Informacja. Nr 683. Sierpień 1999 KANCELARIA SEJMU BIURO STUDIÓW I EKSPERTYZ WYDZIAŁ ANALIZ EKONOMICZNYCH I SPOŁECZNYCH

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Informacja. Nr 683. Sierpień 1999 KANCELARIA SEJMU BIURO STUDIÓW I EKSPERTYZ WYDZIAŁ ANALIZ EKONOMICZNYCH I SPOŁECZNYCH"

Transkrypt

1 KANCELARIA SEJMU BIURO STUDIÓW I EKSPERTYZ WYDZIAŁ ANALIZ EKONOMICZNYCH I SPOŁECZNYCH Metody regulowania wynagrodzeń w wybranych krajach unii europejskiej (Belgii, Francji, Hiszpanii, Irlandii, Portugalii, Włoch, Wielkiej Brytanii) Sierpień 1999 Małgorzata Dziubińska-Michalewicz Informacja Nr 683 Podstawową formą kształtowania płac w krajach Unii Europejskiej są układy zbiorowe pracy. Można je uznać za najbardziej rozpowszechnioną metodę kształtowania zbiorowych stosunków pracy XX wieku. Powszechność stosowania układów zbiorowych nie oznacza jednolitości - w zakresie ustalania płac w różnych krajach, a nawet w różnych przedsiębiorstwach mogą być przyjmowane odmienne zasady. W niniejszym opracowaniu przedstawiono metody regulowania wynagrodzeń pracowniczych w wybranych krajach Europy Zachodniej.

2 BSE 1 1. Ogólne zasady kształtowania płac w krajach UE Na wstępie należy zaznaczyć, że polityka płacowa w krajach UE prowadzona jest na trzech szczeblach: - państwa, - branżowych układów zbiorowych pracy, - przedsiębiorstw. Na szczeblu państwa polityka płacowa przybiera różne formy, takie jak: - wydawanie ustaw określających podstawowe uprawnienia pracownicze i obowiązki pracodawców, - bezpośrednie kształtowanie płac pracowników opłacanych ze środków budżetowych, - dział w trójstronnej umowie społecznej zawieranej przez rząd z centralami związku zawodowego pracowników i organizacji pracodawców. Rząd może występować również jako strona lub rozjemca w układach zawieranych na niższym szczeblu. Branżowe układy zbiorowe pracy stanowią podstawową płaszczyznę regulowania warunków pracy i zasad wynagradzania. Branżowymi układami zbiorowymi ustalane są z reguły stawki płac zasadniczych. Mogą to jednak być tylko stawki minimalne dla poszczególnych kategorii zaszeregowania grup zawodowych lub najniższa stawka w tabeli płac. Branżowymi układami określane są także inne składniki wynagrodzeń, np. wynagrodzenia za pracę wykonywaną w utrudnionych warunkach, formy udziału w zyskach. Na szczeblu przedsiębiorstw uzgadniane są konkretne zasady wynagradzania i stawki płac, które mogą być ustalone w ramach płac określonych branżowym układem pracy lub niezależnie od branżowych układów. Układy zbiorowe w krajach UE dotyczą różnych zagadnień związanych z zatrudnieniem pracowników i warunkami ich pracy. Wynagrodzenia stanowią ważną część rokowań i są tym aspektem układów, który najczęściej powoduje spory pomiędzy pracownikami i pracodawcami. Szczególne kontrowersje wzbudza problem rekompensowania wzrostu cen, poziom płacy minimalnej, minimalne stawki wynagrodzeń w tabelach płac oraz programy udziału pracowników w zyskach. W UE zawieranie umów zbiorowych poparte jest gwarancjami państwowymi zakazującymi stosowania ograniczeń w działalności związków zawodowych w zakresie żądań płacowych. Wspólne tendencje w układach zbiorowych pracy w krajach UE nie oznaczają jednak ich całkowitego ujednolicenia. Występuje duża różnica w zakresie centralizacji ustalania zasad wynagradzania pracowników. Krajami o dużym stopniu centralizacji są Belgia i Holandia. Centralizacja ta dotyczy nie tylko szczebla zrzeszania się związków zawodowych, ale również zakresu bezpośredniego regulowania wynagrodzeń przez państwo. W dziedzinie systemów wynagrodzeń i struktury płac w większości krajów UE stosowane są następujące rozwiązania: - stawki płac zasadniczych poszczególnych kategorii zaszeregowania, zgodnie z przyjętą zasadą różnicowania płac, ustalane są na szczeblu branży, - stawki te uwzględniają ustawowy poziom płacy minimalnej, - stawki ustalane dla poszczególnych kategorii zaszeregowania traktowane są jako stawki minimalne, - przedsiębiorstwom pozostawia się swobodę w kształtowaniu rzeczywistych wynagrodzeń, - płaca zasadnicza nie stanowi pełnego wynagrodzenia i stosowane są odrębne składniki przeznaczone do opłacania indywidualnych osiągnięć pracownika, - rozszerzane jest uprawnienie pracowników do udziału w zyskach przedsiębiorstwa,

3 2 BSE - wprowadzane są dodatkowe korzyści finansowe, mające na celu zwiększenie wpływu pracowników na rozwój firmy, przy zastosowaniu zasady, że korzyści te powinny być różnicowane i nastawione na motywowanie pracownika. Poniżej przedstawione zostaną przykłady rozwiązywania problematyki płac w poszczególnych krajach UE. 2. Metody regulowania wynagrodzeń w wybranych krajach UE Belgia Zasady wynagradzania w Belgii regulowane są zarówno na szczeblu państwa, jak i szczeblu zbiorowych układów pracy. Najważniejszym aktem prawnym, odpowiadającym w pewnym stopniu polskiemu Kodeksowi pracy, jest ustawa z 12 kwietnia 1965 r. określająca definicję wynagrodzenia, metody jego ochrony, warunki potrąceń wynagrodzenia itp. Wysokość wynagrodzeń pracowników w Belgii ustalona jest w zasadzie zbiorowymi umowami pracy. Umowy te muszą przestrzegać ustawowo regulowanych zasad, takich jak: - gwarantowany miesięczny dochód minimalny, - równość wynagrodzeń pomiędzy kobietami a mężczyznami, - uwzględnianie we wzroście płac wskaźnika wzrostu cen. Układy te regulują praktycznie wszystkie najbardziej istotne kwestie, jak: wysokość wynagrodzenia, czas i warunki pracy, wymiar urlopu, jak i pewne kwestie wykraczające nawet poza prawo pracy np. zasady wcześniejszego przechodzenia na emeryturę. Układy zawierane przez Krajową Radę Pracy (tworzoną przez związki zawodowe i zrzeszenia pracodawców) wyznaczają z reguły minimalny poziom świadczeń czy uprawnień dotyczących wszystkich pracowników. Dla pracowników istotne znaczenie mają układy zbiorowe zawierane na szczeblu branżowym, które decydują zasadniczo o poziomie świadczeń pracowniczych. Układ zbiorowy pracy niższego szczebla nie może być sprzeczny z postanowieniami układu zawartego na wyższym szczeblu. Układ na poziomie przedsiębiorstwa jest zawierany wtedy, gdy daje pracownikom dodatkowe przywileje nie przewidziane w układzie branżowym. Wiele układów korzystniej reguluje np. kwestię najniższego wynagrodzenia. Układy zbiorowe obejmują ok. 80% pracowników zatrudnionych w sektorze prywatnym. W dziedzinie kształtowania wynagrodzeń związki zawodowe mają w Belgii duże uprawnienia i spełniają ważną rolę. Przestrzegana jest zasada, że wzrost wynagrodzeń nie może przekraczać poziomu produkcji i dochodu. Jednocześnie istnieje system gwarantujący udział pracowników w dochodach wynikających ze wzrostu produkcji. Rozszerzającą się zasadą wynagradzania w Belgii jest zależność podwyżek płac od ekonomicznej sytuacji przedsiębiorstwa. Rozwiązanie takie, pod nazwą "płace elastyczne" wprowadzane zostało w zakładach metalowych jak i bankach. Celem zastosowania tej zasady jest nie tylko powiązanie wysokości wynagrodzeń z wynikami finansowymi przedsiębiorstwa ale również motywowanie pracowników do podwyższania zyskowności przedsiębiorstw. Dąży się jednocześnie do ujednolicenia uprawnień robotników z zatrudnionymi na stanowiskach nierobotniczych. Obecnie różnice te w dziedzinie wynagrodzeń polegają na tym, że robotnicy mogą czasami być pozbawieni części dodatków i otrzymywać je w wysokości 60% płacy, podczas gdy pracownicy umysłowi otrzymuje dodatki w pełnym wymiarze. Ponadto pracownicy umysłowi otrzymują pełne wynagrodzenie za czas absencji chorobowej, podczas gdy robotnicy takich uprawnień nie mają.

4 BSE 3 Francja We Francji wysokość płac i zasady ich kształtowania ustalane są w drodze rokowań zbiorowych prowadzonych na różnych szczeblach. Na szczeblu państwa regulowane są następujące problemy dotyczące wynagrodzeń: - wysokość płacy minimalnej (SMIC); - wymiar czasu pracy, powyżej którego zaczynają się godziny nadliczbowe, wyżej opłacane; - uposażenie funkcjonariuszy państwowych i w pewnym zakresie pracowników przedsiębiorstw publicznych; - wypłata i ochrona wynagrodzeń za pracę. Celem wprowadzenia płacy minimalnej SMIC jest zapewnienie pracownikom najniżej wynagradzanym określonego poziomu siły nabywczej i udziału w rozwoju ekonomicznym kraju. Stawka SMIC jest określona w dekretach rządowych i rewidowana w dniu 1 lipca każdego roku, jeśli oficjalny wskaźnik wzrostu cen osiągnie co najmniej 2%. Jest ona obligatoryjna w odniesieniu do pracowników wszystkich zawodów powyżej 18 lat. Istnieje odrębny sposób obliczania wynagrodzenia minimalnego dla pracowników - inwalidów oraz pobierających naukę zawodu. Płace w sektorze publicznym we Francji kontrolowane są przez rząd i porównywane z wynagrodzeniami w sektorze prywatnym. Przez sektor publiczny rozumie się: - państwową służbę cywilną, tj. pracowników ministerstw, ale i nauczycieli, - administrację terenową, - zatrudnionych w szpitalach publicznych. Pracownicy zatrudnieni w sektorze publicznym dzielą się na cztery kategorie kwalifikacyjne: A - najwyżej wykwalifikowani pracownicy o stażu pracy powyżej 3 lat z wyższym wykształceniem (urzędnicy wyższego szczebla, nauczyciele szkół średnich); B - pracownicy z wykształceniem równym szczeblowi bakałarza (np. urzędnicy, nauczyciele szkół podstawowych), C - średnio wykwalifikowani urzędnicy (np. księgowi, urzędnicy pocztowi), D - początkujący urzędnicy bez formalnych kwalifikacji (np. opiekunka w szkole, asystent urzędnika). W odniesieniu do spółek, w których państwo jest głównym akcjonariuszem, rząd otrzymuje propozycje stawek w tabeli płac i innych składników wynagrodzeń. Mają one być zgodne z polityką rządu w dziedzinie płac, a w przypadku niezgodności mogą być zakwestionowane. Na szczeblu branży oraz układów międzyzawodowych ustalane są: - minimalne stawki płac dla pracowników bez kwalifikacji zawodowych (tzw. "minimum układowe", które nie może być niższe od minimum powszechnego (SMIC) ustanawianego przez państwo, - współczynnik hierarchiczny, służący do obliczania stawek wynagrodzenia dla poszczególnych zawodów w branży, - dodatki za pracę w warunkach uciążliwych, niebezpiecznych lub szkodliwych dla zdrowia, - zasady wynagradzania akordowego, - tzw. premie stażowe, za sumienną pracę, - zasady zwrotu kosztów dokształcenia zawodowego i kosztów dojazdów do pracy, - sposoby realizowania zasady "równa płaca za równą pracę" i procedury załatwiania konfliktów, które mogą powstać na tym tle.

5 4 BSE Jednak rola układów szczebla branżowego jest systematycznie ograniczana na rzecz układów zawieranych na szczeblu przedsiębiorstwa. Praktyka zawierania umów zbiorowych we Francji w ostatnich latach wskazuje na dominującą rolę umów zakładowych. Cechą charakterystyczną umów zbiorowych we Francji jest: - szybszy wzrost płac robotników płatnych godzinowo niż na stanowiskach nierobotniczych, - wprowadzanie różnych szkoleń, - nacisk na wzrost płacy minimalnej i systematyczne jej podwyższanie, - przestrzeganie zasady równej płacy za jednakową pracę mężczyzn i kobiet. Kadra kierownicza, oprócz wyższych wynagrodzeń i udziału w zyskach, korzysta z całego szeregu beneficjów, takich jak: - dopłaty do zajmowanych domów, - zwrot kosztów przeprowadzek, - dopłaty do zagospodarowania się przy zmianie miejsca pracy, - możliwość korzystania ze służbowego samochodu. Hiszpania W kraju tym warunki pracy i płac, w tym minimalne stawki wynagrodzenia, ustalane są w układach branżowych. Rzeczywiste, aktualne stawki wynagrodzeń ustalane są na szczeblu przedsiębiorstw. Zarejestrowanych jest ok. 4,3 tys. układów zbiorowych pracy, stosowanych w ok. 950 tys. przedsiębiorstw, obejmujących nieco ponad połowę czynnych zawodowo pracowników. W Hiszpanii stosowana jest zasada gwarantowania pracownikom, że siła nabywcza ich wynagrodzenia nie będzie obniżona na skutek inflacji. Konsultacje trójstronne (państwo, pracodawcy, pracownicy) odbywane co roku dotyczą wysokości wzrostu płac, który zapewniałby wyrównanie wzrostu cen z roku ubiegłego. Systematycznie też dokonuje się podwyższania płacy minimalnej, co jest także formą przestrzegania zasady o dostosowywaniu wynagrodzeń do wzrostu kosztów utrzymania. Irlandia Zasady wynagradzania w Irlandii kształtowane są w zasadzie umowami o pracę. Związki zawodowe mają prawo prowadzić rokowania zbiorowe, ale praktycznie nie są one wiążące dla ich sygnatariuszy, ani też, zgodnie z prawem irlandzkim, nie można wymuszać ich wykonania. Warunkiem nabywania przez nie mocy prawnej jest włączenie ich do indywidualnych umów o pracę. Pomimo to układy zbiorowe są zawierane i zwyczajowo dotyczą: - wynagrodzeń, - czasu pracy, - uprawnień urlopowych, - wypłat chorobowych. Wiele układów dotyczy również zasad awansowania, uprawnień emerytalnych, partycypacji pracowników itp. Rokowania zbiorowe mogą mieć, podobnie jak w innych krajach UE, formę: - uzgodnień krajowych, - branżowych układów zbiorowych, - umów zakładowych. Na szczeblu centralnym ustalane są stawki płacy minimalnej, a na szczeblu branżowym: - warunki pracy, - godziny pracy,

6 BSE 5 - minimalne branżowe wskaźniki wzrostu płac. Natomiast na szczeblu zakładu pracy ustalane są konkretne stawki wynagrodzeń dla robotników i nierobotniczych stanowisk pracy. Irlandia jest przykładem kraju, w którym kształtowanie płac jest zdecentralizowane. Rokowania prowadzone na poziomie branży i zgodne z dyrektywami rządowymi nie są niekiedy przestrzegane na szczeblu przedsiębiorstwa. Portugalia Rokowania zbiorowe w Portugalii prowadzone są w umowach trójpartnerskich, w których przede wszystkim określane są wskaźniki wzrostu wynagrodzeń, w tym: - wzrost płac w umowach zbiorowych pracy, - poziom ogólnokrajowej płacy minimalnej i procent jej wzrostu, - wzrost świadczeń socjalnych, - wskaźnik wzrostu płac w sektorze publicznym. Przedmiotem rokowań jest też problem, czy pozostawać tylko przy określaniu minimalnych wskaźników wzrostu wynagrodzeń (jak chcą pracodawcy), czy określać również maksymalną dynamikę wzrostu płac, o co zabiegają pracownicy. Ogólne wskaźniki wzrostu wynagrodzeń określone w porozumieniach trójpartnerskich przenoszone są z kolei do układów branżowych. Układy zbiorowe zawierane na szczeblu branży zawierane są na okres jednego roku, a ich ustalenia dotyczą na ogół minimalnych wzrostów wynagrodzeń. Rzeczywiste stawki płac ustalane są na szczeblu przedsiębiorstw i znajdują wyraz w zawieranych umowach o pracę. Zależnie od rodzaju pracy i potrzeb przedsiębiorstw przybierają one różną formę. Włochy We Włoszech trójstronne uzgodnienia dotyczące podstawowych problemów wynagradzania były stosowane do 1984 r. Od połowy lat osiemdziesiątych główną formą regulowania płac są układy branżowe. Układy branżowe dotyczą: - minimalnej stawki płac i stawki stosowanej w branży, - czasu trwania umów o pracę, - warunków pracy poszczególnych grup pracowników (robotników, na stanowiskach nierobotniczych, na stanowiskach kierowniczych). Stawki płac dla kierowników i menedżerów ustalane są odrębnie poza układami branżowymi w wyniku negocjacji prowadzonych na szczeblu ogólnokrajowym. Organizacje związkowe i indywidualni pracownicy mają swobodę negocjowania bardziej korzystnych warunków niż standardy minimalne. Zgodnie z kodeksem cywilnym "pracodawcy i indywidualni pracownicy mogą zawierać umowy, które różnią się lub odbiegają od porozumień zbiorowych, jeśli warunki indywidualne umów są korzystniejsze, niż odpowiednie warunki porozumień zbiorowych". We Włoszech nie ustala się ogólnopaństwowego poziomu płacy minimalnej. Konstytucyjnie zagwarantowana jest płaca "proporcjonalna" i "wystarczająca". Konstytucja stanowi, że wszyscy pracownicy mają prawo do wynagrodzenia proporcjonalnego do jakości i ilości ich pracy i każde, nawet najniższe wynagrodzenie musi być ustalone na poziomie dającym gwarancję im i ich rodzinom godnego życia. Płaca minimalna ustalana jest w systemie autonomicznych umów zbiorowych na poziomie branżowym lub sektorowym. Uzgodnienia dokonywane są na szczeblu dużych gałęzi przemysłu, a ustalane dla każdego szczebla zaszere-

7 6 BSE gowania. Minimalne stawki płac są renegocjowane, gdy umowa zbiorowa jest odnawialna. Z reguły odbywa się to co trzy lata, choć najnowsze umowy zawierane są już na cztery lata. Zastosowanie umów zbiorowych we Włoszech jest bardzo szerokie i obejmuje zdecydowaną większość pracowników. W odniesieniu do zatrudnionych w niepełnym wymiarze czasu stosowane jest proporcjonalne przeliczenie stawek do liczby godzin pracy. Wielka Brytania Płace w Wielkiej Brytanii ustalane są w negocjacjach zbiorowych prowadzonych na różnych poziomach: krajowym, regionalnym i lokalnym. Tradycyjną formą regulacji płac były branżowe układy zbiorowe pracy, zawierane na szczeblu krajowym, przez ogólnokrajową organizację pracodawców i związków zawodowych, działające w danej branży. Niekiedy układy te były uzupełniane branżowymi układami o zasięgu lokalnym. Obecnie w niektórych gałęziach porozumienia i układy zbiorowe zawierane są jednocześnie na każdym z wymienionych poziomów negocjacji. Występuje jednak tendencja do obniżania regulacyjnej roli układów zawieranych ponad przedsiębiorstwem. Nieco większe jest nadal znaczenie negocjacji branżowych w sektorze publicznym. Natomiast w sektorze prywatnym ciężar regulacji płac już przesunął się na szczebel przedsiębiorstwa lub zakładu pracy. Układy branżowe ograniczają się na ogół do regulowania stawek minimalnych. Natomiast w porozumieniach zakładowych określane są konkretne stawki płac i zasady ich ustalania. W ten sposób regulowane są głównie dodatki do płac - premie, nagrody, dodatki do stawek za godziny nadliczbowe oraz warunki wynagrodzeń akordowych. System kształtowania płac w sektorze publicznym można podzielić na dwie grupy. Pierwsza z nich to obszar, w których układów zbiorowych nie stosuje się lub w bardzo ograniczonym zakresie. Należą do nich: - płace dla podstawowych służb publicznych (ostatnio grupa ta została rozszerzona o nauczycieli), - płace określane według odrębnej formuły (m. in. policji, straży pożarowej), - kontrakty dla wybranych kierowniczych stanowisk pracy. Druga grupa to obszar, w których przy ustalaniu płac pracowników służb publicznych występują elementy układów zbiorowych pracy. Należą do nich: - tradycyjna umowa zbiorowa stosowana w Brytyjskich Kolejach, - państwowe negocjacje płac uwzględniające lokalne wskaźniki wzrostu dla pracowników służb państwowych na danym terenie, - płace dla służb cywilnych porównywalne z płacami w sektorze prywatnym, - zdecentralizowane umowy zbiorowe, określające płace na szczeblu zakładu pracy, np. w urzędach pocztowych. Zarówno dla policji jak i strażaków stosowana formuła przewiduje własne negocjacje dotyczące szczegółowych zasad wynagradzania. U podstaw płac ustalanych dla wyodrębnionych kategorii zawodowych leży dążenie do stworzenia im lepszych warunków pracy i wynagradzania, aniżeli wynikałoby to z układów zbiorowych pracy. Płace porównywalne dla służb cywilnych oznaczają, że pracownicy służb publicznych, z wyjątkiem ścisłego kierownictwa, mają wynagrodzenie ustalane w porównaniu do płac w sektorze prywatnym. W Wielkiej Brytanii występują w ostrzejszej formie aniżeli w innych krajach różnice między płacami mężczyzn a kobiet (na niekorzyść kobiet). Działania na rzecz równouprawnienia

8 BSE 7 zawodowego i płacowego kobiet są więc głównym przedmiotem rokowań przy zawieraniu układów zbiorowych pracy. 3. Podsumowanie Ogólne należy stwierdzić, że w krajach UE występuje tendencja do ujednolicenia rozwiązań w dziedzinie płac. Wspólną cechą systemu europejskiego jest gwarancja do negocjowania i zawierania układów zbiorowych oraz duża rola związków zawodowych w kształtowaniu płac. Udział państwa w regulowaniu wynagrodzeń wykazuje tendencję do ograniczania. Rządy formułuje tylko pewne dezyderaty dotyczące wysokości płac a także form wynagradzania. Obecnym kierunkiem rozwoju europejskich układów zbiorowych jest decentralizacja i prowadzenie porozumień pomiędzy reprezentantami pracowników i pracodawców, przy malejącym udziale państwa. Reasumując, w większości krajów UE stosowane są następujące rozwiązania: - stawki płac zasadniczych poszczególnych kategorii zaszeregowania ustalane są na szczeblu branży, - przedsiębiorstwom pozostawia się dużą swobodę w zakresie kształtowania rzeczywistych wynagrodzeń, - płaca zasadnicza nie stanowi pełnego wynagrodzenia, stosowane są odrębne składniki przeznaczone do opłacania indywidualnych osiągnięć pracownika, - rozszerzane jest uprawnienie pracowników do udziału w zyskach przedsiębiorstwa. Należy ponadto mieć na uwadze fakt, że w krajach wysokorozwiniętych nie występują nadmierne rozpiętości płacowe, a bardzo wysokie dochody dotyczą pracodawców bądź najwyższej kadry kierowniczej w firmach prywatnych. Nie ma odrębnych regulacji prawnych dotyczących rozpiętości między najniższym a najwyższym wynagrodzeniem pracowników. Z analizowanych rozwiązań funkcjonujących w poszczególnych krajach, tylko we Włoszech stawki płac dla kierowników i menedżerów ustalane są odrębnie poza układami branżowymi w wyniku negocjacji prowadzonych na szczeblu ogólnokrajowym. Z kolei w Wielkiej Brytanii stosowana jest w szerokim zakresie zasada wynagradzania na kierowniczych stanowiskach pracy w formie kontraktów menedżerskich i na tym obszarze nie stosuje się układów zbiorowych. Wykorzystana literatura: 1. Nicolas Barr, The Economics of the Welfare State, Weidenfeld and Nicolson, London; 2. Zofia Jacukowicz, Systemy wynagrodzeń, Poltext, 1999; 3. Prawo do płacy godziwej, "Studia i Materiały" z 9/1994, Instytut Pracy i Spraw Socjalnych; 4. Płace minimalne w Europie Zachodniej, "Polityka Społeczna" nr 1/1997; 5. Układy zbiorowe pracy w polityce płac różnych krajów, "Studia i Materiały", z. 8/1993, Instytut Pracy i Spraw Socjalnych; 6. Jerzy Wratny, Partycypacja pracownicza w przedsiębiorstwie - przegląd europejski, "Studia i Materiały", z. 1/1993, Instytut Pracy i Spraw Socjalnych.

Pracowniczy kontrakt menedżerski

Pracowniczy kontrakt menedżerski Pracowniczy kontrakt menedżerski Uwagi ogólne Definicja Przedmiotem kontraktu menedżerskiego jest zarządzanie jednostką gospodarczą (względnie jej działami, konkretnymi produktami lub projektami). Innymi

Bardziej szczegółowo

Wynagrodzenie minimalne w Polsce i w krajach Unii Europejskiej

Wynagrodzenie minimalne w Polsce i w krajach Unii Europejskiej Wynagrodzenie minimalne w Polsce i w krajach Unii Europejskiej Płaca minimalna w krajach unii europejskiej Spośród 28 państw członkowskich Unii Europejskiej 21 krajów posiada regulacje dotyczące wynagrodzenia

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN WYNAGRADZANIA

REGULAMIN WYNAGRADZANIA REGULAMIN WYNAGRADZANIA dla pracowników niebędących nauczycielami zatrudnionych w Publicznym Gimnazjum nr 1 im Jana Pawła II w Ząbkach. Na podstawie art. 39 ust. 1 i 2 ustawy z 21 listopada 2008r o pracownikach

Bardziej szczegółowo

STANOWISKO NR 1 XXIII WALNEGO ZEBRANIA DELEGATÓW KRAJOWEJ SEKCJI BRANŻY METALOWCÓW NSZZ SOLIDARNOŚĆ Z DNIA 15.05.2013

STANOWISKO NR 1 XXIII WALNEGO ZEBRANIA DELEGATÓW KRAJOWEJ SEKCJI BRANŻY METALOWCÓW NSZZ SOLIDARNOŚĆ Z DNIA 15.05.2013 STANOWISKO NR 1 W sprawie: przywrócenia ustawy o negocjacyjnym kształtowaniu wynagrodzeń Solidarność ponownie zwracają się do Komisji Krajowej NSZZ Solidarność z wnioskiem o podjęcie inicjatywy ustawodawczej,

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr DKO- 01611-27/09 Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej z dnia 17.08.2009 r.

Zarządzenie Nr DKO- 01611-27/09 Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej z dnia 17.08.2009 r. Zarządzenie Nr DKO- 01611-27/09 Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej z dnia 17.08.2009 r. w sprawie: wprowadzenia nowego Regulaminu Wynagradzania Pracowników Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN WYNAGRADZANIA PRACOWNIKÓW ADMINISTRACJI I OBSŁUGI ZESPOŁU PLACÓWEK OŚWIATOWYCH W GÓRACH

REGULAMIN WYNAGRADZANIA PRACOWNIKÓW ADMINISTRACJI I OBSŁUGI ZESPOŁU PLACÓWEK OŚWIATOWYCH W GÓRACH Załącznik nr 1 do zarządzenia nr 2/0B/2009 Dyrektora ZPO w Górach z dn.01.10.2009 r REGULAMIN WYNAGRADZANIA PRACOWNIKÓW ADMINISTRACJI I OBSŁUGI ZESPOŁU PLACÓWEK OŚWIATOWYCH W GÓRACH Na podstawie: 1) ustawy

Bardziej szczegółowo

Pracownik niepełnoetatowy. wydanie 1. ISBN 83-7387-965-X. Opracował: Przemysław Ciszek na podstawie publikacji Kadry. Serwis spraw pracowniczych

Pracownik niepełnoetatowy. wydanie 1. ISBN 83-7387-965-X. Opracował: Przemysław Ciszek na podstawie publikacji Kadry. Serwis spraw pracowniczych Pracownik niepełnoetatowy wydanie 1. ISBN 83-7387-965-X Opracował: Przemysław Ciszek na podstawie publikacji Kadry. Serwis spraw pracowniczych Redakcja: Małgorzata Budzich Wydawnictwo C.H. Beck ul. Gen.

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN WYNAGRADZANIA PRACOWNIKÓW NIE BĘDĄCYCH NAUCZYCIELAMI ZATRUDNIONYCH W SZKOLE PODSTAWOWEJ W WĘZINIE

REGULAMIN WYNAGRADZANIA PRACOWNIKÓW NIE BĘDĄCYCH NAUCZYCIELAMI ZATRUDNIONYCH W SZKOLE PODSTAWOWEJ W WĘZINIE Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 4/2011 Dyrektora Szkoły Podstawowej w Węzinie z dnia 26 stycznia 2011 r. REGULAMIN WYNAGRADZANIA PRACOWNIKÓW NIE BĘDĄCYCH NAUCZYCIELAMI ZATRUDNIONYCH W SZKOLE PODSTAWOWEJ

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN WYNAGRADZANIA

REGULAMIN WYNAGRADZANIA REGULAMIN WYNAGRADZANIA PRACOWNIKÓW ADMINISTRACJI I OBSŁUGI ZATRUDNIONYCH W CENTRUM KSZTAŁCENIA USTAWICZNEGO W SIERADZU REGULAMIN WYNAGRADZANIA PRACOWNIKÓW ADMINISTRACJI I OBSŁUGI ZATRUDNIONYCH W CENTRUM

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN WYNAGRADZANIA PRACOWNIKÓW MIEJSKIEJ I GMINNEJ BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ W ZAWADZKIEM

REGULAMIN WYNAGRADZANIA PRACOWNIKÓW MIEJSKIEJ I GMINNEJ BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ W ZAWADZKIEM ZAŁĄCZNIK nr 1 do Zarządzenia nr 6/2013 Dyrektora MiG Biblioteki Publicznej w Zawadzkiem z dnia 18 marca 2013r. REGULAMIN WYNAGRADZANIA PRACOWNIKÓW MIEJSKIEJ I GMINNEJ BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ W ZAWADZKIEM

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN WYNAGRADZANIA PRACOWNIKÓW NIE BĘDĄCYCH NAUCZYCIELAMI ZATRUDNIONYCH W SZKOLE PODSTAWOWEJ W ŁASKU

REGULAMIN WYNAGRADZANIA PRACOWNIKÓW NIE BĘDĄCYCH NAUCZYCIELAMI ZATRUDNIONYCH W SZKOLE PODSTAWOWEJ W ŁASKU Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 1/2011 Dyrektora Szkoły Podstawowej w Łasku z dnia 16 sierpnia 2011 r. REGULAMIN WYNAGRADZANIA PRACOWNIKÓW NIE BĘDĄCYCH NAUCZYCIELAMI ZATRUDNIONYCH W SZKOLE PODSTAWOWEJ

Bardziej szczegółowo

Dziennik Ustaw Nr 237 16172 Poz. 1577 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ 1) z dnia 9 grudnia 2010 r.

Dziennik Ustaw Nr 237 16172 Poz. 1577 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ 1) z dnia 9 grudnia 2010 r. Dziennik Ustaw Nr 237 16172 Poz. 1577 Na podstawie art. 17 ust. 3 ustawy z dnia 12 września 2002 r. o normalizacji (Dz. U. Nr 169, poz. 1386, z późn. zm. 2) ) oraz art. 77 3 1 ustawy z dnia 26 czerwca

Bardziej szczegółowo

Część I. Komentarz do ustawy z 26.06.1974 r. Kodeks pracy, t.j. Dz. U. z 2014 r. poz. 1502 ze zm. (wyciąg)

Część I. Komentarz do ustawy z 26.06.1974 r. Kodeks pracy, t.j. Dz. U. z 2014 r. poz. 1502 ze zm. (wyciąg) Spis treści Wykaz skrótów Wprowadzenie Część I. Komentarz do ustawy z 26.06.1974 r. Kodeks pracy, t.j. Dz. U. z 2014 r. poz. 1502 ze zm. (wyciąg) Dział trzeci. Wynagrodzenie za pracę i inne świadczenia

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN WYNAGRADZANIA PRACOWNIKÓW NIEPEDAGOGICZNYCH ZATRUDNIONYCH W SZKOLE PODSTAWOWEJ W WYSOKIEJ

REGULAMIN WYNAGRADZANIA PRACOWNIKÓW NIEPEDAGOGICZNYCH ZATRUDNIONYCH W SZKOLE PODSTAWOWEJ W WYSOKIEJ REGULAMIN WYNAGRADZANIA PRACOWNIKÓW NIEPEDAGOGICZNYCH ZATRUDNIONYCH W SZKOLE PODSTAWOWEJ W WYSOKIEJ I. POSTANOWIENIA OGÓLNE Podstawę prawną ustalenia Regulaminu wynagradzania stanowią następujące przepisy:

Bardziej szczegółowo

R E G U L A M I N W Y N A G R A D Z A N I A

R E G U L A M I N W Y N A G R A D Z A N I A R E G U L A M I N W Y N A G R A D Z A N I A PRACOWNIKÓW NIE BĘDĄCYCH NAUCZYCIELAMI zatrudnionych w Szkole Podstawowej im. Marii Konopnickiej w Brzączowicach - 2-1 Zakładowy regulamin wynagradzania, zwany

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie nr 6/2012. w Wiązownie. z dnia 29 października 2012 r.

Zarządzenie nr 6/2012. w Wiązownie. z dnia 29 października 2012 r. Zarządzenie nr 6/2012 Dyrektora Gminnego Przedszkola im. Misia Uszatka w Wiązownie z dnia 29 października 2012 r. w sprawie ustalenia Regulaminu wynagradzania pracowników niepedagogicznych Gminnego Przedszkola

Bardziej szczegółowo

REGULANIN WYNAGRADZANIA pracowników samorządowych zatrudnionych w Zespole Ekonomiczno - Administracyjnym

REGULANIN WYNAGRADZANIA pracowników samorządowych zatrudnionych w Zespole Ekonomiczno - Administracyjnym REGULANIN WYNAGRADZANIA pracowników samorządowych zatrudnionych w Zespole Ekonomiczno - Administracyjnym 1. Regulamin wynagradzania, zwany dalej regulaminem określa: 1) wymagania kwalifikacyjne pracowników;

Bardziej szczegółowo

Prof. UG dr hab. Halina Czubasiewicz

Prof. UG dr hab. Halina Czubasiewicz Prof. UG dr hab. Halina Czubasiewicz Cele wynagrodzeń możliwe do uzyskania Czynniki motywowania poprzez płace, związane ze środowiskiem płac Czynniki motywowania związane z budową systemu płac Czynniki

Bardziej szczegółowo

w sprawie: aktualizacji Regulaminu wynagradzania pracowników niebędących nauczycielami w Przedszkolu Publicznym Nr 11 im. Kolorów Tęczy w Czeladzi

w sprawie: aktualizacji Regulaminu wynagradzania pracowników niebędących nauczycielami w Przedszkolu Publicznym Nr 11 im. Kolorów Tęczy w Czeladzi Zarządzenie nr 3/2016 Dyrektora Przedszkola Publicznego Nr 11 im. Kolorów Tęczy w Czeladzi z dnia 18 marca 2016 roku w sprawie: aktualizacji Regulaminu wynagradzania pracowników niebędących nauczycielami

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN WYNAGRADZANIA PRACOWNIKÓW SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ GWAREK" W WOŁOMINIE

REGULAMIN WYNAGRADZANIA PRACOWNIKÓW SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ GWAREK W WOŁOMINIE REGULAMIN WYNAGRADZANIA PRACOWNIKÓW SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ GWAREK" W WOŁOMINIE 1 1. Podstawą kształtowania wynagrodzenia w Spółdzielni jest zasada wynagrodzenia stosownie do rodzaju ilości i jakości

Bardziej szczegółowo

Regulamin wynagradzania pracowników samorządowych zatrudnionych w Urzędzie Miejskim w Mieroszowie. Rozdział 1 Postanowienia ogólne

Regulamin wynagradzania pracowników samorządowych zatrudnionych w Urzędzie Miejskim w Mieroszowie. Rozdział 1 Postanowienia ogólne Regulamin wynagradzania pracowników samorządowych zatrudnionych w Urzędzie Miejskim w Mieroszowie Rozdział 1 Postanowienia ogólne Załącznik nr 1 do Zarządzenia Nr 113/2015 Burmistrza Mieroszowa z dnia

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 24/05

Zarządzenie Nr 24/05 Zarządzenie Nr 24/05 z dnia 19 października 2005r. Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Płocku w sprawie zmiany Zarządzenia Nr 7/05 Dyrektora MOPS w sprawie wprowadzenia w życie Regulaminu

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE nr 2/2010 Dyrektora Miejskiego Ośrodka Kultury AMFITEATR w Radomiu z dnia 14.07.2010r

ZARZĄDZENIE nr 2/2010 Dyrektora Miejskiego Ośrodka Kultury AMFITEATR w Radomiu z dnia 14.07.2010r ZARZĄDZENIE nr 2/2010 Dyrektora Miejskiego Ośrodka Kultury AMFITEATR w Radomiu z dnia 14.07.2010r w sprawie ustalenia Regulaminu Wynagradzania Pracowników Miejskiego Ośrodka Kultury Amfiteatr w Radomiu

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN WYNAGRADZANIA. Domu Pomocy Społecznej dla Kombatantów w Opolu

REGULAMIN WYNAGRADZANIA. Domu Pomocy Społecznej dla Kombatantów w Opolu REGULAMIN WYNAGRADZANIA Domu Pomocy Społecznej dla Kombatantów w Opolu Na podstawie art. 77 2 Kodeksu pracy z dnia 26 czerwca 1974r. (Dz. U. z 1998r. Nr 21, poz. 94 ze zm.) oraz art. 39 ust. 1 ustawy z

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE Nr 52/2015 Wójta Gminy Ostróda z dnia 15 kwietnia 2015 r.

ZARZĄDZENIE Nr 52/2015 Wójta Gminy Ostróda z dnia 15 kwietnia 2015 r. ZARZĄDZENIE Nr 52/2015 Wójta Gminy Ostróda z dnia 15 kwietnia 2015 r. w sprawie wprowadzenia Regulaminu wynagradzania pracowników zatrudnionych w Urzędzie Gminy Ostróda Na podstawie art. 39 ust. 1 i 2

Bardziej szczegółowo

R E G U L A M I N W Y N A G R A D Z A N I A

R E G U L A M I N W Y N A G R A D Z A N I A R E G U L A M I N W Y N A G R A D Z A N I A PRACOWNIKÓW NIE BĘDĄCYCH NAUCZYCIELAMI zatrudnionych w Gimnazjum im. Jana Pawła II w Dobczycach - 1-1 Zakładowy regulamin wynagradzania, zwany dalej Regulaminem,

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE Nr 18/2009 WÓJTA GMINY CZERNIKOWO

ZARZĄDZENIE Nr 18/2009 WÓJTA GMINY CZERNIKOWO ZARZĄDZENIE Nr 18/2009 WÓJTA GMINY CZERNIKOWO z dnia 25 czerwca 2009 r. w sprawie ustalenia regulaminu wynagradzania pracowników Urzędu Gminy Czernikowo. Na podstawie art. 77 2 ustawy z dnia 26 czerwca

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE Nr 33/2012 WÓJTA GMINY Godkowo z dnia 25 maja 2012 r. w sprawie Regulaminu Wynagradzania Pracowników Urzędu Gminy Godkowo.

ZARZĄDZENIE Nr 33/2012 WÓJTA GMINY Godkowo z dnia 25 maja 2012 r. w sprawie Regulaminu Wynagradzania Pracowników Urzędu Gminy Godkowo. Wójt Gminy Godkowo OR.2000.1.2012 ZARZĄDZENIE Nr 33/2012 WÓJTA GMINY Godkowo z dnia 25 maja 2012 r. w sprawie Regulaminu Wynagradzania Pracowników Urzędu Gminy Godkowo. Na podstawie art. 39 ust. 1 i 2

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ZATRUDNIANIA I WYNAGRADZANIA OSÓB UCZESTNICZĄCYCH W REALIZACJI PROJEKTÓW W WARSZAWSKIM UNIWERSYTECIE MEDYCZNYM

REGULAMIN ZATRUDNIANIA I WYNAGRADZANIA OSÓB UCZESTNICZĄCYCH W REALIZACJI PROJEKTÓW W WARSZAWSKIM UNIWERSYTECIE MEDYCZNYM Załącznik nr 8 do Regulaminu Realizacji Projektów w WUM REGULAMIN ZATRUDNIANIA I WYNAGRADZANIA OSÓB UCZESTNICZĄCYCH W REALIZACJI PROJEKTÓW W WARSZAWSKIM UNIWERSYTECIE MEDYCZNYM Rozdział I Postanowienia

Bardziej szczegółowo

Zapewnienie prawa do jednakowego wynagradzania kobiet i mężczyzn w sektorze publicznym

Zapewnienie prawa do jednakowego wynagradzania kobiet i mężczyzn w sektorze publicznym Zapewnienie prawa do jednakowego wynagradzania kobiet i mężczyzn w sektorze publicznym Krzysztof Kwiatkowski Prezes NAJWYŻSZA IZBA KONTROLI Cele kontroli Cel główny kontroli: Ocena przestrzegania zasady

Bardziej szczegółowo

Regulamin Wynagradzania Pracowników Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Dąbrowie Górniczej. Rozdział I Postanowienia ogólne

Regulamin Wynagradzania Pracowników Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Dąbrowie Górniczej. Rozdział I Postanowienia ogólne Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr DKPiO.013.37.2013 Dyrektora MOPS w Dąbrowie Górniczej z dnia 08.11.2013 r. Regulamin Wynagradzania Pracowników Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Dąbrowie Górniczej

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN WYNAGRADZANIA PRACOWNIKÓW NIEPEDAGOGICZNYCH

REGULAMIN WYNAGRADZANIA PRACOWNIKÓW NIEPEDAGOGICZNYCH REGULAMIN WYNAGRADZANIA PRACOWNIKÓW NIEPEDAGOGICZNYCH Spis treści: I. Przepisy wstępne ( 1-2) II. Warunki wynagradzania pracownika ( 3-18) III. Świadczenia związane z pracą ( 19-24) IV. Podnoszenie kwalifikacji

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN WYNAGRADZANIA pracowników Zachodniopomorskiego Centrum Doskonalenia Nauczycieli

REGULAMIN WYNAGRADZANIA pracowników Zachodniopomorskiego Centrum Doskonalenia Nauczycieli REGULAMIN WYNAGRADZANIA pracowników Zachodniopomorskiego Centrum Doskonalenia Nauczycieli Wprowadzony przez dyrektora ZCDN zarządzeniem Nr 28/2009 z dnia 05.06.2009 r. Regulamin niniejszy opracowano w

Bardziej szczegółowo

Wprowadzam Regulamin wynagradzania pracowników Miejskiego Oświatowego Zespołu Ekonomicznego stanowiący Załącznik Nr 1 do niniejszego zarządzenia.

Wprowadzam Regulamin wynagradzania pracowników Miejskiego Oświatowego Zespołu Ekonomicznego stanowiący Załącznik Nr 1 do niniejszego zarządzenia. Zarządzenie Nr 2/2013 Dyrektora Miejskiego Oświatowego Zespołu Ekonomicznego z dnia 02.04.2013 r. w sprawie wprowadzenia Regulaminu wynagradzania pracowników Miejskiego Oświatowego Zespołu Ekonomicznego

Bardziej szczegółowo

Płace od A do Z naliczanie i rozliczanie wynagrodzeń w 2015 roku (dwudniowe warsztaty praktyczne)

Płace od A do Z naliczanie i rozliczanie wynagrodzeń w 2015 roku (dwudniowe warsztaty praktyczne) Płace od A do Z naliczanie i rozliczanie wynagrodzeń w 2015 roku (dwudniowe warsztaty praktyczne) Cel szkolenia: Celem szkolenia jest przekazanie uczestnikom gruntowej wiedzy z podstaw naliczania wynagrodzeń.

Bardziej szczegółowo

Jeśli chcesz pracować w Holandii 2015-06-15 11:49:32

Jeśli chcesz pracować w Holandii 2015-06-15 11:49:32 Jeśli chcesz pracować w Holandii 2015-06-15 11:49:32 2 W Holandii osoby z krajów UE i Europejskiego Obszaru Gospodarczego (EPG) mają takie same prawa jak obywatele Niderlandów dotyczące wynagrodzenia,

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN WYNAGRADZANIA pracowników nie będących nauczycielami Zespołu Szkół Ogólnokształcących w Strzelcach Opolskich

REGULAMIN WYNAGRADZANIA pracowników nie będących nauczycielami Zespołu Szkół Ogólnokształcących w Strzelcach Opolskich REGULAMIN WYNAGRADZANIA pracowników nie będących nauczycielami Zespołu Szkół Ogólnokształcących w Strzelcach Opolskich PODSTAWA PRAWNA 1. Art. 77 2 Ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks Pracy (Dz. U.

Bardziej szczegółowo

Sytuacja zawodowa osób z wyższym wykształceniem w Polsce i w krajach Unii Europejskiej w 2012 r.

Sytuacja zawodowa osób z wyższym wykształceniem w Polsce i w krajach Unii Europejskiej w 2012 r. 1 Urz d Statystyczny w Gda sku W Polsce w 2012 r. udział osób w wieku 30-34 lata posiadających wykształcenie wyższe w ogólnej liczbie ludności w tym wieku (aktywni zawodowo + bierni zawodowo) wyniósł 39,1%

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN WYNAGRADZANIA PRACOWNIKÓW URZĘDU GMINY W ŻURAWICY

REGULAMIN WYNAGRADZANIA PRACOWNIKÓW URZĘDU GMINY W ŻURAWICY REGULAMIN WYNAGRADZANIA PRACOWNIKÓW URZĘDU GMINY W ŻURAWICY Regulamin wynagradzania, zwany dalej regulaminem, został ustalony na podstawie: - art. 77 2 ustawy z 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (Dz. U.

Bardziej szczegółowo

Regulamin wynagradzania pracowników

Regulamin wynagradzania pracowników Załącznik do Zarządzenia nr 3/2009 Dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Środzie Wlkp. Regulamin wynagradzania pracowników Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Środzie Wlkp. Rozdział I. Postanowienia

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 153. Wójta Gminy Ostaszewo. z dnia 1 kwietnia 2009 r. w sprawie ustalenia Regulaminu Wynagradzania Pracowników Urzędu Gminy Ostaszewo

Zarządzenie Nr 153. Wójta Gminy Ostaszewo. z dnia 1 kwietnia 2009 r. w sprawie ustalenia Regulaminu Wynagradzania Pracowników Urzędu Gminy Ostaszewo Zarządzenie Nr 153 Wójta Gminy Ostaszewo w sprawie ustalenia Regulaminu Wynagradzania Pracowników Urzędu Gminy Ostaszewo Na podstawie art. 33 ust 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U.

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN WYNAGRADZANIA pracowników samorządowych zatrudnionych w Urzędzie Gminy w Słupi

REGULAMIN WYNAGRADZANIA pracowników samorządowych zatrudnionych w Urzędzie Gminy w Słupi REGULAMIN WYNAGRADZANIA pracowników samorządowych zatrudnionych w Urzędzie Gminy w Słupi Załącznik do Zarządzenia Wójta Gminy Słupia z dnia 01.07.2009 Regulamin niniejszy sporządzono w oparciu o przepisy:

Bardziej szczegółowo

1. Wprowadza się Regulamin wynagradzania dla pracowników Ośrodka Pomocy Społecznej w Świerznie stanowiący załącznik Nr 1.

1. Wprowadza się Regulamin wynagradzania dla pracowników Ośrodka Pomocy Społecznej w Świerznie stanowiący załącznik Nr 1. Regulamin wynagradzania OPS Świerzno Zarządzenie Nr 3/2013 Kierownika Ośrodka Pomocy Społecznej w Świerznie z dnia 15 maja 2013 r. w sprawie wprowadzenia Regulaminu wynagradzania dla pracowników Ośrodka

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN WYNAGRADZANIA Pracowników nie będących nauczycielami Poradni Psychologiczno - Pedagogicznej w Dobczycach

REGULAMIN WYNAGRADZANIA Pracowników nie będących nauczycielami Poradni Psychologiczno - Pedagogicznej w Dobczycach REGULAMIN WYNAGRADZANIA Pracowników nie będących nauczycielami Poradni Psychologiczno - Pedagogicznej w Dobczycach Regulamin wynagradzani, zwany dalej regulaminem, został ustalony na podstawie: art. 77

Bardziej szczegółowo

Regulamin wynagradzania

Regulamin wynagradzania Regulamin wynagradzania pracowników niebędących nauczycielami zatrudnionych w Przedszkolu Publicznym Nr 2 z Oddziałem Integracyjnym w Zawadzkiem Podstawa prawna: art. 39 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 listopada

Bardziej szczegółowo

Kierunki zmian w systemach wynagradzania w Polsce dr Kazimierz Sedlak

Kierunki zmian w systemach wynagradzania w Polsce dr Kazimierz Sedlak Kierunki zmian w systemach wynagradzania w Polsce dr Kazimierz Sedlak Kraków 06-07 czerwca 2006 Plan prezentacji 1. Polskie systemy wynagradzania dystans dzielący nas od świata zachodniego. 2. Kierunki

Bardziej szczegółowo

Zmiany w przepisach dla pracowników samorządowych zatrudnionych w placówkach oświatowych JST w 2009 roku

Zmiany w przepisach dla pracowników samorządowych zatrudnionych w placówkach oświatowych JST w 2009 roku Zmiany w przepisach dla pracowników samorządowych zatrudnionych w placówkach oświatowych JST w 2009 roku Ustawa o pracownikach samorządowych z dnia 21 listopada 2008 r. (Dz. U. Nr 223 poz. 1458) Rozporządzenie

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN WYNAGRADZANIA pracowników Starostwa Powiatowego w Oławie PRZEPISY WSTĘPNE

REGULAMIN WYNAGRADZANIA pracowników Starostwa Powiatowego w Oławie PRZEPISY WSTĘPNE REGULAMIN WYNAGRADZANIA pracowników Starostwa Powiatowego w Oławie I. PRZEPISY WSTĘPNE 1 Regulamin określa zasady i warunki wynagradzania za pracę oraz świadczenia związane z pracą i warunki ich przyznawania.

Bardziej szczegółowo

Jeśli chcesz pracować w Irlandii 2015-06-15 14:02:48

Jeśli chcesz pracować w Irlandii 2015-06-15 14:02:48 Jeśli chcesz pracować w Irlandii 2015-06-15 14:02:48 2 W Irlandii minimalna stawka za godzinę pracy wynosi około 8,65 euro. Niezbędnym warunkiem do podjęcia legalnej pracy w Irlandii, korzystania ze świadczeń

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 467/09

ZARZĄDZENIE NR 467/09 ZARZĄDZENIE NR 467/09 Wójta Gminy Nowa Ruda z dnia 5 maja 2009 roku w sprawie wprowadzenia Regulaminu wynagradzania pracowników samorządowych zatrudnionych w Urzędzie Gminy Nowa Ruda Na podstawie art.

Bardziej szczegółowo

Wykonanie zarządzenie powierza się Sekretarzowi Gminy i Miasta Nowe Brzesko.

Wykonanie zarządzenie powierza się Sekretarzowi Gminy i Miasta Nowe Brzesko. Zarządzenie nr 17/2012 Burmistrza Gminy i Miasta Nowe Brzesko z dnia 27 lutego 2012r. w sprawie wprowadzenia regulaminu wynagradzania pracowników Urzędu Gminy i Miasta Nowe Brzesko Data utworzenia 2012-05-15

Bardziej szczegółowo

Regulamin wynagradzania

Regulamin wynagradzania Regulamin wynagradzania pracowników ADMINISTRACJI I OBSŁUGI zatrudnionych w Specjalnym Ośrodku Szkolno Wychowawczym im. Juliana Tuwima w Stemplewie Na podstawie art. 39 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 listopada

Bardziej szczegółowo

Regulamin wynagradzania

Regulamin wynagradzania Regulamin wynagradzania pracowników zatrudnionych w Zespole Obsługi Placówek Oświatowych w Mszczonowie Regulamin wynagradzania tworzy się na podstawie: 1) art. 77² ustawy z dnia 26 czerwca 1974r. Kodeks

Bardziej szczegółowo

ROZDZIAŁ 1. System wynagradzania pracowników samorządowych

ROZDZIAŁ 1. System wynagradzania pracowników samorządowych ROZDZIAŁ 1. System wynagradzania pracowników samorządowych 1.1. Definicja pracownika samorządowego Do pracowników samorządowych należą osoby zatrudnione: w urzędach marszałkowskich i wojewódzkich samorządowych

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN WYNAGRADZANIA PRACOWNIKÓW GRYFIŃSKIEGO DOMU KULTURY

REGULAMIN WYNAGRADZANIA PRACOWNIKÓW GRYFIŃSKIEGO DOMU KULTURY REGULAMIN WYNAGRADZANIA PRACOWNIKÓW GRYFIŃSKIEGO DOMU KULTURY ROZDZIAŁ I POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Regulamin wynagradzania określa zasady wynagradzania za pracę oraz przyznawania dodatków i pozostałych świadczeń

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN WYNAGRADZANIA PRACOWNIKÓW POWIATOWEGO URZĘDU PRACY W STALOWEJ WOLI (tekst jednolity) ROZDZIAŁ I POSTANOWIENIA OGÓLNE

REGULAMIN WYNAGRADZANIA PRACOWNIKÓW POWIATOWEGO URZĘDU PRACY W STALOWEJ WOLI (tekst jednolity) ROZDZIAŁ I POSTANOWIENIA OGÓLNE Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 10/2009 Dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy w Stalowej Woli z dnia 22 kwietnia 2009r. REGULAMIN WYNAGRADZANIA PRACOWNIKÓW POWIATOWEGO URZĘDU PRACY W STALOWEJ WOLI (tekst

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN WYNAGRADZANIA PRACOWNIKÓW ADMINISTRACJI I OBSŁUGI W SPECJALNYM OSRODKU SZKOLNO WYCHOWAWCZYM W DĘBOWEJ ŁĄCE

REGULAMIN WYNAGRADZANIA PRACOWNIKÓW ADMINISTRACJI I OBSŁUGI W SPECJALNYM OSRODKU SZKOLNO WYCHOWAWCZYM W DĘBOWEJ ŁĄCE REGULAMIN WYNAGRADZANIA PRACOWNIKÓW ADMINISTRACJI I OBSŁUGI W SPECJALNYM OSRODKU SZKOLNO WYCHOWAWCZYM W DĘBOWEJ ŁĄCE Rozdział 1 Przepisy ogólne 1 Regulamin określa zasady i warunki wynagradzania za pracę

Bardziej szczegółowo

I. Postanowienia ogólne

I. Postanowienia ogólne Załącznik do Zarządzenia Nr 32/2009 Wójta Gminy Michałów z dnia 29 czerwca 2009 r. REGULAMIN WYNAGRADZANIA PRACOWNIKÓW URZĘDU GMINY W MICHAŁOWIE Regulamin wynagradzania, zwany dalej regulaminem, został

Bardziej szczegółowo

Spis treści. Część I. Struktura Europejskiej Karty Praw Społecznych

Spis treści. Część I. Struktura Europejskiej Karty Praw Społecznych Literatura... Wykaz skrótów... XIII Wprowadzenie... 1 Część I. Struktura Europejskiej Karty Praw Społecznych Rozdział I. Europejska Karta Społeczna z 1961 r.... 11 Rozdział II. Protokoły Dodatkowe... 31

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 10/2009 Dyrektora Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Czeladzi z dnia 04 czerwca 2009

Zarządzenie Nr 10/2009 Dyrektora Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Czeladzi z dnia 04 czerwca 2009 Zarządzenie Nr 10/2009 Dyrektora Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Czeladzi z dnia 04 czerwca 2009 w sprawie: wprowadzenia Regulaminu Wynagradzania pracowników Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji

Bardziej szczegółowo

Regulamin wynagradzania pracowników Urzędu Gminy Jadów

Regulamin wynagradzania pracowników Urzędu Gminy Jadów Załącznik do Zarządzenia Nr 1/2011 Wójta Gminy Jadów z dnia 14 stycznia 2011r. Regulamin wynagradzania pracowników Urzędu Gminy Jadów I. Postanowienia ogólne 1. Regulamin określa: 1) wymagania kwalifikacyjne

Bardziej szczegółowo

zatrudnionych w Zespole Szkół im. Jana Pawła II w Wyszkach

zatrudnionych w Zespole Szkół im. Jana Pawła II w Wyszkach Zarządzenie nr 01/2009 Dyrektora Zespołu Szkół im. Jana Pawła II w Wyszkach z dnia 26 czerwca 2009 r. w sprawie Regulaminu wynagradzania pracowników niebędących nauczycielami zatrudnionych w Zespole Szkół

Bardziej szczegółowo

Ilekroć w Regulaminie jest mowa o: - ustawie rozumie się przez to ustawę z dnia 21 listopada 2008r. o pracownikach samorządowych,

Ilekroć w Regulaminie jest mowa o: - ustawie rozumie się przez to ustawę z dnia 21 listopada 2008r. o pracownikach samorządowych, Załącznik do Zarządzenia Nr 27 Dyrektora Zespołu Szkól Ogólnokształcących Nr 2 w Legionowie z dnia 30.06.2009r. Regulamin wynagradzania pracowników administracji i obsługi Zespołu Szkół Ogólnokształcących

Bardziej szczegółowo

Regulamin wynagradzania pracowników Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Płocku

Regulamin wynagradzania pracowników Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Płocku Regulamin wynagradzania pracowników Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Płocku 1 1. Regulamin określa warunki wynagradzania za pracę i przyznawania innych świadczeń związanych z pracą, przysługujących

Bardziej szczegółowo

Postanowienia wstępne

Postanowienia wstępne ZARZĄDZENIE NR 23 /09 Starosty Powiatu Mieleckiego z dnia 2 kwietnia 2009 roku w sprawie regulaminu wynagradzania pracowników samorządowych zatrudnionych w Starostwie Powiatowym w Mielcu Na podstawie art.

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN WYNAGRADZANIA

REGULAMIN WYNAGRADZANIA Załącznik do Zarządzenia Burmistrza Tłuszcza Nr 26/2009 r. z dnia 09.04.2009 r. REGULAMIN WYNAGRADZANIA pracowników samorządowych zatrudnionych w Urzędzie Miejskim w Tłuszczu Tłuszcz 2009 Rozdział I Przepisy

Bardziej szczegółowo

Regulamin wynagradzania pracowników Powiatowej Biblioteki Publicznej w Otwocku. I. Przepisy wstępne

Regulamin wynagradzania pracowników Powiatowej Biblioteki Publicznej w Otwocku. I. Przepisy wstępne Załącznik do Zarządzenia Nr 13/2014 z dnia 01.07.2014 r. Dyrektora Powiatowej Biblioteki Publicznej w Otwocku Regulamin wynagradzania pracowników Powiatowej Biblioteki Publicznej w Otwocku I. Przepisy

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN WYNAGRADZANIA PRACOWNIKÓW NIEBĘDĄCYCH NAUCZYCIELAMI

REGULAMIN WYNAGRADZANIA PRACOWNIKÓW NIEBĘDĄCYCH NAUCZYCIELAMI REGULAMIN WYNAGRADZANIA PRACOWNIKÓW NIEBĘDĄCYCH NAUCZYCIELAMI Regulamin wynagradzania, zwany dalej regulaminem, został ustalony na podstawie: art. 77² ustawy z 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (Dz.U. 2014

Bardziej szczegółowo

R E G U L A M I N W Y N A G R A D Z A N I A P R A C O W N I K Ó W

R E G U L A M I N W Y N A G R A D Z A N I A P R A C O W N I K Ó W R E G U L A M I N W Y N A G R A D Z A N I A P R A C O W N I K Ó W Gimnazjum nr 10 im. Jana Pawła II w Rybniku (treści zmienione zapisano kolorem) - 2-1 Zakładowy regulamin wynagradzania, zwany dalej Regulaminem,

Bardziej szczegółowo

W związku z przypadającym w dniu 8 marca Dniem Kobiet postanowiliśmy przyjrzed się zawodowej sytuacji pao w Polsce.

W związku z przypadającym w dniu 8 marca Dniem Kobiet postanowiliśmy przyjrzed się zawodowej sytuacji pao w Polsce. W związku z przypadającym w dniu 8 marca Dniem Kobiet postanowiliśmy przyjrzed się zawodowej sytuacji pao w Polsce. Mimo, że pozycja kobiet na rynku pracy w Polsce stale się poprawia, to wciąż widoczne

Bardziej szczegółowo

Magdalena Miska st. inspektor pracy Okręgowy Inspektorat Pracy w Krakowie

Magdalena Miska st. inspektor pracy Okręgowy Inspektorat Pracy w Krakowie Delegowanie pracowników do innych krajów UE Magdalena Miska st. inspektor pracy Okręgowy Inspektorat Pracy w Krakowie źródła prawa Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady nr 96/71/WE z dnia 16.12.1996r.

Bardziej szczegółowo

ZAKŁADOWY REGULAMIN WYNAGRADZANIA PRACOWNIKÓW CHEŁMSKIEJ BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ IM. MARII PAULINY ORSETTI W CHEŁMIE

ZAKŁADOWY REGULAMIN WYNAGRADZANIA PRACOWNIKÓW CHEŁMSKIEJ BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ IM. MARII PAULINY ORSETTI W CHEŁMIE Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 22/2010 Dyrektora Chełmskiej Biblioteki Publicznej im. Marii Pauliny Orsetti w Chełmie ZAKŁADOWY REGULAMIN WYNAGRADZANIA PRACOWNIKÓW CHEŁMSKIEJ BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ IM.

Bardziej szczegółowo

5. Dla kandydatów do zatrudnienia spoza Uniwersytetu, którzy będą zatrudniani w grupie

5. Dla kandydatów do zatrudnienia spoza Uniwersytetu, którzy będą zatrudniani w grupie Zarządzenie nr 2 Rektora Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach z dnia 14 stycznia 2014 r. w sprawie zasad zatrudniania i wynagradzania osób uczestniczących w realizacji projektów badawczych krajowych finansowanych

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN WYNAGRADZANIA (wzór) Rozdział 1 Wynagrodzenie zasadnicze

REGULAMIN WYNAGRADZANIA (wzór) Rozdział 1 Wynagrodzenie zasadnicze REGULAMIN WYNAGRADZANIA (wzór) Rozdział 1 Wynagrodzenie zasadnicze 1. W niniejszym regulaminie ustala się, na podstawie art. 77 2 k.p., warunki wynagradzania za pracę oraz przyznawania innych świadczeń

Bardziej szczegółowo

ZAKŁADOWY UKŁAD ZBIOROWY PRACY DLA PRACOWNIKÓW SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ W ŻARACH

ZAKŁADOWY UKŁAD ZBIOROWY PRACY DLA PRACOWNIKÓW SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ W ŻARACH ZAKŁADOWY UKŁAD ZBIOROWY PRACY DLA PRACOWNIKÓW SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ W ŻARACH Zawarty w dniu 26 listopada 2014 roku pomiędzy: Spółdzielnią Mieszkaniową w Żarach, reprezentowaną przez Prezesa Zarządu

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr 182/ 2001 Zarządu Powiatu Malborskiego z dnia 27 marca 2001 r.

Uchwała Nr 182/ 2001 Zarządu Powiatu Malborskiego z dnia 27 marca 2001 r. Uchwała Nr 182/ 2001 Zarządu Powiatu Malborskiego z dnia 27 marca 2001 r. W spawie ustalenia regulaminu wynagradzania pracowników rodzinnych placówek opiekuńczych Na podstawie art.. 77² ustawy z dnia 26.06.1974

Bardziej szczegółowo

Regulamin wynagradzania

Regulamin wynagradzania Załącznik do Zarządzenia Wewnętrznego Nr 42/09 Starosty Raciborskiego z dnia 16 czerwca 2009r. Regulamin wynagradzania pracowników Starostwa Powiatowego w Raciborzu I. Postanowienia ogólne 1 1. Regulamin

Bardziej szczegółowo

Dobre praktyki w zakresie kształtowania wysokości i składników wynagrodzeń, w przypadku zawierania kontraktów menedżerskich z członkami zarządów

Dobre praktyki w zakresie kształtowania wysokości i składników wynagrodzeń, w przypadku zawierania kontraktów menedżerskich z członkami zarządów Dobre praktyki w zakresie kształtowania wysokości i składników wynagrodzeń, w przypadku zawierania kontraktów menedżerskich z członkami zarządów wybranych spółek z udziałem Skarbu Państwa Minister Skarbu

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN WYNAGRADZANIA PRACOWNIKÓW SAMORZĄDOWYCH ZESPÓŁ SZKÓŁ OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH W BIECZU

REGULAMIN WYNAGRADZANIA PRACOWNIKÓW SAMORZĄDOWYCH ZESPÓŁ SZKÓŁ OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH W BIECZU REGULAMIN WYNAGRADZANIA PRACOWNIKÓW SAMORZĄDOWYCH ZESPÓŁ SZKÓŁ OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH W BIECZU Na podstawie art. 39 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 listopada 2008r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. Nr 223,

Bardziej szczegółowo

Jeśli chcesz pracować w Indonezji 2015-06-22 16:03:08

Jeśli chcesz pracować w Indonezji 2015-06-22 16:03:08 Jeśli chcesz pracować w Indonezji 2015-06-22 16:03:08 2 Indonezyjski rynek pracy nie jest szczególnie atrakcyjny dla obcokrajowców ze względu na bardzo niskie zarobki oraz często wymaganą znajomości indonezyjskiego.

Bardziej szczegółowo

WYCENA PRACY MENEDŻERA

WYCENA PRACY MENEDŻERA WYCENA PRACY MENEDŻERA CEL SYSTEMÓW WYNAGRADZANIA MENEDŻERÓW maksymalizacja dobrobytu menedżerów wspieranie interesów właścicieli MENEDŻEROWIE myślą jak właściciele i inwestorzy Definiując interesy należy

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie nr 36/V/09 Burmistrza Miasta Milanówka z dnia 10.04.2009 roku. w sprawie Regulaminu wynagradzania pracowników Urzędu Miasta Milanówka

Zarządzenie nr 36/V/09 Burmistrza Miasta Milanówka z dnia 10.04.2009 roku. w sprawie Regulaminu wynagradzania pracowników Urzędu Miasta Milanówka Zarządzenie nr 36/V/09 Burmistrza Miasta Milanówka z dnia 10.04.2009 roku w sprawie Regulaminu wynagradzania pracowników Urzędu Miasta Milanówka Na podstawie art. 39 ustawy ust. 1 i 2 z dnia 21 listopada

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN WYNAGRADZANIA pracowników niepedagogicznych Zespołu Szkół w Izabelinie

REGULAMIN WYNAGRADZANIA pracowników niepedagogicznych Zespołu Szkół w Izabelinie Załącznik nr 10 do statutów szkół połączonych w Zespół REGULAMIN WYNAGRADZANIA pracowników niepedagogicznych Zespołu Szkół w Izabelinie Na podstawie art. 77 2 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 roku Kodeks

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 9/2009 Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Łapach z dnia 28 kwietnia 2009 r.

Zarządzenie Nr 9/2009 Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Łapach z dnia 28 kwietnia 2009 r. Zarządzenie Nr 9/2009 Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Łapach z dnia 28 kwietnia 2009 r. w sprawie: Regulaminu Wynagradzania Pracowników Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Łapach. Na

Bardziej szczegółowo

Każdy ma prawo do płacy minimalnej

Każdy ma prawo do płacy minimalnej Każdy ma prawo do płacy minimalnej Otrzymujesz minimalną płacę? Pracujesz w Holandii i masz poniżej 65 lat? To masz prawo do holenderskiej płacy minimalnej. Nawet jeśli jesteś obcokrajowcem. Twój pracodawca

Bardziej szczegółowo

Składki na fundusze pozaubezpieczeniowe w 2014 roku. Fundusz Pracy Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych Fundusz Emerytur Pomostowych

Składki na fundusze pozaubezpieczeniowe w 2014 roku. Fundusz Pracy Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych Fundusz Emerytur Pomostowych Składki na fundusze pozaubezpieczeniowe w 2014 roku Fundusz Pracy Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych Fundusz Emerytur Pomostowych Praca zbiorowa pod redakcją Anny Puszkarskiej Redaktor naczelna

Bardziej szczegółowo

Spis treści: Wybrane zagadnienia kadrowo-płacowe

Spis treści: Wybrane zagadnienia kadrowo-płacowe Potrącanie należności z tytułów wykonawczych z wynagrodzenia pracownika Andrzej Załęski, Anzasoft Abstrakt W poradniku opisano zasady dokonywania potrąceń z wynagrodzenia pracownika ze szczególnym uwzględnieniem

Bardziej szczegółowo

Stowarzyszenie Księgowych w Polsce Zarząd Główny w Warszawie Oddział Okręgowy w Opolu

Stowarzyszenie Księgowych w Polsce Zarząd Główny w Warszawie Oddział Okręgowy w Opolu Stowarzyszenie Księgowych w Polsce Zarząd Główny w Warszawie Oddział Okręgowy w Opolu ul. Kołłątaja 11, 45-064 Opole tel./fax (77) 453-90-11 biuro@opole.skwp.pl www.opole.skwp.pl RO 007026416-00112 NIP

Bardziej szczegółowo

1.2. Niektóre aspekty czasu pracy pracowników zarządzających

1.2. Niektóre aspekty czasu pracy pracowników zarządzających Wstęp A. Komentarz i przykłady Wykaz piktogramów Rozdział I. Przepisy prawa pracy w instytucjach kultury 1. Ustawy i rozporządzenia stosowane w sektorze kultury 2. Przepisy zakładowe 2.1. Regulamin pracy

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 13/2016 Wójta Gminy Celestynów z dnia 15 lutego 2016 roku

Zarządzenie Nr 13/2016 Wójta Gminy Celestynów z dnia 15 lutego 2016 roku Zarządzenie Nr 13/2016 Wójta Gminy Celestynów z dnia 15 lutego 2016 roku w sprawie ustanowienia Regulaminu wynagradzania pracowników Urzędu Gminy w Celestynowie Na podstawie art. 77² ustawy z dnia 26 czerwca

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ1*

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ1* Projekt z dnia 11 sierpnia 2015 r. ROZPORZĄDZENIE MINISTRA PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ1* z dnia 2015 r. w sprawie ustalenia wysokości wynagrodzenia za pracę i przyznawania innych świadczeń związanych z

Bardziej szczegółowo

Załącznik do Uchwały Senatu nr 7/2015 z dn. 09.03.2015. Postanowienia wstępne

Załącznik do Uchwały Senatu nr 7/2015 z dn. 09.03.2015. Postanowienia wstępne Załącznik do Uchwały Senatu nr 7/2015 z dn. 09.03.2015 Regulamin zatrudniania i wynagradzania osób uczestniczących w realizacji projektów finansowanych ze źródeł zewnętrznych w Akademii Muzycznej im. Stanisława

Bardziej szczegółowo

Rozdział 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE

Rozdział 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE Załącznik do Zarządzenia Nr 8/09 Burmistrza Leśnicy z dnia 16 czerwca 2009 r. REGULAMIN WYNAGRADZANIA PRACOWNIKÓW URZĘDU MIEJSKIEGO W LEŚNICY Rozdział 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Regulamin określa zasady

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE Nr 244/14. w sprawie ustalenia regulaminu wynagradzania pracowników Samorządowych Instytucji Kultury

ZARZĄDZENIE Nr 244/14. w sprawie ustalenia regulaminu wynagradzania pracowników Samorządowych Instytucji Kultury ZARZĄDZENIE Nr 244/14 Wójta Gminy Narewka z dnia 30 maja 2014 r. w sprawie ustalenia regulaminu wynagradzania pracowników Samorządowych Instytucji Kultury Na podstawie art. 77 2 ustawy z dnia 26 czerwca

Bardziej szczegółowo

KANCELARIA SEJMU BIURO STUDIÓW I EKSPERTYZ WYDZIAŁ STUDIÓW BUDŻETOWYCH

KANCELARIA SEJMU BIURO STUDIÓW I EKSPERTYZ WYDZIAŁ STUDIÓW BUDŻETOWYCH KANCELARIA SEJMU BIURO STUDIÓW I EKSPERTYZ WYDZIAŁ STUDIÓW BUDŻETOWYCH Stawki w podatkach dochodowych od osób prawnych i fizycznych w niektórych państwach Unii Europejskiej, ulgi inwestycyjne w podatku

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZANIE PERSONELEM

ZARZĄDZANIE PERSONELEM ZARZĄDZANIE PERSONELEM Regulamin wynagradzania wzór z komentarzem w w w.kadr yonline.pl Autor Bożena Lenart specjalista prawa pracy Redaktor merytoryczny Iwona Jaroszewska-Ignatowska radca prawny prowadzący

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN WYNAGRADZANIA dla pracowników nie będących nauczycielami zatrudnionych w GIMNAZJUM im. ks. Wacława Rabczyńskiego w Wasilkowie

REGULAMIN WYNAGRADZANIA dla pracowników nie będących nauczycielami zatrudnionych w GIMNAZJUM im. ks. Wacława Rabczyńskiego w Wasilkowie REGULAMIN WYNAGRADZANIA dla pracowników nie będących nauczycielami zatrudnionych w GIMNAZJUM im. ks. Wacława Rabczyńskiego w Wasilkowie Podstawa prawna: 1.Art. 77² ustawy z dnia 26 czerwca 1974r. Kodeks

Bardziej szczegółowo

Zarząd Krajowy Ogólnopolskiego Związku Zawodowego Lekarzy. Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej

Zarząd Krajowy Ogólnopolskiego Związku Zawodowego Lekarzy. Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej Uwagi do projektu rozporządzenia Ministra Zdrowia zmieniającego rozporządzenie w sprawie zasad wynagradzania pracowników publicznych zakładów opieki zdrowotnej. Lp. Treść uwagi Zgłaszający uwagę Stanowisko

Bardziej szczegółowo