Badania rozmieszczenia zbrojenia rozproszonego w betonach SCC

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Badania rozmieszczenia zbrojenia rozproszonego w betonach SCC"

Transkrypt

1 Tomasz Ponikiewski Grzegorz Cygan Badania rozmieszczenia zbrojenia rozproszonego w betonach SCC The investigation OF distribution of fibres in reinforced selfcompacting concrete Streszczenie W artykule przedstawiono wpływ wybranej metody formowania betonu SCC na rozmieszczenie włókien stalowych. Zaprezentowano analizę przekrojów próbek elementów belkowych, wykonanych z betonu modyfikowanego włóknami stalowymi i formowanych podczas badania L-box. Analizę wykonano przy pomocy autorskiego programu komputerowego do analizy obrazu zgładów fibrobetonowych. Analizowanie wpływu losowości włókien na urabialność oraz parametry wytrzymałościowe betonów jest jedną z nowych tendencji w badaniach betonów zwykłych i samozagęszczalnych. Nierównomierne i kierunkowe rozmieszczanie się zbrojenia rozproszonego w trakcie zabiegów technologicznych powoduje problemy, związane z losowością dystrybucji włókien w objętości betonu, co potwierdzono w prezentowanych badaniach. Abstract The paper presents and discusses the influence of the selected forming method of selfcompacting concrete on distribution of fibres. The paper also presents an analysis dealing with cross-sections of SCC concrete beams in which steel fibres were applied and L-box test formed. This analysis was carried out using special software for the analysis of polished micro-sections of fibre-concretes. The analysis of the impact this randomness has on workability and strength parameters of concrete is one of the present trends in investigation of normal and self-compacting concrete. The lack of regularity and directional reorientation of fibres during technological processes causes some problems linked with their random distribution in the concrete mass and it has been confirmed in presented research. dr inż. Tomasz Ponikiewski Politechnika Śląska, Wydział Budownictwa mgr inż. Grzegorz Cygan Politechnika Śląska, Wydział Budownictwa

2 Tomasz Ponikiewski, Grzegorz Cygan 1. Wprowadzenie Technologia betonów samozagęszczalnych jest aktualnie przedmiotem bardzo dużego zainteresowania badawczego. Jednakże istniejący stan wiedzy w zakresie samozagęszczalnych betonów modyfikowanych włóknami różnego rodzaju jest dość ograniczony. Dostępne publikacje z badań takich betonów, szczególnie pod względem projektowania i metod formowania są nieliczne. Analizowanie zmienności rozmieszczenia i ukierunkowania zbrojenia rozproszonego w betonach SFRSCC (Steel-Fibre-Reinforced Self- Compacting Concrete) oraz ich wpływu na parametry mechaniczne jest jedną z nowych tendencji w badaniach betonów samozagęszczalnych. Dodatek zbrojenia rozproszonego poprawia w mniejszym lub większym stopniu różne parametry SFRSCC, ale jednocześnie uwidacznia trudności w przygotowaniu składu spełniającego warunek samozagęszczalności, jednorodności matrycy w swojej objętości, a zarazem wyraźnej poprawy właściwości fizyko-mechanicznych [1, 2, 3, 4]. Niewiele jest badań w zakresie rzeczywistego rozmieszczenia zbrojenia rozproszonego w samozagęszczalnej mieszance betonowej i wpływu ich dystrybucji na urabialność i właściwości mechaniczne betonu samozagęszczalnego [5, 6]. Nierozpoznanym obszarem badawczym jest wpływ metod formowania SFRSCC na zachowanie zakładanych w projektowaniu parametrów technologicznych [7] i mechanicznych betonu, ze względu na brak informacji o rzeczywistym rozproszeniu oraz ukierunkowaniu włókien w mieszance w trakcie procesów technologicznych. 2. Założenia i metodyka badań Skład badanych mieszanek SCC przedstawiono w tabeli 1. Opis oraz przyjęte oznaczenia próbek wykonanych w ramach badań przedstawiono w tabeli 2. Rozpatrywano w badaniach 4 rodzaje włókien stalowych na 3 poziomach udziału objętościowego. Kryterium samozagęszczalności spełniały mieszanki z maksymalną zawartością włókien 0,75%, przyjęto więc, że będzie to maksymalna analizowana zawartość włókien. Tabela 1. Skład zaprojektowanej mieszanki samozagęszczalnej Składnik Na 1 m 3 [kg/m 3 ] Na zarób [kg/15 dm 3 ] CEM II B-S 42,5 [kg] 466 6,990 Popiół lotny 58 0,870 Woda 188 2,820 SP na bazie eterów polikarboksylanowych [1,0% m.c.] 4,66 0,070 Kruszywo sjenitowe 2-8 [mm] 809,5 12,14 Piasek 0-2 [mm] 809,5 12,14 W/(C+D) 0,36 0,36 2

3 Badania rozmieszczenia zbrojenia rozproszonego w betonach SCC Tabela 2. Rodzaje zastosowanych do badań włókien stalowych i oznaczenia próbek Lp Kształt włókien Smukłość Długość Średnica [mm] [mm] Numer próbki wg zawartości włókien: 0-0,25-0,50-0,75 [%] 11 haczykowate ,66 P13 - P2 P1 P3 22 haczykowate ,1 P13 - P5 P4 P6 33 proste 64 25,4 0,4 P13 - P8 P7 P9 44 faliste ,7 P13 - P11 P10 P12 Zakres badań obejmował: Przygotowanie mieszanki betonowej wg podanego składu w tabelach 1 i 2 Wykonanie próby rozpływu stożkiem Abramsa po upływie 20 minut od ukończenia procesu mieszania celem weryfikacji samozagęszczalności Wypełnienie skrzynki wypływowej L-box po ponownym wymieszaniu mieszanki SFRSCC oraz wykonanie badania Rozformowanie otrzymanych próbek z rozbieralnej formy L-box po 24 godzinach od formowania; przykładowy wygląd betonu po rozformowaniu przedstawiono na fot. 1. Przygotowywanie zgładów betonów wg rys. 1. Analiza autorskim programem komputerowym do analizy obrazu zgładów fibrobetonowych. a) b) Fot. 1. Wykonane w skrzynce wypływowej L-box i rozformowane próbki SFRSCC dla a) włókien prostych 0,40/25,4 w pomiarach P8 P7 P9; b) włókien falistych 0,7 x 30 w pomiarach P11 P10 P12 [8] Badanie przy pomocy rozbieralnych skrzynek wypływowych L-box pozwoliło na ocenę samozagęszczalności mieszanki w warunkach rozstawów prętów zbrojeniowych, zdolności mieszanki do samopoziomowania się oraz skłonności do segregacji i blokowania włókien. Należy zaznaczyć, że mieszanka wzorcowa P-13 uzyskała pełny rozpływ w skrzynce L-box. 3

4 Tomasz Ponikiewski, Grzegorz Cygan Kolejnym etapem badań było podzielenie otrzymanych próbek betonowych na części, w celu otrzymania zgładów do dalszej analizy komputerowej. Przyjęto, że próbki zgładów będą dzielone na części długości 100 mm. Na rys. 1 przedstawiono założony system numeracji próbek i poszczególnych zgładów. Rys. 1. Założony system numeracji próbek i poszczególnych zgładów W badaniach przyjęto siatkę podziałową, której wymiary zostały przyjęte dla zgładu SFRSCC o największy przekroju tzn. 100 x 200 mm (rys. 2). Pionowo dokonano podziału zgładu na cztery pola, natomiast poziomo założono szerokość na osiem pól. Rys. 2. Zastosowana siatka podziału zgładów W każdym polu generowane są przez program komputerowy wartości określające ilość włókien znajdujących się w danym obszarze. 4

5 3. Wyniki badań i ich omówienie Badania rozmieszczenia zbrojenia rozproszonego w betonach SCC W badaniach uzyskano mapy obrazujące rzeczywisty rozkład włókien stalowych w zgładach betonów SFRSCC (zawartość w poszczególnych polach siatki). Aby umożliwić porównanie poszczególnych map, do wszystkich rysunków przyjęto taką samą skalę kolorów, przyjętej dla próbki z największą zawartością włókien. Przykładowa mapa rozkładu włókien dla przekroju h100 próbki P1 została przedstawiona na rys. 3. Rys. 3. Mapa rozkładu włókien dla przekroju h100 dla próbki P1 Przykładowe rozmieszczenie i oznaczenie włókien stalowych dla wybranych 3 badanych betonów we wszystkich zgładach pomiarowych przedstawiono na rys Stwierdzono, że wraz z oddaleniem się od zasuwy L-box a, ilość włókien w kolejnych zgładach jest coraz mniejsza. Stwierdzono blokowanie się mieszanki przy prętach, ich przepływ nie był jednolity, czego efektem było rozmieszczanie się mieszanki w dolnych rzędach próbki w sposób zależny od ilości i rodzaju włókien (fot. 1). Różnice pomiędzy zawartością włókien w polach pomiarowych w jednym poziomie lub pionie dochodzą nawet do 50%. Badano również wpływ rodzaju włókien na ich liczbę w przekrojach pomiarowych formy L-box. Przykładowe wyniki badań dla zawartości włókien 0,75% przedstawiono na rys. 7. Zastosowane włókna faliste w próbce P12 przy zawartości 0,75% wykazywały się znacznie mniej negatywnym wpływem na blokowanie się mieszanki między prętami L-box a, w porównaniu z próbkami P3, P6 i P9. Wykazano znaczący wpływ kształtu włókien na urabialność mieszanki. Im większa smukłość zastosowanych włókien tym większy wpływ na urabialność. Włókna proste o dużej smukłości próbki P9 niemalże całkowicie zostały zablokowane przy prętach skrzynki L-box. W przypadku zawartości włókien 0,50% procentowy spadek ilości włókien pomiędzy przekrojem h100 i h200 wynosił 17%, natomiast między przekrojem pierwszym i ostatnim 45%. Dla zawartości włókien 0,25% blokowanie się włókien przed prętami nie jest duże w porównaniu z próbkami o większej zawartości włókien (rys. 8). Procentowy spadek ilości włókien w próbce P2 między przekrojem h100 i h200 wynosił 8%, natomiast między przekrojem pierwszym i ostatnim wynosił 31%, natomiast w próbce P5 odpowiednio 2 i 23%. 5

6 Tomasz Ponikiewski, Grzegorz Cygan Rys. 4. Model rozkładu włókien próbki P1 [8] Rys. 5. Model rozkładu włókien próbki P2 [8] Rys. 6. Model rozkładu włókien próbki P12 [8] Rys. 7. Wpływ rodzaju włókien na ich liczbę w przekrojach pomiarowych formy L-box dla zawartości włókien 0,75% [8] 6

7 Badania rozmieszczenia zbrojenia rozproszonego w betonach SCC Rys. 8. Wpływ rodzaju włókien na ich liczbę w przekrojach pomiarowych formy L-box dla zawartości włókien 0,25% [8] 4. Podsumowanie i wnioski końcowe Przeprowadzone badania potwierdzają problemy technologiczne z równomiernym rozmieszczeniem włókien stalowych w matrycy betonu SFRSCC. Symulacja przepływu mieszani betonowej w aparacie L-box wykazywała blokowanie się włókien na prętach imitujących zbrojenie zwiększające się wraz ze wzrostem udziału objętościowego włókien w betonie. Wykazano również wpływ smukłości oraz kształtu włókien na zjawisko blokowania. Dotychczasowe badania nie dostarczyły systematycznych, zweryfikowanych danych doświadczalnych umożliwiających projektowanie SFRSCC z warunku zakładanych parametrów mechanicznych oraz rzeczywistego rozmieszczenia i ukierunkowania zbrojenia rozproszonego. Konsekwencją tego jest rozbieżność w projektowanych i otrzymywanych parametrach mechanicznych tak modyfikowanych betonów. Ważne jest określenie stopnia odchyleń w zakładanych parametrach mechanicznych SFRSCC ze względu na rzeczywiste rozmieszczenie i ukierunkowanie zbrojenia rozproszonego. Uzyskane w badaniach zaprezentowanych oraz kolejnych wyniki będą stanowiły podstawę do opracowania metody projektowania fibrobetonów samozagęszczalnych z uwzględnieniem wybranych formowanych elementów konstrukcyjnych. Istotą problemu jest ustalenie jak w różnych konstrukcjach zmienia się rozmieszczenie zbrojenia rozproszonego w zależności od sposobu układania mieszanki, biorąc pod uwagę jej właściwości reologiczne, udział objętościowy i parametry geometryczne włókien stalowych. Uzyskane wyniki badawcze mogą być wykorzystane do zwiększenia dokładności modelowania właściwości mechanicznych wybranych elementów konstrukcji, przy zastosowaniu zbrojenia rozproszonego. Literatura [1] I. Busterud, K. Johansen, A. I. Dossland: Production of fibre reinforced SCC, in: Proceedings of the second North American conference on the design and use of self-consolidating concrete and the fourth international RILEM Symposium on self-compacting concret, Chicago, IL, USA, October 2005, Hanley Wood, Minneapolis, MN, USA, pp

8 Tomasz Ponikiewski, Grzegorz Cygan [2] Y. Ding, D. Thomaseth, Ch. Niederegger, A. Thomas, W. Lukas: The investigation on the workability and flexural toughness of fibre cocktail reinforced self-compacting high performance concrete. 6 th RILEM Symposium on fibre-reinforced concretes (frc) BEFIB 2004, Varenna, taly [3] S. Grünewald: Performance-based design of self-compacting fibre reinforced concrete, Doctor`s thesis, [4] S. Grünewald, J. C. Walraven: Optimisation of the mixture composition of self-compacting fibre reinforced concrete. In: Proceedings of the Second North American conference on the Design and Use of Self-consolidating Concrete and the Fourth International RILEM Symposium on Self-compacting Concrete, Chicago, IL, USA, October 2005, Minneapolis, MN, USA, pp [5] K. H. Khayat, P. Ghoddousi, F. Kassimi: Effect of fiber type on workability and mechanical properties of SCC, In: Proceedings of the Third North American conference on the Design and Use of Self-consolidating Concrete SCC Chicago [6] T. Ponikiewski: The rheological properties of fresh steel fibre reinforced self-compacting concrete, in: Proc. Int. Symp. `Brittle Matrix Composites 8`, A.M.Brandt, V.C.Li, I.H.Marshall, Cambridge and Warsaw [7] T. Ponikiewski: Investigation on random distribution of fibres in cement composites, in: Proc. Int. Symp. `Brittle Matrix Composites 9`, A.M.Brandt, J. Olek, I.H.Marshall, Warsaw [8] T. Kmita: Analiza losowości romieszczenia zbrojenia rozproszonego w betonach samozagęszczalnych. Praca magisterska. Promotor: Tomasz Ponikiewski, Gliwice

REOLOGIA W TECHNOLOGII BETONU

REOLOGIA W TECHNOLOGII BETONU XI SYMPOZJUM NAUKOWO-TECHNICZNE Cement właściwości i zastosowanie GÓRAŻDŻE CEMENT S.A. Katedra Procesów Budowlanych Wydział Budownictwa Politechniki Śląskiej w Gliwicach GÓRAŻDŻE CEMENT HEIDELBERGCEMENT

Bardziej szczegółowo

Wpływ cech konstrukcyjnych hamulca tarczowego maszyny wyciągowej na jego niestabilność termosprężystą. Część I. Budowa modelu MES i jego weryfikacja

Wpływ cech konstrukcyjnych hamulca tarczowego maszyny wyciągowej na jego niestabilność termosprężystą. Część I. Budowa modelu MES i jego weryfikacja Wpływ cech konstrukcyjnych hamulca tarczowego maszyny wyciągowej... 111 EKSPLOATYKA ZAGADNIENIA EKSPLOATACJI MASZYN Zeszyt 3 (151) 2007 STANISŁAW ŚCIESZKA, MARCEL ŻOŁNIERZ Wpływ cech konstrukcyjnych hamulca

Bardziej szczegółowo

Materiały konferencyjne Streszczenia referatów

Materiały konferencyjne Streszczenia referatów Materiały konferencyjne Streszczenia referatów Innowacyjne środki i efektywne metody poprawy bezpieczeństwa i trwałości obiektów budowlanych i infrastruktury transportowej w strategii zrównoważonego rozwoju

Bardziej szczegółowo

SPIS TREŚCI CONTENTS

SPIS TREŚCI CONTENTS SPIS TREŚCI CONTENTS Krzysztof Lewandowski, Kazimierz Piszczek, Marcin Kaczmarek Reologiczne własności kompozytów polimerowo-drzewnych... 5 Rheological properties of wood polymer composites Łukasz Pejkowski,

Bardziej szczegółowo

AUTOREFERAT. przedstawiający opis dorobku i osiągnięć naukowych, w szczególności określonych w art. 16 ust. 2 ustawy. Dr inż.

AUTOREFERAT. przedstawiający opis dorobku i osiągnięć naukowych, w szczególności określonych w art. 16 ust. 2 ustawy. Dr inż. AUTOREFERAT przedstawiający opis dorobku i osiągnięć naukowych, w szczególności określonych w art. 16 ust. 2 ustawy Dr inż. Jacek Mucha Katedra Konstrukcji Maszyn Wydział Budowy Maszyn i Lotnictwa Politechnika

Bardziej szczegółowo

A U T O R E F E R A T A U T H O R S R E V I E W

A U T O R E F E R A T A U T H O R S R E V I E W A U T O R E F E R A T A U T H O R S R E V I E W Załącznik nr 2 AUTOREFERAT OPIS DZIAŁALNOŚCI NAUKOWEJ, DYDAKTYCZNEJ I ORGANIZACYJNEJ W NAUCE dr inż. Janusz Hołowaty SZCZECIN, styczeń 2014 r. 1. Imię i

Bardziej szczegółowo

PRACA DYPLOMOWA INŻYNIERSKA. Wojciech Karcz. Wpływ parametrów mieszania proszków WC-Co i diamentu na mikrostrukturę spieków wytwarzanych metodą PPS

PRACA DYPLOMOWA INŻYNIERSKA. Wojciech Karcz. Wpływ parametrów mieszania proszków WC-Co i diamentu na mikrostrukturę spieków wytwarzanych metodą PPS POLITECHNIKA WARSZAWSKA WYDZIAŁ INŻYNIERII MATERIAŁOWEJ PRACA DYPLOMOWA INŻYNIERSKA Wojciech Karcz Wpływ parametrów mieszania proszków WC-Co i diamentu na mikrostrukturę spieków wytwarzanych metodą PPS

Bardziej szczegółowo

Aleksander Kazimierz NICAŁ, Marcin GRABOWSKI

Aleksander Kazimierz NICAŁ, Marcin GRABOWSKI SPRAWDZENIE PRAWIDŁOWOŚCI ZAŁOŻONYCH PARAMETRÓW ORGANIZACYJNYCH I WYDAJNOŚCIOWYCH PROCESU PRODUKCYJNEGO SPRĘŻONYCH PŁYT KANAŁOWYCH TYPU HC Z UWZGLĘDNIENIEM WARUNKÓW LOSOWYCH Aleksander Kazimierz NICAŁ,

Bardziej szczegółowo

Określenie wartości parametrów odkształceniowych górotworu poddanego wpływom eksploatacji górniczej na przykładzie KWK Ziemowit

Określenie wartości parametrów odkształceniowych górotworu poddanego wpływom eksploatacji górniczej na przykładzie KWK Ziemowit PRZEGLĄD Nr 7 GÓRNICZY 1 założono 01.10.1903 MIESIĘCZNIK STOWARZYSZENIA INŻYNIERÓW I TECHNIKÓW GÓRNICTWA Nr 7-8 (1052-53) lipiec-sierpień 2010 Tom 66(CVI) UKD: 622.333(438): 519.6: 622.273.23: 622.1: 622.831:

Bardziej szczegółowo

PRACE INSTYTUTU ODLEWNICTWA

PRACE INSTYTUTU ODLEWNICTWA PRACE INSTYTUTU ODLEWNICTWA Tom LI Rok 2011 Zeszyt 4 POWŁOKI KONWERSYJNE NA ODLEWACH CIŚNIENIOWYCH ZE STOPÓW MAGNEZU CZĘŚĆ 1: WPŁYW PARAMETRÓW TECHNOLOGICZNYCH ODLEWANIA CIŚNIENIOWEGO NA JAKOŚĆ ODLEWÓW

Bardziej szczegółowo

ANALIZA WYNIKÓW BADAŃ IZOLACYJNOŚCI AKUSTYCZNEJ OKIEN Z POLICHLORKU WINYLU NALEŻĄCYCH DO RÓŻNYCH SYSTEMÓW ORAZ POCHODZĄCYCH OD RÓŻNYCH PRODUCENTÓW

ANALIZA WYNIKÓW BADAŃ IZOLACYJNOŚCI AKUSTYCZNEJ OKIEN Z POLICHLORKU WINYLU NALEŻĄCYCH DO RÓŻNYCH SYSTEMÓW ORAZ POCHODZĄCYCH OD RÓŻNYCH PRODUCENTÓW PRACE INSTYTUTU TECHNIKI BUDOWLANEJ - KWARTALNIK nr 3 (123) 2002 BUILDING RESEARCH INSTITUTE - QUARTERLY No 3 (123) 2002 Jacek Nurzyński* ANALIZA WYNIKÓW BADAŃ IZOLACYJNOŚCI AKUSTYCZNEJ OKIEN Z POLICHLORKU

Bardziej szczegółowo

Katedra Wytrzymałości Materiałów i Metod Komputerowych Mechaniki Wydział Mechaniczny Technologiczny Politechnika Śląska

Katedra Wytrzymałości Materiałów i Metod Komputerowych Mechaniki Wydział Mechaniczny Technologiczny Politechnika Śląska Katedra Wytrzymałości Materiałów i Metod Komputerowych Mechaniki Wydział Mechaniczny Technologiczny Politechnika Śląska Studencka Konferencja Naukowa METODY KOMPUTEROWE 2011 Gliwice, maj 2011 r. Katedra

Bardziej szczegółowo

WYKORZYSTANIE PAKIETU KOMPUTEROWEGO STATISTICA DO OBRÓBKI I ANALIZY DANYCH

WYKORZYSTANIE PAKIETU KOMPUTEROWEGO STATISTICA DO OBRÓBKI I ANALIZY DANYCH PRACE NAUKOWE GIG GÓRNICTWO I ŚRODOWISKO RESEARCH REPORTS MINING AND ENVIRONMENT Kwartalnik Quarterly 2/2011 Przemysław Rompalski, Leokadia Róg WYKORZYSTANIE PAKIETU KOMPUTEROWEGO STATISTICA DO OBRÓBKI

Bardziej szczegółowo

OBLICZENIOWA OCENA PARAMETRÓW KOMFORTU CIEPLNEGO W POMIESZCZENIACH OBUDOWANYCH FASADĄ PODWÓJNĄ

OBLICZENIOWA OCENA PARAMETRÓW KOMFORTU CIEPLNEGO W POMIESZCZENIACH OBUDOWANYCH FASADĄ PODWÓJNĄ ZESZYTY NAUKOWE POLITECHNIKI RZESZOWSKIEJ Nr 283 Budownictwo i Inżynieria Środowiska z 59 (3/12/III) 2012 STRESZCZENIA Dariusz HEIM, Marcin JANICKI Politechnika Łódzka OBLICZENIOWA OCENA PARAMETRÓW KOMFORTU

Bardziej szczegółowo

Doświadczalne metody wyznaczania niepewności pomiaru sondami przedmiotowymi. Słowa kluczowe: niepewność pomiaru, obrabiarki CNC, sonda przedmiotowa.

Doświadczalne metody wyznaczania niepewności pomiaru sondami przedmiotowymi. Słowa kluczowe: niepewność pomiaru, obrabiarki CNC, sonda przedmiotowa. Dr inż. Elżbieta Jacniacka Politechnika Lubelska, Wydział Mechaniczny ul. Nadbystrzycka 36, 20-618 Lublin E-mail: e.jacniacka@pollub.pl Dr inż. Leszek Semotiuk Politechnika Lubelska, Wydział Mechaniczny

Bardziej szczegółowo

Instytut Mechaniki i Inżynierii Obliczeniowej Wydział Mechaniczny Technologiczny Politechnika Śląska

Instytut Mechaniki i Inżynierii Obliczeniowej Wydział Mechaniczny Technologiczny Politechnika Śląska Instytut Mechaniki i Inżynierii Obliczeniowej Wydział Mechaniczny Technologiczny Politechnika Śląska Studencka Konferencja Naukowa METODY KOMPUTEROWE 2015 Gliwice, maj 2015 r. Instytut Mechaniki i Inżynierii

Bardziej szczegółowo

IDENTYFIKACJA PARAMETRÓW PROCESU SELEKTYWNEGO STAPIANIA LASEROWEGO STOPU CoCr NA PODSTAWIE WYBRANYCH PARAMETRÓW TOPOGRAFII POWIERZCHNI PO FREZOWANIU

IDENTYFIKACJA PARAMETRÓW PROCESU SELEKTYWNEGO STAPIANIA LASEROWEGO STOPU CoCr NA PODSTAWIE WYBRANYCH PARAMETRÓW TOPOGRAFII POWIERZCHNI PO FREZOWANIU DOI: 10.17814/mechanik.2015.8-9.483 Dr inż. Dariusz GRZESIAK, dr inż. Daniel GROCHAŁA (Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny): IDENTYFIKACJA PARAMETRÓW PROCESU SELEKTYWNEGO STAPIANIA LASEROWEGO

Bardziej szczegółowo

PRACA DYPLOMOWA magisterska

PRACA DYPLOMOWA magisterska POLITECHNIKA WARSZAWSKA Wydział Samochodów i Maszyn Roboczych PRACA DYPLOMOWA magisterska Studia niestacjonarne zaoczne Tytuł pracy dyplomowej Statyczna analiza wytrzymałości przestrzennej ramy dwumiejscowego,

Bardziej szczegółowo

Zastosowanie obudowy kotwowej podatnej celem poprawy stateczności wyrobisk poprzez częściowe przejmowanie deformacji górotworu

Zastosowanie obudowy kotwowej podatnej celem poprawy stateczności wyrobisk poprzez częściowe przejmowanie deformacji górotworu PRZEGLĄD Nr 4 GÓRNICZY 1 założono 01.10.1903 MIESIĘCZNIK STOWARZYSZENIA INŻYNIERÓW I TECHNIKÓW GÓRNICTWA Nr 4 (1073) kwiecień 2012 Tom 68(CVIII) mgr inż. Krzysztof Skrzypkowski* ) UKD: 622.28.043/.044:

Bardziej szczegółowo

VII Ogólnopolska Konferencja Mostowców Konstrukcja i Wyposażenie Mostów EKSPERYMENTALNA ANALIZA MODALNA KONSTRUKCJI NA PRZYKŁADZIE PROSTEJ BELKI

VII Ogólnopolska Konferencja Mostowców Konstrukcja i Wyposażenie Mostów EKSPERYMENTALNA ANALIZA MODALNA KONSTRUKCJI NA PRZYKŁADZIE PROSTEJ BELKI VII Ogólnopolska Konferencja Mostowców Konstrukcja i Wyposażenie Mostów Stefan PRADELOK 1 Adam RUDZIK 2 Grzegorz POPRAWA 2 Wisła, 28-29 maja 2015 r. EKSPERYMENTALNA ANALIZA MODALNA KONSTRUKCJI NA PRZYKŁADZIE

Bardziej szczegółowo

Lista referatów na 43 Krajową Konferencję Badań Nieniszczących 21-23 października 2014 roku, Kudowa Zdrój Nr Autor Tytuł Nr sesji Strona

Lista referatów na 43 Krajową Konferencję Badań Nieniszczących 21-23 października 2014 roku, Kudowa Zdrój Nr Autor Tytuł Nr sesji Strona Lista referatów na 43 Krajową Konferencję Badań Nieniszczących 21-23 października 2014 roku, Kudowa Zdrój Nr Autor Tytuł Nr sesji Strona R 01 R 02 R 03 R 04 R 05 Maciej Roskosz Krzysztof Fryczowski Stefan

Bardziej szczegółowo

NOWA METODA USTAWIANIA NAPĘDÓW PRZEMYSŁOWYCH

NOWA METODA USTAWIANIA NAPĘDÓW PRZEMYSŁOWYCH 201 Zeszyty Problemowe Maszyny Elektryczne Nr 2/2014 (102) 1 Zbigniew Plutecki, Sławomir Szymaniec, Janusz Smykała Politechnika Opolska, Opole NOWA METODA USTAWIANIA NAPĘDÓW PRZEMYSŁOWYCH A NEW METHOD

Bardziej szczegółowo

SKANOWANIE 3D JAKO NARZĘDZIE DO PROJEKTOWANIA KASKÓW KOREKCYJNYCH 3D SCANNING AS TOOL FOR DESIGN OF CORRECTION HELMETS

SKANOWANIE 3D JAKO NARZĘDZIE DO PROJEKTOWANIA KASKÓW KOREKCYJNYCH 3D SCANNING AS TOOL FOR DESIGN OF CORRECTION HELMETS Mgr inż. Ewa STACHOWIAK ewa.stachowiak@polsl.pl Katedra Biomechatroniki, Wydział Inżynierii Biomedycznej, Politechnika Śląska Dr inż. Wojciech WOLAŃSKI wojciech.wolanski@posl.pl Katedra Biomechatroniki,

Bardziej szczegółowo

WPŁYW WYPEŁNIACZY WŁASNYCH NA STARZENIE LEPISZCZY MODYFIKOWANYCH ELASTOMEREM SBS ZACHODZĄCE W ZACZYNACH ASFALTOWYCH

WPŁYW WYPEŁNIACZY WŁASNYCH NA STARZENIE LEPISZCZY MODYFIKOWANYCH ELASTOMEREM SBS ZACHODZĄCE W ZACZYNACH ASFALTOWYCH prof. dr hab. inŝ. Wojciech Grabowski dr inŝ. Mieczysław Słowik dr inŝ. Jarosław Wilanowicz mgr inŝ. Tomasz Soból Politechnika Poznańska Instytut InŜynierii Lądowej Polska WPŁYW WYPEŁNIACZY WŁASNYCH NA

Bardziej szczegółowo

Polska wersja ugięciomierza dynamicznego z komputerowym systemem oceny stanu technicznego nawierzchni

Polska wersja ugięciomierza dynamicznego z komputerowym systemem oceny stanu technicznego nawierzchni Andrzej Pożarycki Polska wersja ugięciomierza dynamicznego z komputerowym systemem oceny stanu technicznego nawierzchni Politechnika Poznańska andrzej.pozarycki@put. poznan.pl tomasz garbowski Politechnika

Bardziej szczegółowo

ZINTEGROWANA ANALIZA CYKLU ŻYCIA W UTRZYMANIU MOSTÓW THE INTEGRATED LIFE CYCLE ANALYSIS IN BRIDGE MAINTENANCE

ZINTEGROWANA ANALIZA CYKLU ŻYCIA W UTRZYMANIU MOSTÓW THE INTEGRATED LIFE CYCLE ANALYSIS IN BRIDGE MAINTENANCE XXVI Konferencja awarie budowlane 2013 Naukowo-Techniczna TOMASZ SIWOWSKI, siwowski@prz.edu.pl Politechnika Rzeszowska ZINTEGROWANA ANALIZA CYKLU ŻYCIA W UTRZYMANIU MOSTÓW THE INTEGRATED LIFE CYCLE ANALYSIS

Bardziej szczegółowo

Wykorzystanie wyników pomiarów przemieszczenia głowicy generatora obciążenia dynamicznego do weryfikacji modelu MES stojaka

Wykorzystanie wyników pomiarów przemieszczenia głowicy generatora obciążenia dynamicznego do weryfikacji modelu MES stojaka Mgr inż. Krzysztof MAZUREK Centrum Mechanizacji Górnictwa KOMAG Dr hab.inż. Stanisław SZWEDA Politechnika Śląska Wykorzystanie wyników pomiarów przemieszczenia głowicy generatora obciążenia dynamicznego

Bardziej szczegółowo

Kawitacyjne niszczenie łopatek w turbinie Banki-Michela. Obserwacje i wybrane aspekty symulacji procesu

Kawitacyjne niszczenie łopatek w turbinie Banki-Michela. Obserwacje i wybrane aspekty symulacji procesu Bolesław G. Gireń, Marzena Noińska-Macińska, Kawitacyjne niszczenie łopatek w turbinie Banki-Michela. Obserwacje i wybrane aspekty symulacji procesu Słowa kluczowe: turbina Banki-Michela, erozja kawitacyjna,

Bardziej szczegółowo

Zeszyty Naukowe Wydziału Elektroniki i Informatyki Nr 7

Zeszyty Naukowe Wydziału Elektroniki i Informatyki Nr 7 POLITECHNIKA KOSZALIŃSKA Zeszyty Naukowe Wydziału Elektroniki i Informatyki Nr 7 KOSZALIN 2015 Zeszyty Naukowe Wydziału Elektroniki i Informatyki Nr 7 Przewodniczący Uczelnianej Rady Wydawniczej Mirosław

Bardziej szczegółowo

Instytut Mechaniki i Inżynierii Obliczeniowej Wydział Mechaniczny Technologiczny Politechnika Śląska

Instytut Mechaniki i Inżynierii Obliczeniowej Wydział Mechaniczny Technologiczny Politechnika Śląska Instytut Mechaniki i Inżynierii Obliczeniowej Wydział Mechaniczny Technologiczny Politechnika Śląska Studencka Konferencja Naukowa METODY KOMPUTEROWE 2014 Gliwice, maj 2014 r. Instytut Mechaniki i Inżynierii

Bardziej szczegółowo