Informacja. Nr 683. Sierpień 1999 KANCELARIA SEJMU BIURO STUDIÓW I EKSPERTYZ WYDZIAŁ ANALIZ EKONOMICZNYCH I SPOŁECZNYCH

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Informacja. Nr 683. Sierpień 1999 KANCELARIA SEJMU BIURO STUDIÓW I EKSPERTYZ WYDZIAŁ ANALIZ EKONOMICZNYCH I SPOŁECZNYCH"

Transkrypt

1 KANCELARIA SEJMU BIURO STUDIÓW I EKSPERTYZ WYDZIAŁ ANALIZ EKONOMICZNYCH I SPOŁECZNYCH Metody regulowania wynagrodzeń w wybranych krajach unii europejskiej (Belgii, Francji, Hiszpanii, Irlandii, Portugalii, Włoch, Wielkiej Brytanii) Sierpień 1999 Małgorzata Dziubińska-Michalewicz Informacja Nr 683 Podstawową formą kształtowania płac w krajach Unii Europejskiej są układy zbiorowe pracy. Można je uznać za najbardziej rozpowszechnioną metodę kształtowania zbiorowych stosunków pracy XX wieku. Powszechność stosowania układów zbiorowych nie oznacza jednolitości - w zakresie ustalania płac w różnych krajach, a nawet w różnych przedsiębiorstwach mogą być przyjmowane odmienne zasady. W niniejszym opracowaniu przedstawiono metody regulowania wynagrodzeń pracowniczych w wybranych krajach Europy Zachodniej.

2 BSE 1 1. Ogólne zasady kształtowania płac w krajach UE Na wstępie należy zaznaczyć, że polityka płacowa w krajach UE prowadzona jest na trzech szczeblach: - państwa, - branżowych układów zbiorowych pracy, - przedsiębiorstw. Na szczeblu państwa polityka płacowa przybiera różne formy, takie jak: - wydawanie ustaw określających podstawowe uprawnienia pracownicze i obowiązki pracodawców, - bezpośrednie kształtowanie płac pracowników opłacanych ze środków budżetowych, - dział w trójstronnej umowie społecznej zawieranej przez rząd z centralami związku zawodowego pracowników i organizacji pracodawców. Rząd może występować również jako strona lub rozjemca w układach zawieranych na niższym szczeblu. Branżowe układy zbiorowe pracy stanowią podstawową płaszczyznę regulowania warunków pracy i zasad wynagradzania. Branżowymi układami zbiorowymi ustalane są z reguły stawki płac zasadniczych. Mogą to jednak być tylko stawki minimalne dla poszczególnych kategorii zaszeregowania grup zawodowych lub najniższa stawka w tabeli płac. Branżowymi układami określane są także inne składniki wynagrodzeń, np. wynagrodzenia za pracę wykonywaną w utrudnionych warunkach, formy udziału w zyskach. Na szczeblu przedsiębiorstw uzgadniane są konkretne zasady wynagradzania i stawki płac, które mogą być ustalone w ramach płac określonych branżowym układem pracy lub niezależnie od branżowych układów. Układy zbiorowe w krajach UE dotyczą różnych zagadnień związanych z zatrudnieniem pracowników i warunkami ich pracy. Wynagrodzenia stanowią ważną część rokowań i są tym aspektem układów, który najczęściej powoduje spory pomiędzy pracownikami i pracodawcami. Szczególne kontrowersje wzbudza problem rekompensowania wzrostu cen, poziom płacy minimalnej, minimalne stawki wynagrodzeń w tabelach płac oraz programy udziału pracowników w zyskach. W UE zawieranie umów zbiorowych poparte jest gwarancjami państwowymi zakazującymi stosowania ograniczeń w działalności związków zawodowych w zakresie żądań płacowych. Wspólne tendencje w układach zbiorowych pracy w krajach UE nie oznaczają jednak ich całkowitego ujednolicenia. Występuje duża różnica w zakresie centralizacji ustalania zasad wynagradzania pracowników. Krajami o dużym stopniu centralizacji są Belgia i Holandia. Centralizacja ta dotyczy nie tylko szczebla zrzeszania się związków zawodowych, ale również zakresu bezpośredniego regulowania wynagrodzeń przez państwo. W dziedzinie systemów wynagrodzeń i struktury płac w większości krajów UE stosowane są następujące rozwiązania: - stawki płac zasadniczych poszczególnych kategorii zaszeregowania, zgodnie z przyjętą zasadą różnicowania płac, ustalane są na szczeblu branży, - stawki te uwzględniają ustawowy poziom płacy minimalnej, - stawki ustalane dla poszczególnych kategorii zaszeregowania traktowane są jako stawki minimalne, - przedsiębiorstwom pozostawia się swobodę w kształtowaniu rzeczywistych wynagrodzeń, - płaca zasadnicza nie stanowi pełnego wynagrodzenia i stosowane są odrębne składniki przeznaczone do opłacania indywidualnych osiągnięć pracownika, - rozszerzane jest uprawnienie pracowników do udziału w zyskach przedsiębiorstwa,

3 2 BSE - wprowadzane są dodatkowe korzyści finansowe, mające na celu zwiększenie wpływu pracowników na rozwój firmy, przy zastosowaniu zasady, że korzyści te powinny być różnicowane i nastawione na motywowanie pracownika. Poniżej przedstawione zostaną przykłady rozwiązywania problematyki płac w poszczególnych krajach UE. 2. Metody regulowania wynagrodzeń w wybranych krajach UE Belgia Zasady wynagradzania w Belgii regulowane są zarówno na szczeblu państwa, jak i szczeblu zbiorowych układów pracy. Najważniejszym aktem prawnym, odpowiadającym w pewnym stopniu polskiemu Kodeksowi pracy, jest ustawa z 12 kwietnia 1965 r. określająca definicję wynagrodzenia, metody jego ochrony, warunki potrąceń wynagrodzenia itp. Wysokość wynagrodzeń pracowników w Belgii ustalona jest w zasadzie zbiorowymi umowami pracy. Umowy te muszą przestrzegać ustawowo regulowanych zasad, takich jak: - gwarantowany miesięczny dochód minimalny, - równość wynagrodzeń pomiędzy kobietami a mężczyznami, - uwzględnianie we wzroście płac wskaźnika wzrostu cen. Układy te regulują praktycznie wszystkie najbardziej istotne kwestie, jak: wysokość wynagrodzenia, czas i warunki pracy, wymiar urlopu, jak i pewne kwestie wykraczające nawet poza prawo pracy np. zasady wcześniejszego przechodzenia na emeryturę. Układy zawierane przez Krajową Radę Pracy (tworzoną przez związki zawodowe i zrzeszenia pracodawców) wyznaczają z reguły minimalny poziom świadczeń czy uprawnień dotyczących wszystkich pracowników. Dla pracowników istotne znaczenie mają układy zbiorowe zawierane na szczeblu branżowym, które decydują zasadniczo o poziomie świadczeń pracowniczych. Układ zbiorowy pracy niższego szczebla nie może być sprzeczny z postanowieniami układu zawartego na wyższym szczeblu. Układ na poziomie przedsiębiorstwa jest zawierany wtedy, gdy daje pracownikom dodatkowe przywileje nie przewidziane w układzie branżowym. Wiele układów korzystniej reguluje np. kwestię najniższego wynagrodzenia. Układy zbiorowe obejmują ok. 80% pracowników zatrudnionych w sektorze prywatnym. W dziedzinie kształtowania wynagrodzeń związki zawodowe mają w Belgii duże uprawnienia i spełniają ważną rolę. Przestrzegana jest zasada, że wzrost wynagrodzeń nie może przekraczać poziomu produkcji i dochodu. Jednocześnie istnieje system gwarantujący udział pracowników w dochodach wynikających ze wzrostu produkcji. Rozszerzającą się zasadą wynagradzania w Belgii jest zależność podwyżek płac od ekonomicznej sytuacji przedsiębiorstwa. Rozwiązanie takie, pod nazwą "płace elastyczne" wprowadzane zostało w zakładach metalowych jak i bankach. Celem zastosowania tej zasady jest nie tylko powiązanie wysokości wynagrodzeń z wynikami finansowymi przedsiębiorstwa ale również motywowanie pracowników do podwyższania zyskowności przedsiębiorstw. Dąży się jednocześnie do ujednolicenia uprawnień robotników z zatrudnionymi na stanowiskach nierobotniczych. Obecnie różnice te w dziedzinie wynagrodzeń polegają na tym, że robotnicy mogą czasami być pozbawieni części dodatków i otrzymywać je w wysokości 60% płacy, podczas gdy pracownicy umysłowi otrzymuje dodatki w pełnym wymiarze. Ponadto pracownicy umysłowi otrzymują pełne wynagrodzenie za czas absencji chorobowej, podczas gdy robotnicy takich uprawnień nie mają.

4 BSE 3 Francja We Francji wysokość płac i zasady ich kształtowania ustalane są w drodze rokowań zbiorowych prowadzonych na różnych szczeblach. Na szczeblu państwa regulowane są następujące problemy dotyczące wynagrodzeń: - wysokość płacy minimalnej (SMIC); - wymiar czasu pracy, powyżej którego zaczynają się godziny nadliczbowe, wyżej opłacane; - uposażenie funkcjonariuszy państwowych i w pewnym zakresie pracowników przedsiębiorstw publicznych; - wypłata i ochrona wynagrodzeń za pracę. Celem wprowadzenia płacy minimalnej SMIC jest zapewnienie pracownikom najniżej wynagradzanym określonego poziomu siły nabywczej i udziału w rozwoju ekonomicznym kraju. Stawka SMIC jest określona w dekretach rządowych i rewidowana w dniu 1 lipca każdego roku, jeśli oficjalny wskaźnik wzrostu cen osiągnie co najmniej 2%. Jest ona obligatoryjna w odniesieniu do pracowników wszystkich zawodów powyżej 18 lat. Istnieje odrębny sposób obliczania wynagrodzenia minimalnego dla pracowników - inwalidów oraz pobierających naukę zawodu. Płace w sektorze publicznym we Francji kontrolowane są przez rząd i porównywane z wynagrodzeniami w sektorze prywatnym. Przez sektor publiczny rozumie się: - państwową służbę cywilną, tj. pracowników ministerstw, ale i nauczycieli, - administrację terenową, - zatrudnionych w szpitalach publicznych. Pracownicy zatrudnieni w sektorze publicznym dzielą się na cztery kategorie kwalifikacyjne: A - najwyżej wykwalifikowani pracownicy o stażu pracy powyżej 3 lat z wyższym wykształceniem (urzędnicy wyższego szczebla, nauczyciele szkół średnich); B - pracownicy z wykształceniem równym szczeblowi bakałarza (np. urzędnicy, nauczyciele szkół podstawowych), C - średnio wykwalifikowani urzędnicy (np. księgowi, urzędnicy pocztowi), D - początkujący urzędnicy bez formalnych kwalifikacji (np. opiekunka w szkole, asystent urzędnika). W odniesieniu do spółek, w których państwo jest głównym akcjonariuszem, rząd otrzymuje propozycje stawek w tabeli płac i innych składników wynagrodzeń. Mają one być zgodne z polityką rządu w dziedzinie płac, a w przypadku niezgodności mogą być zakwestionowane. Na szczeblu branży oraz układów międzyzawodowych ustalane są: - minimalne stawki płac dla pracowników bez kwalifikacji zawodowych (tzw. "minimum układowe", które nie może być niższe od minimum powszechnego (SMIC) ustanawianego przez państwo, - współczynnik hierarchiczny, służący do obliczania stawek wynagrodzenia dla poszczególnych zawodów w branży, - dodatki za pracę w warunkach uciążliwych, niebezpiecznych lub szkodliwych dla zdrowia, - zasady wynagradzania akordowego, - tzw. premie stażowe, za sumienną pracę, - zasady zwrotu kosztów dokształcenia zawodowego i kosztów dojazdów do pracy, - sposoby realizowania zasady "równa płaca za równą pracę" i procedury załatwiania konfliktów, które mogą powstać na tym tle.

5 4 BSE Jednak rola układów szczebla branżowego jest systematycznie ograniczana na rzecz układów zawieranych na szczeblu przedsiębiorstwa. Praktyka zawierania umów zbiorowych we Francji w ostatnich latach wskazuje na dominującą rolę umów zakładowych. Cechą charakterystyczną umów zbiorowych we Francji jest: - szybszy wzrost płac robotników płatnych godzinowo niż na stanowiskach nierobotniczych, - wprowadzanie różnych szkoleń, - nacisk na wzrost płacy minimalnej i systematyczne jej podwyższanie, - przestrzeganie zasady równej płacy za jednakową pracę mężczyzn i kobiet. Kadra kierownicza, oprócz wyższych wynagrodzeń i udziału w zyskach, korzysta z całego szeregu beneficjów, takich jak: - dopłaty do zajmowanych domów, - zwrot kosztów przeprowadzek, - dopłaty do zagospodarowania się przy zmianie miejsca pracy, - możliwość korzystania ze służbowego samochodu. Hiszpania W kraju tym warunki pracy i płac, w tym minimalne stawki wynagrodzenia, ustalane są w układach branżowych. Rzeczywiste, aktualne stawki wynagrodzeń ustalane są na szczeblu przedsiębiorstw. Zarejestrowanych jest ok. 4,3 tys. układów zbiorowych pracy, stosowanych w ok. 950 tys. przedsiębiorstw, obejmujących nieco ponad połowę czynnych zawodowo pracowników. W Hiszpanii stosowana jest zasada gwarantowania pracownikom, że siła nabywcza ich wynagrodzenia nie będzie obniżona na skutek inflacji. Konsultacje trójstronne (państwo, pracodawcy, pracownicy) odbywane co roku dotyczą wysokości wzrostu płac, który zapewniałby wyrównanie wzrostu cen z roku ubiegłego. Systematycznie też dokonuje się podwyższania płacy minimalnej, co jest także formą przestrzegania zasady o dostosowywaniu wynagrodzeń do wzrostu kosztów utrzymania. Irlandia Zasady wynagradzania w Irlandii kształtowane są w zasadzie umowami o pracę. Związki zawodowe mają prawo prowadzić rokowania zbiorowe, ale praktycznie nie są one wiążące dla ich sygnatariuszy, ani też, zgodnie z prawem irlandzkim, nie można wymuszać ich wykonania. Warunkiem nabywania przez nie mocy prawnej jest włączenie ich do indywidualnych umów o pracę. Pomimo to układy zbiorowe są zawierane i zwyczajowo dotyczą: - wynagrodzeń, - czasu pracy, - uprawnień urlopowych, - wypłat chorobowych. Wiele układów dotyczy również zasad awansowania, uprawnień emerytalnych, partycypacji pracowników itp. Rokowania zbiorowe mogą mieć, podobnie jak w innych krajach UE, formę: - uzgodnień krajowych, - branżowych układów zbiorowych, - umów zakładowych. Na szczeblu centralnym ustalane są stawki płacy minimalnej, a na szczeblu branżowym: - warunki pracy, - godziny pracy,

6 BSE 5 - minimalne branżowe wskaźniki wzrostu płac. Natomiast na szczeblu zakładu pracy ustalane są konkretne stawki wynagrodzeń dla robotników i nierobotniczych stanowisk pracy. Irlandia jest przykładem kraju, w którym kształtowanie płac jest zdecentralizowane. Rokowania prowadzone na poziomie branży i zgodne z dyrektywami rządowymi nie są niekiedy przestrzegane na szczeblu przedsiębiorstwa. Portugalia Rokowania zbiorowe w Portugalii prowadzone są w umowach trójpartnerskich, w których przede wszystkim określane są wskaźniki wzrostu wynagrodzeń, w tym: - wzrost płac w umowach zbiorowych pracy, - poziom ogólnokrajowej płacy minimalnej i procent jej wzrostu, - wzrost świadczeń socjalnych, - wskaźnik wzrostu płac w sektorze publicznym. Przedmiotem rokowań jest też problem, czy pozostawać tylko przy określaniu minimalnych wskaźników wzrostu wynagrodzeń (jak chcą pracodawcy), czy określać również maksymalną dynamikę wzrostu płac, o co zabiegają pracownicy. Ogólne wskaźniki wzrostu wynagrodzeń określone w porozumieniach trójpartnerskich przenoszone są z kolei do układów branżowych. Układy zbiorowe zawierane na szczeblu branży zawierane są na okres jednego roku, a ich ustalenia dotyczą na ogół minimalnych wzrostów wynagrodzeń. Rzeczywiste stawki płac ustalane są na szczeblu przedsiębiorstw i znajdują wyraz w zawieranych umowach o pracę. Zależnie od rodzaju pracy i potrzeb przedsiębiorstw przybierają one różną formę. Włochy We Włoszech trójstronne uzgodnienia dotyczące podstawowych problemów wynagradzania były stosowane do 1984 r. Od połowy lat osiemdziesiątych główną formą regulowania płac są układy branżowe. Układy branżowe dotyczą: - minimalnej stawki płac i stawki stosowanej w branży, - czasu trwania umów o pracę, - warunków pracy poszczególnych grup pracowników (robotników, na stanowiskach nierobotniczych, na stanowiskach kierowniczych). Stawki płac dla kierowników i menedżerów ustalane są odrębnie poza układami branżowymi w wyniku negocjacji prowadzonych na szczeblu ogólnokrajowym. Organizacje związkowe i indywidualni pracownicy mają swobodę negocjowania bardziej korzystnych warunków niż standardy minimalne. Zgodnie z kodeksem cywilnym "pracodawcy i indywidualni pracownicy mogą zawierać umowy, które różnią się lub odbiegają od porozumień zbiorowych, jeśli warunki indywidualne umów są korzystniejsze, niż odpowiednie warunki porozumień zbiorowych". We Włoszech nie ustala się ogólnopaństwowego poziomu płacy minimalnej. Konstytucyjnie zagwarantowana jest płaca "proporcjonalna" i "wystarczająca". Konstytucja stanowi, że wszyscy pracownicy mają prawo do wynagrodzenia proporcjonalnego do jakości i ilości ich pracy i każde, nawet najniższe wynagrodzenie musi być ustalone na poziomie dającym gwarancję im i ich rodzinom godnego życia. Płaca minimalna ustalana jest w systemie autonomicznych umów zbiorowych na poziomie branżowym lub sektorowym. Uzgodnienia dokonywane są na szczeblu dużych gałęzi przemysłu, a ustalane dla każdego szczebla zaszere-

7 6 BSE gowania. Minimalne stawki płac są renegocjowane, gdy umowa zbiorowa jest odnawialna. Z reguły odbywa się to co trzy lata, choć najnowsze umowy zawierane są już na cztery lata. Zastosowanie umów zbiorowych we Włoszech jest bardzo szerokie i obejmuje zdecydowaną większość pracowników. W odniesieniu do zatrudnionych w niepełnym wymiarze czasu stosowane jest proporcjonalne przeliczenie stawek do liczby godzin pracy. Wielka Brytania Płace w Wielkiej Brytanii ustalane są w negocjacjach zbiorowych prowadzonych na różnych poziomach: krajowym, regionalnym i lokalnym. Tradycyjną formą regulacji płac były branżowe układy zbiorowe pracy, zawierane na szczeblu krajowym, przez ogólnokrajową organizację pracodawców i związków zawodowych, działające w danej branży. Niekiedy układy te były uzupełniane branżowymi układami o zasięgu lokalnym. Obecnie w niektórych gałęziach porozumienia i układy zbiorowe zawierane są jednocześnie na każdym z wymienionych poziomów negocjacji. Występuje jednak tendencja do obniżania regulacyjnej roli układów zawieranych ponad przedsiębiorstwem. Nieco większe jest nadal znaczenie negocjacji branżowych w sektorze publicznym. Natomiast w sektorze prywatnym ciężar regulacji płac już przesunął się na szczebel przedsiębiorstwa lub zakładu pracy. Układy branżowe ograniczają się na ogół do regulowania stawek minimalnych. Natomiast w porozumieniach zakładowych określane są konkretne stawki płac i zasady ich ustalania. W ten sposób regulowane są głównie dodatki do płac - premie, nagrody, dodatki do stawek za godziny nadliczbowe oraz warunki wynagrodzeń akordowych. System kształtowania płac w sektorze publicznym można podzielić na dwie grupy. Pierwsza z nich to obszar, w których układów zbiorowych nie stosuje się lub w bardzo ograniczonym zakresie. Należą do nich: - płace dla podstawowych służb publicznych (ostatnio grupa ta została rozszerzona o nauczycieli), - płace określane według odrębnej formuły (m. in. policji, straży pożarowej), - kontrakty dla wybranych kierowniczych stanowisk pracy. Druga grupa to obszar, w których przy ustalaniu płac pracowników służb publicznych występują elementy układów zbiorowych pracy. Należą do nich: - tradycyjna umowa zbiorowa stosowana w Brytyjskich Kolejach, - państwowe negocjacje płac uwzględniające lokalne wskaźniki wzrostu dla pracowników służb państwowych na danym terenie, - płace dla służb cywilnych porównywalne z płacami w sektorze prywatnym, - zdecentralizowane umowy zbiorowe, określające płace na szczeblu zakładu pracy, np. w urzędach pocztowych. Zarówno dla policji jak i strażaków stosowana formuła przewiduje własne negocjacje dotyczące szczegółowych zasad wynagradzania. U podstaw płac ustalanych dla wyodrębnionych kategorii zawodowych leży dążenie do stworzenia im lepszych warunków pracy i wynagradzania, aniżeli wynikałoby to z układów zbiorowych pracy. Płace porównywalne dla służb cywilnych oznaczają, że pracownicy służb publicznych, z wyjątkiem ścisłego kierownictwa, mają wynagrodzenie ustalane w porównaniu do płac w sektorze prywatnym. W Wielkiej Brytanii występują w ostrzejszej formie aniżeli w innych krajach różnice między płacami mężczyzn a kobiet (na niekorzyść kobiet). Działania na rzecz równouprawnienia

8 BSE 7 zawodowego i płacowego kobiet są więc głównym przedmiotem rokowań przy zawieraniu układów zbiorowych pracy. 3. Podsumowanie Ogólne należy stwierdzić, że w krajach UE występuje tendencja do ujednolicenia rozwiązań w dziedzinie płac. Wspólną cechą systemu europejskiego jest gwarancja do negocjowania i zawierania układów zbiorowych oraz duża rola związków zawodowych w kształtowaniu płac. Udział państwa w regulowaniu wynagrodzeń wykazuje tendencję do ograniczania. Rządy formułuje tylko pewne dezyderaty dotyczące wysokości płac a także form wynagradzania. Obecnym kierunkiem rozwoju europejskich układów zbiorowych jest decentralizacja i prowadzenie porozumień pomiędzy reprezentantami pracowników i pracodawców, przy malejącym udziale państwa. Reasumując, w większości krajów UE stosowane są następujące rozwiązania: - stawki płac zasadniczych poszczególnych kategorii zaszeregowania ustalane są na szczeblu branży, - przedsiębiorstwom pozostawia się dużą swobodę w zakresie kształtowania rzeczywistych wynagrodzeń, - płaca zasadnicza nie stanowi pełnego wynagrodzenia, stosowane są odrębne składniki przeznaczone do opłacania indywidualnych osiągnięć pracownika, - rozszerzane jest uprawnienie pracowników do udziału w zyskach przedsiębiorstwa. Należy ponadto mieć na uwadze fakt, że w krajach wysokorozwiniętych nie występują nadmierne rozpiętości płacowe, a bardzo wysokie dochody dotyczą pracodawców bądź najwyższej kadry kierowniczej w firmach prywatnych. Nie ma odrębnych regulacji prawnych dotyczących rozpiętości między najniższym a najwyższym wynagrodzeniem pracowników. Z analizowanych rozwiązań funkcjonujących w poszczególnych krajach, tylko we Włoszech stawki płac dla kierowników i menedżerów ustalane są odrębnie poza układami branżowymi w wyniku negocjacji prowadzonych na szczeblu ogólnokrajowym. Z kolei w Wielkiej Brytanii stosowana jest w szerokim zakresie zasada wynagradzania na kierowniczych stanowiskach pracy w formie kontraktów menedżerskich i na tym obszarze nie stosuje się układów zbiorowych. Wykorzystana literatura: 1. Nicolas Barr, The Economics of the Welfare State, Weidenfeld and Nicolson, London; 2. Zofia Jacukowicz, Systemy wynagrodzeń, Poltext, 1999; 3. Prawo do płacy godziwej, "Studia i Materiały" z 9/1994, Instytut Pracy i Spraw Socjalnych; 4. Płace minimalne w Europie Zachodniej, "Polityka Społeczna" nr 1/1997; 5. Układy zbiorowe pracy w polityce płac różnych krajów, "Studia i Materiały", z. 8/1993, Instytut Pracy i Spraw Socjalnych; 6. Jerzy Wratny, Partycypacja pracownicza w przedsiębiorstwie - przegląd europejski, "Studia i Materiały", z. 1/1993, Instytut Pracy i Spraw Socjalnych.

Pracowniczy kontrakt menedżerski

Pracowniczy kontrakt menedżerski Pracowniczy kontrakt menedżerski Uwagi ogólne Definicja Przedmiotem kontraktu menedżerskiego jest zarządzanie jednostką gospodarczą (względnie jej działami, konkretnymi produktami lub projektami). Innymi

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN WYNAGRADZANIA PRACOWNIKÓW NIE BĘDĄCYCH NAUCZYCIELAMI ZATRUDNIONYCH W SZKOLE PODSTAWOWEJ W WĘZINIE

REGULAMIN WYNAGRADZANIA PRACOWNIKÓW NIE BĘDĄCYCH NAUCZYCIELAMI ZATRUDNIONYCH W SZKOLE PODSTAWOWEJ W WĘZINIE Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 5/2009 Dyrektora Szkoły Podstawowej w Węzinie z dnia 9 czerwca 2009 r. REGULAMIN WYNAGRADZANIA PRACOWNIKÓW NIE BĘDĄCYCH NAUCZYCIELAMI ZATRUDNIONYCH W SZKOLE PODSTAWOWEJ

Bardziej szczegółowo

STANOWISKO NR 1 XXIII WALNEGO ZEBRANIA DELEGATÓW KRAJOWEJ SEKCJI BRANŻY METALOWCÓW NSZZ SOLIDARNOŚĆ Z DNIA 15.05.2013

STANOWISKO NR 1 XXIII WALNEGO ZEBRANIA DELEGATÓW KRAJOWEJ SEKCJI BRANŻY METALOWCÓW NSZZ SOLIDARNOŚĆ Z DNIA 15.05.2013 STANOWISKO NR 1 W sprawie: przywrócenia ustawy o negocjacyjnym kształtowaniu wynagrodzeń Solidarność ponownie zwracają się do Komisji Krajowej NSZZ Solidarność z wnioskiem o podjęcie inicjatywy ustawodawczej,

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 8/09 Dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy w Augustowie z dnia r.

Zarządzenie Nr 8/09 Dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy w Augustowie z dnia r. Zarządzenie Nr 8/09 Dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy w Augustowie z dnia 26.06.2009r. w sprawie: nadania Regulaminu Wynagradzania Powiatowemu Urzędowi Pracy w Augustowie 1 Na podstawie art. 39 ust 1.

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN WYNAGRADZANIA PRACOWNIKÓW NIE BĘDĄCYCH NAUCZYCIELAMI ZATRUDNIONYCH W SZKOLE PODSTAWOWEJ W WĘZINIE

REGULAMIN WYNAGRADZANIA PRACOWNIKÓW NIE BĘDĄCYCH NAUCZYCIELAMI ZATRUDNIONYCH W SZKOLE PODSTAWOWEJ W WĘZINIE Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 4/2011 Dyrektora Szkoły Podstawowej w Węzinie z dnia 26 stycznia 2011 r. REGULAMIN WYNAGRADZANIA PRACOWNIKÓW NIE BĘDĄCYCH NAUCZYCIELAMI ZATRUDNIONYCH W SZKOLE PODSTAWOWEJ

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie nr 5/2016. Dyrektora Przedszkola Samorządowego w Kunicach. z dnia r.

Zarządzenie nr 5/2016. Dyrektora Przedszkola Samorządowego w Kunicach. z dnia r. Zarządzenie nr 5/2016 Dyrektora Przedszkola Samorządowego w Kunicach z dnia 09.06.2016 r. w sprawie: wprowadzenia regulaminu wynagradzania pracowników niebędących nauczycielami zatrudnionych w Przedszkolu

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN WYNAGRADZANIA PRACOWNIKÓW NIE BĘDĄCYCH NAUCZYCIELAMI ZATRUDNIONYCH W SZKOLE PODSTAWOWEJ W ŁASKU

REGULAMIN WYNAGRADZANIA PRACOWNIKÓW NIE BĘDĄCYCH NAUCZYCIELAMI ZATRUDNIONYCH W SZKOLE PODSTAWOWEJ W ŁASKU Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 1/2011 Dyrektora Szkoły Podstawowej w Łasku z dnia 16 sierpnia 2011 r. REGULAMIN WYNAGRADZANIA PRACOWNIKÓW NIE BĘDĄCYCH NAUCZYCIELAMI ZATRUDNIONYCH W SZKOLE PODSTAWOWEJ

Bardziej szczegółowo

Regulamin Wynagradzania Powiatowego Urzędu Pracy w Augustowie

Regulamin Wynagradzania Powiatowego Urzędu Pracy w Augustowie Regulamin Wynagradzania Powiatowego Urzędu Pracy w Augustowie Rozdział 1 Przepisy ogólne 1. Regulamin określa zasady wynagradzania za pracę oraz pozostałe świadczenia związane z pracą i warunki ich przyznawania.

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN WYNAGRADZANIA

REGULAMIN WYNAGRADZANIA REGULAMIN WYNAGRADZANIA dla pracowników niebędących nauczycielami zatrudnionych w Publicznym Gimnazjum nr 1 im Jana Pawła II w Ząbkach. Na podstawie art. 39 ust. 1 i 2 ustawy z 21 listopada 2008r o pracownikach

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr DKO- 01611-27/09 Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej z dnia 17.08.2009 r.

Zarządzenie Nr DKO- 01611-27/09 Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej z dnia 17.08.2009 r. Zarządzenie Nr DKO- 01611-27/09 Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej z dnia 17.08.2009 r. w sprawie: wprowadzenia nowego Regulaminu Wynagradzania Pracowników Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN WYNAGRADZANIA pracowników niepedagogicznych Gimnazjum im. Cypriana Kamila Norwida w Stanisławowie

REGULAMIN WYNAGRADZANIA pracowników niepedagogicznych Gimnazjum im. Cypriana Kamila Norwida w Stanisławowie /Wprowadzony Zarządzeniem Dyrektora Gimnazjum im. Cypriana Kamila Norwida w Stanisławowie Nr 3/2009 z dnia 15 maja 2009 r. Tekst jednolity uwzględniający zmiany wprowadzone zarządzeniem Dyrektora Gimnazjum

Bardziej szczegółowo

R E G U L A M I N W Y N A G R A D Z A N I A. PRACOWNIKÓW PGK Spółka z o.o. w Muszynie

R E G U L A M I N W Y N A G R A D Z A N I A. PRACOWNIKÓW PGK Spółka z o.o. w Muszynie R E G U L A M I N W Y N A G R A D Z A N I A PRACOWNIKÓW PGK Spółka z o.o. w Muszynie 1 Rozdział I. Postanowienia wstępne Rozdział II Zasady wynagradzania pracowników Rozdział III Zasady przyznawania innych

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN WYNAGRADZANIA

REGULAMIN WYNAGRADZANIA REGULAMIN WYNAGRADZANIA METAL Zbigniew Baran, 53-146 Wrocław ul. Racławicka 2-4/404 I. Przepisy wstępne 1. Na podstawie art. 77 2, 78 k.p. ustalam regulamin wynagradzania, zwany dalej regulaminem, wprowadzony

Bardziej szczegółowo

Wynagrodzenie minimalne w Polsce i w krajach Unii Europejskiej

Wynagrodzenie minimalne w Polsce i w krajach Unii Europejskiej Wynagrodzenie minimalne w Polsce i w krajach Unii Europejskiej Płaca minimalna w krajach unii europejskiej Spośród 28 państw członkowskich Unii Europejskiej 21 krajów posiada regulacje dotyczące wynagrodzenia

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN WYNAGRADZANIA PRACOWNIKÓW

REGULAMIN WYNAGRADZANIA PRACOWNIKÓW ZARZĄDZENIE NR 6/07 z dnia 27 sierpnia 2007 r. Dyrektora Zakładu Budżetowego o nazwie Wodociągów i Kanalizacji w Wiązownie w sprawie wprowadzenia regulaminu wynagradzania pracowników Zakładu Wodociągów

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN WYNAGRADZANIA PRACOWNIKÓW NIEPEDAGOGICZNYCH ZATRUDNIONYCH W SZKOLE PODSTAWOWEJ W WYSOKIEJ

REGULAMIN WYNAGRADZANIA PRACOWNIKÓW NIEPEDAGOGICZNYCH ZATRUDNIONYCH W SZKOLE PODSTAWOWEJ W WYSOKIEJ REGULAMIN WYNAGRADZANIA PRACOWNIKÓW NIEPEDAGOGICZNYCH ZATRUDNIONYCH W SZKOLE PODSTAWOWEJ W WYSOKIEJ I. POSTANOWIENIA OGÓLNE Podstawę prawną ustalenia Regulaminu wynagradzania stanowią następujące przepisy:

Bardziej szczegółowo

Studia podyplomowe "Zarządzanie bezpieczeństwem i higieną pracy". Opracowanie: dr Artur Woźny

Studia podyplomowe Zarządzanie bezpieczeństwem i higieną pracy. Opracowanie: dr Artur Woźny ŹRÓDŁA PRAWA PRACY Pod pojęciem źródła prawa rozumie się wszelkiego rodzaju formy, poprzez które zostają wyrażone normy prawne. Charakter oficjalnego źródła prawa stanowionego (wydanego przez uprawnione

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN WYNAGRADZANIA pracowników niepedagogicznych w I Liceum Ogólnokształcącym im. Stefana Czarnieckiego w Chełmie

REGULAMIN WYNAGRADZANIA pracowników niepedagogicznych w I Liceum Ogólnokształcącym im. Stefana Czarnieckiego w Chełmie REGULAMIN WYNAGRADZANIA pracowników niepedagogicznych w I Liceum Ogólnokształcącym im. Stefana Czarnieckiego w Chełmie Na podstawie: 1) ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (tekst jednolity: Dz.

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN WYNAGRADZANIA dla pracowników niebędących nauczycielami zatrudnionych w Szkole Podstawowej Nr 2 w Łobzie.

REGULAMIN WYNAGRADZANIA dla pracowników niebędących nauczycielami zatrudnionych w Szkole Podstawowej Nr 2 w Łobzie. REGULAMIN WYNAGRADZANIA dla pracowników niebędących nauczycielami zatrudnionych w Szkole Podstawowej Nr 2 w Łobzie. Na podstawie: 1) art. 77² ustawy z dnia 26 czerwca 1974r. Kodeks Pracy (tekst jednolity:

Bardziej szczegółowo

R E G U L A M I N W Y N A G R A D Z A N I A

R E G U L A M I N W Y N A G R A D Z A N I A R E G U L A M I N W Y N A G R A D Z A N I A PRACOWNIKÓW NIE BĘDĄCYCH NAUCZYCIELAMI zatrudnionych w Szkole Podstawowej im. Marii Konopnickiej w Brzączowicach - 2-1 Zakładowy regulamin wynagradzania, zwany

Bardziej szczegółowo

Regulamin wynagradzania pracowników Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Mszanie Dolnej

Regulamin wynagradzania pracowników Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Mszanie Dolnej Załącznik do Zarządzenia Nr MOP.021/5/2009 Kierownika Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Mszanie Dolnej z dnia 30 czerwca 2009 r. w sprawie ustalenia Regulaminu wynagradzania pracowników MOPS w Mszanie

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN WYNAGRADZANIA

REGULAMIN WYNAGRADZANIA REGULAMIN WYNAGRADZANIA PRACOWNIKÓW ADMINISTRACJI I OBSŁUGI ZATRUDNIONYCH W CENTRUM KSZTAŁCENIA USTAWICZNEGO W SIERADZU REGULAMIN WYNAGRADZANIA PRACOWNIKÓW ADMINISTRACJI I OBSŁUGI ZATRUDNIONYCH W CENTRUM

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Warszawa, dnia 14 marca 2016 r. Poz. 336 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA RODZINY, PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ 1) z dnia 3 marca 2016 r. w sprawie ustalenia wysokości wynagrodzenia

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR OPS.S Kierownika Ośrodka Pomocy Społecznej w Kluczborku z dnia 17 grudnia 2014 r.

ZARZĄDZENIE NR OPS.S Kierownika Ośrodka Pomocy Społecznej w Kluczborku z dnia 17 grudnia 2014 r. ZARZĄDZENIE NR OPS.S 021.32.2014 Kierownika Ośrodka Pomocy Społecznej w Kluczborku z dnia 17 grudnia 2014 r. w sprawie ustalenia Regulaminu Wynagradzania w Ośrodku Pomocy Społecznej w Kluczborku Działając

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN WYNAGRADZANIA PRACOWNIKÓW POWIATOWEGO URZĘDU PRACY W TYCHACH. Rozdział 1. Postanowienia ogólne

REGULAMIN WYNAGRADZANIA PRACOWNIKÓW POWIATOWEGO URZĘDU PRACY W TYCHACH. Rozdział 1. Postanowienia ogólne Załącznik do Zarządzenia Nr 2/12 Dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy w Tychach z dnia 03 stycznia 2012r. REGULAMIN WYNAGRADZANIA PRACOWNIKÓW POWIATOWEGO URZĘDU PRACY W TYCHACH Rozdział 1 Postanowienia ogólne

Bardziej szczegółowo

Pracownik niepełnoetatowy. wydanie 1. ISBN 83-7387-965-X. Opracował: Przemysław Ciszek na podstawie publikacji Kadry. Serwis spraw pracowniczych

Pracownik niepełnoetatowy. wydanie 1. ISBN 83-7387-965-X. Opracował: Przemysław Ciszek na podstawie publikacji Kadry. Serwis spraw pracowniczych Pracownik niepełnoetatowy wydanie 1. ISBN 83-7387-965-X Opracował: Przemysław Ciszek na podstawie publikacji Kadry. Serwis spraw pracowniczych Redakcja: Małgorzata Budzich Wydawnictwo C.H. Beck ul. Gen.

Bardziej szczegółowo

Zmiany postanowień zakładowych układów zbiorowych pracy i ich wpływ na treść umów o pracę.

Zmiany postanowień zakładowych układów zbiorowych pracy i ich wpływ na treść umów o pracę. Zmiany postanowień zakładowych układów zbiorowych pracy i ich wpływ na treść umów o pracę. Układ zbiorowy pracy jest porozumieniem zawieranym pomiędzy pracodawcą a związkami zawodowymi. Stanowi źródło

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN WYNAGRADZANIA PRACOWNIKÓW MIEJSKIEJ I GMINNEJ BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ W ZAWADZKIEM

REGULAMIN WYNAGRADZANIA PRACOWNIKÓW MIEJSKIEJ I GMINNEJ BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ W ZAWADZKIEM ZAŁĄCZNIK nr 1 do Zarządzenia nr 6/2013 Dyrektora MiG Biblioteki Publicznej w Zawadzkiem z dnia 18 marca 2013r. REGULAMIN WYNAGRADZANIA PRACOWNIKÓW MIEJSKIEJ I GMINNEJ BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ W ZAWADZKIEM

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN WYNAGRADZANIA PRACOWNIKÓW ADMINISTRACJI I OBSŁUGI ZESPOŁU PLACÓWEK OŚWIATOWYCH W GÓRACH

REGULAMIN WYNAGRADZANIA PRACOWNIKÓW ADMINISTRACJI I OBSŁUGI ZESPOŁU PLACÓWEK OŚWIATOWYCH W GÓRACH Załącznik nr 1 do zarządzenia nr 2/0B/2009 Dyrektora ZPO w Górach z dn.01.10.2009 r REGULAMIN WYNAGRADZANIA PRACOWNIKÓW ADMINISTRACJI I OBSŁUGI ZESPOŁU PLACÓWEK OŚWIATOWYCH W GÓRACH Na podstawie: 1) ustawy

Bardziej szczegółowo

Regulaminu wynagradzania w Szkole Podstawowej. im. Bolesława Krzywoustego w Piaskach

Regulaminu wynagradzania w Szkole Podstawowej. im. Bolesława Krzywoustego w Piaskach Regulaminu wynagradzania w Szkole Podstawowej im. Bolesława Krzywoustego w Piaskach Na podstawie art. 39 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. Nr 223, poz.1458)

Bardziej szczegółowo

w sprawie: aktualizacji Regulaminu wynagradzania pracowników niebędących nauczycielami w Przedszkolu Publicznym Nr 11 im. Kolorów Tęczy w Czeladzi

w sprawie: aktualizacji Regulaminu wynagradzania pracowników niebędących nauczycielami w Przedszkolu Publicznym Nr 11 im. Kolorów Tęczy w Czeladzi Zarządzenie nr 3/2016 Dyrektora Przedszkola Publicznego Nr 11 im. Kolorów Tęczy w Czeladzi z dnia 18 marca 2016 roku w sprawie: aktualizacji Regulaminu wynagradzania pracowników niebędących nauczycielami

Bardziej szczegółowo

R E G U L A M I N W Y N A G R A D Z A N I A

R E G U L A M I N W Y N A G R A D Z A N I A R E G U L A M I N W Y N A G R A D Z A N I A PRACOWNIKÓW NIE BĘDĄCYCH NAUCZYCIELAMI zatrudnionych w Gimnazjum im. Jana Pawła II w Dobczycach - 1-1 Zakładowy regulamin wynagradzania, zwany dalej Regulaminem,

Bardziej szczegółowo

Zmiany w prawie pracy

Zmiany w prawie pracy Zmiany w prawie pracy Monika Błońska, radca prawny Warszawa, dn. 13 grudnia 2016 r. Zmiany, które już weszły w życie Zmiany, które weszły w życie 3 sierpnia 2016 r. Zmiana w zakresie zakazu zatrudniania

Bardziej szczegółowo

pracowników samorządowych zatrudnionych w Przedszkolu Publicznym Nr 29 w Opolu

pracowników samorządowych zatrudnionych w Przedszkolu Publicznym Nr 29 w Opolu R EGULAMIN WYNAGRADZANIA pracowników samorządowych zatrudnionych w Przedszkolu Publicznym Nr 29 w Opolu I. PRZEPISY WSTĘPNE 1 Regulamin wynagradzania, zwany dalej Regulaminem, określa szczegółowe warunki

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN WYNAGRADZANIA DLA PRACOWNIKÓW OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ W PYRZYCACH

REGULAMIN WYNAGRADZANIA DLA PRACOWNIKÓW OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ W PYRZYCACH Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr /13 p.o. Kierownika Ośrodka Pomocy Społecznej z dnia 1 kwietnia 2013 r. REGULAMIN WYNAGRADZANIA DLA PRACOWNIKÓW OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ W PYRZYCACH Na podstawie art.

Bardziej szczegółowo

10 października 2002r. (Dz. U. Nr 200 poz z późn. zm.). Art. 2 Pracownikom z tytułu zatrudnienia przysługuje: 1) wynagrodzenie zasadnicze,

10 października 2002r. (Dz. U. Nr 200 poz z późn. zm.). Art. 2 Pracownikom z tytułu zatrudnienia przysługuje: 1) wynagrodzenie zasadnicze, REGULAMIN WYNAGRADZANIA ZA PRACĘ I PRZYZNAWANIA INNYCH ŚWIADCZEŃ DLA PRACOWNIKÓW NIEBĘDĄCYCH NAUCZYCIELAMI ZATRUDNIONYCH W ZESPOLE PUBLICZNEGO GIMNAZJUM I SZKOŁY PODSTAWOWEJ IM. JANA PAWŁA II W LEŹNIE

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN WYNAGRODZENIA PRACOWNIKÓW

REGULAMIN WYNAGRODZENIA PRACOWNIKÓW REGULAMIN WYNAGRODZENIA PRACOWNIKÓW ZESPOŁU SZKOLNO- PRZEDSZKOLNEGO NR 15 W RYBNIKU 1 Zakładowy Regulamin wynagrodzenia, zwany dalej Regulaminem, ustala wynagrodzenie oraz świadczenia związane z pracą

Bardziej szczegółowo

Dziennik Ustaw Nr 237 16172 Poz. 1577 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ 1) z dnia 9 grudnia 2010 r.

Dziennik Ustaw Nr 237 16172 Poz. 1577 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ 1) z dnia 9 grudnia 2010 r. Dziennik Ustaw Nr 237 16172 Poz. 1577 Na podstawie art. 17 ust. 3 ustawy z dnia 12 września 2002 r. o normalizacji (Dz. U. Nr 169, poz. 1386, z późn. zm. 2) ) oraz art. 77 3 1 ustawy z dnia 26 czerwca

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 24/05

Zarządzenie Nr 24/05 Zarządzenie Nr 24/05 z dnia 19 października 2005r. Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Płocku w sprawie zmiany Zarządzenia Nr 7/05 Dyrektora MOPS w sprawie wprowadzenia w życie Regulaminu

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN WYNAGRADZANIA

REGULAMIN WYNAGRADZANIA REGULAMIN WYNAGRADZANIA dla pracowników nie będących nauczycielami zatrudnionych w Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Sejnach art. 1 1. Regulamin wynagradzania tworzy się na podstawie: 1) art. 77²

Bardziej szczegółowo

REGULANIN WYNAGRADZANIA pracowników samorządowych zatrudnionych w Zespole Ekonomiczno - Administracyjnym

REGULANIN WYNAGRADZANIA pracowników samorządowych zatrudnionych w Zespole Ekonomiczno - Administracyjnym REGULANIN WYNAGRADZANIA pracowników samorządowych zatrudnionych w Zespole Ekonomiczno - Administracyjnym 1. Regulamin wynagradzania, zwany dalej regulaminem określa: 1) wymagania kwalifikacyjne pracowników;

Bardziej szczegółowo

R E G U L A M I N WYNAGRADZANIA PRACOWNIKÓW PSZCZYŃSKIEGO CENTRUM KULTURY

R E G U L A M I N WYNAGRADZANIA PRACOWNIKÓW PSZCZYŃSKIEGO CENTRUM KULTURY - tekst jednolity regulaminu ( z uwzględnieniem aneksów nr 1-10) R E G U L A M I N WYNAGRADZANIA PRACOWNIKÓW PSZCZYŃSKIEGO CENTRUM KULTURY Na podstawie art. 77 2 ustawy z dnia 26 czerwca 1974r. Kodeks

Bardziej szczegółowo

Część I. Komentarz do ustawy z 26.06.1974 r. Kodeks pracy, t.j. Dz. U. z 2014 r. poz. 1502 ze zm. (wyciąg)

Część I. Komentarz do ustawy z 26.06.1974 r. Kodeks pracy, t.j. Dz. U. z 2014 r. poz. 1502 ze zm. (wyciąg) Spis treści Wykaz skrótów Wprowadzenie Część I. Komentarz do ustawy z 26.06.1974 r. Kodeks pracy, t.j. Dz. U. z 2014 r. poz. 1502 ze zm. (wyciąg) Dział trzeci. Wynagrodzenie za pracę i inne świadczenia

Bardziej szczegółowo

Regulamin wynagradzania

Regulamin wynagradzania Regulamin wynagradzania obowiązujący w Zespole Szkół Agro- Ekonomicznych im. Bronisława Zamojdzina w Karolewie Na podstawie art. 39 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz.

Bardziej szczegółowo

ANALIZA ZWIĄZKU MINIMALNEGO WYNAGRODZENIA Z RYNKIEM PRACY W OPARCIU O DANE STATYSTYCZNE

ANALIZA ZWIĄZKU MINIMALNEGO WYNAGRODZENIA Z RYNKIEM PRACY W OPARCIU O DANE STATYSTYCZNE ANALIZA ZWIĄZKU MINIMALNEGO WYNAGRODZENIA Z RYNKIEM PRACY W OPARCIU O DANE STATYSTYCZNE 2 Cele wyodrębniania wynagrodzenia minimalnego w całokształcie polityki płac sformułowane są w konwencjach Międzynarodowej

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN WYNAGRADZANIA PRACOWNIKÓW SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ GWAREK" W WOŁOMINIE

REGULAMIN WYNAGRADZANIA PRACOWNIKÓW SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ GWAREK W WOŁOMINIE REGULAMIN WYNAGRADZANIA PRACOWNIKÓW SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ GWAREK" W WOŁOMINIE 1 1. Podstawą kształtowania wynagrodzenia w Spółdzielni jest zasada wynagrodzenia stosownie do rodzaju ilości i jakości

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN WYNAGRADZANIA PRACOWNIKÓW NIEPEDAGOGICZNYCH

REGULAMIN WYNAGRADZANIA PRACOWNIKÓW NIEPEDAGOGICZNYCH REGULAMIN WYNAGRADZANIA PRACOWNIKÓW NIEPEDAGOGICZNYCH Spis treści: I. Przepisy wstępne ( 1-2) II. Warunki wynagradzania pracownika ( 3-18) III. Świadczenia związane z pracą ( 19-24) IV. Podnoszenie kwalifikacji

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE nr 2/2010 Dyrektora Miejskiego Ośrodka Kultury AMFITEATR w Radomiu z dnia 14.07.2010r

ZARZĄDZENIE nr 2/2010 Dyrektora Miejskiego Ośrodka Kultury AMFITEATR w Radomiu z dnia 14.07.2010r ZARZĄDZENIE nr 2/2010 Dyrektora Miejskiego Ośrodka Kultury AMFITEATR w Radomiu z dnia 14.07.2010r w sprawie ustalenia Regulaminu Wynagradzania Pracowników Miejskiego Ośrodka Kultury Amfiteatr w Radomiu

Bardziej szczegółowo

Prof. UG dr hab. Halina Czubasiewicz

Prof. UG dr hab. Halina Czubasiewicz Prof. UG dr hab. Halina Czubasiewicz Cele wynagrodzeń możliwe do uzyskania Czynniki motywowania poprzez płace, związane ze środowiskiem płac Czynniki motywowania związane z budową systemu płac Czynniki

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 5/09 Dyrektora Przedszkola Miejskiego nr 3 w Olsztynie z dnia 25 maja 2009r.

Zarządzenie Nr 5/09 Dyrektora Przedszkola Miejskiego nr 3 w Olsztynie z dnia 25 maja 2009r. PM3-0161-5/09 Zarządzenie Nr 5/09 Dyrektora Przedszkola Miejskiego nr 3 w Olsztynie z dnia 25 maja 2009r. w sprawie: wprowadzenia regulaminu wynagradzania pracowników niebędących nauczycielami zatrudnionych

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE Nr 18/2009 WÓJTA GMINY CZERNIKOWO

ZARZĄDZENIE Nr 18/2009 WÓJTA GMINY CZERNIKOWO ZARZĄDZENIE Nr 18/2009 WÓJTA GMINY CZERNIKOWO z dnia 25 czerwca 2009 r. w sprawie ustalenia regulaminu wynagradzania pracowników Urzędu Gminy Czernikowo. Na podstawie art. 77 2 ustawy z dnia 26 czerwca

Bardziej szczegółowo

Regulamin wynagradzania pracowników samorządowych zatrudnionych w Urzędzie Miejskim w Mieroszowie. Rozdział 1 Postanowienia ogólne

Regulamin wynagradzania pracowników samorządowych zatrudnionych w Urzędzie Miejskim w Mieroszowie. Rozdział 1 Postanowienia ogólne Regulamin wynagradzania pracowników samorządowych zatrudnionych w Urzędzie Miejskim w Mieroszowie Rozdział 1 Postanowienia ogólne Załącznik nr 1 do Zarządzenia Nr 113/2015 Burmistrza Mieroszowa z dnia

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE Nr 21B/2013 Wójta Gminy Ostróda z dnia 1 marca 2013 r.

ZARZĄDZENIE Nr 21B/2013 Wójta Gminy Ostróda z dnia 1 marca 2013 r. ZARZĄDZENIE Nr 21B/2013 Wójta Gminy Ostróda z dnia 1 marca 2013 r. w sprawie wprowadzenia Regulaminu wynagradzania pracowników zatrudnionych w Urzędzie Gminy Ostróda Na podstawie art. 39 ust. 1 i 2 ustawy

Bardziej szczegółowo

1. Wprowadza się Regulamin wynagradzania dla pracowników Ośrodka Pomocy Społecznej w Świerznie stanowiący załącznik Nr 1.

1. Wprowadza się Regulamin wynagradzania dla pracowników Ośrodka Pomocy Społecznej w Świerznie stanowiący załącznik Nr 1. Regulamin wynagradzania OPS Świerzno Zarządzenie Nr 3/2013 Kierownika Ośrodka Pomocy Społecznej w Świerznie z dnia 15 maja 2013 r. w sprawie wprowadzenia Regulaminu wynagradzania dla pracowników Ośrodka

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 18/2009 WÓJTA GMINY STARY LUBOTYŃ z dnia 13 maja 2009 r.

ZARZĄDZENIE NR 18/2009 WÓJTA GMINY STARY LUBOTYŃ z dnia 13 maja 2009 r. ZARZĄDZENIE NR 18/2009 WÓJTA GMINY STARY LUBOTYŃ z dnia 13 maja 2009 r. w sprawie ustalenia Regulaminu Wynagradzania pracowników w Urzędzie Gminy w Starym Lubotyniu Na podstawie art. 39 ust. 1 i 2 ustawy

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN WYNAGRADZANIA pracowników Zachodniopomorskiego Centrum Doskonalenia Nauczycieli

REGULAMIN WYNAGRADZANIA pracowników Zachodniopomorskiego Centrum Doskonalenia Nauczycieli REGULAMIN WYNAGRADZANIA pracowników Zachodniopomorskiego Centrum Doskonalenia Nauczycieli Wprowadzony przez dyrektora ZCDN zarządzeniem Nr 28/2009 z dnia 05.06.2009 r. Regulamin niniejszy opracowano w

Bardziej szczegółowo

Regulamin wynagradzania pracowników samorządowych zatrudnionych w Urzędzie Gminy Zduńska Wola

Regulamin wynagradzania pracowników samorządowych zatrudnionych w Urzędzie Gminy Zduńska Wola Regulamin wynagradzania pracowników samorządowych zatrudnionych w Urzędzie Gminy Zduńska Wola Regulamin niniejszy sporządzono w oparciu o przepisy: 1) ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (tj.

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 316/09 WÓJTA GMINY SZTABIN. z dnia 23 czerwca 2009 r. w sprawie ustalenia regulaminu wynagradzania pracowników Urzędu Gminy Sztabin.

ZARZĄDZENIE NR 316/09 WÓJTA GMINY SZTABIN. z dnia 23 czerwca 2009 r. w sprawie ustalenia regulaminu wynagradzania pracowników Urzędu Gminy Sztabin. ZARZĄDZENIE NR 316/09 WÓJTA GMINY SZTABIN z dnia 23 czerwca 2009 r. w sprawie ustalenia regulaminu wynagradzania pracowników Urzędu Gminy Sztabin. Na podstawie art. 77² ustawy z dnia 26 czerwca 1974r.

Bardziej szczegółowo

Płace od A do Z naliczanie i rozliczanie wynagrodzeń w 2015 roku (dwudniowe warsztaty praktyczne)

Płace od A do Z naliczanie i rozliczanie wynagrodzeń w 2015 roku (dwudniowe warsztaty praktyczne) Płace od A do Z naliczanie i rozliczanie wynagrodzeń w 2015 roku (dwudniowe warsztaty praktyczne) Cel szkolenia: Celem szkolenia jest przekazanie uczestnikom gruntowej wiedzy z podstaw naliczania wynagrodzeń.

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE Nr 52/2015 Wójta Gminy Ostróda z dnia 15 kwietnia 2015 r.

ZARZĄDZENIE Nr 52/2015 Wójta Gminy Ostróda z dnia 15 kwietnia 2015 r. ZARZĄDZENIE Nr 52/2015 Wójta Gminy Ostróda z dnia 15 kwietnia 2015 r. w sprawie wprowadzenia Regulaminu wynagradzania pracowników zatrudnionych w Urzędzie Gminy Ostróda Na podstawie art. 39 ust. 1 i 2

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN WYNAGRADZANIA PRACOWNIKÓW ADMINISTRACJI I OBSŁUGI W ZESPOLE SZKÓŁ W KĘPICACH.

REGULAMIN WYNAGRADZANIA PRACOWNIKÓW ADMINISTRACJI I OBSŁUGI W ZESPOLE SZKÓŁ W KĘPICACH. REGULAMIN WYNAGRADZANIA PRACOWNIKÓW ADMINISTRACJI I OBSŁUGI W ZESPOLE SZKÓŁ W KĘPICACH. Podstawę prawną ustalenia Regulaminu Wynagradzania stanowi art.77 2 1 i 4 Kodeksu pracy w związku z art. 39 ustawy

Bardziej szczegółowo

Regulamin wynagradzania

Regulamin wynagradzania Regulamin wynagradzania pracowników niebędących nauczycielami zatrudnionych w Szkole Podstawowej Nr 4 w Lubaniu im. Kawalerów Orderu Uśmiechu Na podstawie art. 39 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 listopada

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE Nr 33/2012 WÓJTA GMINY Godkowo z dnia 25 maja 2012 r. w sprawie Regulaminu Wynagradzania Pracowników Urzędu Gminy Godkowo.

ZARZĄDZENIE Nr 33/2012 WÓJTA GMINY Godkowo z dnia 25 maja 2012 r. w sprawie Regulaminu Wynagradzania Pracowników Urzędu Gminy Godkowo. Wójt Gminy Godkowo OR.2000.1.2012 ZARZĄDZENIE Nr 33/2012 WÓJTA GMINY Godkowo z dnia 25 maja 2012 r. w sprawie Regulaminu Wynagradzania Pracowników Urzędu Gminy Godkowo. Na podstawie art. 39 ust. 1 i 2

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 7/2017 WÓJTA GMINY PYSZNICA. z dnia 25 stycznia 2017 r.

ZARZĄDZENIE NR 7/2017 WÓJTA GMINY PYSZNICA. z dnia 25 stycznia 2017 r. ZARZĄDZENIE NR 7/2017 WÓJTA GMINY PYSZNICA z dnia 25 stycznia 2017 r. w sprawie ustalenia regulaminu wynagradzania pracowników w Urzędzie Gminy w Pysznicy Na podstawie art.39 ust.1 i 2 ustawy z dnia 21

Bardziej szczegółowo

Zakładowy Układ Zbiorowy Pracy

Zakładowy Układ Zbiorowy Pracy Zakładowy Układ Zbiorowy Pracy www.plk-sa.pl Warszawa, 16 kwiecień 2014 r. Dotychczasowa struktura ZUZP Preambuła Rozdziały od I do XIV zawierające podstawowe zapisy dotyczące spraw pracowniczych w wielu

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN WYNAGRADZANIA PRACOWNIKÓW TORUŃSKIEJ AGENCJI ROZWOJU REGIONALNEGO S. A. w Toruniu

REGULAMIN WYNAGRADZANIA PRACOWNIKÓW TORUŃSKIEJ AGENCJI ROZWOJU REGIONALNEGO S. A. w Toruniu Regulamin Wynagradzania tekst jednolity przyjęty Uchwałą Zarządu Toruńskiej Agencji Rozwoju Regionalnego S.A. z dnia 28.06.2013 r. zatwierdzony Uchwałą Rady Nadzorczej Nr 14/2013 z dnia 05.07.2013 r. REGULAMIN

Bardziej szczegółowo

USTAWA. z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy. 1) (tekst jednolity) Preambuła (skreślona). DZIAŁ PIERWSZY PRZEPISY OGÓLNE.

USTAWA. z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy. 1) (tekst jednolity) Preambuła (skreślona). DZIAŁ PIERWSZY PRZEPISY OGÓLNE. Dz.U.98.21.94 1998.09.01 zm. Dz.U.98.113.717 art. 5 1999.01.01 zm. Dz.U.98.106.668 art. 31 2000.01.01 zm. Dz.U.99.99.1152 art. 1 2000.04.06 zm. Dz.U.00.19.239 art. 2 2001.01.01 zm. Dz.U.00.43.489 art.

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN WYNAGRADZANIA. Domu Pomocy Społecznej dla Kombatantów w Opolu

REGULAMIN WYNAGRADZANIA. Domu Pomocy Społecznej dla Kombatantów w Opolu REGULAMIN WYNAGRADZANIA Domu Pomocy Społecznej dla Kombatantów w Opolu Na podstawie art. 77 2 Kodeksu pracy z dnia 26 czerwca 1974r. (Dz. U. z 1998r. Nr 21, poz. 94 ze zm.) oraz art. 39 ust. 1 ustawy z

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN WYNAGRADZANIA BIAŁOŁĘCKIEGO OŚRODKA KULTURY (tekst jednolity) Rozdział I Przepisy wstępne

REGULAMIN WYNAGRADZANIA BIAŁOŁĘCKIEGO OŚRODKA KULTURY (tekst jednolity) Rozdział I Przepisy wstępne REGULAMIN WYNAGRADZANIA BIAŁOŁĘCKIEGO OŚRODKA KULTURY (tekst jednolity) Rozdział I Przepisy wstępne Podstawę prawną Regulaminu Wynagradzania Białołęckiego Ośrodka Kultury stanowią przepisy: 1. Kodeksu

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 7/2014 WÓJTA GMINY PYSZNICA. z dnia 10 lutego 2014 r.

ZARZĄDZENIE NR 7/2014 WÓJTA GMINY PYSZNICA. z dnia 10 lutego 2014 r. ZARZĄDZENIE NR 7/2014 WÓJTA GMINY PYSZNICA z dnia 10 lutego 2014 r. w sprawie ustalenia regulaminu wynagradzania pracowników w Urzędzie Gminy w Pysznicy Na podstawie art.39 ust.1 i 2 ustawy z dnia 21 listopada

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE Nr 25/2011 Dyrektora Domu Dziecka Nr 1 w Tarnowie z dnia 02 grudnia 2011 r.

ZARZĄDZENIE Nr 25/2011 Dyrektora Domu Dziecka Nr 1 w Tarnowie z dnia 02 grudnia 2011 r. ZARZĄDZENIE Nr 25/2011 Dyrektora Domu Dziecka Nr 1 w Tarnowie z dnia 02 grudnia 2011 r. w sprawie ustalenia Regulaminu Wynagradzania Pracowników w Domu Dziecka Nr 1 w Tarnowie Na podstawie art. 39 ust.

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 12/2009 Wójta Gminy Pokrzywnica z dnia r.

Zarządzenie Nr 12/2009 Wójta Gminy Pokrzywnica z dnia r. Zarządzenie Nr 12/2009 Wójta Gminy Pokrzywnica z dnia 01.04.2009 r. w sprawie regulaminu wynagradzania w Urzędzie Gminy w Pokrzywnicy Na podstawie art. 39 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21. 11. 2008 r. o pracownikach

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN WYNAGRADZANIA

REGULAMIN WYNAGRADZANIA REGULAMIN WYNAGRADZANIA dla pracowników samorządowych zatrudnionych w Zespole Szkoły Podstawowej i Gimnazjum w Rdzawce Wydany na podstawie: Ustawy o pracownikach samorządowych z dnia 21 listopada 2008

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 4 października 2016 r. Poz OBWIESZCZENIE MINISTRA RODZINY, PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ 1) z dnia 14 września 2016 r.

Warszawa, dnia 4 października 2016 r. Poz OBWIESZCZENIE MINISTRA RODZINY, PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ 1) z dnia 14 września 2016 r. DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Warszawa, dnia 4 października 2016 r. Poz. 1607 OBWIESZCZENIE MINISTRA RODZINY, PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ 1) z dnia 14 września 2016 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego

Bardziej szczegółowo

REGULMIN WYNAGRADZANIA DLA PRACOWNIKÓW ZATRUDNIONYCH W ADMINISTRACJI ZASOBÓW KOMUNALNYCH W PSZCZYNIE

REGULMIN WYNAGRADZANIA DLA PRACOWNIKÓW ZATRUDNIONYCH W ADMINISTRACJI ZASOBÓW KOMUNALNYCH W PSZCZYNIE REGULMIN WYNAGRADZANIA DLA PRACOWNIKÓW ZATRUDNIONYCH W ADMINISTRACJI ZASOBÓW KOMUNALNYCH W PSZCZYNIE Na podstawie art 39 ustawy z dnia 21 listopada 2008 o pracownikach samorządowych ( Dz.U Nr 223 poz.

Bardziej szczegółowo

R E G U L A M I N W Y N A G R A D Z A N I A P R A C O W N I K Ó W

R E G U L A M I N W Y N A G R A D Z A N I A P R A C O W N I K Ó W R E G U L A M I N W Y N A G R A D Z A N I A P R A C O W N I K Ó W Gimnazjum nr 10 im. Jana Pawła II w Rybniku (treści zmienione zapisano kolorem) - 2-1 Zakładowy regulamin wynagradzania, zwany dalej Regulaminem,

Bardziej szczegółowo

Dz.U Nr 110 poz USTAWA z dnia 23 grudnia 1999 r.

Dz.U Nr 110 poz USTAWA z dnia 23 grudnia 1999 r. Kancelaria Sejmu s. 1/11 Dz.U. 1999 Nr 110 poz. 1255 USTAWA z dnia 23 grudnia 1999 r. o kształtowaniu wynagrodzeń w państwowej sferze budżetowej oraz o zmianie niektórych ustaw Art. 1. Ustawa określa zasady

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN WYNAGRADZANIA pracowników samorządowych zatrudnionych w Urzędzie Gminy w Słupi

REGULAMIN WYNAGRADZANIA pracowników samorządowych zatrudnionych w Urzędzie Gminy w Słupi REGULAMIN WYNAGRADZANIA pracowników samorządowych zatrudnionych w Urzędzie Gminy w Słupi Załącznik do Zarządzenia Wójta Gminy Słupia z dnia 01.07.2009 Regulamin niniejszy sporządzono w oparciu o przepisy:

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie nr 6/2012. w Wiązownie. z dnia 29 października 2012 r.

Zarządzenie nr 6/2012. w Wiązownie. z dnia 29 października 2012 r. Zarządzenie nr 6/2012 Dyrektora Gminnego Przedszkola im. Misia Uszatka w Wiązownie z dnia 29 października 2012 r. w sprawie ustalenia Regulaminu wynagradzania pracowników niepedagogicznych Gminnego Przedszkola

Bardziej szczegółowo

ROZDZIAŁ 1. System wynagradzania pracowników samorządowych

ROZDZIAŁ 1. System wynagradzania pracowników samorządowych ROZDZIAŁ 1. System wynagradzania pracowników samorządowych 1.1. Definicja pracownika samorządowego Do pracowników samorządowych należą osoby zatrudnione: w urzędach marszałkowskich i wojewódzkich samorządowych

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie nr 76 /2013 Burmistrza Gminy i Miasta Gryfów Śląski z dnia 20 sierpnia 2013 roku

Zarządzenie nr 76 /2013 Burmistrza Gminy i Miasta Gryfów Śląski z dnia 20 sierpnia 2013 roku Zarządzenie nr 76 /2013 Burmistrza Gminy i Miasta Gryfów Śląski z dnia 20 sierpnia 2013 roku w sprawie: ustalenia Regulaminu Wynagrodzenia Pracowników Urzędu Gminy i Miasta w Gryfowie Śląskim. Na podstawie

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN WYNAGRADZANIA PRACOWNIKÓW URZĘDU GMINY W ŻURAWICY

REGULAMIN WYNAGRADZANIA PRACOWNIKÓW URZĘDU GMINY W ŻURAWICY REGULAMIN WYNAGRADZANIA PRACOWNIKÓW URZĘDU GMINY W ŻURAWICY Regulamin wynagradzania, zwany dalej regulaminem, został ustalony na podstawie: - art. 77 2 ustawy z 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (Dz. U.

Bardziej szczegółowo

ZASADY USTALANIA PODSTAWY WYMIARU SKŁADEK NA UBEZPIECZENIA EMERYTALNE I RENTOWE OSÓB PRZEBYWAJĄCYCH NA URLOPACH WYCHOWAWCZYCH

ZASADY USTALANIA PODSTAWY WYMIARU SKŁADEK NA UBEZPIECZENIA EMERYTALNE I RENTOWE OSÓB PRZEBYWAJĄCYCH NA URLOPACH WYCHOWAWCZYCH ZASADY USTALANIA PODSTAWY WYMIARU SKŁADEK NA UBEZPIECZENIA EMERYTALNE I RENTOWE OSÓB PRZEBYWAJĄCYCH NA URLOPACH WYCHOWAWCZYCH (aktualizacja od 1 września 2013 r.) Do 31 sierpnia 2013 r. podstawę wymiaru

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN WYNAGRADZANIA PRACOWNIKÓW POWIATOWEGO URZĘDU PRACY W STALOWEJ WOLI (tekst jednolity) ROZDZIAŁ I POSTANOWIENIA OGÓLNE

REGULAMIN WYNAGRADZANIA PRACOWNIKÓW POWIATOWEGO URZĘDU PRACY W STALOWEJ WOLI (tekst jednolity) ROZDZIAŁ I POSTANOWIENIA OGÓLNE Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 10/2009 Dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy w Stalowej Woli z dnia 22 kwietnia 2009r. REGULAMIN WYNAGRADZANIA PRACOWNIKÓW POWIATOWEGO URZĘDU PRACY W STALOWEJ WOLI (tekst

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 55/2016 WÓJTA GMINY WĄDROŻE WIELKIE. z dnia 15 lipca 2016 r.

ZARZĄDZENIE NR 55/2016 WÓJTA GMINY WĄDROŻE WIELKIE. z dnia 15 lipca 2016 r. ZARZĄDZENIE NR 55/2016 WÓJTA GMINY WĄDROŻE WIELKIE z dnia 15 lipca 2016 r. w sprawie ustalenia Regulaminu Wynagradzania Pracowników Urzędu Gminy w Wądrożu Wielkim Na podstawie art. 39 ust. 1 i 2 ustawy

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN WYNAGRADZANIA pracowników nie będących nauczycielami Zespołu Szkół Ogólnokształcących w Strzelcach Opolskich

REGULAMIN WYNAGRADZANIA pracowników nie będących nauczycielami Zespołu Szkół Ogólnokształcących w Strzelcach Opolskich REGULAMIN WYNAGRADZANIA pracowników nie będących nauczycielami Zespołu Szkół Ogólnokształcących w Strzelcach Opolskich PODSTAWA PRAWNA 1. Art. 77 2 Ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks Pracy (Dz. U.

Bardziej szczegółowo

Regulamin Wynagradzania Pracowników Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Dąbrowie Górniczej. Rozdział I Postanowienia ogólne

Regulamin Wynagradzania Pracowników Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Dąbrowie Górniczej. Rozdział I Postanowienia ogólne Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr DKPiO.013.37.2013 Dyrektora MOPS w Dąbrowie Górniczej z dnia 08.11.2013 r. Regulamin Wynagradzania Pracowników Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Dąbrowie Górniczej

Bardziej szczegółowo

Wprowadzam Regulamin wynagradzania pracowników Miejskiego Oświatowego Zespołu Ekonomicznego stanowiący Załącznik Nr 1 do niniejszego zarządzenia.

Wprowadzam Regulamin wynagradzania pracowników Miejskiego Oświatowego Zespołu Ekonomicznego stanowiący Załącznik Nr 1 do niniejszego zarządzenia. Zarządzenie Nr 2/2013 Dyrektora Miejskiego Oświatowego Zespołu Ekonomicznego z dnia 02.04.2013 r. w sprawie wprowadzenia Regulaminu wynagradzania pracowników Miejskiego Oświatowego Zespołu Ekonomicznego

Bardziej szczegółowo

Regulamin wynagradzania

Regulamin wynagradzania Regulamin wynagradzania pracowników zatrudnionych w Zespole Obsługi Placówek Oświatowych w Mszczonowie Regulamin wynagradzania tworzy się na podstawie: 1) art. 77² ustawy z dnia 26 czerwca 1974r. Kodeks

Bardziej szczegółowo

Regulamin wynagradzania

Regulamin wynagradzania Regulamin wynagradzania pracowników ADMINISTRACJI I OBSŁUGI zatrudnionych w Specjalnym Ośrodku Szkolno Wychowawczym im. Juliana Tuwima w Stemplewie Na podstawie art. 39 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 listopada

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ZATRUDNIANIA I WYNAGRADZANIA OSÓB UCZESTNICZĄCYCH W REALIZACJI PROJEKTÓW W WARSZAWSKIM UNIWERSYTECIE MEDYCZNYM

REGULAMIN ZATRUDNIANIA I WYNAGRADZANIA OSÓB UCZESTNICZĄCYCH W REALIZACJI PROJEKTÓW W WARSZAWSKIM UNIWERSYTECIE MEDYCZNYM Załącznik nr 8 do Regulaminu Realizacji Projektów w WUM REGULAMIN ZATRUDNIANIA I WYNAGRADZANIA OSÓB UCZESTNICZĄCYCH W REALIZACJI PROJEKTÓW W WARSZAWSKIM UNIWERSYTECIE MEDYCZNYM Rozdział I Postanowienia

Bardziej szczegółowo

Regulamin wynagradzania

Regulamin wynagradzania Regulamin wynagradzania pracowników niebędących nauczycielami zatrudnionych w Przedszkolu Publicznym Nr 2 z Oddziałem Integracyjnym w Zawadzkiem Podstawa prawna: art. 39 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 listopada

Bardziej szczegółowo

Dyplomowany specjalista ds. płac - warsztaty dla zaawansowanych - z egzaminem potwierdzającym posiadanie kwalifikacji zawodowych

Dyplomowany specjalista ds. płac - warsztaty dla zaawansowanych - z egzaminem potwierdzającym posiadanie kwalifikacji zawodowych Dyplomowany specjalista ds. płac - warsztaty dla zaawansowanych - z egzaminem potwierdzającym posiadanie kwalifikacji zawodowych Kod szkolenia: 578116 Miejsce: Katowice, Centrum miasta Koszt szkolenia:

Bardziej szczegółowo

Regulamin wynagradzania pracowników niebędących nauczycielami zatrudnionych w II Liceum Ogólnokształcącym w Dębicy

Regulamin wynagradzania pracowników niebędących nauczycielami zatrudnionych w II Liceum Ogólnokształcącym w Dębicy Regulamin wynagradzania pracowników niebędących nauczycielami zatrudnionych w II Liceum Ogólnokształcącym w Dębicy Na podstawie art. 39 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 listopada 2008r. o pracownikach samorządowych

Bardziej szczegółowo

Kierunki zmian w systemach wynagradzania w Polsce dr Kazimierz Sedlak

Kierunki zmian w systemach wynagradzania w Polsce dr Kazimierz Sedlak Kierunki zmian w systemach wynagradzania w Polsce dr Kazimierz Sedlak Kraków 06-07 czerwca 2006 Plan prezentacji 1. Polskie systemy wynagradzania dystans dzielący nas od świata zachodniego. 2. Kierunki

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 467/09

ZARZĄDZENIE NR 467/09 ZARZĄDZENIE NR 467/09 Wójta Gminy Nowa Ruda z dnia 5 maja 2009 roku w sprawie wprowadzenia Regulaminu wynagradzania pracowników samorządowych zatrudnionych w Urzędzie Gminy Nowa Ruda Na podstawie art.

Bardziej szczegółowo

1. Regulamin określa zasady i warunki wynagradzania za pracę oraz świadczenia związane z pracą i warunki ich przyznawania.

1. Regulamin określa zasady i warunki wynagradzania za pracę oraz świadczenia związane z pracą i warunki ich przyznawania. ZARZĄDZENIE NR 88/2015 WÓJTA GMINY LUBISZYN z dnia 31 grudnia 2015 r. w sprawie regulaminu wynagradzania pracowników samorządowych zatrudnionych w Urzędzie Gminy Lubiszyn. Na podstawie art. 77 2 ustawy

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Warszawa, dnia 18 września 2015 r. Poz. 1421 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA SPRAW ZAGRANICZNYCH 1) z dnia 13 sierpnia 2015 r. w sprawie zasad wynagradzania i przyznawania

Bardziej szczegółowo

Regulamin wynagradzania pracowników

Regulamin wynagradzania pracowników Załącznik do Zarządzenia nr 3/2009 Dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Środzie Wlkp. Regulamin wynagradzania pracowników Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Środzie Wlkp. Rozdział I. Postanowienia

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 153. Wójta Gminy Ostaszewo. z dnia 1 kwietnia 2009 r. w sprawie ustalenia Regulaminu Wynagradzania Pracowników Urzędu Gminy Ostaszewo

Zarządzenie Nr 153. Wójta Gminy Ostaszewo. z dnia 1 kwietnia 2009 r. w sprawie ustalenia Regulaminu Wynagradzania Pracowników Urzędu Gminy Ostaszewo Zarządzenie Nr 153 Wójta Gminy Ostaszewo w sprawie ustalenia Regulaminu Wynagradzania Pracowników Urzędu Gminy Ostaszewo Na podstawie art. 33 ust 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U.

Bardziej szczegółowo