NOWA TUNEZJA, NOWA W ADZA, NOWA RZECZYWISTOŒÆ. WP YW FRANCJI I UNII EUROPEJSKIEJ NA SYTUACJÊ POLITYCZN PO OBALENIU PREZYDENTA ZINE AL-ABIDIN BEN ALEGO

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "NOWA TUNEZJA, NOWA W ADZA, NOWA RZECZYWISTOŒÆ. WP YW FRANCJI I UNII EUROPEJSKIEJ NA SYTUACJÊ POLITYCZN PO OBALENIU PREZYDENTA ZINE AL-ABIDIN BEN ALEGO"

Transkrypt

1 Forum Politologiczne Tom 13 INP UWM Olsztyn 2012 Katarzyna Kazimierczak NOWA TUNEZJA, NOWA W ADZA, NOWA RZECZYWISTOŒÆ. WP YW FRANCJI I UNII EUROPEJSKIEJ NA SYTUACJÊ POLITYCZN PO OBALENIU PREZYDENTA ZINE AL-ABIDIN BEN ALEGO NEW TUNISIA, NEW GOVERNMENT, NEW REALITY: AN INFLUENCE OF FRANCE AND EUROPEAN UNION ON POLITICAL SITUATION AFTER OVERTHROW OF PRESIDENT ZINE AL-ABIDIN BEN ALI Pocz¹tek niepodleg³oœci Tunezji przypada na rok Jako pierwszy funkcjê prezydenta pe³ni³ Habib Bourguiba. Jego nastêpc¹ sta³ siê ówczesny premier Zine Al-Abidin Ben Ali 1, który obj¹³ w³adzê 7 listopada roku. Po 23 latach piastowania urzêdu g³owy 1 E. Szczepankiewicz, Region Maghrebu w polityce Unii Europejskiej. Za³o- enia, uwarunkowania i efekty wspó³pracy, Kraków 2010, s. 125 i nast. 2 Na pami¹tkê tego wydarzenia 7 listopada stanowi³o jedno ze œwi¹t narodowych Tunezji, nazywane Œwiêtem Nowej Ery. Po rewolucji 2011 roku zosta³o zniesione.

2 410 Katarzyna Kazimierczak pañstwa uciek³ z kraju do Arabii Saudyjskiej 3. Baga politycznych doœwiadczeñ Ben Alego zakoñczy³ siê 14 stycznia 2011 roku 4. Przyczyn¹ abdykacji dyktatora sta³y siê liczne, masowe protesty spo³eczeñstwa tunezyjskiego przeciwko wszechw³adzy prezydenta. Radykalne nastroje spo³eczne w Tunezji dotyczy³y z³ej sytuacji materialnej, bezrobocia, braku swobód obywatelskich, korupcji. Wydarzenia zwi¹zane z eskalacj¹ dezaprobaty spo³eczeñstwa Republiki Tunezyjskiej wobec urzêduj¹cej g³owy pañstwa zaczê³y rozszerzaæ swój zasiêg w po³owie grudnia 2010 roku 5, a okreœlane s¹ mianem jaœminowej rewolucji. Po ucieczce Ben Alego w³adzê w pañstwie przejê³y osoby zwi¹zane z poprzednim re imem. W chwili rezygnacji Ben Ali wyda³ zarz¹dzenie utworzenia nowego rz¹du Mohamedowi Ghannouchiemu dotychczas urzêduj¹cemu premierowi (od 1999 roku). Wkrótce, bowiem 15 stycznia, zast¹pi³ go zgodnie z obowi¹zuj¹c¹ ustaw¹ Fouad Mebazaa 6 pe³ni¹cy funkcjê przewodnicz¹cego parlamentu. Dwa dni póÿniej Ghannouchi utworzy³ rz¹d jednoœci narodowej 3 Jako miejsce ucieczki prezydenta Tunezji by³y wymieniane m.in.: Malta, Libia, Francja. Spekulacje dotycz¹ce Pary a wyjaœni³ korespondent Al-D aziry (Jacky Rowland), przebywaj¹cy w stolicy Francji, podaj¹c informacje, e Nicolas Sarkozy odmówi³ udzielenia schronienia Ben Aliemu ze wzglêdu na kryzys w negocjacjach prowadzonych z premierem Tunezji. 4 Tunisian president flees amid a wave of deadly social protests in a dramatic end to his 23 years in power, [ ]. 5 Spokój na ulicach Tunezji zakoñczy³ siê z dniem 17 grudnia 2010 roku. Próba samospalenia dokonana przez m³odego Mohammeda Bouaziziego by³a wynikiem zarekwirowania jego straganu narzêdzia pracy, na którym handlowa³ nielegalnie owocami przez s³u by policyjne. Incydent by³ protestem bezrobotnego mê czyzny przeciwko braku mo liwoœci znalezienia pracy. Sta³ siê jednoczeœnie pocz¹tkiem upublicznienia niezadowolenia spo³eczeñstwa tunezyjskiego na coraz szersz¹ skalê. Y. Ryan, The tragic life of a street vendor, [11 IV 2011]; Y. Ryan, How Tunisia s revolution began, [ ]. 6 T. Amara, Update: 2-Tunisia legal body: speaker is interim president, [ ].

3 Nowa Tunezja, nowa w³adza, nowa rzeczywistoœæ z udzia³em przedstawicieli opozycji. Gabinet sk³ada³ siê jednak g³ównie z polityków partii Zgromadzenie Demokratyczno-Konstytucyjne (Rassemblement Constitutionnel Democratique, RCD), bêd¹cej u w³adzy od ponad 20 lat. Wysuwane na pierwszy plan by³y has³a poszanowania zasad demokracji oraz organizacja wyborów w ci¹gu pó³ roku. Manifestacje nie traci³y jednak na znaczeniu. Protestuj¹cy ¹dali odsuniêcia od w³adzy osób zwi¹zanych z obalonym re imem 7. Dziesiêæ dni póÿniej (27 stycznia 2011 roku) dosz³o do zmian w rz¹dzie. Mohamed Ghannouchi usun¹³ ministrów nale ¹cych do Zgromadzenia Demokratyczno-Konstytucyjnego, a miesi¹c póÿniej (27 lutego 2011 roku) sam poda³ siê do dymisji. Nowy gabinet zosta³ zaprzysiê ony 7 marca 2011 roku przez Bed iego Caida Essebsiego 8. Pierwsze dni marca przynios³y ustalenia o przeprowadzeniu 24 lipca 2011 roku wyborów do konstytuanty, czyli Zgromadzenia Narodowego w liczbie 217 cz³onków. G³ównie kwestie organizacyjne spowodowa³y, e w czerwcu og³oszono zmianê terminu wyborów na 23 paÿdziernika 2011 roku. Pierwsze wolne wybory parlamentarne w Tunezji odby³y siê dziewiêæ miesiêcy po abdykacji Zin Al Abidina Ben Alego. Obywatele g³osowali 23 paÿdziernika 2011 roku. Wybierano wówczas cz³onków zgromadzenia, dla którego wyznaczono nastêpuj¹ce zadania: stworzenie i wprowadzenie nowej konstytucji, wyznaczenie tymczasowego rz¹du, og³oszenie terminu wyborów prezydenckich oraz parlamentarnych. Do wyborów zg³osi³o siê wiêcej ni 120 partii, spoœród których Tymczasowa Komisja Wyborcza zarejestrowa³a 80. Warto podkreœliæ, e osoba kandyduj¹ca na deputowanego powinna by³a mieæ mniej ni 30 lat. Ten warunek to uk³on w stosunku do m³odzie- 7 P. Biernacka, Tunezja, czyli od czego siê zaczê³o, Stosunki Miêdzynarodowe 2011, nr 71-72, s Tunisian PM names new cabinet, 2011/03/ html [ ]; E. Pilch, Interim Tunisian PM Sebesi Speaks in Coplay Hall, interim-tunisian-pm-sebesi-speaks-in-copley-hall/#more-379 [ ].

4 412 Katarzyna Kazimierczak y, której udzia³ mia³ ogromne znaczenie dla rozwoju rewolucji. Do g³ównych partii politycznych nale a³y trzy: 1. Partia Odrodzenia (umiarkowana partia islamska), 2. Demokratyczna Partia Postêpu (partia centro-lewicowa), 3. Demokratyczne Forum na rzecz Pracy i Wolnoœci (partia centro-lewicowa) 9. Pierwsze ze stronnictw z arabsk¹ nazw¹ An-Nahda to ugrupowanie bêd¹ce w konflikcie z obalonym re imem od lat 80. XX wieku. Przywódca partii to Rashid al- Ghannushi 10, który jako uchodÿca, po 20 latach, wróci³ pod koniec stycznia 2011 roku do Tunezji. Stronnictwo An-Nahda opowiada³o siê za prawami kobiet, demokratycznym ustrojem pañstwa. Bliskie ugrupowaniu by³y has³a wra liwoœci i solidarnoœci spo³ecznej oraz kontrolowany przez pañstwo kapitalizm. Przeciwstawia³o siê natomiast utworzeniu kalifatu. Przywódca Demokratycznej Partii Postêpu to Ahmed Nad ib Szebbi 11 piastuj¹cy urz¹d ministra rozwoju regionalnego w porewolucyjnym gabinecie. Elektorat partii stanowiæ mia³a wielkomiejska klasa œrednia zainteresowana nowoczesn¹ socjaldemokracj¹ na wzór niemiecki czy brytyjski. Przywódca trzeciej wymienionej partii Demokratycznego Forum na rzecz Pracy i Wolnoœci (Ettakatol) to Mustafa Ben D afar. Stronnictwo podnosi³o kwestie aksjologiczne, domagaj¹c siê rozdzia³u religii od pañstwa 12. Historyczne wybory 13 do konstytuanty w Tunezji wygra³a Partia Odrodzenia uzyskuj¹c 41% poparcia 14. Drugie miejsce zaj¹³ Kon- 9 K. Mroziewicz, Tunezja znowu pierwsza, komentarze/ ,1,spokojne-wybory-w-tunezji.read [ ]. 10 Ben Ali s possible successors, [ ]. 11 Ibidem. 12 M. Lipa, Kilkaset partii, 217 mandatów, [ ]. 13 S. Ajmi, Beji Caid Essebesi: The Tunisian People Are Writing History, [ ]. 14 Zob. T. Ot³owski, Zwyciêstwo islamistów w wyborach do konstytuanty w Tunezji, islamistow_w_wyborach_do_konstytuanty_w_tunezjiquot.html [ ].

5 Nowa Tunezja, nowa w³adza, nowa rzeczywistoœæ gres na Rzecz Republiki (Congres pour la republique, CPR). Trzecia lokata nale a³a do Demokratycznego Forum na rzecz Pracy i Wolnoœci. Obowi¹zki g³owy pañstwa obj¹³ 12 grudnia 2011 roku Moncef Marzouki 15, który obieca³ byæ prezydentem wszystkich Tunezyjczyków i robiæ wszystko by poprawiæ standard ycia swoich rodaków. Deklarowa³ dzia³ania demokratyzuj¹ce oraz udzielenie wsparcia innym pañstwom arabskim 16. Dwa dni póÿniej stanowisko premiera i utworzenie rz¹du powierzy³ Hamadiemu D ebaliemu. Ostateczny sk³ad gabinetu zosta³ og³oszony 22 grudnia, nastêpnego dnia otrzyma³ on akceptacjê Zgromadzenia Konstytucyjnego, a 24 grudnia prezydent dokona³ jego zaprzysiê enia. Jak wynika z raportu Unii Europejskiej (6 stycznia 2012 roku), wybory do Zgromadzenia Konstytucyjnego w Tunezji odby³y siê w zasadzie zgodnie ze standardami, jednak e nie by³y wolne od b³êdów, które dotyczy³y przede wszystkim braku pe³nej przejrzystoœci przeprowadzonego procesu wyborczego. Misja Unii Europejskiej sk³ada³a siê ze 180 obserwatorów z 26 pañstw europejskich 17, a ponadto z Norwegii, Szwajcarii i Kanady. Obserwatorami byli 15 Biography of Moncef Marzouki, [ ]. 16 We re committed to democracy and we re going to help our friends in Syria and Yemen. Tunisia s president vows to uphold revolution, [ ]. 17 W ramach polskiego zaanga owania w pomoc na rzecz transformacji demokratycznej w Tunezji polscy obywatele pe³nili misjê obserwatorów wyborów do Zgromadzenia Konstytucyjnego w Tunezji w dniu 23 paÿdziernika 2011 roku. Polacy uczestniczyli w pracach grup miêdzynarodowych w d³ugoterminowej misji obserwacyjnej UE pracowa³o dwóch Polaków, a trzech polskich dyplomatów wziê³o udzia³ w misji krótkoterminowej, przewidzianej na sam czas wyborów. Ponadto w krótkoterminowej misji obserwacyjnej z ramienia Centrum Cartera na Rzecz Demokracji uczestniczy³ eurodeputowany Krzysztof Lisek. W³adze tunezyjskie przyjê³y tak e specjaln¹ polsk¹ misjê obserwacyjn¹, w sk³ad której weszli m.in. Zbigniew Bujak, Jan Lityñski i dr Bart³omiej Nowotarski, która mia³a mo liwoœæ wizytowania lokali wyborczych i asystowania przy liczeniu g³osów w Tunisie, zob. Ambasada Polski w Tunisie, [ ].

6 414 Katarzyna Kazimierczak równie przedstawiciele spo³eczeñstwa obywatelskiego Tunezji 18. Unia Europejska zadeklarowa³a dalsz¹ pomoc i wsparcie w kolejnych dzia³aniach transformacji 19. Warto wspomnieæ, e obietnica natychmiastowej pomocy Tunezji przez UE pad³a ju 17 stycznia 2011 roku w komunikacie wydanym przez szefow¹ unijnej dyplomacji Catherine Ashton wspólnie z komisarzem ds. polityki s¹siedzkiej Sztefanem Fuele 20. Kilka dni póÿniej, w trakcie spotkania z szefem MSZ Tunezji C. Ashton zaoferowa³a nowemu rz¹dowi tego kraju pomoc techniczn¹ i prawn¹ oraz wsparcie spo³eczeñstwa obywatelskiego 21. Unia Europejska wspiera³a zatem od pocz¹tku demokratyczne aspiracje Tunezyjczyków. Wk³ad w powo³ywanie nowych instytucji pañstwowych, przygotowywanie wyborów (m.in. wys³anie piêciu ekspertów na pó³ roku), pomoc organizacjom spo³eczeñstwa obywatelskiego to dzia³ania Unii Europejskiej popieraj¹cej rewolucjê jaœminow¹ w Tunezji 22. Nie mo na nie wspomnieæ o relacjach tunezyjsko-francuskich w obliczu rozgrywaj¹cych siê wydarzeñ okreœlanych jako arabska 18 Zanim dosz³o do wyborów w Tunezji, delegacja z tego kraju, razem z osobami z Egiptu i Libii, obserwowa³a proces przeprowadzania wyborów w Polsce. Wœród zaproszonych goœci byli cz³onkowie centralnych komisji wyborczych z pañstw arabskich oraz sêdziowie s¹dów najwy szych. Jeden z cz³onków delegacji tunezyjskiej Abdelmottaleb Ouederni powiedzia³: Dowiedzieliœmy siê wielu rzeczy, jeœli chodzi o organizacjê wyborów, zarówno jeœli chodzi o procedury, jak i sam przebieg glosowania. [...] My dopiero zaczynamy tê drogê, dotychczas nie by³o u nas wolnych, w pe³ni demokratycznych wyborów, wiêc bardzo siê denerwujemy. Tunezyjczycy w Polsce ucz¹ siê demokracji, [ ]. 19 I. Czerny, UE: Wybory w Tunezji zgodne ze standardami, ale niepozbawione b³êdów, [ ]. 20 UE oferuje pomoc Tunezji w organizacji wyborów, ment.pap.pl/palio/html.run?_instance=cms_ep.pap.pl&_pageid=1&_check- Sum= &_menuId=17&_nrDep=26302 [ ]. 21 Europos³owie: Unia Europejska powinna jednym g³osem mówiæ ws. Egiptu i Tunezji, [ ]. 22 Tunezja i UE: rok po jaœminowej rewolucji, /Tunezja-i-UE-rok-po-jasminowej-rewolucji [ ].

7 Nowa Tunezja, nowa w³adza, nowa rzeczywistoœæ wiosna ludów. Zanim Tunezja odzyska³a niepodleg³oœæ w 1956 roku, przez 75 lat znajdowa³a siê pod protektoratem francuskim. Fakt wyzwolenia siê nie oznacza³ jednak e izolacji na p³aszczyÿnie politycznej, gospodarczej czy spo³ecznej, na której elementem ³¹cz¹cym obydwa pañstwa z pewnoœci¹ by³ i nadal jest jêzyk francuski bêd¹cy drugim oficjalnym jêzykiem urzêdowym Tunezji. Bior¹c pod uwagê d³ug¹ historiê bilateralnych stosunków tunezyjsko-francuskich niezmiernie interesuj¹ca wydaje siê byæ reakcja Francji na wybuch rewolucji jaœminowej. Dotychczas pañstwo tunezyjskie postrzegane by³o g³ównie jako kurort turystyczny, a turyœci (oczywiœcie nie tylko) stali siê noœnikami informacji o stabilnoœci, a nawet szybkim rozwoju gospodarczym. Jednak e wzglêdn¹ równowagê w spo³eczeñstwie oraz gwarancjê przed rozwojem fundamentalizmu islamskiego zapewnia³ autorytarny charakter rz¹dów sprawowanych przez Ben Alego. Jego polityka mia³a niemal bezwarunkowe poparcie kolejnych prezydentów francuskich 23. Wskazywano na cud gospodarczy, drogê gospodarczej liberalizacji jak równie na przemiany polityczne w Tunezji, pomijaj¹c dra liwe kwestie, np. powszechne ³amanie praw cz³owieka i represyjny system rz¹dów Ben Alego. Tote powœci¹gliw¹ reakcjê Francji na pogarszaj¹c¹ siê sytuacjê w Tunezji mo na uznaæ za kontynuacjê dotychczas obranego kierunku dzia³añ. Do mediów dociera³y informacje o tym, ze Francja obserwowa³a sytuacjê w Tunezji oraz wzywa³a do uspokojenia rozruchów, proponuj¹c dialog pomiêdzy skonfliktowanymi stronami 24. Kontrowersje wzbudzi³a propozycja minister spraw zagranicznych Michele Alliot-Marie dotycz¹ca udzielenia Tunezji wsparcia w zakresie szkolenia si³ bezpieczeñstwa. Wed³ug inicjatorki pomys³ mia³ na 23 A. Girard, France Tries to Forget a Tunisian Good Friend, html [ ]. 24 France faces criticism over soft touch with Tunisia, [ ].

8 416 Katarzyna Kazimierczak celu zachowanie prawa obywateli Tunezji do przeprowadzania protestów oraz pomoc w utrzymaniu porz¹dku na ulicach 25. Francuskie w³adze do czasu rezygnacji Ben Alego i jego ucieczki do Arabii Saudyjskiej pochwala³y kolejne obietnice urzêduj¹cego jeszcze prezydenta, który zapowiada³ zwiêkszenie swobód obywatelskich, poprawê sytuacji materialnej mieszkañców. Reakcja Francji zaczê³a jednak ewoluowaæ wraz z koñcem prezydentury Ben Alego. Wówczas rz¹d francuski zacz¹³ wzywaæ do zakoñczenia walk oraz uznawa³ demokratyczne aspiracje protestuj¹cych Tunezyjczyków. W³adze Francji zapowiada³y równie pomoc przy organizacji wyborów, a tak e wsparcie w procesie demokratyzacji. Bierny stosunek Francji do wydarzeñ w Tunezji spotka³ siê z dezaprobat¹ francuskich partii opozycyjnych, które zarzuca³y bezradnoœæ, ma³¹ elastycznoœæ czy wrêcz serwilizm wobec upadaj¹cego tunezyjskiego re imu 26, a tak e utratê wiarygodnoœci i miêdzynarodow¹ dyskredytacjê francuskiej dyplomacji 27. Francja broni³a swej wstrzemiêÿliwej pozycji uzasadniaj¹c j¹ dwiema g³ównymi zasadami polityki Francji: nieingerencji w sprawy wewnêtrzne suwerennego pañstwa oraz wspierania demokracji i wolnoœci 28. W³adze francuskie zwraca³y równie uwagê na trudnoœci wynikaj¹ce z wspólnej historii francusko-tunezyjskiej, która ma swoje nastêpstwa po dzieñ dzisiejszy. Ponadto prezydent Francji N. Sarkozy powiedzia³, e by³e mocarstwo kolonialne zawsze pozbawione jest legitymizacji do wydawania opinii na temat spraw wewnêtrznych by³ej koloni 29. Niemniej jednak w³adze francuskie 25 A. Sandels, Tunisia: France s attitude toward crackdown raises eyebrows, [ ]. 26 D. Liszczyk, Francja wobec kryzysu politycznego w Tunezji, Polski Instytut Spraw Miêdzynarodowych. Biuletyn 2011, nr 14 (173), s. 2, [ ]. 27 Ibidem. 28 Ibidem. 29 Sarkozy admits to errors in France s Tunisia policy, [ ].

9 Nowa Tunezja, nowa w³adza, nowa rzeczywistoœæ przyzna³y, i niedostatecznie oceni³y zarówno poziom determinacji tunezyjskich obywateli w walce z re imem Ben Alego, jak i skalê i charakter dokonuj¹cej siê w Tunezji transformacji i pozwoli³y siê tym samym zaskoczyæ biegowi wydarzeñ 30. Rewolucja w Tunezji, oprócz zmian politycznych, odcisnê³a ogromne piêtno na sferze gospodarczej maj¹cej bezpoœredni zwi¹zek z turystyk¹. W wyniku zamieszek, licznych manifestacji, zmala³ nap³yw zagranicznych goœci dotychczas licznie odwiedzaj¹cych urocze (i tanie) pañstwo Afryki Pó³nocnej o ponad 45% 31. W celu zwiêkszenia, a w³aœciwie odbudowy ponownego zainteresowania Tunezj¹ jako atrakcyjnym miejscem odpoczynku, minister turystyki pañstwa tunezyjskiego zorganizowa³ w dniach 2 4 lutego 2012 roku miêdzynarodowe seminarium oraz debatê dotycz¹ce perspektyw rozwoju turystyki tunezyjskiej. W spotkaniu wziêli udzia³ przedstawiciele bran y turystycznej (touroperatorzy z wiêkszoœci pañstw europejskich, Kanady, USA, wspó³pracuj¹ce organizacje i firmy turystyczne, przedstawiciele mediów), a tak e szef rz¹du Republiki Tunezji, minister transportu, minister spraw zagranicznych, minister kultury, przewodnicz¹cy Narodowej Rady Konstytucyjnej, przewodnicz¹cy tunezyjskich zwi¹zków hotelarzy i biur podró y 32. Pokojowa transformacja ustrojowa zaczyna zmieniaæ trend spadku liczby odwiedzaj¹cych turystów. Tunezja wraca na utracon¹ pozycjê najchêtniej odwiedzanego pañstwa w basenie Morza Œródziemnego. Upadek dyktatury Ben Alego okaza³ siê punktem zwrotnym dla pañstwa tunezyjskiego ale nie tylko. Rozwój sytuacji politycznej i spo³ecznej sta³ siê równie preludium do wydarzeñ nastêpuj¹cych 30 D. Liszczyk, op. cit., s Przyk³ad mo e stanowiæ liczba Polaków wybieraj¹cych Tunezjê jako miejsce wypoczynku. W najlepszym roku dla turystyki tunezyjskiej odwiedza³o siê j¹ ok. 200 tys. Polaków. Dla porównania w roku 2011 niewiele ponad 90 tys. Tunezja po rewolucji, [ ]; Ambasada Polski w Tunisie, [ ]. 32 Tunezja po rewolucji, [ ].

10 418 Katarzyna Kazimierczak w innych pañstwach arabsko-muzu³mañskich 33. G³êbokie zmiany w yciu publicznym zasz³y w Egipcie 34, Libii oraz Syrii. Wp³yw wydarzeñ w Afryce Pó³nocnej na ca³okszta³t relacji w regionie bliskowschodnim okaza³ siê nie do przecenienia. Nie bez powodu Tunezja okreœlana jest jako pionier demokratyzacji regionu 35. Napisanie nowej konstytucji do koñca 2012 roku, przeprowadzenie demokratycznych wyborów i zast¹pienie w³adzy tymczasowej przez nowy parlament i nowy rz¹d stanowi¹ wspólny cel wszystkich oœrodków w³adzy w Tunezji. Reasumuj¹c, jaœminowa rewolucja w Tunezji zakoñczy³a siê zwyciêstwem tych, którzy domagali siê swoich praw i polepszenia warunków egzystencji. Proces demokratyzacji i osi¹gniêcia stabilizacji jest jednak d³ugi. Tunezyjski wiatr rewolucji szybko rozprzestrzeni³ siê budz¹c inne arabsko-muzu³mañskie spo³eczeñstwa do zrywów i buntów przeciw autorytarnym re imom, tym samym otwieraj¹c now¹ erê. Na potwierdzenie pragnê przytoczyæ wypowiedÿ Janusza Daneckiego: Dla Tunezyjczyków podobnie zreszt¹ jak dla Arabów niemal we wszystkich tych krajach, w których dochodzi do przemian, do rewolucji, te ofiary, które z³o yli na rzecz demokracji, na rzecz zmiany systemu s¹ niezwykle wa ne. [ ] to wszystko dopiero jest w trakcie uk³adania siê, tworzenia. [ ] Ten proces demokratyzacji szczególnie pomyœlnie przebiega w Tunezji. Dobrze zatem, e ludzie pilnuj¹, eby ten proces demokratyzacji dokonywa³ siê tak jak oni tego chc¹, jak sobie wymarzyli. Pamiêtajmy o tym, e to s¹ 33 Obalenie prezydenta Tunezji Zine El Abidine Ben Alego, [27 X 2011]. Zob. równie : Demokracja z Tunezji, [ ]. 34 M. WoŸniak, Przestali siê baæ pocz¹tek jaœminowej rewolucji w Egipcie?, E2%80%9D-%E2%80%93-pocz%C4%85tek-ja%C5%9Bminowej-rewolucji-w-egipcie [ ]. 35 Tunezja dziœ wybory!, [ ].

11 Nowa Tunezja, nowa w³adza, nowa rzeczywistoœæ ludzie, którzy buduj¹ nowy œwiat i dla nich wszystko jest wa ne. [ ] Jeœli chodzi o œwiat arabski to jest Tunezja bardzo dobrym wzorem. Jest tak¹ przemian¹, z której mo na braæ przyk³ad. Szybko zdo³ali przejœæ od tego autorytarnego re imu do demokracji. Ta demokracja siê kszta³tuje. [ ] Reszta œwiata arabskiego przyjmuje to z uznaniem i pewnie pójdzie w ich œlady [ ] 36. BIBLIOGRAFIA Ajmi S., Beji Caid Essebesi: The Tunisian People Are Writing History, /www.tunisia-live.net/2011/10/23/beji-caid-essebesi-the-tunsian-peopleare-writing-now-a-new-histotry/. Amara T., Update: 2-Tunisia legal body: speaker is interim president, /af.reuters.com/article/tunisianews/idaflde70e03c ?sp=true. Ambasada Polski w Tunisie, Ben Ali s possible successors, tunisia/2011/01/ html. Biernacka P., Tunezja, czyli od czego siê zaczê³o, Stosunki Miêdzynarodowe 2011, nr Biography of Moncef Marzouki, php?id=970&lang=en. Czerny I., UE: Wybory w Tunezji zgodne ze standardami, ale niepozbawione b³êdów, Europos³owie: Unia Europejska powinna jednym g³osem mówiæ ws. Egiptu i Tunezji, pap.pl&_pageid=1&_checksum= &_menuid=17&_nrdep = France faces criticism over soft touch with Tunisia, en/ france-faces-criticism-over-light-touch-with-tunisia-unrestdiplomacy. 36 Nowe protesty w Tunezji. Danecki: fundamentaliœci to jeszcze nie ekstremiœci, [10 II 2012].

12 420 Katarzyna Kazimierczak Girard A., France Tries to Forget a Tunisian Good Friend, epochtimes.com/n2/world/france-tries-to-forget-a-tunisian-good-friend html. Interim Tunisian PM Sebesi Speaks in Coplay Hall, Lipa M., Kilkaset partii, 217 mandatów, artykul/kilkaset-partii-217-mandatow. Liszczyk D., Francja wobec kryzysu politycznego w Tunezji, Polski Instytut Spraw Miêdzynarodowych. Biuletyn 2011, nr 14 (173), index/?id=1cf44d7975e6c86cffa70cae95b5fbb2, Mroziewicz K., Tunezja znowu pierwsza, Nowe protesty w Tunezji. Danecki: fundamentaliœci to jeszcze nie ekstremiœci, Obalenie prezydenta Tunezji Zine El Abidine Ben Alego, Ot³owski T., Zwyciêstwo islamistów w wyborach do konstytuanty w Tunezji, Ryan Y., How Tunisia s revolution began, features/2011/01/ html. Ryan Y., The tragic life of a street vendor, features/2011/01/ html. Sandels A., Tunisia: France s attitude toward crackdown raises eyebrows, Sarkozy admits to errors in France s Tunisia policy, en/ sarkozy-admits-errors-tunisia-response-policy-alliot-marieben-ali-anti-government-protests. Szczepankiewicz E., Region Maghrebu w polityce Unii Europejskiej. Za³o enia, uwarunkowania i efekty wspó³pracy, Kraków Tunezja dziœ wybory!, Tunezja i UE: rok po jaœminowej rewolucji, Tunezja-i-UE-rok-po-jasminowej-rewolucji.

13 Nowa Tunezja, nowa w³adza, nowa rzeczywistoœæ Tunezja po rewolucji, Tunezyjczycy w Polsce ucz¹ siê demokracji, ,0,1,tunezyjczycy-w-polsce-ucza-sie-demokracji,wiadomosc.html. Tunisia s president vows to uphold revolution, africa/2011/12/ html. Tunisian PM names new cabinet, 03/ html. Tunisian president flees amid a wave of deadly social protests in a dramatic end to his 23 years in power, UE oferuje pomoc Tunezji w organizacji wyborów, palio/html.run?_instance=cms_ep.pap.pl&_pageid=1&_checksum= &_menuId=17&_nrDep= WoŸniak M., Przestali siê baæ pocz¹tek jaœminowej rewolucji w Egipcie?, ba%c4%87%e2%80%9d-%e2%80%93-pocz%c4%85tek-ja%c5%9bminowej-rewolucji-w-egipcie. NEW TUNISIA, NEW GOVERNMENT, NEW REALITY: AN INFLUENCE OF FRANCE AND EUROPEAN UNION ON POLITICAL SITUATION AFTER OVERTHROW OF PRESIDENT ZINE AL-ABIDIN BEN ALI SUMMARY Tunisia regained its independence in The first president became Habib Bourguiba. On 7th November 1987 he was replaced by the then Prime Minister Zine Al-Abidin Ben Ali. After 23 years of being the head of state he fled to Saudi Arabia. His political career has been ended on 14th January It was a turning point for the Tunisian state. Abdication of Ben Ali has also brought changes in the Franco-Tunisian relations. The French authorities has been supporting Ben Ali so far, adopting a highly

14 422 Katarzyna Kazimierczak restrained position against repressive government and human rights violations. Shortly after escaping of Ben Ali, French authorities admitted that they made a mistake they were being passive towards the Jasmine Revolution in Tunisia. Immediate support for Tunisia was given by the European Union, which participated actively in carried out in Tunisia s first free and democratic elections.

Wydarzenia Arabskiej Wiosny w Syrii przyczyni³y siê do przewartoœciowania. Arabska Wiosna w Syrii. Implikacje dla polityki regionalnej Turcji

Wydarzenia Arabskiej Wiosny w Syrii przyczyni³y siê do przewartoœciowania. Arabska Wiosna w Syrii. Implikacje dla polityki regionalnej Turcji Kinga SMOLEÑ DOI : 10.14746/pp.2014.19.1.7 Lublin Arabska Wiosna w Syrii. Implikacje dla polityki regionalnej Turcji Streszczenie: Wybuch Arabskiej Wiosny w Syrii spowodowa³ przewartoœciowanie polityki

Bardziej szczegółowo

SAMORZ D W PIGU CE Poradnik dla Kobiet... i nie tylko

SAMORZ D W PIGU CE Poradnik dla Kobiet... i nie tylko SPO ECZNY INSTYTUT EKOLOGICZNY SAMORZ D W PIGU CE Poradnik dla Kobiet... i nie tylko Nasza gmina rozkwit³a! www.aktywnelokalnie.pl Biblioteczka SIE / Zeszyt 18 SAMORZ D W PIGU CE Poradnik dla Kobiet...

Bardziej szczegółowo

Piotr Frączak Trzeci sektor w III Rzeczypospolitej

Piotr Frączak Trzeci sektor w III Rzeczypospolitej Piotr Frączak Trzeci sektor w III Rzeczypospolitej Wybór artykułów 1989-2001 Warszawa 2002 Wydanie niniejszej publikacji zostało przygotowane w ramach działalności Centrum Informacji dla Organizacji Pozarządowych

Bardziej szczegółowo

Zapraszamy na rancuskie Tygodnie Spo³eczne w Lille - 23-26 wrzeœnia 2004

Zapraszamy na rancuskie Tygodnie Spo³eczne w Lille - 23-26 wrzeœnia 2004 Zapraszamy na rancuskie Tygodnie Spo³eczne w Lille - 23-26 wrzeœnia 2004 orum Œw. Wojciecha w którego skad wchodzi m.in. Polska undacja im. Roberta Schumana, organizuje wyjazd na rancuskie Tygodnie Spo³eczne

Bardziej szczegółowo

Unia Europejska wobec idei pañstwa palestyñskiego

Unia Europejska wobec idei pañstwa palestyñskiego Nr 5 ROCZNIK INTEGRACJI EUROPEJSKIEJ 2011 JUSTYNA ZAJ C Warszawa Unia Europejska wobec idei pañstwa palestyñskiego 23 wrzeœnia 2011 roku prezydent Autonomii Palestyñskiej Mahmud Abbas z³o y³ na rêce Sekretarza

Bardziej szczegółowo

Ofensywa partii eurosceptycznych w Wielkiej Brytanii i Niemczech

Ofensywa partii eurosceptycznych w Wielkiej Brytanii i Niemczech Nr 8 ROCZNIK INTEGRACJI EUROPEJSKIEJ 2014 MARCIN KU BA Poznañ DOI : 10.14746/rie.2014.8.27 Ofensywa partii eurosceptycznych w Wielkiej Brytanii i Niemczech Wstêp Niniejsze opracowanie prezentuje genezê,

Bardziej szczegółowo

Jedna z podstawowych zasad tzw. demokratycznego porz¹dku, wskazuje

Jedna z podstawowych zasad tzw. demokratycznego porz¹dku, wskazuje Marcin BRYLCZAK Poznañ Szko³a demokracji m³odzie w œwiecie spo³eczno-politycznym. Wykluczenie, czy zaniedbanie? Demokratyczna legitymacja. W poszukiwaniu elektoratu Jedna z podstawowych zasad tzw. demokratycznego

Bardziej szczegółowo

na Szlaku S³owo od Wydawcy Szanowni Pañstwo, Tym razem nasz biuletyn

na Szlaku S³owo od Wydawcy Szanowni Pañstwo, Tym razem nasz biuletyn www.mistia.org.pl Nr 2-3(26-27)/2010 Maj 2010 ISSN 1731-5204 na Szlaku S³owo od Wydawcy Szanowni Pañstwo, Tym razem nasz biuletyn na Szlaku jest wyj¹tkowy. Z okazji 20-lecia odrodzonego samorz¹du i 20

Bardziej szczegółowo

SPOTKANIE RADY EUROPEJSKIEJ W SALONIKACH

SPOTKANIE RADY EUROPEJSKIEJ W SALONIKACH SPOTKANIE RADY EUROPEJSKIEJ W SALONIKACH 19-20 czerwca 2003 r. WNIOSKI PREZYDENCJI* 1. Rada Europejska spotka³a siê w Salonikach 19 i 20 czerwca 2003 r. Na pocz¹tku spotkania przewodnicz¹cy Parlamentu

Bardziej szczegółowo

MATERIA Y PRZEGL DY KOMENTARZE. Rola Republiki Federalnej Niemiec w wizji polskiej prezydencji w Radzie Unii Europejskiej

MATERIA Y PRZEGL DY KOMENTARZE. Rola Republiki Federalnej Niemiec w wizji polskiej prezydencji w Radzie Unii Europejskiej Nr 6 ROCZNIK INTEGRACJI EUROPEJSKIEJ 2012 MATERIA Y PRZEGL DY KOMENTARZE AGNIESZKA BIELAWSKA Poznañ Rola Republiki Federalnej Niemiec w wizji polskiej prezydencji w Radzie Unii Europejskiej Na miesi¹c

Bardziej szczegółowo

NOWA KONCEPCJA STRATEGICZNA NATO WYK AD JAMESA TOWNSENDA Warszawa, grudzieñ 2008 r.

NOWA KONCEPCJA STRATEGICZNA NATO WYK AD JAMESA TOWNSENDA Warszawa, grudzieñ 2008 r. NOWA KONCEPCJA STRATEGICZNA NATO WYK AD JAMESA TOWNSENDA Warszawa, grudzieñ 2008 r. NEW STRATEGIC CONCEPT OF NATO LECTURE BY JAMES TOWNSEND Warsaw, December 2008 tom 10 volume 10 Biblioteka Bezpieczeñstwa

Bardziej szczegółowo

Irlandia Pó³nocna obejmuje swoim zasiêgiem szeœæ z dziewiêciu

Irlandia Pó³nocna obejmuje swoim zasiêgiem szeœæ z dziewiêciu Marzena WRÓBEL Poznañ Proces pokojowy w Irlandii Pó³nocnej w latach 90-tych i perspektywy uregulowania konfliktu Irlandia Pó³nocna obejmuje swoim zasiêgiem szeœæ z dziewiêciu hrabstw jednej z historycznych

Bardziej szczegółowo

Media lokalne w przeciwdziałaniu dyskryminacji rasowej i etnicznej. Media lokalne

Media lokalne w przeciwdziałaniu dyskryminacji rasowej i etnicznej. Media lokalne Media lokalne w przeciwdziałaniu dyskryminacji rasowej i etnicznej Media lokalne w przeciwdziałaniu dyskryminacji rasowej i etnicznej Media lokalne w przeciwdziałaniu dyskryminacji rasowej i etnicznej

Bardziej szczegółowo

Instytut Badan nad Cywilizacjami

Instytut Badan nad Cywilizacjami Joanna eber* Jak siê robi rewolucjê? Marketing rewolucyjny na przyk³adzie opozycyjnych organizacji m³odzie owych: Otporu! w Serbii, Kmary w Gruzji i Pory! na Ukrainie 132 Lenin zwyk³ mawiaæ: eby rewolucja

Bardziej szczegółowo

Od œwiatowego kryzysu finansowego do kryzysu strefy euro: implikacje wewn¹trzpolityczne dla Niemiec w latach 2008 2011

Od œwiatowego kryzysu finansowego do kryzysu strefy euro: implikacje wewn¹trzpolityczne dla Niemiec w latach 2008 2011 Nr 5 ROCZNIK INTEGRACJI EUROPEJSKIEJ 2011 ERHARD CZIOMER Kraków Od œwiatowego kryzysu finansowego do kryzysu strefy euro: implikacje wewn¹trzpolityczne dla Niemiec w latach 2008 2011 Uwagi wstêpne Dla

Bardziej szczegółowo

Globalne negocjacje klimatyczne: interesy i wyzwania dla Polski i Unii Europejskiej

Globalne negocjacje klimatyczne: interesy i wyzwania dla Polski i Unii Europejskiej Globalne negocjacje klimatyczne: interesy i wyzwania dla Polski i Unii Europejskiej Raport Polskiego Instytutu Spraw Międzynarodowych i Koalicji Klimatycznej WARSZAWA LISTOPAD 2011 ARTUR GRADZIUK, ZBIGNIEW

Bardziej szczegółowo

Odbieranie ycia innemu cz³owiekowi jest z³em.

Odbieranie ycia innemu cz³owiekowi jest z³em. Odbieranie ycia innemu cz³owiekowi jest z³em. Niszczenie i grabienie cudzych domów jest z³em. Krzywdzenie bezbronnych kobiet i dzieci jest z³em. Nienawiœæ jest z³em. Wojna jest z³em. Najwiêkszym z³em Jak

Bardziej szczegółowo

TEOLOGIA I MORALNOή TOM 9, 2011

TEOLOGIA I MORALNOŒÆ TOM 9, 2011 MA EÑSTWO DROG ŒWIÊTOŒCI. PROPOZYCJE RUCHU EQUIPES NOTRE-DAME 97 TEOLOGIA I MORALNOŒÆ TOM 9, 2011 W ADYS AW MAJKOWSKI Uniwersytet Kardyna³a Stefana Wyszyñskiego Instytut Socjologii Spo³eczno-ekonomiczna

Bardziej szczegółowo

Gaz łupkowy szanse i wyzwania dla Polski i Unii Europejskiej w świetle doświadczeń amerykańskich i rozwoju międzynarodowego rynku gazu

Gaz łupkowy szanse i wyzwania dla Polski i Unii Europejskiej w świetle doświadczeń amerykańskich i rozwoju międzynarodowego rynku gazu Gaz łupkowy szanse i wyzwania dla Polski i Unii Europejskiej w świetle doświadczeń amerykańskich i rozwoju międzynarodowego rynku gazu Raport Polskiego Instytutu Spraw Międzynarodowych WARSZAWA MARZEC

Bardziej szczegółowo

Polska Ukraina. Wspó³praca organizacji pozarz¹dowych

Polska Ukraina. Wspó³praca organizacji pozarz¹dowych Polska Ukraina. Wspó³praca organizacji pozarz¹dowych Fundacja im. Stefana Batorego Fundacja Edukacja dla Demokracji Grupa Zagranica Warszawa, wrzesieñ 2003 Fundacja im. Stefana Batorego ul. Sapie yñska

Bardziej szczegółowo

Dzielenie skóry na niedÿwiedziu

Dzielenie skóry na niedÿwiedziu 10 CHEMICY SZKLARZE CERAMICY PAPIERNICY FARMACEUCI PA DZIERNIK 2011 GÓRNICY NAFTY I GAZOWNICY PRACOWNICY PRZEMYS U LEKKIEGO PRODUCENCI I DYSTRYBUTORZY PALIW SEKRETARIAT PRZEMYS U CHEMICZNEGO SEKRETARIAT

Bardziej szczegółowo

Disputatio. Re imy TOM VIII

Disputatio. Re imy TOM VIII Disputatio Re imy TOM VIII GDAÑSK 2009 ISSN 1898-3707 Redaktor Naczelny: Jakub H. Szlachetko jakubszlachetko@gmail.com Rada Recenzentów: prof. dr hab. Janina Ciechanowicz-McLean dr Przemys³aw Kieroñczyk

Bardziej szczegółowo

Ile zarabia twój szef?

Ile zarabia twój szef? Biuletyn œrodowisk pracowniczych #11 /luty 2007/ W numerze Ile zarabia twój szef? Kostrzyn: Ci¹g dalszy sprawy Impel-Tom Gorzów: Pracowaæ w (by³ym) Volkswagenie Zielona Góra: Wyzysk pod francusk¹ i polsk¹

Bardziej szczegółowo

ul. Wyspia skiego 16/4, 60-751 Pozna tel. 0-61 8 66 28 83 e-mail:wydawnictwo@wsb.net.pl www.wsb.net.pl

ul. Wyspia skiego 16/4, 60-751 Pozna tel. 0-61 8 66 28 83 e-mail:wydawnictwo@wsb.net.pl www.wsb.net.pl PRZEGL D NAUKOWO-METODYCZNY EDUKACJA DLA BEZPIECZE STWA ROK III NUMER 4 (9) Pozna 2010 2 Rada Programowa Piotr Kwiatkiewicz (przewodnicz cy) Daniel Fic Stefan Filary Tomasz Fro owicz Magdalena Gawro ska-garstka

Bardziej szczegółowo

ISSN 1641-9952 Publikacja jest rozprowadzana bezp³atnie. Publikacja jest równie dostêpna w jêzyku angielskim, rosyjskim i ukraiñskim.

ISSN 1641-9952 Publikacja jest rozprowadzana bezp³atnie. Publikacja jest równie dostêpna w jêzyku angielskim, rosyjskim i ukraiñskim. Warszawa, marzec 2002 1 Autorzy: Bogumi³a Berdychowska Przemys³aw urawski vel Grajewski Grzegorz Gromadzki Wspó³praca: Joanna Konieczna Magdalena Tomczyñska Ma³gorzata Antczak Zdzis³aw Najder Katarzyna

Bardziej szczegółowo

Obywatelstwo europejskie. Pytania i odpowiedzi

Obywatelstwo europejskie. Pytania i odpowiedzi Obywatelstwo europejskie. Pytania i odpowiedzi Fundacja im. Stefana Batorego, Warszawa Fundacja im. Stefana Batorego ul. Sapie yñska 10 a 00-215 Warszawa tel. 48-22 5360200 fax 48-22 5360220 batory@batory.org.pl

Bardziej szczegółowo

Lewicowe partie polityczne. Wierzyæ, e mi³oœæ istnieje. Najpierw wraca do Polski 3 mln ydów. Nadchodzi cenzura totalna. Kto rz¹dzi tym domem wariatów?

Lewicowe partie polityczne. Wierzyæ, e mi³oœæ istnieje. Najpierw wraca do Polski 3 mln ydów. Nadchodzi cenzura totalna. Kto rz¹dzi tym domem wariatów? Hebrajski STRONA 1 drugim jêzykiem ZE ŒWIATA urzêdowym w Polsce? Kto rz¹dzi tym domem wariatów? Wierzyæ, e mi³oœæ istnieje BÓG - HONOR - OJCZYZNA Pismo Zwi¹zku Narodowego Polskiego w Kanadzie P O L I S

Bardziej szczegółowo

Copyright by Teresa Halik, Agnieszka Kosowicz, Agata Marek, Warszawa 2009 Copyright for this edition by Stowarzyszenie Vox Humana, Warszawa 2009

Copyright by Teresa Halik, Agnieszka Kosowicz, Agata Marek, Warszawa 2009 Copyright for this edition by Stowarzyszenie Vox Humana, Warszawa 2009 Copyright by Teresa Halik, Agnieszka Kosowicz, Agata Marek, Warszawa 2009 Copyright for this edition by Stowarzyszenie Vox Humana, Warszawa 2009 Redaktor ksi¹ ki Pawe³ A. Dziliñski Projekt ok³adki Micha³

Bardziej szczegółowo

WSPÓ PRACA STANÓW ZJEDNOCZONYCH I UNII EUROPEJSKIEJ W DZIEDZINIE ZWALCZANIA TERRORYZMU RAZEM MIMO RÓ NIC (LATA 2001 2010)

WSPÓ PRACA STANÓW ZJEDNOCZONYCH I UNII EUROPEJSKIEJ W DZIEDZINIE ZWALCZANIA TERRORYZMU RAZEM MIMO RÓ NIC (LATA 2001 2010) Przegl¹d Strategiczny 2011, nr 2 Witold OSTANT Instytut Zachodni, Poznañ WSPÓ PRACA STANÓW ZJEDNOCZONYCH I UNII EUROPEJSKIEJ W DZIEDZINIE ZWALCZANIA TERRORYZMU RAZEM MIMO RÓ NIC (LATA 2001 2010) W listopadzie

Bardziej szczegółowo

Mog³oby siê wydawaæ, e Bia³oruœ to pañstwo w pe³ni demokratyczne

Mog³oby siê wydawaæ, e Bia³oruœ to pañstwo w pe³ni demokratyczne Miron J. MUSIA Uniwersytet im. Adama Mickiewicza, Poznañ Transformacja, tranzycja, okres przejœcia. Bia³oruœ prze³omu wieków Mog³oby siê wydawaæ, e Bia³oruœ to pañstwo w pe³ni demokratyczne naród wybra³

Bardziej szczegółowo