NOWA TUNEZJA, NOWA W ADZA, NOWA RZECZYWISTOŒÆ. WP YW FRANCJI I UNII EUROPEJSKIEJ NA SYTUACJÊ POLITYCZN PO OBALENIU PREZYDENTA ZINE AL-ABIDIN BEN ALEGO

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "NOWA TUNEZJA, NOWA W ADZA, NOWA RZECZYWISTOŒÆ. WP YW FRANCJI I UNII EUROPEJSKIEJ NA SYTUACJÊ POLITYCZN PO OBALENIU PREZYDENTA ZINE AL-ABIDIN BEN ALEGO"

Transkrypt

1 Forum Politologiczne Tom 13 INP UWM Olsztyn 2012 Katarzyna Kazimierczak NOWA TUNEZJA, NOWA W ADZA, NOWA RZECZYWISTOŒÆ. WP YW FRANCJI I UNII EUROPEJSKIEJ NA SYTUACJÊ POLITYCZN PO OBALENIU PREZYDENTA ZINE AL-ABIDIN BEN ALEGO NEW TUNISIA, NEW GOVERNMENT, NEW REALITY: AN INFLUENCE OF FRANCE AND EUROPEAN UNION ON POLITICAL SITUATION AFTER OVERTHROW OF PRESIDENT ZINE AL-ABIDIN BEN ALI Pocz¹tek niepodleg³oœci Tunezji przypada na rok Jako pierwszy funkcjê prezydenta pe³ni³ Habib Bourguiba. Jego nastêpc¹ sta³ siê ówczesny premier Zine Al-Abidin Ben Ali 1, który obj¹³ w³adzê 7 listopada roku. Po 23 latach piastowania urzêdu g³owy 1 E. Szczepankiewicz, Region Maghrebu w polityce Unii Europejskiej. Za³o- enia, uwarunkowania i efekty wspó³pracy, Kraków 2010, s. 125 i nast. 2 Na pami¹tkê tego wydarzenia 7 listopada stanowi³o jedno ze œwi¹t narodowych Tunezji, nazywane Œwiêtem Nowej Ery. Po rewolucji 2011 roku zosta³o zniesione.

2 410 Katarzyna Kazimierczak pañstwa uciek³ z kraju do Arabii Saudyjskiej 3. Baga politycznych doœwiadczeñ Ben Alego zakoñczy³ siê 14 stycznia 2011 roku 4. Przyczyn¹ abdykacji dyktatora sta³y siê liczne, masowe protesty spo³eczeñstwa tunezyjskiego przeciwko wszechw³adzy prezydenta. Radykalne nastroje spo³eczne w Tunezji dotyczy³y z³ej sytuacji materialnej, bezrobocia, braku swobód obywatelskich, korupcji. Wydarzenia zwi¹zane z eskalacj¹ dezaprobaty spo³eczeñstwa Republiki Tunezyjskiej wobec urzêduj¹cej g³owy pañstwa zaczê³y rozszerzaæ swój zasiêg w po³owie grudnia 2010 roku 5, a okreœlane s¹ mianem jaœminowej rewolucji. Po ucieczce Ben Alego w³adzê w pañstwie przejê³y osoby zwi¹zane z poprzednim re imem. W chwili rezygnacji Ben Ali wyda³ zarz¹dzenie utworzenia nowego rz¹du Mohamedowi Ghannouchiemu dotychczas urzêduj¹cemu premierowi (od 1999 roku). Wkrótce, bowiem 15 stycznia, zast¹pi³ go zgodnie z obowi¹zuj¹c¹ ustaw¹ Fouad Mebazaa 6 pe³ni¹cy funkcjê przewodnicz¹cego parlamentu. Dwa dni póÿniej Ghannouchi utworzy³ rz¹d jednoœci narodowej 3 Jako miejsce ucieczki prezydenta Tunezji by³y wymieniane m.in.: Malta, Libia, Francja. Spekulacje dotycz¹ce Pary a wyjaœni³ korespondent Al-D aziry (Jacky Rowland), przebywaj¹cy w stolicy Francji, podaj¹c informacje, e Nicolas Sarkozy odmówi³ udzielenia schronienia Ben Aliemu ze wzglêdu na kryzys w negocjacjach prowadzonych z premierem Tunezji. 4 Tunisian president flees amid a wave of deadly social protests in a dramatic end to his 23 years in power, [ ]. 5 Spokój na ulicach Tunezji zakoñczy³ siê z dniem 17 grudnia 2010 roku. Próba samospalenia dokonana przez m³odego Mohammeda Bouaziziego by³a wynikiem zarekwirowania jego straganu narzêdzia pracy, na którym handlowa³ nielegalnie owocami przez s³u by policyjne. Incydent by³ protestem bezrobotnego mê czyzny przeciwko braku mo liwoœci znalezienia pracy. Sta³ siê jednoczeœnie pocz¹tkiem upublicznienia niezadowolenia spo³eczeñstwa tunezyjskiego na coraz szersz¹ skalê. Y. Ryan, The tragic life of a street vendor, [11 IV 2011]; Y. Ryan, How Tunisia s revolution began, [ ]. 6 T. Amara, Update: 2-Tunisia legal body: speaker is interim president, [ ].

3 Nowa Tunezja, nowa w³adza, nowa rzeczywistoœæ z udzia³em przedstawicieli opozycji. Gabinet sk³ada³ siê jednak g³ównie z polityków partii Zgromadzenie Demokratyczno-Konstytucyjne (Rassemblement Constitutionnel Democratique, RCD), bêd¹cej u w³adzy od ponad 20 lat. Wysuwane na pierwszy plan by³y has³a poszanowania zasad demokracji oraz organizacja wyborów w ci¹gu pó³ roku. Manifestacje nie traci³y jednak na znaczeniu. Protestuj¹cy ¹dali odsuniêcia od w³adzy osób zwi¹zanych z obalonym re imem 7. Dziesiêæ dni póÿniej (27 stycznia 2011 roku) dosz³o do zmian w rz¹dzie. Mohamed Ghannouchi usun¹³ ministrów nale ¹cych do Zgromadzenia Demokratyczno-Konstytucyjnego, a miesi¹c póÿniej (27 lutego 2011 roku) sam poda³ siê do dymisji. Nowy gabinet zosta³ zaprzysiê ony 7 marca 2011 roku przez Bed iego Caida Essebsiego 8. Pierwsze dni marca przynios³y ustalenia o przeprowadzeniu 24 lipca 2011 roku wyborów do konstytuanty, czyli Zgromadzenia Narodowego w liczbie 217 cz³onków. G³ównie kwestie organizacyjne spowodowa³y, e w czerwcu og³oszono zmianê terminu wyborów na 23 paÿdziernika 2011 roku. Pierwsze wolne wybory parlamentarne w Tunezji odby³y siê dziewiêæ miesiêcy po abdykacji Zin Al Abidina Ben Alego. Obywatele g³osowali 23 paÿdziernika 2011 roku. Wybierano wówczas cz³onków zgromadzenia, dla którego wyznaczono nastêpuj¹ce zadania: stworzenie i wprowadzenie nowej konstytucji, wyznaczenie tymczasowego rz¹du, og³oszenie terminu wyborów prezydenckich oraz parlamentarnych. Do wyborów zg³osi³o siê wiêcej ni 120 partii, spoœród których Tymczasowa Komisja Wyborcza zarejestrowa³a 80. Warto podkreœliæ, e osoba kandyduj¹ca na deputowanego powinna by³a mieæ mniej ni 30 lat. Ten warunek to uk³on w stosunku do m³odzie- 7 P. Biernacka, Tunezja, czyli od czego siê zaczê³o, Stosunki Miêdzynarodowe 2011, nr 71-72, s Tunisian PM names new cabinet, 2011/03/ html [ ]; E. Pilch, Interim Tunisian PM Sebesi Speaks in Coplay Hall, interim-tunisian-pm-sebesi-speaks-in-copley-hall/#more-379 [ ].

4 412 Katarzyna Kazimierczak y, której udzia³ mia³ ogromne znaczenie dla rozwoju rewolucji. Do g³ównych partii politycznych nale a³y trzy: 1. Partia Odrodzenia (umiarkowana partia islamska), 2. Demokratyczna Partia Postêpu (partia centro-lewicowa), 3. Demokratyczne Forum na rzecz Pracy i Wolnoœci (partia centro-lewicowa) 9. Pierwsze ze stronnictw z arabsk¹ nazw¹ An-Nahda to ugrupowanie bêd¹ce w konflikcie z obalonym re imem od lat 80. XX wieku. Przywódca partii to Rashid al- Ghannushi 10, który jako uchodÿca, po 20 latach, wróci³ pod koniec stycznia 2011 roku do Tunezji. Stronnictwo An-Nahda opowiada³o siê za prawami kobiet, demokratycznym ustrojem pañstwa. Bliskie ugrupowaniu by³y has³a wra liwoœci i solidarnoœci spo³ecznej oraz kontrolowany przez pañstwo kapitalizm. Przeciwstawia³o siê natomiast utworzeniu kalifatu. Przywódca Demokratycznej Partii Postêpu to Ahmed Nad ib Szebbi 11 piastuj¹cy urz¹d ministra rozwoju regionalnego w porewolucyjnym gabinecie. Elektorat partii stanowiæ mia³a wielkomiejska klasa œrednia zainteresowana nowoczesn¹ socjaldemokracj¹ na wzór niemiecki czy brytyjski. Przywódca trzeciej wymienionej partii Demokratycznego Forum na rzecz Pracy i Wolnoœci (Ettakatol) to Mustafa Ben D afar. Stronnictwo podnosi³o kwestie aksjologiczne, domagaj¹c siê rozdzia³u religii od pañstwa 12. Historyczne wybory 13 do konstytuanty w Tunezji wygra³a Partia Odrodzenia uzyskuj¹c 41% poparcia 14. Drugie miejsce zaj¹³ Kon- 9 K. Mroziewicz, Tunezja znowu pierwsza, komentarze/ ,1,spokojne-wybory-w-tunezji.read [ ]. 10 Ben Ali s possible successors, [ ]. 11 Ibidem. 12 M. Lipa, Kilkaset partii, 217 mandatów, [ ]. 13 S. Ajmi, Beji Caid Essebesi: The Tunisian People Are Writing History, [ ]. 14 Zob. T. Ot³owski, Zwyciêstwo islamistów w wyborach do konstytuanty w Tunezji, islamistow_w_wyborach_do_konstytuanty_w_tunezjiquot.html [ ].

5 Nowa Tunezja, nowa w³adza, nowa rzeczywistoœæ gres na Rzecz Republiki (Congres pour la republique, CPR). Trzecia lokata nale a³a do Demokratycznego Forum na rzecz Pracy i Wolnoœci. Obowi¹zki g³owy pañstwa obj¹³ 12 grudnia 2011 roku Moncef Marzouki 15, który obieca³ byæ prezydentem wszystkich Tunezyjczyków i robiæ wszystko by poprawiæ standard ycia swoich rodaków. Deklarowa³ dzia³ania demokratyzuj¹ce oraz udzielenie wsparcia innym pañstwom arabskim 16. Dwa dni póÿniej stanowisko premiera i utworzenie rz¹du powierzy³ Hamadiemu D ebaliemu. Ostateczny sk³ad gabinetu zosta³ og³oszony 22 grudnia, nastêpnego dnia otrzyma³ on akceptacjê Zgromadzenia Konstytucyjnego, a 24 grudnia prezydent dokona³ jego zaprzysiê enia. Jak wynika z raportu Unii Europejskiej (6 stycznia 2012 roku), wybory do Zgromadzenia Konstytucyjnego w Tunezji odby³y siê w zasadzie zgodnie ze standardami, jednak e nie by³y wolne od b³êdów, które dotyczy³y przede wszystkim braku pe³nej przejrzystoœci przeprowadzonego procesu wyborczego. Misja Unii Europejskiej sk³ada³a siê ze 180 obserwatorów z 26 pañstw europejskich 17, a ponadto z Norwegii, Szwajcarii i Kanady. Obserwatorami byli 15 Biography of Moncef Marzouki, [ ]. 16 We re committed to democracy and we re going to help our friends in Syria and Yemen. Tunisia s president vows to uphold revolution, [ ]. 17 W ramach polskiego zaanga owania w pomoc na rzecz transformacji demokratycznej w Tunezji polscy obywatele pe³nili misjê obserwatorów wyborów do Zgromadzenia Konstytucyjnego w Tunezji w dniu 23 paÿdziernika 2011 roku. Polacy uczestniczyli w pracach grup miêdzynarodowych w d³ugoterminowej misji obserwacyjnej UE pracowa³o dwóch Polaków, a trzech polskich dyplomatów wziê³o udzia³ w misji krótkoterminowej, przewidzianej na sam czas wyborów. Ponadto w krótkoterminowej misji obserwacyjnej z ramienia Centrum Cartera na Rzecz Demokracji uczestniczy³ eurodeputowany Krzysztof Lisek. W³adze tunezyjskie przyjê³y tak e specjaln¹ polsk¹ misjê obserwacyjn¹, w sk³ad której weszli m.in. Zbigniew Bujak, Jan Lityñski i dr Bart³omiej Nowotarski, która mia³a mo liwoœæ wizytowania lokali wyborczych i asystowania przy liczeniu g³osów w Tunisie, zob. Ambasada Polski w Tunisie, [ ].

6 414 Katarzyna Kazimierczak równie przedstawiciele spo³eczeñstwa obywatelskiego Tunezji 18. Unia Europejska zadeklarowa³a dalsz¹ pomoc i wsparcie w kolejnych dzia³aniach transformacji 19. Warto wspomnieæ, e obietnica natychmiastowej pomocy Tunezji przez UE pad³a ju 17 stycznia 2011 roku w komunikacie wydanym przez szefow¹ unijnej dyplomacji Catherine Ashton wspólnie z komisarzem ds. polityki s¹siedzkiej Sztefanem Fuele 20. Kilka dni póÿniej, w trakcie spotkania z szefem MSZ Tunezji C. Ashton zaoferowa³a nowemu rz¹dowi tego kraju pomoc techniczn¹ i prawn¹ oraz wsparcie spo³eczeñstwa obywatelskiego 21. Unia Europejska wspiera³a zatem od pocz¹tku demokratyczne aspiracje Tunezyjczyków. Wk³ad w powo³ywanie nowych instytucji pañstwowych, przygotowywanie wyborów (m.in. wys³anie piêciu ekspertów na pó³ roku), pomoc organizacjom spo³eczeñstwa obywatelskiego to dzia³ania Unii Europejskiej popieraj¹cej rewolucjê jaœminow¹ w Tunezji 22. Nie mo na nie wspomnieæ o relacjach tunezyjsko-francuskich w obliczu rozgrywaj¹cych siê wydarzeñ okreœlanych jako arabska 18 Zanim dosz³o do wyborów w Tunezji, delegacja z tego kraju, razem z osobami z Egiptu i Libii, obserwowa³a proces przeprowadzania wyborów w Polsce. Wœród zaproszonych goœci byli cz³onkowie centralnych komisji wyborczych z pañstw arabskich oraz sêdziowie s¹dów najwy szych. Jeden z cz³onków delegacji tunezyjskiej Abdelmottaleb Ouederni powiedzia³: Dowiedzieliœmy siê wielu rzeczy, jeœli chodzi o organizacjê wyborów, zarówno jeœli chodzi o procedury, jak i sam przebieg glosowania. [...] My dopiero zaczynamy tê drogê, dotychczas nie by³o u nas wolnych, w pe³ni demokratycznych wyborów, wiêc bardzo siê denerwujemy. Tunezyjczycy w Polsce ucz¹ siê demokracji, [ ]. 19 I. Czerny, UE: Wybory w Tunezji zgodne ze standardami, ale niepozbawione b³êdów, [ ]. 20 UE oferuje pomoc Tunezji w organizacji wyborów, ment.pap.pl/palio/html.run?_instance=cms_ep.pap.pl&_pageid=1&_check- Sum= &_menuId=17&_nrDep=26302 [ ]. 21 Europos³owie: Unia Europejska powinna jednym g³osem mówiæ ws. Egiptu i Tunezji, [ ]. 22 Tunezja i UE: rok po jaœminowej rewolucji, /Tunezja-i-UE-rok-po-jasminowej-rewolucji [ ].

7 Nowa Tunezja, nowa w³adza, nowa rzeczywistoœæ wiosna ludów. Zanim Tunezja odzyska³a niepodleg³oœæ w 1956 roku, przez 75 lat znajdowa³a siê pod protektoratem francuskim. Fakt wyzwolenia siê nie oznacza³ jednak e izolacji na p³aszczyÿnie politycznej, gospodarczej czy spo³ecznej, na której elementem ³¹cz¹cym obydwa pañstwa z pewnoœci¹ by³ i nadal jest jêzyk francuski bêd¹cy drugim oficjalnym jêzykiem urzêdowym Tunezji. Bior¹c pod uwagê d³ug¹ historiê bilateralnych stosunków tunezyjsko-francuskich niezmiernie interesuj¹ca wydaje siê byæ reakcja Francji na wybuch rewolucji jaœminowej. Dotychczas pañstwo tunezyjskie postrzegane by³o g³ównie jako kurort turystyczny, a turyœci (oczywiœcie nie tylko) stali siê noœnikami informacji o stabilnoœci, a nawet szybkim rozwoju gospodarczym. Jednak e wzglêdn¹ równowagê w spo³eczeñstwie oraz gwarancjê przed rozwojem fundamentalizmu islamskiego zapewnia³ autorytarny charakter rz¹dów sprawowanych przez Ben Alego. Jego polityka mia³a niemal bezwarunkowe poparcie kolejnych prezydentów francuskich 23. Wskazywano na cud gospodarczy, drogê gospodarczej liberalizacji jak równie na przemiany polityczne w Tunezji, pomijaj¹c dra liwe kwestie, np. powszechne ³amanie praw cz³owieka i represyjny system rz¹dów Ben Alego. Tote powœci¹gliw¹ reakcjê Francji na pogarszaj¹c¹ siê sytuacjê w Tunezji mo na uznaæ za kontynuacjê dotychczas obranego kierunku dzia³añ. Do mediów dociera³y informacje o tym, ze Francja obserwowa³a sytuacjê w Tunezji oraz wzywa³a do uspokojenia rozruchów, proponuj¹c dialog pomiêdzy skonfliktowanymi stronami 24. Kontrowersje wzbudzi³a propozycja minister spraw zagranicznych Michele Alliot-Marie dotycz¹ca udzielenia Tunezji wsparcia w zakresie szkolenia si³ bezpieczeñstwa. Wed³ug inicjatorki pomys³ mia³ na 23 A. Girard, France Tries to Forget a Tunisian Good Friend, html [ ]. 24 France faces criticism over soft touch with Tunisia, [ ].

8 416 Katarzyna Kazimierczak celu zachowanie prawa obywateli Tunezji do przeprowadzania protestów oraz pomoc w utrzymaniu porz¹dku na ulicach 25. Francuskie w³adze do czasu rezygnacji Ben Alego i jego ucieczki do Arabii Saudyjskiej pochwala³y kolejne obietnice urzêduj¹cego jeszcze prezydenta, który zapowiada³ zwiêkszenie swobód obywatelskich, poprawê sytuacji materialnej mieszkañców. Reakcja Francji zaczê³a jednak ewoluowaæ wraz z koñcem prezydentury Ben Alego. Wówczas rz¹d francuski zacz¹³ wzywaæ do zakoñczenia walk oraz uznawa³ demokratyczne aspiracje protestuj¹cych Tunezyjczyków. W³adze Francji zapowiada³y równie pomoc przy organizacji wyborów, a tak e wsparcie w procesie demokratyzacji. Bierny stosunek Francji do wydarzeñ w Tunezji spotka³ siê z dezaprobat¹ francuskich partii opozycyjnych, które zarzuca³y bezradnoœæ, ma³¹ elastycznoœæ czy wrêcz serwilizm wobec upadaj¹cego tunezyjskiego re imu 26, a tak e utratê wiarygodnoœci i miêdzynarodow¹ dyskredytacjê francuskiej dyplomacji 27. Francja broni³a swej wstrzemiêÿliwej pozycji uzasadniaj¹c j¹ dwiema g³ównymi zasadami polityki Francji: nieingerencji w sprawy wewnêtrzne suwerennego pañstwa oraz wspierania demokracji i wolnoœci 28. W³adze francuskie zwraca³y równie uwagê na trudnoœci wynikaj¹ce z wspólnej historii francusko-tunezyjskiej, która ma swoje nastêpstwa po dzieñ dzisiejszy. Ponadto prezydent Francji N. Sarkozy powiedzia³, e by³e mocarstwo kolonialne zawsze pozbawione jest legitymizacji do wydawania opinii na temat spraw wewnêtrznych by³ej koloni 29. Niemniej jednak w³adze francuskie 25 A. Sandels, Tunisia: France s attitude toward crackdown raises eyebrows, [ ]. 26 D. Liszczyk, Francja wobec kryzysu politycznego w Tunezji, Polski Instytut Spraw Miêdzynarodowych. Biuletyn 2011, nr 14 (173), s. 2, [ ]. 27 Ibidem. 28 Ibidem. 29 Sarkozy admits to errors in France s Tunisia policy, [ ].

9 Nowa Tunezja, nowa w³adza, nowa rzeczywistoœæ przyzna³y, i niedostatecznie oceni³y zarówno poziom determinacji tunezyjskich obywateli w walce z re imem Ben Alego, jak i skalê i charakter dokonuj¹cej siê w Tunezji transformacji i pozwoli³y siê tym samym zaskoczyæ biegowi wydarzeñ 30. Rewolucja w Tunezji, oprócz zmian politycznych, odcisnê³a ogromne piêtno na sferze gospodarczej maj¹cej bezpoœredni zwi¹zek z turystyk¹. W wyniku zamieszek, licznych manifestacji, zmala³ nap³yw zagranicznych goœci dotychczas licznie odwiedzaj¹cych urocze (i tanie) pañstwo Afryki Pó³nocnej o ponad 45% 31. W celu zwiêkszenia, a w³aœciwie odbudowy ponownego zainteresowania Tunezj¹ jako atrakcyjnym miejscem odpoczynku, minister turystyki pañstwa tunezyjskiego zorganizowa³ w dniach 2 4 lutego 2012 roku miêdzynarodowe seminarium oraz debatê dotycz¹ce perspektyw rozwoju turystyki tunezyjskiej. W spotkaniu wziêli udzia³ przedstawiciele bran y turystycznej (touroperatorzy z wiêkszoœci pañstw europejskich, Kanady, USA, wspó³pracuj¹ce organizacje i firmy turystyczne, przedstawiciele mediów), a tak e szef rz¹du Republiki Tunezji, minister transportu, minister spraw zagranicznych, minister kultury, przewodnicz¹cy Narodowej Rady Konstytucyjnej, przewodnicz¹cy tunezyjskich zwi¹zków hotelarzy i biur podró y 32. Pokojowa transformacja ustrojowa zaczyna zmieniaæ trend spadku liczby odwiedzaj¹cych turystów. Tunezja wraca na utracon¹ pozycjê najchêtniej odwiedzanego pañstwa w basenie Morza Œródziemnego. Upadek dyktatury Ben Alego okaza³ siê punktem zwrotnym dla pañstwa tunezyjskiego ale nie tylko. Rozwój sytuacji politycznej i spo³ecznej sta³ siê równie preludium do wydarzeñ nastêpuj¹cych 30 D. Liszczyk, op. cit., s Przyk³ad mo e stanowiæ liczba Polaków wybieraj¹cych Tunezjê jako miejsce wypoczynku. W najlepszym roku dla turystyki tunezyjskiej odwiedza³o siê j¹ ok. 200 tys. Polaków. Dla porównania w roku 2011 niewiele ponad 90 tys. Tunezja po rewolucji, [ ]; Ambasada Polski w Tunisie, [ ]. 32 Tunezja po rewolucji, [ ].

10 418 Katarzyna Kazimierczak w innych pañstwach arabsko-muzu³mañskich 33. G³êbokie zmiany w yciu publicznym zasz³y w Egipcie 34, Libii oraz Syrii. Wp³yw wydarzeñ w Afryce Pó³nocnej na ca³okszta³t relacji w regionie bliskowschodnim okaza³ siê nie do przecenienia. Nie bez powodu Tunezja okreœlana jest jako pionier demokratyzacji regionu 35. Napisanie nowej konstytucji do koñca 2012 roku, przeprowadzenie demokratycznych wyborów i zast¹pienie w³adzy tymczasowej przez nowy parlament i nowy rz¹d stanowi¹ wspólny cel wszystkich oœrodków w³adzy w Tunezji. Reasumuj¹c, jaœminowa rewolucja w Tunezji zakoñczy³a siê zwyciêstwem tych, którzy domagali siê swoich praw i polepszenia warunków egzystencji. Proces demokratyzacji i osi¹gniêcia stabilizacji jest jednak d³ugi. Tunezyjski wiatr rewolucji szybko rozprzestrzeni³ siê budz¹c inne arabsko-muzu³mañskie spo³eczeñstwa do zrywów i buntów przeciw autorytarnym re imom, tym samym otwieraj¹c now¹ erê. Na potwierdzenie pragnê przytoczyæ wypowiedÿ Janusza Daneckiego: Dla Tunezyjczyków podobnie zreszt¹ jak dla Arabów niemal we wszystkich tych krajach, w których dochodzi do przemian, do rewolucji, te ofiary, które z³o yli na rzecz demokracji, na rzecz zmiany systemu s¹ niezwykle wa ne. [ ] to wszystko dopiero jest w trakcie uk³adania siê, tworzenia. [ ] Ten proces demokratyzacji szczególnie pomyœlnie przebiega w Tunezji. Dobrze zatem, e ludzie pilnuj¹, eby ten proces demokratyzacji dokonywa³ siê tak jak oni tego chc¹, jak sobie wymarzyli. Pamiêtajmy o tym, e to s¹ 33 Obalenie prezydenta Tunezji Zine El Abidine Ben Alego, [27 X 2011]. Zob. równie : Demokracja z Tunezji, [ ]. 34 M. WoŸniak, Przestali siê baæ pocz¹tek jaœminowej rewolucji w Egipcie?, E2%80%9D-%E2%80%93-pocz%C4%85tek-ja%C5%9Bminowej-rewolucji-w-egipcie [ ]. 35 Tunezja dziœ wybory!, [ ].

11 Nowa Tunezja, nowa w³adza, nowa rzeczywistoœæ ludzie, którzy buduj¹ nowy œwiat i dla nich wszystko jest wa ne. [ ] Jeœli chodzi o œwiat arabski to jest Tunezja bardzo dobrym wzorem. Jest tak¹ przemian¹, z której mo na braæ przyk³ad. Szybko zdo³ali przejœæ od tego autorytarnego re imu do demokracji. Ta demokracja siê kszta³tuje. [ ] Reszta œwiata arabskiego przyjmuje to z uznaniem i pewnie pójdzie w ich œlady [ ] 36. BIBLIOGRAFIA Ajmi S., Beji Caid Essebesi: The Tunisian People Are Writing History, /www.tunisia-live.net/2011/10/23/beji-caid-essebesi-the-tunsian-peopleare-writing-now-a-new-histotry/. Amara T., Update: 2-Tunisia legal body: speaker is interim president, /af.reuters.com/article/tunisianews/idaflde70e03c ?sp=true. Ambasada Polski w Tunisie, Ben Ali s possible successors, tunisia/2011/01/ html. Biernacka P., Tunezja, czyli od czego siê zaczê³o, Stosunki Miêdzynarodowe 2011, nr Biography of Moncef Marzouki, php?id=970&lang=en. Czerny I., UE: Wybory w Tunezji zgodne ze standardami, ale niepozbawione b³êdów, Europos³owie: Unia Europejska powinna jednym g³osem mówiæ ws. Egiptu i Tunezji, pap.pl&_pageid=1&_checksum= &_menuid=17&_nrdep = France faces criticism over soft touch with Tunisia, en/ france-faces-criticism-over-light-touch-with-tunisia-unrestdiplomacy. 36 Nowe protesty w Tunezji. Danecki: fundamentaliœci to jeszcze nie ekstremiœci, [10 II 2012].

12 420 Katarzyna Kazimierczak Girard A., France Tries to Forget a Tunisian Good Friend, epochtimes.com/n2/world/france-tries-to-forget-a-tunisian-good-friend html. Interim Tunisian PM Sebesi Speaks in Coplay Hall, Lipa M., Kilkaset partii, 217 mandatów, artykul/kilkaset-partii-217-mandatow. Liszczyk D., Francja wobec kryzysu politycznego w Tunezji, Polski Instytut Spraw Miêdzynarodowych. Biuletyn 2011, nr 14 (173), index/?id=1cf44d7975e6c86cffa70cae95b5fbb2, Mroziewicz K., Tunezja znowu pierwsza, Nowe protesty w Tunezji. Danecki: fundamentaliœci to jeszcze nie ekstremiœci, Obalenie prezydenta Tunezji Zine El Abidine Ben Alego, Ot³owski T., Zwyciêstwo islamistów w wyborach do konstytuanty w Tunezji, Ryan Y., How Tunisia s revolution began, features/2011/01/ html. Ryan Y., The tragic life of a street vendor, features/2011/01/ html. Sandels A., Tunisia: France s attitude toward crackdown raises eyebrows, Sarkozy admits to errors in France s Tunisia policy, en/ sarkozy-admits-errors-tunisia-response-policy-alliot-marieben-ali-anti-government-protests. Szczepankiewicz E., Region Maghrebu w polityce Unii Europejskiej. Za³o enia, uwarunkowania i efekty wspó³pracy, Kraków Tunezja dziœ wybory!, Tunezja i UE: rok po jaœminowej rewolucji, Tunezja-i-UE-rok-po-jasminowej-rewolucji.

13 Nowa Tunezja, nowa w³adza, nowa rzeczywistoœæ Tunezja po rewolucji, Tunezyjczycy w Polsce ucz¹ siê demokracji, ,0,1,tunezyjczycy-w-polsce-ucza-sie-demokracji,wiadomosc.html. Tunisia s president vows to uphold revolution, africa/2011/12/ html. Tunisian PM names new cabinet, 03/ html. Tunisian president flees amid a wave of deadly social protests in a dramatic end to his 23 years in power, UE oferuje pomoc Tunezji w organizacji wyborów, palio/html.run?_instance=cms_ep.pap.pl&_pageid=1&_checksum= &_menuId=17&_nrDep= WoŸniak M., Przestali siê baæ pocz¹tek jaœminowej rewolucji w Egipcie?, ba%c4%87%e2%80%9d-%e2%80%93-pocz%c4%85tek-ja%c5%9bminowej-rewolucji-w-egipcie. NEW TUNISIA, NEW GOVERNMENT, NEW REALITY: AN INFLUENCE OF FRANCE AND EUROPEAN UNION ON POLITICAL SITUATION AFTER OVERTHROW OF PRESIDENT ZINE AL-ABIDIN BEN ALI SUMMARY Tunisia regained its independence in The first president became Habib Bourguiba. On 7th November 1987 he was replaced by the then Prime Minister Zine Al-Abidin Ben Ali. After 23 years of being the head of state he fled to Saudi Arabia. His political career has been ended on 14th January It was a turning point for the Tunisian state. Abdication of Ben Ali has also brought changes in the Franco-Tunisian relations. The French authorities has been supporting Ben Ali so far, adopting a highly

14 422 Katarzyna Kazimierczak restrained position against repressive government and human rights violations. Shortly after escaping of Ben Ali, French authorities admitted that they made a mistake they were being passive towards the Jasmine Revolution in Tunisia. Immediate support for Tunisia was given by the European Union, which participated actively in carried out in Tunisia s first free and democratic elections.

PL Zjednoczona w różnorodności PL 11.4.2016 B8-0442/1. Poprawka. Renate Sommer w imieniu grupy PPE

PL Zjednoczona w różnorodności PL 11.4.2016 B8-0442/1. Poprawka. Renate Sommer w imieniu grupy PPE 11.4.2016 B8-0442/1 1 Umocowanie 10 uwzględniając ramy negocjacyjne z dnia 3 października 2005 r. dotyczące przystąpienia Turcji do UE, uwzględniając ramy negocjacyjne z dnia 3 października 2005 r. dotyczące

Bardziej szczegółowo

- o Fundacji Wspierania Współpracy na Rzecz Demokracji i Społeczeństwa Obywatelskiego w Europie Środkowej i Wschodniej.

- o Fundacji Wspierania Współpracy na Rzecz Demokracji i Społeczeństwa Obywatelskiego w Europie Środkowej i Wschodniej. SEJM RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ V kadencja Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej Druk nr 676 Warszawa, 9 czerwca 2006 r. Pan Marek Jurek Marszałek Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej Szanowny Panie Marszałku

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XI/173/15 RADY MIASTA CHORZÓW. z dnia 25 czerwca 2015 r. w sprawie utworzenia Chorzowskiej Rady Seniorów oraz nadania jej Statutu

UCHWAŁA NR XI/173/15 RADY MIASTA CHORZÓW. z dnia 25 czerwca 2015 r. w sprawie utworzenia Chorzowskiej Rady Seniorów oraz nadania jej Statutu UCHWAŁA NR XI/173/15 RADY MIASTA CHORZÓW z dnia 25 czerwca 2015 r. w sprawie utworzenia Chorzowskiej Rady Seniorów oraz nadania jej Statutu Na podstawie art. 5c w związku z art.7 ust.1 pkt 17 ustawy z

Bardziej szczegółowo

STATUT SOŁECTWA Grom Gmina Pasym woj. warmińsko - mazurskie

STATUT SOŁECTWA Grom Gmina Pasym woj. warmińsko - mazurskie Załącznik Nr 11 do Uchwały Nr XX/136/2012 Rady Miejskiej w Pasymiu z dnia 25 września 2012 r. STATUT SOŁECTWA Grom Gmina Pasym woj. warmińsko - mazurskie ROZDZIAŁ I NAZWA I OBSZAR SOŁECTWA 1. Samorząd

Bardziej szczegółowo

Uchwała Rady Miejskiej Kalisza z dnia 22 lutego 2007 roku

Uchwała Rady Miejskiej Kalisza z dnia 22 lutego 2007 roku Uchwała Rady Miejskiej Kalisza z dnia 22 lutego 2007 roku w sprawie wyrażenia woli realizacji projektu w ramach Działania 1.3 schemat a) Sektorowego Programu Operacyjnego Rozwój Zasobów Ludzkich 2004-2006,

Bardziej szczegółowo

W konferencji wzięli udział przedstawiciele Francji, Stanów Zjednoczonych, Niemiec i Wielkiej Brytanii oraz państw Ligi Arabskiej.

W konferencji wzięli udział przedstawiciele Francji, Stanów Zjednoczonych, Niemiec i Wielkiej Brytanii oraz państw Ligi Arabskiej. W piątek 6 lipca odbyła się w Paryżu trzecia konferencja Przyjaciół Syrii, w której wziął udział między innymi prezydent Francji François Hollande oraz amerykańska sekretarz stanu Hillary Clinton. Uczestnicy

Bardziej szczegółowo

Regulamin Walnego Zebrania Członków Polskiego Towarzystwa Medycyny Sportowej

Regulamin Walnego Zebrania Członków Polskiego Towarzystwa Medycyny Sportowej Regulamin Walnego Zebrania Członków Polskiego Towarzystwa Medycyny Sportowej Podstawę prawną Regulaminu Walnego Zebrania Członków Polskiego Towarzystwa Medycyny Sportowej zwanego dalej Walnym Zebraniem

Bardziej szczegółowo

POSTANOWIENIA DODATKOWE DO OGÓLNYCH WARUNKÓW GRUPOWEGO UBEZPIECZENIA NA ŻYCIE KREDYTOBIORCÓW Kod warunków: KBGP30 Kod zmiany: DPM0004 Wprowadza się następujące zmiany w ogólnych warunkach grupowego ubezpieczenia

Bardziej szczegółowo

POLSKI ZWIĄZEK KAJAKOWY

POLSKI ZWIĄZEK KAJAKOWY POLSKI ZWIĄZEK KAJAKOWY REGULAMIN KOMISJI TURYSTYKI I REKREACJI PZKaj Warszawa, 28.03.2007 Regulamin Komisji Turystyki i Rekreacji Polskiego Związku Kajakowego Rozdział I Postanowienia ogólne W niniejszym

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ROLNICTWA I ROZWOJU WSI 1) z dnia..2008 r.

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ROLNICTWA I ROZWOJU WSI 1) z dnia..2008 r. ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ROLNICTWA I ROZWOJU WSI 1) z dnia..2008 r. PROJEKT w sprawie sposobu prowadzenia dokumentacji obrotu detalicznego produktami leczniczymi weterynaryjnymi i wzoru tej dokumentacji

Bardziej szczegółowo

1) w 1 pkt 4 otrzymuje brzmienie:

1) w 1 pkt 4 otrzymuje brzmienie: Źródło: http://bip.mswia.gov.pl/bip/projekty-aktow-prawnyc/2005/481,projekt-rozporzadzenia-ministra-spraw-wewnetrznych-i -Administracji-z-dnia-2005-r.html Wygenerowano: Czwartek, 28 stycznia 2016, 20:27

Bardziej szczegółowo

STATUT Stowarzyszenia na Rzecz Rozwoju Gminy Wierzbica

STATUT Stowarzyszenia na Rzecz Rozwoju Gminy Wierzbica STATUT Stowarzyszenia na Rzecz Rozwoju Gminy Wierzbica Rozdział I Postanowienia ogólne 1. Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Gminy Wierzbica w dalszych postanowieniach statutu zwane Stowarzyszeniem, po jego

Bardziej szczegółowo

STATUT POLSKIEGO STOWARZYSZENIA DYREKTORÓW SZPITALI W KRAKOWIE. Rozdział I

STATUT POLSKIEGO STOWARZYSZENIA DYREKTORÓW SZPITALI W KRAKOWIE. Rozdział I STATUT POLSKIEGO STOWARZYSZENIA DYREKTORÓW SZPITALI W KRAKOWIE Rozdział I Postanowienia Ogólne. 1. Stowarzyszenie nosi nazwę Polskie Stowarzyszenie Dyrektorów Szpitali w Krakowie w dalszej części określone

Bardziej szczegółowo

Zakupy poniżej 30.000 euro Zamówienia w procedurze krajowej i unijnej

Zakupy poniżej 30.000 euro Zamówienia w procedurze krajowej i unijnej biblioteczka zamówień publicznych Agata Hryc-Ląd Małgorzata Skóra Zakupy poniżej 30.000 euro Zamówienia w procedurze krajowej i unijnej Nowe progi w zamówieniach publicznych 2014 Agata Hryc-Ląd Małgorzata

Bardziej szczegółowo

Grant Blokowy Szwajcarsko-Polskiego Programu Współpracy Fundusz dla Organizacji Pozarządowych

Grant Blokowy Szwajcarsko-Polskiego Programu Współpracy Fundusz dla Organizacji Pozarządowych Grant Blokowy Szwajcarsko-Polskiego Programu Współpracy Fundusz dla Organizacji Pozarządowych ECORYS Polska Sp. z o.o. Poznań, 16 listopada 2012 PROJEKT WSPÓŁFINANSOWANY PRZEZ SZWAJCARIĘ W RAMACH SZWAJCARSKIEGO

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN OBRAD WALNEGO ZEBRANIA CZŁONKÓW STOWARZYSZENIA LOKALNA GRUPA DZIAŁANIA STOLEM

REGULAMIN OBRAD WALNEGO ZEBRANIA CZŁONKÓW STOWARZYSZENIA LOKALNA GRUPA DZIAŁANIA STOLEM Załącznik do uchwały Nr 8/08 WZC Stowarzyszenia LGD Stolem z dnia 8.12.2008r. REGULAMIN OBRAD WALNEGO ZEBRANIA CZŁONKÓW STOWARZYSZENIA LOKALNA GRUPA DZIAŁANIA STOLEM Rozdział I Postanowienia ogólne 1.

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr... Rady Miejskiej Będzina z dnia... 2016 roku

Uchwała Nr... Rady Miejskiej Będzina z dnia... 2016 roku Uchwała Nr... Rady Miejskiej Będzina z dnia... 2016 roku w sprawie określenia trybu powoływania członków oraz organizacji i trybu działania Będzińskiej Rady Działalności Pożytku Publicznego. Na podstawie

Bardziej szczegółowo

Jacek Mrzyg³ód, Tomasz Rostkowski* Rozwi¹zania systemowe zarz¹dzania kapita³em ludzkim (zkl) w bran y energetycznej

Jacek Mrzyg³ód, Tomasz Rostkowski* Rozwi¹zania systemowe zarz¹dzania kapita³em ludzkim (zkl) w bran y energetycznej Komunikaty 99 Jacek Mrzyg³ód, Tomasz Rostkowski* Rozwi¹zania systemowe zarz¹dzania kapita³em ludzkim (zkl) w bran y energetycznej Artyku³ przedstawi skrócony raport z wyników badania popularnoœci rozwi¹zañ

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN SAMORZĄDU SZKOŁY W ZESPOLE SZKÓŁ IM. JANUSZA KORCZAKA W PRUDNIKU

REGULAMIN SAMORZĄDU SZKOŁY W ZESPOLE SZKÓŁ IM. JANUSZA KORCZAKA W PRUDNIKU Załącznik nr 3 do Statutu Zespołu Szkół im. Janusza Korczaka w Prudniku REGULAMIN SAMORZĄDU SZKOŁY W ZESPOLE SZKÓŁ IM. JANUSZA KORCZAKA W PRUDNIKU 1 1 PRZEPISY DOTYCZĄCE SAMORZĄDNOŚCI UCZNIÓW 1. Członkami

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA DLA PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO CZĘŚĆ II OFERTA PRZETARGOWA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA DLA PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO CZĘŚĆ II OFERTA PRZETARGOWA Powiat Wrocławski z siedzibą władz przy ul. Kościuszki 131, 50-440 Wrocław, tel/fax. 48 71 72 21 740 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA DLA PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO CZĘŚĆ II OFERTA PRZETARGOWA

Bardziej szczegółowo

HAŚKO I SOLIŃSKA SPÓŁKA PARTNERSKA ADWOKATÓW ul. Nowa 2a lok. 15, 50-082 Wrocław tel. (71) 330 55 55 fax (71) 345 51 11 e-mail: kancelaria@mhbs.

HAŚKO I SOLIŃSKA SPÓŁKA PARTNERSKA ADWOKATÓW ul. Nowa 2a lok. 15, 50-082 Wrocław tel. (71) 330 55 55 fax (71) 345 51 11 e-mail: kancelaria@mhbs. HAŚKO I SOLIŃSKA SPÓŁKA PARTNERSKA ADWOKATÓW ul. Nowa 2a lok. 15, 50-082 Wrocław tel. (71) 330 55 55 fax (71) 345 51 11 e-mail: kancelaria@mhbs.pl Wrocław, dnia 22.06.2015 r. OPINIA przedmiot data Praktyczne

Bardziej szczegółowo

POLSKA IZBA TURYSTYKI POLISH CHAMBER OF TOURISM

POLSKA IZBA TURYSTYKI POLISH CHAMBER OF TOURISM Załącznik nr 1 do Uchwały Prezydium Polskiej Izby Turystyki nr 3/2015/P/E Regulamin powoływania i pracy Egzaminatorów biorących udział w certyfikacji kandydatów na pilotów wycieczek I. Postanowienia ogólne

Bardziej szczegółowo

GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY Notatka informacyjna Warszawa 5.10.2015 r.

GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY Notatka informacyjna Warszawa 5.10.2015 r. GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY Notatka informacyjna Warszawa 5.10.2015 r. Informacja o rozmiarach i kierunkach czasowej emigracji z Polski w latach 2004 2014 Wprowadzenie Prezentowane dane dotyczą szacunkowej

Bardziej szczegółowo

WYJAŚNIENIA. Wyjaśniam

WYJAŚNIENIA. Wyjaśniam WYJAŚNIENIA Na podstawie art. 38 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t. j. Dz. U. z 2013 r., poz. 907 z późn. zm.) w związku z zapytaniami Wykonawcy z dnia 19.10.2015 r.

Bardziej szczegółowo

ORGANIZACJE POZARZĄDOWE A PROGRAM EUROPEJSKIEJ WSPÓŁPRACY TERYTORIALNEJ

ORGANIZACJE POZARZĄDOWE A PROGRAM EUROPEJSKIEJ WSPÓŁPRACY TERYTORIALNEJ NOWA www.nowa-amerika.net AMERIKA ORGANIZACJE POZARZĄDOWE A PROGRAM EUROPEJSKIEJ WSPÓŁPRACY TERYTORIALNEJ STANOWISKO ORGANIZACJI POZARZĄDOWYCH POLSKO-NIEMIECKIEGO REGIONU PRZYGRANICZNEGO 1 Przedstawiciele

Bardziej szczegółowo

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Art New media S.A. uchwala, co następuje:

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Art New media S.A. uchwala, co następuje: y uchwał Spółki Art New media S.A. zwołanego w Warszawie, przy ulicy Wilczej 28 lok. 6 na dzień 22 grudnia 2011 roku o godzinie 11.00 w sprawie wyboru Przewodniczącego Zgromadzenia Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN WALNEGO ZEBRANIA STOWARZYSZENIA POLSKA UNIA UBOCZNYCH PRODUKTÓW SPALANIA

REGULAMIN WALNEGO ZEBRANIA STOWARZYSZENIA POLSKA UNIA UBOCZNYCH PRODUKTÓW SPALANIA REGULAMIN WALNEGO ZEBRANIA STOWARZYSZENIA POLSKA UNIA UBOCZNYCH PRODUKTÓW SPALANIA I. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 1. Regulamin Walnego Zebrania Członków Stowarzyszenia Polska Unia Ubocznych Produktów Spalania

Bardziej szczegółowo

Statut Stowarzyszenia SPIN

Statut Stowarzyszenia SPIN Statut Stowarzyszenia SPIN Rozdział I. Postanowienia ogólne 1 1. Stowarzyszenie nosi nazwę SPIN w dalszej części Statutu zwane Stowarzyszeniem. 2. Stowarzyszenie działa na podstawie ustawy z dnia 7 kwietnia

Bardziej szczegółowo

Propozycje poprawek do projektu ustawy o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014-2020

Propozycje poprawek do projektu ustawy o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014-2020 Załącznik Propozycje poprawek do projektu ustawy o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014-2020 I. Poprawki do: Rozdział 1. Przepisy ogólne

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 1 października 2013 r. Poz. 783 UCHWAŁA ZARZĄDU NARODOWEGO BANKU POLSKIEGO. z dnia 24 września 2013 r.

Warszawa, dnia 1 października 2013 r. Poz. 783 UCHWAŁA ZARZĄDU NARODOWEGO BANKU POLSKIEGO. z dnia 24 września 2013 r. MONITOR POLSKI DZIENNIK URZĘDOWY RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Warszawa, dnia 1 października 2013 r. Poz. 783 UCHWAŁA ZARZĄDU NARODOWEGO BANKU POLSKIEGO z dnia 24 września 2013 r. w sprawie regulaminu Zarządu

Bardziej szczegółowo

ROZPORZ DZENIE MINISTRA FINANSÓW 1) z dnia 18 grudnia 2006 r. w sprawie pobierania przez p atników podatku od spadków i darowizn

ROZPORZ DZENIE MINISTRA FINANSÓW 1) z dnia 18 grudnia 2006 r. w sprawie pobierania przez p atników podatku od spadków i darowizn Dz.U.06.243.1763 ROZPORZ DZENIE MINISTRA FINANSÓW 1) z dnia 18 grudnia 2006 r. w sprawie pobierania przez p atników podatku od spadków i darowizn (Dz. U. z dnia 27 grudnia 2006 r.) Na podstawie art. 18

Bardziej szczegółowo

Wniosek o ustalenie prawa do świadczenia pielęgnacyjnego

Wniosek o ustalenie prawa do świadczenia pielęgnacyjnego Nazwa i adres podmiotu realizującego świadczenia rodzinne Wniosek o ustalenie prawa do świadczenia pielęgnacyjnego Część I 1. Dane osoby ubiegającej się: Imię i nazwisko: Numer PESEL*: Numer NIP**: Obywatelstwo:

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr XXXVI/768/2004 Rady miasta stołecznego Warszawy z dnia 31 sierpnia 2004 roku

Uchwała Nr XXXVI/768/2004 Rady miasta stołecznego Warszawy z dnia 31 sierpnia 2004 roku Uchwała Nr XXXVI/768/2004 Rady miasta stołecznego Warszawy z dnia 31 sierpnia 2004 roku w sprawie przyjęcia programu współpracy miasta stołecznego Warszawy w roku 2004 z organizacjami pozarządowymi oraz

Bardziej szczegółowo

Regionalna Karta Du ej Rodziny

Regionalna Karta Du ej Rodziny Szanowni Pañstwo! Wspieranie rodziny jest jednym z priorytetów polityki spo³ecznej zarówno kraju, jak i województwa lubelskiego. To zadanie szczególnie istotne w obliczu zachodz¹cych procesów demograficznych

Bardziej szczegółowo

Rekrutacja do Szkoły Podstawowej w Lubiszewie w roku szkolnym 2016/2017

Rekrutacja do Szkoły Podstawowej w Lubiszewie w roku szkolnym 2016/2017 Rekrutacja do Szkoły Podstawowej w Lubiszewie w roku szkolnym 2016/2017 Podstawa prawna: 1. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (t.j. Dz. U. z 2015 r. poz. 2156 z późn. zm); 2. Rozporządzenie

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 23 lipca 2013 r. Poz. 832

Warszawa, dnia 23 lipca 2013 r. Poz. 832 Warszawa, dnia 23 lipca 2013 r. Poz. 832 OBWIESZCZENIE MINISTRA KULTURY I DZIEDZICTWA NARODOWEGO z dnia 2 kwietnia 2013 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Kultury i Dziedzictwa

Bardziej szczegółowo

Zebranie Mieszkańców Budynków, zwane dalej Zebraniem, działa na podstawie: a / statutu Spółdzielni Mieszkaniowej WROCŁAWSKI DOM we Wrocławiu,

Zebranie Mieszkańców Budynków, zwane dalej Zebraniem, działa na podstawie: a / statutu Spółdzielni Mieszkaniowej WROCŁAWSKI DOM we Wrocławiu, R E G U L A M I N Zebrania Mieszkańców oraz kompetencji i uprawnień Samorządu Mieszkańców Budynków Spółdzielni Mieszkaniowej WROCŁAWSKI DOM we Wrocławiu. ROZDZIAŁ I. Postanowienia ogólne. Zebranie Mieszkańców

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR... RADY MIASTA GDYNI z dnia... 2016 r.

UCHWAŁA NR... RADY MIASTA GDYNI z dnia... 2016 r. UCHWAŁA NR... RADY MIASTA GDYNI z dnia... 2016 r. w sprawie określenia zadań, na które przeznacza się środki Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych Na podstawie art. 35a ust. 3 ustawy

Bardziej szczegółowo

U Z A S A D N I E N I E

U Z A S A D N I E N I E U Z A S A D N I E N I E Projektowana nowelizacja Kodeksu pracy ma dwa cele. Po pierwsze, zmianę w przepisach Kodeksu pracy, zmierzającą do zapewnienia pracownikom ojcom adopcyjnym dziecka możliwości skorzystania

Bardziej szczegółowo

U S T A W A. z dnia. o zmianie ustawy o ułatwieniu zatrudnienia absolwentom szkół. Art. 1.

U S T A W A. z dnia. o zmianie ustawy o ułatwieniu zatrudnienia absolwentom szkół. Art. 1. P r o j e k t z dnia U S T A W A o zmianie ustawy o ułatwieniu zatrudnienia absolwentom szkół. Art. 1. W ustawie z dnia 18 września 2001 r. o ułatwieniu zatrudnienia absolwentom szkół (Dz.U. Nr 122, poz.

Bardziej szczegółowo

Regulamin Obrad Walnego Zebrania Członków Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania Ziemia Bielska

Regulamin Obrad Walnego Zebrania Członków Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania Ziemia Bielska Załącznik nr 1 do Lokalnej Strategii Rozwoju na lata 2008-2015 Regulamin Obrad Walnego Zebrania Członków Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania Ziemia Bielska Przepisy ogólne 1 1. Walne Zebranie Członków

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ZADANIA KONKURENCJI CASE STUDY V OGOLNOPOLSKIEGO KONKURSU BEST EGINEERING COMPETITION 2011

REGULAMIN ZADANIA KONKURENCJI CASE STUDY V OGOLNOPOLSKIEGO KONKURSU BEST EGINEERING COMPETITION 2011 REGULAMIN ZADANIA KONKURENCJI CASE STUDY V OGOLNOPOLSKIEGO KONKURSU BEST EGINEERING COMPETITION 2011 Cel zadania: Zaplanować 20-letni plan rozwoju energetyki elektrycznej w Polsce uwzględniając obecny

Bardziej szczegółowo

Rady Miejskiej Wodzisławia Śląskiego. w sprawie stypendiów dla osób zajmujących się twórczością artystyczną i upowszechnianiem kultury.

Rady Miejskiej Wodzisławia Śląskiego. w sprawie stypendiów dla osób zajmujących się twórczością artystyczną i upowszechnianiem kultury. identyfikator /6 Druk nr 114 UCHWAŁY NR... Rady Miejskiej Wodzisławia Śląskiego z dnia... w sprawie stypendiów dla osób zajmujących się twórczością Na podstawie art. 7 ust. 1 pkt 9 i art. 18 ust. 1 ustawy

Bardziej szczegółowo

WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ. SSN Bogusław Cudowski (przewodniczący) SSN Jolanta Frańczak (sprawozdawca) SSN Krzysztof Staryk

WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ. SSN Bogusław Cudowski (przewodniczący) SSN Jolanta Frańczak (sprawozdawca) SSN Krzysztof Staryk Sygn. akt II UK 27/15 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Sąd Najwyższy w składzie: Dnia 3 lutego 2016 r. SSN Bogusław Cudowski (przewodniczący) SSN Jolanta Frańczak (sprawozdawca) SSN Krzysztof

Bardziej szczegółowo

STATUT RAWSKIEGO STOWARZYSZENIA MIŁOŚNIKÓW GIER FABULARNYCH I FANTASTYKI TOPORY. Rozdział I Postanowienia Ogólne

STATUT RAWSKIEGO STOWARZYSZENIA MIŁOŚNIKÓW GIER FABULARNYCH I FANTASTYKI TOPORY. Rozdział I Postanowienia Ogólne STATUT RAWSKIEGO STOWARZYSZENIA MIŁOŚNIKÓW GIER FABULARNYCH I FANTASTYKI TOPORY Rozdział I Postanowienia Ogólne Art. 1. Stowarzyszenie działające na podstawie niniejszego statutu nosi nazwę Rawskie Stowarzyszenie

Bardziej szczegółowo

Prospołeczne zamówienia publiczne

Prospołeczne zamówienia publiczne Prospołeczne zamówienia publiczne Przemysław Szelerski Zastępca Dyrektora Biura Administracyjnego Plan prezentacji Zamówienia publiczne narzędzie Zamówienia prospołeczne w teorii Zamówienia prospołeczne

Bardziej szczegółowo

STATUT. SAMODZIELNEGO PUBLICZNEGO ZAKŁADU OPIEKI ZDROWOTNEJ GMINNEGO OŚRODKA ZDROWIA W MARKUSZOWIE Rozdział I Postanowienia ogólne

STATUT. SAMODZIELNEGO PUBLICZNEGO ZAKŁADU OPIEKI ZDROWOTNEJ GMINNEGO OŚRODKA ZDROWIA W MARKUSZOWIE Rozdział I Postanowienia ogólne STATUT SAMODZIELNEGO PUBLICZNEGO ZAKŁADU OPIEKI ZDROWOTNEJ GMINNEGO OŚRODKA ZDROWIA W MARKUSZOWIE Rozdział I Postanowienia ogólne 1 Podstawowym celem powołania Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki

Bardziej szczegółowo

STATUT STOWARZYSZENIA USTANÓW (przyjęty przez Członków ZałoŜycieli 4 marca 2007 roku)

STATUT STOWARZYSZENIA USTANÓW (przyjęty przez Członków ZałoŜycieli 4 marca 2007 roku) STATUT STOWARZYSZENIA USTANÓW (przyjęty przez Członków ZałoŜycieli 4 marca 2007 roku) Preambuła Stowarzyszenie Ustanów jest stowarzyszeniem apolitycznym zrzeszającym ludzi dąŝących do wszechstronnego rozwoju

Bardziej szczegółowo

Bezpieczny wypoczynek w świetle Ustawy o usługach turystycznych. Katarzyna Hetman, Wielkopolska Izba Turystyczna

Bezpieczny wypoczynek w świetle Ustawy o usługach turystycznych. Katarzyna Hetman, Wielkopolska Izba Turystyczna Bezpieczny wypoczynek w świetle Ustawy o usługach turystycznych Katarzyna Hetman, Wielkopolska Izba Turystyczna 1 Podstawa prawna Ustawa o usługach turystycznych z dnia 29 sierpnia 1997 r. z późniejszymi

Bardziej szczegółowo

Młodzieżowa Rada Dzielnicy. sposób na zaangażowanie obywatelskie młodzieży

Młodzieżowa Rada Dzielnicy. sposób na zaangażowanie obywatelskie młodzieży Młodzieżowa Rada Dzielnicy sposób na zaangażowanie obywatelskie młodzieży Aktywne uczestnictwo młodych w decyzjach i przedsięwzięciach na szczeblu lokalnym i regionalnym jest niezbędne, jeżeli chcemy budować

Bardziej szczegółowo

Formy zatrudnienia zarządu spółki kapitałowej. Aspekty prawne, podatkowe i ubezpieczeniowe. Zawiera wzory pism

Formy zatrudnienia zarządu spółki kapitałowej. Aspekty prawne, podatkowe i ubezpieczeniowe. Zawiera wzory pism Formy zatrudnienia zarządu spółki kapitałowej. Aspekty prawne, podatkowe i ubezpieczeniowe. Zawiera wzory pism Agnieszka Kowalska,,, Artur Kowalski Publikacja stanowi kompendium wiedzy na 2010 rok dotyczące

Bardziej szczegółowo

STATUT STOWARZYSZENIA RUCHOWA AKADEMIA ZDROWIA ROZDZIAŁ I POSTANOWIENIA OGÓLNE

STATUT STOWARZYSZENIA RUCHOWA AKADEMIA ZDROWIA ROZDZIAŁ I POSTANOWIENIA OGÓLNE STATUT STOWARZYSZENIA RUCHOWA AKADEMIA ZDROWIA ROZDZIAŁ I POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Stowarzyszenie nosi nazwę: RUCHOWA AKADEMIA ZDROWIA (w skrócie RAZ - Szczecin ) w dalszych postanowieniach statutu zwane

Bardziej szczegółowo

STATUT STOWARZYSZENIA NA RZECZ DZIECI I OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH ZIEMI ZĄBKOWICKIEJ "INTEGRACJA" Rozdział I Postanowienia ogólne

STATUT STOWARZYSZENIA NA RZECZ DZIECI I OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH ZIEMI ZĄBKOWICKIEJ INTEGRACJA Rozdział I Postanowienia ogólne STATUT STOWARZYSZENIA NA RZECZ DZIECI I OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH ZIEMI ZĄBKOWICKIEJ "INTEGRACJA" Rozdział I Postanowienia ogólne 1. Tworzy się Stowarzyszenie na Rzecz Dzieci i Osób Niepełnosprawnych Ziemi

Bardziej szczegółowo

POWIATOWY URZĄD PRACY

POWIATOWY URZĄD PRACY POWIATOWY URZĄD PRACY ul. Piłsudskiego 33, 33-200 Dąbrowa Tarnowska tel. (0-14 ) 642-31-78 Fax. (0-14) 642-24-78, e-mail: krda@praca.gov.pl Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr 5/2015 Powiatowej Rady Rynku Pracy

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 1469/2012

Zarządzenie Nr 1469/2012 Zarządzenie Nr 1469/2012 Prezydenta Miasta Płocka z dnia 01 marca 2012 w sprawie przyjęcia Regulaminu Płockiej Karty Familijnej 3+ w ramach Programu Płocka Karta Familijna 3+ Na podstawie art. 7 ust 1

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA SPRAW WEWNĘTRZNYCH I ADMINISTRACJI 1) z dnia... 2009 r.

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA SPRAW WEWNĘTRZNYCH I ADMINISTRACJI 1) z dnia... 2009 r. ROZPORZĄDZENIE MINISTRA SPRAW WEWNĘTRZNYCH I ADMINISTRACJI 1) z dnia... 2009 r. w sprawie wysokości pomocy dla cudzoziemców ubiegających się o nadanie statusu uchodźcy Na podstawie art. 86 ustawy z dnia

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XVII/245/2016 RADY MIEJSKIEJ W MIECHOWIE. z dnia 4 kwietnia 2016 r.

UCHWAŁA NR XVII/245/2016 RADY MIEJSKIEJ W MIECHOWIE. z dnia 4 kwietnia 2016 r. UCHWAŁA NR XVII/245/2016 RADY MIEJSKIEJ W MIECHOWIE z dnia 4 kwietnia 2016 r. w sprawie przyjęcia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Miechów

Bardziej szczegółowo

Procedura nadawania uprawnień do potwierdzania Profili Zaufanych w Urzędzie Gminy w Ryjewie

Procedura nadawania uprawnień do potwierdzania Profili Zaufanych w Urzędzie Gminy w Ryjewie WÓJT GMINY RYJEWO Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 13/15 Wójta Gminy Ryjewo z dnia 20 lutego 2015 roku w sprawie zmiany treści zarządzenia Nr 45/14 Wójta Gminy Ryjewo z dnia 30 czerwca 2014 roku w sprawie

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KOMISJI ETYKI BANKOWEJ

REGULAMIN KOMISJI ETYKI BANKOWEJ REGULAMIN KOMISJI ETYKI BANKOWEJ Warszawa kwiecień 2013 Przyjęty na XXV Walnym Zgromadzeniu ZBP w dniu 18 kwietnia 2013 r. 1. Komisja Etyki Bankowej, zwana dalej Komisją, działa przy Związku Banków Polskich

Bardziej szczegółowo

WZÓR SKARGI EUROPEJSKI TRYBUNAŁ PRAW CZŁOWIEKA. Rada Europy. Strasburg, Francja SKARGA. na podstawie Artykułu 34 Europejskiej Konwencji Praw Człowieka

WZÓR SKARGI EUROPEJSKI TRYBUNAŁ PRAW CZŁOWIEKA. Rada Europy. Strasburg, Francja SKARGA. na podstawie Artykułu 34 Europejskiej Konwencji Praw Człowieka WZÓR SKARGI EUROPEJSKI TRYBUNAŁ PRAW CZŁOWIEKA Rada Europy Strasburg, Francja SKARGA na podstawie Artykułu 34 Europejskiej Konwencji Praw Człowieka oraz Artykułu 45-47 Regulaminu Trybunału 1 Adres pocztowy

Bardziej szczegółowo

PROGRAM WSPÓŁPRACY GMINY STASZÓW Z ORGANIZACJAMI POZARZĄDOWYMI ORAZ PODMIOTAMI PROWADZĄCYMI DZIAŁALNOŚĆ POśYTKU PUBLICZNEGO NA ROK 2009

PROGRAM WSPÓŁPRACY GMINY STASZÓW Z ORGANIZACJAMI POZARZĄDOWYMI ORAZ PODMIOTAMI PROWADZĄCYMI DZIAŁALNOŚĆ POśYTKU PUBLICZNEGO NA ROK 2009 Załącznik Nr 1 do uchwały Nr XLIII/356/08 Rady Miejskiej w Staszowie z dnia 23. 12.2008r sprawie przyjęcia Programu współpracy Gminy Staszów z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 24 kwietnia 2013 r. Poz. 4980

Warszawa, dnia 24 kwietnia 2013 r. Poz. 4980 DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO Warszawa, dnia 24 kwietnia 2013 r. Poz. 4980 UCHWAŁA Nr 267/XXIX/13 RADY MIEJSKIEJ W CHORZELACH z dnia 28 marca 2013 r. w sprawie przyjęcia Programu opieki nad

Bardziej szczegółowo

Program Europa dla obywateli. Poznań 19 listopada 2015

Program Europa dla obywateli. Poznań 19 listopada 2015 Program Europa dla obywateli Poznań 19 listopada 2015 Plan prezentacji 1. Podstawowe informacje, cele i charakterystyka programu 2. Zasady finansowania i cykl życia projektu 3. Gdzie szukać informacji

Bardziej szczegółowo

Procedura nadawania uprawnień do potwierdzania, przedłuŝania waŝności i uniewaŝniania profili zaufanych epuap. Załącznik nr 1

Procedura nadawania uprawnień do potwierdzania, przedłuŝania waŝności i uniewaŝniania profili zaufanych epuap. Załącznik nr 1 Załącznik nr 1 do zarządzenia Nr 204/2014 Burmistrza Miasta Kudowa-Zdrój z dnia 5 sierpnia 2014 r. Procedura nadawania uprawnień do potwierdzania, przedłuŝania waŝności i uniewaŝniania profili zaufanych

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN SAMORZĄDU UCZNIOWSKIEGO GIMNAZJUM W ZABOROWIE UL. STOŁECZNA 182

REGULAMIN SAMORZĄDU UCZNIOWSKIEGO GIMNAZJUM W ZABOROWIE UL. STOŁECZNA 182 Załącznik nr 6 REGULAMIN SAMORZĄDU UCZNIOWSKIEGO GIMNAZJUM W ZABOROWIE UL. STOŁECZNA 182 Na podstawie atr.55 Ustawy o systemie oświaty z dnia 7 września 1991 roku (Dz.U. z 1991 roku nr 59 poz.425) ze zmianami

Bardziej szczegółowo

PROCEDURA REKRUTACJI DZIECI DO PRZEDSZKOLA NR 2 PROWADZONEGO PRZEZ URZĄD GMINY WE WŁOSZAKOWICACH NA ROK SZKOLNY 2014/2015

PROCEDURA REKRUTACJI DZIECI DO PRZEDSZKOLA NR 2 PROWADZONEGO PRZEZ URZĄD GMINY WE WŁOSZAKOWICACH NA ROK SZKOLNY 2014/2015 Załącznik do Zarządzenia Nr 1./2014 Dyrektora Przedszkola nr 2 z dnia 20.02. 2014r. PROCEDURA REKRUTACJI DZIECI DO PRZEDSZKOLA NR 2 PROWADZONEGO PRZEZ URZĄD GMINY WE WŁOSZAKOWICACH NA ROK SZKOLNY 2014/2015

Bardziej szczegółowo

Europejski Fundusz Społeczny W 2005r. Powiatowy Urz d Pracy w Kozienicach rozpocz ł realizacj

Europejski Fundusz Społeczny W 2005r. Powiatowy Urz d Pracy w Kozienicach rozpocz ł realizacj Europejski Fundusz Społeczny Udzielanie wsparcia na rzecz rozwoju sfery zatrudnienia poprzez promowanie zachowań przyczyniających się do zwiększenia szans zatrudnienia (employability), warunków przedsiębiorczości,

Bardziej szczegółowo

Regulamin Wojewódzkiego Konkursu Małopolski Pracodawca Przyjazny Rodzinie 2015

Regulamin Wojewódzkiego Konkursu Małopolski Pracodawca Przyjazny Rodzinie 2015 Załącznik nr 1 do Zarządzenia nr PS-0621-16/15 z dnia 26 sierpnia 2015 r. zmienionego zarządzeniem nr PS-0621-23/15 z dnia 16.10.2015 r. Regulamin Wojewódzkiego Konkursu Małopolski Pracodawca Przyjazny

Bardziej szczegółowo

Załącznik. do Zarządzenia Nr 8/09 Burmistrza Miasta i GminyBłonie z dnia. 24.02.2009 r. Ogłoszenie

Załącznik. do Zarządzenia Nr 8/09 Burmistrza Miasta i GminyBłonie z dnia. 24.02.2009 r. Ogłoszenie Załącznik do Zarządzenia Nr 8/09 Burmistrza Miasta i GminyBłonie z dnia. 24.02.2009 r. Ogłoszenie o II otwartym konkursie ofert na realizację w 2009 roku zadań publicznych Gminy Błonie w zakresie upowszechniania

Bardziej szczegółowo

Co zrobić, jeśli uważasz, że decyzja w sprawie zasiłku mieszkaniowego lub zasiłku na podatek lokalny jest niewłaściwa

Co zrobić, jeśli uważasz, że decyzja w sprawie zasiłku mieszkaniowego lub zasiłku na podatek lokalny jest niewłaściwa Polish Co zrobić, jeśli uważasz, że decyzja w sprawie zasiłku mieszkaniowego lub zasiłku na podatek lokalny jest niewłaściwa (What to do if you think the decision about your Housing Benefit or Council

Bardziej szczegółowo

PROTOKÓŁ ZE SPOTKANIA połączonych Komisji Dialogu Społecznego ds. TAŃCA, TEATRU, MUZYKI, KULTURY

PROTOKÓŁ ZE SPOTKANIA połączonych Komisji Dialogu Społecznego ds. TAŃCA, TEATRU, MUZYKI, KULTURY PROTOKÓŁ ZE SPOTKANIA połączonych Komisji Dialogu Społecznego ds. TAŃCA, TEATRU, MUZYKI, KULTURY 18 czerwca 2012, godz. 18.00, WARSZTAT (pl. Konstytucji 4) Prezydium KDS ds. ds. Kultury reprezentowały

Bardziej szczegółowo

Dziennik Urzêdowy. zamieszkuj¹cych na sta³e na terenie Województwa Wielkopolskiego. og³oszenia w Dzienniku Urzêdowym Województwa Wielkopolskiego.

Dziennik Urzêdowy. zamieszkuj¹cych na sta³e na terenie Województwa Wielkopolskiego. og³oszenia w Dzienniku Urzêdowym Województwa Wielkopolskiego. Województwa Wielkopolskiego Nr 155 16966 3416 UCHWA A Nr XII/178/2007 SEJMIKU WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO z dnia 24 wrzeœnia 2007 r. w sprawie: zasad udzielania stypendiów dla uczniów, s³uchaczy i studentów

Bardziej szczegółowo

Olsztyn, dnia 30 lipca 2014 r. Poz. 2682 UCHWAŁA NR LIII/329/2014 RADY GMINY JONKOWO. z dnia 26 czerwca 2014 r.

Olsztyn, dnia 30 lipca 2014 r. Poz. 2682 UCHWAŁA NR LIII/329/2014 RADY GMINY JONKOWO. z dnia 26 czerwca 2014 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO Olsztyn, dnia 30 lipca 2014 r. Poz. 2682 UCHWAŁA NR LIII/329/2014 RADY GMINY JONKOWO z dnia 26 czerwca 2014 r. w sprawie określenia zasad i trybu przeprowadzania

Bardziej szczegółowo

NajwyŜsza Izba Kontroli Delegatura w Bydgoszczy

NajwyŜsza Izba Kontroli Delegatura w Bydgoszczy NajwyŜsza Izba Kontroli Delegatura w Bydgoszczy Bydgoszcz, dnia maja 2011 r. LBY-4101-25-07/2010 P/10/074 Pani Iwona Musiał Dyrektor Szkoły Podstawowej im. Pamięci Obrońców Niepodległości w Sipiorach WYSTĄPIENIE

Bardziej szczegółowo

Praca za granicą. Emerytura polska czy zagraniczna?

Praca za granicą. Emerytura polska czy zagraniczna? Dolnośląski Wojewódzki Urząd pracy radzi: Praca za granicą. Emerytura polska czy zagraniczna? Często pojawia się pytanie, jaki wpływ na emeryturę ma praca za granicą. Wiele osób, które pracowały w różnych

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KOMISJI SEDZIOWSKIEJ PODOKRĘGU PIŁKI NOŻNEJ W

REGULAMIN KOMISJI SEDZIOWSKIEJ PODOKRĘGU PIŁKI NOŻNEJ W REGULAMIN KOMISJI SEDZIOWSKIEJ PODOKRĘGU PIŁKI NOŻNEJ W ŻABNIE 1 Kolegium Sędziów Podokręgu Piłki Nożnej w Żabnie (zwane dalej KS PPN) jest społecznym organem sędziów piłki nożnej i działa zgodnie z niniejszym

Bardziej szczegółowo

Fed musi zwiększać dług

Fed musi zwiększać dług Fed musi zwiększać dług Autor: Chris Martenson Źródło: mises.org Tłumaczenie: Paweł Misztal Fed robi, co tylko może w celu doprowadzenia do wzrostu kredytu (to znaczy długu), abyśmy mogli powrócić do tego,

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XVI/111/2016 RADY GMINY STANISŁAWÓW. z dnia 14 kwietnia 2016 r.

UCHWAŁA NR XVI/111/2016 RADY GMINY STANISŁAWÓW. z dnia 14 kwietnia 2016 r. UCHWAŁA NR XVI/111/2016 RADY GMINY STANISŁAWÓW z dnia 14 kwietnia 2016 r. w sprawie uchwalenia Gminnego programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie gminy

Bardziej szczegółowo

EGZAMIN MATURALNY 2013. WIEDZA O SPOŁECZEŃSTWIE dla osób niesłyszących

EGZAMIN MATURALNY 2013. WIEDZA O SPOŁECZEŃSTWIE dla osób niesłyszących Centralna Komisja Egzaminacyjna EGZAMIN MATURALNY 2013 WIEDZA O SPOŁECZEŃSTWIE dla osób niesłyszących POZIOM PODSTAWOWY Kryteria oceniania odpowiedzi MAJ 2013 2 Egzamin maturalny z wiedzy o społeczeństwie

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr 269/VI/2013 Rady Miasta Józefowa z dnia 22 marca 2013 roku

Uchwała Nr 269/VI/2013 Rady Miasta Józefowa z dnia 22 marca 2013 roku Uchwała Nr 269/VI/2013 Rady Miasta Józefowa z dnia 22 marca 2013 roku w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Miasta Józefowa w

Bardziej szczegółowo

Wniosek DYREKTYWA PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY

Wniosek DYREKTYWA PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY KOMISJA EUROPEJSKA Bruksela, dnia 11.11.2011 KOM(2011) 710 wersja ostateczna 2011/0327 (COD) C7-0400/11 Wniosek DYREKTYWA PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY zmieniająca dyrektywę 2006/126/WE Parlamentu Europejskiego

Bardziej szczegółowo

Rozdział 1 Postanowienia ogólne

Rozdział 1 Postanowienia ogólne STATUT Stowarzyszenia Rozwoju Inicjatyw activextreme Inowrocław Rozdział 1 Postanowienia ogólne 1 1. Stowarzyszenie nosi nazwę Stowarzyszenie Rozwoju Inicjatyw activextreme i zwane jest w dalszych postanowieniach

Bardziej szczegółowo

Wprowadzam : REGULAMIN REKRUTACJI DZIECI DO PRZEDSZKOLA NR 14

Wprowadzam : REGULAMIN REKRUTACJI DZIECI DO PRZEDSZKOLA NR 14 ZARZĄDZENIE Nr 2/2016 z dnia 16 lutego 2016r DYREKTORA PRZEDSZKOLA Nr 14 W K O N I N I E W sprawie wprowadzenia REGULAMINU REKRUTACJI DZIECI DO PRZEDSZKOLA NR 14 IM KRASNALA HAŁABAŁY W KONINIE Podstawa

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR. RADY GMINY ZAPOLICE

UCHWAŁA NR. RADY GMINY ZAPOLICE UCHWAŁA NR. RADY GMINY ZAPOLICE Z DNIA w sprawie przyjęcia Programu współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2015. Na podstawie

Bardziej szczegółowo

STATUT KOŁA NAUKOWEGO KLUB INWESTORA

STATUT KOŁA NAUKOWEGO KLUB INWESTORA STATUT KOŁA NAUKOWEGO KLUB INWESTORA 1 I. Postanowienia ogólne 1. Koło Naukowe KLUB INWESTORA, zwane dalej Kołem Naukowym, jest jednostką Samorządu Studenckiego działającą przy Wydziale Finansów i Bankowości

Bardziej szczegółowo

I. 1) NAZWA I ADRES: Muzeum Warszawy, Rynek Starego Miasta 28-42, 00-272 Warszawa, woj. mazowieckie, tel. +48 22 596 67 11, faks +48 22 596 67 20.

I. 1) NAZWA I ADRES: Muzeum Warszawy, Rynek Starego Miasta 28-42, 00-272 Warszawa, woj. mazowieckie, tel. +48 22 596 67 11, faks +48 22 596 67 20. Warszawa: dostawa toreb i kubków papierowych z logo Muzeum Warszawy Numer ogłoszenia: 66360-2016; data zamieszczenia: 23.03.2016 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Bardziej szczegółowo

1. Od kiedy i gdzie należy złożyć wniosek?

1. Od kiedy i gdzie należy złożyć wniosek? 1. Od kiedy i gdzie należy złożyć wniosek? Wniosek o ustalenie prawa do świadczenia wychowawczego będzie można składać w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Puławach. Wnioski będą przyjmowane od dnia

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XIX/290/2016 RADY MIEJSKIEJ WAŁBRZYCHA. z dnia 29 marca 2016 r.

UCHWAŁA NR XIX/290/2016 RADY MIEJSKIEJ WAŁBRZYCHA. z dnia 29 marca 2016 r. UCHWAŁA NR XIX/290/2016 RADY MIEJSKIEJ WAŁBRZYCHA z dnia 29 marca 2016 r. w sprawie przyjęcia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Wałbrzych

Bardziej szczegółowo

Waldemar Szuchta Naczelnik Urzędu Skarbowego Wrocław Fabryczna we Wrocławiu

Waldemar Szuchta Naczelnik Urzędu Skarbowego Wrocław Fabryczna we Wrocławiu 1 P/08/139 LWR 41022-1/2008 Pan Wrocław, dnia 5 5 września 2008r. Waldemar Szuchta Naczelnik Urzędu Skarbowego Wrocław Fabryczna we Wrocławiu WYSTĄPIENIE POKONTROLNE Na podstawie art. 2 ust. 1 ustawy z

Bardziej szczegółowo

Regulamin. Rady Nadzorczej Spółdzielni Mieszkaniowej "Doły -Marysińska" w Łodzi

Regulamin. Rady Nadzorczej Spółdzielni Mieszkaniowej Doły -Marysińska w Łodzi Regulamin Rady Nadzorczej Spółdzielni Mieszkaniowej "Doły -Marysińska" w Łodzi I. PODSTAWY I ZAKRES DZIAŁANIA 1 Rada Nadzorcza działa na podstawie: 1/ ustawy z dnia 16.09.1982r. Prawo spółdzielcze (tekst

Bardziej szczegółowo

Warszawa, czerwiec 2015 ISSN 2353-5822 NR 81/2015 POLACY WOBEC PROBLEMU UCHODŹSTWA

Warszawa, czerwiec 2015 ISSN 2353-5822 NR 81/2015 POLACY WOBEC PROBLEMU UCHODŹSTWA Warszawa, czerwiec 2015 ISSN 2353-5822 NR 81/2015 POLACY WOBEC PROBLEMU UCHODŹSTWA Znak jakości przyznany CBOS przez Organizację Firm Badania Opinii i Rynku 9 stycznia 2015 roku Fundacja Centrum Badania

Bardziej szczegółowo

ZASADA PARTYCYPACJI SPOŁECZNEJ

ZASADA PARTYCYPACJI SPOŁECZNEJ ZASADA PARTYCYPACJI SPOŁECZNEJ W samorządzie jest prowadzony dialog społeczny, samorząd wspiera organizowanie się mieszkańców by uczestniczyli w rozwiązywaniu problemów społeczności lokalnej Zadanie 2.:

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XXIII/191/2012 Rady Miasta Starogard Gdański z dnia 28 marca 2012 r.

UCHWAŁA NR XXIII/191/2012 Rady Miasta Starogard Gdański z dnia 28 marca 2012 r. UCHWAŁA NR XXIII/191/2012 Rady Miasta Starogard Gdański z dnia 28 marca 2012 r. w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz przeciwdziałania bezdomności zwierząt na terenie Gminy

Bardziej szczegółowo

Regulamin Zarządu LGD LASOVIA

Regulamin Zarządu LGD LASOVIA Regulamin Zarządu LGD l. Regulamin Zarządu LGD określa organizację wewnętrzną i tryb pracy Zarządu LGD 2. Ilekroć w regulaminie jest mowa o: 1. Regulaminie należy przez to rozumieć Regulamin Zarządu Stowarzyszenia

Bardziej szczegółowo

Regulamin Zarządu Pogórzańskiego Stowarzyszenia Rozwoju

Regulamin Zarządu Pogórzańskiego Stowarzyszenia Rozwoju Regulamin Zarządu Pogórzańskiego Stowarzyszenia Rozwoju Art.1. 1. Zarząd Pogórzańskiego Stowarzyszenia Rozwoju, zwanego dalej Stowarzyszeniem, składa się z Prezesa, dwóch Wiceprezesów, Skarbnika, Sekretarza

Bardziej szczegółowo

Dziennik Urzêdowy. zawodników amatorów osi¹gaj¹cych wysokie wyniki sportowe we wspó³zawodnictwie miêdzynarodowym lub krajowym

Dziennik Urzêdowy. zawodników amatorów osi¹gaj¹cych wysokie wyniki sportowe we wspó³zawodnictwie miêdzynarodowym lub krajowym Województwa Wielkopolskiego Nr 127 13535 2351 UCHWA A Nr XVIII/152/08 RADY POWIATU GOSTYÑSKIEGO z dnia 26 czerwca 2008 r. w sprawie: zasad i trybu przyznawania, wstrzymywania i cofania oraz wysokoœci stypendiów

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA nr XLVI/262/14 RADY MIEJSKIEJ GMINY LUBOMIERZ z dnia 25 czerwca 2014 roku

UCHWAŁA nr XLVI/262/14 RADY MIEJSKIEJ GMINY LUBOMIERZ z dnia 25 czerwca 2014 roku UCHWAŁA nr XLVI/262/14 RADY MIEJSKIEJ GMINY LUBOMIERZ z dnia 25 czerwca 2014 roku w sprawie ulg w podatku od nieruchomości dla przedsiębiorców na terenie Gminy Lubomierz Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PRACY ZARZĄDU GDAŃSKIEJ ORGANIZACJI TURYSTYCZNEJ (GOT)

REGULAMIN PRACY ZARZĄDU GDAŃSKIEJ ORGANIZACJI TURYSTYCZNEJ (GOT) REGULAMIN PRACY ZARZĄDU GDAŃSKIEJ ORGANIZACJI TURYSTYCZNEJ (GOT) I. Postanowienia ogólne 1 1. Niniejszy Regulamin określa zasady oraz tryb działania Zarządu Gdańskiej Organizacji Turystycznej. 2. Podstawę

Bardziej szczegółowo

Na podstawie art.4 ust.1 i art.20 lit. l) Statutu Walne Zebranie Stowarzyszenia uchwala niniejszy Regulamin Zarządu.

Na podstawie art.4 ust.1 i art.20 lit. l) Statutu Walne Zebranie Stowarzyszenia uchwala niniejszy Regulamin Zarządu. Na podstawie art.4 ust.1 i art.20 lit. l) Statutu Walne Zebranie Stowarzyszenia uchwala niniejszy Regulamin Zarządu Regulamin Zarządu Stowarzyszenia Przyjazna Dolina Raby Art.1. 1. Zarząd Stowarzyszenia

Bardziej szczegółowo

PL-Warszawa: Usługi szkolenia zawodowego 2012/S 194-319494. Ogłoszenie o zamówieniu. Usługi

PL-Warszawa: Usługi szkolenia zawodowego 2012/S 194-319494. Ogłoszenie o zamówieniu. Usługi 1/5 Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:319494-2012:text:pl:html PL-Warszawa: Usługi szkolenia zawodowego 2012/S 194-319494 Ogłoszenie o zamówieniu Usługi Dyrektywa

Bardziej szczegółowo