Centrum Europejskie STUDIA PODYPLOMOWE. mgr Sebastian Balcerak mgr Rafał Wielądek

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Centrum Europejskie STUDIA PODYPLOMOWE. mgr Sebastian Balcerak mgr Rafał Wielądek"

Transkrypt

1 Centrum Europejskie STUDIA PODYPLOMOWE nazwa przedmiotu: czas trwania: prowadzący: typ dydaktyki: Wspólne polityki UE realizacja w Polsce 32 godziny dr Adam A. Ambroziak mgr Sebastian Balcerak mgr Rafał Wielądek konwersatorium Wspólne polityki UE - realizacja w Polsce 32 Wykładowca Pojęcie i założenia wspólnych polityk Unii Europejskiej 1 dr Adam A. Ambroziak Wspólna polityka handlowa UE (realizacja w Polsce) 7 dr Adam A. Ambroziak Wspólna polityka rolna UE (realizacja w Polsce) 8 Sebastian Balcerak Polityka pomocy publicznej (realizacja w Polsce) 8 dr Adam A. Ambroziak Wspólna polityka walutowa (realizacja w Polsce) 4 Rafał Wielądek Polska a polityka budżetowa UE 4 dr Adam A. Ambroziak nazwa przedmiotu: czas trwania: prowadzący: typ dydaktyki: Wspólna polityka handlowa UE realizacja w Polsce 8 godzin dr Adam A. Ambroziak konwersatorium krotki opis: Przed wejściem w życie Traktatów założycielskich Wspólnot Europejskich, każdy z ich późniejszych krajów członkowskich chronił, w mniejszym lub większym stopniu, swoich producentów przed konkurencją zewnętrzną za pomocą wysokich ceł i uciążliwych ograniczeń ilościowych w imporcie. W Traktacie ustanawiającym WE nie ma precyzyjnej definicji wspólnej polityki handlowej. W pierwszym okresie, tzw. okresie przejściowym, kiedy planowano utworzyć unię celną poszczególne państwa członkowskie miały koordynować swoje własne polityki handlowe.

2 Adresatami wspólnej polityki handlowej są wszystkie państwa trzecie w rozumieniu prawa międzynarodowego. Przyjmuje się zatem definicję wspólnej polityki handlowej, iż jest to polityka Wspólnoty dotycząca wymiany handlowej między dwiema stronami: Wspólnotą Europejską i krajami, które nie należą do WE. Należy w tym miejscu podkreślić, iż z jednej strony pojawiają się państwa trzecie (nie należące do WE), a z drugiej Wspólnota Europejska, jako całość, a nie pojedyncze państwa członkowskie. Warto podkreślić, iż powyższe zapisy dotyczą tylko i wyłącznie Wspólnoty Europejskiej (dawnej EWG). Europejska Wspólnota Węgla i Stali nie prowadziła bowiem wspólnej polityki handlowej, gdyż kompetencje w tym zakresie leżały w gestii krajów członkowskich, a z punktu widzenia praktycznego, podlegała ona tylko i wyłącznie koordynacji. Kraje EWWiS mogły zatem wprowadzać narodowe cła w imporcie z krajów trzecich wyższe, niż obowiązujące we Wspólnotowej Taryfie Celnej. Po wygaśnięciu Traktatu EWWiS zasady polityki handlowej Wspólnoty Europejskiej zostały rozciągnięte na sektor węgla i stali (pozostający dotychczas pod rządami Traktatu EWWiS). Artykuł 133 pkt. 1 TWE, stanowiący podstawę wspólnej polityki handlowej, zawiera również listę wymienionych szczegółowo środków gospodarczych, stosowanych w ramach prowadzenia wspomnianej polityki: "Wspólna polityka handlowa jest oparta na jednolitych zasadach, zwłaszcza w odniesieniu do zmian stawek celnych, zawierania umów celnych i handlowych, ujednolicenia środków liberalizacyjnych, polityki eksportowej i handlowych środków ochronnych podejmowanych w przypadku dumpingu lub subsydiów." konspekt: 1. Pojęcie polityki handlowej 1.1. Pojęcie polityki handlowej (art. 133 TWE) 1.2. Przyczyny protekcjonistycznej polityki handlowej 1.3. Instytucje prowadzące wspólną politykę handlową Rola Rady Unii Europejskiej Rola Komitetu Kompetencje Komisji Europejskiej Zakres kompetencji Parlamentu Europejskiego Współpraca instytucji prowadzących wspólną politykę handlową Uczestnictwo Polski w prowadzeniu wspólnej polityki handlowej 2. Instrumenty taryfowe 2.1. Budowa i funkcjonowanie wspólnej taryfy celnej 2.2. Konsekwencje przyjęcia przez Polskę wspólnej taryfy celnej 3. Instrumenty pozataryfowe 3.1. Ograniczenia ilościowe Restrykcyjne ograniczenia ilościowe Preferencyjne kontyngenty taryfowe

3 Dobrowolne ograniczenia eksportu 3.2. Wymogi jakościowe v. Wymogi techniczne 4. Protekcja uwarunkowania realizacja w Polsce po akcesji do UE 4.1. Postępowania przeciwko nadmiernemu importowi 4.2. Postępowania antydumpingowe 4.3. Postępowania przeciwko importowi subwencjonowanemu 5. Podstawy prawne zawierania porumień handlowych przez UE 5.1. Pojęcie polityki handlowej (art. 133 TWE) 5.2. Zawieranie porozumień handlowych (art. 300 TWE) 5.3. Zawieranie umów ustanawiających stowarzyszenie (art. 310 TWE) 6. Podział kompetencji między WE a krajami członkowskimi 6.1. Wyłączne kompetencje WE 6.2. Kompetencje mieszane we i państw członkowskich 6.3. Wyłączne kompetencje państw członkowskich przekazanie kompetencji przez Polskę 7. Rodzaje umów zawieranych przez we 7.1. Umowy handlowe 7.2. Umowy ustanawiające stowarzyszenie 7.3. Umowy sektorowe 8. Proces negocjacji umowów 8.1. Specyfika umów handlowych 8.2. Procedury dotyczące umów ustanawiających stowarzyszenie 9. Pojęcie piramidy handlowej UE konsekwencje prxzyjęcia przez Polskę 9.1. Umowy, na podstawie których utworzono strefy wolnego handlu 9.2. Umowy, na podstawie których utworzono unie celne 9.3. Umowy przewidujące jednostronne preferencje 9.4. Powszechny system preferencji celnych 9.5. Państwa objęte knu (stosunki niepreferencyjne) literatura: A.A.Ambroziak: Formalnoprawne podstawy stosunków traktatowych Unii Europejskiej z partnerami zewnętrznymi - dostosowania Polski [w:] Ekonomiczne podstawy integracji Polski z Unią Europejską (red. U. Płowiec), Wydawnictwo Placet, Warszawa 2000.

4 A.A.Ambroziak, E. Kawecka-Wyrzykowska: Traktatowe stosunki Unii Europejskiej z państwami trzecimi (współautor z E. Kawecką-Wyrzykowską) [w:] E. Kawecka-Wyrzykowska, E. Synowiec (red.): Unia Europejska, Tom I, IKC HZ, Warszawa 2004, A.A.Ambroziak, E. Kawecka-Wyrzykowska: Traktatowe stosunki handlowe Wspólnoty Europejskiej z państwami trzecimi [w:] Unia Europejska. Przygotowania Polski do członkostwa (red. E. Kawecka- Wyrzykowska, E. Synowiec), Instytut Koniunktur i Cen Handlu Zagranicznego, Warszawa 2001, J. Barcz, E. Kawecka-Wyrzykowska, K. Michałowska-Gorywoda (red.): Integracja Europejska, Oficyna a Wolter Kluwer business, Warszawa E. Kawecka-Wyrzykowska, E. Synowiec (red.): Unia Europejska, Tom I, Instytut Koniunktur i Cen Handlu Zagranicznego, Warszawa 2004, E. Kawecka-Wyrzykowska, E. Synowiec (red.): Unia Europejska, Instytut Koniunktur i Cen Handlu Zagranicznego, Warszawa 2004, * * * * * * nazwa przedmiotu: czas trwania: prowadzący: typ dydaktyki: Polityka pomocy publicznej w UE realizacja w Polsce 8 godzin dr Adam A. Ambroziak konwersatorium krotki opis: Strategia Lizbońska, uzgodniona przez przywódców państw członkowskich UE w 2000 r., nie uwzględniała wówczas nadchodzącego rozszerzenia. Zarówno przystąpienie nowych, 10 państw z Europy Środkowej i Wschodniej, jak również szeroki wachlarz celów, jaki sobie wówczas obrali politycy na szczycie w Lizbonie, a także brak konsekwencji w ich wdrażaniu spowodowały, że należało dokonać odnowienia Strategii Lizbońskiej, głównie poprzez zmniejszenie liczby celów w niej zawartych. Jeśli chodzi o elementy związane z pomocą publiczną zawarte w Strategii Lizbońskiej, to przełomem okazał się szczyt w Sztokholmie (wiosna 2001 r.), kiedy to postanowiono, że państwa członkowskie są zobowiązane do przedstawienia do roku 2003 dowodów, że udział w PKB udzielonej przez nie pomocy publicznej ulega obniżeniu, a sama pomoc przeorientowania jest na cele horyzontalne. Chociaż w Sztokholmie nie padły żadne liczby to jednak stworzony został ważny precedens, bowiem po raz pierwszy w historii Unii sformułowany został cel redukcji pomocy publicznej oraz określony wskaźnik tej redukcji - udział pomocy w PKB - i jej termin. Na szczycie UE w listopadzie 2004 r. Rada Europejska wyraźnie stwierdziła, że istnieje potrzeba nadania nowego impulsu Strategii Lizbońskiej. Jednocześnie Komisja w swoim Komunikacie pt.: Pro-aktywna polityka konkurencji dla konkurencyjnej Europy wskazała, że kontrola pomocy państwa może przyczynić się do realizacji celów lizbońskich poprzez uniknięcie zakłócenia konkurencji przy jednoczesnym przekierowaniu pomocy z działań sektorowych na rzecz horyzontalnych. Warto bowiem zauważyć, iż

5 Komisja, odrzucając zasadniczo pomoc w postaci sektorowej polityki przemysłowej (poza pomocą udzielaną w ramach polityki regionalnej i szczątkowymi programami restrukturyzacji niektórych branż), nie tylko zezwala, ale nawet promuje zaangażowanie rządów i władz lokalnych w finansowanie różnego rodzaju przedsięwzięć gospodarczych, o ile spełniają one warunek niedyskryminacji. Cechą podstawą tej polityki jest to, że nie jest ona adresowana do konkretnej branży czy przedsiębiorstwa, zaś jej celem jest poprawienie warunków działania wszystkich przedsiębiorstw. Realizacją powyższych postulatów był Komunikat Komisji Europejskiej na wiosenny szczyt UE w marcu 2005 r. Partnerstwo na rzecz wzrostu gospodarczego i zatrudnienia. Nowy start Strategii Lizbońskiej", w którym stwierdzono, że istotną rolę w osiągnięciu zamierzonych celów będzie odgrywać skuteczna kontrola pomocy publicznej. W trakcie tego szczytu Rada Europejska przyjęła konkluzje, w których wezwała państwa członkowskie do ograniczenia ogólnego poziomu pomocy państwa. Tendencji tej powinno sprzyjać przesunięcie pomocy w stronę celów horyzontalnych, takich jak badania i innowacje oraz optymalizacja wykorzystania kapitału ludzkiego. konspekt: 1. Pojęcie pomocy publicznej 1.1. Definicja pomocy publicznej 1.2. Formy pomocy publicznej 1.3. Porównywalność - kwestia ekwiwalentu dotacyjnego netto 1.4. Cele pomocy publicznej 2. Instytucjonalne aspekty udzielania pomocy publicznej 2.1. Organy monitorujące pomoc publiczną a donorzy (dawcy) pomocy 2.2. Program pomocowy a pomoc ad hoc 2.3. Notyfikacja pomocy publicznej 2.4. Komisja Europejska jako organ monitorujący 2.5. Prezes Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów jako krajowy organ monitorujący pomoc publiczną 3. Pomoc nielegalna 4. Nowa koncepcja udzielania pomocy publicznej 4.1. Plan Działania Komisji Europejskiej ws. pomocy publicznej na lata Program udzielania pomocy publicznej w Polsce w latach Podstawowe zasady dotyczące udzielania pomocy publicznej 5.1. Generalny zakaz udzielania pomocy publicznej (art. 87 TWE) 5.2. Wyłączenia obligatoryjne spod zakazu udzielenia pomocy publicznej 5.3. Wyłączenia fakultatywne spod zakazu udzielania pomocy publicznej 5.4. Zakaz stosowania pomocy eksportowej 5.5. Cechy dopuszczalnej pomocy publicznej

6 5.6. Pomoc publiczna a fundusze strukturalne 6. Pomoc publiczna bagatelna - zastosowanie zasady de minimis 7. Wyłączenia grupowe spod zakazu udzielania pomocy publicznej 7.1. Pomocy szkoleniowa 7.2. Pomoc dla MSP 7.3. Pomoc na zatrudnianie 7.4. Pomoc regionalna 7.5. Nowe rozwiązania prawne dotyczące wyłączeń grupowych 8. Pomoc regionalna w UE 8.1. Cele pomocy regionalnej 8.2. Dopuszczalne instrumenty pomocy regionalnej 8.3. Obszary objęte pomocą regionalną 8.4. Warunki dopuszczalności pomocy regionalnej 8.5. Pomoc na duże projekty inwestycyjne 9. Specjalne strefy ekonomiczne jako przykład Pomocy regionalnej w Polsce 9.1. Funkcjonowanie specjalnych stref ekonomicznych w Polsce od 1994 r. - analiza porównawcza w stosunku do wymagań wspólnotowych 9.2. Dostosowanie SSE do wymogów acquis r Kodeks postępowania z instrumentami podatkowymi znacznie utrudniającymi konkurencję (Code of Conduct) 9.4. Funkcjonowanie SSE w obliczu postanowień Traktatu Akcesyjnego literatura: A.A.Ambroziak, Wpływ nowych Wytycznych w sprawie krajowej pomocy regionalnej na funkcjonowanie specjalnych stref ekonomicznych w Polsce Wspólnoty Europejskie, IKCHZ, Warszawa 2006, nr 3/2006. A.A.Ambroziak, Reforma warunków dopuszczalności krajowej pomocy regionalnej na lata , Wspólnoty Europejskie, IKCHZ, Warszawa 2006, nr 2/2006. A.A.Ambroziak "State Aid as an Instrument for Reinforcing Competitiveness of Polish Undertakings. Necessity for Retargeting of the Granted Aid?", Research project co-ordinated by CASE - Center for Social and Economic Research, funded by the 5 th Framework Programme of the European Union, A.A.Ambroziak, E. Kaliszuk : Warunki udzielania pomocy publicznej w Polsce [w:] Polska w Unii Europejskiej, Tom II, Instytut Koniunktur i Cen Handlu Zagranicznego, Warszawa 2004, A.A.Ambroziak: Funkcjonowanie specjalnych stref ekonomicznych po akcesji Polski do UE, Biuletyn Informacyjny - Wspólnoty Europejskie, IKC HZ, Nr 4-5/2004,

7 A.A.Ambroziak: Problem udzielania pomocy publicznej w specjalnych strefach ekonomicznych w ramach negocjacji Polski o członkostwo w Unii Europejskiej [w:] E. Kawecka-Wyrzykowska (red.): Okresy przejściowe w Traktacie o Przystąpieniu Polski do Unii Europejskiej, Katedra Integracji Europejskiej im. J. Monneta, Kolegium Gospodarki wiatowej, Szkoła Główna Handlowa, Warszawa 2003 A.A.Ambroziak Rozwiązanie kwestii udzielania pomocy publicznej w specjalnych strefach ekonomicznych w Polsce (II), Biuletyn Informacyjny - Wspólnoty Europejskie, IKC HZ, Nr 3/2003 A.A.Ambroziak Rozwiązanie kwestii udzielania pomocy publicznej w specjalnych strefach ekonomicznych w Polsce (I), Biuletyn Informacyjny - Wspólnoty Europejskie, IKC HZ, Nr 2/2003 A.A.Ambroziak: Standardy udzielania pomocy państwa dla małych i średnich przedsiębiorstw we Wspólnocie Europejskiej [w:] Standardy Europejskie (red. Z. Czachór), Atla 2, Wrocław 2001 Fornalczyk (red.): Pomoc publiczna dla przedsiębiorstw w Unii Europejskiej i w Polsce, UKIE, 1998 E. Modzelewska-Wąchal, P. Pełka, M. Stasiak: Pomoc publiczna dla przedsiębiorców i jej nadzorowanie. Przepisy i komentarz, Wydawnictwo Prawnicze LexisNexis, Warszawa 2001 * * * * * * nazwa przedmiotu: czas trwania: prowadzący: typ dydaktyki: Polityka budżetowa UE konsekwencje dla Polski 4 godziny dr Adam A. Ambroziak konwersatorium krotki opis: konspekt: 1. Wpływy do budżetu - system zasobów własnych 1.1. Decyzja Rady 70/ Decyzja Rady 85/ Reforma budżetu w latach Decyzja Rady 88/ Decyzja Rady 94/ Decyzja Rady 2000/ Rodzaje dochodów

8 Cła i składki cukrowe Pozostałe cła Podatek VAT Czwarte źródło Pozostałe 1.6. Sprawozdanie Komisji - Finansowanie Unii Europejskiej - Sprawozdanie Komisji sprawie funkcjonowania systemu środków własnych 1.7. Kwestia rabatu brytyjskiego 2. Wydatki budżetowe WE 2.1. Wydatki w ramach perspektywy finansowej do Rolnictwo Działania strukturalne Polityki wewnętrzne Polityka zewnętrzna Administracja Rezerwy Pomoc przedakcesyjna Kompensacje 2.2. Efekty negocjacji PF Wydatki w ramach perspektywy finansowej do Trwały rozwój Zachowanie i zarządzanie zasobami naturalnymi Obywatelstwo, wolność, bezpieczeństwo i sprawiedliwość UE jako partner globalny Administracja 2.4. Efekty negocjacji PF Proces przyjmowania budżetu 3.1. Debata polityczna 3.2. Uchwalenie przez Komisję Europejską 3.3. I czytanie w Radzie UE 3.4. I czytanie w Parlamencie europejskim 3.5. II czytanie w Radzie UE 3.6. II czytanie w Parlamencie Europejskim 3.7. Realizacja budżetu: Komisja Europejska

9 3.8. Badania wykonania budżetu: Trybunał Obrachunkowy 3.9. Absolutorium Parlamentu Europejskiego dla Komisji Europejskiej literatura: J. Barcz, E. Kawecka-Wyrzykowska, K. Michałowska-Gorywoda (red.): Integracja Europejska, Oficyna a Wolter Kluwer business, Warszawa E. Kawecka-Wyrzykowska, E. Synowiec (red.): Unia Europejska, Instytut Koniunktur i Cen Handlu Zagranicznego, Warszawa 2004, profil wykładowcy / dr Adam A. Ambroziak - doktor nauk ekonomicznych, - międzynarodowe stosunki gospodarcze, integracja europejska, konsekwencje członkostwa Polski w UE, warunki udzielania pomocy publicznej, wykorzystanie funduszy strukturalnych UE, - podstawowa bibliografia Warunki dopuszczalności krajowej pomocy regionalnej w latach , Biuletyn Informacyjny - Wspólnoty Europejskie, IKC HZ, Nr State Aid as an Instrument for Reinforcing Competitiveness of Polish Undertakings. Necessity for Retargeting of the Granted Aid?", w ramach projektu: Changes in Industrial Competitiveness as a Factor of Integration: Identifying Challenges of the Enlarged Single European Market, Research project co-ordinated by CASE - Center for Social and Economic Research, funded by the 5th Framework Programme of the European Union, Brussels 2005 (http://www.case.com.pl/dyn/plik pdf) Wpływ zmiany warunków udzielania regionalnej pomocy publicznej na wspracie regionów w Polsce z uwzględnieniem specjalnych stref ekonomicznych, opracowanie na prawach rękopisu w ramach badań własnych w Kolegium Gospodarki Światowej SGH, Warszawa 2005, Instrumenty podatkowe w specjalnych strefach ekonomicznych - przykład pomocy publicznej wspierającej konkurencyjność polskich regionów [w:] Wybrane problemy współczesnej gospodarki rynkowej, Studia i materiały. Master of Business Administration Uniwersytetu Gdańskiego, Zeszyt Nr 3, Fundacja Rozwoju Uniwersytetu Gdańskiego, Gdańsk 2005, Traktatowe stosunki Unii Europejskiej z państwami trzecimi (współautor z E. Kawecką- Wyrzykowską) [w:] E. Kawecka-Wyrzykowska, E. Synowiec (red.): Unia Europejska, Tom I, IKC HZ, Warszawa 2004, Warunki udzielania pomocy publicznej w Polsce po akcesji do UE (współautor z E. Kaliszuk) [w:] E. Kawecka-Wyrzykowska, E. Synowiec (red.): Polska w Unii Europejskiej, Tom II, IKC HZ, Warszawa 2004, Funkcjonowanie specjalnych stref ekonomicznych po akcesji Polski do Unii Europejskiej, Biuletyn Informacyjny - Wspólnoty Europejskie, IKC HZ, Nr 4/5-2004,

10 Porozumienie z Cotonou - aspekty ekonomiczne i finansowe [w:] T. Kołodziej (red.): Pomocy Unii Europejskiej dla krajów Afryki, Karaibów i Pacyfiku. Szansa dla polskich przedsiębiorstw?, Materiały z Sympozjum PECSA w dn. 20 lutego 2003 r., Oficyna Wydawnicza Wyższej Szkoły Menedżerskiej SIG, Warszawa 2004, Problem udzielania pomocy publicznej w specjalnych strefach ekonomicznych w ramach negocjacji Polski o członkostwo w Unii Europejskiej [w:] E. Kawecka-Wyrzykowska (red.): Okresy przejściowe w Traktacie o Przystąpieniu Polski do Unii Europejskiej, Katedra Integracji Europejskiej im. J. Monneta, Kolegium Gospodarki Światowej, Szkoła Główna Handlowa, Warszawa 2003 (nagroda zespołowa Ministra Edukacji Naorodowej i Sportu z 2004 r.), Rozwiązanie kwestii udzielania pomocy publicznej w specjalnych strefach ekonomicznych w Polsce (II), Biuletyn Informacyjny - Wspólnoty Europejskie, IKC HZ, Nr 3/2003, Rozwiązanie kwestii udzielania pomocy publicznej w specjalnych strefach ekonomicznych w Polsce (I), Biuletyn Informacyjny - Wspólnoty Europejskie, IKC HZ, Nr 2/2003, Polityka konkurencji [w:] W. Nicoll, T. C. Salmon (Tłumaczenie i adaptacje - Adam A. Ambroziak), Zrozumieć Unię Europejską, Książka i Wiedza, Warszawa 2002, A. Blair (Konsultacja naukowa oraz aktualizacja wydania polskiego - Adam A. Ambroziak), Nowy przewodnik po Unii Europejskiej, Książka i Wiedza, Warszawa 2002, Reguły konkurencji skierowane do przedsiębiorstw [w:] Unia Europejska. Przygotowania Polski do członkostwa (red. E. Kawecka-Wyrzykowska, E. Synowiec), Instytut Koniunktur i Cen Handlu Zagranicznego, Warszawa 2001, Traktatowe stosunki handlowe Wspólnoty Europejskiej z państwami trzecimi (współautor z E. Kawecka-Wyrzykowska) [w:] Unia Europejska. Przygotowania Polski do członkostwa (red. E. Kawecka-Wyrzykowska, E. Synowiec), Instytut Koniunktur i Cen Handlu Zagranicznego, Warszawa 2001, Standardy udzielania pomocy państwa dla małych i średnich przedsiębiorstw we Wspólnocie Europejskiej [w:] Standardy Europejskie (red. Z. Czachór), Atla 2, Wrocław 2001, Stosunki Wspólnoty Europejskiej z państwami Afryki, Karaibów i Pacyfiku (II), Biuletyn Informacyjny - Wspólnoty Europejskiej, IKC HZ, 10/2000, Stosunki Wspólnoty Europejskiej z państwami Afryki, Karaibów i Pacyfiku (I), Biuletyn Informacyjny - Wspólnoty Europejskiej, IKC HZ, Nr 9/2000, Formalnoprawne podstawy stosunków traktatowych Unii Europejskiej z partnerami zewnętrznymi - dostosowania Polski [w:] Ekonomiczne podstawy integracji Polski z Unią Europejską (red. U. Płowiec), Wydawnictwo Placet, Warszawa Handlowe skutki przyjęcia przez Polskę wspólnej polityki handlowej Unii Europejskiej w zakresie artykułów przemysłowych, Prace i Materiały, Instytut Gospodarki Światowej, Szkoła Główna Handlowa, Warszawa Kraje AKP w obliczu unii gospodarczej i walutowej, Biuletyn Informacyjny - Wspólnoty Europejskie, IKC HZ, Nr 4/98. Stosowanie reguł konkurencji przez państwa stowarzyszone w świetle "avis" Komisji Europejskiej, Biuletyn Informacyjny - Wspólnoty Europejskie, IKC HZ, Nr 9/97.

11 Strefa wolnego handlu wyrobami stalowymi i węglowymi między Turcją a WE, Biuletyn Informacyjny - Wspólnoty Europejskie, IKC HZ, Nr 1/97. Traktatowe stosunki handlowe Unii Europejskiej z państwami trzecimi - (współautor z Elżbietą Kawecką-Wyrzykowską) [w:] Unia Europejska. Członkostwo Polski w Unii Europejskiej, Instytut Koniunktur i Cen Handlu Zagranicznego, Warszawa Przyjęcie zasad stosowania reguł konkurencji. Zasady stosowania przepisów o pomocy państwa - (współautor z E. Kaliszuk), Biuletyn Informacyjny - Wspólnoty Europejskie, IKC HZ, Nr 11/96. Konferencja międzyrządowa. Wzmocnienie działań na arenie międzynarodowej, Biuletyn Informacyjny - Wspólnoty Europejskie, IKC HZ, Nr 6/96. Zasady unii celnej między Unią Europejską a Turcją - (współautor z dr Ewą Synowiec) Rynki Zagraniczne, Nr 63/96. Konferencja Międzyrządowa efektywność funkcjonowania Unii Europejskiej, Biuletyn Informacyjny - Wspólnoty Europejskie, IKC HZ, Nr 4/96. Konferencja Międzyrządowa: Unia bliżej swoich obywateli, Biuletyn Informacyjny - Wspólnoty Europejskie, IKC HZ, Nr 3/96. Unia u progu Konferencji Międzyrządowej, Biuletyn Informacyjny - Wspólnoty Europejskie, IKC HZ, Nr 2/96. Nowe wyzwania dla Turcji i Unii Europejskiej w ramach unii celnej (II), Biuletyn Informacyjny - Wspólnoty Europejskie, IKC HZ, Nr 2/96. Nowe wyzwania dla Turcji i Unii Europejskiej w ramach unii celnej (I), Biuletyn Informacyjny - Wspólnoty Europejskie, IKC HZ, Nr 1/96. Konferencja w Barcelonie wyznacza nowy etap w polityce Śródziemnomorskiej Unii Europejskiej, Biuletyn Informacyjny - Wspólnoty Europejskie, IKC HZ, Nr 12/95. Ewolucja polityki Śródziemnomorskiej WE do końca lat 80-tych, Biuletyn Informacyjny - Wspólnoty Europejskie, IKC HZ, Nr 11/95. Aspiracje integracyjne państw Śródziemnomorskich - Malta, Biuletyn Informacyjny - Wspólnoty Europejskie, IKC HZ, Nr 5/95. Aspiracje integracyjne państw Śródziemnomorskich - Cypr, Biuletyn Informacyjny - Wspólnoty Europejskie, IKC HZ, Nr 4/95. Aspiracje integracyjne państw Śródziemnomorskich - Turcja, Biuletyn Informacyjny - Wspólnoty Europejskie, IKC HZ, Nr 3/95. * * * * * * Nazwa przedmiotu: Czas trwania: Wspólna Polityka Rolna 8 godzin

12 Prowadzący: Typ dydaktyki: konwersatorium mgr Sebastian Balcerak Krótki opis: Wspólna polityka rolna należy do najbardziej rozbudowanych i złożonych obszarów prawa wspólnotowego. W swej istocie jest polityką wydatkowania środków publicznych na rzecz podmiotów trudniących się działalnością rolniczą na obszarze UE oraz uczestników obrotu gospodarczego produktami rolnymi i żywnościowymi w ramach rynku wewnętrznego, jak i dokonujących przywozu lub wywozu produktów rolnych poza wspólnotowy obszar celny. Wprowadzenie do zajęć obejmować będzie podstawowe zagadnienia prawne i ekonomiczne tej dziedziny aktywności Wspólnoty w oparciu o rys historyczny ewolucji priorytetów polityki rolnej, dogmatyczną analizę najważniejszych aktów prawa wspólnotowego, wybrane orzecznictwo Trybunału Sprawiedliwości Wspólnot Europejskich oraz interesujące zagadnienia praktyczne. W ramach kolejnych zajęć omówione zostaną zasady funkcjonowania jednolitego rynku produktów rolnych w kontekście procesu uproszczenia regulatorów rynku rolnego UE, m. in. w świetle uwarunkowań wynikających z reguł Światowej Organizacji Handlu lub inicjatywy poprawy jakości legislacji wspólnotowej. Omówione zostaną praktyczne aspekty stosowania instrumentów zarządzania rynkiem rolnym (ochrona celna dostępu do rynku rolnego, wsparcie eksportu w drodze refundacji wywozowych, interwencja wewnętrzna, czy też kwotowanie i ograniczanie produkcji). W dalszej części przedstawiony zostanie uproszczony schemat systemów wsparcia bezpośredniego producentów rolnych w poszczególnych państwach członkowskich w ujęciu finansowym i prawnym w odniesieniu do wspólnotowej koncepcji płatności bezpośredniej i rozważań nad renacjonalizacją tego instrumentu. W odniesieniu do drugiego filaru wspólnej polityki rolnej, omówione zostaną podstawowe założenia, zasady i organizacja wsparcia rozwoju obszarów wiejskich poprzez prezentację najważniejszych instrumentów ukierunkowania struktur rolnych Wspólnoty. Dodatkowo, omówione zostaną prawne i systemowe mechanizmy wzajemnych relacji pomiędzy poszczególnymi filarami wspólnej polityki rolnej na bazie rozwiązań finansowych (np. w aspekcie modulacji) lub w oparciu o rozwiązania modelowe (np. w kontekście energii odnawialnej i zmian klimatycznych tj. wsparcia bezpośredniego upraw roślin energetycznych i strukturalnego wsparcia zakładania plantacji wieloletnich o zwiększonej zdolności wiązania węgla przez biomasę). Ponadto, w ramach zajęć omówione zostaną podstawowe reguły udzielania pomocy państwa w sektorze rolnictwa i leśnictwa oraz relacje przepisów wspólnotowego prawa rolnego do innych sektorów gospodarki w ujęciu interdyscyplinarnym. W końcowej części zajęć, szczególnej uwadze poświęcone zostaną zagadnienia nowych wyzwań dla wspólnej polityki rolnej i zdolności tej dziedziny do realizacji innowacyjnych zadań w gospodarce rynkowej. Konspekt: 1. Podstawy prawnotraktatowe polityki rolnej UE. Geneza, cele i zasady. 2. Funkcjonowanie jednolitego rynku produktów rolnych Reżim wspólnej organizacji rynków rolnych.

13 2.2. Proces uproszczenia ustawodawstwa rolnego UE. 3. Systemy wsparcia bezpośredniego w rolnictwie UE Ewolucja modelu płatności bezpośrednich Koncepcja renacjonalizacji wsparcia bezpośredniego producentów rolnych 4. Polityka rozwoju obszarów wiejskich UE. 5. Pomoc państwa w sektorze rolnictwa i leśnictwa. 6. Nowe wyzwania dla polityki rolnej. Ochrona środowiska, energia odnawialna, zmiany klimatyczne. Literatura: Stelmachowski (red.): Prawo rolne, Wydanie II, Wydawnictwo Prawnicze LexisNexis, Warszawa 2005, J. A. Usher: EC Agricultural Law, Oxford University Press, Oxford 2001, Czyżewski, A. Henisz-Matuszczak: Rolnictwo Unii Europejskiej i Polski. Studium porównawcze struktur wytwórczych i regulatorów rynków rolnych, Wydawnictwo AE w Poznaniu, Poznań 2006, Jurcewicz, B. Kozłowska, E. Tomkiewicz: Wspólna Polityka Rolna, Wydawnictwo Prawnicze LexisNexis, Warszawa 2004, S. Szumski: Wspólna Polityki Rolna Unii Europejskiej, Wydawnictwa akademickie i profesjonalne. Studia europejskie podręcznik akademicki, Warszawa D. Bianchi: La politique agricole commune (PAC), Bruylant, Bruksela Profil wykładowcy / mgr Sebastian Balcerak - mgr wydziału prawa i administracji (europeistyka), seminarium doktoranckie w Katedrze Prawa Rolnego UAM - stosunki międzynarodowe, prawo europejskie, wspólna polityka rolna i handlowa UE, reguły konkurencji i udzielania pomocy państwa w sektorze rolnictwa, WTO, prawny charakter płatności bezpośrednich - ważniejsze publikacje Nowe zasady pomocy państwa dla rolnictwa w prawie wspólnotowym, Przegląd Prawa Rolnego I/2007, Wydawnictwo naukowe UAM, Poznań 2007 Z problematyki uproszczenia wspólnotowego prawa rolnego, Przegląd Prawa Rolnego II/2007, Wydawnictwo naukowe UAM, Poznań 2007 Programy rolnośrodowiskowe jako prawny instrument rozwoju obszarów wiejskich, Prawo i Administracja, Tom IV, Wydawnictwo WSB w Pile, Piła 2005 Nowe regulacje prawa wspólnotowego w zakresie wsparcia rozwoju obszarów wiejskich, Przegląd Prawa Rolnego I/2006, Poznań 2006 Bioenergetyka. Wizja bliskich zmian, Farmer, Wydawnictwo Rzeczpospolita S.A., 16/2006, Warszawa 2006

14 Płatności bezpośrednie. Farmer, Wydawnictwo Rzeczpospolita S.A., 12/2006, Warszawa 2006 * * * * * * nazwa przedmiotu: czas trwania: prowadzący: typ dydaktyki: Wspólna polityka walutowa UE konsekwencje dla Polski 4 godzin Rafał Wielądek konwersatorium * * * * * * Wspólne polityki UE - realizacja w Polsce 32 Wykładowca Daty Pojęcie i założenia wspólnych polityk Unii Europejskiej 1 dr Adam A. Ambroziak Wspólna polityka handlowa UE (realizacja w Polsce) 7 dr Adam A. Ambroziak Wspólna polityka rolna UE (realizacja w Polsce) 8 Sebastian Balcerak Polityka pomocy publicznej (realizacja w Polsce) 8 dr Adam A. Ambroziak Wspólna polityka walutowa (konsekwencje w Polsce) 4 Rafał Wielądek Polska a polityka budżetowa UE (konsekwencje dla Polski) 4 dr Adam A. Ambroziak

Raport na temat rezultatów negocjacji o członkostwo Rzeczypospolitej Polskiej w Unii Europejskiej

Raport na temat rezultatów negocjacji o członkostwo Rzeczypospolitej Polskiej w Unii Europejskiej RADA MINISTRÓW Raport na temat rezultatów negocjacji o członkostwo Rzeczypospolitej Polskiej w Unii Europejskiej Warszawa, grudzień 2002 roku Spis treści GENEZA ORAZ PRZEBIEG PROCESU NEGOCJACJI O CZŁONKOSTWO

Bardziej szczegółowo

POLSKA. Informacja. do Raportu Okresowego Komisji Europejskiej z postępów Polski na drodze do członkostwa w UE 2000-2001

POLSKA. Informacja. do Raportu Okresowego Komisji Europejskiej z postępów Polski na drodze do członkostwa w UE 2000-2001 POLSKA Informacja do Raportu Okresowego Komisji Europejskiej z postępów Polski na drodze do członkostwa w UE 2000-2001 Dokument przyjęty przez Komitet Integracji Europejskiej 27 czerwca 2001 r. SPIS TREŚCI

Bardziej szczegółowo

Przewodnik po prawie Unii Europejskiej

Przewodnik po prawie Unii Europejskiej Przewodnik po prawie Unii Europejskiej Okładka: Praca autorstwa Wiktorii Kałwak z Państwowego Zespołu Szkół Plastycznych im. L. Wyczółkowskiego w Bydgoszczy, wyróżniona w ogólnopolskim konkursie na plakat

Bardziej szczegółowo

Przyszłość Wspólnej Polityki Rolnej i jej drugiego filara rozwoju obszarów wiejskich na lata 2014-2020

Przyszłość Wspólnej Polityki Rolnej i jej drugiego filara rozwoju obszarów wiejskich na lata 2014-2020 Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie. Projekt opracowany przez Krajowa Rada Izb Rolniczych Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej

Bardziej szczegółowo

Programy pomocowe Unii Europejskiej jako źródło finansowania rozwoju i konkurencyjności sektora małych i średnich przedsiębiorstw

Programy pomocowe Unii Europejskiej jako źródło finansowania rozwoju i konkurencyjności sektora małych i średnich przedsiębiorstw 51 Barometr Regionalny Nr 2(20) 2010 Programy pomocowe Unii Europejskiej jako źródło finansowania rozwoju i konkurencyjności sektora małych i średnich przedsiębiorstw Alfreda Kamińska Wyższa Szkoła Menedżerska

Bardziej szczegółowo

Uwarunkowania rozwoju małych i średnich przedsiębiorstw na oszarach wiejskich

Uwarunkowania rozwoju małych i średnich przedsiębiorstw na oszarach wiejskich Uwarunkowania rozwoju małych i średnich przedsiębiorstw na oszarach wiejskich Uwarunkowania rozwoju małych i średnich przedsiębiorstw na obszarach wiejskich Autorzy: dr Marcin Gospodarowicz dr hab. Danuta

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie na temat działań Komisji Europejskiej w obszarze podatków i ceł w okresie po 2014 r.

Sprawozdanie na temat działań Komisji Europejskiej w obszarze podatków i ceł w okresie po 2014 r. Bruksela, dnia 7 grudnia 2011 r. Sprawozdanie nr 106/2011 Sprawozdanie na temat działań Komisji Europejskiej w obszarze podatków i ceł w okresie po 2014 r. Bruksela, dnia 9 listopada 2011 r. Co roku unijna

Bardziej szczegółowo

WSPIERANIE ROZWOJU MAŁYCH I ŚREDNICH PRZEDSIĘBIORSTW PRZEZ UNIĘ EUROPEJSKĄ NA PRZYKŁADZIE MAŁOPOLSKI

WSPIERANIE ROZWOJU MAŁYCH I ŚREDNICH PRZEDSIĘBIORSTW PRZEZ UNIĘ EUROPEJSKĄ NA PRZYKŁADZIE MAŁOPOLSKI Marian Huczek* WSPIERANIE ROZWOJU MAŁYCH I ŚREDNICH PRZEDSIĘBIORSTW PRZEZ UNIĘ EUROPEJSKĄ NA PRZYKŁADZIE MAŁOPOLSKI Streszczenie W artykule omówiono znaczenie małych i średnich przedsiębiorstw dla rozwoju

Bardziej szczegółowo

RZECZPOSPOLITA POLSKA REFORMY STRUKTURALNE NA RYNKU PRODUKTÓW I USŁUG ORAZ RYNKU KAPITAŁOWYM POLSKA. Warszawa, listopad 2003 r.

RZECZPOSPOLITA POLSKA REFORMY STRUKTURALNE NA RYNKU PRODUKTÓW I USŁUG ORAZ RYNKU KAPITAŁOWYM POLSKA. Warszawa, listopad 2003 r. RZECZPOSPOLITA POLSKA REFORMY STRUKTURALNE NA RYNKU PRODUKTÓW I USŁUG ORAZ RYNKU KAPITAŁOWYM POLSKA Warszawa, listopad 2003 r. SPIS TREŚCI WSTĘP 3 POZYCJA KONKURENCYJNA POLSKI 4 RYNEK PRODUKTÓW I USŁUG

Bardziej szczegółowo

EKONOMICZNE I PRAWNE ZAGADNIENIA ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH. POLSKA NA TLE UNII EUROPEJSKIEJ

EKONOMICZNE I PRAWNE ZAGADNIENIA ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH. POLSKA NA TLE UNII EUROPEJSKIEJ Urząd Zamówień Publicznych EKONOMICZNE I PRAWNE ZAGADNIENIA ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH. POLSKA NA TLE UNII EUROPEJSKIEJ Międzynarodowa konferencja naukowa 21-22 czerwca 2010 r., w Łodzi Redakcja: Andrzej Borowicz

Bardziej szczegółowo

1 J. Kundera, Jednolity rynek europejski, Oficyna Ekonomiczna, Kraków 2003, s. 7.

1 J. Kundera, Jednolity rynek europejski, Oficyna Ekonomiczna, Kraków 2003, s. 7. Publikacja wydana w ramach projektu współfinansowanego przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Społecznego oraz budżetu państwa w ramach Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego.

Bardziej szczegółowo

Zasada pomocniczości w polityce gospodarczej Unii Europejskiej

Zasada pomocniczości w polityce gospodarczej Unii Europejskiej Sylwia Luc Zasada pomocniczości w polityce gospodarczej Unii Europejskiej Streszczenie Zasada pomocniczości (nazywana również zasadą subsydiarności) jest jedną z podstawowych reguł prowadzenia polityki

Bardziej szczegółowo

ISSN 1725-695X. Sprawozdanie ogólne. dotyczące działalności Unii Europejskiej KOMISJA EUROPEJSKA

ISSN 1725-695X. Sprawozdanie ogólne. dotyczące działalności Unii Europejskiej KOMISJA EUROPEJSKA ISSN 1725-695X Sprawozdanie ogólne dotyczące działalności Unii Europejskiej KOMISJA EUROPEJSKA Komisja Europejska Sprawozdanie ogólne dotyczące działalności Unii Europejskiej 2007 Bruksela Luksemburg,

Bardziej szczegółowo

integracji z Unią Europejską.

integracji z Unią Europejską. Agencja Rynku Rolnego wraz z Sejmową Komisją Rolnictwa i Rozwoju Wsi organizuje konferencję naukowo-edukacyjną poświęconą problemom ogólnie ujętym w jej tytule Dostosowywanie polskiego rynku rolnego do

Bardziej szczegółowo

Szkoła Główna Handlowa w Warszawie Oficyna Wydawnicza 02-554 Warszawa, al. Niepodległości 164 www.wydawnictwo.waw.pl, www.sgh.waw.

Szkoła Główna Handlowa w Warszawie Oficyna Wydawnicza 02-554 Warszawa, al. Niepodległości 164 www.wydawnictwo.waw.pl, www.sgh.waw. Rada Naukowa Prof. zw. dr hab. Jolanta Mazur (przewodnicząca); prof. zw. dr hab. Tomasz Gołębiowski; dr Sándor Kerekes, prof. Corvinus University of Budapest, Węgry; dr Alfred Koetzle, prof. Viadrina University,

Bardziej szczegółowo

STRATEGIA LIZBOŃSKA DROGA DO SUKCESU ZJEDNOCZONEJ EUROPY

STRATEGIA LIZBOŃSKA DROGA DO SUKCESU ZJEDNOCZONEJ EUROPY STRATEGIA LIZBOŃSKA DROGA DO SUKCESU ZJEDNOCZONEJ EUROPY 1 Opracowanie zostało przygotowane przez zespół w składzie: Agata Budzyńska Maciej Duszczyk Marcin Gancarz Edyta Gieroczyńska Marcin Jatczak Karolina

Bardziej szczegółowo

Programy pomocowe Unii Europejskiej dostępne dla samorządów w Polsce w okresie przedakcesyjnym (część 1)

Programy pomocowe Unii Europejskiej dostępne dla samorządów w Polsce w okresie przedakcesyjnym (część 1) Barbara Mrówka * Programy pomocowe Unii Europejskiej dostępne dla samorządów w Polsce w okresie przedakcesyjnym (część 1) Pozyskiwanie funduszy jest jedną z ważnych dziedzin aktywności samorządów po reformie

Bardziej szczegółowo

Informacyjny. www.arr.gov.pl. 3 /2013 Kwartalnik. Coraz bardziej nam smakują. Krajowe spożycie wołowiny. Nowości wydawnicze ARR

Informacyjny. www.arr.gov.pl. 3 /2013 Kwartalnik. Coraz bardziej nam smakują. Krajowe spożycie wołowiny. Nowości wydawnicze ARR Biuletyn Informacyjny nr 3 /2013 Kwartalnik Coraz bardziej nam smakują Krajowe spożycie wołowiny Nowości wydawnicze ARR www.arr.gov.pl W 2012 roku niezależni auditorzy Polskiego Centrum Badań i Certyfikacji

Bardziej szczegółowo

Prawno-organizacyjne i ekonomiczne uwarunkowania udzielania pomocy publicznej dla przedsiębiorstw

Prawno-organizacyjne i ekonomiczne uwarunkowania udzielania pomocy publicznej dla przedsiębiorstw 46 PRZEDSIĘBIORSTWO MAREK SMOLEŃ I REGION NR 6/2014 Prawno-organizacyjne i ekonomiczne uwarunkowania udzielania pomocy publicznej dla przedsiębiorstw Marek Smoleń 1 Wstęp Kończąca się perspektywa finansowa

Bardziej szczegółowo

STUDIA EKONOMICZNE REGIONU ŁÓDZKIEGO

STUDIA EKONOMICZNE REGIONU ŁÓDZKIEGO Nr VI 2011 STUDIA EKONOMICZNE REGIONU ŁÓDZKIEGO POLSKIE TOWARZYSTWO EKONOMICZNE ODDZIAŁ W ŁODZI WYDAWCA POLSKIE TOWARZYSTWO EKONOMICZNE ODDZIAŁ W ŁODZI RADA PROGRAMOWA: Małgorzata Burchard-Dziubińska przewodnicząca,

Bardziej szczegółowo

AGNIESZKA JANKOWSKA POMOC PUBLICZNA DLA PRZEDSIĘBIORSTW W ŚWIETLE UREGULOWAŃ WSPÓLNOTOWYCH. ZASADY I OGRANICZENIA UDZIELANIA

AGNIESZKA JANKOWSKA POMOC PUBLICZNA DLA PRZEDSIĘBIORSTW W ŚWIETLE UREGULOWAŃ WSPÓLNOTOWYCH. ZASADY I OGRANICZENIA UDZIELANIA AGNIESZKA JANKOWSKA POMOC PUBLICZNA DLA PRZEDSIĘBIORSTW W ŚWIETLE UREGULOWAŃ WSPÓLNOTOWYCH. ZASADY I OGRANICZENIA UDZIELANIA Warszawa 2005 Autor: Agnieszka Jankowska Copyright by Polska Agencja Rozwoju

Bardziej szczegółowo

SENAT RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ. Warszawa, dnia 19 sierpnia 2013 r. Druk nr 429

SENAT RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ. Warszawa, dnia 19 sierpnia 2013 r. Druk nr 429 SENAT RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ VIII KADENCJA Warszawa, dnia 19 sierpnia 2013 r. Druk nr 429 MINISTERSTWO SPRAW ZAGRANICZNYCH Sekretarz Stanu Piotr SERAFIN Pan Bogdan BORUSEWICZ MARSZAŁEK SENATU RZECZYPOSPOLITEJ

Bardziej szczegółowo

IUS OECONOMICUM. Spis treści. 1. Zasady prowadzenia i ewolucja polityki rozwoju cz. I 04

IUS OECONOMICUM. Spis treści. 1. Zasady prowadzenia i ewolucja polityki rozwoju cz. I 04 IX 2009 Zeszyt 2 (3) Zeszyty Naukowe Zakładu Prawa Handlowego i Gospodarczego Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Rzeszowskiego W NUMERZE m.in.: Zasady prowadzenia i ewolucja polityki rozwoju cz.

Bardziej szczegółowo

Agnieszka Dobek Zasada subsydiarności w Traktacie z Lizbony

Agnieszka Dobek Zasada subsydiarności w Traktacie z Lizbony Agnieszka Dobek Zasada subsydiarności w Traktacie z Lizbony Unia Europejska stoi przed koniecznością przeprowadzenia gruntownej reformy ustrojowej, która ma m.in. dokładnie uregulować podział kompetencji

Bardziej szczegółowo

PRZEWODNIK DLA OŚRODKÓW BADAWCZO- ROZWOJOWYCH

PRZEWODNIK DLA OŚRODKÓW BADAWCZO- ROZWOJOWYCH JASPERS FC Lot 5 Knowledge Economy R&D/Innovation, Letter of Contract No: PO43571/CC.4452 Legal support in implementation activities for ERDF R&D projects in Poland PRZEWODNIK DLA OŚRODKÓW BADAWCZO- ROZWOJOWYCH

Bardziej szczegółowo

Druk nr 3059 Warszawa, 12 grudnia 2014 r.

Druk nr 3059 Warszawa, 12 grudnia 2014 r. SEJM RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ VII kadencja Prezes Rady Ministrów RM-10-101-14 Druk nr 3059 Warszawa, 12 grudnia 2014 r. Pan Radosław Sikorski Marszałek Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej Szanowny Panie Marszałku

Bardziej szczegółowo

BARIERY ROZWOJU PRZEDSIĘBIORCZOŚCI MAŁYCH I ŚREDNICH FIRM

BARIERY ROZWOJU PRZEDSIĘBIORCZOŚCI MAŁYCH I ŚREDNICH FIRM Magdalena Kochmańska* BARIERY ROZWOJU PRZEDSIĘBIORCZOŚCI MAŁYCH I ŚREDNICH FIRM STRESZCZENIE W artykule przedstawiono bariery ograniczające przedsiębiorczość małych i średnich firm w oparciu o przeprowadzone

Bardziej szczegółowo

STREFA EURO. europejska integracja gospodarczo-walutowa. E-book do studiów podyplomowych Mechanizmy funkcjonowania strefy euro

STREFA EURO. europejska integracja gospodarczo-walutowa. E-book do studiów podyplomowych Mechanizmy funkcjonowania strefy euro Redaktorzy naukowi: Krzysztof Opolski Dagmara Mycielska Jarosław Górski STREFA EURO europejska integracja gospodarczo-walutowa E-book do studiów podyplomowych Mechanizmy funkcjonowania strefy euro Projekt

Bardziej szczegółowo

UNIWERSYTET WARMIŃSKO-MAZURSKI W OLSZTYNIE WYDZIAŁ NAUK EKONOMICZNYCH

UNIWERSYTET WARMIŃSKO-MAZURSKI W OLSZTYNIE WYDZIAŁ NAUK EKONOMICZNYCH UNIWERSYTET WARMIŃSKO-MAZURSKI W OLSZTYNIE WYDZIAŁ NAUK EKONOMICZNYCH STUDIA PODYPLOMOWE MECHANIZMY FUNKCJONOWANIA STREFY EURO Projekt realizowany z Narodowym Bankiem Polskim w ramach programu edukacji

Bardziej szczegółowo

POMOC PUBLICZNA DLA PRZEDSIĘBIORCÓW

POMOC PUBLICZNA DLA PRZEDSIĘBIORCÓW POMOC PUBLICZNA DLA PRZEDSIĘBIORCÓW Karolina Gałązka 1 Pomoc publiczna dla przedsiębiorców Karolina Gałązka Warszawa, marzec 2012 >> POMOC PUBLICZNA DLA PRZEDSIĘBIORCÓW 2 >> Karolina Gałązka Spis treści

Bardziej szczegółowo