Odzakazu do legalizacji

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Odzakazu do legalizacji"

Transkrypt

1 Opinie, Ekspertyzy, 8adania Eutanazja w oczach prawa karnego Dr Jacek Malczewski Odzakazu do legalizacji Legalizacja eutanazji dotyczyjedynie dwoch praktyk: czynnej dobrowolnej eutanazji (CDE) i lekarskiej pomocy do samobojstwa (LPS). Nie jest ona tozsama z powszechncl, i bezwarunkowcl, dekryminalizacjct zabojstwa na zctdanie czy ze wsp6lczucia oraz pomocy do samobojstwa. Czyny te nadal pozostajct przestqpstwami, jesli popelni je osoba, ktora nie jest lekarzem. Podlega ona wowczas karze na zasadach ogolnych. Prawo ustanawia natomiast specjalny wyjcttek dla lekarzy, skonfrontowanych z zctdaniem smierci ze strony osob nieuleczalnie chorych i cierpicl,cych. M ozemy wyr6znic dwa rodzaje praktyk: czynnej dobrowolnej eutanazji (CDE), tj. sytuacji, w kt6rej lekarz na wyrazne zc:ldanie nieuleczalnie chorego i cierpi~cego pacjenta umyslnie powoduje jego zgonprzez podanie smiertelnej dawki srodkow farmakologicznych oraz lekarskiej pomocy do samobojstwa (LPS), tj. sytuacji, w kt6rej lekarz na zc:ldanie nieuleczalnie chorego i cierpi~cego pacjenta udziela mu srodk6w niezb~dnych do odebrania sobie zycia i fachowo infonnuje,jak skutecznie i bezbolesnie to uczynic. Legalizacja eutanazji nie oznacza zatem, jak s~dzi wielu jej oponent6w, zgody na usmiercanie pacjent6w wbrew ich woli lub bez ich wiedzy; nie daje tez lekarzom nieograniczonego prawa do decydowania 0 zyciu i smierci pacjent6w z tak niegodziwych powod6w, jak szukanie oszcz~dnosci w sluzbie zdrowia czy eliminacja os6b starych, chorych b~dz uposledzonych. Od czynnej dobrowolnej eutanazji cede) i lekarskiej pomocy do samob6jstwa (LPS) nalezy takze odroznic takie procedury medycyny tenninalnej i paliatywnej,jak: niepodj~cie lub zaprzestanie darent':' nej terapii w sytuacji, gdy przedluzalaby ona jedynie cierpienia chorego nie dajc:lc realnej nadziei na wyzdrowienie, terminalna sedacja (wprowadzenie terminalnie chorego w stan farmakologicznego uspienia, w ktorym pozostaje do naturalnej smierci), czy analgezja stanow terminalnych (podawanie tenninalnie choremu rosn~cych dawek silnych srodk6w przeciwb610wych, stwarzaj~ce ryzyko przyspieszenia zgonu). W odro.znieniu od CDE i LPS SC:l one niemal powszechnie uznawane za medycznie i moralnie usprawiedliwione (aprobujeje nawet tak nieprzejednany przeciwnik eutanazji, jak Kosci61 katolicki). Niestety w Polsce zauwa.zyc mozna tendencjc( do utozsamiania ich na gruncie prawnym z (niedozwolonv eutanazj~ co musi niepokoic zwlaszcza, ze opieka paliatywna nie jest w naszym kraju wystarczaj~co rozwinic(ta, a IC(k przed "eutanazj'l" moze utrudniac jej propagowanie. Jako ze granica pomic(dzy czynn'l dobrowolnc:l eutanazjc:l (CD E) i lekarsk~ pomoc'l do samob6jstwa (LPS) jest raczej plynna czasem pacjent jest zbyt oslabiony lub fizycznie niezdolny do wlasnorc(cznego zazycia lekow - jesli lekarz wlozy mu tabletki do ust lub zalozy sondc( nosowo-zol~dkow~ lub kroplowkc(, aby w ten spos6b podac zab6jcze srodki, to czy mamy jeszcze do czynienia z LPS czyjuz z CDE? Czy sarno podlc:lczenie do urz'ldzenia to LPS, natomiast jego uruchomienie przez lekarza to CDE? Ustawy legalizuj'lce CDE i LPS najcz~sciej obejmuj'l obie praktyki jednakowym rezimem prawnym. Jest tak np. w prawie holenderskim i belgijskim. Odmienne rozwi~zanie przyj~to w stanie Oregon, gdzie dopuszczono lekarsk~ pomoc do samobojstwa, utrzymuj~c jednoczesnie wyrazny zakaz czynnej dobrowolnej eutanazji (moze sic( to wszelako wydawac niesprawiedliwe wobec tych os6b, ktore fizycznie nie s'l w stanie Prawo Europejskie w praktyce Nr 6 (48) 77

2 Opinie, Ekspertyzy, Badania samodzielnie odebrac sobie zycia, poniewaz s~ np. sparalizowane). CDEiLPS w prawodawstwie innych panstw W wi~kszosci panstw czynna dobrowolna eutanazja i lekarska pomoc do samob6jstwa s~ uznawane za przest~pstwa, poniewaz w swietle prawa prima facie stanowi~ zamach na istotne, prawnie chronione dobro -ludzkie zycie, zamach, kt6rego sprawc~ lub wsp6lsprawc'l jest osoba trzecia (lekarz). Nie spos6b jednak nie zauwazyc, ze w przeciwienstwie do wi~kszosci bezprawnych zamach6w na ludzkie zycie, S'l one dokonywane na z~danie "ofiary" i nie po to, aby j'l skrzywdzic, lecz przed krzywd~ uchronic - zaoszcz~dzic jej losu, kt6ry subiektywnie uwaza ona za gorszy nawet od wlasnej przedwczesnej smierci. Jesli tak, to generalna kryminalizacja czynnej dobrowolnej eutanazji i lekarskiej pomocy do samob6j stwa j est rozwi~zaniem ponad miar~ surowym i chyba nieadekwatnym do skomplikowanej sytuacji zachodz'lcej mi~dzy lekarzem i pacjentem. Prawo karne panstw zachodnich kwalifikuje czynn~ dobrowoln~ eutanazj~ i lekarsk~pomoc do samob6jstwa w zr6znicowany spos6b. W anglosaskim systemie common law, mimo surowej formalnej kryminalizacji CDE (zgodnie z liter~ prawa, czyn jest kwalifikowany jako zwykle zabojstwo, a scislej - jako zabojstwo z premedytacj~, morderstwo), w praktyce s~dowej rysuje si~ wyraina tendencja do jego faktycznej dekryminalizacji. Przepisy dotycz'lce zab6jstwa okazuj~ si~ nieadekwatnym instrumentem w konfrontacji ze specyficznymi cechami czynnej dobrowolnej eutanazji: z~daniem "ofiary" i humanitarn~motywacj~ sprawcy (wsp6lczuciem). Formalnie rzecz bior~c, common law nie uznaje tych cech za okolicznosci lagodz~ce w sprawach 0 zab6jstwo. Jednak mimo braku stosownych podstaw prawnych, s~dy najcz~sciej traktuj~ lekarzy oskarzonych 0 CDE wyraznie lagodniej niz zwyklych zab6jc6w - uniewinniaj~ ich lub wymierzaj'l kar~ symboliczn~. Analogiczn~ polityk~ prowadzi si~ w sprawach dotycz~cych lekarskiej pomocy do samob6jstwa. Faktycznym powodem tak lagodnego traktowania lekarzy przez wymiar sprawiedliwosci jest wlasnie to, ze dokonuj~c CDE i LPS kieruj'l si~ oni pobudkami humanitarnymi i szacunkiem dla autonomii pacjenta - choc s~ to okolicznosci nieistotne formalnie. Aby wi~c uczynic zadosc sprawiedliwosci takze i z fonnalnego punktu widzenia, s~dy posluguj~ si~ rozmaitymi fikcjami prawnymi - idzie zazwyczaj 0 udowodnienie braku zamiaru spowodowania smierci (mens rea) lub zwi~zku przyczynowo-skutkowego (actus reus) pomi~dzy dzialaniem lekarza a smierci~ pacjenta. Jako podstaw~ do uniewinnienia b~dz wymierzenia lagodnej kary s~dy stosuj~ tez niekiedy konstrukcj~ ograniczonej lub czasowej niepoczytalnosci sprawcy, maj~cej wynikac z jego szczeg6lnego zwi~zku z osob~ zabit'\. i cierpien, jakie sprawial mu widok choroby, degradacji czy b6lu tejze osoby. Z tym ze rozwi~zanie to znajduje zastosowanie w wypadkach, gdy zab6jc~jest nie lekarz, lecz bliski krewny zabitego. Istniej'\. takze sposoby umozliwiaj~ce lagodniejsze potraktowanie sprawc6w CDE bez koniecznosci uciekania si~ do manipulacji regulami prawnymi przez s~dy. Okolicznosci lagodz~ce - z~danie ofiary i humanitarn~ motywacj~ sprawcy - mozna inkorporowac bezposrednio do ustawy, ustanawiaj'\.c w ten spos6b odr~bny, uprzywilejowany typ zab6jstwa, karany lagodniej niz zab6jstwo zwykle. Logicznie rzecz bior~c, mozliwosci s~ cztery: alba bierze si~ pod uwag~ tylko z~danie, alba tylko wsp6lczucie, albo obydwa te znamiona alternatywnie (z'\.danie lub wsp6lczucie), wreszcie - oba znamiona jednoczesnie (z~danie i wsp6lczucie). Reasumuj~c, cztery uprzywilejowane typy zab6jstwa to: 1 )zab6jstwo na z~danie, 2)zab6jstwo z litosci, 3)zab6jstwo na z~danie lub z litosci, 4)zab6jstwa na z~danie i z litosci. Prawodawstwa, w swietle ktorych czynna dobrowolna eutanazja kwalifikuje si~ jako uprzywilejowany typ zabojstwa, rozni~ si~ pod wzgl~dem konkretnych rozwi~zan. Najcz~stsze konfiguracje przepis6w to: alba tylko opcja 1) - Niemcy, Wlochy, Austria, Dania, Islandia czy Japonia, alba 1) i 2) - Portugalia (zab6jstwo na z~danie i zab6jstwo z litosci to dwa odr~bne typy przest~pstw, ale mozliwa jest tez kwalifikacja kumulatywna z obu przepis6w, jesli sprawca jednym czynem realizuje obydwa znamiona) alba 3)-Norwegia (sprawca zabija na z~danie alba z litosci, przy czym nie rna ko 78

3 Opinie, Ekspertyzy, 8adania niecznosei, aby oba znamiona byly spelnione jednoczesnie), wreszcie 4) - Szwajcaria, Grecja i Polska. Nalezy podkreslic, ze te uprzywilejowane typy zab6jstw nie dotycz'liedynie lekarzy pomagaj'l.cych umrzec pacjentom. Zabic z litosci czy tez na z'l.danie moze w zasadzie kazdy, a z'l.danie smierci czy wsp6lczueie nie musi bynajmniej wynikac z cierpienia wywolanego chorob'l.. CDE to tylko jeden z mozliwych czyn6w "podpadaj'l.cy" pod te przepisy. Wreszcie, niezaleznie od tego, czy dane ustawodawstwo prima facie kwalifikuje CDE jako zwykle zab6jstwo lub kt6rys z typ6w uprzywilejowanych, mozna ustanowic specjaln'l. regulacj~, kt6ra chroni przed odpowiedzialnosci'l. karn'l. tylko lekarzy pomagaj'l.cych umrzec pod warunkiem dopelnienia seisle okreslonych procedur - tym nieuleczalnie chorym i cierpi'l.cym pacjentom, kt6rzy tego zaz'l.daj'l. (natomiast osoby, kt6re nie s'l.lekarzami b'l.dz tez lekarze niedopelniaj'l.cy procedur odpowiadaj'l. karnie na zasadach og6inych). Sytuacja taka zwana legalizacj'l. eutanazji zachodzi obecnie w Holandii, Belgii i Luksemburgu. Rowniez lekarska pomoc do samobojstwa traktowana jest przez prawo w roznoraki sposob. Niektore systemy prawne zawieraj'l odr~bny przepis zakazujttcy udzielania pomocy do samobojstwa w ogole, ktory stosuje si~ takze do LPS (Polska, Wielka Brytania), inne w ogole nie kryminalizuj'l pomocy do samobojstwa (Niemcy, Francja), jeszcze inne - kryminalizuj'lc pomoc do samobojstwa w ogolnosci - zawierajtt szczegolne regulacje dotyczttce LPS (Holandia, Belgia, Oregon), zazwyczaj analogiczne do regulacji CDE. Specyficzne rozwi'l.zanie kwestii LPS istnieje w Szwajcarii, gdzie na mocy art. 115 federalnego kodeksu kamego z 1937 r. karze podlega tylko pomoc do samob6jstwa udzielona z pobudek "ego : istycznych", co automatycznie wyl'l.cza zastoso 1wanie przepisu w stosunku do pomocy udzielanej iosobom cierpi'l.cym np. z powodu nieuleczalnej i choroby, gdzie dzialaniem pomocnika kieruje I wspolczucie. Altruistycznej pomocy do samob6j ~ stwa moze legalnie udzielic w Szwajcarii kazdy, nie tylko lekarz; w praktyce jest ona swiadczona przez kilka prywatnych stowarzyszen. Legalizacja a dekryminalizacja Na czym polega legalizacja i czym rozni si~ ona od zwyklej formalnej dekryminalizacji, czyli wyl'l.czenia jakiegos czynu z kr~gu przest~pstw wskutek likwidacji przepisu, kt6ry uprzednio uznawal go za przest~pstwo? Poj~cia legalizacji i dekryminalizacji s'l. cz~sto utozsamiane, zwlaszcza w potocznym rozumieniu. Roznica jednak istnieje. DekryminaUzacja jakiegos czynu oznacza, ze staje si~ on prawnie oboj~tny. LegaUzacja natomiast oznacza uj~cie go w scisle okreslone ramy prawne, stworzenie przepisow okreslajttcych kto, kiedy i pod jakimi warunkami jest uprawniony do tego zachowania. Zabieg ten stosuje si~ cz~sto w wypadku dopuszczenia potencjalnie niebezpiecznych zachowan, kt6re - gdyby pozostaly jedynie prawnie oboj~tne - moglyby prowadzic do naduzyc i niepoz'l.danych konsekwencji. Dobrym przykladem jest posiadanie broni palnej: jesli zachowanie to jedynie zdekryminalizujemy, chocby z jak najbardziej slusznych powodow (samoobrona), b~dzie ono ulatwiac przest~pczosc i stwarzac zagrozenie dla zycia niewinnych ludzl St'l.d tez cz~sto tworzy si~ przepisy, kt6re seisle okreslaj'l. kr'l.g osob uprawnionych do posiadania broni oraz warunki, jakie te osoby musz'l. spelnic, jesli chc'l. si~ ubiegac 0 bron. Na podobnej zasadzie legalizuje si~ lekarsk'l. pomoc do samobojstwa i czynn'l. dobrowoln'l. eutanazj~. Z jednej strony chodzi 0 to, aby nie uznawac ich za przest~pstwa, z drugiej zas trzeba na tyle dokladnie okreslic warunki ich dopuszczalnosei, aby nie stwarzac zagrozenia dla zycia pacjent6w, ktorzy umrzec nie chc'l., alba tez mog'\. zostac wyleczeni lub obj~ci skuteczn'l. opiek'l. paliatywn'l.. Pionierem legalizacji byla Holandia. Warto wiedziec, ze Holendrzy nie ustanowili kryteriow dopuszczalnosci CDE i LPS jednorazowtt decyzjtt ustawodawcy, ale wypracowali je stopniowo, poprzez orzecznictwo s'ldow przy znacztilcym udziale srodowisk lekarskich. Spoleczna debata na temat CDE i LPS toczyla si~ w Holandii od pocz'ltku lat 70. XX wieku, zas ustawa z 2001 r. stala si~ jej zwienczeniem i ostatecznym usankcjonowaniemjuz funkcjonujtilcych rozwittzan. lako podstaw~ dopuszczenia CDE i LPS holenderski S'l.d Najwyzszy w polowie lat 80. XX wieku sposrod kilku rozwazanych opcji wybral teori~ stanu wyzszej koniecznosci. Stan wyzszej ko- Prawo Europejskie VI praktyce Nr 6 (48) 79

4 Opinie, Ekspertyzy, Badania niecznosci w prawie holenderskim stosuje si~ w6wczas, gdy sprawca staje przedkonfliktem obowi lzk6w, kt6rych nie moze jednoczesnie spelnie i wybiera jedno z mozliwych do uratowania d6br, poswi~caj lc w celu jego uratowania dobro inne. Holenderskie s ldy uznaly, ze lekarz skonfrontowany z z ldaniem nieuleczalnie chorego i nieznosnie cierpi lcego pacjenta moze si~ znaleze wlasnie w sytuacji konfliktu obowi lzk6w. Z jednej strony powinien respektowae zakaz zabijania wyrazony w przepisach Kodeksu karnego, z drugiej - niese ulg~ w cierpieniu i szanowae autonomiczne decyzje pacjenta. Jesli w takiej sytuacji podejmuje kroki, kt6re S l prawnie zabronione, ale obiektywnie usprawiedliwione z perspektywy naukowej wiedzy medycznej i etyki lekarskiej, jego zachowanie nie jest bezprawne. Holenderski model usprawiedliwienia CDE i LPS, jak r6wniez og61ny ksztalt kryteri6w ich dopuszczalnosci i procedur prawnych przyj~tych w tym zakresie, stal si~ wzorcem dla kolejnych panstw decyduj~cych si~ na legalizacj~ obu praktyk. Wspolne zalozenia poszczegolnych ustaw krajowych Obok Holandii (2001 r.), CDE i LPS jak dot'ld zostaly ustawowo dopuszczone w Belgii (2002 r.) i Luksemburgu (uchwalona w lutym 2008 r. ustawa jeszcze nie weszla w zycie). ad lipca 1996 r. do marca 1997 r. ustawa zezwalaj lca na CDE i LPS obowi lzywala w australijskim Terytorium P61nocnym, zanim obalil j l parlament federalny. Z kolei ustawa legalizuj'lca tylko LPS obowi'lzuje od 1997 r. w amerykanskim stanie Oregon. Wszystkie te ustawy podzielaj'l pewne wsp61ne zalozenia. Po pierwsze, nie przekazuj'llekarzom dyskrecjonalnej wladzy nad zyciem i smierci lpacjent6w, leczjedynie warunkowo i w drodze wyj'ltku uwalniaj'l ich od odpowiedzialnosci kamej,jaka na mocy og61nych przepisow grozi wszystkim pozostalym obywatelom za zab6jstwo na z'ldanie czy z litosci lub udzielenie pomocy do samob6jstwa. Po drugie, lekarz moze - nie narazaj'lc si~ na kar~ - usmiercic pacjenta lub pom6c mu w popelnieniu samob6jstwa wtedy i tylko wtedy, gdy spelnione zostan'l dwa konieczne warunki: pacjent musi wyraznie zaz'ldae skr6cenia Zycia i przejawiac trwa Ie i nieznosne cierpienie. Pacjent musi zaz ldae smierci w pelni dobrowolnie, po dojrzalym namysle i w spos6b trwaly (powtarzaj lcy si~). Nie mozna go przeto bezkamie usmiercie wbrew jego woli ani tez w6wczas, gdy z ldanie smierci powstalo wskutek nacisku ze strony os6b trzecich lub wynika z przejsciowego zalamania psychicznego. Ustawy okreslaj'l tez wiek pacjenta, ktory moze zc\.dae CDE i LPS. Australijska i oregonska ustawa wymagaj'l pelnoletnosci (18 lat). Z kolei belgijska i luksemburska poszerzaj l ten kr lg 0 osoby maloletnie, kt6re uzyskaly peln l zdolnose do czynnosci prawnych. Ustawa luksemburska zezwala nadto na CDE i LPS w stosunku do osob maloletnich mi~dzy 16. a 18. rokiem zycia, 0 ile ich z'ldanie jest zatwierdzone przez rodzicow lub osoby sprawuj lce wladz~ rodzicielsk'l. Prawo holenderskie zezwala na podj~cie decyzji 0 zakonczeniu wlasnego Zycia r6wniez pacjentom niepemoletnim, ktorzy posiadaj'lnalezyte rozeznanie co do wlasnych interesow. Niepelnoletni podzieleni zostali na dwie kategorie wiekowe. Pierwsza obejmuje osoby mi~dzy 16. a 18. rokiem zycia lekarz moze zrealizowae wyrazone przez nie z'ldanie CDE lub LPS,jesli w procesie decyzyjnym uczestnicz l rodzice lub opiekunowie prawni tych os6b Oak si~ zdaje, konieczna jest ich wiedza 0 tym fakcie, ale zgoda juz nie). Kategoria druga obejmuje osoby mi~dzy 12. a 16. rokiem zycia - w tym wypadku konieczna jest zgoda rodzic6w lub opiekun6w prawnych pacjenta. Wszystkie ustawy stanowi~ tez explicite, iz z~danie smierci moze zostac w kazdej chwili przez pacjenta odwolane. Jezeli tak si~ stanie, lekarz nie moze juz dokonac CDE lub LPS. Wi~kszosc ustaw wprowadza rowniez dodatkowy wymog, aby pacjent wyrazil swoje zlldanie smierci nie tylko ustnie, lecz takze w formie wlasnor~cznie podpisanego dokumentu (takiego warunku nie zawiera jedynie ustawa holenderska). Ustawy belgijska i luksemburska wymagaj l, aby pacjent sporz ldzil dokument wlasnor~cznie. Ustawy oregonska i australijska zawieraj'l stosowne formularze. Ustawa oregonska wymaga nadto, aby dokument zostat podpisany przez pacjenta w obecnosci dw6ch swiadk6w, z ktorych przynajmniej jeden nie moze bye krewnym pacjenta, jego 80

5 Opinie, Ekspertyzy, 8adania spadkobierc'l., ani tez pracownikiem instytucji medycznej lub domu opieki, w ktorym pacjent si~ leczy lub przebywa. Swiadkiem nie moze bye tez lekarz prowadz(lcy. Swiadkowie ci maj(lpotwierdzie, ze zgodnie z ich najlepsz(l wiedz(l i przekonaniami pacjent jest osob(l w pelni zdoln(l do podejmowania decyzji, dziala z wlasnej woli i nie podpisuje dokumentu pod przymusem. Jesli pacjent z powodu zlego stanu zdrowia nie jest w stanie wlasnor~cznie podpisac dokumentu, moze to w jego imieniu uczynic wyznaczona przezen osoba trzecia (rozwi(lzania takiego nie przewiduje ustawa oregonska). Ustawy belgijska i luksemburska stanowi'l., ze osoba ta musi bye pelnoletnia i nie moze odnosie zadnej osobistej czy materialnej korzysci w przypadku smierci pacjenta. Swiadkiem podpisania dokumentu musi bye wowczas lekarz. Analogiczny wymog przewidywala takze ustawa australij ska. Ustawy holenderska, belgijska i luksemburska przewiduj~ tez mozliwosc sporz~dzenia przez pacjenta dokumentu zwanego "testamentem iycia", w ktorym moze on przekazac dyspozycj~ dokonania na nim CDE wtedy, gdy nie b~dzie juz w stanie wyrazic swej woli. Ustawy rozni~ si~ pod wzgl~dem szczegolowosci wymogow tycz~cych. "testamentu zycia". Holenderska mowi tylko tyle, ze dokument ten moze sporz(ldzie przynajmniej szesnastoletni pacjent, ktory zanim popadl w stan uniemozliwiaj(lcy podj~cie decyzji, musial bye zdolny do rozs(ldnej oceny wlasnych interesow. Nakazuje tez odpowiednio stosowae wobec dyspozycj i zawartej w "testamencie zycia" te same kryteria, ktore obowi(lzuj(l w przypadku z(ldania wyrazonego przez pacjenta osobiscie. Z kolei ustawy belgijska i luksemburska stanowi(b iz "testament zycia" sporz(ldzie moze kazdy nieubezwlasnowolniony dorosly lub maloletni, ktory posiada peln(l zdolnose do czynnosci prawnych. Z(ldanie smierci zawarte w "testamencie zycia" moze zostae zrealizowane przez lekarza wtedy, gdy autor dokumentu trwale i nieodwracalnie (wedlug aktualnego stanu wiedzy medycznej) utraci przytomnose na skutek powaznej i nieuleczalnej choroby b(ldz wypadku. Dokument musi zostae spisany, opatrzony dat(l i podpisany w obecnosci dwoch pelnoletnich swiadkow, z ktorych co najmniej jeden nie odniesie zadnej osobistej czy materialnej korzysci w przypadku smierci pacjenta. Jesli pacjent znajduje si~ w stanie trwale uniemozliwiaj(lcym spisanie "testamentu Zycia" moze bye on spisany przez wyznaczon(lprzezen pelnoletni(l osob~, ktora nie odnosi zadnej korzysci z jego smierci, w obecnosci swiadkow spelniaj(lcych podane wyzej wymogi. Do niniejszego dokumentu nalezy dol(lczye opini~ lekarsk(lo trwalej niezdolnosci pacjenta do jego spisania. "Testament Zycia" zachowuje waznose tylko w6wczas,jesli od momentujego sporz(ldzenia lub potwierdzenia do momentu utraty przez pacjenta zdolnosci do wyrazania woli nie min~lo wi~cej niz pi~e lat. Trese dokumentu moze w kazdej chwili zostae przez pacjenta zmieniona lub odwolana. Aby z(ldanie smierci moglo bye przez lekarza uwzgl~dnione, pacjent musi przejawiae trwale i nieznosne cierpienie fizyczne lub psychiczne, kt6rego nie da si~ skutecznie usmierzye. W ten sposob okresla ow warunek holenderski akt prawny. Jednakze brak szczeg6lowej definicji nieznosnego cierpienia, tj. niepowi(lzanie go z chorobami i urazami powypadkowymi sprawia, ze w Holandii CDE i LPS mog(lpoddae si~ takze chorzy na depresj~ lub osoby po prostu "zm~czone zyciem". Ustawy, belgijska i luksemburska, precyzuj(l dodatkowo, ze pacjent musi znaleze si~ w sytuacji beznadziejnej z medycznego punktu widzenia, a cierpienie wynikae musi z powaznej i nieuleczalnej choroby lub obrazen powypadkowych. Jeszcze surowsze wymogi wprowadzily ustawy australijska i oregonska. Wedle pierwszej z nich schorzenie pacjenta mialo bye nieuleczalne i smiertelne (prowadz(lce do rychlej smierci). Wedlug drugiej - terminalne, tj. wedle "rozs(ldnej oceny lekarskiej" prowadz(lce do smierci w czasie nie dluzszym niz szese miesi~cy. Problem pol ega jedynie na tym, ze ustawa oregonska w ogole nie zawiera wymogu nieznosnego cierpienia po stronie pacjenta. Ustawa belgijska przewiduje nadto, ze jesli zdaniem lekarza zgon pacjenta nie nast~i w najblizszej przyszlosci, konieczne jest przeprowadzenie konsultacji z niezaleznym psychiatr~ lub specja Iist~ z zakresu przypadlosci, na ktor~ cierpi pacjent. Ow drugi lekarz musi przejrzee dokumenta- Prawo Europejskie w praktyce Nr 6 (48) 81

6 Opinie, Ekspertyzy, Badania cjft choroby i osobiscie zbadae pacjenta, aby upewnie sift co do trwalosci i nieznosnosci jego cierpienia, a takze dobrowolnosci, trwalosci i przemyslanego charakteru jego z(!dania. Ponadto, od sporz<l. dzenia dokumentu zawieraj(!cego z<l.danie smierci do wykonania eutanazj i musi min<l.e przynajmniej miesi(!c. Po trzecie, przed dokonaniem CDE/LPS, lekarz musi wykonae szereg okreslonych ustaw<l. czynnosci, kt6re maj<l. zagwarantowae faktyczne spelnienie wymog6w dobrowolnego z(!dania oraz nieznosnego cierpienia pacjenta. Powinien mianowicie: poinformowae pacjenta 0 jego aktualnym stanie zdrowia i rokowaniu; przedstawic mu dostftpne mozliwosci dalszego leczenia jego przypadlosci oraz alternatywne dla CDE/LPS sposoby usmierzania b6lu i cierpienia w ramach opieki paliatywnej Gesli takowa moze bye w tym przypadku zastosowana; wymogu zapoznania pacjenta z alternatyw(! w postaci opieki paliatywnej nie przewiduje tylko ustawa holenderska, co stanowi jedn<l. z wiftkszych jej usterek); upewnie si~, ze cierpienie pacjenta jest faktycznie dian nieznosne, a wyrazane przez niego z<l.danie smierci naprawd~ wlasnowolne, przemyslane i trwale (ustawa holenderska nie precyzuje, jak lekarz ma zrobie, natomiast prawo belgijskie i luksemburskie przewidujq wym6g przeprowadzenia przez lekarza szeregu rozm6w z pacjentem na przestrzeni rozs<l.dnego okresu czasu, bior<l.c pod uwagft post~py w chorobie pacjenta; zalecajq takze ewentualne konsultacje z czlonkami rodziny pacjenta lub osobami, kt6re opiekowaly si~ nim podczas choroby itd.); wreszcie - zasi~gn<l.e opinii innego, niezaleznego lekarza, kt6ry po sprawdzeniu dokumentacji medycznej i osobistym zbadaniu pacjenta powinien na pismie przedstawie dokonane przez siebie ustalenia. Ustawy australijska i oregonska zawieraj<l. tez dodatkowe wymagania co do konsultacji psychiatrycznej. Wedle tej pierwszej, pacjent wyst~puj(!cy o CD E lub LPS mial zostae zbadany przez lekarza psychiatr~ w celu stwierdzenia, czy nie cierpi on na uleczaln'l depresj~ kliniczn(! w zwi<l.zku ze swoj'l chorobq- diagnoza taka wykluczala mozliwose realizacji z'ldania smierci. Z kolei ustawa oregonska stanowi, ze jesli lekarz podejrzewa, iz pacjent cierpi na zaburzenia psychiczne lub osobowosciowe b<l.dz depresj~, kt6re ograniczajqjego zdolnose do podejmowania decyzji, powinien skierowae takiego pacjenta na konsultacjft psychiatryczn<l.. Jesli psychiatra potwierdzi diagnoz~, pacjent nie moze otrzymae recepty na smiercionosne leki. Po czwarte, juz po dokonaniu CDEILPS, lekarz zobowi'lzany jest zglosie ten fakt do odpowiedniego, okreslonego przez ustaw~ organu kontrolnego, np. specjalnej komisji zlozonej m.in. z prawnik6w, lekarzy i etyk6w. Komisje takie istniej'l w Holandii i Belgii, a planowane Sq r6wniez w Luksemburguo W Oregonie organem kontrolnymjest Departament Zdrowia Publicznego. W Australii byl nim koroner. Ponadto lekarz ten zobowi(!zany jest przedstawie wymagan(! dokumentacj~ medyczn'l. Jezeli 6w organ stwierdzi, ze uchybiono kt6remus z wymog6w, lekarz moze zostae poci lgni~ty do odpowiedzialnosci karnej na zasadach og6lnych. Autorjest pracownikiem katedry Historii Doktryn Politycznych i Prawnych Uniwersytetu Jagiellonskiego lie godzin Irwa IYdzieli praey wue? Tydzieri pracy w UE b~dzie nadal wynosit do 48 godzin, ale za zgodq pracownika b~dzie go moina wydluiyc maksymalnie do 65 godzin. Tak postanowili ministrowie pracy,,27" zebrani wluksemburgu. Wpor6wnaniu Z obecnymi przepisarni wprowadza ona surowsze warunki wydluienia tygodnia pracy 0 ponad 48 godzin (tzw. opt-out). Wprowadza tei rozr6inienie na "aktywny" i "nieaktywny" czas dyiur6w, np.lekarskich. Tak jak postulowata Polska, za zgodq pracownika tydzien pracy b~dzie moina wydtuiy6 do 60 godzin w trzymiesi~cznym okresie rozliczeniowym, chyba ie inaczej stanowi zbiorowy uktad pracy lub porozumienie partner6w spotecznych w danym kraju. przy braku porozurnienia i przy zaliczeniu nieaktywnego czasu dyiur6w do normalnego czasu pracy (tak jak wpolsce) tygodniowy czas pracy moina wydluiyc nawet do 65 godz. trod/a: PAP 82

Na podstawie 38 Uchwaly Nr 190 z dnia 29 pazdziemika 2013 r. - Regulamin pracy

Na podstawie 38 Uchwaly Nr 190 z dnia 29 pazdziemika 2013 r. - Regulamin pracy MINIS r E R GOSPODARKI \ DDR-II-4300-A^/^/14 Warszawa, 2014 r. Komisja Wspolna Rz^du i Samorzqdu Terytorialnego >'2^ /i^pisn/ / < Na podstawie 38 Uchwaly Nr 190 z dnia 29 pazdziemika 2013 r. - Regulamin

Bardziej szczegółowo

Kobiety wobec przemocy. Maly poradnik dla ofiar przemocy w rodzinie, dyskryminacji i molestowania

Kobiety wobec przemocy. Maly poradnik dla ofiar przemocy w rodzinie, dyskryminacji i molestowania Kobiety wobec przemocy Maly poradnik dla ofiar przemocy w rodzinie, dyskryminacji i molestowania 1 SPIS TRESCI Przemoc wobec kobiet wobec kobiet w dokumentach miedzynarodowych Str. 2 Przemoc domowa zagadnienia

Bardziej szczegółowo

Korzysci, szanse i zagroienia wynfkajaee z jednolitego systemu ochrony patentowej dla jednostek naukowych

Korzysci, szanse i zagroienia wynfkajaee z jednolitego systemu ochrony patentowej dla jednostek naukowych Dr hab, prof. UW Krystyna Szczepanowska - Kozlowska Katedra Prawa Wla8no~ciIntelektualnej i D6br Niematerialnych Wydzial Prawa Uniwersytet Warszawski Warszawa, 25 czerwca 2012 r, Korzysci, szanse i zagroienia

Bardziej szczegółowo

UZASADNIENIE. 1. Cz~sc ogolna- uzasadnienie deregulacji dostftpu do wykonywania zawodow. i przewozu osob.

UZASADNIENIE. 1. Cz~sc ogolna- uzasadnienie deregulacji dostftpu do wykonywania zawodow. i przewozu osob. UZASADNIENIE 1. Cz~sc ogolna- uzasadnienie deregulacji dostftpu do wykonywania zawodow. Przedmiotowy projekt ustawy stanowi kontynuacj({ realizacji zapowiedzi zmian legislacxjnych wskazanych w expose Premiera

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA Rzecznika Praw Obywatelskich prof. Andrzeja Zolla za 2003 r.

INFORMACJA Rzecznika Praw Obywatelskich prof. Andrzeja Zolla za 2003 r. INFORMACJA Rzecznika Praw Obywatelskich prof. Andrzeja Zolla za 2003 r. Informacja stanowi wykonanie art. 212 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 kwietnia 1997 r. (Dz.U. Nr 97, poz. 483 sprost.:

Bardziej szczegółowo

Pan Maciej Berek Sekretarz Rady Ministrow

Pan Maciej Berek Sekretarz Rady Ministrow RZECZPOSPOLITA POLSKA MINISTER SPRAWIEDLIWOSCI Warszawa, dnia )- maja 2011 r. DL-P-III-43] -3/1 ] KANCELARIA PREZESA RADY MINISTROW Departament Rady Ministr6w RM.IO-48-J1 20])-05-10 CZLONKOWIE RADY MINIS

Bardziej szczegółowo

PRAWA REPRODUKCYJNE W POLSCE

PRAWA REPRODUKCYJNE W POLSCE PRAWA REPRODUKCYJNE W POLSCE skutki ustawy antyaborcyjnej RAPORT WRZESIEŃ 2007 Praca zbiorowa pod redakcją Wandy Nowickiej Federacja na rzecz Kobiet i Planowania Rodziny Federacja uzyskała Specjalny Status

Bardziej szczegółowo

1) Wskazanie podmiotow, na ktore oddzialuje projektowana ustawa

1) Wskazanie podmiotow, na ktore oddzialuje projektowana ustawa OCENA SKUTKOW REGULACJI 1) Wskazanie podmiotow, na ktore oddzialuje projektowana ustawa Zakres oddzialywania projektu ustawy obejmuje nast~puj~ce podmioty: ubezpieczonych w powszechnym systemie ubezpieczeil

Bardziej szczegółowo

Podrecznik do Strategicznych Ocen Oddzialywania na Srodowisko

Podrecznik do Strategicznych Ocen Oddzialywania na Srodowisko Podrecznik do Strategicznych Ocen Oddzialywania na Srodowisko dla polityki spójnosci na lata 2007-2013. Luty 2006 Siec na rzecz Ekologizacji Programów Rozwoju Regionalnego Projekt czesciowo sfinansowany

Bardziej szczegółowo

Uprawnienia pracowników zwiazane z rodzicielstwem po nowelizacji przepisów w 2013 roku

Uprawnienia pracowników zwiazane z rodzicielstwem po nowelizacji przepisów w 2013 roku .-- Autor opracowania: Krzysztof STRADOMSKI Uprawnienia pracowników zwiazane z rodzicielstwem po nowelizacji przepisów w 2013 roku J Wstep Przepisy gwarantujace pracownikom ochron~ i nadajace pewne przywileje

Bardziej szczegółowo

Odpowiedzialność karna za nieudzielenie pomocy z art. 162 kk i 93 kw

Odpowiedzialność karna za nieudzielenie pomocy z art. 162 kk i 93 kw Odpowiedzialność karna za nieudzielenie pomocy z art. 162 kk i 93 kw Kodeks karny Art. 162. 1. Kto człowiekowi znajdującemu się w położeniu grożącym bezpośrednim niebezpieczeństwem utraty życia albo ciężkiego

Bardziej szczegółowo

Odpowiedzialność karna lekarza transplantologa

Odpowiedzialność karna lekarza transplantologa czasopismo Prawa karnego i nauk penalnych Rok XIV: 2010, z. 1 ISSN 1506-1817 Adam Złotek Odpowiedzialność karna lekarza transplantologa 1. Uwagi ogólne Aktem normatywnym regulującym obecnie kwestię odpowiedzialności

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ. Zalqcznik da nrul1, paz. 38 z dnia 27 stycznia 1994 r. UKI..AD EUROPEJSKI

DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ. Zalqcznik da nrul1, paz. 38 z dnia 27 stycznia 1994 r. UKI..AD EUROPEJSKI DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Zalqcznik da nrul1, paz. 38 z dnia 27 stycznia 1994 r. UKI..AD EUROPEJSKI ustanawiajqcy stowarzyszenie mi~dzy Rzeczqpospolitq Polskq, z jednej strony, a Wsp6lnotami

Bardziej szczegółowo

..ifc' n * -. 3 j { V- 'J* *

..ifc' n * -. 3 j { V- 'J* * ..ifc' n * -. 3 j { 0 V- 'J* * LRZ-41U1-012-00/2014 Nr ewid. 197/MW/P/14/107/LRZ Informacja o wynikach kontroli Dzialania os spolecznej w zakresi acji spolec; DEtEGATURA WRZESZOVVIE Najwyzszej Izby Kontroii

Bardziej szczegółowo

MINISTER GOSPODARKI SM-VII-4300-4-2623111

MINISTER GOSPODARKI SM-VII-4300-4-2623111 MINISTER GOSPODARKI SM-VII-4300-4-2623111 Warszawa, dnia 16 czerwca 20 1 1 r. KANCELARIA PREZESA RADY MINISTROW Departament Rady Ministrow RM- 10-67- 11 20 1 1-06-2 1 Do Rzadowepo Centrum Legislacii Przekazujq

Bardziej szczegółowo

O OBOWIĄZKU LEKARZA POINFORMOWANIA PACJENTA I ZGODZIE PACJENTA NA ZABIEG*

O OBOWIĄZKU LEKARZA POINFORMOWANIA PACJENTA I ZGODZIE PACJENTA NA ZABIEG* STUDIA IURIDICA XXXIX/2001 Adam Górski O OBOWIĄZKU LEKARZA POINFORMOWANIA PACJENTA I ZGODZIE PACJENTA NA ZABIEG* WSTĘP Prawo pacjenta do informacji o stanie zdrowia jest jego podstawowym uprawnieniem,

Bardziej szczegółowo

POWIATOWY PROGRAM ODDZIALYWAN KOREKCYJNO- EDUKACYJNYCH DLA OSOB STOSUJACYCH PRZEMOC W RODZINIE NA LATA 2015-2020

POWIATOWY PROGRAM ODDZIALYWAN KOREKCYJNO- EDUKACYJNYCH DLA OSOB STOSUJACYCH PRZEMOC W RODZINIE NA LATA 2015-2020 POWIATOWY PROGRAM ODDZIALYWAN KOREKCYJNO- EDUKACYJNYCH DLA OSOB STOSUJACYCH PRZEMOC W RODZINIE NA LATA 2015-2020 i PR?!ATU Bartecki Wst^p Spis tresci I II III IV V VI VII VIII IX X Charakterystyka zjawiska

Bardziej szczegółowo

Odpowiedzialność karna za niezawiadomienie o wypadku przy pracy

Odpowiedzialność karna za niezawiadomienie o wypadku przy pracy Odpowiedzialność karna za niezawiadomienie... Robert Widzisz Odpowiedzialność karna za niezawiadomienie o wypadku przy pracy I. Przepis art. 221 k.k. wprowadza skomplikowaną strukturę normatywną obejmuje

Bardziej szczegółowo

KWARTALNIK. Pismo indeksowane w wykazie czasopism naukowych Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyzszego - 7 punktów za publikacje

KWARTALNIK. Pismo indeksowane w wykazie czasopism naukowych Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyzszego - 7 punktów za publikacje Nr 3-4/2013 (52/53, vol.15) KWARTALNIK Cena 130,00 PLN (VAT = 5%) ISSN 1506-8757 INDEKS 354430 Pismo indeksowane w wykazie czasopism naukowych Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyzszego - 7 punktów za publikacje

Bardziej szczegółowo

Rekomendacja Nr R (98) 1 Komitetu Ministrów Rady Europy dla państw członkowskich na temat mediacji rodzinnej oraz Memorandum Wyjaśniające 1

Rekomendacja Nr R (98) 1 Komitetu Ministrów Rady Europy dla państw członkowskich na temat mediacji rodzinnej oraz Memorandum Wyjaśniające 1 Rekomendacja Nr R (98) 1 Komitetu Ministrów Rady Europy dla państw członkowskich na temat mediacji rodzinnej oraz Memorandum Wyjaśniające 1 (przyjęta przez Komitet Ministrów 21 stycznia 1998 roku na 616-tym

Bardziej szczegółowo

Polityka wykonywania zlecen w DB Securities S.A. Dokument Informacyjny

Polityka wykonywania zlecen w DB Securities S.A. Dokument Informacyjny Polityka wykonywania zlecen w DB Securities S.A. Dokument Informacyjny Pazdziernik, 2007 Spis tresci 1. Cel i zakres niniejszego dokumentu 3 2. Jak dziala Polityka? 5 3. Najlepszy wynik 5 4. Obsluga zlecen

Bardziej szczegółowo

reprod-2 dr hab. Maria Boratyńska Przerwanie ciąży

reprod-2 dr hab. Maria Boratyńska Przerwanie ciąży dr hab. Maria Boratyńska Przerwanie ciąży reprod-2 Planowanie rodziny jako dobro osobiste. Pogląd, iż planowanie rodziny stanowi dobro osobiste, został sformułowany w kilku orzeczeniach Sądu Najwyższego

Bardziej szczegółowo

Kiedy rodzic porwał dziecko

Kiedy rodzic porwał dziecko 24h linia wsparcia Fundacji ITAKA Centrum Poszukiwań Ludzi Zaginionych 801 24 70 70 + 48 22 654 70 70 Telefon w Sprawie Zaginionego Dziecka i Nastolatka Kiedy rodzic porwał dziecko PODSTAWOWE INFORMACJE

Bardziej szczegółowo

Odpowiedzialność karna lekarza w związku z przeprowadzaniem eksperymentu medycznego

Odpowiedzialność karna lekarza w związku z przeprowadzaniem eksperymentu medycznego Odpowiedzialność karna lekarza w związku z przeprowadzaniem eksperymentu medycznego 1 1. Wstęp Celem niniejszego opracowania jest przedstawienie zagadnień związanych z odpowiedzialnością karną lekarza

Bardziej szczegółowo

Prawne podstawy ochrony zdrowia dzieci Mec. Maciej Dercz Biuro Rzecznika Praw Dziecka

Prawne podstawy ochrony zdrowia dzieci Mec. Maciej Dercz Biuro Rzecznika Praw Dziecka Prawne podstawy ochrony zdrowia dzieci Mec. Maciej Dercz Biuro Rzecznika Praw Dziecka Podstawowe uregulowania wynikające z ustawodawstwa Prawo do ochrony zdrowia jest jednymi z podstawowych praw człowieka.

Bardziej szczegółowo

Chrześcijanin wobec życia bioetyka dla II klas SLO (Zagadnienia wstępne) 1. Zagadnienia wstępne

Chrześcijanin wobec życia bioetyka dla II klas SLO (Zagadnienia wstępne) 1. Zagadnienia wstępne Chrześcijanin wobec życia bioetyka dla II klas SLO (Zagadnienia wstępne) 1 Zagadnienia wstępne Wprowadzenie (PRZECZYTAJ KONIECZNIE) Niniejszy skrypt jest jedynie pewnym uporządkowaniem wiedzy zdobytej

Bardziej szczegółowo

Prawo pacjenta do informacji według przepisów polskiego prawa medycznego

Prawo pacjenta do informacji według przepisów polskiego prawa medycznego STUDIA IURIDICA TORUNIENSIA tom IX Prawo pacjenta do informacji według przepisów polskiego prawa medycznego 1. Uwagi wprowadzające Problematyka informowania pacjenta o stanie zdrowia w ostatnich latach

Bardziej szczegółowo

KIEDY RODZIC PORWAŁ DZIECKO

KIEDY RODZIC PORWAŁ DZIECKO KIEDY RODZIC PORWAŁ DZIECKO PODSTAWOWE INFORMACJE PRAWNE Wydane drugie poprawione Warszawa 2012 1 I. PORWANIE RODZICIELSKIE, ZAGINIĘCIE, DZIAŁANIA POLICJI... 5 A. PORWANIE RODZICIELSKIE A ZAGINIĘCIE...

Bardziej szczegółowo

Rozdział I. Wprowadzenie

Rozdział I. Wprowadzenie Rozdział I. Wprowadzenie 1. Zakres opracowania Wykorzystanie w tej książce tekstów przygotowanych na potrzeby Systemu Prawa Karnego nastąpiło przez ich szczególną adaptację, wobec tego, że w Systemie,

Bardziej szczegółowo

Parlamentarne Procedury Legislacyjne projekt Phare PL0003.06, EuropeAid/113506/D/SV/PL

Parlamentarne Procedury Legislacyjne projekt Phare PL0003.06, EuropeAid/113506/D/SV/PL Parlamentarne Procedury Legislacyjne projekt Phare PL0003.06, EuropeAid/113506/D/SV/PL realizowany przez konsorcjum z udziałem ECO - European Consultants Organisation (Bruksela) EFICOM - European and Financial

Bardziej szczegółowo