Odzakazu do legalizacji

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Odzakazu do legalizacji"

Transkrypt

1 Opinie, Ekspertyzy, 8adania Eutanazja w oczach prawa karnego Dr Jacek Malczewski Odzakazu do legalizacji Legalizacja eutanazji dotyczyjedynie dwoch praktyk: czynnej dobrowolnej eutanazji (CDE) i lekarskiej pomocy do samobojstwa (LPS). Nie jest ona tozsama z powszechncl, i bezwarunkowcl, dekryminalizacjct zabojstwa na zctdanie czy ze wsp6lczucia oraz pomocy do samobojstwa. Czyny te nadal pozostajct przestqpstwami, jesli popelni je osoba, ktora nie jest lekarzem. Podlega ona wowczas karze na zasadach ogolnych. Prawo ustanawia natomiast specjalny wyjcttek dla lekarzy, skonfrontowanych z zctdaniem smierci ze strony osob nieuleczalnie chorych i cierpicl,cych. M ozemy wyr6znic dwa rodzaje praktyk: czynnej dobrowolnej eutanazji (CDE), tj. sytuacji, w kt6rej lekarz na wyrazne zc:ldanie nieuleczalnie chorego i cierpi~cego pacjenta umyslnie powoduje jego zgonprzez podanie smiertelnej dawki srodkow farmakologicznych oraz lekarskiej pomocy do samobojstwa (LPS), tj. sytuacji, w kt6rej lekarz na zc:ldanie nieuleczalnie chorego i cierpi~cego pacjenta udziela mu srodk6w niezb~dnych do odebrania sobie zycia i fachowo infonnuje,jak skutecznie i bezbolesnie to uczynic. Legalizacja eutanazji nie oznacza zatem, jak s~dzi wielu jej oponent6w, zgody na usmiercanie pacjent6w wbrew ich woli lub bez ich wiedzy; nie daje tez lekarzom nieograniczonego prawa do decydowania 0 zyciu i smierci pacjent6w z tak niegodziwych powod6w, jak szukanie oszcz~dnosci w sluzbie zdrowia czy eliminacja os6b starych, chorych b~dz uposledzonych. Od czynnej dobrowolnej eutanazji cede) i lekarskiej pomocy do samob6jstwa (LPS) nalezy takze odroznic takie procedury medycyny tenninalnej i paliatywnej,jak: niepodj~cie lub zaprzestanie darent':' nej terapii w sytuacji, gdy przedluzalaby ona jedynie cierpienia chorego nie dajc:lc realnej nadziei na wyzdrowienie, terminalna sedacja (wprowadzenie terminalnie chorego w stan farmakologicznego uspienia, w ktorym pozostaje do naturalnej smierci), czy analgezja stanow terminalnych (podawanie tenninalnie choremu rosn~cych dawek silnych srodk6w przeciwb610wych, stwarzaj~ce ryzyko przyspieszenia zgonu). W odro.znieniu od CDE i LPS SC:l one niemal powszechnie uznawane za medycznie i moralnie usprawiedliwione (aprobujeje nawet tak nieprzejednany przeciwnik eutanazji, jak Kosci61 katolicki). Niestety w Polsce zauwa.zyc mozna tendencjc( do utozsamiania ich na gruncie prawnym z (niedozwolonv eutanazj~ co musi niepokoic zwlaszcza, ze opieka paliatywna nie jest w naszym kraju wystarczaj~co rozwinic(ta, a IC(k przed "eutanazj'l" moze utrudniac jej propagowanie. Jako ze granica pomic(dzy czynn'l dobrowolnc:l eutanazjc:l (CD E) i lekarsk~ pomoc'l do samob6jstwa (LPS) jest raczej plynna czasem pacjent jest zbyt oslabiony lub fizycznie niezdolny do wlasnorc(cznego zazycia lekow - jesli lekarz wlozy mu tabletki do ust lub zalozy sondc( nosowo-zol~dkow~ lub kroplowkc(, aby w ten spos6b podac zab6jcze srodki, to czy mamy jeszcze do czynienia z LPS czyjuz z CDE? Czy sarno podlc:lczenie do urz'ldzenia to LPS, natomiast jego uruchomienie przez lekarza to CDE? Ustawy legalizuj'lce CDE i LPS najcz~sciej obejmuj'l obie praktyki jednakowym rezimem prawnym. Jest tak np. w prawie holenderskim i belgijskim. Odmienne rozwi~zanie przyj~to w stanie Oregon, gdzie dopuszczono lekarsk~ pomoc do samobojstwa, utrzymuj~c jednoczesnie wyrazny zakaz czynnej dobrowolnej eutanazji (moze sic( to wszelako wydawac niesprawiedliwe wobec tych os6b, ktore fizycznie nie s'l w stanie Prawo Europejskie w praktyce Nr 6 (48) 77

2 Opinie, Ekspertyzy, Badania samodzielnie odebrac sobie zycia, poniewaz s~ np. sparalizowane). CDEiLPS w prawodawstwie innych panstw W wi~kszosci panstw czynna dobrowolna eutanazja i lekarska pomoc do samob6jstwa s~ uznawane za przest~pstwa, poniewaz w swietle prawa prima facie stanowi~ zamach na istotne, prawnie chronione dobro -ludzkie zycie, zamach, kt6rego sprawc~ lub wsp6lsprawc'l jest osoba trzecia (lekarz). Nie spos6b jednak nie zauwazyc, ze w przeciwienstwie do wi~kszosci bezprawnych zamach6w na ludzkie zycie, S'l one dokonywane na z~danie "ofiary" i nie po to, aby j'l skrzywdzic, lecz przed krzywd~ uchronic - zaoszcz~dzic jej losu, kt6ry subiektywnie uwaza ona za gorszy nawet od wlasnej przedwczesnej smierci. Jesli tak, to generalna kryminalizacja czynnej dobrowolnej eutanazji i lekarskiej pomocy do samob6j stwa j est rozwi~zaniem ponad miar~ surowym i chyba nieadekwatnym do skomplikowanej sytuacji zachodz'lcej mi~dzy lekarzem i pacjentem. Prawo karne panstw zachodnich kwalifikuje czynn~ dobrowoln~ eutanazj~ i lekarsk~pomoc do samob6jstwa w zr6znicowany spos6b. W anglosaskim systemie common law, mimo surowej formalnej kryminalizacji CDE (zgodnie z liter~ prawa, czyn jest kwalifikowany jako zwykle zabojstwo, a scislej - jako zabojstwo z premedytacj~, morderstwo), w praktyce s~dowej rysuje si~ wyraina tendencja do jego faktycznej dekryminalizacji. Przepisy dotycz'lce zab6jstwa okazuj~ si~ nieadekwatnym instrumentem w konfrontacji ze specyficznymi cechami czynnej dobrowolnej eutanazji: z~daniem "ofiary" i humanitarn~motywacj~ sprawcy (wsp6lczuciem). Formalnie rzecz bior~c, common law nie uznaje tych cech za okolicznosci lagodz~ce w sprawach 0 zab6jstwo. Jednak mimo braku stosownych podstaw prawnych, s~dy najcz~sciej traktuj~ lekarzy oskarzonych 0 CDE wyraznie lagodniej niz zwyklych zab6jc6w - uniewinniaj~ ich lub wymierzaj'l kar~ symboliczn~. Analogiczn~ polityk~ prowadzi si~ w sprawach dotycz~cych lekarskiej pomocy do samob6jstwa. Faktycznym powodem tak lagodnego traktowania lekarzy przez wymiar sprawiedliwosci jest wlasnie to, ze dokonuj~c CDE i LPS kieruj'l si~ oni pobudkami humanitarnymi i szacunkiem dla autonomii pacjenta - choc s~ to okolicznosci nieistotne formalnie. Aby wi~c uczynic zadosc sprawiedliwosci takze i z fonnalnego punktu widzenia, s~dy posluguj~ si~ rozmaitymi fikcjami prawnymi - idzie zazwyczaj 0 udowodnienie braku zamiaru spowodowania smierci (mens rea) lub zwi~zku przyczynowo-skutkowego (actus reus) pomi~dzy dzialaniem lekarza a smierci~ pacjenta. Jako podstaw~ do uniewinnienia b~dz wymierzenia lagodnej kary s~dy stosuj~ tez niekiedy konstrukcj~ ograniczonej lub czasowej niepoczytalnosci sprawcy, maj~cej wynikac z jego szczeg6lnego zwi~zku z osob~ zabit'\. i cierpien, jakie sprawial mu widok choroby, degradacji czy b6lu tejze osoby. Z tym ze rozwi~zanie to znajduje zastosowanie w wypadkach, gdy zab6jc~jest nie lekarz, lecz bliski krewny zabitego. Istniej'\. takze sposoby umozliwiaj~ce lagodniejsze potraktowanie sprawc6w CDE bez koniecznosci uciekania si~ do manipulacji regulami prawnymi przez s~dy. Okolicznosci lagodz~ce - z~danie ofiary i humanitarn~ motywacj~ sprawcy - mozna inkorporowac bezposrednio do ustawy, ustanawiaj'\.c w ten spos6b odr~bny, uprzywilejowany typ zab6jstwa, karany lagodniej niz zab6jstwo zwykle. Logicznie rzecz bior~c, mozliwosci s~ cztery: alba bierze si~ pod uwag~ tylko z~danie, alba tylko wsp6lczucie, albo obydwa te znamiona alternatywnie (z'\.danie lub wsp6lczucie), wreszcie - oba znamiona jednoczesnie (z~danie i wsp6lczucie). Reasumuj~c, cztery uprzywilejowane typy zab6jstwa to: 1 )zab6jstwo na z~danie, 2)zab6jstwo z litosci, 3)zab6jstwo na z~danie lub z litosci, 4)zab6jstwa na z~danie i z litosci. Prawodawstwa, w swietle ktorych czynna dobrowolna eutanazja kwalifikuje si~ jako uprzywilejowany typ zabojstwa, rozni~ si~ pod wzgl~dem konkretnych rozwi~zan. Najcz~stsze konfiguracje przepis6w to: alba tylko opcja 1) - Niemcy, Wlochy, Austria, Dania, Islandia czy Japonia, alba 1) i 2) - Portugalia (zab6jstwo na z~danie i zab6jstwo z litosci to dwa odr~bne typy przest~pstw, ale mozliwa jest tez kwalifikacja kumulatywna z obu przepis6w, jesli sprawca jednym czynem realizuje obydwa znamiona) alba 3)-Norwegia (sprawca zabija na z~danie alba z litosci, przy czym nie rna ko 78

3 Opinie, Ekspertyzy, 8adania niecznosei, aby oba znamiona byly spelnione jednoczesnie), wreszcie 4) - Szwajcaria, Grecja i Polska. Nalezy podkreslic, ze te uprzywilejowane typy zab6jstw nie dotycz'liedynie lekarzy pomagaj'l.cych umrzec pacjentom. Zabic z litosci czy tez na z'l.danie moze w zasadzie kazdy, a z'l.danie smierci czy wsp6lczueie nie musi bynajmniej wynikac z cierpienia wywolanego chorob'l.. CDE to tylko jeden z mozliwych czyn6w "podpadaj'l.cy" pod te przepisy. Wreszcie, niezaleznie od tego, czy dane ustawodawstwo prima facie kwalifikuje CDE jako zwykle zab6jstwo lub kt6rys z typ6w uprzywilejowanych, mozna ustanowic specjaln'l. regulacj~, kt6ra chroni przed odpowiedzialnosci'l. karn'l. tylko lekarzy pomagaj'l.cych umrzec pod warunkiem dopelnienia seisle okreslonych procedur - tym nieuleczalnie chorym i cierpi'l.cym pacjentom, kt6rzy tego zaz'l.daj'l. (natomiast osoby, kt6re nie s'l.lekarzami b'l.dz tez lekarze niedopelniaj'l.cy procedur odpowiadaj'l. karnie na zasadach og6inych). Sytuacja taka zwana legalizacj'l. eutanazji zachodzi obecnie w Holandii, Belgii i Luksemburgu. Rowniez lekarska pomoc do samobojstwa traktowana jest przez prawo w roznoraki sposob. Niektore systemy prawne zawieraj'l odr~bny przepis zakazujttcy udzielania pomocy do samobojstwa w ogole, ktory stosuje si~ takze do LPS (Polska, Wielka Brytania), inne w ogole nie kryminalizuj'l pomocy do samobojstwa (Niemcy, Francja), jeszcze inne - kryminalizuj'lc pomoc do samobojstwa w ogolnosci - zawierajtt szczegolne regulacje dotyczttce LPS (Holandia, Belgia, Oregon), zazwyczaj analogiczne do regulacji CDE. Specyficzne rozwi'l.zanie kwestii LPS istnieje w Szwajcarii, gdzie na mocy art. 115 federalnego kodeksu kamego z 1937 r. karze podlega tylko pomoc do samob6jstwa udzielona z pobudek "ego : istycznych", co automatycznie wyl'l.cza zastoso 1wanie przepisu w stosunku do pomocy udzielanej iosobom cierpi'l.cym np. z powodu nieuleczalnej i choroby, gdzie dzialaniem pomocnika kieruje I wspolczucie. Altruistycznej pomocy do samob6j ~ stwa moze legalnie udzielic w Szwajcarii kazdy, nie tylko lekarz; w praktyce jest ona swiadczona przez kilka prywatnych stowarzyszen. Legalizacja a dekryminalizacja Na czym polega legalizacja i czym rozni si~ ona od zwyklej formalnej dekryminalizacji, czyli wyl'l.czenia jakiegos czynu z kr~gu przest~pstw wskutek likwidacji przepisu, kt6ry uprzednio uznawal go za przest~pstwo? Poj~cia legalizacji i dekryminalizacji s'l. cz~sto utozsamiane, zwlaszcza w potocznym rozumieniu. Roznica jednak istnieje. DekryminaUzacja jakiegos czynu oznacza, ze staje si~ on prawnie oboj~tny. LegaUzacja natomiast oznacza uj~cie go w scisle okreslone ramy prawne, stworzenie przepisow okreslajttcych kto, kiedy i pod jakimi warunkami jest uprawniony do tego zachowania. Zabieg ten stosuje si~ cz~sto w wypadku dopuszczenia potencjalnie niebezpiecznych zachowan, kt6re - gdyby pozostaly jedynie prawnie oboj~tne - moglyby prowadzic do naduzyc i niepoz'l.danych konsekwencji. Dobrym przykladem jest posiadanie broni palnej: jesli zachowanie to jedynie zdekryminalizujemy, chocby z jak najbardziej slusznych powodow (samoobrona), b~dzie ono ulatwiac przest~pczosc i stwarzac zagrozenie dla zycia niewinnych ludzl St'l.d tez cz~sto tworzy si~ przepisy, kt6re seisle okreslaj'l. kr'l.g osob uprawnionych do posiadania broni oraz warunki, jakie te osoby musz'l. spelnic, jesli chc'l. si~ ubiegac 0 bron. Na podobnej zasadzie legalizuje si~ lekarsk'l. pomoc do samobojstwa i czynn'l. dobrowoln'l. eutanazj~. Z jednej strony chodzi 0 to, aby nie uznawac ich za przest~pstwa, z drugiej zas trzeba na tyle dokladnie okreslic warunki ich dopuszczalnosei, aby nie stwarzac zagrozenia dla zycia pacjent6w, ktorzy umrzec nie chc'l., alba tez mog'\. zostac wyleczeni lub obj~ci skuteczn'l. opiek'l. paliatywn'l.. Pionierem legalizacji byla Holandia. Warto wiedziec, ze Holendrzy nie ustanowili kryteriow dopuszczalnosci CDE i LPS jednorazowtt decyzjtt ustawodawcy, ale wypracowali je stopniowo, poprzez orzecznictwo s'ldow przy znacztilcym udziale srodowisk lekarskich. Spoleczna debata na temat CDE i LPS toczyla si~ w Holandii od pocz'ltku lat 70. XX wieku, zas ustawa z 2001 r. stala si~ jej zwienczeniem i ostatecznym usankcjonowaniemjuz funkcjonujtilcych rozwittzan. lako podstaw~ dopuszczenia CDE i LPS holenderski S'l.d Najwyzszy w polowie lat 80. XX wieku sposrod kilku rozwazanych opcji wybral teori~ stanu wyzszej koniecznosci. Stan wyzszej ko- Prawo Europejskie VI praktyce Nr 6 (48) 79

4 Opinie, Ekspertyzy, Badania niecznosci w prawie holenderskim stosuje si~ w6wczas, gdy sprawca staje przedkonfliktem obowi lzk6w, kt6rych nie moze jednoczesnie spelnie i wybiera jedno z mozliwych do uratowania d6br, poswi~caj lc w celu jego uratowania dobro inne. Holenderskie s ldy uznaly, ze lekarz skonfrontowany z z ldaniem nieuleczalnie chorego i nieznosnie cierpi lcego pacjenta moze si~ znaleze wlasnie w sytuacji konfliktu obowi lzk6w. Z jednej strony powinien respektowae zakaz zabijania wyrazony w przepisach Kodeksu karnego, z drugiej - niese ulg~ w cierpieniu i szanowae autonomiczne decyzje pacjenta. Jesli w takiej sytuacji podejmuje kroki, kt6re S l prawnie zabronione, ale obiektywnie usprawiedliwione z perspektywy naukowej wiedzy medycznej i etyki lekarskiej, jego zachowanie nie jest bezprawne. Holenderski model usprawiedliwienia CDE i LPS, jak r6wniez og61ny ksztalt kryteri6w ich dopuszczalnosci i procedur prawnych przyj~tych w tym zakresie, stal si~ wzorcem dla kolejnych panstw decyduj~cych si~ na legalizacj~ obu praktyk. Wspolne zalozenia poszczegolnych ustaw krajowych Obok Holandii (2001 r.), CDE i LPS jak dot'ld zostaly ustawowo dopuszczone w Belgii (2002 r.) i Luksemburgu (uchwalona w lutym 2008 r. ustawa jeszcze nie weszla w zycie). ad lipca 1996 r. do marca 1997 r. ustawa zezwalaj lca na CDE i LPS obowi lzywala w australijskim Terytorium P61nocnym, zanim obalil j l parlament federalny. Z kolei ustawa legalizuj'lca tylko LPS obowi'lzuje od 1997 r. w amerykanskim stanie Oregon. Wszystkie te ustawy podzielaj'l pewne wsp61ne zalozenia. Po pierwsze, nie przekazuj'llekarzom dyskrecjonalnej wladzy nad zyciem i smierci lpacjent6w, leczjedynie warunkowo i w drodze wyj'ltku uwalniaj'l ich od odpowiedzialnosci kamej,jaka na mocy og61nych przepisow grozi wszystkim pozostalym obywatelom za zab6jstwo na z'ldanie czy z litosci lub udzielenie pomocy do samob6jstwa. Po drugie, lekarz moze - nie narazaj'lc si~ na kar~ - usmiercic pacjenta lub pom6c mu w popelnieniu samob6jstwa wtedy i tylko wtedy, gdy spelnione zostan'l dwa konieczne warunki: pacjent musi wyraznie zaz'ldae skr6cenia Zycia i przejawiac trwa Ie i nieznosne cierpienie. Pacjent musi zaz ldae smierci w pelni dobrowolnie, po dojrzalym namysle i w spos6b trwaly (powtarzaj lcy si~). Nie mozna go przeto bezkamie usmiercie wbrew jego woli ani tez w6wczas, gdy z ldanie smierci powstalo wskutek nacisku ze strony os6b trzecich lub wynika z przejsciowego zalamania psychicznego. Ustawy okreslaj'l tez wiek pacjenta, ktory moze zc\.dae CDE i LPS. Australijska i oregonska ustawa wymagaj'l pelnoletnosci (18 lat). Z kolei belgijska i luksemburska poszerzaj l ten kr lg 0 osoby maloletnie, kt6re uzyskaly peln l zdolnose do czynnosci prawnych. Ustawa luksemburska zezwala nadto na CDE i LPS w stosunku do osob maloletnich mi~dzy 16. a 18. rokiem zycia, 0 ile ich z'ldanie jest zatwierdzone przez rodzicow lub osoby sprawuj lce wladz~ rodzicielsk'l. Prawo holenderskie zezwala na podj~cie decyzji 0 zakonczeniu wlasnego Zycia r6wniez pacjentom niepemoletnim, ktorzy posiadaj'lnalezyte rozeznanie co do wlasnych interesow. Niepelnoletni podzieleni zostali na dwie kategorie wiekowe. Pierwsza obejmuje osoby mi~dzy 16. a 18. rokiem zycia lekarz moze zrealizowae wyrazone przez nie z'ldanie CDE lub LPS,jesli w procesie decyzyjnym uczestnicz l rodzice lub opiekunowie prawni tych os6b Oak si~ zdaje, konieczna jest ich wiedza 0 tym fakcie, ale zgoda juz nie). Kategoria druga obejmuje osoby mi~dzy 12. a 16. rokiem zycia - w tym wypadku konieczna jest zgoda rodzic6w lub opiekun6w prawnych pacjenta. Wszystkie ustawy stanowi~ tez explicite, iz z~danie smierci moze zostac w kazdej chwili przez pacjenta odwolane. Jezeli tak si~ stanie, lekarz nie moze juz dokonac CDE lub LPS. Wi~kszosc ustaw wprowadza rowniez dodatkowy wymog, aby pacjent wyrazil swoje zlldanie smierci nie tylko ustnie, lecz takze w formie wlasnor~cznie podpisanego dokumentu (takiego warunku nie zawiera jedynie ustawa holenderska). Ustawy belgijska i luksemburska wymagaj l, aby pacjent sporz ldzil dokument wlasnor~cznie. Ustawy oregonska i australijska zawieraj'l stosowne formularze. Ustawa oregonska wymaga nadto, aby dokument zostat podpisany przez pacjenta w obecnosci dw6ch swiadk6w, z ktorych przynajmniej jeden nie moze bye krewnym pacjenta, jego 80

5 Opinie, Ekspertyzy, 8adania spadkobierc'l., ani tez pracownikiem instytucji medycznej lub domu opieki, w ktorym pacjent si~ leczy lub przebywa. Swiadkiem nie moze bye tez lekarz prowadz(lcy. Swiadkowie ci maj(lpotwierdzie, ze zgodnie z ich najlepsz(l wiedz(l i przekonaniami pacjent jest osob(l w pelni zdoln(l do podejmowania decyzji, dziala z wlasnej woli i nie podpisuje dokumentu pod przymusem. Jesli pacjent z powodu zlego stanu zdrowia nie jest w stanie wlasnor~cznie podpisac dokumentu, moze to w jego imieniu uczynic wyznaczona przezen osoba trzecia (rozwi(lzania takiego nie przewiduje ustawa oregonska). Ustawy belgijska i luksemburska stanowi'l., ze osoba ta musi bye pelnoletnia i nie moze odnosie zadnej osobistej czy materialnej korzysci w przypadku smierci pacjenta. Swiadkiem podpisania dokumentu musi bye wowczas lekarz. Analogiczny wymog przewidywala takze ustawa australij ska. Ustawy holenderska, belgijska i luksemburska przewiduj~ tez mozliwosc sporz~dzenia przez pacjenta dokumentu zwanego "testamentem iycia", w ktorym moze on przekazac dyspozycj~ dokonania na nim CDE wtedy, gdy nie b~dzie juz w stanie wyrazic swej woli. Ustawy rozni~ si~ pod wzgl~dem szczegolowosci wymogow tycz~cych. "testamentu zycia". Holenderska mowi tylko tyle, ze dokument ten moze sporz(ldzie przynajmniej szesnastoletni pacjent, ktory zanim popadl w stan uniemozliwiaj(lcy podj~cie decyzji, musial bye zdolny do rozs(ldnej oceny wlasnych interesow. Nakazuje tez odpowiednio stosowae wobec dyspozycj i zawartej w "testamencie zycia" te same kryteria, ktore obowi(lzuj(l w przypadku z(ldania wyrazonego przez pacjenta osobiscie. Z kolei ustawy belgijska i luksemburska stanowi(b iz "testament zycia" sporz(ldzie moze kazdy nieubezwlasnowolniony dorosly lub maloletni, ktory posiada peln(l zdolnose do czynnosci prawnych. Z(ldanie smierci zawarte w "testamencie zycia" moze zostae zrealizowane przez lekarza wtedy, gdy autor dokumentu trwale i nieodwracalnie (wedlug aktualnego stanu wiedzy medycznej) utraci przytomnose na skutek powaznej i nieuleczalnej choroby b(ldz wypadku. Dokument musi zostae spisany, opatrzony dat(l i podpisany w obecnosci dwoch pelnoletnich swiadkow, z ktorych co najmniej jeden nie odniesie zadnej osobistej czy materialnej korzysci w przypadku smierci pacjenta. Jesli pacjent znajduje si~ w stanie trwale uniemozliwiaj(lcym spisanie "testamentu Zycia" moze bye on spisany przez wyznaczon(lprzezen pelnoletni(l osob~, ktora nie odnosi zadnej korzysci z jego smierci, w obecnosci swiadkow spelniaj(lcych podane wyzej wymogi. Do niniejszego dokumentu nalezy dol(lczye opini~ lekarsk(lo trwalej niezdolnosci pacjenta do jego spisania. "Testament Zycia" zachowuje waznose tylko w6wczas,jesli od momentujego sporz(ldzenia lub potwierdzenia do momentu utraty przez pacjenta zdolnosci do wyrazania woli nie min~lo wi~cej niz pi~e lat. Trese dokumentu moze w kazdej chwili zostae przez pacjenta zmieniona lub odwolana. Aby z(ldanie smierci moglo bye przez lekarza uwzgl~dnione, pacjent musi przejawiae trwale i nieznosne cierpienie fizyczne lub psychiczne, kt6rego nie da si~ skutecznie usmierzye. W ten sposob okresla ow warunek holenderski akt prawny. Jednakze brak szczeg6lowej definicji nieznosnego cierpienia, tj. niepowi(lzanie go z chorobami i urazami powypadkowymi sprawia, ze w Holandii CDE i LPS mog(lpoddae si~ takze chorzy na depresj~ lub osoby po prostu "zm~czone zyciem". Ustawy, belgijska i luksemburska, precyzuj(l dodatkowo, ze pacjent musi znaleze si~ w sytuacji beznadziejnej z medycznego punktu widzenia, a cierpienie wynikae musi z powaznej i nieuleczalnej choroby lub obrazen powypadkowych. Jeszcze surowsze wymogi wprowadzily ustawy australijska i oregonska. Wedle pierwszej z nich schorzenie pacjenta mialo bye nieuleczalne i smiertelne (prowadz(lce do rychlej smierci). Wedlug drugiej - terminalne, tj. wedle "rozs(ldnej oceny lekarskiej" prowadz(lce do smierci w czasie nie dluzszym niz szese miesi~cy. Problem pol ega jedynie na tym, ze ustawa oregonska w ogole nie zawiera wymogu nieznosnego cierpienia po stronie pacjenta. Ustawa belgijska przewiduje nadto, ze jesli zdaniem lekarza zgon pacjenta nie nast~i w najblizszej przyszlosci, konieczne jest przeprowadzenie konsultacji z niezaleznym psychiatr~ lub specja Iist~ z zakresu przypadlosci, na ktor~ cierpi pacjent. Ow drugi lekarz musi przejrzee dokumenta- Prawo Europejskie w praktyce Nr 6 (48) 81

6 Opinie, Ekspertyzy, Badania cjft choroby i osobiscie zbadae pacjenta, aby upewnie sift co do trwalosci i nieznosnosci jego cierpienia, a takze dobrowolnosci, trwalosci i przemyslanego charakteru jego z(!dania. Ponadto, od sporz<l. dzenia dokumentu zawieraj(!cego z<l.danie smierci do wykonania eutanazj i musi min<l.e przynajmniej miesi(!c. Po trzecie, przed dokonaniem CDE/LPS, lekarz musi wykonae szereg okreslonych ustaw<l. czynnosci, kt6re maj<l. zagwarantowae faktyczne spelnienie wymog6w dobrowolnego z(!dania oraz nieznosnego cierpienia pacjenta. Powinien mianowicie: poinformowae pacjenta 0 jego aktualnym stanie zdrowia i rokowaniu; przedstawic mu dostftpne mozliwosci dalszego leczenia jego przypadlosci oraz alternatywne dla CDE/LPS sposoby usmierzania b6lu i cierpienia w ramach opieki paliatywnej Gesli takowa moze bye w tym przypadku zastosowana; wymogu zapoznania pacjenta z alternatyw(! w postaci opieki paliatywnej nie przewiduje tylko ustawa holenderska, co stanowi jedn<l. z wiftkszych jej usterek); upewnie si~, ze cierpienie pacjenta jest faktycznie dian nieznosne, a wyrazane przez niego z<l.danie smierci naprawd~ wlasnowolne, przemyslane i trwale (ustawa holenderska nie precyzuje, jak lekarz ma zrobie, natomiast prawo belgijskie i luksemburskie przewidujq wym6g przeprowadzenia przez lekarza szeregu rozm6w z pacjentem na przestrzeni rozs<l.dnego okresu czasu, bior<l.c pod uwagft post~py w chorobie pacjenta; zalecajq takze ewentualne konsultacje z czlonkami rodziny pacjenta lub osobami, kt6re opiekowaly si~ nim podczas choroby itd.); wreszcie - zasi~gn<l.e opinii innego, niezaleznego lekarza, kt6ry po sprawdzeniu dokumentacji medycznej i osobistym zbadaniu pacjenta powinien na pismie przedstawie dokonane przez siebie ustalenia. Ustawy australijska i oregonska zawieraj<l. tez dodatkowe wymagania co do konsultacji psychiatrycznej. Wedle tej pierwszej, pacjent wyst~puj(!cy o CD E lub LPS mial zostae zbadany przez lekarza psychiatr~ w celu stwierdzenia, czy nie cierpi on na uleczaln'l depresj~ kliniczn(! w zwi<l.zku ze swoj'l chorobq- diagnoza taka wykluczala mozliwose realizacji z'ldania smierci. Z kolei ustawa oregonska stanowi, ze jesli lekarz podejrzewa, iz pacjent cierpi na zaburzenia psychiczne lub osobowosciowe b<l.dz depresj~, kt6re ograniczajqjego zdolnose do podejmowania decyzji, powinien skierowae takiego pacjenta na konsultacjft psychiatryczn<l.. Jesli psychiatra potwierdzi diagnoz~, pacjent nie moze otrzymae recepty na smiercionosne leki. Po czwarte, juz po dokonaniu CDEILPS, lekarz zobowi'lzany jest zglosie ten fakt do odpowiedniego, okreslonego przez ustaw~ organu kontrolnego, np. specjalnej komisji zlozonej m.in. z prawnik6w, lekarzy i etyk6w. Komisje takie istniej'l w Holandii i Belgii, a planowane Sq r6wniez w Luksemburguo W Oregonie organem kontrolnymjest Departament Zdrowia Publicznego. W Australii byl nim koroner. Ponadto lekarz ten zobowi(!zany jest przedstawie wymagan(! dokumentacj~ medyczn'l. Jezeli 6w organ stwierdzi, ze uchybiono kt6remus z wymog6w, lekarz moze zostae poci lgni~ty do odpowiedzialnosci karnej na zasadach og6lnych. Autorjest pracownikiem katedry Historii Doktryn Politycznych i Prawnych Uniwersytetu Jagiellonskiego lie godzin Irwa IYdzieli praey wue? Tydzieri pracy w UE b~dzie nadal wynosit do 48 godzin, ale za zgodq pracownika b~dzie go moina wydluiyc maksymalnie do 65 godzin. Tak postanowili ministrowie pracy,,27" zebrani wluksemburgu. Wpor6wnaniu Z obecnymi przepisarni wprowadza ona surowsze warunki wydluienia tygodnia pracy 0 ponad 48 godzin (tzw. opt-out). Wprowadza tei rozr6inienie na "aktywny" i "nieaktywny" czas dyiur6w, np.lekarskich. Tak jak postulowata Polska, za zgodq pracownika tydzien pracy b~dzie moina wydtuiy6 do 60 godzin w trzymiesi~cznym okresie rozliczeniowym, chyba ie inaczej stanowi zbiorowy uktad pracy lub porozumienie partner6w spotecznych w danym kraju. przy braku porozurnienia i przy zaliczeniu nieaktywnego czasu dyiur6w do normalnego czasu pracy (tak jak wpolsce) tygodniowy czas pracy moina wydluiyc nawet do 65 godz. trod/a: PAP 82

Prawo w psychiatrii. Marcin Wojnar

Prawo w psychiatrii. Marcin Wojnar Prawo w psychiatrii Marcin Wojnar Ustawa o ochronie zdrowia psychicznego (z dnia 19 sierpnia 1994 r.) Art. 22 1. Przyjęcie osoby z zaburzeniami psychicznymi do szpitala psychiatrycznego następuje za jej

Bardziej szczegółowo

DECYZJA Dr 323/2013 z dnia 27 czerwca 2013 r.

DECYZJA Dr 323/2013 z dnia 27 czerwca 2013 r. N~Z N arodowy Fundusz Zdrowia Pomorski Oddzial Wojew6dzki w Gdansku WO/ZRP -MB Gdansk, dnia 27 czerwca 2013 r. NZOZ Okulisci s.c. Edyta Radwan, Ilona Strauss ul. Warszawska 34/36 81-317 Gdyoia DECYZJA

Bardziej szczegółowo

ozawarcia umowy ramowej

ozawarcia umowy ramowej Strona 1 z 5 Adres strony internetowej, na ktorej Zamawiajqcy udost~pnia Specyfikacj~ Istotnych Warunkow Zamowienia: www.artbem.pl BIP Warszawa: Prowadzenie zaj~c ogolnorozwojowych dla dzieci ( w grupach

Bardziej szczegółowo

L,S l) DRUK NR... 1 wrzesnia 2014 roku do 31 sierpnia 2015 roku, na kazde dziecko objyte ofert~ prowadz~cymjest Miasto Marki". konkursow~.

L,S l) DRUK NR... 1 wrzesnia 2014 roku do 31 sierpnia 2015 roku, na kazde dziecko objyte ofert~ prowadz~cymjest Miasto Marki. konkursow~. L,S l) DRUK NR..... Uchwala nr Rady Miasta Marki z dnia w sprawie wyrazenia zgody na udzielenie niepublicznym przedszkolom dotacji z budzetu gminy, 0 kt6rych mowa wart. 1 pkt 20 lit. b ustawy z dnia 13

Bardziej szczegółowo

-9- UZASADNIENIE. za kt6r~

-9- UZASADNIENIE. za kt6r~ -9- UZASADNIENIE Obowi uj~ca obecnie definicja lekarza podstawowej opieki zdrowotnej w systemie powszechnego ubezpieczenia zdrowotnego, zawarta w art. 5 pkt 13 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o swiadczeniach

Bardziej szczegółowo

2015-02- 1 6. Warszawa, dnia /3 lutego2015. RZADOWE CENTRUM LEGISLACJI WIGEPREZES Robert Brochocki RCL.DPS.510-8/15 RCL.DPS.

2015-02- 1 6. Warszawa, dnia /3 lutego2015. RZADOWE CENTRUM LEGISLACJI WIGEPREZES Robert Brochocki RCL.DPS.510-8/15 RCL.DPS. RZADOWE CENTRUM LEGISLACJI WIGEPREZES Robert Brochocki Warszawa, dnia /3 lutego2015 RCL.DPS.510-8/15 RCL.DPS.511-10/15 MiHISTEKSTWO iid^mcji NARODOWEJ I I^NCEL/iRrAGLOWIA Wpi, 2015-02- 1 6 ''Podpi< Pani

Bardziej szczegółowo

Repki, dnia 10.09.2014 r. Do wszystkich Wykonawcow Numer ogloszenia (postfipowania): 291824-2014 Nazwa zamowienia: "Zakup energii elektrycznej"

Repki, dnia 10.09.2014 r. Do wszystkich Wykonawcow Numer ogloszenia (postfipowania): 291824-2014 Nazwa zamowienia: Zakup energii elektrycznej Repki, dnia 10.09.2014 r. Do wszystkich Wykonawcow Numer ogloszenia (postfipowania): 291824-2014 Nazwa zamowienia: "Zakup energii elektrycznej" Dotyczy Postfpowania 0 udzielenie zamowienia pub/icznego

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 22 czerwca 2015 r. KOMISJA WYBORCZA ^? ^ c ^ ZPOW-803-10/15 wpi^'^. 20i5-06- 2 3

Warszawa, dnia 22 czerwca 2015 r. KOMISJA WYBORCZA ^? ^ c ^ ZPOW-803-10/15 wpi^'^. 20i5-06- 2 3 Warszawa, dnia 22 czerwca 2015 r. j T A i i ^ i WWW/*. f^kaiovvf BKJ^iC^iS'T^^ KOMISJA WYBORCZA ^? ^ c ^ ZPOW-803-10/15 wpi^'^. 20i5-06- 2 3 Informacja dotycz^ca zawiadamraniatanstwowej Komisji Wyborczej

Bardziej szczegółowo

N arodowy Fundusz Zdrowia. POl11orski Oddziat Wojewodzki w Gdansku. DECYZJA or 415/2013. z doia 28 czerwca 2013 r.

N arodowy Fundusz Zdrowia. POl11orski Oddziat Wojewodzki w Gdansku. DECYZJA or 415/2013. z doia 28 czerwca 2013 r. N~Z N arodowy Fundusz Zdrowia POl11orski Oddziat Wojewodzki w Gdansku WO/ZRP - OMLlI17S-0 Gdansk, dnia 28 czerwca 2013 r. Pomorskie Centrum Traumatologii im. M. Kopernika w Gdansku ul Nowe Ogrody 1-6 80-803

Bardziej szczegółowo

Uzasadnienie powyzszego sposobu postepowania przedstawiamy

Uzasadnienie powyzszego sposobu postepowania przedstawiamy POROZUMIENIE ZIELONOGÓRSKIE F e d e r a ej a Z w i a z k Ó w P r a e o d a we Ó w O e h r o n y Z d r o w i a 65-048 Zielona Góra al Niepodleglosci 16 p.io tel/fax 0/68 325 72 97; 609 726 946; biuro.pz@op.pj

Bardziej szczegółowo

:-~_._.-,._-_. wp~= I.. -' I. , L. dz _...,..i3... L.. dz...,.. _.. (;_.. UJ~ DECYZJA,~ ~ v"- . a.. ~.

:-~_._.-,._-_. wp~= I.. -' I. , L. dz _...,..i3... L.. dz...,.. _.. (;_.. UJ~ DECYZJA,~ ~ v- . a.. ~. DOLNOSLJ\SKI WOJEWODZKI INSPEKTOR FARMACEUTYCZNY WE WROCLA WID. WOJEWODZKI INSPEKTORAf FARMACEUTYCZi, :-~_._.-,._-_ we Wrocl3wiu...,_. ----- 11. 01. 2013 wrodawj 10.01.2013r. i ----..-..-'-- -~ wp~= -1

Bardziej szczegółowo

Tresc tej ulotki jest dost1epna w innych j1ezykach lub innym formacie. Po szczeg61y nalefy si1e skontaktowac z organizacjq VIA.

Tresc tej ulotki jest dost1epna w innych j1ezykach lub innym formacie. Po szczeg61y nalefy si1e skontaktowac z organizacjq VIA. Page 1 VIA -Informacja i Porada dla Ofiar Przest1epstw PORADA dla ofiar przemocy domowej Tresc tej ulotki jest dost1epna w innych j1ezykach lub innym formacie. Po szczeg61y nalefy si1e skontaktowac z organizacjq

Bardziej szczegółowo

KONKURS FOTOGRAFICZNY.,,Gmina Kotbiel w czterech porach roku " REGULAMIN. l. Postanowienia og6lne

KONKURS FOTOGRAFICZNY.,,Gmina Kotbiel w czterech porach roku  REGULAMIN. l. Postanowienia og6lne KONKURS FOTOGRAFICZNY,,Gmina Kotbiel w czterech porach roku " Zala_cznik do Zarzqdzenia Nr 32 W6jta Gminy Kotbiel z dnia 29 listopada 2012 r. REGULAMIN l. Postanowienia og6lne Konkurs,,Gmina Kotbiel w

Bardziej szczegółowo

Narodowy Fundusz Zdrowia Pomorski Oddzia! W ojew6dzki w Gdansku. "C1ioica Vitae" Sp. z 0.0. ul. Kocbaoowskiego J 14 80-405 Gdansk

Narodowy Fundusz Zdrowia Pomorski Oddzia! W ojew6dzki w Gdansku. C1ioica Vitae Sp. z 0.0. ul. Kocbaoowskiego J 14 80-405 Gdansk N~Z Narodowy Fundusz Zdrowia Pomorski Oddzia! W ojew6dzki w Gdansku WO/ZRP - JWM/951-D Gdansk. dnia 25 czerwca 20 \3 r. "C1ioica Vitae" Sp. z 0.0. ul. Kocbaoowskiego J 14 80-405 Gdansk DECYZJA or 204/2013

Bardziej szczegółowo

Pirfawy: Sprzatanie powierzchni wewn^trznych w budynkach S^du Rejonowego w Pulawach Mumer ogtoszenia: 32803-2015; data zamieszczenia: 10.03.

Pirfawy: Sprzatanie powierzchni wewn^trznych w budynkach S^du Rejonowego w Pulawach Mumer ogtoszenia: 32803-2015; data zamieszczenia: 10.03. Strona 1 z 6 Adres strony internetowej, na ktorej Zamawiaj^cy udostqpnia Specyfikacj^ Istotnych Warunkow Zamowienia: www.pulawy.sr.gov.pl Pirfawy: Sprzatanie powierzchni wewn^trznych w budynkach S^du Rejonowego

Bardziej szczegółowo

1. Naczelnq_ Radq_ Lekarskq_

1. Naczelnq_ Radq_ Lekarskq_ Raport z konsultacji publicznych oraz opiniowania projektu ustawy o zmianie ustawy o swiadczeniach opieki zdrowotnej Zgodnie z art. 5 ustawy z dnia 7 lipca 2005 r. o dziafalnosci lobbingowej w procesie

Bardziej szczegółowo

Prawa i obowiązki pacjenta

Prawa i obowiązki pacjenta Prawa i obowiązki pacjenta Podstawowe unormowania prawne Wynikają one z ustawy zasadniczej - Konstytucji z dnia 2 kwietnia 1997 r. (Dz. U. Nr 78, poz. 483) oraz następujących ustaw: z dnia 27 sierpnia

Bardziej szczegółowo

~rnc'l ~ 00-463 Warszawa ul.podchorwch 38 tel.lfax +48225233102; +48225233996 Przewoduic~cy Sekcji Krajowej Poiarnictwa NSZZ "Solidarnosc"

~rnc'l ~ 00-463 Warszawa ul.podchorwch 38 tel.lfax +48225233102; +48225233996 Przewoduic~cy Sekcji Krajowej Poiarnictwa NSZZ Solidarnosc .to.-'" A C"t. :J'. -. ".'>- ~ {~\ \ ~ Y \~,,; \"d.'~ --:'--- ~rnc'l ~ 00-463 Warszawa ul.podchorwch 38 tel.lfax +48225233102; +48225233996 Przewoduic~cy Sekcji Krajowej Poiarnictwa NSZZ "Solidarnosc"

Bardziej szczegółowo

Oswiadczenie. o NIE DNIE

Oswiadczenie. o NIE DNIE ZalC\cznik nr IeV Oswiadczenie dotycz~ce kwalifikowalnosci podatku VAT skjadane w zwi~zku z aplikowaniem do programu PO pc. 1 W zwiqzku z aplikowaniem w programie PO PC mmejszym oswiadczarn, ze... (nazwa

Bardziej szczegółowo

POSTANO WIENIE. postanawia. uchylic w calosci postanowienie organu pierwszej instancji i przekazac sprawy do ponownego rozpatrzenia przez ten organ.

POSTANO WIENIE. postanawia. uchylic w calosci postanowienie organu pierwszej instancji i przekazac sprawy do ponownego rozpatrzenia przez ten organ. Dyrektor Izby Skarbowej Siedice, dnia //5i^.02.2010 r. w Warszawie ul. Felinskiego 2 b 01-513 Warszawa 1401/PPS/4407-110/09/BG POSTANO WIENIE Na podstawie art. 216, art. 233 2 w zwi^zku z art. 239 ustawy

Bardziej szczegółowo

ODPOWIEDZIALNOŚĆ KARNA LEKARZA

ODPOWIEDZIALNOŚĆ KARNA LEKARZA ODPOWIEDZIALNOŚĆ KARNA LEKARZA dr n. med. Marta Rorat Katedra Medycyny Sądowej, Zakład Prawa Medycznego UM we Wrocławiu ISTOTA ODPOWIEDZIALNOŚCI KARNEJ Art. 1. 1. Odpowiedzialności karnej podlega ten tylko,

Bardziej szczegółowo

Oolnoslqski Wojew6dzki Inspektor Farmaceutyczny na podstawie art. 105 1 ustawy z dnia

Oolnoslqski Wojew6dzki Inspektor Farmaceutyczny na podstawie art. 105 1 ustawy z dnia OOLNOSLJ\SKI WOJEWOOZKI INSPEKTOR FARMACEUTYCZNY WE WROClAWIU Wrodaw, dnia31utego 2014r. Oolnoslqski Wojew6dzki Inspektor Farmaceutyczny na podstawie art. 105 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. - Kodeks

Bardziej szczegółowo

Zgoda pacjenta na udzielenie świadczenia zdrowotnego

Zgoda pacjenta na udzielenie świadczenia zdrowotnego Zgoda pacjenta na udzielenie świadczenia zdrowotnego (stan prawny: 3 października 2016) Zbigniew Gąszczyk-Ożarowski Zakład Prawa Medycznego Uniwersytet Medyczny we Wrocławiu PEŁNOLETNOŚĆ Art. 10 k.c. 1.

Bardziej szczegółowo

i ~" ( IWOJEWDOZKIINSPEKTORAT FARMACElITYWJY. I we VVrod?wlU I'j "0 ._----- 1.0 ''?:1

i ~ ( IWOJEWDOZKIINSPEKTORAT FARMACElITYWJY. I we VVrod?wlU I'j 0 ._----- 1.0 ''?:1 IWOJEWDOZKIINSPEKTORAT FARMACElITYWJY. I we VVrod?wlU I'j "0._----- 1.0 i ~" ( OOLNOSLASKI WOJEWOOZ ~ I 2014-01- 0 2 Wrodaw d~@~ grudnia 2013rr INSPEKTOR FARMACEUTYCZ Y! ''t;:. 0. WE WROClAWIU %.' 1,..

Bardziej szczegółowo

Opinia do ustawy o zmianie ustawy Kodeks karny oraz ustawy o Policji (druk nr 1009)

Opinia do ustawy o zmianie ustawy Kodeks karny oraz ustawy o Policji (druk nr 1009) Warszawa, dnia 29 października 2010 r. Opinia do ustawy o zmianie ustawy Kodeks karny oraz ustawy o Policji (druk nr 1009) I. Cel i przedmiot ustawy Przedłożona Senatowi ustawa zmierza do zrealizowania

Bardziej szczegółowo

PROKURATURAGENERALNA Biuro ProkuratoraGcncralnego 02.528 Warszawa. ul. Rakowiecka 26/30 NIP: 7010214516 REGON: 142167030-1- PG VII G 02 1/14/14

PROKURATURAGENERALNA Biuro ProkuratoraGcncralnego 02.528 Warszawa. ul. Rakowiecka 26/30 NIP: 7010214516 REGON: 142167030-1- PG VII G 02 1/14/14 PROKURATURAGENERALNA Biuro ProkuratoraGcncralnego 02.528 Warszawa. ul. Rakowiecka 26/30 NIP: 7010214516 REGON: 142167030-1- PG VII G 02 1/14/14 Wytyczne Prokuratora Generalnego z dnia ~ o Ct. 2014r. dotyczace

Bardziej szczegółowo

UCHWALA Nr 111/18/2015 Rady Gminy Wieczfnia Koscielna z dnia 9 marca 2015 roku

UCHWALA Nr 111/18/2015 Rady Gminy Wieczfnia Koscielna z dnia 9 marca 2015 roku , UCHWALA Nr 111/18/2015 Rady Gminy Wieczfnia Koscielna z dnia 9 marca 2015 roku w sprawie przyj~cia programu opieki nad zwierz~tami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomnosci zwierz~t na terenie Gminy Wieczfnia

Bardziej szczegółowo

Warszawa, październik 2009 BS/142/2009 OPINIA SPOŁECZNA O EUTANAZJI

Warszawa, październik 2009 BS/142/2009 OPINIA SPOŁECZNA O EUTANAZJI Warszawa, październik 2009 BS/142/2009 OPINIA SPOŁECZNA O EUTANAZJI Kwestia eutanazji i jej dopuszczalności jest niewątpliwie trudnym i złożonym zagadnieniem o charakterze etycznym. Z jednej strony pojawiają

Bardziej szczegółowo

ZA8ADY. I. Zasady odst~pienia od egzekwowania najiczonych odsetek.

ZA8ADY. I. Zasady odst~pienia od egzekwowania najiczonych odsetek. ZA8ADY odst~pienia od egzekwowania naliczonych odsetek od naleinosci przystuguj~cych dla 8M "Zatoka" w Braniewie oraz odraczania terminow platnosci, rozkladania na raty i umarzania naleznosci podstawowych

Bardziej szczegółowo

Specyfikacja Istotnych Warunk6w Zam6wienia (SIWZ)

Specyfikacja Istotnych Warunk6w Zam6wienia (SIWZ) Specyfikacja Istotnych Warunk6w Zam6wienia (SIWZ) Dokumentjest formalnym zapytaniem ofertowym wystosowanym przez Trese niniejszego dokumentu, wszelkie informacje, do kt6rych sifi odwofuje oraz prowadzona

Bardziej szczegółowo

MINISTER ZDROWIA. Warszawa, dnia 2012-07- 1 1 MZ-NS-ZM-070-32133-1/WS/12. Pani. Ewa Kopacz Marszalek Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej

MINISTER ZDROWIA. Warszawa, dnia 2012-07- 1 1 MZ-NS-ZM-070-32133-1/WS/12. Pani. Ewa Kopacz Marszalek Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej MINISTER ZDROWIA Warszawa, dnia 2012-07- 1 1 MZ-NS-ZM-070-32133-1/WS/12 Pani BIURO POSELSKIE POStA NA SEJM RP Tomasza Szymariskiego 86-300 GRUDZiADZ, ul. D*uga 1/1 1 ^-ml$x>j

Bardziej szczegółowo

UZASADNIENIE. Powyzsze zmiany s~ niezbc:tdne ze wzg1c:tdu na koniecznosc wdrozenia do krajowego

UZASADNIENIE. Powyzsze zmiany s~ niezbc:tdne ze wzg1c:tdu na koniecznosc wdrozenia do krajowego -5- UZASADNIENIE Ce1em projektowanych zmian jest zwic:tkszenie bezpieczenstwa dzieci przewozonych w pojazdach, poprzez wprowadzenie rozszerzonych wymog6w bezpiecznego przewozenia dzieci oraz u1epszonych

Bardziej szczegółowo

KARTA PRAW PACJENTA podstawowe unormowania prawne wynikające z ustawy zasadniczej - Konstytucji z dnia 2 kwietnia 1997 r. (Dz. U. Nr 78, poz.

KARTA PRAW PACJENTA podstawowe unormowania prawne wynikające z ustawy zasadniczej - Konstytucji z dnia 2 kwietnia 1997 r. (Dz. U. Nr 78, poz. KARTA PRAW PACJENTA podstawowe unormowania prawne wynikające z ustawy zasadniczej - Konstytucji z dnia 2 kwietnia 1997 r. (Dz. U. Nr 78, poz. 483 z późniejszymi zmianami) określone w ustawach: z dnia 6

Bardziej szczegółowo

MIEDZYWOJEWODZKI KOMITET PROTESTACYJNY FEDERACJI ZWIAZKOW ZAWODOWYCH SLUZB MUNDUROWYCH

MIEDZYWOJEWODZKI KOMITET PROTESTACYJNY FEDERACJI ZWIAZKOW ZAWODOWYCH SLUZB MUNDUROWYCH MIEDZYWOJEWODZKI KOMITET PROTESTACYJNY FEDERACJI ZWIAZKOW ZAWODOWYCH SLUZB MUNDUROWYCH ul. Kochanowskiego 2a, 60-844 Poznan, tel. 061 84 131 75, kom. 609 279 279, fax. 061 84 131 69 e-mail: andrzeiszaryl'oiwp.pl

Bardziej szczegółowo

UCHWALA NR XVII/116/2011 RADY MIEJSKIEJ W ZYWCU. z dnia 27 pazdziemika 20 U r.

UCHWALA NR XVII/116/2011 RADY MIEJSKIEJ W ZYWCU. z dnia 27 pazdziemika 20 U r. UCHWALA NR XVII/116/2011 RADY MIEJSKIEJ W ZYWCU z dnia 27 pazdziemika 20 U r. w sprawie zmiany nazwy Dziennego Osrodka Opiekunczego dla Malych Dzieci w Z>'wcu i nadania statutu Na podstawie art. 18 ust.

Bardziej szczegółowo

Region:;.lny Osrodek d Spoieczr / 'pel Pani/Pan Dyrektor Regionalnego Osrodka Polityki Spolecznej. wszyscy

Region:;.lny Osrodek d Spoieczr / 'pel Pani/Pan Dyrektor Regionalnego Osrodka Polityki Spolecznej. wszyscy MINISTERSTWO PRACY I POLITYKI SPOLECZNEJ DEPARTAMENT POMOCY I INTEGRACJI SPOLECZNEJ id. Non'ogrodzka 1/3/5. 00-5/3 H'ars:awa. lei. i 48 22 66 10 277. fax I 48 22 66 10 276 w\v\v.mpips.eov.pl :E-mail:sekretarial.dps(a)mpips.eov.pi

Bardziej szczegółowo

OGtOSZENIE 0 ZAMOWIENIU - roboty budowlane

OGtOSZENIE 0 ZAMOWIENIU - roboty budowlane Przesylanie ogtoszen http://bzpo.portal.uzp.gov.pl/index.php?ogloszenie'-''zp-400&strona cc 6 Wisniewo: WYKONANIE ELEWAClI - SZKOtA GtUZEK TYNK AKRYLOWY OGtOSZENIE 0 ZAMOWIENIU - roboty budowlane Zamieszczanie

Bardziej szczegółowo

N arodowy Fundusz Zdrowia Pomorski Oddziat W ojew6dzki w Gdansku. DECYZJA nr 40812013 z dnia 28 czerwca 2013 r.

N arodowy Fundusz Zdrowia Pomorski Oddziat W ojew6dzki w Gdansku. DECYZJA nr 40812013 z dnia 28 czerwca 2013 r. N~Z N arodowy Fundusz Zdrowia Pomorski Oddziat W ojew6dzki w Gdansku WO/ZRP - PS/1168-D Gdansk, dnia 28 czerwca 2013 r. Nadmorskie Centrum Medyczne Sp. z 0.0. ul. Majewskicb 26 80-457 Gdansk DECYZJA nr

Bardziej szczegółowo

Zgoda albo sprzeciw na leczenie osób z niepełnosprawnością intelektualną lub psychiczną dr Małgorzata Szeroczyńska

Zgoda albo sprzeciw na leczenie osób z niepełnosprawnością intelektualną lub psychiczną dr Małgorzata Szeroczyńska Zgoda albo sprzeciw na leczenie osób z niepełnosprawnością intelektualną lub psychiczną dr Małgorzata Szeroczyńska 27 lutego 2016 r. Pacjent niepełnosprawny intelektualnie lub psychicznie Pacjent niepełnosprawny

Bardziej szczegółowo

Rada Miasta Katowice uchwala

Rada Miasta Katowice uchwala Uchwala nr XXXIV1728/08 Rady Miasta Katowice z dn. 19 grudnia 2008r. w sprawie przyj~cia programu zapobiegania bezdomnosci zwierzqt obejmujqcego sterylizacj~ i kastracj~ wolno f.yjqcych kot6w oraz niesienie

Bardziej szczegółowo

Gdy zadamy pytanie 0 b1'ld jaki moze popelnic pielt(gniarka, takim pierwszym przychodz'lcym na mysl jest zwykle pomylka w podawaniu lek6w.

Gdy zadamy pytanie 0 b1'ld jaki moze popelnic pielt(gniarka, takim pierwszym przychodz'lcym na mysl jest zwykle pomylka w podawaniu lek6w. Pielt(gniarstwo jest niej ako uprzywilej owan'l profesj'l w kwestii odpowiedzialnosci prawnej. Opr6cz dzialajqcego powszechnie prawa kamego pielt(gniarka podlega odpowiedzialnosci cywilnej, pracowniczej,

Bardziej szczegółowo

FABRYKA MASZYN "GW'''K''; Sp61ka Akr.yin~ \\1 (',nrlir.;,ch i - 1. PAl. 2007 Wptyn?10 do DE dnia~' 10 iq)~ nrj?j1 PREZES Wplyn~lo Znak ak6w, dnia 27 wrzesnia 2007r. URZF;DU REGULACJI ENERGETYKI OCC/I72-ZT0I764/W/OKR/2007/WS

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na kt6rej Zamawiajqcy udost~pnia Specyfikacj~ rstotnych Warunk6w Zam6wienia: www.mikstat.bip.net.pl

Adres strony internetowej, na kt6rej Zamawiajqcy udost~pnia Specyfikacj~ rstotnych Warunk6w Zam6wienia: www.mikstat.bip.net.pl Adres strony internetowej, na kt6rej Zamawiajqcy udost~pnia Specyfikacj~ rstotnych Warunk6w Zam6wienia: www.mikstat.bip.net.pl Mikstat: Uslugi transportowe na przew6z dzieci i mlodziezy szkolnej z gminy

Bardziej szczegółowo

KATawTcr. BIURORADYM/AifA

KATawTcr. BIURORADYM/AifA Sekretarz Miasta KATOWICE BIURORADYM/AifA -- Wpl. 20il -09- f 9 KATawTcr BRM c2aa 651 ~A.QQ.. eti'l, II K:>.d~ ;!o.otp".// Szanowny I! Arkad' z Godlewski Pr odnicz~cy ady Miasta Katowice W odpowiedzi na

Bardziej szczegółowo

Wisniewo: WYKONANIE ELEWACJI - SZKOt.A STARE KOSINY - TYNK AKRYLOWY OGtOSZENIE 0 ZAMOWIENIU - roboty budowlane

Wisniewo: WYKONANIE ELEWACJI - SZKOt.A STARE KOSINY - TYNK AKRYLOWY OGtOSZENIE 0 ZAMOWIENIU - roboty budowlane PrzesYfanie ogtoszen http://bzpo.portal.uzp. goy.pilindex.php?ogloszeme=l.r-'-tvv"",,,,,, ~ ~ Wisniewo: WYKONANIE ELEWACJI - SZKOt.A STARE KOSINY - TYNK AKRYLOWY OGtOSZENIE 0 ZAMOWIENIU - roboty budowlane

Bardziej szczegółowo

RADY GMINY OPOROW z dnia 29 lutego 2008 r. W SPRAWIE UCHWALENIA GMINNEGO PROGRAMU PROFILAKTYKI I ROZWI4ZYWANIA PROBLEMOW ALKOHOLOWYCH na 2008 rok

RADY GMINY OPOROW z dnia 29 lutego 2008 r. W SPRAWIE UCHWALENIA GMINNEGO PROGRAMU PROFILAKTYKI I ROZWI4ZYWANIA PROBLEMOW ALKOHOLOWYCH na 2008 rok s ' '> i i'j'orov 1 Ml ro v \i 't UCHWALA Nr XVI/62/2008 RADY GMINY OPOROW z dnia 29 lutego 2008 r. W SPRAWIE UCHWALENIA GMINNEGO PROGRAMU PROFILAKTYKI I ROZWI4ZYWANIA PROBLEMOW ALKOHOLOWYCH na 2008 rok

Bardziej szczegółowo

Raport z konsultacji

Raport z konsultacji Raport z konsultacji do projektu rozporz~dzenia Rady Ministrow w sprawie warunkow realizacji Rz~dowego programu udzielania pomocy finansowej na pokrycie kosztow zwi~zanych z ksztalceniem w zagranicznych

Bardziej szczegółowo

AKT ZALOZYCIELSKI SPOLKI Z OGRANICZONl\ ODPOWIEDZIALNOSCL\

AKT ZALOZYCIELSKI SPOLKI Z OGRANICZONl\ ODPOWIEDZIALNOSCL\ AKT ZALOZYCIELSKI SPOLKI Z OGRANICZONl\ ODPOWIEDZIALNOSCL\ 1. Wieslaw Podkatlski i Witold WoZniak dzialaj~cy w imieniu i na rzecz Izby Gospodarczej pod nazw~ Izba Wydawc6w Prasy z siedzib~ w Warszawie

Bardziej szczegółowo

In hora mortis meae voca me, et iube me venire ad te. w godzinę śmierci wezwij mnie i każ mi przyjść do Siebie. wieku,17)

In hora mortis meae voca me, et iube me venire ad te. w godzinę śmierci wezwij mnie i każ mi przyjść do Siebie. wieku,17) In hora mortis meae voca me, et iube me venire ad te w godzinę śmierci wezwij mnie i każ mi przyjść do Siebie. (Jan Paweł II, List do ludzi w podeszłym wieku,17) W GODZINĘ ŚMIERCI WEZWIJ MNIE UPORCZYWA

Bardziej szczegółowo

Organizacja Punktu Przedszkolnego w Boleszewie

Organizacja Punktu Przedszkolnego w Boleszewie Zalqcznik do Uchwa!y Nr XXV 1235 /2012 Rady Gminy S!avvno z dnia 21 grudnia 20 12r. Organizacja Punktu Przedszkolnego w Boleszewie PRZEWO Rady Mart Opracowany na podstawie: I) ustawy z dnia 7 wrzesnia

Bardziej szczegółowo

ROZSTRZYGNI^CIE NADZORCZE Wojewody Lubuskiego

ROZSTRZYGNI^CIE NADZORCZE Wojewody Lubuskiego WOJEWODA LUBUSKI (2) NK.I.4131.143.2011.TDom Gorz6wWlkp.,dnia 1.04.2011r. Rada Miejska w Slawie ROZSTRZYGNI^CIE NADZORCZE Wojewody Lubuskiego Na podstawie art. 91 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o

Bardziej szczegółowo

U C H W A L A NR 111110/2014

U C H W A L A NR 111110/2014 U C H W A L A NR 111110/2014 RADY GMINY SOCHOCIN z dnia 22 grudnia 2014 br. w sprawie uchwalenia Programu Profilaktyki i Rozwi~zywania Problemow Alkoholowych dla Gminy Sochocin na 2015rok. Na podstawie

Bardziej szczegółowo

OGLOSZENIE O ZAMOWIENIU - usiugi ^ y^p^^

OGLOSZENIE O ZAMOWIENIU - usiugi ^ y^p^^ Strona 1 z 6 Adres strony internetowej, na ktorej Zamawiajacy udost^pnia SpecyfikacjQ Istotnych Warunkow Zamowienia: www.puiawy.sr.gov.pl Putawy: Sprzc(tanie powierzchni wewnetrznych Scidu Rejonowego w

Bardziej szczegółowo

POLSKA KARTA PRAW PACJENTA

POLSKA KARTA PRAW PACJENTA POLSKA KARTA PRAW PACJENTA podstawowe unormowania prawne wynikające z ustawy zasadniczej - Konstytucji z dnia 2 kwietnia 1997 r. (Dz. U. Nr 78, poz. 483) określone w ustawach *: I. Prawa pacjenta wynikające

Bardziej szczegółowo

: a.qcc.j«7 ;;2~ /e ~ -'~a / k«

: a.qcc.j«7 ;;2~ /e ~ -'~a / k« RZECZPOSPOLITA POLSKA MINISTER FINANS6w Warszawa, dnia 1/ czerwca 2008 r. APlI0602/3IMFN/OSIMB7-SS93 SEKRETARIAT MARSZALKA SEJMU RP WPl. YNElO 1 3. 06. 2008 Pan Bronislaw Komorowski Marszalek Sejmu Rzeczypospolitej

Bardziej szczegółowo

Gminny Program Profilaktyki i RozwiClzywania Problemow Alkoholowych i Przeciwdzialania Narkomanii dla Gminy i Miasta Korsze na 2010 rok

Gminny Program Profilaktyki i RozwiClzywania Problemow Alkoholowych i Przeciwdzialania Narkomanii dla Gminy i Miasta Korsze na 2010 rok Zal~cznik nr 1 do Uchwaly Nr XLVII/287/09 Rady Miejskiej w Korszach z dnia 30 grudnia 2009 r. Gminny Program Profilaktyki i RozwiClzywania Problemow Alkoholowych i Przeciwdzialania Narkomanii dla Gminy

Bardziej szczegółowo

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM. FINANSOWYM I TECHNICZNYM

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM. FINANSOWYM I TECHNICZNYM file:///c:/users/user/appdata/local/microsoft/windows/temporar. Bydgoszcz: Zamowienie na ustugi przeglqdow, napraw, diagnostyki i serwisu Numer ogtoszenia: 93203-2015; data zamieszczenia: 24.06.2015 OGLOSZENIE

Bardziej szczegółowo

Zarzctdzenie Nr 101/2010 Prezydenta Miasta Rzeszowa z dnia 1 grudnia 2010 r.

Zarzctdzenie Nr 101/2010 Prezydenta Miasta Rzeszowa z dnia 1 grudnia 2010 r. Zarzctdzenie Nr 101/2010 Prezydenta Miasta Rzeszowa z dnia 1 grudnia 2010 r. w sprawie wprowadzenia regulaminu udzielania zam6wien 0 wartosci nie przekraczaj~cej kwoty wyrazonej w ztotych r6wnowartosci

Bardziej szczegółowo

DOSWIADCZENIA MI^DZYNARODOWE REALIA POLSKIE REDAKCJA NAUKOWA BOZENA BALCERZAK-PARADOWSKA

DOSWIADCZENIA MI^DZYNARODOWE REALIA POLSKIE REDAKCJA NAUKOWA BOZENA BALCERZAK-PARADOWSKA 2ÄTRUDNIENIE PRZYJAZNE RODZINIE DOSWIADCZENIA MI^DZYNARODOWE REALIA POLSKIE REDAKCJA NAUKOWA BOZENA BALCERZAK-PARADOWSKA WARS AWA 2014 Spis tresci Iwona Zakrzewska SLOWO WST^PNE 15 Bozena Balcerzak-Paradowska,

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia VL stycznia 2016 P R E Z E S GP-1773/2015. Pan Jaroslaw Gowin Wicepremier RP Minister Nauki i Szkolnictwa Wyzszego

Warszawa, dnia VL stycznia 2016 P R E Z E S GP-1773/2015. Pan Jaroslaw Gowin Wicepremier RP Minister Nauki i Szkolnictwa Wyzszego V POI.SKA AKADF.MIA NAUK Warszawa, dnia VL stycznia 2016 P R E Z E S GP-1773/2015 Pan Jaroslaw Gowin Wicepremier RP Minister Nauki i Szkolnictwa Wyzszego 2016-01-25 RPW/4360/2016 P odpowiadaj^c na pismo

Bardziej szczegółowo

ZASADY UDZIELANIA ŚWIADCZEŃ ZDROWOTNYCH W OPARCIU O PRZEPISY DYREKTYWY TRANSGRANICZNEJ

ZASADY UDZIELANIA ŚWIADCZEŃ ZDROWOTNYCH W OPARCIU O PRZEPISY DYREKTYWY TRANSGRANICZNEJ ZASADY UDZIELANIA ŚWIADCZEŃ ZDROWOTNYCH W OPARCIU O PRZEPISY DYREKTYWY TRANSGRANICZNEJ DYREKTYWA PE I RADY 2011/24/UE Z DNIA 9 MARCA 2011 R. W SPRAWIE STOSOWANIA PRAW PACJENTÓW W TRANSGRANICZNEJ OPIECE

Bardziej szczegółowo

Odpowiedzialność karna lekarza

Odpowiedzialność karna lekarza Sławomir Turkowski Odpowiedzialność karna lekarza Zakres i skuteczne ograniczenie odpowiedzialności karnej Warszawa 2012 2 Odpowiedzialność karna lekarza Zakres i skuteczne ograniczenie odpowiedzialności

Bardziej szczegółowo

z ~ I/i« U C H W A LA Nr XXVII120712013 RADY GMINY SOCHOCIN

z ~ I/i« U C H W A LA Nr XXVII120712013 RADY GMINY SOCHOCIN U C H W A LA Nr XXVII120712013 RADY GMINY SOCHOCIN z dnia 17 grudnia 2013 r. w sprawie uchwalenia Programu Profilaktyki i Rozwhlzywania Problem6w Alkoholowych dla Gminy Sochocin na 2014 rok. Na podstawie

Bardziej szczegółowo

ZARZ.L\OZENIE NR tf) /2012. Marszatka Wojewodztwa Swit;:tokrzyskiego

ZARZ.L\OZENIE NR tf) /2012. Marszatka Wojewodztwa Swit;:tokrzyskiego ZARZ.L\OZENIE NR tf) /2012 Marszatka Wojewodztwa Swit;:tokrzyskiego z dnia2.f~1j.2012 roku w sprawie wprowadzenia instrukcji post~powania przy ustalaniu okolicznosci i przyczyn wypadkow przy pracy oraz

Bardziej szczegółowo

Stat niezb~dny do uzyskania podstawowych uprawnien do wykonywania polowania,

Stat niezb~dny do uzyskania podstawowych uprawnien do wykonywania polowania, Uchwafa nr 41/2007 Naczelnej Rady towieckiej z dnia 4 wrzesnia 2007 r. w sprawie zasad odbywania statu, sposobu jego dokumentowania oraz zaliczania (stan prawny na dzien 16 wrzesnia 2014 r.) uchwali6 zasady

Bardziej szczegółowo

Opieka i medycyna paliatywna

Opieka i medycyna paliatywna Lek. med. Katarzyna Scholz Opieka i medycyna paliatywna Informator dla chorych i ich rodzin Centrum Onkologii Ziemi Lubelskiej im. św. Jana z Dukli Lublin, 2011 Szanowni Państwo, Drodzy Pacjenci, Rodziny.

Bardziej szczegółowo

UCHWALA ZARZ^DU WOJEWODZTWA LUBUSKIEGO

UCHWALA ZARZ^DU WOJEWODZTWA LUBUSKIEGO UCHWALA ZARZ^DU WOJEWODZTWA LUBUSKIEGO zdnia $.**&* *>... 2011 roku w sprawie zatwierdzenia Regulaminu Organizacyjnego Spolki Lubuskie Centrum Szkolenia i Promocji,,AGAWA" sp. z o.o. w Przelazach Na podstawie

Bardziej szczegółowo

Regulamin Przetargu. IV publiczny nieograniczony przetarg ustny na sprzedaz praw wlasnosci nieruchomosci

Regulamin Przetargu. IV publiczny nieograniczony przetarg ustny na sprzedaz praw wlasnosci nieruchomosci Regulamin Przetargu IV publiczny nieograniczony przetarg ustny na sprzedaz praw wlasnosci nieruchomosci stanowi^cej lokal uzytkowy nr 2 pol. w Czersku przy ul. Kosciuszki 15 na dzialce nr 380, zapisanej

Bardziej szczegółowo

UCHWAfcA Nr XXX/233/14 RADYGMINY STRZELCE WIELKIE z dnia 29 pazdziernika 2014 r.

UCHWAfcA Nr XXX/233/14 RADYGMINY STRZELCE WIELKIE z dnia 29 pazdziernika 2014 r. UCHWAfcA Nr XXX/233/14 RADYGMINY STRZELCE WIELKIE z dnia 29 pazdziernika 2014 r. w sprawie : uchwalenia rocznego programu wspolpracy Gminy Strzelce Wielkie z organizacjami pozarza/lowymi oraz innymi podmiotami

Bardziej szczegółowo

mogą nabyć prawo do emerytury po ukończeniu wieku letniego (w przypadku kobiety) lub 25 letniego (w przypadku mężczyzny) okresu składkowego i

mogą nabyć prawo do emerytury po ukończeniu wieku letniego (w przypadku kobiety) lub 25 letniego (w przypadku mężczyzny) okresu składkowego i Świadczenia emerytalno-rentowe rentowe podlegające koordynacji unijnej w stosunkach polsko-greckich ki Zakład Ubezpieczeń ń Społecznych ł maj 2013 Polskie świadczenia emerytalno-rentowe rentowe objęte

Bardziej szczegółowo

Zdaniem Komisji, wprowadzenie tych zasad utatwi kontrol? i ujednolid kryteria oceny prawidlowosci prowadzenia repertorium.

Zdaniem Komisji, wprowadzenie tych zasad utatwi kontrol? i ujednolid kryteria oceny prawidlowosci prowadzenia repertorium. ODPOWk-L/.iAlJvOSC; Zy'^A-VODOWEJ pm' MINIS'! ie/i' ;,;>.la\y!i;i)liwosa Al U]azdow..ki:^ 11, 00--&50 Warszawa Watszawa, dnia^i^^gtudnia 2012; r. KOZ/O-'f^/ 2012 KANCELARIA wp*. dnia 1 7. 12. 2012 9 Szanowne

Bardziej szczegółowo

Orzeczenie z dnia 4 listopada 1998 r. III SZ 1/98

Orzeczenie z dnia 4 listopada 1998 r. III SZ 1/98 Orzeczenie z dnia 4 listopada 1998 r. III SZ 1/98 Lekarz medycyny nie może godzić się na wykorzystywanie swojego nazwiska i tytułu przy wykonywaniu przez spółkę cywilną, której jest wspólnikiem, działalności

Bardziej szczegółowo

Eutanazja MONIKA CHYLIŃSKA. 2005, s. 66. 2 M. Szeroczyńska, Eutanazja i wspomagane samobójstwo na świecie. Studium

Eutanazja MONIKA CHYLIŃSKA. 2005, s. 66. 2 M. Szeroczyńska, Eutanazja i wspomagane samobójstwo na świecie. Studium MONIKA CHYLIŃSKA Eutanazja Zjawisko eutanazji znane jest ludzkości już od paru tysięcy lat. Wraz z upływem czasem i postępem medycyny nabierało ono zupełnie nowego znaczenia. Pojęcie eutanazji ma swój

Bardziej szczegółowo

ŹRÓDŁA PRAWA POWSZECHNIE OBOWIĄZUJĄCEGO W RP

ŹRÓDŁA PRAWA POWSZECHNIE OBOWIĄZUJĄCEGO W RP ŹRÓDŁA PRAWA POWSZECHNIE OBOWIĄZUJĄCEGO W RP SYSTEM PRAWA Zbiór uporządkowanych i wzajemnie ze sobą powiązanych norm generalnych i abstrakcyjnych wysłowionych w tekstach aktów prawotwórczych i nieuchylonych

Bardziej szczegółowo

Przezorny zabezpieczony, choćby i świstkami, czyli rzecz o kwestiach transplantacyjnych w państwach europejskich i kilku innych.

Przezorny zabezpieczony, choćby i świstkami, czyli rzecz o kwestiach transplantacyjnych w państwach europejskich i kilku innych. Przezorny zabezpieczony, choćby i świstkami, czyli rzecz o kwestiach transplantacyjnych w państwach europejskich i kilku innych. Z całej mocy papierzysk, jakie mamy ze sobą brać w drogę, nie zapominajmy

Bardziej szczegółowo

Nil/IS PREZYDENTA MIASTA LODZI z dnia,.rq Iistopada 2015 r.

Nil/IS PREZYDENTA MIASTA LODZI z dnia,.rq Iistopada 2015 r. ZARZl\DZENIE Nr ~519 Nil/IS PREZYDENTA MIASTA LODZI z dnia,.rq Iistopada 2015 r. w sprawie ogloszenia otwartego konkursu ofert i powolania Komisji Konkursowej do opiniowania ofert w otwartym konkursie

Bardziej szczegółowo

ZADOWOLENIE Z ZYCIA WSRÓD POLAKÓW POD KONIEC XX WIEKU

ZADOWOLENIE Z ZYCIA WSRÓD POLAKÓW POD KONIEC XX WIEKU ZADOWOLENIE Z ZYCIA WSRÓD POLAKÓW POD KONIEC XX WIEKU Warszawa, wrzesien 1999 Cztery piate Polaków (80%) uwaza, ze ich zycie dobrze sie ulozylo, tylko co siódmy (14%) ocenia, ze mu sie nie udalo. Tych,

Bardziej szczegółowo

Niemcy. Posta nowienie

Niemcy. Posta nowienie Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie ul. A. Felinskiego 2B 01-513 Warszawa Warszawa, dnia ö5^10.2010r. tel. 022 561 80 00 e-mail: is1401(5)mz.mofnet.qov.pl 1401/LN-III/051-395/10/KW C TibH & Co. KG Niemcy

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 22 czerwca 2015 r. PANSTWOWA KOMISJA WYBORCZA. ZPOW-803-9/15 ^v^.,,, 2015 -OS- 23 i

Warszawa, dnia 22 czerwca 2015 r. PANSTWOWA KOMISJA WYBORCZA. ZPOW-803-9/15 ^v^.,,, 2015 -OS- 23 i Warszawa, dnia 22 czerwca 2015 r. PANSTWOWA KOMISJA WYBORCZA ZPOW-803-9/15 ^v^.,,, 2015 -OS- 23 i Nr sprawy: Informacja dotycz^ca zawiadamania Pafist^^ Wyborczej przez partie polityczne o zamiarze skorzystania

Bardziej szczegółowo

Wykaz zastrzeżeń wniesionych w odniesieniu do aktu nr 164

Wykaz zastrzeżeń wniesionych w odniesieniu do aktu nr 164 Wykaz zastrzeżeń wniesionych w odniesieniu do aktu nr 164 Konwencja o ochronie praw człowieka i godności istoty ludzkiej w odniesieniu do zastosowań biologii i medycyny: konwencja o prawach człowieka i

Bardziej szczegółowo

DOPUSZCZALNOŚĆ EKPSERYMENYU MEDYCZNEGO W STANACH NAGŁYCH I ZAGROŻENIA ŻYCIA THE ADMISSIBILITY OF RESEARCH IN EMERGENCY MEDICINE

DOPUSZCZALNOŚĆ EKPSERYMENYU MEDYCZNEGO W STANACH NAGŁYCH I ZAGROŻENIA ŻYCIA THE ADMISSIBILITY OF RESEARCH IN EMERGENCY MEDICINE DOPUSZCZALNOŚĆ EKPSERYMENYU MEDYCZNEGO W STANACH NAGŁYCH I ZAGROŻENIA ŻYCIA THE ADMISSIBILITY OF RESEARCH IN EMERGENCY MEDICINE Agata Wnukiewicz-Kozłowska Katedra Prawa Międzynarodowego i Europejskiego

Bardziej szczegółowo

MINISTERSTWO SPORTU I TURYSTYKI PODSEKRETARZ STANU Dorota Idzi

MINISTERSTWO SPORTU I TURYSTYKI PODSEKRETARZ STANU Dorota Idzi RPW/9095/2015 P Data:2015-01-29 Warszawa, stycznia2015 MINISTERSTWO SPORTU I TURYSTYKI PODSEKRETARZ STANU Dorota Idzi DP-WPL/0201/l/2015/lip&- UNP: 2015-05299 Pan Szymon Wrobel Sekretarz Strony Rz^dowej

Bardziej szczegółowo

Agata Wnukiewicz-Kozłowska Interdyscyplinarna Pracownia Prawa Medycznego i Bioetyki Wydział Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytet Wrocławski

Agata Wnukiewicz-Kozłowska Interdyscyplinarna Pracownia Prawa Medycznego i Bioetyki Wydział Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytet Wrocławski Agata Wnukiewicz-Kozłowska Interdyscyplinarna Pracownia Prawa Medycznego i Bioetyki Wydział Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytet Wrocławski Medycyna paliatywna (łac. pallium płaszcz) dział medycyny,

Bardziej szczegółowo

Zarzqdzenie Nr /.7^.T/2015 Wojta Gminy Pacanow z dnia 28 sierpnia 2015 roku

Zarzqdzenie Nr /.7^.T/2015 Wojta Gminy Pacanow z dnia 28 sierpnia 2015 roku Zarzqdzenie Nr /.7^.T/2015 Wojta Gminy Pacanow z dnia 28 sierpnia 2015 roku w sprawie zmiany Zarzadzenia nr 107/2015 Wojta Gminy Pacanow z dnia 28 lipca 2015 roku w sprawie ustalenia terminu sktadania

Bardziej szczegółowo

- o zmianie ustawy o rencie socjalnej.

- o zmianie ustawy o rencie socjalnej. SEJM RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ VI kadencja Druk nr 4316 Warszawa, 28 kwietnia 2011 r. Pan Grzegorz Schetyna Marszaek Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej Na podstawie art. 118 ust. 1 Konstytucji Rzeczypospolitej

Bardziej szczegółowo

o WSPOtPRACY W DZIEDZINIE ZDROWIA

o WSPOtPRACY W DZIEDZINIE ZDROWIA UMOWA MI~DZY RZJ\DEM RZECZYPOSPOLITEl POLSKIEl A RZJ\DEM PANSTWA IZRAEL, o WSPOtPRACY W DZIEDZINIE ZDROWIA I MEDYCYNY Rzqd Rzeczypospolitej Polskiej Rzqd Panstwa Izrael, zwane dalej "Stronami" kierujqc

Bardziej szczegółowo

ZARZADU WOJEWODZTWA LUBUSKIEGO

ZARZADU WOJEWODZTWA LUBUSKIEGO UCHWALA NR, ZARZADU WOJEWODZTWA LUBUSKIEGO z dnia &m.s$s&!&q/&&t 2015 roku w sprawie sposobu dokonywania oceny projektow programow specjalnych samorza^dow powiatow wojewodztwa lubuskiego skladanych w ramach,,zasad

Bardziej szczegółowo

Zgoda pacjenta z zaburzeniami psychicznymi a ratowanie życia

Zgoda pacjenta z zaburzeniami psychicznymi a ratowanie życia Zgoda pacjenta z zaburzeniami psychicznymi a ratowanie życia 191 MARTA ŚWIEJKOWSKA Zgoda pacjenta z zaburzeniami psychicznymi a ratowanie życia Jedną z kluczowych wartości konstytucyjnych współcześnie

Bardziej szczegółowo

W toku analizy przepisów prawa dotyczących autonomii pacjentów w zakresie leczenia

W toku analizy przepisów prawa dotyczących autonomii pacjentów w zakresie leczenia RZECZPOSPOLITA POLSKA Rzecznik Praw Obywatelskich RPO-634333-X-09/ST 00-090 Warszawa Tel. centr. 0-22 551 77 00 Al. Solidarności 77 Fax 0-22 827 64 53 Pani Ewa Kopacz Minister Zdrowia W toku analizy przepisów

Bardziej szczegółowo

W sprawie wprowadzenia Regulaminu podrozy shizbowych w PWSTE w Jarosfawiu

W sprawie wprowadzenia Regulaminu podrozy shizbowych w PWSTE w Jarosfawiu Zarzadzenie nr 33/2013 Rektora Panstwowej Wyzszej Szkoly Techniczno-Ekonomicznej im. ks. Bronislawa Markiewicza w Jaroslawiu z dnia 15 kwietnia 2013r. W sprawie wprowadzenia Regulaminu podrozy shizbowych

Bardziej szczegółowo

RPU/36704/20U P Data.-2014-03-25. Pan. Wojciech Wilk. Wojcwoda Lubelski. ul. Spokojna 4. 20-914 Lublin

RPU/36704/20U P Data.-2014-03-25. Pan. Wojciech Wilk. Wojcwoda Lubelski. ul. Spokojna 4. 20-914 Lublin RPU/36704/20U P Data.-2014-03-25 Warszawa, marca 2014 r. RZECZPOSPOLITA POLSKA Rzecznik Praw Pacjcnta Krystyna Barbara Kozlowska RzPP-RRzPP-422.1.2014/BW Luheiihi Urzfjd \\'i> ev/odil

Bardziej szczegółowo

POLISH WWW.PAHR.IE SLOWNICZEK TERMINÓW DLA PRACOWNIKÓW SZCZEGÓLOWE INFORMACJE DLA PRACOWNIKÓW

POLISH WWW.PAHR.IE SLOWNICZEK TERMINÓW DLA PRACOWNIKÓW SZCZEGÓLOWE INFORMACJE DLA PRACOWNIKÓW WWW.PAHR.IE POLISH SLOWNICZEK TERMINÓW DLA PRACOWNIKÓW SZCZEGÓLOWE INFORMACJE DLA PRACOWNIKÓW Numer PPS Personal Public Service Number (odpowiednik numeru pesel), unikalny numer wydawany osobom, które

Bardziej szczegółowo

POSTANOWIENIE. SSN Waldemar Płóciennik (przewodniczący) SSN Włodzimierz Wróbel (sprawozdawca) SSA del. do SN Piotr Mirek. Protokolant Ewa Oziębła

POSTANOWIENIE. SSN Waldemar Płóciennik (przewodniczący) SSN Włodzimierz Wróbel (sprawozdawca) SSA del. do SN Piotr Mirek. Protokolant Ewa Oziębła Sygn. akt II KK 215/14 POSTANOWIENIE Sąd Najwyższy w składzie: Dnia 29 stycznia 2015 r. SSN Waldemar Płóciennik (przewodniczący) SSN Włodzimierz Wróbel (sprawozdawca) SSA del. do SN Piotr Mirek Protokolant

Bardziej szczegółowo

Uchwala Nr XIII/68/2015 Rady Powiatu w Mogilnie z dnia 21 grudnia 2015 r.

Uchwala Nr XIII/68/2015 Rady Powiatu w Mogilnie z dnia 21 grudnia 2015 r. Uchwala Nr XIII/68/2015 Rady Powiatu w Mogilnie z dnia 21 grudnia 2015 r. w sprawie: przyj^cia Powiatowego Programu Przeciwdzialania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie na lata 2016-2020.

Bardziej szczegółowo

Uchwala nr 4911XLVII/2012 Senatu Politechniki Warszawskiej z dnia 20 czerwca 2012 r.

Uchwala nr 4911XLVII/2012 Senatu Politechniki Warszawskiej z dnia 20 czerwca 2012 r. Uchwala nr 4911XLVII/2012 Senatu Politechniki Warszawskiej z dnia 20 czerwca 2012 r. w sprawie uchwalenia Regulaminu zarzqdzania prawami wlasnosci przemyslowej oraz zasad komercjalizacji wynik6w badafl

Bardziej szczegółowo

Rehabilitacja zawodowa osób z niepełnosprawnościami w Europie. dr Marcin Garbat Uniwersytet Zielonogórski

Rehabilitacja zawodowa osób z niepełnosprawnościami w Europie. dr Marcin Garbat Uniwersytet Zielonogórski Rehabilitacja zawodowa osób z niepełnosprawnościami w Europie dr Marcin Garbat Uniwersytet Zielonogórski NIEPEŁNOSPRAWNI W EUROPIE Około 83,2 mln ogółu ludności Europy to osoby z niepełnosprawnością (11,7%

Bardziej szczegółowo

RADA QMINY w Daszynie PROTOKOt Nr W2015 z obrad VI nadzwyczajnej sesji Rady Gminy w Daszynie odbytych w dniu 31 stycznia 2015r. Ad.

RADA QMINY w Daszynie PROTOKOt Nr W2015 z obrad VI nadzwyczajnej sesji Rady Gminy w Daszynie odbytych w dniu 31 stycznia 2015r. Ad. RADA QMINY w Daszynie PROTOKOt Nr W2015 z obrad VI nadzwyczajnej sesji Rady Gminy w Daszynie odbytych w dniu 31 stycznia 2015r. Ad.l Przewodniczacy Rady -Marek Chwiatkowski otworzyt obrady VI nadzwyczajnej

Bardziej szczegółowo

CHARAKTERYSTYKA RODZINNEJ PIECZY ZASTEPCZEJ NA TERENIE POWIATU MOGILENSKIEGO W 2013 R.

CHARAKTERYSTYKA RODZINNEJ PIECZY ZASTEPCZEJ NA TERENIE POWIATU MOGILENSKIEGO W 2013 R. Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinis w Mogilnie SPRAWOZDANIE QRAGNIZATORA RQDZINNEJ PIECZY ZASTEPCZEJ - POWIATOWEGO CENTRUM POMOCY RODZINIE W MOGILNIE - WYNIKAJACE Z USTAWY Z DNIA 09.06 2011 r. O WSPIERANIU

Bardziej szczegółowo