METODYCZNE ASPEKTY UDZIAŁU SIŁ POWIETRZNYCH W WICZENIACH WSPOMAGANYCH KOMPUTEROWO Z WYKORZYSTANIEM SYSTEMU JOINT THEATER LEVEL SIMULATION

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "METODYCZNE ASPEKTY UDZIAŁU SIŁ POWIETRZNYCH W WICZENIACH WSPOMAGANYCH KOMPUTEROWO Z WYKORZYSTANIEM SYSTEMU JOINT THEATER LEVEL SIMULATION"

Transkrypt

1 Szybkobiene Pojazdy Gsienicowe (35) nr 2, Marian MICHALEC METODYCZNE ASPEKTY UDZIAŁU SIŁ POWIETRZNYCH W WICZENIACH WSPOMAGANYCH KOMPUTEROWO Z WYKORZYSTANIEM SYSTEMU JOINT THEATER LEVEL SIMULATION Streszczenie. W artykule przedstawiono zarówno ogólne moliwoci interaktywnego systemu symulacyjnego JTLS, jak i szczegółowe w obszarze symulowania działa sił powietrznych w wiczeniach wspomaganych komputerowo. Zaprezentowano zasadnicze etapy procesu przygotowania, prowadzenia i omówienia wiczenia wspomaganego komputerowo. Na tym tle omówiono wybrane metodyczne aspekty wykorzystania systemu JTLS w symulacji działa sił powietrznych. Słowa kluczowe: symulacja, system symulacyjny JTLS, wiczenia wspomagane komputerowo, siły powietrzne. 1. WPROWADZENIE Powołanie do ycia w 2003 r. Centrum Symulacji i Komputerowych Gier Wojennych (CSiKGW), wyposaenie go w standardowy w NATO, interaktywny system symulacji działa połczonych Joint Theater Level Simulation (JTLS) wprowadziło do praktyki szkoleniowej Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej całkowicie now jako. Jest ni moliwo prowadzenia rónorodnych wicze wspomaganych komputerowo bez udziału wojsk. Istot takich wicze jest konstruktywna symulacja w czasie rzeczywistym lub wielokrotnie przyspieszonym funkcjonowania i działalnoci zgodnie z wol wiczcych dowódców przeciwstawnych wirtualnych zgrupowa wojsk odzwierciedlajcych rzeczywiste, niewiczce zgrupowania wojsk, z uwzgldnieniem modelu ich rodowiska działania oraz załoonej sytuacji operacyjnej. Dziki walorom systemu moliwym jest, maksymalnie adekwatne w odniesieniu do rzeczywistego pola walki na tle dynamicznie zmieniajcej si sytuacji operacyjno-strategicznej (kada "akcja" wywołuje reakcj, co generuje now sytuacj), przesymulowanie racjonalnoci decyzji dowódców i zobrazowanie rezultatów działa przeciwstawnych stron. Specjalici CSiKGW, jako pierwsi sporód uytkowników systemu JTLS, opracowali metodyk i przeprowadzili zgodnie z ni wiczenia zarzdzania kryzysowego, a wic wiczenia pozamilitarne. W takich wiczeniach uczestniczyły ju instytucje pastwowe oraz uczelnie wysze. Ponadto, wykorzystujc moliwoci systemu JTLS mona prowadzi badania w rónorodnych obszarach (nie tylko) sztuki wojennej demonstruje to naukowo-badawcze funkcje systemu. Interaktywny system JTLS umoliwia modelowanie działa wszystkich rodzajów sił zbrojnych i wojsk oraz ogniw pozamilitarnych w skali, co wynika z jego nazwy, operacyjnostrategicznej. System JTLS nie jest trenaerem, wic na szczeblu taktycznym działania sił i rodków prowadzone s niejako automatycznie poza wol wiczcych, jednak zgodnie z algorytmem działania na tym szczeblu. Istot symulacji w nim jest zastosowanie ppłk nawig. dr Marian MICHALEC Akademia Obrony Narodowej, Warszawa

2 38 Marian MICHALEC rónorodnych modeli czstkowych, determinujcych zakres funkcjonalnoci oraz adekwatnoci modelu. Proces symulowania walki zbrojnej wolny jest od wszelkich doktrynalnych ogranicze, ograniczeniem jest tylko wyobrania wiczcych dowódców. Std te w JTLS mona prowadzi symulacj działa narodowych, sojuszniczych, koalicyjnych oraz przeciwstawnych sił zbrojnych w rónych konfiguracjach i we wszystkich sferach walki zbrojnej, a ponadto, w miar potrzeb działania pozamilitarne organizacji rzdowych i pozarzdowych, a take asymetryczne nieformalnych formacji zbrojnych itp. Jednoczenie mog by modelowane działania maksymalnie dziesiciu stron konfliktu, a struktura organizacyjna ich sił zbrojnych, uzbrojenia i wyposaenia moe by odzwierciedlona od najwyszego szczebla strategicznego do taktycznego, w sytuacjach szczególnych (np. prowadzenia działa specjalnych, asymetrycznych) i niszego np. grup dywersyjnych, formacji działa nieregularnych itp. Czas trwania procesu symulacji walki zbrojnej w wiczeniu jest czasem rzeczywistym lub bliskim mu, jednak moliwe jest wielokrotne przyspieszenie tego procesu. Rezultaty symulacji maj charakter stochastyczny. System JTLS w powietrznej sferze walki zbrojnej umoliwia symulacj konstruktywn praktycznie całego spektrum zada realizowanych przez siły powietrzne w skali strategicznej, operacyjnej i taktycznej w czasie rzeczywistym lub wielokrotnie przyspieszonym. Konkretyzujc, w powietrznej sferze walki zbrojnej umoliwia on symulacj: 1) funkcjonowania systemu wczesnego wykrywania i naprowadzania; 2) prowadzenia walki informacyjnej (elektronicznej, psychologicznej i sieciocentrycznej); 3) tankowania w powietrzu; 4) osłony przez lotnictwo myliwskie (LM) lotniczych ugrupowa bojowych w powietrzu metod towarzyszenia; 5) zwalczania systemu obrony powietrznej przeciwnika; 6) dyurowania LM na lotnisku i/lub w strefie; 7) zwalczania obiektów naziemnych (nawodnych) o znanym połoeniu jednostek wojskowych/okrtów, wskazanych obiektów w ugrupowaniu jednostek np. konkretnych rodzajów uzbrojenia, a nawet obiektów stacjonarnych ze wskazaniem punktu trafienia; 8) zwalczania obiektów naziemnych (nawodnych) realizowanego metod samodzielnego poszukiwania i zwalczania w nakazanym rejonie; 9) bezporedniego wsparcia wojsk ldowych z dyurowania w strefach krótkotrwałego wyczekiwania i na lotniskach; 10) prowadzenia rozpoznania powietrznego; 11) transportu drog powietrzn wojsk, uzbrojenia i rodków bojowych oraz materiałowych; 12) tworzenia lotniczych ugrupowa bojowych w celu wykonania zmasowanego uderzenia rakietowo - lotniczego; 13) minowania/rozminowania obszarów ldowych i akwenów; 14) zwalczania okrtów podwodnych; 15) przecelowania dyurujcych w powietrzu i na ziemi statków powietrznych realizujcych zadania w ramach zwalczania obiektów naziemnych, powietrznych; 16) funkcjonowania systemu rozpoznania swój obcy ; 17) konkretyzacji zasad uycia uzbrojenia w ramach realizacji misji lotniczych;

3 Metodyczne aspekty udziału sił powietrznych w wiczeniach wspomaganych ) bojowego poszukiwania i ratownictwa lotniczego; 19) odtwarzania gotowoci bojowej statków powietrznych wraz z napraw uszkodze bojowych; 20) dystrybucji zobrazowania sytuacji w przestrzeni powietrznej; 21) zintegrowanego systemu obrony powietrznej; 22) dystrybucji danych zgodnie z protokołem Link 16; 23) implementacji/generowania rozkazu do działa sił powietrznych. Podkreli naley, e działania szeroko rozumianego lotnictwa wymagaj cigłego prowadzenia ich przez operatora systemu, natomiast działania wojsk rakietowych i radiotechnicznych sił powietrznych w duej mierze realizowane s w reymie automatycznym. Symulacja tych działa moe odbywa si zarówno w interakcji w sferze militarnej, jak i pozamilitarnej zdefiniowanych w wiczeniu stron konfliktu. Struktura organizacyjno-funkcjonalna jednostek lotniczych, ich uzbrojenia i wyposaenia moe by odzwierciedlona od szczebla pojedynczego statku powietrznego do najwyszego strategicznego dowództwa lotniczego. 2. PROCES PRZYGOTOWANIA BAZY DANYCH Proces przygotowania bazy danych do wiczenia (procesu badawczego) jest długotrwały i odbywa si w cisłej współpracy specjalistów Centrum z zespołem autorskim wiczenia. To zespół autorski, kierujc si celami wiczenia, szczegółowo opracowuje scenariusz wiczenia, przedstawiajc ugrupowanie bojowe sił powietrznych wszystkich stron wiczenia, struktur organizacyjno-funkcjonaln poszczególnych jednostek z ich uzbrojeniem i sprztem wojskowym oraz zasobami logistycznymi, ich miejsce i rol w wiczeniu, a take usytuowanie w łacuchu dowodzenia i zaopatrzenia. Rol specjalistów Centrum, w duym uproszczeniu, jest pomoc merytoryczna udzielana zespołowi autorskiemu w zakresie przygotowania scenariusza pod ktem wykorzystania go w systemie JTLS na etapie przygotowania, prowadzenia i posumowania wiczenia, a co najistotniejsze implementacja scenariusza do systemu. Podkreli naley, e w standardowej bazie danych systemu zdefiniowane s ju przez twórców systemu rónorodne rodki walki zbrojnej, w tym: statki powietrzne, ich awionika, sensory, lotnicze rodki raenia oraz sensory rónorodnego przeznaczenia i bazowania stacje radiolokacyjne, sensory optoelektroniczne itp. Kady z tych rodków walki opisany jest kilkudziesicioma parametrami, sporód których cz jest parametrami rzeczywistymi, a cz wirtualnymi systemowymi, niezbdnymi do prowadzenia symulacji. Zatem, proces tworzenia scenariusza wiczenia w systemie JTLS obejmuje: 1) wstpn weryfikacj standardowej bazy danych zaimplementowanej do systemu; 2) kreowanie wzorców jednostek sił powietrznych; 3) utworzenie, na bazie wykreowanych wzorców, konkretnych jednostek sił powietrznych wraz z ich relacjami w łacuchu dowodzenia i zaopatrzenia; 4) zbudowanie zgrupowa sił powietrznych poszczególnych stron wiczenia; 5) weryfikacj powstałej bazy danych scenariusza wiczenia; 6) testy scenariusza. Po pomylnym przeprowadzeniu testów scenariusza nastpuje jego tzw. zamroenie, co jest równoznaczne z jego podanym stopniem przydatnoci do wiczenia. Podkreli naley, e system JTLS moe współpracowa z systemem ICC (NATO-Wide Integrated Command & Control Software For Air Operations pakiet oprogramowania dla Zintegrowanego Systemu Dowodzenia Sił Powietrznych NATO) standardowym

4 40 Marian MICHALEC wyposaeniem stanowisk dowodzenia Sił Powietrznych Rzeczypospolitej Polskiej. Std te, gotowy w JTLS scenariusz wiczenia jest transferowany do systemu ICC, a oba systemy sprzone. Tym sposobem wiczcy dowódcy lotniczy mog na etapie przygotowania i prowadzenia wiczenia wykorzystywa typowe dla siebie narzdzia. Jak ju podkrelano, w systemie JTLS kad jednostk sił powietrznych tworzy si ze swoistych matematycznych modeli czstkowych, znajdujcych si w standardowej bazie danych systemu. Wykorzystujc te modele jako budulec, tworzy si typowe moduły składowe przyszłych wirtualnych jednostek sił powietrznych oraz ich rodowiska działania sfer walki zbrojnej. Utworzona z takich modułów jednostka lotnicza jest wirtualnym modelem rzeczywistej eskadry, bazy lotniczej, dywizjonu rakietowego obrony powietrznej, kompanii radiotechnicznej, odzwierciedlajcym ich specyficzne wyposaenie, uzbrojenie, sprzt wojskowy, systemy dowodzenia, logistycznego zabezpieczenia oraz typowe obiekty jak: drogi startowe, stanowiska dowodzenia, ukrycia schrony, magazyny i itp., rys Rys. 1. Fragmentaryczny opis statku powietrznego w standardowej bazie danych (ródło: standardowa baza danych systemu JTLS)

5 Metodyczne aspekty udziału sił powietrznych w wiczeniach wspomaganych Rys. 2. Fragmentaryczny wzorzec eskadry lotniczej wraz z uzbrojeniem, sprztem wojskowym i zasobami logistycznymi (ródło: standardowa baza danych systemu JTLS) Rys. 3. Fragmentaryczne zobrazowanie wirtualnych eskadr lotniczych (ródło: standardowa baza danych systemu JTLS) Po zbudowaniu scenariusza wiczenia w systemie JTLS, z pomoc narzdzi systemowych, weryfikuje si wprowadzone dane. Weryfikacja wskazuje popełnione błdy, które nastpnie s usuwane w taki sposób, by scenariusz wiczenia doprowadzi do stanu, w którym mona rozpocz jego testowanie. Testy scenariusza sprowadzaj si do sprawdzenia funkcjonalnoci przyjtych rozwiza, poprawnoci relacji i efektywnoci rónorodnych oddziaływa pomidzy jednostkami, siłami i rodkami. Scenariusz wiczenia, który został pozytywnie zweryfikowany i przetestowany jest przedstawiany kierownictwu i zespołowi autorskiemu wiczenia jako gotowy do wiczenia.

6 42 Marian MICHALEC 3. FUNKCJONOWANIE SIŁ POWIETRZNYCH W WICZENIU DYNAMIKA" DZIAŁA wiczenie wspomagane komputerowo realizowane jest w cigu kilku dni w systemie jedno lub dwuzmianowym. W tym czasie wiczcy zmuszani s przez system do intensywnego wysiłku intelektualnego w stresogennej sytuacji i w warunkach deficytu czasu. W wiczeniu, dowódca lotniczy funkcjonuje na swoim stanowisku dowodzenia, gdzie sprawuje swoje funkcje dowódcze m.in. wypracowujc decyzje o uyciu posiadanych sił i rodków, stawiajc zadania podwładnym oraz prowadzc działania biece. Decyzje dowódcy lotniczego przekazywane s w systemie dowodzenia, analogicznie jak w rzeczywistoci, do wykonawców rzeczywistych (stanowisk dowodzenia) i wirtualnych jednostek sił powietrznych w systemie JTLS. Z tych wzgldów w CSiKGW znajduj si elementy wiczcych dowództw grupy operacyjne i wyszkoleni na potrzeby wiczenia operatorzy sytemu JTLS. Rol grup operacyjnych, z jednej strony jest przekazanie operatorom systemu JTLS zada do wykonania przez wirtualne jednostki, z drugiej za transfer raportów i meldunków wygenerowanych w systemie przez wirtualne jednostki do swoich stanowisk dowodzenia, zgodnie z obowizujcym w Siłach Powietrznych systemem sprawozdawczym. Zadaniem operatorów jest transfer decyzji dowódcy lotniczego na rozkazy systemowe i wprowadzenie ich do systemu rys. 4, pomoc grupie operacyjnej w interpretacji: zobrazowania sytuacji w przestrzeni powietrznej oraz meldunków i raportów generowanych przez wirtualne jednostki podczas przygotowania, realizacji i podsumowania działa. Formatki rozkazów lotniczych maj na ogół standardowy układ, std te wypełnia si je bardzo podobnie i zarazem intuicyjnie. Posiadaj one pola wymagajce bezwzgldnego wypełnienia oraz nieobowizkowe opcjonalne. Wypełniajc wszystkie pola bardzo precyzyjnie stawia si wirtualnym jednostkom zadanie. Pozostawienie pól opcjonalnych niewypełnionymi, powoduje (podobnie jak w rzeczywistoci), e wirtualne jednostki, w oparciu o aktualn wiedz systemow posiadan przez dan stron konfliktu o przeciwniku, własnych moliwociach i warunkach działa doprecyzuj same sposób wykonania zadania i przystpi do jego realizacji, niekoniecznie zgodnie z wol i zamiarem przełoonego, co oczywicie rodzi okrelone konsekwencje. Moliwe jest jednak modyfikowanie poszczególnych parametrów misji lotniczych w trakcie ich trwania oraz generowania informacji o statusie biecym tyche misji i jednostek lotniczych.

7 Metodyczne aspekty udziału sił powietrznych w wiczeniach wspomaganych Rys. 4. Układ typowe formatki do postawienia zadania do wykonania na uderzenia lotniczego na obiekty naziemne/nawodne (ródło: Opracowanie własne) W systemie JTLS symulacja działa powietrze-powietrze i ziemia-powietrze jest zagregowana do poziomu poszczególnego czstkowego obiektu raenia, z zastosowaniem współczynników prawdopodobiestwa trafienia i zniszczenia dla kadego elementu. Rezultat walki powietrze-powietrze, ziemia-powietrze i powietrze-ziemia, z uyciem lotniczej broni precyzyjnego raenia, ma charakter stochastyczny. Działania powietrze-ziemia, z uyciem lotniczych rodków raenia powierzchniowego, maj charakter deterministyczny. Podczas trwania wiczenia, wiczcy maj dostp do informacji o danych wyjciowych scenariusza tylko odnonie do własnej strony i aktualnych informacji o przebiegu działa, stanie wiczcych wirtualnych jednostek. Narzdziami umoliwiajcymi komunikacj pomidzy wirtualnymi jednostkami a operatorem i wiczcymi s: formatki rozkazów do wygenerowania podanych raportów, przegldarka meldunków, okno meldunku sytuacyjnego oraz przegldarka informacji. Dziki tym narzdziom wiczcy mog pozyskiwa wszelkie informacje o aktualnym stanie jednostek sił powietrznych oraz przebiegu i rezultatach ich działa. Jzykiem komunikacji systemu jest jzyk angielski. Tak uzyskane informacje umoliwiaj operatorom/wiczcym cigłe ledzenie rozwoju sytuacji i reagowanie na zachodzce zmiany. Wszystkie informacje z obiegu dokumentów rozkazodawczych i sprawozdawczych operator otrzymuje w przegldarce meldunków. Po wprowadzeniu do systemu rozkazu bojowego, przekazywany jest on do wirtualnego wykonawcy, który komunikuje operatorowi jego przyjcie i zainicjowanie procesu jego wykonania rys. 5, bd wskazuje merytoryczne przyczyny jego awykonalnoci lub opónienia z podaniem przyczyn, np. zmiany warunków atmosferycznych, braku konkretnych rodków bojowych lub materiałowych. Realizacj zadania operator ledzi na swojej stacji roboczej, rys. 6, za wiczcy dowódca w systemie ICC. W trakcie realizacji zadania jednostka, w razie zaistnienia przeszkód, takich jak przeciwdziałanie nieprzyjaciela powietrznego lub systemu obrony powietrznej, zmiany warunków atmosferycznych itp., melduje o nich operatorowi. Po wykonaniu zadania jednostka składa sprawozdanie z jego realizacji, rys. 7. Podkreli naley, e sprawozdania z realizacji zada składane przez wirtualne jednostki maj swoisty subiektywny charakter nie

8 44 Marian MICHALEC odzwierciedlajcy faktycznych rezultatów. Jest to zamierzony efekt twórców systemu, tak przecie z rónych wzgldów dzieje si i w rzeczywistoci. Takie subiektywne i nieweryfikowalne rezultaty działa lotniczych wymuszaj na dowództwach pogłbion ocen sytuacji i podejmowanie kolejnych, obarczonych ryzykiem decyzji na podstawie tylko prawdopodobnych danych. Rys. 5. Meldunek o rozpoczciu wykonania zadania bojowego (ródło: Opracowanie własne) Rys. 6. Jeden z moliwych wariantów zobrazowania realizacji zadania lotniczego na stacji roboczej operatora (ródło: Opracowanie własne)

9 Metodyczne aspekty udziału sił powietrznych w wiczeniach wspomaganych Rys. 7. Fragment meldunku po wykonaniu zadania samodzielnego poszukiwania i zwalczania obiektów w nakazanym rejonie (ródło: Opracowanie własne) Ogromna dynamika działania wirtualnych jednostek w wiczeniu wymusza na wiczcych dowódcach błyskawiczn reakcj na rozwój sytuacji i zagroenia z tym zwizane. Std te kady błd, nieadekwatne działania, zaniechanie czy zła ocena sytuacji przez wiczcego dowódc, przynosi wymierne negatywne efekty i moe w ostatecznoci skutkowa utrat kontroli przez kierownictwo wiczenia nad jego przebiegiem i uniemoliwi osignicie zamierzonych rezultatów. W celu uniknicia takiej sytuacji w składzie kierownictwa wiczenia znajduje si komórka monitoringu wiczenia, czuwajca nad prawidłowym przebiegiem wiczenia. Korzystajc z moliwoci tej komórki, kierownik wiczenia moe reagowa na pojawiajce si zagroenia poprzez regulowanie niektórych parametrów jednostek, nakładanie kar taktycznych itp. Ponadto, korzystajc z moliwoci wielokrotnego przyspieszenia symulacji kierownik wiczenia moe zajrze w przyszło i odpowiednio wczeniej pozna rezultaty podjtych decyzji i adekwatnie zareagowa. Tutaj nasuwa si spostrzeenie i zarazem propozycja, e sprzenie systemu JTLS z systemem ICC w codziennej praktyce dowództw lotniczych pozwoliłoby zoptymalizowa proces decyzyjny odnonie uycia posiadanych sił i rodków. 4. ETAP PODSUMOWANIA WICZENIA Podsumowanie wiczenia jest jego ostatnim etapem, składajcym si z omówie wstpnego i kocowego oraz opracowania na ich podstawie sprawozdania zawierajcego zasadnicze wnioski i zalecenia wynikajce z całego procesu przygotowania i przeprowadzenia wiczenia, funkcjonowania wiczcych oraz wskazanie nowatorskich rozwiza (o ile takie

10 46 Marian MICHALEC były) wraz ze sposobem ich wdroenia (rozpowszechnienia) do procesu szkolenia dowództw i wojsk. W wiczeniach wspomaganych komputerowo proces zbioru danych koniecznych do omówienia rozpoczyna si od powołania zespołu analizy, oceny i omówienia wiczenia. Z kolei w CSiKGW funkcjonuje etatowy zespół analiz systemowych dysponujcych narzdziami umoliwiajcymi selekcj, porzdkowanie, gromadzenie i zobrazowanie danych. Te narzdzia s swoist czarn skrzynk umoliwiajc: odtworzenie zdarze w czasie i przestrzeni; analiz stanów systemów walki; monitorowanie stosunku sił; analiz wydanych rozkazów w systemie; monitorowanie działa w systemie; monitorowanie symulowanych zdarze. Te dwa zespoły ju na etapie przygotowania wiczenia ustalaj zasady współpracy, artykułuj wzajemne potrzeby odnonie danych potrzebnych do omówienia. Tych danych w trakcie wiczenia gromadzi si a nadto, albowiem w zalenoci od skali i rozmachu wiczenia w systemie JTLS rejestrowanych jest od kilkudziesiciu tysicy do kilkuset tysicy zdarze o rónym znaczeniu. Podczas trwania wiczenia te dwa zespoły cile współpracuj ze sob, selekcjonujc, gromadzc oraz opracowujc najistotniejsze dane. Z tych opracowanych ju danych, na bieco korzysta kierownictwo wiczenia (jeszcze w jego trakcie), prezentujc pozytywne/negatywne działania wiczcych, czym motywuje ich do efektywniejszych działa, korygujc przebieg wiczenia dla pełniejszego osignicia jego celów. Z zebranych i opracowanych podczas wiczenia danych tworzony jest tzw. zbiorczy pakiet danych. Ocena wiczcego dowódcy wystawiona na podstawie wniosków z analizy danych zawartych w pakiecie jest obiektywna. Analiza zawartych w tym pakiecie danych umoliwia kierownikowi wiczenia wysnucie wniosków, sformułowanie rekomendacji do szkolenia podległych dowództw i wojsk. 5. PODSUMOWANIE Interaktywny system symulacji działa połczonych JTLS przeznaczony jest przede wszystkim do modelowania i odzwierciedlania rezultatów walki zbrojnej w skali operacyjnostrategicznej. Realizowana w nim idea symulacji konstruktywnej oparta jest na modelach symulacyjnych odwzorowujcych procesy wzajemnego oddziaływania ogniowego i procesy wewntrzne: dowodzenia, wsparcia i zabezpieczenia bojowego i logistycznego, a ponadto procesy dynamiki pola walki w wirtualnym rodowisku funkcjonowania sił powietrznych w funkcji czasu i przestrzeni. Modele symulacyjne generuj zdarzenia, nowe sytuacje i zachowania wojsk zgodne z decyzjami wiczcych. Odzwierciedlaj skutki podejmowanych decyzji przez wiczce sztaby, stwarzajc zarazem nowe wyzwania. Rezultaty symulacji s obiektywne. Zatem, system JTLS tworzy wirtualne pole walki z wszystkimi jego atrybutami, na którym wiczce dowództwa mog kierowa podległymi wirtualnymi zgrupowaniami wojsk, doskonalc w ten sposób swe umiejtnoci dowódcze i kreowa nowe rozwizania w dziedzinie sztuki wojennej. Moliwoci systemu JTLS odzwierciedlaj praktycznie całe spektrum zada realizowanych przez siły powietrzne. Zgodnie z dokumentami normatywnymi zasadnicz form wicze, w której znajduje zastosowanie system JTLS jest wiczenie dowódczo-sztabowe wspomagane komputerowo. Niemniej jednak moliwoci systemu pozwalaj wykorzystywa go i w innych formach szkolenia dowództw i wojsk, wiczeniach pozamilitarnych oraz badaniach naukowych. Proces przygotowania wiczenia wspomaganego komputerowo jest przedsiwziciem

11 Metodyczne aspekty udziału sił powietrznych w wiczeniach wspomaganych długotrwałym, w duej mierze sformalizowanym, wymagajcym cisłej i terminowej współpracy specjalistów rónych rodzajów sił zbrojnych i wojsk. Na tym etapie bardzo drobiazgowo opracowywana jest sytuacja wyjciowa do wiczenia, która nastpnie jest implementowana do systemu, szczegółowo weryfikowana i wszechstronnie testowana. Zaimplementowana w systemie sytuacja przypomina zatrzymany, niezwykle dynamiczny i złoony batalistycznie kadr. Etap prowadzenia wiczenia, w przeciwiestwie do poprzedniego, jest krótkotrwały ale bardzo intensywny. Włanie na pocztku tego etapu, ta swoista stopklatka zostaje uruchomiona i wiczcy dowódcy od razu zmuszeni s do podejmowania działa w deficycie czasu, na tle dynamicznie zmieniajcej si sytuacji operacyjno-strategicznej. Kade ich działanie/zaniechanie wywołuje reakcj przeciwnika, a w rezultacie symulacji generowane s nowe uwarunkowania działa. W takich warunkach sprawdzana jest kondycja operacyjna wiczcych dowódców, demonstrowane s skutki podejmowanych decyzji, kształtowana jest ich wyobrania operacyjno-strategiczna. Całokształt działalnoci wiczcych dowódców jest monitorowany i rejestrowany, a obiektywizm nadzoru gwarantowany przez moliwoci systemu JTLS. Ostatnim etapem wiczenia jest jego omówienie, w trakcie którego (m.in. na podstawie zbiorczego pakietu danych) moliwe jest przeprowadzenie dogłbnych analiz, wycignicie wniosków i na ich podstawie wypracowanie rónorodnych rekomendacji. Zaletami tego rodzaju wicze s: ich efektywno i atrakcyjno prowadzenia w porównaniu z tradycyjnymi wiczeniami na mapach, sposób oddziaływania na wyobrani operacyjn dowódców, intensywno form i metod szkolenia operacyjno-strategicznego, efektywno i wiarygodno symulacji współczesnego i prognozowanego pola walki, obiektywizm oceny, ekonomia rodków w porównaniu z wiczeniami z wojskami koszt-efekt. Oprócz niekwestionowanych zalet, wiczenia wspomagane komputerowo maj równie wady, sporód których zasadnicz jest długotrwało i złoono procesu ich przygotowania. 6. LITERATURA [1] Praca zbiorowa. Dokumentacja techniczna systemu Joint Theatre Level Simulation, Rolands & Associates Corp, [2] Knetki J.: Organizacja i prowadzenie wicze typu CAX, AON, Warszawa [3] Piotrowski Z.: Moliwoci operacyjne systemu symulacyjnego JTLS, dostpne [4] Wieleba R., Kaliski K., Boryn P.: Modele eksperymentów symulacyjnych z zastosowaniem JTLS, AON, Warszawa 2005.

12 48 Marian MICHALEC były) wraz ze sposobem ich wdroenia (rozpowszechnienia) do procesu szkolenia dowództw i wojsk. W wiczeniach wspomaganych komputerowo proces zbioru danych koniecznych do omówienia METHODOLOGICAL rozpoczyna si od ASPECTS powołania zespołu OF AIR analizy, FORCE oceny PARTICIPATION i omówienia wiczenia. IN Z COMPUTER-ASSISTED kolei w CSiKGW funkcjonuje EXERCISES etatowy zespół USING analiz JOINT systemowych THEATRE dysponujcych LEVEL narzdziami umoliwiajcymi selekcj, porzdkowanie, gromadzenie i zobrazowanie danych. SIMULATION Te narzdzia s swoist czarn skrzynk umoliwiajc: Abstract. odtworzenie The article presents zdarze the w general czasie features i przestrzeni; of the JTLS interactive simulation system, and more detailed features analiz in the area stanów of simulating systemów air force walki; operations in computer assisted exercises. The main phases of preparing, conducting and discussing computer assisted exercise are described. Against this background the author monitorowanie stosunku sił; discusses selected methodical aspects of using JTLS in the simulation of air force operations. analiz wydanych rozkazów w systemie; Keywords: monitorowanie simulation, JTLS, działa computer w systemie; assisted exercise, air force monitorowanie symulowanych zdarze. Te dwa zespoły ju na etapie przygotowania wiczenia ustalaj zasady współpracy, artykułuj wzajemne potrzeby odnonie danych potrzebnych do omówienia. Tych danych w trakcie wiczenia gromadzi si a nadto, albowiem w zalenoci od skali i rozmachu wiczenia w systemie JTLS rejestrowanych jest od kilkudziesiciu tysicy do kilkuset tysicy zdarze o rónym znaczeniu. Podczas trwania wiczenia te dwa zespoły cile współpracuj ze sob, selekcjonujc, gromadzc oraz opracowujc najistotniejsze dane. Z tych opracowanych ju danych, na bieco korzysta kierownictwo wiczenia (jeszcze w jego trakcie), prezentujc pozytywne/negatywne działania wiczcych, czym motywuje ich do efektywniejszych działa, korygujc przebieg wiczenia dla pełniejszego osignicia jego celów. Z zebranych i opracowanych podczas wiczenia danych tworzony jest tzw. zbiorczy pakiet danych. Ocena wiczcego dowódcy wystawiona na podstawie wniosków z analizy danych zawartych w pakiecie jest obiektywna. Analiza zawartych w tym pakiecie danych umoliwia kierownikowi wiczenia wysnucie wniosków, sformułowanie rekomendacji do szkolenia podległych dowództw i wojsk. 5. PODSUMOWANIE Interaktywny system symulacji działa połczonych JTLS przeznaczony jest przede wszystkim do modelowania i odzwierciedlania rezultatów walki zbrojnej w skali operacyjnostrategicznej. Realizowana w nim idea symulacji konstruktywnej oparta jest na modelach symulacyjnych odwzorowujcych procesy wzajemnego oddziaływania ogniowego i procesy wewntrzne: dowodzenia, wsparcia i zabezpieczenia bojowego i logistycznego, a ponadto procesy dynamiki pola walki w wirtualnym rodowisku funkcjonowania sił powietrznych w funkcji czasu i przestrzeni. Modele symulacyjne generuj zdarzenia, nowe sytuacje i zachowania wojsk zgodne z decyzjami wiczcych. Odzwierciedlaj skutki podejmowanych decyzji przez wiczce sztaby, stwarzajc zarazem nowe wyzwania. Rezultaty symulacji s obiektywne. Zatem, system JTLS tworzy wirtualne pole walki z wszystkimi jego atrybutami, na którym wiczce dowództwa mog kierowa podległymi wirtualnymi zgrupowaniami wojsk, doskonalc w ten sposób swe umiejtnoci dowódcze i kreowa nowe rozwizania w dziedzinie sztuki wojennej. Moliwoci systemu JTLS odzwierciedlaj praktycznie całe spektrum zada realizowanych przez siły powietrzne. Zgodnie z dokumentami normatywnymi zasadnicz form wicze, w której znajduje zastosowanie system JTLS jest wiczenie dowódczo-sztabowe wspomagane komputerowo. Niemniej jednak moliwoci systemu pozwalaj wykorzystywa go i w innych formach szkolenia dowództw i wojsk, wiczeniach pozamilitarnych oraz badaniach naukowych. Proces przygotowania wiczenia wspomaganego komputerowo jest przedsiwziciem

13 Szybkobiene Pojazdy Gsienicowe (35) nr 2, Marian MICHALEC METHODOLOGICAL ASPECTS OF AIR FORCE PARTICIPATION IN COMPUTER-ASSISTED EXERCISES USING JOINT THEATRE LEVEL SIMULATION Abstract. The article presents the general features of the JTLS interactive simulation system, and more detailed features in the area of simulating air force operations in computer assisted exercises. The main phases of preparing, conducting and discussing computer assisted exercise are described. Against this background the author discusses selected methodical aspects of using JTLS in the simulation of air force operations. Keywords:, simulation, JTLS, computer assisted exercise, air force 1. INTRODUCTION The establishment of Simulation and Computer War Games Centre (CSiKGW) in 2003, providing it with the Joint Theatre Level Simulation (JTLS) interactive system, which is a standard in NATO, has introduced a completely new quality into the training practice of the Polish Armed Forces. It consisted in the possibility of conducting various computer assisted exercises without the participation of real troops. The essence of such exercises consists in constructive simulation in real time or in accelerated manner in accordance with the will of the exercising commanders of opponent virtual troops that represent real not exercising troops with account taken of the model of their operating environment and assumed operational situation. Thanks to the virtues of the system it is possible, with regard to the real battlefield under the conditions of changing operational and strategic situation (every "action" entails a reaction, which generates a new situation), to simulate the rationale of commanders' decisions and to present the effects of the operations of the opposing parties. CSiKGW specialists were the first among JTLS users to develop methodology and to conduct crisis management exercise based thereon, that is non-military exercise. State institutions and universities have already participated in these exercises. Moreover, JTLS may be used to conduct research in various fields of (not only) military art, which demonstrates that the system has research and scientific functions. Interactive JTLS system enables modelling the operations of all branches of armed forces and types of troops and non-military entities on an operational/strategic level, as the name implies. JTLS is not a trainer system, and on the tactical level the operations of the resources are conducted automatically beyond the control of the exercise players, but in accordance with the algorithm of operations at this level. The essence of simulation therein is the application of various partial models that determine the functionality and suitability of the model. The process of simulating combat is free of any doctrinal restrictions, the only limitation is the imagination of the exercising commanders. Therefore JTLS enables simulation of national, allied, coalition and opposing armed forces in various configurations Lt Col Marian MICHALEC

14 50 Marian MICHALEC and in all spheres of combat and, as required, simulation of non-military operations of government and non-government organisations and asymmetrical operations of informal armed units, etc. Operations of up to ten force sides can be modelled simultaneously, and the organisational structure of the armed forces, arms and equipment can be represented from the highest strategic level down to the tactical level, in specific situations (e.g. when conducting special, asymmetric operations) and lower level, e.g. diversionary groups, irregular operation units, etc. The duration of combat simulation process is equal to or close to the real time, it is possible, however, to speed up the process many times. The results of simulation are of stochastic nature. In the area of aerial combat, JTLS enables constructive simulation of virtually the entire spectrum of tasks executed by air force on a strategic, theatre and tactical scale in real or accelerated time. Specifically, in the field of aerial combat, simulation of the following is possible: 1) functions of early detection and guidance systems; 2) conducting information warfare (electronic, psychological and network-centric); 3) aerial refuelling; 4) air cover by fighters of aerial combat formations in the air by escorting; 5) combating enemy air defence; 6) fighters tour of duty on an airfield and/or in a zone; 7) fighting ground (surface) objectives of known position military units/ships, indicated objectives in unit groups, e.g. specific weapons, or even stationary objectives with indicated target point; 8) fighting ground (surface) objectives by searching and combating in indicated area; 9) direct support for army while on duty in short-term waiting zones and on airfields; 10) conducting air reconnaissance; 11) air transport of troops, arms and warfare agents and supplies; 12) creation of aerial combat formations to execute mass air and rocket impact; 13) mining/mine clearing of land and water body areas; 14) combating submarines; 15) retargeting aircraft on duty in air fulfilling the tasks of combating ground and air objectives; 16) functioning of the friend or foe identification system; 17) specifying the rules of using arms when executing air missions; 18) combat search and air rescue; 19) regaining combat readiness of aircraft with repair of combat damage; 20) distribution of representation of situation in airspace; 21) integrated air defence system; 22) data distribution under Link 16 protocol; 23) implementation/generation of order for air force operation.

15 Methodological Aspects of Air Force Participation in Computer-Assisted Exercises It must be pointed out that the operations of aviation, in its broad meaning, must be controlled continuously, while the operations of rocket forces and radiotechnical air force troops are in most part carried out in an automatic manner. Simulation of these operations may be done both while interacting in the military sphere, as well as in the non-military sphere defined in the exercise. The organisational and functional structure of air force units, their armament and equipment can be reproduced from the level of a single aircraft up to the highest level of strategic air command. 2. DATABASE PREPARATION Database preparation for the exercise (research process) is lengthy and is done by the authors of the exercise in liaison with the experts of the Centre. This team of authors, guided by the objectives of the exercise, develops the details of the exercise scenario, presenting the air force combat formations of all parties of the exercise, organisational and functional structure of the individual units with their weapons and military equipment and logistic resources, their place and role in the exercise, as well as location within the chain of command and supply. The role of the experts from the Centre, to express it in simple words, is to help the team of authors in preparing the scenario for use in the JTLS system at the stage of exercise preparation, execution and recapitulation, and most importantly, the implementation of the scenario in the system. It should be pointed out that the standard database of the system includes various predefined combat means, such as: aircraft, along with their avionics, sensors, airborne munitions and sensors of various design and basing: radar stations, optoelectronic sensors, etc. Each of these combat means is described by several dozen parameters, among which some are real parameters, and some are virtual parameters, necessary to conduct simulation. Therefore the process of creating an exercise scenario in JTLS includes: 1) initial verification of standard database implemented in the system; 2) creating air force unit templates; 3) creating, based on templates, specific air force units and their interrelations in the command and supply chain; 4) building air force formations of the individual sides in the exercise; 5) verification of the formed database exercise scenario; 6) scenario testing. After passing the tests the scenario is "frozen", meaning that it is suitable for conducting the exercise. It should be pointed out that JTLS can operate with ICC (NATO- Wide Integrated Command & Control Software For Air Operations), which is a standard component of command posts of the Polish Air Force. Therefore the exercise scenario prepared for JTLS is transferred to ICC, and both systems are coupled. This way the air force commanders that participate in the exercises can, at the stage of exercise preparation and execution, use tools they are familiar with. As mentioned earlier, every air force unit is created in JTLS using specific mathematical partial models included in the standard database of the system. Using these models as the building material, typical component models of future virtual air force units are created along with their operating environment sphere of combat. An air force unit formed of such modules is a virtual model of the real squadron, air base, air defence missile battalion, radiotechnical company, reflecting their specific equipment, armament, materiel, command

16 52 Marian MICHALEC systems, logistic support and typical objects, such as: runways, command posts, covers: shelters, warehouses, etc., Figs Fig. 1. Fragmentary description of an aircraft in the standard database (Source: JTLS standard database) Fig.2. Fragmentary template of an air squadron with weapons, equipment and logistic resources (Source: JTLS standard database)

17 Methodological Aspects of Air Force Participation in Computer-Assisted Exercises Fig. 3. Fragmentary representation of virtual air squadrons (Source: JTLS standard database) After the exercise scenario is set up in JTLS, the input data are verified. Verification indicates the errors made, which are rectified in such manner as to arrive at such exercise scenario that enables its testing. Scenario testing consists in checking the functionality of adopted solutions, correctness of relations and effectiveness of the various interactions between units, forces and means. The exercise scenario that passed the verification and testing is presented to the superiors and the team of authors as a scenario ready to be used in the exercise. 3. AIR FORCE OPERATIONS IN THE EXERCISE THE "DYNAMICS" OF OPERATIONS A computer assisted exercise is completed within a few days in a single- or two-shift system. During this time the exercise players are forced by the system to make an intense intellectual effort under stressful circumstances and conditions of pressure of time. In the exercise the air force commander operates at his/her command post fulfilling the commanding functions, developing decisions on the use of the resources at disposal, tasking his/her subordinates and carrying on ongoing activities. The decisions of the air force commander are passed on in the command system, as in real world situations, to real executioners (command posts) and virtual air force units in the JTLS system. For this reasons CSiKGW has at its disposal components of the exercising commands operational groups and JTLS system operators trained for the purposes of the exercise. The role of the operational groups is, on the one hand, to deliver to the JTLS system operators tasks to be performed by virtual units, on the other it is the transfer of reports and messages generated in the system by the virtual units to their command posts, in accordance with applicable Air Force reporting scheme. The task of the operators is the transfer of the decisions of the air force commander into system orders and inputting them into the system - Fig. 4, supporting the operational group in interpreting: the representation of the airspace situation and reports and messages generated by the virtual units during preparation, execution and recapitulation of operations. The air force order forms are usually arranged traditionally and therefore they can be filled in in a similar and intuitive manner. There are fields in the form that are obligatory, and some of the fields are optional. By filling in all the fields, the virtual units are given precise tasks to execute. If some optional fields are left unfilled, the effect is that (as it also happens in the real world) the virtual units,

18 54 Marian MICHALEC based on the current "system knowledge" about the opponent possessed by the given side, on own abilities and conditions of performing actions, undertake the task in a manner the details of which they have to work out on their own, not necessarily in line with the superior's will and intention, which obviously brings about definite consequences. It is, however, possible to modify the parameters of aerial missions in real time and to generate information about the current status of these missions and aviation units. Fig. 4. A typical arrangement of a tasking form for specifying an air strike on ground/surface targets In JTLS the simulation of air to air and ground to air operations is aggregated to the level of individual partial target, with probability of hit and probability of kill factors used for each element. The results of air to air, ground to air and air to ground combat with the use of precision-guided munitions is of stochastic nature. Air to ground operations with the use of area weapons are of deterministic nature. During the exercise the players have access to information on scenario input data only in relation to their own side, and to current information on the course of operations and status of the virtual units in the exercise. The tools that enable communication between the virtual units and the operator and the players include: order panels for generating required reports, message browser, situation report window and information browser. These tools enable the players to obtain information about the current status of air force units and on the course and effects of their operations. Communication is in English language. The information obtained enables the operators/players to continuously track the developments and to respond to the changes occurring. The operator receives all information in the flow of order documents and reports in the message browser. After a combat order is entered into the system, it is transmitted to the virtual executor, which acknowledges its receipt and initiation of its execution (Fig. 5), or indicates and specifies reasons of the inability to execute or of a delay in execution, e.g. changes in weather conditions, lack of specific munitions or materiel. The operator observes task accomplishment on his/her workstation (Fig. 6), the exercising commander observes it in the ICC system. During task execution, the unit, in the case of obstacles, such as

19 Methodological Aspects of Air Force Participation in Computer-Assisted Exercises counteraction of aerial opponent or of air defence, change in weather conditions, etc., reports to the operator. Upon task completion, the unit sends in a report (Fig. 7). It must be pointed out that task completion reports submitted by virtual units are of specific subjective nature that does not reflect the real effects. This is a deliberate effect produced by the system creators, which reflects the situation often encountered in the real world. Such subjective and unverifiable effects of air force operations force the commands to make in-depth appraisal of the situation and to make further risk-bearing decisions based on uncertain data. Fig. 5. Report on the initiation of combat task execution Fig. 6. One of the possible variants of presenting aerial task execution on the operator's workstation

20 56 Marian MICHALEC Fig. 7. Fragment of a report on the execution of a find and kill task in an indicated area The dynamic of the operations of the virtual units in the exercise force the exercising commanders to react promptly to the developments and threats. Therefore any mistake, improper action, failure to act or wrong appraisal of the situation by the exercising commander brings about adverse effects and may eventually result in a loss of control by the exercise director over the course of the exercise and may preclude the attainment of intended results. In order to prevent such situation from occurring, there is an exercise controller that monitors the course of the exercise. This way the exercise director can respond to threats that appear by adjusting some of the parameters of the units, by imposing tactical penalties, etc. Moreover, by using the feature that enables simulation acceleration, the exercise director can "look into the future" and learn the results of decisions made in advance and respond adequately. In this context an observation and a suggestion arises that the coupling of JTLS with ICC in the everyday practice of air force commands would enable optimising the decision process regarding the use of available resources. 4. EXERCISE SUMMARY STAGE Exercise summary is the exercise's last stage, consisting of initial and final discussion and drawing up of a report with the main conclusions and recommendations arising from the whole process of preparing and conducting the exercise, performance of the players, and an indication of innovative solutions (if any), together with the manner of their implementation (dissemination) in the process of commands and troops training.

21 Methodological Aspects of Air Force Participation in Computer-Assisted Exercises In computer assisted exercise the process of collecting data required for the discussion starts from the setting up of an exercise analysis, evaluation and review team. At CSiKGW there is a permanent system analysis team that has at its disposal tools that enable selection, organisation, collection and representation of data. These tools form a specific "black box" that enables: reproducing events in time and space; analysis of the state of combat systems; monitoring of force ratios; analysis of orders issued in the system; monitoring of operations in the system; monitoring of simulated events. These two teams, as early as at the exercise preparation stage, establish the principles of collaboration, specify the mutual needs with regard to data needed for discussion. There is a great plenitude of these data collected during the exercise as, depending on the scale and extent of the JTLS exercise, several thousand to several hundred thousand events of various importance are recorded. During the exercise these two teams collaborate closely and select, collect and process the most important data. The processed data are used by the exercise director (during the exercise), who presents correct/wrong actions of the players, motivates them to act more effectively, adjusts the course of the exercise to successfully achieve exercise objectives. The data collected and processed during the exercise forms a collective data set. The evaluation of the exercising commander issued on the basis of the analysis of data contained in the data set is objective. The analysis of data contained in this data set enables the exercise director to draw conclusions, make recommendations for the training of subordinate commands and troops. 5. SUMMARY The interactive JTLS system is designed primarily for modelling and presenting the outcomes of combat on an operational/strategic scale. The idea of constructive simulation effected therein is based on simulation models that represent the processes of fire interactions and internal processes: command, combat and logistic support, and in addition the processes of battlefield dynamic in the virtual environment of air force operations in the function of time and space. Simulation models generate events, new situations and behaviours of troops in accordance with the exercise players' decisions. They represent the effects of decisions made by the exercising staffs, creating thereby new challenges. The results of simulation are objective. Therefore, the JTLS system creates a "virtual battlefield" with all its attributes, where exercising commands can control subordinate virtual troops, improving thereby their commanding skills, and can create new solutions in the field of military art. The capabilities of JTLS reflect virtually the whole array of tasks executed by the air forces. According to normative documents, the main form of exercise where JTLS is applied is the computer assisted command post exercise. However, the capabilities of the system enable its application in other forms of command and troops training, in non-military exercises and in research. Preparation of a computer assisted exercise is a long-term process, formalised to a large extent, requiring close and timely cooperation of specialists of various branches of armed forces and types of troops. At this stage the initial situation for the exercise is developed in great detail, and afterwards it is implemented in the system, precisely verified and tested comprehensively. The situation implemented in the system resembles a freeze

22 58 Marian MICHALEC frame, extremely dynamic and complex in terms of battle specifics. The stage of exercise conduct is, as opposed to the previous one, short in duration, although very intense. Just at the beginning of this stage, the specific freeze frame is activated and the exercising commanders are immediately forced to take actions in the deficit of time, against the background of rapidly changing operational and strategic situations. Each of the commander's action/failure to act results in the opponent's reaction, and in the consequence of simulation new conditions of performing operations are generated. Under such circumstances, the operational condition of the exercising commanders is checked, effects of their decisions are demonstrated, their operational and strategic imagination is shaped. All of the exercising commanders' actions are monitored and recorded, and the objectivity of supervision is warranted by the capabilities of the JTLS system. The last stage of the exercise is its discussion, during which (on the basis of the collective data set, for instance) in-depth analyses can be performed, conclusions can be drawn and recommendations may be made based on the conclusions. The advantages of such exercises include: their effectiveness and attractiveness of conducting them, as compared to traditional exercises with maps, the manner of acting on the operational imagination of commanders, the intensity of the forms and methods of operational and strategic training, effectiveness and reliability of the simulation of modern and predicted battlefield, objective evaluation, cost effectiveness of the means applied as compared to exercises with troops. Apart from unquestionable advantages, computer assisted exercises also have their drawbacks, among which the most prominent include the lengthy and complex process of preparing them. 6. REFERENCES [1] Collective work Joint Theatre Level Simulation Technical Manuals, Rolands & Associates Corp., [2] Knetki J., Organizacja i prowadzenie wicze typu CAX, AON, Warszawa [3] Piotrowski Z., Moliwoci operacyjne systemu symulacyjnego JTLS, Retrieved on [4] Wieleba R., Kaliski K., Boryn P., Modele eksperymentów symulacyjnych z zastosowaniem JTLS, AON, Warszawa METHODOLOGICAL ASPECTS OF AIR FORCE PARTICIPATION IN COMPUTER-ASSISTED EXERCISES USING JOINT THEATRE SYSTEM LEVEL SIMULATION Abstract. The article presents the general features of the JTLS interactive simulation system, and more detailed features in the area of simulating air force operations in computer assisted exercises. The main phases of preparing, conducting and discussing computer assisted exercise are described. Against this background the author discusses selected methodical aspects of using JTLS in the simulation of air force operations. Keywords:, simulation, JTLS, computer assisted exercise, air force

BIULETYN INSTYTUTU SYSTEMÓW INFORMATYCZNYCH

BIULETYN INSTYTUTU SYSTEMÓW INFORMATYCZNYCH WOJSKOWA AKADEMIA TECHNICZNA BIULETYN INSTYTUTU SYSTEMÓW INFORMATYCZNYCH WARSZAWA NR 11/2013 BIULETYN INSTYTUTU SYSTEMÓW INFORMATYCZNYCH KOLEGIUM REDAKCYJNE prof. dr hab. inż. Andrzej Ameljańczyk dr hab.

Bardziej szczegółowo

Optymalny model systemu kontroli I stopnia w programach Europejskiej Współpracy Terytorialnej z udziałem Polski w okresie programowania 2014-2020

Optymalny model systemu kontroli I stopnia w programach Europejskiej Współpracy Terytorialnej z udziałem Polski w okresie programowania 2014-2020 RAPORT Z BADANIA Optymalny model systemu kontroli I stopnia w programach Europejskiej Współpracy Terytorialnej z udziałem Polski w okresie programowania 2014-2020 Projekt współfinansowany przez Unię Europejską

Bardziej szczegółowo

SPIS TREŚCI - CONTENTS

SPIS TREŚCI - CONTENTS SPIS TREŚCI - CONTENTS Nauka i Technika - Science and Technology Mariusz WAŻNY, Konrad WOJTOWICZ Analiza systemu eksploatacji wojskowego statku powietrznego w aspekcie jego modernizacji The analysis of

Bardziej szczegółowo

SPIS TREŚCI - CONTENTS

SPIS TREŚCI - CONTENTS SPIS TREŚCI - CONTENTS Science and Technology Abstracts... III Andrzej LOSKA Remarks about modelling of maintenance processes with the use of scenario techniques Uwagi o modelowaniu procesów eksploatacyjnych

Bardziej szczegółowo

Podniesienie jakości procesów decyzyjnych w administracji rządowej poprzez wykorzystanie potencjału środowisk naukowych i eksperckich. Raport ...

Podniesienie jakości procesów decyzyjnych w administracji rządowej poprzez wykorzystanie potencjału środowisk naukowych i eksperckich. Raport ... Podniesienie jakości procesów decyzyjnych w administracji rządowej poprzez wykorzystanie potencjału Raport Warszawa 2011 1 Raport ko cowy z badania pt. Podniesienie jako ci procesów decyzyjnych w administracji

Bardziej szczegółowo

GLOSARIUSZ TERMINÓW GLOSSARY OF TERMS

GLOSARIUSZ TERMINÓW GLOSSARY OF TERMS 1 Glosariusz został opracowany przez Zespół do spraw ujednolicenia terminologii dotyczącej kontroli i audytu w administracji publicznej, w następującym składzie: The Glossary has been prepared by the Team

Bardziej szczegółowo

Wykaz tytułów i abstraktów obowiązujących Norm Obronnych (NO) i podręczników normalizacji obronnej (PDNO) (stan na dzień 08.07.2014 r.

Wykaz tytułów i abstraktów obowiązujących Norm Obronnych (NO) i podręczników normalizacji obronnej (PDNO) (stan na dzień 08.07.2014 r. Na podstawie załącznika do decyzji Nr 287/MON Ministra Obrony Narodowej z dnia 8 lipca 2014 r. (Dz. Urz. Min. Obr. Nar, poz. 239 ) Wykaz tytułów i abstraktów obowiązujących Norm Obronnych (NO) i podręczników

Bardziej szczegółowo

Assessment methods of the effects of dental students education

Assessment methods of the effects of dental students education J Stoma 2011, 64, 7: 457-475 2011 Polish Dental Society http://www.czas.stomat.net Assessment methods of the effects of dental students education Metody oceny efektów kształcenia studentów stomatologii

Bardziej szczegółowo

Ocena systemu zarządzania PO KL. na poziomie regionalnym RAPORT KOŃCOWY

Ocena systemu zarządzania PO KL. na poziomie regionalnym RAPORT KOŃCOWY Opracowanie: Konsorcjum Ocena systemu zarządzania PO KL na poziomie regionalnym (woj. świętokrzyskie) RAPORT KOŃCOWY Badanie jest współfinansowane ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego 1 Struktura

Bardziej szczegółowo

Spis rzeczy Contents

Spis rzeczy Contents Spis rzeczy Contents Teresa Abramowicz-Gerigk, Zbigniew Burciu, Piotr Kami ski Kryteria akceptowalno ci ryzyka w egludze morskiej... 7 Risk Acceptance Criteria in Maritime Navigation K a r o l A n d r

Bardziej szczegółowo

RAPORT KOŃCOWY Z BADANIA EWALUACYJNEGO

RAPORT KOŃCOWY Z BADANIA EWALUACYJNEGO RAPORT KOŃCOWY Z BADANIA EWALUACYJNEGO Analiza systemu zarządzania, wdrażania i kontroli Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2007-2013 Zamawiający Instytucja Zarządzająca

Bardziej szczegółowo

BIULETYN INSTYTUTU SYSTEMÓW INFORMATYCZNYCH

BIULETYN INSTYTUTU SYSTEMÓW INFORMATYCZNYCH WOJSKOWA AKADEMIA TECHNICZNA BIULETYN INSTYTUTU SYSTEMÓW INFORMATYCZNYCH WARSZAWA NR 9/2012 BIULETYN INSTYTUTU SYSTEMÓW INFORMATYCZNYCH KOLEGIUM REDAKCYJNE prof. dr hab. inż. Marian Chudy (redaktor naczelny)

Bardziej szczegółowo

INTELIGENTNE ORGANIZACJE ZARZĄDZANIE WIEDZĄ I KOMPETENCJAMI PRACOWNIKÓW

INTELIGENTNE ORGANIZACJE ZARZĄDZANIE WIEDZĄ I KOMPETENCJAMI PRACOWNIKÓW INTELIGENTNE ORGANIZACJE ZARZĄDZANIE WIEDZĄ I KOMPETENCJAMI PRACOWNIKÓW Raport powstał w ramach projektu współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego WARSZAWA 2010 Autorzy: Dr inż. Piotr Kordel

Bardziej szczegółowo

A Method Supporting Monitoring And Repair Processes of Information Systems

A Method Supporting Monitoring And Repair Processes of Information Systems GDANSK UNIVERSITY OF TECHNOLOGY Faculty of Electronics, Telecommunications and Informatics Marek Kamiński A Method Supporting Monitoring And Repair Processes of Information Systems PhD Dissertation Supervisor:

Bardziej szczegółowo

PRINCE2 Glossary of Terms Polish

PRINCE2 Glossary of Terms Polish Term Definition Translated Term Translated Definition accept (risk response) A risk response to a threat where a conscious and deliberate decision is taken to retain the threat, having discerned that that

Bardziej szczegółowo

Marcin KACPRZAK Piotr KULINOWSKI Dariusz WĘDRYCHOWICZ. 1. Wstęp. 1. Introduction

Marcin KACPRZAK Piotr KULINOWSKI Dariusz WĘDRYCHOWICZ. 1. Wstęp. 1. Introduction Marcin KACPRZAK Piotr KULINOWSKI Dariusz WĘDRYCHOWICZ Informatyczny system zarządzania procesem eksploatacji górniczych przenośników taśmowych Computerized information system used for management of mining

Bardziej szczegółowo

Metodyka opracowania portalu geoinformacyjnego z użyciem oprogramowania typu Open Source na przykładzie serwisu WWW Muzeum na Majdanku

Metodyka opracowania portalu geoinformacyjnego z użyciem oprogramowania typu Open Source na przykładzie serwisu WWW Muzeum na Majdanku Polski Przegląd Kartograficzny Tom 46, 2014, nr 4, s. 397 411 OLGA JAWORSKA Łęczna olgajaworska@interia.pl Metodyka opracowania portalu geoinformacyjnego z użyciem oprogramowania typu Open Source na przykładzie

Bardziej szczegółowo

SPOŁECZNE I EKONOMICZNE DYLEMATY ORAZ WYZWANIA WE WSPÓŁCZESNYM ZARZĄDZANIU

SPOŁECZNE I EKONOMICZNE DYLEMATY ORAZ WYZWANIA WE WSPÓŁCZESNYM ZARZĄDZANIU PRZEDSIĘBIORCZOŚĆ I ZARZĄDZANIE ISSN 1733 2486 TOM XIV, ZESZYT 1 http://piz.san.edu.pl SPOŁECZNE I EKONOMICZNE DYLEMATY ORAZ WYZWANIA WE WSPÓŁCZESNYM ZARZĄDZANIU Redakcja Paweł Trippner Łódź 2013 Całkowity

Bardziej szczegółowo

WSPÓŁCZESNE ZARZĄDZANIE Kwartalnik Środowisk Naukowych i Liderów Biznesu

WSPÓŁCZESNE ZARZĄDZANIE Kwartalnik Środowisk Naukowych i Liderów Biznesu WSPÓŁCZESNE ZARZĄDZANIE Kwartalnik Środowisk Naukowych i Liderów Biznesu CONTEMPORARY MANAGEMENT QUARTERLY The Journal of Scientific Community and Business Leaders 1/2011 ISSN 1643-5494 RADA PROGRAMOWA

Bardziej szczegółowo

PRINCE2 2004 Glossary of Terms English - Polish

PRINCE2 2004 Glossary of Terms English - Polish English Description Translated Term Translated Description Acceptance Criteria A prioritised list of criteria that the final Kryteria akceptacji Ułożona według priorytetu lista kryteriów, które product(s)

Bardziej szczegółowo

Wykorzystywanie rezultatów programu Uczenie się przez całe życie w rozwoju polityki i praktyki edukacyjnej w Polsce

Wykorzystywanie rezultatów programu Uczenie się przez całe życie w rozwoju polityki i praktyki edukacyjnej w Polsce 4 Wykorzystywanie rezultatów programu Uczenie się przez całe życie w rozwoju polityki i praktyki edukacyjnej w Polsce Exploitation of the Lifelong Learning Programme Results in the Development of the Educational

Bardziej szczegółowo

STOWARZYSZENIA KARTOGRAFÓW POLSKICH

STOWARZYSZENIA KARTOGRAFÓW POLSKICH BIULETYN STOWARZYSZENIA KARTOGRAFÓW POLSKICH NR 16-18 MAJ 2006 KWIECIEŃ 2007 WROCŁAW SPIS TREŚCI KoleŜanki i Koledzy Kartografowie 3 Joanna Bac-Bronowicz, Tomasz Berus, Arkadiusz Kołodziej, Paweł J. Kowalski

Bardziej szczegółowo

CROWDFUNDING NOWYM SPOSOBEM FINANSOWANIA INNOWACYJNYCH PROJEKTÓW

CROWDFUNDING NOWYM SPOSOBEM FINANSOWANIA INNOWACYJNYCH PROJEKTÓW MODERN MANAGEMENT REVIEW 2014 MMR, vol. XIX, 21 (2/2014) April-June STRESZCZENIA Maciej CHRZANOWSKI 1 Sylwia DZIEDZIC 2 CROWDFUNDING NOWYM SPOSOBEM FINANSOWANIA INNOWACYJNYCH PROJEKTÓW W czasach, w których

Bardziej szczegółowo

Realizacja wizji inteligencji otoczenia w środowisku przemysłowym. The vision of Ambient Intelligence in industrial environment

Realizacja wizji inteligencji otoczenia w środowisku przemysłowym. The vision of Ambient Intelligence in industrial environment dr inż. WŁODZIMIERZ BOROŃ Centrum Elektryfikacji i Automatyzacji Górnictwa EMAG Realizacja wizji inteligencji otoczenia w środowisku przemysłowym The vision of Ambient Intelligence in industrial environment

Bardziej szczegółowo

Issued with the consent of the Rector Editor in Chief Publishing House of Rzeszow University of Technology Leonard ZIEMIAŃSKI

Issued with the consent of the Rector Editor in Chief Publishing House of Rzeszow University of Technology Leonard ZIEMIAŃSKI Issued with the consent of the Rector Editor in Chief Publishing House of Rzeszow University of Technology Leonard ZIEMIAŃSKI Composition of the Scientific Papers Council of the Faculty of Management of

Bardziej szczegółowo

Zdzisław IDZIASZEK Eugeniusz OLEARCZUK. 1. Introduction. 1. Wprowadzenie. 2. Pojęcie i istota audytu trwałości SAA

Zdzisław IDZIASZEK Eugeniusz OLEARCZUK. 1. Introduction. 1. Wprowadzenie. 2. Pojęcie i istota audytu trwałości SAA Zdzisław IDZIASZEK Eugeniusz OLEARCZUK AUDYT TRWAŁOŚCI W EKSPLOATACJI SZYBKOSTRZELNYCH ARMAT AUTOMATYCZNYCH Z UWZGLĘDNIENIEM BEZPIECZEŃSTWA AUDIT OF DURABILITY IN OPERATING OF FAST SHOOTING AUTOMATIC CANNON

Bardziej szczegółowo

Metody Informatyki Stosowanej

Metody Informatyki Stosowanej Polska Akademia Nauk Oddział w Gdasku Komisja Informatyki Metody Informatyki Stosowanej Nr 4/2010 (25) Szczecin 2010 Metody Informatyki Stosowanej Kwartalnik Komisji Informatyki Polskiej Akademii Nauk

Bardziej szczegółowo

I X O R G A N I Z A T O R K O N F E R E N C J I. P o l s k i e T o w a r z y s t w o I n f o r m a c j i N a u k o w e j

I X O R G A N I Z A T O R K O N F E R E N C J I. P o l s k i e T o w a r z y s t w o I n f o r m a c j i N a u k o w e j I X K r a j o w e F o r u m I n f o r m a c j i N a u k o w e j i T e c h n i c z n e j W Y M I A N A I N F O R M A C J I I R O Z W Ó J P R O F E S J O N A L N Y C H U S Ł U G I N F O R M A C Y J N Y C

Bardziej szczegółowo

RADA PROGRAMOWA / PROGRAM COUNCIL

RADA PROGRAMOWA / PROGRAM COUNCIL prof. dr hab. in. Jan ADAMCZYK AGH w Krakowie RADA PROGRAMOWA / PROGRAM COUNCIL PRZEWODNICZCY / CHAIRMAN: prof. dr hab. dr h.c. mult. Czesaw CEMPEL Politechnika Poznaska REDAKTOR NACZELNY / CHIEF EDITOR:

Bardziej szczegółowo

etapy cyklu życia zrównoważonej inwestycji budowlanej:

etapy cyklu życia zrównoważonej inwestycji budowlanej: 323 Partnerstwo na wszystkich etapach cyklu życia zrównoważonej inwestycji budowlanej Partnership at all stages of sustainable building life cycle Projekt Partnerstwo na wszystkich etapach cyklu życia

Bardziej szczegółowo