Centrum Europejskie STUDIA PODYPLOMOWE. mgr Sebastian Balcerak mgr Rafał Wielądek

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Centrum Europejskie STUDIA PODYPLOMOWE. mgr Sebastian Balcerak mgr Rafał Wielądek"

Transkrypt

1 Centrum Europejskie STUDIA PODYPLOMOWE nazwa przedmiotu: czas trwania: prowadzący: typ dydaktyki: Wspólne polityki UE realizacja w Polsce 32 godziny dr Adam A. Ambroziak mgr Sebastian Balcerak mgr Rafał Wielądek konwersatorium Wspólne polityki UE - realizacja w Polsce 32 Wykładowca Pojęcie i założenia wspólnych polityk Unii Europejskiej 1 dr Adam A. Ambroziak Wspólna polityka handlowa UE (realizacja w Polsce) 7 dr Adam A. Ambroziak Wspólna polityka rolna UE (realizacja w Polsce) 8 Sebastian Balcerak Polityka pomocy publicznej (realizacja w Polsce) 8 dr Adam A. Ambroziak Wspólna polityka walutowa (realizacja w Polsce) 4 Rafał Wielądek Polska a polityka budżetowa UE 4 dr Adam A. Ambroziak nazwa przedmiotu: czas trwania: prowadzący: typ dydaktyki: Wspólna polityka handlowa UE realizacja w Polsce 8 godzin dr Adam A. Ambroziak konwersatorium krotki opis: Przed wejściem w życie Traktatów założycielskich Wspólnot Europejskich, każdy z ich późniejszych krajów członkowskich chronił, w mniejszym lub większym stopniu, swoich producentów przed konkurencją zewnętrzną za pomocą wysokich ceł i uciążliwych ograniczeń ilościowych w imporcie. W Traktacie ustanawiającym WE nie ma precyzyjnej definicji wspólnej polityki handlowej. W pierwszym okresie, tzw. okresie przejściowym, kiedy planowano utworzyć unię celną poszczególne państwa członkowskie miały koordynować swoje własne polityki handlowe.

2 Adresatami wspólnej polityki handlowej są wszystkie państwa trzecie w rozumieniu prawa międzynarodowego. Przyjmuje się zatem definicję wspólnej polityki handlowej, iż jest to polityka Wspólnoty dotycząca wymiany handlowej między dwiema stronami: Wspólnotą Europejską i krajami, które nie należą do WE. Należy w tym miejscu podkreślić, iż z jednej strony pojawiają się państwa trzecie (nie należące do WE), a z drugiej Wspólnota Europejska, jako całość, a nie pojedyncze państwa członkowskie. Warto podkreślić, iż powyższe zapisy dotyczą tylko i wyłącznie Wspólnoty Europejskiej (dawnej EWG). Europejska Wspólnota Węgla i Stali nie prowadziła bowiem wspólnej polityki handlowej, gdyż kompetencje w tym zakresie leżały w gestii krajów członkowskich, a z punktu widzenia praktycznego, podlegała ona tylko i wyłącznie koordynacji. Kraje EWWiS mogły zatem wprowadzać narodowe cła w imporcie z krajów trzecich wyższe, niż obowiązujące we Wspólnotowej Taryfie Celnej. Po wygaśnięciu Traktatu EWWiS zasady polityki handlowej Wspólnoty Europejskiej zostały rozciągnięte na sektor węgla i stali (pozostający dotychczas pod rządami Traktatu EWWiS). Artykuł 133 pkt. 1 TWE, stanowiący podstawę wspólnej polityki handlowej, zawiera również listę wymienionych szczegółowo środków gospodarczych, stosowanych w ramach prowadzenia wspomnianej polityki: "Wspólna polityka handlowa jest oparta na jednolitych zasadach, zwłaszcza w odniesieniu do zmian stawek celnych, zawierania umów celnych i handlowych, ujednolicenia środków liberalizacyjnych, polityki eksportowej i handlowych środków ochronnych podejmowanych w przypadku dumpingu lub subsydiów." konspekt: 1. Pojęcie polityki handlowej 1.1. Pojęcie polityki handlowej (art. 133 TWE) 1.2. Przyczyny protekcjonistycznej polityki handlowej 1.3. Instytucje prowadzące wspólną politykę handlową Rola Rady Unii Europejskiej Rola Komitetu Kompetencje Komisji Europejskiej Zakres kompetencji Parlamentu Europejskiego Współpraca instytucji prowadzących wspólną politykę handlową Uczestnictwo Polski w prowadzeniu wspólnej polityki handlowej 2. Instrumenty taryfowe 2.1. Budowa i funkcjonowanie wspólnej taryfy celnej 2.2. Konsekwencje przyjęcia przez Polskę wspólnej taryfy celnej 3. Instrumenty pozataryfowe 3.1. Ograniczenia ilościowe Restrykcyjne ograniczenia ilościowe Preferencyjne kontyngenty taryfowe

3 Dobrowolne ograniczenia eksportu 3.2. Wymogi jakościowe v. Wymogi techniczne 4. Protekcja uwarunkowania realizacja w Polsce po akcesji do UE 4.1. Postępowania przeciwko nadmiernemu importowi 4.2. Postępowania antydumpingowe 4.3. Postępowania przeciwko importowi subwencjonowanemu 5. Podstawy prawne zawierania porumień handlowych przez UE 5.1. Pojęcie polityki handlowej (art. 133 TWE) 5.2. Zawieranie porozumień handlowych (art. 300 TWE) 5.3. Zawieranie umów ustanawiających stowarzyszenie (art. 310 TWE) 6. Podział kompetencji między WE a krajami członkowskimi 6.1. Wyłączne kompetencje WE 6.2. Kompetencje mieszane we i państw członkowskich 6.3. Wyłączne kompetencje państw członkowskich przekazanie kompetencji przez Polskę 7. Rodzaje umów zawieranych przez we 7.1. Umowy handlowe 7.2. Umowy ustanawiające stowarzyszenie 7.3. Umowy sektorowe 8. Proces negocjacji umowów 8.1. Specyfika umów handlowych 8.2. Procedury dotyczące umów ustanawiających stowarzyszenie 9. Pojęcie piramidy handlowej UE konsekwencje prxzyjęcia przez Polskę 9.1. Umowy, na podstawie których utworzono strefy wolnego handlu 9.2. Umowy, na podstawie których utworzono unie celne 9.3. Umowy przewidujące jednostronne preferencje 9.4. Powszechny system preferencji celnych 9.5. Państwa objęte knu (stosunki niepreferencyjne) literatura: A.A.Ambroziak: Formalnoprawne podstawy stosunków traktatowych Unii Europejskiej z partnerami zewnętrznymi - dostosowania Polski [w:] Ekonomiczne podstawy integracji Polski z Unią Europejską (red. U. Płowiec), Wydawnictwo Placet, Warszawa 2000.

4 A.A.Ambroziak, E. Kawecka-Wyrzykowska: Traktatowe stosunki Unii Europejskiej z państwami trzecimi (współautor z E. Kawecką-Wyrzykowską) [w:] E. Kawecka-Wyrzykowska, E. Synowiec (red.): Unia Europejska, Tom I, IKC HZ, Warszawa 2004, A.A.Ambroziak, E. Kawecka-Wyrzykowska: Traktatowe stosunki handlowe Wspólnoty Europejskiej z państwami trzecimi [w:] Unia Europejska. Przygotowania Polski do członkostwa (red. E. Kawecka- Wyrzykowska, E. Synowiec), Instytut Koniunktur i Cen Handlu Zagranicznego, Warszawa 2001, J. Barcz, E. Kawecka-Wyrzykowska, K. Michałowska-Gorywoda (red.): Integracja Europejska, Oficyna a Wolter Kluwer business, Warszawa E. Kawecka-Wyrzykowska, E. Synowiec (red.): Unia Europejska, Tom I, Instytut Koniunktur i Cen Handlu Zagranicznego, Warszawa 2004, E. Kawecka-Wyrzykowska, E. Synowiec (red.): Unia Europejska, Instytut Koniunktur i Cen Handlu Zagranicznego, Warszawa 2004, * * * * * * nazwa przedmiotu: czas trwania: prowadzący: typ dydaktyki: Polityka pomocy publicznej w UE realizacja w Polsce 8 godzin dr Adam A. Ambroziak konwersatorium krotki opis: Strategia Lizbońska, uzgodniona przez przywódców państw członkowskich UE w 2000 r., nie uwzględniała wówczas nadchodzącego rozszerzenia. Zarówno przystąpienie nowych, 10 państw z Europy Środkowej i Wschodniej, jak również szeroki wachlarz celów, jaki sobie wówczas obrali politycy na szczycie w Lizbonie, a także brak konsekwencji w ich wdrażaniu spowodowały, że należało dokonać odnowienia Strategii Lizbońskiej, głównie poprzez zmniejszenie liczby celów w niej zawartych. Jeśli chodzi o elementy związane z pomocą publiczną zawarte w Strategii Lizbońskiej, to przełomem okazał się szczyt w Sztokholmie (wiosna 2001 r.), kiedy to postanowiono, że państwa członkowskie są zobowiązane do przedstawienia do roku 2003 dowodów, że udział w PKB udzielonej przez nie pomocy publicznej ulega obniżeniu, a sama pomoc przeorientowania jest na cele horyzontalne. Chociaż w Sztokholmie nie padły żadne liczby to jednak stworzony został ważny precedens, bowiem po raz pierwszy w historii Unii sformułowany został cel redukcji pomocy publicznej oraz określony wskaźnik tej redukcji - udział pomocy w PKB - i jej termin. Na szczycie UE w listopadzie 2004 r. Rada Europejska wyraźnie stwierdziła, że istnieje potrzeba nadania nowego impulsu Strategii Lizbońskiej. Jednocześnie Komisja w swoim Komunikacie pt.: Pro-aktywna polityka konkurencji dla konkurencyjnej Europy wskazała, że kontrola pomocy państwa może przyczynić się do realizacji celów lizbońskich poprzez uniknięcie zakłócenia konkurencji przy jednoczesnym przekierowaniu pomocy z działań sektorowych na rzecz horyzontalnych. Warto bowiem zauważyć, iż

5 Komisja, odrzucając zasadniczo pomoc w postaci sektorowej polityki przemysłowej (poza pomocą udzielaną w ramach polityki regionalnej i szczątkowymi programami restrukturyzacji niektórych branż), nie tylko zezwala, ale nawet promuje zaangażowanie rządów i władz lokalnych w finansowanie różnego rodzaju przedsięwzięć gospodarczych, o ile spełniają one warunek niedyskryminacji. Cechą podstawą tej polityki jest to, że nie jest ona adresowana do konkretnej branży czy przedsiębiorstwa, zaś jej celem jest poprawienie warunków działania wszystkich przedsiębiorstw. Realizacją powyższych postulatów był Komunikat Komisji Europejskiej na wiosenny szczyt UE w marcu 2005 r. Partnerstwo na rzecz wzrostu gospodarczego i zatrudnienia. Nowy start Strategii Lizbońskiej", w którym stwierdzono, że istotną rolę w osiągnięciu zamierzonych celów będzie odgrywać skuteczna kontrola pomocy publicznej. W trakcie tego szczytu Rada Europejska przyjęła konkluzje, w których wezwała państwa członkowskie do ograniczenia ogólnego poziomu pomocy państwa. Tendencji tej powinno sprzyjać przesunięcie pomocy w stronę celów horyzontalnych, takich jak badania i innowacje oraz optymalizacja wykorzystania kapitału ludzkiego. konspekt: 1. Pojęcie pomocy publicznej 1.1. Definicja pomocy publicznej 1.2. Formy pomocy publicznej 1.3. Porównywalność - kwestia ekwiwalentu dotacyjnego netto 1.4. Cele pomocy publicznej 2. Instytucjonalne aspekty udzielania pomocy publicznej 2.1. Organy monitorujące pomoc publiczną a donorzy (dawcy) pomocy 2.2. Program pomocowy a pomoc ad hoc 2.3. Notyfikacja pomocy publicznej 2.4. Komisja Europejska jako organ monitorujący 2.5. Prezes Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów jako krajowy organ monitorujący pomoc publiczną 3. Pomoc nielegalna 4. Nowa koncepcja udzielania pomocy publicznej 4.1. Plan Działania Komisji Europejskiej ws. pomocy publicznej na lata Program udzielania pomocy publicznej w Polsce w latach Podstawowe zasady dotyczące udzielania pomocy publicznej 5.1. Generalny zakaz udzielania pomocy publicznej (art. 87 TWE) 5.2. Wyłączenia obligatoryjne spod zakazu udzielenia pomocy publicznej 5.3. Wyłączenia fakultatywne spod zakazu udzielania pomocy publicznej 5.4. Zakaz stosowania pomocy eksportowej 5.5. Cechy dopuszczalnej pomocy publicznej

6 5.6. Pomoc publiczna a fundusze strukturalne 6. Pomoc publiczna bagatelna - zastosowanie zasady de minimis 7. Wyłączenia grupowe spod zakazu udzielania pomocy publicznej 7.1. Pomocy szkoleniowa 7.2. Pomoc dla MSP 7.3. Pomoc na zatrudnianie 7.4. Pomoc regionalna 7.5. Nowe rozwiązania prawne dotyczące wyłączeń grupowych 8. Pomoc regionalna w UE 8.1. Cele pomocy regionalnej 8.2. Dopuszczalne instrumenty pomocy regionalnej 8.3. Obszary objęte pomocą regionalną 8.4. Warunki dopuszczalności pomocy regionalnej 8.5. Pomoc na duże projekty inwestycyjne 9. Specjalne strefy ekonomiczne jako przykład Pomocy regionalnej w Polsce 9.1. Funkcjonowanie specjalnych stref ekonomicznych w Polsce od 1994 r. - analiza porównawcza w stosunku do wymagań wspólnotowych 9.2. Dostosowanie SSE do wymogów acquis r Kodeks postępowania z instrumentami podatkowymi znacznie utrudniającymi konkurencję (Code of Conduct) 9.4. Funkcjonowanie SSE w obliczu postanowień Traktatu Akcesyjnego literatura: A.A.Ambroziak, Wpływ nowych Wytycznych w sprawie krajowej pomocy regionalnej na funkcjonowanie specjalnych stref ekonomicznych w Polsce Wspólnoty Europejskie, IKCHZ, Warszawa 2006, nr 3/2006. A.A.Ambroziak, Reforma warunków dopuszczalności krajowej pomocy regionalnej na lata , Wspólnoty Europejskie, IKCHZ, Warszawa 2006, nr 2/2006. A.A.Ambroziak "State Aid as an Instrument for Reinforcing Competitiveness of Polish Undertakings. Necessity for Retargeting of the Granted Aid?", Research project co-ordinated by CASE - Center for Social and Economic Research, funded by the 5 th Framework Programme of the European Union, A.A.Ambroziak, E. Kaliszuk : Warunki udzielania pomocy publicznej w Polsce [w:] Polska w Unii Europejskiej, Tom II, Instytut Koniunktur i Cen Handlu Zagranicznego, Warszawa 2004, A.A.Ambroziak: Funkcjonowanie specjalnych stref ekonomicznych po akcesji Polski do UE, Biuletyn Informacyjny - Wspólnoty Europejskie, IKC HZ, Nr 4-5/2004,

7 A.A.Ambroziak: Problem udzielania pomocy publicznej w specjalnych strefach ekonomicznych w ramach negocjacji Polski o członkostwo w Unii Europejskiej [w:] E. Kawecka-Wyrzykowska (red.): Okresy przejściowe w Traktacie o Przystąpieniu Polski do Unii Europejskiej, Katedra Integracji Europejskiej im. J. Monneta, Kolegium Gospodarki wiatowej, Szkoła Główna Handlowa, Warszawa 2003 A.A.Ambroziak Rozwiązanie kwestii udzielania pomocy publicznej w specjalnych strefach ekonomicznych w Polsce (II), Biuletyn Informacyjny - Wspólnoty Europejskie, IKC HZ, Nr 3/2003 A.A.Ambroziak Rozwiązanie kwestii udzielania pomocy publicznej w specjalnych strefach ekonomicznych w Polsce (I), Biuletyn Informacyjny - Wspólnoty Europejskie, IKC HZ, Nr 2/2003 A.A.Ambroziak: Standardy udzielania pomocy państwa dla małych i średnich przedsiębiorstw we Wspólnocie Europejskiej [w:] Standardy Europejskie (red. Z. Czachór), Atla 2, Wrocław 2001 Fornalczyk (red.): Pomoc publiczna dla przedsiębiorstw w Unii Europejskiej i w Polsce, UKIE, 1998 E. Modzelewska-Wąchal, P. Pełka, M. Stasiak: Pomoc publiczna dla przedsiębiorców i jej nadzorowanie. Przepisy i komentarz, Wydawnictwo Prawnicze LexisNexis, Warszawa 2001 * * * * * * nazwa przedmiotu: czas trwania: prowadzący: typ dydaktyki: Polityka budżetowa UE konsekwencje dla Polski 4 godziny dr Adam A. Ambroziak konwersatorium krotki opis: konspekt: 1. Wpływy do budżetu - system zasobów własnych 1.1. Decyzja Rady 70/ Decyzja Rady 85/ Reforma budżetu w latach Decyzja Rady 88/ Decyzja Rady 94/ Decyzja Rady 2000/ Rodzaje dochodów

8 Cła i składki cukrowe Pozostałe cła Podatek VAT Czwarte źródło Pozostałe 1.6. Sprawozdanie Komisji - Finansowanie Unii Europejskiej - Sprawozdanie Komisji sprawie funkcjonowania systemu środków własnych 1.7. Kwestia rabatu brytyjskiego 2. Wydatki budżetowe WE 2.1. Wydatki w ramach perspektywy finansowej do Rolnictwo Działania strukturalne Polityki wewnętrzne Polityka zewnętrzna Administracja Rezerwy Pomoc przedakcesyjna Kompensacje 2.2. Efekty negocjacji PF Wydatki w ramach perspektywy finansowej do Trwały rozwój Zachowanie i zarządzanie zasobami naturalnymi Obywatelstwo, wolność, bezpieczeństwo i sprawiedliwość UE jako partner globalny Administracja 2.4. Efekty negocjacji PF Proces przyjmowania budżetu 3.1. Debata polityczna 3.2. Uchwalenie przez Komisję Europejską 3.3. I czytanie w Radzie UE 3.4. I czytanie w Parlamencie europejskim 3.5. II czytanie w Radzie UE 3.6. II czytanie w Parlamencie Europejskim 3.7. Realizacja budżetu: Komisja Europejska

9 3.8. Badania wykonania budżetu: Trybunał Obrachunkowy 3.9. Absolutorium Parlamentu Europejskiego dla Komisji Europejskiej literatura: J. Barcz, E. Kawecka-Wyrzykowska, K. Michałowska-Gorywoda (red.): Integracja Europejska, Oficyna a Wolter Kluwer business, Warszawa E. Kawecka-Wyrzykowska, E. Synowiec (red.): Unia Europejska, Instytut Koniunktur i Cen Handlu Zagranicznego, Warszawa 2004, profil wykładowcy / dr Adam A. Ambroziak - doktor nauk ekonomicznych, - międzynarodowe stosunki gospodarcze, integracja europejska, konsekwencje członkostwa Polski w UE, warunki udzielania pomocy publicznej, wykorzystanie funduszy strukturalnych UE, - podstawowa bibliografia Warunki dopuszczalności krajowej pomocy regionalnej w latach , Biuletyn Informacyjny - Wspólnoty Europejskie, IKC HZ, Nr State Aid as an Instrument for Reinforcing Competitiveness of Polish Undertakings. Necessity for Retargeting of the Granted Aid?", w ramach projektu: Changes in Industrial Competitiveness as a Factor of Integration: Identifying Challenges of the Enlarged Single European Market, Research project co-ordinated by CASE - Center for Social and Economic Research, funded by the 5th Framework Programme of the European Union, Brussels 2005 (http://www.case.com.pl/dyn/plik pdf) Wpływ zmiany warunków udzielania regionalnej pomocy publicznej na wspracie regionów w Polsce z uwzględnieniem specjalnych stref ekonomicznych, opracowanie na prawach rękopisu w ramach badań własnych w Kolegium Gospodarki Światowej SGH, Warszawa 2005, Instrumenty podatkowe w specjalnych strefach ekonomicznych - przykład pomocy publicznej wspierającej konkurencyjność polskich regionów [w:] Wybrane problemy współczesnej gospodarki rynkowej, Studia i materiały. Master of Business Administration Uniwersytetu Gdańskiego, Zeszyt Nr 3, Fundacja Rozwoju Uniwersytetu Gdańskiego, Gdańsk 2005, Traktatowe stosunki Unii Europejskiej z państwami trzecimi (współautor z E. Kawecką- Wyrzykowską) [w:] E. Kawecka-Wyrzykowska, E. Synowiec (red.): Unia Europejska, Tom I, IKC HZ, Warszawa 2004, Warunki udzielania pomocy publicznej w Polsce po akcesji do UE (współautor z E. Kaliszuk) [w:] E. Kawecka-Wyrzykowska, E. Synowiec (red.): Polska w Unii Europejskiej, Tom II, IKC HZ, Warszawa 2004, Funkcjonowanie specjalnych stref ekonomicznych po akcesji Polski do Unii Europejskiej, Biuletyn Informacyjny - Wspólnoty Europejskie, IKC HZ, Nr 4/5-2004,

10 Porozumienie z Cotonou - aspekty ekonomiczne i finansowe [w:] T. Kołodziej (red.): Pomocy Unii Europejskiej dla krajów Afryki, Karaibów i Pacyfiku. Szansa dla polskich przedsiębiorstw?, Materiały z Sympozjum PECSA w dn. 20 lutego 2003 r., Oficyna Wydawnicza Wyższej Szkoły Menedżerskiej SIG, Warszawa 2004, Problem udzielania pomocy publicznej w specjalnych strefach ekonomicznych w ramach negocjacji Polski o członkostwo w Unii Europejskiej [w:] E. Kawecka-Wyrzykowska (red.): Okresy przejściowe w Traktacie o Przystąpieniu Polski do Unii Europejskiej, Katedra Integracji Europejskiej im. J. Monneta, Kolegium Gospodarki Światowej, Szkoła Główna Handlowa, Warszawa 2003 (nagroda zespołowa Ministra Edukacji Naorodowej i Sportu z 2004 r.), Rozwiązanie kwestii udzielania pomocy publicznej w specjalnych strefach ekonomicznych w Polsce (II), Biuletyn Informacyjny - Wspólnoty Europejskie, IKC HZ, Nr 3/2003, Rozwiązanie kwestii udzielania pomocy publicznej w specjalnych strefach ekonomicznych w Polsce (I), Biuletyn Informacyjny - Wspólnoty Europejskie, IKC HZ, Nr 2/2003, Polityka konkurencji [w:] W. Nicoll, T. C. Salmon (Tłumaczenie i adaptacje - Adam A. Ambroziak), Zrozumieć Unię Europejską, Książka i Wiedza, Warszawa 2002, A. Blair (Konsultacja naukowa oraz aktualizacja wydania polskiego - Adam A. Ambroziak), Nowy przewodnik po Unii Europejskiej, Książka i Wiedza, Warszawa 2002, Reguły konkurencji skierowane do przedsiębiorstw [w:] Unia Europejska. Przygotowania Polski do członkostwa (red. E. Kawecka-Wyrzykowska, E. Synowiec), Instytut Koniunktur i Cen Handlu Zagranicznego, Warszawa 2001, Traktatowe stosunki handlowe Wspólnoty Europejskiej z państwami trzecimi (współautor z E. Kawecka-Wyrzykowska) [w:] Unia Europejska. Przygotowania Polski do członkostwa (red. E. Kawecka-Wyrzykowska, E. Synowiec), Instytut Koniunktur i Cen Handlu Zagranicznego, Warszawa 2001, Standardy udzielania pomocy państwa dla małych i średnich przedsiębiorstw we Wspólnocie Europejskiej [w:] Standardy Europejskie (red. Z. Czachór), Atla 2, Wrocław 2001, Stosunki Wspólnoty Europejskiej z państwami Afryki, Karaibów i Pacyfiku (II), Biuletyn Informacyjny - Wspólnoty Europejskiej, IKC HZ, 10/2000, Stosunki Wspólnoty Europejskiej z państwami Afryki, Karaibów i Pacyfiku (I), Biuletyn Informacyjny - Wspólnoty Europejskiej, IKC HZ, Nr 9/2000, Formalnoprawne podstawy stosunków traktatowych Unii Europejskiej z partnerami zewnętrznymi - dostosowania Polski [w:] Ekonomiczne podstawy integracji Polski z Unią Europejską (red. U. Płowiec), Wydawnictwo Placet, Warszawa Handlowe skutki przyjęcia przez Polskę wspólnej polityki handlowej Unii Europejskiej w zakresie artykułów przemysłowych, Prace i Materiały, Instytut Gospodarki Światowej, Szkoła Główna Handlowa, Warszawa Kraje AKP w obliczu unii gospodarczej i walutowej, Biuletyn Informacyjny - Wspólnoty Europejskie, IKC HZ, Nr 4/98. Stosowanie reguł konkurencji przez państwa stowarzyszone w świetle "avis" Komisji Europejskiej, Biuletyn Informacyjny - Wspólnoty Europejskie, IKC HZ, Nr 9/97.

11 Strefa wolnego handlu wyrobami stalowymi i węglowymi między Turcją a WE, Biuletyn Informacyjny - Wspólnoty Europejskie, IKC HZ, Nr 1/97. Traktatowe stosunki handlowe Unii Europejskiej z państwami trzecimi - (współautor z Elżbietą Kawecką-Wyrzykowską) [w:] Unia Europejska. Członkostwo Polski w Unii Europejskiej, Instytut Koniunktur i Cen Handlu Zagranicznego, Warszawa Przyjęcie zasad stosowania reguł konkurencji. Zasady stosowania przepisów o pomocy państwa - (współautor z E. Kaliszuk), Biuletyn Informacyjny - Wspólnoty Europejskie, IKC HZ, Nr 11/96. Konferencja międzyrządowa. Wzmocnienie działań na arenie międzynarodowej, Biuletyn Informacyjny - Wspólnoty Europejskie, IKC HZ, Nr 6/96. Zasady unii celnej między Unią Europejską a Turcją - (współautor z dr Ewą Synowiec) Rynki Zagraniczne, Nr 63/96. Konferencja Międzyrządowa efektywność funkcjonowania Unii Europejskiej, Biuletyn Informacyjny - Wspólnoty Europejskie, IKC HZ, Nr 4/96. Konferencja Międzyrządowa: Unia bliżej swoich obywateli, Biuletyn Informacyjny - Wspólnoty Europejskie, IKC HZ, Nr 3/96. Unia u progu Konferencji Międzyrządowej, Biuletyn Informacyjny - Wspólnoty Europejskie, IKC HZ, Nr 2/96. Nowe wyzwania dla Turcji i Unii Europejskiej w ramach unii celnej (II), Biuletyn Informacyjny - Wspólnoty Europejskie, IKC HZ, Nr 2/96. Nowe wyzwania dla Turcji i Unii Europejskiej w ramach unii celnej (I), Biuletyn Informacyjny - Wspólnoty Europejskie, IKC HZ, Nr 1/96. Konferencja w Barcelonie wyznacza nowy etap w polityce Śródziemnomorskiej Unii Europejskiej, Biuletyn Informacyjny - Wspólnoty Europejskie, IKC HZ, Nr 12/95. Ewolucja polityki Śródziemnomorskiej WE do końca lat 80-tych, Biuletyn Informacyjny - Wspólnoty Europejskie, IKC HZ, Nr 11/95. Aspiracje integracyjne państw Śródziemnomorskich - Malta, Biuletyn Informacyjny - Wspólnoty Europejskie, IKC HZ, Nr 5/95. Aspiracje integracyjne państw Śródziemnomorskich - Cypr, Biuletyn Informacyjny - Wspólnoty Europejskie, IKC HZ, Nr 4/95. Aspiracje integracyjne państw Śródziemnomorskich - Turcja, Biuletyn Informacyjny - Wspólnoty Europejskie, IKC HZ, Nr 3/95. * * * * * * Nazwa przedmiotu: Czas trwania: Wspólna Polityka Rolna 8 godzin

12 Prowadzący: Typ dydaktyki: konwersatorium mgr Sebastian Balcerak Krótki opis: Wspólna polityka rolna należy do najbardziej rozbudowanych i złożonych obszarów prawa wspólnotowego. W swej istocie jest polityką wydatkowania środków publicznych na rzecz podmiotów trudniących się działalnością rolniczą na obszarze UE oraz uczestników obrotu gospodarczego produktami rolnymi i żywnościowymi w ramach rynku wewnętrznego, jak i dokonujących przywozu lub wywozu produktów rolnych poza wspólnotowy obszar celny. Wprowadzenie do zajęć obejmować będzie podstawowe zagadnienia prawne i ekonomiczne tej dziedziny aktywności Wspólnoty w oparciu o rys historyczny ewolucji priorytetów polityki rolnej, dogmatyczną analizę najważniejszych aktów prawa wspólnotowego, wybrane orzecznictwo Trybunału Sprawiedliwości Wspólnot Europejskich oraz interesujące zagadnienia praktyczne. W ramach kolejnych zajęć omówione zostaną zasady funkcjonowania jednolitego rynku produktów rolnych w kontekście procesu uproszczenia regulatorów rynku rolnego UE, m. in. w świetle uwarunkowań wynikających z reguł Światowej Organizacji Handlu lub inicjatywy poprawy jakości legislacji wspólnotowej. Omówione zostaną praktyczne aspekty stosowania instrumentów zarządzania rynkiem rolnym (ochrona celna dostępu do rynku rolnego, wsparcie eksportu w drodze refundacji wywozowych, interwencja wewnętrzna, czy też kwotowanie i ograniczanie produkcji). W dalszej części przedstawiony zostanie uproszczony schemat systemów wsparcia bezpośredniego producentów rolnych w poszczególnych państwach członkowskich w ujęciu finansowym i prawnym w odniesieniu do wspólnotowej koncepcji płatności bezpośredniej i rozważań nad renacjonalizacją tego instrumentu. W odniesieniu do drugiego filaru wspólnej polityki rolnej, omówione zostaną podstawowe założenia, zasady i organizacja wsparcia rozwoju obszarów wiejskich poprzez prezentację najważniejszych instrumentów ukierunkowania struktur rolnych Wspólnoty. Dodatkowo, omówione zostaną prawne i systemowe mechanizmy wzajemnych relacji pomiędzy poszczególnymi filarami wspólnej polityki rolnej na bazie rozwiązań finansowych (np. w aspekcie modulacji) lub w oparciu o rozwiązania modelowe (np. w kontekście energii odnawialnej i zmian klimatycznych tj. wsparcia bezpośredniego upraw roślin energetycznych i strukturalnego wsparcia zakładania plantacji wieloletnich o zwiększonej zdolności wiązania węgla przez biomasę). Ponadto, w ramach zajęć omówione zostaną podstawowe reguły udzielania pomocy państwa w sektorze rolnictwa i leśnictwa oraz relacje przepisów wspólnotowego prawa rolnego do innych sektorów gospodarki w ujęciu interdyscyplinarnym. W końcowej części zajęć, szczególnej uwadze poświęcone zostaną zagadnienia nowych wyzwań dla wspólnej polityki rolnej i zdolności tej dziedziny do realizacji innowacyjnych zadań w gospodarce rynkowej. Konspekt: 1. Podstawy prawnotraktatowe polityki rolnej UE. Geneza, cele i zasady. 2. Funkcjonowanie jednolitego rynku produktów rolnych Reżim wspólnej organizacji rynków rolnych.

13 2.2. Proces uproszczenia ustawodawstwa rolnego UE. 3. Systemy wsparcia bezpośredniego w rolnictwie UE Ewolucja modelu płatności bezpośrednich Koncepcja renacjonalizacji wsparcia bezpośredniego producentów rolnych 4. Polityka rozwoju obszarów wiejskich UE. 5. Pomoc państwa w sektorze rolnictwa i leśnictwa. 6. Nowe wyzwania dla polityki rolnej. Ochrona środowiska, energia odnawialna, zmiany klimatyczne. Literatura: Stelmachowski (red.): Prawo rolne, Wydanie II, Wydawnictwo Prawnicze LexisNexis, Warszawa 2005, J. A. Usher: EC Agricultural Law, Oxford University Press, Oxford 2001, Czyżewski, A. Henisz-Matuszczak: Rolnictwo Unii Europejskiej i Polski. Studium porównawcze struktur wytwórczych i regulatorów rynków rolnych, Wydawnictwo AE w Poznaniu, Poznań 2006, Jurcewicz, B. Kozłowska, E. Tomkiewicz: Wspólna Polityka Rolna, Wydawnictwo Prawnicze LexisNexis, Warszawa 2004, S. Szumski: Wspólna Polityki Rolna Unii Europejskiej, Wydawnictwa akademickie i profesjonalne. Studia europejskie podręcznik akademicki, Warszawa D. Bianchi: La politique agricole commune (PAC), Bruylant, Bruksela Profil wykładowcy / mgr Sebastian Balcerak - mgr wydziału prawa i administracji (europeistyka), seminarium doktoranckie w Katedrze Prawa Rolnego UAM - stosunki międzynarodowe, prawo europejskie, wspólna polityka rolna i handlowa UE, reguły konkurencji i udzielania pomocy państwa w sektorze rolnictwa, WTO, prawny charakter płatności bezpośrednich - ważniejsze publikacje Nowe zasady pomocy państwa dla rolnictwa w prawie wspólnotowym, Przegląd Prawa Rolnego I/2007, Wydawnictwo naukowe UAM, Poznań 2007 Z problematyki uproszczenia wspólnotowego prawa rolnego, Przegląd Prawa Rolnego II/2007, Wydawnictwo naukowe UAM, Poznań 2007 Programy rolnośrodowiskowe jako prawny instrument rozwoju obszarów wiejskich, Prawo i Administracja, Tom IV, Wydawnictwo WSB w Pile, Piła 2005 Nowe regulacje prawa wspólnotowego w zakresie wsparcia rozwoju obszarów wiejskich, Przegląd Prawa Rolnego I/2006, Poznań 2006 Bioenergetyka. Wizja bliskich zmian, Farmer, Wydawnictwo Rzeczpospolita S.A., 16/2006, Warszawa 2006

14 Płatności bezpośrednie. Farmer, Wydawnictwo Rzeczpospolita S.A., 12/2006, Warszawa 2006 * * * * * * nazwa przedmiotu: czas trwania: prowadzący: typ dydaktyki: Wspólna polityka walutowa UE konsekwencje dla Polski 4 godzin Rafał Wielądek konwersatorium * * * * * * Wspólne polityki UE - realizacja w Polsce 32 Wykładowca Daty Pojęcie i założenia wspólnych polityk Unii Europejskiej 1 dr Adam A. Ambroziak Wspólna polityka handlowa UE (realizacja w Polsce) 7 dr Adam A. Ambroziak Wspólna polityka rolna UE (realizacja w Polsce) 8 Sebastian Balcerak Polityka pomocy publicznej (realizacja w Polsce) 8 dr Adam A. Ambroziak Wspólna polityka walutowa (konsekwencje w Polsce) 4 Rafał Wielądek Polska a polityka budżetowa UE (konsekwencje dla Polski) 4 dr Adam A. Ambroziak

Centrum Europejskie STUDIA PODYPLOMOWE. Polityka integracyjna Polski. nazwa przedmiot u: czas trwania: prowadzą cy: typ dydaktyki: 12 godzin

Centrum Europejskie STUDIA PODYPLOMOWE. Polityka integracyjna Polski. nazwa przedmiot u: czas trwania: prowadzą cy: typ dydaktyki: 12 godzin Centrum Europejskie STUDIA PODYPLOMOWE nazwa przedmiot u: czas trwania: prowadzą cy: typ dydaktyki: krotki opis: Polityka integracyjna Polski 12 godzin dr Adam Ambroziak konwersatorium Podpisanie w 1991

Bardziej szczegółowo

Każde pytanie zawiera postawienie problemu/pytanie i cztery warianty odpowiedzi, z których tylko jedna jest prawidłowa.

Każde pytanie zawiera postawienie problemu/pytanie i cztery warianty odpowiedzi, z których tylko jedna jest prawidłowa. Każde pytanie zawiera postawienie problemu/pytanie i cztery warianty odpowiedzi, z których tylko jedna jest prawidłowa. 1. Zaznacz państwa członkowskie starej Unii Europejskiej, które nie wprowadziły dotąd

Bardziej szczegółowo

Uniwersytet w Białymstoku Wydział Ekonomiczno-Informatyczny w Wilnie SYLLABUS na rok akademicki 2011/2012

Uniwersytet w Białymstoku Wydział Ekonomiczno-Informatyczny w Wilnie SYLLABUS na rok akademicki 2011/2012 SYLLABUS na rok akademicki 011/01 Tryb studiów Studia stacjonarne Kierunek studiów Ekonomia Poziom studiów Pierwszego stopnia Rok studiów/ semestr III ROK, SEMESTR LETNI Specjalność Bez specjalności Kod

Bardziej szczegółowo

Polska w Onii Europejskiej

Polska w Onii Europejskiej A/452928 Polska w Onii Europejskiej - wybrane polityki sektorowe Wydawnictwo SGGW Warszawa 2004 Spis treści Wstęp 9 1. CHARAKTERYSTYKA PORÓWNAWCZA GOSPODAREK POLSKI I UNII EUROPEJSKIEJ 11 1.1. Dynamika

Bardziej szczegółowo

Spis treści. Wstęp... 15

Spis treści. Wstęp... 15 Spis treści Wstęp............................................................. 15 Rozdział I. Światowa Organizacja Handlu i jej system prawny a transformacja. systemowa Federacji Rosyjskiej..............................

Bardziej szczegółowo

INTEGRACJA EUROPEJSKA

INTEGRACJA EUROPEJSKA A 388687 INTEGRACJA EUROPEJSKA Podręcznik,akademicki redakcja naukowa Antoni Marszałek Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne Warszawa 2004 Spis treści Wstęp 17 Część pierwsza PODSTAWOWE ZASADY INTEGRACJI 23

Bardziej szczegółowo

HISTORIA INTEGRACJI EUROPEJSKIEJ

HISTORIA INTEGRACJI EUROPEJSKIEJ 93V7 Kazimierz Łastawski HISTORIA INTEGRACJI EUROPEJSKIEJ Spis treści WSTĘP 9 I. ROZWÓJ IDEI ZJEDNOCZENIOWYCH W DZIEJACH EUROPY 15 1. Prapoczątki idei jednoczenia Europy (Grecja, Rzym) 15 2. Średniowieczna

Bardziej szczegółowo

KONKURENCJA PODATKOWA UNII EUROPEJSKIEJ

KONKURENCJA PODATKOWA UNII EUROPEJSKIEJ Leokadia Oręziak KONKURENCJA PODATKOWA i HARMONIZACJA PODATKÓW w ramach UNII EUROPEJSKIEJ Implikacje dla Polski Warszawa 2007 SPIS TREŚCI Wstęp...........................................................

Bardziej szczegółowo

KONKURENCJA PODATKOWA i HARMONIZACJA PODATKÓW. w ramach UNII EUROPEJSKIEJ. Implikacje dla Polski B 365094

KONKURENCJA PODATKOWA i HARMONIZACJA PODATKÓW. w ramach UNII EUROPEJSKIEJ. Implikacje dla Polski B 365094 KONKURENCJA PODATKOWA i HARMONIZACJA PODATKÓW w ramach UNII EUROPEJSKIEJ Implikacje dla Polski B 365094 SPIS TREŚCI Wstęp 9 ROZDZIAŁ I. PODATKI JAKO CZYNNIK WPŁYWAJĄCY NA MIĘDZY- NARODOWĄ POZYCJĘ GOSPODARKI

Bardziej szczegółowo

Pierwsza polska prezydencja w Unii Europejskiej

Pierwsza polska prezydencja w Unii Europejskiej PIERWSZA POLSKA PREZYDENCJA W UNII EUROPEJSKIEJ UWARUNKOWANIA PROCESY DECYZYJNE OSIĄGNIĘCIA I NIEPOWODZENIA Janusz Józef Węc Pierwsza polska prezydencja w Unii Europejskiej Uwarunkowania Procesy decyzyjne

Bardziej szczegółowo

POLITYKA GOSPODARCZA POLSKI PO AKCESJI DO UNII EUROPEJSKIEJ

POLITYKA GOSPODARCZA POLSKI PO AKCESJI DO UNII EUROPEJSKIEJ POLITYKA GOSPODARCZA POLSKI PO AKCESJI DO UNII EUROPEJSKIEJ Pod redakcją naukową prof. dr. hab. Stanisława Zięby prof. dr. hab. Eugeniusza Mazurkiewicza ALMAMER WYŻSZA SZKOŁA EKONOMICZNA Warszawa 2007

Bardziej szczegółowo

POMOC PUBLICZNA. Katowice, 6 XII 2006 r.

POMOC PUBLICZNA. Katowice, 6 XII 2006 r. Katowice, 6 XII 2006 r. POMOC PUBLICZNA Jarosław Butkiewicz Specjalista w Departamencie Monitorowania Pomocy Publicznej Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów tel. (0-22) 55-60-271 Prawo regulujące warunki

Bardziej szczegółowo

Od 1970 r. jednolite zasady wspólnej polityki handlowej (Artykuł 207 Traktatu o funkcjonowaniu UE) Wspólna polityka handlowa

Od 1970 r. jednolite zasady wspólnej polityki handlowej (Artykuł 207 Traktatu o funkcjonowaniu UE) Wspólna polityka handlowa W pliku nie można odnaleźć części obrazu z identyfikatorem relacji rid4. http://www.adam.ambroziak.edu.pl Od 1970 r. jednolite zasady wspólnej polityki handlowej (Artykuł 207 Traktatu o funkcjonowaniu

Bardziej szczegółowo

SPIS TREŚCI. Wstęp Część I. GRANICZNY RUCH OSOBOWY

SPIS TREŚCI. Wstęp Część I. GRANICZNY RUCH OSOBOWY Warszawa 2008 SPIS TREŚCI Wstęp....................... 7 Część I. GRANICZNY RUCH OSOBOWY Rozdział 1 Współczesny wymiar granic Wspólnoty Europejskiej (wybrane aspekty)... 13 1.1. Granica państwowa ujęcie

Bardziej szczegółowo

Arkadiusz Domagała. ntegracia. olski. z Unią Europejską

Arkadiusz Domagała. ntegracia. olski. z Unią Europejską studia europejskie podręcznik akademicki Arkadiusz Domagała ntegracia olski z Unią Europejską Spis treści Wstęp 11 Rozdział I Uwarunkowania i przesłanki integracji Polski ze Wspólnotami Europejskimi 13

Bardziej szczegółowo

Katedra Prawa Rolnego Prawo rolne

Katedra Prawa Rolnego Prawo rolne Katedra Prawa Rolnego Prawo rolne 1. Prawne instrumenty polityki rolnej (w szczególności reglamentacja produkcji rolnej i rejestry produkcji limitowanej) 2. Prawo rolne, jego przedmiot i definicje 3. Prawo

Bardziej szczegółowo

BARIERY INTEGRACJI UNII EUROPEJSKIEJ

BARIERY INTEGRACJI UNII EUROPEJSKIEJ POLSKIE TOWARZYSTWO EKONOMICZNE BARIERY INTEGRACJI UNII EUROPEJSKIEJ pod redakcją Heleny Tendery-Właszczuk Kraków 2009 4 Autorzy Wojciech Bąba rozdz. 4 Czesław Kłak rozdz. 1 Helena Tendera-Właszczuk rozdz.

Bardziej szczegółowo

Unit 3-03/ Kompetencje Unii. Zasady strukturalne

Unit 3-03/ Kompetencje Unii. Zasady strukturalne Unit 3-03/09.11.2016 Kompetencje Unii. Zasady strukturalne Fragmenty z podręcznika: Zasady działania UE: pkt 73-74 Zasada przyznania kompetencji (kompetencje wyłączne i dzielone; kompetencje wyraźnie i

Bardziej szczegółowo

Fundusze unijne dla Polski i polskiego sektora rolnego w perspektywie 2014-2020

Fundusze unijne dla Polski i polskiego sektora rolnego w perspektywie 2014-2020 Prof. dr hab. Andrzej Czyżewski, dr Sebastian Stępień Katedra Makroekonomii i Gospodarki Żywnościowej Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu Fundusze unijne dla Polski i polskiego sektora rolnego w perspektywie

Bardziej szczegółowo

Spis treści. Wprowadzenie Jana Plaňavová-Latanowicz... 17

Spis treści. Wprowadzenie Jana Plaňavová-Latanowicz... 17 Spis treści Wprowadzenie Jana Plaňavová-Latanowicz... 17 CZĘŚĆ A. DOKUMENTY PRZYGOTOWUJĄCE PRZYSTĄPIENIE OPINIA KOMISJI z dnia 31 maja 1985 roku w sprawie wniosków Królestwa Hiszpanii i Republiki Portugalii

Bardziej szczegółowo

RYNEK WEWNĘTRZNY UE. Geselschaft für Őberseehandel mbh v. Izba Handlowa w Hamburgu (kazeina) FUNKCJONOWANIE UNII CELNEJ W RAMACH RYNKU WEWNĘTRZNEGO UE

RYNEK WEWNĘTRZNY UE. Geselschaft für Őberseehandel mbh v. Izba Handlowa w Hamburgu (kazeina) FUNKCJONOWANIE UNII CELNEJ W RAMACH RYNKU WEWNĘTRZNEGO UE Etapy integracji gospodarczej RYNEK WEWNĘTRZNY UE TEORIA Strefa wolnego handlu Unia celna Wspólny rynek Unia gospodarcza WSPÓLNOTA EUROPEJSKA Unia celna 1968 r. Rynek wewnętrzny 1993 r. Unia gospodarcza

Bardziej szczegółowo

Podstawowy mechanizm Wspólnej Polityki Rolnej UE

Podstawowy mechanizm Wspólnej Polityki Rolnej UE Podstawowy mechanizm Wspólnej Polityki Rolnej UE Rozwój obszarów wiejskich Działania rynkowe Płatności bezpośrednie Wieloletnie Ramy Finansowe 2014-2020: WPR stanowi 38,9% wydatków z budżetu UE Wspólna

Bardziej szczegółowo

Spór o kształt ustrojowy Wspólnot Europejskich i Unii Europejskiej

Spór o kształt ustrojowy Wspólnot Europejskich i Unii Europejskiej Janusz Józef Węc Spór o kształt ustrojowy Wspólnot Europejskich i Unii Europejskiej 1950-2010 Między ideą ponadnarodowości a współpracą międzyrządową. Analiza politologiczna Kraków 2012 Spis treści Uwagi

Bardziej szczegółowo

Ś W I A TEORIA I PRAKTYKA Z PERSPEKTYW RACJONALNYCH WYBORÓW EKONOMICZNYCH. Eugeniusz M. Pluciński

Ś W I A TEORIA I PRAKTYKA Z PERSPEKTYW RACJONALNYCH WYBORÓW EKONOMICZNYCH. Eugeniusz M. Pluciński Ś W I A E U R O P A P O L S K A TEORIA I PRAKTYKA Z PERSPEKTYW RACJONALNYCH WYBORÓW EKONOMICZNYCH Eugeniusz M. Pluciński BYDGOSZCZ - KRAKÓW 2008 SPIS TREŚCI WSTĘP 9 CZĘŚCI WPROWADZENIE DO EKONOMII GOSPODARKI

Bardziej szczegółowo

Prawo Unii Europejskiej zagadnienia egzaminacyjne (2014/2015)

Prawo Unii Europejskiej zagadnienia egzaminacyjne (2014/2015) Prawo Unii Europejskiej zagadnienia egzaminacyjne (2014/2015) 1. Sposoby pojmowania terminów: prawo europejskie, prawo wspólnotowe, Prawo Unii Europejskiej. 2. Rada Europy charakter prawny, statutowe cele

Bardziej szczegółowo

Kierunkowy. Obowi¹zkowy Polski. Semestr letni. Polityka gospodarcza Nie. wykùad ãwiczenia laboratorium projekt inne

Kierunkowy. Obowi¹zkowy Polski. Semestr letni. Polityka gospodarcza Nie. wykùad ãwiczenia laboratorium projekt inne KARTA MODU U / KARTA PRZEDMIOTU Kod moduùu Z-EKON-381 Nazwa moduùu Polityka gospodarcza UE Nazwa moduùu w jêzyku angielskim Economic Policy of the European Union Obowi¹zuje od roku akademickiego 01/013

Bardziej szczegółowo

Polityka regionalna Unii Europejskiej. mgr Ewa Matejko

Polityka regionalna Unii Europejskiej. mgr Ewa Matejko Polityka regionalna Unii Europejskiej mgr Ewa Matejko Polityka regionalna w UE Dlaczego polityka regionalna? Cele polityki regionalnej Fundusze Strukturalne i Fundusz Spójności Zasady działania funduszy

Bardziej szczegółowo

KONFERENCJA Infrastruktura wiejska drogą do sukcesu gospodarczego regionów

KONFERENCJA Infrastruktura wiejska drogą do sukcesu gospodarczego regionów KONFERENCJA Infrastruktura wiejska drogą do sukcesu gospodarczego regionów Panel W zgodzie z naturą i kulturą czyli jak skutecznie wspierać rozwój infrastruktury na wsi? Warszawa, 28 października 2010

Bardziej szczegółowo

POLSKA W UNII EUROPEJSKIEJ

POLSKA W UNII EUROPEJSKIEJ PUBLICZNA BIBLIOTEKA PEDAGOGICZNA W KONINIE 62-510 Konin, ul. Przemysłowa 7 tel. centr. (63) 242 63 39 (63) 249 30 40 e-mail pbp@pbpkonin.pl www.pbpkonin.pl FILIA W TURKU 62-700 Turek, Al. Piłsudskiego

Bardziej szczegółowo

Przyszłość rolnictwa, gospodarki żywnościowej i obszarów wiejskich dr hab. Julian T. Krzyżanowski SGGW

Przyszłość rolnictwa, gospodarki żywnościowej i obszarów wiejskich dr hab. Julian T. Krzyżanowski SGGW Przyszłość rolnictwa, gospodarki żywnościowej i obszarów wiejskich dr hab. Julian T. Krzyżanowski SGGW Konferencja Rolnictwo, gospodarka żywnościowa, obszary wiejskie 10 lat w UE SGGW, 11.04.2014r. Znaczenie

Bardziej szczegółowo

Wniosek ROZPORZĄDZENIE PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY. w sprawie obniżenia lub zniesienia ceł na towary pochodzące z Ukrainy

Wniosek ROZPORZĄDZENIE PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY. w sprawie obniżenia lub zniesienia ceł na towary pochodzące z Ukrainy KOMISJA EUROPEJSKA Strasburg, dnia 11.3.2014 r. COM(2014) 166 final 2014/0090 (COD) Wniosek ROZPORZĄDZENIE PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY w sprawie obniżenia lub zniesienia ceł na towary pochodzące z

Bardziej szczegółowo

WYDZIAŁ NAUK EKONOMICZNYCH. Studia II stopnia stacjonarne i niestacjonarne Kierunek ekonomia Promotorzy prac magisterskich

WYDZIAŁ NAUK EKONOMICZNYCH. Studia II stopnia stacjonarne i niestacjonarne Kierunek ekonomia Promotorzy prac magisterskich Studia II stopnia stacjonarne i niestacjonarne Kierunek ekonomia Promotorzy prac magisterskich Promotorzy prac magisterskich Prof. dr hab. Stanisław CZAJA Prof. dr hab. Bogusław FIEDOR Prof. dr hab. Andrzej

Bardziej szczegółowo

Perspektywy rozwoju polskiego eksportu do krajów pozaunijnych. Autor: redakcja naukowa Stanisław Wydymus, Bożena Pera

Perspektywy rozwoju polskiego eksportu do krajów pozaunijnych. Autor: redakcja naukowa Stanisław Wydymus, Bożena Pera Perspektywy rozwoju polskiego eksportu do krajów pozaunijnych Autor: redakcja naukowa Stanisław Wydymus, Bożena Pera W ostatnich latach ukazało się wiele opracowań poświęconych ocenie wymiany handlowej

Bardziej szczegółowo

Kapitał zagraniczny w Polsce w dobie globalizacji

Kapitał zagraniczny w Polsce w dobie globalizacji AID Kapitał zagraniczny w Polsce w dobie globalizacji Pod redakcją Elizy Frejtag-Mika SPIS TREŚCI Wstęp 7 l t Przyczyny rozwoju bezpośrednich inwestycji zagranicznych w świetle teorii... 9 1.1. Wstęp.\

Bardziej szczegółowo

MIEJSCE ROLNICTWA POLSKIEGO W UNII EUROPEJSKIEJ

MIEJSCE ROLNICTWA POLSKIEGO W UNII EUROPEJSKIEJ SZKOŁA WYŻSZA im. PAWŁA WŁODKOWICA w PŁOCKU Radosław Knap MIEJSCE ROLNICTWA POLSKIEGO W UNII EUROPEJSKIEJ Płock 2004 SPIS TREŚCI Wstęp 9 ROZDZIAŁ I TEORIA I PRAKTYKA STREFY WOLNEGO HANDLU I UNII CELNEJ

Bardziej szczegółowo

Zmiany w handlu wewnętrznym i międzynarodowym po przystąpieniu Polski do UE oraz po 1 stycznia 2005 r.

Zmiany w handlu wewnętrznym i międzynarodowym po przystąpieniu Polski do UE oraz po 1 stycznia 2005 r. Zmiany w handlu wewnętrznym i międzynarodowym po przystąpieniu Polski do UE oraz po 1 stycznia 2005 r. (Changes in the international trade and internal market after accession of Poland into EU and after

Bardziej szczegółowo

GOSPODARKA POLSKI W UNII EUROPEJSKIEJ

GOSPODARKA POLSKI W UNII EUROPEJSKIEJ GOSPODARKA POLSKI W UNII EUROPEJSKIEJ Wybrane zagadnienia rynku wewnętrznego Autor: red. Henryk Bąk, Grażyna Wojtkowska-Łodej, Wstęp Publikacja stanowi kontynuację prac badawczych prowadzonych przez pracowników

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 2 do Olimpiady Wiedzy o Unii Europejskiej pn. "GWIEZDNY KRĄG" Zagadnienia VII Olimpiada GWIEZDNY KRĄG

Załącznik nr 2 do Olimpiady Wiedzy o Unii Europejskiej pn. GWIEZDNY KRĄG Zagadnienia VII Olimpiada GWIEZDNY KRĄG Załącznik nr 2 do Olimpiady Wiedzy o Unii Europejskiej pn. "GWIEZDNY KRĄG" Zagadnienia VII Olimpiada GWIEZDNY KRĄG I. Zawody I stopnia 1. Społeczeństwo. Definicja społeczeństwa. Pojęcie zbiorowości społecznej.

Bardziej szczegółowo

SPIS TREŚCI. Wprowadzenie... 9

SPIS TREŚCI. Wprowadzenie... 9 SPIS TREŚCI Wprowadzenie............................................... 9 ROZDZIAŁ I Istota i przeobrażenia Wspólnej Polityki Rolnej................... 13 1. Istota Wspólnej Polityki Rolnej..............................

Bardziej szczegółowo

Rozdział I. Od Układu Stowarzyszeniowego do Traktatu Akcesyjnego

Rozdział I. Od Układu Stowarzyszeniowego do Traktatu Akcesyjnego SPIS TREŚCI Wprowadzenie Rozdział I. Od Układu Stowarzyszeniowego do Traktatu Akcesyjnego I. Zewnętrzne działania Integracyjne Wspólnot Europejskich 1.1. Ekonomiczne i pozaekonomiczne czynniki integracyjne

Bardziej szczegółowo

Liczba godzin stacjonarne: Wykłady: 30 Ćwiczenia: 0. niestacjonarne: Wykłady: 18 Ćwiczenia: 0. 1 Znajomość podstawowych zasad konstytucyjnych w Polsce

Liczba godzin stacjonarne: Wykłady: 30 Ćwiczenia: 0. niestacjonarne: Wykłady: 18 Ćwiczenia: 0. 1 Znajomość podstawowych zasad konstytucyjnych w Polsce Karta przedmiotu Wydział: Finansów Kierunek: Prawo I. Informacje podstawowe Nazwa przedmiotu Nazwa przedmiotu w j. ang. Język prowadzenia przedmiotu Profil przedmiotu Kategoria przedmiotu Typ studiów EUROPEAN

Bardziej szczegółowo

Studia II stopnia (magisterskie) niestacjonarne rok akademicki 2014/2015 Wybór promotorów prac magisterskich na kierunku Ekonomia

Studia II stopnia (magisterskie) niestacjonarne rok akademicki 2014/2015 Wybór promotorów prac magisterskich na kierunku Ekonomia Studia II stopnia (magisterskie) niestacjonarne rok akademicki 2014/2015 Wybór promotorów prac magisterskich na kierunku Ekonomia Promotorzy prac dyplomowych Profesorowie Prof. dr hab. Stanisław CZAJA

Bardziej szczegółowo

Studia I stopnia (licencjackie) niestacjonarne rok akademicki 2014/2015 Wybór promotorów prac dyplomowych na kierunku Ekonomia

Studia I stopnia (licencjackie) niestacjonarne rok akademicki 2014/2015 Wybór promotorów prac dyplomowych na kierunku Ekonomia Studia I stopnia (licencjackie) niestacjonarne rok akademicki 2014/2015 Wybór promotorów prac dyplomowych na kierunku Ekonomia Promotorzy prac dyplomowych Profesorowie Prof. dr hab. Stanisław CZAJA Promotorzy

Bardziej szczegółowo

Spis treści. Wstęp 11

Spis treści. Wstęp 11 Spis treści Wstęp 11 Rozdział 1 Tendencje w rozwoju społeczeństwa niemieckiego 14 1.1. Podstawowe dane liczbowe i cechy społeczeństwa Niemiec 14 1.2. Sytuacja ekonomiczna niemieckich gospodarstw domowych

Bardziej szczegółowo

Wniosek ROZPORZĄDZENIE PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY

Wniosek ROZPORZĄDZENIE PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY KOMISJA EUROPEJSKA Bruksela, dnia 25.9.2013 COM(2013) 678 final 2013/0325 (COD) Wniosek ROZPORZĄDZENIE PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY zmieniające rozporządzenie Rady (WE) nr 55/2008 wprowadzające autonomiczne

Bardziej szczegółowo

WYDZIAŁ NAUK EKONOMICZNYCH. Studia II stopnia (magisterskie) stacjonarne rok akademicki 2015/2016 Kierunek Ekonomia Promotorzy prac magisterskich

WYDZIAŁ NAUK EKONOMICZNYCH. Studia II stopnia (magisterskie) stacjonarne rok akademicki 2015/2016 Kierunek Ekonomia Promotorzy prac magisterskich Studia II stopnia (magisterskie) stacjonarne rok akademicki 2015/2016 Kierunek Ekonomia Promotorzy prac magisterskich Promotorzy prac magisterskich Prof. dr hab. Stanisław CZAJA Prof. dr hab. Bogusław

Bardziej szczegółowo

SPIS TREŚCI. III.2.2. Definicja i cele... 92

SPIS TREŚCI. III.2.2. Definicja i cele... 92 SPIS TREŚCI Uwagi wstępne... 13 Rozdział I. Pod znakiem idei ponadnarodowości... 29 I. Motywy i przesłanki integracji państw Europy Zachodniej... 29 II. Projekty federalistów... 35 II.1. Plan Schumana...

Bardziej szczegółowo

AKTY PRZYJĘTE PRZEZ ORGANY UTWORZONE NA MOCY UMÓW MIĘDZYNARODOWYCH

AKTY PRZYJĘTE PRZEZ ORGANY UTWORZONE NA MOCY UMÓW MIĘDZYNARODOWYCH L 290/18 Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej 20.10.2012 AKTY PRZYJĘTE PRZEZ ORGANY UTWORZONE NA MOCY UMÓW MIĘDZYNARODOWYCH DECYZJA RADY STOWARZYSZENIA UE-LIBAN NR 2/2012 z dnia 17 września 2012 r. w sprawie

Bardziej szczegółowo

INSTYTUCJE GOSPODRKI RYNKOWEJ Jerzy Wilkin i Dominika Milczarek-Andrzejewska

INSTYTUCJE GOSPODRKI RYNKOWEJ Jerzy Wilkin i Dominika Milczarek-Andrzejewska INSTYTUCJE GOSPODRKI RYNKOWEJ Jerzy Wilkin i Dominika Milczarek-Andrzejewska KONSPEKT WYKŁADU 13 Struktury instytucjonalne integracji europejskiej INTEGRACJA EUROPEJSKA JAKO PROBLEM INSTYTUCJONALNY 1.

Bardziej szczegółowo

Wydział Nauk Ekonomicznych i Technicznych Państwowej Szkoły Wyższej im. Papieża Jana Pawła II w Białej Podlaskiej

Wydział Nauk Ekonomicznych i Technicznych Państwowej Szkoły Wyższej im. Papieża Jana Pawła II w Białej Podlaskiej Wydział Nauk Ekonomicznych i Technicznych Państwowej Szkoły Wyższej im. Papieża Jana Pawła II w Białej Podlaskiej Zestaw pytań do egzaminu magisterskiego na kierunku Ekonomia II stopień PYTANIA NA OBRONĘ

Bardziej szczegółowo

PROW 2014 2020 na rzecz celów Strategii Zrównoważonego Rozwoju Wsi Rolnictwa i Rybactwa na lata 2012-2020

PROW 2014 2020 na rzecz celów Strategii Zrównoważonego Rozwoju Wsi Rolnictwa i Rybactwa na lata 2012-2020 PROW 2014 2020 na rzecz celów Strategii Zrównoważonego Rozwoju Wsi Rolnictwa i Rybactwa na lata 2012-2020 Dr inż. Dariusz Nieć Dyrektor Departamentu Rozwoju Obszarów Wiejskich Warszawa 28 stycznia 2015

Bardziej szczegółowo

POMOC PUBLICZNA ogólne wytyczne dla Instytucji Pośredniczących

POMOC PUBLICZNA ogólne wytyczne dla Instytucji Pośredniczących POMOC PUBLICZNA ogólne wytyczne dla Instytucji Pośredniczących Zgodnie z art. 87 ust. 1 Traktatu ustanawiającego Wspólnotę Europejską, wsparcie dla podmiotów prowadzących działalność gospodarczą podlega

Bardziej szczegółowo

RADA UNII EUROPEJSKIEJ. Bruksela, 28 stycznia 2014 r. (OR. en) 17930/1/13 REV 1. Międzyinstytucjonalny numer referencyjny: 2011/0465 (COD)

RADA UNII EUROPEJSKIEJ. Bruksela, 28 stycznia 2014 r. (OR. en) 17930/1/13 REV 1. Międzyinstytucjonalny numer referencyjny: 2011/0465 (COD) RADA UNII EUROPEJSKIEJ Bruksela, 28 stycznia 2014 r. (OR. en) Międzyinstytucjonalny numer referencyjny: 2011/0465 (COD) 17930/1/13 REV 1 COWEB 189 CODEC 2992 PARLNAT 327 AKTY USTAWODAWCZE I INNE INSTRUMENTY

Bardziej szczegółowo

Spis treści. Wykaz literatury... XVII Przedmowa... XIX

Spis treści. Wykaz literatury... XVII Przedmowa... XIX Wykaz skrótów... XIII Wykaz literatury... XVII Przedmowa... XIX Rozdział I. Zagadnienia wprowadzające... 1 1. Prawo Unii Europejskiej jako akademicka dyscyplina prawa... 3 I. Rozwój autonomicznej dyscypliny

Bardziej szczegółowo

WERSJE SKONSOLIDOWANE

WERSJE SKONSOLIDOWANE 26.10.2012 Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej C 326/1 WERSJE SKONSOLIDOWANE TRAKTATU O UNII EUROPEJSKIEJ I TRAKTATU O FUNKCJONOWANIU UNII EUROPEJSKIEJ (2012/C 326/01) 26.10.2012 Dziennik Urzędowy Unii

Bardziej szczegółowo

Wspólne Polityki UE Wykład 3 Od Traktatu Rzymskiego do Jednolitego Rynku Europejskiego

Wspólne Polityki UE Wykład 3 Od Traktatu Rzymskiego do Jednolitego Rynku Europejskiego Wspólne Polityki UE Wykład 3 Od Traktatu Rzymskiego do Jednolitego Rynku Europejskiego Dr Katarzyna Śledziewska Katedra Makroekonomii i Teorii Handlu Zagranicznego Plan wykładu Unia celna w ramach EWG

Bardziej szczegółowo

1. Proces integracji europejskiej

1. Proces integracji europejskiej Ekonomia polityczna Jerzy Wilkin i Dominika Milczarek-Andrzejewska Konspekt wykładu 9 Ekonomia polityczna integracji europejskiej EP integracji europejskiej wpływ czynników ekonomicznych i politycznych

Bardziej szczegółowo

Wniosek ROZPORZĄDZENIE RADY

Wniosek ROZPORZĄDZENIE RADY KOMISJA EUROPEJSKA Bruksela, dnia 18.5.2015 r. COM(2015) 201 final 2015/0104 (NLE) Wniosek ROZPORZĄDZENIE RADY zmieniające rozporządzenie (UE) nr 1387/2013 zawieszające cła autonomiczne wspólnej taryfy

Bardziej szczegółowo

Aleksander Maksimczuk Leszek Sidorowicz GRANICZNY RUCH OSOBOWY I TOWAROWY W UNII EUROPEJSKIEJ

Aleksander Maksimczuk Leszek Sidorowicz GRANICZNY RUCH OSOBOWY I TOWAROWY W UNII EUROPEJSKIEJ Aleksander Maksimczuk Leszek Sidorowicz GRANICZNY RUCH OSOBOWY I TOWAROWY W UNII EUROPEJSKIEJ Warszawa 2007 SPIS TREŚCI WSTĘP...................... 7 Rozdział l. TRANSFORMACJA SYSTEMOWA WARUNEK ZASADNICZYCH

Bardziej szczegółowo

3. 3. Procedura uproszczona - zgłoszenie uproszczone Procedura uproszczona - wpis do rejestru prowadzonego przez osobę posiadającą pozwolenie

3. 3. Procedura uproszczona - zgłoszenie uproszczone Procedura uproszczona - wpis do rejestru prowadzonego przez osobę posiadającą pozwolenie Spis treści Wstęp I. Geneza i ewolucja wspólnotowego prawa celnego 1. Europejska integracja gospodarcza 1. 1. Pojęcie i formy integracji gospodarczej 1. 2. Formy integracji gospodarczej w Europie Wschodniej

Bardziej szczegółowo

Fundamenty integracji europejskiej

Fundamenty integracji europejskiej Fundamenty integracji europejskiej mgr Aleksandra Borowicz Polskie Stowarzyszenie Badań Wspólnoty Europejskiej Ośrodek Badań Integracji Europejskiej Uniwersytetu Gdańskiego Projekt realizowany z Narodowym

Bardziej szczegółowo

WYKŁAD 1 EIE - WSTĘP I UNIA CELNA

WYKŁAD 1 EIE - WSTĘP I UNIA CELNA WYKŁAD 1 EIE - WSTĘP I UNIA CELNA Integracja regionalna a globalizacja Liberalizacja wielostronna i regionalna Integracja handlowa, gospodarcza i polityczna Czym jest Unia Europejska? http://europa.eu

Bardziej szczegółowo

Rozdział 1 Wewnętrzne i zewnętrzne uwarunkowania przepływu towarów w Unii Europejskiej (Artur Kuś)...17

Rozdział 1 Wewnętrzne i zewnętrzne uwarunkowania przepływu towarów w Unii Europejskiej (Artur Kuś)...17 Spis treści Wprowadzenie (Artur Kuś, Mieczysław Kowerski).... 11 Część I Rozdział 1 Wewnętrzne i zewnętrzne uwarunkowania przepływu towarów w Unii Europejskiej (Artur Kuś)........................17 1.

Bardziej szczegółowo

Przyszłość Wspólnej Polityki Rolnej Budżet WPR

Przyszłość Wspólnej Polityki Rolnej Budżet WPR Przyszłość Wspólnej Polityki Rolnej Budżet WPR Przyczyny reformy WPR Wyzwania: Gospodarcze -Bezpieczeństwo żywnościowe (UE i globalnie), zmienność cen, kryzys gospodarczy; FAO Populacja na świecie wzrośnie

Bardziej szczegółowo

ŹRÓDŁA I METODY FINANSOWANIA PROJEKTÓW SMART

ŹRÓDŁA I METODY FINANSOWANIA PROJEKTÓW SMART ŹRÓDŁA I METODY FINANSOWANIA PROJEKTÓW SMART PANELIŚCI Przedstawiciel MIiR: Agnieszka Dawydzik, Dyrektor Departamentu Koordynacji Strategii i Polityk Rozwoju w Ministerstwie Infrastruktury i Rozwoju Przedstawiciel

Bardziej szczegółowo

Droga Polski do Unii Europejskiej

Droga Polski do Unii Europejskiej Prof. dr hab. Stanisław Biernat Unia Europejska i prawo unijne po Traktacie z Lizbony -zagadnienia wprowadzające STUDIA PODYPLOMOWE 7 listopada 2015 r. Droga Polski do Unii Europejskiej 1991 Podpisanie

Bardziej szczegółowo

TRAKTAT O UNII EUROPEJSKIEJ

TRAKTAT O UNII EUROPEJSKIEJ TUE - Traktat o Unii Europejskiej. TFUE - Traktat o funkcjonowaniu Unii Europejskiej. KPP - Karta praw podstawowych Unii Europejskiej / [redaktor prowadzący Katarzyna Gierłowska]. wyd. 2. Warszawa, cop.

Bardziej szczegółowo

Witam serdecznie na cyklu wykładów z podstaw prawa ustrojowego UE.

Witam serdecznie na cyklu wykładów z podstaw prawa ustrojowego UE. EUROPEISTYCZNE PODYPLOMOWE STUDIA UNIWERSYTECKIE CENTRUM EUROPEJSKIE UNIWERSYTET WARSZAWSKI EDYCJA XX 2009/2010 DR PATRYCJA DĄBROWSKA WYKŁAD PODSTAWY PRAWA USTROJOWEGO (INSTYTUCJONALNEGO) UNII EUROPEJSKIEJ

Bardziej szczegółowo

Podstawy procesu programowania perspektywy finansowej 2014-2020. Konsultacje społeczne Gliwice, 24 maja 2013 r.

Podstawy procesu programowania perspektywy finansowej 2014-2020. Konsultacje społeczne Gliwice, 24 maja 2013 r. Podstawy procesu programowania perspektywy finansowej 2014-2020 Konsultacje społeczne Gliwice, 24 maja 2013 r. Uwarunkowania programowe Unia Europejska Strategia Europa 2020 Pakiet legislacyjny dla Polityki

Bardziej szczegółowo

PYTANIA NA EGZAMIN MAGISTERSKI KIERUNEK: EKONOMIA STUDIA DRUGIEGO STOPNIA. CZĘŚĆ I dotyczy wszystkich studentów kierunku Ekonomia pytania podstawowe

PYTANIA NA EGZAMIN MAGISTERSKI KIERUNEK: EKONOMIA STUDIA DRUGIEGO STOPNIA. CZĘŚĆ I dotyczy wszystkich studentów kierunku Ekonomia pytania podstawowe PYTANIA NA EGZAMIN MAGISTERSKI KIERUNEK: EKONOMIA STUDIA DRUGIEGO STOPNIA CZĘŚĆ I dotyczy wszystkich studentów kierunku Ekonomia pytania podstawowe 1. Cele i przydatność ujęcia modelowego w ekonomii 2.

Bardziej szczegółowo

Rozdział 1. Europejskie prawo podatkowe w systemie prawa Unii Europejskiej

Rozdział 1. Europejskie prawo podatkowe w systemie prawa Unii Europejskiej Europejskie prawo podatkowe. Rafał Lipniewicz Głównym celem książki jest przedstawienie podstawowych mechanizmów oddziałujących obecnie na proces tworzenia prawa podatkowego w państwach poprzez prezentację

Bardziej szczegółowo

Nowa Perspektywa Finansowa 2007-2013

Nowa Perspektywa Finansowa 2007-2013 Nowa Perspektywa Finansowa 2007-2013 2013 Magdalena Berlińska CIE UKIE Budżet ogólny UE a wieloletnie ramy finansowe Budżet ogólny UE jest na okres 1 roku kalendarzowego. Procedura budżetowa:art.268 etowa:art.268-280

Bardziej szczegółowo

Studia II stopnia (magisterskie) rok akademicki 2014/2015 Wybór promotorów prac dyplomowych na kierunku Międzynarodowe stosunki gospodarcze

Studia II stopnia (magisterskie) rok akademicki 2014/2015 Wybór promotorów prac dyplomowych na kierunku Międzynarodowe stosunki gospodarcze rok akademicki 2014/2015 Wybór promotorów prac dyplomowych na kierunku Międzynarodowe stosunki gospodarcze Katedry zasilające tzw. minimum kadrowe dla kierunku MSG (Wydział NE) Katedra Gospodarki Przestrzennej

Bardziej szczegółowo

Nowa perspektywa finansowa założenia do nowego okresu programowania.

Nowa perspektywa finansowa założenia do nowego okresu programowania. Nowa perspektywa finansowa 2014-2020 założenia do nowego okresu programowania.. Spotkanie współfinansowane ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Podstawa prawna: - Pakiet

Bardziej szczegółowo

Stan prac nad założeniami Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 2020

Stan prac nad założeniami Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 2020 Stan prac nad założeniami Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 2020 Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi Departament Rozwoju Obszarów Wiejskich WARSZAWA 4 kwietnia 2013 r. Prace nad projektem

Bardziej szczegółowo

Klastry wyzwania i możliwości

Klastry wyzwania i możliwości Klastry wyzwania i możliwości Stanisław Szultka Instytut Badań nad Gospodarką Rynkową 29 września 2015 Klastry wyzwania nowej perspektywy 1. Klastry -> inteligentne specjalizacje 2. Organizacje klastrowe

Bardziej szczegółowo

Dr GraŜyna Gęsicka. Polska i Unia Europejska po 2013 roku nowe wyzwania. Przemyśl 6 października 2008 r.

Dr GraŜyna Gęsicka. Polska i Unia Europejska po 2013 roku nowe wyzwania. Przemyśl 6 października 2008 r. Dr GraŜyna Gęsicka Polska i Unia Europejska po 2013 roku nowe wyzwania Przemyśl 6 października 2008 r. 1 Dlaczego powstała Unia Europejska? (1) 1. EWWiS (1951) utrzymanie trwałego pokoju między krajami

Bardziej szczegółowo

PYTANIA NA EGZAMIN MAGISTERSKI KIERUNEK: EKONOMIA STUDIA DRUGIEGO STOPNIA. CZĘŚĆ I dotyczy wszystkich studentów kierunku Ekonomia pytania podstawowe

PYTANIA NA EGZAMIN MAGISTERSKI KIERUNEK: EKONOMIA STUDIA DRUGIEGO STOPNIA. CZĘŚĆ I dotyczy wszystkich studentów kierunku Ekonomia pytania podstawowe PYTANIA NA EGZAMIN MAGISTERSKI KIERUNEK: EKONOMIA STUDIA DRUGIEGO STOPNIA CZĘŚĆ I dotyczy wszystkich studentów kierunku Ekonomia pytania podstawowe 1. Cele i przydatność ujęcia modelowego w ekonomii 2.

Bardziej szczegółowo

BLASKI I CIENIE WSPÓLNEJ POLITYKI ROLNEJ PROF. ZW. DR HAB. K. DUCZKOWSKA-MAŁYSZ WARSZAWA, 16 KWIETNIA 2015 EUROREG - SEMINARIUM

BLASKI I CIENIE WSPÓLNEJ POLITYKI ROLNEJ PROF. ZW. DR HAB. K. DUCZKOWSKA-MAŁYSZ WARSZAWA, 16 KWIETNIA 2015 EUROREG - SEMINARIUM BLASKI I CIENIE WSPÓLNEJ POLITYKI ROLNEJ PROF. ZW. DR HAB. K. DUCZKOWSKA-MAŁYSZ WARSZAWA, 16 KWIETNIA 2015 EUROREG - SEMINARIUM NOWE SPOJRZENIE NA WPR Ewolucja Wspólnej Polityki Rolnej Nowy kontekst rozwoju

Bardziej szczegółowo

Jerzy Jendrośka Polityka energetyczna i ochrona środowiska w Unii Europejskiej:

Jerzy Jendrośka Polityka energetyczna i ochrona środowiska w Unii Europejskiej: Jerzy Jendrośka Polityka energetyczna i ochrona środowiska w Unii Europejskiej: uwarunkowania prawne Efektywność energetyczna w budownictwie i przemyśle Wrocław, 14-15 listopada 2012 Zagadnienia Prawo

Bardziej szczegółowo

Prawo celne od podstaw - praktyczne aspekty obrotu towarowego z zagranicą

Prawo celne od podstaw - praktyczne aspekty obrotu towarowego z zagranicą Prawo celne od podstaw - praktyczne aspekty obrotu towarowego z zagranicą Profil uczestnika - osoby odpowiedzialne w firmie za organizację procesów związanych z logistyką międzynarodową, poszukujące wiedzy

Bardziej szczegółowo

PODSTAWA PRAWNA ZWYKŁEJ PROCEDURY USTAWODAWCZEJ. Podstawa prawna Przedmiot Elementy procedury 1. w ogólnym interesie gospodarczym

PODSTAWA PRAWNA ZWYKŁEJ PROCEDURY USTAWODAWCZEJ. Podstawa prawna Przedmiot Elementy procedury 1. w ogólnym interesie gospodarczym ZAŁĄCZNIK III PODSTAWA PRAWNA ZWYKŁEJ PROCEDURY USTAWODAWCZEJ 1 Podstawa prawna Przedmiot Elementy procedury 1 Artykuł 14 Artykuł 15 ust. 3 Artykuł 16 ust. 2 Artykuł 18 Artykuł 19 ust. 2 Artykuł 21 ust.

Bardziej szczegółowo

Wydział Programowania Rozwoju i Funduszy Europejskich Urząd Marszałkowski Województwa Śląskiego. Katowice, 2 grudzień 2004

Wydział Programowania Rozwoju i Funduszy Europejskich Urząd Marszałkowski Województwa Śląskiego. Katowice, 2 grudzień 2004 KSZTAŁTOWANIE I REALIZACJA POLITYKI ENERGETYCZNEJ NA POZIOMIE WOJEWÓDZTWA STAN OBECNY, PRIORYTETY NA PRZYSZŁOŚĆ W KONTEKŚCIE PROWADZONEJ AKTUALIZACJI STRATEGII ROZWOJU WOJEWÓDZTWA. Wydział Programowania

Bardziej szczegółowo

Wsparcie przedsiębiorców w latach 2014-2020 możliwości pozyskania dofinansowania w nowej perspektywie unijnej

Wsparcie przedsiębiorców w latach 2014-2020 możliwości pozyskania dofinansowania w nowej perspektywie unijnej Wsparcie przedsiębiorców w latach 2014-2020 możliwości pozyskania dofinansowania w nowej perspektywie unijnej Iwona Wendel Podsekretarz Stanu Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju Warszawa, 22 maja 2014

Bardziej szczegółowo

Pomoc publiczna. Definicja pomocy publicznej/ogólny zakaz udzielania pomocy publicznej. Przesłanki pomocy publicznej

Pomoc publiczna. Definicja pomocy publicznej/ogólny zakaz udzielania pomocy publicznej. Przesłanki pomocy publicznej Pomoc publiczna Dr Igor Postuła Wydział Zarządzania Uniwersytetu Warszawskiego Definicja pomocy publicznej/ogólny zakaz udzielania pomocy publicznej Art. 107 ust. 1 TFUE (dawniej 87 ust. 1 TWE): Z zastrzeŝeniem

Bardziej szczegółowo

Wniosek ROZPORZĄDZENIE RADY

Wniosek ROZPORZĄDZENIE RADY KOMISJA EUROPEJSKA Bruksela, dnia 4.11.2013 r. COM(2013) 718 final 2013/0341 (NLE) Wniosek ROZPORZĄDZENIE RADY zmieniające załącznik I do rozporządzenia (EWG) nr 2658/87 w sprawie nomenklatury taryfowej

Bardziej szczegółowo

Polski sektor żywnościowy 5 lat po akcesji

Polski sektor żywnościowy 5 lat po akcesji Polski sektor żywnościowy 5 lat po akcesji Andrzej Kowalski Instytut Ekonomiki Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej PIB Katedra Rozwoju Obszarów Wiejskich Szkoła Główna Handlowa Warszawa kwiecień 2009 Wzajemne

Bardziej szczegółowo

Gospodarka i funkcjonowanie Unii Europejskiej

Gospodarka i funkcjonowanie Unii Europejskiej Gospodarka i funkcjonowanie Unii Europejskiej Wykład I Podstawowe pojęcia i formy integracji Integracja ekonomiczna Stopniowe i dobrowolne eliminowanie granic ekonomicznych między niepodległymi państwami,

Bardziej szczegółowo

3a 3b 3c 3d 3e. przepis aktu wykonawczego przepis aktu wykonawczego

3a 3b 3c 3d 3e. przepis aktu wykonawczego przepis aktu wykonawczego Załącznik do formularza informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc de minimis Instrukcja wypełnienia tabeli w części D formularza informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc de minimis

Bardziej szczegółowo

Instrukcja wypełnienia tabeli w części D formularza informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc de minimis

Instrukcja wypełnienia tabeli w części D formularza informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc de minimis Załącznik do formularza informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc de minimis Instrukcja wypełnienia tabeli w części D formularza informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc de minimis

Bardziej szczegółowo

Instrukcja wypełnienia tabeli w części D formularza informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc de minimis

Instrukcja wypełnienia tabeli w części D formularza informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc de minimis Załącznik do formularza informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc de minimis Instrukcja wypełnienia tabeli w części D formularza informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc de minimis

Bardziej szczegółowo

Instrukcja wypełnienia tabeli w części D formularza informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc de minimis

Instrukcja wypełnienia tabeli w części D formularza informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc de minimis Załącznik do formularza informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc de minimis Instrukcja wypełnienia tabeli w części D formularza informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc de minimis

Bardziej szczegółowo

Instrukcja wypełnienia tabeli w części D formularza informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc de minimis

Instrukcja wypełnienia tabeli w części D formularza informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc de minimis Załącznik do formularza informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc de minimis Instrukcja wypełnienia tabeli w części D formularza informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc de minimis

Bardziej szczegółowo

Ryszard Unia Europejska

Ryszard Unia Europejska A 377214 Ryszard Unia Europejska jako aktor stosunków międzynarodowych Wydawnictwo Naukowe Scholar Warszawa 2003 Spis treści Wstęp 13 Rozdział I Budowanie unii politycznej państw Wspólnoty Europejskiej:

Bardziej szczegółowo

Budżet ogólny Unii Europejskiej na rok finansowy 2010

Budżet ogólny Unii Europejskiej na rok finansowy 2010 ISSN 1725-6844 Budżet ogólny Unii Europejskiej na rok finansowy 2010 Dane PL Stycznia 2010 KOMISJA EUROPEJSKA KOMISJA EUROPEJSKA BUDŻET OGÓLNY UNII EUROPEJSKIEJ NA ROK FINANSOWY 2010 Dane BRUKSELA LUKSEMBURG,

Bardziej szczegółowo

Relacje Unii Europejskiej z krajami Afryki, Karaibów i Pacyfiku. Historia i perspektywy.

Relacje Unii Europejskiej z krajami Afryki, Karaibów i Pacyfiku. Historia i perspektywy. Relacje Unii Europejskiej z krajami Afryki, Karaibów i Pacyfiku. Historia i perspektywy. Grzegorz Mazur Książka jest monografią przedstawiającą historię i perspektywy współpracy między Unią Europejską

Bardziej szczegółowo

A 389895. Stosunki gospodarcze. Polska Rosja. w warunkach integracji z Uniq Europejską. praca zbiorowa pod redakcją Pawła Bożyka

A 389895. Stosunki gospodarcze. Polska Rosja. w warunkach integracji z Uniq Europejską. praca zbiorowa pod redakcją Pawła Bożyka A 389895 Stosunki gospodarcze Polska Rosja w warunkach integracji z Uniq Europejską praca zbiorowa pod redakcją Pawła Bożyka SZKOŁA GŁÓWNA HANDLOWA W WARSZAWIE Warszawa 2004 SPIS TREŚCI WSTĘP 11 Część

Bardziej szczegółowo

EKONOMIKA I ZARZĄDZANIE PRZEDSIĘBIORSTWEM W AGROBIZNESIE

EKONOMIKA I ZARZĄDZANIE PRZEDSIĘBIORSTWEM W AGROBIZNESIE EKONOMIKA I ZARZĄDZANIE PRZEDSIĘBIORSTWEM W AGROBIZNESIE Anna Grontkowska, Bogdan Klepacki SPIS TREŚCI Wstęp Rozdział 1. Miejsce rolnictwa w systemie agrobiznesu Pojęcie i funkcje agrobiznesu Ogniwa agrobiznesu

Bardziej szczegółowo

Spis treści: Wykaz skrótów Wstęp

Spis treści: Wykaz skrótów Wstęp Spis treści: Wykaz skrótów Wstęp Rozdział 1 POJĘCIE I ISTOTA GRANIC WEWNĘTRZNYCH I ZEWNĘTRZNYCH UNII EUROPEJSKIEJ I STREFY SCHENGEN 1.1.Wprowadzenie 1.2.Podstawowe pojęcia związane z kształtowaniem się

Bardziej szczegółowo

Partnerstwo Wschodnie

Partnerstwo Wschodnie Partnerstwo Wschodnie PW proces rozwoju partnerskich relacji UE z państwami Europy Wschodniej mający na celu stopniową integrację tych państw i ich społeczeństw na bazie unijnych norm, standardów i wartości

Bardziej szczegółowo