w coraz bardziej konkurencyjny rynek usług, pokonując w kolejnych etapach rozwoju podobną drogę transformacji, jaką wcześniej przeszła telekomunikacja czy bankowość. Dzięki doświadczeniom Infovide-Matrix z realizacji projektów w tych sektorach, spółka może zaoferować instytucjom energetycznym dobre zrozumienie wyzwań, barier i czynników rozwoju, szczególnie istotnych dla energetyki. Uniwersalne kompetencje branżowe konsultantów oraz potencjał do realizacji nawet najbardziej złożonych projektów, są efektem zarówno dopełniających się umiejętności w całej Grupie Kapitałowej Infovide-Matrix, jak i ze współpracy m.in. z Tauron, PKN Orlen, PGNiG, RWE Stoen, PSE Operator, Energa, ENEA. Oferta usług obejmuje: Konsulting IT: strategie IT, zarządzanie projektami i programami IT (ITIL), Project Portfolio Management, wsparcie transformacji w tym w zakresie inwestycji i przedsięwzięć modernizacyjnych, zarządzanie architekturą korporacyjną, konsulting telekomunikacyjny 20 / 42

SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI RADY NADZORCZEJ INFOVIDE-MATRIX S.A. W ROKU OBROTOWYM 2013

SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI RADY NADZORCZEJ INFOVIDE-MATRIX S.A. W ROKU OBROTOWYM 2013 SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI RADY NADZORCZEJ INFOVIDE-MATRIX S.A. W ROKU OBROTOWYM 2013 Rok 2013 był kolejnym rokiem obrotowym działalności Rady Nadzorczej Infovide-Matrix S.A. Na dzień 31 grudnia 2013

Bardziej szczegółowo

Raport półroczny SA-P 2015

Raport półroczny SA-P 2015 skorygowany KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO Raport półroczny (zgodnie z 82 ust. 1 pkt 2 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. Dz. U. Nr 33, poz. 259, z późn. zm.) (dla emitentów papierów

Bardziej szczegółowo

Venture Incubator S.A.

Venture Incubator S.A. Venture Incubator S.A. Jednostkowy raport kwartalny za I kwartał 2014 r. Wrocław,13 maja 2014 r. Spis treści: 1. PODSTAWOWE INFORMACJE O SPÓŁCE... 2 2. PORTFEL INWESTYCYJNY... 2 3. SKRÓCONE SPRAWOZDANIE

Bardziej szczegółowo

Raport przedstawia skonsolidowane sprawozdanie finansowe za pierwszy kwartał 2000 r., sporządzone zgodnie z polskimi standardami rachunkowości.

Raport przedstawia skonsolidowane sprawozdanie finansowe za pierwszy kwartał 2000 r., sporządzone zgodnie z polskimi standardami rachunkowości. PAS KONSOLIDACJA IQ 00 Raport przedstawia skonsoliwane sprawozdanie finansowe za pierwszy kwartał 2000 r., sporządzone zgodnie z polskimi standardami rachunkowości. Szczegółowe informacje na temat działalności

Bardziej szczegółowo

WYBRANE DANE FINANSOWE WYBRANE DANE FINANSOWE (2001) tys. zł tys. EUR I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów 80 867 22 150 II. Zysk (strata) na działalności operacyjnej 3 021 829

Bardziej szczegółowo

Pozostałe informacje do raportu kwartalnego Mabion S.A. za III kwartał 2015 roku obejmujący okres od 1 lipca do 30 września 2015 roku

Pozostałe informacje do raportu kwartalnego Mabion S.A. za III kwartał 2015 roku obejmujący okres od 1 lipca do 30 września 2015 roku Pozostałe informacje do raportu kwartalnego Mabion S.A. za III kwartał 2015 roku obejmujący okres od 1 lipca do 30 września 2015 roku Kutno, 16 listopada 2015 r. Spis treści 1 Wybrane dane finansowe...

Bardziej szczegółowo

Raport półroczny SA-P 2015

Raport półroczny SA-P 2015 skorygowany KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO Raport półroczny (zgodnie z 82 ust. 1 pkt 2 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. Dz. U. Nr 33, poz. 259, z późn. zm.) (dla emitentów papierów

Bardziej szczegółowo

Zobowiązania pozabilansowe, razem

Zobowiązania pozabilansowe, razem Talex SA skonsolidowany raport roczny SA-RS WYBRANE DANE FINANSOWE WYBRANE DANE FINANSOWE (2001) tys. zł tys. EUR I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, 83 399 22 843 towarów i materiałów II. Zysk

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI GRUPA EXORIGO-UPOS S.A. ZA ROK ZAKOŃCZONY 31 GRUDNIA 2013 ROKU

SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI GRUPA EXORIGO-UPOS S.A. ZA ROK ZAKOŃCZONY 31 GRUDNIA 2013 ROKU SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI GRUPA EXORIGO-UPOS S.A. ZA ROK ZAKOŃCZONY 31 GRUDNIA 2013 ROKU 1. Podstawa prawna działania Spółki Grupa Exorigo-Upos S.A. ( Emitent, Spółka ) jest spółką akcyjną z

Bardziej szczegółowo

SANWIL HOLDING SPÓŁKA AKCYJNA

SANWIL HOLDING SPÓŁKA AKCYJNA SANWIL HOLDING SPÓŁKA AKCYJNA PÓŁROCZNE SKRÓCONE JEDNOSTKOWE SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZAKOOCZONE 30 CZERWCA 2011 ROKU ORAZ 30 CZERWCA 2010 ROKU PRZYGOTOWANE ZGODNIE Z MSR 34 załącznik do skonsolidowanego

Bardziej szczegółowo

4STUDIO S.A. - raport kwartalny Strona 1

4STUDIO S.A. - raport kwartalny Strona 1 JEDNOSTKOWY I SKONSOLIDOWANY RAPORT KWARTALNY ZA OKRES OD 1 LIPCA 2012 DO 30 WRZEŚNIA 2012 ROKU Olsztyn 2012 4STUDIO S.A. - raport kwartalny Strona 1 1. Informacje o spółce... 3 1.1. Podstawowe dane...

Bardziej szczegółowo

SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE Z DZIAŁALNOŚCI GRUPY KAPITAŁOWEJ PBG

SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE Z DZIAŁALNOŚCI GRUPY KAPITAŁOWEJ PBG SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE Z DZIAŁALNOŚCI GRUPY KAPITAŁOWEJ PBG OPINIA NIEZALEŻNEGO BIEGŁEGO REWIDENTA Grant Thornton Frąckowiak Sp. z o.o. pl. Wiosny Ludów 2 61-831 Poznań Polska tel.: +48

Bardziej szczegółowo

RAPORT ROCZNY 2013 PEMUG S.A.

RAPORT ROCZNY 2013 PEMUG S.A. RAPORT ROCZNY 2013 PEMUG S.A. 1 w TYS PLN w TYS PLN w TYS EURO w TYS EURO Wybrane dane finansowe Za okres Za okres Za okres Za okres od 01.01.2013 od 01.01.2012 od 01.01.2013 od 01.01.2012 do 31.12.2013

Bardziej szczegółowo

KOMISJA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH I GIEŁD Skonsolidowany raport roczny SA-RS (zgodnie z 57 ust. 2 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 16 października 2001 r. - Dz. U. Nr 139, poz. 1569, z późn. zm.) (dla

Bardziej szczegółowo

B. DODATKOWE NOTY OBJAŚNIAJĄCE. Dodatkowa nota objaśniająca nr 1 Informacje o instrumentach finansowych:

B. DODATKOWE NOTY OBJAŚNIAJĄCE. Dodatkowa nota objaśniająca nr 1 Informacje o instrumentach finansowych: B. DODATKOWE NOTY OBJAŚNIAJĄCE Dodatkowa nota objaśniająca nr 1 Informacje o instrumentach finansowych: W okresie sprawozdawczym w Spółce nie występowały: Zobowiązania finansowe przeznaczone do obrotu

Bardziej szczegółowo

RAPORT KWARTALNY Z DZIAŁALNOŚCI CALESCO S.A.

RAPORT KWARTALNY Z DZIAŁALNOŚCI CALESCO S.A. RAPORT KWARTALNY Z DZIAŁALNOŚCI CALESCO S.A. za III KWARTAŁ 2015 r. od 01.07.2015 r. do 30.09.2015 r. 1 SPIS TREŚCI 1. INFORMACJE OGÓLNE...3 2. SKRÓCONE SPRAWOZDANIE FINANSOWE ORAZ DANE PORÓWNAWCZE....4

Bardziej szczegółowo

Budimex SA. Skrócone sprawozdanie finansowe. za I kwartał 2007 roku

Budimex SA. Skrócone sprawozdanie finansowe. za I kwartał 2007 roku Budimex SA Skrócone sprawozdanie finansowe za I kwartał 2007 roku BILANS 31.03.2007 31.12.2006 31.03.2006 (tys. zł) (tys. zł) (tys. zł) AKTYWA I. AKTYWA TRWAŁE 638 189 638 770 637 863 1. Wartości niematerialne

Bardziej szczegółowo

Raport kwartalny spółki EX-DEBT S.A. (dawniej: Public Image Advisors S.A.)

Raport kwartalny spółki EX-DEBT S.A. (dawniej: Public Image Advisors S.A.) Raport kwartalny spółki EX-DEBT S.A. (dawniej: Public Image Advisors S.A.) za okres I kwartału 2012 r. (od 01 stycznia 2012 r. do 31 marca 2012 r.) 15 maj 2012 r. Wrocław 1. PODSTAWOWE INFORMACJE O EMITENCIE

Bardziej szczegółowo

RAPORT KWARTALNY Z DZIAŁALNOŚCI CALESCO S.A. za II KWARTAŁ 2015 r. od 01.04.2015 r. do 30.06.2015 r. Szczecin 07.08.2015 r.

RAPORT KWARTALNY Z DZIAŁALNOŚCI CALESCO S.A. za II KWARTAŁ 2015 r. od 01.04.2015 r. do 30.06.2015 r. Szczecin 07.08.2015 r. RAPORT KWARTALNY Z DZIAŁALNOŚCI CALESCO S.A. za II KWARTAŁ 2015 r. od 01.04.2015 r. do 30.06.2015 r. 1 SPIS TREŚCI 1. INFORMACJE OGÓLNE...3 2. SKRÓCONE SPRAWOZDANIE FINANSOWE ORAZ DANE PORÓWNAWCZE...4

Bardziej szczegółowo

SKRÓCONE SPRAWOZDANIE FINANSOWE

SKRÓCONE SPRAWOZDANIE FINANSOWE Do przeliczenia wybranych danych finansowych dotyczących rachunku wyników oraz rachunku przepływów przyjęto średnią arytmetyczną średnich kursów EURO z tabel NBP na ostatni dzień miesiąca w okresie od

Bardziej szczegółowo

RAPORT KWARTALNY Z DZIAŁALNOŚCI CALESCO S.A. za I KWARTAŁ 2015 r. od 01.01.2015 r. do 31.03.2015 r. Szczecin 08.05.2015 r.

RAPORT KWARTALNY Z DZIAŁALNOŚCI CALESCO S.A. za I KWARTAŁ 2015 r. od 01.01.2015 r. do 31.03.2015 r. Szczecin 08.05.2015 r. RAPORT KWARTALNY Z DZIAŁALNOŚCI CALESCO S.A. za I KWARTAŁ 2015 r. od 01.01.2015 r. do 31.03.2015 r. 1 SPIS TREŚCI 1. INFORMACJE OGÓLNE...3 2. SKRÓCONE SPRAWOZDANIE FINANSOWE ORAZ DANE PORÓWNAWCZE...4 2.1.

Bardziej szczegółowo

INFOVIDE-MATRIX SPÓŁKA AKCYJNA SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI INFOVIDE-MATRIX S.A. ZA 2012 ROK

INFOVIDE-MATRIX SPÓŁKA AKCYJNA SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI INFOVIDE-MATRIX S.A. ZA 2012 ROK INFOVIDE-MATRIX SPÓŁKA AKCYJNA SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI INFOVIDE-MATRIX S.A. ZA 2012 ROK WARSZAWA, 14 MARCA 2013 ROK SPIS TREŚCI 1. PRZEDSTAWIENIE SPÓŁKI... 3 1.1 AKCJONARIUSZE POSIADAJĄCY CO NAJMNIEJ

Bardziej szczegółowo

DODATKOWE INFORMACJE I OBJAŚNIENIA DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO DOMU MAKLERSKIEGO VENTUS ASSET MANAGEMENT S.A.

DODATKOWE INFORMACJE I OBJAŚNIENIA DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO DOMU MAKLERSKIEGO VENTUS ASSET MANAGEMENT S.A. DODATKOWE INFORMACJE I OBJAŚNIENIA DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO DOMU MAKLERSKIEGO VENTUS ASSET MANAGEMENT S.A. POZIOM NADZOROWANYCH KAPITAŁÓW (w zł) Data KAPITAŁY NADZOROWANE KAPITAŁY PODSTAWOWE 31.01.2013

Bardziej szczegółowo

Raport kwartalny MARSOFT S.A. obejmujący okres od 1 lipca 2013r. do 30 września 2013r.

Raport kwartalny MARSOFT S.A. obejmujący okres od 1 lipca 2013r. do 30 września 2013r. Raport kwartalny. obejmujący okres od 1 lipca 2013r. do 30 września 2013r. Szanowni Państwo. W imieniu. przedstawiam Państwu raport za III kwartał 2013 roku. Pragnę podziękować wszystkim za okazane nam

Bardziej szczegółowo

INFOVIDE-MATRIX SPÓŁKA AKCYJNA SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI GRUPY KAPITAŁOWEJ INFOVIDE-MATRIX S.A. W I PÓŁROCZU 2012 ROKU

INFOVIDE-MATRIX SPÓŁKA AKCYJNA SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI GRUPY KAPITAŁOWEJ INFOVIDE-MATRIX S.A. W I PÓŁROCZU 2012 ROKU INFOVIDE-MATRIX SPÓŁKA AKCYJNA SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI GRUPY KAPITAŁOWEJ INFOVIDE-MATRIX S.A. W I PÓŁROCZU 2012 ROKU WARSZAWA, 22 SIERPNIA 2012 ROKU SPIS TREŚCI 1. GRUPA KAPITAŁOWA INFOVIDE-MATRIX

Bardziej szczegółowo

RAPORT ROCZNY SPÓŁKI DORADCY24 S.A. ZA 2013 ROK

RAPORT ROCZNY SPÓŁKI DORADCY24 S.A. ZA 2013 ROK RAPORT ROCZNY SPÓŁKI DORADCY24 S.A. ZA 2013 ROK Autoryzowany Doradca Wrocław, 16 kwietnia 2014 r. SPIS TREŚCI RAPORTU ROCZNEGO Doradcy24 S.A. 1. LIST PREZESA ZARZĄDU... 3 2. WYBRANE DANE FINANSOWE Z BILANSU

Bardziej szczegółowo

III KWARTAŁ ROKU 2012

III KWARTAŁ ROKU 2012 JEDNOSTKOWY RAPORT OKRESOWY STOCKinfo S.A. III KWARTAŁ ROKU 2012 Warszawa, 14 listopada 2012 r. Raport STOCKinfo S.A. za II kwartał roku 2012 został przygotowany zgodnie z aktualnym stanem prawnym w oparciu

Bardziej szczegółowo

Raport okresowy kwartalny GoAdvisers S.A. za okres od 01.07.2009 30.09.2009. Katowice, 17.05.2010 r.

Raport okresowy kwartalny GoAdvisers S.A. za okres od 01.07.2009 30.09.2009. Katowice, 17.05.2010 r. Raport okresowy kwartalny za okres od 01.07.2009 30.09.2009 Raport kwartalny za okres od 01.01.2010 31.03.2010 Katowice, 17.05.2010 r. 2 1. WYBRANE INFORMACJE FINANSOWE 1.1. Rachunek zysków i strat - wybrane

Bardziej szczegółowo

RAPORT KWARTALNY Czwarty kwartał 2014 roku

RAPORT KWARTALNY Czwarty kwartał 2014 roku EKOBOX SPÓŁKA AKCYJNA RAPORT KWARTALNY Czwarty kwartał 2014 roku 1 październik 2014 31 grudzień 2014 Wiśniówka, 13 lutego 2015 r. Podstawowe informacje o Spółce Firma Nazwa skrócona EKOBOX SPÓŁKA AKCYJNA

Bardziej szczegółowo

Raport Roczny Skonsolidowany VERBICOM S.A. za okres od 01.01.2008 r. do 31.12.2008 r. Poznań, VI.2009 r.

Raport Roczny Skonsolidowany VERBICOM S.A. za okres od 01.01.2008 r. do 31.12.2008 r. Poznań, VI.2009 r. Raport Roczny Skonsolidowany za okres od 01.01.2008 r. do 31.12.2008 r. VERBICOM S.A. Poznań, VI.2009 r. S t r o n a 2 Nazwa (firma): Kraj: Siedziba: Adres: Verbicom Spółka Akcyjna Polska Poznań ul. Skarbka

Bardziej szczegółowo

Raport kwartalny z działalności emitenta

Raport kwartalny z działalności emitenta TABLEO S.A. ul. Grunwaldzka 13 14-200 Iława Raport kwartalny z działalności emitenta tel./fax +48 896487559 +48 896482131 e-mail: biuro@tableo.pl http://tableo.pl Iława, dnia 14.02.2013 r. IV kwartał 2012

Bardziej szczegółowo

Plan połączenia wraz z dokumentami, o których mowa w art. 499 2 KSH stanowi załącznik do niniejszego raportu bieżącego.

Plan połączenia wraz z dokumentami, o których mowa w art. 499 2 KSH stanowi załącznik do niniejszego raportu bieżącego. FAM Grupa Kapitałowa S.A. 54-611 Wrocław, ul. Avicenny 16 Raport nr 33/2014 Tytuł: Plan połączenia ze spółkami zależnymi Data sporządzenia: 13.08.2014, 17:58 Treść raportu: Działając na podstawie 5 ust.

Bardziej szczegółowo

RAPORT KWARTALNY ZA II I KWARTAŁ 2011

RAPORT KWARTALNY ZA II I KWARTAŁ 2011 RAPORT KWARTALNY ZA II I KWARTAŁ 2011 Warszawa, 12 1 sierpień 2011 Finhouse Spółka Akcyjna ul. Nowogrodzka 50 00-695 Warszawa Tel. (22) 423 90 85, fax. (22) 353 88 53 info@finhouse.pl Sąd Rejonowy dla

Bardziej szczegółowo

SKRÓCONE SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE SKONSOLIDOWANY BILANS

SKRÓCONE SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE SKONSOLIDOWANY BILANS SKRÓCONE SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE SKONSOLIDOWANY BILANS stan na 2006- koniec kwartału / 2006 2006-06- poprz. kwartału / 2006 2005- poprz. roku / 2005 2005-06- stan na koniec kwartału / 2005

Bardziej szczegółowo

Skrócone sprawozdanie finansowe za okres od 01-01-2008 do 30-06-2008

Skrócone sprawozdanie finansowe za okres od 01-01-2008 do 30-06-2008 Skrócone sprawozdanie finansowe za okres od 01012008 do 30062008 Sprawozdanie jednostkowe za okres od 01012008 do 30062008 nie było zbadane przez Biegłego Rewidenta, jak również nie podlegało przeglądowi.

Bardziej szczegółowo

Pozostałe informacje do raportu okresowego za I kwartał 2015 r.

Pozostałe informacje do raportu okresowego za I kwartał 2015 r. Pozostałe informacje do raportu okresowego za I kwartał 2015 r. Zgodnie z 87 ust. 7 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19.02.2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych. 1. WYBRANE DANE FINANSOWE

Bardziej szczegółowo

RAPORT KWARTALNY ZA IV I KWARTAŁ 2011

RAPORT KWARTALNY ZA IV I KWARTAŁ 2011 RAPORT KWARTALNY ZA IV I KWARTAŁ 2011 Warszawa, 14 1 lutego 2012 Finhouse Spółka Akcyjna ul. Nowogrodzka 50 00-695 Warszawa Tel. (22) 42 90 85, fax. (22) 5 88 5 info@finhouse.pl Sąd Rejonowy dla m.st.

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA DODATKOWA DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO ZA 2010. Stowarzyszenie Przyjaciół Osób Niepełnosprawnych z Drewnianej.

INFORMACJA DODATKOWA DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO ZA 2010. Stowarzyszenie Przyjaciół Osób Niepełnosprawnych z Drewnianej. INFORMACJA DODATKOWA DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO ZA 2010 Stowarzyszenie Przyjaciół Osób Niepełnosprawnych z Drewnianej. WPROWADZENIE DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO 1. Nazwa Spółki: Stowarzyszenie Przyjaciół

Bardziej szczegółowo

INFOVIDE-MATRIX SPÓŁKA AKCYJNA SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI GRUPY KAPITAŁOWEJ INFOVIDE-MATRIX S.A. W 2012 ROKU

INFOVIDE-MATRIX SPÓŁKA AKCYJNA SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI GRUPY KAPITAŁOWEJ INFOVIDE-MATRIX S.A. W 2012 ROKU INFOVIDE-MATRIX SPÓŁKA AKCYJNA SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI GRUPY KAPITAŁOWEJ INFOVIDE-MATRIX S.A. W 2012 ROKU WARSZAWA, 14 MARCA 2013 ROKU SPIS TREŚCI 1.1 AKCJONARIUSZE POSIADAJĄCY CO NAJMNIEJ 5% W OGÓLNEJ

Bardziej szczegółowo

RAPORT OKRESOWY SKONSOLIDOWANY ORAZ JEDNOSTKOWY GRUPA EXORIGO-UPOS S.A. ZA IV KWARTAŁ 2013 ROKU

RAPORT OKRESOWY SKONSOLIDOWANY ORAZ JEDNOSTKOWY GRUPA EXORIGO-UPOS S.A. ZA IV KWARTAŁ 2013 ROKU RAPORT OKRESOWY SKONSOLIDOWANY ORAZ JEDNOSTKOWY GRUPA EXORIGO-UPOS S.A. ZA IV KWARTAŁ 2013 ROKU Spis treści: 1. PODSTAWOWE INFORMACJE O SPÓŁCE 2. KWARTALNE SKRÓCONE SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE

Bardziej szczegółowo

LPP SA SAPSr 2004 tys. zł tys. EUR WYBRANE DANE FINANSOWE półrocze / 2004 półrocze / 2003 półrocze / 2004 półrocze / 2003 I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów 223 176 47 172

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA DODATKOWA

INFORMACJA DODATKOWA INFORMACJA DODATKOWA I I. Szczegółowy zakres wartości grup rodzajowych środków trwałych, wartości niematerialnych i prawnych oraz inwestycji długoterminowych, zawierających stan tych aktywów na początek

Bardziej szczegółowo

OCENA RADY NADZORCZEJ ZE SPRAWOZDANIA ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI SPÓŁKI ORAZ SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO ZA ROK OBROTOWY 2011.

OCENA RADY NADZORCZEJ ZE SPRAWOZDANIA ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI SPÓŁKI ORAZ SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO ZA ROK OBROTOWY 2011. OCENA RADY NADZORCZEJ ZE SPRAWOZDANIA ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI SPÓŁKI ORAZ SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO ZA ROK OBROTOWY 2011. Rada Nadzorcza spółki eo Networks S.A. w trybie 17 pkt. 7 Statutu spółki w zw. z

Bardziej szczegółowo

RAPORT OKRESOWY SKONSOLIDOWANY ORAZ JEDNOSTKOWY GRUPA EXORIGO-UPOS S.A. ZA II KWARTAŁ 2015 ROKU

RAPORT OKRESOWY SKONSOLIDOWANY ORAZ JEDNOSTKOWY GRUPA EXORIGO-UPOS S.A. ZA II KWARTAŁ 2015 ROKU RAPORT OKRESOWY SKONSOLIDOWANY ORAZ JEDNOSTKOWY GRUPA EXORIGO-UPOS S.A. ZA II KWARTAŁ 2015 ROKU Spis treści: 1. PODSTAWOWE INFORMACJE O SPÓŁCE 2. KWARTALNE SKRÓCONE SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE

Bardziej szczegółowo

Talex SA skonsolidowany raport półroczny SA-PS

Talex SA skonsolidowany raport półroczny SA-PS Talex SA skonsolidowany raport półroczny SAPS WYBRANE DANE FINANSOWE tys. zł tys. EUR półrocze półrocze półrocze półrocze / 2002 / 2001 / 2002 / 2001 I. Przychody netto ze 50 003 13 505 sprzedaży produktów,

Bardziej szczegółowo

Aneks NR 1 do prospektu emisyjnego EMC Instytut Medyczny SA zatwierdzonego w przez KNF w dniu 05 października 2011 roku.

Aneks NR 1 do prospektu emisyjnego EMC Instytut Medyczny SA zatwierdzonego w przez KNF w dniu 05 października 2011 roku. Aneks NR 1 do prospektu emisyjnego EMC Instytut Medyczny SA zatwierdzonego w przez KNF w dniu 05 października 2011 roku. Niniejszy Aneks nr 1 został sporządzony w związku opublikowaniem przez Emitenta

Bardziej szczegółowo

Wykaz raportów przekazanych przez NFI Magna Polonia S.A. do publicznej wiadomości w roku 2006

Wykaz raportów przekazanych przez NFI Magna Polonia S.A. do publicznej wiadomości w roku 2006 Lp. Numer Data Temat raportu raportu publikacji 1 01/06 06/01/2006 Informacja o zawiadomieniu przez AIB Capital Markets plc o nabyciu znacznego pakietu akcji - zwiększenie udziału w ogólnej liczbie głosów

Bardziej szczegółowo

INFOVIDE-MATRIX SPÓŁKA AKCYJNA SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI GRUPY KAPITAŁOWEJ INFOVIDE-MATRIX S.A. ZA I PÓŁROCZE 2014 ROKU

INFOVIDE-MATRIX SPÓŁKA AKCYJNA SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI GRUPY KAPITAŁOWEJ INFOVIDE-MATRIX S.A. ZA I PÓŁROCZE 2014 ROKU INFOVIDE-MATRIX SPÓŁKA AKCYJNA SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI GRUPY KAPITAŁOWEJ INFOVIDE-MATRIX S.A. ZA I PÓŁROCZE 2014 ROKU WARSZAWA, 27 SIERPNIA 2014 ROKU SPIS TREŚCI 1. GRUPA KAPITAŁOWA INFOVIDE-MATRIX

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI. COLOMEDICA SPÓŁKA AKCYJNA ( dawniej COLEOS S.A.) ZA ROK 2013

SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI. COLOMEDICA SPÓŁKA AKCYJNA ( dawniej COLEOS S.A.) ZA ROK 2013 SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI COLOMEDICA SPÓŁKA AKCYJNA ( dawniej COLEOS S.A.) ZA ROK 2013 1 Spis treści I. PODSTAWOWE DANE O SPÓŁCE... 3 II. OSOBY ZARZĄDZAJACE I NADZORUJĄCE... 4 III. INFORMACJE

Bardziej szczegółowo

AGORA S.A. Skrócone półroczne jednostkowe sprawozdanie finansowe na 30 czerwca 2014 r. i za sześć miesięcy zakończone 30 czerwca 2014 r.

AGORA S.A. Skrócone półroczne jednostkowe sprawozdanie finansowe na 30 czerwca 2014 r. i za sześć miesięcy zakończone 30 czerwca 2014 r. Skrócone półroczne jednostkowe sprawozdanie finansowe na 30 czerwca 2014 r. i za sześć miesięcy r. 14 sierpnia 2014 r. [www.agora.pl] Strona 1 Skrócone półroczne jednostkowe sprawozdanie finansowe na r.

Bardziej szczegółowo

do sprawozdania finansowego sporządzonego na dzień 31 grudnia 2009 r. do sprawozdania finansowego

do sprawozdania finansowego sporządzonego na dzień 31 grudnia 2009 r. do sprawozdania finansowego Polskie Stowarzyszenie Osób z Celiakią i Na Diecie I n f o r m a c j a d o d a t k o w a do sprawozdania finansowego sporządzonego na dzień 31 grudnia 2009 r. Wprowadzenie do sprawozdania finansowego 1.

Bardziej szczegółowo

Działalność przedsiębiorstw pośrednictwa kredytowego w 2010 roku a

Działalność przedsiębiorstw pośrednictwa kredytowego w 2010 roku a Warszawa, 2011.07.08 Działalność przedsiębiorstw pośrednictwa kredytowego w 2010 roku a W 2010 r. badaniem objęto 59 firm pośrednictwa kredytowego. Wśród nich przeważały spółki kapitałowe (20 spółek akcyjnych

Bardziej szczegółowo

KAMPA S.A. Raport 1Q 2015

KAMPA S.A. Raport 1Q 2015 KAMPA S.A. Raport 1Q 2015 1 Podstawowe informacje o spółce: Firma Emitenta: KAMPA S.A. Forma prawna: spółka akcyjna Kraj siedziby: Polska Siedziba i adres: ul. Umińskiego 9B /15, 61-517 POZNAŃ Adres poczty

Bardziej szczegółowo

RAPORT KWARTALNY. III kwartał 2010 okres

RAPORT KWARTALNY. III kwartał 2010 okres Wybrane dane finansowe: Jednostkowe III kwartał 2010 Waluta sprawozdawcza: tysiące PLN RAPORT KWARTALNY DIVICOM Spółka Akcyjna ul. Strzeszyńska 31 60-479 Poznań KRS 0000267611 NIP 779-22-95-628 Tel. 061/839-90-68

Bardziej szczegółowo

Rozdział 1. Sprawozdawczość finansowa według standardów krajowych i międzynarodowych Irena Olchowicz

Rozdział 1. Sprawozdawczość finansowa według standardów krajowych i międzynarodowych Irena Olchowicz Spis treści Wstęp Rozdział 1. Sprawozdawczość finansowa według standardów krajowych i międzynarodowych 1. Standaryzacja i harmonizacja sprawozdań finansowych 2. Cele sprawozdań finansowych 3. Użytkownicy

Bardziej szczegółowo

Skrócone sprawozdanie finansowe za okres od 01-07-2009 do 30-09-2009

Skrócone sprawozdanie finansowe za okres od 01-07-2009 do 30-09-2009 Skrócone sprawozdanie finansowe za okres od 01072009 do 30092009 Sprawozdanie jednostkowe za okres od 01072009 do 30092009 nie było zbadane przez Biegłego Rewidenta, jak również nie podlegało przeglądowi.

Bardziej szczegółowo

http://www.gpwinfostrefa.pl/palio/html.run?_instance=cms_gpw.pap.pl&_pageid=6...

http://www.gpwinfostrefa.pl/palio/html.run?_instance=cms_gpw.pap.pl&_pageid=6... Strona 1 z 13 SA-Q: Data: 2011-05-16 Firma: Zakłady Urządzeń Kotłowych "Stąporków" Spółka Akcyjna Spis treści: 1. STRONA TYTUŁOWA 2. WYBRANE DANE FINANSOWE 3. KOREKTA RAPORTU 4. OPINIA O BADANYM KWARTALNYM

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE ZA I KWARTAŁ 2007 GRUPA KAPITAŁOWA HAWE S.A. SPRAWOZDANIA FINANSOWE

SPRAWOZDANIE ZA I KWARTAŁ 2007 GRUPA KAPITAŁOWA HAWE S.A. SPRAWOZDANIA FINANSOWE SPRAWOZDANIE ZA I KWARTAŁ 2007 GRUPA KAPITAŁOWA HAWE S.A. SPRAWOZDANIA FINANSOWE Sprawozdania skonsolidowane Grupy Kapitałowej HAWE S.A. BILANS AKTYWA 31-03-2007 31-12-2006 Aktywa trwałe 58 655 55 085

Bardziej szczegółowo

RAPORT ROCZNY SKONSOLIDOWANY 2014 za okres od 1 stycznia 2014 do 31 grudnia 2014 roku GRUPA HRC SA z siedzibą w Warszawie

RAPORT ROCZNY SKONSOLIDOWANY 2014 za okres od 1 stycznia 2014 do 31 grudnia 2014 roku GRUPA HRC SA z siedzibą w Warszawie RAPORT ROCZNY SKONSOLIDOWANY 2014 za okres od 1 stycznia 2014 do 31 grudnia 2014 roku GRUPA HRC SA z siedzibą w Warszawie Warszawa, dnia 26 czerwca 2015 r. 1 SPIS TREŚCI: 1. LIST ZARZĄDU DO AKCJONARIUSZY

Bardziej szczegółowo

RAPORT KWARTALNY JEDNOSTKOWY I SKONSOLIDOWANY ZA III KWARTAŁ ROKU 2015 GRUPA HRC S.A.

RAPORT KWARTALNY JEDNOSTKOWY I SKONSOLIDOWANY ZA III KWARTAŁ ROKU 2015 GRUPA HRC S.A. RAPORT KWARTALNY JEDNOSTKOWY I SKONSOLIDOWANY ZA III KWARTAŁ ROKU 2015 GRUPA HRC S.A. Warszawa, dnia 13 listopada 2015 r. Raport GRUPA HRC S.A. za III kwartał roku 2015 został przygotowany zgodnie z aktualnym

Bardziej szczegółowo

MOSTOSTAL WROCŁAW Spółka Akcyjna

MOSTOSTAL WROCŁAW Spółka Akcyjna MOSTOSTAL WROCŁAW Spółka Akcyjna Raport okresowy jednostkowy i skonsolidowany za II kwartał 203r. (tj. za okres 0.04.203 30.06.203) WROCŁAW, 4 SIERPIEŃ 203r. Spis treści I. Podstawowe informacje o Spółce...

Bardziej szczegółowo

GRUPA KAPITAŁOWA HUTMEN WARSZAWA, UL. ŁUCKA 7/9 SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA ROK OBROTOWY 2014

GRUPA KAPITAŁOWA HUTMEN WARSZAWA, UL. ŁUCKA 7/9 SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA ROK OBROTOWY 2014 GRUPA KAPITAŁOWA HUTMEN WARSZAWA, UL. ŁUCKA 7/9 SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA ROK OBROTOWY 2014 WRAZ Z OPINIĄ BIEGŁEGO REWIDENTA I RAPORTEM Z BADANIA Grupa Kapitałowa HUTMEN SPIS TREŚCI OPINIA

Bardziej szczegółowo

Wyniki finansowe otwartych funduszy emerytalnych i powszechnych towarzystw emerytalnych w 2013 roku a

Wyniki finansowe otwartych funduszy emerytalnych i powszechnych towarzystw emerytalnych w 2013 roku a Warszawa, 09.05.2014 r. Wyniki finansowe otwartych funduszy emerytalnych i powszechnych towarzystw emerytalnych w 2013 roku a W końcu grudnia 2013 r. w ewidencji Centralnego Rejestru Członków otwartych

Bardziej szczegółowo

RADA NADZORCZA SPÓŁKI

RADA NADZORCZA SPÓŁKI Poznań, 07.04.2015 r. OCENA SYTUACJI SPÓŁKI INC S.A. ZA ROK 2014 DOKONANA PRZEZ RADĘ NADZORCZĄ Rada Nadzorcza działając zgodnie z przyjętymi przez Spółkę Zasadami Ładu Korporacyjnego dokonała zwięzłej

Bardziej szczegółowo

Skrócone Skonsolidowane Sprawozdanie Finansowe REDAN SA za I kwartał 2015 według MSSF

Skrócone Skonsolidowane Sprawozdanie Finansowe REDAN SA za I kwartał 2015 według MSSF Skrócone Skonsolidowane Sprawozdanie Finansowe REDAN SA za I kwartał 2015 według MSSF MSSF w kształcie zatwierdzonym przez Unię Europejską GRUPA KAPITAŁOWA REDAN Łódź, dn. 14.05.2015 Spis treści Skonsolidowany

Bardziej szczegółowo

Działalność przedsiębiorstw pośrednictwa kredytowego w 2011 roku a

Działalność przedsiębiorstw pośrednictwa kredytowego w 2011 roku a Warszawa, 01.07.0 Działalność przedsiębiorstw pośrednictwa kredytowego w 011 roku a Badaniem GUS w 011 r. objęto 64 przedsiębiorstwa pośrednictwa kredytowego. Wśród nich było 1 spółek akcyjnych, 35 spółek

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Genesis Energy Spółka Akcyjna

Sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Genesis Energy Spółka Akcyjna Sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Genesis Energy Spółka Akcyjna za okres 12 miesięcy 2013 roku zakończony 31 grudnia 2013 roku Wojciech Skiba Prezes Zarządu Warszawa, 15 października

Bardziej szczegółowo

PLAN POŁĄCZENIA SPÓŁEK

PLAN POŁĄCZENIA SPÓŁEK PLAN POŁĄCZENIA SPÓŁEK Boryszew S.A. z siedzibą w Sochaczewie oraz Boryszew ERG S.A. z siedzibą w Sochaczewie i Nylonbor Spółka z o.o. z siedzibą w Sochaczewie 23 października 2013 roku PLAN POŁĄCZENIA

Bardziej szczegółowo

Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia wybrać na przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Pana / Panią..

Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia wybrać na przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Pana / Panią.. PROJEKTY UCHWAŁ UCHWAŁA NR w sprawie wyboru Przewodniczącego ZWZ Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia wybrać na przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Pana / Panią.. UCHWAŁA NR w sprawie

Bardziej szczegółowo

Kim jesteśmy. CompFort Meridian Polska dzisiaj Około 120 pracowników Obrót za 2012 r. ponad 91 mln zł Stały wzrost przychodów i zakresu działalności

Kim jesteśmy. CompFort Meridian Polska dzisiaj Około 120 pracowników Obrót za 2012 r. ponad 91 mln zł Stały wzrost przychodów i zakresu działalności Profil firmy Profil firmy CompFort Meridian Polska jest dostawcą rozwiązań do zarządzania IT, gwarantujących wysoki poziom bezpieczeństwa, dostępności oraz wysoką jakość usług dostarczanych przez organizację

Bardziej szczegółowo

PLAN POŁĄCZENIA PRZEZ PRZEJĘCIE

PLAN POŁĄCZENIA PRZEZ PRZEJĘCIE PLAN POŁĄCZENIA PRZEZ PRZEJĘCIE YELLOW HAT SPÓŁKA AKCYJNA MEDAPP SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ Warszawa, dnia 14 września 2015 r. str. 1 I. DEFINICJE UŻYTE W PLANIE POŁĄCZENIA W niniejszym Planie

Bardziej szczegółowo

INFOVIDE-MATRIX SPÓŁKA AKCYJNA

INFOVIDE-MATRIX SPÓŁKA AKCYJNA INFOVIDE-MATRIX SPÓŁKA AKCYJNA SKRÓCONE SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE GRUPY KAPITAŁOWEJ INFOVIDE-MATRIX ZA I KWARTAŁ 2012 ROKU SPORZĄDZONE ZGODNIE Z MIĘDZYNARODOWYMI STANDARDAMI SPRAWOZDAWCZOŚCI

Bardziej szczegółowo

1. WYBRANE INFORMACJE FINANSOWE 2. CZYNNIKI I ZDARZENIA MAJĄCE WPŁYW NA OSIĄGNIĘTE WYNIKI FINANSOWE 3. OPIS DZIAŁAŃ ZARZĄDU W III KWARTALE 2012 ROKU

1. WYBRANE INFORMACJE FINANSOWE 2. CZYNNIKI I ZDARZENIA MAJĄCE WPŁYW NA OSIĄGNIĘTE WYNIKI FINANSOWE 3. OPIS DZIAŁAŃ ZARZĄDU W III KWARTALE 2012 ROKU LETUS CAPITAL S.A. Raport kwartalny za okres od 01.07.2012 do 30.09.2012 Katowice, 14 listopada 2012 1 1. WYBRANE INFORMACJE FINANSOWE Tabela 1 Rachunek zysków i strat - wybrane dane finansowe za III kwartał

Bardziej szczegółowo

Rada Nadzorcza zapoznała się z dokumentami Spółki, a w szczególności:

Rada Nadzorcza zapoznała się z dokumentami Spółki, a w szczególności: Sprawozdanie Rady Nadzorczej KGHM Polska Miedź S.A. z wyników oceny sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku obrotowym 2007, jednostkowego sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2007,

Bardziej szczegółowo

SEGMENTY DZIAŁALNOŚCI PRZEDSIĘBIORSTWA MONTAŻU KONSTRUKCJI STALOWYCH I URZĄDZEŃ GÓRNICZYCH PEMUG S.A. ZA OKRES CZTERECH KWARTAŁÓW 2011 ROKU

SEGMENTY DZIAŁALNOŚCI PRZEDSIĘBIORSTWA MONTAŻU KONSTRUKCJI STALOWYCH I URZĄDZEŃ GÓRNICZYCH PEMUG S.A. ZA OKRES CZTERECH KWARTAŁÓW 2011 ROKU NOTA 1 SEGMENTY DZIAŁALNOŚCI PRZEDSIĘBIORSTWA MONTAŻU KONSTRUKCJI STALOWYCH I URZĄDZEŃ GÓRNICZYCH PEMUG S.A. ZA OKRES CZTERECH KWARTAŁÓW 2011 ROKU y branżowe Podstawowym segmentem działalności Pemug S.A.

Bardziej szczegółowo

Narodowy Fundusz Inwestycyjny "HETMAN" Spółka Akcyjna - Raport kwartalny SAF-Q

Narodowy Fundusz Inwestycyjny HETMAN Spółka Akcyjna - Raport kwartalny SAF-Q Narodowy Fundusz Inwestycyjny "HETMAN" Spółka Akcyjna Raport kwartalny SAFQ WYBRANE DANE FINANSOWE WYBRANE DANE FINANSOWE w tys. zł w tys. EUR 1 kwartały narastająco / 2004 okres od 20040101 do 20040331

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Genesis Energy Spółka Akcyjna

Sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Genesis Energy Spółka Akcyjna Sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Genesis Energy Spółka Akcyjna za okres 12 miesięcy 2014 roku zakończony 31 grudnia 2014 roku Wojciech Skiba Prezes Zarządu Warszawa, 29 czerwca 2015

Bardziej szczegółowo

Prezentacja wyników. Raport kwartalny za II kwartał 2013 r.

Prezentacja wyników. Raport kwartalny za II kwartał 2013 r. Prezentacja wyników Raport kwartalny za II kwartał 2013 r. KBJ S.A., 14 sierpnia 2013 KBJ S.A. KBJ działa w Polsce od 2007 r. Nasze główne atuty to: Unikalne kompetencje w zakresie platformy NetWeaver:

Bardziej szczegółowo

Jednostkowe Skrócone Sprawozdanie Finansowe za I kwartał 2015 według MSSF. MSSF w kształcie zatwierdzonym przez Unię Europejską REDAN SA

Jednostkowe Skrócone Sprawozdanie Finansowe za I kwartał 2015 według MSSF. MSSF w kształcie zatwierdzonym przez Unię Europejską REDAN SA Jednostkowe Skrócone Sprawozdanie Finansowe za I kwartał 2015 według MSSF MSSF w kształcie zatwierdzonym przez Unię Europejską REDAN SA Łódź, dn. 14.05.2015 Spis treści Jednostkowy rachunek zysków i strat

Bardziej szczegółowo

Aneks nr 1 z dnia 20 listopada 2012 r.

Aneks nr 1 z dnia 20 listopada 2012 r. Aneks nr 1 z dnia 20 listopada r. do prospektu emisyjnego Marvipol S.A. zatwierdzonego przez Komisję Nadzoru Finansowego w dniu 9 listopada r. Terminy pisane wielką literą w niniejszym dokumencie mają

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI

SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI Nazwa i adres firmy LEGIMI SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ OBORNICKA 330 60-689 POZNAŃ Sprawozdanie z działalności zarządu za okres 01.01.2014-31.12.2014 roku Sprawozdanie

Bardziej szczegółowo

Raport kwartalny SA-Q

Raport kwartalny SA-Q KOMISJA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH I GIEŁD Raport kwartalny SA-Q 2 / 2005 kwartał / rok (zgodnie z 93 ust. 1 pkt 1 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 21 marca 2005 r. - Dz. U. Nr 49, poz. 463) (dla emitentów

Bardziej szczegółowo

Okres zakończony 30/09/09. Okres zakończony 30/09/09. Razem kapitał własny 33 723 33 122 30 460 29 205

Okres zakończony 30/09/09. Okres zakończony 30/09/09. Razem kapitał własny 33 723 33 122 30 460 29 205 BILANS AKTYWA 30/09/09 30/06/09 31/12/08 30/09/08 Aktywa trwałe Rzeczowe aktywa trwałe 20 889 21 662 22 678 23 431 Wartość firmy 0 0 0 0 wartości niematerialne 31 40 30 42 Aktywa finansowe Aktywa z tytułu

Bardziej szczegółowo

Spółki BPX Spółka Akcyjna

Spółki BPX Spółka Akcyjna Sprawozdanie Rady Nadzorczej Spółki BPX Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu z oceny sprawozdania finansowego, sprawozdania Zarządu z działalności spółki oraz wniosku Zarządu w sprawie podziału zysku

Bardziej szczegółowo

W p r o w a d z e n i e d o s p r a w o z d a n i a f i n a n s o w e g o

W p r o w a d z e n i e d o s p r a w o z d a n i a f i n a n s o w e g o Załącznik nr 2 do ustawy z dnia Załącznik nr 5 ZAKRES INFORMACJI WYKAZYWANYCH W SPRAWOZDANIU FINANSOWYM, O KTÓRYM MOWA W ART. 45 USTAWY, DLA JEDNOSTEK MAŁYCH KORZYSTAJĄCYCH Z UPROSZCZEŃ ODNOSZĄCYCH SIĘ

Bardziej szczegółowo

Wyniki finansowe otwartych funduszy emerytalnych i powszechnych towarzystw emerytalnych w 2011 roku 1

Wyniki finansowe otwartych funduszy emerytalnych i powszechnych towarzystw emerytalnych w 2011 roku 1 Warszawa 18.05.2012 Wyniki finansowe otwartych funduszy emerytalnych i powszechnych towarzystw emerytalnych w 2011 roku 1 W końcu grudnia 2011 r. w ewidencji Centralnego Rejestru Członków prowadzonego

Bardziej szczegółowo

Zaangażowani w Twój biznes. Prezentacja inwestorska Grupy Kapitałowej Arteria SA

Zaangażowani w Twój biznes. Prezentacja inwestorska Grupy Kapitałowej Arteria SA Zaangażowani w Twój biznes Prezentacja inwestorska Grupy Kapitałowej Arteria SA Podsumowanie trzech kwartałów 2015 roku 52% 43% 4% 1% Call center Wsparcie sprzedaży Sprzedaż aktywna Pozostałe przychody

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIALALNOŚCI FIRMY RODAN SYSTEMS S.A. ZA OKRES OD 01.01.2010 DO 31.03.2010. List Prezesa Zarządu Rodan Systems S.A.

SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIALALNOŚCI FIRMY RODAN SYSTEMS S.A. ZA OKRES OD 01.01.2010 DO 31.03.2010. List Prezesa Zarządu Rodan Systems S.A. SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIALALNOŚCI FIRMY RODAN SYSTEMS S.A. ZA OKRES OD 01.01.2010 DO 31.03.2010 List Prezesa Zarządu Rodan Systems S.A. Szanowni Państwo, Oddajemy w ręce Państwa raport obejmujący I kwartał

Bardziej szczegółowo

GC Investment S.A. Skonsolidowany raport kwartalny za okres

GC Investment S.A. Skonsolidowany raport kwartalny za okres GC Investment S.A. Skonsolidowany raport kwartalny za okres od 1 kwietnia do 30 czerwca 2012 Zawartość Podstawowe informacje o podmiocie dominującym... 3 Struktura Grupy Kapitałowej Emitenta... 4 Komentarz

Bardziej szczegółowo

KOMISJA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH I GIEŁD Skonsolidowany raport roczny SA-RS 2004 (zgodnie z 93 ust. 2 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 21 marca 2005 r. - Dz. U. Nr 49, poz. 463) (dla emitentów papierów

Bardziej szczegółowo

PROJEKT UCHWAŁY Walnego Zgromadzenia ATLANTA POLAND Spółka akcyjna z siedzibą w Gdańsku o połączeniu spółki.

PROJEKT UCHWAŁY Walnego Zgromadzenia ATLANTA POLAND Spółka akcyjna z siedzibą w Gdańsku o połączeniu spółki. Załącznik nr 1 do planu połączenia PROJEKT UCHWAŁY Walnego Zgromadzenia ATLANTA POLAND Spółka akcyjna z siedzibą w Gdańsku o połączeniu spółki. Walne Zgromadzenie ATLANTA POLAND Spółka akcyjna z siedzibą

Bardziej szczegółowo

OPINIA NIEZALEŻNEGO BIEGŁEGO REWIDENTA

OPINIA NIEZALEŻNEGO BIEGŁEGO REWIDENTA Strona 76 z 89 OPINIA NIEZALEŻNEGO BIEGŁEGO REWIDENTA Dla Akcjonariuszy EGB Investments Spółka Akcyjna 1. Przeprowadziliśmy badanie załączonego skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej,

Bardziej szczegółowo

Firma Przykładowa / Sample Company Dane ogólne Nazwa firmy Firma Przykładowa / Sample Company

Firma Przykładowa / Sample Company Dane ogólne Nazwa firmy Firma Przykładowa / Sample Company Firma Przykładowa / Sample Company Dane ogólne Nazwa firmy Firma Przykładowa / Sample Company Kraj Polska Miasto Warszawa Ulica Dobrowolna 81A Kod pocztowy 00-001 Województwo Mazowieckie Telefon 4822 8263416

Bardziej szczegółowo

DODATKOWE INFORMACJE I OBJAŚNIENIA DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO ZA 2014 ROK MEGARON S.A.

DODATKOWE INFORMACJE I OBJAŚNIENIA DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO ZA 2014 ROK MEGARON S.A. DODATKOWE INFORMACJE I OBJAŚNIENIA DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO ZA 2014 ROK MEGARON S.A. B. DODATKOWE INFORMACJE I OBJAŚNIENIA ( W TYS. PLN) I.1.1. INFORMACJE O INSTRUMENTACH FINANSOWYCH Wyszczególnienie

Bardziej szczegółowo

Raport półroczny 1998

Raport półroczny 1998 Raport półroczny 1998 Zysk Zysk netto wypracowany w ciągu pierwszego półrocza 1998 roku wyniósł 8,6 mln PLN, a prognoza na koniec roku zakłada zysk netto na poziomie 18 mln PLN. Wyniki finansowe banku

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA DODATKOWA DO SKONSOLIDOWANEGO RAPORTU KWARTALNEGO QS1/2003

INFORMACJA DODATKOWA DO SKONSOLIDOWANEGO RAPORTU KWARTALNEGO QS1/2003 INFORMACJA DODATKOWA DO SKONSOLIDOWANEGO RAPORTU KWARTALNEGO QS1/2003 Informacja określona w 61 ust 4 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 16 października 2001 roku DZU Nr 139 poz 1569 i Rozporządzenia

Bardziej szczegółowo

CTPARTNERS W LICZBACH ~100% 4,9 >500. kompleksowe obszary zarządzania IT w ofercie. osób przeszkolonych z zakresu IT

CTPARTNERS W LICZBACH ~100% 4,9 >500. kompleksowe obszary zarządzania IT w ofercie. osób przeszkolonych z zakresu IT CTPARTNERS W LICZBACH 15 osób przeszkolonych z zakresu IT lat na rynku 40 000 4 kompleksowe obszary zarządzania IT w ofercie ~100% Zdawalności egzaminów po naszych szkoleniach szkoleń otwartych i zamkniętych

Bardziej szczegółowo

Inne krótkoterminowe aktywa finansowe - kontrakty forward.

Inne krótkoterminowe aktywa finansowe - kontrakty forward. DODATKOWE NOTY OBJAŚNIAJĄCE 1. Charakterystyka instrumentów finansowych Inne krótkoterminowe aktywa finansowe - kontrakty forward. kurs realizacji: 4,0374, kurs realizacji: 4,0374, kurs realizacji: 4,0374,

Bardziej szczegółowo

Wyniki finansowe domów i biur maklerskich w I półroczu 2009 roku 1

Wyniki finansowe domów i biur maklerskich w I półroczu 2009 roku 1 Warszawa,16 października 2009 r. Wyniki finansowe domów i biur maklerskich w I półroczu 2009 roku 1 Dane te prezentują wyniki finansowe 42 domów i 7 biur maklerskich (przed rokiem 39 domów i 6 biur maklerskich)

Bardziej szczegółowo

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis. Raport bieżący nr 57 / 2008 KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis. Raport bieżący nr 57 / 2008 KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO KOPEX S.A. RB-W 57 2008 KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO Raport bieżący nr 57 / 2008 Data sporządzenia: 2008-06-02 Skrócona nazwa emitenta KOPEX S.A. Temat Wykaz raportów bieżących i okresowych opublikowanych

Bardziej szczegółowo