Badania rozmieszczenia zbrojenia rozproszonego w betonach SCC

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Badania rozmieszczenia zbrojenia rozproszonego w betonach SCC"

Transkrypt

1 Tomasz Ponikiewski Grzegorz Cygan Badania rozmieszczenia zbrojenia rozproszonego w betonach SCC The investigation OF distribution of fibres in reinforced selfcompacting concrete Streszczenie W artykule przedstawiono wpływ wybranej metody formowania betonu SCC na rozmieszczenie włókien stalowych. Zaprezentowano analizę przekrojów próbek elementów belkowych, wykonanych z betonu modyfikowanego włóknami stalowymi i formowanych podczas badania L-box. Analizę wykonano przy pomocy autorskiego programu komputerowego do analizy obrazu zgładów fibrobetonowych. Analizowanie wpływu losowości włókien na urabialność oraz parametry wytrzymałościowe betonów jest jedną z nowych tendencji w badaniach betonów zwykłych i samozagęszczalnych. Nierównomierne i kierunkowe rozmieszczanie się zbrojenia rozproszonego w trakcie zabiegów technologicznych powoduje problemy, związane z losowością dystrybucji włókien w objętości betonu, co potwierdzono w prezentowanych badaniach. Abstract The paper presents and discusses the influence of the selected forming method of selfcompacting concrete on distribution of fibres. The paper also presents an analysis dealing with cross-sections of SCC concrete beams in which steel fibres were applied and L-box test formed. This analysis was carried out using special software for the analysis of polished micro-sections of fibre-concretes. The analysis of the impact this randomness has on workability and strength parameters of concrete is one of the present trends in investigation of normal and self-compacting concrete. The lack of regularity and directional reorientation of fibres during technological processes causes some problems linked with their random distribution in the concrete mass and it has been confirmed in presented research. dr inż. Tomasz Ponikiewski Politechnika Śląska, Wydział Budownictwa mgr inż. Grzegorz Cygan Politechnika Śląska, Wydział Budownictwa

2 Tomasz Ponikiewski, Grzegorz Cygan 1. Wprowadzenie Technologia betonów samozagęszczalnych jest aktualnie przedmiotem bardzo dużego zainteresowania badawczego. Jednakże istniejący stan wiedzy w zakresie samozagęszczalnych betonów modyfikowanych włóknami różnego rodzaju jest dość ograniczony. Dostępne publikacje z badań takich betonów, szczególnie pod względem projektowania i metod formowania są nieliczne. Analizowanie zmienności rozmieszczenia i ukierunkowania zbrojenia rozproszonego w betonach SFRSCC (Steel-Fibre-Reinforced Self- Compacting Concrete) oraz ich wpływu na parametry mechaniczne jest jedną z nowych tendencji w badaniach betonów samozagęszczalnych. Dodatek zbrojenia rozproszonego poprawia w mniejszym lub większym stopniu różne parametry SFRSCC, ale jednocześnie uwidacznia trudności w przygotowaniu składu spełniającego warunek samozagęszczalności, jednorodności matrycy w swojej objętości, a zarazem wyraźnej poprawy właściwości fizyko-mechanicznych [1, 2, 3, 4]. Niewiele jest badań w zakresie rzeczywistego rozmieszczenia zbrojenia rozproszonego w samozagęszczalnej mieszance betonowej i wpływu ich dystrybucji na urabialność i właściwości mechaniczne betonu samozagęszczalnego [5, 6]. Nierozpoznanym obszarem badawczym jest wpływ metod formowania SFRSCC na zachowanie zakładanych w projektowaniu parametrów technologicznych [7] i mechanicznych betonu, ze względu na brak informacji o rzeczywistym rozproszeniu oraz ukierunkowaniu włókien w mieszance w trakcie procesów technologicznych. 2. Założenia i metodyka badań Skład badanych mieszanek SCC przedstawiono w tabeli 1. Opis oraz przyjęte oznaczenia próbek wykonanych w ramach badań przedstawiono w tabeli 2. Rozpatrywano w badaniach 4 rodzaje włókien stalowych na 3 poziomach udziału objętościowego. Kryterium samozagęszczalności spełniały mieszanki z maksymalną zawartością włókien 0,75%, przyjęto więc, że będzie to maksymalna analizowana zawartość włókien. Tabela 1. Skład zaprojektowanej mieszanki samozagęszczalnej Składnik Na 1 m 3 [kg/m 3 ] Na zarób [kg/15 dm 3 ] CEM II B-S 42,5 [kg] 466 6,990 Popiół lotny 58 0,870 Woda 188 2,820 SP na bazie eterów polikarboksylanowych [1,0% m.c.] 4,66 0,070 Kruszywo sjenitowe 2-8 [mm] 809,5 12,14 Piasek 0-2 [mm] 809,5 12,14 W/(C+D) 0,36 0,36 2

3 Badania rozmieszczenia zbrojenia rozproszonego w betonach SCC Tabela 2. Rodzaje zastosowanych do badań włókien stalowych i oznaczenia próbek Lp Kształt włókien Smukłość Długość Średnica [mm] [mm] Numer próbki wg zawartości włókien: 0-0,25-0,50-0,75 [%] 11 haczykowate ,66 P13 - P2 P1 P3 22 haczykowate ,1 P13 - P5 P4 P6 33 proste 64 25,4 0,4 P13 - P8 P7 P9 44 faliste ,7 P13 - P11 P10 P12 Zakres badań obejmował: Przygotowanie mieszanki betonowej wg podanego składu w tabelach 1 i 2 Wykonanie próby rozpływu stożkiem Abramsa po upływie 20 minut od ukończenia procesu mieszania celem weryfikacji samozagęszczalności Wypełnienie skrzynki wypływowej L-box po ponownym wymieszaniu mieszanki SFRSCC oraz wykonanie badania Rozformowanie otrzymanych próbek z rozbieralnej formy L-box po 24 godzinach od formowania; przykładowy wygląd betonu po rozformowaniu przedstawiono na fot. 1. Przygotowywanie zgładów betonów wg rys. 1. Analiza autorskim programem komputerowym do analizy obrazu zgładów fibrobetonowych. a) b) Fot. 1. Wykonane w skrzynce wypływowej L-box i rozformowane próbki SFRSCC dla a) włókien prostych 0,40/25,4 w pomiarach P8 P7 P9; b) włókien falistych 0,7 x 30 w pomiarach P11 P10 P12 [8] Badanie przy pomocy rozbieralnych skrzynek wypływowych L-box pozwoliło na ocenę samozagęszczalności mieszanki w warunkach rozstawów prętów zbrojeniowych, zdolności mieszanki do samopoziomowania się oraz skłonności do segregacji i blokowania włókien. Należy zaznaczyć, że mieszanka wzorcowa P-13 uzyskała pełny rozpływ w skrzynce L-box. 3

4 Tomasz Ponikiewski, Grzegorz Cygan Kolejnym etapem badań było podzielenie otrzymanych próbek betonowych na części, w celu otrzymania zgładów do dalszej analizy komputerowej. Przyjęto, że próbki zgładów będą dzielone na części długości 100 mm. Na rys. 1 przedstawiono założony system numeracji próbek i poszczególnych zgładów. Rys. 1. Założony system numeracji próbek i poszczególnych zgładów W badaniach przyjęto siatkę podziałową, której wymiary zostały przyjęte dla zgładu SFRSCC o największy przekroju tzn. 100 x 200 mm (rys. 2). Pionowo dokonano podziału zgładu na cztery pola, natomiast poziomo założono szerokość na osiem pól. Rys. 2. Zastosowana siatka podziału zgładów W każdym polu generowane są przez program komputerowy wartości określające ilość włókien znajdujących się w danym obszarze. 4

5 3. Wyniki badań i ich omówienie Badania rozmieszczenia zbrojenia rozproszonego w betonach SCC W badaniach uzyskano mapy obrazujące rzeczywisty rozkład włókien stalowych w zgładach betonów SFRSCC (zawartość w poszczególnych polach siatki). Aby umożliwić porównanie poszczególnych map, do wszystkich rysunków przyjęto taką samą skalę kolorów, przyjętej dla próbki z największą zawartością włókien. Przykładowa mapa rozkładu włókien dla przekroju h100 próbki P1 została przedstawiona na rys. 3. Rys. 3. Mapa rozkładu włókien dla przekroju h100 dla próbki P1 Przykładowe rozmieszczenie i oznaczenie włókien stalowych dla wybranych 3 badanych betonów we wszystkich zgładach pomiarowych przedstawiono na rys Stwierdzono, że wraz z oddaleniem się od zasuwy L-box a, ilość włókien w kolejnych zgładach jest coraz mniejsza. Stwierdzono blokowanie się mieszanki przy prętach, ich przepływ nie był jednolity, czego efektem było rozmieszczanie się mieszanki w dolnych rzędach próbki w sposób zależny od ilości i rodzaju włókien (fot. 1). Różnice pomiędzy zawartością włókien w polach pomiarowych w jednym poziomie lub pionie dochodzą nawet do 50%. Badano również wpływ rodzaju włókien na ich liczbę w przekrojach pomiarowych formy L-box. Przykładowe wyniki badań dla zawartości włókien 0,75% przedstawiono na rys. 7. Zastosowane włókna faliste w próbce P12 przy zawartości 0,75% wykazywały się znacznie mniej negatywnym wpływem na blokowanie się mieszanki między prętami L-box a, w porównaniu z próbkami P3, P6 i P9. Wykazano znaczący wpływ kształtu włókien na urabialność mieszanki. Im większa smukłość zastosowanych włókien tym większy wpływ na urabialność. Włókna proste o dużej smukłości próbki P9 niemalże całkowicie zostały zablokowane przy prętach skrzynki L-box. W przypadku zawartości włókien 0,50% procentowy spadek ilości włókien pomiędzy przekrojem h100 i h200 wynosił 17%, natomiast między przekrojem pierwszym i ostatnim 45%. Dla zawartości włókien 0,25% blokowanie się włókien przed prętami nie jest duże w porównaniu z próbkami o większej zawartości włókien (rys. 8). Procentowy spadek ilości włókien w próbce P2 między przekrojem h100 i h200 wynosił 8%, natomiast między przekrojem pierwszym i ostatnim wynosił 31%, natomiast w próbce P5 odpowiednio 2 i 23%. 5

6 Tomasz Ponikiewski, Grzegorz Cygan Rys. 4. Model rozkładu włókien próbki P1 [8] Rys. 5. Model rozkładu włókien próbki P2 [8] Rys. 6. Model rozkładu włókien próbki P12 [8] Rys. 7. Wpływ rodzaju włókien na ich liczbę w przekrojach pomiarowych formy L-box dla zawartości włókien 0,75% [8] 6

7 Badania rozmieszczenia zbrojenia rozproszonego w betonach SCC Rys. 8. Wpływ rodzaju włókien na ich liczbę w przekrojach pomiarowych formy L-box dla zawartości włókien 0,25% [8] 4. Podsumowanie i wnioski końcowe Przeprowadzone badania potwierdzają problemy technologiczne z równomiernym rozmieszczeniem włókien stalowych w matrycy betonu SFRSCC. Symulacja przepływu mieszani betonowej w aparacie L-box wykazywała blokowanie się włókien na prętach imitujących zbrojenie zwiększające się wraz ze wzrostem udziału objętościowego włókien w betonie. Wykazano również wpływ smukłości oraz kształtu włókien na zjawisko blokowania. Dotychczasowe badania nie dostarczyły systematycznych, zweryfikowanych danych doświadczalnych umożliwiających projektowanie SFRSCC z warunku zakładanych parametrów mechanicznych oraz rzeczywistego rozmieszczenia i ukierunkowania zbrojenia rozproszonego. Konsekwencją tego jest rozbieżność w projektowanych i otrzymywanych parametrach mechanicznych tak modyfikowanych betonów. Ważne jest określenie stopnia odchyleń w zakładanych parametrach mechanicznych SFRSCC ze względu na rzeczywiste rozmieszczenie i ukierunkowanie zbrojenia rozproszonego. Uzyskane w badaniach zaprezentowanych oraz kolejnych wyniki będą stanowiły podstawę do opracowania metody projektowania fibrobetonów samozagęszczalnych z uwzględnieniem wybranych formowanych elementów konstrukcyjnych. Istotą problemu jest ustalenie jak w różnych konstrukcjach zmienia się rozmieszczenie zbrojenia rozproszonego w zależności od sposobu układania mieszanki, biorąc pod uwagę jej właściwości reologiczne, udział objętościowy i parametry geometryczne włókien stalowych. Uzyskane wyniki badawcze mogą być wykorzystane do zwiększenia dokładności modelowania właściwości mechanicznych wybranych elementów konstrukcji, przy zastosowaniu zbrojenia rozproszonego. Literatura [1] I. Busterud, K. Johansen, A. I. Dossland: Production of fibre reinforced SCC, in: Proceedings of the second North American conference on the design and use of self-consolidating concrete and the fourth international RILEM Symposium on self-compacting concret, Chicago, IL, USA, October 2005, Hanley Wood, Minneapolis, MN, USA, pp

8 Tomasz Ponikiewski, Grzegorz Cygan [2] Y. Ding, D. Thomaseth, Ch. Niederegger, A. Thomas, W. Lukas: The investigation on the workability and flexural toughness of fibre cocktail reinforced self-compacting high performance concrete. 6 th RILEM Symposium on fibre-reinforced concretes (frc) BEFIB 2004, Varenna, taly [3] S. Grünewald: Performance-based design of self-compacting fibre reinforced concrete, Doctor`s thesis, [4] S. Grünewald, J. C. Walraven: Optimisation of the mixture composition of self-compacting fibre reinforced concrete. In: Proceedings of the Second North American conference on the Design and Use of Self-consolidating Concrete and the Fourth International RILEM Symposium on Self-compacting Concrete, Chicago, IL, USA, October 2005, Minneapolis, MN, USA, pp [5] K. H. Khayat, P. Ghoddousi, F. Kassimi: Effect of fiber type on workability and mechanical properties of SCC, In: Proceedings of the Third North American conference on the Design and Use of Self-consolidating Concrete SCC Chicago [6] T. Ponikiewski: The rheological properties of fresh steel fibre reinforced self-compacting concrete, in: Proc. Int. Symp. `Brittle Matrix Composites 8`, A.M.Brandt, V.C.Li, I.H.Marshall, Cambridge and Warsaw [7] T. Ponikiewski: Investigation on random distribution of fibres in cement composites, in: Proc. Int. Symp. `Brittle Matrix Composites 9`, A.M.Brandt, J. Olek, I.H.Marshall, Warsaw [8] T. Kmita: Analiza losowości romieszczenia zbrojenia rozproszonego w betonach samozagęszczalnych. Praca magisterska. Promotor: Tomasz Ponikiewski, Gliwice

rozmieszczenia zbrojenia rozproszonego w betonach SCC TECHNOLOGIA BETONU

rozmieszczenia zbrojenia rozproszonego w betonach SCC TECHNOLOGIA BETONU Beton samozagęszczalny zbrojony włóknami stalowymi Badania rozmieszczenia zbrojenia rozproszonego w betonach SCC Technologia betonów samozagęszczalnych jest aktualnie przedmiotem bardzo dużego zainteresowania

Bardziej szczegółowo

WPŁYW WŁÓKIEN NA SAMOZAGĘSZCZALNOŚĆ MIESZANKI BETONOWEJ

WPŁYW WŁÓKIEN NA SAMOZAGĘSZCZALNOŚĆ MIESZANKI BETONOWEJ Tomasz Ponikiewski 1 WPŁYW WŁÓKIEN NA SAMOZAGĘSZCZALNOŚĆ MIESZANKI BETONOWEJ 1. Wprowadzenie Technologia betonu samozagęszczalnego pozwala na kształtowanie struktury obiektów inżynierskich w sposób szybszy

Bardziej szczegółowo

ZWIĄZKI SAMOZAGĘSZCZALNOŚCI I WYTRZYMAŁOŚCI FIBROBETONU W ASPEKCIE ZMIENNYCH CZYNNIKÓW TECHNOLOGICZNYCH

ZWIĄZKI SAMOZAGĘSZCZALNOŚCI I WYTRZYMAŁOŚCI FIBROBETONU W ASPEKCIE ZMIENNYCH CZYNNIKÓW TECHNOLOGICZNYCH Tomasz Ponikiewski 1 ZWIĄZKI SAMOZAGĘSZCZALNOŚCI I WYTRZYMAŁOŚCI FIBROBETONU W ASPEKCIE ZMIENNYCH CZYNNIKÓW TECHNOLOGICZNYCH 1. Wprowadzenie Analizowanie związków samozagęszczalności i wytrzymałości fibrobetonu

Bardziej szczegółowo

ROK XVI/LXXVIII STYCZEŃ LUTY 2011 r. Nr 1

ROK XVI/LXXVIII STYCZEŃ LUTY 2011 r. Nr 1 MIĘDZYNARODOWE CZASOPISMO NAUKOWE POŚWIĘCONE ZAGADNIENIOM CHEMII I TECHNOLOGII MATERIAŁÓW WIĄŻĄCYCH I BETONU ROK XVI/LXXVIII STYCZEŃ LUTY 2011 r. Nr 1 Czasopismo dostępne w wersji elektronicznej na stronie

Bardziej szczegółowo

Badanie komputerowe losowego rozproszenia włókien w kompozytach cementowych

Badanie komputerowe losowego rozproszenia włókien w kompozytach cementowych Analiza przekrojów poprzecznych elementów konstrukcyjnych Badanie komputerowe losowego rozproszenia włókien w kompozytach cementowych Przy zastosowaniu mieszanek betonowych modyfikowanych włóknami zawsze

Bardziej szczegółowo

ZACHODNIOPOMORSKI UNIWERSYTET TECHNOLOGICZNY W SZCZECINIE WYDZIAŁ BUDOWNICTWA I ARCHITEKTURY KATEDRA KONSTRUKCJI ŻELBETOWYCH I TECHNOLOGII BETONU

ZACHODNIOPOMORSKI UNIWERSYTET TECHNOLOGICZNY W SZCZECINIE WYDZIAŁ BUDOWNICTWA I ARCHITEKTURY KATEDRA KONSTRUKCJI ŻELBETOWYCH I TECHNOLOGII BETONU ZACHODNIOPOMORSKI UNIWERSYTET TECHNOLOGICZNY W SZCZECINIE WYDZIAŁ BUDOWNICTWA I ARCHITEKTURY KATEDRA KONSTRUKCJI ŻELBETOWYCH I TECHNOLOGII BETONU Autorzy: imię i nazwisko WPŁYW POPIOŁÓW LOTNYCH NA WYBRANE

Bardziej szczegółowo

WPŁYW WŁAŚCIWOŚCI I ILOŚCI ZACZYNU NA REOLOGIĘ BETONÓW SAMOZAGĘSZCZALNYCH WYSOKOWARTOŚCIOWYCH

WPŁYW WŁAŚCIWOŚCI I ILOŚCI ZACZYNU NA REOLOGIĘ BETONÓW SAMOZAGĘSZCZALNYCH WYSOKOWARTOŚCIOWYCH JACEK GOŁASZEWSKI, ALEKSANDRA KOSTRZANOWSKA WPŁYW WŁAŚCIWOŚCI I ILOŚCI ZACZYNU NA REOLOGIĘ BETONÓW SAMOZAGĘSZCZALNYCH WYSOKOWARTOŚCIOWYCH THE INFLUENCE OF PROPERTIES AND PASTE OF CEMENT CONTENT ON SELF-COMPACTING

Bardziej szczegółowo

Zaprawy i betony modyfikowane włóknami polipropylenowymi

Zaprawy i betony modyfikowane włóknami polipropylenowymi TECHNOLOGIA BETONU Właściwości reologiczne Zaprawy i betony modyfikowane włóknami polipropylenowymi Określono parametry reologiczne świeżych zapraw modyfikowanych włóknami polipropylenowymi (ZMWP) oraz

Bardziej szczegółowo

beton samozagęszczalny str. 1 e2

beton samozagęszczalny str. 1 e2 beton samozagęszczalny str. 1 e2 Beton samozagęszczalny (beton SCC z ang. self-compacting concrete) jest to beton o specjalnych właściwościach mieszanki betonowej. Beton SCC posiada zdolność do rozpływu

Bardziej szczegółowo

Dr inż. Tomasz Ponikiewski. 1. Introduction. 1. Wprowadzenie

Dr inż. Tomasz Ponikiewski. 1. Introduction. 1. Wprowadzenie Dr inż. Tomasz Ponikiewski Katedra Inżynierii Materiałów i Procesów Budowlanych, Wydział Budownictwa, Politechnika Śląska, Gliwice Reologiczne i mechaniczne właściwości betonów samozagęszczalnych z włóknami

Bardziej szczegółowo

WŁAŚCIWOŚCI REOLOGICZNE A STOPIEŃ SAMOODPOWIETRZENIA MIESZANKI SAMOZAGĘSZCZALNEJ BETONU WYSOKOWARTOŚCIOWEGO

WŁAŚCIWOŚCI REOLOGICZNE A STOPIEŃ SAMOODPOWIETRZENIA MIESZANKI SAMOZAGĘSZCZALNEJ BETONU WYSOKOWARTOŚCIOWEGO WŁAŚCIWOŚCI REOLOGICZNE A STOPIEŃ SAMOODPOWIETRZENIA MIESZANKI SAMOZAGĘSZCZALNEJ BETONU WYSOKOWARTOŚCIOWEGO Jacek GOŁASZEWSKI, Aleksandra KOSTRZANOWSKA Wydział Budownictwa, Politechnika Śląska, ul. Akademicka

Bardziej szczegółowo

WPŁYW RODZAJU WŁÓKIEN NA SAMOZAGESZCZALNOŚĆ I M ROZOODPORNOŚĆ BETONU

WPŁYW RODZAJU WŁÓKIEN NA SAMOZAGESZCZALNOŚĆ I M ROZOODPORNOŚĆ BETONU ZESZYTY NAUKOW E POLITECHNIKI ŚLĄSKIEJ Seria: BUDOW NICTW O z. 113 2008 Nr kol. 1799 Patrycja MIERA* Politechnika Śląska WPŁYW RODZAJU WŁÓKIEN NA SAMOZAGESZCZALNOŚĆ I M ROZOODPORNOŚĆ BETONU Streszczenie.

Bardziej szczegółowo

ANALiZA WPŁYWU PARAMETRÓW SAMOLOTU NA POZiOM HAŁASU MiERZONEGO WEDŁUG PRZEPiSÓW FAR 36 APPENDiX G

ANALiZA WPŁYWU PARAMETRÓW SAMOLOTU NA POZiOM HAŁASU MiERZONEGO WEDŁUG PRZEPiSÓW FAR 36 APPENDiX G PRACE instytutu LOTNiCTWA 221, s. 115 120, Warszawa 2011 ANALiZA WPŁYWU PARAMETRÓW SAMOLOTU NA POZiOM HAŁASU MiERZONEGO WEDŁUG PRZEPiSÓW FAR 36 APPENDiX G i ROZDZiAŁU 10 ZAŁOżEń16 KONWENCJi icao PIotr

Bardziej szczegółowo

Zakład Konstrukcji Żelbetowych SŁAWOMIR GUT. Nr albumu: 79983 Kierunek studiów: Budownictwo Studia I stopnia stacjonarne

Zakład Konstrukcji Żelbetowych SŁAWOMIR GUT. Nr albumu: 79983 Kierunek studiów: Budownictwo Studia I stopnia stacjonarne Zakład Konstrukcji Żelbetowych SŁAWOMIR GUT Nr albumu: 79983 Kierunek studiów: Budownictwo Studia I stopnia stacjonarne PROJEKT WYBRANYCH ELEMENTÓW KONSTRUKCJI ŻELBETOWEJ BUDYNKU BIUROWEGO DESIGN FOR SELECTED

Bardziej szczegółowo

WŁAŚCIWOŚCI MECHANICZNE KOMPOZYTÓW AlSi13Cu2- WŁÓKNA WĘGLOWE WYTWARZANYCH METODĄ ODLEWANIA CIŚNIENIOWEGO

WŁAŚCIWOŚCI MECHANICZNE KOMPOZYTÓW AlSi13Cu2- WŁÓKNA WĘGLOWE WYTWARZANYCH METODĄ ODLEWANIA CIŚNIENIOWEGO 31/14 Archives of Foundry, Year 2004, Volume 4, 14 Archiwum Odlewnictwa, Rok 2004, Rocznik 4, Nr 14 PAN Katowice PL ISSN 1642-5308 WŁAŚCIWOŚCI MECHANICZNE KOMPOZYTÓW AlSi13Cu2- WŁÓKNA WĘGLOWE WYTWARZANYCH

Bardziej szczegółowo

Distribution Solutions WireSolutions. Włókna stalowe. Posadzki przemysłowe

Distribution Solutions WireSolutions. Włókna stalowe. Posadzki przemysłowe Distribution Solutions WireSolutions Włókna stalowe Posadzki przemysłowe WireSolutions Zastosowania włókien stalowych WireSolutions wchodzi w skład grupy ArcelorMittal - firmy mającej pozycję nr 1 w przemyśle

Bardziej szczegółowo

Materiałowe i technologiczne uwarunkowania stanu naprężeń własnych i anizotropii wtórnej powłok cylindrycznych wytłaczanych z polietylenu

Materiałowe i technologiczne uwarunkowania stanu naprężeń własnych i anizotropii wtórnej powłok cylindrycznych wytłaczanych z polietylenu POLITECHNIKA ŚLĄSKA ZESZYTY NAUKOWE NR 1676 SUB Gottingen 7 217 872 077 Andrzej PUSZ 2005 A 12174 Materiałowe i technologiczne uwarunkowania stanu naprężeń własnych i anizotropii wtórnej powłok cylindrycznych

Bardziej szczegółowo

Temat: Zaprojektowanie procesu kontroli jakości wymiarów geometrycznych na przykładzie obudowy.

Temat: Zaprojektowanie procesu kontroli jakości wymiarów geometrycznych na przykładzie obudowy. Raport z przeprowadzonych pomiarów. Temat: Zaprojektowanie procesu kontroli jakości wymiarów geometrycznych na przykładzie obudowy. Spis treści 1.Cel pomiaru... 3 2. Skanowanie 3D- pozyskanie geometrii

Bardziej szczegółowo

MODELOWANIE POŁĄCZEŃ TYPU SWORZEŃ OTWÓR ZA POMOCĄ MES BEZ UŻYCIA ANALIZY KONTAKTOWEJ

MODELOWANIE POŁĄCZEŃ TYPU SWORZEŃ OTWÓR ZA POMOCĄ MES BEZ UŻYCIA ANALIZY KONTAKTOWEJ Jarosław MAŃKOWSKI * Andrzej ŻABICKI * Piotr ŻACH * MODELOWANIE POŁĄCZEŃ TYPU SWORZEŃ OTWÓR ZA POMOCĄ MES BEZ UŻYCIA ANALIZY KONTAKTOWEJ 1. WSTĘP W analizach MES dużych konstrukcji wykonywanych na skalę

Bardziej szczegółowo

WYTRZYMAŁOŚĆ RÓWNOWAŻNA FIBROBETONU NA ZGINANIE

WYTRZYMAŁOŚĆ RÓWNOWAŻNA FIBROBETONU NA ZGINANIE Artykul zamieszczony w "Inżynierze budownictwa", styczeń 2008 r. Michał A. Glinicki dr hab. inż., Instytut Podstawowych Problemów Techniki PAN Warszawa WYTRZYMAŁOŚĆ RÓWNOWAŻNA FIBROBETONU NA ZGINANIE 1.

Bardziej szczegółowo

Dr inż. Tomasz Ponikiewski, mgr inż. Grzegorz Cygan. 1. Introduction. 1. Wprowadzenie. 2. Basic assumptions and methods. 2. Założenia i metody badań

Dr inż. Tomasz Ponikiewski, mgr inż. Grzegorz Cygan. 1. Introduction. 1. Wprowadzenie. 2. Basic assumptions and methods. 2. Założenia i metody badań Dr inż. Tomasz Ponikiewski, mgr inż. Grzegorz Cygan Katedra Inżynierii Materiałów i Procesów Budowlanych, Politechnika Śląska Wybrane właściwości samozagęszczających się fibrobetonów z włóknami stalowymi

Bardziej szczegółowo

Beton nowoczesny i trwały materiał dla budownictwa podziemnego

Beton nowoczesny i trwały materiał dla budownictwa podziemnego Nowoczesna Infrastruktura Podziemna Brzeg, 5.04.2006 Beton nowoczesny i trwały materiał dla budownictwa podziemnego Zbigniew Giergiczny Dział Doradztwa Technologicznego Zakres prezentacji 1. Czym jest

Bardziej szczegółowo

BADANIA SYMULACYJNE PROCESU HAMOWANIA SAMOCHODU OSOBOWEGO W PROGRAMIE PC-CRASH

BADANIA SYMULACYJNE PROCESU HAMOWANIA SAMOCHODU OSOBOWEGO W PROGRAMIE PC-CRASH BADANIA SYMULACYJNE PROCESU HAMOWANIA SAMOCHODU OSOBOWEGO W PROGRAMIE PC-CRASH Dr inż. Artur JAWORSKI, Dr inż. Hubert KUSZEWSKI, Dr inż. Adam USTRZYCKI W artykule przedstawiono wyniki analizy symulacyjnej

Bardziej szczegółowo

WPŁYW WIELKOŚCI WYDZIELEŃ GRAFITU NA WYTRZYMAŁOŚĆ ŻELIWA SFEROIDALNEGO NA ROZCIĄGANIE

WPŁYW WIELKOŚCI WYDZIELEŃ GRAFITU NA WYTRZYMAŁOŚĆ ŻELIWA SFEROIDALNEGO NA ROZCIĄGANIE 15/12 ARCHIWUM ODLEWNICTWA Rok 2004, Rocznik 4, Nr 12 Archives of Foundry Year 2004, Volume 4, Book 12 PAN Katowice PL ISSN 1642-5308 WPŁYW WIELKOŚCI WYDZIELEŃ GRAFITU NA WYTRZYMAŁOŚĆ ŻELIWA SFEROIDALNEGO

Bardziej szczegółowo

Dr inż. Tomasz Ponikiewski, prof. Jacek Gołaszewski. 1. Introduction. 1. Wprowadzenie

Dr inż. Tomasz Ponikiewski, prof. Jacek Gołaszewski. 1. Introduction. 1. Wprowadzenie Dr inż. Tomasz Ponikiewski, prof. Jacek Gołaszewski Katedra Inżynierii Materiałów i Procesów Budowlanych, Wydział Budownictwa, Politechnika Śląska, Gliwice Nowa metoda badania losowej dystrybucji włókien

Bardziej szczegółowo

NAPRĘŻENIA ŚCISKAJĄCE PRZY 10% ODKSZTAŁCENIU WZGLĘDNYM PRÓBEK NORMOWYCH POBRANYCH Z PŁYT EPS O RÓŻNEJ GRUBOŚCI

NAPRĘŻENIA ŚCISKAJĄCE PRZY 10% ODKSZTAŁCENIU WZGLĘDNYM PRÓBEK NORMOWYCH POBRANYCH Z PŁYT EPS O RÓŻNEJ GRUBOŚCI PRACE INSTYTUTU TECHNIKI BUDOWLANEJ - KWARTALNIK 1 (145) 2008 BUILDING RESEARCH INSTITUTE - QUARTERLY No 1 (145) 2008 Zbigniew Owczarek* NAPRĘŻENIA ŚCISKAJĄCE PRZY 10% ODKSZTAŁCENIU WZGLĘDNYM PRÓBEK NORMOWYCH

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE Z BADAŃ

SPRAWOZDANIE Z BADAŃ POLITECHNIKA ŁÓDZKA ul. Żeromskiego 116 90-924 Łódź KATEDRA BUDOWNICTWA BETONOWEGO NIP: 727 002 18 95 REGON: 000001583 LABORATORIUM BADAWCZE MATERIAŁÓW I KONSTRUKCJI BUDOWLANYCH Al. Politechniki 6 90-924

Bardziej szczegółowo

The development of the technological process in an integrated computer system CAD / CAM (SerfCAM and MTS) with emphasis on their use and purpose.

The development of the technological process in an integrated computer system CAD / CAM (SerfCAM and MTS) with emphasis on their use and purpose. mgr inż. Marta Kordowska, dr inż. Wojciech Musiał; Politechnika Koszalińska, Wydział: Mechanika i Budowa Maszyn; marteczka.kordowska@vp.pl wmusiał@vp.pl Opracowanie przebiegu procesu technologicznego w

Bardziej szczegółowo

Construction. Beton samozagęszczalny w worku oszczędza czas i pieniądze. Sika Services AG

Construction. Beton samozagęszczalny w worku oszczędza czas i pieniądze. Sika Services AG Beton samozagęszczalny w worku oszczędza czas i pieniądze Podobnie jak na wielu dużych budowach na całym świecie......teraz również na małych budowach, w domu i w ogrodzie - wszędzie, gdzie beton jest

Bardziej szczegółowo

ArcelorMittal WireSolutions. Włókna stalowe Posadzki przemysłowe

ArcelorMittal WireSolutions. Włókna stalowe Posadzki przemysłowe ArcelorMittal WireSolutions Włókna stalowe Posadzki przemysłowe ArcelorMittal WireSolutions Steel Fibres Solutions ArcelorMittal WireSolutions wchodzi w skład grupy ArcelorMittal - firmy mającej pozycję

Bardziej szczegółowo

Politechnika Białostocka INSTRUKCJA DO ĆWICZEŃ LABORATORYJNYCH

Politechnika Białostocka INSTRUKCJA DO ĆWICZEŃ LABORATORYJNYCH Politechnika Białostocka Wydział Budownictwa i Inżynierii Środowiska INSTRUKCJA DO ĆWICZEŃ LABORATORYJNYCH Temat ćwiczenia: Zwykła próba rozciągania stali Numer ćwiczenia: 1 Laboratorium z przedmiotu:

Bardziej szczegółowo

WPŁYW DOMIESZEK NAPOWIETRZAJĄCYCH NA WYBRANE PARAMETRY MIESZANKI BETONOWEJ I BETONU

WPŁYW DOMIESZEK NAPOWIETRZAJĄCYCH NA WYBRANE PARAMETRY MIESZANKI BETONOWEJ I BETONU Budownictwo 19 Alina Pietrzak WPŁYW DOMIESZEK NAPOWIETRZAJĄCYCH NA WYBRANE PARAMETRY MIESZANKI BETONOWEJ I BETONU Wprowadzenie Beton to materiał konstrukcyjny o bardzo specyficznym charakterze. Z jednej

Bardziej szczegółowo

ROZSZERZALNOŚĆ CIEPLNA KOMPOZYTÓW NA OSNOWIE STOPU AlSi13Cu2 WYTWARZANYCH METODĄ SQUEEZE CASTING

ROZSZERZALNOŚĆ CIEPLNA KOMPOZYTÓW NA OSNOWIE STOPU AlSi13Cu2 WYTWARZANYCH METODĄ SQUEEZE CASTING 25/15 Archives of Foundry, Year 2005, Volume 5, 15 Archiwum Odlewnictwa, Rok 2005, Rocznik 5, Nr 15 PAN Katowice PL ISSN 1642-5308 ROZSZERZALNOŚĆ CIEPLNA KOMPOZYTÓW NA OSNOWIE STOPU AlSi13Cu2 WYTWARZANYCH

Bardziej szczegółowo

ST-K.16 Roboty betonowe i żelbetowe. Konstrukcje z żelbetowych elementów prefabrykowanych.

ST-K.16 Roboty betonowe i żelbetowe. Konstrukcje z żelbetowych elementów prefabrykowanych. ST-K.16 Roboty betonowe i żelbetowe. Konstrukcje z żelbetowych elementów prefabrykowanych. Spis treści 1. WSTĘP...2 1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej...2 1.2. Zakres stosowania ST...2 1.3. Ogólny

Bardziej szczegółowo

Jan Kowalski Sprawozdanie z przedmiotu Wspomaganie Komputerowe w Projektowaniu

Jan Kowalski Sprawozdanie z przedmiotu Wspomaganie Komputerowe w Projektowaniu Jan Kowalski Sprawozdanie z przedmiotu Wspomaganie Komputerowe w Projektowaniu Prowadzący: Jan Nowak Rzeszów, 015/016 Zakład Mechaniki Konstrukcji Spis treści 1. Budowa przestrzennego modelu hali stalowej...3

Bardziej szczegółowo

Wpływ zbrojenia rozproszonego na parametry mechaniczne betonu

Wpływ zbrojenia rozproszonego na parametry mechaniczne betonu KO N S T R U KC J EE L E M E N T YM AT E R I A ŁY 3 Wpływ zbrojenia rozproszonego na parametry mechaniczne betonu 1. Wprowadzenie Coraz większe wymagania stawiane konstrukcjom inżynierskim wykonywanym

Bardziej szczegółowo

WPŁYW DODATKÓW W POSTACI WŁÓKIEN NA WŁAŚCIWOŚCI BETONU. ZALETY PŁYNĄCE ZE STOSOWANIA FIBROBETONÓW.

WPŁYW DODATKÓW W POSTACI WŁÓKIEN NA WŁAŚCIWOŚCI BETONU. ZALETY PŁYNĄCE ZE STOSOWANIA FIBROBETONÓW. Marek Jędrkowiak I rok (studia II stopnia) Koło Naukowe Konkret przy Katedrze Konstrukcji Betonowych Politechnika Wrocławska Opiekun naukowy referatu: dr inż. Tomasz Trapko WPŁYW DODATKÓW W POSTACI WŁÓKIEN

Bardziej szczegółowo

Propozycje zmian w Normie EN , Bruksela siedziba ERMCO

Propozycje zmian w Normie EN , Bruksela siedziba ERMCO Propozycje zmian w Normie EN 206-1 19.05.2011, Bruksela siedziba ERMCO W dniu 19.05.2011r. w Brukseli odbyło się spotkanie komisji EcoTech. Spotkanie poświęcone było dokładnej analizie otrzymanego z CEN/TC

Bardziej szczegółowo

Numeryczna symulacja rozpływu płynu w węźle

Numeryczna symulacja rozpływu płynu w węźle 231 Prace Instytutu Mechaniki Górotworu PAN Tom 7, nr 3-4, (2005), s. 231-236 Instytut Mechaniki Górotworu PAN Numeryczna symulacja rozpływu płynu w węźle JERZY CYGAN Instytut Mechaniki Górotworu PAN,

Bardziej szczegółowo

KONSTRUKCJE BETONOWE PROJEKT ŻELBETOWEJ HALI SŁUPOWO-RYGLOWEJ

KONSTRUKCJE BETONOWE PROJEKT ŻELBETOWEJ HALI SŁUPOWO-RYGLOWEJ KONSTRUKCJE BETONOWE PROJEKT ŻELBETOWEJ HALI PRZEMYSŁOWEJ O KONSTRUKCJI SŁUPOWO-RYGLOWEJ SŁUP - PROJEKTOWANIE ZAŁOŻENIA Słup: szerokość b wysokość h długość L ZAŁOŻENIA Słup: wartości obliczeniowe moment

Bardziej szczegółowo

STATYCZNA PRÓBA ROZCIĄGANIA

STATYCZNA PRÓBA ROZCIĄGANIA Mechanika i wytrzymałość materiałów - instrukcja do ćwiczenia laboratoryjnego: STATYCZNA PRÓBA ROZCIĄGANIA oprac. dr inż. Jarosław Filipiak Cel ćwiczenia 1. Zapoznanie się ze sposobem przeprowadzania statycznej

Bardziej szczegółowo

Analiza porównawcza dwóch metod wyznaczania wskaźnika wytrzymałości na przebicie kulką dla dzianin

Analiza porównawcza dwóch metod wyznaczania wskaźnika wytrzymałości na przebicie kulką dla dzianin Analiza porównawcza dwóch metod wyznaczania wskaźnika wytrzymałości na przebicie kulką dla dzianin B. Wilbik-Hałgas, E. Ledwoń Instytut Technologii Bezpieczeństwa MORATEX Wprowadzenie Wytrzymałość na działanie

Bardziej szczegółowo

TRWAŁOŚĆ BETONU Z CEMENTU CEM II/A-LL 42,5 R

TRWAŁOŚĆ BETONU Z CEMENTU CEM II/A-LL 42,5 R ROCZNIKI INŻYNIERII BUDOWLANEJ ZESZYT 2009 Komisja Inżynierii Budowlanej Oddział Polskiej Akademii Nauk w Katowicach TRWAŁOŚĆ BETONU Z CEMENTU CEM II/A-LL 42,5 R Elżbieta JANOWSKA-RENKAS, Tomasz SKRZYPCZYK

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA

SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA D - 08.0.01 BETONOWE OBRZEŻA CHODNIKOWE 1. WSTĘP 1.1. Przedmiot SST Przedmiotem specyfikacji są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót związanych z ustawieniem

Bardziej szczegółowo

Aleksandra Kostrzanowska, Katedra Inżynierii Materiałów i Procesów Budowlanych, Wydział Budownictwa, Politechnika Śląska

Aleksandra Kostrzanowska, Katedra Inżynierii Materiałów i Procesów Budowlanych, Wydział Budownictwa, Politechnika Śląska ZASTOSOWANIE NARZĘDZI STATYSTYCZNYCH DO ANALIZY WŁAŚCIWOŚCI REOLOGICZNYCH I ZAWARTOŚCI POWIETRZA W MIESZANKACH SAMOZAGĘSZCZALNYCH BETONÓW WYSOKOWARTOŚCIOWYCH Aleksandra Kostrzanowska, Katedra Inżynierii

Bardziej szczegółowo

OPTYMALIZACJA STEROWANIA MIKROKLIMATEM W PIECZARKARNI

OPTYMALIZACJA STEROWANIA MIKROKLIMATEM W PIECZARKARNI Inżynieria Rolnicza 6(131)/2011 OPTYMALIZACJA STEROWANIA MIKROKLIMATEM W PIECZARKARNI Leonard Woroncow, Ewa Wachowicz Katedra Automatyki, Politechnika Koszalińska Streszczenie. W pracy przedstawiono wyniki

Bardziej szczegółowo

Materiały budowlane : spoiwa, kruszywa, zaprawy, betony : ćwiczenia laboratoryjne / ElŜbieta Gantner, Wojciech Chojczak. Warszawa, 2013.

Materiały budowlane : spoiwa, kruszywa, zaprawy, betony : ćwiczenia laboratoryjne / ElŜbieta Gantner, Wojciech Chojczak. Warszawa, 2013. Materiały budowlane : spoiwa, kruszywa, zaprawy, betony : ćwiczenia laboratoryjne / ElŜbieta Gantner, Wojciech Chojczak. Warszawa, 2013 Spis treści Przedmowa 9 1. SPOIWA POWIETRZNE (E. Gantner) 11 1.1.

Bardziej szczegółowo

WYZNACZANIE WYTRZYMAŁOŚCI BETONU NA ROZCIĄGANIE W PRÓBIE ZGINANIA

WYZNACZANIE WYTRZYMAŁOŚCI BETONU NA ROZCIĄGANIE W PRÓBIE ZGINANIA WYZNACZANIE WYTRZYMAŁOŚCI BETONU NA ROZCIĄGANIE W PRÓBIE ZGINANIA Jacek Kubissa, Wojciech Kubissa Wydział Budownictwa, Mechaniki i Petrochemii Politechniki Warszawskiej. WPROWADZENIE W 004 roku wprowadzono

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWE SPECYFIKACJE TECHNICZNE D - 003 PODBUDOWY Z PIASKU STABILIZOWANEGO CEMENTEM

SZCZEGÓŁOWE SPECYFIKACJE TECHNICZNE D - 003 PODBUDOWY Z PIASKU STABILIZOWANEGO CEMENTEM SZCZEGÓŁOWE SPECYFIKACJE TECHNICZNE D - 003 PODBUDOWY Z PIASKU STABILIZOWANEGO CEMENTEM 1. WSTĘP 1.1. Przedmiot SST Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (SST) są wymagania dotyczące wykonania

Bardziej szczegółowo

DIGITALIZACJA GEOMETRII WKŁADEK OSTRZOWYCH NA POTRZEBY SYMULACJI MES PROCESU OBRÓBKI SKRAWANIEM

DIGITALIZACJA GEOMETRII WKŁADEK OSTRZOWYCH NA POTRZEBY SYMULACJI MES PROCESU OBRÓBKI SKRAWANIEM Dr inż. Witold HABRAT, e-mail: witekhab@prz.edu.pl Politechnika Rzeszowska, Wydział Budowy Maszyn i Lotnictwa Dr hab. inż. Piotr NIESŁONY, prof. PO, e-mail: p.nieslony@po.opole.pl Politechnika Opolska,

Bardziej szczegółowo

Akademia Morska w Szczecinie. Wydział Mechaniczny

Akademia Morska w Szczecinie. Wydział Mechaniczny Akademia Morska w Szczecinie Wydział Mechaniczny ROZPRAWA DOKTORSKA mgr inż. Marcin Kołodziejski Analiza metody obsługiwania zarządzanego niezawodnością pędników azymutalnych platformy pływającej Promotor:

Bardziej szczegółowo

MICRON3D skaner do zastosowań specjalnych. MICRON3D scanner for special applications

MICRON3D skaner do zastosowań specjalnych. MICRON3D scanner for special applications Mgr inż. Dariusz Jasiński dj@smarttech3d.com SMARTTECH Sp. z o.o. MICRON3D skaner do zastosowań specjalnych W niniejszym artykule zaprezentowany został nowy skaner 3D firmy Smarttech, w którym do pomiaru

Bardziej szczegółowo

Zastosowanie cementów hutniczych w betonach specjalnych The application of blustfurnace slag cements in special concretes

Zastosowanie cementów hutniczych w betonach specjalnych The application of blustfurnace slag cements in special concretes Dr inż., Agnieszka Ślosarczyk Politechnika Poznańska, Instytut Konstrukcji Budowlanych Zastosowanie cementów hutniczych w betonach specjalnych The application of blustfurnace slag cements in special concretes

Bardziej szczegółowo

ODPORNOŚĆ BETONÓW SAMOZAGĘSZCZALNYCH NA BAZIE CEMENTU ŻUŻLOWEGO (CEM III) NA DZIAŁANIE ŚRODOWISK ZAWIERAJĄCYCH JONY CHLORKOWE

ODPORNOŚĆ BETONÓW SAMOZAGĘSZCZALNYCH NA BAZIE CEMENTU ŻUŻLOWEGO (CEM III) NA DZIAŁANIE ŚRODOWISK ZAWIERAJĄCYCH JONY CHLORKOWE ROCZNIKI INŻYNIERII BUDOWLANEJ ZESZYT 7/2007 Komisja Inżynierii Budowlanej Oddział Polskiej Akademii Nauk w Katowicach ODPORNOŚĆ BETONÓW SAMOZAGĘSZCZALNYCH NA BAZIE CEMENTU ŻUŻLOWEGO (CEM III) NA DZIAŁANIE

Bardziej szczegółowo

BETONOWE OBRZEŻA CHODNIKOWE

BETONOWE OBRZEŻA CHODNIKOWE D 08.03.01 BETONOWE OBRZEŻA CHODNIKOWE 1. WSTĘP 1.1. Przedmiot ST Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót związanych z ustawieniem betonowego

Bardziej szczegółowo

WPŁYW METODY DOPASOWANIA NA WYNIKI POMIARÓW PIÓRA ŁOPATKI INFLUENCE OF BEST-FIT METHOD ON RESULTS OF COORDINATE MEASUREMENTS OF TURBINE BLADE

WPŁYW METODY DOPASOWANIA NA WYNIKI POMIARÓW PIÓRA ŁOPATKI INFLUENCE OF BEST-FIT METHOD ON RESULTS OF COORDINATE MEASUREMENTS OF TURBINE BLADE Dr hab. inż. Andrzej Kawalec, e-mail: ak@prz.edu.pl Dr inż. Marek Magdziak, e-mail: marekm@prz.edu.pl Politechnika Rzeszowska Wydział Budowy Maszyn i Lotnictwa Katedra Technik Wytwarzania i Automatyzacji

Bardziej szczegółowo

POLITECHNIKA OPOLSKA WYDZIAŁ BUDOWNICTWA Katedra Inżynierii Materiałów Budowlanych Laboratorium Materiałów Budowlanych. Raport LMB 109/2012

POLITECHNIKA OPOLSKA WYDZIAŁ BUDOWNICTWA Katedra Inżynierii Materiałów Budowlanych Laboratorium Materiałów Budowlanych. Raport LMB 109/2012 POLITECHNIKA OPOLSKA WYDZIAŁ BUDOWNICTWA Katedra Inżynierii Materiałów Budowlanych Laboratorium Materiałów Budowlanych Raport LMB 109/2012 WDROŻENIE REOMETRII DO BADAŃ WŁAŚCIWOŚCI REOLOGICZNYCH CEMENTÓW

Bardziej szczegółowo

POLITECHNIKA OPOLSKA WYDZIAŁ BUDOWNICTWA Katedra Inżynierii Materiałów Budowlanych Laboratorium Materiałów Budowlanych. Raport LMB 326/2012

POLITECHNIKA OPOLSKA WYDZIAŁ BUDOWNICTWA Katedra Inżynierii Materiałów Budowlanych Laboratorium Materiałów Budowlanych. Raport LMB 326/2012 POLITECHNIKA OPOLSKA WYDZIAŁ BUDOWNICTWA Katedra Inżynierii Materiałów Budowlanych Laboratorium Materiałów Budowlanych Raport 326/2012 WDROŻENIE WYNIKÓW BADAŃ WYTRZYMAŁOŚCI BETONU NA ŚCISKANIE ORAZ GŁĘBOKOŚCI

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWE SPECYFIKACJE TECHNICZNE D WYKONANIE CHODNIKÓW Z KOSTKI BRUKOWEJ BETONOWEJ

SZCZEGÓŁOWE SPECYFIKACJE TECHNICZNE D WYKONANIE CHODNIKÓW Z KOSTKI BRUKOWEJ BETONOWEJ SZCZEGÓŁOWE SPECYFIKACJE TECHNICZNE D-08.02.02.11 WYKONANIE CHODNIKÓW Z KOSTKI BRUKOWEJ BETONOWEJ o grub. 8 cm, PROSTOKĄTNEJ D-08.02.02.21 NAPRAWY CHODNIKÓW Z KOSTKI BRUKOWEJ BETONOWEJ o grub. 8 cm, PROSTOKĄTNEJ

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA D BETONOWE OBRZEŻA CHODNIKOWE

SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA D BETONOWE OBRZEŻA CHODNIKOWE SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA D - 0.0.01 BETONOWE OBRZEŻA CHODNIKOWE 1. WSTĘP 1.1. Przedmiot SST Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (SST) są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót

Bardziej szczegółowo

Zaprawy i mieszanki betonowe

Zaprawy i mieszanki betonowe Źródło: www.fotolia.com KURS Zaprawy i mieszanki betonowe MODUŁ Projektowanie zapraw i mieszanek betonowych 1 4 Projektowanie zapraw i mieszanek betonowych Mimo ogromnego rozwoju narzędzi i metod służących

Bardziej szczegółowo

Wydział Budownictwa i Inżynierii Środowiska. Poziom i forma studiów. Ścieżka dyplomowania: przedmiotu: 0) Semestr: Punkty ECTS 1)

Wydział Budownictwa i Inżynierii Środowiska. Poziom i forma studiów. Ścieżka dyplomowania: przedmiotu: 0) Semestr: Punkty ECTS 1) Wydział Budownictwa i Inżynierii Środowiska Nazwa programu kształcenia (kierunku) Budownictwo Poziom i forma studiów studia I stopnia stacjonarne Specjalność: Ścieżka dyplomowania: PBiOB Nazwa przedmiotu:

Bardziej szczegółowo

Technologia betonu samozagęszczalnego a betonu zagęszczanego w sposób tradycyjny

Technologia betonu samozagęszczalnego a betonu zagęszczanego w sposób tradycyjny Technologia a betonu zagęszczanego w sposób tradycyjny Dr hab. inż. Jacek Gołaszewski, Politechnika Śląska, Gliwice 28 1. Istota Do zagęszczenia mieszanki betonowej zwykle stosowane są metody wibracyjne.

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE Z BADAŃ

SPRAWOZDANIE Z BADAŃ POLITECHNIKA ŁÓDZKA ul. Żeromskiego 116 90-924 Łódź KATEDRA BUDOWNICTWA BETONOWEGO NIP: 727 002 18 95 REGON: 000001583 LABORATORIUM BADAWCZE MATERIAŁÓW I KONSTRUKCJI BUDOWLANYCH Al. Politechniki 6 90-924

Bardziej szczegółowo

D Betonowe obrzeża chodnikowe str. 1 z 5

D Betonowe obrzeża chodnikowe str. 1 z 5 D-0.0.01 Betonowe obrzeża chodnikowe str. 1 z 5 Spis treści: 1. WSTĘP................... 2 1. WSTĘP................... 2 1.1. PRZEDMIOT SST.................. 2 1.2. ZAKRES STOSOWANIA SST...............

Bardziej szczegółowo

Temat: Badanie Proctora wg PN EN

Temat: Badanie Proctora wg PN EN Instrukcja do ćwiczeń laboratoryjnych Technologia robót drogowych Temat: Badanie wg PN EN 13286-2 Celem ćwiczenia jest oznaczenie maksymalnej gęstości objętościowej szkieletu gruntowego i wilgotności optymalnej

Bardziej szczegółowo

Stany zarysowania i odkształcenia belek żelbetowych z betonu wysokowartościowego z dodatkiem włókien

Stany zarysowania i odkształcenia belek żelbetowych z betonu wysokowartościowego z dodatkiem włókien Bi u l e t y n WAT Vo l. LXIII, Nr 3, 2014 Stany zarysowania i odkształcenia belek żelbetowych z betonu wysokowartościowego z dodatkiem włókien Piotr Smarzewski Politechnika Lubelska, Wydział Budownictwa

Bardziej szczegółowo

WÓJCIK Ryszard 1 KĘPCZAK Norbert 2

WÓJCIK Ryszard 1 KĘPCZAK Norbert 2 WÓJCIK Ryszard 1 KĘPCZAK Norbert 2 Wykorzystanie symulacji komputerowych do określenia odkształceń otworów w korpusie przekładni walcowej wielostopniowej podczas procesu obróbki skrawaniem WSTĘP Właściwa

Bardziej szczegółowo

Optymalizacja konstrukcji wymiennika ciepła

Optymalizacja konstrukcji wymiennika ciepła BIULETYN WAT VOL. LVI, NUMER SPECJALNY, 2007 Optymalizacja konstrukcji wymiennika ciepła AGNIESZKA CHUDZIK Politechnika Łódzka, Katedra Dynamiki Maszyn, 90-524 Łódź, ul. Stefanowskiego 1/15 Streszczenie.

Bardziej szczegółowo

D OBRZEŻA BETONOWE

D OBRZEŻA BETONOWE 1. WSTĘP D.08.03.01. OBRZEŻA BETONOWE Grupa robót: Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania oraz wykonywania nawierzchni autostrad i dróg. KOD CPV: 45233000-9 1.1. Przedmiot SST Przedmiotem niniejszej

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA D USTAWIENIE OBRZEŻY BETONOWYCH

SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA D USTAWIENIE OBRZEŻY BETONOWYCH SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA D.08.03.01.11 USTAWIENIE OBRZEŻY BETONOWYCH 1. WSTĘP... 110 1.1. PRZEDMIOT SST... 110 1.2. ZAKRES STOSOWANIA SST... 110 1.3. ZAKRES ROBÓT OBJĘTYCH SST... 110 1.4. OKREŚLENIA

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA D USTAWIENIE OBRZEŻY BETONOWYCH

SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA D USTAWIENIE OBRZEŻY BETONOWYCH SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA D.08.03.01.00 USTAWIENIE OBRZEŻY BETONOWYCH 1.WSTĘP 1.1Przedmiot SST Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej (SST) są wymagania dotyczące wykonania

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA D

SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA D Betonowe obrzeża chodnikowe D-08.0.01 SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA D - 08.0.01 BETONOWE OBRZEŻA CHODNIKOWE 1 2 Betonowe obrzeża chodnikowe D-08.0.01 1. WSTĘP 1.1. Przedmiot SST Przedmiotem niniejszej

Bardziej szczegółowo

WYBÓR PUNKTÓW POMIAROWYCH

WYBÓR PUNKTÓW POMIAROWYCH Scientific Bulletin of Che lm Section of Technical Sciences No. 1/2008 WYBÓR PUNKTÓW POMIAROWYCH WE WSPÓŁRZĘDNOŚCIOWEJ TECHNICE POMIAROWEJ MAREK MAGDZIAK Katedra Technik Wytwarzania i Automatyzacji, Politechnika

Bardziej szczegółowo

WARUNKI WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH U POSADZKI BETONOWE ZBROJONE WŁÓKNEM ROZPROSZONYM

WARUNKI WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH U POSADZKI BETONOWE ZBROJONE WŁÓKNEM ROZPROSZONYM WARUNKI WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH POSADZKI BETONOWE ZBROJONE WŁÓKNEM ROZPROSZONYM 1. Wstęp 1.1 Określenia podstawowe Określenia podstawowe są zgodne zgodne z obowiązującymi odpowiednimi polskimi

Bardziej szczegółowo

Tab. 1. Zalecane metody oznaczania konsystencji mieszanki betonowej

Tab. 1. Zalecane metody oznaczania konsystencji mieszanki betonowej Metody badania konsystencji mieszanki betonowej str. 1 d4 KONSYSTENCJA stopień ciekłości mieszanki betonowej określany poprzez klasy konsystencji. Konsystencja obrazuje zdolność mieszanki betonowej do

Bardziej szczegółowo

Practical possibilities of the production and use of light concreters with ground EPS

Practical possibilities of the production and use of light concreters with ground EPS mgr inż. Paweł Piekarski dr inż. Łukasz Mrozik University of Science and Technology in Bydgoszcz Uniwersytet Technologiczno-Przyrodniczy w Bydgoszczy Practical possibilities of the production and use of

Bardziej szczegółowo

Stany graniczne użytkowalności belek żelbetowych z betonu wysokowartościowego z dodatkiem włókien

Stany graniczne użytkowalności belek żelbetowych z betonu wysokowartościowego z dodatkiem włókien Budownictwo i Architektura 12(1) (2013) 155-162 Stany graniczne użytkowalności belek żelbetowych z betonu wysokowartościowego z dodatkiem włókien Katedra Konstrukcji Budowlanych, Wydział Budownictwa i

Bardziej szczegółowo

Informacje ogólne. Rys. 1. Rozkłady odkształceń, które mogą powstać w stanie granicznym nośności

Informacje ogólne. Rys. 1. Rozkłady odkształceń, które mogą powstać w stanie granicznym nośności Informacje ogólne Założenia dotyczące stanu granicznego nośności przekroju obciążonego momentem zginającym i siłą podłużną, przyjęte w PN-EN 1992-1-1, pozwalają na ujednolicenie procedur obliczeniowych,

Bardziej szczegółowo

NOWE METODY BADANIA KONSYSTENCJI MIESZANKI BETONOWEJ

NOWE METODY BADANIA KONSYSTENCJI MIESZANKI BETONOWEJ PRACE INSTYTUTU TECHNIKI BUDOWLANEJ - KWARTALNIK nr 3 (127) 2003 BUILDING RESEARCH INSTITUTE - QUARTERLY No 3 (127) 2003 ARTYKUŁY - REPORTS Edward Kon* NOWE METODY BADANIA KONSYSTENCJI MIESZANKI BETONOWEJ

Bardziej szczegółowo

Doświadczenia w eksploatacji gazomierzy ultradźwiękowych

Doświadczenia w eksploatacji gazomierzy ultradźwiękowych Doświadczenia w eksploatacji gazomierzy ultradźwiękowych Daniel Wysokiński Mateusz Turkowski Rogów 18-20 września 2013 Doświadczenia w eksploatacji gazomierzy ultradźwiękowych 1 Gazomierze ultradźwiękowe

Bardziej szczegółowo

Wpływ popiołów lotnych krzemionkowych kategorii S na wybrane właściwości kompozytów cementowych

Wpływ popiołów lotnych krzemionkowych kategorii S na wybrane właściwości kompozytów cementowych Międzynarodowa Konferencja Popioły z Energetyki- Zakopane 19-21.X.2016 r. Wpływ popiołów lotnych krzemionkowych kategorii S na wybrane właściwości kompozytów cementowych Mikołaj Ostrowski, Tomasz Baran

Bardziej szczegółowo

D-05.03.03a NAWIERZCHNIA Z PŁYT BETONOWYCH PROSTOKĄTNYCH

D-05.03.03a NAWIERZCHNIA Z PŁYT BETONOWYCH PROSTOKĄTNYCH D-05.03.03a NAWIERZCHNIA Z PŁYT BETONOWYCH PROSTOKĄTNYCH 1. ZAKRES ROBÓT Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia robót związanych z wykonywaniem nawierzchni z płyt betonowych

Bardziej szczegółowo

ZMIENNOŚĆ SORPCYJNOŚCI BETONU W CZASIE

ZMIENNOŚĆ SORPCYJNOŚCI BETONU W CZASIE Wojciech KUBISSA 1 Roman JASKULSKI 1 ZMIENNOŚĆ SORPCYJNOŚCI BETONU W CZASIE 1. Wprowadzenie O trwałości konstrukcji wykonanych z betonu zbrojonego w szczególnym stopniu decyduje ich odporność na penetrację

Bardziej szczegółowo

2. Badania doświadczalne w zmiennych warunkach otoczenia

2. Badania doświadczalne w zmiennych warunkach otoczenia BADANIE DEFORMACJI PŁYTY NA GRUNCIE Z BETONU SPRĘŻONEGO W DWÓCH KIERUNKACH Andrzej Seruga 1, Rafał Szydłowski 2 Politechnika Krakowska Streszczenie: Celem badań było rozpoznanie zachowania się betonowej

Bardziej szczegółowo

SST 07 BETONOWE OBRZEŻA CHODNIKOWE

SST 07 BETONOWE OBRZEŻA CHODNIKOWE SST 07 BETONOWE OBRZEŻA CHODNIKOWE SPIS TREŚCI 1. WSTĘP... 3 2. MATERIAŁY... 3 3. SPRZĘT... 5 4. TRANSPORT... 5 5. WYKONANIE ROBÓT... 5 6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT... 5 7. OBMIAR ROBÓT... 6 8. ODBIÓR ROBÓT...

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA D OBRZEŻA elastyczne

SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA D OBRZEŻA elastyczne 1. WSTĘP SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA D.08.03.01. OBRZEŻA elastyczne Roboty ujęte w niniejszej SST zgodne są z wspólnym słownikiem zamówień (CPV). KOD CPV 45233000-9 Roboty w zakresie konstruowania,

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH Załącznik nr 10 do SIWZ: c) SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH Obrzeża betonowe Park Hadriana w Pabianicach 1. WSTĘP 1.1. Przedmiot ST Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA D BETONOWE OBRZEŻA CHODNIKOWE

SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA D BETONOWE OBRZEŻA CHODNIKOWE SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA D - 08.0.01 BETONOWE OBRZEŻA CHODNIKOWE 1. WSTĘP 1.1. Przedmiot SST Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej (SST) są wymagania dotyczące wykonania

Bardziej szczegółowo

WYBRANE WŁAŚCIWOŚCI WYTRZYMAŁOŚCIOWE TAŚM KOMPOZYTOWYCH Z WŁÓKIEN WĘGLOWYCH

WYBRANE WŁAŚCIWOŚCI WYTRZYMAŁOŚCIOWE TAŚM KOMPOZYTOWYCH Z WŁÓKIEN WĘGLOWYCH PRACE INSTYTUTU TECHNIKI BUDOWLANEJ - KWARTALNIK nr 4 (124) 2002 BUILDING RESEARCH INSTITUTE - QUARTERLY No 4 (124) 2002 ARTYKUŁY - REPORTS Marek Lechman* WYBRANE WŁAŚCIWOŚCI WYTRZYMAŁOŚCIOWE TAŚM KOMPOZYTOWYCH

Bardziej szczegółowo

Zaprawy i mieszanki betonowe

Zaprawy i mieszanki betonowe Źródło: http://pl.fotolia.com/ KURS Zaprawy i mieszanki betonowe MODUŁ Wykonywanie, przechowywanie i transport zapraw i mieszanek betonowych 1 6 Wykonywanie, przechowywanie i transport zapraw i mieszanek

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT. Podłoża pod posadzki

SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT. Podłoża pod posadzki SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT Podłoża pod posadzki SST 10.1 OBIEKT: Budowa Przedszkola nr 10 na os. Kombatantów 22 w Jarosławiu INWESTOR: Gmina Miejska Jarosław ul. Rynek

Bardziej szczegółowo

1. Spis zawartości opracowania 1. Spis zawartości opracowania 2. Spis rysunków 3. Karta uzgodnień 4. Opis techniczny 5. Rysunki. 2.

1. Spis zawartości opracowania 1. Spis zawartości opracowania 2. Spis rysunków 3. Karta uzgodnień 4. Opis techniczny 5. Rysunki. 2. 1. Spis zawartości opracowania 1. Spis zawartości opracowania 2. Spis rysunków 3. Karta uzgodnień 4. Opis techniczny 5. Rysunki 2. Spis rysunków Lp Nr rys. Treść rysunku Skala 1 1 Orientacja 2 1-2. Stała

Bardziej szczegółowo

ZASTOSOWANIE ANALOGII BIOLOGICZNEJ DO

ZASTOSOWANIE ANALOGII BIOLOGICZNEJ DO Aktualne Problemy Biomechaniki, nr 8/2014 63 Instytut Podstaw Konstrukcji Maszyn, ZASTOSOWANIE ANALOGII BIOLOGICZNEJ DO Streszczenie: W strukturze typu sandwicz z rdzeniem typu pianoaluminium oraz na strukturze

Bardziej szczegółowo

OPIS OCHRONNY PL 60396

OPIS OCHRONNY PL 60396 EGZEMPLARZ ARCHIWALNY RZECZPOSPOLITA POLSKA Urząd Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej OPIS OCHRONNY PL 60396 WZORU UŻYTKOWEGO 13) Y1 [2lj Numer zgłoszenia: 109570 @ Data zgłoszenia: 30.04.1999 0 Intel7:

Bardziej szczegółowo

WŁAŚCIWOŚCI KRUSZYW LEKKICH MODYFIKOWANYCH ZUśYTYMI ADSORBENTAMI

WŁAŚCIWOŚCI KRUSZYW LEKKICH MODYFIKOWANYCH ZUśYTYMI ADSORBENTAMI WŁAŚCIWOŚCI KRUSZYW LEKKICH MODYFIKOWANYCH ZUśYTYMI ADSORBENTAMI MAŁGORZATA FRANUS, LIDIA BANDURA KATEDRA GEOTECHNIKI, WYDZIAŁ BUDOWNICTWA I ARCHITEKTURY, POLITECHNIKA LUBELSKA KERAMZYT Kruszywo lekkie,

Bardziej szczegółowo

Utworzenie dokumentacji bryłowej na podstawie skanów 3D wykonanych skanerem scan3d SMARTTECH

Utworzenie dokumentacji bryłowej na podstawie skanów 3D wykonanych skanerem scan3d SMARTTECH AUTORZY: Hubert Kubik, Marcin Lewandowski SMARTTECH Łomianki ul. Racławicka 30 www.skaner3d.pl biuro@smarttech3d.com Utworzenie dokumentacji bryłowej na podstawie skanów 3D wykonanych skanerem scan3d SMARTTECH

Bardziej szczegółowo

Teoria błędów. Wszystkie wartości wielkości fizycznych obarczone są pewnym błędem.

Teoria błędów. Wszystkie wartości wielkości fizycznych obarczone są pewnym błędem. Teoria błędów Wskutek niedoskonałości przyrządów, jak również niedoskonałości organów zmysłów wszystkie pomiary są dokonywane z określonym stopniem dokładności. Nie otrzymujemy prawidłowych wartości mierzonej

Bardziej szczegółowo

D NAWIERZCHNIA CHODNIKÓW Z KOSTKI BETONOWEJ

D NAWIERZCHNIA CHODNIKÓW Z KOSTKI BETONOWEJ D.08.02.02. NAWIERZCHNIA CHODNIKÓW Z KOSTKI BETONOWEJ 1. Wstęp 1.1. Przedmiot ST Przedmiotem niniejszej ST są wymagania dotyczące wykonania i odbioru nawierzchni chodników z kostki brukowej dla zadania

Bardziej szczegółowo

Spis treści. 2.1. Bezpośredni pomiar konstrukcji... 32 2.1.1. Metodyka pomiaru... 32 2.1.2. Zasada działania mierników automatycznych...

Spis treści. 2.1. Bezpośredni pomiar konstrukcji... 32 2.1.1. Metodyka pomiaru... 32 2.1.2. Zasada działania mierników automatycznych... Księgarnia PWN: Łukasz Drobiec, Radosław Jasiński, Adam Piekarczyk - Diagnostyka konstrukcji żelbetowych. T. 1 Wprowadzenie............................... XI 1. Metodyka diagnostyki..........................

Bardziej szczegółowo